திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-8-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 5, 2013

 ஆர்வனோ ஆழிஅங் கைஎம்பி ரான்புகழ்
பார்விண் நீர்முற்றும் கலந்து பருகிலும்
ஏர்விலா என்னைத்தன் ஆக்கிஎன் னால்தன்னைச்
சீர்பெற இன்கவி சொன்ன திறந்துக்கே?
 

பொ – ரை : ‘தகுதி இல்லாத என்னைத் தனக்கு உரியவனாக்கி என்னால் தன்னைச் சிறப்புப்பெற இனிய கவிகளைச் சொன்ன பிரகாரத்திற்கு, சக்கரத்தைத் தரித்த எம்பிரானுடைய கல்யாண குணங்களை, பூமியிலுள்ளார் ஆகாயத்திலுள்ளார் தண்ணீரிலுள்ளார் ஆகிய எல்லாரோடும் கலந்து அனுபவித்தாலும் நிறைவு பெற்றவன் ஆவேனோ?’ என்கிறார்.

வி – கு : ‘சொன்ன திறத்துக்கு, எம்பிரான் புகழைக் கலந்து பருகிலும் ஆர்வனோ?’ என்க.

ஈடு : எட்டாம் பாட்டு. 2‘நான் ஒருவனும் இருந்து ஜீவிக்கும் நாள் உபகாரத்தை நினைப்பதற்குக் காலம் போராது என்று நோவுபடுகிறேனோ? என்னுடைய செய்ந்நன்றியறிதலையும் விருப்பத்தயுமுடையராய்க்கொண்டு புறம்பே வேறு விஷயங்களிலே நோக்குள்ளவர்களாகவும் பகவத் விஷயத்திலே நோக்கு இல்லாதவர்களாகவும் இருக்கிற எல்லா ஆத்துமாக்களும் என்னுடனே கூடி நெடுங்காலமெல்லாம் நானும் அவர்களும் கூடி நின்று அனுபவித்தால்தான் நிறைவு பெற்றவன் ஆவேனோ?’ என்கிறார்.ஆழி அம் கை எம் பிரான் புகழ் பார் விண் நீர் முற்றும் கலந்து பருகிலும் ஆர்வனோ – ஆழி அம் கை எம்பிரான் புகழைப் பாரிலுள்ளாரும் விண்ணிலுள்ளாரும் நீரிலே உள்ளாரும் பாதாள உலகத்திலுள்ளாரும் மற்றும் எல்லாரும் கலந்து பருகிலும் நான் ஆர்வனோ? 1தன்னுடைய சொரூப ரூப குண விபூதிகளை என்னுடைய கவிக்கு விஷயமாக்கின மஹோபகாரகனுடைய புகழை. 2‘வாய் கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியேன் அல்லேன்; ஆய்கொண்ட சீர் வள்ளல் ஆழிப்பிரான் எனக்கே உளன்,-திருவாய். 3. 9 : 9.
-’ என்றார் அன்றோ? அன்றிக்கே, 3‘பாரிலுள்ளார், விண்ணிலுள்ளார், நீரிலுள்ளாரான இவர்கள் எல்லாருடைய வாக்கு முதலான கருவிகளையும் அனுபவிக்கின்ற சத்தி விசேடங்களையும் உடையேனாய்க்கொண்டு காலம் எல்லாம் நின்று அனுபவித்தாலுந்தான் நான் ஆர்வனோ?’ என்னுதல். 4கலக்கை – அவற்றோடே சேர்க்கை. அன்றிக்கே, ‘பார் 5விண் என்றதனால் உபய விபூதிகளையும் சொல்லி, நீர் என்றதனால் தன்மையைச் சொல்லி, உபய விபூதிகளிலும் உள்ளோர் அனுபவிக்கும் சத்தி சுபாவத்தையுடையேனாய்க் கொண்டு அனுபவித்தாலும் ஆர்வனோ என்கிறார்,’ என்னுதல். ‘நீர் இப்படி எல்லாருடைய உபகரணங்களையும் உடையீராய்க் கொண்டு காலம் எல்லாம்அனுபவியாநின்றாலும் ஆராமைக்கு அவன் செய்த உபகாரந்தான் யாது?’ எனின், அருளிச்செய்கிறார் மேல்:

ஏர்வு இலா என்னைத் தன் ஆக்கி – 1மேலே, ‘கவி பாடுகைக்கு இடமான இச்சையும் இல்லை’ என்றார்; இங்கு ‘அவ்விச்சைக்கு அடியான தகுதியும் இல்லை’ என்கிறார். இதனால், நன்மை இல்லாமையைச் சொன்னபடி.2‘பிராமணர்கள் இந்தப் பிரமத்தை அறிய விரும்புகிறார்கள்,’ என்னாநிற்கச்செய்தேயும், ‘யாகத்தாலும் தானத்தாலும் தவத்தாலும் உபவாசத்தாலும்’ என்று யோக்கியதையைச் சொல்லிற்றே அன்றோ?

தம் ஏதம் வேதாநுவசநேந ப்ராஹ்மணா விவிதிஷந்தி
யஜ்ஞேந தாநேந தபஸா அநாஸகேந’-என்பது, பிருக உபநிடதம், 6 : 4.

அதுவும் இன்றிக்கே இருக்கிற என்னை என்கை. என்னால் தன்னைச் சீர் பெற – 3எல்லாக் கல்யாண குணங்களையுமுடையவனான சர்வேஸ்வரன். இக்கவிகளாலே தனக்கு நிறமாம்படியாகச் சொன்ன. 4நான் கவி சொல்லச் சர்வேஸ்வரனான தனக்கு இதனாலே நிறமாம்படி நினைத்திராநின்றான். 5இச்சீர் இழக்க வரினும் விட ஒண்ணாதபடியாயிற்றுக் கவியின் இனிமை. இன்கவி சொன்ன திறத்துக்கு – இப்படி இனிய கவிகளைச் சொன்ன பிரகாரம் ஒன்றுக்கும். 6மற்றைக் குணங்கள் குமர் இருந்து போமித்தனை. இப்பிரகாரம் ஒன்றுக்கும் ஆழி அம் கை எம் பிரான் புகழைப் பார் விண் நீர் முற்றுங்கலந்து பருகிலும் ஆர்வனோ?

என்னாக்கி -முந்திய பாசுரத்தில்
மற்றவற்றில் தன்னாக்கி
பகவத் வ்யதிரிக்த சமஸ்த சேதனரும் கூடி நின்று அனுபவித்தாலும் ஆறுவேனோ
முடியாதே
பார் விண் முற்றும் கலந்து பருகிலும்
எர்விலா என்னை தகுதி அழகு இல்லாஎன்னை
தன்னாக்கி
என்னால் தன்னை சீர கவி சொன்ன திறத்துக்கு
ஆழி அம் கை எம்பெருமான் புகழை-
வாய் கொண்டு மானிடம் கவி பாட வல்லேன்
எனக்கு உளன்
பார் விண் நீரில் உள்ளார் வாக் யாதி உபகரணங்களையும் கொண்டு இருந்தாலும் காலம் எல்லாம் அனுபவித்தாலும்
கலக்கை -அவர்கள் உடன் சேர்ந்து
நீர் நீர்மை ஸ்வாபம் சொல்லி
பார் விண் உபய விபூதி சொல்லி
தன்மை கலந்து பருகினாலும்
காலம் எல்லாம் அனுபவித்தாலும்
ஏர்வு- நன்மை இல்லாத என்னை
கவி பாட இச்சை இல்லை என்றார் முன்பு
அந்த யோக்யதையும் உண்டாக்கி கவி பாடுவித்துக் கொண்டான்
யஞ்ஞனே தானானே அனாயாசேன தபச -பாபம் போகும் தர்ம சிந்தனை வரும் இச்சை கர்ம ஞான பக்தி
கர்ம யோகம் பண்ண பண்ண
கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாப ஷயம் ஏற்ப்பட்டு
படிப் படியாக மேலே போவானே –
பகவத் கிருபை வேண்டுமே அனைத்துக்கும்
ஆவாரை தானே தேடிக் கொண்டு
ஆகாதாரை தானே விலக்கி கொள்வான்
இச்சை உண்டாக யோக்யதையும் உண்டாக்கி அருளினான்
சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் இத்தாலே நிறம் பெற்றதாக நின்றான்
இச் சீர் இழக்க வரினும் இழக்க முடியாத இன் கவி
குமார் இருந்து போம் இத்தனை வீணாக போகும்
இந்த உபகாரம் பெரியது என்கிறார்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-7-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 5, 2013

வைகுந்த நாதன்என் வல்வினை மாய்ந்துஅறச்
செய்குந்தன் தன்னைஎன் னாக்கிஎன் னால்தன்னை
வைகுந்த னாகப் புகழ்வண் தீங்கவி
செய்குந்தன் தன்னைஎந் நாள்சிந்தித்து ஆர்வனோ?

பொ-ரை : ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே எழுந்தருளியிருப்பவனும், என்னுடைய வலிய கொடிய வினைகள் எல்லாம் அழிந்து அற்றுப் போகும்படியாகச் செய்கின்ற தூயோனும், என்னைத் தனக்கு உரியவனாக்கி என்னால் தன்னை வைகுந்தநாதனாகப் புகழ் வளவிய இனிய கவிகளைச் செய்யும் குந்தன் என்னும் திருநாமத்தையுடையவனுமான எம்பெருமானை எத்தனை நாள் சிந்தித்தாலும் மனம் நிறைவு உண்டாகுமோ?

வி-கு : குந்தன் – முகுந்தன் என்ற திருநாமத்தின் சிதைவுமாம்; அன்றிக்கே, ‘குந்தம் என்னும் ஆயுதத்தையுடையவன்’ என்னவுமாம். ‘தன்னை என்னாக்கி’ என்ற இடத்தில் ‘என்னைத் தன்னாக்கி’ என்று பிரித்துக் கூட்டுக. ‘புகழச் செய் குந்தன்’ என்க.

ஈடு : ஏழாம் பாட்டு. 1பரம உதாரமாய் எல்லை அற்ற இனியனவான கவிகளை என்னைக் கொண்டு பாடுவித்துக்கொண்டே மஹோபகாரத்துக்கு, காலம் என்னும் ஒரு பொருள் உள்ளதனையும் இவனை அனுபவித்தாலும் நிறைவு பெற்றவன் ஆகின்றிலேன்,’ என்கிறார்.
ஏஷ தத்வாச வித்தாநி ப்ராப்யச அநுத்தமம் யஸ:
லோகநாத: புரா பூத்வா ஸூக்ரீவம் நாதம் இச்சதி’-என்பது, ஸ்ரீராமா. கிஷ். 4 : 18. இது, திருவடியைப் பார்த்து இளையபெருமாள் கூறியது.
வைகுந்தநாதன் – 2உதவி செய்தவன் என்னோடு அணைய நின்றான் ஒருவனாய் நான் ஆறி இருக்கிறேனோ? அயர்வு அறும்அமரர்கள் அதிபதி ஒரு சம்சாரி பக்கலிலே மேல் விழாநின்றால்  எங்ஙனே ஆறி இருக்கும்படி? 1‘முன்னே உலகங்களுக்கு எல்லாம் நாதனாய் இருந்தும், சுக்கிரீவனைத் தனக்கு நாதனாக இச்சிக்கிறார்,’ என்கிற இதற்கும் அவ்வருகே இருக்கிறது அன்றோ இது? 2ஸ்ரீசுக்கிரீவ மஹாராஜரை நாதராக உடையர் ஆகைக்கு யோக்கியதை சம்பாதித்தபடியாயிற்று, முன்பு உலகநாதரானது. 3பெறுவார், பெறாது ஒழிவார்: முன்னம் இச்சியாநின்றார். கிடையாததிலே அன்றோ இச்சைதான் செல்லுவது? 4‘அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமபிரான் சுக்கிரீவனுடைய அருளை நல்ல மனத்தோடு இச்சிக்கிறார்’ என்றது போலே ஆயிற்று.

‘யஸ்ய ப்ரஸாதே ஸததம் ப்ரஸீதேயு: இமா: ப்ரஜா:
ஸராமோ வாநரேந்த்ரஸ்ய ப்ரஸாதம் அபிகாங்க்ஷதே’=என்பது, ஸ்ரீராமா, கிஷ். 4 : 21.
5வல்வினை போக வேணும் என்று இராத என்னுடைய, 6‘மயர்வுஅற மதிநலம் அருளினன்’ என்ற இத்தனை அன்றோ எனக்கு அருளினன்?’ என்கைக்கு, 7அருளுவதற்கு முன்புதாம் ஒருவர் உளராகக் கண்டிலர் அன்றோ? 1‘அவன் இல்லாதவன் ஆகவே ஆகிறான்’ என்னும் நிலையன்றோ முன்? அஸந்நேவஸபவதி’ என்பது தைத்திரீயம்.
சர்வசத்தியான தன்னாலேதான் இது செய்யலாமோ என்பார், ‘வல்வினை’ என்கிறார்.

மாய்ந்து அறச் செய்குந்தன் – 2என்னுடைய பிரபல விரோதியைப் போக்கின சுத்தியையுடையவன்; ‘அடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய் குந்தா’ திருவாய். 2. 6 : 1.
-என்னக்கடவது அன்றோ? 3அடியார்கள் பக்கல் அன்பு வைத்து அவர்கள் செய்த பாபங்களை அடியர் அல்லாதார் பக்கல் அசல் பிளந்தேறிடும்படியான் சுத்தி யோகத்தை அன்றோ அவ்விடத்திற்சொல்லுகிறது? அன்றிக்கே, ‘முகுந்தன்’ என்ற பெயர் ‘குந்தன்’ என்று முதற்குறையாய்க் கிடக்கிறது என்னவுமாம். அன்றிக்கே, ‘குந்தன்’ என்று திருநாமம் ஆகவுமாம்; 4‘குமுத: குந்தர: குந்த:’ என்று குந்தன் என்றே திருநாமம் ஆயிற்று அன்றோ? குமுத: குந்தர: குந்த,’ என்றது, ஸஹஸ்ரநாமம்.-தன்னை என் ஆக்கி – என்னைத் தன்னோடு ஒக்கச் செய்து. அன்றிக்கே, ‘தனக்கு ஆம்படி செய்து’ என்னுதல். என்னால் தன்னை வைகுந்தனாகப் புகழ – தந்தையானவன் மகனுக்கு ஒரு பசுவை நீர் வார்த்துக் கொடுத்து மீண்டு அவன் பக்கலிலே பசுவை நீர் ஏற்றுப் பெறுமாறு போலே இருப்பது ஒன்றாயிற்று இதுவும். 6அது நித்திய விபூதி அன்றோ? இங்ஙனே இருக்கச் செய்தேயும் இவர் புகழ்ந்த இதனாலே தனக்கு அவ்விபூதி உண்டாயிற்றதாக நினைத்து இராநின்றான் ஆதலின், ‘வைகுந்தனாகப் புகழ்’ என்கிறது.ஆத்தும வஸ்து நித்தியமாக இருக்கச்செய்தே 1‘அவன் இல்லாதவனாகவே ஆகிறான்’ என்றும், ‘இவனை இருக்கிறவனாக அறிகிறார்கள்’ என்றும் சொல்லாநிற்பதைப் போன்றது ஆயிற்று.

அஸந்நேவ ஸபவதி அஸ்த்ப்ரஹ்மேதி வேதசேத்
அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத ஸந்தமேநம் ததோவிது:’-என்பது, தைத்திரீயம்.
2‘இன்னான் வாக்காலே கவி பாடின பின்பு அவன் வாழ்ந்தான்’ என்னக் கடவது அன்றோ? அப்படியே, புகழ்ந்த பின்பு தனக்கு அவ்விபூதியில் இருப்பு உண்டாயிற்றதாக நினைத்து இராநின்றான் அவன்.
‘தாழாது,
செறுத்த செய்யுட் செய்செந் நாவின்
வெறுத்த கேள்வி விளங்குபுகழ்க் கபிலன்
இன்றுள னாயின் நன்றுமன் என்றநின்
ஆடுகொள் வரிசைக் கொப்பப்
பாடுவன் மன்னாற் பகைவரைக் கடப்பே’
‘ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி
மாங்குடி மருதன் தலைவ னாக
உலகமொடு நிலைஇய பலர்புகழ் சிறப்பின்
புலவர் பாடாது வரைகஎன் நிலவரை’-என்பன புறநானூறு, 53, 72.
வண் தீம் கவி செய் குந்தன் – வளவியனவாய் இனியனவாய் இருந்துள்ள கவிகளைப் பாடி, அதுத்தனைத் தன் பேறாக நினைத்திருக்கும் தூய்மையையுடையவன். என்றது, 3‘துயர் அறு சுடர் அடி’ என்பது போன்று, இவரைக்கொண்டு கவி பாடின பின்பு தன் துயர் தீர்ந்தானாய் இருக்கிறபடியைத் தெரிவித்தவாறு. 4இவர் துயர் போன பின்பு, தனக்கு ஒரு துயர் உண்டாய் அது போனாற்போலே நினைத்து இராநின்றானாயிற்று. 5சரீரத்துக்கு வந்த வியாதி அனுபவிப்பான் சரீரி அன்றோ? ‘வ்யஸநேஷூ மநுஷ்யாணாம் -திவ்விய அந்தப் புரத்திலுள்ளர்க்காதல் திருத்தாய்மார்க்காதல் ஒரு துன்பம் வந்தாலோ துக்கத்தையுடையவராவது? என்றால், மநுஷ்யாணாம் ப்ருஸம் துக்கிதோ பவதி – துக்கத்தையுடையவனான அளவன்றிக்கே, யானை அளறுப்பட்டாற்போலே நோவுபடுவார் ஆயிற்று,

‘வ்யஸநேஷூ மநுஷ்யாணாம் ப்ருஸம் பவதி துக்கித:
உத்ஸவேஷூ ச ஸர்வேஷூ பிதேவ பரிதுஷ்யதி’-என்பது, ஸ்ரீ ராமா. அயோத். 2 : 40.

