Archive for the ‘Sri Vaishna Concepts’ Category

ஸ்ரீ பூமி நீளா தேவிமார் மஹிமை -ஸ்ரீ உ . வே .வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் –

March 16, 2018

ஸ்ரீ – ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -அவனுக்கு -மணம்-புஷ்ப தன்மை / போலே/
இடை வெளி இல்லாமல் –
அவ்யாப்தி அதி வியாப்தி -இரண்டும் இல்லாத ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் –
வட தள–ஆலிலை துயின்ற -ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் –முக்த சிஸூ -அன்ன வசம் செய்யும் அம்மான் -மார்க்கண்டேயர் —
கண் ஜாடை -சிறு விறல் -ஸ்ரீ வத்ஸ மறு பீடம் -ப்ரஹ்மணா அஹந்தா-
மாணிக்கம் ஒளி -அப்ருதக் சித்தம் –மணம் ஒளி போலே -அசித் இல்லை ஜீவ கோடியில்-குணம் தர்மம் போலே விட்டுபி பிரியாமல் –
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் -தெய்வத்துக்கு அரசு -க ஸ்ரீ ஸ்ரீ யாக -கஹா புருஷோத்தமன் -பரதேவதா பாரமார்த்திக அதிகாரம் –
மீனைத் தொடும் இடம் எல்லாம் தண்ணீர் போலே –
அகில புவன ஜென்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே-ப்ரஹ்மணீ –ஸ்ரீ நிவாஸே
அங்கீ காரம் ஆலோக்யம் –இவள் கடாக்ஷம் -புருவ நெரிப்பே பிரமாணம் -லஷ்யதே –பார்வைக்கு லஷ்யம் -லஷ்மீ –
அருளுக்கும் சிந்தனைக்கும் இலக்கு –
மாதஸ் -கமலா –ஈஸானா–பிரபத்தி -பெரிய பிராட்டி முன்னிட்டுக் கொண்டு தான் ஸ்தோத்ரம் மங்களம் –
ஸ்ரீ தேவி பிரதம நாமம் -லோக ஸுந்தரீ–12-திரு நாமம் –
உயிர் காப்பான் –உயிர்கள் காப்பான் –சாலப் பல நாள் உயிர்கள் காப்பான் -சாலப் பல நாள் உயிர்கள் உகந்து காப்பான் –
சாலப் பல நாள் உயிர்கள் உகந்து காப்பான் -கோலத் திரு மா மகளுடன்-
அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குகள் ஆகியும் நிற்கும் அம்மான் –அநந்யார்ஹம் -அநந்ய சரண்யத்வம் -அநந்ய போக்யத்வம்
பனி மலர் பாவைக்கு பித்தன் -சுவையன் திருவின் மணாளன் – ஸ்ரீ பார்ஸ்வன் -சி பாரிசு -புருஷகாரம் –
ரதி -மதி -சரஸ்வதி- ஸம்ருத்தி- த்ருதி அனைவரும் அஹம் அஹம் இக —
லோக நாதன் -மாதவன் -பக்த வத்சலன் / மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன் -இவள் சம்பந்தம் அடியாகவே அனைத்தும் –
அமுதில் வரும் பெண்ணமுது கொண்ட பெம்மான் —செழும் கடல் அமுதினில் பிறந்த அவளும் நின் ஆகத்து
இருந்தது அறிந்தும் ஆசை விடாலாள்-சேர்ப்பிக்க அவள் இருக்க நிச்சய புத்தி உண்டாகும் –
நாச்சியார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதே -சஷூஸ் சந்த்ர ஸூர்யர்-உமக்கு -கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நித்யம் அஞ்ஞான நிக்ரஹ-அஸி தேக்ஷிணை அன்றோ இவளது –
தூதோஹம் ராமஸ்ய என்றவர் தாஸோஹம் கோசலேந்த்ரஸ்ய-என்று சொல்லும் படி அன்றோ இவள் சம்பந்தம்

—————————————–

ஸ்ரீ ஹ்ருஷ்யதே லஷ்மீ ச பத்ந்யவ் –முதலில் சொன்னதே பூமி பிராட்டி தானே –
ஓம் நாராயணாய –வாஸூ தேவாய –விஷ்ணு -மூவரில் முதல் போலே
பொறுமைக்கு -பிருத்வி ராமனுக்கு -வால்மீகி
ஆண்டாள் -பெருமாளின் பெண் அவதாரமே இல்லையே -துஷ்க்ருதம் க்ருதவான் ராமா-விட்டுப் பிரிந்த பிரபு /
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் கோஷ்ட்டியில்
ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையால் –
ஜென்ம சித்த ஸ்த்ரீத்வம்
லோக நாத -மாதவ -பக்த வத்சலா -ஸ்ரீ நடுவில் /பரத்வ ஸுலப்யம் / மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன் /
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன் மலர் மகள் விரும்பும் அரும் பெறல் அடிகள் /
தாமரைக் கை அவனது -செந்தாமரைக் கை -இவளது –
அனைத்துக்கும் ஆதாரமே ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி -திவ்ய தேசங்கள் -விபவ அவதாரங்கள் —
ஆதரவு ஸ்ரீ தேவி -ஆதாரம் பூமிப் பிராட்டி
ஸ்ரேயசாம் -பிரேயஸ் -இரண்டும் -உண்டே -ஸ்ரீ தேவி ஸ்ரேயஸ் சேர்க்க -விஸ்வ தாரிணீம் மஹிஷீம் –
பூமிப் பிராட்டி -விஸ்வம் -அவனையே குறிக்கும் -விபவ அர்ச்சை தரிப்பது பிரத்யக்ஷம்
கருணை பொழிய தடைகளை நீக்கும் பூமிப் பிராட்டி -தேசிகன்

ஸ்ரீ பூமி ஸூக்தம் –

பூமிர் பூம் நாத் யவ்ர் வரிணா அந்தரிக்ஷம் மஹீத்வா
உபஸ்தே தே தே வ்யதிதே அக்நி மந் நாத மந் நாத் யாய ததே

ஆயங்கவ் பிரதிஸ் நிரக்மீத சநத் மாதரம் புந பித்தராஞ்ச ப்ரயன் ஸூவ

த்ரிம் சத் தாம விராஜதி வாக் பதங்காய ஸீ ஸ்ரீ யே ப்ரத்யஸ்ய வஹத் யுபி

அஸ்ய ப்ராணாத பாநத் யந்தஸ் சாரதி ரோசநா
வ்யக்யந் மஹிஷஸ் ஸூ வ

யத் த்வா க்ருத்த பரோவப மந்யுநா யத வர்த்யா
ஸூ கல்ப மக் நே தத்தவ புநஸ்த் வோத் தீபயாமசி

யத்தே மந்யுபரோப் தஸ்ய ப்ருதி வீமநு தத்வஸே
ஆதித்யா விசவே தத்தே வா வசவஸ்ச சமாபரந்

மேதி நீ தேவீ வஸூந்தரா ஸ்யாத் வஸூதா தேவீ வாஸவீ
ப்ரஹ்ம வர்ச்சஸ பித்ரூணாம் ஸ்ரோத்ரம் சஷூர் மந

தேவீ ஹிரண்ய கர்ப்பிணீ தேவீ ப்ரஸூவரீ
சத நே சத்யாய நே சீத

சமுத்ராவதீ ஸாவித்ரீ அநோதே வீமஹ் யங்கீ
மஹோ தரணீ மஹோ வ்யதிஷ்டா

ஸ்ருங்கே ஸ்ருங்கே யஜ்ஜே யஜ்ஜே விபீஷணீ
இந்தர பத்நீ வ்யாபிநீ ஸூரா சரிரிஹ

வாயுமதீ ஜல சயிநீ ஸ்ரீ யந்தா ராஜா சத்யந்தோ பரி மேதி நீ
சோபரி தத் தங்காய

விஷ்ணு பத்னீம் மஹீம் தேவீம் மாதவீம் மாதவ ப்ரியாம்
லஷ்மீ ப்ரிய சகீம் தேவீம் நமாம் யஸ்யுத வல்ல பாம்

ஓம் தநுர்த் தராயை வித்மஹே ஸர்வ சித்தயைச தீ மஹீ
தந்நோ தரா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ருண் வந்தி ஸ்ரோணாம் அம்ருதஸ்ய கோபம்
புண்யாம் அஸ்யாம் உபஸ்ப்ருனோமி வாசம்
மஹீம் தேவீம் விஷ்ணு பத்நீ மஜூர்யாம்
ப்ரதீஸீமே நாம் ஹவிஷா யஜாம

த்ரோதா விஷ்ணு ருருகாயோ விசக்ரமே
மஹீம் தெய்வம் ப்ருதி வீ மந்தரிஷம்
தச்ச்ரோணைதி ஸ்ரவ இச்சமாநா
புண்யம் ஸ்லோகம் யஜமாநாய க்ருண்வதீ

————————–

பூமி -மிக பெரியவள் –அனைத்தையும் அடக்கி -விஸ்வம் பர -அவனையும் தரிக்கும் ஸ்ரீ பாதுகை -அத்தையும் தரிக்கும் –
பூம் நா பரந்து விரிந்து சப்த த்வீபங்கள் -ஜம்பூத் த்வீபம் நாம் -/மேருவின் தக்ஷிண திக்கில் நாம் உள்ளோம்
லக்ஷம் யோஜனை நடுவில் உள்ள ஜம்பூத் த்வீபம் / கடல் அதே அளவு -அடுத்த த்வீபம் -இரண்டு லக்ஷம் -இப்படியே -பூ லோகம்
மேலே ஆறு லோகங்கள் -கீழே ஏழு லோகங்கள் –/அண்டகடாகங்கள் -ஒவ் ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு நான்முகன் -/
யவ்ர்வரிணா– மேன்மை -ஆகாசம் /
கர்ப்பத்துக்குள் உதைக்கும் குழந்தை -தாய் மகிழ்வது போலே நாம் பண்ணும் அபசாரங்களை கொள்கிறாள் –
தாங்கும் ஆதாரம் –
தேசோயம் ஸர்வ காம புக் –ஷேத்ரங்களே அபேக்ஷிதங்களைக் கொடுக்கும் -/
ஸ்ரீ தேவி சாஸ்த்ர காம்யம் -இவளை ஸ்பர்சிக்கலாமே -தாய் நாடு தாய் மொழி –கர்ம பூமி -சாதனம் செய்து அவனை அடைய –

யவ்ர்வரிணா–ஆகாசமாகவே -ஸ்வர்க்கமும் சேர்த்து
அந்தரிக்ஷம் மஹீத்வா -அந்தரிக்ஷமும் பூமி பிராட்டியே
உபஸ்தே தே தே – வ்யதிதே அக்நி மந் நாத மந் நாத் யாயததே -ஜீவாத்மா சோறு -அருகில் சேர்ப்பது -அவனை தருவாள்
ஆயங்கவ் பிரதிஸ் நிரக்மீத -ஸூர்ய மண்டல மத்திய வர்த்தீ -நாராயணன் –
செய்யாதோர் ஞாயிற்றை காட்டி ஸ்ரீ தரன் மூர்த்தி ஈது என்னும் -அந்தர்யாமியாக வரிக்க
சநத் மாதரம் புந பித்தராஞ்ச ப்ரயன் ஸூவ -இவளைப் பற்ற வேண்டும் -பிராட்டி பரிகரம் என்றே உகப்பான் அன்றோ –

மேதி நீ தேவீ வஸூந்தரா ஸ்யாத் வஸூதா தேவீ வாஸவீ
திரு நாமங்கள் வரிசையாக -அருளிச் செய்கிறார் –
மேதிநீ -நம் மேல் ஆசை -மேதஸ்-மதம் மது கைடபர் இருந்ததால் -குழந்தை அழுக்கை தான் தாங்கி
பாசி தூர்த்துக் கிடந்த பார் மகள் –
தேவீ –காந்தி -பிரகாசம் -அழுக்கு கீழே சொல்லி -அதனாலே ஓளி –விடுபவன்
ஹிரண்ய வர்ணாம் -பெருமையால்
ராமன் குணங்களால் பும்ஸாம் சித்த அபஹாரி –கண்ணன் தீமையால் தோஷங்களால் ஜெயித்தவன் -கண்டவர் மனம் வழங்கும் –
வஸூந்தரா -தங்கள் வெள்ளி ரத்னம் அனைத்தும் கொடுப்பவள் -வஸூ செல்வம்
வஸூ தா -வாஸவீ–போஷித்து வளர்க்கிறாள் –அன்னம் இத்யாதி
தரணீ -தரிக்கிற படியால்
பிருத்வி –பிருத் மஹா ராஜா -காலம் -பஞ்சம் வர -தநுஸ் கொண்டு துரத்த —
என்னை வைத்துக் கொண்டே வாழ -பசு மாட்டு ஸ்தானம் -இடைப்பிள்ளையாக பிறந்து கரந்து கொள்
கடைந்து அனைத்தும் வாங்க பட்டதால் பிருத்வீ
அவனி –சர்வம் சகேத் சகித்து கொள்வதால்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த கல்ப வல்லி–சாஷாத் ஷமா -கருணையில் ஸ்ரீ தேவியை ஒத்தவள் -இரண்டையும்
ஸ்ரீ வராஹ பெருமை -பட்டர் -/ மீன் சமுத்திரத்தில் அவரே / கூர்மம் மந்த்ரம் அழுத்த / நரசிம்மம் கழுத்துக்கு மேல் / வாமநன் வஞ்சனை
கண்ணன் ஏலாப் பொய்கள் உரைப்பான் /சம்சார பிரளயம் எடுக்க ஸ்ரீ வராஹம் –
சத ரூபை என்பவள் -ஸ்வயம்பு மனு கல்யாணம் -ஸ்ரீ வராஹ அவதாரம் -சப்புடா பத்ர லோசனன் -அப்பொழுதும் தாமரைக் கண்ணன்
ஆமையான கேசனே -கேசமும் உண்டே -ப்ரஹ்ம வர்ச்சஸ பித்ரூணாம் ஸ்ரோத்ரம்
ஈனச் சொல் ஆயினுமாக -பிரியம் ஹிதம் அருளும் மாதா பிதா -ஆழ்வார் -நைச்ய பாவம்–கிடந்த பிரான் –
இரு கற்பகம் சேர் வானத்தவர்க்கும் -தன்னையே கொடுக்காதே -அதுவும் –
ஞானப் பிரானை அல்லால் இல்லது இல்லை – -நான் கண்ட நல்லதுவே –
அந்த ஞானப் பிரான் -பூமி பிராட்டியை இடம் வைத்து நமக்கு இவள் திருவடிகளைக் காட்டி அருளுகிறார் –
தானே ஆசன பீடமாக இருந்து காட்டிக் கொடுத்து அருளுகிறார் –
அவன் இடம் உபதேசம் பெற்று நம்மிடம் கொடுத்து அருளினாள் ஆண்டாள் –
கீர்த்தனம் -பிரபதனம் -ஸ்வஸ்மை அர்ப்பணம் -முக்கரணங்கள் -வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்தித்துக் கை தொழுது
ஸூ கரம் சொன்ன ஸூ கர உபாயம் –
அப்பொழுது தானே இவள் நடுக்கம் போனது –
அப்பொழுதைக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் -அஹம் ஸ்மராமி –நயாமி மத் பக்தம்-
திரு மோகூர் ஆத்தன் இவன் வார்த்தையை நடத்தி காட்டி அருளுகிறார் -ஆப்தன் -காள மேகப் பெருமாள் –
சரண்ய முகுந்தத்வம் ஸுரி பெருமாள் –
கிடந்து இருந்து நின்று அளந்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து பார் என்னும் மடந்தையை -மால் செய்யும் –
ஜீவனாம்சம் போலே மார்பில் ஏக தேசம் கொடுத்து –இவள் இடம் -மால் –
திரு மால் – திருவின் இடம் மால் -திரு இடம் மால் -வேறே இடத்தில் மால் -என்றுமாம்
விராடன் -அரவாகி சுமத்தியால் –எயிற்றில் ஏந்திதியால்–ஒரு வாயில் ஒளித்தியால்-ஓர் அடியால் அளத்தியால்-
மணி மார்பில் வைகுவாள் இது அறிந்தால் சீறாளோ-சா பத்னி –நிழல் போலே –
லஷ்மீர் -ராஜ ஹம்சம் -பஷி-ஆனந்த நடனம் -சாயா இவ -இவர்கள் –
நிழல் தானே நிழல் கொடுக்க முடியும் -இவள் மூலமே நமக்கு –சேர்ந்து கைங்கர்யம் –
திரு மகளும் மண் மகளும் ஆய் மகளும் சேர்ந்தால் திரு மகளுக்கே/–வருந்தி அழ வில்லை –
கடல் அசையும் நானே ஸ்திரம் -கால மயக்கம் துறை -பட்டர் நிர்வாகம்
மழை காலம் வருவேன் சொன்னவன் வர வில்லை -தோழி சமாதானம் -மழை இல்லை -ஸ்ரீ தேவி -கூட போனதால் பூமி பிராட்டி அழுகை –
வருத்தம் -இல்லை -பொய்யான விஷயம் சொல்லி சமாதானம் -/
சஜாதீயை பூமி தேவதை –ஸ்ரீ தேவி விஜாதீயை -/ விஷ்ணு -வைஷ்ணவி -ஸ்ரீ வைஷ்ணவி ஆக முடியாதே அவள் –
குணம் அவள் -மணம் இவள் / செல்வம் அவள் -செல்வம் விளையும் ஸ்தானம் இவள் /
அழகு கொண்டவள் / புகழ் கொண்டவள் / ஆதரவு -ஆதாரம் /
அஹந்தை-கோஷிப்பாள் -போஷிப்பவள் இவள் /

சமுத்ராவதீ ஸாவித்ரீ -ஆடை சமுத்திரம் நெற்றி திலகம் ஸூரியன்- சுடர் சுட்டி சீரார் –
மலைகள் திரு முலைத் தடங்கள்/ -புற்று -காது -வால்மீகி -24000-ஸ்லோகங்கள் -பூமி பிராட்டியே சாஷாத் திருப்பாவை –
கோதாவுக்காகவே தக்ஷிணா -ஸ்ரீ அரங்கன் -தேசிகன் -தந்தை சொல்ல மாட்டார்களே -அதனால் விபீஷணனுக்காக
கூந்தல் -மழை –த்ரி வேணி சங்கம் -/
படி எடுத்து காட்டும் படி அன்று அவன் படிவம் –தோற்றிற்று குரங்கை கேட்க -ஆண்டாள் -சங்கரய்யா உன் செல்வம் சால அழகியதே –
த்ரிஜடை கனவால் அவள் -ஆயனுக்காக தான் கண்டா கனவு / சங்கொலியும் சாரங்க வில் நாண் ஒலியும் சேர்த்து வேண்டும் இவளுக்கு –
தெளிந்த சிந்தைக்கு போக்ய பாக துவரை–பூமியில் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் -என் நெஞ்சுள்ளே –
அரங்கன் இடமும்-ஸேவ்யமான அம்ருதம் நம் பெருமாள் –
தொட்டிலுலும் -ராமன் கிருஷ்ணன் -கிடந்தவாறும் -நின்றவாறும் -இருந்தவாறும் –

ஓம் தநுர்த் தராயை வித்மஹே ஸர்வ சித்தயைச தீ மஹீ
தந்நோ தரா ப்ரசோதயாத் –தனுர் திருக்கையில் வைத்து நம் -ஞானம் -தூண்டி விடுகிறாள்
குற்றம் இல்லையே –அவள் பொறுக்க சொல்ல -இவள் யாருமே குற்றம் செய்ய வில்லை -இருவர் இருக்க நமக்கு என் குறை –

———————————–

ஸ்ரீ தேவி -சீதா ருக்மிணி –குற்றங்களை பொறுப்பிக்கும் -குற்றம் செய்யாதவர் யார் -திருவடி இடம் –
குற்றம் பார்க்காமல் ஸ்ரீ பூமி ஆண்டாள் – / குற்றமே அறியாமல் -ஸ்ரீ நீளா தேவி -நப்பின்னை –
திரு வெள்ளறை –ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் -ஸ்ரீ நறையூர் -/ பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்விக்கும் திருக் கோலம் -/
ஹரி வம்சம் நப்பின்னை பிராட்டி சொல்லும்
நீளா -வரணத்தாலே –திரு நாமம் -சரக சம்ஹிதை -நீளா கொடி -மருத்துவ குணம் -சம்சார விஷ முறிவுக்கு
செல்வம் ஸ்ரீ தேவி -செல்வம் விளையும் பூமி -பூ தேவி -சேர்த்து அனுபவிக்கும் நீளா தேவி –
ஆனந்தம் கொடுக்கும்
ஹிரண்ய வர்ணாம் பொன் மங்கை -மண் மங்கை -ஆனந்த மங்கை இவள் -/
ஸ்ரீ தேவி சீதை ருக்மிணி ராஜ குலம் அவதாரம் -ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணி விளக்கு -ஏற்ற நப்பின்னை –
ஜனக குல ஸூ ந்தரி –வேயர் குல பட்டர் பிரான் கோதை -ஆயர் குலம் அநு காரம் –பெரியாழ்வாரும் ஆண்டாளும்
உறி அடி உத்சவம் -அருள் பொழியும் குலத்தில் சேர்ந்து பட்டர் அனுபவம்
கும்பன் திரு மகள் -யசோதை கூட பிறந்தவர் –
தோளி சேர் பின்னை பொருட்டா –மிதிலா தேசம் இருந்த கும்பன் -கும்பகன் –தர்மதா பார்யை–தர்ம தேவர் பேர்
ஆண் -ஸ்ரீ தாமா -/ பெண் -பின்னை /
ரூப ஓவ்த்தார்ய குண சம்பன்னாம் -குல ஆயர் கொழுந்து -ஆயர் மங்கை வேய தோள் விரும்பி அவன் அவதாரம்
வைஷ்ணவி -ஸ்ரீ தேவி / ஸ்ரீ வைஷ்ணவி பூமா தேவி / இருவரையும் சேர்த்து -ததீயர் பர்யந்தம்
பொற்றாமரை அடி-
ஸ்ரீ தேவி மார்பை பிரார்த்தித்தாள் கூராளும் கூட்டு அன்றோ இது -இவளோ திருவடி
இத்திரு இருவரையும் பற்றும் / அறுகால சிறு வண்டே தொழுதேன் உன்னை –
வீசும் சிறகால் பறக்கும் –ஆரும் – திருவடிகள் -ஆச்சார்யர் பத்னி புத்திரர் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் திருவடி –
அவன் அடியார் அடியோடும் கூடும் இது அல்லால் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவி திருவடி அடைந்த முதல் பிரபாவம் –
அல்லிக் கமலக் கண்ணனாய் இருப்பான் -அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்ற திருக் கண்கள் –
மத் பக்த பக்தேஷு–கரிய கோல திரு உருக் காண்பான் நான்
அருள் பெறுவார் –அடியார் தம் அடியேனுக்கு அருள் தருவான் அமைகின்றான் அது நம் விதி வகையே –
பெரு நில மங்கை மன்னர் மலர் மங்கை நாதன் -புல மங்கை கேள்வன் -புலன் இந்திரியங்களுக்கு விருந்து -வளர்த்து அருளுபவள்
கண்ணன் இந்திரியங்களுக்கும் -யத் போக பாடலை த்ருவம் -இவள் அனுபவத்தால் கண் சுழல –
பக்த தோஷ தர்சனம் காண முடியாமல் -தயா சதகம் –
இவளால் மறக்கப்பட்ட அவன் கண் கடாக்ஷம் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும் -குற்றம் என்பதே அறியாதவள் –
கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள் போலே –
என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் என்னுடைய ஆவியே என்னும் -நாச்சியார் பரிகரம் -நேரடித் தொடர்பு இல்லை –
நின் திரு எயிற்றால் இடந்து நீ கொண்ட நில மகள் கேள்வனே என்னும் –
அன்று உரு ஏழும் தழுவி நீ கொண்ட ஆய் மகள் அன்பனே என்னும்
-14-கொம்பில் விழுந்து வஞ்சிக் கொம்பைப் பிடித்தான் -எதில் தலையில் குதித்தாலும் தழுவினது போலவே அவன் திரு உள்ளம்
சூட்டு நன் மாலைகள் -ஆங்கு ஓர் மாயையினால் -ஈட்டிய வெண்ணெய் தொடு உண்ணப் போந்து–
கோட்டிடை -ஆடின கூத்து -அடல் ஆயர் தம் கொம்பினுக்கே –
தோளி சேர் பின்னை பொருட்டு -கோவை வாயாள் பொருட்டு ஏற்றின் இருத்தம் இறுத்தாய் –
நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் –
14 -கொம்புகள் -ஜீவாத்மாவை கொள்ளுவதற்கு –திரு விருத்தம் அவதாரிகையில் -பாப புண்ய ரூப கர்மாக்கள் இரண்டு கொம்புகள் –
அஸ்வ இவ ரோமானி போலே தொலைத்து -/ஏழு நிலைகளில் -கர்ப்ப ஜென்ம பால்ய யவ்வன ஜரா-மூப்பு – மரண -நரகம் –
கருவரங்கத்துள் கிடந்தது கை தொழுது ஸ்ரீ மான் உண்டே / ஜாயமான மது ஸூதன கடாக்ஷம் /
விஷய ஸூகம் -யவ்வனம் -நதி வேகவத்-சீக்கரம் போகும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் -பேதை பாலகன் அதாகும் —
புள் கவ்வக் கிடக்கின்றார்களே -/ செம்பினால் இயன்ற பாவையை பாவி நீ தழுவு -என்று மொழிவதற்கு அஞ்சி -/
அஜாமளன் வ்ருத்தாந்தம் –
லஷ்மீ லலித க்ருஹம் -திரு மார்பு -/கோயில் கட்டணம் / விளக்கு- மாலை தோரணம் கோலம் -கோயில் சாந்து -கரசல் பிரசாதம் –
தாரார் தடம் தோள்கள் உள்ளளவும் கை நீட்டி-பானை விளிம்பில் -கோயில் சாந்து வைத்தே அடையாளம் –
மாலதி தாம கல்பம் –புஷ்பம் -மேல் கட்டி விதானம் –
கௌஸ்துபம் -ஐந்து -அசித் பத்த முக்த நித்ய ஈஸ்வரன் -ஸ்ரீ வத்சம் -/
கோலம் -எருதுகள் கொம்பு திரு மார்பில் பட்டு -அது போலே குதித்து -உல்லேக சித்திரம் / தட வரை அகலகம் உடையவர் —
ஆண்டாளாலும் எழுப்பப்பட்டு -ஏற்றம் நப்பின்னைக்கே –
-18-/-19-/-20-நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்
நந்த கோபன் மருமகள் -என்றே ஏற்றமாக கொள்ளுபவள் -சக்கரவர்த்தி திருமகன் போலே-தசரதன் மருமகள் என்றே சீதையும் போலே /
கண்ணனுக்கு எல்லாம் இரண்டு -வார்த்தை உள்பட -அவளுக்கும் மெய்யன் அல்ல –
மதுரா திருவாய்ப்பாடி / தேவகி வசுதேவர் யசோதை நந்த கோபர் / ருக்மிணி நப்பின்னை–ஸத்ருசி /
கந்தம் கமழும் குழலீ -ஸர்வ கந்தனுக்கு கந்தம் ஊட்டும்-கந்தங்கள் பிறப்பிடமே இது தான்
புல மங்கை கேள்வன் -உந்து -பாசுரம் /கடை திறவாய் -கண்ணுக்கு விருந்து
கந்தம் கமழும் மூக்குக்கு / வளை ஒலிப்ப -காதுக்கு விருந்து / பந்தார் விரலி -ஸ்பர்சம் /பேர் பாட -நாக்குக்கு விருந்து /
மைத்துனன் பேர் பாட –தோற்றத்துக்கு -பரிஹாஸம்-இங்கு -/ மச்சி –வார்த்தை போலே கணவன் -இடையர் சம்ப்ரதாயம்
சீரார் வளை ஒலிப்ப -சங்கு தங்கு முன்கை நங்காய்
யாமி -ந யாமி -பரம ஸந்தோஷம்/ சீதை -பூமி-ஸ்ரீ வராஹம் எடுக்க வேண்டும் படி போலே இல்லையே நப்பின்னைக்கு –
ஸ்ரீ வைகுண்டம் -ஸ்ரீ பூமி நீளா/-இருவர் திருப் பாற் கடல் / ஸ்ரீ ராமர்-ஸ்ரீ சீதை /ஸ்ரீ வராஹம் -ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி /
ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ நப்பின்னை –
பார்யை — பொறுமை செல்வம் கீர்த்தி -மூவரும் தசரதர் வால்மீகி மூன்று த்ருஷ்டாந்தம் –

ஸ்ரீ நீளா ஸூக்தம்

நீளம் தேவீம் சரணம் அஹம் ப்ரபத்யே க்ருணாஹி

க்ருதவதீ ஸவிதராதி பத்யை
பயஸ்வதீ ரந்திராசா நோ அஸ்து
த்ருவா திசாம் விஷ்ணு பத்ந்யகோரா
ஸ்யேசாநா ஸஹசோ யா மநோதா

ப்ருஹஸ் பதிர் மாதரிஸ் வோதா வாயுஸ்
சந்து வாநா வாதா அபி நோ க்ருணந்து
விஷ்டம் போதிவோ தருண ப்ருதிவ்யா
அஸ்யே சாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்நீ

மஹா தேவ்யை ச வித்மஹே விஷ்ணு பத்ன்யை ச தீமஹி தந்நோ நீளா ப்ரசோதயாத் –

க்ருதவதீ –புருஷகாரம்
ஸவிதராதி பத்யை -நெருக்கம் போகும் தலைமை இவளுக்கே
பயஸ்வதீ -நெய் பால் அனைத்தும் அளிப்பவள்
அந்திராசா நோ அஸ்து -ஸர்வ அபீஷ்டங்களையும் அளிப்பவள்
த்ருவா திசாம் -வழி -நிலை பெற்ற திசை காட்டி அருளுபவள்
விஷ்ணு பத்ந்யகோரா -கோரா பார்வை இல்லை -ஸ்ரீ விஷ்ணு பத்னீ
ப்ருஹஸ் பதிர் மாதரிஸ் வோதா வாயுஸ் –ப்ருஹஸ்பதியும் வாயுவும் -அடங்கி வழிபடுபவர் –

————————————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ . வே .வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

அன்போடு அழகிய மணவாளச் சீயர் அருளிச் செய்த பன்னீராயிரப்படி -3-10–

March 14, 2018

சன்மம்-பல பல -பிரவேசம் –
பத்தாம் திருவாய் மொழியில்
கீழ் -இதர ஸ்தோத்ரத்தினுடைய ஹேயத் வாதிகளையும் பகவத் ஸ்தோத்ரத்தினுடைய வை லக்ஷண்யத்தையும் உபதேசித்து
இப்படி விலக்ஷணமான பகவத் விஷயத்தை நாம் சர்வ பிரகாரத்தாலும் அனுபவிக்கப் பெற்றதே என்று அதி ப்ரீதராய்
1-அனுபாவ்யனான சர்வேஸ்வரனுடைய அவதார பலமான விரோதி நிரசனத்தையும்
2-அவதாரத்துக்கு மூலமான ஷீரார்ணவ ஸாயித்வத்தையும்
3-அனவதிக அதிசயையான சர்வவித போக்யதையும்
4-போக பிரதி சம்பந்தி ஸமஸ்த விரோதி நிவர்த்தகத்வத்தையும்
5-அர்த்திகளுக்கு அர்த்திதார்த்த காரித்வத்தையும்
6-அவதார திசையிலும் அதிமானுஷ சேஷ்டிதத்தையும்
7-அவதார நிர்வாஹ்யமான லீலா விபூதி யோகத்தையும்
8-இந்த நிலையிலும் பரதவ ஸூ சகமான ஸ்ரீ லஷ்மீ பதித்தவத்தையும்
9-சர்வ பிரகார ரக்ஷகத்வத்தையும்
10-சர்வாந்தராத்மத்தையும்
அனுசந்தித்து -ஏவம்விதனான சர்வேஸ்வரனை சர்வ பிரகார அனுபவம் பண்ணப் பெற்ற எனக்கு
ஒரு வைகல்யம் -விச்சேதம் -மன பீடை -மிறுக்கு–கிலேசம் -அப்ரீதி -அலமாப்பு -துக்கம் -அவசாதம் -விநாசம் -என்று சொல்லப் பட்ட
ஸமஸ்த துரிதங்களும் இல்லை என்று அதி ப்ரீதராய் -இப்பத்துக்கு தாத்பர்யமான
ஸ்வரூபத்தினுடைய தத் ஏக அனுபவத்தையும் உபபாதித்து முடிக்கிறார் –

————————————

அவதாரிகை –
முதல் பாட்டில் -அநேக அவதார முகத்தாலே ஆஸ்ரித விரோதி நிரசனம் பண்ணினவன் குண கணங்களை
ஸ்துதிக்கப் பெற்ற நான் ஒரு குறையுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார்

சன்மம் பலபல செய்து வெளிப்பட்டுச் சங்கொடு சக்கரம் வில்
ஒண்மை யுடைய உலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு புள் ஊர்ந்து உலகில்
வன்மை உடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொருத
நன்மை உடையவன் சீர் பரவப் பெற்ற நான் ஓர் குறைவு இலனே.–3-10-1-

சன்மம் பலபல செய்து வெளிப்பட்டுச் –அஜாயமாந-என்கிறபடியே அகர்ம வஸ்யனாய் வைத்து தேவாதி ஜாதி பேதத்தையும்
ஓர் ஓர்ன்றில் அவாந்தர பேதத்தையும் யுடைத்தான ஜென்ம விசேஷங்களை -சங்கல்ப மாத்ரத்தால் அன்றியே இதர சஜாதீயனாய்க் கொண்டு– பண்ணி –
அதீந்திரியமான விக்ரஹம் சம்சாரிகள் கண்ணுக்கு விஷயமாம் படி ப்ராதுர்பவித்து
அவதார ப்ரயோஜனமான சாது பரித்ராண துஷ்க்ருத் விநாசத்துக்கு உறுப்பாயுள்ள
சங்கொடு சக்கரம் வில்-ஒண்மை யுடைய உலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு–தன்னில் தான் பிரியாத சங்க சக்கரங்கள் -ஸ்ரீ சார்ங்கம் –
விரோதிகளை பக்நராக்கும் முஸலாயுதம் -எதிரிகளை அழிக்கும் இடத்தில் கைவிடாத கந்தகம் -கதை ஆகிய இவற்றை உபகரணமாகக் கொண்டு
புள் ஊர்ந்து உலகில்-வன்மை உடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொருத–பெரிய திருவடியை நடத்தில் தனக்கு ரக்ஷணீயமான லோகத்தில்
இவ்வழகு கண்டு ஈடுபடாத வன்மையையுடையரான ராக்ஷஸரையும் அஸூ ரர்களையும் மாண்டு போம்படியாக எதிர் எதிரே படை வகுத்துப் பொருத
நன்மை உடையவன் சீர் பரவப் பெற்ற நான் ஓர் குறைவு இலனே.–செவ்வையாகிற நன்மையையுடையவனுடைய -சவ்ர்ய வீர்ய பராக்கிரமங்களை
ஆஸ்ரித விஷயத்தில் ஸ்வாமித்வ வாத்சல்யங்களையும் பரக்கப் பேசி ஸ்துதிகாபி பெற்ற நான்
தேசாந்திரத்திலும் காலாந்தரத்திலும் தேகாந்தரத்திலும் பகவத் விஷயத்தில் இன்ன அம்சம் அனுபவிக்கப் பெற்றிலோம் என்று ஒரு குறையுடையேன் அல்லேன் –

குறைவு -கைவல்யம்

———————————————–

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -இவ் விரோதி நிராசன அர்த்தமான அவதாரத்துக்கு மூலமான ஷீரார்ணவ ஸாயியினுடைய ரக்ஷண அர்த்த
ப்ரவ்ருத்தியால் வந்த புகழை ப்ரீதி பூர்வகமாக அனுபவிக்கப் பெற்ற நான் ஒரு விச்சேதம் உடையேன் அல்லேன் -என்கிறார்-

குறைவு இல் தடம் கடல் கோள் அரவு ஏறித்தன் கோலச் செந்தாமரைக் கண்
உறைபவன் போல ஓர் யோகு புணர்ந்த ஒளி மணி வண்ணன் கண்ணன்
கறை அணி மூக்குடைப் புள்ளைக் கடாவி அசுரரைக் காய்ந்த அம்மான்
நிறை புகழ் ஏத்தியும் பாடியும் ஆடியும் யான் ஒரு முட்டு இலனே.–3-10-2-

குறைவு இல் தடம் கடல் கோள் அரவு ஏறித்தன் கோலச் செந்தாமரைக் கண்–தன்னுடைய சம்ச்லேஷத்தாலே பரிபூரணமாய் –
கண் வளருகைக்கு இடமுடைத்தான கடலிலே பெரு மிடுக்கனான திருவனந்த ஆழ்வான் மேலே ஏறி தன் ஈஸ்வரத்வ ஸூசகமான அழகையுடைத்தாய் –
சிவந்த தாமரை போலே இருக்கிற திருகி கண்கள் மலரும்படி
உறைபவன் போல ஓர் யோகு புணர்ந்த ஒளி மணி வண்ணன் கண்ணன்–உறங்குவான் போலே அத்விதீயமான திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூப அனுசந்தானத்தாலும்
ஜகத் ரக்ஷண சிந்தையிலும் பொருந்தி –தகட்டில் அழுத்தின மாணிக்கம் போலே பேர் ஒளியையுடைத்தான வடிவை யுடையனாய் –
அக்கிடையே விட்டு ஆகாத மதுராம் புரீம் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாய் திருவவதரித்து
கறை அணி மூக்குடைப் புள்ளைக் கடாவி அசுரரைக் காய்ந்த அம்மான்–அண்டம் பக்வமாவதற்கு முன்னே உடைக்கையாலே அக்ரத்திலே கருதலாகிற
அடையாளத்தை ஆபரணமாக யுடைத்தான திரு மூக்கையுடைய பெரிய திருவடியை நடத்தி அஸூ ரரை ஸ்வ பிரதாபத்தாலே நசிப்பித்த சர்வாதிகனுடைய
நிறை புகழ் ஏத்தியும் பாடியும் ஆடியும் யான் ஒரு முட்டு இலனே.–பரிபூரணமான விஜய பிரதையை ப்ரீதி யுக்தனாய்க் கொண்டு ஸ்தோத்ரம் பண்ணியும் –
இசையில் வைத்துப் பாடியும் -ஹர்ஷத்தாலே ந்ருத்தம் பண்ணியும் வர்த்திக்கிற நான் ஒரு விச்சேதம் யுடையேன் அல்லேன்

முட்டு -விலைக்கு / கறை யணி மூக்கு -என்று விரோதிகளைத் துண்டிகையாலே கறை ஏறின மூக்கு என்றுமாம்
கோள்-மிடுக்கு -ஒளியுமாம் –

————————————————-

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -நிரவதிக சர்வ பிரகார போக்யதையை அனுபவித்த நான் ஒரு மனஸ் பீடையை யுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார்-

முட்டு இல் பல் போகத்து ஒரு தனி நாயகன் மூவுலகுக்கு உரிய
கட்டியைத் தேனை அமுதை நன் பாலைக் கனியைக் கரும்பு தன்னை
மட்டு அவிழ் தண் அம் துழாய் முடி யானை வணங்கி அவன் திறத்துப்
பட்டபின்னை இறை யாகிலும் யான் என்மனத்துப் பரிவு இலனே.–3-10-3-

முட்டு இல் பல் போகத்து ஒரு தனி நாயகன் மூவுலகுக்கு உரிய–த்ரிவித சேதன அசேதனங்களுக்கு அசாதாரண பூதனாய் -அவிச்சின்னமாய் –
பஹூ விதமான போக ஸம்ருத்தியையுடைய அத்விதீயனான பிரதான நாயகனாய-
கட்டியைத் தேனை அமுதை நன் பாலைக் கனியைக் கரும்பு தன்னை-அந்தர் பஹிச்ச ரசகனமான கருப்புக் கட்டி -சர்வ ரஸ சமவாயமான தேன் -நித்ய போக்யமான அம்ருதம்
ஸ்வாபாவிக ரசமான நன்மையையுடைய பால் -அப்பதே நுகர வேண்டும் பக்குவமான கனி -கணுக்கள் தோறும் இனிதான கரும்பு –என்னலாம் படி –
நல் அடை மொழி ஒவ் ஒன்றுக்கும் கொண்டு -சர்வவித போக்யதையையுடையனாய்
மட்டு அவிழ் தண் அம் துழாய் முடி யானை வணங்கி அவன் திறத்துப்–இந்த போக்யதா ஸூசகமாய் மதுஸ் யந்தியாய் விகசித்தமாய்க் கொண்டு –
குளிர்ந்து அழகியதான திருத் துழாயாலே அலங்க்ருதமான திரு அபிஷேகத்தை யுடையவனை இந்த போக்யத்வ சேஷித்வங்களுக்குத் தோற்று – -வணங்கி -அவன் விஷயத்திலே
பட்டபின்னை இறை யாகிலும் யான் என்மனத்துப் பரிவு இலனே.–அநந்யார்ஹமாம் படி உட்பட்ட பின்பு பரிபூர்ண விஷய அவகாஹியான நான் ஏகதேசமாகிலும்
இதர விஷய சம்பாவிதமான அலாப வைகல்ய விச்சேத துக்க உத்தரத்வாதி நிபந்தமான பறிப்பானது என் மனசிலே உடையேன் அல்லேன்

பரிவு -பாரிப்பாய் மனாஸ் பீடை என்கிறபடி
மூவுலகுக்கு உரிய கட்டி-என்று சேஷித்வத்தோபாதி போக்யதையும் சாதாரணம் என்றுமாம் –

——————————————————–

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -போக பிரதிபந்தக ஸமஸ்த விரோதி நிவர்த்தகனாய் ஆஸ்ரிதரைக் கைவிடாத அவனைப் பற்றின நான் ஒரு மிறுக்கு யுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார்

பரிவு இன்றி வாணனைக் காத்தும் என்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த
திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும் பின்னும் அங்கியும் போர் தொலையப்
பொரு சிறைப் புள்ளைக் கடாவிய மாயனை ஆயனைப் பொன் சக்கரத்து
அரியினை அச்சுதனைப் பற்றி யான் இறையேனும் இடர் இலனே.–3-9-4-

பரிவு இன்றி வாணனைக் காத்தும் என்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த–அநிருத்தனுக்காகத் தானே எழுந்து அருளின அன்று –
வாணனை மிறுக்கு அற காக்கக் கடவோம் என்று
பஹு மநோ யுக்தி பண்ணி ஆயுதங்களோடு வந்து எதிர் ஏறின
திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும் பின்னும் அங்கியும் போர் தொலையப்–திரிபுர தஹன சக்த்யபிமானியான ருத்ரனும் -அவன் மகனாய்
தேவ சேனாதிபதியாக ஏற்றத்தை யுடைய ஸூ ப் ரஹ்மண்யனும் அதுக்கு மேலே -ருத்ரன் தான் -என்னலாம் படி க்ரவ்யத்தையுடைய அக்னியும் –
இனி ஒரு யுத்தம் என்று வாரோம் என்று நிவ்ருத்தராய்ப் போம்படி
பொரு சிறைப் புள்ளைக் கடாவிய மாயனை ஆயனைப் பொன் சக்கரத்து–பொருகிற திருச் சிறகையுடைய பெரிய திருவடியை நடத்தின ஆச்சர்ய பூதனாய்
அவதார முகத்தாலே தன்னைத் தாழவிட்டு நிற்குமவனாய் -தர்ச நீயமான திருவாழியை யுடையனாய்க் கொண்டு
அரியினை அச்சுதனைப் பற்றி யான் இறையேனும் இடர் இலனே.–விரோதிகளை அழியச் செய்து -ஆஸ்ரிதரைக் கைவிடாதவனை ப்ராபித்து –
அனுபவிக்கிற நான் ஏகதேசமும் மிறுக்கை யுடையேன் அல்லேன்
இடர் -இடைஞ்சலாய் மிறுக்கு-என்றபடி –

——————————————————

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -அர்த்தியான வைதிகனுடைய அர்த்திதார்த்த காரியானவனைப் பற்றின நான் ஒரு கிலேசமுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார்

இடர் இன்றியே ஒருநாள் ஒரு போழ்தில் எல்லா உலகும் கழியப்
படர் புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும் உடன் ஏறத் திண் தேர் கடவிச்
சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை
உடலொடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி ஒன்றும் துயர் இலனே.–3-10-5-

இடர் இன்றியே ஒருநாள் ஒரு போழ்தில் எல்லா உலகும் கழியப்–மிறுக்கு இன்றிக்கே ஒரு திவசத்திலே ஒரு கர்மம் சமைந்து கரமாந்தர
அனுஷ்டானத்துக்கு இடையாய் இருப்பது ஒரு காலத்திலே -சர்வ லோகத்துக்கும் அவ்வருகே கழிந்து போம்படியாக
படர் புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும் உடன் ஏறத் திண் தேர் கடவிச்–கிருஷ்ண ஆஸ்ரயத்வாதியாலே விஸ்தீர்ண யசாவான அர்ஜுனனும்
ப்ராஹ்மணனும் கடை ஏறிப் போம்படி -காரண தத்துவ அன்வயத்திலும் கார்ய ரூப ஸைதில்யம் பிறவாதபடி திண்மையை யுடைத்தான தேரை கடவி
சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை–அது யுஜ்ஜ்வல தேஜ் மயமாய் பரிணாமாதி ரஹிதமாய் நின்ற தன்னதான
பரஞ்சோதிஸ் சப்த வாஸ்யமான தேசத்திலே அந்த வைதிக புத்திரர்கள் நால்வரையும்
உடலொடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி ஒன்றும் துயர் இலனே.–கால க்ருத பரிணாமம் இல்லாத தேசமாகையாலே அந்த சரீரத்தோடேயும்
கொண்டு வந்து அவனுக்குக் கொடுத்தவனை கிட்டி அனுபவித்து –அத்தாலே -ஒரு பிரகாரத்தாலும் சம்சார கிலேசம் இன்றியிலே ஒழிந்தேன் –

——————————————————-

அவதாரிகை –
அநந்தரம் இதர சஜாதீயனாய் அவதரித்து நிற்கிற நிலையிலே அதி மானுஷ வியாபாரங்களைப் பண்ணும்
கிருஷ்ணனுடைய குணங்களைப் பூர்ணமாக அனுபவிக்கப் பெற்ற நான் ஒரு அப்ரீதியை யுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார் –

துயர் இல் சுடர் ஒளி தன்னுடைச் சோதி நின்ற வண்ணம் நிற்கவே
துயரின் மலியும் மனிசர் பிறவியில் தோன்றிக் கண் காண வந்து
துயரங்கள் செய்து தன் தெய்வ நிலை உலகில் புக உய்க்கும் அம்மான்
துயரம் இல் சீர்க் கண்ணன் மாயன் புகழ் துற்ற யான் ஓர் துன்பம் இலனே.–3-10-6-

துயர் இல் சுடர் ஒளி தன்னுடைச் சோதி நின்ற வண்ணம் நிற்கவே–அப்ராக்ருதம் ஆகையால் துக்காதி பிரதிபடமாய் —
ஸூத்த சாதுவாத்மகம் ஆகையால் அத்யுஜ்ஜ்வல தேஜோ ரூபமான ஸ்வ அசாதாரண பரஞ்சோதிஸ் சப்த வாஸ்யமான விக்ரஹமானது யதா பரவ அவஸ்தாயியாயே நிற்க
தீபாத் தீப ப்ரவ்ருத்தி போலே தத் சஜாதீயமான அப்ராக்ருத விக்ரஹத்தை யுடையனாய்க் கொண்டு
துயரின் மலியும் மனிசர் பிறவியில் தோன்றிக் கண் காண வந்து-தூக்கத்திலே வர்த்தித்து வரக் கடவதான மனுஷ்யருடைய ஜென்மத்தில் ஆவிர்பவித்து –
அதீந்த்ரிய விக்ரஹத்தை மானுஜ சஷூஸ் ஸூக்கு விஷயமாக்கிக் கொண்டு வந்து சந்நிஹிதனாய்
துயரங்கள் செய்து தன் தெய்வ நிலை உலகில் புக உய்க்கும் அம்மான்-ரூப உதார குணங்களாலும் சவ்ர்ய வீர்யாதி குணங்களாலும்
ஆஸ்ரித அநாஸ்ரித விபாகம் அற ஈடுபடுத்தி
தத்ய சாரத்யாதிகளைப் பண்ணித் தாழ நிற்கிற நிலையிலே தனக்கு அசாதாரணமாய் திவ்யமான பரதவ ஸ்திதியை விஸ்வருப்யாதயா விஷ்கார்த்தாலே
கண் வாசி அறியாத லோகத்திலே நிலை நிறுத்தக் கடவனான சர்வாதிகனாய்
துயரம் இல் சீர்க் கண்ணன் மாயன் புகழ் துற்ற யான் ஓர் துன்பம் இலனே.–ஹேய ப்ரத்ய நீகனாய் கல்யாண குணாத்மகனான கிருஷ்ணன் ஆகிற
ஆச்சர்யவானுடைய குண சேஷ்டிதாதி பிரதையை நெருங்க அனுபவிக்கப் பெற்ற நான் ரு அப்ரீதியை உடையேன் அல்லேன் –
துன்பம் -இன்பத்துக்கு எதிர்த்தட்டான அப்ரீதி –

———————————————————-

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -கர்ம அநுற்பமாக லீலா விபூதியை நிர்வஹிக்கிறவனைப் பெற்று ஏக தேசமும் அல்லல் இலேன் -என்கிறார்

துன்பமும் இன்பமும் ஆகிய செய் வினையாய் உலகங்களுமாய்
இன்பம் இல் வெந் நரகாகி இனிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய்
மன்பல் உயிர்களும் ஆகிப் பலபல மாய மயக்குகளால்
இன்புறும் இவ் விளையாட்டுடையானைப் பெற்று ஏதும் அல்லல் இலனே.–3-10-7-

துன்பமும் இன்பமும் ஆகிய செய் வினையாய் –உலகங்களுமாய்—அப்ரீதி ரூபமான துக்கமும் ப்ரீதி ரூபமான ஸூ கமும் உண்டாம்படி -சேதனனால் செய்யப்பட
பாப ரூபமாயும் புண்ய ரூபமாயும் உள்ள கர்மங்களுக்கு நிர்வாஹகனாய் -இவற்றை அனுஷ்டிக்கைக்கு ஈடான பூ லோக பிரதேசங்களுக்கு நிர்வாஹகனாய் –
இக்கர்ம பலன்களாய்
இன்பம் இல் வெந் நரகாகி இனிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய்–ஸூக கந்த ரஹிதமான நரகத்துக்கும் நிர்வாஹகனாய் -ப்ரீதிகரமான
போக்ய வஸ்துக்களாலே நன்றாய் சீரியதான ஸ்வர்க்க பிரதேசங்களுக்கும் நிர்வாஹகனாய்
மன்பல் உயிர்களும் ஆகிப் பலபல மாய மயக்குகளால்–கர்ம அனுஷ்டான தசையோடு பல போக தசையோடு வாசியற அனுவ்ருத்தராகையாலே நித்யராய்
அசன்க்யாதரான பிராணிகளுக்கும் நிர்வாஹகனாய் -குண பேதத்தாலும் மதி பேதத்தாலும் ருசி பேதத்தாலும் அஸந்கயேயமாய் பிரகிருதி கார்யமான
சேதனனுடைய மஹா விகாரங்களாலே
இன்புறும் இவ் விளையாட்டுடையானைப் பெற்று ஏதும் அல்லல் இலனே.–ரசாவஹமான இவ்விபூதியில் லீலையை யுடையவனை
உள்ளபடி கிட்டப் பெற்று ஏக தேசமும் இக்கர்ம வஸ்யமான சம்சாரத்தில் அலமாப்பு உடையேன் அல்லேன்
அல்லல் -அலமாப்பு

———————————————–

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -சர்வ ஸ்மாத் பரனாய் ஸ்ரீ யபதியாய்க் கொண்டு சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே சகல நிர்வாஹகனானவன்
திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்த நான் ஒரு துக்கத்தை யுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார் –

அல்லல் இல் இன்பம் அளவு இறந்து எங்கும் அழகு அமர்சூழ் ஒளியன்
அல்லி மலர்மகள் போக மயக்குகள் ஆகியும் நிற்கும் அம்மான்
எல்லை இல் ஞானத்தன் ஞானம் அஃ தேகொண்டு எல்லாக் கருமங்களும் செய்
எல்லை இல் மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யான் ஓர் துக்கம் இலனே.–3-10-8-

அல்லல் இல் இன்பம் அளவு இறந்து எங்கும் அழகு அமர்சூழ் ஒளியன்–கிலேச பிரசங்க ரஹிதமான ஆனந்த குணத்துக்கு அவதி இன்றியே
சர்வ பிரதேசங்களிலும் பறம்பினை அவயவ சவ்ந்தரயத்தோடு சேர்ந்த சமுதாய ரூப லாவண்ய பிரபையை யுடையனாய் -இவ் வானந்தத்தோடும் வடிவு அழகோடும்
அல்லி மலர்மகள் போக மயக்குகள் ஆகியும் நிற்கும் அம்மான்–தாமரைப் பூவை வாஸஸ் ஸ்தானமாக உடையாளாகையாலே நிரதிசய போக்ய பூதையாய்
நாரீணாம் உத்தமையான பிராட்டியோட்டை கலவியாலே -அன்யோன்ய அத்வைத நிஷ்டாக நாராசஸ ஹ நாந்-என்று ஸ்வ பரவிபாக பிரதிபத்தி
மயங்கும்படியான போக ஆனந்த ரூபனாய்க் கொண்டும் நிற்கிற சர்வாதிகனாய்
எல்லை இல் ஞானத்தன் ஞானம் அஃ தேகொண்டு எல்லாக் கருமங்களும் செய்–கீழ் யுக்தமான ஆனந்தமும் அழகும் போகமும் எல்லையிறந்து
இருக்கக் கடவதான ஞான வைபவத்தை யுடையவனாய் நிரபேஷமான அந்த ஞானத்தையே கொண்டு கார்ய பூத ஸமஸ்த ஜகத்தையும் சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே நிர்வஹிக்குமவனாய்
எல்லை இல் மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யான் ஓர் துக்கம் இலனே.–அபர்யந்தமான ஆச்சர்ய சேஷ்டிதங்களை யுடையனான
கிருஷ்ணனை திருவடிகளைச் சிக்கெனப் பிடித்து நான் ஒரு துக்கத்தை உடையேன் அல்லேன் –
துக்கமாவது -அநிஷ்ட அனுபவம் –

————————————————————

அவதாரிகை –
அநந்தரம் -சர்வ பிரகார ரக்ஷகனான ஆபத்சகனைப் பற்றி நான் ஒரு தளர்த்தியை யுடையேன் அல்லேன் -என்கிறார் –

துக்கம் இல் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி துழாய் அலங்கல் பெருமான்
மிக்க பன் மாயங்களால் விகிர்தம் செய்து வேண்டும் உருவுகொண்டு
நக்க பிரானோடு அயன் முதலாக எல்லாரும் எவையும் தன்னுள்
ஒக்க ஒடுங்க விழுங்க வல்லானைப் பெற்று ஒன்றும் தளர்வு இலனே.–3-10-9-

துக்கம் இல் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி துழாய் அலங்கல் பெருமான்–துக்க ஸ்பர்சம் இல்லாத ஞானத்தை யுடையனாய் அத்யுஜ்ஜ்வல தேஜோ மய ரூபமான
விக்ரஹத்தை யுடையனாய் திருத் துழாய் மாலையாலே அலங்க்ருதனாய் -சர்வாதிகனாய் வைத்து –
மிக்க பன் மாயங்களால் விகிர்தம் செய்து வேண்டும் உருவுகொண்டு–பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ -என்கிறபடியே அனவாதிக அதிசயையாய்-
பஹு விதைகளான ஆச்சர்ய சக்திகளாலே இச்சா க்ருஹீதமான அபிமத விக்ரஹங்களை பரிக்ரஹித்து இதர சஜாதீய பிரதிபத்தி பன்னலாம்படியான
சேஷ்டா விகாரங்களைப் பண்ணுமவனாய் -அவ்வளவன்றியே
நக்க பிரானோடு அயன் முதலாக எல்லாரும் எவையும் தன்னுள்–திகம்பரனாய் ஈஸ்வர அபிமானியான ருத்ரனும் -அவனுக்கு உத்பாதகனாய்
அஜன் என்று ப்ரசித்தனான ப்ரஹ்மாவும் முதலாக எல்லாச் சேதனரையும் அசேதனங்களையும்
ஒக்க ஒடுங்க விழுங்க வல்லானைப் பெற்று ஒன்றும் தளர்வு இலனே.–தாரதம்யம் இல்லாதபடி அகவாயில் ஏக தேசத்திலே ஒதுங்கும் படியாக
விழுங்க வல்ல ரக்ஷண சக்தி யுக்தனை லபித்து ஒரு தளர்த்தியை உடையேன் அல்லேன் –
தளர்வு -பல ஹானி –

——————————————————–

அநந்தரம்- ஸர்வதா அந்தராத்மா பூதனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பற்றின நான் ஒரு அழிவை யுடையேன் அல்லேன்-என்கிறார் –

தளர்வு இன்றியே என்றும் எங்கும் பரந்த தனிமுதல் ஞானம் ஒன்றாய்
அளவுடை ஐம்புலன்கள் அறியா வகையால் அருவாகி நிற்கும்
வளர் ஒளி ஈசனை மூர்த்தியைப் பூதங்கள் ஐந்தை இருசுடரைக்
கிளர் ஒளி மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யான் என்றும் கேடு இலனே.–3-10-10-

தளர்வு இன்றியே என்றும் எங்கும் –சர்வ காலத்திலும் சர்வ தேசத்திலும் -தன்னுடைய நியந்த்ருத்வ சக்திக்குத் தளர்த்தி இல்லாத பூர்த்தியோடே
பரந்த தனிமுதல் ஞானம் ஒன்றாய்-வியாபித்து இருக்குமவனாய் அத்விதீயமாய் ஸமஸ்த காரணமான ஞான ஏக நிருபணீயனாய்
அளவுடை ஐம்புலன்கள் அறியா வகையால் -விஷய பரிச்சேதகங்களான இந்திரியங்கள் ஐந்துக்கும் அறிய ஒண்ணாத படி
அருவாகி நிற்கும்-நிரவய ஸ்வ ரூபனாய் வர்த்திக்குமவனாய்
வளர் ஒளி -இப்படி வியாப்தியால் வந்த நியந்தருவத்தாலே -அபி விருத்தமான உஜ்ஜ்வல்யத்தை யுடைய
ஈசனை மூர்த்தியைப் -ஸ்வாமியாய் -அசாதாரண திவ்ய விக்ரஹ யுக்தனாய்
பூதங்கள் ஐந்தை -சமஷ்டி ரூப பூதங்களையும்
இருசுடரைக்–வ்யஷ்டி ரூப சந்த்ர ஆதித்யர்களையும் -சரீரமாக யுடையனாகையால் அவை தான் என்று சொல்லலாம் படியாய்
கிளர் -அவதார ப்ரயுக்தமான அபிவிருத்தியை யுடையவாய்
ஒளி மாயனைக் -அது உஜ்ஜவலமான ஆச்சர்ய குணங்களை யுடைய
கண்ணனைத் தாள் பற்றி -ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்து இருக்கிற
யான் என்றும் கேடு இலனே-நான் சர்வ காலத்திலும் ஒரு அழிவை உடையேன் அல்லேன்

————————————-

அநந்தரம் இத் திருவாய் மொழிக்குப் பலமாக ஸ்வ ராஜ்ய ப்ராப்தியை அருளிச் செய்கிறார் –

கேடு இல் விழுப் புகழ்க் கேசவனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள் இவையும் ஒருபத்தும் பயிற்ற வல்லார்க்கு அவன்
நாடும் நகரமும் நன்குடன் காண நலனிடை ஊர்தி பண்ணி
வீடும் பெறுத்தித் தன் மூவுல குக்கும் தரும் ஒரு நாயகமே.–3-10-11-

கேடு இல்-ஹேய ப்ரத்ய நீகம் ஆகையாலே அழிவற்று
விழுப் -கல்யாணம் ஆகையாலே விழுப்பத்தை யுடைத்தான
புகழ்க் கேசவனைக் -குண பிரதையை யுடைய கேசி ஹந்தாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை
குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன-திரு நகரிக்கு நிர்வாஹகரான ஆழ்வார் அருளிச் செய்த
பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள் இவையும் ஒருபத்தும் -கீத ரூபமாய் -அத்விதீயமான ஆயிரத்துள் ஒரு பகவத் அனுபவ ப்ரதிபாதகமான இவை பத்தையும்
பயிற்ற வல்லார்க்கு -சப்த அர்த்தங்களில் செறிவு தோன்றும்படி சொல்ல வல்லார்களுக்கு –
பயிலுவிக்க வல்லார் -என்றுமாம்
அவன்-அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்
நாடும் நகரமும் -அவிசேஷ ஜ்ஞான பிரசுரமான நாடும் விசேஷ ஜ்ஞான பிரசுரமான நகரமும்
நன்குடன் காண -ஸ்லோக ரூபமான நன்மையோடே கூட
நலனிடை ஊர்தி பண்ணி–பகவத் பாகவத விஷயத்திலே சேஷத்வ சம்பந்தத்தோடே நடக்கும் படி பண்ணி
வீடும் பெறுத்தித் -மோக்ஷ ஆனந்தத்தையும் கொடுத்து
தன் மூவுல குக்கும் -தன்னோ பாதி சேதன அசேதனங்களையும் தத் சம்பந்த அனுசந்தானத்தாலே ஸ்வ போக்யத்வேன அபிமானிக்கும் படி அவற்றுக்கு
தரும் ஒரு நாயகமே.–அத்விதீய நாயகத்வத்தை தரும்
இவனுக்கு அத்விதீய நாயகத்வம் பகவத் ஸ்வரூப அந்தரபாவத்தால் வந்த ததாத்மாகத்வத்தால் என்று கருத்து –

இது ஆறு சீர் ஆசிரிய விருத்தம்

————————————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

பரம காருணிகரான திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் அருளிச் செய்த ஆறாயிரப்படி –3-10-

March 14, 2018

சன்மம்-பல பல -பிரவேசம் –
எம்பெருமானை ஒழிய மற்று ஒருவரைக் கவி பாடுகைக்கு ஈடல்லாத ப்ரக்ருதியாகப் பெற்ற பேற்றை அனுசந்தித்துச் சென்ற ப்ரீதி கீழ் –
இனி மேல் எம்பெருமானைக் கவி பாடப் பெற்ற பேற்றை அனுசந்தித்துச் செல்லுகிற ப்ரீதி –

————————————————

சன்மம் பலபல செய்து வெளிப்பட்டுச் சங்கொடு சக்கரம் வில்
ஒண்மை யுடைய உலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு புள் ஊர்ந்து உலகில்
வன்மை உடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொருத
நன்மை உடையவன் சீர் பரவப் பெற்ற நான் ஓர் குறைவு இலனே.–3-10-1-

அஸந்கயேய திவ்ய அவதாரங்களைப் பண்ணி -சகல மனுஜ நயன விஷயதாங்கதனாய்-சங்க சக்ர சார்ங்க முசல கட்காதி-திவ்யாயுத கரனாய்க் கொண்டு
இந்த லோகத்தில் அதி பல பராக்ரமரான அஸூர ராக்ஷஸரை ச ஸைன்யமாக நிரசித்த மஹா குணத்தை
யுடையனானவனுடைய அந்த குணங்களை இப்படி வாழ்த்தப் பெற்ற எனக்கு இனி என்ன குறை யுண்டு -என்கிறார் –

————————————————

அவதாரிகை –
இப்படி எம்பெருமானுடைய திவ்ய அவதார சேஷ்டிதங்களைத் திரள அனுபவித்து பின்னை அவற்றைத் தனித் தனியே அனுபவிக்கிறார் –

குறைவு இல் தடம் கடல் கோள் அரவு ஏறித்தன் கோலச் செந்தாமரைக் கண்
உறைபவன் போல ஓர் யோகு புணர்ந்த ஒளி மணி வண்ணன் கண்ணன்
கறை அணி மூக்குடைப் புள்ளைக் கடாவி அசுரரைக் காய்ந்த அம்மான்
நிறை புகழ் ஏத்தியும் பாடியும் ஆடியும் யான் ஒரு முட்டு இலனே.–3-10-2-

தன்னுள்ளே எம்பெருமான் கண் வளர்ந்து அருளுகையாலே குறைவற்று அவாப்த காமமான தடங்கடலிலே பணாமணி வ்ராத மயூக மண்டல பிரகாச
மநோ தர திவ்ய தாமனாய் இருந்த திருவனந்த ஆழ்வான் மேலே ஏறி அருளித் தத் சம்ஸ்பர்ஸ ஜனித –நிரதிசய ஸூக அனுபவ நிரதனாய் இருந்து
ஆஸ்ரித பரித்ராண அர்த்தமாக வஸூ தேவ க்ருஹே அவதீர்ணனாய்-ஹேய ப்ரத்ய நீகனாய் கறை யணி மூக்குடைப் புள்ளைக் கடாவி
அசுரரைக் காய்ந்த அம்மான் நிறை புகழ்களை நிரஸ்த ஸமஸ்த பிரதிபந்தகனாய்க் கொண்டு
ஏத்தியும் பாடியும் ஆடியும் அனுபவிக்கப் பெற்றேன் =-என்கிறார் –

————————————-

முட்டு இல் பல் போகத்து ஒரு தனி நாயகன் மூவுலகுக்கு உரிய
கட்டியைத் தேனை அமுதை நன் பாலைக் கனியைக் கரும்பு தன்னை
மட்டு அவிழ் தண் அம் துழாய் முடி யானை வணங்கி அவன் திறத்துப்
பட்டபின்னை இறை யாகிலும் யான் என்மனத்துப் பரிவு இலனே.–3-10-3-

நித்ய சித்த அஸந்கயேய போகனாய் -நிரஸ்த சமாப்யதிகனாய்-
சர்வேஸ்வரனாய் இருந்து வைத்து மனுஷ்ய லோகத்திலே மனுஷ்ய சஜாதீய தயா வஸூ தேவர் க்ருஹே அவதீர்ணனாய்
சர்வ லோகத்துக்கு பொதுவாய் பரம போக்ய பூதனான எம்பெருமானை வணங்கி
அவன் திறத்துப் பட்ட பின்னை என் மனசில் தூக்கல் எல்லாம் போயிற்று

——————————————————————————-

பரிவு இன்றி வாணனைக் காத்தும் என்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த
திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும் பின்னும் அங்கியும் போர் தொலையப்
பொரு சிறைப் புள்ளைக் கடாவிய மாயனை ஆயனைப் பொன் சக்கரத்து
அரியினை அச்சுதனைப் பற்றி யான் இறையேனும் இடர் இலனே.–3-9-4-

ஒரு அநிஷ்ட கந்தம் வாராதபடி வாணனை ரக்ஷிக்க என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணிக் கொண்டு ச ஸைன்யனாய் வந்து ப்ரத்யவஸ்திகனான திரிபுர தஹன ஜெனித நிரவதிக
சவ்ர்ய கர்வாதி ரூடனான ருத்ரனும் அவனிலும் அதி ஸூரனாய் இருந்த அவன் மகனும் -பின்னையும் அதி பல பராக்ரமனான அக்னியும்
யுத்தத்தில் நிரஸ்தராம்படி அஸூர ராஷேர விநாசகமான திருச் சிறகை யுடையனான பெரிய திருவடியைக் கடாவிய ஆச்சார பூதனை –
வாணனுடைய தோள்களைத் துணித்து அருளுகைக்காகத் திருவாழியைச் சுழற்றி யருளின போதைத் திருவாழியும் கையும் இருந்த அழகாலே
சகல ஜன மநோ நயன ஹாரியாய் ஆஸ்ரித ஜனங்களது நித்ய ஸம்ச்லேஷ ஸ்வ பாவனாய் நிரதிசய சவ்சீல்ய விசிஷ்டனாய்
இருந்தவனைப் பற்றி யான் இறையேனும் இடரிலேன் -என்கிறார் –

—————————————————

இடர் இன்றியே ஒருநாள் ஒரு போழ்தில் எல்லா உலகும் கழியப்
படர் புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும் உடன் ஏறத் திண் தேர் கடவிச்
சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை
உடலொடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி ஒன்றும் துயர் இலனே.–3-10-5-

ஸ்வ சரண அரவிந்த சேஷத ஏக ரதித்வமாகிற பிரதிதமான தேஜஸ்ஸை யுடையனான பார்த்தனும் வைதிகனும் உடன் ஏற ஒரு நாள் ஒரு போதில்
எல்லா உலகும் கழிய அநாயாசேன திண் தேர் தடவி நிரவதிக தேஜோ விசிஷ்டமான தன்னுடைய ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே
இருந்த வைதிகம் பிள்ளைகளை அவ்வுடலோடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி ஒன்றும் துயரிலேன் -என்கிறார் –

———————————————————–

துயர் இல் சுடர் ஒளி தன்னுடைச் சோதி நின்ற வண்ணம் நிற்கவே
துயரின் மலியும் மனிசர் பிறவியில் தோன்றிக் கண் காண வந்து
துயரங்கள் செய்து தன் தெய்வ நிலை உலகில் புக உய்க்கும் அம்மான்
துயரம் இல் சீர்க் கண்ணன் மாயன் புகழ் துற்ற யான் ஓர் துன்பம் இலனே.–3-10-6-

ஸமஸ்த ஹேய ப்ரத்ய நீக நிரதிசய தேஜோ விசிஷ்ட -ஸ்வ அசாதாரண திவ்ய ரூபத்தோடே கூட -ஸமஸ்த ஹேயாஸ்பத மனுஷ்ய சஜாதீய தயா அவதீர்ணனாய்
சகல மனுஜ நயன விஷய தாங்கனாய்க் கொண்டு தன்னுடைய ஐஸ்வர்யமான ஸ்வ பாவத்தை இந்த லோகத்திலே ஆவிஷ்கரித்து அருளும் ஸ்வ பாவனாய்
ஆச்சரிய பூதனாய் ஹேய ப்ரத்ய நீக கல்யாண குண விசிஷ்டனான
கண்ணன் புகழ் துற்ற யான் ஓர் துன்பம் இலேன்-என்கிறார்

————————————–

துன்பமும் இன்பமும் ஆகிய செய் வினையாய் உலகங்களுமாய்
இன்பம் இல் வெந் நரகாகி இனிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய்
மன்பல் உயிர்களும் ஆகிப் பலபல மாய மயக்குகளால்
இன்புறும் இவ் விளையாட்டுடையானைப் பெற்று ஏதும் அல்லல் இலனே.–3-10-7-

புண்ய பாப ரூப கர்மங்களுக்கும் பல போக பூமியான லோகங்களுக்கும் கர்ம பல பூதமான ஸ்வர்க்க நரகங்களுக்கும்
ஸ்வர்க்க நரகாதி பல போக்தாக்களான ஆத்மாக்களுக்கு அந்தராத்ம பூதனாய் -நிகில ஜக்துதய விபவ லய லீலனாய்
இருந்தவனைப் பெற்று ஏதும் அல்லல் இலேன் -என்கிறார் –

———————————————-

அல்லல் இல் இன்பம் அளவு இறந்து எங்கும் அழகு அமர்சூழ் ஒளியன்
அல்லி மலர்மகள் போக மயக்குகள் ஆகியும் நிற்கும் அம்மான்
எல்லை இல் ஞானத்தன் ஞானம் அஃ தேகொண்டு எல்லாக் கருமங்களும் செய்
எல்லை இல் மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யான் ஓர் துக்கம் இலனே.–3-10-8-

துக்கா சம்பின்ன நிரவதிக ஆனந்த விசிஷ்டானாய் கல்யாண தம நிரதிசய உஜ்ஜ்வல்ய விசிஷ்டானாய் நிரதிசய சவ்குமாரிய சவ்ந்தார்யாதி
கல்யாண குண பரிபூர்ணையாய் இருந்த பெரிய பிராட்டியார்டு உள்ள அனைவரது ஸம்ச்லேஷ ஜெனித ப்ரீதியாலே அப்ரக்ருதிங்கதனாய்
தத் ஸம்ச்லேஷ அனுகுண நிரதிசய திவ்ய ஞானனாய் அந்த ஞானத்தையே கொண்டு பிராட்டியுடைய ப்ரீத்யர்த்தமாக
ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி லீலைகளைப் பண்ணி அருளுகிற ஆச்சர்ய பூதனான வண் துவரைப் பெருமாளுடைய
திருவடிகளைப் பற்றி நான் நிரஸ்த ஸமஸ்த தூக்கனானேன் -என்கிறார் –

——————————————-

துக்கம் இல் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி துழாய் அலங்கல் பெருமான்
மிக்க பன் மாயங்களால் விகிர்தம் செய்து வேண்டும் உருவுகொண்டு
நக்க பிரானோடு அயன் முதலாக எல்லாரும் எவையும் தன்னுள்
ஒக்க ஒடுங்க விழுங்க வல்லானைப் பெற்று ஒன்றும் தளர்வு இலனே.–3-10-9-

ஸமஸ்த ஹேய ப்ரத்ய நீகனாய் சர்வஞ்ஞனாய் நிரதிசய தேஜோ மய திவ்ய ரூபனாய் திருத் துழாயாலே அலங்க்ருதனாய் –
தன்னுடைய விசித்திர சக்திகளாலே ஸ்வ அபிமத திவ்ய ரூபங்களைக் கொண்டு ஆச்சர்ய திவ்ய சேஷ்டிதங்களைச் செய்து
ப்ரஹ்மாதி சர்வாத்மாக்களையும் ஒரு காலே திரு வயிற்றிலே ஒடுங்க விழுங்க வல்லானைப் பெற்று ஒன்றும் தளர்விலன் -என்கிறார் –

——————————————————–

தளர்வு இன்றியே என்றும் எங்கும் பரந்த தனிமுதல் ஞானம் ஒன்றாய்
அளவுடை ஐம்புலன்கள் அறியா வகையால் அருவாகி நிற்கும்
வளர் ஒளி ஈசனை மூர்த்தியைப் பூதங்கள் ஐந்தை இருசுடரைக்
கிளர் ஒளி மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யான் என்றும் கேடு இலனே.–3-10-10-

அநாயாசேன ஸர்வதா ஸர்வத்ர நியந்தருதயா வ்யாப்தனாய்-ஜகத் காரண பூதனாய் ஞான ரூபனாய்
ஸ்வ இதர ஸமஸ்த விஸஜாதீயனாய் வியாப்த பூதரான ஆத்மாக்களுடைய பரிச்சின்ன வஸ்து க்ராஹகமான
இந்திரியங்களுக்கு அபூமியாய் -வ்யாப்த வஸ்து கத தோஷ அஸம்ஸ்ப்ருஷ்டனாய் –
ஸ்வ அசாதாரண திவ்ய ரூப விசிஷ்டனாய்-ப்ருதிவ்யாதி பூத சந்த்ர ஸூர்யாதி ஜகச்சரீரனாய் தன்னுடைய நிரவதிக
தேஜோ விசிஷ்ட ரூபத்தோடே கூட வந்து வஸூ தேவ க்ருஹே அவத்தீர்ணனான எம்பெருமானுடைய
திருவடிகளைப் பற்றி இனி ஒரு நாளும் கேடிலேன்-என்கிறார் –

———————————————–

கேடு இல் விழுப் புகழ்க் கேசவனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள் இவையும் ஒருபத்தும் பயிற்ற வல்லார்க்கு அவன்
நாடும் நகரமும் நன்குடன் காண நலனிடை ஊர்தி பண்ணி
வீடும் பெறுத்தித் தன் மூவுல குக்கும் தரும் ஒரு நாயகமே.–3-10-11-

நித்ய சித்த கல்யாண குண விசிஷ்டனான கேசவனைக் குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் பத்தும்
பயிற்ற வல்லார்கட்க்கு அவன் நாடும் நகரமும் நன்கு உடன் காண நல்ல சம்பத்துக்களை இந்த லோகத்தில் அனுபவிப்பித்து
அவர்களை நிரஸ்த ஸமஸ்த சாம்சாரிக துக்கராக்கி அவர்களுக்குத் தன்னுடைய ஸர்வேச்வரத்வத்தையும் தரும் என்கிறார் –

———————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

ஸ்ரீ வல்லபாச்சார்யர் -அருளிச் செய்த ஸ்ரீ மதுராஷ்டகம் –

March 10, 2018

ஸ்ரீ நாத் –முதலில் பிரதிஷ்டை செய்து அருளியவர்
ஸ்ரீ வல்லபாச்சார்யர்-1479–1530-புஷ்ட்டி மார்க்க வைஷ்ணவ சம்ப்ரதாயம் – ஆந்திர -முன்னோர்
ஸ்ரீ பால கிருஷ்ணன் புஷ்டியான அனுக்ரஹம் –

ஸ்ரீ மதுராதிபதியே அகிலம் மதுரம் -புண்யா பாப ஹரி ஸூபா -வடமதுரை மன்னு-யுகங்கள் தோறும் -வாமன ஆஸ்ரமம் –
சத்ருக்கனன் -லவணாஸூரன்/ஸ்ரீ கிருஷ்ண கா ஜென்ம பூமி -பெயரிலே மதுரம் –
மதுரையார் மன்னன் அடி நிலை தொட்டு எங்கும் அதிரப் புகுரக் கானாக் கண்டேன் –மிகவும் விரும்பிய திரு நாமம் –
விதி வாக்கியம் -அநு வாதம் வாக்கியம் இரண்டும் உண்டே
ஸ்ரவணம்-விதி இல்லை -ஆசை வந்தால் தான் கேட்க வருகிறான் -மனனம் அவனே பண்ணுவான் –
கேட்பதும் மனனம் பண்ணுவதும் விதி இல்லை
அடுத்து அனவ்ரத சிந்தனம் ஒழுக்கம் த்யான மாத்திரம் -நிதித்யாஸனம் -விதி வாக்கியம் –
ஆசை -உண்ண பசி போலே –இத்தை வளர்க்கவே இது போன்ற ஸ்லோகங்கள் –
அவன் -பிரிய தமரானவர்களை தானே வரித்து -தன்னைக் காட்டுகிறான் -சததம் கீர்த்த யந்த –தாதாமி புத்தி பூர்வகம்
தேஷாம் நிதயாபி யுக்தாம் -பஜதாம் ப்ரீதி பூர்வகம் -சேர்ந்தே இருக்க ஆசை கொண்டவர் –
தாதாமி புத்தி யோகம் -கொடுக்கும் பொழுது ப்ரீதி உடன் கொடுக்கிறான் -பக்தி என்றாலே ப்ரீதி தானே –
ஆகையால் இப்படி கொண்டு கூட்டுப் பொருள்
உன் அடியார்க்கு என் செய்வான் என்றே இருத்தி -பெரிய திருவந்தாதி –
வைகும் சிந்தையிலும் மற்று இனிதோ வைகுண்டம் -நினைவே அமுதம்-நனைந்த சிந்தனையால் மோக்ஷம் பெறுவோம் –

அதரம் மதுரம் –
திருவாய் -திரு உதடுகள் -உபதேசம் -இனிமை -பவள வாய் -பார்த்து நம் உதடு பாட துடிக்கும்
வாலியதோர் கனி கொல்—கோலம் திகழ் திரள் பவளம் –7-7-3-அபூத உவமை —
நீல நெடு முகில் போல் –திரு மேனி அம்மான் -தொண்டை வாய் –திசைகள் எல்லாம் –
வாய் அழகர் -சம்பாஷ மான இவ–நம்பெருமாள் புன்சிரிப்பால் குழி -ஈர்க்கும் –
செய்ய வாய் ஐயோ என் சிந்தை கவர்ந்ததுவே –அபயம் ஹஸ்த முத்திரை புரியாமல் இருந்தால்
குவிந்த உதடால் மாஸூச சொல்ல –செங்கனி வாய் –நெஞ்சம் நிறைக்கும் – -கோவை வாயாள் -அபிமத அநு ரூபம் –
வாய் திறந்து ஓன்று பணித்தது உண்டு -அஷ்ட புஜத்து எம்பெருமான் –
கழுத்தை உதட்டாட்டம் கண்டு -மயங்கினது போலே -/
கண்கள் சிவந்து பெரியவாய் வாயும் சிவந்து –/
ஸ்மித புல்ல அதர பல்லவம் -கொழுந்து போலே அன்றோ –
வதனம் மதுரம் –
மையல் ஏற்றி மயக்க வல்ல மாய மந்த்ரம் கொலோ –புண்டரீகம் தடாகம் -திரு முகம் செங்கமலம் —
குண்டலம் தோடு -ஆண் பெண்- -/ தாமரை தாதுக்கள்-நீண்டு நுனியில் உருண்டு -கிரீட மகுட -சூடா வதம்ச –
பெரியவன் –ஆதி ராஜ்ய ஜல்பிகா /
வண்டுகள் ஒத்த திருக் குழல்கள் -மை வண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின் தாழ-மதுவை உண்ண /
கபோலம்–யசோதை அன்பு கையால் ஸ்பர்சம் பருத்து -அழகர் இடம் இன்றும் சேவிக்கலாம் –
நயனம் மதுரம் –
கருணை வெள்ளம் அகப்படாமல் இருக்க திரு மணத் தூண்கள் -கருணா பிரவாஹம் -குண பிரவாஹம் பெருமாள் இடம் இருந்து –
நவ ரசம் -ஸ்திரம் –பெறும் கேழலார் தம் பெறும் கண் மலர் புண்டரீகம் -நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்து –
எங்கும் பக்க நோக்கம் அறியான் என் பைம் தாமரைக் கண்ணன் –
குருகைக் காவல் அப்பன் -ஆளவந்தார் – சொட்டை குலத்தில் உதித்தார் இங்கே வந்தார் உண்டோ -ஐதிக்யம்-
ஆ முதல்வன் -என்று கடாக்ஷம் -ஸ்திரம் தானே –
எழில் கொள் தாம்பு –அழுத கையும் அஞ்சு நோக்கும் அந்நோக்கும் -நம்பி ஹனுமந்த தாசர் -திருவாராதன கிராமம் -ராமானுஜர் -ஐதிக்யம் –
கரியவாகி புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடே நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள் -பக்த ஸூர்யனால் மலரும் தாமரைக் கண்கள் –
கப்யாசம் புண்டரீக அக்ஷிணீ/ ராஜீவ லோசனன் -ந யுத்த யோக்யதாம் –
இணைக் கூற்றங்களோ அறியேன் -க ஸ் ஸ்ரீ சரியா கஹா புண்டரீகாஷா /கோபம்-நரசிம்ஹன் – தயை அனைத்தும் காட்டுமே /
செங்கண் சிறிச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
எம் பச்யதே புருஷோத்தமன் -ஜெயமான மது ஸூதன கடாக்ஷம்
சிரமணி –நெடு நோக்கு கொள்ளும் பத்த விலோசனத்துக்கு என்னை உய்த்திடுமின் -சபரி -விதுரன் -ரிஷி பத்தினிகள் -அனுக்ரஹம் உண்டே
பரிகாசமும் -கோபிகள் -சிற்றில் -முற்றத்தூடு புகுந்து -முகம் காட்டி முறுவல் செய்து -சிந்தையும் சிதைக்கக் கடவையோ –
எதிர்பார்த்து காத்து இருக்கும் -ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன் -கடல் கிடக்கும் மாயன் –
சிக்கென செங்கண் மாலே ஆவியே -நான் உன்னை விடேன்-
ஹசிதம் மதுரம்
புன்முறுவல் -பிரகசன்னிவே பாரத -அர்ஜுனன் விசாகம்–சிரித்து கொண்டே ஸ்ரீ கீதா உபதேசம் –
கன்றினை வால் ஓலை கட்டி —
ஹ்ருதயம் மதுரம்
திரு மார்பே -என்றும் -திரு உள்ளம் என்றும் -ஸுஹார்த்தாம் ஸர்வ பூதானாம் -முதல் படி ஈஸ்வரஸ்ய ஸுஹார்த்தம் -கோர மாதவம் செய்தனன் –திரு ஆர
மார்பு அதன்றோ-
தாராய வண்டு உழுத வரை மார்பன் என்கின்றாளால் -வக்ஷஸ்தலம் திருத் துளசி மாலை -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் -ஸ்ரீ வத்சம் -ஸ்ரீ கமலா -விமலம் விசாலம் –
கமனம் மதுரம்
நடை -வ்யாக்ர சிம்ம கஜ ரிஷப சர்ப்ப கதிகள்/ நம் பெருமாள் பக்கலிலே காணலாம்,
கோபம் தேஜஸ் கர்வம் பெருமிதம் -இங்கனே போந்து அருளி -சீரிய சிங்கம் –
போட்டி போட்டுக் கொண்டு இரண்டு திருவடிகள் வந்து ரஷிக்கும் -எவ்வாறு நடந்தனையோ எம்மிராமாவோ -சீதா மத்யே -அக்ர பிரதயோ ராமா –
நடந்த கால்கள் நொந்தவோ –பேசி வாழி கேசனே -சார்ங்க பாணி தளர் நடை நடவானோ -வருக வருக நம்பி வாமன நம்பி
வா போ வந்து ஒருகால் கண்டு போ –கச்சதி ப்ராதரத்தி -நடை அழகில் மயங்கி கைங்கர்யம் கெடாமல் -ராகவ ஸிம்ஹம்–
நம்மாழ்வார் நாச்சியார் திருக் கோலம் -இராப்பத்து ஏழாம் திரு நாள் திருக் கைத் தலை சேவை இன்றும் சேவிக்கலாம்
மதுராதிபதயே அகிலம் மதுரம்

———————-

வசனம் மதுரம்
திரு வாக்கு –பேச்சு வார்த்தை சொல் -மூன்றும் உண்டே –
திருவரங்க செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராதே-பேச்சு ஸ்ரீ வராஹ சரம ஸ்லோகம்
சொல்லும் பொய்யானால் -நானும் பிறந்தமை பொய்/
ஸ்ரீ ராம சரம ஸ்லோகம் -சொல்
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை விஷ்ணு சித்தர் கேட்டு இருப்பர் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரம ஸ்லோகம் -வார்த்தை
பாவி நீ என்று ஓன்று நீ சொல்லாய் என் முன்னால் காண வந்தே -தஸ்மிந் த்ருஷ்டே பராவரே –
வாக்மீ ஸ்ரீ மான் -கொண்டாடுகிறார் வால்மீகி -அபயப்ரதானம் -மஞ்சு பாஷீ மிருத பாஷீ பூர்வ பாஷீ ராகவா –
உனக்கு ஒரு வார்த்தை எங்களுக்கு வாழ்வு மாஸூச –
அர்ச்சா சமாதி குலைத்து வசனம் மதுரம் –திரு விளக்கு பிச்சன் -தொண்டமான் சக்ரவர்த்தி -திருக் கச்சி நம்பி –
சரிதம் மதுரம் -சேஷ்டிதங்கள்
அது இது உது என்னாலாவன -நைவிக்குமே/-சாரித்ரேன கோ யுக்தா -இஷுவாகு வம்ச பிரபவா /
ஜென்ம கர்ம மே திவ்யம் /அவதார ரஹஸ்ய ஞானம் -அதே பிறவியிலே மோக்ஷம் -பக்தனுக்கும் /
வசனம் மதுரம் –
வஸ்திரம்
அரைச் சிவந்த ஆடையின் மேல் சென்றதாம் என் சிந்தனையே /செவ்வரத்த உடை ஆடை அதன் மேல் ஓர் சிவலிகை — கச்சு என்கின்றாளால்/
ஐயோ அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -/பவ்வ நீர் உடை ஆடை யாக சுற்றி –பவனம் மெய்யா -அண்டம் திருமுடி /திரு மாலே கட்டுரையே –
கைலி –நம் பெருமாள் -மாற்றுவதே அழகு –துலுக்க நாச்சியாருக்காக சாத்திக் கொள்கிறார்
வலிதம் மதுரம் —
மூன்று மடிப்புக்கள் கழுத்திலும் வயிற்றிலும் உண்டே
யா தாமோதர -உதர பந்தம் –சேஷி திரு இலச்சினை –
திரு வயிற்று உதர பந்தம் -பெற்ற வயிற்றுக்கு பட்டம் –
வரத வலி த்ரயம் -பிரதான திரு ஆபரணம் –
நஞ்சீயர் திரைக்குள்ளே -ஏகாந்த தழும்பு சேவிக்க ஆசை -பிரதம விபூஷணம் / தாமோதரனை ஆமோ தரம் அறிய –
தத்வ த்ரயம்-ஞான பக்தி வைராக்யம் -பர பக்தி பர ஞானம் பரம பக்தி -முக்குணம் தாண்டி -ரஹஸ்ய த்ரயம் –
மூன்று பாதங்கள் -மூன்று அக்ஷரங்கள் -மண்டப த்ரயம் காட்டும் –
தேசிகன் -பெறும் தேவி தாயார் ஸ்வர்ண -கனக வளைய முத்ரா –
சலிதம் மதுரம் –
அசைவே மதுரம் –ஓராதவன் போல் உறங்கி அறிவுற்று -மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு
முன் இருந்த தானத்தே -தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல்/
கிடந்த நாள் கிடந்தாய் –உன் திரு உடம்பு அசைய / எழுந்து இருந்து பேசு வாழி கேசனே -ஆராவமுத ஆழ்வார் – திரு மழிசை பிரான் -/
அசைவில் அமரர் தலைவா -அசையா நீ எழுந்து இருப்பதா வாழி –உத்தான சயன -உத்யோக சயனம் /
சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் -அசைந்து -காட்டி அருளி -இங்கிதம் நிமிஷ தஞ்சை தாவகம்–நீ பண்ணுவதே ரம்யம் அத்புதம் அதி பிரிய கரம்
தவழ்ந்து போய் என் மகன் கோவிந்தன் புழுதி அழைக்கின்றான் -நீ இங்கே நோக்கி போ -பாலகன் என்று பரிபவம் செய்யேல் –
கிடங்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும்
பிரமிதம் மதுரம்
சுழற்சி மதுரம் -ராஸக்ரீடை -/ அங்கனாம் அங்கனாம் அந்தரே மாதவா -கோபிகள் கண்ணன் -/தோளுடன் தோள் கோத்து-
கோபிகா கீதம் -குரவை கூத்து -கோப வேஷ பரிகம்மிதா -பஞ்சாவதம்ச -மயில் பீலி சூடி —
ஒருவர் இருவர் ஓர் மூவர் என உருவு கரந்து -சுழன்று –
ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து —
மதுராதிபதயே அகிலம் மதுரம்

————————————————

வேணூர் மதுரா
விசித்திர வேஷம் –செவி ஆட்ட கில்லாவே – /அத்புதம் கேளீர் -/உபதேசம் ஆச்சார்யர் மூலம் போலே புல்லாங்குழல் -கானம் -சப்த ஸ்வரம் –
சஜாதீயர் ஆச்சார்யர் –விஜாதீயர் அவன் /
வெள்கி மயங்கி ஆடல் பாடல் மறந்தனர் தாமே -/எழுது சித்ரங்கள் போல் நின்றன /
ரேனூர் மதுரா
ஸ்ரீ பாத ரேனு-சித்ரா கல்பா லாங்கனி-வலம் காதில் மேல் தோன்றி பூ அணிந்து –
புழுதி அளந்த பொன் மேனி காண பெரிதும் உகப்பன் ஆகிலும் கண்டார் பழிப்பர் -விளையாடு புழுதியும் கொண்டு – -நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் -/புனிதனோடு காப்பு நான் கட்ட -இதுவே இவன் ஆச்சாரம்
தவழ்ந்து எழுந்து ஓர் தளர் நடையால் — மண்ணில் செம்பொடி ஆடி வந்து என் தன் மார்பினில் –பெற்றிலேன் அந்தோ –
கோபால வேஷம் -கற்றுத் தூளி –தூசரிதமான திருக் குழலும் —
ஸைன்ய தூசி -சேனா -தூளி தூசரிதம் -பாரத சாமரம்
பாத தூளி படித்தலால் இவ்வுலகம் பாக்யம் -தொண்டர் அடிப் பொடி
பாணீர் மதுரா
கைத்தலங்கள் வந்து காணீரே –சங்கும் நேமியும் நிலாவிய -ரேகைகள் -யசோதை வளர்க்கும் பிள்ளை -நாராயணன் இல்லை –
அத்புதம் பாலகம் -/ கராவிந்தேனே –பால முகுந்தம் -/உந்தை யாவன் –நிஷ்காரணம் ஜகத் பிதா –
விரலாலே காட்ட -நந்தன் பெற்றனர் -வஸூ தேவன் இழந்தான் -எடுத்த பேராளன் –
முழுதும் வெண்ணெய் அலைந்து அலைந்து தொட்டு உண்ணும் –தாமரைக் கை —
கொட்டாய் சப்பாணி -பிளந்திட்ட கைகளால்
பாணி சிவந்தது ஊன்றி தவழ்ந்ததாலா -சாட்டை ஒட்டியா -தேரோட்டி கடிவாளத்தாலா –
திதியோதனம் ஊறுகாய்-கண் எச்சி படும்படி
செந்தாமரை கை விரல்கள் கோலம் அழிந்தில -வாடிற்றல –திரு உகிர் நொந்தும் இல –
கை வண்ணம் தாமரை -வாய் கமலம் கண் இணையும் அரவிந்தம் அடியும் அஃதே பாணி கிரஹணம் -முறை –
அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே
மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ -அஞ்சேல் என்ற திருக் கைகள்
பாதவ் மதுரா
திருவடி தாமரைகள் -தானே சுவைத்து பார்ப்பான் -/பிடித்து சுவைத்து உண்ணும் பாத கமலங்கள் வந்து காணீரே
கிடங்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும் -எடுத்துக் கொள்ளில் மருங்க இருத்திடும் / ஒடுக்கி புல்கில் உதரத்தே பாய்ந்திடும்
கூசிப் பிடிக்கும் மெல்லடிகள் அன்றோ –
சகடாசூர -சகடத்தை சாடிப் போய் -சாடுதைத்த திருவடி -உலகளந்த திருவடி -அவனுக்கும் ரஷகம்
ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் உள்ளடி பொறித்து அமைந்தால் போல் –
கதா புன -சக்ர சங்க த்வஜம் அங்குசம்
திருப் பொலிந்த சேவடி / தேருக்கு கீழே நாட்டிய
உலகம் அளந்த பொன்னடி -உன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே
ந்ருத்யம் மதுரம்
குடமாடு கூத்தன் –குரவை கூத்து -கும்ப நாட்டியம் -காளிங்க நர்த்தனம் -சாரீ ந்ருத்தம் எண்ணிக்கை –
ஹல்லீ ந்ருத்தம் –வண்ண புஷ்ப்ப மாலை / கோஷ்ட்டி ந்ருத்தம் ராஸ க்ரீடை
மன்றமர கூத்தாடும் மைந்தன் -மன்றம் அமரும் படி -மயங்கி அங்கேயே அமர்ந்து
சக்யம் மதுரம்
நட்ப்பு -குகன் ஸூ க்ரீவன் விபீஷணன்
கோபி -பிரசாதம் -சுகர் ஆச்சர்யம் / உத்தவர் -ஸூ தாமா –
விதுரர் / மாலா காரர் / அக்ரூரர் / சஞ்சயன் -18-நாடார் கூட்டம்
ஆத்ம ஸஹர் -அறிவார் உயிரானார் -யாம் பெறும் ஸம்மானம் -அஹம் வோ பாந்தவ ஜாத –
மதுராதிபதயே அகிலம் மதுரம்

—————————–

ஐயப்பாடு அறுத்ததும் ஆதாரம் பெறுக வைப்பதும் அழகன் -அழகையே ஸைன்யமாக கொண்டு -கட்டுப்படுத்துவானே
மால் பால் மனம் சுழித்து மங்கையர் தோள் கை விட வேண்டுமே –
கீதம் மதுரம்
பாட்டு -ஸ்ரீ கீதா ஸூ கீதா -மதுரம் -தத்வ விவேக –இத்யாதி -பார்த்தன் அன்று ஓதிய –கீதாம்ருதம் மஹத் -ஸர்வ உபநிஷத் -சாரம் –
புல்லாங்குழல் கானம் -சங்க நாதமும் கீதமே -168-mile தூரம் —84-இடங்களில் ஸ்ரீ பாகவதம் சப்தாகம்
ஸ்ரீ வல்லபாச்சார்யர் அருளி-84- க்ரோஸம் தூரம் என்பதால்
ஆ நிரை இனம் மீளக் குறித்த சங்க ஒலி -7-லக்ஷம் பசுக்களை இத்தைக் கொண்டே
நைவளமும் –கொண்டு பெண்ணை -நோக்கா –இது அன்றோ எழில் ஆலி என்பான் –
நாணினார் போலே –இறையே –தாசன் -என்று அபிமதம் விஞ்சி –
கான பிரியன் -முடங்கு கேள்வி இசை என்கோ–சாம வேத கீதனே –
பீதம் மதுரம்
குடித்தது -எதுவாய் இருந்தாலும் -அருகிருந்த மோரார் குடம் உருட்டி –கன்றுக் குட்டிக்கு நீர் குடிக்க –
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி –
இது முதலில் -உண்பது அப்புறம் -மாறி -பருகி விட்டே உண்பான் -இரண்டுக்கும் வாசி அறியான் என்றுமாம்
பால் உண்ணோம் -நெய் உண்ணோம் -போலே
புக்தம் மதுரம்
உண்டது –வாரிக் கொண்டு உன்னை விழுங்குவான் —என்னை முற்றும் பருகினான் -உண்டு பருகினான்
அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி –அக்காரம் பாலில் கலந்து-சொப்பட நான் சுட்டு வைத்தேன் –
வெண்ணெய் விழுங்கி –ஆராத வெண்ணெய் -வெள்ளி மலை இருந்தது ஒத்த -முப்போதும் கடைந்த வெண்ணெய் –
ஏரார் இடை நோவ- தடம் தோள்கள் உள்ளளவும் கை நீட்டி –
கை விரல் அனைத்தும் வாரி வாய்க் கொண்ட அடிசில் மிச்சல் உண்ணப் பெற்றிலேன் -எல்லாம் தெய்வ நங்கை யசோதை பெற்றாளே
குடத்தோடு சாய்த்துப் பருகி -குடத் தயிர் சாய்த்து பருகி —சாளக்கிராமம் உடைய நம்பி சாய்த்து பருகிட்டு -வளையலும் காணேன் –
கன்னல் -இலட்டு வத்தோடும் -சீடை கார் எள்ளின் உண்டை -என்னகம் என்று வைத்துப் போந்தேன்–இவன் புக்கு அவற்றை பெருக்கிப் போனான்
பின்னும் அகம் புக்கு உறியை நோக்கி வெண்ணெயும் சோதிக்கின்றான் -உன் மகனைக் கூவிக் கொள்ளாய் –
சுக்தம் மதுரம்
தூக்கமே மதுரம் -பையத் துயின்ற பரமன் -/உறங்குவான் போல் யோகு செய்து -கிடந்தவாறும் நினைப்பு அரியன
அன்று வெக்கணை கிடந்தது –என் நெஞ்சுள்ளே –
புளிங்குடி கிடந்தது –தெளிந்த என் நெஞ்சம் அகம் கழியாமல் /
கிடந்தநாள் கிடந்தாய் எத்தனை நாள் கிடப்பாய் -அரவின் அணை மிசை கிடந்த மாயனாய் /
ஸ்படிக சிலை -பெருமாள் –சிறு காக்கை முலை தீண்ட -ஸ்ரீ மான் ஸூக ஸூப்த பரந்தபன்/ ஓராதவன் போல் உறங்கி அறிவுற்று/
ஸ்வரூப த்யானம் -/டோலத்சவம்-
ரூபம் மதுரம்
காந்தா –அத்தியாச்சார்யம்-சாஷாத் மன்மத மன்மதன்-அவனும் மடல் எடுக்க வேண்டும்படி -பும்ஸாம் த்ருஷ்ட்டி சித்த அபராஹினாம்-
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் -மின்னு மா மகர குண்டலங்கள் -ஆடினால் தானே ஓளி வீசி -முக காந்தி குழல் காந்தி வாசி –
முத்துப்பல் ஓளி யாலே வா ஸூ தேவர் -தேவகி –/ மாட்டுயர் கற்பகத்தின் வல்லியோ கொழுந்தோ அறியேன் /
நீல தோய்த்த மத்யஸ்த -மேகம் மின்னல் வெட்டு -சந்திரன் ஓளி -வானவில் நினைத்து உபாஸிக்க -உபநிஷத் சொல்லுமே –
திகழ்கின்ற –திரு மார்பில் -திகழும் மங்கையோடும் -/முடிச்சோதியாய் –உனது முகச் சோதி மலர்ந்ததுவோ -திருமாலே கட்டுரையே
நிறைந்த சோதி வெள்ளம் -சூழ்ந்த பொன் மேனியோடும் நிறைந்து என்னுள்ளே ஒழிந்தான்-
அருவமும் எண்ணிறந்த உருவங்களில் ஒன்றே -வாரா வருவாய் –வாரா அருவாய்
ஆதாயம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த
பஞ்ச உபநிஷத் சக்தி மயம் -/
திலகம் மதுரம்
ஊர்த்வ புண்டர திலகம் -பஹு மாணாத்-உத்தர உபரி பக்த ஜனாதி -நம்மை மேலே தூக்கி செல்லவே / இனிமை அறியவே –
தன் திரு நாமத்தை தானே சாத்தி -கம்பர் –
மதுராதிபதயே அகிலம் மதுரம்

—————————————-

கரணம் மதுரம்
லாவண்யம் ஸுந்தர்யம்–கொள்கின்ற கோள் இருளை –அன்று மாயன் குழல் –
சுட்டுரைத்த பொன் ஒவ்வாதே –கரும்பு வில் போன்ற திருப் புருவம் –
ஆபரணங்களுக்கும் அழகூட்டும் பெருமாள் –/அப்ராக்ருதம் -/ எழு கமலா பூ அழகர் /ஸுந்தர்ய அருவி சுழி -திரு நாபீ-உந்தித் தாமரை –
முற்றும் உண்ட கண்டம் கண்டீர் -கோல திருக் குறுங்குடி நம்பியை -என் சொல்லி நான் மறப்பேனோ /
ஹிரண்ய மஸ்ரு ஹிரண்ய கேச
தரணம் மதுரம்
தாண்டுவிக்கிறார் / வழுக்குப் பாறை –ஸூ கர்- திருவடி படும்படி பாக்யம் –ஸிம்ஹம் புழு மலை தாண்டிய கதை –
வைகுந்தன் என்பதோர் தோனி பெறாது உழல்கின்றேன்
வைதிக புத்ரன் கதை -ஒரு நாள் ஒரு பொழுதில் உடலோடு கொண்டு கொடுத்தவனைப் பெற்று இனி என் குறை
கண்ணன் ரூபம் சேவிக்க ஆசை கொண்ட ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ
அத்யயன உத்சவம் -நம்மாழ்வார் திருவடி சேவை -எங்கும் உண்டே -க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வம்
ஹரணம் மதுரம்
அவன் திருட்டே மதுரம் -வெண்ணெய் உடம்பு முழுவதும் பூசிக் கொண்டே –
விரலோடு வாய் தோய்ந்த வெண்ணெய் -வெள்ளி மலை ஒத்த வெண்ணெய்
திருட்டு ஒரு நாள் இல்லையே -கச்வம் பால –பாலானுஜன் -மன் மந்த்ர சங்கையா-
ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் தேஜஸ் கொண்டே திருட்டு / வெண்ணெய் வார்த்தையுள் சீற்றம் கொண்ட ஆளு கூத்து அப்பன் —
துன்னு படல் திறந்து புக்கு –திருமங்கை ஆழ்வார் போட்டி -ஸ்வர்ண விக்ரஹம் -எந்திரத்துக்கு உள்ளே -மதிள் கைங்கர்யம்
ரமணம் மதுரம்
விளையாட்டு –கண்ணை புரட்டு விழுந்து களகண்டு செய்யும் பிரான் – -அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்
விளக்கில் வீட்டில் பூச்சி போலே ஆஸிரர்கள் -ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய அணி விளக்கு -பால் குடிக்க உயிரும் சேர்ந்து
ரமண ரேடி -இன்றும் மணலில் உருண்டு வெட்கம் இல்லாமல்
வமிதம் மதுரம்
தாம்பூல ஸ்ரவணம் / தூய பெரு நீர் யமுனை / உமிழும் பொன் வட்டில் பிடித்து புகப் பெறுவேன் /
சமிதம் மதுரம்
பிரளய ஆபத்தில் -வையம் எழும் கண்டாள் பிள்ளை வாய்க்குள்ளே / ப்ரஹ்மாண்டம் ஜிஹாத் -மண் பிரசாதம்
நெய்யூண் மாற்று மருந்து /
முற்றும் உண்ட கண்டம் கண்டீர் -மஞ்சாரா -எஞ்சாமல் வயிற்றில் அடக்கி -உண்டும் உமிழ்ந்து –
மதுராதிபதியே அகிலம் மதுரம்

—————————-

மதுரா பெண் பால் /மதுரம் ஆண்பால் மதுரம் வரும் -சப்தத்துக்கே லிங்கம் சமஸ்க்ருதம் /
உஞ்சா மதுரம்
பறை வாத்யம் -இடுப்பில் கட்டி குடக் கூத்து-குரவைக் கூத்து ராஸ க்ரீடை -ஜல க்ரீடை மூன்றாவது
விளையாட்டு –ஆர் ஆர் எனச் சொல்லி ஆடும் அது கண்டு —வாராயோ –சென்றேன் என் வல் வினையால்
பறை -திருப்பாவை -/ புருஷார்த்தம் –தாத்பர்யம் அறியாமல் -சீதை -திரும்பி இங்கு /
ஜாம்பவான் பறை -சாலப் பெறும் பறை -தான் கட்டின பறை –
கோவிந்தன் வருகின்ற கூட்டம் -தளைகளும் தொங்கலும் -மயில் பீலி கொடை–
தண்ணுமை எக்கம் மத்தளி – -தாள் பீலி குழல்கள் கீதமும் ஆகி எங்கும்
மலை கொலோ வருகிறது என்று –
பாலா மதுரா
மாலா -பாட பேதம் -கோப கோபி மேலே வரும் -அதுவே பருவ பரம்
புஷ்பங்கள் தொடுக்கப் பட்ட -காட்டுப் பூ மல்லிகைக்கு பாலா என்று பெயர்
ரமணம் -ஸ்மரணம் -கீழே பாட பேதம் /
செண்பகப் பூ சூட்ட வாராய் -/ ப்ராத கால புஷ்ப்பம் செண்பகம் -/
அனந்தாழ்வான் -மாலாகாரர்/ சுமந்து மா மலர் தீபம் கொண்டு -பாசுரம் ஐதிக்யம் /
தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -குறும்பு அறுத்த நம்பி /தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி ஸ்வர்ண புஷ்ப்பம் /
மல்லிகை பூ -சாயங்கால பூ / பாதிரிப் பூ -பச்சை தமனகம் சேர்த்து -தவன உத்சவம் -/
மருவும் தவனமும் சேர்த்து -அடுத்து -/ செங்கழு நீர் ஐந்தாவது -விடிந்தால் வாய் நெகிழும் /
பின்னை பூ -பின்னை மர வாஹனம் உண்டே /குருக்கத்தி பூ அடுத்து /
இருவாட்சி கடைசியில் -நம்பெருமாள் மாலை பிரசாதம் தனியாக தெரியுமே –விருட்சி பூ /
சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியையும் சேர்த்து அவனுக்கு சூட்டினார் -/
யமுனா மதுரா
தூய பெரு நீர் யமுனை –திருவடி தீண்ட பெருகி பின் வற்றிக் கொடுத்ததே -ஜானு மாத்திரம் /
மன்றமர கூத்தாடியே -வட திருவேங்கட மைந்தன் /
யமுனாச்சார்யர் -யமுனைத் துறைவன் -/பலராமன் -ராம் காட் -ஷீர் காட் வஸ்திர லீலை /கோவர்த்தன கிரி -21-மைல் சுற்றளவு -/
வீஸீ மதுரா
அலைகள் –தரங்கம் -சம்சார சுக துக்கம் மாறுவது போலே -ஆவாரார் துணை
சலிலம் மதுரம்
தண்ணீர் -அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும் -/பிள்ளை கார்யம் இடம் கண்டு -காரணத்தில் இருக்குமே /
யுத்த பூமியில் மோ ழை எழுவித்தான் / இட்டமான பசுக்களை இனிது மருத்து நீராட்டி -/
தெளிவில்லா கலங்கல் காவேரி -தெண்ணீர் பொன்னி–மாப்பிளை பார்க்க வரும் கலக்கம் -பிரிந்து போகும் கலக்கம் /
கமலம் மதுரம்
அடித்தலமும் தாமரை –அங்கைகளும் பங்கயமே என்கின்றாளால் / ஆசன பத்மம் -தோற்று தாங்கும் திருவடித் தாமரை /
ஒப்பாகா –/கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் -போலும் கண் இணையும் அரவிந்தம் –அடியும் அஃதே -/ஆரோகணம் அவரோகணம் இல்லாமல் –
திருக் கல்யாணம் -பாணி கிரஹணம் -மந்த்ரம் வாயால் சொல்லி -கண்ணால் இவளையே நோக்கி -தோற்று விழுந்த திருவடி –
சப்த பதிக்கு திருவடி -கையைப் பிடித்து -வாயால் மந்த்ரம் சொல்லி -கண்ணால் முகத்தை பார்த்து தான் சொல்ல வேண்டும்
ஸர்வ லோக மகேஸ்வரன் வெட்கப்படாமல் -கண்டு -அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே –
பா மருவு மூ உலகம் படைத்த பத்ம நாபாவோ—அளந்த -பத்ம பாதாவோ –தாமரைக் கண்ணாவோ –தனியேன்
கரை புரண்டு –அரவம் சுமப்பது அஞ்சன மலை -அம்மலை பூத்தது அரவிந்த வனம் –அரவிந்த மலர் தோறும் அதிசயம் உள்ளதே -/
கண்ணை தனியாக -அடியேனை பாட வைத்ததால் –
கமலக் கண் என்னும் நெடும் கயிறு -அமலங்களாக விழிக்கும்
மதுராதிபதியே அகிலம் மதுரம்

———————————–

கோபீ மதுரா
-5-லக்ஷம் -காத்யாயினி நோம்பு -சொல்லும் அவிடு ஸ்ருதியும் / கண்ணனை கையிலே வைத்துள்ளார்கள்
த்வதீய -கம்பீர -மநோ அநு சாரீ -வேதம் பின் செல்லுமே -வ்ரஜை ஸ்த்ரீகள் கண் அடி படவே அவதாரம் /
உத்தவர் ஞான உபதேசம் செய்ய வந்து பக்தி கற்று வந்தார் -ஞானம் அக்னியால் எல்லாம் போக்கலாம் -முயல வந்து –
காளியனாக அநு காரம் / கோவிந்தா வாங்கலையோ -/ மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண் இது என்னும் /
ஆண் உடையுடன் எப்படி நுழைந்தீர் -கோகுலத்துக்குள் –
லீலா மதுரா
சேஷ்டிதங்கள் அனைத்தும் மதுரம் -அவதரித்ததே மதுரம் -வண்ண மாடங்கள் சூழ் -/ ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து
விளையாட்டாக பூதனை முதல் கேசி வரை -மிச்சம் இல்லாமல் அனைவரையும் முடித்து /அரவம் அடல் வேழம்-10- சேஷ்டிதங்கள் ஒரே பாசுரம் -/
யுக்தம் மதுரம்
அவர்கள் உடன் கூடியதும் ஆடியதும் -சம்யோகம் -யோகம் -சேர்க்கை – மதுரம்
பரீக்ஷித் -தர்ம ஸ்தாபனம் -பண்ண வந்த -இப்படி செய்யலாமோ -அக்னி -அனைத்தையும் புனிதமாக்கும் –
சர்வதவசாகம் -சர்வாந்தராமி -உடல் மிசை உயிர் என எங்கும் பரந்துளன் -சரீராத்மா பாவம் -சரீர த்வாரா ஆடினால் என்ன நேராக —
சரீர சம்பந்தமே இல்லையே -ஆத்ம சம்பந்தம் தானே
முக்தம் மதுரம்
பிரிவும் மதுரம் -கோபீகா கீதம் –விரஹம்-குடில குந்தளம்–நீண்டு சுழன்று செறிந்துன் நேத்து கடை சுருண்டு கரு நீலம் –
இரட்டை திருவடி –அஹங்காரம் -தூக்கி கொள்ளச் சொல்ல -ஆழ்ந்த ஒரு திருவடி இணை -ஒருத்தி அழ-
பூ கொத்து பறித்து வைத்து -குனிய -காண வில்லையே
சுரத்துடன் அழுது-
த்ருஷ்டம் மதுரம்
கடாக்ஷம் -செங்கண் சிறுச் சிறிதே -ஜெயமான புருஷன் எம் பச்யதி -சாத்விக சிரத்தை -நெடு நோக்கு புண்டரீகாக்ஷன்
வேண்டாத துரியோதனனுக்கும் -பீஷ்ம த்ரோண -கிம் அர்த்தம் புண்டரீகாஷா -புக்தம் விதுர போஜனம் –
அழல விழித்தான் அச்சோ அச்சோ -பார்வையால் துச்சோதனனை-இத்யாதிகளை – நிரசித்து –
அஹம் காலோஸ்மி நிமித்தம் தான் அர்ஜுனா நீ —
சிஷ்டம் மதுரம்
மிச்சல் -போனகம் செய்த சேடம் –நிவேதனம் பண்ணிய மிச்சல் -இல்லை என்றால் பாப உருண்டைகள் –
பரமன் உண்ட எச்சில் நச்சினேன் -லஷ்மணன் -தாரை இடம் –
மதுராதிபதயே அகிலம் மதுரம்

——————————————

கோபா மதுரா
கோபர்கள் -கோப குமாரர்கள் -தன்னேராயிரம்-கை கலந்து –திருட்டுக்கு துணை -பொத்த உரலை கவிழ்த்து- –
பிரசாதம் கை கலந்து -பிரமனுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் -சென்று செருச் செய்யம் குற்றம் ஓன்று இல்லாத கோபர் -/
நல் செல்வன் -இருவரும் உண்டே -சாமான்ய விசேஷ தர்மங்கள் /லஷ்மணன் அக்னி கார்யம் செய்யும் அன்று தான் இவன் பால் கறப்பான்
தோழன்மார் கண்டதே –செண்டு கோல் மேலாடை இத்யாதி -ஒரு கையால் ஒருவன் தன் தோள் ஊன்றி
ஸத்ய பாமை -பின்பு -தோள் கொடுப்பாள்
காவோ மதுரா
பசுக்களும் கன்றுகளும் -ஏற்ற கலங்கள் எதிர் கொண்டு மீதளிக்கும் -வள்ளல் பெறும் பசுக்கள் –
கணங்கள் பல -கற்று கறவை -கறவைகள்–பல பன்மை
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி -இட்டமான பசுக்களை –கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் –
ஆ மருவி அப்பன் -கோ சகன் -தேர் அழுந்தூர் -நிரை மேய்த்து அமரர் கோமான் –
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்தான் -நெருஞ்சி முள் காட்டை மேய்ச்சல் நிலம்
யஷ்ட்டிர் மதுரா
கையில் கோல் -கொள்ளா மாக் கோல் -பார்த்தசாரதி -கையிலே பிடித்த -கோபால வேஷம் –
ஸ்ருஷ்ட்டிர் மதுரா
இயல்பு -குழந்தைகள் / ப்ரத்யும்னன் -அநிருத்தினான் -16008-ஒவ் ஒருவருக்கும் -10-அஷ்ட மஹிஷிகள்
குழந்தை பேறுக்கு ராம மந்த்ரம் -சொத்துக்கு கிருஷ்ண மந்த்ரம் –
கைலாச யாத்திரையில் -கள்வா –ருக்மிணி தேவி உடன் -சென்று -/
தலிதம் மதுரம்
உடைந்த மண் பாத்திரம் கண்ணன் கை ஸ்பர்சம் -இதுவும் மதுரம் -வெறும் கலத்தை வெற்பிடை இட்டு
அதன் ஓசை கேட்க்கும் உய்க்கும் கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி
ஆத்மாவை ஸ்வா கருத்து சரீரம் விடுவதை
ததீ பாண்டன் -வ்ருத்தாந்தம் -இங்கு இல்லை என்றேனோ -ததி பாண்டனைப் போலே –
ததி பாண்டன் பிரகலாதன் இருவர் இடம் உள்ள பக்தியே முக்கியம்
முக்தி பெற்றது அன்றோ தயிர் தாழி யும்-
பலிதம் மதுரம்
பழம் -காய்-கண்ணன் அமுத செய்த சேஷம் -பலமும் சொல்லி நிகமிக்கிறார்
அவன் உண்ட மிச்சலே பலம் -முக்தி -மோக்ஷம் அங்கு காவு காவு தானே -இதுவே பரம புருஷார்த்தம் -உண்டதும் உமிழ்ந்ததுமே
என் அமுதினைக் கண்டா கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே -போலே இங்கும் பல ஸ்ம்ருதி இல்லாமல் –
இந்த ஸ்லோகம் சொல்வதே கேட்பதே பலம் பூமாதிகரணம் -போலே இதுவே பூமா –
மதுராதிபதியே அகிலம் மதுரம் –

-48-மதுரங்கள் -அனைத்தும் மதுரம் அஷ்ட 8-தடவை சொல்லி -நிகமிக்கிறார்

———————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ .வே. வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வல்லபாச்சார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ ஸூக்தம் -ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் –

March 4, 2018

ஸ்ரீ லஷ்ம்யா ஸஹ ஹ்ரிஷிகேசா தேவ்யா -காருண்ய ரூபயா ரக்ஷகா சர்வ சித்தாந்தே –ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம்
ஸ்ரீ லஷ்மீ நாத சமாரம்பாம் -ஸ்ரீ வத்ஸம் வஸா -நித்ய ஸ்ரீ ஸ்தானம் -திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் -அந்யோன்யம்-
ஸ்ரீ நலம் திகழ் நாராயண ஜீயர்-ஸ்ரீ நாராயண முனி -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் சிஷ்யர் -நஞ்சீயர் தான் இவர் என்பர் சிலர் -வியாக்யானம் அருளிச் செய்துள்ளார் –
ஸ்ரீ புத்தூர் ஸ்வாமிகள் எளிமையில் -ஸ்ரீ ஸூக்திகள் பிரமாணங்கள் காட்டி அருளி உள்ளார் –

மாத்ரு தேவ பவ பித்ரு தேவ பவ ஆச்சார்ய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ -தைத்ரியம்
அகில ஜெகன் மாதா -மாத்ரு தேவ பவ –சீதை என்பதோர் தெய்வம் கொணர்ந்து –அஞ்சினோம் தடம் பொங்கத்தங்கோ
தேவ தேவோ ஹரி பிதா -/ தேவு மற்று அறியேன் -ஆச்சார்யர் -/
தல சயனத்து உறையும் அடிகளைக் கொண்டாடும் நெஞ்சுடையார் எம் குல தெய்வமே -அதிதி /
முதல் சொன்னதே பிரதானம் -இறுதியில் சொன்னதே பிரதானம் -/
அதிதி சமாஹம் அடியாரோடு இருந்தமை -அடியார்க்கு ஆட்படுத்துவது அமலன் தானே –
வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப் பாதம் பணிய வேண்டுமே
இப்படி இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் ஏற்றம் அறிந்து உகந்து இருப்பது துர்லபம்
ஆச்சார்யரை காட்டிக் கொடுத்ததே அவன் -நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் –
போதரே என்று –புந்தியில் புகுந்து தன் பால் ஆதாரம் பெறுக வைத்த அழகன் –
அவனை நம்மிடம் சேர்த்து வைத்த புருஷகார பூதை -ஸ்வா தந்தர்யம் -கர்ம பரதந்தர்யம் -விஜாதீயன் -மூன்றும் அவன் இடம் உண்டே
நிவாகரர் இல்லாத ஸ்வா தந்தர்யம் -காஷ்டை -அன்றோ அவனது –
வைஷ்ணவர்களை காட்டிக் கொடுத்த ஆச்சார்யரைக் காட்டிக் கொடுத்த பகவானைக் காட்டிக் கொடுக்கும் பிராட்டிக்கு தானே இந்த மூன்றும் இல்லை
பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமான் -துஷ்க்ருதம் ராமோ –பிரபு -/
நித்யம் அஞ்ஞாதம் நிக்ரஹ –சந்த்ர ஸூர்யன் திருக்கண்கள் போலே அன்றோ இவளது -சஜாதீயம் -ஜீவ கோஷ்ட்டி -தானே
நாச்சியார் ஏற்றம் -ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் –ஸ்ரீ நாச்சியார் கோயில் -திரு வெள்ளறை -மூன்று தேவிமார்களுக்கும் ஏற்றம்-
ஸ்ரீ வர மங்கை நாச்சியார் பெயராலே திவ்ய தேச திரு நாமம் -அஸீ தேக்ஷிணா–மாசம் ஜீவிஷ்யே -ந ஜீவேயம் க்ஷணம் அபி –
நாச்சியார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதே அவனுக்கு -கிருபை தயை அருள் -தானே திருக் கண் அழகு என்பது –
ஒரு நாள் தாள் வீற்று இருந்த திருக் கோலம் நம்பெருமாள் -நாச்சியார் திருக் கோலம் -தசமி அன்று –
அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குகள் -அழகு நமக்காக -ஓடம் ஏற்று கூலி கொள்வாரைப் போலே பேசி நம்மை சேர்த்து வைக்கிறாள் –
பூ மேல் திரு வினை தீர்ப்பாள்–மணி மாணிக்கம் –மணம் பூ-ஸூர்யன் ஒளி -விட்டு சத்தை இல்லையே -அப்ருதக் சித்த -கோல் தேடி ஓடும் கொழுந்து –

காந்தஸ்ய புருஷோத்தம –ரமா கமலா லஷ்மீ -ஸ்ரீ-ஒற்றை எழுத்தையே சொல்லி முடிக்க முடியாதே- ஸ்ரீ ஸூக்தம் –
கடல் கரையில் இருந்து பார்க்க தான் முடியும் 15-ருக்குகள் கொண்டது –
50-அத்யாயம் ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்திரம் -இறுதியில் -தானே தன் வைபவம் -சொல்ல ஆரம்பித்து பக
பகவான் -ஞான பல சக்தி வீர்ய தேஜஸ் ஐஸ்வர்யம் -சர்வஞ்ஞன் சர்வ கார்ய க்ருதி-நிகிலா ஹேயா ப்ரத்ய நீகன் சர்வ கல்யாண சமாஸ்ரயணம் –
சக்திமான் -மதீஸ்வரன் -அஸ்ய ஈசானா ஜகதா விஷ்ணு பத்னீ –ஸ்ரீ நாம ஸாஸ்வதீ –
அந்த பரம் பொருளின் சக்தி நான் ஒருவள் ஸாஸ்வதீ -அவளின் -அஹந்தா-நானே –
என்னுடையது மஹந்தா -தூங்கும் பொழுது அஹந்தா இருக்கும் மஹந்தா இருக்காதே
அஹம் சப்த கோசரத்வம் -அஹம் சப்தத்துக்கு விஷயம் நான் தன்மை தானே -அவனுக்கு தான் என்ற எண்ணமே ஸ்ரீ –
நெருங்கிய தொடர்பு சொன்னவாறு -அவனுக்கு நிரங்குச ஸ்வா தந்திரம் வருவதும் இவளாலே-

ரிஷிகேசம் -பின் தொடர்ந்து -லோகம் அனுக்ரஹிக்க -கிருபை நிரம்பி -ஸூலபமாக எங்களை அடைய –
மஹா தாதி சப்த ப்ரஹ்மம் -வேதக் கடலை கடைந்து
இரண்டு ஸூ க்தங்கள் பெற்றோம் -இடையூறு இல்லாமல் சங்கை இல்லாமல் ஸ்பஷ்டமான முடிவில்லாத சஸ்திவதம் இவை இரண்டும் /
கடைசி ஆரம்பம் -ஒவ் ஒன்றுக்கும் -லஷ்மீ ஆரம்பம் இதில் – லஷ்மீ -அதில் முடியும் / புருஷ முடியும் இதில் அதில் ஆரம்பம் –
ஸ்ரீ லக்ஷணம் ஸ்ரீ ஸூக்தம் -சொல்லுமே —
ரிஷி
சந்தஸ்
தேவதை
விநியோகம் பிரயோஜனம்
காயத்ரி ப்ரஹ்மா / த்ருஷ்டுப் -24-/ மூன்று வேதங்கள் தேவதை / காயத்ரி மஹா மந்த்ர ஜபம்
வேத வ்யாஸ பகவான் அனுஷ்டுப் சந்தஸ் -32-ஸ்ரீ மன் நாராயணன் தேவதை -ஸ்ரீ சஹஸ்ர நாமம்
இதுக்கு இவளே முனி -ஸ்ரீ தான் சந்தஸும் -அவனுக்கே நான் நானே தானே –
தேவதை விஷ்ணு பத்னீ ஈஸ்வரி -லஷ்மீ நாராயண அர்ச்சனை பூஜையே விநியோகம்
பரமேஸ்வரீ என்னை -அவன் இடது தொடையில் -இடது கையால் ஆலிங்கனம் -இவள் வலது கையால் அவன் கழுத்தை ஆலிங்கனம்
-15-ருக்குகள் கூடியவை
பிரதமம் ஆவாஹனம் -ஜாத வேதோ ம ஆவஹ -பகவானை பிரார்த்தித்து இதுக்கும்
ஆசனம் அடுத்த ருக்கால் / மூன்றாவது ருக்கால் அர்க்யம் பாத்யம் / நாலாவதால் ஆசமனம் / ஐந்தாவது சொல்லி உபகாரம்
ஆறாவதால் ஸ்நானம்–/ இருவருக்கும் அவன் தான் நான் நான் ப்ரஹ்மம் -இவள் நாம் -நம் ஜாதி -தேவர் என்று அஞ்சினோமே என்ன பண்ணும்
ஏழாவது ருக் சொல்லி பரிடம் / அஷ்டம பூஷணம் / ஒன்பதாவது கந்தம் /பத்தாவது சொல்லி புஷ்பம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
அடுத்து இரண்டால் தூபம் தீபம் / மது -13-/ அடுத்து பிரதிஷ்டானம் வீற்று இருந்து அனுக்ரஹம் பண்ண பிரார்த்தனை /நமஸ்க்ருதம் அடுத்து /

—————————-

ஹிரண்ய வர்ணாம் ஹரிணீம் ஸூவர்ண ரஜத ஸ்ரஜாம்
சந்த்ராம் ஹிரண் மயீம் லஷ்மீம் ஜாத வேதோ ம ஆவஹ –1-

ஹிரண்ய வர்ணாம் -பொன் நிற வரணம் -ஹிரண்யமய புருஷனுக்கு ஏற்றவள் -துல்ய சீல வாயோ வ்ருத்தாம்
ஹரிணீம் -மான் போன்ற
ஸூவர்ண ரஜத ஸ்ரஜாம் -பொன்னால் ஆன தாமரை மாலைகள் -வெள்ளியால் ஆன மாலைகள் அணிந்து
சந்த்ராம் -காந்தி அழகு குளிர்ச்சி இவற்றுக்கு சந்திரன்
ஹிரண் மயீ ம் -போன் மாயா திய்வய மங்கள விக்ரஹம் -ஸ்ரீ வைகுண்டம்
லஷ்மீம் –எல்லாம் இரண்டாம் வேற்றுமை
ஜாத வேதோ -பூவில் நான் முகனை படைத்த தேவன் –பிரதம குரு -வேதம் கொடுத்தவன் -நர நாராயணனாய் சிங்காமை விரித்தவன் –
ம ஆவஹ –எனக்கு அனுக்ரஹம் பண்ணுபவளாக ஆக்கி அருள வேண்டும் என்று அவன் இடம் பிரார்த்தனை –

ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து –அடியார்கள் உடன் சேர முடியாமல் நரஸிம்ஹர் முன்னால் -நாடி நாடி நரசிங்கா என்று கதறுகிறாள்
திருடன் இடத்தில் வழி பறி உண்டாலும் -ராஜா முன்னால் தானே -அதே போலே பிராட்டி அனுக்ரஹம் -ஜாத வேதா பகவான் இடம் -இங்கும்
எனக்கு அனுக்ரஹம் பண்ணுபவளாக ஆக்க வேண்டும்
திருக் கண்ணால் பார்க்கப்பட்டு ஹிரண்ய வர்ணாம் –
வரணம் -அக்ஷரம் -ஸ்ரீ தேவி -அக்ஷர ராசிக்குள் உண்டே –
ஒவ் ஒருவர் இடம் ஒரு சக்தியை கொடுத்து வைத்து நிர்வாகம் -ஞானம் பேச்சுவன்மை அக்ஷரம் சப்தம் கொடுக்க –
பால் மொழியாள் -தனிச் சிறையில் விழிப்புற்ற கிளி மொழியாள்
அவள் அனுக்ரஹத்தால் நமக்கும் அளிப்பாள் -/ ஆண்டாள் -30-பாசுரம் -ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்தி -கண்ணால் படாமல் தொலைத்து –
இப்பால் கை வளை மேகலை -ஐஸ்வர்யம் கைவல்யம் -கண்டேன் மகர குண்டலம்
அளவில்லா சிற்றின்பம் ஒழித்து -விவரித்து சொல்வார்கள்
வரணம் -நான்கு வரணங்களை-ப்ராஹ்மணாதி உருவாக்குபவள் / நிறங்களை உருவாக்குபவள் என்றுமாம்
ஸ்ப்ருஹணீயமான-மூலாதார பிரதேசம் -பேச்சுக்கு இவளே காரணம் –
என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் என்னுடைய ஆவியே என்னும் –
ஓம் நம -சேர்த்தே இந்த -ஓம் ஹிரண்ய வர்ணாய நாம -ஒன்பது அக்ஷரம் –

ஹரிணீம் -மான் போன்ற அழகு -பிடித்து கட்டப்படுகிறாள் / யோகிகள் வேடர்கள் -பக்த்யா -வலையால் கட்டி –/
போதரிக் கண்ணினாய் -இத்தையே ஆண்டாள் –
போது சஞ்சரிக்கும் மான் போன்ற கண் அழகு -/ மானை வென்ற அழகு என்றுமாம் /
மாழை மான் மட நோக்கி உன் தோழி உம்மி எம்பி -உன் கடாக்ஷம் பெற்றால் தான் லாபம் –
மான் தோலை போத்தி -அமர்ந்த -ஹரியால் ஆலிங்கனம்-மான் போன்ற கண் அழகு என்றுமாம்
ஹரி -நயதி -அழைத்து செல்லப்பட்டு -அழைத்து செல்லும் -இரண்டும் -கச்ச ராமா மயா ஸஹ போலே –
திருபுவனம் நஷ்டம் பராக் -கடைக்கண் கடாக்ஷத்தால் பிழைப்பித்து -தத் -இங்கித பராதீனம் –
அனுரூப அபிமத திவ்ய தம்பதிகள் -நினைவே செயலாகும் -ஐக ரசம் -ஸஹ தர்ம சரிதவ-ப்ரு பங்காகா பிரமாணம் –
தாரதம்யம் முராரி படைப்பது -இவள் புருவ நெரிப்பின் படியே-இதுவே வேதம் இவனுக்கு இருக்கிற படி
உல்லாச -பல்ல –கடாக்ஷ லீலை -மூடி சம்ஹரிக்க மொட்டுவிக்க ஸ்ருஷ்டிக்க தொடங்கி -ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ மஹிஹீ
நியதி -ஹரினா-அழைத்துச் செல்லப்படுகிறாள் -அந்யோன்ய தோஷம் வராமல் -ஸ்வரூபம் பரதந்த்ரம் –
ஆஸ்ரித பாரதந்த்ரம் குணத்தால் -அது -பிரணயித்வம் அடியாக அது -ஸ்வரூபத்தால் இல்லை –
அடக்கும் படி ஆக்கி கொள்கிறான் -கட்டுண்ணப் பண்ணும் பெரு மாயன் தானே –
எப்போதும் -எங்கும் -எல்லா பிரகாரத்தாலும் -தேவ தேவியே -ராகவன் சீதை /கண்ணன் ருக்மிணி
ப்ரஹ்மச்சாரி -போகும் பொழுதும் இறங்க வில்லையே -அஹந்தா –நான் எண்ணமாக இருப்பதே அவள் தானே –
மீனுக்கு உடம்பு எல்லாம் தண்ணீர் போலே திரு மேனி எங்கும் இவள் -மான் தோலை வைத்து மறைத்து –
திருமால் கடல் -மாதவா உண்டை வில் தெறித்த கோவிந்தா -திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் –
திருவுடைய மணவாளா திருவரங்கத்துக்குள் கிடந்தாய்-
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -பரத்வம் ஸுலப்யம் அவள் சம்பந்தத்தால் -மலர் மகள் விரும்பும் அரும் பெறல் அடிகள்
தது தஸ்ய சத்ருசம் பவத் -ராமன் ராமனாக இருக்க என்னை கூப்பிட்டு செல்வான்
நல்கித் தான் நாரணனைக் கண்டக்கால் –நாராயணன் பேரை காக்க என்னை ரஷிக்க சொல் ஒருத்தி போனால் நாராயணன் பேர் நிற்காதே
ஹாரிணீ -பாபங்களை அபஹரிப்பவள்-ஹரி -பாபங்கள் பார்க்க முடியாமல் -செய்பவள்
ஹாரிணீ மஞ்சள் நிறம் -ஒளி விட்டு -என்றுமாம்
இங்கும் ஓம் நம் -ஷட் அக்ஷரம் ஓம் ஹரிணியை நம

ஸூவர்ண ரஜத ஸ்ரஜாம் -இரண்டு திரு நாமங்கள் –
தங்க தாமரை மாலைகள் அணிந்து -குற்றமற்ற வெள்ளி மாலைகள் -திவ்ய மாலயாம் பரத
ஸூ வர்ண -ப்ராஹ்மணாதி வர்ணங்கள் -அந்தரபாவி அவனை தூண்டுவிட்டு என்றுமாம்
குபேரன் -இத்தை சொல்லி -குபேரன் ஆனான் -ஓம் ஸூ வர்ண நம –தங்க மலை மேருவுக்கு ஈஸ்வரன்
ராஜச -குணம் படைத்த -ப்ரஹ்மாதி தேவர்கள் -ஸ்ருஷ்டிக்கும் படி ஆக்குபவள் என்றுமாம் -நாட்டை படை –எண்ணி வீட்டை பண்ணி விளையாடும் விமலன்
அபாங்க–கடாக்ஷம் முழுவதாக பர ப்ரஹ்மம் -தது பூத பர ப்ரஹ்மம் அசித்தையும் ஆக்க வல்லது -கொஞ்சம் மனுஷ்ய -பாதி ப்ரஹ்மாதிகள்
ரஜஸ் -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி சிவன் சிவனானான் -கைலாசம் வெள்ளி மலை அதிபதி
அஷ்ட அக்ஷரம் ஓம் நம கொண்டு இவை இரண்டும் –

சந்த்ராம்-துஷ்க்ருதாம் போக்கடித்து -த்ராவயதி –பாபங்களை -ஹாரிணீ கீழே சொல்லி -பர வாஸூ தேவன் உடன் –
இங்கு ராஜ ஹம்சம் மானஸ தாமரையில் சேர்ந்து -அந்தர்யாமி ரூபம் -ஹம்ஸ ரூபி
சந்திரனை போலே -என்றுமாம் -நினைக்கவே உருக வைக்கும் யோகிகள் -மனசில் பிரகாசித்து -த்யானம் நிலை உருவாக்கி
ஆறு அக்ஷரம் ஓம் சந்த்ர நம -சம்சார பாவம் போக்கி குளிர வைக்கும்

ஹிரண் மயீம் -பொன் மயம் -பரம பத நித்ய வாசம் –நடுவாக வீற்று இருக்கும் நாராயணன்
ப்ரக்ருதே -ஜகத் நன்மைக்காக ஹிதம் ரமணீயம் வேதம் அழகாகவும் இருக்கும் -வேத மயம் ஸூர்ய மண்டலம் இருப்பிடம் என்றுமாம் –
ஹிரண்மய வயுபு -நித்யம் சொல்கிறோம் -அவனுக்கு நிகர் இவளும் –
செய்யதோர் ஞாயிற்றைக் காட்டி ஸ்ரீ தரன் மூர்த்தி ஈது என்னும் -இதனாலே —செய்யதோர் -விசேஷணம் ஸ்ரீ தரன் என்பதால்
ஹிதம் ஆனந்தம் கொடுப்பவள் -திருமேனி
ஞான பொன் மாதின் மணாளன் –
பொன் போன்ற கொடி போலே -வாக்கு சங்கல்பம் மொட்டு மலர மானஸ தாமரை விகாசிக்கும்
ஹிரண்யமயனுக்கு பத்னீ என்பதால் அனுரூபம்
பொன் போன்ற சகல அபேக்ஷித்ங்களையும் அருளுபவள் -நிதி -சங்க பத்ம நிதி லஷ்ம்யாம் –விபுலம் தனம்
ஏழு அக்ஷரம் ஓம் ஹிரண்மையை நம –

அஞ்சலி -பரம் -தலையால் சுமந்து -ஐஸ்வர்யம் அக்ஷர கதி பரமபதம் கொடுத்த பின்பும் -ந கிஞ்சித் உசிதம் கொடுக்க வில்லையே –
த்வம் லஜ்ஜதே அம்ப –உதாரம் குணம் எப்படி சொல்ல முடியும் –53-மந்த்ரங்கள் இந்த ஸ்ரீ ஸூ க்தத்தில் உண்டே
ஜாத வேதோ ம ஆவஹ –வேதங்களை அருளிய பர ப்ரஹ்மமே நீ எனக்காக பிராட்டியை ஆவாஹனம் பண்ணி அருள வேணும் –
லஷ்மீம் –லக்ஷயதீ லஷிக்கிற படியால் -குறித்தல் -லஷ்யம் -லக்ஷணம் -லக்ஷ தர்சன-லக்ஷய ஆலோசனை பார்க்கிற படியால் -ஆலோசனை பண்ணுவதால்
புருஷ பார்வை இல்லையே -இவள் கடாக்ஷம் -/ மான் தோல் போட்டு மூடினதே கடாக்ஷம் இல்லாது இருந்தால் தானே மஹா பாலி இடம் பெறலாம் –
ரதி மதி சரஸ்வதி த்ருதி -இத்யாதி -ஏழு பேரும் ஓடி -அஹம் இக நான் முன்னே -நான் முன்னே -/
ஆலோசனை -ரக்ஷணத்துக்கு –சாக்ஷியாக இருந்து அசுபம் போக்கி சுபம் கொடுக்க -உசிதமான உபாயம் சொல்லி –
சரணாகதனுக்கு உன் குணங்களை பார்த்தும் மற்றவர்க்கு சாஸ்திரம் படி கர்ம அனுகுண பலம்-சுவையன் திருவின் மணாளன் -ஸ்ரீ தேவி குருகுலம்
தண்டகாரண்ய ரிஷி -பெருமாள் சீதை சம்வாதம் -அறிவோம் -கோதண்டம் அலங்காரத்துக்காகவா -ரிஷி கத்தி கதை -உசித யுக்திகள் –
தன்னடியார் –அசைத்து பார்ப்பது போலே உசித உத்தி
லஷ்ய -செல்வம் – ச ஸ்ரீ ஸ்ரீ யா திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் / நித்ய செல்வம் -நிதயேவேஷா ஜனன மாதா
லஷ்யதே ஸர்வதா அநேந -அவன் இவளால் லஷிக்கப் படுகிறான் -ஸ்ரீ யபதி -ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் / அதி வியாப்தி -அவ்யாப்தி இல்லாமல் /
உன்னுடைய ஆலிங்கனதால் அவன் ஸ்வரூபமும் ஸ்வ பாவமும் –இவன் இன்னான் இரண்டும் இவளாலே /இதனாலே சேர்த்தே சாஸ்திரம் சொல்லும் –
நான் எண்ணம் வேறே என்னுடையது வேறே -ஒன்றை விட்டு ஓன்று இல்லையே /
மார்க்கண்டேயனும் கரிய -ஆலிலை பெருமாள் இடம் அறிந்த அர்த்தம் -அகாரத்தை விட்டு பிரியாமல் பகவத் சேனாபதி மிஸ்ரர் வார்த்தை –
வேதார்த்த தத்வ சிந்தை –இவளைப் பார்த்த பின்பு தானே ஒய்வு கொண்டது -பாத சிஹ்னை செம்பஞ்சு குழம்பு திரு மார்பு கண்ட பின்பு –
இவள் பார்வைக்கு லஷ்யமாக சர்வரும் வைக்கப்படுகிறாள் -என்றுமாம்
ல ஷ் ம -எழுத்தைப் பிரித்து -ல தான ஆதானே தாது -வாங்கி கொடுக்கும் -விரித்து குறைத்து
கேட்டார் அனைத்தையும் கொடுத்து -பிரளயத்தில் லயம் அடைய வைத்து -ப்ரேரிரிதா-தூண்டுகிறாள் –
மனம் வாக்கு காயம் சேதனர்களை / அவனையும் தூண்டுவித்து -புருஷகார பூதை –அலம் புரிந்த தடம் நெடுங்கையை நீட்டுவித்து கொடுக்கும் படி பண்ணி /
ம ஞானி ஞான ஸ்வரூபி -ஒண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு –
ல -லயம் -சம்ஹாரம் பண்ணும் படி / ஷி -இருக்கும் படி / ம ஸ்ருஷ்டிக்கு என்றுமாம்
லக்ஷணா காலத்துக்கு பெயர் -மீ தூண்டுகிறாள் -எக்காலத்திலும் எல்லாரையும் –
லக்ஷம் நயம்மி -என்னை பக்தர்களுக்கு இலக்காக்கி -சேவிக்கும் படி -ஷபயாமி -பாபங்களை போக்கி -பொறுமையும் நானே –
ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறேன் –நான் முகன்-செய்தாலும் தூண்டும் சக்தி -அந்தர்யாமி அவன் என்பதால் சொல்லலாமே
ஓம் லஷ்ம்மை நம ஐந்து அக்ஷரம் ஆத்ம ஞானம் யோக ஞானம் -ப்ரஹ்ம ஞானம் நல்கும் மந்த்ரம் –

—————

காந்தஸ்தே புருஷோத்தமே –யவனிகா ஜெகன் மோகினி -திரை பிரகிருதி -/
உகந்து- ஓர் உயிர்கள் காப்பான் -சாலப் பல நாள் –கோலத் திரு மா மகளோடு-
அகாரம் -ரஷிக்கும் பொழுதும் பிராட்டி சம்பந்தம் உண்டே -அகலகில்லேன் தான் பூர்வ வாக்ய நமஸ் –
உத்தர வாக்ய நமஸ் தானே ஆராவமுதன் பதிகத்தில் -நான்கிலும் பிராட்டி முன்னிட்டே தூது விட்டார் –
கடம் -கடத்தவம் தன்மை சொல்லித் தானே ஆகும் -பெருமாள் பிராட்டி -தான் அஹந்தா எண்ணமே அவள் என்பதால் –
காளிதாசன் -வாக் அர்த்தம் -பார்வதி பரமேஸ்வரர் -சொல்லும் பொருளும் போலே என்பான் –
பார்வதிப்ப ரமேஸ்வரர் -பார்வதிக்கு பதியும் ரமாவுக்கு ஈஸ்வரன் இருவரையும் என்றும் சொல்வர் –
மயி சர்வம் –பிரகலாதன் -கடல் ஞாலம் அளந்தானே யானே என்னும் -தன்வீ பாவம் -வியாபிப்பதால் –
பிராட்டி -விபு மோக்ஷ ப்ரதன்-உபாயம் -ஜகத் காரண பூதை -சொல்லலாமே -ப்ருதக் பாவம் இல்லை
ஈஸ்வர கோடியில் இல்லை ஜீவ கோடி அணுத்துவம் தான்-விஷ்ணு பத்னி -அவனை ஒழிந்த அனைவருக்கும் இவள் ஈஸ்வரீ
தான் ஏறிட்டுக் கொண்ட பாரதந்தர்யம் தேசிகன் பக்ஷம் -இயற்கையாக -தென் ஆச்சார்ய பக்ஷம் –
கடம் கடத்தவம் பிரியாது -ஸ்வரூபத்துக்கு அப்புறம் ஸ்வா தந்தர்யம் -தன்மை மோக்ஷ பிரதத்வம் விபுத்வம் -ஜகாத் காரணத்வம்
இவற்றை ஏற்ற லாமோ -வயிறும் வயிறுமான தன்மை -நீலமான வேலைப்பாடு அமைந்த தன்மைகள் விசேஷங்கள் உண்டே
இவற்றை கடத்துவத்தில் ஏற்றலாமோ -அவசியம் இல்லையே -கட்டத்துக்கு உள்ளவை எல்லாம் கடத்துவத்தின் மேலே ஏற்ற வேண்டாமே –
ஜகத் வியாபார வர்ஜம் -முக்தனுக்கு -சங்கல்பத்தால் சரீரங்கள் கொண்டு எங்கும் செல்லலாமே -முடியும் -பண்ணினவர்கள் இல்லை –
ராவண பவனத்தில் இருந்து வெளியே வர மாட்டாள் -தூய அவன் வில்லுக்கு மாசு -சொல்லினால் சுடுவேன் ஆகிலும் –
புருஷகார பூதையாக பிரதிஷ்டை செய்துள்ளதாக ரிஷிகள் கண்டதை பாஞ்சராத்ர ஆகமம் சொல்லுமே –

தாம் ம ஆவஹ ஜாத வேதோ லஷ்மீ மந பகாமி நீம்
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தேயம் காமஸ்வம் புருஷா நஹம் -2-

தாம் ம ஆவஹ -அப்படிப்பட்டவள்
ஜாத வேதோ லஷ்மீம் அந பகாமி நீம் –இங்கும் லஷ்மீம் -வேறே அர்த்தம் இங்கு
லஷ்ம அஸ்ய -லக்ஷணங்கள் இருப்பதால் லஷ்மீ –
உனக்கு பரதந்த்ரை லக்ஷணம் நிரம்பி பெற்றவள் -ஆகையால் நீயே ஆக்கி அருள வேணும்
கிருபை பாரதந்தர்யம் அநந்யார்ஹம் -ஆகார த்ரயம் -அரவிந்த நிவாஸினீம்
ஸ்ரீ வரத வல்லபை -மூன்று பிரிவுகளில் காட்டி அருளி -பெரும் தேவி தாயார் -சேர்த்தி உத்சவங்கள் பல -புறப்பாடிலும் சேர்ந்தே பலவும் இங்கேயே
அஹம் ஏவ பரதத்வம் -/ ஸ்ரீ வல்லபேதி -காந்தஸ்தே புருஷோத்தமன் -வால்லப்யம் இருவருக்கும் உண்டே -அழகைக் காட்டி கார்யம் இருவருக்கும் –
இருவரையும் திருவத்துவது உபதேசத்தால் மீளாத போது அழகாலும் அருளாலும் திருத்தும் -வாத்சல்யம் வால்லப்யம் இருப்பதால் இரண்டும் செய்பவள் –
கிருபை -பாரதந்தர்யம் -அநந்யார்ஹம் -மூன்றும் புருஷகாரத்துக்கு வேண்டும் லக்ஷணங்கள் -சிபார்ஸூக்கு -என்றவாறு –
ராக்ஷஸிகள் இடம் கிருபையை காட்டி -/பூர்ண கர்ப்பிணி -திரு வயிற்றைப் பார்க்கச் சொல்லி –மஹத் க்ருத பாபம்-எனக்காக பெருமாளை சேவி- /
நாட்டிலே காட்டிலே வைத்தாலும் இருப்பதே என் ஸ்வரூபம் என்றாள்-பாரதந்தர்யம் ஸ்வரூபம்
அநந்யார்ஹத்வம் -அவனுக்கே அற்று தீர்ந்து -பூமிக்குள் புகுந்து – வேறு ஒருவரை அறியேன் –

அந பகாமி நீம் –ஓர் இடத்தில் நிற்க மாட்டாத செல்வம் -அபகாமி நீம் -உன் திரு மார்பில் விட்டு விலகாமல் இருப்பது போலே
அடியேன் இடமும் இருக்கும் படி செய்து அருள வேண்டும்
பார்த்தா இடம் அனுகூலனாய் இருந்தால் கூட இருப்பேன் – பிரதி கூலனாய் இருந்தால் விலகுவேன்
ஓம் அந பகாமி நீம் நம – ஒன்பது அக்ஷரம் -ஆபத்தில் ரஷிக்கும் மந்த்ரம் -சம்சாரத்தில் அழுத்தாமல் ரஷிக்கும் மந்த்ரம்

எதுக்காக பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்க
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தேயம் காமஸ்வம் புருஷா நஹம்
பிரார்த்திக்கும் அடியேன் -காம் பசு /அஸ்வம் -குதிரை -/புருஷர் வேலைக்காரர் -அன்று இவை தானே சொத்து –
ஐஸ்வர்யம் கேட்கலாமோ என்னில் கைங்கர்யத்துக்காக கொள்ளலாமே -வைத்த மா நிதி -நிஷேப்பியம் -நித்திலத் தொத்து-
சொத்தான மணவாளனை கொடு -அம்பரமே தண்ணீரே சோறே போலே -உக்கமும் தட்டொளியும் உன் மணாளனையும் கேட்பது போலே –
கொடுக்க வல்லவளாக ஆக்குபவன் அவன் -அவளை வைத்து அவனை கேட்பதே -நம் சம்பிரதாய சிறப்பு

——————————————

அஸ்வ பூர்வாம் ரத மத்யாம் ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதிநீம்
ஸ்ரீரியம் தேவீ முபஹ்வயே ஸ்ரீர் மா தேவீ ஜூஷதாம் –3-

மாநா அதீத விபவாம் -புத்திக்கு அப்பால் -மங்களம் மங்களானாம் –மது விஷயனுடைய -வக்ஷஸதலம் பீடம் -அலங்காரம் –
திரு ஆர மார்பதன்றோ -திருவும் ஹாரமும்-என்றும் -திருவே ஹாரமாக என்றும் -பொங்கு இளம் சோதி –
ப்ரத்யக்ஷ -ஐஸ்வர்யம் அக்ஷரம் -மஹிமா பிரார்த்த நீயம் பிரஜா நாம் -ச்ரேயஸே மூர்த்தி மேன்மையே உருவாக ஸ்ரீ –
அசரண்யன் சரணமாக போற்றுகிறேன் -தேசிகன் –

யோகிகள் தியானம் -குதிரை கனைக்கும் ஒலி-பிராட்டி எழுப்பி -மேலே தேரோட்டும் ஒலி / மேலே யானை பிளிறல் ஒலி –
யோக பிரபாவம் -மூன்று நிலைகள் -சாதகனுக்கு தான் புரியும் -இந்த மூன்று நிலைகள் –
ஆரம்ப நிலையில் -மத்திய நிலையில் -இறுதியில் –
ஹிருதயம் பட்டணம் -பிடித்து இழுக்கும் குதிரை அஸ்வ பூர்வாம்
வாகனமாக கொண்டவள் -அரவிந்த பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து
திருமால் வந்து என் நெஞ்சுடன் கொண்டான் -கல்லும் கனை கடலும் வைகுண்ட வானாடும் ஸ்வாமி உகந்த பாசுரம் –
விஷ்ணு சித்தன் மனசே கோயில் கொண்டான் -செல்வ நாரணன் –மிதுனமே-உத்தேச்யம் -அப்ருதக் சித்தம் நியதி பிரகாரங்கள் நாம் அனைவரும் –
அசு வியாபிக்கும் -முன் நிற்பவள் அவனுக்கு -முன்னாடி உடையவள் என்றுமாம் –கருணை பாரதந்தர்யங்கள் வெளிப்பட இரண்டும் வேண்டுமே
ஸ்வ பாவம் ஸ்வரூபம் இரண்டும் அன்றோ -அக்ர சென்று முள்ளை அகற்றுவேன் -சீதை /
திருமோகூர் ஆத்தன்-வழித் துணை பெருமாள் முன்னே போக நாம் போவோமே –
ரத மத்யாம் -சரீரம் ரதம் ஆத்மா சாரதி -அதில் வீற்று இருந்த -பகவான் திருமேனி ரதம் -மீனுக்கு உடம்பு முழுவதும் தண்ணீர் போலே அன்றோ
திருக் கண்டேன் -இரண்டு விளக்கு ஏற்றியதும் -முதலிலே பார்த்தார் -திருவை–தெருவிலே தொடங்கி திரு விலே முடித்து பூ மேல் திரு –
ஓங்காரம் ரதம் ஆரோப்ய-நடுவில் -உகாரார்த்தம் தானே இவள் -பிரணவ லக்ஷணம் -உத்க்ருதா -திரு மார்பால் தூக்கப்பட்டவள்
நேர் இழையும் இளையவனும் முன்னே போக -ஓங்காரமே நடக்கும் –
ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதிநீம் –
நான்கு யானைகள் -கஜ லஷ்மீ -நாதம் எழுப்பி -துயில் -திருப் பள்ளி எழுச்சி பாடும்
ஐராவதம் சூழப்பட்டு
மூன்று மந்த்ரங்கள் இவற்றால் -இரண்டு அஷ்டாக்ஷரம் ஓம் அஸ்வ பூர்வாம் நம/ ஓம் ரத மத்யாம் நம /
-ஓன்று -11-எழுத்து -ஓம் ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதிநீம் நம -இவை மூன்றும்

ஸ்ரீ ரியம் -ஒற்றை எழுத்து -ஆறு அர்த்தங்கள் -ஸ்ரீயதே ஸ்ரேயதே சேவிக்கிறாள் – -சேவிக்கப்படுகிறாள் -/
ஹிம்சிக்கிறாள் -ஸ்ரு ஹிம்சாயாம் தாது -நம் பாபங்களையும்-அவன் ஸ்வா தந்தர்யத்தையும் /
ஸ்ருனோதி – ஸ்ராவயதி – கேட்க்கிறாள் கேட்ப்பிக்கிறாள்-/-ஸ்ரு வித்தாரே ஒன்றை பத்தாக்கி -பெருக்கி /ஸ்ரீ பார்ஸ்வம்-சிபாரிசு –
பட்டத்துக்கு உரிய யானை போலே -உலகம் ஏத்தும் தென்னானாய் -நான்கும் இவனே தானே -/
லஷ்மீ நாதாக்ய சிந்தவ்–சடாரி மேகம் முகந்து -நாத முனி மலை -இரண்டு அருவி -பெருக்காறு -ஐந்து ஆறுகள் –
ராமானுஜர் ஏரி / ஏரி காத்த பெரிய நம்பி மூலம் பெருமாள் தானே –
நீரிலே நெருப்பு பூத்தால் போலே -போக்கி -கல்யாண குணங்களை காட்டும் படி அருளும் பிராட்டி க்ருதவ்யம் ஆச்சார்யர்களும்
அஹம் மத் பிராப்தி உபாயா -சாஷாத் லஷ்மீ பதி ஸ்வயம் -பாஞ்ச ராத்ரம் தானே அருளி —
ஸ்ரீ லஷ்மீ புருஷகார பூதையாக கொண்டு என்னை என்னாலே அடைய முடியும்
பக்ஷிகள் காலில் -பிராட்டி காலில் விழுந்து உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே ஆழ்வார் –
வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப் பாதம் பணிவோம் –
இவள் புருஷகார பூதை அல்லால் அல்லது அவன் கார்யம் செய்யான் -ஒரே மந்த்ரம் இதுக்கு –

தேவீ முபஹ்வயே -ஸ்ரீர் மா தேவீ ஜூஷதாம் -அருகில் வரும் படி அழைக்கிறேன் -மா -சொல் எல்லா பாஷையிலும் அவளே
மா -25-அக்ஷரம் –மகாரம் -வர்ண மாலை -33-அக்ஷரங்கள் –ஜீவா கோடியில் தானும் காட்டுவதால்
அகார உகார மகாரம் மூன்றும் அவளை -மார்பை விட்டு புரியாதது போலே அகாரம் விட மாட்டாள் –
கட்டிலையும் தொட்டிலையும் விடாமல் நடுவில் -பர்த்தா பிரஜை பற்றி –
ஓம் மாயை நாம –பஞ்ச அக்ஷரம் -சர்வ அபேக்ஷிதங்களை -பெரிய பிராட்டியார் அருளுகிறாள் –

தேவி –தேவன் அவன் இவள் தேவி -கிரீடா -விளையாட்டுடை தலைவன் -தூண்டுபவள் -விஜிகேஷா தோற்க்கப் பண்ணுபவள் –
விவகாரம் படைத்தல் இத்யாதி –மோத மத காந்தி கதி இத்யாதி -திருமால் தன் புணர்ப்பு -திருமங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார் -காந்தி –
ஸ்துதி -தாது -ஓதுவார் ஒத்து –மாது வாழ் மார்பினாய் -தா அவ -ததாதி -கொடுத்து ரஷிக்கிறாள் -கர்மங்களை ரஷித்து காமங்களைக் கொடுத்து
ஓம் தேவ்யை நம -மந்த்ரம் –

————————————-

காம் ஸோஸ் மிதாம் ஹிரண்ய பிராகாரம் ஆர்த்ராம் ஜ்வலந்தீம் த்ருப்தாம் தர்ப்பயந்தீம்
பத்மே சதிதாம் பத்ம வர்ணாம் த்வாமிஹோ பஹ்வயே ஸ்ரீரியம் —4-

காம் –சப்திக்கிறாள்-வேதங்கள் இவளை பரி பேசும் -/ க சுகம் -சேர்ந்தே இருப்பதால் / -க எவள் எங்கே தேடும் படி -சாஸ்திரம் தேடும் /
க -நான்முகன் -கைதி -ப்ரஹ்மனுக்கு உள்ளே இருந்து ஸ்ருஷ்ட்டி / அரன் அயன் என அமைத்து -நாம ரூபம் -அவன் இடமும் /

ஸோஸ் மிதாம் –அவ்வளவு பெருமையா விலகிப் போக வேண்டாம் -தஸ்ய உதித நாம –உயர்வற –பிறந்தார் உயர்ந்தே –
உத் +-அஸ்மிதா -உஸ்மிதா-ஸஹ வர்த்திப்பதால் சோஸ்மிதா-பெருமைக்கு காரணம் என்றவாறு /
தேவத்வம் அஸ் நுதே –பெரும் தேவீ கேட்டு அருளாய் -பெருமைக்கு தக்க -தேவீ பெருமையை கொடுக்கும் தேவி /
ஏழு அக்ஷரம் ஓம் சோஸ்மிதாம் நம –

ஹிரண்ய பிராகாரம் –தர்மி -பொன் மயமான குணங்கள் -/ஹி ஹிதம் ரமணீயம் இரண்டும் -நல்லதும் பிரியமும் -/
பிள்ளை பேகனியாமல் மண் தின்ன விட்டு பிரதி ஒளஷதம் இடுமா போலே /உண்மையை ஏற்புடையவாறு சொல்ல வேண்டும் –
சத்யம் பிரியம் சேர்த்து -அவன் ஹிதம் மட்டும் ஹிரண்மய புருஷனுக்கு தக்க
10 எழுத்து மந்த்ரம் ஓம் ஹிரண்ய பிரகார நம /

ஆர்த்ராம் -சிலவற்றைச் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது மேலே -முதலில் -நனைந்து உள்ள தன்மை -தயார்த்த ஹிருதயம் -ஈர நெஞ்சு -/
மாதர் மைதிலி ஆர்த்ரா அபராதம் அங்கு அப்பொழுதே செய்த குற்றம் இங்கு அர்த்தம் -/ திருவாதிரை காரேய் கருணை இராமானுச /
தாய்க்கும் மகனுக்கும் தம்பிக்கும் இவருக்கும் இவர் அடி பணிந்தார் இடமும் உண்டே /ராமஸ்ய கோஷ்ட்டி லகுதரா க்ருதா – ஆகும் படி கிருபயா பரிபாலயத் –
ராம பரதன் லஷ்மணன் சத்ருக்கனன் நால்வரையும் -ஆயிரம் ராமரையும் என்று ராமஸ்ய கோஷ்ட்டி /
பிராட்டி உன்னை விட உயர்ந்தவள் பாட ஆனந்தித்து கவசம் நூறு நூறு வெடித்து விழ வேண்டும் -ஓன்று நூறாயிரமாக சாத்துவேன் -/
தாமரை மேல் வீற்று -மேலே தாமரை தேன் கொட்டி இவளை நனைக்கும்
ஆராது த்ராவயதி தூரம் பாபங்களை ஓட்டுபவள் /
ஜ்வலந்தீம் –நனைந்தே இருந்தால் மக்கி இருக்குமோ -ஜ்வலந்தீம் ஓளி விட்டு -ஆத்ம காந்தி -ஸ்ரீ யா சஹா ஆசீனம் —
வைகுண்டத்தை ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆக்கும் தேஜஸ் இவளுக்கு /தேஜஸ் பதார்த்தங்கள் இவற்றில் ஏக தேசம் -/மேகம் மின்னல் -மிதுனம்
/சீதள காள மேகம் -சேஷ சாயி மலைக்கு மேல் இந்திராம் இந்து சீதளாம் -சத்தியம் -நியமனம் சராசரங்களை அவனுக்கு போலே /
த்ருப்தாம் –அக்னிக்கு திருப்தி இருக்காதே -அதே போலே இல்லை -ஸூ ஆராதன்–
ப்ரீதி பிரியாமல் / சுவர்க்கம் நரகம் லக்ஷணம் புருஷ விக்ரஹம் சீதை ராமனுக்கு /
ஆறு அக்ஷரம் ஓம் திருப்தாம் நம

தர்ப்பயந்தீம்–திருப்தி ஏற்படுத்துபவள் அவனுக்கும் நமக்கும் -திவ்ய மங்கள திரு மேனியாலும் ஸ்வரூபாதிகள் மூலம் -/
தன்னைத் தானே திருப்தி செய்வித்து கொண்டு -அவன் அழகால் /அகிலம் ஜகத் திருப்தி செய்யும்
ஏழு அக்ஷரம் – ஓம் தர்ப்பயந்தீம் நம

பத்மே சதிதாம் -தாமரையில் இருப்பவள் -பத்மம் காலம் -அழைக்கிற படியால் -அத்தை நியமிப்பவள்
பத்ம வர்ணாம் –நிறம் -கொடுப்பவள் தாமரைக்கும் இவளே /ஸூர்ய ஸ்தானத்தில் இருந்து
த்வாமி இஹோ பஹ்வயே ஸ்ரீரியம் -இவ்வாறு அழைக்கிற உன்னை -என்னிடம் நீரே இருந்து அருள வேண்டும்

———————————————

சந்த்ராம் ப்ரபாஸாம் யஸஸாம் ஜ்வலந்தீம் ஸ்ரியம் லோகே தேவ ஜூஷ்டா முதாராம்
தாம் பத்ம நேமீம் சரண மஹம் ப்ரபத்யே அலஷ்மீர் மே நஸ்யதாம் த்வாம் வருணே–5-

சந்த்ராம் –அசாதாரண திரு நாமம் -ஆஹ்லாத கரத்வம் -குளிரப் -தேனாகி பாலாகி திரு மால் -அமிருத தாரை பிரவகிப்பவள்
தேவர்கள் குடிக்க குடிக்க கலைகள் இழந்து -அம்மாவாசை -பின்பு கூடும் -/ இவள் என்றுமே -/
சந்திரனுக்கு தங்கை என்றுமாம் -இந்திரனுக்கு தம்பி வாமனன் போலே /கடல் கடையும் பொழுது முதலில் சந்திரகலை பின்பு பெண்ணமுதம்/
கோடி கோடி அம்சங்களில் ஒரு கிரணம் -சந்திரனுக்கு -யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே -அருணா உதயம் முதலில் பின்பு இவள்
ஷட் அக்ஷரம் -மனஸ் மலங்கள் போக்கி அருளும் -ஓம் சந்த்ராம் நம

ப்ரபாஸாம் –மிக உயர்ந்த தேஜஸ் -தேஜஸ் பதார்த்தங்கள் ஏக தேசம் வாங்கி /அவனுக்கும் தேஜஸ் -திகழ்கின்ற திருமால் -/
பிரபா அஸ்ய தீது -கிரணங்கள் -சேர்க்கிறாள்-பஞ்சாக்கினி வித்யை பிரகிரியை –பருத்தி பட்ட பன்னிரண்டும் ஜீவன் பட –
வேத நூல் பிராயம் நூறு -இத்யாதி -மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து -துக்க சூழலில் சிக்கி –
-ஸ்ரத்தை- சோமம் -ஜலம் -புருஷன் பெண் –அன்னம் -ரேதஸ் -கர்ப்பம் -பஞ்சாக்கினி -கருவரங்கத்துட் கிடந்தேன் -கர்ப்ப ஸ்ரீமான்கள் -/
புள் கவ்வ கிடக்கின்றார்களே -உண்ணவும் யோக்யதை இல்லாமல் -/யோக பிரபாவம் -கேசவா என்ன கெடும் இடராய எல்லாம் கெடும் –
யஸஸாம் –யசஸ் -கீர்த்தியால்-ஜ்வலந்தீம் ஓளி விடுபவள் -சேர்த்தும் -தனித்தும் அர்த்தங்கள் –/
உன் பெருமை எல்லை கொடு அறியாதவன் சர்வஞ்ஞன் என்னக் கூடாதே/ இல்லாத ஒன்றை அறியா விடில் –
ஆகாச தாமரை போலே -வித்வான் இல்லை சொல்லக் கூடாதே / ககனாரவிந்தம்-நறு மணம் -பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேது-வைத்து –
தாமரையான படியால் ஜலத்தாமரை போலே -ப்ரத்யக்ஷ பாதகம் ஆகுமே இந்த அனுமானம் /
அனவதிக அதிசய அஸந்க்யேய கல்யாண குணங்கள் -உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் /
ஏழு அக்ஷரம் -ஓம் யஸஸாம் நம–யசஸ் வரும் திக்கு எட்டும் புகழும் கீர்த்தி பெறலாம் – ஸர்வத்ர பிரசித்தி அதிகரணம்

ஜ்வலந்தீம் -அக்னியாகவே -இருக்கிறாள் -கீழே கிரணங்களை சேர்ப்பது இங்கு ஸ்வரூபமே இவள் –
அந்தர்யாமியாக -அக்னி கையை பிடித்து முன்னே கூட்டி செல்பவள்
யஸஸா ஜ்வலந்தீம் -அவனுக்கு புகழைக் கொடுத்து அத்தாலே ஓளி விடுபவள் –

ஸ்ரியம் லோகே தேவ ஜூஷ்டாம் -தேவனுக்கு இவள் கைங்கர்ய- /
குழல் கோவலர் மடப்பாவை -நிழல் போலே / மாதவன் வைகுந்தம் -திருமால் வைகுந்தம் -பர அவஸ்தையிலும் –
திருமால் திருப் பாற் கடலே -மனத்துள்ளான் மலராள் தனத்துளான் மா கடல் நீருள்ளான்-பால் மட்டும் இல்லை –
கடல் மல்லை தல சயனம் புண்டரீகர் விருத்தாந்தம் /மைதிலி தன் மணவாளா -வாமனன் மாதவன் -/
அரவிந்த பாவையும் தானும் -உடன் வந்தாய் -திருமால் வந்து நெஞ்சு நிறைய புகுந்தாய் -திருமங்கை தங்கிய சீர் மார்பன் -/
ப்ரஹ்மாதி தேவர்கள் வந்து அடி வணங்கும் படி -ஏவ மற்ற அமரர் ஆட் செய்வார் -பரவி ஓவாது -/
செல்வ நாரணன் என்ற சொல் கேட்டு –வஞ்சிக்க வந்தாலும் மிதுனமே -நீயும் திருமாலால் நெஞ்சம் கோட் பட்டாயே –
காற்றையும் கழியையும் கட்டி அழும்படி-கொண்ட பெரும் காதலுக்கு பத்திமை நூல் வரம்பில்லையே –

உதாராம் -அவனை உதாரனாக ஆக்கும் வல்லமை / வெட்க்கி தலை குனிய -அருளால் தேர் மன்னராகி -திரு மா மகள் அருளால் –
செடியார் ஆக்கை அடியாரை சேர்க்காமல் -திருமால் / சார்வு நமக்கு என்றும் பூ மேல் திரு

தாம் –தனு விஸ்தரி -பஞ்ச கால பாராயணம் -ஐந்தை ஐ நூறாக்கி அருளுபவள் –
ஜெகதாகாரமாக தானே விரிந்து -மூல பிரகிருதி ஈசானி /திரு உறைகின்ற மார்பன் விரிந்து -கரு மா முகில் உருவா –திரு மா மகள் மருவும் –
அரு மா கடல் அமுது -கிருபா சமுத்திரம் -பிறர் உருவா எனது உருவா –/-ஓம் தாயை நம –ஒற்றை எழுத்து திரு நாமம்-

பத்ம நேமீம் -காலம் நடத்துபவன் -பிரகிருதி புருஷர்களை நியதி கை பிடித்து நடத்துகிறாள் -/ கால சக்கரத்தாய் –

சரண மஹம் ப்ரபத்யே -அலஷ்மீர் மே நஸ்யதாம் த்வாம் வருணே- ஜ்யேஷ்டை -சேட்டை தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்து இருக்கக் கூடாதே
இத்தை பிரார்த்திக்கிறார் -ஆஸ்ரயித்து சரண் அடைகிறார் இதில் -தாரித்ர்யம் ஒழிப்பது மட்டும் இல்லை –
நிக்ரகம் மூதேவி ஒழிக்க -நம்முடைய அசத்கர்மாக்கள் ஒழிக்க
ப்ரஹ்ம ஞானம் இல்லா தாரித்ர்யம் -அநன்யார்க்க சேஷத்வம் இல்லா தாரித்ர்யம் அநந்ய சரண்யத்வம் அநந்ய போக்யத்வம் இல்லாதை ஒழிக்க வேண்டும் –

———————————-

ஆதித்ய வர்ணே தபஸோ அதி ஜாதவ் வநஸ்பதிஸ் தவ வ்ருஷோ அத பில்வ
தஸ்ய பலாநி தபஸா நு தந்து மாயாந்தரா யாஸ்ச பாஹ்யா அலஷ்மி–6-

ஆதித்ய வர்ணே -திருமேனி ஒளியால் ஆதித்யனுக்கு -தருபவள் -அவனுக்கு தக்க –
ஆதித்யனாகவும் வர்ணமாகவும் வேத சொற்கள் -அவளே –
ஆதி பூத வர்ணே -எல்லா சப்தங்களுக்கு வர்ணம் ஓங்காரம் கொண்டாடப்படுபவள் -விட்டு பிரியாத படியால் -அவனை சொல்வது இவளையும் சொல்லுமே –
ஒன்பது அக்ஷரம்–ஓம் ஆதித்ய வர்ணே நம-சர்வ காம பலன்

தபஸோ அதி ஜாதவ் –உலகு நன்மைக்காக பிறந்த -தபோ ஆலோசனை -சங்கல்பத்தால் பிறந்த
வநஸ்பதிஸ் தவ வ்ருஷோ அத பில்வ-வில்வ மரம் –வனத்துக்கு தலைமை வில்வ மரம் -உன் நாதனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது உனக்கு விளையாட
தஸ்ய பலாநி தபஸா –அந்த வில்வ மரமே போக்கி அருளும்
நு தந்து மாயாந்தரா யாஸ்ச பாஹ்யா அலஷ்மி-மாயை -அந்தராயா உள் விரோதிகள் வெளி விரோதிகள் -வில்வ தலமே போக்கும்
மாயா -அஞ்ஞானம் -/ ஸ்ரீ லஷ்மீ சம்பந்தத்துக்கு புறம்பான அனைத்தையும் -ஜ்யேஷ்டையும் போக்கி /

————————————-

உபைது மாம் தேவ சக கீர்த்திஸ் ச மணிநா ஸஹ
ப்ராதுர் பூதோ அஸ்மி ராஷ்ட்ரேஸ்மிந் கீர்த்தி ம்ருத்திரு ததாதுமோ –7–

உபைது மாம் தேவ சக -தேவ சக -அக்னி -சகன் வாயு -யோக பத்மங்கள் -அமர்ந்து -மந்த மாருதம் வீச அமர்ந்து
கீர்த்திஸ் ச மணிநா ஸஹ —ஆகார அக்னி கீழே -ஹ்ருதய -அக்ஷய கீர்த்தியஸ்ய தாரை
ப்ராதுர் பூதோ அஸ்மி ராஷ்ட்ரேஸ்மிந் –சாதனம் -ராஷ்ட்ரம் தேசம் -கர்ம பூமி -வந்து பிறந்த எனக்கு
கீர்த்தி ம்ருத்திரு ததாதுமோ-அபார புகழ் படைத்தவள் -எனக்கும் கொடுத்து அருளுவாய் -பிரார்த்தனை
ஸ்வரூபத்தால் ஸ்வ பாவம் குணங்களால் அவனுக்கு நிகர் உயர்ந்த இவள் இடம் இஷ்ட பிராப்தி இதில் -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி அடுத்ததில்

———————————–

ஷூத்பி பாஸாம் மலாம் ஜ்யேஷ்டா மலஷ்மீம் நாசாயா யம்ஹம்
அபூதிம ஸம்ருத்திம் ச சர்வான் நிர்ணுத மே க்ருஹாத் –8-

ஷூத்பி பாஸாம் மலாம் ஜ்யேஷ்டாம் அலஷ்மீம் நாசாயா யம்ஹம் –போக்கி அருளுவாய்
பசி முதலில் -தனஞ்சய சந்தன பூஷணம் தனம் -விவர்த்தனம் பிடித்து சரீர பிரபுக்கள் காலை தடவ ஜாடராகினி விட்டு –
அபிந்தனம் -தீர்த்தம் கொட்டி -அக்னி வளரும் இந்த ஜாடராக்கினி -விறகாக வாகி –தூராக் குழி
கோவர்தனம் தூக்கி அருளினவனே தனம்
பிபாசா -தாகம் -அனுபவ விஷயாந்தரம் ஒழித்து
மலாம் ஜ்யேஷ்டாம்-மலம் உள்ள மூதேவி ஒழித்து -மலத்தையும் -ஒழித்து என்றுமாம் –
அபூதிம் அஸம்ருத்திம் ச -சர்வான் நிர்ணுத மே க்ருஹாத் -அனைத்தையும் கிரகத்தில் இருந்து வெளி ஏற்றி அருள்வாய்
அபூதி தேக சம்பந்தம் -நிலையற்ற / அஸம்ருத்திம்-நிலை உள்ள – இல்லாமையை ஒழித்து /

——————————–

கந்தத்வாராம் துரா தர்ஷாம் நித்ய புஷ்டாம் கரீஷிணீம்
ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் த்வாமிஹோ பஹ்வயே ஸ்ரீரியம் –9-

கந்தத்வாராம் – தன்மாத்திரைகளுக்கு காரணம் -பூநிலாய ஐந்துமாய் -சரசடிக்கும் படி ஆக்குபவள் / புண்ய கந்தங்களுக்கு சர்வ கந்த -அவனுக்கும் கந்தம் /
நிரந்தரம்
ஓம் கந்தத்வாராம் நம – எட்டு எழுத்து -மந்த்ரம்

துரா தர்ஷாம் -அசுரர்கள் அணுக ஒட்டாமல் –ராக்ஷஸர்கள் -தர்ஷ இதம் சக்யா மாரீசன் -பிரிக்க முயலாதே -ராவணனுக்கு -சூர்யன் இடம் கிரணம் பிரிப்பது போலே
இல்லை செய்ய முடியாதவள் -ஏகாயன சம்ப்ரதாயம் -சூர்ப்பணகை பட்டது பட –
ராமானுஜர் காலம் ஏகாயநன் -இருக்க -ஸ்ரீ மன் நாராயணன் ஆக்க அரங்கனை பிரார்த்தித்து –
ஞான கிரியைகள் இவள் மூலமே -பராச சக்தி -பரா அஸ்ய சக்தி -மேம்பட்ட ப்ரஹ்மத்தின் சக்தி
அஷ்டாக்ஷரா நாமம் -தூமாதி மார்க்கம் தவிர்க்கும் -ஓம் துரா தர்ஷாம் நம
நித்ய புஷ்டாம் -நித்தியமாக அவனால் போஷிக்கப்படுபவள்
நல்ல குணங்கள் நிரம்பி உள்ளவள் / நித்தியமாக புஷ்டியாகவே இருப்பவள் -அனுபவம் அவன் தானே
உபவாச கிரிசாம் -மெலிந்து சீதா /
கரீஷிணீம் -வேழத்தின் மேலே பவனி வருபவள் -/தான் அடியவரை கிட்டுகிறாள் -அடியார்கள் இவளை கிட்டுகிறார்கள் என்றுமாம் –
வாஸூ தேவ நாராயண சப்தம் போலே -இரண்டு சமாசங்கள் இங்கும் –ஸ்ரீயதே ஸ்ரேயதே போலே /
செய்கிறவன் கர்த்தா -ஆசைப்பட்டு -கிட்டுவது -பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளுக்கு -கர்த்தா –பிரபன்னன் இடம் ஆசை வைத்து –
தானே சென்று கிட்டு அனுக்ரஹிக்கிறாள் /
ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களை தான் அடைந்து சத்தை அருளுகிறாள் –

ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் -பூ சத்தா நாம் -அனைத்தைக்கும் ஈஸ்வரீ –தான் அவனை குணங்களால் அடக்கி –
பரா சக்தி வாதம் நிரசனம் –
தேவன் ஒருவனே -அவனுக்கு அடங்கி புருஷகார பூதை -அவனை அழகாலும் குணங்களாலும் வசப்படுத்தி வைப்பவள்-
பதிம் விசுவஸ்ய ஆதமேஸ்வரீம் -ஏக சாஸ்தா -ஒப்பார் மிக்கார் இல்லா-தனி மா தெய்வம் -/அனவதிக அதிசய –விஷ்ணு பத்னி -கூடவே ஜகத் ஈஸ்வரீ —
இது இருந்தால் தான் அது நடக்கும் -ஏக ஊந சேஷித்வம் இவளுக்கு -ஒன்றை தவிர மற்ற அனைத்துக்கும் ஈஸ்வர –
ஜீவர் கோஷ்ட்டி -இல்லை அஸ்ய ஈசானா ஜகத் –/ சர்வ பூதானாம் சொன்னது அழகாலும் குணத்தாலும் வசப்படுத்தி என்றபடி
த்வாமி இஹோ பஹ்வயே ஸ்ரீரியம்-உம்மை அழைக்கிறேன் / நிரந்தர நித்ய வாசம் பண்ணி அருள வேண்டும் –
cஐஸ்வர்யம் கொடுத்து -வர்த்தகம் -நித்தியமாக -வர்த்தித்து பாபங்களை போக்கும் ஈஸ்வரீ
ஓம் ஈஸ்வரீம் நம – ஷட் அக்ஷரா -ஐஸ்வர்யம் அருளும் மந்த்ரம்

————————————–

மனச காம மா கூதிம் வாசஸ் சத்ய மஸீ மஹி
பஸூ நாம் ரூப மந் நஸ்ய மயி ஸ்ரீ ஸ்ரயதாம் யஸ–10-

மனச காமம் -அனைவராலும் அவனாலும் விரும்பப்பட்ட -பலன்களாகவே இருப்பவள் -/ ஹ்ரீச்ச்யதே லஷ்மீ -அவன் இஷ்ட்டமாகவே இருக்கிறாள் –
அரவிந்த லோசனுக்கு இனியவன்–மனம் இவளது அவன் இடம் -அவளது இவன் இடம் -/கோவை வாயாள் பொருட்டு
ஆஸ்ரித பக்த வத்சலன் -/ காம க்ரோதம் சத்துருவை ஒழி-ஒருமையில் -ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள் இவை -/
அவள் மேல் காமத்தால் தானே ராவணாதிகள் இடம் கோபம் /காம துக் காம வர்ஷினி காமிக்கப்படுகிறாள் /
சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திருவே -அவனே திரு -/
ஒன்பது அக்ஷரம் -காமங்களின் பெருமை அடைவார்

வாசஸ் ஆ கூதிம் -சப்தங்களுக்கு பொருள் -இயம் வாணீ -திரு உரையாய் தான் பொருளாய் இருப்பவர் வந்தார் -தேசிகன் /
வேதைஸ் சர்வ அவனை சொல்லும் -இவள் விட்டுப் பிரியாமல் -இருப்பதால் இவளையே சொல்லும் /
ஸாஷாதாக அனைத்தும் அவனையே குறிக்கும்
அஷ்டாக்ஷர நாமம் ஓம் வாசஸ் ஆ கூதிம் நம -அறியாத அனைத்தையும் அறியலாம்

சத்யம் –இல்லத்துக்கு உள்ளதும் -அவன் -அவனுக்கு உள்ள வைபவம் இவளுக்கும் -மத்தஸ் சர்வம் பிரகலாதன் -அநு காரம் -மெய்ப்பாடு –
கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும் –மிக்க பெரும் தெய்வம் ஆவேசித்து -வடவரை நின்றும் வந்து கண்ணபுரம் இடவகை கொள்வது நானே என்னும் –
அஸீ மஹி -சேதன அசேதனங்கள் ஸ்வரூபம் இவளே –
ஆறு அக்ஷரம் ஓம் சத்யா நம -எல்லா பலன்களையும் கொடுக்கும்

பஸூ நாம் ரூபம் – ஞான ஸ்வரூபம் -பார்க்கிற படியால் பஸூ/
ஒன்பது அக்ஷரம் ஓம் பஸூ நாம் ரூபம் நம -ஞானம் கொடுக்கும்
மந் நஸ்ய -அன்னஸ்ய- போகங்களுக்கு எல்லாம் பெருமை அவளால் -அத்யந்த இதி அன்னம் -உண்ணப்படுகிறது உண்ணும் –
பகவான் அன்னம் -அரு சுவை அன்னம் –
நவ அக்ஷரம் -அனைத்தையும் பெறலாம் -ஓம் அன்னஸ்ய நம

மயி ஸ்ரீ ஸ்ரயதாம் யஸ–ச்ரேயஸ் அளிக்கட்டும் /-அவள் வந்து ஆஸ்ரயிக்க சொல்வது – பக்த பராதீனை -தாய்மை -குழந்தை -சம்பந்தம்
ஸ்ரீ பெயரை தக்க வைத்துக் கொள்ளட்டும் என்றபடி / சரம ஸ்லோகார்த்தத்தை வெளியிட்டு அருளின படியால் தானே எம்பெருமானார் ஆனார் –

———————————

கர்த்தமே ந பிரஜா பூதா மயி சம்பவ கர்த்தமா
ஸ்ரீ ரியம் வாசய மே குல மாதரம் பத்ம மாலி நீம் –11-

கர்த்தமே ந பிரஜா பூதா -கர்த்தமா பிரஜாபதி -இவளை பெண்ணாக ஸ்வீ கரித்து–கர்த்தமி இதனால் அவளுக்கு திரு நாமம் –
மயி சம்பவ கர்த்தமா -என்னிடம் பிறக்க செய்வாய் -உலகத்துக்கு தாயை எனக்கு பெண்ணாக அருளுவாய் -தாயான படியால் –
சஷூஸ் ஸ்ரவா கட் செவி -முடியானேயில் கரணங்கள் அவையாக பெற்றால் போலே
ஸ்ரீ ரியம் வாசய மே குல -குலத்தையும் விடாமல் நித்ய வாசம் செய்து அருள வேண்டும் –
மாதரம் பத்ம மாலி நீம் -மாதாவான அவளை -பிதாராம் ரோசா -வரித்தான் -மகன் ஒருவனுக்கு அல்லாத மா மணி வண்ணன்
மாதவன் -உலகத்துக்கு தாய் தந்தை -/அளக்கிறாள் அளக்கப்படுகிறாள் என்றுமாம் -/ மாது வாழ் மார்பினள் -வேத சொற்களால் / நானே அறிவாகவும் உள்ளேன் –
மிதக்கிறாள் தாண்டுவிக்கிறாள் -தோஷங்களில் இருந்து -திரு உள்ளம் ஏரி இவள் மிதவை போலே இருந்து தூண்டுவிக்கிறாள்
ஐந்து அக்ஷரம் –ஓம் மாத்ரம் நம –

பத்ம மாலினீம் –சரோஜ நயனம் சரோஜ ஹஸ்தம் -அனைத்தும் தாமரை -கமலப்பாவை தாமரையாள் /
ஸூ ஷூம் நா நாடி -சுற்றி உள்ள பத்மங்கள் இவளுக்கு அணிகலன் /
அஷ்டாக்ஷர -ஓம்-பத்ம மாலினீம் நம – எல்லா கர்ம பலன்களையும் உடனே அளிக்கும்

—————————————

ஆப ஸ்ருஐந்து ச நிக்தாநி சிக்லீத வச மே க்ருஹ
நி ச தேவீம் மாதரம் ஸ்ரியம் வாசய மே குல –12-

ஆப ஸ்ருஐந்து ச நிக்தாநி –பிராட்டிக்கு பிடித்தவை தண்ணீர் உருவாக்கட்டும் –ஆபோ நாராயணா -ப்ரோக்தம் -நாரம்-/ஸ்நேஹம்-
சிக்லீத வச மே க்ருஹ -சிக்லீதர் வாசல் காப்பார் -நீர் வீட்டில் வாசிப்பாய் /பத்மர் கதர் சங்க நிதி பத்ம நிதி -த்வார சேஷி
நி ச தேவீம் மாதரம் ஸ்ரியம் வாசய மே குல –தேவி -திரு வில்லா தேவரை தேறேல்மின் தேவு -எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் தேவர்கள்
கண்டும் தெளியகில்லீர் -ஏ பாவம் –
வாசய -வசிக்கும் படி பண்ணி அருள அவனை பிரார்த்திக்கிறார்

————————

ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் யஷ்டிம் பிங்களாம் பத்ம மாலி நீம்
சந்த்ராம் ஹிரண்மயீம் லஷ்மீம் ஜாதவேதோ ம ஆவஹ –13- (புஷ்டிம் -பாட பேதம் )

ஆர்த்ராம் –ஈர நெஞ்சு படைத்தவள் -உபதேசத்தால் திருத்த பார்த்து -மீளாத பொழுது அருளாலே -அழகால் –திருத்துவாள்-
ஸம்ச்லேஷ விஸ்லேஷ திசையிலும் புருஷகார பூதை –
புஷ்கரிணீம் -போஷிக்கிறாள் -ரூபத்தாலும் குணத்தாலும் அவனையும் -உண்ணும் சோறு இத்யாதி /
தாமரை -காலம்
ஏழு அக்ஷரம் ஓம் ஆர்த்ராம் நம -அனைத்தும் கொடுக்கும்

யஷ்டிம் -நம்மை அடைவிக்கிறாள் / பகவானையும் அடைந்து /ஆசைப்படுபவள் / அனைவரும் அடையும்படி அனுக்ரஹிக்கிறாள்
ஊன்று கோல் அவனுக்கும் -நமக்கும் -வாலி -மூல மந்த்ரத்தை –கோவில் தர்மம் இழந்து -தேவியினைப் பிரிந்ததால் -ஆவியை ஜனகன் பெற்ற அன்னம் அமு
சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை -சீரார் வளை ஒலிப்ப -கை விட்டு விலகாத சீர்மை / யாமி-போக போவதை சொன்னதும் —
ந யாமி-நான் போக வில்லை உன்னை கூட்டி போவேன் – -கதை /
கோல் போன்ற மெலிந்த இடை -வைராக்யம் -/யாக கிரியை யாகவே -ஷட் அக்ஷரா
பிங்களாம் -மஞ்சள் நிறம் -குபேரனுக்கு செல்வம் -திருவுக்கும் திரு / க ஸ்ரீ ஸ்ரீ யா /மோக்ஷம் ஐஸ்வர்யம் -செல்வம் பிரியம் அவள் மூலம் ஹிதம் தானே
ஏழு அக்ஷரம்-ஓம் யஷ்டிம் நம- யோகம் அனுஷ்ட்டிக்க தேஜஸ் கொடுக்கும்

பத்ம மாலி நீம்
சந்த்ராம்
ஹிரண்மயீம்
லஷ்மீம் -லக்ஷணம்
ஜாதவேதோ ம ஆவஹ -அனுக்ரஹம் பண்ணி அருள ஜாத வேதனை-வேதம் வெளியிட்டு அருளினது போலே பிராட்டியை தந்து அருள வேணும் –

———————————

ஆர்த்ராம் புஷ் கரிணீம் துஷ்டிம் ஸூ வர்ணாம் ஹேமமாலிநீம்
ஸூர்யாம் ஹிரண்மயீம் லஷ்மீம் ஜாதவேதோ ம ஆவஹ–14–(-யஷ்டிம் -பாட பேதம் )

ஆர்த்ராம் -அம்ருதத்தால் நனைந்து
புஷ் கரிணீம் -தாமரை காடு -அனைத்தும் தாமரை –
யஷ்டிம் -துஷ்டிம் -ஸந்தோஷம் அடைய செய்பவள்-ஹாரோபி –ஆபரணம் கூட இடைஞ்சல் இல்லாமல் –
கோதாவரி நீச்சல் போட்டி -பத்னிக்கு தோற்பான் பரம ரசிகன் -ஜாத ஹாஸா–சிரிப்பை முன்னும் பின்னும் பார்க்கவில்லை -/
க்ருஹீத்வா விபூஷணம் விரல் கை தோள் திருமேனி -பர்த்தாராம் ஆலிங்கனம் -/
நெடு வீணை விரல் மேல் தாங்கி மென் கிளி போலே மிக மிழற்றும் பரகால நாயகி -/
ஆறு அக்ஷரம் – ஓம் ஆர்த்ராம் நம – ஸந்தோஷம் அடைய

ஸூ வர்ணாம் -வேதத்தால் / ஸூர்யன் வர்ணம் ஊட்டுபவள்
அஷ்ட அக்ஷரம் – ஓம் ஸூ வர்ணாம் நம செல்வப் பெருக்கு -வேத அத்யயனம் சித்திக்க

ஹேமமாலிநீம் -அஷ்டாக்ஷர -மலை மாலை திட சித்தம்

ஸூர்யாம் -பிராணி ஸ்ருஷ்டித்து ரமிக்க செய்கிறாள் -நியமனம் -மூன்றும் ஷாட் அக்ஷரம் போக மோக்ஷம் கொடுக்கும்
-53-திரு நாமங்கள் இது வரை
ஹிரண்மயீம் லஷ்மீம்
ஜாதவேதோ ம ஆவஹ –வேத பாகம் -தானே –

———————————–

தாம் ம ஆவஹ ஜாத வேதோ லஷ்மீ அநப காமிநீம்
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ரபூதம் காவோ தாஸ்யோஸ்வான் விந்தேயம் புருஷாநஹம் –15-

தங்கம் பசுக்கள் வேலைக்காரர் குதிரைகள் -பிரார்த்தனை
அவன் இடம் இதுவும் பிரார்த்தனை அளிக்கும் படி ஆக்குவீர் -பிரிந்து போகாமல் இருக்கும் படி -யோக க்ஷேமம் வஹாம் யஹம் —
அலாபாயஸ்ய லாபம் யோகம் தரிப்பது க்ஷேமம் -கைங்கர்யங்கள் பிரார்த்தனை
அநந்யார்ஹத்வம் அநந்ய சரண்யம் அநந்ய போக்த்ருத்வம் மூன்று செல்வங்களையும் பிரார்த்தனை –
அடி சூடும் அரசு -கைங்கர்ய சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் –
நக்ஷத்ரம் -சமுத்திரத்தில் ரத்தினங்கள் -பூமியில் போகங்கள் -தேனிக்கள் பால் -ப்ராஹ்மணர் தேஜஸ் –
ஜனார்த்தனன் கல்யாண குணங்கள் போலே இந்த ஸ்ரீ ஸூ க்த வைபவம் பிரிக்க முடியாதே –
பிராதி கூல்யம் விட்டு ஆனுகூல்யம் ஒன்றே செய்து யதா சக்தி செய்து -சம்சாரம் தாண்டுவிக்க –
அகிஞ்சனன் அநந்ய கதி -திருவடிகளில் சரணாகதி செய்து -நிர்ப்பரம்-நிர்ப்பயம் -பெறுவோம் –

——————————-

பத்ம ப்ரியே பத்மிநி பத்ம ஹஸ்தே பத்மாலயே பத்ம தளாய தாஷி
விஸ்வ ப்ரியே விஷ்ணு மநோ அநு கூலே த்வத் பாத பத்மம் மயி சந்நிதத்ஸ்வ

ஸ்ரியை ஜாத ஸ்ரிய ஆநிர்யாய ஸ்ரியம் வயோஜநித் ருப்யோ ததாது
ஸ்ரியம் வசாநா அம்ருதத் மாயன் பவந்தி சத்யஸ்சமிதா மிதத்யூந்

ஸ்ரிய ஏவைநம் தத் ஸ்ரியா மாததாதி சந்ததம்ருசா வஷட் க்ருத்யம் சந்தத்தம் சந்தீயதே ப்ரஜயா பஸூபி
ய ஏவம் வேத

ஓம் மஹா தேவ்யை ச வித்மஹே விஷ்ணு பத்ன்யை ச தீ மஹீ தந்நோ லஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

இதி ஸ்ரீ ஸூக்தம் சம்பூர்ணம் –

—————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ வே வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Advertisements

ஸ்ரீ முண்டக உபநிஷத் —

March 2, 2018

கெடும் இடராய எல்லாம் கேசவா -ப்ரஹ்மம் தன்னையே கொடுத்து -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி அருளுகிறார் -விருந்தே மருந்து -ப்ராப்யம் -பிராப்பகம் -ஐக்யம்
ஆரண்யம் –ப்ரஹ்ம விசாரம் தனியாக காட்டில் -கருத்து ஒருமித்து -ஸூஷ்மம் -அறிய —
பிரதான உபநிஷத் -பத்து -1-ஈஸா-/2- கேனோ -முதல் சொல்லை கொண்டே இவை இரண்டும் /3- கட -காடக பிரஸ்னம் கடர் ரிஷி /4-ப்ரஸ்ன ஆறு கேள்விகள் /
5-முண்டக –6-மாண்டூக -சாகைகள் அதர்வணத்தில் இவற்றின் பெயரால் -இவை இரண்டும் -/
7-தைத்ரியம் -பிரசித்தம் சிஷா வல்லி-இத்யாதி திருமஞ்சனத்துக்கு -இதில் இருந்தே /-தத்ரி பறவை கொத்தி சாப்பிட போனதால் இந்த பெயர்
வைசம்பாயனர் -ஆச்சார்யர் –சிஷ்யர்களை கொண்டு வேத பாராயணம் செய்து -பிராயச்சித்தம் –
யாஜ்ஜ வர்க்யர் -செருக்குடன் பேச -வெளியே போக சொல்லி -கற்ற வேதத்தை உமிழ்ந்து போக சொல்ல
-தித்ர பஷி ரூபத்தால் மற்ற சிஷ்யர்கள்-வேதம்- காத்து
8-ஐதரேயம் -ஐதரா பெண் -மஹீ தாசன் -பூமி பிரார்த்தித்து ஐதரிய மஹீ தாசன் பிள்ளை -அறிந்து ஓதப்பட்டது
9-சாந்தோக்யம் -சந்தோ சாமம் உத்கீதம் –சாமத்தை ஓதுபவர்களால் ஓதப்பட்டது
10-ப்ருஹதாரண்யகம் -ஆரண்யம் -காட்டில் உருவானதால் பெரியதாக இருப்பதால் இந்த பெயர்

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத் ரத்தத்தில் மேற்கோள் முண்டக உபநிஷத்தில் இருந்து காட்டி அருளுகிறார்
மூன்று முண்டகம் –இரண்டு கண்டங்கள் ஒவ் ஒன்றிலும் -/-64-மந்த்ரங்கள் மொத்தம் /
பார அபார வித்யைகள் -முதல் முண்டகம் விஷயம்-அடிப்படை இது தானே / இத்தை அறிந்த பின்பு ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் அடுத்து /
அறிந்த ஜீவாத்மா -பரமாத்மா -சம்பந்தம்-நெருக்கம் -ஆனால் -விரோதிகள் இருக்க -அவற்றைப் போக்கி அவனை -அடையும் வழி-மூன்றாவது கண்டத்தில்
குரு பரம்பரை பூர்வகமாக அறிய வேண்டுமே -அத்துடன் தொடங்கும்
நான்முகன் -அதர்வருக்கு அதர்வண வேதம் இதனாலே பெயர் – -அதர்வ சிகை -அங்கிர் -மூலம் இத்தை -கீழே -பிப்ரலாதர் மூலம் ப்ரஸ்ன உபநிஷத் -பார்த்தோம்
அதர்வர் அங்கிருக்கு -அவர் சத்யவாகருக்கு -அவர் அங்கிரஸுக்கு-அவர் ஸூ நகருக்கு

——————————-

ப்ரஹ்மா தேவாநாஂ ப்ரதமஃ ஸஂபபூவ விஷ்வஸ்ய கர்தா புவநஸ்ய கோப்தா.
ஸ ப்ரஹ்மவித்யாஂ ஸர்வவித்யாப்ரதிஷ்டாமதர்வாய ஜ்யேஷ்டபுத்ராய ப்ராஹ৷৷1.1.1৷৷–

காக்கும் கடவுள் -பர ப்ரஹ்மம் -ஸ்ருஷ்டித்து அருளி -மூத்த புத்ரன் ஸ்ரீ அதர்வ என்பவருக்கு அருளிச் செய்த ப்ரஹ்ம வித்யை –
முதல்வராக நான்முகன்தானே -ப்ரஹ்ம வித்யை உபதேசிக்க -முழு முதல் கடவுள் -பர ப்ரஹ்மம் தானே –
ப்ரஹ்மம் ஒருவரே -நான்முகன் ஒவ் ஒரு அண்டங்களுக்கும் ஒருவர் உண்டே கோடி கோடி உண்டே /
தன்னை உந்தித் தாமரையில் படைத்த பெற ப்ரஹ்மம் பற்றி -ஞாதவ்ய அகிலம் -ப்ரஹ்ம ஞானத்தில் கலக்குமே/
நதிகள் சமுத்திரத்தில் சேருவது போலே ப்ரஹ்மத்தில் சதாப்தி ஆகும் எல்லா ஞானங்களும் -சர்வ வித்யா ப்ரதிஷ்டாயா –
ப்ருஹத்வாத் -தான் மிக பெரிய விபு தானே -ப்ராஹ்மணத்வாத் தன்னை அண்டினவர்களை ப்ரஹ்மம் ஆக்கும் சாம்யா பத்தி

அதர்வணே யாஂ ப்ரவதேத ப்ரஹ்மாதர்வா தாஂ புரோவாசாங்கிரே ப்ரஹ்மவித்யாம்.
ஸ பாரத்வாஜாய ஸத்யவஹாய ப்ராஹ பாரத்வாஜோங்கிரஸே பராவராம்৷৷1.1.2৷৷

இந்த ப்ரஹ்ம வித்யை -ஸ்ரீ -அதர்வா மூலம் -ஸ்ரீ அங்கிர் என்பவர் பெற்று -அவர் மூலம் ஸ்ரீ பரத்வாஜர் குலத்தில் வந்த
ஸ்ரீ சத்யவாகர் பெற்று அவர் மூலம் ஸ்ரீ அங்கிரஸ் பெற்றார் –
பராவரா- பராபர வித்யை

ஷௌநகோ ஹ வை மஹாஷாலோங்கிரஸஂ விதிவதுபஸந்நஃ பப்ரச்ச.
கஸ்மிந்நு பகவோ விஜ்ஞாதே ஸர்வமிதஂ விஜ்ஞாதஂ பவதீதி৷৷1.1.3৷৷

ஸ்ரீ ஸுநகர் –ஸ்ரீ -அங்கிரஸ் இடம் சென்று -எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ
அத்தை அடியேனுக்கு அறிவிக்க வேணும் என்றார் –
மஹாஷாலா – பஹு குடும்பி -க்ருஹஸ்தருக்கும் ப்ரஹ்ம வித்யை உண்டே -விதிப்படி கை கூப்பி விநயத்துடன் -ப்ரஸ்ன காலம் பார்த்து கேட்க வேண்டும்
பகவான் என்று ரிஷியைப் பார்த்து -பரா அபரா வித்யை தெரிந்தவர் ஆதலால் -அங்கிரஸை இப்படி கூப்பிடுகிறார் –
வியாச வால்மீகி ஸூ க பகவான் போலே /கல்யாண குணங்களால் பூர்ணன் -என்றவாறு –
-வருமானம் தவிர்க்கும் -திருக் கண்ணபுரம் பாசுரம் -அனுக்ரஹிக்க சொத்தை பிடுங்கி -குந்தி கேட்டாள் துக்கமே தர -உன்னையே நினைக்க –

தஸ்மை ஸ ஹோவாச. த்வே வித்யே வேதிதவ்யே இதி ஹ ஸ்ம யத்ப்ரஹ்மவிதோ வதந்தி பரா சைவாபரா ச৷৷1.1.4৷৷

இரண்டு வித ஞானங்கள் உலகில் உண்டே -ப்ரஹ்மா ஞானமும் கர்மம் பற்றிய ஞானங்களும் -என்பர் வேதாந்தம் அறிந்தவர் –
கேள்வி கேட்ட இவரைக் குறித்து சொல்லி -உபநிஷத் புருஷன் வாக்கில் வந்தவை இல்லை -அநாதி -கேட்டதுக்கு பதில் இல்லை -வேத புருஷன் -முன்பே சொன்னான் –
இந்த ரிஷிகள் பேசப் போகிறார்கள் என்று முன்பே -லவ குசர் ஸ்ரீ ராமாயணம் -பெருமாள் தன்னுடை சோதி எழுந்து அருளியத்தையும் சேர்த்தே அருளிச் செய்தது போலே
பரா அபரா வித்யை இரண்டும் கற்க வேண்டும் –
ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாம் -அறிந்தது பற்றி கேள்வி -இரண்டில் ஓன்று தள்ளத் தக்கதோ பூர்வ பக்ஷம் ஆரம்பத்திலே –
கண்கள் இரண்டு என்று சொல்வது போலே -அன்றோ இது –
இரண்டையும் கொண்டு ஒரு ப்ரஹ்மத்தை அறிய என்றபடி -பொது கல்வி விசேஷ கல்வி போலே -அதனால் அதற்க்கு பின்பு -அதாதோ ப்ரஹ்ம வித்யை –
அங்கங்கள் உடன் வேத அத்யயனம் பொது கல்வி -அபரா வித்யை -ப்ரஹ்ம சாஷாத்காரம் -பக்தி ரூபா பன்ன ஞானம் பரா வித்யை –
அடைதல் ப்ரஹ்ம பிராப்தி -முன்பு -காண்கை -சாஷாத்காரம் -அதுக்கு முன்பு ப்ரஹ்ம ஞானம் -மூன்றும் உண்டே
அவன் சங்கல்பத்தால் -அனுக்ரஹத்தால் இப்படி க்ரமேண நடாத்தி அருளுவான் -ஜீவாத்மா ஸ்ரீ கௌஸ்துப ஸ்தானம் தானே –
ஆசையுடன் திரு ஆரமதன்றோ -என்று அருகிலே கொள்ளுவான் -நம் ஒவ் ஒருவரையும் –
ப்ரஹ்ம பிராப்தி லஷ்யம் -புருஷார்த்தம் -இதுக்கு முன் நிலைகள் சாஷாத்காரமும் -ஞானமும் -பரா வித்யையும் அபரா வித்யையும் என்றவாறு –
பக்திக்கு மூன்று நிலைகள் -பர பக்தி-பர ஞானம் -பரம பக்தி -ஞானம் த்ரஷ்டும் பிரவேஷ்டும் -ஞானம் தர்சனம் பிராப்தி -என்பர் –
அறிந்து-ஞானம் வந்து அடைய ஆசைப்பட்டு -தர்சன சமானாகார சாஷாத்காரம் -கண் முன்னாலே எப்பொழுதும் -யோகத்தாலே-
பத்தர் பித்தர் பேதையர் பேசின -கம்பர் -பித்து வளர வளர -உதகடாவஸ்தை-அடைதல் -த்யானம் மூலமே -ஒற்றை நினைவுடன் -வியவசாய புத்தி –
சாப்த ஞானம்-வேதம் மூலம் அபரா வித்யை -சாஷாத்கார ஞானம் பரா வித்யை-
மீமாம்சம் -பூஜ்ய விஷய விசாரம் -கர்ம ப்ரஹ்ம விசாரம் –

தத்ராபரா றக்வேதோ யஜுர்வேதஃ ஸமாவேதோதர்வவேதஃ ஷிக்ஷா கல்போ வ்யாகரணஂ
நிரூக்தஂ சந்தோ ஜ்யோதிஷமிதி. அத பரா யயா ததக்ஷரமதிகம்யதே৷৷1.1.5৷৷

ரிக் யஜுர் சாம அதர்வண -நான்கு வேதங்களும் ஆறு அங்கங்களும் -சிஷா கல்பம் வியாகரண நிருக்தம் சந்தஸ் ஜ்யோதிஷம் –
கர்ம பாகம் ப்ரஹ்மா பாகம் இரண்டும் உண்டே –
மந்த்ர பிரயோகம் கான மூன்றும்-நான்கு வேதங்கள் -அங்கங்கள் இதிஹாச புராணம் தர்ம சாஸ்திரம் –இத்யாதி -உப அங்கங்கள் –
அக்ஷரம்- ப்ரஹ்மம் அறிய -ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் கொஞ்சம் இந்த கண்டத்தில் உண்டே அது மேலே

யத்ததத்ரேஷ்யமக்ராஹ்யமகோத்ரமவர்ணமசக்ஷுஃஷ்ரோத்ரஂ ததபாணிபாதம். நித்யஂ விபுஂ
ஸர்வகதஂ ஸுஸூக்ஷ்மஂ ததவ்யயஂ யத்பூதயோநிஂ பரிபஷ்யந்தி தீராஃ৷৷1.1.6৷৷

ப்ரஹ்ம ஞானம் – -யாதும் ஓர் நிலைமையின் என அறிவரிய எம்பெருமான் -ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் –
ஞான இந்திரியங்கள் சஷூஸ் ஸ்ரோத்ர பாணி பாதம் மூலம் இல்லாமல் சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே அனைத்தையும் பண்ணி அருளி
சர்வஞ்ஞன் சர்வசக்தன் சர்வ வியாப்தன் சர்வ அந்தர்யாமி நித்யம் சாஸ்வதம் -த்ரிவித காரணன் –
த்ரிவித பரிச்சேதமும் இல்லை தேச கால வஸ்து -அளவுபடாமல் -வசப்படாதவன் உள் படாதவன் –
அக்ஷரம் -அவ்யயம் -ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் மாறாமல் –
ஞான கர்ம இந்த்ரியங்களால் அறிய முடியாதே -பரிமித சக்தி இவற்றுக்கு –
மனன் உணர்வு அவை இலன் பொறி உணர்வு அவை இலன் –
வேதம் ஒன்றே வழி -கல்மஷம் இல்லாத மனசுக்கு சேவை சாதிப்பான் –
அவனுக்கும் கண் காது கிடையாது-அடுத்து மேலே – தெளிவாக சங்கல்பத்தால் அனைத்தும் அறிவான் –
தீரர்கள் தான் அறிகிறார்கள் -பூத யோனி -காரணம் -காரணம் அறிந்தால் கார்ய வஸ்துக்களை அறியலாம் -கேள்விக்கு பதில் -அவனையே அறிய முடியாது —
காரணம் கார்யம் பாவம் மூலம் அனைத்தையும் அறிய முடியும் என்று ஆரம்பத்திலே அருளிச் செய்கிறார் –
அப்பா அம்மா போலே இல்லை -ஒரு பிறவியில் -வேறு விதத்தில் -அவர்களுக்கும் காரணம் உண்டே
இப்பிறவியில்- எனக்கு மட்டும்- தாத்தாவும் உண்டே மூன்றும் உண்டே -இவர்களுக்கு –
சகலருக்கும் சகலவித காரணமும்-அத்புத காரணம்-நிஷ் காரணம் அவன் ஒருவனே
-ஸூஷ்மம் -எதிர்மறை ஸ்தூலம்-புலன்களுக்கு எட்டாமலும் எட்டியும் -இவை இரண்டும் –
ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஸூஷ்மம் -/ சரீரம் ஸ்தூலம் -விபு இல்லை-
அணு -விபு எதிர்மறை இவை இரண்டும் வேறே -நுண்ணியது ரொம்ப சின்னது -பிடிக்க முடியும் சக்தி வாய்ந்த microscope /
விபு அப்படி இல்லையே -எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து -விபு வாக இருந்தே ஸூஷ்மமாக இருப்பார் பர ப்ரஹ்மம் –
துண்டு நனைத்து புழிந்து ஈரம் கண்ணில் படாமல் துண்டு முழுதும் நீர் நிறைந்து இருப்பது போலே சின்ன உதாரணம்
ஒளி பதார்த்தம் எங்கும் நிறையலாம் த்ரவ்யமாக இருந்து முட்டிக்காதே-எவ்வளவு சேர்ந்தாலும் – அதே போலே ஞானமும் —
அகதி கடநா சாமர்த்தியம் -அந்தர் பஹிஸ்த்ய -அணுவுக்குள்ளும் அணு -நர ஸிம்ஹன் -ஆலிலை கண்ணன் -வையம் ஏழும் உண்டானே –
-பார்க்கப்படுபவர் பார்ப்பவரும் பார்வையும் – கேட்க்கப்படுபவரும் கேட்பவரும் கேள்வியும் ப்ரஹ்மம் தானே -த்ரிவித காரணமும் அவனே –
பஹு பவனா ஸ்ருஷ்ட்டி -பஹுஸ்யாம் ப்ராஜாயேத் –ஏக தேச சரீரத்தை -சங்கல்பத்தால் -ஸ்ருஷ்ட்டி-
ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் -மேலோட்ட த்ரிவித -காரணங்கள் -உபாதான நிமித்த சஹகாரி காரணம் ஆழ்ந்த காரணங்கள்
ஞானம் சக்தி கொண்டே சங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டிக்கிறான் –
நிர்விகாரம் -எப்படி மாறலாம் -அஸ்தி ஜெயமதே –பரிணமதே-இத்யாதி -ஷட்ப்பாவ விகாரங்கள் எவ்வாறு -சதைக ரூப ரூபாய அன்றோ –
பிறப்பிலி -பல் பிறவியாய் பிறப்பான் அன்றோ -அதே போலே இங்கும் -விரோதி பரிகாரங்கள் –
படைப்பதுக்கு மேலே மூன்று த்ருஷ்டாந்தங்கள்-

யதோர்ணநாபிஃ ஸ்ரிஜதே க்ரிஹ்ணதே ச யதா பரிதிவ்யாமோஷதயஃ ஸஂபவந்தி.
யதா ஸதஃ புரூஷாத்கேஷலோமாநி ததாக்ஷராத்ஸஂபவதீஹ விஷ்வம்৷৷1.1.7৷৷

சிலந்தி பூச்சி கூடு கட்டி பின்பு தானே அழிப்பது போலேயும் -பூமியில் மரம் செடி கொடிகள் உண்டாகி அழிந்து போவது போலேயும்
-மனிதன் உடம்பிலும் தலையிலும் ரோமங்கள் வளர்ந்து அழிவது போலேயும் -கேசம் –கழுத்துக்கு மேலே –ரோமம் -லோமம் -கழுத்துக்கு கீழே –
ஸ்ருஷ்டித்து சம்ஹாரம் பண்ணி -அலகிலா விளையாட்டு உடையவன் ப்ரஹ்மம் –
ததா- அக்ஷராத்ஸஂபவதீஹ விஷ்வம்-குறைவற்றவன் -ப்ரஹ்மம் இடம் தான் உலகம் பிறக்கிறது இத்தை போலே –
தத்வம் வேறே -ஆனாலும் விசிஷ்டமாக இருக்கும் -ஆண் மயில் விரித்த தோகை பெண்ணுக்காக -போலே – பட்டர்
தன்னுள்ளே திரைத்து எழும்—அடங்குகின்ற தன்மை போலே -கடல் -அலை -போலே -திரு மழிசை ஆழ்வார் –
கிம் சாதனம் எங்கு இருந்து எந்த பலத்துக்காக -தன்னுடைய மஹிமையை தானே ப்ரதிஷ்டித்தமாக நிலை கொண்டு-
அனைவரும் கர்மம் தொலைத்து மோக்ஷம் பெற்று தன்னை அனுபவிக்க தானே ஸ்ருஷ்ட்டி -சேதன லாபம் ஈஸ்வரனுக்காக தானே –
அவாப்த ஸமஸ்த காமன் -அன்றோ என்னில்-ஆசைப்பட வேண்டியது சேதனன் கர்தவ்யம் -எந்த ஜென்மத்தில் வருவான் என்று அறிவான் –
தெரிந்ததனால் அடைந்ததுக்கு சமம் தானே -தேவகி -10-வருஷம் சொல்லி -சீதை -10-மாசம் -பரதன் -14-வருஷம் போலே
எங்களுக்கும் நாளைச் சொல்லி அருள் -ஆழ்வார் -ஸ்வா தந்தர்யம் சேதனனுக்கு கொடுத்ததை மதித்து காத்து இருக்கிறார் –
யத் ப்ரஹ்ம -சாஸ்திரம் மூலம் அறிய மாட்டான் -திரு நாபி கமலம் காட்டி அருளி -நமக்காக ஸூலபமாக –
சகல மனுஷ நயன விஷயமாக்கிக் கொண்டு அருளுகிறார் –

தபஸா சீயதே ப்ரஹ்ம ததோந்நமபிஜாயதே. அந்நாத்ப்ராணோ மநஃ ஸத்யஂ லோகாஃ கர்மஸு சாமரிதம்৷৷1.1.8৷৷

படிப்படியாக-அன்னம் –பிராணன் –ஹிரண்யகர்பன் -மனஸ் —
பிரகிருதி -மஹான் -அஹங்காரம் -பஞ்ச பூதங்கள் -பந்த தன்மாத்ரங்கள்- ஸ்பர்சம் இத்யாதி பஞ்ச குணங்கள் -மனஸ் –
அண்டம் -ஈரேழ் லோகங்கள் -அண்டங்கள் –
வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் -பொய் நின்ற ஞானம் -அது அடியாக – பொல்லா ஒழுக்கம் -அது அடியாக — அழுக்கு உடம்பும்
-மாறி மாறி பல் பிறப்பும் பிறந்து -சம்சார ஆர்ணவம் -விழா ப்ரஹ்மா ஞானம் வேண்டுமே –
பிரித்து விளக்குகிறார் -தபஸ் -சங்கல்பத்தால் என்றபடி -ஆத்மா கர்மா ஜன்மா ஆதி இல்லாமல் –கர்மங்களுக்கு அந்தம் உண்டு –
தொலைத்து மோக்ஷம் போக வேண்டுமே –பிரளயம் -நித்ய பிரளயம் -பிறந்து மீண்டும் பிறக்க -ஆத்யந்திக பிரளயம் முக்தி அடைந்து
நைமித்திக பிரளயம் வேறே–பிரமனுக்கு இரவு பொழுதில் மூன்று உலகும் அழியும் – பிராகிருத பிரளயம் -வேறே இரண்டும் உண்டே –
போக- போக உபகரணங்கள் – போக ஸ்தானங்கள் அனைத்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கிறார் –

தபயஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வவித்யஸ்யஜ்ஞாநமயஂ தபஃ. தஸ்மாதேதத்ப்ரஹ்ம நாம ரூபமந்நஂ ச ஜாயதே৷৷1.1.9৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மம் -சர்வ வியாபியாய் சர்வஞ்ஞனாய் இருந்து பரம காருண்யத்தால்
சர்வ அந்தர்யாமியாய் இருந்து- சத்தை -நாமம் ரூபம் -நிறம் -அன்னம் கொடுத்து அருளுகிறார் –
சர்வஞ்ஞன் -சர்வவித் -அனைத்தையும் அறிந்தவர் -முதலில் வஸ்துக்களை பற்றியும் -அடுத்து அவற்றின் சர்வ பிரகாரங்கள் பற்றியும் –
இன்னது இனையது என்று இரண்டும் உண்டே -என்னது எப்படிப்பட்டது இரண்டும் -இதம் இத்தம்-
ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -நிரூபித்த ஸ்வரூப விசேஷணங்கள்-இரண்டும் உண்டே – ஸ்வரூப பிரகார ஞானங்கள் எல்லாம் அறிந்தவன் என்றவாறு –
படைக்கும் கருவிகள் -தன்னுடைய குணங்களே -ஞானம் பலம் இத்யாதி ஆறும் –

———————————-

தப -ஆலோசனை -ப்ரஹ்மா நூறு நூறு அவர் வருஷ கணக்கில் தபஸ் -படைத்ததுக்கு நான்கு வேதங்களை ஓதி -ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் –
முமுஷு -முதல் சரணாகதன் நான்முகன் தானே -சமஷடி ஸ்ருஷ்ட்டி தானேயும் வியஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி இவன் மூலம் -சதுர்வித
தேவர் மனுஷ்யர் திர்யக் ஸ்தாவரங்கள் -ஒவ் ஒன்றிலும் பல வகை -பட்டாம்பூச்சியிலே -27-லக்ஷங்கள் உண்டே
பிரம்மன் நிமித்தம் மாத்திரம் -உபாதானம் ப்ரஹ்மம் சரீரம் தானே –
சாதன சப்தகம் –மூலம் பரா வித்யை அடைய வேண்டும் -விவேக விமோக அப்பியாச கிரியா கல்யாண அநவதாயம் அனுத்ருஷ்யம்
விவேகம் -சரீர வாக் சுத்தி நேர்மை புனித தன்மை மனஸ் சுத்தி -/விமோகம் -விஷயாந்தரங்களில் ஆசை இல்லாமல் /
அப்பியாசம் -திரும்ப திரும்ப/இத்யாதி -கேசவாதி சொல்லக் கூடாதே -அப்பியாசம் ஒன்றாலே வைராக்யம் பிறக்கும்
ஒன்றை சரியாக அறிந்து பல தடவை செய்வதே ஜபம் -பலவற்றையும் அறிந்து ஒரு முறை சொல்வதை விட இதுவே ஸ்ரேஷ்டம்
அதிருஷ்ட பலம் -நம் சாஸ்திரம் படி செய்கிறான் என்று மகிழ்ந்து அவன் பிரசாதத்தாலே நாம் பெறுகிறோம் –
கிரியா- பஞ்ச மஹா யஜ்ஜம்- ப்ரஹ்ம யஜ்ஜம் வேதம் சொல்லி / தேவ பித்ரு மனுஷ்ய -அதிதி -/ ஐந்து ஜீவா ராசிகள் /
கல்யாணம் -நல்ல குணங்கள் -சந்துஷ்ட்டி திருப்தி இருப்பதை கொண்டு -/ அஹிம்சா / தயா -உதாரம் -கிருபா / மார்த்தவம் /சத்யம்
-சோகப்படாமலும் ஸந்தோஷம் பட்டு இருக்காமலும்-லௌகிக விஷயங்களில் இல்லாமல்
ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் மட்டிலும் ஆழ்ந்து இருப்பதே கர்த்தவ்யம்

ததேதத்ஸத்யஂ மந்த்ரேஷு கர்மாணி கவயோ யாந்யபஷ்யஂஸ்தாநி த்ரேதாயாஂ பஹுதா ஸஂததாநி.
தாந்யாசரத நியதஂ ஸத்யகாமா ஏஷ வஃ பந்தாஃ ஸுகரிதஸ்ய லோகே৷৷1.2.1৷৷

கர்ம பாகம் -பஹு விதம் -அக்னிஹோத்ரம் போன்றவை –பல பலன்களுக்காக –கர்மங்களை செய்து
அதன் பலனை அனுபவித்து சம்சாரத்தில் உழல்கிறோம் –
ததேதத்ஸத்யம் -இதுவே சத்யம் -கர்மங்கள் ஓட்டை ஓடம் -ஒழுகல் ஓடம் -என்றது இவை தானே ப்ரஹ்ம ஞானம் கொடுக்காதே –
விடாமல் விஹித கர்மங்கள் செய்து -அத்திலே வெறுப்பு விளைந்து -தேடும் நிலைக்கு உயர வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் கண்டிப்பாக வேண்டும்
இவை செய்ய சத்வ குணம் வளர்ந்து -அநாதி கால பிரதிபந்தகங்கள் விலகும் –
கார்ஹபத்யம் ஆஹவனீயம் போற்ற மூன்று அக்னி -பல அங்கங்கள் -விதிக்கின்றதே

யதா லேலாயதே ஹ்யர்சிஃ ஸமித்தே ஹவ்யவாஹநே. ததாஜ்யபாகாவந்தரேணாஹுதீஃ ப்ரதிபாதயேத்৷৷1.2.2৷৷

அக்னிஹோத்ரம் காலையிலும் மாலையும் நித்தியமாக செய்து ஆஹுதி கொடுத்து
அக்னி சோம பகவானுக்கு அந்தர்யாமியாய் உள்ள ப்ரஹ்மத்துக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் –
சப்த ஜிஹ்வா -ஏழு நாக்குக்கள் அக்னிக்கு -கொழுந்து விட்டு எரியும் அக்னிக்கு -ஸூர்ய அஸ்தமனம் முன்னால் கொடுக்க வேண்டும்

யஸ்யாக்நிஹோத்ரமதர்ஷமபௌர்ணமாஸமசாதுர்மாஸ்யமநாக்ரயணமதிதிவர்ஜிதஂ ச.
அஹுதமவைஷ்வதேவமவிதிநா ஹுதமாஸப்தமாஂஸ்தஸ்ய லோகாந்ஹிநஸ்தி৷৷1.2.3৷৷

அக்னிஹோத்ரி -மூன்று தலை முறைக்கு பிண்டம் / பிள்ளை பேரன் கொள்ளு பேரன் அன்னம் தந்து தான் உண்டு
-மூன்று -அதர்ஷமாசம் -அபவ்ர்ணமாஸ்யாம் அசதுர்மாஸ்யம் –போன்ற தப்பாக செய்யும் கர்மங்களுக்கு பிராய்ச சித்தம் என்றதாயிற்று

காலீ கராலீ ச மநோஜவா ச ஸுலோஹிதா யா ச ஸுதூம்ரவர்ணா.
ஸ்புலிங்கிநீ விஷ்வரூசீ ச தேவீ லேலாயமாநா இதி ஸப்த ஜிஹ்வாஃ৷৷1.2.4৷৷

அக்னியின் ஏழு நாக்குகள் -காலீ -கருப்பு -/கராலீ -பயங்கரம் /மநோ ஜவா -மனக் குதிரை போலே வேகம் /ஸூலோஹிதா -சிகப்பு /
ஸூ தூம்ர வர்ணா -புகை போன்ற நிறம் /ஸ் புலிங்கி நீ -நெருப்பு துகள் /விஷ்வரூசீ-பலவித ஒளிகள்/
இவற்றால் நெய்யை ஆஹுதி ஸ்வாஹா-செய்யும் என்றதாயிற்று –

ஏதேஷு யஷ்சரதே ப்ராஜமாநேஷு யதாகாலஂ சாஹுதயோ ஹ்யாததாயந்.
தஂ நயந்த்யேதாஃ ஸூர்யஸ்ய ரஷ்மயோ யத்ர தேவாநாஂ பதிரேகோதிவாஸஃ৷৷1.2.5৷৷

அக்னி இந்த ஏழு முகம் மூலமாக அக்னிஹோத்ரி அருளும் ஹவிஸை தேவர்களுக்கு ஸூர்ய கிரணங்கள் வழியாக எடுத்து செல்வான் –
சத்ய லோகம் வரை கூட்டிப் போகும் –

ஏஹ்யேஹீதி தமாஹுதயஃ ஸுவர்சஸஃ ஸூர்யஸ்ய ரஷ்மிபிர்யஜமாநஂ வஹந்தி.
ப்ரியாஂ வாசமபிவதந்த்யோர்சயந்த்ய ஏஷ வஃ புண்யஃ ஸுகரிதோ ப்ரஹ்மலோகஃ৷৷1.2.6৷৷

இவ்வாறு செய்த புண்ணியத்தின் பலனாக ஸ்வர்க்க ப்ரஹ்மா லோகங்களை ஸூர்ய கிரணங்கள் மூலம் அங்குள்ளார் சத்கரிக்க அடைகிறார்கள்

ப்லவா ஹ்யேதே அதரிடா யஜ்ஞரூபா அஷ்டாதஷோக்தமவரஂ யேஷு கர்ம.
ஏதச்ச்ரேயோ யேபிநந்தந்தி மூடா ஜராமரித்யுஂ தே புநரேவாபியந்தி৷৷1.2.7৷৷

அஸ்திரமான பலன்களுக்கு அவரமான கர்மாக்கள் -கர்மத்தில் உள்ள ஞான பாகம் அறியாமல் -பால் தயிர் போன்றவை நேரம் செல்ல செல்ல
கெட்டுப் போமா போலே -அளவில்லா சிற்றின்பம் அனுபவித்து சம்சாரத்தில் ஆழ்ந்து சிக்கி அனுபவிக்கிறார்கள் –
த்ரிவித தியாகங்கள் உடன் செய்ய வேண்டும் -பகவத் ப்ரீதி யர்த்தம் -ஈஸ்வர முக விகாசம் அர்த்தமாக செய்ய வேண்டுமே –

அவித்யாயாமந்தரே வர்தமாநாஃ ஸ்வயஂ தீராஃ பண்டிதஂ மந்யமாநாஃ.
ஜங்கந்யமாநாஃ பரியந்தி மூடா அந்தேநைவ நீயமாநா யதாந்தாஃ৷৷1.2.8৷৷

அவித்தியாதிகள் ஆழ்ந்து குருடர்களை குருடர்கள் கூட்டிச் செல்லுமா போலே மூடர்கள் –
அனைத்தையும் அறிந்த சர்வஞ்ஞர் போலே தம்மை எண்ணிக் கொண்டு கூட்டிச் செல்லுகிறார்கள் –

அவித்யாயாஂ பஹுதா வர்தமாநா வயஂ கரிதார்தா இத்யபிமந்யந்தி பாலாஃ. யத்கர்மிணோ
ந ப்ரவேதயந்தி ராகாத்தேநாதுராஃ க்ஷீணலோகாஷ்சயவந்தே ৷৷1.2.9৷৷

பல வித அவித்யைகளிலே ஆழ்ந்து உண்மை அறிவில்லாமல் புருஷார்த்தம் பெற்றதாக நினைத்துக் கொண்டு கர்ம சூழலிலே சிக்கி தவிக்கின்றார்கள்

இஷ்டாபூர்தஂ மந்யமாநா வரிஷ்டஂ நாந்யச்ச்ரேயோ வேதயந்தே ப்ரமூடாஃ.
நாகஸ்ய பரிஷ்டே தே ஸுகரிதேநுபூத்வேமஂ லோகஂ ஹீநதரஂ வா விஷந்தி৷৷1.2.10৷৷

கர்ம பாகங்களில் இழிந்து -விஷயாந்தர ஸூகங்களிலே-ஆழ்ந்து -மோக்ஷ புருஷார்த்தம் இழந்து
மீண்டும் மீண்டும் பிறவி சூழலிலே சிக்கி கர்ம வஸ்யராகவே இருக்கிறார்கள் –
புண்ய கார்யம் அவனுக்கு ப்ரீதி என்பதால் பண்ணுவோம் -பலனை விரும்பாமல் செய்ய வேண்டுமே –
சகலம் பரஸ்மை நாராயணன் இடம் ஸமர்ப்பயாமி

தபஃஷ்ரத்தே யே ஹ்யுபவஸந்த்யரண்யே ஷாந்தா வித்வாஂஸோ பைக்ஷசர்யாஂ சரந்தஃ.
ஸூர்யத்வாரேண தே விரஜாஃ ப்ரயாந்தி யத்ராமரிதாஃ ஸ புரூஷோ ஹ்யவ்யயாத்மா৷৷1.2.11৷৷

உபாசனம் – தபஸ் மூலம் ச்ரேஷ்டரான முனிவர்களும் மூன்றாவதான வான பிரஸ்த ஆஸ்ரமவாதிகளும் –
தங்கள் புலன்களைக் கட்டுப் படுத்தி வைத்து -அர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் சென்று -விரஜை -ரஜஸ் இல்லாத -நீராடி
-பர ப்ரஹ்மம் அடைந்து நித்ய ஸூ ரிகள் உடன் ஒரு கோவையாக அனுபவிக்கிறார்கள் –
தபஸ் சப்த வாஸ்யம் ப்ரஹ்மம் -ஸ்ரவண மனன த்யானம் மூலம் அடைகிறார்கள் உபாசகர்கள் –

பரீக்ஷ்ய லோகாந்கர்மசிதாந்ப்ராஹ்மணோ நிர்வேதமாயாந்நாஸ்த்யகரிதஃ கரிதேந.
தத்விஜ்ஞாநார்தஂ ஸ குரூமேவாபிகச்சேத்ஸமித்பாணிஃ ஷ்ரோத்ரியஂ ப்ரஹ்மநிஷ்டம்৷৷1.2.12৷৷

ப்ராஹ்மணர்- கர்ம வசம் படாமல் இருப்பதற்காக சாத்விக தியாகத்துடன்-விஷயாந்தர்களில் பற்று இன்றி -நிர்வேதத்துடன்
– ப்ரஹ்ம நிஷ்டர்களான -ஸமித் பாணி யாக ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்குடைய ஆச்சார்யர்களை பற்றி
-அவர்கள் அபிமானத்தாலே பர ப்ரஹ்மத்தை அடைந்து அனுபவிக்கிறார்கள் –
ஸ குரூமேவாபிகச்சேத்ஸமித்பாணிஃ ஷ்ரோத்ரியஂ ப்ரஹ்மநிஷ்டம்-ஆச்சார்யரை அணுகி கற்கிறான்

தஸ்மை ஸ வித்வாநுபஸந்நாய ஸம்யக் ப்ரஷாந்தசித்தாய ஷமாந்விதாய.
யேநாக்ஷரஂ புரூஷஂ வேத ஸத்யஂ ப்ரோவாச தாஂ தத்த்வதோ ப்ரஹ்மவித்யாம்৷৷1.2.13৷৷

மனஸ் சாந்தி உடன் -பிரசாத சித்தம் -புலனை அடக்கி -அக்ஷரம் -ஸ்வரூப விகாரம் இல்லாமல் –
சத்யம் குணத்தாலும் மாறாமல் -ப்ரஹ்ம ஞானம் ஆச்சார்யர் மூலமே பெறலாம்

———————————

குரு -இருளை போக்கும் -கதி தனம் -தேவு மற்று அறியேன் -மார்க்க தர்சீ -தத்வ தர்சனிகள் –
ஆசை வருவதே துர்லபம் -ஆதனால் அத்தையே அதிகாரம் -தோஷ தர்சனம் அறிந்து இக்குண வைலக்ஷண்யம் அறிந்து செல்ல வேண்டுமே
மால் பால் மனம் சுளிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட்டு

ததேதத்ஸத்யஂ யதா ஸுதீப்தாத்பாவகாத்விஸ்புலிங்காஃ ஸஹஸ்ரஷஃ ப்ரபவந்தே ஸரூபாஃ.
ததாக்ஷராத்விவிதாஃ ஸோம்ய பாவாஃ ப்ரஜாயந்தே தத்ர சைவாபியந்தி৷৷2.1.1৷৷

சத்தாக இருந்த அந்த ஒன்றான பெற ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்து -நெருப்பு துகள் ஒவ் ஒன்றும் நெருப்பு ஆவது போலேயும்
-குடாகாசம் போல ஆகாசம் பல ஆயிரக் கணக்கான ஆகாசம் ஆவது போலேயும் – பலவும் பல்வேறு நாம ரூபங்களுடன்
-ப்ரஜாயந்தே – உருவாகி -விவித் பவ -மீண்டும் அதிலே லயிக்கும்-அப்யந்தி-
-நேதி நேதி -என்று தான் சொல்ல முடியும் அந்த பர ப்ரஹ்மத்தை –
முன் அவஸ்தை அடைவதே லயம் -குடம் உடைந்து மண் ஆவது போலே -பிரளயம் -பிரக்ர்ஷ்டமான லயம் -பெரிய லயம் –
பிருத்வி கூழாகி-அப்பில் லயம் -நெருப்பால் அடிப்பட்டு நெருப்பாக -வாயு வீசி -வாயுவாகும் -அதுவும் ஆகாசத்தில் லயம் –
ஆகாசம் அஹங்காரத்தில் அணைந்து -அது மஹான் -அது மூல பிரக்ருதியில் -அது ப்ரஹ்ம திரு மேனியில் ஒட்டிக் கொள்ளும்
புரிந்தவன் தீரன் ஞானி –

திவ்யோ ஹ்யமூர்தஃ புரூஷஃ ஸபாஹ்யாப்யந்தரோ ஹ்யஜஃ. அப்ரணோ ஹ்யமநாஃ ஷுப்ரோ ஹ்யக்ஷராத்பரதஃ பரஃ৷৷2.1.2৷৷

திவ்ய -அஜன் -பிறப்பிலி பல் பிறவி பெருமான் -கர்ம வஸ்யர் போலே பிறப்பில்லாதவன் -ரூபமும் ரூபங்கள் பலவும் கொண்டவன் –
நித்யன் ஸத்ய ஸங்கல்பன் -பராத் பரன் -ஓத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் -சர்வ அந்தர்யாமி -ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விகாரங்கள் அற்றவன் –
திவ்ய-அப்ராக்ருத திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்-பஞ்ச சக்தி உபநிஷத் மயம் -சுத்த சத்வ மயம்-அமூர்த்தி-
ஒரு வடிவில் மட்டும் இல்லாதவன் – எல்லா வடிவும் கொண்டவன் – -பால் என்கோ-அமுதம் என்கோ -பூமி என்கோ –ஏக ந ஏக –
ஆண் அல்லன்-பெண் அல்லன் அல்லா அலியும் அல்லன் -உளன் அல்லன் இல்லை அல்லன் –
எண்ணிறந்த உருவங்களுக்குள்ளே அருவமும் ஒரு உருவம் –கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் கொண்டு கார்யம் செய்ய வேண்டாதவன்
க்ருபாதீனமான கர்தவ்யங்கள் -இச்சை அடியாக –

ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மநஃ ஸர்வேந்த்ரியாணி ச. கஂ வாயுர்ஜ்யோதிராபஃ பரிதிவீ விஷ்வஸ்ய தாரிணீ৷৷2.1.3৷৷

அவனே த்ரிவித காரணன் -மனஸ் கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் பஞ்ச பூதங்கள் தன்மாத்திரைகள்
ஸ்பர்சாதி குணங்கள் -எல்லாம் அவன் இடம் இருந்தே உருவாகின்றன –

அக்நிர்மூர்தா சக்ஷுஷீ சந்த்ரஸூர்யௌ திஷஃ ஷ்ரோத்ரே வாக்விவரிதாஷ்ச வேதாஃ.
வாயுஃ ப்ராணோ ஹரிதயஂ விஷ்வமஸ்ய பத்ப்யாஂ பரிதிவீ ஹ்யேஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா৷৷2.1.4৷৷

பர ப்ரஹ்மம் -திரு முகத்தில் இருந்து -அக்னி -திருக் கண்கள் சந்த்ர ஸூ ர்யர்கள் -திக்குகள் திருக் காதுகள் –
அவன் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளே வேதங்கள்
பிராணனே வாயு -அவன் இருதயமே அனைத்து உலகங்களும் -திருவடிகளில் இருந்து அனைத்து உலகங்களும் -உண்டாகி
அனைத்துக்கும் சர்வ அந்தராத்மாவாக உள்ளான் -அவனே விஷ்ணு -த்ரிவித -தேச கால வஸ்து -பரிச்சேத ரஹிதன் அனந்தன் –
ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லாத வஸ்துக்கள் இல்லையே -விராட் ஸ்வரூபம் -நீராய் நிலனாய் –சிவனாய் அயனானாய் –
நீர் -நீரையும் வருணனையும் ப்ரஹ்மத்தையும் சொல்லுமே -எல்லா வாக்கியமும் அவன் வரை பர்யவசிக்கும் –
சமான தர்சனம் -பண்டிதர் ஆக்குமே -ஞான ஆனந்தமயம் -விஷமம் -கர்மாதீனம் –

தஸ்மாதக்நிஃ ஸமிதோ யஸ்ய ஸூர்யஃ ஸோமாத்பர்ஜந்ய ஓஷதயஃ பரிதிவ்யாம்.
புமாந் ரேதஃ ஸிஞ்சதி யோஷிதாயாஂ பஹ்வீ ப்ரஜாஃ புரூஷாத்ஸஂப்ரஸூதாஃ৷৷2.1.5৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்து -முதலில் -அக்னி -ஸூர்யனுக்கு ஸமித் போலவும் –இரண்டாவதாக –சந்திரனுக்கு பர்ஜன்யனும்
-மூன்றும் நான்காவதாக ஒளஷதமும் விதைகளும் பூமிக்கு மேகம் மூலமும்
-ஐந்தாவதாக புருஷர்களுக்கு ரேதஸும் -இப்படி பஞ்சாக்னி வித்யை என்பவர் –
பொறி பறந்து ஆஹுதி ஐந்து தடவை -பஞ்சாக்கினி / ஆத்மா ஒன்றே ஆஹுதி -ஐந்து ஹோம குண்டங்கள் –
ஆகாசம் பனி துளி முதல் இரண்டும் -பர்ஜன்ய மழை மூன்றாவது-புருஷன் ரேதஸ் -பெண் வயிற்றுள் –
இங்கு தானே புருஷன் பேர் பெறுகிறான் -அரிது அரிது மானிடனாவது அரிது —
இதுக்கே மேலே தானே மோக்ஷம் -கைங்கர்ய ஸ்ரேஷ்டை-வேண்டுமே –

தஸ்மாதரிசஃ ஸாம யஜூ் ఁஷி தீக்ஷா யஜ்ஞாஷ்ச ஸர்வ க்ரதவோ தக்ஷிணாஷ்ச.
ஸஂவத்ஸரஷ்ச யஜமாநஷ்ச லோகாஃ ஸோமோ யத்ர பவதே யத்ர ஸூர்யஃ৷৷2.1.6৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தே ருக் யஜுர் சாமம் -வேத மந்திரங்களும் –சந்தஸ் போன்ற அங்கங்களும் –
சாமம் -ஹிம்கார-பிரஸ்தவ -உத்கீதம் -பிரதிகாரம் -நிதானம் -என்று ஐந்தாகவும் -உபத்ரவ அடி -என்ற இரண்டையும் சேர்த்து ஏழாகவும் பிரிப்பர் –
அந்த ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தே சந்த்ர ஸூ ரியர் -தஷிணாயணம் உத்தராயணம் -யாகம் யஜ்ஜம் -வர்ணாஸ்ரம கர்மாக்கள் -அனைத்தும் வந்தன –

தஸ்மாச்ச தேவா பஹுதா ஸஂப்ரஸூதாஃ ஸாத்யா மநுஷ்யாஃ பஷவோ வயாஂஸி.
ப்ராணாபாநௌ வ்ரீஹியவௌ தபஷ்ச க்ஷத்தா ஸத்யஂ ப்ரஹ்மசர்யஂ விதிஷ்ச৷৷2.1.7৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தே தேவ-முப்பத்து முக்கோடி -11-ருத்ரர்கள் /-12-ஆதித்யர்கள் /அஷ்ட வசுக்கள் /அஸ்வினி /
மனுஷ்ய திர்யக் ஜங்கமம்-நெல் பார்லி போன்ற தானியங்களும் -சத்யம் -வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் -சாஸ்த்ர விஹிதங்கள்-அனைத்தும் உண்டாயின –
பண்டை நான் மறையும் வேதமும் கேள்விப்பதங்களும் பதங்களின் பொருளும் –தானாய் நின்றவனே அரங்க மா நகர் அமர்ந்தான்

ஸப்த ப்ராணாஃ ப்ரபவந்தி தஸ்மாத்ஸப்தார்சிஷஃ ஸமிதஃ ஸப்த ஹோமாஃ.
ஸப்த இமே லோகா யேஷு சரந்தி ப்ராணா குஹாஷயா நிஹிதாஃ ஸப்த ஸப்த৷৷৷–৷2.1.8৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தே ஏழு -முக்கிய முகத்தில் உள்ள ஞான இந்திரியங்கள்
-இரண்டு காதுகள் -இரண்டு கண்கள் -இரண்டு மூக்கு த்வாரங்கள் ஒரு வாய் –
சப்த அக்னிகள் சப்த சமித்துக்கள் -சப்த ஹோமங்கள் –சப்த லோகங்கள் -பிராண அபாண–போன்றவையும் –

அதஃ ஸமுத்ரா கிரயஷ்ச ஸர்வேஸ்மாத்ஸ்யந்தந்தே ஸிந்தவஃ ஸர்வரூபாஃ.
அதஷ்ச ஸர்வா ஓஷதயோ ரஸஷ்ச யேநைஷ பூதைஸ்திஷ்டதே ஹ்யந்தராத்மா৷৷2.1.9৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தே சமுத்ரங்களும் மலைகளும் நதிகளும் -ஒளஷதங்கள் தானியங்கள்
-சர்வ ரசங்களும்-ஆறு சுவைகளும் -பஞ்ச பூதங்களும் -வந்தன –
அனைத்துக்கும் சர்வ அந்தர்யாமியாகவும் இருந்து நாம ரூப விபாகம் அருளினான் –

புரூஷ ஏவேதஂ விஷ்வஂ கர்ம தபோ ப்ரஹ்ம பராமரிதம். ஏதத்யோ வேத நிஹிதஂ குஹாயாஂ ஸோவித்யாக்ரந்திஂ விகிரதீஹ ஸோம்ய৷৷2.1.10৷৷

அனைத்தும் ப்ரஹ்மமே -கர்மம் தபஸாக செய்கிறான் / முக்தர்களுக்கு அமிருதமாக இருக்கிறான் –
அவித்யை கிரந்தி கழற்றி ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான் –

————————–

ஆவிஃ ஸஂநிஹிதஂ குஹாசரஂ நாம மஹத்பதமத்ரைதத்ஸமர்பிதம். ஏஜத்ப்ராணந்நிமிஷச்ச
யதேதஜ்ஜாநத ஸதஸத்வரேண்யஂ பரஂ விஜ்ஞாநாத்யத்வரிஷ்டஂ ப்ரஜாநாம்৷৷2.2.1৷৷

அந்தர்யாமியாய் இருந்து நியமித்து புலன்களை இயக்கி -பராத்பரன் –அவிகாராயா -ஸ்வரூப ஸ்வ பாவ விகாரம் இல்லாமல்
-ஸ்வ கத தோஷங்கள் தட்டாமல் –சத்துக்களும் அசத்துக்களும்-ப்ரஹ்மாத்மாவாகவே இருக்கின்றன -அப்ருதக் சித்த விசேஷங்கள் அனைத்துமே
அடையும் முறை -இதில் -பிரகாச மயமாய் அருகில் உள்ளான் -சேயன் அணியன் -பரம புருஷார்த்தம் -இவனே லஷ்யம் முதலில் உணர வேண்டும்
அவாந்தர பலன்கள் நடுவில் அனுபவிக்கலாம் -ஆயுஷ் ஆராஸ்யே-ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற நூறு வயசு
சாப்பிட்டால் தானே உபாசனம் -முரண்படாத கர்மாக்களாக இருக்க வேண்டும் -ப்ரஹ்ம பிராப்தியே பிரதான லஷ்யம் –
கெட்டு போகாமல் முடித்து தரும் பொறுப்பு அவன் இடம் -வரேண்யம் பலம் -ஸ்ரேஷ்ட பலம் ப்ரஹ்மமே அனைவருக்கும் –

யதர்சிமத்யதணுப்யோணு ச யஸ்ிம ఁல்லோகா நிஹிதா லோகிநஷ்ச ததேததக்ஷரஂ ப்ரஹ்ம
ஸ ப்ராணஸ்ததுவாங்மநஃ. ததேதத்ஸத்யஂ ததமரிதஂ தத்வேத்தவ்யஂ ஸோம்ய வித்தி৷৷2.2.2৷৷

பரஞ்சோதி -அனோர் அணீயான்-மஹதோ மஹான் -சத்யம் -அம்ருதம் –அவனே உபாஸ்யத்துக்கு உரியவன்
-சோம்ய அவனையே அடைவதையே புருஷார்த்தமாக கொண்டு முயல்வாய் –

தநுர்கரிஹீத்வௌபநிஷதஂ மஹாஸ்த்ரஂ ஷரஂ ஹ்யுபாஸாநிஷிதஂ ஸஂதயீத.
ஆயம்ய தத்பாவகதேந சேதஸா லக்ஷ்யஂ ததேவாக்ஷரஂ ஸோம்ய வித்தி৷৷2.2.3৷৷

உபநிஷத்துக்கள் பிரசித்தமாக தியானத்தை மஹா அஸ்திரமாகவும் -ப்ரஹ்மா ஏக சிந்தையராய் புலன்களை
-மால் பால் செலுத்தி -மங்கையர் தோள் கை விட்டு -என்கிறபடியே -அவன் இடமே செலுத்தி -சோம்ய அவனை அடைவாய் –
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -அழிவற்ற ப்ரஹ்மம் -தத் வத்தவ்யம் -அம்பு நேராக குறி நோக்கி செலுத்துவதைப் போலே ப்ரஹ்மம் –

ப்ரணவோ தநுஃ ஷரோ ஹ்யாத்மா ப்ரஹ்ம தல்லக்ஷ்யமுச்யதே. அப்ரமத்தேந வேத்தவ்யஂ ஷரவத்தந்மயோ பவேத்৷৷2.2.4৷৷

பிரணவமே வில் -ஜீவாத்மாவே அம்பு -பர ப்ரஹ்மமே புருஷார்த்தம் -அவனை உபாசித்து அவனுடன் ஒன்றி
-அம்பு போலே -அடைந்து பகவத் ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம் –
ஏகாக்ர சித்தம் வைத்து-மனஸ் தான் இழுத்து கட்டிய நாண் -பிரணவத்தில் ஈடுபட்டு-சேஷத்வ ஞானம் விசுவாசம் பிறந்து –
வெளி விஷய சங்கங்கள் விட்டு -ஆத்மாவை ப்ரஹ்மத்துடன் சேர்த்து -வாசனா ருசிகள் இல்லாமல் -ப்ரஹ்மம் அனுபவிப்பான் –

யஸ்மிந்த்யௌஃ பரிதிவீ சாந்தரிக்ஷமோதஂ மநஃ ஸஹ ப்ராணைஷ்ச ஸர்வைஃ.
தமேவைகஂ ஜாநத ஆத்மாநமந்யா வாசோ விமுஞ்சதாமரிதஸ்யைஷ ஸேதுஃ৷৷2.2.5৷৷

அவன் ஒருவனே -ஒப்பார் மிக்கார் இல்லாதவன் -த்ரிவித காரணன் -அனைத்துக்கும் -பிரேரிதன்–
-சம்சார ஆர்ணவம் கடந்து தன்னை அடைய தானே – சேது- பாலமாக இருப்பவன் –
உடையும் பாவும் போலே கலந்து -சூத்திரத்தில் மணிகள் இணைக்கப்பட்டது போலே -நினைவு தியானமே மோக்ஷத்துக்கு ஹேது

அரா இவ ரதநாபௌ ஸஂஹதா யத்ர நாட்யஃ ஸ ஏஷோந்தஷ்சரதே பஹுதா ஜாயமாநஃ.
ஓமித்யேவஂ த்யாயத ஆத்மாநஂ ஸ்வஸ்தி வஃ பாராய தமஸஃ பரஸ்தாத்৷৷2.2.6৷৷

வண்டி சக்கர கம்பிகள் போலே நரம்புகள் -ஹார்த்தா வர்த்தி அவன் -மனஸ் இந்திரியங்கள் குண வஸ்யமாய் கொண்டு பட்டி மேய –
அவற்றை ஒரு நிலை படுத்தி பிரணவத்தில் ஆச்சார்ய முகேன செலுத்தி சம்சார ஆர்ணவம் கடந்து
ஸ்வஸ்தமாக அவனை அடைந்து நித்யர்கள் உடன் கோவை ஆகலாம் –
பஹுதா ஜாயமாநஃ. -பிறப்பிலி நம்மை பெற பல பிறவிகள்

யஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வவித்யஸ்யைஷ மஹிமா புவி. திவ்யே ப்ரஹ்மபுரே ஹ்யேஷ வ்யோம்ந்யாத்மா ப்ரதிஷ்டிதஃ.
மநோமயஃ ப்ராணஷரீரநேதா ப்ரதிஷ்டிதோந்நே ஹரிதயஂ ஸஂநிதாய. தத்விஜ்ஞாநேந பரிபஷ்யந்தி தீரா ஆநந்தரூபமமரிதஂ யத்விபாதி৷৷2.2.7৷৷

பர ப்ரஹ்மமே சர்வஞ்ஞன் -சர்வசக்தன் -பராத்பரன் -சர்வ நியாமகன் -கால சக்கரத்தன்-ஹ்ருதய புண்டரீகாக்ஷத்தில் இருப்பவன்
-சர்வ வியாபகன்-அவனை அறிந்து அவனாலாயே அவனை அடைந்து ஸ்வபாவிக ஆனந்த மாய -ஞான மயனாக ஆவோம் –

பித்யதே ஹரிதயக்ரந்திஷ்சித்யந்தே ஸர்வஸஂஷயாஃ. க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மிந்தரிஷ்டே பராவரே৷৷2.2.8৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மத்தை அறியவே கர்ம முடிச்சுக்கள் அவிழ்க்கப் பட்டு -கங்கை பெரு வெள்ளம் போன்ற அஞ்ஞான அந்தகாரம் போகப் பெற்று –
அந்த பராத் பரன் மஹத் பேர் அருளாலே அவர-சம்சார துக்கங்கள் நீங்கப் பெறுவோம் –
காமம் க்ரோதங்கள் ஒழிந்து சங்கைகள் இல்லாமல் -மாலினியம் இல்லாமல் தர்சனம்

ஹிரண்மயே பரே கோஷே விரஜஂ ப்ரஹ்ம நிஷ்கலம். தச்சுப்ரஂ ஜ்யோதிஷாஂ ஜ்யோதிஸ்தத்யதாத்மவிதோ விதுஃ৷৷2.2.9৷৷

பர ஹிரண்மய கோசம்/ விரஜம் ரஜஸ் தட்டாமல் / நிஷ்கலம் / பரஞ்சோதிஸ் /-ஜோதிஸ் பொருள்களுக்கு ஜோதிஸ் அருளுபவர் –

ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகஂ நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நிஃ.
தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வஂ தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதஂ விபாதி৷৷2.2.10৷৷

பர ப்ரஹ்ம ஜோதிஸ் தானே ஸூ ர்யன் ஒளிக்கும் சந்திரன் ஒளிக்கும் அக்னி ஒளிக்கும் நக்ஷத்திரங்கள் ஒளிக்கும் மின்னல் ஒளிக்கும் மூலம்
திருமேனி ஏக தேச ஒளி கொண்டே இவைகள் –

ப்ரஹ்மைவேதமமரிதஂ புரஸ்தாத்ப்ரஹ்ம பஷ்சாத்ப்ரஹ்ம தக்ஷிணதஷ்சோத்தரேண.
அதஷ்சோர்த்வஂ ச ப்ரஸரிதஂ ப்ரஹ்மைவேதஂ விஷ்வமிதஂ வரிஷ்டம்৷৷2.2.11৷৷

முன்புள்ள அனைத்தும் பின்புள்ள அனைத்தும் இடது வலது பக்கம் உள்ள அனைத்தும் மேல் கீழ் உள்ள
அனைத்தும்–உலகம் அனைத்தும் -ப்ரஹ்மாத்மகமே -விஸ்வம் ப்ரஹ்மாத்மகம் அறிந்து கொள்-
ப்ரஹ்மம் ஒன்றையே லஷ்யமாக -அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே -என்று இருக்க வேண்டுமே

——————————–

லஷ்யம் அம்பு உதாரணம் சொல்லி -தூரம் -விரோதம் -புத்தி வருமே -குறிக்கோள் -லஷ்யம் -புத்தி சிதறாமல் இருக்க மட்டுமே இந்த உதாரணம் –
இருவருக்கும் உள்ள நெருக்கம் சம்பந்தம் இதில் சொல்லும் -முண்டகம் -சிரஸ் -தலையான உபநிஷத் -இதில் தலையான மந்த்ரம் இது –

த்வா ஸுபர்ணா ஸயுஜா ஸகாயா ஸமாநஂ வரிக்ஷஂ பரிஷஸ்வஜாதே.
தயோரந்யஃ பிப்பலஂ ஸ்வாத்வத்த்யநஷ்நந்நந்யோ அபிசாகஷீதி৷৷3.1.1৷৷

இரண்டு பறவைகள் -சயுஜா -இப்படி விட்டு பிரியாமல் உள்ள பர ப்ரஹ்மமும் ஜீவனும் – சகாய -இரண்டும் ஆத்மா என்பதால் –
சமானம் வ்ருக்ஷம் -ஒரு மரத்தை பற்றி -சரீரத்தை பற்றி இருக்க -ஓன்று ஜீவாத்மா -பழங்களை உண்டு -கர்ம பலன்களை அனுபவித்து சம்சாரத்தில் உழல
மற்ற ஓன்று பரமாத்மா -கர்ம வசப்படாமல் -அபிசாகஷீதி-பார்த்து கொண்டு அரசனை போலே –உதாசீனமாக இருக்குமே –
அழகிய இறக்கைகள் இரண்டுக்கும் -ஸஹ வர்த்தமானத்தவம் -ஸஹ்யம் நடப்பு பிரியாமல் இருந்தும் ஒன்றுக்கு ப்ரஹ்மம் பற்றி அறியாமல் –
பிப்பலஂ ஸ்வாத்வ-ரசம் இல்லை -சாப்பிடாதே சொல்லியும் கெடுக்காமல் உண்டு இதன் இறக்கைகள் இழந்து -சாஸ்த்ராதிகள் படி ஒழுகாமல் அனர்த்தம் –
இருவருக்கும் ஆத்மா பெயர் தானே -பெருமானுக்கு சொத்து -சேதனமும் அசேதனமும் -ஞான ஆனந்த ஸ்வரூபம்-ஞான குணகமும் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும்-
இறக்கைகள் -ஞானம் அனுஷ்டானமும் ஜீவனுக்கு -ஞான ஹீனன் பசுவை போலே -அனுஷ்டானம் இல்லாமல் இருந்தால் நாய் வாலைப் போலே வீண் –
ப்ரஹ்மத்துக்கு -சங்கல்ப சக்தியும் -தபோ ரூப ஞானம் இது -கிரியா சக்தி-ஜகாத் ஸ்ருஷ்ட்டி யாதிகள் -இரண்டும் இறக்கைகள் –
சமானமாய் ஒரு சரீரம் பற்றி இருக்குமே இரண்டும் –பாப புண்யங்களே பழம்-தாழ்ந்த வெறுக்கத்தக்க -புதை குழி என்று அறியாமல் –
மாதரார் கயல் கண் என்னும் வலையில் பட்டு அழுந்துவார்கள் –
சிறைச்சாலைக்குள் அரையனும் சிறையனும் உண்டே –
நியாந்தா ஆராதம் அகர்ம வஸ்யம்-அருகிலே உள்ளான் -அறிந்து அடைய முயல வேண்டுமே –
நான் உடல் சொல்லலாமா -என்னுடைய உடல் -தானே என்னில் நானே உடல் -ப்ரஹ்மாவுக்கு -நான் உடல் ஆத்மாவை
-என்னுடைய உடல் நம் சரீரம் -இத்தை வெட்ட முடியும் -அது ஒழிக்க ஒழியாத அப்ருதக் சித்தம் தானே –
இது தான் நெருக்கமாக தோன்றும் -திரோதானம் தானே -கர்மம் தொலைத்து சேர முயல வேண்டும் –
பிரக்ருதியில் சிக்கி முக்குண வசப்பட்டு -இருப்பதை அறிந்து விலகிப் போக வேண்டுமே
வியாப்பிய கத தோஷம் அவனுக்கு தட்டாது என்றும் இது காட்டுமே -அது மட்டும் இல்லை –
நம் அழுக்கை போக்க -ரத்னத்தை உடையவன் தானே அழுக்கை போக்கி அருள வேண்டும்

ஸமாநே வரிக்ஷே புரூஷோ நிமக்நோநீஷயா ஷோசதி முஹ்யமாநஃ.
ஜுஷ்டஂ யதா பஷ்யத்யந்யமீஷமஸ்ய மஹிமாநமிதி வீதஷோகஃ৷৷3.1.2৷৷

ஜீவாத்மா இதனாலே சம்சார ஆர்ணவதிலே அழுந்தி மாறி மாறி பல ஆக்கைகளிலே புக்கு கர்ம வசப்பட்டு -இருக்க
ஸூ ஹ்ருத விசேஷத்தால் -பச்யதி -பர ப்ரஹ்மத்தை பார்த்து அந்த ராஜாவுக்கு புத்ரனாய் இருந்து வைத்து உழல்வதே என்று வருந்தி
-பர ப்ரஹ்மத்தின் மகிமையையும் பெருமையையும் தேஜஸையும் உணர்ந்து
வீதஷோக-சோகத்தில் இருந்தும் மீண்டு பர ப்ரஹ்மத்தின் அருளாலே அவனை அடைந்து ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் அடைகிறான் –
அநீஷயா-பிரகிருதியை சொல்லும் -அல்லது தனக்கே வெளி வர சக்தி இல்லாமல் -பகவத் ஸ்வரூப திரோதான கரி தானே பிரகிருதி
சர்வ வியாபகனையும் கூட அன்றோ நாம் தேடுகிறோம் குண்டூசியை தொலைத்தவன் தேடுவதும் யானையை தேடுவதும் ஒக்குமோ –
ஏ பாவம் பரமே ஈ பாவம் செய்து -குருகைக் காவல் அப்பன் -கங்கை கொண்ட சோழ புரம் சந்நிதி -மறக்க வழி கேட்ட ஐதிக்யம்
அன்ன கூட உத்சவம் கோவர்த்தன மலைக்கு திரை கண்ணை மூடிக் கொள்ள சொன்னது போலே -சரீரம் தானே மறைக்கும் –
யதா பஷ்யத்யந்யமீஷமஸ்ய-சரீரம் தன்னை காட்டிலும் வேறுபட்ட
மஹிமாநமிதி வீதஷோகஃ-சேஷி நியாந்தா ப்ரஹ்மத்தை அறிந்தே சம்சாரம் தாண்ட முடியும்

யதா பஷ்யஃ பஷ்யதே ருக்மவர்ணஂ கர்தாரமீஷஂ புரூஷஂ ப்ரஹ்மயோநிம்.
ததா வித்வாந்புண்யபாபே விதூய விரஞ்ஜநஃ பரமஂ ஸாம்யமுபைதி৷৷3.1.3৷৷

இப்படி ஜீவாத்மா பர ப்ரஹ்மத்தை உணர்ந்து பஷ்யதே ருக்மவர்ணஂ -ஸ்வாபாவிகமான தேஜஸ் உடன் –
கர்தாரமீஷஂ -அனைத்து உலகையும் ஸ்ருஷ்டித்தவன் –
புரூஷஂ ப்ரஹ்மயோநிம்.-அனைத்து ஆத்மாக்களை கர்ம அனுகுணமாக ஆக்கைக்குள் புகச் செய்பவன் –
ததா வித்வான் -இப்படி அறிந்த ஜீவாத்மா /புண்யபாபே விதூய -கர்மங்களை ருசி வாசனைகள் உடன் மாய்த்து –
நிரஞ்ஜநஃ பரமஂ ஸாம்யமுபைதி-தோஷம் அற்று -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகனாய் -பரம சாம்யம் பெற்று ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் பெறுகிறான் –
பலூன் மேலே இருக்க வேண்டியதை கயிறு வைத்து கீழே கட்டி வைத்து -கத்தரித்த உடனே மேலே போகும் -கிளி கூண்டை திறந்தால் பறப்பது போலே
இது செயற்கை அக்கரை -அது இயற்க்கை இக்கரை -சரீரம் பெற்றதே கர்மம் தொலைக்கவே -வாசனா ருசி போக்க ஸூஷ்ம சரீரம் -விராஜா நதி ஸ்நாநம்
த்யானம் -என்பதே -அருகிலே உள்ளவனைப் புரிந்து -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் அறிந்து-மின்னு மா மழை தவழும் மேக வண்ணன் அன்றோ – சமான தர்மம் -சாதர்ம்யம்
அபஹத பாப்மா -தீண்டாதே/ விஜரா மூப்பு இல்லை பஞ்ச விம்சதி வர்ஷம் எப்பொழுதும் /வி மிருத்யு மரணம் இல்லை / வி சோக சோகம் இல்லை /
பசி தாகம் இல்லை-/ சத்யகாமா சத்யசங்கல்ப -இந்த அஷ்ட குணங்களில் சாம்யம்

ப்ராணோ ஹ்யேஷ யஃ ஸர்வபூதைர்விபாதி விஜாநந்வித்வாந்பவதே நாதிவாதீ.
ஆத்மக்ரீட ஆத்மரதிஃ க்ரியாவாநேஷ ப்ரஹ்மவிதாஂ வரிஷ்டஃ৷৷3.1.4৷৷

அந்த பர ப்ரஹ்மமே ப்ராணோ -பிராணன் –ஹ்யேஷ யஃ ஸர்வபூதைர்விபாதி-அனைத்துள்ளும்-பிரம்மா முதல் பிபிலி ஈறாக – அந்தர்பவித்து உள்ளான்
விஜாநன் -ஸ்ரவணம் மன்னம் நன்றாக கேட்டு ஆராய்ந்து -இத்தை நன்றாக அறிந்து /
கேட்பது மேய்ச்சல் நிலம் -அப்புறம் ஆசை போட வேண்டுமே -ஸ்ரவணம் -மனனம் இவை
பசு மரத்து ஆணி போலே மனசில் பதிய வேண்டுமே -உரு போட்டவன் உருப்படுவான்
வித்வாந்பவதே நாதிவாதீ.-பர ப்ரஹ்மத்தை பற்றி உள்ளபடியே அறிவித்து -அதிவாதி பவ -அறிந்த பின்பு பெருமையை எடுத்து கூறி –
ஆத்மக்ரீத் -பந்துக்கள் விஷயாந்தரங்கள் பற்றுக்களை விட்டு -ஸ்ரீ காந்தன் -இரும்பை இழுத்துக் கொள்வது போலே தன்னடையே சேர்த்துக் கொள்வான்
ஆத்மரதிஃ-அவனையே எல்லாமாகப் பற்றி -உண்ணும் சோறு -இத்யாதி -நிரதிசய ஆனந்தம் -ரதி -பெற்று / க்ரியாவான் -செய்த வேள்வியர் ஆகி
ஏஷ ப்ரஹ்மவிதாஂ வரிஷ்ட –பர ப்ரஹ்மத்தை அடைந்து ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் பெறுகிறான் –

ஸத்யேந லப்யஸ்தபஸா ஹ்யேஷ ஆத்மா ஸம்யக்ஜ்ஞாநேந ப்ரஹ்மசர்யேண நித்யம்.
அந்தஃஷரீரே ஜ்யோதிர்மயோ ஹி ஷுப்ரோ யஂ பஷ்யந்தி யதயஃ க்ஷீணதோஷாஃ৷৷3.1.5৷৷

ஸத்யேந லப்யஸ்தபஸா -சத்யத்தாலும் உபாசனத்தாலும் தபஸ் -அடையப் பெற்று
ஹ்யேஷ ஆத்மா ஸம்யக்ஜ்ஞாநேந-தத்வ யாதாம்ய பரி பூர்ண ஞானத்தால்
ப்ரஹ்மசர்யேண நித்யம்.-நித்தியமான சத்யம் -நித்தியமான தபஸ் -வர்ணாஸ்ரம தர்மம் -மூலம் -மத்திய தீப நியாயம் படி நித்யம் எங்கும் கொண்டு
அந்தஃஷரீரே ஜ்யோதிர்மயோ ஹி -ஹ்ருதய புண்டரீகாக்ஷத்தில் உள்ள பரஞ்சோதியை -உடல் மிசை உயிர் எனக் கரந்து எங்கும் பரந்துளன்
ஷுப்ரோ யஂ பஷ்யந்தி யதயஃ க்ஷீணதோஷா-அந்த சுபமான பர ப்ரஹ்மத்தைக் கண்டு கர்மங்களை வாசனையோடு
போக்கப் பெற்று ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் பெறுகிறான் -யதி- யத்னம் பிரயத்தனம் பண்ணுபவன்
உலக விஷய பாசம் பட்டால் ஆனந்தம் அல்பம் அஸ்திரம் -வைராக்யம் வைத்து – பகவத் பாசம் ஸ்திரம்

ஸத்யமேவ ஜயதே நாநரிதஂ ஸத்யேந பந்தா விததோ தேவயாநஃ.
யேநாக்ரமந்த்யரிஷயோ ஹ்யாப்தகாமா யத்ர தத்ஸத்யஸ்ய பரமஂ நிதாநம்৷৷3.1.6৷৷

ஸத்யமேவ ஜயதே நாநரிதஂ -சத்தியமே வெல்லும் -அசத்தியம் அப்படி இல்லையே
ஸத்யேந பந்தா விததோ தேவயாந-உண்மை யான நடத்தையால் -பந்தா -அனுஷ்டானம் -தேவர்களை போலே -.
யேநாக்ரமந்த்யரிஷயோ ஹ்யாப்தகாமா -இப்படி க்யாதி லாப பூஜைக்கு என்று இல்லாமல் -விஷயாந்தர இன்பங்களில் கண் வைக்காமல் ஆச்சார்யர்கள்
யத்ர தத்ஸத்யஸ்ய பரமஂ நிதாநம்–பர ப்ரஹ்மம் கைங்கர்யம் பெற்று நித்யர்கள் உடன் ஒரு கோவையாகிறார்கள் –
தேவயாநஃ.-அர்ச்சிராதி மார்க்கம்
தத்ஸத்யஸ்ய பரமஂ நிதாநம்-ஸ்ரீ வைகுந்தம் அடைகிறான்

பரிஹச்ச தத்திவ்யமசிந்த்யரூபஂ ஸூக்ஷ்மாச்ச தத்ஸூக்ஷ்மதரஂ விபாதி. தூராத்ஸுதூரே
ததிஹாந்திகே ச பஷ்யத்ஸ்விஹைவ நிஹிதஂ குஹாயாம்৷৷3.1.7৷৷

பரிஹச்ச -அந்த பர ப்ரஹ்மம் பராத்பரன் -பிருஹத் -தானும் பராத் பரனாய் இருந்து தன்னை அடைந்தார்களையும் பெரியவர்களாக ஆக்கும் தன்மையன்
தத்திவ்யமசிந்த்யரூபஂ –திவ்யம் -அப்ராக்ருதம் -அசிந்த்ய ரூபம் –
ஸூக்ஷ்மாச்ச தத்ஸூக்ஷ்மதரஂ -ஸூ ஷ்மங்களிலும் ஸூ சமம் -அனோர் அணீயான் –
விபாதி. -பரஞ்சோதி -ஜோதிஸ் பதார்த்தங்களை ஜோதிஸ் கொடுத்து அருளி -பல விதமாக இருந்து அருளி
தூராத்ஸுதூரே -ஸ்ரீ வைகுண்ட நிலையனாய் அதி தூரஸ்தானாயும் அந்தர்யாமியாய் அருகிலும் இருப்பவன் –
மெய்யானாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் பொய்யனாகும் புறம்பே தொழுவார்க்கு எல்லாம் –
ததிஹாந்திகே ச பஷ்யத்ஸ்விஹைவ நிஹிதஂ குஹாயாம்–ஞானிகள் ஹ்ருதய கமலத்தில்-குஹாயம் – இருப்பதை அறிவார்கள் –

ந சக்ஷுஷா கரிஹ்யதே நாபி வாசா நாந்யைர்தேவைஸ்தபஸா கர்மணா வா.
ஜ்ஞாநப்ரஸாதேந விஷுத்தஸத்த்வஸ்ததஸ்து தஂ பஷ்யதே நிஷ்கலஂ த்யாயமாநஃ৷৷3.1.8৷৷

ந சக்ஷுஷா கரிஹ்யதே -கண்ணாலே காண முடியாது /நாபி வாசா-வாக்காலும் சொல்லி முடிக்க முடியாதே -யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே-
நாந்யைர்தேவைஸ்தபஸா கர்மணா வா. -வேறு எந்த வழிகளாலும் தபஸ் போன்றவற்றாலும் வேறே வேத கர்மங்களாலும் அடைய முடியாதவன் –
ஜ்ஞாநப்ரஸாதேந விஷுத்தஸத்த்வஸ்ததஸ்து தஂ பஷ்யதே நிஷ்கலஂ த்யாயமாந–அவனாலே அருளப் பெற்ற
-ஞான பிரசாதத்தாலே -சுத்த சத்வமயமான நிஷ்கலமான அவனை பார்த்து உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும் –
ஞானம் -ப்ரஹ்ம சப்த வாஸ்யம் –
கண்ணே உன்னைக் காண -யென்னே கொண்ட -கருவி கண்ணே -கண்ணான உன்னால் உன்னைக் காண வேணும்

ஏஷோணுராத்மா சேதஸா வேதிதவ்யோ யஸ்மிந்ப்ராணஃ பஞ்சதா ஸஂவிவேஷ. ப்ராணைஷ்சித்தஂ
ஸர்வமோதஂ ப்ரஜாநாஂ யஸ்மிந்விஷுத்தே விபவத்யேஷ ஆத்மா৷৷3.1.9৷৷

ஏஷோணுராத்மா சேதஸா வேதிதவ்யோ யஸ்மிந்ப்ராண-அப்படி அவனால் அருள பெற்ற ஞானவான்கள் -தங்கள் பிராணன்
பஞ்சதா ஸஂவிவேஷ.–பிராண அபான போன்ற பஞ்ச -பிராணங்களிலும் இருப்பதை உணர்வர்
ப்ராணைஷ்சித்தஂ ஸர்வமோதஂ ப்ரஜாநாஂ -சர்வ சித்தத்திலும் -கர்ம ஞான இந்த்ரியங்களிலும் கரந்து எங்கும் பறந்து -கறந்த பாலில் நெய்யே போல் -இருப்பதை
யஸ்மிந்விஷுத்தே விபவத்யேஷ ஆத்மா–தானே காட்டிக் கொடுக்க சுத்தமான -கர்மங்கள் ருசி வாசனையுடன்
போக்கப் பற்ற -மனசால் உணர்கிறார்கள் -சாஷாத் கரிக்கிறார்கள் –

யஂ யஂ லோகஂ மநஸா ஸஂவிபாதி விஷுத்தஸத்த்வஃ காமயதே யாஂஷ்ச காமாந்.
தஂ தஂ லோகஂ ஜயதே தாஂஷ்ச காமாஂஸ்தஸ்மாதாத்மஜ்ஞஂ ஹ்யர்சயேத்பூதிகாமஃ৷৷3.1.10৷৷

இப்படி அவனால் அருள பெற்ற சுத்த சத்வ மனசாலே சர்வ லோகங்களையும் வென்று -சர்வ அபேக்ஷிதங்களையும் பெற்று
-வா ஸூ தேவ சர்வம் -என்றும் –உண்ணும் சோறு எல்லாம் கண்ணன் என்றே இருப்பார்கள் –
ஆச்சார்யரை அண்டி -ப்ரஹ்ம ஞானம் -பெற்றவரை அண்டி -அவரைப் பிரார்த்தித்தே பெற வேண்டும்

———————————

ஸ வேதைதத்பரமஂ ப்ரஹ்ம தாம யத்ர விஷ்வஂ நிஹிதஂ பாதி ஷுப்ரம். உபாஸதே
புரூஷஂ யே ஹ்யாகாமாஸ்தே ஷுக்ரமேதததிவர்தந்தி தீராஃ৷৷3.2.1৷৷

ஸ வேதைதத்பரமஂ ப்ரஹ்ம -ச வேத இதத் ப்ரஹ்ம -இப்படி அறியப் பெற்ற பர ப்ரஹ்மம் –
தாம யத்ர விஷ்வஂ நிஹிதஂ பாதி . உபாஸதே -பரம தாமம் -பரம பதம் –
யத்ர விஸ்வம் நிஹிதம் -பாதி-அனைத்து உலகும் அவன் தேஜஸ் ஏக தேசத்திலே இருக்குமே
ஷுப்ரம்-புரூஷஂ யே ஹ்யாகாமாஸ்தே –ஷூப்ரம்-புனிதம் -திவ்யம் -அகாமஸ்தே-புறம்பு உண்டான பற்றுக்களில் ஆசை இல்லாமல் –
ஷுக்ரமேதததிவர்தந்தி தீரா–ஷுக்ர-ரேதஸ் -அதில் இருந்து தாண்டி -ஏதத் ஷூக்ரம் அதிவர்த்தந்தி-சம்சாரத்தில் மீண்டும் சிக்காமல்
பர ப்ரஹ்மத்தை அடைந்து இன்புறுகிறான் –
யோ நித்ய -தனியன் போலே பதாம்புஜ தங்கம் பெற்றால் அனைத்தும் புல்லுக்கு சமம் அதே போலே அகாம இவனுக்கு –

காமாந்யஃ காமயதே மந்யமாநஃ ஸ காமபிர்ஜாயதே தத்ர தத்ர.
பர்யாப்தகாமஸ்ய கரிதாத்மநஸ்து இஹைவ ஸர்வே ப்ரவிலீயந்தி காமாஃ৷৷3.2.2৷৷

காமாந்யஃ காமயதே மந்யமாநஃ ஸ காமபிர்ஜாயதே -விஷயாந்தரங்களில் பற்று மிக்கு அவற்றிலே ஆழ்ந்து இருப்போர்
மீண்டும் மீண்டும் மாறி மாறி பல பிறவி எடுத்து
தத்ர தத்ர. பர்யாப்தகாமஸ்ய கரிதாத்மநஸ்து இஹைவ ஸர்வே ப்ரவிலீயந்தி காமாஃ–
அந்த அந்த சூழலிலே ஆசை கொண்டு அழிய -புறம்புள்ள விஷயாந்தரங்கள் பற்று அற்றவர்கள் இங்கேயே
-சரீரத்துடன் இருக்கச் செய்தே பர ப்ரஹ்மத்தை அறிகிறார்கள் –

நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ ந மேதயா ந பஹுநா ஷ்ருதேந. யமேவைஷ
வரிணுதே தேந லப்யஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவரிணுதே தநூஂ ஸ்வாம்৷৷3.2.3৷৷

நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ -இப்படி பற்று அற்ற பரிசுத்த மனசு வேதாந்தங்களை படித்து மட்டும் பெற முடியாதே –
ந மேதயா–நல்ல ஞானங்களால் அவற்றை அறிந்தும் பெற முடியாதே
ந பஹுநா ஷ்ருதேந. -மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு பெற்ற ஞானத்தாலும் பெற முடியாது –
ஸ்ரவண மனன த்யான நிதித்யாவசனம் மூலம் அடைய முடியாது –
அப்படியானால் எவ்வாறு அடைவது என்றால்
யமேவைஷ வரிணுதே தேந லப்யஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவரிணுதே தநூஂ ஸ்வாம்–அவனே யாரைத் தேர்ந்து எடுத்து
தன்னைக் காட்டி அருளுகிறானோ அவனே அவனை அறிவான் ஆகிறான் –
அவன் அநுக்ரஹமே கார்ய கரம் -இவனாக நினைத்தோ -முடியாது -குகன் பெற்றான் பரதன் இழந்தான் –
வந்து உனது அடியேன் மனம் புகுந்தாய் –பின் வணங்கும் சிந்தனைக்கு இனியன் -/ திருக் கமல பாதம் வந்த பின்பு சென்றது என் சிந்தை –

நாயமாத்மா பலஹீநேந லப்யோ ந ச ப்ரமாதாத்தபஸோ வாப்யலிங்காத்.
ஏதைருபாயைர்யததே யஸ்து வித்வாஂஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விஷதே ப்ரஹ்மதாம৷৷3.2.4৷৷

நாயமாத்மா பலஹீநேந லப்யோ-பல ஹீனனால் அடைய முடியாதே -மநோ பலம் -சரீர பலம் -மாய பேச்சால் கலங்க கூடாதே
ந ச ப்ரமாதாத் -விஷயாந்தர பற்றுக்கள் – புத்ர பசு -பற்றுக்கள் – கொண்டவனால் முடியாதே -பிரமாதம் -கவனக் குறைவு –
தபஸோ வாப்யலிங்காத்.–தபஸாலும் அலிங்காத் வெளி அடையாளங்கள் -மட்டும் சன்யாசத்துக்கு போதாது –
ஏதைருபாயைர்யததே யஸ்து வித்வாஂஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விஷதே ப்ரஹ்மதாம–மால் பால் மனசை வைத்து
-அதனாலே மங்கையர் தோள் கை விட்டு -விஷயாந்தர பற்றுக்களை அறுத்து அவனை அனுபவிப்போம் –

ஸஂப்ராப்யைநமரிஷயோ ஜ்ஞாநதரிப்தாஃ கரிதாத்மாநோ வீதராகாஃ ப்ரஷாந்தாஃ.
தே ஸர்வகஂ ஸர்வதஃ ப்ராப்ய தீரா யுக்தாத்மாநஃ ஸர்வமேவாவிஷந்தி৷৷3.2.5৷৷

ஸஂப்ராப்யைநமரிஷயோ-இப்படி பிராப்யம் அருள்ப் பெற்ற ஆச்சார்யர்கள் –
ஜ்ஞாநதரிப்தாஃ -ப்ரஹ்ம ஞானம் ஒன்றாலே தரித்து -கால ஷேபம் செய்து
கரிதாத்மாநோ-அவனது ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை நன்றாக அனுபவித்து –
வீதராகாஃ -புற-புலன்கள் அனைத்தும் அவனிடமே அர்ப்பணித்து
தே ஸர்வகஂ ஸர்வதஃ ப்ராப்ய -தேச கால வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதனான பர ப்ரஹ்மத்தை அனுபவித்து
தீரா யுக்தாத்மாநஃ -இப்படி விலக்ஷணமான நித்ய த்யான அனுபவஸ்தர்கள்
ஸர்வமேவாவிஷந்தி–அவனை அடைந்து நித்ய ஆனந்த உக்தர்கள் ஆகிறார்கள் –

வேதாந்தவிஜ்ஞாநஸுநிஷ்சிதார்தாஃ ஸஂந்யாஸயோகாத்யதயஃ ஷுத்தஸத்த்வாஃ.
தே ப்ரஹ்மலோகேஷு பராந்தகாலே பராமரிதாஃ பரிமுச்யந்தி ஸர்வே৷৷3.2.6৷৷

யதிகளை வரவேற்று சொல்லும் மந்த்ரம் இது
வேதாந்தவிஜ்ஞாநஸுநிஷ்சிதார்தாஃ -யாதாம்ய வேதாந்த ஞானம் உடையவர்கள்
ஸஂந்யாஸயோகாத்யதயஃ ஷுத்தஸத்த்வாஃ-சுத்த சத்வ குணமுடையவர்களாய் -சந்யாச யோகம் கைவந்தவர்களாய் -பரமை ஏகாந்திகளாய்
தே ப்ரஹ்மலோகேஷு பராந்தகாலே பராமரிதாஃ பரிமுச்யந்தி ஸர்வே–சரீர அவசானத்திலே-சம்சாரம் தொலையப் பெற்று
பரமபதம் அடைந்து ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம் பெற்று நிரதிசய ஆனந்த உக்தர்களாக ஆகிறார்கள் –

கதாஃ கலாஃ பஞ்சதஷ ப்ரதிஷ்டா தேவாஷ்ச ஸர்வே ப்ரதிதேவதாஸு.
கர்மாணி விஜ்ஞாநமயஷ்ச ஆத்மா பரேவ்யயே ஸர்வஂ ஏகீபவந்தி৷৷3.2.7৷৷

பஞ்ச தச -இந்திரியங்கள் இத்யாதி -கர்மாக்கள் அந்த அந்த அதிஷ்டான தேவதைகள் உடனும்
சஞ்சித கர்மாக்கள் உடனும் ஆத்மா உடன் பர ப்ரஹ்மத்தில் லயிக்கின்றன –

யதா நத்யஃ ஸ்யந்தமாநாஃ ஸமுத்ரேஸ்தஂ கச்சந்தி நாமரூபே விஹாய.
ததா வித்வாந்நமரூபாத்விமுக்தஃ பராத்பரஂ புரூஷமுபைதி திவ்யம்৷৷3.2.8৷৷

நதிகள் கடலை அடைந்து தங்கள் நாம ரூபங்களை இழப்பது போலே ஆத்மாக்களும் பர ப்ரஹ்மம் இடம் லயித்து நாம ரூபங்களை இழந்து ஒன்றாகின்றன –

ஸ யோ ஹ வை தத்பரமஂ ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மைவ பவதி நாஸ்யாப்ரஹ்மவித்குலே பவதி.
தரதி ஷோகஂ தரதி பாப்மாநஂ குஹாக்ரந்திப்யோ விமுக்தோமரிதோ பவதி৷৷3.2.9৷৷

ஸ யோ ஹ வை தத்பரமஂ ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மைவ பவதி –ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து அவனை அடைந்து அனுபவிக்கிறான் –
அஸ்யகுல நபவதி -அப்ரஹ்மவித்–ப்ரஹ்மத்தை அறியாதவர்கள் போலே மீண்டும் பிறப்பது இல்லை –
ப்ரஹ்மவித்குலே பவதி.-குலத்தில் பிறந்தவர்களும் ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற்றே பிறப்பார்கள்
தரதி ஷோகஂ தரதி பாப்மாநஂ குஹாக்ரந்திப்யோ விமுக்தோமரிதோ பவதி–சோகம் பெறுவது இல்லை
-கர்மங்கள் வாசனை உடன் கழியப் பெற்றவன் ஆகிறான் -அஞ்ஞான அந்தகார முடிச்சுக்கள் அவிழ்க்கப் பெற்று பகவத் அமிருதம் அனுபவிக்கப் பெறுகிறான்

ததேததரிசாப்யுக்தஂ , க்ரியாவந்தஃ ஷ்ரோத்ரியா ப்ரஹ்மநிஷ்டாஃ ஸ்வயஂ ஜுஹ்வத ஏகர்ஷி ஷ்ரத்தயந்தஃ.
தேஷாமேவைதாஂ ப்ரஹ்மவித்யாஂ வதேத ஷிரோவ்ரதஂ விதிவத்யைஸ்து சீர்ணம்৷৷3.2.10৷৷

ததேததரிசாப்யுக்தஂ , க்ரியாவந்தஃ ஷ்ரோத்ரியா ப்ரஹ்மநிஷ்டாஃ–ப்ரஹ்ம நிஷ்டர்கள் தாங்களும் வேத விஹித சத் கர்மாக்களை அனுஷ்ட்டித்து கற்பித்து
ஸ்வயஂ ஜுஹ்வத ஏகர்ஷி ஷ்ரத்தயந்தஃ. -த்ரிவித தியாகங்கள் உடன்-திட விசுவாசத்துடன் -இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே
தேஷாமேவைதாஂ ப்ரஹ்மவித்யாஂ வதேத ஷிரோவ்ரதஂ விதிவத்யைஸ்து சீர்ணம்–ப்ரஹ்ம வித்யையைக் கற்பித்து
-வேத விகிதங்களை தலை மேல் தாங்கி இருக்கச் செய்வார்கள் –

ததேதத்ஸத்யமரிஷிரங்கிராஃ புரோவாச நைததசீர்ணவ்ரதோதீதே. நமஃ பரமறஷிப்யோ நமஃ பரமறஷிப்யஃ৷৷3.2.11৷৷

அங்கிரஸ் இவ்வாறு முன்பு இந்த வித்யையை அருளிச் செய்தார் -விசுவாசத்துடன் இத்தை அப்யஸிக்க வேண்டும்
-பூர்வாச்சார்யர்களுக்கு -பூர்வ பரம ரிஷிகளுக்கு பல்லாண்டு –

——————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாசத் —

February 13, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

———————————–
த்விரத சிகாரி சிம்னா சத்மவான் பத்ம யோனே
துரக சவனண் வேத்யாம் ஸ்யாமளா ஹவ்யவாஹா
கலச ஜலதி கன்யா வல்லரி கல்ப சாகி
கலயது குசலாம் நஹா கோபி காருண்ய ராசிஹா -1-

த்விரத சிகாரி சிம்னா சத்மவான்-ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிக்கு மேலே -அத்தியூரான் கேசவனும் இவனே
வாரண வெற்பில் மழை முகில் போல் நின்ற மாயவன் நாராயணனும் இவனே
தொல் அத்திகிரி சுடர் மாதவனும் இவனே
அத்திமலை மேல் நின்ற புண்ணியன் கோவிந்தனும் இவனே
கார்கிரி மேல் நின்ற கற்பகம் விஷ்ணுவும் இவனே
வாரண வெற்பில் மழை முகில் மது சூதனனும் இவனே
கரிகிரி மேல் வரம் தந்திடும் மன்னவன் த்ரிவிக்ரமனும் இவனே
அத்திகிரி மேல் தன்னையே தந்திடும் வள்ளல் வாமனனும் இவனே
அத்தி மா மலை மேல் நின்ற அச்யுதன் ஸ்ரீ தரனும் இவனே
சிந்துராகலா சேவகன் பத்மநாபனும் இவனே
அத்தியூரான் மரகதம் தாமோதரனும் இவனே
கலியுகம் ஆதிசேஷனுக்கு பிரத்யக்ஷம் –
பத்ம யோனே துரக சவனண் வேத்யாம் ஸ்யாமளா ஹவ்யவாஹா –உத்தர வேதியில் புண்ய கோடி விமானத்துடன்
சகல மனுஷய நயன விஷயமாக பூர்ணாஹுதி பொழுது நீல மேக ஸ்யாமள வர்ணனாக உதித்து அருளிய வள்ளல் அன்றோ
கலச ஜலதி கன்யா வல்லரி கல்ப சாகி –கற்பக வ்ருக்ஷம் -மின்னல் கோடி –பெரும் தேவி தாயார் உடன் அன்றோ சேவை –
த்வயார்த்தம் -ஏக சேஷி சம்பந்தி -நித்ய அநபாயினி-ஸஹ தர்ம சாரிணி அன்றோ
கோபி காருண்ய ராசிஹா–சர்வ சேஷி -சர்வ ஆதாரம் -சர்வ நியாந்தா -/ பரம காருண்யம் -ஸுலப்யம் -ஸுசீல்யம் -வாத்சல்யம் -க்ருதக்நத்வம் –
சர்வ ஞானத்தவம் -சர்வ சக்தித்வம் -ஸத்யஸங்கல்பம் -சத்யகாமத்வம் -அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வம் -பிராப்தி -பரி பூர்ணன் -கோதிலா வள்ளல்
கலயது குசலாம் நஹா-சகல பல பிரதன்-சகல கல்யாண குண
திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டன் -ஸ்ரீ யபதி-

யஸ்ய அனுபவம் அதிக அந்துமசாக்னு வந்தோ
முக்யந்தி அபாங்குரா தியோ முனி ஸார்வ பவ்மா
தஸ்யைவ தே ஸ்துதிஷு சாஹசம் ஆஸ்னு வானா
ஷந்தவ்ய ஏஷ பவதா கரி சைல நாத -2-

பராசராதிகளாலும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணி முடிக்க முடியாத உன்னை அல்பனான அடியேன் முயல்வது சாஹாஸ செயல் தானே
ஷாமா நிதியே – உனது அபராத ஷாமண குணம் அறிவேன் –

ஞானான் அநாதி விஹிதான் அபராத வர்கான்
ஸ்வாமின் பயத் கிம் அபி வக்தும் அஹம் ந சக்த
அவ்யாஜ வத்ஸல ததா அபி நிரங்குசம் மாம்
வாத்சல்யம் ஏவ பவதோ முகாரி கரோதி -3-

நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் -என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதி அன்றோ நீ —

கிம் வ்யாஹராமி வரத ஸ்துதயே கதம் வா
கத்யோதவத் ப்ரலகு சங்குசதா ப்ரகாசா
தன்மே சமர்ப்பயே மதிம் ச சரஸ்வதிம் ச
த்வம் அஞ்சஸ ஸ்துதி பதைர்யதஹம் திநோமி–4-

சர்வ பல பிரதன் அன்றோ -மதியையும் வாக்கையும் -ஆத்மீக
அங்குச பரிபூர்ண ஞானமும் கவித்துவமும் -நீயே அருள வேண்டும்
அடியேன் ஞானம் மின்மினி பூச்சி ஒளி போலவே -நீயோ ஸ்தவ பிரியன்

மச் சக்தி மாத்ர ஞானேந கிமி ஹஸ்தி சக்யம்
சக்யேன வா தவ கரீச கிம் அஸ்தி ஸாத்யம்
யத் யஸ்தி சாதய மயா தத் அபி த்வயா வா
கிம் வா பவேத் பவதி கிஞ்சித நிஹமநே-5-

ஸ்வஸ்மை ஸ்வயமேவ காரிதவான் -உன் இச்சையே கார்ய கரமாகும் -இரக்கமே உபாயம் –

ஸ்தோத்ரம் மயா விரசிதம் த்வத் அதீன வாஸா
த்வத் ப்ரீதவே வரத யத் ததிதம் ந சித்ரம்
ஆவர்ஜயந்தி ஹ்ருதயம் கலு சிக்ஷ கானம்
மஞ்சுநீ பஞ்சர சகுந்த விஜல்பிதானி -6-

கூண்டுக் கிளியின் மழலைப் பேச்சு கற்ப்பித்து வைத்த பிரபுவின் மனத்தையே கவர்வது போலே அடியேனது ஸ்தோத்ரம்
ஸ்வ தத்த ஸ்வதியா ஸ்வார்த்தம் ஸ்வஸ்மின் ந்யஸ்தி மாம் ஸ்வயம் –கர்த்ருத்வ மமதா பல-த்ரிவித தியாகம் –

யம் சஷூசாம் அவிஷயம் ஹயமேத யஜ்வ
த்ராஹி யஸா ஸுகரிதேந ததர்ச பரிணாம தஸ்தே
தம் த்வாம் கரீச காருண்ய பரிணாமாஸ்தே
பூதாநி ஹந்த நிகிலானி நிசாம்யந்தி -7-

ஸத்ய வ்ரத ஷேத்ரத்தில் சகல மனுஷ நயன விஷயமாக்கிக் கொண்டு -தன்னுடைய ஆராதனத்திலே ஸந்துஷ்டானாய்
ஆவிர் பூத ஸ்வரூபியாய் -ஹிதார்த்தமாக -சர்வ பிராணி சம்பூஜிதனாய்-சர்வ அபீஷ்ட பிரதனாய் –
சர்வ யஞ்ஞந சமாராதனாய் -நித்ய வாசம் பண்ணி அருளுகிறார்

ததத் பதைருபஹிதே அபி துரங்க மேதே
சக்ரதயோ வரத பூர்வம் அலாப்த பாகக
அத்யாக்க்ஷிதே மகபதவ் த்வயி சக்க்ஷு ஷைவ
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹவிஷாம் ரசம் அந்வ புவன் -8-

அஸ்வமேத யாக ஹவிஸை நீயே ஏற்றுக் கொண்டு யுனது திவ்ய மங்கள விக்ரஹ சௌந்தர்யத்தை முற்றூட்டாக
அன்றோ அனைத்து தேவர்களும் ஸாஷாத்தாக கண்டு அனுபவிக்கும் படி ஆவிர்பவித்து அருளினாய்

சர்க்க ஸ்திதி பிரளய விப்ரம நாதிகாயம்
சைலூஷவத் விவித வேஷ பரிக்ரஹம் த்வாம்
சம்பா வயந்தி ஹ்ருதயேந கரீச தன்யா
சம்சார வாரி நிதி சந்தரநைக போதம் -9-

லீலா விபூதியை உனது நாடக அரங்கம் -விவித வேஷ பரிக்ரஹமே ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் –
விஷ்ணு போதம் ஒன்றே சம்சாரம் தாண்டுவிக்கும் –
பாக்ய சாலிகள் மட்டுமே இதற்காகவே நீ ஹ்ருதய கமல வாசியாக இருப்பதை அறிந்து உஜ்ஜீவிக்கிறார்கள் –

ப்ராப்தோ தயேஷு வரத த்வத் அநு பிரவேசாத்
பத்மாஸனாதிஷூ சிவதிஷூ கணசுகேஷூ
தன் மாத்ர தரஸன விலோபித சேமுஷிகா
ததாத்ம்ய மூடா மதயோ நிபந்தன் யதீரா –10-

உனது அநு பிரவேசத்தாலே ப்ரஹ்மாதி தேவ கணங்கள் தங்கள் தங்களுக்கு இட்ட கார்யங்களை செய்யும் ஆற்றல் பெறுகிறார்கள்-
இத்தை அறியாத மூடர்கள் தானே த்ரிவித ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்துக்கு மூவர் என்று தப்பாக அறிந்து சம்சாரத்திலே உழன்று போகிறார்கள்
இவர்களும் கர்ம வஸ்யர்கள் -மோக்ஷ பிரதன் நீ ஒருவனே என்று உணர்ந்த பரமை காந்திகளே –
நின்னையே தான் வேண்டி நிற்பனே அடியேனே-என்று இருப்பர்
ஆர்த்தி ஜிஜ்ஜாசூ அர்த்தார்த்தி மோக்ஷ ப்ராப்தர் -நான்கு வகை அதிகாரிகள் உண்டே -ஞானா து ஆத்மைவ மே மதம் -என்பானே

மத்யே விரிஞ்சி சிவயோர் விஹித அவதாரா
க்யாதோ அஸி தத் சமதய ததிதம் ந சித்ரம்
மாயா வாசநே மகராதி சரீரினம் த்வம்
தேநேவ பஸ்யதி கரீச யதேஷ லோகா –11-

மத்ஸ்யாதி சரீரீ போலே அன்றோ ப்ரஹ்மா ருத்ராதி களுக்குள்ளும் அந்தராத்மா தயா இருந்தும்
ஸ்வயமேவ விஷ்ணுவாயும் திரு அவதாரங்கள்
உனது ஸுசீல்ய சீமா பூமியை அறியாத சம்சாரிகள் இழந்தே போகிறார்களே –

ப்ரஹ்மேதி சங்கர இதீந்த்ர இதி ஸவாராதிதி
ஆத்மேதி ஸர்வமிதி சர்வ சர அசராத்மன்
ஹஸ்தீஸ சர்வ வச சாம வசனா சீமாம்
த்வாம் சர்வ காரணம் உசந்தி அநபாய வாகா –12-

சர்வ அந்தராத்மத்வம் -சர்வ காரணத்வம் -சர்வ சப்த வாச்யத்வம் -வாக்யத்வம் –
அனைத்தும் அநபாய வாக்கான வேதங்கள் கோஷிக்குமே

ஆஸாதி பேஷு கிரி ஸேஷு சதுர் முகேஷ் வபி
அவ்யாஹதா விதி நிஷேத மயி தவ ஜனா
ஹஸ்தீஸ நித்ய மனு பாலான லங்காநாப்யாம்
பும்ஸாம் சுப அசுப மயாநி பலானி ஸூதே –13-

விதி நிஷேத சாஸ்த்ர ஆஜ்ஜைப் படியே ப்ரஹ்மாதி களுடைய -க்ருத்ய கரணங்களும் அக்ருத்ய அகரணங்களும் –
நிக்ரஹத்துக்கு இலக்காகாமல் அனுக்ரஹத்துக்கு பாத்ரமாவதற்காகவே

த்ராதா ஆபாதி ஸ்திதி பதம் பரணம் பிரரோஹா
சாயா கரீச சரசாநி பலாநி ச த்வம்
சாகாகத த்ரிதச பிருந்தா சாகுந்த கானம்
கிம் நாம நாசி மஹதாம் நிகம துருமாநாம் –14-

பாந்தவன்- அநாத ரக்ஷகன் -ஆதாரங -நியாந்தா -பலமும் நீயே சர்வருக்கு சர்வத்துக்கும் –
பறவைகளுக்கு வ்ருக்ஷம் போலே அன்றோ -வேத வ்ருஷத்துக்கும் சர்வமும் நீயே
ஜகதாதாரனாக இருந்து வேதங்களையும் ரஷித்து ஸ்வரம் தப்பாமல் ஆச்சார்யர் சிஷ்யர் க்ரமங்களையும்-
அங்கங்களையும் உப அங்கங்களையும் உண்டாக்கி அருளுபவர் அன்றோ

சாமான்ய புத்தி ஜனகாஸ் ச ஸதாதி சப்தாத்
தத்வாந்தர ப்ரஹ்ம க்ருதாஸ் ச ஸிவாதி வாகா
நாராயணே த்வயி கரீச வஹந்தி அநந்யம்
அன்வர்த்த வ்ருத்தி பரி கல்பிதம் ஐக காந்தியம் -15-

சத் -ப்ரஹ்மம் -ஆத்மா -சிவா -ஜிரண்ய கர்ப்ப -இந்திரா -அனைத்து சப்தங்களும் நாராயணன் இடமே பர்யவசிக்கும்
மங்கள பரம் -ஐஸ்வர்ய பரம் -உபய விபூதி நாதத்வம் -ஆதி –
வேத ப்ரதிபாத்யன் இவனே -ஐக காந்தியம் -சர்வ சப்த வாச்யன் -சர்வ லோக சரண்யன்

சஞ்சிந்தயந்தி அகில ஹேய விபக்க்ஷ பூதம்
சந்தோதிதம் ஸமவதா ஹ்ருதயேந தன்யா
நித்யம் பரம் வரத சர்வகதம் ஸூ ஷூம்மம்
நிஷ் பந்த நந்தது மயம் பவதா ஸ்வரூபம் –16-

1-அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன்–கல்யாண யாக குண ஆகாரத்வம் –
2- சாந்தோதிகன் -சங்கல்பத்தாலே விபூதி நிர்வாஹகன்–நித்யோதிதன் பர வா ஸூ தேவன் -சாந்தோதிதன் -வ்யூஹ வாஸூ தேவன் –
3-நித்யன் 4–சர்வகதன் –5-பராத்பரன் ஸ்ரீ யபதி -ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய தனி அப்பன் -மிதுனம் உத்தேச்யம் -6-சர்வ ஸூஷ்மம் —
7-நிஷ் பந்த நந்தது மயம்-நிரவதிக ஆனந்த மயன்-கொள்ளக் குறைவில்லா ஆராவமுதம் – –
இப்படிப்பட்ட ஏழு வித திவ்யாத்மா ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்து அன்றோ சாத்விக அக்ரேஸர்கள் உபாசிக்கிறார்கள்
அகாரமும் -ஸ்ரீமத் -சப்தமும் -மாம் -ஏகம் -அஹம் –சர்வ ஆதாரத்வம் – -சத்யத்வம் -ஞானத்தவம் -அனந்தத்வம் –
நந்தா விளக்கே -அளத்தற்கு அரியாய்-உணர் முழு நலம் -சூழ்ந்து அதனில் பெரிய சுடர் ஞான இன்பம் -அமலன் –

விஸ்வ அதிஸாயி ஸூக ரூப யத் ஆத்மகஸ் த்வம்
வ்யக்திம் கரீச கதயந்தி தத் ஆத்மிகாம் தே
யேநா திரோஹதி மதித் த்வத் உபாஸகாநாம்
ச கிம் த்வமேவ தவ வேதி விதாகர டோலாம் -17-

திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும்-திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் போலே அன்றோ –
விஸ்வ அதிஸாயி ஸூக ரூப-நிரதிசய ஆராவமுதம் அன்றோ
தே வ்யக்திம் த்வ யத் ஆத்மகஸ் தத் ஆத்மிகாம் கதயந்தி -ஸ்ருதி வாக்கியம் –

மோஹ அந்தகார விநிவர்த்தன ஜாகரூகே
தோஷா திவா அபி நிர்வக்ரஹ மேத மநே
த்வ தேஜஸ் ஸி த்வி ரத சைலபதே விம்ர்ஷ்தே
ஸ்லாக்யேத சந்தமச பர்வ சஹஸ்ர பாநோவ் -18-

ஆதி அம் ஜோதி அனுபவம் -ஹஸ்திகிரி மேல் உள்ள தேஜஸ் அன்றோ -பகலோன் பகல் விளக்கு படும் படி அன்றோ உனது தேஜஸ்

ரூதஸ்ய சின் மயத்ய ஹ்ருதயே கரீச
ஸ்தம்ப அநு காரி பரிணாம விசேஷ பாஜா
ஸ்தாநேஷூ ஜக்ராதி சதுர்ஷ்வபி ஸாத்வந்த
சாக விபாக சதுரே சதுராத்மய-19-

விசாக யூபம்-வ்யூஹ மூர்த்தி – -உப வ்யூஹ மூர்த்திகள் –
கிழக்கு வ்யூஹ வாஸூ தேவன் -ஞானம் பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் -கேசவ நாராயண மாதவன் –
தெற்கே சங்கர்ஷணன்-ஞானம் பலம் -சம்ஹார உபயுக்த குணங்கள் -சாஸ்த்ர ப்ரவசன உபயுக்த குணங்களும் ஆகும் -கோவிந்த விஷ்ணு மது ஸூதனன் –
மேற்கே ப்ரத்யும்னன்-ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் -ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்த குணங்கள் -தத்வ உபதேசமும் -த்ரிவிக்ரமன் வாமனன் ஸ்ரீ தரன்
வடக்கே -அநிருத்தன் -சக்தி தேஜஸ் -பாலனத்துக்கு உபயுக்த குணங்கள் -ஹ்ருஷீகேசன் பத்ம நாபன் தாமோதரன்
ஜாக்ரத -ஸ்வப்னம் – ஸூ ஷூப்தி -அத்யாலசம் –துரியம் -நான்கும் உபாசன அவஸ்தைகள் போலே

நாகாகலேச நிகில உபநிஷான் மனிஷா
மஞ்சுஷிகா மரகதம் பரிசின்வதாம் த்வாம்
தன்வி ஹ்ருதி ஸ்புரதி கா அபி சிகா முனி நாம்
ஸுதா மனிவா நிப்ருதா நவ மேஹ கர்பா -20-

அந்தர்யாமி அனுபவம் இதுவும் அடுத்த ஸ்லோகமும் –
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே-
தஹராகாச புண்டரீகத்தில் ஸ்வ இதர விலக்ஷணன்-அநந்த -ஞான ஆனந்த -ஏக ஸ்வரூபன் –

ஓவ்தன்வதே மதி சத்மநி பாசமாநே
ஸ்லாக்யே ச திவ்ய சதநே தமஸா பரஸ்மின்
அந்த காலே பரம் இதம் ஸூஷிரம் ஸூஷூஷ்மம்
ஜாதம் கரீச கதம் ஆதாரண ஆஸ்பதம் தே -21-

அப்ராக்ருத நித்ய விபூதி திரு மா மணி மண்டபம் -திருப் பாற் கடல் -ஸ்ரீ தாயார் திருவவதார ஸ்தானங்களை எல்லாம் விட்டு
கல்லும் கனை கடலும் வைகுண்ட மா நாடும் புல் என்று ஒழியும் படி அன்றோ வாத்சல்யம் அடியாக மனத்துள்ளான்

பாலாக்ரே தேர் வட பலாசா மிதஸ்ய யஸ்ய
ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலம் அப்ஹுது த்ரைக தேசே
தஸ்யைவ தத் வரத ஹந்த கதம் ப்ரபூதம்
வராஹம் ஆஸ்தி தவதோ வபுர் அத்புதம் தே -22-

ஆலிலை பாலகன் அத்புதம் -கோலா வராஹம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடை கொண்டது அதி அத்புதம் –
ப்ரஹ்மாண்டம் அதி அல்பம் என்று காட்டி அருளிய அவதாரங்களை சேர்த்து அனுபவிக்கிறார் –

பக்தஸ்ய தானவ சிசோவ் பரிபாலனாய
பத்ராம் நரஸிம்ஹ குஹனாம் அதி ஜக்முஷா தே
ஸ்தம்பைக வர்ஜமதுநா அபி கரீச நூனம்
தரை லோக்யம் ஏதத் அகிலம் நரஸிம்ஹ கர்ப்பம் -23-

சகலத்திலும் அந்தராத்மா ஆனதே பக்த பிரகாலனது பரிபாலனத்துக்காகவே -என்கிறார் –

க்ராமன் ஜகத் கபட வாமனாதாம் உபேத்
த்ரேதா கரீச ச பவான் நிததே பதானி
அத்யபி ஜந்தவ இமே விமலேன யஸ்ய
பாதோத கேந விதர்த்தேன சிவ பவந்தி -24-

ஸ்ரீ பாத தீர்த்த மகிமையால் அன்றோ குரு பாதக ருத்ரன் சிவன் ஆனான் –

ஏனா கால ப்ரக்ருதிந ரிபு சம்ஷயார்த்தி
வாராம் நிதிம் வரத பூர்வம் அலங்காயஸ் த்வம்
தம் விஷய ஸேதும் அதுனா அபி சரீரவந்தா
சர்வே ஷடூரமி பஹுளாம் ஜலதிம் தரந்தி-25-

சேது தரிசன மாத்திரத்தாலே சம்சாரிக ஆர்ணவம் தாண்டி -ஷடூரமி -பசி தாகம் மனச்சோர்வு ஆசை மூப்பு மரணம் -இல்லாமல்
பெருமாள் இலங்கேஸ்வரனை நிரசித்தால் போலே -இந்திரியங்களை வென்று-பரம புருஷார்த்தம் அடைவோமே –

இதிஹம் கரீச துரபஹ்நவ திவ்ய பாவ்ய
ரூபான் விதஸ்ய விபுதாதி விபூதி சாம்யாத்
கேசித் விசித்ர சரிதான் பவத அவதாரான்
சத்யான் தயா பரவசாஸ்ய விதந்தி சந்த -26-

அவதார ரஹஸ்யம் அறிந்து அதே சரீராவசனத்தாலே பரம புருஷார்த்தம் பெறலாமே –
சுத்த சத்வம் -ஆதி யம் சோதி உருவை அங்கே வைத்து இங்கே பிறந்தவன் அன்றோ –

ஸுசீல்ய பாவித திவ்ய பாவித கதநாசித்
சஞ்சதிதான் அபி குணான் வரத த்வதியான்
ப்ரத்யக்ஷ யந்தி அவிகலம் தவ சந்நிக்ருஷ்டா
பத்யு த்விஷம் இவ பயோத வ்ரதான் மயூகான்–27-

அருணனுக்கு தானே ஆதித்யனின் மஹிமை தெரியும் -உன் பரத்வம் அறிபவர் மஹ ரிஷிகள் –
ஸுசீல்யம் அன்றோ நீசரான நம் போல்வார் பற்றும் படி –
அம்மான் ஆழிப் பிரான் எவ்விடத்தான் -யான் யார் -ஆழ்வார் விலக யத்தனிக்க
இப்படி கூடாதவரையும் வென்று சேர்க்க -ஸுசீல்யம் காட்டி அன்றோ –

நித்யம் கரீச திமிராவில த்ரஷ்டய அபி
சித்தாஞ்சநேந பவதைவ விபூஷிதாக்க்ஷ
பஸ்யந்தி உபரி உபரி சஞ்சரதாமத்ர ஸ்யம்
மாயா நிகுத்தம் அநபாய மஹா நிதிம் த்வாம் -28-

அர்ச்சா மூர்த்தி யுடைய -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்-தானே சித்தாஞ்சனம் -உன்னுடைய திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் முழுவதும் அறிந்து கொள்ள –
மாயா பிரகிருதி திரோதானமாக இருந்தாலும் உன் புறப்பாடு அலகால் மஹா நீதியான உன்னையே நீயே காட்டி கொடுத்து அருளுகிறாய் –

சத்யா த்யஜந்தி வரத த்வயி பத்த பாவ
பைதாமகாதிஷு பதேஷ்வபி பாவா பந்தம்
கஸ்மை ஸ்வேதேத ஸூக்த சஞ்சாரன உத்ஸுகாய
காரா க்ருஹே கனக ஸ்ருங்கலயா அபி பந்தா -29-

திவ்ய மங்கள விக்ரஹ அனுபவம் பெற்றவர்கள் ப்ரஹ்ம லோகாதிகளையும் புல்லை போலே துச்சமாக அன்றோ தள்ளுவார்கள் –
பரமாத்மனி யோ ரக்தோ விரக்தோ அபரமாத்மனி -என்று இருப்பவர் இங்கேயே முக்த பிராயர்-
புண்யமான கனக விலங்காலும் சம்சார சுழலில் கட்டுப் படாமல் ஸூக மயமாகவே உத்ஸாகமாக சஞ்சாரம் செய்வர் –

ஹஸ்தீஸ துக்க விஷ திக்த பல அநு பந்தினி
அப்ரஹ்ம கிதம பராஹதா ஸம்ப்ரயோகே
துஷ் கர்ம சஞ்சய வஸாத் துரதிக்ரமே நா
பிரதி அஸ்ரம் அஞ்சலி அசவ் தவ நிக்ரஹ அஸ்த்ரே–30-

அஞ்சலி பரமாம் முத்திரை அன்றோ -நிக்ரஹ சங்கல்பம் மாற்றி மோக்ஷ பர்யந்தம் அளிக்கச் செய்யுமே –

த்வத் பக்தி போதம் அவலம்பிதம் அக்ஷமாநாம்
பாரம் பரம் வரத கந்துமணீஸ் வரானாம்
ஸ்வைரம் லிலாங்கயிஷாதாம் பவ வாரி ராஸீம்
த்வாமேவ கந்தும் அஸி சேது அபாங்குரா த்வம் –31-

நீயே உன்னை பெற உபாயமாகிறாய் அபாங்குர-சேதுவை போலே சம்சார ஆர்ணவம் கடக்க –

ஆஸ்ராந்த சம்சரண கர்ம நிபீதிதஸ்ய
ப்ராந்த்ஸ்ய மே வரத போக மரீசிகாசு
ஜீவாது அஸ்து நிரவக்ரஹ மேதா மான
தேவ த்வதீய கருணாம்ருத த்ரஷ்ட்டி பாதா-32-

லோக ஸூகங்களான கானல் நீரிலே அல்லாடி திரியும் அடியேனுடைய தாப த்ரயங்கள் தீர
தேவரீருடைய கடாக்ஷ கருணாம்ருதமே ஒரே மருந்து -ஜீவாது –

அந்த ப்ரவிஷ்ய பகவான் அகிலஸ்ய ஐந்தோ
ஆ ஸேதுஷ தவ கரீச ப்ர்ஸாம் தவியான்
சத்யம் பவேயம் அதுனா அபி ச ஏவ பூயக
ஸ்வாபாவிக தவ தயா யதி ந அந்தராயா -33-

ஸ்வாபாவிக தயை அடியாகவே தானே மனத்துள்ளானை அறியலாம் –
அத்தை கொண்டாடுகிறார் இதில் –

அஞ்ஞானதா நிர்கமம் அநாகம வேதினாம் மாம்
அந்தம் ந கிஞ்சித் அவலம்பனம் ஆஸ்னு வானம்
எதாவாதிம் கமயிது பதாவிம் தயாளு
சேஷாத்வ லேசா நயனே க இவ அதி பார -34-

உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்–இது வரை சதாசார்யர் மூலம் அஞ்ஞானம் போக்கி
யாதாத்ம்ய ஞானம் உண்டாக்கி பர ந்யாஸம் பண்ணுவித்து அருளினாய்
அழியாத அருள் ஆழிப் பெருமான் செய்யும் அந்தமிலா உதவி எல்லாம் அளப்பார் யாரே –
இன்னும் சேஷமாக உள்ள சரீர சம்பந்தத்தையும் ஒழித்து பரம புருஷார்த்தமாகிய
ப்ரீதி காரித கைங்கர்யத்தையும் கொடுத்து அருளுவது உனக்கு பரமோ –

பூயா அபி ஹந்த வசதி யதி மே பவித்ரி
யாமயாசு துர் விஷக வ்ரத்திஷூ யாதனாஸு
சம்யக் பவிஷ்யதி ததா சரணாகதானாம்
சம்ரஷிதேதி பிருதம் வரத த்வதீயம் –35-

-சரணாகத ரக்ஷகனை அண்டி –ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்த பின் -சரணாகதன்-நிர்பயம் -நிர்பரம்–
அனுஷ்டான பூர்த்தி அடைந்து க்ருதக்ருத்யன் -ஆகிறான்
இனி அர்ச்சிராதி கதி வழிய பரம புருஷார்த்தம் -நித்ய -நிரவதிக ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் –
நமன் தமர்களுக்கு அஞ்ச வேண்டாமே –

பரே ஆகுலம் மஹதி துக்க பயோநிதவ் மாம்
பஸ்யன் கரீச யதி ஜோஷம் அவஸ்தித த்வம்
ஸ்பார ஈஷணே அபி மிஷதி த்வயி நிர் நிமேஷம்
பரே கரிஷ்யதி தயா தவ துர் நிவார -36-

தயா தேவி -காருண்யமே வடிவாக கொண்டவள் அன்றோ –
வாதார்ஹம் அபி காகுஸ்த கிருபயா பரிபாலயத் -மதியைவ தயையா -ஸ்ரீ கத்யத்தில் –
ஆகவே பாபிஷ்டனான அடியேனும் உன் நிக்ரஹத்துக்கு ஆளாகாமல் ரக்ஷிக்கப் பண்ணுவாள் என்ற மஹா விசுவாசம் உண்டே

கிம் வா கரீச க்ருபணே மயி ரக்ஷணீயே
தர்மாதி பாஹ்ய சஹகாரி கவேஷநேந
நான்வஸ்தி விஸ்வ பரிபாலன ஜாகரூக
சங்கல்ப ஏவ பவதோ நிபுநக ஸஹாய–37-

பக்தியில் அசக்தனான அடியேன் சரணாகதன் –உன் சங்கல்பம் அடியாகவே ரக்ஷணம் பண்ணி அருள இருக்க
தர்ம அனுஷ்டானம் – -நித்ய நைமித்திக வர்ணாஸ்ரம அனுஷ்டானங்களை உன் ஆஞ்ஞா ரூபமான சாஸ்திரம் படி
அனுஷ்ட்டித்து இருப்பதை பார்க்கவும் வேண்டுமோ
ஆகிஞ்சன்யன் -அநந்யகதியான பின்பு வேத சாஸ்திரம் படி உள்ளதை பார்த்து தான் அனுக்ரஹிக்க வேண்டுமோ என்றவாறு

நிர்யந்த்ரனாம் பரிணாமந்தி ந யாவதேதே
நிரந்தர துஷ்க்ருத பாவ துரித பிரரோஹா
தாவன்ன சேத் த்வம் உபகச்சசி சார்ங்க தன்வா
சக்யம் த்வயாபி ந ஹி வாரயிதும் கரீச -38-

நைச்யஅனுசந்தானம் -பல விளம்ப அஸஹிஷ்ணுத்வம் -காலஷேப அஷமத்வம்-நமக்காக த்வரித்து பல அபேக்ஷை –
உன் சார்ங்கம் ஒன்றையே விசுவாசித்து உள்ளேன் -என்கிறார் சீதா பிராட்டியைப் போலே –

யாவத் ந பஸ்யதி நிகாமம் அமர்ஷா மாம்
ப்ரூ பங்க பீஷண கரால முக க்ர்தாந்த
தாவத் பதந்து மயி தே பகவான் தயாளு
உந் நித்ர பத்ம கலிகா மதுரா கடாஷா-39-

பாபிஷ்டனான அடியேனுக்கு யம தர்ம ராஜன் பார்வைக்கு முன்னே உன் கருணா கடாக்ஷம் ரஷித்து அருள வேணும் –

ச த்வம் ச ஏவ ரபஸோ பவ தவ்ப வாஹ்ய
சக்ரம் ததேவ சிததாரம் அஹம் ச பாலயா
சாதாரணே த்வயி கரீச ஸமஸ்த ஐந்தோ
மதங்க மாநுஷாபீத ந விசேஷ ஹேது -40-

ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு த்வரித்து வந்து ரஷித்து அருளினாயே-உன் கருணைக்கு குறையும் இன்றிக்கே இருக்க
உன் வாகனமான ஸ்ரீ கருடாழ்வான் உன்னை வேகமாக கூட்டி வரும் சக்தியும் குறைவற்று இருக்க
ஸ்ரீ ஸூதர்சன ஆழ்வானும் அப்படியே சித்தமாக இருக்க
அடியேனும் சம்சாரத்தில் உழன்று இருக்க -சர்வ ஐந்து ரக்ஷகனான நீ த்வரித்து வந்து ரஷிக்காததன் காரணம் என்னவோ –
ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டனை தேனமர் சோலை மாட மா மயிலைத் திரு வல்லிக் கேணிக் கண்டேனே
திரு வைகாசி ப்ரஹ்மோத்சவம் மூன்றாம் திரு நாள் இன்றும் ஸ்ரீ கஜேந்திர மோக்ஷம் ஸ்ரீ வரதன் காட்டி அருளுகிறார் –

நிர்வா பயிஷ்யதி கத கரி சைல தாமன்
துர்வார கர்ம பரிபாக மஹாதவாக்னிம்
ப்ராசீன துக்கம் அபி மே சுக யன்னைவ த்வத்
பாதாரவிந்த பரிசார ரஸா ப்ரவாஹ -41-

பாப ஸமூஹம் அடியேனை கொளுத்துவதில் இருந்து தப்ப உன் திருவடிகளில் வழு இல்லா அடிமை செய்ய வேண்டுமே –
என்றே என்னை உன் ஏரார் கோலத் திருவடிக்கீழ் நின்று ஆட்செய்ய நீ கொண்டு அருள நினைப்பது தான் –
திருவரங்கப் பெரு நகரில் தென்னீர்ப் பொன்னி திரைக் கையால் அடி வருடப் பள்ளி கொள்ளும்
கரு மணியைக் கோமளத்தைக் கண்டு கொண்டு என் கண் இணைகள் என்று கொலோ களிக்கும் நாளே –

முக்த ஸ்வயம் ஸூக்ருத துஷ்க்ருதா ஸ்ருங்கலாப்யாம்
அர்ச்சிர் முகை அதிக்ரதை ஆதி வாஹிக அத்வா
ஸ்வ சந்த கிங்கரதயா பவத கரீச
ஸ்வாபாவிகம் பிரதி லபேய மஹாதிகாரம் -42-

இரு விலங்கு விடுத்து -இருந்த சிறை விடுத்து -ஓர் நாடியினால் கரு நிலங்கள் கடக்கும் —-
தம் திரு மாதுடனே தாம் தனி அரசாய் உறைகின்ற அந்தமில் பேரின்பத்தில் அடியவரோடு எமைச் சேர்த்து
முந்தி இழந்தன எல்லாம் முகிழ்க்கத் தந்து ஆட் கொள்ளும் அந்தமிலா அருளாழி அத்திகிரித் திரு மாலே

த்வம் சேத் ப்ரஸீதசி தவாம்ஸி சமீபதஸ் சேத்
த்வயாஸ்தி பக்தி அநக கரீசைல நாத
சம்ஸ்ர்ஜயதே யதி ச தாஸ ஜன த்வதீய
சம்சார ஏஷ பகவான் அபவர்க ஏவ –43-

பச்சை மா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே
இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரா லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகருளானே
ஏரார் முயல் விட்டு காக்கை பின் போவதே –
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
த்வம் சேத் ப்ரஸீதசி-உனது அனுக்ரஹ சங்கல்பமும் –தவாம்ஸி சமீபதஸ் சேத் -உன்னை விட்டு பிரியாத நித்ய வாசமும் –
த்வயாஸ்தி பக்தி அநக -வழு விலா அடிமை செய்யும் படி நீ கடாக்ஷித்து அருளின பின்பும்
சம்ஸ்ர்ஜயதே யதி ச தாஸ ஜன த்வதீய -உன் அடியார் குளங்கள் உடன் கொடியே இறுக்கப் பெற்ற பின்பும்
சம்சார ஏஷ பகவான் அபவர்க ஏவ —சம்சாரமே பரமபதம் ஆகுமே நாமங்களுடைய நம்பி –
அத்திகிரி பேர் அருளாளன் கிருபையால் இங்கேயே அடியார்கள் உடன் கூடி
கைங்கர்ய அனுபவம் பெறலாய் இருக்க மற்று ஓன்று வேண்டுவனோ -முக்த அனுபவம் இஹ தாஸ்யதி மே முகுந்தா –

ஆஹுயமானம் அநபாய விபூதி காமை
ஆலோக லுப்தா ஜெகதாந்த்யம் அநுஸ்மரேயம்
ஆலோஹித அம்ஸூகம் அநாகுல ஹேதி ஜாலம்
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹயமேத ஹவிர்புஜம் த்வாம்-44-

விஷ்ணு சிந்தனம் மனசா ஸ்நானம் -ஆஹுயமானம் அநபாய விபூதி காமை –மோக்ஷ பிரதன் என்றும் –
ஆலோக லுப்தா ஜெகதாந்த்யம் அநுஸ்மரேயம் –அஞ்ஞானாதிகளை போக்கி அருளுபவர் என்றும்
ஆலோஹித அம்ஸூகம் –திருப் பீதாம்பரம் தரித்தவன் என்றும்
அநாகுல ஹேதி ஜாலம் –திவ்யாயுதங்களை சதா தரித்து ரஷிப்பவன் என்றும்
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹயமேத ஹவிர்புஜம் த்வாம் -அஸ்வமேத யாகத்தில் தேவரீர் பரிமள வாசிதா வதன அரவிந்த வனம் போலே
திருப் பீதாம்பரம் திவ்ய ஆயுதங்கள் உடன் ஆவிர்பவித்ததை -நித்தியமாக நினைந்தே கால ஷேபம்-

பூயோ பூய புலக நிசிதை அங்ககை ஏத மான
ஸ்தூல ஸ்தூலான் நயன முகுலை பிப்ரதோ பாஷ்ப பிந்தூன்
தன்யா கேசித் வரத பாவத சமஸ்தானம் பூஷயந்தா
ஸ்வாந்தை அந்த வினய நிபர்த்தை ஸ்வாதயந்தே பதம் தே –45-

தொண்டர் குழாம் -அருளிச் செயல் கோஷ்டியும் வேத கோஷ்டியும் -ஸ்வர -நேத்ர -அங்க -விகாரங்களுடன் —
பாகவத சரணாரவிந்த போக்யதா அதிசயத்துக்கு மங்களா சாசனம் -இவை தான் எனக்கு தேனே கன்னலே அமுதே நெய்யே –
ஆறு சுவை உண்டி -பெற்ற பின்பு கதம் அந்யத் இச்சதி –

வரத தவ விலோகயந்தி தன்யா
மரகத பூதர மாத்திரகாயமானம்
வியாபகத பரிகர்ம வாரவானம்
ம்ர்கமத பங்க விசேஷ நீல மஞ்சம் –46-

அந்தரங்க அணுக்கர்கள் என்ன பாக்ய சாலிகள் -உனது ஏகாந்த திருமஞ்சன சேவையிலும் –
ஜ்யேஷ்டா அபிஷேகமும் சேவையிலும் முற்றூட்டாக அவர்களுக்கு காட்டி அருளுகிறாயே –
செய்ய தாமரைக் கண்ணும் அல்குலும் சிற்றிடையும் வடிவும் மொய்ய நீள் குழல் தாழ்ந்த தோள்களும் பாவியேன் முன் நிற்குமே –
மின்னும் நூலும் குண்டலமும் மார்பில் திரு மறுவும் மன்னு பூணும் நான்கு தோளும் வந்து எங்கும் நின்றிடுமே –

அநிப்ர்த பரிரம்பை ஆஹிதம் இந்திராயா
கனக வலய முத்ராம் கண்டதேச ததான
பணிபதி சயனியாத் உத்தித த்வம் ப்ரபாதே
வரத சததம் அந்தர் மானஸம் சந்நிதேய–47-

சயன பேர மணவாள பெருமாள் உடன் நித்ய சேர்த்தி சேவை பெரும் தேவி தாயார் –
பங்குனி உத்தரம் மட்டும் பேர் அருளாள உத்சவர் உடன் சேர்த்தி சேவை –
உபய நாச்சியார் -ஆண்டாள் -மலையாள நாச்சியார்களுடனும் அன்று சேவை உண்டு
நவராத்ரி உத்சவத்தில் கண்ணாடி அறையிலே சுப்ரபாத சேவை உண்டே
சயன பேரர் ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரி படி ஏரி மணவாளன் முற்றம் திரு மஞ்சனம் சேவை நித்யம் உண்டே
காலை விஸ்வரூப சேவையில் தானே பெரிய பிராட்டியாருடைய கனக திரு வளைகளுடைய தழும்பை சேவிக்க முடியும் –

துரக விஹகராஜா ஸ்யந்தனா ஆந்தோலிகா ஆதிஷு
அதிகம் அதிகம் அந்யாம் ஆத்ம சோபாம் ததானம்
அநவதிக விபூதிம் ஹஸ்தி சைலேசேஸ்வரம் த்வாம்
அநு தினம் அநிமேஷை லோஷனை நிர்விஸேயம் -48-

திருக்குடை -திரு சின்னம் -திருச் சாமரங்களுடன் -ராஜ வீதியில் திருக் கருட உத்சவம் -ஒய்யாளி –
திருத் தேர் -உத்சவங்கள் கண்டு அருளுவதை
அநிமேஷை லோஷனை நிர்விஸேயம் -கண் இமைக்காமல் அநு தினம் சேவிக்கப் பெரும் பாக்யசாலிக்குக்கு
உன்னுடைய சௌந்தர்யத்தை முற்றூட்டாக காட்டி -கோடாலி முடிச்சு -தொப்ப ஹாரா கிரீடம் -நவரத்ன மாலைகள்
மகர கொண்டை சிகப்பு சிக்கு கொண்டைகள் -பல சாத்தி சேவை அருளுவதை அனுபவிக்கிறார்
எப்பொருளும் தானாய் மரகத குன்றம் ஒக்கும் அப்பொழுதைத் தாமரைப் பூக் கண் பாதம் கை கமலம்
எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா வமுதமே –

நிரந்தரம் நிர்விசாதா த்வதீயம்
அஸ்ப்ரஷ்ட சிந்த பதம் ஆபி ரூப்யம்
சத்யம் சபே வாரண சைல நாத
வைகுண்ட வாஸே அபி ந மே அபி லாஷா-49-

த்வதீயம் அஸ்ப்ரஷ்ட சிந்த பதம் ஆபி ரூப்யம் -மனசுக்கும் எட்டாத உன்னுடைய ஸுந்தர்ய திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை
யாதோ வாசா நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனசா சஹா –
அடியேனுடைய ஊனக் கண்-மாம்ச சஷூஸ் – கொண்டே -நிரந்தரம் பருகும்படி அருளிச் செய்த பின்பு
சத்யம் சபே வாரண சைல நாத வைகுண்ட வாஸே அபி ந மே அபி லாஷா –மோக்ஷ அனுபவ ஆசை அற்றதே -இது சத்யம் –
இன்று வந்து உன்னைக் கண்டு கொண்டேன் -உனக்குப் பனி செய்து இருக்கும் தவம் உடையேன் -இனிப் போக விடுவதுண்டே-

வ்யாதன்வன தருண துளசி தாமபி ஸ்வாமபிக்யாம்
மாதங்காத்ரவ் மரகத ருசிம் பூஷணாதி மானஸே நா
போக ஐஸ்வர்ய ப்ரிய ஸஹசரை கா அபி லஷ்மி கடாஷை
பூய ஸ்யாம புவன ஜனனி தேவதா சந்நி தத்தாம்-50-

மரகத மணி குன்றமான பேர் அருளாளனை பெரும் தேவி தாயார் உடன்
மானஸ சாஷாத்கார சேவை தந்து அருள நமக்காக பிரார்த்தித்து அருளுகிறார் –

இதி விகிதம் உதாரம் வேங்கடேசந பக்த்யா
ஸ்ருதி சுபகமிதாம் ய ஸ்தோத்ரம் அங்கீ கரோதி
கரி சிகரி விதாங்க ஸ்தாயின கல்ப வ்ருஷாத்
பவதி பலம் அசேஷம் தஸ்ய ஹஸ்த அபஷேயம் -51-

பல ஸ்ருதியுடன் நிகமித்து அருளுகிறார் –
தமது அனைத்தையும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் தாம் மிக விளங்க அமையுடைய பேர் அருளாளர் அன்றோ –

————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரும் தேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ தேவாதி ராஜ பர ப்ரஹ்மம் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ வேதார்த்த சங்கக்ரஹம் -ஸ்ரீ மன்னார்குடி ஸ்வாமிகள் –

February 12, 2018

யோ நித்ய அச்யுத பதாம் புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாஹாமோஹதஸ் ததிராணி த்ருணாய மேனே
அஸ்மத் குரோர் பகவதோஸ்ய தயைக சிந்தோ ராமானுஜஸ்ய சரனௌ சரணம் ப்ரபத்யே –

திருவேங்கடமுடையான் முன்னிலையிலே திருமலையிலே நம் எம்பெருமானார் அருளிச் செய்தது
248 மஹா வாக்கியங்கள் -10 பிரகரணங்கள்
முதல் பிரகாரணம் -18 வாக்கியங்கள் -2 மங்கள ஸ்லோகங்கள் -விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் சேதன அசேதனங்கள் விட வேறுபட்ட –
முதல்ஸ்லோகம் -ஸூவ சித்தாந்த ஸ்தாபனம் -பகவத் -மங்களா சாசனம் -2 பர மத நிரஸனம் -ஆச்சார்ய வந்தனம் –

ஸ்ரீ மங்கள தொடக்க ஸ்லோகங்கள்

அசேஷ சித் அசித் வஸ்து சேஷிணே சேஷ சாயினே
நிர்மல ஆனந்த கல்யாண நிதயே விஷ்ணவே நம –

அசேஷ சித் அசித் வஸ்து சேஷிணே
அனைத்துக்கும் அதிபதி அன்றோ –
அவன் ஒருவனே தன்னிச்சையாய் ஸ்வ தந்த்ரனாய் -இருந்து அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தி அருளுகிறான்
சேஷ சாயினே
ஞானம் பிறந்து தலை அறுபட்ட சேஷ பூதன் சம்பந்த ஞானம் பெற்றவன்
நிர்மல ஆனந்த கல்யாண நிதயே
தூய முடிவற்ற மங்கள ஸ்வரூபி -தன்னிகர் அற்றவன் -திவ்யமானவன் -குற்றமற்ற நற்குண சமுத்ரம்
விஷ்ணு சம்பந்தம் நித்யம் -இன்ப மயம்
பூர்ணத்வமே நமக்கு மோஷம் அளிக்கும்
சூர்யன் கதிர்கள் சேற்றில் விழுந்தாலும் அழுக்கு அடைவது இல்லையே
விஷ்ணவே நம –
அந்த விஷ்ணுவை சரண் அடைகின்றோம் –
சர்வ ஸ்மாத் பரன்-சர்வ வியாபி -விஷ்ணு -வியாபன சீலன் –
அசேஷ சித் அசித் வஸ்து சேஷிணே திவ்ய ஆத்ம -ஸ்வரூபம் -சரீர சரீரீ பாவம் –
சேஷ சாயினே -ரூபம் – -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்
நிர்மல ஆனந்த கல்யாண நிதயே–ஹேய ப்ரத்ய நீகத்வம் -அநந்த -கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த வைத்த மா நிதி அன்றோ
இத்தால் ஸூ வ சம்ப்ரதாயம் சொல்லிற்று ஆயிற்று

——————————————————————————————

பரம் ப்ரம்ஹைவாஞம் ப்ரம பரிகதம் ஸம் ஸ ரதி தத்
பரோபாத்ய லீடம் விவசம் அசுபஸ் யாஸ் பதமிதி
சுருதி ந்யாயா பேதம் ஜகதி வித்தம் மோஹனமிதம்
தமோ யே நா பாஸ்தம் சஹி விஜயதே யாமுன முனி —

பரம் ப்ரம்ஹைவாஞம் ப்ரம பரிகதம் ஸம் ஸ ரதி தத்
பரம் ப்ரஹ்மா -ஏவ -அத்யந்த -சர்வஞ்ஞா சர்வவித் -பிரமம் அஞ்ஞனம் ஆஸ்ரயம் என்று -ஏகத்துவ அத்விதீயம்
நிரதிசய புருஷார்த்தம் -ஸூ க துக்க சம்சாரம் அனுபவிக்கும் -சங்கர மதம்
பரோபாத்ய லீடம் விவசம்
பாஸ்கர மதம் -ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் ஜகத் சத்யம் என்பர் உபாதைக்கு ஆதீனம் என்பர் ஷேத்ரஞ்ஞார் கர்மம் உபாதை
பர உபாதிக்கு -பரஸ்ய உபாதி ஜீவ உபாதி -ஸ்வ தந்த்ர ப்ரஹ்மத்துக்கு பாரதந்தர்யம் -விவசத்வம் தோஷம் இங்கே அஞ்ஞத்வம் அங்கு
அசுபஸ் யாஸ் பதமிதி
யாதவ பிரகாசர் -அசுபங்களுக்கு இருப்பிடம் -ஸ்வரூப பரிணாமம் சிகி அசித் என்பர் -தோஷங்கள் ஸ்வரூபத்திலே என்பர்
சுருதி ந்யாயா பேதம்
ஸ்ருதிகளுக்கும் நியாயங்களும் அபேதம் விலகி உள்ளவை இந்த மூன்றும் -சமுதாயமாக –
ஜகதி வித்தம்
இந்த மூன்றும் ஜகத்தில் பரவி -கலி யுகம் -விஸ்தரித்து உள்ளது
மோஹனமிதம் -மோஹிக்க வைக்கும் –
தமோ யே நா பாஸ்தம் சஹி -தமஸ் யாராலே போக்கடிக்கப் பட்டது -சித்தி த்ரயம் –
விஜயதே யாமுன முனி -ஆளவந்தார் மங்களா சாசனம் பூர்வகமாக –

ஸ்ரீ மங்கள ஸ்லோகம்
பரம் ப்ரம்ஹைவாஞம் ப்ரம பரிகதம் ஸம் ஸ ரதி-
அத்வதை வாத நிரசனம் -பர ப்ரஹ்மமே அஜ்ஞ்ஞானத்தில் மூழ்குமாயின்-அத்தை ப்ரஹ்மம் என்று அழைக்க மேன்மை யாது
அனைவரையும் உஜ்ஜீவிப்பிக்கும் அதுவே அதுவே சோகித்தால் அத்தை உஜீவிப்பார் யார்
ப்ரம பரிகதம் -என்று பிரமத்தில் சிக்குண்பதை சொல்கிறது
தத் பரோபாத்ய லீடம் விவசம்
ப்ரஹ்மம் மாற்றம் விளைவிப்பவற்றால் கட்டுண்டு கிடக்கிறது
பர -என்று இயல்புகள் தனிப்பட்டவை -உண்மையானவை -ப்ரஹ்மத்தில் இருந்து வேறு பட்டவை -இவற்றில் தலை யுண்டு
ப்ரஹ்மம் கால சக்கரத்தில் மாட்டிக் கொள்கிறது
அசுபஸ் யாஸ் பதம் –
மேலும் ப்ரஹ்மம் அசுபங்களின் இருப்பிடம் -யாதவ பிரகாசர் கொள்கை
ஸ்வ இதர சமஸ்த வஸ்து விலஷணம்-வேதக் கொள்கையை அறியாமல்
பரம் ப்ரஹ்மைவ-என்றது –
அனைத்துக்கும் மேலான -எல்லா வகையிலும் மேம்பட்ட -ஆனந்த ஸ்வரூப -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீக – சமஸ்த கல்யாண குணங்கள்
நிறைந்த பரிசுத்தமான -இவனை
சங்கர பாஸ்கர யாதவ பிரகாசர் அஜ்ஞ்ஞானம் அமலங்கள் துக்கம் இவற்றால் உழல்வதாக சொல்லி
சுருதி ந்யாயா பேதம் ஜகதி வித்தம் மோஹனமிதம் தம
ஜகதி வித்தம் -உலகம் எங்கும் பரவி
மோகனம் -மதி மயக்குபவை
யே நா பாஸ்தம் சஹி விஜயதே யாமுன முனி –இந்த அறியாமை இருளைப் போக்க யாமுன முனி வென்று நிற்பாராக
ஆளவந்தாருக்கு ஜய கோஷம் இட்டு அருளுகிறார்

———————————————————————————————————
சாதனம் – -ஹிதம் விதிக்கும் சாஸ்திரம் -முக்கிய விதேய அம்சம் -புருஷார்த்தம் அவிதேயம் –
அசேஷ ஜகத் ஹித அனுசாசனம் -ஸ்ருதி நிகரம் -சிரஸி – சமுதாயம் -ஓன்று தான் -சர்வருக்கு பொது–பகவத் பிராப்தியே பலமாக கொண்ட
-அத்யர்த்த ப்ரீதி -அளவு கடந்த -பரம புருஷ சரண யுகள த்யானம் -அத்யந்த ப்ரீதி பூர்வகமாக -பக்தி -அர்ச்சனை பிராணாயாமம் அங்கங்கள்
-மாம் நமஸ்குரு மத் தயாஜ்ய்
அதில் இருந்து அறியும் -ஜீவ பர யாதாம்யா ஞான பூர்வகமாக -சர்வ சேதன காரண புதன் -சர்வ சேஷி சர்வ நியாந்தா சர்வ நியாந்தா
-ஜீவன் ஞான ஸ்வரூபன் சேஷ பூதன்-வர்ணாஸ்ரம தர்மம் கர்தவ்யம் -த்ரிவித தியாகம் உடன் -சாஷாத்கார ரூபமான ஞானம் ஆகும் –

பவ பய துவம்சம் -புனர் உத்பத்தி இல்லாத படி -வித்வம்சம் -இதற்கே சாஸ்திரம் பிரவர்த்தி -சம்சார பயம் அவர்ஜனீயம்
-அழியாத ஆத்மவஸ்துவை அழியும் தேகமாக பிரமித்து அபிமானிப்பதால் -தேக பிரவேசம் -சதுர்வித –
ப்ரஹ்மாதி சூர நர திர்யக் ஸ்தாவராத்மகமான -ஜெனித அவர்ஜனீய பவ பய -விதும்சத்துக்குகே வேதாந்த பிரவ்ருத்தி-
ஆத்ம ஸ்வரூபம் ஸ்வபாவம் அறிவிக்க -தர்ம பூத ஞானம் -அந்தர்யாமியாகவும் உள்ளான் மேலும் என்பதையும் அறிவித்து
-ஆழிப்பிரான் நமக்கே உளான் –
தஸ்மிந் பிரவ்ருத்தம்
7 ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் -காட்டி -அருளி –
1-தத்வமஸி-தத் -தவம் அஸி -அப்ருதக் சித்தம் சரீர பூதன் -வர்த்தமானம் மூன்றுக்கும் உப லக்ஷணம் –சதா பஸ்யந்தி ஸூ ரயா -போலே -நித்யம்
2-அயம் ஆத்மா ப்ரஹ்மா -சர்வ ஆத்மா -என்று காட்ட -மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ -அதிகாரி அனைவரும் உம் உயிர் வீடுடையான் இடம் வீடு செய்மினே
-நித்ய அப்ருதக் பர சித்தம்
3- ஆத்ம திஷ்டன் – உள்ளே இருந்து நியமிக்கிறார் -முழுவதும் வியாபித்து -ஆத்மனோ அந்தர -யா ஆத்ம ந வேத யஸ்த ஆத்மா சரீரம்
-நிருபாதிகம்-நிரபேஷமாக -இருப்பதை அறியாதவன் -யா பிருதிவி ந வேத -பிருத்வி சரீரம் அறிய பிரசக்தி இல்லாத அசேதனம் போலே -ஸ்வரூபம்
4- அபஹத பாப்மா -சஹா நாராயணா -ஸ்வ பாவம் -ஏக திவ்ய -ஏகோ நாராயணா
5-உபாசனம் யஜ்ஜம் தானம் தபஸ் -ஆச்சார்யர் மூலம் உச்சாரணம் அநு உச்சாரணம் -தேவ பூஜா -சரீரத்தயா-
அநாசகேந -பலத்தில் இச்சை இல்லாமல்
ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் -ஆத்மாவுக்கு ஞானம் ஆனந்தம் -சரீரம் தேவாதி பிரகிருதி பரிமாணங்கள் கர்மாவால் வந்த -சரீர பேதங்கள்
-நாநா வித பேத ரஹிதம் ஜீவன் -சாங்க்யா-ஜீவன்கள் -அங்கும் -முமுஷு திசையிலும் ஸ்வரூப பேதம் உண்டு
எல்லாரும் ஞானம் ஆனந்தம் முழுவதாக இருந்தாலும் -ஸ்வயம் பிரகாசம் -அஹம் ப்ரத்யக் -பராக் ஜீவர்கள்
-ஸர்வேஷாம் ஆத்மனா -சர்வ அவஸ்தையிலும் ஸ்வரூப பேதம் –
ஏவம் வித -பிரபஞ்சம் -ஸ்ருஷ்ட்டிக்கப் பட்டது -உத்பவம் -ஸ்திதி -பிரளயம் -சம்சார நிவர்த்தகத்வம் -ஸ்வ இதர ஸமஸ்த வஸ்து வி லக்ஷணம்
-ஸ்வரூபம் -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீக -கல்யாணை ஏக தானம் -ஏக ஆஸ்ரய பூதன் -ஹேய் ரஹீதத்வாத் வி லக்ஷணம் –
ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் -அனவதிக அதிசய அஸந்கயேமான கல்யாண குண கணாம் –
பரஞ்சோதி -பர ப்ரஹ்மம் -பரமாத்மா நாராயண -சர்வாத்மா -பர தத்வம் -சப்த பேதங்கள் வேதாந்த வேதியன் அந்தர்யாமி ஸ்வரூபம்
-புருஷோத்தமன் பரமன் –நிகில வேதாந்த வேதியன்
நியமனம் -நிகிலவற்றையும் -சர்வ நியாந்தா –
ஆதாரம் -சேஷி -அபேதம் சாமா நாதி கரண்யம் –
தத் சக்தி -பரஸ்ய ப்ரஹ்மம் சக்தி -தத் ஏக சக்தி அகிலம் ஜகத் –

—————————————————————

சின் மாத்ரம் ப்ரஹ்மம் -மாத்ரம் சப்தம் -சிதேவ-இதர விஷயங்களையும் மாத்ரம் ஞாத்ரு ஜேயம் இவற்றையும் விவர்த்திக்கிறது என்பர்
ஒன்றும் தேவும் -பெயர் எச்சம் -அனைத்தும் அவன் இடம் ஒன்றுமே தவிர ஐக்கியம் இல்லை –
நித்ய முக்த ஸூ பிரகாசவாதப ப்ரஹ்மம் -தத் த்வம் ப்ரஹ்ம ஐக்கியம் -என்பர் சங்கரர் –
அஞ்ஞானம் ஆஸ்ரயம் ஆக ப்ரஹ்மம் தவிர வேறே இல்லை -பத்த திசையிலும் ப்ரஹ்மம் தான்
ப்ரஹ்மம் தான் பந்தம் அடைகிறது த்வம் -உபதேசம் ஏற்று -மோக்ஷம் முக்தி என்பர் -ப்ரஹ்மம் ஏவ முக்தி அடைகிறது
நிர் விசேஷ சின் மாத்திரை ஏவ ப்ரஹ்மம் -அநந்த விகல்ப-ஈஷா ஈஷித்வய -பதார்த்த தாரதம்யம் ஜகாத் -நாநாவிதம் உண்டே –
தோற்றம் மித்யா -சத்தும் இல்லை அசத்தும் இல்லை -கயிறு சர்ப்பம் -ஞானம் வந்தால் போவது போலே -பிரமத்தை கொண்ட ப்ரஹ்மம் என்பர்
ஞான நிவர்த்திய பதார்த்தம் மித்யா –
நம் சித்தாந்தம் ஜகத் நித்யம் -ஞானம் மாத்ரத்தால் போக்க முடியாது –
மோக்ஷம் விடுபடுதல் -எதில் இருந்து -மாயையான சம்சாரத்தில் இருந்து -அதனால் இதுவும் மித்யை என்பர் -பந்தமும் பந்துக்கு ஆஸ்ரயமான பத்தனும் மித்யை
முக்தியும் முக்திக்கு ஆஸ்ரயமான முக்தனும் மித்யை -என்பர்
பிரிவே இல்லை -ஒரே ப்ரஹ்மம் -ஜீவாபாவம் -நாநாஜீவ பாவம் எப்படி -ஒரே ஜீவ பாவம் என்பர் மற்றவை நிர்ஜீவன் உள்ள சரீரம் -வாசனையால் பிரமிக்கிறாய் –
அந்த சரீரம் எது -என்பது -ஒருக்காலும் அறிய முடியாது -ஆச்சார்யரும் மித்யை உபதேசமும் மித்யை
-ஆச்சர்யம் சிஷ்யன் விஷயம் இருந்தால் அத்வைதம் ஹானி வரும் -illusion தான்
-தத் த்வம் அஸி human bomb என்பர் -ஞானம் வந்த பின்பு இந்த வாக்கியமும் மித்யை -என்பர் –

ப்ரஹ்மம் வைபவம் சாஸ்திரம் கழித்து அவயவங்கள் இல்லாமல் ஆக்கி வைக்கிறார்கள்
பாஸ்கர மதம் -தோள் தீண்டி -ஸமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டன் என்பான் இவன் -ஜகத் சத்யம் -இவனும் அத்வைதி –
ப்ரஹ்மத்துக்கு அஞ்ஞானம் சொல்பவர் வாயை பொசுக்கு என்பர் -உபாதி சம்பந்தம் ப்ரஹ்மத்துக்கு -அகண்டமான வஸ்துவை சகண்டமாக ஆக்குவது உபாதி
கர்மா உபாதி -ஷேத்ரஞ்ஞர்-ஸத்யமான உபாதியால்- ஏகத்துவ அத்விதீயம் ப்ரஹ்மம் -ஸமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டத்வத்தால் என்பர்
-உபாதி தர்மம் விருத்தம் உண்டாக்குவது
கண்ணாடி பிரதிபிம்மம் -நூறாக உடைந்து நூறாக தெரியும் -உடைந்த கண்ணாடி தொலைந்தால் ஒன்றாகும்
உபாதியால் பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய -சங்கல்பம் –
தேனைவ ஐக்கிய அவபோதென-ஒன்றாகும் -பலவாக தோன்றி ஒன்றாக ஆவதே அத்வைதம்
ஒன்றாகவே இருந்து ஒன்றாக இருப்பது செத்த பாம்பை அடிப்பது போலே -சங்கர அத்வைதம் நிந்தை
அவர்களே பரஸ்பர கண்டனம் –
க்ஷேத்ர ஞ்ஞர் புண்ய பாப ரூப கர்ம -உபாதி எப்படி ஆகும் –
பரமார்த்தமான தோஷம் சொல்பவர் -சங்கர் அபரமார்க்கமான தோஷம் அவித்யை -இதனால் தோஷம் சொல்வதில் இவர் விஞ்சி –
அபரே-வாக்யம் இவருக்கு
அந்நிய-அடுத்து யாதவ பிரகாசர்

குண சாகரம் ப்ரஹ்ம -உதார குண சாகரம் ப்ரஹ்மம் -அபரிமித உதார குண சாகரம் ப்ரஹ்மம் நிரதிசய -ஸ்வா பாவிக உதார அபரிமித குண சாகரம் ப்ரஹ்ம
நாரகீ-நரகத்தில் துக்க அனுபவம் -நரகம் ஸ்தான விசேஷம் இல்லை -பாப பல ரூப துக்க அனுபவம் -நரகம் என்னும் அனுபவத்தில் ஆத்மா என்றபடி
இடம் சொன்னால் நாரக –
துக்க அனுபவ விசிஷ்டன் நரன் –ஸூ கீய-
ஸ்வர்க்ய-ஸ்வர்க்கத்து அனுபவம் உள்ள ஆத்மா -ஸ்தான விசேஷம் இல்லை
போக்தா -போகம் பண்ணுபவன் -போக கிரியை பண்ணுபவன் போக்தா –
ஞான யாதாத்மா -அபவத-பரமபத அனுபவம் உள்ள ஆத்மா இங்கும் ஸ்தான விசேஷம் இல்லை
சேதன ஸ்வபாவங்கள்
ப்ரஹ்மத்துக்கு ஸ்வரூபேண சேதன அசேதனமாக பரிணமிக்கிறது -சதுர்வித தேகங்கள்-என்பர் யாதவ பிரகாசர்
மேலே பக்ஷங்களை கண்டித்து –
தோஷங்களை காட்டி -உதாகரித்து -ந கதயந்தி -துஷ் பரிஹரான் தோஷங் உதாகரித்து -ஞான அக்ரேஸர்கள்
ஸ்ருதி அர்த்தம் பரி ஆலோசனை -பண்ணி –

இமா சர்வா பிரஜையாக -தன் மூலாக -ஸ்ருஷ்ட்டி -சத் என்னும் ப்ரஹ்மம் மூலம் ஆயதனம் இருப்பிடம்
தத் பிரதிஷ்டாக -லயம் என்றவாறு –
ப்ரஹ்மமே சகலமாக ஆவேன் சங்கல்பித்து -ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி லய காரணம் தானே -என்றவாறு
சர்வஞ்ஞத்வம் -சர்வ சங்கல்பத்துவம் -ஸர்வேச்வரத்வம் -இதனால் காட்டி -சர்வ பிரகாரத்வம் -சரீரம் பிரகார பாவம்
சரீரத்தால் பரிணாமம்
ஸ்வரூபத்துக்கு தோஷம் வராதே –
சமாப்யதிக நிவ்ருத்தி ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயன்
சத்யா ஸங்கல்பன்
சர்வ அவபாசித்வம் -பிரகாசிப்பித்து ஞான விஷயம் ஆக்கி -சூர்யன் சந்திரன் நக்ஷத்திரங்கள் அக்னி வித்யுத் போல்வன -அவனால் –
ஹேயா உபாதேய ஞானம் உண்டாக்கி -ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் முமுஷுஹூ உபாசனம் –
நிர்விசேஷத்வம் சொல்ல ஒட்டாது –
ப்ரத்யவசனம்–அதஸ்யாத் -நாம் சொன்னதை விலக்கி-உபக்ரமம் -பிரகாரணம் ஆரம்பம் -உத்தாரகர் -ஸ்வகேதுவிடன்
-கற்றவனை போலே ஸ்தாப்தமாக உள்ளாய் -அறிந்து கொண்டாயா -ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞானம் பிரதிஜ்ஜை பிரகரண ஆரம்பம்
நிரூபிக்க திருஷ்டாந்தம் –
ஹேது சொல்லாமல் -விஷயம் அறியாதவனுக்கு த்ருஷ்டாந்தம் காட்ட -அனுப பன்னம்
மூன்று த்ருஷ்டாந்தம் –யதா சோம்யா-மிருத்ய பிண்டம் -ஞானத்தால் மண் பாண்டங்கள் அறிவது போலே -அந்தரகதம்-/
நாம ரூபங்கள் அடங்கவில்லை -மண் என்ற ஒன்றே -வாயும் வயிறும் -அழிந்து அழிந்து தோன்றுவபவை -மண் மட்டும் சத்யம் –
காரணமான ப்ரஹ்மம் மாத்ரம் சத்யம் -மற்றவை அசத்தியம் என்பர் -கார்ய விகார சேதன அசேதனங்கள் அசத்தியம்
சத் என்று பேறு கொடுத்து
இதம் அக்ரே -ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு சதேவ ஆஸீத் -ஏக மேவ ஆஸீத் -அத்விதீயம் ஆஸீத்
சத்தாகவே இருந்தது -விசஜாதீயம் இல்லை
ஏக மேவ -சஜாதீயம் இல்லை
அத்விதீயம் ஸூ வகத பேதம் இல்லை -குணங்கள் வியக்தி பேதம் வருமே -அதுவும் இல்லை என்பர்
தோப்பு -மா மரங்கள் பலா மரம் -விஷஜாதீயம் -மா மரங்களுள் சஜாதீயம் -பேதம் -கிளை இல்லை பூ பிஞ்சு காய் -ஸூவ கீத பேதங்கள்
ஞான ஸ்வரூபம் -சேதனம் சஜாதீயம் பிரத்யக்காக இருக்குமே –
அசேதனம் ஞான ஸ்வரூபம் இல்லை பராக்காக இருக்கும் -விசஜாதீயம்
கல்யாண குணங்கள் -திவ்ய மேனி இத்யாதி -ஸூ வ கீத பேதம்
நிஷ்கலம் நிரஞ்சனம் -வாக்கியங்கள் பொருந்தும் –
சாமான்ய கரணம் -விசேஷணம் வராதே -சத்யம் ப்ரஹ்ம / ஞானம் ப்ரஹ்மம் -அநந்தம் ப்ரஹ்மம் -மூன்றும்
ஸ்யாம யுவா -தனி தனியாக சப்தம் வருமே பிரத்யக்ஷத்தால் ஒன்றாக காணலாம்
விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் சொன்னால் ஏகத்துவம் குலையும் என்பர் –
தர்மி பரமாகவே அர்த்தம்
சத்யம் -நிர்விகார பதார்த்தம் ப்ரஹ்மம்
ஞானம் -அஜாதம் / அநந்தம் -பரிச்சின்னமாக இல்லாமல் தர்மியாக
ஒரே அர்த்தம் -தன்னை ஒழிந்த அனைத்திலும் வேறு பட்டது -மூன்றுக்கும் வாசியும் உண்டே என்பர்
மேலு இதே பிரகரணத்தில்
நிஷ்கலம் -அவயவங்கள் இல்லாமல் -ரூபம் இல்லை -நிரூபத்வம்
நிஷ்க்ரியம்-கார்யம் செய்யாமல் -கிரியை இல்லை -பிறவிருத்தி
நிர்குணம் -அதுக்கு காரணமான குணம் இல்லை
நிரவத்யம் நிரஞ்சனம் –கர்ம சம்பந்தம்-தோஷம் இல்லை -அதன் -கர்ம பல சம்பந்தம் ரஹிதம்
திர்யக் -கர்ம பல சம்பந்தம் உண்டு கர்ம சம்பந்தம் இல்லை –
பிரளய ஜீவன் கர்ம பல சம்பந்தம் இல்லை கர்ம சம்பந்தம் உண்டே –
-விசேஷணம் ஏற்காது -குண சம்பந்த ப்ரத்ய நீக்கம் -ரஹித்தவம் மட்டும் இல்லை சம்பந்த பிரசக்தியே இல்லை என்பர்
அத்விதீயம் -தன்னைக் காட்டிலும் வேறு பட்ட குணங்களையும் சகிக்காது -சர்வ விசேஷ ப்ரத்ய நீக ஆகாரத்வம் என்பர்
ஏக விஞ்ஞான சர்வ விஞ்ஞான ப்ரதிஜ்ஜை –
சர்வமும் உண்டாக இருந்தாதல் தான் விஞ்ஞானம்
நாஸ்தித்வம் விஞ்ஞானம் தான் ப்ரதிஜ்ஜை பண்ண முடியும் -மூன்றாம் வேற்றுமை –
ஒன்றை அறிந்ததால் சர்வ பதார்த்தங்கள் அறிவும் அடங்கி உள்ளது -என்ற அர்த்தம் –
ப்ரஹ்ம பந்து வேதங்கள் அத்யயனம் பண்ணாமல் ஜடம் -12 வயசில் வெளி சென்று -24 வயசில் திரும்பி வர -அறிந்து கொண்டாயா -ஆதேய சப்தம்
ஆதேச — -உபதேச விஷயம் / அதுக்கே மேல் ஒன்றும் இல்லை /ஞானத்துக்கு விஷயமானால் மித்யை ஆகும் -ஞான பின்னம் ஜேயம்
ஞான மாத்ரமாக இருந்தால் தான் சத்யம் அத்வைதிகள் -ப்ரஹ்மம் தவிர எல்லாம் மித்யை என்பதே உபாதிக்கலாம்
ப்ரஹ்ம வியதிர்க்தமான சர்வம் மித்யை அஹம் ப்ரஹ்ம –
த்வம் இல்லை அந்த தத் -போதிக்க முடியாது -வைலக்ஷண்யம் தான் –
அந்த விஷயத்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டாயா –
நாம் உபதேச விஷய அர்த்தம் இல்லை -ஆதேசா கர்த்தா -அவர்களுக்கு கர்மணி நமக்கு கர்த்தா -நியமனம் என்ற அர்த்தம் -ஏக ஆதேச –
ஓன்று ஆதேசம் இன்னும் ஓன்று உபதேசம்
ஆ உப சர்க்கங்கள் -சொல்லும் கட்டளை படி சிஷ்ய லாபம் உபதேசம்
ஆதேசங்கள் -ஆச்சார்ய பலம் -உபதேசம் அனுஷ்ட்டிக்கும் சிஷ்யர் -ஆதேசம் ஆச்சார்யர் இடம் -கர்த்ரு பிரதானம்
பலம் ஆச்சார்யர் இடம் ஆதேசம் -சர்வ நியந்த்ருத்வம் சர்வ பிரசாகத்தவம் -என்றபடி
ஆதேச பராமாத்மா என்றபடி –
சதேவ –காரணத்வம்-வாக்யம் நிர்விசேஷ வாக்யம் இல்லை -ப்ரஹ்மமே அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத்வம் சொல்கிறது
ஸ்ருஷ்ட்டி இரகரான ஸ்ருதி வாக்யம்
மேலே அநேக ஜீவேன அனுபிரவேசன -எல்லாம் சொல்லும் –
சதேவ யஸீத் -ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்னால் சத்தாகவே இருந்தது -void யிலிருந்து வர வில்லை –
நாம ரூப விபாகம் அற்ற-இதனுள் அடங்கி -ஒன்றும் தேவும் –ஒன்றுதல் -லயம் அடைந்து -அது தான் சதேவ ஆஸீத் உபாதான காரணம்
அக்ரே -ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு -இதம் பிரத்யக்ஷமாக காணும் இவை –
ஏகமேவ –நிமித்த -காரணம் குயவன் -அதே உபாதான காரணமான ப்ரஹ்மமே –வேறு பதார்த்த அந்தரம் இல்லையே -பதார்த்தாந்தர நிஷேதம் –
மண் தானே கடமாக பண்ணிக்க கொள்ளுமோ -அத்விதீயம் -லோகம் போலே இல்லது இல்லையே -விலக்ஷணம் –
பிரகரணம் காரணத்வம் -நாம் சொல்வது -ஸத்யமான சகலத்துக்கும் தானே உபாதான நிமித்த ஸ்ருஷ்ட்டி கார்த்த சகல இதர விலக்ஷணன்
-அவனை அறிந்தால் அனைத்தும் அதிலே அடங்கும் -நம் சம்ப்ரதாயம்
எல்லாம் சத்யம் -சம்ப்ரதாயம் சத்யம் -அவர்கள் எல்லாம் அஸத்யம்–எனவே அவர்களது அசத்திய சம்ப்ரதாயம்
நிகில காரணதயா -உபாதான அபின்ன நிமித்த -காரணத்வம் -சர்வ சரீரீ -சர்வாத்மகத்வம் -உபாதானம் இதனால் –
முமுஷு அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இது தான் -சர்வ சரீரீ எனக்கும் சரீரீ -சங்கல்பம் -நிமித்த காரணம் –
தானே -வேறே அபேக்ஷை இல்லாமல் -சர்வஞ்ஞான் சர்வ சக்தித்வம் இத்யாதி எல்லாம் தன்னடையே வரும்
-பிதா புத்திரனுக்கு ஹிதமாக தெரிவித்தது -இது தானே -கோல த்ருஷ்டமான கார்ய காரண பாவங்கள் போலே இல்லாமல் -விலக்ஷண பாவம் –

அக்ரே -பூர்வ காலே -ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் தசையில் -ஒரே பதார்த்தம்-த்ரவ்யார்த்தமான காரணம் -ஒன்றே -சத்தாகவே -இருந்தது-குண விஷ்ட ப்ரஹ்மமே உபாதானம் –
காரியமும் காரணமும் சேதன அசேதன விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் ஸூ ஷ்ம திசையிலும் ஸூதூல திசையிலும் –
சங்கல்பத்தால் ஸூஷ்ம தசை ஸூ தூல -ஸ்ருஷ்ட்டி -ஸூ தலமான தசையில் ஸ்திதி -மீண்டும் ஸூ ஷ்ம தசைக்கு போவது லயம்

————————————————–

ஏவம் வித சித் அசிதாத்மக பிரபஞ்சஸ்ய
உத்பவ ஸ்திதி பிரளய சம்சார நிவர்த்தநைக
ஹேது பூத ஸமஸ்த ஹேய ப்ரத்ய நீக தயா
அனந்த கல்யாணை கத தானதாய சே
ஸ்வேதர ஸமஸ்த வஸ்து விலக்ஷண ஸ்வரூப
அனவதிக அதிசய அஸந்கயேய கல்யாண குண கணான் -அந்தர்யாமி ரூபம் பேசுகிறார் இதில் –

சரீராத்மா பாவம் -ஏவம் யுக்தம் பவது -ப்ரஹ்மாத்மகம் -சரீரம் பிரகாரம் -அப்ருதக் சித்த விசிஷ்டம்
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம்–ஜீவாத்மா பிரகாரம் – -தேவ மனுஷ்ய திர்யக் ஸ்தாவர ஜீவனுக்கு பிரகாரம் –
சேஷ பூதங்கள் ஜீவனுக்கு -ஜீவன் அவனுக்கு சேஷ பூதம் அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகம் –
பிரகிருதி பிரத்யக யோகம் -ராமாக ப்ரீதி -கிருஷ்ண கிருஷி பண்ணுகிறவன் -சேதனனே புருஷார்த்தம் கண்ணனுக்கு –அடைந்து மகிழ்பவன் –
பரமாத்மாவையே அனைத்தும் அபிதானம் பண்ணும் -சேதனத்வாரா அசேதன அந்தர்யாமி -விசாஜீயத்துக்குள் சஜாதீயன் மூலம் –
ஆதேய பதார்த்தங்கள் சேதனங்களும் சேதனனும் -பராமாத்மா பர்யந்தம் அனைத்தும் அபரிவஸ்யம் ஆகுமே –
அபரிவஸ்யான வ்ருத்தி
நிஷ்கர்ஷ வ்ருத்தி -பிரதான பரிதந்த்ரம் -உபபத்தி உடன் அறிந்தவனே பண்டிதன் –
சத் -உபாதானம் நிமித்தம் -ஆதாரம் நியாந்தா சேஷி யாக கொண்டு -இமா சர்வா பிரஜாய -ஸ்ருஷ்ட்டிக்கப் பட்டவை
தன் மூலாகா -அவனே காரணம் /
சத் ஆயதனம் -அதிகரணம் ஆச்ரயணம் இருப்பிடம் -ஸ்திதி –
சன் நியாம்யம் -சத் பிரதிஷ்டா –லயம் அவன் இடமே –
சத் சத்யம் -விகாரம் ஆற்றாது -அந்த ப்ரஹ்மமே ஆத்மா -நீ சரீர பூதன் என்று ஸ்வ கேதுவுக்கு –
உபாசனம் செய்ய உபதேசிக்கிறார் -த்வம் ஜீவன் உப லக்ஷணம் ஜீவாத்மா ப்ரஹ்மாத்மகம் –
தேககதமான தோஷம் ஆத்மாவுக்கு போகாதே -/சுக துக்கம் ஞான விசேஷங்கள் -அவை தான் ஆத்மாவுக்கு போகும்
சரீரம் ஆத்மாவை நல்ல வழியில் படுத்த கொடுக்கப் பட்ட கரணம் -அத்யந்த ஹேயமாக நினைக்க வேண்டாம் –
த்வம் -மத்யம புருஷ -சரீர விசிஷ்ட ஆகாரம் -புண்ய பாபா ரூப கர்மாவால் சம்பாதிக்கப்பட்ட பிரகிருதி சம்பந்தம் -ஞானம் சுருங்கி இருக்கும்
வாஸ்துவத்தில் நீ பிரகார பூதன் -என்று ஸ்வரூப யோக்யதை -ப்ரஹ்ம பிராப்தி ஸ்வாபாவிக புருஷார்த்தம் காட்ட இந்த வாக்யம் என்றுமாம் –
வேதாந்தம் -சம்பந்தம் அறிவித்து ப்ரஹ்ம பிராப்தியில் பொருந்த விடவே உபதேசம் -என்றவாறு -சாஸ்த்ர பிரவ்ருத்தி ஜனகம் தானே –
வேதாந்தம் ஸ்ரவணம் பண்ணி -கற்றார் நான் மறை வாளர்கள் -ஆசனத்தின் கீழ் இருந்து ஆச்சார்ய முகேன கற்றவர்கள் –
வேத வியாசம் பண்ணும் சாமர்த்தியம் உள்ளவர்களாக கற்றவர்கள் ஆவார்கள்
-ப்ரஹ்ம கார்ய தயா -ப்ரஹ்மாத்மகம் என்று அறிந்து -அஞ்ஞானம் தீர பெற்று -ப்ரஹ்ம பிராப்தி அடைவார்கள் –

-25-வாக்கியங்கள் -காரண வாக்கியங்களை கொண்டு இது வரை -சங்கல்பம் -ஞான விசேஷம் -சர்வ சக்தித்வம் -சர்வ ஆதாரத்வம் –
ஸமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டன் -மேல் சோதக வாக்கியங்களை கொண்டு நிரூபிக்கிறார்
சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம -அப்படிப்பட்டவை -ஸ்வரூபத்தை சாதகம் -பரிசுத்தமாக நிரூபித்தால்
உபாதானம் -விகாரம் வருமே -லோகத்தில் -மண் பானை -ஸ்வரூப விகாரம் உண்டே /
பொன்-ஆபரணம் -லோக மணி -தங்கம் ஸ்ரேஷ்டம் -என்ற அர்த்தம் -/விகாரம் அவர்ஜனீயம்
சங்கை போக்கி -இந்த வாக்கியங்கள் -உபாதான காரண விகாரங்கள் இல்லை –
ஏகார்த்த ப்ரஹ்மம் வராது என்பர் -அத்வைதி -ஸ்வரூப பரம் குண பரம் இல்லை -என்பர் –
சத்யம் ப்ரஹ்ம –
சத்தா யோக்ய பதார்த்தம் -சம்ப்ரதாயம் –நிருபாதிக-தன்னுடைய சத்யைக்கே வேறு ஒன்றும் வேண்டாமே –
ஸமஸ்த இதர பதார்த்தங்கள் சத்தை இவன் அதீனம்-நிர்விகார பதார்த்தம்
ஞானம் ப்ரஹ்ம –
ஸர்வவித-ஸ்ருஷ்டிக்கு சர்வவித் சர்வஞ்ஞன் -நியமனம் சங்கல்ப் ரூபம் -தாரகத்வம் ஸ்வரூபத்தால் -/மோக்ஷ பிரதத்வம் முக்த போக்யத்வத்துக்கும் இதுவே –
பெரியாழ்வார் -மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் இவன் ஒருவனே –ஞானத்தால் -அனைத்தும் –
அநந்தம் ப்ரஹ்ம –
தேச கால வஸ்து த்ரிவித பரிச்சேதம் இல்லாமல் / விபு -தேச பரிச்சேதம் இல்லை -நித்யத்வம் கால பரிச்சேதம் இல்லை /
வஸ்து பரிச்சேதம் ரஹிதம் அசாதாரணம் -சரீராத்மா பாவம் -சர்வத்துக்கும் உண்டே -சர்வ சப்தமும் இவன் இடம் பர்யவசாயம் ஆகுமே
நித்யத்வம்- விபுத்வம்- சர்வ சரீரீத்வம் -மூன்றும் இதனால் சொன்னவாறு -தோஷம் பிரசங்கத்துக்கு வழி இல்லையே
காரண வாக்கியங்கள் மட்டும் இல்லை -இதுவும் தோஷ ரஹிதத்வம் சர்வாதாரத்வம் -ஸமஸ்த கல்யாணைகதைகத்வம் -சோதக வாக்கியம் –
நிர்விசேஷம் சாதிக்காது –
சர்வ ப்ரத்யநீகம் -அத்யந்த வேறுபட்டு -இருக்கும் ஆகாரம் போதிக்கிறது என்று கொண்டாலும் –
அசாதாரண தர்மம் -ச விசேஷ ஆகாரத்தையே காட்டும்
ஞான மாத்திரம் சின் மாத்திரம் –ஞாதா ஜேயம்-இரண்டுமே -இல்லை அறிபவன் அறியப்படும் பொருள்கள் இல்லை -என்பர் -அத்வைதிகள் –
ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -ப்ரஹ்மத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமே -ஜெகன் மித்யை சத்தா யோக்யம் இல்லை என்றால் –
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் வேறே ஒன்றை கொண்டே நிரூபிக்க வேண்டும் -ஆத்ம ஆஸ்ரயம் இல்லாமல் –
வேறு ஒன்றின் அபேக்ஷை இருக்குமே -சர்வஞ்ஞன் சர்வவித் -எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் -எல்லா பிரகாரங்களை அறிந்தவன் –
அறியப்படும் பதார்த்தங்கள் சித்தமாகுமே -இதனால் –
அறிவின் ஸ்வ பாவம் யுடையவன் -ஆத்மஸ்வரூபம் -தர்ம தர்மி -இரண்டாலும் -ஞான சப்தத்தாலே சொல்லலாம் –
தத் குண சாரத்வாத்-விஞ்ஞானம் என்றே சொல்லலாமே
விஞ்ஞானம் யாகாதி-லௌகாதி கர்மங்கள் செய்யும் -சொல்லுமே ஜீவாத்ம வாஸகத்வம் –
ஸ்வரூபம் ஸ்வரூப நிரூபக தர்மத்தையும் குறிக்கும் -சத்யம் ஞானம் அநந்தம் அமலம் -நான்கும் –
தத் த்வம் அஸி–ஜகத் காரணம் -சதேமேவ –ஏகமேவ அத்விதீயம் -ஆரம்பித்து -தத் சப்தம் -பூர்வ வாக்கியத்தில் சொன்ன -ப்ரஹ்மம் –
பிரகிருத பராமர்ஸித்வம் -த்வம் -கர்ம வஸ்யம் அஞ்ஞன் அல்ப சக்தன் –ப்ரஹ்மம் அகர்ம வஸ்யம் ஆனந்த ஏகம் —
நீயும் கூட பிரகார புதன் -உனக்கும் அவனே ப்ராபகம் -பிராப்யம்-இதுக்கு தானே இந்த உபதேசம் -வேதாந்த வாக்கியம் அறிவிப்பதற்கே –
அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி –இதே போலே -தத் த்வம் -இரண்டு பதார்த்தம் சித்தித்தால் ஐக்கியம் வராதே –
நீ என்று நினைத்து கொண்டு இருந்த த்வம் -மித்யை -/தத் -நீ இல்லை -பிரமித்து இருந்தாய் –
நான் அல்லாத பதார்த்தத்தை -சர்ப்பம் கயிறு போலே -என்பர் அத்வைதி –
தத்– ந த்வம்- என்றவாறு -சர்ப்பம் இல்லை -என்ற ஞானத்தால் பிரமம் போகும் –
அஹம் -இது வரை நான் என்று பிரமித்து – ந அஹம் -என்பதே ப்ரஹ்ம சப்தம் சொல்லும் இதிலும் –
இதில் தோஷம் -லக்ஷணா அர்த்தம் -ஸ்வார்த்தம் விட்டு வேறே ஒன்றை கொள்ளுவது -அமுக்கிய விருத்தி கொண்டு வாக்யார்த்தம் பொருந்த விடுவது
கங்காயாம் கோசா -கரையில் தானே கோ சாலை -லக்ஷனையால் -பொருந்த விடுவது –
சோ அயம் தேவதத்தன் -அன்று அங்கு பார்த்தவன் இன்று இங்கு பார்க்கும் -ஸ்ம்ருதி விஷயம் பிரத்யக்ஷ விஷயம் –
ஞானம் இரண்டு விதம் -பூர்வ அனுபவ சம்ஸ்காரம் நினைப்பது ஸ்ம்ருதி -இந்திரிய வியாபார சாபேஷம் –
அனுபவம் விஷய இந்த்ரிய ஜன்ய ஞானம் -விஷய சம்யோகத்தால் ஏற்படும் –
வாக்யார்த்த விரோதம் போக்க தானே லக்ஷணை-சோ அயம் தேவதத்தன் -விரோதம் இல்லை -லக்ஷணை வராதே இங்கு
அதே போலே இல்லை தத் த்வம் -அஹம் ப்ரஹ்ம இவைகள்
சப்தம் – வாக்கியம் -தாத்பரியாதீனம் -இப்படி ஒவ் ஒன்றும் -வாக்கியம் பிரகரணம் அதீனம் -பிரகரணம் -சாஸ்திரம் அதீனம் -தாத்பர்ய லிங்கம்
1-உபக்ரம உபஸம்ஹாரம் –2-அப்பியாசம்-3-பலம் -4-அபூர்வவத் –5-அர்த்தவாதம் -6–உபபத்தி -ஏகார்த்தம் -ஆறும் லிங்கங்கள் உண்டே
சரீராத்மா பாவம் தானே உபக்ரம உபஸம்ஹாரம் விரோதம் வராமல் இருக்கும்

-32-வாக்கியம் தொடங்கி –சப்தம் -அனுமானம் -பிரத்யக்ஷம் –சப்தம் -கொண்டு ஆரம்பித்து –
சாஸ்திரம் ஒன்றையே ஒத்து கொள்வான் அத்வைதி -நிர்வேஷ வஸ்து விஷயத்தில் ந பிரமாணம்
ஸ்வரூபம் –ப்ரக்ருதி ப்ரத்யயம் -இரண்டு ஆகாரம் -கொண்டதே சப்தம் -பகுதி விகுதி -இரண்டும் உண்டே
வேறுபடுத்திக் காட்ட சப்தம் -சப்தம் ஸ்வரூபம் பேதம் -பிரகிருதி ப்ரத்யாயம் கொண்டதால் –
பிரமாணம் நிர்விசேஷமாக இல்லையே -ஆகவே பிரமேயம் நிர்விசேஷமாக இருக்காதே –
மட் குடம் -சப்தம் -வாயும் வயிறுமான -மண்ணால் -காட்ட பிரயோகம் -விசேஷ வஸ்துவை பிரதிபாதிக்கவே –
இதுக்கு அத்வைதிகள் பதில் –
சித்த சாதனம் -இருவருக்கும் அபிமதம் -சாதிக்க தேவை இல்லையே -வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் -என்பர் அத்வைதி –
ஸ்வயம் பிரகாசகம் -சப்தம் கொண்டு நிரூபிக்க வேண்டாமே –
இருப்பதாக தோன்றும் விசேஷணங்களை காட்டி நிவ்ருத்திக்கவே சப்த பிரமாணங்கள் என்பர் –
ஞான மாத்ர சின் மாத்ர ஸ்வயம் பிரகாச வஸ்துவை இது காட்ட வேண்டாமே –
பிராமண அபேக்ஷை இல்லை -இதுக்கு –
அது அப்படி அன்று -இதுக்கு பதில் -வஸ்துவை நிர்தேசித்த பின்பே தான் விசேஷணங்களை நிவ்ருத்திக்க முடியும் –
ஞான மாத்திரமே என்ற சப்தம் கொண்டு -விஞ்ஞானம் ஏவ -சுருதி சொல்லுமே -இப்படி நீர்த்தேசிக்கும் என்பர் இதுக்கு பதில்
ஞாத்ருத்வம் ஜேயத்வம் இவற்றை நிவ்ருத்திக்கும் –
இப்படி நிர்தேசித்து விவச்சேதித்து சப்தம் காட்டலாமே என்பர்
பிரகிருதி -ஞானம் -மாத்திரம் ப்ரத்யயம் -இரண்டும் உண்டே -இதிலும் என்பதே நம் பதில் —
ஞான அவ போதனை தாது -அறிதல் -அறிவது தாது -எத்தை அறிவது -யாரை எதை யார் கேட்டு பதில் வருமே -ச கர்ம தாது –
இன்னாரை அறிகிறான் இன்ன வஸ்துவை இவன் அறிகிறான் -புருஷனை ஆஸ்ரயமாக கர்த்தாவும் உண்டே -ச கர்மம் ச கர்த்து உண்டே
மாத்ர ப்ரத்யயம் -லிங்கம் -அடையாளம் -விவச்சேதம் பிரக்ருதியில் நிரூபிக்கப்பட்டதை நிவர்த்திக்க முடியாதே –
ஏக மாத்திரம் -சங்கா நிவர்த்தகம் -தாது அர்த்தத்தில் உள்ள ச கர்த்து ச கர்ம இவற்றை நிவர்த்திக்காதே –
அனுபூதி ஞானம் -அந்நயாதீனம் -சுவாதீனம்- ஸ்வயம் பிரகாசம் -இத்தை சாதிக்க ஹேது -தன்னுடைய சம்பந்தத்தால்
வேறே வஸ்துவை -ஜகத்தாதிகளை காட்டும் -அனுமானம் அத்வைதிகள் இப்படி –
வஸ்துவே இல்லை என்றால் -ஸ்வயம் பிரகாசத்வம் நிரூபிக்க முடியாதே -விஷய சம்பந்தம் இல்லா விடில் சாதிக்க முடியாதே
ஞாத்ருத்வம் ஜேயத்வம் இல்லா விட்டால் ஞானம் ஸ்வயம் பிரகாசத்வம் சித்திக்காதே
ஸ்வயம் பிரகாசத்வம் இருந்தால் பிராந்தி -உண்டாக்காதே -ராஜகுமாரன் வேடனாக பிரமித்தான் -நான் பிரமம் இல்லை –
ராஜ குமாரத்வம் தானே பிராந்திக்கு உட்பட்டு வேடத்துவம் ஆனான் –
நான் -ஸ்வயம் பிரகாச பதார்த்தம் -பிராந்திக்கு ஆஸ்ரயம் ஆகவில்லையே –
நான் -அளவு தான் -ஸ்வயம் பிரகாசம் -வேடன் மனுஷ்யன் ராஜ குமரன் ப்ராஹ்மணன் இவற்றில் பிரமம் வரலாம் –
தேக ஆஸ்ரய விஷயம் என்பதால் –
மாத்ர சப்தத்தால் எத்தை நிவர்த்திக்க பார்க்கிறாய் -போக்க ஞானத்தில் எந்த பிராந்தி உண்டு -ஸ்வயம் பிரகாசமான பின்பு –
ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞானம் -ஒன்றை -காரணத்தை அறிந்தால் -அனைத்து காரிய பொருள்களை அறியலாம் –
அறிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை என்றால் -இது எப்படி –
உபாதான பதார்த்த ஞானத்திலே இவை எல்லாம் அடங்கும் -அபேதம் -ஏக விஞ்ஞான அபின்ன சித்தாந்தம் –
நாமதேயம் விகாரம் -விவகார மாத்திரம் -அழிந்து அழிந்து -போகும் –மண் மட்டுமே சத்யம் -போலே –
வாக்கு விவகாரம் மாத்திரம் மற்றவற்றுக்கு
கடம் -மண்ணாக்க கிரியை வேண்டுமே -வியாபார சாத்தியம் சத்யம்–
ஞான மாத்ர சாத்தியம் என்பது வெறும் மித்யை தானே -பாம்பு கயிறு போலே இல்லையே
-40-வாக்கியம் –சத்ஏவ -விஜாதீய பேதங்கள் – ஏவ ஏக மேவ–சஜாதீய பேதம் -அத்விதீயம் -ஸ்வ கத பேதங்களை நிரசிக்கிறது
சேதன அசேதனங்கள் மித்யை என்றால் -இவை காரியம் -காரணம் ப்ரஹ்மம் இதுவும் மித்யை யாகுமே
ஸ்வேதகேது அறியாத ஒன்றை சொல்ல வந்த -காரண வாக்கியம் -இத்தை விட்டு பேத வஸ்துக்கள் இல்லை என்று சொல்ல வர வில்லை –
நிமித்த உபாதான அபின்னம் காட்ட இந்த வாக்கியங்கள் / முதல் அத்யாயம் நான்காம் பாதம் ஏழு அதிகரணங்கள் வரை –
ப்ரஹ்ம காரணத்வம் -ஆக மொத்தம் -31-அதிகரணங்கள் நிரீஸ்வர சாங்க்யர் பக்ஷம் நிராகரிக்கப்பட்டு
மேலே சேஸ்வர சாங்க்ய பக்ஷம் நிராகாரம்–உபாதானம் பிரக்ருதிக்கு வைத்து நிமித்த காரணம் ப்ரஹ்மம் என்பர் இவர்கள்
ப்ரக்ருதி ச -உபாதான காரணமும் ஆகும் -பிரதிஜ்ஜை த்ருஷ்டாந்தம் -ஒன்றை அறிந்து -இவைகள் உபபன்னம் ஆகும் என்பர்
இங்கு ப்ரக்ருதி என்றது உபாதானம் என்றபடி -சாஷாத் ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் பலவும் உண்டே -தைத்ரியம் உபநிஷத்
சகல ஜகத்தையும் தரிக்கும் ப்ரஹ்மம் -எந்த வ்ருக்ஷத்தை உபாதானமாக கொண்டு ஸ்ருஷ்டித்தது என்று ஞானிகள் கேளுங்கோ –
கேட்டால் பதில் சொல்லுவேன் வேத புருஷன் –
தச்சன் -ரதம் நிர்மாணம் -வ்ருக்ஷம் தேர்ந்து எடுத்து உளி உபகரணங்கள் கொண்டு -ஸ்தானம் தேர்ந்து எடுத்து பண்ணுவான் போலே –
ஞானம் மட்டும் போதாதே இவனுக்கு
ப்ரஹ்மம் நிர்மாண நிபுணன் -இவை வேண்டுமே -புவனம் அனைத்தையும் படைக்க –
ப்ரஹ்ம வனம் ஸ்தானம் — ப்ரஹ்ம ச வ்ருக்ஷம் –தன்னையே கொண்டது –
அத்யாதிஷ்டாதி புவனாதி உபகரணங்களும் தன்னையே -வேறே ஒன்றையும் அபேக்ஷிக்காதே

ப்ரஹ்மத்துக்கும் அவித்யை -ஸ்வரூப திரோதானம் -ஜகத்தாக பிரமம் -அவித்யையும் பிரமம் -தானே-
ப்ரஹ்மம் இதர என்பதால் கல்பிக்க வேண்டும் –
இதுக்கு வேறே அவித்யை தேட வேண்டும் -அநவாஸ்தா தர்சநாத் –அநாதி என்று கொண்டு பரிகரித்தால் –
அவித்யை ஸ்வா பாவிகமாக கொள்ள வேண்டும் –
-56-வாக்கியம் -பிரத்யக்ஷம் -ஆத்மா பஹு சத்யம் -ப்ரஹ்மமே ஆத்மா -என்பான் என் என்னில் –
ஏக மேவ சரீரம் ஜீவன் -மற்றவை நிர்ஜீவன் என்பர்
கர்தவ்யம் உண்டா ஜீவன் இல்லாத சரீரத்துக்கு -ஸுபரி-50-சரீரம் எடுத்தாலும் ஒன்றில் தான் ஜீவன் மற்றவற்றில்
தர்ம பூத ஞானத்தால் ஸூ க துக்கம் அனுபவம் என்றால்
ப்ரஹ்மம் -தர்ம பூத ஞானம் இரண்டையும் கொள்ள வேண்டுமே –
முக்த ஜீவன் அனுபவம் அவர்களுக்கு இல்லை -ப்ரஹ்மமாகவே ஆகிறான் என்பர் அத்வைதிகள் –
ஸ்வப்னம் -நாநா வித மநுஷ்யர்களை பார்த்து -இவர்கள்ஜீவன் இல்லாத சரீரம் தானே –
அவர்கள் தங்கள் ஜீவன் உடன் வேறே இடத்தில் இருப்பார்களே -என்பர் –
ஸ்வப்னம் மித்யை உம் மதத்தில் -அத்தை த்ருஷ்டாந்தமாக காட்ட கூடாதே –
யதா மாயா யதா ஸ்வப்னம்ந் யதா கந்தர்வ நகரம் -தாத்தா ஜகத் மித்யை நிரூபிக்க வேண்டாமே -என்பர் –
வேதாந்த ஞானம் தெளித்தால் இத்தை அறியலாம் என்பர் –
ஒரு வாதத்துக்காக ஒத்துக் கொண்டால் -ஜகத் -பொய்யான தோற்றம் பந்தனம் -மித்யா ரூபம் -அவித்யை நிமித்தம் –
சம்சார நிவர்த்தி மித்யை நிவ்ருத்தி -அவித்யா நிவ்ருத்தி ஏவ மோக்ஷம் –
உன் மதத்தில் அவித்யைக்கு நிவ்ருத்தி எதனால் -என்ன வகையான அவித்யை ஆராய்ந்து பார்த்தால்
ஐக்கிய ஞானம் நிவர்த்தகம்-பேத ஞானம் தான் துக்கத்துக்கு காரணம் –ப்ரஹ்மம் மட்டுமே உள்ளது –
ஏகத்துவ ஞானம் உண்டானால் அவித்யா நிவர்த்தகம் -நிவர்த்தி அநிர்வசன -ப்ரஹ்மம் சத் –
மற்றவை அசத்– முயல் கொம்பு மலடி மகன் -சத்தான ப்ரஹ்மமும் இவையும் துக்கம் கொடுக்காதே —
சத்தும் அசத்துக்கும் இல்லாத அனிர்வசனிய ஜகத் தான் துக்கம் கொடுக்கும் –
ப்ரத்யநீக ஆகாரம் – -இவை இல்லை என்கிற ஞானம் -தான் போக்கும் / இந்த நிவர்த்தய ஞானம் சத்தா அசத்தா கேள்வி வருமே
ப்ரஹ்மமே நிவர்த்தகம் என்றால் -அநாதி -ப்ரஹ்மம் வ்யதிரிக்தமான சர்வமும் அசத் -சர்வ சூன்யம் புத்தவாதம்
ப்ரஹ்மத்தை நிரூபணம் பண்ணும் ஞானமும் சூன்யம் என்றால் எப்படி –
ப்ரஹ்மம் ஒத்து கொண்டு -இருந்தாலும் -நிரூபக பிரமாணமும் மித்யை என்பதால் -புத்த சமானமே -இதுவும் –
வேதம் ஒத்துக் கொண்டாலும் -அதுவும் மித்யை -ப்ரஹ்ம வியதிரிக்தம் அனைத்தும் மித்யை என்கிறான் -பிரசன்ன புத்தர் இதனாலே இவர்கள் –
காட்டுத்தீ -விஷ நிவ்ருத்தி மருந்து -அழித்து தானும் நிவ்ருத்தி போலெ இந்த ஞானம் அவித்யையை நிவ்ருத்தி பண்ணி தானும் அழியும் என்பதால்
ப்ரஹ்மத்தை விட வேறுபட்டதா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இடம் இல்லை -அவித்யா ஞானம் ஒருவருக்கு உண்டாக வேண்டும் -அத்தை கொண்டு சாதிக்க –
யாருக்கு உண்டாகும் என்னில் -ஜீவனுக்கா ப்ரஹ்மத்துக்கா – ப்ரஹ்மம் சர்வஞ்ஞன்-என்பதால் புதிதாக உண்டாகாதே
ஜீவனுக்கு உண்டாகிறது என்றால் -இத்தை கொண்டு தானே அழிய போகிறான் –
நிவர்த்தக ஐக்கிய ஞானம் யாருக்கு சொல்ல முடிய வில்லை-இருந்தாலும் எதனால் உண்டாவது என்னில்
சாஸ்த்ர சுருதி வாக்கியம் -ஜீவன் தனி பதார்த்தம் இல்லை -அபேத சுருதிகள் இதம் சர்வம் –
அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி -சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்மம் ஐக்கியம் போதிக்கும் வாக்கியங்கள் /
ப்ரத்யக்ஷம் பேத வாசனை மூலம் -பலவாக பார்க்கிறோம் -வேதம் அநாதி -புருஷனால் செய்யப்பட வில்லை -நிர்தோஷம்-
க்ஷணம் தோறும் இருப்பதாக தோன்றும் – -அநாதி பேத வாசனை உண்டே -ஜீவன் -அநாதி -கர்மம் அநாதி -சொல்வது போலே -என்னில்
ஸ்வரூபத்தால் நிர்தோஷம் வேதத்துக்கும் என்றாலும் -சொல்லி கேட்பதால் தோஷங்கள் வருமே -பிரத்யக்ஷம் போலே வேதங்களுக்கும் –
ப்ரத்யக்ஷம் மூலம் அனைத்துக்கும் -ஆதித்யம் சூர்யன் யூப ஸ்தம்பம் -யாக சாலை -பேதம் பிரத்யக்ஷம் –
ஆதித்ய சத்ருசம் யூபம் என்று கொள்ள வேண்டும் -சாஸ்திரமும் பிரத்யக்ஷ ஜன்யம் தானே –
வேதம் -ப்ரத்யக்ஷத்தால் நன்கு நிரூபிக்க பட்ட விஷயத்தையும் -பிரத்யஷத்துக்கு விரோதமானவற்றையும் சொல்லாதே
சரீராத்மா கொண்டே பேத அபேத ஸ்ருதியை சமன்வயப்படுத்தி -ப்ரத்யக்ஷத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் —
ப்ரஹ்மத்துக்கு அறியப்படும் தன்மை ஏற்பாடக் கூடாதே -ப்ரஹ்மமே சத்யம் -அதனால் வேதத்தால் அறியப்படாத ப்ரஹ்மம் என்பர் அத்வைதி
ப்ரஹ்மம் வியதிரிக்த சகலமும் மித்யை என்று அவற்றை அழிக்கவே வேதம் என்பர் -ப்ரஹ்மம் மட்டுமே இருக்கும்
வேதம் இதுக்கு பிரமாணம் இல்லை என்பர்
வேதாந்த ஞானத்தால் ஸ்பர்சிக்கப் படாத ப்ரஹ்மம் -சாஸ்திரம் சொல்லாது என்று அடாப்பிடியாக சாதிப்பார்
சாஸ்த்ர யோநித்வாத்–விரோதம் வருமே -சாஸ்திரம் மட்டுமே கொண்டு அறிய முடியும் -என்னில் –ப்ரஹ்மத்துக்கு சாஸ்திரம் ஹேது
ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ர யோநித்வாத் -என்பர் -இவர்கள் -சாஸ்திரத்துக்கு ப்ரஹ்மம் கரணம் -ப்ரஹ்மம் வேறு சாஸ்திரம் வேறு சொல்ல மாட்டார்கள்
இரண்டு பதார்த்தம் அத்வைதம் போகுமே -எல்லாம் உண்டாகி -மித்யை போலே -இதுவும் வேதமும் மித்யை என்பர் –
பிராந்தி ரூபமான சாஸ்திரம் பிராந்தி ரூபமான சகலத்தையும் அழிக்கும்-திருடனை வைத்து திருடனை பிடித்தது போலே

பாஸ்கரன் -பேதாபேத வாதி -பேதமும் அபேதமும் உண்டு என்பான் -தர்ம பூதஞானம்-சங்கோச விகாசம் -நாம் சொல்வது போலே –பிரபஞ்சமும் ஈஸ்வரனும் –
ஸ்வா பாவிக அபேதம் -உபாதியால் பேதம் -சேதனன் ஸ்வரூப விகாரம் -அசேதனன் ஸ்வபாவ விகாரம் -ஹேஉங்கள் ப்ரஹ்மத்துக்கும் –
நிர்தோஷ ஸ்ருதிகள் விரோதிக்கும் -அபஹதபாப்மத்வாதிகள் -கூடாதே –அபரிச்சின்ன ஆகாசம் -கடம் வைத்து கடாகாசம் என்று பிரியமா போலே என்பான் –
கடாகாச நிறை குறைகள் மகா ஆகாசத்தில் காண முடியாதே -என்பான் -அகண்ட ஆகாசத்தில் சம்பவிக்காதாதே –
அதே போலே ப்ரஹ்மத்துக்கும் என்று சமாதானம் சொல்வர்
ஆனால் பொருந்தாது -ஸூ ஷ்ம மதார்த்தம் தானே சேதிக்க முடியும் -ஸ்தூல பதார்த்தம் கொண்டு ஆகாசத்தை சேதிக்க முடியாதே –
ஜீவன் ஸூ ஷ்மம்-தர்ம பூத ஞானம் -தானே கர்மத்தால் சுருங்கும் விரியும் -புண்ய பாப கர்மாக்கள் -ஜீவனுக்கு பாதகம் தர்ம பூத ஞானம் மூலம்
ப்ரஹ்மத்துக்கு அப்படி இல்லையே -விகாரம் அநர்ஹம் /பிரதி க்ஷணம் ஜீவர்களுக்கு பந்தமும் மோக்ஷமும் உண்டாகும் இவர்கள் பக்ஷத்தில்
ஆகாசம் -ஏக தேசம் காதில் வந்து சப்த குணகம் -சப்தம் அறிய /சரீரத்தில் ஸ்பர்சிக்கும் ஆகாசத்தில் சப்தம் சரீரம் உணர வில்லை -எப்படி –
அவச்சின்ன தோஷம் மறுக்க முடியாதே -/ தர்க்க பாதம் கண்டிக்கும் –
யாதவ பிரகாசர் –ப்ரஹ்மமே ஜகத்தாக-பரிணாமம் -ஸ்வரூபத்தாலேயே -என்பர் –அவித்யையும் இல்லாமல் உபாதியும் இல்லாமல் –
சங்கரர் -சைதன்யம் மாத்திரம் —-ஸத்யமான-உபாதி-யால் ஜகத் –பாஸ்கரர் -உபாதி போனதும் தோஷம் போகும்
நாம் ப்ரஹ்ம சரீரம் பரிணாமம் என்கிறோம் -ஆத்மாவில் பர்யவசிக்காதே -சரீரகத தோஷங்கள் –
இப்படி மூன்று பக்ஷங்கள்–சங்கர பாஸ்கர யாதவ பிரகாச மதங்கள்-
ஈஸ்வரத்வம் குலையாமல் அவதாரம் -திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை சஜாதீயமாகக் கொண்டே அவதாரம் –
பரிபூர்ணன் அர்ச்சையில்
தேவாதி -ஆத்மாவாகவும் ப்ரஹ்மம் என்றால் -ம்ருத் பிண்டம் -உபாதானம் -கடத்தாலே தானே தீர்த்தம் -மண்ணால் முடியாதே –
பரிணாமம் அடைந்து கார்ய பதார்தத்தில் உள்ளது எல்லாம் காரணத்தில் இருக்க வேண்டாமே என்பதுக்கு இந்த த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வர் –
அதே போலே ஸூக துக்கங்கள் ப்ரஹ்மத்துக்கு சொல்ல முடியாது
அங்கு ஆகார பேதம் -ச அவயவமான பதார்த்தங்களை தான் இது -ப்ரஹ்மம் ஸர்வதா நிரவயவ பதார்த்தம் -இதுக்கு ஒவ்வாதே-
ஸத்ய சங்கல்ப குண விசிஷ்டன் காரணத்தில் -ஹேயம் காரியத்தில் என்றால் –இரண்டும் சேராதே -நித்தியமான ப்ரஹ்மத்தில் த்வய அவஸ்தை சேராதே
மேலும் -ஒரே பதார்த்தத்தில் காரணத்தில் அபின்னமாகவும் காரியத்தில் பின்னமாகவும் இருக்க முடியாதே
பர பக்ஷம் நிராகரத்வம் இது வரை -முதல் பாகம் -71-வாக்கியங்கள்

-72-வாக்கியம் தொடங்கி ஸூ மத விஸ்தாரம் -முதல் மூன்று வாக்கியங்களில் அருளிச் செய்தவற்றை -விவரித்து அருளுகிறார்
ஸூ மத ஸ்வீ கார பாகம் -விசிஷ்டாத்வைதம் –அசேஷ சித் அசித் பிரகாரகம் -ப்ரத்ய நீகம் -சங்கர மதம் -ப்ரஹ்மம் ஏகமேவ தத்வம் பொதுவானது
சரீரமாக அப்ருதக் சித்த விசிஷ்டம் -ச விசேஷ அத்வைதம் -நம்மது -நிர்விசேஷ அத்வைதம் அவர்களது –
பத்து ஸ்ருதி வாக்கியங்களை காட்டி -ஸ்தாபிக்கிறார் –
ய ப்ருதிவ்யாம் திஷ்டன் -அசேதன உபலக்ஷணம் —ஆத்ம அந்தரத–சேதன -அனைத்தையும் சொல்லி –
இருந்து-வியாபித்து -அறிய முடியாமல்- சரீரமாக -உள்ளே இருந்து -நியமித்து -அந்தர்யாமி -இவ்வளவும் அனைத்துக்கும் உண்டே
திஷ்டன் -இருந்து / அந்தரக -முழுவதும் வியாபித்து / ந வேத -அறியமுடியாமல் -பிரயோஜக வியாபாரம் /
யஸ்ய சரீரம் -நியமிக்கவும் தரிக்கவும் சேஷ பூதமாக இருக்க -/
ஆதேயம் விதேயம் சேஷம் -உள்ளிருந்து நியமித்து -பாஹ்ய நியமனம் உல்லிங்கனம் பண்ணலாம் இது அதி லங்கனம் பண்ண முடியாதே -/
பிருத்வி -அப்பு -தேஜஸ்- வாயு -ஆகாசம் -அஹங்காரம் அவ்யக்தம்- மஹான் -ஆத்ம-விஞ்ஞானம் -திஷ்டன் இத்யாதி
அந்தர்யாமி -5-லக்ஷணம்–உடல் –வியாபகம் –அறிய முடியாமல் -சரீரமாக -உள்ளே இருந்து நியமனம் –ப்ரஹதாரண்யம் உபநிஷத்
ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் வைபவம் சேஷ்டிதங்கள் சொல்லி –ப்ரீதி உண்டாக்கி -இதர விஷய வைராக்யம் உண்டாக்கி
பரமைகாந்தித்தவம் வர -ஸ்வரூபம் சொன்ன அனந்தரம்
மேலே அந்தர்யாமி இன்னான் -என்று ஸூ பால உபநிஷத் –
பிருத்வி -அக்ஷரம் -மிருத்யு -சர்வ பூத அந்தராத்மா -அபஹத பாப்மா -திவ்ய தேவ -திவு தேவ -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்
ஸ்ருஷ்டியாதி லீலா மாத்திரம் -ஏகக ஒருவனே -நாராயணக -பிராட்டியையும் சேர்ந்தே சொன்னதாகும்–ஸ்ரீ மன் நாராயணன் -வாசக சப்தம் –
-சரீரம்-சஞ்சாரம் -அறிய முடியாமல் இவை அனைத்திலும் -இருந்தாலும் ஸ்வ கத தோஷம் தட்டாமல் -புல்கு பற்று அற்று
ஆஸ்ரயண பிரகாரம் சொல்லி பலத்தை சொல்லி -9-பாசுரங்கள் -வீடு மின் முற்றவும் —
வண் புகழ் நாரணன் தின் கழல் சேரே-கடைசியில் அருளிச் செய்தது போலே
ஆமத்திலே –அஜீரணம் போக்கி பசி உண்டாக்கி -சோறு கொடுப்பாரை போலே –
அதுக்கு மேலே -ஒரு மரம் -இரண்டு பறவை -ஜீவா பர பரஸ்பர பேதம் -முண்டக உபநிஷத்
அந்த ப்ரவிஷ்டா சர்வாத்மா -ஜனா நாம் -சாஸ்தா -ஸ்வரூப ஸ்திதி பிரவ்ருத்திகளுக்கு-ராஜா ஆகாசம் போலே இல்லாமல் –
அந்தப்பிரவேசமும் நியமனமும் இவனுக்கு
சத் அசத்-சகலமும் தானே ஆனான் – நாம ரூபம் வ்யாகரவாணி -ஜீவ சரீரமாக அசேதனங்களுக்குள் புகுந்து -அநேந ஜீவனே ஆத்மனா —
ப்ரேரிதாம்– ஸ்வரூப கத பேதம் -பேதமே தர்சனம் -அஹமேவ பரம் தத்வம் -/ சரீரம் பிராகிருத ஜடம் -ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசம் அப்ராக்ருதம் –
ஆத்மா பிரேரி தாரஞ்ச-அறிந்து -தன்னையும் -துஷ்ட தேன அம்ருதத்வா -ப்ரீதியுடன் உபாசித்து மோக்ஷம் -கல்பிதம் இல்லை –
பேத ஞான க்ருதமான உபாசனம்
அவித்யா கல்பிதமான ஞானம் இல்லை / போக்தா போக்யம் பிரேரித்தாநஞ்ச -போக்கிய பதார்த்தம் அசேதனம் –
போக்யமும் போக்த்ருத்வமும் உண்டே ஆத்மாவுக்கு /
நியந்த்ருத்வம் இல்லை -பராதீனமாக போக்த்ருத்வம் ஆத்மாவுக்கு –
மத்வா மதீ ஞானம் -அறிந்து -ஞானத்துக்கு விஷயமாக கொண்டு -சர்வம் த்ரிவிதம் ப்ரஹ்மம் –
ஸ்வரூபத்தாலும் -சேதன சரீரம் -ஆசத்தான சரீரம் -மூன்றும் உண்டே
சர்வம் ப்ரஹ்மம் ப்ரோக்தம் -சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்மம் -ஆனால் த்ரிவிதம்
நித்யோ நித்யானாம் -இத்யாதி -ஏக -நித்ய சேதனன் -ஞாதா -பஹு நாம் -சேதனர்கள் -காமான் -பத்த தசையில்
முக்தர்களுக்கு கல்யாண குணங்கள் /
பிராந்தி வாத நிரசனம் –
பிரதான ஷேத்ரஞ்ஞ பதி-குணேஸ் -மூன்றையும் சொல்லும் -சேஷி ஸ்வாமி
குணேஸ் -ஸ்வரூபத்தால் தரித்து -நியந்தா -எந்த குணத்தை எப்பொழுது காட்ட வேண்டும் என்று –
த்வவ் -இருவர் -அஜவ் -நித்யர் -ஞாவ் அஞாவ் -சர்வஞ்ஞன் அல்பஞ்ஞன் இருவரும் ஞானாச்ரயர்-
யீச அநீசவ் -ஒருவன் ஈசன் -மற்று ஒருவன் நியமிக்கப் படுகிறான் –
இத்யாதி ஸ்ருதிகள் -சரீராத்மா பாவத்தால் வந்த ஐக்கியம் ஸ்வரூபத்தால் வந்த பேதம் இரண்டையும் ஸ்பஷ்டமாக கோஷிக்கும்
சர்வம் தனுவ் / அஹமாத்மா குடாகேசா -ஸ்ரீ கீதை –ஆசயம்-பிரகாசிக்கும் ஹிருதயம் /ஹிருதய சந்நிதிஷ்டன்/
வால்மீகி பராசர வியாசர் -வசனங்களும் சொல்லும்
ஆத்மாவுக்கு பதார்த்தமாக இருப்பதே சத்தை -பிரகாரம் -ப்ரஹ்ம பதார்த்தம் பிரகாரம் இல்லாத ஒன்றும் இல்லையே –
பரஸ்பர பின்னம் சரீரம் ஆத்மா -ஏக ஸ்வ பாவம் இல்லை -இரண்டும் -வர்ண சங்கரஹம் -விசாஜித கலவை –
குலம் தங்கு சாதிகள் நான்கு -கலப்பு இழி குலம் ஆகுமே –
அபேத வாக்கியம் -சாமானாதி கரண்யம்-இந்த சரீராத்மா பாவம் கொண்டே -ப்ரஹ்ம -வைபவம் ப்ரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்கள்
கடக ஸ்ருதி வாக்கியம் கொண்டு சமன்வயப்படுத்தி -நான் வருகிறேன் -சரீர விசிஷ்ட ஆத்மாவுக்கு தானே கிரியை -அஹம் சப்தம் இரண்டையும் குறிக்கும் –
என் உடம்பு சரியில்லை -பிரதி கூலமாக உள்ள பொழுது பேத விவகாரம் செய்கிறோம் -விவஷா பேதம் உண்டே
ஏகார்த்த பிரதிபாதிக்கும் -சாமானாதி கரண்யம் என்பர் சங்கர்
நாம் -விசேஷண விசேஷ்ய சம்பந்தம் -சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்மம்
-வேதாந்திகள் -சாமான்யம் பொதுவான சாஸ்திரம்
வியாகரணம் போன்றவை -ஏகார்த்தம் பிரதிபாதிப்பதை யாரும் ஒத்து கொள்ள வில்லை
நியாயம் லக்ஷணம் பொதுவாக கொள்ள வேண்டும் -தர்க்கம் வியாகரணம் நியதிகளை பின் பற்ற வேண்டும் -சாமானாதி கரண லக்ஷணம் -பாணினி -பதாஞ்சலி
பின்ன பிரவ்ருத்தி நிமித்தவம் ஏகாஸ்மின் பார்த்தே பர்யவசாயம் -வேறே வேறே பிரகாரங்களால் ஒன்றை குறிப்பதாக இருக்க வேண்டும் –
ஏகார்த்தம் பர்யாய பதங்கள் மட்டுமே
பிரகாரங்கள் பல -அனைத்தும் முக்கியார்த்தம் பண்ணி பொருந்த விட வேண்டும்
கங்காயாம் கோஷா –வையதிகரணம்-லக்ஷணை கொண்டு அர்த்தம் இதுக்கு மட்டும் தானே
தத் த்வம் அஸி–ப்ரஹ்மம் -ஜகத் காரணத்வம் நிரவத்யம்-ஸமஸ்த கல்யாண குண -/ த்வம் -சேதனன் சரீர விசிஷ்ட ஜீவன் —
கண் முன்னால் நிற்கும் பத்த ஜீவன்
ஏகார்த்த பிரதிபாதம் -த்வம் மித்யை சொல்லி அத்வைதிகள் -/நாம் -ப்ரஹ்மத்துக்கு நீ சரீர பூதன் -முக்கியார்த்தமாக கொண்டு –
அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி -இதுக்கும் இப்படியே /
த்வைதிகள் அபேத வாக்கியம் வெறும் ஸ்துதி -வாக்கியம் -முக்கியம் இல்லை என்பர் -சங்கரர் பேத ஸ்ருதிகள் பாதித்தார்த்தம்-அவச்சேத நியாயங்கள் சொல்லி –
ஏவ – பவதி- ப்ரஹ்மம் தான் -இப்படி விசித்திர -ஜகத் –மித்யை இல்லை -சரீர பூதம் –வேஷங்கள் பொய் இல்லை –
ஒரே ஆஸ்ரயன் -பிரகார பூதன் வை லக்ஷண்யம் –
இவற்றின் சத் பாவத்துக்கு இந்த ஏவ காரமே நிரூபணம் -பஹுஸ்யாம் பிரஜாயேவா -சங்கல்பித்து –நான் -சொல்லும் பொழுது
ஆத்மாவும் ஸ்வரூபமும் -ஸ்வரூபம் விகாரம் இல்லை -சரீர ஏக தேசமே தானே பிரபஞ்சமாக
பஹு -பல -அர்த்தம் கொண்டால் சில ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லாமல் போகும் -அனைத்தும் என்றவாறு -அனந்தத்வே சதி அசேஷத்வம் -எல்லாம் என்றவாறு
மூல பிரகிருதி சரீரம் கொண்டு அவ்யக்தம் –மஹான் இத்யாதி -ஸமஸ்த பதார்த்தங்கள் -சகலமும் என்று பஹு சப்தார்த்தம்/
ஏகம் விட சதம் பஹு -மீமாம்சிகர் / நையாயிகர் -நிருபாதிகத்வம் அநந்தமாகவும் அசேஷம் மீதி ஒன்றும் இல்லாமல் -அனைத்தும் –
கார்யம் -காரணம் -வஸ்து ஜாதம் -நாநா வஸ்துக்களும் சமஸ்தானம் தனக்கு -பரஸ்பர பின்னமான அனைத்து பதார்த்தங்கள் பஹு என்றவாறு
பிரகார தயா -அப்ருதக் சித்தம் -ஏவ -சப்தம் ஜாதி குணங்களுக்கு தானே / த்ரவ்யம் -சம்யோகம் தானே வரும் –
/ஸ்யாமோ யுவா தண்டீ குண்டலி தேவ தத்தன் –நித்யம் யுவத்வம் ஸ்யாமத்வம் -தண்டித்தவம் குண்டலத்தவம் அப்ருதக் சித்தம் இல்லையே –
தண்டித்தவம் வேறே ஒருவர் இடமும் போகலாமே -/ஏவம் சப்தம் -த்ரவ்ய த்வயத்துக்கு ஏற்படாதே –
ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் — அசித் ஈஸ்வரன் –அனைத்தும் த்ரவ்யங்கள் –
பிரகாரமாக கொள்ளாமல் கேவல விசேஷணமாக தண்டீ குண்டலம் -தர்ம பூத ஞானம் ஆத்மாவுக்கு விசேஷணம் போலே
பரமாத்மாவுக்கு சேதன அசேதனங்கள் விசேஷணம்

ஆதாரம் -நியாந்தா -சேஷி – ப்ருதக் சித்தி அநர்ஹத்வம் -நான்கு லக்ஷணங்கள் -ஆத்ம சரீரம் —
சர்வாத்மாநா பாவம் ப்ரஹ்மம் -சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்தைகளிலும் வியாபித்து –
ஆப் நோதி ஆப்தி விசேஷ வியாப்தி -என்றவாறு -/ பிரகார பூதம் -/ சர்வ சரீராவதயா -சர்வ சப்த வாச்யத்வம் இவனுக்கு –
பர்யவசாயம் இவன் இடம் -தானே அனைத்தும் -அப்பரியவசாயந வ்ருத்தி -அர்த்த போதான வியாபாரமே விருத்தி என்பது –
பரமாத்மாவாவுக்கு -சர்வே வேதா யத் பதமாயந்தி /
யத் பதம் ஆமனந்தி- ஏகம் பவந்தி–கீதை -8-அத்தியாயமும் இத்தை -கட உபநிஷத் வாக்கியங்கள் உண்டே /
ஏகோ தேவா பஹு சந்நிதிஷ்டா–மனஸ் இந்திரியங்கள் -இருந்தும் அறியவில்லை -தேவ மனுஷ்யாதி ஆத்மத்வேனே உண்டே –
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண வசனம் -பிரதிஷ்டா யஸ்ய -யத்ர சர்வ வச தாம் –சர்வ சப்த வாச்யன் -அர்த்த பூதன் –/
காரியாணாம் பூர்வம் காரணம் -வசதாம் வாஸ்யம் உத்தமம் – ஜிதந்தே –
கடகத்தவம்–உத்தமம் பர்யவசாயம் ப்ரஹ்மத்தின் இடமே என்றவாறு -அநு பிரவேசத்தாலே நாம ரூபம் -சங்கல்பத்தால் மட்டும் இல்லாமல் –
மனு ஸ்ம்ருதி –உபாசன விதி வாக்கியம் -சாசனம் உல்லங்கநம் பண்ண முடியாத -கர்மம் அடியாக பண்ணுவதற்கு -புண்ய பாபங்கள் –
பிரகர்ஷேன சாஸ்தா -அதி ஸூ ஷ்மம் -அத்யந்தம் -ஸ்வரூப விஷயம் -நியமன கல்யாண –
ருக்மாங்கம் திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -உபாஸிக்க கடவன் -அந்தர்யாமித்வம் –
ஸ்வப்னா தீ -தியானம் -மனஸ் மாத்திரம் வியாபாரம் -இந்திரியங்களுக்கு வியாபாரம் இல்லையே இரண்டிலும் -/மனசா ஏவ சர்வம் –
ஸ்வப்ன கல்ப புத்தி தானே த்யானம் /அக்னி -பிரஜாபூதி -வேதங்கள் சர்வ சப்தத்தாலும் சாஸ்வத ப்ரஹ்மத்தை குறிக்கும் –
பித்ரூன் தேவான் ப்ராஹ்மணான் -சர்வ பூத விஷ்ணுவையே ஆராதனம் -அனைத்தும்
திருமாலையே சேரும் -ஸ்தோத்ரங்களும் ஆராதனைகளும் -சர்வ பூத அந்தராத்மா பூதஸ்ய பூதன் -98-வாக்கியங்கள் வரை இந்த விஷயம்
-99-வாக்கியம் -சர்வ சாஸ்த்ர ஹ்ருதயம் -ஜீவாத்மா பஹு வசனம் –
ஸ்வயம் -அசங்குசித – அபரிச்சின்ன -நிர்மல ஞான ஸ்வரூபன் -சங்கோச -விச்சேத ரஹிதம்
கர்மரூப அவித்யா –கர்மா அபின்ன அவித்யா -/ அஞ்ஞானம் -பகவத் நிக்ரஹ சங்கல்ப ரூபம் சாம்யம் இரண்டுக்கும் உண்டே –
மூடப்பட்டு -திரோதானம் -வேஷ்ட்டி -அமர கோசம் -மூடி -/வேஷ்டனத்தால் சங்கோச ஞானம் –
அதனால் ப்ரஹ்மாதி சரீரங்கள் -மனுஷ்ய திர்யக் ஸ்தாவர / சதுஷ்ட்யா -ஒவ் ஒன்றிலும் நான்கு வகை –
தர்மி ஞானம் விகாரம் இல்லை –தர்ம பூத ஞானம் சங்கோசம் -நிக்ரஹம் அடியாக -ஞான சங்கோசத்தால் சரீர பிரவேசம் என்றவாறு
சரீர பிரவேசத்தால் ஞான சங்கோசம் இல்லை -காலுக்கு தக்க செருப்பு -போலே -/ பாபங்கள் கழிக்கவே துக்கம் -இதுவும் கிருபை அடியாகவே –
சுகத்தால் புண்ணியம் கழியும் -கஷ்டங்களால் பாபங்கள் கழியும் -/
தேகத்தில் நுழைந்த உடனே -சரீரத்துக்கு உசிதமான ஞான வ்யாப்தி -பிரகாசம் உண்டே
ஞானம் சரீரத்தை விட்டு வெளிவராமல் இருக்கவே சரீராத்மா பிரமம் உண்டாகிறது -அஹம் பஸ்யாமி-தர்ம பூத ஞான விசிஷ்டமான தர்மி ஸ்வரூபம் -ஞாதா –
தத் உசித கர்மானி -தேகம் செய்வதை தான் செய்வதாக செய்து சுக துக்கம் அனுபவிக்கிறது -ஆத்மா இதனால்
Aadam ஆத்மா Eve சரீரம் பிரகிருதி / ஜடம் பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் –த்ரிவித குண மயம்-/
பகவத் நிக்ரஹ நிவ்ருத்தி – பகவத் ப்ரீதியே சம்சாரம் போக்க ஒரே வழி
தோஷம் -அப்ரீதி/ சரணாகதி -ப்ரீதி /ரோஷம் -கோபம் -வந்து பின்பு ப்ரீதி வந்தால் வ்ருத்தி யாகும் -உணர்த்தல்- ஊடல் -உணர்த்தல் -போலே /
சேஷ தைக ஸ்வரூப ஏக ரசம் –ப்ரீதிகாரமான ஆகாரம் காட்டி -உள்ளது உள்ளது படி -சாங்கமான உபாசனம் -சர்வ சாஸ்திரங்கள் சொல்லுமே –
பல பிரமாணங்கள் காட்டி அருளுகிறார் இந்த சாஸ்த்ர ஹ்ருதயம் காட்ட –
அயமாத்மா நிர்வாணமேய ஞான மயம் அமல-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண ஸ்லோகம் -ஞானம் உள்ளது எல்லாம் –ஸூயம் பிரகாசகம்
நிர்வாணம் ஆனந்தம் -அனுகூலம் -நிரதிசய -/ இரண்டும் உண்டே -இரண்டும் ஏவ காரம் –
ஞான மயம் ஏவ -ஆனந்த மயம் ஏவ -இதுக்கும் மேலே அமலன் -தோஷம் எதுவுமே இல்லாமல் –
பிராகிருதம் ஏவ துக்காதிகள்–எஜமானர்கள் வேலைக்காரர்களுடைய துக்கம் அஞ்ஞானம் அமலம் கொள்வது போலே –
நம்முடைய கஷ்டங்களை பகவான் ஏற்றுக் கொள்வது போலே -/ அனுபவிக்கும் அளவு மட்டும் கொடுத்து மீளும்படி அருளி –
வித்யா வினய சம்பந்தனே –ப்ராஹ்மணே –/ இல்லாமல் தாழ்ந்து -பந்துத்வம் -மாத்திரம் -ஜாதி மாத்திரம் -/
பசு- யானை- நாய்- நாய் உண்ணும் சண்டாளன் -சரீரத்தை காட்டி
பண்டிதர்கள் சமமாக தர்சிப்பார்களே -ஸ்ரீ கீதை -/ சம தரிசித்தார்கள் இல்லாதவர் பண்டிதர் இல்லை என்றவாறு
தேகம் -கர்மாவால் -ஆத்மா சாம்யம் -ஞானி ஏக ஆகாரத்தால் -நிர்தோஷம் -நிர்வாண ரூப ஞான ஏக ரூபத்தால் சாம்யம்
த்விதீய விபக்தி இல்லை -சப்தமி விபக்தி -இவர்களுக்குள் உள்ளே ஆத்மா சாம்யம் என்றபடி

ஏஷா சாம்யம் நிர்தோஷம் சாம்யம் ப்ரஹ்மம் –காம க்ரோதாதிகளையம் -ஆஸ்ரயமான மனஸ் இந்திரியாதிகளை வென்று –
இங்கேயே மோக்ஷ துல்ய அனுபவம் – ஸ்ரீ கீதை
ஏவம் பூதஸ்ய ஆத்மா -பகவத் சேஷ தைக ஏக ரசம் -ஸ்வரூபம் -நியாமியம் ஆதாரம் -சேஷம் மூன்றும் –
சரீர பூதம் -தனு -சாமானாதி கரண்யம் படிக்கும் படி உண்டே
மம மாயா துரத்யாயா –விசித்திர குண மய பிரகிருதி -மாயா -சங்கல்பம் -புண்ய அபுண்ய ரூபமான கர்மா க்ருதம் சம்சாரம் /
பிரபத்தி பண்ணி -மாமேவ –ஏ பிரபத்யந்தே -மேலே சொல்லுமே / அயனாயா -வேறே வழி இல்லை
ந வித்யதே -பக்தி யோகமும் அவன் மூலமே -பலன் -நந்யத் பந்தா ஸ்ருதி –
சர்வ சக்தி யோகாத்–அவ்யக்தம் -இதம் சர்வம் ஜகத் வ்யாப்தம் -மயா சதம் -வியக்த மூர்த்தி -திவ்ய மங்கள விக்ரகம் /
அவ்யக்த மூர்த்தி ஸ்வரூபம் சத்யம் ஞானம் அனந்தம் அமல ஸ்ருதி மூலமே அறிய முடியும் /
அந்தர் வியாப்தியம் பஹிர் வியாப்தியும் உண்டே -மஸ்தானி சர்வ பூதாநி -நான் அவைகளில் இல்லை
அவைகள் என்னில் உள்ளன -ஆஸ்ரயமாக தரிக்கிறேன் –
அவைகளால் தரிக்கப் படவில்லை -என்னுள் இருப்பது போலே நான் அவற்றுள் இல்லை என்றவாறு –
இத்தை சொல்ல வந்தவன் இப்படி அருளிச் செய்கிறான்
சேஷமாக ஆதேயமாக இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாமோ என்னில் –
எந்த பூதமும் என்னிடம் இல்லை -லோகத்தில் உள்ள ஆதாரம் போலே இல்லை என்றவாறு
சங்கல்ப ரூபத்தால் அன்றோ தரிக்கிறேன் -ஐஸ்வர்ய பாவம் இது தான் -பார் என்று காட்டுகிறான் ஸ்ரீ கீதையில் –
அஹம் க்ரிஷ்ணம் ஜகத் -முழு ஜகத்தையும் -ஏகாம்சத்தில் சங்கல்ப ஏக தேசத்தில் ஸ்தித-அடுத்து –
கால தத்வம் உள்ளதனையும் சர்வத்தையும் -ஏக தேசத்தில்
எங்கும் பக்க நோக்கம் அறியான் -சங்கல்பித்து -அந்தப்புரம் நுழைய -செருப்பு வைத்து திருவடி தொழக் கூடாதே –
காலதத்வம் அனுபவித்தாலும் ஆராவமுதம் ஆழ்வார் அவனுக்கு -அத்யந்த ஆச்சர்யம் அசிந்த்யம் ஆரே அறிய வல்லார் –
சகஸ்ராஷ இத்யாதி —புண்டரீகாக்ஷ –ஏக ஏவ –ஸ்ருதி சித்தம் –
அங்கே ஒருவன்-பரஸ்பர பேதம் இல்லையே அங்கே -இங்கே நாநா அவனே -விசித்திரம்
ஏகஸ்ய பரஸ்ய ப்ரஹ்மண –ரூபாந்த்ராம் கார்ய உபாதேய சக்தாந்தரம் ஸ்வபாந்தரம் –இருப்பதால் -ந வ்ருத்தம் -வஸ்து சாம்யம் –
ஸ்வரூப பேதங்கள் -அனந்தம் ப்ரஹ்மத்துக்கு மட்டும் -தத் தத் அந்தர்யாமி யாக இருந்து -உசித சக்தி பேதங்கள் -நாநா வித ஸ்வ பாவங்கள் -இருந்தும் ஏகக-
அபரிமித குண சாகரம் -சர்வ பாவானாம் -அசிந்த்ய ஞான கோசாராம் -சக்திகள் ஸ்வா பாவிகம்-வந்தேறி இல்லை –அக்னிக்கு உஷ்ணம் போலே –
அக்ரூரர் நேராக கண்டார் -தேன ஆச்சர்ய வரம் ஸ்ரேஷ்டம்-அஹம் சங்கதம் –அநந்த பரிமாணம் -ஸ்ருதிகள் நிர்வகிக்கும்
நிரவத்யம்-கர்மா சம்பந்த தோஷம் அற்றவன் — நிரஞ்சன் கர்மா பல சம்பந்தம் அற்றவன் —
விஞ்ஞானம் -அனந்தம் -நிஷ்கலம் -அவயவம் இல்லாமல் -நிஷ்க்ரியை -சாந்தம் –
சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் மனஸ் சாந்தி அடைய தானே போதிக்கும் -சாந்தத்தால் ஹேய குண ரஹிதம் -இத்தையே நிர்குணன் என்று சொல்லும் –
ச குண ஸ்ருதிகளும் உண்டே –
இஹ நாநா நாஸ்தி கிஞ்சன –இங்கு ப்ரஹ்மத்தை தவிர வேறு பட்ட பின்னமான வேறே வஸ்துக்களும் இல்லை ஸ்ருதி சொல்லும் –
ஆபாத ப்ரீதிதியால் தப்பாக அர்த்தம்
யாத எவன் நாநா இவ பச்யதி இஹ-சம்சார சூழலில் சிக்கி உழல்கிறான் -இங்கே உள்ளதாக காண்கிறானோ -ப்ரஹ்ம பின்ன அபாவம் ஸ்பஷ்டம்
க்ருஹீத்வா பர்த்ரு கர விபூஷணம் -கணையாழி பார்த்து கொண்டே இருந்த பிராட்டி காணக் கூடாது என்று திருவடி —
பர்த்தாராம் ஸம்ப்ராப்தா –இவ-சப்தம் –
இல்லாத வசுதுவை இருப்பது போலே காண்பது இவ சப்தம் -இங்கு போலே
மிருத்யுவாலே மிருத்யு அடைகிறான் -அவித்யையால் சம்சாரம் அடைகிறான் -ஓன்று காரணம் -மற்ற ஓன்று கார்யம்
இதர இதரம் பச்யதி -காணப் படுகிறவன் காணப் படும் வஸ்து காட்சியாகிய ஞானம் வேறே வேறே -என்று தப்பாக
எத்தை கொண்டு யாரை பார்க்கிறான் யாரை அறிகிறான் -நாநாவத்வம் நிஷேத ஸ்ருதிகள்
இவை சத்யம் -பரமாத்வாய் ஆதாரமாக கொண்டு -சர்வ நாம ரூப வியாகரணம் –
ஸமஸ்த கல்யாண குணத்வம் -சர்வஞ்ஞன்-சர்வவித் –எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் -எல்லா பிராகாரத்தாலும் அறிந்தவன்
யஸ் ஞான மயம் சங்கல்பம் –சர்வானி ரூபாணி –மனசில் கொண்டு -நாமானி க்ருத்வா -வியவஹாரம் உண்டு பண்ணி
இமேஷம்-கால உபாதிகள் –உண்டாயின -மின்னல் போலே திவ்ய மங்கள விக்ரக விசிஷ்டன் இடம் இருந்து –
அபஹத பாப்மாதி -கர்மா வஸ்யம் இல்லை ஆறு -மேலே கல்யாண குண பரி பூர்ணன் ஏக வாக்கியம் -சம பிரமண்யம்
ஸத்ய சங்கல்பத்துவம் ஸத்ய காமத்வம்-இதே சுருதியில் –
பேத கடிதமான அபேதத்துவமே -நிரூபணம்
சர்வம் கல் இதம் ப்ரஹ்ம –சர்வாத்மகத்வம் -தத் ஜெலானி –சத் ஜெ சத் ல சத் ஆனி-
ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் மூன்றும் ப்ரஹ்மமே -ஜம் லம் அந் –
இதம் சர்வம் ஐததாத்மா–ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாக கொண்டது
நாநாகாரம் பிரதிபாதித்து – -அபேவ ஸாதாத்ம்யம் -சம்பந்தம் -அடியாக என்றவாறு –
போக்தா போக்தம் ப்ரேரிதா–ஸர்வஸ்ய ஈஷிதவ்யம்–ப்ருதக் ஞான விசேஷமாக கொண்டு -பேத கடிதமான ஞானம் கொண்டே மோக்ஷம் –
பதிம் விசுவஸ்ய ஆதமேஸ்வரீம் -ஸர்வஸ்ய வசீ ஸர்வஸ்ய ஈசன் -அந்த ப்ரவிஷ்டா சாஸ்தா சர்வாத்மா —
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் -சரீராத்மா பாவம் தர்சயந்தி
அஸ்மத் சித்தாந்த பிரதான பரிதந்த்ரம் -இதுவே -சரீரத்தயா பிரகார பூதம் சமஸ்தமும் –
அர்த்த விரோதம் இல்லாமல் -115-வாக்கியம் -சொல்லி நிகமிக்கிறார்

அவிகாராய -ஸ்ருதிகள் -உபாதான காரணம் -நாம ரூபம் விகாரம் உண்டே என்னில் -ஸ்வரூப பரிணாமம் இல்லையே -சரீரத்தாலேயே –
நிர்குண வாத ஸ்ருதிகள் –ஹேய குண நிஷேதம் -தானே தாத்பர்யம்
நாநா வஸ்துக்கள் இல்லை -ப்ரஹ்ம பின்ன -அந்தராத்மாவாக கொள்ளாதவை இல்லை என்று சொல்வதில் தாத்பர்யம்
சர்வ விலக்ஷணத்வம் -ச்ரவ சக்தி- நிரதிசய ஆனந்தம் -சர்வஞ்ஞத்வம் -பரம காருணிக்கத்தவம் -ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம -சர்வவித் ஸ்ருதிகள் –
பதிம் விசுவஸ்ய ஈச்வரஸ்த்ய ஸ்ருதிகள் -சர்வ சேஷி சர்வ தாரகன் -பரஸ்ய ப்ராஹ்மணம் –
ஞான ஆனந்த மாத்திரம் -மற்றவை நிஷேதிக்க படவில்லை -ஞான ஆனந்தம் அல்லாதவை அல்ல என்பதிலேயே தாத்பர்யம்–
ரூபவான் என்பதிலே ரூபம் தவிர வேறே ஓன்று இல்லை என்பது இல்லை -விசேஷித்து சொல்வது அனைத்திலும் இது ஸ்ரேஷ்டம் என்பதால்
ஐக்கிய வாதம் -உபாஸ்யம் சொல்லி –வேறே வேறே காட்டி –ஜீவனுக்கு அந்தராத்மா -சாமானாதி கரண்யம் சொல்லப் பட்டது
பேதம் அபேதம் -ஸர்வஸ்ய சர்வம் சமஞ்சிதம் -/ ஸ்வரூபத்தால் பேதம் நியாம்யம் ஆதாரம் சேஷி -ஜீவன் பின்னம் ப்ரஹ்மத்துக்கு /
அபேதம் -சரீராத்மா பாவத்தால் ஓன்று பட்டு -ஏகத்துவம் -essential betham functional abetham –இரண்டும் உண்டே
உத்தாலகர் -ஆரணி என்னும் மஹ ரிஷி ஸ்வேதகேதுவுக்கு -தத் த்வம் அஸி –ஐக்கிய ஞானம் மோக்ஷ ஹேது -என்பர் அத்வைதி –
பேத ஞானமும் பேத ஞான கடிதமான உபாசனமுமே மோக்ஷ சாதனம் -பல ஸ்ருதிகள் உண்டே -இங்கும் இது அர்த்தம் இல்லை –
ப்ருதக் மத்வா ஆத்மாநாம் -ஜுஷ்டக -இணைந்து ஒன்றி -உபாசனம் -ஒன்றிய பக்தி – தேன அம்ருதம் பவதி –
ஆதாரம் நியாந்தா சேஷி -இவ்வழிகளால் வேறு பட்டு
பிராட்டி போலே ஒன்றி -உபாசன பலத்தால் -ஜுஷ்டக அம்ருதத்வம் –சமாநே வ்ருக்ஷ-போன்ற ஸ்ருதிகள் -ஆத்மாவாக உபாசனமே மோக்ஷ சாதனம் –
அவிரோதேன பொருந்த வைத்தே அர்த்தம் -கொள்ள வேண்டும் -த்வம் -அந்தர்யாமி ரூபம் -பிரகாரமாக ஜீவன் -அப்ருதக் சித்தி –
சரீரீ யாக அறிய வேண்டும் -ஐக்கியம் சொல்ல முடியாதே
போக்கிய பூதஸ்த வஸ்து அசேதனம் -பரார்த்தமாக ஸ்வ பாவம் -சேதனனுக்கு -/ பிரகாசம் தனக்கு விஷயமாக்கி சேதனன் –
நான் -என்று சொல்லும் படி -அசேதனம் இது என்று சொல்லும் படி
சேதனத்வம் வந்தால் போக்த்ருத்வம் வரும் -ஸ்வார்த் தத்வம் -/ சகல பரிணாமம் அசேதனத்துக்கு -/ ஜீவன் -போக்தா -வேறுபாடு
அமலம்-சரீரத்தாலே தானே தோஷம் -மணி -கௌஸ்துபம் ஸ்தானீயம் -ஞானானந்த ஸ்வரூபம் -பிராகிருத சம்பந்தம் -போக்க ஞானம் பெற்று உபாசனம்
பக்த தசையில் -போக்த்ருவம்-அசித் பரிணாமங்களை அனுபவிக்கிறான் -வேறே -முக்த தசையில் போக்த்ருத்வம் வேறே -ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கிறான்
இரண்டையும் தான் இட்ட வழக்காக்க பிரேரித்தன் -பரஸ்ய ப்ராஹ்மணா –இது தானே தத் த்வம் அஸி-சொல்லும்
-122-வாக்கியம் –ச குண வாக்கியம் -ச குண வித்யை –குண விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -/
நிர்குண உபாஸ்யம் சொல்ல வில்லை -ஸ்பஷ்டமாக சொல்லாத ஸ்ருதியை நிர்குண ப்ரஹ்ம பிராப்தி என்பர்
வேதாந்த விஷயம் இல்லை -சத் வித்யை நிர்குண வித்யை என்பர் -ச குண ப்ரஹ்மம் தான் உபாஸ்யம் -ச குண ப்ரஹ்ம பிராப்தியே மோக்ஷம்
சர்வாராத்வம்-ஞானம் உள்ளது தானே சங்கல்பிக்கும் பஹுஸ்யாம் என்று –அபியுக்தர் பூர்வர்–
வாக்யகாரர் -ப்ரஹ்ம நந்தி -சாந்தோக்யத்துக்கு வாக்கியம் அருளி
சத் வித்யைக்கு -யுக்தம் சத்குண உபாசனமே யுக்தம் -மோக்ஷ சாதனம் என்பர் –
இந்த ஆப்த வாக்கியம் இருவருக்கும் பொது -த்ரவிட பாஷ்யகாரர் -வாக்யத்துக்கு பாஷ்யம் -அருளி –
யத் அபி -சத் வித்யா உபாசகனும் கூட -பரமாத்மாவுக்கு -சர்வஞ்ஞத்வாதிகள் ஸ்வரூபத்திலே அந்தர் கதம் இவை /
ஆர்த்ரேயர் -என்பவரே த்ரவிட பாஷ்ய காரர் –
அபஹத பாப்மாத்வாதிகள் ஸ்வபாவ குணங்கள் -ஞானாதிகள் ஸ்வரூப குணங்கள் -சதவித்யையில் ஸ்வரூப குண உபாஸ்யம் –
ச குண ப்ரஹ்மமே உபாஸகம்-பலம் -இவனுக்கும்
விதி நிஷேதம் கொண்டு பலம் சொல்ல கூடாது -ஜீவன் பரதந்த்ரன் இஷ்டப்படி செய்ய முடியாதே பரமாத்வா அதீனம் என்றால் -அப்படி இல்லை
நியாந்தாவாக -இருந்தாலும் -சாஸ்திரம் ஈஸ்வர ஆஜ்ஜை -பிரதம பிரவ்ருத்தி காலம் ஈஸ்வரன் உதாசீனம் -வாசனை அடியாக பிரவ்ருத்தி
வாசனை போக்க சம்ஸ்காரம் -எது வெல்லும் அது தானே பலம் கொடுக்கும் -ஆச்சார்ய சம்பந்தம் கடாக்ஷம் உபதேசம் -ஸம்ஸ்கார ரூபங்கள் –
அனுமந்தா -அடுத்து -சஹகாரி -மேலே -உள்ள நிலை -பெரும் காற்றில் தூசி போலே இல்லையே -ஸ்வா தந்தர்யம் கொடுத்து உள்ளான் –
சாது கர்மம் அஸாது கர்மம் -செய்விக்கிறான் -புண்ய பாப விஷயம் -ஷிபாமி ந ஷாமாமி -இரண்டும் உண்டே –
சித் சக்தி ரூப ஞானம் -ப்ரவ்ருத்தி ரூப ஞானம் -எத்தை தேர்ந்து எடுத்தாலும் அதுக்கு தக்க பலன் –
இது தான் இந்த ஸ்ருதிகளுடைய தாத்பர்யம் -தாதாமி புத்தி யோகம் -ப்ரீதி பூர்வகமாக உள்ளோர்க்கு-பஜித்தார்க்கு -சர்வ முக்தி பிரசங்கம் கூடாதே –
வித்யா ரூப ஞானம் ஆசா லேஸம் உள்ளோர்க்கு கொடுத்து அருளி –சத் சங்கம் -ஆச்சார்ய கடாக்ஷம் மூலம் ப்ரீதி உடன் எண்ணினால் -மேலே வளர்ப்பான்
ஞானம் அனுஷ்டானம் மேலே அடுத்த நிலை அவன் அருளால் -பத்தியுடை அடியவர்க்கு எளியவன் -என்றபடி –
ஆபீமுக்கியமும் சரணாகதி பலன் -சதாச்சார்யர் இடம் சேர்ப்பித்து -தத்வ யாதாம்யா ஞானமும் பிரதி தினம் அனுஷ்டானம் -ஆத்ம குணங்கள் சமதமதாதிகள் –
ஆர்ஜவம் தயா -வர்ணாஸ்ரம தர்ம உசித பகவத் ஆராதனை ரூபம் நித்ய நைமித்திக கர்மாக்கள் -பக்திகாரித்த –
அனவரத-ஸ்மரணம் நமஸ்காரம் கீர்த்தனம் -த்யான -அர்ச்சனை-த்யான ரூப பக்தி –
ஆளவந்தார் -ஈஸ்வர சித்தி உபய பரிகமித ஸ்வாந்தம் அந்த கரணம் ஐகாந்திக பக்தி யோகம் -விஷயம் பிரயோஜனம் அவனே
ஆத்யந்திக -சர்வ காலமும் இப்படியே -இருக்க வேண்டுமே -/ஞான உத்பத்தி விரோதிகள் அனுஷ்டானத்தால் போக்கி
வேதாந்த ஞானத்தால் பக்தி வளர்ந்து அவனை அடைய
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணமும் சொல்லும் -ஜனகருக்கு ஹேதித்விஜன் அனுஷ்டானம் உபதேசம் -யாகாதி அனுஷ்டானங்கள் –
பக்தி ஆரம்ப விரோதிகளைப் போக்க –
நாயமாத்மா ஸ்துதி -ஸ்ரவணம் மனனம் த்யானம் பிராப்தி -முன்பு சொல்லி -இங்கு அடைய முடியாது -விசேஷ விதி –
கேவல வெறும் ஸ்ரவணாதிகள் இல்லை
ப்ரீதி யுடன் -செய்தால் -அவனை வரிக்கும் படி செய்ய வேண்டும் -/ வைஷம்யம் நைர்க்ருண்யம் -கூடாதே –
அவன் அத்யந்த பிரியம் உள்ளவன் -நான் கொஞ்சம் ப்ரீதி என்பான் அவனே
பக்தி ஒன்றாலே -அநந்ய -பக்தி -அவனையே விஷயமாக கொண்ட -ஸ்வபாவம் -ப்ரஹ்மத்துக்கு -ஸ்ரீ கீதை -நெருப்பு சுடுவது போலே –
மாம் ஞாத்வா -முதலில் அறிந்து -ஆச்சார்யர் மூலம் -தழும்பு ஏறும்படி -த்யானம் -அடுத்து -லவ் உள்கடந்த ப்ரீதியுடன் அவனை அடைய –
பர பக்தி பரஞானம் பரம பக்தி -பக்தி யோக ஏவ -பூர்வ யுக்தமான வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் -பாபங்களை ஒழித்து -பக்தி ஆரம்பம் –
சத் லக்ஷணம் -அனுஷ்டானம் -வர்ணாஸ்ரம தர்மம் வழுவாமல் -யதா சக்தி -முடியாதவற்றுக்கு நிர்வேதம் -செய்து -கைங்கர்ய கோடியிலே சேரும் –
கார்ப்பபண்யம் -அங்கம் -அதிகாரம் -ஆகிஞ்சன்யம் -த்வரை வளர யாவாஜ் ஜீவன் அனுசந்திக்க வேண்டும்
பகவத் போதாயனர் – ப்ரஹ்ம நந்தி -பாஷ்ய காரர் -த்ராவிடச்சார்யார் -திரு மழிசை ஆழ்வாரது பூர்வ ஆகாரம் என்றும் சொல்வர் –
புக- தேவர் வாமனர் –குஹ தேவர் -தப்பாக -/ ப்ராப்ருதிகள் -சிஷ்ட பரிஹ்ருதம் -ஸ்ருதி நிரசன வாதிகள் சொன்ன அர்த்தங்கள்
சாருவாகர் -முழு நாஸ்திகர் -லோகாயர் –சாக்யன் புத்த வம்சம் சாக்கிய வம்சம்-கிடையிலே – படுக்கையே தியானம் இவர்களுக்கு /-சாங்க்யன் வேறே /
ஒவ்லோபியன் காணாபர் -சாஸ்திரம் பிரமாணம் இல்லை -ஆஷா பாதர் கௌமதர் -ஷபானகன் ஜைனம் -கபிலர் -சாங்க்யர் இவர் தான் பதஞ்சலி -வேத பாஹ்யர்
குத்ருஷ்டிகள் -அத்வைதிகள் ஏகாயனர்-மத்வருக்கு முன்னால் உள்ள த்வைதிகள் -பாஷ்யகாரர் முன்னால் மத்வர் இல்லையே
ஜர அத்வைதிகள் சங்கரருக்கு முன்னால் போலே -அனைவரும் நிரசிக்கப் பட்டார்கள்

-131-வாக்கியம் -ஒன்றாகசெர்த்து சொல்ல -மனு வாக்கியம்-சாம்யம் யுக்தம் -விபரீத அர்த்தம் சொல்பவர்கள் –
தமோ நிஷ்டர்கள் வேத பாஹ்யர் -குத்ருஷ்டிகள்
கூரத்தாழ்வான் –கானல் நீர் -நம்பி ஓடி -இறந்த மான் -ஏரியில் சென்று தவறான துறையில் இரங்கி முயலால் கொல்லப்பட்டது போலே இருவரும் –
சத்வ குணம் ஓன்று தானே அபிவிருத்தம் ஆக்கும் -வைதிக ருசியும் உள்ளபடி வியவஸ்திதமான அர்த்தமும் தெரியும் –
புராணங்களும் த்ரிவிதம் –
பராவர தத்வ யதார்த்த ஞானம் -சத்வத்தாலே –ராஜஸால் லோபம் ஆசை -விஷயாந்தரங்களில் ஆசை கிடைக்காமல் கோபம் –
பிரமாதம் கவனக்குறைவு தமோ குணத்தால்
தர்ம அதர்மங்கள் -த்யாஜ்ய உபாதேயங்கள்-மாறாட்டம் -தர்ம தர்மி ரூபம் -ரஜஸ் தமஸ் காரணம் /
பிரணவம் -ஏக மாத்திரம் -இஹ லோக ஐஸ்வர்யாதிகள் த்வி மாத்திரம் இந்திரா / த்ரிமாத்ரா -பரம புருஷார்த்தம் -மூன்று உபாசனங்கள்
மூன்றாவது மாத்திரை -நாதம் அந்தத்தில் பரமாத்மா -உள்ளான் -ஈசானம் –மனஸ் இந்திரியங்கள் ப்ராணன் அடக்கி சதாசிவன் –
ருத்ரன் -சம்பு-ப்ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டு –
கார்யம் இல்லை /காரணம் இல்லை -உத்தீர்ண ப்ரஹ்ம வாதம் -காமேஸ்வரன் சதாசிவன் அநித்தியம் –
விஷ்ணு ப்ரஹ்ம சிவன் வேறே என்பர் -சர்வ ஐஸ்வர்யா சம்பண்ணன் சர்வேஸ்வரன் சம்பு ஆகாச மத்யே -த்யேயா -ஹிருதயம் அர்த்தம் ஆகாசத்துக்கு
அரூபம் -அநாமம் -ரூப நாமம் இல்லை -நாராயணன் பர ப்ரஹ்மம் -விருத்தமாக பூர்வ பக்ஷம் -அதி யல்பம் –
ஹரி உபாஸ்யம் –ஜென்மாதி காரணம் ப்ரஹ்மம்
நிரூபித்த பின்பு அந்த ப்ரஹ்மம் நாராயணனே -ஆனந்த வல்லி யாதோ வா இமானி –ப்ரஹ்மம் –
சதேவ சோம்ய ஏக மேவ அத்விதீயம் -மூன்று வித காரணம் -தைத்ரியம்
சத் சப்த வாச்யன் இந்த ப்ரஹ்மம் –ஆத்மா -சப்தம் சாகாந்தரே நாராயண ஏவ -ந ப்ரஹ்ம ந யீச –
தர்மம் -சத் -ஆத்மா- நாராயண -நான்கும் சப்தங்கள் சாகாந்தரங்கள் -ஸமான பிரகாரங்கள் -நாம பேதங்கள் –
ருத்ரன் போன்றாருக்கு ஏக சப்த கடிதம் ஆஸீத் வாக்கியங்கள் இல்லையே
நாராயண வல்லி –சமுத்ரே அந்த -பரம பதம் -தஹார -ஸ்தான விசேஷம் இட்டு நிர்த்தேசித்து-பரிச்சேதித்து
அறிய முடியாமல் -நியமிப்பவர் யாரும் இல்லை தஸ்ய நாம உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் -மஹத் -யஜஸ் /
சுத்த மனசாலே அறியலாம் -அம்ருதா பவந்தி முக்தர்கள் ஆகிறார்கள் /
சம்பு ஹிரண்ய கர்ப்ப -இத்யர்த்தம் -நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் -லஷ்மி பரத்வத்தையும் சொல்லி -ஸ்ரீ யபதித்தவம்
நாராயண அநுவாகம்-சர்வ ப்ரஹ்ம வித்யா உபாஸகத்வம்
சஹஸ்ர புருஷ -விஸ்வம் -நாராயணன் தேவம் -ச ப்ரஹ்ம -ச ஈசன் ஒருவனே பரம ஸ்வராட் -ச விசேஷணம் ஓன்று தான்
அக்ஷரம் -சம்பு சிவன் -பரஞ்சோதி -இவன் ஒருவனே -அந்தராத்மா -சரீராத்மா -நாராயண சப்தத்தில் பர்யவசிக்கும்
நாராயண வித்மகே முடிக்கும் உபக்ரமம் உப சம்ஹாரம் நாராயணனே -நடுவில் அந்தராத்மத்வம் சொல்லி
அவனே அவனும் அவனும் அவனும் -அவனே மற்று எல்லாம் -நாராயண அநுவாகம் மறை தமிழ் செய்த மாறன்
இவனை அடைய -இவனே உபாயம் -பிராணன் மனஸ் சர்வஸ் யா ஈசானம் -ரூடி அர்த்தம் இல்லை –
நியமனம் பண்ணிக் கொண்டே -சர்வ காலத்திலும் சர்வ நியாந்தா
கரணங்களை காரண பூதன் இடம் சமர்ப்பித்து உபாசனம் -ஈசானம் லிங்கம் ரூடிக்கு .வராது
சர்வ ஈசானம் பதிம் விசுவஸ்ய -சர்வ சேஷித்வத்தையும் நாராயண அநுவாகம் சொல்லுமே
சர்வ ஐஸ்வர்யா சம்பன்னன் சர்வேஸ்வரன் நாராயணனுக்கு -சம்பு இடம் சேராதே –மங்களங்களை உண்டாக்குபவன் –
சிவ சப்தம் போலே நாராயணனுக்கு சேரும்
உபாஸ்யமாக சொல்லிய அக்ஷர ஹிரண்ய கர்ப்ப சம்பு சிவன் இந்திரன் அனைத்தும் நாராயணன் இடமே பர்யவசிக்கும்
யஸ்மாத் அபரம் -ஒப்பில்லா -பிராகிருத நாம ரூபம் இல்லை -/ திவ்ய மங்கள விக்ரகம் பார்த்தால் ஸ்வரூபம் துச்சம் –
சுகர் சொல்வாரே அழகன் -குணங்கள் நிறைந்தவை -இவை உயர்ந்தது என்று சொல்லும் ஸ்ருதி வேறே பர வஸ்து இருப்பதை சொல்ல வில்லை
சம்பந்தம் அற்ற வேறே இல்லை என்றவாறு -தத் இதர இல்லை -நாராயண சப்தம் விசேஷ்யம் -சம்பு சிவா விசேஷயமாக இருக்காதே -அஷ்டாக்ஷரம் –
பஞ்சாக்ஷரம் -நம சிவாய -சிவா தராய சப்தம் அங்கேயே உண்டே -superlative object இல் வருமா nounukku வருமா -நாராயண தரம் சப்தம் இல்லையே
நிரஸ்த -சாமாப்யதிக ரஹிதன் –அணோர் அணீயான் -அகாரத்தால் சொல்ல பட்டவன் மஹேஸ்வர சப்தமும் இவனுக்கு
அகார வாச்யன் நாராராயணன் விஷ்ணு மாத்த முடியாதே
பிரணவத்துக்கு பிரகிருதி அகாரம் -லுப்தா சதுர்த்தி பிரத்யயம் -தஸ்ய பிரகிருதி லீனஸ்ய யஸ்ய பர மகேஸ்வர சொல்லுமே
-வேத வித்து -தஹர மத்யஸ்ய ஆகாச மத்யே -உபாசிக்கப்படுபவன் இவனே -என்று சொல்லுமே –
அஹம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத் -ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹாரம் – பர தரம் வேறே இல்லை என்று மட்டும் இல்லாமல் –
அஞ்ஞாத கிஞ்சித் என்னை காட்டிலும் வேறு ஓன்று பர தரம் இல்லை -கீதா பாஷ்யம் -அஹம் ஏவ பரத்வம் -நானே /
அகாரம் -முதல் திரு நாமம் -இதுவே மங்களகரம் -பதஞ்சலி வியாசர் ஜைமினி -அதாதோ -எங்கும் உண்டே /
ந காரம் தடுக்கும் வேறே யாருக்கும் சொல்ல முடியாமல்
ஸ்வரத்துடன் சொல்ல வேண்டுமே -பரத்வம் ஸ்வரமும் சொல்லும்
ஏக ஏவ ருத்ரன் ந அந்நிய -ஆஹுதி கொடுக்க -கர்ம விதி சேஷம் -அந்நிய பரமான வாக்கியம் கொண்டு கொள்ள கூடாதே
அநந்ய பரமான வாக்கியங்களில் ஏக சப்தம் நாராயணனுக்கு மட்டுமே —
கேவல சிவ ருத்ர ப்ரஹ்ம சப்தத்துக்கு -சொல்லி இருந்தால் அந்தர்யாமிதயா-சரீர வாசகம்

ப்ரஹ்ம புரம் தஹரம் புண்டரீகம் வேஸ்மே ஸ்தானம் -அஸ்மின் அந்தர -ஆகாசம் -ரூபி -பரமாத்மா –
தஸ்மிந் அந்தரா -அன்வேஷம்-உபாஸ்ய வஸ்து –
அவன் உடன் அடங்கிய அப்ருதக் சித்த -தஸ்மிந் அந்தர் வர்த்தி -ஸத்ய காமத்வாதி குணங்களை சொல்லும் –
குண விசிஷ்ட பரமாத்மாவை உபாஸிக்கச் சொல்லுமே அபஹத பாப்மாத்வாதி விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் என்றவாறு
அனவதிக மஹத்வம் –தஹாராகாசம் -அஸ்மின் -கல்யாண குணங்கள் உடன் உபாஸ்யம் –
வாக்ய காரர் ப்ரஹ்ம நந்தி ஸ்துதி வாக்கியம் கொண்டே நிர்ணயித்து
காமக -கல்யாண குண விவஸ்திதம் –சேர்த்து உபாசித்து -சர்வான் காமான் -அடைகிறார்கள்
ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ர இந்திரா -ஸ்ருஷ்டா -நாராயண புருஷோத்தம சப்தம் இங்கு இல்லை -ரக்ஷணத்துக்காக தானே –
மத்யே விரிஞ்சி -அவதாரம் சொல்லும் –
அரன் அயன் என உளன் –நிருபாதிக சத்தை இவனால் -அநு பிரவேசம் —
உலகு அழித்து அமைத்து உளன் -மயர்வற மதிநலம் அருளி -தானே தன்னை தான் பாடி –
ஈரக் கைகளால் தடவி தானே -நஹி பாலான சாமர்த்தியம் இவனை தவிர இல்லையே -காக்கும் இயல்பினன் கண்ணபிரான் –
சந்த்யா வந்தனத்துக்கு ஆள் விடாதது போலே -சநாதனன் விஷ்ணு ஸ்வ இச்சையாக அவதரித்து -அதர்வ சிரஸ் உபநிஷத் ருத்ரன்
தன்னை சர்வேஸ்வரன் என்றும் உபாசிக்கவும் சொல்லி -அஹம் ஸர்வஸ்ய பிரபு -என்னில்
அதிலே காரணம் சொல்லி -ஸூ அந்தராத்மா தயா -கடல் ஞாலம் படைத்தவனும் நானே என்னும் போலே –
அஹம் அர்த்தத்துக்கு பகவானே கோசாரம் -மாம் உபாஸ்ய இந்திரன் சொன்னது போலே இங்கும் -ஸ்தான லிங்காத்-
அஹம் பிராணன் சப்தத்தால் -பர ப்ரஹ்மத்தையே சொல்லி -விசேஷயம் பர்யந்தம் பர்யவசிக்கும் சாஸ்த்ர த்ருஷ்டியில் உண்டே –
வாமதேவன் ரிஷி–பஷிவா ரிஷிக்கு உபாஸ்யம் உபதேசம் -அஹம் மனு -சூர்யஸ்ய –காலா தேச விப்ரகர்ஷம் இவர்கள் –
பிரதான பரதந்த்ரம் அனுஷ்டானமாக கொண்டு சொல்லி –
சப்தம் தத் தத் சரீரமான பர ப்ரஹ்மத்தையே சொல்லும் -அந்தர்யாமி ஒருவனே –
ப்ரஹ்லாதனும் அஹம் சர்வம் -மத்தஸ் சர்வம் -என்னையே நிமித்தமாக சர்வம் -அந்தராத்மா காரணத்வம் -சநாதனன் சர்வம் ஆதாரமும் நானே -ஸாத்விகன்-
அனந்தன் -நாராயணன் -வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதன் -அவன் தானே எனக்கும் அந்தராத்மா -காரணத்தையும் சொல்வான்
தனக்கு ஆத்மாவாக பரமாத்வாவை உபாஸிக்க வேண்டும் -பூர்வே –
ப்ரஹ்ம வித்துக்கள் அனுஷ்டானம் ஏவ நமக்கு பிரமாணம் –அவர்களுக்கு சாஸ்திரம் பிரமாணம் –
பாதராயணர் அழகாக சொல்வாரே -அதிகாரண சாராவளி விளக்கும் -யதிபதி ஹிருதயத்தில் உள்ளதை ஹயக்ரீவர் கருடா ரூடனாக காட்டி அருளினார்
மஹா பாரதம் -ப்ரஹ்ம ருத்ர சம்வாதம் -இவர்களே சொல்லி கொள்கிறார்கள் -அந்தராத்மா -எனக்கும் உனக்கும் அனைவருக்கும் அவனே
திரி புரம் -மேரு பர்வதம் வில் தானே அம்புக்கும் அந்தராத்மா -பவனான சிவனுக்கும் அந்தராத்மா –
தான் எய்த அம்பு தன்னை பாய்ந்து போகாமல் இருக்க அதுக்கும் அந்தராத்மாவாக வேணுமே
விபூதி பதே -தேவ நாதன் -விபூதர் ரூடி தேவர்கள் -ஞானத்தால் மிகுந்த பரமை காந்திகள் -விபூதர் என்றுமாம் /
பிரசாதம் கோபத்தால் உண்டான ப்ரஹ்ம ருத்ரர்கள்
நிமித்த உபாதான – -வேறே வேறே என்பர் —வேத பாஹ்யர் –பிரகிருதி/
பரம அணுக்கள் தான் உபாதானம் என்பர் -ஆறு ஸூத்ரங்கள்-தனியாக அதிகரணம்
வேதாச்சார்யர் நிகமாச்சார்யார் வேத வியாசர் -ஸ்பஷ்டமாக காட்டி -பிரகிருதி ச -உபாதான காரணமும் ஆவான் -பிரதிஜ்ஜை த்ருஷ்டாந்தம் காட்டி
ப்ரஹ்ம வனம் -ப்ரஹ்மாதி திஷ்டன் -சத் -ஏகஅத்விதீயம் -மூன்று சப்தத்தால் -தஸ்ய நாம மஹத்- உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் திரு நாமம் –
ப்ரஹ்மா நாரதருக்கு உபதேசம் மஹா பாரதத்தில் -ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நாராயணனே -அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம் –
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணமும் -நாராயண அநுவாகத்தை பின் சென்று சொல்லுமே -காரணத்வாதிகளை தெளிவாக காட்டும் –
ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகம் ஏக ஏவ ஜனார்த்தனம் ஸ்வயம் கரோதி –தன்னையே ஜகத்தாக ஸ்ருஷ்ட்டி -முன்பு இவனைத் தவிர வேறே இல்லையே –
உபசம்ஹரிக்கும் பொழுதே தன்னிடமே லயம் -ரக்ஷணமும் -செய்பவனும் அவனே செய்யப்படும் பொருளும் அவனே -பரஸ்ய ப்ரஹ்மண
மேலே அவதார விஷயங்கள் -பராதிகரண விஷயம்

கர்ம ப்ரஹ்ம உபய பாவனா த்ரயமும் ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு -நெடு வாசி உண்டு -பர ப்ரஹ்மா அவதாரம் –
பிராகிருதம் இல்லை -அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே விசேஷண ஜாயதே -தேவாதி சஜாயீதே -அப்ராக்ருத திரு மேனி -சங்கல்ப மாத்ரத்தால் –
தீரா -அறிந்து -ஞான விஷயம் ஆகிறான் -நம் பிறப்பு அறுக்க அவதாரம் -அக்ரூரர் மாலாகராதிகள்-தீரர்கள் –
பராதிகரணம் –ஜென்ம விஷயம் ஆரம்பித்து கீழ் நிரூபிக்க பட்ட -இவனை -ப்ராபகன் -சேது -ப்ராப்யன் –நான்கு விபதேசம் –
சாமான்யனானே து -சேது அணை- பலம் வேறே பூர்வ பக்ஷம் -நியமனம் அர்த்தமும் உண்டே -பரிச்சின்னம் இல்லை
-உபாசனம் பண்ண விஷயம் ஆக்க -புத்தியில் பத்த ஜீவனுக்காக கிரஹிக்க சொல்லும் –
பேத விபதேசம் -குணங்கள் திவ்ய மங்களம் இவனை விட பரமாக சொல்லி -/ மனு ஸ்ம்ருதி இத்யாதிகளை சொல்லும்
விஷ்ணு புராணம் -இந்த பாவனா த்ரயம் -குணத்தாலும் சரீரத்தாலும் -கர்ம பாவனை ப்ரஹ்ம பாவனை உபய பாவனை
ஸூபாஸ்ரயம் இவன் திவ்ய மங்கள விக்ரஹமே
வேதாந்த வாக்ய விசாரம் செய்து -தத்வ ஹித புருஷார்த்த நிர்ணயம் ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம்-ஸ்ரீ பாஷ்யம்
வியவஹாரம் கொண்டு செயல்பாடு -சித்த வஸ்து -பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -இல்லாமல் வேதாந்த வாக்கியம் –
தாய் இடம் கேட்டு அர்த்தம் நிர்தேசம் செய்யும் குழந்தை –தேவதத்தனுக்கு -தாத்பர்யம் காட்டி -சப்தத்தால் நிர்தேசம் உண்டே
சர்வ ஜகத் காரணத்வம் -ப்ரஹ்மத்தை த்யானம் உபாசனம் -கார்ய அன்வயமும் உண்டே -சர்வம் போதயந்தி -வெறும் அர்த்தவாதம் இல்லை
அர்த்த வாதம் என்று நமக்கு சொல்லி இத்தை வைத்தே தப்பான அர்த்தம் வேத பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் –
சுவர்க்கம்- காம்யார்த்தம் -இதுக்கு கார்ய பிரவ்ருத்தி இல்லையே —
ஜ்யோதிஷ்ட ஹோமம் பண்ணி சுவர்க்கம் -போலே உபாசனம் பண்ணி ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான் –
விதி மந்த்ரம் அர்த்தவாதம் -பரஸ்பர விரோதம் இல்லை -மூன்றுக்கும் –
ப்ரஹ்மத்துக்கு சொல்லப் பட்ட குணங்கள் -ச குண நிர்குண ஸ்வரூபம் -பூர்வபஷி -உபாசனத்துக்காக சொல்லப்பட்டவை
இல்லாத ஒன்றை சொல்லி உபாசனம் பண்ணுவது பரிகாசம் ஆகுமே -இருப்பதை சொல்லுவதே ஸ்தோத்ரம்
-182-வாக்கியம் -சம்பந்தம் சேஷத்வ லக்ஷணம் சாதித்து -ஜைமினிக்கும் சேஷ பராதத்வாத் –
மீமாம்சகர்களுக்கும் போதனம் -ஸர்வத்ர -இதுவே அர்த்தம்
பரகத அதிசய ஆதேயன இச்சையா உபாதேதயா-சேஷத்வம் -யாகம் -பலார்த்தம்–ஸ்வர்க்கத்துக்கு சேஷம் யாகம் –
உத்தேச்யம் -சேஷி -சர்வ வஸ்துக்களும் ஈஸ்வர அதிசயம் கொடுப்பதே ஸ்வரூபம் -நிரூபணம் பண்ணி அருளுகிறார் –
-186-வாக்கியம் -சாதனம் முடித்து பலத்தில் பிரவேசம் -பலம் -ஞான விசேஷம் இல்லை -பகவானே பல பிரதன் -ப்ரீதி உண்டாக்கி அடைகிறோம்
போகத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் அவனே -இது சாஸ்திரமே சொல்லும் -கர்ம ஞான ரூபம் -யாகாதிகளுக்கும் பக்தி பிரபத்திகளுக்கும் –
அவனை ப்ரீதி அடைவித்து பலம் பெறுகிறார்கள் -சர்வ அந்தர்யாமி -இந்த்ராதிகளுக்கும் -ஆதார பூதன் ஜகத்துக்கு எல்லாம்
ஜாயமானம் சர்வ ஜகத் -இஷ்டா பூர்த்தம்–விதி -பகவத் ஸ்துதி -ஆராதனம் இவனுக்கு -தைத்ரியம் –
கீதையும்-7 -அத்யாயம் சொல்லும் -சரீர பூதர்கள் இவர்கள் -போக்தா–ஆராதிக்கப் படுபவன் நானே-பிரபு-பல ப்ரதனும் நான் –
சர்வ சாஸ்த்ர சித்தம் -யஜ்ஜ-கர்மம் / தபஸ் -பக்தி பிரபத்தி -சர்வத்துக்கும் பல பிரதன் நானே -நியத போதனம் -மேலே -19-வாக்கியங்கள்

தாது அர்த்தம் -ரூடி அர்த்தம் -யஜதே விதி -யஜ தேவ பூஜாயாம் -பாணினி -யாகம் என்பதே தேவதா ஆராதனம் –
ஆ ராதனம் ப்ரீதி கரணம் -இது தானே விதிக்கப்படுகிறது –
ஐஸ்வர்ய காமன் வாயுவை குறித்து -யாகம் பண்ணி -/ தத் சரீரம்-போக பலம் – -மோக்ஷ பலம் தானாகவே நின்று அருள்கிறான் –
தத் சங்கல்ப நிபந்தம் -சாஸ்திரம் -த்ரவிட பாஷ்யம் -சர்வ நியந்த்ருத்வம் -வாயு வீசுவதும் நதி பிரவகிப்பதும் –
கடலுக்கு கரை தாண்டி வராமல் இருப்பதுக்கும்-solaar orbit -ஸ்தானம் நழுவாமல் -சாசன அனுவ்ருத்திகள் -இவைகள் –
பரம காருணிகன்- பரம புருஷ யாதாத்ம்ய ஞான பூர்வகமாக -ஆத்ம யாதாத்ம்ய ஞானம் இதுக்கும் பூர்வகமாக —
உபாசனம் பொருட்டு விதிக்கும் கர்ம அனுஷ்டானம் பிரசாதத்தால் பிராப்தி பல பர்யந்தம்
நியதம் குரு கர்மத்வம் –3-அத்யாயம் கீதையில் -கர்மா தான் ஞானத்தை விட ஸ்ரேஷ்டம் என்பான் –
ஞானமே கர்மாவின் பொருட்டே -ஞான பூர்வகம் கர்மா என்றபடி
ஞானம் கொண்டு சமர்ப்பிக்க முடியாதே -கர்த்ருத்வ கர்ம சேஷித்வ போக்த்ருத்வம் சமர்ப்பிக்க -வேண்டுமே -சர்வானி ஸன்யாஸ்ஸய-
இதுவே என் மதம் -அனுஷ்டிப்பவன் -அனுஷ்ட்டிக்கா விடிலும் ஸ்ரத்தை இருந்து -இதுவும் இல்லாமல் அஸூயை இல்லாமல் –
இப்படி மூன்று நிலைகள் -அஸூயை இல்லாமல் இருக்க ஸ்ரத்தை உண்டாகும் அது அனுஷ்டானத்திலே மூட்டும் –
ப்ரீதி விஷயம் ஆகிறான் -அனுஷ்டானம் யதா சாஸ்திரம் இருக்க வேண்டும்
சாஸ்திரம் உல்லங்கநம் பண்ணும் க்ரூரர்கள் -சம்சாரத்திலே உழன்று -நரகாதிகளை அனுபவிக்கிறார்கள்
நித்ய நிர்வத்ய-சஹஸ்ர சாகா -பரஸ்ய ப்ராஹ்மணம் நாராயணனுக்கு -அபரிச்சேதய ஸ்வரூபவத் —
சத்யம் ஞானம் அனந்தம் அமலத்வம் ஆனந்தத்வம் -ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -ஐந்தும்
ஞான சக்தாதி கல்யாண குணங்கள் -சங்கல்ப ஏக தேசத்தாலே த்ரிவித சேதன அசேதன ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகள்
உசித திவ்ய ரூபம் -திவ்ய பூஷண -அநு ரூப -திவ்யாயுதங்கள் -திவ்ய மஹிஷீ வர்க்கங்கள் -நித்ய ஸூரீ கள்-திவ்ய ஸ்தானம் -விசிஷ்டன் –
இவ்வளவு விசேஷங்கள் ஸ்ருதிகளில் கண்ட உக்தங்கள் உண்டே -பிரசித்த ஸ்ருதிகள் –
வேதாஹா மேதம்-புருஷன் -சர்வ அந்தர்யாமி ஆபஸ்தம்பர் புருஷ வாக்கியம் சொல்லும்
மஹாந்தம் -அபரிச்சேதய குணம் -ஆதித்ய வர்ணம் திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் -அந்தர் அதிகரணம் —
புருஷ ஸூ க்தி சொல்லுமே-பரமபதம் ஸ்தான விசேஷம்
கப்யாசம் புண்டரீகாஷ அஷிணி–தஸ்ய -உதித நாமம் –செய்யாதோர் ஞாயிற்றைக் காட்டி ஸ்ரீ தரன் மூர்த்தி என்னும் —
ஏஷ அந்தர் ஹ்ருதய ஆகாசம் –மநோ மயம் அம்ருதோ ஹிரண்ய மயம் -மின்னல் போலே பிரகாசம் திரு மேனி
காலா உபாதிகள் இவன் திரு மேனியில் இருந்து
நீல தோயத மத்யஸ்த –வித்யுத் லேகா -பிராட்டி நித்ய சம்பந்தம் -ஸ்வரூபமும் விக்கிரகமும் நிரூபணம்
மநோ மயம் ,பிராண சரீரம் -ஸத்ய காமன் ஸத்ய சங்கல்பம் -ஆகாசாத்மா-சர்வ கர்மா -தானே காரணம்
கர்த்தா கார்ய பதார்த்தம் -சர்வ காமா இச்சைகளும் உண்டாக்கி சர்வ கந்த சர்வ ரஸா -சர்வம் இதம் –
அவனுக்கே அபிமதமான குணங்கள் -வாக்ய அ நாதரா -அபேக்ஷை இல்லாமல் -அவாப்த ஸமஸ்த காமன் –
பீதாம்பர வஸ்திர அலங்க்ருதன் –விஷ்ணு பத்னீ -க்ரீஸ்யதே லஷ்மீ -ஸ்தான விசிஷ்டன் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –
சதா பஸ்யந்தி -ஸூரயா –ஞானம் சங்கோசம் இல்லாமல் -ஸூ ரிகளாக இருப்பதால் சதா பஸ்யந்தி என்றும்
சதா பஸ்யந்தி பண்ணுவதால் நித்ய சூரிகள் –என்றும் -கொண்டு
ஸ்வரூபம் ரூபம் குணங்கள் பிராட்டிமார் நித்ய சம்பந்தம் நித்ய கைங்கர்யம் செய்யும் நித்யர்கள் நித்ய விபூதி -அனைத்தையும் ஸ்ருதி வாக்கியங்கள்
ஸூரயா-நித்யர்கள் நம் சம்பிரதாயத்தில் மட்டும் -சதா பஸ்யந்தி -முக்தர் விஷயம் இல்லை -சதா சப்தம் ஒவ்வாதே
முக்தர் பிரவாஹா ரூப விஷயம் சொல்லலாமே என்னில் -ஒவ்வாது -ஸூரி கணா-சொல்ல வில்லையே -அநேக கர்த்ருத்வ பதம் இல்லையே
வேதாந்த வாக்ய சித்தம் நம் சம்ப்ரதாயம் -சர்வம் உப பன்னம்-
தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -ஸ்வரூபம் சொல்லலாமே -விஷ்ணு வாக்கிய பரம பதம் சொல்லுமே -ஆஷேபம் -வந்தால்
திவ்ய லோகம் உள்ளது வேறே ஸ்ருதிகளும் உண்டே -நிவாசமாக நித்ய போக அனுபவம் –
அபஹத பாப்மா -இல்லை என்பதால் ஜரா பசி தாகம் இல்லாமல் -சத்யகாம ஸத்ய சங்கல்பம் -நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் -உபைதி –
வேத உப ப்ராஹ்மணம் இதிஹாச புராணாதிகள் இத்தையே தெளிய வைக்கும் –
வேதாந்த சாரம் -தத் தர்ம உபதேசாத் -அந்தராத்மா -திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துடன் சேவை –
ஆதித்ய மண்டலம் -மத்திய வர்த்தி -திராவிட பாஷ்யகாரர் ப்ரஹ்ம நந்தி காட்டி அருளுவதை
எடுத்துக் காட்டி அருளுகிறார் -திவ்ய ரூப சாம் பன்ன–பீதாம்பரம் கேயூர கடக நூபுர –திவ்ய பூஷண -சங்க சக்ர –இத்யாதி –
அத்யத்புத திவ்ய யவ்வன –கம்பீரா பாவ –
ஹிரண்மய புருஷன் -பர ப்ரஹ்ம நாராயண -ஸூ ஸ்பஷ்டம் -உபாஸ்ய அனுக்ரஹார்த்தம் -ஸ்வரூபம் போலே ரூபமும்
கல்யாண குணங்களும் பரமபதமும் நித்ய ஸூ ரிகளும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்
ரூபம் திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -ஞானானந்த மயம் –திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் போலவே –
சப்தத்துக்கு அர்த்த போதகத்வம் ஸ்வாபாவிகம் -வேதம் நித்யம் -பிரளயத்தின் பொழுது அவன் திரு உள்ளத்துக்கு சென்று –
பின்பு நான் முகனுக்கு பிரார்த்தித்து அருளுவான் –
சப்தம் ஆகாசத்துக்கு -லய க்ரமம் நடந்தாலும் வேதம் நித்யம் இதனாலேயே -ஸமான அநு பூயமாகவே பிரவஹிக்கும்
அத்யந்த சேஷத்வ அனுசந்தான ரூபமான ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம் –

சர்வம் பர வசம் துக்கம் -சர்வமாத்மா வசம் சுகம் -லௌகிக விஷயம்-கடைசி ஆஷேபம் -அபிமத விஷயத்தில் இல்லையே –
சரீராத்மா -ஸ்வ தந்த்ர பிரமம் உள்ளவர்க்கு தான் லௌகிக விஷயம் -ஆத்ம யாதாத்மா ஞானம் வந்தவர்களுக்கு –
வகுத்த ஸ்வாமிக்கு கைங்கர்யம் -புருஷோத்தமன் விஷயம் –ப்ரீதி பூர்வகமான -கைங்கர்யம் -உத்தேச்யமே
ஞானம் -தர்சனம் -பிராப்தி மூன்று தசைகள் –சார -அசார விவேக ஞானம் –உணர்ந்து -அத்யந்த சார தம விசேஷ கிரந்தம் வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம் –
பரந்த திருந்த உள்ளத்துடன் -அஸூ யை இல்லாமல் -பிரமாணத்தால் –நிஷ்கர்ஷித்து -அருளிச் செய்யப்பட்டது –

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ மன்னார்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Advertisements

ஸ்ரீ தேவ நாயக பஞ்சாசத் —

February 10, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

———————————–

ஸ்ரீ தேவ நாயகன் -ஸ்ரீ திரு வஹீந்த்ர புரம் திவ்ய தேசம் –அடியவர்க்கு மெய்யன் -அச்யுதன்-மூவராகிய ஒருவன்
-53-ஸ்தோத்திரங்கள் –30-ஸ்லோகங்களை மேல் திரு மங்கள விக்ரஹ அனுபவம் -கடைசியில் –8-ஸ்லோகங்களால் சரணாகதி
-40-வருஷங்களாக ஸ்வாமி இங்கே எழுந்து அருளி மங்களா சாசனம் –

ப்ரணத ஸூர கிரீட ப்ராந்த மந்தார மாலா விகலித
மகரந்த ஸ்நிக்த பாதாரவிந்த
பசுபதி விதி பூஜ்ய பத்ம பத்ராக்க்ஷ
பாணி பதிபுர பாது மாம் தேவ நாதா –1-

தேவர்கள் கிரீடம் -மகரந்த மாலையில் இருந்து வழியும் மது -போல் ஸ்வாமி யுடைய ஹ்ருதய கமலத்தில் இருந்து
ப்ரவஹிக்கும் பிரேம பாவ பக்தி மது
திருவடி தாமரைகளில் விழுந்து ஸ்லோகம் பரிபூர்ணமாக படி-ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் ஆராதிக்கும்
ஸ்ரீ தேவ நாதன் அருளைப் பிரார்த்திக்கிறார் இத்தால்

தேவாதி நாத கமலா ப்ருதனேசா பூர்வாம்
திபிதந்தரம் வகுளா பூஷணா நாதா முக்யை
ராமானுஜ ப்ரப்ருதிபி பரி பூஷிதாக்ராம்
கோப்த்ரீம் ஜகந்தி குரு பங்க்தி அஹம் ப்ரபத்யே -2-

குரு பரம்பரை -தேவாதி நாதன் தொடங்கி -கமலா -ப்ருதனேசர் -ஸ்ரீ விஷ்வக்சேனர் -வகுளா பூஷணர்-
நாதா முக்யை-ஸ்ரீ நாத முனிகள் தொடக்கமாக -பெரிய நம்பி -ஸ்ரீ ராமானுஜர்-அஸ்மத் ஆச்சார்யர் வரை – –குரு பங்க்தி-

திவ்யே தயா ஜாலா நிதவ் திவிஷத் நியந்து
தீர்த்தம் நிதர்சி தவத த்ரி ஜகன் நிஷேவ்யம்
பிரச்சா கவீன் நிகம சம்மிஹித ஸூருண உக்தின்
பிராச்சேதச ப்ரப்ருத்திகான் பிரணாமாமி அபீக்க்ஷ்ணம்-3-

சரணாகதி மார்க்கம் காட்டி அருளின ஆதி கவிகளான ஸ்ரீ வேத வியாசர் -ஸ்ரீ வால்மீகி முனிகளுக்கு வந்தனம் –
ஆராவமுதமான தயா சாகரத்தில் எளிதாக தீர்த்தமாடி பரம புருஷார்த்தம் பெரும் துறையை –
வேத மார்க்கத்தில் இருந்து -காட்டியவர்கள் அன்றோ

மாதா த்வம் அம்புருஹ வாஸினி கிம் சிதேதத்
விஞ்ஞாநப்யதே மயி குருஷ்வ ததா பிரசாதம்
ஆகரணயிஷ்யதி யதா விபுதேஸ் வரஸ்தே
ப்ரீயானசவ் ப்ரு துக ஜல்பிதம் மதுக்திம்–4-

ஸ்ரீ ஹேமாம் புஜ வல்லி தாயார் –தம் யுக்தி -மழலைச் சொல் -புருஷகார சமர்ப்பணம் இங்கு –

நிர்விஷயமான விபவம் நிகம உத்தமாங்கை
ஸ்தோதும் ஷமாம் மம ச தேவாபதே பவந்தம்
காவா பிபந்து கணாச கலசாம்புராசிம்
கிம் தேன தர்னாக கண த்ருணாம் ஆததானா -5-

சத்யஸ்ய சத்யன்-தாச சத்யன் -இவன் திரு நாமம் -நிர்விகார ப்ரஹ்மம் -அச்யுதன்-விபு -சர்வகதன்-ஸர்வேஷாம் பூதானாம் அதிபதி –
பரஞ்சோதி -உபநிஷத்துக்கள் கோஷிக்குமே -யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே-சொல்லி முடிக்க முடியாதே -தன் முடிவு காணாத தேவ நாயகன்
தேவதானம் பரமம் தேவம் -பாற் கடலில் பாலை பருகும் பசுக்கள் போலே உபநிஷத் -கன்று குட்டி போலே நம் ஸ்வாமி –

அஞ்ஞாத சீமகம் அநந்த கருத்மாத் அத்யை
தம் த்வாம் சமாதி நியதைரபி சாமி த்ருஷ்டம்
துஸ் தூஷதோ மம மனோர தா சித்திதாய்ல்
தாசேஷூ சத்யா இதி தாரய நாம தேயம் -6-

அடியார்க்கு மெய்யன் -தாஸ சத்யன் -யதோத்த காரி -சொன்ன வண்ணம் செய்பவன் அன்றோ –
சத்ய நாமம் -107–ஸமாச்ரிதேஷூ சத்ஸூ சாது இதி சத்யா / சத்யஸ்ய ஸத்ய -873-சாத்விக சாஸ்த்ர பிரதிபடன் –ஆஸ்ரித ஸூலபன் –
மும் வாகேஷூ அநு வாகேஷூ ச நிஷாத்ஸூ உபநிஷஸூ ச குருநந்தி ஸத்ய கர்மாநாம் சத்யம் சத்யேஷு ஸாமசு -ஸ்ரீ பட்டர்

விஸ்ராநயன் மம விசேஷ விதாம் அநிந்த்யாம்
அந்தர வர்த்திம் கிராம் அஹிந்த்ரபுராதிராஜா
ஸ்தவ்ய ஸ்தவ ப்ரிய இதிவ தபோ தனோக்தம்
ஸ்தோ தேதி ச தவத் அபிதானம் அவந்த்யய த்வம்-7-

ஸ்தவ்யன்–ஸ்தவ பிரியன் –ஸ்தோதா –மூன்று திரு நாமங்கள்-684-688–உண்டே -கீர்த்த நீயன் –
ஏந கேனாபி ஐந்துநா ஏந கேனாபி பாஷயா -பிரியாத்மா பவதி
யம் ஸ்துவன் ஸ்தவ்யதாமேதி வந்தமானச்ச வந்த்யதாம் –ஸ்தோத்ரம் பண்ணுபவனை பகவானே ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவானே
அடியேனைக் கொண்டு பாடுவித்து -விசேஷ விதாம் அநிந்த்யாம்- – வித்வான்கள் புகழும் படி –
அந்தர வர்த்திம் கிராம்–சாராம்ச தத்துவங்களை உள்ளடக்கி பாடும்படி அருள வேணும் –

சம் ரக்ஷணீயம் அமராதி பதே த்வைவ
தூரம் பிரயாதமபி துஸ் த்யஜ காத பந்தம்
ஆக்ருஷ் தவனாசி பாவான் அநு கம்பமான
ஸூத் ரானுபத்த சகுனி க்ரமதா ஸ்வயம் மாம் -8-

துஸ் த்யஜ காத பந்தம் – ஒழிக்க ஒழியாத உறவு உண்டே /
யூப ஸ்தம்பம் -சம்சார கட்டு – விடுவித்து தன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மான்
ஸூத் ரானுபத்த சகுனி க்ரமதா-பறவை காலில் கட்டி கூண்டில் வைத்தால் போலே சம்சார பந்தம் –

வ்யாமோஹித விவித போக மரீச்சிகாபி
விஸ்ராந்திம் அத்ய லபதே விபூதை காந்த
கம்பீர பூர்ண மதுரம் மம தீர் பவந்தாம்
கிரீஷ்மே தாடகாமிவ சீதனம் அநு ப்ரவிஷ்டா -9-

அடியேனுடைய புத்தி விஸ்ராந்தி அடையும் படி உன் ஆனந்த ரசமயன் –காம்பீர்யம் -மாதுர்யம் -பரி பூர்ணத்வம் –
அனைத்தையும் காட்டி அருளி -கானல் நீரை தேடி அலைந்து பட்ட தாபங்கள் தீர்க்கும்படி அருளினாய் –

திவ்ய பதே ஜல நிதவ் நிக்காம உத்தம அங்கே
ஸ்வாந்தே சதாம் ஸவித்ரு மண்டல மத்திய பாகே
ப்ரஹ்ம சலே ச பஹுமான பதே முனீம்
வ்யாக்திம் தவ த்ரித சநாத வதந்தி நித்யம் –10-

ப்ரஹ்மாச்சலம் -திரு வஹிந்த்ர புரம்-ஒளஷத கிரி -ஸுகந்திய வனம் /
திவ்யபதம்-தெளி விசும்பு திரு நாடு -சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் ஜோதி -வைகுண்டம் புகுவது மண்ணவர் விதியே –
ஜல நிதவ்- -கடல் மகள் நாச்சியார் சமேத ஷீராப்தி நாதன் -நாக மூர்த்தி சயனமாய் நலம் கடல் கிடந்து
அம்பஸ்ய பாரே -புவனஸ்ய மத்யே -நாகஸ்ய ப்ருஷ்டே -மஹதோ மஹீயான் –
சுக்ரேன ஜோதிகும்ஷி சாமானு ப்ரவிஷ்டா பிரஜாபதிஸ் சாரதி கர்ப்பே அந்தே

தீரத்தைர் வ்ருதம் வ்ருஜின துர்கதி நாசநார்ஹை
சேஷ ஷமா விஹகராஜா விரிஞ்ச ஜுஷ்டை
நா தா த்வயா நாத ஜனஸ்ய பாவவ் ஷதேன
ப்ரக்யாதம் ஒளஷத கிரிம் பிரணமந்தி தேவா -11-

பரம ஒளஷதம் -சேஷ தீர்த்தம் -பூமி-ஷமா தீர்த்தம் -கருட -நதி -தீர்த்தம்-விஹகராஜா -ப்ரஹ்ம-விரிஞ்ச- தீர்த்தம் -/
ப்ரக்யாதம்-பிரசித்தமான ஒளஷத கிரிம் -என்றவாறு
த்ரிஸாம சாமக சாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஜக் –

ஸ்வாதீந விஸ்வ விபவம் பகவான் விசேஷாத்
த்வாம் தேவ நாயகம் உசந்தி பரவர ஞான
ப்ராய பிரதர்ஸயிதும் ஏதத் இதி ப்ரதீம
த்வத் பக்தி பூஷித தியாம் இஹ தேவ பாவம் -12-

உபய விபூதி நாதனாக இருக்கச் செய்தே தேவ நாதன் என்று சுருங்க சொல்வது தேவத்வம் -தேவ பாவத்துக்கு மேலே
ஆஸ்ரித தொண்டர்களை பிரசாதித்து அருளுவதாலேயே
பராவர தெளிந்த ஞானம் அருளி -/ ஸ்ரீ கீதை -தேவ அஸூர விபாகம் -பிரகிருதி புருஷயோ -பகவத் விபூதித்வம் –
விபூதிமதோ பகவதோ விபூதி பூதாத்-அசித் வஸ்துனா சித்த வஸ்துனா ச பத்த முக்தோ உபய ரூபாத்
அவ்ய யத்வ வ்யாபன பரணாஸ் ஸ்வாம்யை அர்த்தாந்தரதயா புருஷோத் மத்வேன யாதாத்ம்யம் ச வர்ணிதாம்-ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம்
தைவீ சம்பத் விமோஷாயா -ஸ்ரீ கீதா -16-5-

தத்வானி யானி சித் அசித் பிரவிபாகவந்தி
த்ரயந்த வ்ருத்த கணிதானி சித் அசிதானி
தீவ்யந்தி தானி அஹி புரந்தர தாம நா தா
திவ்யாஸ்திர பூஷண தயா தவ விக்ரஹேஸ்மின்-13-

பஞ்ச பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் வனமாலை / காரமா ஞான இந்திரியங்கள் அம்புகள் / அஞ்ஞானம் உறை /
மனஸ்-திரு ஸூதர்சனம் /அஹங்காரம் -ஸ்ரீ சார்ங்கம் ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் / ஸ்ரீ நந்தகம் -ஞானம் /
ஸ்ரீ கௌமோதகம் -கதை -மஹான் /பிரகிருதி -ஸ்ரீ வத்ஸம் / ஜீவன் -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் –

புருடன் மணிவரமாகப் பொன்றா மூல பிரகிருதி மறுவாக மான் தண்டாகத்
தெருள் மருள் வாள் மறைவாக ஆங்காரங்கள் சார்ங்கம் சங்காக மனம் திகிரியாக
இருடீகங்கள் ஈரைந்தும் சரங்களாக இரு பூத மாலை வனமாலை யாகக்
கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம் கண்ணன் கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்றானே

பூஷாயுதை அதிகதம் நிஜ காந்தி ஹேதோ
புக்தம் பிரியாபி அனிமேஷா விலோசநாபி
ப்ரத்யங்க பூர்ண சுஷமா ஸுபகம் வபுஸ்தே
த்ருஷ்த்வா த்ருசவ் விபுதாந்த ந த்ருப்யதோ மே -14-

நிஜ காந்தி உன்னுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹ சம்பந்தத்தால் -ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாள் –
-14-தொடங்கி-45-வரை திருக் கேசாதி திருப் பாதாந்த்ர -திவ்ய மங்கள விக்ரஹ ஸுந்தர்ய அனுபவம் –

வேதேஷூ நிர்ஜர பதே நிகிலேஷூ அதீதம்
வ்யாஸாதிபிர் பஹுமதம் தவ ஸூக்தம் அக்ரயம்
அங்காந் யமுனி பவத ஸூபகாநி அதிஹே
விஸ்வம் விபோ ஜெனிதவந்தி விரிஞ்ச பூர்வம் -15-

நிர்ஜர பதே-தேவ நாதன் / தவ ஸூக்தம்-புருஷ ஸூக்தம் —
பூத யோனி தேவாதாத்ம சக்தி-நாம ரூப பிரபஞ்சம் ஸ்ருஷ்ட்டி யாதி கோஷிக்குமே

தேவேஸ்வரத்வம் இஹ தர்சயிதும் ஷமஸ்தே
நாத த்வய அபி வித்ருத கிரீட
ஏகி க்ருத த்யுமணி பிம்ப சஹஸ்ர தீப்தி
நிர்மூலயன் மனசி மே நிபிடம் தமிஸ்ரம் -16-

ஆதி ராஜ்யம்-அதிகம் புவனானாம் அதிபதி ஸூசகம்-திரு அபிஷேகம் -அஞ்ஞானங்கள் அனைத்தையும் போக்கி அருளும் –
திருக் கேசாதி திருப் பாதாந்த அனுபவம் செய்து ஆத்ம நிவேதனம் –

முக்த ஸ்மிதாம்ருத ஸூபேந முகேந்துநா தே
சங்கம்ய சம்சரண சம்ஜ்வர சாந்தயே ந
சம்பத்யதே விபுதந்தா சமாதி யோக்ய
ஸர்வாரி அசவ் குடில குந்தள காந்தி ரூபா -17-

சம்சார தாபம் தீர்க்கும் -திருக் குழல் காற்றை தேஜஸ் -முக்த -ஸ்மித திரு முக மண்டலம் —
யோகத்துக்கு ஏற்றவாறு -சம்சார சம்ஜவரத்தை போக்கி அருளும்
சந்த்ர காந்த திருமுக மண்டலம் -ஆயிரம் இரவி போன்ற திரு அபிஷேகம் -சேராச் சேர்க்கை -அகடி கடிநா சமர்த்தன் அன்றோ

பிம்பாதரம் விகாச பங்கஜ லோசனம் தே
லம்பாலகம் லலித குண்டல தர்ச நீயம்
காந்தம் முகம் கனக கைதக கர்ண பூரம்
ஸ்வாந்தம் விபூஷயதி தேவ பதே மதீயம்-18-

பிம்பாதரம்- கோவை செவ்வாய் திருவதாரம் – / விகாச பங்கஜ லோசனம்-கரியவாகி புடை பரந்து
செவ்வரியோடி மிளிர்ந்த நீண்ட திருத் தாமரைக் கண்கள்
லம்பாலகம்-மை வண்ண நறும் குஞ்சி குழல் / லலித மகர குண்டலங்கள் / கனக கைதக கர்ண பூரம்-தாழம்பூ செவிப்பூக்கள் –
ஸ்வாந்தம் விபூஷயதி தேவ பதே மதீயம்- இந்த ஐந்தும் பொருந்திய அசாதாரண ஸுந்தர்யம் – அடியேன் மனசுக்கு அன்றோ பூஷணம்
அத்புதம் மஹத் அஸீம பூமகம் நிஸ்துலம் கிஞ்சித் வஸ்து -அவன் சம்பந்தத்தால் அனைத்தும் அழகு பெறுமே –

லப்தா திதவ் க்வச்சித்யம் ரஜநீ கரேண
லஷ்மீ ஸ்திர ஸூர பதே பவதோ லலாடே
யத் ஸ்வேத பிந்து கணிகோத்கத புத்புதாந்த
த்ரயக்ஷ புரா ச புருஷோ அஜனி ஸூலபாநி -19-

சுக்ல அஷ்டமி சந்திரனுக்கு அழகூட்டும் திரு நெற்றி-ஸ்திரமான ஸுந்தர்ய லஷ்மீ அன்றோ –
இதன் வியர்வை திவலையில் இருந்தே திரிசூல பாணி உத்பத்தி –

லாவண்யா வர்ஷினி லலாட தடே கனாபே
பிப்ரத் தடித்குண விசேஷ மிவோர்த்வ புண்ட்ரம்
விஸ்வஸ்ய நிர்ஜபதே தமஸா ஆவ்ருத்தஸ்ய
மன்யே விபவயசி மங்களீக ப்ரதீபம் –20-

மேகக் கூட்டத்தில் மின்னல் வெட்டினால் போலே நீல மேக ஸ்யாமளானுடைய திரு மண் காப்பு -அஞ்ஞானம் போக்கி
பக்த ஜனான் உபரி உத்தாரத்தி இதி ஊர்த்வாஸ்ரயணா ஸூசிதா ஸக்திம்–ஊர்த்தவ கதி அர்ச்சிராதி மார்க்கம்

ஆஹு ஸ்ருதிம் விபூதி நாயக தாவகீனாம்
ஆசா கண பிரசவ ஹேதும் அதீத வேத
ஆகர்ணிதே ததீய மார்த்தாரேவ ப்ரஜாநாம்
ஆசா பிரசாத்தாயிதும் ஆதிசதி ஸ்வயம் த்வாம் -21-

திசா ஸ்ரோத்ராத் -வேதங்கள் பத்து திசைகளும் உன் திருக் காதுகளில் இருந்து வந்ததாக சொல்லும் –
சேதனருடைய ஆர்த்தி கூக்குரலை கேட்டு ரஷித்து அருள அன்றோ –
ஆசா –திசை என்றும் ஆசைகள் என்றும் -/ சுருதி -வேதம் -திருக் காதுகள் என்றும் /ஆதிசதி-தூண்டும் என்றவாறு –

கந்தர்ப்ப லாஞ்சன தனு த்ரிதஸ ஏக நாத
காந்தி ப்ரவாஹ ருசிரே தவ கரணபாஸே
புஷ்யத்யசவ் பிரதி முக்த ச திதி தர்ச நீய
பூஷாமயீ மகரிகா விவிதான் விஹாரான் -22-

த்ரிதஸ ஏக நாத -தேவ நாதனுடைய திரு மகர குண்டல காந்தி பிரவாஹ அபரிமித ஆனந்த அனுபவம் /
கந்தர்ப்ப லாஞ்சன தனு-மன்மதனுடைய கொடியில் மகரம் உண்டே /
திருக் கரண பூஷணமா -உத்த அம்ச விபுஷ -மேல் திருத் தோள்களுக்கு பூஷணமா -அம்ச லம்பி அலக -சுருண்ட திருக் பூஷணமா –
இவை அனைத்தும் இல்லை -அடியேன் மனஸஸ்யா பரிகர்ம விஷயமே-அடியேனை ஆள் கொண்டு அருளவே -ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான்-

நேதும் ஸரோஜ வசதி நிஜ மாதி ராஜ்யம்
நித்யம் நிஸாமயதி தேவ பதே ப்ருவவ் தே
ஏவம் ந சேத் அகில ஐந்து விமோஹனார்ஹா
கிம் மாத்ருகா பவதி காம சரசானஸ்ய –23-

கிம் மாத்ருகா பவதி காம சரசானஸ்ய -மன்மதனுடைய கரும்பு வில் உன் திருப் புருவம் கண்டு அன்றோ நான்முகன் படைத்தான் –

ஆ லஷ்ய சத்வம் அதி வேலா தயோத்தரங்கம்
அப்யார்த்தினாம் அபிமத ப்ரதிபாதந அர்ஹம்
ஸ்நிக் ஆயதம் ப்ரதிம சாலி ஸூபர்வ நாத
துக்தாம்புதே அநு கரோதி விலோசனம் தே -24-

சத்வம் -ஸ்நிக்தம் -இரண்டும் கண் வளர்ந்து அருளும் திருப் பாற் கடலுக்கும் -திருக் கண்களுக்கும் –
துக்தாம்புதே அநு கரோதி விலோசனம் தே
அதி வேலா தயோத்தரங்கம்–ஓயாத அலைகள் உண்டே இரண்டுக்கும்
அப்யார்த்தினாம் அபிமத ப்ரதிபாதந அர்ஹம் -வேண்டிற்று எல்லாம் அளிக்கும் கற்பகம் போலே
ஸ்நிக் ஆயதம் ப்ரதிம சாலி விலோசனம்—திருக் காதுகள் வரை நீண்டு மிளிர்ந்து பெரியவாய -வாத்சல்யம் -மிக்கு இருக்குமே-

விச்வாபிரக்ஷணா விஹார க்ருத க்ஷணைஸ் தே
வைமாநிகாதிப விதாம்பித முக்த பத்மை
ஆமோத வாஹிபி அனாமய வாக்ய கர்பை
ஆர்த்ரி பவாமி அம்ருத வர்ஷ நிபை அபாங்கை–25-

வைமாநிகாதிப-கால்கள் கீழே பாவாத தேவர்களுக்கு அதிபதி என்றவாறு –
உனது கடாக்ஷ அம்ருத மழையில் நனைந்து தாபங்கள் நீங்கப் பெறுவோம்

நித்யோ திதைர் நிகம நிஸ்வஸிஹைஸ் தவஷா
நாசா நாபச் சரபதே நயனாப்தி சேது
அம்ரேதித ப்ரியதமா முக பத்ம கந்தை
ஆஸ்வாஸிநீ பவதி சம்ப்ரதி முக்யதோ மே –26

நீண்டு பரந்த திருக்கண்கள் -இரண்டு சமுத்திரம் போலே -திரு மூக்கு -சேது அவற்றுக்கு /
யஸ்ய நிகம நிஸ்வஸிஹைஸ் -உன் உஸ்வாச நிஸ்வாசமே வேதம் /
அம்ரேதித ப்ரியதமா முக பத்ம கந்தை -திரு நாச்சியார் திரு முக
மண்டல காந்தி சேர்த்தி இந்த வேத வாசனையை அபிவிருத்தி பண்ணுமே
ஆஸ்வாஸிநீ பவதி சம்ப்ரதி முக்யதோ மே -இந்த வேத ஸ்வாசம் அடியேனது அஞ்ஞானங்களை போக்கி அருளும்

ஆருண்ய பல்லவித யவ்வன பாரிஜாதம்
ஆபீர யோஷித அநு பூதம் அமர்தி அநாத
வம்ஸேந சங்கல்பதிநா ச நிஷேவிதம் தே
பிம்பாதரம் ஸ்ப்ரு சதி ராகவதி மதிர் மே -27-

திருக் கோபிமார்கள்- திருப் புல்லாங்குழல் -திருப் பாஞ்ச ஜன்யம் அனுபவிக்கும் கோவைச் செவ்வாய் -பிம்பாதரம்- திருப் பவள அனுபவம் –
திருப் பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்தது இருக்குமோ -செங்கண் மால் தன்னுடைய வாய் தீர்த்தம் பாய்ந்தாட வல்லாயே வலம் புரியே
வாயிலூரிய நீர் தான் கொணர்ந்து -இளைப்பை நீக்க பிராத்திக்கிறாள் நாச்சியார்
கோவிந்தனுடைய கோமள வாயில் குழல் முழைஞ்சுகளினூடு குமிழ்த்துக் கொழுத்து இழிந்த அமுதப் புனல் அன்றோ

பத்மாலயா வலய தத்த சுஜாத ரேகே
தவத் காந்தி மே ஸஹித ஸங்காநிபே மதிர்மே
வீஸ்மேர பாவ ருசிரா வனமாலி கேவ
கண்டே குணீ பவதி தேவபதே தவ தீயே –28-

பத்மாலயா வலய தத்த சுஜாத ரேகே- ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி தாயார் திருக் கை வளையல் முத்திரை
நீல மேக நிப ஷ்யாம வர்ணம் -திருமேனி திருக் கண்டத்தில் இருந்து வெண்மையான ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யத்தில் தெளிக்கக் கண்டு அனுபவம்

ஆஜானு லம்பிபி அலங்க்ருத ஹேதி ஜாலை
ஜ்யாகாத ராஜி ருசிரை ஜித பாரிஜாதை
சித்ராங்கதை த்ரிதச புங்கவ ஜாதாசங்கா
த்வத் பஹுபி மம த்ருதம் பரி ரப்யதே தீ -29-

திருக் கரங்கள் அனுபவம் -சித்ராங்கதை-தோள் வளைகள்/ஜ்யாகாத ராஜி ருசிரை-தழும்பு தெரியுமே -/
அலங்க்ருத ஹேதி ஜாலை-திவ்யாயுதங்கள் அலங்காரத்துக்காகவே
திவ்ய உதாரன்-வீர ஸூர பராக்ரமம் -ஸுந்தர்யம் -மோக்ஷ தாயக முகுந்தத்வம் –

நீலா சலோதித நிசாகர பாஸ்கராபே
சாந்தாஹிதே ஸூர பதே தவ சங்க சக்ர
பாணே ரமுஷ்ய பஜதாம் அபய ப்ரதஸ்ய
ப்ரத்யாயனம் ஜகதி பாவயாத ஸ்வ பூம்னா–30

இந்திரா நீல மலையில் ஸூர்ய சந்த்ர உதயம் போலே அன்றோ திரு ஆழி-திருச் சங்கு ஆழ்வார்கள் –
அபய ஹஸ்த முத்திரை –மஹா விசுவாசம் அருள அன்றோ இவை –
தமர்கள் கூட்ட வல்வினையை நாசம் செய்யும் சதிர் மூர்த்தி அன்றோ தேவ நாதன்

அஷோபநீய கருணாம்புதி வித்ருமாபம்
பக்தானு ரஞ்சனம் அமர்த்தயா பதே த்வதீயம்
நித்யாபராத சகிதே ஹ்ருதயே மதியே
தத் அபயம் ஸ்புரதி தக்ஷிணா பாணி பத்மம் -31-

அஷோபநீய-கருணாம்புதி–வித்ருமாபம்—வலது திருக் கரம் -அபய ஹஸ்தம்-
தயா சாகரத்தில் இருந்து எடுத்த முத்து போலே -சிவந்து இருக்குமே –
வ்ரஜ -சாதன – அங்கனேஷு -கோபிகள் குடில்களில்
தவழ்ந்த காரணத்தால் சிவந்ததோ -ஆநிரை கோல் கையில் கொண்டதாலோ –
கொல்லா மா கோல் கையில் கொண்டதாலோ -ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் -கண்டதுமே சம்சார தாபம் தீருமே

துரத்தாந்த தைத்ய விசிக சக்த பத்ர பங்கம்
வீரஸ்ய தே விபூத நாயக பஹுமத்யம்
ஸ்ரீ வத்ஸ கௌஸ்துப ரம வனமாலிகாங்கம்
சிந்த அநு பூய லபதே சரிதார்த்த தாம் ந -32-

துரத்தாந்த தைத்ய விசிக சக்த பத்ர பங்கம் –அம்பு தழும்புகள் வர்ண கோலம் -திரு மார்பில் –இவையும் மற்றும் -இங்கு உள்ள
ஸ்ரீ வஸ்தம் -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் ஸ்ரீ வனமாலை -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ -இவை அனைத்தும் ஸர்வேஸ்வரத்வத்தை பறை சாற்றும்
சிந்த அநு பூய லபதே சரிதார்த்த தாம் ந-இவற்றைக் கண்ட நாம் பரம ஸுபாக்யத்வம் பெறுவோமே –

வர்ண க்ரமேண விபுதேச விசித்ரிதாங்கீ
ஸ்மேர ப்ரஸூந சுபக வனமாலி கேயம்
ஹ்ருத்யா சுகந்திர் அஜஹத் கமலா மணீந்த்ரா
நித்யா தவ ஸ்புரதி மூர்த்திரிவ த்விதீயா –33-

வர்ண க்ரமேண-நிறங்கள் என்றும் ப்ராஹ்மணாதி வர்ணாஸ்ரமங்கள் என்றும் –
விசித்ரிதாங்கீ-விசித்திர தேக அங்கங்கள் -வேறு வேறு மாலையின் பாகங்கள் –
ஸ்மேர ப்ரஸூந சுபக-நன்றாக மலர்ந்த திருமேனி போலே
ஹ்ருத்யா சுகந்தி-திருமார்புக்கு -மனதுக்கு இனியான் போலே ஸ்ரீ வனமாலையும் –சர்வ கந்தனுக்கு அநு ரூபமானதன்றோ
அஜஹத் கமலா மணீந்த்ரா நித்யா – ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் போலே நித்யம் –
ஆகவே வனமாலை திரு மேனிக்கு முழுவதுமே ஒப்புமை உண்டே –

ஆர்த்ரம் தமோன தனம் ஆஸ்ரித தாயகம் தே
சுத்தம் மனஸூ மனஸாம் அம்ருதம் துஹாநம்
ததாஹ்த்ருசம் விபுதா நாத சம்ருத்த காமம்
சர்கேஷ்விதம் பவதி சந்த்ர மாசம் ப்ரஸூதி –34-

சந்த்ரமா மனசோ ஜாதா -ஆதி காரணன் அன்றோ நீ -திரு உள்ள அனுபவம் –
கண்ணா நான் முகனைப் படைத்தாயே காரணா -இச்சாத ஏவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா –
முக்தித முக்த போக்யம் -உன் ஸ்வரூபம் ரூபம் குணங்கள் விபூதி ஐஸ்வர்யம் -சேஷ்டிதங்கள்

விஸ்வம் நிகீர்ய விபூதி ஈஸ்வர ஜாதகார்ஸ்யம்
மத்யம் வலி த்ரய விபவ்ய ஜகத் விபாகம்
ஆமோதி நாபி நளினஸ் தா விரிஞ்ச ப்ருங்கம்
ஆகால பயத் உதார பந்த இவாசயோ மே —35-

அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஒரு மா நிலம் ஏழு மால் வரை முற்றும் உண்டவன் அன்றோ /
தாமோதரத்வம் வலி த்ரய சிஹ்னம்/

நாகவ் கஸாம் ப்ரா தாமதாம் அதி குர்வதே தே
நாபி ஸரோஜ ரஜசாம் பரிணாம பேத
ஆராத்யத் பிரிஹ தைர் பவத சமீசீ
வீரோ உசித விபூதி நாயகா இதி அபிக்ய-36-

வீரோ உசித விபூதி நாயகா இதி அபிக்ய –இது தேவ நாயகனான உனக்கு உசிதமான திரு நாமம் அன்றோ –
தேவர்களுக்காக வீரச் சேஷ்டிதங்களை செய்தாயே
உன் நாபி கமல ரஜஸ் தானே பரிணாமம் அடைந்து 33-கோடி தேவர்கள் ஆனார்கள் -விபூதி நாயகன் அன்றோ நீ

பீதாம்பரேன பரிவாரவதீ சுஜாதா
தாஸ்யே நிவேசயதி தேவ பதே த்ருஸவ் மே
விநயஸ்த சவ்ய கர சங்கம ஜாயமான
ரோமாஞ்ச ரம்ய க்ராணா ரசனா த்வதீயா –37-

மேகலை அனுபவம் –உன் திருக் கர ஸ்பரிசத்தால் ரோமாஞ்சலி -மயிர் கூச்செறிந்து வெட்க்கி அன்றோ ஒளி விடுகிறாள்
கண்ட அடியேன் மனமும் கண்ணும் வழங்கி தாஸ்ய பூதன் ஆனேன்

ஸ்த்ரீ ரத்ன காரணம் உபாத த்ருதீய வர்ணாம்
தைத்யேந்திர வீர சயனம் தைத்யோபதானம்
தேவேச யவ்வந கஜேந்திர கராபிராமம்
உரீ கரோதி பவத் உருயுகம் மநோ மே -38-

ஸ்த்ரீ ரத்ன காரணம் உபாத த்ருதீய வர்ணாம் – ஊர்வசியும் – காரணம்
உபாத த்ருதீய வர்ணாம் வைஸ்யரும்–உன் திருத் தொடைகளில் இருந்து வந்ததாக சொல்லுமே
தைத்யேந்திர வீர சயனம் மது கைடபர்களை நிரசித்ததும் இவற்றால் –
காரப மரகத ஸ்தம்பம் இவற்றுக்கு ஒப்பு இல்லை -என்பர் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான்
தைத்யோபதானம்—பிராட்டி மகிழ்ந்து சயனிப்பதும் இவற்றிலே
நித்ய யுவா குமாரன் –யானை துதிக்கை போன்ற திருத் தொடைகளின் அழகில் ஈடுபட்ட அடியேன் மனஸ் உருகுகிறதே

லாவண்ய பூர லலித ஊர்த்வ பரிப்ரமாபம்
லஷ்மி விஹார மணி தர்பண பத்த சக்யம்
கோபங்கனேஷு க்ருத சங்கரமானாம் தவைதாத்
ஜானு த்வயம் ஸூர பதே ந ஜஹாதி சித்தம் -39-

இரண்டு திரு முட்டுக்களும் லாவண்யம் மிக்கு -பிராட்டி திரு முகம் பார்க்கும் திருக் கண்ணாடி போலே —
கோபிகள் குடில்களில் தவழ்ந்தவை அன்றோ –
இவை அடியேன் மனசை விட்டு அகலாவே
லாவண்ய அருவி திரு நாபியில் சுழித்து இவை வழியாக திருவடியில் சேரும் -ஐஸ்வர்ய கொண்டை போன்றவை அன்றோ –

துத்யே துகோலா ஹரணே வ்ரஜ ஸூந்தரிணாம்
தைத்யா நுதாவான விதவ் அபி லப்த ஸஹ்யம்
கந்தர்ப்ப காஹல நிஷங்க காலாஞ்சி காபம்
ஜங்கா யுகம் ஜயதி தேவ பதே த்வதீயம்–40-

இன்னார் தூதன் என நடந்த திருக் கணுக்கால்கள் அன்றோ /
குருக்கத்தி மரம் கோபிகள் வஸ்திரங்களை கொண்டு ஏறியவை தானே –
அஸூரர்களை விராட்டி ஒட்டியவை தானே -கஹால வாத்யம் மன்மதன் இவற்றைப் பார்த்தே கொண்டான்-
காலாஞ்சிக பாவம் -மன்மதன் காமம் தூண்ட -அவன் பானம் வைத்து உள்ள பாத்திரம்- இத்தை பார்த்தே செய்தான் –

பாஷாந நிர்மித தபோதான தர்மாதாரம்
பஸ்மனி உபாஹித நரேந்திர குமார பாவம்
ஸம்வாஹிதம் த்ரிதச நாத ராமா மஹீப் யாம்
சாமான்ய தைவதம் உசந்தி பதம் த்வதீயம் -41-

பாஷாந நிர்மித தபோதான தர்மாதாரம்- அஹல்யை சாபம் விமோசனம் அருளிய திருவடிகள் —
பஸ்மனி உபாஹித நரேந்திர குமார பாவம்- உத்தரை கர்ப்பம் -பரீக்ஷித்- ரஷித்து அருளிய திருவடிகள் –
பிராட்டிமாரும் கூசிப் பிடிக்கும் மார்த்வம் உள்ள திருவடிகள் கொண்டு அன்றோ கானகம் நடந்தும்
காளியன் மேல் நடமாடியும் உலகெல்லாம் அளந்தும் செய்து அருளினாய் –
சாமான்ய தைவதம் உசந்தி பதம் த்வதீயம்–அவன் விட்டாலும் -சாம்யா பத்தி அருளும் திண்ணிய திருவடிகள்-

ஆவர் ஜிதாபி அநுஷஜ்ய நிஜாம்சு ஜாலை
தேவேச திவ்ய பத பத்ம தளாயிதா அபி
அந்நிய அபிலாஷ பரிலோலாமிதம் மதீயம்
அங்க்லிக்ருதம் ஹ்ருதயம் அங்குலிபி ஸ்வயம் தே -42-

திருவடி திரு விரல்களை தரிசிக்கும் முன்னால் அந்நிய அபிலாஷைகளால் பரிலோலமாக திரிந்து அன்றோ அடியேன் இருந்தேன்
திருவடி தாமரைகளும் அதன் இதழ்களான திரு விரல்களும் இவையே பரம புருஷார்த்தம் என்று காட்டி அருளினவே –

பங்கா ந்யாசவ் மம நிஹந்தி மஹ தரங்கி
கங்காதிகம் விதததீ கருட ஸ்ரவந்தீம்
நகவ் கஸாம் மணி கிரலடா கணைர் உபாஸ்ய
நா தா த்வதீய பதயோ நாகா ரத்ன பங்க்தி -43-

கெடிலம்–கருட நதி -கங்கா நதியை விட பெருமை திரு நகங்களின் ஸ்பர்ச ஸம்பந்தத்தால்- –
இன்றும் பெருமாள் திருமஞ்சனம் இந்த தீர்த்தம் கொண்டே –
தேவர்கள் தங்கள் திருமுடிகளை வைத்து வணங்க இவையும் இவற்றின் ஸ்பர்ச ஸம்பந்தத்தால் அன்றோ ஒளி பெற்றன –
அவை அடியேனுடைய அஞ்ஞானம் போக்கி அருளின –

வஜ்ரா த்வஜம் அங்குச சுத கலச தாபத்ர கல்ப
த்ரு மாம்ப்ருஹா தோரண சங்க சக்ரை
மத்சயஸ் யாதிபிஸ்ச்சா விபூதி ஈஸ்வர மந்திதம் தே
மான்யம் பதம் பவது மௌலி விபூஷணம் ந -44-

திருவடிகளில் உள்ள திரு லாஞ்சனங்களை அனுபவிக்கிறார் –வஜ்ராயுதம் -த்வஜம் -அங்குசம் –
அம்ருத கலசம் -தாபத்ரம் -திருக் குடை – கற்பக வ்ருக்ஷம்-
தாமரை -தோரணம் -திருச் சங்கு ஆழ்வான் -திரு சக்கரத்தாழ்வான் -திரு மத்ஸ்யம் –
தேவர்கள் திருமுடி வைத்து வணங்கும் திருவடிகளே நமக்கு சிரஸுக்கு பூஷணம் -திண்ணிய திருக் கழல் அன்றோ –

சித்ரம் த்வதீய பத பத்ம பராக யோகாத்
யோகம் விநா அபி யுகபத் விலயம் ப்ரயாந்தி
விஷ்வஞ்சி நிர்ஜர பதே சிரஸி ப்ரஜாநாம்
வேதா ஸ்வ ஹஸ்த லிகிதானி துரக்ஷராணி -45-

சதுர்முகன் எழுதிய தலை எழுத்துக்களை உனது திருவடி துகள்களின் மஹிமையை அறிந்து-
பத பத்ம பராக யோகாத் – அவற்றை தரித்து வேறே உபாயாந்தரங்களை பற்றாமல் அன்றோ –
யுகபத் விலயம் ப்ரயாந்தி-தலை எழுத்தை மாற்றி -பரம புருஷார்த்தம் பெறுகிறார்கள் சரணாகதர்கள் –
என்ன விசித்திரம் –

ஏ ஜன்மா கோதிபி உபார்ஜித ஸூத தர்மா
தேஷாம் பவச் சரணா பக்தி அதீவ போக்யா
த்வத் ஜீவிதை த்ரிதச நாயக துர்லபை தை
ஆத்மாநம் அபி அகதாய ஸ்வயம் ஆத்மவந்தம் -46-

ஞானி த்வாதமைவ மே மதம் -பக்தானாம் யத் வபுஸி தகரம் பண்டிதம் புண்டரீகம் –
பக்தி யோக பாக்யர்களை இங்கும் கொண்டாடுகிறார்

நிஷ் கிம் சனத்தவ தனிநா விபூதேஸ யேந
ந்யஸ்த ஸ்வ ரக்ஷண பரஸ்த்வ பாத பத்மே
நாநா வித ப்ரதிஹ யோக விசேஷ தன்யா
ந அர்ஹந்தி தஸ்ய சதா கோடி தம அம்ச கக்ஷியாம் -47-

சத் தஹர வித்யாதிகள் உபாசகர்களுக்கு -இதில் அசக்தர்களுக்கு அவர்களது ஆகிஞ்சன்யமே
பச்சையாகக் கொண்டு ப்ரபன்னராக்கி மஹா விசுவாசமும் அருளி இவர்களில்
கோடியில் ஒரு அம்சத்துக்கும் அன்றோ பக்தி யோக நிஷ்டர்களை ஆகும் படி உயர்த்தி அருளிச் செய்கிறாய்

ஆத்மபஹார ரஸிகேன மயைவ தத்தம்
அந்யைர் ஆதார்யம் அதுனா விபுதைக நாத
ஸ்வீ க்ருத்ய தாரயிதும் அர்ஹஸி மாம் த்வதீயம்
சோரோப நீத நிஜ நூபுரவத் ஸ்வபதே -48-

ஆத்ம நிவேதனம் செய்து -அகிஞ்சனன் அநந்ய கதி-பாதார விந்தத்தில் சரண் அடைந்து –
அசித்வத் பாரதந்தர்ய ஸ்வரூபம் உணர்ந்து
திரு நூபுரம் திருடி -பின்பு உணர்ந்து அத்தை சமர்ப்பித்தால் நீ அணிந்து கொள்வதைப் போலே
அடியேனையும் ஸ்வீ கரித்து அருள வேண்டும் என்கிறார் —

அஞ்ஞான வாரிதும் அபாய துரந்தராம் மாம்
ஆஞ்ஞா விபஞ்ஞானம் அகிஞ்சன ஸார்வ பவ்மம்
விந்தன் பாவான் விபூதி நாத ஸமஸ்த வேதி
கிம் நாம பாத்ரம் அபரம் மனுதே க்ருபாயா –49-

அஞ்ஞான சமுத்திரம் / நீசர்களுக்குள் முதல்வன் , சாஸ்த்ர விரோதமே அனுஷ்டிப்பவன் -/ உன்னை சரண் அடைகிறேன்
சர்வஞ்ஞனான நீ உனது கிருபா பாத்திரத்துக்கு அடியேனை விட தகுந்த அதிகாரி இல்லை என்பதை அறியாயோ –

பிரகலாத கோகுல கஜேந்திர பரிஷிதாத்யா
த்ராதஸ் -த்வயா நனு விபத்திஷு தாத்ருசீஷூ
சர்வம் ததேகம் அபரம் மம ரக்ஷணம் தே
சந்தோலியதாம் த்ரிதச நாயக கிம் கர்லயே-50-

பிரகலாதன் -கோப கோபிகள் ஆநிரை -கஜேந்திரன் -பரீக்ஷித் -இவர்கள் அனைவரையும் த்வரித்து வந்து
ரஷித்து அருளியதை விட அடியேனை ரஷிப்பதே உனக்கு மஹா வைபவம் விளைவிக்கும் –

வாத்யா சதை விஷய ராக தயா விவ்ருத்தை
வியாகூர் நமான மனஸாம் விபூதிர் ராஜா
நித்ய உப்தப்தாம் அபி மாம் நிஜ கர்ம கர்மை
நிர்வேசய ஸ்வ பத பத்ம மது ப்ரவாஹம்—51-

திருவடித் தாமரைகளில் இருந்து பெருகும் மது அருவியில் என்னை மூழ்கப் பண்ணி –
விஷய ஸூக ராக பிரம்மத்தில் ஆழ்ந்து இருந்து உள்ள அடியேன் மனசை மீட்டு
நித்தியமாக துஷ் கர்மாக்களை செய்து- தாப த்ரயங்களில் ஆழ்ந்து உள்ள அடியேனை
தேனே பெருகும் திருவடிகளில் சேர்த்து உஜ்ஜீவிக்க பிரார்த்திக்கிறார் –

ஜய விபூதி பதே த்வம் தர்சித அபீஷ்ட தான
ஸஹ ஸரஸி ஜவாசா மேதிநீப்யாம் வாஸாப்யாம்
நல்ல வனமிவ ம்ருதனன் பாப ராஸிம் நாதானாம்
கரு தசரிதனுபே கந்த ஹஸ்தீவ த்வீயன் -52-

பிருகு மகரிஷி போலே நித்ய வாசம் செய்து அருள பிரார்த்திக்கிறார் -உபய நாச்சியார் உடன் சஞ்சாரம் செய்து
யானை வன புதர்களை அழிப்பது போலே தமர்கள் கூட்டும் வல்வினைகளை நாசம் செய்து நடை அழகைக் காட்டி அருள வேண்டும்

நிரவதிக குண ஜாதம் நித்ய நிர்தோஷம் ஆத்யம்
நரக மதன தக்ஷம் நாகினாம் ஏக நாதம்
விநத விஷய சத்யம் வேங்கடேச கவிஸ்த்வாம்
ஸ்துதி பதம் அபி கச்சன் சோபதே ஸத்ய வாதீ-53-

ஆறு சுவை விருந்துடன் நியமிக்கிறார்
1 -நிரவதிக குண ஜாதம்
2-நித்ய நிர்தோஷம்
3–ஆத்யம் -த்ரிவித காரணன்
4–நரக மதன தக்ஷம்-ஆஸ்ரிதர் சம்சாரம் நிவ்ருத்தன்
5–நாகினாம் ஏக நாதம் -தன் ஒப்பார் ஒல்லில்லா அப்பன்
6–விநத விஷய சத்யம்-அடியவர்க்கு மெய்யன் அன்றோ
சத்யம் ஞானம் அனந்தம் அமலம் ப்ரஹ்மம்–சத்யஸ்ய சத்யம் – –
தன்னைப் போலே -ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாரையும் சத்யவாதீ ஆக்கி அருளுவான்

ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி சமேத ஸ்ரீ தேவ நாயக பர ப்ரஹ்மணே நம

————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி சமேத ஸ்ரீ தேவ நாயக பர ப்ரஹ்மம் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ யாமுனாசார்யர் அருளிச் செய்த-ஸ்ரீ தத்வ பூஷணம் –

February 6, 2018

ஸ்ரீ மாலாதர வம்ச மௌக்திக மணி கண்டீரவோ வாதி நாம்
நாம்நா யமுனா தேசிக கவிவர பாதாஞ்சலே பண்டித –யோக சாஸ்திரத்தில் சிறந்தவர் -வாதிகளுக்கு ஸிம்ஹம் போன்றவர்

ஆக்யாய யாமுனாசார்ய ஸும்ய ராஜ புரோஹித
அரீ ரசதி தம் பும்ஸாம் பூஷணம் தத்வ பூஷணம் –

ஸ்ரீ திருமாலை ஆண்டான் திருக் குமாரர் -ஸ்ரீ சுந்தரத் தோளுடையான்-என்னும் ஸ்ரீ பெரியாண்டான் –
அவர் திருக் குமாரர் -இளையாழ்வார் -என்று எம்பெருமானார் திருநாமம் சாத்த –
இவர் உடைய பௌத்ரர் ஸ்ரீ யமுனாசார்யர் –
இவர் வாதிகேசரி அழகிய மணவாள சீயர் உடைய சிஷ்யர்-
இவர்-ஸ்ரீ ப்ரமேய ரத்னம் -ஸ்ரீ தத்வ பூஷணம் -ஸ்ரீ ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் (இது தற்போது கிடைக்க வில்லை ) -மூன்று நூல்களை இயற்றி அருளி உள்ளார் –

நெஞ்சினால் நினைந்தும் வாயினால் மொழிந்தும் நீதி யல்லாதன செய்தும் -என்று சொல்லுகிறபடியே த்ரிவித கரணங்களாலும் பாபார்ஜனம் பண்ணி
ஓடி ஓடிப் பல பிறப்பும் -என்கிறபடியே -பிறப்பது இறப்பதாய்-வேத நூல் பிராயம் நூறு மனுசர் தாம் புகுவரேலும் பாதியும் உறங்கிக் கழிப்பது –
நின்றதில் பதினை ஆண்டிலே பேதை பாலகனாய்க் கழிப்பது
நடுவில் உள்ள காலத்திலே-சூதனாய்க் கள்வனாய் தூர்த்தரோடு சேர்ந்து அல்ப சாரங்களை அனுபவிக்கைக்காக அஸேவ்ய சேவை பண்ணுவது
அதில் ஆராமையாலே பர த்ரவ்ய அபஹாரம் பண்ணுவது -அதுக்கு மேலே பர ஹிம்ஸையிலே ஒருப்படுவது
பெரு நிலத்தார் உயிர்க்கு எல்லாம் செற்றமே வேண்டி -மனிசரில் துரிசனாயும் பின்புள்ள காலத்தில் –
பண்டு காமரானவாறும் பாவையர் வாயமுது யுண்டவாறும் வாழ்ந்தவாறும் ஓக்க உரைத்து இருமித் தண்டு காலா யூன்றி யூன்றித்
தள்ளி நடப்பதாய்க் கொண்டு -பால்யத்தில் அறிவில்லாதனாயும் -யவ்வனத்தில் விஷயபரனாயும் -வார்த்தக்யத்திலே அசக்த கரணனாயும் -இப்படி
பழுதே பல பகலும் கழித்துப் -புறம் சுவர் கோலம் செய்து -நண்ணாதார் முறுவலிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்து ஏங்கும்படி முடிவிலே முள் கவ்வக் கிடப்பது –
ஈங்கி தன் பால் வெந்நரகம் என்று அனந்தரம் நரகானுபவம் பண்ணுவது
அனுபவிக்கும் இடத்து வெஞ்சொலாளர்கள் நமன் தமர் கடியர் கொடிய செய்வனவுள-என்கிறபடியே
பயங்கரரான எம கிங்கரருடைய வெவ்விதான சொற்களாலும் ஈடுபடுவது
அதுக்கு மேலே ரௌரவம் மஹா ரௌரவம் என்று தொடங்கி உண்டான நன்றாக விசேஷங்களை அனுபவிப்பது
பிறர் பொருள் தாரம் என்று இவற்றை நம்பினால் எரி எழுகின்ற செம்பினால் இயன்ற பாவையைத் தழுவுவதாய்
இப்படி அறுப்புண்பது சூடுண்பது தள்ளுண்பதாய் -நாநா விதமான நரக அனுபவம் பண்ணுவது
மீண்டு கர்ப்ப வேதனையை அனுபவிப்பதாய் -மாதாவினுடைய கர்ப்ப கோளகத்தோடு எம தண்டமோடு வாசியறப் போக்குவரத்து செய்து
ஒத்து ஒவ்வாத பல் பிறப்பிலே பிறப்பதாய் படுகிற கண் கலக்கத்தைக் கண்டு
ஏவம் சம்ஸ்ருதி சக்ரஸ்தே பிராம்யமாணே ஸ்வ கர்மபி –ஜீவே து காகுலே விஷ்ணோ க்ருபா காப்யுபாஜாயதே-என்றும்
நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே ராஜாவானவன் தண்டயனாய் இருப்பான் ஒருவனை
ஒவ்வொரு பகுதியாகக் கட்டினால் ஒரு பகுதியிலே இவன் படும் ஈடுபாட்டைக் கண்டு மற்றைப் பகுதிகளைக் கழித்துப் பொகடுமா போலே
ஈஸ்வரனும் ஒரு கர்மத்தில் இவன் படும் ஈடுபாட்டைக் கண்டு ஒரு கர்மத்தினுடைய முடிவிலே ஒரு கர்மம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே
நடுவே நிர்ஹேதுக கடாக்ஷத்தைப் பண்ணா நிற்கும்
இது அடியாக இவன் பக்கலிலே யாதிருச்சிக்க ஸூஹ்ருதம் பிறக்கும்
இத்தாலி சர்வம் பிரகாசிக்கும் -சத்வம் விஷ்ணு பிரகாசகம் -என்கிறபடியே
சத்வ குணத்தால் பகவத் பிரபாவம் நெஞ்சிலே படும்
இது நெஞ்சிலே படப் பட த்யாஜ்ய உபாதேய விபாகம் பிறக்கும்
இது அறிகைக்காக சாஸ்த்ர அபேக்ஷை பிறக்கும் –
இந்த சாஸ்த்ர ஸ்ரவணம் பண்ணுகைக்காக ஆச்சார்ய அபேக்ஷை பிறக்கும்
அவ்வபேஷை பிறந்தவாறே -தத்வித்தி ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஸ்நேந சேவயா -உபதேஷ்யந்தி
தே ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானி நா தத்வ தர்சிந -என்கிறபடியே ஆச்சார்ய அநு வர்த்தகம் பண்ணும்
அவ்வநுவர்த்தனத்தாலே இவன் அளவிலே பிரசாதம் பிறக்கும்
ஆச்சார்யவான் புருஷ வேத -என்கிறபடியே ஆச்சார்யரானவர் இவன் பக்கலிலே தனக்குப் பிறந்த
பிரசாதம் அடியாக அர்த்த உபதேசத்தை பண்ணா நிற்கும்
இவ்வர்த்த உபதேசத்தால் -பாணனார் திண்ணம் இருக்க -என்கிறபடியே இவனுக்கு அத்யவசாயம் பிறக்கும்
இவ்வத்யவசாயத்தாலே பகவத் அங்கீ காரம் பிறக்கும்
பகவத் அங்கீ காரத்தாலே சத் கர்ம ப்ரவ்ருத்தி யுண்டாகும்
இக்கர்ம பரிபாகத்தாலே ஞானம் பிறக்கும்
அந்த ஞான பரிபாகத்தாலே பிரேம ரூபையான பக்தி பிறக்கும்
பக்தி யநந்தரம் பகவத் கடாக்ஷம் பிறக்கும்
பகவத் கடாக்ஷ விசேஷத்தாலே ஸாத்ய உபாய நிவ்ருத்தியும் சித்த உபாய நிஷ்டையும் பிறக்கும்
சித்த உபாய நிஷ்டையாலே ப்ரபந்ந அதிகாரம் பிறக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பிரபன்ன அதிகாரிக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறப்பது தத்வ தர்சனத்தாலே
இங்கு தத்வம் என்னப் பார்க்கிறது உபாய உபேய தத்வங்களை
உபாய உபேயத்வ ததிஹ தவ தத்வம் ந து குணவ் -என்கையாலே இவ்வதிகாரிக்கு உபாய உபேய ரூபமான தத்வ தர்சித்தவம் யுண்டாம் போது
ஞாதவ்யமாய் இருப்பது மூன்றாய் இருக்கும் -தத்வ த்ரய விஷய ஞானமும் –தத்வ த்வய வைராக்கியமும் -தத்வ ஏக விஷய பக்தியும்
இதிலே தத்வ த்ரய விஷய ஞானமாவது -அசித் விஷய ஞானமும் -சித் விஷய ஞானமும் -ஈஸ்வர விஷய ஞானமுமே –
அசித்து த்யாஜ்யதயா ஞாதவ்யம் -சித்து த்யாஜ்ய உபாதேய தயா ஞாதவ்யம் -ஈஸ்வரன் உபாதேய தயா ஞாதவ்யன் –

இதில் அசித்து மூன்று படியாய் இருக்கும் -அவ்யக்தம் -வியக்தம் -காலம் –
இதில் அவ்யக்தத்தின் நின்றும் மஹான் பிறக்கும்
மஹானின் நின்றும் அஹங்காரம் பிறக்கும் –
அஹங்காரத்தின் நின்றும் சாத்விக ராஜஸ தாமச ரூபங்களான குண த்ரயங்கள் பிறக்கும்
அதில் சாத்விக அஹங்காரத்தின் நின்றும் ஸ்ரோத்ர த்வக் சஷூர் ஜிஹ்வா க்ராணங்கள் ஆகிற ஞான இந்திரியங்கள் ஐந்தும்
வாக் பாத பாணி பாயு உபஸ்தங்கள் ஆகிற கர்ம இந்திரியங்கள் ஐந்தும்
இந்திரிய கூடஸ்தமான மனஸ்ஸூம் -ஆக இந்திரியங்கள் -11-பிறக்கும்
தாமச அஹங்காரத்தின் நின்றும் சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்தங்களும்
தத் குண ரூபமான பிருத்வி அப்பு தேஜோ வாயு ஆகாசங்கள் என்கிற பஞ்ச பூதங்களும் பிறக்கும்
ராஜஸ அஹங்காரம் இரண்டுக்கும் ஸஹ காரியாய் இருக்கும்
ஆக இப்படி வியக்தமாகிறது -23- தத்வமாய் இருக்கும்
அவ்யக்தமானது இவ் வ்யக்தத்துக்கும் காரணமாய் -குண த்ரயங்களினுடையவ் சாம்யா அவஸ்தையை யுடைத்தாய்
மூல ப்ரக்ருதி சப்த வாஸ்யமாய் -முடிவில் பெரும் பாழ்-என்று சொல்லும்படியாய் இருக்கும்
இனி காலமும் அசித் விசேஷமுமாய் -நித்தியமாய் ஜடமாய் நிமிஷ காஷ்டாதி விகாரங்களை யுடைத்தாய்
எம்பெருமானுக்கு பிரகாரதயா சேஷமாய் இருக்கும் –
இவ்வசித்தை -24-தத்துவமாக பிரதமாச்சார்யரும் மங்கவொட்டு-என்கிற பாட்டிலே அனுசந்தித்து அருளினார்
ஆக இவ்வசித் தத்வம் -நித்தியமாய் -ஜடமாய் -விபூவாய் -குண த்ரயாத்மகமாய் -சதத பரிணாமியாய் –
சந்தத க்ஷண க்ஷரண ஸ்வ பாவமாய் -சர்வேஸ்வரனுக்கு லீலா உபகாரணமாய் இருக்கும் –

அநந்தரம் சித் ஸ்வரூபம் இருக்கும் படி என் என்னில்
அப்ராக்ருதமாய் -ஞான ஸ்வரூபமாய் -ஞான குணகமுமாய்-அஹம் புத்தி கோசாரமுமாய் -ஆனந்த ரூபமாய் –
உத்க்ரந்திகத்யாதிகள் உண்டாகவே அநு பூதமாகையாலே தீபமும் ப்ரபையும் போலே ஸ்வரூப ஸ்வ பாவத்தை யுடையதாய் –
அநேகமாய் -அகார வாச்யனான எம்பெருமானுக்கு அப்ருதக் சித்த விசேஷணமாய் இருக்கும்
திருமாளையாண்டான் பெரிய முதலியாரைப் பார்த்து ஆத்மாவினுடைய வேஷம் இருக்கும்படி என் என்று விண்ணப்பம் செய்ய
சேஷத்வமும் பாரதந்தர்யமும் காண் வேஷமாய் இருப்பது என்று அருளிச் செய்தார் –
கூரத் தாழ்வான்-இவ்வாத்மாவுக்கு உஜ்ஜீவனம் எம்பெருமானுடைய கிருபை என்று பணிக்கும் –
முதலியாண்டான் -ஈஸ்வர ஸ்வா தந்தர்யம் உஜ்ஜீவனம் என்று நிர்வஹிப்பர் –
நம்பிள்ளையை ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கும் படி என் என்று கேட்க உன் இணைத் தாமரைகட்கு அன்புருகி நிற்குமது என்று அருளிச் செய்தார்

இப்படிக்கொத்த ஆத்மாக்களும் மூன்று படியாய் இருக்கும் -நித்யர் -முக்தர் பத்தர் -என்று
நித்யராவார் அஸ்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தராய் -பகவத் இச்சையாலே அவனுடைய திவ்ய குணங்களோபாதி நித்யபூதராய்
யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் சந்திதேவ -என்றும் -விண்ணாட்டவர் மூத்தவர் -என்றும் –
சொல்லலாம்படியான அனந்த கருட விஷ்வக்ஸேன ப்ரப்ருதிகளான ஸூரிகள்-
முக்தராவார் -சந்த்ரைகத்வம் ச்ருதமானாலும் சாஷூஷமான திமிரதோஷம் நிவ்ருத்தம் ஆகாமையாலே சந்த்ர த்வித்வ புத்தி
அநு வர்த்திக்குமோபாதி பிரக்ருதே பரம் -என்கிற ஸ்ரவண ஞானம் யுண்டேயாகிலும் ஆத்ம சாஷாத்காரம் இல்லாமையால்
பின்னையும் தேகாத்ம அபிமானம் அநு வர்த்திக்க
சதாச்சார்ய பிரசாதத்தாலே ஆத்ம சாஷாத்காரமும் பிறந்து அதடியாக தேகாத்ம அபிமானம் நிவ்ருத்தமாயும்
பகவத் ஏக போக்யதா விஷய சாஷாத் காரத்தாலே -விஷயாந்தர ருசி நிவ்ருத்தமாயும் –
அந்த ஞான விசேஷத்தாலே -அதனில் பெரிய என் அவா -என்கிறபடியே
கங்கு கரையுமற பெருகுகிற காவேரி போலே நடக்கிற பகவத் ப்ரேமம் என்ன
ப்ரேம அநு ரூபமாக நடக்கிற பகவத் நிரந்தர அனுபவ ஆத்மகதை என்ன
அந்த அனுபவ விரோதியான தேக பரித்யாகம் என்ன -அர்ச்சிராதி மார்க்க கமனம் என்ன –
அவ்வர்ச்சிராதி மார்க்க கமனத்தோடே போம்போது சூழ் விசும்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின-
ஆழ் கடல் அலை திரை கை எடுத்தாடின -என்கிறபடியே ஆகாசமானது மேக முகத்தால் திரைகளாகிற
கைகளை எடுத்து ச சம்பிரம ந்ருத்தம் பண்ண -ஓங்காரம் ரதம் ஆருஹ்ய -என்கிறபடியே
பிரணவம் ஆகிற தேரிலே ஏறி மநோ ரதத்தோடே கூடிக் கொண்டு
மனஸ்ஸானது ஸுமநஸ்யம் தோன்றும்படி சாரத்யம் பண்ணி வாயு லோகத்தில் சென்ற அளவிலே அவனும்
தன்னுடைய பாவனத்வம் தோன்றும்படி சத்கரிக்க -அநந்தரம்
தேரோர் நிறை கதிரோன் மண்டலத்தைக் கீண்டு புக்கு -என்கிறபடியே ஆதித்ய மண்டலத்தைக் கீண்டு புக்கு –
அவ்வருகே சந்த்ர லோகத்தைக் கிட்டி -அநந்தரம்
வித்யுத் புருஷன் எதிர் கொள்ள -அவ்வருகே வருண லோகத்தில் சென்று -இந்த்ர லோகத்தில் சென்று – பிரஜாபதி லோகத்தில் சென்று –
அங்குள்ளார் அடைய பூர்ண கும்பம் வைப்பார் -தோரணம் நாட்டுவார் –மங்கள தீபம் வைப்பார் -மாலைகள் கொண்டு நிற்பார் –
ஏத்துவார் -சிறிது பேர் வாழ்த்துவர் வணங்குவாராய்
வழி இது வைகுந்ததற்கு -என்று இப்படித் தந்தான் எல்லை அளவும் வந்து தர்சிக்க அவ்வருகே போய்
அண்ட கபாலத்தைக் கீண்டு தச குணோத்தரமான ஏழு ஆவாரணத்தையும் கடந்து -அநந்தரம் -மூல ப்ரக்ருதியையும் கடந்து -சம்சாரம் அற
பரமபதத்துக்கு எல்லையான விரஜையிலே வாசனா தோஷம் கழித்து அதிலே குளித்து அழுக்கு அறுப்புண்டு ஸூஷ்ம சரீரத்தைக் கழித்து
அப்ராக்ருத திவ்ய விக்ரஹத்தை பரிக்ரஹம் பண்ணி யுவராஜ உன்முகனான ராஜகுமாரன் பட்டத்துக்கு உரிய ஆனையை மேல் கொண்டு வருமா போலே
நலமந்தம் இல்லாதோர் நாட்டிலே புக்கு -ஐரம் மதீயம் -என்கிற சரஸைக் கிட்டின அளவிலே பார்த்திரு சகாசத்துக்கு போகும் பெண்பிள்ளையை
ஒப்பித்துக் கொண்டு போமா போலே -நிதியும் நற்சுண்ணமும் நிறைகுட விளக்கமும் மதிமுக மடந்தையர் ஏந்தினர் -என்கிறபடியே
ப்ரஹ்ம அனுபவத்துக்கு அநு ரூபமாக அலங்கரித்திக் கொண்டு கலங்கா பெரு நகரான பரம பதத்திலே சென்ற அளவிலே
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவுவார் –தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் பண்ணுவார் –
கொடி யணி நெடு மதிள் கோபுரத்து வாசலிலே சென்று புக்கு
முடியுடை வானவர் முறை முறை எதிர் கொள்ளத் திரு மா மணி மண்டபத்திலே சென்ற அளவிலே -எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுப்பார்
கதிரவர் அவரவர் கைந்நிரை காட்டுவாராய்க் கொண்டு பார்த்த இடம் எங்கும் அஞ்சலி பந்தமாம் படி மங்களா சாசனம் பண்ணுவாராய்
இவனுடைய சம்சார தாபமடைய போம்படி அம்ருத தாரைகளை வர்ஷித்தால் போலே அழகிய கடாக்ஷங்களாலே எளியப் பார்ப்பாராய்
இப்படி இவர்கள் ஆதரிக்க திவ்ய பர்யங்கத்தைக் கிட்டி -முத்தினை மணியை -என்கிறபடியே முக்தா வலிக்கு எல்லாம் நாயக்க ரத்னமான
ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனைக் கண்டு வேரற்ற மரம் போலே விழுந்து எழுந்திருப்பதாக அவனும் அங்கே –
பரதம் ஆரோப்ய-என்னுமா போலே அரவணைத்து அடியிலே வைக்க
அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் என்ன -தத் குண அனுபவம் என்ன -தத் கைங்கர்ய அனுபவம் என்ன –
இப்படி ச விபூதிக ப்ரஹ்ம அனுபவம் பண்ணும் பாக்யாதிகாரிகள்

பத்தராவார் -சேற்றிலே இருக்கிற மாணிக்கம் போலவும் -ராஹு க்ரஸ்தனான சந்திரனைப் போலவும் -பகவத் சேஷ பூதரான
ஆத்ம ஸ்வரூபராய் இருக்கச் செய்தேயும் அநாத்ய வித்யையாலே திரோஹித ஸ்வரூபராய் -இருட்டறையில் புக்கு
வெளிநாடு காண மாட்டாதாப் போலே இருப்பாராய் -சார்ந்த இரு வல்வினைகள் ஆகிற இரட்டை விலங்காலே கட்டுண்டு திரியக் கடவராய்
சப்தாதி விஷய பிரவணராய் ப்ரஹ்மா தலையாக எறும்பு கடையாக நடுவுல ஆத்ம ஜாதிகள்

அநந்தரம் ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -நியந்த்ருத்வம் -வியாபகத்வம் -உபய லிங்க விசிஷ்டத்வம்-என்று –
இதில் நியந்த்ருத்வமாவது -உபய விபூதியும் தான் இட்ட வழக்காம் படி -அவற்றுக்கு அந்தராத்மதயா நியமித்துக் கொண்டு நிற்கும் நிலை –
வியாபகத்வமாவது தன் ஸ்வரூப ஏக தேசத்திலே உபய விபூதியும் தரிக்கும் படி விபுவாய் இருக்கை-
உபய லிங்க விசிஷ்டத்வம் ஆவது -ஹேய ப்ரதிபடத்வமும்-கல்யாணை கதாநத்வமும் –
ஹேய திபடத்வம்-ஆவது -உலகு உன்னோடு ஒன்றி நிற்க வேறு நிற்றி -என்கிறபடியே தத்காதா தோஷம் தட்டாது இருக்கை –
கல்யாணை கதாநத்வமும் -ஸூபாஸ்ரயத்வம் –
ஆக இவ்விரண்டாலும் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் இஷ்ட பிராப்தியும் சொல்லுகிறது –
அதாகிறது உபாய உபேயத்வங்கள் இ றே ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்வரூபம்

ஆக -அசித்து ஜ்ஜேயதைக ஸ்வரூபத்தாலே போக்யமாய் இருக்கும்
சித்து ஜ்ஞாத்ரு தைக ஸ்வரூபத்தாலே போக்தாவாய் இருக்கும்
பரமாத்மா நியன்தரு தைக ஸ்வாபாவத்தாலே ஈஸ்வரனாய் இருக்கும்
இப்படி மூவருடைய ஸ்வரூபத்தையும் அறிந்த பின்பு உபய விபூதிக்கும் ஈஸ்வரியான பிராட்டி ஸ்வரூபம்
அசித் கோடியிலேயோ ஆத்ம கோடியிலேயோ ஈஸ்வர கோடியிலேயோ என்று நிரூபித்தால்
அறிவுண்டாகையாலே அசித் கோடியில் அன்று -ஐஸ்வர்யத்தாலே ஆத்ம கோடியில் அன்று -நித்ய பாரதந்தர்யத்தாலே ஈஸ்வர கோடியில் அன்று
ஆனால் தத்வம் நாலாகிறதோ என்னில் அதுக்கு பிராமண உபபத்திகள் இல்லை
ஆனால் இவளுடைய ஸ்வரூபம் அறுதியிடும்படி என் என்னில் -நிரூபக விசேஷணம் -நிரூபித விசேஷணம் என்று இரண்டாய்
சேதனன் நிரூபித விசேஷணமாய் இவள் நிரூபக விசேஷணமாய் இருக்கும்
ஆனால் அஸ்ய ஈஸாநா ஜகத -என்றும் -ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் -என்றும் -ஸ்ருதிகளிலே ஈஸ்வரியாக ஓதிப் போருகையாலே ஈஸ்வர கோடியிலேயாகக் குறையில்லையே என்னில்
அப்போது நாட்டுக்கு இரண்டு ஈஸ்வரர்கள் கூடாமையாலும்
பதிம் விஸ்வஸ்ய ஆத்மேஸ்வரம் –ஷராத்மாநா வீசதே தேவ ஏக –என்றும் தொடங்கி உண்டான பிராமண பரம்பரைகளுக்கு
விரோதம் பிறக்கையாலும் யுக்தி இல்லாமையாலும் ஈஸ்வரத்வம் கூடாது –
அங்கு ஓதிப் போருகிற ஈஸ்வரத்வம் பத்னீத்வ நிபந்தனமாகக் கடவது –ராஜ மஹிஷியை சோபசாரமாகச் சொல்லாத போது
அவனுடைய ரோஷத்துக்கு இலக்காம் அத்தனை இறே
பும்பிரதான ஈஸ்வர ஈஸ்வரீம் -என்று தொடங்கி இவளுடைய வைபவங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற பிரதேசங்களில் அவளுடைய
போக்யதா அதிசயத்தை சொல்லுகிறது அத்தனை

ஆனால் ஈஸ்வரனோ பாதி இவளுக்கும் ஜகத் காரணத்வம் உண்டாகத் தடை என் என்னில் -ஒருவனுக்கு காரணத்வம் உண்டாம் போது
க்ராஹக ஸாமர்த்யத்தாலும்-அன்வய வ்யதிரேகத்தாலும் -அர்த்தாபத்தியாலும்-ஸ்ருதியாதி பிரமாணங்களாலும் இறே உண்டாகக் கடவது
இவளுக்கு காரணத்வ சக்தி யுண்டாகையாலே தர்மி க்ராஹத்வம் யுண்டு
பிரபஞ்சம் இவள் பார்த்த போது யுண்டாய் தத் அபாவத்திலே இல்லாமையால் அன்வய வ்யதிரேகம் யுண்டு –
இது தன்னாலே அர்த்தா பத்தி யுண்டு பகவச் சாஸ்திரங்களில் காரணத்வ ஸூ சகங்களான பிரமாணங்கள் உண்டு –
ஆகையால் காரணத்வம் உண்டாகக் குறை என் என்னில்
சக்திமத்வம் குணத்தால் அல்ல பத்நீத்வ நிபந்தம் -வீக்ஷணாதீந வ்ருத்திமத்வமாகக் கடவது அன்வய வ்யதிரேகம் –
இத்தாலே ஜகத் ஸித்தியிலே இவளை ஒழிய உபபத்தி யுண்டு –
ஸ்ருதியாதி பிரமாணங்களும் ப்ரஹ்மாத்மகமான ஜகத்தினுடைய விலோகந பரங்களாய் இருக்கும்
ஆகையால் இவளுக்கு காரண பாவத்தில் அந்வயம் இல்லை –

ஈஸ்வரன் ஸ்ரீ லஷ்மீ விசிஷ்டானாய் அன்றோ காரண பூதனாகிறது –
ஆகையால் இவளுக்கும் காரணத்வத்தில் அந்வயம் யுண்டாகக் குறை என் என்னில்
அவன் லீலா விபூதியை ஸ்ருஷ்டிக்கும் போது நித்ய விபூதி விசிஷ்டானாய் அன்றோ இருப்பது –
அப்போது நித்ய விபூதிக்கும் காரணத்வம் யுண்டாகிறதோ -அவ்வோபாதி அவளுக்கும் காரணத்வம் இல்லை
ஆனால் இவளுக்கு ஜகாத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி காரணத்வத்தில் ஓர் அந்வயம் இல்லையோ என்னில் அநு மோதனத்தால் வரும் அந்வயம் யுண்டு –
காரண வஸ்துவே உபாஸ்யமுமாய் சரண்யமுமாய் ஆகையால் இவளுக்கு உபாய பாவத்தில் அந்வயம் இல்லை
இவளுக்கு உபாய பாவத்தில் அந்வயம் யுண்டாக பிரமாணங்கள் யுண்டே என்னில் அது சரண்யனுடைய இச்சா அநு விதாயித்தவமாகக் கடவது –
யதா சர்வகதோ விஷ்ணு ததைவேயம் த்விஜோத்தம –என்று தொடங்கி இவளுடைய வியாப்தி சொல்லா நின்றது இறே என்ன
ரிஷி தானே விபாகம் பண்ணுகையாலே ஸ்வ விபூதி சரீரங்களில் யுண்டான வியாப்தி ஒழிய ஸர்வத்ர வியாப்தி இல்லை
இந்த வியாப்தி தான் குணத்தால் வருவது ஓன்று இறே

ஸுபரியைப் போலே -ஆனால் இவளுக்கு சேதன சாமானையோ என்னில் -அப்படி அன்று –
பத்தரைக் காட்டில் முக்தர் வ்யாவருத்தர் –
முக்தரைக் காட்டில் நித்யர் வ்யாவருத்தர்
நித்யரைக் காட்டில் அனந்த கருடாதிகள் வ்யாவருத்தர் –
அவர்களில் காட்டில் தேவீ ஜனங்கள் வ்யாவருத்தர்
தேவீ ஜனங்களில் காட்டில் பூ நீளைகள் வ்யாவருத்தர்
பூ நீளைகள் காட்டில் இவள் வ்யாவருத்தை –ஆகையால் இ றே உபய விபூதிக்கும் ஈஸ்வரியாய் போரு கிறது
இவளுக்கு ஸ்வரூபத்தாலே சேதன சாம்யம் யுண்டு -ஸ்வ பாவத்தால் ஈஸ்வர சாம்யம் யுண்டு
இது நித்யருக்கும் முக்தருக்கும் யுண்டோ என்னில் -இவர்களுக்கும் இன்றியிலே -தேவீ ஜனங்களுக்கும் இன்றியிலே –
ஈஸ்வரன் தனக்கும் இன்றியிலே இருப்பன சில குண விசேஷங்கள் யுண்டு
அவை எவையென்னில்
நிரூபகத்வம் –அநு ரூப்யம்–அபிமதத்வம் –அசேஷ சேஷித்வ சம்பந்த த்வராபாவம் -ஆஸ்ரயண சித்தி –ப்ராப்ய பூரகத்வம் –
இவ்வர்த்தத்தை அபியுக்தரும் வெளியிட்டார்கள்-

திருவினுக்கு அரசே -திருமாலே -என்று நிரூபகத்தையும்
உனக்கேற்கும் கோல மலர்ப்பாவை -என்று அநு ரூபத்தையும்
அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குகள்-என்று போக்யதையும் -பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பன் -என்று அபிமதத்வத்தையும் –
திரு மா மகளால் அருள் மாரி -என்றும் -திருமாலால் அருளப் பட்ட சடகோபன் -என்றும் -அசேஷ சேஷித்வ சம்பந்த த்வார பாவத்தையும் –
திருக் கண்டேன் பொன்ம் மேனி கண்டேன் -என்று ஆஸ்ரயண ஸித்தியையும்
திருமால் அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்கள் -என்று ததீயா பர்யந்தமான ப்ராப்ய பூரகத்தையும் வெளியிட்டு அருளினார்கள்
ஆக இந்த குணங்களாலே இ றே இவள் சர்வ அதிசயகாரியாய் இருப்பது
திரு மா மகள் கேள்வா தேவா -என்றும்
பெருமையுடைய பிரானார் -என்றும்
எம்பெருமானுக்கு சேஷித்வ பூர்த்தி பிறப்பது இவளாலே-
இவளுடைய சத்தை எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும் –
எம்பெருமானுடைய ஐஸ்வர்யம் இவள் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
இவருடைய ஸ்வரூபமும் பூவும் மணமும் போலே இறே -பூவை ஒழிய மணத்துக்கு சத்தை இல்லை -மணத்தை ஒழிய பூவுக்கு ஏற்றம் இல்லை
ஆதித்யனும் பிரபையும் போலே இவருடைய சம்பந்தமும் அவிநா பூதமாய் இருக்கும்
இருவரையும் பிரித்துக் காண்பார் யுண்டாகில் சூர்பனகையும் ராவணனும் பட்டது படுவார்கள்
ஆகையிறே-திருமாலே நானும் உனக்குப் பழ வடியேன் -என்று சேஷத்வ பிரதிசம்பந்தி ஒரு மிதுனமாய்
நாளும் நம் திருவுடை அடிகள் தம் நலம் கழல் வணங்கி -என்று ஆஸ்ரயண பிரதிசம்பந்தி ஒரு மிதுனமாய்
அடிமை செய்வார் திருமாலுக்கே என்று -கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தியும் ஒரு மிதுனமாய் இ றே இருப்பது
இத்தாலே இ றே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் -மிதுனம் ஒழிய ஒரு வஸ்து இல்லை -என்று அறுதியிட்டது –
மத்ஸயத்தினுடைய ஆகாரம் எல்லாம் ஜலமாய் இருக்குமோ பாதி ஸ்ரீ மானுடைய வடிவெல்லாம் ஸ்ரீ மயமாய் இருக்கும் என்று
பெரிய முதலியாரும் நஞ்சீயரும் அருளிச் செய்து போருவார்கள் –

ஏவம்பூதமான மிதுன வஸ்துவுக்கு பரதந்தர்யம் ஆத்மவஸ்து
ஆத்மவஸ்துவுக்கு பரதந்தர்யம் அசித்வஸ்து
இப்படி வஸ்து த்ரய யாதாம்ய ஞானம் பிறக்கை-தத்வ த்ரய ஞானமாவது

அநந்தரம் தத்வ த்வய விஷய வைராக்யமாவது என் என்னில்
சேதனனாய் இருப்பான் ஒருவனுக்கு புருஷார்த்தம் மூன்று படியாய் இருக்கும்
ஐஸ்வர்யம் -கைவல்யம் -பகவத் பிராப்தி -என்று
இதில் ஐஸ்வர்யம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -ராஜபதம் -இந்த்ர பதம் -ப்ரஹ்ம பதம் -என்று
கைவல்யமாவது –
சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை -என்றும்
தெரிவரிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
ஐஸ்வர்யத்தைக் காட்டில் வியாவருத்தி யுண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும் பகவத் அனுபவம் இல்லாமையால் விதவை அலங்கார
சத்ருசமாம் படி ஸ்வ அனுபவம் பண்ணி இருக்கை
ஆக -ஜட ரூபமான ஐஸ்வர்யத்தையும் -சிற்றின்பமான கைவல்யத்தையும் விடுகை தத்வ த்வய விஷய வைராக்யமாவது –

இனி தத்வ ஏக விஷய பக்தியாவது
தத்வம் ஏகோ மஹா யோகீ-என்று சொல்லுகிறபடியே எம்பெருமான் பக்கலிலே அநவரத பாவனையாகச் செல்லக் கடவதான ப்ரேமம் –
பக்தி தான் மூன்று படியாய் இருக்கும் -பக்தி -பர பக்தி -பரம பக்தி -என்று
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -என்றும்
பக்தி க்ரீதோ ஜனார்த்தன -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
இந்த பக்தியால் ஏவிக் கொள்ளலான அகார வாச்யனுடைய ஆகாரமும் மூன்று படியாய் இருக்கும் –
நீர்ப் பூ நிலப் பூ மரத்தில் ஒண் பூ -என்று பிரதமாச்சார்யாரும் அருளிச் செய்தார்
மரத்தில் ஒண் பூ என்கையாலே பரத்வம் சொல்லுகிறதாய் -நீர்ப் பூ என்கையாலே வ்யூஹம் சொல்லுகிறதாய் –
நிலப் பூ என்கையாலே அவதாரம் சொல்லுகிறது
ஆனால் அந்தர்யாமித்வமும் அர்ச்சாவதாரமும் சொல்ல வேண்டாவோ என்னில் –
பரத்வ அந்தர்பூத்தம் -அந்தராமித்வம் -அவதார விசேஷம் அர்ச்சாவதாரம்-
ஆகையால் ஈஸ்வரனுடைய ஆகாரமும் மூன்று என்னத் தட்டில்லை-

இப்படி ஆகார த்ரய விசிஷ்டனான எம்பெருமானை பிராபிக்கக் கடவனான சேதனனுடைய ஸ்வரூபம் மூன்று படியாய் இருக்கும்
அநந்யார்ஹத்வம் -அநந்ய சாதனத்வம் -அநந்ய ப்ரயோஜனத்வம் –
இருவரையும் சேர விடக் கடவளான பிராட்டி ஸ்வரூபம் –
சேஷத்வ பூர்த்தி -புருஷகாரத்வம் -கைங்கர்ய வர்த்தகம் -என்றும் மூன்று படியாய் இருக்கும்
இவனை பிரதமத்திலே அங்கீ கரித்த ஆச்சார்யருடைய ஸ்வரூபம் –
அஞ்ஞான நிவர்த்தகம் -ஞான ப்ரவர்த்தகம்-ருசி ஜனகத்வம் – என்றும் மூன்று படியாய் இருக்கும்
இவனுக்கு வரக் கடவதான விரோதி ஸ்வரூபம் -ஸ்வரூப விரோதி -உபாய விரோதி -ப்ராப்ய விரோதி -என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த விரோதிக்கு இரட்டைவித்தாய்ப் போருகிற அஹங்கார மமகாரங்களும் -அஞ்ஞான -ஞான -போக -தசைகளில் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அஹங்கார மமகார ஹேதுவான அஞ்ஞானம் -ஞான அனுதயம் -விபரீத ஞானம் -அந்யதா ஞானம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
ஞான அநுதயம் -தேகாத்ம அபிமானம்
விபரீத ஞானம் -ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்யம்
அந்யதா ஞானம் -தேவதாந்த்ர சேஷத்வம் –
இந்த அஞ்ஞானத்தைப் பற்றி வரும் அபசாரமும் -பகவத் பாகவத அஸஹ்ய அபசாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அபசாரத்தைப் பற்றி வரும் அகமும் -பூர்வாகம் உத்தராகம் ப்ராரப்தம் என்று மூன்று படியாய் இருக்குc
இதன் அடியாக வரக் கடவதான தாப த்ரயமும் -ஆத்யாத்மீகம் ஆதி பவ்திகம் ஆதி தாய்விகம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பாபத்தை குட நீர் வழியும் போது விவேகஞானம் –
ஆத்ம அநாத்ம விவேக ஞானம் -புருஷார்த்த அபுருஷார்த்த விவேக ஞானம் -உபாய அநுபாய விவேக ஞானம் -என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அஞ்ஞானத்தைப் பற்றி வரும் அபசாரமும் -பகவத் பாகவத அஸஹ்ய அபசாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அபசாரத்தைப் பற்றி வரும் அகமும் -பூர்வாகம் உத்தராகம் ப்ராரப்தம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இதன் அடியாக வரக் கடவதான தாப த்ரயமும் -ஆத்யாத்மீகம் ஆதி பவ்திகம் ஆதி தாய்விகம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பாபத்தை குட நீர் வழியும் போது விவேக ஜானம் –
ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் –புருஷார்த்த அபுருஷார்த்த விவேகம் -உபாய அநுபாய விவேகம் -என்று மூன்றுபடியாய் இருக்கும்
இந்த விவேகத்துக்கு ஸ்தானமாய் -தத்வம் -அபிமதம் -விதானம் என்றும் –
ஸ்வரூப ப்ரதிபாதிகமான திருமந்திரம் தத்வமாவது -புருஷார்த்த ப்ரதிபாதிதமான மந்த்ர ரத்னம் அபிமதமாவது –
ஹித விதாயமாய் சரண்யா அபிமதயாலே ப்ரவ்ருத்தமான சரம ஸ்லோகம் விதானமாகிறது

இதில் தத்வ ரூபமான திருமந்திரமும் பத ரூபத்தாலே மூன்று படியாய் இருக்கும்-
இதிலே பிரதம பதத்தாலே சேதனனுடைய ஸ்வரூபம் சொல்லுகிறது -மத்யம பதத்தாலே ஸ்திதி சொல்லுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே வ்ருத்தி சொல்கிறது
இந்த ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் மூன்றும் எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
பிரதம பதத்தாலே இவனுடைய அநந்யார்ஹத்வம் சொல்கிறது -மத்யம பதத்தாலே அநந்ய சரண்யத்வம் சொல்கிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே அநந்ய போக்யத்வம் சொல்கிறது
இவனுக்கு பிரதிசம்பந்தியாய் இருக்கிறவனுடைய சேஷித்வம் சொல்கிறது பிரதம பதத்தாலே –
அவனுடைய சரண்யத்வம் சொல்கிறது மத்யம பதத்தாலே -அவனுடைய போக்யத்வம் சொல்கிறது த்ருதீய பதத்தாலே –
இந்த ஞானம் அடியாக அஹங்கார ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது பிரதம பதம்
அர்த்த ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது மத்யம பதம்
கர்ம ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது த்ருதீய பதம்
பிரதம பதத்தில் சொல்லுகிற ஞாத்ருத்வமும் -மத்யம பதத்தில் சொல்லுகிற கர்த்ருத்வமும்
த்ருதீய பதத்தில் சொல்லுகிற போக்த்ருத்வமும் எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
திருமந்திரம் சாமாந்யேன ஸ்வரூப பாரமாய் இருக்கும் -சிலர் வாக்ய த்ரயம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்-
சிலர் வாக்ய ஏக வாக்யத்தாலே ஏக வாக்கியம் என்று நிர்வஹிப்பார்கள் –
சிலர் ஸ்வரூப புருஷார்த்தம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்
சிலர் அர்த்த பஞ்சக பரம் என்று நிர்வஹிப்பார்கள்
சிலர் பிரபத்தியையும் கூட்டி ஷடர்த்த பரம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்
சிலர் ஆத்ம சமர்ப்பணம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்

திரு வெட்டு எழுத்தும் கற்று நான் உற்றதும் உன்னடியார்க்கு அடிமை -என்று பத க்ரமத்துக்கும் தாத்பர்யமான அர்த்தம்
ததீய சேஷத்வம் என்று அருளிச் செய்தார் திரு மங்கை ஆழ்வார்
பிரதம ஆச்சார்யரான நம்மாழ்வாரும் பயிலும் சுடர் ஒளியிலே -எம்மை ஆளும் பரமர் -என்றும் –
எம்மை ஆளுடையார்கள் -என்றும் -எமக்கு எம் பெரு மக்களே -என்றும்
ததீயர்களை சேஷிகளாக ப்ரதிபாதிக்கையாலும்
வருமையும் இம்மையும் நம்மை அளிக்கும் பிராக்களே-என்றும் –
சன்ம சன்மாந்தரம் காப்பரே -என்றும் -நாளுய்யக் கொள்கின்ற நம்பரே -என்றும் -ததீயரையே சரண்யராக பிரதிபாதிக்கையாலும் –
ஆக பிரதம பத ஸித்தமான சேஷிகளும் ததீயரேயாய் -மத்யம பத ஸித்தமான சரண்யரும் ததீயரேயாய் -த்ருதீய பத ஸித்தமான
ப்ராப்யரும் ததீயரே யானபடியாலே-திருமந்த்ரத்துக்குத் தாத்பர்யமான அர்த்தம் ததீய சேஷத்வம் என்று அறிகை
நிருபாதிக தேவதா -பரமாத்மா / நிருபாதி கோயாக-ஆத்ம சமர்ப்பணம் -/ நிருபாதிகோ மந்த்ர -பிரணவம் /
நிருபாதிக பலம் – மோக்ஷம் -என்று ஓதுகையாலே ப்ரணவத்துக்குக் கர்மாத்மாகத்வம் யுண்டு
ஏதத் ஞானம் ச ஜ்ஜேயம் ச சேஷ அந்யோ க்ரந்த விஸ்தர-என்கையாலே ஞானமும் இதுவாகக் கடவது
ஓமித் யாத்மாநம் த்யாயீதா -என்கையாலே பக்தியும் இதுவாகக் கடவது
ப்ரஹ்மணே த்வாமஹச ஓமித் யாத்மாநம் யூஞ்ஜீத – என்கையாலே பிரபத்தியும் இதுவேயாகக் கடவது –
பிரணவம் ஸ்வரூப யாதாம்யத்தைச் சொல்லுகையாலே –
பரம் ஜ்யோதி ரூப சம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே-என்று சொல்லுகிற பலமும் இதுவேயாய் இருக்கும் –

பிரணவம் தான் அக்ஷர ஸ்வ பாவத்தால் -அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும் –
அதில் அகாரம் காரணத்வத்தையும் -ரக்ஷகத்வத்தையும் -சேஷித்வத்தையும் -ஸ்ரீ யபதித்வத்தையும்-சொல்லக் கடவதாய் இருக்கும் –
இதில் காரணத்வத்தாலும் ரக்ஷகத்வத்தாலும் உபாய பாவத்தை வெளியிடுகிறது
சேஷித்தவத்தாலும் ஸ்ரீ யபதித்வத்தாலும் உபேய பாவத்தை வெளியிடுகிறது
வாஸ்ய பூதனான எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபமும் உபாய உபேயத்வங்ககள் ஆகையால்
வாசகமான இவ் வகாரமும் உபாய உபேயத்வங்களைச் சொல்லுகிறது

இவ் வகாரத்தில் ஏறிக் கழிந்த சதுர்த்தி எம்பெருமானுக்கு அதிசய கரத்வமான சேஷத்வத்தைச் சொல்லுகிறது
இச் சேஷத்வத்தினுடைய ஆஸ்ரயத்தைச் சொல்லுகிறது வ்யஞ்ஜன ரூப மகாரம்
அகாரத்தாலே சேஷித்வத்தைச் சொல்லி -மகாரத்தாலே சேஷத்வ ஆஸ்ரயமான சேதனனைச் சொல்லி –
அவதாரண வாசியான உகாரத்தாலே இவர்களுடைய சம்பந்தம் அவிநா பூதம் என்கிறது –
இக்கிரமத்தை அபியுக்தரும் வெளியிட்டு அருளினார்கள்

கண்ணபுரம் ஓன்று யுடையானுக்கு -என்று -சதுர்த் யந்தமான அகாரார்த்தத்தை வெளியிட்டு –
அடியேன் -என்று மகாரார்த்தத்தைவெளியிட்டு –
ஒருவருக்கு உரியேனோ -என்று உகாரார்த்தத்தை வெளியிட்டு அருளினார் –
மூன்று எழுத்ததனை மூன்று எழுத்ததனால் மூன்று எழுத்தாக்கி மூன்று எழுத்தை ஏன்று கொண்டு இருப்பார் என்கிறபடியே
நித்ய அனுசந்தானமாய் இருப்பது பிரணவம் இ றே

இப்படி சேஷத்வத்துக்கு ஓம் என்று இசைந்தவர்களுக்கு வரக் கடவதான ஸ்வார்த்த ஹானியைச் சொல்லுகிறது –
அத்யந்த பாரதந்தர்ய ப்ரகாசகமான மத்யம பதத்தாலே –
மத்யம பதம் தான் இரண்டு எழுத்தாய் இருக்கும் -நம -என்று
அஹம் அபி மம ந பகவத ஏவாஹமஸ்மி -என்று றே இதன் அர்த்தம் இருக்கும் படி
சம்பந்த சாமான்ய வாசியான ஷஷ்டியாலே ஸ்வர்த்ததையைச் சொல்லுகிறது -ஸ்வார்த்தத்வமானது ஸ்வா தந்தர்யமும் ஸ்வத் முமம் –
ஸ்வா தந்தர்யமாவது -அஹங்காரம் -ஸ்வத்மாவது மமகாராம் -அவ் வஹங்காரம் தான் இரண்டு படியாய் இருக்கும் –
தேகாத்ம அபிமான ரூபம் என்றும் தேகாத் பரனான ஆத்மாவினுடைய ஸ்வா தந்தர்ய அபிமான ரூபம்
மமதையும் இரண்டுபடியாய் இருக்கும் -தேக அநு பந்தி போக்ய போக உபகரணாதிகளை விஷயீ கரித்து இருக்கையும்
பார லௌகிகமான பல தத் சாதனங்களை விஷயீ கரித்து இருக்கையும்
ஆக நாலு வகைப் பட்டு இருக்கிற ஸ்வார்த் தத்துவமும் காட்டப் படுகிறது –
உகாரத்தாலே பிறர்க்கு உரியன் அன்று என்றவிடம் சொல்லி நமஸ் ஸாலே தனக்கு உரியன் அன்று என்றவிடம் சொல்லுகிறது
ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்களாலே பூர்ணமாகையாலே பிரார்த்தனா ரூப சரணாகதியாகவுமாம்
நமஸ் சக்ருர் ஜனார்த்தனம் -என்று ஸ்தான ப்ரமாணத்தாலே பிரபத்தி யாகவுமாம்
ந்யாஸ வாசகமான நமஸ் சப்தமானது சாஷாத் உபாய பூதனான பரமாத்மாவைச் சொல்லுகையாலே முக்ய ப்ரபத்தியாகக் குறையில்லை
இப்படி இங்கு பிரபத்தி வாசகமான நமஸ்ஸிலே மத் யாஜீ மாம் நமஸ் குரு -என்று பக்தியும் ஸூஸிதையாகப் போருகிறது

இப்படி பிரதம பதத்தாலே இவனுடைய ஸ்வரூபம் சொல்லி -மத்யம பதத்தாலே ஸ்வரூப அநு ரூபமான உபாயம் சொல்லி –
உபாய அநு ரூபமான புருஷார்த்தம் சொல்லுகிறது த்ருதீய பதத்தாலே
இது தான் -நார -என்றும் -அயன -என்றும் -ஆய -என்றும் மூன்றாய் இருக்கும் –
மகார விவரணமான நார சப்தம் ஸமூஹ வாசியாய் -இதிலே பஹு வசனமும் பஹுத்வ வாசியாகையாலே
பஞ்ச உபநிஷண் மயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும் -ஞான சக்த்யாதி குணங்களும் -திவ்ய ஆபரணங்களும் -திவ்ய ஆயுதங்களும் –
ஸ்ரீ லஷ்மீ ப்ரப்ருதி திவ்ய மஹிஷீ வர்க்கமும் -நித்ய விபூதியும் -ப்ரவாஹ ரூபேண நடக்கிற லீலா விபூதியுமாக
உபய விபூதியும் நார சப்தத்தாலே சொல்லப் படுகிறது
அதில் யுண்டான பஹு வரீஹீ சமாசத்தாலும் தத் புருஷ சமாசத்தாலும் அந்தர்யாமித்வமும் ஆதாரத்வமும் சொல்லுகிறது
அந்தர்யாமித்வத்தாலே எம்பெருமானுடைய சரீரத்வம் சொல்லுகிறது –
ஆதாரத்வத்தாலே அதிசயம் சொல்லுகிறது –
அகார விவரணமான அயன பதத்திலே கர்மணி வ்யுத்பத்தியாலும் கரணே வ்யுத்பத்தியாலும் ப்ராப்ய ப்ராபகங்கள் சொல்லப்படுகிறது –
அதாவது உபாய உபேயத்வங்கள் இறே
ஆக இப்படி பிரணவத்தாலே -தன் ஸ்வரூபம் பகவத் அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணி
ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்ய நிவர்த்தகமான மத்யம பதத்தாலே அத்யந்த பாரதந்தர்யம் என்று உபபாதித்து
கீழ் ப்ரஸ்துதமான சேஷத்வமே ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் என்று நிகமிக்கிறது

சதுர்த்தியாலே சேஷ சேஷிகளுடைய போகம் சொல்லுகிறது –
அஹம் அன்னம் -என்ற பலம் -ந மம -என்றும் -படியாய்க் கிடந்தது உன் பவள வாய் காண்பேனே -என்றும்
சொல்லுகிறபடியே -இதில் சாஷாத் போகம் எம்பெருமானதாய் சைதன்ய ப்ரயுக்தமான போகமாய் இருக்கும் இவனுக்குள்ள அளவு
இந்த போகம் தான் சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்தோசிதமாய் சர்வாதிகாரமாய் இருக்கும்
ஆக பிரதம பதத்தாலே ப்ரக்ருதே பரத்வ பூர்வகமாக ஸ்வ ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறது –
மத்யம பதத்தாலே ஸாத்ய உபாய நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக சித்த உபாய நிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே ஸ்வ போக நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக பர போக நிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது –
இடைஞ்சல் வராதபடி களை அறுத்துக் கொடுக்கிறது மத்யம பதம் –
விளைந்து ஸ்வாமிக்கு போகம் கொடுக்கிறது த்ருதீய பதம்

பிரதம பதத்தாலே பாணி கிரஹணம் பண்ணுகிறது -மத்யம பதத்தாலே உடை மணி நீராட்டுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே சதுர்த்தி படுக்கையாய் இருக்கிறது -என்று பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் நிர்வஹிப்பர்-
சேஷத்வம் பிறந்தது இல்லையாகில் பிரதம பதத்தில் அந்வயம் இல்லை -ஞானம் பிறந்து இல்லையாகில் மத்யம பதத்தில் அந்வயம் இல்லை –
ப்ரேமம் பிறந்து இல்லையாகில் த்ருதீய பதத்தில் அந்வயம் இல்லை -என்று பட்டருக்கு எம்பார் அருளிச் செய்வர்
ஸ்வரூப சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் பிரதம பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது –
உபாய சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் மத்யம பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது –
போக சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் த்ருதீய பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது -என்று நம்பிள்ளைக்கு நஞ்சீயர் அருளிச் செய்வர்
இப்படி சகல நிகமாந்தங்களும் பத த்ரயமான மூல மந்திரத்துக்கு விவரணமாய் இருக்கும் –

இந்த மூல மந்திரத்துக்கு த்வயம் விவரணமாய் இருக்கும் -இது விவரணமான படி என் என்னில்
ஈஸ்வர உபாய மாத்ரமேயாய் -புருஷகாரத்தையும் அதனுடைய நித்ய யோகத்தையும் -உபாய பாவத்துக்கு உறுப்பான குண விசேஷங்களையும்-
அக் குணங்களோபாதியான விக்ரஹ வைலக்ஷண்யத்தையும் உபாய விஷயமாக இந்த அதிகாரிக்கு யுண்டாம் வியவாசத்தையும்
அங்குச் சொல்லாமையாலும் இங்கே சாப்தமாகப் ப்ரதிபாதிக்கையாலும் மத்யம பதத்துக்கு பூர்வ வாக்கியம் விவரணமாகக் கடவது –
இங்கு சர்வேஸ்வரனுக்குக் கிஞ்சித்க்கார பிரார்த்தனா மாத்ரமேயாய் கிஞ்சித்க்காரம் கொள்ளுமவன் ஸ்ரீ மானாக வேணும் என்றும்
கிஞ்சித்க்காரம் பண்ணுமவன் நிரஹங்கார நிர்மமனாக வேணும் என்றும் சொல்லாமையாலும் இங்கு சாப்தமாகச் சொல்லுகையாலும்
த்ருதீய பதத்துக்கு உத்தர வாக்கியம் விவரணமாகக் கடவது -ஆகையால் இப்படி வாக்ய த்வயமாகக் கடவது

ஸ்ரீ யபதி உபேயங்களுக்கு அவதியாய் இருக்குமோபாதி இது உபாயங்களுக்கு அவதியாய் இருக்கும்
அவன் ஞான சக்த்யாதி ஷட் குணங்களையும் உடையவனாய் இருக்குமோபாதி
இதுவும் கார்ப்பண்யாதி ஷட் அங்கத்தையும் யுடைத்தாய் இருக்கும்
அவன் தேவகீ புத்ர ரத்னமாய் இருக்குமோபாதி இதுவும் மந்த்ர ரத்னமாய் இருக்கும்
இம்மந்திரம் தான் ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் -உய்யக் கொண்டார் -மணக்கால் நம்பி -ஆளவந்தார் -என்று சொல்லுகிற
பரமாச்சார்யர்களுடைய நெஞ்சாகிற செப்பிலே வைத்துச் சேமிக்கப் பட்டு இருக்கும் –
அர்த்தோ விஷ்ணு -என்று சொல்லப் படுகிற அர்த்தவான்களுக்குக் காட்டக் கடவதாய் அறப் பெரு விலையதாய் இருக்கும்
சர்வ உபாய தரித்தற்கு சர்வ ஸ்வம்மாய் இருக்கும்

இந்த உபாயம் அஞ்ஞருக்கும் அசக்தருக்கும் வைத்த தண்ணீர்ப் பந்தலாய் இருக்கும் –
ஆச்சார்யன் பிரமாதா என்றும் -அர்ச்சாவதாரம் ப்ரமேயம் என்றும் -த்வயம் பிரமாணம் என்றும் அருளிச் செய்வார் உய்யக் கொண்டார்
இது சம்சார விஷ தஷ்டனுக்கு ரசாயனமாய் இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வார் மணக்கால் நம்பி
அந்தகனுக்கு மஹா நிதி போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் பெரிய முதலியார்
ஷூத்தார்த்தனுக்கு அம்ருத பானம் போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் திருமாலை ஆண்டான்
ஸ்தந்தய பிரஜைக்கு ஸ்தந்யம் போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் திருக் கோஷ்ட்டியூர் நம்பி
ராஜகுமாரனுக்கு முடியும் மாலையும் போலே பிரபன்னனுக்கு த்வய உச்சாரணம் என்று அருளிச் செய்வர் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர்
சம்சாரத்தில் இந்த உபாய விசேஷம் விலங்கு இடப்பட்டவன் தலையிலே முடியை வைத்தால் போலே என்று அருளிச் செய்வர் எம்பார் –
வாஸ்யங்களில் எம்பெருமானுக்கு அவ்வருகு அல்லாதாப் போலே வாசகங்களில் பிரபத்தியில் காட்டில் அவ்வருகு இல்லை என்று அருளிச் செய்வர் நஞ்சீயர்
ராஜகுமாரனுக்கு கர்ப்பூர நிகரம் போலே இவனுக்கு பிரபத்தியை விடில் நாக்கு வற்றும் -என்று அருளிச் செய்வர் நம்பிள்ளை
எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்து ராஜ்ஜியம் பெறுவாரோபாதி என்று பணிக்கும் திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான்
குரு பரம்பரையை ஒழிந்த பிரபத்தியும் சாத்தனாந்தரங்களோடு ஒக்கும் என்று நிர்வஹிப்பர் முதலியாண்டான்
த்வயம் பிறவி மிடியன் கையில் சிந்தாமணி புகுந்தால் போலே என்று நிர்வஹிப்பர் பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர்

இப்படி ஆச்சார்ய அபிமதமாய்ப் போருகிற பிரபதனம் -தென்னன் திரு மாலிரும் சோலைத் திசை கை கூப்பிச் சேர்ந்த யான் -என்கிறபடியே
அல்லாத உபாயங்கள் போல் அன்றியே இதுவே கை கூடின உபாயம் இறே
இதில் கோப்த்ருத்வ வரணத்தையும்-ஆத்ம நிக்ஷேபத்தையும் சொல்லுகையாலும் -த்வயம் என்று திரு நாமமாய்
-25- திரு அக்ஷரமாய் -ஆறு பதமாய் -ஸமஸ்த பதத்தாலே பத்து அர்த்தமாய் இருக்கும் –
இதில் பூர்வ கண்டத்திலும் உத்தர கண்டத்திலும் மா மலர் மங்கையாகிற ஸ்ரீ ரத்னத்தோடே கூடுகையாலே இருதலை மாணிக்கமாய் இருக்கும்
இப்படிக்கொத்த த்வயமும் அர்த்த ப்ராதான்யத்தாலே மூன்று படியாய் இருக்கும் –
விசேஷண பிரதானம் -விசேஷ்ய பிரதானம் -விசிஷ்ட பிரதானம் -என்று
ஆஸ்ரயண தசையில் -விசேஷண பிரதானமாய் இருக்கும் —
உபாய தசையில் விசேஷ்ய பிரதான்யமாய் இருக்கும் –
போக தசையில் விஸிஷ்ட பிரதானமாய் இருக்கும்

இதில் பிரதம பதத்திலே -ஸ்ரீ சப்தத்தால் –
ஸ்ரயந்தீ வைஷ்ணவம் பாவம் ஸ் ரீயமாணா அகிலைர் ஜன –என்றும்
ஸ்ருணோதி தத் அபேக்ஷ உக்திம் -ஸ்ராவயந்தி ச தா பரம் -என்றும்
ஸ்ருணுதி நிகிலான் தோஷான் ஸ்ருணுதி ச குணைர் ஜகத் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
சகல ஜனனியான பிராட்டி சர்வேஸ்வரனை ஆச்ரயணம் பண்ணி இருக்கையும் –
ஸ்வ வ்யதிரிக்த ஸமஸ்த சேதனராலும் தான் ஸமாஸ்ரிக்கப் பட்டு இருக்கையும்
இவர்கள் அபேஷா ஸூக்திகளை கேட்க்கையும் -கேட்ட ஸூக்திகளை ஈஸ்வரனை கேட்ப்பிக்கையும்
அஞ்ஞநாதி தோஷங்களை போக்குகையும் ஞான குண அத்யாவசாயத்தை யுண்டாக்குகையும்
ஆக ஷட் பிரகார விசிஷ்டமான புருஷகாரத்தையும்
மதுப்பாலே அதனுடைய நித்ய யோகத்தையும் -ஆக ஸ்ரீ மத் சப்தத்தாலே புருஷகார பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -நாராயண பதத்தாலே
வாத்சல்யமும் ஸ்வாமித்வமும் ஸுசீல்யமும் ஸுலப்யமும் ஞானமும் சக்தியும் பிராப்தியும் பூர்த்தியும் கிருபையும் காரணத்வமும்
ஆக ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக-ஆசிரிய கார்ய ஆபாதக குணங்களைப் பிரதிபாதிக்கிறது
இதில் வாத்சல்யம் -தோஷம் போகமாய் இருக்கை / ஸ்வாமித்வம் -சொத்தின் பக்கல் உண்டான அபிமானம் /
ஸுசீல்யம் -தன்னில் தாழ்ந்தவனோடு தன் மேன்மை தோன்றாதபடி புரை யறச் சேர்ந்து இருக்கை –
ஸுலப்யம் -அர்ச்சாவதார பர்யந்தமாக எளியனாம் படி சந்நிதி பண்ணி இருக்கை
ஆக இந்த நாலு குணங்களாலும் -ஸ்வ அபராதங்களாலும் -பந்துத்வ ஹானியாலும் -தண்மையாலும் –
கிட்ட ஒண்ணாமையாலும் உண்டான பயம் நிவர்த்தமாகிறது
ஞானம் -ஆஸ்ரிதருடைய நினைவை அறிகை / சக்தி அந்த நினைவை தலைக் கட்டிக் கொடுக்கை /
பூர்த்தி -ஐஸ்வர்யம் தான் இட்ட வழக்காய் இருக்கை / பிராப்தி -சேஷி சேஷ பாவத்தால் உண்டான உறவு
ஆக இந்த நாலு குணங்களாலும் அஞ்ஞான் அசக்தன் அபூர்ணன் அப்ராப்தன் என்கிற சங்கா களங்க நிவ்விருத்தியும் ஆகிறது
கிருபை -கீழ்ச் சொன்ன நாலு குணங்களும் இவனுடைய கர்மத்தை கணக்கிட்டே பலம் கொடுக்க உறுப்பாகையாலே –
அது வராதபடி ஈடுபாடு கண்டு இவன் அளவிலே பண்ணுகிற இரக்கம் -/ காரணத்வம் அபீஷ்ட அர்த்தங்களை நிதானமாய் இருக்கை
ஆக சரணாகதிக்கு உறுப்பான ஆச்ரய குணங்களைச் சொல்லுகையாலே புருஷகாரமும் மிகை என்னும்படியான குண பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

சரணவ்-என்கிற பதத்தில் தாதுவில் யுண்டான அர்த்த விசேஷத்தாலே ப்ராப்ய ப்ராபகங்கள் இரண்டும்
திருவடிகளே என்று சொல்கிறது -இந்த பதம் விக்ரஹத்துக்கு உப லக்ஷணமாய் இருக்கும்
சரணம் ப்ரபத்யே -என்கிற பதங்களால்-ஈஸ்வரன் அறிவும் ஆசையும் யுடையாருக்கு அபிமதத்தை கொடா நிற்கும் –
அவன் அடியும் அறிவும் ஆசையும் யுண்டாக்கி அபிமதங்களைக் கொடா நிற்கும்
இது சிந்தையந்தி பக்கலிலும் ஸ்ரீ மாலா காரர் பக்கலிலும் காணலாம்
ஆக கீழ்ச் சொன்ன குணங்கள் இத்தனையும் தொடைக் கொள்ளலாம்படியான விக்ரஹ பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

உத்தர வாக்கியத்தில் ஸ்ரீ சப்தத்தால் தாதார்த்ய பல கிஞ்சித்க்கார பிரதிசம்பந்த பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது
மதுப்பாலே புருஷார்த்தினுடைய சர்வ பிரகார நித்ய பூர்த்தியைச் சொல்கிறது
இந்த பதத்திலே கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தி யுண்டாகில் அனந்த பதத்தாலே சொல்லுகிறது என் என்னில்
கைங்கர்யம் ப்ரீதி ஜன்யமாகையாலும் -ப்ரீதி அனுபவ ஜன்யமாகையாலும் -அனுபவம் அனுபாவ்ய சாபேஷம் ஆகையால் –
அனுபாவ்யங்களான ஸ்வரூப ரூப குண விபூதியாதிகளைச் சொல்லுகிறது
ஆக -நாராயண பதத்தாலே ஸ்வரூப ரூப குண விபூதியாதி அபரிச்சின்னத்வ பூர்த்தியைச் சொல்கிறது
சதுர்த்தியாலே கிஞ்சித்க்கார பிரார்த்தனா பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது
நமஸ்ஸாலே அதுக்குண்டான விரோதி நிவ்ருத்தி பூர்த்தியைச் சொல்கிறது

1-புருஷகார பூதையான சாஷாத் லஷ்மியையும்
2-தத் சம்பந்தத்தையும் –
3-சம்பந்தம் அடியாக பிரகாசிக்கும் ஸுலப்யாதி குணங்களையும்
4-குணவானுடைய சரண கமலத்தையும்
5-சரண கமலங்களினுடைய உபாய பாவத்தையும்
6-உபாய விஷயமான வ்யவசாயத்தையும்
7-வ்யவசிதனுடைய கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தியையும்
8-பிரதிசம்பந்தி பூர்ணமாகையும்
9-பூர்ண விஷயத்தில் பண்ணும் கைங்கர்ய பிரார்த்தனையும்
10-கைங்கர்ய விரோதியான அஹங்கார மமகார நிவர்த்தியையும்
ஆக -பத்து அர்த்தத்தையும் –
எட்டுப் பதமும்-மதுப்பும்-சதுர்த்தியுமாகச் சொல்லுகிறது -என்று நிர்வஹிப்பர் ஆச்சான் பிள்ளை

1-ஆஸ்ரயண த்வாரத்தையும்
2-ஆஸ்ரயண வஸ்துவையும்
3-தத் உபாய பாவத்தையும்
4-தத் வரணத்தையும்
5-ஆஸ்ரயண வஸ்துவினுடைய அதிசயத்தையும்
6-தத் பூர்த்தியையும்
7-தத் தாஸ்ய பிரார்த்தனையையும்
8-தத் விரோதி நிவ்ருத்தியையும் -ப்ரதிபாதிக்கிறது என்று நிர்வஹிப்பர் நஞ்சீயர்

1-பிரதம பதத்தில் விசேஷண பதத்தாலே பிராயச்சித்த வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
2-பிரதம பதத்தாலே உபாயாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
3-த்விதீய பதத்தாலே உபேய வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
4-க்ரியா பதத்தாலே அதிகாரி வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
5-உத்தர வாக்கியத்தில் பிரதம பதத்தாலே ப்ராப்யாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
6-த்விதீய பதத்தாலே தேவதாந்த்ர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
7-இதில் சதுர்த்தியாலே பிரயோஜனாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
8-த்ருதீய பதத்தாலே ஸ்வபாவ வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –என்று நிர்வஹிப்பர் பெரிய பிள்ளை

1-பிரதம பதத்தில் விசேஷணத்தில் பிரதம அஷரத்தாலே புருஷகாரத்யபாவ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
2-அனந்தர பதத்தாலே நிர்குண ப்ரஹ்ம வாதிகளை நிரசிக்கிறது
3-பிரதம பதாந்தமான த்வி வசனத்தாலே நிர்விக்ரஹ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
4-அனந்தர பதத்தாலே உபாய த்வித்வ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
5-க்ரியா பதத்தாலே அத்யவசாயாபாவ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
6-மதுப்பாலே அநித்யயோக வாதிகளை நிரசிக்கிறது
7-உத்தர வாக்கியத்தில் பிரதம பதத்தாலே ஆத்ம சாம்யா வாதிகளை நிரசிக்கிறது
8-அனந்தர பதத்தாலே ஈஸ்வர ஸாம்ய வாதிகளை நிரசிக்கிறது
9-இதில் சதுர்த்தியாலே கிஞ்சித்கார புருஷார்த்த பிரதிபட வாதிகளை நிரசிக்கிறது
10-அனந்தர பதத்தாலே ஸ்வ ப்ரயோஜன வாதிகளை நிரசிக்கிறது -என்று நிர்வஹிப்பர் நடுவில் திரு வீதிப் பிள்ளை

1-ஸ்ரீ மச் சப்தத்தாலே ஆனு கூல்ய சங்கல்பத்தையும் –
2-பிரதிகூல்ய வர்ஜனத்தையும் ப்ரதிபாதிக்கிறது
3-நாராயண சப்தத்தாலே ரஷிக்கும் என்கிற விசுவாசத்தை பிரதிபாதிக்கிறது
4-உத்தர வாக்கியத்தில் ஸ்ரீமச் சப்தத்தால் கோப்த்ருத்வ வரணத்தை ப்ரதிபாதிக்கிறது
5-நாராயண பதத்தாலே ஆத்ம நிக்ஷேபத்தை பிரதிபாதிக்கிறது
6-விரோதி நிவர்த்தக பதத்தாலே கார்ப்பண்யத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது
ஆக ஷடங்க சம்பூர்ணமாய் மந்த்ர ரத்னம் என்னும் திரு நாமத்தை யுடைத்தாய் இருக்கும்

இதில் சரண சப்தத்தால் சரணாகதி என்று திருநாமம்
க்ரியா பதத்தாலே பிரபத்தி என்று திருநாமம்
வாக்ய த்வயத்தாலே த்வயம் என்று திரு நாமம்
சதுர்த்யந்தமான இரண்டுக்கும் நிஷேபம் என்றும் ந்யாஸம் என்றும் திருநாமம்
விரோதி நிவர்த்தக பதத்தாலே தியாகம் என்ற திருநாமம்

இதில் க்ரியா பதத்தாலே உபாய பிரார்த்தனை
சதுர்த்தியாலே உபேய பிரார்த்தனை
இவை இரண்டும் அதிகாரி க்ருத்யம்

ஏவம் பூதமான த்வயத்தில் நிஷ்டையாவது -ஸ்வாச்சார்ய புரஸ் சரமாக -கோவலர் பொற்கொடியான பிராட்டி இருக்க -சரணம் புக்கு
கொடி வழியாகச் சென்று ப்ரஹ்ம தருவாய் ஆஸ்ரயித்து இளைப்பாறி இருக்கை
ரகு ராக்ஷஸ சம்வாதத்திலும் வ்யாக்ர வானர சம்வாதத்திலும் -கபோத உபாக்யானத்திலும் -கண்டூப உபாக்யானத்திலும்
சரணாகதியினுடைய ஏற்றத்தைக் கண்டு கொள்வது –

——————————

அநந்தரம் ஏவம்பூதமான நியாசத்துக்கு விவரணமாய் இருக்கும் சர்வ தர்ம பரித்யாக பூர்வகமாக இத்தை விதிக்கிற சரம ஸ்லோகம்
இது விவரணமான படி என் என்னில்
அங்கு உபாயாந்தர தியாகத்தையும் உபாய நைரபேஷ்யத்தையும் சொல்லாமையாலே பூர்வ வாக்யத்துக்கு பூர்வார்த்தம் விவரணமாகிறது
இங்கு பிராப்தி பிரதிபந்தகங்கள் அடையப் போகக் கடவது -போக்குவான் உபய பூதனானவன் என்று சொல்லாமையாலே
உத்தர வாக்யத்துக்கு உத்தரார்த்தம் விவரணமாகக் கடவது

இப்படிக்கொத்த சரம ஸ்லோகம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -பரித்யாகம் என்றும் -ஸ்வீ காரம் என்றும் -சோக நிவ்ருத்தி -என்றும் –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -என்று தியாகம் சொல்லுகிறதாய் -மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ என்று ஸ்வீ காரம் சொல்லுகிறதாய் –
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்கையாலே சோக நிவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –
இதில் பிரதம பதத்திலே சோதனா லக்ஷணமான தர்ம சப்தத்தாலே -உபசன்னனான அர்ஜுனனைக் குறித்து
மோக்ஷ உபாயமாக அருளிச் செய்த உபாஸனாத்மிகையான பக்தியைச் சொல்லுகிறது
இதில் பஹு வசனத்தாலே கர்ம ஞானங்களைச் சொல்லுகிறது –
இது தன்னாலே யஜ்ஞம் தானம் தபஸ்ஸூ தீர்த்த கமனம் நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் தொடங்கி யுண்டான கர்ம பேதங்களையும்
சத் வித்யை தகர வித்யை அந்தராதித்ய வித்யை அஷி வித்யை என்று தொடங்கி யுண்டான ஞான பேதங்களையும்
த்யானம் அர்ச்சனம் தொடங்கி யுண்டான பக்தி பேதங்களையும்
அவதார ரஹஸ்ய ஞானம் புருஷோத்தம வித்யை திரு நாம சங்கீர்த்தனம் என்று தொடங்கி யுண்டானவற்றையும் சொல்லுகிறது
வஷ்யமான தியாகத்தினுடைய கர்ம பாவத்தைச் சொல்கிறது த்விதீயா விபக்தியாலே
விசேஷணமான சர்வ சப்தத்தாலே கர்ம ஞான பக்திகளுக்கும் யோக்யதாபாதகங்களான வர்ணாஸ்ரம ஆசாரங்களைச் சொல்லுகிறது –
அநந்தரம் பரித்யஜ்ய என்கிற பதத்தாலே அவற்றினுடைய தியாக பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது –
இங்கு தியாகம் என்னப் பார்க்கிறது கர்ம ஞான பக்திகளினுடைய சாதனத்வ புத்தி விடுகை –
இந்த பிரகாரத்தை லயப்பாலே -சொல்லி -பரி என்கிற உப சர்க்கத்தாலே
கர்மாதிகளுடைய சாதனத்வ புத்தியை ச வாசனமாக விடச் சொல்கிறது –

இப்படி சகல தர்மங்களும் த்யாஜ்யமாய் யுள்ள இடத்தில் நயத்தை தர்ம தியாகம் இல்லை -எங்கனே என்னில்
கர்ம ராசி மூன்று படியாய் இருக்கும் -அநர்த்த சாதனம் -என்றும் -அர்த்த சாதனம் என்றும் அநர்த்த பரிஹாரம் என்றும்
இதில் அநர்த்த சாதனம் என்கிறது ஹிம்ஸாஸ் தேயாதிகமான கர்ம ராசி –
அர்த்த சாதனம் என்கிறது கர்ம ஞானாதிகமான கர்ம ராசி
சரணார்த்திக்குப் பூர்வம் அநிஷ்டாவஹமாகையாலே த்யாஜ்யம் -உத்தரம் உபாய வரணத்துக்கு அங்கமாகையாலே த்யாஜ்யம்
அநர்த்த பரிஹாரமான கர்ம ராசி இரண்டு வகையாய் இருக்கும் -இதில் ஒரு வகை பூர்வார்ஜிதமான
பாபத்தைப் போக்குகைக்கு ப்ராயச்சித்தமாய் இருக்கும் -இதுவும் த்யாஜ்யமாகக் கடவது –
மற்றவை ஆகாமியான அநர்த்தத்தை பரிஹரிக்கையாலே இது அநுஷ்டேயமாகக் கடவது -இது இறே நியதி தர்மம் ஆகையாவது

க்ரியமாணம் ந கஸ்மைசித் யதார்த்தாய பிரகல்பதே அக்ரியாவதநர்த்தாய கர்ம தத்து சமாசரேத் -என்கிறபடியே
நியதி தர்மம் கர்த்தவ்யமாகக் கடவது –
அவிப் லவாய தர்மாணம் பாவநாய குலஸ்ய ச–ஸங்க்ரஹாய ச லோகஸ்ய மர்யாதா ஸ்தாப நாய ச –
ப்ரியாய மம விஷ்ணோச் ச தேவ தேவஸ்ய சார்ங்கிண -மநீஷீ வைதிகாசாரான் மனஸாபி ந லங்கயத் -என்கிறபடியே
தர்மங்களுக்கு நழுவுதல் வாராமைக்காகவும்-குலா பாலான அர்த்தமாகவும் -லோக ஸங்க்ரஹார்த்தமாகவும் –
மர்யாதா ஸ்தாபநார்த்தமாகவும் அனுஷ்டிப்பான் –
இது வேண்டா என்று இருந்தானாகில் பகவத் ப்ரீணாரத்தமாக அனுஷ்ட்டிக்க வேணும் –
ப்ராப்த ஹேதுத்வ புத்தி விட்டு ப்ரீதி ஹேது என்று அனுஷ்ட்டிப்பார் –என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்வர் –

அநந்தரம் -மாம் -என்கிற பதத்தாலே -சாத்யங்களாய் -அசேதனங்களாய் -அநேகங்களாய் -த்யாஜ்யங்களான -உபாயங்களைக் காட்டில்
சுத்தமாய் -பரம சேதனமாய் -ஏகமாய் -விசிஷ்டமான -உபாயத்தினுடைய வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –
பதர்க் கூட்டத்தை விட்டு பர்வதத்தை அண்டை கொள்ளுமாப் போலே -என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்வர் –
இந்த சித்த உபாயத்தை விட்டு ஸாத்ய உபாயங்களில் அந்வயித்தான் ஆகில் மரக்கலத்தை விட்டு
தெப்பத்தைப் பற்றுமோபாதி -என்று நிர்வஹிப்பர் சோமாசி ஆண்டான்
அதர்மத்திலே தர்ம புத்தி பண்ணி இருக்கிற அர்ஜுனனுடைய தோஷம் பாராமல் தத்வ உபதேசம் பண்ணுகையாலே வாத்சல்யமும்
ஒரு மரகத மலையை உரு வகுத்தால் போலே மேசகமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும் ஸேநா தூளி தூசரிதமான மை வண்ண நறுங்குஞ்சிக் குழலும்
மையல் ஏற்றி மயக்கும் திரு முகத்திலே அரும்பின குரு வேர் முறுவலும் கடுக்கின மசிலையும்
கையில் பிடித்த உழவு கோலும் சிறு வாய்க் கயிறுமாய் ஒரு தட்டுத் தாழ நிற்கையாலே ஸுசீல்யமும்
விஸ்வரூப தர்சனத்தாலே பீதனான அர்ஜுனனுக்கு தர்ச நீயமான வடிவைக் காட்டுகையாலே ஸுலப்யமும்
வேதாஹம் சமதீதாநி-என்கையாலே ஞானமும்
ஆழியால் அன்று அங்கு ஆழியை மறைக்கையாலே சக்தியும்
நாநவாப்தம் அவாப் தவ்யம்-என்கையாலே பூர்த்தியும்
சர்வாத்ம பாவத்தை அருளிச் செய்கையாலே பிராப்தியும்
ஆக இந்த குணங்கள் அத்தனையும் விச்வாஸ அர்த்தமாக இந்தப் பதத்திலே அநு சந்தேயம்

அநந்தரம் ஏவம் குண விசிஷ்டனான சரண்யனுடைய நைர பேஷ்யத்தைச் சொல்லுகிறது -அவதாரண ரூபமான ஏக சப்தத்தால்
சாதன சாத்யங்களினுடைய ப்ருதுக் பாவ ஜன்யமான த்வித்வத்தையும்-ஸ்வீ கர்த்தாவினுடைய அன்வயத்தாலே வருகிற த்வித்வத்தையும்
வ்யாவர்த்திகையாலே சரண்யனுடைய சுணை யுடைமையைச் சொல்லுகிறது –

அநந்தரம் -சரண -சப்தத்தால் ஸ்வீ காரத்துக்கு உபாயத்வம் கொள்ளில் ஸ்வீ கர்த்தா அகலும் –
ஸ்வீ காரத் த்வாரா ஸ்வீ கர்த்தா அகலில் தத் அந்வயம் யுண்டாம் –
ஆகையால் இரண்டையும் வ்யாவர்த்தித்து ஸ்வீ காரனான எம்பெருமானை உபாய புதன் என்று சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -வ்ரஜ -என்கிற பதத்தாலே இவ்வுபாயத்தினுடைய வரணத்தைச் சொல்லுகிறதாய் –
இத்தாலே பிரபத்தி மாத்ரத்தில் யுண்டான ஸுகர்யம் சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -அஹம் -சப்தத்தால் -அநிஷ்ட நிவர்த்தகனுடைய சர்வஞ்ஞத்வம்–சர்வ சக்தித்வம் —
அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வம் -பரம காருணீகத்வம்-என்று தொடங்கி யுண்டானவை அநு சந்தேயம்

அநந்தரம்-த்வா-என்கிற பதத்தாலே-நான் சரண்யன் -நீ சரணாகதன்-நான் பிரபத்தவ்யன் -நீ பிரபத்தா –
நான் பூர்ணன் -நீ அகிஞ்சன்யன் -ஆகையால் என் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணியிருக்கிற யுன்னை -என்கிறது –

அநந்தரம் -சர்வ பாபேப்யோ என்கிற பதத்தாலே புண்ய பாபங்களைச் சொல்லுகிறது -புண்ணியமும் பாபமோ என்னில்
அபிமத விரோதி பாபமாகையாலே மோக்ஷத்தைபி பற்ற புண்ணியமும் விரோதி யாகையாலே பாபம் என்கிறது –
இதில் பஹு வசனத்தாலே -அவித்யா கர்மா -வாசனா -ருசி -ப்ரக்ருதி சம்பந்தங்களையும் பூர்வாக உத்தராகங்களையும் சொல்லுகிறது
சர்வ சப்தத்தால் -க்ருதம் -க்ரியமாணம்-கரிஷ்யமாணம் -அபுத்தி பூர்வகம் -ஆரப்தம் -என்று தொடங்கி உண்டானவற்றைச் சொல்கிறது

அநந்தரம் -மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்கிற பதத்தாலே -தாத்வர்த்தத்தாலே பூர்வாக உத்தராகங்களுடைய அஸ்லேஷ விநாசத்தைப்
புத்ர மித்ர களத்ரங்களில் அசல் பிளந்து ஏறிட்ட புண்ய பாபங்களையும் அதிகாரி விசேஷஸ்தமான ஆரப்த நிரசனத்தையும் –
ஆக இந்த விமோசனத்தைச் சொல்லி-
இதில் ணி ச்சாலே உபாய பூதனுடைய பிரயோஜக கர்த்ருத்வத்தைச் சொல்லி -இத்தாலே-
ஆதித்ய சந்நிதியில் அந்தகாரம் போலெ சும்மெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே -என்கிறபடி முன்பு யாவை யாவை
சில பாபத்துக்கு பீதனாய்ப் போந்தாய்-அவை தான் உனக்கு அஞ்சிப் போம்படி பண்ணுவேன் என்றபடி

அநந்தரம் -மாஸூச -என்கிற பதத்தாலே -வ்ரஜ -என்கிற விதியோ பாதி மாஸூச என்கிற இதுவும் விதியாகையாலே
ஸ்வீ காரத்தோ பாதி சோக நிவ்ருத்தியும் கர்த்தவ்யம் என்கை
பலியானவனுக்கு பல அபாவத்தில் சோகம் உத் பன்னமாம்
உபாய கர்த்தாவுக்கு உபாய பாவத்தில் சோகம் உத் பன்னமாம்
இந்த உபாயத்தில் பல கர்த்ருத்வங்கள் இரண்டும் உனக்கு இல்லாமையாலும்
இவை இரண்டும் நாமே யாகையாலும் நீ சோகிக்க வேண்டா என்கை
உன்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்க வேண்டா -என்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்க வேண்டா –
அதாவது உன்னைப் பார்த்து நிர்ப்பரனாய் இரு -என்னைப் பார்த்து நிர்ப்பரனாய் இரு -என்கை –
இனி சோகித்தாயாகில்-உன் ஸ்வரூபத்தையும் அழித்து என் வைபவத்தையும் அழித்தாயாம் அத்தனை –
முன்பு சோகித்திலை யாகில் அதிகாரி சித்தி இல்லை -பின்பு சோகித்தாயாகில் பல சித்தி இல்லை –
துஷ்கரத்வ ஆபன்னமாய்-ஸ்வரூப விரோதியான -சாதனா பரித்யாகத்தாலே சோகிக்க வேண்டா
ஸ்வீ கார உபாயம் ஸூலபமாகையாலே சோகிக்க வேண்டா
அது சா பேஷம் அல்லாமையாலே சோகிக்க வேண்டா
அவ்யஹித உபாயம் ஆகையால் சோகிக்க வேண்டா
மானஸ மாத்திரம் ஆகையால் சோகிக்க வேண்டா –
உபாயம் அபாய ரஹிதமாக பல விதரண நிபுணமாகையாலே சோகிக்க வேண்டா
விரோதி போமா போகாதோ என்று சோகிக்க வேண்டா
வ்ரஜ -என்கிற பதம் ஸ்வீ கார நிபந்தனமாய் இருக்குமோபாதி இந்தப் பதமே நிர்ப்பரத்வ நிபந்தனமாய் இருக்கும்
கமுகு உண்ணில் வாழையும் யுண்ணும் என்று இருக்கை –
ஆக பல பிராப்தி அவிளம்பேந கை புகுருகையாலே ஒரு பிரகாரத்தாலும் உனக்கு சோக ஹேது வில்லை -என்று தலைக் கட்டுகிறது –

ஆக —
1-த்யாஜ்யத்தையும்
2-த்யாஜ்ய பாஹுள்யத்தையும்
3-த்யாஜ்ய சாகல்யத்தையும்
4-தியாக விஸிஷ்ட வரணத்தையும்
5-தந் நைர பேஷ்யத்தையும்
6-தத் யுபாய பாவத்தையும்
7-தத் வரணத்தையும்
8-தத் அநிஷ்ட நிவர்த்தக குண யோகத்தையும்
9-தந் ந்யஸ்த பரத்வத்தையும்
10-தத் பாபத்தையும்
11-தத் பாஹுள் யத்தையும்
12-தத் சர்வவிதத்தையும்
13-தந் மோசன பிரகாரத்தையும்
14-தந் மோசன சங்கல்பத்தையும்
15-தந் ந்யஸ்த பர சோக நிவ்ருத்தியையும் –பிரதிபாதிக்கிறது –

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஆழ்வானுக்கு -சரம ஸ்லோகத்தை உபதேசித்து -இருந்தபடி என் -என்று கேட்டருள
ஒரு ஜென்மத்தில் இருந்தும் ஒரு ஜென்மத்தில் போந்தால் போலே இருந்தது -என்று பணித்தார்
நஞ்சீயர் சரம ஸ்லோகத்தைக் கேட்டுத் தலைச் சுமை போட்டால் போலே இருந்தது என்றார்
ஸ்வரூப பிரகாச வாக்கியம் திரு மந்த்ரம் -அனுஷ்டான பிரகாச வாக்கியம் த்வயம் -விதான பிரகாச வாக்கியம் சரம ஸ்லோகம்
சாஸ்த்ர அபிமதம் திரு மந்த்ரம் -ஆச்சார்ய அபிமதம் த்வயம் -சரண்ய அபிமதம் சரம ஸ்லோகம் -என்று ஆச்சான் பிள்ளை நிர்வஹிப்பர்
பிராமண ஹ்ருதயம் திருமந்திரம் -பரமாத்ரூ ஹிருதயம் த்வயம் -ப்ரமேய ஹிருதயம் சரம ஸ்லோகம் -என்று ஜீயர் நிர்வஹிப்பர்
திரு மந்த்ரம் திரு முகப் பாசுரமாய் இருக்கும் -த்வயம் படி எடுப்பாய் இருக்கும் -சரம ஸ்லோகம் வெட்டாய் இருக்கும் –

இந்த சரம ஸ்லோகத்துக்கு ஸங்க்ரஹம் த்வயம் -த்வயத்துக்கு ஸங்க்ரஹம் திரு மந்த்ரம்
திருமந்திரத்தில் பிரதம பதத்தில் பிரதம அக்ஷரமான அகாரம் ப்ரக்ருதி என்றும் ப்ரத்யயம் என்றும் இரண்டாய்
இதில் பிரக்ருதியான அகாரம் உபாயத்தைச் சொல்கிறது -ப்ரத்யயமான சதுர்த்தி உபேயத்தைச் சொல்லுகிறது –
அகார விவரணம் உகாரம் -உகார விவரணம் மத்யம பதம் -மகார விவரணம் த்ருதீய பதம்
மத்யம பத விவரணம் த்வயத்தில் பூர்வ கண்டம் -த்ருதீய பத விவரணம் உத்தர கண்டம்
பூர்வ கண்ட விவரணம் சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தம் -உத்தர கண்ட விவரணம் உத்தரார்த்தம்
பிரதம பதத்தில் மத்யம அக்ஷரமும் -மத்யம பதமும் -த்வயத்தில் பூர்வ கண்டமும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தமும் உபாய வாசகமாய் இருக்கும் –
பிரதம பதத்தில் த்ருதீய அக்ஷரமும் -த்ருதீய பதமும் -த்வயத்தில் உத்தர கண்டமும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் உத்தரார்த்தமும் உபேய வாசகமாய் இருக்கும்
சரம ஸ்லோகத்தில் உத்தார்த்த ஸங்க்ரஹம் த்வயத்தில் உத்தர கண்டம் –
உத்தர கண்ட ஸங்க்ரஹம் திருமந்திரத்தில் த்ருதீய பதம் -த்ருதீய பத ஸங்க்ரஹம் மகாரம்
சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்த ஸங்க்ரஹம் த்வயத்தில் பூர்வ கண்டம் –
பூர்வ கண்டம் ஸங்க்ரஹம் மத்யம பதம் -மத்யம பத ஸங்க்ரஹம் உகாரம்
மகார ஸங்க்ரஹம் சதுர்த்தி -உகார ஸங்க்ரஹம் அகாரம்
ஆக -சரம ஸ்லோக ஸங்க்ரஹம் த்வயமாய் -த்வய ஸங்க்ரஹம் திரு மந்திரமாய் -திரு மந்த்ர ஸங்க்ரஹம் பிரணவமாய் –
பிரணவ ஸங்க்ரஹம் பிரதம அக்ஷரமான அகாரமாய் இருக்கும்

இந்த அகாரம் -அ இதி ப்ரஹ்ம-ஹாரோ விஷ்ணு வாசக -என்கிறபடியே பகவத் வாசகமாய் இருக்கும் –
பகவத் வாசகமாய் இருக்கிற அகாரம் உபாய உபேயங்களைச் சொல்லுகையாலே வாஸ்ய பூதனுடைய ஸ்வரூபமும் உபாய உபேயத்வமுமாம்
உபாய உபேயத்வம் ஸ்வரூபமான படி என் என்னில் –
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் ஞானாநந்தம் என்று ஸூ பிரசித்தம் ஆகையால் ஞானம் உபாயம் -ஆனந்தம் உபேயம் -‘
இவ்வுபாய உபேயங்கள் எம்பெருமானுக்குத் தத்வம் என்று தத்வ ரூபமான திரு மந்திரத்தாலும்
ஹித ரூபமான த்வயத்தாலும் -விதான ரூபமான சரம ஸ்லோகத்தாலும் -அறிகை இவ்வதிகாரிக்கு தத்வ தர்சித்வமானது-

இந்த தத்வ தர்சனத்தாலே இ றே இவனுக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறப்பது
ஆனால் ஜனகாதிகள் கர்மா நிஷ்டராயும் பரதாதிகள் ஞான நிஷ்டராயும் ப்ரஹ்லாதமுகரானார் பக்தி நிஷ்டராயும்
மோக்ஷம் பெறுகையாலே இவை உபாயமாகக் குறை என் -என்னில்
பாண்டுரோகியானவன் மாணிக்கத்தைக் கொடுத்து மண்ணாங்கட்டியைக் கொள்ளுகை போலே
அத்ருஷ்ட ரூபமான கர்மமும் சேதன அபிப்பிராயத்தாலே த்ருஷ்டத்தில் நோக்குகிறதாய் இருக்கும் –
செத்துகிடந்த புலியை ம்ருத சஞ்சீவினியை இட்டு எழுப்பினால் பின்பு அது தானே பாதகமாய் இருக்குமா போலே
ப்ரக்ருதி வஸ்யன் ப்ரக்ருதி ஆத்ம விவேகத்தை பண்ணா நிற்கச் செய்தேயும் -ஸ்வதந்த்ரோஹம் -என்று இருக்கையாலே பாதகமாய் இருக்கும் –
முக்தி ஹேதுவாகா நிற்கச் செய்தேயும் ஏவம்விதமான ஞானமும் அநர்த்த ஹேதுவாய் இருக்கும்
பிச்சானையை மேற்கொண்டு வீர பதம் பெறுவாரைப் போலே இருக்கும் பக்தி யோகம்
இப்படி தோஷ பூயிஷ்டங்கள் ஆகையால் சிர தர ஜென்ம சாத்தியங்கள் ஆகையால் -அதுக்கும் மேலே
எம்பெருமானுடைய சரணமுடைமையை அழிக்கையாலும் இவையும் யுபாயம் அன்று
இனி உபாயம் ஏது என்று பார்த்தால் பிரபத்தியே உபாயமாக வேணும் -பக்தி ப்ரபத்திகள் இரண்டும் தம்மில் ஒவ்வாதோ என்னில்
பக்திக்கு க்ருஷ்யாதி த்ருஷ்டாந்தம் -ப்ரபத்திக்கு ரத்ன வாணிஜ்யம் த்ருஷ்டாந்தம் –
க்ருஷ்யாதி அர்த்த சாதனமாம் போது-அநேக யத்னங்களை யுடைத்தாய் ஓன்று விகலமானாலும் பல வை கல்யம் பிறக்கும்
ரத்ன வாணிஜ்யம் அல்ப யத்னமும் அநேக அர்த்தங்களுக்கு சாதனமாய் இருக்கும்
ஆகையால் அஸக்ருத் கார்யையான பக்தியில் காட்டில் ஸக்ருத் கார்யையான ப்ரபத்திக்கு உத்கர்ஷம் யுண்டு
அதுக்கும் மேலே பக்தியில் காட்டில் பிரபத்திக்கு பிராரப்த பங்க ரூபமான பலாதிக்யம் யுண்டு -ஆகையால் பிரபத்தி உத்க்ருஷ்டமாகக் கடவது

பிரபத்தி தான் உபாயமாம் அளவிலே சப்த உச்சாரண மாத்ரமும் உபாயம் அன்று –
இது உபாயமாகில் சாதனாந்தர விசேஷமாய் இருக்கும் –
இனி உபாயம் ஏது நின்று நிஷ்கர்ஷித்தால் பிரபத்தவ்யனே உபாயமாகக் கடவது
உபாய உபேயங்கள் ஸ்வரூபம் ஆகையால் உபேய பூதனானவனே உபாயமாகும் அளவில்
இவ்வதிகாரிக்குச்செய்ய வேண்டிய க்ருத்யம் ஒன்றும் இல்லை-
இவன் ஆர்த்த ப்ரபன்னன் ஆகில் அப்போதே ப்ராப்ய சித்தி பிறக்கும்
திருப்த ப்ரபன்னனாகில் சரீர அவசான சமனந்தரம் பிறப்பிய சித்தி பிறக்கும் –
இப்படி உபாய உபேயங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு தத்வம் என்று -உபாய உபேயத்வே ததிஹ தவ தத்வம் நது குணவ் -என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணி
ரஹஸ்ய த்ரய பரந்தமாக இத்தை உபபாதித்து கர்மா ஞான சக க்ருதையான பக்தியில் காட்டில் பிரபத்தி வ்யாவ்ருத்தி
சொல்லுகிற முகத்தாலே உபாய உபேயத்வங்கள் தத்வம் என்று நிகமிக்கிறது –

இப்படிக்கொத்த தத்வம் அறியும் போது -உபதேஷ்யந்தி தி ஞானம் ஞானி ந தத்வ தர்சின -என்கிறபடியே
தத்வ தர்சியான ஆச்சார்யனை ஆஸ்ரயித்து தன் முகத்தாலே உபதேசிக்க அறிய வேணும் என்று
ஜீயர் 12-சம்வத்சரம் ஆஸ்ரயித்த பின் இ றே பட்டரும் தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்
வேதாந்தச்சார்யரான உடையவர் -18-பர்யாயம் சென்று ஆஸ்ரயித்த பின்பு இறே
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி இந்த தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்
சர்வஞ்ஞரான உய்யக் கொண்டார் ஸர்வத்ர அனுவர்த்தனம் பண்ணின பின்பு இறே
ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகள் தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்

ஆச்சார்யன் இந்த அர்த்தத்தை -கசடர்க்கும் -கர்ம பரவசர்க்கும் -கில்பிஜ ஜீவிகளுக்கும் -அபிமான க்ரஸ்தருக்கும் -குத்ஸித ஜனங்களுக்கும் –
க்ருதக்னருக்கும் -கேவலாத்ம பரர்க்கும் -கைதவ வாதிகளுக்கும் -கோபிகளுக்கு -கௌத்ஸகுதற்கும் -அமரியாதர்க்கும் –
அஸூயா பரர்க்கும் -வஞ்சன பரர்க்கும் -சஞ்சல மதிகளுக்கும் -டாம்பீகருக்கும் -சாதனாந்தர நிஷ்டர்க்கும் – உபதேசிப்பான் அல்லன் –
கீர்த்தியைப் பற்றவும் ஸத்காரத்துக்காகவும் உபதேசிப்பான் அல்லன் –
கார்ப்பண்ய நிஷ்டரான அதிகாரியினுடைய ஆர்த்தியைக் கண்டு இரங்கி உபதேசிக்கிறவன் ஆச்சார்யன் ஆகிறான் –
சிஷ்யனாகில் தான் ஸத்ய ப்ரக்ருதியாய் சதாசார்யர் பரிசாரத்திலே சர்வ காலமும் வர்த்திக்கக் கடவனாய் சந்ததம் சத்வ குதூஹலியாய்
சம்சாரத்தில் உண்டான ஸூக அனுபவத்தை சப்தார்ச்சிஸ்ஸினுடைய ஜ்வாலையை விழுங்கி ஸந்தாபத்தைப் போக்குமாபாதியும்
விஷ வ்ருஷ பலாஸ்வாதனத்தோ பாதியும் நிர்வேதம் பண்ணி இருக்கக் கடவனாய் -சஹி வித்யா தஸ்தம் ஜனயதி -என்கிறபடியே
ஆச்சார்யனாகிற பிதாவுக்குத் திருமந்திரம் ஆகிற மாதாவின் பக்கலிலே அபிஜாதனாய் -ஆஸ்திக்யாதி குண விசிஷ்டனாய் –
ஆச்சார்யருடைய சாயையை அனுவர்த்திக்கக் கடவனாய் -ஆத்ம யாத்திரையும் தேக யாத்திரையும்
ஆச்சார்யன் இட்ட வழக்காம் படி அவன் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணி இருக்குமவன் சிஷ்யன்

தேவு மற்று அறியேன் -என்று ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வாரும் ஆச்சார்ய பர ந்யாஸம் பண்ணினார் –
விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவர் -என்று நாச்சியாரும் பர ந்யாஸம் பண்ணினார்
இந்த அர்த்தத்தை இன்னார் சொல்லி இன்னார் கேட்க வேணும் என்கிற நியதி இல்லை
பிதா புத்ர சம்வாதத்திலே பிதாவுக்கு புத்ரன் உபதேசம் பண்ணினான்
அகஸ்தியருக்கு லோபாமுத்திரை உபதேசம் பண்ணினாள்
கௌரிக்கு ருத்ரன் உபதேசித்தான்
ஆச்சார்ய புத்திரனான சுக்ரனுக்கு ஜனகன் உபதேசித்தான்
பரம ரிஷிகளுக்கு தர்ம வ்யாதன் உபதேசித்தான்
ஆண்டாள் பட்டர் பக்கலிலே ஸ்ரவணம் பண்ணி இருந்தாள்
பரதாய அப்ரமேயாய குஹோ கஹந கோசார -என்கிறபடியே ஸ்ரீ குஹப் பெருமாள் ஸ்ரீ பரத்தாழ்வானுக்கு ஸ்ரீ ராம வ்ருத்தாந்தம் சொன்னான்
விருப்புற்று கிடக்கின்றேன் சொல் ஆழி வெண் சங்கே -என்று நாச்சியார் ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யத்தைக் கேட்டாள்
ஆகையால் -பகவத் வைபவம் சொல்லுமவன் ஆச்சார்யன் -கேட்க்குமவன் சிஷ்யன்

இவ்வதிகாரி ஆச்சார்யன் பக்கலிலே கேட்க்கும் போது ஜனகன் வாசலிலே சுக்ரன் பட்டது பட்டாகிலும் கேட்க வேண்டும்
ஊஷர ஷேத்ரத்திலே நல்ல விரையிட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை –
ஸூ ஷேத்ரத்திலே பொட்டை விரையிட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை
நல்ல தரையிலே நல்ல விரையை இட்டால் இறே கார்யகரமாவது
ஆகையால் அவன் சத்வ ப்ரக்ருதியுமாய் நல்ல கேள்வியில் ச்ருதமாக வேண்டும் –
இப்படிக்கொத்த தத்துவத்தை உபதேசித்த ஆச்சார்யனுக்கு சிஷ்யன் செய்யும் உபகாரம் என் என்று பார்த்தால்
சரீரம் அர்த்தம் பிராணம் ச சத் குருப்யோ நிவேதயத்-என்கிறபடியே -ஆச்சார்ய சமர்ப்பணம் பண்ணுகிற சரீரமும் அர்த்தமும் பிராணனும்
இதுக்கு சத்ருசம் அல்லாமையாலே அதுக்கு ஈடாக இவன் செய்யலாவது ஒன்றும் இல்லை
இனி ஆச்சார்யன் பக்கலிலே உபகார ஸ்ம்ருதி பண்ணி இருக்கை இறே நம்மாழ்வார் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை என்று போருகிறது –

ஆச்சார்யர்களுக்கு எல்லை நிலம் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான்
ஆச்சார்ய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் சபரியும் பொன்னாச்சியாரும்
ஆச்சார்ய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் இரக்கம்
சிஷ்ய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் உபகார ஸ்ம்ருதி
ஆச்சார்யர் உபதேசிக்கும் திரு மந்திரத்துக்கு எல்லை நிலம் மந்த்ர ரத்னம்
மந்த்ர ரத்னத்தின் சொல்லுகிற ஆஸ்ரய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் ஸுலப்யம்
இந்த குண விசிஷ்டனுக்கு விக்ரஹங்களுக்கு எல்லை நிலம் அர்ச்சாவதார
இவனைப் பெறுகைக்கு உண்டான உபாயங்களுக்கு எல்லை நிலம் இவன் தான்
இவ்வுபாய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் திரௌபதியும் திருக் கண்ண மங்கை ஆண்டானும்
உபாய பூதனான அவன் தானே உபேயத்துக்கும் எல்லை நிலம்
இவ்வுபேய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் சிந்தையந்தியும் பெரிய யுடையாரும்
இம்மந்திரத்துக்கு எல்லை நிலமான அதிகாரி பிரபன்னன்
பிரபன்னனுடைய கால ஷேபத்துக்கு எல்லை நிலம் பகவத் கைங்கர்யம்
பகவத் கைங்கர்யத்துக்கு எல்லை நிலம் அனந்தாழ்வான்
பாகவத கைங்கர்யத்துக்கு எல்லை நிலம் எண்ணாயிரத்து எச்சான்
பிரபன்னனுடைய கால ஷேபம் கைங்கர்ய அன்விதம் –

ஞானம் பிறக்கை ஸ்வரூபம் –ஆச்சார்யனுக்கு மிதுன க்ருதஞ்ஞாபநம் ஸ்வரூபம் –இத்தை அறிந்த அதிகாரிக்கு வியவசாயம் ஸ்வரூபம்
ஆக -இந்த பூர்ண அதிகாரியானவன் -இப்படி தத்வ உபதேசம் பண்ணின ஆச்சார்யன் பக்கலிலே
பர ஸ்வரூபத்தையும்
ஸ்வ ஸ்வரூபத்தையும்
உபாய ஸ்வரூபத்தையும்
விரோதி ஸ்வரூபத்தையும்
பல ஸ்வரூபத்தையும்
அறிந்து -அவன் பக்கலிலே க்ருதஞ்ஞனுமாய் —
ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமானே சேஷியாகவும் -தன்னை சேஷ பூதனாகவும்
அவனை ஸ்வாமியாகவும் தன்னை தாச பூதனாகவும்
அவனை ஆத்மாவாகவும் தன்னை சரீர பூதனாகவும்
அவனைப் புருஷனாகவும் தன்னை ஸ்த்ரீத்வ குண யுக்தனாகவும் -அனுசந்தித்து
நம்முடைய த்ருஷ்டத்தை கர்மாதீனமாகவும் நிர்வஹிக்கும்
அத்ருஷ்டத்தை க்ருபாதீனமாகவும் நிர்வஹிக்கும் -என்று
அவன் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணி இருக்குமவனுக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறக்கும் –

தத்வ பூஷணம் முற்றிற்று

—————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ யாமுனாசார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements