திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-8-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 18, 2013

என்றே என்னை உன் ஏரார் கோலத்திருந்து அடிக் கீழ்
நின்றே ஆட்செய்ய நீ கொண்டருள நினைப்பது தான்
குன்றேழ் பாரேழ் சூழ் கடல் ஞாலம் முழு வேழும்
நின்றே தாவிய நீள் கழல் ஆழித் திருமாலே-

———————————————————————————————————————————————————————————-

பிறரை விடீர்
உம் திருவடிக் கீழ் பரிகைக்கு நிலை ஆளாக என்னைக் கொள்வது என்று
அவனைக் கேட்கிறார்

என்றே –
உம்முடைய கார்யம் கார்யம் செய்கிறோம் அன்றோ -என்ன
அது தான் என்று என்கிறார் –
என்னை-
உன்னிடத்தில் பரிந்து அன்றி உளேன் ஆகாது இருக்கிற என்னை –
உன் ஏரார் கோலத்திருந்து அடிக் கீழ் –
அழகு மிக்க -ஒப்பனை திருந்தின உன் திருவடிகளின் கீழே -என்றது
மங்களா சாசனம் செய்து அல்லது நிற்க ஒண்ணாத திருவடிகள் -என்றபடி
நின்றே ஆட்செய்ய –
எனக்கு கொடுப்பாய் உனக்கு கொடுக்கிறேன் -என்று பிரயோஜனைத்தைக் கொண்டு போகை- அன்றிக்கே
தேஹிமே ததாமி தே -யஜூர் வேதம் –
விடாமல் அடிமை செய்ய
நீ கொண்டருள –
நான் கிடந்தானைக் கண்டு ஏறுகை அன்றிக்கே
அடிமை செய்வான் என்று திரு உள்ளத்தே கொண்டு அருள
நினைப்பது தான் –
அவன் நினைவிற்கே பலத்தோடு சம்பந்தம் உள்ளது
தம்முடைய காதல் பலத்துக்கு காரணம் அன்று என்று இருக்கிறார் –
வண் பரிசாரத்து இருந்த -என்ற எழுந்தருளி இருக்கிற இருப்பு தனக்கு பரிய வேண்டி இருக்க
மனிச செயல்களுக்கு அப்பால் பட்ட செயலைச் செய்தால்
மங்களா சாசனம் செய்து நிற்க வேண்டாவோ -என்கிறார் மேல்

குன்றேழ் பாரேழ் சூழ் கடல் ஞாலம் முழு வேழும் நின்றே தாவிய நீள் கழல் ஆழித் திருமாலே-
ஏழு குல மலைகள் என்ன
ஏழு தீவுகள் என்ன
அவற்றைச் சூழ்ந்து இருந்துள்ள ஏழு கடல்கள் என்ன
இப்படி ஏழு வகைப் பட்ட பூமியை அடைய நின்ற நிலையிலே நின்று அளந்து கொண்டு அருளும்படி
நீண்ட திருவடிகளை உடையையாய்
கையும் திருவாழியுமான திருமகள் கேள்வனே -என்றது –
சங்கு சக்கரம் முதலிய திவ்ய ஆயுதங்கள் உடைய திருமகள் கேள்வனாய் வைத்து
காடும் ஓடையுமான பூமியை முழுதும் நின்ற நிலையிலே
மெல்லிய திருவடிகளைக் கொண்டு
அளந்த சிரமம் தீரக் குளிர்ந்த உபசாரம் செய்யப் பெறும் நாள் என்று -என்றபடி
அன்றிக்கே
அரியன செய்ய வல்ல நீ
நான் உன் திருவடிகளை கிட்டி நின்று அடிமை செய்யும்படி

நினைத்து அருள வேண்டும் -என்கிறார் -என்றலுமாம்

உன் திருவடிக்கு கீழே பரிகைக்கு நிலை ஆளாக அடியேனைக் கொள்ள வேண்டும் -என்று என்று நாள் குறித்து அருள வேண்டும் –
பரிந்து அன்று உளேன் என்று இருக்கிற என்னை –
மங்களா சாசனம் அல்லது நிற்க ஒண்ணாத திருவடிகள்
ஏரார் கோலத் திருவடிகள்
நின்றே ஆட செய்ய
இதுவே யாத்ரையாக இருக்க -விடாதே அடிமை செய்ய –
பிறரை விடும் –
லோகம் அளந்த திருவிக்கிரம அவதானம்
நின்று அளந்து கொண்ட –
நின்றே ஆட் செய்யும்படியாக நீ கொண்டு அருள நினைக்க வேண்டும்
இந்த பேறும் அவன் அனுக்ரகத்தால் பெற்றதாக வேண்டும் –
கிடந்தானை கண்டு ஏறுதல் அன்றிக்கே –
ஆனை அனுமதி பெற்று ஆனையே காலை நீட்டி -ஏற வேண்டும் -பாகன் மூலம் –
ஆசார்யன் -பாகன்
அவன் நினைவுக்கே பலன் வ்யாப்தி உள்ளது
கைங்கர்யம் கொடுத்து அருள அவன் திரு உள்ளம் கொள்ள வேண்டுமே –
குழந்தை பேசுவதை கேட்டு மகிழும் தாய் போலே
நாம் செய்யும் கைங்கர்யத்தால் அவன் மகிழ்கிறான்
நமது அபிநிவேசயம் -சாதனம் ஆகாது
நீ நினைப்பது என்று -அதுக்கு உதஆகாரணம் காட்டுகிறார் மேல்
லோகம் -தானே நினைத்து தானே தீண்டினான்
திரு வ ன் பரிசாரம் ஏகாந்தமான திவ்ய தேசம் -இதுக்கே மங்களா சாசனம் செய்ய வேண்டும்
அதுக்கு மேலே அதி மானுஷ செஷ்டித செய்து அருளி
குன்று ஏழும்-
பார் ஏழும்
கடல் ஏழும்
அடைய நின்ற நிலையிலே அளந்து கொண்ட நீண்ட திருவடிகள்
கையும் திரு ஆழியுமான -ஸ்ரீ ய பதியாய் வைத்து
சிசுரோபசாரம் குளிர்தியாக உபசாரம் செய்ய வேண்டாமா
அறியான செய்ய வல்ல நீ
உனது திருவடிகளை கிட்டி நின்று அடிமை செய்யும் படி செய்து விட வேண்டும் –
இதுவும் அரியது தானாலும் செய்ய வல்லையே நீ

————————————————————————————————————————————————————————————-

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-7-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 17, 2013

வருவார் செல்வார் வண் பரிசாரத்து இருந்த என்
திரு வாழ் மார்வற்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வதென்
உருவார் சக்கரம் சங்கு சுமந்திங்கும்மோடு
ஒருபாடு உழல்வான் ஓரடியானும் உளன் என்றே-

——————————————————————————————————————————————————————————————

இங்கே வந்து திருப் பரிசாரத்திலே எழுந்தருளி இருக்க
நான் உதவப் பெறாமல் துன்புற்றவனானால்
ஓர் அடியானும் உளன் -என்று அவனுக்கு அறிவிப்பாரையும் பெறுகின்றிலோம் -என்கிறார்-

வருவார் செல்வார் –
திருநகரி யினின்றும் திருப் பரிசாரத்துக்கு பெருவளியாக இசங்கா நிற்கும் என்றது
இயக்கம் அற்று இருக்கிறது அன்று கண்டீர் -என்றபடி –
அன்றிக்கே
தங்கள் கார்யத்தாலே விரைந்து போவாரை தம் நிலை அறிவிக்கப் போகிறார்கள் என்றும்
அங்கு நின்றும் வருவாரை தம்மை அழைக்க வருகிறார்கள் என்றும் இருப்பார் -என்னுதல் –

வண் பரிசாரத்து இருந்த என் திரு வாழ் மார்வற்கு –
திருப்பரி சாரத்தில் இருப்பவர்க்கு பரிய வேண்டும்
அதற்கு மேல் பிராட்டி உடைய சேர்த்திக்கு பரிய வேண்டும்
அன்றிக்கே
சீதா பிராட்டியார் உடன் கூடிய தேவரீர் மலை அடிவாரத்தில் உலாவும் பொழுது
நான் தேவரீருக்கு எல்லா நிலையிலும் எல்லா அடிமைகளையும் செய்வேன் ஆக -என்ற இளைய பெருமாளைப் போலே
பவாமஸ்து சஹ வைதேஹ்யா கிரிசா நுஷூ ரம்ச்யதே
அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்ரத ச்வபதஸ் சதே -அயோத்யா -31-25
தொடர்ந்து போய் அடிமை செய்ய வேண்டும்படி யாயிற்று இங்கு இருக்கும் இருப்பு -என்னுதல்

என் திறம் சொல்லார் –
சொன்ன வார்த்தையை கேட்ப்பிப்பார் இல்லாமை சொல்லாது ஒழிகிறார் அல்லீர் கண்டீர் –
என் திரு வாழ் மார்பற்கு –
என் பிராட்டி சந்நிதி ஆகையாலே -சொன்ன வார்த்தை விலை செல்லும் கண்டீர் –

செய்வதென் –
இதற்கு மேல் என்னால் செய்யலாவது என் -தந்தாள் தங்கள் கார்யத்தின் நிமித்தம் போவார்கள் ஆகில்
நன்று அவர்கள் அங்கு போனால் சொல்லும் பாசுரம் யாது என்ன

உருவார் சக்கரம் சங்கு சுமந்து –
அழகு மிக்கு இருந்துள்ள ஆழ்வார்களை விருப்பத்தோடு தரித்து
அன்றிக்கே
திருமேனிக்கு எல்லாம் வேறு ஒரு ஆபரணம் வேண்டாதே தானே ஆபரணமாக போம்படியான ஆல்வார்களைத் தரித்து -என்னுதல்

இங்கு –
பரிவர் இன்றிக்கே இருக்கிற இவ் உலகத்தில் –

உம்மோடு ஒருபாடு உழல்வான் –
இடைவிடாதே ஒரு பக்கத்தைப் பற்றி திரிவான்
ஒரு பக்கத்துக்கு இளைய பெருமாள் உளர் அன்றோ

ஓரடியானும் உளன் என்றே –
வேறு பிரயோஜனத்தை கருதாவனாய் இருப்பான் ஒருவன் உளன் என்று -என்றது
அந்த மகாத்துமாவானவன் கிடைத்தற்கு மிகவும் அரிது என்றபடியே –
பஹூனாம் ஜன்ம நாமந்தே ஜ்ஞானவான் மாம் பிரபத்யே
வாசுதேவ சர்வம் இதி ஸ மகாத்மா ஸூ துர்லப -ஸ்ரீ கீதை -7-19-
ஒருவர் இலர் என்று கை வாங்கி இருப்பர்-அது வேண்டா
ஒருவன் உளன் என்று என் இடையாட்டம் சொல்லுகின்றி லர்கள் -என்கிறார் -என்றபடி –
செய்வது என் –

திரு பரிசாரத்தில்
சமீபத்தில்
திருப்பதி சாரம் என்பர் வண்மை பரிசாரம் தன்னையே கொடுத்த ஔதார்யம்
திருவன்பரிசாரம்
பரிசரத்தில் பக்கத்தில் உள்ளவன்
இப்படி அடியார் உளன் உள்ளான் தெரிவிக்கவும் யாரும் இல்லையே
வருவார் செல்வார் –
வன் பரிசாரத்திலுள்ளான்
என் திறம் சொல்வார் யாரும் இல்லை
பெரிய பாதை -திரு நகரி திரு பரிசாரம் –
வருவார் இவரை கூப்பிடவும்
செல்வார் தம் தசையை அறிவிக்க போவார்
என்று நினைத்து இருப்பார்
லோகம் இயங்கி இருக்க
பிராட்டி உடன் செர்த்திக்கும் பாரிய
என் திரு -இங்கும் உண்டே
என் திரு -வாழ் மார்பன்
பய ஸ்தானம்-சேர்த்திக்கும்
அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி மிதுனத்தில் கைங்கர்யம் செய்ய பாரித்து
கேட்ப்பிப்பார் பிராட்டி உடன் இருக்க –
ஸ்வாமினி சந்நிதி உண்டே –
திரு வாழ் மார்வன் –
சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை
உருவார் சங்கு -அழகு மிக்கு உள்ள
திருமேனிக்குவேறு ஆபரணம் வேண்டாதே
ஒரு பாடு ஒரு பக்கம் இருக்க
இளைய பெருமாள் ஒரு பக்கம் இருக்க
அநந்ய பிரயோஜனனாய் தான் இருக்க
எம்பெருமானே எல்லாம் -ச மகாத்மா துர்லபம் என்று அவன் இருக்க
என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும்
உளன் என்று என் திறம் சொல்ல வேண்டும் -என்கிறார் இதில்
திருத் தாயார் உடைய நங்கையார் பிறந்த தேசம்
நம் ஆழ்வார் சந்நிதி அங்கும் உண்டு –
காரியார் தந்தை
சம்பந்தம் ஏற்பட காரணம் வருவார் செல்வார்
திரு அவதார ஸ்தலம் ஆழ்வார்
மாத்ரு கிரகம் அவதார ஸ்தலம்
திரு மலை -நம்பி மாத்ரு கிரகம்
மணவாள மா முனி சிக்கல் கடாரம் தாயார் இருந்ததால்
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் ஸ்பஷ்டமாக ஆழ்வார் திருநகரி தான் காட்டி அருளி

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-6-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 17, 2013

பணியாவமரர் பணிவும் பண்பும் தாமேயாம்
அணியாராழியும் சங்கமுமேந்துமவர் காண்மின்
தணியா வெந்நோய் உலகில் தவிர்ப்பான் திரு நீல
மணியார் மேனியோடு என் மனம் சூழ வருவாரே

——————————————————————————————————————————————————

நீர் இங்கனே கிடந்து படுகிறது என்
எல்லாரையும் காபபாற்றுகிறவன் அல்லனோ அவன் -என்ன
நித்யசூரிகள் பரிய இருக்கக் கூடிய அவன்
சம்சாரத்தில் அவ்வடிவோடே வந்து உலாவா நின்றால் நான் இப்படி படாதே செய்வது என் என்கிறார் –

பணியாவமரர் –
வேறே சிலரை பணிவதற்கு காரணம் இல்லாத நித்ய சூரிகள் -என்றது
முன்பு சேவிக்கத் தகாதார் காலே குனிந்து -ஒரு நாளிலே ஞானம் பிறந்து
அழுக்கு உடம்பு எச்சில் வாய் -என்று கழிந்த தற்கு வருந்தி
உடம்புக்கு அழுக்கு பிறரை வணங்குதல்
வாய்க்கு எச்சில் பிறரை துதித்தல்
ஆவியை அரங்கமாலை அழுக்கு உடம்பு எச்சில் வாயால்
தூய்மையில் தொண்டனேன் நான் சொல்லினேன் தொல்லை நாமம் -திருக் குறுந்தாண்டகம் -12
பின்பு வகுத்தார் காலிலே குனிந்தவர்கள் அல்லர்
பணித்தல் பணிதல் செய்யாதவர்கள் என்றபடி
துதித்தாலும் வணங்குதலும் இன்றி –
இதனால் முக்தரை வேறுபடுத்துகிறது –
பணிவும் பண்பும் தாமேயாம் –
அவர்கள் பணிவுக்கும் ஞானம் முதலான குணங்களுக்கும் தாமே விஷயமாக இருக்குமவர்

அணியாராழியும் சங்கமுமேந்தும் –
எல்லா ஆபரணங்களும் தாமே யாகப் போரும்படியான திவ்ய ஆயுதங்களைத் தரித்து நித்ய சூரிகளுக்கு
காட்சி கொடுத்தால் அவர்களும் அஸ்த்தானே பயத்தால் சங்கை பண்ணி மங்களா சாசனம் பண்ணும்படி
ஆயிற்று இருப்பது -அவர்களுக்கும் நான் பட்டது பட வேண்டும்
அவர் -காண்மின் –
அவர் கண்டீர் -அச்சம் உள்ள இடத்தில் வந்து பிறக்கிறார்
தமக்கு ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக வருகிறாரோ என்னில்
தணியா வெந்நோய் உலகில் தவிர்ப்பான் –
உலகில் தணியா வெம் நோய் தவிர்ப்பான் -வருகிறார்
தணியா வெம் நோய் ஆவது -ஒரு நாளும் முடியாத தாப த்ரயங்கள் முதலானவை
திரு நீல மணியார் மேனியோடு –
நீல மணி போலே ஸ்ரமத்தை போக்கக் கூடியதாய் சுகுமாரமான வடிவோடு

இங்கே வர வேண்டுமானால் அவ்வடிவோடே வர வேண்டுமோ

என் மனம் –
அந்த சுகுமாரமான வடிவோடு சம்சாரத்தில் உலாவுகிறான்
என்று அறிந்த என் மனம் ஆனது
சூழ வருவாரே –
சுழன்று வரும்படி வருகிறவர்
அன்றிக்கே
தணியா வெம் நோய் தவிர்ப்பான் உலகில் வருகிறவர் -என்றுமாம்

சர்வ ரஷகன்
சம்சாரத்தில்
நித்ய சூரிகள் மன்கலாசானம் செய்யும் அந்த வடிவு கொண்டு வர வேண்டுமா
பரிகிறார்
சம்சார வெந்நோய் தவிர்க்க நீல மேனி உடன் மனம் சூழ வருகிறான்
வியாக்யானம் சேவித்து தான் ஆழ்வார் பாவம் அறிவோம்
பணியா அமரர் –
பணியாத -நம இத்யே வாசக -வேறு சிலரை பணியாதே
முன்பு அசேவ்யர் காலில் விழுந்து முக்தர் போலே இல்லையே நித்யர்
ஒரு நாளிலே அனுகூலித்து வகுத்த விஷயம் வந்த முக்தர் வ்யாவர்த்திக்கிறது
அழுக்கு உடம்பு
எச்சில் வாய்
அனுசந்தித்து
பணிவும் பண்பும் -விஷயமாய் இருப்பவன் தான்
ஞானத்துக்கும் தான் விஷயம்
சர்வ ஆபரணமும் தானே -அணியார் ஆழி -இதுவே ஆபரணமாக இருக்குமே
பார்த்ததும் -இச் செர்த்திக்கு
அஸ்த்தானே மங்களா சாசனம் செஉய்வார்கல்
அப்படிப் பட்ட எம்பெருமான் அன்றோ பய ஸ்தானம் பிறந்து
தமக்கு பிரயோஜனத்துக்கு வருகிறானா
தாப த்ர்யாதிகளை முடிக்க
ஆதி ஆத்மிகம் -தன்னால் -பந்துகளால்
ஆதி பௌதிகம் பூதங்களால் -தேள் பாம்பு பூச்சி
ஆதி தெய்விகம் -நம் கையில் இல்லை இடி மின்னல் அதி உஷ்ணம் அதி குளிர்ச்சி
தணியா வெந்நோய்
இதை தவிர்ப்பதற்காக வந்து அவதரித்து
வர வேண்டினால் அவ்வடிவுடன் வர வேண்டுமா –
திரு நீல மணியார் மேனி
என் மனம் சூழ -சுழன்று
மேலே மேலே பரிவு கொள்கிறார்

——————————————————————————————————————————————————————————————

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-5-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 17, 2013

கொடியார் மாடக் கோளூரகத்தும் புளிங்குடியும்
மடியாதின்னே நீ துயில் மேவி மகிழ்ந்தது தான்
அடியார் அல்லல் தவிர்த்த வசவோ அன்றேலிப்
படி தான் நீண்டு தாவிய வசவோ பணியாயே

———————————————————————————————————————————————————–

பிரளய ஆபத்தில் தனியாக கண் வளர்ந்து அருளுகிறவன் என்று
பயப்பட்டவர் உடைய அச்சம் தீர
பரிவரும் உண்டாய்
அச்சம் இல்லாதவையான திருக்கோளூர் திருப் புளிங்குடி தொடக்கமான
இடங்களில் கண் வளர்ந்து அருளுகிறபடியைக் காட்டிக் கொடுக்க
அது தானும் இவர் அச்சத்துக்கு காரணம் ஆயிற்று –

கொடியார் மாடக் கோளூரகத்தும் –
கொடி மிக்க மாடங்களை உடைய திருக் கோளூரிலும்

பகைவர்கள் கிடந்த இடம் அறிந்து அபசரிக்கும்படி கொடிகட்டிக் கொண்டு கிடக்க வேண்டுமோ
கொடிக்கு பயப்பட வல்லார் இவரைப் போன்றார் இலர் –
கம்ச பயத்தால் ஒளித்து வளர்ந்தாப் போல் இருத்தல் ஆகாதோ –
இந்த அச்சம் இல்லை அன்றோ மேல் பாட்டில்
அனுகூலர் என்றும் பிரதி கூலர் என்றும் வேறுபாடு அற தன்னோடு கலந்து கிடைக்கையாலே
புளிங்குடியும்-
இதுவும் இவர் அச்சத்துக்கு காரணம்
பல இடங்களிலும் படுக்கை படுக்கிறது சிரமித்தின் மிகுதி என்று இருக்கிறார் –
மடியாது –
இடம் வலம் கொள்ளாமல்
அன்றிக்கே
மடியாது -என்று சோம்பாய் -சோம்பாதே -என்னுதல் -என்றது
நமக்காக இவன் கிடக்கிறான் -என்று அறிந்து
பரிதலுக்கு ஒருவரைப் பெற்றிலோம் -என்று
இளகாது ஒழிதலை குறித்தபடி –
இன்னே-
இப்படியே
கிடந்ததோர் கிடக்கை -திருமாலை -23-என்னும் இத்தனை ஒழிய பாசுரம் இடப் போகாது இருக்கை –
நீ துயில் மேவி மகிழ்ந்தது தான் –
அவிகாரியாய் இருக்கிற நீ -ஒருபடியே கண் வளர்ந்து அருளி
அதனாலே இனியன் ஆகைக்கு காரணம் என் –
இவன் முகத்தில் தெளிவு உண்டாய் இருந்தது அதுக்கடி முன்பே ஸ்ரமம் உண்டாகை அன்றோ -என்று இருக்கிறார்
சிரமம் உடையாருக்கு உறங்க உறங்க முகம் தெளிந்து வரக் காண்கையாலே
அடியார் அல்லல் தவிர்த்த வசவோ –
திருவடிகளில் சரணம் புகுந்த இந்த்ரன் முதலானவர் கட்காக
இராவணாதிகளை அழியச் செய்து
அவர்கள் துக்கங்களை கெடுத்த இளைப்போ –
அன்றேல் –
அன்றாயின்
லிப்படி தான் நீண்டு தாவிய வசவோ-
நீண்டு இப்படிதான் தாவிய அசைவோ –
அன்றே பிறந்து அன்றே வளர்ந்து மிருதுவான திருவடிகளைக் காடும் ஓடையும்

அளந்து கொள்ளுகையாலே திருவடிகள் நொந்ததோ
பணியாயே
தோள் நொந்தோ
திருவடிகள் நொந்தோ
அருளிச் செய்யாய் -என்றது –
தோள் நொந்தது என்னில் தோளைப் பிடிக்கவும்
தாள் நொந்தது என்னில் தாளைப் பிடிக்கவும்
அருளிச் செய வேண்டும் -என்றபடி
அன்றிக்கே
வார்த்தைகளின் ஓலியின் தளர்ச்சியைக் கொண்டு அறியலாம் என்று கேட்கிறார் -என்னுதல்
உகந்து அருளின இடங்களிலும் செய்ய முடியாதன இல்லை
சொல்ல நினையாமல் இருக்கிறான் இத்தனை -என்று இருக்கிறார்

அர்ச்சையில் –
எப்பொழுதும் துர்வர்க்க மயமான சம்சாரத்தில் சயனித்து
உகந்து அருளின நிலங்களை அனுசந்தித்தால்
ஊன் உறக்கம் இன்றி நித்ய மங்களா சாசனம் செய்ய வேண்டுமே
கொடியார்ந்து உள்ள மாடம்
கொடி கட்டி கொண்டு
அடையாளத்துக்கு
மடியாது -அசையாமல்
அடியார் அல்லல் தவிர்த்த அசைவோ
உலகம் அளந்த களைப்போ
கொடி மிக்கு -சத்ருக்கள் கிடந்த இடம் அறிந்து வரும்படி காட்டிக் கொடுக்குமே
அபிசாரம் சூன்யம்
கொடிக்கு பயப்படுகிறார்
கம்ச பயத்தால் ஒளிந்து இருந்தால் போலே வாழ கூடாதா
பிரளயத்தில் இந்த அச்சம் இல்லை
பல இடங்களிலும் படுக்கையில் இருப்பதால் -களைப்பு மிக்கு இருக்கிறார் -என்று ஆழ்வார் நினைக்க
மடியாதே
இடம் வலம் கொள்ளாமல்
சோம்பாது-என்றுமாம்
உலகம் சோம்பல் இன்றி அளந்தான்
பரிகைக்கு யாரும் இலையே
இன்னே இப்படி என்றே சொல்ல முடியாமல் கிடந்ததோர் கிடைக்கை
அவிகாரியாய் நீ
ஒரு படியே
முகத்தில் தெளிவு உண்டாய் இருக்க
துயில் மேவி மகிந்ததும் -தான் -இவருக்கு பய ஸ்தானம்
சயனம் முன்பு கஷ்டப் பட்டானே
இப்படி எதுக்கு சரமம் படுகிறான் -என்று அச்சம் கொண்டு பரிகிறார்
சரமம் தீர தூங்க தெளிவு பிறக்குமே
அடியார் அல்லல் -இந்த்ராதிகளுக்கு ராவணாதிகளை முடித்து -தீர்த்த இலைப்போ
அன்றேல் இப்படிதான்
அன்றே பிறந்து அன்றே வளர்ந்து -காடும் ஓடையும் அளந்து
மலைகள் பாராங்கல் போல ஆகுமே –
அது நொந்தோ நீ மடியாது
தோள் நொந்ததோ
தாள் நொந்ததோ
பணியாயே-அருளிச் செய்ய வேண்டும்
பிடித்து விட
வார்த்தை -சுரம் கொண்டு -தளர்ச்சி அளவு அறியலாமே –
அவனை பணியாய் கேட்கிறாள்
உகந்து அருளின இடங்களில் அர்ச்சாவதார சமாதி
பேசுவது -குலைத்து கொண்டு –
ஆழ்வார் கேட்டும் வார்த்தை வர வில்லை
தளர்ச்சி மிக்கு
அவனால் செய்ய முடியாதது இல்லை
சொல்லவும் வாய் திறக்க முடியாமல் தளர்ச்சி மிக்கு
சொல்ல நினைவு இல்லை –
இந்த அளவு தளர்ச்சியா என்று பரிகிறார்

24000 படியில்
செய்ய முடியாமை -சப்தம் பிரயோகம் படுத்தி விளக்குகிறார்
அந்த அளவு ஓய்ந்து போனான்

—————————————————————————————————————————————————————————————————

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-4-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 17, 2013

ஞாலம் போனகம் பற்றி ஓர் முற்றா வுருவாகி
ஆலம் பேரிலை அன்ன வசம் செய்யும் அம்மானே
சாலம் பேர்வதோர் காரிருளூழியொத்துளதால் உன்
கோலம் காரெழில் காணலுற்றா ழும் கொடியேற்கே

———————————————————————————————————————————————————-

அழிவு காலத்திலே அவ் ஆபத்தின் நின்றும் உலகத்தை எடுத்து வயிற்றில் வைத்து நோக்கினவன் அன்றோ நான் –
நீர் நம்மை நோக்கி அஞ்சி வேண்டாம் காணும் என்று
தான் எல்லாப் பொருள்களையும் காப்பாற்றுவானாக இருக்கும் இருப்பைக் காட்டினான் –
எல்லாரையும் இரட்சிக்கின்ற வஸ்து அன்றோ பிரளயத்தில் அகப்படப் புக்கது -என்று அதற்கும் அஞ்சுகிறார்-

ஞாலம் போனகம் பற்றி –
இது நமக்கு அறாது -என்று அறியாமல் பூமிப்பரப்பை அன்றோ வயிற்றில் எடுத்து வைத்தது
வெண்ணெயும் ஜீவியாது என்று அன்றோ இவர் இருப்பது –
ஓர் முற்றா வுருவாகி –
ஒரு கொறுட்டிலே தெரித்தால் மற்றை கொறுட்டாலே பால் பாயும் பருவமாயிற்று பருவம் –
அன்றிக்கே –
யசோதையின் குழந்தை யாகிய கிருஷ்ணனுக்கும் கீழாய் அன்றோ இருப்பது -இந்த இளமை -என்னுதல்-
பிரளய ஆபத்தாலே வரையாதே பாதுகாத்த பாதுகாப்பும்
அகதி தகட நா சாமர்த்தியமும் இவர் நெஞ்சில்
படுகின்றன இல்லை –
சௌகுமார்யமே ஆயிற்று இவருக்கு தோற்றி இருப்பது –
ஆலம் பேரிலை –
அங்கு ஓர் தொட்டிலிலே கிடக்கப் பெற்றது
இங்கு ஓர் இளம் தளிரான ஆல் இலையிலே ஆயிற்று திருக் கண் வளர்ந்து அருளுகிறது –
பேரிலை
பெயருகிற இலை-அதாவது
முகிழ் விரிகிற இலை -என்றபடி –
உலகங்கள் எல்லாம் அழிந்து இருக்கும் காலத்தில்
ஆலமரத்தின் உடைய கிளையிலே ஓர் தளிரிலே
இக் குழந்தை படுத்துக் கொண்டு இருக்கிறதே -இது என்ன ஆச்சர்யம் –
இளம் தளிரிலே கண் வளர்ந்த -பெரிய திருமொழி 2-10-1–என்றபடி –
அன்றிக்கே
ஆலம் பேரிலை
ஆலிலை என்ற ஓர் பெயர் மாத்ரமான இலை -என்னுதல்
அன்றிக்கே
பெரிய இலை என்று விபரீத லஷணையாய்-சிற்றிலை -என்னுதல் –

அன்ன வசம் செய்யும் –
உணவுக்கு ஈடாக இடம் வலம் கொள்ளும் -என்றது
யசோதை பிராட்டி தொட்டிலில் செய்யும் செயல்கள் அத்தனையும் செய்யும் ஆயிற்று –
அதற்குள்ளே -கிடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும் அதில் –பெரியாழ்வார் திருமொழி -1-1-9-என்றபடி –
தனக்கு ஜீரணம் ஆகாத பூமியை உண்டலும்
ஜீரணம் ஆகாது -என்று அறியாத இளைஞன் ஆகியும் –
பிரளயத்தில் சிறிய இடத்தை உடைய ஆல் இலையிலே திருக் கண் வளர்ந்து அருளுகையும் –
அதிலே கிடந்த இடத்தில் கிடைக்காமல் விளையாடுகையும் –
இவை எல்லாம் பயத்துக்கு இடங்களாய் இருக்கிற தாயிற்று இவருக்கு –
அம்மானே –
எல்லாரையும் காபபாற்றுகிறவன் ஆனவனே
ஒரு சிறிய மனிதனுக்கு வந்தது ஓன்று

அன்றிக்கே –
எல்லாரையும் காப்பாற்று கின்றவனானவனுக்கு வந்தது என்ற இதுவும் அச்சத்துக்கு இடம் ஆகிறது இவர்க்கு –
சாலம் பேர்வதோர் காரிருளூழியொத்துளதால் –
பேர்வது ஓர் காலம் ஓர் கார் இருள் ஊழி ஒத்து உளதால் –
உன் தனிமையை நினைக்க நினைக்க
ஒரு கணத்தின் நின்றும் மற்று ஒரு கணத்துக்கு பேருகிற நடுவிலே சந்திக்கிற நேரமானது
மகா அந்தகாரமான கல்பமாய்க் கொண்டு நெடுகா நின்றது எனக்கு –
உன் கோலம் காரெழில் காணலுற்று-
உன் கார் எழில் காலம் காணலுற்று
உன்னுடைய கறுத்த எழிலான திரு மேனியைக் காணலுற்று -என்னுதல் –
அன்றிக்கே –
மேகத்தினுடைய எழில் போலே இருந்துள்ள அழகு -என்னுதல் –
காணலுற்று ஆழும் கொடியேற்கே –
மங்களா சாசனம் செய்கைக்கு உன் அழகிய வடிவைக் காண ஆசைப் பட்டுப் பெறாதே

நோவு படுகிற மகா பாவியான எனக்கு
சம்சாரத்தின் அச்சம் அவனை அடையப் போம் –
ஒரு காலத்திலும் முடியாதே நித்யமாய் இருப்பது ஒரு அச்சம் தொடர்ந்து வரும்படியான
பாபம்செய்தேன் என்பார்
ஆழும் கொடியேற்கே –என்கிறார்
இரட்சகனுக்கு என் வருகிறதோ -என்கிற அச்சத்துக்கு ஒரு முடிவு இல்லையே
இவர் இப்படி அஞ்சினவாறே –

இவர் அஞ்சினவாறே
தான் சர்வ ரஷகனாய் பிரளயத்தில் இருந்து வைத்தேனே காட்டி அருள
நமக்கு பயப்பட வேண்டா காணும் –
சர்வ ரஷக வஸ்து -பிரளயத்தில் வந்து
பொங்கும் பரிவு கொஞ்சம் இவருக்கும்
இதுக்கும் மங்களா சாசனம் செய்கிறார்
கார் எழில் கோலம் காணல் உற்று
ஞாலம் போனமாக பற்றி
ஓர் முற்றா உருவாக்கி
பச்சை பசும் குழந்தை
ஆலம் பேரிலையில் அன்ன வசம் செய்யும் அம்மான்
நாளும் நாளும் அஞ்சுகிறேன்
சாத்மியாது என்று அறியாமல் பூமிப் பரப்பை வாயில் வைத்து
குழந்தை கண்டதை எல்லாம் வாயில் போட்டுக் கொள்ளுமே
வெண்ணெய் கூட சாத்மியாது என்று இவர் நினைக்க
ஓர் முற்றா உருவாக்கி
பருவம்
கொறுடு-தெரித்தால் -பால் பாயும் பருவம்
முற்றாத உருவம்
யசோதை மடியில் உள்ள கண்ணனுக்கும் முற்றிய குழந்தை பருவம்
அனைவரையும் ரசித்து
அகதி தகட நா சாமர்த்தியம் இவர் புத்தியில் படாமல்
அவன் பருவமே -சௌகுமார்யமெ இவர்
அங்கெ தொட்டிலில் -நான்கு பக்கம் -தடுப்பு உண்டே
ஊஞ்சலில் இல்லை
இங்கே ஓர் பாவனான அப்பொழுது உண்டான ஆலிலை
பேரிலை பேருகின்ற இலை
முகிழ் விரிகின்ற இலை பவனான இலை
-லோகே நாசம் உபாத்தி -பல்லவே ஸ்துது விசமாக
கதனு அயம் சிஸுகு -வட வ்ருஷம்
இளம் தளிரில் கண் வளர்ந்த ஈசன் தன்னை -திருமங்கை
ஆலிலை என்றே பேர் மாதரம் தான்
வெறும் தளிர் தான்
விபரீத லஷனை
மூன்று அர்த்தங்கள் காட்டி அருளி
அன்ன வசம் செய்யும்
தூங்குவதே அன்ன வசம்
அன்னம் வசப்பட்டு படுக்க ஜீரணம் ஆகாதே
அன்ன வசம் செய்யும் சங்கரையா உன் செல்வம் -அமிர்தம் உண்டு
இடம் வலம் திரும்ப -இடம் இல்லாத தளிர் ஆனதே
இடப்பக்கம் புருஷர் படுக்க
ஸ்திரீகள் வலப்பக்கம் படுக்க வேண்டும்
யசோதை பிராட்டி உடைய தொட்டிலில் கண்ணன் செய்யும் வியாபாரம் இவன் இங்கே செய்ய –
கிடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும் –
பய ஸ்தானம் எல்லாம்
இதுவோ இளம் தளிர்
இடம் வலம் வேற கொண்ட
அறிவு கேடு மௌக்யம்
அமுது செய்து சாத்மியாது என்று அறியாமல்
இளம் தளிரில் கண் வளர்ந்து
வ்யாபரிக்கை
அம்மானே
சர்வ ரஷகன் -கா புருஷனுக்கு வந்த ஆபத்து இல்லையே
இவனுக்கே இந்த நிலை
உதவப் பெற்றிலோமே
காலம் பேர்வதோர் -ஷணம் மாறும் பொழுதும் ஊழிக் காலம் போலே -துக்கத்தில் –
தனிமை அனுசந்திக்க இப்படி நிலை
ஓர் ஊழி ஒத்து இருக்க -நெடுகா நின்றது
உன்னுடைய கோலமான கார் எழில்
கறுத்த
மேகம் போன்ற எழில்
ஆசைப் பட்டு பெறாதே நோவுபடும் மகா பாவி
சம்சார பயம் அவனை ஆஸ்ரயிக்க போகும் –
ஆனால் இந்த பயம் -நித்யம்
பரிகை -நித்யம் தானே
சௌகுமார்யம் அழகு நித்யம் என்பதால்
இது அனுவர்த்திக்குமான பாபம் செய்த வினையேன் என்கிறார்
சூழ்ந்து இருந்து ஏத்துவர் பல்லாண்டு நித்யம் தானே

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-3-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 17, 2013

ஆளுமாளார் ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம்
வாளும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மற்றில்லை
தாளும் தோளும் கைகளை யாரத் தொழக் காணேன்
நாளும் நாளும் நாடுவன் அடியேன் ஞாலத்தே

——————————————————————————————————————————————————————————-

வேறு பிரயோஜனங்களை விரும்புவர் கட்காக தன் வாசி அறியாதே

எதிரிட வல்ல சம்சாரத்திலே தனியே வசிக்கின்றான்

-அங்குத்தைக்கு காவலாக நான் உதவப் பெறுகின்றிலேன் என்று இன்னாதார் ஆகிறார் –

ஆளுமாளார் –
இரண்டு உலகங்களிலும் பரிகைக்கு ஆள் இல்லை
தனியே ஒருவரே ஆள வேண்டும் என்று இருக்கிறார்
நித்ய சூரிகள் பகவத் அனுபவத்தில் நோக்கு உள்ளவர்கள்
ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார்
ஆபரணமான திவ்ய ஆயுதங்கள் -அவனுடைய மிருதுத் தன்மையினாலே
மலை எடுத்தாப் போலே சுமையாகத் தொடருகிறது இவர்க்கு
பகைவர்களுக்கு ஆயுதங்களாய் -அனுபவிப்பார்க்கு ஆபரணமாய் இருக்கிறவை –
தாம் —
தம்மைப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டாவோ
எப்போதும் கை கழலா நேமியான் அன்றோ –
அவனுக்கு நிரூபகங்களான இவை சுமையோ -என்ன
அது தான் செய்கிறது –
வாளும் வில்லும் கொண்டு-
இளைய பெருமாளைப் போலே ஒருவர் பின்னே கொடு சென்றால் ஆகாதோ-
ஆளுமாளார் -சுமப்பார் -தாம் பின் செல்வார் மற்றில்லை -என்கிறது
பரிவரான நீர் அவற்றுக்கு அன்றோ -என்று தம்மை ஏவுக்கைக்காக

தாளும் தோளும் –
நடக்கும் பொது நடைச் சக்கரவத்து -விருது-பிடிக்கும்படி ஆயிற்று -மாறி இடும் திருவடிகள் இருப்பது
ஸ்ரீ ராம பிரான் முன்னே எழுந்து அருளினார்
அக்ரத பிரயயவ் ராம சீதா மத்யே ஸூ மத்யமா
பருஷ்டதஸ்து தநுஷ்பாணி லஷ்மண அனுஜாகம -ஆரண்ய -11-1-
என்னக் கடவது அன்றோ –
அதனையும் வீசு தோள்களையும்
கைகளை யாரத் –
வயிறு ஆர உண்ண-என்பாரைப் போலே
தொழக் காணேன்
தொழுகையும்
பரிதலும்
பர்யாயம் போலே காணும்
தொழக் காணப் பெறுகின்றிலேன்
நம -என்பதனால் எனக்கு அன்று அவனுக்கு என்று அன்றோ சொல்லுகிறது
தொழுதாலும் நம என்பதும் பர்யாயம் அன்றோ

நாளும் நாளும் நாடுவன் –
அவன் தனிமையை நினைத்து
அவனுக்கு என் வருகிறதோ என்று நாள் தோறும் ஆராயா நிற்பன்
சம்பந்தம் நித்யமானால்
அதன் கார்யமான பரிவும் நித்யமாக கடவதே அன்றோ –
அடியேன் –
ஸ்வரூப ஞானம் உடைய நான் -என்றது
சேஷிக்கு மேன்மையை விளைக்கையே சேஷ வஸ்துவுக்கு
ஸ்வரூபம் என்று அறிந்த நான் -என்றபடி –
ஞாலத்தே-
பரமபதத்தில் இருந்து அஸ்தானே பய சங்கை பண்ணுகிறேனா
பிரம்மாஸ்திரம் விடுவார் நாக பாசத்தை இட்டுக் கட்டுவார்
அழைத்து வைத்து மல்லரை இட்டு வஞ்சிக்க தேடுவர்
பொய்யாசனம் இடுவார்
ஆகிய இவர்கள் இருக்கிற தேசத்தில் வாழா நின்றால் நான் அஞ்சாது செய்வது என் –

பிரயோஜனாந்த பரர்-எம்பெருமான் வாசி அறியாதே எதிர் இட வல்ல உள்ளவர் நடுவே
சம்சாரத்தில் தனியே வர்த்தியா நிற்கும்
ராம கிரிஷ்ணாதி அவதாரத்தில் உதவாமல் போனோமே
ஆளுமாளார்
ஆள் கூட வைத்துக் கொள்ளாமல் தானே திவ்ய ஆயுதங்களை சுமந்து -இவை அசாதாராண திவ்ய ஆயுதங்கள் என்றால்
வாள் வில் கூட எடுத்து செல்ல யாரும் இன்றி
ஞாலத்தே இப்படி இருக்கிறானே –
ஆளுமாளார் –
6000 படி
மாரீச கர தூஷணாதிகள்-தனியாக செல்லா நிற்கும்
தனியாக சென்றானே
விபூதி த்வயத்திலும் பரிகைக்கு ஆள் இன்றி
நித்ய விபூதியில் அனுபவத்தில் அந்ய பரர்
சம்சாரிகள் விஷயாந்தரங்களில் அந்ய பரர்
சௌகுமார்யம் நினைத்து -மலை எடுத்தால் போலே -ஆழ்வார் நினைப்ப –
கோவிந்த ராமானுஜ சுவாமி -ஐந்து பட்டம் முன்பு இருந்தவர்
ஸ்ரீ ரெங்க ராமானுஜ சுவாமி -முன் பட்டம்
திரு மஞ்சனம் செய்ய இவரை கூட்டிப் போக
கிரீடம் நான்கு பேர் சேர்த்து தூக்கும் படி
சங்கு சக்கரம் 15 கிலோ
ஒருவனாக தூக்க முடியாமல்
100 கிலோ திரு ஆபரணங்கள் –
எதிரிகளுக்கு அஸ்தரம் -அனுகூலருக்கு ஆபரணம்
தாம்
தம்முடைய மென்மையை நினைத்து பார்க்காமல்
தாம் சுமப்பார்
கை கழலா நேமியான்
கை கால் போலே நிரூபகம் இவை என்றால்
சதா பஞ்சாயுதம் -பிரணய ரஷாணாம்-பட்டர் –
வாளும் வில்லும் கொண்டு
இளைய பெருமாள் போலே –
பின் செல்வார் இல்லை
பரிவர் நீ நெஞ்சை எவுகிறாராம்
சன்யாசிகள் திரி தண்டம் தூக்க வேர் ஆள் வைத்து இருக்க
காஞ்சி ஸ்வாமி-இவர்கள் சுகுமார தன்மை கண்டு மற்றவர் தூக்க
தாளும் தோலும் -நடை சக்கரவர்த்தி -என்று விருது பிடிக்கும்படி
மாறி இடும் திருவடிகள்
அக்ரே ராமா
சுமத்யமா -அழகான நடு பிரதேசம் –
தனுஷ் பாணி லக்ஷ்மனஸ்-
இதில் கண் வைக்காதே -சுமத்ரை
காவல் சோர்வு ஏற்படுமே
வீசு தோள்களும் -நடை அழகாய் உடைய தாள்களையும்
கைகள் ஆற -பசி தீரும் படி
துளக் காணேன்
தொழுகையும் பரிகையும் பர்யாயம் இ றே
நம சப்தம் எனக்கு அன்று
போற்றி பல்லாண்டு அடியேன் நாம -விழுக்காட்டில் முடிவிலே ஒரே அர்த்தம் தானே –
கைகளை ஆரத் தொழக் காணேன் -மங்களா சாசன சப்தம்
சம்பந்தம் நித்யமானால்
தத் கார்யமான பரிகையும் நித்யம் தானே
பழ அடியேன்
அசித் சம்பந்தம் கழியும் -நடுவில் வந்து நடுவில் போகுமே –
அயன சம்பந்தம் நித்யம் தானே
திருப்பல்லாண்டு சூழ்ந்து இருந்து ஏத்துவர் பல்லாண்டே
அது தானே ஸ்வரூபம்
அடியேன் -ஸ்வரூப ஞானம் உடைய நான்
சேஷிக்கு அதிசயம் வில்லிக்க வேண்டியதே ஸ்வரூபம் என்று அறிந்த நான்
ஞாலத்தே
பரம பதம் அஸ்த்தானே பய சங்கை அங்கெ
ஞாலத்தே
பிரம்மாஸ்திரம் விடுவார்
நாக பாசம் இட்டு கட்டி -இந்த்ரஜித்
மல்லரை இட்டு வந்ஜிதி
பொய் ஆசானம் இடுவார் நடுவில்
ராவணாதி ராஷஸ
துர்யோதனாதி துர்வர்க்க மயம்
நிதானம் பாசுரம்
விபவ பரிவி
அடுத்து அர்ச்சையில் பரிவு

—————————————————————————————————————————————————————–

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-2-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 16, 2013

சரணமாகிய நான்மறை நூல்களும் சாராதே
மரணம் தோற்றம் வான்பிணி மூப்பு என்றிவை மாய்த்தோம்
கரணப் பல்படை பற்றறவோடும் கனலாழி
அரணத்தின் படை ஏந்திய ஈசற்காளாயே

———————————————————————————————————————————————————————

ஐஸ்வர்யம் போலே நிலை இல்லாத ஓன்று அன்றே இது
நித்யமாய் இருப்பது ஓன்று அன்றோ -என்று
ஆத்தும லாபத்துக்காக வணங்குகிற கேவலர் வந்து தோற்ற
அவர்கள் செயலைக் குறித்து குறை கூறுகிறார் -என்றது
சத்துவம் முதலான குணங்களை உடையாரை விஷயமாகக் கொண்ட வேதங்கள் –
த்ரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்த்ரைகுண்யோ பவார்ஜுனா-ஸ்ரீ கீதை -2-45-
ஐஸ்வர்யத்தையும் அதற்கு உரிய சாதனங்களையும் தெரிவிக்கிற முற்பகுதியில் இழியாமல் விட்டு
நெறியைத் தெரிவிக்கிற பிற்பகுதியில் நின்று இறைவனை அடைந்து பிறப்புப் பற்றை மாய்த்தோம்
அன்றோ நாம் -என்று கேவலர் செயலுக்கு இரங்குகிறார் இவர் இதில் என்றபடி

சரணமாகிய –
ஐஸ்வர்யங்கள் விஷயமாகவும்
அவற்றைப் பெறுவதற்கு உரிய சாதனங்கள் விஷயமாகவும்
உள்ள ஞானங்களுக்கு சாதனமான
நான்மறை நூல்களும் –
நான்கு வேதங்கள் ஆகிற சாஸ்திரங்கள்
நூல் -சாஸ்திரம்
அன்றிக்கே
நான்மறைகளும் நூல்களும் -எனப் பிரித்து
நூல்கள் -ஆகமம் முதலானவைகள் -என்று பொருள் கூறலுமாம் –
நான்மரையாகிற சாஸ்திரம் -என்றே ஜீயர் அருளிச் செய்வர்
வேத சாஸ்த்ரா விரோதினா -என்னக் கடவது அன்றோ –
மரணம் தோற்றம் வான்பிணி மூப்பு என்றிவை மாய்த்தோம் –
பிறப்பு இறப்புகள்
பிரபலமான வியாதி
மூப்பு தொடக்கமான ஆறு விதமான விகாரங்களை
மறுவல் இடாதபடி கழித்துக் கொண்ட இத்தனை அன்றோ நாமும் செய்தது
மாய்த்தோம் -என்று உயர்வு நின்தையிலே –

கரணப் பல்படை பற்றறவோடும் கனலாழி-
குதிரை தேர் யானை காலாள் என்பனவாய்
பலவகைப் பட்ட பகைவர்கள் சேனையானது அடியோடு ஓடும்படி ஒளி வீசுகின்ற திரு ஆழி
அன்றிக்கே
கரணங்களின் கூட்டங்களை விஷயங்களின் நின்றும் அடியோடே பற்று அற ஓடும்படி ஒளி வீசுகின்ற திரு ஆழி
என்னுதல் –

அரணத்தின் படை –
அரணம் திண் படை
அடியார்களுக்கு அரணாய்
பகைவர்களால் வேறு படுத்த ஒண்ணாத படியாய் இருக்கை
அன்றிக்கே
ஈஸ்வரன் விடினும் அடியார்களை விடாத திண்மையை உடைய படை ஆதலின் திண் படை -என்கிறார் என்னலுமாம்
ஏந்திய ஈசற்காளாயே
திரு ஆழியை ஏந்துகையாலே சர்வேஸ்வரன் ஆனவனுக்கு
ஆளாயே –
அவர்கள் ஆள் ஆகையாவது என் -என்னில்
பகவானை அடைய விரும்புவனைப் போன்று
பகவானை வணங்குதலும்
அந்திம ஸ்ம்ருதியும் உண்டு -ஆகையாலே சொல்லுகிறது
ஆளாய் -மரணம் தோற்றும் வான் பிணி மூப்பு என்ற இவை மாய்த்தோம்

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

கைவல்யம்
ஆத்ம லாபத்துக்கு மட்டும்
ஐஸ்வர்யம் போலே நிலை இல்லாதது ஓன்று அன்றே
செல்வம் சென்று கொண்டே இருக்குமே
செல் போன் செல் பேசி நல்ல அர்த்தம் தான்
டெலி தொலை பேசி
கைவல்யம் அநித்தியம் சிலர் சொல்வார்
நஞ்சீயர் இதுவும் நித்யம் என்று காட்டி
இவனும் பிரயோஜனாந்த பரர்
கைவல்யார்த்தி பிள்ளான் -மோஷ உபாய விதான சாஸ்திரம் அவலம்பித்த –
கீழே சரணம் உபாய பூதராக மட்டும் பற்றி –

கைவல்யார்த்திகளும் தமக்கு துணை அல்லர் என்கிறார்
இதில் கைவல்யார்த்தி சொல்வது -நாமும் சப்தம் –
இவை மாய்த்தோம் –
சரணம் ஆகிய நான்மறை நூல்களும் சாராதே-
ஐஸ்வர்யா உபாயம் விதிக்கும் வேத பாகம் விட்டு
ஈசற்கு ஆளாகி அடிமைப் பட்டு
மரணம் தோற்பு வான் பிணி மூப்பு என்ற இவை மாய்ந்து
ஜரா மரண மோஷாயா -கீதை -ஆத்மஷாத்காரம்
தானும் இப்படி –
பிறர் நிந்தை இல்லை
மாய்த்தோம் -தம்மைப் பற்றி
தன்மையான வினை முற்று
கீழே சரணம் என்பர் சொலி
இங்கே நாம் மாய்த்தோம்
ஆழ்ந்து கூறிக்கொள்ள வேண்டும்
முகுந்த மாலை
புருஷோத்தமன் இருக்க -அறிவிலிகள் நாம் சூத்திர பலன் தேடி போகிறோமே
பிறரை இகழ்ந்து பேசுவதிலே நோக்கு
6000 படி கைவல்யார்திகள் தமக்கு துணை இல்லை காட்டி அருளி
ஈசற்கு ஆளாகி இருந்தும் ஜரா மரண மோஷமே கேட்டு
அத்தாணிச் சேவகம் செய்யப் பெற்றீர் அல்லீரே
த்ரைகுன்யா விஷயா வேதா
உத்தரவேத பாகம் – வேதாந்த பாகம் புகுந்து சர்வேஸ்வரனை ஆச்ரயித்து
கைவல்ய பலனுக்கும் அவனையே உபாசிக்க வேண்டுமே
அவன் திவ்ய மங்கள விக்ரகம் ஸ்வரூபம் குணம் அறிந்தும்
ஆத்மாஷாஷாத்காரம் கேட்டு போகிறார்களே
நூல் -ஆகமாதிகள் என்னவுமாம்
வேத சாஸ்திரம் நான்மறை நூல்கள்
ஷட்பாவ அஸ்தி ஜாயதே வர்த்ததே விவர்ததே பரினமதி விநாசம்
பூஜாவதனம் –
நாம் ரொம்ப கிழிச்சிட்டோம்-சேர்த்து பேசுவது போலே
தம்மையும் சேர்த்து கொள்கிறார்
சக்கராயுதம் பல பகுதிகள்
கூர் ஆரம் ஜோதிஸ் உபகரணங்கள் உடைத்த
சத்ரு சேனைகளை ஓடும்படி நிசெஷமாக
இந்த்ரியங்கள் என்னுமாம்
ஆஸ்ரிதருக்கு அரண்
திண் படை
ஈஸ்வரன் விடிலும் விடாத
கைவல்யார்த்திக்களுக்கு விரோதி தொலைவது முக்கியம்
விரோதியும் போகணும் கைங்கர்யமும் பெற வேண்டும்
அவனை ஆனந்திப்பித்து நாம் ஆனந்தம் பர்யந்தம் வேண்டுமே
தாரகமும் போஷகமும் வேண்டுமே
வருத்தமும் தீர்ந்து -மகிழ்ந்து -பகவத் லாபார்திகள்
கைவல்யார்த்தி -தாரகம் மட்டும் விரோதி போனால்; போதும்
கையில் திருவாழி கொண்டு விரோதியான பிரகிருதி நீக்கி
பிறவித் துயர் அற –ஆழிப் படை அந்தணனை –
ஆழியும் பல்லாண்டு பாட இருக்க
வடிவார் சோதி வலத்துறையும்
பகவத் பிராப்தி காமர் போலே உபாசித்து
அந்திம ஸ்ம்ருதியும் வேண்டுமே இவர்களுக்கு
அது வரை ஆளப்பட்டு இருப்பதால் ஆளாகி என்கிறார்
ஆயுதமாக நினைக்கிறார்கள்
ஆபரணமாக நினைக்க வில்லையே
6000 படி அழகான விஷயம்
ஐஸ்வர்யா சாஸ்த்ரம் விட்டு
அபிராக்ருத சங்கு சக்கர கதாதரனை
சுபாஸ்ரயமாக பற்றி
திருவடிகளை பிராப்யமாக பற்றாமல்
தம்மோடு உண்டான ஐஸ்வர் யாதி த்யாஜ்யம் என்பதால் ஒக்குமே
அதுவும் த்யாஜ்யம் ஆழ்வாருக்கு –
கைவல்யார்த்திகளை ஷேபிக்கிறார்
அவன் தனிமைக்கும்
தாம் தனிமைக்கும் வெறுக்கிறார்

———————————————————————————————————————————————-

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-3-1-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 16, 2013

அங்கும் இங்கும் -பிரவேசம் –
– மேல் திருவாய்மொளியிலே பத்தாம் பாசுரத்தில்
ஒரு கோல நீல நல் நெடும் குன்றம் வருவது ஒப்பான் -என்று வடிவு அழகை அனுசந்திதவாறே
தாம் பட்ட கிலேசத்தை மறந்து -சிலர் விரும்பியதுவே காரணமாக-இவ்வடிவோடே
சம்சாரத்திலே தனியே வந்து அவதரித்து உலாவா நிற்பன் –
பகைவர்களும் -நடுநிலையரும்-பிரயோஜனங்களை விரும்புகின்றவர்களாயும்
இவனுக்கு பரிவுடையார் ஒருவரும் இன்றக்கே இருக்கிற சம்சாரத்திலே
அடியார்கள் விரும்பினவற்றைத் தருவதற்காக சம்சாரிகள் இனத்தனனாய்
சிலருக்கு பரதந்தரனாயும்
அவதாரத்துக்கு பிற்பட்டாருக்கு கோயில்களிலும் வீடுகளிலும் அண்மையினில் இருப்பவனாயும்
இருந்துகொண்டு இருக்கிற இவனுடைய சௌகுமார்யம் அறிந்து பரியக் கூடியவர் ஒருவரும் இலர்
நானும் உதவப் பெறுகின்றிலேன் என்று அவன் தனிமைக்கு
வெறுத்து அஞ்சினாராக
நமக்கு பரிவர் இலர் -என்று அஞ்ச வேண்டா
முமுஷுக்களும் முக்தரும் நித்தியரும் ஆகிய இவர்கள்
நம் மேல் பரிகையே யாத்ரையாக இருக்குமவர்கள் அல்லரோ –
அன்றியும் நமக்குத் தான் வேறே சிலர் பாரிய வேண்டி இருந்ததோ என்று சர்வேஸ்வரன்
தன் வரம்பில் ஆற்றல் உடைமையைக் காட்டி-மா கடல் தன்னை கடைந்ததைக் -காட்டி அருள சமாதானம் செய்ய
சமாதானம் அடைந்தவராய் உவகையர் ஆகிறார் – –

அன்றிக்கே –
சர்வேஸ்வரன் மேல் பரிகைக்கு தமக்கு கூட்டு ஆவார் இல்லை என்று தம் தனிமைக்கு
வெறுக்கிறார் என்றும் சொல்வார்கள்
நித்ய சூரிகள் பகவத் விஷய அனுபவத்தில் நோக்கு உள்ளவர்கள்
சம்சாரிகள் ஐம்புல இன்பங்களிலே நோக்கு உள்ளவர்கள் –
பிரமன் சிவன் முதலானவர்கள் தங்களுக்காக
நீள் நகர் நீள் எரித்து அருளாய் -திரு விருத்தம் -92–என்று அவனை அம்புக்கு இலக்காக்குதல் –
ஏவிக் கார்யம் செய்து கொள்ளுதல் செய்பவர்கள் –
ஆகையால் பரிகைக்கு தமக்கு ஒரு துணை இல்லை என்று தன் தனிமைக்கு வெறுக்கிறார் -என்றபடி
செஷமாக உள்ள இவ் வாத்மவஸ்துவுக்கு-சேஷியே ரட்ஷகன்
என்னும் வெளிச் சிறப்பு –அறிவுக்கு முதல் அடி –
சேஷவஸ்து ஆகில் சேஷிக்கு அதிசயத்தை விளைத்து தன் ஸ்வரூபம் பெறுமது ஆகையாலே
அவன் காப்பாற்றப்படுமவன் நாம் காப்பாற்றுமவர்
என்னும் அளவும் செல்ல அறிக்கை -ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி உணருகையாவது-

இத்திருவாய்மொழி நம் ஆழ்வார் உடைய திருப் பல்லாண்டு என்று அருளிச் செய்வர்

மங்களா சாசனம் பண்ண பரிவர் இல்லையே
சங்கு சக்கரம் கோல மேனி அனுசந்தித்து
சங்கை வேண்டாம்
நிறைய உண்டே காட்டிக் கொடுக்க
சமாஹிதர் ஆனார் –

ஆத்மாதீயங்கள் பிரகிருதி பிராக்ருதங்களில் நசை இல்லாத படி
இடை இல்லை அன்னைமீர் தோழி மீர் கிளிகாள்
இவை எதனால்
பாதம் அடைவதன் பாசத்தால் -என்றார்
ஓர் கோல நீல நல நெடும் குன்றம் -திருமேனி அனுசந்திதவாறே
தாம் பட்ட கிலேசம் மறந்து
இந்த அழகுடன்
சம்சாரத்தில் உலாவா நிற்க –
சௌந்தர்யம் சௌகுமார்யம் அழகும் மென்மையும் கொண்டு –
பயத்துக்கு இவையே காரணம் –
தனியே வந்து அவதரித்து
சத்ருக்கள் -ராவணாதி துர்வர்க்கம்
மத்தியஸ்தர் -உதாசீனர் -அனுகூலராயும் பிரதிகூலராயும் இன்றி
பிரயோஜனாந்த பரர்கள் -நீ வைத்து அருளாய் -தங்கள் பிரயோஜனத்துக்கு இவனை அம்புக்கு இலக்காக்கி
பரிவுடையார் ஒருவரும் இன்றி இருக்க –
சம்சார சஜாதீயனாய் அவதரித்து அபெஷிதம் கொடுத்து
சிலருக்கு பரதந்த்ரநாயும் கட்டுப்பட்டும்
கோயிலிலும் கிருகங்களிலும் -அர்ச்சிக்கும் பார்பவர் ஆழ்வார்
உகந்து அருளின நிலங்களை அனுசந்திதால் ஊணும் உறக்கமும் இன்றி மங்களா சாசனம் செய்ய வேண்டும் –
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் நிறைந்து இருக்க
நானும் உதவப் பெற்றிலேன்
காண வேண்டும் தழுவ வேண்டும் என்றே ஆசைப் பட்டேன்
அவனுடைய தனிமைக்கு குறித்து பீதராகி
முமுஷுக்கள் முக்தர் நித்யர் பரிகை யாத்ரையாக இருக்க
கலக்க மில்லா நல தவ முனிவர்
கரை கண்டோர்
துலக்கம் இல்லா நித்யர் உண்டே
சமாகிதராய் ஹிருஷ்டராய் irukkiraar
திருவாய் மொழி ஈட்டு பிரவேச சங்கரகம்
அங்கு அமரர் பேனா
இங்கு ஓர் பரிவர் இல்லை என்று அஞ்ச
எங்கும் பரிவர் உளர் என
பயம் தீர்ந்த மாறன்
வடிவு அழகில் சேர்ந்தவர் வாழ்வார்
நம் ஆழ்வார் பயம் போக்க -இவன் காட்ட பயம் தீர்ந்தது
பெரியாழ்வார் பொங்கும் பரிவு –
இவன் காட்டியதே காரணம்
இவருக்கு பரிவு மங்கிற்று காட்டியதும்

அவருக்கு பொங்கிற்றே
பய நிவர்தகங்களுக்கு பயப்பட்டாரே அவர் –
இன்னும் ஒரு நிர்வாஹம்
தமக்கு கூட்டு இல்லை என்றும் -தான் தனியாக பரிய –
தமியேன்
நித்யர் பகவத் அனுபவத்தில் அந்ய பரர்
சம்சாரிகள் விஷயாந்தரங்களில் அந்ய பரர்
ப்ரஹ்மாதிகள்- பிரயோஜனாந்தபரர் -பிறரை விட்டு ஆழம் பார்க்க -நீள் எரி நீ வைத்து அருளாய் -அம்புக்கு இலக்காக்கி
பிள்ளான் இப்படி பணிக்கும்

நஞ்சீயர் -தான் தனிமை பட
12000 படி -பிள்ளான் நிர்வாகம் 6000 படி போலே இருக்கும்
9000 /24000/ஈடு ஒரு கோவை
சேஷ வஸ்துவுக்கு சேஷியே ரஷகன் -வெளிச்சிறப்பு -ஞானம் -அறிவுக்கு முதல் அடி
மங்களா சாசானம் ஸ்வரூப விருத்தமோ என்னில் –
அடுத்து சேஷிக்கு அதிசயம் விளைக்கை சேஷ பூதனுக்கு ஸ்வரூபம்
முன்பு இல்லாத மகிச்சி அதிசயம் –
அவாப்த சமஸ்த காமன் -இதை ஒன்றை கொண்டே அதிசயம் வில்லிக்க முடியும்
சப்தாதி விஷயத்தில் நாம் வைத்தும் இப்படி உணர்கிறானா
இதை ஒவ் ஒருவரும் தனி தனியாக அதிசயம் விளைக்கலாமே
உபயம் -இரட்டை
கோயிலில் தேவஸ்தானம் கூட சேர்ந்து கொள்வதால் –
சேர்ந்து பரிமளிக்க பண்ணலாம் உபயம் மூலம் –
செய்தால் ஸ்வரூபம் சிறக்கும்
முடிந்த நிலை –
திவ்ய தேசம் எம்பெருமானை நாம் ரசிப்பதாக நினைக்கிறோம்
செல்ல பிள்ளையை குழந்தை போலே பாதுகாக்க எழுதிக் கொடுத்தாராம்
கை எழுத்து உண்டே
வெளியில் பிரதேம்
கோயில் கைங்கர்ய பரர் தூக்கி வேறு மண்டபத்தில் வைத்து தீர்த்தம் ஆடி கைங்கர்யம்
செல்ல பிள்ளை பசி பொறுக்க மாட்டார்
முடிந்த நிலை இதுவே
ஞான தசையில் -தன பக்கலிலே கிடக்க பிரம தசையில் தட்டு மாறி கிடக்கும் -ஸ்ரீ வசன பூஷணம்
ஞான விபாக கார்யத்தால் -அடிக் களைஞ்சு பெரும்
தகப்பன் பிள்ளை -பாவம்
அறியாத பர்வத்தில் தகப்பன் ரஷிக்க
அறிந்த உடன் பிள்ளை தகப்பனை இருக்க சொல்லி பரிவின் கார்யத்தால் செய்வது போலே –
உயர்ந்த பிரீதி காரணத்தால் செய்வது தானே –
வெளிச்சிறப்பின் முடிந்த நிலை இதுவே –
ஸ்வரூபம் உள்ளபடி உணர்தல்
உணர்ந்து உணர்ந்து யாதாம்ய ஞானம் –

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

அங்கும் இங்கும் வானவர் தானவர் யாவரும்
எங்குமினையை யென்றுன்னை அறியகிலாதலற்றி
அங்கம் சேரும் பூ மகள் மண் மகளாய் மகள்
சங்கு சக்கரக் கையவனென்பர் சரணமே-

———————————————————————————————————————————————————————————————-

இதில் சௌகுமார்யத்தை அறிந்து
பரிதல் இன்றிக்கே
தாங்கள் விரும்நிவற்றை அடைவதற்கு சாதனம் -என்று இருப்பவர்கள் -என்று
ஐஸ்வர்யங்களை விரும்புகின்றவர்கள் உடைய செயலைக் குறித்து குறை கூறுகிறார் –

அங்கும் இங்கும் –
மேல் உலகங்களிலும் பூமியிலும்
எங்கும் –
சொல்லப்படாத பாதாளம் முதலிய உலகங்களிலும்
வானவர்-
அனுகூலர்
தானவர் –
பிரதி கூலர் –
யாவரும் –
இரண்டு வகையினாருமான மனிதர் முதலானவர்களும்
இனையை யென்றுன்னை –
உன்னைஇனையை என்று –
சர்வேஸ்வரனான உன்னை இப்படிப்பட்டவன் என்று -என்றது
நிரதிசய சௌகுமார்யத்தை உடையவன் என்று -என்றபடி –
இவர் நெஞ்சில் அவன் சௌகுமார்யமே ஆயிற்று உறைத்து இருப்பது
இனையை-அறியகிலாது –
கருமுகை மாலை போலே இருக்கிற உன் படி அறியாதே –
பரிய அறியாமைக்கு
அனுகூலரான தேவர்களோடு
பிரதிகூலரான அசுரர்களோடு
இவ்விரண்டும் கூடின மனிதர்களோடு
வாசி இல்லை –
அவனைப் பரியக் கண்டவர்கள் எல்லாரும் என்று இருக்கிறார் ஆயிற்று இவர்
அலற்றி –
எவன் எல்லாவற்றையும் முழுதும் உணர்ந்தவனோ
எல்லாவற்றையும் தனித் தனியாக உணர்ந்தவனோ -என்றும்
இவனுடைய ஆற்றல் உயர்ந்தது -பலவகையாக கேட்கப் படுகின்றன –
இவனுடைய ஞான பல கிரியைகள் இயல்பானவை -என்றும்
தங்கள் உடைய ரஷனத்துக்கு உடலான வார்த்தைகளை
கதறா நிற்பார்கள்
ய சர்வஞ்ஞ சர்வவித் -முண்டகம் -1-1-
பராஸ்ய சக்தி விவிதைவ ஸ்ருயதே
ஸ்வாபாவி கீ ஜ்ஞான பல கிரியாச -ச்வேஸ்வதார உபநிஷத் -6
நீ பாதுகாக்கப் படுமவன் -என்று அறியார்கள்
சௌகுமார்யத்தையும் அழகையும் சொல்லுகிறது இதற்கு மேல்
அங்கம் சேரும் பூ மகள் மண் மகளாய் மகள் –
பூ மகள் மணமகள் ஆய்மகள் அங்கம் சேரும் –
அவனை அடைவதற்கு புருஷாகாரமாக பிராட்டிமார்

உண்டு என்பார்கள் என்றது –
யாவன் குற்றம் செய்யாதவர் -என்பாரும்
குற்றத்தை உணருகிறது என் பொறுக்கும் இத்தனை அன்றோ என்பாரும்
முதலிலே குற்றம் காணாதபடி தன் இனிமையை முன்னிடுவாரும்
அங்கே உண்டு என்பார்கள் -என்றபடி –
வடிவாய் உன் வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு -என்று
அச் சேர்த்திக்கு மங்களா சாசனம் செய்வார் இலர் –
சங்கு சக்கரம் –கையவன்-
கையும் திருவாழியுமான அழகை
அனுபவிக்கைக்காக இழிவார் இலர் –
நம் விரோதிகளை துண்டிக்கைக்கு கையில் திவ்ய ஆயுதங்களை உடையவர் என்பர்
வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு -என்ன வேண்டி இருக்குமே இவர்களுக்கு
சரணம் என்பர்
விரும்பினவற்றைப் பெறுதற்கு சாதனம் என்பர்
விரும்பத் தக்கது என்று அறிவார் இலர்
சுகுமார விஷயம் என்று அறிவார் இலர் -என்றது
முன்தானை ஏற்றல்
எதிரிகள் அம்புக்கு இலக்கு ஆக்குதல்-செய்வார்கள் -என்றபடி

ஐஸ்வர் யாதிகளை
ஐஸ்வர்யம் =ஆளுகை ஈஸ் தாது நியமனம்
ஈச்வரஷ்ய பாவக –
ஸவா பாவிகம் ஒருவனுக்கு மட்டுமே
சௌகுமார்யம் அறிந்து பரிவு கொள்ளாமல் இஷ்ட பிராப்தி சாதனமாக கொண்டு –
சரணமே -முடித்து உபாயமாக கொண்டு
எங்கும் இருக்கிற உன்னை அறிய கிலாது
சரணம் -உபாயம் அர்த்தம் கொண்டு வியாக்யானம்
கையவன் என்பர் -ஐஸ்வர் யார்தி
ஆளும் ஆளார் நடுவில் உள்ள பாசுரம் கொண்டு இப்படி வியாக்யானம்
அங்கும் இங்கும் எங்கும்
வானவர் தானவர் யாவரும் –
இனையை என்று -இப்படிப்பட்டவன் என்று அறியகில்லாது
ஆழ்வார் நெஞ்சில் அவன் சௌகுமார்யம் ஒன்றே உறைத்து இருக்கும் –
இப்படிப் பட்டவன் -என்று சொன்னாலே சௌகுமார்யம் மென்மையானவன்
கருமுகைமாலை போலே -முல்லைப் பூ போலே
தலை சூட்டுக்கே வாடி போகும்
தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் மனுஷ்யருக்கும் வாசி இன்றி பரியாமல்
ஆழ்வார் அனைவரும் பாரிய வேண்டும் என்று இருப்பார்
அலற்றி -ரஷனத்துக்கு உரிய வாசகங்கள்
சர்வஞ்ஞன்
சர்வவித்
பராஸ்ய சக்தன்
ஞானம் பலம் ஸவா பாவிகம் உள்ளவன்
இவை கொண்டு கார்யம் செய்ய வேண்டும்
கையில் எலுமிச்சம் பலம் இருந்தால் அழகு என்று கொண்டாடினால் அத்தை பெற்றுக் கொள்ள தானே
ரஷனதுக்கு உடலான வசனங்களை அலற்றி –
கதறி –
ரஷ்யன் என்று அறியாமல்
சௌகுமார்யம் அழகையும் சொல்லி
ஆஸ்ரயிக்க பிராட்டிமார் உண்டு என்பர்
மூவரும் உண்டே
குற்றம் செய்யாதார் யார்
குற்றம் பொறுக்கதானே
குற்றம் என்ற ஒன்றே இல்லையே -தனது போக்யதை முன்னிட்டு
அங்கம் சேரும் -சேர்த்திக்கு மங்களா சாசனம் பாடுவார் இல்லை
வடிவாய் உன் வல மார்பினில் வாழும் மங்கையும் பல்லாண்டு
கையில் ஆயுதம் கண்டு விரோதி தொலைக்க
சரணம் என்பர்
அபிமத சாதனம் என்பர்
பிராட்டி ஆயுதங்கள் உடன் இருப்பதால்
அபிமதம் என்று அறியாமல் –
அனுபவமே தான் அபிமதம் என்று நினைக்காமல்
சுகுமார விஷயம் என்று அறியாமல்
முந்தானை ஏற்றும் படி இரக்க விடுவார் -முன் தானை வஸ்த்ரம் முன் பாகம்
எதிரிகள் அம்புக்கு இலக்காக்கி
பேணுதல் நலம் இல்லாத -திரு விருத்தம்
ஐஸ்வர் யார்திகளை ஷேபிக்கிறார் இதில் –

பத உரை மட்டும் கொண்டு இத்தை அறிய முடியாதே
அது திரை போலே உள்ள அர்த்தம் மறைக்கும் வியாக்யானம் கொண்டே அறிவோம்
அநந்ய பிரயோஜனர் /கைவல்யார்த்தி /ஐஸ்வர் யார்தி பெரியாழ்வார் அருளி யது போலே

————————————————————————————————————————————————————————————————————

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-2-11-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 16, 2013

பாதமடைவதன் பாசத்தாலே
மற்றவன்பாசங்கள் முற்ற விட்டு
கோதில் புகழ்க் கண்ணன் தன்னடி மேல்
வண் குருகூர் சடகோபன் சொன்ன
தீதில் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத்துள்
இவையுமோர் பத்திசை யோடும் வல்லார்
ஆதுமோர் தீதிலராகி
இங்கு மங்கு மெல்லாம் அமைவார்கள் தாமே

——————————————————————————————————————————————————

நிகமத்தில் ‘இத்திருவாய்மொழி வல்லார்
அறிவின்மை முதலிய எல்லா குற்றங்களும் நீங்கி
இவ் உலகத்திலும் மேல் உலகத்திலும் தாங்களே
கிருதக்ருத்யர் ஆவார் -என்கிறார் –
பாதம் அடைவதன் பாசத்தாலே மற்ற வால் பாசங்கள் முற்ற விட்டு –
திருவடிகளை கிட்டுகையில் உண்டான விருப்பத்தாலே புறம்பு உண்டான வலிய பற்றுக்களை அடியோடே விட்டார்
இது வாயிற்று இத் திருவாய் மொழியில் சொல்லிற்று ஆயிற்று-என்றது
புறம்பு உண்டான பற்றுக்களை அற்று திருவடிகளை ஆசைப் பட்டவர் அல்லர் –
மாற்பால் மனம் சுழிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட்டு -மூன்றாம் திருவந்தாதி -14 என்றபடியே
திருவடிகளின் பற்றாலே -ஒரு காரணம் பற்றி வந்த புறம்பு உண்டான பற்றினைத் தவிர்ந்தவர் -என்றபடி
கோது இல் புகழ் –
திருவடிகளில் பற்றுக்கு காரணம் அவனுடைய கல்யாண குணங்கள் –
குணங்களுக்கு கோதாவது-தன்னை ஒழிய புறம்பேயும் நசை செய்யும்படி இருக்கை
கண்ணன் தன் அடி மேல் வண் குருகூர் சடகோபன் சொன்ன –
இப்புகழ்களை உடைய கிருஷ்ணன் திருவடிகளில் ஆயிற்று சொல்லிற்று
பரம உதாரரான ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
தீதில் அந்தாதி –
பிரபந்தத்துக்கு தீதாவது வேறு கதைகளை எடுத்து கூறுதல் என்றது
ஸ்ரீ ராம சரிதம் சொல்லப் புக்கு முருகனுடைய பிறப்பு புஷ்பக விமான வர்ணனம் என்னும்
இவை தொடக்க மானவற்றினிலே இழிந்து பேசுதலை தெரிவித்தபடி
இந்த நாராயணன் உடைய சரித்ரத்தை சொல்லப் புகுகின்றேன் -என்று தொடங்கி-நாராயண கதாம் இமாம் –
போரின் வகை முதலானவற்றைச் சொல்லுதல்

ஓர் ஆயிரத்துள் இவையுமோர் பத்திசை யோடும் வல்லார் –
ஒப்பற்றவையான ஆயிரம் திருவாய்மொழியில் இப்பத்தையும்
மிக்க பிரீதியோடே சொல்லுமவர்கள்
ஆதுமோர் தீதிலராகி –
அறிவின்மை முதலான குற்றங்களும் நீங்கப் பெறுவார்
புறம்பு உள்ள நசை அற்று இருக்கச் செய்தே பிரபந்தம் தலைக் கட்டுகைக்காக இருக்குமதுவும் இவர்களுக்கு இல்லை –
இங்கு மங்கு மெல்லாம் அமைவார்கள் –
இவ் உலகத்தோடு மேல் உலகத்தோடு வாசி அற குறை அற்று இருப்பார்கள் -என்றது
இவ் உலகத்தில் செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தவர்கள்
யமனை எதிர் பார்த்து இருக்கிறார்கள் -என்ற படியே
கிருதக்ருத்யா ப்ரதீஷ்ந்தே ம்ருத்யும் ப்ரியம் இவாதிதிம் -பாரதம் –
மேல் உலகத்தில் -நான் எல்லா அடிமைகளும் செய்வேன் -என்று குறைவு அற்று இருப்பார்கள் –
பவாம்ச்து சஹ வைதேஹ்யா கிரிசா நுஷூ ரம்ச்யதே
அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்ரத சவபதஸ் தே – அயோத்யா 31-25
தாமே-
உபய விபூதியிலும் தாங்களே முதன்மைபெற்றவர்கள் ஆவார்கள்

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

நிகமத்தில்
பாதம் அடைபவன் பாசத்தால்
மற்ற வன் பாசங்கள் முற்ற விட்டு
கோதில் புகழ் கண்ணன் -கடைசி பாசுரம் கிருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வம்
இசையோடும் வல்லார் -இசைந்து இசை கூட்டி
தீது இன்றி
இங்கும் அங்கும்
அமைவார் தாமே –
திருவடி கிட்டிய சங்கத்தால் மற்ற வலிய சங்கங்கள் விட்டு
ஆழ்வார் போலே
புறம்பு பற்றுகளை -ஆசை -திருவடி மேல் ஆசை கொண்ட பின்
மால் பால் மனம் சுளிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட்டு
பரமாத்மானா யோ ரக்த -விரக்த அப்ரமாதமனி –
கோதில் புகழ் கண்ணன்
திறவடி சங்கத்துக்கு முதல் கல்யாண குணங்கள்
கோது இல்லாமை -இதையும் பார்த்து வேறு ஒன்றில் போக ஒட்டாத பெருமை உண்டே
கண்ணன் -கிருஷ்ணன் திருவடிகளில் 1000
தீதில் அந்தாதி
கதாந்தர பிரஸ்தாபம்
ஸ்ரீ ராமாயணம் கங்கா காங்கேயம் -எச்சில் வாய்
மாற்றங்கள் ஆய்ந்து கொண்டு வாய்த்த தமிழ் மறை
அருளிச் செயலில் சாரம் இது

மகா பாரதம் -வியாசர் யுத்த பிரகாரம் சொல்லி
நாராயண கதை சல்லித்து எடுத்தால் கீதை ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்
அசத் கீர்த்தனம் -சௌரி கதா லாபம் கங்கையால் பரிசுத்தம் படுத்த ஹரிவம்சம் அருளி
இது போன்ற தீது இல்லாத
திருமாலவன் கவி வாயோலை படியே அருளி –
இதர விஷய பிரசங்கங்கள் இன்றி
ஓர் ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் பத்து
இசைந்து பிரீதி பிரகர்ஷதுடன் சொல்பவர்கள்
ஆதுமோர் தீது இலராகி
அவித்யாதி தோஷங்கள் நீங்கி
பிரபந்தம் தலைக் கட்டும் நிர்பந்தமும் இல்லையே இவர்களுக்கு

இங்கும் அங்கும் அமைவார்கள் தாமே
வையம் மன்னி வீற்று இருந்து விண்ணும் ஆழ்வார்
கிருதகிருத்யர் போலே
செய்ய வேண்டியவை இருந்தால் விருந்தாளியும் எமன் போலே
செய்து முடித்தவன் எமனையும் பிரியமான விருந்தாளி போலே எதிர் பார்த்து
மைத்துனன் சிறந்த பிரியமான விருந்தாளி என்பர் –
புறம்பு சங்கம் விட்டு அவன் மேல் பற்று வைத்து –
பின்னும் ஆக்கை விடும் பொழுதை எண்ணிக் கொண்டு இருப்பார்
அங்கு அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி –
தாமே –
எம்பெருமான் கூட வேண்டாம்
ஈஸ்வரன் முழம் கை தண்ணீர் வேண்டா
உபய விபூதியிலும் பிரசித்தமாக தங்கள் வேறுபாடு தோன்ற வீற்று இருப்பார்

——————————————————————————————————————————————————————————————————

நம் கருத்தை நன்றாக நாடி நிற்கும் மாலறிய
இங்கி வற்றிலாசை எமக்குள தென் சங்கையினால்
தன்னுயிரில் மற்றில் நசை தான் ஒழிந்த மாறன் தான்
அந்நிலையை யாய்ந்து உரைத்தான் அங்கு-72

சாரம் –
ஆசை உளதோ -சங்கையினால்
நம்முடைய கருத்தை மால் அறியும் படி தெரிவிப்போம்
நன்றாக –
தன் உயிரில் மற்றில் ஆத்மா ஆத்மதீயங்களில் நசை விட்ட படி
ஆய்ந்து உரைத்தார் மாறன்

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -8-2-10-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

October 16, 2013

என்னுடை நன்னுதல் நங்கை மீர்காள்
யானினிச் செய்வதென் என்னெஞ்சென்னை
நின்னிடையேன் அல்லேன் என்று நீங்கி
நேமியும் சங்கு மிரு கைக்கொண்டு
பன்னெடுஞ் சூழ் சுடர் ஞாயிற்றோடு
பால் மதி ஏந்தி யோர் கோல நீல
நன்னெடும் குன்றம் வருவதொப்பான்
நாண் மலர்ப்பாத மடைந்ததுவே-

———————————————————————————————————————————————————————————–

எல்லாம் செய்தாலும் உன்னுடைய ஹிதத்தை நாடுகின்ற வர்களான எங்கள் உடைய வார்த்தைகளைக் கேட்க வேணும்
காண் -என்ன
நீங்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேட்கைக்கு நெஞ்சு வேண்டுமே -அது அவன் பக்கலிலே போயிற்று -என்கிறாள்
என்னுடைய நல் நுதல் நங்கை மீர்காள் –
எனக்கு உறவு முறையரான நீங்கள் வடிவு அழகிலும் பெண்மையிலும் குறைவற்று இருக்கையாலே
துக்கம் இல்லாதவர்களாய் இருந்தீர் கோள்-
யான் –
எல்லாம் இழந்த துக்கம் உடையளாய் இருக்கிற நான்
இனி செய்வது என்
இப்படி ஆனபின்பு எதனைச் செய்வேன்
இவற்றை மீட்கவோ
அவனை நியமிக்கவோ
எல்லா அளவிலும் தரித்து இருக்க வேண்டாவோ -என்ன
அதற்கு நெஞ்சு வேண்டாவோ என்கிறாள் –
என் நெஞ்சு
எல்லா நிலைகளிலும் எனக்கு அடங்கி இருக்கிற நெஞ்சு
என்னை
தன்னைக் கொண்டு பிழைக்கிற என்னை
நின் இடையேன் அலேன் என்று நீங்கி –
உன்னோடு எனக்கு அடைவு இல்லை என்று அகன்று –
ராவணனுக்கு பின் பிறந்த விபீஷணன் இவ்விதமாக கடும் சொற்களை ராவணனைப் பார்த்து கூறி
எவ்விடத்தில் இலக்குவனோடு ராமன் கூட இருந்தானோ
அவ்விடத்தில் சிறிது காலத்தில் வந்து சேர்ந்தான் -என்கிறபடியே
இதி உக்த்வா புருஷம் வாக்யம் ராவணம் ராவணானுஜ
ஆஜகாம முஹூர்த்தேன யத்ர ராம ச லஷ்மணா – யுத்த -17-1-
செய்து போயிற்று சம்பந்தம் சொல்லி மீட்க ஒண்ணாத படி –
என்னாலே நன்கு விடப்பட்டது -என்று போயிற்று
சந்யச்தம் மயா-போலே
உங்களுக்கு நான் நின்ற நிலை அன்றோ
என் நெஞ்சு எனக்கு அவ்வருகு போனபடி –
நேமியும் சங்கும் இரு கைக் கொண்டு பல நெடும் சூழ் சுடர்
ஞாயிற்றோடு பால்மதி ஏந்தி ஓர் கோலம்
நீலம் கல் நெடும் குன்றம் வருவது ஒப்பான நாள் மலர்ப் பாதம் அடைந்தது
பின் தொடர ஒண்ணாதபடி கடலிலே ஆயிற்று புக்கது
நேமியும் சங்கும் இரு கைக் கொண்டு
வெறும் புறத்திலே ஆலத்தி வழிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற
இரண்டு கைகளிலும் ஆழ்வார்களைத் தரித்து
பல நெடும் சூழ் சுடர் ஞாயிற்றோடு பால்மதி ஏந்தி –
பலவாய் தூரப்போய் எங்கும் ஒக்க பரவக் கூடியனவான
ஒளிகளை உடைய சூரியனோடு
பாலோடு ஒத்த ஒளியை உடைய சந்த்ரனை ஏந்தி
ஓர் கோலம் நீலம் நல் நெடும் குன்றம் வருவது ஒப்பான் –
அந்த ஒளிகளுக்கு பரபாகமாய்
மற்றை இனங்கட்கு வேறு பட்டதாய்
கண்டார் கண் குளிரும்படி நீளமாய்
மற்றும் சொல்லப்படாத அழகுகளை உடைத்தாய் –நல்-
அளவிடதற்கு அரியதாய்
இருப்பது ஒரு மலை -நடந்து வருமாறு போலே ஆயிற்று
ஆழ்வார்களை ஏந்திக் கொண்டு உலாவும்படி
நாள் மலர்ப் பாதம் அடைந்ததுவே
செவ்விப்பூவிலே வண்டு படிந்தாப் போலே சேர்ந்தது
யான் இனிச் செய்வது என் –

எல்லாம் செய்தாலும் ஹிதம் சொல்வதை கேட்க சொல்ல கேட்கும் நெஞ்சு இங்கே இல்லையே
நெஞ்சு பாதம் அடைந்தது
நல்ல நுதலை உடைய நங்கைமீர்
நின்னிடைஎன் அல்லேன் என்று என்னை விட்டு நீங்கி
நேமிடும் சங்கும் இருக்கை கொண்டவன்
கோல நீல -இல் பொருள் உவமை அணி
வான் மதி ஏற்றி -சூர்ய சந்தரன் ஏந்திய குன்றம் போலே
மலை போலே
எனக்கு உறவுமுறை –
நிர்துக்கம் -அழகிய நெற்றி உங்களுக்கு
வடிவு அழகிலும் நிறையிலும் நிறைந்து
இவற்றை மீட்கவோ –
அவனை நியமிக்கவோ –
கண் முன்னாலே அபஹரித்து போனான்
எல்லா அளவிலும் ஹரித்து இருக்க வேண்டாவோ என்ன
பவ்யமான நெஞ்சு
நின்னிடையேன்-சொல்லி அகன்று போனதே –
விபீஷண ஆழ்வான் -ராவணன் இடம் ஹிதம் சொல்லி -கேட்காமல் -மீட்க ஒண்ணாத படி பெருமாள் இடம் போனது போலே
சன்யாசம் வாங்கிக் கொள்ளும் பொது இந்த வார்த்தை சொல்லி
கழுத்து அளவு தீர்த்தம் இறங்கி
சந்யச்தம் மயா-உரக்க சொல்லி –
தனக்கே ஸ்ரார்தம் தானே செய்து கொள்வாராம் –
சீயர் சப்தம் சன்யாசம் மட்டும் இல்லை உயர்ந்த சப்தம் சிறந்தவர் அர்த்தத்தில் –
நெஞ்சு சன்யாசம் மயா சொல்லி போந்ததே
நீங்கள் சொல்வதை நான் கேட்காததுபோலே
நெஞ்சும் எனக்கு பவ்யம் இல்லை
பின் தொடர ஒண்ணாத படி கடலிலே புக்கு
நேமியும் சங்கும்
வெறும் புறத்தில் ஆலத்தி கழிக்கும் திருக் கையில் இந்த ஆழ்வார் களை தரித்து
கோல நீல
பலவாய் ஒளியை உடைய ஆதித்யன் சந்தரன் ஏந்தி
தேஜஸ் பரபாகமாய் நீலமாய்
அனுக்தமான அழகான
மலை நடந்து வருமா போலே
திரு நாபிகமலம் -ஆங்கு மலரும் -பேய் அல்வார் பாசுரம் -சூர்யன் சந்த்ரனாக பார்த்து அங்கும்
ஒப்பான் -உடைய நாண் மலர் பாதம் சேர்ந்தது
செவ்விப் பூவிலே வண்டு சேர்ந்தாப் போலே நெஞ்சு சேர்ந்து விட்டதே

—————————————————————————————————————————————————————————

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.