Archive for the ‘Srirengam’ Category

ஸ்ரீ திருவரங்கன் -ஸ்ரீ கண்ணபிரான் சேர்த்தி அனுபவ -அருளிச் செயல்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்–

November 30, 2020

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -35-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -10-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திரு மழிசைப் பிரான் -14-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள் -31-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -55-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார் 10-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -73-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -12-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வார் 1-பாசுரம் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் 4-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -2-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்

மொத்தம் –247–பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்

——————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார்–

சீமாலி கனவனோடு தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய்
சாமாறு அவனை நீ எண்ணி சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய்
ஆமாறு அறியும் பிரானே அணி அரங்கத்தே கிடந்தாய்
ஏமாற்றம் என்னைத் தவிர்த்தாய் இருவாட்சி பூ சூட்ட வாராய் 2-7 8-

வண்டு களித்து இரைக்கும் பொழில் சூழ் வரு புனல் காவிரித் தென் அரங்கன்
பண்டு அவன் செய்த கிரீடை எல்லாம் பட்டர்பிரான் விட்டு சித்தன் பாடல்–2-9-11-

தென்னரங்கம் மன்னிய சீர் மதுசூதனா கேசவா பாவியேன் வாழ்வு உகந்து
உன்னை இளம் கன்று மேய்க்க சிறுகாலே யூட்டி ஒருப்படுத்தேன்–3-3-2-

மாதவத்தோன் புத்திரன் போய் மறி கடல் வாய் மாண்டானை
ஓதுவித்த தக்கணையா வுருவுருவே கொடுத்தானூர்
தோதவத்தி தூய் மறையோர் துறை படிய துளும்பி எங்கும்
போதில் வைத்த தேன் சொரியும் புனல் அரங்கம் என்பதுவே – 4-8 1-

பிறப்பகத்தே மாண்டு ஒழிந்த பிள்ளைகளை நால்வரையும்
இறைப் பொழுதில் கொணர்ந்து கொடுத்து ஒருப்படுத்த உறைப்பனூர்
மறைப்பெரும் தீ வளர்த்து இருப்பார் வரு விருந்தை அளித்து இருப்பார்
சிறப்புடைய மறையவர் வாழ் திருவரங்கம் என்பதுவே – 4-8-2 –

மருமகன் தன் சந்ததியை உயிர் மீட்டு மைத்துனன் மார்
உரு மகத்து வீழாமே குருமுகமாய்க் காத்தானூர்
திருமுகமாய் செங்கமலம் திருநிறமாய் கரும் குவளை
பொரு முகமாய் நின்று அலரும் புனல் அரங்கம் என்பதுவே – 4-8-3-

கருளுடைய பொழில் மருதம் கதக் களிறும் பிலம்பனையும் கடிய மாவும்
உருளுடைய சகடரையும் மல்லரையும் உடைய விட்டோசை கேட்டான்
இருளகற்றும் எரி கதிரோன் மண்டலத்தோடு ஏற்றி வைத்து ஏணி வாங்கி
அருள் கொடுத்திட்டு அடியவரை ஆள்கொள்வான் அமருமூர் அணி அரங்கமே – 4-9 3-

பதினாறாம் ஆயிரவர் தேவிமார் பணி செய்ய துவரை என்னும்
அதில் நாயகராகி வீற்று இருந்த மணவாளர் மன்னு கோயில்
புது நாள் மலர்க் கமலம் எம்பெருமான் பொன் வயிற்றில் பூவே போல்வான்
பொது நாயகம் பாவித்து இறுமாந்து பொன் சாய்க்கும் புனல் அரங்கமே – 4-9 4-

ஆமையாய் கங்கையாய் ஆழ கடலாய் அவனியாய் அரு வரைகளாய்
நான்முகனாய் நான்மறையாய் வேள்வியாய் தக்கணையாய் தானும் ஆனான்
சேமமுடை நாரதனார் சென்று சென்று துதித்து இறைஞ்சக் கிடந்தான் கோயில்
பூ மருவிப் புள்ளினங்கள் புள்ளரையன் புகழ் குழறும் புனல் அரங்கமே -4 9-5 –

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திரு முக மண்டலத்தைப் பார்த்து –
ஆச்சர்யராகா நின்றீர த்யேனராகா நின்றீர் -என்று மகரிஷி சொன்ன அளவிலே
ஸ்ரீ நாரத பகவானுக்கு தன் வைபவத்தை பிரகாசிப்பித்த ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரன் -அவன் பக்கலிலே
ஸ்தோத்ரம் பண்ணி வணங்க -கண் வளர்ந்த தேசம் இது என்கிறார்-
இப்படி ஸ்ரீ நாரத பகவான் சேவிக்கும் படியாகவும் –
ருசி உடையார்க்கு எல்லாம் கண்ணாலே கண்டு ஆஸ்ரயிக்கைகும் அனுபவிகைக்கும் உடலாகவும்
கிடந்தோர் கிடக்கை -என்கிறபடியே கிடை அழகால் வந்த மினுக்கம் தோற்றும்படியாக-
கண் வளர்ந்து அருளுகிறவனுடைய தேசம்

மைத்துனன்மார் காதலியை மயிர் முடிப்பித்து அவர்களையே மன்னராக்கி
உத்தரை தன் சிறுவனையும் உய்யக் கொண்ட உயிர் ஆளன் உறையும் கோயில்
பத்தர்களும் பகவர்களும் பழ மொழி வாய் முனிவர்களும் பரந்த நாடும்
சித்தர்களும் தொழுது இறைஞ்சி திசை விளக்காய் நின்ற திருவரங்கமே – 4-9 6-

தேவுடைய மீனமாய் யாமையாய் ஏனமாய் அரியாய் குறளாய்
மூவுருவில் ராமனாய் கண்ணனாய் கல்கியாய் முடிப்பான் கோயில்
சேவலோடு பெடை அன்னம் செங்கமல மலர் ஏறி யூசலாடி
பூவணை மேல் துதைந்து எழு செம்பொடியாடி விளையாடும் புனல் அரங்கமே -4-9 9-

நான் ஏதும் உன் மாயம் ஒன்றும் அறியேன் நமன் தமர் பற்றி நலிந்திட்டு இந்த
ஊனே புக என்று மோதும் போது அங்கு உன்னை நான் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன்
வானேய் வானவர் தங்கள் ஈசா மதுரைப் பிறந்த மா மாயனே என்
ஆனாய் நீ என்னைக் காக்க வேண்டும் அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே – 4-10 8-

குன்று எடுத்து ஆநிரை காத்த ஆயா கோநிரை மேய்த்தவனே எம்மானே
அன்று முதல் இன்று அறுதியா ஆதியம் சோதி மறந்து அறியேன்
நன்றும் கொடிய நமன் தமர்கள் நலிந்து வந்து என்னைப் பற்றும் போது
அன்று அங்கு நீ என்னை காக்க வேண்டும் அரங்கத்து அரவிணைப் பள்ளியானே -4-10-9 –

மாயவனை மதுசூதனனை மாதவனை மறையோர்கள் ஏத்தும்
ஆயர்கள் ஏற்றினை அச்சுதனை அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே
வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூர் மன் விட்டு சித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும்
தூய மனத்தனராகி வல்லார் தூ மணி வண்ணனுக்கு ஆளர் தாமே – 4-10 10-

——

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு–ஸ்ரீ ஆண்டாள்

கண்ணாலம் கோடித்து கன்னி தன்னைக் கைபிடிப்பான்
திண்ணார்ந்து இருந்த சிசுபாலன் தேசு அழிந்து
அண்ணாந்து இருக்கவே ஆங்கு அவளைக் கை பிடித்து
பெண்ணாளன் பேணுமூர் பேரும் அரங்கமே–11-9-

செம்மை யுடைய திருவரங்கர் தாம் பணித்த
மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை விட்டு சித்தர் கேட்டிருப்பார்
தம்மை யுகப்பாரைத் தாம் உகப்பர் என்னும் சொல்
தம்மிடையே பொய்யானால் சாதிப்பார் ஆர் இனியே —11-10-

————

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள்

மாவினை வாய் பிளந்து உகந்த மாலை வேலை
வண்ணனை என் கண்ணனை வன் குன்றம் ஏந்தி
ஆவினை அன்று உய்ய கொண்ட ஆயர் ஏற்றை
அமரர்கள் தம் தலைவனை அம் தமிழ் இன்ப
பாவினை அவ் வடமொழியை பற்றற்றார்கள்
பயில் அரங்கத்து அரவு அணை பள்ளி கொள்ளும்
கோவினை நாவுற வழுத்தி என் தன் கைகள்
கொய்ம் மலர் தூ என்று கொலோ கூப்பும் நாளே—-1-4-

தோடுலா மலர் மங்கை தோள் இணை தோய்ந்ததும் சுடர் வாளியால்
நீடு மா மரம் செற்றதும் நிரை மேய்த்ததும் இவையே நினைந்து
ஆடி பாடி அரங்காவோ! என்று அழைக்கும் தொண்டர் அடி பொடி
ஆட நாம் பெறில் கங்கை நீர் குடைந்து ஆடும் வேட்கை என்னாவதே ?–2-2-

ஏறு அடர்த்ததும் ஏனமாய் நிலம் கீண்டதும் முன்னி ராமனாய்
மாறு அடர்ததும் மண் அளந்ததும் சொல்லி பாடி வண் பொன்னி பேர்
ஆறு போல் வரும் கண்ண நீர் கொண்டு அரங்கன் கோவில் திரு முற்றம்
சேறு செய் தொண்டர் சேவடி செழும் சேறு என் சென்னிக்கு அணிவனே -2-3-

தோய்த்த தண் தயிர் வெண்ணெய் பால் உடன் உண்டலும் உடன்று ஆய்ச்சி கண்டு
ஆர்த்த தோள் உடை எம்பிரான் என் அரங்கனுக்கு அடியார்களாய்
நா தழும்பு எழ நாரணா என்று அழைத்து மெய் தழும்ப தொழுது
ஏத்தி இன்புறும் தொண்டர் சேவடி ஏத்தி வாழ்த்தும் என் நெஞ்சமே–2-4-

பொய் சிலை குரல் ஏறு எருத்தம் இறுத்து போர் அரவீர்த்த கோன்
செய் சிலை சுடர் சூழ் ஒளி திண்ண மா மதிள் தென் அரங்கனாம்
மெய் சிலை கரு மேகம் ஓன்று தம் நெஞ்சில் நின்று திகழ போய்
மெய் சிலிர்ப்பவர் தம்மையே நினைந்து என் மனம் மெய் சிலிர்க்குமே -2-5-

உண்டியே வுடையே உகந்து ஓடும் இம்
மண்டலத்தோடோம் கூடுவதில்லை யான்
அண்ட வாணன் அரங்கன் வன் பேய் முலை
உண்ட வாயன் தன் உன்மத்தன் காண்மினே–3-4-

தீதில் நல் நெறி நிற்க அல்லாது செய்
நீதி யாரொடும் கூடுவதில்லை யான்
ஆதி ஆயன் அரங்கன் அம் தாமரை
பேதை மா மணவாளன் தன் பித்தனே– 3-5-

————–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ திரு மழிசைப் பிரான்

கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனி கூன்
உண்டை கொண்டு அரங்கவோட்டி யுண் மகிழ்ந்த நாதனூர்
நண்டை உண்டு நாரை பேர வாளை பாய நீலமே
அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அம் தண் நீர் அரங்கமே –49-

பொற்றை யுற்ற முற்றல் யானை போர் எதிர்ந்து வந்ததைப்
பற்றி உற்று மற்றதன் மருப்பு ஒசித்த பாகனூர்
சிற்றெயிற்று முற்றல் மூங்கில் மூன்று தண்டர் ஒன்றினார்
அற்ற பத்தர் சுற்றி வாழும் அம் தண் நீர் அரங்கமே –52-

மோடியோட இலச்சையாய சாபம் எய்தி முக்கண்ணான்
கூடு சேனை மக்களோடு கொண்டு மண்டி வெஞ்சமத்து
ஓட வாணன் ஆயிரம் கரம் கழித்த வாதிமால்
பீடு கோயில் கூடு நீர் அரங்கம் என்ற பேரதே –53-

மன்னு மா மலர்க்கிழத்தி வைய மங்கை மைந்தனாய்ப்
பின்னும் ஆயர் பின்னை தோள் மணம் புணர்ந்தது அன்றியும்
உன்ன பாதம் என்ன சிந்தை மன்ன வைத்து நல்கினாய்
பொன்னி சூழ் அரங்கமேய புண்டரீகன் அல்லையே –55-

————–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார்

பச்சை மா மலை போல் மேனி பவள வாய் கமலச் செங்கண்
அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே என்னும்
இச்சுவை தவிர நான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகர் உளானே -2-

மற்றுமோர் தெய்வம் உண்டே மதியிலா மானிடங்காள்
உற்ற போது அன்றி நீங்கள் ஒருவன் என்று உணர மாட்டீர்
அற்றமேல் ஓன்று அறியீர் அவனை அல்லால் தெய்வம் இல்லை
கற்றினம் மேய்த்த எந்தை கழலிணை பணிமின் நீரே-9-

ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்று ஒருவர் இல்லை
பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி
கார் ஒளி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன்
ஆருளர் களைகண் அம்மா அரங்க மா நகர் உளானே –29-

மழைக்கன்று வரை முன் ஏந்தும் மைந்தனே மதுரவாறே
உழைக்கன்றே போல நோக்கம் உடையவர் வலையில் பட்டு
உழைக்கின்றேற்கு என்னை நோக்காது ஒழிவதே யுன்னை என்னே
அழைக்கின்றேன் ஆதி மூர்த்தி அரங்க மா நகர் உளானே –36-

வள வெழும் தவள மாட மதுரை மா நகரம் தன்னுள்
கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணனை யரங்கமாலைத்
துளவத் தொண்டைய தொல் சீர்த் தொண்டர் அடிப் பொடி சொல்
இளைய புன் கவிதை ஏலும் எம்பிராற்கு இனியவாறே

———–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார்

கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெய்
உண்ட வாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை
அண்டர் கோன் அணி யரங்கன் என் அமுதினைக்
கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே —10–

————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு–ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார்

பள்ளியாவது பாற் கடல் அரங்கம் இரங்க வன் பேய் முலை
பிள்ளையாய் உயிர் உண்ட வெந்தை பிரானவன் பெருகுமிடம்
வெள்ளியான் கரியான் மணி நிற வண்ணன் என்று எண்ணி நாள் தொறும்
தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் திரு வேம்கடம் அடை நெஞ்சே -1-8-2-

கலை யுடுத்த வகலல்குல் வன் பேய் மகள் தாயென
முலை கொடுத்தாள் உயிர் உண்டவன் வாழும் இடம் என்பரால்
குலை எடுத்த கதலிப் பொழிலூடும் வந்துந்தி முன்
அலை எடுக்கும் புனல் காவிரி சூழ் தென்னரங்கமே—5-4-6-

கஞ்சன் நெஞ்சும் கடு மல்லரும் சகடமும் காலினால்
துஞ்ச வென்ற சுடர் ஆழியான் வாழும் இடம் என்பரால்
மஞ்சு சேர் மாளிகை நீடு அகில் புகையும் மறையோர்
செஞ் சொல் வேள்விப் புகையும் கமழும் தென்னரங்கமே –5-4-7-

மானாய மென்னோக்கி வாள் நெடுங்கண் கண்ணீர் மல்கும் வளையும் சோரும்
தேனாய நறுந்துழாய் அலங்கலின் திறம் பேசி யுறங்காள் காண்மின்
கானாயன் கடி மனையில் தயிர் உண்டு நெய் பருக நந்தன் பெற்ற
ஆனாயன் என் மகளைச் செய்தனகள் அம்மனைகீர் அறிகிலேனே–5-5-3-

பூண் முலை மேல் சாந்தணியாள் பொரு கயல் கண் மை எழுதாள் பூவை பேணாள்
ஏண் அறியாள் எத்தனையும் எம்பெருமான் திருவரங்கம் எங்கே என்னும்
நாண் மலராள் நாயகனாய் நாம் அறிய வாய்ப்பாடி வளர்ந்த நம்பி
ஆண் மகனாய் என் மகளைச் செய்தனகள் அம்மனைமீர் அறிகிலேனே —5-5-5-

தாதாடு வன மாலை தாரானோ என்று என்று தளர்ந்தாள் காண்மின்
யாதானும் ஓன்று உரைக்கில் எம்பெருமான் திருவரங்கம் என்னும் பூ மேல்
மாதாளன் குடமாடி மது சூதன் மன்னர்க்காய் முன்னம் சென்ற
தூதாளன் என் மகளைச் செய்தனகள் எங்கனம் நான் சொல்லுகேனே–5-5-6-

வாராளும் இளம் கொங்கை வண்ணம் வேறாயின வாறு எண்ணாள் எண்ணில்
பேராளன் பேரல்லால் பேசாள் இப் பெண் பெற்றேன் என் செய்கேன் நான்
தாராளன் தண் குடந்தை நகராளன் ஐவர்க்காய் அமரில் உய்த்த
தேராளன் என் மகளைச் செய்தனகள் எங்கனம் நான் செப்புகேனே—5-5-7-

ஏனாகி உலகிடந்து அன்று இரு நிலமும் பெரு விசும்பும்
தானாய பெருமானைத் தன் அடியார் மனத்து என்றும்
தேனாகி அமுதாகித் திகழ்ந்தானை மகிழ்ந்து ஒரு கால்
ஆனாயன் ஆனானைக் கண்டது தென்னரங்கத்தே—5-6-3-

தஞ்சினத்தை தவிர்த்து அடைந்தார் தவ நெறியைத் தரியாது
கஞ்சனைக் கொன்று அன்று உலகம் உண்டு உமிழ்ந்த கற்பகத்தை
வெஞ்சினத்த கொடும் தொழிலான் விசை யுருவை யசைவித்த
அஞ்சிறைப் புட்பாகனை யான் கண்டது தென்னரங்கத்தே–5-6-6-

ஆ மருவி நிரை மேய்த்த வணி யரங்கத்து யம்மானைக்
கா மரு சீர்க் கலிகன்றி யொலி செய்த மலி புகழ் சேர்
நா மருவு தமிழ் மாலை நால் இரண்டோடு இரண்டினையும்
தா மருவி வல்லார் மேல் சாரா தீ வினை தானே —5-6-10-

இந்திரன் பிரமன் ஈசன் என்று இவர்கள் எண்ணில் பல் குணங்களே யியற்ற
தந்தையும் தாயும் மக்களும் மிக்க சுற்றமும் சுற்றி நின்று அகலாப்
பந்தமும் பந்தம் அறுப்பதோர் மருந்தும் பான்மையும் பல் உயிர்க்கு எல்லாம்
அந்தமும் வாழ்வுமாய எம்பெருமான் அரங்க நகர் அமர்ந்தானே —5-7-2-

ஊழியாய் ஓமத்து உச்சியாய் ஒரு காலுடைய தேர் ஒருவனாய் உலகினில்
சூழி மால் யானைத் துயர் கெடுத்து இலங்கை மலங்க வன்று வடு சரம் துரந்து
பாழியால் மிக்க பார்த்தனுக்கு அருளிப் பகலவன் ஒளி கெடப் பகலே
ஆழியால் அன்று அங்கு ஆழியை மறைத்தான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே —5-7-8-

பேயினார் முலை யூண் பிள்ளையாய் ஒரு கால் பெரு நிலம் விழுங்கி யது உமிழ்ந்த
வாயனாய் மாலாய் ஆலிலை வளர்ந்து மணி முடி வானவர் தமக்குச்
சேயனாய் அடியேற்கு அணியனாய் வந்து என் சிந்தையுள் வெந்துயர் அறுக்கும்
ஆயனாய் அன்று குன்றம் ஓன்று எடுத்தான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே —5-7-9-

மன்னு நான்மறை மா முனி பெற்ற மைந்தனை மதியாத வெங்கூற்றன்
தன்னை யஞ்சி நின் சரண் எனச் சரணாய் தகவில் காலனை யுக முனிந்து ஒழியாப்
பின்னை என்றும் நின் திருவடிப் பிரியா வண்ணம் எண்ணிய பேரருள் எனக்கும்
அன்னதாகும் என்று அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே –5-8-6-

ஒது வாய்மையும் உவனியப் பிறப்பும் உனக்கு முன் தந்த அந்தணன் ஒருவன்
காதல் என் மகன் புகலிடம் காணேன் கண்டு நீ தருவாய் எனக்கு என்று
கோதில் வாய்மையினான் உனை வேண்டிய குறை முடித்தவன் சிறுவனைக் கொடுத்தாய்
ஆதலால் வந்து உன் அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே —5-8-7-

வேத வாய் மொழி யந்தணன் ஒருவன் எந்தை நின் சரண் என்னுடை மனைவி
காதல் மக்களைப் பயத்தலும் காணாள் கடியதோர் தெய்வம் கொண்டு ஒளிக்கும் என்று அழைப்ப
ஏதலார் முன்னே இன்னருள் அவர்க்குச் செய்து உன் மக்கள் மற்று இவர் என்று கொடுத்தாய்
ஆதலால் வந்து உன் அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே –5-8-8-

தாராளன் தண்ணரங்க வாளன் பூ மேல் தனியாளன் முனியாளர் ஏத்த நின்ற
பேராளன் ஆயிரம் பேருடைய வாளன் பின்னைக்கு மணவாளன் பெருமை கேட்பீர்
பாராளர் அவரிவர் என்று அழுந்தை ஏற்றப் படை மன்னர் உடல் துணியப் பரிமா வுய்த்த
தேராளன் கோச் சோழன் சேர்ந்த கோயில் திரு நறையூர் மணி மாடம் சேர்மின்களே —-6-6-9-

உரங்களால் இயன்ற மன்னர் மாளப் பாரதத்து ஒரு தேரை ஐவர்க்காய்ச் சென்று
இரங்கி யூர்ந்தவர்க்கு இன்னருள் செய்யும் எம்பிரானை வம்பார் புனல் காவிரி
அரங்கமாளி என்னாளி விண்ணாளி ஆழி சூழ் இலங்கை மலங்கச் சென்று
சரங்கள் ஆண்ட தண் தாமரைக் கண்ணனுக்கு அன்றி என் மனம் தாழ்ந்து நில்லாதே –7-3-4-

தரங்க நீர் பேசிலும் தண் மதி காயினும்
இரங்குமோ வெத்தனை நாள் இருந்து எள்கினாள்
துரங்கம் வாய் கீண்டு கந்தானது தொன்மையூர்
அரங்கமே எனபது இவள் தனக்காசையே —8-2-7-

மன்னு மரங்கத்து எம் மா மணியை – வல்லவாழ்
பின்னை மணாளனைப் பேரில் பிறப்பிலியை –பெரிய திருமடல் – 118

————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ நம்மாழ்வார்

என் செய்கின் றாய்? என் தாமரைக் கண்ணா!
என்னும் கண்ணீர் மல்க இருக்கும்
என் செய்கேன் எறி நீர்த் திருவரங்கத்தாய்!
என்னும் வெவ் வுயிர்த் துயிர்த் துருகும்
முன் செய்த வினையே முகப்படாய் என்னும்
முகில்வண்ணா! தகுவதோ என்னும்
முன் செய்திவ் வுலகம் உண்டு மிழ்ந் தளந்தாய்!
என் கொலோ முடிகின்றது இவட்கே?–7-2-2-

வட்கிலள் இறையும் ‘மணிவண்ணா!’ என்னும்;
வானமே நோக்குமை யாக்கும்
‘உட்குடை அசுரர் உயிரெலாம் உண்ட
ஒருவனே!’ என்னும் உள் ளுருகும்;
‘கட்கிலீ! உன்னைக் காணுமாறு அருளாய்
காகுத்தா! கண்ணனே!’ என்னும்;
திட்கொடி மதிள் சூழ் திருவரங்கத்தாய்’
இவள் திறத் தென் செய்திட்டாயே–7-2-3-

‘பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய்!
பற்றிலார் பற்ற நின்றானே!
கால சக் கரத்தாய்! கடலிடங் கொண்ட
கடல்வண்ணா! கண்ணனே!’ என்னும்;
‘சேல்கொள் தண் புனல்சூழ் திருவரங்கத்தாய்!’
என்னும்’என் தீர்த்தனே!’ என்னும்;
கோல மா மழைக்கண் பனி மல்க இருக்கும்
என்னுடையக் கோமளக் கொழுந்தே.–7-2-7-

‘கொழுந்து வானவர்கட்கு!’ என்னும்’குன்றேந்திக்
கோ நிரை காத்தவன்!’ என்னும்;
அழும் தொழும் ஆவி அனல வெவ்வுயிர்க்கும்;
‘அஞ்சன வண்ணனே!’ என்னும்;
எழுந்து நின்று மேல் நோக்கி இமைப்பிலள் இருக்கும்;
‘எங்ஙனே நோக்குகேன்?’ என்னும்;
செழுந்தடம் புனல் சூழ் திருவரங் கத்தாய்!
என் செய்கேன் என் திரு மகட்கே?–7-2-8-

‘என் திரு மகள் சேர் மார்பனே!’ என்னும்;
‘என்னுடைய ஆவியே!’ என்னும்;
‘நின் திரு எயிற்றால் இடந்து நீ கொண்ட
நிலமகள் கேள்வனே!’ என்னும்;
‘அன்றுரு ஏழும் தழுவி நீ கொண்ட
ஆய்மகள் அன்பனே!’ என்னும்;
தென் திரு அரங்கம் கோயில் கொண் டானே!
தெளிகிலேன் முடிவு இவள் தனக்கே–7-2-9-

——————————————————————————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ அஹோபில மடம் 44ஆவது பட்டம் ஸ்ரீமத்அழகியசிங்கரின் ஸ்ரீ ராஜ கோபுரத் திருப்பணி-

November 6, 2020

ஸ்ரீ அஹோபில மடம் 44ஆவது பட்டம் ஸ்ரீமத்அழகிய சிங்கரின் ஸ்ரீ ராஜகோபுரத் திருப்பணி

1. ஆவணி ஹஸ்த நக்ஷத்ரத்தில் தோன்றியவர் ஸ்ரீஅஹோபில மடம் 44ஆவது பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் ஜீயர் ஸ்வாமி.

2. ஸ்ரீரங்கஸ்ரீயை வளர்த்த பெரியோர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஸ்ரீ முக்கூர் அழகியசிங்கர் என்று
ப்ரஸித்தி பெற்ற 44ஆவது பட்டம் ஸ்ரீ அழகியசிங்கர் ஸ்வாமியாவார்.

3. 236அடி உயரமும், 13 நிலைகளும் கொண்ட தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மிக உயர்ந்த கோபுரமான ஸ்ரீரங்கம்
தெற்கு ராய கோபுரத்தைக் கட்டி முடித்தவர் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் ஸ்வாமி.

4. ஸ்ரீமதழகியசிங்கரின் அயராத உழைப்பினால் இக் கோபுரம் இனிதே கட்டி முடிக்கப்பட்டது.

5. பதின்மூன்று நிலைகள் கொண்ட இந்தக் கோபுரத்தைக் கட்டப் பல தார்கமீகர்களின் உதவி கொண்டு
சில நிலைகளைக் கட்டுவித்து, வேலை செய்பவர்களை உத்ஸாஹப்படுத்தி, கோபுரத்தைக் கட்டி முடித்தார்.

6. ஸ்ரீ அழகியசிங்கரின் உழைப்பு பல கோடி ரூபாய்க்கு நிகராகும்.

7.ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் 25-3-1987ஆம் தேதியிட்ட ஸ்ரீநரஸிம்ஹப்ரியாவில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“அத்ய மே ஸபலம் ஜந்ம ஜீவிதம் ச ஸுஜீவிதம் ஐ கோபுரம் ரங்கநாதஸ்ய ஸம்பூர்ணம் பƒயதோ மம ஐஐ”
(‘எப்பொழுதும் செய்யக்கூடிய கைங்கர்ய ஸாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகமானது முக்த தசையில்தான் கிடைக்கும்.
பரமபதம் போய் நான் நிரந்தரமாகச் செய்யக்கூடிய கைங்கர்யத்தை இந்த தசையிலேயே ஸ்ரீ பூலோக வைகுண்டம் எனப்படும்
ஸ்ரீரங்கக்ஷேத்திரத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதன் எனக்கு அநுக்ரஹித்தருளினான்.
இங்கு எனக்கு இந்த ஸ்ரீ ராஜகோபுர கைங்கர்யத்திற்காகத்தான் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கவிமானத்தில்
ஸ்ரீமந்நாராயணன் எழுந்தருளினானோ என்று நினைப்பதுண்டு”.

8. “இந்த உயர்ந்த ஸ்ரீ ராஜகோபுர கைங்கர்யத்தை அன்று அவனே ஆரம்பித்தான். இன்று அவனே பூர்த்தி செய்து கொண்டான்”
அதாவது இந்த கோபுர நிர்மாண கைங்கர்யத்தை ஸ்ரீரங்கநாதன் தன் ப்ரீதிக்காகத் தானே செய்து முடித்து விட்டான்.

9. 1980ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் கனவில் திவ்யதம்பதிகள் தோன்றி, ‘நம்முடைய ஸந்நிதிக்கு முன்புள்ள
மொட்டை ராயகோபுரத்தை மிகப் பெரிய கோபுரமாகக் கட்டி முடிக்கக் கடவீர்’ என்று நியமித்ததாகவும்,
அதற்கு ஸ்ரீமதழகிய சிங்கர் ‘எனக்கு வயதாகி விட்டதே! கிழவனான என்னால் இவ்வளவு
பெரிய கைங்கர்யத்தைச் செய்து முடிக்க முடியுமா?’ என்று கேட்க,
‘அதனால் என்ன? இந்தக் கிழவனுக்குக் கிழவனான நீர் தான் கைங்கர்யம் பண்ண வேண்டும்’ என்று நியமிக்க,
‘இதைக் கட்டுவதற்கு வேண்டிய பணத்திற்கு என்ன செய்வேன்?’ என்று கேட்க,
‘நாம் கடாக்ஷிக்கிறோம்’ என்று ஸ்ரீ பிராட்டி அநுக்ரஹிக்க, ‘திவ்ய தம்பதிகள் நியமனப்படி செய்கிறேன்’ என்று
விண்ணப்பித்துக்கொண்டார் ஸ்ரீ ஜீயர் ஸ்வாமி.

10. “இந்த ராஜகோபுர கைங்கர்யத்தைச் செய்ய ஆரம்பித்தபோது அந்தரங்கர்களாக இருந்தவர்களும்,
சில ஸ்ரீரங்கக்ஷேத்திர வாஸிகளும் கோபுரத்தைக் கட்டக்கூடாது என்று தடுத்தார்கள்”.

11. நாலாவது, ஐந்தாவது நிலைகள் கட்டும்போது தாராளமாகப் பணம் கிடைக்கவில்லை.

12. “இவ்விதம் பல இடையூறுகள் நேர்ந்தபோதும் ஸ்ரீரங்கநாதன் நியமனத்தால் ஆரம்பிக்கப் பட்டதாகையால்
அவனே இந்தக் கைங்கர்யத்தை குறைவின்றி நடத்தி முடித்துக்கொண்டான்” என்று
ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் ஒரு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்

13. அன்று ஸ்ரீ கலியன் இந்தத் திருக்கோயிலில் பல திருப்பணிகளைச் செய்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.

14. தாம் விட்டுச் சென்ற இன்னும் சில கோபுரங்களைக் கட்டுவதற்காகக் ஸ்ரீ கலியனே ஸ்ரீமதழகியசிங்கர்மேல் ஆவேசித்து
இந்தத் திருப்பணியைப் பூர்த்தி செய்துகொண்டார் என்றே எண்ணத் தோன்றுகிறது.

15. எண்பத்தைந்து வயதிற்குமேல் கோபுரத்தைக் கட்ட ஆரம்பித்துத் தொண்ணூற்றிரண்டாவது வயதில்
பெரியதொரு ஸ்ரீ ராஜ கோபுரத்தைக் கட்டி முடித்தார் என்ற விஷயம் பொன்னெழுத்தால் பொறிக்கத் தக்கதாகும்.

16. ஸ்ரீரங்கநாதனின் நியமனப்படி கோபுரத்தைக் கட்டுவது தான் எனக்கு முக்கியமே தவிர, ஸ்ரீ கோயில் ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு
விரோதமாக யாதொரு கார்யமும் செய்கிறதில்லை என்று ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் வாக்களித்ததோடு மட்டுமல்லாமல்
அதை நடைமுறையிலும் நிறைவேற்றிக் காட்டினார்.

17. இந்தத் தெற்கு ராஜகோபுர திருப்பணி 1979ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. 1986ஆம் ஆண்டு பூர்த்தி செய்யப்பட்டது.

18. ஸ்ரீ திருவரங்க ஸ்ரீ ராஜகோபுரத் திருப்பணிக்குப் பல மதத்தவரும், பல இனத்தவரும், பல்வேறு வகைப்பட்ட தொழில் செய்வோரும்,
செல்வர்களும், வறியவர்களும்கூட தங்கள் பங்காக நன்கொடைகளை இயன்ற அளவு வழங்கினர்.

19. ஸ்ரீ ராஜகோபுரத்தைக் கட்ட சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவாகியுள்ளது.

20. மஹாஸம்ப்ரோக்ஷண வைபவத்தில் (25.03.1987) அந்நாளைய தமிழக முதலமைச்சர்
திரு.எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன், துணை ஜனாதிபதி திரு.ஆர்.வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.
சிறப்புத் தபால் தலையும், தபால் உறையும் அன்றையதினம் வெளியிடப்பட்டது.

21. கல்காரம் பலப்படுத்துதல், முதல்நிலை ஆகிய பணிகளை ஸ்ரீஅஹோபிலமடம்ஜீயர் ஸ்வாமி,

2ஆம் நிலை ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்வாமி,
3ஆம் நிலை காஞ்சி சங்கராசார்யர் ஸ்வாமி,
4ஆம் நிலை ஆந்திர அரசு,
5ஆம் நிலை கர்நாடக அரசு,
6ஆம்நிலை புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளரான இளையராஜா,
7ஆம் நிலை திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம் பொது மக்கள்,
8ஆம் நிலை உதவி ஜனாதிபதி திரு.ஆர் வெங்கட்ராமன்,
9ஆம் நிலை சேஷம்மாள் சாரிடீஸ்,
10ஆம் நிலை காஞ்சி காமகோடி சிஷ்யசபை,
11ஆம் நிலை ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி டிரஸ்ட்,
12ஆம் நிலை ஸ்ரீரங்கநாதாசார்யர்,
13ஆம் நிலை தமிழக அரசு, கலசங்கள் திரு. எஸ். ஆர்.ஜி. ஆகியோர் அளித்த நிதி கொண்டு
இந்த ஸ்ரீ ராஜகோபுரம் எழுப்பப்பட்டது.

——— —————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் வைபவம்”–

November 5, 2020

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் வைபவம்”

1. ஸ்ரீ பூலோக வைகுண்டம் எனப்படும் ஸ்ரீரங்கம் க்ஷேத்திரத்தில், ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் விசேஷமாக ஸேவை ஸாதிக்கிறார்.

2. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் நம்பெருமாளான ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய ஸ்ரீ திருவாழி யாழ்வானானபடியாலே
ஸ்ரீரங்க திவ்ய க்ஷேத்திரத்திலே இவருக்குத் தனி மஹிமை உண்டு.

3. இவரை வந்து ஸேவித்துப் பிரதக்ஷிணம் செய்து வந்தால் ஸகல தோஷங்களுக்கும் பரிஹாரம் கிடைக்குமாதலால்,
இன்றும் எல்லோரும் வந்து வழிபட்டுப் பலன் பெற்று வருவதைக் கண் கூடாகக் காணலாம்.

4. ஸ்ரீமன் நாராயணன் வலக்கரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சக்கரத்தில் வீற்றிருக்கும் தேவனே ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனர்.

5. இதையே ஸுதர்ஸந சக்கரம் என்கிறோம். இவர் சக்கரராஜர், திருவாழி ஆழ்வான், ஹேதிராஜன், நேமி, என்றும்,
சக்கரத் தண்ணல் என்றும் பல பெயர்களால் போற்றப்படுகிறார்.

6. ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனர் அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றவர், அழிக்க முடியாத பகையை அழித்து, நீக்க முடியாத பயத்தைப் போக்கவல்லவர்.

7. ஸ்ரீ எம்பெருமான் பஞ்சாயுதங்களை தரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். இந்த ஐவருள் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாரே முதல்வர்.

8.ஸ்ரீ சக்ரத்தாழ்வாருடைய அற்புத சக்தியை ஸ்ரீ எம்பெருமான் ஒருவனே அறிய வல்லவன்.

9. ‘வலத்துறையும் சுடராழி’, ‘ஆழிவலவன்’, ‘வலன் ஏந்து சக்கரத்தன்’, ‘சக்கர நல்வலத்தையாய்’,
‘வலந்தாங்கு சக்கரத்தண்ணல்’, ‘திருநேமி வலவா’ என்றெல்லாம் ஸ்ரீ ஆழ்வார்களால் கொண்டாடப்படுபவர் ஸ்ரீ சக்ரத்தாழ்வார்.

10. ‘வட்டச் சுடராழி’, ‘வளை ஆழி’, ‘கூர்ஆழி உருவச் செஞ்சுடர் ஆழி’, ‘ஆர்மலி ஆழி’, ‘ஆர்படு… நேமி’, ‘நுதிநேமி’,
‘வளைவாய்த் திருச்சக்கரத்து’, ‘சுடர் வட்டவாய் நுதிநேமியீர்’, ‘மழுங்காத வைந்நுதிய சக்கர நல்வலத்தையாய்’,
‘வளைவாய் நேமிப்படையாய்’, ‘கூர் ஆர் ஆழி’, ‘வட்டவாய் நேமி’ என்றெல்லாம் ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீ சக்ரத்தாழ்வரைக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

11. ‘கையார் சக்கரப் புறப்பாடு’ என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ திருவரங்கத்தில் பிரஹ்மோத்ஸவங்களின் தொடக்கத்தின் போது
நிகழ்ந்து வந்ததாக பூர்வர்களின் வ்யாக்யானங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

12. லோக ஸம்ரக்ஷண காரியங்களில், ஸ்ரீ எம்பெருமான் குறிப்பறிந்து, அவர் நினைப்பதை ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனாழ்வார் நொடியில் முடித்துத் தருகிறார்.
இந்தச் செயலை ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் ‘கருதுமிடம் பொருது புனல் கை நின்ற சக்கரத்தன்’ என்று குறிப்பிட்டு உள்ளார்கள்.

13. ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் பகவான் திருவவதார காலங்களில் சில இடங்களில் நேரிடையாகவும், பல இடங்களில் மறைமுகமாகவும்,
ஸ்ரீ எம்பெருமானுக்கு உதவி அநேக செயல்களைப் புரிந்து உள்ளார்.

14. ஸ்ரீ வராஹ அவதாரத்தில் ஸ்ரீ எம்பெருமானின் கோரைப் பற்களாக இருந்து இரண்யாக்ஷனை ஸம்ஹரிக்க உதவினார்.

15.ஸ்ரீ நரஸிம்ம அவதாரத்தில் ஸுதர்ஸனர் அவர் கைகளில் நகங்களாக உருவெடுத்து இரணிய வதம் செய்தார்.

16. ஸ்ரீ பரசுராம அவதாரத்தில் கோடரியாக மாறினார்.

17.ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில், ஜ்வாலா மூர்த்தியாகி, அவரது வில், அம்பு பாணங்களில் அக்னியை கக்கி, எதிரிகளை அழித்தார்,
ராவண ஸம்ஹாரத்துக்கு துணை நின்றார்.

18. ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் பகவானுடன் நேருக்கு நேராகவே அநேக ஸமயங்களில்,
ஸ்ரீ எம்பெருமான் குறிப்பறிந்து எதிரிகளை அழித்துள்ளார்.

19. ஸ்ரீ எம்பெருமான் கண்ணன் ஸ்ரீ ஸுதர்சனாழ்வானைப் பெரிதும் பயன்படுத்திக் கொண்டு இருந்ததால்,
ஸ்ரீ சக்ரத்தாழ்வான் மகிமை, ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாவதார காலத்தில் விசேஷமாகப் பரிணமிக்கிறது.

20. ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனர் ப்ரத்யக்ஷ தெய்வம். நெறிமுறையுடன் தீவிரமாக உபாஸிப்பவர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களைக் கொடுப்பவர்.

21. உடல்நோய், அறிவு நோய், மன நோய் அனைத்தையும் தீர்க்கவல்லது. ஜயத்தை அளிக்கும், பயத்தைப் போக்கும்.

22. “ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநன்” என்பதற்கே நல்வழி காட்டுபவர் என்று பொருள். இந்நாளில் ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனாழ்வானின் அருளே நமக்குத் தேவை.

23. பகவானுக்கோ பஞ்சாயுதங்கள்; ஆனால் ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநருக்கோ 16 ஆயுதங்கள்.

24. இருகரங்களிலும் பதினாறு ஆயுதங்களைத் தரித்துக்கொண்டு ஷட்கோண சக்ரவடிவில் யோக பீடத்தில் அமர்ந்து அருள் புரிகிறார்.
இவருக்குப் பின்புறம் திரிகோண வடிவில் ஸ்ரீ யோக நரஸிம்மர் அருள் பாலிக்கிறார்.

25. தேசிகன் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநாஷ்டகத்தில்,
திருவாழி ஆழ்வான் (ஸுதர்ஸனர்) பெருமைகளாகிய எதிரிகளுக்குப் பயங்கரமாயிருத்தல், வேதங்களால் போற்றப்படுதல்,
உலகு நிலைக்கக் காரணமாதல், எம்பெருமானுக்கு அழகு செய்தல், பிரமன் முதலிய தேவரால் போற்றப்படுதல்,
ஸ்ரீ எம்பெருமானுக்குப் பல வகையிலும் துணை புரிதல், ஸம்ஸாரபந்தம் நீங்க காரணமாயுள்ளமை,
யந்த்ரத்தில் அமர்ந்துள்ளமை, உலகில் அச்சத்தை ஒழித்தல் முதலியவைகளை விளக்கி அருளிச் செய்துள்ளார்.

26. ஸ்ரீ கூரநாராயண ஜீயர் ஸ்வாமியால் இயற்றப்பட்ட ஸ்தோத்ரம் ‘ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன ஸதகம்’ எனப்படும்.

27. ஸ்ரீ ஸ்வாமி சிறந்த ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன உபாஸகர். ஸ்ரீ திருவரங்கத்தில் அரையர் ஒருவருக்கு கொடிய கண்டமாலை என்ற
வியாதி ஏற்பட்டு மிகவும் துன்புற்றார்.
ஸ்ரீ அரையர் இவ்வாறு வருந்துவதைக் கண்டு மனம் பொறுக்காத ஸ்ரீ ஜீயர் ஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஸுதர்ஸனாழ்வானை ப்ரார்த்தித்து,
அந்த அரையரும் நோயிலிருந்து பூரண குணம் பெற ஸுதர்ஸனரை ப்ரார்த்தித்து இயற்றிய அருட்பாமாலை இது.
இந்த நூலுக்கு ‘ ஸ்ரீஸுதர்ஸன ஸதகம்’ என்று பெயர்.

28. இந்த ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன சதகத்தை பக்தி சிரத்தையுடன் பாராயணம் செய்பவர்கள், எப்படிப்பட்ட தீராத வியாதியில் இருந்தும்
நிச்சயம் நிவாரணம் பெறலாம்.
இந்த சதகத்தின் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஸ்ரீ எம்பெருமானே ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநரை அழைத்து
“ஸ்ரீ திருவாழியே! உலக வாழ்க்கைக்கு முக்யமாக தேவைப்படும் ஆரோக்யம், ஐச்வர்யம், நீண்ட ஆயுள், ஆகியவற்றை
அனைவரும் என்னிடம் வேண்டி ப்ராத்திக்கின்றனர். தகுதி உடையவர்களுக்கு அவற்றை நான் அளித்து வந்தேன்.
இனி கேட்கும் மக்களுக்கு நீரே இவற்றை அளியும். இதைத் தவிர வேறு எதை அபேக்ஷித்தாலும் கொடும்”, என்று
ஸ்ரீ எம்பெருமான் ஆணையிட்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

——————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “ஸ்ரீ திருவாடிப் பூர உத்ஸவம்” –

November 5, 2020

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “ஸ்ரீ திருவாடிப் பூர உத்ஸவம்”

1. “மெய்யடியாரான” ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தராகிய ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் திருநந்தவனத்தில்
திருத்துழாயைப் பயிரிடுவதற்காக மண்ணைக் கொத்திக் கொண்டிருந்தபோது, ஸ்ரீ பூமிப்பிராட்டியின் அம்சமாக
ஸ்ரீ திருவாடிப்பூர நக்ஷத்ரத்திலே ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்தாள்.

2. ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் கண்டெடுத்த குழந்தைக்கு“சுரும்பார்க் குழற்கோதை” என்று திருநாமம் சாற்றி திருமகள் போலே வளர்த்து வந்தார்.

3. ஸ்ரீமணவாளமாமுனிகள் இந்த வைபவத்தை
“இன்றோ திருவாடிப்பூரம், எமக்காக வன்றோ இங்காண்டாளவதரித்தாள்,குன்றாத வாழ்வான
வைகுந்தவான்போகந்த(ன்) னையிகழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளாராய்” என்று ஸ்ரீ உபதேச ரத்தினமாலையில் (22) கொண்டாடியுள்ளார்.

4. ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்குத் திருமண வயது வந்தவாறே, ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் அவளிடம்
“யாரை நீ மணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறாய்?” என்று வினவியதற்கு, ஸ்ரீ திருவரங்கத்துள் ஓங்கும் ஒளியுளாரான
ஸ்ரீ அரங்கத்தம்மானுக்கே தான் அற்றுத் தீர்ந்தவளாகக் கூறிட , அவரும் தன்னுடைய சிஷ்யனான வல்லபதேவனிடம் தெரிவித்தார்.

5. ஸ்ரீ பெரியாழ்வாரின் சிஷ்யனான வல்லபதேவன் ஸ்ரீ கோதைப் பிராட்டிக்கு ஸ்த்ரீதனமாக அநேக ஆபரணங்களையும்,
பொற் குவியல்களையும் கொடுத்துத் திருப்பல்லக்கிலே ஸ்ரீ சூடிக் கொடுத்த நாய்ச்சியாரை எழுந்தருளப் பண்ணிக் கொண்டு,
ஸ்ரீ திருவரங்கத்தைச் சென்றடைந்தான்.

6.தென்திருக்காவிரி வடகரையிலே இறங்கி நீராட்டம் கண்டபிறகு, அநேக அலங்காரங்களைப் பண்ணிக் கொண்டு
ஸ்ரீ கோயில் பரிஜனங்கள் எதிர்கொள்ளத் திருப்பல்லக்குடனே கோயிலிலே புகுந்த ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் திருவடிகளிலே
இன்றும் நித்ய கைங்கர்யம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாள்.

7. ஸ்ரீ திருவரங்கன் ஸ்ரீ சூடிக்கொடுத்த நாய்ச்சியாரை ஏற்றுக் கொண்ட வைபவத்தை
ஆறாயிரப்படி குருபரம்பரை (ஸ்ரீ பின்பழகராம் பெருமாள் ஜீயர் அருளிச்செய்தது) கீழ்க்கண்டவாறு விவரிக்கிறது:

8. “ஸ்ரீ ஆண்டாள் வந்தாள், ஸ்ரீ சூடிக் கொடுத்தாள் வந்தாள், ஸ்ரீ சுரும்பார்க் குழற்கோதை வந்தாள்,
ஸ்ரீ திருப்பாவை பாடிய செல்வி வந்தாள், ஸ்ரீ தென்னரங்கந் தொழுந் தேசியள் வந்தாள்” என்று பல சின்னங்கள் பணிமாற வந்து,
ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன் திரு மண்டபத்தே சென்று பல்லக்கின் தட்டுப் பாயை நீக்கினார் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார்.

9. ஸ்ரீ சூடிக் கொடுத்த நாய்ச்சியாரும், அகிலருங் காணும்படி உதறியுடுத்த பட்டுச்சேலையும், சுற்றிய செங்கழுநீர் மாலையும்,
திருநுதற்கஸ்தூரித் திருநாமமும், காதளவும் ஓடிக் கயல்போல் மிளிருங் கடைக்கண்விழியும்,
கொடியேரிடையும் கோகநகத்த கொங்கைகுலுங்கச் சிலம்பார்க்கச் சீரார்வளை யொலிப்ப அன்ன மென்னடை கொண்டு
ஸ்ரீ அழகியமணவாளன் திரு முன்பே சென்று உள்ளே புகுந்து கண்களாரக் கண்டு,
ஸ்ரீ கேசவ நம்பியைக் கால் பிடிப்பாளென்னும் பேறுபெற்று, நாக பர்யங்கத்தை மிதித் தேறித்
தீ முகத்து நாகணை மேற்சேருந் திருவரங்கரைச்சேர்ந்து, ஸ்ரீ திருவரங்கன் திருவடி வருடும்படி அந்தர்ப்பவித்தருள,
இத்தைக் கண்ட ஸ்ரீ ஆழ்வார் சிஷ்யரான வல்லபதேவனுள்ளிட்டார் அகிலரும் திகைத்து நிற்க,
ஸ்ரீ திருவரங்கச் செல்வனார் ஸ்ரீ ஆழ்வாருக்கு அருள் பாடிட்டருளி ஸ்ரீ திருப்பாற்கடல் அரசனைப் போல நீரும் நமக்கு
மாமனார் ஆகிவிட்டீர் என்று மிகவும் உகந்தருளி இவருக்குத் தீர்த்தம் திருமாலை திருப்பரியட்டத்துடனே ஸ்ரீசடகோபனும் ப்ரஸாதித்தார்.

10. அதன்பிறகு அவரிடம் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூருறை வான்றன் பொன்னடி பூண்டு கொண்டு வாழும் என்று விடை கொடுத்தருள,
ஸ்ரீ ஆழ்வாரும் பெரு மகிழ்ச்சியோடே, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரேறச் சென்று முன்பு செய்து வந்ததுபோலே
ஸ்ரீ வடபெருங்கோயிலுடையான் கைங்கர்ய நிரதராய் வாழ்ந்து வந்தார்.

11. ஸ்ரீ திருவரங்கத்தில் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் திருவடிகளில் இன்றும் திருப்பாணாழ்வாரும், ஆண்டாளும் எழுந்தருளியிருந்து
கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக பூர்வாசார்யர்கள் அருளிச் செய்வர்.

12. கலாபத்தின்போது ஸ்ரீ வெளியாண்டாள் ஸந்நிதியில் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ ஆண்டாள் உத்ஸவ விக்ரஹம்
தோப்பு ராமர் ஸந்நிதி என்று புகழ்பெற்றிருந்த தற்போதைய உள்ளாண்டாள் ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளப் பண்ணப்பட்டாள்.
ஆகவே இந்த திவ்ய தேசத்தில் இந்த 2 ஆண்டாள் ஸந்நிதிகளிலும் திருவாடிப்பூர உத்ஸவம் நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதவிர ஸ்ரீ பரமபத நாதன் ஸந்நிதியில் ஸ்ரீ ஆழ்வார் ஆசார்யர்களுடன் எழுந்தருளியிருக்கும்
ஸ்ரீ சூடிக்கொடுத்த நாச்சியாருக்கு இந்த உத்ஸவத்தின்போது ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷத் திருக் கோலம் சாற்றப்படுகிறது.

13. ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்குத் திருநக்ஷத்திரோத்ஸவம் 10 நாளாகையால் ஆடி பரணியன்று தொடக்கம்.
14. ஸ்ரீ திரு ஆடிப்பூரத்தன்று ஸ்ரீ பெரியபெருமாளுக்குத் தினந்தோறும் காலையில் காவேரியிலிருந்து வரும்
திருமஞ்சனத்தைவிட விசேஷ விமரிசையுடன் ஸ்ரீ பெரிய கோயில் கைங்கரிய பரர்கள் யானை மேல் கொண்டுவரும் தீர்த்தத்தால்
ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்குத் திருமஞ்சனம் நடைபெறும்.

15. பிறகு ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் ஸந்நிதியிலிருந்து சேலையும் அலங்காரமும் வந்து, அலங்காரம் அமுது செய்ததும்
கோஷ்டி. முதலில் ஸ்ரீ வெளியாண்டாளுக்குத் திருமஞ்சனம் வந்த பிறகு ஸ்ரீ உள்ளாண்டாளுக்கு வரும்.

16. ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் தம்முடைய திருமஞ்சன வேதி முதலியவற்றை உள்ளாண்டாளுக்குக் கொடுத்தனுப்புவார்.

17. ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கும், ஸ்ரீ நாச்சியாருக்கும், ஸ்ரீ ஆழ்வாராசாரியாள் அல்லாத ஸ்ரீ இராமன் முதலிய
பிம்பங்களுக்கும் இங்கு வெளிப்புறப்பாடு கிடையாது.

—————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “பவித்ரோத்ஸவம்” —

November 5, 2020

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் “பவித்ரோத்ஸவம்” –

1. ஒவ்வொரு திருக்கோயில்களும் ஆண்டுதோறும் ஆவணி அல்லது புரட்டாசி மாதங்களில்
ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவம் 3 அல்லது 5 அல்லது 7 அல்லது 9 நாட்களுக்குக் கொண்டாடப்படும்.
ஸ்ரீ எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் ஸமர்பிக்கப்படும் போதும் மற்றைய உத்ஸவங்களிலும்
மந்த்ர லோபம் (குறைவு) ஏற்படக்கூடும். அதனால் ஸ்ரீ எம்பெருமானுடைய ஸாந்நித்யம் குறைய வாய்ப்பு உண்டு.
அவ்வாறு ஏற்படும் குறைகளைப் போக்குவதற்காகப் பவித்ரோத்ஸவம் கொண்டாடப்படுகிறது.

2. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் கண்டருளும் ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவம் சேனை (சேரனை) வென்றான் மண்டபத்தில்
(பவித்ரோத்ஸவ மண்டபத்தில்) தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

3. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் கலாபத்திற்குப் பிறகு கி.பி. 1371 ஆம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் 17ஆம் நாள்
ஸ்ரீ திருவரங்கத்திற்குத் திரும்பி எழுந்தருளிய தினத்தன்று இந்த மண்டபத்தில்தான் ஸ்ரீ உபயநாய்ச்சிமார்களோடு எழுந்தருளியிருந்தார்.

4. ஸ்ரீ முதலாழ்வார்கள் ஸந்நிதியின் கிழக்குப்பகுதியில் அமைந்துள்ள 12.08.1530-ஆம் தேதியிட்ட
விஜயநகர மன்னனான மல்லிகார்ஜுனன் காலத்துக் கல்வெட்டின்படி (அ.கீ.Nணி.343 ணிஞூ 1952/53)
ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவ மானது ஸ்ரீ முதலாழ்வார்கள் திருமண்டபத்தில் நடை பெற்றதாகவும்,
ஸ்ரீ சாற்றுமுறை யன்று விட்டவன் விழுக்காடு (பிரஸாதத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு) அண்ணன் ஸ்ரீ ராமாநுஜ அய்யன்
என்பாருக்குத் தரவேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

5. காலப்போக்கில் ஸ்ரீ ஸந்நிதிக்கு ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவ காலங்களில் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் எழுந்தருளுவது நின்று போய்
சேரனை வென்றான் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளுவது என்ற முறை ஏற்பட்டுள்ளது.

6. ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவத் திருநாளுக்கு முதல் நாள் மாலை ஸ்ரீ ஸேனை முதலியார், ஸ்ரீ ஹநுமான் ஆகியோருக்குத்
திருவாராதனம் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ஸ்ரீ பெருமாள் ‘க்ஷீரான்னம்’ அமுது செய்த பிறகு புறப்பட்டருளி,
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் ஸந்நிதி வில்வ மூலத்திலிருந்து பாலிகைகளுக்காக மண் எடுத்துக் கொண்டு வருவார்கள்.

7. ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவம் முதல்நாள் நித்தியப்படி ஏற்பட்ட முதல் திருவாராதனமான பொங்கல் நிவேதனமானதும்,
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பட்டு, யாகசாலை வாசலில் பலவித புஷ்பங்களை பெரிய அளவில் பரப்பி அதன் மேல் நின்றவாறே
ஸ்ரீ கந்தாடை ராமானுசனுக்கும் (தற்போது இந்தப் பட்டத்தை யாரும் அலங்கரிக்கவில்லை),
ஸ்ரீ சாத்தாத வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸேவை மரியாதைகளை அனுக்ரஹிப்பார்.

8. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் யாக சாலையினுள் எழுந்தருளியதும் திருவாராதனம்.
இங்கு வேதபாராயணம் பண்ணும் பாத்தியதையுள்ள தென்கலையார் வந்து பாராயணம் தொடங்கும் போது
திருவாராதனம் ஆரம்பிக்கப்படும்.

9. ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவம் நித்திய திருவாராதன மந்த்ர லோபத்துக்காக ஏற்பட்டதாகையால்,
இன்றைய திருவாராதனத்தின் முடிவில் ஒவ்வொரு அர்க்கிய பாத்தியத்துக்கு
ஒரு தீபமாக 360 ஆவ்ருத்தி தீபாராதனம் நடக்கும்.

10. 360 ஆவ்ருத்தி தீபாராதனம் முடிவதற்கு நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலாகும்.

11. அதுவரையிலும் வேதபாராயணம் இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருக்கும்.

12.அப்போது முதலில் ஸ்ரீ நாராயண உபநிஷத்து தொடங்கிப் பிறகு மற்ற உபநிஷத்துகளும்,
அச்சித்ர அஸ்வமேதங்களும் பாராயணம் செய்யப்படும்.

13. திருவாராதனம் ஆனபிறகு திருமஞ்சனமும் தளிகை நிவேதனமும் நடந்து பஞ்சகுண்ட ஹோமம் நடக்கும்.

14. ரக்ஷா பந்தனமாகி ஸ்ரீ உத்ஸவருக்கெதிரே வேத பாராயணத்துடன் பவித்திரப் பிரதிஷ்டையாகும்.

15. பவித்திரத்தை ஸ்வஸ்தி வசனத்துடன் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளிடம் கொண்டு போய் முதலில் அவருக்கும்,
பிறகு அனைத்து மூர்த்திகளுக்கும் திருமார்பு பவித்திரம் சாற்றப்படும்.

16. தீர்த்த விநியோகமானதும் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் யாக சாலையிலிருந்து உள்ளே எழுந்தருளுவார்.

17. பிறகு யாகசாலையில் எழுந்தருளப் பண்ணப்படும் ஸ்ரீ திருவரங்க மாளிகையார் உத்ஸவம் முடியும் வரையில்
அவ்விடத்திலேயே எழுந்தருளியிருப்பார்.

18. இரண்டாம் திருநாள்.
இன்று துவாதசி உதயத்திலேயே பொங்கல் அமுது செய்வித்த பிறகு யாக சாலையில் வேத பாராயணத்தோடு
ஸ்ரீ திருவரங்கமாளிகையாருக்குத் திருவாராதனம் தொடங்கும்.

19. துவாரபூஜை ,மண்டல பூஜைகள் நடக்கும்.

20. பிறகு ஸ்வஸ்தி வசனத்தோடு ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளிடம் வந்து நித்தியப்படி ஏற்பட்ட
பெரிய அவசரத் திருவாராதனம் நடைபெறும்.

உள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொரு மூர்த்திக்கும் 360 ஆவ்ருத்தி தீபாராதனம் நடக்கையில் ஒவ்வொரு திருவாராதனத்தின்
முடிவிலும் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளுக்குத் திருமுடி முதல் திருவடி வரையில் பவித்ரம் சாற்றப்படும்.
இன்றைய வேதபாராயணமும் முந்தைய தினத்தைப் போலவே.
ஆனால், துவாதசியாகையால் அச்சித்ரம், அச்வமேதங்களுக்கு பதிலாக காடகம் பாராயணம் செய்யப்படும்.
மற்றைய மூர்த்திகளுக்கும் பவித்திரம் சாற்றிய பிறகு, ஸ்ரீ தாயார் ஸந்நிதிக்கு மேளதாளத்துடன் பவித்திரம் கொண்டு போய்
சாற்றிவரும் வரையில் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளும் ஸ்ரீ நம் பெருமாளும் பல பவித்திரங்களோடு ஜனங்களுக்கு ஸேவை
ஸாதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.
ஸ்ரீ வனமாலை, அங்கோபாங்கம் முதலிய பவித்திரங்களோடு இன்று ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் சேவை சாதிப்பார்.
(இந்த சேவைக்குப் பூச்சாண்டி சேவை என்ற பெயர் வழங்குகிறது).
கும்பஹாரத்திக்காக திருமடைப் பள்ளியிலிருந்து ‘தட்டி’ வந்ததும் பெரிய அவசரத் தளிகை வரும்.
ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் சாற்றிக் கொண்டிருக்கும் அங்கோ பாங்க பவித்திரங்களைக் களைந்து ஸ்ரீ ஆழ்வாராசார்யாள் முதலிய
ஒவ்வொரு ஸந்நிதிக்கும் கொடுத்து, தளிகை அமுது செய்த பிறகு, ஸ்ரீ நம்பெருமாள் பட்டுப் பவித்திரம் சாற்றிக் கொண்டு
தோளுக்கினியானில் புறப்பட்டு ஸ்ரீ பவித்ரோத்ஸவ மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளுவார்.

இன்று ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஸ்ரீ உபய நாய்ச்சிமார்களுடன் திருச் சிவிகையில் எழுந்தருளி ஸந்நிதி வாசலில்
சூர்ணாபிஷேகம் செய்து கொண்டு புறப்பட்டு, கொட்டார வாசலில் நெல்லளவையும் ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் ஸந்நிதி வாசலில்
திருவந்திக்காப்பும் கண்டருளிப் பிரதக்ஷிணமாய் வந்து உள்ளே எழுந்தருளுவார்.
ஸ்ரீ உபய நாய்ச்சிமாருடன் எழுந்தருளும் பெரிய ஆஸனமான திருச்சிவிகை ஸ்ரீ பவித்திரோத்ஸவ மண்டபமேறித்
திரும்பாதாகையால் இன்று ஸ்ரீ நம்பெருமாள் மண்டபமெழுந்தருளுவதில்லை.
இரவு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் உள்ளே எழுந்தருளியதும் பவித்திரங்களைக் களைந்து ஸ்ரீ சயனமூர்த்திக்கு சயன உபசாரம் நடக்கும்.
காலையில் நித்தியப்படி போல நம்பெருமாள் பொங்கல் அமுது செய்து, ஸ்ரீ சந்திர புஷ்கரிணிக்கு எழுந்தருளித் தீர்த்தவாரி நடத்தி,
மண்டபத்தில் திருமஞ்சனம் முதலியவை ஆனதும் புறப்பட்டு உள்ளே எழுந்தளுவார்.
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் உள்ளே எழுந்தருளியதும் யாகசாலையிலிருந்து ஸ்ரீ திருவரங்க மாளிகையார் உள்ளே எழுந்தருளுவார்.
ஸ்ரீ வாதூல தேசிகரை மஹா வைபவத்தோடு திருமாளிகையிலிருந்து எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொண்டு வந்து,
ஸந்நிதி வாசலில் அவருக்குப் பவித்திரம் விநியோகம் செய்யப்படும்.
கோஷ்டிக்கும் பவித்திர விநியோகமாகி, ஸ்ரீ வாதூல தேசிகர் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளுடைய அனைத்துக் கொத்து
பரிஜனத்துடனும் புறப்பட்டு, பிரம்மரத மரியாதையாகத் திருமாளிகை யெழுந்தருளி சந்தன தாம்பூல மரியாதையான பிறகு,
புஷ்கரிணிக்கரையில் ஸ்ரீ குலசேகராழ்வாரால் எப்பொழுதும் மங்களாசாஸனம் பண்ணப்படும்.
ஸ்ரீ சக்கவர்த்தித் திருமகனுக்கு தன்னை ஆராதித்தற்காக ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் தம்முடைய பிரஸாதமான
பவித்திரத்தை மேள தாளத்துடன் அனுப்புவார்.

—————————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் நவராத்ரி உத்ஸவம்-/ ஸ்ரீ நம்பெருமாள் கண்டருளும் ஊஞ்சல் திருநாள் —

November 5, 2020

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் நவராத்ரி உத்ஸவம்

1. நவராத்ரி முதல் நாள் வேத விண்ணப்பம்:
ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் நித்தியப்படிபோல காலையில் திருவாராதனமாகி
பொங்கல் அமுதுசெய்ததும், ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டர் எழுந்தருளி வேத விண்ணப்பம் நடைபெறும்.

2. சென்ற வருடம் மார்கழி அத்யயனோத்ஸவ ஏகாதசி அன்று ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் திருமுன்பே வேதம் தொடங்கின
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டர் தான் மறுவருடம் நவராத்திரி முதல் திருநாளன்று ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் ஸந்நிதியிலும்
வேதம் தொடங்கும் முறையைப் பின்பற்றி வருகிறார்கள்.

3. ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் பொங்கல் அமுது செய்ததும் ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டரைத் திருமாளிகையிலிருந்து எழுந்தருளப் பண்ணி வருவர்.

4. அவர் கொலு மண்டபம் வந்து அங்கே எழுந்தருளியிருப்பார்.

5. ஸ்தானீகர் உள்ளே யிருந்தவாறே ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டருக்கு அருளப்பாடிட்டதும், ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டர் உள்ளே வந்து
ஸ்தாநீகரிடம் தேங்காயைக் கொடுத்து விட்டு, தண்டன் ஸமர்ப்பித்து கர்பக்ருஹத்துக்குள் சென்று எழுந்தருளி
“இஷே த்வோர்ஜே த்வா” என்ற யஜுர்வேதம் முதல் பஞ்சாதியைச் சொல்வார்.

6. ஸ்தாநீகர் ஸ்ரீ வேத வ்யாஸ பட்டருக்குத் தீர்த்தம், சந்தனம் ஸாதித்ததும்,
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் ஸந்நிதி பண்டாரி, ஸ்ரீ பட்டருக்குத் தொங்கு பரியட்டம் கட்டி,
ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் சாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மாலையைக் களைந்து ஸாதித்து ஸ்ரீசடகோபமும் ஸாதிப்பார்.

7. பிறகு ருக், யுஜுஸ், ஸாம, சந்தஸ்ஸாம, அதர்வண முதலான வேதங்களுக்கும் தனித் தனியாய் அருளப் பாடாகும்.

8. அந்தந்த வேதங்களுக்கு பாத்தியப்பட்டவர்கள் வந்து ஸ்தாநீகரிடம் தேங்காய் கொடுத்து, தண்டம் ஸமர்ப்பித்து
கர்ப க்ருஹத்துக்கு வெளியிலிருந்தபடியே தத்தமக்கு உரித்தான வேதத்தைச் சொல்லி,
தீர்த்தம், சந்தனம் மட்டும் பெற்றுக் கொண்டு போவார்கள்.

9. பிறகு ரக்ஷாபந்தனம். நாச்சியாரை அமுது பாறைக்கும் கர்ப்க்ருஹ த்வாரத்துக்கும் மத்தியில் எழுந் தருளப்பண்ணி,
அமுது பாறையில் கலசம் ஸ்தாபித்து, ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குத் திருமஞ்சனம் நடக்கும்.

10. திருமஞ்சனமானதும், ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் உள்ளே எழுந்தருளுவார். திருவாராதனம் ஆகி பெரிய அவசரமும் அமுது செய்தருள்வார்.

11. உடனே யாக சாலையில் ஹோமம் நடந்து உத்ஸவத்துக்காக ரக்ஷா பந்தனம் செய்யப்படும்.

12. அப்பொழுது குதிரை வாஹனம் வட திருக் காவேரியில் தீர்த்தமாடி ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் ஸந்நிதி வந்து
கொலு மண்டபத்தில் ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்கெதிரே எழுந்தருளப் பண்ணப்படும்.

13. முதலில் ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குத் திருவாராதனமும் ரக்ஷாபந்தனமும் ஆனபிறகு, குதிரைக்குத் திருவாராதனமும் ரக்ஷாபந்தனமும் நடை பெறும்.

14. மொச்சைச் சுண்டலும் பிரஸாதமும் நிவேதனமாகும்.

15. ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் கொலு:
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் தோளுக்கினியானில் எழுந்தருளி, வலம் வந்து, தென்புறத்தில் அமைந்துள்ள
நாலு கால் மண்டபத்தில் திருவடி விளக்கிப் பானகம், வடைபருப்பு (விடாய் பருப்பு) அமுது செய்தருள்வார்.

16. ஸ்தலத்தார் ஆசார்ய புருஷர்கள் கோஷ்டிக்குத் தீர்த்த விநியோகமானதும் படியேற்றமாகிக் கொலு மண்டபத்தில்
திருவந்திக்காப்பு கண்டருளி மண்டபமெழுந்தருளுவார்.

17. பிறகு, அலங்காரம் அமுது செய்தருள்வார்.

18. ஆர்யபட்டாள் வாசலிலிருந்து (ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் ஸந்நிதியின் முகப்பு வாசலுக்கு ஆர்யபட்டாள் வாசல் என்று பெயர்)
கோயில் அதிகாரியை காப்பந்தத்துடன் பிரதக்ஷிணமாய் அழைத்து வர, அவர் ஸ்ரீ நாய்ச்சியாரிடம் ஸேவை
மரியாதை பெற்றுக் கொண்டு மணியகாரரோடு வெளியே போவார்.

19. ஆரியபட்டாள் வாசலுக்கருகில் கம்பத்தோரமாய் மணியகாரரும், வடபுறம் மண்டபத்தில் கோயில் அதிகாரியும்,
தேவஸ்தான ஊழியர்களும் அமர்ந்திருப்பார்கள்.

20. ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குத் திருவாராதனம் ஆரம்பித்தவுடன் யானை நொண்டி யடித்துக் கொண்டு
மௌத்ஆர்கன் இசைத்தும், சாமரம் வீசியும் அதிகாரிகள் இருக்குமிடம் நோக்கிச் செல்லும்.

21. நாதஸ்வரக் கச்சேரி நடைபெறும்; இடைவிடாமல் நிலவரிசையும் மத்தாப்பும் கொளுத்தப்பட்டு அதிர்வெடியும் வெடிக்கும்.

22. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாகவே வெளியில் இந்த வைபவம் நடந்து கொண்டிருக்கையில்,
ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குத் திருவாராதன மாகி, ஸ்ரீ பட்டர் எழுந்தருளி ஆராதனாங்கமான வேத விண்ணப்பமும் நடை பெறும்.

23. வெளியே நடக்கும் கொலுக் கச்சேரியும் முடிவு பெறும்.

24. ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குக் கும்பஹாரத்தியானதும், வெள்ளிச் சம்பா நிவேதனம், தீர்த்த விநியோகம்,
பாவாடை போட்டு பிரஸாத விநியோகம் முதலியவை நடந்து திரை ஸமர்ப்பிக்கப்படும்.

25. ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் தோளுக்கினியானில் எழுந்தருளிப் புறப்பட்டு, எதிரிலுள்ள யானைப்படிக்கட்டு வழியாய் இறங்கி,
அரையர் தாளத்துடன் ஸேவிக்கும் இசையோடு கண்ணாடியறைக்கு எதிரிலுள்ள படிக்கட்டில் படியேற்றம் கண்டருளி உள்ளே எழுந்தருளுவார்.