இன்று ஒரு படியாய், பிற்றை நாள் ஒரு படியாய், பின்னர் ஆறிப் போம் இவர்களுக்கு; இவர்கள் துக்கத்தில் நாள்தோறும் புதியராய் இருப்பர் ஆதலின். ‘துக்கிதோ பவதி’ என்கிறது. 1‘வியஸநம் இவனதானால் துக்கமும் இவனதாகவேண்டி இருக்க, இவர் துக்கத்தையுடையர் ஆதற்குக் காரணம் என்?’ என்னில், ‘இவன் படுகிற கிலேசம் இவன் காவற்சோர்வால் வந்தது ஒன்று அன்றே, நம் காவற்சோர்வாலே வந்தது ஒன்று அன்றோ?’ என்று காவலர் ஆகையாலே நாள்தோறும் புதியராய் இருப்பர் என்க.

‘மாநிலங்கா வலனாவான் மன்னுயிர்காக் குங்காலைத்
தானதனுக் கிடையூறு தன்னால்தன் பரிசனத்தால்
ஊனமிகு பகைத்திறத்தால் கள்வரால் உயிர்தம்மால்
ஆனபயம் ஐந்துந்தீர்த் தறங்காப்பான் அல்லனோ?’–பெரிய புராணம், திருநகரச் சிறப்பு, 36.-

(

2‘இது எனக்கு மிகவும் நாணமாய் இருக்கின்றது; நீங்கள் என் குற்றத்தைப் பொறுக்க வேண்டும்,’ என்னுமவர் அன்றோ?

‘ப்ரஸீதந்து பவந்த: மே ஹ்ரீ: ஏஷாஹி ம்ம அதுலா
யத் ஈத்ருஸை: அஹம் விப்ரை: உபஸ்த்தேயை: உபஸ்தித:’-என்பது, ஸ்ரீ ராமா. ஆரண். 10 : 10.

இவன்அளவு அல்லவாயிற்று, பிற்பாட்டிற்கு அவன் நாணம் உறும்படி. எந்நாள் சிந்தித்து ஆர்வனோ – செய்த உபகாரம் கனத்து இராநின்றது; உபகாரத்தை நினைப்பதற்குக் காலம் போருகிறது இல்லை’ நான் என் செய்வேன்? 1சரீரம் பிரிந்த பின்பு வாய்புகு நீர் ஆகையாலே சொல்லுகைக்குக் காலம் இல்லை; இங்கு இருக்கும் நாள் காலம் போருகிறது இல்லை; செய்த உபகாரமோ, கனத்து இராநின்றது. நான் என் செய்கேன்?

கால தத்வம் உள்ள அளவும் அனுபவித்தாலும் திருப்தி கிடையாதே எனக்கு என்கிறார் –

வன் கவி
தீம் கவி இனிமை
நிரதிசய போக்யமான
கால தத்வம் உள்ள அளவும் அனுபவித்தாலும் திருப்தி இல்லையே
வைகுண்ட நாதன்
எனது வல்வினை மாய்ந்து அற
செய் குந்தன்
செய்கின்றவன்
என்னாக்கி என்னை ஆக்கிக் கொண்டு
என்னால் சிந்தித்து ஆரவனோ
ஆரா அமுதம்
உபகரிதவன் அயர்வற அமரர்கள் அதிபதி
அணையா நின்றான் -சம்சாரி மேலே விழுந்து
லோக நாத புரா பூத்வா சுக்ரீவ நாதம் இச்சதி –
இதுக்கும் அவ்வருகாய் இருக்கிறதே
அங்கே சுக்ரீவர் மகா ராஜர்
அங்கே லோக நாதன் இங்கே வைகுண்ட நாதன்

இஷ்வாகு நாட்டுக்கும் காட்டுக்கும்
அடைந்தார் இல்லை
அடைய ஆசைப்பட்டார்
கிடைப்பது கிடைக்காது ஒழியது
நாதன் ஆவதருக்கு லோக நாதனாக இருக்க வேண்டுமே முன்னால் தகுதி இதுவாம்
யோக்யதா அம்சம் தான்
இச்சியா நின்றார்
கிடைக்காத உயர்ந்த விஷயத்தில் தானே இச்சிப்பது
அனுக்ரகம் எதிர் பார்த்து இருந்தார்
இவர் யார் அவன் யான்
வாலி இடம் பட்ட பாடு
வாலி ராவணன் -சந்த்யா வந்தனம் விருத்தாந்தம்
வாலை நீட்டி சுற்றிக் கொண்டு கட்கத்தில் மூன்று சமுத்ரம் ஆசமனம்
வாலை உத்தர
அங்கதன் தொட்டில் விளையாட பொம்மையாக மாட்டி வைக்க
சகா ராமன் -அப்படிப்பட்ட ராமன்
வைகுண்ட நாதனாக உள்ளவன் என்னுடைய வல்வினை
போக வேண்டும் என்று இராத வல்வினை
யாருக்கு அருளினன் -சொல்லாமல்
அசத் கல்பமாக நினைத்து
முன்பு நிலை
சர்வ சக்தன் தன்னாலே கூட செய்ய லாம் படியாகவா உள்ளது எனது வல் வினை

பிரபல விரோதியை போக்கின சுத்தி யோகம் உடையவன்
குந்தன்
தீமைகள் செய் குந்தா
முகுந்தா
போக்குபவன்
செய் முகுந்தன் குந்தா
குந்தன் திருநாமம் ஆகவுவாம்
ஆஸ்ரிதர் இடம் உள்ள பாபங்களை அடியார் இல்லார் இடம் ஏறிடுபவன்-
இரண்டு அர்த்தங்கள்
தன்னை என்னாக்கி
தனக்காம் பையும் தன்னை ஒக்க ஆக்கியும்
என்னால் தன்னை வைகுந்தனாக பாடும் படி
பசுவை -கோ தானம் புத்திரன் பிதாவுக்கு
ப்ரஹ்ம உபதேசம் செய்த புத்திரன் தஷணை பிதாவுக்கு அவன் இடமே வாங்கி கொடுப்பது போலே
தானே சக்தி கொடுத்து என்னை ஸ்துதிக்கும் படி செய்து -அவன் சந்தோஷிப்பது போலே –
நித்ய விபூதி இவர் புகழ்ந்ததால் பெற்றதாகி நினைத்து
வைகுந்தனாக புகழ

தன் பேறாக நினைத்து -இவரைபாட வைத்தது சுத்தி யோக உடையவன்
துயர் அறு சுடர் அடி போலே
சரீரத்துக்கு வந்த வியாதி அனுபவிப்பவன் ஆத்மா தானே
எத்தனை சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறார்
அவன் சரீரி நாம் சரீரம்
ஆழ்வார் பாட சுகம் எம்பெருமானுக்கு தானே
அயோத்யா வாசிகள் -கிழவா -ராமன் -பெருமை -வ்யசேனு மனுஷ்யாணாம் பிரஜானாம் ராமாக புருஷம் துக்கிதா பவதி
மனுஷ்யருக்கு விசனம் துக்கம் ராமனுக்கு
இவர்களை விட அதிகம் துக்கம் –
ஆனைக்கு தக்க வாதம் இ றே-
அதிக துக்கம் படுவானாம் ராமன்
அநந்தரம் ஆறிப் போம் இவர்களுக்கு அன்று ஒரு படி பிற்றை ஒரு படி -துக்கம் 10 நாள்களுக்குள் விசாரிக்க
ராமனுக்கோ அப்படி இல்லையே
நாள் நாள் தோறும் சக்ரவர்த்தி திருமகன் விசனம் புதிதாக இருக்கும்
இவன் காவல் சோர்வு என்றே இருப்பானே

ரஷகர் ஆகையாலே –
வெட்கப் படுகிறேன்
ரிஷிகள் இடம் ராமன் அருளிய வார்த்தை
முன்னமே வந்து ரஷிக்கிறேன் என்று சொல்ல இருக்க
பிற்பாடு செய்து லஜ்ஜிக்கும் படி
உபகாரமோ மிக்க பெரிது
உபகார ச்ம்ருதிக்கு காலம் அவகாசம் இலை
வாய் புகு நீர் -அப்புறம் அனுசந்திக்கைக்கு அவகாசம் இல்லை
எய்ப்பு என்னை நலியும் பொது அப்போது அங்கே நினைக்க மாட்டேன்
சாவிடத்து குறிக் கொண்டாய்
தண்டம் -தண்டனை சிஷை யம தமர்
நா மடித்து என்னை அநேக தண்டம் செய்வதா இருப்பார்
தப்பாக நிறைய தண்ட சமர்ப்பணம் செய்வதாக ஆழ்வார் அருளுவதாக அர்த்தம் சொல்வார் –
அப்படிக் கொண்டாலும் எம கிங்கரர் தான் செய்வார் காஞ்சி ஸ்வாமி வேடிக்கையாக சொல்வாராம்
பண்ணின உபகாரமோ கனத்து இரா இருக்க
பிரத் யுபகாரம் செய்வது அறியாமல் அலமருகிரார்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி-3-10-திருமடந்தை மண் மடந்தை இரு பாலும் திகழ–ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

October 3, 2013

திருமடந்தை -பிரவேசம்
ஆஸ்ரித விரோதி சீலனாய் –
ஆஸ்ரிதர்களுக்கு ஆபத்திலே வந்து உதவும் ஸ்வ பாவனான சர்வேஸ்வரன்
தான் ரஷகனாம் இடத்தில் புருஷாகாரமாய் பிராட்டி மாருடன் கூடி வந்து
நிற்கிற படியை அனுசந்தித்து -நித்ய சூரிகள் –
இது ஒரு சீலகுண ப்ராசுர்யம் இருந்தபடி என் என்று –
இதிலே ஈடுபட்டு ஆஸ்ரயிக்கும் படியாக
அரிமேய விண்ணகரிலே நித்ய வாஸம் பண்ணா நின்றான் –
ஆனபின்பு நீயும் அங்கே சென்று அவனை ஆஸ்ரயித்து
உன்னுடைய குறைகள் எல்லா வற்றையும் தீர்த்துக் கொள்ளப்
பாராய் -என்று திரு உள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச் செய்கிறார்-

—————————————————————————————————————————————————–

திருமடந்தை மண் மடந்தை இரு பாலும் திகழ
தீ வினைகள் போயகல அடியவர்கட்கு என்றும்
அருள் நடந்து இவ் ஏழ் உலகத்தவர் பணிய வானோர்
அமர்ந்து ஏத்த இருந்த இடம் பெரும் புகழ் வேதியர் வாழ்
தரும் இடங்கள் மலர்கள் மிகு கைதைகள் செங்கழுநீர்
தாமரைகள் தடங்கள் தொறும் இடங்கள் தொறும் திகழ
அருவிடங்கள் பொழில் தழுவி எழில் திகழும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-1-

திருமடந்தை மண் மடந்தை இரு பாலும் திகழ
ந கச்சின் ந அபராத்யதி -என்று
குற்றத்தைப் பொறுப்பிக்கும் பிராட்டியும்
முதலில் குற்றம் தன்னை காண்கிறது என் பின்னைப்
பொறுக்கிறது என் -என்று
குற்றம் கண்டு பொறுக்கையும் கூட மிகையாம்படி
இருக்கிற ஸ்ரீ பூமி பிராட்டியும்
இரண்டு இடத்திலும் விளங்க –
குற்றத்தைப் பொறுப்பிக்கைக்கு பிராட்டி –
குற்றம் கண்டு கைவிட ஒண்ணாத இடத்தில்
குற்றம் கணக்கிடும் இதுக்கு பலம் என் -என்று இருக்கும் ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி-

தீ வினைகள் போயகல –
இப்படிப் பட்ட பிராட்டிமார் உடைய நித்ய சன்னதியாலே
சர்வேச்வரனுக்கு ஆஸ்ரித விஷயத்து
சம்சாரேஷூ நராதமான் ஷிபாமி -என்கைக்கு
விஷயம் அற்று இருக்கும் ஆயிற்று –
பொறுப்பிக்கும் அவளும்
பொறைக்கு உவாத்தானவளும்
எப்போதும் ஒக்க அருகே இருக்கையாலே
ஆஸ்ரிதர் பக்கல் எப்போதும் அவன் அருளே நடந்து
அத்தாலே கொடிய அபராதங்கள் இவ்வோ விடங்கள் நமக்கு
இருப்பிடம் அல்ல என்று விட்டு ஓட –
அடியவர்கட்கு என்றும் அருள் நடந்து இவ் ஏழ் உலகத்தவர்பணிய வானோர் அமர்ந்து ஏத்த இருந்த இடம்
இப்படி இருக்கிற இவன் அல்லது லோகத்திலே
வேறு ஆஸ்ரயணீ யர் அல்ல என்று
ஏழு வகைப்பட்ட லோகங்கள் உள்ளாறும் அடைய ஆஸ்ரயிக்க
தேவர்களுக்கும் கூட கால் பொருந்த அரிதாம்படியான
இஸ் சம்சார விபூதியிலே அச்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தரான
நித்ய சூரிகள் பொருந்தி ஆஸ்ரயிக்கும் படியாக
இருக்கிற தேசம் –

பெரும் புகழ் வேதியர் வாழ்-தரும் இடங்கள்-
இவனை அனுபவிக்கையே யாத்ரையாம் படி இருக்கையாலே
மிக்க புகழை உடைய ப்ராஹ்மனர் வர்த்திக்கிற
இடங்களை உடைத்தாய் –
மலர்கள் மிகு கைதைகள் செங்கழுநீர் தாமரைகள் தடங்கள் தொறும் இடங்கள் தொறும் திகழ அருவிடங்கள் பொழில் தழுவி எழில் திகழும்-
மலர்கள் மிகு கைதைகள் தொடக்கமான வற்றை உடைத்தாய்
இருக்கிற திரு நாங்கூர் என்னுதல்-
வாழ் தரும் இடங்களிலே உண்டாய்
அவர்களுக்கு உறுப்பாய் இருக்கிற மலர்கள் மிகு கைதைகள் தொடக்கமான வற்றை உடைத்தாய்
இருக்கிற திரு நாங்கூர் என்னுதல்
பூக்கள் மிக்கு இருந்துள்ள தாழைகள்-செங்கழுநீர் -தாமரைகள் –
இவை பரந்த பொய்கைகள் தோறும்
அவகாசங்கள் தோறும் விளங்க
இங்கு இடம் இல்லாமையாலே சோலையானது ஆகாசத்தில்
பரப்படைய இடம் அடைத்துக் கொண்டு ஓங்கி
அழகு விளங்கா நின்றுள்ள
அருமிடம் என்று சூஷ்மதையைப் பற்ற ஆகாசத்தை சொல்லுகிறது –

திருநாங்கூர்  அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே-

————————————————————————————————————————————————————————————-

வென்றி மிகு நரகனுரமது அழிய விசுறும்
விறல் ஆழித் தடக்கையன் விண்ணவர்கட்கு அன்று
குன்று கொடு குரை கடலைக் கடைந்து அமுதம் அளிக்கும்
குரு மணி என்னாரமுதம் குலவி யுறை கோயில்
என்றும் மிகு பெருஞ் செல்வத்து எழில் விளங்கு மறையோர்
ஏழு இசையும் கேள்விகளும் இயன்ற பெரும் குணத்தோர்
அன்று உலகம் படைத்தவனை யவர்கள் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-2-

வென்றி -இத்யாதி
புக்க புக்க இடம் தோறும் வெற்றி கொள்ளக் கடவனாய்
இந்த்ராதிகள் குடி இருப்பு அழித்துத் திரிகிற
நரகாசுரனுடைய மிடுக்கு அழியும்படியாக
வீசா நின்றுள்ள மிடுக்கை உடைய திரு ஆழி யைத் திருக் கையிலே உடையவன் –
நரகாசுரனை நிரசித்து தேவ ஜாதிக்கு குடி இருப்பை பண்ணிக் கொடுத்த
அளவு அன்றிக்கே அவர்கள் –
-எங்களுக்கு கடல் கடைந்து அமிர்தத்தை வாங்கித் தர வேணும்
என்ன -அவர்களுக்காக மந்த்ரத்தை நட்டு
கோஷத்தை உடைத்தாய் இருக்கிற கடலைக் கடைந்து
அவர்களுக்கு அம்ருதத்தைக் கொடுத்தவன் –
குரு மணி
அவர்கள் நீ வேண்டா -எங்களுக்கு உப்புச் சாறு அமையும் –

