திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -4-10-5-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் —

April 4, 2013

இலிங்கத் திட்ட புராணத் தீரும் சமணரும் சாக்கியரும்
வலிந்து வாதுசெய்வீர் களும்மற்று நும்தெய்வமு மாகிநின்றான்
மலிந்து செந்நெல் கவரி வீசும் திருக்குரு கூர்அதனுள்
பொலிந்து நின்ற பிரான்கண்டீர் ஒன்றும் பொய்யில்லை போற்றுமினே.

    பொ-ரை : ‘இலிங்கபுராணத்தைப் பிரமாணமாகவுடைய நீங்களும் சமணர்களும் பௌத்தர்களும் மேலும் மேலிட்டு வாது செய்கின்ற வைசேடிகர்களான நீங்களும் நீங்கள் வணங்குகின்ற தெய்வங்களும் ஆகி நிற்கின்றவன், செந்நெற்பயிர்கள் மிக ஓங்கி வளர்ந்து கவரியைப் போல வீசுகின்ற திருக்குருகூர் என்னும் திவ்விய தேசத்தில் எல்லாக் குணங்களோடும் பொலிந்து நின்ற திருக்கோலமாய் எழுந்தருளியிருக்கின்ற பிரானே ஆவான்; ஆதலால், யான் கூறுகின்றவை சிறிதும் பொய்யில்லை; அவனையே துதிசெய்யுங்கோள்,’ என்கிறார் என்றவாறு.

    வி-கு : ‘இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் மற்றும் வலிந்து வாது செய்வீர்களும் ஆகி நின்றவன், நும் தெய்வமும் ஆகி நின்றான்; ‘அவன் யார்’ எனின், ‘பொலிந்து நின்ற பிரான் கண்டீர்’ என்க. நின்றான் – வினையாலணையும் பெயர். ‘பொலிந்து நின்ற பிரான் ஆகி நின்றான்,’ என முடிக்கலுமாம்.

    ஈடு : ஐந்தாம் பாட்டு. 1இலிங்கபுராணம் தொடக்கமான குத்ருஷ்டி ஸ்மிருதிகளையும், வேதத்திற்குப் புறம்பான ஸ்மிருதிகளையும் பிரமாணமாகக் கொண்டு வந்தவர்களை விலக்குகிறார்.

    இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் – இலிங்க விஷயமாக இடப்பட்ட புராணத்தையுடைய நீங்களும். 2சாத்துவிக

புராணங்களைக்காட்டிலும் இராஜஸமாயும் தாமஸமாயும் உள்ள புராணங்களுக்கு வேற்றுமை இதுவாயிற்று. 1அவற்றை நிச்சயம் பண்ணுதல் அந்த அந்தப் புராணங்களினுடைய தொடக்கத்திலே காணலாய் இருக்கும்; 2‘ஓ பிராமணோத்தமரே! இந்த உலகமானது எதனை ஆத்துமாவாகவுடையது? இந்தச் சராசரங்கள் எங்கிருந்து உண்டாயின? எப்படி எங்கே இலயத்தை அடைந்தன? எங்கு இலயத்தை அடையப் போகின்றன?’ என்று பொதுவிலே வினாவ, 3‘உலகமெல்லாம் விஷ்ணுவின் சமீபத்தினின்றும் உண்டாயின. அந்த விஷ்ணுவினிடத்திலேயே இலயப்படுகின்றன. அந்த விஷ்ணுவே இந்த உலகங்கட்கெல்லாம் வாழ்வையும் சாவையும் கொடுப்பவர், அந்த விஷ்ணுவே அந்தரியாமியாகவும் உலகமே உருவமாயும் காணப்படுகின்றார்,’ என்று கொண்டு 4கோல்விழுக்காட்டாலே விடையாக இருத்தல் அன்றிக்கே.

    5ஒரு பொருளைக் குறித்துச் சொல்லி, ‘அதற்கு உயர்வினைப் பண்ணித் தரவேண்டும்,’ என்று கேட்டவனும்

தமோ குணத்தால் மறைக்கப்பட்டவனாகிக் கேட்க, சொன்னவனும் தமோ குணத்தால் மறைக்கப்பட்டவனாய்ச் சொல்ல, ஓர் இலிங்க விஷயமாக இடப்பட்ட புராணமாகும் அது. 1‘இளி கண்ணனைப் புண்டரீகாக்ஷனாகக் கவிபாடித் தரவேண்டும்’ என்றும், ‘எருமையை யானையாகக் கவிபாடித் தரவேண்டும்’ என்றும் சொல்ல, அப்படியே, கவி பாடுவாரைப் போலே இருப்பது ஒன்றே அன்றோ, ‘அவர்களுக்கு இல்லாத உயர்வுகளை இட்டுச் சொல்லுமது?’ 2தான் சொல்லப் புக்க பொருளுக்கு உயர்வினைச் சாதிக்க மாட்டாமல், மற்றுள்ளவற்றினுடைய உயர்வினைக் கழிக்க மாட்டாதே இருப்பது ஒன்றாயிற்று அது.

    சமணரும் – சைனர்களும். சாக்கியரும் – பௌத்தர்களும். மற்றும் வலிந்து வாது செய்வீர்களும் – 3மிக உயர்ந்ததான பிரமாணத்தை அங்கீகரித்துக்கொண்டு நின்று பிரமாணங்களுக்கு அநுகூலமான தர்க்கங்களை ஒழியக் கேவல தர்க்கங்களைக்கொண்டு அர்த்தத்தைச் சாதிக்கப் பார்க்கும் புறச்சமயத்தாரில் எஞ்சியவர்களும். 4‘எவை, வேதத்திற்குப் புறம்பான ஸ்ம்ருதிகள்? யாவை சில, குத்ருஷ்டி ஸ்ம்ருதிகள்? அவை யாவும் மறுமை இம்மைகட்குப் பயனற்றவை; அவை தமோ குணமுடையவைகள்,’ என்கிறபடியே, தமோகுணமுடையராய் இருக்கை எல்லார்க்கும் ஒத்ததே அன்றோ? ஆகையாலே, புறச்சமயத்தாரையும் குத்ருஷ்டிகளையும் ஒரு சேரச்

சொல்லுகிறார். நும் தெய்வமும் ஆகி நின்றான் – 1உங்களோடு நீங்கள் பற்றுகின்ற தேவர்களோடு வேற்றுமை அற ஆத்துமாவாய் நின்றான். என்றது, ‘நீங்கள் அவ்வத்தெய்வங்கட்கு உயர்வுகளைச் சொல்லும் போது பகவானுடைய பரத்துவத்தை அங்கீகரித்துக்கொண்டு நின்று சொல்ல வேண்டும். ‘அதற்கு அடி என்?’ என்னில், ‘அவ்வத்தெய்வங்களினுடைய சொரூபம் நிலைபெறுதல் முதலானவைகள் அவன் அதீனமாய் இருக்கையாலே,’ என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

    ‘இனித்தான் மதங்கள்தோறும், 2‘முற்றறிவினன், ‘ஈசுவரன்’ என்றாற்போலே ஒவ்வொரு தெய்வமும் கொள்ளக் கூடியதாய் இருக்குமே அன்றோ? ‘அவ்வத் தெய்வங்களுடைய சொரூபம், நிலைபேறு முதலானவைகள் அவன் அதீனம்,’ என்ற இது, சுபக்கத்தாலே சொல்லுகிறதோ, பரபக்கத்தாலே சொல்லுகிறதோ?’ என்னில், ‘இரண்டும் ஒழியப் பிரமாணங்களின் போக்கினாலே சொல்லுகிறது. ‘எங்ஙனே?’ என்னில், 3ஒரு தேவன் பக்கலிலே மக்கள் செயலுக்கு அப்பாற்பட்டதாய் இருப்பதொரு செயலைக் கண்டு, ‘இதற்கு அடி என்?’ என்ன, 4‘அளவிடற்கு அரிய ஒளியையுடையவனும் பூஜிக்கத் தக்கவனுமான சிவனுக்கு விஷ்ணு அந்தராத்துமாவாய் இருக்கின்றார்.’ என்கிறபடியே, சர்வேசுவரன் அந்தராத்துமாவாய் நிற்கையாலே என்றதே அன்றோ?சர்வேசுவரன் தன் சர்வாத்தும பாவத்தைச் சொல்லுமாறு போன்று, சிவன், அதர்வ சிரஸ்ஸிலே நின்று, 2தன்படிகளைச் சொல்லி, ‘அவன் தானே இங்ஙனம் சொல்லுகைக்கு அடி என்?’ என்று ஐயங்கொண்டு, 3‘ஸ: அந்தராத் அந்தரம் பிராவிசத்’ என்கிறபடியே, ‘பரமாத்தும பிரவேசத்தாலே சொன்னேன்,’ என்றானே. 4‘என்னிடத்திலிருந்து எல்லா உலகங்களும் உண்டாகின்றன; அநாதியான என்னிடத்தில் எல்லாம் இலயம் அடைகின்றன. யானே எல்லாப் பொருள்களுமாய் இருக்கிறேன்; யானே அழிவில்லாதவனும் முடிவில்லாதவனும் ஆகிறேன்; பரமாத்துமாவை ஆத்துமாவாகப் பெற்றுள்ளேன்,’ என்றான் பிரஹ்லாதாழ்வான். 5பிரஹ்லாதாழ்வான் பக்கல் பரத்துவம்

உண்டாமன்று ஆயிற்று, சிவன் பக்கல் பரத்துவம் உள்ளது.

    மலிந்து செந்நெல் கவரி வீசும் திருக்குருகூரதனுள் – செந்நெற்பயிர்கள் கதிர்களின் கனத்தாலே அவ்வருகுக்கு இவ்வருகு அசைகிற போது சாமரை வீசினாற்போலே ஆயிற்று இருப்பது. என்றது, ‘இப்படி எல்லாப் பொருள்கட்கும் அந்தராத்துமாவாய் இருக்கிற சர்வேசுவரன் ‘தூரத்தில் உள்ளான்’ என்ற கண்ணழிவும் இல்லாதபடி திருநகரியிலே வந்து அண்மையில் இருப்பவன் ஆனான்; எல்லாப் பொருள்கட்கும் பற்றுக்கோடாய் இருக்கிற அவன் இங்கே வந்து நிற்கையாலே, அறிவுடைப்பொருள் அறிவில்லாப்பொருள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல், 1‘நீ வனத்தில் வசிப்பதற்காகவே படைக்கப்பட்டாய்,’ என்று சொல்லப்பட்ட இளைய பெருமாளைப் போன்று அநுகூலமான தொழில்களைச் செய்கிறபடியைத் தெரிவித்தவாறு.

    பொலிந்து நின்ற பிரான் கண்டீர் – பரமபதத்தை விட்டு இம்மக்கள் நடுவே வந்து புகுந்த இடத்து அவர்கள் படுகின்ற கிலேசத்தைத் தானும் ஒக்கப்படுகை அன்றிக்கே, இவ்வருகே போதரப் போதரச் சொரூப ரூப குண விபூதிகள் மேன்மேலென விஞ்சி வாராநின்றன ஆயின. அன்றிக்கே, ‘சொன்னார் சொன்னவற்றுக்கும் எல்லாம் அவ்வருகாயிருக்கும்,’ என்னுதல். ஒன்றும் பொய் இல்லை – 2மற்றைத் தேவர்கட்குச் சொல்லுகிற உயர்வுகள் ஒன்று ஒழியாமல் பொய்யாய் இருக்குமாறு போலே, பகவான் சம்பந்தமாகச் சொல்லுமவற்றில் ஒன்றும் பொய்யில்லை. 3அவ்வத்தேவர்கட்கு இயல்பிலே உயர்வு இல்லாமையாலேமெய் ஒன்றும் இல்லை; பகவானுடைய உயர்வுக்கு எல்லை இல்லாமையாலே, பொய் சொல்லுகைக்கு இடம் இல்லை. போற்றுமினே – 1நீங்கள் விரும்பாதிருக்க, நானே இப்படிச் சொல்லுகிறது, எனக்கு உங்கள் பக்கல் உண்டான ‘அருள் கண்டீர் இவ்வுலகினில் மிக்கதே,’ என்கிறபடியே, மிக்க அருளாலே அன்றோ? அவ்வருளின் காரியம் பிறக்க வேண்டுமே. 2‘கிரமத்திலே செய்கிறோம்’ என்று ஆறியிராமல், சடக்கென அவன் திருவடிகளிலே அடைவதற்குப் பாருங்கோள்.

லிங்க புராணம்
குத்ருஷ்டி ஸ்மரதி
பாஹ்ய ஸ்மரதி
கண்டிக்கிறார் இதில்

இலிங்கத்து இட்ட புராணத்தீர்’ என்று விசேடிக்கையாலே, இராஜஸ தாமச
புராணங்களினுடைய பக்ஷபாதித்துவமும், சாத்துவிகபுராணங்களினுடைய
அபக்ஷபாதித்துவமும் தோற்றுகிறது என்கிறார். ‘சாத்துவிக புராணங்களை’
என்று தொடங்கி. ‘வேற்றுமை இதுவாயிற்று’ என்றது, ‘இலிங்க விஷயமாகக்
கற்பித்துச் சொன்னது ஆகையாலே, நிகர்ஷமே வேற்றுமை’ என்றபடி.
நிகர்ஷம் – தாழ்வு.

குத்ருஷ்டி சைவ உப லஷணம்
பாஹ்ய ஜைன பௌதர் உப லஷணம்
பொலிந்து நின்ற பிரான் உத்சவருக்கு மங்களா சாசனம்
இட்ட புராணம் -இலிங்கத்தை குறித்து எழுதின புராணம் -ஆண்ட புழுகு ஆகாச புழுகு
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் பொதுவாக கேள்வியில் தொடங்கி

தொடக்கத்திலே காணலாயிருக்கும் பிரகாரத்தை அருளிச்செய்கிறார், ‘ஓ
பிராமணோத்தமரே!’ என்று தொடங்கி.

  ‘யந்மயஞ்ச ஜகத் பிரஹ்மன் யதஸ்சை தச் சராசரம்
லீநம் ஆஸீத் யதா யத்ர லயமேஷ்யதி யத்ரச’

  என்பது, ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம், 1. 1 : 6.

3. ‘விஷ்ணோ: ஸகாஸாத் உத்பூதம் ஜகத் தத்ரைவச ஸ்திதம்
ஸ்திதிஸம்யம கர்த்தாஸௌ ஜகதோஸ்ய ஜகத்சஸ:’

  என்பது, ஸ்ரீ விஷ்ணு புரா. 1. 1 : 32.

ஒரு பொருளை’ என்றது, சிவலிங்கத்தை.

  ‘தஸ்மாத் பவந்தம் பிருச்சாம : சூதபௌராணி காத்யது
புராண சம்ஹிதாம் புண்யாம் லிங்க மகாத்மிய சம்யுதாம்’

  என்ற சுலோகம் இங்கு அநுசந்தேயம். ‘இலிங்க மகாத்மியத்தோடு கூடிய ஒரு
புராண சம்ஹிதையை இப்பொழுது செய்து தரும்படி, சூதபௌராணிகர்களாகிய
நாங்கள் உங்களைக் கேட்கிறோம்,’ என்பது அச்சுலோகத்தின்
பிண்டப்பொருள்.

இவற்றின் உடைய நிஷ்கர்ஷம் உபக்ரமத்திலே காணலாம்படி இருக்குமே –
வ்யக்தியை உத்தேசித்து -அதுக்கு தமோ குணம் மிக்கு கேட்டு அருளி –
கூத்து ஆட -இராமாயண வேஷம் கொண்டு கிருஷ்ண வ்ருத்தாந்தம் கேட்டு நடிப்பது போலே
இட்ட புராணம் –
ஒன்றைக் கண்ணணனை புண்டரீகாட்ஷன் கவி பாட சொல்லி
எருமையை யானையாக கவி பாட சொல்லி

ஏத்தி வைத்து கவி பாட -இருக்கும் புராணங்கள்
சொல்லப்  புக்க வஸ்துவுக்கு உத்கர்ஷம் ஏற்க முடியாத
சமணர் சாக்கியர்
கேவல தர்க்கம் -வேதத்துக்கு புறம்பாகவும் கோணலாகவும் அர்த்தம்
சங்கர பாஸ்கர யாதவ –
சாக்கிய  உலுக்கிய –
மான் தாகம் -கானல் நீர் கண்டு ஏமாறி -பாஹ்ய மதம்
நீர் உள்ள இடம் கண்ட மான் முதலை சுறா உள்ள துறையில் இறங்கி -குத்ருஷ்டிகள்
ஒக்க சொல்லுகிறார் இருவரையும் –
உங்களோடு நீங்கள் ஆஸ்ர்யிக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவன் அவனே
அந்தராத்மாவாக இருப்பதால் மேன்மை அவனது ஆதீனம் என்றால் ஒத்துக் கொள்வேன்
ஸ்வ பஷமா பர பஷமா
இரண்டும் இல்லை வேத பஷம் என்கிறார் பிரமாணம் உண்டே
ஒரு தேவதை ருத்ரன் இடம் அதி மானுஷ்ய முப்புரம் எரித்த கார்யம்
அவனே விஷ்ணு ஆத்மா -அவி -தேஜச்த அபரிமித தேஜஸ் உடன் -விஷ்ணு ஆத்மாவாக
இருப்பதால் அவனே சொல்லி இருக்க –

‘விஷ்ணுராத்மா பகவதோ பவஸ்ய அமித தேஜஸ:
தஸ்மாத் தநுர்ஜ்யா ஸம்ஸ்பர்ஸம் ஸ விஷேஹே மஹேஸ்வர:’

  என்பது மஹாபாரதம், கர்ணபர்வம்.

                      ‘பணிவில்சீர்ச்
செல்விடைப் பாகன் திரிபுரம் செற்றுழிக்
கல்லுயர் சென்னி இமயவில் நாணாகித்
தொல்புகழ் தந்தாரும் தாம்.’

  என்பது பரிபாடல்.

‘சர்வேசுவரன், தன் சர்வாத்தும பாவத்தைச் சொல்லுமாறு போன்று’ என்றது,
ஸ்ரீ கீதையில் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் 20 முதல் 42 முடிய உள்ள
சுலோகங்களைத் திருவுள்ளம் பற்றி.

2. ‘தன் படிகளைச் சொல்லி’ என்றது, ‘அஹம் ஏக: பிரதமம் ஆஸம் வர்த்தாமிச
பவிஷ்யாமிச நாந்ய: கச்சின் மத்தோ வியதிரிக்த இதி’ (அதர்வசிகை) என்ற
வாக்கியங்களைத் திருவுள்ளம் பற்றி.

3. ‘ஸ: அந்தராத் அந்தரம் பிராவிசத்,’ இது, அதர்வசிகை.

  ‘ஸ :- அந்தச் சிவபிரான், அந்தராத் – தேக இந்திரியங்களைக் காட்டிலும்
உள்ளே இருக்கிற ஜீவாத்துமாவாகிற தன்னினின்றும். அந்தரம் –
பரமாத்துமாவை, பிராவிசத் – அடைந்தார். என்றது, ‘சிவபிரான் பரமாத்தும
பாவத்தை அடைந்தார்’ என்பது கருத்து. ‘அன்றிக்கே, ஸ :- அந்தப்
பரமாத்துமா, அந்தராத் – தேக இந்திரியங்களைக்காட்டிலும் உள்ளே
இருக்கின்ற ஜீவாத்துமாவின், அந்தரம் – உள்ளே, பிராவிசத் –
பிரவேசித்தார்,’ என்னலுமாம். என்றது ‘பரமாத்துமா சிவபிரான் உள்ளே
பிரவேசித்தார்; ஆதலால், பரமாத்தும பாவத்தைச் சிவன் அடைந்தார்,’
என்பது கருத்து.

4. ‘பரமாத்தும பிரவேசத்தாலே இப்படிச் சொன்ன பேர் உளரோ?’ என்ன,
அதற்கு விடை அருளிச்செய்கிறார், ‘என்னிடத்திலிருந்து’ என்று தொடங்கி.

  ‘மத்தஸ் ஸர்வம் அஹம் மபிசர்வம் சநாதநே
அஹமேவ அவ்யய: அநந்த: பரமாத்ம ஆத்ம ஸம்ஸ்ரய:’

  என்பது, ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம், 1. 19 : 95.

  ‘கடல் ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்’

  என்ற திருவாய்மொழி இங்கு அநுசந்தேயம்.

5. ‘பிரஹ்லாதாழ்வானைத் திருஷ்டாந்தமாகச் சொன்னதற்குக் கருத்து என்?’
எனின், அதற்கு விடை அருளிச்செய்கிறார், ‘பிரஹ்லாதாழ்வான் பக்கல்’ என்று
தொடங்கி.

எல்லாம் நான் தான் எனக்கு உள்ளே உள்ள பகவான் பரவி இருப்பதால்
என்னை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மா எங்கும் உளன் பிரகலாதன்
அது போலே ருத்ரனும் எல்லாம் நான் என்கிறான் –
மலிந்து செந்நெல் கவரி வீசும் –
அசந்நிகிதன் -கண் அழிவு இல்லாதபடி திரு நகரியில் எழுந்து அருளி
சேதன அசேதன விபாகம் இன்றி அனைவரும் அனுகூல வ்ர்த்தி செய்ய
செந்நெல் பயிர் களும் சாமரம் வீச
பொலிந்து நின்ற பிரான்
கிலேசம் தானும் ஒக்க பட்டு -இன்றிக்கே
இவ்வருகில் பொலிந்து பிரகாசமாக புகர் மிக்கு
மேன்மை விஞ்சி
பெருமை மிகுந்து
ஒன்றும் பொய் இல்லை இவனை சொல்லும் பொழுது
மற்றவர்களைப் போலே இல்லை
அங்கு மெய் ஒம்ன்றும் இல்லை
இங்கே பொய் ஒன்றும் இல்லை
போற்றுமினே உங்கள் பக்கல் உள்ள அனுக்ரக காரணத்தால் உபதேசிக்கிறேன்
கேட்க்காமல் இருக்க செய்தேயும் செய்கிறேன்
க்ரமத்தில் செய்கிறோம் ஆறி இராமல் சடக்கென ஆஸ்ரயிக்க வாரும் கோள் என்கிறார் –

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

 நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -4-10-4-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் —

April 4, 2013

பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும்
நாயகன் அவனே கபால நன்மோக் கத்துக் கண்டுகொண்மின்
தேச மாமதிள் சூழ்ந்துஅழ காய திருக்குரு கூர்அதனுள்
ஈசன் பால்ஓர் அவம்பறைதல் என்னாவது இலிங்கி யர்க்கே?

    பொ-ரை : ‘பேசப்படுகின்ற சிவபெருமானுக்கும் பிரமனுக்கும் மற்றைத் தேவர்கட்கும் தலைவன் அவனேயாவன்; இதனைக் கபாலம் விடுபட்ட சரிதையாலே கண்டுகொள்ளுங்கோள்; ஒளி பொருந்திய பெரிய மதில்கள் சூழ்ந்து அழகாய் இருக்கின்ற திருக்குருகூர் என்னும் திவ்விய தேசத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற சர்வேசுவரன் விஷயத்தில் பயனில்லாத வார்த்தைகளை ஏற்றிப் பேசுதல் அநுமானத்தைப் பிரமாணமாக உடையவர்கட்கு என்ன பயனைத் தருவதாம்?’ என்கிறார்.

    வி-கு : கபாலம் – பிரமனது மண்டை ஓடு. மோக்ஷம் – விடுபடுதல். தேசம் – ஒளி. அவம் – பயன் இன்மை. ‘இலிங்கியர்க்கு என்னாவது?’ என்க. இலிங்கியர் – அநுமானத்தைப் பிரமாணமாகக் கொண்டவர்; அவர் ஆவார், பாசுபத நையாயிக வைசேடிகர்.

    ஈடு : நாலாம் பாட்டு. 1வியோமாதீத நையாயிக வைசேடிகர்கள் முதலானவர்கள் வந்து கிட்டினவர்களாய், 2‘உலகம் உறுப்புகளோடு கூடியிருக்கையால் காரிய ரூபமாய்இராநின்றது; 1ஆகையாலே, இதற்கு ஒரு கருத்தாவேண்டும்; 2இந்த உலகந்தான் விசித்திரமான அமைப்பை உடைத்தாய் இருக்கையாலே இதற்குத் தக்க ‘உபாதாந உபகரண சம்பிரதாந பிரயோஜன அபிஜ்ஞ கர்த்தா’ – உபாதானமும் உபகரணமும் சம்பிரதாநமும் பிரயோஜனமும் அறிகைக்குத் தகுதியான விசித்திரமான ஞான சத்தி முதலியவைகளையுடையனாய் இருப்பான் ஒருவன் கர்த்தாவாக வேண்டும்,’ என்கிறபடியே, இங்ஙனே அநுமானத்தாலே ஒருவனைக் கற்பித்து, 3வேதத்தை ஆப்தவசனமாக்கி இதற்குத் துணை செய்வதாகக் கொண்டு, அநுமானப் பிராதான்யத்தாலே ஈசுவரனைச் சாதித்து, அவனாகிறான், 4‘ஈசன், ஈசானன்’ என்று இங்ஙனே வேதத்திலே பிரசித்தமாகப் பெயர்கள் உண்டாயிரா நின்றன. இந்தப் பெயர்களாலே அவற்றால் சொல்லப்படுகிற அவனே ஈசுவரன் ஆகிறான்’ என்று அநுமானத்தாலும் சமாக்யைகளாலும் ஆகப் பகவானுக்கு வேறுபட்டவன் ஒருவனுக்கு உயர்வினைச் சாதித்தார்கள். அவர்களைப்

பார்த்து, ‘நீங்கள் சொல்லுகிற 1அநுமானம் சுருதியின் முன்பு நேர் நில்லாது; இலிங்கத்தின் முன்பு சமாக்யை நேர் நில்லாது,’ என்று சுருதி இலிங்கங்களாலே அநுமானத்தையும் சமாக்யையும் தள்ளிப் பகவானுடைய பரத்துவத்தைச் சாதிக்கிறார்.

    2‘அது செய்கிற வழிதான் என்?’ என்னில். 3‘வேதத்தின் முதலிலும் வேதத்தின் முடிவிலும் சொல்லப்படுகிற ஸ்வரமாகிறது பிரணவம்; உலகத்திலுள்ள எல்லாச் சொற்களும் அதிலே இலயம் அடைகின்றன; அந்தப் பிரணவந்தான் இயல்பிலே அமைந்த அகாரத்திலே இலயம் அடைகின்றது; அந்த அகாரத்துக்குப் பொருளாய் இருப்பதனாலே பரனாய் இருக்கிறான் யாவன் ஒருவன்? அவன் மஹேஸ்வரன்

என்று கூறுகின்ற சுருதியாலும், 1‘ஈசன், ஈசானன்’ என்கிற பெயர்களால் தோற்றுகிறவர்களும் தலையறுப்புண்பாரும் தலையறுத்துப் பாவமுடையராய் நிற்பாருமாய் இராநின்றார்கள்; இவன் அவர்களுக்குத் துக்கத்தைப் போக்குமவனாய் இராநின்றான்; ஆனால், ‘அவர்களைப் ‘பரன்’ என்னவோ, இவனைப் ‘பரன்’ என்னவோ?’ என்ற இலிங்கத்தாலுமாக அநுமானத்தையும் சமாக்யையையும் தள்ளிப் பகவானுடைய பரத்துவத்தை நிலையிடுகிறார்.

    ஆக, இப்படிகளாலே, ‘எல்லா உபநிடதங்களாலும் பிரசித்தமாகச் சொல்லப்படுகின்றவனான நாராயணனே பரம்பொருள்’ என்று அறுதியிட்டு, 2காலாத்யயாபதிஷ்டமாகிற தூஷணத்தாலே அவர்களை மறுக்கிறார்.

    பேச நின்ற சிவனுக்கும் – 3‘நீர் சுருதி சொன்னீராகில் நாங்களும் ஒரு சுருதி சொல்லுகிறோம்,’ என்று ‘அநந்யபரமான நாராயண அநுவாக சித்தன்’ என்று  நான் சொன்னால், அதற்கு மாறாக, புறம்பே உபயோகிக்கப்பட்டதாய், கர்மவிதி சேஷமாயிருப்பன சில புனைந்துரைகளாலும் தாமச புராணங்களாலும் சொல்லலாம்படி முட்டுப்

பொறுத்து நின்ற சிவனுக்கும். அன்றிக்கே, ‘நீங்கள் ‘பரன்’ என்று பேசும்படி நின்ற சிவனுக்கும்’ என்னவுமாம். ‘சொற்களின் பொருட்டு முட்டுப் பொறாது; பேசுகைக்குப் பற்றுக்கோடு மாத்திரமே உள்ளது’ என்பார், ‘நின்ற’ என்கிறார். 1மற்றையோரை ‘ஈசுவரர்கள்’ என்னாதே இவனைச் சொல்லலாம்படி இருக்கிறது ஓர் ஏற்றம் உண்டே அன்றோ இவனுக்கு?

    பிரமன் தனக்கும் – அவனுக்கும் தமப்பனான பிரமனுக்கும். 2‘பிரமனுக்கு ஜேஷ்டபுத்திரனாகிச் சிறப்பை அடைந்த’ என்றும், ‘பிரமனுக்குப் புத்திரனாகச் சிவன் தோன்றினான்’ என்றும் சொல்லப்படுதல் காண்க. 3‘மஹாத்துமாவான  சிவன் சர்வமேதம் என்னும் யாகத்தில் ஆத்துமாவை ஓமம் செய்து தேவ தேவனாக ஆனார்,’ என்கிறபடியே, சிவனுடைய ஈசுவரத்துவம் பகவானுடைய திருவருளாலே வந்தது. பிறர்க்கும் – 4இவர்தம் திருவுள்ளத்தால் அவர்களோடு இவர்களோடு வாசி அற்று

இருக்கிறபடி. அவர்கள் தங்கள் தங்கள் நினைவாலும் அப்படியே அன்றோ?’ 1பிரமன் சிவனை நோக்கி, ‘உனக்கும் எனக்கும் அந்த விஷ்ணு அந்தரியாமியாய் இருக்கிறார்; மற்றும் எவர்கள் சரீரம் படைத்தவர்கள் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறார்களோ, அவர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த விஷ்ணுவானவர் சாக்ஷியாய் இருக்கிறார்,’ என்றான். நாயகன் அவனே – 2இக்காரியத்திற்குத் தகுதியான காரணத்தைக் கற்பிக்கிலும் அவனையே கொள்ள வேண்டும். சுருதிப் பிரசித்தியை நினைத்து ‘அவனே’ என்கிறார். 3அநந்ய பரமான நாராயண அநுவாகப் பிரசித்தியையும், ‘ய: பரஸ்ஸ மஹேஸ்ர:’ என்கிற அகரத்தின் பொருளாய் உள்ள பிரசித்தியையும் நினைக்கிறார்.

    4‘இவனையும் ஒக்கச் சொல்லாநிற்க ‘அவனே’ என்பான் என்?’ என்னில், ‘கபால நன்மோக்கத்துக் கண்டு கொண்மின்’ என்று 5கையோடே காட்டிக்கொடுக்கிறார். நீங்கள் இப்படிச் சொன்னால் மறுமாற்றம் சொல்லுகைக்கு இது ஒன்று உண்டாகப் பெற்றோமே!’ 6‘தத்ர நாராயண:

ஸ்ரீமாந் – ‘தாம் தாம் செய்த கர்மத்தின் பலத்தைத் தாம் தாம் அனுபவிக்கிறார்களாகில், நாம் என்?’ என்றிருக்கும் ஈசுவர சுவாதந்தரியம் தலை தூக்காதபடி ‘குற்றம் செய்யாதார் ஒருவரும் இலர்,’ என்பாரும் அருகே உண்டு என்கிறான். ஸூஸ்ரோணி – உன் வடிவழகாலே வந்த சௌபாக்கியம், நான் சர்வேசுவரன் பக்கலிலே சென்ற அளவிலே உதவிற்றுக்காண். ஸ்வப்ந லப்தம் – அனுபவம் செல்லா நிற்கச் செய்தே விழித்துப் பார்க்குங்காட்டில் இல்லையாய் இருந்தது; ஆகையாலே, ‘நன்மோக்கம்’ என்கிறது. 1‘உங்களுக்கு இப்போது மறுமாற்றம் சொல்லலாம்படியாக இது ஒன்று உண்டாயிற்று’ என்கிறாராதல்; ஸ்வப்நலப்த தநம் யதா – ‘கனவில் கிடைத்த தனம் போலே போன வழி தெரியாமலே போயிற்று,’ என்கிறாராதல்.

    நீங்கள் ஈசுவரர்களாகச் சந்தேகப்படுவதற்குரியவர்கள் இருவரும் நின்ற நிலை கண்டீர்களே! ஒருவன் தலை கெட்டு நின்றான்; ஒருவன் ஓடு கொண்டு பிராயஸ்சித்தம் செய்ய வேண்டியவனாய் நின்றான். ஓட்டை ஓடத்தோடு ஒழுகல் ஓடமாய் உங்கள் குறை தீரப் பற்றுகிற நீங்கள் உங்களிலும் பெருங்குறைவாளரையோ பற்றுவது! ‘பாவமுடையவனாய்ப் பிச்சை புக்குத் திரிந்தான்,’ என்று நீங்களே சொல்லி வைத்து, அவனுக்கே பரத்துவத்தைச் சொல்லவோ?’ 2ஒருவனுடைய ஈசுவரத்துவம் அவன்

தலையோடே போயிற்று. மற்றவனுடைய ஈசுவரத்துவம் அவன் கையோடே காட்டிக்கொடுக்கிறார்; கண்டுகொண்மின் – ‘முன்னே நின்று பிதற்றாமல், உந்தம் ஆகமங்களிலே நீங்கள் எழுதியிட்டு வைத்த கிரந்தங்களைப் பார்த்துக் கொள்ள மாட்டீர்களோ?’ என்கிறார்.

    தேச மா மதிள் சூழ்ந்து அழகாய – பகைவர்களுக்குக் கிட்டுதற்கும் முடியாத ஒளியையுடைத்தாய், அரணாகப் போரும்படியான மதிளையுடைத்தாய், காட்சிக்கு இனியதாய் இருக்கிற. திருக்குருகூரதனுள் ஈசன்பால் – விட்டுப் பிரியாத தன்மையை உடையவனாகையாலே, 1சௌலப்யத்திலே அந்த மேன்மை குலையாதிருக்கிற ‘ய : பரஸ்ஸமஹேஸ்வர:’ என்கிற சர்வேசுவரன் பக்கலிலே. 2மேலே நாராயண சப்தார்த்தத்தைச் சொல்லி வைத்து, அகாரத்தின் பொருளாய்ப் பரனானவனையே மஹேஸ்வரன் என்கையாலே, மஹேஸ்வரன் என்ற சொல்லால் சொல்லப்படுகின்ற பொருளானவன் நாராயணனே என்பது சுருதியாலே அறுதியிடப்பட்டிருக்கையாலே இந்தச் சுருதியாலே உன்னுடைய அநுமானம் தள்ளப்பட்ட விஷயமாகும். ‘கண்டுகொண்மின்’ என்கிற சொற்பொருள்களின் ஆற்றலோடு (லிங்கம்) முரண்பட்ட சமாக்யை நேர் நில்லாது; ஆகையாலே ‘இவனே பரன்,’ என்கிறார்.

    ஓர் அவம் பறைதல் – மற்றுள்ள க்ஷேத்ரஜ்ஞரோடு ஒக்க ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கு ஈசுவரத் தன்மை இல்லை என்பதற்குச் சாதகமாக ஏதேனும் போலி வார்த்தைகளைச் சொல்லுமது. அவற்றைத் தம் வாயால் சொல்ல மாட்டாமையாலே, ‘அவம்’ என்கிறார். தங்கள் கூட்டத்தில்மறைவாகச் சொல்லுமது ஒழிய எல்லாரும் அறியச் சொல்லுதல் இல்லையாதலின், ‘பறைதல்’ என்கிறார். 2மஹாபலி, ஸ்ரீ பிரஹ்லாதாழ்வான் பக்கலிலே வந்து, ‘ராஜ்யமடைய ஒளி மழுங்கி வாராநின்றது; என் பலமும் குறைந்து வாராநின்றது; இதற்கு அடி என்?’ என்ன, ‘நீ சர்வேசுவரன் பக்கல் பண்ணின அபராதத்தாலேகாண்,’ என்ன, ‘இந்த விஷ்ணு எவன்?’ என்பது போன்று விருப்பு இல்லாத வார்த்தைகள் சிலவற்றை அவன் பேச, ‘எனது தலையை அறுப்பதைக்காட்டிலும் பெரிது இந்த வார்த்தை’ என்கிறபடியே, என் தலையை அறுத்து என் கையிலே தந்தாயாகில் ‘என் பேரன் செய்த உபகாரம்’ என்று இருப்பேன் யான்; ‘என் முன்பே பகவானை நிந்தை செய்தாய், நீ இராஜ்யப் பிரஷ்டன் ஆவாய்’ என்று சபித்து விட்டான்; 3இதனை இப்படியே பட்டர் அருளிச்செய்தவாறே, ‘பிரகிருதி புருஷ விவேகம் பண்ணியிருக்கிற இவன் ஆத்துமாவுக்குக் குறைவு வருவது ஒன்றனைச் சபியாமல், ‘இராச்சியத்திலிருந்து நழுவினவனாய் விழுவாயாக’ என்று சபிப்பான் என்?’ என்று கேட்க, ‘நாயைத் தண்டிக்கையாவது, மலத்தை விலக்குகையே அன்றோ? சாந்தை விலக்குகை அதற்கு விருப்பம் இல்லாதது அன்றே? ஆகையால், இவனுக்கு அநிஷ்டம் செய்கையாவது இதுவே அன்றோ?’ என்று அருளிச்செய்தார்.

    இலிங்கியர்க்கு என் ஆவது – அநுமானத்தைப் பிரமாணமாகக் கொண்டவர்க்கு என்ன பிரயோஜனம் உண்டு? என்றது, ‘அந்தத் தேவிற்கு ஓர் உயர்வு பெற்றிகோள் அன்று; அத்தேவினைப் பற்றியதற்கு ஒரு பலம்பெற்றிகோள் அன்று; இதனால், உங்களுக்கு ஓர் உயர்வு பெற்றிகோள் அன்று; என்றிய பட்டிகோள்’ என்கிறார் என்றபடி.

நான்காம் பாசுரம்
சைவர் யோகாதீதர் -சதாசிவ பரமம்
நையாயிகம்
வைசேஷிகம்
அவயவம் உடன் கூடி இருப்பது கார்யம் குணம் கார்யம்
மண் கார்யம் இல்லை அவயவம் இல்லை என்பதால்
காரயமாக ஆக்கினவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டுமே
ஜகத் -அவயவம் உடன் இருப்பதால் -கர்த்தா இருக்க வேண்டுமே
அனுமானம் வைத்து நிலை நாட்டுபவன்
அல்ப சக்திகனாக நிர்ணயிப்பார்

நாயகன் அவனே,’ என்று சுருதிப் பிரசித்தியையும், ‘கபால நன்மோக்கத்துக்
கண்டுகொண்மின்’ என்று அர்த்த சாமர்த்திய ரூபலிங்கத்தையும்
அருளிச்செய்கிறார், ‘வியோமாதீத’ என்று தொடங்கி. ‘வியோமாதீதர்’ என்பது.
பாசுபத மதத்தினராய சைவர்களைச் சொல்லுகிறது. வியோம சப்தவாச்சியனான
சர்வேசுவரனைக்காட்டிலும் மேம்பட்டதொரு பொருள் உண்டு என்று
சொல்லுகின்றவர்கள் ஆகையாலே, இவர்களே ‘வியோமாதீதர்’ என்கிறார்.
வியோமம் – ஆகாசம்.

      இவர்கள் ‘ஈசன், ஈசானன்’ என்கிற பெயர்களாலே சிவபரத்துவத்தைச்
சாதிப்பவர்கள். நையாயிக வைசேடிகர்கள் அநுமானத்தாலே சிவனுக்குக்
காரணத்துவத்தைச் சாதிப்பார்கள். ஆக, வியோமாதீதர்க்குப் சமாக்யை
பிரதாநம். நையாயிக வைசேடிகர்கள், தார்க்கிகரில் அவாந்த்ரபேதம்.

2. இலிங்கியரை ஆநுமாநிகர் என்றும், சமாக்யைப் பிரதாநர் என்றும் இரண்டு
வகையாகப் பிரித்து, இவர்களில் சமாக்யைப் பிரதாநராகிறார், ‘ஆகாச சப்த
வாச்சியனான விஷ்ணுவுக்குப் புறம்பே உருத்திர தத்துவம் உண்டு’ என்று
சொல்லுகிற பாசுபதர் என்றும், ‘அநுமானப் பிரதாநராகிறார், நையாயிக
வைசேடிகர்கள்’ என்றும் பிரதிஜ்ஞை செய்து, இவர்கள் இருவரும் அநுமான
சமாக்யையாலே உருத்திர காரணத்துவத்தைச் சாதிக்கும் பிரகாரத்தைக்
காட்டுகிறார், ‘உலகம்’ என்று தொடங்கி. ‘எது எது அவயவத்தோடு கூடியது?’
அது அது காரியம்:  குடத்தைப் போல’ என்கிறபடியே, காரிய ரூபம் உலகம்
என்பதற்கு ‘உறுப்புகளோடு கூடியிருக்கை’ நியாமகம். என்றது, ‘உலகம் மண்,
மலைகள் முதலான அவயவத்தோடு கூடியதாய் இருக்கின்றதே அன்றோ?’
என்றபடி.

உபாதானம் மண்
உபகரணம் சக்கரம் அறிந்து
சம்ப்ரதானம் பண்ணும் சக்தி
பிரயோஜனம் அறிந்தவன் தானே குயவன்
அறிக்கைக்கு ஈடான ஞான சக்தி உடையவன் கர்த்தா அனுமானித்து
வேதத்தை அதுக்கு ஆப்த வசனம் ஆக்கி –
பிரதம பிரமாணம் அனுமானம்
அடுத்த பிரமாணம் வேதம்
என்பார்கள் சிலர்
பகவத் வ்யதிக்ர்த்த ஒருவனுக்கு உத்கர்ஷம் காட்டுவார்கள்
அவர்களைப் பார்த்து ஸ்ருதி தான் பிரமாணம்
அனுமானம் புருஷன் மூலம்
லிங்கம் முன்பு சமாக்யை நில்லாது
தனிப்பட்ட அடையாளம் லிங்கம்
உபய விபூதி உபய லிங்கம்
ஸ்ருதி ஒன்றாலே பகவத் பரத்வத்தை ஸ்தாபிக்கிறார்
அகார வஸ்து ரஷிப்பவன் ஜகத் பிரசித்தம் அவன் ஒருவனே
பிரணவம் சொல்லுமே
லோக வாக்யங்கள் அகர முதல எழுத்து எல்லாம் அகாரத்தில் லயிக்க
வேத அந்தேச -தஸ்ய பிரகிருதி லீனச்ய தத் பர மகேச்வர –
வாச்யதையாய் இருப்பவனே மகேஸ்வரன்
தலை பரி கொடுத்தவன்-பறித்தவன் இருவரும் – கபால நல நோக்கம்
துக்கம் போக்கினவன் இருவருக்கும் இவன் ஒருவனே
அவர்களை பரன் என்பதா இவனை பரன்  என்பதா
நாராயணனே பரதத்வம் என்று நிர்ணயித்து
மற்றவர்களை நிராகரிக்கிறார்

அனுமானம் -மலை மேலே புகை பார்த்து நெருப்பு இருப்பதாக ஊகிப்பது –
திருமடைப்பள்ளி புகை -அடுப்பு -கண்டதால் –
கண்ணாலே பார்க்காமல் அனுமானம் கொண்டு ஸ்தாபிப்பது –
அர்த்தமே முக்கியம் சப்தம் இல்லை -நையாககிகர் -அனுமானம் மட்டுமே பிரமாணம்
யானை வந்து போனதும் -காலடி பார்த்து -யானை வந்து போனதே என்பானாம்
பிரத்யட்ஷமாக பார்த்தும் ஒத்துக் கொள்ளாமல் –
சாஸ்திரமே பிரதான பிரமாணம் நமக்கு
அதீந்த்ரிய விஷயங்கள் புத்திக்கு எட்டாதவை –
அகடிகடனா சாமர்த்தியம் உண்டு என்பதை சாஸ்திரம் கொண்டே ஸ்திக்க முடியும் –
சாஸ்திரம் கொண்டே -உள்ளே புகுந்து -வயிற்றில் அடக்கி -போன்ற செஷடிதங்கள் –
அவயவங்கள் கொண்ட வஸ்துவுக்கு கர்த்தா வேண்டுமே –
கடம் கார்யம் -மண் காரணம் -கர்த்தா குயவன்
ஜகம் -கார்யம் -காரண கர்த்தா இருக்க வேண்டுமே ஈஸ்வரன்
இந்த அனுமானம் கொண்டு சர்வ சக்தனை நிரூபிக முடியாதே
அல்ப சக்தன் இல்லையே -நிறைய ஈஸ்வரன் வேண்டும் என்பர்
உண்மையான ஸ்வரூபம் அறிய முடியாதே அனுமானம் கொண்டு
சாஸ்திர யோநித்வாத் அதிகரணம் -வேத வியாசர்
சாஸ்திரம் ஒன்றாலே  யோநி -நிரூபிக்க படுபவன் யஸ்ய -ஸ்ரீ பாஷ்யம் விஸ்தாரமாக காட்டி அருளி
வையம் தகளியா -அனுமானம் கொண்டே -வியாக்யானம் செய்து –
ஜலத்தில் கரையாமல் பூமி நியமிதவன் உண்டே
வைய கதிரோன் -உதிக்கும் மறையும் சமயம் நிர்ணயித்து கட்டளை செய்தவன் உண்டே
விவஸ்தை ஒவ் ஒன்றுக்கும் உண்டே
அனுமானம் கொண்டு சொல்லி –
சாஸ்திரம் விருத்தம் இல்லாத அனுமானம் கூடும்

சமாக்யை ஒரே பெயர் கொண்டவனை லிங்கம் கொண்டு நிர்ணயிப்பது போலே
இப்படிகளாலே நாராயணனே பரத்வம் காட்டி அருளி –
காலாத்வ்ய தோஷம்
ஜலம் வஸ்து -ஜில்
அக்நி பதார்த்தம் ஜில் இருக்கும் என்பவனை -தொட்டுப்பார்
நியாய சாஸ்திரம் -பதார்த்தம் ஒன்றே கொண்டு அனுமானம்
தள்ள வேண்டிய பிரமாணம் பிரத்யட்ஷத்தால் அறியலாமே
மரம் மேலே கிளி பார்த்து -கிளி இல்லை என்பவன் –
ஒரு கிளையில் கிளி இருப்பதை பார்த்து சொல்வது போலே
மற்ற கிளைகளில் இல்லாதவை கொண்டு இல்லை என்கிறான் –
வாதம் -காலாத்வய அபதிஷ்டம் -தோஷம் இது –

பேச நின்ற சிவன் -பர தேவதை என்று பேசும்படி
நாயகன் சர்வேஸ்வரனே
கபால மோஷத்தால் அறியலாம்
திரு குருகூர் ஈசன்
ஒரு அவம் குறை சொல்லுதல் இலின்கியருக்கு என்ன ஆவது
அவர்களும் பேச -நாங்களும் சொல்கிறோம் என்று
நாராயண அனுவாதம் -சொல்ல இவர்கள் யாகம்செய்ய ஆராதிக்க தேவதை சொல்லும் அர்த்த வாதம்
கர்ம விதி சேஷமான சிலவற்றை சொல்லி
பணம் வாயு -உபாசனம்
வாயு உயர்ந்த தேவதை -யாகம் பண்ணு சொல்லும் இடத்தில் சொல்வது
அநந்ய பரம் நாராயண அனுவாகம்
பாராட்டு விழாவில் பாராட்டி பேசுவது போலே

குற்றம் இருக்க நற்றம் பாராட்டி பேசுவது போலே
தாமஸ புராணங்களில்
முட்டு பொறுத்து நின்ற சிவன் –
பேச நின்ற -இத்தால் நிற்கிறான் -பொம்மை முட்டுக் கொடுத்து நிற்க வைக்கிறீர்கள்
இவர்கள் பேச அவன் நின்ற
நீங்கள் பரன் என்று பேசுகிற
அர்த்தம் உண்மை இல்லை –
அல்லாதாரை ஈஸ்வரனை என்னாமல் இவனை பேசும்படி நின்ற
பிரம்மாவுக்கு அன்றே போக –
பிரமன் தனக்கும் -ஜெய்ஷ்டாக ஸ்ரேஷ்டாகா –
ருத்ரன் ஈச்வரத்வம் பகவன் அனுக்ரகத்தால்
மகா தேவா -சர்வம் ஏத யாகம் தன்னையே ஹைவிர்பாவம் கொடுத்து தேவ தேவன் ஆனான்
பகவத் பிரசாதத்தால் பெற்றான்
பிறருக்கும் -இந்திரன் அக்னி -போல்வாருக்கும் -இவர்களைப் போலே ருத்ரனும்
சவ அந்தராத்மா -ருத்ரனை நோக்கி பிரம்மா சொல்லி -மம அந்தராத்மா –
நாயகன் அவனே -கார்யம் அனுரூபமான காரணம் அவனே –
விசித்திர காரணம் ஆக இருக்க –
வேதத்தால் ஒத்துக் கோலப் பட்ட அனுமானம் ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும்
கட்டடம் பார்த்து -வியந்து -பட்டாம் பூச்சி சமுத்ரம் -கண்டு -கர்த்தா இல்லை என்பரை இகழ்ந்து
அவனே -ஏவகாரம் ஸ்ருதி பிரசித்தி
ஏக நாராயண அனுவாதயத்ரயச்ய மகேஸ்வர -அவனே

சுருதியை நோக்குமிடத்து அநுமானத்திற்குப் பலம் இல்லாத தன்மையை
விரித்துப் பேசுகிறார், ‘வேதத்தின் முதலில்’ என்று தொடங்கி. 

  ‘யத்வேதாதௌ ஸ்வர: ப்ரோக்தோ வேதாந்தேச பிரதிஷ்டித:
தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீநஸ்ய ய: பரஸ்ஸ மஹேஸ்வர:’

  என்பது, தைத்திரீய நாராயண உப. 6 : 10.

  ‘ஆதி யந்தம் அரியென யாவையும்
ஓதி னாரல கில்லன உள்ளன
வேத மென்பன மெய்ந்நெறி நன்மையன்
பாத மல்லது பற்றிலர் பற்றிலார்.’


‘ஓமெனும் ஓரெழுத் ததனி னுள்ளுயிர்
ஆமவன் அறிவினுக் கறிவு மாயினான்;
தாமமூ வுலகமும் தழுவிச் சார்தலால்
தூமமுங் கனலும்போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான்.’

  என்றார் கம்பநாட்டாழ்வார்.

  ‘நன்று; மஹேஸ்வரன் என்ற சொல், சர்வேசுரனைக் காட்டும் என்பதற்கு
நியாமகம் யாது?’ எனின், அந்த மஹேஸ்வரனை அகார வாச்சியனாகச்
சொல்லுகையாலே, ‘அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி’ என்றும், ‘அகாரோ விஷ்ணு
வாசக:’ என்றும், ‘அ இதி பிரஹ்ம’ என்றும், அகாரவாச்சியன் விஷ்ணுவாகச்
சொல்லப்படுகையாலே, இங்கு அகாரவாச்சியனான மஹேஸ்வரன்
சர்வேசுவரனேயாவன் என்பது சித்தம்.

கையோடே காட்டிக் கொடுக்கிறார்
கபால நல நோக்கு
இந்த சரித்ரம் இருக்க நான் பிழைத்தேன்
தாத்ரநாராயண ஸ்ரீ மான் -தாம் தாம் செய்த கர்ம பலன் -தாம் தாம் அனுபவிக்காமல்
பிராட்டி இருந்ததால் பிழைத்தேன் என்கிறான் ருத்ரனும் இங்கே
ஈஸ்வரன் ஸ்வா தந்த்ரம் ஜீவியாதபடி -என்பாரும் அருகில் உண்டே
பிஷை கேட்டு -எங்கும் திரிய –
உலகு ஏழும் திரியும் பெரியோன்
விஷ்ணு பிரசாதத்தால் கபாலம் நொறுங்கி
பார்வதி இடம் ருத்ரன் சொல்லி –
சொபன கிடைத்த தனம் சுவடி இன்றி போனது போலே போனதே
உனது வடிவு அழகால் வந்த சௌபாக்கியம் இது என்றான் ருத்ரன்
நல்  நோக்கம் -சுவடி இன்றி போக
உங்களுக்கு சொல்லைந்த சித்த விஷயம் உண்டே
இருவர் நிலையம்
தலை கேட்டு நின்றான்
ஓடு கொண்டு நிற்க ஒருவன்
ஓட்டை ஓடம் ஒழுகல் ஓடம்

பற்றுவதால் என்ன பலன்

பாதகியானவன் -கபாலி -என்ற பெயர் –
ரிஷப வாகனம் -கருட வாகனம் இங்கே
நாச்சியார் திருக்கோலம்
பிஷாண்டி திருக்கோலம் அங்கே
கண்டு கொண்மின் -உங்கள் புராணங்கள் கூட சொல்லுமே
உண்டான ஆகமங்களிலே உண்டே

கையோடே காட்டிக்கொடுக்கிறார்’ என்பது, ரஸோக்தி. கை ஓடே –
கையிலுள்ள ஓட்டினை  (கபாலத்தை) என்பதும், கைமேலே என்பதும்
பொருள்.

6. கபால மோக்கத்திற்குப் பிரமாணம் காட்டுகிறார், ‘தத்ர’ என்று தொடங்கி.

  ‘தத்ர நாராயண: ஸ்ரீமான் மயாபிக்ஷாம் பிரயாசித:
ததஸ்தேந ஸ்வநம் பார்ஸ்வம் நகாக்ரேண விதாரிதம்]
மஹதீ ஸ்ரவதீ தாரா தஸ்ய ரக்தஸ்ய நிஸ்ஸிருதா
விஷ்ணு பிரஸாதாத் ஸூஸ்ரோணி கபாலம் தத் ஸஹஸ்ரதா
ஸபுடிதம் பஹூதா யாதம் ஸ்வப்ந லப்தம் தனம்யதா’

  என்பது மாத்ஸ புராணம்.

  ‘ஸ்ரீமாந்’ என்ற பதத்திற்கு பாவம், ‘தாம் தாம் செய்த’ என்று தொடங்குவது,
‘குற்றம் செய்யாதார்’ என்பது, ஸ்ரீ ராமா. யுத். 116 : 45. 

      ‘உன் வடிவழகாலே வந்த சௌபாக்கியம் நான் சர்வேசுவரன் பக்கலிலே
சென்ற அளவிலே உதவிற்றுக்காண்’ என்றது, சிவன், தன் மனைவியாகிய
பார்வதியைப் பார்த்துக் கூறியது. மனைவியின் தன்மையால் தனக்கு நன்மை
கிடைத்ததைத் தெரிவித்தபடி.

அஜக்த ஸ்வா பாவம் ஈசன்
அவன் பக்கலிலே
கண்டு கொண்மின் இவனே பரன் என்கிறார்
‘மேலே, நாராயண சப்தார்த்தத்தைச் சொல்லி வைத்து’ என்றது, தைத்திரீய
நாராயண உபநிடதத்தில் ‘யத்வேதாதௌ’ என்று தொடங்கும் வாக்கியத்திற்கு
மேலே, ‘யத: பிரஸூதா ஜகத: பிரஸூதீ’ என்றும், ‘சர்வேநிமேஷா ஜஜ்ஞிரே
வித்யுத: புருஷாததி’ என்றும், ‘யமந்தஸ் ஸமுத்ரே கவயோவயந்தி’ என்றும்,
‘நதஸ்ய ஈஸேகச்சந’ என்றும் வருகின்ற வாக்கியங்களாலே
‘காரணனாயிருத்தல், கடலில் சயனித்திருத்தல், நியமிக்கின்றவனாயிருத்தல்
ஆகிற நாராயண சப்தார்த்தத்தைச் சொல்லி வைத்து’ என்றபடி. மேற்கூறிய
மூன்று பொருள்களும் நாராயணன் என்ற திருப்பெயருக்குரிய
பொருள்களாதலைக் தெள்ளியார்பால் கேட்டுத்தெளிதல் தகும்.