26. நவராத்ரி முதல் எட்டு திருநாட்களிலும் இதேமாதிரிதான் உத்ஸவம் நடைபெறும்.
ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி பூஜையன்று வெளியே வாத்தியக் கச்சேரி முதலியவை நடைபெறாது.

———————-

புரட்டாசி நவராத்ரி நவமி, மற்றும் தசமி ஆகிய நாட்களில் நடைபெறும் வைபவங்கள்

1. ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய அவசரம் அமுது செய்ததும்,
கருகூல நாய்ச்சியார், நாயகர் அறை நாய்ச்சியார்,
சுக்ரவார நாய்ச்சியார், (இவர் பரிமள அறையில் எழுந்தருளியுள்ளார். இது யாகசாலைக்கு அருகில் உள்ளது.)
அரவிந்த நாய்ச்சியார், (அன்னமூர்த்தி ஸந்நிதியில் எழுந்தருளியுள்ளார்.) ஹயக்ரீவர், ஸரஸ்வதி, செங்கமல நாய்ச்சியார்,
குருகூர் நாய்ச்சியார், (இவர் கோசாலையில் எழுந்தருளியுள்ளார்.) ஆகியோர்களுக்கும்,
மேளம் முதலிய வாத்தியங்கள், துவாரங்கள் முதலியவற்றுக்கும் திருவாராதனம், கடதீபம், அமுதுபடிகள் ஸமர்ப்பித்தல் ஆகியவை நடைபெறும்.

2. ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியாருக்குப் பெருமாள் மாலை அனுப்புதல்: ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் தினந்தோறும் போலப் புறப்பட்டு மண்டபம் எழுந்தருளுவார்.

3. கொலுமண்டபத்தில் ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்கு பஹிரங்கமாகத் திருமஞ்சனமாகி தளிகை அமுது செய்வித்ததும்,
ஸ்ரீ பெரியபெருமாளிடமிருந்து மாலை வரும்.

4. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் அர்த்த ஜாம பூஜையான செலவு சம்பா, திருவாராதனமும், தளிகையும், அரவணைப் பிரஸாதமும்
கண்டருளிய பிறகு, நட்டுமுட்டு வாத்திய கோஷத்தோடு ஸ்ரீ நம்பெருமாளுடைய கஸ்தூரித் திருமண் காப்பு, வஸ்திரம்,
சாற்றுபடி, மாலை ஆகியவற்றைக் களைந்து அர்ச்சகர் ஸஹஸ்ர தாரைத்தட்டில் வைப்பார்.

5. ஸ்ரீ பெரிய கோயில் ஸ்தாநீகர் மாலையை சிரஸா வஹித்து தாஸநம்பி பந்தத்துடனும், காப்பந்தத்துடனும்
வாத்திய கோஷத்துடனும் வெளியே கொண்டு வருவார்.

6. அப்பொழுது குதிரையும் காவேரியில் தீர்த்தமாடிப் பெருமாளுடைய மாலையைப் பின் தொடர்ந்தே
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளப் பண்ணப்படும்.

7. மாலையை ஸ்தாநீகர் தம் சிரஸ்ஸினின்று இறக்கி அர்ச்சகரிடம் கொடுத்தவுடன், அர்ச்சகர் அதை ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குச் சாற்றி,
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் சாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மாலையைக் களைந்து, ஸ்தாநீகருக்கு ஸாதித்து ஸேவை மரியாதை செய்து வைப்பார்.

8. ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்கு எதிரில் நிற்கும் குதிரை நம்பிரானுக்கும் திருவாராதனம் நடந்து, பிரஸாதமும், மொச்சைச் சுண்டலும் நிவேதனம் செய்யப்படும்.

9. உத்ஸவபூர்த்தி:
பிறகு, ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் தீர்த்த விநியோகம் முதலியவை ஆனபிறகு, புறப்பட்டுக் கண்ணாடியறை வாசல் சேர்ந்ததும்,
திருத்தாழ்வரை தாஸர் எழுந்தருளி, படிப்பு ஸேவிப்பது ஒருகாலத்தில் நடந்து வந்தது.
இது இப்போது நடைபெறுவ தில்லை.

10. ரக்ஷாபந்தன விஸர்ஜனம்:
ஸ்ரீ நாய்ச்சியார் உள்ளே எழுந்தருளியதும் ரக்ஷாபந்தனம் களையப்படும்.
ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்குத் திருவாராதனமாகி ரக்ஷா பந்தனத்தைக் களைந்து, செலவு சம்பா தளிகையும், அரவணையும் அமுது செய்வித்து,
வெளியே ஸ்ரீ நாய்ச்சியாருக்கு எதிரிலிருக்கும் குதிரை நம்பிரானுக்கும் திருவாராதனமாகி, ரக்ஷாபந்தனம் களைந்து,
மொச்சைச் சுண்டலும், பிரஸாதமும் நிவேதனமாகும்.

11. பிறகு, குதிரை நேராகப் பெரியபெருமாள் ஸந்நிதிக்குப்போய் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளுக்கெதிரே நிற்க,
அங்கே குதிரைக்கு மறுபடியும் ரக்ஷாபந்தனம் முதலியவை நடக்கும்.

12. குதிரைக்கு ரக்ஷாபந்தனமானதும் ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் பால் அமுது செய்வார்.

13. விஜயதசமி:
உதயத்திலேயே ஸ்ரீ நம்பெருமாள் பொங்கல், பெரிய அவசரம் திருவாராதனமும், தளிகையும்
கண்டருளிப் பல்லக்கில் புறப்பட்டு, கீழைக்கோட்டை வாசல் மார்க்கமாய் புறப்பாடு கண்டருளி,
பலவிடங்களில் வழிநடை உபயங்கள் அமுது செய்து, ஸ்ரீ காட்டழகியசிங்கர் ஸந்நிதியிலுள்ள வெளி மண்டபம் எழுந்தருளுவார்.

14. மண்டபத்தில் திருவாராதனமாகித், தளிகை அமுது செய்வித்து, தீர்த்த விநியோகம், பிரஸாத விநியோகம்
முதலியவை நடந்த பிறகு, மாலையில் குதிரை வாஹனத்தில் எழுந்தருள்வார்.

15. வில்லும் அம்பும் வந்தபிறகு ஸ்ரீ நம் பெருமாள் புறப்பட்டு வெளியே வந்து,
ஸ்ரீ சிங்கர் ஸந்நிதி வாசலிலுள்ள நாலுகால் மண்டபம் எழுந்தருளுவார்.

16. ஸ்ரீ நம் பெருமாள் அம்பு போடுதல்:
ஸ்ரீ அர்ச்சகரும் ஸ்ரீ கோயில் புரோஹிதரான புள்ளச்சி வாத்தியார் ஆகிய இருவரும்
எதிரி லுள்ள வன்னிமரத்தடியில் போய் மரத்துக்குத் திருவாராதனம் செய்வார்கள்.

17. மரத்துக்குத் தளிகை அமுது செய்வித்ததும், அர்ச்சகர் ஸ்ரீ நம்பெருமாளிடம் வந்து கையில் வில்லைப் பிடித்து
நாலு திக்குக்கும் நாலு அம்பு போடுவார்.
புள்ளச்சி வாத்தியார் கையில் சித்தமாய் வைத்திருக்கும் வன்னித்தழை கோஷ்டிக்கு விநியோகம் செய்யப்படும்.

18. பிறகு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பட்டு கீழை அடைய வளஞ்சான் தென்பாதி வழியாகவே சாத்தாரவீதி யெழுந் தருளித்
தெற்கு வாசலில் தெற்கு முகமாய்த் திரும்பி, அதிவேகமாய் ராயகோபுரம் வரைக்கும் வேட்டையாடிக் கொண்டு போய்த் திரும்புவார்.

19. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் வடக்கு முகமாய்த் திரும்பி பானகம், வடைப்பருப்பு அமுது செய்து, நேராக ஸந்நிதிக்குள் போய்,
கருகூல நாலுகால் மண்டபத்தில் (மீனாக்ஷி மண்டபம்) திருவந்திக்காப்பு செய்து கொண்டு
சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளியதும், திரை ஸமர்ப்பிக்கப்படும். பிறகு திருமஞ்சனம் நடைபெறும்.

———————-

ஸ்ரீ நம்பெருமாள் கண்டருளும் ஊஞ்சல் திருநாள் –

1. முதல் திருநாள் : இது ஒன்பது நாள் உத்ஸவம்.
ஐப்பசி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசியன்று இந்த உத்ஸவம் பூர்த்தியாக வேண்டியதால், த்ருதீயை அன்று இது ஆரம்பிக்கப்படும்.

2. த்ருதீயை அன்று ஸ்ரீ நம்பெருமாள் நித்தியப்படி போலே பெரிய அவசரத் திருவாராதனமாகித் தளிகை அமுது செய்தபிறகு,
உத்ஸவத்துக்காக ரக்ஷா பந்தனம் செய்து கொள்வார்.

3. இந்த உத்ஸவத்துக்கு ம்ருத் ஸங்ரஹணம் (திருமுளைக்காக மண் எடுத்தல்) கிடையாது.
இது மத்தியானத்துக்குமேல் நடக்க வேண்டிய உத்ஸவம் ஆதலால், பெரிய அவசரம் அமுது செய்த பிறகு தான் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்படுவார்.

4. ரக்ஷாபந்தனமானதும், ஸந்நிதி வாசலில் திருச்சிவிகை என்ற பெரிய ஆஸனத்தில்
ஸ்ரீ நம்பெருமாளும் உபயநாய்ச்சி மார்களும் ஏராளமான திருவாபரணங்கள் அணிந்துகொண்டு எழுந்தருளுவார்கள்.

5. தினந்தோறும் சட்டைப்பாளம், கபாய் என்ற உடைகளில் ஏதேனும் ஒன்று தரித்துக் கொண்டு
அதன்மேல் திருவாபரணங்களை அணிந்து கொள்வார்.

6. அத்யயனோத்ஸவம், பவித்ரோத்ஸவம், கோடைத் திருநாள் நீங்கலாக மற்றைய எல்லா உத்ஸவங்களிலும்
முதல் திருநாளில் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஸ்ரீ உபய நாய்ச்சிமார்களோடு தான் எழுந்தருள்வது வழக்கம்.

7. இந்தத் திருநாள் முழுவதும் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பாட்டுத் தளிகை அமுது செய்து புறப்படுவார்.

8. ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பட்டு த்வஜ ஸ்தம்பத்துக்கு அருகே ஊஞ்சல் மண்டபத்துக்கு எதிரில் உள்ள நாலுகால் மண்டபத்தில்
திருவந்திக் காப்புக் கண்டருளி, கந்தாடை இராமானுசனுக்கு ஸேவை ஸாதித்த பிறகு (தற்போது இந்தப் பட்டத்தில் யாரும் எழுந்தருளவில்லை),
மண்டபம் போய் திரை ஸமர்ப்பித்து, ஏகாந்தமாய் ஊஞ்சலில் எழுந்தருளியதும்,
அலங்காரம் என்னும் தோசை வடை, ப்ரஸாதம், அமுது செய்வித்து திரை வாங்கப்படும்.

9. ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் கந்தாடை இராமானுச முனி முழு திருவுருவச்சிலை தூணில் அமைந்துள்ளது.

10. பிறகு ஸ்தாநீகருடைய அருளப்பாடுகளுடன் திருவாராதனம் வெகு விமரிசையாக நடைபெறும்.

11. அதன்பிறகு திரை ஸமர்ப்பித்து வெள்ளிச் சம்பா அமுது செய்வித்ததும், திரைவாங்குகையில்,
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஊஞ்சலாடிக் கொண்டே மங்களாரத்தி கண்டருள்வார்.

12. திருவாராதனத்தின்போது ஸேவிக்கப்படும் திருப்பாவையோடு
“மாணிக்கங்கட்டி” (பெரியதிருமொழி-1.3), “மன்னுபுகழ்” (பெருமாள் திருமொழி 8ஆம் திருமொழி) ஆகிய
பதிகப் பாசுரங்கள் அரையர்களால் ஸேவிக்கப்படும்.

13. ஊஞ்சலுக்கு இருபுறத்திலும் கைங்கர்ய பரர்களால் தங்கச்சாமரம் வீசப்படும்.
கீழே ஊஞ்சல் மண்டபம் படிக்கட்டிலிருந்து தென்புறத்தில் ஸ்தலத்தார்கள், தீர்த்த மரியாதைக்குரியவர்கள்,
அத்தியாபகர், மணியகாரர் முதலானோர் வரிசையாய் எழுந்தருளியிருப்பார்கள்.

14. அர்ச்சகர் ஊஞ்சலை ஆட்டிக் கொண்டே வெற்றிலையை அடிக்கடி ஸ்ரீ நம்பெருமாளுக்குக் கண்டருளப் பண்ணி
கீழே உள்ளூரார் ஊழியக்காரர் கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் காளாஞ்சியில் சேர்ப்பார்.

15. ஒருமணி நேரத்துக்குக் குறையாமல் இந்த ஊஞ்சல் வைபவம் நடக்கையில் தாம்பூலம் முழுவதும்
ஸ்ரீ நம்பெருமாளுக்குக் கண்டருளப் பண்ணிய பிறகு, அர்ச்சகர் அந்த தாம்பூலங்களைக் கீழே கொண்டு போய் மணியகாரரிடம் ஸாதிப்பார்.

16. பிறகு ஸ்தானீகர் ஊஞ்சல் மண்டபம் முன்புறத்திலிருந்து “சாரீயோம்” என்று வெகு கம்பீரமாய் உரக்க அருளப்பாடு ஸாதித்திடுவார்.

17. அதன்பிறகு தீர்த்தம், மற்றும் திருப்பணியார வினியோகம் ஆன பிறகு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பட்டு அரையர் தாளத்துடன்
உள்ளே போய் மேலப்படியில் படியேற்றம் கண்டருளி கருவறைக்கு எழுந்தருள்வார்.

18. ஒன்றான கந்தாடை இராமானுசமுனி ஊஞ்சல் மண்டபம் கட்டி இந்த உத்ஸவத்தையும் ஏற்படுத்தியதால்,
தினந்தோறும் அவருடைய மடத்துக்கு விட்டவன் விழுக்காடு ப்ரஸாதம் வீரவண்டி சேமக்கல கோஷங்களோடு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

19. இரண்டாம் திருநாள் :
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஸ்ரீ காயத்ரி மண்டபத்தில்அமுது பாறையின் மேல் தோளுக்கினியானில் எழுந்தருளி, புறப் பாட்டுத்
தளிகை அமுது செய்து புறப்பட்டு, ஊஞ்சல் மண்டபத்தைச் சென்றடைந்து எல்லா வைபவங்களையும் கண்டருள்வார்.

20. ஆறாம் திருநாள் வரையிலும், எட்டாம் திருநாளன்றும் இதே மாதிரி நடைபெறும்.

21. ஏழாந்திருநாள் :
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஸந்நிதி வாசலில் ஸ்ரீ உபயநாய்ச்சிமார்களோடு எழுந்தருளி பஹிரங்கமாக சூர்ணாபிஷேகம் செய்துகொண்டு புறப்பட்டு,
மற்றைய நாட்கள் போல நேராக மண்டபம் போகாமல், ஆர்யபட்டாள் வாசலுக்கு வெளியே வந்து, கொட்டார வாசலில்
நெல் அளவு கண்டருளி, நாய்ச்சியார் ஸந்நிதி முன் மண்டபத்தில் ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் செய்துவைக்கும்
திருவந்திக்காப்பையும் பெற்றுக் கொண்டு திரும்பி வந்து மண்டபம் எழுந்தருள்வார்.
மற்றைய காரியங்கள் மற்றைய நாட்களில் நடைபெறுவது போலவே நடைபெறும்.

22. மதுரகவி நந்தவன உபயம் :
இந்த ஏழாந்திருநாள் உத்ஸவம் மதுரகவி நந்தவனத்தாரால் நடத்தி வைக்கப் படுகிறது.

23. இன்றைய தினம் தளிகை முதலிய ப்ரஸாதங்களை ஏராளமாகப் பண்ணி ஸ்ரீ நம்பெருமாளுக்குக் கண்டருளப் பண்ணுவது தவிர,
இந்த நந்தவனத்தார் மண்டபத்தை வெகு நேர்த்தியாக அலங்கரித்திடுவர்.

24. ஸ்ரீ கருட மண்டபத்திலிருந்து ஊஞ்சல் மண்டபம் வரைக்கும் மேலே மலர்களாலும் ஓலைகளாலும் தடுக்குகள் கட்டி
இடைவிடாமல் தென்கலைத் திருமண், சங்கு, சக்கரம் இவைகளால் அலங்கரிக்கப்படும்.

25. ஏழாந்திருநாளன்று செய்யப்பட்ட இந்த அலங்காரம் உத்ஸவம் முழுவதும் பாதுகாப்புடன் வைக்கப்படும்.

26. எட்டாம் திருநாள்:
இரவு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் உள்ளே எழுந்தருளியதும் சயனமூர்த்திக்கு சயனம் ஸமர்ப்பிக்கப் படும்.

27. ஒன்பதாம் திருநாள் –
சாற்றுமுறை : ஸ்ரீ நம்பெருமாள் காலையில் முதல்காலத் திருவாராதனம் கண்டருளி, பொங்கல் அமுது செய்து,
காத்திருக்கும் ஸ்நானபேரரோடு, சந்திர புஷ்கரிணியில் தீர்த்தவாரி நடத்தி மண்டபம் எழுந்தருள்வார்.

28. மண்டபத்தில் ஊஞ்சலுக்குக் கீழ் திருமஞ்சன வேதியில் திருமஞ்சனம் ஆன பிறகு, ஸ்ரீ நம் பெருமாளை
ஏகாந்தமாய் ஊஞ்சலில் எழுந்தருளப் பண்ணித் திருவாபரணங்கள் ஸமர்ப்பிக்கப்படும்.

29. அலங்காரம் அமுது செய்தபிறகு திரைவாங்கி வேத விண்ணப்பமும், கடதீபத்தினால் கும்பஹாரத்தியும் நடந்து,
வெள்ளிச் சம்பாத் தளிகை அமுது செய்விக்கப்படும்.

30. இவ்வளவு நாளாக நடந்ததைவிட இன்று ஊஞ்சலாட்டம் அதிக நேரம் நடை பெறும்.

31. தீர்த்த வினியோகம் முதலியவை ஆனபிறகு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் புறப்பட்டு உள்ளே எழுந்தருள்வார்.

32. ரக்ஷாபந்தனம் களைந்த பிறகு, செலவு சம்பாவும் அரவணையும் அமுது செய்விக்கப்படும்.

——————–

ஆவாஹநீ ஸ்தாபநீச …… முத்ரோப தர்சனம்
ஆவாஹனம் ,ஸ்தாபனம்,ஸந்நிதீ கரணம்,ஸந்நிரோதனம்,ஸம்முகீகரணம்,மஹாமுத்திரை,சங்கம்,சக்ரம்,
கதை,பத்மம்,தேனு,கௌஸ்துபம்,கர்ய்ட முத்திரை,ஸ்ரீவத்ஸம்,வனமாலா,யோநி முதலிய முத்திரைகளை
நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்

———————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரங்கநாத அஷ்டகம்–

November 2, 2020

ஆனந்தரூபே நிஜபோதரூபே
ப்ரஹ்மஸ்வரூபே ஸ்ருதிமூர்த்திரூபே |
ஸஸாங்கரூபே ரமணீயரூபே
ஸ்ரீரங்கரூபே ரமதாம் மநோ மே || 1 ||

அனந்த ஞானத்தின் சத்திய வடிவம்−
ஆனந்தம் தந்திடும் அத்புத வடிவம்;
ஆழியைக் கரம் கொண்ட அருமறை வடிவம்−
அடியேனென் உளம் கொண்ட, அரங்கனின் வடிவம்!

காவேரிதீரே கருணாவிலோலே
மந்தாரமூலே த்ருதசாரகேலே |
தைத்யாந்தகாலேऽகிலலோகலீலே
ஸ்ரீரங்கலீலே ரவதாம் மநோ மே || 2 ||

காவிரி தீரத்தே, கருணையைப் பொழியும்−
கண்ணனின் லீலையில் விரியுமே விழியும்!
பாவியாம் அரக்கரின் ஆவியை முடித்து,
பாலித்த அரங்கனை, மனமிது விழையும்!

லக்ஷ்மீநிவாஸே ஜகதாம் நிவாஸே
ஹ்ருத்பத்மவாஸே ரவிபிம்பவாஸே |
க்ருபாநிவாஸே குணவ்ருந்தவாஸே
ஸ்ரீரங்க வாஸே ரவதாம் மநோ மே. || 3 ||

அகிலத்தின் ரக்ஷகன், அலர்மகள் ரமணன்!
அருணனில் ஒளிர்பவன், அகத்திலும் ஒளிர்பவன்!
சகல குணத்தொடு கருணையில் அணைப்பவன்,
சீலத்தால் அரங்கன், சிறை பிடித்தனனே!

ப்ரஹ்மாதிவந்த்யே ஜகதேகவந்த்யே
முகுந்தவந்த்யே ஸுரநாதவந்த்யே |
வ்யாஸாதி வந்த்யே ஸநகாதி வந்த்யே
ஸ்ரீரங்க வந்த்யே ரமதாம் மநோ மே || 4 ||

அரனும் வணங்க, அகிலமும் வணங்க,
அரியொடு அமரரும் சேர்ந்தே வணங்க,
அருந்தவ முனிவர்கள் அவன் தாள் வணங்க,
அடியனும் அரங்கனின் அடி நயந்தேனே!

ப்ரஹ்மாதிராஜே கருடாதிராஜே வைகுண்ட்டராஜே ஸுரராஜராஜே |
த்ரைலோக்யராஜேऽகிலலோகராஜே ஸ்ரீரங்கராஜே ரமதாம் மநோ மே || 5 ||

அரனுக்கு ஈசன், அந்த கருடனுக்கீசன்;
அமரரிறை ஈசன், அத்திவத்துக்கும் ஈசன்!
அண்டசராசரமும், அம்மூன்றுலகும்,
ஆளும் அவ்வரங்கனில், அகம் இழந்தேனே!

அமோகமுத்ரே பரிபூர்ணநித்ரே
ஸ்ரீயோகநித்ரே ஸஸமுத்ரநித்ரே |
ச்ரிதைகபத்ரே ஜகதேகநித்ரே
ஸ்ரீரங்கபத்ரே ரமதாம் மநோ மே || 6 ||

அரிதுயில் காணிணும், அபயமே அளிப்பான்;
அலையுடை பாற்கடல், யோகு போல் அயர்வான்!
அடைக்கலம் வேண்டிட அருள் கொடுக்கும் அவன்,
அண்டத்தின் ஆதாரம், அவ்வரங்கனில் தொலைந்தேனே!

ஸசித்ரஸாயீ புஜகேந்த்ரஸாயீ
நந்தாங்கஸாயீ கமலாங்கஸாயீ |
க்ஷீராப்திஸாயீ வடபத்ரஸாயீ
ஸ்ரீரங்கஸாயீ ரமதாம் மநோ மே || 7 ||

அரவணைத் துயில்வான்; ஆலிலைத் துயில்வான்;
அத்தன், அலர்மகள், அவர்மடி விழைவான்;
அதிசய வடிவினில், பாற்கடல் படுப்பான்;−
அரங்க இறை அவன், அடியனை ஆண்டனே!

இதம் ஹி ரங்கம் த்யஜதா மிஹாங்கம்
புநர்நசாங்கம் யதி சாங்கமேதி |
பாணௌ ரதாங்கம் சரணேம் புஜாங்கம்
யாநே விஹங்கம் ஸயனே புஜங்கம் || 8 ||

ஆகா, அரங்கம் இதற்கீடுண்டோ?
போகும் உயிரிங்கு, புவி திரும்புதலில்லை!
வாகாய் பிறவியும் வருமென்றாலும்
தோதாய் தேகம், தேவனுரு ஏற்குமே!

ரங்கநாதாஷ்டகம் புண்யம்
ப்ராதருத்தாய ய: படேத் |
ஸர்வாந் காமா நவாப்நோதி
ரங்கஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் || 9 ||

அரங்கனின் தோத்திரமிதை,
அனுதினமும் படிப்பவர்தாம்−
இச்சைகள் நிறைவேறி,
எம்பிரானை, திண்ணம் அடைவரே!!

——————————————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ அரங்கநாத ஸ்வாமி தேவஸ்தானத்திற்காகத் தொகுத்தவர்:-ஸ்ரீவைஷ்ணவஸ்ரீ,–ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள்–

November 1, 2020

1. சித்திரா பூர்ணிமை (பௌர்ணமி) திருவூறல் திருநாள் (கஜேந்திர மோக்ஷம்) திருவரங்கத்தில் நடை பெறும்
2. நம்பெருமாளுக்கு அதிகாலையிலேயே முதல் திருவாராதனமும் பொங்கல் நிவேதனமும் ஆன பிறகு,
அம்மா மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளுவார்.
3. நம்பெருமாள் உபய நாச்சிமார்களோடு கருவறையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் பீடத்திற்கு
பூபாலராயன் என்ற பெயர் அமைந்துள்ளது.
(முதலாம் சடைய வர்மன் சுந்தர பாண்டியனுக்கு (கி.பி. 1250-1284) அமைந்துள்ள பல சிறப்புப் பெயர்களில்
பூபால ராயன் என்ற பெயரும் ஒள்றாகும்.
இவன் ப்ரணவாகார விமானத்திற்கு முதன் முதலில் பொன் வேய்ந்தான்.
த்வஜஸ்தம்பம், பலிபீடம் ஆகியவற்றைப் பொன்னால் அமைத்தான்.
பூபாலராய விமானம் என்ற பெயரில் வாஹனம் ஒன்றில் திருவேங்கடமுடையான்
புரட்டாசி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தில் ஒருநாள் எழுந்தருளுகிறார்.
கருவறையில் அமைந்துள்ள பீடம் இந்த அரசன் காலத்தில் பொன்னால் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
அவன் நினைவாக இந்தப் பீடத்திற்கு பூபாலராயன் பீடம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
நம்பெருமாள் வெளி மண்டபங்களில் “சேர பாண்டியன்” என்னும் பீடத்தில் திருமஞ்சனம் கண்டருளுகிறார்.
பொன்னால் ஆன இந்தப் பீடத்தை மூன்றாம் குலோத்துங்கன் (கி.பி. 1178-1218) நம்பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பித்தான்.
திருப்பாவை 23ஆம் பாட்டில் அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனார்
“பெரிய திருமண்டபத்திலே சேர பாண்டியனிலே நாய்ச்சிமாரோடே (நாச்சியார் என்ற சொல்லைவிட
நாய்ச்சியார் அல்லது நாய்ச்சிமார் என்ற சொல்லே சரியான சொல்லாகும்) கூட இருந்து” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
4. அம்மா மண்டபத்தில் திருமஞ்சனம் கண்டருளிய பிறகு, நம்பெருமாள் கஜேந்திராழ்வானை அனுக்ரஹிக்க
ஸமர பூ பாலன் என்னும் கேடயத்தில் புறப்படுவார்.
காவேரியில் ஊற்றுப் பறித்து அதில் கூர்மாஸனப் பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
யானை அங்கு வந்து நிற்கும். நம்பெருமாள் தம்முடைய ஸ்ரீசடகோபத்தினை ஸாதித்தருள்வார்.
கோஷ்டிக்குத் தீர்த்த வினியோகம் ஆனவுடன் நம்பெருமாள் திரும்பித் திருவந்திக் காப்பு கண்டருளி,
கோயில் அதிகாரிகளுக்கு ஸேவை ஸாதித்து இரண்டாவது ஆஸ்தானம் கண்டருளுவார்.
காவேரி மணலில் பந்தல் போட்டு நடந்த இந்த இரண்டாவது ஆஸ்தானம் தற்போது
அம்மா மண்டபத்திலேயே நடைபெற்று வருகிறது.
5. பௌர்ணமிக்காக ஏற்பட்ட பர்வோத்ஸவம் இது.
(மாதந்தோறும் இரண்டு ஏகாதசி, ஒரு அமாவாசை, ஒரு பௌர்ணமி, ஒரு ப்ரதிஷ்டா நக்ஷத்ரம்
ஆகிய 5 புறப்பாடுகள் நடைபெறவேண்டும்.
இந்தப் புறப்பாட்டிற்கு பஞ்சபர்வோத்ஸம் என்று பெயர் வழங்குகிறது).
தென் திருக்காவேரியிலிருந்து நம்பெருமாள் இரவு ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளும் போது வாத்திய முழக்கம் இன்றி அரையர் பள்ளிசை.
(பறைச்சேரியில் வாசம் பண்ணிக் கொண்டு நம்பெருமாளைப் பள்ளிசையில் பாடும்படி நியமித்த சரித்திரம் இன்றும் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது.)
இந்த அரையரை அங்கீகரித்து அவருக்கு வரம் கொடுத்ததால் ‘வரந்தரும் பெருமாள்’ என்று நம்பெருமாளுக்கு ப்ரஸித்தியும்,
வரந்தரும் பெருமாளரையர் என்று அரையருக்கு அருளப்பாடும் உண்டாயிற்று.
(தற்போது அரையர்கள் பள்ளுப் பாட்டைப் பாடுவதில்லை.
அதற்குப் பதிலாக தம்பிரான்மார்களால் இயற்றப்பட்ட இயல், மற்றும் தாளத்துடன் ஸேவித்து வருகிறார்கள்.)
6. அரையர்களிலே ஒருவர் தம்முடைய கைங்கர்யத்தை மறந்து திருவானைக் காவிற்கு அருகே ஒரு பறைச்சேரியிலே
சிற்றின்பத்திலே மண்டி இருக்கலானார். ஒரு மஹோத்ஸவத்தின் எட்டாம் நாள் கீழையூர் எனப்படும் திருவானைக் காவிற்கு
செல்லும் நிமித்தமாக நம்பெருமாள் ஒரு நாலுகால் மண்டபத்திலே எழுந்தருளியிருந்தார்.
7. அப்போது பறைச்சேரியிலிருந்த அரையர் பள்ளும் பறையும் இசையுடன் பாடக் கேட்டருளி நம் பெருமாள்
ஸ்ரீபாதம் தாங்குவோரை பறைச்சேரிக்கு அனுப்பி அவரை அழைத்து வரும்படி நியமித்தருளினார்.
8. அந்த அரையரும் நம்பெருமாள் திருமுன்பு வர கூசித்திருக்க தாம் அவரை ஏற்றுக் கொண்டதை அனைவரும்
அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அந்த அரையருக்கு வரம்தரும் பெருமாள் அரையர் என்ற திருநாமம் சாற்றி யருளினார்.
9. அவருக்குச் சிற்றின்பத்தில் இருந்த மோஹத்தைப் போக்கி கைங்கர்யமாகிய செல்வத்தை மீண்டும் ஊரறியத்தந்து
தூய மனத்தராய் விளங்குகின்ற அந்த அரையரைக் கொண்டு நம்பெருமாள் சித்ரா பௌர்ணமியன்று
திருவூறல் (கஜேந்த்ர மோக்ஷம்) கண்டருளி திரும்பி எழுந்தருளுகிற போதும்,
ஒவ்வொரு ஏழாம் திருநாளுக்கும் நெல் அளவை கண்ட பிறகு ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளுகிற போதும்
அந்த அரையர் பாடின பள்ளும் பறையும் இசையிலே கேட்டருளும்படி நம்பெருமாள் திருவுள்ளம் பற்றினார்.
அவ்வாறே பள்ளும் பறையும் இந்த உத்ஸவங்களில் கேட்டருளி வந்தார்.
10. தற்போது பள்ளும் பறையுடன் அரையர் இந்த உத்ஸவங்களில் ஸேவிப்பதில்லை.
ஏழாம் உத்ஸவ நாட்களில் ஸ்ரீரங்க நாய்ச்சியார் ஸந்நிதிக்கு எழுந்தருளும் போது அரையர்கள் கானம் பாடுவதில்லை.
திருவூறல் உத்ஸவம் கண்டருளி ஆஸ்தானத்திற்கு எழுந்தருளும் போது தம்பிரான்படி இயலும் இசையும்
ஸேவித்து வருவதாக அரையர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள்.
இந்த மாறுதல் எப்போது ஏற்பட்டது என்பதை அறிய இயலவில்லை.
அரையர்களுக்கான பல அருளப்பாடுகள் இருந்த போதிலும் வரம் தரும் பெருமாள் அரையர் என்ற அருளப்பாடு மட்டும்
சித்ரா பௌர்ணமியன்று ஸாதிக்கப்படுகிறது.
திருவரங்கத்தில் பல நடைமுறைகள் மாற்றமடைந்த போதிலும் ஒருசில நடைமுறைகள் இத்தகைய வரலாற்று முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.
திருவரங்கம் பெரியகோயிலில் அரையருக்கு நான்கு அருளப் பாடுகள் உண்டு. அவையாவன:
(1) வரந்தரும் பெருமாள் அரையர்,
(2) கோயிலுடைய பெருமாளரையர்
(3) மதியாத தெய்வங்கள் மனமுறை வாணப் பெருமாளரையர்,
(4) நாத வினோத அரையர்.
11. புராணக் கதையின்படி ஏற்பட்ட கருட வாஹனத்தில் நம்பெருமாள் இன்று எழுந்தருளுவது இல்லை.

———————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவஸ்ரீ,–ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ அரங்கநாத ஸ்வாமி தேவஸ்தானத்திற்காகத் தொகுத்தவர்:-ஸ்ரீவைஷ்ணவஸ்ரீ,–ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள்–

November 1, 2020

நம்பெருமாள் திருவரங்கத்தை விட்டு அகன்று மீண்டும் 639 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு
திருவரங்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்த நாள். அதைப் பற்றிய சில சிந்தனைகள்.
1) ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் தொடங்கி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆசார்ய பீடத்தை அலங்கரித்தவர்களில் மணக்கால் நம்பியும் ஒருவர்.
இவர் வாழ்ந்த காலம் கி.பி.929 -1006.
இவர் காலத்தில் ஏற்பட்ட கலகத்தின் போது (இதை ஒட்டியர் கலகம் என்று கோயிலொழுகு குறிப்பிடுகிறது.)
பாதுகாப்புக் கருதி அழகிய மணவாளன் திருமாலிருஞ்சோலையில் ஓர் ஆண்டு காலம் எழுந்தருளி யிருந்தார்.
2) திருமாலிருஞ்சோலை வைகானஸ அர்ச்சகர்கள் ஒரு வருட காலம் அழகிய மணவாளனை ஆராதித்து வந்தனர்.
திருவரங்கத்தில் ஒட்டியர் கலகம் ஒடுக்கப்பட்டவாறே மீண்டும் அழகிய மணவாளன் திருவரங்கத்திற்கு எழுந்தருளினார்.
ஆனால் முன்பு ஆராதனம் செய்து வந்த பாஞ்சராத்ரிகள் கலகத்தின் போது ஊரை விட்டு அகன்றதாலோ அல்லது கொல்லப் பட்டதாலோ,
ஆராதனங்களைச் செய்வதற்கு யாரும் இல்லாததால் வைகானஸ அர்ச்சகர்களே திருவரங்கத்தில் பெரியபெருமாளுக்கு ஆராதனம் செய்து வந்தனர்.
சுமார் 80 ஆண்டுகள் இவர்கள் திருவரங்கம் கோயிலில் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இராமானுசர் காலத்தில்தான் (கி.பி. 1017-1137) திருவரங்கத்தில் மீண்டும் பாஞ்சராத்ரிகள் ஆராதனத்தில் பங்கு கொண்டனர்.
3) கி.பி. 1310ஆம் ஆண்டு மாலிக்காபூர் படையெடுப்பின் போது அழகிய மணவாளனின் அர்ச்சா திருமேனி வடக்கே எடுத்து செல்லப்பட்டது.
உள்ளூர் பெருமக்கள், கரம்பனூர் பின் சென்ற வல்லி மற்றும் அரையர்கள் ஆகியோர் 8 ஆண்டுகள் முயற்சிகள் பல செய்து
டெல்லிவரை சென்று அழகிய மணவாளனை மீட்டு வந்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியோடு தொடர்புடையது தான் துலுக்க நாச்சியார் வைபவம்.
அழகிய மணவாளன் கொள்ளை யடிக்கப் பட்ட பிறகு ஆராதனத்தில் எழுந்தருளி யிருந்தவர்
அவரைப் போன்ற திருமேனி கொண்ட திருவரங்க மாளிகையார் ஆகும்.
அழகிய மணவாளன் ஆஸ்தானம் திரும்பிய பிறகு திருவரங்க மாளிகையார் யாக பேரராக கொள்ளப்பட்டார்.
4) கி.பி. 1323ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த உலூக்கானின் படையெடுப்பின் போது அழகிய மணவாளன் தெற்கு நோக்கி
நீண்டதொரு பயணத்தை மேற்கொண்டு திருமாலிருஞ்சோலை, கோழிக்கோடு, முந்திரி மலை பள்ளத்தாக்கு,
திருக்கணாம்பி, திருநாராயணபுரம், திருமலை, செஞ்சி, அழகியமணவாளம் கிராமம் ஆகிய ஊர்களில் எழுந்தருளிய பிறகு
கி.பி. 1371ஆம் ஆண்டு (பரீதாபி ஆண்டு-வைகாசி மாதம் 17ஆம்நாள்) திருவரங்கத்திற்கு 48 ஆண்டுகள் கழிந்து மீண்டும் எழுந்தருளினார்.
5) கி.பி.2010 ஆம் ஆண்டு மே, 31ஆம் நாள் நம்பெருமாள் ஆஸ்தானம் திரும்பி 639 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.
நம்பெருமாள் தென் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளுக்குச் சென்று பல இன்னல்களை எதிர் கொண்டு
நம் போல்வார் உய்வடைவதற்காக 48 ஆண்டுகள் கழிந்து ஆஸ்தானம் திரும்பிய நிகழ்ச்சி வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் அதற்குரிய முறையில் கொண்டாடுவதில்லை.
இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை உள்ளபடி அறிய இயலவில்லை. வரலாற்று உணர்வு நமக்கில்லை என்பதும் இதற்கொரு காரணமாகும்.
6) பரீதாபி ஆண்டு வைகாசி 17ஆம் நாள் சேரனை வென்றான் மண்டபம் எனப்படும்
தற்போதைய பவித்ரோத்ஸவ மண்டபத்தில் தான் அழகிய மணவாளன் எழுந்தருளி யிருந்தார்.
(ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகாசி 17ஆம் நாள் சேரனை வென்றான் மண்டபத்தில் நம்பெருமாளை எழுந்தருளப் பண்ணி
நாம் மங்களாசாஸனம் செய்யலாமே. இதில் ஒன்றும் தவறில்லையே. ஏன் இதைச் செய்யக் கூடாது?
பொது மக்கள் ஒன்று கூடி அதிகாரிகளிடம் முறையிடலாமே?)
திருவரங்க மாளிகையாரும் அப்போது எழுந் தருளியிருந்ததால் யார் உண்மையான அழகிய மணவாளன் என்பதைத்
தெள்ளத் தெளிவாக அங்கு கூடியிருந்தோரால் அறுதியிட இயலவில்லை.
(ஆயிரக் கணக்கானோர் 1323ஆம் ஆண்டு நடந்த படையெடுப்பின் போது கொல்லப்பட்டதால் 1371ஆம் ஆண்டு
முன் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூறுவார் யாருமில்லை.
அப்போது வயது முதிர்ந்த ஈரங்கொல்லி ஒருவன் (வண்ணான்) அழகிய மணவாளனின் ஈரவாடை தீர்த்தத்தை
(திருமஞ்சனம் செய்த பிறகு அழகிய மணவாளன் உடுத்தியிருந்த கைலியைப் பிழிந்து பிரஸாதமாகக் கொடுக்கப்படும் புனித நீர்)
சுவைத்து முன்பு எழுந்தருளியிருந்த அழகிய மணவாளனே “நம்பெருமாள்” என்று அழைத்தான்.
அவன் இட்ட பெயரே இன்று வரை வழங்குகிறது. நம்பெருமாள் என்ற பெயர் ஒரு பாமரன் அன்புடன் இட்ட பெயராகும்.

——————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவஸ்ரீ,–ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ அரங்கநாத ஸ்வாமி தேவஸ்தானத்திற்காகத் தொகுத்தவர்:-ஸ்ரீவைஷ்ணவஸ்ரீ,–ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள்–

November 1, 2020

ஆசார்யர்களில் முதல்வரான ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ஸேனை முதலியாருடைய முக்கியமான படைத்தலைவரான
கஜாநநர் என்னும் யானை முகமுடைய நித்யஸூரியின் அம்சமாய், சோழ தேசத்தில் வீரநாராயண புரத்தில்
(காட்டுமன்னார் கோயிலில்) (கி.பி. 823) சோபக்ருத்-வருடம், ஆனி மாதம், 7ஆம் தேதி புதன்கிழமை பௌர்ணமி திதி
அனுஷ நக்ஷத்ரத்தில் ஈச்வர பட்டாழ்வாருக்குக் குமாரராக க்ஷடமர்ஷண கோத்ரத்திலே (சொட்டைக் குலத்திலே) அவதரித்தார்.
இவருக்குத் திருத் தகப்பனார் இட்ட திருநாமம் ஸ்ரீரங்கநாதன் என்பது.
இவர் யோகாப்யாஸம் கைவந்தவராகையாலே ஸ்ரீரங்கநாதமுனிகள் என்றும், சுருக்கமாக நாதமுனிகள் என்றும் வழங்கப்பட்டார்.
தன்னுடைய மருமகன்களான கீழை அகத்தாழ்வான், மேலை அகத்தாழ்வான் ஆகிய இருவருக்கும்
திவ்யப் பிரபந்தங்களை இசையுடன் பயிற்றுவித்தார்.
அவர்கள் பரம்பரையில் வந்தவர்களே அரையர்களாவர்.
ஸ்ரீமந் நாதமுனிகளுடைய சிஷ்யர்களிலே குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் உய்யக் கொண்டாரும், குருகைக் காவலப்பனும் ஆவர்.
தாது வருஷம் (கி.பி. 917) மாசி மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியன்று இவர் பரமபதித்தார்.
சுமார் தொண்ணுற்று மூன்று (93) திருநக்ஷத்ரங்கள் எழுந்தருளியிருந்தார்.
இவர் அருளிச் செய்த க்ரந்தம், ந்யாய, தத்வம் என்பது.
இதிலிருந்து சில பகுதிகள் எம்பெருமானார், ச்ருத ப்ரகாசிகா பட்டர், ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் முதலான ஆசார்யர்களால் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
இந்த க்ரந்தம் தற்போது கிடைக்க வில்லை.
யோக ரஹஸ்யம், புருஷ நிர்ணயம் என்னும் இரு க்ரந்தங்களையும் இவர் செய்ததாகப் பெரிய திருமுடியடைவில் உள்ளது.
இவையும் தற்போது அச்சுவடிவில் இல்லை.

————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவஸ்ரீ,ஸ்ரீ அ.கிருஷ்ணாமாசார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-