என் பெரு விலையனான தன் படி ஒன்றும் பாராதே
தன் தோள் நோவும்படி கடலை நெருக்கிக் கடைந்த
அவர்களுக்கு அமிர்தத்தை உபகரித்தவன் –
என் ஆரமுதம் –
அவர்கள் அமிர்தம் போல் அன்றிக்கே
தம்முடைய அமிர்தம் இருக்கிறபடி
கொண்டாடிக் கொண்டு வர்த்திக்கிற தேசம்

என்றும் இத்யாதி
நாள் செல்ல நாள் செல்ல மிக்கு வாரா நின்றுள்ள
நிரவதிக சம்பத்தை உடையராய்
அத்தாலே அழகு விளங்கா நிற்பவராய்
வேதத்தை கரை கண்டு இருப்பாராய்
சப்த ஸ்வரங்களையும் மற்றும் உண்டான அங்கங்களையும்
இவர்களில் மேற்பட அதிகரித்தார் இல்லை -என்னும்படி
அதில் உண்டான வாசனையாலே ஆத்மாவுக்கு பிரசுரமாய்
தனித் தனியே ஜகத் சிருஷ்டி ஷமருமான வர்கள்
வர்த்திக்கிற திரு நாங்கூர்-

———————————————————————————————————————————————-

உம்பரும் இவ் ஏழு உலகும் ஏழு கடலும் எல்லாம்
உண்ட பிரான் அண்டர்கள் முன் கண்டு மகிழ்வெய்த
கும்பமிகு மதயானை மருப்பொசித்துக் கஞ்சன்
குஞ்சி பிடித்தடித்த பிரான் கோயில் மருங்கு எங்கும்
பைம் பொனொடு வெண் முத்தம் பல புன்னை காட்டப்
பலங்கனிகள் தேன் காட்ட படவரவேரல்குல்
அம்பனைய கண் மடவார் மகிழ்வெய்து நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-3-

உம்பரும் இத்யாதி
தேவ ஜாதியும்
இந்த ஏழு வகைப் பட்ட லோகங்களும்
இத்தைச் சூழப் போந்து இருந்த கடல்கள் எழும்
இவை அடைய பிரளயத்திலே நோவு பட புக
வயற்றிலே வைத்து நோக்கின உபகாரகன்
கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து –
இடையர்கள் கண்டு பிரீதராம்படி
குடம் போலே பெரிய மச்தகத்தை உடைத்தாய்
மத முதிதமாய் இருந்துள்ள
குவலயா பீடத்தின் உடைய கொம்பை முறித்து
அநந்தரம்
கம்சனுடைய மயிரைப் பிடித்து தலை கீழாகத் தள்ளி
முதுகிலே அறைந்து அவனை அழியச் செய்த உபகாரகன் உடைய கோயில்-

பரிசரம் அடைய
பைம் பொனொடு வெண் முத்தம் பல புன்னை காட்ட
புன்னைகள் ஆனவை மொட்டும் பூவுமாய் பூத்து நின்ற போது
பொன்னிலே முத்தை அழுத்தினாப் போலே காட்டா நின்றது
பலாப் பழங்கள் தேன் காட்டா நின்றது
படத்தை உடைத்தான அரவு போலே அழகிய அல்குலை உடையராய்
அம்பொடு ஒத்த கண்களை உடையரான ஸ்திரீகள் ஆனவர்கள்
இன்ன போது இன்னது -இன்னதில் இன்னது உண்டாம்
என்னும் வ்யவஸ்தை அன்றிக்கே இருந்ததீ
என்று அவற்றைக் கண்டு திருப்தைகள் ஆகிற
திருநாங்கூர்

————————————————————————————————————————————————–

ஓடாத வாளரியின் உருவமது கொண்டு அன்று
உலப்பில் மிகு பெரு வரத்த இரணியனைப் பற்றி
வாடாத வள்ளுகிரால் பிளந்து அவன் தன் மகனுக்கு
அருள் செய்தான் வாழும் இடம் மல்லிகை செங்கழுநீர்
சேடேறு மலர்ச் செருந்தி செழுங்கமுகம் பாளை
செண்பகங்கள் மணம் நாறும் வான் பொழிலினூடே
ஆடேறு வயலாலைப் புகை கமழும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-4

ஓடாத -இத்யாதி
ஹிரண்யன் உடைய முரட்டு உடலை கண்டால்
பிற்காலியாத படியான நரசிம்ஹத்தின் உடைய -என்னுதல்
அன்றிக்கே
நாட்டில் நடையாடாத நரசிம்ஹாம் என்னுதல்
உலப்பில் –
அசந்க்யேயமாய்
ஒரோ வரங்களே முடிவு காண ஒண்ணாத படியாய் இருப்பதாய்
வரம் கொடுத்த தேவதைகளுக்கும் கூட குடி இருப்பு
அரிதாம் படி பெரிய வரத்தை உடைய
ஹிரண்யனைப் பற்றி
வாடாத -இத்யாதி
ஹிரண்யன் உடைய முரட்டு உடலிலே வைத்தால்
வளையக் கடவது அன்றிக்கே கூர்மை மிக்கு இருந்த திரு உகிராலே
இரண்டு கூறாம்படி பிளந்து
அவன் பக்கல் இழவு தீரும் படி அவன் மகன் என்று
ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான் பக்கலிலே
அருளைப் பண்ணினவன் வர்த்திக்கிற தேசம்-

மல்லிகை செங்கழு நீர்
சேடு -திரட்சி
திரளப் பூத்த பூவை உடைத்தான செருந்தி அழகிய கமுகம் பாளை செண்பகம்
இவை பரிமளத்தை புறப்படா நின்றுள்ள
அழகிய பொழிலின் நடுவே
ஆட்டுக்கைக்காக ஏற்றின ஆலையில் ஆலைப் புகையானது கமழும் ஆயிற்று-

———————————————————————————————————————————————————-

கண்டவர் தம் மனம் மகிழ மாவலி தான வேள்விக்
களவின் மிகு சிறு குறளாய் மூவடி என்று இரந்திட்டு
அண்டமும் இவ்வலை கடலும் அவனிகளும் எல்லாம்
அளந்த பிரான் அமரும் இடம் வளம் கொள் பொழிலயலே
அண்டமுறு முழ ஒலியும் வண்டினங்கள் ஒலியும்
அரு மறையின் ஒலியும் மடவார் சிலம்பின் ஒலியும்
அண்டமுறும் அலை கடலின் ஒலி திகழும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே  3-10-5-

கண்டவர் தம் மனம் மகிழ-
அனுகூல பிரதிகூல விபாகம் இன்றிக்கே
கண்டவர்கள் நெஞ்சானது மகிழும் படியாக
மகா பலியினுடைய யஞ்ஞ வாடத்திலே
இவன் -தேவ கார்யம் செய்கிறான் -என்று தோற்றாத படியாக
நாட்டில் வாமனர்கள் திரு உலகு அளந்து அருளின இடம் –
எண்ணும்படியான வாமன வேஷத்தை பரிகரித்து
எனக்கு மூன்றடி வேணும் -என்று அர்த்தித்து
ஆகாசத்தையும் அலை எறியா நின்றுள்ள கடலையும் த்வீபங்களையும் எல்லாம்
அனாயாசேன அளந்து கொண்ட உபகாரகன்
நித்ய வாசம் பண்ணுகிற தேசம்

வளம் -இத்யாதி
சம்ருத்தியை உடைத்தாய் இருக்கிற பொழிலின் அருகே
ஆகாசத்தில் அவகாசம் உள்ள இடங்கள் எங்கும் வியாபிக்கிற
வாத்ய கோஷமும்
மது பானம் பண்ணுகிற வண்டுகளின் த்வனியும்
வேத கோஷமும்
ஆடுகிற ஸ்திரீகள் உடைய சிலம்பு ஒலியும்
அண்ட பித்தியிலே சென்று
அலை எறிகிற பிரளய ஆவரண கோஷம் போலே
விளங்கா நின்றுள்ள திரு நாங்கூர்-

—————————————————————————————————————————————————————-

வாள் நெடுங்கண் மலர்க் கூந்தல் மைதிலிக்கா இலங்கை
மன்னன் முடி யொருபதும் தோள் இருப்பதும் போய் உதிர
தாள் நெடும் திண் சிலை வளைத்த தயரதன் சேய் என்தன்
தனிச்சரண் வானவர்க்கரசு கருதுமிடம் தடமார்
சேண் இடங்கொள் மலர்க்கமலம் சேல் கயல்கள் வாளை
செந்நெலொடு மடுத்தரிய உதிர்ந்த செழு முத்தம்
வாள் நெடும் கண் கடைசியர்கள் வாரு மணி நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-6-

வாள் இத்யாதி
ஒளியைச் சொல்லுதல்
வாள் போலே இருக்கிற நெடிய கண்களையும்
மலரை உடைத்தாய மலர் முடியையும் உடைய
ஸ்ரீ ஜனக ராஜன் திருமகளுக்காக
இலங்கைக்கு நிர்வாஹனாய் இருக்கிறவனுடைய
பத்துத் தலையும் இருபது தோளும் உதிரும்படியாக –
தாளை உடைத்தாய் -நெடிதாய் -திண்ணியதாய்
இருக்கிற வில்லை வளைத்த தசரதாத் மகன் -சேய் -பிள்ளை
என் தன் சரண் –
தயரதற்கு மகன் தன்னை அன்றி மற்றிலேன் தஞ்சமாகவே
என்னுமா போலே காணும் இருப்பது –
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி வர்த்திக்கிற ஸ்தானம் –
பொய்கைகள் நிறைந்து இருப்பதாய்
ஆகாசம் உள்ள இடம் எங்கும்
வளர்ந்து இருக்கிற மலரை உடைத்தாய்
தாமரை சேல் கயல்களை இவற்றைச்
செந்நெலொடெ அடுத்து அறுக்க உதிர்ந்த
அழகிய முத்துக்களை கதிர் பொறுக்க
இழிந்தவர்கள் வாருவார்கள் ஆயிற்று-

———————————————————————————————————————————————————-

தீ மனத்தான் கஞ்சனது வஞ்சனையில் திரியும்
தேனுகனும் பூதனை தன் ஆர் உயிரும் செகுத்தான்
காமனைத் தான் பயந்த கரு மேனி யுடை யம்மான்
கருதும் இடம் பொருது புனல் துறைதுறை முத்து உந்தி
நா மனத்தால் மந்திரங்கள் நால் வேதம் ஐந்து
வேள்வியோடு ஆறங்கம் நவின்று கலை பயின்று அங்கு
ஆ மனத்து மறையவர்கள் பயிலு மணி நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-7-

தீதான நெஞ்சை உடையவனாய்
பகவத் தத்வம் ஓர் இடத்தில் உண்டு என்னப் பொறாத
நெஞ்சை உடைய கம்சன் –
அவனுக்கு உறுப்பாய் க்ரித்ரிமத்தாலே நலிவானாக திரிந்த
தேனுகன் பூதனை அவர்களை முடித்துப் பொகட்ட
அழகில் வந்தால் காமனுக்கும் உத்பாதனாய்
அள்ளல் அல்லாதபடி ஸ்ரமஹரமான திருமேனியை
உடையனாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் விரும்பி வர்த்திக்கிற தேசம் ஆயிற்று
திரையொடு திரை பொரா நின்றுள்ள புனலானது
துறை தோறும் துறை தோறும் முத்துக்களை
தள்ளா நிற்பதாய்
நாவாலும் மனசாலும் பகவத் மந்த்ரங்கள்
நாலு வகைப் பட்ட வேதம்
பஞ்ச மகா யஞ்ஞம்
அவர்கள் துடக்கமான வற்றை
பலகாலும் அப்யசித்து
பரிசுத்தராவார் நெருக்குகையால் வந்த அழகை உடைய திரு நாங்கூர்-

———————————————————————————————————————————————————-

கன்றதனால் விளவெறிந்து கனி யுதிர்த்த காளை
காமரு சீர் முகில் வண்ணன் காலிகள் முன் காப்பான்
குன்றதனால் மழை தடுத்துக் குடமாடு கூத்தன்
குலவும் இடம் கொடி மதிள்கள் மாளிகை கோபுரங்கள்
துன்று மணி மண்டபங்கள் சாலைகள் தூ மறையோர்
தொக்கு ஈண்டித் தொழுதி யொடு மிகப் பயிலும் சோலை
அன்று அலர் வாய் மது வுண்டு அங்கு அளி முரலும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-8-

குன்றாய் நின்ற அசுரனைக் கொண்டு
விளங்காயாய் நின்ற அசுரனை முடியும்படி பண்ணி
லீலா ரசம் அனுபவித்த செல்லப்பிள்ளை
காமருவப்படுவதாய் -ஆசைபடப் படுவதான சீர் உண்டு
குணம் அத்தையும் ஸ்ரமஹரமாய் இருக்கிற
திருமேனி யை உடையவன்
பசுக்களை ரஷிக்கைக்காக கோவர்த்தனத்தாலே மழை தடுத்து
மன்றிலே ஆயர் அனுபோவ்யமாம் படி குடக் கூத்தாடினவன்
கொண்டாடி வர்த்திக்கிற தேசம்
கொடியை உடைத்தாய் மதிள்கள் மாளிகைகள் கோபுரங்கள்
நெருங்கின மணிகளை உடைத்தான
மண்டபங்கள் சாலைகள் இவற்றை உடைத்தாய்
பிராமணர் கூடித் திரண்ட ஆரவாரத்தால் மிக்கு இருப்பதாய்
சோலையில் உண்டான செவ்விப் பூவிலே மது பானம் பண்ணி
வண்டுகள் பாடா நிற்பதுமான-

———————————————————————————————————————————————————————–

வஞ்சனையால் வந்தவள் தன் உயிர் உண்டு வாய்த்த
தயிர் உண்டு வெண்ணெய் அமுதுண்டு வலி மிக்க
கஞ்சன் உயிரது உண்டு இவ் உலகுண்ட காளை
கருதுமிடம் காவிரி சந்து அகில் கனகம் உந்தி
மஞ்சுலவு பொழிலூடும் வயலூடும் வந்து
வளம் கொடுப்ப மா மறையோர் மா மலர்கள் தூவி
அஞ்சலித்து அங்கு அரி சரண் என்று இறைஞ்சும் மணி நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே –3-10-9-

———————————————————————————————————————————————-
சென்று சினவிடை ஏழும் பட அடர்த்துப் பின்னை
செவ்வித் தோள் புணர்ந்து உகந்த திருமால் கோயில்
அன்று அயனும் அரன் சேயும் அனையவர்கள் நாங்கூர்
அரி மேய விண்ணகரம் அமர்ந்த செழும் குன்றை
கன்றிநெடு வேல் வலவன் மங்கையர் தம் கோமான்
கலிகன்றி யொலி மாலை ஐந்தினோடு மூன்றும்
ஒன்றினோடும் ஒன்றும் இவை கற்று வல்லார் உலகத்து
உத்தமர்கட்கு உத்தமராய் உம்பரும் ஆவர்களே–3-10-10-

அவை நின்ற இடத்திலே சென்று சினத்தை
உடைத்தாய் இருக்கிற ருஷபங்கள் ஏழையும்
முடியும்படி அடர்த்து
பின்னை பிராட்டி உடைய செவ்வி யை உடைத்தாய் இருந்துள்ள
தோள் உடன் அணைந்து
ஸ்ரீ ய பதியாய் வர்த்திக்கிற கோயில்
சாந்திக்கு பிரம்மாவும்
அழகுக்கு சுப்ரஹமன்யனும்
ஒப்பாம்படி இருக்கிறவர்கள் வர்த்திக்கிற
திரு நாங்கூரில் அரி மேய விண்ணகரம் அமர்
செழும் குன்றை இ றே கவி பாடிற்று
சத்ரு நிரசனத்தாலே வந்த கறை கழுவும் அவசரம் இன்றிக்கே
இருக்கிற வேலை ஆயுதமாக உடையவராய்
திரு மங்கையில் உள்ளாருக்கு பிரதானரான
ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
ஒலி உடைத்தான தொடை எட்டும் இரண்டும்
பத்தான இத்தை அப்யசிதவர்கள்
இஹலோகத்திலே ஹர்ஷர்கள்
பயிலும் திரு உடையர் எவரேலும் எம்மை ஆளும் பரமரே
என்னும்படி அவர்களுக்கு தலைவராய்
பின்னை உம்பரும் ஆவார்கள்
திருவடி திரு அநந்த ஆழ்வான் போல்வார் உடன் ஒரு கோவையாக ஆகப் பெறுவார்-

——————————————————————————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .

திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

. பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-10-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

 உதவிக்கைம் மாறுஎன் உயிர்என்ன உற்றுஎண்ணில்
அதுவும்மற்று ஆங்கவன் தன்னதுஎன் னால்தன்னைப்
பதவிய இன்கவி பாடிய அப்பனுக்கு
எதுவும்ஒன் றும்இல்லை செய்வதுஇங் கும்அங்கே.