அவம் குறை சொல் லுதல் இவனுக்கு
ஆபாச யுக்திகளை சொல்லுமது
விஷ்ணு பக்தி இல்லாதவர் ஆசூர
கருப்பு தாமசம் தூங்குவார் ஜனங்களை மயக்கி பரத்வம் கூடாது
தெய்வத்தின் குரல் விஷ்ணு த்வேஷம் செய்தவர்
ஸ்மார்த்தர்
ஆதி சங்கரர் விஷ்ணு பரத்வம் ஸ்தாபிக்க இப்படி குறைகளை சொல்லி
பாஷண்டிகளுக்கு பிரசித்தம் கலி யுகத்தில்
தமது வாயாலே சொல்ல  மாட்டாமல் அவம் என்கிறார்
மகா பலி பிரகலாதன் சம்வாதம்
-விஷ்ணு த்வேஷி யாக இருப்பதால்
ராஜ்ஜியம் போகும் சபிக்க –
தலையை அறுபதை விட பெரிய ஹிம்சை இது என்றானே

பிரகிருதி புருஷம் விவேகம் அறிந்த பிரகலாதன்
ராஜ்ஜியம் போக சபிப்பான் என்ன
அல்பம் அஸ்தரம் இது தானே
பட்டர் -நாயை தண்டிக்க எலும்பை போடாமல் இருப்பது தானே –
நெய்யில் செய்த பதார்த்தம் அது வேண்டாம் என்பதை விலக்கி என்ன பலன்
ஐஸ்வர்ய காமன் என்பதால் இப்படி சபித்தார்
லிங்காயாத் -லிங்கம் அடையாளம் -ஜகத் சிருஷ்டிக்கு மூல காரணம் -தேவதையாக வழி பட்டு
என்ன பிரயோஜனம்
தேவதையை கேவலம் ஆக்கி
ஆஸ்ரய பலனும் இன்றி
உங்களுக்கும் மேன்மை இன்றி
என்ன ஆவது

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

 நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருப்பல்லாண்டு -7-தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

April 4, 2013

தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரத்தின்
கோயில் பொறியாலே ஒற்று உண்டு நின்று குடி குடி ஆட் செய்கின்றோம்
மாயப் பொரு படை வாணனை யாயிரம் தோளும் பொழி குருதி
பாயச் சுழற்றிய வாழி வல்லானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே –7-

—————————————————————————————————–
தீயில் -சந்திர ஆதித்தியர்களில் காட்டிலும்
பொலிகின்ற -மிக விளங்கா நின்ற
செஞ்சுடர் -சிவந்த தேஜஸை உடைத்தாய்
ஆழி -மண்டல ஆகாரமான
திகழ் -ப்ரகாசியா நின்றுள்ள
திருச் சக்கரத்தின் கோயில் -திரு ஆழி ஆழ்வான் எழுந்து அருளி இருக்கிற கோயிலாய்
பொறியாலே -சிஹ்னத்தாலே
ஒற்று உண்டு நின்று -சிஹ்நிதராய் நின்று
குடி குடி -எங்கள் சந்தானம் எல்லாம்
ஆட் செய்கின்றோம் -அடிமை செய்வதாய் வந்தோம்
மாயப் -க்ரித்ரிமாக
பொரு -போர் செய்யா நின்றுள்ள
படை -சேனையை உடையவனாய்
வாணனை -பாணாசுரனுடைய
யாயிரம் தோளும் -ஆயிரம் தோள்களின் நின்றும்
பொழி குருதி பாயச் -ரக்தமானது மதகு திறந்தால்  போலே புறப்பட்டு ஓடும்படி
சுழற்றிய -சுழற்றின
வாழி -திரு ஆழி ஆழ்வானை நியமிப்பதில்
வல்லானுக்குப் -சமர்த்தன் ஆனவனுக்கு
பல்லாண்டு கூறுதுமே-திருப்பல்லாண்டு பாடுவோம்

——————————————————————————————————

அவதாரிகை-

ஏடு நிலத்திலே இவராலே ஆஹூதரான கைவல்யார்த்திகள் தங்கள் ஸ்வபாவத்தை
சொல்லிக் கொண்டு வர -அவர்களோடே சங்கதர் ஆகிறார் -இவர்களை அழைத்த
போது -வரம்பொழி வந்து ஒல்லைக் கூடுமினோ -என்று நீங்கள் பற்றின புருஷார்த்தத்தை விட்டு
வாரும் கோள் என்றும் -நமோ நாராயணாய -என்று -அநந்ய ப்ரயோஜனராய் வாரும் கோள் என்றும் –
நாடும் நகரும் நன்கறிய -என்று விசேஷஜ்ஞர் பரிகிரஹிக்கும் படியாகவும் -அவிசேஷஜ்ஞர்
உபேஷிக்கும் படியாகவும் வாரும் கோள் என்று இ றே அவர்களை அழைத்தது –
அதில் -ஷூத்ர புருஷார்த்தத்தை விடுகையும் -அநந்ய பிரயோஜனர் ஆகையும் -நம்முடைய க்ர்த்யம்
அனுகூலர் பரிகிரஹிக்கையும் ப்ரதிகூலர் கை விடுகையும் செய்ய வடுப்பது என் என்று பார்த்து
வைஷ்ணவ சிஹ்னமான திரு விலச்சினையைத் தரிக்கவே -த்யாஜ்ய உபாதேயங்கள்
இரண்டும் ஸித்திக்கும் என்று பார்த்து -அத்தைத் தரித்துக் கொண்டு வந்தோம் என்றார்கள் –

——————————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி என்று –
வைஷ்ணவ கோஷ்டியிலே புகுரப் பண்ணின-உபகார ச்ம்ர்த்தியாலே ஆழ்வானைக்
கொண்டாடுகிறார்கள் –
தீயில் பொலிகின்ற -தீ என்கிற சப்தம் சந்திர ஆதித்யாதி தேஜோ பதார்த்தங்கள்
எல்லா வற்றுக்கும் உப லஷணம் -அதில் காட்டில் தேஜஸு வர்த்திகை யாகிறது –
அத்யர்க்கா நலதீப்தம் தத் ஸ்தானம் -என்கிற பரமபதத்தில் தேஜஸு மிக்கு இருக்கக் கடவது –
அதில் காட்டில் அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹ தேஜஸு மிக்கு இருக்கக் கடவது –
அதுக்கு பிரகாசாமாய் இ றே திரு வாழி ஆழ்வானுடைய தேஜஸு இருப்பது –
வடிவார் சோதி வலத் துறையும் சுடர் ஆழி -என்னக் கடவது இ றே
தஸ்ய பாஸா சர்வ மிதம் விபாதி -என்கிற படியே அவனுடைய தேஜசாலே சர்வமும்
விளங்கா நின்றது என்னா நிற்க -திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துக்கு இவன் பிரகாசகனாம்படி என் என்னில் –
செஞ்சுடர் –
காளமேக நிபாச்யாமமான வடிவுக்கு இருட்டு அறையிலே விளக்கு ஏற்றினால் போலே
பரப்பாக ரூபத்தால் வந்த ப்ரகாசத்வத்தை சொல்லுகிறது
ஆழி திகழ் திருச் சக்கரம் –
இட்டளத்தில் பெரு வெள்ளம் போலே புறம்பு போக்கற்று -தன்னிலே -மண்டல ஆகாரமாய்
கொண்டு விளங்கா நின்றுள்ள திருவாழி ஆழ்வான் -என்கை

சக்கரத்தின் கோயில் –
ஆழ்வான் எழுந்து அருளி இருக்கிற மண்டல ஆகாரமான வாஸஸ்தானம்
பொறியாலே ஒற்று உண்டு நின்று -அதாகிறது
சிஹ்னத்தால் சிஹ்நிதராய் நின்று –
திரு இலச்சினை தரித்த பின் இ றே -இவன் ஜன்மாந்தரத்தில் போகாதே -மோஷாந்தரத்தில்
போகாதே -ஸூஸ் திரனாகப் பெற்றது -பகவத் அங்கீகாரமும் இது உண்டானால் இ றே அதிசயிப்பது –
ஸ்ரீ மத் த்வாரகையில் நின்றும் ஆஸ்ரித விரோதி நிரசனமாக எழுந்து அருளுகிற போது
திருவாசல் காக்கின்ற முதலிகள் -மீள எழுந்து அருளும் அளவும் இங்குப் புகுரக் கடவார் யார்
அல்லாதார் யார் -என்று விண்ணப்பம் செய்ய

சக்ரா கிங்தாஸ் பிரவேஷ்டவ்யா யாவதா கமநம் மம
நா முத்ரிதாஸ் வேஷ்டவ்யா யாவதா கமநம் மம-என்று இந்த லஷணம் உடையார் யாவர் சிலர்
அவர்கள் நிச்சங்கமாக புகுரக் கடவர்கள் -அல்லாதாரை -பாவ பரிஷை பண்ணி புகுர விடக்
கடவது என்றான் இ றே கிருஷ்ணன் -இது தான் ஈஸ்வரன் அங்கீகாரத்துக்கும் உடலாய் –
தானும் -நாம் அவன் உடைமை -என்று நிர்ப்பரனாய் இருக்கைக்கும் உடலாய் –
தான் பண்ணின பாபத்தை அனுசந்தித்து க்ரூரமாக பார்க்கக் கடவ யமாதிகளும்
அஞ்சும்படியாய் இருப்பது ஓன்று இ றே –
சக்ராதி தாரணம் பும்ஸாம் பர சம்பந்த வேதனம்
பதி வ்ரதா நிமித்தம் ஹி வலயாதி விபூஷணம் -என்று பகவத் சம்பந்தத்துக்கு ஜ்ஞாபகமாய் இ றே இருப்பது
குடி குடி ஆட் செய்கின்றோம் –
ஸ புத்ர பௌத்ரஸ் ஸ கண -என்கிறபடியே சந்தானமாக அடிமை செய்யக் கடவோமாய் வந்தோம்

இப்படி அநன்யார்ஹராய் இருப்பார் செய்யும் அடிமை யாவது -திருப்பல்லாண்டு பாடுகை இ றே
எந்த அபதாநத்துக்கு நீங்கள் மங்களா சாசனம் பண்ணுகிறது என்னில்
மாயப் பொரு படை இத்யாதி –
எங்களை புகுர நிறுத்தின ஆழ்வான் உடைய வீரப் ப்ரகாசமான துறையிலே திருப்பல்லாண்டு
பாடக் கடவோம் என்கிறார்கள்
மாயப் பொரு படை வாணனை –
ஆச்சர்யமாக பொரும் சேனையை உடைய வாணன் என்னுதல்
ஆச்சர்யமாக பொரும் ஆயுதத்தை உடைய வாணன் என்னுதல்
மாயம் -என்று க்ர்த்ரிமமாய் க்ர்த்ரிமமான யுத்தத்தை உடையவன் என்னவுமாம்
ஆயிரம் தோளும் பொழி குருதி பாய –
ஆயிரம் தோள்களாலும் மதகு திறந்தால்  போலே ரக்த வெள்ளம் குதி கொண்டு பூமிப்
பரப்படைய பரம்பும்படி -பொழிதல் -சொரிதல்
இதுக்கு இவன் பண்ணின வியாபாரத்து அளவு எது என்னில்
சுழற்றிய –
திரு வாழியை விட வேண்டி இற்றில்லை -சுழற்றின இத்தனை –
அவன் ஒருக்கால் திரு ஆழியைச் சுழற்ற வாணனுடைய தோள்கள் ஆயிரமும் ஒருக்காலே
மலைக் கொடுமுடிகள் போலே முறிந்து விழுந்தன –

வாணனுடைய தலையை அறாது ஒழிந்தது குற்றம் பொறாமை யன்று
உஷை பித்ர் ஹீநை யாகாமைக்காகவும் –
தேவதாந்தர பா னம் பண்ணுவாருக்கு பலம் இது என்னும் இடத்துக்கு மச்சமாகவும் –
அதாவது –
பரிவின்றி வாணனைக் காத்தும் என்று பிரதிக்ஜை பண்ணி

யுத்தத்திலே இவனைக் காட்டிக் கொடுத்து -ஸ பரிகரனாய் கொண்டு முதுகு
காட்டிப் போனான் ரஷகன் -ரஷ்ய பூதன் தோள் துணி உண்டான் -உன்னை ரஷிக்கப்
புக்கு நான் பட்டதோ -என்றும் -உன்னை ஆஸ்ரயித்து நான் பட்டதோ -என்றும்
இருவரும் கூடக் கட்டிக் கொண்டு கதறுகை இ றே பலமாய் விட்டது –
ஆழி வல்லானுக்கு –
வில் வல்லான் -வாள் வல்லான் -தோள் வல்லான் -என்னுமா போலே
யஸ்ய ஸா ஜனகாத்மஜா -என்கிறபடியே பிராட்டியை எனக்கு என்ன இட்டுப் பிறத்தல்
திருவடி தோளிலே நல் தரிக்க விருத்தல் -கை பேராமல் திரு வாழியைப் பிடித்தல் –
செய்யுமது ஆய்த்து சர்வாதிகத்துவதுக்கு லஷணம்
பல்லாண்டு கூறுதுமே –
அத்தலையில் அடிமை செய்த ஆழ்வான் உடைய வீர ஸ்ரீக்கும்
அடிமை கொண்ட கிருஷ்ணனுடைய வீர ஸ்ரீக்கும் –
மங்களா சாசனம் பண்ணுவார் பெற்றது இல்லை –
அவ் விழவு தீர இன்று இருந்து திருப் பல்லாண்டு பாடுகிறோம் என்கிறார்கள்

——————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

திருப்பல்லாண்டு -6–எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தம் மூத்தப்பன் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

April 4, 2013

எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தம் மூத்தப்பன் ஏழ் படி கால் தொடங்கி
வந்து வழி வழி யாட் செய்கின்றோம் திருவோணத் திருவிழவில்
யந்தியம்போதில் யரி வுருவாகி யரியை யழித்தவனைப்
பந்தனை தீரப் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பாடுதுமே -6-

————————————————————————————————–

எந்தை -நானும் என் அப்பனும்
தந்தை -அவனுக்கு அப்பனும்
தந்தை -அவனுக்கு அப்பனும்
தந்தை -அவனுக்கு அப்பனும்
தம் மூத்தப்பன் -அவனுக்கு அப்பனும் பாட்டனுமாகிய
ஏழ் படி கால் தொடங்கி -ஏழு தலைமுறை முதல் கொண்டு
வந்து -மங்களா சாசனம் பண்ணுகைக்கு யோக்யமான சமயங்களிலே வந்து
வழி வழி -முறை முறையாக
யாட் செய்கின்றோம் -தப்பாமே அடிமை செய்கின்றோம்
திருவோணத் திருவிழவில் -திருவோணம் என்கிற திரு நாளிலே
யந்தியம்போதில் -அசுரருக்கு பலம் வர்த்திக்கிற அந்திப் பொழுதில்
யரி வுருவாகி -ந்ர்சிம்ஹ ரூபியாய் கொண்டு
யரியை -ஆஸ்ரிதனனான ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானுக்கு சத்ருவான ஹிரண்யனை
யழித்தவனை-உரு அழித்து பொகட்டவனுக்கு உண்டான
பந்தனை தீர-அணுக்கம் தீரும் படி
பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று
பாடுதும்  -பாடுவோம்-

—————————————————————————————————-

அவதாரிகை

அநந்ய பிரயோஜனருக்கும் பிரயோஜன பரருக்கும் உண்டான நெடு வாசி அறிந்து
இருக்கச் செய்தேயும் அநந்ய பிரயோஜனரை அழைத்த சமனந்தரம் -இவர்களை
அழைக்கைக்கு அடி -உதாராஸ் சர்வ ஏவைத -என்னுமவன் சீலத்தாலும் –
அவனோடு இவர்களுக்கு உண்டான அவர்ஜநீய சம்பந்தத்தாலும் –
இவர்களுக்கும் அவற்றையே  நினைத்து தேங்காதே புகலாம் படியாய் இ றே இருப்பது –
ஆகையாலே -அநந்ய பிரயோஜனரை அழைத்தவோபாதி இவர்களையும் அழைத்தாராய்
நின்றார் கீழ் –

இதில் வாழாளில் அழைத்த அநந்ய பிரயோஜனர் -தங்கள் ஸ்வரூபத்தையும்
ஸ்வரூப அனுரூபமான வ்ருத்தியையும் சொல்லிக் கொண்டு வந்து புகுர -அவர்களைக்
கூட்டிக் கொள்ளுகிறார் –
ஏழாட் காலும் பழிப்பிலோம் -என்று பிரயோஜனந்த பரரைக் குறித்து தாம் அருளிச் செய்த
தம்முடைய திரளுக்கு உண்டான ஏற்றத்தை புகுருகிறவர்கள் -தங்களுக்கு உண்டாக
சொல்லிக் கொண்டு வந்து புகுருகிறார்கள் -தம் தாம் ஏற்றம் சொல்லிக் கொண்டு வந்து
புகுருகை சாத்விகருக்கு யுக்தமோ என்னில் -ஆழ்வார் உடைய திரு உள்ளம் பயம்
கெடுகைக்காக சொல்லுகிறார்கள் ஆகையாலே யுக்தம்

பன்னகாச நமாகாசே பதந்தம் பஷி சேவிதே
வைநதேய மஹம் சக்த பரிகந்தும் சஹச்ரச -என்று திருவடி ஸ்வ சக்தியை சொன்னான் இ றே
முதலிகள் உடைய பயம் சமிக்கைகாக –

——————————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

எந்தை -தானும் தகப்பனுமாக இருவர்
தந்தை தந்தை தந்தை -என்று ஒரு மூவர்
தம் -என்று முடிந்தவனை அனுபாஷிக்கிறது
மூத்தப்பன்
அப்பன் -என்று தமப்பனார் -மூத்தப்பன் -என்று பாட்டனார்
ஆகையாலே அங்கெ இருவர் –
ஆக எழுவரையும் சொல்லுகிறது
ஆழ்வார் ஏழ் ஆட் காலும் பழிப்பிலோம் -என்று திரள அருளிச் செய்தார்
இவர்களும் ஏழ் படி கால் -என்று திரள சொல்லா நின்றார்கள்

பிரித்து சொல்லுகிற இதுக்கு பலம் என் என்னில் -ஸ்வ சந்தானத்தில் மங்களா சாசனம்
பண்ணிப் போந்தவர்கள் பக்கல் உண்டான ப்ரீதி அதிசயத்தாலே சொல்லுகிறார்கள்
சஹி வித்யா தஸ்தம் ஜனய திதச் ஸ்ரேஷ்டம் ஜன்ம கரியான் ப்ரம்ஹத பிதா -என்று
வித்யா சந்தானத்தை கொண்டாடுமா போலே -பிதரம் மாதரந்தாரான் -என்று த்யாஜ்யமான
யோநி சந்தானத்தை கொண்டாடுகை யுக்தமோ என்னில் யுக்தம் -கொண்டாடுகைக்கு
பிரயோஜனம் பகவத் சம்பந்தம் ஆகையாலே -வித்யா சந்தானத்திலும் பகவத் விமுகன் த்யாஜ்யன் அல்லனோ –
ஏழ் படி கால் தொடங்கி –
அர்த்த க்ரமத்தாலே ஏழையும் சொல்லச் செய்தேயும் திரளச் சொல்லுகிறது -ஸ்வ சந்தானத்தில்
உண்டான ஆதர அதிசயத்தாலே
வந்து
மங்களா சாசனம் பண்ணுகைக்கு யோக்யமான தசைகளிலே வந்து
வழி வழி யாட் செய்கின்றோம் –
முறை முறையாக தப்பாமே அடிமை செய்கின்றோம்
இத்தால் -இஸ் சந்தானத்துக்கு மங்களா சாசன விச்சேதம் பிறந்தது இல்லை என்கை

யாஜ்ஞக  சந்தானத்துக்கு த்ரி புருஷ விச்சித்தியாலே அப்ராஹ்மண்யம் சொல்லுமா போலே
மங்களா சாசன விச்சித்தியால் வைஷ்ணத்வ ஹாநி சொல்லும் குறை எங்கள் சந்தானத்தில்
இல்லை என்கிறார்கள் -யஸ்ய வேதஸ் சவேதீச விச்சித்யே தேத்ரி பூருஷம்
சவை துர்ப்ராஹ்ம ணோஜெயஸ் சர்வகர்ம பஹிஷ்க்ர்த -என்னக் கடவது இ றே
வழி வழி -என்று
சாஸ்திர மார்க்கத்தாலும் சிஷ்ட ஆசாரத்தாலும் என்றுமாம்
சாந்திஸ் சாந்திஸ் சாந்தி -என்றும் -பஸ்யமசர தஸ் சதம் -என்றும்
சர்வான் தேவான் நமஸ்யந்தி -என்றும் -மங்களா நிப்ர யுஞ்ஜானா -என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே

ஆட் செய்கின்றோம் -ஆட் செய்கை யாவது திருப் பல்லாண்டு பாடுகை இ றே
மேலே பந்தனை தீரப் பல்லாண்டு -என்றதை வர்த்தியாக சொல்லுகையாலே
இதுக்கு கீழே தங்களுடைய சந்தானத்தில் ஏற்றம் சொன்னார்களாய் -மேலே –
தங்களுடைய வ்ர்த்தி விசேஷம் சொல்லுகிறார்கள்
திருவோணத் திருவிழவில் –
விசேஷித்து திரு நஷத்ரம் சொல்லாத இடத்துக்கு எல்லாம் இதுவே திரு நஷத்ரமாக கடவது –
திருவோணம் என்கிறது ஜன்ம நஷத்ரம் என்னில் -உகவாதார் அறிந்து அபிசரிப்பர்கள் என்று
அஞ்சி -திருவோணம் என்கிற திரு நாளிலே என்று மறைத்து சொல்லுகிறார்
அந்தியம் போதில் –
தேவர்களுக்கு பலம் ஷீணமாய் -அசுரருக்கு பலம் வர்த்திக்கும் சமயத்திலே
அரி உருவாகி –
ஒரு கால விசேஷம் வேண்டாதே சர்வ காலமும் மங்களா சாசனம் பண்ண வேண்டும் படியான
வடிவை உடையவனாய் நாரசிம்ஹ் வபுஸ் ஸ்ரீமான் -என்றும்
அழகியான் தானே அரி உருவம் தானே -என்றும்
நரம் கலந்த சிங்கமாய் -என்றும் சொலக் கடவது இ றே
அரியை அழித்தவனை
அரி -என்று சத்ரு –
சஹஜ சத்ருவான ஹிரண்யனை குற்றுயிர் ஆக்கி விடாதே உரு அழித்தவனை
சுகிர்த்து எங்கும் சிந்தப் பிளந்த -என்னக் கடவது இ றே
அவனை அழியச் செய்தது பய ஸ்தானம் ஆகிறது பின்புள்ளார் பகை கொண்டாடுவார் என்னும் அத்தாலே

பந்தனை தீர
துஷ் ப்ரக்ருதியான ஹிரண்யன் உடலை கீண்டு பொகுடுகையால் வந்த அனுக்கம் தீர –
திரு வவதரித்த திவசத்தில் உண்டான அபதானம் ஆகையாலே அனுக்கம் என்றது இ றே
பல்லாண்டு
அனுகூலர் வாயாலே ஒருக்கால் மங்களா சாசனம் பண்ண -அவ் வஸ்துவினுடைய
அனுக்கம் போய் நித்தியமாய் செல்லும் என்று இ றே இவர்கள் நினைவு
பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பாடுதுமே –
ஒருக்கால் பல்லாண்டு என்றத்தால் பர்யாப்தி பிறவாமையாலே கால தத்வம்
உள்ளதனையும் நித்யமாக செல்ல வேணும் என்று மங்களா சாசனம் பண்ணுகையே
எங்களுக்கு வ்ருத்தி என்கிறார்கள்

—————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

திருப்பல்லாண்டு -5-அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதி யாகி -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

April 4, 2013

அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதி யாகி அசுரர் ராக்கதரை
யிண்டைக் குலத்தை யெடுத்துக் களைந்த விருடிகேசன் தனக்குத்
தொண்டைக் குலத்தில் உள்ளீர் வந்து அடி தொழுது ஆயிரம் நாமம் சொல்லிப்
பண்டைக் குலத்தை தவிர்ந்து பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்மினே -5-

அண்டக் குலத்துக்கு -அண்ட சமூஹத்துக்கு
அதிபதி யாகி -தலைவனாய்
அசுரர் ராக்கதரை -அஸூர ராஷசர்கள் உடைய
யிண்டைக் குலத்தை -நெருங்கின திரளை
யெடுத்து-சேரத் திரட்டி
களைந்த -நிர்மூலமாகப் போக்கின
விருடிகேசன் தனக்கு-இந்திரியங்களை தன் வசமாக நடத்துமவனுக்கு
தொண்டைக் குலத்தில் -அடிமை செய்யும் குலத்தில்
உள்ளீர் -உளரான நீங்கள்
வந்து
அடி -சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளை
தொழுது
ஆயிரம் நாமம் -அவன் திருநாமங்கள் எல்லாம்
சொல்லி-வாயாரச் சொல்லி
பண்டைக் குலத்தை -பகவத் விமுகராய் இருந்த பழைய ஜாதியை
தவிர்ந்து-நான் எனது என்ற நினைவோடு விட்டு
பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்மினே -அநேகம் ஆயிரம்  சம்வஸ்தரங்கள்
நித்தியமாய் செல்ல வேணும் என்று மங்களா சாசனம் பண்ணும் கோள்

———————————————————————————————–

அவதாரிகை –

முற்பட அநந்ய பிரயோஜனரை அழைத்தார்
கேவலரும் ஐஸ்வர்யார்த்திகளும் பிரயோஜனாந்த பரராய் இருக்கச் செய்தேயும்
கேவலருடைய துர்கதியைக் கண்டு முந்துற அழைத்தார் -இப்பாட்டில் ஐஸ்வர்யார்த்திகளை
அழைக்கிறார்-

————————————————————————————————

வியாக்யானம் –

அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதியாகி –
தேவதைகள் உடைய ஐஸ்வர்யத்துக்கு எல்லாம் மேலான அண்டாதிபத்யம் இ றே
ஐஸ்வர்யத்துக்கு மேல் எல்லை

அந்த ப்ரஹ்மா ஈஸ்வரனை ஆஸ்ரயிக்கும் ப்ரகாரம் சொல்லுகிறது
அண்டாதி பதயே நம -என்று இ றே இப்பத ப்ராப்திக்கு சாதன மந்த்ரம் -அந்த அண்ட
ஐஸ்வர்ய விசிஷ்டனாய் இ றே சர்வேஸ்வரனை அனுசந்திப்பது -வ்யாஹ்ர நமநுஸ்மரன் –
என்கிறபடியே இம் மந்த்ரத்தை சொல்லவும் -நெஞ்சாலே ஐஸ்வர்ய விசிஷ்டனாக
அனுசந்திகவும் மாய் இ றே ஆஸ்ரயண பிரகாரம் இருப்பது

அறவனை ஆழிப்படை அந்தணனை என்று ஸுத்தி குண யோகத்தை சொல்லுவாரைப் போலே

அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதியான
ஆகாரமே யன்றோ இச் சப்தத்தில் உள்ளது -ஆஸ்ரயண பிரகாரம் தோற்ற இருந்தது
இல்லையே என்னில் -உதாரனாய் இருப்பான் ஒருவன் கையிலே எலுமிச்சம் பழம்
இருந்தால் -இது இருந்த அழகு என் -என்று சொன்ன அளவிலே –

பாவஜ்ஞ்ஞனாய் இருக்குமவன் -கொள்ளலாகாதோ -என்று கருத்து அறிந்து கொடுக்கும் இ றே -அப்படியே
அண்டாதிபத்யத்தில் அபேஷை உண்டு என்று தங்கள் அபேஷையை ஆவிஷ்கரிக்கிறார்கள் –
இத்தால் பிரயோஜனாந்த பரரைக் குறித்து -உதாரா -என்னுமவனுடைய ஔ தார்யம் பிரகாசிக்கிறது
அண்டக் குலத்துக்கு –
அண்டா நாந்து சஹாஸ்ராணாம் -என்று தொடங்கி -கோடி கோடி சதா நிஸ -என்று
அசங்க்யாதமான அண்டங்களுக்கு நிர்வாஹன் ஆகையாலே அபேஷிக்தார் அபேஷித்த
அண்டங்களை கொடுக்கைக்கு உடைமையை சொல்லுகிறது
அதிபதியாகி –
உபய விபூதிக்கும் நிர்வாஹன் ஆகை
ஆகி –
ஆஸ்ரிதர் தன்னை அனுசந்தத்தித்த அளவிலே யாயிருக்கை –
ஐஸ்வர்யார்த்தி ஐஸ்வர்ய விசிஷ்டனாக அனுசந்தித்தால் அவ்வளவாய் இருக்கும்
கைவல்யார்த்தி அஸ்ப்ர்ஷ்ட சம்சார கந்தனாக அனுசந்தித்தால் அவ்வளவாய் இருக்கும்

அசுரர் இராக்கதரை
இப்பதத்துக்கு அசுரர்களாலே வேத அபஹார ஆபத்துக்களில் களை யறுத்துக் கொடுக்கையும்
ரஷகனுக்கு பரம் இ றே -ஆர்த்தன் -என்றும் அர்த்தார்த்தி -என்றும் -ஐஸ்வர்ய புருஷார்த்தம்
இரண்டு முகமாய் இ றே இருப்பது -அதில் அர்த்தார்தியை கீழே சொல்லி -இவ் வம்சத்தினாலே
ஆர்த்தனை சொல்லுகிறது -ஜன்ம ப்ரப்ர்த்தி பரா நர்த்தமே பண்ணிப் போருவது இரண்டு வர்க்கம் இ றே –

சம்பந்தம் ஒத்து இருக்க நிரசநத்திலே இழிகிறது ஆஸ்ரித விரோதிகள் என்று இ றே
இன்டைக் குலத்தை
மிகவும் நெருங்கின திரளை -இண்டர் -என்று சண்டாளர் –

இவர்களை சண்டாளர் என்று சொல்லுகிறது -நிஹீனர் என்னும் நினைவாலே
உத்க்ர்ஷத்துக்கு எல்லை -பர ச்ம்ர்த்தி ஏக பிரயோஜனாய் இருக்கை
நிகர்ஷத்துக்கு எல்லை -பர அனர்த்தமே யாத்ரையாய் இருக்கை
இவ் வாபத்துக்களிலே அஸூர சத்ரவே நம -என்று இ றே இவர்களுடைய
ஆசஸ்ரயண பிரகாரம் இருப்பது

எடுத்துக் களைந்த
பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தானை -என்னுமா போலே ஆஸ்ரிதர் பக்கல் அழல்
தட்டாதபடி நிரசிக்கை -களைந்த என்றால் போதாதோ எடுத்துக் களைந்த என்றது பொல்லா அரக்கன் போலே –
இலங்கை பாழாளாக -என்றதும் -விபீஷண பரிக்ரஹத்துக்கு ஒரு நோவு வராதபடி இ றே
விபீஷண க்ரஹத்துக்கு அழல் தட்டாதபடி இ றே லங்கா தஹனம் பண்ணிற்று திருவடியும்
இருடிகேசன் –
பிரயோஜனாந்த பரருக்கு ஐஸ்வர்யாதிகளில் கர்ம அனுகூலமாக ருசியைப் பிறப்பிக்கும் –
தன் பக்கலிலே ந்யச்த பரராய் இருப்பவருக்கு ஸ்வரூப அநுரூபமாக ருசியைப் பிறப்பிக்கும் –
ஐஸ்வர்யார்த்தமாக அவன் பக்கலிலே கண் வைக்கும் போதே அவன் வடிவு அழகிலே உறைக்க வையும் கோள்
அவன் -மமேதம் -என்கிற அபிசந்தியைக் குலைத்து தன் பக்கலிலே ருசியைப் பிறப்பிக்கும்
அத்தாலே அபேஷித்த ஐஸ்வர்யத்தை விஸ்மரித்து அவன் தன்னையே பற்றலாம்

தனக்குத் தொண்டைக் குலத்தில் உள்ளீர் –
இப்படி ஐஸ்வர்யத்தில் ப்ரேமம் போய் பகவத் பிரேம யுக்தர் உடைய திரளிலே உளரான நீங்கள்
தொண்டக்குலம் என்று தனியே ஒரு சந்தானம் போலே காணும்
தேஹமே ஸ்வரூபம் என்று இருப்பாருக்கும் -சேஷத்வமே ஸ்வரூபம் -என்று இருப்பாருக்கும்
இத்தனை வாசி உண்டு இ றே -இனி அநந்ய ப்ரயோஜனராய் இருப்பாருக்கு க்ர்த்த்யம் இன்னது என்கிறார் மேல்
வந்தடி தொழுது –
திருவடிகளே பிரயோஜனமாக வந்து -அநுகூல வ்ர்த்திகளைப் பண்ணி -ஐஸ்வர்யமே பிரயோஜனமாய்
விஷய அனுபவமே யாத்ரையாய் இருக்கும்படி பாரும் கோள்
ஆயிர நாமம் சொல்லி –
இரண்டு திருநாமத்தையே நிர்பந்திக்க வேண்டுவது -மமேதம் -என்று இருக்கும் அன்று இ றே
ததேவம் -என்கிற புத்தி பிறந்தால் பகவத் குண சேஷ்டிதங்களுக்கு வாசகமான திருநாமங்கள்
எல்லாம் போக்யமாய் இ றே இருப்பது -அவற்றை வாயாராச் சொல்லி –

பண்டைக் குலத்தை தவிர்ந்து
தொண்டைக் குலத்தை வந்து அன்வயித்தவாறே -மமேதம் -என்று இருந்த காலம் ஜன்மாந்தரமாய்
தோற்றும் இ றே -ஒரு ஜன்மத்தில் த்விஜன்மன் ஆகிறான் இ றே
ராஜர்ஷியான விஸ்வாமித்திரன் அந்த ஜன்மத்திலே ப்ரஹ்மர்ஷியானான் இ றே
அங்கு தபஸாலே வர்ண பேதம் பிறந்தது
இங்கு பகவத் ப்ரசாதத்தாலே ஸ்வரூப பேதம் பிறந்தது
உனக்கு நான் -என்ற அநந்தரம் -நான் எனக்கு -என்ற விது வ்யதிரேகமாய் தோன்றும் இ றே
பல்லாண்டு –
இப்படி அநந்ய  பிரயோஜனரான நீங்கள் மங்களா சாசனம் பண்ணும் கோள்
பிரயோஜனாந்த பரனாய் போந்தவன் நமக்கு ஆஸாசிக்கும் இத்தனை பரிவனாகப் பெற்றோமே
என்று அவன் குளிர நோக்கும் –
பல்லாயிரத்தாண்டு என்மினே
பின்னை பல்லாயிரத்தாண்டு என்னும் கோள் –
அந்நோக்கு அழகு நித்திய ஸ்ரீ யாய் செல்ல வேணும் என்று மங்களா சாசனம் பண்ணும் கோள்
உங்களுக்கு இம் மாத்ரத்தாலே ஸ்வரூபமும் -அத்தாலே ஈஸ்வரனுக்கு ச்ம்ர்த்தியும்
உண்டாகப் பெற்றால் ஆறி இருக்கிறது என் -சடக்கென மங்களா சாசனம் பண்ணும் கோள் என்கிறார் –

———————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

திருப்பல்லாண்டு -4—ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம்-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

April 3, 2013

ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகுந்து
கூடும் மனம் உடையீர்கள் வரம்பு ஒழி வந்து ஒல்லைக் கூடுமினோ
நாடு நரகமும் நன்கு அறிய நமோ நாராயணா என்று
பாடு மனமுடைப் பத்தர் உள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுமினே -4-

ஏடு -பொல்லாங்கான
நிலத்தில் -மூல பிரக்ருதியிலே
இடுவதன் முன்னம் -சேர்ப்பதருக்கு முன்னே
வந்து
எங்கள் குழாம் -அநந்ய பிரயோஜனரான எங்கள் திரளிலே
புகுந்து
கூடும் மனம் உடையீர்கள் -கூட வேண்டும் என்ற நினைவு உடையவர்களாய் இருப்பீர் ஆயின்
வரம்பு ஒழி -வரம்பு ஒழிய
வந்து ஒல்லைக் கூடுமினோ -விரைவாக வந்து சேரும் கோள்
நாடு -நாட்டில் உள்ள அவிசேஷஜ்ஞரும்
நரகமும் -நகரத்தில் உள்ள விசேஷஜ்ஞரும்
நன்கு அறிய -நன்றாக அறியும் படி
நமோ நாராயணா என்று
பாடும் -பாடத்தக்க
மனமுடை-மனஸ் உண்டாம்படியான
பத்தர் உள்ளீர் -பிரேமத்தை உடையீர் ஆகில்
வந்து பல்லாண்டு கூறுமினே -வந்து பல்லாண்டு பாடும் கோள் என்கிறார்

———————————————————————————————————
அவதாரிகை –

ஏடு இத்யாதி –
கீழே அநந்ய பிரயோஜனரை அழைத்தார் -அவர்கள் மங்களா சாசனத்துக்கு பிரத்யாசன்னர்
ஆகையாலே நீரிலே நீர் சேர்ந்தால் போலே சேர்ந்து இருக்கும் இ றே -அவ்வளவிலும்
பர்யாப்தி பிறவாமையாலே -ஈஸ்வரன் கை பார்த்து இருக்குமவர்கள் -என்னும் இவ்வளவைக்
கொண்டு ஆப்த ப்ராப்தி காமரையும் ஐஸ்வர்ய காமரையும் அழைக்க கோலி -அதில்
முந்துற ஆத்ம ப்ராப்தி காமரை அழைக்கிறார் -ஐஸ்வர்யத்தில் காட்டில் ஆத்ம ப்ராப்தி
உத்க்ர்ஷ்டம் என்றும் நினைவாலே அழைக்கிறார் அல்லர் -அந்த மோஷத்தை இவர் அநர்த்தம்
என்று இருக்கையாலே -இனி எத்தாலே முற்பட அழைகிறது என்னில் –
பகவத் சம்பந்தத்துக்கு உபகரணமான சரீர மோஷம் அணித்தாகையாலும் -அம் மோஷத்தை
ப்ராபித்தால் மீள ஒண்ணாமை யாலும் -ஐஸ்வர்ய காமனுக்கு காலாந்தரத்திலே யாகிலும்
பகவத் சம்பந்தம் பண்ண யோக்யதை உண்டாகையாலும் -இவனுக்கு அந்த யோக்யதையும்
அழிகை யாகலும் துர்கதியைக் கண்டு முற்பட அழைக்கிறார்
பிரயோஜனாந்தர பரர் -மங்களா சாசனம் பண்ண வாரும் கோள் -என்றால் வருவார்களோ வென்னில்
பகவத் ப்ராப்தியில் உத்க்ர்ஷத்தையும் -அத்தைப் பற்ற கைவல்யத்தினுடைய நிகர்ஷத்தையும்
அறிவித்தால் -விட்டுப் பற்ற வேணும் -என்னும் ஆத்ம குணா பேதரை இ றே இவர் அழைக்கிறது –

—————————————————————————————————
வியாக்யானம் –

ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம்
ஏடு எனபது பொல்லாங்கு -உங்களைப் பொல்லாங்கு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் -என்று பிள்ளை அமுதனார் –
ஏடு -என்கிற சூஷ்ம சரீரத்தை -ஸ்தூல சரீரத்தை காட்டில் பிரதானமாய் -அதனுடைய
பிரயோஜனமாய் நிற்கையாலே -பாலில் ஏடு -என்னுமா போலே -சொல்லுகிறது
நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் –
ஸ்வ காரணமான மூல பிரக்ருதியிலே லயிப்பதற்கு முன்னே –
இது நிர்வஹித்து போரும்படி
ஏடு -என்று உடம்புக்கு பேராய் -ஸ்தூல சூஷ்ம ரூபமான சரீரம் ஸ்வ காரணமான
மூல பிரக்ருதியிலே லயிப்பதருக்கு முன் என்னவுமாம் –
இவ்வாக்யத்தால் அவர்கள் அநர்த்தத்தை கண்டு அழைக்கிறார் என்னும் இடம் தோற்ற இருக்கிறது இ றே

வந்து
ஸ்வதந்த்ரராய் இருப்பாருக்கு தம்மளவிலே வரும் இடத்தில் உண்டான தூரத்தை சொல்லுகிறது
எங்கள் குழாம் புகுந்து –
கேவலரும் ஒரு சமஷ்டியாய் இறே இருப்பது -அது ஸ்வதந்த்ரம் ஆகையாலே அந்யோன்யம்
சேர்த்தி அற்று இருக்கும் -ஒருத்தருடைய ச்ம்ர்த்தி ஒருத்தரதாய்  இ றே இத் திரள் இருப்பது –
பரஸ்பர நீஸ பாவை -என்னக் கடவது இ றே
இத்திரளில் புகுவாருக்கு எவ்வதிகாரம் வேணும் என்னில்
கூடும் மனம் உடையீர்கள் –
புகுருவோம் என்ற நினைவே வேண்டுவது
அவி லஷணமான புருஷார்தங்களுக்கு புரச் சரணங்கள் கனக்க வேண்டி இருக்க
அதில் விலஷணமான இத் திரளிலே புகுருகைக்கு புரச் சரணம் வேண்டாது இருப்பது என்
என்னில் -அவை அப்ராப்த புருஷார்த்தங்கள் ஆகையாலே புரச் சரணங்கள் அபேஷிதங்களாய் இருக்கிறன
இது ஸ்வரூப ப்ராப்தம் ஆகையாலே வேண்டாஉடையீர்கள்
இந்த இச்சையால் வந்த பிரயோஜன அதிசயத்தாலே -வைஸ்ரவணன் -என்னுமா போலே
அருளிச் செய்கிறார் -கூட நினைப்பார்களுக்கு செய்ய வேண்டுவது முன்பு நின்ற சிறுமையை குலைத்து வர வேணும்
வரம்பு ஒழி வந்து
வரம்பு ஒழிய என்கிற இது வரம்பு ஒழி -என்று கிடக்கிறது

சர்வேஸ்வரனுக்கு பிரகார பூதனாய் -அவனுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை
அனுபவிக்க இட்டுப் பிறந்தவன் -ஜரா மரண மோஷாயா -என்று ஸ்வ அனுபவத்தளவிலே
ஒரு வரம்பை இட்டுக் கொண்டான் இ றே -அத்தை ஒழிந்து வாரும் கோள் -என்கிறார் –
ஒல்லைக் கூடுமினோ –
பற்றுகிற புருஷார்தத்தின் உடைய வை லஷண்யத்தை அனுசந்தித்தால் பதறிக் கொண்டு
வந்து விழ வேண்டாவோ –
ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் -என்றது சரீரத்தில் அஸ்தைர்யத்தை பற்ற –
இங்கு ஒல்லை -என்கிறது -பற்றுகிற விஷயத்தினுடைய வை லஷண்யத்தைப் பற்ற –
கூடும் மனம் உடையீர்கள்  -என்றும் -கூடுமினோ -என்றும் -அருளிச் செய்கிறார் இ றே
யோக்யதையைப் பற்ற –
அத்திரளில் நின்றும் -பிற்கதிர் பட்டார் சிலர் இவர்கள் என்றும் தோற்றும் இ றே

ஸ்வரூபம் வெளிச் செறித்தக்கால் -விளங்க நிற்றல் –
நாடு நகரமும் நன்கறிய –
இத்திரளிலே புகுருகைக்கு வேண்டுவன அருளிச் செய்தார் -இதுக்கு மேல் மங்களா சாசனத்துக்கு
வேண்டுவன அருளிச் செய்கிறார் -நாடு -என்று அவிசேஷஜ்ஞரை சொல்லுகிறது –
நகரம் -என்று விசேஷஜ்ஞரை சொல்லுகிறது –
ராஜாவுக்கு ப்ரத்யா சந்னர் இ றே நகரஸ்தர் -நாட்டார் தூரஸ்தர் இ றே -ஆகையாலே அருளிச் செய்கிறார்
நன்கறிய –
நன்றாக அறிய –
பகவத் ப்ரத்யா சத்தியாலே அவிசேஷஜ்ஞர் விடும்படியாகவும் -அது தானே ஹேதுவாக
விசேஷஜ்ஞர் பரிக்கிரஹிக்கும் படியாகவும் –
நன்கறிய –
இந் நன்மையை அறிய என்றுமாம்
நாமோ நாராயணா என்று –
இவ்வளவும் போராது -தன் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்து ஸ்வரூப அனுரூபமான
கைங்கர்யத்தை பெற வேணும் -என்று வைஷ்ணவனாய் வர வேண்டும் என்று –
அஹமபிநமம -பகவத ஏவாஹமஸ்மி -என்று இ றே  நமஸ் சப்தத்துக்கு அர்த்தம் இருப்பது
ஸ்வாமி பக்கல் பண்ணும் அநுகூல வ்ர்த்தி இ றே புருஷார்த்தம் ஆவது –
பாடு மனமுடைப் பத்தருள்ளீர்
நினைத்து இருக்கும் அவ்வளவு போராது
ப்ரீதிக்கு போக்கு விட்டுப் பாடுவோம் என்னும் நெஞ்சு உண்டாம் படியான பிரேமத்தை
உடையீர் ஆகில்
வந்து பல்லாண்டு கூருமினோ
வந்து திருப்பல்லாண்டு பாடும் கோள்
இத்திரளிலே புக வேணும் என்று இருப்பீர் -அத்தை செய்யும் கோள்
அவ்வளவு போராது -உங்களுடைய வ்ருத்தி விசேஷமும் பெற வேணும் என்று இருப்பீர்
திருப்பல்லாண்டு பாடும் கோள் -என்று க்ரியையை இரண்டாக்கி நிர்வஹிக்கவுமாம்

—————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -4-10-3-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் —

April 3, 2013

பரந்ததெய்வமும் பல்உல கும்படைத்து அன்றுஉட னேவிழுங்கிக்
கரந்துஉ மிழ்ந்து கடந்துஇடந்தது கண்டும் தெளிய கில்லீர்
சிரங்க ளால்அம ரர்வணங் கும்திருக் குருகூர் அதனுள்
பரன்திற மன்றிப் பல்லுல கீர்! தெய்வம் மற்றில்லை பேசுமினே.

    பொ-ரை : பரந்திருக்கின்ற தெய்வங்களையும் அவர்களுக்கு உறைவிடமான பல வகைப்பட்ட உலகங்களையும் படைத்தும், பிரளயம் வந்த அக்காலத்தில் உடனே விழுங்கியும், பிரளயம் அறியாதவாறு மறைத்தும், பின்னர் வெளி நாடு காண உமிழ்ந்தும், திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் இரண்டு அடிகளால் அளந்தும், வராஹ அவதாரத்தில் பிரளயத்தினின்று எடுத்தும் செய்து போன காரியங்களைப் பார்த்திருந்தும், ‘அவனே யான்; அவனுக்கேயுரியது உலகம்’ என்பதனைக் தெளியமாட்டுகின்றிலீர்; தேவர்கள் தலைகளாலே வணங்குகின்ற திருக்குருகூர் என்னும் திவ்விய தேசத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற சர்வேசுவரனுக்குச் சரீரமாய் அல்லது ஸ்வதந்தரத்தோடு கூடியிருக்கிற வேறு தெய்வம் இல்லை: இருக்குமேயாயின், பல வகைப்பட்ட உலகத்தில் உள்ளவர்களே! என்னோடு வந்து பேசுங்கள்.

    வி-கு : ‘பல் உலகீர்! கண்டும் தெளியகில்லீர்! திருக்குருகூரதனுள் பரன் திறம் அன்றி மற்றுத் தெய்வம் இல்லை; பேசுமின்,’ எனக் கூட்டுக. ‘அன்றி இல்லை’ என்க. திறம் – பிரகாரம்; சரீரம்.

    ஈடு : மூன்றாம் பாட்டு. 1‘உலகத்தை விழுங்குதல் முதலிய தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த செயல்களாலும் இவனே பரன்; இதனை உடன்படாதார் என்னோடு வந்து கலந்து பேசிக்காணுங்கோள்,’ என்கிறார்.

    பரந்த தெய்வமும் – 2கொள் கொம்பு மூடப் படர்ந்து இறைவனோடு ஒக்க எடுத்துக் கழிக்க வேண்டும்படி, கை விஞ்சின தேவசாதியும். பல் உலகும் -அவர்கள் பரப்புக்கெல்லாம்

போரும்படியான உலகங்களும். அன்றிக்கே, ‘அவர்கள் நியமிக்கின்றவர்கள் ஆகைக்குக் காரணமாக 1நியமிக்கப்படுகின்றவர்களான மற்றைய ஆத்துமாக்களையும்’ என்னலுமாம். படைத்து – உண்டாக்கி. 2இவருக்கு அந்தத் தேவர்களோடு அல்லாதாரோடு வாசி அற்று இருக்கிறபடி. அன்று உடனே விழுங்கி – ‘அந்தப் பரமாத்துமா முன்னே பிரமனைப் படைத்தார்,’ என்கிறபடியே, 3படைக்கிறபோது முறையாகப் படைத்தான்; ஆபத்து வந்தால், அங்ஙனம் முறை பார்க்க ஒண்ணாதே, பிரளயாபத்திலே ஒருகாலே வயிற்றில் வைத்து. கரந்து – ‘பிரளயம் வந்தாலும் இங்கு உண்டோ?’ என்று இளைத்துக் காட்டலாம்படி மறைத்து.

    உமிழ்ந்து – ‘உள்ளே இருந்து நோவுபடுகின்றனவோ?’ என்று வெளி நாடு காண உமிழ்ந்து. கடந்து – நடுவே மஹாபலி போல்வார் பருந்து இறாஞ்சினாற்போலே பறித்துக்கொள்ள, எல்லை நடந்து மீட்டுக்கொண்டு. இடந்தது – பிரளயத்திலே அழுந்தி அண்டப் பித்தியிலே சேர்ந்த இந்த உலகத்தை மஹாவராஹமாய்ப் புக்கு ஒட்டு விடுவித்து எடுத்து. இப்படிச் செய்த இவற்றை, கண்டும் – 4இவர்க்குப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் சாஸ்திரம் விளக்கமாகக் காணப்படுகிறதுகாணும். தெளியகில்லீர் – மக்கள் செயலுக்கு அப்பாற்பட்ட இத்தகைய செயல்களைக்கொண்டே ‘அவனே அடையத்தக்கவன்’ என்று அறியலாய் இருக்க, அறிய மாட்டுகின்றிலீர்கோள். இவர்கள் தெளிவும் தெளியாமையும் ஒழிய, உண்மைநிலையில் மாறாட்டம் அற்று இருக்கிறது ஆதலின், ‘கண்டும் தெளியகில்லீர்’ என்கிறார். ‘உங்கள் கலக்கமும் தெளிவும் ஒழிய, அவனை ஈஸ்வரன் அல்லனாகச் செய்தல், இவர்களை ஈஸ்வரர்கள் ஆக்குதல் செய்ய ஒண்ணாதே அன்றோ?’ என்றபடி.

    அமரர் சிரங்களால் வணங்கும் – ‘எல்லாப் பொருள்களையும் படைத்தவனும் அல்லன்; ஆபத்திற்குத் துணைவனும்அல்லன்’ என்று இருந்தீர்கோளேயாகிலும், நீங்கள் அடைகிற தேவர்கள் செய்கிறது முன்னம் நீங்கள் கண்டால் தெளியலாமே! 1அவர்கள், ‘தலை படைத்த பிரயோஜனம் பெற்றோம்’ என்று வணங்குகிறபடியைக் கண்டாகிலும் நீங்கள் அவனைப் பற்றப் பாருங்கோள். 2‘தாமரை போன்று ஒளியுள்ளதும், பிரமன் சிவன் இவர்களால் அருச்சிக்கப்பட்டதுமான திருவடிகளால் தடவினார்,’ என்றும், 3‘பின்னிட்ட சடையானும் பிரமனும் இந்திரனும், துன்னிட்டுப் புகலரிய’ என்றும், 4‘நாத்தழும்ப நான்முகனும் ஈசனுமாய முறையால் ஏத்த’ என்றும் கூறப்படும் பிரமாணங்களைக் காண்க. திருக்குருகூர் அதனுள் பரன் – 5மனித வடிவத்தில் பரத்துவத்துக்கும் அவ்வருகே ஒரு பரத்துவமே அன்றோ இது? 6இவ்வருகே போரப் போர உயர்வு மிகுமத்தனை. 7குணத்தாலே அன்றோ பொருளுக்கு உயர்வு? 8குணங்களுக்குப் பெருமை உள்ளது இங்கேயேயன்றோ? 9‘அவர்கள் இருவரில் சேதனன் கருமபலத்தை இனிமையாக அனுபவிக்கிறான்; மற்றவனான ஈசுவரன் கர்மபலத்தை அனுபவியாமல் மிகவும் பிரகாசிக்கிறான்!’ என்கிறபடியே, இவ்வுயிர்கள் சரீரத்தோடே கலசக்கலச

ஒளி மழுங்கி வாராநிற்கச்செய்தே, அவனுக்கு நியமிக்கும் தன்மையால் வந்த புகர் அற விஞ்சி வருமாறு போன்று, இம்மக்கள் நடுவே போரப்போர ஆயிற்று, முதன்மை – மேன்மை பிரகாசிப்பது.

    திறம் அன்றி – அவனுக்குச் சரீரமாய் அல்லாது. திறம் – சரீரம். தெய்வம் மற்று இல்லை – சுதந்தரமாய்த் தனக்கு உரித்தாய் இருப்பது ஒரு தெய்வம் இல்லை. 1தேவர்களுடைய சொரூபத்தை விலக்குகிறார் அன்று, ‘அவனுக்கு விபூதி வேண்டும்’ என்று இருக்கிறவர் ஆகையாலே; அவர்களுடைய சுவாதந்தரியத்தை விலக்குகிறார். 2‘மற்றைத் தேவர்களை அவனுக்குச் சரீரமாகப் புத்தி பண்ணி அடைந்தீர்கோளாகில், அவனுடைய ஆஸ்ரயணத்திலே புகும்; அவர்கள் சுவதந்தரர்கள் என்று புத்தி பண்ணிப் பற்றினீர்கோளாகில், சுவதந்தரமாய் இருப்பதொரு வேறு தெய்வம் இல்லை; 3‘சுவதந்தரப் பொருள் இங்குப் பல இல்லை’ என்றும், 4‘எவர்கள் பிதிரர்களையும் தேவர்களையும் அக்கினியோடு கூடிய பிராமணர்களையும் பூஜிக்கிறார்களோ,  அவர்கள் எல்லா ஆத்துமாக்களுக்கும் அந்தரியாமியாயிருக்கிற விஷ்ணுவையே பூஜிக்கிறார்கள்,’ என்றும் வருவன காண்க. 5பேசுமின் – நான் ‘அவனுக்குச் சரீரமாய் அல்லது சுவதந்தரமாயிருப்பது ஒரு தேவதை இல்லை,’ என்றேன்; ‘இப்படி வேறு ஒருவருக்கும் வசப்பட்டிராத நியமிக்குந் தன்மையையுடைய இவனைத் தனக்குச் சரீரமாகவுடையது ஒரு தெய்வம் உண்டு,’ என்றுசொல்ல வல்லார் உண்டாகில், வாய் படைத்தார் என் முன்னே நின்று சொல்லிக்காணுங்கோள்,’ என்கிறார்.

ஜகத் படைத்து -உமிழ்ந்து -சர்வ திவ்ய செஷடிதங்களாலும் -இவனே பரன்
நிரூபிக்கிறேன் வாதம் பண்ண வாறும் என்கிறார்
பரந்த தெய்வம் பரவி இருக்கிற தெய்வமும் பல் உலகும் படைத்தது
அளந்து
இடந்து
கண்டும் தெளிய கில்லீர்
திருக்குருக்கூர் அவன் திறம் அன்றி -பிரகாரமாக அல்லது மற்று தெய்வம் இல்லை
முடிந்தால் வாதம் செய்ய வாரும்
பரவி போனதே தெய்வங்கள்
நியாமகர் உடன் ஒக்க எடுத்துக் கழிக்கும் படி
கொடி -கொழு கொம்பு இருப்பதால் செடி தரித்து இருக்க –
கொம்பை மறைத்து செடி கொடி வளர –
அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அவன்
நன்றாக பரந்ததால் அந்தர்யாமியாக இருப்பதை மறைத்து
அவனால் சிருஷ்டிக்கப் பட்ட ஒரு தேவதை எடுத்து அவனை போலே பரத்வம் இல்லை சொல்ல வேண்டும்படி
முட்டாளை ஒத்து பேசினால் பண்டிதன் வருந்துவது போலே
தங்கம் குந்துமணி க்கு சமமாக பேசுவது போலே
கை விஞ்சி போனதே
நியாமகர் அடிக்கான சேதனர்களையும் படைத்தது –
சாமான்ய சேதனர் போலே இந்த தேவதைகள்
சிருஷ்டிக்கும் பொழுது க்ரமத்தில்
பிரளயத்தில் மொத்தமாக விழுங்கி -ஆபத்து வரும் பொழுது க்ரமம் பார்க்க ஒண்ணாதே

வாரிக் கட்டிக் கொண்டு போகும் வியாபாரி போலே
கரந்து -வயிற்றில் ஏகதேசத்தில் -உண்டோ என்று இளைத்து காட்டலாம் படி
வெளி நாடு காண உமிழ்ந்து
எல்லை கடந்து மீட்டுக் கொண்டு -திரிவிக்ரமன்
மகா வராகமாய் எடுத்து
கண்ணாலே கண்டு இருந்தும் -கண்டும்
பிரத்யட்ஷம் விட – சாஸ்திரம்
பிரமாணங்கள் -சாஸ்திரம் பிரதமம் –
வேத நூல் ஓதுவது உண்மை அல்ல இல்லை -கண்ணாலே காண்பதை விட உண்மை
ஆதலால் இப்படி அருளுகிறார்
இந்த செஷ்டிதன்களால் அவன் ஒருவனே ஆஸ்ரயநீயன் என்று தெளிவு இல்லாவிடில்
உண்மை அது தான்
அவனை அநீச்வரன் ஆக்குதல் இவர்களை ஈஸ்வரன் ஆக்குவது முடியாது
தெளிவும் கலக்கமும் உண்டே
சர்வ ஸ்ரஷ்டாவும் அல்ல
ஆபத் சாகனும் அல்ல
என்று இருந்தாலும்
தேவதைகள் செய்வதை காணும்
வாய் பெற்ற பிரயோஜனம் என்று ஏத்த
பாதேன -பிரம ருத்ரர் அர்ச்சிதேன திருவடிகள் –
துன்னிட்டு புகலரிய
நாத்தழும்ப ஏத்த
திருக்குருகூரில் பரன்
மனுஷ்யத்வே பரத்வம் விட உயர்ந்தது அர்ச்சாயா பரத்வம்
மேன்மை உடையவன் தாழ விட குணம் மிக்கு
குணாதிக்யம் மிக்கு
சம்சாரத்தில் புக  புக புகர் மிக்கு
பல பிறப்பாய் ஒளி வரும்
சம்சாரிகள் நடுவில் வர்ச் வர பிரகாசம் மிக்கு
திறம் பிரகாரம்
தேவதைகள் இல்லை என்று சொல்ல விலை
பரன் திறம் அன்றி மற்று இல்லை
அடிமை பட்டு கீழ் பட்டு சரீர பூதராய்  உண்டு
விபூதி வேணும் என்று இருப்பார்கள் இவர்கள்
பிரமம் ரூபம் குணம் ,கிடையாது என்பார் மற்றவர்
ஸ்வா தந்த்ர்யம் கிடையாது -தனக்கு உரித்தாக இருப்பவர் இல்லை
அவனுக்கு பிரகாரம் என்று நினைத்து ஆஸ்ரயித்தால் அவனுக்கு போகுமே
சரீரத்துக்கு செய்பவை ஆத்மாவுக்கு சுகம் கொடுப்பது போலே

ஸ்வ தந்தரமாக இல்லையே
அக்னி உடன் ஆராதனம் சர்வ பூத அந்தராணாம் விஷ்ணும் ஏவ யஜந்தி
பேசுமினே வந்து சொல்லிக் காட்டும் என்கிறார்
நியாமகத்வம் இவன் ஒருவனுக்கே
முடிந்தால் சொல்லிப் பாரும் கோள் என்கிறார்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

 நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -4-10-2-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் —

April 3, 2013

நாடிநீர் வணங்கும் தெய்வமும் உம்மையும் முன்ப டைத்தான்
வீடில் சீர்ப்புகழ் ஆதிப்பி ரான்அவன் மேவி உறைகோயில்,
மாட மாளிகை சூழ்ந்தழ காய திருக்குரு கூரதனைப்
பாடி ஆடிப் பரவச் சென்மின்கள், பல்லுல கீர்!ப ரந்தே.

    பொ-ரை : ‘பல வகைப்பட்ட நாடுகளிலும் நகரங்களிலும் உள்ளவர்களே! நீங்கள் விரும்பி வணங்குகின்ற தெய்வங்களையும் உங்களையும் ஆதி காலத்திலேயே படைத்தான், அழிதல் இல்லாத கல்யாண குணங்களையும் புகழையுமுடைய ஆதிப்பிரான். அவன் மனம் விரும்பி வசிக்கின்ற கோயில், மாடங்களும் மாளிகைகளும் சூழ்ந்து அழகு நிறைந்திருக்கின்ற திருக்குருகூர் என்னும் திவ்விய தேசத்தைப் பாடி ஆடித் துதித்துப் பரந்துசெல்லுங்கோள்,’ என்றவாறு.

    வி-கு : ‘உலகீர்! நீர் திருக்குருகூரதனைப் பாடி ஆடிப் பரவிப் பரந்து சென்மின்,’ எனக் கூட்டுக. ‘படைத்தானாகிய ஆதிப்பிரான் அவன் மேவி உறை கோயில்’ என்க. ‘கோயிலாகிய திருக்குருகூர்’ என்க. அன்றி, ‘கோயிலையுடைய திருக்குருகூர்’ எனலுமாம்.மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்’ என்புழிப்போன்று, ஈண்டு ‘உலகு’ என்றது, உலகின் உட்பகுதிகளைக் காட்டிற்று.

    ஈடு : இரண்டாம் பாட்டு. 1அடைகின்ற உங்களோடு, அடையப்படுகின்ற அந்தத் தேவர்களோடு வாசி அற எல்லாரையும் உண்டாக்கினவன் நின்றருளுகையாலே அடையத்தக்கதான திருநகரியை அடையுங்கோள்,’ என்கிறார்.

    நீர் நாடி வணங்கும் தெய்வமும் – 2இயல்பாகவே அமைந்தது ஓர் உயர்வு இல்லாமையாலே அவைதாம் இறாயாநிற்கச்செய்தே. வசன ஆபாசங்களாலும் யுக்தி ஆபாசங்களாலும் நீங்கள் பொரி புறந்தடவி வருந்திச் சேமம் சார்த்தி வைத்து அடைகின்ற தேவர்களையும். கள்ளரைத் தேடிப் பிடிக்குமாறு போலே தேடிப் பிடிக்க வேண்டி இருப்பவர்களாதலின், ‘நாடி’ என்கிறார். ஆடு திருடின கள்ளர்களே அன்றோ இவர்கள்தாம்? 3அணங்குக்கு அருமருந்து என்று அங்கே ஆடு கட்டினவர்கள் ஆகையாலே, தேடிப் பிடிக்க வேண்டுமே? 4‘கள்ளர்

அச்சம் காடு கொள்ளாது,’ என்று தன்னை அடைய வருகிறவர்களையும் தன்னைக் கட்ட வந்தார்களாகக் கொண்டு போகிறபடி. நீர் – இராஜஸராயும் தாமஸராயும் உள்ள நீர். அன்றிக்கே, ‘நீர்’ என்று, அவர்களோடு தமக்கு ஒட்டு அறச் சொல்லுகிறார் என்னலுமாம். ஆக, ‘நீர் நாடி வணங்கும்’ என்றதனால், ‘உங்கள் நினைவு ஒழிய அவர்கள் பக்கல் ஓர் உயிர் இல்லை’ என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

    நீர் வணங்கும் தெய்வமும் உம்மையும் – நீங்கள் வணங்குகின்ற இராஜசராயும் தாமசராயும் உள்ள தேவர்களையும் உங்களையும். முன் படைத்தான் – படைக்கிற இடத்தில் முற்பட அவர்களைப் படைத்துப் பின்னர் உங்களைப் படைத்தான். 1‘உலகங்களைப் படைப்பதற்கு முன்னே பிரமனைப் படைத்தார்’ என்கிறபடியே, பிரமனைப் படைத்துப் பின்பே அன்றோ இவ்வருகு உள்ளாரைப் படைத்தது? அவன் படைத்திலனாகில், நீங்கள் மற்றைத் தேவர்களை அடையும்படி எங்ஙனே?’ என்பார், ‘படைத்தான்’ என்கிறார்.
2
‘அவன் படைத்திலனாகில் எங்ஙனே உண்ண இருப்பீர்கோள்?’ என்றபடி. 3‘உங்களுக்கு இறைமைத்தன்மை உண்டாகும் அன்றே அன்றோ, அவர்களும் இறையவராவது?’ என்பார், ‘உம்மையும் படைத்தான்’ என்கிறார்.

    வீடு இல் சீர் – இயல்பாகவே அமைந்துள்ளதான செல்வத்தையுடையவன். என்றது, ‘நீங்கள் அடைகின்ற தேவர்களுடைய ஐஸ்வரியம் போலே ஒருவனுடைய புத்திக்கு வசப்பட்டதாய், அவன் நினைத்திலனாகில் இல்லையாய், அது தனக்கு அடி கர்மமாய், அந்தக் கர்மம் குறைந்தவாறே அழியக் கூடியது அன்று ஆதலின், ‘வீடு இல் சீர்’  என்கிறது. வீடு – அழிவு. சீர் – செல்வம். அன்றிக்கே, நீங்கள் அடைகின்ற தேவர்களுடைய செல்வம் போலேஅவதியுடன் கூடியிருப்பது அன்று. என்றது, 2‘கர்மம் அடியாய் அதிலே ஒன்று குறையக் குறைதல், பலத்தைக் கொடுக்கின்றவனுடைய திருவருள் குறையக் குறைதல் இல்லாதது.’ என்றபடி. 3‘எல்லாப் பலன்களும் அந்தப் பரம்பொருளிடத்திலிருந்துதான் பெறப்படுகின்றன,’ என்றதே அன்றோ? அன்றிக்கே, ‘வீடு இல் சீர்’ என்பதற்கு, ‘அழிவில்லாத கல்யாண குணங்களையுடையவன்’ என்னுதல். 4‘அவனிடத்தில் எந்தக் குணம் உள்ளதோ, அதுவும் தியானிக்கத் தக்கதே,’ என்கிறபடியே, அவனைப் போன்றே அவன் குணங்களும் உபாசிக்கத் தக்கவை என்னுமிடம் சொல்லுகிறது.

    புகழ் – எல்லாரையும் பாதுகாத்து, அவ்வாறு பாதுகாத்தலால் வந்த புகழையுடையவன். 5பாதுகாப்பதால் வந்த புகழையுடையவன் அன்றோ அடையத் தக்கவன் ஆவான்? ‘கீர்த்திக்குத் தானே இருப்பிடமாக இருப்பவர்,’ என்னக் கடவதன்றோ? ஆதிப்பிரான் – பாதுகாத்துப் புகழைப் படையாமல் பழி படைத்தாலும் விட ஒண்ணாத சம்பந்தத்தை ‘ஆதி’ என்கிற பதத்தால் சொல்லுகிறது. ‘கேவலம் சம்பந்தமே அன்று, உபகாரகன்’ என்பதனைச் சொல்லுகிறது ‘பிரான்’ என்ற சொல். 6உபகாரகனுமாய்

சம்பந்தத்தையுடையனுமாய், கீர்த்தியாளனுமாய். ஐஸ்வர்யம் என்ன, அழியாத கல்யாண குணங்கள் என்ன, இவற்றையுடையவனை ஒழிய, இவை இல்லாதாரை அடையத் தகுதி இல்லை. 1காரண வஸ்துவே அன்றோ உபாசிக்கத் தக்கது? 2‘காரண வஸ்துவே தியானிக்கத் தகுந்தது’ என்னாநின்றதே அன்றோ?

    அவன் மேவி உறை கோயில் – 3அவன் பரமபதத்திலே உள் வெதுப்போடேகாணும் இருப்பது. 4இம் மக்கள் படுகிறத்துக்கத்தை நினைந்து, ‘இவை என் படுகின்றனவோ?’ என்கிற திருவுள்ளத்தில் வெறுப்போடே ஆயிற்று அங்கு இருப்பது. 5‘முத்தன் ஜனங்களின் மத்தியில் இருக்கிற இந்தச் சரீரத்தை நினையாமலே நாலு பக்கமும் சஞ்சரிக்கின்றான்,’ என்கிறபடியே, இங்குத்தைத் துக்கத்தை நினையாது ஒழிய வேண்டுவது, பண்டு துக்கத்தையுடையவனாய் இருந்து இவ்வுலகத்தினின்றும் போனவனுக்கே அன்றோ?’ 6‘இங்குத்தைத் துக்கத்தை நினைக்குமாகில், அனுபவிக்கின்ற சுகத்துக்குக் கண்ணழிவு ஆகாதோ?’ என்னும் கண்ணழிவு இல்லையே அவனுக்கு?

‘பரமபதத்திலும் சமுசாரிகள் படுகிற துக்கத்தை நினைத்துத் திருவுள்ளத்தில் வெதுப்போடேயாயிற்று எழுந்தருளியிருப்பது,’ என்று பட்டர் அருளிச்செய்ய, ‘பண்டிதர்’ என்கிறவர், ‘ஆச்சானும், பிள்ளையாழ்வானும் 2இத்தைக் கேட்டுப் பரமபதத்திலே ஆனந்தத்தால் நிறைந்தவனாய் இருக்கிற இருப்பிலே திருவுள்ளத்திலே ஒரு வியசனத்தோடே இருந்தான் என்கை உசிதமோ என்கிறார்கள்,’ என்று வந்து விண்ணப்பஞ்செய்ய, 3‘‘மனிதர்களுக்குத் துக்கம் வருகின்ற காலத்தில் தானும் மிகவும் துக்கிக்கின்றான்’ என்றது, ‘குணப் பிரகரணத்திலேயோ, துக்கப் பிரகரணத்திலேயோ?’ என்று கேட்கமாட்டிற்றிலீரோ? 4இது குணமாகில், ‘குணம்’ என்று பேர் பெற்றவற்றில் அங்கு இல்லாதது ஒன்று உண்டோ?’ என்று அருளிச்செய்தார். ‘எல்லாக் கல்யாண குணங்களையும் இயல்பாகவேயுடையவன்,’

என்னக் கடவதன்றோ? 1தன் இச்சை ஒழியக் கர்மம் காரணமாக வருபவை இல்லை என்னுமத்தனை போக்கி, திருவருளின் காரியமாய் வருமவை இல்லை எனில், முதலிலே சேதனன் அன்றிக்கே ஒழியும். 2‘அந்தப் பரம்பொருள் உயிர்க்கூட்டம் எல்லாம் பிரகிருதியில் இலயப்பட்டிருக்கும் காலத்தில் தான் தனியாய் இருந்துகொண்டு துக்கத்தை அடைந்தான்,’ என்றது, நித்தியவிபூதியும் குணங்களும் உண்டாயிருக்கச்செய்தே அன்றோ?

    ஆதிப்பிரான் அவன் மேவி உறைகோயில் – 3பரமபதத்தில் தன்னில் குறைந்தார் இல்லாமையாலே, அவ்விடத்தை விட்டு, நல்ல படுக்கையையும் போகத்துக்கு ஏகாந்தமானவற்றையும் காற்கடைக்கொண்டு, குழந்தையினுடைய தொட்டிற்காற்கடையிலே கிடக்கும் தாயைப் போலே, காப்பாற்றுவாரை விரும்புமவர்களான இம் மக்கள் இருக்கிற இடமாகையாலே விரும்பி வசிக்கும் இடம் இவ்விடம் ஆயிற்று. மாட மாளிகை சூழ்ந்து அழகாய திருக்குருகூர் – மாடங்களாலும் மாளிகைகளாலும் சூழ்ந்து காட்சிக்கு இனியதாய் இருக்கும் திருக்குருகூர். 4உங்களுக்குதான் நல்ல தேசம் தேட்டமே; ‘முத்தனாகிற

பேற்றினைக் கொடுக்கும் தேசம், என்று தோற்றுகிறதில்லையோ?’ என்றபடி. அதனைப் பாடி ஆடி – பிரீதியினாலே தூண்டப்பட்டவராய்க்கொண்டு பாடி, உடம்பு இருந்த இடத்தில் இராமல் ஆடி, கிரமமின்றியே கூப்பிட்டுக் கொண்டு. 1இதனால், ‘அதனுள் நின்ற ஆதிப்பிரான்’ என்ற இடம் மிகை என்கிறார். என்றது, 2‘பகவான் எழுந்தருளியிருக்கும் ஊரில் வசிக்கக்கடவன்,’  3‘இந்தத் தேசமானது, புண்ணியத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது; விரும்பியனவற்றை எல்லாம் கொடுக்கக் கூடியது. என்கிறபடியே, இதுதானே பேறு,’ என்றபடி. 4அந்தத் தேசம் என்றால் தம் திருவுள்ளம் இருக்குமாறு போலே இருக்கும் என்று இருக்கிறார்காணும் எல்லார்க்கும்.

    பல் உலகீர் – ஒருவன் சமித்தைக் கையிலே உடையவனாய் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியவனாய் வர, அவனுக்கு நலத்தை உபதேசம் செய்கிறார் அல்லர்; ‘இவை என்ன உலகியற்கை!’ என்று, உலகம் கிலேசப்படுகிறபடியைக் கண்டு எல்லார்க்கும் சொல்லுகிறாரே அன்றோ? ஆதலால், ‘உலகீர்’ எனப் பொதுவில் அழைக்கிறார். பரந்தே – 5‘பெரிய திருநாளுக்கு எல்லாத் திக்குகளினின்றும்

வந்து ஏறுமாறு போன்று, பல திக்குகளினின்றும் பாடி ஆடிப் பரவிச் சென்மின்கள்.

‘விரும்பினவை எய்தும்; வினையனைத்தும் தீரும்;
அரும்பரம வீடும் அடைவீர் ;- பெரும்பொறிகொள்
கள்ளம்பூ தங்குடிகொன் காயமுடை யீரடிகள்
புள்ளம்பூ தங்குடியிற் போம்.’

  என்ற திவ்விய கவியின் திருவாக்கு நினைவு கூர்தல் தகும்.

4. ‘சமுசாரிகள் பாடி ஆடுவார்களோ?’ என்ன, அதற்கு விடை
அருளிச்செய்கிறார், ‘அந்தத் தேசம்’ என்று தொடங்கி.

  ‘வளந்தழைக்க உண்டால்என்? வாசம்மணந் தால்என்?
தெளிந்தகலை கற்றால்என்? சீசீ! – குளிர்ந்தபொழில்
தண்குருகூர் வாவிச் சடகோபன் ஊர்எங்கள்
வண்குருகூர் என்னாத வாய்.’

ஆஸ்ரயிகிற உங்களையும் அவர்களையும் வாசி அற படைத்தவன்
ஓட்டை ஓடம் ஒழுகல் ஓடம் -இரண்டும் முழுகுமே

ஸ்பஷ்டமாக பரத்வம் ஸ்தாபித்து அருளுகிறார் இதில் –
காரணத்வம் பிரதி பாதித்து முதல் பாசுரத்தில்
ஆஸ்ரயக்கிற உங்களையும் ஆஸ்ரயிக்கும் தேவதைகளும் படைத்தவன் நின்று அருளும்
நாடி நீர் வணங்கும் தெய்வம் –
உம்மையும் முன் படைத்தான் –
வீடில் சீர் புகழ் ஆதிப் பிரான் -முடிவில்லாத கல்யாண குணங்கள் உடைய
மேவி விரும்பி எழுந்து அருளி இருக்கும்
திருக் குருகூர் அதனையே பாடி ஆடும் கோள்
அவனை சொல்லாமல் திவ்ய தேசமே அமையும்
வசன யுக்தி ஆபாசங்களாலும் -ஆராதிக்கிற
நீர் நாடி வணங்கும் –
உண்மையாக ஒன்றும் இல்லை -பேணிலும் -மிடுக்கு இல்லாத
வசன ஆபாசம் இல்லாதவற்றை சொல்லி
யுக்தி ஆபாசம் -கோணா மாணா யுக்திகளை கல்பித்து சொல்லி
அவைகளுக்கு மேன்மை இன்றி -அவையே இறாய்க்கும் -படி –
நாளைய முதல் அமைச்சரே போஸ்டர் அடித்து அவனுக்கே கேடு விளைத்து –
கொண்டாட்டமும் ஆபத்து விளைக்குமே
வசன ஆபாசங்கள்’ என்றது, ‘ஏக ஏவ ருத்ர: ந
த்விதியாய தஸ்தே’ என்பது போன்றவைகளை. ‘யுக்தி ஆபாசங்கள்’ என்றது,
‘கிருஷ்ணனுக்கு வரங்கொடுத்தான்’ என்பது போன்றவைகளை. ஆபாசம் –
போலி. போலி வசனங்கள், போலி உத்திகள். ‘பொரி புறந்தடவி’ என்றது,
புறஞ்சுவர் கோலஞ்செய்தலைக் குறித்தபடி.
மேலே தடவி
பொம்மைகள் காஞ்சி புரத்தில் -குதிரை சாணம் வைத்து பண்ணி மேலே பூசி வைக்க –

நாடி நீங்கள் தான் நாடுகிறீர்கள்
தேடிப்பிடிக்குமா போலே -கல்லறை தேடிண்டு போவது போலே
ஆடு திருடிய கள்ளர்கள் இவர்கள் இ றே
‘ஆடு திருடியது எங்கே?’ என்ன. ‘அணங்குக்கு’ என்று தொடங்கி அதற்கு
விடை அருளிச்செய்கிறார். ‘ஆடு கட்டினவர்கள்’ என்றது, ‘ஆட்டினைக்
கட்டுவித்துக்கொண்டவர்கள்’ என்றபடி. பெரியவர்களுக்குத் தெரியாமல், சிறியவர்களைக் கொண்டு
ஒன்று வாங்கினால் அவர்களைக் கள்ளர் என்று கூறப்படும் வழக்கு
உண்டேயன்றோ?

இவனை ஆஸ்ரயிக்கிற வருபவனை -தன்னை கட்ட வந்தவர்கள்
நீர் -தமக்கு ஓட்டற சொல்லுகிறார்
உங்கள் பிரதி பத்தி ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை
தேவதைகள் -ராஷசர் தாமசர்
முன் படைத்தான் -முற்பட அவர்களை ஸ்ருஷ்டித்து
பரன் சென்று சேர் திருவேம்கடம் போலே
பிரம்மாவை சிருஷ்டித்து
முன்னால் படைத்திலன் ஆகில் -எப்படி நாடுவீர்
வீடு இல் சீர் -மற்றவர் புத்தி அதீனமாய் -கர்மம் அடியாக அன்றி ஸ்வதஸ் சித்தமான புகழ்
அவன் ஒருவனுக்கு மட்டும்
ருத்ரன் ஈச -நியமிக்க பட்டவன்
பகவான் ஈஸ்வரன் -வரஸ் பிரத்யயம்
ஈஸ் நியமனம்
நியமன சாமர்த்தியம் ஸ்வா பிகமாக இயற்கையாக உள்ளவன்
மற்றவர்களுக்கு காரணத்தாலே
அழிக்கிறவன் ஹரதி -ருத்ரன்
நாராயணன் ஹரி -இதே அர்த்தம் -ஸ்வாபிக -நிச் பிரத்யயம் –

ஹரிகி சப்தம் நாராயணன் ஒருவனுக்கே பொருந்தும்

வ்யாகரணமே இப்படி நிர்ணயிக்க
சாவதி முடிவை உடையது அல்ல
கர்மம் அடியாக இன்றி
பிரம்மா கல்பம் முடிந்து –
பலம் அனைத்தும் அவன் இடத்தில் இருந்து தான் ஞானம் சக்தி பரி பூரணமாக இருக்க
வீடில் சேர் புகழ் -நித்ய சித்தமான கல்யாண குணங்கள்
அவனை போலே குணங்களும் உபாஸ்யம்
அனைவரையும் ரஷணததால் வந்த புகழ்
புகழுக்கு எல்லாம் ஒரே இருப்பிடம்
ஆதி பிரான் -ராஷிக்கா விடிலும் பிராப்தி உடையவன்
பிரான் உபகாரகன்
இதர தேவதை ஆஸ்ரயிக்க கூடாதே
ஐஸ்வர்யம் நித்ய சித்தமான கல்யாண குணங்கள் உடையவன்
மேவி -பரம பதத்தில் கூட துக்கம்
உண்டது உருக்காட்டாதே அங்கே -அந்தமில் -பேரின்பம் உள்ள ஸ்தானம் ஆகிலும்
சம்சாரிகள் படுகிற கிலேசம் அனுசந்தித்து இவன் என்ன படுகிறதோ
இங்கே மேவி பொருந்தி இருக்கிறான் –
இங்குத்தை துக்கம் நினையாத நோபஜனம் ஸ்மரம் முக்தன் –

பண்டு துக்கித்து -சம்சாரத்தில் நின்று போனவனுக்கு இது –
அங்கு சுகம் அனுபவிக்க இத்தை மறக்கிறான்
இந்த கண் அழிவு இல்லையே இவனுக்கு
ஆனந்தம் – எதிர் தட்டு துக்கம் -அகில ஹேய பிரத்யநீகன் தானே அவன்
துக்கம் வருமா அவனுக்கு -விசாரம்
பட்டர் அருளிய சமாதானம் –
சம்சாரிகள் படும் கிலேசத்தை -பரமபதத்திலும் எம்பெருமான் அனுசந்தித்து வெறுப்புடன் எழுந்து அருளி துக்கித்து
ஆச்சானும் பிள்ளை பிள்ளை ஆழ்வானும் கேட்டு -உசிதமோ ஆனந்தம் எல்லை மீறி செல்லும் ஸ்தானம்
தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டு போக
கேட்ட பண்டிதர் பட்டர் இடம் விண்ணப்பம் செய்ய
வ்யசேநாம் மனுஷ்யாணாம் -பெருமாள் திருக்கல்யாண குணங்களை அயோத்யா வாசிகள் சொல்லிய வார்த்தை –

குடி மக்கள் துக்கம் ஆனந்தம் பெருமாள் அடைய -குணமா தோஷமா -இது –
துக்கம் தனக்கு வந்த கஷ்டத்துக்கு துக்கப் படுவது தோஷம்
பிறருக்கு பட்ட துக்கம் கண்டு குணம் தானே இது
இடுக்கண் வரும் கால் நகுக -வள்ளுவர்
தவளை பாம்பின் வாயில் துக்கம் பட்டதை கண்டு ஆழ்வான் மோகித்தது குணம் தானே
இது குணம் ஆகில் -அங்கு இருப்பதில் என்ன குறை –
சமஸ்த கல்யாண குணங்கள் உடன் கூடியவன் என்பதால் இதுவும் உண்டே
தனது இச்சை ஒழிய கர்ம நிபந்தனம் இன்றி –
இது கூட இல்லாமல் இருந்தால் அதேனதுக்கு ஒக்குமே
ந நமேதா தனியாக இருப்பதாக அவனை -வேதாந்தம் சொல்லி

தன்னில் குறைந்தார் இல்லாதாகையாலே
படுக்கையும் போகத்துக்கு எகாந்தமனவற்றையும் விட்டு
ரஷக அபேஷமான சம்சாரிகள் பக்கல்
குழந்தை பக்கம் உள்ள தாய் போலே
முக்த ப்ராயர் தேசம்
ஆதிப்பிரான் -வேண்டாம் குருகூர் திவ்ய தேசம் போதுமே
விஷ்ணு ஆயதனோ வச -கோயில் இல்லா ஊரில் குடி இருக்க வேண்டாம்
திருநாரயணபுரத்தில் குடில் கட்டி
பாடி ஆடி -அக்ரமாக

தன்னைப் போலே அனைவருக்கும் இருக்கும் என்று நினைத்து

விரும்பினவை எய்தும்; வினையனைத்தும் தீரும்;
அரும்பரம வீடும் அடைவீர் ;- பெரும்பொறிகொள்
கள்ளம்பூ தங்குடிகொன் காயமுடை யீரடிகள்
புள்ளம்பூ தங்குடியிற் போம்.’

  என்ற திவ்விய கவியின் திருவாக்கு நினைவு கூர்தல் தகும்.

சமுசாரிகள் பாடி ஆடுவார்களோ?’ என்ன, அதற்கு விடை
அருளிச்செய்கிறார், ‘அந்தத் தேசம்’ என்று தொடங்கி.

  ‘வளந்தழைக்க உண்டால்என்? வாசம்மணந் தால்என்?
தெளிந்தகலை கற்றால்என்? சீசீ! – குளிர்ந்தபொழில்
தண்குருகூர் வாவிச் சடகோபன் ஊர்எங்கள்
வண்குருகூர் என்னாத வாய்.’

  என்றார் திவ்விய கவி.

பல்லுலகீர் அனைவருக்கும்
கிருபையால் அனைவருக்கும் அருளுகிறார்
பெரிய திருநாளுக்கு சர்வ திக்குகளில் இருந்து வருவது போலே வாறும் என்கிறார்

 

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

 நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருப்பல்லாண்டு -3–வாழாட் பட்டு உள்ளீரேல்—ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம் –

April 2, 2013

வாழாட் பட்டு உள்ளீரேல் வந்து மண்ணும் மணமும் கொண்மின்
கூழாட் பட்டு நின்றீர்களை எங்கள் குழுவினில் புகுதல் ஓட்டோம்
ஏழாட் காலும் பழிப்பிலோம் நாங்கள் இராக்கதர் வாழ் இலங்கை
பாழாளாகப் படை பொருதானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே -3-

வாழ் ஆள்-கைங்கர்ய ரூபமான போகத்துக்கு
பட்டு -பொருந்தி
உள்ளீரேல்  -இருப்பீர்கள் ஆனால்
வந்து -விரைவாக வந்து
மண்ணும் -திரு முளைத் திரு நாளுக்குப் புழுதி மண் சுமக்கையும்
மணமும்  -அந்தக் கல்யாணத்துக்கு அபிமாநியாய் இருக்கையும்
கொண்மின் -நீங்கள் ச்வீகரியும் கோள்
கூழ் -சோற்றுக்காக
ஆள் பட்டு -அடிமை ஓலை எழுதிக் கொடுத்து
நின்றீர்களை -கண்ட இடம் எங்கும் நிற்கிற உங்களை
எங்கள் குழுவினில் -அநந்ய ப்ரயோஜனரான எங்கள் திரளிலே
புகுதல் ஓட்டோம் -சேர ஓட்டோம்
உங்கள் திரளுக்கு வாசி என் என்ன –
ஏழாட் காலும்-முன் ஏழ் பின் ஏழ் நடு ஏழ் ஆகிய இருப்பதொரு தலைமுறையிலும்
பழிப்பிலோம் -ப்ரயோஜன பரர் என்றும் -சாதனாந்த பரர் என்றும் -பழிக்கப் படாதவர்கள் என்ன
நாங்கள்
அது உங்கள் தொழில் கண்டு அறிய வேணும் என்ன
இராக்கதர் வாழ் -இராட்ஷசர் வர்த்திக்கிற
இலங்கை -இலங்கையானது
பாழாளாகப் -ஆள் பாழாம் படியாக
படை -யுத்தத்திலே
பொருதானுக்கு-அன்று எதிரிகள் அம்பு மார்விலே தைக்கும்படி பொருதவனுக்கு
பல்லாண்டு கூறுதுமே -இன்று இருந்து மங்களா சாசனம் பண்ணிப் போருவோம்
சிலர் நாங்கள் என்கிறார் –

————————————————————————————————
அவதாரிகை –

கீழ் இரண்டு பாட்டாலே தாம் திருப்பல்லாண்டு பாடினார்
இனிமேல் தம்முடைய மங்களா சாசனத்தாலே தமக்கு பர்யாப்தி பிறவாமையாலே
சதுர்விதா பஜந்தே மாம் -என்கிறபடியே -ஐஸ்வர்ய கைவல்ய பகவத் சரணார்திகள்
மூவரையும் கூட்டிக் கொள்வாராக நினைத்து -அதில் மங்களா சாசனத்துக்கு பகவத் ப்ராப்தி காமர்
ப்ரத்யாசன்னர் ஆகையாலே அவர்களை அழைக்கிறார் -ஏகஸ் சாது ந புஞ்ஜீத -என்கிற
ந்யாயத்தாலே -இம் மங்களா சாசன ரசம் எல்லாரும் புஜிக்க வேணும் என்கிற நினைவாலே
அழைக்கிறார் என்றுமாம்
அவர்களோடே கூட மங்களா சாசனம் பண்ணுகை தமக்கு தாரகம் ஆகையாலும் என்றுமாம் –
அடியார்கள் தங்கள் இன்பமிகு பெரும் குழுவு கண்டு -என்றும் –
அடியார்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ -என்றும்
கண்ணாலே காண்கையும் -அத் திரளிலே புகுருகையும் -இவை எல்லாம் உத்தேச்யமாய் இ றே இருப்பது

————————————————————————————————
வியாக்யானம்-

வாழ் ஆள் -என்று
நிரதிசய ஸூக ரூபமான வ்ர்த்தியைச் சொல்லுகிறது
வ்யதிரிக்த விஷயங்களில் அடிமை -துராராதனம் ஆகையாலும் -துஸ்சகம் ஆகையாலும் –
அத்யல்ப பலம் ஆகையாலும் -துக்க ரூபமாய் இ றே இருப்பது
சர்வம் பரவசம் துக்கம் -சேவாஸ் வவ்ருத்தி -என்னக் கடவது இ றே
இவ்விஷயம் தன்னிலும் ப்ரயோஜனாந்த பரராய் இழிந்தால் பலம் பந்தகம் ஆகையாலும்
அநந்ய பிரயோஜநரோ பாதி -அநவரத பாவனையும் -அந்திம பிரத்யமும் -வேண்டுகை யாலும்
துக்க ப்ராயமுமாய் இருக்கும் -சாதனாந்தர நிஷ்டனுக்கும் கர்த்தவ்ய புத்தியாலே ரசம் இல்லை –
இக்குறைகள் ஒன்றும் இன்றிக்கே -ப்ராப்த விஷயத்தில் தன்னைப் பேணாதே பர ச்ம்ர்த்தியை ஆஸாசிக்க
சர்வ நிரபேஷனான ஈஸ்வரன் இத்தைக் கண்டு -இதொரு ப்ரேம ஸ்வா பம் இருந்தபடி என் –
என்று ப்ரீதனாக -இவனுக்கு அந்த பரிதியே புருஷார்த்தமாய் இ றே இருப்பது –

பட்டு -எனபது
உவரிக்கடலில் முத்துப் பட்டது என்னுமா போலே -நான் -எனக்கு -என்று இருக்கிற
சம்சாரத்திலே பகவத் ச்ம்ர்த்தியை ஆசாசிக்கும்படி கை ஒழிந்து இருப்பார் சிலரை
பெறுகையாவது அலாப்ய லாபம் என்னும் இடம் தோற்ற அருளிச் செய்கிறார்
நின்றீர்
வாயு பரவசமாய் திரிகிற த்ர்ணம் போலே கர்ம பரதந்த்ரனாய் திரிகிற சம்சார சேதனனுக்கு
பகவத் ஜ்ஞான பூர்வகமாக தத் ச்ம்ர்த்தியை ஆசாசிக்கப் பெற்றால் இ றே ஸ்திதி உண்டாவது –
உள்ளீரேல்
ஸ மஹாத்மா ஸூ துர்லப -என்று அநந்ய பிரயோஜனரை கிடையாது என்று சர்வேஸ்வரன் கை விட்ட
சம்சாரம் ஆகையாலே மங்களா சாசனத்துக்கு ஆள் தேட்டமாய் இ றே இருப்பது
நாக பாசத்தில் அன்று அடைய மோஹித்துக் கிடக்க திருவடியும் ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானும்
பிராணன் உடையார் உண்டோ -என்று தேடினால் போலே சம்சாரத்தில் ஸ்வரூப ஞானம் உடையார்
தேட்டமாய் இ றே இருப்பது –
இந்த யதி -சப்தத்தாலே -சம்சாரத்தில் வைஷ்ணத்வம் துர்லபம் என்றது ஆய்த்து

அநந்ய பிரயோஜனரான வைஷ்ணவர்களும் -நம்மை விரும்புவார் சிலர் உண்டாவதே -என்று

சந்நிஹிதராக வந்து அவர்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வாபவம் ஆராய்வதற்கு முன்பே அவர்களோடு
கலந்துகொடு நிற்க வேண்டும்படியான த்வரை சொல்கிறது
மண்ணும் மணமும் கொண்மின் -என்கிறார் –
மண்ணுக்கும் மணத்துக்கும் உரியார் அந்தரங்கரான அடியார் இ றே
அடிமை விலையோலை எழுதும் பொழுதும் -மண்ணுக்கும் மணத்துக்கும் உரியனாக வேணும்
என்று இ றே எழுதுவது –
மண்ணாவது -ஸ்வாமிக்கு ஒரு மங்களம் உண்டானால் அங்குரார்ப் பணத்துக்கு புழுதி மண் சுமக்கை
அந்த ந்யாயத்தாலே இ றே நம் ஆழ்வார்களுக்கு அது க்ர்த்யம் ஆகிறது
மணமாவது -அந்த கல்யாணத்துக்கு தான் அபிமாநியாய் இருக்கை
இவ்விரண்டும் சர்வ கைங்கர்யத்துக்கும் உப லஷணம்
கொண்மின் -என்ற இடத்தால் -வாங்குமின் என்னாது கொள்மின் என்றது –
அடிமை செய்யுமிடத்தில் கிடந்தானை கண்டேறுகை-ஸ்வ தந்த்ரனாகை -யன்றிக்கே  சிலர் தரக் கொள்ள
வேணும் யென்கையும் -தருமவர்களும் -உங்களதான அடிமையை நீங்கள் ச்வீகரியும் கோள்
என்று சீரிதாகக் கொடுக்கக் கடவர்கள் யென்கையும் ஆகிற சாஸ்த்ரரர்த்தையும் வெளியிடுகிறது

கூழ் ஆள் இத்யாதி
இவர் அழைத்த வாசி அறியாதே பிரயோஜனாந்தபரர் அடையப் புகுர தொடங்கிற்று –
அவர்களை நிஷேதிக்கிறார் -கூழ் ஆள் -என்று சோற்றுக்காக யாரேனுக்கும் தன்னை
எழுதிக் கொடுக்கை -இது பிரயோஜனாந்த பரருக்கும் உப லஷணம் -தன்னை பகவத் தாஸ்ய
ஏக போகன் -என்னுமிடம் அறியாதே பிரயோஜனாந்தரங்களைக் குறித்து அவன் தன்னையே
ஆஸ்ரயிக்கிறார்கள் இ றே –
கூழ் ஆள் -என்று அநந்ய பிரயோஜனராய் இழிந்து பிரயோஜநாந்தரங்களை வேண்டிக் கொள்ளும்
இரு கரையரைச் சொல்லுகிறது -என்றுமாம் –
பட்டு -என்றது
அகப்பட்டேன்  -என்றபடி –
அதாவது பந்தகம் ஆகையாலே -ஸ்வரூப விரோதியாய் அனர்த்தததை பண்ணும் என்னுமத்தாலே சொல்லுகிறது –
நின்றீர்களை -பஹூ வசனத்தாலே -உள்ளீரேல் -என்று தேட வேண்டாதே பார்த்த பார்த்த
இடம் எங்கும் பிரயோஜனாந்த பரராய் இருக்கை

எங்கள் குழு -என்று
இத் திரளுக்கு உண்டான வ்யாவ்ர்த்தி தோற்ற அருளிச் செய்கிறார் –
தேகாத்ம அபிமாநிகள் -தேவதாந்திர ப்ரவணர் -இவ்விஷயம் தன்னிலே புகுந்து
பிரயோஜநாந்தரங்களை அபேஷிப்பார் -அநந்ய ப்ரயோஜனராய் சாதனாந்தரங்களிலே
அநந்ய பரராய் இருப்பார் ஆகிற திரள்கள் எல்லாவற்றிலும் வ்யாவர்த்தமாய் அன்றோ
எங்கள் திரள் இருப்பது என்கிறார் –
புகுதல் ஓட்டோம் –
ஆரே புகுவார் -என்று ப்ரார்த்திக்கிற இவர் -நிர்த்தயரைப் போலே புகுதல் ஒட்டோம்
என்பான் என் என்னில் -வசிஷ்டன் பரம தயாளன் ஆனாலும் சண்டாளனை அக்நி
கார்யத்திலே கூட்டிக் கொள்ளான் இ றே
இத்தால் அநந்ய பிரயோஜனருக்கு பிரயோஜன பரரோட்டை சஹ வாஸம் அசஹ்யமாய்
இருக்கும் என்றது ஆய்த்து
எங்கள் திரளில் காட்டிலும் உங்கள் திரளுக்கு வாசி என் என்னில் –
ஏழ் ஆள் காலும் பழிப்பிலோம் -என்கிறார்
ஏழ் ஆள் -என்று தமக்கு கீழே ஒரு மூன்றும் -மேலே ஒரு மூன்றும் -தாமுமாக ஏழு படியைச் சொல்லுகிறது
இஸ் சமுதாயத்தை பற்றி சாஸ்திரங்கள் சப்த சப்த ச சப்த -என்று இந்த ஏழையும்
இதுக்கு கீழே ஓர் ஏழையும் -இதுக்கு மேலே ஓர் ஏழையும் -ஆக இருப்பதொரு படி காலைச் சொல்லுகிறது

தசபூர்வாந்த சாபரா நாத்மா நஞ்சைக விம்சதிம் பங்க்திஞ்ச புநாதி -என்று முக பேதேன
சாஸ்திரம் சொல்லிற்று –
ஏழாட் காலும் -என்கிற சப்தம் இவ்வளவை நினைக்கிறது -இத்தால் ஒரு சந்தாநத்திலே
ஒருவன் அநந்ய பிரயோஜனன் ஆனால் அவனைப் பற்ற பகவத் பிரபாவம் சம்பந்தி
சம்பந்திகள் அளவும் செல்ல கீழும் மேலும் வெள்ளம் இடுகிறது
பழிப்பிலோம் –
விஷயாந்தர ப்ராவண்யம் என்ன -தேவதா ந்தர பஜனம் என்ன -இவை தூரதோ நிரச்தம்
ஆகையாலே பதர் கூட்டித் தூற்ற வேண்டா
இனி அநந்ய ப்ரயோஜனராய் அநந்ய சாதநராய் இருப்பாருக்கு பழிப்பு ஆவது
பிரயோஜனாந்தர பரதையும் சாதநாந்தர பரதையும் இ றே
அவற்றை உடையோம் அல்லோம் என்கிறார்
நாங்கள்
எங்கள் குழுவு -என்ற போதை செருக்குப் போலே பகவத் விஷயீ காரத்தால் வந்த செருக்கு
தோற்ற சொல்லுகிறார் –
உங்கள் ஸ்வரூபம் நீங்கள் சொன்ன அளவில் விஸ்வசித்து இருக்குமத்தனை யளவு
யடியோம் அல்லோம் -உங்கள் வ்ர்த்தி விசேஷத்தைக் கொண்டு உங்களை அறிய வேணும் என்ன –
அது நீங்கள் அறியும் புடை யல்ல -எங்கனே என்னில் -ஒரு கார்யப்பாடாக உள்ள அமங்களங்கள்
போக மங்களா சாசனம் பண்ணும்படி யாதல் -இல்லாத மங்களங்கள் உண்டாக வேணும் என்று
மங்களா சாசனம் பண்ணுதல் செய்யும் அளவு இ றே நீங்கள் அறிவது -முன்பு வ்ய்ர்த்தமாய்
கழிந்த செயலுக்கு இன்று இருந்து வயிறு பிடிக்கும் திரள் காண் எங்களது
இராக்கதர் வாழ் இலங்கை –
துர்வர்க்கம் களித்து வர்த்திக்கும் தேசம்
புறம்பே போய் பர ஹிம்சை பண்ணி -குளவிக் கூடு போலே திரண்டு -கடலையும்
மதிளையும் அரணாக்கி அமணக் கூத்தடிக்கும் தேசம் என்கை
இலங்கை தான் விபீஷண விதேயம்  இ றே -இலங்கை பாழ் ஆக என்னாதே -இலங்கை ஆள் பாழ் ஆக என்றது –
இனி ந நமேயம் என்ற ராவணனையும் அவனுடைய அதிக்ரமத்துக்கு துணையான ராஷசரையும்
அழியச் செய்து -ஸ்ம ஸா ந சத்ரு ஸீ பவேத் -என்று பிராட்டி அருளிச் செய்த படியே
அவ் ஊரை மூலையடியே போம் படி பண்ணினான்
படை பொருதானுக்கு –
இப்படி செய்தது ஈஸ்வரத் பெடாரான சங்கல்ப்பத்தால் அன்றிக்கே எதிரிகள் அம்பு மார்விலே
தைக்கும்படி பொருதவனுக்கு
பல்லாண்டு கூறுதுமே
அப்போதை கையும் வில்லுமாய் சீறிச் சிவந்து எதிரிகள் மேலே வியாபாரிக்கும் போதை
ஆகர்ஷகமான வடவு அழகுக்கு மங்களா சாசனம் பண்ணிப் போருவோம் சிலர் காண் நாங்கள் -என்கிறார்

ராகவார்த்தே பராக்ராந்தாந ப்ரானே குருதே தயாம் -என்கிறபடியே அக்காலத்தில்
முதலிகளுக்கு அம்புக்கு இறாய்க்கப் பணி போருகையாலே அக்காலத்திலே
மங்களா சாசனம் பண்ணுவாரைப் பெற்றது இல்லை -பிராட்டி பிரிந்த போதே நம்
குடி இருப்பு பெற்றோம் என்ற ப்ரீதியாலே பிரமாதிகள் அந்ய பரர் ஆனார்கள் –
அக்காலத்தில் மங்களா சாசானம் பண்ணப் பெறாத குறை தீர இன்று இருந்து
மங்களா சாசனம் பண்ணுவோம் சிலர் காண்  நாங்கள் -என்கிறார் –

————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -4-10-1-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் —

April 2, 2013

ஈடு : 1ஒரு நிலத்திலே ஒரு கூறு உவர்ந்து கிடக்க மற்றைக் கூறு விளைவதும் அறுப்பதுமாய் இருக்குமாறு போலே, நித்திய விபூதியும் நித்தியசூரிகளும் பகவத் அனுபவமே பொழுது போக்காகச், சொல்லாநிற்க, இவ்வுலகமாகிற பாலை நிலத்தில் உள்ளார் சிற்றின்பங்களிலே ஈடுபாடுடையவர்களாய் இவற்றினுடைய லாபாலாபங்களே பேறும் இழவுமாய்ப் பகவானிடத்தில் விருப்பு இல்லாதவர்களாய்த் துன்பப்படுகிற படியை நினைத்து, ‘அவர்களைத் திருத்துவோம்’ என்று பார்த்து, சர்வேசுவரன் உளனாய் இருக்க நாம் இருந்து துன்பப்பட வேண்டுமோ?’ என்று, ‘தேவர் உள்ளீராய் இருக்க, இவர்கள் இப்படி நோவுபட விட்டிருக்கை போருமோ?’ 2இவர்களையும் திருத்தி நல்வழி போக்கவேண்டும்.’ என்று அவன் திருவடிகளிலே சரணம் புக, அவன் இவரை நோக்கி, ‘நம் குறையன்றுகாணும்; இவர்கள் அறிவில்லாத பொருள்களாயிருக்க நாம் நினைத்தபடி காரியங்கொள்ளுகிறோம் அல்லோமே? அறிவுடையராய பின்பு இவர்கள் பக்கலிலேயும் 3ருசி உண்டாக வேண்டுங்காணும்.

ருசி உண்டாகவேணுங்காணும்’ என்றது, ‘ருசி முன்னாகப் போகாமையாலே
வைதிக புத்திரர்கள் மீண்டார்களேயன்றோ? என்றபடி.

  ‘தாளாற் சகங்கொண்ட தாரரங் கா!பண்டு சாந்திபன்சொல்
கேளாக் கடல்புக்க சேயினை மீட்டதுங் கேதமுடன்
மாளாப் பதம்புக்க மைந்தாரை மீட்டதும் மாறலவே
மீளாப் பதம்புக்க மைந்தரை நீயன்று மீட்டதற்கே?’

  என்பது திருவரங்கத்துமாலை.

மீண்டு வருதல் இல்லாத தன்மையையுடைய மோக்ஷத்தைப் பெறும்போது; நாமும் உம்மைப் போன்று ஆவன எல்லாம் செய்து பார்த்தோம்; முடியாமையாலே கண்ணநீரோடேகாணும் கை வாங்கினோம்,’ என்ன,

‘இவர்களுக்கும் ருசி இல்லையேயானாலும் பேற்றுக்கு வேண்டுவது இச்சை மாத்திரமேயாயிற்று; ஆன பின்பு, இந்த இச்சையையும் தேவரீரே பிறப்பித்துக் கொள்ளுமித்தனை அன்றோ?’ 1என்று, ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், துரியோதனாதியர்களை அழியச்செய்து, வெற்றி கொண்டு நிற்கச்செய்தே, துரியோதனாதியர்கள் பக்கல் உண்டான அன்பினாலே உதங்கன் வந்து, ‘உனக்குச் சம்பந்தம் ஒத்திருக்க, பாண்டவர்களிடத்தில் அன்புள்ளவனாய்த் துரியோதனாதியர்களை அழியச் செய்தாயே?’ என்ன, ‘அவர்களை ஆந்தனையும் பொருந்த விட்டுப் பார்த்தோம்; அவர்கள் ‘பந்துக்கள் வாழ்ந்தால் நாங்கள் வாழோம்!’ என்ற பின்பன்றோ நாம் அவர்களை அழியச்செய்தது?’ என்ன, ‘நீ எல்லாப் பொருள்களையும் நியமிக்கின்றவனான பின்பு அவர்களுக்கு இசைவைப் பிறப்பித்துப் பொருந்தவிட்டுக் கொள்ளாது விட்டது என்?’ என்று அவன் நிர்ப்பந்தித்தாற்போலே, இவரும் நிர்ப்பந்திக்க, ‘சேதநரான பின்பு ருசி முன்பாகச் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தோம் இத்தனைகாணும்; அது கிடக்க, உமக்குக் குறை இல்லையே? உம்மைக் கொடுபோய் வைக்கப் புகுகிற தேசத்தைப் பாரீர்,’ என்று 2பரமபதத்தைக் காட்டிக் கொடுக்க-

‘பரமபதத்தைக் காட்டிக்கொடுக்க’ என்றது, மேல் திருவாய்மொழியிலேயுள்ள
‘ஒண்தொடியாள் திருமகளும் நீயுமே நிலாநிற்பக், கண்டசதிர்
கண்டொழிந்தேன்’ என்ற பாசுரத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி.

, கண்டு கிருதார்த்தரானார் மேல் திருவாய்மொழியிலே.

    3பின்னையும் தம் செல்லாமையாலே, சர்வேசுவரன் கைவிட்ட இவ்வுலகத்தையும் திருத்தப் பார்க்கிறார்.  பின்னையும் – ஈசுவரன் கைவிட்ட பின்பும். ‘அருள் கொண்டாயிரம்
இன்தமிழ் பாடினான், அருள்கண்டீர் இவ்வுலகினில் மிக்கதே,’ என்றும், ‘நின்
கண்வேட்கை எழுவிப்பனே’ என்றும் சொல்லுகையாலே ‘தம்
செல்லாமையாலே’ என்கிறார். ‘ஈசுவரன் கைவிட்டிருக்க, இவர் திருத்தினால்
திருந்துவர்களோ?’ என்னில், ‘உபரிசரவசுவினுடைய உபதேச சுத்தியாலே
பாதாளத்தையடைந்தவர்கள் திருந்தினாற்போன்று, மஹாபாகவதரான
இவருடைய கடாக்ஷ விசேஷத்தாலும் உபதேச சுத்தியாலும் திருந்துவார்கள்,’
என்க.

பிறப்பினைமுதல் திருவாய்மொழியிலே, தம்முடைய அனுபவத்திற்கு உறுப்பாக, அவன் காட்டிக்கொடுத்த பரத்துவத்தை அநுசந்தித்து, அதுதன்னை ‘உளன் சுடர்மிகு சுருதியுள்’ என்று சுருதிச் சாயையாலே விரித்து அருளிச்செய்தார், 2‘சுவானுபவந்தான் பிறர்க்கு உறுப்பாய் இருக்கையாலே, அறிவுடையராகில் இவ்வளவு அமையுமே அன்றோ?’ என்று பார்த்து. பின்னர் 3இதிகாச புராணக் கூற்றுகளாலே பரத்துவத்தை அருளிச்செய்தார், ‘திண்ணன் வீடு’ என்ற திருவாய்மொழியில். அதிலும் அவர்கள் திருந்தாமையாலே, ‘அவர்கள் தம்மையே உத்தேசித்தே பகவானுடைய பரத்துவத்தை விளக்கி விரித்துப் பேசுவோம்’ என்று பார்த்து, அதற்கு உறுப்பாக, மற்றைத் தேவர்கள் பக்கல் உண்டான 4பரத்துவ சங்கையை அறுத்துக்கொண்டு, பகவானுடைய பரத்துவத்தை விளக்கி விரித்துப் பேசுகிறார் இத்திருவாய்மொழியில்.

    அன்றிக்கே, முதல் திருவாய்மொழியிலே பரத்துவத்திலே பரத்துவத்தை அருளிச்செய்தார்; அது இவ்வுலக மக்களுக்கு எட்டாநிலமாய் இருந்தது. அதற்காக, அவதாரத்திலே _

பரத்துவத்தை அருளிச்செய்தார், ‘திண்ணன் வீடு’ என்ற திருவாய்மொழியில். அதுவும் பரத்துவத்திலே பரத்துவத்தை ஒத்ததாய்ப் பிற்பாடர்க்கு எட்டிற்று இல்லை. இரண்டும் தேசத்தாலும் காலத்தாலும் கைகழிந்தன. அக்குறை ஒன்றும் இன்றிக்கே, 1‘பின்னானார் வணங்குஞ்சோதி’ என்கிறபடியே, பிற்பாடர்க்கும் இழக்க வேண்டாத அர்ச்சாவதாரத்திலே பரத்துவத்தை அருளிச்செய்கிறார் இத்திருவாய்மொழியில் என்னுதல்.

    2எம்பார், ‘சிலர் எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் கைவரப் பெற்று வைத்து, ‘பரதத்துவம் இன்னது’ என்று அறுதியிடமாட்டாதே, ‘சேம்புக்குக் கூராச் சிற்றரிவாள் உண்டோ?  நமக்கு வணங்கத் தகுந்தவர் அல்லாதார் உளரோ?’ என்று கண்ட இடம் எங்கும் புக்குத் தலை சாய்த்துத் தடுமாறி நிற்க, எம்பெருமானார் தரிசனத்தில் எத்தனையேனும் கல்வி இல்லாத பெண்களும் மற்றைத் தெய்வங்களை அடுப்பிடு கல்லைப் போன்று நினைத்திருக்கிறது, இந்த ‘ஒன்றுந் தேவும்’ என்ற திருவாய்மொழி உண்டாகையினாலே அன்றோ? என்று அருளிச்செய்வர்;எம்பெருமானாருடைய திருவடித் தாமரைகளை அடைந்தவர்கள் பிரமன் முதலாயினாருடைய குறைவற்ற செல்வத்தைத் துரும்புக்குச் சமமாக நினைப்பார்கள்,’ என்னக் கடவது அன்றோ?

    2‘கார்த்தவீரியார்ஜூனன் என்பான் ஒருவன் தான் இராச்சிய பரிபாலனம் செய்கிற காலத்தில் யாரேனும் ஒருவர் பாபசிந்தனை பண்ணினார் உளராகில் அவர்கள் முன்னே கையும் வில்லுமாய் நின்று அவற்றைத் தவிர்த்துப் போந்தான் என்றால், இது பொருந்தக் கூடியதே,’ என்று இருப்பர்கள்; ஒரு அற்ப மனிதனுக்கு ‘இது கூடும்’ என்று இருக்கிறவர்கள், சர்வசத்தியாய் ‘சர்வாந்தர்யாமியாய் இருக்கிற சர்வேசுவரன் இப்படிப் பரந்து நின்று நோக்கும்,’ என்றால், மக்கள், ‘இது பொருத்தம் அற்றது’ என்று இருப்பர்கள். ‘ஜாதி, பொருள்கள்தோறும் நிறைந்து தங்கியிருக்கும்’ என்றால், ‘அசித் பதார்த்தத்திற்கு இது கூடும்’ என்று இருப்பர்கள்; ‘பரம சேதநனாய் இருப்பான் ஒருவன் பரந்து நிறைந்து தங்கியிருப்பான்,’ என்றால், ‘இது கூடாது’ என்று ஐயப்படாநிற்பார்கள்.

    3இனி, ‘இவர் திருத்தப் பார்த்த வழிதான் யாது?’ என்னில், எல்லாரும் ஒரு சேர விரும்புவது சுகங்கள் உண்டாகவும், துக்கங்கள் இன்றிக்கே ஒழியவுமாய் இருக்கச் செய்தே, விரும்பிய சமயத்தில் விரும்பப்பட்ட சுகம் வரக் காணாமையாலும், விருப்பம் இல்லாத துக்கம் வரக் காண்கையாலும் ‘இவற்றை எல்லாம் நியமிக்கின்றவனாய் நின்று நுகர்விக்கிறான் ஒருவன் உளன்,’ என்று கொள்ள வேண்டி இருந்தது. 4‘அது என்?  சுக துக்கங்களுக்குக் காரணமானபுண்ணிய பாவங்கள் நுகர்விக்கின்றன என்று கொண்டாலோ?’ என்னில், அந்நல்வினை தீவினைகளினுடைய தன்மையை ஆராய்ந்தவாறே, அவை, அறிவு அற்றனவாய் இருப்பன சில கிரியா விசேடங்கள் ஆகையாலே, 1அப்போதே நசிப்பனவாம்; 2இனி ஒரு மரத்தைச் செப்பன் இடுங்காலம் வந்தால், கருத்தாவை ஒழிய வாய்ச்சி முதலானவைகட்கு ஒரு செயல் கூடாதது போன்று, அந்தக் கிரியைகளுக்கும் ஒரு இறைவனை ஒழியப் பலத்தைக் கொடுக்கும் ஆற்றல் கூடாமையாலே ஒரு இறைவனைக் கொள்ளவேண்டி வரும்; 3இனி, ‘அபூர்வம்’ என்று ஒன்றைக் கற்பித்து ‘அது அதிருஷ்டரூபேண நின்று பலத்தைக் கொடுக்கிறது’ என்பதனைக்காட்டிலும், ‘ஒரு பரமசேதநன் நெஞ்சிலே பட்டு அவனுடைய தண்டனை உருவத்தாலும் திருவருள் உருவத்தாலும் இவை பலிக்கின்றன,’ என்று கூறுதல் 4நன்றே அன்றோ?இனி, ‘அந்தப் பரமசேதநன் ஆகிறான் யார்? அவனுடைய சொரூப சுபாவங்கள் இருக்கும்படி எங்ஙனே? அவனுடைய செயல்கள் இருக்கும்படி எங்ஙனே?’ என்னில், 1அவற்றைப் பிரமாணம் கொண்டு அறியவேண்டும். அவற்றுள், 2பிரத்தியக்ஷம் முதலான பிரமாணங்கள் இந்திரியத்தாலே காண முடியாத பொருளைக் காண்பதற்குப் பயன்படாமையாலே அவை பிரமாணம் ஆகமாட்டா; இனி, ‘ஆகமம் முதலானவைகள் பிரமாணம் ஆனாலோ?’ என்னில், புருஷனுடைய புத்தியால் வருகின்ற 3வஞ்சகம் முதலான தோஷங்கள் அவற்றிற்கு உள ஆகையாலே, அவையும் பிரமாணம் ஆகமாட்டா; இனி, 4பதினான்கு வகைப்பட்ட வித்தியைகளுள் முக்கியமானதாய், நித்தியமாய், புருஷனாலே செய்யப்படாதது ஆகையாலே வஞ்சகம் முதலான தோஷங்கள் இல்லாததாய், 5சாத்துவிக புராணங்களாலே விரித்துரைக்கப்படுகின்ற வேதம் பிரமாணம் ஆக வேண்டும்.

‘மக்கள் நினைத்தபடி இன்ப துன்பங்கள் வாராமையாலே ஒரு சேதனன்
உளன்’ என்று அவன் செய்யும்படியை அனுமானத்தாலே சாதித்தார் மேல்.
‘அவனுடைய ஸ்வரூபம் ஸ்வபாவம் முதலானவை இருக்கும்படி எங்ஙனே?’
என்ன, ‘பிரமாணங்கொண்டு அறிய வேண்டும்’ என்று பிரமாணத்தை
அறுதியிடுகிறார், ‘அவற்றைப் பிரமாணங்கொண்டு அறியவேணும்’ என்று
தொடங்கி.

2. பிரத்யக்ஷம், அநுமானம், உபமானம், ஆகமம், அர்த்தாபத்தி, அபாவம்,
சம்பவம், ஐதிஹ்யம் எனப் பிரமாணங்கள் எட்டு வகைப்படும். அவற்றுள்,
மநுவினாலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரமாணங்கள் மூன்று; அவை,
பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், ஆகமம் என்பனவாம். அவற்றையே, இங்குப்
‘பிரத்தியக்ஷம் முதலான பிரமாணங்கள்’ என்று அருளிச்செய்கிறார்.
‘முதலான’ என்றதனால், அநுமானத்தைக் கொள்க. ‘ஆகமம்
முதலானவைகள்’ என்றது, பாசுபத சாங்கிய யோகங்களைக் குறித்தபடி.

3. ‘வஞ்சகம் முதலான தோஷங்கள்’ என்றது, பிரமம், பிரமாதம், அசக்தி
இவைகளை.

4. ‘பதினான்கு வகைப்பட்ட வித்தியைகள்’ என்றது, இருக்கு, யசுர், சாமம்,
அதர்வணம் என்னும் வேதங்களையும்; சிக்ஷை, வியாகரணம், கல்ப சூத்திரம்,
நிருத்தம், ஜோதிஷம், சந்தோவிசிதி என்னும் ஆறு அங்கங்களையும்;
நியாயம், மீமாம்சை, புராணம், தர்மசாத்திரம் என்னும் உபாங்கங்கள்
நான்கனையுமாம்.

5. ‘‘சாத்துவிக புராணங்களாலே விரித்துரைக்கப்படுகின்ற வேதம்’ என்றது,
என்னை? வேதார்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு உபப்பிருஹ்மணங்கள்
வேண்டுமோ?’ எனின், வேதார்த்தத்தை அறுதியிடுவதற்கு, சர்வ
சாகைகளிலும் சர்வ வேதாந்த வாக்கியங்களிலும் நிறைந்த அறிவு
படைத்திருத்தல் வேண்டும்; அத்தகைய ஞானம் படைத்தவர்கள்
மஹரிஷிகளேயாவர்; ஆதலால், ‘இதிஹாச புராணாப்யாம் வேதம்
ஸம்உபபிரும்ஹயேத்’,  ‘பிபேதி அல்ப சுருதாத் வேதோமாமயம்
பிரதரிஷ்யதி’ என்கிறபடியே, மஹருஷிகள் வசனங்களாகிய
உபப்பிருஹ்மணங்கள் வேண்டும். ‘வேதார்த்தம் அறுதியிடுவது ஸ்மிருதி
இதிகாச புராணங்களாலே’ என்பது, ஸ்வாமி பிள்ளை லோகாசாரியர் ஸ்ரீ
சூக்தி. (ஸ்ரீவசன பூஷணம்)

சாத்துவிக புராணங்கள்’ என்று விசேடித்துக் கூறுவதற்குக் கருத்து என்?’ என்னில், 2புராண கர்த்தாக்கள் எல்லாரும் பிரமன் பக்கலிலே சென்று இவ்விரண்டு காதைகளைக் கேட்டுப் போந்து தாங்கள் தாங்கள் புராணங்கள் செய்தார்கள்; 3அந்தப் பிரமனும் 4‘ஸ்ரீமந் நாராயணர் உலகங்களைப் படைப்பதற்கு முன்னே பிரமனைப் படைத்தார்; அந்த நாராயணர் அந்தப் பிரமனுக்கு வேதங்களையும் உபதேசித்தார்,’ என்கிறபடியே, சர்வேசுவரனாலே படைக்கப்பட்டவனாய் அவனாலே ஞானத்தையடைந்தவனுமாய் இருக்கச் செய்தேயும், 5‘முனி புங்கவர்களான தக்ஷர் முதலானவர்களாலே கேட்கப்பட்டவரும்

முக்காலங்களையும் உணர்ந்தவரும் தாமரை மலரில் உதித்தவருமான பிரமாவானவர், ‘உள்ளவாறு சொல்லுகிறேன், என்று சொன்னார்,’ என்கிறபடியே, முனிவர்களைப் பார்த்து உபதேசிக்கிறவிடத்திலே, ‘நான் முக்குணங்களுக்கும் வசப்பட்டவனாய் இருப்பேன்; தமோகுணம் மேலிட்ட போதும் ரஜோகுணம் மேலிட்டபோதும் சொன்னவற்றைப் போகட்டு, சத்துவகுணம் மேலிட்ட சமயத்தில் சொன்னவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கோள்,’ என்றானே அன்றோ?

    இனி, 1‘தாமச கல்பங்களிலே அக்நி சிவன் இவர்களுடைய மாஹாத்மியமானது பரக்கச் சொல்லப்படுகிறது; இராஜச கல்பங்களிலே பிரமனுடைய மாஹாத்மியம் அதிகமாகச் சொல்லப்படுவதை அறிகிறார்கள்; சாத்துவிக கல்பங்களிலே விஷ்ணுவினுடைய மாஹாத்மியம் அதிகமாகச் சொல்லப்படுகிறது’ என்னாநின்றதே அன்றோ? ஆகையாலே, 2குணபேதங்களாலே புருஷபேதங்களைக் கொண்டு அவ்வழியாலே புராணபேதம் கொள்ளலாய் இருந்தது. ஆகையாலே, ‘சாத்துவிக புராணங்களாலே அறியப்படுகின்ற வேதம்’ என்று விசேடித்துச் சொல்ல வேண்டியிருந்தது. 3ஆதலால், சாத்துவிக புராணங்களாலே விரிக்கப்படுகின்ற வேதமே பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டி இருந்தது,’ என்க.

    4அந்த வேதத்துக்கு மூன்று குணங்களால் வருகின்ற குற்றம் இல்லையேயாகிலும்,

‘சாத்துவிக புராணங்களாலே விரிக்கப்படுகின்ற வேதம்’ என்பது என்?
வேதம் புருஷனாலே செய்யப்படாதது ஆகையாலே, முக்குணங்களால்
வருகின்ற தோஷம் இல்லையே அதற்கு?’ எனின், விடை அருளிச்செய்கிறார்,
‘அந்த வேதத்துக்கு’ என்று தொடங்கி. ‘மூன்று குணங்களையுமுடைய’ என்று
தொடங்கும் பொருளையுடைய சுலோகம், ‘ஸ்ரீ கீதை, 2 : 45. ‘இந்த உதரத்
தெரிப்பு, த்ரைகுண்ய விஷயமானவற்றுக்குப் பிரகாசகம். வத்சலையான மாதா,
பிள்ளை பேழ்கணியாமல் மண் தின்ன விட்டுப் பிரதி ஒளஷதம் இடுமா
போலே, எவ்வுயிர்க்கும் தாய் இருக்கும் வண்ணமான இவனும், ருசிக்கு
ஈடாகப் பந்தமும் பந்தம் அறுப்பதோர் மருந்தும் காட்டுமிறே,’ என்னும்
ஆசார்ய ஹிருதய வாக்கியங்கள் (13, 14. சூ.) இங்கு அநுசந்தேயங்கள்.

இரு வகைப்பட்ட உலகங்களோடு

கூடின சர்வேசுவரனை விளக்கிப் பேச வந்ததாகையாலே, ‘மூன்று குணங்களையுமுடைய மக்களை விஷயமாக உடையன வேதங்கள்.’ என்கிறபடியே, முக்குணங்களையும் உடையவர்களாய் இருக்கின்ற மக்களை விஷயமாகவுடையதாய் அவர்களுக்கு நலம் சொல்லப் போந்தது ஆகையாலே, அவர்களுடைய குணங்கட்குத் தகுதியாக நலம் சொல்லுமது உண்டாய் இருக்கும் வேதத்துக்கும்.

    1அது அங்ஙனம் சொல்லிற்றேயாகிலும், 2‘எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்த தண்ணீரில் வேட்கையுடையவனுக்கு எவ்வளவு நீர் பிரயோஜனப்படுகிறதோ, அறிந்த பிராமணனுக்கு எல்லா வேதங்களிலும் அவ்வளவே பிரயோஜனப்படுகின்றது,’ என்கிறபடியே, ஆறு பெருகி ஓடாநின்றால், நீர் வேட்கையால் வருந்தின ஒருவன் தன்விடாய் தீருகைக்கு வேண்டுவது எடுத்துக்கொள்வானே அல்லது. ஆற்று நீரை அடங்கலும் வற்றுவிக்க வேண்டும் என்னும் நிர்ப்பந்தம் இல்லையேயன்றோ அவனுக்கு? அப்படியே, முமுக்ஷூவானவன் இந்த வேதத்தில் தனக்குக் கொள்ள வேண்டியதான அமிசத்தையன்றோ அறிய வேண்டுவது?

    3இனி,அந்த வேதந்தான் ‘பூர்வபாகம்’ என்றும், ‘உத்தரபாகம்’ என்றும்

இனி, பற்றத்தகுந்ததையும், விடத்தக்கவைகளையும் அறுதியிடுவது எது?’
என்ன, அதற்கு விடை அருளிச்செய்கிறார், ‘இனி, இந்த வேதந்தான்’ என்று
தொடங்கி.

  ‘ஆதௌ வேதா: பிரமாணம் ஸ்மிருதி: உபகுருதே ஸேதிஹாஸை: புராணை:
நியாயை: ஸார்த்தம் த்வத்  அர்ச்சாவிதிம் உபரிபரிக்ஷீயதே பூர்வபாக:
ஊர்த்வோபாக: த்வத் ஈகா குண விபவ பரிஜ்ஞாபநை: த்வத் பதாப்தௌ
வேத்யோ வேதைச் ச ஸர்வை: அஹம் இதி பகவந்! ஸ்வேந ச வியாச கர்த்த
– பகவானே! வேதங்களானவை முதலிலே (வேறொரு பிராமணத்தை
விரும்பாமல் தாமாகவே) பிரமாணமாகின்றன; மநு முதலான
ஸ்மிருதிகளானவை, இதிகாசங்களோடு கூடின புராணங்களோடும் பூர்வ
உத்தர மீமாம்சைகளோடுங்கூடி (அந்த வேதங்களுக்குப் பொருள் விவரணம்
செய்தலாகிற) உபகாரத்தைச் செய்கின்றன; (அந்த வேதத்தில்) கர்ம காண்டம்
எனப்படுகிற பூர்வபாகமானது, தேவரீருடைய திருவாராதன முறைமையைச்
சொல்லும் வகையில் முடிகின்றது; பிரம காண்டம் எனப்படுகின்ற உபநிடத
பாகமானது, தேவரீருடைய செயல்கள் குணங்கள் விபூதிகள் ஆகிய இவற்றை
விளங்கத் தெரிவிப்பதனாலே தேவரீருடைய திருவடிகளைச் சேர்வதில்
முடிகின்றது; ‘எல்லா வேதங்களாலும் அறியக்கூடியவன் நானே,’ என்று
தேவரீர் அருளிச் செய்ததும் உண்டேயன்றோ?’ என்பது ஸ்ரீரங்க
ராஜஸ்தவம்.

இரண்டு வழிகளாலே பிரிவுண்ணக்

கடவதாய், அதில் பூர்வபாகமானது, ஆராதனத்தில் தன்மையைச் சொல்லியும், சுவர்க்கம் முதலான பேறுகளையும் அவற்றையடைதற்குரிய சாதனம் முதலானவற்றையும் சொல்லியும் அவற்றிலேநின்று பரக்குமதாய் இருக்கும்; இனி, உத்தர பாகமானது, சர்வேசுவரனுடைய சொரூப ரூப குணங்களைப் பரக்க நின்று விளக்கிப் பேசும்.

    1 ‘இனி, வணங்குவதற்குரிய பரம்பொருள் யாது?’ என்றால், உலகத்தைப் படைத்தல் முதலிய முத்தொழில்கட்கும் காரணமாய் இருக்கும் பொருள் எதுவோ, அதுவே, வணங்கத் தக்க பொருள் என்று காரண வாக்கியங்கள் ஒருங்க விட்டு வைத்தன. ‘எங்ஙனே?’ என்னில், 2

‘எதனிடத்திலிருந்து இந்தப் பொருள்கள் உண்டாகின்றனவோ,

‘யதோவா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
யத்பிரயந்தி அபிஸம்விசந்தி தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத்பிரஹ்ம’

  என்பது, தைத்திரீய. பிருகு. 1.

  ‘எல்லா வாக்கியங்களும் ஏவகாரத்தோடு கூடியவை,’ என்கிற நியாயத்தாலே,
இங்கு, ‘தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ’ என்ற தொடர்மொழியை ‘ததேவ
விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ’ என்று ஏவகாரத்தோடு கூட்டினால், ‘அந்தப் பொருளையே
தியானம் பண்ணுவாய்’ என்ற பொருள் போதரும்; அவ்வாறு போதரவே,
‘மற்றைப் பொருள்கள் தியானம் செய்யத் தக்கவையல்ல’ என்ற பொருளும்
கிடைக்குமேயன்றோ? அதனைத் திருவுள்ளம் பற்றியே, ‘மற்றைப்
பொருள்கட்கு’ என்று தொடங்கி அருளிச்செய்கிறார்.

எதனால் உண்டான பொருள்கள் பிழைத்திருக்கின்றனவோ, நாசத்தையடைந்து எதனிடத்தில் இலயப்படுகின்றனவோ, அதனைத் தியானம் பண்ணுவாயாக; அதுதான் பரம்பொருள்,’ என்று கொண்டு, மற்றைப் பொருள்கட்குத் தியானம் பண்ணத் தகாததாகுகையை முன்னாக உலகத்திற்குக் காரணமாயுள்ள பொருளுக்குத் தியானம்பண்ணத் தகுந்ததாகுகையை விதித்துக் கொண்டு நின்றது; 1‘காரணப் பொருளே தியானம் செய்வதற்குரியது,’ என்னக்கடவதன்றோ?

    தியானம் செய்தற்குரிய அந்தப் பொருளை, 2‘சோமபானம் செய்வதற்குரிய சுவேத கேதுவே! இந்த உலகமானது படைப்பதற்கு முன்னே ‘சத்’ என்று சொல்லக் கூடியதாய் இருந்தது,’ என்று ‘சத்என்ற சொல்லால் சொல்லி, வேறு சாகைகளிலே நின்று, 3 ‘இந்த உலகமானது படைப்பதற்கு முன்னே பிரஹ்மம் என்ற ஒன்றேயாய் இருந்தது,’ என்று பிரஹ்ம சப்தத்தாலே சொல்லி, அந்த பிரஹ்ம சப்தந்தானும் 4அநேக பொருள்களைக் கூறுமாகையாலே, 5‘இந்த உலகமானது படைப்பதற்கு முன்னே ஆத்துமா என்ற ஒன்றேயாய் இருந்தது,’ என்று

‘காரணந்து த்யேய:’ என்பது, அதர்வசிகை.

2. ‘ஸதேவ ஸோம்யே தமக்ர ஆஸீத்
ஏகமேவ அத்விதீயம்’

  என்பது, சாந்தோக்யம்.

3. ‘பிரஹ்ம வா இதம் ஏகமேவ அக்ர ஆஸீத்’

  என்பது, வாஜஸநேயம்.

4. ‘அநேக பொருள்களைக் கூறுமாகையாலே’ என்றது, ‘பிரஹ்மம் என்ற சொல்,
வேதம் முதலிய பொருள்களைக் காட்டுமாகையாலே’ என்றபடி.

5. ‘ஆத்மா வா இதம் ஏக ஏவ அக்ர ஆஸீத்’ என்பது, ஐதரேயம்.

ஆத்தும சப்தத்தாலே சொல்லி, 1அந்த ஆத்தும சப்தமும் பலவிடங்களிலும் ஒட்டிக்கொள்ளலாயிருக்கையாலே, 2‘நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான்,’ என்று நாராயணன் என்ற சொல்லுக்கு உரிய பொருளாகச் சொல்லி நின்றது.

    3‘ஆனால், பின்னர் 4சத்தும் இல்லை; அசத்தும் இல்லை; சிவன் ஒருவனே இருந்தான்,’ என்றும், 5‘சம்பு: ஆகாஸ மத்யே த்யேய:’ என்றும் காரணனாய் உள்ள தன்மையையும், தியானம் செய்யத் தகுந்தவனாயுள்ள தன்மையையும் சிவன் முதலானவர்களுக்கு விதியாநின்றதே; அவை செய்வன என்?’ என்னில், அப்பெயர்களால் 6அவர்கள்

‘ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத் நபிரஹ்மா
நேஸாநோ நேமே த்யாவா பிருதிவீ ந நக்ஷத்ராணி’

  என்பது, மஹோபநிடதம்.

ந சத் நச அசத் சிவ ஏவ கேவல:’

  என்பது , ஸ்வேதாஸ்வதரம். ‘சத்’ என்றது, நாமரூபங்களோடு கூடின
சித்தினை. ‘அசத்’ என்றது, நாமரூபங்களோடு கூடின அசித்தினை. 

5. ‘சம்பு : ஆகாச மத்யே த்யேய:’

  என்பது, ஸ்வேதாஸ்வதரம்.

அவர்கள் உத்தேசியர்களாகச் சொல்லப்பட்டார்களேயாகிலும்’ என்றதனால,்
ஸ்வபக்ஷத்தால் அவர்கள் உத்தேசியராகச் சொல்லக்கூடாது என்கை.
‘யாங்ஙனம்?’ எனின், ‘நாராயணாத் பிரஹ்மா ஜாயதே நாராயணாத் ருத்ரோ
ஜாயதே’, ‘த்ரயக்ஷ: சூல பாணி: புருஷோ ஜாயதே’ என்பனவற்றால் பிறப்பும்,
‘நபிரஹ்மாநே ஸாநோ’ என்றதனால் அழிவும், சிவனுக்குச் சொல்லுகையாலே
‘சிவ ஏவ கேவலம்’ என்ற காரணத்துவம் கூடாது. ‘சதபதத்திலே
அஷ்டமூர்த்திப் பிராஹ்மணத்திலே, ‘பூதாநாம்பதி: ஸம்வத்ஸர உஷஸி’
என்பது முதலாகத் தொடங்கப்படும் வாக்கியங்களால், நான்முகனால்
படைக்கப்படுதலும், பாவங்கள் நீக்கப்படுதலும், பெயர் வைக்கப்படுதலும்
முதலாயின சிவனுக்குச் சொல்லப்படுதலால், தியானிக்கப்படுதலும் கூடாது,’
என்றபடி. ‘ஆயின், ‘பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ர இந்த்ரா: தே ஸர்வே
ஸம்பிரஸூயந்தே’ என்பதனால், விஷ்ணுவுக்கும் பிறப்புச்
சொல்லப்படுகிறதே?’ எனின், அது, அநுவாத ரூபமாகையாலே, ‘அஜாயமாந:’
முதலிய விதி வாக்கியங்களுக்குத் தகுதியாக, கர்மங்கட்குக்
கட்டுப்படாதவனாயும் கர்ம பலன்களை அநுபவிக்காதவனாயும் தன்
இச்சையாலே அவதரிக்கின்ற சர்வேசுவரனுடைய அவதாரங்களைக்
குறிக்கின்றது. ‘தஸ்யதீரா: என்பது முதலான சுலோகங்கள் இங்கே
அநுசந்தேயங்கள். ‘சிவன் முதலியோர்கட்கு இத்தகைய விதி வாக்கியங்கள்
இல்லாமையாலே, பிறப்பு, கர்மங்காரணமாய் வந்தது என்றே கோடல்
வேண்டும்,’ என்க.

உத்தேசியர்களாகச் சொல்லப்பட்டார்களேயாகிலும், சுத்தி குணத்தையுடையவன், சுகத்தைக் கொடுக்கிறவன் என்ற காரணங்களால் அப்பெயர்களும் 1விசேடியமான நாராயணன் என்ற பெயரால் சொல்லப்படுகிறவன் பக்கலிலே சென்று சேரும்.

    2‘சம்பு சிவன் முதலிய பெயர்களை நாராயணன் என்ற பெயரால் சொல்லப்படுகின்றவனுக்கு விசேடணமாக்கிக் கூறியது போன்று, நாராயணன் என்ற இந்தப் பெயரையும், சம்பு சிவன் முதலிய பெயர்களால் சொல்லப்படுகின்றவனுக்கு விசேடணமாக்கிக் கூறினாலோ?’ என்னில், 3சுத்தி குணத்தை உடையவன், சுகத்தைக் கொடுக்கிறவன் என்ற காரணங்களால் அவற்றை இங்கே சேர்க்கலாம்; நாராயணன் என்னும் பெயர், காரண இடுகுறிப்பெயராகையாலே, வேறு பொருள்கட்குச் சேர்க்க ஒண்ணாது.

‘சுத்தி குணத்தையுடையவன்’ என்று தொடங்கும் வாக்கியத்திற்குக் கருத்து
யாது?’ என்னில், ‘சிவன், சம்பு முதலிய பெயர்கள், வேறு பொருள்களிலும்
இரு வகை வழக்கிலும் வழங்கி வருகின்றன; ஆதலால், அப்பெயர்களை
இங்குச் சேர்க்கலாம். ‘நாராயணன்’ என்ற பெயர், வேறு பொருள்களுக்குப்
பெயராக வழங்காமையின், அதனை வேறு பொருளுக்குச் சேர்க்க
ஒண்ணாதே!’ என்பது. இப்பெயர், காரண இடுகுறிப் பெயர் என்க. ‘ஆயின்,
சிவன், சம்பு முதலிய பெயர்களும் காரண இடுகுறிப்பெயர்களேயன்றோ?’
எனின், ‘அவை, சாதாரண காரண இடுகுறிப் பெயர்கள்; இது, அசாதாரண
காரண இடுகுறிப் பெயர்,’ என்க. இதனை, ‘அத்யந்த யோகரூடி’ என்பர்.
‘மோ, பங்கஜம்’ என்னும் பெயர்களைப் போன்று கொள்க.

நன்று; 1சிலர்க்கே உரியனவாய் அவர்கட்கே முடிவு செய்யப்பட்டனவாய் உள்ள பெயர்களை வேறு ஒருவர் பக்கலிலே கொடுபோய்ச் சேர்க்கும்படி எங்ஙனே?’ என்னில், இந்திரன், பிராணன், ஆகாசம் என்னும் இப்பெயர்கள், அவ்வப்பொருள்கள் அளவில் முடிந்து நில்லாது, அவற்றிற்கு உரிய நேர்ப்பொருள்களில் சென்று முடிந்து நிற்கின்றன அல்லவோ?’ ‘யாங்ஙனம்?’ எனின், ‘இந்திரன் என்றால், இப்பெயர் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த இந்திரனைக் காட்டுதலோடு அமையாது, சர்வேசுவரன் பக்கலிலே சென்று முடிவு பெறுதலைப் போலவும், பிராணன் என்னும் பெயர், ஐவகைப்பட்ட பிராணன்களில் ஒன்றனைக் காட்டுதலோடு அமையாது, பிராணனாய் இருக்கின்ற சர்வேசுவரன் பக்கலிலே சென்று முடிவுறுதலைப் போலவும், ஆகாசம் என்னும் பெயர், ஐம்பெரும்பூதங்களில் ஒன்றான ஆகாசத்தைக் காட்டுதலோடு அமையாது, அவனளவும் காட்டுகிறாப்போலேயும், சம்பு சிவன் முதலிய பெயர்களும், சர்வேசுவரன் பக்கலிலே சென்று முடிந்தல்லது நில்லா,’ என்க. 2இனித்தான் பிரகாரவாசி சப்தங்கள் பிரகாரி பர்யந்தம் சென்று தத்தம் பொருளைச் சொல்லக் கூடியன ஆகையாலும், பிரகாரியான சர்வேசுவரன் பக்கல் சென்று முடிந்தல்லது நில்லா,’ என்க.

‘நன்று; சம்பு சிவன் முதலிய பெயர்கள் காரணத்தை நோக்குமிடத்துப் பகவத்
பரம் ஆகலாம்;  ‘உமாபதி’ என்பது போன்ற அசாதாரணமான பெயர்களில்
நிர்வாஹம் எப்படி?’ என்ன, ‘இனித்தான்’ என்று தொடங்கி அதற்கு விடை
அருளிச்செய்கிறார். ‘பிரகாரவாசி சப்தங்கள்’ என்றது, ‘விசேஷணம்’
அல்லது,‘சரீரம்’ என்ற பொருளைக் காட்டுகின்ற சொற்கள் என்றபடி. பிரகாரி
-விசேடியம்: அல்லது, சரீரி. சிவன் முதலானோர் சர்வேசுவரனுக்குச் சரீரமாய்
உள்ளவர்கள் என்பதனை, ‘ஸபிரஹ்மா ஸசிவ:’ ‘ஸ: அந்தராத் அந்தரம்
பிராவிசத்’, ‘பிரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகாம்’ என்ற வாக்கியங்களால் உணர்தல்
தகும்.

‘நன்று; இனி, 1ததோயத் உத்தரதரம்’ என்று கொண்டு சொல்லுகிற இடத்தில் செய்வது என்?’ என்னில், மேலே சர்வேசுவரனைப் புருஷன் என்ற பெயர்க்குரிய பொருளாகச் சொல்லி, அதற்கு மேலே ‘உத்தரதரம்’ என்னும் போது ‘புருஷோத்தமன் என்பதனைத் தெரிவித்ததாமத்தனை. அங்ஙனங்கோடற்குக் காரணம் என்?’ என்னில், 2‘எந்தப் பரம்பொருளுக்கு ஒத்த தாயும் மிக்கதாயுமுள்ள பொருள் வேறு ஒன்றும் இல்லை,’ என்று கூறி வைத்து, 3 ‘அதற்கு மேலே ஒன்று உண்டுகாண்’ என்னும் போது அறிவில்லாதவனாகச் சொன்னவனாமத்தனை; 4முதலிலே ஓதாதவன் வார்த்தையாமத்தனை.

‘தத:’ என்ற சொல். மேலே கூறிய புருஷனைக் காட்டுகிறது என்றும்,
‘உத்தரதரம்’ என்றது, அவனுக்கு மேலேயுள்ள சிவனைக் காட்டுகிறது என்றும்
பிற மதத்தினர் பொருள் கூறுவர். ‘தத:’ என்பதற்கு ஹேது பரமாகவும்,
‘உத்தரதரம்’ என்பதற்கு, சர்வ உத்கிருஷ்ட புருஷ பரமாகவும் பொருள் கூற
வேண்டும் என்பது நமது சித்தாந்தம். என்றது, ‘அந்தக் காரணங்களால்,
புருஷோத்தமன்’ என்பதனைத் தெரிவித்தபடி என்றவாறு. தத: – ஆகையால்,
இதனையே அருளிச்செய்கிறார், ‘மேலே சர்வேசுவரனை’ என்று தொடங்கி.
‘புருஷன் என்ற பெயர்க்குரிய பொருளாகச் சொல்லி’ என்றது, ‘வேதாஹ
மேதம் புருஷம் மஹாந்தம்’ ‘தேநேதம் பூர்ணம் புருஷேண ஸர்வம்’ என்று
வருகின்ற மேல் வாக்கியங்களைத் திருவுள்ளம் பற்றி.

2. ‘யஸ்மாத் பரம் நா பரம் அஸ்தி கிஞ்சித்’ என்பது சுருதி வாக்கியம்.

3. ‘ததோயத் உத்தரதரம்’ என்று கூறும் வாக்கியத்திற்குப் பிறர் கூறும்
பொருளைத் திருவுள்ளம் பற்றி, ‘அதற்கு மேலே ஒன்று உண்டுகாண்
என்னும்போது’ என்று அருளிச்செய்கிறார்.

4. ‘முதலிலே ஓதாதவன் வார்த்தையாமத்தனை’ என்றது, ‘உஸ்மாத் பரம் நா
பரம் அஸ்தி கிஞ்சித்’ என்ற முன் வாக்கியத்தைப் ‘படிக்காத
அறிவில்லாதவனுடைய வார்த்தை,’ என்றபடி.

நன்று; 1அந்தப் பகவானிடத்தில் உள்ளே இருக்கிற பொருள் உபாசிக்கத் தக்கது,’ என்கிறதோ?’ எனில், அது, வேறு பொருள் உபாசிக்கத் தக்கது என்கிறது அன்று; அந்தப் பகவானைப் போன்ற அவன் குணங்களும் தியானிக்கத் தக்கவை என்பதனைக் கூறியதாம்.

    2இனித் தான், உலகத்திற்குக் காரணப் பொருளாய் இருந்து கொண்டு வணங்கத் தக்கதாய் இருப்பது, என்றும் ஒக்க இருக்கும் பொருளாக வேண்டுமே அன்றோ?’ 3அதில் சம்ஹார காலத்தில் ‘நாராயணனே இருந்தான்’ என்று  நாராயணன் என்ற பெயரால் சொல்லப்படுகின்றவன் ஒருவனுமே உளன் என்று சொல்லி, ‘பிரமனும் இல்லை, சிவனும் இல்லை’ என்று அவர்களை இல்லையாகச் சொல்லிற்றே அன்றோ?’ இனி, ‘மற்றைத் தேவர்களைக்காட்டிலும் அவர்களுக்கு ஓர் உயர்வு உளதோ?’ என்று ஐயப்படாமைக்கு ‘ஆகாயம் பூமி இல்லை; நக்ஷத்திரங்களும் இல்லை,’ என்று அவற்றோடு ஒக்க, பிரமன் சிவன் என்னும் இவர்களையும் ஒரு சேரச் சேர்த்துவிடுகிறது. 4படைத்தலைக் கூறுமிடத்தும், ‘நன்மைப்புனல்

தஸ்மிந்யத் அந்த: தத்உபரஸிதவ்யம்’ இங்கு, ‘அந்த:’ என்பதற்கு, ‘உள்ளே
இருக்கிற வேறொரு தத்துவம்’ என்று பிற மதத்தினர் பொருள் கூறுவர்.
‘உள்ளே இருக்கின்ற கல்யாண குணங்கள்’ என்பது நமது சித்தாந்தம்.
சாந்தோக்ய உபநிடதமும் இங்ஙனமே கூறாநிற்கும்; ‘தஹரோஸ்மிந் அந்த:
ஆகாஸ: தஸ்மிந்’ என்று தொடங்கி விரிவாகக் கூறிச் செல்லுதலை ஆண்டுக்
காணல் தகும்.

2. மற்றைத் தேவர்கட்கு அபரத்துவ பூர்வமாக எம்பெருமானுடைய
பரத்துவத்தைக் காட்டுவதற்கு மூன்று ஏதுக்களை அருளிச் செய்கிறார்,
‘இனித்தான்’ என்று தொடங்கி.

3. ‘ஏகோஹவை நாராயண ஆஸீத் நபிரஹ்மா
நேஸாநோ நேமேத்யாவா பிருதிவி ந நக்ஷத்ராணி.’

4. ‘பிரமனை அசேதனத்தோடு சேர்த்துச் சொல்லலாமோ?’ என்ன, அதற்கு
விடை அருளிச்செய்கிறார், ‘படைத்தலைக் கூறுமிடத்தும்’ என்று தொடங்கி.
  திருவாய். 7. 5 : 4.

      ஆக, இத்திருவாய்மொழியில் சொல்லுகிற பரத்துவ நிர்ணயத்துக்கு
உபயோகமான பிரமாண உபபத்திகளைத் தெரிவித்த பின்பு,
இத்திருவாய்மொழியிற்சொல்லுகிற பொருளைத் தொகுத்து அருளிச்செய்கிறார்,
‘ஆக, இப்படிகளாலே’ என்று தொடங்கி. இத்திருவாய்மொழியில் வருகின்ற,
‘இலிங்கத் திட்ட புராணத் தீரும்,’ ‘விளம்பும் ஆறு சமயமும்’ என்ற
பாசுரங்களைத் திருவுள்ளம் பற்றி ‘மற்றைத் தேவர்கள்பக்கல் உண்டான
பரத்துவ சங்கையையறுத்து’ என்றும், ‘நாயகன் அவனே’ என்றதனைத்
திருவுள்ளம்பற்றி, ‘எல்லாப் பொருள்களைக்காட்டிலும் உயர்ந்தவனாய்,
என்றும், ‘உலகோடு உயிர் படைத்தான்’ என்றதனைத் திருவுள்ளம் பற்றி,
‘எல்லாப் பொருள்களையும் படைக்கின்றவனாய்’ என்றும், ‘வீடில் சீர்ப்புகழ்’
என்றதனைத் திருவுள்ளம் பற்றிக் ‘கல்யாண குணங்கள்
எல்லாவற்றையுமுடையவனாய்’ என்றும், ‘கரந்து உமிழ்ந்து கடந்து இடந்தது?’
என்றதனைத் திருவுள்ளம் பற்றி ‘எல்லாப்பொருள்களையும்
காப்பாற்றுகின்றவனாய்’ என்றும், ‘மறுவில் மூர்த்தியோடொத்து இத்தனையும்
நின்ற வண்ணம் நிற்க’ என்றதனைக் கடாக்ஷித்து, ‘எல்லாப் பொருள்களுக்கும்
அந்தரியாமியாய்’ என்றும், ‘நாராயணன் அருளே’ என்றதனைக் கடாக்ஷித்து,
‘நாராயணன் என்ற பெயரால் சொல்லப்படுகின்றவனான’ என்றும்,
‘இத்தனையும் நின்ற வண்ணம் நிற்கவே’ என்றதனைக் கடாக்ஷித்து, ‘தன்
பெருமைகள் எல்லாவற்றோடுங்கூட’ என்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

பண்ணி நான்முகனைப் பண்ணி’ என்று ஒரு நீராகப் பொருந்த வைத்தன்றோ கிடக்கின்றது?

    ‘ஆக, இப்படிகளிலே மற்றைத் தேவர்கள் பக்கல் உண்டான பரத்துவ சங்கையை அறுத்து, எல்லாப் பொருள்களைக்காட்டிலும் உயர்ந்தவனாய் எல்லாப்பொருள்களையும் படைக்கின்றவனாய்க் கல்யாணகுணங்கள் எல்லாவற்றையுமுடையவனாய் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அந்தரியாமியாய் நாராயணன் என்ற பெயரால் சொல்லப்படுகின்றவனான சர்வேசுவரன் தன் பெருமைகள் எல்லாவற்றோடுங்கூடக் கண்களுக்குப் புலனாகும்படி திருநகரியிலே வந்து அண்மையிலே இருப்பவன் ஆனான்; அவனை அடைந்து எல்லாரும் பயன் பெற்றவர்களாகப் போமின்,’ என்று அருளிச்செய்கிறார்.

‘ஒன்றும் தேவும்’ என்ற இத்திருப்பதிகத்தில் திருமந்திரத்தின் பொருள்
சொல்லப்படுகிறது, ‘யாங்ஙனம்? எனின், முதல் இரண்டு திருப்பாசுரங்களாலே
காரணத்துவத்தையும், மூன்றாந்திருப்பாசுரத்தாலே இரட்சகத்துவத்தையும்,
நான்காந்திருப்பாசுரத்தாலே சேஷித்துவ நிவர்த்தியையும், ஐந்தாம்
பாசுரத்தாலே அந்நிய சேஷத்துவ நிவர்த்தியையும், ஆறாந்திருப்பாசுரத்தாலே
நமஸ் சப்தார்த்தமான உபாயத்துவத்தையும், ஏழாந்திருப்பாசுரத்தில்
‘ஆடுபுட்கொடி யாதி மூர்த்தி’ என்கையாலே நாராயண பதத்திற்சொன்ன
உபய விபூதி யோகத்தையும், எட்டாந்திருப்பாசுரத்தாலே நாராயண
சப்தந்தன்னையும், ஒன்பதாந்திருப்பாசுரத்தாலே அவன் அடியார்க்கு
அடிமைப்பட்டிருத்தலையும், பத்தாந்திருப்பாசுரத்தாலே கைங்கரியத்தையும்
அருளிச்செய்திருத்தலால்,’ என்க.


1ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும்யாதும் இல்லா
அன்று, நான்முகன் தன்னொடு தேவர் உலகோடு உயிர்படைத்தான்

குன்றம் போல் மணிமாடம் நீடு திருக்குரு கூரதனுள்
நின்ற ஆதிப் பிரான்நிற்க, மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே!

    பொ-ரை : ‘தேவர்களும் தேவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற உலகங்களும் மக்கள் முதலான உயிர்களும் மஹத்து முதலான தத்துவங்களும் மற்றும் எல்லாப் பொருள்களும் ஒன்றும் இல்லாத அந்தக் காலத்தில் நான்கு முகங்களையுடைய பிரமனோடுகூடத் தேவர்களையும் அவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற உலகங்களையும் மற்றை உயிர்க்கூட்டங்களையும் படைத்தவன்; மணிமாடங்கள் மலைகளைப்போன்று உயர்ந்து விளங்குகின்ற திருக்குருகூரில் நின்ற திருக்கோலமாய் எழுந்தருளியிருக்கின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க, மற்றைத் தெய்வங்களைத் தேடுகின்றீர்களே!’ என்கிறார்.

    வி-கு : ‘மற்றும் யாதும் ஒன்றும் இல்லா அன்று’ என்று கூட்டுக. அன்றிக்கே, ஒன்றும் என்பதனைப் பெயரெச்சமாகக் கொண்டு தேவும் முதலான பொருள்கட்கு அடைமொழியாக்கலுமாம். ‘உயிர் படைத்தானாகிய ஆதிப்பிரான்’ என்க. நாடுதிர் – விரும்புகின்றீர்கள் எனலுமாம்.

    இத்திருவாய்மொழி, அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்.

ஈடு : முதற்பாட்டில், 1‘நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான்,’ என்ற காரண வாக்கியப் பொருளை நினைந்து

கொண்டு, எல்லாப்பொருள்களையும் படைத்தவனான சர்வேசுவரன், தாய் சந்நிதி ஒழியக் குழந்தை வளராதாப் போலே தன் சந்நிதி ஒழிய இவை வாழமாட்டா என்று பார்த்துத் திருநகரியிலே மிக எளியனாய் நிற்க, ‘வேறே அடையக்கூடிய பொருளும் ஒன்று உண்டு,’ என்று தேடித் திரிகின்றீர்கோளே!’ என்று நிந்திக்கிறார்.

    தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் ஒன்றும் இல்லா அன்று  – தேவசாதியும் அவர்களுக்கு இருப்பிடமான உலகங்களும், மனிதர்கள் முதலான உயிர்களும், அண்டத்திற்குக் காரணமான மகத்து முதலான தத்துவங்களும் இவை ஒன்றும் இல்லாத அன்று’ என்னலுமாம்; 1அங்ஙன் அன்றிக்கே, ‘காரியத்துக்குக் காரணத்திலே இலயமாகச் சொல்லுகையாலே, காரணனாய் இருக்கிற தன் பக்கலிலே சென்று ஒன்றுகின்ற தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லா அன்று’ என்னவுமாம். ‘சத்து ஒன்றே இருந்தது’ என்னக்கடவது அன்றோ? நான்முகன்தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் – பிரமனோடுகூடத் தேவசாதியையும், அவர்களுக்கு இருப்பிடமான உலகங்களையும் உயிர்களின் கூட்டத்தையும் படைத்தான்.

    அன்றிக்கே, ‘பதினான்கு உலகங்களையும் படைத்த பிரமனோடு, அவனாலே படைக்கப்பட்டவர்களாய் நித்திய சிருஷ்டிக்குக் கடவரான 2பிரஜாபதிகள் பதின்ம

3சர்வேசுவரன்

‘பிரமன்’ என்னாது, ‘நான்முகன்’ என்கையாலே, ரசோக்தியாகச்
‘சர்வேசுவரன்’ என்று தொடங்கி அருளிச்செய்கிறார். இங்கு,

  ‘யத் தத் பத்மம் அபூத் அபூர்வம் தத்ர பிரஹ்மா வியஜாயத
பிரஹ்மணஸ் சாபி ஸம்புத: சிவ இதி அவதார்யதாம்
சிவாத் ஸ்கந்த: சம்பபூவ ஏதத்சிருஷ்டி சதுஷ்டயம்’

  என்ற பகுதி நினைத்தல் தகும்.

நான்முகனைப் படைத்தான்; நான்முகன் ஐம்முகனைப் படைத்தான்: ஐம்முகன் அறுமுகனைப் படைத்தான்; ஆக இதுதான் பல முகமாயிற்றுக்காணும். 1நாட்டார் சிவனுக்கு உயர்வுகளைச் சொல்லி மயங்காநிற்கவும், இவர் அவன்பக்கல் ஒன்றும் காணாமையாலே, திருநாபிக்கமலத்தில் நேரே பிறந்து அதனாலே உண்டான ஏற்றத்தையுடையவனாகையாலே, பிரமனை (முதலாக) எடுத்துச் சொல்லி, சிவனைத் தேவகூட்டத்திலே சேர்த்துப் பேசுகிறார்.

    2‘சம்ஹாரத்தில் மகத்து முதலானவைகள் அளவும் சொன்னார் படைப்பில் பிரமன் தொடக்கமாகச் சொன்னார்; இதற்குக் கருத்து என்?’ என்னில், மகத்து முதலான தத்துவங்களிலே பரத்துவ சங்கை பண்ணுவார் இலர்; அறிவில்லாத மக்களாய் இருப்பவர்கள் பிரமன் முதலாயினார் பக்கல் பரத்துவ சங்கை பண்ணுவார்கள்; அதற்காக அவ்விடமே பிடித்துக் கழிக்கிறார். ‘நன்று; நித்தியமான உயிர்களைப் ‘படைத்தான்’ என்றல் என்?’ எனின், போக மோக்ஷங்கள் விளைத்துக்கொள்ளுகைக்குக் 3கரணகளேபரங்களைக் கொடுத்தலைத் தெரிவித்தபடி.

    குன்றம் போல் மணி மாடம் நீடு திருக்குருகூரதனுள் நின்ற – இப்படிப் படைத்தவன் தான் தூரத்தில் உள்ளவனாய் நிற்கையன்றிக்கே, மலைகளைக் கொடுவந்து சேர வைத்தாற்போலே இருப்பனவாய், மணி மயமான மாடங்களினுடைய உயர்ச்சியையுடைத்தான திருநகரியிலே நின்ற. 4 ‘பெருமாள் மீண்டும் என்னைக் கூப்பிடுவரோ என்னும்

ஆசையால் பல நாள் குகனோடுகூட அங்கே நின்றிருந்தேன்,’ என்னுமாறு போலே, நாம் கொடுத்த கரணங்களைக்கொண்டு ‘நான் வணங்கமாட்டேன்,’ என்னாமல், வணங்குவர்களோ? அன்றிக்கே, ‘நாம் வளைந்து கூட்டிக் கொள்ளப் புக்கால், விலக்காதொழிவர்களோ!’ என்று கொண்டு காலத்தை எதிர் நோக்கினவனாய் நிற்கின்றபடி. 1அங்குச் சேஷியைப் பெறுகைக்குச் சேஷபூதனானவன் நின்ற நிலை; இங்கு அடியவர்களைப் பெறுகைக்கு இறைவன் நின்ற நிலை.

    ஆதிப்பிரான் நிற்க – இப்படி உங்கள் பக்கல் ஆசையாலே திருநகரியிலே நித்தியவாசம் செய்கிற 2இவனை விட்டு மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே – தேடித் திரியுமது ஒழியப் பற்றத் தகுந்தவர்கள் கிடையார். 3‘எவன், வசுதேவன் புத்திரனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை விட்டு வேறு தேவனை வணங்குகிறானோ, அந்த மூடன், நீர் வேட்கையுடைய ஒருவன் புத்தியில்லாதவனாய்க் கங்கையின் கரையிலே கிணறு தோண்டுகின்றான் என்பவனோடு ஒப்பன்,’ என்கிறபடியே, ‘நீர் வேட்கையுடைய ஒருவன், கங்கை பெருகி ஓடாநிற்க அதிலே அள்ளிக் குடித்துத் தன் விடாய் தீரமாட்டாதே, அதன் கரையிலே குந்தாலி கொண்டு கிணறு தோண்டித் தன் விடாய்க்கு உதவ நாக்கு நனைக்க இருக்குமாறு போலே, 4அடையத் தக்கவனுமாய் எளியனுமாய்

ஆதிப்பிரான்’ என்றதனை நோக்கி, ‘அடையத்தக்கவனுமாய்’ என்றும்,
‘திருக்குருகூரதனுள்’ என்றதனை நோக்கி, ‘எளியனுமாய்’ என்றும்,
‘யாதுமில்லா அன்று உயிர் படைத்தான்’ என்றதனை நோக்கி, ‘எளிதில்
ஆராதிக்கக் கூடியவனுமாய்’ என்றும், ‘நின்ற’ என்றதனை நோக்கி, ‘நல்ல
சுவபாவத்தையுடையனுமான’ என்றும் அருளிச்செய்கிறார். இதற்கு
மறுதலையாக ‘மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே’ என்றதற்கு பாவம்
அருளிச்செய்கிறார், ‘அடையத்தகாதவராய்’ என்று தொடங்கி.

எளிதில் ஆராதிக்கக் கூடியவனுமாய் நல்நெறியையுடையவனுமான இவனை விட்டு, அடையத் தகாதவராய் அரியராய் அரிதில் ஆராதிக்கக் கூடியவராய்த் தீ நெறியையுடையராய், வருந்தி ஆராதித்தாலும் 1சேட்டை தன் மடியகத்துச் செல்வம் பார்த்திருக்குமாறு போலே பலிப்பதும் ஒன்று இன்றிக்கே இருக்கிற 2திருவில்லாத்தேவரைத் தேடி அடைவதற்குத் திரிகின்றீர்கோளே!’ என்று நிந்திக்கிறார்.

. ‘நாட்டினான் தெய்வம் எங்கும், நல்லதோர் அருள்தன்னாலே
காட்டினான் திருவ ரங்கம் உய்பவர்க்கு உய்யும் வண்ணம்;
கேட்டிரே நம்பு மீர்காள்! கெருடவா கனனும் நிற்கச்
சேட்டைதன் மடிய கத்துச் செல்வம்பார்த் திருக்கின் றீரே,’

  திருமாலை, 10.  சேட்டை – மூதேவி.

2. ‘கல்லா தவரிலங்கை கட்டழித்த காகுத்தன்
அல்லால் ஒருதெய்வம் யானிலேன் ;- பொல்லாத
தேவரைத் தேவரல் லாரைத் திருவில்லாத்
தேவரைத் தேறேன்மின் தேவு.’

  நான்முகன் திருவந். 53.

சம்சாரம் இருந்து அகற்ற பிரார்த்தித்தார்
சம்சாரிகளை திருத்த முயன்றார் முடியவில்லை
அநர்த்தம் கண்டு இருக்க முடியவில்லை
கூட்டிக் கொள் என்கிறார்
பரத்வம் அறியாமல் இழந்து போகிறார்கள்
இதில் பரத்வத்தை உபதேசிக்கிறார்
பெரிய பிரவேசம்
பரத்வே பரத்வம் -உய ர் வற
விபத்திலே பரத்வம் -திண்ணம் வீடு
அரவது அரவணை மேல் -பரத்வம்
பரத்வம் அருளியவற்றில் இது மிக சிறந்த திருவாய்மொழி -அர்ச்சையில் பரத்வம் என்பதால்
ஓரே நிலத்தில் பாதி செழித்து பாதி தரிசாக இருக்க –
நித்ய சூரிகள் பகவத அனுபவமே யாத்ரையாக செல்லா நிற்க

இதர தேவதைகள் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள்
இவன் ஒருவனே பரதவன் உபதேசிக்க பார்க்கிறார்
சங்கை தாமே எழுப்பிக் கொண்டு
சகல வேதாந்த ஞானம் இருந்தும் இதர தேவதைகள் உபதேசிக்கிறார்களே
நாராயணனே பர தேவதை சாஸ்திரம் நேராக சொல்லாமல் படிப்படியாக சொல்ல

காரணம் து தேயக
சம்பு கு தேயக
த்யானம் செய்ய காரணம்
ஏகம் சத் ஆத்மா பிரமம் -ஆறு விதமாக சொல்லி –
சங்கைக்கு சுலபமான பதில் ஆறும் ஒரே வஸ்து
நாராயண ஏக வஸ்து
அவனையே -சத் ஆத்மா சம்பு சிவா பிரஜாபதி போன்ற
காரண வாக்யங்களை ஒருங்க விட்டு வைத்தன
உபாஸ்யம் -ஜகத் காரணத்தை –
இமானி பூதானி ஜாயந்தே -தத் ப்ரஹ்ம
தாது ப்ரஹ்ம அது பிரம்மம்
அப்பொழுது தான் நன்றாக அறிந்து உபாசிக்க முடியும்
எவன் இடம் அனைத்தும் உண்டாகி காக்கப்பட்டு எவன் இடம் லயிக்கின்றவோ அது பிரமம்
அதை நன்றாக அறிந்து உபாசிக்க வேண்டும்
ப்ருகு வல்லி -தகப்பனார் இடம் -வருணன் -கேட்ட பிருகு பிள்ளை

வியாசர் பராசரர் இடம் கேட்டது போலே
ப்ருகு வருணன் இடம் உபதேசம் கேட்க –
பிரமத்தை அறிவியும் உபதேசம் செய்யும் கேட்க
இந்த வார்த்தை அருளி
அல்லாத தத்வங்கள் த்யானிக்க கூடாது
ஜகத் காரண வஸ்துவை மட்டுமே த்யானிக்க வேண்டும் என்னக் கடவது இ றே
அந்த ஏக வஸ்து சத் சப்தத்தால்
உத்தாரகர் இடம் ச்வேதகேது போய் கேட்க
முதலில் சத் இருக்க
அக்ரே சத் ஏவ சோமய குழந்தாய் -சௌம்யமானவானே
சாகாரத்திலே -சாகை -ஆத்மா வாக அக்ரே இருந்தது
அதுவும் பல இடங்களில் ஜீவாத்மா பரமாத்வா
ஏக மேவ பிரமம் சப்தத்தால் சொல்லி
இதுவும் பலவற்றை சொல்லுமே
ஏக நாராயண ஆஸீத் சொல்லி
ந சத் ந அசத் சிவன் மட்டும் இருந்தான்
சம்பு ஆகாசம் மத்தில் த்யானம் செய்
ருத்ரதிகளுக்கு காரணத்வமும் த்யாநிகக் தகுந்ததும் சொல்ல
அது அவர்களை உத்தேசித்து சொல் லிற்று  ஆகிலும்
சாமாணாதி கரணம் -சரீரம் ஆத்மா பரமாத்மா -அனைத்தும் கேசவன் குறிக்குமே அந்தர்யாமி பவத்தாலே
தலை சுத்தி மூக்கை தொடாமல்
பிரம சூத்தரத்தில் -விளக்கி
ஜைமினி சொன்னதை வியாசர் காட்டி ஆர்ஜவம் காணலாமே
சாஷாத்ஆக அந்த சப்தங்கள் அவனை குறிக்கும்
அக்னி சரீரம் -ஜீவாத்மா  பரமாத்மா
அகரம் நயதி இதி அக்னி முன்னாள் நடத்திக் கொண்டு போகும் பகவானை குறிக்கும்
இந்த்ரன் –
இதி ஐஸ்வர்யம் -பகவானைக் குறிக்கும்
சிவா -மங்களம் சம்பு
சிஷ்யன் வார்த்தை
நம்பிள்ளை சொன்னதை நஞ்சீயர் பல இடங்களில் காட்டி
அரக்கரால் ஆடு அழைப்பார் இல்லை
கத்துமாம் கத்தவும் ஆள் இல்லை
நம்பிள்ளை ஆடு வெற்றி
ஆடு புள் கொ டி வெற்றி புள் கொடி
அரக்கரில் வென்றோம் என்று சொல்வார் இல்லை தோற்றோம் என்றாராம்

சிவ-சுத்தி பத யோகம்
சம்பு -சுகம் கொடுப்பவன்
இவை எல்லாம் நாராயண சப்தம் குறிக்குமே

வழி ஒரு இடம் காட்டி -எல்லா இடங்களும் காட்டும் படி ஆகுமே
நாராயண சப்தமும் அவர்களைக் குறிக்க சொல்லுவார்களே
பாணினி சூத்திரம் -உண்டே
நார -அயன-இரண்டும் சேர்ந்து – நாராயண சப்தம் -ஒன்றையே குறிக்கும் யோக ரூடி
சூர்பணகை முறம் போன்ற நகம் உடையள் -ராவணன் தங்கை மட்டுமே குறிக்குமே
அணைத்து ராஷசிகளுக்கும் இப்படி நகம் இருந்தாலும்
ஸ்வேதா
புண்டரீகாட்ஷன் -தாமரைக் கண்ணன் -அரைக் கண்ணன்
கிருஷ்ணா பெயர் வைக்க
யோகம் காரணம் பெயர்
ரூடி -இடு குறி பெயர் மண் மரம் கல் மணல் போல்வன
யோக ரூடி பங்கஜம்
சேற்றில் இருந்து உண்டான
அல்லி மலர் குமுதம் மலர் புழு பூச்சி தாமரை உண்டாக
நார அயன யோக சப்தம் நாராயன என்றே வரும் –
அதுவே காரணத்தையும் இவன் ஒருவனையும் குறிக்க யோக ரூடி நாராயண
வியாகரண சாஸ்திரம் உண்டே

குணயோகத்தால் சிவா சம்பு இங்கே சேர்க்கலாம்
இது யோக ரூடி என்பதால் வேறு ஒன்றில் சேர்க்க மாட்டாதே
அப்பைய தீஷிதர்
ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யம் அருளி ராமானுஜர் பின் காலத்தில் எழுதி திருட்டு தனமாக ஸ்ரீ பாஷ்யம் போலே
நாராயண பரோ ஜ்யோதி நாராயண பர ப்ரஹ்ம சப்தம் உண்டே ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை
சுகம் தருபவன் சம்பு நாராயணன் சொல்லலாமே

பிராண ஆகாச சப்தம் அவன் வரைக்கும் போவது போலே
இந்த்ரன் -ஆக்கப் பட்டவன்
இதி பரம ஐஸ்வர்ய
பிராண பூதனான பகவானை குறிக்கும்
பிரகார வாசி சப்தங்கள் –
சரீரம் பிரகாரம்
ஆத்மா பிரகாரி
இவன் யார் சரீரம் தானே காட்டும்
அது போலே சிவ சம்பு சப்தங்கள்

உத்தரதரம் –
அதுக்கு மேலே சொன்னது
கீழே சர்வேஸ்வரனை சொல்லி
மிகவும் மேல் பட்டவனை –
நாட்டில் உள்ள புருஷன் போலே இல்லை புருஷோத்தமன் என்றே அர்த்தம்
மன்னு புகழ் கோசலை தன மணி வயிறு -தானான தன்மை தாலாட்டு
கௌசல்யை தன மணி வயிறு என்றதால் கௌசல்யை பாவம்
கௌசல்யை யான எனது வயிறு வியாக்யானம்
வாய்த்தவனே கண்ணனுக்கு மாணிக்கம் இடை கட்டி யசோதை சொன்ன சொல் பெரியாழ்வார்
உத்தரதரம் -அவனையே குறிக்க இந்த திருஷ்டாந்தம்

எஸ்மா பரம் ந அபரம் -இவனைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவன் இல்லை
இதுக்கு மேல் உண்டு எனபது அக்னஞன் வார்த்தை
தஸ்மின் -யத் அந்தக – தத் உபாசிக்க வேண்டும் –
உள்ளுக்குள் ப்ரஹ்மம் உண்டு சொல்லி –
நாராயணன் பிரமத்துக்குள் ருத்ரன் உண்டு உபாசிக்க சொல்லி
அவனை விட மேம்பட்டவன் இல்லையே
உள்ளுக்குள் இருப்பவன் யார் அவனாக இருக்க முடியாதே
அவனுடைய கல்யாண குணங்கள் அவனுக்குள் உண்டே
32 வித்யைகள் உபாசனம் பண்ண சொல்லி –

அவனோபாதி அவன் குணங்களும் உபாசிக்க
நித்தியமான காரணம்
சம்ஹாரத்தில் சிவனும் இல்லையே
ஏ கோ கவை நாராயண ஆஸீத் -ந பிரம்மா ந சிவ -பூத பஞ்சகங்களும் இல்லை
சமமாக இவர்களையும் சொல்லி

இருந்தவன் நாராயணன் ஒருவனே என்பதால் இவன் ஒருவனே காரணம்
அவர்களை இல்லை என்பதால்
இல்லை என்ட்டதால் உத்கர்ஷம் உண்டோ
பிரதிவி நட்ஷத்ரங்களும் இல்லை உடனே சொல்லி
நான்முகனை பண்ணி சிருஷ்டியிலும் தாமாரை சொல்லி சமமாக சொல்லி
இப்படிகளால் இதர தேவாத பரத்வத்தை அறுத்து
சர்வ ஸ்மாத் பரண்
சர்வ ஸ்ரஷ்ட
சர்வ ரஷகன்
சர்வ அந்தர்யாமி
கண்ணுக்கு விஷயமாக சந்நிஹிதனாகி

முதல் பாட்டில் காரண வாக்கியம் அனுசந்தித்து கொண்டு
ஸ்ரஷ்டாவான சர்வேஸ்வரன்
தாயார் குழந்தை கண்ணோட்டத்தில் வாழ
திருநகரி  யில் சந்நிஹிதனாக
திரிகிரிகிறீர்களே ஷேபிக்கிறார்

ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் –யாதும் ஒன்றும் இல்லாத
அனைத்தும் ஒன்றிக் கிடந்த காலத்தில் என்னவுமாம்
மதிள்களால் சூழப் பட்ட
நிற்கிற நிலையிலே ஆதிப்பிரான் என்று உணரலாமே
தேவ ஜாதி
இருப்பிடமான உலகம்
-மற்றும் மகான் அகங்காரம் போல்வன
ஒன்றும் இல்லாத அன்று
காரணத்துக்கு கார்யம் லயம் என்பதால்
plastic மக்காமல் இருக்க -கூடாதே லயத்தில் கொண்டு விட முடியவில்லையே

காரண பூதரான தனது பக்கம் ஒன்றி விட்ட
சதேமேவ சத் ஒன்றே இருக்க
நான்முகன் படைத்தான்
அல்லாதார் கைமுதல் கண்டு ரஷிக்க –
ஒன்றுமே இல்லாதவனுக்கு ஈகை
வெறுமையே பச்சையாக கொண்டு ரஷிப்பவன் சர்வேஸ்வரன்
நான் முகன் தன்னோடு தேவ ஜாதி உலகம் சேதனன்  வர்க்கம் சிருஷ்டித்து
பஞ்சமுகன் ருத்ரன்
ஷண்முகன் ஆறுமுகம்
இது தான் பஹூ முகமாக சிருஷ்டி
நாட்டார் ருத்ரனுக்கு உத்கர்ஷம் சொல்லி பிரமியா நிற்க
கமலத்து -இடைவெளி இன்றி அவனாலே படைக்கப் பட்டதால் நான்முகன் முதலில் சொல்லி
பின்பு ருத்ரனை சொல்லி
தேவர் சப்தத்தால் ருத்ரனை கூடிக் கொள்கிறார்
மற்றும் -மகத் வரை
அனைத்தையும்
அடக்கி மகாதிகளில் பரத்வம் பண்ணுவார் இல்லையே
முதலாவார் மூவரே பொய்கை ஆழ்வார்
நல் ல வேளை  மூவர்
இரண்டு பெயரை கழித்தால் போதுமே
சது ர்தச புவனங்களில் உள்ள பதார்ர்தன்களை ஸ்ரஷ்டாவோடு போக ஸ்தானம் குடி மக்கள் வாசி அற படைத்தான்

போக மோஷங்களை பெற கரண களேபரங்கள் கொடுக்க
இப்படி சிருஷ்டித்தவன்
மணி மாடம் ஒக்கம் மிகு திரு நகரி
ஆசயா யதிவா ராமாக புநவா -சுமந்த்ரன் வருவாரா என்று நின்றது போலே
இங்கே இவன் காத்து இருக்கிறன் ஆசையினால் ஜீவாத்மாக்கள் தம் இடம் வர சொல்வார்களா என்று
விலக்காது ஒழிவார்களோ
ந ந்மேயம் சொல்லாமல்
வளைந்து கிட்டிக் கொண்டால் விலக்காமல்
காலம் எதிர்பார்த்தி
சேஷி பெற செஷபூதன் நின்றான் அங்கு
சேஷி நிற்கிறான் சேஷ பூதர்களை
ஆதிப்பிரான் இப்படி ஆசை உடன் நித்யவாசம் பண்ணும் இவரை விட்டு
விமுகர் புத்திரன் ஆனாலும் முகம் பார்க்குமா தாய் போலே
கும்பீடு கொள்வார்
மற்றைத் தெய்வம் நாடுகிறீர்கள்
நீர் நாடுகிறீர்கள்
தேடி தேடி திரியலாம் தேவதைகள் இல்லை
வாசுதேவன் அந்ய -தேவதை இல்லையே

கங்கை கரையில் தாகம் கொண்டவன் அத்தை விட்டு
கரையில் கடப்பாரை கொண்டு கிணறு தோண்டி நாக்கு நனைக்க
சுலபன் வேற
பெருகி வரும் நீர்
பாபங்களும்  போகுமே
பிராப்தன் சுலபன் சுசீலன் இவனை விட்டு
ஆராதனை கஷ்டம் மட்டும் இல்லை மற்றவர் பலனும் கொடுக்க
சேட்டை தனதுய் மடி அகத்து செல்வ்சம் பார்ப்பது போலே
திருவில்லா தேவர் தேடி திரிகிறீர்களே
பேணிலும் வரம் தரா மிடுக்கு இல்லாத தேவர்

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

 நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers