Archive for the ‘Vaazlvum Vaakkum’ Category

வாழ்வும் வாக்கும் -ஸ்ரீ உ வே வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள்

November 3, 2021

1-பெருக்காறு போலே விபவங்கள் -அதிலே தேங்கின மடுக்கள் போலே அர்ச்சாவதாரங்கள்
வாய் வழியாக வழங்கி வந்த உரைகள் பெருக்காறு போலே
ஏடு படுத்தி உள்ள உரைகள் மடுக்கள் போலே

————–

2-ஐதிஹ்யம் -இதி ஹ இதி ஹ -இப்படியாம் இப்படியாம் -என்று சொல்லி வரும் நிகழ்ச்சிகள்

ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால்
திருமகள் போலே வளர்த்தேன் செம்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்
பெரு மகளாய் குடி வாழ்ந்து பெரும் பிள்ளை பெற்ற யசோதை
மருமகளை கண்டு உகந்து மணாட்டுப் புறம் செய்யும் கொலோ -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி–3-8-4-

இவ்விடத்தில்
ஆழ்வான் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளும் போது – உடையவர் -விச்லேஷம் பொறுக்க மாட்டாமல் –
ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் -என்றும் –
உலகம் நிறைந்த புகழால் திரு மகள் போலே வளர்த்தேன் -என்றும் –
செம்கண் மால் தான் கொண்டு போனான் -என்று அருளிச் செய்தார் -என்று ஆச்சாம் பிள்ளை அருளிச் செய்வர்

உபமாநம சேஷானாம் சாதூனாம் யச் சதா பவத்-என்கிறபடியே
சாதுக்களுக்கு எல்லாம் உபமான பூமியாக சொல்லலாம் படி இருக்கையாலே –
உலகம் நிறைந்த புகழ் உள்ளது ஆழ்வானுக்கே இறே

————–

3-நிர்வாகம் – இப்படி நிர்வ கிப்பார் –
ஆள வந்தார் -எம்பெருமானார் -கூரத்தாழ்வான் -பட்டர் நிர்வாகங்கள் போல்வன உண்டே

எழ நண்ணி நாமும் நம் வான நாடனோடு ஒன்றினோம்
பழன நல் நாரைக் குழாங்கள் காள் பயின்று என் இனி
இழை நல்ல ஆக்கையும் பையவே புயக்கு அற்றது
தழை நல்ல இன்பம் தலைப் பெய்து எங்கும் தழைக்கவே–9-5-10-

தழை நல்ல இன்பம் தலைப் பெய்து எங்கும் தழைக்கவே –
ஈஸ்வர விபூதி சம்ருத்தமாக -நிறை வுற்று இருக்க வேண்டும் -என்கிறாள் –
இதற்கு
தாம் தாம் முடிய நினைப்பார் -நாடு வாழ்க -என்பாரைப் போலே சொல்லுகிறாள் -என்று
ஆளவந்தார் அருளிச் செய்வர்
நான் பட்ட பாடு நாடு படாது ஒழிய வேண்டும் -என்று எம்பெருமானார் அருளிச் செய்வர்
நான் முடிய என் ஆர்த்தி -துக்கம் கண்டு நோவு படாதே உலகம் அடங்க
பிழைக்கும் அன்றோ -என்று பட்டர் அருளிச் செய்வர்-

————–

4- வார்த்தைகளுக்கு பொருள் உரைத்து அருளிச் செய்யும் பொழுது அவித்துக்களுக்குத் தக்கப்படியே அருளிச் செய்வார்கள்
கல் மாரியாகையாலே கல்லை எடுத்துக் காத்தான் -நீர் மாரியாய் இருந்தால் நீரையே எடுத்து ரக்ஷிக்கும் காணும் என்பர் ஸ்ரீ பட்டர்

சில இடங்களில் பொருத்தமான கதைகளையும் கோத்து அருளிச் செய்து விளக்குவார்கள்
அடங்கெழில் சம்பத்து அடங்கக் கண்டு ஈசன் அடங்கெழில் அது என்று அடங்குக உள்ளே -1-2-7-
பிதா புத்ர சம்பந்தம் -உறவை அறிந்ததும் பராத்பரனோடு கூச்சம் இல்லாமல் கலக்கலாமே

5-ஸம்வாதங்கள் -சங்கைகளைக் குறித்து வார்த்தைகள் பரிமாற்றம்

மிக்க பெரும் புகழ் மாவலி வேள்வியில்
தக்கது அன்று என்று தானம் விளக்கிய
சுக்கிரன் கண்ணை துரும்பால் கிளறிய
சக்கரக் கையனே அச்சோ அச்சோ சங்கம் இடத்தானே அச்சோ அச்சோ -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி -1-8-7-

ஸத்பாத்ரத்துக்கு அபீஷ்ட தானம் -குற்றமும் சிறை வாசமும் வந்ததே
இது மாயா ரூபம் என்றவர் கண் அழிவு பெற்றான் -இது நியாயமோ
இவ்விடத்தில் பிள்ளை அருளிச் செய்வதாக ஆச்சான் பிள்ளை –
ஆச்சார்யர் வாக்கியம் மீறியதால் அவனுக்கு தண்டனை
இவனுக்கு தானம் விளக்கிய தோஷம்

————

6- உதாஹரணங்கள் காட்டி விளக்குதல்
அனைத்து இல்லாரும் அறிந்து –திருப்பாவை -12-
இந்த கோபிகை -ஒருவர் தப்பாமல் எல்லாரும் எம்பருமானைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புமவள்
எம்பெருமானார் திருவவதரித்து ஆசை உடையோர்க்கு எல்லாம் என்று பேசி வரம்பு அறுத்தால் போல் –என்று காட்டுவார்கள்

————-

7-ஆச்சார்யர்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களை மேற் கோள் காட்டி விளக்குதல்

கரிய வாகிப் புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரி யோடி நீண்ட வப்
பெரிய வாய கண்கள் என்னைப் பேதைமை செய்தனவே —–அமலனாதி பிரான் 8–

க்ருபயா பரயா கரிஷ்ய மானே சகலாங்கம் கில சர்வ தோஷி நேத்ரே
ப்ரதமம் ச்ரவஸீ சமாஸ்த்ருணாதே இதி தைர்க்யேண விதந்தி ரங்க நேது –

பெரிய பெருமாளுடைய திருக் கண்கள் ஆனவை திருச் செவி யளவும் செல்ல நீண்டு
இருக்கிறபடிக்கு ஒரு நினைவு உண்டு என்கிறார் பட்டர் –
அதாவது –
பெரிய பெருமாள் உடைய திருக் கண்கள் ஆனவை
மீனுக்குத் தண்ணீர் வார்ப்பாரைப் போலே நித்ய ஸூரிகளுக்கு
முகம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனுக்கும் கண்கள் இரண்டாய்
ராம க்ருஷ்ணாத்யவதாரம் பண்ணி குஹாதிகள் விதுராதிகள் தொடக்கமானார் சிலர்க்கு அல்ப காலம்
முகம் கொடுத்து விஷயீ கரித்து வந்தாப் போலே வெறும் கையோடே போனவர்களுக்கும் கண் இரண்டாய்-
சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் அல்லது எழுந்திரேன் என்று கோயிலிலே அர்ச்சா ரூபியாய்
அவ்வவர் நிகர்ஷங்களைப் பாராதே முகம் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிற பெரிய பெருமாளுக்கும்
கண் இரண்டாய் இருக்கவோ –
இவருடைய க்ருபையை பார்த்தால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாக வேண்டாவோ என்று பார்த்து –
எல்லா மண்டலங்களும் தங்களுக்கே ஆக வேணும் என்று
இருக்கிற ராஜாக்கள் முற்படத் தங்களுக்கு ப்ரத்யாசன்னரான வன்னியரை அழியச் செய்யுமா போலே
பெரிய பெருமாளுடைய அவயவாந்தரங்கள் அடைய நாமேயாக வேணும் என்று பார்ச்வ
ஸ்தங்களாய் இருக்கிறன திருச் செவிகள் ஆகையாலே அவற்றை வென்று அவ்வருகே போவதாக முற்பட
அவற்றுடனே அலை எறிகிறாப் போலே யாய்த்து திருக் கண்கள் செவிகள்
அளவும் நீண்டு இருக்கிறபடி –

—————

8–ஸ்ரீ வார்த்தா மாலை -ஸ்ரீபின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிச் செய்த திவ்ய கிரந்தம்
ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் -ஸ்ரீ அரங்க நாத முதலியார்
ஸ்ரீ ஐதிக நிர்வாக ரத்ன மாலை -ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள்

———————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ வே வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருக்கோளூர் அம்மாள் வார்த்தைகள் ..

March 10, 2009

..’திண்ணம் என் இளமான்  புகும் ஊர் திருக்கோளூரே..என்று ராமானுஜர் அருளியதும் திருக்கோளூர்  அம்மாள்   சொன்ன 81 வார்த்தைகள் ..கேட்டதும் உள்ளம் மகிழ்ந்து தழிகை பண்ண சொல்லி உண்டு மகிழ்ந்தாராம் ..

..1..அழைத்து வருகிறேன்  என்றேனோ  அக்ருரரைப்  போலே  ..

..2. அகமொழித்து  விட்டேனோ  விதுரரைப்  போலே ..

..3. தேகத்தை விட்டேனோ  ருஷி பத்நியைப்  போலே  ..பத்தவிலோச்சனம்(நாச்சியார்  திருமொழி  12-6).
..4. தசமுகனைச்  செற்றேனோ   பிராட்டியைப் போலே ..

..5. பிணம் எழுப்பி விட்டேனோ தொண்டைமானைப் போலே..

..6. பிண விருந்திட்டேனோ  கண்டகர்ணனைப்  போலே..
.. 7. தாய்க்  கோலம் செய்தேனோ  அநஸூயைப்  போலே ..

..8. தந்தை  எங்கே என்றேனோ துருவனைப் போலே .ஸ்ரீ வாஸூதேவ — துவாசத அஷர மந்த்ர -நாரதர் இடம் பெற்றார் ..

..9. மூன்று எழுத்து சொன்னேனோ  க்ஷத்ரபந்துவைப்  போலே -கோவிந்தா நாமம் ..

.. 10. முதலடியைப்  பெற்றேனோ  அகலிகையைப் போலே ..

..11. பிஞ்சாய்ப்  பழுத்தேனோ ஆண்டாளைப் போலே..

..12. எம்பெருமான்  என்றேனோ பட்டர்  பிரானைப்  போலே..

..13. ஆராய்ந்து  விட்டேனோ திருமழிசையார்  போலே..

..14. நான்  (அவன்  ) சிறியன் என்றேனோ ஆழ்வாரைப் போலே ..
..15. ஏதேனும்  என்றேனோ குலசேகரர்  போலே ..
..16. யான் சத்யம்  என்றேனோ கிருஷ்ணனைப்  போலே..
..17. அடையாளமும்  சொன்னேனோ கபந்தனைப்  போலே ..சுக்ரீவனை  காட்டி கொடுத்தான் ,,
..18. அந்தரங்கம்  சொன்னேனோ த்ரிஜடையைப் போலே ..
..19. அவன் தெய்வம்  என்றேனோ மண்டோதரியைப்  போலே ..
..20. அகம் வேத்மி  என்றேனோ விச்வாமித்ரரைப்போலே ..அகம்  வேத்மி மகாத்மானம்  ராமம் சத்ய பராக்ரமம் ..வசிஷ்டோபி  மகாதேஜோ  ஏசமே தபஸிஸ்திதா..
..21. தேவு  மற்றறியேன்  என்றேனோ மதுரகவியைப்  போலே ..
..22. தெய்வத்தைப்  பெற்றேனோ தேவகியர்  போலே ..
..23. ஆழி  மறை என்றேனோ வசுதேவரைப்  போலே ..
..24. ஆயனை வளர்த்தேனோ  யசோதையரைப் போலே ..
..25. அநுயாத்திரம் செய்தேனோ அணிலங்களைப் போலே ..
..26. அவல்   பொறியை ஈந்தேனோ  குஸேலரைப்  போலே ..
..27. ஆயுதங்கள் ஈந்தேனோ  அகச்தியரைப்  போலே ..
.. 28. அந்தரங்கம் புக்கேனோ  சஞ்சயனைப் போலே ..
..29. கர்மத்தால்  பெற்றேனோ ஜனகரைப் போலே ..
..30. கடித்து  அவனைக்  கண்டேனோ  திருமங்கையர் போலே ..
..31. குடை  முதலானது  ஆனேனோ  அனந்தாழ்வான்  போலே ..
..32. கொண்டு திரிந்தேனோ திருவடியைப்  போலே ..
..33. இளைப்பு விடாய் தீர்த்தேனோ நம்பாடுவான் போலே ..
..34. இடைகழியில் கண்டேனோ முதலாழ்வர்களைப் போலே ..
..35. இரு மன்னர்  பெற்றேனோ வால்மீகியைப் போலே ..
..36. இருமாலை ஈந்தேனோ தொண்டரடிப்பொடியார் போலே ..
..37. அவன் உரைக்கப்  பெற்றேனோ திருக்கச்சியர்  போலே ..
..38. அவன் மேனி ஆனேனோ திருப்பாணர் போலே ..
..39. அனுப்பி வையும்  என்றேனோ வசிஷ்டரைப்  போலே..
..40. அடி வாங்கினேனோ கொங்கூர்  பிராட்டியைப் போலே..
.. 41. மண்  பூவை இட்டேனோ   குறும்பு அறுத்த நம்பியைப் போலே..
..42. மூலம்  என்று அழைத்தேனோ  கஜ ராஜனைப்  போலே ..
.. 43. பூசக் கொடுத்தேனோ  கூநியைப் போலே ..
..44. பூவைக் கொடுத்தேனோ மாலாகாரரைப் போலே..
..45. வழி  அடிமை  செய்தேனோ லக்ஷ்மணனை போல ..
..46. வைத்த  இடத்து இருந்தேனோ  பரதனைப்  போலே ..
..47. அக்கரைக்கே  விட்டேனோ குஹப்பெருமாளைப் போலே ..
..48. அரக்கனுடன்  பொருதேனோ  பெரிய  உடையாரைப்  போலே ..
..49. இக்கரைக்கே  சென்றேனோ  விபீஷணனை  போலே ..
..50. இனியது  என்று வைத்தேனோ  சபரியைப்  போலே ..
..51. எங்கும்  உண்டு  என்றேனோ பிரகலாதனை  போலே ..
..52. இங்கு இல்லை என்றேனோ ததிபாண்டனைப் போலே ..
..53. காட்டுக்குப் போனேனோ  பெருமாளைப்  போலே ..
..54. கண்டு  வந்தேன்  என்றேனோ திருவடியைப் போலே..
..55. இரு கையும்  விட்டேனோ திரௌபதியைப்  போலே ..
..56. இங்கு பால்பொங்கும்  என்றேனோ வடுகநம்பியைப் போலே ..நம் பெருமாள் புறப்பாடும் சேவிக்காமல் கைங்கர்யம் செய்தவர் ..
..57. இரு மிடறு  பிடித்தேனோ  செல்வப்பிள்ளையைப் போலே”…..சாரங்கபாணி தளர்  நடை நடவானோ….” வாராய் என் செல்வ பிள்ளாய்..
..58. நில் என்று பெற்றேனோ இடையரரூர் நம்பியைப்  போலே .வருஷத்து நான்கு ப்ரஹ்ம உத்சவமும் எல்லா நாளும் சேவித்தவர் ..100வயசு வரை..100th வயசில் 6th நாள் உத்சவத்தில் நம் பெருமாள் அருளியதும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் எழுந்து அருளினவர்  ..
..59. நெடும் தூரம்  போனேனோ நாதமுநியைப் போலே ..
..60. அவன் போனான்  என்றேனோ மாருதியாண்டான் போலே..  கிருமி கண்ட சோழா ராஜா பெயர் சொல்லாமல் அவன் என்பார்  ..
..61. அவன் வேண்டம்  என்றேனோ ஆழ்வானை   போலே ..
..62. அத்வைதம்  வென்றேனோ எம்பெருமானாரைப்  போலே ..
..63. அருளாழி  கண்டேனோ  நல்லானைப்  போலே..பிணத்தின் கைகளில் சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் பார்த்து சம்ஸ்காரம் பண்ணினவர் நல்லான் சக்கரவர்த்தி ..
..64. அனந்தபுரம் புக்கேனோ ஆளவந்தாரை  போலே ..”கெடும் இடராயவெல்லாம்  …கடுவினை  களையலாகும் … எழில்  அணி  அனந்தபுரம் … நடமினோ நமர்கள்  உள்ளீர்  ..10-2..குருகை  காவலப்பன் இடம் யோக விஷயம் கேட்க்காமல் போனார் ..
..65. ஆரியனைப் பிரிந்தேனோ  தெய்வரியாண்டன் போலே..ஆளவந்தாரை பிரிந்த துக்கத்தால் நோய் வாய்ப்பட்டு ஆளவந்தாரை திரு அனந்த புர பெருமாள் என்றவர் ..
..66. அந்தாதி சொன்னேனோ அமுதனாரை போலே ..
..67. அநுகூலம் சொன்னேனோ மால்யவானைப்  -ராவணின் தாத்தா -போலே ..
..68. கள்வன்  இவன்  என்றேனோ லோக குருவைப்  போலே.. “கள்ள வேடத்தைக்  கொண்டு போய்ப்  புறம்  புக்கவாறும் – 5-10-4..கொள்வன் நான் மாவலி  மூவடி தா  என்ற  கள்வனே .-3-8-9….கள்வா! எம்மையும்  ஏழுலகும்  நின்  உள்ளே  தோற்றிய  இறைவா -2-2-10…..” நீரகத்தாய் … கார் வானதுள்ளாய் கள்வா–புள் ஊரும் கள்வா நீ  போகேல்  ..
..69. கடலோசை  என்றேனோ பெரியநம்பியைப் போலே..மாறனேர் நம்பிக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணினார் ..
..70. சுற்றிக்  கிடந்தேனோ திரு  மலை யாண்டான்  போலே  ..
..71. ஸூளுறவு கொண்டேனோ கோட்டி யூரரைப்  போலே ..
..72. உயிராய  பெற்றேனோ ஊமையைப் போலே
..73. உடம்பை வெறுத்தேனோ  நறையூராரைப் போலே.. தொட்டியம் வேத நாராயண பெருமாளை கட்டி கொண்டு உடல் நீத்தவர்  ..
..74. என்னைப்  போல் என்றேனோ உபரிசரனைப்  போலே..யாகத்தில் மிருக தர மறுத்தவர்  ..
..75. யான் சிறியேன்  என்றேனோ திருமலை  நம்பியைப் போலே..
..76. நீரில்குதித்தேனோ  கணபுரத்தாளைப்  போலே நம் பிள்ளை உடன் படகில் செல்லும் போது நீரில் குதித்து காத்தவள் ..
.. 77. நிறோருகம்  கொண்டேனோ காசி  சிங்கனைப்  போலே ..நிறோருகம்   =தாமரை பூ..
.. 78. வாக்கினால்  வென்றேனோ பட்டரைப்  போலே ..
..79. வாயில்  கையிட்டேனோ  எம்பாரைப் போலே ..
..80. தோள் காட்டிவந்தேனோ  பட்டரைப் போலே.. நம் பெருமாள் புறப்பாடில் கூட்டம் கலைக்க பெல்ட் கொண்டு அடிக்கும் போது மற்றவர் மேல் படாமல் பராசர பட்டர் தோள் காட்ட பெல்ட் அடித்தவன் வெட்க்க பட்டானாம்  ..
..81. துறை  வேறு  செய்தேனோ  பகைவரைப் போலே .. திரு வஹீந்திர  புரத்தில் வில்லி புத்தூர் பாகவதர் நித்யம் வேற இடத்தில நீராடுவாராம் ..வர்ண ஆச்ரம தர்மம்  வேறு நித்ய அனுஷ்டானம் வேறு என்று ..
 
————————————————
ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் கோளூர் அம்மையார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
 

-ஸ்ரீ பாகவதர்கள் ஏற்றம் -ஸ்ரீ ராமானுஜர் முதலி ஆண்டானுக்கு அருளிச் செய்த -10-வார்த்தைகள் -SRI.Raamanujarin pathu vaarthaikall-

September 14, 2008

..Mudali aanndaan kettu acharyarkallukkum baagavatharkallukkum-Pillai Vurangaa Valli Daasar polvaar- vulla pathu vithyasangallai Raamanujar  arulinaar.

1.Nam polvaar voor vooraha sentru vubadesam pannuvom..evarkallo, mattraiya vishayangallil patru entri naarayannaney radshahan yentru erupparkall-nAttArOdu iyalvozhindhu nAraNanai naNNinamE” – Thiruvaymozhi 10-6-2) pola.

2.oru kaiyaal neenthiyum, mattru oru kaiyaal floatai pidithu konndu eruppathu pola, nam polvaar divya desam thorum sancharam seyhirom.evarkallo Kovil, Thirumalai, Perumal Kovil yentrey mukya divya desangallil  erupparkall..

3.Nam polvaar avanudan vilahi,kobam konndu,msila samayam pallaanndu paadiyum-mattrai aazlvaarkallai pola .(“kalakkangalum thERRamumAy” – Thiruvaymozhi 6-3-2). .avarkall Periaazlvaarai pola sadaa pallaanndu aruli konndu pongum parivudan eruppaarkall..(“kalakkamillA naRRavamunivar” – Thiruvaymozhi 8-3-10)

.4…ocean and the beach-we get caught in samsaric ocean..they are like the ship  anchored -holding on Him staedily.-thaLardhal athanarugum sArAr” – Irandam Thiruvanthathi 45, “tharu thuyaram thadAyEl” – Perumal Thirumozhi 5-1..

5..atom and mountain..acharyas hold on to their birth class,gothram sootram etc..they have only the knowledge of the soul and Him and hold on to only this.

6..sugar cane and sugar–acharyas keep on chanting vedas ..they enjoy divya mandras

7..land and sky..acharas are afraid and confused like those in this world (lIlA vibhUti) (“mannuL ennaip peRRAl” – Thiruvaymozhi 7-1-6, “aruviththinRida anji ninnadainthEn” – Periya Thirumozhi 7-7-1, “pala nI kAttip paduppAyO” – Thiruvaymozhi 6-9-9, “thirumAlE ini seyvathonRaRiyEn” – Periya Thirumozhi 7-7-9). They are without fear and steady like those in His divine abode (nitya vibhUti) (“ingE thirinthRkizhukkuRRen” – Thiruvaymozhi 8-10-4, “vAnuyarinbameythilen” – Thiruvaymozhi 8-1-9, “nambuvAr pathi vaikuntham kAnmin” – Kanninun 11, “seyththalai ezhu nARRuppOl avan seyvana seythukoL” – Periyazhvar Thirumozhi 3-7-9).

8..The difference between night and day. .acharays dwell in vedas..they are contended wyth sahasranamas, geethaa saaram..like (“pErAyiramOdhina” – Periya Thirumozhi 1-5-10), walk steady with His guidance (“mAdhavan than thuNaiyA nadandhu” – Periya Thirumozhi 3-7-4) in the path shown by Him in Bhagavad Gita (Carama Shloka) (“mAyan anRu aivar dheivath thErinil seppiya gIthaiyin semmaip poruL” – Ramanuja Nootrandadhi 68).

..9..ordinary thing and jewel–We keep reciting the Gayatri mantra during the sandhyA times (“manthiraththai manthiraththAl maRAvAthenRum vAzhuthiyEl vAzhalAm mada nenjamE” – ThirunedunthANdagam 4). Instead of that (“anthiyAlAm payan angen” – Mudhal Thiruvandadhi 33), they think ony about the jewel amongst the mantras which is the Dvaya mantra.

10..The difference between an ordinary woman and a virtuous woman. We are attached to the vaidika rituals and worship the Lord through the devatas such as Agni and Indra. Therefore, we appear to be like a woman who is not faihtful to her husband. They are attached only to Him and do not care about anyone else. Therefore, they are like pativratas

Rama is attached more to guhan,vanaras and vibeeshannan than to rishies..

..Nam perumal to Thiru paann Azlvaar than to loha saranga munivar

..Srinivasan to Kurumbarutha nambi rather than thonndai maan..

..Periya nambi who didlast rites to Mareneri nambi..

So do not belittle bagavathas who do not wear sacred threads and chant vedas..

ஸ்ரீ முதலி ஆண்டான் கேட்டு -ஆச்சார்யர்களுக்கும் பாகவதர்களுக்கும்-ஸ்ரீ -பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -போல்வாருக்கும்
உள்ள பத்து விஷயங்களை ஸ்ரீ ராமானுஜர் அருளிச் செய்தார்

1-நம் போல்வார் ஊர் ஊராக சென்று உபதேசம் பண்ணுவோம் -இவர்களோ விஷயாந்தரங்களில் பற்று அற்று
ஸ்ரீ மன் நாராயணனே சர்வ ரக்ஷகன் என்று இருப்பார்கள் -நாட்டாரோடு இயல் ஒழிந்து நாரணனை நண்ணினமே -திருவாய் -10-6–2-போலே-

2-ஒரு கையால் நீந்தியும் மாற்று ஒரு கையால் தெப்பத்தையும் பிடித்துக் கொண்டு இருப்பது போலே
நம் போல்வார் திவ்ய தேசங்கள் தோறும் சஞ்சாரம் செய்கிறோம் –
இவர்களோ கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் என்று முக்கிய பிரதான திவ்ய தேசங்களில் மண்டி இருப்பார்கள்-

3-நம் போல்வார் அவன் உடன் விலகி -கோபம் கொண்டு -சில சமயம் காதாசித்க்கமாக பல்லாண்டு பாடி -மங்களா சாசனம் செய்தும் –
கண்ட இன்பம் துன்பம் கலக்கங்களும் தேற்றமுமாய் –திருவாய் -6-3-2–என்ற மற்ற ஆழ்வார்களை போலே
அவர்களோ -பெரியாழ்வாரை போலே சதா பல்லாண்டு அருளிச் செய்து கொண்டு பொங்கும் பரிவுடன் இருப்பார்கள் -கலக்கமில்லா நாள் தவ முனிவர் –திருவாய் -8-3-10-

4-கடலும் தெப்பமும் போலே -நாம் சம்சாரிக ஆர்ணவத்தில் அழுந்தி உள்ளோம் –
இவர்களோ பரமபத நாதன் என்கிற தெப்பத்தை இருக்க பற்றிக் கொண்டு -தளர்தல் அதன் அருகும் சாரார் -பூதத்தாழ்வார் -45-என்றும் -தரு துயரம் தடாயேல் –பெருமாள் திருமொழி -5-1-

5-பரம அணுவும் பர்வதமும் போலே -நம் போல்வார் பிறந்த குலம் கோத்ரம் ஸூ த்ரம்-பிடித்து இருக்க
அவர்கள் -மர்ம ஸ்பர்சி ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையுமே நிரந்தரமாக பிடித்து கொண்டு இருப்பார்கள் –

6-கரும்பும் சக்கரையும் போலே -நம் போல்வார் வேதங்களையே ஓதிக் கொண்டு இருக்க -இவர்கள் ரகஸ்ய த்ரயங்களிலே ஆழ்ந்து இருப்பார்கள்

7-நிலமும் ஆகாசமும் போலே -நம் போல்வார் பயந்து குழம்பி லீலா விபூதியில் -ஐம்புலன் இவை -மண்ணுள் என்னைப் பெற்றாய் —திருவாய் -7-1-6-என்றும்
உடன் நின்று ஐவர் என்னுள் புகுந்து ஒழியாது அறிவித்த தின்றதா அஞ்சி நின் அடைந்தேன் –பெரிய திரு மொழி -7-7-1-என்றும் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ –திருவாய் -6-9-9-
திருமாலே இனி செய்வது ஓன்று அறியேன் –பெரிய திருமொழி -7-7-9-
அவர்களோ பயம் இல்லாமல் நித்ய ஸூ ரிகளைப் போலே -இங்கு திரிந்தேற்கு இழுக்கு உற்று என் –திருவாய் -8-10-4-என்றும்
வான் உயர் இன்பம் எய்தில் என் –திருவாய் -8-1-9-என்றும்
நம்புவார் பதி வைகுந்தம் காண்மினே –கண்ணி நுண் -11-என்றும் செய்த்தலை எழு நாற்றுப் போலே அவன் செய்வன செய்து  கொள் –பெரியாழ்வார் -3-7-9-என்று இருப்பர் –

8-இரவுக்கும் பகலுக்கும் உண்டான வாஸி -நம் போல்வார் வேத வேதாந்தங்களில் மண்டி இருக்க –
அவர்கள் திரு நாம சங்கீர்த்தனங்கள் -பேர் ஆயிரம் ஓதின –பெரிய திரு -1-5-10-என்றும் -அவன் அருளாலே நிதானமாக நடந்து -மாதவன் தன் துணையா நடந்து –பெரிய திரு -3–7-4-
பண்டே பரமன் பணித்த பணி வகையே -மாயன் அன்று ஐவர் தெய்வ தேரினில் செப்பிய கீதையின் செம்மைப் பொருளிலே –ராமா நூற்றந்தாதி -68-ஸ்ரீ   கீதா சாரம் இவற்றில் மண்டி இருப்பார்கள்-

9-சாதாரண கல்லுக்கும் மாணிக்கத்துக்கும் உள்ள வாஸி -நம் போல்வார் காயத்ரி மந்த்ரம் -சந்த்யா வந்தனாதிகள் –
மந்த்ரத்தை மந்திரத்தால் மறவாது என்றும் வாழுதியில் வாழலாம் மட நெஞ்சமே –திரு நெடும் தாண்டகம் -4-
பெயரினையே புத்தியால் சிந்தியது ஒத்து உரு என்னும் அந்தியால் ஆம் பயன் அங்கு என் –பொய்கையார் -33-
அவர்களோ மந்த்ர ரத்னத்தையே -த்வயம் நித்யம் அனுசந்தானம் -அரங்கன் பணித்த படியே இருப்பர்-

10-சாதாரண பெண்களுக்கும் கற்புக்கு அரசிக்கும் உள்ள வாஸி -நம் போல்வார் வைதிக ஸ்ரத்தையில் -இந்திராதி அக்னி தேவதைகள் மூலம்
அவனை ஆஸ்ரயிக்க-அவர்களோ நேராகவே அவனை ஆஸ்ரயித்து-பதி வ்ரதை பெண்களை போலே இருப்பர்-

சக்கரவர்த்தி திருமகன் குகன் வானர முதலிகள் ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வான் இடம் ரிஷிகளை விட அந்தரங்கமாக இருந்தால் போலேயும்
நம் பெருமாள் திருப் பாண் ஆழ்வார் இடம் லோக சாரங்க முனிவர் விட இருந்தால் போலேயும்
திரு வேங்கடமுடையான் குறும்பு அறுத்த நம்பி இடம் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தியை விட இருந்தால் போலேயும்
பெரிய நம்பி மாறனேர் நம்பிக்கு சரம கைங்கர்யம் செய்து அருளினால் போலேயும் பாகவதர்கள் பெருமை வாசா மகோசரம் என்றவாறு –

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ முதலி ஆண்டான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

 

திருக் கோளூர் அம்மாள் வார்த்தைகள்..

March 8, 2008

1…. அழைத்து வருகிறேன் என்றேனோ அக்ருரை போல ..

2….அகம் ஒழித்து விட்டேனோ விதுரரை போல  ..

3….தேகத்தை விட்டேனோ ருஷி பத்னியை போல ….

4..தாச முகனாய் சேரேனோ பிராட்டியை போல    ….

5..பிணம் எழுப்பி விட்டேனோ தொண்டைமான் போல ….

6..பிணம் வீருந்து விட்டேனோ கண்ட கர்னனை போல..

7….தாய்க் கோலம் செய்தேனோ அனசுயை போல ….

8..தந்தை எங்கே என்றேனோ துருவனை போல ….

9..மூன்று எழுத்து சொன்னேனோ க்ஷத்திர பந்துவை போல  ….

10..முதல் அடியை பெற்றேனோ அகலிகை போல….

11..பிஞ்சாய் பழுத்தேனோ ஆண்டாளை போல  ….

12..எம்பெருமான் என்றேனோ பட்டார் பிரானை போல .. 

13….ஆராய்ந்து விட்டேனோ திரு மழிசையாரை போல  .. 

14..நான் (அவன் )சிறியன் என்றேனோ ஆழ்வாரை போல  .. 

15..ஏதேனும் என்றேனோ குலேசெகறரை போல .. 

16..யான் சத்யம் என்றேனோ கிருஷ்ணனை போல .. 

17..அடையாளம் சொன்னேனோ  கபந்தனை போல  .. 

18….அந்தரங்கம் சொன்னேனோ திரிசடையை போல .. 

19….அவன் தெய்வம் என்றேனோ மண்டோதரியை போல .. 

20….அகம் வேத்மி என்றேனோ விஸ்வா மித்றரை   போல  .. 

21….தேவு மற்று அறியேன் என்றேனோ மதுரகவியை போல .. 

22….தேவத்தையை பெற்றேனோ தேவகியை போல .. 

23..ஆழி மறை என்றேனோ வசுதேவரை போல .. 

24….ஆயனை வளர்த்தேனோ யசோதையை போல .. 

25….அனு யாத்ரை செய்தேனோ அணில் போல.. 

26….அவல் பொறியை ஈன்டேனோ குசேலரை போல.. 

27….ஆயுதங்கள் ஈன்டேனோ அகஸ்தியர் போல   .. 

28….அந்தரங்கம் புக்கேனோ சஞ்சயனை போல .. 

29….கருமத்தால் பெற்றேனோ ஜனகரை போல .. 

30….கடித்து அவனை கண்ண்டேனோ திரு மங்கையாரை போல .. 

31….குடை முதல் ஆனது ஆனேனோ அனந்தாழ்வான் போல .. 

32….கொண்ண்டு திரிந்தேனோ திருவடியை போல  .. 

33..இளைப்பு விடாயை தீர்த்தேனோ நம் பாடுவானை போல  .. 

34..இடை கழியில் கண்ண்டேனோ முதல் ஆழ்வார் போல    .. 

35….இரு மன்னர் பெற்றேனோ வால்மிகியை போல .. 

36..இரு மாலை இந்தேனோ தொண்டர் அடி பொடியாரை போல.. 

37….அவன் உரைக்க பெற்றேனோ திரு கச்சியாரை போல .. 

 38..அவன் மேனி ஆனேனோ திரு பாண்ணாரை போல  .. 

39….அனுப்பி வையும் என்றேனோ வசிஷ்டரை போல .. 

40..அடி வாங்கிநேனோ கொங்கு பிராட்டியை போல .. 

41….மண் பூவை இட்டேனோ குருவ நம்பியை போல   .. 

42….மூலம் என்று அழைத்தேனோ கஜ ராஜனை போல     .. 

43….பூச கொடுத்தேனோ கூனியை போல .. 

44….பூவை கொடுத்தேனோ மாலா காராரை போல .. 

45….வழி அடிமை செய்தேனோ லக்ஷ்மணனை போல .. 

46….வைத்த இடத்து இருந்தேனோ பரதனை போல  .. 

47….அக்கரைக்கு விட்டேனோ குக பெருமாளை    போல .. 

48….அரக்கனுடன் பொறுதேனோ பெரிய வுடையாரை போல  .. 

49….இக்கரைக்கு சென்றேனோ விபிஷணனை போல .. 

50….இனியது என்று வைத்தேனோ சபரியை போல .. 

51….இங்து உண்டு என்றேனோ ப்ரகாலதனை போல     .. 

52….இங்து இல்லை என்ற்னோ ததி பாண்ண்டானை போல  ..  

53..காட்டுக்கு போனேனோ பெருமாளை போல .. 

54….கண்டு வந்தேன் என்றேனோ திருவடியை போல ..
 

55….இரு கையையும் விட்டேனோ த்ருபதியை போல ..
 

56….இங்கு பால் பொங்கும் என்றேனோ வடுக நம்பியை போல .. 

57….இரு மிடறு  பிடித்தேனோ செல்வ பிள்ளையை போல .. 

58….நில் என்று பெற்றேனோ இடை ஆற்றூர் நம்பியை போல ..

59….நெடும் தூரம் போனேனோ நாத முனி போல..  

60….அவன் போனான் என்றேனோ மாருதி ஆண்ண்டான் போல 
 61….அவன் வேண்ண்டாம் என்றேனோ ஆழ்வானை போல  .. 

62….அத்வைதம் வென்ற்னோ எம்பெருமானாரை போல .. 

63.. அருள் ஆழ்ழி கண்ண்டேனோ நல்லானை போல ..

64….அனந்த புரம் புக்கேனோ ஆள  வந்தாரை    போல ..

65….அறியனைப் பிரிந்தேனோ தேய்வாரி ஆண்ண்டான் போல ..
 

66….அந்தாதி சொன்னேனோ அமுதனாரை போல ..
 

67….அனுகூலம் சொன்னேனோ மாலவனை போல  …. 

68….கள்வன் இவன் என்றேனோ லோக குருவை போல  .. 

69….கடல் ஓசை என்றேனோ பெர்ரிய நம்பி போல    .. 

70….சுற்றிக்  கிடந்தேனோ மலையாண்டான் போல  …

 71….சூள்வுரவு கொண்டேனோ கோட்டியுரை போல   

72…..வுயராய பெற்றேனோ ஊமையை போல ..

73….வுடம்பை வெறுத்தேனோ நறையூர் அரையரை போல  

———————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் கோளூர் அம்மாள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Vaazlvum Vaakkum-Thiruppaavai

November 1, 2007

 1..Emberumaanaar aruliyathu ” thiruppaavai villakkam sollavum ketkavum -movaay ezluntha –thaadi meesai udaiya-aankal thahuthi padaitharkal allar..mulaikal amaiya pettra pennkaley thahuthi yaanavarkal”..paththu Aazlvaarkalin saara -boothaiyaana Aandaal ..pathinmarin gjanamum baktiyum seethanamaaha orungey amaiya pettravall..”anchu kudikku oru santhathiyaay”..Manavaala Maa Muni aruliyathu Upadesa Rathnamalai-24..

2..Ananthaazlvaan thiru muk-kullathin adiyil Aandaal ubayohitha oru manjal kozlunthai  kidaikumaa yentru paarthaar.. Aandal Kanna piraanai aaypaadi pennkal pola anubavikka aasai patathu pola..

3..”yasodhai elam singam.”.peyarai maraitu sollukiraal..manthrangal pola namangalai rahasiyamaaha vaikka..”singa kuruhu “enbaar Battar..serrukkulla singa kutti pola Yasodhaiyidam nadanthu koluvaan..

4..”yeraarntha kanni.”…kuzlanthai paruva thiruvillaiyaadalkalai kanndu kallitha makizltchiyaal malarntha kannkalai udaiyaval..”ambanna kannaala yasodhai”-Periya Thirumozli 6-8-6..avanum “kaarmeyni semkann” udaiyavan –Yasodhai kann azlahai pola enkiraar Pillai Urangaavalli Daasar..

5..”vaiyathu vaazlveerkaall”..Thiruvaay paadiyil pirantha pothu enghu erukkum peru pettravarkallai paadukiraal..Parama Padathil erunthaalum vaazltchi ellai yenkiraal..

6..”onngi ullahallantha uthaman”…”karu maanniyaay erantha kallvaney vunnai piramaannithaar petra peyru”..Eranndaam Thiruvanthaathi-61..avan yaasithathu Enthiranukku mattum seythathillai…avanai naamum pattrinaal namakkaahavum thannai azliyumaaru seyvaan..Arjunan poruppai avanidam vittathaal  thoothu poey..Arjunan peril vitta ambai than maarbil yettrum..theyr ottiyum..sooriyanai marraithu pahalai eravaakkiyum..pala pala seyalkalai seythaan…eppadi thanmaikalai udaiyavan ..athanaal “vuthaman “yenkiraar Battar.

7..”ulakallantha vuthaman peyr paadi.”.thahuthi ellaathavanum Thiru Naamathai solla thahuthi ethuvum vunndaakki kolla thevai ellai…Thiru Naamam solluvathaal paapangal vilahum yennum nambikkai ullavanukku antha Thiru Naama utchaaranam ella paapangalaiyum pokki vidum..Gangaiyil neerada sellubavan veru kullathil neeraadi sella veynndumaa? yenkiraar Battar..

8..”aazli mazlai kanna”..Varuna bagavaanukku kattallai  edukiraarkal..pira devathaikalai kandaal Sri Vaishnavarkal eppadi nadanthu kollanum yentru Koorathazlvaanidam keytka mattra devathaikal evarkalidam eppadi nadanthu kollanum yentru keytkanum.. avarkal evarkalai  vannangi vazli pattu selluvaarkal yentraar..eppadiyey mehathaiyum paarthu “vuoozli mudalvan pol mey karuthu erukkanum” yenkiraal..”mey “yentru eduthu sonnathu mehathin udalil mattum “karumai “adaiyalaam.. avanathu “karunnai”yai yerittu kolla mudiyaathu yenkiraal..Naatchiyaar Thirukolathil “antha vedam poruthamaaha erukkalaam -avallin karunnai vizliyai neer yerittu kolla mudiyaathu yentru Battar onnathu pola..

9..”thaamotharanai”..avanin eduppil thazlumbu erukkum athai marraikka uthareeyam katti kolluvaan.. avanathu udai nazluvi antha thazlumbai paarthu aaytchyar sirippaarkalaam… Namperumaal vayitril antha thazlumbu eppothum erukum..Nanjeeyar..”seshi udaiya thiru vilatchinai”..yenbaar Battar..naam sangu chakrankalai namathu thollil avanathu adimai yentru therivikka adaiyaallamaaha tharithu kolluvathu pola ,thaanum adiyavarkaluku aadpattavan yentru adaiyaallamaaha katta..

10..”pullum silambina kaann”..”kaalai ezlunthirunthu kariya kuruvi  kannangal malin varavu solli marull paaduthal meimai kolo”..Natchyaar Thirumozli-9-8..Aatchan Pillai soluvar..Aandaal pirantha vuooril paraivaikalukkum vurakkam vunndo..avaikalum kann vurangaa..

11..”maamaan mahaley mani kadavam thaall thiravaay..maameer avallai ezlupeero”..yenkiraal.. thaayo gopikaluku adimai yennum ninaipodu erukiraal..udal uravai kaattilum atmavirkku -adiyaakalin adimai thanmaiyey usanthathu..”kallvan koll-“-Periya Thirumozli 3-7 padikathil “annaiyum athanum yentru adiyomukku erangittrilall.”..yengalai thaayahavum thanthaiyaahavum ninaithaaley thavira avallin adiyaarkalukku naangal adimai yentru eruppathai vunnaraamal yennai thaay yentru pazli ettu ponaall yenkiraal Parangysa Naayagiyin Thaayaar..Aandal “maalirum solai nambikku naan nooru thadaa vennaiyum nooru thadaa akkaara vadisilum sonneym” yentru vaay nerntha padiyey emberumaanaarum samarpikka “koyil annaa” yentru konndaadinaal..entha vuravaal Koorathu Aandaalum avarai azlaikka yennaiyum “annan” yentru vuravu solli pazli edalaamaa? naan adiyavarin adiyen yenbaaraam..

12..”arum kalamey”.. acharyar koshtiyil Emberumaanaar thani sirappu pettraar pola entha gopiyum arum kalamaaha eruppavall.

13..”kattru karavai “-11 paasurathil kula thozlil “karathal “seyyum kudiyil piranthaval ezluppa pataal. adutha “kanaithillam kattrerumai “paasurathil kula thozlilaana  “karathalai “vittu Kannan pinney kainkaryam seythu erupavanin thangai ezluppa pattaal..ella darmangalai viduvathaa? avanai pattruvathaa ?motsham kodukkum  yentru “ellaavatraiyum viduvithu thannai pattrumpadi setkira avaney vubaayam”..yentru Pillai Tirunaraiyoor Araiyaridam Nanjeeyar arulinaar..

14..”vunakenna verudaiyai.”.Koorathazlvan kovilil nuzlaiyaamal..Raamanujarin thodarbu vidaamal eruka– erunthathai kaattukiraal..

15..”naayahanaay.”.Kanna piraanai pattra Nanda Gobanai munnitaarkal..Aazlavanthaarum “naadaaya naadamunayey athra parathra saabi “yentru mudalilum “pithaa maham naadamunim vilokya “yentru mudivilum Naada Muniyai munnittathu pola..acharyanai konndu avanai pattrinaal namathu abaraathangalai antha acharyanukaka mannithu viduvaan..

16..”unthu madakallitran.”..Emberumaanaar  Maduraanthahathil pitchai  edukkum pothu “sen thaamarai kaiyaal seeraar vallai olippa vanthu thiravaay “yentra varikallai anusanthitha athey nerathil Athuzlaay-Periya Nambiyin penn-kathavai thirakka avalai Nappinnai piraattiyaaha ninaithu keezley vizlunthu vannanginaar…

.17.”thiruvey thuyil ezlaay.”.avanukkum thiruvin thodarbai ettu perumai.. “thiruvkkum thiruvaahiya selvaa.”.Periya Thirumozli7-7-1…”kaha sree sreeyhah yentrum sreeyahsreeyam” yenkiraar Aazlavanthaar  Stotra Ratnam-12….”yasyah kadashannam sreeyah sreeyam” yenkiraar Koorathaazlvaanum Sri Vaikundastavam-22..”sreeyah sree sreerengesa.”.yenkiraar Battarum Sri Gunarathna kosam-9..

18..”amkann maa gjaalathu.”…brahma mudalaanor pala piravikal –ezlu piravikal eduthu–bagavaanai aarathanai panni perum pettrai entha piraviyiley silar motsham kittum yentru ninaippathu..  ontrum ellaathavarkal thannidam ethuvum ethir paaraamal embiraan ellaavattraiyum arulla pirarthikiraarkal.brahmaa mudalaanavarkal pathavikku thakka ahamgaaram erukkum..aasaipattu pettra vulahangal anaithaiyum vidanum..

19.”thingalum aadityanum ezlunthaar pola.”..orey samayathil gobam, arul eranndum eppadi vunndaahum…singam yanaiyudan sanndaiedum pothu kuttikku mulai paal koduthu kondu erukkumaa pola..Embiraanum virothikalidam seetrathai kaattum pothu adiyavarkalidam arulai pozlivaan..

20…”antru evvulaham..potri..”..vellam karai puranndu odiya pinnar annai kattuvathu thahappanaarukkum mahalukkum panni..Nanjeeyar..ella aabathukalil erunthu thappiya pinbu avanukku mangalaaasanam paadukiraarkal..parivin mihuthiyaal..

21..”yaam perum sammaanam”…Dasaradan azlaithathum vantha Raamanai pinthodarntha Seethai piraattikku “.pathi sammaanidhaa seethaa pathaara masi dheshannaa..aathvaara manuvav raaja mangalaanyabi thath yushee.”.raamanaal parisida pattaal…tholil eruntha maalaiyai eduthu avalin tholil ettaan..enkiraar Koorath aazlvaan..ethai melum sirapithu thannai maranthu vasar padiyai thaanndi varakoodum yentru kaalaiyum thotaan yenkiraar Battar.. appadi Kannanun thanakku maalai annivithu kaalaiyum thoda aasai padukiraal Aandaal..arangan amudhu seyya thallihaikalai muttrathil vaikkavum “emberumaan namakku allikkum parisu-sammaanam -varukirathu “enbaaraam Battar..

22..”muzlankai vazli vaara.”.ney vaay vazli varaamal kai vazli vara kaarannam..Battar aruliyathu..Kannanudan koodi aanantham adainthavarkal –avanaiyay paarthu konndu..paal sottrai unna maranthu kaikalil vaithu konndathaal.. avarkalukku Kannanodu koodi eruppathu thaan payan.. paal soru unnuvathu alla yenkiraar..

23..”sittram siru kaaley”..sadva gunam thalai edukkum kaalai pozluthil Emberumaanai pattri vittaal pira kaalankalil seyyum thavarai poruthu aruluvaan..Periya Nambiyum Maaraner Nambiyum Aazlavanthaarin seedarkal..Maaraner Nambi maranna tharuvaayil embiraanai ninaikka mudiyaamal sakti attru erunthaar..ethai paartha Periya Nambi kalakkam adainthaar..Emberumaanaar avarukku Varaaha Perumaalin sarama slokam..”sthithey manasi susvasthey sareere sathi yonarah..thaathu saamyey sthithey smarththaa visva roopannja maa meham..thastham riya maannanthu kaashta paashaanna sannibam..aham smaraami mathbaktam nayaami paramaam gathim”…yenbathaiyum “janma karma sa mey divyam yevam yo vethi thavatha thyakthvaa theham punar janma naithi maa meythi soorjunah.”.bagavath geethai 4-9..manam kalakkam eintri nilai nirkkaiyil yennai ninaikiravanuku marannatharuvaayil vuyarntha gatikku azlaithu selveyn yentrathaiyum yennudaiya piravi, seyalpaadukalai ulla padi evan arikiraano avan maru pirappu adaivathillai yenkirathaiyum  ninaivu paduthinaar..

24..”ettrai parai kollvaan antru kaann govindaa.” nijamaaha parrai koduthathum .”pasu meykkum edaiyaney “–naangal kettkum parrai yennum vaathyam ellai .yenkirar Battar..

25..”engum thiruvarul pettru enburuvar”..kanntrai ezlantha pasuvirku munnaal thol kantrai vaithaalum thaay pasu paalai surapathu pola..naamum Thirupaavai sonnaal..namudaiya nenju Aandaal pontru anbudan erukkumaa yentru paaraamal Thirupaavaiyai melaaha kooruvatharkkey Emberumaan palan koduppaan..Thiru aaypaadi aaytchikal polavum Aandaalai polavum aanantham adaivaarkal yenkiraar Battar..”vanga kadal kadaintha maadavanai kesavanai”…mudivil vellipatta Mahaa Lakshmiyai thaaney kai pattriyathaal ..Maadavan..”vinnavar amuthunna amudhil varum penn amudunna emberumaan”..Periya Thirumozli 6-1-2….”kesavan” yennum thiru naamam piraman, sivan mudaliya devarkalin thalaivan yentru porul..”kadal kadaintha Kesavan”..sakkaiyai umizlvathu pola kaattuvaraam Battar.. “kadal kadaintha Maadavanai “amudoothuvathu pola kaattuvaraam..

..26..30 paasurangalum kaalaiyil anusanthikkanum..ellaiyaahil avanukku naam thonndu seyyum thonndey naam adaiya venndiya peru yenbathai therivikkum “sittram sirukaalai “paasuramaavathu anusanthikkanum..athuvum mudiyavillaiyaahil eppadi erunthathai -anusanthithu yeedupattu eruntha eruppaiyaavathu nenjinaal ninaikka veynndum.Battar.

Vaazlvum Vaakkum-Perialwar

October 31, 2007

1..Krishna avathaarathil yeedupaadu..”mallaannda thinn tholl manni vannnnaa”..yentrum “vaannanai aayiram thollum pozli kuruthi paaya “yentrum “einthalaiya pain naaga thalai paaynthavaney” yentrum moontru  murai Kannanai ninainthu pallaanndu arulukiraar..ethu pola Namaalwarum “mathuru kadai vennai kalavinil uravidai aayppunndu ethiram uralinodu ennainthirunthengiya ellivey”1-3-1 yentrum “pirrantha vaarum vallarnthavaarum”..5-10-1 yentrum ninainthu mohithaar..etharkku Battar Nanjeeyaridam kaarannam  arulukiraar..Ramarin sahothararkal naalvarum veeram ullavarkal..narkunnangal udaiyavarkal.. Thasaratharum veeramum  ullavar.Enthiranin virothi Sambaasuranaiyu konntravar..avarin manthirikal Vasishtar mudal aanavarkal gjaanam ullavarkal..pirantha edam pahaivar nuzlaiyatha Ayodhi..athanaal ancha veynndaam…Kannan pirantha edam avanin yathiri  Kamsanin sirrai koodam..asurarkalai yevi vidum kodiyavan..thahappan  Nanda gopan saadhuvaana edaiyan..avan vallarukira edam paathu kaappu ellaatha edaiseyri..pillaikal eruvarum theembu seyvathil vallavarkal..Kannan avatharitha kaalam kaliyugathukku sameebamaana thuvara yugathin kadaisi naall..athanaal atcham kollukiraarkal entraar..

2..”ath thoothan appootchi kaattukintraan”..yennum paasurathukku Vuntha Pillai yennum araiyar “ath thoothan “yentrathum Renganai kaatti “appootchi” yentrathum kann emaiyai udpuram vellipuramakki kaatta…Embaar pirakkum pothey sangu chakkrathodu erunthathai avanathu pettrorkal sonnathum marraithu konndathaiyum  villaiyaadum pothu thaan marraitha sangu chakrangalai adikadi katti atchathai villaivithu erupaan..eppadi araiyar mattum purinthu kollum padi kaattiyathum araiyar thamathu kaikalai thollodu serthu vaithu abinayam kattinaar.. ethai paartha Emberumaanaar “Govinda perumaal ner engey thaan erukireraa “yentraaraam..

3..”nallan naavar pazlangal konndu naan allan “yentru sirikintraaney.2-9-10..Pillai Engal Aazlvaan kanavil siruvan vanthu yenakku naavar pazlam thaarum yentru kettaanaam..athai porutpaduthaamal thoonga ,marupadiyum marupadiyum vanthu thontharavu panna ,”neer yaar “yentru keytka “naan Nanjeeyar maha Aayar Devu “yentraanam..ethai nNnjeeyaridam sonnathum avar thanathu thiruvaaradana perumaal ezluntharli erukum araikku sentru “eppadi yellaam seyya koodaathu “yentraaraam..

4..”vaan elavarasu”..3-6-2..Parama Padathil Vishvak senaridam poruppai vittu,avarathu pirambukku adangiyum ,Garudanin sirahukalin nizlalilum (“vinathai siruvan sirahennum meylaappin keezl varuvaanai”.Natchiyaar Thirumozli 14-3),Thiru Ananthaazlvaanin madiyilum adangi ezlavarasu pola suhamaaha eruppaan.. yenkiraar Battar..parama padatil kattunnda kaazlai aay erunthu “patti meynthu oer kaarerru” Natchiyaar Thirumozli14-1..Kannanaaha avatharithathum eshtappadi thiriyum kaallaiyaanaan yenkiraal Aandaalum..”pannangal aayiramudaiya nal aravannai palli koll paramaa.”.Periya Thirumozli 1-2-6..Yasodhai madiyil thaalaatuvathu pola ThiruAnanthaazlvaan thanathu madiyil eruthi kollvathai Thirumangaiyum arulukiraar..

5..”maatru thaay sentru vanam pookey yentrida..yeetruthaay pin thodarnthu empiraan yentrazla..kootruthaay solli kodiya vanam pona seetramilaathaan”…3-9-4..ethil “maattru thaay “yenbathu Sumathiraiyaiyum….”yeetruthaay “yentru Kausalaiyum “kootruthaay ” yentru -erakkam illaatha – Yamanai pontra -Kaikeyi yentrum Naaloor Pillai arulukiraar…Thiruvaay Mozli Pillai “maattru thaay “yentru kodumai paduthiya Kaikeyiyum..”yeetruthaay “yentru pettra Kausalyaiyum.”.kootru thaay “yentru koorupatta havisai unnda Sumithiraiyum yentru arulukiraar..”thanndaham nooyraval sorr konndu pohi-“3-9-9 yentrum” kaikeyi sollai konndu kaattukku ponathaiyum kaikesi..kulakumaraa kaaduraiya poventru vidai koduppa elakkumaan thannodum angehiyathu”3-10-3 yentrum” kodiyaval vaay kadiya sol keyttu kaan thodutha nerri pohi”4-8-4 yentrum aruliyathaal Kaikeyi sol kettu Raaman kaattukku ponaan  yenbathu porunthum yenkiraar Mannavaala Maa Muniyum…evar Naaloor pPllaiyin karuthai solli pinbu thanathu acharyar Thiruvaay Mozli Pillaiyin karuthai sola kaarannam…Nampillai seedar Yeeunni Maadava Perumaan yenkira Siriyaazlvaanapilai..avarin kumararum  seedarum Padmanaaba Perumaal…avarin seedar Naaloor pillai..avarin kumaraum seedarum Naaloor Atchaan Pillai..avaridam Yeedu Muppathaaraayirapadi kaala shebam keyttathaal Thiruvaay Mozli Pillaikku avar acharyar aahirar..ethanaal thaan athai munnam solli pinbu ethai sollikiraar Maa Muni.

6..”baktharkal eruntha vuoril erukkum maanidar ethavangal seythaar kolo.”.4-4-7..Koorathaazlvaanodu koodi eruka mudiyaamal Eraamanujar varunthiya eitheeham..Thiruvaranganidam motsham kettau piraarthitha ,Koorathaazlvaanukku “appadiyey “yentru anumathi koduthaan..Aazlvaar Thiruvaranga Perumaal Ariyar ellathukku prasthaanam sentraar..eppadi motshamallithu emmidam erunthu pirikalaam yentru ketpatharkaka sentravar –Aariya Badaall -“panchu kottaan “-thiruvaasal varai ponavar naan kettaal avarum “sari” yentru soluvaan.. “Aazlvaanukku oru petchu, enakku oru petchu” yentru Perumaal eranndu peytchu pesiyathaahi vidum..athu koodaathu..Aazlvaanukku Perumaal allitha petchey nilaikattum yentru thirumbi vanthu Aazlvaanidam kettathum..evulahil vaazlum thunbathaal motsham ketteyn  engu Devareerodu sernthu erukum eruppai ezlakka neridum yenbathai maranthen yentraar..Parama Padatil nadakum adaivu kettuku anchi ..”mudi udai vaanavar murrai murrai ethir kolla” yentru murrpatavarkal nithya soorikaludan pirpatavarkalai ethir kolla varuvaarkal..athu adiyen pirpadil adivu kedaam yentraar..Pinbazlahiya Perumaal Jeeyar arliyathu.

7..”nambanai narasinganai.”.4-4-9..Draubadi  nambikkaiyuda azlaithaal…Gajendran “Aadhi Moolamey” yentru azlaithaan..engum ullaan yentraan Prahalaadan..eppadi moovarum azlaitha pothum antha edangalil avarkalukku vantha aabathaiyum thanakku vantha aabathaiyum(varaa vidil eraivan ellai yentru aahi vidum aabathu) pokki konndaan…Embaar..

8..”sirappudaiya marraiyavar vaazl thiruvarangam”..4-8-3..marraiyavarkalukku sirappu sirantha seedarkalai pettriruthal..Udaiyavar–Thirukuruhai Piraan Pillaan, Arullaaa Perumaan Emberumaanaar pontravarkallai thiru vullathil konndum…Periya Nambi  mudalaana acharyarkal Udaiyavarai thiruvullam pattrierupathu polavym…Nampillaiyai Nanjeeyar thiruvullam pattri erukumaa polavum..Vadakku Thiru Veedi Pillai thammudaiya kumarar Pillai Lohaacharayarai pettru vallarthathanaal payan pettra marraiyvarkal vaazlum Thiruvarangam.

9.”.enghu puheylmin.”.5-2-4 yentru udal noykal allathu piravi noykal ethuvum thammai annuha ottaathapadi  noykalai virattukiraar..”enghu” yentru thammodu palaanndu paadiya elloraiyum serthu “naangal erukum evvidathil “yentru arulukiraar.Batar..”kadal soozlntha mann vulaham vaazla” yentrum “lohaa samasthaas suhino bavanthu” yentrum vulahm anaithum vaazla mahaankal aasai paduvar..

10..”yem manaa, yen kula deivamey yennudaiya naayahaney”..entha moontraalum …”yem manaa “—yennudaiya annaiyey ..thaayai pola gjana paal koduthavaney yentrum…sriman naaraayananukkey adimai yennum seshathva gjaanam…emm mana  yenbathu gjana virothi..veru silarkku adimai pattu erukira anya seshadvam…”yen kula deivamey” ..yenathu kulathuku para devathaiyaanavaney ..veru oru devathaiyum adi pannihai yaahira bagavaathsrayanna -bagavaanai pattra-virothi pona padiyai solukirathu..”yennudaiya naayahaney ” yenkirathu avanathu thiruvadikalil serthu konndamai pattri sollukirathu..ethanaal motshathukku virothamaana samsaaram pona padiyai sollukirathu..  ethu Aalavanthaar villakkam….”em manaa” yenbthaal gjanam pettrathaiyum—“udalai kaattilum atmaa veru “yenkira arivu..”dehamey atmaa” yennum virothi kazlinthathai sollukirathu…”yen kula deivamey”..kulathukkellaam orey mudalvan yenbathai vunnarthukirathu…ethu veru oruvarkku adimai pattu erunthalaahira anya seshadvam kazlinthathai sollukirathu..”yennudaiya naayahaney” yentru “yenakku thalaivaney” yentra porul…”enakku naan thalaivan” yennum svasvaathantharyam kazlinthathai sollitru..ethu Udaiyavar villakkam..

11..”kadal kadainthu amudham konndu kalasathai nirraithaar pol vudal vyruhi vaay thiranthu maduthu vunnai nirraithu konndeyn.”.5-4-4..samsaaramaahiya kadalai kadainthu easvarnaahiya amudhathai eduthu atmaa vaahiya kalasathil nirraithu konndaar Aazlwar..apadi nirraithu konndu baghavaanai anubavikkum pothu vudalum vuruha pettrathu..”ninaithorum sollum thorum nenju edinthuhum.”.Thiruvaay Mozli 9-6-2..yenkirapadi vuruvattra nenjey vuruhum yentraal udal vuruha solla venumo..eppadi vudalum nenjum vuruhi vitaal amuda vellathai thekki konndathu eppadi? yentru Nanjeeyar ketkka,”Vittu sithan manathey koyil konndal kovalan “yentru emberumaan avarin nenjey eruppidamaaha konndu eruppathaal..engellaam Emberumaan yennum amudha vellam paravi erukiratho angellaam antha embiraanin eruppidamaaha Periaalwarin nenjam paravi erukkum yentru kollum enkiraar Battar..

12..”saayai pola paada vallaar thaamum annukkarkaley”..5-4-11..”saayai “yentraal nizlal.. artham poruntha villai yentru Embaaridam keyttka..Udaiyavarin baathuhaikalai thanathu thirumudiyil  vaithu thiyaanithu..eppothu Emberumaanaarin arulaal eppaasurathin porullai arinthu konnden..amudhamaana Perialwarin Thirumozli paasurangalai paada vallavarkal..Emberumaanukku nizlal pola nerungi erukka peruvaarkal yentru porul…entraar.

Vaazlvum Vaakkum-Introduction

October 30, 2007

1..perukaaru pola vibavangal..athil thengina madukkal pola archaaavathaaram..vaaymozliyaaha vazlangi vantha vuraikal perukkaaru pola ezluthi vaithulla vuraikal madukkal pola..

2..eitheeham..ethi ha ethi ha eppadiyaam eppadiyaam yentru solli varum nihatchikal…”oru mahal thanai udaiyen…ulaham niraintha puhalaal thiru mahal pola vallarthen semkannmaal thaan konndu ponaan”…periaalwar 3-8-4 ..Koorathaazlvaanai ezlantha pothu Sri Raamaanujar solli azulthaar….”ubamaanam aseshaannaam saadhoonaam yassdhaabavath’..yentru saathukkalukku ellaam eduthukkaattaaha erunthavar….

3..nirvaaham..evar eppadi kooruvaar yentru solluvathu..thiruvaay mozli 9-5-10 “ezlai nalla aakkaiyum paiyavey puyakkattrathu..thazlai nalla einbam thalai peythu yengum thazlaikkavey”..yentru aabarannankal annintha thamathu udalum pasai attrathaa eittru vulaham ella enbamum pettru suhamaaha vaazlnthiduha yentru aruli seythathai…Aallavanthaar..naan mudinthaalum naadu suhamey vaazlha yentru koorikonndu vueir vidumaa pola paraankusa naayagiyum aruli..Emberumaanaar.. naan thaan padaatha paadu pattu thunbam anubavikiren. mattravarkal enbamaaha vaazlanum..Battar ethuvarai naan patta thunbankalai kanndu vulaham thunbathil moozlhi erunthathu.. eppo naan vueir vida pohintren.. eni thunba pada venndaam einbamaaha vaazlattum enkiraal paraangusa naayagi…..

..4..vaarthai.porul uraikkum pothu avidathukuu thakka acharyarkal aruli seythavai..kalmaari yaahaiyaal kallai eduthu ratchithaan..neermaariyaanaal kadalai eduthu ratchikkum kaannum yentraar batar..sila edathil acharyarkal sollum kathaikalum eduthu kaattuvaarkal…Battar sonna  pithaa =putrarkal kathai “adam kezlil sambathu adanga kanndu easan adam kezlil ahthentru adanhuha vulley”..thiruvaay 1-2-7..vuraivai arinthathum eraivanodu naam kalappathil kootcham erukkaathu yentru villakkiyathum…samvaatham yenbathu santheham kurithu vantha vuraiyaadalkal..

5..”maavali vellviyil thakkathu ethu antru yentru thaanam vilakkiya sukkiran kannai thurumbaal killariya chakra kaiyan”..peraazlvaar 1-8-7..aruliyathai..vanthiruppavan unnmaiyil yaasahan ellai yentra unnmaiyai sonnasukreevankannai ezlanthaan..thaanam kodutha mahaabali raatchiyathai ezlanthaan..ethu yeyn yentru seedar keytkka,..eruvarkkum eranndu kuttram..thaanathai villakiyathu sukkranudaiya kuttram..acharyan sonnathai keyllaathathu mahaabaliyin kuttram..yentru Naaloor achaan pillai edam Naaloor pillai sonnathu…

6..uthaarannam ..”anaithillaarum arrinthu “..yennum 12th  Thiruppaavaikku entha gopikai oruvar thappaamal ellorum emberumaanai pattri arrinthu kolla veynndum yentru virumbuval yenbathai  Emberumaanaar avatharithaar pola –aasai udaiyor anaivarukkum rahasyarthangalai arrinthu kolla veynndum yenpathaarkaaka…kaannum eppenn pillaiyum  entru uthaarannam kaattina pola…

.7.meyrkollkalaaha acharyarkalin sthothirankalai kaattuvaarkal.. “kariyavaahi pudai paranthu millirnthu sevvari yodi neenda apperiya vaaya kannkal “..Battar Renga raja Sthavathil sevikal varai kannkal neenndatharkku kaarannam solluhiraar…Srivaikunnda Naadanuku kannkal eranndu pothum.. meenkalukku thanneer vaarpathu pola nithya soorikalukku muham koduka..Guhan ,Viduran ponntra silarai kadatchika Raman Kannan evarkalukkum eranndu kannkal.. evulahathil vulla ellorum Parama Padam ponaal allaathu ezlunthiren yentru palli konndu erukkum Renganukku eranndu kannkal pothumaa?..Thirumeni muzluvathum kannkalaaha veynndum yentru thiru sevi varai kannkal neenndu erukintrana..

8…”Vaarthaa maalai “yentra nool Pinbazlahiya Perumaal Jeeyar-Nampillaiyin seedar thokuthathaaha solluvaar..”Bagavath Vishayam “..yentra noolai Aranganada Mudaliyaar 1933 vellietaar…”Eithigha Nirvaaha Rathna Maalaa” yenkira nool PBA swamikal 1953 velliettaar..

Vaazlvum Vaakkum-Periya Thirumozli

October 29, 2007

1.”Nann kanndu konndeyn Naarayanaa yennum naamam”..manthram yentru sollaamal naamam yentrathu avanathu thirunamam solla thahuthi ontrum ellai yenbathaal…..

2.”aaviyeu amudhey yena ninainthu”..1-1-2..”Aviyey amudhey” yentru koora veynndum yentru ninaithu antha ninaivu vanthathum “ninaithorum sollum thorum nenju edinthu uruhum.”.Thiruvaay mozli  9-6-2..vaay vittu solla mudiyaamal ullam uruhi..yenkiraar Nampillai..

3..”thaathu malhiya pinndi vinndalakintra thazlal purai ezlil nokki pethai vanndukal yeriyena veruvaru pirithi sentradai nenjey.”1-2-9..mahara thaathukkal mikku ulla asoka malarkal neruppu pola alarukintra azlahai paartha arivillaatha vanndukal ,ammalarai neruppu ninaithu payapadukira thiru pirithi yennum divyadesam sentru manamey kitta paar..ethey pola “oongu pinnidiyin semmalar yeri vannduzli thara theenkuyil mizlatrum padappai thiruvellarai nintraaney”..5-3-9 oongi valarntha asoka marathin sivantha malarkalin meyl vanndukal yeri ulavuvathai kannda kuyilkal –sivantha asoka malarkalai neruppu yentru yenni antha neruppil  vanndukal ahappattathaaha ninaithu konndu bayathudan maa marangalin meethu yeri nintru kookural ettana..yentru eduthu kaattuvaar Nampillai…

4.”kool thunnaiyaa.”-1-3-1..Nanjeeyar thuravaram kollum pothu mukkoolai “sahaa mey koobaaya “yentru yenakku nannbanaay erunthu konndu yennai kaappaay yentru manthram solla veynndum..acharyanai munnittu bahavanai nokki “nee yenakku yella vuraumaaha erunthu yennai kaakka venndum “yentru koorivittu ,arivattra jada porullaana entha mukkoolai kurithum athey pontra vaarthaikalai koora veynndi erukkey yenney eintha sanyaasa asramam  yentru aruli seyvaaraam..

5..”kanntru meythu villaiyaada vallaanai varai meekaanil thadam paruhu karu muhilai.”-2-5-3…kannan thannudaiya kaikalai pinney katti konndu kavizlnthu nintru thaneerai than vaayaal urinchi paruhuvaan..athai paartha kanntrukalum payam thellinthu avanai pola thaneerai parhuvathu,neer nilaikalil meham padinthu nintru neerai paruhuvathu pola erukkum..Battar Aruliyathu.

.6..”veruvaa thaall vaay veruvi vemkadamey vemkadamey yenkintraalaal”-.5-5-1…thiruvarangathu emberumaanai anubavikka pohum parakaala naayahi, thiruvemkadamudaiyaanai vaay veruvatharkku kaarannam..Battar..Thiruppaanaa Aazlvaarum “viraiyaar pozlil vemkadavan “yentru aruliyathu pola,Vinnavar koon vanathilirunthu erangi Thiruvemkada malaiyil vanthu nintraan..purappattu povatharkaha.. avanathu adi suvadai pin thodarnthu ..vadakku thiruvasallaal puhunthu aravannaiyil palli konndaan..

.7..”mattravarkku arulli seythavaaru.”.5-8-9..Thonndaimaan chakravarthi thanga pookkal samarpithaalum Kurumbarutha nambi baktiyudan samarpitha  mannaalaana pookkalai soodi konndu erunthathumm..”alaivalai”..bahu jalban ..ethaiyum maraikka theriyaatha ullaruvaayan yentru  sonnaaraam..

8..”oliya vennaiy vunndaan yentru uralodu aaytchi onn kayitraal villiyaa aarkka aappunndu vimmi azluthaan.”6-7-4..emberumaan eppadi azluvaano?.. Emberumaanaar Vangipurathu Nambikku thiruvaaraadanam murai pattri pala murai keyttum solli kodukkavillai.. Kooratha aazlvaanukkum Hanumathaasarukkum thirumalaiyil solli kodukkum pothu angey vanthaar Vangi purathu Nambi..palamurai kettum solla villai ,eppothum evarkalukku sollum pothu avaraiyum koopida villai.. eruvahai kuttrangalukkum aalaanomey yentru varunthinaar Emberumaanaar..Embiraanum mattravarkalukku anji kattunndu, adiyunndu,azluthu yenginathu eppo purinthathu yentraaraam..

9..”palli kamalathidai pahuvaayalavan muham nokki nalli yoodum vayal zhoolntha naraiyoor”…6-7-6..thaamaraiyil ahappatta aann nanndin muhathai nokki penn vanndaanathu vuoodal konnda vayal zhoolntha Thirunaraiyoor..yentraar Battar…ammbal malaril ulla aan vanndum penn vanndum erunthana..eniya unavai konnduvara ann vanndu thaamarai malarai adainthathu..thenai konnduvara–sooriyan asthamithathaal thaamarai moodi konndathu..vidinthathum velliyavara , nanndin udal ellaam thaathum sunnamum poosi erukka—sooriyan uthithathum aambal malar moodi kollum..ethai paarthathum eravellaam kaathu eruntha penn vanndu eravil veru edathil thangi, udambellaam maharantham poosi erunthathaalum santheham konndu oodalinaal kathavai saathiyathaam..theera aaynthu kuttram urithi patta pinbu thaaney thandanai yentru ketkka, Battar arulinaar..ethu Naatchiyaar kovil. pennarasu naadu..penn vaithathu thaan chatam..yenevey thaan pen vanndu visaarikkaamal thanndithu vittathu..

10..”matteyru karrpahathai maadharkkaay vann thuvarai nattaanai”-6-8-7..kannan sathyabaamavirkkaha verodu karbaha marathai pidungi pullakkadaiyil nattathai sollukiraar.. pillai amudhanaar enthiranin nantri keydu pattri aruli seythaar..

11..”pedai adartha “-6-9 “vaannilaa muruval”-1-6..”thaayey thanthaiyey”1-9 “ezlai edalan”- 5-8 yentru thodangum thirumozlikalil palamurai evar sarannakadi seythullaar.”.sakrudeva prapannaaya davaasmeethi sayaasadey, abayam sarva boothepyo thathaami ethath vradam mama”..yentru solli erunthaalum …”sakrudeva “yenbatharkku “sahadeva’ yentru “udaney” yentru porul Koorathaazlvaan arulukiraar..thontrum pothellaam thaamatham ellaamal sarannakadi seyyanum yenkiraar..sarannakadi pannina pinbu evan adaiyum pettrin perumaiyai paarthaal, oru piravi muzluvathum sarannakadi seythaalum athu oru murai seyvatharkku samam enkiraar Battar….

12″.nangal vinaikal thavira vuraimeen namo naaraayannamey”..6-10-9..thiruvadikalil sarannakadi adaintha pinbu manam arinthu seyyum –pudhi poorvamaana–papangalaiyum manan arriyaamal –praamaadhihamaana–papangalaiyum pokkum..Nanjeeyar. sarannakadi pannina pinbu manam arrinthu seyya maattan..adaivarkku munbu adiyavarkal seytha paapangalaiyum adaintha pinbu kavana kuraivaal sethavattraiyum kaanaakann ettu eruppan yenkiraar Nanjeeyar..

13..”karravaa mada naahaanathu than kanntrai vullinaa poley”7-1-7..karavaatha ellam pasuvaanathu than kanntru vullinaapola..ninaipathu pola..emberumaaney naanum vunnaiyey ninaikintren yenkiraar Pillai Amudhanaar..thaay pasu yentru aazlvaaraiyum kanntru yentru avanaiyum solluvathu pattri varunthavum Battar “karravaa mada naahai than kanntru vullinaa poley’..yentru  karavaatha thaay pasuvin sthanaathil  –arul puriyaatha avanaiyum –antha thaay pasuvai ninaithu kathurum kanntrin nillaiyil aazlvaarum  yentru porul urraithaar battar…

14..”kann sora vem kuruthi “7-4…padiham “nedumaarkku adimai”..”payilum sudar olli “pontra Thiruvaay mozli pola adiyavarkku aad pattu eruppathai aruli seykintraar..Periya Nambi…

15..”thann serrai emberumaan thaall thozluvaar kaannmin yen thalai meylaarey”..yenbathaal Pillai Azlahiya Mannavaala araiyar Thiru serai vuoorukkul puhaamal—avarin thirumudi meethu yerukintra thairiyam ellaamal.. poey vidukiren yenkiraar…

16..”adiyarku adimai yentrathum “alli kaala kannanaa viduvanaam.eyarkkayaaha kamala kannanaaha eruppavan eppothu  nantraaha malarntha kannkaludan..ethai than 8-10-2 pathihathilum nedumaarkku adimai 8-10 padihathilum  Nammaazlvaarum arili erukiraar..

17..”ponnivar meyni marahathin pongilam jothi ahalathaaram min”..9-2-1. ethai “evar pon” yentrum..yennum “ponn vuruvaay “yentru Thirunedum thaandakathil aruliyathu pola svarooba roobamaaha pon pola virumba thakkavan yentrum..” meyni marahadathin pongillam jothi “yentrum “ahalathu aaram min” yentru avan annintha aaram minnal ponntrathu yentru moontru vaakkiyamaaha Pillai Amudhanaar arulukiraar..

18..”thannai naivikkileyn .”.9-3-1.yentru thodangum padihathin mudalil perumaan varum allavum poruthirupathu Seethai piraatti polvaarukku mudiyum puthiyavarkalaana azvaarkalaal mudiyaathu..”aaruir pattathu yenathueir pattathu.”.9-6-9 Thiruvaaymozliyil arulinathu pola..engey avanathu vadivazlahil yeedu pattu evar alaipunndathu pola paramapadathil nithya soorikal padavillai Emberumaanaar aruliathu….manavaallanin kai pattathum pudhu mannapennukku veyrppathu viduvathu pontra puthunnarchi varuvathu pola aazlvaarkalukkum pattathaam..Nanjeeyar aruliathu..

19..”arakkar aada azlaippaar ellai.”.10-2-1..battar arakkaril eni aadu pola koopida vallavar yaarum ellai….aadu singathidam 99 singangalai konntru thinnathu ..eppo unnaiyum thinna pohiren ..yentru sonathum ..singam ooda aadu thappiyathu..yentra kathai unndu nenjil atcham erunthaalum velliyil thairiyathai varavallaithu pesi porukku azlaikka arakkar yaarum ellai yentraar Battar..aadu yentraal vettri yentru oru porul unndu..vettri yentru solla yaarum ellai  yentraar Nampillai..

20..”kozli koovennumaal thozli naan yen seykeyn aazli vannar varum pozlthaatitru kozli koovennu maal.”.10-10-8..kanna piraan saamakozli kooviyathum varuvathaahavum adutha saamathil akkozli koovum varai thangi vittu kozli koovinavudan pirinthu sentru viduvathaaha koori erukiraan..madiyil kozli katti konndu varuvaan polum..eranndu kozliyum udan udan orey paasurathil therivikkira padiyaal..killiyathum koovum,,marubadiyum killiyathum koovum..Battarin villakkam..

21..”edaiyan erintha maramey othiraamey adaiya arulaay yenakku undan aruley”..11-8-6..edaiyan aadu meykka vasathiyaaha marakillaiyai paathi vetti..aadukal  sappithathum meenndum thullir vidumaa pola.. unathu arul muzluvathum kittaamal meenndum piravi adaiya koodaathu..muzluvathaaha aruluvaay enkiraar nampillai villakkam..

Vaazlvum Vaakkum-Thiruvaay mozli

October 27, 2007

1..”Vuarvara vuyar nalam vudaiyavan”…earkaiyahavay…(svaabaaviha.).ellai yillaatha…(anavathiha)..(adisaya.).eisvaryam..yentru Aalavanthaarum stotra -ratnathil aruli seythullaar. 

2..”mayarvara madhi nalam arulinan”..mayarvu yenbathu ,moontru vahai..1.gjaana anudhayam..arivey udikkaamal eruppathu..udaley atmaa yentru ninaipathai kurikkum…2.anyathaa gjaanam..ontrai mattrontraaha arivathu..atmaavin thanmai baghavaanukkey adimai pattu eruthal ..athai pira devathaikalukku adimaiyaaha ninaithal..3.vibareetha gjaanam..thavaraha arivathu..atmavin svaabam baghavaanukku adipattu avanaal anubavikka thakkathaaha eruthal..athai thanakkey yentru svanthara thanmai udaiyathaha thanakkey  anubavikka thakkathaaha arivathu vibareetha gjaanam..eppadi moontraiyum pokkinaan enkiraar “mayarvu ara” yentru..”madhi nalam” yenbathu gjanam, bakti eranndum enbaar..Battar nalamaahiya madhi yentru bakti roobaamaana  gjanam enkiraar..

3..”thuyar aru sudar adi”..adiyarvarkalin thuyarangalai arukkum thiruvadi yenbaar..adiyarkalin thuyarankalai pokki thaan thuyar arum thiruvadi enkiraar Emberumaanaar..

4..”pattrilan easanum muttravum nintranan”…Emberumaanum adiyarkalodu koodi eruppathai ealvaaha udaiyavanaay muttravum nintranan..pattrai ell aaha-erupidamaaha–udaiyavan Emberumaan.avanidam pattru udaiyavanaay avanathu kainkaryathil vuoontri erukkanum ….Battar sonnathu..nithya soorikalai udaiyavanaay erunthum avarkalidam pattru ellaathavanaay ..eintru vanthu adipanniyum adiyavanai thanakku yellaamaaha konndu eruppavan…naamum avanaiyay ellaamaaha pattranum enkiraar..

5….Ramapiraan hanumaanai thoothu anuppiyathaal kurangu enam perumai pettrathu..Aazlvaarkal paravaikalai thoothaaha anuppiyathaal paravai enangal perumai adainthana..Battar.

.6.”yen pizlaiyai ninaintharulli arullaatha thirumaalaar.”..arulinan yentravar eppo arulaathavan yenkiraar..pizlai kanndu arllaamal erunthaal evar muhathil  eppadi piraatti vizlippaalo..enkiraar Nanjeeyar..

7..”purivaduvum puhai poovey”..aaradanaikku elliyavan..ethu pola thirumangai yarum “kallaar thuzlaayum kannvalarum koovikalaiyum mullaar mullariyum aambalum mun kanndakkaal pullaay oer yenamaay pukkidanthaarrkku”..varahamaay avatharithu thanathu ellimaiyai kaattinaan..Nanjeeyar..

8..”thoolinai meylum nan maarvin meylum  sudarmudi meylum thaalinai meylum punaintha thannam thuzlaay udai ammaan”…thooliniai, maarvu, sudarmudi, thaallinai ..yentru varisai kiramathai ..Battar solli avanathu thuyarathaium  kallaintha thiruvadi..sahadaasuranai thallarnthathu..

9.”thaanum yaanum yellaam thannulley kalanthozlinthom theynum paalum neyyum kannalum amuthum othey”..2-3-1..Aalavanthaar orey suvai udaiya porulkal kalappathu pola kalanthom yentraar..Emberumaanaar avanum naanum kalantha kalavikkul ella suvaikalum pirakkum padi kalanthom yentraar..

10..”ekkaalathu enthaiyaay yennul mannil mattru ekkaalathilum yaathontrum veunndeyn.”.2-9-8..Aallavanthaar “ekkaalathu”  yentru etharkku meyl siriyathu ellai enum padiyaana miha siru kaalathilum..yennul vanthu yenathu thalaivanaaha vanthu puhunthaayaanaal..mattru ekkaalathilum yaathontrum veynndeynn..mihuntha thaaham ullavan oru thulli thanneer kidaithathaalum pothum ennumaapola..Emberumaanaar..ella kaalathilum enthaiyaay yennul manna veynndum ethai thavira veru ethaiyum veynnda maatteyn entraar..”ekkalam” enbathai miha siriya kaalam yentru Aalavanthaarum  ella kaalathilum yentru emberumaanaarum porul konndaarkal..

11..”nin koyil seeythu palpadikaal kudi kudi vazli vanthaad seyyum thonndarom.”.9-2-1..”vayal anni ananthapuram kadaithalai seeykka pettraal kaduvinai kallaiyalaamey”..thiru kovil suddham seyyvathu oru kankaryam ..Thirumangai Aanndaan..

12..”vantharulli yen nenju edam konnda vaanavar kozlunthey”…5-7-7…arangan kovil brahmotsavathil pathaam naall.. pushpangalai konndu archanai seyyum.. pushba yaagam ..antru entha paasuram eiyaludan aruli seyyuvaarkal..Battarum Nanjeeyarum aruliseythathu..

13….”sayamey adimai thalai ninntraar”..8-10-2..svayam prayojanam..Ramanin thiruvullathai  pin senntra Bharadan pola..”.neekamilla adiyaar”…8-10-10.oru pothum piriyaatha adimai seyyum Lakshmanan pola..”kothil adiyaar’..8-10-9..kuttramilla adiyaar..Ramin adiyavanaana Baradanai pattrina Sadruknanpola..

14..”adiyen ullaan udal ullaan.”–8-2-2.”udal ullaan”yentru thaniyaaha  koorivitta padiyaal “adiyen  ullaan” yentrathu verum atmaa mattum yentru porul aahirathu..atmaa virkku  adimai thanmaiyey thanippatta adaiyaallam aahaum ..(gjanathruvam ellai) yentru Thirukottiyoor nambi Koorathazlvaanukku aruli seythaar..

15..”unnum soru”..6-7..padikathil paraangusa naayagi thaniyaaha purappattu thirukoloor sentraal..”kallvan kol “thirumozliyil parakaala naayagi emberumaanudan seyrnthu thiruvaali sentraal..eruvaril yaarai pattri atcham adhiham kolla veynndum?..Aallavanthaar parakaala naayagiyum emberumaanum oruvar meethu oruvar maiyal konndu mayangi eruppaarkal..aabathu vanthaalum theriyaathu  thaniyaha sentra paraangusa naayagi eppadiyum emberumaanidam seyrvom yentru eruppaal.. yenevey avalai pattri ancha veynndaam yentraar….”thinnam yen eillamaan puhumoor thirukoloor “yentru paraangusa naayagiyin thiruthaayaar solluvathaiyum ” anniyaali puhuvar koloo “yentru parakaala naayagiyin thiruthaayar eiyamudan solluvathaiyum karuthil konndu eppadi arulli seythaar..

16..”vinn misai thanathaamamey puha meyviya sodhi.”.6-4-10..poo vulahil avathaarathai mudithu konndu vinnil thanathu eruppidamaana parama padam sentru porunthina param sodhi yenkiraar Aazlvaar..Embaarum Mudaliyaanndaanum arangan brahmaotsavam mudinthu theerthavaari aana pinbu Namperumaal thannudaiya sannathikkul ezluntharulina pothu mahizltchiyudan thazluvi konndathai Nanjeeyar aruli seythaar..

17..”ninntavaarum erunthavaarum kidanthavaarum ninaippariyana.”.5-10-6..evaiyellaam kannapiraan thottilil seythavai yenbaar Emberumaanaar..thottil sangiliyai pidithu nintrathu,tharithu nirkka mudiyaamal amarmthathu..athuvum mudiyaamal sayanithathu yentru piranthavaarum padiham ellaam kannain  avathaara anubhavam enbaaraam..

18.”.nenjinaal ninaippavan yavan avaney neell kadal vannanaahum”..3-6-9..evidathil adiyavan etho oru porulil uhanthu prathishtai seythaal apporulil makizltchiudan ezluntharulli erukintra emberumaan thaan parama padathilum uraikiraan..Mudaliyaanndan arulliyathu..

19..”antru mattrileyn thanchamaahavey”..”thayaratharkku mahan thannai yantri mattrileyn thanchamaahavey”3-6-8….emberumaanai pattruvarkalukku avaney kaappavan yennum mahaa visvaasam erukkanum..kappallil yeri sellubavan antha kappal akkaraiyil serkkum yentru nambi unnavum thanneerum kondu povathu pola..avanai pattrubavarkal nambikkai vaikkanum.. enkiaar Nampillai..vaikunthan yenbathor thoni yenkiraal Aandalum..Embermanaar “vennaikku aadum pillai “yenkira thirunaamam udaiya kannanai thiruvaaradana perumaalai konndu erunthaar..avaridam oruvar chakravarthi thirumahanai ezluntharla panni koduthaar..”sarva darmaan parithyajya maa meham saranam viraja “yentru naam seyya veynndiyathai Kannan sonnaan..Ramano ” mithra baaveyna sampraaptham na thyajeyam kadanjana.”.yentru nanban yennum bavanaiyil varubavanaiyum kaivida maatteyn yentraan.”.oru devai edaathavan Raaman” entraar Emberumaanaar.Battarum Ramanidam romba yeedu paadu. avan Kananai pola “thoothu pohavillai “yentru sonnaal. athu avanai -chakravarthi thirumahanaaha erunthathaal..yaarum thoothu poha sollavillai.. avan pirantha kulathaal vantha kuttram entraar…Nanjeeyar entha aazlvaar ellaa avathaarathai pattri paadum pothum eppadi aruli seykiraar..”gjana piraanai allaal ellai “enkiraar Thiruvirutham-100..”vaanavar yeyr attraiyey antri “3-1-6 “yentrum kannan allaal ellai “..9-1-10 yentrum sollikiraar.. Battar “mattra edangalil evar thalai neettuvathu antha emberumaankalin baavanathai karuthil konndu.. aanaal azlvaar thammudaiya nenjaal enimaiyaanavanaahavum thanjamaahavum ninaithu eruppathu chakravarthi thirumahanai thaan.”..yentru padil .azlithar.

20..”seetrathodu arul pettravan adikeezl puha nintra semkann maal “3-6-6..Eranniyanidam seettram konndu eruntha antha samayathilum Prahalaadanukku kittum padiyaha erunthathu…singam yaanaiyin meethu seerukintra pothum than kuttikku mulai koduthu konndu eruppathu pola entraar Emberumaanaar

21..”Venkadathuraivaarkku namaha yentru sollubavarkalukku vem kadangal mey meyl vinai muttravum”…3-3-6..Aazlavanthaar sonnathu..kadangal.moontru.brahmacharyam anushtithu rishikalukku udpatta kadantheerkanum.. yagangal seythu devarkaluku udpatta kadanaiyum pillaikalai pettru pithrukalukku udpatta kadanaiyum theerkiraan..aanaal “vemkadathuraivaarkku namaha “yentru sollivittaal entha moontru kadankalum theerum..kadankal veym..venthu pohum ethai thavira “mey mel vinai” yentrathu udalodu koodi erunthalaal evan seyyum pabangalum theerum..Emberumaanaar..saranam adaithavanukku paabangal ellaam nasinthu vidum ..neruppu pol patta panchu pola mun seytha vinaikal nasinthum, thaamarai elai thanner pola udalodu seyyum pabangalum saranam adaintha pinbu evanidam ottuvathu ellai….eppadi meyl vinaiyai saranam adaintha pinbu varum papangalai pattri sonnar Emberumaanaar..