பொ – ரை : அவன் செய்த உபகாரத்துக்குப் பிரதி உபகாரமாக என்னுடைய உயிரை அவனுக்கு உரியது ஆக்கலாம் என்று பொருந்தி நினைத்தால் அந்த உயிரும் அவனுடையதே; ஆதலால், என்னைக் கொண்டு மிருதுவான இனிய கவிகளைத் தன்னைப் பாடிக்கொண்ட அப்பனுக்கு என்னால் செய்யத்தக்கது இவ்வுலகத்திலும் அந்த உலகத்திலும் யாது ஒன்றும் இல்லை.

வி-கு : ‘அப்பனுக்குச் செய்வது இங்கும் அங்கும் எதுவும் ஒன்றும் இல்லை’ என்க. பதவிய – மிருதுவான; ‘திராக்ஷாபாகமான கவிகள்’ என்றபடி.

ஈடு : பத்தாம் பாட்டு. 1‘உபகாரத்தை நினைப்பதற்குக் காலம் போருகிறது இல்லை என்று நீர் புண்படாநில்லாமல், உம்மதாய் இருப்பது ஒரு வஸ்துவை அவனுக்குப் பிரதியுபகாரமாகக் கொடுத்துப் பிழைத்துப் போக மாட்டீரோ?’ என்ன. ‘அப்படிச் செய்யலாமே அன்றோ ஈஸ்வரனைப்போலே நானும் எனக்கு உடைமையாய் இருப்பது ஒரு வஸ்துவைப் பெற்றேனாகிர்?’ என்கிறார்.
இத்திருப்பாசுரக் கருத்தோடு ‘எனதாவியுள் கலந்த’ (திருவாய். 2. 3 : 4.) என்ற
திருப்பாசுரக் கருத்தை ஒப்பிட்டுக் காணல் தகும்.
உதவிக் கைம்மாறு – உபகாரத்துக்குப் பிரதியுபகாரமாக. என் உயிர் என்ன – 3‘நித்தியமாய் ஞான ஆனந்த லக்ஷணமாய்ச் சீர்மையையுடையதாய் இருப்பது ஒன்று உண்டே அன்றோ, ஆத்மவஸ்து? அதனைக் கொடுத்தாலோ?’ என்ன 3அது செய்யலாமே அன்றோ, அடியிலே மயர்வுஅற மதிநலம் அருளிற்றிலன் ஆகில்? முன்னரே அதனைக் கொடுத்து வைத்தானே! 4‘மயங்கி இருக்குங் காலத்தில் ஆத்தும சமர்ப்பணம் போலே இருப்பது ஒன்றாயிற்று,உபகாரத்தின் நினைவாலே 1பிரதியுபகாரம் தேடிக் கலங்குகிற இது.’ 2மயங்கி இருக்குங்காலத்தில் ஆத்தும சமர்ப்பணந்தான் வேணும்: தௌந்த பின்னர், ‘என்னுடைய பொருளை அவனுக்குக் கொடுத்தேன்’ என்று இருக்கக்கடவன் அல்லன்; 3ஆத்துமா என்னுடையது என்று பல காலமாக எண்ணிப் போந்த அதிலும் கடையாயிற்று, தெளிந்த பின்னர் ‘நான் என்னுடைய பொருளை அவனுக்குத் தந்தேன்’ என்று இருக்குமாகில். 4பின்னையும் பழைய அபகாரமே தொடர்ந்தது ஆகுமே! ஞானம் பிறந்தமை அன்றோ? 5சர்வமுத்தி பிரசங்கம் வாராமைக்காக ஆத்தும சமர்ப்பணந்தான் வேண்டிவரும்; நெஞ்சிலே வெளிச்சிறப்பு உண்டானால் அவனுடைய பொருளினை அவனதாக இசைந்திருக்கக் கடவன்.6‘என்னால் கொடுக்கப் பட்டது அன்றி, உனக்கு யாது கொடுக்கிறேன்?’ என்னாநின்றது அன்றோ?

‘வபுராதிஷூ யோபி கோபி வா குணத: அஸாநி யதாததாவித:
ததயம் தவபாத பத்மயோ: அஹம் அத்யைவ மயா ஸமர்ப்பித:’-என்பது, ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த தோத்திரரத்நம் 52.

7‘எனது ஆவி தந்தொழிந்தேன்’ என்னா,

எனதாவி’ என்றது, திருவாய். 2. 3 : 4. ஆக, ‘மயங்கி இருக்குங் காலத்தில் ஆத்தும
சமர்ப்பணம்போலே’ என்றதனை விரித்து அருளிச்செய்து, பின்னர், ‘உபகாரத்தின்
நினைவாலே பிரதி உபகாரம் தேடிக் கலங்குகிற இது’ என்றதனை விரித்து
அருளிச்செய்யக் கோலி, அப்படி உபகாரத்தின் நினைவாலே கலங்கி ஆத்துமாவைச்
சமர்ப்பித்து, தெளிந்த பின்னர் அநுதபித்த இடம் உண்டோ?’ என்னும் சங்கைக்கு
விடை அருளிச்செய்கிறார், ‘எனதாவி’ என்று தொடங்கி.

‘எனதுஆவி யார் யான் ஆர்?’ என்றார் அன்றோ? 1சொரூப ஞானம் பிறந்தால் பேற்றின் அளவும் செல்ல, இவ்விரண்டு தன்மையும் தொடரக்கடவதாக இருக்கும். 2ஆக, ஆத்தும சமர்ப்பணத்துக்கும் செய்ந்நன்றி அறிதலுக்கும் தனித்து இவனுக்குச் சம்பந்தம் இல்லாத படியான இவனுடைய அத்தியந்த பாரதந்திரியத்தைச் சொல்லுகிறது.

உற்று எண்ணில் – 3ஆராயாதே மேல் எழ நின்று கொடுக்கில் கொடுக்கலாம்; நெஞ்சிலே சிறிது வெளிச்சிறப்புப் பிறந்து இதனுடைய கொடுக்கத் தகுதி இல்லை. அதுவும் – ஆத்துமாவும். மற்று – அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களும். ஆங்கு அவன் தன்னது – பிரதியுபகாரம் செய்து தரிக்கவேண்டும் நிலையில் அவனதாய் இராநின்றது. என்னால் தன்னை – செய்ந்நன்றி அறிதலுங்குங்கூடத் தகுதி இல்லாத என்னாலே மஹோபகாரகனாய் இருக்கிற தன்னை.4பதவிய இன்கவி பாடிய அப்பனுக்கு – கவிபாட்டுண்கிறவனுக்கு இக்கவி பாட்டாலே பண்டு இல்லாத நீர்மை உண்டாம்படியாகக் கவி பாடின உபகாரனுக்கு. எதுவும் ஒன்றும் இல்லை செய்வது – ஏதேனும் ஒன்றும் செய்யலாவது இல்லை. 5‘இங்கு இருக்கும் நாள் ஞானக் குறைவினாலே செய்யலாவது ஒன்று

இல்லையாகிலும், ஞானக்குறைவு அற்று முத்தனானால், பிரதியுபகாரம் செய்யத் தட்டு என்?’ என்னில், இங்கும் அங்கே –1‘இங்கு ஆனால், தேக ஆத்துமா அபிமானத்தாலே ‘நான், என்னது’ என்று போய்க் கால் கட்டித் திரிகையாலே, செய்யலாவது உண்டோ?’ என்று பிரமிக்கவுமாய் இருக்கும்; அதுவும் இன்றிக்கே, ஞானக்குறைவு கழிந்த அளவிலே, தான் செய்யலாவது ஒன்று இல்லை என்னும் இடம் சொல்ல வேண்டா அன்றோ? 2‘தனது இயல்பான வடிவைப் பெறுகிறான்’ என்கிறபடியே,

ஸ்வேந ரூபேண அபிநிஷ்பத்யதே’-என்பது, சாந்தோக். உப.

சொரூப ஞானம் பிறந்த இடத்தில் சொரூபத்திற்கு விரோதியாகச் சொல்லப் போகாதேயன்றோ?

உபகார ச்ம்ருதிக்கு காலம் போதாது என்று திண்டாட
உம்முடைய வஸ்து ஒன்றை சமர்ப்பித்து போகலாதா
இதவும் நிதான பாசுரம்
அதுவும் மற்று அதுவும்
எதுவும் ஒன்றும் செய்வது இல்லை
உயிர் சமர்பிக்க
என்னில் அதவும் அவன் உடைமை
என்னால் தன்னை கவி பாடின ஈசனுக்கு
அங்கும் இங்கும் சமர்ப்பிக்க எதுவும் இல்லையே
நித்தியமாய் ஞான ஆனந்த ஸ்லாக்கியமான வஸ்து
கொடுத்து இருப்பேன் -மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்றிலேன் ஆகில்
முன்னே அத்தை கொடுத்து வைத்தானே
பிராந்தி சமயத்தில் ஆத்மா சமர்ப்பணம் செய்வது போலே
உதவிக் கைம்மாறு செய்ய முடியாது என்று தடுமாறுவதும்
கை கூப்புவதும் அவன் அனுமதி
கரண களேபரங்கள் அவன் கொடுத்தவை
கிடையாது அறியாமல் இல்லையே திண்டாடி கலக்கம்
அடைகிறார்
ஆத்மா சமர்ப்பணம் செய்வேன் சொல்ல வேண்டும் -தன்னது இல்லையே
அதுக்கும் அடுத்த ஷணம் அனுதபித்து அதையும் சொல்ல வேண்டும்
ஆளவந்தாரும் அடுத்த அடுத்த ஸ்லோகங்களில் அருளியது போலே
மயக்கம் சம்சயம் உண்டான பொழுது ஆத்மா சமர்ப்பணம்
உபகார ச்ம்ருதியால் பிரத் யுபகாரம் செய்ய முடியாமல் கலங்குவது
தெளிந்த சமயத்தில் அவனுக்கு கொடுத்தோம் என்ற நினைவு உண்டாகில்
அநாதி காலம் ஆத்மா அபகாரம் செய்தது போலே ஆகுமே
சோரேன ஆத்மா அபகாரம்
ஞானம் பிறந்தமை பொயயாம் இ றே –
சர்வ முக்தி பிரசங்க பரிகார்தமாக ஆத்மா சமர்ப்பணம் செய்ய வேணுமே
அப்புறம் கலங்கவும் வேண்டுமே
சாக்கு சொல்ல இடம் கொடுக்க வேண்டும்
நெஞ்சிலே -அவன் வஸ்துவை அவனதாக இசைந்து இருக்க கடவன்
மயா சமர்ப்பித்தா -சரீரமோ இந்த்ரியமோ -அத்தை உனக்கு சமர்ப்பித்து விட்டேன்
தது அஹம் -மம நாதா சகலம் ததையஹி -அதவா கின்னு சமர்ப்பயாமிதே –
எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன்
இனி மெல்வது எனபது உண்டே
எனது தாவி உள் புகுந்த நல் உதவிக் கைம்மாறு
எனது ஆவி யார் யான் யார்
தந்த நீ கொண்டு ஆக்கினையே
இரண்டு ஆகாரமும் பேற்று வரை ஸ்வரூப ஞானம் உள்ளவனுக்கு வேண்டுமே –
அத்யந்த பாரதந்த்ர்யம்
கொடுக்க பிராப்தி இல்லை
ஆத்மாவும்
மற்று ஆத்மீயங்களும்
அவனது
என்னாலின் கவி –அப்பனுக்கு
உபகார ச்மருதிக்கும் பிராப்தி இல்லாத என்னால்
என்னால் பாட வைத்து முன் இலாத பெருமை பெற்றதாக நினைக்குமவன்
சங்கோசம் இங்கே
அங்கும் சங்கோசம் இன்றி இருந்தாலும் அப்படி
நான் என்னது இங்கே பிரமிக்க கர்மம் அஞ்ஞானம் உண்டே
அங்கே அதுவும் இன்றிக்கே சொல்ல வேண்டாம் இ றே
ஸ்வரூப ஞானம் பிறந்த இடத்தில்
ரூபம் பிரகாசிக்க உடைமை அறிவானே

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-9-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

திறத்துக்கே 1துப்பர வாம்திரு மாலின்சீர்
இறப்பெதிர் காலம் பருகிலும் ஆர்வனோ?
மறப்பிலா என்னைத்தன் ஆக்கிஎன் னால்தன்னை
உறப்பல இன்கவி சொன்ன உதவிக்கே?

பொ – ரை : ‘மறப்பு இல்லாதவனான என்னைத் தனக்கு உரியவனாக்கி என்னால் தன்னைப் பொருந்தும்படி பல கவிகளைக் கூறிய உபகாரத்துக்கு எல்லா வகையாலும் வலியோனான திருமாலினுடைய கல்யாணகுணங்களை மூன்று காலங்களிலும் அனுபவித்தாலும் நிறைவு பெற்றவன் ஆகேன்,’ என்றவாறு.

வி – கு : ‘தன்னை உறச் சொன்ன உதவிக்கு’ என்க.

ஈடு : ஒன்பதாம் பாட்டு. 3‘என்னைக்கொண்டு கவி பாடுவித்துக்கொண்ட மஹோபகாரகனை, எல்லாச் சேதனர்களுடைய அனுபவ சத்திகளையுடையேனாய்க்கொண்டு காலம் எல்லாம் அனுபவித்தாலும் ஆரேன்,’ என்கிறார் இதில்.

திறத்துக்கே துப்பரவாம் திருமாலின் சீர் – ஏதேனும் ஓர் காரியத்தில் வந்தால், 3ஒரு துரும்பைக் கொண்டு காரியம் கொள்ளப் பார்த்தால் அதனைக்கொண்டே காரியத்தை அப்படித் தலைக்கட்டிக் கொள்ளுதற்குத் தகுதியான ஆற்றலையுடையனான.

நாகம் ஒன்றிய நல்வரை யின்தலை மேனாள்
ஆகம் வந்தெனை அள்ளுகிர் வாளின் அளைந்த
காக மொன்றை முனிந்தயல் கல்எழு புல்லால்
வேக வெம்படை விட்டதும் மெல்ல விரிப்பாய்.’-என்ற கம்பராமாயணச் செய்யுளை இங்கு நினைவு கூர்க.

‘அதற்கு அடி என்?’ என்னில், திருமகள் கேள்வன் ஆகையாலே, 4நினைத்த காரியம் செய்து தலைக்கட்டுகைக்குத் தகுதியான ஆற்றலையுடையனான திருமகள் கேள்வனுடைய கல்யாண குணங்களை. 5ஒருவன் செய்தது வாய்த்து வரப் புக்கவாறே ‘அவன் குப்பைக்காலன்காண், ஸ்ரீமான் செய்தன எல்லாம் நன்றாய் வருங்காண்’ என்னக்கடவது அன்றோ? இறப்பு எதிர்காலம் பருகிலும் ஆர்வனோ – 1‘எல்லாச் சேதநர்களுடையவும் வாக்கு முதலான கருவிகளையும் அனுபவித்தல் முதலான சத்திகளையும் நான் உடையேனாய் அனுபவிக்கப் புக்காலும் உயிர் வாழ்வதற்கு அடியான ஆயுள் அற்பமாகையாலே உபகாரத்தை நினைப்பதற்குக் காலம் போருகிறது இல்லை. ‘எந்நாள் சிந்தித்து ஆர்வனோ?’ என்ன வேண்டாதே, அவ்வவர்களுடைய உபகரணங்களையுமுடையேனாய், போன காலமும் மேல் வரக்கூடிய காலமும் எல்லாம் அனுபவியாநின்றாலுந்தான் ஆர்வனோ?

