Archive for the ‘Srirengam’ Category

திரு அரங்கனே திருவேங்கடத்தான் -அருளிச் செயல்களில் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

July 30, 2018

திரு வேங்கட மா மலை …அரவின் அணையான் -3
பைத்த பாம்பணையான் திருவேம்கடம் -திருவாய் மொழி -3-3-10-
அரவின் அணையான் தான் திரு வேம்கடத்தான் என்று ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த படி –

உலகம் அளந்த பொன்னடியே அடைந்து –திரு வரங்கத்து அம்மானே -5-8-9-
வேங்கட மா மலை நின்றான் அரங்கத்து அரவின் அணையான் -அமலனாதி பிரான் -3
உலகம் அளந்து –அரங்கத்தம்மான் -என்கிறார் –
அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் சென்று சேர் திருவேங்கடம் –திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளை அடைய பாரிக்கும் ஸூரிகளும்
எந்நாளே நாம் மண் அளந்த இணைத் தாமரைகள் காண்பதற்கு-என்று பிரார்த்திக்க –
தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசன் -பூமியை அடைய தன் திருவடிகளால் ஆக்கிரமித்து
அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின் -என்று தனது திருக்கையாலே
உலகம் அளந்த பொன்னடியைக் காட்டி -தானோங்கி நிற்கின்றான் தண்ணருவி வேங்கடம் –
அவன் தானும் இங்கே கண் வளர்ந்து அருளும் பெரிய பெருமாள் -நீள் மதிள் அரங்கம்
என்று திருப் பாண் ஆழ்வார் அருளிச் செய்ததை கேட்டு திரு மங்கை ஆழ்வார் திரு மதிள் செய்து அருளியது –
திருப் பாண் ஆழ்வார் பாசுரம் ஒட்டியே துளங்கு பாசுரத்தில் திரு வேங்கடமுடையான் சரித்ரத்தை கூறி
உலகம் அளந்த பொன்னடியே அடைந்து உய்ந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத்து அம்மானே -என்று
திருவரங்கன் திருவடிகளை சரணாக பற்றுகிறார் -இருவரும் கார்த்திகை மாதத்தில் அவதரித்த சேர்த்தியும் உண்டு இ றே –
திரு நஷத்ரங்களும் அடுத்து அடுத்து நஷத்ரங்கள் இ றே-

கட்டு எழில் சோலை நல் வேங்கட வாணனை -கட்டு எழில் தென் குருகூர் சடகோபன் சொல்
கட்டு எழில் ஆயிரம் -என்றும் -முகில் வண்ணன் அடி மேல் சொன்ன சொல் மாலை ஆயிரம் -என்றும் -இ றே நம் ஆழ்வாரும் அருளிச் செய்கிறார் –
திரு வேங்கடத்து என்னானை –உளனாகவே என்னாவில் இன் கவி யான் ஒருவருக்கும் கொடுக்கிலேன் -என்றார் ஆழ்வார் –
வான் திகழும் சோலை மதிள் அரங்கர் வண் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் -என்றார் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
திருவேங்கடவன் வடவானை -திருவரங்கன் குடபாலானை -இருவரும் ஒருவரே –

பள்ளியாவது பாற்கடல் அரங்கம் –நாடொறும் தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே -1-8-2-

திருவோணத் திரு விழாவில் காந்தியம் போதில் அரியுருவாகி அரியை அழித்தவனை–தர்மி ஐக்கியம்

திருவோணத் திரு விழவில் படுத்த பைந்நாகணைப் பள்ளி கொண்டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே –தர்மி ஐக்கியம்

திருவுடையாள் மணவாளா திருவரங்கத்தே கிடந்தாய் -2-7-2-/நிச்சலும் தீமைகள் செய்வாய் நீள் திருவேங்கத்து எந்தாய் -2-7-3-

குலமுடைக் கோவிந்தா கோவிந்தா -இவனே திருவேங்கடத்தான் -என்று அழைத்தக்கால்
நலமுடை நாரணன் -இவனே ஜகந்நாதன் -பெரிய பெருமாளானார்-நம்மன்னை நரகம் புகாள்-4-6-5-

அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பன் அன்றோ திருவேங்கடமுடையான் –
திருவாளர் திருப்பதியே திருவரங்கம் – 4-8-10-

சென்னியோங்கு தண் திருவேங்கடமுடையாய் உலகு தன்னை வாழ நின்ற நம்பீ தாமோதரா சதிரா -5–4–1-/
கொண்டல் வண்ணன் கோவலனாய் வெண்ணெய் உண்ட வாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை
அண்டர் கோன் அணி யரங்கன் ஏன் அமுது அன்றோ – அமலனாதி -10-

நல் வேங்கடத்துள் நின்ற அழகப்பிரானார் -11-8-/ நாகணை மிசை நம்பரர் செல்வர் பெரியர்-11-10-/

விரையார் பொழில் வேங்கடவன் -நிமலன் நின்மலன் -நீதி வானவன் -நீள் மதிள் அரங்கத்தம்மான் -அமலனாதி -1-

மந்தி பாய் வட வேங்கட மா மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத்து அரவின் அணையான்-அமலனாதி –3-

பள்ளியாவது பாற்கடல் அரங்கம் –நாடொறும் தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே –பெரிய திருமொழி -1-8-2 —

வெருவதாள் வாய் வேறுவி வேங்கடமே வேங்கடமே என்கின்றாளால் –என் மகளைச் செய்தனகள் எங்கனம் நான் சிந்திக்கேனே -5-5-1-/
வந்தானோ திருவரங்கன் வாரானோ என்று என்றே வளையும் சோரும்-9-/
சேலுகளும் வயல்புடை சூழ் திருவரங்கத்தம்மானைச் சிந்தை செய்த -10-/

சிந்தனையைத் தவநெறியைத் திருமாலை பிரியாது வந்து எனது மனத்து இருந்த வடமலையை
வருவண்டார் கொந்தணைந்த பொழில் கோவில் உலகளப்பான் நிமிர்த்த அந்தணனை
யான் கண்டது அணி நீர்த் தென்னரங்கத்தே -5-6-7-

துளங்கு நீண்முடி யரசர் தம் குரிசில் தொண்டை மன்னவன் திண் திறல் ஒருவற்கு
உளம் கொள் அன்பினோடு இன்னருள் சுரந்து அங்கோடு நாழிகை ஏழுடன் இருப்ப
வளம் கொள் மந்திரம் மற்று அவற்கு அருளிச்செய்தவாறு அடியேன் அறிந்து
உலகம் அளந்த பொன்னடியே யடைந்து உய்ந்தேன் அணி பொழில் திருவரங்கத்தம்மானே -5-8-9-

வம்பார் புனல் காவிரி அரங்கமாளி என்னாளி விண்ணாளி–தாமரைக் கண்ணனுக்கு அன்றி
என் மனம் தாழ்ந்து நில்லாதே -7-3-4- /
உம்பர்க்கு அணியாய் நின்ற வேங்கடத்து அரியை –தீம் கரும்பினை தேனை
நன் பாலினை அன்றி என் மனம் சிந்தை செய்யாதே -5-

புனை வளர் பூம் பொழிலார் பொன்னி சூழ் அரங்க நகரில் முனிவனை–
கனை கழல் காணும் கொலோ கயல் கண் எம் காரிகையே -9-9-2-/
பொழில் வேங்கட வேதியனை நணுகும் கொல் என் நன்னுதலே -9-9-9-

—————————–

இம்மையை மறுமை தன்னை எமக்கு வீடாகி நின்ற மெய்ம்மையை விரிந்த சோலை
வியன் திருவரங்கம் மேய செம்மையைக் கருமை தன்னைத்
திருமலை ஒருவனையானை தன்மையை நினைவார் என் தன் தலை மிசை மன்னுவாரே–திருக் குறும் தாண்டகம் -7-

உலகம் ஏத்தும் தென்னானாய் வடவானாய் குடபாலனாய் குண பாலமதயானாய்–திரு நெடும் தாண்டகம் -9-

உலகமுண்டா பெருவாயா–திருவேங்கடத்தானே –உலகுண்ட பெருவாயர் இங்கே வந்து
என் பொரு கயல் கண்ணீர் அரும்பப் புலவி தந்து புனல் அரங்கமூர் என்று போயினாரே-24-

—————————————————-

என் அமுதம் கார்முகில் போலும் வேங்கட நல் வெற்பன் விசும்போர் பிரான் எந்தை தாமோதரன் -திருவாய்மொழி -2-7-11-

—————————————————-

மனத்துள்ளான் வேங்கடத்தான் மா கடலான் மற்றும் நினைப்பரிய நீள் அரங்கத்துள்ளான் -இரண்டாம் திருவந்தாதி -28-

பயின்றது அரங்கம் திருக்கோட்டி பன்னாள் பயின்றதுவும் வேங்கடமே -46

விண்ணகரம் வெக்கா விரிதிரை நீர் வேங்கடம் மாநகரம் மா மாட வேளுக்கை
மண்ணகத்த தென் குடந்தை தேனார் திருவரங்கம் தென் கோட்டி தென் குடங்கை நீர் ஏற்றான் தாழ்வு –மூன்றாம் திருவந்தாதி -62-

————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ரெங்க விமான-இஷுவாகு குல தனம் – ப்ரதக்ஷிண மஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ -ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 26, 2017

ஸ்ரீ ஸநத்குமார உவாச –

ததா ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் பிரபாவோ ஸ்ரீ ரெங்க சாயின விஷ்ணு பிரியாஸ் ததா தர்மா -க்ஷேத்ர வாசஸ்ய வைபவம்
சர்வம் சம்யக் த்வயாக்யாதம் திருப்தி ரத்ய ந மே பவத் அத ப்ரஸீத தேவேச தாஸே மயி க்ருபா நிதே
யேந சம்பத் ப்ரவ்ருதிச்ச தீர்க்கமாயுர் ஹரே க்ருபா நிஸ்ரேயசம் ச ஜாயதே தாத்ருக்தர்மம் வத ப்ரபோ –
——————————-
ஸ்ரீ ப்ரஹ்மா உவாச

சாது ப்ருஷ்டம் த்வயாபூத்ர லோக அநுக்ரஹ காங்ஷயா
ஹரி ப்ரீதி கரம் சாஸ்திரம் தர்மோ பவதி நான்யதா
அதஸ்த்வம் சாவதாநேந ஸ்ருணுஷ்வேதம் சனாதனம்
தர்மம் தர்ம விதா மான்ய முக்தே பிரதம சாதனம்
ரஹஸ்யம் தர்ம மப்யே ததாக்யாதம் பூர்வாத்மஜ
இதா நீ மாதராதிக்யம் தவ ஜ்ஞாத்வா வதாமி தத்
யுக்தம் ஹி ஸஹ்ய ஜாமத்யே சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே
சர்வ லோகாஸ் பதபாதி ரஹஸ் சத்மேதி விஸ்தராத்
தாத்ருசம் ரங்க சதனம் ஸூராஸூரா ஸமாவ்ருதம்
ப்ரதக்ஷிணீ க்ருத்ய நர பராம் கதிம் அவாப் நுயாத்
அஜ் நிஷ்டோம சஹஸ்ராணாம் வாஜபேயா யுதஸ்த ச
யத் பலம் தத அவாப் நோதி ரங்க சத்ம ப்ரதக்ஷிணாத்
யஸ்ய ஸ்ரீ ரங்க சதநே சர்வ தேவே கணாஸ்ரயே
ப்ரதக்ஷிணே மாதிர்ஜதா பிரசந் நாஸ் தஸ்ய தேவதா —

சதுர் விம்சதி சங்க்யாத்து ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணாத்
காயத்ரீ கோடி ஜபதோ யத் பலம் தத் அவாப்நுயாத்
ஏகம்வாபி த்விதீயம் வா ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
க்ருத்வா சர்வ லோகா நாம் ப்ரதக்ஷிண பலம் லபேத்
அநேந தீர்க்கமாயுச்ச ராஜ்ய லஷ்மீ ரரோகதா
சத் புத்ர பவ்த்ர லாபச்ச ஜாயதே நாத்ர சம்சய
சத்யம் சத்யம் புனஸ் சத்யம் உத்த்ருதய புஜமுச்யதே
ப்ரதக்ஷிணாத் பரோ தர்மோ நாஸ்தி ஸ்ரீ ரெங்க சாயிந
ய ஸ்ரத்தா பக்தி சம்யுக்தோ ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
கரோதி சததம் தன்யஸ் சது நாராயணாத்மக
நாத்ர காலம் விபா கோப்தி ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணே
ஏதஸ்ய புத்ர மாஹாத்ம்யம் ந ஸக்ய வர்ணிதும் மயா
யமச்ச கிங்கரான் ப்ரஹ ரங்க க்ஷேத்ர ப்ரபாவவித்
——————————
யம-தர்ம தேவன் உவாச

ஸ்ருணுத்வம் கிங்கராஸ் சர்வே ரஹஸ்ய யம பாஷிதம்
யஸ்ய ஸ்ரீ ரெங்க சதனம் ப்ரதக்ஷிண மதிர் பவேத்
அபி பதகிநஸ் தஸ்ய சமீபம் நோப கச்சத
யஸ்து ஸ்ரீ ரெங்க சதனம் ப்ரதக்ஷிணம் பரோ நர
தத் பந்தூ நா ச ஸர்வேஷாம் குருத்வம் ப்ரணிதம் சதா –
—————————-
ப்ரஹ்மா உவாச

இதி ஸூஷ்மார்த வித்தேப்யோ யமோ வததி நித்யச
அஹம் தேவாச்ச ருஷயஸ் தாத் யாச்ச பிதரஸ்ததா
வசவச்ச ததா சாந்யே நித்யம் த்வாதச சங்க்யயா
ப்ரதக்ஷிணம் ரங்க தாம்ந குர்மஹே ஸ்ரத்தயாயுதா
ப்ரஹ்மஹா வா ப்ரூணஹ வா ஸ்த்ரீ ஹத்யா நிரதோபி வா
ப்ரதக்ஷிணாதம் ரங்க தாம்ந ஸத்ய சுத்திம் அவாப்நுயாத்
ஏகாந்த ஸமயே தேவம் பப்ரச்ச ஜகதீஸ்வரம்
தேவ தேவ பவாம் போதவ் மக்நாநாம் ஷீண தேஜஸாம்
கதம் வா பார ஸம்ப்ராப்தி கோ தர்மோ மோக்ஷதோ பவேத்
யோ நுஷ்டாநே லகுதர பலப்ராப்து மஹா குரு
தாத்ருசம் தர்மமா சஷ்வ மம கௌதூஹலம் மஹத்
இதி விஞ்ஞாபிதோ தேவ்யா ப்ரத்யுவாச ஜகத்பதி –
————————–
ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உவாச

ச்ருணு லஷ்மீ ப்ரவாஷ்யாமி ரஹஸ்யம் தர்மமுத்தமம்
யேந சம்சார மக்நோபி மம லோகே சமேததி
மம ஸ்ரீ ரெங்க நிலயோ வர்த்ததே கலு ஸூந்தரி
தத் தர்சன நமஸ்கார ப்ரதக்ஷிண விதிஸ் ததா
தர்மை ரேதேஸ் த்ரிபிர் மர்த்யோ மம சாயுஜ்யம் ஆப்நுயாத்
ஏதேஷூ ரெங்ககேஹஸ்ய ப்ரதக்ஷிண விதிர் மஹான்
ஏவம் ப்ரவர்த்திதா தர்மா பூர்வஸ்மின் ஜென்ம சப்தகே
மயி யஸ்ய ஸ்திராபக்தி தஸ்யை தல்லப்யதே சுபே
பக்தி ஸ்ரத்தா சமே தஸ்ய ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
பதே பதாந்தரம் கத்வா கரௌ சல நவர்ஜிதவ்
வாசா ஸ்தோத்ரம் வா ஹ்ருதா த்யானம் சதுரங்க ப்ரதக்ஷிணம்
ஆசன்ன பிரசவாநாரீ பய பூர்ண கடம் யதா
உத்வ ஹந்தீ ச நைர்யாதி ததா குர்யாத் ப்ரதக்ஷிணம்
மா கஸ்ய விமாநஸ்ய ப்ரதக்ஷிண பரோ நர
நித்யம் அஷ்டோத்தர சதம் சதுர் விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
ச புமான் சாகராந்தாயா சர்வ பூமே பதிர் பவேத்
சைத்தே ப்ரதக்ஷிணம் யைஸ்து குர்யாத் காந்தா ஸமாவ்ருத
இந்த்ரஸ்யார்தாச நா ரூடோ பவத்யா நந்த நிர்பர
திவ்யான் புக்த்வா ப்ரா போகான் பச்சாத் தேவர்ஷி பூஜித
ப்ரஹ்ம லோகம் சமா ஸாத்ய பரமா நந்த நிர்பர
ஸ்வயம் வக்தே ததா குர்வன் கருடாதிபிர் அர்ச்சித
சர்வ பந்த விநிர் முக்தோ மம லோகே மஹீயதே
ஆதி மே அஸ்மின் ஸ்வயம் வக்தே ஸ்ரீ ரெங்க நிலயே ப்ரியே –

(சதுரங்க –1-அடி மேல் அடி வைத்து நடந்து -2- கைகளை கூப்பி நடந்து -3-வாயால் ஸ்துதித்துக் கொண்டே நடந்து -4–மனசால் தியானித்து நடப்பது )

நித்யம் அஸ்தோத்ர சதம் சதுர் விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
ச புமான் கருடாரூடோ மம சிஹ்னைரலங்க்ருத
விஷ்வக்ஸேன ப்ரப்ருதிபி பூஜ்யதே நித்ய ஸூரிபி
மம லோகம் சமா ஸாத்ய பரமானந்த நிர்பர
சேஷதல்பே மயா சார்தம் வர்த்ததே சாரு ஹாஸி நீ
ஏகம் வாபி த்வதீயம் வா மம தாம ப்ரதக்ஷிணம்
க்ருத்வா து சர்வ லோகா நாம் ப்ரதக்ஷிண பலம் லபேத்
யஸ்து த்வாதச சங்க்யம் து ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
குருதே த்வாதசார்ணஸ்ய மநோர் லக்ஷ ஜபாத் பலம்
யல்லப்யதே ததாப்நோதி ததா காரயதா நர
சதுர்விம்சதி சக்யாகாதம் ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணாத்
காயத்ரீ கோடி ஜெபதோ யத் பலம் தத் ஸமாப் நுயாத்
அஷ்டோத்தர சதம் யஸ்து குருதே காரயத்யபி
மதம்ச ஏவாசவ் மர்த்யஸ் ஸூ பூஜ்யோ ப்ரஹ்மவாதிபி
ஆத்ம மர்யாதயாதீ மான் ஏகே நைவ த்வி ஜன்மனா
நித்யம் அஷ்டோத்தர சதம் சதுர்விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
விபூதி யுக்மம் தத்வாபி தஸ்மை த்ருப்திர் ந மே பவத்
இதி லஷ்ம்யா ஜெகன்நாதோ ரஹஸ்யம் தர்மமாதிசத்
தஸ்மைச் ஸ்ரேயோர்திபி புத்ரம் கார்யம் ரங்க ப்ரதக்ஷிணம் –

——————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் — அத்யாயங்கள் – 5-10- –ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 26, 2017

அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ ரெங்க நாதனின் திரு மேனி வைபவம் –

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம உவாச –
அநேந விக்ரஹேண த்வாம் அர்ச்சயிஷ்யாமி அஹம் ப்ரபோ –தத்த்வத த்வாம் ச வேத்ஸ்யாமி பிரசாதம் குரு தத்ததா -1-
இந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை அர்ச்சிக்க ஆசை கொண்டுள்ளேன் -அருள வேண்டும் –
ஸ்ரீ பகவான் உவாச –
ஜ்ஞாத்வா தவ ஏவ அபிமதம் விமானம் மே ச விக்ரஹம் -தர்சிதம் தவ தேவேச நித்யம் அதிர சமர்சய -2-
உனது ஆர்வம் அறிந்து இந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துடன் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் காட்டி அருளினோம் -அன்றாடம் ஆராதனம் செய்து வருவாய் –
யோ நித்யம் பாஞ்ச கால்யேந பூஜயேந் மாம் சதம் சமா –தஸ்மை முக்திம் பிரதாஸ்யாமி கிம்புநர் போக சம்பத-3-
மோக்ஷ பலனே அளிப்பேன்-மற்றவை அளிப்பது கிம் புநர் நியாயம் –
அகண்ட கோசாத் சாவரணாத் அமுஷ்மாத் பரத ப்ரபோ -ஸ்திதோஹம் பரமே வ்யோமன் அப்ராக்ருத சரீரவான் –4–
அர்ச்சாத்மன அவதிர்னோஸ்மி பக்த அனுக்ரஹ காம்யயா -ஆத்யம் அர்ச்சாவதாரம் மே நித்யம் அர்ச்சய முக்தயே -5-
சர்வ கால ரக்ஷணத்துக்காகவே அர்ச்சை-
உதாசீன அபி அஹம் ப்ரஹ்மம் லீலார்த்தம் ஸ்ருஜம் ஜகத் அகிஞ்சித்கரம் அன்வீஷ்ய ஜகத் ஏதத் அசேதனம் -6-
ஜீவேன அநு ப்ரவேஸ்ய அஹம் ஆத்மன் அநேந பங்கஜ ஸ்வ கர்ம வஸ்ய சாகலாம் சேஷ்டயாமி ப்ருதக் ப்ருதக் -7-
லீலைக்காகவே -கர்ம அனுகுணமாக ஸ்ருஷ்டி –
தேஷாம் ஏவம் அநு கம்பார்த்தம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் தம -நாஸாயாம் ஆத்ம பாவஸ்தோ ஜஞான தீபேந பாஸ்வதா -8-
கருணை அடியாகவே ஞான தீபம் கொடுத்து அஞ்ஞானம் போக்கி அருளுகிறேன் –
திலே தைல மிவ வ்யாப்தம் மாத்ருவத்தித காரிணம் -சஹைவ சந்தம் மாம் தேவ ந விஜா நந்தி மோஹிதா-9-
எள்ளில் எண்ணெய் போலே அந்தர்யாமியாய் இருப்பதை தேவர்களும் அறியாத படி மோகத்தில் ஆழ்த்துகிறேன் –
அனுக்ரஹாய லோகா நாம் ஆஸ்தித அண்டமஹம் ப்ரபோ -ஷீரோத மண்டலம் பாநோர் உபேந்த்ரம் ச ததா திவி-10-
-திருப்பாற் கடல் சூர்ய மண்டலம் ஸ்வர்க்கம் -எங்கும் வியாபி-
த்ரீணி தாமாநி மே சந்தி த்ரிதாமாஹ மத ஸ்ம்ருத -தத்ராபி துர் விபாவ்ய அஹம் ராஜஸைரபி தாமஸை -11-
த்ரிதாமம் -மூன்று மடங்கு / லீலா விபூதி நித்ய விபூதி ஷீராப்தி என்றுமாம் –ரஜஸ் தமஸ் -சம்சாரிகள் அறிய முடியாதே –
அவதார சஹஸ்ராணி கல்பே கரோமி அஹம் -ஆவிர்ப்பவாமி குத்ராபி பக்த அனுக்ரஹ காம்யயா -12-
ஆவிசாமி க்வசித் ஐந்தூன் க்வசித் ச அவதாரம் யஹம் -பித்ரு புத்ர ஸூஹ்ருத் ஸ்நேஹாத் காமாத் க்ரோதாத் ச மத்சராத்-13-
யதா பிரஜா பவிஷ்யந்தி இதி ஏவம் ஜென்ம பஜாம்யஹம் -குண கர்ம அபிவிருத்யர்த்தம் சதா கீர்த்தயதாம் ந்ருணாம் -14-
ஆத்விஷ்ட இவ ராகாத்யைர் அநாவிஷ்ட கரோமி ச பிரஜா நாம் அநு கம்பார்த்தம் புன அர்ச்சாத் மநாபுவி -15-
த்வீப வர்ஷ விபாகேஷூ தீர்த்தேஷூ ஆயத நேத ஷூ ச மானுஜ அர்ச்சாத் மநா அஹம் க்ராமே க்ராமே க்ருஹே க்ருஹே -16-
பும்சி பும்சி பவிஷ்யாமி தாரு லோஹ சிலாமய -அஹம் பஞ்ச உபநிஷத பர வ்யூஹாதிஷூ ஸ்தித–17-
ஆவிர்ப்பாவேஷூ திவ்யேஷூ ஸ்வ சங்கல்ப சரீரவான் -ஆவேசம்ச அவதாரேஷூ பாஞ்ச பவ்திக விக்ரஹ -18-
தாரு லோஹ சிலாம் ருத்ஸ்நா சரீர அர்ச்சாத்மக ஸ்ம்ருத -சேதன அசேதனை தேஹே பரமாத்மா பாவாம் யஹம் -19-
அர்ச்சாத்மனா அவதீர்ணம் மாம் ந ஜாநந்தி விமோஹிதா -க்ருத்வா தாருசிலா புத்திம் கச்சந்தி நரகாயுதம் -20-
அர்ச்சயந்த ஸ்துவந்தச்ச கீர்த்தயந்த பரஸ்பரம் நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்த்யா கச்சந்தி பரமம் பரம் -21-
அர்ச்சா சதுர்விதா ப்ரஹ்மன் ஆகமேஷூ மமேரிதா விமாநாநி ச தாவந்தி ப்ரதிமா சத்ருசானி ச -22-
திவ்யம் சைத்தம் வ்யக்தம் மானுஷம் சோதி பித்யதே க்ருத்ரிமம் த்ரிதயம் தத்ர ஸ்வயம் வ்யக்தம் அக்ருத்ரிதமம் -23-
ஸ்வயம் வ்யக்தம் -/-சைத்தம் -சித்த புருஷர் /திவ்யம் -தேவர் / மானுஷம் இப்படி நான்கு வகைகள் –
மூர்த்தயோபி த்விதா பிந்நாஸ் த்ரை வஸ்துகீ ஏக வஸ்துகீ ஏக வஸ்து த்விதா ப்ரோக்த மசலம் சலமேவ ச -24-
வ்யூஹ வ்யூஹாந்தர ஆதி நாம் பரஸ்ய விபவஸ்ய ச ஆவேசம் ச அவதாரணாம் ஆவிர் பாவஸ்ய சாக்ருதி -25-
ஸூ ரூபா ப்ரதிமா சோபநா த்ருஷ்ட்டி ஹாரிணீ மநோஹரா பிரசன்னா ச மாமிகா சில்பி சோதிநா -26-
ஊர்த்வ த்ருஷ்ட்டி மதோ த்ருஷ்டிம் திர்யக் த்ருஷ்டிம் ச வ்ரஜயேத் அன்யூனா நதிரிக்தாங்கீ மச்சித்ராம் சாபி கல்பயேத் -27-

ஆத்யம் ஸ்வயம் வ்யக்தம் இதம் விமானம் ரங்க சஞ்சகம் ஸ்ரீ முஷ்ணம் வேங்கடாத்ரிச் ச சாளக்கிராமம் ச நைமிஷம் -28-
முதல் முதலில் தானாக வெளிப்பட்ட ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –
தோதாத்ரி புஷ்கரம் சைவ நாராயணாஸ்ரம அஷ்டவ் மே மூர்த்த யஸ் சாந்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா மஹீதலே -29-
யஜமானஸ்ய தே ப்ரஹ்மன் நத்வராக்நவ் து சஞ்சித ஆகம் ஆவிர்ப்பயிஷ்யாமி வரதஸ் சர்வ தேஹினாம் -30-
நீ வளர்க்கும் யாக அக்னியில் நான் ஆவிர்பவித்து ஜீவர்களுக்கு வேண்டிய அபீஷ்டங்களையும் அளிப்பேன் –
ததா விதாம் மத் ப்ரதிமாம் தத்ர த்வம் ஸ்தாபயிஷ்யஸி ததா ப்ரப்ருதி தத் ரூபம் ஸ்தாபயிஷ்யந்தி மாமிஹ-31-
அந்த நேரத்தில் நீ என் அர்ச்சா விக்ரஹத்தை பிரதிஷடை செய்வாய் -அது தொடக்கி பலரும் பல இடங்களில் செய்வார் –
சமுத்ரே தஷிணே அனந்த -ஸ்ரீ கண்ட கண்டிகா புரே விஸ்வ கர்மா ச நந்தயாம் தர்மோ வ்ருஷப பார்வதி -32-
த்வார வத்யாம் ஜாத வேதா ஸ்ரீ நிவாஸே சமீரணே விஷ்ணு தீர்த்தே வியத் தத்வம் கும்ப கோணே ஸூரா ஸூரா -33-
சார க்ஷேத்ரே து காவேரி தீர்த்தே நாக்யே அந்த தேவதா ஸ்வர்க்க த்வாரே தேவ்யதிதீ ருத்ராச்ச குசலா சலே -34-
அஸ்வி நாவஸ்வ தீர்த்தே மாம் சக்ர தீர்த்தே சதக்ரது உத்பலா வர்த்தகே பூமிர் வர்ணே கிருஷ்ண மங்கள -35-
நாராயண புர தேவீ இந்த்ராக்னீ வருணாசல ஏவமாதிஷூ தேசேஷூ ஸ்தாபயிஷ்யந்தி தேவதா -36-
தெற்கில் உள்ள சமுத்திரத்தில் ஆதிசேஷன் -கண்டிகா புரத்தில் சிவன் -நந்த ஷேத்ரத்தில் விஸ்வ கர்மன் -வ்ருஷப மலையில் யமன் –
துவாரகையில் அக்னி -குருவாயூரில் வாயு -விஷ்ணு தீர்த்தத்தில் விநாயகன் -கும்பகோணத்தில் தேவர்களும் அசுரர்களும் -திருச் சேறையில் காவேரியும் –
தீர்த்த நத்தில் அன்ன தேவதை -சுவர்க்கத்தில் அதிதி தேவதை குசலாலத்தில் ருத்ரர்கள் -அஸ்வ தீர்த்தத்தில் அஸ்வினி தேவதைகள் –
சக்ர தீர்த்தத்தில் தேவேந்திரன் -உத்பலா வர்த்தகத்தில் பூமா தேவி -கிருஷ்ண மங்கலத்தில் வருணன் -நாராயண புரத்தில் மஹா லஷ்மி –
வருணாசலத்தில் இந்திரன் அக்னி -மேலும் பல இடங்களில் பல தேவர்கள் அர்ச்சா பிரதிஷ்டை செய்வார்கள் –
திவ்யாஸ்த்தா மூர்த்தயோ ப்ரஹ்மன் விமாநாநி ச தாநி வை -மார்கண்டேயோ ப்ருகுச் சைவ ப்ருகு தீர்த்தே அர்ச்சியிஷ்யதி -37-
மரீசிர் மந்த்ர க்ஷேத்ரே சித்ரகூடே பதஞ்சலி தாமிர பரணீ நதி தீரே ஸ்தாபவிஷ்யதி கும்பஜ -38-
இந்த்ரத்யும்நோ மஹா தேஜா பர்வத சத்ய சஞ்சிதே கோ கர்ணே பாண்டு சிகரே குபேர ஸ்தாபவிஷ்யதி -39-
சிபீர் நந்தபுரி ராஜா கும்பத்வாரே மஹோ தய கிருஷ்ண த்வைபாயநோ வ்யாசோ வ்யாஸ தீர்த்தே அர்ச்சியிஷ்யதி -40-
மைத்ரேயோ தேவிகா தீரே ஸுநக ஸுநகாஸ்ரம ஏவமாதிஷூ தேசேஷூ தத்ர சித்தா மஹர்ஷய -41-
மானுஷை ஸ்தாப்யதே யத்ர ஸ்ரத்தா பக்தி புரஸ் சரம் ததிதம் மானுஷம் ப்ரோக்தம் சர்வ காம பலப்ரதம் -42-
ஸ்தாப கஸ்ய தபோ யோகாத் பூஜாயாத் அதிசாயநாத் ஆபி ரூப்யா பிம்பஸ்ய சதா சந்நிஹித அஸ்மி அஹம் –43-
ஸ்வயம் வ்யக்த விமாநாநாம் அபிதோ யோஜன த்வயம் க்ஷேத்ரம் பாப ஹரம் ப்ராஹூர்ம் ருதாநாம் அபவர்க்கதம் -44-
யோஜாநம் திவ்ய தேசா நாம் சைத்தா நாம் அதர்மேவ ச மானுஷனாம் விமானாநாம் அபிதா க்ரோசமுத்தமம் -45-
க்ரஹமாத்ரம் ப்ரஸஸ்தம் தத் க்ரஹாரச்சா யத்ர வித்யதே சாளக்ராம சிலா யத்ர தத் ஸ்வயம் வ்யக்த சம்மிதம் -46-
யஸ்மின் தேசே சதுர்ஷ்வேகம் ந அர்ச்சயதே தாம மாமகம் சண்டாள வாச சத்ருச ச வர்ஜ்ஜயோ ப்ரஹ்மவாதிபி –47-
யத்ர துவாதச வை சந்தி விமாநாநி முரத்விஷ க்ராமே வா நகரே சபை தத் ஸ்வயம் வ்யக்தம் உச்யதே -48-
ஸ்வயம் வ்யக்தேஷூ சர்வேஷூ ஸ்ரீ ரெங்கம் சம் பிரசஸ்யதே-அபவர்க்க அத்ர நியத பரிதோ யோஜந த்வயே -49-
திர்யங்கோபி விமுச்யந்தே க்ஷேத்ரே அஸ்மின் நிவா சந்தியே பாஷண்டி நோ விகர்மஸ்தா கிமுத ப்ரஹ்ம வாதி ந -50-
பஞ்ச கால வித்யா நேந பஞ்சராத்ர யுக்த வர்த்தமநா ஆராதனம் சமீஹஸ்வ த்ரிகாலம் மே சதுர் முகே -51-
அபிகமனம் உபாதானம் இஜ்யாம் ஸ்வாத்யாயம் அன்வஹம் யோகம் அநு சந்த ததச்சித்ரம் பகவத் பக்த பரமம் பதம் -52-

————————————–

அத்யாயம் -6-துவாதச மந்த்ர மஹிமை –

கோ மந்த்ர கச்ச தே கல்ப பூஜநே புருஷோத்தம கிம் ச பூஜயதாம் பும்ஸாம் பலம் தத் ப்ருஹி மே அச்யுத -1-

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
ஸாத்வதம் பவ்ஷ்கரம் சோதி தந்த்ரே தவே பஞ்ச ராத்ரிகே ததுக் நேந க்ரமேண ஏவ துவாதச அக்ஷர வித்யயா-2-
தீஷிதோ தீஷிதைஸ் சார்த்தம் ஸாத்வதை பஞ்சபி ஸ்வகை அஷ்டாங்கேந விதாநேந நித்யம் அர்ச்சய பங்கஜ -3-
பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் – துவாதச அக்ஷர வித்யையின் படி தீக்ஷை -ஐந்து ஸாத்வத்தையுடன் கூடிய அஷ்டாங்க விதானம் படி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் –
அர்ச்சயன் ரங்கதாமநம் சிந்தயேத் துவாதச அக்ஷரம் சங்க பிரயச் சந்தச்ச காமிப்ய சித்தி மேதி ந சம்சய -4-
ப்ரஹ்மணோ மனவச்சைவ சக்ராச்சித்ர சிகண்டிந ப்ராக்தநை கர்மபி ப்ராப்தா ஆதி பத்யம் யதா விதி -5-
புக்த்வா விக்ந ஸஹஸ்ரேண கர்ம சேஷம் வ்ரஜந்தி தே தத் தத் கர்ம அநு சாரண சம் ப்ர்த்தயயா ப்ராப்ய தாநி ச -6-
புக்த்வா ச விவிதான் போகான் ஜாயந்தே ஸ்வஸ்வ கர்மபி -7-
பதவிகளை அனுபவித்து பூர்வ கர்ம அனுகுணமாக மீண்டும் பிறக்கிறார்கள் –
யஸ்து மத் பரமோ நித்யம் மனுஷ்யோ தேவ ஏவ வா புக்த்வாதிகாரம் நிர்விக்னம் கச்சேத் வைகுண்ட ஸம்பதம் -8-
பக்தனோ என்றால் தடைகள் நீங்கப் பெற்று ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைகிறான் –
தஸ்மாத் த்வம் அபி நிர்விக்னம் பிரஜா ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரஜாபதே த்விபரார்த்த அவசாநே மாம் ப்ராப்த ஸ்யாப்ய விபச்சிதம் -9-
நீயும் கல்பத்தின் முடிவில் எண்ணை வந்து அடையலாம்
பிரஜாபதி சதை பூர்வம் பூஜிதம் தாம மாமகம் துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாதோ நித்யமேவ சமர்ச்சய-10-
பல நூறு நான்முகங்களால் ஆராதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –
மந்த்ராந்தரேஷூ நிஷ்ணாத சப்த ஜன்மனி மாநவ -11-
ஸாவித்ரீ மாத்ர சாரோ யத் சப்த ஜன்மனி மாநவ அநு சான ஸ்ரோத்ரியோ வா க்ரதுஷ்வதிக்ருதோ பவேத்-12-
இதை தவிர்த்து வேறே மந்த்ரங்கள் ஏழு பிறவிகளில் ஜபித்து -அடுத்த ஏழு பிறவிகளில் காயத்ரி மந்த்ரம் ஜபித்து யாகங்கள் செய்யும் அதிகாரம் பெறுகிறான்
அதீத வேதோ யஜ்வா ச வர்ணாஸ்ரம பராயண மத் பக்தோ ஜாயதே விப்ரோ மம மந்த்ர பராயண -13-
அநந்ய மந்த்ர நிரதோ மத் பக்தோ மத் ஜன ப்ரிய துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாத க்ரமேண ச பவிஷ்யதி -14-
துவாதச அக்ஷர நிஷ்டா நாம் மாம் ஆகா நாம் மஹாத்மா நாம் அஹமேவ கதி தேஷாம் நான்யம் தேவம் பஜந்தி தே -15-
அதி பாப ப்ரசக்த அபி நாதோ கச்சதி மத் பர -ந சாபி ஜாயதே தஸ்ய மன பாபேஷு கர்ஹிசித்-16-
வாசுதேவ ஆஸ்ரயோ மர்த்யோ வாசுதேவ பாராயண சர்வ பாபா விசுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதனம் -17-
ந வாசுதேவ பக்தா நாம் அசுபம் வித்யதே க்வசித் ஜென்ம ம்ருத்யு ஜரா வியாதி பயம் வாப்யுப ஜாயதே-18-
தஸ்மாத் சர்வாத்மந ப்ரஹ்மன் மத் பக்தோ தீஷிதோ பாவ மத் கர்மக்ருத் மத்பரமோ மாமேவைஷ்யதி சாஸ்வதம் -19-
அந்நிய கர்ம பரோ மர்த்யோ பிரஷ்டோ கச்சத்யதோ கதிம் மத் கர்ம நிரதோ மர்த்யோ நாத பததி கர்ஹிசித்-20-
போகேந புண்யம் மத் பக்த்யா பாதகம் ச விதூயதே துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாதா ப்ரயாந்தி பரமம் பதம் -21-
யதி மத் பரமோ மர்த்யா பாப கர்ம ஸூ ரஜ்யதே ஏக ஜென்ம விளம்ப்யாதி யாதி மத் பக்தன் உத்தமம் -22-
த்ராயதே கலு நாத்யர்த்தம் அந்யத் கர்ம ஸ்வநிஷ்டிதம் அபி தத்கர்ம வி குணம் த்ராயதே மஹதோ பயத் -23-
பஹு நாம் ஜன்மா நாம் அந்தே ஜ்ஞான வான் மாம் ப்ரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மஹாத்மா ஸூ துர்லப-24—ஸ்ரீ கீதை -7–19-
கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே சந்த்ர சூர்யா உதயோ க்ரஹா-அத்யாபி ந நிவர்த்தந்தே துவாதச அக்ஷர சிந்தகா -25-
பாதகம் பாத நீயம் வா யதி வா கோவதாதிகம் யதி குர்வந்தி மத் பக்தா தேஷாம் தன் நாசயாம் அஹம் -26-
அநாசாரான் துராசாரான் அஜ்ஞாத்ருந் ஹீன ஜன்மன மத் பக்தான் ஸ்ரோத்ரியான் நிந்தன் சாத்யச் சண்டாளதாம் வ்ரஜேத் -27-
மத் பக்தான் மம வித்யாம் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மாமகம் மத் ப்ரணீ தம் ச சஸ் சாஸ்திரம் யே த்விஷந்தி விமோஹிதா -28-
மத் பக்தான் மம வித்யாம் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மா மகம் மத் ப்ரணீதம் ச சஸ்சாஸ்திரம் யே த்விஷந்தி விமோஹிதா -28-
ஜிஹ்வா துராத்மனாம் தேஷாம் சேத நீயா மஹாத்மபி -யதி நாம ஜகத் சர்வம் ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி கீர்த்தயேத் -லோகவ் தவ் ஸ்வர்க்க நரகவ் கில பூதவ் பவிஷ்யத-29-
ஸ்ரீ ரெங்கம் யுக்தி மாத்திரத்தாலே ஸ்வர்க்கம் நரகம் இல்லாமல் முக்தி பெறலாம் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி யே மூடா ந வதந்தய விபச்சித தேஷாம் பிரதேய மன்னாத்யம் ஸ்வப்ய ஏவ பிரதீயதாம் -30-
திவி புவி அந்தரிக்ஷ வா யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் தஸ்யை திசே நமோ ப்ரஹ்மன் குரு நித்ய மதந்த்ரித-31-
எங்கே இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திசையை நோக்கி சோம்பலும் இன்றி நமஸ்காரம் செய்தல் வேன்டும் –
மந்த்ரைர் விம்சதிபி பூர்வம் அபிகம்ய திநே திநே ஒவ்பசாரிக சம்ஸ்பர்சைர் போஜ்யை போகை சமஸ்சர்ய -32-
தூப தீ பாத்ம ஆதர்சாதி போகஸ் ஸ்யாத் ஒவ்பசாரிக வாசோ பூஷாங்கராணாதி போகஸ் சம்ஸ்பர்ச உச்யதே -33 –
பாயஸா பூப பாகாதி போகோ போஜ்ய உதீர்யதே-34-

இத்யுக்த்வா பகவான் ரங்கீ ப்ரஹ்மாணம் பிதரம் மம தூஷ்ணீம் ஸ்ம சேத விச்வாத்ம தேவா நாமபி பச்யதாம்-35-
மகேஸ்வரன் நாரதர் இடம் இப்படி தந்தையான நான்முகன் இடம் ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உரைத்து மறைந்தான் என்றான்-
ததோ விமான மாதாய சத்தய லோகஸ்ய சீமநீ சபாரே விரஜாக்யாயாஸ் சரிதோ தாம வைஷ்ணவம் –36-
சத்யா லோக எல்லையில் உள்ள விராஜா கரையில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை வைத்தான்
பிரதிஷ்டாப்ய யதா சாஸ்திரம் சஹிதோ விஸ்வ கர்மண துலாயாம் து ரவவ் ப்ராப்தே ரொஹிங்யாம் சசிநி ஸ்திதே -37-
பத்ராயாம் கிருஷ்ண பக்ஷஸ்ய ஹரி சன்னிததே விதே ததா ப்ரப்ருதி தத்தம் சத்யா லோகே வ்யவஸ்திதம் -38-
பத்ராய வருஷம் கிருஷ்ண பக்ஷம் துலா ராசி ரோஹிணி நக்ஷத்திரத்தில் விஸ்வகர்மா உடன் சேர்ந்து பிரதிஷடை செய்தான் –
ப்ராஹ்மனை பஞ்சராத்ரஞ்ஜை பஞ்சபிர் தீஷிதைஸ் ஸஹ நித்ய நைமித்திகை ச ஏவ ஹரிமா நர்ச்ச பத்ம பூ -39-
ஐந்து அந்தணர்கள் பாஞ்சராத்ர தீக்ஷை பெற்று ஆராதனம் செய்து வந்தனர் –
தத்ரைவ விஷ்ணு நக்ஷத்ர ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மர்ஷிபி ஸஹ உத்சவம் விதிவத் சக்ரே தத்ரைவ அவப்ருதகிரியாம் -40-
ப்ரஜாபதிம்ச் ச தஷாதீன் மநூன் ஸ்வாயம்பூவாதி கான் தேவாம்ச் ச அர்ச்சாபயாமாச ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்க சாயினம் -41-
யேஷூ ப்ரதீர பூத்தஸ்ய மானஸேஷ் வவ்ரஸே ஷூ ச தாம் ஸ்தான் அர்ச்சா பயாமச ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்க சாயினம் -42-
விவஸ்வத வை ஸ்ரீ ரெங்கமதர்சயன பங்கஜ தஸ்மை ப்ரோவாச பகவான் பஞ்ச ராத்ரம் ஸ்வயம் பிரபு -43-
தத்ர அர்ச்சியதி வை நித்யம் நித்யை நைமித்திகை அபி விவஸ்வான் மனவே ப்ராஹ தர்மம் பாகவதம்
த்விஜ ஸ் ச அர்ச்சயா மாச ஹரிம் ஸ்ரீ ரெங்க தாமிநி வை மனு -44-
விவஸ்வான் தன் புத்ரன் வைவஸ்த மனுவுக்கு உபதேசிக்க அவன் ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை ஆராதித்து வந்தான் –
புத்ராய வைஷ்ணவான் தர்மான் மனு இஷ்வாகவே அப்ரவீத் இஷ்வாகுஸ் தபஸா லப்தவா ஸ்ரீ ரெங்கம் ப்ரஹ்மண அந்திகாத் –45-
வைவஸ்த மனு தன் புத்ரன் இஷ்வாகுக்கு உபதேசம் -அவன் கடுமையான தவம் மூலம் நான்முகன் இடம் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை பெற்றான் –

அயோத்யாயாம் ப்ரதிஷ்டாப்ய யதா சாஸ்திரம் அபூஜயத் -ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம்
விமானம் ரங்க சம்ஜ்ஞிகம் விபீஷணாய பிரதத்வ ராமோ ரங்கம் மஹாத்மனே -46-
தேநாநீதம் ச காவேரியாம் ஸ்தாபிதம் முனி சத்தமா ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் சந்நிதத்தே சதா ஹரி –47-
பால்குநே மாசி தேவஸ்ய நக்ஷத்ரே பகதைவதே பால்கு நாமல பக்ஷஸ்ய சப்தமியாம் மந்தவாஸரே -48-
ரோஹிணீம் ரேவதீம் ச ஏவ கதயோ இந்து ஜீவயோ மத்யாந்திநே அபிஜித் காலே ஸ்த்ரீ பும்ஸே
சோபயாத்மக -விபீஷனேந காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸூ ப்ரதிஷ்டிதம் -49-
பங்குனி மாதம் -சுக்ல பக்ஷம் -சனிக்கிழமை -சப்தமி திதி -ரோஹிணி நக்ஷத்ரம் -குரு ரேவதி நக்ஷத்திரத்தில் உள்ள போது
மத்யான நேரம் அபிஜித் காலத்தில் காவேரி கரையில் விபீஷணனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது –
ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம நாரத கல்பாந்தஸ் தாயி ஸம்பூதம் த்ருச்யதே அத்யாபி பாவநை -50-
நாரதா -இந்த கல்பம் முடியும் வரை அனைவரும் காணலாம் படி ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் அங்கேயே இருக்கும் –
இதி தே சர்வமாக்யாதம் தேவர்ஷே தேவ சேஷ்டிதம் ரஹஸ்யம் பரமம் போக்யம் யஜ் ஞாத்வா அம்ருதம் அஸ்நுதே -51-
இந்த ரஹஸ்யம் அறிந்தவர் மோக்ஷம் பெறுவார் –
ய ஏவம் கீர்த்தயேன் நித்யம் ரங்க ஆவிர்பாவம் உத்தமம் சர்வ பாப விநிர்முக்தஸ்ய யதி பரமம் பதம் -52-
இதை படிப்பவர் பாபங்கள் நீங்கப் பெற்று மோக்ஷம் அடைவார்கள் –
ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி மங்களம் ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி பாவனம்
ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி தைவதம் ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி பிரணிபத்ய சீததி –53-

ஆறாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

————————————

அத்யாயம் -7- இஷ்வாகு சக்ரவர்த்தியின் தவம் –

கதம் ஸ்ரீ ரெங்கமதுலம் ப்ரஹ்ம லோகாதிஹா கதம் இஷ்வாகுணா தபஸ் தப்தம் கதம் ராஜ்ஞா மஹாத்மநா-1-
நாரதர் மகேஸ்வரன் இடம் கேட்டார் –
விபீஷனேந ஸா நீதம் விமானம் ரங்க சம்ஜ்ஞிதம் விமானம் வைஷ்ணவம் திவ்யம் கதமந்தே பவிஷ்யதி ஏதத் சர்வம் மமாக்யாஹி நமஸ்தே சந்த்ர சேகரே-2-
விபீஷணன் எவ்வாறு காவேரி கரைக்கு கொண்டு வந்தார் -எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் -அருள் கூர்ந்து உரைப்பீர் -என்றான் –

வராஹஸ்ய ச கல்பஸ்ய மநோர் வைவஸ்வ தஸ்ய ஹி சதுர் யுகே ச ப்ரதமே மனு புத்ரோ மஹாயசா-3-
இஷ்வாகுர் நாம ராஜாசீத் அயோத்யா நகராதிப மஹா பாகவதோ ப்ரஹ்மன் பஞ்ச கால பாராயண -4-
வேத வேதாங்க தத்வஜ்ஜோ நீதி சாஸ்த்ர விசாரத-பிதுராத்த தனுர் வித்யா பகவத் தர்ம கோவித-5-
வசிஷ்டஸ்ய முநே சிஷ்யோ யஜ்வா தண்டதர பிரபு யுத்தேஷூ ஜிதகாஸீ ச தஸ்யேயம் அபவன்மதி -6-
விஷயா சக்த சித்தாநாம் மோஹ வ்யாகுலிதாத்மா நாம் ஸ்ரேய அபிமுக மாயாதி ந கதாசன மாநஸம்-7-
ஸ்ராத்த தேவ பிதாஸ் மகம் விவஸ் வாம்ச் ச பிதா மஹ ப்ரஹ்ம லோகமிதோ கத்வா தத்ர ஆராத்ய ஜனார்த்தனம் -8-
அவாபதுர்யோக மோஷா வன்யே ச ப்ரஹ்ம வாதிந –ந ததா கந்தும் அஸ்மாபி சக்யோ லோகஸ் சனாதன -9-
கிம் உதாஸ்பதபத் யாத்யை கிம் புன ப்ராக்ருதைர் ஜனை மத் க்ருதே ஸகலோ லோகோ யதா முக்திம் ப்ரயாஸ்யதி -10-
ததா கதம் கரிஷ்யாமி பூஜயிஷ்யேகதம் ஹரிம் அனயா சிந்தயா அப்ருச்சத் ஸ்வ குரும் ப்ரஹ்மணஸ் ஸூ தம் -11-
தன் குருவான வசிஷ்டரை நாடி சந்தேகங்களை கேட்டான் –
ச சோவாசா ப்ரஸஸ்யை நம் வசிஷ்ட அருந்ததீ பதி -த்வயா சம்யக் வ்யவஸ்திதம் இஷ்வாகோ ஸ்ருணுமோ வச -தபசைவ தவா பீஷ்டம் சித்திம் இத்யவதாரய -12-
தவம் மூலம் மட்டுமே நிறைவேறும் –
புரா கில மயா த்ருஷ்டும் சத கோடி ப்ரவிஸ்தரே புராணே முனிபி த்ருஷ்டம் அர்த்தமாகமிநம் ச்ருணு -13-
பவந்தம் உதிஸ்யேக சத்ய லோகாத் ஸ்வயம் புவ ஜெகதாம் உபகாரய விஷ்ணோர் தர்ம கமிஷ்யதி-14-
இந்த உலகோர்க்கு உபகாரம் செய்து அருளவே ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சத்யலோகத்தை அடைந்தது –
தபஸா தோஷிதஸ் துப்யம் தத் ச தஸ்யதி லோக க்ருத் –15-
அயோத்யாயாம் சிரம் காலம் ஸ்ரீ மத் ரங்கம் பவிஷ்யதி அவதீர்ய பவத் வம்சே ராமோ நாம ஜனார்த்தன -16-
திரு அயோத்யையிலே நெடும் காலம் இருக்கும் -உன் வம்சத்தில் ஸ்ரீ ராமன் ஆவிர்பவிப்பான்
நிஹநிஷ் யதி துர்வ்ருத்தம் ராவணம் லோக ராவணம் விபீஷணாய தத் பிரார்த்ரே பிரியாய பிரிய காரணே-17-
பிரியம் விமானம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ராம தேவ ப்ரதாஸ்யதி ச து நிஷ்யதி காவேரியாம் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே-18-
பிரியத்தால் விபீஷணனுக்கு அழிக்க -அவன் காவேரி கரையில் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடாகத்தின் அருகில் பிரதிஷ்டை செய்வான் –

தத்ர சோழர் பவத் வம்சயைர் ஹ்ருஷீகேச அர்ச்சயிஷ்யதி தத்ரா கல்பம் அவஸ்தாய கல்பாந்தே சத்யமேஷ்யதி -19-
உன் வம்ச சோழர்கள் ஆராதிப்பர் -கல்ப முடிவில் மீண்டும் சத்யலோகம் வந்து சேரும் –
கல்பே கல்பே திவோ பூமிம் ஆகமிஷ்யதி ரங்கராட் த்வி பரார்த்தாவசாநே ச ஸ்வ தாம பிரதிபஸ்யதே-20-
ஜனா நாம் தஷிணாத்யா நாம் காவேரீ தீர வாசினாம் தயிதஸ் ஸர்வதா தேவோ விஷ்ணு ஸ்ரீ ரெங்க கோசர -21-
அவித்வாம்ச அபி அதர்மிஷ்டா ஹீநஜா க்ருபயஸ்ததா தஸ்மிந் தேசே விமுச்யந்தே யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் -22-
யதா து பஹவ பாபா க்ருதக்நா நாஸ்தி காச்சடா முச்யந்தே ரங்கம் ஆச்சித்ய ததா ப்ரஹ்ம சிவாதய -23-
விக்னம் சரந்தி தத்தேச நிவாஸே தத்ர தேஹி நாம்-யதா பிரஜா ஸூ தயதே பகவான் பக்த வத்ஸல-24-
ததா ததாதி ஸர்வேஷாம் நிவாஸம் தத்ர தேஹினாம் – யதா து வர்ண தர்மஸ் தைச் சதுராச்மம் ஆச்ரிதை–25-
சாத்விகை பிரசுரம் ரங்க ததா விக்நோந வித்யதே தஸ்மாத் லோகஹி தார்த்தாய
தபஸ் தீவ்ரம் சமாசர மம ஆஸ்ரம சமீபே த்வம் அஷ்டாக்ஷர பராயண –26-
ஏவம் உக்தாஸ்து குருணா மஹிஷ்யா ஸஹ மாநவ -தாதாச்ரயே தபஸ் தேபே தன்மன அநந்ய மானச -27-
க்ரீஷ்மே பஞ்சாக்னி மத்யஸ்தே சிசிரே ஜல கோஸரே ஆர்த்ர வஸ்த்ரஸ்து ஹேமந்தே வர்ஷா ஸ்வ ப்ராவகாசக-28-
வாதா தபஸஹ ஷாந்தோ நிர்த்வந்த்வோ நிஷ் பரிக்ரஹ தம் து பர்யசரத் தேவீ தபஸ்யந்தம் தபஸ்வி நீ-29-

தஸ்ய த்ருஷ்டா தபோ நிஷ்டாம் சதக்ரது முகா ஸூ ரா –கஸ்யாயம் இச்சதி பதம் இத்யா சன்ன ஆகுலேந்திரியா -30-
இந்திராதி தேவர்கள் இவன் தபஸை வியந்து இருந்தனர் –
தஸ்ய தர்ம விகாதார்த்தம் சர்வாஸ் சமந்தர்ய தேவதா -மன்மதம் ப்ரேஷயாமா ஸூ வசந்தம் மலயா நிலவ் -31-
தவத்தை கலைக்க மன்மதன் வசந்தம் மலய மாருதம் போன்றவற்றை இஷ்வாகு மன்னன் இடம் அனுப்பினார் –
அப்ஸரோபி பரிவ்ரு தாஸ்தே கச்சன் ஸ்தஸ்ய சாச்ரமம் தபஸ் யந்தம் மஹா ராஜம் ஸ்தாணு பூதம் ஜிதேந்த்ரியம் -32-
விக்நை சம்யோஜயாமாஸூர் விவிதைர் அப்ஸரோகணா -33-
மன்மதேந அப்ஸரோபிச்ச பஹுதா விப்ரலோபித ந சசால மஹா ராஜோ மீநைரவ மஹா ஹத -34-
சிறிய மீன் பெரிய ஏரியில் பாதிப்பு இல்லாமல் போலே இவனும் இருந்தான் –
சமாதேர் விரதஸ் ச அத த்ருஷ்ட்வா காமம் சமா கதம் ஆதித்யம் கல்பயா மாச தஸ்ய அப்சரஸாம் அபி -35-
விருந்தினர்களுக்கு வேண்டிய உபசாரங்களை செய்தான் –
பீதா ப்ரீதா ததோத் விக்நா விஸ்மிதா லஜ்ஜி தாஸ் ததா -விலஷாச் சைவ தே அந்நிய அந்நிய மித மூசு பரஸ்பரம் -36-
அஹோ தார்ட்யம் அஹோ தார்ட்யம் அஹோ ஷாந்தி அஹோ தம அஹோ விரக்தி ராதித்யம் அஹோ அஸ்ய மஹாத்மந-37-
மன்மதாதிகள் வெட்கம் கொண்டு இவன் தபத்தை மெச்சி பேசினார் –
துர்ஜய அயம் இஹ அஸ்மாபி கிமன்யை க்ரியதாம் இதி இஷ்ட சித்திம் மஹா ராஜோ லப்ஸ்யதே ந சிரேண வை –38-
இவன் தன் விருப்பம் சீக்கிரம் அடைவான் -என்றார்கள் –
இதி சாமந்த்ர்ய தே சர்வே ராஜா நாம் ப்ராஞ்ஜலிம் ஸ்திதம் ச பத்நீகம் அவோசம்ஸ் தே முகே நாத்மமுகோ த்விஜ -39-
பத்னி யுடன் இஷ்வாகு இவர்களை வணங்கக் கண்டனர் –
இஷ்வாகோ தாபஸ அசி த்வம் இந்திரியாணி ஜிதா நிதே -யேஷாம் நிர் ஜயாத் ராஜன் பதந்தி நிரயே ஜநா -40-
இந்திரியங்களை வென்று சிறந்த தபஸ்வீயாக உள்ளாய் -என்றான் –
அஹம் ந நிர்ஜித பூர்வம் முனிபி பாவிதாத்ம-மத் ஜயாய ப்ரவ்ருத்த அபி ருத்ர க்ரோதந நிர்ஜித -41-
என்னை யாராலும் வெல்ல முடியாது -ருத்ரன் க்ரோதத்தால் வென்றான் என்றான் மன்மதன் –
மயா நிர் ஜீயதே சர்வம் ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம் ந ஜீயதே ஸேத் க்ரோதேந ஜீயதே நாத்ர சம்சய -42-
மயா க்ரோத சஹாயேந ப்ரஹ்மா லோக பிதாமஹே பதி பஸூ நாம் பகவான் மஹேந்த்ரச்ச ஸதக்ருது -43-
வசீக்ருதா மஹாத்மன கோ ந ஜாநாதி தா கதா ஜிதஸ் ச அஹம் த்வயா ராஜன் ச க்ரோதா பத்ர மஸ்து தே -44-
கோபத்தை வென்று நீ வெற்றி கண்டாய் அரசனே –
காம க்ரோத வஸாஸ் சர்வே தேவர்ஷி பித்ரு தாநவ ஆவாமபி வஸே விஷ்ணோர் தேவ தேவஸ்ய சக்ரிண-45-
ச த்வம் பகவதோ விஷ்ணோ துல்ய தத் பக்தி பாவித-அபீஷ்ட சித்திர்பவது தவ கச்சா மஹே வயம் –46-
ஸ்ரீ விஷ்ணு இடம் ஆழ்ந்த பக்தன் நீ -எங்களால் வசப்படுத்த முடியாது -உன் ஆசை நிறைவேறும் என்று சொல்லி புறப்பட்டனர் –

இத்யுக்த்வா ப்ரயயுஸ் சர்வே தச்சாபய விஹ்வலா -ஆ ச சஷூர ஸேஷேண தேநாநாம் தஸ்ய சேஷ்டிதம் -47-
கதேஷூ தேஷூ ராஜர்ஷி தபோ பூய சமாஸ்தித -ஸ்ரீ மத் ரங்கம் மஹத் தாமே இத்யுக்த்வா தூஷ்நிம் அபூத் புன -48-
ராஜ ரிஷி -பட்டம் பெற தகுதியான மன்னன் தபத்தில் ஆழ்ந்து ஸ்ரீமத் ரங்கம் மஹத் தாம -உச்சரித்தபடி தவத்தில் ஆழ்ந்தான் –
தஸ்ய தத் சரிதம் ஸ்ருத்வா சக்ர ஸஹ மருத் கணை-ஐராவதம் சமாஸ்தாய தத் தபோவனம் கதம் -49-
ச த்ருஷ்ட்வா சக்ரம் ஆயந்தம் சமாதேர் விரதோ ந்ருப -இந்த்ராய ச பரிவாராய ஆதிக்யம் கர்த்துமுத்யதே -50-
தஸ்ய த்ருஷ்ட்வா தபஸ் சித்தம் சக்ர க்ரோத வசங்கத-வஜ்ரம் பிராஸ்யன் நரேந்த்ராய வ்ருத்ராயேவ மஹாத்மன-51-
வ்ருத்தா சூரன் மீது எரிந்தது போலே இவன் மேலும் வஜ்ராயுதத்தை எறிந்தான் இந்திரன் –
ச த்ருஷ்ட்வா வஜ்ரம் உத்க்ருஷ்டம் சத பர்வ ஸதக்ருதோ ச ஸ்மார சக்ர ஹஸ்தஸ்ய சக்ரம் சத்ரு விதாரணம் -52-
சக்ராத் தாழ்வானை எண்ணித் த்யானித்தான் –
அந்தரா சக்ரம் ஆயாந்தம் தஸ்ய வஜ்ரம் ஆஸீஸமத் தன் மோகம் ந்யவதத் பூமவ் ச வ்ரீட அபூத் புரந்தர -53-
ச வஜ்ரம் விததீ பூதம் த்ருஷ்ட்வா தேவை சமன்வித -ச தனம் ப்ரஹ்மணோ கத்வா தஸ்மை சர்வம் ந்யவேதயதி-54-
சக்கரத் தாழ்வான் வருவதை கண்ட வஜ்ராயுதம் விழ இந்திரன் வெட்கம் அடைந்தான் –நான்முகன் இடம் சென்று சொன்னான் –
ஸ்ருத்வா அஜ தஸ்ய சரிதம் தைவதைரநு வர்ணிதம் தஸ்ய பிரபாவம் இஷ்டம் ச ஜ்ஞாதும் லோகபிதா மஹ -55-
நிமீலி தாஷ்ட நயநோ யுயோஜாத் மானம் ஆத்மநி-ஸ்ரீ ரெங்க நயநே சித்தம் உத்யுக்தம் தஸ்ய பூப்ருத-ஜ்ஞாத்வா சதுர் முகோ ப்ரஹ்மா யோகயுகாதோ முமோஹ வை -56-
கேட்ட நான்முகன் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவை த்யானித்தான் -இஷ்வாகு மன்னன் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் கொண்டு போவதற்காக தான் தாபம் செய்கிறான் என்று அறிந்து மயங்கினான் –

ஷணேந ஆசுவாஸ்ய ச ஜ்ஞானவான் ஸஹதேவை பிதா மஹ ஸ்ரீ ரெங்கத் தாம யத்ர ஸேதே ஸ்ரீ யபதி -57-
தேவோ தேவேந்திர ஸஹிதம் த்ருஷ்ட்வா தேவம் பிதாமஹம் க்ருதாஞ்சலி புடம் தீநமேவ மாஹ ஜனார்த்தன -58-
ப்ரஹ்மன் அஹம் பிரசன்ன அஸ்மி அஸ்மி தவ தவம் மா விஷீததா-மயா சங்கல்பிதம் பூர்வம் புராணார்த்தம் இமாம் ச்ருணு -59-
த்வய அர்ச்சித அஹம் அதுநா ஸ்ரீ ரெங்க தாம்நி பங்கஜ அயோத்யாம் கந்தும் இச்சாமி ரகுபி பரிபாலிதாம் -60-
தான் அயோத்யைக்கு செல்ல விருப்பம் கொண்டமையும் ராகு வம்ச அரசர்கள் ஆராதிப்பார்கள் என்பதையும் கூறினார் –
தே மாம் அத்ர அர்ச்சயிஷ்யந்தி சதுர்யுக சதுஷ்டயம் -தத பரம் ப்ரயாஸ்யாமி காவேரீம் சோள பாலிதாம் -61-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே சயிஷ்யே அஹம் சதுர்முக சப்த மன்வந்தரம் ஸ்தித்வா தத்ராஹம் திவ சஷயே -62-
தவ அந்தகம் உபேஷ்யாமி ததா த்வம் ம அர்ச்சியிஷ்யஸி விமானே அஸ்மின் அநேநைவ விக்ரஹேண சதுர்முக -63-
ஏழு மன்வந்தரங்கள் அங்கேயே இருந்து – நான்முகன் காலம் முடிந்த பின்பு -அடுத்த நான்முகன் அர்ச்சிக்கும் படி -மீண்டும் வருவேன் –
கதாகதம் கரிஷ்யாமி தவைததபி ரோஸதாம் த்ரி லோகம் அர்ச்சித்தஸ் ச அஹம் த்வய அஸ்மின் நேவ விக்ரஹே -64-
தவ முக்திம் பிரதாஸ்யாமி த்வி பரார்த்தே கதி சதி ஏகாஹம் அர்ச்சனம் யத்ர ப்ரதிமாயாம் ந வித்யதே -65-
மஹான் தோஷ சம்பவித பிராயச்சித்தம் ததா பவேத் -66-
உனக்கு முக்தி ஆயுள் காலம் முடிந்ததும் அளிப்பேன் -எந்த விக்கிரகத்துக்கும் ஓரு நாள் ஆராதனை தடைப் பட்டாலும் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேன்டும்
ஷண் மாஸாப் யந்த்ரே லுப்த பூஜாஸூ பிரதி மாஸூ ச -புன ப்ரதிஷ்டோ கர்த்தவ்யேத்யாஹூ சாத்வத வேதின –67-
ஆறு மாசம்-சாத்விக சம்ஹிதை அறிந்தவர்கள் கூறுவார் –
த்வாத சர ப்ரமாணே த்ரை கால்ய அபி அர்ச்சனம் மம க்ரியதே ஸர்வதா தஸ்மாத் லுப்த தோஷ ந வித்யதே -68-
பிராயச்சித்தம் ந கர்த்தவ்யம் ந பிரதிஷ்டா ச பங்கஜ ஸ்வயம் வ்யக்த அஸ்மி பூஜா ச க்ரியதே பவதான்வஹம் -69-
திவ்யே சித்தே மானுஷே ச மம பிம்பே சதுர்முகே தத்ர ஸாங்கர்ய தோஷேஷூ பிராயச்சித்தம் விதீயதே-70-
ந தத்ர சங்கரோ தோஷ ந ந்யூநாப் யதிகேஷூ ச சுபமேவ மனுஷ்யானாம் ஸ்ரீ ரெங்கே விததாம்யஹம் -71-
தஸ்மாத் இஷ்வாகவே ப்ரஹ்மன் தேஹி ரங்கம் அநுத்தமம் த்வயி அர்ச்சித அஹம் ராத்ரவ் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் த்வாம் உபைஷ்யதி -72-
இத்யுக்தோ ஹரினா ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம வைஷ்ணவம் தாஷ்ய மூர்த்தி சமாரோப்ய ஹம்ஸ மாருஹ்ய ச ஸ்வயம் யதவ் தபோவனம் தத்து யத்ர ராஜா வ்யவஸ்தித -73-
தே நாதி ப்ரீதமநஸா ஸத்க்ருத சாரசாசந தஸ்மை ப்ராதான் மஹத்தா-

ஏழாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

———————————————————

அத்யாயம் -8-திருக் காவேரியின் கரையில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –

லப்த்வா விமானம் ஸ்ரீ ரெங்கம் இஷ்வாகுச் சிரஸா ததத் அப்யுத்கத பவ்ர ஜன அயோத்யாம் பிறவிசைத்த புரீம் -1-
உத்தரஸ்ய புரத் வாரஸ்ய உதக்ரோ சார்த்த கோஸரே சரயு வா தமஸா யாச்ச மத்ய தேசே சமே சுபே -2-
அயோத்யாபி முகம் ரங்கம் பிரதிஷ்டாப்ய யதாவிதி அலஞ்ச கார பிரகார பிரபா மண்டப கோபுரை-3-
திரு அயோத்யா வட திசையில் -அரை க்ரோச -3500-அடி தூரத்தில் -சரயு தமஸா -நதிகளுக்கு நடுவில் -ப்ரதிஷ்டை
-பிரகாரங்கள் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் -அலங்காரம் –
ப்ராஹ்மணைரபி பூயிஷ்டை -அர்ச்சகை பரிசாரகை -அந்யைச் ச வேத தத்வஞ்ஜை கரோதாக்ருதம் ந்ருப -4-
குரோர் வசிஷ்டஸ்ய ததா ஜாபாலே கஸ்ய பஸ்ய ச வாம தேவஸ்ய ஸா வாஸம் தத்ர சக்ரே மஹீ பதி -5-
நித்யை நைமித்திகை ச அந்யை கர்மபி சாஸ்த்ர சோதிதை -வசிஷ்டஸ்ய மதே ஸ்தித்வா ராஜா தேவ முபாஸரத் -6-
பால்குனே மாஸூ தேவஸ்ய நக்ஷத்ரே பகதைவதே உத்சவ அவப்ருதம் சக்ரே புத்ர பவ்த்ரை சமன்வித -7-
தத் வம்ச்யைரபி பூ பாலைச் சதுர்யுக சதுஷ்ட்யம் அர்ச்சிதோ பகவான் ரங்கீ ஸ்ரத்தா பக்தி புரஸ்சரம் -8-
த்ரேதா யுக பஞ்சமே து ராஜா தசரதோ ந்ருப புத்ரார்த்தம் அஸ்வமேதேந யஷ்டும் சமுபசக்ரமே -9-
ஐந்தாவது த்ரேதா யுகத்தில் அந்த குலத்தில் தசரத சக்ரவர்த்தி பிள்ளை பேறுக்காக அஸ்வமேத யாகம் செய்தார் –
தத்ர சர்வே சமாயாதா பிருதிவ்யாம் யே மஹீஷித சோளேஷூ தர்மவர்மேதி விக்யாதோ தர்ம வத்ஸல -10-
அந்த யாகத்துக்கு பல அரசர்கள் -அழைக்கப் பட்டனர் -சோழ அரசன் தர்ம வர்மனும் இருந்தான் –
ஜஹ்வாகேண சமாஹூதோ யஜ்ஞார்த்தம் ராஜ சத்தம அயோத்யாம் ஆகத அபஸ்யத்யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் -11-
தத்ர பூஜா விதா நாம் ச சர்வாச் வைவார்த்த சம்பத ராஜ்ஜோ யஞ்ஞ ஸம்ருத்திம் ச த்ருஷ்ட்வா புத்தி மதாகரோத்-12-
இஷ்வாகுணா தபஸ் தப்த்வா லப்தம் ஸ்ரீ ரெங்கம் உத்தமம் தத் பிரபாவாதியம் தேஷாம் விபூதிர் விஸ்த்ருதா புவி -13-
அஹம் ததா தபஸ்தப்ஸ்யே யதா ஸ்ரீ ரெங்கம் உத்தமம் அசாதாரணம் அஸ்மாகம் பவேத் போக அபவர்கதம்-14-
இதி நிச்சிதய யஜ்ஞாந்தே ஸ்வதேசம் புநராகத சந்த்ர புஷ்கரணீ தீரே தபஸ் தப்தம் உபாக்ரமாத் -15-
தர்மவர்மாவும் தவம் செய்ய தயாரானான் –

தத் ரத்யா முனயோ த்ருஷ்ட்வா தம் ந்ருபம் முனி சத்தம -இத மூசு ரநூஸாநா தபஸே க்ருத நிச்சயம் -16-
கிமர்த்தம் த்வம் மஹா ராஜ தபஸ் தப்ஸ்யசி ஸூ வ்ரத -ந பஸ்யாமச்ச தே கிஞ்சித் அஸித்தம் அபி வாந்திதம் -17-
ஸ்ரீமத் ரங்கம் மஹத்தாம ஸ்வயம் வ்யக்தம் ஸ்ரீ யபதே ஆ நேதும் அஹம் இச்சாமி புண்யேந ஸ்வேந கர்மணா -18-
யதா ப்ரஹ்மா யத் இஷ்வாகுஸ் ததா லோக ஹிதாய வை யுதிஷ்யே அஹம் மஹாபாகா பகவத் பிச்ச அநு மன்யதாம்-19-
முனிவர்கள் இடம் தவம் மூலம் உலக நன்மைக்காக ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் இங்கு வர முயலுகிறேன் -உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேன்டும் –
அலம் தே தபஸா ராஜன் சித்தம் இஷ்டம் விசிந்த்ய உஜ்ஜித்வா தாபஸம் தேஷம் புராணார்த்தம் இமாம் ச்ருணு -20-
நி தவம் செய்ய வேண்டாம்-உன் விருப்பம் நிறைவேற்றிற்று என்று கொள்வாய் -புராண செய்தியை கேள் -என்றார்கள் –
இத உத்தரத க்ரோச மாத்ரே சைவ மஹீபதே யுஷ்மத் புராதனபுரீ வித்யதே ஸ்தாந சோஷிதா -21-
வடதிசையில் க்ரோச தூரத்தில் -நிசுளா பூரி -புராதான நகரம் -அழிக்கப் பட்ட நிலையில் உள்ளது -ஒரு சிறிய இடமே எஞ்சி உள்ளது –
யத்ர பூர்வம் மஹா தேவ க்ருத்தோ யுஷ்மத் புராதனம் பஸ்மாவ சேஷம் அகரோத் ப்ரத்யும்னமிவ சஷூஷா –22-
உம வம்ச மூல புருஷனை அங்கு சிவன் மன்மதனை எரித்தது போலே எரித்தான் –
தாம் உத்தரேண விதித சத்ய தர்மேதி சம்ஜ்ஞயா ஹிரண்ய கேசிநோ தால்ப்யஸ் யாஸ்ரம பாப நாசன -23-
அந்த இடத்தில் வடக்கே சத்ய தர்மம் ஆஸ்ரமம் -ஹிரண்ய கேசி -பாபத்தை நாசம் ஆக்க வல்லவர் -இருந்தார் –
புலத்ஸ்ய சிஷ்யஸ்ய முநே புண்ய சீலஸ்ய பூபதே -தத்ரா சாமாசிமா வயம் கஸ்மிச்சித் காரணாந்தரே -24-
புலத்ஸ்ய முனிவரின் சீடர் -நாங்கள் அனைவரும் ஒரு காலத்தில் அந்த ஆஸ்ரமத்தில் இருந்தோம் –
தத் உத்தரத பச்சாத் நீலி வனம் இதி ஸ்ருதம் -தத்ர வயாக்ரா ஸூரம் ஹத்வா பகவான் பூத பாவன-25-
மேலும் வடக்கில் நீலி வனம் இருந்தது -அங்கு ஸ்ரீ மன் நாராயணன் வ்யாக்ராசூரனை வதம் செய்தான் –
தேவை பரிவ்ருத சர்வை தால்ப் யஸ்ய ஆஸ்ரமம் ஆவிசத்-தால்ப்யேந அபி அர்ச்சித தத்ர சம்ய கர்க்க புரஸ் சரம் –
அஸ்மா பிச்ச ஸ்துதோ தேவோ பக்த்யா ஸூக் தைச்ச வைஷ்ணவை -26-
அங்கிருந்து ஸ்ரீ மன் நாராயணன் தால்ப்யர் ஆஸ்ரமம் அடைய நாங்கள் ஸ்துதித்தோம் –
அப்யர்த்தித ததாஸ் மாபி தால்ப்யேந ச மஹீ பதே-நித்ய வாஸம் குருஷ்வாத்ரே த்யாதரேண புன புன –27-
நாங்கள் அவனை அங்கேயே நித்ய வாஸம் செய்து அருள பிரார்த்தித்தோம் –

உவாச ப்ரீயா மாணேந வசநேந ஜனார்த்தன -28-
அசிரேனைவ காலேந பவதாம் ஹித காம்யயா ஆக மிஷ்யாமி காவேரியாம் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே -29-
கூடிய விரைவில் வருவேன் என்று அருளிச் செய்தான் –
ராவணே நிஹதே பாபே மாயா ராகவ ரூபினா விபீஷணா பதேஸேந ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மா மகம் –30-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே சஹஸ்ய ஜாயாஸ்து சைகதே அனந்த பீடே ஸ்ரீ ரெங்கம் யூயம் த்ரஷ்யத மா சிரம் -31-
இத்யுக்த்வா ப்ரயயவ் தேவோ தேவைரநுகதோ ஹரி -அஸ்மாபி அநு யாதாச்ச யாவத் ஆதித்ய மண்டலம் -32-
ஸ்ரீ மன் நாராயணன் இவ்வாறு அருளிச் செய்த பின்பு சூர்யமண்டலம் செல்ல நாங்களும் சென்றோம் –
தத ப்ரதி நிவ்ருத்தாம்ச் ச த்ருஷ்ட்வாஸ்மான் பவதாம் குரு -இதமாஹ மஹா தேஜா ஆதித்யோ பகவான் ந்ருப –33-
உனது வம்ச குரு சூரியன் எங்கள் இடம் பின் வருமாறு உரைத்தார் –
ஆராதி தோ மயா பூர்வம் ப்ரஹ்ம லோகே ஜகத்பதி -ஸ்ரீ ரெங்க சாயநோ தேவோ மயா சாப்யர்த்திதஸ் ததா -34-
ப்ரஹ்ம லோகத்தில் ஆராதித்து வந்தேன் -அவர் இடம் இவ்வாறு விண்ணப்பித்தேன் –
மத் வம்சஜை புத்ர பவ்த்ரை நித்யம் ஆராத்யதாம் பவான் ததாநீம் அப்ரவீத் தேவம் ப்ரசன்னோ ரங்கராட் ஸ்வயம் -35-
என் வம்சாதிகளும் உன்னை ஆராதிக்க வேன்டும் என்று பிரார்த்திக்க -மகிழ்ந்து ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உரைக்கத் தொடங்கினான் –
அயோத்யாயாம் பவத் வம்ஸ்யை காவேரியாம் ச திவாநிஸம் அர்ச்சித அஹம் பவிஷ்யாமி நரை அந்யைச் ச மா மகை -36-
திரு அயோத்யையிலும் திருக் காவேரி தீரத்திலும் உம் வம்சத்தார் இரவும் பகலும் தொடர்ந்து ஆராதிப்பர் –
கலவ் து பாப பூயிஷ்டே கதி சூன்யேஷூ தேஹேஷூ -ஸூலப அஹம் பவிஷ்யாமி ஸர்வேஷாம் ஹித காம்யயா –37-
யதா து பஹுபி பாபை நாஸ்திகைச்சாபி சம்வ்ருத -ததா து துர்லப அஹம் ஸ்யாம் கலிகாலே து காஸ்யபே-38-
ஏவமாஹ ஹரி ப்ரீத புரா மாம் ரங்கேதந தஸ்மாத் -ஸ்ரேயோர்திபி விப்ரை காவேரீ சேவ்யதாம் நதீ -39-
ஐஷ்வாகாச்சைவ சோளாச் ச மம ப்ரீதி கராச் ச தே தர்ம வர்மனாம் உத்திச்ய த்ருவ மேஷ்யதி ரங்க ராட் -40-
இதி ஆதித்ய வச ஸ்ருத்வா நிவ்ருத்தா சமோ வயம் ந்ருப ததா ப்ரப்ருதி வாச அத்ர க்ருஹீத அஸ்மாபிரேவ ச -41-
ஜாதோ தசாரதாத் ராமோ ராவணம் ச ஹநிஷ்யதி நிர் பயாத் பவிஷ் யாமோ வயம் ராஜன் ந சம்சய -42-
ரங்கம் விமானம் ஆதாய ராக்ஷ சேந்த்ரோ விபீஷண -ஆகமிஷ்யாதி ராஜேந்திர சத்யம் அஸ்மா பிரீரிதம்-43-
ச த்வம் கச்ச மஹா பாக ராஜ்யம் தர்மனே பாலய துப்யம் நிவேதியிஷ்யாமோ ராக்ஷ சேந்த்ர சமா கதே -44-
ஆகவே நீ தவம் செய்ய வேண்டாம் -நாட்டில் சென்று ஆட்சி செய்வாய் -விபீஷணன் வரும் பொழுது உனக்கு தெரிவிப்போம் என்றார்கள் –

இத் யுக்தோ முனிபி ராஜா தர்மவர்மா மஹா முநே காவேரியா தக்ஷிண தீரே ஸ்வாம் புரீம் நிசுளாம் யயவ்-45-
மகேஸ்வரன் நாரதர் இடம் கூறத் தொடங்கினார் -தென்கரையில் உள்ள இடத்தை நிசுளாபுரி -என்று மாற்றினான் –
அத காலேந தேவேந ராம ரூபேண ராவணம் ஹத்வா விபீஷணச் சைவ லங்கா ராஜ்யே அபி ஷேசித—46–
அயோத்யாதிபதி ராமோ யஜ்ஞசாம்ச ஸமுத்பவம் -ஆத்மாநம் யஷ்டுமாரேபே ஹயமேதன கர்மணா -47-
தர்மவர்மா சமாஹூதோ யஜ்ஞார்த்தம் யஜ்ஞமூர்த்திநா -அயோத்யாம் ஆகமத் தஸ்ய நகரீம் கீர்த்தி வர்த்தி நீம் -48-
அஸ்வமேத யாகம் செய்து அருளும் ஸ்ரீ ராமனால் அழைக்கப்பட்டு தர்மவர்மன் மீண்டும் அயோத்யைக்கு சென்றான் –
நிவ்ருத்த மாத்ரே சத்ரே து ராம மா மந்தர்யா ஸத்வர -யத் கிஞ்சித் உபவிஸ்ய ஸ்வம் ராஜ்யமேவாப்ய வர்த்ததே -49-
ஸத்க்ருத சர்வ சன்மானை விஸ்ருஷ்டச் ச மஹாத்மநா நிசுளா மக மத்ரம் யாம் நகரீம் சோள பூபதி -50-
விபீஷணஸ்ய சன்மானம் கர்த்தும் சர்வ குணோத்தாரம் தேவஸ்ய உத்சவ சாமக்ரீ பூஜோ கரணாநீ ச -51-
சில்பி நச் சாஸ்த்ர நிபுணான் ப்ராஹ்மணாம்ச் ச தபஸ்விநி சர்வம் சமுதிதம் க்ருத்வா லங்கேந்திர ப்ரத்யபாலயத் -52-
அத மீநரவவ் மாஸே வசந்த்ரது குணான்விதே -ப்ரஜாபத்யே ச நக்ஷத்ரே பத்ராயாம் மந்த வாஸரே –53-
உஷ காலே சுபே லக்நே ராமேணாக்லிஷ்ட கர்மணா இஷ்வா கூணாம் குலதனம் ஆத்மந அப்ய கீதம் ததா -54-
ஸ்ரீ மத் ரங்கம் மஹத் தாம சத் விஜம் ச பரிச்சதம் தத்தம் ராக்ஷஸ ராஜாய ப்ரியாய ப்ரிய காரினோ-55-
மீன -பங்குனி மாதம் -சனிக் கிழமை -கிருத்திகை -வசந்த ருது -காலையில் குல தனம் -பிரியத்துடன் விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ராமன் வழங்கினான் –
விபீஷண அபி ராமாய ப்ரணிபத்ய மஹாத்மாந-சிரஸ் யாதாய தத்தாம ச சிவைஸ் ஸஹ ராக்ஷஸ -56-
ச லங்காபி முகஸ் தூர்ணம் ப்ரயயவ் ப்ரீத மானஸ நபோ மத்ய கதே ஸூர்யே சந்த்ர புஷ்கரணி தடே -57-
அனந்த பீடே ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸ்தாப யாமாஸ ராக்ஷஸ ஆஸூதோ தர்ம வர்மா ச ப்ராஹ்மனை தத் ஷனேந வை -58-
முனிவர்கள் தர்ம வர்மாவுக்கு அறிவிக்க அவனும் விரைந்தான் –
ராஜ்ஞா ச முனிபிஸ்சைவ சத்க்ருதோ ராக்ஷஸேஸ்வர -தேவச்ச பூஜிதோ விப்ரை பூ புஜா ராக்ஷஸேன ச -59-
சேதே குருகதே லக்நே ரோஹிண்யாம் மாசி பல்குனி சவ்ரி வாரே ச காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸூ ப்ரதிஷ்டிதம் -60-
புவவ் பூத்யை பூபுஜாம் பூ ஸூ ராணாம் திவோ குப்த்யை ச்ரேயஸே தேவதானம்
ஸ்ரேயை ராஜ்ஞாம் சோளவம் சோத்பவாநாம் ஸ்ரீ மத் ரங்கம் ஸஹ்ய ஜாமா ஜகாம-61-
பங்குனி மாதம் சுக்ல பக்ஷம் ரோஹிணி நக்ஷத்ரம் ஞாயிற்றுக் கிழமை சுப லக்கினம் -பூமியின் நன்மைக்காகவும் -அரசர்களின் நலனுக்காகவும் –
அந்தணர்கள் ஸ்வர்கம் -தேவர்கள் செழுமைக்கும் சோழ அரசர் பரம்பரை விருத்திக்கும் திருக் காவேரி கறியில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் பிரதிஷ்டை செய்யப் பட்டது –

எட்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

————————————————

அத்யாயம் -9-விபீஷணன் புறப்படுதல் –

ததோ விபீஷனோ ராஜா சந்த்ர புஷ்கரணீ ஜலே ஸ்நாத்வா து மூல மந்தரேண தேவான் சந்தர்ப்ய வாரிணா -1-
காவேரீ தோயம் அமலம் ஆதாய மணி ஸந்நிபம் கல்ஹார உத்பல பத்மாநி புண்யாம் ச துளஸீம் அபி -2-
புன்னாக சம்பக அசோக பாடலீ பகுளாநி ச உபாதாய யதா சாஸ்திரம் அர்ச்சயாமாச கேசவம் –3-
அஷ்டாங்க விதி நிஷ்ட்வா தம் ததஸ் துஷ்டாவ ராக்ஷஸ தேவ சாஸ்த்ர புராணோக்தை ஸ்தோத்ரை ஸ்துத்யம் ஜகாத் பதில் -4-
தர்ம வர்மோ பநீதைச்ச போகைருச்ச அவசைரபி ஸ்தோத்ர பாடைச் ச விப்ராணாம் து தோஷ புருஷோத்தம –5-
ததோ வீபீஷணம் ராஜா தர்ம வர்மா க்ருதாஜ்ஞலி யயாசே கதி சித்காலாநிஹை வாஸதாம் பவாநிதி -6-
ஸ்வோ தேவஸ் யோத்சவோ பாவீ மஹான் இஷ்வா குணா -ததர்த்தம் கம்யதே லங்கா க்ஷிப்ரம் இத்யாஹ ராக்ஷஸ -7-
இஹ உத்சவ அபி பவிதேத் யாஹ ராஜா வீபீஷணம் தத் இத் யுக்தஸ் ததா சக்ரே சர்வம் அப் யவ்த்சைவம் விதிம் -8-
தர்ம வர்மா வேண்டுகோள் படி இங்கேயே இருந்து உத்சவம் பண்ண விபீஷணன் சம்மதித்தான் –
விப்ரைர் விபீஷனோ ராஜா விதி சிஷ்யைச் ச பஞ்சபி -உத்சவம் விதிவத் சக்ரே சம்பதா தர்ம வர்மண-9-
அத்யந்த அபி நவை த்ரவ்யை ஹவிர்பி ஸ்வாது பிஸ்ததா -அலங்காரைச் ச விவிதைர் அர்ச்சிதோ விபு ரீஸ்வர -10-
விபீஷணச்ச ஸூப்ரதிஸ் ஸத்காரை தர்மவர்மண அன்னசாலாச் ச விவிதா பானசாலாச் ச பூபதி உத்ஸவார்த்தம் ச மேதாநாம் சக்ரே ராஜா ந்ருணாம் முநே –11-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே புன்னாக தரு ஸோபிதே மண்டபே சோழ சிம்ஹஸ்ய ப்ரவ்ருத்தோ தேவதோத்சவ -12-
நவாஹம் உத்சவம் க்ருத்வா ராஜாயாம் நவமேஹி நி-சக்ரிரே அவப்ருத ஸ்நாநம் விஷ்ணு பக்தா விமத்சரா—13-
தத்ரத்யா ப்ராஹ்மணா சர்வம் தர்ப்பிதா தர்ம வர்மணா அன்ன பாநைச் ச வாசோபி தஷிணாபி ததைவ ச -14-
அர்த்த மாசோ ஷித தத்ர ஸத்க்ருதோ தர்ம வர்மணா மைத்ரே மித்ரோ தயாத் பூர்வம் பிரசஸ்தே ராக்ஷஸேஸ்வரே–15-
தர்ம வர்மணமா மந்த்ர்யா தத்ரத்யாம் ப்ராஹ்மணா நபி விமானமைச் சதாதாதும் சிரஸா ராக்ஷஸ ஸ்வயம் -16-

நாசகத் ரங்கம் உத்தர்த்தும் அபி சர்வ ப்ரயத்நத-நிஷ் ப்ரயத்நதம் தத ராஜா நிஷ்சாத ஸூ துக்கித-17-
தமஸ்ரு பூர்ண வதனம் பதிதம் பாத மூலயோ உத்தி தோத்திஷ்ட வத்ஸேதி விஷ்ணு ராஹ வீபீஷணம் -18-
அயம் மநோ ஹரோ தேச பரிதஸ் ஸஹ்ய கன்யயா சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸேயம் பாவநி பாப நாசி நீ-19-
அயம் ச பக்திமான் ராஜா தர்ம வர்மா சதா மயி இமே ச முநய புண்யா வசந்த்யத்ர விகல்மஷா -20-
அத்ரைவ வஸ்தும் இச்சாமி கச்ச லங்காம் விபீஷண -21-
புரா வ்ருத்தமித்தம் ச அத்ர ஸ்ரோதும் அர்ஹஸி ராக்ஷஸ விந்திய பாதே மஹா நத்ய சர்வா சமுதிதா புரா -22-
தத்ர கந்தர்வ ஆகச் சதி விச்வாவ ஸூரிதி ஸ்ருத ச ப்ரணாம் அஞ்சலிம் க்ருத்வா தக்ஷிணாம் திசை மாஸ்தித-23-
ததோ விவாத சம்பூதோ நதீ நாம் தத்ர ராக்ஷஸ மம பிரணாமம கரோத் ம மாயமிதி வை மித -24-
விந்திய மலை அடிவாரம் -நதிகள் சேரும் இடம் -விச்வா வஸூ கந்தர்வன் -அங்கு இருந்து தென் திசை பார்த்து கை கூப்பி -எல்லா நதிகளும்
என்னையே வணங்கினான் -என்று போட்டி போட்ட பூர்வ விருந்தாந்தம் ஒன்றை விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் கூறினான் –
சமுத்திரம் தக்ஷிணம் கத்வா ச கந்தர்வ பதி ப்ரபோ ப்ராபோகயத் பத்ம நாபம் நபஸ்யே மாசி சம்யத–25-
அயனே சோத்தரே ப்ராப்தே நிவ்ருத்தச் ச உத்தராம் -திசாம் புன பிராணம மகரோன் நதீ நாம் தத்ர காயக -26-
த்வயா நமஸ்க்ருதம் கஸ்யா இத் யுக்தே யாதிகா அதர வ தஸ்யை க்ருத ப்ரணாம அஸாவித் யுக்த்வா ப்ரயயவ் ச ச -27-
ஆதிக்யம் ப்ரதி ஸர்வாசாம் தாஸாம் வாதோ மஹான் அபூத் -ந அஹம் இதி ஏவ நத்ய தத் ஷணேந விசஸ்ரமு -28-
கங்கா யாச்சாபி காவேரியா ந விஸ்ராந்தி ததா பவத் வாதாச் ச ஸூ மஹா நா ஸீத் அன்யோன்ய ஆதிக்ய காரனாத்-29-
சதனம் ப்ரஹ்மணோ கத்வா ப்ருச்சதாம் பரமேஷ்டி நம் கங்காதிகா ந சந்தேக இதி உவாச பிரஜாபதி -30-
இத்யுக்த்வா துக்கிதா சைவ காவேரீ ஸஹ்ய பர்வதே தபஸா தோஷ யாமாஸ ப்ரஹ்மணம் ராக்ஷஸாதிப -31-
கங்கா ஆதிக்யம் அபீப்ய சந்தீ சிர காலம் சரித்வார தஸ்யை வரம் ததவ் ப்ரஹ்மா கங்கா சாம்யம் மஹா மதே -32-
ஆதிக்யம் ந மயா தாதும் சக்யம் இதி ஏவ ச அப்ரவீத் சார க்ஷேத்ரே து காவேரீ சம்ஸ் தாப்யா பிரதி மாம் மம -33-
கங்கையை காட்டிலும் அடர்ந்த நிலையை நான்முகன் அளிக்க மறுத்து விட சாரக்ஷேத்ரம் திருச் சேறையில்–எனது அர்ச்சா விக்ரஹம் ப்ரதிஷ்டை செய்தாள்-
சிரம் ஆராத்யா மாச வரோ தத் தஸ் ததா மயா ஸா ஸ்துத்வா ப்ரணீபத்யாஹ காவேரீ மாம் சரித்வரா -34-
தேவ த்வத் அங்க்ரிம் சம்பந்தா கங்காம் மத்த அதிரிஸ்யதே -கங்கா சாம்யம் மயா லப்தம் ஆதிக்யம் ந கதஞ்சன -35-
தஸ்யை வரம் ஆதாத்தத்ர காவேரியை கமலேக்ஷண மத் சம்பந்தோத்பவம் தஸ்யா மஹாத்ம்யம் கேந ஸாத்யதே ததாபி மத் ப்ரஸாதேன கங்காய அதிகா பவ-36-
மத் சம்பந்தாய காவேரீ த்வன் மத்யே தாம மா மகம் -ஆகமிஷ்யதி ரங்காக்யம் யத்ர நித்யம் வசாம் யஹம் -37-
நித்ய வாஸம் கரிஷ்யாமி த்வன் மத்யே சரிதாம் வரே கங்காய ஆதிகா பூயா நித்ய யோகான் மயா ஸஹ -38-
நித்ய சம்பந்தத்தால் கங்கையில் புனிதமாய் காவேரி ஆவாய் -என்று அருளினேன் –

பிரதிஜ்ஞாதம் மயா பூர்வம் இத்தம் ராக்ஷஸ புங்கவ தவாபி முகமே வாத்ர சயிஷ்யே அஹம் விபீஷண -39-
கச்ச லங்கா மயா தத்தாம் புங்ஷ்வ ராஜ்யம் அகண்டகம் -40-
ஆகையால் நான் இங்கேயே தெற்கு நோக்கி உன்னை கடாஷித்திக் கொண்டே நித்ய வாஸம் செய்வேன் -ணீ இலங்கையில் நிம்மதியாக ஆட்சி செய் –
இத்யுக்தோ தேவதேந ரங்க தாம்நா விபீஷண பாதயோ பிரணிபத்யாஹ ப்ராஞ்சலி ப்ரஸ்ரயான்வித –41-
யத்யயம் வ்யவசாயஸ்தே தேவ தேவ ஜகத் பதே அஹம் அபி அத்ர வத்ஸ் யாமி ந த்வம் உத்ஸ்ரஷ்டும் உத்சஹே -42-
கர்ம பூமவ் மநுஷ்யானாம் ஹிதாய அர்ச்சித்மநா மயா ஆவிர் பூதம் அதஸ் தேஷாம் கரிஷ்யாமி ஹிதம் மயா -43-
ந த்வயா ஸஹ வஸ்த்வயம் மனுஷ்யை ராக்ஷஸாதிப தவ தத்தம் ச ராமேண லங்கா ராஜ்யம் விபீஷண -44-
ஆயுச்ச பரமம் தத்தம் ஐஸ்வர்யம் அதுலம் புவி அவசாநே அஸ்ய கல்பஸ்ய மயா ஸஹ விபீஷண –45–
உபேஷ்யசி ப்ரஹ்ம லோகம் புனர் லங்காம் ஸமேஷ்யஸி த்வி பரார்த்த அவசாநே த்வம் மயா ஸஹ விபீஷண ப்ரயாஸ்யசி பரம் லோகம் சர்வ பிரளய வர்ஜிதம் -46-
ஆயுர் ஆரோக்யம் ஐஸ்வர்யம் அந்யத் சர்வம் ச மே ப்ரபோ தத்தம் ராமேண தேவேந முக்தி சம்பிரார்த்திதா மயா -47-
ததர்த்தம் ரங்க தாமை தத்தத் தமேவ தயாளுநா முச்யதே கதமே தஸ்மாத் சம்சாராத் தத்வ தஸ்வ மே -48-
பால யந்தோ மம ஏவ ஆஜ்ஞாம் விபீஷண முமுஷவ யோகார்த்த நச்ச புருஷா போகிநோ யே ஸூராஸ ரா -49-
யஜ்ஜேந தபஸா தாநைர் அந்யைச் ச சுப கர்மபி மமைவ க்ரியதே ப்ரீதிர் மத் ஆஜ்ஞாம் அநு பாலய-50-
ராஜ்யம் குருஷ்வ தர்மேண மதர்த்தம் மாம் அநுஸ்பரந் மா பவாத்மா த்வதீ யாச்ச தேச மேதம் வ்ரஜம் து வை -51-
மாம் ஏவ அநுஸ்மர சதா த்வாம் அஹம் சம்ஸ்ராமி ச உபாயம் அபவர்க்கஸ்ய ரஹஸ்யம் அபி மே ச்ருணு -52-
சர்வ கர்மாணி ஸந்த்யஜ்ய சர்வ கர்ம பலாநி ச சரணம் மாம் பிரபத் யஸ்வ சர்வ பந்த விமுக்தயே -53-
இத் யுக்தோ ரங்க நாதேந லங்கா நாத அபி நாரத ப்ரணம்ய தேவம் பஹூச பிரயயவ் ஸ்வாம் புரீம் ப்ரதி -54-
கதே விபீஷனே ப்ரஹ்மன் தர்ம வர்மா சயு த்விஜை சம்யுக் விதானம் கரோத் யத்யத் கர்தவ்யம் அத்ர வை -55-
ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம நாரத கல்பாந்தஸ் தாயி ஸம்பூதம் த்ருச்யதே அத்யாபி மாநவை -56-

ஒன்பதாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

——————————————–

அத்யாயம் -ஒன்பது தீர்த்தங்களின் பிரபாவம் –

ஸ்ரீ ரெங்கஸ்ய விமானஸ்ய பரிதோ யோஜந த்வயே க்ஷேத்ரே நிவாஸ நாம் பும்ஸாம் பாதகம் ந ஏவ வித்யதே -1-
ஸ்ரீ ரெங்க யாத்ரா ஸ்ரீ ரெங்க தீரயாச சைவ நாரத உத்தாரயதி சம்சாரான் நித்ய வாஸஸ்து கிம் புன -2-
சந்த்ர புஷ்கரணீ யத்ர ஸரஸீ பாப நாசிநீ தத்ர ஸ்நானம் மநுஷ்யானாம் சர்வோரிஷ்ட நிவாரணம் -3-
புரா காஸ்யப சாபேந நிஸ் தேஜஸ்க க்ருதோ விது தத் சேவயா மஹத் தேஜ ப்ரத்ய பத்யத நாரத -4-
ப்ரச்சாயச் ச ச கந்திச் ச புன்னாகஸ் தத்ர திஷ்டதி புரா சந்த்ர மசா ராஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டாப்ய விவர்த்தித-5-
தம் த்ருஷ்ட்வா முச்யதே பாபைஸ் ஸ்புருஷ்ட்வா லஷ்மீம் அவாப்நுயாத் ஜ்ஞானவான் ஸ்யாத்தம் ஆஸ்லிஷ்ய தஸ்மாத் தம் அபிவாதயே -6-
தத் சாயாயாம் க்ருதம் தானம் ஜெப ஹோமம் ஸூரார்ச்சனம் பித்ரூணாம் பிண்ட தானம் ச மஹதஷய்யம் உச்யதே -7-
பாரசர்யோ மஹா தேஜா தத்ர ஆஸ்தே முனி சத்தம புஷ்கர புஷ்கராஷாச் ச குமுத காம ஏவ ச -8-
விஷ்ணு பாரிஷாதா ஹி ஏதே தீர்த்தம் ரஷந்தி ஸர்வதா வாஸூ தேவேதி தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே-9-
வேத வியாசர் அந்த புன்னை மரத்தில் நித்ய வாஸம் -புஷ்கரர் போன்ற மஹா விஷ்ணு பரிகரங்கள் அத்தை ரக்ஷணம் –
செய்கிறார்கள் – இன்றும் தீர்த்த கரை வாஸூ தேவன் சந்நிதி உண்டே –
கண நாதம் நமஸ் க்ருத்ய ஸ்நாத்வா சம்ய யதாவிதி கீர்த்தயித்வா வாஸூ தேவம் மந்த்ரமே நமுதா ஹரேத் -10-
அசேஷ ஜகத் ஆதார சங்க சக்ர கதாதர அநுஜ்ஞாம் தேஹி மே தேவ யுஷ்மத் தீர்த்த நிஷேவனே-11-
இத் யுக்த்வா மூல மந்த்ரேண ஸூக்தேந புருஷஷ்ய வா -ஸ்நாத்வா சந்தர்ப்பயேத் தேவம் வாஸூ தேவேதி நாமத-12-
ரிஷிம் சந்த்ர மசம் தேவம் கணநாம் ததைவ ச தத் யாச்ச சக்திதோ தாநம் சர்வ பாபாபநுத்யதே-13-
திலதானம் விசேஷேண தஸ்மிந் தேசே பிரசஸ்யதே தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் ச சர்வ பாபாபநோதனம் -14-
புரஸ்தாத் தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய பில்வ தீர்த்தம் மஹா முநே க்ருதாபசாரோ தேவஸ்ய புரா வைரோச நேர்மகே -15-
சந்த்ர புஷ்கரணி எதிரில் பில்வ தீர்த்தம் -இதுவே குணசீலம் -க்ஷேத்ரம் –
உசநா கில தர்சாந்த்யை தத்ர தேபே மஹத்தப பில்வச்ச ஸ்தாபிதஸ் தத்ர ஸ்ரீ கரஸ் ச ச தர்ச நாத் –16-
சுக்ராச்சாரியார் ஸ்ரீ வாமனன் இடம் செய்த அபசாரம் தீர தாபம் இருந்து இந்த பில்வ மரம் நட்டார் –
தத்ரர்ஷி பார்க்கவோ ஜ்ஜேயோ தேவதாம் ச கவிஸ் ஸ்வயம் ஸ்ரீ நிவாஸேதீ தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே -17
பில்வ தீர்த்த ரிஷி பரசு ராமர் -சுக்ராச்சாரியார் தேவதை –இங்கு சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீ நிவாஸன் –
குமுதோ கண நாதச் ச தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரக்ஷகவ் தத்ராபி ரஜதம் தேயம் ஹிரண்யம் ச விசேஷத -18-
அஸஹ்ய அநப சாராம்ச் ச ஷமதே தத்ர கேசவ தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் ப்ரஹ்ம ஹத்யா பதோஷம் -19-

ஆக் நேப்யாம் திசி தீர் தஸ்ய ஜம்பூஸ் திஷ்டதி மா மக -அஸாச் சாஸ்த்ராண் யஹம் பூர்வம் ஆஜ்ஞாய பரமேஷ்டிந-20-
ஆக்நேயா திசையில் -ஜம்பு தீர்த்தம் -திருவானைக் கோயில் –மோஹ சாஸ்திரம் -சைவ ஆகமங்களை சிவா பெருமான் இயற்றினான் –
பிராணம்ய தத்ர தத் சாந்த்யை ப்ராதபம் தப உத்தமம் -அஹிர் புத்நீ நிஷிஸ் தத்ர தேவதாஹம் மஹேஸ்வர –21-
அந்த தீர்த்தத்தில் அஹிர் புத்நீ -ரிஷி -நானே தேவதை –
ஸூ நந்தோ கண நாதச் ச நாம தேவஸ்ய சாச்யுத-அன்னம் பிரதேயம் தத்ரைவ அச்யுத ப்ரீயதாம் இதி -22-
பக்த அபசாரம் அகிலம் சஹிதே தத்ர வை ஹரி -தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் அபி அன்ன தோஷ அபநோ தனம் -23-

ததோ தக்ஷிண தோ வ்ருஷ திஷ்டதி அஸ்வத்த உச் சீரித கத்வா அஹல்யாம் தபஸ் தத்ர தேபே தேவ சதக்ரது -24-
ரிஷிஸ்து கௌதமோ நாம தேவதா பல ஸூதந அனந்த நாம தேவஸ்ய தத்ர தீர்த்தே பிரசஸ்யதே -25-
நந்தஸ்ய தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரக்ஷகோ கணநாயக வஸ்திர தானம் விசேஷண ஹி அனந்த ப்ரீயதாம் இதி -26-
கன்யாதானம் ப்ரஸம்சந்தி பவேத் ப்ரீதயே அத்ர வை ஆகம்ய கமநாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விமுச்யதே -27-

ததோ தஷிணத பச்சாத் பலாச திஷ்டதி த்ரும குஹோ மம ஸூதஸ் தத்ர தபஸா சக்திம் ஆப்த வான் -28-
அஹிர் புத்னி ரிஷி தத்ர தேவதா ஷண்முகோ குஹ கோவிந்தேன ஹரேர் நாம பத்ரச்ச கண நாயக-29-
பலத்த தீர்த்தம் -இன்றைய ஜீய புரம் –
கவ் பிரதேயா விசேஷண கோவிந்த ப்ரீயதாம் இதி தத்ர ஸ்நானம் ச தாநம் ச சம்சர்க்க விநாசனம் -30-
ப்ரீ திஸ்யாம் திசி புன்னாகோ வித்யதே பாத போத்தம-கத்வா து க்ருதிகா பூர்வம் தத்ர தேவோ ஹிதாசன-31-
தத் தோஷ சாந்தயே தேபே தப பரம துச்சரம் -ருஷிர்மரீசி தத் ரோக்தோ தேவதா ஹவ்ய வாஹன–32-
ஸ்ரீ பதிர் நாம தேவஸ்ய ஸூ பத்ர தீர்த்த ரஷக க்ருதம் பிரதேயம் தத்ராபி ப்ரீனாதி ஸ்ரீ பதி ஸ்வயம் -33-

பரதார க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விசுத்யதி தத உத்தரத பச்சாத் பகுள த்ரும உச்ச்ரித-34-
ப்ருஹஸ்பதி ரிஷி தத்ர தேவதா நாம் புரோஹித தேவதா ச சஹஸ்ராஷோ நம விஷ்ணோச்ச மாதவ –35-
சண்டகோ கண நாதச்ச தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரஷக தத்ர வாச பிரதாத் த்வயம் ஆயுஷ அபி விருத்தயே -36-

தத்ர ஸ்நாத்வா நர சுத்யேத் கோவதாத் ஸ்த்ரீவதாத் அபி கதம்ப உத்தரே வ்ருஷ உத்தமோ நாம வை ஹரி -37-
கதம்ப மரம் -உத்தம கோயில் க்ஷேத்ரம் –
ஈஜேஹி ஜனகஸ் தத்ர ச தஸ்மாத் ரிஷி உச்யதே தேவதா பத்மயோநிச்ச கருடஸ் தீர்த்த ரஷக -38-
தத்ர ம்ருஷ்டம் பிரதாத்தவ்யம் அன்னம் ஆரோக்ய வ்ருத்தயே -பிரதி க்ருஹ க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாநவ விசுத்யதி -39-

தத உத்தர பூர்வம் ஆம்ரஸ் திஷ்டதி பாதப ரிஷி வசிஷ்ட தத் ரோக்தோ தேவதா ச திவாகர -40-
வடக்கே மா மரம் –லால்குடி பாதையில் தாளக்குடி -என்னும் இடம் –
ஹ்ருஷீ கேசேதி தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே விஷ்வக்ஸேநோ மஹா தேஜாஸ் தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரஷக -41-
பூமி தானம் ப்ரஸம்சந்தி தத்ர சாம்ராஜ்ய ஸித்தயே மாதா பித்ரு க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விசுத்யதி -42-

சர்வத்ரைர் வம்ருஷிம் தேவம் அதி தைவதம் கணாதிபம் -ப்ராஹ்மாணம் ஸூர்யம் இஷ்வாகும் ராகவம் ச வீபீஷணம் -43-
உத காஞ்சலிபி சம்யக் த்வாம் ச மாம் சைவ தர்ப்பயேத் ஜெப ஹோம அர்ச்சனம் தானம் ததா ப்ராஹ்மண தர்ப்பணம் -44-
தத் தன் நாம்நா ஹரே குர்யாத் தத் ப்ரீதிம் காசிஷம் வதேந் வாசயேத் ப்ராஹ்மணாம்ஸ் தத்ர தத் தத் ப்ரீத்யா சிக்ஷம் புன -45-
சர்வத்ரைவ காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கேசம் விசேஷத ஸ்நாந காலே ஜபேன் மந்த்ரம் ஸாம்ஸாகாஸூ சோதிதம்-46-
யத்யத் தீவ்ரம் துஷ்க்ருதம் யத் ச கிஞ்சித் சாரீரம் யன் மாநஸம் வாசிகம் வா சத்ய புநீஹி பய சாம்ருதேந கவரே கந்யே மம கர்ம யச்ச-47-
நாராயணீய சகாயம் த்ருஷ்டேயம் வேதஸா ஸ்வயம் ப்ரஸம்ஸா ஸஹ்ய கந்யாயா பும்ஸாம் பாபாப நுத்தயே -48-
அஷ்ட தீர்த்த சமீபே தாம் அஷ்ட வ்ருஷோப சோபிதாம் ஜூஷ்டாம் ச விஷ்ணு நா புண்யாம் சந்த்ர புஷ்கரிணீம் சுபாம் -49-
த்ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ததா ஸ்நாத்வா பீத்வா சம்ப்ரோஷ்ய புன கீர்த்தயித்வா ததா ஸ்ருத்வா முச்யதே சர்வ கில்பிஷை -50-
அந்யத்ராபி பிரதேஷூ யத்ர ருத்ர ஜலாசயே சந்த்ர புஷ்கரணீத் யுக்த்வா ஸ்நாத்வா தஸ்யார்த்த பாக்பவேத் -51-
ஏதேஷி சர்வ தீர்த்ததேஷூ ஏகாஹ் நோவ ப்ரதக்ஷிணாம் ஸ்நாத்வா ப்ரணம்ய ரங்கேசம் புநாநி தசா பூருனாந் -52-
ஏகாதச்யாம் உபோஷ்யைவ த்வாதஸ்யாம் ஸ்நாநம் ஆசரேத் தாரயே தாத்மநோ வம்ச்யான் சப்த சப்தஜ சப்த ச -53-

ஆவிர்பாவ ப்ரப்ருத்யே ததா கல்பாந்தம் விசேஷத ஏதத் ஸ்ரீ ரெங்க வ்ருத்தாந்த கச்சித் சம்யக் ச்ருதஸ் த்வயா –56-
கச்சித் வியவசிதச் சார்த்த சந்தேஹா விகதஸ் தவ -கச்சித் ஜ்ஞாதா பகவதோ வ்யாப்திர் விஷ்ணோர் மஹாத்மந -57-
நமோஸ்து தே மஹா தேவ க்ருதக்ருத்ய அஸ்மி சாம்ப்ரதம் சர்வஜ்ஞஸ் த்வம் தயாளுஸ் த்வம் தஸ்மாத் ஏதத் வயோதிதம் -58-
ஸ்ருதம் ஏதத் ஸேஷேண மமைகாக்ரேண சேதஸா ஸ்ரோதவ்யம் நாத்ய தஸ்தீஹ நமஸ் துப்யம் நமோ நம-59-
ய ஏதத் ரங்க மஹாத்ம்யம் வைஷ்ணாவேஷ்வபி தாஸ்யதி ச விஷ்ணு ப்ரீண யத்யாசு சர்வ காம பல ப்ரதம் -60-
ய ஏதத் கீர்த்தயேன் நித்யம் நர பர்வணி பர்வணி ஆப்தோர்யா மஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய பலம் ப்ராப்நோதி புஷ்கலம் – 61-
தஸ்மிந் நிதவ் விசேஷேண சந்திதவ் வா முரத்விஷ-வைஷ்ணவானாம் சமாஜே வா கீர்த்தயித்வா ஸூகீ பவேத் -62-

நாஸ்திகாய ந வக்த்வயம் ந அபாகவத சந்நிதவ் ந சாஸ்ரூஷவே வாக்யம் ந விஷ்ணும் ய அப்யசீ யதி –63-
ந ச சூத்ராய வக்த்வயம் த்வேவ தநகாங்ஷயா -நைவாலசாய -(நாலசாய-) பிரதம்பாய நாஸூயாயா விசேஷத –64-
ந வக்த்வயம் ந வக்த்வயம் ந வக்த்வயம் மஹா முநே –ஸ்ரோத்வயம் ச த்விஜ ஸ்ரேஷ்டாத் விஷ்ணு பக்தாத் விபச்சித -65-
ஜிதேந்த்ரியாத் ஜித க்ரோதாத் நிஸ் ப்ருஹாந் நிருபத்ரவாத் -ஸ்ருத் வைத்தும் ரங்க மஹாத்ம்யம் விஷ்ணு பக்தோ விமத்சர -66-
ஜித்வா க்ரோதம் ச காமம் ச விஷ்ணு மாப்நோதி சாஸ்வதம் -படன் ச்ருண்வன் ததா விப்ரோ விது நாம் அக்ரணீர் பவேத் -67-
ஷத்ரியோ லபதே ராஜ்யம் வைச்யச்ச தன சம்பத -சூத்ரோபி பகவத் பக்திம் யோதகோ விஜயா பவேத் -68-
கர்ப்பிணி ஜனயேத் புத்ரம் கந்யா விந்ததி சத்பதிம் -ச்ருண்வன் படன் லிகன் பிப்ரத் ரங்க மஹாத்ம்யம் உத்தமம் -69-
முக்த்வா சுபாசுபே யாதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -70-

பத்தாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
ஸ்ரீ மத் ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் சம்பூர்ணம் –

————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் –முதல் நான்கு அத்யாயங்கள் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 19, 2017

திருமந்த்ரார்த்தம் ஸ்ரீ ரெங்க பட்டணம் / ஸ்ரீ விஷ்ணு மந்த்ரார்த்தம் -திரு அனந்த(பத்மநாப) புரம் / ஸ்ரீ வாஸூதேவாயா மந்த்ரார்த்தம் ஸ்ரீ ரெங்கம் –
-வியாப்ய மந்த்ரார்த்தங்கள் மூன்றும் –
மூன்று முடி திருத்தி -முதல் நாள் –
ஆயில்யம் -ஸ்ரீ கமலா வல்லி தாயார் -திருவவதாரம் -3-நாள் ஜீயர் புரம் / -6-நாள் திரு உறையூர் சேர்த்தி /-9-நாள் பங்குனி உத்தரம் சேர்த்தி /
1323-1371-நம்பெருமாள் வெளியில் -இருந்த-48 -ஆண்டுகள் /

24-நாலு கால் மண்டபங்கள் -சுந்தர பாண்டியன் கைங்கர்யம் -துலா பாரம் தான் ஏறி -குறுநில மன்னர் இடம் சொத்து வாங்கி -துலா புருஷ மண்டபம் என்றே பெயர் இதற்கு –

சேர பாண்டியன் -சந்தன மண்டபம் இருக்கும் ஸிம்ஹாஸனம் / பூபால ராயன் – திவ்ய ஆஸ்தானத்தில் ஸிம்ஹாஸனம் பெயர் –

கோ சாலை இருந்ததால் கோ ரதம் பெயர் -செங்கமல வல்லி தாயார் சந்நிதி அருகில் –

சோழேந்திர சிம்மன் -பட்டர் காலம் -பரமபத நாதன் சந்நிதி அருகில் மண்டபம் –இவனே இரண்டாம் இராஜராஜன் -ஸ்ரீ ராமாயணம் திருவாயமொழி மதில்கள் /
-அவயபதேசனுக்கு அனந்தரம் வந்தவன் -என்பவர் –
-இரண்டாம் குலோத்துங்கன் -கிருமி கண்ட சோழன் -இவனே என்பர் -அவன் வயிற்றில் பிறந்த -சோழேந்திர சிம்மன் -அதே பெயரில் யானையும் சமர்ப்பித்தான் என்பர் –

– ஹோய்சாலர் -கண்ணனூர் -சமயபுரம் இப்பொழுது -கொங்கு நாடு சேர சோழ பாண்டிய தொண்டை மண்டலம் -அனைத்தையும் இங்கு இருந்து ஆண்டு
-சோழ மன்னர் உதவ வந்தவர் -1022 -1322 –வேணு கோபாலர் சந்நிதி -ஆயிரக்கால்மண்டபம் -தொடங்கி -பெருமாள் தேவன் மண்டபம் என்பவர் ஆரம்பித்து –

ஐந்து குழி மூன்று வாசல் -அர்த்த பஞ்சகம் தத்வ த்ரயம் -காட்ட –

விக்ரம சோழன் -அகலங்கன் பட்ட பெயர் -இதே பெயரில் சுற்று —முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் மகன் —

திருப் பூ மண்டபம் -திரு வேங்கடமுடையான் உருவப் படம் பின்பு உள்ள மண்டபம்
சேர குல வல்லி நாச்சியார் சந்நிதி -அர்ஜுனன் மண்டத்தில் பட ரூபம் -பீபி நாச்சியார் -ராமானுஜரும் எழுந்து அருளி உள்ளார் –
ராஜ மகேந்திரன் திரு வீதி -விஷ்வக்சேனர் –
பொன் மேய்ந்த பெருமாள் –ஹேம சந்தன ராஜன் –ஹரி -பெரிய திருவடி -அருகில் காலி உள் இன்றும் உண்டே -படை எடுப்பில் போய் விட்டது –
பெரிய திரு மண்டபம் தங்க கருடனும் எழுந்து அருளி பண்ணி -இதுவும் கலாப காலத்தில் போனதே –
சுந்தர பாண்டியன் -படிகம் -கிரீடம் இருந்து ராஜா சேவிக்க -அன்று இருந்து நியமனம் -கழற்றி பிடித்த கிரீடம் போலே பாண்டியன் கொண்டை-மூன்று பகுதி -பல கைங்கர்யம்
மூன்றாம் திரு சுற்று குலசேகரன் திரு சுற்று -த்வஜ ஸ்தம்பம் -பொன் வேய்ந்த கைங்கர்யம் -ஆயிரம் கால் மண்டபம் முடித்த கைங்கர்யமும் –
ரத்ன அங்கி -திரு ரத்ன மாணிக்க வைர திரு அபிஷேகம் -திரு அனந்த ஆழ்வானுக்கும் ரத்ன அங்கி -இப்படி பல –
அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம் த்வஜ ஸ்தம்பம் பொன் வேய்ந்து -அங்கு தானே பல்லாண்டு பாடுவார் -நம்பெருமாள் பாதுகாப்பாக திரும்பி எழுந்து அருளிய பின்பு –
மஞ்சள் குழி உத்சவம் -கடை முழுக்கு -மஞ்சன குழி -திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு ஆஸ்தானம் இன்று –
சரஸ்வதி பண்டாரம் -ஓலை சுவடி காத்து -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பார்த்து அறியும் படி -பொன் தேர் -சேய்தான் -அதுவும் களவு போனதே –

வேத ஸ்ருங்கம் –இரண்டு காவேரியே வேதம் -நான்கு கரைகள்-நான்கு புருஷார்த்தம் -தர்ம அர்த்த-வடக்கு – காம மோக்ஷம் -தெற்கு
-ஸ்ரீ ரெங்கம் ஒட்டி உள்ள -பகுதி தர்மம் மோக்ஷம் -அர்த்தம் காமம் விலகி –
ஸஹ்யாத்ரி- நாளம் காவேரி -கரணிகை போலே சேவை -அஷ்ட தீர்த்தம் -சுற்றி -நடுவில் சந்த்ர புஷ்கரணி –

உள் திரை பணியாளர் உள் திரை வீதி உத்தர வீதி –

கொம்பு அஞ்சு செடி அஞ்சு கொடி அஞ்சு -கறி அமுது / மூன்று கால -ஆறு கால தளிகை பெரிய அவசரம் மதியம் -செல்வர் சம்பா இரவில் செலவை சம்பா மருவி இரவில் படைப்பு /
பொங்கல் காலையில் -ரொட்டி வெண்ணெய் -சக்கரை பருப்பு-கும்மாயம் குழைய பண்ணி -பச்சை பால் -தோசை– சுக்கு வெல்லம் -புதிய நெய் –

தெப்ப உத்சவம் ஏற்பாடு கூர நாராயண ஜீயர் –
பிராணவார்த்தம் –முதல் ஆயிரம் -/ கண்ணி நுண் திருத் தாம்பு –நமஸ் சப்தார்த்தம் /மேலே மந்த்ர சேஷார்த்தம் / இயலுக்கு பிரதானம் இயற்பா
-700-அரையர் -தாளம் இசைத்து -கோடை மண்டபம் மேல் ஏறி திரு சேவை சாத்தி அருளுவான் -நாத முனிகள் காலத்தில் –
அரையருக்கும்-பட்டருக்கும் ப்ரஹ்ம ரதம் மரியாதை இன்றும் உண்டு /

சர்ப்ப கதி/ மஸ்தக கதி / கருட கதி / ஹம்ஸ கதி / ரிஷப கதி / சிம்ம கதி / கஜ கதி / வயாகரா கதி /அஷ்ட கதிகள்-ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் –
அத்யயன உத்சவம் -பெரிய திரு நாள் உத்சவம் முடிந்த அன்று ஸ்தம்ப -கொடி மரம் -அருகில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் திரு மஞ்சனம் உண்டே –
நன்றாக ரஷித்து நடத்து கொடுப்பவர் இவர் அன்றோ –

ராமானுஜர் ஏற்படுத்திய பத்து கொத்துக்கள் -விவரம் –
1– திருப்பதியார் –திவ்ய தேச வாசிகள் முதல் –கொத்து –வேறே திவ்ய தேசம் பிறந்து இங்கு வந்தவர்கள் -தர்ம வர்மா திருச் சுற்று –
உள் திரு வீதி சுத்தி பண்ணி -அமுது பாரை-/ விளக்கு ஏற்றி சமர்ப்பிப்பது -கஷாயம் பால் இரவில் சமர்ப்பிப்பது -/
இன்று -உத்தம நம்பியார் கைங்கர்யம் -மடப்பள்ளி அனைத்துக்கும் நிர்வாஹர் இவரே -விசேஷ மரியாதை கார்த்திகை அன்று இவருக்கு –
2–திருப் பணி செய்வார் -ஆயனர் கைங்கர்யம் -படிப்பு கைங்கர்யம் -பெருமைகளை படிப்பார் -திரு தாழ் வரை தாசர் –
(12000- பெயர் -பிள்ளை லோகாச்சார்யார் -திரு மேனி ரக்ஷணம் -தோழப்பர் கைங்கர்யம் நம்மாழ்வார் -அறிவோம் /)
ராஜ மஹேந்த்ரன் திரு வீதி சுத்தி -பண்ணும் கைங்கர்யம் -சேர்த்தே கொடுப்பார் -இந்திரியங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு சமர்ப்பிக்கவே -தான் -கைங்கர்யங்களில் வாசி இல்லையே /
சிரோபசாரம் -வசந்த உத்சவம் -/ ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் குடை பிடித்து -மதுரகவிகள் சாதிப்பது -எல்லை நடந்த -ஜம்பு க்ஷேத்ர -கந்தாடை ராமானுஜ முனி –
தெற்கு உத்தர விதி –நான்கு ஜீயர் கைங்கர்யம் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் -வேல் ஏந்திய பெருமாள் -மரியாதை உண்டு –/ ராயன் –உத்சவம் எழுந்து அருள வீதி சுத்தி பண்ணி –
/புராண படலம் வாசிப்பதும் இதுவும் வாசி இல்லாமல்
3–கொத்து –பாகவத நம்பிமார் -அர்ச்சக ஸ்வாமிகள் -பாஞ்ச ராத்ர ஏகாயான சாகை –/ தீர்த்தம் -சுவீகாரம் முதலில் கொள்வார் -இவர்கள் /
பூரி அர்ச்சகர் மாத்த -ஸ்ரீ கூர்மம் தூக்கி -திரு வனந்த புரம் இருந்து திருக்குறுங்குடி கொண்டு வந்தது போலே -அர்ச்சகர்களை விட்டுக் கொடாதவன் அன்றோ /
4–தோதவத்தி திரு மறையோர் -உள்ளூரார் கைங்கர்யம் –எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் பொழுது -சூட்டால் வியர்க்கும் அர்ச்சகர் -ஆலவட்டம் கைங்கர்யம்
-இளநீர் சேர்த்து -ஸ்ரீ சடகோபன் எழுந்து அருளி போவது இன்று தாயார் சந்நிதியில் மட்டும் பண்டாரிகள் -ஸ்ரீ பண்டார -/பெருமாள் சந்நிதியிலும் இருந்து இருப்பார்கள் –
தோதவத்தி தூய வஸ்திரம் என்றபடி / தாயார் -கஜ கதி /ஹம்ஸ கதி /-ஸ்ரீ சடகோபன் பண்டாரிகள் -எழுந்து
5–அரையர் -விண்ணப்பம் செய்வார் -வீணை -பாசுரம் -படி ஏற்றம் தாளம் கைங்கர்யம் -கொண்டாட்டம் -பெருமை -தாயார் ஆச்சார்யர் பெருமை கேட்டு
அல்லி கமலக் கண்ணன் கிழக்கு உத்தர வீதி அரையர் தங்க வைத்தார் –
6–திருக் கரக கையர் -தீர்த்தம் கைங்கர்யம் – திருவரங்க வள்ளலார் / மாலை கொடுக்கும் கைங்கர்யம் -ஆண்டாள் அருள் மாரி -பாதுகாத்து சமயத்தில் கொடுப்பது
ஆண்டாள் ஊசி –பரி பாஷை –ச உச்சிஷ்டஞ் பலாக்ருதம் -காட்டினாள் அன்றோ / மாலை கத்தரிக்க துரட்டு கத்தி அருள் மாரி /
7-சேனா நாத ப்ரஹ்ம நாயர் -ஸ்தானத்தார் -தழை இடுவார் கைங்கர்யம் -குடை எடுத்து -யானை வாஹனம் பின் அமர்ந்து -தளிகை நெய் சேர்த்து -அருளப்பாடு கைங்கர்யம் –
8– பட்டாள் கொத்து பெரிய கோயில் நம்பி இடம் இருந்து -பிரித்து -வேத விண்ணப்பம் –புராண படலம் -பட்டர் -ஸ்ரீ பாஷ்ய -ஸ்தோத்ர -நித்ய விண்ணப்பம்
சாக அத்தியாயிகள் -கருட வாஹன பண்டிதர் -ஆழ்வான்-அம்மாள் -/ப்ரஹ்ம ரதம் -பட்டருக்கு உண்டு / அமுதனார் அரையர் -இவர்களுக்கும் உண்டு /
இயல் சேவை –அமுதனார் -அன்று /இன்று இல்லையே -/ ஸ்ரீ பாஷ்யம் -பிற் பட்டவர்கள் சேர்த்து -கத்ய த்ரயம் / பஞ்சாங்கம் -படலம் /
9–ஆர்யா பட்டர் -காவல் காரர்கள் -புறப்பாடு காவல் / குலோத்துங்க சோழன் –சமஸ்தானம் சேர சோழ பாண்டியர் சமர்ப்பிக்க
உதக தாரா புரஸ்தமாக -தன் அப்பா செய்தது தப்பு என்று -முத்திரை ராஜ -மீன் வில் புலி மூன்றும் சேர்த்து -காவல் காப்பார் /அதையே ராமானுஜர் ஒத்து கொண்டு –
10–தாச நம்பி கொத்து –இதை பத்தாக பிரித்து -பத்துக்குள் பத்து –புண்டரீக தாசர் கைங்கர்யம் –/ தானே முதல் கொத்தில் சேர்ந்து –
தர்ம வர்மா சுத்தி -அமுது படி பார்க்க வேண்டியது -தேவ பெருமாள் குறட்டி அடியில் அமர்ந்து – இன்றும் அமுது படி பாரை அருகில் உண்டு /
ஏகாங்கிகள்-ஒரே வஸ்திரம் -தங்க பிரம்பு வெள்ளி பிரம்பு கரும்பு பிரம்பு –விரக்தர்களை நியமித்து / சாத்தாத பத்து வர்க்கம் /
கதவை திறப்பது திரை வாங்குவது /தாச நம்பி புஷ்ப்ப கைங்கர்யம் / மலர் தூவும் கைங்கர்யம் / மண்டப அலங்காரம் தட்டி கட்டும் கைங்கர்யம் கொண்டாட்டம் /
மரக்கால் அளப்பான்-7-உத்சவம் நெல் அளக்கும் உத்சவம் /தேவ தாசிகளை எம்பெருமானார் அடியார் பெயர் ஆடி உகப்பிக்க /
சில்ப ஆச்சாரிகள் தச்சன் வரணம் பூச -திரு ஆபரண பொன் கொல்லன் -ஈயம் பூசுவது போல்வன /தையல் காரன் -வாஹனம் அலங்காரம் –ஈரம் கொல்லி-கைங்கர்யம்
மண் பாத்திரம் சேதுபவன் / தெப்பக்காரன் -தீவு -வெளியில் இருந்து தானே உள்ளே சாமான்கள் வர வேன்டும் முன் காலம் /வாத்ய வகைகள் –

1311—மாலிக் கபூர் –தங்கம் கொள்ளை அடிக்க -துலுக்க நாச்சியார் -ஹேம சந்தன ராஜா ஹரி -கருடன் -ஓடம் வைத்து சேர்த்த தங்கம்
1319–குரூஸ் கான் -இவனும் தங்கத்துக்காக
1323–உலூக்கான் -12000-ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் –நம் பெருமாளும் ஸ்ரீ ரெங்கம் விட்டு போகும் படி -48-வருஷங்கள் -உத்சவம் நடந்து இருந்தது போலவே வைத்து
-திரு ஆராதனம் பண்ணி கொண்டு இருப்பது போலே -நாடகம் –அயோத்தி மா நகரம் கூட சென்றதே பெருமாள் பின்னால் -ஏகாந்தமாக கொண்டு போக வேண்டுமே
-1371-கோப்பண்ணன் மூலம் திரும்பி -விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் -கைங்கர்யம்-
சுரதானி-துலுக்க பெண் -சித்ர ரூபம் பிரதிஷ்டை -ரொட்டி வெண்ணெய் அமுது செய்து -ராஜ மஹேந்த்ரன் கைங்கர்யம் இரண்டு கிராமம் எழுதி வைத்து –
இசை அறியும் பெருமாள் கூட்டத்தார் -அரையர் –வடக்கத்தி நாட்டியம் ஆடி இசை பாடி அழைத்து வந்ததால் –
திருவரங்க மாளிகையார் -உத்தம நம்பி -48-வருஷம் இங்கேயே இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் ரக்ஷணம் —இவரே இன்று யாக பேரர்-

சந்த்ர புஷ்கரணி -அஷ்ட திக்குகளிலும் அஷ்ட தீர்த்தங்கள் –
1–பில்வ – தீர்த்தம் கிழக்கே -மூன்றாம் நாள் -/ ஸ்ரீ நிவாஸன் பெருமாள் இங்கு -ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷம்
2–தென் கிழக்கு -ஜம்பு தீர்த்தம் -அச்சுதன் -இங்கு பெருமாள் எழுந்து அருளுவது இல்லை -சிவன் தாபம் இருந்து மோஹ சாஸ்திரம் -பிராயச்சித்தம் இங்கு
அன்ன தோஷம் விலகும்
3–நேர் தெற்கே அஸ்வத்த தீரம் -பங்குனி -8-நாள் குதிரை வாஹனம் -அனந்தன் பெருமாள் -இந்திரனுக்காக யாகம் -அகல்யை -இந்திரன் தோஷம் -வியபிசார தோஷம்
4–பலாச தீர்த்தம் தென் மேற்கே -சுப்ரமணியன் வேலை -கோவிந்தன் -சம்சர்க்க கூடா சேர்க்கை தோஷசும் போக்க
5–புன்னாக -மேற்கே மேலூர் போகும் வழீ -3-நாள் -ஸ்ரீ பதி -அக்னி கிருத்திகா நக்ஷத்ரம் தப்பாக -சாபம் போக்க -பர ஸ்த்ரீ கமான தோஷம்
6–வட மேற்கே புன்னாக -வருஷம் மாதவன் கோ வதம் ஸ்த்ரீ வதம் தோஷம் போக்கும்
7–கடம்ப தீர்த்தம் உத்தமர் -மாசி -5-நாள் எழுந்து -தானம் வாங்கிய தோக்ஷம்
8–ஆமர தீர்த்தம் ரிஷீகேசன் -மாதா பிதா குறை பித்ரு தோஷம் போக்கும் –

சகாப்தம் வருஷ கணக்கு –78-கூட்டி ஆங்கில வருஷம் -கணக்கு கொள்ள வேன்டும் /
தூப்பில் பிள்ளை -சத்ய மங்கலம்-எழுந்து அருளி -சுருதி பிரகாசிகை ரக்ஷணம் -/-28-ஸ்தோத்ர கிரந்தங்கள் அருளிச் செய்து -/
102–வைகாசி -17–1371-நம் பெருமாள் / கார்த்திகை -தேசிகன் பரம பதம் -நம்பெருமாள் எழுந்து அருளிய பின்பே
-ராஜ கண்ட கோபாலன் -மன்னார் குடி நம்பெருமாள் பெயர் சூட்டி -ஈரம் கொல்லி மூலமாக
-12-வருஷங்கள் ஆனபின்பே உத்சவங்கள் ஆரம்பித்தன -/
உத்தம நம்பி -பெரிய நம்பி வம்சார் இடம் ஸமாச்ரயணம் -/ஹரிகரன் புக்கர் -விருப்பண்ண உடையார் -சுதர்ச பெருமாள் கோயில் -சக்கரத் தாழ்வார் -புனர் நிர்மாணம்
உக்ரம் -சமன்வயப்படும் -/ வினை தீர்த்த படியாலும் சாம்யம் -இருவரும் /-புருஷோத்தமன் -அமுதனார் திரு வாதாரன பெருமாள் -இங்கே சேவை /

சக வருஷம் —1347 –78 -கூட்டி–1425- -பல்லவ ராயன் -மடம்–மா முனிகள் -43-திரு நக்ஷத்ரம் கோயிலுக்கு எழுந்து அருளும் பொழுது
உத்தம நம்பி குமாரர் அபசாரம் பட -பெரிய பெருமாள் ஸ்வப்னத்தில் -திரு அனந்த ஆழ்வானாக சேவை சாதித்து -தானான தன்மை காட்டி அருளி –
வரத நாராயண குரு -அண்ணன் ஸ்வாமிகள் -திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்து –முதலி ஆண்டான் மரியாதை -ஸ்ரீ பண்டாரத்தில் கலாப காலத்தில் -/
விஜய நகரம் இருக்கிறார்கள் -கேள்விப்பட்டு -மீண்டும் மரியாதை -சமர்ப்பித்து -அண்ணன் சந்நிதியிலும் நித்ய பிரபந்த சேவை -நியமித்து -/
ஆண்டான் வம்சத்தார் சன்யாசம் தேவை இல்லை என்று மா முனிகள் நியமித்து -சப்த கோத்ரா விவஸ்தை -ஒரே வர்க்கம் -பண்ணி அருளி –
தை உத்சவம் பூ பதி திரு நாள் -உத்தர வீதியில் நடக்கும் உத்சவம் —

திருப் பாண் ஆழ்வார் மூலவர் உறையூரில் உத்சவர் மட்டும் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் / மோக்ஷம் உபேஷ்யம் -தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் -திருவடி -மூவரும் –

வெள்ளை கோபுரம் -ஏறி கைங்கர்யம் நடக்காமல் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு -கொத்து படி நடக்காமல் இருக்க -1498-நாயக்கர் காலம் மீண்டும் சரியாக ஸ்தாபித்து –

1-சித்திரை விருப்பண்ண உடையார் உத்சவம் -சுற்றி உள்ள கிராம மக்கள் வருவார்கள் -பட்டு நூல் காரர் மண்டபம் மேலூர் எழுந்து அருளி உத்சவம்
கோடை பூ சூடி உத்சவம் –பூ சாத்தி உத்சவம்-10- நாள் -/ சித்ர பவ்ர்ணமி திரு ஊரல் உத்சவம் -ஸ்ரீ -கஜேந்திர ஆழ்வான் ரக்ஷணம் /
-யானைக்கு அன்று அருளை ஈந்த -இன்றும் -அந்த யானை ஸ்ரீ சட கோபன் பெறுமே- / நமக்கு காட்டவே ராமானுஜர் ஏற்பாடு /
சேர குல வல்லி நாச்சியார் சேர்த்தி உத்சவம் -சித்திரையில் -உண்டே /-அரவணை பின் விஷ்வக்சேனர் தீர்த்தம் பிரசாதம் கோ முகம் மூலம் திறந்து சாதிப்பார் –
தாயாருக்கும் பூ சாத்து உத்சவம் -உண்டே
2-வைகாசி -வசந்த உத்சவம் -சித்ரங்கள் நிறைந்த மண்டபம் -/ -9- நாள் / எம்பெருமானாருக்கு தன் முந்திய வசந்த மண்டபம்
3-ஆனி ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம் –கேட்டை / அடுத்த நாள் பெரிய திருப் பாவாடை -ஸ்நானம் பின்பு பசிக்கும் –நாச்சியாருக்கு -மூலம் -/
-ஏகாந்தம் -இங்கும் நம் ஆழ்வாருக்கும் —அர்ச்சகர்களும் மட்டுமே சேவை /
4-ஆடி -புறப்பாடு இல்லாமல் –18-பெருக்கு-மக்கள் திரண்டு -/
5-ஆவணி திரு பவித்ர உத்சவம் -பூ பரப்பி -ஏகாதசி தொடங்கி –பெரிய பெருமாள் -பூச்சாண்டி சேவை விளையாட்ட்தாக -மிக்க பெரும் தெய்வம் அன்றோ
இளம் தெய்வம் இல்லையே -திருமேனி முழுவதும் பவித்ரம் சாத்தி -சேவை /ரோஹிணி -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி உத்சவம் -ஸ்ரீ பண்டாரத்துக்கு எழுந்து அருளி
திரு மஞ்சனம் -அடுத்த நாள் உறி அடி உத்சவம் -பட்டர் அங்கே இருந்த ஐதீகம் /
வங்கி புரத்து நம்பி முதலி ஆண்டான் ஐதீகம் -நூறு பிராயம் புகுவீர் -புத்தாடை புணைவீர் -ஜய விஜயபவ இவர் சொல்லி -மூர்த்தி சமஸ்க்ருதம் விடாமல்
6-புரட்ட்டாசி -நவராத்ரி -தாயாருக்கு -/ நவமி -ஏக சத்திரம் குடை கீழே தேவ பெருமாள் தாயார் -அங்கு சேவை -அத்புத சேவை மஹா நவமி /
கிரந்தங்களை -நூலாட்டி கேள்வனார் கால் வலையில் பட்டு -வேதங்கள் வலை கொண்டு பிராட்டியை பிடித்து -வித்யா ஸ்தானம்
-மா தவ -பெரிய பிராட்டியார் ஸ்வாமி / வித்யா பிரவர்த்தகன் -மா தவ -பட்டர் -வியாக்யானம் /
ஏழாம் உத்சவம் -தாயார் திருவடி சேவை -வினை தீர்க்க வல்ல பூ மேல் திரு அன்றோ -/அம்பு போடும் உத்சவம் -விஜய தசமி -காட்டு அழகிய சிங்கர் சன்னதி ஏறி –
7–ஐப்பசி திருநாள்-ப்ரஹ்ம உத்சவம் -நடந்து வந்தது -பிள்ளை லோகாச்சாயர் -விட்டு கொடுத்து -/ஊஞ்சல்உத்சவம் உண்டு -/
சேனை வென்றான் மண்டபம் -/தீபாவளி உகாதி -சந்தன மண்டபம் -ஆழ்வார்கள் வந்து மரியாதை பெற்று போவார்
8–கார்த்திகை -கைசிக -உத்சவம் -பட்டர் -360-போர்வை சாத்தி -ப்ரஹ்ம ரதம் / கற்பூர படி ஏற்றம் -உத்சவம் -/கார்த்திகை தீபம் -செங்கழு நீர் திருவாசி –
-சடகோபனை எழுந்து அருள சொல்லி -தோளுக்கு இனியானில் -கை தள சேவை -எண்ணெய் காப்பு 9-மார்கழி -அத்யயன -சுக்ல பக்ஷ ஏகாதசி -வைகுண்ட ஏகாதசி
தை உத்சவம் தேர் -வீர பூபதி -விடாமல் நடக்க வேன்டும் -தை புனர்வசு -வந்தால் முன்பே நடக்கும் -இடையூறாக வந்தால் -18-வருஷங்களுக்கு இப்படி நடக்கும்
10–தை புனர்வசு -தேர் -/கருத்துரை மண்டபம் -பிராட்டி பெருமாள் கருத்து பரிமாற்றம் –/சங்கராந்தி கனு உத்சவம் -ஆயிரம் கால் மண்டபம்
11–மாசி திரு பள்ளி ஓடம் -காவேரியில் நடந்தது முன்பு தெப்பம் உத்சவம் இப்பொழுது -தேர் இல்லாமல் -த்வஜ ஆரோகணம் இல்லாமல் உத்சவம்
கோ ரதம் பங்குபி தேர் சித்திரை தேர் தை தேர் உண்டு
12–பங்குனி சேர்த்தி உத்சவம் / மட்டை அடி / பிரணாய கலகம் -18-சலவை உத்சவம் / கத்ய த்ரயம் -உகாதி உத்சவம் முக்கியம் இங்கும் -பஞ்சாங்கம் ஸ்ரவணம்

ஈடு -ஆவணி -பவித்ரம் உத்சவம் முடிந்து -சுவாதி நக்ஷத்ரம் தொடங்கி –ஒரு வருஷம் -இவ்வளவையும் நிறுத்தி -மா முனிகள் -ஆனி மூலம் சாத்து முறை/
பெரிய திரு மண்டபம் -16 -9 -1432 /9 -7 -1433 முடிந்து /ரெங்க நாயகம் -5-வயசு பிள்ளை -மூலம் தனியன் சாதிக்க /
வேத வியாச பட்டர் நித்யம் காலையில் இந்த தனியன் சாதிக்கிறார் கருவறையில் நின்று /

கோனேரி ராஜன் –தப்பாக பண்ண வெள்ளை கோபுரம் பிராண தியாகம் –ஜனங்கள் -நரசநாயக்கன் -பிள்ளை -/
வீர சிம்மன் -பிள்ளை கிருஷ்ண தேவராயர் 1509 –1530 வரை ஆண்டவன் / மாசி உத்சவம் பண்ணி -தச தானம் -பண்ணி
அச்யுத தேவ ராயன் அவன் பிள்ளை
பின்பு நாயக்கர் -சற்று அரசர் முஜிபு -பின்பு தானே ஆண்டு -தஞ்சாவூர் நாயக்கர் -விசுவாசமாக இருக்க / மதுரை நாயக்கர்-தானே ஆண்டனர் என்பர்
–விஸ்வநாத நாயக்கன் –1594 புரந்தர தாசர் காலம் / அப்புறம் –
திருமலை நாயக்கர் -திருச்சியில் இருந்து மதுரைக்கு தலை நகர் மாற்றி -/ மரியாதை கேட்டு மறுக்க சைவன் ஆனான் -அவன் பிள்ளை
சொக்க நாத நாயக்கன் -சைவன் முதலில் -/ கருட மண்டபம் வாதம் -வாதூல அண்ணன் -வென்று வைஷ்ணவன் ஆனான் –
திருவந்திக் காப்பு மண்டபம் -ஏற்படுத்தி -கம்ப நாட்டு –
முத்து வீரப்பன்
ராணி மங்கம்மாள்
விஜய ரங்க சொக்க நாதன் -புத்ரன் சுவீகாரம் -மாளாய் ஒழிந்தேன் -கைசிக ஏகாதசி சேவிக்க வந்து -கிடைக்காமல் ஒரு வருஷம் அங்கேயே
கண்ணாடி அறை -தங்க பல்லக்கு கைங்கர்யம் –
அப்புறம் ஆற்காடு நவாப் சிரமம் –சந்தா சாகிப் கொள்ளை அடிக்க -முதல் மூன்று பிரகாரம் ஆக்ரமித்து -/
உத்தம நம்பி -நலம் திகழ் கூர நாராயண ஜீயர் -100000-கொடுத்து
சிவாஜிக்கு வேண்டியவன் வந்து -விரட்ட
மீண்டும் வர -60000-காசு கொடுத்து அனுப்பி
france படை -அப்புறம் தொந்தரவு –/ தியாகராஜர் -வர -ஓரம் கட்ட -புறப்பாடு நிறுத்தி அவர் பிரபாவம் காட்ட -ரெங்க சாயி -கீர்த்தனை -சமர்ப்பித்து
ஹைதர் அலி படை -6-நாள் முற்றுகை இட்டு -/திப்பு சுல்தான் அப்புறம் /1790 -அப்புறம் ஆங்கிலேயர் / மரபுகளில் கை வைக்க கூடாதே -என்று விட்டனர் –
ஆமாறு அறியும் பிரான் அன்றோ -சேஷ்டிதங்கள் லீலை –

பிருந்தாவனம் பண்டிதன் -நடை பழகின இடம் / -தயிர் வாங்க ஆடிய ஆட்டம் / ஸ்ரீ தேவி திரு மார்பில் – பரே சப்தம் –கோஷிக்கும் –
கூர்ம புலி நகம் யானை முடி ஐம்படை தாலி /பரத்வம் ஸுலப்யம் பொலிய /கரை புரண்டு ஓடும் காவேரி ஆறு போலே கருணாம்ருதம் பொழியும் திருக் கண்கள் /
திரு மண தூண்கள் -ஆமோத ஸ்தம்ப த்வயம் /அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரைக் கண்கள் /ஒரு நாள் புறப்பாடு காணாமல் வாடினேன் வாடி வருந்தும் நம் பூர்வர்கள்
திரு புன்னை மரம் -திருவாய்மொழி கேட்ட பிரபாவம் -உண்டே /வியாக்யானம் எங்கும் திருவரங்கம் அனுபவமேயாய் இருக்குமே /

பிரபத்யே ப்ரணவாகாரம் பாஷ்யம் ரெங்க விமானராம் ஸ்ரீ ரெங்க சாயி —
ஸ்ரீ ரெங்கம் / காவேரி விராஜா தேயம் -வைகுண்டம் ரெங்க மந்த்ரம் -ச வா ஸூ தேவ ரங்கிசா –பிரத்யக்ஷம் பரம பதம் –/
/ விமானம் வேத ஸ்ருங்கம் –
ஜெகந்நாதம்–நாராயணன் -இஷ்வாகு குல தனம் /
-248-அருளிச் செயல்கள் பாசுரங்கள் உண்டே -ஸ்ரீ மத் ரங்கம் -வேர் பற்று வாழ -உலகமே வாழுமே –

———————————————————–

ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ர வைபவம் -அத்யாயம் -1–
ஸ்ரீ நாரத முனிவர் உவாச
தேவதேவ விரூபாக்ஷ ஸ்ருதம் சர்வம் மயாதுநா -த்ரை லோக்ய அந்தர்கதம் வ்ருத்தம் த்வான் முகாம்போஜ நிஸ் ஸ்ருதம் -1-
சிவன் இடம் உம் மூலம் த்ரைலோகம் பற்றியவற்றை அறிந்தேன் -என்கிறார் –
ததா புண்யானி தீர்த்தானி புண்யாந்யாய தாதானி ச கங்காத்யாஸ் சரிதா சர்வா சேதிஹாசச்ச சங்கர -2-
புண்ய தீர்த்தங்கள் புண்ய ஸ்தலங்கள் கங்கை போன்ற புண்ய நதிகள் -சரித்திரங்கள் அறிந்து கொண்டேன் –
காவேர்யாஸ்து பிரசங்கேன தஸ்யா தீர த்வயா புரா-ப்ரஸ்த்துதாம் ரங்கம் இதி யுக்தம் விஷ்ணோர் ஆயதனம் மஹத் -3-
திருக் காவேரி மேன்மையை அருளிய பொழுது ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுக்கு இருப்பிடமான ஸ்ரீ ரெங்கம் பற்றி சிறிது உரைத்தீர் –
தஸ்யாஹம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி விஸ்தரேண மஹேஸ்வர -மஹாத்ம்யம் அதநாசாய புண்யஸ்ய வ விவ்ருத்தயே -4-
அதை கேட்டு அறிய ஆவலாக உள்ளேன் -அதைக் கேட்பதன் மூலம் பாபங்கள் அழிந்து புண்யங்கள் வளரும் என்பதால் விரித்து உரைக்க வேண்டும் –

ஸ்ரீ மகேஸ்வரன் உவாச –
ஏதத் குஹ்யதமம் லோகே ஸ்வகாலே அபி மயா தவ -ந ப்ரகாசிதமே வாத்ய மயா சம்யக் ப்ரகாஸ்ய தே -5-
அது குஹ்ய தமம் என்பதால் முன்பு குறிப்பு போன்று உரைத்தேன் -இப்பொழுது விரித்து உரைக்கிறேன்
மஹாத்ம்யம் விஸ்தரேணஹ வக்தும் வர்ஷ சதைரபி -ந சக்யம் ஸ்ரோதும் அபி வா தஸ்மாத் சம்ஷேபத ச்ருணு -6-
ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் விரித்து உரைக்க நூறு தேவ ஆண்டு காலமும் போதாது -முழுமையாக கேட்பது முடியாதே -சற்று விரித்து சொல்கிறேன் கேளும்
மருத்ருதாயா மத்யஸ்தே சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே -ஸ்ரீ ரெங்க மதுலம் க்ஷேத்ரே ச்ரியா ஜுஷ்டம் சுபாஸ்பதம்-7-
சந்த்ர புஷ்கரணீ புண்ய தடாகத்தின் கீழே மான்கள் நிறைந்து ஒளி வீசும் ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரம் உள்ளது
யத் கத்வா ந நரோ யாதி நரகம் நாப்யதோகதிம் -நச ஞாநஸ்ய சங்கோச ந சைஸ யமகோசரம் -8-
ஸ்ரீ ரெங்கம் அடைந்தவர்கள் ஞான சங்கோசம் அடையார் -யம லோக வாசமோ நன்றாக வாசமோ இல்லையே –
தஸ்மாத் ரங்கம் மஹத் புண்யம் கோ ந சேவேத புத்திமான் –ரங்கம் ரங்கம் இதி ப்ரூயாத் ஷூத ப்ரஸ்கல நாதிஷூ -ப்ரஹ்ம லோகம் அவாப் நோதி ஸத்ய பாபஷயாந்த்ர-9-
நரகத்தில் விழ நேர்ந்தாலும் ரங்கம் என்ற உக்திமாத்திரத்தாலே பாவங்கள் நீங்கப் பெற்று ப்ரஹ்ம லோகம் அடைவது சாத்தியமே ஆகும் –
ஷூதே நிஷ்டீ வ்ருதே சைவ ஜ்ரும்பி காயம் ததான்ருதே-பதிதா நாம் து சம்பாஷே ரங்கம் இதி உச்யதே புதை -10-
புத்திமான்கள் இருமினாலும் கொட்டாவி விடும் போதும் -பாவிகளுடன் பேச நேர்ந்தாலும் ரெங்கம் என்று கூறிக் கொள்வரே-
யோஜநாநாம் ஸஹஸ்ரேஷு யட்ர கவசன் சம்ஸ்தித-ஸ்ரீ ரெங்கமித்தி யோ ப்ரூயாத் ச யாதி பரமாம் கதிம் –11-
பல ஆயிரம் யோஜனை தூரத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் என்ற எண்ணத்தால் உயர்ந்த கத்தியை அடைவாரே-
தேசாந்தர கதோ வாபி த்வீ பாந்தரகதோபி -ஸ்ரீ ரெங்காபி முகே பூத்வா ப்ரணிபத்ய ந சீததி -12-
தேசாந்தரங்களில் இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திசையை நோக்கி வணங்கினால் எந்த துன்பமும் அடையான்
சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்நாநம் ரெங்கமந்த்ர தர்சனம் -ஏகாதசி உபவாசச்ச துளஸீதள பக்ஷணம் -13-
கீதா படாச்ச நியதமேகஸ்மிந்யாதி ஜன்மானி -கிம் தஸ்ய துர்லபம் லோகே ச து நாராயண ஸ்ம்ருத -14-
சந்த்ர புஷ்கரணீயில் நீராடி -ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் தர்சனம் -ஏகாதசி உபவாசம் -திருத் துளசி இலை உண்ணுதல் –
ஸ்ரீ கீதா பாராயணம் –செய்தால் கிட்டாதது என்ன -சாமியாப்பத்தி மோக்ஷமே பெறுவாரே-
கீயதே பித்ருபிர் கீதா ஸ்வர்க்க லோகே ஷயபிரூபி -அபி ந ஸ்வ குலே ஜாதோ யோ கத்வா ரங்க மந்த்ரம் -15-
பித்ருக்கள் ஸ்வர்க லோக வாசம் கழிந்து நரக லோகம் விழ நேரலாம் என்று அஞ்சி நம் குலத்தில் ஒருவனாவது ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்வானாக என்று வேண்டுவர்
காவேரீ ஜல ஆப்லுப்ய போஜயித த்விஜோத்தமான் -தத்யாத்வா தக்ஷிணாம் ஸ்வல்பாம் ஜலம் வ்வா தில மிஸ்ரிதம் -அஸ்மா நுத்திச்ய கோக் ராஸம் சந்நிதவ் வா ஹரேரிதி-16-
அவ்விதம் ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்பவர்கள் திருக் காவேரியில் நீராடுவர் -பசுக்களுக்கும் அந்தணர்களும் உணவு அளித்தும் தானம் வழங்கியும் இருப்பர் –
கீயதே யமகீதா ச ரஹஸ்யா முனி சத்தம யே ரெங்க மந்த்ரம் த்ரஷ்டும் வாஞ்சத்யாபி ச கேசவம் நதே மத் விஷயம் யாந்தி ஹி அஹோ திங்மா மஹா இதி -17-
யமன் தன் தூதுவரை செவியில் -ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகள் ஸ்ரீ ரெங்க விமான கேசவ தர்சனத்திலே ஆசை கொண்டு இருப்பர் -அவர்களே நமக்கு பிரபுக்கள் –
தேவா அபி ச வை நித்யம் ஸ்வாஸ்பத க்ஷய பீரவ –ஆஸம் சந்தே ரங்க தாம்நி முக்தி க்ஷேத்ரே மனுஷ்யதாம் -18-
தங்கள் தேவ பதவி விலகி விடுமே என்கிற அச்சத்தால் தேவர்களும் பிறவி எடுத்து ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகளாகி முக்தி பெறுகிறார்கள் –
கன்யா கதே ரவவ் மாஸ் கிருஷ்ண பக்ஷ த்ரயோதஸீம் பித்ர்யம் கர்ம ப்ரஸம்சந்தி பித்தரோ ரங்க தாம்நி -1–19-
கன்னி ராசி கிருஷ்ண பக்ஷ திரயோதசி ஸ்ரார்த்தம் போன்றவற்றை பித்ருக்கள் ஏற்றுக் கொண்டு வம்சம் தழைக்க ஆசீர்வாதம் வழங்குகிறார்கள் –
சந்த்ர புஷ்கரணீ தீர்த்தே மஹாஸ்நான மகாபஹம்-காவேரீ சலீலே ஸ்நாநம் க்ஷேத்ர வாசச்ச துர்லப-ஸ்ரீ ரெங்க தர்சனம் மாகே சர்வ பாப ஹரா இமே -20-
சந்த்ரபுஷ்கரணீ நீராடுதல் -திருக் காபெரி நீராடுதல் -ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் தர்சனம் -ஸ்ரீ ரெங்க வாசம் -அனைத்தும் கிட்ட அரிது -இவை பாபங்களை அறவே போக்கும் –
சாதுர் மாஸ்ய நிவாஸநே யத் பலம் ரங்க தாமநி-ந தத் குத்ராபி தேவர்ஷே ஸாத்யதே பஹு வத்ஸரை-21-
ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரத்தில் சாதுர்மாச விரதம் அமோக பலம் அளிக்கும் –
ஏக ராத்ரோஷிதோ மர்த்யோ ரங்க நாதஸ்ய மந்திர-மஹா பாதக லக்ஷத்வா முச்யதே நாத்ர சம்சய -22-
ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரத்தில் ஒரு இரவு வாசமே பாப கூட்டங்களை போக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை –
ப்ராயச்சித்த சஹஸ்ராணி மரணாந்தாநி யாநி வை தாநி தத்ர ந வித்யந்தே ரங்க நாதஸ்ய மந்திரே -23-
ஸ்ரீ ரெங்க வாசமே ப்ராயச்சித்தங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஈடாகும்
ஸ்ரீ ரெங்கம் யாதி யோ மர்த்ய தஸ்மா அந்தம் ததாதி யா –தாவு பவ் புண்ய கர்மாணவ் பேத்தரவ் ஸூர்ய மண்டலம் -24-
இங்கே அன்னதானம் செய்பவர் ஸூர்ய மண்டலம் செல்லாமலே முக்தி பெறுவார் –
தில பாத்ர த்ரயம் யஸ்து தத்யா தன்வஹ மாத்யத–தத் பலம் சமவாப் நோதி ய குர்யாத் ரங்க தர்சனம் –25-
ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் தர்சனமே நித்யம் பாத்திரம் நிறைய எள் தானம் கொடுக்கும் புண்ணியத்தை விட அதிகம் புண்ணியம் அளிக்கும் –
ஹேம தானம் ப்ரஸஸ்தம் ஸ்யாத் பூதானம் ச ததோதிகம் -கோ தானம் வஸ்த்ர தானம் ச ஸர்வேஷாம் அதிகம் ச்ருணு -26–
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் தங்க தானத்தை விட பூமி தானம் உயர்ந்தது -அதை விட பசு தானமும் அதை விட வஸ்த்ர தானமும் உயர்ந்தது –
உபாஸ்ருத்ய ஸ்வயம் தாந்தம் ரங்க ஷேத்ராணி வாஸினம் ஷேத்ரியம் பகவத் பக்தம் குண்டிகா பூர்வாரிணா-27-
தோஷயித்வா தாதாப் நோதி சர்வ தான பலம் முநே சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்நாநம் சர்வ பாப ப்ரணாசநம் -28-
ஸ்ரீ ரெங்க வாசி-இந்திரியங்கள் கட்டுப்படுத்தி -ஸ்ரீ ரெங்க பக்தனுக்கு வெறும் தண்ணீர் அளித்தாலும் அனைத்து தானங்களையும் அளித்த
பலன் பெறுகிறான் -அவன் சந்த்ர புஷ்கரணியில் நீராடி சர்வ பாபங்களையும் தொலைக்கிறான் –
நத்யாம் ஸ்நாத்வா நதீமன்யாம் ந பிரசம்ஸேத கர்ஹிசித் -ஸ்ரீ ரெங்க தீர்த்தம் இதி ஏதத் வாஸ்யம் ஸர்வத்ர நாரத –29-
ஒரு நதியில் நீராடிவிட்டு வேறு ஒரு நதியை புகழக் கூடாது என்றாலும் சந்த்ர புஷ்கரணி மேன்மை குறித்து எந்த நதியில் நீராடி விட்டு பேசுவதில் தோஷம் இல்லை –
சந்த்ர புஷ்கரிணீம் கங்காம் ஸர்வத்ர பரிகீர்த்தயேத் -ந தேந தோஷம் ஆப் நோதி மஹத் புண்யம் அவாப் நுயாத் -30-
சந்த்ர புஷ்கரணீ கங்கை இவற்றின் மேன்மை எப்போதும் பேசலாம் எவ்வித தோஷமும் உண்டாகாது -மிக்க புண்ணியமே கிட்டும் –
நமஸ்யேத் ரங்க ராஜா நாம் சிந்தயேத் த்வாதச அக்ஷரம் காவேரீ சலிலே ஸ்நாயாதத் த்யத்தோயம் த்விஜாயதே -31-
ஓம் நமோ பாகவத வாஸூ தேவாய -மந்த்ரம் கூறி ஸ்ரீ ரெங்கனை வழிபட்டு காவேரி நீராடி அந்தணர்களுக்கு நீர் வார்த்து தானம் வழங்க வேண்டும் –
இதி சம்சார பீதா நாம் ஏதத் வாக்யம் புரா ஹரி ஆதி தேச க்ருபாவிஷ்ட தத் ஏதத் கதிதம் தவ -32-
சம்சார பயம் ஏற்பட்டவர்களுக்காக கருணையால் முன்பு ஸ்ரீ ஹரியால் உரைக்கப்பட்டது -அதை நான் உமக்கு இப்போது உரைத்தேன்–
ரங்கம் ரங்கம் இதி ப்ரூயாத் ஷூத ப்ரஸ்கல நாதி ஷூ -விஷ்ணோ சாயுஜ்யம் ஆப் நோதி ந சேஹா ஜாயதே புன -33-
இருமினாலோ வேறு சமயங்களிலோ ரங்கம் ரங்கம் என்றே கூறியபடி இருந்தால் மீளா நகரம் சென்று சாயுஜ்யம் பெறலாம் –
சந்த்ர புஷ்கரணீ தீர்த்தே ரெங்க க்ஷேத்ரே விமாநயோ -ரங்க தேவே ச சங்கா ஸ்யாத் த்வேஷா வா யஸ்ய நாரத -34-
தம் தர்ம நிரதோ ராஜா சண்டாளைஸ் ஸஹ வாசயேத் -ய பஞ்சாக்ஷர நிஷ்ட அபி த்வேஷ்ட்டி ரங்கம் ஸ்நாதனம்-35-
ந மே பக்தஸ்ய பாபாத்மா மத்புத்தி ப்ரதிலோமக்ருத் -யதா சரித்வரா கங்காம் வைஷ்ணவா நா மஹம் யதா -36-
சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் -குறித்து சங்கையோ வெறுப்போ பொறாமையோ கொண்டால்
சண்டாளர்கள் மத்தியில் வாழுமின்படி செய்யப்படுவான் –
பஞ்சாக்ஷர மந்த்ரம் ஜபித்து இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரத்தை அவமதித்தால் இதே நிலை கிட்டும் -அவனை நான் பக்தனாக மதிக்க மாட்டேன் –
கங்கை நதிகளில் ஸ்ரேஷ்டமானது போலே வைஷ்ணவர்களில் நானும் ஸ்ரேஷ்டன் ஆவேன் –
தேவா நாம் ச யதா விஷ்ணுர் தேவா நாம் ப்ரணவோ யதா ஷேத்ராணாம் ச ததா வித்தி ரங்க க்ஷேத்ரம் மஹா முநே -37-
நாரதரே விஷ்ணுவே சிறந்த தெய்வம் -பிரணவமே உயர்ந்த மந்த்ரம் -ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரமே உயர்ந்த க்ஷேத்ரம் -என்று அறிந்து கொள்வாயாக –
பாபி நாம் க்ருபாவிஷ்டோ வஹ்யாமி பரமம் வச -ரங்கம் கச்சத ரங்கம் வா ஜபத ஸ்மரத தவா -38-
பாபிகள் மேல் இரக்கம் கொண்டு ஸ்ரீ ரெங்கம் சென்று ரெங்கம் என்று ஜபித்து சமரனை யுடன் இருந்து பாபங்களை போக்கி கொள்ள உபாயம் சொன்னேன் –

ப்ராதருத்தாய நியதம் மத்யாஹ்நே அஹ்ந ஷயே அபி ச நிசாயாம் ச ததா வாஸ்யம் ரங்கம் ரங்கம் இதி த்விஜை -39-
காலை எழுந்ததும்-மத்திய நேரத்திலும் -மாலைப் பொழுதிலும் -இரவிலும் எப்போதும் ரெங்கம் ரெங்கம் என்றே ஸ்துதிக்க வேண்டும் –
ய ஏதத் ரங்க மஹாத்ம்யம் ப்ராதருத்தாய சம்யத-அதீயீத ஸ்மரன் விஷ்ணும் ச யாதி பரமாம் கதிம் -40-
யார் காலையில் இந்த ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் படித்து இதையே நினைத்து இருப்பவர்கள் பரமபதம் எளிதில் அடைகிறார்கள் –
லிகித்வா ரங்க மஹாத்ம்யம் வைஷ்ணவேப்யோ ததாதி ய வைஷ்ணவா நாம் விசிஷ்டா நாம் ரங்க க்ஷேத்ரே நிவாஸி நாம் -41-
இந்த ஸ்ரீ ரெங்க மாத்ம்யத்தை யார் அளிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் வசிக்கும் உயர்ந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இல்லங்களில் பிறவி எடுப்பார்கள் –
ஜாயதே ஸ்ரீ மதாம் வம்சே ரங்கிணா ஸஹ மோததே -ய படேச் ச்ருணு யாத்வாபி தரம்யம் சம்வாத மாவயோ-42-
யம் யம் காயதே காமம் தம் தமாப் நோத்ய சம்சய -வித்யா கீர்த்திம் ஸ்ரிய காந்திம் பூர்ணமாயு ப்ரஜா பஸூன்-43-
விஷ்ணு பக்திம் ச லபதே மத் ப்ரஸாதான் ந ஸம்சய -44-
எழுதி-மற்றவர்களுக்கு அளிப்பவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இல்லங்களில் பிறந்து மகிழ்வர் -இந்த சம்பாஷணை படிப்பவரும் கேட்பவரும்
சங்கை இல்லாமல் அனைத்தையும்-கல்வி செல்வம் ஆயுசு தேஜஸ் மக்கள் செல்வம் பசுக்கள் – பெறுவான் -அவன் என் பிரசாதமாக
விஷ்ணு பக்தனும் ஆவான் இதில் சங்கை வேண்டாம் –
இந்துஷய பவுர்ணமாஸ்யாம் த்வாதஸ்யாம் ஸ்ரவணோ ததா -ஏகாதச்யாம் தாதாஷ்ட்யாம் படன் ச்ருண்வன் விசுத்யதி-45-
அமாவாசை பவ்ரணமி துவாதசி ஸ்ரவணம் ஏகாதசி அஷ்டமி -ஆகிய நாட்களில் படித்தும் கேட்டும் மிகுந்த தூய்மை அடைகிறான் –
ச்ருண்வன் படன் லிகன் பிப்ரத் ரங்க மஹாத்ம்யம் உத்தமம் -முக்த்வா சுபாசுபே யாதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -46-
கேட்டு படித்து எழுதி எப்பொழுதும் வைத்து உள்ளார் -பாபங்களை தொலைத்து -புண்யங்கள் சேர்த்து -இறுதியாக பரமபதமும் பெறுகிறான் –

முதல் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
—————————————
அத்யாயம் -2-நான்முகன் ஸ்ருஷ்ட்டி –

ஸ்ரீ நாரத முனிவர் உவாச
ப்ரஸீத பகவத் பக்த பிரதான பரமேஸ்வர -ஸ்ருதம் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் ரஹஸ்யம் பவதோ மயா -1-
த்வன்முக அம்போஜ நிர்யாதம் திவ்யம் விஷ்ணு கதாம்ருதம் பிபத ஸ்ரோத்ர சுளகை த்ருப்திர் நாத்யாபி மே பவேத்-2-
ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் ரஹஸ்யம் உரைத்தீர் -ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு சரித-அம்ருதம் பருகினேன் திருப்தி அடைய வில்லை –
புனரேவ அஹம் இச்சாமி ஸ்ரோதும் ஸ்ரீ ரெங்க வைபவம் -உத்பத்தி மா கதிம் சைவ தயோரர்ச்சா விமாநயோ -3-
ஷேத்ரஸ்ய சைவ மஹாத்ம்யம் தீர்த்தஸ்ய ச விசேஷத வக்தும் அர்ஹஸி சர்வஞ்ஞா விஸ்தரேண மாமாது நா -4-
ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் வந்தமை பற்றியும் – வைபவமும் -தீர்த்தங்களின் மேன்மையையும் விரித்து உரைப்பாயாக –

ஸ்ரீ மகேஸ்வரன் உவாச –
க்ருத்ஸ்னம் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் விஸ்தரேண மஹாமுநே -கோ ப்ரூயாத் ச்ருணு யாத்வபி ந சக்யம் இதி நிச்சிதம் -5-
விரித்து உரைக்க யாராலும் முடியாதே –
ததாபி ஸ்ரத்தா நஸ்ய தவாஹ மதுநா முநே வர்ணயிஷ்யாமி யத் கிஞ்சித் தத் ஸ்ருணுஷ்வ ஸமாஹிதா -6-
ஆவலாக உள்ளீர் ஓர் அளவு உரைக்கின்றேன் -கவனமாக மனசை ஒரு நிலைப் படுத்தி கேட்பீர் –
ஆஸீத் இமம் தமோ பூதம் அப்ரஞ்ஞா தம லக்ஷணம் அப்ரதர்க்யம வி ஜ்ஜேயம் ப்ரஸூப்திம் இவை சர்வதா-7-
ஏக ஏவாபவத்ததத்ர தேவோ நாராயண ப்ரபு-8-
ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சாஸ்வதம் – எங்கும் நிறைந்து இருக்க அறிவார் இல்லையே –
ச ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்டி ஸம்ஹாரை விஹர்த்து மகரோன் மன -ஸ்வா ஸாம்ச கலயா ஸ்வயா மூர்த்யா ஜெகன் மய -ஸ்வ கலா அநந்த சயன ஆதி சிஸ்யே ப்ரளயயோதிதம் -9-
பிரளயம் பொழுது தனது ஆதிசேஷன் மேலே மஹாலஷ்மியை தரித்து கண் வளர்ந்து சங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்ட்டி பண்ணி அருளுகிறான் –
தஸ்ய காமஸ் சமஜநி மனசோ வீர்ய மாதித-ததாவிஷ்டஸ் ஸ்வதேஹே து சோபஸ்யத் சராசரம் -10-
அவன் திரு உள்ளத்தில் வீர்யம் –ஆசையின் விளைவாக தன்னில் பலவற்றையும் உள்ளடக்கிய பிரபஞ்சத்தைக் கண்டான் –
தஸ்ய நாபேர பூந் நாளம் நாநா ரத்ன மநோ ஹரம் -தஸ்மிந் ஹிரண்மயம் பத்மம் சர்வகந்தம் அதூத் கடம் -11-
அப்போது திரு நாபியில் இருந்து ரத்னமய நீண்ட கொடி தோன்றி -அதன் நுனியில் தங்க தாமரை மலர் வெளிப்பட்டது –
தஸ்மிந் சதுர்முகோ ப்ரஹ்மா சங்கல்பாத் பரமாத்மன-சமஷ்டி சர்வ ஜீவா நாம் ஆஸீத் லோக பிதாமஹ -12-
சங்கல்பம் மூலம் சதுர்முகன் தோன்ற வானிலிருந்து அனைத்தும் தோன்றின –ஜீவர்களில் முதல்வன் -பிதாமகன் ஆவான் –
ச ஜாத மாத்ர தத்ரைவ நான்யத் கிஞ்சித் அவைஷத -ஏகாகீ ச பயாவிஷ்டோ ந கிஞ்சித் ப்ரத்யப பத்யத –13-
நான்முகன் தனித்து இருக்க -தன்னை சுற்றி எதனையும் காணாமல் பயத்துடன் சூழ்நிலையை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தான் –
சகு நீம் ப்ரஹ்ம நாமா நம் ச து ஹம்சம் ஹிரண்மயம் -ஆதித்ய தேவதா யாச்ச ப்ரேரகம் பரமாத்புதம்-14-
அப்பொழுது ஹம்ஸ வடிவில் ப்ரஹ்மத்தை கண்டான் -தோஷம் அற்று தங்க நிறத்துடன் -சூரியனை வழி நடத்துமதாய் விரும்பக் கூடியதாய் இருந்தது –
வரேண்யம் பர்க்க சம்ஜ்ஞம் ச தீதத்வஸ்ய ப்ரசோதகம் அபஸ்யததி தேஜிஷ்ட மாவிபூதம் யத்தருச்சியா -15-
பர்க்க என்று போற்றப்படும் -உயர்ந்த புத்தியை தூண்டும் -தேஜஸ் மிக்க ப்ரஹ்மம் ஹம்ஸ ரூபத்துடன் நான்முகனுக்கு தென் பட்டது –
க ஸ்த்வம் இத்யாஹதம் ப்ரஹ்மா க ஸ்த்வம் இத்யாஹதம் ச ச -தேவா நாம் நாமதா விஷ்ணு பிதா புத்ரஸ்ய நாமக்ருத் -16-
தங்கள் யார் நான் யார் -கேட்க நீ -க -ஆவாய் -என்று பிதாவான ஸ்ரீ மன் நாராயணன் நான்முகனுக்கு பெயர் இட்டான் –
தஸ்மாத் பித்ரு க்ருதம் நாம க இதி ப்ரஹ்மணோ முநி -அஹம் ஹரிரிதி பிராஹ ஹம்ஸ சுசி பதவ்யய-17-
தன்னை ஹரி என்றும் -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன் -சாத்விகர் திரு உள்ளத்தில் இருப்பவன் -என்று சொல்லிக் கொடுத்தான் –
உபஸ்தாய ஹரிம் ப்ராஹ ப்ரஹ்ம லோக பிதா மஹ-கிம் கர்தவ்யம் மம ப்ரூஹி பிரமாணம் காரணம் ததா -உபாயம் ச ததா யோகம் ஹரே துப்யம் நதோஸ்ம் யஹம் -18-
ஹரியை ஸ்துதித்து தான் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன -அவை செய்ய என்ன காரணம் -அவை செய்ய என்ன உபாயம் -என்று கேட்டான் –
ச ஹம்ஸ ரூபி பகவான் ஓம் இத்யுக்த்வா திரோததே-19-
ஓம் என்று உச்சரித்து மறைந்தான்
ஆதவ் பகவதா ப்ரோக்தும் ஹரி ஓம் இதி யத்தத–ஆதித சர்வ கார்யாணாம் ப்ரயுஜ்யேத ஹி தாவுபவ்-20-
ஆக ஹரி ஓம் என்று உச்சரித்தே இன்றும் தொடங்குகிறோம்
ஹரி ஓம் இதி நிரதிஸ்ய யத்கர்ம க்ரியதே புதை -அதீயதே வா தேவர்ஷ தத்தி வீர்யோத்தரம் பவேத் -21-
ஹரி ஓம் சொல்லி தொடங்கும் அனைத்து காரியங்களும் ஸூலபமாக ஸூ கமாக முடியும் –
தஸ்மாத் து ப்ராத ருத்தாய பிரான்முகோ நியத சுசி –ஹரி ஹரி ஹரி இதி வ்யாஹரேத் தோஷ சாந்தயே -22-
ஆகையால் காலையில் கிழக்கு திசை நோக்கி ஹரி ஹரி ஹரி உச்சரிக்க தோஷங்கள் நீங்கும் –
சாநாநாதி ஷூ ச கார்யேஷூ ஷத ப்ரஸ்கல நாதி ஷூ -ஹரி இதி உச்சரேத் உச்சை ஹரத் யஸ்ய அசுபம் ஹரி -23-
நீராடும் பொழுதும் இருமும் போதும் எப்பொழுதும் ஹரி சொல்ல பாபங்கள் அனைத்தும் நீக்கப் படுகின்றன –
ஓம் இதி அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரன் ஸம்ஸ்மரன் ஹரிம் -பத்மாஸ நஸ்தா பகவான் பரமம் தப ஆஸ்தித –24-
பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து நான்முகன் ஓம் அக்ஷரத்தை தியானித்து கடுமையான தவம் இயற்றத் தொடங்கினான் –
காலேன மஹதா தாதா வ்யாஜஹார ச பூரிதி-வ்யாஹ்ருதி பிரதம ச அபூத் பிரமம் வ்யாஜஹர யத் -25-
நீண்ட காலம் தவம் இயற்றி பூ என்று முதலில் உச்சரித்தான் -இதுவே முதல் வியாஹ்ருதி -உச்சரிப்பு –
தயா ச சர்ஜ வை பூமிம் அக்னி ஹோத்ரம் யஜும்ஷி ச –முகத ஸ்த்ரீ வ்ருதம் ஸ்தோமமக்னீம் காயத்ரிம் ஏவ ச -26-
அந்த பூ மூலம் அனைத்து உலகம் அக்னி ஹோத்ரம் யஜுர் வேதம் காயத்ரி சந்தஸ் போன்றவை வெளிப்பட்டன –
ப்ரஹ்மணம் ச மனுஷ்யானாம் பசூனாம் அஜமேவ ச -த்விதீயாம் தப ஆதிஷ்டத் புவ இதி அப்ரவீத் தத -27-
மனிதர்களில் அந்தணர்களையும்– விலங்குகளில் மான் முதலிய பசுக்களையும் படைத்து மீண்டும் தவத்தில் ஆழ்ந்து -புவ -என்றான் –
வ்யாஹ்ருதி ஸ்யாத் த்விதீயா பூத் த்விதீயம் வ்யாஜஹார யத் –தயா ச சர்ஜ அந்தரிக்ஷம் சமாந்தி ச ஹவீம்ஷி ச -28-
புவ என்றதும் சாம வேதம் வெளிப்பட்டது -ஹரிற்பாகங்கள் பலவும் உண்டாக்கினான் –
தோர்ப்யாம் பஞ்ச தச ஸ்தோமம் த்ரிஷ்டுபம் சாந்த ஏவ ச -இந்த்ரம் தேவம் ச ராஜன்யம் மனுஷ்யானாமவிமம் பசும் -29-
தோள்களில் இருந்து 15-ஸ்தோமங்கள்- சேனைகள் -/ த்ரஷ்டுப் என்னும் சந்தஸ் /தேவர்களில் இந்திரன் /
மநுஷ்யர்களில் க்ஷத்ரியர் /யாவும் என்னும் ஆடு வகை -படைத்தான் –
த்ருதீயாம் தப ஆதிஷ்டத் ஸூவ இதி அப்ரவீத் தத -வ்யாஹ்ருதி ஸ்யாத் த்ருதீயா பூத் த்ருதீயம் வ்யாஜஹார யத் -30-
மூன்றாவது தவம் இருந்தான் -ஸூவ -மூன்றாவது உச்சரிப்பு –
தயா ச சர்ஜ ச திவம் ததாத்வரம் மத்யாத் சப்தச ஸ்தோமம் ஜெகதீம் சந்தம் ஏவ ச -31-
மூன்றாவது உச்சரிப்பு மூலம் சுவர்க்கம் -ருக் வேதம் -யஜ்ஜம் -நடுப் பகுதியான வயிற்றில் இருந்து 17-ஸ்தோமங்கள் ஜெகதீ என்னும் சந்தஸ் -ஆகியவற்றைப் படைத்தான் –
மனுஷ்யானாம் ததா வைஸ்யம் பசூனாம் காம் பயஸ்வி நீம் -விஸ்வதேவாம்ஸ்ததா தேவான் பூயிஷ்டாம்ச்ச பிதாமஹ –32-
வைஸ்யர்களையும் -பசுவையும் -விஸ்வதேவர்களையும் -மற்ற தேவர்களையும் படைத்தான் –
துரீயம் தப ஆதிஷ்டன் மஹ இதி அப்ரவீத் தத – சதுர்த்தீ
நான்காது தவம் -மஹ –நான்காவது உச்சரிப்பு –33-
நான்காவது தவம் -மஹ -நான்காவது உச்சரிப்பு –
தயா சைவம் க்ரமேனைவ ஹி அதர்வாங்கிரஸ அஸ்ருஜத்-பத்ப்யாம் ஸ்தோமம் சைகவிம்சம் சந்த அனுஷ்டுபம் ஏவ ச -34-
தருவன வேதம் -தனது கால்களில் இருந்து மூன்று ஸ்தோமங்கள் -அனுஷ்டுப் -படைத்தான் –
சூத்ர ஜாதிம் மனுஷ்யானாம் பசியினாம் அஸ்வ மேவ ச -தஸ்மிந் காலே பகவத கர்ணவிட் சம்பவாவுபவ் -35-
பின்பு சூத்திரர்கள் -குதிரைகளை அடைத்தான் -காதுகளில் இருந்து அசுரர்கள் வெளிப்பட்டார் –

ரஜஸ் தம ப்ரக்ருதிகௌ மது கைடப சம்ஜஞகௌ -அசூரவ் ப்ரஹ்மண அபியேத்வ சாகசம் லோக கண்டகௌ -36-
ரஜஸ் தமஸ் குணங்கள் நிறைந்து இருந்தனர் -மது கைடவன் இருவர் நான்முகனின் அருகில் வந்தனர் –
வேதான் க்ருஹீத்வா சலிலம் ப்ரவிஷ்டவ் பிரளயோதத–அசக்தோ கதிம் அன்வேஷ்டும் தயோ கின்ன பிரஜாபதி –37-
இருவரும் வேதங்களை அபகரித்து பிரளய சமுத்திரத்தில் சென்று மறைந்தனர் -செய்வது அறியாமல் திகைத்தான் –
நாளம் ஆலம்பய ஹஸ்தாப்யாம் அவதார வாதங்முக –திவ்யைர் வர்ஷ சஹஸ்ரைச்ச யோஜநாநாம் பஹு நீ ச -38-
தாமரை மலரின் தண்டைபி பிடித்தபடி கீழே இறங்கினான் –ஆயிரம் தேவ வருடங்கள் பல யோஜனை தூரம் இறங்கியபடி இருந்தான் –
வ்யதீத்ய விஹ்வலோ ப்ரஹ்மா கண்டகைரபி சண்டித-நாள சஞ்சல நாத் பீதஸ் தத் பங்கம் பயவிஹ்வல –39-
தாமரை தண்டில் உள்ள முள் போன்ற அமைப்பாலும் -அசைவதாலும் துன்புற்று அஞ்சி இருந்தான் –
ச உத்ததார க்ருச்சரேண புனச் சித்தாபர-அபவத் -பிரவி சம்ச்ச புனஸ் தோயம் தாதேத்யாக ச பாலவத் -40-
கீழே இரங்கி த்யானத்தில் ஆழ்ந்து சிறு குழந்தை போலே தந்தையே -என்று அழைத்தான் –
மா பைஷீரிதி தம் ப்ராஹ மத்ஸ்ய கச்சிஜ்ஜ் லேசரே –ஆஹரிஷ்யாமி வேதாம்ஸ்தே தாத அஹம் தே ப்ரஜாபதே –41-
ஸ்ரீ ஹரி கவலைப் படாதே -வேதங்களை மீட்டுத் தருகிறேன் -என்றான் –
உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட பத்ரம் தே ஸ்வஸ்தா நமிதி ச அகமத் -தவ் ஹத்வா தாநவ சிரேஷ்டவ் ஹரீர்ஹயசிரா முநே -42-
இதைக் கேட்ட நான்முகன் மீண்டும் தன் இருப்பிடம் சேர்ந்தான் -ஸ்ரீ ஹயக்க்ரீவனாக நின்ற ஸ்ரீ ஹரி இருவரையும் வதம் செய்தான் –
ஆதாய வேதான் ஆகாச் சதாந்திகம் பரமேஷ்டின-ஆருஹ்ய வைதிகம் யாநம் அஞ்சனா சலச ஸந்நிப-43-
வேதங்களை மீட்டுக் கொண்டு கருடன் மேல் அமர்ந்து நான்முகன் அருகில் அந்த ஹயக்க்ரீவன் வந்தான் –
பீதாம்பரதரோ தேவோ ப்ரஹ்மணோ குருர் அச்யுத-ஸ்ரீ வத்சாங்க ஸ்ரீய காந்தஸ் தஸ்மை வேதான் உபாதிசத்-உவாச சைநம் பகவான் உப பன்னம் பிரஜாபதி -44-
பீதாம்பரம் -ஸ்ரீ வத்சம் -ஸ்ரீ யபதி -அச்சுதன் – -ஆச்சார்ய ஸ்தானத்தில் நான்முகனுக்கு வேதங்கள் உபதேசிக்கத் தொடங்கினான் –

ஸ்ரீ பகவான் உவாச –
வேதா ஹி அனுபதிஷ்டாஸ்தே மயா பூர்வம் ப்ரஜாபதே -நஷ்டாஸ்தேன புநர் லப்தோ மத ப்ரஸாதா சதுர்முக –45-
உனக்கு முன் நான் வேதங்களை உபதேசிக்க வில்லை -இதனால் தான் அசுரர்கள் கவர முடிந்தது -மீட்டுக் கொண்டு தந்து உள்ளேன் -என்றான் –
ப்ரணவஸ்ய உபநிஷடத்வான் நான்யந்தம் நாசமாப்நுவன் -அநாசார்ய அநு பலப்தா ஹி வித்யேயம் நஸ்யதி த்ருவம்-46-
பிரணவத்தை உனக்கு முன் உபதேசித்ததால் தான் வேதங்கள் முழுவதுமாக தொலையாமல் காப்பாற்றப் பட்டன –
ஆச்சார்யர் உபதேசம் மூலம் பெறாத வித்யை நிலை நிற்காதே –
வித்யா ச நாதநா வேதா மத் ஆஜ்ஞா பரி பால-யா நிஸ் வசிதா பூர்வம் மயி சந்தி சதாநக -47-
புராதனமான வேத வித்யை இது -என் ஆணையால் காப்பாற்றப் படுகிறது -மூச்சுக்கு காற்றின் மூலம் வெளிப்பட்டன முன்பு -எப்போதும் என்னுள் உள்ளன –
ந ஜாயந்தே ந நச்யந்தி ந தார்யந்தே ச மாநவை –பஹு ஜன்ம க்ருதை புண்யை தார்யந்தே ப்ராஹ்மண உத்தமை –48-
வேதங்கள் சாஸ்வதம் -ப்ராஹ்மண உத்தமர்களால் பாதுகாக்கப் படுகின்றன –
ப்ராஹ்மணத்வம் அநு ப்ராப்ய யே ந வேதா நதீ யதே -ப்ரஹ்மக்நாச்ச ஸூராபாச்ச தே அபி பாதகி ந ஸ்ம்ருதா -49-
அந்தணனாகப் பிறந்தும் வேதங்களை பாதுகாக்காவிடில் கொடிய பாவம் செய்தவர் ஆவர் –
அதீதாநபி யோ வேதான்ன அநுபாலயதே த்விஜ –ப்ருணஹா ச து விஜ்ஜேய குவி யோனி மதி கச்சதி -50-
அந்தணன் வேத ரக்ஷணம் பண்ணாமல் இருந்தால் தாழ்ந்த பிறவியில் பிறக்கிறான் –
ப்ராஹ்மணோ வேதவித் யஜ்வா யோ ந முக்தோ மயீஸ்வரே-த்விபாத் பசுஸ்ச விஜ்ஜே யஸ் ஸம்ஸாரோ நாஸ்ய நச்யந்தி -51-
வேத விற்பன்னனாய் இருந்தும் பகவத் பக்தி இல்லாதவன் சம்சாரத்திலே உழல்கிறான் –
அவைஷ்ணவோ வேத வித்யோ வேத ஹீநச்ச வைஷ்ணவ -ஜ்யாயாம் ச மனயோர் வித்தி யஸ்ய பக்திஸ்சதா மயி -52-
வேதம் அறியாமல் இருந்தும் பக்தி உள்ளவன் -வேதம் அறிந்தும் பக்தி இல்லாதவனை விட உயர்ந்தவன் ஆகிறான் –
கிம் வேதஹீநச்ச விஷ்ணு பக்தி விவர்ஜித-சண்டாள பதித வ்ராத்ய புல்க சேப்யோ நிக்ருஷ்யதே -53-
வேதம் அறிந்தும் பக்தி இல்லாதவன் சண்டாளன் ஆவான் –
வேதேஷூ யஜ்ஜே ஷூ தபஸ் ஸூ சைவ யஜ்ஜேஸ்வரே மயி சைவா ப்ரியா ய–சண்டாள ஜன்மா ச ஹி கர்மனைவ புத்யாபி பாஹ்யோ பவநாதி ரிக்த -54-
வேதம் யாகம் தர்மம் ஈஸ்வரன் -வெறுப்பவர் சண்டாளன் ஆவான் –
அதீஷ்வ வேதான் மத்தஸ்தவம் அங்க உபாங்க சிராம்சி ச அர்த்த சாஸ்திரம் காம சாஸ்திரம் சில்ப சாஸ்திரம் சிகித்சகம் -55-
அனைத்தையும் பயில வேண்டும் என்பதே எண் ஆஞ்ஜை-
ஸ்ருஜஸ்வ வேத சப்தேப்யோ தேவா தீன்மத் பிரசாத -வர்ணாஸ்ரம விபாகம் ச தேஷாம் தர்மான் ப்ருதக் விதான் -56-
என் அனுக்ரஹத்தால் வேத சப்தங்களை கொண்டு ஸ்ருஷ்டிப்பாய் –
லோகாம்ச்சா ஸ்வர்க்க நரகவ் போகா நுச்சா வசாநபி –நாம ரூப விபாகம் ச தேஷாம் த்வம் கல்பயிஷ்யாமி -57-
அனைத்தையும் படைத்து பெயர் ரூபம் தருவாயாக –

ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச –
இதி ஏவம் உக்த்வா விஹகாதிரூடோ விதான் விதாத்ரே விதிவத் ப்ரதாய -ஸம்ஸதூயமா நச்ச துராநநேந தத்ர அந்தர் ஆஸீத் ஸஹஸா முகுந்த -58-
இப்படி கருடாரூடனாக உபதேசித்து அருளி -நான் முகனால் ஸ்துதிக்கப் பட்டபின் அங்கிருந்து முகுந்தன் மறைந்தான் –

இரண்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

—————————-

மூன்றாம் அத்யாயம் –ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் வெளிப்படுதல் –

ததா சசர்ஜ பூதாநி லோகாம்ச் சைவ சதுர்தச சத்ய லோகம் சமாதிஷ்டத் ஸ்வயம்பூர் புவநேஸ்வர -1-
சர்வேஸ்வரன் ஆணைப்படி அனைத்தையும் படைத்து சத்ய லோகமும் உண்டாக்கினான்
ச த்ருஷ்ட்வா வேத சப்தேஷூ தேவாதி நாம் கதாகதம் -கர்மணாபி போகேந ஷயம் ச மஹாதா நபி -2-
புண்யங்கள் அனுபவிக்க அனுபவிக்க கழியும் என்பதை உணர்ந்தான் –
ஐஸ்வர்யாணாம் ததாஸ் தைர்யம் அண்டாம் தர்வர்த்தி நாமபி -அலஷ்ய ஸ்வபதஸ் யாபி ஷயம் காலேந பூயஸா–3-
தன் பதவியும் கௌரவம் கூட அழியும் என்பதை அறிந்தான் –
ஷீரோதம கமத்தாம விஷ்ணோரத்புத கர்மண -தப பரம மாஸ்தாய தோஷ யாமாஸ மாதவம் -4-
திருப் பாற் கடலுக்கு சென்று தவம் இயற்றி மாதவனுக்கு மகிழ்வை உண்டாக்கினான் –
தத ப்ரசன்னோ பகவான் பிப்ராண கூர்ம விக்ரஹம் பிரசன்ன அஹமிதி ப்ராஹ ப்ராஹ்மணாம் சலிலே ஸ்திதே -5-
ஸ்ரீ கூர்மாவதாராமாக சேவை சாதித்து அருளினான் –
தம் அத்புத தர்மம் திருஷ்ட்வா வ்யாஜஹர சதுர் முக -ப்ரசன்னோ யதி மே தேவ ஸ்வரூபம் தர்சய ஸ்வமே -6-
தேவரீர் ஸ்வரூபத்தை காட்டி அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார் –
அத்ருஷ்ட பூர்வம் ஹி மாயா பரம் ரூபம் கதாசன-மத்ஸ்ய கூர்ம விஹங்கா நாம் த்ருஷ்டம் ரூபம் நாரஸ்வயோ-7-
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ ஹயக்ரீவ ரூபங்களை கண்டு களித்தேன் -காணப் படாத உங்கள் உயர்ந்த ரூபம் காட்டி அருள வேணும் –
த்ரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் பரம் குஹ்யம் ஸநாதனம் ரூபம் அப்ராக்ருதம் திவ்யம் பரமம் வேத வேதிதம் -8-
வேதங்களில் அப்ராக்ருத திவ்ய ரூபம் சொல்லப் பட்டுள்ளது என்றான் –
ந சக்யம் த்வாத்ருஸைர் த்ரஷ்டும் அவதாரம் விநா ப்ரபோ சங்கல்பேநைவ ஸம்ஹர்த்தும் சக்த அஹமபி வைரிண-9-
அவதார காலங்களிலே விபவ ரூபங்களை காண இயலும் -சங்கல்பம் மூலம் சர்வ பாபங்களையும் அடியோடு போக்க வல்லவன் -என்றார் –
உபாஸ நார்த்தம் பக்தா நாம் ஸ்ருஜாம் யாத்மா நாம் ஆத்ம நா –சக்த அஹம் அபி தத்காலே ஸம்ஹர்த்தும் சர்வ வைரிண –10-
பக்தர்கள் உபாசிக்கவே அவதாரங்கள் -பிரதிபந்தகங்கள் அழிக்க சர்வ சக்தியுடன் அவதாரம் –
மத் பக்தா நாம் விநோ தார்த்தம் கரோமி விவிதா க்ரியா –ஈஷண த்யான சம்ஸ்பரஸை -மத்ஸ்ய கூர்ம விஹங்கமா -11-
பூஷ்ணந்தி ஸ்வான்ய மத்யானி ததாஹ மபி பத்மஜ-இதி தரிசயிதும் ப்ரஹ்மன் தேஷாம் ரூபம் ப்ரதர்ஸிதம் -12-
மத்ஸ்யம் -கடாக்ஷம் மூலமே ரக்ஷணம் /-கூர்மம் -எண்ணம் சங்கல்பம் மூலமே ரக்ஷணம் /-ஸ்பர்சம் மூலம் ரக்ஷணம் /-காட்டவே அவதாரங்கள் –
யோக க்ஷேமம் வஹிஷ்யாமி இதி ஏவம் அஸ்வம் ப்ரதர்ஸிதம் -புருஷஸ்ய ப்ரஸித்யர்த்தம் தர்சிதா புருஷாக்ருதி -13-
யோக ஷேமத்துக்காக ஹயக்ரீவர் அவதாரம் -புருஷத் தன்மை வெளிப்படுத்த புருஷ அவதாரம் –
யதி மே பரமம் ரூபம் த்ரஷ்டும் இச்சசி பத்மஜ -பூயஸ்த பஸ் சமாதிஷ்ட ஐபன் மந்த்ரமிம் மம -14-
நீ என் ரூபம் காண மந்த்ர ஜபம் -தபம் செய்வாய் -என்றான் –
நமோ நாராயணாயேதி நித்யம் ஓங்கார பூர்வகம் ஜபம் அஷ்டாக்ஷரம் மந்த்ரம் சத்ய சித்தம் அவாப்ஸ்யசி -15-
திரு அஷ்டாக்ஷர மந்தர ஜபம் மூலம் உன் விருப்பம் நிறைவேறப் பெறுவாய் –
நாநேந சதரூஸோ மந்த்ரோ வேத மந்த்ரேஷூ வித்யதே –சார அயம் சர்வ மந்த்ராணாம் மூல மந்த்ர ப்ரகீர்த்தித
ஜகத் காரணத்வம் ச ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி லயே ஷூ ச ஹேதுத்வம் மோக்ஷ தத்வம் ச மந்தரே அஸ்மின் மம தர்சிதம்- -17-
த்ரிவித காரணத்வம் -ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி லயம் காரணத்வம் -மோக்ஷ பிரதத்வம் எல்லாம் இந்த திரு அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரம் சொல்லுமே –
உபாயத்வம் உபேயத்வம் சாத்யத்வம் சித்ததாம் அபி -மம சக்தி ஹி மந்த்ர அயம் தஸ்மாத் ப்ரியதமோ மம -18-
உபாயம் உபேயம் சாத்தியம் -சித்த சாத்தியம் சொல்வதால் இது எனக்கு பிரியதமம் –
ஸ்ருஜ்யத்வம் சேதனத்வம் ச ஸர்வத்ர பரதந்த்ரதாம் -சம்சாரம் அபவர்கம் ச சக்தி ஜீவஸ்ய மந்த்ர ராட் -19-
மந்த்ர ராஜா சக்ரவர்த்தி –
க்ரியதே அநேந மந்த்ரேண ஆத்மன பரமாத்மநி நிவேதனம் மயி ப்ரஹ்மன் மத்பக்தேஷூ ச சாஸ்வதம் -20-
இதைக் கொண்டே ஆத்ம சமர்ப்பணம் பக்தர்கள் என்னிடம் செய்கிறார்கள் –
பவ்மான் மநோ ரதான் ஸ்வர்க்க யான் முக்தி மப்யாதி துர்லபாம் சாதயிஷ்யந்தி அநேநைவ மூல மந்தரேண மாமகா-21-
திரு அஷ்டாக்ஷரம் அனைத்தையும் அளிக்கும் -முக்தியும் அளிக்கும் –
அநஷ்டாக்ஷர தத்வஜ்ஜை அதபஸ்விபி அவ்ரதை -துர்தச அஹம் ஜகத்தாத மத் பக்தி விமுகைரபி-22-
இதை அறியாதவர் -என்னிடம் பக்தி கொள்ளாதவர் -என் தர்சனம் இழப்பார்கள் –

ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச
இது உக்த்வா அந்தர்ததே ப்ரஹ்மன் அஸ்மாகம் பஸ்யத பித்து -துர்விபாவ்ய கதிர் வேதை கூர்ம ரூபீ ஜனார்த்தன -23-
இப்படி கூர்ம ரூபியான ஜனார்த்தனன் அருளிச் செய்து மறைந்தார் –
அந்தர்ஹிதே பகவதி ப்ரஹ்ம லோக பிதாமஹ -அஷ்டாக்ஷரேண மந்த்ரேண புநஸ்தேபி மஹத் தப -24-
திரு அஷ்டாக்ஷரம் ஜபித்து கடுமையான தவத்தில் ஆழ்ந்தான் –
தஸ்ய வர்ஷ சஹஸ்ராந்தே தப்யமா நஸ்ய வேதச –ஆவிர் ஆஸீத் மஹத்தாம ஸ்ரீ ரெங்கம் ஷீர சாகராத் -25-
ஆயிரம் ஆண்டு தபஸுக்கு பின்பு -ஸ்ரீ ரெங்கம் -என்னும் பெரிய கோயில் திருப் பாற் கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது –
தத் க்ஷணாத் சமத்ருஸ்யந்த வைகுண்ட புர வாஸின -ஸூ நந்த நந்த ப்ரமுகா சநந்த ச நகாதய-26-
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் உள்ள அனைவரும் காணப் பட்டனர் -ஸூநந்தர் நந்தர் சநகர் சநந்தர் போன்ற பலரும் காணப் பட்டனர் –
யுஷ் மதஸ் மத் ப்ரப்ருதயோ யே சாந்யே சத்யவாதிந -தேவ கந்தர்வ யஷாச்ச ருஷய சித்த சாரணா–27-
அதில் நாரதனாகிய நான் சிவனாகிய நீ-மற்றும் தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் சாரணர்களும் காணப் பட்டோம் –
உவாஹ தாம தத் திவ்யம் வேத மூர்த்தி விஹங்கராட் ஸ்வேச் சத்ரம் ததா ராஸ்ய மௌக்திகம் புஜகாதிப -28-
வேத மூர்த்தி பெரிய திருவடி ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் எழுந்து அருள பண்ண -முத்துக்கள் பதித்த வெண் குடையை ஆதி சேஷன் பிடித்த படி வந்தான் –
விஷ்வக்ஸேநோ வேத்ர பாணி ப்ருஷ்டதஸ் தத சேவத-அபிதச் சந்த்ர ஸூர்யவ் ச வீஜாதே சாமர த்வயம் -29-
விஷ்வக் சேனர் -வேத்ர தண்டம் ஏந்தி விமான சேவை பண்ண சேவை -சூர்ய சந்திரர்கள் சாமரம் -வீசினர் –
தும்புரு பவதா சார்தம் கந்தர்வ அமர கின்னரா-அகா யன்ன ஸ்துவன் பேடுர வதந்தி ச குஹ்யகா -30-
தும்புரு- நாரதராகிய நீ – கந்தர்வர்கள் -இனிய இசை பாட தேவர்கள் கின்னர்கள் -ஸ்துதித்தனர் —
அஹம் இந்த்ரச்ச தேவாச்ச சித்தா ஸாத்யச்ச சாதகா –ஜிதந்த இதி சப்தேந ந பூரயாமாசி மாம் வரம் -31-
சிவனாகிய நான் -இந்திரன் தேவர்கள் சித்தர்கள் சாத்யர்கள் சாதகர்கள் அனைவரும் ஜிதந்தே -விஜயதே -கோஷமே எங்கும் பரவிற்று-
தேவ துந்துபயோ நேதுர் நந்ரு துச்ச அப்சரே கணா –முமுசு புஷப வ்ருஷடிச்ச புஷ்கலா வர்த்தகாதிபி-32-
துந்துபி வாத்யம் முழங்க -அப்சரஸ்கள் ஆட -புஸ்கலம் ஆவர்த்தகம் போன்ற மேகங்கள் மலர்களை பொழிந்தன –
ஆகதம் ரங்கதாம் இதி சுச்ருவேகா ஹலத்வநி –திவ்யம் விமானம் தம் த்ருஷ்ட்வா ஸ்வயம் வ்யக்த மஹார்த்திமத் –33-
எங்கும் ஸ்ரீ ரெங்கம் வந்ததே -என்ற கோஷம் எழுந்தது –
தேஜோ மயம் ஜகத் வ்யாபி ஸ்ரீ ரெங்கம் ப்ரணவாக்ருதம் -உத்தாய சம்ப்ரமா விஷ்டோ ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட பிரஜாபதி -34-
தேஜஸ் மிக்கு -உலகு எங்கும் பரவ -நான்முகன் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தான் –
பபாத சிரஸா பூமவ் சின்ன மூல இவ த்ரும-துஷ்டாவோத்தாய வதநைர் நமோ நம இதி ப்ரூவன் -35-
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து நான்கு முகங்களாலும் நமோ நம -உச்சரித்து ஸ்துதித்தான் –
ந்யபாத யத் புநர் தேஹம் ஹேம தண்டம் இவாவநவ் -சதுர்பிர் வதநைர் வதா சதுர் வேதைஸ் சமம் ஸ்துவன் -36-
சரீரம் தரையில் கிடத்தி வேதங்களை சரி சமமாக ஒரே சமயத்தில் நான்கு முகங்களால் ஓதினான்-
பத்தாஞ்சலிபுடோ பூத்வா த்ருஷ்டவான் அச்யுத ஆலயம் -இந்த்ரியாண் யஸ்ய சர்வாணி சரிதார்த்தாநி தத் க்ஷணாத் -37-
அழகிய மணவாளனின் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சேவித்து அந்த நொடியிலே இந்திரியங்கள் அனைத்தும் பயன் பெற்றன –
அபவன் ஸ்வஸ்ய சேஷ்டாபி அச்யுத ஆலய தர்ச நாத் -தத ஸூ நந்தோ பகவத் தாசவர்ய சதுர் முகம் -38-
அனைவரும் விமானம் நமஸ்காரம் செய்தனர் -ஸூ நந்தர் என்ற பகவத் தாச உத்தமர் நான்முகனை பார்த்தார் –
உவாச தர்சயன் ரங்கம் வேத்ராணபி க்ருதாஞ்சலி -தாதரா லேகயை தத்வம் விஷ்ணோ ஆயதனம் மஹத் -ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி விக்யாதம் பவதஸ்தபஸா பலம் -39-
உன் தாப்ஸின் பலனாக பெற்ற ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் காண்பாய் -இது ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் உயர்ந்த தனமாகும்
த்ரயக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் சப்தாத்மைவ வ்யவஸ்திதம் -தஸ்ய ச ப்ரதிபாத்ய அயம் ஸேதேந்த ஸ்ரீ நிகேதன-40-
பிரணவ மந்த்ரம் அடங்கிய ஸ்ரீ விமானம் -ஸ்ரீயப்பதி கண் வளர்ந்து அருளுகிறார் –
சது ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா சதுர் திஷூ ப்ரணம்ய ச ப்ரவிஸ்யாந்த ரூபாஸ்வைநம் உபாஸ்யம் சர்வ தேஹி நாம் -41-
நான்கு முறை வலம் வந்து நான்கு திசைகளிலும் வணங்குவாய் -சர்வேஸ்வரனை உபாசிப்பாய் என்றார் –
யம் உபாஸ்ய விதாதர பூர்வே அபி பரமாம் கதி -ப்ராப்நுவன் சர்வ சக்ராத்ய தேவாச் சாந்யே விபச்சித -42-
இதற்கு முன்பு இருந்த நான் முகன் தேவர்கள் ருத்ரன் பலரும் ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை உபாசனம் செய்தே உயர்ந்த கதி அடைந்தனர் -என்று கூறி முடித்தார் –

மூன்றாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
—————————————-
அத்யாயம் -4-ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை நான்முகன் ஸ்துதித்தல் –

இதிதம் ஆகரண்ய ஸூநந்த பாஷிதம் விநீத வேஷா விதிரேத்ய தாம தத் –ததர்ச விஸ்வம் சஸூரா ஸூரம் முநே சராசரம் தாமநி தத்ர வைஷ்ணவே-1-
நான்முகன் பணிவுடன் அருகில் வந்தான் -உலகம் தேவர்கள் அசுரர்கள் முனிவர்கள் அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தையும் கண்டான் –
உபர்யஸ் தாச்ச திவம் மஹீம் ச மத்யே அந்தரிக்ஷம் புஜகேந்திர மந்த -த்வா ராந்திகே விஜயம் ஜெயம் ச பார்ஸ்வத்வயே விக்நபதிம் ச துர்க்காம் -2-
மேற்கு பக்கம் ஸ்வர்க்கம் -கீழ் பூ லோகம் -நடுவில் அந்தரிக்ஷம் -உள்ளே ஆதிசேஷன் -வாசலில் ஜய விஜயன் -இரண்டு பக்கமும் விநாயகர் துர்க்கையும் பார்த்தான் –
சரஸ்வதீம் சர்வ ஜகத் ப்ரஸூதிம் ஓங்கார ரூபம் சிகரே ததர்ச -த்ரயீம் ச வித்யாம் முகுடேஷூ தஸ்ய நாஸ முகே சர்வ ரஹஸ்ய ஜாதம் –3-
மேல் பகுதியில் சரஸ்வதி -கிரீடம் போன்ற பகுதியில் மூன்று வேதங்கள் -நாசிக் பகுதியில் உபநிஷத் -கண்டான் –
பாதேஷூ யஜ்ஞாத் பலகேஷூ சேஷ்டீச்ச தீச்ச சித்தேஷூ ஹவீம்ஷி குஷவ் -ததந்தராவை மருதோ வஷூம்ச்ச மாயா கிரீசா நிதராந்தசாபி -4-
யஞ்ஞ இஷ்டிகள் பாதங்களிலும் -அவிர்பாகம் வயிற்று பகுதியில் -விமானத்தில் மருதுகள் வஸூக்கள் பதினோரு ருத்ரர்கள் பார்த்தான் –
த்விஷ்டகம் ஆதித்ய கணம் க்ருஹாம்ச்ச நக்ஷத்ர தாராச் சா முநீம்சா சப்த இந்த்ராம் யமம் வருணம் யஷராஜம் ஹிதாசநம் ந்ருதீம் வாயுமீசம் -5-
சோமம் ச பர்ஜன்யம் அசோஷமேவ ததர்ச தத்ரைவ யதாவகாசம் -விமானம் அப்யேத்ய சதுர்ப் ப்ரதக்ஷிணம் சதுர் திசம் தஸ்ய க்ருத பிராமண -6-
பலரையும் கண்டான் -நான்கு முறை வலம் வந்து நான்கு திசைகளிலும் நின்று வணங்கினான் –
தத் அந்தர் ஆவிஸ்ய விதிர்த்த தர்ச தம் விபின்ன நீலாசல சந்நிகாசம் பிரசன்ன வக்த்ரம் நளிநாய தேஷணம் க்ருபாமயம் சாந்தி நிகேத ரூபிணம்-7-
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை உள்ளே சேவித்தான் -நீல மணி தேஜஸ் -தாமரைக் கண்கள் -சிரித்த திரு முகம் -திருமார்பில் கருணையே வடிவான ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் –
கிரீட கேயூரக மகர குண்டலம் ப்ரலம்ப முக்தாமணி ஹார பூஷிதம் -விசால வக்ஷஸ்தல ஸோபி கௌஸ்துபம் ச்ரியா ச தேவயாத்யுஷி தோரூ வக்ஷஸம் -8-
திவ்ய ஆபரணங்களைக் கண்டான் –
ப்ரதப்த சாமீகர சாருவாஸஸம் ஸூ மேகலம் நூபுர ஸோபி தாங்க்ரிகம்-ஸூவர்து நிஜாத ம்ருணாள பாண்டுரம் ததாந மச்சச்வி யஞ்ஞா ஸூ த்ரகம் –9-
திருப் பீதாம்பரம்-திரு நூபுரம்-திரு யஞ்ஞா ஸூத்ரம் -இவற்றையும் கண்டான் –
புஜோபதாநாம் ப்ரஸ்ரு தான்ய ஹஸ்தம் நி குஞ்சி தோத்தாநிதி பாத யுக்மம் -ஸூ தீர்க்க முர்வம் சமுதக்ர வேஷம் புஜங்க தல்பம் புருஷம் புராணம் -10-
திருத் தோள்கள் -திருவடி -திரு நாசி -திருப் பீதாம்பரம் -ஆதி சேஷ பர்யங்கம் -புராதான ஸ்ரீ ரெங்க நாதரை சேவித்தான் –
ஸ்வ தேஜஸா பூரித விஸ்வகோசம் நிஜாஞ்ஞயா ஸ்தாபித விஸ்வ சேஷ்டம் -ப்ரணம்ய துஷ்டாவ விதிர் முகுந்தம் த்ரைய்யர்த்த கர்ப்பைர் விசநைஸ் த்ரயீசம் -11-
வேத நாயகனை ஸ்தோத்திரங்கள் மூலம் ஸ்துதிக்கத் தொடங்கினான் –
நான் முகன் ஸ்ரீ ரெங்கநாதனை ஸ்துதித்தல்
நமோ நமஸ் தேஸ்து சஹஸ்ர மூர்த்தயே சஹஸ்ர பாதாஷி சிரோரு பாஹவே-சஹஸ்ர நாமன் சத சப்த தந்தோ சஹஸ்ர கோட்யண்ட யுகாதி வாசிநே -12-
நமஸ் ஸக்ருத் தேஸ்து நமோ த்வி ரஸ்து நமஸ் த்ரிரஸ் த்வீச நமஸ் சதஸ்தே -நமஸ் ததா பும் ஸக்ருத் வோத சேச நமஸ் ததா ஸஹஸா நித்யமாத்யா -13-
எப்போதும் நமஸ்காரங்கள் –
நமோஸ்து நித்யம் ஸதக்ருதவ ஈஸதே சஹஸ்ர க்ருத்வோ பஹு சச்ச பூமன் – நமோஸ்து ஹி ந ப்ரஸீத நமோஸ் த்ரிலோகாதிப லோக நாத -14-
ப்ரஸீத தேவேச ஜெகன் நிவாஸ ப்ரஸீத லஷ்மீ நிலயாதி தேவ -ப்ரஸீத நாராயண ரங்க நாத ப்ரஸீத விஸ்வாதிக விஸ்வ மூர்த்தே -15-
ஜிதந்தே முகுந்த ப்ரபந்ந ஆர்த்தி ஹரின் ஜிதந்தே ஜெகன் நாத கோவிந்தம் தேவ -ஜிதந்தே ஸ்ரீய காந்தம் ரங்கேச விஷ்ணோ ஜிதந்தே ஹரே வாஸூ தேவாதி தேவ -16-
ப்ரஹ்மா ந நம் ராஜகமேவ பாஹு ஊரூ ததா விட் சரணவ் ச சூத்ர -வர்ணாஸ்ரம ஆசார விதி த்வமேவ யஞ்ஞ பரமம் பதம் ச -17-
திருமுகத்தில் இருந்து அந்தணர்கள் -தோள்களில் ஷத்ரியர்கள் -தொடைகளில் வைசியர்கள் -திருவடிகளில் இருந்து சூத்திரர்கள் -நீயே அனைத்தும் –
அக்னி தவாஸ்யம் வதனம் மஹேந்த்ரச் சந்த்ரச்ச ஸூ ர்யச்ச ததாஷிணீ த்வே -ப்ராணாச்ச பாயுச் சரணவ் தரித்ரீ நாபிச்ச கம் த்யவ் சிரசை பிரதிஷ்டா -18-
திரு முகமே அக்னி /திருவாய் இந்திரன் / சந்த்ர சூர்யர் திருக் கண்கள் /பிராணன் வாயு -பூமி திருவடி –
அந்தரிக்ஷம் இடுப்பு / திருத் தலை ஸ்வர்க்கம் /-இவற்றில் இருந்து தோன்றின என்றுமாம் –
ஸ்ரோத்ரி திசாஸ்தே வருணச்ச மேன் க்ரஹீ ஸ்ரீச்ச பத்நயவ் ஹ்ருதயம் ச காம -அஹச்ச ராத்ரிச்ச தவைவ பார்ச்வே அங்காநி வேதாஸ் ஸ்வயமந்தராத்மா -19-
வேதாம் ஸ்ததாங்காநி ச சாங்க்ய யோகவ் தர்மாணி சாஸ்த்ராணி ச பஞ்சராத்ரம் -ஆஞ்ஞா தவ ஏவ ஆகமஜத மன்யோ வேதாந்த வேத்ய புருஷஸ் த்வ மேக -20-
வேத வேதங்கள் நின் ஆஞ்ஜை -வேதைகி கம்யன் –
தவ பிரசாத அஹம் மஹிந்த்ர தல்பக்ரோதச்ச ருத்ரஸ்தவ விஸ்வ யோன-நான்யத் த்வதஸ் தீஹ சராத்மந் நாராயண த்வம் ந பரம் த்வதஸ்தி –21-
வாயுஸ் ஸூர்யச் சந்த்ரமா பாகவச்ச பீதாஸ் த்வத்தோ யாந்தி நித்யம் ப்ரஜாஸி -ம்ருத்யுர் மர்த்யேஷ் வந்த காலே ச விஷ்ணோ பூயிஷ்டந்தே நம உக்திம் விதேம-22-
உதாம்ருதத் வஸ்ய பரிஸ் த்வமேவ த்வமேவ ம்ருத்யுஸ் சத சத்த்வமேவ — தவைவ லீலா விதத பிரபஞ்ச ப்ரஸீத பூயோ பகவன் ப்ரஸீத –23-
பிரண தோஸ்மி ஜெகன் நாதம் அஹம் அக்ஷரம் அவ்யயம் அவ்ருத்தம் அபரிணாஹம் அசந்தம் சந்தம் அச்யுதம் –24
சேதநாநாம் ச நித்யாநாம் பஹுநாம் கர்ம வர்த்தி நாம் -ஏகோ வசீ சேதனச்ச நித்யஸ்த்வம் சர்வ காமத -25-
நம ஸ்ரீ ரெங்க நாதாய நம ஸ்ரீ ரெங்க சாயிநே நம ஸ்ரீ ரெங்க தேவாய தே நம ஸ்ரீ நிவாஸாய தே நம-26-
ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாஸூ தேவாய தே நம -சங்கர்ஷணாய ப்ரத்யும்னாய அநிருத்தாய நம –27
புருஷாய நமஸ் துப்யம் அச்யுதாய பேராய ச -வாஸூ தேவாய தாராய நம ஸ்ரீ ரெங்க ஸாயினே -28-
கேசவாய நமஸ் தேஸ்து நமோ நாராயணாய ச -மாதவையா நமஸ் துப்யம் கோவிந்தாய நமோ நம -29-
ஓம் நமோ விஷ்ணவே தேவ மது ஸூதன தே நம -த்ரி விக்ரம நமஸ் துப்யம் நமஸ்தே வாமநாய ச-30-
ஸ்ரீ தராய நமோ நித்யம் ஹ்ருஷீகேச நமோஸ்து தே நமஸ்தே பத்ம நாபாய நமோ தாமோதராய ச -31-
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாய ஹம்சா அஸ்வசிரஸே நம -நமோஸ்து ஜாமதக்நயாய தத்தாய கபிலாய ச -32-
வேத வ்யாஸாய புத்தாய நாரஸிம்ஹாய தே நம -ராம லஷ்மண சத்ருக்ந பரதாத்மன் நமோஸ்து தே -33-
கிருஷ்ணாய பல பத்ராய நமஸ் ஸாம்பாய கல்கிநே -அனந்த ஆனந்த சயன புராண புருஷோத்தம -ரங்க நாத ஜெகந்நாத நாத துப்யம் நமோ நம -34-
ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச
இதி ஸ்தோத்ர அவசா நேந ப்ரஹ்மாணாம் ப்ராஹ்மணஸ் பதி–ஆ மந்த்ர்ய மேக கம்பீரம் இதம் வசனம் அப்ரவீத் -35-
இப்படியாக நான்முகன் தனது பதியாகிய நாராயணனைக் குறித்து ஸ்துதித்து முடித்தான் –
இதைக் கேட்ட ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் மேகம் போன்ற கம்பீரம் கொண்ட வாக்யத்தால் உரைக்கத் தொடங்கினான் —

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
தபஸா துஷ்டோஸ்மி ஸ்தோத்ரேண ச விசேஷத -பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி வைச்சித்யாத் ப்ரீதோஹம் பூர்வமேவதே -36-
யச் சகர்த்தாங்க மத் ஸ்தோத்ரம் மத் கதாப்யுத யாங்கிதம்-யத்வா தபசி தே நிஷ்டா ச ஏவ மத் அனுக்ரஹ -37-
ஸ்தோத்ரேண த்வத் ப்ரணீதேந யோ மாம் ஸ்தவ்தி தேந தேந தஸ்யாஹம் சம்ப்ரஸீதமி சர்வ காம பலப்ரத -38-
இந்த ஸ்துதியை தினம் பாராயணம் செய்பவருக்கு என் முழுமையான கடாக்ஷம் அருளி விரும்பும் அனைத்தையும் அவனுக்கு அளித்து அருளுகிறேன் –
தர்சிதம் மே பரம் ரூபம் தவாஸ்ய தபஸ பலம் -கிம் அந்யத் இச்சசி ப்ரஹ்மன் தத் சர்வம் ச்ருணு சாம்பிரதம் -39-
தவத்தின் பலமாகவே உனக்கு சேவை சாதித்தேன் -வேறே உன் அபீஷ்டங்கள் என்ன –என்று நான் முகன் இடம் கேட்டார் –

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ஷமா ஷோடசீ -ஸ்வாமி வேதாச்சார்ய பட்டர் —

May 12, 2017

திருவரங்கச் செல்வனாரின் -க்ஷமை குணத்தை -போற்றி -ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வானின் திருக் குமாரர் -ஸ்ரீ வேத வியாச பட்டரின் –
திருக்குமாரர்-ஸ்ரீ வேதாச்சார்ய பட்டர் அருளிச் செய்த ஸ்தோத்ர கிரந்தம் –

யச் சக்ரே ரங்கிணஸ் ஸ்தோத்ரம் ஷாமா ஷோடசி நாமகம்
வேத வியாஸஸ்ய தநயம் வேதாச்சார்யம் தமாஸ்ரயே —

பகவத் த்வராயை நம -ஸ்ரீ பட்டர் போலே இங்கு ஸ்வாதந்தர்யம் தடுக்க வல்ல க்ஷமை குணம்
எப்பொழுதும் ஓங்கி நிலை நிற்க வேண்டும் -என்று விண்ணப்பிக்கிறார்

ஸ்ரீ ரெங்கேச யயா கரோஷி ஜெகதாம் ஸ்ருஷ்ட்டி பிரதிஷ்டா ஷயான்
அத்ராமுத்ர ச போக மஷய ஸூகம் மோக்ஷஞ்ச தத்தத் த்ருஷாம்
த்வத் ஸ்வாதந்தர் யம பாஸ்ய கல்பித ஜகத் ஷேமாதி ஹ்ருதயா ஸ்வத
ஷாந்திஸ் தே கருணா சகீ விஜயதாம் க்ஷேமாய சர்வாத்மநாம் –1-

அழகிய மணவாளா -உன்னுடைய க்ஷமை குணம் மூலமாகவே ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் செய்து அருளுகிறாய் –
அனைவரும் இஹ லோக ஆமுஷ்மிக ஐஸ்வர்யம் பெற அருளியும் -அநந்ய பிரயோஜனரை உன் பால் ஈர்த்து அருளியும் –
உன்னுடைய ஸ்வாதந்தர்யம் நீக்கப்பட்டு லோகத்தில் க்ஷேமம் நிலை நாட்டப்பட்டு –
உன்னுடைய தயை குணத்துக்கு தோழியாக க்ஷமை உள்ளதே
தயை குணம் ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாருடையது —
க்ஷமை ஸ்ரீ பூமா தேவிக்கு அசாதாரணம் -ஆண்டாள் அரங்கன் கைத்தலம் பற்றியதால்
அவளை நாயகியாகவும் ஸ்ரீ தேவி தோழி யாகவும் அருளிச் செய்து ஆண்டாளை தஞ்சம் என்று அடைகிறார்-

ஸ்ரீ ரெங்கேச யயா கரோஷி ஜெகதாம் ஸ்ருஷ்ட்டி பிரதிஷ்டாய ஷயான்
அத்ராமுத்ர ச போக மஷய ஸூகம் –அத்ர போகம் -அமுத்ர போகம் -அக்ஷய ஸூகம் -கைவல்யம் என்றவாறு
மோக்ஷஞ்ச தத்தத் த்ருஷாம் –அவ்வவற்றில் விருப்பம் உடையவர்களுக்கு
இஹ லோக போகம் அம்முஷ்மிக போகம் கைவல்யம் -பரமானந்த மோக்ஷம் இவற்றை அளிக்க
த்வத் ஸ்வாதந்தர்யம் அபாஸ்ய கல்பித ஜகத் ஷேமா ஸ்வத அதி ஹ்ருதயா-இயற்கையாகவே ஷமா உமக்கு பரம பாக்யம் அன்றோ
ஷாந்திஸ் தே கருணா சகீ விஜயதாம்
கருணா சகீ -தத்புருஷ -பஹு வ்ரீஹி சமாசமாக கொண்டு -கருணையும் சாமையும் கூடியே இருந்து
க்ஷேமாய சர்வாத்மநாம்-சகல சேதனருடைய ஷேமத்துக்காக நித்ய மங்களமாக விளங்கட்டும் என்றவாறு

ஆஸீர் நமஸ்கரியா வஸ்து நீர்த்தேசம் -இவற்றுக்காக மங்கள ஸ்லோகத்துடன் உபக்ரமிப்பார்கள்-
இது க்ஷமை-கல்யாண குணத்துக்கு ஆஸீர் –
இந்த கல்யாண குணம் நீடூழி நின்று லோகத்துக்கு சேம வைப்பாகட்டும் என்றவாறு
ரக்ஷணத்துக்கு க்ஷமை வேண்டுமானால் ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹாரங்களுக்கும் க்ஷமை வேண்டுமோ என்னில்-
ஒவ்கபத்யம் அனுக்ரஹ கார்யம்
கரண களேபரங்களை அநீதி பிரவ்ருத்திகளுக்கு ஹேதுவாக்கி அநர்த்தப்படுவதை ஒடுக்கி
வைப்பதாக சம்ஹாரமும் அனுக்ரஹ காரியமே

———————

நீரோ உத்தமர் அன்றோ -பாபமே செய்யாதவர் -பொறுமை குணத்தை தஞ்சம் என்ன ஹேது என் -என்று
பகவான் திரு உள்ளதாக இத்தை அருளிச் செய்கிறார் –

பாபாநாம் பிரதம அஸ்ம் யஹம் பவதி சாஸ்திரம் பிரமாணம் பரம்
ஸ்ரீ ரெங்கேச ந வித்யதே அத்ர விசய சந்த்யேவ தே சாக்ஷிண
ப்ருஷ்ட்வா தான் அதுநா மயோதிதமிதம் சத்யேன க்ருஹ்யேத் சேத்
சத்யம் ஹ்யுக்தமிதி க்ஷமஸ்வ பகவன் சர்வம் ததஸ்மத்க்ருதம் –2-

நானே நாநா வித நரகங்கள் புகும் பாபங்களை செய்துள்ளேன் –
சர்வஞ்ஞன் நீர் உம்மால் சாக்ஷிக்கு வைக்கப் பட்ட வருண பகவாதிகள் இடம் கேட்டால்
அறியலாம் -இப்போது எதற்கு மன்னித்து அருள வேணும் என்னில் -பொய்யையே பேசும் இந்த இருள் தரும் மா ஞாலத்தில்
உண்மையை ஒத்துக் கொண்ட அடியேன் என்பதால் -தன்னடியார் –அது செய்யார் என்றவன் அன்றோ நீர் –

தே சாக்ஷிண–சூர்ய சந்த்ர வருணாதிகள் அவனுக்கு சாஷிகள் அன்றோ
பவதி சேத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் பரம்-மத்யம தீபமாக்கி முன்னும் பின்னும் அந்வயம்
சத்யேன-சத்யத் வேன-என்றவாறு –தத்வேன–பாட பேதம்
செய்த பாவங்கள் இல்லை செய்யாதே இசைந்து போகும் அடியேனை க்ஷமைக்கு இலக்காக்குவதே தகுதி என்கிறார் ஆயிற்று

————————————–

த்வத் ஷாந்தி கலு ரெங்கராஜ மஹிதீ தஸ்யா புநஸ் தோஷணே
பர்யாப்தம் ந சமஸ்த சேதன க்ருதம் பாபம் ததோ மாமகம்
லஷ்யம் நேதி ந மோக்து மர்ஹஸி யத குத்ராபி துல்யோ மயா
நான்யஸ் சித்யதி பாபக்ருத் தததுநா (-தத நயா -) லப்தம் து நோ பேஷயதாம் –3-

உலகோர் பாபங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்தாலும் உம்முடைய க்ஷமைக்கு அவல் பொறி போல் அன்றோ –
அதற்கு சவால் விடும் படி அன்றோ –
அடியேன் செய்து கொண்டு இருக்கும் பாபங்கள் -அலட்சியம் செய்யாமல் காத்து அருளுவாய் –

ஹே ரெங்கராஜ த்வத் ஷாந்தி மஹிதீ கலு -உனது பொறுமைக்குணம் மிகப் பெரிய வயிறு உடைத்தது அன்றோ
மஹிதீ-மகத்தான குஷியை உடையது என்றுமாம்
தஸ்யா தோஷணே புநஸ் சமஸ்த சேதன
க்ருதம் பாபம் ந பர்யாப்தம் -அத்தை வயிறார உணவு கொடுத்து திருப்தி செய்யும் விஷயத்தில் லோகத்தில் உள்ள
ஸமஸ்த சேதனர்கள் செய்த பாபங்களும் போராதே
ததா மாமகம் பாபம் ந லஷ்யம்
இதி மோக்தும் ந அர்ஹஸி -ஆகவே அடியேன் செய்த பாபங்கள் எந்த மூலைக்கு என்று அலஷியம் செய்யலாகாது
யத மயா துல்யோ பாப க்ருத் அந்ய குத்ராபி ந சித்யதி -என்னோடே ஒத்த பாபிஷ்டன் உலகில் வேறு எங்கும் தேற மாட்டான் அன்றோ –
நின் ஒப்பார் இல்லா என் அப்பனே என் ஒப்பாரும் இல்லையே இந்த நீசத் தன்மைக்கு
தததுநா (-தத நயா -) லப்தம்-தத் அது நா லப்தம் து ந உபேஷயதாம்-எனவே இப்போது லபிக்கப் பெற்ற இதனை உபேக்ஷிக்க வேண்டா

மயி திஷ்டதி துஷ்க்ருதாம் ப்ரதானே மித தோஷா நிதரான் விசிந்வதீ த்வாம் அபராத தசதைர் பூர்ண குஷி
கமலா காந்த தயே கதம் பாவித்ரீ -தயா ஸ்லோகம் பெரும்பாலும் இத்தை ஒக்கும்

———————————————

புண்யம் பாபமிதி த்வயம் கலு தாயோ பூர்வேண யத் ஸாத்யதே
தத் த்வத் விஸ்ம்ருதி காரகம் தநுப்ருதாம் ரங்கேச சஞ்சாயதே
பச்சாத் யஸ்ய து யத் பலம் ததிஹ தே துக்கச்சித ஸ்மாரகம்
தேநாதேன க்ருதம் ததேவ சிசுநேத் யஸ்மத் க்ருதம் ஷம்யதாம்—-4–

புண்ய பலனாக ஐஸ்வர்யம் அனுபவம் -உன்னை மறக்கடிக்கப் பண்ணும் –
பாப பயனாக துன்பம் வரும் பொழுது தானே உன் நினைவு –
அடியேனுக்கு உன் நினைவேயாக இருப்பதால் பாபங்களையே செய்தவனாக தான் இருக்க வேண்டும்
இதுவே சாட்சி -இதுவே ஹேதுவாக என்னை பொறுத்து அருள வேணும் –

ஹே ரங்கேச புண்யம் பாபமிதி த்வயம் கலு -உலகில் புண்யம் பாப்பம் இரண்டு தானே உள்ளது
தாயோ பூர்வேண யத் ஸாத்யதே தத் த்வத் விஸ்ம்ருதி காரகம் தநுப்ருதாம் சஞ்சாயதே-முதலில் சொன்ன புண்யம் மூலம்
பெரும் சம்பத்து தானே உன்னை மறக்கப் பண்ணுகிறது
பச்சாத் யஸ்ய து யத் பலம் ததிஹ தே துக்கச்சித ஸ்மாரகம் -பாபா பயனாக வரும் துக்கம் அன்றோ ஆர்த்தி ஹரனான
உன்னை நினைக்கப் பண்ணுகிறது
தேநாதேன க்ருதம் ததேவ சிசுநேத் யஸ்மத் க்ருதம் ஷம்யதாம்-ஆகையால் இந்த பையல்-நம்மை அனைவரதும் நினைக்கச் செய்வதான
அந்த பாபத்தையே செய்து போந்தான் என்று திரு உள்ளம் பற்றி தீவினைகளை எல்லாம்
க்ஷமிக்கது தக்கவை அன்றோ என்று சமத்காரமாகப் பேசுகிறார்

————————————————————-

புண்யம் யத் தவ பூஜனம் பவதி சேத் ததகர்த்துரிஷ்டே க்ருதே
தத் ஸ்யாத் ரங்க பதே க்ருத ப்ரதிக்ருதம் சர்வே அபி தத் குர்வதே
பாபம் சேத் அபராத ஏவ பவதஸ் தத்கர்த்ரு சம்ரக்ஷணே
ஷாந்திஸ் தே நிருபாதிகா நிருபமா லஷ்யதே தத் ஷம்யதாம்-5–

வர்ணாஸ்ரமம்-நழுவாதவர்களுக்கு மட்டுமே நீ அருளுவது தனக்கு செய்த நல் காரியத்துக்கு நன்றி செலுத்தும்
பிரதியுபகாரமாகவே தான் ஆகும் –
அபராதிகளில் மிக்க என்னை மன்னித்து அருளினால் தான் உனது க்ஷமை குணம் வீறு படும் -என்றவாறு –

ஹே ரங்க பதே புண்யம் இதி யத் தவ பூஜனம் பவதி சேத் -புண்யம் உன்னை வழிபாடு செய்வதாக முடிகின்றது
தத கர்த்துர் இஷ்டே க்ருதே தத் க்ருத ப்ரதிக்ருதம் ஸ்யாத்-அந்த புண்யம் செய்தவனுக்கு நீ இஷ்ட சித்தியைப்
பண்ணிக் கொடுத்தால் அது பிரதி உபகாரம் அன்றோ
சர்வே அபி தத் குர்வதே-அவ்வித கார்யத்தை லோகத்தார் செய்கின்றார்கள்
பாபம் சேத் பவதஸ் அபராத ஏவ -உன் விஷயத்தில் அபராதம் செய்து உன் திரு உள்ளம் நோவு படுவதே பாபமாகும் அன்றோ
ஸ்ருதிஸ் ஸ்ம்ருதிர் மமை ஆஜ்ஜா யஸ் தாம் உல்லங்க்ய வர்த்ததே ஆஜ்ஜாஸ் சேதீ மம துரோகி மத பக்தோபி ந வைஷ்ணவ –
அவனே சோதிவாய் அருளினான்
வர்ணாஸ்ரம ஆசாரவதா புருஷேண பர புமான் விஷ்ணுர் ஆராத்யதே பந்தா நான்யஸ் தத் தோஷ காரகா -என்று
வர்ணாஸ்ரமத்துடன் கூடிய பகவத் ஆராதனம் புண்யம்
தத் கர்த்ரு சம்ரக்ஷணே சதி தே ஷாந்திஸ் நிருபாதிகா நிருபமா லஷ்யதே-அப்படிப்பட்ட பாபிஷ்டனை நீ ரஷிப்பது அன்றோ
உன்னுடைய ஷமா குணத்துக்கு உபாதி அற்றதாகவும் ஒப்பற்றதாகவும் ஆகும்
நிர்ஹேதுக விஷயீ காரமே தன்னேற்றம்
தத் ஷம்யதாம்-ஆகவே க்ஷமித்து அருளும் –

———————————————————

ந த்வித்ராணி க்ருதான்யநேந நிரயைர் நாலம் புன கல்பிதை
பாபாநாம் இதி மத்க்ருதே தததிகான் கர்த்தும் ப்ரவ்ருத்தே த்வயி
தேப்ய அப்யப்யதிகாநி தான்யஹமபி ஷூத்ர கரோமி ஷணாத்
தத் யத்னஸ் தவ நிஷ்பல கலு பவேத் தத் தே க்ஷமைவ ஷமா –6-

நாநா வித நரகங்களை நீ ஸ்ருஷ்டித்தாலும் அவை போதாது என்னும் படி அன்றோ
நான் பாபங்களை செய்து முடிக்க வல்லவனாய் உள்ளேன்
ஆகவே நீ என்னை தண்டிக்க நினைத்து போட்டி போட்டு என்னை வெல்ல வைக்காமல் -வீணாக முயலாமல் –
என்னை பொறுத்து அருளுவதே உனக்கு உசிதம் –

ரங்கபதே அ நே ந க்ருதாநி–பாபாநி ந த்வித்ராணி -இந்தப்பையலால் செய்யப்பட பாபங்கள் ஸ்வல்பமானவை அல்ல –
பாபாநாம் ந கல்பிதை நிரயைர் ந அலம் இதி மத் க்ருதே தததி காந் கர்த்தும் த்வயி ப்ரவ்ருத்தே அதி ஷூத்ர -ஆதலால் ஏற்படுத்தி
உள்ள நரகங்கள் போதாதவை என்று நீ -மத் க்ருதே-என் பொருட்டு -மேலும் அதிக ஷூத்ர நரகங்களை ஸ்ருஷ்டிக்க முயன்றால்
அஹம் அபி ஷணாத் தேப்ய அபி அப்யதிகாநி தாநி கரோமி -அல்பனான அடியேனும் ஒரு நொடிப்பொழுதில்
முன்னிலும் அதிகமான பாபங்களை செய்திடுவேன்
தத் தவ யத்ன நிஷ்பல கலு பவேத் தத் ஷமா ஏவ தே ஷமா -ஆகவே உன் முயற்சி பலன் அற்று ஆகி விடுமே –
ஆனபின்பு ஷமிப்பது தான் உனக்குத் தகுதியாகும்

——————————————————-

சம்பூயாகில பாதகைர் பஹு விதம் ஸ்வம் ஸ்வம் பலம் தீயதாம்
சர்வம் ஸஹ்ய மிதம் மம த்வயி ஹரே ஜாக்ரத்யபி த்ராதரி
துக்காக் ராந்த மவேஷ்ய மாம் இஹ ஜநோ துஷ்டா சயஸ் த்வத் குணான்
ஷாந்த்யாதீன் ப்ரதி துர்வசம் யதி வதேத் சோடும் ந தத் சக்யதே –7-

பாபங்களை செய்து பழகி நீ கொடுக்கும் தண்டைகளையும் அனுபவிப்பதில் பழகிப் போந்த என்னால் பொறுக்க முடிந்தாலும்
நீ அன்றோ திரு உள்ளம் போற நொந்து போவாய் –
உன் அடியார்களும் உனது ஷமையை குறைவாக பேச -அத்தை என்னால் பொறுக்க முடியாதே –

ஹரே அகில பாதகைர் சம்பூயா பஹு விதம் ஸ்வம் ஸ்வம் பலம் தீயதாம் -நான் செய்த அநேக பாபங்களும் ஓன்று சேர்ந்து
அவற்றின் பலன்களை தாராளமாகக் கொடுக்கட்டும்
அகில பதாகை -இந்த ஜென்மத்தில் செய்தவை -மேலும் செய்ய சங்கல்பித்தவை- ஜன்மாந்தரங்களில் செய்தவை –
செய்யப் போகுமவை -த்விஷந்த பாப க்ருத்யாம் -அசல் பிளந்து ஏறிட்டவை முதலான அனைத்தையும் சொன்னவாறு –
இதம் சர்வம் மம ஸஹ்யம் -இவற்றை எல்லாம் நான் சகித்தே ஆக வேண்டும்
ஆனாலும்
இஹ துஷ்டா சயஸ் ஜநோ -இவ்வுலகில் துர்புத்தி உள்ள ஜனங்கள்
த்ராதரி த்வயி ஜாக்ரதி அபி மாம் துக்க ஆக்ராந்தம் அவேஷ்ய –ரக்ஷகனான நீ ஜாகரூகனாக இருக்கவும் –
என்னை பாப பலன்களாக துக்கங்களை அனுபவிப்பிப்பவனாகக் கண்டு
ஷாந்தி ஆதீன் த்வத் குணான் ப்ரதி துர்வசம் வதேத் யதி தத் சோடும் ந சக்யதே –ஷமாதி கல்யாண குணங்களை பற்றி
சொல்லத்தகாத வார்த்தைகளைச் சொல்லும் அவத்யத்தை அடியேனால் சகிக்க முடியாதாகுமே

யத் யத் பவ்யம் பவது பகவன் பூர்வ கர்ம அனுரூபம் –என்று சொல்லிக் கொண்டே எத்தையும் அடியேன் அனுபவிக்க வேண்டியதே –
தன் காய் பொறாத கொம்பு உண்டோ என்று சகிப்பேன்
ஆனால் வாய் கொண்டு சொல்ல ஒண்ணாத அவத்யங்களை உனது கல்யாண குணங்களின் மேல் சொல்வதை சகிக்க முடியாதே
ஸ்தோத்ர ரத்னத்தின் -அபூத பூர்வம் மம பாவி கிம் வா -ஸ்லோகத்தை தழுவியது இது

———————————————————–

ஷாந்திர் நாம வரோ குணஸ் தவ மஹான் ஸ்ரீ ரெங்க ப்ருத்வீ பதே
சோயம் சந்நபி சாபராத நிவஹாபாவே ந வித்யோ ததே
தஸ்மான் நைகவிதாபராதகரணே நிஷ்டாவதா நித்யச
ப்ராப்நோத்யேஷ மயா ப்ரகாசமாதுலம் ப்ராப்ஸ்யாம் யஹம் ச ப்ரதாம் –8-

உன்னிடம் ஸமஸ்த கல்யாண குணக் கூட்டங்கள் இருந்தாலும் ஷமையே பிரதானம் -அத்தை வெளிப்படுத்த –
நாட்டமும் சபதமும் கொண்டு குற்றங்களை செய்த என்னால் அன்றோ -என்பதால் புகழ் எனக்கே அன்றோ –

ஸ்ரீ ரெங்க ப்ருத்வீ பதே
தவ ஷாந்திர் நாம வரோ குணஸ் மஹான்–உனது மிகச் சிறந்த ஷமா என்னும் குணம் மஹா வைபவம் பொருந்தியது –
சோயம் சந் அபி சாபராத நிவஹ அபாவே ந வித்யோ ததே -இக்குணமானது இரா நின்றதே யாகிலும்
அபராதிகள் கூட்டம் இல்லை யாகில் பிரகாசிக்க மாட்டாதே
தஸ்மான் நைகவித அபராத கரணே நித்யச நிஷ்டாவதா மயா ஏஷ அதுலம் பிரகாசம் ப்ராப்நோதி-ஆதலால் பலவகை அபராதங்கள்
செய்வதில் அநவரதம் ஊக்கமுள்ள அடியேனாலே இந்த ஷமா குணமானது ஒப்பற்ற பிரகாசத்தை அடைகின்றது –
அஹம் ச ப்ரதாம் ப்ராப்ஸ்யாமி -அடியேனும் உன்னுடைய ஷமாகுணத்தை பிரகாசிக்கச் செய்தவன் என்ற பெரும் புகழை அடைய போகிறேன்
சாபராத நிவஹாபாவே–சாபராத என்பதை நிர்வாகத்துக்கு விசேஷணம் ஆக்கி –
அபராதங்களோடு கூடின கூட்டம் என்று கொள்வது பொருந்தாது
சாபராதா நாம் நிவஹ-கூட்டம் என்ற போதே யாருடைய கூட்டம் -என்ற கேள்விக்கு –
அபராதி ந –அபராதிகள் கூட்டம் -என்றபடி

———————————————-

மத் பாப ஷபணாய யோஜயசி சேத் கோரேண தண்டேந மாம்
ரங்காதீஸ்வர கேவலாக கரணாத் துக்கம் மம ஸ்யான் மஹத்
தத் த்ரஷ்டுர் பவத அபி துக்க மதுலம் கோரம் தயாளோ பவேத்
தஸ்மாத் தே அபி ஸூகாய மத்க்ருதமிதம் சர்வம் த்வயா ஷம்யதாம் –9-

அனுபவித்தே கழிக்க வேண்டும்படியான பாபங்களை செய்வதால் தண்டித்தே தீர வேண்டி இருந்தாலும் –
நான் படும் துன்பங்களை
பரம தயாளுவான நீ கண்டு படும் துயரம் விலக்கிக் கொள்ளும் பொருட்டாகவாவது எனக்கு அருளுவாய் –

தயாளோ ரங்காதீஸ்வர மத் பாப ஷபணாய கோரேண தண்டேந மாம் யோஜயசி-என்னுடைய பாபங்களை
தொலைக்க கொடிய தண்டனையுடன் சேர்ப்பாயாகில்
சேத் கேவல அக கரணாத் மம மஹத் துக்கம் ஸ்யாத் -நான் வெறும் பாபங்களையே செய்து இருப்பதனால்
எனக்கு அவற்றால் மகத்தான துக்கம் உண்டாகும்
தத் த்ரஷ்டுர் பவத அபி அதுலம் கோரம் துக்கம் பவேத்-நான் படும் துக்கத்தைக் காணப்போகிற பரம தயாளுவான
உனக்கும் ஒப்பற்ற கொடிய துக்கம் உண்டாகும்
ஸ்வ துக்கத்தை ஸ்வயமேவ விளைத்துக் கொள்வது நல்லதோ
தஸ்மாத் தே அபி ஸூகாய மத் க்ருதம் இதம் சர்வம் த்வயா ஷம்யதாம் -ஆகவே நீயும் ஸூகப்படுவதற்காக
நான் செய்துள்ள இவற்றை எல்லாம் பொறுப்பதே நலம்

—————————————

தேவ த்வாம் சரணம் ப்ரபன்னம் அபி மாம் துக்கான் அநந்ய ஆஸ்ரயம்
பாதந்தே யதி சர்வ பாப நிவஹாத் த்வாம் மோக்ஷயிஷ்யாமி அஹம்
இத்யுக்தம் தவ வாக்யமர்த்த விதுரம் ஜாயேத யத்வா பவான்
தத்ரா சக்த இதி ப்ரதேத ஹி ததோ மாம் ரக்ஷது த்வத் ஷமா –10-

உன்னையே சரண் அடைந்தேன் -நீ உரைத்து அருளிய சரம ஸ்லோகம் பொய்க்கலாமோ –
சர்வ சக்தன் ஸத்ய வாக்யன் அன்றோ நீ –
நீ அருளிச் செய்த வார்த்தை பொய்யாகாமல் இருக்க எனது பாபக் கூட்டங்களை பொறுத்தே ஆக வேண்டும் —
சரம ஸ்லோகத்தை கேடயமாக எடுக்கிறார் –

தேவ த்வாம் சரணம் ப்ரபன்னம் அபி மாம் துக்கான் -உன்னையே தஞ்சமாகப் பற்றி இருக்கிற என்னையும் துக்கங்களானவை
அநந்ய ஆஸ்ரயம் -யதா ததா-பாதந்தே யதி–வேறு ஒரு புகல் இன்றிக்கே என்னையே பற்றி நின்று நலியுமாகில்
-அஹம் த்வாம் சர்வ பாப நிவஹாத் மோக்ஷயிஷ்யாமி
இதி யுக்தம் தவ வாக்யம் அர்த்த விதுரம் ஜாயேத-நீ அருளிச் செய்த சரம ஸ்லோக ஸ்ரீ ஸூக்திகள் பொருள் அற்றதாகி விடுமே
யத்வா பவான் தத்ர அசக்த இதி ப்ரதேத ததோ த்வத் ஹி ஷமாம் மாம் ரக்ஷது -ஆகவே உனது ஷமாகுணம்
அடியேனை ரஷித்து அருளட்டும்
இப்படிப்பட்ட அவத்யத்தை சம்பாதித்திக் கொள்வதில் காட்டிலும் –
என் உடம்பில் அழுக்கை நானே போக்கிக் கொள்ளேனோ என்றும்
உன்னுடைய பாபங்களை நான் க்ஷமித்து அருள நீ சோகிக்கக் கடவையோ என்றும்
அருளிச் செய்தபடி என்னை ரஷித்து கைக் கொள்வதே நன்று
அநந்ய ஆஸ்ரயம் என்பதை மாம் -என்பதற்கு விசேஷணமாகவும் கொள்ளலாம்

—————————————————–

ந த்வம் ஷாம்யஸி சேதிதம் மம க்ருதம் நாஸ்த்யத்ர காசித் ஷதி
பூர்வம் யத் சம பூத்த தேவ ஹி புநர் ஜாயேத தத் ஜாயதாம்
யத்வா ஸ்யாததிகம் ச ச அபி ஸூ மஹான் லாப அஸ்து மே தாத்ருஸ
ஸ்வாமின் தாஸ ஜனஸ் தவாயமதிகம் ஸ்வைரேண தூரீ பவேத் –11–

ஸ்வாமின் இழவு உன்னது அன்றோ -நானோ சொத்து -பாபமே செய்து அதனால் விளையும் துன்பத்தில் பழகி விட்டேன்
உனது உடைமையை இழக்க ஒண்ணாது என்பதாலேயே என்னை பொறுத்தே அருள வேணும் –

ஸ்வாமின் மம க்ருதம் இதம் த்வம் ந ஷாம்யஸி சேத் அத்ர காசித் ஷதி நாஸ்தி
எனது பாபத்தை நீ ஷமியாது ஒழி யில் இதில் யாதொரு ஹானியும் இல்லை
பூர்வம் யத் சம பூத் தத் ஏவ ஹி புநர் ஜாயேத தத் ஜாயதாம் –இதுவரையில் பாப பலனாக என்ன நேர்ந்ததோ
அதுவே யன்றோ மீண்டும் மீண்டும் நேரப் போகிறது -அது தாராளமாக நேரட்டும்
யத்வா அதிகம் ச ஸ்யாத் ச அபி
அல்லது முன்னிலும் அதிகமாகவே நேர்ந்தாலும் நேரட்டும்
கல்ப கோடி சதே நாபி ந ஷமாமி வஸூந்தரே -என்கிறபடியே நிக்ரஹத்துக்கே இலக்கு ஆகும் அளவில் எனக்கு ஒரு ஹானியும் இல்லை
மே ஸூ மஹாத் லாப -அதுவும் எனக்கு பெரிய லாபமாக ஆயிடுக –
அஸ்து மே தாத்ருஸ அயம் தவ தாஸ ஜனஸ் அதிகம் ஸ்வைரேண தூரீ பவேத்-அப்படிப்பட்ட இந்த உனது தாச ஜனமானது
மிகவும் யதேஷ்டமாக விலகி அகன்று ஒழியும்
உனது திருவடிகளைச் சார்ந்தவன் ஆகாமே அகன்று ஒழிய அன்றோ நேரும்
ஆகவே உன் சரக்கு தப்பிப் போகாமல் நோக்கிக் கொள்ளப் பாராய் –

———————————————

ஸோஹம் ஷூத்ர தயா ஜூ குப்சிததமம் துஷ் கர்ம நித்யம் ஸ்மரன்
குர்வன் காமம் அசுத்த ரீதிர பவம் ஸ்ரீ ரெங்க ப்ருத்வீ பதே
ஏதத் தே மஹதோ விசுத்த மனசா ஸ்மர்த்தும் ந யுக்தம் கலு
ஷாந்த்யா விஸ்மர தத் ததோஹம ஸூகான் முக்தோ பவேயம் ஸூகீ –12-

உனது பரிசுத்த திரு உள்ளத்தால் எனது தாழ்ந்த பாபங்களை எண்ணி அழுக்கடைக்க வைக்காமல்
பொறுமைக் குணத்தால் மன்னித்து அருளி இருவருக்கும் பயன் பெறலாமே –

ஸ்ரீ ரெங்க ப்ருத்வீ பதே –ஸோஹம் ஷூத்ர தயா-ஜூ குப்சிததமம்-துஷ் கர்ம நித்யம் ஸ்மரன் காமம் குர்வன் அசுத்த ரீதி–நீசனாகையாலே
வெறுக்கத்த தக்க துஷ்கர்மத்தை-இடைவிடாது சிந்தித்து மனம் போனபடி செய்து அசுத்த தன்மை யுடையேனானேன்
அபவம் ஏதத் மஹத தே -விசுத்த மனசா-ஸ்மர்த்தும் ந யுக்தம்-இந்நிலையானது மஹானான உனக்கு பரிசுத்தமான
திரு உள்ளத்தில் ஸ்மரிக்கத் தகாது அன்றோ
கலு தத் ஷாந்த்யா விஸ்மர தத் அஹம் அஸூகாத் முக்த ஸூகீ பவேயம் -அத்தை ஷமா குணத்தினால் மறந்து விடுக –
அப்படி மறக்கும் அளவில் அடியேன் துக்கத்தின் நின்றும் விடுபட்டு ஆனந்த சாலியாக ஆவேன் –
நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் என்று இருக்கும் அடியேனுக்கு இது தகும் –
தண்டிக்காகவது நீ என் குற்றங்களை ஸ்மரித்து உனக்கு அவத்யம் விளைய வேண்டி இல்லாமல் ஷாந்தியால்
இவற்றை அறவே மறப்பதே இருவருக்கும் ஷேமமாகுமே –

——————————————————-

தத் தத் கர்ம பல அநு ரூப மகிலோ லோகஸ் த்வயா ஸ்ருஜ்யதே
தஸ்மாத் கர்ம வசம் வதத்வ மதிகம் வக்தும் த்வாபி ஷமம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர தத் பிரசாந்தி விதயே ஷாந்த்யா நிராக்ருத்ய மே
சர்வம் பாதக மாசு தர்சய பவத் ஸ்வாதந்தர்ய மத்யுஜ்வலம் -13—

நீ ஸ்வதந்திரனாய் இருந்து வைத்தும் கர்ம வசப்பட்வரைப் போலே கர்மம் அடியாக பலா பலங்களை வழங்க வேண்டுமோ –
எனது பாவக் குவியல்களை பொறுத்துக் கொண்டு உனது ஸ்வாதந்தர்யம் நன்கு வெளிப் படட்டுமே –

ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர
தத் தத் கர்ம பல அநு ரூப மகிலோ லோகஸ் த்வயா ஸ்ருஜ்யதே -கர்ம அனுரூபமாக உன்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகின்றன
தஸ்மாத் கர்ம வசம் வதத்வ மதிகம் வக்தும் த்வாபி ஷமம் -அந்த கர்மபாரதந்தர்யம் அதிகமாக உனக்கு சொல்லப் பிராப்தி ஆகும்
வைஷம்ய நைர்க்ருண்ய ந சாபேஷத்வாத் -இப்படி அன்றோ ஸ்ருஷ்டியிலும் லோக நிர்வாகத்திலும்
தத் பிரசாந்தி விதயே மே சர்வம் பாதக ஷாந்த்யா நிராக்ருத்ய
பவத் ஸ்வாதந்தர்ய மத்யுஜ்வலம் ஆசு தர்சய-அந்த கர்ம பாரதந்த்ரம் குலைவதற்காக எனது சர்வ பாபங்களையும்
ஷமா குணத்தால் தள்ளி கர்ம பாரதந்தர்யமாகிற அபக்யாதியை சம்பாதிக்காமல்
உனது ஸ்வாதந்தர்யத்தை மிக புகர் பெற்றதாக சீக்கிரம் காட்டி அருள வேண்டும் –

——————————————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச வசோ மதீய மதுநா வ்யக்தம் தவயா ஸ்ரூயதாம்
புண்யம் தத் பல சங்க மாத்ர விரஹாத் பூயோ ந மாம் ப்ராப்நுயாத்
பாபம் நைவ ததா பலம் விதநுதே சக்யம் ந தத் வாரணம்
தத் ஷாந்த்யா தவ ஸக்யமேவ ததிதம் சத்யம் த்வயா கல்ப்யதாம் –14–

பல தியாகத்தால் புண்ணிய பலன்கள் ஒட்டாதே / பாபங்கள் அனுபவித்து கழிக்க முடிய அளவு அல்லவே
உனது க்ஷமை ஒன்றாலே பாப மூட்டைகளை விலக்க முடியும் –

ஸ்ரீ ரெங்கேச
வசோ மதீய அதுநா மதீயம் வச வ்யக்தம் த்வயா வ்யக்தம் ஸ்ரூயதாம் -அடியேனுடைய வார்த்தை ஓன்று
உன்னால் நன்றாக கேட்கப்பட வேண்டும்
அது யாது என்னில்
புண்யம் தத் பல சங்க மாத்ர விரஹாத் பூயோ ந மாம் ப்ராப்நுயாத் -புண்யமாவது அதன் பலனை விரும்பாத அளவில்
பெரும்பாலும் அது வந்து என்னை சேராது–விரஹாத் -என்றது விரஹே சதி -என்றபடி
பாபம் து ததா நைவ பலம் விதநுதே தத் வாரணம் சக்யம் ந –பாபமோ என்றால் அப்படி அன்று –
அதன் பலனை விரும்பாமல் போனாலும் அதன் பலனை கொடுத்தே தீரும் -அதனைத் தடுப்பது அசாத்யம்
தத் தவ ஷாந்த்யா ஸக்யமேவ தத் இதம் சத்யம் த்வயா கல்ப்யதாம்-அப்படித் தடுப்பது உன் ஷமாகுணத்தாலே தானே சாத்தியமாகும் –
ஆகவே இந்த ஷமாகுணம் உன்னால் செய்யப் படட்டும் –

புண்யஸ்ய பலம் இச்சந்தி புண்யம் நேச்சந்தி மாநவா -ந பாப பலம் இச்சந்தி பாபம் குர்வந்தி சந்ததம் – என்னக் கடவது இறே-

——————————————————

ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர புண்ய பாப பலயோ ஸ்வாதீந தாம் குர்வதோ
ஸர்வேஷாம் ஸூக துக்கயோ ஸ்வயம் அஹம் மக்நாசயோ மாமபி
ஸ்மர்த்தும் ந பிரபவாமி கிம் புநரஹம் த்வாம் அந்தரந்த ஸ்திதம்
தத் தே த்வம் ஷமயா நிரஸ்ய குரு மே த்வத் த்யான யோக்யாம் தஸாம் –15–

கர்மவசப்பட்டு உள்ளதால் ஆத்ம ஞானம் இல்லாமல் உழல்கின்றோம் –
தஹராகாசத்தில் நிரந்தரமாக உள்ள உன்னையும் எண்ணாமல் இருந்தாலும்
பிரதிபந்தகங்களை போக்கி நான் உன்னையே எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக தியானித்து
இருக்கும் படியான நிலைமையை ஏற்படுத்தி அருள வேண்டும் –

ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர
ஸர்வேஷாம் ஸ்வாதீந தாம் குர்வதோ புண்ய பாப பலயோ ஸூக துக்கயோ –உலகில் எல்லோரையும் தம் வசப்படுத்திக் கொள்கிற
புண்ய பாப பலனாக இன்ப துன்பங்களில் ஸ்வயமாகவே ஈடுபட்டுள்ள அடியேன்
ஸ்வயம் மக்நாசயோ அஹம் மாம் அபி-என்னையே ஸ்மரிக்க சக்தி அற்றவனாக உள்ளேன்
அஹம் மாம் அபி ஸ்மர்த்தும் ந பிரபவாமி அந்தர் அந்த (ஸ்மர்த்தும்) கிம் புந -உள்ளுக்குள்ளே பதிந்து கிடக்கிற உன்னை
ஸ்மரிக்க கில்லேன் என்பதைச் சொல்லவும் வேணுமோ
தத் த்வம் தே ஷமயா நிரஸ்ய த்வத் த்யான யோக்யாம் தஸாம் மே குரு -உனது அடியேன் இப்படி பாழே பட்டுப் போகலாமா –
அந்த அசக்தியை உன்னுடைய ஷமாகுணத்தாலே போக்கி உன்னையே விடாமல்
அநவரதம் சிந்திக்கும் படி அடியேனை ஆக்கி அருள வேணும் –

—————————————————–

அல்பம் சேத் அநவே ஷணீய சரணா வாரோப்யதாம் மத்க்ருதம்
கிஞ்சித் பூரி பவேதிதம் யதி குரூன் சம்ப்ரேஷ்ய மே த்யாஜ்யதாம்
யத்வா அநந்த மனந்தவைபவ ஜூஷோ ரங்க ஷமா வல்லப
த்வத் ஷாந்த்யா கலு லஷ்யதாம் மநுகுணாமா நீயதாம் த்வத் தயா –16-

கொஞ்சம் பாபியாக இருந்தால் உனது பெரும் தன்மையே போதுமே –
கொஞ்சம் அதிகமானால் முன்னோர்கள் புண்ய பலமாக அருளலாம் –
பாபங்கள் கணக்கற்றவை என்பதால் ஷமையை காட்ட வாய்ப்பு என்று எண்ணி
அவற்றை இலக்காக்கி மன்னித்து அருளுவாய் –

ரங்க ஷமா வல்லப
மத் க்ருதம் அல்பம் சேத் அநவே ஷணீய சரணவ் ஆரோப்யதாம் -நான் செய்த பாபங்கள் தேவரீர் திரு உள்ளத்தால்
சிறியதாகவே தொற்றுமானால் காணாக் கண் இட்டு இருக்க அமையும்
இதம் கிஞ்சித் பூரி பவேத் யதி மே குரூன் சம்ப்ரேஷ்ய த்யாஜ்யதாம் -யான் செய்த பாபங்கள் அதிகமாகவே தோற்றுமானால்
அடியேனுடைய ஆசார்யார் கடாக்ஷத்தால் விடப்படட்டும் –
பிதாமஹம் நாதமுனிம் விலோக்ய ப்ரஸீத மத் வ்ருத்த மசிந்தயித்வா
யத்வா அநந்தம் யதி தத் அனந்த வைபவ ஜூஷோ த்வத் ஷாந்த்யா அநு குணாம் லஷ்யதாம் த்வயா ஆநீயதாம்-என்னுடைய
அபரிமிதமான பாபங்கள் அபரிமித வைபவம் வாய்ந்த தேவரீருடைய ஷமாகுணத்துக்கு பொருத்தமான
இலக்காக இருக்கும் தன்மையை தேவரீரால் பெறட்டும்
ஆகவே எந்த விதத்தாலும் அடியேனுடைய பாபங்கள் தேவரீருடைய நிக்ரஹத்துக்கு உறுப்பாக ஒண்ணாது
என்று விஞ்ஞாபித்தார் ஆயிற்று

————————————————-

ஸந்த்யக்த சர்வ விஹித க்ரியம் அர்த்த காம
ச்ரத்தாளும் அந்வஹம் அனுஷ்டித நித்தய க்ருத்த்யம்
அத்யந்த நாஸ்திகம் அநாத்ம குண உபபன்னம்
மாம் ரங்கராஜ பரயா க்ருபயா க்ஷமஸ்வ –17-

ஸ்ரீ ரெங்கராஜனே -சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் அறவே விட்டனாகவும்
அர்த்த காமங்களிலேயே ஊற்றம் உள்ளவனாகவும்
சாஸ்திரங்களில் கர்ஹிக்கப் பட்ட தீ வினைகளையே நிச்சலும் செய்து போருமவனாயும்
மிகவும் நாஸ்திகனாயும்
தீயகுணங்கள் நிரம்பியவனாயும்
இருக்கிற அடியேனைப் பரம கிருபையினால் க்ஷமித்து அருள வேணும்

———————————————–

ஸ்ரீ மான் கூராந்வவாயே கலஜல நிதவ் கௌஸ்து பாப அவதீர்ண
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டாரக தநயவரோ ரங்க ராஜஸ்ய ஹ்ருதய
வேதாசார்யாக்ர்ய நாம விதித குண கணோ ரங்கிணஸ் ஸ்தோத்ர மேதத்
சக்ரே நித்யா பிஜப்யம் சகல தநு ப்ருதாம் சர்வ பாபாப நுத்த்யை–18-

ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் போன்ற ஸ்ரீ வேதாச்சார்ய பட்டர் ஸ்வாமி நமது பாப மூட்டைகளை போக்கிக் கொள்ள
ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் க்ஷமை விஷயமாக இந்த ஸ்தோத்ரம் அருளிச் செய்தார் –

ஸ்ரீ மான் கூராந்வவாயே கலஜல நிதவ் கௌஸ்து பாப அவதீர்ண-ஸ்ரீ கூரகுலமாகிற பாற்கடலில்
ஸ்ரீ கௌஸ்துப மணி போலே திரு அவதரித்தவரும்
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டாரக தநயவரோ –ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ புத்தருடைய திருக் குமாரரையும்
ரங்க ராஜஸ்ய ஹ்ருதய -ஸ்ரீ ரெங்கராஜருடைய திரு உள்ளம் உகந்தவராயும்
வேதாசார்யாக்ர்ய நாம விதித குண கணோ –ஜகத் பிரசித்தமான திருக் குணத்திரளை யுடையவருமான
ஸ்ரீ வேதாச்சார்ய பட்டர் என்பவர்
ரங்கிணஸ் ஸ்தோத்ர மேதத் சக்ரே நித்யா பிஜப்யம் சகல தநு ப்ருதாம் சர்வ பாபாப நுத்த்யை–ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் விஷயமான
ஸ்தோத்ரமாகிய இந்த ஷாமா ஷோடசியை ஸமஸ்த பிராணிகளுக்கும் சகல பாபங்களும் தீருகைக்கு
நித்யம் அனுசந்திக்கத் தக்கதாக அருளிச் செய்தார் –

இது இந்த ஸ்வாமியுடைய பிரதான சிஷ்யர் அருளிச் செய்தது

———————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேதாச்சார்ய பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

அருளிச் செயல்களில் – ஒன்பதாம் பாகம் -அர்ச்சாவதாரம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமிகள் –

April 2, 2017

அர்ச்சாவதாரம் –அருளிச் செயலும் திவ்ய தேசங்களும் –வியூகம் -பரத்வம் –இராமானுச நூற்றந்தாதியும் திவ்ய தேசங்களும் —
சேர்க்கப் பட வேண்டியவை / ஆழ்வாருக்கு காட்டி அருளிய கல்யாண குணங்கள் –
ஸ்வயம் வ்யக்த ஷேத்ரங்கள் /முக்தி ப்ரத ஷேத்ரங்கள் /திவ்ய தேசங்களும் திவ்ய தம்பதிகள் /திவ்ய தேச விலக்ஷண திரு நாமங்கள்
ஆழ்வார்கள் வைபவ சங்க்ரஹம் /பிராமண பிரமேய ப்ரமாதரு மங்களா சாசனம் –

——————————-

திருவரங்கம்
ஆஸ்தாம் தே குணராசிவத் குண பரீவாஹாத்மநாம் ஜென்மநாம்
சங்க்யா பவ்ம நிகேத நேஷ்வபி குடீ குஞ்ஜேஷு ரெங்கேஸ்வர
அர்ச்சய சர்வ ஸஹிஷ்ணு அர்ச்சக பராதீன அகிலாத்மஸ்திதி
ப்ரீநீஷே ஹ்ருதயாலுபி தவதத சீலாத் ஐடீ பூயதே –

ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்தல வேங்கடாத்ரி கரிகிரி யாதவ் சதே அஷ்டோத்தரே
ஸ்தானே க்ராம நிகேத நேஷு ச சதா சாந்நித்ய மாஸேதுஷே
அர்ச்சா ரூபீணாம் அர்ச்சக அபிமதித ஸ்வீ குர்வதே விக்ரஹம்
பூஜாம் ச அகில வாஞ்சிதான் விதரதே ஸ்ரீ சாய தஸ்மை நம —

ஈரிருபதாம் சோழம் ஈரொன்பதாம் பாண்டி
ஓர் பதின்மூன்றாம் மலை நாடு –ஓரிரண்டாம் சீர் நடு நாடு
ஆறோடு ஈரெட்டு தொண்டை –அவ்வட நாடு ஆறிரண்டு
கூறு திருநாடு ஒன்றாகக் கொள் —

மண்ணில் அரங்கம் முதல் வைகுண்ட நாடளவும்
எண்ணும் திருப்பதி நூற்று எட்டினையும் நண்ணுவார்
கற்பார் துதிப்பார் கருதுவார் கேட்டிருப்பார்
பொற் பாதம் என் தலை மேல் பூ –

பூகத ஜலம் போலே அந்தர்யாமித்வம் / ஆவரண ஜலம் போலே பரத்வம் /பாற் கடல் போலே வ்யூஹம் /
பெருக்காறு போலே விபவம் / அதில் தேங்கின மடுக்கள் போலே அர்ச்சாவதாரம் –

சோழ நாடு -40-பதிகம் பெற்றவை -33-
திருவரங்கம் –பதிகம் / உறையூர் / தஞ்சை மா மணிக் கோயில் /அன்பில் / திருக் கரம்பனூர் /திரு வெள்ளறை -பதிகம் /
திரு புள்ளம் பூதங்குடி -பதிகம் /திருப்பேர் நகர் -பதிகம் / திரு ஆதனூர் / திருவழுந்தூர் -பதிகம் /சிறு புலியூர் -பதிகம் /திருச் சேறை -பதிகம் /
தலைச் சங்க நாண் மதியம் / திருக் குடந்தை –பதிகம் /திருக் கண்டியூர் /திரு விண்ணகர் -பதிகம் /திருக் கண்ணபுரம் -பதிகம் /
திருவாலி -பதிகம் /திரு நாகை -பதிகம் /திரு நறையூர் -பதிகம் /திரு நந்தி புர விண்ணகரம் -பதிகம் /திரு இந்தளூர் -பதிகம் /
திருச் சித்ரகூடம் -பதிகம் /காழிச் சீராம விண்ணகரம் -பதிகம் /கூடலூர் -பதிகம் /திருக் கண்ணங்குடி -பதிகம் /திருக் கண்ண மங்கை -பதிகம்
கவித்தலம்/திரு வெள்ளியங்குடி -பதிகம் /திரு மணி மாடக் கோயில் -பதிகம் / திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் -பதிகம் /
திரு அரிமேய விண்ணகரம் -பதிகம் /திருத் தேவனார் தொகை -பதிகம் /திரு வண் புருஷோத்தமன் -பதிகம் /திருச் செம்பொன் கோயில் -பதிகம்
திருத் தெற்றி யம்பலம் -பதிகம் /திரு மணிக் கூடம் -பதிகம் /திருக் காவளம் பாடி- பதிகம் /திரு வெள்ளக் குளம் -பதிகம் /திருப் பார்த்தன் பள்ளி -பதிகம்

பாண்டிய நாடு –18–பதிகம் பெற்றவை -13-
திருமாலிருஞ்சோலை -பதிகம் /திருக் கோட்டியூர் -பதிகம் /திரு மெய்யம் / திருப் புல்லாணி -பதிகம் /திருத் தண் கால் /திரு மோகூர் -பதிகம் /
திருக் கூடல் பதிகம் /ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் /திருக் குருகூர் -பதிகம் /திருத் துலை வில்லி மங்கலம் -பதிகம் /ஸ்ரீ வர மங்கை -பதிகம் /
திருப் பேரெயில் -பதிகம் / ஸ்ரீ வைகுண்டம் -/ திருப் புளிங்குடி -பதிகம் /ஸ்ரீ வர குண மங்கை /
திருக் குளந்தை/ திருக் குறுங்குடி -பதிகம் /திருக் கோளூர் -பதிகம்

மலை நாடு –13-பதிகம் பெற்றவை–11-
திருவனந்த புரம்–பதிகம் /திரு வண் பரிசாரம் -/திருக் காட் கரை-பதிகம் /திரு மூழிக் களம் -பதிகம் /திருப் புலியூர் /திருச் சிற்றாறு -பதிகம் /
திரு நாவாய் -பதிகம் /திரு வல்ல வாழ் -பதிகம் /திரு வண் வண்டூர் -பதிகம் /திரு வாட்டாறு -பதிகம் /திருக் கடித் தானம் -பதிகம் /
திருவாறன் விளை -பதிகம் /திரு வித்துவக் கோடு -பதிகம்

நடு நாடு -2-பதிகம் பெற்றவை–2–
திரு வஹீந்திர புரம் /திருக் கோவலூர்

தொண்டை நாடு -22-பதிகம் பெற்றவை–7–
திருக் கச்சி / அட்டபுஜம் -பதிகம் /திருத் தண் கா /திரு வேளுக்கை /திருப் பாடகம் /திரு நீரகம் / நிலாத் திங்கள் துண்டம் /
திரு ஊரகம் /துரு வெக்கா /திருக் காரகம் /திருக் கார்வானம் /திருக் கள்வனூர் /பவள வண்ணம் /பரமேஸ்வர விண்ணகரம் -பதிகம் /
திருப் புட்க்குழி /திரு நின்றவூர் / திரு எவ் வுள்ளூர் -பதிகம் /திரு நீர் மலை -பதிகம் /திரு விடவெந்தை -பதிகம் /
திருக் கடல் மல்லை -பதிகம் / திரு வல்லிக் கேணி -பதிகம் /திருக் கடிகை

வடநாடு -12-பதிகம் பெற்றவை–5–
திருவேங்கடம் -பதிகம் /சிங்க வேள் குன்றம் -பதிகம் /திரு அயோத்தியை /நைமிசாரண்யம் -பதிகம் /சாளக்கிராமம் -பதிகம் /பதரி -பதிகம்
கண்டம் என்னும் கடி நகரம் -பதிகம் /திருப் பிரிதி -பதிகம் /துவாரகை / வடமதுரை /திருவாய்ப்பாடி / திருப் பாற் கடல்

திருநாடு -1-
பரமபதம்

ஆக –69 –திவ்ய தேசங்கள் பதிகம் பெற்றவை

————————————————-

பொய்கையார் –மங்களா சாசனம் -6-/ திருவரங்கம் -திருக்கோவலார் –திருவெஃகா –திருவேங்கடம் –திருப்பாற் கடல் -திரு பரமபதம்

பூதத்தார் –13-/திருவரங்கம் -திரு தஞ்சை மா மணிக் கோயில் -திருக்குடந்தை –திருமாலிரும் சோலை -திருக் கோட்டியூர் -திருத் தண் கால்
-திருக்கோவலூர் / திருக் கச்சி -திருப்பாடகம் -திருநீர்மலை -திருக்கடல் மல்லை -திருவேங்கடம் -திருப்பாற் கடல்

பேயார் –15-/திருவரங்கம் -திருக்குடந்தை – திருவிண்ணகர் / திருக் கோட்டியூர் /திருக் கச்சி /திரு அஷ்ட புஜம் /திரு வேளுக்கை /திரு பாடகம் /
திரு ஊரகம் -திரு வெக்கா திருவல்லிக் கேணி / திருக் கடிகை /திருவேங்கடம் / திருப் பாற் கடல் /திரு பரமபதம்

திருமழிசை ஆழ்வார் -16-/ திருவரங்கம் -அன்பில் -திருப் பேர் நகர் -திருக் குடந்தை -/திரு கவித்தலம் -திருக் கோட்டியூர் -திருக் குறுங்குடி -திருப் பாடகம்
திரு ஊரகம் -திரு வெக்கா –திரு எவ்வுளூர் -திருவல்லிக்கேணி -திருவேங்கடம் -திரு துவாரகை -திருப்பாற்கடல் -/திரு பரமபதம்

நம்மாழ்வார் –38-/ திருவேங்கடம் -திருமாலிரும் சோலை -திருக் குருகூர் -திருக் குறுங்குடி -ஸ்ரீ வர மங்கை -திருக் குடந்தை -திரு வல்ல வாழ் -திரு வண் வண்டூர்
திரு விண்ணகர் -திரு தொலை வில்லி மங்கலம் -திருக் கோளூர் -திருவரங்கம் -திருப் பேரெயில் -திருவாறன் விளை -திருக் குளந்தை -திரு வண் பரிசாரம்
திருச் சிற்றாறு -திருக் கடித் தானம் -திருப் புலியூர் -ஸ்ரீ வைகுண்டம் -ஸ்ரீ வர குண மங்கை -திருப் புளிங்குடி -திருக் காட்கரை -திரு மூழிக் களம் –
திரு நாவாய் -திருக் கண்ணபுரம் -திரு மோகூர் -திரு வனந்தபுரம் -திருவட்டாறு -திருப் பேர் நகர் -திரு ஊரகம் -திருப் பாடகம் -திரு வெக்கா
திரு அயோத்தியை -திரு துவாரகை -திரு வடமதுரை -திருப்பாற்கடல் -திரு பரமபதம்

குலசேகரர் -10-/ திருவரங்கம் -திருவேங்கடம் -திரு வித்துவக்கோடு -திருக்கண்ணபுரம் -திருச் சித்ர கூடம் –
திருவாலி -திரு அயோத்தியை -திரு வடமதுரை -திருப்பாற்கடல் -திரு பரமபதம் –

பெரியாழ்வார் -19-/ திருவரங்கம் / திருவெள்ளறை /திருப்பேர் நகர் / திருக்குடந்தை /திருக்கண்ணபுரம் /திருமாலிரும் சோலை / திருக் கோட்டியூர்
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் / திருக் குறுங்குடி /திருவேங்கடம் / திரு அயோத்தியை /திரு சாளக்கிராமம் /திருப்பதாரி -திரு கண்டம் என்னும் கடி நகர் /
திரு துவாரகை /திரு வடமதுரை /திருவாய்ப்பாடி -திருப்பாற் கடல் / திரு பரமபதம்

ஆண்டாள் -11-/ திருவரங்கம் -திருக்குடந்தை -திருக்கண்ண புரம் -திருமாலிரும் சோலை -ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் /திரு வேங்கடம்
திரு துவாரகை /திரு வடமதுரை / திருவாய்ப்பாடி /திருப்பாற்கடல் / திரு பரம பதம்

தொண்டர் அடிப் பொடியார் -4–/-திருவரங்கம் -திரு அயோத்தியை -திருப்பாற்கடல் -திரு பரம பதம்

திருப்பாண் ஆழ்வார் -3-/ திருவரங்கம் / திருவேங்கடம் / திரு பரம பதம்

கலியன் –86-/ திருப்பிரிதி / திருப் பத்ரீ / திரு சாளக்கிராமம் / திரு நைமிசாரண்யம் /திரு சிங்க வேழ் குன்றம் / திருவேங்கடம் /திரு எவ்வுளூர் /
திருவல்லிக்கேணி /திரு நீர்மலை / திருக் கடல் மல்லை /திருவிடவெந்தை /திரு அஷ்ட புஜம் /திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /திருக் கோவலூர்
திரு வயிந்த்தை /திருச் சித்ரகூடம் /திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் /திருவாலி /திரு மணி மாடக் கோயில் /திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் /
திரு அரிமேய விண்ணகரம் /திருத் தேவனார் தொகை /திரு வண் புருடோத்தமம் /திரு செம் பொன் சேய் கோயில் /திருத் தெற்றி யம்பலம் /திரு மணிக் கூடம்
திருக் காவளம் பாடி /திரு வெள்ளக் குளம் /திரு பார்த்தன் பள்ளி /திரு விந்தளூர் /திரு வெள்ளியங்குடி /திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திருக் கூடலூர்
திரு வெள்ளறை /திருவரங்கம் / திருப்பேர் நகர் /திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திரு விண்ணகர் / திரு நறையூர் /திருச் சேறை / திரு வழுந்தூர்
திரு சிறு புலியூர் /திருக் கண்ண மங்கை /திருக் கண்ணபுரம் /திருக் கண்ணங்குடி /திரு நாகை /திருப் புல்லாணி
திருக் குறுங்குடி /திரு வல்ல வாழ் /திருமால் இரும் சோலை மலை /திருக் கோட்டியூர் /-
-ஆக-பெரிய திரு மொழியில்- -51-பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் –

திரு உறையூர் /திரு தங்கை மா மாணிக் கோயில் /திருக் கரம்பனூர் /திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம் /திரு மெய்யம் / திருத் தண் கால் /திருக்கூடல் / திரு நாவாய்
திரு வெக்கா / திருத் தண்கா /திருப் பாடகம் / திரு ஊரகம் /திரு நின்ற ஊர்/ திருக்கடிகை / திரு அயோத்தியை /திரு துவாரகை / திரு வட மதுரை /
திருவாய்ப்பாடி /திருக்குடந்தை /திரு மூழிக் களம் /திருப் புட் குழி / திருப்பாற் கடல் / திரு பரம பதம் –
ஆக- பெரிய திரு மொழியில் -23-தனிப்பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்

திருக்கச்சி /திரு ஆதனூர் /திருக் கண்டியூர் /திருப் புலியூர் /திரு வேளுக்கை /திரு நீரகம் / திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம் /திருக் காரகம்
திருக் கார் வானம் /திருக் கள்வனூர் /திருப் பவள வண்ணம் /திரு மோகூர்
ஆக- கலியனின் மற்ற பிரபந்தங்களில் 12-தனிப்பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்
திரு மூழிக் களம்-மட்டும் பெரிய திருமொழியில் மற்ற பிரபந்தங்களிலும் மங்களா சாசனம்-

கலியன் மட்டும் மங்களா சாசனம் -47-/ திரு உறையூர் / திருக் கரம்பனூர் /திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திரு ஆதனூர் /திரு சிறு புலியூர் /திருச் சேறை /
திரு தலைச் சங்க நாண் மதியம் / திருக் கண்டியூர் /திரு நாகை /திரு நறையூர் /திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திரு இந்தளூர் /
திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் /திருக் கூடலூர் /திருக் கண்ணங்குடி /திருக் கண்ண மங்கை /திரு வெள்ளியங்குடி
திரு மணி மாடக் கோயில் /திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் / திரு அரிமேய விண்ணகரம் /திருத் தேவனார் தொகை /திரு வண் புருடோத்தமம் /
திருச் செம் பொன் செய் கோயில் / திருத் தெற்றி யம்பலம் /திரு மணிக் கூடம் /திருக் காவளம் பாடி /திரு வெள்ளக் குளம் /
திரு பார்த்தன் பள்ளி /திரு மெய்யம் / திருப் புல்லாணி /திருக் கூடல் /திரு வயிந்த்தை /திரு தண்கா / திருநீரகம் /திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம் /
திருக் காரகம் /திருக் கார் வானம் /திருக் கள்வனூர் /திருப் பவள வண்ணம் /திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /திருப் புட் குழி /திரு நின்ற வூர் /
திரு விட வெந்தை /திரு சிங்க வேழ் குன்றம் /திரு நைமிசாரண்யம் /திருப் ப்ரீதி /திரு தேரழுந்தூர் –

-ஒரே பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -நம்மாழ்வார்—18-/
திருக்குடந்தை –திரு மோகூர் –திருக் குருகூர் –திருக் கோளூர்–திரு தொலை வில்லி மங்கலம்
தென் திருப் பேரெயில் -திருப் புளிங்குடி — ஸ்ரீ வர மங்கல நகர் –திரு வாட்டாறு –திரு வனந்தபுரம் –திருச் சிற்றாறு –திரு வண் வண்டூர் —
திருவாறன் விளை –திருக் கடித்தானாம் -திருப் புலியூர் –திருக் காட்கரை –திரு மூழிக்களம் -திரு நாவாய் –

ஒரே பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்-குலசேகராழ்வார் -1–திரு வித்துவக்கோடு

ஒரே பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்–பெரியாழ்வார் -1- கண்டம் என்னும் கடி நகர்

ஒரே பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்–திருமங்கை ஆழ்வார் –34-
திரு எவ்வுளூர் / திருவல்லிக் கேணி /திரு நீர் மலை /திரு விடவெந்தை /திரு அட்ட புஜம் / திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /திருக் கோவலூர்
திரு வயிந்த்தை /திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் /திரு மணி மாடக் கோயில் /திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் /திரு அரிமேய விண்ணகரம் /திருத் தேவனார் தொகை
திரு வண் புருஷோத்தமம் / திருச் செம் பொன் கோயில் /திருத் தெற்றி யம்பலம் /திரு மணிக் கூடம் /திருக் காவளம் பாடி /திரு வெள்ளக் குளம் / திருப் பார்த்தன் பள்ளி
திரு இந்தளூர் /திரு வெள்ளியங்குடி /திருப் புள்ளம் பூதம் குடி /திருக் கூடலூர் /திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திருச் சேறை /திரு சிறு புலியூர் / திருக் கண்ண மங்கை
திருக் கண்ணங்குடி /திரு நாகை /திரு சிங்க வேள் குன்றம் /திருப் பிரிதி /திரு சாளக்கிராமம் /திரு நைமிசாரண்யம்

இரண்டு பதிகங்கள் பாடப் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் –7-
திருமங்கை ஆழ்வாரால் –3–திருக் கடல் மல்லை /திருப் புல்லாணி –திருப் பதரி —
நம்மாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்களால் -2—திருப்பேர் நகர் –திரு வல்ல வாழ்
பெரியாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்களால் -2-திரு வெள்ளறை- திருக் கோட்டியூர் –

மூன்று பதிகங்கள் பாடப் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -3-
திருமங்கையாழ்வாரால் —திருவாலி
பெரியாழ்வார் -1-பதிகம் / திருமங்கை ஆழ்வாரால் -2-பதிகம் -திருக் குறுங்குடி
குலசேகர ஆழ்வார் -1-பதிகம் / திருமங்கை ஆழ்வார் -2-பதிகம் –திருச் சித்ர கூடம் –

நான்கு பதிகம் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -2-
திருமங்கை ஆழ்வார் -4-பதிகங்கள் -தேரழுந்தூர்
நம்மாழ்வார் -1-பதிகம் / திரு மங்கை ஆழ்வார் -3-பதிகங்கள் –திரு விண்ணகர் –

எட்டு பதிகங்கள் பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -2-
திருவேங்கடம் –நம்மாழ்வார் -2-பதிகங்கள் /குலசேகரர் -1-/ஆண்டாள் -1-/ திருமங்கை ஆழ்வார் -4-பதிகங்கள்
திருமால் இரும் சோலை மலை –நம்மாழ்வார் -2-பதிகங்கள் / பெரியாழ்வார் -3-/ஆண்டாள் -1-/ திருமங்கை ஆழ்வார் -2-பதிகங்கள் –

பத்து பதிகங்கள் பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் –திரு நறையூர் -திருமங்கை ஆழ்வாரால்

பன்னிரண்டு பதிகம் பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசம் –திருக்கண்ணபுரம் –நம்மாழ்வார் -1-/ குலசேகரர் -1-திருமங்கை ஆழ்வார் -10-

-13-பதிகங்கள் –திருவரங்கம் –நம்மாழ்வார் -1-/குலசேகரர் -3-/பெரியாழ்வார் -3-/ ஆண்டாள் -1-/திருமங்கை ஆழ்வார் -5-பதிகங்கள்

ஆக -71- திவ்ய தேசங்கள் பதிகம் பாடல் பெற்றவை -இவற்றுள் -35-திவ்ய தேசங்கள் தனிப்பாடல் இன்றிக்கே பதிகம் மட்டுமே பெற்றவை
-36-திவ்ய தேசங்கள் தனிப்பாடல்கள் உடன் பதிகமும் பெற்றவை
ஏனைய -37-திவ்ய தேசங்கள் தனிப் பாடல்கள் மட்டுமே பெற்றவை –

தனிப்பாட்டு இல்லாமல் பதிகம் மட்டுமே பெற்ற -35-/ திருக் குருகூர் /திரு தொலை வில்லி மங்கலம் / ஸ்ரீ வர மங்கை /திருப் பேரெயில் /
திரு வனந்தபுரம் /திருக் காட்கரை /திருச் சிற்றாறு /திரு வண் வண்டூர் / திரு வாட்டாறு / திருக் கடித்தானம் /திருவாறன் விளை /
திரு வித்துவக் கோடு /
திருக் கண்டம் என்னும் கடி நகர்
திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திரு சிறு புலியூர் /திரு நாகை /திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் / திருக் கூடலூர் /
திருக் கண்ணங்குடி /திரு வெள்ளியங்குடி /திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் /திரு அரிமேய விண்ணகரம் /திருத் தேவனார் தொகை /
திரு வண் புருஷோத்தமம் /திருச் செம் பொன் சேய் கோயில் /திருத் தெதிரு வெள்ளக் குளம் /திருப் பார்த்தன் பள்ளி /திரு வயிந்த்தை /
திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /திரு சிங்க வேழ் குன்றம் /திரு நைமிசாரண்யம் –

தனிப்பாட்டுடன் பதிகம் பெற்ற திவ்யதேசங்கள் –36-/திருவரங்கம் /திரு வெள்ளறை /திருப் பேர் நகர் /திரு தேரழுந்தூர் /திருச் சேறை / திருக் குடந்தை /
திரு விண்ணகர் /திருக் கண்ணபுரம் /திருவாலி /திரு நறையூர் /திரு இந்தளூர் /திருச் சித்ரகூடம் /திருக் கண்ண மங்கை /திரு மணி மாடக் கோயில் /
திருமாலிரும் சோலை மலை /திருக் கோட்டியூர் /திருப் புல்லாணி / திரு மோகூர் /திருப் புளிங்குடி /திருக் குறுங்குடி /திருக் கோளூர் /திரு மூழிக் களம்/
திருப் புலியூர் /திரு நாவாய் /திரு வல்ல வாழ் /திருக் கோவலூர் /திரு அட்டபுயகரம் /திரு எவ்வுளூர் /திரு நீர்மலை / திருவிடை வெந்தை /
திருக் கடல் மல்லை / திருவல்லிக் கேணி /திரு வேங்கடம் /திரு சாளக்கிராமம் /திரு பதரி /திருப் பிரிதி –

-37–திவ்ய தேசங்கள் -தனிப்பாடல்கள் –இவற்றுள் -16-திவ்ய தேசங்கள் ஒரே பாடல் பெற்றவை
திரு ஆதனூர் / திருக் கவித்தலம் /திரு உறையூர் /திருக் கரம்பனூர் /திருக் கள்வனூர் /திருக் காரகம் /திரு நீரகம் /திரு கார்வானம் /திரு நில்லாத திங்கள் துண்டம்
திருப் பவள வண்ணம் /திருக் குளந்தை /திருக் கூடல் /திரு அன்பில் /திருக் கண்டியூர் /ஸ்ரீ வர குண மங்கை /திரு வண் பரிசாரம்
சிலர் அங்கும் இங்கும் -8-3-திருவாயமொழி-முழுமையாக திரு வண் பரிசாரத்துக்கு என்று திரு உள்ளம் கொள்வர் –

இரண்டு பாசுரங்கள் பெற்றவை -6-/ திருப் புட் குழி / திரு நின்றவூர் /திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம் /ஸ்ரீ வைகுண்டம் /ஸ்ரீ வில்லி புத்தியின் / திருத் தண்கா

இரண்டுக்கு மேல் பாடல் பெற்றவை -15- / தங்கை மா மணிக் கோயில் / திரு மெய்யம் / திரு தண் கால் /திருக் கச்சி / திரு வேளுக்கை /திருப் பாடகம் /திரு ஊரகம்
திரு வெக்கா /திருக் கடிகை /திரு அயோத்தியை /திரு துவாரகை /திரு வடமதுரை /திருவாய்ப்பாடி /திருப் பாற் கடல் /திரு பரமபதம்

திரு மழிசைப் பிரான் மட்டும் மங்களா சாசனம் -2-திவ்ய தேசங்கள் / திரு அன்பில் /திருக் கவித்தலம்

நம்மாழ்வார் மட்டும் மங்களா சாசனம் –17-திவ்ய தேசங்கள் /திருக் குருகூர் /திருக் கோளூர் /திருப் பேரெயில் /திருத் தொலை வில்லி மங்கலம் /திருக் குளந்தை /
ஸ்ரீ வைகுண்டம் /ஸ்ரீ வர குண மங்கை /திருப் புளிங்குடி /திருவனந்தபுரம் /திருவட்டாறு /திருக் காட்கரை /திரு வண் வண்டூர் /
திருவாறன் விளை /திரு வண் பரிசாரம் / திருச் சிற்றாறு /திருக் கடித்தானம் /ஸ்ரீ வர மங்கல நகர் –

கடற்கரை திவ்ய தேசங்கள் -7-/ திரு வனந்த புரம் / திரு வல்லிக்கேணி / திரு விட வெந்தை /திருக் கடல் மல்லை / திருத் துவாரகை /திரு நாகை / திருப் புல்லாணி

கட்டு மலை ஸ்தலங்கள் –6-/ திருக் கச்சி -அத்திகிரி /திருக் கோட்டியூர் /திரு நறையூர் -சுகந்த கிரி /
திருப் பேர் நகர் -இந்திர கிரி /திருவட்டாறு / திரு வெள்ளறை -ஸ்வேத கிரி

மலை மேல் திவ்ய தேசங்கள் -13-/ திருக் கடிகை /திருக் கண்டம் என்னும் கடி நகர் /திருக் குறுங்குடி /திரு சாளக்கிராமம் /திரு சிங்க வேழ் குன்றம் /
திருத் தண் கால் / திரு நீர் மலை /திரு நைமிசாரண்யம் /திருப் பிரிதி /திருமால் இரும் சோலை மலை /திரு மெய்யம் / திருப் பதரி / திரு வேங்கடம்

திருக் காவேரிக் கரை திவ்ய தேசங்கள் -12-/ திருவரங்கம் / திரு அன்பில் /திரு இந்தளூர் /திருக் கண்டியூர் /திருக் கரம்பனூர் /திருக் கவித்தலம் /
திருக் குடந்தை /திருக் கூடலூர் / திரு உறையூர் /திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம் /திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திருப் பேர் நகர்

திருக் காஞ்சியில் –14-திவ்ய தேசங்கள்
சின்ன காஞ்சியில் -5-/திரு அட்டபுஜகரம் /திரு அத்தியூர் /திருத் தண்கா /திரு வெக்கா / திரு வேளுக்கை
பெரிய காஞ்சியில் -9-/ திரு ஊரகம் /திருக் கள்வனூர் /திருக் காரகம் / திருக் கார்வானம் /திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம் /திரு நீரகம் /
திருப் பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /திருப் பாடகம் /திருப் பவள வண்ணம் /

திருவரங்கம் -அனைவராலும் மங்களாசாசனம்
திருவேங்கடம் திருப்பாற்கடல் –தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் தவிர மற்றையோர் மங்களா சாசனம்
திருப்பரமபதம் -பூதத்தாழ்வார் தவிர மற்றையோர் மங்களா சாசனம்

திருக் குடந்தை -எழுவர் மங்களாசாசனம் –பூதத்தார் / பேயார் / திருமழிசையார் / நம்மாழ்வார் / பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் /திருமங்கை ஆழ்வார்

ஐவர் மங்களாசாசனம் –6-திவ்ய தேசங்கள்
-1-திரு அயோத்தியை –பெரியாழ்வார் / குலசேகரர் /தொண்டர் அடிப் பொடியார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
-2-திருக் கண்ணபுரம் –பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் / குலசேகரர் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
-3-திருக் கோட்டியூர் –பூதத்தார் / பேயார் /திரு மழிசையார் / பெரியாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
-4-திருத் துவாரகை –திருமழிசையார் / பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
-5-திரு வடமதுரை –பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் / தொண்டர் அடிப் பொடியார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
திருக் கோவர்த்தனம் –பெரியாழ்வார் -10-பாசுரங்கள் / ஆண்டாள் -3-பாசுரம்
திரு விருந்தாவனம் –ஆண்டாள் -10-பாசுரங்கள்
–6-திரு வெக்கா -பொய்கையார் /-பேயார் /திரு மழிசையார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்

நால்வர் மங்களா சாசனம் -3-திவ்ய தேசங்கள்
-1-திருக்குறுங்குடி –திருமழிசையார் / பெரியாழ்வார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
-2-திருப்பாடகம் –பூதத்தார் / பேயார் / திருமழிசையார் / திருமங்கை ஆழ்வார்
திருவாய் -5–10–6-நின்றவாறும் இருந்தவரும் கிடந்தவாறும் வியாக்யானத்தால் மங்களாசாசனம் உண்டே -என்பாரும் உண்டு
-3-திருப்பேர் நகர் –திருமழிசையார் / பெரியாழ்வார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கை ஆழ்வார்

மூவர் மங்களா சாசனம் -5-
-1-திரு அத்திகிரி –பூதத்தார் / பேயார் / திருமங்கையார்
-2-திரு வல்லிக் கேணி –பேயார் / திருமழிசையார் / திருமங்கையார்
-3-திரு ஆய்ப்பாடி –பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் / திருமங்கையார்
-4-திருக் கோவலூர் –பொய்கையார் -பூதத்தார் -திருமங்கையார்
-5-திரு விண்ணகர் –பேயார் / நம்மாழ்வார் / திருமங்கையார்

இருவர் மங்களா சாசனம் -20-திவ்ய தேசங்கள்
திரு அட்டபுயகரம் –பேயார் -கலியன் /திருவாலி –கலியன் -குலசேகரர் /திரு ஊரகம் -கலியன்-திருமழிசையார் /
திருக்கடிகை –பேயார் -கலியன் /திரு எவ்வுள்ளூர் –திருக் கடல் மல்லை –திரு சாளக்கிராமம் -திருச் சித்ர கூடம் –திரு தஞ்சை –
-திருத் தண் கால் –திரு நாவாய் –திரு மோகூர் திரு பதரி -திரு வல்ல வாழ் -ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் -திரு வெள்ளறை –திரு வேளுக்கை –

1–திருவரங்கம் –பொய்கையார் -1-/பூதத்தார் -4-/பேயார் -1-/திருமழிசையார் -14-/நம்மாழ்வார் -12-/குலசேகரர் -31-/
பெரியாழ்வார் -36-/ஆண்டாள் -11-/தொண்டர் அடிப் பொடியார் -55-/ திருப்பாணார்-10-/திருமங்கையார் -73-/ ஆக மொத்தம் –248-பாசுரங்கள்
நின்றவாறும் –திருவாய் -5–10–6-/மெய்திமிரு-பெரியாழ்வார் –1-3-9-/கண மா மயில் –நாச்சியார் -10-6-/ மூன்றையும் சேர்த்து -251-என்பர்
2-திரு உறையூர் -1-பாசுரம் -திருமங்கையார்
3-திரு தஞ்சை மா மணிக் கோயில் –பூதத்தார் -1-/ திருமங்கையார் -3-/ ஆக -4-பாசுரங்கள்
4-திரு அன்பில் –1-திருமழிசையார்
5-திருக் கரம்பனூர் -1-திருமங்கையார்
6-திரு வெள்ளறை –பெரியாழ்வார் -11-/ திருமங்கையார் -13-/ஆக -24-பாசுரங்கள்
7—திருப் புள்ளம் பூதங்குடி -10-பாசுரங்கள் -திருமங்கை
8—திருப் பேர் நகர் –திரு மழிசையார் -1-/நம்மாழ்வார் -11-/பெரியாழ்வார் -3-/ திருமங்கையார் -22-/ ஆக –37-பாசுரங்கள்
9—திரு ஆதனூர் –1-பாசுரம் -திருமங்கையார்
10—திரு தேரழுந்தோர்–திருமங்கையார் –45- பாசுரங்கள்
11—திரு சிறு புலியூர் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
12—திருச் சேறை –திருமங்கையார் –13-பாசுரங்கள்
13—திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம் –திருமங்கையார் -2-பாசுரங்கள்
14—திருக்குடந்தை –பூதத்தார் -2-/ பேயார் -2-/திருமழிசையார் -7-/நம்மாழ்வார் -13-/பெரியாழ்வார் -2-/ ஆண்டாள் -1-/திருமங்கையார் -25-/ஆக –58-பாசுரங்கள்
கானார் –பெரியாழ்வார் -1–3–7-/ தூணிலா -1-6-4-/ சேர்த்து -60-பாசுரங்கள்
15—திருக் கண்டியூர் –திருமங்கை -1-பாசுரம்
16—திரு விண்ணகர் –பேயார் -2-/நம்மாழ்வார் -11-/ திருமங்கையார் -34-/ ஆக -47-பாசுரங்கள்
17—-திருக் கண்ணபுரம் –நம்மாழ்வார் -11-/குலசேகரர் -11-/பெரியாழ்வார் -1-/ ஆண்டாள் -1-/ திருமங்கையார் –106-/ ஆக -120-பாசுரங்கள்
18—-திருவாலி –குலசேகரர் -1-/ திருமங்கையார் -42-/ ஆக -43-பாசுரங்கள்
19—திருநாகை –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
20—திரு நறையூர் –திருமங்கையார் –111-பாசுரங்கள்
21—திரு நந்திபுர விண்ணகரம் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
22—திரு இந்தளூர் –திருமங்கையார் -11-பாசுரங்கள்
23—திருச் சித்ரகூடம் –குலசேகரர் -11-/ திருமங்கையார் -21-/ ஆக -32-பாசுரங்கள்
24—திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
25—திருக் கூடலூர் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
26—திருக் கண்ணங்குடி –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
27—-திருக் கண்ண மங்கை –திருமங்கையார் -15-பாசுரங்கள்
28—-திருக்கவித்தலம் –திருமழிசை -1-பாசுரம்
29—திரு வெள்ளியங்குடி –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
30—திரு மணி மாடக் கோயில் –திருமங்கையார் -12-பாசுரங்கள்
31—-திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
32—திரு அரிமேய விண்ணகரம் –10-பாசுரங்கள்
33—திருத் தேவனார் தொகை –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
34—-திரு வண் புருடோத்தமம் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
35—திருச் செம் பொன் கோயில் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
36—-திருத் தெற்றி யம்பலம் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
37—திரு மணிக் கூடம் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
38—திருக்காவளம் பாடி –திருமங்கையர் -10-பாசுரங்கள்
39—திரு வெள்ளக் குளம் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
40—திரு பார்த்தன் பள்ளி –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்

41—திருமால் இரும் சோலை –பூதத்தார் -2-/நம்மாழ்வார் -25-/பெரியாழ்வார் -34-/ஆண்டாள் -11-/ திருமங்கையார் -34-/ ஆக –106-பாசுரங்கள்
42—திருக் கோட்டியூர் –பூதத்தார் -2-/ பேயார் -1-/திருமழிசையார் -1-/பெரியாழ்வார் -15-/திருமங்கையார் -13-/ஆக -32-பாசுரங்கள்
43—திரு மெய்யம் –திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
44—திருப் புல்லாணி –திருமங்கையார் –21-பாசுரங்கள்
45—திருத் தண் கால் –பூதத்தார் -1-/திருமங்கையார் -4-/ ஆக -5-பாசுரங்கள்
46—திரு மோகூர் –நம்மாழ்வார் -11-/ திருமங்கையார் -1-/ ஆக -12-பாசுரங்கள்
47—திருக் கூடல் –திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
48—ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் –பெரியாழ்வார் -1-/ஆண்டாள் -1-/ ஆக -2-பாசுரங்கள்
49—திருக் குருகூர் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
50—திருத் தொலை வில்லி மங்கலம் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
51—ஸ்ரீ வர மங்கல நகர் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
52—திருப் பேரெயில் –நம்மாழ்வார் –11-பாசுரங்கள்
53—-ஸ்ரீ வைகுண்டம் –நம்மாழ்வார் –2-பாசுரம்
54—-திருப் புளிங்குடி –நம்மாழ்வார் –12-பாசுரங்கள்
55—ஸ்ரீ வரகுண மங்கை –நம்மாழ்வார் -1-பாசுரம்
56—-திருக் குளந்தை –நம்மாழ்வார் -1-பாசுரம்
57—திருக் குறுங்குடி –திருமழிசையார் -1-/ நம்மாழ்வார் -13-/பெரியாழ்வார் -1-/ திருமங்கையார் -25-/ ஆக -40-பாசுரங்கள்
58—திருக் கோளூர் –நம்மாழ்வார் –12-பாசுரங்கள்

59—திரு வனந்த புரம் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
60—-திரு வண் பரிசாரம் –நம்மாழ்வார் –1- பாசுரம்
61—திருக் காட்கரை –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
62—திரு மூழிக் களம் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள் / திருமங்கையார் -3-/ ஆக -14-பாசுரங்கள்
63—திருப் புலியூர் –நம்மாழ்வார் -11-/திருமங்கையார் -1-/ ஆக -12-பாசுரங்கள்
64—திருச் சிற்றாறு -நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
65—திரு நாவாய் –நம்மாழ்வார் -11-/ திருமங்கையார் -2-/ ஆக -13-பாசுரங்கள்
66—திரு வல்ல வாழ் –நம்மாழ்வார் -11-/ திருமங்கையார் -11-/ஆக -22-பாசுரங்கள்
67—திரு வண் வண்டூர் –நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
68—திரு வாட்டாறு —நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
69—திருக் கடித்தானாம் —நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
70—திரு வாறன் விளை —நம்மாழ்வார் -11-பாசுரங்கள்
71—திரு வித்துவக்கோடு –குலசேகரர் -10-பாசுரங்கள்

72—-திரு வஹீந்திர புரம் –திருமங்கையார் —10-பாசுரங்கள்
73—திருக் கோவலூர் –பொய்கையார் -2-/ பூதத்தார் -1-/ திருமங்கையார் -19-/ ஆக -22-பாசுரங்கள்
74—திருக் கச்சி –பூதத்தார் -2-/பேயார் -1-/ திருமங்கையார் -2-/ ஆக -5-பாசுரங்கள்
75—திரு அட்டபுஜகரம் –பேயார் -1-/திருமங்கையார் -12-/ ஆக -13-பாசுரங்கள்
76—திருத் தண்கா –திருமங்கையார் -2-
77—திரு வேளுக்கை –பேயார் -1-/ திருமங்கையார் -1-/ ஆக -4-பாசுரங்கள்
78—திருப் பாடகம் –பூதத்தார் -1-/ பேயார் -2-/திருமழிசையார் -2-/நம்மாழ்வார் -1-/ திருமங்கையார் -3-/ஆக -9-பாசுரங்கள்
79—திரு ஊரகம் –பேயார் -1-/ திருமழிசையார் -2-/ நம்மாழ்வார் -1-/ திருமங்கையார் -5-/ஆக -9-பாசுரங்கள்
80—திரு வெக்கா –பொய்கையார் -1-/பேயார் -5-/ திருமழிசையார் -3-/ நம்மாழ்வார் -2-/ திருமங்கையார் -8-/ ஆக -19-பாசுரங்கள்
81—திரு நீரகம் –திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
82—திரு காரகம் –திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
83—திரு கார்வானம் —திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
84—திருக் கள்வனூர் –திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
85—திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம் —திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
86—திருப் பவள வண்ணம் —திருமங்கையார் -1-பாசுரம்
87—திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் —திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
88—திருப் புட் குழி —திருமங்கையார் -2-பாசுரங்கள்
89—திரு நின்றவூர் —திருமங்கையார் -2-பாசுரங்கள்
90—திரு எவ்வுளூர் -திருமழிசை -1-/ -திருமங்கையார் -11-/ ஆக -12-பாசுரங்கள் —
91—திரு நீர்மலை –பூதத்தார் -1-/ -திருமங்கையார் -20-/ ஆக –21-பாசுரங்கள்
92—திருவிடவெந்தை —திருமங்கையார் -13-பாசுரங்கள்
93—திருக் கடல் மல்லை –பூதத்தார் -1-/ -திருமங்கையார் -26-/ ஆக –27-பாசுரம்
94—திருவல்லிக்கேணி –பேயார் -1-/ திருமழிசையார் -1-/ -திருமங்கையார் -10-/ஆக -12- பாசுரங்கள்
95—திருக் கடிகை –பேயார் -1-/ -திருமங்கையார் -3-/ ஆக –4-பாசுரங்கள்

96-திருவேங்கடம் –பொய்கையார் -10-/பூதத்தார் -11-/ பேயார் -19-/திருமழிசையார் –16-/ நம்மாழ்வார் –48-/குலசேகரர் -11-/
பெரியாழ்வார் -7-/ ஆண்டாள் -16-/த்திருப்பானார்-2-/ திருமங்கையார் –66-/ ஆக –206-பாசுரங்கள் –
97— திரு சிங்க வேழ் குன்றம் -திருமங்கையார் -10-பாசுரங்கள்
98—திரு அயோத்தியை –நம்மாழ்வார் –1-/ குலசேகரர் -4-/ பெரியாழ்வார் –6-/ தொண்டர் அடிப் பொடியார் -1-/ திருமங்கையார் -1-/ ஆக -13-பாசுரங்கள்
99—-திரு நைமிசாரண்யம் –திருமங்கையார் –10-பாசுரங்கள்
100—திரு சாளக்கிராமம் –பெரியாழ்வார் -1-/ திருமங்கையார் -21-/ ஆக -22-பாசுரங்கள்
101—திருப் பதரி –பெரியாழ்வார் -1-/ திருமங்கையார் -21-/ ஆக -22-பாசுரங்கள்
102—-திருக் கண்டம் என்னும் கடி நகர் –பெரியாழ்வார் –10-பாசுரங்கள்
103—திருப் பிரிதி –திருமங்கையார் –14-பாசுரங்கள்
104—திரு துவாரகை –திருமழிசையார் –1-/ நம்மாழ்வார் -2-/ பெரியாழ்வார் -5-/ ஆண்டாள் -5-/திருமங்கையார் -2-/ ஆக –15-பாசுரங்கள்
105—திரு வடமதுரை –நம்மாழ்வார் -10-/ குலசேகரர் -1-/ பெரியாழ்வார் -4-/ ஆண்டாள் -7-/ தொண்டர் அடிப் பொடியார் -1-/ திருமங்கையார் –4-/ ஆக –27-பாசுரங்கள்
106—-திருவாய்ப்பாடி –பெரியாழ்வார் –13-/ ஆண்டாள் -5-/ திருமங்கையார்-7-/ ஆக –25-பாசுரங்கள்
107—திருப் பாற் கடல் –பொய்கையார் -8-/பூதத்தார் -4-/பேயார் -10-/திருமழிசையார் -25-/நம்மாழ்வார் -47-/ குலசேகரர் -2-/
பெரியாழ்வார் -8-/ ஆண்டாள் -5-/ தொண்டர் அடிப் பொடியார் -1-/ திருமங்கையார் -37-/ ஆக –147-பாசுரங்கள்

108—திரு பரம பதம் –பொய்கையார் -3-/பேயார் -4-/திருமழிசையார் -7-/நம்மாழ்வார் -39-/ குலசேகரர் -1-/
பெரியாழ்வார் -8-/ ஆண்டாள் -3-/ தொண்டர் அடிப் பொடியார் -1-/ திருப் பாணர் -2-/ திருமங்கையார் -5-/ ஆக –73-பாசுரங்கள்
ஐந்தும் –திருச்சந்த -3-/ செய்ய தாமரை -திருவாய் -3–6–1-/ துயரம் -3–6–8-/யானும் -8–1–9-/நாமம் ஆயிரம் -நாச்சியார் -2-1-/
மேல் தோன்றி -10–2-/பாடும் குயில் -10–5-/இவற்றையும் சேர்த்து -80-பாசுரங்கள் என்பர்

குணைஷ் ஷட்பிஸ் த்வதை பிரதம தர மூர்த்தி தவ பபவ் –தத திஸ்ர தேஷாம் த்ரியுக யுகளை ஹி த்ரிபி அபு –ஆழ்வான்
ஷாட் குண்யாத் வாஸூ தேவ –வ்யூஹ்ய ரங்காதி ராஜ –பட்டர்
ஆமோதே புவநே–தம் ஷீராப்தி நாதம் பஜே –அம்மாள்
ஞானாதி குண ஷட்கத்தில்-இரண்டு இரண்டு குணங்கள் முக்கியமாக கொண்டு வ்யூஹ மூர்த்தியாய்
ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சமஹாராதிகளை நடத்தும் சங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன அநிருத்ராதிகள்-வ்யூஹ த்ரயம் -வ்யூஹ சதுஷ்ட்யம்
ஏக மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி –திருச்சந்த -17-/ ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி -திருவாய் –4–3–3-

வீற்று இருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்காளும் அம்மான் –திருவாய் –4- -5–1–ஸ்ரீ -பரமபத நாதன்
ஸ்ரீ வைகுண்ட நிலையன்-அனந்த போகிநீ -ஸ்ரீயா சஹா சீனன் –சேஷ சேஷாசன வைநதேய ப்ரப்ருதி அபரிமித பரிஜன பரிவ்ருதன்

இராமானுச நூற்றந்தாதியில் திவ்ய தேச மங்களா சாசனம்
1-திருவரங்கம் –14-பாசுரங்களில் / கள்ளார்-2-/தாழ்வு -16-/ நயவேன் -35-/ஆயிழை -42-/இறைஞ்சப்படும் -47-/ஆனது -49-/பார்த்தான் -52-/
கண்டவர் -55-/மற்றொரு -57-/சிந்தையினோடு -69-/ செய்த்தலை -75-/சோர்வின்றி -81-/மருள் சுரந்து -91-/அங்கயல் -108-
2-திருவேங்கடம் -2-பாசுரங்கள் /நின்ற வண் -76-/இருப்பிடம் -106-
3-திருக்கச்சி -1-பாசுரம் –ஆண்டுகள் -31-
4—திருக் கோவலூர் -1-/ மன்னிய -10-
5—திருக் குறையலூர் -1-/ கலி மிக்க -88-
6—திரு மழிசை -1-/ இடம் கொண்ட -12-
7–கொல்லி நகர் -1-/ கதிக்கு -14-
8—திருமால் இரும் சோலை -1-/ இருப்பிடம் -106-
9—திருக்கண்ண மங்கை -1-/ முனியார் –17-
10—திருக் குருகூர் –3-பாசுரங்கள் /ஆரப் பொழில் -20-/காட்டும் /நாட்டிய -54-
11—திருப்பாற் கடல் -2-பாசுரங்கள் / நின்ற வண் -76-/ செழும் திரை -105-
12—திரு பரம பதம் -2-பாசுரங்கள் / நின்ற வண் -76-/ இருப்பிடம் -106-

மா மலராள் புணர்ந்த பொன் மார்பன் பொருந்தும் பதி-60-திவ்ய தேச சாமான்ய பாசுரம் /தானுகந்த ஊர் –திரு நெடும் தாண் -6-போலே –
————-
எம்பெருமான் -நம்மாழ்வாருக்கு காட்டி அருளிய கல்யாண குணங்கள்
1–திருவரங்கம் -திருவாளன் திருப்பதி –வ்யூஹ -ஸுஹார்த்தம் -7–2-
2— திருவேங்கடம் -மண்ணோர் விண்ணோர் வைப்பு -ஹார்த்த வாத்சல்யம் –3–3-/-6–10-
3—திருக் குருகூர் -உறை கோயில் -பரேசத்வம்–4–10-
4—திருக் குறுங்குடி -வைஷ்ணவ வாமனம்-விபவ லாவண்யம் –5–5-
5—திரு வானமா மலை -அர்ச்சா உதார குணம் -5–7-
6—திருக் குடந்தை -குட மூக்கு -அர்ச்சா மாதுர்யம் –5–8-
7—திரு வல்ல வாழ் -தென்னகரம் -அர்ச்சா கிருபை –5–9-
8—திரு வண் வண்டூர் -பம்போத்தர தேசம் -அர்ச்சா ஸ்தைர்யம் -6–1-
9–திரு விண்ணகர் -நன்னகர் -அகடி தகடநா சாமர்த்தியம் –6–3-
10—திரு தொலை வில்லி மங்களம் -அவ் வூர் -பந்துத்வம் –6–5-
11—திருக் கோளூர் -புகுமூர்-ஆபத் ஸகத்வம் –6–7-
12—திருத் தென் பேரெயில் -மா நகர் -ஸுந்தர்யம்—7–3-
13—திரு வாறன் விளை -நீணகர்-ஆனந்த விருத்தி –7–10-
14—திருக் குழந்தை –சேஷ்டிதாச்சர்யம் –8–2-
15—திரு வண் பரிசாரம் -ஆய்ச்சேரி -ஸுகுமார்யம் –8–3-
16—திரு சிற்றாறு –ஸுர்யாதி –8–4-
17—திருக் கடித் தானம் -தாயப்பதி-க்ருதஞ்ஞத்வம்–8–6-
18—திருப் புலியூர் -வளம் புகுமூர் -நாயக லக்ஷணம் –8–9-
19/20 /21—திருப் புளிங்குடி -ஸ்ரீ வர குண மங்கை –ஸ்ரீ வைகுண்டம் -தெளிந்த சந்தைக்கு முன்னில் மூன்று -போக்ய பாக த்வரை–9–2-
22—திருக் காட் கரை – -சீலம் –9–6-
23—திரு மூழிக் களம்-வளத்தின் களம் -மார்த்வம் –9–7-
24—திரு நாவாய் —ஆன்ரு சம்சயம் –9–8-
25—திருக் கண்ணபுரம் -உத்பலாவதகம் –சரண்ய முகுத்தத்வம் –9–10-
26—திரு மோகூர் –மார்க்கபந்து சைத்யம் —10–1-
27—திரு வனந்த புரம் —சாம்யம் –10–2-
28—-திரு வாட்டாறு -வளம் மிக்க நதி -ஆஸ்ரித பாரதந்தர்யம் —10–6-
29—திரு மாலிரும் சோலை மலை -மயல் மிகு பொழில் -ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் –10–7-
30—-திருப் பேர் நகர் -பெரு நகர் -ஸ்வாமித்வம் —10–8-
————–
புராண திவ்ய ஸ்தலங்கள்
1—திரு நாராயண புரம் –ஒரு நாயகம் –4–1–1-எம்பெருமானார் -அபிமானித்து சமர்ப்பித்தார்
2—திரு ராஜ மன்னார் குடி –உன்னித்து –4–6–10-மா முனிகள் அபிமானித்து சமர்ப்பித்தார்
3—ஜனார்த்தனப் பெருமாள் -மேற்கு கடல் கரை
4—ஸ்ரீ முஷ்ணம் –ஸ்வயம் வ்யக்தம்
5—ஸ்ரீ புஷ்கரம் -தீர்த்த ரூபி –ஸ்வயம் வ்யக்தம் –
6—ஸ்ரீ புரி ஜெகந்நாதம் -புருஷோத்தமன் -மாயா -என்றும் திருப் பெயர்கள்
7—ஸ்ரீ கூர்மம்
8—ஸ்ரீ சிங்கப் பெருமாள் கோயில்
9—அவந்தி -உஜ்ஜயினி –முக்தி தரும் க்ஷேத்ரம்
10—ஸ்ரீ கையை -பல்குணி நதி தீரம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு பாதம்
11—ஸ்ரீ பிரயாகை -அலஹாபாத் –ஆலிலை பள்ளி கொண்ட இடம் என்பர் –
12—காட்டும் மன்னார் குடி –குணபால மதயானாய் –திரு நெடும் தாண் -10-பெரியவாச்சான் பிள்ளை / எம்பெருமானார் சமர்ப்பித்தார் என்பர்
————–
ஸ்வயம் வ்யக்த ஷேத்ரங்கள் –8-/ ஸ்ரீ ரெங்கம் /திருவேங்கடம் /ஸ்ரீ முஷ்ணம் / ஸ்ரீ வானமா மலை /ஸ்ரீ புஷ்கரம் /ஸ்ரீ நைமிசம் /ஸ்ரீ வதரி /ஸ்ரீ சாளக்கிராமம்

முத்தி தரும் ஷேத்ரங்கள் –7-/திரு அயோத்யா / ஸ்ரீ மதுரா /ஸ்ரீ மாயா /ஸ்ரீ காசி / ஸ்ரீ காஞ்சி /ஸ்ரீ அவந்திகா /ஸ்ரீ துவாரகா

ஸ்ரீ ரெங்கம் கரி சைலம் அஞ்சன கிரிம் தார்ஷ்யாத்ரி சிம்ஹாசலவ் ஸ்ரீ கூர்மம் புருஷோத்தமம் ச பதரீ நாராயணம் நைமிசம்
ஸ்ரீ மாத த்வாராவதி பிரயோக மதுரா அயோத்யா கயா புஷ்கரம் சாளக்கிராமம் நிஷேவ்ய ரமதே ராமாநுஜோயம் முனி

அர்வாஞ்ச யத்பத சரஸிஜ த்வந்தம் ஆஸ்ரித்ய பூர்வே மூர்த்நா யஸ்ய அந்வயம் உபகதா தேசிகா முக்திமாபு –என்றும்
பத்யு சம்யமி நாம் ப்ரணம்ய சரணவ் தத் பாத கோடீரயோ சம்பந்தேன சமித்யமான விபவான் தன்யான் தத அன்யான் குரூன் –என்றும்
திருமுடி திருவடி சம்பந்தத்தால் -உத்தாரகம் –

மஸ்தகம் ஸ்ரீ சடாராதிம் நாதாக்யம் முக மண்டலம் -நேத்ர யுக்மம் சரோஜாஷம் கபோலவ் ராகவம் ததா
வஷ ஸ்தலம் யாமு நாக்யம் கண்டம் ஸ்ரீ பூர்ண தேசிகம்-பாஹு த்வயம் கோஷ்ட்டி பூர்ணம் சைல பூர்ணம் ஸ்தந த்வயம்
குஷிம்து வர ரங்கார்யம் ப்ருஷ்டம் மாலாதரம் ததா –கடிம் காஞ்சீ முநிம் ஜேயம் கோவிந்தார்யம் நிதம்பகம்
பட்ட வேதாந்தி நவ் ஜங்கே ஊரு யுக்மம் மதாத்மஜம் -கிருஷ்ணம் ஜானு யுகம் சைவ லோகம் ஸ்ரீ பாத பங்கஜம்
ரேகாம் ஸ்ரீ சைல நாதாக்யாம் பாதுகாம் வரயோகிநம் -புண்ட்ரம் சேநாபதிம் ப்ரோக்தம் ஸூ த்ரம் கூர பதிம் ததா
பாகி நேயம் த்ரி தண்டம் ச காஷாயம் சாந்த்ர பூர்ணகம் –மாலாம் ச குருகே சார்யம் சாயாம் ஸ்ரீ சாப கிங்கரம்
ஏவம் ராமாநுஜார்யஸ் யாவயவாந் அகிலான் குருந் -அவயவி நம் மஹாத்மானம் ராமானுஜ முனிம் பஜே —
——————
சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகள் —40
1–திருவரங்கம் —ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் –பெரிய பெருமாள் /நம்பெருமாள்
2—திரு உறையூர் –திரு உறையூர் வல்லி –அழகிய மணவாளன் –திருப் பாணாழ்வார் திருவவதாரம் -ஸ்ரீ வத்சம் அம்சம்
3—-திரு தஞ்சை மா மணிக் கோயில் –ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி –ஸ்ரீ நீல மேகப் பெருமாள்
4—திரு அன்பில் —ஸ்ரீ அழகிய வல்லி –திருவடி வழகிய நம்பி
5—-திருக் கரம்பனூர் –ஸ்ரீ பூர்வா தேவி –ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்
6—திரு வெள்ளறை –ஸ்ரீ பங்கயச் செல்வி –ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷன்
7—-திரு புள்ளம் பூதங்குடி –ஸ்ரீ பொற்றாமரையாள் –ஸ்ரீ வல் விலி ராமன்
8—- திருப் பேர் நகர் –ஸ்ரீ கமல வல்லி –ஸ்ரீ அப்பக் குடத்தான்
9—திரு ஆதனூர் —ஸ்ரீ ரெங்க நாயகியர் –ஸ்ரீ ஆண்டு அளக்கும் ஐயன்
10—திருவழுந்தூர் –ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ ஆ மருவி யப்பன்
11—-திருச் சிறு புலியூர் –திருமா மகள் –ஸ்ரீ அருள் மா கடல்
12—-திருச் சேரை –ஸ்ரீ சார நாயகி –ஸ்ரீ சார நாதன்
13—திரு தலைச் சங்க நாண் மதியம் –ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி —ஸ்ரீ நாண் மதியப் பெருமாள்
14—-திருக் குடந்தை –ஸ்ரீ கோமள வல்லித் தாயார் –ஸ்ரீ சாரங்க பாணிப் பெருமாள் / ஸ்ரீ ஆராவமுதன்
15—திருக் கண்டியூர் –ஸ்ரீ கமல வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ அரன் சாபம் தீர்த்த பெருமாள்
16—-திரு விண்ணகர் –ஸ்ரீ பூமி தேவி நாச்சியார் –ஸ்ரீ ஒப்பிலி யப்பன்
17—-திருக் கண்ணபுரம் –ஸ்ரீ கண்ணபுர நாயகி –ஸ்ரீ சவுரி ராஜன்
18—-திருவாலி திருநகரி –ஸ்ரீ அம்ருத கட வல்லி –ஸ்ரீ வயலாலி மணவாளன் —
19—-திரு நாகை –ஸ்ரீ ஸுந்தர்ய வல்லி –ஸ்ரீ ஸுந்தர்ய ராஜன்
20—-திரு நறையூர் –ஸ்ரீ நாச்சியார் கோயில் –ஸ்ரீ நம்பிக்கை நாச்சியார் –ஸ்ரீ திரு நறையூர் நம்பி
21—–ஸ்ரீ நந்திபுர விண்ணகரம் –ஸ்ரீ செண்பக வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ விண்ணகர பெருமாள் -ஸ்ரீ ஜெகந்நாதப் பெருமாள்
22—திரு இந்தளூர் —ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி / ஸ்ரீ சந்த்ர சாப விமோசன வல்லி /ஸ்ரீ சுகந்தவன நாதன்
23—-திருச் சித்ர கூடம் –ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி /ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜன்
24—காழிச் சீராம விண்ணகரம் –ஸ்ரீ மட்டவிழும் குழலி /ஸ்ரீ தாடாளன்
25——திருக் கூடலூர் –ஸ்ரீ பத்மாசன வல்லி /ஸ்ரீ வையம் காத்த பெருமாள்
26—-திருக் கண்ணங்குடி –ஸ்ரீ அரவிந்த வில்லி தாயார் –ஸ்ரீ சியாமள மேனிப் பெருமாள்
27—-திருக் கண்ண மங்கை —ஸ்ரீ அபிஷேக வல்லி –/ஸ்ரீ பக்த வத்சலப் பெருமாள்
28—-திரு கவித்தலம் –ஸ்ரீ ரமாமணி வல்லி தாயார் / ஸ்ரீ பொற்றாமரையாள் தாயார் –ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதர்
29—திரு வெள்ளியங்குடி –ஸ்ரீ மரகத வல்லித் தாயார் –ஸ்ரீ கோல வில்லி ராமன்
30—–திரு மணி மாடக் கோயில் –ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ நர நாராயணன் -ஸ்ரீ நந்தா விளக்கு
31—-திரு வைகுந்த விண்ணகரம் –ஸ்ரீ வைகுந்த வல்லித் தாயார் –ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன்
32—-திரு அரிமேய விண்ணகரம் —ஸ்ரீ அம்ருத கட வல்லி –ஸ்ரீ குடமாடு கூத்தர்
33—-திருத் தேவனார் தொகை —ஸ்ரீ கடல் மகள் நாச்சியார் –ஸ்ரீ தெய்வ நாயகன்
34—-திரு வண் புருடோத்தமம் –ஸ்ரீ புருஷோத்தம நாயகி –ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்
35 —-திருச் செம் பொன் செய் கோயில் ——ஸ்ரீ அல்லி மா மலர் நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ பேர் அருளாளர்
36—-திருத் தெற்றி யம்பலம் –ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி –ஸ்ரீ செங்கண் மால்
37—-திரு மணிக் கூடம் –திருமா மகள்–திரு மணிக் கூட நாயகன்
38—திருக் காவளம் பாடி –ஸ்ரீ மடவரல் மங்கை –ஸ்ரீ கோபால கிருஷ்ணன் —
39—–திரு வெள்ளக் குளம் –ஸ்ரீ பூவார் திரு மகள் –ஸ்ரீ கண்ணன்
40—-திரு பார்த்தன் பள்ளி —ஸ்ரீதாமரை நாயகி –ஸ்ரீ தாமரையாள் கேள்வன் –
ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் –திரு மண்டங்குடி –வனமாலை அம்சம்
திருமங்கை ஆழ்வார் –திருக் குறையலூர் -திரு சார்ங்கம் அம்சம்
——————–
பாண்டிய நாட்டுத் திருப்பதிகள் —-18-
1—-திரு மாலிரும் சோலை –ஸ்ரீ ஸூந்தர வல்லி நாச்சியார் –ஸ்ரீ ஸூந்தர பாஹு அழகர் / ஸ்ரீ மாலலங்காரர்
2—–திருக் கோஷ்டியூர்–திருமா மகள் –ஸ்ரீ ஸும்ய நாராயணன்
3—-திரு மெய்யம் –ஸ்ரீ உய்ய வந்தாள்/ ஸ்ரீ சத்யாகிரி நாதன்
4—-திருப் புல்லாணி –தர்ப்ப சயனம் —ஸ்ரீ கல்யாண வல்லி –ஸ்ரீ கல்யாண ஜகந்நாதன்
5—-திருத் தண் கால் –ஸ்ரீ அன்ன நாயகி –திருத் தண் கால் அப்பன்
6—-திரு மோகூர் –திரு மோகூர் வல்லி –ஸ்ரீ காள மேகப் பெருமாள்
7—-திருக் கூடல் –தென் மதுரை –ஸ்ரீ மரகத வல்லி —ஸ்ரீ கூடல் அழகர்
8—-ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் –ஸ்ரீ ஆண்டாள் / ஸ்ரீ கோதை –ஸ்ரீ வடபத்ர சயனர் / ஸ்ரீ ரெங்க மன்னார் –
பெரியாழ்வார் –பெரிய திருவடி அம்சம் -/ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ பூமிப பிராட்டி -மே ஸூதா / மே பிதா -என்று இருவரும் அபிமானிப்பார்களே –
9—-திருக் குருகூர் –ஸ்ரீ ஆதிநாத வல்லி /ஸ்ரீ ஆதி நாதர் / ஸ்ரீ பொலிந்து நின்ற பிரான் –ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திருவவதாரம் -ஸ்ரீ விஷ்வக் சேனர் அம்சம்
10—-திரு தொலை வில்லி மங்கலம் —ஸ்ரீ கரும் தடம் கண்ணி –ஸ்ரீ தேவ பிரான் / ஸ்ரீ அரவிந்த லோசனன்
11—–ஸ்ரீ வர மங்கை –ஸ்ரீ வானமா மலை –ஸ்ரீ வர மங்கை –ஸ்ரீ தெய்வ நாயகன் -ஸ்ரீ தோதாத்ரி
12—–திருப் புளிங்குடி —ஸ்ரீ மலர் மகள் நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ காய்ச்சின வேந்தன்
13—-திருப்பேரை –ஸ்ரீ குழைக் காது வல்லி —ஸ்ரீ மகர நெடும் குழைக் காதர்
14——ஸ்ரீ வைகுந்தம் –ஸ்ரீ வைகுந்த வல்லி —ஸ்ரீ கள்ள பிரான் / ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன்
15—-திரு வர குண மங்கை –ஸ்ரீ வர குண வல்லி /ஸ்ரீ விஜயாசனர்
16—-திருக் குளந்தை–திரு பெரும் குளம் –ஸ்ரீ குளந்தை வல்லி –ஸ்ரீ மாயக் கூத்தன்
17—-திருக் குறுங்குடி –ஸ்ரீ குறுங்குடி வல்லி / ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி –மலை மேல் நம்பி -நின்ற நம்பி -இருந்த நம்பி -கிடந்த நம்பி -திருப் பாற் கடல் நம்பி
18—-திருக் கோளூர் –ஸ்ரீ கோளூர் வல்லி -ஸ்ரீ வைத்த மா நிதி –ஸ்ரீ மதுர கவி ஆழ்வார் திருவவதாரம்
————————–
மலை நாட்டுத் திருப்பதிகள் –13-
1—-திரு வனந்த புரம் –ஸ்ரீ ஹரி லஷ்மி –ஸ்ரீ அனந்த பத்ம நாபன்
2—-திரு வண் பரிசாரம் – ஸ்ரீ கமலவல்லி –திருக் குறள் அப்பன் -திரு வாழ் மார்பன்
3—திருக் காட் கரை –ஸ்ரீ பெரும் செல்வ நாயகி – ஸ்ரீ காட் கரை அப்பன்
4—–திரு மூழிக் களம்–ஸ்ரீ மதுர வேணி தாயார் –ஸ்ரீ மூழிக் களத்தான் –5—-திருப்புலியூர் –குட்டநாடு -ஸ்ரீ பொற் கொடி தாயார் –ஸ்ரீ மாயப் பிரான்
6—-திருச் செங்குன்ரூர் –ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ இமையவரப்பன்
7—-திரு நாவாய் –ஸ்ரீ மலர் மங்கை நாச்சியார் –ஸ்ரீ நாராயணன்
8—-திரு வல்ல வாழ் —ஸ்ரீ செல்வத் திருக் கொழுந்து —ஸ்ரீ கோலப் பிரான்
9—–திரு வண் வண்டூர் –ஸ்ரீ கமலவல்லி தாயார் — ஸ்ரீ பாம்பணை அப்பன்
10—-திரு வாட்டாறு –ஸ்ரீ மரகதவல்லி –ஸ்ரீ ஆதி கேசவன்
11—-திரு வித்துவக் கோடு–ஸ்ரீ வித்துவக் கோட்டு வல்லி –ஸ்ரீஉய்ய வந்த பெருமாள்
12—-திருக் கடித் தானம் –ஸ்ரீ கற்பக வல்லி –ஸ்ரீ அற்புத நாராயணன்
13—-திரு வாறன் விளை–ஸ்ரீ பத்மாசன நாய்ச்சியார் –திருக் குறள் அப்பன்
திருவஞ்சிக்குளம் -ஸ்ரீ குலசேகரர் -திருவவதாரம் –ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் அம்சம்
—————————
நடு நாட்டுத் திருப்பதிகள் –2-
1—-திரு வயிந்த்ர புரம் –ஸ்ரீ வைகுண்ட நாயகி –ஸ்ரீ தெய்வ நாயகப் பெருமாள்
2—-திருக் கோவலூர் –ஸ்ரீ பூம் கோவில் நாய்ச்சியார் –திருவிக்ரமன் –ஆயனர் -திருக் கோவலூர் –பொன்னகர் –பொய்கையார் -77-
—————–
தொண்டை நாட்டு திருப்பதிகள் —22-
1—-திருக்கச்சி –அத்திகிரி –ஸ்ரீ பெரும் தேவி தாயார் –ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள்
2—-திரு அட்டபுயகரம் –ஸ்ரீ புஷ்பவல்லி-ஸ்ரீ அலர் மேல் மங்கை –ஸ்ரீ ஆதி கேசவன் -ஸ்ரீ அஷ்ட புஜ நரசிம்மன்
3—-திருத் தண்கா–ஸ்ரீ மரகத வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ தீப பிரகாசர் –ஸ்ரீ விளக்கு ஒளி பெருமாள் -ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் திருவவதாரம்
4—- திரு வேளுக்கை -திரு வேளுக்கை வல்லி –ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர்
5—திருப் பாடகம் –ஸ்ரீ ருக்மிணி / ஸ்ரீ சத்யபாமை /ஸ்ரீ பாண்டவ தூதர்
6—-திரு நீரகம் —ஸ்ரீ நிலமங்கை வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ ஜெகதீசப் பெருமாள்
7—-திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம் –ஸ்ரீ நேர் ஒருவர் இல்லா வல்லி –ஸ்ரீ நிலாத் திங்கள் துண்டத்தான்
8—-திரு ஊரகம் -திரு-உலகு அளந்த பெருமாள் கோயில் -/ ஸ்ரீ அமுத வல்லி / ஸ்ரீ உலகு அளந்த பெருமாள்
9—-திரு வெக்கா –ஸ்ரீ கோமள வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ யதோத்தகாரி –ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் திருவவதாரம் -ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்ய அம்சம்
10—திருக் காரகம் –ஸ்ரீ பத்மா மணித் தாயார் –ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள்
11—-திருக் கார்வானம் –ஸ்ரீ கமலவல்லி தாயார் –திருக் கள்வர்
12—-திருக் கள்வனூர் –ஸ்ரீ அஞ்சிலை நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ ஆதி வராகப் பெருமாள்
13—-திருப் பவள வண்ணம் –ஸ்ரீ பவள வல்லி / ஸ்ரீ பவள வல்லி பெருமாள்
14—-திருப் பரமேஸ்வர விண்ணகரம் -ஸ்ரீ வைகுண்ட பெருமாள் சந்நிதி –ஸ்ரீ வைகுந்த வல்லி –ஸ்ரீ பரமபத நாதன்
15—-திருப் புட் குழி —ஸ்ரீ மரகத வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ விஜய ராகவப் பெருமாள்
16—திரு நின்ற வூர் –ஸ்ரீ என்னைப் பெற்ற தாயார் –ஸ்ரீ பக்த வத்சலப் பெருமாள் -ஸ்ரீ பத்தராவி பெருமாள்
17—திரு எவ்வுள் –ஸ்ரீ கனகவல்லி தாயார் –ஸ்ரீ வீர ராகவப்பெருமாள்
18—திரு நீர் மலை –ஸ்ரீ அணி மா மலர் மங்கை தாயார் –ஸ்ரீ நீல முகில் வண்ண பெருமாள்
19—-திரு விட வெந்தை –ஸ்ரீ கோமள வல்லி தாயார் –ஸ்ரீ நித்ய கல்யாணப் பெருமாள்
20—-திருக் கடல் மல்லை –ஸ்ரீ நிலமங்கை நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ தல சயனத்துறைவார் –ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் திருவவதாரம் -ஸ்ரீ கௌமுதகீ கதை அம்சம்
21—திருவல்லிக் கேணி -ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம் —ஸ்ரீ ருக்மிணி பிராட்டி–ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணன் -ஸ்ரீ பார்த்த சாரதி /
ஸ்ரீ வேத வல்லித் தாயார் –ஸ்ரீ மன்னாதன் -என்னை யாளுடை அப்பன் -திருமயிலை -திரு பேயாழ்வார் திருவவதாரம் –ஸ்ரீ நாந்தகம் அம்சம்
22—திருக்கடிகை –திரு சோள சிங்கபுரம் –ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி -ஸ்ரீ யோக நரசிம்மர்
திருமழிசை ஆழ்வார் –ஒருபிறவியில் இரண்டு பிறவி -பார்க்கவ வம்சம் -பிரம்பு அறுத்து ஜீவிக்கும் -குடி -ஸ்ரீ சுதர்சனர் அம்சம்
———————————
வட நாட்டுத் திருபத்திகள் —12-
1—திரு வேங்கடம் —ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை தாயார் /ஸ்ரீ திருவேங்கடத்தான்
2—-திரு சிங்க வேழ் குன்றம் –ஸ்ரீ அஹோபிலம் –ஸ்ரீ லஷ்மி நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ நரசிம்மன்
3—திரு அயோத்தியை –ஸ்ரீ சீதா பிராட்டி –ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன்-ஸ்ரீ ரகு நாயகன்
4—-திரு நைமிசாரண்யம் –ஸ்ரீ ஹரி லஷ்மி -ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி -ஸ்ரீ தேவ ராஜன்
5—-திரு சாளக்கிராமம் —-ஸ்ரீ தேவி நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ மூர்த்தி பெருமாள்
6—-ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரமம் -ஸ்ரீ வதரியாஸ்ரமம் –ஸ்ரீ அரவிந்த வல்லி -ஸ்ரீ பத்ரீ நாராயணன்
7—-திருக் கண்டம் என்னும் கடி நகர் –ஸ்ரீ தேவ பிரயாகை –ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி –ஸ்ரீ நீலமேகப் பெருமாள் -ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்
8—திருப் பிரிதி–ஸ்ரீ பரிமள வல்லி நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ பரம புருஷன்
9—திரு துவாரகை –ஸ்ரீ கல்யாண நாய்ச்சியார் -அஷ்ட மஹிஷிகள் –ஸ்ரீ கல்யாண நாராயணன் ஸ்ரீ கோவர்த்த நேசன்
10—ஸ்ரீ -வடமதுரை -ஸ்ரீ -கோவர்த்தனம் –ஸ்ரீ சத்யபாமை பிராட்டியார் –ஸ்ரீ கோவர்த்த நேசன்
11—-திரு வாய்ப்பாடி–திரு கோகுலம் –ஸ்ரீ ருக்மிணி பிராட்டி -ஸ்ரீ நவ மோஹன கிருஷ்ணன்
12—திருப் பாற் கடல் –ஸ்ரீ கடல் மகள் நாய்ச்சியார் –ஸ்ரீ ஷீராப்தி நாதன் –
——————————-
திரு நாடு -1-
ஸ்ரீ பரமபதம் –ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார் –ஸ்ரீ பரமபத நாதன்
———————
ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ பகவத் த்யான சோபனம் –ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகாசார்யர் ஸ்வாமிகள்-

January 28, 2017

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவி தார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி –

கவி தார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குண சாலினே
ஸ்ரீ மதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம –

சீர் ஓன்று தூப்புல் திரு வேங்கடமுடையான்
பார் ஒன்றச் சொன்ன பழ மொழியுள் ஓர் ஓன்று
தானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வான் ஏறப் போம் அளவும் வாழ்வு –

———————————————————————

அந்தர் ஜ்யோதி கிமபி யமிநா மஞ்சனம் யோக த்ருஷ்டே
சிந்தா ரத்னம் ஸூலபமிஹ ந சித்தி மோக்ஷ அனுரூபம்
தீநாநாத வியஸன சமனம் தைவதம் தைவதா நாம்
திவ்யம் சஷூ ஸ்ருதி பரிஷிதாம் த்ருஸ்யதே ரங்க மத்யே –1-

அந்தர் ஜ்யோதி கிமபி யமிநாம் -ஹ்ருதயத்தில் பிரகாசிக்கின்றானே -யோக அப்பியாச அனுபவம் -யாமினாம் -யோகிகள் –
அஞ்சனம் யோக த்ருஷ்டே -வண்டினம் –அண்டர் கோன்-அமரும் சோலை -சகல மனுஷ நயன சேவைக்காக
–பெரும் சோதி அனந்தன் என்னும் –கரு மணி -கோமளம் –
வெள்ளை அணையை மேவி -அரவரச பெரும் சோதி அனந்தன் என்னும் -வாயாரா என்று கொலோ வாழ்த்தும் நாளே –
-மனத்தூணை பற்றி நின்று –அரவணை துயிலுமா கண்டு உடல் எனக்கு உருகுமாலோ என் செய்கேன் உலகத்தீரே —
அத்வேஷா சர்வ பூதானாம் முதல் படிக்கட்டு -சர்வ பூத ஸுஹார்த்தம் உடன் தியானம் -அஷ்டாங்க யோகத்தால்
-மநோ காய வாக் தண்டம் முக்கோல் -அத்த பத்தர் வாழும் அம் தண் அரங்கம் -மூன்று தண்டர் ஒன்றினர் –
ஓளி உளார் தாமே –தந்தையும் தாயும் ஆவார் -நாமம் கற்ற ஆவலிப்பு -மூ உலகுண்ட முதல்வா -ரங்க பிரபு -மண் தின்ற முகம் போலேயோ என் முகம் –
கிமபி -இவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாத ஜோதிஸ்–அக்னி ஸூர்ய சந்திரர் போலே இல்லையே -திவ்யமான ஜோதிஸ் –
-ஆத்ம ஜோதிஸ் விட விலக்ஷணம் -அப்ராக்ருதமான ஜோதிஸ்
கிடந்தவாறும் –முழுவதுமாக அனுபவிக்கிறார் அரங்கனை -அடியரோர்க்கு அகலலாமே –வாழும் சோம்பரை உகத்தி போலும் -என்று கொலோ புரளும் நாளே –
அஞ்சனம் -உபாயமும் உபேயமும் அரங்கன் –சித்தாஞ்சனம் -கரியான் -கறுப்பை சேவிக்கவே –திருவடி -திரு நாமம் -கறுப்பை நினைத்து கொள்
-மதிக் கண்டாய் –அவன் பேர் தன்னை மதிக் கண்டாய் நீராழி வண்ணன் -நிறம் -இரண்டாம் -51—கரிய கோல திரு உருக் காண்பான் நான் –
சிந்தா ரத்னம் ஸூலபமிஹ ந சித்தி மோக்ஷ அனுரூபம்
சிந்தா மணி அன்றோ இவன் -காம தேனு கற்பக வ்ருஷம் -அபீஷ்ட வரதன் அன்றோ -கருமணியே கோமளத்தை கண்டு கொண்டு –
ஸூ லபன் இஹ ந -இங்கேயே சேவை சாதிக்கிறான் -/ சித்தியும் மோக்ஷம் -அணிமா மஹிமா இத்யாதிகள் சித்தி ஐஹிக-
-அசேஷ ஜன -சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் நல்லதே பேரேன்-
தீநாநாத வியஸன சமனம் தைவதம் தைவதா நாம்
தீனர்கள் -அநாதர்கள் -வியசனங்களை போக்கும் -பின்னானார் வணங்கும் சோதி அன்றோ
-தேவாதி தேவன் -இமையோர் அதிபதி -அமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ -அமரர்கள் அதிபதி –
-இந்திரன் யானையும் தானும் –அந்தரத்து அமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ –
திவ்யம் சஷூ ஸ்ருதி பரிஷிதாம் த்ருஸ்யதே ரங்க மத்யே
-வேதம் -ஸ்த்ரீ லிங்கம் -ஸ்ருதி -வேதம் புல்லிங்கம்–ரங்கம் மத்யே -புருஷோத்தமனை பார்க்க ஸ்த்ரீகள் கூட்டம்
-பிராணவாராகாரம் மத்யே -கூடி -வேதக் கூட்டம் -கதா நாயகன் எங்கள் கண் என்று பெண்கள் சொல்வது போலே
-திவ்யம் சஷூஸ் –வேதார்த்தங்கள் அறிய வேண்டிய திவ்ய சஷூஸ் இவனே என்றுமாம்
பகவத் பக்தியால் வேதம் அறியலாம் என்றவாறு -பரஸ்பரம் -வேதைக சமைதி கவ்யம்

———————————————————————–

வேலா தீத ஸ்ருதி பரிமளம் வேதஸாம் மௌலி சேவ்யம்
ப்ராதுர்பூதம் கநக சரித சைகத ஹம்ஸ ஜூஷ்டே
லஷ்மீ பூம்யோ கர ஸரஸி ஜைர் லாலிதம் ரங்க பர்த்து
பாதாம் போஜாம் பிரதிபலத மே பாவநா தீர்க்கிகாயாம் -2-

வேலா தீத ஸ்ருதி பரிமளம் வேதஸாம் மௌலி சேவ்யம் -ப்ராதுர்பூதம்-
நான்முகன் போல்வார் சேவிக்கும் திருவடிகள் -வேத கடல்களில் பரிமளிக்கும் –
ஆதி புருஷர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் -அரங்கன் ஸத்ய லோகத்தில் இருந்து அயோத்தியை வந்து இங்கு எழுந்து அருளி -ஸஹ பதன்யா விசாலாட்சி –
நாராயணா -ஓ மணி வண்ணா -துவாரகா நிலயா-அழைக்க கூப்பிடத் தானே வருவான் -யார் அழைக்க இங்கே-
-ஆசை உடன் அன்றோ இங்கே வந்து கிடக்கிறாய் -கருணையால் –
கநக சரித சைகத ஹம்ஸ ஜூஷ்டே -பரம ஹம்சர் -அத்த பத்தர் சுற்றி வாழும் அம் தண் ஊர் அரங்கம்
-ஹம்சம் இருக்கும் இடத்தில் வந்த திருவடித்தாமரை அன்றோ இது –
ஆச்சார்யர்கள் அனைவரும் மண்டி நித்ய வாசம் செய்த திவ்ய தேசம் அன்றோ –
அத்ரைவ ஸ்ரீ ரெங்கமே ஸூகமாக வாசம் செய்து இரும் என்று அருளினான் அன்றோ –
லஷ்மீ பூம்யோ கர ஸரஸி ஜைர் லாலிதம் ரங்க பர்த்து-திரு மகளும் மண் மகளும் கூசிப் பிடிக்கும் மெல்லடிகள்
-அடியேனும் பிடிக்க கூவுதல் வருதல் செய்யாயே-கருணை பொறுமை இரண்டாலுமான இரு பிராட்டிகள் —
பாதாம் போஜாம் பிரதிபலத மே பாவநா தீர்க்கிகாயாம்-திரு உள்ளத்தில் பிரதி பலிக்கின்றதே -திருவடிகள் –
தாமரையோனும் தாமரையாளும் ஹம்ஸாதிகளும் வேதமும் கொண்டாடும் தாமரை அன்றோ –
பன்னிரு ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்று துயர் அறுபட்ட -சுடர் அடி திருவடிகள் அன்றோ –
திருநாகை அழகர் -மாலிரும் சோலை மணாளர் -கோழியும் கூடலும் –தேவ பெருமாளும்
அரங்கனும் இவரே -அத்வைதம் போலே அனைவரும் ஒருவரே -என்பர் –
பிம்பமாக -மனசில் சாஷாத் கரிக்கிறார் -பிரதிபலனும் -அத்வைதி பிரதிபலிக்கிறதால் மாயை -அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி -அது போல் அன்றே –
கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பது நிஜமா பொய்யா -எடுத்து அணைக்க முடியாது -ஆனால் காண்கிறோம் -புரியாததே வேதாந்தம் –
மநோ பாவனை சிந்தனையில் பிரதிபலிக்கிறது -அசேதனத்தில் இல்லை -சேதனத்தில் பரம சேதனன்
-ஹிருதயத்தில் நிஜமாகவே அன்றோ பிரதிஷடையாக உள்ளான் –திருக் கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே –
வாஸ்தவமான அனுபவம் -சேவை சாதிக்கிறான் -வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்தே
-வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் புகுந்தத்தின் பின் என் சிந்தனைக்கு இனியாய் -அரவிந்த பாவையும் தானும் –அகம் படி வந்து புகுந்து –

————————————————————————–

சித்ரா காராம் கடக ருசி ஸ் ஸாருவ்ருத்த வ்ருத்த அநுபூர்வாம்
காலே தூத்ய த்ருததர கதிம் காந்தி லீலா கலா சீம்
ஜாநுச்சாயா த்வி குண ஸூபகாம் ரங்க பர்த்துர் மதாத்மா
ஜங்காம் த்ருஷ்ட்வா ஜநந பதவீ ஜாங்கி கத்வம் ஜஹாதி –3-

சித்ரா காராம் கடக ருசி ஸ் ஸாருவ்ருத்த அநுபூர்வாம்
அழகாக உள்ள -நவ ரத்தினங்கள் ஜ்வலிக்க -திருவடியில் கழல் -கடகம் -சாத்திக் கொண்டு -திருமேனிக்கு பொருத்தமாக -சந்நிவேசம்–
திருமேனி சுபாஸ்ரயம் -எந்த அவயவம் எந்த திவ்ய ஆயுதம் சேவித்தாலும் பாபங்கள் தீருமே -பாவானத்வம்
சுபம் -பாவ நிவர்த்தகம் -ஆஸ்ரயம் தியானத்துக்கு –
திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் நினைத்தே பார்க்க முடியாதே -திவ்ய மேனி தான் ஸூபமாயும் ஆஸ்ரயத்வமும் இருக்கும் -லோகாநாம் பின்ன ருசி -நாநா வித திவ்ய பூஷணங்கள் –
காலே தூத்ய த்ருததர கதிம் காந்தி லீலா கலா சீம்
காலம் வர -ஓடுவார் -தூது சென்றான் குரு பாண்டவருக்காய் -த்ருத கதி இல்லை த்ருத தர கதி -வேகமாக -பாகவதர் கார்யம் செய்ய
-அங்கு ஓர் பொய் சுற்றம் பேசி –பேதம் செய்து –வேறு ஒருவர் போனால் தான் நினைத்த கார்யம் தலைக் கட்ட முடியாதே
-திரௌபதி குழல் முடிக்க -உதங்க பிரஸ்னம் –யானை காத்து யானை கொன்று -ஆஸ்ரித பக்ஷபாதன் –
காலயவனான் ஜராசந்தன் -இவர்களுக்காகவும் ஓடினான் -முசுகுந்தன் சேவை சாதிக்க ஓடினான் — ஸ்ரீ -த்வாராகா நிர்மாணம் காரியமாக ஓடினான் –
கலா சீம்-பாத்திரம் –லீலா -கணைக் கால் முழம் கால் போலே உருவம் -உள்ள பாத்திரம் -திருமேனி ஸுந்தர்யம் வழிந்து –காந்தி கலா சீம்
-மொத்த ஸுந்தர்யம் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளும் -முழம் கால் -கணைக் கால் –
ஜாநுச்சாயா த்வி குண ஸூபகாம் ரங்க பர்த்துர் மதாத்மா
அதுக்கு மேலே -முட்டிக் கால் அழகு -சோபையும் சேர்ந்து -ஆகர்ஷிக்கிறது –
நாயகி பாவத்தில் அனுபவம் ரங்க பர்த்துர்-மத் ஆத்மா
ஜங்காம் த்ருஷ்ட்வா ஜநந பதவீ ஜாங்கி கத்வம் ஜஹாதி
ஓடி ஓடி பல பிறப்பும் பிறந்து -ஓடு காலி –திருவடி -அனுபவம் -பீதகவாடை பற்றி இழுக்க –ஜிகாதி -விட்டு போயிற்றே
ஜாங்கி கத்வம் கணைக் கால் முழம் கால் -இவரை பற்றி இழுக்க -ஜங்கையை கண்டேன் -ஓடும் கருவி கண்டு ஓட்டம் விட்டேன் -சமத்காரமாக அருளிச் செய்கிறார் –
நாட்டில் உள்ள பாபம் எல்லாமே சும்மெனாதே-சத்தம் போடாமல் – கை விட்டு போனதே –

————————————————————————-

காமா ராம ஸ்திர கதலிகா ஸ்தம்ப ஸம்பாவ நீயம்
ஷவ்மாஸ் லிஷ்டம் கிமபி கமலா பூமி நீளோபதாநம்
ந்யஞ்சத் காஞ்சீ கிரணம் ருசிரம் நிர் விசத் யூரூ யுக்மம்
லாவண் யவ்க த்வயமிவ மதிர் மாமிகா ரங்க யூந –4-

காமா ராம ஸ்திர கதலிகா ஸ்தம்ப ஸம்பாவ நீயம்
திருத் தொடை அழகு –அனுபவிக்கிறார் -பத்ரி நாராயணன் -தபஸ் -இந்திரன் -தேவ அப்சரஸ் அனுப்பி –
ஆடி சோர்ந்து போக –வெட்கம் -ஊர்வசி கோயில் அங்கு உண்டு -ஸ்ரீ ரத்ன காரணம் -திருத் தொடை -என்பர் -ப்ராஹ்மணர் முகம் ஆஸீத்
–விராட் புருஷன் –தொடை வைசியன் –திருவடி சம்பந்தம் வேண்டும் என்றே நம்மாழ்வார் நான்காம் வர்ணம்
மன்மதன் தோட்டம் -வாழை தண்டு போலே திருத் தொடைகள் -நாயகி பாவம் முற்றி அனுபவிக்கிறார் -உருண்டு திரண்டு யவ்வனம் தோற்ற –
ஷவ்மாஸ் லிஷ்டம் கிமபி கமலா பூமி நீளோபதாநம்
மேலே சாத்தினதிருப் பட்டு பீதாம்பரம் -பிராட்டிமார் தலை அணையாக வைத்துக் கொள்ளும் திருத் தொடைகள் –
பித்தனைப் பெற்றும் அந்தோ பிறவியுள்–தாயார் பெருமாள் ஒவ் ஒருவர் மேல் பித்து
-ஹிரண்ய வர்ணாம் -வரத விஷ்ணு இடம் கேட்டு அவள் கிருபை -அந்யோன்யம் இருவரும்
-பரம நாரீணாம் -அனுபவித்த திருத் தோள்கள் வால்மீகி -கடல் கரையில் சயனம் செய்த பெருமாள் —
புடவை உடுத்தி தப்பினான் -மூஞ்சியே பார்க்க மாட்டாரே பெருமாள் -பரம பாத நாதன் போலே -வால்மீகி
-ஸ்ரீ பூமி நீளா தேவி -பிடிக்கும் மெல்லடி -தன்னை மறந்து வால்மீகி அருளி -அவயவம் சேவிக்கும் பொழுது தாயார் சம்பந்தம் உடனே தோன்றுமே -அதே போலே
ந்யஞ்சத் காஞ்சீ கிரணம் ருசிரம் நிர் விசத் யூரூ யுக்மம்
கீழ் நோக்கி பாய -மேகலை -போலே காஞ்சீ -பூமிக்கு அழகு கொடுக்கும் -மண் மகளாருக்கு அலங்காரம் -என்பர் –
லாவண் யவ்க த்வயமிவ மதிர் மாமிகா ரங்க யூந
யூனா -இளமை -படுத்தும் பாடு -கரியான் ஒரு காளை -லாவண்யம் வெள்ளம் இட்டு -இதுவே வடிவாக –
என் புத்தி –மாமிகா -மனஸ் நபுன்சிகா லிங்கம் யஜஸ் -பாணினி -என் நெஞ்சினாரும் அங்கே ஒழிந்தார் -ரெங்க யுவா வினுடைய
மாதிர் -ஸ்த்ரீ லிங்கம் -தானும் பிராட்டி போலே அங்கே அணைந்ததே -ஷாட் குண சாம்யத்தாலே நாம் பிராட்டி போலே தானே

————————————————————

சம்ப் ரீணாதி ப்ரதி கலமசவ் மாநசம் மே ஸூ ஜாதா
கம்பி ரத்வாத் க்வசன ஸமயே கூட நிஷிப்த விச்வா
நாலீ கேன ஸ்புரித ரஜசா வேதஸோ நிர்மி மாணா
ரம்யா வர்த்த த்யுதி ஸஹ ஸரீ ரங்க நாதஸ்ய நாபி –5-

சம்ப் ரீணாதி ப்ரதி கலமசவ் மாநசம் மே ஸூ ஜாதா
அழகிய -நல்ல வம்சம் –ஸூ ஜாதா
கம்பி ரத்வாத் க்வசன ஸமயே கூட நிஷிப்த விச்வா
கம்பீரமாக –விச்வா எல்லாமே உள்ளே வைத்து -வெளியில் சொல்லாமல் -எப்பொழுதும் –
நாலீ கேன ஸ்புரித ரஜசா வேதஸோ நிர்மி மாணா
தாமரை உண்டாக்கி -பரதத்வம் அரிய -இங்கே சேவித்தால் போருமே -வேதம் மூலம் தான் அரிய அரியவன் –
நாராயணீ நமஸ்துதே -பார்வதிக்கும் சொல்வார்களே –நாராயணனும் நான் முகனைப் படைத்தான் -காட்டிக் கொடுக்குமே
யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் – பிரத்தியாகாரம் -யோகிகள் –அடக்கி -அஹிம்சா சத்யம் —
திருவடியில் -நியமம் போலே கணைக் கால் / ஆசனம் -போலே திருத் தொடைகள் -/
பிராணாயாமம் -உள்ளே சுத்தி பண்ண கப வாத பித்தம் -அதே போலே திரு நாபி –
ரம்யா வர்த்த த்யுதி ஸஹ ஸரீ ரங்க நாதஸ்ய நாபி
திரு நாபி அனுபவம் -தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் –

———————————————-

ஸ்ரீ வத்சேன பிரதித விபவம் ஸ்ரீ பத ந்யாஸ தன்யம்
மத்யம் பாஹ்வோர் மணி வர ருசா ரஞ்சிதம் ரங்க தாம்ந
சாந்த்ரச்சாயம் தருண துலஸீ சித்ரயா வைஜயந்த்யா
ஸந்தாபம் மே சமயதி தியஸ் சந்த்ரிகோதார ஹாரம் –6-

ஸ்ரீ வத்சேன பிரதித விபவம் ஸ்ரீ பத ந்யாஸ தன்யம்
ஸ்ரீ வத்ஸம் பிரசித்தம் ஊர் அறிந்த -வைபவம் -ஸர்வேச்வரத்வ லக்ஷணம் -மறு – மயிர் சுழி -தாயார் நித்ய வாஸம்
–பிருகு மகரிஷி -வ்ருத்தாந்தம் -வேதாந்த சிந்தனம்-
தாயார் திருவடி பெற்ற பாக்யம் -தன்யம் -அவன் நினைவாலே –அமுதினில் வந்த பெண்ணமுது அன்றோ –
முழு கண் கடாக்ஷம் -பர ப்ரஹ்மம் -என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து போகு நம்பீ -தரிக்க பராங்குச நாயகி சம்பந்தம் பெற்றவற்றை அணைத்துக் கொண்டானே –
மத்யம் பாஹ்வோர் மணி வர ருசா ரஞ்சிதம் ரங்க தாம்ந
மத்யம் இருப்பதே பாக்யம் -பெருமாள் திருத் தோள்களை அணைத்து யானை ஸிம்ஹம் கண்டு அஞ்சாத சீதை பிராட்டி போலே –
இரண்டையும் பிடித்து -சரம் விடாமல் யானைகளும் சிங்கங்களும் அஞ்சாமல் இருக்குமே
ஸ்ரீ வர மணி வர ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் -ஜீவ தத்வம் அபிமானம் -நமக்கும் பூவின் மீசை நங்கைக்கும் இன்பன்-கோல மலர் பாவைக்கு அன்பன்
-நமக்கு அன்பாகியே -ஸ்ரேஷ்டமான வரம் -ரஞ்சிதம் சிவந்து அழகிய -செய்ய -உடையும் -செய்ய முடியும் –திகழ என் சிந்தை உளானே –
சாந்த்ரச்சாயம் தருண துலஸீ சித்ரயா வைஜயந்த்யா
மேலே -புஷ்ப்பம் துளஸீ விசித்திர வன மாலை -வைஜயந்தி -சர்வேஸ்வரன் அசாதாரண லக்ஷணம் – புருடன் மணி வரமாக —
ஸந்தாபம் மே சமயதி தியஸ் சந்த்ரிகோதார ஹாரம்
முலைக்குவட்டில் பூட்டிக் கொண்டு இருப்பன் நானே -மார்பை அணைத்துக் கொண்டே –
தாபங்கள் எல்லாமே போகுமே -ஸந்தாபம் -பிரகிருதி ஜீவன் பிராட்டி சர்வருக்கு சர்வேஸ்வரன் -புருஷோத்தமன்
சந்திரிகை போலே ஹாரம் சேர்ந்து –
ஸ்ரீ வத்ஸம் / பெரிய பிராட்டியார் திருவடி / ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் / வனமாலை / ஹாரம் -முத்தா -முக்தர் -நித்யர் பத்தர் அனைவரும் உண்டே திரு மார்பில் –

———————————————-

ஏகம் லீலோ பஹித மிதரம் பாஹுமாஜாநு லம்பம்
ப்ராப்தா ரங்கே ஸயிது ரகில பிரார்த்தனா பாரிஜாதம்
திருப்தா சேயம் திருட நியமிதா ரஸ்மி பிர் பூஷணா நாம்
சிந்தா ஹஸ்தின்யநுபவதி மே சித்ர மாலான யந்த்ரம் –7-

ஏகம் லீலோ பஹித மிதரம் பாஹுமாஜாநு லம்பம்
திருக்கரங்கள் அனுபவம் -யானை கட்டும் -முளை போலே -சிந்தா -திமிர் போலே ஓடே -சேற்றில் அழுந்தும் –
தலைக்கு அணை போலே திருக் கரங்கள் -லீலைக்காக –
கிடந்த அழகு -கிடைத்ததோர் கிடக்கை -பையத் துயின்ற பரமன் -உறங்குவான் போலே யோக நித்திரை
-லீலோ உபஹிதம் — -அடுத்த திருக் கரம் முட்டி வரை –
ஒன்றால் திரு முகம் -காட்டி -ஒன்றால் திருவடி காட்டி -தன் பால் ஆதாரம் பெறுக வைத்த அழகன் –
ப்ராப்தா ரங்கே ஸயிது ரகில பிரார்த்தனா பாரிஜாதம்
சர்வ அபீஷ்டம் அருளும் பாரி ஜாதம் -ஸூ க்ரீவன் முதலில் கை கொடுத்து -அப்புறம் திருவடியில் விழுந்தான் -அலம் புரிந்த நெடும் தடக்கை
திருப்தா சேயம் திருட நியமிதா ரஸ்மி பிர் பூஷணா நாம்
கொழுத்து போனதே -அனுபவத்தால் -திருவடி தொடங்கி இது வரை -இத்தை நியமிக்க வேண்டும் -போக்த்ருத்வ புத்தி மாற்றி –
ரஸ்மி -பூஷணம் மூலம் வரும் காந்தி கொண்டே காட்டி
சிந்தா ஹஸ்தின்யநுபவதி மே சித்ர மாலான யந்த்ரம்
ஹஸ்தி -பெண் யானை -அனுபவத்தில் கை கட்ட திருக் கரங்கள் -பரம ஆனந்தம் இந்த கட்டு -அனுபவ –
தாரணம் -பிரத்தியாகாரம் அப்புறம் -அந்த நிலைக்கு சேர்த்ததே –

—————————————————–

சாபிப்ராய ஸ்மித விகசிதம் சாரு பிம்பாத ரோஷ்டம்
து காபாய ப்ரணயநி ஜநே தூர தத்தாபி முக்யம்
காந்தம் வக்த்ரம் கநக திலகா லங்க்ருதம் ரங்க பர்த்து
ஸ்வாந்தே காடம் மம விலகதி ஸ்வாக தோதார நேத்ரம் –8–

————————————————

மால்யை ரந்த ஸ்திர பரிமளைர் வல்லபா ஸ்பர்ஸ மான்யை
குப்யைச் சோளீ வசன குடிலை குந்தலை ஸ்லிஷ்ட மூலே
ரத்னாபீட த்யுதி சபளிதே ரங்க பர்த்து கிரீடே
ராஜன்வத்ய ஸ்திதி மதிகதா வ்ருத்தயஸ் சேடிஸோ மே –9-

மால்யை ரந்த ஸ்திர பரிமளைர் வல்லபா ஸ்பர்ஸ மான்யை
கிரீடம் -ரத்ன புஷ்ப்ப மாலை சாத்திய திருக் குழல் -நெற்றி காட்டி சாத்தி -தேவ பெருமாள் –பரிபாக அழகு -பரிமளம் ஸ்திரமாக
-அந்த ஸ்திரம் -புனத்தில் உள்ளது போலே -திருமேனியால் தளிர்த்து -தன்னிலத்தில் போலே –
திருவடியில் வேத பரிமளம் பார்த்தோம் -தாயார் சம்பந்த வாசனை திரு முடியில் -மாலை -சூடிக் கொடுத்த மாலை சாத்திக் கொண்ட பரிமளம்
-இதனாலே ஸுபாக்யம் பெற்றார் -தன்யோஸ்மி சிரஸால் தாங்கிக் கொள்வான் –
-தாமரைப் பூ வாசனை பெரிய பிராட்டியார் ஸ்பரிசத்தால் -செங்கழுநீர் பூமிப் பிராட்டி -நீலோத் புஷ்ப்பம் நீளா தேவி
எல்லாமே சேர்ந்தே இருக்கும் இதில் -அப்ராக்ருதம் வாசனையும் -உள்ளே இருந்து வீசும் -சர்வ கந்த
-நைவளம் -பண்ணில் -பாடி -தமிழ் பண்கள் -நாட்டை -நம்மை நோக்கா நாணினார் போல் –இறையும் நோக்கா –வாயாலும் கண்ணாலும் கரைக்க பார்ப்பான் –
வெட்க்கி -நயங்கள் பின்னும் செய்து –காலில் விழுந்து -தாயார் திருவடி வாசனையும் இருக்குமே -வல்லபா ஸ்பர்ச மான்யை –
-ஏக ஆசனத்தில் இருந்த போது -கலந்து திரு முடி -வாச நாறும் குழல் -அன்றோ -இதுவும் கலந்து –
மான்யை -கொண்டாடப்படுகிறது -பிராட்டி சம்பந்தத்தால் வந்த ஏற்றம் -திரு வில்லா தேவரை -கஸ் ஸ்ரீ –ஸ்ரீய–
குப்யைச் சோளீ வசன குடிலை குந்தலை ஸ்லிஷ்ட மூலே
மயில் தோகை-குடிலை -குந்தலை –
-மை வண்ண நறும் குஞ்சி –கோள் இருளை சுகர்ந்திட்டு -கொள்ளும் –நீல நன்னூல் அன்று மாயன் குழல்
-சுருண்டு நீண்டு நைத்து–குப்யைச் சோளீ வசன குடிலை–கோபம் கொண்ட -சோழ தேச ஸ்த்ரீகள் பேச்சு போலே —
ரத்னாபீட த்யுதி சபளிதே ரங்க பர்த்து கிரீடே-
நாயகி பாவத்தில் அனுபவிக்கிறார் –
ராஜன்வத்ய ஸ்திதி மதிகதா வ்ருத்தயஸ் சேடிஸோ மே
அராஜகம் தேசம் எப்படி ஆகும் ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்லுமே -வருணாஸ்ரம தர்மம் -அனுஷ்ட்டிக்காமல்
-ரெங்க ராஜனை அடைந்து கைங்கர்யம் பண்ணும் சேடி போலே என் மனஸ் ஆனதே –

————————————————-

பாதாம் போஜம் ஸ்ப்ருசதி பஜதே ரங்க நாதஸ்ய ஜங்காம்
ஊருத் வந்த்வே விலகதி சநை ரூர் த்வமப்யேதி நாபிம்
வக்ஷஸ் யாஸ்தே வலதி புஜயோர்மாமி கேயம் மநீஷா
வக்த்ரா பிக்யாம் பிபதி வஹதே வாசநாம் மௌலி பந்தே –10-

பாதாம் போஜம் ஸ்ப்ருசதி பஜதே ரங்க நாதஸ்ய ஜங்காம்
பார்த்து அனுபவிக்கும் ஆசை மிக்கு தொட்டு அனுபவிக்க
பரி பூர்ண அனுபவம் -நாயகி -நாயகன் –
பரம புருஷன் -ஞானானந்த ஸ்வரூபன் -புருஷோத்தமன் -உயர்வற உயர்நலம் உடையவன் –
ஆறு வேகமாக ஓடி கடலிலே புகுமா போலே -ஸ்வரூபம் காணாமல் -வஞ்சி கொடிகள் வளைந்து பிழைத்துப் போகும் -மரங்கள் ஒடிந்து போகுமே –
கைங்கர்யம் செய்தே வாழலாம் -திருவடி தொழுதார் மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர் ஆவார் –
தொட்டாலும் கன்னி போகும் மெல்லடிகள் -உலகம் அளந்த பொன்னடிகள் -சகடம் உதைத்த -திருவடிகள்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -பிறருக்கு அரிய வித்தகன் -தொட்டு பார்க்க -மேலும் ஆசை மிக்க -கணைக் கால் வரை
-முன் அனுபவித்தவற்றை -விலங்கு இட்டு பிடித்தால் போலே –
ஆனந்த வஸ்து -தொட்டாலே போக்யம்-அத்வேஷம் மாத்திரம் இருந்தாரை மேலே மேலே இழுத்து போவான் –
ஊருத் வந்த்வே விலகதி சநை ரூர் த்வமப்யேதி நாபிம்
திருத் தொடைகள் –அனுபவம் -திரு நாபி அனுபவம் -சுழலில் அகப்பட்டு –
வக்ஷஸ் யாஸ்தே வலதி புஜயோர்மாமி கேயம் மநீஷா
மனீஷா -புத்தி என்னும் பெண் -பஜதே -விலகதி -ஆஸ்தே -வேவேறே எட்டு கிரியா பாதங்கள் -தனக்கு ஆனந்தம் இல்லை -அவனுக்கு –
திருமார்பில் அணைந்து கொண்டு -திருக் கரங்களில் -கட்டிப் பிடித்து வலதி
மங்களா சாசனம் பண்ணும் மநோ பாவம் -உண்டாகும் –
வக்த்ரா பிக்யாம் பிபதி வஹதே வாசநாம் மௌலி பந்தே
குடிக்க -பிபதி –திரு முகம் -திரு அபிஷேகம் -பூர்ணமாக அனுபவிக்கிறார் –

————————————————-

காந்தோ தாரை ரயமிஹ புஜை கங்கண ஜ்யா கிணாங்கை
லஷ்மீ தாம்ந ப்ருதுள பரிகைர் லஷிதா பீதி ஹிதி
அக்ரே கிஞ்சித் புஜக சயன ஸ்வாத்மநைவாத்மன சன்
மத்யே ரங்கம் மம ச ஹ்ருதயே வர்த்ததே சாவரோத–11-

காந்தோ தாரை ரயமிஹ புஜை கங்கண ஜ்யா கிணாங்கை
நம்பெருமாளை சேர்ந்தே பெரிய பெருமாளை அனுபவிக்கிறார் -காந்தம் போலவே ஈர்க்கும் அழகு அன்றோ
நான்கு திருக் கரங்களாலும் அணைத்து அருள்வான் –
அழகு ஐஸ்வர்யம் அலங்காரம் கொண்டு கௌரவம் காட்ட முடியாதே -வளை துயிலைக் கைக் கொண்டு -காந்தம் போலே இழுப்பான் –
உதாரன்-நான்கு திருக் கரங்கள் -வாங்கிக் கொள்வாரையும் உதாரா என்னும் படி அன்றோ -நான்கு திருக் கரங்கள்
-அடியார் என்று அறிவித்த அத்தா –எத்தினால் இடர் கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே –
பல் பிறப்பும் ஒழித்து நம்மை ஆள் கொள்வான் -முத்தனார் முகுந்தனார் -அன்னையாய் அத்தனாய் –
கங்கணம் சாத்தி -தழும்பு -ஆஸ்ரித பக்ஷபாதன் -நாண் தழும்பு திருத் தோள்களில் -சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை-
சகடம் உதைத்த தழும்பு –தாமோதர தழும்பு திரு வயிற்றில் -திரு உகிரில் தழும்பு -சேஷிக்கு லக்ஷணம்
-நமக்கு சங்கு சக்ர லாஞ்சனம் போலே -ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பராதீனன் அவன் –
லஷ்மீ தாம்ந ப்ருதுள பரிகைர் லஷிதா பீதி ஹிதி
அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறையும் திரு மார்பு -கோட்டைக்கு அரண் போலே நான்கு திருக் கரங்கள் –
மேலே திவ்ய ஆயுதங்கள் வேண்டாம் -ஆஸ்ரிதர்களுக்கு சேவை சாதிக்கவே –
மல்லாண்ட திண் தோள்-மணி வண்ணா -சேவடி செவ்வி திருக் காப்பு -அபய ஹஸ்தம் –
அக்ரே கிஞ்சித் புஜக சயன ஸ்வாத்மநைவாத்மன சன்
பெரிய பெருமாள் கிடந்த சேவை -நம் பெருமாள் நின்ற சேவை -பூர்ணஸ்ய –பூர்ணம் குறையாதே -தானே முன்னே வந்து சேவை சாதிக்கிறான் -என்றவாறு
ஸ்ரீ ரெங்கம் மங்கள நிதிம் கருணா நிவாஸம் -உபய பிரதானம் –காள மேகம் -திருவேங்கடத்தில் மூலவர் –பாரிஜாதம் —
–ஹஸ்திகிரி –யாதவா கிரி -ஸ்ரீ சம் தீபம் -உபய பிரதானம் இங்கும் -ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் சம்பந்தம் இருவருக்கும் உண்டே -சிரஸா –
மத்யே ரங்கம் மம ச ஹ்ருதயே வர்த்ததே சாவரோத–
மனத்துள்ளான் -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் -சாதனம் சாத்தியம் -சமுச்சய சகாரம் -சம பிரதானம் -கல்லும் கனை கடலும் -வைகுந்த வானாடும் -புல் என்று ஒழிந்தன கொல் -ஏ பாவம் –அம்பாஸ்ய பாரம் உபநிஷத் பொய்யாகலாமோ –
நிறம் கரியான் உள் புகுந்து நீங்கான் -அடியேன் உள்ளத்தகம்–அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் –
இளம் கோயில் கை விடேல் என்று பிரார்த்திக்கும் படி -வர்த்ததே -அழ வேண்டாத படி -முகில் வண்ணன் அடியை அடைந்து அருள் சூடி உய்ந்தேன் –
புள்ளைக் காடாகின்ற -புறப்பாடு அழகை பாட வைத்து போனானே -என் சொல்லிச் சொல்லுவேன் –
புனர் அரங்கம் ஊர் என்று போயினார் -பொரு கயல் கண் நீர் அரும்ப புலவி-பிரிவு – தந்து போயினார் -அப்படி அழ விட வில்லையே –
என் நெஞ்சு இடம் கொண்டான் மற்று ஓர் நெஞ்சு அறியான் –வர்த்ததே -சாவரோத –உள்ளே வந்து ஸ்தாவர பிரதிஷ்டையாக இருக்கின்றான் –
அவரோகம் -அந்தப்புரத்தில் இருப்பது போலே -உத்சவர் -உபய நாச்சியார் உடன் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறார் —
அந்தர்ங்கர்களுக்கு மிதுனமாகவே தான் வந்து சேவை சாதித்து அருளுவான் -அரவிந்த பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து –

———————————————

ரங்க ஸ்தாநே ரசிக மஹிதே ரஞ்ஜிதா சேஷ சித்தே
வித்வத் சேவா விமல மநஸா வேங்கட சேன க்லுப்தம்
அக்லேசேன ப்ரணிஹித தியாமா ருருஷோர வஸ்தாம்
பக்திம் காடாம் திசது பகவத் த்யான சோபனா மேதத் –12-

ரங்க ஸ்தாநே ரசிக மஹிதே ரஞ்ஜிதா சேஷ சித்தே
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் -ஆஸ்தானம் -நிறைய பேர் வந்து சேவிக்க -அரங்கம் அன்றோ -பெரிய மண்டபம் –
நிறைய கூத்து -நவ ரசம் -மூலம் அனைத்துக்கும் -ரசிக மன்றம் நிறையே –மஹீதே –பெரிய ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் சேரும் இடம்
-பிரசித்தம் அன்றோ -வேர் பற்று -சாஷாத் வைகுந்தம் ரங்க மந்த்ரம் -பதின்மர் பாடும் பெருமாள் அன்றோ –
பொய்கையார் முதலில் -முதல் திவ்ய தேசம் -ஸ்ரீ ரங்கம் -கரு வரங்கத்துள் நின்று கை தொழுதேன் திரு வரங்கம் –
ஆண்டாள் கை பிடித்த பெருமை அரங்கனுக்கே –ரசிக மஹீதே
நாத முனி -ஸ்ரீ ரெங்க நாத முனி என்றே பெயர் -சரணாகதி கத்யம் இங்கே அருளிச் செய்து -வான் திகழும் சோலை –ஆயிரமும் அரங்கனுக்கே –
வித்வத் சேவா விமல மநஸா வேங்கட சேன க்லுப்தம்
விமல மனசால் –வித்வத் சேவா –வேங்கடேசன்-காஞ்சியில் அவதாரம் -திரு வேங்கடேசன் -கண்டாவதாரம்
-சுத்த மனசால் -அமலன் -விமலன் -நிமலன் நின்மலன் -கைங்கர்யம் பண்ணி பெற்ற அப்புள்ளார் திருவடி பலம் -பாகவத கைங்கர்யத்தால் பெற்ற மனஸ் அன்றோ
அக்லேசேன ப்ரணிஹித தியாமா ருருஷோர வஸ்தாம்
பக்திம் காடாம் திசது பகவத் த்யான சோபனா மேதத்
படிப் படி த்யானம் பண்ண -பக்தி கொடுக்கும் -வைராக்யம் -ஞானம் மட்டும் போதாதே -ஞான விசேஷம் பக்தி ரூபா பன்ன ஞானம்

————————————-

இதி பகவத் த்யான சோபா நாம் சம்பூர்ணம் –

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே
ஸ்ரீ மதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம –

—————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

திவ்ய தேச அனுபவம் –பாண்டிய நாடு -வட நாடு -திரு நாடு -ஸ்தல மாஹாத்ம்ய விளக்கம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

November 19, 2016

78-திருக் குறுங்குடி
மூலவர் -வைஷ்ணவ நம்பி -குறுங்குடி நம்பி -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -குறுங்குடி வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -பஞ்சகேதாக விமானம்
தீர்த்தம் -திருப் பாற் கடல்
மங்களா சாசனம் -திரு மழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் -பெரியாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

மகேந்திர கிரி —ஏழு சிகரங்கள் உடன் கூடிய இது வாமன க்ஷேத்ரம் -குறுகியவனுடைய குடில் –ஆகியபடியால் குறுங்குடி –
மிகப் பிரசித்தமான நம் பாடுவான் சரித்திரம் கைசிக ஏகாதசி அன்று இந்த ஷேத்ரத்தில் நடை பெற்றது –
இன்றும் நம் பாடுவானின் வம்சஸ்தவர்களால் அந்த சரித்திரம் கைசிக ஏகாதசி அன்று இரவு பெருமானின் முன்னிலையில் அரங்கேற்றப் படுகிறது –
உடைய நங்கையார் திருக் குறுங்குடி நம்பியைப் பிரார்த்தித்துப் பெருமாளையே நம்மாழ்வாராகப் பெற்றவர் –
திரு மங்கை ஆழ்வார் இந்த ஷேத்ரத்தில் இருந்து பரமபதத்து எழுந்து அருளினார் -அவரின் திரு வரசு இங்கு உள்ளது –
திருக் குறுங்குடி நம்பி ஐந்து நம்பிகளாக சேவை சாதிக்கிறார் -ஸ்ரீ ராமானுஜர் இடம் இருந்து உபதேசம் பெற்ற படியால்
அவருக்கு கர்ப்பக்கிருகத்தில் சிறப்பாக ஒரு சிங்காசனம் உள்ளது
அனைத்து பகவான்களும் விஷ்ணு என்று போற்றப்பட இவர் மட்டுமே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி -என்று அழைக்கப் படுகிறார் -வட்ட பாறை –
அண்ணல் ராமா னுசன் வந்து தோன்ற அப்பொழுதே –ஆளாயினர் –
லாவண்யம் –நம்பியை நான் கண்ட பின் –நெஞ்சம் நிறைந்ததே -பக்கம் நின்றார் -சிவ பெருமான் அருகில் –
நம்பி ஆறு -ஓடுகிறது – தக்ஷிண சிந்து -திருப் பாற் கடல் –
அறிய கற்று வல்லவர் வைஷ்ணவர் ஆவார் ஆழ் கடல் ஞாலத்துள்ளே –

———————————————————————————————-

79-ஸ்ரீ வர மங்கை –வானமா மலை
மூலவர் — தோத்தாத்ரி நாதன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -தெய்வ நாயகன்
தாயார் -ஸ்ரீவர மங்கை
விமானம் -நந்த வர்த்தக விமானம்
தீர்த்தம் -இந்த்ர புஷ்கரிணி -சேற்றுத் தாமரைக் குளம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

ஸ்ரீ வர மங்கை -வான மா மலை -நான்கு நேரி -தோத்தாத்ரி -பழ பெயர்கள் உண்டு
ஸ்ரீ வர மங்கை த் தாயார் பெயராலே தான் இந்த க்ஷேத்ரம் விளங்குகிறது
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் எழுந்து அருளி இருப்பது போலே பகவான் இங்கும் ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி சமேதராக
வீற்று இருந்த திருக் கோலத்தில் ரோமச முனிவர்க்கு காட்சி அளித்தார்
ஏழு ஸ்வயம் வ்யக்த க்ஷத்ரங்களில் இதுவும் ஓன்று –
பொன்னடிக்கால் ஜீயர் -ஒண்ணாம் ஜீயர் -1447 -கனு பொடி -நாச்சியார் -ஜீயர் மேடம் எழுந்து அருளுவார்
துததி —போக்கி -விடுகிறார் -தோத்தாத்தாரி
எண்ணெய் கிணறு பிரசித்தம் -மிளகாய் கூடாதே -மிளகு தான் -ஒரு கோட்டை எண்ணெய் காப்பு உத்சவம்
திரு விதாங்கூர் ராஜா -எறும்புகள் காட்டி -புனர் நிர்மாணம் –
அப்பொழுது தலையில் காயம் பட -எண்ணெய் வைக்க ஆரம்பம்
தாயார் திரு மலையில் இருந்து பொன்னடிக்கு கால் ஜீயர் மூலம் இங்கே வந்தார்
சூர்ய சந்திரர் நித்யர்
பிருகு மார்க்கண்டேயர் ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி இருவரும்
தொடை ஊர்வசி திலோத்தமை -போட்டி சாமர கைங்கர்யம் இருவரும் செய்ய
உதார குணம் – -ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாக தந்து ஒழிந்தாய் –

————————————————————————————

80-நவ திருப்பதிகள் –ஸ்ரீ வைகுண்டம் –
மூலவர் -கள்ளப் பிரான் –ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -வைகுண்ட வல்லி -பூ தேவி
விமானம் -சந்த்ர விமானம்
தீர்த்தம் -ப்ருகு தீர்த்தம் -தாமிர பரணி நதி
மங்களா சாசன -நம்மாழ்வார்

நின்ற திருக் கோலம் -ஆதி சேஷன் குடை பிடிக்க சேவை சாதிக்கிறார்
சோமகன் அசுரன் பிரமன் இடம் ஸ்ருஷ்டி ரகஸ்யம் திருடிக் கொண்டு போக பிரமன் இங்கே வந்து நீண்ட த்வம் இயற்றி
மீண்டும் பகவான் இடம் இருந்து ஸ்ருஷ்டி ரகசியங்களை பெற்றார்
கால தூஷகன் என்ற திருடன் தான் திருடிய பொருள்களின் பாதியை இந்தப் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிப்பான்
அரண்மனையில் திருடும் பொழுது பிடிபட்டு கள்ளப் பிரான் என்ற திரு நாமம் பெற்றார் –
நின்ற திருக் கோலம் -ஆதி சேஷன் பீடம் –புளிங்குடி கிடந்தது –இருந்து -வைகுந்தத்தில் நின்று தெளிந்த என் சிந்தை-

—————————————————————————————

81- திருவர குண மங்கை
மூலவர் -விஜயாசனர் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -வர குண வல்லி த் தாயார்
விமானம் -விஜய கோடி விமானம்
தீர்த்தம் -அக்னி தீர்த்தம் -தேவ புஷ்காரிணி
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

ஆஹ்வான ஹஸ்தம்
எம் இடர் கடிவான்
புண்ய கோச ஊரைச் சேர்ந்த வேதவித் என்னும் அந்தணன்
இங்கு இருந்து மந்த்ர ஜபம் செய்ய அவர் பிரார்த்தனை படி பெருமாள் அமர்ந்த திருக் கோல சேவை
ரோமசர் முனிவர் -சத்யவான் -பாம்பு கடித்து வைகுண்டம் போக -மீன் பிடிப்பவனாக இருந்தாலும் -திவ்ய தேச மஹிமை
நத்தம் -பெயர் பிரசித்தம் இதற்கு –

——————————————————————————

82-திருப் புளிங்குடி
மூலவர் -காய்ச்சின வேந்தன் / புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -மலர் மகள் நாச்சியார்
விமானம் -வேத சார விமானம்
தீர்த்தம் -வருண தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் –

இந்திரனுக்கு ப்ரஹ்ம ஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டு இங்கு வந்து தோஷம் நீங்கி ஒரு யாகம் புரிந்தார் –
அதே சமயம் வசிஷ்டர் திருக் குமாரர் – சக்தி என்னும் ரிஷியால் சபிக்கப்பட்ட யஜ்ஜ சர்மா அந்த யாகத்தை அரக்கர் உருவில் தடுக்க முற்பட்டான் –
பெருமாள் அரக்கனை அழிக்க இருவருக்கும் காட்சி கொடுத்தார் -காயும் சினம் என்றுமாம்
புளிங்குடி கிடந்தது வரகுண மங்கை இருந்து வைகுந்தத்துள் நின்று -மங்களா சாசனம் –
பூமி பாலன் -/ திருவடி -பிரகாரத்தில் சாளரம் வழியே சேவை -பிடிக்க ஒரு நாள் கூவுதல் வருதல் செய்யாயே
கூப்பிடும் தூரம் -கூவுதல் வருதல் -எம்பெருமானார் -ஆழ்வார் பாசுரம் வைத்து வழி சொன்ன சிறுமி
போக்ய பாக த்வரை –அஹம் அன்னம் -பக்வமாவதை எதிர்பார்த்து நின்று இருந்து கிடந்தும்

—————————————————————————————

83-திருத் தொலை வில்லி மங்கலம்–இரட்டைத் திருப்பதி
மூலவர் -அரவிந்த லோசனன் -செந்தாமரைக் கண்ணன் / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கருந்தடங்கண்ணி நாச்சியார்
விமானம் -குமுதா விமானம்
தீர்த்தம் -வருண தீர்த்தம் –தாமிரபரணி ஆறு
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

மூலவர் -தேவபிரான் / ஸ்ரீ நிவாஸன் / நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -உபய நாச்சிமார்
விமானம் -குமுதா விமானம்
தீர்த்தம் -வருண தீர்த்தம் -தாமிரபரணி ஆறு
மங்களாசாசனம் -நம்மாழ்வார்

ஸூப்ரபர் -என்ற முனிவர் யாக சாலை ஏற்படுத்தி அதைச் சோதிக்கும் பொழுது அவ்விடத்தில் மிகவும்
பிரகாசமான தராசும் வில்லும் கண்டு எடுத்தார்
தராசு ஒரு பெண்ணாகவும் -வில் ஒரு புருஷனாகவும் உருமாறினார் –
குபேரன் சாபத்தில் இருந்து விடுபட்ட துலை -தராசும் வில்லும் முக்தி அடைந்ததால் துலை வில்லி மங்கலம் என்ற
பெயர் ஏற்பட்டதாக ஸ்தல வரலாறு கூறும்
அஸ்வினி தேவதைகள் இங்கு த்வம் இருந்து அருள் பெற்றார்கள் -நவ திருப்பதிகள் கணக்கில் இவை இரண்டாக கொள்ளப்படும் –
திருக் கண்ண புரம் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு போலே இந்த திவ்ய தேசம் நம்மாழ்வாருக்கு –
அப்பன் கோயில் -அவதாரம் –
வித்யாதரனும் மனைவியும் சாபத்தால் தராஸாகவும் வில்லாகவும் -கலப்பையால் தீண்டி சாப விமோசனம் –

சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் தேவ பிரானையே தந்தை தாயாக அடைந்த –
இருந்து இருந்து அரவிந்த லோசன் என்றே நைந்து நைந்து -இரங்குமே
ஸூ ப்ரவர் பூ பறிக்க -பெருமாளும் பின் தொடர்ந்து உதவ -திருக்கை பூவா திருக்கண் பூவா –
கருணை பொழியாதே -தாமரை –
அஸ்வினி தேவைதைகள் -மருத்துவர்கள் —
5 திருநாள் நவ கருட சேவை -6 நாள் காலையில் பிரியா விடை -கண் பார்வை மறையும் வரை குறுக்கே யாரும் வராமல் இன்றும் –
தொழும் அத்திசை உற்று நோக்கியே –
மாசி அத்யயயன உத்சவம் –பாசுரம் தொடக்கம் ஆழ்வார் எழுந்து அருளி –

———————————————————————————–

84-திருக் குளந்தை -பெருங்குளம்
மூலவர் -சோர நாதன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -நாயக் கூத்தன்
தாயார் -குளந்தை வல்லி
விமானம் -ஆனந்த நிலைய விமானம்
தீர்த்தம் -பெருங்குள தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் –

வேத சாரனுக்கும் குமுத வல்லிக்கும் கமலாவதி பெண் பிறக்க -பெருமாள் அவளைத் திரு மணம் புரிந்தார் –
ஒரு முறை குமுத வல்லியை அஸ்மாசுரன் என்ற அசுரன் சிறை பிடிக்க பகவான் அவனை வாதம் செய்து அவன் மேல்
நர்த்தனம் ஆடியபடியால் மாயக் கூத்தன் எனப் பெயர் ஏற்பட்டது –
தை பூசம் -திருவவதாரம் -கருடன் உத்சவ மூர்த்தி -பெருமாள் வர்ண கலாபம் திருமேனி

——————————————————————————————-
85-திருக் கோளூர்
மூலவர் -வைத்த மா நிதி -நிஷேபவித்தன்-புஜங்க சயனம் –கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -குமுத வல்லி –கோளூர் வல்லி
விமானம் -ஸ்ரீ கர விமானம் –லஷ்மி சம்பத் விமானம் –
தீர்த்தம் -குபேர தீர்த்தம் -தாமிர பரணி ஆறு
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் –

மதுரகவி ஆழ்வார் திருவவதார ஸ்தலம் -குபேரன் பார்வதி தேவியைத் தவறான பார்வையில் பார்க்க பார்வதி தேவி
அவனிடம் இருக்கும் நவ நிதிகளும் காணாமல் போகட்டும் என்றும் -உருவத்தில் விகாரம் ஏற்படட்டும் என்றும் சபித்தாள்
-குபேரன் தபஸ் செய்து தொலைத்த நவ நிதியையும் பெற்றான் -இதனாலே நிஷேபவித்தன் -என்ற பெயர் –
தர்ம சமஸ்தானம் பண்ண பிரார்த்திக்க இங்கே ஆவிர்பவித்தான் என்றவாறு
ஸூ ரஷித்தமாக வைத்த மா நிதி -நித்தியமாக வைத்த மா நிதி -பக்தி குறையாமல் -அருளுவார்
மாசு சுக்ல பக்ஷ துவாதசி ஆவிர்பாவம் -உண்ணும் சோறு –எல்லாம் கண்ணன் –
திருக் கோளூர் பெண் பிள்ளை வார்த்தை 81 – வார்த்தைகள் -ரகஸ்யம் -எம்பெருமானார் அமுது செய்தார் இவள் க்ருஹத்தில்

————————————————————————————-
86-தென் திருப்பேரை
மூலவர் -மகர நெடும் குழைக் காதன் -நிகரில் முகில் வண்ணன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -குழைக் காத வல்லி –திருப் பேரை நாச்சியார்
விமானம் -பத்ர விமானம்
தீர்த்தம் -சுக்ர புஷ்கரிணி -சங்க தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

பகவான் பூ தேவியிடம் மிகவும் அன்பு காட்டுவதாக ஸ்ரீ தேவி வருந்த -அவளைச் சமாதானப் படுத்த நினைத்தார் துர்வாசர் –
ஒரு முறை பூ தேவி துர்வாசரை சரியாக கௌரவிக்காதலால் அவர் சபிக்க பூ தேவி தன் நிறத்தை இழந்தார்
தன் சாபம் தீர பூ தேவி இந்த ஷேத்ரத்தில் த்வம் புரிய தாமிரபரணி ஆற்றில் அழகான மகர -மீன் குண்டலங்கள்
மிதந்து வர அதை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து சாபம் தீர பெற்றார் –
இதனாலே -பெருமாளுக்கு –மகர நெடும் குழைக் காதன்-என்ற திரு நாமம் –
கோயில் அடி வட திருப்பேர் நகர் -இது தென் திருப்பேர்
மஹா லஷ்மி சரீரம் -என்றவாறு -செய்யாள் –இவள் கரும் பச்சை -மாறி இவளையும் செய்யாள் ஆக்கி -தபஸ் பண்ணி -மீண்டும் –
மஹா லஷ்மி வர்ணம் கொண்டு தபஸ் பண்ணினதால் இந்த பெயர்
வருண ஜபம் முக்கியம் -நிகரில் முகில் வண்ணன் -வருணனும் இங்கு வந்து வரம் பெற்றார்
கருட சந்நிதி ஒதுங்கி -விளையாட்டு ஒலி அறா திருப் பேர் நகர்
திருக் குறுங்குடியில் நம் பாடுவானுக்காக ஒதுங்கி
ஏசல் -கருட சேவை பிரசித்தம் -ஆழ்வார் திரு உள்ளத்தில்-
108 ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாக பெருமாளே வந்து அரசன் ததீயாராதனம் ஏற்ற பெருமாள்

———————————————————————————————————–

87-திருக் குருகூர் –ஆழ்வார் திருநகரி
மூலவர் -ஆதி நாதர் -ஆதி பிரான் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -பொலிந்து நின்ற பிரான்
தாயார்- ஆதி நாத வல்லி -குருகூர் வல்லி
விமானம் -கோவிந்த விமானம்
தீர்த்தம் -பிரம்ம தீர்த்தம் -தாமிர பரணி ஆறு –
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் –திருப் புளி யாழ்வார்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

நம்மாழ்வார் திருவவதார ஸ்தலம் –பிரமனுக்கு சிறந்த த்வம் செய்யும் இடமாக திருமால் இந்த திவ்ய க்ஷேத்ரத்தைக் காட்டினார்
பிரமனுக்கு மதர்ச்சனம் குரு -என்று குரு தூண்டிய படியால் குருகூர் ஆயிற்று –
ஆதி சேஷன் திருப் புளியமரம் -விஷ்வக் சேனரே ஆழ்வாராக திருவவதாரம்
மதுரகவி ஆழ்வார் ஆழ்வாரின் அர்ச்சா திரு மேனி வேண்ட அவருக்கு தாமிரபரணி தீர்த்தத்தை காய்ச்சுமாறு ஆழ்வார் பணிக்க
-பவிஷ்யதாசார்ய விக்ரஹம் தோன்றிற்று
பின்பு தான் இன்று நாம் சேவிக்கும் நம்மாழ்வார் அர்ச்சா திரு மூர்த்தி தோன்றிற்று –
எச்சில் இலை உண்ட நாய் -யோகி -கண்டு -நாய்க்கும் பரம பதம் அளித்தாய்-பேய்க்கும் அளிக்க கூடாதோ
உத்சவருக்கும் மங்களா சாசனம் –
குருகன் மன்னன் ஆண்ட ஸ்தலம்
தாந்தன்–க்ஷேத்ரம் –அவன் அப்பன் கோயில் சென்று ஆராதனம்
5117 வருஷமாக புளிய மரம்
அப்பன் கோயில் சங்கு பால் அமுது -வெண்ணெய் உண்ணும் திருக் கோலம் -தவழ்ந்து வந்து
பராங்குசன் –பரர்களுக்கும் பரனுக்கும் / சடகோபன் -சதா வாயுவை கோபித்து கொண்டவர்
மாறன் உலக இயல்பில் மாறி -யுக வர்ண க்ரமம் -அத்ரி -தத்தாத்ரேயர் முதலில் -பின்பு ஷத்ரிய வைசியர் –
ராமன் கண்ண
செத்தத்தில் வயிற்றிலே சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் -அத்தை தின்று அங்கே கிடக்கும் –
திருச் சங்கு அணித்துறை-தீர்த்தவாரி -கடலில் இருந்து நதியில் எதிர்த்து வந்து சேவித்து திரும்பி –
கொசித் கொசித் –இவர் ஆவிர்பாவம் ஸ்ரீ மத் பாகவதம் ஸூ சிதம்
திருவாயமொழிப் பிள்ளை புனர் நிர்மாணம் -மணவாள மா முனிகள் திரு அவதார ஸ்தலம்

—————————————————————————-

88-ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர்
மூலவர் -வடபத்ரசாயி -புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -ரெங்க மன்னார்
தாயார் -ஆண்டாள்
விமானம் -சாம்சன் விமானம்
தீர்த்தம் -திரு முக்குலம்
மங்களாசானம் -பெரியாழ்வார் ஆண்டாள்

பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் திருவவதார ஸ்தலம் –
ஆண்டாள் ரெங்க மன்னார் திருக் கல்யாணக் கோல சேவை
ஆண்டாள் பெருமாள் பெரிய திருவடி சேவை –
வடபத்ர சாயி ஆதிசேஷன் மேலே பள்ளி கொண்டு அருளுகிறார்
வில்லி கண்டன் -இருவர் வேட்டையாடச் செல்ல – கண்டன் மறித்து விட -வில்லி பெருமாளை வருத்தத்துடன் வேண்ட
பகவான் அவனை இந்த க்ஷேத்ரத்தை நிர்மாணிக்கச் சொல்லி
இது அவன் பெயரிலேயே ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் -என்று அழைக்கப் படும் என அருளினார் –
ஆண்டாள் கண்டு எடுக்கப்பட்ட திருத் துளசிச் சோலையின் அருகில் ஆண்டாள் சந்நிதியும்-
-வட பத்ர சாயி கோயிலிலே பெருமாள் சந்நிதியும் உள்ளது –
வண்டு அன்னம் -பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் இருவரும் -மங்களா சாசனம் பாசுரம்
காட்டு அழகர் சூதபா முனிவர் மண்டூகம் சாபம்
கங்கா யமுனா சரஸ்வதி -மூவரும் -நீராட்ட உத்சவம் திரு முக்குளம்
தமிழ் அரசு சின்னம் திருக் கோபுரம் -பெரிய -தேர் பிரசித்தம்
நூறு தடா வெண்ணெய் அக்கார அடிசில் -ஐ திக்யம் – கோயில் அண்ணன் –
———————————————————————————————————-

89-திருத் தங்கல்
மூலவர் -நின்ற நாராயணன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம் -வர்ண கலாபம்
உத்சவர் -திருத் தங்கல் அப்பன்
தாயார் -செங்கமலத் தாயார் –ஜாம்பவதி -தாயார் நின்ற திருக் கோலம் —
விமானம் -தேவச் சந்த்ர விமானம்
தீர்த்தம் -பாப விநாச தீர்த்தம் -பாஸ்கர சங்க தீர்த்தம் –
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -திருமங்கை யாழ்வார்

சிறு குன்று திருக் கோயில் -ஸ்ரீ தேவி -பூ தேவி -நீளா தேவி –ஜாம்பவதி –செங்கமலத் தாயார் -ஐந்து பேர் உடன் நின்ற நாராயணன் சந்நிதி –
தாயார் இங்கு தங்கி த்வம் இருந்து திருமாலை அடைந்த படியால் -திருத் தங்கல் –தங்கால மலை -என்று அழைக்கப் படுகிறது –
அநிருத்தனுக்கும் பாணாசுரனுக்கும் பெண்ணான உஷாவிற்கும் திரு மணம் நடந்த இடம் –
பள்ளி கொண்ட பெருமாள் கீழே சேவை –
சத்ரஜித் -சத்யவதி -ஜாம்பவான் -ஜாம்பவதி -ஜமந்தக மணி தேடி இருவரையும் பெற்றான் கண்ணன்
ஆலிலைக்கும் ஆதி சேஷனுக்கும் போட்டி -தபஸ் -ஆதி சேஷனுக்கு சாம்யம் பெற்றது –

—————————————————————————————-

90-திருக் கூடல் -மதுரை
மூலவர் -கூடல் அழகர் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -வ்யூஹ ஸூந்தர ராஜப் பெருமாள்
தாயார் -மதுர வல்லி –வகுள வல்லி
விமானம் -அஷ்டாங்க விமானம்
தீர்த்தம் -ஹேம புஷ்கரிணி / சக்ர தீர்த்தம் -/ க்ருதமாலா மற்றும் வைகை நதிகள்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை யாழ்வார் / பொய்கை ஆழ்வார்

க்ருத யுகத்தில் பிரமனின் புதல்வனாலும் -த்ரேதா யுகத்தில் -ப்ருது மஹா ராஜாவால் –தபார யுகத்தில் அம்பரீஷனாலும் –
கலி யுகத்தில் ப்ரூருவ மன்னராலும் ஆராதிக்கப் பட்டவர் –
பாண்டிய மன்னன் -பர தெய்வம் யார் என்று -கேட்க -வல்லப தேவன் -பரத்வ நிர்ணயம் -செல்வ நம்பி அமைச்சர் –
பொற் கிழி கீழே தாழ்ந்தது
பெரியாழ்வாரை மன்னன் யானை மேலே ஏற்றி ஊர்வலம் போக ஆகாயத்தில் பகவான் தோன்றினார் –
யானை மேல் இருக்கும் மணியை எடுத்து -பல்லாண்டு அருளிச் செய்தார்
திருப் பல்லாண்டு திருவவதரித்த திவ்ய க்ஷேத்ரம் இது –
வையை -ஆகாசத்தில் இருந்து இங்கே வந்து -வைகை –
-மாலையாக வட்டமாக ஓடுவதால் க்ருதமாலா
விஸ்வகர்மா நிர்மாணித்த திருக் கோயில்
இந்த்ராஜுத்மன்னன் –மலையதமன்னன் -மீன் கொடி -மூன்று தளம் அஷ்ட அங்கம் –

—————————————————————————

91 – திருமாலிருஞ்சோலை மலை
மூலவர் – கள்ளழகர் -ஸூந்தர ராஜப் பெருமாள் -பரம ஸ்வாமி -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ஸூந்தர வல்லி
விமானம் -சோம ஸூந்தர விமானம்
தீர்த்தம் -நூபுர கங்கை -சிலம்பாறு –
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -சந்தன வ்ருக்ஷம்
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -பேயாழ்வார் -நம்மாழ்வார் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -திரு மங்கையாழ்வார்

மூலவரும் உத்சவரும் பஞ்ச திவ்ய ஆயுதங்கள் உடன் சேவை -எம தர்ம ராஜன் இங்கு த்வம் இயற்றிய படியால்
-வ்ருஷபாத்ரி -என்ற பெயரும் உண்டு -யமனுக்கு பெருமாள் ஸூந்தர ராஜனாகக் காட்சி அளித்தார் –
உத்சவர் திரு மேனி சொக்கத்த தங்கத்தினால் ஆக்கப்பட்டது -பாராஞ்சி -அபராஞ்சி –
-கண்ணை சுமட்டி விசில் அழைத்து கூப்பிடும் உத்சவர் என்பர் கூரத் ஆழ்வான்
நூபுர கங்கை தீர்த்தம் கொண்டே திரு மஞ்சனம் –
த்ரி விக்ரமனாக உலகு அளந்த பொழுது பிரமனின் கமண்டல தீர்த்த துளி பெருமாள் -தண்டை நூபுரம் மேல் விழ
-அதுவே நூபுர கங்கை -சிலம்பாறு -வனகிரி பரிபாடல் சொல்லும் –
18 படி கருப்பண்ண ஸ்வாமி காவல் தெய்வம் -மலையாளி தந்த்ரிகள் மயக்க –
ஐப்பசி சுக்ல பக்ஷம் துவாதசி தொட்டி திரு மஞ்சனம் பிரசித்தம் –
சித்ரா பவ்ரணமி வைகை ஆற்றில் இறங்கும் உத்சவம் பிரசித்தம் -மீனாட்சி கல்யாணம் -மாசி மாதம் முன்பு
-இப்பொழுது ஒன்றாக நடக்கிறது சைவ வைஷ்ணவ ஒற்றுமைக்கு
பிரயோக சக்கரம் மூலவர் –உத்சவர் தான ஹஸ்தம் –சுந்தர தோளுடையான்-

———————————————————————————————————–

92–திருமோகூர்
மூலவர் -காளமேகப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் /கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -திரு மோகூர் ஆத்தன்
தாயார் -மோகூர் வல்லி -மோகன வல்லி
விமானம் -கேதகி விமானம்
தீர்த்தம் -ஷீராப்தி புஷ்கரணி
மங்களாசாசனம் -நம்மாழ்வார்-10-1- -திருமங்கை ஆழ்வார் -காம ரூபம் கொண்டு எழுந்து அளிப்பான் –

மோஹினி அவதாரம் எடுத்து அமிருதம் கொடுத்த வூர் -மோஹன புரி -மோஹன க்ஷேத்ரம் -மோகூர் –
புலஸ்திய மகரிஷி த்வாபர யுகத்தில் இங்கிருந்து த்வம் புரிந்து பில்லை பேறு பெற்றார்
நம்மாழ்வார் வழித்துணை பெருமாள் -என்பர் -பஞ்சாயுதங்கள் உடன் சேவை –
சக்கரத்தாழ்வார் 16 திய்வய ஆயுதங்கள் தாங்கி 16 திருக் கரங்களுடன் சேவை -பிரசித்தம் –

——————————————————————————-

93-திருக் கோட்டியூர்
மூலவர் -உரக மெல்லணையான் -சவும்ய நாராயணன் / புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -திரு மா மகள் நாச்சியார்
விமானம் -அஷ்டாங்க விமானம்
தீர்த்தம் -தேவ புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -பேயாழ்வார் -திருமழிசை யாழ்வார் -பெரியாழ்வார் -திருமங்கை யாழ்வார்

கதம்ப மகரிஷி ஆஸ்ரமத்தில் தேவர்கள் கூடி ஹிரண்ய கசிபுவை அளிக்க ஆலோசனை -பண்ண கோசடியாக வந்ததால் கோஷ்டீ புரம் –
திருமந்த்ராரார்த்தம் உபதேசம் பெற ஸ்வாமி எம்பெருமானார் 18 தடவை எழுந்து அருளி உபதேசம் பெற்றார் –
அஷ்டாங்க விமானம் மீது எறி ஆசை யுடையவர்களுக்கு எல்லாம் திரு மந்த்ரம் உபதேசித்து எம்பெருமானார் ஆனார் –
மூன்று தளம் -இங்கும் /- உத்சவர் வெள்ளியில் –

————————————————————————————-

94-திருப் புல்லாணி
மூலவர் -கல்யாண ஜகந்நாதன் / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கல்யாண வல்லி -பத்மாசனித் தாயார்
விமானம் -கல்யாண விமானம்
தீர்த்தம் -ஹேம -சக்ர தீர்த்தம் -ரத்நாகர சமுத்திரம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -அஸ்வத்த வ்ருக்ஷம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கையாழ்வார்

ஆதி ஜெகந்நாத க்ஷேத்ரம் -புல்லாரண்ய க்ஷேத்ரம் -தர்ப்பை புள் நிறையா விளையும் க்ஷேத்ரம் –
புல்லவர்-காவலர்- கண்வர் ஆகிய ரிஷிகளின் தவத்திற்காகப் பெருமாள் அஸ்வத்த மரமாகத் தோன்றினார்
இன்றும் ஒரு பெரிய அஸ்வத்த மரம் சந்நிதிக்குப் பின் இருக்கிறது -அஸ்வத்த நாராயணர் சந்நிதி
தர்ப்ப சயனப் பெருமாள் -தயாரித்த சக்ரவர்த்தி ஜெகந்நாதப் பெருமாளை வேண்டியே ராமனைப் பெற்றார் –
தை அம்மாவாசை சேது சமுத்திர கூட்டம் மிக்கு -இருக்கும் -புல்லாணி எம்பெருமான் பொய் கேட்டு இருந்தேனே
உத்சவர் – தெய்வச்சிலையார் நின்ற திருக் கோலம் –

—————————————————————————————-

95-திரு மெய்யம்
மூலவர் -ஸத்ய கிரி நாதன் -ஸத்ய மூர்த்தி -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -மெய்யப்பன்
தாயார் -உய்ய வந்த நாச்சியார்
விமானம் -ஸத்ய கிரி விமானம்
தீர்த்தம் -கதம்ப புஷ்கரிணி -ஸத்ய தீர்த்தம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -பலா மரம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

ஆதிசேஷன் -கருடன் -சந்திரன் -புரூரவஸ் ஸத்ய ரிஷி ஆகியோர் த்வம் புரிந்த இடம்
ஆதி சேஷன் தனக்கு சத்வ குணம் மட்டும் வளர வேண்டும் என்று தன் நீண்ட திரு மேனியைச் சுருக்கிக் கொண்டு
பூமிக்குள் இருந்து இவ்விடத்தில் வெளியே வந்தார் –
அவரால் ஏற்படுத்தப் பட்ட நதி சர்ப்ப நதி -பாம்பாறு –
இரண்டு கர்ப்ப க்ருஹங்கள் -ஒன்றில் ஸத்ய நாதனும் -மற்று ஒன்றில் மிகப் பெரிய
ஆதி சேஷ பர்யங்கத்தில் சயனத் திருக் கோலம் சேவை –
ஹிமவானில் த்வம் புரிந்த ஸத்ய ரிஷியை இங்கே அழைத்து வந்து ஸத்ய மூர்த்தியாகவே
பெருமாள் காட்சி கொடுத்து அருளினார் -இது ஒரு குடை வரைக் கோயில் –
புஷ்ப்ப பத்ரா பத்ர வடம் சித்ர சாலா -மூன்றுமே இங்கு வந்தது என்பர்

————————————————————————————

வட நாட்டுத் திருப்பதிகள் -12 –

96-திரு அயோத்தி
மூலவர் -ஸ்ரீ ராமன் -சக்கரவர்த்தி திருமகன் -ராகு நாயகன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -வடக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -சீதா பிராட்டி
விமானம் -புஷ்கல விமானம்
தீர்த்தம் -பரம பத ஸத்ய புஷ்கரிணி -சரயூ நதி
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -குலசேகராழ்வார் -பெரியாழ்வார் -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

ஸ்ரீ ராமர் திரு வவதாரம் -அயோத்யா -அபராஜிதா -முக்தி தரும் க்ஷேத்ரம் –
ஸ்ரீ வைகுண்ட அம்சமான ஒரு சிறு பகுதியை பகவான் பிரமனுக்குக் கொடுக்க -அவன் ஸ்வாயம்புவ மனுவுக்குக் கொடுத்தார்
அதை சரயூ நதியின் தெற்குக் கரையில் எழுந்து அருள பண்ணினார் -சரஸ் யூ –பிரமனின் மனமே உருகி பெரிய நதியாக மாறியது –
ஸ்ரீ ராம ஜென்ம பூமி -கனகசரயு நதி கரையில் கோ தானம் பிரசித்தம்
ராம ஜென்ம பூமி -கனக பவன் -சீதா ராமர் அந்தப்புரம் -பாரத பவன் -குப்தார்காட் -லஷ்மண் காட் சேவிக்க வேண்டம்
பஜரேன்பாலி ஹனுமான் காவல் தெய்வம்
வால்மீகி பவன் -௨௪௦௦௦ ஸ்லோகங்கள் கல் வெட்டு -லவ குசர்
அம்மாஜீ மந்திர்
நந்தி கிராமம் -பரதன் இருந்த இடம்

——————————————————————————————-

97-திரு-நைமிசாரண்யம் –
மூலவர் -தேவராஜன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -புண்டரீக வல்லி
விமானம் -ஸ்ரீ ஹரி விமானம்
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம் -கோமுகி நதி
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -தபோவனம்
மங்களாசாசனம் -திரு மங்கையாழ்வார்

கோமதி நதி -மற்றும் சக்ர தீர்த்தத்தின் கரையில் -பெருமாள் காடு ரூபத்தில் காட்சி கொடுக்கிறார்
-நேமி -சக்கரத்தின் விட்டம் -அது சுற்றி வந்து இக்காட்டில் நின்று ரிஷிகளின் தவத்திற்குச் சிறந்த இடம்
எனத் தேர்ந்து எடுத்த படியால் நைமிசாரண்யம் ஆயிற்று –
ஸ்ரீ மத் பாகவதம் உபதேசிக்கப்பட்ட இடம் -ஸ்வயம் வ்யக்த க்ஷேத்ரம் –
ப்ரஹ்ம வனம் -ப்ரஹ்ம வ்ருக்ஷம் ஆஸீத் -இயற்கையே பெருமாள் -அனைத்துக்குள்ளும் வியாபித்து -சனாதன -மதம் –
தீர்க்க சத்ர யாகம் லோக க்ஷேமம் -நிமிச புல்லுக்கு காடு -தர்ப்பைகள் என்றுமாம் –
வியாசர் சுகர் நைமிசார்யர் -உபதேசித்த இடம் – சதை ரூபை -தபஸ் -ஸ்வயம்பூ மனு கல்யாணம்
ஹனுமான் பெரிய ரூபம் / வியாசர் சந்நிதி ஓலைச் சுவடி வேதங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் –

———————————————————————————————
98-திருப் பிரிதி-ஜோஷிமட்
மூலவர் -பரம புருஷன் / புஜங்க சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பரிமள வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -கோவர்த்தன விமானம்
தீர்த்தம் -இந்த்ர -கோவர்த்தன தீர்த்தம் -மானஸ சரோவரம் ஏரி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கையாழ்வார்

பத்ரீகாஸ்ரமத்திற்குச் செல்லும் வழியில் இருக்கும் திவ்ய தேசம்
-அமர்ந்த திருக் கோலத்தில் நரசிம்ஹப் பெருமாள் எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
திருமங்கை ஆழ்வார் திரு வாக்கில் முதலில் வந்த திவ்ய தேசம் இதுவே -இன்று ஜோஷிமட் என்று வழக்கத்தில் உள்ளது –
ஆழ்வார் திரு வாக்கில் பரம புருஷன் புஜங்க சயனம் -ஆழ்வார் அருளிச் செய்தது இன்று
திபெத் நாட்டில் இருக்கும் மானசரோவர் க்ஷேத்ரமாக இருக்கலாம் –
பல காலும் பெரியோர்கள் ஜோஷிமட் தான் திருப் பிரிதி என்கிறார்கள் –
கோவிந்தா கீதா கங்கா காயத்ரி –நான்கும் புனிதம் -பள்ளி கொள் பரமா -திருமங்கை ஆழ்வார் –
——————————————————————————

99-திரு கண்டம் என்னும் கடி நகர் -தேவ பிரயாகை –
மூலவர் -நீல மேகப் பெருமாள் -புருஷோத்தமன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -புண்டரீக வல்லித் தாயார்
விமானம் -மங்கள விமானம்
தீர்த்தம் -மங்கள தீர்த்தம் -கங்கை நதி
மங்களா சாசனம் -பெரியாழ்வார்

கடி நகர் -பரிமளம் மிக்கு உள்ள பிரதேசம் -கண்டம் -பகுதி -பூ மண்டத்தில் முக்கிய பகுதி ஹிமாசலம் –
அதில் முக்கிய திவ்ய க்ஷேத்ரம் -அழகா நந்தாவும் -பாகீரதியும் கலக்கிற படியால் இது பிரயாகை –
ஸ்ரீ ராமன் ப்ரம்மா ஹத்தி தோஷம் நீங்க இங்கே த்வம் புரிந்தார் -அவர் த்வம் செய்த பாறையை இன்றும் சேவிக்கலாம் –
ஸ்ரீ ராமபிரான் வில்லும் அம்பும் ஏந்தி சீதா லஷ்மண ஹனுமத் சமேதராய் எழுந்து அருளி உள்ளார் –
70 mile தேவ பிரயாக் -முதலில் -புருடோத்தமன் இருக்கை -பச்சை வர்ணம் பாகீரதி நதி -அலக்நந்தா சிகப்பு -கலப்பதை பார்க்கலாம் -வேகமாக ஓடி வரும்
உத்சவர் -ராமர் அமர்ந்த திண்ணையில் எழுந்து 10 நாள் உத்சவம்
கங்கையின் -திருமால் கழல் இணைப் கீழ் -குளித்து இருந்த கணக்கே பதிகம் பலன்
மந்தாகினி ருத்ர பிரயாக் —நந்த பிரயாக்
விஷ்ணு பிரயாக் மேலே
பிந்து சரஸ் -பளிங்கு பாறை –

————————————————————————————–

101-திருவதரி -ஸ்ரீ பத்ரிநாத்
மூலவர் -பத்ரீ நாராயணன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அம்ருத வல்லி
விமானம் -தப்பித்த காஞ்சனா விமானம்
தீர்த்தம் -தப்பித்த குண்டம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -பத்ரீ மரம் -இலந்தை மரம்
மங்களா சாசனம் -பெரியாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

பத்தரிக்கா -இலந்தை -இந்த மறைத்து அடியில் நான்கு திருக் கரங்களோடு பத்மாசனத்தில்
யோகத்தில் பத்ரீ நாராயணப் பெருமாள் எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
நர நாராயண பர்வதத்தில் திருமால் தானே சிஷ்யனான நரனாகவும் -ஆச்சர்யனான நாராயணனாகவும்
-அஷ்டாக்ஷர திரு மந்த்ரத்தை உபதேசித்த இடம் –
கயா ஸ்ரார்த்தம் இங்கு ப்ரஹ்ம கபாலத்தில் பிண்ட பிரதானம் செய்வது மரபு -இது ஸ்வயம் வ்யக்த க்ஷேத்ரம் –
பத்ரி -நர நாராயணன் -23210 அடி உயரம்
நீல கண்ட பர்வம் -ஐ ராவதம் குத்த -நர நாராயண மலையாக பிரிய –
நர நாராயணன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் -3 நாள் இருந்து சேவை /
தப்த குண்டம் -நாரத சிலா -ஆதி சங்கரர் தேடி எடுத்து பிரதிஷ்டை பத்ரி நாராயணனை என்பர்
நம்பூதிரிகள் நாரதர் உத்தவர் குபேரன் -கருடன் -நர நாராயணர் 7 பெரும் சேவை
-கருடன் தனி சந்நிதி வெளியில் –
ப்ரஹ்ம கபாலம் -தனி இடம் -கோயில் பிரசாதம் -௧௬ பிண்டம் 2 பிதாவுக்கு 14 மாதாவுக்கு -மந்த்ரம் சொல்லி க்ஷமை பிரார்த்தித்து

—————————————————————————————-

101-திரு-சாளக்கிராமம்
மூலவர் -ஸ்ரீ மூர்த்தி — வீற்று இருந்த திருக் கோலம் / வடக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ஸ்ரீ தேவி நாச்சியார்
விமானம் -ககன விமானம்
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம் -கண்டகி நதி
மங்களா சாசனம் -பெரியாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

முக்தி நாத் -நேபாள தேசம் -கண்டகி நதி பெருமாள் இடம் த்வம் புரிந்து அவர் தன் கர்ப்பத்தில் இருக்க பிரார்த்தித்தாள்-
-பகவான் நான் சாளக்ராம ரூபத்தில் உன் மடி யிலே இருப்பேன் என்று வரம் அளித்தார்
அன்னபூர்ணா -மற்றும் தவ்லகிரி மலைத் தொடர்க ளுக்கு நடுவில் உள்ள திருத்தலம் -இதுவும் ஸ்வயம் வியக்த க்ஷேத்ரம் –
போஹ்ரா ஜவம்சம் வழியாக -உலகில் ஆழமான பள்ளத்தாக்கு கண்டகி நதி ஓடும் -சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே –

—————————————————————————————————

102-திரு-வடமதுரை -மதுரா
மூலவர் –கோவர்த்த நேசன் -பால கிருஷ்ணன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ஸத்ய பாமா
விமானம் -கோவர்த்தன விமானம்
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம் -கோவர்த்தன தீர்த்தம் -யமுனா நதி
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -குலசேகர ஆழ்வார் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

முக்தி தரும் க்ஷேத்ரம் -மதுரா நாம நாகரீ புண்யா பாப ஹரே ஸூ பா -நினைத்தாலே அனைத்து பாபங்களும் விலகி விடும்
கண்ணனின் திரு அவதார ஸ்தலம் -நான்கு யுகங்களிலும் பகவத் சம்பந்தம் உண்டே
க்ருத யுகம் -வாம ஆஸ்ரமம் / த்ரேதா யுக -சத்ருக்நனால் ஆளப்பட்ட பூமி
த்வாபர யுகத்தில் கண்ணனின் அவதார ஸ்தலம் -யமுனைக் கரையில் உள்ளது
-பிருந்தாவனம் 10 கி மீ தொலைவிலும் -கோவர்த்தன கிரி 12 கி மீ தொலைவிலும் உள்ளன –
ஜென்ம கர்ம மே திவ்யம் -மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை
மது பிள்ளை லவணாசுரனை -செம்புகன் தன்னை -லவணன் தன்னை தம்பியால் வான் ஏற்றி –
விராஜா கானகம் பாடி உலவி உலவி -யமுனை -பாபம் சேராது -ராசா க்ரீடை -நாக தீர்த்தம் –கண்ணனை கூட்டிப் போன இடம்
அக்ரூர காட் / கேசாவ்ஜி மந்திர் / போத்ரா குண்டம் / விஸ்ராம் காட் -நிறைய -வனங்கள் –

———————————————————————————————————

103-திரு ஆய்ப்பாடி –கோகுலம்
மூலவர் -நவ மோஹன கிருஷ்ணன் / நின்ற திருக் கோலம் /கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் -ருக்மிணீ -சத்யபாமா தாயார்
விமானம் -ஹேம கூட விமானம்
தீர்த்தம் -யமுனா நதி
மங்களா சாசனம் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -திருமங்கையாழ்வார்

யமுனையின் மறு கரையில் இருக்கும் கோகுலம் -கண்ணன் 10 ஆண்டுகள் வளர்ந்த ஸ்தலம் –
-இங்கு ஒவ்வொரு அடி பொழியும் கண்ணன் தொடர்பு கொண்டது –
நந்தகிராமம் -கோவர்த்தனம் -பிருந்தாவனம் –ஆகிய அனைத்தும் கோகுலத்தில் அடங்கும் –

ப்ரஹ்மாண்ட காட் -மண் பிரசாதம் / உள் பந்தன் குரலையும் சேவிக்கலாம் / நந்தன் பவன் தொட்டில் நாமும் ஆட்டலாம் /
உருண்டு மண் சம்பந்தம் / ரமன் ரேடி/ கூசும் சரோவர் நாரதர் வனம் / மான்சீ கங்கா /
கோவிந்தன் -உதவ ஷீலா -ஜிஹ்வா ஷீலா / ரெங்கோஜி மந்திர் -/ காம்யவனம் ராஜஸ்தான் -/ சரண் பகடி/ லுகாலுக்க குண்டம் /கயா குண்டம் /

——————————————————————————

104-திருத் துவாரகை
மூலவர் -கல்யாண நாராயணன் -துவாரகா தீசன் -நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திருமுக மண்டலம் –
தாயார் -கல்யாண நாச்சியார்
விமானம் -ஹேம கூட விமானம்
மங்களா சாசனம் -திருமழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

மேற்கு கடல் கரை ஓரம் -மோக்ஷம் அடைய வழி -துவாரத்தை காட்டும் இடம் -முக்தி தரும் ஏழு க்ஷேத்ரங்களில் ஓன்று –
மதுரையார் மன்னன் -துவாரகா தீசன் -ஆசை யுடன் கொள்ளும் திரு நாமம் –
கோமதி நதி மேற்கு நோக்கி ஓடி கடலுக்குள் சங்கமிக்கும் இடம் -கோமதி துவாரகா –
ரைவதர் என்னும் ராஜா குஷங்களை-தர்ப்பங்களை -பரப்பி த்வம் செய்த படியால் இவ்விடம் குதஸ்தாலி -என்றும் அழைக்கப்படும்
இந்த ஷேத்ரத்தில் டாகூர் –கோமதி –பேட்–மூல –ஸ்ரீ நாத துவாரகா என்ற ஐந்து த்வாரகைகள் உள்ளன –

5 மைல் கோமதி அங்கேயே உருவாக்கி அங்கே கடலில் கலக்கும்
காங்க்ரோலி த்வாராக சேர்த்து ஆறாவது துவாரகை
போடானா ஸ்வாமி இங்கு உள்ள மூர்த்தியை டாகூர்த்வாரகையில் எழுந்து அருள
வஜ்ரநாபன் பிரதிஷ்டை செய்த மூர்த்தி இங்கு –
ருக்மிணி கோயில் தனி -ருக்மிணி பிராட்டி ஆராதித்த திரு மூர்த்தி இன்று இங்கே
த்ரி விக்ரமன் -தனி சந்நிதி -சனகாதிகளுக்கு -தனி சந்நிதி
56 படிக்கட்டுக்கள் 56 கோடி யாதவர்கள்
சார் தாம் -நான்கு
7 நிலைகள்
52 -கஜம் கொடி மாற்றும் உத்சவம்
பேட் துவாரகா பிராட்டிமார்க்கு தனி சந்நிதி -குசேலர் சந்தித்த இடம் -12 மைல் தூரம் படகில் போக வேண்டும்
ராணா சோடராய் யுத்த பூமியில் இருந்து ஓடியவன் தாகூர் துவாரகை –
முசுகுந்தன் –காலயவனன்–சாம்பலானவன் –
ஸ்ரீ நாத -துவாரகா – மீரா பிரதிஷ்டை -ராஜஸ்தான் -உதய்பூர் வடக்கே

———————————————————————————————-

105-சிங்க வேள் குன்றம் -அஹோபிலம்
மூலவர் -ப்ரஹ்லாத வரதன் -லஷ்மி நரசிம்மன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -காபில நரஸிம்ஹர்
தாயார் -அம்ருத வல்லி -செஞ்சு வல்லி
விமானம் -குகை விமானம்
தீர்த்தம் -பாப விநாசினி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

நவ நரசிம்ஹ க்ஷேத்ரம் –ஆஹா பலம் -என்று பகவானின் பலத்தையும் -அஹோ பிலம் -என்று மலையின் திடத் தன்மையையும் –
கருடன் பிரார்த்திக்க நரசிம்ஹப் பெருமாள் ஹிரண்ய கசிபுவை அழித்த தோற்றத்துடன் உக்ர ஸ்தம்பம் என்ற இடத்தில் சேவை
இவ்விடத்தில் தான் தூணைப் பிளந்து கொண்டு நரசிம்ஹப் பெருமாள் தோன்றினார் -மாலோலனாய்ப் பெருமாள் எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
மேல் இருந்து ஸேவித்தாள் கருட வடிவில் திருமலையை சேவிக்கலாம் -கருடனை தார்ஷ்யன் -என்று சொல்லுவார் -ஆகவே இது தாரஷ்யாத்ரி –
அஹோபில — வராஹ –பாவனா –கராஞ்ச –சத்ரவட –பார்கவ –ஜ்வாலா –மாலோல –யோகானந்த -நரசிம்ஹர்கள் சேவை சாதிக்கிறார்கள் –
ஜ்வாலா பாவனா நரஸிம்ஹர் மேலே சேவிக்க கொஞ்சம் சிரமம் -அஹோபில ஜீயர் நன்றாக சேவிக்க ஏற்பாடு –
அள்ளி மாதர் புல்க நின்ற –சிங்க வே ழ் குன்றம்

————————————————————————————-

106-திருவேங்கடம்
மூலவர் -திருவேங்கடமுடையான் -ஸ்ரீ நிவாஸன் -நின்ற திருக் கோலம் –கிழக்கே திரு முகமண்டலம்
தாயார் -அலர் மேல் மங்கை -பத்மாவதித் தாயார்
விமானம் –ஆனந்த நிலய விமானம்
தீர்த்தம் -நித்ய புஷ்கரிணி -ஸ்வாமி புஷ்கரிணி -கோனேரி தீர்த்தம் –பாப விநாசினி –ஆகாச கங்கை –
மங்களா சாசனம் -பொய்கையாழ்வார் –பூதத்தார் –பேயார் –திரு மழிசையாழ்வார் –நம்மாழ்வார் –குலசேகராழ்வார்
–பெரியாழ்வார் –ஆண்டாள் –திருப் பாண் ஆழ்வார் –திரு மங்கை ஆழ்வார்

வராஹப் பெருமாள் ஹிரண்யாக்ஷனை முடித்து இங்கு ஒய்வு எடுத்த படியால் -இது ஆதி வராஹ க்ஷேத்ரம் –
ப்ருகு முனிவர் பெருமானைத் திரு மார்பில் உதைக்க லஷ்மி கோபப்பட்டு கோல்ஹா பூரில் த்வம் செய்யச் சென்றாள்-
திருமால் லஷ்மியை அடைய இங்கு வந்து த்வம் புரிந்தார் –
ஸ்வயம் வியக்த க்ஷேத்ரம் –
வ்ருஷாத்ரி –முதல் யுகம் /அஞ்சனாத்ரி / சேஷாத்ரி –வாயு -ஆதி சேஷன் / க்ரீடாத்ரி -விளையாட்டு
-நாராயணாத்ரி -கருடாத்ரி -/ வேங்கடாத்ரி -கலி யுகம்
ஆகாச ராஜன் சகோதரர் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி
தாரிணி தேவி -ஆகாச ராஜன் மனைவி -பெயர் –
வகுள மாலிகை – இன்றும் மடப்பள்ளி நாச்சியார்
சுகாச்சார்யார் -திருச் சுகவனூர் –
10 புராணங்களில் ஸ்ரீ நிவாஸன் மஹாத்ம்யம் உண்டே

————————————————————————————–

107-திருப் பாற் கடல்
மூலவர் -ஷீராப்தி நாதன் -ஆதி சேஷ சயனம் –தெற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கடல் மகள் நாச்சியார் -ஸ்ரீ பூமா தேவி
விமானம் -அஷ்டாங்க விமானம்
தீர்த்தம் -அம்ருத தீர்த்தம் -திருப் பாற் கடல்
மங்களா சாசனம் -பொய்கையார் -பூதத்தார் -பேயார் -திரு மழிசையாழ்வார் -நம்மாழ்வார் -குலசேகராழ்வார்
-பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -தொண்டர் அடிப் பொடிகள் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் இறங்கி வந்து வா ஸூ தேவ சங்கர்ஷண -ப்ரத்யும்ன – அநிருத்தர்கள் -நான்காக வ்யூஹித்து
ஆதி சேஷ பர்யங்கத்தில் சயனம் –சங்கர்ஷணன் சம்ஹாரத்தையும் ப்ரத்யும்னன் ஸ்ருஷ்ட்டியையும் -அநிருத்தன் -ரக்ஷணத்தையும் –
கேசவாதி பன்னிரு திரு நாமங்களை இந்த நால்வருக்கும் –
கூப்பீடு கேட்க்கும் இடம் -விபவங்கள்- இங்கே இருந்து தான் நடக்கும்

————————————————————————————

-திரு நாராயண புரம்- மேல்கோட்டை
ராம பிரியன் உத்சவர்
திரு நாராயண பெருமாள் -மூலவர் -செல்வ நாராயணன்
குசன் -கனக மாலிகா -யாதவாத்ரி
யாதவாத்ரி ராமனாலும் -கண்ணானாலும் ஆராதனம்
ஸ்ரீ சைல தீபம்
மேலே ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர் சேவை

—————————————————————————————–

108-பரமபதம் -திரு நாடு
மூலவர் -பரமபத நாதன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -தெற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பெரிய பிராட்டியார்
தீர்த்தம் -ஜரம்மத புஷ்கரிணி -விராஜா நதி
மங்களா சாசனம் -பொய்கையார் -பேயார் -திருமழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் -குலசேகராழ்வார்
பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -திருப் பாண் ஆழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

ஸ்ரீ வைகுண்டம் –நித்ய விபூதி –பரமாகாசம் -பரம வ்யோமம் -தெளி விசும்பு திரு நாடு -நலமந்தம் இல்லாத நாடு
விராஜா நதி நித்ய விபூதிக்கும் லீலா விபூதிக்கு நடுவில்
ஞானம்பக்தி குறை இல்லாமல் -கர்மம் தீண்டாமல் -ஆனந்தமே மிக்கு இருக்கும்
ஸ்வரூப விகாசம் அடைந்த ஆத்மாக்கள் ஸ்ரீ யபதியை அனுபவித்து -அபஹத பாப்மாதி குணங்களில் சாம்யம்
நசப்புனராவர்த்ததே-திக்குகள் இல்லாத தேசம் -வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியே –

——————————————————————————————————

பரத அக்ரூர மாருதியை ஆலிங்கனம் செய்த திருமார்பால் ஆலிங்கனம் செய்யப் பட்டு திரு மடியில்
-அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத–அம்ருத சாகர ஆனந்த சாகரத்தில் ஆழ்வோம்
இருப்பிடம் வைகுந்தம் வேங்கடம் –பூத புரீசன் -ஆதி கேசவ பெருமாள் -குடி கொண்ட கோயில் -ஸ்வாமி சேவிக்க அனைவரையும் சேவிப்போமே –
நல் தாதை தம் புதல்வன் -சொத்து நமக்காக சரணாகதி –
மணவாள மா முனி ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் வாழி –செய்ய மறை தன்னுடனே சேர்ந்து
ஆச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம்
நித்ய ஸ்ரீ நித்ய மங்களம்-

—————————————————————————————–

ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
பூர்வாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

திவ்ய தேச அனுபவம் –நடு நாடு -/ தொண்டை நாடு / மலை நாட்டு -ஸ்தல மாஹாத்ம்ய விளக்கம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

November 19, 2016

41-திருவஹீந்திர புரம்
மூலவர் -தெய்வ நாயகன் / தேவ நாதன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -வைகுண்ட வல்லி -ஹேமாம் புஜ வல்லி
விமானம் -சுத்த சத்வ விமானம்
தீர்த்தம் -சேஷ தீர்த்தம் -கருட நதி –
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -3-1-

அஹி-பாம்பு -ஆதி சேஷனால் ஏற்படுத்தப் பட்ட க்ஷேத்ரம் -தாஸ சத்யன் -அடியார்க்கு மெய்யன்
ஓவ்ஷாத்ரி திருமலை -ஹயக்ரீவ பெருமாள் –
ஆதிசேஷன் பெரிய திருவடி -போட்டி -ஆதி சேஷன் வாளால் ஓங்கி அடித்து பாதாள கங்கை -சேஷ தீர்த்தம் –
பெரிய திருவடி விராஜா தீர்த்தம் -அதுவே கருட நதியாக ப்ரவஹிக்கிறது -மருவி கடில நதி -யானது
திரிசூலம் வீச -சக்கரத்தாழ்வார் மேலே பட -மூவராகிய காட்சி ருத்ரனுக்கு காட்சி –
ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு பிரத்யக்ஷம் -பரிமுகத்தால் —தபஸால் பெரிய திருவடி -அருள -கருட பஞ்சாசத்-
ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம் -74 படிக்கட்டுகள் 74 சிம்ஹாசனபதிகள் நினைவூட்ட –
அச்சுயத சதகம் –

———————————————————————————-

42-திருக் கோவலூர்
மூலவர் -தேஹளீசன் -த்ரி விக்ரமன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -ஆயன்
தாயார் -பூங்கோவல் நாச்சியார் புஷ்ப வல்லித் தாயார்
விமானம் -ஸ்ரீ கர விமானம்
தீர்த்தம் -தக்ஷிண பிநாகினி–தென் பெண்ணை ஆறு –கிருஷ்ண -சக்ர தீர்த்தங்கள்
மங்களா சாசனம் -பொய்கையை ஆழ்வார் -பூதத்தாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

மிருகண்டு மகரிஷிக்கு -த்ரிவிக்ரமனாக சேவை -அவர் ஆஸ்ரம இடை கழியே கர்ப்ப க்ருஹமானது
வலது திருப் பாதம் தூக்கி -இடது திருப்பாதம் கீழே ஊன்றி சேவை
வலது திருக்கையில் திருச் சங்கும் இடது திருக்கையில் திருச் சக்கரம் -சேவை
விஷ்ணு தூக்கை சேவையும் உண்டே பிரகாரத்தில்
முதல் ஆழ்வார்கள் நெருக்கு உகந்த பெருமாள் -கரும்பு சாறு போலே மூன்று திருவந்தாதிகள்-நீங்கரும்பு கோவலன்
பஞ்ச கிருஷ்ண க்ஷேத்ரம் -இன்றும் முதல் சன்னதி -கண்ணனுக்கு வூராக -உலகமான- தீண்டிய இரண்டு அவதாரங்கள்
சங்கு சக்கரம் மாறி -திருவடிகளும் மாறி இங்கே சேவை –
வர்ண கலாபத்துடன் சேவை

———————————————————————————————-

43-திருக் கச்சி -அத்திகிரி –
மூலவர் – பேர் அருளாளன் -தேவாதி ராஜன் -தேவைப் பெருமாள் -நின்ற திருக் கோலம் / மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பெரும் தேவித் தாயார் -மஹா தேவி -தேவ தேவிகா
விமானம் -புண்ய கோடி விமானம் –
தீர்த்தம் -அநந்த சரஸ் -சேஷ தீர்த்தம் –
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -பேயாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

பெருமாள் கோயில் ஸத்ய வரத க்ஷேத்ரம் –
க்ருத யுகத்தில் பிரம்மதேவனாலும் –த்ரேதா யுகத்தில் கஜேந்த்ரனாலும் -த்வாபர யுகத்தில் ப்ருஹஸ்பதியாலும்
-கலி யுகத்தில் அனந்தநாளும் ஆராதிக்கப் பட்டார்
அஸ்வமேத யாகம் -வேள்வியில் பட்ட வடுக்கள் உடன் திரு முக மண்டலா சேவை –
புண்ய கோடி விமானத்துடன் ஹவிர் பாகம் பெற்றுக் கொள்ள எழுந்து அருளினார்
இங்கு செய்யும் புண்ய கார்ய பலங்கள் ஒரு கொடு மடங்காகப் பலன் தரும் –

முதல் ஆழ்வார்கள் திருமழிசை ஆழ்வார்கள் -நால்வரும் -ராமானுஜர் தொடக்கமான பல ஆச்சார்யர்கள் /15 காஞ்சியிலே /
தியாக ராஜன் -உழைத்து -பலம் அரங்கன் அனுபவிக்க –
9 ஷேத்ரங்கள் பெரிய காஞ்சி / 6 சின்ன காஞ்சி
நகரேஷூ காக்கி –நீண்ட திரு வீதிகள்-
வையம் பிரசித்த வைகாசி கருட சேவை -தினமே 7 மைல் புறப்பாடு –
அத் திகிரி –காண் தகு தோள் அண்ணல் –அத்தி கிரி வேல மலை -குடை கொடை சேவை அழகு பிரசித்தம் இங்கு
ஸ்ரீ நிதிம் ஸ்ரீம் அபார அர்த்தினாம்
புஷ்கரம்-நீர் நைமிசாரண்யம் வன ரூபம் பிரமன் -முதலில் போக -இங்கு சாவித்ரி தேவி வைத்து யாகம் பண்ண
இருள் -தீப பிரகாசர் தூப்புல் திருத் தன் கா —
பூதம் ஏவ -அஷ்ட புஜ / யானைகள் ஓட்ட வேளுக்கை ஆளரி / வேகவதி ஆறாக தானே வர -தடுக்க
வெஃகா சேது -திரு வெஃகா -பள்ளி கொண்டு தடுக்க –
இறுதியில் சித்திரம் ஹஸ்தம் தேவ பெருமாள்
இரட்டைப் புறப்பாடு பிரசித்தம்
அத்தி வரதர் -40 வருஷம் -புஷ்கரிணியில் இருந்து -இவரே மூல மூர்த்தியாக முன்னால் இருந்தாராம் –
ஆ முதல்வன் -சம்ப்ரதாயம் -திரு மங்கை ஆழ்வாருக்கு வேகவதி மண்ணையே பொன்னாக அளந்து /
வேடன் வேடுவிச்சி -சாலைக் கிணறு -தீர்த்த கைங்கர்யம் –
கஜேந்திர தாசர் திருக் கச்சி நம்பி ஆலவட்டம் கைங்கர்யம் -மாசி மிருக சீர்ஷம் -ஆறு வார்த்தை –
கூரத் ஆழ்வான் -வராத ராஜ ஸ்த்வம் -கண் பார்வை -பெருமாளையும் ராமாநுஜரையும் மட்டும் பார்க்க –

————————————————————————-

44-அட்ட புயகரம் -அஷ்ட புஜம்
மூலவர் -ஆதி கேசவப் பெருமாள் -கஜேந்திர வரதன் -நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அலர்மேல் மங்கை — பத்மாசினி
விமானம் -ககநாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -கஜேந்திர புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -பேயாழ்வார் -திரு மங்கை யாழ்வார் -வாய் திறந்து ஓன்று பணித்தது உண்டு

ஆதி கேசவ பெருமாள் முதலில் இருந்தார் -மகா சந்தன் -தபஸ் -செய்ய இந்திரன் கலைக்க ஆண்யானை பெண் யானை ஏவி விட
இவரும் பெண் உருக் கொண்டு–புலன்கள் ஏவ அலைய மிருகண்டு மகரிஷி மூலம் நல்ல வழி திரும்பி
14000 புஷபங்கள் கொண்டு அர்ச்சித்து –
பிரமன் வேள்வியைத்தடுக்க -சரஸ்வதி யானைகளை ஏவ –
-பெருமாள்-வலது திருக்கையில் -சக்கரம் -கத்தி -அம்பு-தாமரை மலர்
– இடது திருக் கையில் -சங்கு- வில் -கேடயம்- கதை -7 திவ்வியாயுதங்களால் விரோதிகளை போக்கி இஷ்ட பிராப்திக்கு தாமரை
இங்கு மட்டுமே பரமபத வாசல் உண்டு -கோயில் வாசலும் -வைகுண்ட வாசலும் ஒரே நேர் கோட்டில்-
சித்திரை ரோஹிணி -திரு வவதாரம் —
பரமசிவன் செய்யும் யாகத்தை சரபம் தடுக்க -அதுவும் பகவானைக் கண்டு பயந்து சரண் அடைந்ததாக ஐதீகம்

—————————————————————————–

45-திருத் தண்கா
மூலவர் -தீப பிரகாசர் -விளக்கொளிப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் -மரகதவல்லி
விமானம் -ஸ்ரீ கர விமானம்
தீர்த்தம் -சரஸ்வதி தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

சரஸ்வதி பிரமனின் வேள்வியைத் தடுக்க உலகை இருளால் மூழ்கடிக்க -பகவான் தானே ஒளியாக இருந்து ரக்ஷித்து அருளினார்
உலகுக்கு பிரகாசமாக -போற்றப்படுகிறார் –
தூய்மையான தர்ப்பம் வளர்வதால் தூப்புல் -திரு தேசிகன் அவதார ஸ்தலம் -ஓலைச்சுவடி -உடன் தேசிகன் சேவை
-விளக்கொளியை -மடக்கிளியை கை கூப்பி வணங்கினாளே
சித்திரை ரேவதி திருவவதாரம் –குளிர்ந்த இடம் -அஞ்ஞானம் போக்கி அருளுவார்

——————————————————————————————–

46 – திரு வேளுக்கை
மூலவர் -வேளுக்கை ஆளரி -முகுந்த நாயகன் -நரசிங்கப் பெருமாள் / அமர்ந்த திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் –வேளுக்கை வல்லி -அம்ருத வல்லி
விமானம் -கனக விமானம் –
தீர்த்தம் –ஹேம சரஸ் தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -பேயாழ்வார் –திருமங்கை யாழ்வார் –

ஹிரண்ய கசிபுவை வாதம் செய்த பின்பு அமைதியான இடம் தேடி ஐந்தே வந்தார்
பிருகு மகரிஷி தபஸ் செய்து அவர்க்கு பிரத்யக்ஷம்
வேளுக்கை ஆளரி -பிரசித்தமான திரு நாமம்
தொண்டை நாட்டில் இங்கும்-திரு நீரகம் -திருப்பாடகம் – மட்டுமே கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
வேள்-அரசன் -நரசிம்ஹ ராஜா -இருக்கும் ஆசைப்படும் தேசம் –
சித்திரை ஸ்வாமி திருவவதாரம் -காமாஷிகா அஷ்டகம் தேசிகன் -அருளிச் செய்தார் –
பிள்ளைப் பெருமாள் ஐ யங்கார் –உனக்கு உரியனான மைந்தன் உய்ந்தான் –உன் தாளுக்கு ஆகாதவர் -தானவர் கோன் கேட்டான் –

———————————————————————————————–

47 – திரு நீரகம் –
மூலவர் -நீர் வண்ணன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -நில மங்கை வல்லி
விமானம் -ஜெகதீஸ்வர விமானம்
தீர்த்தம் -அக்ரூர தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

உலகு அளந்த பெருமாள் சந்நிதிக்குள் இருக்கும் சந்நிதி -இங்கு நீர்மை எளிமையைக் காட்டுகிறார் –
நீரிடை மீனாக திருவாவதரித்து -பிரளய காலத்தில் ஆலிலை கண்ணனாக துயின்றவனையே
நீரகத்தான் என்று மங்களா சாசனம் செய்துள்ளார் –
நீரகத்தாய் —கார் வானத்து உள்ளாய் கள்வா -உலகம் ஏத்தும் காரகத்தாய் –கள்வா –திரு நெடும் தாண்டகம் –
திரு விக்ரமன் குணங்களை -வெளிப்படுத்தும் பெருமாள் பிரகாரங்களில் -நீர்மை –தாயகம் -நீராக உருகி –
நாராயணன் -தண்ணீரை இருப்பிடம் ஆபோ நாராயண —

—————————————————————————————–

48 -திருப் பாடகம்
மூலவர் -பாண்டவ தூதர் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -ருக்மிணி -ஸத்ய பாமா
விமானம் -பத்ர விமானம்
தீர்த்தம் -மத்ஸ்ய தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -பேயாழ்வார் –திருமழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் -திரு மங்கை யாழ்வார் –

பாண்டவ தூதர் சந்நிதி -பிரசித்தம் -27 அடி உயரத்தில் வீற்று இருந்த திருக் கோலம் –
ஜனமேஜய மஹா ராஜாவுக்கு வைசம்பாயனர் -மஹா பாரதம் கதை யில் விஸ்வரூபம் -கேட்ட பின்பு அப்படியே
தரிசிக்க வேண்டும் என்று ராஜா ஆசைப்பட ரிஷி யாகம் செய்யக் கூறினார்
மஹா ராஜாவும் இந்த ஷேத்ரத்தில் அஸ்வமேத யாகம் செய்ய கண்ணன் இப்பொழுது எழுந்து அருளி இருக்கும் விதத்தில் தர்சனம் கொடுத்தார் –
அருளாலே பெருமாள் எம்பெருமானார் -பிரதிஷ்டை இங்கு –
பாடு அகம் -பெரிய இடம் -சகா தேவன் –உன்னை சிறை வைத்தால் சண்டை நடக்காதே –அடியேற்குத் தெரியும் ஓ ஆதி மூர்த்தி –

—————————————————————————————————–

49-திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம்
மூலவர் -நிலாத் திங்கள் துண்டத்தான் -சந்த்ர சூடப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -நிலாத் திங்கள் துண்டத் தாயார் / நேர் ஒருவர் இல்லா வல்லி –
விமானம் -புருஷ ஸூ க்த விமானம்
தீர்த்தம் -சந்த்ர தீர்த்தம்
மங்களாசாசனம் -திரு மங்கை யாழ்வார் –

பார்வதி தேவி ஒரு மா மரத்தின் கீழ் பரமசிவனை அடையத் த்வம் செய்து கொண்டு இருக்க சிவன் அவளை
சோதிக்க எண்ணி மா மரத்தை எரிக்கிறார் -பார்வதி தேவி பகவானைப் பிரார்த்திக்க பகவான் நிலவின் ஒளி போன்ற
அம்ருத கிரணங்கள் கொண்டு மா மரத்தைத் தழைக்கச் செய்தார் –
ஆதலால் நிலாத் திண் கல் துண்டத்தான் -என்று பெயர் பெற்றார் -தாப த்ரயம் தீர்க்கும் பெருமாள் –
ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்குள் உள்ளே / திங்கள் நிலா –சந்திரன் –பூர்ண சந்திரன் / துண்டம் -சின்ன இடத்தில் சேவை –

————————————————————————————————–

50-திரு ஊரகம்
மூலவர் -ஊரகத்தான்-உலகு அளந்த பெருமாள் -நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அமுத வல்லி நாச்சியார் –
விமானம் -சார ஸ்ரீ கர விமானம்
தீர்த்தம் -சேஷ தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -பேயாழ்வார் -திரு மழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -காமரு கச்சி ஊரகத்தாய் –

மஹா பலி த்ரி விக்ரம அவதாரம் செய்த பொழுது திருவடியின் கீழ் இருந்ததால் அந்த திருக் கோலத்தை சேவிக்க முடிய வில்லை –
அவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு இணங்க சத்யவ்ரத க்ஷேத்ரம் இங்கே காட்டி அருளினான் –
பெரிய திரு உருவத்தை நிமிர்ந்து சேவிக்க முடியாததால் மஹா பலிக்காக ஆதி சேஷனாயத் திருக் கோலம்
கொண்டு சேவை சாதித்து அருளுகிறார் -உரகம்- சேஷன் –பாயாசம் அமுது செய்து -இடர் பாடுகள் நீங்கும் –

—————————————————————————————————–

51-திரு வெஃகா –
மூலவர் -சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் / யதோத்த காரி / புஜங்க சயனம் / மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கோமள வல்லி
விமானம் -வேத சார விமானம்
தீர்த்தம் -பொய்கை புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -பொய்கை ஆழ்வார் – பேயாழ்வார் -திரு மழிசை ஆழ்வார் -நம்மாழ்வார் – திரு மங்கை ஆழ்வார் –

பொய்கை ஆழ்வார் திருவவதார ஸ்தலம் –பிரமனின் யாகத்தை தடுக்க சரஸ்வதி தேவி வேகவதி ஆறாக வேகமாக ஓடி வர
பகவான் ஆற்றின் குறுக்கே அணையாக சயனித்து யக்ஞ வாடிக்கையைக் காப்பாற்றினார் –
இங்கு மட்டுமே திருக் காஞ்சியில் சயன திருக் கோலம் -பிரமன் சொன்ன வண்ணம் செய்ததால் இப்பெயர் பெற்றார் –
பின்பு திரு மழிசை ஆழ்வார் சொன்ன வண்ணம் செய்து அப்பெயர் நிலை நிறுத்தப் பட்டது -மாறிய சயனம் -திருவடி -திரு முடி -ஓரிருக்கை —
கனி கண்ணன் -செந்நாப் புலவன் -பைந்நாகப்பாய் சுருட்டி -ஓர் இரவு இருக்கை —
வேகா சேது ஸ்தோத்ரம் -தேசிகன்–திரு வெஃகா –வேகவதிக்கு அணை-
சித்திரை புனர்வசு நக்ஷத்ரம் –
—————————————————————————–

52-திருக் காரகம்

மூலவர் – கருணாகர பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / தெற்கே திருமுக மண்டலம் –
தாயார் -ரமாமணி நாச்சியார் / பத்மா மணி நாச்சியார்
விமானம் -வாமன விமானம்
தீர்த்தம் -அக்ராய தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை யாழ்வார்

கார்ஹ ரிஷிக்குப் பெருமாள் அருளிய படியால் திருக் காரகம் -என்று பெயர் –
இன்னார் இணையார் பாராமல் கருணை பொழிபவன் -மேகங்கள் மேடு பள்ளம் பார்க்காமல் மழை பொழிவது போல் –

——————————————————————————

53-திருக் கார் வானம்
மூலவர் -கள்வர் -கார் வானப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கமல வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -புஷ்கல விமானம்
தீர்த்தம் -கௌரி தடாகம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

தண்ணீர் தங்கும் இடம் -மேகம் தங்கும் இடம் -மேகம் மழை பொழிந்தால் வெளுத்து விடும் –
பகவான் எத்தனை கருணை பொலிந்த பின்பும் வெளுக்காமல் கறுப்பாகவே நிலைத்து இருப்பர் –
தண்ணீர் -தண்ணீர் தங்கும் மேகம் -மேகம் தங்கும் வானம் -திரு விக்ரமன் ஸ்வ பாவம் -மூன்றும் சேவிக்கலாம்
கார் வானத்துளாய் கள்வா -பாசுரம் –

——————————————————————————————

54-திருக் கள்வனூர்
மூலவர் -ஆதி வராஹப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / மேற்கே திருமுக மண்டலம் –
தாயார் -அஞ்சிலை வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -வாமன விமானம்
தீர்த்தம் – நித்ய புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

தசரதர் புத்திர பாக்யம் வேண்டி யாகம் நடத்தும் முன்பு இப்பெருமாளை வணங்கிச் சென்றார் –
தனது ராம அவதாரத்துக்கு தன்னிடமே வந்து தசரதரை வெண்டைச் செய்த பெருமாள் இவர்
பார்வதி தேவியும் மகா லஷ்மித் தாயாரும் உரையாடிக் கொண்டு இருப்பதை பெருமாள் ஒளிந்து இருந்து
கேட்ட படியால் பார்வதி அவரைக் கள்வா -என்று அழைத்தார் –
அவளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பகவான் நின்றான் இருந்தான் கி
பண்டே உன் தொண்டாம் பழ உயிரை என்னது -சோரேண ஆத்ம அபஹாரம்-கச்சி கள்வா என்று ஓதுவது என் கொண்டு

——————————————————————————-

55-பவள வண்ணம்
மூலவர் -பவள வண்ணர் -ப்ரவாளேஸர் / நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பவள வல்லித் தாயார்
விமானம் -ப்ரவாள விமானம்
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

பெருமாள் இங்கு ப்ரவாள வர்ணம் -சிகப்பு -வர்ணத்தில் எழுந்து அருளி இருக்கிறார்
நான்கு யுகங்களில் -க்ருத யுகம் -வெள்ளை /த்ரேதா யுகம் -சிகப்பு -த்வாபர யுகம் -மாந்தளிர் பச்சை வர்ணம் /
கலி யுகம் -தனக்கே உரித்தான கரு நீல வர்ணம் -இப்படி நான்கு வர்ணங்களில் காட்சி அளிக்கிறார்
ப்ருகு முனிவருக்கும் அஸ்வினி தேவர்களுக்கும் ப்ரத்யக்ஷம் –
வைகாசி 5 திருநாள் -தேவராஜன் எழுந்து அருளுகிறார்
ஸ்ரீ யந்த்ரம் -பீடம் -தாயார் உத்சவர் எழுந்து அருளி
பவள வண்ணா எங்குற்றாய் –இங்கனே உழி தருகின்றேன்
இந்த சந்நிதிக்கு எதிரே பச்சை வண்ணர் சந்நிதி பிரசித்தம் –

——————————————————————————————

56- பரமேஸ்வர விண்ணகரம் –
மூலவர் -பரம பாத நாதன் -வைகுண்ட நாதன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -மேற்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் -வைகுண்ட வல்லி
விமானம் -முகுந்த விமானம்
தீர்த்தம் -ஜரம்மத தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை யாழ்வார்

பரத்வாஜர் முனிவருக்கும் ஒரு கந்தர்வப் பெண்ணுக்கும் குழந்தை பிறக்க -அங்கேயே விட்டுச் சென்றனர்
பகவானும் மஹா லஷ்மியும் வேடர்கள் போலே வேடம் இட்டு குழந்தையை வளர்த்தனர்
அவனே பரமேஸ்வர பல்லவ அரசன் ஆனான்
மூன்று அடுக்கு சந்நிதியையோ நிர்மாணித்தான் -கீழே அமர்ந்த திருக் கோலம்
/நடுவில் கிடந்த திருக் கோலம் / மேல் தலத்தில் நின்ற திருக் கோலம் சேவை –
தொல் பொருள் ஆராய்ச்சி பராமரிக்கும் திரு கோயில் -நிறைய அழகிய சிற்பங்கள் உண்டு –
இருந்து ஆய கலைகள் உபதேசித்து -நின்று ஆசீர்வதித்து -ஆராதிக்க கிடந்தது சேவை –
வைகுண்ட பெருமாள் -கீழே வீற்று இருந்து / வரம் தரும் மா மணி வண்ணன் உத்சவர்
யுவான் சுவான் இங்கே வந்த குறிப்புகளும் சிற்பங்கள்

—————————————————————————————-

57-திருப் புட் குழி
மூலவர் -விஜய ராகவப் பெருமாள் / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -மரகத வல்லி
விமானம் – விஜய கோடி விமானம்
தீர்த்தம் -ஜடாயு தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

ஜடாயு மஹா ராஜருக்கு ஈமச்ச சடங்குகளை செய்து அருளிய திருத் தலம் -புள் -பறவை –
அவருக்காக குழி தோன்றிச் சடங்கு செய்த இடம் –
வெப்பம் தாங்காமல் பிராட்டி பின்னே சேவை -ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி மாறி – சேவை-
க்ருத்ர புஷ்கரிணி நீராடி வயிற்றில் பச்சை பயிறு –காலையில்- முளைக்க வைக்கும் தாயார் குழந்தை பேறு அளிப்பார் –
குதிரை வாகனம் -கீல் குதிரை -பிரசித்தம் –
பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் திருவவதார ஸ்தலம்
யாதவ பிரகாசர் இடம் ராமானுஜர் பயின்ற தேசம்

——————————————————————————-

58-திரு நின்றவூர்
மூலவர் -பக்த வத்சலப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -பத்தராவிப் பெருமாள்
தாயார் -என்னைப் பெற்றத் தாயார் / ஸூதா வல்லி –
விமானம் -உத்பல விமானம்
தீர்த்தம் -வருண புஷ்கரிணி தீர்த்தம் –
மங்களா சாசனம் -திரு மழிசை ஆழ்வார்
திருக் கடல் மல்லை –நின்ற வூர் நித்திலத் தொத்தினை –கண்டது நான் கடல் மல்லை தல சயனத்தே
நின்றவூர் நின்ற நித்திலத்தொத்தினை –திருக்கண்ண மங்கையில் கண்டு கொண்டேனே –தொத்து -சொத்து
இரண்டு இடத்திலும் சென்று பெற்ற பாசுரங்கள் –

திருவாகிய மஹா லஷ்மி தனி சிறப்புடன் தங்கிய வூர் –
சமுத்திர ராஜன் இடம் சீற்றம் கொண்ட மஹா லஷ்மி அங்கு இருந்து இந்த ஷேத்ரத்தில் தங்கி விட்டாள்
பிரமானால் தூண்டப்பட்ட சமுத்திர ராஜன் இங்கு வந்துத் தாயாரை -என்னைப் பெற்ற தாயே -என்று
மனம் உருகி வேண்ட தாயாரும் மனம் கனிந்து இங்கேயே தங்கி அருள் புரிகிறார் –
திருமலை திருப்பதி பெரிய ஜீயர் அதீனம் -இந்த திவ்ய தேசம் —
வருணன் சமுத்திர ராஜன் இருவருக்கும் பிரத்யக்ஷம் –

———————————————————————————————

59-திரு எவ்வுள் –
மூலவர் -வைத்ய வீர ராகவன் – புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -வீர ராகவன்
தாயார் -கனக வல்லித் தாயார் -வசுமதி
விமானம் -விஜய கோடி விமானம் -புண்யா ஆவரத்தக விமானம்
தீர்த்தம் -ஹ்ருத்தாப நாசினி தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மழிசை ஆழ்வார் –திரு மங்கை ஆழ்வார்

வீஷாரண்ய க்ஷேத்ரம் -சாலி ஹோத்ர முனிவர் -சாலி எனப்படும் நெல் மணிகளால் புத்திர பெயர் வேண்டி யஜ்ஜம்-செய்தார் –
அவர் இவ்வூரில் பர்ண சாலை அமைத்து அதிதி ஸத்காரம் செய்து வந்தார் –
பெருமாளே இங்கு வந்து இவரிடம் உண்டு -நான் ஒய்வு எடுப்பதற்கு எவ்வுள் என்று கேட்டு அவ்விடத்திலேயே சயனித்துக் கொண்டார் –
திரு எவ்வுள் -பெயர் மருவி திரு வள்ளூர்-ஆக அழைக்கப் படுகிறது –
தை அம்மாவாசை -பிரசித்தம் / மது கைடபர்களை அழித்த வீரம் -வீர ராகவன் –
புஷ்கரிணி வெல்லம் கரைத்து -நோய்கள் தீரும் -கிங்க்ருஹேச ஸ்தோத்ரம் தேசிகன் -தர்ம சேனா புரம் அருகில் –அரசன் திரு மகள் -தாயார் –

———————————————————————————————-

60 -திரு வல்லிக்கேணி
மூலவர் -வேங்கடகிருஷ்ணன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -ஸ்ரீ பார்த்த சாரதி
தாயார் -ருக்மிணித் தாயார்
விமானம் -ஆனந்த விமானம்
தீர்த்தம் -கைரவிணி புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -பேயாழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார்

சுமதி மஹாராஜர் -திரு வேங்கடமுடையானை இரண்டு திருக் கரங்கள் உடன் சேவை சாதிக்க வேண்ட –
அவரை க் கைரவிணி புஷ்கரிணிக் கரையிலே த்வம் செய்யப் பணித்தார் –
அவ்வண்ணமே வியாசருக்கு சுமதி ராஜாவுக்கும் இங்கே வேங்கட கிருஷ்ணனாக சேவை சாதித்தார்
ருக்மிணி பல ராமன் ப்ரத்யும்னன் அநிருத்தனன் உடன் கண்ணன் சேவை சாதிக்கிறார் -சாத்விகி தேரோட்டி உடன்
பீஷ்மர் விட்ட அமுக்ககால் துளைக்கப் பட்ட திரு முக வடுக்கள் உடன் உத்சவர் பார்த்த சாரதி சேவை சாதிக்கிறார் –
அருகே மயிலாப்பூரில் பேயாழ்வார் அவதார ஸ்தலம் –
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தான் பிறந்தவன் -ஐவருக்குக்கும் மங்களாசானம்
ஒப்பவர் இல்லா மாதர் வாழும் மாட மா மயிலைத் திரு வல்லிக் கேணி –
ப்ருந்தாரண்யம் துளசிக்காடு –வியாசரால் -ஆர்த்த்ரேயருக்கு -கொடுத்த மூல விக்ரஹம் –
மன்னாத பெருமாள் ஸ்தல பெருமாள் / தெள்ளிய சிங்கர் /
துர்வாசர் தபஸ் -விஸ்வகர்மா தேர் நிழல் -சாபம் தீர
முத்கலர்-தபஸ் -மீன் கூடாது என்பதால் -புஷ்காரிணியில் மீன்களே இல்லை
ஒரு வல்லித் தாமரையாள் ஒன்றிய சீர் மார்பன் -பேயாழ்வார் தெரு -தனி சந்நிதி –
-வாளா கிடந்தது –வாய் திறவான் -ஐந்தலை நாகத்து அணையான் -திரு மழிசை ஆழ்வார் –
இங்கே தபஸ் நெடு நாள் திரு மழிசை ஆழ்வார் -என்னை ஆளுடைய அப்பன் பிரசாதம்
-தனிக் கோவில் நாச்சியார் -வேத வல்லி தாயார் -ப்ருகு மகரிஷி திருக் குமாரி / நான்கு திருக்கரங்கள் மன்னாத பெருமாள் –
தெளிய சிங்க பெருமாள் வீதி /சப்த ரோமருக்காக கஜேந்திர வரதன் -7 நாள் தெப்ப உத்சவம் –

———————————————————————————————-

61-திரு நீர் மலை -தோயாத்ரி –
மலை அடிவாரக் கோயில் –
மூலவர் -நீர் வண்ணன் -ரெங்க நாதர் -நின்றான் நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அணி மா மலர் மங்கை -ரெங்க நாயகி
விமானம் -தோய கிரி விமானம்
தீர்த்தம் – மணி கர்ணிகா -ஸ்வர்ண -ஷீர -காருண்ய -சித்த புஷ்கரிணிகள்
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்
மலை மேல் கோயில் –
மூலவர் -சாந்த நரஸிம்ஹர் -இருந்தான் -வீற்று இருந்த திரு முக மண்டலம் – கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
ரெங்க நாதர் -கிடந்தான் -மாணிக்க சயனம் -தெற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ரெங்க நாயகி –
மூலவர் -த்ரிவிக்ரமன் -நடந்தான் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
காண்டவ வானம் -முனிவர்கள் -600 வருடங்கள் -த்வம் செய்து நீர்மையை சேவிக்க பிரார்த்தித்தனர் –
அவர்களுக்கு கருணையை உணர்த்தி இந்த க்ஷேத்ரத்தையே நீர் மலையாக உருவாக்கினார்
வால்மீகி முனிவர் இங்கு மலை மேல் பெருமாளை சேவித்துக் கீழே இறங்கி புஷ்கரிணியில் தீர்த்தமாட
-நீர் வண்ண பெருமாள் அவருக்கு சீதா லஷ்மண பரத சத்ருக்ந ஹனுமத் ஸஹிதமாக இராமனாக புஷ்காரிணியிலே சேவை சாதித்தார்
கோபுர துவாரம் -நேராக ராமர் சந்நிதியே -த்வஜ ஸ்தம்பம் தள்ளியே இருக்கும் –
திரு மங்கை ஆழ்வார் இப்பெருமாளை மங்களா சாசனம் செய்ய எழுந்து அருளிய போது இவ்விடத்தை சுற்றி
நீர் சூழ்ந்து கொண்டு இருக்க ஆறு மாத காலம் காத்து இருந்து பகவானை மங்களா சாசனம் செய்தார் –
இதனாலே திரு நீர் மலை -பெயர் பெற்றது -ஆழ்வார் தங்கி இருந்த இடம் இப்பொழுதும் திரு மங்கை யாழ்வார் புரம் -என்று அழைக்கப் படுகிறது –
திருக் கோவல் நகர் திரு வாலி குடந்தை புனல்நறையூர் –நீர் வண்ணன் -நரஸிம்ஹர் -உலக அளந்த பெருமாள் -ரெங்கன் -நான்கு புஷ்கரணிகள் நால்வருக்கும்
நீர் மலை -உறக்கமும் உறுதியும் -ரக்ஷணம் தீக்ஷை -ஸுலப்யம் -பரத்வம் –

———————————————————————————————

62-திரு இடவெந்தை
மூலவர் -லஷ்மீ வராஹப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -நித்ய கல்யாணப் பெருமாள்
தாயார் -அகில வல்லி நாச்சியார் -கோமள வல்லித் தாயார் –
விமானம் -கல்யாண விமானம்
தீர்த்தம் -கல்யாண தீர்த்தம் -வராஹ தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை யாழ்வார் -2-7-

மேக நாதன் பிள்ளை -பலி அரசனுக்கு அருள் புரிய வராஹப் பெருமாள் பூமி பிராட்டியை இடது மடியில் இருத்திக் கொண்டு சேவை சாதித்தார் –
காலவ மகரிஷிக்கு 360 பெண்கள் பிறக்க -ரிஷி வேண்ட பகவான் தினமும் ஒவ்வொரு பெண்ணாகத் திருமணம் செய்தார்
இறுதியில் அவர்கள் அனைவரையும் ஒரே பெண்ணாக அகில வல்லி நாச்சியாராக ஆக்கி அவள் உடன் சேவை சாதிக்கிறார் –
திரு வல வெந்தை -திருக் கடல் மல்லை / புருஷோத்தமன் -ஜீவாத்மா அனைவரும் அவன் இடம் சேர வேண்டுமே
–இதுவே நித்ய கல்யாண பெருமாள் காட்டி அருளுகிறார்
கன்னத்தில் மை தீட்டி சேவை
ஆதி சேஷன் -வாசுகி -திருவடியின் கீழே -சேவை –

——————————————————————————————

63-திருக் கடல் மல்லை –
மூலவர் -ஸ்தல சயனப் பெருமாள் /புஜங்க சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -நில மங்கைத் தாயார் –
விமானம் -காக நாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -புண்டரீக புஷ்கரிணி -கருட நிதி
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் -திருமங்கை யாழ்வார் -2-7-

புண்டரீக மகரிஷி -கடலில் சயனித்து இருக்கும் பெருமாளை சேவிக்க -ஆசை கொண்டு பக்தி பாரவசியத்தாலே தன்னிலை மறந்து
கைகளால் கடல் நீரை வாரி இறைக்க முற்பட்டார் –
ரிஷியின் பக்தியை மெச்சிய பரமன் தனது ஆதி சேஷன் படுக்கையும் துறந்து கரைக்கு ஓடு வந்து நிலத்திலேயே சயனித்த க்ஷேத்ரம்
பூதத்தாழ்வார் திரு வவதார ஸ்தலம் –
முன்பு 7 கோயில்கள் இருந்ததாம் –கடல் அரிக்க–
இடது திருக் கை ஆஹ்வானம் —

———————————————————————————–

64- திருக் கடிகை -சோளிங்கர்
மூலவர் -யோக நரஸிம்ஹர் -அக்காராக கனி / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் /கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -பக்தோசிதான் -தக்காண
தாயார் -அம்ருத பல வல்லித் தாயார்
விமானம் -சிம்ம கோஷ்டாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -அம்ருத தீர்த்தம் / தக்கான் குளம்
மங்களா சாசனம் -பேயாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -மிக்கானை –அக்காராக கனியை அடைந்து உய்ந்து போனேனே –

சப்த ரிஷிகள் -தவத்தை -காலன்-கேயன் – அரக்கர்கள் கெடுக்க -அவர்கள் அரசனை வேண்டிக் கொள்ள
-அவன் ஸ்ரீ ராமரைப் பிரார்த்திக்க -அவர் திருவடியை அனுப்பினார்
அவர் நரசிம்ஹ பெருமாள் கடாஷத்தோடே அவர் கொடுத்து அருளிய சக்ராயுதத்தால் அரக்கர்களை வென்றார்
யோக நரஸிம்ஹர் பெரிய மாலையிலும் திருவடி சங்கு சக்கரங்கள் நான்கு திருத் தோள்கள் உடன் சின்ன மாலையிலும் சேவை சாதிக்கின்றனர்
கடி -ஒரு நாழிகை -24 நிமிஷங்கள் -இந்த மலையில் ஒரு கடி பொழுது இருந்தோமேயானால் பாவங்கள் கழிந்து பரம பதம் கிடைக்கும் –
மலை அடிவார திருக் கோயிலும்- வூரும் ஸ்வாமி தொட்டாச்சார்யரால் ஸ்தாபிக்கப் பட்டவை –
ஸ்ரீ நிவாஸ மஹா குரு -தொட்டாச்சார்யார் ஸ்வாமி –
1543-1607 இருந்தவர் –கோவிந்த ராஜர் -பிரதிஷ்டை பண்ணினவரும் இவரே –
யோகம் -கை வந்தவர் -வாதூல குல தெய்வதிம் -நிதிம்-
தாயார் நவராத்ரி கீழே எழுந்து அருளி 2 மாதம் கீழே இருந்து சேவை —

———————————————————————————————————-

ஆதி கேசவ பெருமாள் -பேயாழ்வார் திருவவதாரம்
திரு மழிசை ஆழ்வார் -சாரமான க்ஷேத்ரம் -ஜெகந்நாத பெருமாள் –

——————————————————————————————

65-திரு நாவாய் –
மூலவர் -நாவாய் முகுந்தன் -நாராயணன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -மலர் மங்கை நாச்சியார் ‘
விமானம் -வேத விமானம்
தீர்த்தம் -கமல தடாகம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -9-8-/ திருமங்கை ஆழ்வார் –

ஒன்பது யோகிகள் -பெருமாளை சேவிக்க ஆசைப்பட்டார்கள் -நவ யோகி -மருவி நாவாய் ஆகியது –
பாரதப் புழா-நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள திவ்ய தேசம் –
மலையாள திவ்ய தேசங்களில் இங்கு மட்டுமே தனி சந்நிதி தாயாருக்கு உண்டு –
யோகிகள் பகவானை பிரதிஷடை செய்து மறு நாள் வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு விக்ரஹம் மாயமாகி இருந்தது
தொடர்ந்து அடுத்த எட்டு நாட்கள் நடந்தது இந்தச் சம்பவம் –
9 நாள் கடைசி யோகி ப்ரதிஷ்டை பகவான் பூமிக்குள் புதைந்து கொண்டு இருக்க யோகி அவரை -அப்படியே
நிறுத்த முழங்காலுக்கு மேலே இன்றும் சேவை சாதிக்கிறார்
குட்டிபுரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 7 கி மி தூரம் –
பட்டாம்பி -அருகில் – வடக்கு கேரளா -/ காசி யில் செய்யும் பலன் இங்கே
-சங்க சக்ர கதா பத்ம -நான்கு திருக் கைகளிலும் ஏந்தி -நவ யோகி ஸ்தலம்
விஷ்ணு போத ஆன்ரு சம்சயம் –

—————————————————————————————

66-திரு வித்துவக் கோடு
மூலவர் -உய்ய வந்த பெருமாள் -அபய ப்ரதன் / நின்ற திருக் கோலம் -தெற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -வித்துவக்கோட்டு வல்லி
விமானம் -தத்வ காஞ்சனா விமானம்
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -குலசேகராழ்வார்

அம்பரீஷன் வெகுகாலம் இங்கே த்வம் புரிந்து முக்தி பெற்றதாக ஸ்தல வரலாறு –
திருமாலே இந்திரன் வடிவில் வந்து அம்பரீஷனை சோதித்த பொழுது -அவனது வைக்ராயத்தாலே மகிழ்ந்து
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் உள்ள தன் அப்ராக்ருத ரூபத்துடன் சேவை சாதித்தார்
பர வாஸூதேவனை சேவித்த பின் வ்யூஹ அவதாரத்தை அனுக்ரஹிக்க வேண்ட -நான்கு திருக் கோலம் கொண்டு இங்கே எழுந்து அருளி இருக்கிறார்
கோயிலில் முதலில் சிவன் சந்நிதியும் அதன் பின் பெருமாள் சந்நிதியும் உள்ளது –
பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஐவரும் சேர்ந்து த்வம் இருந்து இந்த நான்கு மூர்த்திகளைப் பிரதிஷ்டை செய்தார்கள் –
திரு மிற்றக் கோடு -நான்கு மூர்த்தி பெருமாள் –
காசி விஸ்வ நாதர் காட்சி -இங்கு பிரதிஷ்டை –

——————————————————————————————

67-திருக் காட்கரை –
மூலவர் -காட்கரை யப்பன் / நின்ற திருக் கோலம் -தெற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பெரும் செல்வ நாயகி -வாத்சல்ய வல்லி
விமானம் -புஷ்கல விமானம்
தீர்த்தம் -கபில தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

இங்கு எழுந்து அருளி இருக்கும் வாமன மூர்த்தியின் அருளால் பலி சக்கரவர்த்தி ஆண்டு தோறும் ஆவணி திருவோணம் அன்று
தன் மக்களைப் பார்க்கப் பாதாளத்தில் இருந்து வருகிறார் –
இந்த நாளே ஓணம் பண்டிகை –
ஒரு வியாபாரி தன் வாழைத் தோட்டத்தில் வாழை குலை தள்ளாமல் அழிவது கண்டு அப்பெருமானுக்குத் தங்க வாழைக் குலை சமர்ப்பித்தார்
பின்பு பெருமாள் நேத்ர கடாக்ஷத்தால் வாழை மரங்கள் செழித்து -நேத்ர பழம்—நேந்த்ர பழம் —
திருவஞ்சிக் குளம் -திருக் குலசேகர புரம் -அருகில் -கொடுங்களூர் அருகில் –
எர்ணாகுளம் -அருகில் / கபிலர் தபஸ் -புரிந்து -பிரத்யக்ஷம் -வாமனன் சேவை –
கர்ப்ப க்ருஹத்தில் இன்றும் வாழை குலை சேவிக்கலாம் –
ஸுசீல்யம் -9 -6 – உருகுமால் நெஞ்சம் -என்னில் முன்னம் பாரித்து என்னை முற்றும் பருகினான் -போகத்தில் தட்டு மாறும் சீலம்
ப்ரஹ்ம ரஜஸ் பிரகாரத்தில் -சாந்தம் படுத்த யஜ்ஜி -காவல் தெய்வம் –

—————————————————————————————–
68-திரு மூழிக் களம் –
மூலவர் -திரு மூழிக் களத்தான்–ஸ்ரீ ஸூக்தி நாதன் -நின்ற திருக் கோலம் கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -மதுர வேணி நாச்சியார்
விமானம் -ஸுந்தர்ய விமானம்
தீர்த்தம் -பெரும் குளம் -சங்க தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

ஹாரீத மஹரிஷியின் பெரும் தவத்தால் பகவான் பிரத்யக்ஷமாகி -அவரை வர்ணாஸ்ரம தர்மம்
யோக சாஸ்திரம் மற்றும் திரு மந்த்ரம் ஆகிய நூல்களை இயற்றச் செய்தார்
இவைகள் பகவான் உடைய ஸ்ரீ ஸூக்திகள் -திரு மொழி -வெளியாகிற படியால் -ஸ்ரீ ஸூக்தி நாதன் –திரு மொழிக் களம் -ஆயிற்று
-அதுவே மருவி -திரு மூழிக் களம் –ஆனது
லஷ்மணன் பரதன் இடம் பட்ட அபசாரத்தைப் போக்கிக் கொள்ள இங்கே த்வம் புரிந்து பெருமாளை மீண்டும் பிரதிஷ்டை பண்ணினான் என்பர் –
மஹாத்மாக்களை விரஹம் சஹியாத மார்த்வம் வளத்தின் குளத்திலே கூடு பூரிக்கும் -தூது விடும் பதிகம் –
நிறைய தூண்கள் வேலைப்பாடுகளுடன் –நீண்ட பிரகாரம் -ஸ்ரீ பலி -ஸ்ரீ வேலி -லக்ஷ தீபம் -பிரசித்தம் –

————————————————————————————

திரு வல்ல வாழ்
மூலவர் — கோலப் பிரான் -ஸ்ரீ வல்லபன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -செல்வா திருக் கொழுந்து நாச்சியார் -வாத்சல்ய தேவி
விமானம் -சதுரங்க கோலா விமானம்
தீர்த்தம் -கண்ட கர்ணன் தீர்த்தம் -பம்பா நதி
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

மங்கலத்தம்மாள்-என்ற பெண்மணி ஏகாதசி விரதம் இருந்து துவாதசி அன்று பிரம்மசாரிக்குப் பாரணம் செய்வித்து பின்பு தான் விரதத்தை முடிப்பாள்-
தோலாகாசுரன் என்ற அரக்கன் இதற்கு இடையூறு விளைவிக்க -அவள் பகவானைப் பிரார்த்தித்தாள்-
பிரம்மச்சாரியாக வந்த பகவான் அசுரனை முடித்து துவாதசி பாரணத்திற்கு வரும் பொழுது அவருடைய மான் தோல் விலக
அப்பெண்மணி திரு மார்பு லஷ்மியை ஸேவித்தாள்-
ஆகவே இன்றும் திரு வாழ் மார்பனாகவே சேவை சாதிக்கிறார் -கண்டா கர்ணனுக்கு மோக்ஷம் அளித்த இடம்
திரு வல்லா என்றும் அழைக்கப் படுகிறது -திரு வல்லப -மருவி –
செங்கணாஞ்சேரி அருகில் ஆறு திவ்ய தேசங்கள் –
கிருபை குணம் காட்டி அருளி –மெலிவிலும் சேமம் -5-9 — சரணாகதி இங்கு பெண் நிலையில் –
உப்பு மாங்காய் திதியோதனம் -பிரசாதம் –
சுதர்சன-தனி சந்நிதி
50 -அடி உயரம் கருட கொடி -கீழும் அத்தே அளவாம் -பறக்கும் திருக் கோலம்
விஸ்வ கர்மா -ஸ்தாபித்த கோயில்
12000 வாழை பழம் சமர்ப்பித்து ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் உத்சவம்

———————————————————————————————-

70-திருக் கடித் தானம்
மூலவர் -அற்புத நாராயணன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கற்பக வல்லி
விமானம் -புண்ய கோடி விமானம்
தீர்த்தம் -பூமி தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் –

கடி -பரிமளம் / பரிமளம் மிக்க சோலைகள் நிறைந்த வூர் –
கடி -நாழிகை -24 நிமிடம் – இந்த க்ஷேத்ரம் இருந்தால் நம் பாவங்கள் கழிக்கப் படுகின்றன
நாரதர் ருக்மாங்கதன் என்ற ஸூ ர்ய வம்சத்து அரசனுடைய ஆஸ்தானத்திற்கு வந்த பொழுது அவரை ராஜா
இந்த ஷேத்ரத்தின் பரிமளம் மிக்க புஷபமாலையோடு கௌரவித்தான் –
அதனுடன் நாரதர் இந்த்ர லோகத்திற்கு செல்ல இந்திரன் அந்த மலர்களைக் கொண்டு வர தேவர்களை அனுப்பினான் –
அவர்கள் ரகசியமாகக் கொண்டு வரும் பொழுது ருக்மாங்கதன் பார்த்து விட்டான் -அவர் பார்த்த படியால் அவர்களால்
மீண்டும் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை –
ராஜா ஒரு மூதாட்டி இருக்கும் ஏகாதசி விரதத்தின் மகிமையால் அவர்களை மீண்டும் சுவர்க்கத்திற்கு அனுப்பினார்
சகாதேவன் இங்கு பெருமாளை ப்ரதிஷ்டை செய்தார் – பாண்டு மஹா ராஜா மரித்த இடம் –
கதி ஸ்தானம் -வித்யா ஸ்தானம் என்றுமாம் –
8-6 – எல்லியும் காலையும் -க்ருதஞ்ஞாதா கந்தம் –தபஸ் பண்ணி திரு உள்ளம் பெற்று –
தீபக் களா -பாண்டுவை எரியூட்டும் உத்சவம் நடக்கும்

————————————————————————————————–

71-திருச் சிற்றாறு திருச் செங்குன்றூர்
மூலவர் -இம்யவரப்பன் -நின்ற திருக் கோலம் -மேற்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் -செங்கமல வல்லி
விமானம் -ஜகத் ஜ்யோதி விமானம்
தீர்த்தம் -சங்கு தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

தர்ம புத்திரர் -தம் குருவான துரோணரை கொன்றதால் குருபாதக தோஷம் -வர -பஞ்ச பாண்டவர்கள் அனைவரும் இங்கு வந்து
சந்நிதியை ஜீர்ணோத்தாரணம் செய்து திருச் சிற்றாற்றில் தீர்த்தம் ஆடிப் பாவத்தைப் போக்கிக் கொண்டனர் –
தர்ம புத்திரர் இந்தப் பெருமாளை ப்ரதிஷ்டை செய்தார்
பெருமாள் இங்கு சங்கு சக்கரம் கை மாற்றி வலது திருக் கையிலே சங்கும் இடது திருக் கையிலே சக்கரமும் தரித்து இருப்பார் –
பாம்பை நதி கிளை நதி சிற்றாறு –
ஸுர்யம் காட்டிய குணம் –வார் கெடா அருவி –பரிய வேண்டாம்-8-4-

—————————————————————————————

72-திருப் புலியூர் –குட்ட நாட்டு திருப் புலியூர்
மூலவர் -மாய பிரான் / நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் – பொற் கொடி நாச்சியார் –
விமானம் -புருஷோத்தம விமானம் –
தீர்த்தம் -ப்ரஜ்ஜா சரஸ் –பூஞ்சுனை தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

வ்ருஷா தர்பி அரசவைக்கு சப்த ரிஷிகள் வந்தனர் -நாட்டில் பஞ்சம் தலை விரித்த படியால் ரிஷிகள் தானம் வாங்க மறுத்தனர்
-அரசனும் அவர்களுக்குத் தெரியாமல் வாழை பழத்தில் தங்கம் வைத்துக் கொடுத்தார் -அதனை அறிந்த ரிஷிகள் அவற்றை
ஏற்றுக் கொள்ள மறுக்க கோபம் கொண்ட அரசன் க்ருத்யை என்ற பெண் பிசாசை ஏவினான்
-இந்திரன் புலி வடத்தில் அவளைக் கொன்றான் -புலி வடத்தில் வந்த படியால் திருப் புலியூர் என்ற பெயர்
– பகவான் சப்த ரிஷிகளுக்கும் இந்திரனுக்கும் மாயப் பிரானாகக் காட்சி கொடுத்தார் –
இத்திருத் தலம் பீம சேனனால் புனர் நிர்மாணம் செய்யப் பட்டது –
நாயக லக்ஷணம் காட்டிய குணம் -மாயப்பிரான் –/ தோழி -திரு மணம் ஆனது போலே உள்ளதே –
இவள் நேர் பட்டது -அம் தண் துழாய் கமழ்கிறாள்
12 பகுதிகள் குட நாடு இத்யாதி –
————————————————————————————————-

73-திருவாறன் விளை–ஆரம் முளா
மூலவர் -திருக் குறள் அப்பன் -பார்த்த சாரதி / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பத்மாசனி நாச்சியார்
விமானம் -வாமன விமானம்
தீர்த்தம் -வேத வியாச சரஸ் -பம்பா தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார்

மது கைடபர்களை அழித்து திரு மால் பிரமனுக்கு ஸ்ருஷ்டி ரஹஸ்யத்தை அளித்ததும் –
அர்ஜுனனால் புனர் நிர்மாணம் செய்யப் பட்ட திருத் தலமுமாகும்-
நிலக்கண் என்ற இடத்தில் இருந்து நாராயணப் பெருமாள் இந்த ஷேத்ரதிற்கு வர வேண்டும் என்ற ஆசையில்
ஒரு பிரம்மசாரி வடிவை எடுத்துக் கொண்டு அங்கு இருந்து ஒரு படகில் இங்கு வந்தார்
பம்பை ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஸ்தலம் –
ஆனந்த விருத்தி -காட்டிய குணம் -பலர் அடியார் முன்பு –பாம்பணையான் -7-10- இன்பம் பயக்க —
பாம்பை ஆறு அருகில் -படகு போட்டி – இடை -கடை -ஆறு கழிகளால் வேயப்பட்ட படகு -இன்றும் படகு போட்டி பிரசித்தம் –
மாங்காட்டு நாம்பூதிரி -திரு ஓணம் வந்து அதிதி –பெருமாளை சேவித்து விருந்தோம்பல் செய்ததால் தொடங்கிற்று

———————————————————————————————

திரு வண் வண்டூர் –
மூலவர் -பாம்பணை அப்பன் / கமல நாதன் / நின்ற திருக் கோலம் / மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கமல வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -வேதாலயா விமானம்
தீர்த்தம் -பாப விநாச தீர்த்தம் -பாம்பை ஆறு

பிரமானால் சபிக்கப்பட்ட நாரதர் இவ்விடத்திற்கு வந்து த்வம் புரிந்து பெருமாளின் அருளால் இங்கு இருந்து
பல்லாயிரம் ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட -நாரதீய புராணம் மற்றும் பல நூல்களை இயற்றினார்
-நகுலனால் புனர் நிர்மாணம் செய்யப் பட்ட வூர்
திருப் பாண்டவனூர் -என்பதே மருவி -திரு வண் வண்டூர் –ஆகியது
மார்க்கண்டேயர் பெருமாளின் மூக்கு வழியே உள் புகுந்து அனைத்து உலகங்களைக் கண்டதும் இங்கு தான் நடந்தது

பம்பை ஆற்றின் வடகரையில்
ரக்ஷண ஸ்தர்யம் ரஷித்தே தீருவார் –6-1-வைகல் பூங்கழிவாய்
திருவன் உண்டு -மருவி -இந்த பெயர் –
பாம்பணை அப்பன் -பம்பா அணைந்த அப்பன் -நின்ற திருக் கோலம்
சனகாதிகள் -ப்ரஹ்மம் –நாரதர் மேலே சதுர்முகன் சாபம் –

———————————————————————————————————

75-திருவனந்த புரம்
மூலவர் -அநந்த பத்ம நாபன் -புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -ஸ்ரீ ஹரி லஷ்மி
விமானம் -ஹேம கூட விமானம்
தீர்த்தம் -மத்ஸ்ய வராஹ பத்ம தீர்த்தங்கள்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -10-2-

ஸ்யானந்தூர புரம் -என்று மற்றொரு பெயரிலும் வழங்கப் படுகிறது -திவாகர யோகி ஆராதனம் செய்யும் மூர்த்தியை
பகவான் சிறுவன் வடிவத்தில் எடுத்துக் கொண்டு ஓட யோகி துரத்தி வந்தார் -காட்டுக்குள் தேடிப் போன போது
ஒரு மரம் விழுந்து பழ காத தூரம் பெறுத்த சயனத் திருக் கோலத்தில் சேவை சாதித்தார் -பின்னர் யோகியின் பிரார்த்தனைப் படி
அவர் கையில் பிடித்து இருந்த தண்டத்தின் அளவு சுருக்கிக் கொண்டு இன்று இருக்கும் வடிவத்தில் சயனித்தார் –
இவருடைய திருவடி திரு நாபி திரு முக மண்டலம் மூன்று வாசல்களில் தான் சேவிக்க வேண்டும் –
1688- ஆண்டில் கோயிலில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட ராஜா மார்த்தாண்ட வர்மன் சாளக்ராமத்தாலேயே ஆன புதிய திரு மேனியை
நிர்மாணம் செய்து 1726 -ஆண்டு ஸம்ப்ரோக்ஷணம் செய்தார் –
அரச வம்சத்தினர் இன்று அளவும் பத்ம நாபா தாசர்கள் -என்றே அழைக்கப் படுகின்றனர் –
சாம்யம் -குணம் காட்டி -சாமியார் -5 மைல் நீளம் இலுப்ப மரம் –
18 அடியாக சுருக்கி -அந்தமாக சுருக்கிக் கொண்ட அனந்தன் -உப்பு மாங்காய் -அரிசி கஞ்சி பிரசாதம்
பில்வ மங்கள ரிஷி திவாகர ரிஷி –
யானையில் 1200 சாளக்கிராமம் / 1200 சாளக்கிராமம் இன்னும் வைத்து -நேபாள் மூலம் யானை கொண்டு வந்ததாம் –
பங்குனி ஐப்பசி –ஆறாட்டு உத்சவம் தீர்த்த வாரி
பள்ளி வேட்டை -அம்பு போடுவது போலே -ராஜா மனு போடுவாராம் பெருமாள் சார்பில் –வேதங்கள் ஓதி
முர ஜபம் -பத்ர தீப லக்ஷ தீப உத்சவம்
வெண்ணெய் சாத்தி சேவை சாதிக்கும்- ஆஞ்சநேயர்
நரசிங்ஹர் -உக்ரம் குறைக்க நித்யம் ஸ்ரீ ராமாயணம் பாராயணம்

————————————————————————————————-

76-திரு வாட்டாற்று
மூலவர் -ஆதி கேசவப் பெருமாள் -புஜங்க சயனம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -மரகத வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -அஷ்டாங்க -அஷ்டாக்ஷர விமானம்
தீர்த்தம் -கடல் வாய் தீர்த்தம் -வாட்டாறு –

திரு வனந்த புரம் போலே இவருடைய திருவடி திரு நாபி திரு முக மண்டலம் -மூன்று வாசல்களில் சேவிக்க வேண்டும் –
கேசி அசுரனை வாதம் செய்து துறையில் தள்ளி பெருமாள் அவன் மேல் படுத்துக்க கொள்ள கணவனைக் காப்பதற்கு கேசியின் மனைவி
நதி வடிவத்தில் ஓடி வந்து பகவானை தள்ள முற்பட்டாள்-பெருமானைக் காக்க பூமா தேவி அவர் சயனித்து இருந்த பூமியை உயர்த்த
ஆறு வட்ட வடிவமாக ஓடி திரு வாட்டாற்று ஆனது –
இது ஒரு மலை மடக் கோயில் -16008 சாளக்ராம மூர்த்திகள் சேர்த்து உருவாக்கப் பட்ட மூலவர் திரு மேனி –
பரலி கோதா இரண்டு ஆறு வட்டமாக ஓட
10-6 – அருள் தருவான் அமைகுன்றான் –வாட்டாற்றான் அடி வணங்கி
பிரணத பாரதந்தர்யம் -அதுவும் நம் விதி வகையே –
22 அடி நீளம் -நாபியில் நான் முகன் இல்லை -இங்கே -ஆதி கேசவ பெருமாள் -செண்பக வானம்
16008 சாளக்கிராமம் -கொண்டே திருமேனி
சாஹோதா மகரிஹிக்கு பிரத்யக்ஷம்
திரு விதாங்கூர் ராஜா தொடர்பு –
ஓண வில் சமர்ப்பிப்பார்கள் –

—————————————————————————————-

77-திரு வண் பரிசாரம் –திருப்பதி சாரம்
மூலவர் -திருக் குறள் அப்பன் -திரு வாழ் மார்பன் –வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கமல வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -இந்த்ர கல்யாண விமானம்
தீர்த்தம் -லஷ்மி தார்த்தம்
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் -8-3-ஒரே பாசுரம் — ஸுகுமார்யம் -கொடை தன்மை -ஆழ்வாரையே கொடுத்து அருளினார் –

சப்த ரிஷிகள் அத்ரியை முன்னிட்டு பகவானைப் பிரார்த்திக்க அவர்களுக்கு சேவை சாதித்து அருளினார்
ஹிரண்ய கசிபுவைக் கொன்ற நரசிங்கப் பெருமாள் கோபம் தீர்ந்து லஷ்மியைத் தன் திரு மார்பில் சேர்த்துக் கொண்ட இடம்
நம்மாழ்வாரின் தாயார் உடைய நங்கையாரின் திரு வவதார ஸ்தலம் -சோமா தீர்த்தக் கரையில் –
அகஸ்தியர் -குலசேகர மகரிஷி -ராமர் லஷ்மணர் சீதா ஆஞ்சநேயர் விபீஷணன் பிரகாரத்தில் சேவை

—————————————————————————————————-

திரு வஞ்சிக்களம்– மாசி -புனர்பூசம் -நல்லவர் கொண்டாடும் நாள் -திருக் குலசேகர புரம் / சேர குல வல்லி நாச்சியார் –

—————————————————————————————————–

ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
பூர்வாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

திவ்ய தேச அனுபவம் –சோழ நாடு –ஸ்தல மாஹாத்ம்ய விளக்கம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

November 19, 2016

1-திருவரங்கம் -ஸ்ரீ பூ லோக வைகுண்டம் -பதின்மர் பாடும் பெருமாள்
-காவேரி விராஜா -பர வாசு தேவன்-ப்ரத்யக்ஷம் பரம பதம் -தென்னாடும் வடநாடும் தொழ நின்ற திருக் கோயில் –
பெரிய பெருமாள் -பெரிய பிராட்டியார் -பெரிய திருநாள் -பெரிய அவசரம் –
மூலவர் -பெரிய பெருமாள் / ஸ்ரீ ரெங்க நாதர் -புஜங்க சயனம் -தெற்கே திரு முக மண்டலம் –
உத்சவர் -நம்பெருமாள் -அழகிய மணவாளன் –
தாயார் -ஸ்ரீ ரெங்க நாயகி
விமானம் -ப்ரணவாகார விமானம் –
தீர்த்தம் -சந்த்ர புஷ்காரிணி -கொள்ளிடம் -காவேரி
ஸ்தல வருஷம் -புன்னை மரம்
மங்களா சாசனம் -10 ஆழ்வார்களும் ஆண்டாளும் –

ப்ரணவாகார விமானத்தில் திருப் பாற் கடலில் தோன்றிப் பிரமனால் ஸத்ய லோகத்தில் ஆராதிக்கப் பட்ட பெருமாள் –
இஷுவாகு மன்னரால் சரயூ நதியின் தென் கரையில் அயோத்தியில் ஸ்தாபிக்கப் பட்டு ஸ்ரீ ராமர் வரை அனைத்து மன்னர்களாலும் ஆராதிக்கப் பட்டார்
ஸ்ரீ ராமனால் விபீஷணனுக்கு இவ்விமானமும் பெருமாளும் பரிசாகக் கொடுக்கப் பட்டு இலங்கையை நோக்கி
பிராயணப் பட்ட போது வழியில் 2 காவேரிகளுக்கு நடுவில் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப் பட்டார்
ஆகவே விபீஷணன் இருக்கும் இலங்கையை -தென் திசையை -நோக்கி சயனம்
ஐப்பசி மாதத்தில் முப்பத்து முக்கோடி புண்ய தீர்த்தங்களும் காவேரியில் கலக்கிற படியால் துலா காவேரி ஸ்நானம் சிறப்பானது –
இத் திருத் தலத்தில் அனைத்து மரபுகளும் ஸ்ரீ ராமானுஜரால் ஏற்படுத்தப் பட்டன –
இது ஸ்வயம் வ்யக்த க்ஷேத்ரங்களில் ஓன்று –

வடதிருக் காவேரி -கொள்ளிடம் -ஆர்ஷம் ரிஷிகளால்
நான்கு நேரி /ஸ்ரீ ரெங்கம் /ஸ்ரீ முஷ்ணம்/ திருமலை /நைமிசாரண்யம் /புஷ்கரம் /பதரிகாச்ரமம் /சாளக்கிராமம் -ஸ்வயம் வியக்தம்
அயோத்யா மதுரா மாயா காசி காஞ்சி அவந்திகா த்வாரக -முக்தி
கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் திரு நாராயண புரம்
தர்மவர்மன் சோழ ராஜன்
-இதம் ஹி ரெங்கம் -ஆதி சங்கரர் -இங்கே பிறந்தால் வேறு பிறவி இல்லை
ராஜ தானி -எல்லா ஆச்சார்யர்களும் வாழ்ந்து கைங்கர்யம் செய்த திய்வய தேசம்
54 சந்நிதிகள் -நடை அழகு -கஜ சிம்ம புலி ஏறு சர்ப்பம் -1323 -1378 -வெளியே சென்று -திருமலையிலே ஸ்ரீ ரெங்க மண்டபம் –
பங்குனி உத்தரம் சேர்த்தி -சேர குல வாலி சேர்த்தி -ஸ்ரீ ராம நவமி -உறையூர் சேர்த்தி -மூன்றும் உண்டே –

——————————————————————————-

2- திருக் கோழி–உறையூர் -நிகிளா புரி
மூலவர் -ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் -நின்ற திருக் கோலம் -வடக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியார் உறையூர் வல்லி /க -பரமாத்மா ம ஜீவாத்மா -சேர்த்து வைக்கும் பாலம் கமலா-இளமை தோன்றும் திரு முக மண்டலம்
விமானம் -கல்யாண விமானம்
தீர்த்தம் -கல்யாண தீர்த்தம் -ஸூர்ய புஷ்கரிணி -குடமுருட்டி நதி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

நந்த சோழன் -உறையூரை தலை நகராக கொண்டு ஆண்டான் -தாமரை ஓடையில் ஓர் தாமரை மலரில் கிடைத்த பெண் குழந்தையே ஸ்ரீ கமலவல்லி நாச்சியார் –
அவளை அழகிய மணவாளன் திருக் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் -இருவரையும் பிரதிஷ்டை செய்து நந்த சோழன் சிறப்பான கோயிலைக் காட்டினார் –
பங்குனி ப்ரம்மோத்சவத்தில் ஆறாம் நாள் அன்று நம் பெருமாளுக்கும் ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியாருக்கு திருக் கல்யாணம் நடை பெறுகிறது -ஆயில்ய நக்ஷத்ரம் –
இது திருப் பாண் ஆழ்வார் திருவவதார ஸ்தலம் – கார்த்திகை ரோகிணி –
கோழியும் கூடலும் -பெரிய திருமொழி –ராஜ தானி சோழர்களுக்கு -சோழ மன்னன் யானை ஒட்டின கோழி -ருத்ரன் அனுக்கிரகத்தால் -என்பர்
நாச்சியார் தங்கி உறையும் திவ்ய தேசம்
பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் பொன்னாச்சி வாசம் செய்த திவ்ய தேசம் –

———————————————————————-

3- திருக் கரம்பனூர் —
மூலவர் -ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்- புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் —ஸ்ரீ பூர்வா தேவி- பூர்ண வல்லி
விமானம் — உத்யோக விமானம்
தீர்த்தம் -கதம்ப தீர்த்தம்
ஸ்தல வருஷம் -வாழை மரம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

தாயார் கடாக்ஷத்தால் கபால சாபம் தீர்ந்த இடம் –
இங்கு மும் மூர்த்திகளும் அவரவர் தேவரிமார்களுடன் சேவை சாதிக்கின்றனர் –
பகவான் கதம்ப மரமாக இருந்த போது பிரமன் திரு மஞ்சனம் செய்ய உடனே புருஷோத்தமனாக சேவை சாதித்தார் –
கதம்ப மரமாக இருந்து கதம்ப ரிஷிக்கு சேவை சாதித்த படியால் கதம்பானூர் என்ற பெயர் பெற்று -பின்னாளில் கரம்பனூர் ஆகியது –

கரம்பனூர் உத்தமனை -கலியன் –
சரஸ்வதி இருப்பதால் -கல்விக்கு பிள்ளைகள் கூட்டமாக வந்து சேவிப்பார்கள்
அன்னம் பூர்ணமாக அருளும் தாயார் -கைப்பிடி அன்னம் இட்டு கபால விமோசனம் -பிஷாண்டார் கோயில்
கார்த்திகை திரு நாள் -பெருமாள் ருத்ரன் சேர்ந்து எழுந்து அருளுவார் –
திருக் கண்ண புரத்தில் சிவன் திருக் கோலம் சாத்தி கொள்வார்
ஆழ்வார் பட்டவர்த்தி -அருகில் -இங்கே இருந்து திரு மங்கை ஆழ்வார் திரு மதிள் கைங்கர்யம்

————————————————————————————————–

4-திரு வெள்ளறை
மூலவர் -ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
தாயார் -ஸ்ரீ பங்கயச் செல்வி -செண்பக வல்லி –
விமானம் -விமலாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -குசா மணி கர்ணிகா சக்ர புஷ்கல வராஹ கந்த ஷீர பத்ம -ஆகிய 7 தீர்த்தங்கள்
மங்களா சாசனம் -பெரியாழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

ஸ்ரீ தேவி நாச்சியாருக்கு ஏற்றம் தரும் இடம் -சிபி சக்கரவர்த்தி படையுடன் இங்கு தண்டு இறங்க -பகவான் ஒரு
வெள்ளைப் பன்றி வடிவத்தில் போக்கு காட்டி புற்றுக்குள் மறந்தார் –
மார்க்கண்டேய ரிஷி சொன்ன படி சிபி சக்கரவர்த்தி பாலால் அபிஷேகம் செய்ய புற்றுக்குள் இருந்து ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷப் பெருமாள் வெளிப்பட்டார் –
இங்கு இருக்கும் பூங்கிணற்றில் தாயார் தவம் இருந்து பெருமாளைத் திருக் கல்யாணம் பண்ணிக் கொண்டார் –
இங்கு தஷிணாயணம் உத்தராயணம் இரண்டு வாசல்கள் உண்டு -இங்குள்ள ஸ்வஸ்திகா குளம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது
திருச்சி துறையூர் மார்க்கத்தில் திருச்சியில் இருந்து 20 கிமி தூரம் –

ஸ்வேத கிரி –மலைக்கட்டு க்ஷேத்ரம் / நாச்சியார் பல்லக்கு முன்னே -/ திரு வீதி தட்டு பிரசாதமும் இவளுக்கு /
பூம் கிணற்றில் தவம் இருந்த போர் கொடி வாழியே
கர்ப்ப க்ருஹத்தில் ஆதி சேஷன் கருடன் ஸூர்ய சந்திரர்கள் சேவை
உய்யக் கொண்டார் எங்கள் ஆழ்வான் அவதாரம் இங்கே
3700 பக்தர்கள் குடி ஏற்றி -ஒருவர் குறைய -பெருமாளே உருவம் கொண்டு பக்தர்களில் ஒருவன்
பலி பீடத்தில் திரு மஞ்சனம் பிரசித்தம்
காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார் -இந்த திவ்ய தேச மங்களா சாசனம் —
7 புண்ய தீர்த்தம் கோயிலுக்கு உள்ளே –
ஸ் வஸ்திகா குளம் வெளியில் சேவிக்க வேண்டும்

——————————————————————————–

5-திரு அன்பில்
மூலவர் -வடிவு அழகிய நம்பி -புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -ஸ்ரீ ஸூ ந்தர ராஜன்
தாயார் -ஸ்ரீ அழகிய வல்லி நாச்சியார்
விமானம் -தாரக விமானம்
தீர்த்தம் -மண்டூக புஷ்கரிணி
மங்களாசானம் -திரு மழிசை ஆழ்வார்

மண்டூக மஹர்ஷி இங்கு இருக்கும் தீர்த்தத்தில் நீராடி சாபத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றார் –
இவர் பெயரிலே புஷ்கரிணி –
இங்கு தாயார் நின்ற நிலையிலும் -ஆண்டாள் அமர்ந்த திருக் கோலத்திலும் சேவை சாதிப்பது சிறப்பு –
லால்குடிக்கு கிழக்கே 8 கி மி தொலைவில் உள்ள தேசம் –
அப்பக்குடத்தான் சந்நிதியில் இருந்து கொள்ளிடம் கடந்தும் செல்லலாம் –

அன்பை இல்லமாக கொண்டவர் -அன்பே இருப்பிடம் -என்றவாறு
மாசி பவ் ரணமி -கொள்ளிடக் கரைக்கு எழுந்து அருளுவார் –நம் பெருமாளும் எழுந்து அருளுவார் –
அநிருத்த மூர்த்தி இவர் என்பர் -ரஷிக்கும் பொழுது பேர் அழகன் –
மண்டூக -ஜலத்துக்கு உள்ளே இருந்து தபஸ் -துர்வாசர் சாபத்தால் மண்டூகம் ஆனார் –
சிவன் ப்ரம்மா ஊர்வசி மூவருக்கும் ப்ரத்யக்ஷம் –
சம்சாரம் தூண்டுவிக்கும் விமானம் -அதனால் தாரக விமானம் –

—————————————————————————————————–

6 -திருப் பேர் நகர் -கோவிலடி -அப்பக்குடத்தான் -புஜங்க சயனம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -இந்திரா தேவி –கமலவல்லி
விமானம் -இந்த்ர விமானம்
தீர்த்தம் -இந்த்ர தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மழிசை ஆழ்வார் /நம்மாழ்வார் / பெரியாழ்வார் /திருமங்கை ஆழ்வார்

துர்வாசர் சாபத்திற்கு ஆளான உபமன்யு அரசர் இங்கு வந்து அதை போக்கிக் கொள்ள தினமும் ததீயாராதனம் செய்து வந்தார் –
ஒரு நாள் பகவான் தானே வந்து அனைவரின் பிரசாதத்தை உண்டும் பசி ஆறாமல் அப்பத்தைக் கேட்டு வாங்கி அந்த குடத்துடன் சயனித்து விட்டார் –
அரசனும் சாபம் நீங்கப் பெற்றார் -அன்றிலிருந்து தினமும் மாலை வேளையில் பெருமாளுக்கு அப்பம் அமுது செய்யப் படுகிறது
-நம்மாழ்வார் கடையாக பதிகம் அருளிச் செய்த திருத் தலம் –
திருச்சியில் இருந்து 20 கி மி தூரம் /கல்லணையில் இருந்து 7 கி மி தூரம் –
சாபம் கொடுக்க கொடுக்க துர்வாசர் தப வலிமை அதிகம் ஆகுமே
ஸ்வாமித்வம் -வெளிப்படுத்தி அருளினார் – பேரேன் என்று திரு உள்ளம் நிறைந்து அருளும் பெருமாள்
பிடித்தேன் -பிணி சாரேன் பிறவித துயர் எழுந்தேன் -உன பாதம் உகந்து பெற்றேன்
ஆதி ரெங்கம் -ஸ்ரீ ரெங்க பட்டணம் -அப்பால ரெங்கன் -ஸ்ரீ ரெங்கன் –பரிமள ரெங்கன் –

————————————————————————————————-

7– திருக் கண்டியூர்
மூலவர் -ஹரசாப விமோசனப் பெருமாள் -நின்ற திருக் கோலம் –கிழக்கு திரு முக மண்டலம் –
உத்சவர் -கமல நாதன்
தாயார் -கமல வல்லி
விமானம் -கமலாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -பத்ம தீர்த்தம் -குடமுருட்டி நதி -கபால மோக்ஷ புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -மண்டினார்க்கு உய்யல் அல்லால் மற்று யாருக்கு உய்யலாகுமே

பரமசிவன் தன்னுடைய சாபம் இங்கு நீங்கப் பெற்றார் -நீல கண்டன் சாபத்தைப் போக்கிய படியால் கண்டியூர் -என்று அழைக்கப் படுகிறது –
இந்த ஷேத்ரத்தில் -கமல நாதன் –கமல வல்லித் தாயார் –கமல புஷ்கரிணி –கமலாக்ருதி விமானம் –
-கமல தீர்த்தம் -இருக்கிற படியால் இதனைப் பஞ்ச கமல க்ஷேத்ரம் என்றும் அழைப்பார்கள் –
தஞ்சை திருவையூறு சாலையில் -தஞ்சையில் இருந்து 10 கிமி தூரம் –
பலி நாத பெருமாள் –மஹா பலி வணங்கிய பெருமாள் -நரஸிம்ஹர் / சுதர்சனர் -சேவை பிரசித்தம்

——————————————————————————————

8- திருக் கூடலூர்
மூலவர் -வையம் காத்த பெருமாள் / ஜகத் ரக்ஷகன் /நின்ற திருக் கோலம் /கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பத்மாசனி -புஷப வல்லி
விமானம் -சுத்த சத்வ விமானம் –
தீர்த்தம் -சக்ர தீர்த்தம்
மங்களாசாசனம் –திரு மங்கை ஆழ்வார் -5-2-பதிகம்

ஹிரண்யாக்ஷன் இடம் இருந்து பூமா தேவியை காக்க வராஹப் பெருமாள் -இங்கு கோரைப் பற்களால் உள்ளே புகுந்து
ஸ்ரீ முஷ்ணத்தில் வெளியே வந்தார் — கடல் மலைகள் – அருந்தும் பெருமாள் -ஸ்ரீ வராஹர் புகுந்த இடம் -இது-பிரயோக சக்கரத்துடன் சேவை
அம்பரீஷ மஹா ராஜர் இப் பெருமாள் அருள் பெற்று பல கைங்கர்யங்களைச் செய்துள்ளார் –
பிற்காலத்தில் ஸ்வப்னத்தில் சாதித்து – -காவேரி வெள்ளத்தால் அடித்துப் போக்கப்பட்டு இராணி மங்கம்மாள் புனர் நிர்மாணம் செய்துள்ளார் –
இங்கு நர்த்தன ஆஞ்சநேயர் பிரசித்தம் -கூத்தாடும் திருக் கோலம் -உத்சவம் கண்டு வசம் இழந்து நர்த்தனம் செய்தாராம்
திருவையாறில் இருந்து 11 கி மி தூரம் –

————————————————————————————-

9- திருக் கவித்தலம் -பஞ்ச கிருஷ்ண க்ஷேத்ரங்களில் ஓன்று
மூலவர் -கஜேந்திரன் / புஜங்க சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -ரமாமணி வல்லி / பொற்றாமரையாள்
விமானம் -காகா நாக்ருதி விமானம்
தீர்த்தம் -கஜேந்திர புஷ்கரிணி -கபில தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மழிசை ஆழ்வார்

கஜேந்திர மோக்ஷத்தை சேவிக்க வேண்டும் என்று ஆஞ்சநேயர் பிரார்த்திக்க பெருமாள் இந்த ஷேத்ரத்தில் தவம் இயற்றும் படிக் கூறினார்
கபியான ஆஞ்சநேயரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க இங்கு கஜேந்திர வரனாக சேவை சாதித்து அருள்கிறார்
இதனால் கபித்தலம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது -இந்த்ரத்யும்ன மஹா ராஜாவுக்கும் பகவான் இதே காட்சியை அளித்ததாகக் கூறப் பட்டது –
ஆற்றங்கரைக்கு கிடக்கும் கண்ணன் –ஏகாந்த ஸ்தலம் -உரை கிடக்கும் உள்ளம் எனக்கு -சரம ஸ்லோகம் உள்ளத்தில் இருக்க கூற்றம் சாராதே
கொள்ளிடம் காவேரி நடுவில் இதுவும்
பாக்ஸர் -சோனிபூர் -பீகார் அருகில் நடந்தது -கிருத யுக கஜேந்திர விருத்தாந்தம் காண திருவடி ஆசைப்பட -சேவை சாதித்து அருளி –

—————————————————————————————-

10–திருப் புள்ளம் பூதங்குடி
மூலவர் -வாழ்வில் இராமன் / புஜங்க சயனம் /கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பொற்றாமரையாள்
விமானம் -சோபனா விமானம்
தீர்த்தம் -ஜடாயு தீர்த்தம் / க்ருத்ர புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

இராவணன் இடம் நடந்த போரில் ஜடாயு மஹா ராஜா அடிபட்டு மரணம் அடைய -ஈமக்கி கடன்களை செய்து பெருமாள்
ஜடாயுவை மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அனுப்பி வைத்து இக்காட்சிகளை இங்கே பக்தர்களுக்கு காட்டி அருளினார்
சோமுகன் என்னும் அரக்கன் பிரமன் இடம் இருந்து வேதங்களை திருட -இங்கே பகவான் பிரமனுக்கு மீண்டும் வேதங்களை உபதேசித்தார் –
திரு மண்டங்குடி இதன் அருகில் -உள்ளது –
தாக்கீது -நாசிக் பஞ்சவடி அருகில் நடந்தது –திருப் புட் குழியிலும் சேவை இங்கே போலே
அஹோபில மேடம் அதீனம் -தேசிகர் சந்நிதி பிரசித்தம் –
ஜடாயு ஹனுமான் லஷ்மணன் பூமி தேவி கர்ப்ப க்ருஹத்துக்குள் சேவை
இரண்டு திருக்கரங்கள் –கண்டு மங்களா சாசனம் பண்ணாமல் போக -சங்கு சக்கரத்துடன் சேவை சாதித்து பாடல் பெற்றாராம்
சயன திருக்கோலம் இங்கும் திருப்புல்லாணியிலும் -இராமனை சேவிக்கலாம் – கம்பரும் பாடி -இவனாகும் அவ்வல் வில் ராமன்

——————————————————————————————–

11-திரு ஆதனூர்
மூலவர் -ஆண்டளக்கும் ஐயன் -/ புஜங்க சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -அழகிய மணவாளன் -ஸ்ரீ ரெங்கம் போலவே –
தாயார் -ஸ்ரீ ரங்க நாயகி –பார்க்கவி என்றும் திரு நாமம்
விமானம் -ப்ரணவாரா விமானம்
தீர்த்தம் -ஸூ ர்ய புஷ்கரிணி
ஸ்தல வ்ருக்ஷம்–பாடலை வ்ருக்ஷம்
மங்களா சாசனம் –திரு மங்கை ஆழ்வார் –

ஆ -பசு -காம தேனு -இந்த ஷேத்ரத்தில் தவம் பெற்று சிறந்த கதி பெற்றதால் -ஆதனூர் -பெயர்
திருமங்கை ஆழ்வார் திருவரங்கத்தில் மதில் கட்டிய கடனுக்கு இப்பெருமாள் செல்வம் அளந்து கொடுத்து
கணக்கும் எழுதிய படியால் -மரக்கால் ஓலைச் சுவடி யுடன் எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
மண்ணை அளந்து கொள்ளக் கொடுக்க -சரியாக வேலை செய்தால் தங்கமாக தெரியும் -இல்லை என்றால் மண்ணாக தெரியும்
கணக்கும் வைக்க எழுத்து கோல்
ஆதனூர் ஆண்டு அளக்கும் ஐயன் -அரசனாக ஆண்டு அன்னம் அளக்கும் -அளிக்கும் -ரக்ஷகன் –
பெருமாள் தலைக்குக் கீழ் ஒரு மரக்கால் படியை வைத்து இருக்கிறார்
அக்னி பகவானுக்கும் தன் சாபம் தீராத தவம் புரிந்த க்ஷேத்ரம் -கொள்ளிடம் காவேரி நடுவில் சேவை இங்கும் –
இந்திரனும் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி மாலையை மரியாதை குறைவுடன் நடத்திய சாபம்–துர்வாசர் பிருகு சாபம் -இரண்டும் சொல்வர்
இங்கே தவம் இருந்து தாயாரின் அருளை பெற்று தீர பெற்றான் –
ஸ்வாமி மலையில் இருந்து 3 கி மி தூரம் –

—————————————————————————————-

12-திருக் குடந்தை
மூலவர் -ஸ்ரீ -சார்ங்க பாணி / ஆராவமுதன் /அபர்யாப்தாம்ருதன் /உத்யோக சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -கோமள வல்லி
விமானம் -வைதிக விமானம்
தீர்த்தம் -ஹேம புஷ்கரிணி
மங்களாசாசனம் -பூதத்தாழ்வார் / பேயாழ்வார் / திரு மழிசை ஆழ்வார் /நம்மாழ்வார் / பெரியாழ்வார் /ஆண்டாள் / திரு மங்கை ஆழ்வார் –
திருமங்கை ஆழ்வார் 6 திவ்ய பிரபந்தங்கள் அனைத்திலும் மங்களா சாசனம் –

பிரமன் ஸ்ருஷ்டிக்கு தேவையான வித்துக்களை ஒரு குடத்தில் -கும்பத்தில் வைத்தான் –
அந்த கும்பம் இமயமலையில் இருந்து கங்கா யமுனா கோதாவரி கிருஷ்ணா -பாலாற்றின் வழியாகக் காவிரியை அடைந்தது
இங்கு கும்பத்தின் கோணத்தில் -மூலையில் -இருந்து வித்துக்கள் கீழே விழுந்த படியால் கும்ப கோணம் என்ற பெயர் பெற்றது –
ஹேம மஹர்ஷிக்கு திருமகளாக பிராட்டி பிறக்க -அவளைத் தேருடன் எழுந்து அருளி மகர சங்கராந்தி அன்று
ஸ்ரீ சாரங்க பாணி திருக் கல்யாணம் செய்து கொண்டார்
கர்ப்பகிரகம் தேர் வடிவில் இருக்கும் –
உத்யோக சயனம் -உத்தான சயனம் –கிடந்தவாறு எழுந்து இருந்து பேசு வாழி கேசனே -திரு மழிசை பிரான் -ஆராவமுத ஆழ்வார் –
தாயார் -பெருமாள் மாற்றி திருக் கோலம் -குத்து விளக்கு எரிய-அன்று -சேவை யுண்டே –
ஸ்ரீ சார்ங்க பாணி -ஸ்ரீ சக்ர பாணி -ஸ்ரீ ராம ஸ்வாமி திருக் கோயில்கள் பிரசித்தம்
தஷிணாயணம் உத்தராயணம் -இரண்டு வாசல்கள் உள்ளன –
நாலாயிரம் மீண்டும் கிடைக்க ஆராவமுதனே அருள் புரிந்தார் -திராவிட ஸ்ருதி தர்சகாய நம -நாமாவளி –
கோல்ஹா பூரில்-தாயார் –திருமலை -பத்மாவதி –பாதாள ஸ்ரீனிவாசர் கோயில் –
மகா மகம் பிரசித்தம் –பாஸ்கர க்ஷேத்ரம் -ஸூ ர்யனால் பிரசித்தம் -சக்கர படித்துறை பிரசித்தம் –
சுதர்சன வல்லி விஜய வல்லி –ஐஸ்வர்யம் ஆயுசு ஆரோக்யம் -திரு மழிசை -திருச் சக்கர அம்சம் –
தக்ஷிண அயோத்தியை -அதனால் தான் ஸ்ரீ ராமர் கோயில் -அமர்ந்த திருக் கோலம் ஆஞ்சநேயர் -தம்பூரா ஸ்ரீ ராமாயணம் திருக் கைகளில் உடன் சேவை
பட்டாபிஷேகம் திருக் கோலம் -லஷ்மணன் இரண்டு வில்லுடன் சேவை –

————————————————————————————————————-

13 -திரு விண்ணகர்
மூலவர் -ஸ்ரீ நிவாஸன் /ஒப்பிலியப்பன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -பூமா தேவி
விமானம் -சுத்த ஆனந்த விமானம்
தீர்த்தம் -அஹோ ராத்ர புஷ்காரிணி
மங்களாசாசனம் -பேயாழ்வார் -நம்மாழ்வார் –திருமங்கை யாழ்வார்

ம்ருகண்டு முனிவர் -திருமகள் -உப்பையே விட்டு திருக் கல்யாணம் -பிரசாத்தின் உப்பு சேர்ப்பதில்லை –
திருவோணம் ஸ்ரவண தீபம் பிரசித்தம் –
உப்பிலி அப்பன் /ஒப்பிலி அப்பன் /பொன்னப்பன் / முனியப்பன் /முத்தப்பன்/ -என் அப்பன் –
-ஐந்து அப்பன் -திரு நாமங்களுடன் சேவை சாதிக்கிறார் –
ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அண்ணன் என்பர் –சுத்த ஆனந்தம் -விமானம் –
மகா லஷ்மி தாயாரே பூமி தேவியாக சேவை இங்கு
பங்குனி ஏகாதசி திருவோணம் –தோன்றி -பேச்சு வார்த்தை -ஐப்பசி திருவோணம் திருக் கல்யாணம் –

—————————————————————————-

14-திரு நறையூர்
மூலவர் -திரு நறையூர் நம்பி – / ஸ்ரீ நிவாஸன் / -நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
உத்சவர் -நறையூர் நின்ற நம்பி –
தாயார் -வஞ்சுள வல்லித் தாயார் / நம்பிக்கை நாச்சியார்
விமானம் –ஹேம விமானம்
தீர்த்தம் -மணி முக்தா நதி
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

நீளா தேவிக்கு சிறப்பு –வஞ்சுள மரத்தின் அடியில் திரு வவதரித்த தாயார் மேதாவி மஹர்ஷியால் வளர்க்கப் பட்டாள்-
நறை-நறுமணம் -மிக்க பூஞ்சோலைகள் நிறைந்த வூர் -நறையூர்
திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு ஸமாச்ரயணம் செய்த படியால் பகவான் இங்கு சங்கு சக்கரங்களை முன்னோக்கிப் பிடித்து இருப்பார்
கல் கருட சேவை மிகவும் பிரசித்தம் –
பங்குனி -உத்தரம் -வெள்ளி -தாயார் தோற்றம் -நேராக கர்ப்ப க்ருஹ சேவை தாயாருக்கு –
சங்கர்ஷணன் பிரதியும்நன் அநிருத்தினன் புருஷோத்தமன் சேவை -பிரமன் -நித்ய பூஜை இங்கு —
மடல் எடுத்ததும் இங்கு –சங்கு சக்கர பொறி ஒற்றிக் கொண்டதால் -இடம் வலம் மாறி முன்னால் வைத்து சேவை
கோ செங்கணான் சோழன்
கருடன் -9 சர்ப்பங்கள் உடன் சேவை -அமிருத கலசம் -அமுது செய்கிறார் —

—————————————————————————————-

15-திருச்சேறை
மூலவர் –சார நாதன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -சார நாயகி
விமானம் -சார விமானம்
தீர்த்தம் -சார புஷ்கரணி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை யாழ்வார்

இங்கு ஸ்ரீ தேவி . பூ தேவி / நீளா தேவி / சார நாயகி /மஹா லஷ்மி -ஐந்து நாய்ச்சிமார்கள் -ஐந்து தாயார் சேர்த்தி உத்சவம் பிரசித்தம் –
பிரளய காலத்தில் வித்துக்களை சேமிக்கச் செய்யப்படட குடத்தின் மண் இந்த ஷேத்ரத்தில் இருந்து எடுக்கப் பட்டது
வித்யா பர்வத அடியில் 7 நதிகள் தவம் செய்ய ஒரு கந்தர்வ ராஜா பொதுவாக நமஸ்கரிக்க –
காவேரிக்கு கங்கைக்கும் இது யாருக்கு என்ற போட்டி வர பிரமன் கங்கைக்கு தான் இந்த மரியாதை என்ன
-சினம் கொண்ட காவேரி இங்கே தவம் புரிய அவளுக்கு முதலில் குழந்தை வடிவத்திலும் -மா மதலை பெருமாள் —
பின்பு ஸ்ரீ சார நாதனாகவும் காட்சி அளித்தான் பகவான் -மார்க்கண்டேய ரிஷி காவேரி தாயார் கர்ப்ப க்ருஹத்தில் சேவை –

குட வாசல் -கும்ப கோணம் -வயிற்று பகுத்து திருச் சேறை-
மூலவர் கையில் புஷபத்துடன் சேவை
வன வாச ராமர் -சடை முடியுடன் சேவை –

———————————————————————————

16-திருக் கண்ண மங்கை -ஸ்ரீ கிருஷ்ண மங்கள க்ஷேத்ரம்
மூலவர் -பக்த வத்சலப் பெருமாள் -பத்தராவிப் பெருமாள் /நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அபிஷேக வல்லி
விமானம் -உத்பல விமானம்
தீர்த்தம் -தர்சன புஷ்கரிணி –பார்த்தாலே பலம் கிட்டும் –
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -கண்ண -கற்கலாம் பொருள் தானே –நம்பிள்ளை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை –

கருடன் -கட்டம் போட்ட புடைவை சாத்துவார் -வர பிரசாதி
கடலுக்கு வெளியே வந்த படியால் -பகவானுக்குப் பெரும் புறக் கடல் என்ற பிரசித்தமான திரு நாமம் –
பாற் கடலில் தோன்றிய ஸ்ரீ மஃகா லஷ்மி மணம் புரிவதைக் காண முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் வர –
வெட்கமுற்ற திருமகள் இங்கே வந்து மணம் புரிந்தாள்-
தேவர்களும் தேனீக்கள் வடிவில் மறைந்து திருமணத்தைக் கண்டனர் -தாயார் சந்நிதியில் தேன் கூடு இன்றும் உண்டு
அன்னம் -கிளி வண்டு காதலிக்கு பிடிக்குமே –
இங்கு க்ஷேத்ரம் /விமானம் /மண்டபம் /அரண்யம் /சரஸ் /க்ஷேத்ரம் /ஆறு /நகரம் -ஏழும் அமுதமயம் -சப்தாம்ருத க்ஷேத்ரம் -பெயரும் உண்டு
திருக் கண்ண மங்கை ஆண்டான் -தனி சந்நிதி -நாய் சண்டை -கதை -நாத முனிகள் சிஷ்யர் –ஸூ வியாபாரத்தை விட்டாரே –

——————————————————————————

17-திருக் கண்ண புரம் – -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆரண்ய க்ஷேத்ரம்
மூலவர் -நீல மேகப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் /கிழக்கே திரு முக மண்டலம் -பிரயோக சக்கரத்துடன் மூலவர் சேவை –
உத்சவர் –சவ்ரி ராஜன் -மை வண்ண நறும் குஞ்சி –
தாயார் -கண்ண புர நாயகி
விமானம் -உத்பலாவதக விமானம்
தீர்த்தம் -நித்ய புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -நம்மாழ்வார் / குலசேகர ஆழ்வார் / பெரியாழ்வார் / ஆண்டாள் /திருமங்கை ஆழ்வார்

உபரிசரவசு -ராஜா இங்கே வர -ரிஷிகள் மிகவும் மெலிந்து தவம் செய்து கொண்டு இருக்க
அவர்கள் சாமாக் கதிர்கள் போலே தோற்றம் அழிக்க -ராஜா வாளால் வெட்ட ஆரம்பித்தான்
ரிஷிகள் பகவானை வேண்ட அவர் சிறு பாலகனாய் த் தொன்று ராஜாவுக்கு தண்டனை கொடுத்து இங்கேயே காட்சி கொடுத்தார்
இங்கு விமானம் முக்தி அழித்தது -ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுக்காக அமாவாசை தோறும் பெருமாளுக்கு திருக் கைது தள சேவை உண்டு
திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு அஷ்டாக்ஷர திருமந்த்ரார்த்தம் உபதேசித்த திருத் தலம் –
சரண்ய முகுந்தத்வம் -பலம் -மாம்சம் — -உத்பலாவதக -உடலில் ஆசை இல்லாதவர்க்கு முக்தி அளிக்கும் பெருமாள்
கீழ வீடு -இது சம்பிரதாயத்தில் மாசி மகம் தீர்த்தவாரி -மாப்பிள்ளை ஸ்வாமி -பிரசித்தம் -திரு மலை ராயன் பட்டணம் -2.5 நாள் உத்சவம்
திரு அஷ்டாக்ஷர க்ஷேத்ரம் -தெப்பம் உத்சவம் பிரசித்தம் –
விமானம் -மாட வீதி திரு மங்கை ஆழ்வார் சந்நிதியில் இருந்து சேவிக்கலாம் –
அரையர் -தாளம் -அடி பட்டு வடு இன்றும் சேவிக்கலாம் -முனி யதரையன் பொங்கல் பிரசித்தம் –

————————————————————————

18-திருக் கண்ணங்குடி -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆரண்ய க்ஷேத்ரம் –
மூலவர் –சியாமா மா மேனியன் லோக நாதன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -தாமோதர நாராயணன்
தாயார் -லோக நாயகி அரவிந்த வல்லி
விமானம் -உத்பல விமானம்
தீர்த்தம் -ஸ்ரவண புஷ்கரிணி –கேட்டாலே பாபம் தொல்லைக்கு –
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -மகிழ மரம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

வசிஷ்டர் -வெண்ணெயால் கண்ணன் உருவம் ஆராதனம்பண்ணிக் கொண்டு இருந்த மூர்த்தியை பாலகன் வடிவில் வந்த
பெருமாள் எடுத்துக் கொண்டு போக- ரிஷிகள் பாலகனைப் பிடித்துக் காட்டினார் –
இடுப்பில் தாம்பால் கட்டுப்பட்டவன் முதலில் தாமோதரனாகவும் பின்பு நாராயணனாகவும் ரிஷிகளுக்கு காட்சி கொடுத்தான்
உறங்காப்புளி – தோலா வழக்கு -ஊராக் கிணறு -காயா மகிழ்–திருமங்கை ஆழ்வார் சரித்திரத்தில் -இங்கு பிரசித்தம் –
நாகை ஸ்வர்ண சிலை மறைத்த இடம் -உறங்கா புளி/ நிலம் -தோலா வழக்கு -தீராத வழக்கு திருக் கண்ணங்குடி
நீர் கொடுக்காததால் சபிக்க ஊராக் கிணறு -இளமையான மகிழ் மரம்
நாகை -திருவாரூர் மார்க்கம் -ஆழியூருக்கு அருகில் –

————————————————————————————

19-திரு நாகை
மூலவர் -நீல மேக்கப் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -ஸுந்த்ரராஜன்
தாயார் -ஸுந்த்ர வல்லி
உத்சவர் -கஜ லஷ்மி
விமானம் -ஸுந்தர்ய விமானம்
தீர்த்தம் -சார புஷ்கரணி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா –

க்ருத யுகத்தில் ஆதி சேஷனாலும் –த்ரேதா யுகத்தில் பூமி தேவியாலும் –த்வாபர யுகத்தில் மார்கண்டேயராலும்
கலி யுகத்தில் சாலிசுகன் என்ற அரசனால் ஆராதிக்கப் பட்டவர்
நாக ராஜா வான ஆதி சேஷன் ஆராதித்த படியால் நாகப் பட்டினம் ஆயிற்று –
பெருமாள் இங்கு பேர் அழகுடன் விளங்குகிற படியால் -நாகை அழகியார் -என்றும் அழைக்கப் படுகிறார் –
துருபனுக்கு அருளிய ஸ்தலம் – ராஜா இடுப்பில் சாவிக் கோத்து / காதில் நீலா கல் தனியாக தொங்கும் –

——————————————————————————-

20-தஞ்சை மா மாணிக் கோயில்
மூலவர் -நீல மேகப் பெருமாள் / மணிக் குன்றப் பெருமாள் / நர சிம்ஹப் பெருமாள் / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -செங்கமல வல்லி / அம்புஜ வல்லி / தஞ்சை நாயகி
விமானம் -ஸுந்தர்ய விமானம் / மணிக் கூட விமானம் / வேத ஸூ ந்தர விமானம்
தீர்த்தம் -அம்ருத நதி -ஸ்ரீ ராம தீர்த்தம் -ஸூ ர்ய புஷ்கரணி
மங்களா சாசனம் -பூதத்தாழ்வார் திரு மங்கை ஆழ்வார்

க்ருத யுகத்தில் தஞ்சகன் -கஜமுகன் -தண்டகன் -எனும் அசுரர்கள் தவம் செய்து பராசர மஹர்ஷிக்கு இடையூறு செய்தனர்
பகவான் தோன்றி தஞ்சகனை அளித்ததால் அவன் பெயராலேயே தஞ்சை என்றாகியது –
அடுத்தது கஜமுகனை சிங்க முகத்தோடு பகவான் அழிக்கிறார்-அவரே தஞ்சை ஆளி-
விண் ஆறு -வெண்ணாற்றங்கரை -விராஜையே-என்பர் –
வர்ண கலாபம் நரஸிம்ஹர் -தஞ்சை ஆளி பெருமாள் –
தண்டக வனம் பெயர் –
மணியே குன்றமாக -பச்சை மா மலை போலே மேனி –

———————————————————————————————

21-நந்தி புர விண்ணகரம் -நாதன் கோயில் –ஜகந்நாதன் —
மூலவர் -ஜகந்நாதன் – விண்ணகரப் பெருமாள் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -செண்பக வல்லி
விமானம் -மந்தார விமானம்
தீர்த்தம் -நந்தி தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

தாயார் பகவானுடைய திரு மார்பில் என்றும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தவம் கிழக்கே நோக்கி –புரிந்த க்ஷேத்ரம் –
நந்தி கேஸ்வரர் இங்கு தவம் புரிந்து சாபம் தீர பெற்றார் -ஆதலால் -நந்தி புர விண்ணகரம் -பெயர்
சிபி சக்கரவர்த்தி புறாவின் உயிரைக் காப்பாற்றத் தன்னுடைய மாம்சத்தைக் கொடுத்த தலம் –
நித்ய ஹோமம் -வான மா மலை ஜீயர் அதீனம் –

—————————————————————————————-

22-திரு வெள்ளியங்குடி
மூலவர் –கோலா வல்லி இராமன் / புஜங்க சயனம் /கிழக்கே திரு முக மண்டலம் –
உத்சவர் -சிருங்கார ஸூந்தரன்
தாயார் -மரகத வல்லி
விமானம் -புஷ்கலா வர்த்தக விமானம்
தீர்த்தம் -சுக்ர தீர்த்தம் / பிரம்ம தீர்த்தம் / இந்த்ர தீர்த்தம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் -கதலி -வாழை வ்ருக்ஷம் -செவ்வாழை -மரம்

கண்ணை இழந்த சுக்ராச்சாரியார் -வெள்ளி -இங்கே தவம் செய்து கண்ணைப் பெற்றார் –
க்ருத யுகத்தில் ப்ரஹ்ம புத்ரம் -த்ரேதா யுகத்தில் பிரச்சாரம் -த்வாபர யுகத்தில் இந்த்ர நகரம் -கலி யுகத்தில் பார்க்கவ புரம்
என்ற பெயர்களோடு இந்த க்ஷேத்ரம் விளங்குகிறது –
அலங்கார பிரியன் -கோல வில் ராமன் -சயன திருக் கோலம் -விஸ்வ கர்ம -தேவர் தச்சன் நிரைய கோயில்கள் –
/ மயன் அசுரர் தச்சன் -பிரார்த்தித்து -நிர்மாணித்த திருக் கோயில் என்பர் –
கருடன் நான்கு திருக் கைகள் உடன் சேவை -சங்கு சக்கரத்துடன் சேவை –
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவவதார ஸ்தலம் சேங்கனூர் மிக அருகில் உள்ளது –

————————————————————————————-

23-தேரழுந்தூர்
மூலவர் -தேவாதிராஜன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -ஆ மருவியப்பன் / கோஸகன்
தாயார் -செங்கமல வல்லித் தாயார்
விமானம் -கருட விமானம்
தீர்த்தம் -தர்சன புஷ்காரிணி -காவேரி தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் –திரு மங்கை ஆழ்வார்

உபரிசரவசு -அரசனின் ஆகாயத்தில் பறக்கும் தேர் இங்கு பூமியில் அழுந்தின படியால் தேரழுந்தூர் ஆயிற்று –
கோகுலத்தில் பிரமன் கவர்ந்து சென்ற மாடு கன்றுகளைத் தேடிக் கொண்டு கண்ணன் இங்கு வந்து கோசகனாகக் காட்சி கொடுத்தார் –
பெரிய திருவடி பிரஹலாதன் -கர்ப்ப க்ருஹ சேவை பெருமாள் உடன்
கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் -பிறந்த -கோயிலுக்குள்ளே கம்பர் மனைவியுடன் –
பெரிய திருவடி சமர்ப்பித்த விமானம் இங்கு -திரு முடி -வைர முடி சேவை திரு நாராயண புரத்தில் –

————————————————————————————–

24-சிறு புலியூர்
மூலவர் -அருமா கடல் அமுதன் / புஜங்க சயனம் / தெற்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -க்ருபா சமுத்ரன்
தாயார் -திரு மா மகள் நாச்சியார் -தயா நாயகி –
விமானம் -நந்த வர்த்தக விமானம்
தீர்த்தம் -மானஸ புஷ்கரணி -அநந்த சரஸ்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

சிறிய உருவம் -பால சயனம் / புலி போன்ற பாதங்களை யுடைய வ்யாக்ர பாதர் என்ற ரிஷி ருத்ரன் இடம் மோக்ஷம் வேண்டி தவம் செய்ய
அவன் ரிஷியை சிறு புலியூருக்கு அழைத்து வந்தார் -ரிஷி பகவான் இடம் வேண்டி மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத்தைப் பெற்றார் –
கொல்லு மாங்குடி அருகில் –
ஆதி சேஷன் தனி சந்நிதி உண்டு / நாக தோஷம் -பால் பாயாசம் அமுது செய்வார் -புஷ்கரிணியில் சந்நிதி
வியாசர் வியாக்ரபாதர் பிரத்யக்ஷம்

——————————————————————————–

25-திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம்
மூலவர் -நாண் மத்திய பெருமாள் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -வெண் சுடர்ப் பெருமாள்
தாயார் -தலைச் சங்க நாச்சியார்
உத்சவர் -செங்கமல வல்லித் தாயார்
விமானம் -சந்த்ர விமானம்
தீர்த்தம் -சந்த்ர புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

சந்திரன் இந்த புஷ்கரிணியில் நீராடி தவம் புரிந்து சாபம் நீங்கப் பெற்றார் –
சந்திரனைப் போன்ற குளிர்ந்த ஒளியுடன் பெருமாள் அனைவருக்கும் காட்சி அளிக்கிறார்
மாயவரம் -ஆக்கூர் -சீர்காழி -மார்க்கம் -ஆக்கூரில் இருந்து 3 கிமி தூரம் –
பூம்புகார் அருகில் -காவேரி பூம் பட்டணம் -பழைய பெயர் -கடலில் கலக்கும் இடம் –
ரோஹிணி மட்டும் ஆசை -அதனால் சாபம் -தீர்க்கப் பெற்ற ஸ்தலம்
சங்கு வியாபாரம் -தலைமையான இடம்

——————————————————————————-

26-திரு இந்தளூர்
மூலவர் -பரிமள ரங்க நாதர் –ஸூகந்த வன நாதன் -வீர சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
சயன திருக் கோலத்துடன் -சங்கு சக்கரம் தாங்கி வீர சயனம் –
தாயார் -பரிமள ரங்க நாயகி -ஸூகந்த வன நாச்சியார் -சந்த்ர சாப விமோசன வல்லி தாயார்
விமானம் -வேத ஆமோத விமானம் –வேதத்துக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும்
தீர்த்தம் -இந்து புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

மது கைடபர் கள் வேதத்தை பிரமன் இடம் இருந்து அபகரித்துக் கொண்டு ஒழித்து வைக்க அது நாற்றம் பிடித்தது
பிரமன் பரிமள ரங்க நாதரின் திருவருளால் வேதத்தின் நாற்றத்தைப் போக்கினார்
சந்திரன் -இந்து -புஷ்கரிணியில் நீராடி சாபம் தீர்ந்தார் –
ஆண் பாவனையில் உடல் திருமங்கை ஆழ்வார்
தலைப் பக்கம் ஸூரியன் கங்கை -திருவடி சந்திரன் -காவேரி
ஐப்பசி மாசம் முழுவதும் உத்சவம் -கங்கை காவேரியில் வந்து பவித்ரம் அடைவாள்

————————————————————————————-

27-திருக் காவளம் பாடி
மூலவர் -கோபால கிருஷ்ணன் / ராஜ கோபாலன் ருக்மிணி ஸத்ய பாமையுடன் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திருமுக மண்டலம்
தாயார் -செங்கமல நாச்சியார் / மடவரல் மங்கை
விமானம் -வேத ஆமோத விமானம்
தீர்த்தம் -தடா மலர்ப் பொய்கை –
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் -4-6-

காவளம்-என்றால் பொழில் -சோலை / நரகாசூரனை இந்திரனுக்காக அழித்த பின்பு ஸத்யபாமா கண்ணனிடம்
தேவ லோகத்தில் இருக்கும் பாரி ஜாத புஷபம் வேண்டும் எனக் கேட்டாள்-இந்திரன் பொழிலை அழித்து
தனக்கு வேண்டிய காவளம் கொண்டு வந்து இந்த ஷேத்ரத்தில் அமைத்தார் -இதனால் இந்த பெயர் –
துவாரகா தீசனான கண்ணனே இங்கு எழுந்து அருளி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது –
திரு நாங்கூர் -11 -திவ்ய தேசங்கள் -தக்ஷன் யஜ்ஜம் -ருத்ரன் -11 மூவரும் -ஏகாதச ருத்ரர்கள் -கோபம் அடக்க –
தை அம்மாவாசை கருட சேவை -பிரசித்தம் –

———————————————————————————-

28-காழிச் சீராம விண்ணகரம் –சீர்காழி
மூலவர் -தாடாளன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -த்ரிவிக்ரமன்
தாயார் -லோக நாயகி
உத்சவர் -மட்ட விழும் குழலி
விமானம் -புஷ்காலா வர்த்தக விமானம்
தீர்த்தம் -சங்க புஷ்கரிணி -சங்க தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

ராம லஷ்மணர்கள் தாடகையை வாதம் செய்து சித்தாசமரத்தில் இருந்தனர் –
அந்த இடத்திற்கும் இந்த ஷேத்ரத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதால் இந்த திரு நாமம் –
பிரமன் தன்னுடைய ஆயுளை நினைத்து செருக்குடன் இருந்தான் -அவன் கர்வத்தை ரோமச முனிவர் இந்த இடத்தில் அடக்கினார்
பாடலீகா வானம் உத்தம க்ஷேத்ரம் -என்றும் இவ்விடம் அழைக்கப் படுகிறது –
தவிட்டுப் பானை தாடாளன் –பாட ஆராதனை செய்ய பெருமாள் வேண்டுமே –தாடாளா வா வெண்ணெய் உண்ட தாடாளா வா
-தவிட்டுப் பானை தாடாளா வா -பாட -வந்தானே –
திருமங்கை ஆழ்வார் இங்கு திரு ஞான சம்பந்தரை வாதப் போரில் வென்று அவர் இடம் இருந்த வேலைத் தன் வசம் ஆக்கினார் –
வினைகள் கழிந்து சீர் பெறுக -காழிச் சீர் –சீர் காழி -விண்ணகரம் -இடது திருவடி மேலே -இடது கை மேலே –

———————————————————————————————

29-திரு அரிமேய விண்ணகரம்
மூலவர் -குடமாடு கூத்தர் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -சதுர் புஜ கோபாலன்
தாயார் -அம்ருத கட வல்லி
விமானம் -உச்ச்சச்ருங்க விமானம்
தீர்த்தம் -கோடி தீர்த்தம் -அம்ருத தீர்த்தம் –
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

அரி என்றால் -திருடுபவர் அல்லது அபஹரிப்பவர் –இந்தப் பெருமாள் நம் பாபங்களைத் திருடி உள்ளங்களை அபஹரிப்பவர் –
கோவர்த்தன கிரி தாரியே இங்கு எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
சதுர் புஜங்களுடன் கண்ணன் எழுந்து அருளி இருப்பது சிறப்பாம்சம் ஆகும் –
உதங்க மகரிஷிக்கு இந்த திருக் கோலத்தில் காட்சி கொடுத்தார் என்று ஸ்ரீ பாகவதம் சொல்லுமே –

———————————————————————————–

30-திரு வண் புருடோத்தமம்
மூலவர் -புருஷோத்தமன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -புருஷோத்தம நாயகி
விமானம் -சஞ்சீவ விக்ரஹ விமானம்
தீர்த்தம் – திருப் பாற் கடல் தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் –4-2-

வியாக்ரபாத முனிவர் தன் குழந்தையான உபமன்யுவைத் தனியே விட்டு புஷபம் பறிக்கப் போக -அக் குழந்தை அல்லது தொடங்கிற்று
இதை பார்த்த தாயார் பெருமாளை ஏவி திருப் பாற் கடலையே பாலாகக் கொடுத்தாள் -என்று ஸ்தல புராணம் சொல்லும்
இவ்விதமாகவே திருப் பாற் கடல் தீர்த்தம் உண்டாயிற்று
அயோத்யையில் இருக்கும் மாரியாத்தா புருஷோத்தமன் ஸ்ரீ ராமரே இங்கு வந்து காட்சி கொடுத்து அருளுகிறார் –

——————————————————————————————–

31-திருச் செம்பொன் செய் கோயில்
மூலவர் -பேர் அருளாளன் -நின்ற திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -ஹேம அரங்கன் -செம் பொன் அரங்கர்
தாயார் -அள்ளி மா மலர் தாயார்
விமானம் -கனக விமானம்
தீர்த்தம் -ஹேம புஷ்கரிணி -கனக தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார் –4-3-

இராவண வதத்தால் நேர்ந்த ப்ரஹ்ம ஹத்தி தோஷம் போக்கிக் கொள்ள த்ருட நேத்ரர் முனிவர் இடம் வேண்டிக் கொள்ள
1000 பாரம் தங்க பசுவைச் செய்து அதில் நான்கு நாட்கள் ஸ்ரீ ராமர் உட்க்கார்ந்து பிறகு அதில் இருந்து வெளியே வந்தார் -கோ பிரசவம் –
அந்த தங்க பசுவை ரிஷிக்கு தானமாக கொடுத்தார் –
இவற்றை வைத்துக் கொண்டு த்ருட நேத்ர முனிவர் இக் கோயிலை எழுப்பினார்
பொன்னை தானமாக வாங்கிக் கட்டப் பட்ட கோயில் ஆதலால் செம் பொன் கோயில் பெயர் பெற்றது –
உறையூர் அழகிய மணவாள பெருமாளே இங்கு சேவை -ராமனால் ஆராதிக்கப் பட்ட நம் பெருமாளே -என்பர் –

—————————————————————————-

33-வைகுண்ட விண்ணகரம்
மூலவர் -வைகுண்ட நாதன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -வைகுண்ட வல்லி -தனிக் கோயில் நாச்சியார் கர்ப்ப க்ரஹத்திலே சேவை
விமானம் -அநந்த ஸத்ய வர்த்தக விமானம்
தீர்த்தம் -லஷ்மி புஷ்கரிணி –உதங்க புஷ்கரிணி –விரஜா
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் –3-9-

ஸ்வேத கேது என்ற மஹா ராஜா கார்ய வைகுண்டம் அடைந்த பின்பும் அவருக்குப் பசி எடுத்தது –
தான தர்மங்களில் குறை இருப்பதால் பூ லோகம் சென்று அதை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள நாரதர் கூறினார்
அதன் படி அரசன் இங்கு வர அவருக்குத் திருமால் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இருக்கும் படிக்கே காட்சி கொடுத்து அருளினார் –

———————————————————————————————————

34-திருவாலி -திரு நகரி -நாச்சியார் பிறந்த புகுந்த தேசங்கள்
திருவாலி –
மூலவர் -ஸ்ரீ லஷ்மி நரசிம்மர் / வீற்று இருந்த திருக் கோலம் / மேற்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -திருவாலி நகராளன்
தாயார் -அம்ருத கட வல்லி
விமானம் -அஷ்டாக்ஷர விமானம்
தீர்த்தம் -லாஷண புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார்
திரு நகரி –
மூலவர் -தேவ ராஜன் -வீற்று இருந்த திருக் கோலம் -மேற்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -கல்யாண ரங்க நாதர் -வயலாலி மணவாளன் –
தாயார் -அம்ருத வல்லி
விமானம் -அஷ்டாக்ஷர விமானம்
தீர்த்தம் -லாஷண புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -குலசேகர ஆழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார்

பஞ்ச நரசிம்ஹ க்ஷேத்ரம் -திரு வாலியில் -ஸ்ரீ லஷ்மி நரஸிம்ஹர்-திருக் குறையலூரில் உக்ர நரசிம்ஹர் -மங்கை மடத்தில் வீர நரஸிம்ஹர்
திரு நகரியில் -யோக நரஸிம்ஹர் மற்றும் ஹிரண்ய நரஸிம்ஹர்
சாந்தம் அடைய தாயார் வலது மடியில் எழுந்து அருளி இருக்கிறார் -பல தேசங்களில் இடது மடியில் சேவை உண்டே
திருவை ஆலிங்கனம் செய்த சேவை என்பதால் திருவாலி -திரு வேடுபரி உத்சவம் -பிரசித்தம் —
திரு மணம் கொல்லை–கலியன் -பட்டம் -மிடுக்கு கண்டு –மந்த்ரம் போட்டாயா -நீலன் -கலியன் -திருமங்கை ஆழ்வார்
அரசமரம்– ஆலி நாட்டு அரசு –தெய்வங்களில் அரசன் வயலாலி மணவாளன் -அருளிய
-மந்த்ர அரசு திரு மந்த்ரம் -வாடினேன் வாடி பிறக்கும் உத்சவம்
-சிந்தனைக்கு இனியான்–பரக்கத் நிஷ்டை –குமுத வல்லி நாச்சியார் உடன் புறப்பாடு -தூது-நான்கே பாசுரங்கள் -கள்வன் கொல்-திருக் கோலம் –
பங்குனி உத்தரம் முந்திய நாள் -நீர் மேல் நடப்பான்– நிழலில் ஒதுங்குவான் –தாளூதுவான் –தோலா வழக்கன்-நான்கு சிஷ்யர்கள் -ஆலி நாடன்
பூர்ண மஹரிஷியின் பெண்ணாக அம்ருத வல்லி தாயார் திருவவதாரம் செய்து திருக் கல்யாணம் செய்து கொண்ட ஸ்தலம் –
திருமங்கை ஆழ்வார் -அணைத்த வேலும் —தஞ்சமான தாளிணை –ஸ்ரீ ராமானுஜர் திருவடியில் சேவை
குறையல் பிரான் அடிக் கீழ் விள்ளாத அன்பன்
கலியன் திருக் கோலம் கண்ணின் நின்றும் அகலாதே -கலியன் மேல் ஆணை
விதைக்கோட்டை மேலே கல்யாண ரெங்க நாதர் சேவை –
ஏவலம் வெஞ்சிலை பெருமாள் சேவை –நீணிலா முற்றம் -திருக் கண்ண புரம் -காண்பாள் -பாணனார் திண்ணம் இருக்க இனி இவள் நாணுமோ-

————————————————————————————–

35-திருத்தேவனார் தொகை –
மூலவர் -தெய்வ நாயகன் -நின்ற திருக் கோலம் –கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் -மாதவப் பெருமாள்
தாயார் -கடல் மகள் நாச்சியார்
உத்சவர் -மாதவ நாயகி –இருவரால் இருவருக்கும் பெருமை
விமானம் -சோபன விமானம்
தீர்த்தம் -சோபன புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் –திருமங்கை ஆழ்வார் -4-1-

கடல் கடைந்த போது தோன்றிய நாச்சியார் இங்கு வர பெருமாள் இங்கு எழுந்து அருளி திருமணம் புரிந்தார்
தேவர்கள் திரண்டு வந்து நின்ற இடமாதலால் இந்த பெயர் –
கீழச் சாலை மாதவப் பெருமாள் கோயில் என்ற பெயரும் உள்ளது

————————————————————————————————————-

36-திருத் தெற்றியம்பலம்
மூலவர் -செங்கண் மால் -ரெங்க நாதர் -புஜங்க சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம் -நான்கு புஜத்துடன் சயனம்
தாயார் -செங்கமல வல்லி
விமானம் -வேத விமானம்
தீர்த்தம் -ஸூர்ய புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் – -திருமங்கை ஆழ்வார்

அம்பலம் — இடம் / தெற்றி-மேடு –/ நிலத்தில் இருந்து உயரத்தில் இருக்கும் திவ்ய க்ஷேத்ரம்
பள்ளி கொண்ட பெருமாள் –என்பர் -படுக்கைக்கு மேடு வேண்டும் -மணல் மேட்டில் அரங்கன் அங்கே போலே –
ராஹு –கேதுவைக் கண்டு ஸூரியன் பயந்து குளத்தில் மறைந்து இருக்க -காட்சி கொடுத்து பயம் போக்கி அருளிய பெருமாள் –

—————————————————————————————-

37-திரு மணிக் கூடம் –
மூலவர் -மணிக் கூட நாயகன் / வரத ராஜன் / புஜங்க சயனம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம் -கஜேந்திர வரதராஜன் –
தாயார் -திரு மகள் நாச்சியார்
விமானம் -கனக விமானம்
தீர்த்தம் -சந்த்ர புஷ்கரிணி — ப்ரஹ்ம தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

மோஹினி அவதாரம் -ராஹு கேதுக்களை ஸூர்ய சந்திரர் காட்டிய பின்பு பட்டணத்து குளத்தில் ஒளிந்து கொள்ள
அவர்கள் பயத்தை போக்கி -காட்சி கொடுத்து அருள் பாலித்த பெருமாள் –

—————————————————————————————-

38-திரு வெள்ள குளம் -அண்ணன் கோயில்
மூலவர் -ஸ்ரீ நிவாஸன் / அண்ணன் பெருமாள் / நின்ற திருக் கோலம் / கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
தாயார் -அலர் மேல் மங்கை
உத்சவர் -பத்மாவதி -பூவார் திரு மகள்
விமானம் -தத்வத்யோதக விமானம்
தீர்த்தம் -ஸ்வேத புஷ்கரிணி — வெள்ள குள தீர்த்தம்
மங்களா சாசனம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் –

துந்துமாற ராஜாவின் பிள்ளையான ஸ்வேதன் 9 வயசில் அகால மரணம் அடைவான் என்று சொல்ல -குல குரு
வசிஷ்டர் இங்கு வந்து தவம் புரிய சொல்ல -கார்த்திகை சுக்ல ஏகாதசி என்று கடாக்ஷித்து நீண்ட ஆயுளை வழங்கினார்
ஸ்ரீ நிவாஸ பெருமாளுக்கே அண்ணனாக கொண்டாடப் படுகிறார் –
குமுத வல்லி நாச்சியார் -தெய்வப் பெண் -மருத்துவர் வளர்க்க -திரு மங்கை ஆழ்வார் முதலில் கண்டு –
கருட சேவைக்கு அடுத்த நாள் திருமங்கை ஆழ்வார் இங்கே எழுந்து அருளுகிறார் –
மஞ்சள் கொல்லை –உத்சவம் –அன்று இரவு 11 கருட சேவை –

—————————————————————————————-

39-திருப் பார்த்தன் பள்ளி
மூலவர் -தாமரையாள் கேள்வன் / நின்ற திருக் கோலம் / மேற்கே திருமுக மண்டலம்
உத்சவர் -பார்த்த சாரதி
தாயார் -தாமரை நாயகி
விமானம் -நாராயண விமானம்
தீர்த்தம் -கட்க புஷ்கரிணி -வாளால் கீறி வந்த தீர்த்தம் –
மங்களா சாசனம் -திருமங்கை ஆழ்வார்

அர்ஜுனன் ஷேத்ராடனத்திற்காக தெற்கு நோக்கி -வரும் பொழுது தீர்த்த தாகம் எடுக்க
அகஸ்திய கமண்டலம் தீர்த்தமும் தீர்ந்து போக -கண்ணனை பிரார்த்திக்க சொல்லி -ப்ரத்யக்ஷம் ஆகி –
-நீண்ட வாளை கைகொடுக்க அத்தாலே பூமியைக் கீற தீர்த்தம் வந்தது
நான்கு தோள்களுடன் கூடிய பார்த்த சாரதி பெருமாள் அர்ஜுனனுக்கும் அகஸ்திய முனிவருக்கும் காட்சி கொடுத்து அருளினான்
அர்ஜுனன் கண்ணன் சேர்ந்து சேவை தனியாக இங்கு உண்டு
கோல வில்லி ராமன் -கண்ணன் இதன் ஒரே ஆசனம் கர்ப்ப க்ருஹத்தில் —

——————————————————————————————

40-திருச் சித்ர கூடம் -சிதம்பரம் –
மூலவர் -கோவிந்தராஜன் -போக சயனம் -கிழக்கே திரு முக மண்டலம்
7 பணங்கள்-இங்கும் சப்த கிரி போலே -நான்கு புஜத்துடன் சயனம் –
உத்சவர் -தேவாதி ராஜன் -பார்த்த சாரதி -கடிவாளம் பிடித்து சேவை
கோவிந்தா கூப்பிட உதவின பார்த்த சாரதி அன்றோ –
தாயார் -புண்டரீக வல்லி
விமானம் -சாத்விக விமானம்
தீர்த்தம் -புண்டரீக புஷ்கரிணி
மங்களா சாசனம் -குலசேகர ஆழ்வார் -திரு மங்கை ஆழ்வார்

தேவதச்சன் விஸ்வகர்மாவால் நிர்மாணிக்கப் பட்ட அழகான சித்ர கூடம் -பார்வதி பரம சிவன் -யார் சிறந்த நாட்டியம் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் தீர்ப்பு வழங்க
தஞ்சகன் கஜமுகன் தண்டகன் -மூவரையும் பகவான் அழித்த பின்பு -அவர்கள் சகோதரி தில்லி -காந்தார வ்ருக்ஷமாக விரிந்து அதன் கீழே சயனம்
-தில்லி சில்லி -இருவரும் இங்கும் ஸ்ரீ முஷ்ணத்திலும் என்பர்
உத்சவர் தான் கோவிந்த ராஜர் திருப்பதியில் இன்றும் சேவை -தொட்டாச்சார்யார் ஸ்வாமிகள் புதிதாக உத்சவர் இங்கே ஏற்பாடு செய்து அருளினார் என்பர் –
காட்டு மன்னார் கோயில் அருகில்-
——————————————————————————————–

மன்னார் குடி –
ராஜ மன்னார் -வாஸூ தேவ பெருமாள் மூலவர்
ஸ்ரீ வித்யா ராஜ கோபாலன்
தோடு -ஒரு காதிலும் மற்று ஒன்றில் குண்டலம்–யசோதை நந்த கோபாலன் -இருவர்க்கும் ஆபரணங்கள்
-பெண் ஜாடை உடன் கண்ணன் -சாமுத்ரா லக்ஷணம் -கோபிகை ஜெயிக்க தோடு என்றுமாம் – -மாடு கன்றுக்குட்டி
32 வித்யைகள் -கண்ணன் காட்டி அருள
உன்னித்து –வண் துவராபதி மன்னனை ஏத்துமின் – மா முனிகள் -சமர்ப்பித்து அருளினார்
ஹரித்ரா புஷ்கரிணி -நதி போலவே
கோபால சமுத்திரம் வீதி பெயர்கள்
18 நாள் ப்ரஹ்ம உத்சவம் –

——————————————————————————————–

திரு மண்டங்குடி
தொண்டர் அடி பொடி வன மாலை அம்சம் -மார்கழி கேட்டை
பூக் குடலை யுடன் சேவை
அரங்கன் -ஸ்ரீ நிவாஸன் -அழகர் -மூவரும் சேவை –

———————————————————————————————–

ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
பூர்வாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-