‘எல்லாருடைய உபகரணங்களையும் கொண்டு காலம் எல்லாம் அனுபவித்தாலும் நீர் ஆராது ஒழிகிறது அவன் செய்த எந்த உபகாரத்தை நினைத்து?’ என்ன. அருளிச்செய்கிறார் மேல்: மறப்பு இலா என்னைத் தன் ஆக்கி என்னால் தன்னை உறப் பல இன்கவி சொன்ன உதவிக்கு – மறப்பு இல்லையான என்னை. 2மறப்புக்கு முன் கணத்தில் நிகழக்கூடியதான நினைவும் எனக்கு இல்லை என்கைக்காக, ‘மறப்பிலா’ என்ற சொல்லாலே அருளிச்செய்கிறார் 3‘’மறப்பு இலா’ என்ன வேண்டுவான் என்?’ என்னில், நினைவு உள்ள இடத்திலே அன்றோ மறப்பு உள்ளது? 4ஆக, ஏதேனும் ஒரு காலத்தில் உண்டாகிற நினைவுங்கூடத் தமக்கு இல்லை என்கிறார் ன்றபடி. மறப்பு இலா என்னைத் தன்னாக்கி – ஏதேனும் ஒரு காலத்தில் நினைத்துப் பின்னை ஒருகால் மறப்பு உண்டாய், அதனை காணாக் கண்ணிட்டுதான் இப்படி அங்கீகரித்தானோ? முதலிலே தன் பக்கலிலே நினைவு இன்றிக்கே இருக்கிற என்னைத் தன்னாக்கி. என்னால் – ‘மறந்தேன் உன்னை முன்னம்’ பெரிய திருமொழி, 6. 2 : 2.-என்கிற அநுதாபமுங்கூடஇன்றிக்கே இருக்கிற என்னைக்கொண்டு. தன்னை உறப் பல இன்கவி சொன்ன – 1‘சொல்ல மாட்டாது அந்த ஆனந்த குணத்தினின்றும் எந்த வேத வாக்கியங்கள் மீண்டனவோ’ என்கிறபடியே, 2‘வேதங்கள் மீண்ட விஷயத்தை மறுபாடு உருவச் சொன்ன’ என்று சீயர் அருளிச்செய்வர். அன்றிக்கே, ‘சர்வேஸ்வரனுக்குச் சால உற்றது என்கிறார்’ என்றுபிள்ளான் அருளிச்செய்வர். பல இன்கவி சொன்ன – 3‘வால்மீகி முனிவர் இருபத்து நாலாயிரம் சுலோகங்களையும், ஐந்நூறு சர்க்கங்களையும், ஆறு காண்டங்களையும், உத்தர காண்டத்தையும் சொன்னார்,’ என்னுமாறு போலே,

‘சதுர்விம்ஸத் ஸஹஸ்ராணி ஸ்லோகாநாம் உக்தவாந் ரிஷி:
ததா ஸர்க்க ஸதாந்பஞ்ச ஷட்காண்டாநி ததோத்தரம்’ -என்பது, ஸ்ரீராமா. பாலா. 4 : 2.

‘சம்சாரத்திலே இப்படி விலக்ஷணமாய் இருக்கும் பாசுரங்கள் ஆயிரம் பாடுவதே!’ என்கிறார். உதவிக்கு – இனிய கவிகளைச் சொன்ன இந்த உபகாரத்துக்குத் திருமாலின் சீர் இறப்பு எதிர் காலம் பருகிலும் ஆர்வனோ?

போக்த்ருத்வ சக்தி உடனே கால த்வயமும் எதிர் காலம் இறந்த காலம் இருந்தாலும் திருப்தி அடியேன்
கீழே நிகழ காலம்
துப்பு சாமர்த்தியம்
மறப்பிலா என்னை
திறத்துக்கே -துரும்பு கொண்டு செய்ய வல்ல சாமர்த்தியம்
தன் திறத்துக்கு தக்க செய்ய வல்ல
துப்பு உடையாரை அடைவாரை
துப்பனை அப்பனை பெரும் புறக்கடலை
சாமர்த்தியம்
துப்பு இல்லை வாய் மட்டும் கிழிகிறது சொல்கிறோமே
திருமால் சாமர்த்தியம் துப்பு உடையவன்
பிரம்மாஸ்திரம் காகாசுரன் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்
ஸ்ரீ ய பதியாகையாலே நினைத்த கார்யம் தலைக் கட்ட வல்ல சாமர்த்தியம்
என்னால் தன்னை கவிபாடுவித்துக் கொண்டான்
செய்தது வாய்த்து புக்க வாறே –
born with silver spoon –
குப்பைக் காலன் காண பிறக்கும் பொழுதே அதிர்ஷ்டன்
ஸ்ரீ மான் செய்தது எல்லாம் நன்றாக இருக்குமே
குப்பை தொட்டியில் போட்டு குழந்தை நம்மது இல்லை குப்பன் பெயர் வைத்து நம்மவன் இல்லை
உயர்ந்தவன் அர்த்தம்
குப்பன் ஸ்ரீ மான்
கூரத் ஆழ்வான் ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாருக்கு மஞ்சள் காணி
பட்டரை எம்பெருமானார் ஆக்கி அருளினது போலே
திருமாலின் சீர்
சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீ மான் தானே
ஜீவிக்கும் ஆடுசு சிறிது
அப்படி அன்றிக்கே
அனைவர் உபகரணங்களும் கொண்டு
காலமும் கொண்டு அனுபவித்தாலும் ஆர்வேனோ
வர்த்தமான காலம் தன்னடையே வரும் அன்றே
திக் தத்வம் இல்லை போலே
நிகழ காலம் தனித்து இருக்காதே

காலம் நின்றே இல்லையே
காலம் சொன்னாலே முக்காலமும் வருமே
இங்கே சேதனர் காலம் இரண்டையும் கூட்டிக் கொண்டு அருளுகிறார்
மறப்பு இல்லையான என்னை
நினைவும் இல்லை
மறக்கவே இல்லை நினைக்கவும் இல்லையே
வழுத்தினேன் தும்பிநேனாக
தும்பும் பொழுதும் உன் நினைவு
மறந்தீர் என்று கோபித்தாள் காமினி வள்ளுவர்
மறுப்புக்கு பூர்வ நினைவு இருக்க வேண்டுமே
மறப்பு இலா -நினைவு உள்ள இடத்திலே தான் மறப்பு உண்டு
காதா சித்கமாக கூட நினைக்காமல் இருக்க
காணாக் கண் இட்டு அனுக்ரகம் செய்ய வில்லை
நினைவே இன்றி இருந்த என்னை
தன்னாக்கி
மறந்தேன் உன்னை முன்னம் இழந்தோம் என்ற இழவும் அன்றிக்கே
ஏதோ வாசோ நிவர்த்ந்தந்தே
உற நன்றாக சொல்லும்படி பண்ணினான்
வேதமே மீண்ட வஸ்துவை சொல்லும்படி
பிள்ளான்
சர்வேஸ்வரனுக்கு சால உற்றது என்ற அர்த்தம்
முழுமையாக -தகுதியாக இரண்டு அர்த்தங்கள் நஞ்சீயர் பிள்ளான்
பல இன் கவி
24000 ஸ்லோகங்கள் போலே
சம்சார விலஷன 1000 கவிகள்
உதவிக்கு காலம் தத்வம் உள்ள அளவும் அனைவர் உபகரங்கள் கொண்டும் அனுபவிக்க முடியுமா

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-6-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

 இன்கவி பாடும் பரம கவிகளால்
தன்கவி தான்தன்னைப் பாடுவி யாதுஇன்று
நன்குவந்து என்னுடன் ஆக்கிஎன் னால்தன்னை
வன்கவி பாடும்என் வைகுந்த நாதனே.

பொ – ரை : ‘இனிய கவிகளைப் பாடுகிற உயர்ந்த புலவர்களால் தனக்குத் தகுதியான கவிகளைத் தான் தன்னைப் பாடுவித்துக் கொள்ளாமல். என் வைகுந்தநாதன், இன்று வந்து, என்னைத் தன்னோடு ஒத்தவன் ஆக்கி, என்னால் தன்னைச் சொற்செறிவு பொருட்செறிவுள்ள கவிகளை நன்றாகப் பாடாநின்றான்,’ என்கிறார்.

வி-கு : ‘என் வைகுந்தநாதன், பரம கவிகளால் தன்னைப் பாடு வியாது, இன்று வந்து என் உடன் ஆக்கி. என்னால் தன்னை வன்கவி நன்குபாடும்,’ என்க.

ஈடு : ஆறாம் பாட்டு. 2‘வியாசர் பராசரர் வால்மீகி முதலான கவிகளைக் கொண்டு கவி பாடுவித்துக்கொள்ளாமல், என்னைக் கருவியாகக் கொண்டு கவி பாடுவதே!’ என்று பிரீதியையுடையராகிறார்.

இன் கவி பாடும் பரம கவிகளால். . .என்னால் தன்னை வன்கவி பாடும் -‘பின்னைத் தான் தனக்குச் சில கவிகளைப் பாடவேண்டினால், அதற்குத் தகுதியாக இருப்பார் ஸ்ரீ வேதவியாசபகவான். ஸ்ரீ பராசரபகவான், ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் இவர்கள் உளராய் இருக்க. மற்றும்வேணுமாகில், ‘செந்தமிழ் பாடுவார்’ என்று சொல்லப்படுகிற முதல் ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் உளராய் இருக்க, என்னைக்கொண்டு கவி பாடுவித்துக்கொண்ட இதுவும் ஒரு நீர்மையே!’ என்கிறார். 1முதல் ஆழ்வார்களிலே ஒருவரை ‘ஒரு கவி சொல்லிக் காணீர்’ என்ன, ‘பெருகு மதவேழம்.. . . . . . . . வான்கலந்த வண்ணன் வரை’ என்றே அன்றோ அவர் பாடுவது? 2‘பெருகு மத வேழம் – ஆற்றுப் பெருக்குப்போலே பெருகாநின்றுள்ள மதத்தையுடைய யானையானது, மாப்பிடிக்கு முன் நின்று – 3மதித்து முன்னடி தோற்றாதே வருகிற இதனையும் தனக்குக் கையாள் ஆக்கிக்கொள்ளவற்றாய் ஆயிற்று இதனுடைய சீர்மை இருக்கிறபடி. ‘நான் இங்குத்தைக்குச் செய்ய வேண்டுவது என்?’ என்று ஏவிற்றுச் செய்கைக்குக் காலத்தை எதிர் நோக்கி நிற்கின்றதாதலின், ‘முன்னின்று’ என்கிறது. இரு கண் இள மூங்கில் வாங்கி – இரண்டு கண்ணேறி அதற்குத் தக்க முற்றனவும் இன்றிக்கே இருக்கிற மூங்கிற்குருத்தை வாங்கி; என்றது, தான் மதித்து முன்னடி தோற்றாதே திரியச்செய்தேயும் பிடியின் பக்கல் உண்டான அன்பின் மிகுதியாலே குறிக்கோளோடே ஆதாரத்தோடு வாங்குதலைத்தெரிவித்தபடி. அருகு இருந்த தேன் கலந்து – 4திருமஞ்சனத்துக்கு உபகரணங்கள் சமைந்திருக்குமாறு போலே, அருகே மலை முழைஞ்சுகளிலே நிரம்பியிருக்கிற தேன்களிலே வாங்கித் தோய்த்து. 5மூங்கிற்குருத்தையும் நீர்ப்பண்டத்தைப்போன்றதாக அருளிச்செய்கிறார். நீட்டும் – 1இதுதான் இரந்து கொடாநிற்க, அதனை, அது ‘உனக்கு வேண்டுவார்க்குக் கொடாய்’ என்று நிற்குமாயிற்று. வான் கலந்த வண்ணன் வரை – 2மூங்கிற்குருத்தும் தேனும் கலந்தாற்போலே ஆயிற்று, மேகமும் அவன் திருநிறமும் கலந்திருக்கும்படி.

தன் கவி தான் தன்னைப் பாடுவியாது – 3கவியும் தன்னது; பாடினாலும் தான்; கவிகட்குப் பொருளாயுள்ளவனும் தான். அவர்களைக் கொண்டு, தன்னுடையதான சொல்லாலே, அதற்குப் பொருளாயுள்ள தான் தன்னைப் பாடுவியாதே. இன்று நன்கு வந்து – இன்று நான் இங்ஙனே உஜ்ஜீவிக்கும்படிக்குத் தகுதியாக வந்து. அன்றிக்கே, ‘நான் உவந்து’ என்று பிரித்து, ‘நன்றாக உவந்து’ என்றும், ‘இக்கவி பாடுகைதானே பிரயோஜனமாக உவந்து’ என்றும் பொருள் கூறலுமாம். என் 4உடன் ஆக்கி – என்னைப் பிரியாத கருவியாகக் கொண்டு. வன்கவி பாடும் – சொற்செறிவு இன்றி இருக்கை அன்றிக்கே, 5‘மொய்ய சொல்லால்’ இது, திருவாய். 4. 5 : 2.என்கிறபடியே, சொற்செறிவையுடைத்தாய் இருக்கை, என் வைகுந்தநாதனே –

‘சேரா தனஉள வோபெருஞ் செல்வர்க்கு வேதம்செப்பும்
பேரா யிரம்திண் பெரும்புய மாயிரம் பெய்துளவத்
தாரார் முடியா யிரம்குரு கூர்ச்சட கோபன்சொன்ன
ஆரா வமுதக் கவியா யிரம்அவ் வரியினுக்கே.’-என்பது, சடகோபரந்தாதி, 45.

அழியாததான கலங்காப் பெருநகரத்தை இருப்பிடமாகவுடையோமாய் இருப்பதைப்போன்று,  அழியாத வேதம் போலே நித்தியமாய் இருக்கிற ஆயிரம் பாசுரங்களைப் பாடுவிக்க வேணும்’ என்று பார்த்தான். அன்றிக்கே, ‘பரமபதத்தை இருப்பிடமாகவுடையனாகையாலே வந்த ஏற்றத்தைப் போன்றதாக நினைத்திராநின்றான் ஆயிற்று, இக்கவிபாட்டுடையான் ஆகையால் வந்த ஏற்றத்தையும் என்னுதலுமாம்.

நிதான பாசுரம்
வால்மீகி பகவான் வேத வியாசர் பராசரர் முதல் ஆழ்வார்கள் போல்வாரை இன்றி
என்னைக் கொண்டு கவி பாடுவதே
நன்கு வந்து என்னை உடன் ஆக்கி என்னால் தன்னை வான் கவி பாடுவிக்கிறான்
பரம கவிகள் இருக்க
இதுவும் ஒரு நீர்மையே
கார்கலந்த மேனியான் -சீர் கலந்த சொல் -ஸ்ரீ ராமாயணம் மேக ச்யாமம்-
சீர் கலந்து
பாபம் போக்குவார்களோ இல்லையோ போதை போக்குவதை என் நினைந்து போக்குவார்
கை கலந்த ஆழியான் சீர் கலந்த சொல் -கண்ணன் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் சங்க சக்கர கதாதர
சீர் கலந்த சொல்
பார் கலந்த பல் வயிற்றான் -ஸ்ரீ பாகவதம்
பாம்பணையான் சீர் கலந்த சொல் -திருவாய்மொழி –
இதை கொண்டே பொழுது போக்காவிடில் எப்படி போக்குவாரே
செந்தமிழ் பாடுவார்
அஷ்ட புஜம் செந்தமிழ் பாடுவார் தேவர் இவர் கொல்
பேய் ஆழ்வார் மங்களா சாசனம் செய்து அருளி அஷ்ட புஜ
பாசுரம் -எடுத்துக் காட்ட
பெருகு மத வேழம் –
பெரும் தமிழன் அல்ல
யானே தவம் செய்தேன் –
யானே இரும் தமிழ் நல மாலை இணை அடிக்கே சொன்னேன்
பெரும் தமிழன்
நல்லேன் பெரிது
அடுத்து இந்த பாசுரம் அருளி
நம்பிள்ளை வியாக்யானம் இயற்பா இதே வார்த்தைகள்
பெருகு மத வேழம் பிடி
மா பிடிக்கு முன் நின்று
இரு கண் இள மூங்கில் வாங்கி
அருகு இருந்த தேன் கலந்து நீட்டும்
திருவேங்கடம் கண்டீர்
வான் கலந்த வண்ணன் மலை –
அணிகள் அலங்காரம் பல உண்டே தமிழ்
கற்பனை உபமானம் இன்றி இருப்பதை சொல்லி கவி நயம்
இயல்வு நவிற்சி அணி இருப்பதை இருப்பதாக கவி பாடுவது
கஷ்டமான அணி இதுதான்-

இயற்க்கை காட்சி வர்ணித்த பெரும் தமிழ் இது தானே –
ஸ்வாப யுக்தி இதில் உண்டே –
ஒரு சொல் கவி சொல்லி காணீர் என்ன
இத்தை சொல்ல —
பேய் ஆழ்வார் தமிழ் தலைவன் பொன்னடி
அமுதனார் சொல்ல காரணம்
மூன்றாம் திருவந்தாதி -தொட்ட இடம் எல்லாம் இது போலே –
பார்த்த கடுவன் –கை நீட்டும் வேங்கடமே –
புகு மதத்தால் -தேன் விண்ட மலர் கொண்டு –
முகில் குத்த —
ஆணை பிளிறி சந்தரனை பறித்து வெண் மதியை திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளில்
வேங்கை புலி சந்தரன் முயலை உண்ண
இதனால் தமிழ் தலைவன் -என்றார் அமுதனார்
திரு மங்கை ஆழ்வார் பெருமை -சொல்லும் பொழுது
இரும் தமிழ் நல மாலை
இரும் தமிழ்
செங்கையாளன் இரும் தமிழ் நூல் புலவன் -சிங்க வேள் குன்றம்
யானே இரும் தமிழ் நம் ஆழ்வார் சொல்ல
பூதத் ஆழ்வார் இரும் தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து
இது தானே ஆழ்வார் இரும் தமிழ்
பெருகு மதம் வேழம் யானை
மா பிடிக்கு முன்னிற்று கை யாளாக கொண்டு
மா -மதித்து -மதம் பிடித்து-மத்தாக -மத்த கஜம்
முன்னாடி தொடராத தள்ளாடி கொண்டு வரும் யானையை கூடாக கையாளாக கொண்டதால் மா பிடி

சதாபிஷேக சுவாமி சொல் கொண்டு வியாக்யானம் மா சொல்லுக்கு அர்த்தம்
முன்னின்று ஏவிற்று செய்வதை
முகப்பே கூவிப் பணி கொள்வாய்

மூங்கில் -இள
கண் -இரண்டு கண் ஏறி –
அதுக்கு தக்க -கெட்டியாக இல்லாமல்
பிஞ்சாகவும் இல்லாமல் –
தாம் மதித்து -பிடி பக்கல் உள்ள ஆதர அதிசயத்தால்
மதம் பிடித்தாலும் -வாங்கி ஜாக்கிரதையாக வாங்கி
இள மூங்கில் -இதுவும் மதம் பிடித்து இருந்தாலும் கவனமாக போய்-
அருகு இருந்த தேன் -திரு மஞ்சனதுக்கு உபகரணம் சேர்த்து வைப்பது போலே –
மலைத்தேன் சித்தமாக இருக்க
தோய்த்து
மூங்கில் குருத்தையும் த்ரவ்யம் போலே கலந்து
அவ்வளவு இளமை
நீட்டும் -இது தான்
இரந்து கொடா நிற்க -கெஞ்சி உண்ண சொல்ல
அத்தை உனக்கு வேண்டுவாருக்கு கொடு ஊடல் பேச்சால் –
சுவீகரிக்கும் சொல்ல வில்லையே
வான் கலந்த
மேகமும் நிறமும் மூங்கில் குருத்தும் தேனும் போலே
இப்படிப் பட்ட இனிய கவிகள்

காஞ்சி ஸ்வாமி காட்டி அருளிய அர்த்தம் –
அனந்தாழ்வான் எம்பெருமானாரை குறித்து அருளியது
த்வய அர்த்தம்
பூர்வ உத்தர வாக்கியம் உலகம் உண்ட ஒழிவில் காலம் எல்லாம்
விவரிக்க
பெருகு மத வேழம் எம்பெருமானார்
கலி மிக்க செந்நெல்
ராமானுச மத வேழம்
பண்டரு மாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்த
மா பிடிக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் முன்னின்று –
இரு கண் இள மூங்கில் வாங்கி –
ஷட் பத த்வயம் -கொஞ்சம் சுலபம் இள -வாங்கி
அருகு இருந்த தேன் -திரு மந்த்ரம் சரம ஸ்லோகம்
தேனே பாலே திரு மந்த்ரம் தேன் –
திரு மேனி புகர் கொண்டான் திரு வேம்கடமுடையான் வான் கலந்த
இந்த ஸ்வாமி காட்டி அருளி
வேதார்த்த சந்க்ரகம் அவதரித்த ஸ்ரீ சைல திரு வேங்கடமுடையான் முன்பு
பர சமய வாதிகளை தள்ளி வேழம் -சிங்கம் இடி போல்வார்
இரு கண் இள மூங்கில் -இரண்டும் விட கூடாதே –
பேதம் அபேதம் ஸ்ருதிகள் வாங்கி
அருகு இருந்த தேன் -அதிலே உள்ள கடக சுருதி வாக்கியம் கலந்து நீட்டி
எம்பெருமானார் -இப்படி அருளி –

 

சப்தங்கள் ஆகாசத்தில் இருக்குமாம்
அப்பொழுது கேட்கிறோமே
ஒரு பாசுரம் இத்தனை விளக்கம்
பெரும் தமிழ் இரும் தமிழ்
கவியும் தன்னது
பிரதிபாத்யனும் தான்
இன்று நன்கு வந்து நான் உஜ்ஜீவிக்கும்படி
இன்று நன்கு உவந்து வந்து
மகிழ்வுடன் வந்து
கவி பாடுகையே தனக்கு பிரயோஜனமாக கொண்டு
சொல் செறிவை உள்ள
மொய்ய சொல்லால்
வன் கவி –
என் வைகுந்த நாதனே
அழியாத கலங்கா பெரு நகர் இருப்பிடம் கொண்டதோபாதி
அழியாத வேதம் நித்தியமான ஆயிரம் பாசுரம்
அந்த பெருமைக்கு சமமாக கவி பாடுவிக்க வந்து அருளி

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-5-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

சீர்கண்டு கொண்டு திருந்துநல் இன்கவி
நேர்பட யான்சொல்லும் நீர்மை இலாமையில்
ஏர்வுஇலா என்னைத்தன் ஆக்கிஎன் னால்தன்னைப்
பார்பரவு இன்கவி பாடும் பரமரே.

பொ – ரை : ‘தன்னுடைய கல்யாண குணங்களைக் கண்டு கொண்டு. திருந்திய நல்ல இனிய கவிகளைத் தகுதியாக யான் சொல்லும் ஞானம். எனக்கு இல்லாமையினால், தகுதி இல்லாத என்னைத் தன் பக்கலிலே பத்தியுடையேனாம்படி செய்து. என்னால் தன்னைப் பூவுலகமெல்லாம் துதிக்கத் தக்க கவிகளைப் பாடுகின்ற பரமன் ஆவான்,’ என்கிறார்.

வி – கு : ‘சீர்கண்டு கொண்டு சொல்லும் நீர்மை இலாமையின்’ என்க. ‘ஆக்கி என்னால் தன்னைப் பாடும் பரமர்’ என்க.

ஈடு : ஐந்தாம் பாட்டு. 1‘தன்னைக் கவி பாடுகைக்குத் தகுதியான நீர்மையும் இன்றிக்கே இச்சையும் இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தே. உலகம் எல்லாம் கொண்டாடும்படியான கவியை என்னைக் கொண்டு பாடுவதே! என்ன சர்வேஸ்வரனோ!’ என்கிறார்.

சீர் கண்டுகொண்டு – கல்யாண குணங்களை நன்கு அறிந்து, திருந்து நல் இன்கவி- 2கட்டளைப்பாட்டு எல்லா இலக்கணங்களும் நிறைந்தனவாய் இனியனவான கவிகளை. நேர்பட யான் சொல்லும் 3நீர்மை இலாமையில் – இவை ஒன்றும் இல்லையாகிலும், சொல்லுகிறவனுடைய நன்மையாலே வருவது ஒரு நன்மையும் உண்டே அன்றோ கவிக்கு? அப்படி வாய்க்கச் சொல்லும் சுபாவத்தை நான் உடையேன் அல்லாமையில். ஏர்வு இலா என்னை-அழகு இல்லாத என்னை. 4‘ஏர் – அழகு. தன் ஆக்கி – தன்னோடு ஒக்கச்செய்து. அன்றிக்கே, ‘தனக்கு ஆக்கி’ என்னுதல். என்னால் தன்னைப் பார் பரவு இன் கவி பாடும் – என்னைக் கருவியாகக் கொண்டு பாரில்உள்ளார் அனைவரும் தன்னைப் பரவும்படி இனிய கவிகளைப் பாடினான். என்றது, ‘விசேஷஜ்ஞர், விசேஷஜ்ஞர் அல்லாதார் என்னும் வேற்றுமை இன்றியே எல்லாரும் கொண்டாடும்படி செய்தான்,’ என்றபடி. பரமரே – 1‘அவனோடு ஒத்தவர் இல்லை’ என்கிற வாக்கியம்கொண்டு இவனுடைய உயர்வு அறியவேண்டா; என்னை இடுவித்துக் கவி பாடுவித்துக்கொண்ட இதுவே போரும் அவனுடைய உயர்வு அறிகைக்கு.

நதத் ஸமஸ்ச’ என்பது, ச்வேதா. உப. பரமன்-சர்வாதிகள்.

கவி பாட ஈடான நீர்மையும் -ஸ்வாபமும்
இச்சையும் இன்றிக்கே இருக்க
ஆசையும் இன்றி இருக்க லோகம் புகழும் படி இன் கவி பாடுவித்த
சீர் கண்டு கொண்டு திருந்து நல இன் கவி நேர் பட உள்ளது உள்ளபடி சொல்ல
நீர்மை இல்லாத பொழுதும்
தன்னாக்கி -தனக்கு உரியவன்
என்னால் தன்னை
பார் பரவி இன் கவி பாடும் பரமன்
இலக்கணம் லஷனை தப்பாமல்
பாதம் எழுத்து கணக்கு சமஸ்க்ருதம் உண்டு
கவி பாடுவது எளிமை
தமிழ் எதுகை மோனை உண்டே சமஸ்க்ருதத்தில் இல்லை
மோனை பிராசம் சமஸ்க்ருதம்
இருந்தால் விசேஷம் சமஸ்க்ருதம் இல்லை என்றாலும் பரவா இல்லை
சமஸ்க்ருதம் கத்யத்தில் இவை வேண்டும் பிராசங்கள் போல்வன –
திருந்து நல இன் கவி
சொல்கின்ற நன்மையையும் உண்டே
ஸ்வா பாவத்தை உடையவன் அல்லேன் –
எரிலா அழகு இல்லாத என்னை
தன்னாக்கி தன்னோடு ஒக்க -தன்னுடையவன் ஆக்கி
தன்னை பாரில் உள்ளார் எல்லாம் புகழும் படி பாடுவித்த
பார் பரவு இன் கவி
அனைவரும் கொண்டாடும்படி
விசெஷ்ஞ்ஞர் அவிசெஷஞ்ஞர் அனைவரும்
என்னை இடுவித்து கொண்டு கவி பாடுவித்த இதுவே அவன் உத்கர்ஷம் என்கிறார்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-4-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

 அப்பனை என்று மறப்பன்என் ஆகியே
தப்புதல் இன்றித் தனைக்கவி தான்சொல்லி
ஒப்பிலாத் தீவினை யேனை உயக்கொண்டு
செப்பமே செய்து திரிகின்ற சீர்கண்டே.

பொ-ரை : ‘என்னைக் கருவியாகக்கொண்டு தவறுதல் இல்லாமல் தன்னையே தான் கவி சொல்லி, ஒப்பு இல்லாத தீய வினைகளையுடையேனான நான் உய்யும்படி அங்கீகரித்து. செவ்வையான காரியங்களையே செய்து போகின்ற சீலத்தைக் கண்டு வைத்தும், என் அப்பனை மறக்கப்போமோ?’ என்றபடி.

வி-கு : ‘தீவினையேனை உய்யக் கொண்டு என்னாகித் தனைக் கவிதான் சொல்லிச் செப்பமே செய்து திரிகின்ற சீர் கண்டும் அப்பனை மறக்கப்போமோ?’ என்றபடி.

ஈடு : நான்காம் பாட்டு. 2‘தானே தன்னைக் கவிபாடிக் கொண்டனாகில், ஓர் ஆச்சரியம் இல்லை; அதற்குத் தகுதி இன்றிக்கே இருக்கிற என்னைக்கொண்டு தப்பாமே கவிபாடின இந்த உபகாரத்தை இனி மறக்க உபாயம் இல்லை,’ என்கிறார்.

அப்பனை என்று மறப்பான்-உபகாரன் ஆனவனை நான் என்று மறப்பன்? 3இனி, அவன் அபகாரம் செய்தால் தான் மறக்கப்போமோ? நீர் மறக்க ஒண்ணாதபடி அவன் செய்த உபகாரம் யாது?’எனின், என் ஆகிய தப்புதல் இன்றித் தனைக்கவி தான் சொல்லி – என்னைக் கருவியாகக்கொண்ட கவிபாடுகிற இடத்து, என்னுடைய சம்பந்தத்தால் வந்த குற்றமும் தட்டாதபடி கவி பாடினான். என் ஆகியே – ‘என் பக்கலிலே தானாய்’ என்றவாறு. 1இவ்விடத்தில் ‘தான் பாடினானாகில் ஒரு குற்றமும் இல்லாமல் தலைக்கட்டும்; நான் பாடினேனாகிலும் வருந்தி ஒருபடி தலைக்கட்டுவேன்; என்னைக் கருவியாகக் கொண்டு கவி பாடாநிற்கச்செய்தேயும் என்னுடைய சம்பந்தத்தால் வந்த குற்றம் தட்டாதபடி கவி பாடித் தலைக்கட்டினான்’ என்று எம்பார் அருளிச்செய்வர். விஷயத்துக்குத் தகுதியாகக் கவி பாடினான் ஆதலின், ‘தனைக் கவி தான் சொல்லி’ என்கிறார்.

ஒப்பு இலாத் தீவினையேனை உய்யக்கொண்டு – என்னைக் கருவியாகக் கொண்டு இப்படிக் கவி பாடுவித்தது, முன்பு நின்ற நிலையைக்காட்டிலும் நான் எவ்வளவு புகுர நின்றேனாக; நான் முன்புற்றையிற்காட்டில் ஓர் அடி வர நின்றது உண்டோ? முற்றறிவு, வரம்பில் ஆற்றலுடைமை முதலானவைகளுக்கு ஒப்பு இல்லாதவாறு போலே ஆயிற்று, அறிவின்மை ஆற்றலின்மை இவைகளுக்கு எனக்கு ஒப்பு இல்லாதபடியும்; ஆதலின், நானும் அவனுக்கு ஒப்பன் என்கிறார் என்றபடி. உய்யக்கொண்டு –  2‘இருக்கிறவன் என்று இவனை அதனால் அறிகிறார்கள்’ என்கிறபடியே,‘ஸந்தம் ஏனம் ததோவிது:’ என்பது, தைத்திரீய. ஆன. 6.
நான் உஜ்ஜீவிக்கும் படி என்னைக்கைக்கொண்டு. 3செப்பமே செய்து திரிகின்ற – வஞ்சனை பொருந்திய மனத்தையுடையேனாய் இருக்கிற என்னோடே, சம்சார சம்பந்தம் சிறிதும் இல்லாதவரான நித்தியசூரிகளோடு பரிமாறுமாறு போலோ, என்னுடனே செவ்வையே பரிமாறினான். அன்றிக்கே, ‘எனக்குக் காப்பினைச் செய்துகொண்டு போருகிற’ என்னுதல். சீர் கண்டே -இப்படி இருக்கிற சீலம் முதலான குணங்களை அநுசந்தித்து. அப்பனை என்று மறப்பன்?

தானே தன்னை கவி பாடி கொண்டால் ஆசார்யம் இல்லை
என்னைக் கொண்டு பாடுவித்தானே
இத்தை எப்படி மறக்க முடியும்
சீர் கண்டே
அப்பனை என்று மறப்பேன்
செவ்வையாக செய்த சீர்
ஒப்பிலா தீவினையேன உய்யக் கொண்டு
தப்புதல் இன்றி
தன்னை தான் கவி சொன்ன
என்னால் வரும் தோஷங்கள் இன்றிக்கே
உபகரணமாக கொண்டு கவி பாடும் பொழுது
அவன் இழுக்க நான் இழுக்க கிறுக்கல் ஆகாமல்
தான் பாடினால் நிரவத்யமாக தலைக் கட்டும்
நான் பாடினால் வருந்தி ஒரு படியாக தலைக் கட்டும்
ஏற்கும் பெரும் புகழ் கவி
ஒப்பிலா தீ வினை -உள்ள என்னை
முன்புற்றை காட்டில் -ஓர் அடி வைக்க வில்லை நான்
நானும் அவனுக்கு ஒப்பன்
சர்வஞ்ஞன் சர்வ சக்தன்
அஞ்ஞன் அசக்தன்
கடை கேட்டவர்களில் நான் முதல்வன்
தன ஒப்பார் இல் அப்பன் இருவரும்
தேசிகன் –
பிரதம -சுஜனாய பும்சே நம
மஹ்யமபி நம பிரதம துர்ஜனாய
இருவருக்கும் நமஸ்காரம்
கொஞ்சம் தான் வாசி -இருவருக்கும் –
ஆகாசம் பாதாளம் தடவி
மூக்காலே சாப்பிடுவேன் கொஞ்சம் கீழே –
சர்வம்
முன்னால் செய்த வ்ற்றை மறந்து –
அபராதங்கள் மறந்து
நன்மையே செய்து வந்தாலும் கொஞ்சம் தப்பை செய்தால் அத்தையே நினைத்து இருந்து
சக்றுத் உபகாரம் அபராதம் –
நானும் அவனுக்கு ஒப்பு -இங்கு
உய்யக் கொண்டு
சந்தமேனு ததோ விது -பிரமத்தை உள்ள படி அறிந்தவன் சத்து என்பாரே
நித்ரர் உடன் பரிமாறும் படி
குடில கோணல் ஹிருதயமுள்ள என்னை
செவ்வை உடன் பரிமாறி
ரஷை பண்ணி செப்பம் ரஷை
சீர் கண்டு அப்பனை என்று மறப்பேன்-

செப்பம் – சௌசீல்யமும், பாதுகாத்தலும்.

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -7-9-3-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 3, 2013

ஆமுதல் வன்இவன் என்றுதன் தேற்றிஎன்
நாமுதல் வத்து புகுந்துநல் இன்கவி
தூமுதல் பத்தர்க்குத் தான்தன்னைச் சொன்னஎன்
வாய்முதல் அப்பனை என்று மறப்பனோ!

பொ-ரை : ‘கவி பாடுகைக்கு முதல்வன் ஆவான் இவன் என்று தன்னை நான் தெளியும்படி செய்து, முதலிலே என் நாவிலே வந்து புகுந்து நல்ல இனிய கவிகளை. முதன்மை பெற்ற பரிசுத்தரான அடியார்கட்குத் தானே தன்னைச் சொன்ன என் வாக்கிற்குக் காரணனான அப்பனை இனி ஒருநாளும் மறக்க உபாயம் இல்லை,’ என்றபடி.

வி – கு : ‘இவன் ஆம் முதல்வன் என்று தன் தேற்றி, வந்து புகுந்து, இன் கவி பத்தர்க்குச் சொன்ன வாய் முதல் அப்பன்? என்க.

ஈடு : மூன்றாம் பாட்டு. 1‘கைம்மாறு செய்யாதொழியவுமாம் கண்டீர், நான் மறந்து பிழைக்கப் பெற்றானாகில்!’ என்கிறார்.

ஆம் முதல்வன் இவன் என்று தன் தேற்றி-‘முதல்வன் ஆம் இவன்,’ என்று தன் பக்கலிலே எனக்குத் தெளிவு உண்டாம் படியாகச் செய்து: என்றது, ‘காரண வாக்கியங்களில் உபாசிக்கத் தக்கவனாகச் சொல்லப்படுகிறான் தானே என்று தன் பக்கலிலே நான் தெளியச்செய்து,’ என்றபடி. அன்றிக்கே, ‘பரமபதத்தைப் போன்று, சம்சாரத்தையும் திருத்த நினைத்தோம். அதற்கு அடி ஆம் இவன், என்று என்பக்கலிலே தன் சொரூபம் முதலானவைகளைத் தெளியச் செய்து என்னுதல். 2இங்கே அருளிச்செய்யும் வார்த்தை: ‘திருப்புற்றுக்குக் கிழக்கே கரியமாணிக்காழ்வார் திருமுன்பின் படிக் கட்டிலிலே ஆளவந்தார் எழுந்தருளியிருக்க, உடையவர்திருப்புற்றுக்குக் கிழக்காக எழுந்தருளி நிற்கிறவரைக் கண்டு, ‘ஆம் முதல்வன் இவன்’ என்று அருளிச்செய்தாராம்’ என்பது. என் நா முதல் வந்து புகுந்து – 1சர்வேஸ்வரன் பிரமனுக்குத் திருவருள் செய்ய, அவன் பின்னர் 2‘முனிவரே! இந்தச் சரஸ்வதியானது என்னுடைய அருளாலேயே உமக்கு உண்டாயிற்று; நீர் இராமசரிதம் முழுதினையும் செய்யும்,’ என்கிறபடியே

மச்சந்தாதேவ தே ப்ரஹ்மந் ப்ரவ்ருத்தேயம் ஸரஸ்வதீ
ராமஸ்ய சரிதம் ஸர்வம் குரு த்வம் ரிஷிஸத்தம’-
என்பது, ஸ்ரீராமா. பால. 2 : 31

அவன் சரஸ்வதியை ஏவி, இப்படி நாலிரண்டு நிலை நின்றே அன்றோ ஸ்ரீவால்மீகி பகவானைப் பேசுவித்தது? அங்ஙனம் ஓர் இடையீடு இன்றிக்கே, என்னுடைய நாக்கிலே முற்பாடனாய் வந்து புகுந்து. அன்றிக்கே, 3‘என் நாவுக்கு அடியாய் வந்து புகுந்து’ என்னுதல்.

நல் இன் கவி – இலக்கணங்கள் எல்லாம் நிறைந்தவனாய், அந்த இலக்கணங்கள் கிடக்கச்செய்தே, சொல்லில் இனிமை தானே கவர்ச்சிகரமாம்பாடி இனியவான கவிகளை. தூ முதல் பத்தர்க்கு – சம்சார சம்பந்தம் சிறிதும் இல்லாத நித்தியசூரிகளுக்கு, 4‘கேட்டு ஆரார் வானவர்கள்’  திருவாய். 10. 7 : 11.-என்கிறபடியே அவர்கள் கொண்டாடும்படி சொன்ன. அன்றிக்கே, ‘சம்சாரத்திலே தலை நின்ற முழுக்ஷூக்களுக்கு’ என்னுதல். தான் தன்னைச் சொன்ன -தானே சொல்லுதல், நானே ஒருபடி சொல்லுதல் செய்கை அன்றிக்கே, என் நா முதல் வந்து புகுந்து தான் தன்னைச் சொன்னான் ஆயிற்று. என் வாய் முதல் அப்பனை -எனக்கு வாயத்த காரணனான மஹோபகாரகளை. அன்றிக்கே, ‘என் நா முதல்’ என்றதுதன்னையே பின் மொழிந்து, ‘என் வாக்குக்கு முதலான அப்பனை’ என்கிறார்.என்னுதல். என்று மறப்பேனோ – 1‘முன்பு அநாதி காலம் மறந்து போந்ததாகில் இனிமேல் நினைக்கைக்குக் காரணமான காலத்தை எல்லாம் மறக்கைக்கு உடலாக்கினால்தான் மறப்பனோ?’ என்றது, ‘முன்பு நினைக்கையில் உள்ள அருமையோபாதியும் போரும் இனி மறக்கையில் உள்ள அருகையும்: இனி ஏதேனும் ஒரு நாள் தான் என்னாலே மறக்கப்போமோ?’ என்றபடி.

பிரத்யுபகாரம்
செய்து அருளின உபகாரம் மறக்க முடியாதே

மறந்து பிழைக்கப் பெற்றோம் ஆகில் பிரத் யுபகாரம் செய்ய வேண்டாமே
தன்னை தேறும் படி பண்ணி
நாவில் புகுந்து
நல்ல இனிய கவிகளை தூ முதல் பத்தர்களுக்கு
தான் தன்னை சொன்ன வாய் முதல் அப்பன்
வாய்த்த உபகாரகன்
வாயில் இருந்த உபகரிதவன்
முதல்வனாம் இவன் என்று தன பக்கலிலே தெளிவு அடையும்படி பண்ணி
இவன் முதல்வனாம் -இவரே சரி என்று
இதனை இவன் முடிக்கும் என்று அதை அவன் கண் விட -வள்ளுவர்
தன தேற்றி தெளிவு உண்டாகும்படி
காரண வஸ்து தானே என்று தெளியும்படி பண்ணி
காரண வஸ்துவை த்யானிக்க வேதம் சொல்ல
பரமபத்ததோ பா தி சம்சாரத்தை திருத்த நினைத்தோம் -அதுக்கு இவன் முதல்வனாம் -அடுத்த அர்த்தம்
எம்பெருமான் தான் முதல்வனாம் தெள்வு தான் அறிந்து கொள்ளும் படி -முதல் அர்த்தம்
ஒன்றும் தேவும் –உயிர் படைத்தான் ‘உயர்வற உயர் நலம்
உடையவன் போன்ற பாசுரங்கள் அருளும் படி

சஜாதீயரை கொண்டு திருத்த -கடாஷம்
பள்ள மடை யாகையால் தெற்கே விழுந்தது –
ஆ முதல்வன் இவன் என்று -ஆழ்வார் மேலே –
கரிய மாணிக்க ஆழ்வார் சந்நிதி இலே திரு முன்பே பின் சோபானத்திலே படியிலே
ஆளவந்தார் எழுந்து அருளி நிற்க
திரு புற்றுக்கு கிழக்காக உடையவர் இருக்க
கடாஷிதது போலே –
அரச மரம் -அபிஷேக மண்டபம் அத்யயன உத்சவ மண்டபம் ராமர் மேடு என்பர்
திரு புற்று இதை சொல்லி –
மடப்பள்ளி பிரதட்சிணம் போகும் பொழுது
இளைய ஆழ்வார் -சிவந்த ஆஜானுபாஹு
பவிஷ்யத் ஆசார்ய விக்ரகம் த்யானத்தில் கண்டு முதல்வனாம்
சரம உபாய நிர்ணயம்
ஆம் முதல்வன் இவன் -என்று அருளிச் செய்தாராம்
ஆளவந்தார் திரு பேரனார் திருமலை நம்பி என்பர் சிலர்
அடையாளம் காட்ட திரு கச்சி நம்பி இடம் கேட்ட
கொள்ளுப் பேரன் கேட்க வேண்டுமா சங்கை
சரஸ்வதியை ஏவி ப்ரஹ்மா வால்மீகி நாவில்
மச்சந்தா தேவ -இயம் சரஸ்வதி –
நாலிரண்டு நிலையில் வழி வழி
இடையீறு இன்று நேராக முற்பாடனாக புகுந்து
அங்கே சத்வாகரகம்
இங்கே அத்வாரகம்
என் நா முதல் வந்து
முதல் அடியாய் விஷய பூதனாய்
சொல்லில் இனிமை எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே
தூ முதல் பத்தல் –
பத்தர்
முதல் பத்தர் முக்தர்
தூ முதல் பத்தர் -நித்யர் -அச்ப்ருஷ்ட சம்சாகர கந்தர் நித்ய சூரிகள்
கேட்டு ஆரார வானவர்கள்
கொண்டாடும் படி
சம்சாரத்தில் நிலையான முமுஷுக்கள்
அனைவருக்கும் திருவாய்மொழி
மரங்களும் இரங்கும் வகை

எனக்கு வாய்த்த காரண பூதனன்-மகா உபாகரகன் – வாய் முதல் அப்பன்
வாயில் நுனியில் இருந்து உபகரிதவன்
இனி மறப்பேனோ
அவனே மறக்க பண்ண முயன்றாலும் முடியாதே
முன்பு நினைக்கையில் அருமை போலே இனி மறக்கையில் அருமையும்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி-3-9-சலங்கொண்ட இரணியனது அகல் மார்வம் கீண்டு–ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

October 3, 2013

சலம் கொண்ட -பிரவேசம்
அபிமத விஷயத்தை அனுபவிக்கும் இடத்தில்
அவயவங்கள் தோறும் விரும்பி அனுபவிக்குமா போலே –
அங்கு உள்ளது எல்லாம் உத்தேச்யமாய் –
ஆபத் சகனாய் –
சர்வத்துக்கும் ரஷகனாய் –
இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் ரஷணத்துக்கு பாங்கான தேசம்
என்று விரும்பி வர்த்திக்கிற தேசம் ஆகையாலே
அங்குண்டான திர்யக்குகளும் அகப்பட
முக்தர் பகவத் அனுபவத்தாலே களிக்குமா போலே
களித்து வர்த்திக்கும் தேசம் ஆனபின்பு
நீயும் உத்தேச்யத்தை பிராப்யி என்று
திரு உள்ளத்தைக் குறித்து அருளிச் செய்கிறார்-

———————————————————————————————————————————–

சலங்கொண்ட இரணியனது அகல் மார்வம் கீண்டு
தடங்கடலைக் கடைந்து அமுதம் கொண்டுகந்த காளை
நலங்கொண்ட கருமுகில் போல் திருமேனி அம்மான்
நாள் தோறும் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
சலங்கொண்டு மலர் சொரியும் மல்லிகை ஒண் செருந்தி
சண்பகங்கள் மண நாறும் வண் பொழிலி னூடே
வலங்கொண்டு கயலோடி விளையாடு நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே—————————-3-9-1-

சலங்கொண்ட இரணியனது அகல் மார்வம் கீண்டு
சீற்றத்தை இட்டாயிற்று வகுத்தது
சீற்றத்தை உடையனாய் இருக்கிற ஹிரண்யனுடைய –
வர பலத்தாலே திண்ணியதாய் அகன்ற மார்வைத்
தன்னுடைய சீற்றத்தைக் காட்டி
வெதுப்பி பதம் செய்யப் பண்ணி பின்னை அனாயாசேன கிழித்து –
தடங்கடலைக் கடைந்து அமுதம் கொண்டுகந்த காளை-
ஒருவரால் பரிச் சேதிக்க ஒண்ணாத கடலை
சூத்திர பதார்த்தங்களைப் போலே பரிச்சேதித்து கடைந்து
அதில் நல உயிரான அமிர்தத்தை வாங்கி
நம்மை ஆஸ்ரயித்த தேவ ஜாதி கார்யம்
தலைக் கட்டப் பெற்றோம் இ றே -என்று
அது பெற்றால் அவர்களுக்கு உரும் இன்பத்தை தான் உடையேனாய் –
அவ்வமுருதத்தை புஜித்தாருக்கு இழியக் கண்ட ராகராதிகளை தான் உடையனாய் இருக்கிறவன்-

நலங்கொண்ட கருமுகில் போல் திருமேனி அம்மான்-
அம்ருதத்தை நாய் கிடாய் -என்னும்படியான வடிவை உடையவன்
தூம்ஜோதி என்கிற படியே
உபசயாத்மகமான வடிவை உடைய மேகம்
திரு மேனிக்கு ஒப்பாக போராமையாலே
வ்யாவ்ருத்தமான அழகை  உடைத்தாய்
ஸ்ரமஹரமாய் இருப்பதொரு மேகம் போலே திரு மேனியை உடையவனாய்

அத்தாலே
கடல் கடையவும் ஒண்ணாது என்று ஏற்கவே வந்து பெரிய ஹர்ஷத்தோடு
நித்ய வாசம் பண்ணுகையாலே ஆஸ்ரிதருக்கு இனிதான தேசம்
சலம் கொண்டு இத்யாதி –
அதுக்கு ஹேது இருக்கிறபடி
சர்வ ஷாதி புஷ்பிதா – என்கிறபடி இசலி இசலி மலரைச் சொரிகிற
மல்லிகை அழகிய செருந்தி அப்படிப் பட்ட செண்பகம் இங்கே
பரிமளத்தைப் புறப்பட விட
பொழில் இத்யாதி –
நீரிலே கிடந்தால் மிடுக்கை உடைத்தாய்
கரையிலே எறினால் அது அன்றிக்கே இருக்கக் கடவ
மத்ச்யங்கள் ஆனவை அந்த நீர் தான் உறுத்தும் படி
அதில் காட்டிலும் நில மிதி தான் நன்றாய் இருக்கையாலே
அச் சோலையிலே மணத்தை ஆக்ராணம் பண்ணி
அத்தாலே மிடுக்கு உடைத்தாய்
முக்தர் பகவத் அனுபவம் பண்ணி
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் -என்று களிக்குமா போலே
கால்கள் ஆனவை அங்கே இங்கே துள்ளி விளையாடா நின்றுள்ள
திரு நாங்கூர்-

———————————————————————————————————————————————————-

திண்ணிய தோர் அரி யுருவாய்த் திசை யனைத்தும் நடுங்கத்
தேவரொடுதானவர்கள் திசைப்ப இரணியனை
நண்ணி அவன் மார்வகலத்து உகிர் மடுத்த நாதன்
நாள் தோறும் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
எண்ணில் மிகு பெரும் செல்வத்து எழில் விளங்கு மறையும்
ஏழு இசையும் கேள்விகளும் இயன்ற பெரும் குணத்தோர்
மண்ணில் மிகு மறையவர்கள் மலி வெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே——————————-3-9-2-

திண்ணிய தோர் அரி யுருவாய்த் திசை யனைத்தும்
நடுங்கத் தேவரொடுதானவர்கள் திசைப்ப
ஹிரண்யன் உடைய சீற்றம் என்றால் பிற்காலியாத படியான
நரசிம்ஹமாய்
திக்குகள் எல்லாம் அஞ்ச
அனுகூல பிரதிகூல விபாகம் இன்றியே
எல்லாரும் ஒக்க கலங்க
இரணியனை
நண்ணி —
எரிகிற பெரு நெருப்பிலே சென்று கிட்டுவாரைப் போலே
க்ரூரரான பையலைத் தீண்டி
அவன் மார்வகலத்து உகிர் மடுத்த –
போக்குத் தேடி இடம் காணாமையாலே சுழித்து
வருகிற ருதிர வெள்ளத்துக்கு ஒரு வழி கண்டு விட்டால் போலே
அவனுடைய பரந்த மார்விலே ஒரு திரு உகிரை ஊன்றி
அவனை அழியச் செய்து
நாதன் நாள் தோறும் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில் –
தன்னுடைய ஈஸ்வரத்வத்தை நிலை
நிறுத்தினவன் நித்ய வாசம் பண்ணுகிற தேசம்-

எண்ணில் மிகு பெரும் செல்வத்து எழில் விளங்கு மறையும்
ஏழு இசையும் கேள்விகளும் இயன்ற பெரும் குணத்தோர்
எண்ணிறந்து இருப்பத்தாய் –
நிர்தோஷத்வாதிகளால் வந்த நிரவதிக சம்பத்தை
உடைத்தாய்
அவ்வழியாலே அழகு விளங்கா நின்றுள்ள வேதமும்
சப்த ஸ்வரங்களும் அங்கங்களும் மற்றும்
உள்ளவற்றால் வரும் கேள்விகளும்
இவற்றை வாசனை பண்ணி அத்தால் வந்த
ஆத்மா குணங்களால் மிக்கு இருப்பாரே –
மண்ணில் மிகு மறையவர்கள் மலி வெய்து
நாங்கூர் வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே –
பூமியில் இதுக்கு இவனே கடவான் இதுக்கு இவனே கடவான்
என்னும்படி சமைந்த பிராமணர் நெருங்கி வர்த்திக்கிற தேசம்-

——————————————————————————————————————————————————-

அண்டமும் இவ் வலை கடலும் அவனிகளும் எல்லாம்
அமுது செய்த திரு வயிற்றன் அரன் கொண்டு திரியும்
முண்ட மது நிறைத்து அவன் கண் சாபமது நீக்கும்
முதல்வனவன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
எண் திசையும் பெரும் செந்நெல் இளம் தெங்கு கதலி
இலைக் கொடி ஒண் குலைக் கமுகோடு இசலி வளம் சொரிய
வண்டு பல இசை பாட மயில் ஆலு நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-3

அண்டமும் இவ் வலை கடலும் அவனிகளும் எல்லாம் அமுது செய்த திரு வயிற்றன்
அண்டமும் இந்த லோகத்தை சூழப் போந்து
அலை எறிகிற அண்ட தீபங்களை யும் எல்லாம் அமுது செய்த
திரு வயிற்றை உடையவன் –
அரன் கொண்டு திரியும் முண்ட மது நிறைத்து அவன் கண் சாபமது நீக்கும் முதல்வனவன்-
சாபத்தாலே உபஹதனாய் இருக்கிற ருத்ரன்
கொண்டு திரிகிற தலையோட்டை நிறைத்து
அவனை ஒரு நாளும் விடாதே இருக்கிற சாபத்தைப் போக்கி
மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில் –
இப்படி சர்வ நியந்தாவானவன் வர்த்திக்கிற கோயில்

எண் திசையும் பெரும் செந்நெல் இளம் தெங்கு கதலி
இலைக் கொடி ஒண் குலைக் கமுகோடு இசலி வளம் சொரிய
வண்டு பல இசை பாட மயில் ஆலு நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே –
பார்த்த பார்த்த இடம் என்னும் பெரிய செந்நெல்
முக்தர் பஞ்ச விம்சதி கார்ஷிகராய் இருக்குமா போலே
இளைத்தாய் இருக்கிற தெங்கு கதலி வெற்றிலைக் கொடி
அழகியதாய்க் காய்த்த கமுகுகளோடு கூடி
ஒன்றோடு ஓன்று இசலி -சம்ருத்தி யைச் சுரக்க
இவற்றிலே புக்கு மது பானம் பண்ணி
உள்ளு புகுந்த த்ரவ்யம் இருந்த இடத்தில் இருக்க ஒட்டாமையாலே
வண்டுகள் ஆனவை பல இசைகளையும் பாட
அவற்றைக் கேட்டு மயில்கள் ஆடா நின்றுள்ள
திரு நாங்கூர்-

——————————————————————————————————————————————————

கலை இலங்கும் அகலல்குல் அரக்கர் குலக் கொடியைக்
காதோடு மூக்குடன் அரியக் கதறி அவளோடி
தலையில் அங்கை வைத்து மலை இலங்கை புகச் செய்த
தடந்தோள்ன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
சிலை இலங்கு மணி மாடத்துச்சி மிசைச் சூலம்
செழும் கொண்டல் அடடிரியச் சொரிந்த செழு முத்தம்
மலை இலங்கு மாளிகை மேல் மலி வெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-4

கலை இத்யாதி
விளங்கா நின்றுள்ள பரியட்டத்தை உடைத்தான
அகன்ற நிதம்ப பிரதேசத்தை உடையளாய்
கொண்டு தோற்றின ராஷசியைக் கொண்டாடும்படி இருக்கிற பெண்ணை –
தனக்கு ஒரு பரியட்டமும் பெருமையும் உடையளாய்
வந்து தோற்றினாள் ஆயிற்று –
அவள் ஏறிட்டுக் கொண்டு வந்த வடிவைப் போக்கி
தானாம்படி பண்ணி விட்டான் ஆயிற்று
அநந்தரம் அவளும் கூப்பிட்டு கொண்டு
தலையிலே கையை வைத்து
மலையின் மேலேயான இலங்கையிலே புகும்படி பண்ணின
தோள் வலியை உடையவன் நித்ய வாசம் பண்ணுகிற கோயில்
சிலை இத்யாதி
சிலை என்று வில்லுக்கு பர்யாய சப்தமாய்
வில் என்று ஒளியாய்
ஒளி விளங்கா நின்றுள்ள மணி மயமான மாடங்களின்
உச்சி மேலே உண்டான -சூலமும்

இதாயிற்று அவ் ஊரில் கிருஹங்களின் அடைய இருக்கும்படி –
மேகங்கள் ஆனவை கடலிலே போய் புக்கு முத்தை அடைய
சொரிந்து கொண்டு –
நகழ்ந்து நகழ்ந்து நடனமாட்டா தேவரும் –
மாளிகைகளில் சூலங்கள் ஆனவை இவற்றின் உடைய கீழ் எயிற்றை போழும்
முன்பே தொட்டார் போலே தோஷமாய் இருக்கிறவை முத்தைச் சொரியும்
மலை இலங்கு மாளிகை மேல் மலிவெய்தும்-
அப்போது ஒரு மலை மேலே மலை செய்து வைத்தாப் போலே
யாயிற்று குவித்துக் கிடப்பது-

—————————————————————————————————————————————————-

மின்னணைய நுண் மருங்குல் மெல்லியற்கா இலங்கை
வேந்தன் முடி யொருபதும் தோள் இருபதும் போய் உதிர
தன்னிகரில் சிலை வளைத்து அன்று இலங்கை பொடி செய்த
தடந்தோளன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
செந்நெலொடு செங்கமலம் சேல் கயல்கள் வாளை
செங்கழு நீரொடும் இடைந்து கழனி திகழ்ந்து எங்கும்
மன்னு புகழ் வேதியர்கள் மலிவெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-5-

மின்னணைய நுண் மருங்குல் –இத்யாதி

மின் போலே இருக்கிற நேரிய இடையை உடையளாய்
மிருது ஸ்வ பாவையாய் இருக்கிற பிராட்டிக்காக
இலங்கைக்கு நிர்வாஹகனாய் இருக்கிற ராவணன் உடைய பத்துத் தலையும்
இருபது தோளும் போய் உதிரும்படியாக
தனக்கு ஒப்பு உண்டாகிலும் உபமான ரஹிதமாய் இருக்கிற வில்லை வளைத்து
அன்று இலங்கையை பொடி படுத்திய தோள் மிடுக்கை உடைய
பிராட்டிக்கு பண்ணின வியாபாரத்தை
ஆஸ்ரிதர் எல்லாருக்கும் ஒக்கப் பண்ணினது போலே
அவன் பிரீதியோடே வர்த்திக்கிற தேசம் ஆகையாலே
கண்டார்க்கு எல்லாம் இனிதாமொபடி இருக்கிற தேசம்

செந்நெல் -இத்யாதி
செந்நெலொடு செங்கமலம் சேல் கயல்கள் வாளை
செங்கழு நீரொடும் இடைந்து கழனி திகழ்ந்து எங்கும்
மன்னு புகழ் வேதியர்கள் மலிவெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே
இது வாயிற்று கழனி யான பிரதேசம் அடைய இருக்கும் படி –
செந்நெல் உடன் தாமரை சேல் கயல்கள் வாளை செங்கழு நீர் உடன்
மிடைந்து விளங்கா நிற்கும் ஆயிற்று வயல் அடைய –
மன்னு புகழ் இத்யாதி
இது வாயிற்று ஸ்த்தலமான பிரதேசம் இருக்கிற படி
நித்யமான புகழை உடையராய் இருக்கிற ப்ராஹ்மனர் மிக்கு இருக்கிற –

இது வாயிற்று ஊரும் பிடாகையும் -வயலும் -இருக்கிறபடி-

———————————————————————————————————————————————————-

பெண்மை மிகு வடிவு கொடு வந்தவளைப் பெரிய
பேயினது உருவு கொடு மாள உயிர் உண்டு
திண்மை மிகு மருதொடு நற் சகடம் இறுத்து அருளும்
தேவனவன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
உண்மை மிகு மறையொடு நற் கலைகள் நிறை பொறைகள்
உதவு கொடை என்று இவற்றின் ஒழிவில்லா பெரிய
வண்மை மிகு மறையவர்கள் மலி வெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-6

பெண்மை இத்யாதி –
நாரீணாம் உத்தமையான யசோதை பிராட்டி வடிவைக் கொண்டு வந்த பூதனையை
பெரிய பேயின் வடிவை உடையவளாய் கொண்டு முடித்து
பிணமாய் கிடக்கும்படியாக அவளை முடித்து –
அசூராவேசத்தாலே மிக்க திண்மையை உடைய மருது
துடங்கின கார்யத்தை முடியத் தலைக் கட்ட வல்ல
சக்தியை உடைய சகடம் -இவற்றை இறுத்து அருளி
விரோதியைப் போக்கப் பெற்றோமே என்று அத்தாலே தீப்தனாய்
சர்வேஸ்வரன் விரும்பி வர்த்திக்கிற தேசம்

உண்மை இத்யாதி –
யதா பூததயா வேதங்களோடு அவற்றின் உடைய
நன்றா அக்கலைகள் -இவற்றில் உண்டான வாசனையாலே
வர விட்ட ஆத்ம குணங்களை உடைய
அடக்கம் -ஷமை-அர்த்திகள் அர்த்தித்த போதே அபேஷிதங்களை கொடுக்கை யாகிற ஔதார்யம் –
என்றாப் போலே சொல்லுகிற இவற்றால் ஒழிவு இன்றிக்கே
இருக்கிற உதாரர ஆனவர்களால் மிக்கு இருக்கிற –
ஆத்மசமர்ப்பணம்

————————————————————————————————————————————————————————————

விளங்கனியை இளங்கன்று கொண்டு உதிர எறிந்து
வேல் நெடுங்கண் ஆய்ச்சியர்கள் வைத்த தயிர் வெண்ணெய்
உளங்குளிர அமுது செய்து இவ் வுலகுண்ட காளை
உகந்தினிது நாள் தோறும் மருவி யுறை கோயில்
இளம்படி நற் கமுகு குலைத் தெங்கு கொடிச் செந்நெல்
ஈன கரும்பு கண் வளரக் கால் தடவும் புனலால்
வளங்கொண்ட பெருஞ் செல்வம் வளரு மணி நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வண்ங்கு மட நெஞ்சே–3-9-7-

விளங்கனி இத்யாதி
வத்ஸாசுரனை கொண்டு விளாமாய் நிற்கிற அசுரன் மேலே
விழும்படி எறிந்து
வேல் போலே பரந்த கண்ணை உடையராய் இருக்கிற
இடைச்சிகள் சேமித்து வைத்த தயிரை உண்டு –
வெண்ணெயையும் ஆஸ்ரித ஸ்பர்சம் உள்ளதொரு த்ரவ்யம்
ஆகையாலே
திரு உள்ளமானது குளிரும்படியாக அமுது செய்து
அநந்தரம் இந்த லோகத்தை அடைய திரு வயிற்றிலே வைத்து
ரஷ்ய வர்க்கத்தின் உடைய ரஷணத்தை பண்ணுகையாலே
இளகிப் பதித்து இருக்கிற-

இளம்படி -இத்யாதி –
இளமையை ஸ்வரூபமாக உடைத்தாய் இருக்கிற
கமுகு –
குலையை உடைத்தாய் இருக்கிற தெங்கு -வெற்றிலை கொடி -செந்நெல்
இனிய கரும்பானது நாள் தோறும் ஒரு கண் ஏரும்படியாக காண
தடவுமாயிற்று புனலுமானது –
நிரவதிக சம்பத்து மாறாதே செல்லுகிற தேசம்-

————————————————————————————————————————————————

ஆறாத சினத்தின் மிகு நரகனுரம் அழித்த
அடலாழித் தடக்கையன் அலர்மகட்கும் அரற்கும்
கூறாகக் கொடுத்தருளும் திரு யுடம்பன் இமையோர்
குல முதல்வன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
மாறாத மலர்க்கமலம் செங்கழுநீர் ததும்பி
மது வெள்ளம் ஒழுக வயல் உழவர் மடை யடைப்ப
மாறாத பெருஞ் செல்வம் வளரு மணி நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-8-

ஆறாத சினத்தின் -இத்யாதி
ஒரு கால் ஆறாத சினத்தை உடையவனாய்
வாரா நின்றுள்ள நரகன் உடைய
மிடுக்கை அழித்த யுத்த உன்முகனான
திரு ஆழியைக் கையிலே உடையவன்
பெரிய பிராட்டியாருக்கும் ருத்ரனுக்கும் என்னது என்று
கூறிட்டு அனுபவிக்கும் படி திரு மேனியைக்
கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிற சீலத்தை உடையவன் –
நித்ய சூரிகளுக்கு நாதன் ஆனவன்
மாறாத -இத்யாதி –
மாறாத மலரை உடைத்தான தாமரை செங்கழுநீர் இவற்றால்
மிக்கு மது வெள்ளம் இட்டு பாயா
வயலில் உண்டான கர்ஷகர்கள்
பயிர் அழிய வெள்ளம் பாக்காமல் மடைகளை
அடைப்பர்கள்
மாறாத பெருஞ் செல்வம் வளரும்
அங்கே உடைந்தது
இங்கே உடைந்தது கிடாய்
சக்யப் பெருக்கு கிடாய் -என்று கூப்பிடுகிற
ஆரவாரமேயாய் கிடக்கும் ஆயிற்று-

———————————————————————————————————————————————————————–

வங்கமலி தடங்கடலுள் வானவர்களோடு
மா முனிவர் பலர் கூடி மா மலர்கள் தூவி
எங்கள் தனி நாயகனே ! எமக்கு அருளாய் என்னும்
ஈசனவன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
செங்கயலும் வாளைகளும் செந்நெல் இடைக் குதிப்பச்
சேலுகளும் செழும் பணை சூழ் வீதி தொறும் மிடைந்து
மங்குல் மதிய கடு உரிஞ்சி மணி மாட நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-9-

வங்கமலி -இத்யாதி
மரக் கலங்களால் குறைவற்று இருக்கிற
பெரிய திருப் பாற் கடலிலே –
மலைக்கு சிறப்பாக ஆனையை இட்டுச் சொல்லுமா போலே
கடலுக்கு சிறப்பாக மரக் கலங்களை இட்டு சொல்லக் கடவதுவே
தேவர்களோடே-சனகாதிகளோடே-புஷ்பாத் உபகரணங்களைத் தூ வி
எங்களுக்கு நாதனான சர்வேஸ்வரனே
எங்கள் பக்கலில் கிருபையை பண்ணி அருள வேணும்
என்னும்
சர்வேஸ்வரன் பிரீதி பூர்வகமாக நித்ய வாசம் பண்ணுகிற தேசம் –
செங்கயல் இத்யாதி –
அழகிய கயலும் வாளைகளும்
குளிர்தியைப் பற்ற செந்நெலின் இடையிலே தாவ
செல்கள் ஆனவை களித்து வர்த்தியா நின்றுள்ள
மருத நிலம் சூழ்ந்து இருக்கும் ஆயிற்று –
தெருவுகள் தோரும்
ஆகாசத்திலே சஞ்சரிக்கிற சந்தரன் உடைய
கீழ் வயிறு தேயும்படியான
மணிமயமான மாடங்களை உடைய –

—————————————————————————————————————————————

சங்கு மலி தண்டு முதல் சக்கரம் முன் ஏந்தும்
தாமரைக் கண் நெடிய பிரான் தான் அமரும் கோயில்
வங்கமலி கடலுலகில் மலி வெய்து நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகர் மேல் வண்டறையும் பொழில் சூழ்
மங்கையர் தம் தலைவன் மருவலர் தம் உடல் துணிய
வாள் வீசும் பரகாலன் கலிகன்றி சொன்ன
சங்க மலி தமிழ் மாலை பத்து இவை வல்லார்கள்
தரணியோடும் விசும்பாளும் தன்மை பெறுவாரே–3-9-10-

ஆஸ்ரித அர்த்தமாக ஸ்ரீ பஞ்ச ஆயுதங்களையும் தரித்துக் கொண்டு இருக்கிற
புண்டரீ காஷனான சர்வேஸ்வரன் நித்ய வாஸம் பண்ணுகிற தேசம்
மரக் கலத்தை உடைத்தாய் கடல் சூழ்ந்த பூமியில்
சம்ருத்தி விஞ்சி இருக்கிற திரு நாங்கூரிலே
வைகுந்த விண்ணகரிலே கவி பாடிற்று –
கவி பாடினவர் –
மது பான மத்தமாய் உள்ள வண்டுகள் த்வனியா நின்றுள்ள
பொழிலாலே சூழப் பட்ட
திரு மங்கையில் உள்ளாருக்கு பிரதானரான ஆழ்வார்
சத்ருக்கள் உடல் துணியும்படியாக வாள் வீசுகிற பர கால
ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
சங்கப் புலவர்கள் திரள இருந்து தமிழ் கொண்டாட புகா
இத்தையே கொண்டாடும்படியான தமிழ் தொடை
பத்தையும் வல்லார்கள்
உபய விபூதியையும் தாங்கள் இட்ட வழக்காம் படியான பிரபாவத்தை உடையராய்ப் பெறுவர்-

———————————————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .

திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

. பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .