Archive for the ‘Sri Vaishna Concepts’ Category

ஸ்ரீ வசன பூஷணம் – சூர்ணிகை –407-420 – சரம பர்வ நிஷ்டா-குரோர் உபாயதாஞ்ச பிரகரணம் –ஸ்ரீ ஆய் ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகள் அருளிச் செய்த வியாக்யானம் —ஸ்ரீ உ . வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் விளக்க காலக்ஷேப குறிப்புக்கள்-

May 21, 2018

1–புருஷகார வைபவம் -24-
2–சாத நஸ்யா கௌரவம் -23–79-
3–தத் அதிகாரி க்ருத்யம் -8o–307–
4–சத் குரூப சேவகம் —308-365-
5–நிர்ஹேதுகம் அவன் கிருபை வைபவம் -366-406
6–குரோர் உபாய தாஞ்ச -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -407-463

ஆறு பிரகரணமாக பார்த்தால் இது ஆறாவது பிரகரணம்
உபதேசாதிகளை நாலாவதிலும் —உபதிஷ்ட மான அர்த்த விஷய மஹா விசுவாச ஹேது கிருபா வைபவம் – -நிர்ஹேதுகத்வம் -கிருபை- ஐந்தாவதில் /
உபாதிஷ்டமான அர்த்த சரமாவதியையும் -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -கிரமத்தில் அருளிச் செய்வார் /

ஒன்பது பிரகரணமாக பார்த்தால்–
1–புருஷகாரஞ்ச ச வைபவம் (ச -உபாய வைபவமும் இதில் உண்டே )-24-
2-அவனே உபாயம் -உபாய வைபவம் –23-114
3-உபாயாந்தர தோஷம் -115–141
4-சித்த உபாய நிஷ்டா வைபவம் -142–242-
5-பிரபன்ன தினசரியா – –243 -307-
6-சதாச்சார்ய அனுவர்த்தன பிரகரணம் -308—320-
7-ஸச் சிஷ்ய லக்ஷண பிரகரணம் -321–365-
8-நிர்ஹேதுகம் அவன் கிருபை வைபவம் -366-406
9–குரோர் உபாய தாஞ்ச -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -407-463
இப்படி பிரித்து அனுபவம் –

ஒன்பது பிரகரணமாக பார்த்தால் இது ஒன்பதாவது பிரகரணம்

த்வய அபிபிரேரிதமான – த்வய யுக்த அர்த்த ஞானமும் -தத் உபதேச ஆச்சார்யர் அனுவர்த்தனைத்தையும் அருளிச் செய்து –
அதுக்கு மூல பூதமான பகவத் கிருபை -ஹேதுதா சங்கதி –
நிவர்த்ய ஞானம்–கர்மா அவித்யாதி தோஷங்கள் நினைத்தால் – பய ஹேது /-நிவர்த்தக பகவத் குண அனுசந்தானம் ஞானம்–பயம் கெடுக்கும் ஹேது
பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன் -/ படிக்கட்டுக்கள் அத்வேஷம் தொடங்கி பிராப்தி வரை -நிர்ஹேதுக கிருபையே காரணம் –

ஆறு பிரகரணங்களில் இறுதியான
சரம பர்வ நிஷ்டா பிரகரணம் –

———————————————————

சூரணை-407-

ஸ்வ தந்த்ரனை உபாயமாக தான் பற்றின போது இறே-
இப்ப்ரசங்கம் தான் உள்ளது –

இப்ப்ரபந்தத்தில் -உபக்ரமமே பிடித்து -இவ்வளவாக -சித்த உபாய பூதனான சர்வேஸ்வரனே சேதனருக்கு -பரம புருஷார்த்த லஷணம்-
மேல்படி சித்திக்கு நிரபேஷ சாதனம் என்று அருளி செய்து –
உபய பூதனான சர்வேஸ்வரன் கர்ம நிபந்தனமாக சம்ச்கரிப்பிகவும் –
காருண்ய நிபந்தனமாக முக்தன் ஆக்கவும் வல்ல -நிரந்குச ஸ்வ தந்த்ரன் ஆகையாலே –
அவனை உபாயமாக பற்றி இருக்கும் அவர்களுக்கு –
ஸ்வ கர்ம அநு சந்தானத்தாலும் -தத் காருண்ய அநு சந்தானத்தாலும் –
வரும் பய அபயங்கள்- யாவத் ப்ராப்தி மாறி மாறி நடக்கும் படியையும் -தர்சிப்பித்தார் கீழ் -இனி மேல் –

சாஷாத் நாராயணோ தேவோ க்ருத்வா மர்த்ய மயீம் தநும்-என்றும் –
திரு மா மகள் கொழுநன் தானே குருவாகி -என்று சொல்லுகையாலே –
அந்த சித்த உபாய பகிர்பூதம் அன்றியே -தச் சரம அவதியாய் –
பந்த மோஷங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவாய் இருக்கை அன்றிகே -மோஷ ஏக ஹேதுவாய் இருக்கையாலே தந் நிஷ்டருக்கு பய பிரசங்கம் இன்றியே –
எப்போதும் ஒக்க நிர்பயராய் கொண்டு இருக்கலாம் படியாய் –
சரம அவதியான ஸ்வரூப ப்ராப்யங்களுக்கு அநு ரூபமான சரம உபாயம் -சதாச்சார்யா அபிமானமே -என்று -சகல வேதாந்த சார வித்தமரான
பூர்வாச்சார்யர்கள்  தங்களுக்கு தஞ்சமாக -அநு சந்தித்தும் -உபதேசித்தும் -போந்த ரஹச்ய அர்த்தத்தை சகலரும் அறிந்து உஜ்ஜீவிகும் படி –
பிரபந்த சேஷத்தாலும் ஸூஸ்பஷ்டமாக அருளிச் செய்கிறார் –

அதில் இப்படி பய அபயங்கள் இரண்டும் மாறி மாறி அநு வர்த்தியாமல் –
எப்போதும் ஒக்க நிர்பயனாய் இருக்கலாவதொரு வழி இல்லையோ என்னும்
ஆ காங்க்ஷையிலே அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது
கர்ம அநு குணமாக சம்சரிப்பிக்கவும் -காருண்ய அநு குணமாக சம்சார நிவ்ருத்தியைப் பண்ணி –
திருவடிகளில் சேர்த்துக்   கொள்ளவும் வல்ல -நிரந்குச ஸ்வ தந்த்ரனான ஈஸ்வரனை
இஷ்ட அநிஷ்ட பிராப்தி பரிகாரங்களுக்கு உபாயமாகப் பற்றின போது இறே –
யாவத் பிராப்தி பய அபயங்கள் இரண்டும் மாறி மாறி நடக்கும் இப்ப்ரசங்கம் தான் உள்ளது -என்கை-
பரதந்திர ஸ்வரூபனாய்-மோஷ ஏக ஹேதுவான ஆச்சார்யனை உபாயமாகப் பற்றினால் – இப்ப்ரசங்கம் இல்லை -சதத நிர்பயனாய் இருக்கலாம் என்று கருத்து –
உபாயமாகத்தான் -என்று ஒரு முழு சொல் இத்தனை –

பஞ்சம உபாய நிஷ்டை -ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் –
நிர்ஹேதுக அங்கீகார விஷய பூதனான -சரம அதிகாரிக்கு சரம ப்ராபகம் ப்ராப்யம் சொல்லி தலைக் கட்டுகிறார்
அதில் முந்துற யாவன் மோக்ஷம் அனுவர்த்திக்கும் பயாபயங்கள்- மாறி மாறி வரும் பயங்களும் அபயங்களும் -ஸ்வ தந்த்ரனை பற்றின போது தானே
பரதந்த்ர சேஷியைப் பற்றினால் உண்டாகாதே -சேராததை சேர்க்கும் சக்தன் -ஆச்சார்யரை பரதந்த்ர சேஷி -ஆக்குவானே
திருவடிகளை பற்றின அன்றே ப்ராப்யம்
பந்தம் மோக்ஷம் இரண்டுக்கும் காரணம் நிரங்குச ஸ்வாதந்த்ரன் -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக இஷ்ட பிராப்தி –
ரக்ஷகன் -சம்சார -தன் நிவர்த்தனம் -அனுசந்தான காரியமே பயமும் அபயமும் -கமன ரூபம் -சித்த விகாரம் அடையும் –
பிரசங்கம் நிராங்குச ஸ்வதந்த்ரனை பற்றும் பொழுது தானே
மோக்ஷ ஏக ஹேது -தன் ஆச்சார்யருக்கு பரதந்த்ரர் -சரம உபாயம் பற்றினால் -கலசாமல் நிர்பயத்வம் மாத்திரமே உள்ளது –

சாஷாத் நாராயணோ தேவோ க்ருத்வா மர்த்ய மயீம் தநும்-தானே மானிடராக -லோகம் மக்கிப் போக சாஸ்திரம் கை கொண்டே கருணையால் மேலே தூக்குகிறார் –
சாஸ்திரம் ஆகிய கை என்றும் -சாஸ்திரம் பிடித்த மனுஷ்ய ஆச்சார்யர் என்றுமாம்
திரு மா மகள் கொழுநன் தானே குருவாகி —-அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார் –அங்குசம் இட அவள் உண்டே –
அந்த சித்த உபாய பகிர்பூதம் அன்றியே-தனித்து வெளிப்பட்டவர் இல்லையே -பிரபந்தத்துக்கு ஒரே அர்த்தம் -தச் சரம அவதியாய் –இது இருக்குமே
ஆச்சார்யனை உபாயமாகப் பற்றினால்-உபாயாந்தரம் ஆகாதோ என்னில் –சாஸ்த்ர பாணித்வ லிங்கம் -ஆச்சார்ய பகவத் அநந்யத்வம் கண்ட யுக்தம் சித்தம் –
கேவல பகவத் அநந்யத்வம் -ஸ்வா தந்த்ர பயம் -நாராயணன் -மட்டும் இருந்தால் -ஸ்ரீ லஷ்மீ தத் பதிகளுடைய விசேஷ அதிஷ்டானம் ஆச்சார்யர் -சங்கை போக்கி –
பிரதிபத்திக்கு விஷயம் –சித்திர் பவதி நஸம்சய ஆச்சார்யரை பற்றினால் -/ ஆஸந்நத்வாத் அருகில் தயை மட்டும் காட்டி -தத்வ தர்சி -ஏற்றம்
இவரே அவரானால் பயம் கெட காரணம் எது என்னில் -ஸ்தல விசேஷம் -ராஜா -நிக்ரஹ சங்கல்பம் யுத்த களத்தில் -தர்பார் -அந்தரங்கம் -வேறே அவஸ்தை தானே
பிரமாணம் வைஷம்யம் -வேறு படுத்தி -அவஸ்தா பேதம் -உபபன்னம் ஆகுமே –
உபாயமாகத்தான் -என்று ஒரு முழு சொல் இத்தனை -என்றது -தான் உபாயமாகப் பற்றியது என்று பிரித்து சொல்ல வில்லை என்றவாறு
சரமாவதியான ஸ்வரூபம் ததீய பர்யந்தம் சேஷத்வம் -சரம -உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை -சரமாவதியான புருஷார்த்தம் ததீய பர்யந்த கைங்கர்யம்
ஆச்சார்ய அபிமானம் -நம்முடைய அபிமானம் -அவரால் அபிமானம் -மூன்றாம் ஆறாம் வேற்றுமை உருபுகள்
பிரதானம் -அவர் நம்மை அபிமானிப்பதே -கர்மத்வமே விலக்ஷணம் -குருவால் அபிமானிக்கப்படுகிறானோ -ஸ்ரேஷ்டம் என்றவாறு –

———————————————–

சூரணை -408-

உண்டபோது ஒருவார்த்தையும் –
உண்ணாத போது ஒரு வார்த்தையும் –
சொல்லுவார் பத்து பேர் உண்டு இறே –
அவர்கள் பாசுரம் கொண்டு அன்று
இவ்வர்த்தம் அறுதி இடுவது —

பிரமாணாத் பிரமேய நிச்சயம் பண்ண வேணும் இறே -இவ் அர்த்தம் என் கொண்டு
நிச்சயிக்கக் கடவோம் என்னும் ஆ காங்ஷையிலே -அருளி செய்கிறார் –

மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்று -பகவத் அனுபவ  ஏக தாரகராய் இருக்கும் ஆழ்வார்களுக்கு –( உண்ணும் சோறு -எல்லாம் கண்ணன் )
உண்ட போதும் உண்ணாத போதும் ஆவன -பகவத் அனுபவ தத் லாப அலாபங்கள் –
அதில் பகவத் அனுபவம் பண்ணி ஹ்ருஷ்டரான போது -தத் தாஸ்ய விருத்தி காம தயா -ததீய தாஸ்யத்தில் ஊன்றி –
பயிலும் பிறப்பிடை தோறும் எம்மை ஆளும் பரமர் –
நாளும் பிறப்பிடை தோறும் எம்மை ஆளுடை நாதர் –
வருமையும் இம்மையும் நம்மை ஆளும் பிராக்கள் –
சலிப்பின்று ஆண்டு எம்மை சன்ம சன்மம் தோறும் காப்பர் –
நன்மை பெறுத்து எம்மை நாள் உய்யக் கொள்கின்ற நம்பர் –
எம் பல் பிறப்பிடை தோறும் எம் தொழு குலம் தாங்கள் –
அவன் அடியார் சிறு மா மனிசராய் என்னை ஆண்டார் இங்கே திரியவே -செந்தாமரை கண் திருக் குறளன்
நறு மா விரை நாண் மலரடிக் கீழ் புகுதல் உறுமோ பாவியேனுக்கு-என்றும் –
ஆர் எண்ணும் நெஞ்சுடையார் அவர் எம்மை ஆள்வாரே –
ஞானத்தின் ஒளி உருவை நினைவார் என் நாயகரே-
நச்சித் தொழுவாரை நச்சு என்றன் நன்நெஞ்சே-
பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒருகாலும் பிரிகிலேனே –
கண்ணாரக் கண்டு உருகி கையாரத் தொழுவாரை கருதும் கால் உண்ணாது வெம் கூற்றம் ஓவாத பாவங்கள் சேராவே -என்றும் –
ஈட்டம் கண்டிட கூடுமேல் அது காணும் கண் பயனாவதே –
தொண்டர் அடிப் பொடி ஆட நாம் பெறில் கங்கை நீர் குடைந்து ஆடும் வேட்கை என்னாவதே –
இன்புறும் தொண்டர் சேவடி ஏத்தி வாழ்த்தும் என் நெஞ்சமே -என்றும்
இத்யாதிகளாலே தத் விஷயத்திலும் காட்டில் ததீயரே நமக்கு சேஷிகளும்-உபாய உபேய பூதரும் என்று அத்ய ஆதரத்தை பண்ணிப் பேசுவது –
பகவத் அனுபவ  அலாப க்லிஷ்டர் ஆனபோது -அப்படி பரம சேஷிகளும் பரம பிராப்ய பிராபக
பூதருமான ததீயர் சந்நிஹிதருமாய் இருந்தாலும்-
( திருமங்கை ஆழ்வாரும் -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் கூட இருந்து இருப்பாரே அருள் மாரி பெயர் –
திரு மழிசை ஆழ்வாரும் முதல் ஆழ்வாரும் ஒரே காலம் ) -அவர்கள் பக்கல் நெஞ்சு செல்லாமல் –
பகவத் விஷயமே பிராப்யமும் பிராபகமுமாய் நினைத்து-
காண வாராய் –
காணுமாறு அருளாய் –
வரிகொள் வெஞ்சிலை வளைவித்த மைந்தனும் வந்திலன் என் செய்கேன் -( பெரிய திருமொழி -8–5-அழுகை -திருவாயமொழி -8-5-போலவே )
வெஞ்சமத்து அடு சரம் துரந்த வெம்மடிகளும் வாரானால் –
வாஸூதேவா உன்  வரவு பார்த்து –வார் மணல் குன்றில் புலர நின்றேன்-( இது ஊடல் -மற்றவை அலறுவது )
என்று இத்யாதிகளால் -ஆர்த்தி பரவசராய் –
அலற்று வது
ஊடுவது –
வெஞ்சிறைப் புள் – (வெறுப்பது )
உங்களோடு எங்கள் இடை இல்லை -(உதறுவது)
இத்யாதிகளாலே –
வெறுப்பது
உதறுவது
ஆகையாலே -உண்டபோது ஒருவார்த்தையும் –
உண்ணாத போது ஒரு வார்த்தையும் -சொல்லுவார் என்கிறார் –
ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் ஏக பிரக்ருதிகளாய்-ஏக கண்டராய் இருக்கையாலே –
பத்துப் பேர் உண்டு இறே -என்கிறார் –
அவர்கள் பாசுரம் கொண்டு அன்று இவ்வர்த்தம் அறுதி இடுவது -என்றது –
மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்றவர்கள் ஆகையாலே பிரதம பர்வத்தில் காட்டில்
சரம பர்வத்துக்கு உள்ள தன்னேற்றம் அடையத் தெளியக் கண்டு பேசினார்களே ஆகிலும் –
சரம பர்வ ஏக நிஷ்டர் அன்றியே -பிரதம பர்வதத்திலே மண்டி –
தத் அனுபவ ஹ்ருஷ்டரான போது ஒன்றைச் சொல்லுவது –
தத் அலாபக்லிஷ்டரான போது ஒன்றைச் சொல்லுவதாய்-
ஒருபடி பாடர் அல்லாதவர்கள் பாசுரம் கொண்டு அன்று –
ஆச்சார்யனே உபாயம் என்று இவ் அர்த்த நிச்சயம் பண்ணுவது -என்கை –

பகவத் அனுபவத்தால் மகிழ்ந்தும் -இல்லாவிடில் வருந்தியும் / அன்றிக்கே பாகவத அனுபவமே உணவு -என்றுமாம் –
பர தந்த்ர சேஷியை உபாயமாக –நிஷ்டை உள்ளவர்களை கொண்டே நிர்ணயிக்க வேண்டும் இந்த சரமபர்வ நிஷ்டை
ஓவாத உன் -பகவத் விக்கிரக அனுபவம் -ஜெனித ஹர்ஷ -உந்த கர்வம்
இனி யாவர் நிகர் அகல் வானத்தே -மாறுளதோ இம் மண்ணின் மிசையே -பகவத் அனுபவ ஜெனித ஹர்ஷ ப்ரகர்ஷ கர்விதமான வார்த்தை
உண்ணும் நாள் இல்லை -பாஹ்ய சம்ச்லேஷ அலாபத்தால் -மானஸ அனுபவம் முதல் பாசுரத்தில் உண்டே /
விக்ரஹ அனுபவம் பெறாத போது -ஒருத்தி மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால் /
உன் வாய் அலகில் இன் அடிசில் வைப்பாரை நாடாயே-பெரிய திருமலை நம்பி -சாயலோடு – மாமை தளர்ந்தேன் -திரை விலக்கி-அருளிச் செய்தார் /
சோக பிரகர்ஷம் இது -கத்கதம் நா தழுதழுத்தது பேசுவார்கள் – மாற்றி மாற்றி சொல்லுவார் பத்து பேரும்
நாகணை மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் -பிரதம பரவ நிஷ்டர் -தெளிவாக உள்ளவர்கள் பாசுரம் கொண்டா இந்த ஆச்சார்யர் நிஷ்டை சொல்வது
உன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே – தனக்கே யாக என்னைக் கொள்ளுமீதே- உன் தீர்த்த அடிமைக்கு குற்றேவல் செய்து –
ஸ்வ தந்த்ர பகவத் விஷயமே உபாய உபேயம் அறுதியிட்டு -சோக ஹர்ஷ கலப்பனான பாசுரங்கள் கொண்டு –
சதாசார்யர் திருவடிகளே உபாய உபேயம் அறுதியிட்டு -சம்சயம் விபர்யயம் இல்லாமல் சொல்ல முடியாதே

—————————————-

சூரணை -409-

அவர்களை
சிரித்து இருப்பார்
ஒருவர் உண்டு இறே –
அவர் பாசுரம் கொண்டு –
இவ்வர்த்தம் அறுதி இடக் கடவோம் –

பின்னை யார் பாசுரம் கொண்டு அறுதி இடுவது என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
மேவினேன் அவன் பொன்னடி -தேவு மற்று அறியேன் -என்று –
ஸ்வ ஆசார்யாரான ஆழ்வார் திருவடிகளைப் பிராப்யமும் பிராபகமுமாய்
புரை அறப்பற்றி -அவிதித  அந்ய தேவதராய் –
நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன் -என்று தத் சங்கீர்த்த ஆநந்த நிர்பரராய்-
அடியேன் சதிர்த்தேன் -என்று உறுவது அறிந்து பற்றின சதுரராய் -இருக்கையாலே –
சரமபர்வத்தில் ஏற்றம் அறிந்து பேசா நிற்கச் செய்தே -தத் ஏக நிஷ்டர் அன்றியே –
பிரதம பர்வத்தில் மண்டி -தத் வைலஷண பரவசராய் -உண்டபோது ஒருவார்த்தையும் –
உண்ணாத போது ஒருவார்த்தையும் -சொல்லுகிற ஆழ்வார்கள் பதின்மரையும் –
அடியிலே ஒரு ஆசார்யன் திருவடிகளைப் பற்றி அநவரத ஸூகிகளாய் இருக்கப் பெறாதே –
ஸ்வ வை லஷண்யத்தாலே பிச்சேற்றும் பகவத் விஷயத்திலே முந்துற முன்னம் இழிந்து –
தத் அனுபவ தசையில் ஒன்றைச் சொல்லுவது –
தத் அலாப தசையில் ஒன்றைச் சொல்லுவதாய் –
இவர்கள் படுகிற பாடு என் என்று -பரிஹசித்து இருக்கும் ஸ்ரீ மதுர கவி ஆழ்வார் ஒருவர்
உண்டு இறே –
சரம பர்வ நிஷ்டராய் -சதைக ரூப வசனரான இவருடைய பாசுரமான –
கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பை கொண்டு -இவ்வர்த்த த்தை சம்சய விபர்யய கந்தம் அற
நிச்சயிக்கக் கடவோம் -என்கை –
அதவா –
உண்டபோது -இத்யாதிக்கு பகவத் அனுபவம் பண்ணின போது –
உண்டு களித்தேற்க்கு உம்பர் என் குறை –
யாவர் நிகர் அகல் வானத்தே –
மாறுளதோ இம்மண்ணின் மிசை -என்று
இப்படி பகவத் அனுபவ ஜனித ஹர்ஷ ப்ரகர்ஷ கர்விதமான ஒரு வார்த்தையும் –
தத் அனுபவம் பெறாத போது –
மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால்-
சாயலோடு மணிமாமை தளர்ந்தேன் நான் –
காண வாராய் என்று என்று கண்ணும் வாயும் துவர்ந்து –
தீயோடு உடன் சேர் மெழுகாய் உலகில் திரிவேனோ -என்று இப்படி
சோக வேக ஜனிதமான ஒருவார்த்தையும்
சொல்லுவார் ஒருவர் இருவர் அன்றிக்கே-பத்து பேர் உண்டு இறே –
ததீயரே சேஷிகளும் -உபாய உபேய பூதரும் என்று அறிந்து இருக்கச் செய்தே –
தத் அநு குணமாக நிற்க மாட்டாமல் -பகவத் விஷய வைலக்ஷண்ய   பரவசராய் -இப்படி
உண்ட போது ஒருவார்த்தை
சொல்லுகிறவர்கள் உக்தி கொண்டு அன்று –
ஸ்வ ஆச்சார்ய சரண யுகளமே உபாயம் என்கிற இப் பரமார்த்த நிர்ணயம் பண்ணுமது
அவர் திருவடிகளையே தனக்கு தஞ்சமாகப் பற்றி -தேவுமற்று அறியேன் -என்று இருக்கையாலே –
பிரதம பர்வதத்திலே மண்டி ஹர்ஷ சோக பரவசராய் பேசுகிறவர்களை
பரிஹசித்து இருப்பார் ஒருவர் உண்டு இறே -அப்படி இருந்துள்ள
ஸ்ரீ மதுரகவிகள் திவ்ய ஸூக்தியை கொண்டு இவ்வர்த்தம் நிச்சயம் பண்ணக் கடவோம்
என்று இங்கனே யோஜிக்கவுமாம்-

இள நெஞ்சரைப் பார்த்து சிரித்து -ஹர்ஷை ஏக ஹேது சரம விஷயத்தை பற்றி -சுகித்து இருக்க மாட்டாமல் -சோகம் ஹர்ஷம் இரண்டுக்கும் ஸ்வ தந்த்ரனைப் பற்றி
இவர்கள் படுகிற பாட்டைக் கண்டு -மேவினேன் அவன் பொன்னடி -விஸ்லேஷ கந்தம் இல்லாமல் –இறந்த காலம் –
நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன்-இன்பம் மிக்கு ஆழ்வாருடைய உபாய உபேயம் திருவடிகளே பற்றி நிஸ்ஸலந சிந்தையாக –
பாதுகையை சிரஸா வகித்து -ஸ்வாமியை பார்த்து -நீர் தரிக்கும் கிரீடம் உயர்ந்ததா என் தலையில் உள்ளது நன்றாக உள்ளதா -/
கண்ணன் திருவடி தலையில் வைத்தவரை பார்த்து -சிரித்தால்
இது அபசாரம் ஆகாதோ என்ன ஆச்சார்யர் ப்ரீதி வளர்க்கும் -அபசாரமாக தலைக் காட்டாது இவர் சிரிப்பு –
பிரேம அதிசயத்துக்கு போக்கு வீடாக -தத்- பக்தி வல்லி- பூத்த பூவாகவே இவருக்கு முக்கிய ஆபரணம்

—————————————————

சூரணை -410-

ஸ்வரூபத்துக்கும் பிராப்யத்துக்கும்
சேர்ந்து இருக்க வேணும்
இறே பிராபகம் –

இப்படி பிரமாண சித்தமான அர்த்தத்தை உப பத்தியாலே
ஸ்தீரீகரிக்கிறார் மேல் –

ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்தங்களை நிஷ்கரிஷிக்கும்  அளவில் -பிரதமம் ஸ்வரூபத்தை
உள்ளபடி நிஷ்கரிஷித்து -அநந்தரம்-பிராப்யத்தை தத் அநு ரூபமாக நிஷ்கரிஷித்து –
பிராபகத்தை தத் உபய அநு ரூபமாக நிஷ்கரிஷிக்க வேணும் இறே –
வ்யுத்புத்தி தசையிலும் -உபேயம் முற்பட்டு -உபாயம் பிற்பட்டு இருக்கும் –
அனுஷ்டான தசையில் மாறாடி இருக்கும் –
ஸ்வரூபத்துக்கும் பிராப்யத்துக்கும் சேராமையால் இறே உபாயாந்தரத்தை
பரித்யஜித்தது –
ஆகையாலே -ஸ்வரூபத்துக்கும் பிராப்யத்துக்கும் சேர்ந்து இருக்க வேணும் இறே-
என்கிறார் –
இனி ஸ்வரூபம் தன்னை நிரூபித்தால் -ஞான ஆனந்தங்களும் புற இதழ்  என்னும்படி –
பகவத் அனந்யார்க்க சேஷத்வமே  வடிவாய் -அதனுடைய யாதாத்ம்யம் தச் சேஷத்வமும்
புற இதழ் என்னும்படி ததீய சேஷத்வமே வடிவாய் இறே இருப்பது –
ஏவம் பூத ஸ்வரூப அநு ரூபமான ப்ராப்யத்தை நிரூபித்தால் -தத் கைங்கர்யம்
பிரதம அவதியாய் -ததீய கைங்கர்யம் சரம அவதியாய் இருக்கும் –
ஸ்வரூப பிராப்ய வேஷம் இது ஆகையாலே -தத் உபய அநு குணமான
பிராபகம் ததீயரே யாக வேண்டி இறே இருப்பது -இனி அந்த ததீயரில் வைத்து கொண்டு –
முதலடியில் தன்னை அங்கீகரித்து –
தத்வ ஞான பிரதானத்தை பண்ணின மகா உபகாரனான ஸ்வ ஆசார்யருக்கே
சேஷமாய் இருக்கை -சமஸ்த பாகவதருடைய உகப்புமாய் -தந்
ஸ்வரூபத்தின் உடைய எல்லை நிலமுமாய் இருக்கும் –
இந்த ஸ்வரூபத்துக்கு அநு ரூபமான பிராப்யமும் ஸ்வ ஆச்சார்யன் திருவடிகளில் பண்ணும்
கைங்கர்யமுமாய் இருக்கும் –
இப்படி ஸ்வரூப பிராப்யங்களாய் ஆன  இவை இரண்டுக்கும் சத்ருசமான
பிராபகம் ஸ்வ ஆச்சார்ய சரண யுகளுமாய் வேணும் -என்கை –
இதுவே ஸ்வரூப பிராப்யங்களுக்கு சேர்ந்த உபாயம் என்கையால் –
ஈஸ்வர ஸ்வா தந்த்ர்ய பீத்யா நிர்பயத்வத்தை பற்ற இதில் போந்த அளவல்ல –
முக்கய உபாயம் இதுவே எண்ணும் இடம் சம்ப்ரதிபன்னம் இறே —

பிரதம -மத்யம -சரம -தசை என்பது கரும்பின் கணைகள் போலே ஒரே வியக்தியில் வரும் அவஸ்தா விசேஷங்கள் –
சிஷ்ய கர்த்ருகத்வம் – ஆச்சார்ய கர்த்ருகத்வம் -இரண்டும் கொண்டே ஆச்சார்ய அபிமானம் -என்றால் ஆச்சார்யர் இடம் அபிமானம் என்றும் ஆச்சார்யரது அபிமானம் என்றுமாம் –
அவர் அபிமானம் உபாயம்-பஞ்சம உபாய நிஷ்டை இது – -மூன்றாவது நிலை -ஸ்வரூபம் முதலில் அறிந்து -அடுத்து புருஷார்த்தம் அறிவது இரண்டாவது நிலை /
பகவத் சேஷத்வம் ஸ்வரூபம் என்றும் பகவத் கைங்கர்யம் புருஷார்த்தம் என்றும் அறிந்து இதுக்கு பகவத் திருவடிகள் உபாயம் என்பது முதல் நிலை –
பாகவத சேஷத்வம் ஸ்வரூபம் -பாகவத கைங்கர்யம் புருஷார்த்தம் -பாகவதர் திருவடிகள் உபாயம் நடு நிலை -இங்கு பாகவதர் பொது சொல் -இதுக்கு மேலே
ஆச்சார்ய சேஷத்வம் ஸ்வரூபம் -ஆச்சார்யர் கைங்கர்யம் புருஷார்த்தம் ஆச்சார்யர் அபிமானம் உபாயம் சரம நிலை -ஆகுமே /
அடிப்பாகம் -கணை மேல் மேல் போலே கரும்பின் ஒரே விஷயமே இது –
சித்த உபாயம் முதல் பிரகரணம் -சரம பரவ ஆச்சார்ய அபிமானமே உபாயம் இதில் -அருளிச் செய்கிறார் –
ஆச்சார்யர் தத் சத்ருசகர் உகக்கும் படி சிரித்து இருக்கும் இவர் சொன்ன -நம்பிக்கு ஆள் உரியனாய் -ஸ்வரூபம் -ஆச்சார்ய ஏக சேஷத்வம் –
பீதியால் இல்லை -இது தான் யாதாத்ம்யம் -நம்பிக்கு ஆள் புக்க காதல் அடிமை பயன் அன்றே -ஸ்வரூப அனுரூப பிராப்தி -ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் தானே புருஷார்த்தம்
மேவுனேன் அவன் பொன்னடி-ஸ்வரூப பிராப்பியங்களுக்கும் நடுவில் -உபய மத்யஸ்ய -உபாயம் -ஆச்சார்ய அபிமானம்
மூன்றுமே தத்வம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் -அவர் பாசுரத்தில் இருந்து –
ஸ்வரூபம் சரம சேஷிக்கு சேஷம்/தத் கைங்கர்யமேசரம ப்ராப்யம் சரம ஞான விவசாயம் உறுதி பிறந்தால் -சரம சேஷி உபாயம் ஆகா விட்டால் சேராச் சேர்த்தி ஆகுமே /
பிரதம சேஷத்வம் -பாகவத சேஷத்வத்துக்கு சென்று சரம சேஷத்வம் சென்ற பின்பு பகவத் ஆச்சார்ய -இரண்டையும்-முக்கியமாக -பிடித்துக் கொண்டு இருப்பது சேராதே
பிரதம நமசிலே –திருமந்திர மத்யமாம் பதம் -அடியேன் எனக்கு உரியேன் அல்லேன் – -த்வய நமஸ் / பிரதம த்ருதீய அக்ஷரம்
-லுப்த சதுர்த்தியால் –அகாரம் ஆச்சார்யர் -மகாரம் சிஷ்யன் சேஷன் -ஆய -ஆச்சார்யருக்கு கைங்கர்யம் சொன்னால் தான் இடைப்பட்ட நமஸ் பொருந்தும் /

—————————————————–

சூரணை -411-

வடுக நம்பி
ஆழ்வானையும்
ஆண்டானையும்
இருகரையர்
என்பர் —

இவ் அர்த்த விஷயமாக ஓர் ஐதிஹ்யத்தை அருளிச் செய்கிறார் மேல் –

அதாவது ஆழ்வார் திருவடிகளில் ஸ்ரீ மதுரகவிகள் இருந்தால் போலே
பிராப்ய பிராபகங்கள் இரண்டும் எம்பெருமானார் திருவடிகளே என்று பிரதிபத்தி பண்ணி –
தேவு மற்று அறியேன் -என்று இருக்கும் வடுக நம்பி –
எம்பெருமானாருக்கு நிழலும் அடி தாறும் போலே அவிநா பூதராய்-
ராமானுஜச்ய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே –
ராமாநுஜார்ய வசக பரிவர்த்திஷீய -என்று
உபாய உபேயங்கள் அவர் திருவடிகளும் -அத் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யம் என்று இருக்கும் கூரத் ஆழ்வானையும் –
தாத்ருசரான முதலி ஆண்டானையும் –
சம்சாரத்தில் இருப்பில் அடிக் கொதிப்பால் வந்த ஆர்த்தியின் மிகுதியாலே கலங்கி -காதாசித்கமாக பெருமாள் பக்கலிலும் சென்று பல் காட்டுவது –
தத் வை லஷண்யம் கண்ட வாறே பிரவணராய்ப் போருவதாம் இவ்வளவைக் கொண்டு –
எம்பெருமானார் திருவடிகளே பிராப்யமும் பிராபகமும் ஆனால் -தேவுமற்று அறியேன் -என்று இருக்க வேண்டாவோ –
அங்கன் இன்றிகே -சரம அவதியிலும் பிரதம அவதியிலும் கை வைத்து நிற்கிறவர்கள் -இரு கரையர் என்று அருளிச் செய்வர் -என்றபடி —

——————————————–

சூரணை -412-

பிராப்யத்துக்கு பிரதம பர்வம் -ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் –
மத்யம பர்வம் -பகவத் கைங்கர்யம் –
சரம பர்வம் -பாகவத கைங்கர்யம் —

ஸ்வரூபத்துக்கும் ப்ராப்யத்துக்கும் சேர்ந்து இருக்க வேணும் இறே- என்கிற இடத்தில் ஸ்வரூபத்தை ஒரு வழியால் இசைந்து –
பகவத் கைங்கர்யம் அன்றோ பிராப்யம் -பிராப்யத்துகு சத்ருசமாக வேணும் என்றபடி எங்கனே என்பாருடைய சங்கையை பரிகரிக்கைக்காக
பிரதமம் பிராப்ய வேஷத்தை யோட வைத்துக் காட்டுகிறார் –

பிராப்யமாவது -சேஷத்வ ஏக நிரூபணீயமான ஆத்ம வஸ்துவுக்கு புருஷார்த்தமான கைங்கர்யம் -பார்வை சப்தமம்சவாசி –
இங்கு பிரதம பர்வமாக சொல்லுகிற -ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் ஆவது -திருத்தி திருமகள் கேள்வனுக்கு ஆக்கி -என்கிறபடியே –
முதலடியிலே தன்னை அங்கீகரித்து -பகவத் விஷயத்துக்கு ஆளாகும்படி திருத்தின ஆசார்யனுக்கு உகப்பாக பண்ணும்  பகவத் கைங்கர்யம் –
மத்யம பர்வமாக சொல்லுகிற பகவத் கைங்கர்யமாவது -அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் -என்கிறபடியே –
தான் உகந்தாரை தன் அடியார்க்கு அடிமைப் படுத்தும் பகவானுக்கு உகப்பான -பாகவத கைங்கர்யம் –
சரம பர்வமாக சொல்லுகிற பாகவத கைங்கர்யம் ஆவது -ஆசார்ய பரன் என்று உகக்குமவர்களாய்- ஆச்சார்ய வைபவ ஜ்ஞாபகராய் –
ஆசார்ய கைங்கர்யத்தின் ஏற்றம் அறியுமவர்களான-பாகவதர்கள் எல்லாருக்கும் உகப்பாகப் பண்ணும் ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் –
ஆக –
ஆச்சார்ய ப்ரீதி விஷயமான பகவத்  கைங்கர்யத்தை -ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் -என்றும் –
பகவத் ப்ரீதி விஷயமான பாகவத கைங்கர்யத்தை -பகவத் கைங்கர்யம் -என்றும் –
பாகவத ப்ரீதி விஷயமான ஆச்சார்ய கைங்கர்யத்தை -பாகவத கைங்கர்யம் -என்றும் -சொல்லிற்று ஆயிற்று –
ஆகையால் –
ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் பிராப்யம் என்று சொன்னதில் குறை இல்லை என்று கருத்து –

———————————————————–

சூரணை-413-

ஸ்வரூப பிராப்தியை -சாஸ்திரம் புருஷார்த்தமாக சொல்லா நிற்க –
பிராப்தி பலமாய் கொண்டு -கைங்கர்யம் வருகிறாப்  போலே –

சாத்திய விருத்தியாய் சரம பர்வம் வரக் கடவது — கொண்டு –
இப்படி ஆச்சார்ய கைங்கர்யமே சரம பர்வம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லா நிற்கச் செய்தே –
இது வருகிற வழி தான் என்-என்கிற சங்கையிலே -அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
பரம் ஜ்யோதி ரூப சம்பத்ய ஸ்வேன ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே -என்று
பர பிராப்தி பூர்விகையா யநாதி கர்ம நிபந்தன அசித் சம்பந்த்தாலே –
மலாவ குண்டித மணி பிரபை போலே திரோஹிதமான ஸ்வ அசாதாராண ஆகாரத்தினுடைய ஆவிர்பாவ ரூபையான-பிராப்தியே –
வேதாந்த சாஸ்திரம் புருஷார்த்தமாகச் சொல்லா நிற்க -இப்படி ஆவிர்பூதமான ஸ்வரூபத்தை உடைய ஆத்மா –
சேஷத்வ ஏக நிரூபணீயதயா-சேஷி விஷய கிஞ்சித்காரத்தால் அல்லது செல்லாதபடியாய் இருக்கையாலே –
அந்த ஸ்வரூப பிராப்தி பலமாய் கொண்டு -பகவத் அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம் வருகிறாப் போலே –
சேஷியான பகவானுக்கு -ஸ்வ விஷய கிஞ்சித்காராத்திலும் -ஸ்வகீய கிஞ்சித்காரம் உகப்பு ஆகையாலே -அந்த பாகவத கைங்கர்யம் ஆகிற
சாத்தியத்தின் விருத்தி ரூபமாய் கொண்டு மத்யம பர்வமான பாகவத கைங்கர்யம் வரக் கடவதாய்-
அந்த பாகவதர் எல்லார்க்கும் ஸ்வ விஷய கிஞ்சித்காரத்திலும் தனக்கு உபகாரகனான ஆச்சார்ய விஷயத்தில் கிஞ்சித்காரமே உகப்பு ஆகையாலே –
அந்த சாத்தியத்தின் உடைய விசேஷ விருத்தியாய்க் கொண்டு -சரம பர்வமான ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் வரக் கடவது -என்கை-

—————————————

சூரணை -414-

இது தான் துர்லபம் –

இந்த சரம பர்வ லாபத்தின் அருமையை தர்சிப்பிக்கிறார் மேல் –

—————————————

சூரணை -415-

விஷய பிரவணனுக்கு-அத்தை விட்டு –
பகவத் விஷயத்திலே வருகைக்கு உள்ள அருமை போல் அன்று –
பிரதம பர்வதத்தை விட்டு -சரம பர்வதத்திலே-வருகைக்கு உள்ள அருமை –

இது தன்னை விவரிக்கிறார் மேல் –

அதாவது –
சூத்திர விஷயங்களின் புறப் பூச்சான வைலஷண்யத்தில் ஈடுபட்டு மீட்க ஒண்ணாதபடி அவற்றிலே பிரவணனாய் நின்ற அவனுக்கு –
அவற்றைக் கை விட்டு -வகுத்த விஷயமான பகவத் விஷயத்திலே வருகைக்கு உள்ள அருமை போல் அன்று –
பும்ஸாம் திருஷ்டி அபஹாரியான -பகவத் விஷய பிரவணனாய் -தத் கைங்கர்ய நிரதனானவனுக்கு
பிரதம பர்வமானவற்றை விட்டு -சரம பர்வமான ஆச்சார்ய கைங்கர்யத்தில் வருகைக்கு உள்ள அருமை -என்றபடி —

————————————

சூரணை -416-

அங்கு தோஷ தர்சனத்தாலே மீளலாம் –
இங்கு அது செய்ய ஒண்ணாது –

அது எங்கனே என்னும் ஆ காங்ஷையிலே அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
சூத்திர விஷயங்களில் -தேக தோஷாதிகளும்-அல்ப அஸ்த்ரத்வாதி தோஷங்களும்
உண்டாய் இருக்கையாலே அவற்றை தர்சிக்கவே அறுவறுத்து மீளலாய் இருக்கும் –
விலஷண விக்ரக யுக்தமாய் -சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகமாய்-நித்தியமாய் -அபரிச்சேத்யமான –
இவ்விஷயத்தில் தோஷ கந்தம் இல்லாமையாலே -தோஷ தர்சனம் பண்ணி மீளப் போகாது -என்கை –
சங்க்யாதும் நைவ சக்யந்தே குணா தோஷச்ச சார்ங்கிணா
ஆனநத்யாத் பிரதமோ ராசிரபாவா தேவ பச்சிம -என்ன கடவது இறே-

——————————————

சூரணை -417-

தோஷம் உண்டானாலும் –
குணம் போலே –
உபாதேயமாய்
இருக்கும் –

சூத்திர விஷயங்களுக்கு சொல்லுகிற தோஷம் ஒன்றும் இங்கு சொல்லல் ஆவது
இல்லை ஆகிலும் -ஸ்வ விஷய பக்தி பரவசர்க்கு -சம்ச்லேஷ சுகத்தை
உருவ நடத்தாதே விச்லேஷித்து துக்கத்தை விளைக்கையாலே –
கடியன் கொடியன் -இத்யாதிபடியே சொல்லலாம் படி தோற்றுவன சில தோஷம் உண்டே –
அது தான் மீளுகைக்கு உடலாமோ என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
அப்படி ஆற்றாமையாலே தோற்றுவன சில தோஷம் உண்டானாலும் –
கொடிய வென்நெஞ்சம்  அவன் என்றே கிடக்கும் -என்று அவை தன்னை விரும்பி
மேல் விழும்படி இருக்கையாலே ஹேயமாய் இராது –
விஷயத்தை விரும்பி மேல் விழுகைக்கு உடலான குணம் போலே –
உபாதேயமாய் இருக்கும் -என்கை –

———————————

சூரணை -418-

லோக விபரீதமாய் இறே இருப்பது –

லோகத்தில் தோஷம் ஹேயமாய் -குணம் உபாதேயமாய் அன்றோ இருப்பது –
தோஷம் குணம் போலே உபாதேயம் ஆமோ என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
தோஷம் விடுகைக்கு உடலாய் –
குணம் பற்றுகைக்கு உடலாய் -இருக்கும் லோக பிரக்ரியை அன்றியே -தோஷமும் குணம் போலே
உபாதேயமாய் இறே இவ்விஷயத்தில் இருப்பது -என்கை –

————————————————–

சூரணை -419-

குணம் உபாதேயம் ஆகைக்கு ஈடான ஹேது –
தோஷத்துக்கும் உண்டு இறே —

எல்லாம் செய்தாலும் -தோஷம் குணம் போலே உபாதேயமாக கூடுமோ என்னும்
ஆ காங்ஷையிலே -அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
பகவத் குணம் தத் பிரவணருக்கு உபாதேயமாகைக்கு ஈடான பிராப்த சேஷி கதத்வம் ஆகிற ஹேது –
அவ்விஷயத்தில் தோற்றுகிற தோஷத்துக்கும் உண்டு இறே -என்கை –
இத்தால் –
அவன் பக்கல் உள்ளது என்னும் அத்தாலே குணம் உபாதேயம் ஆகிறவோ பாதி –
அவன் பக்கல் உள்ளது என்னும் அத்தை பற்ற -தோஷமும் -உபாதேயமாக- குறை இல்லை என்றது ஆயிற்று –
இப்படி ஆகையாலே -தோஷம் உண்டானாலும் அது மீளுகைக்கு உடல் ஆகாது என்று கருத்து –

————————————–

சூரணை -420-

நிர்குணன் என்ன -வாய் மூடுவதற்கு முன்னே –
க்ருணாவான் என்று -சொல்லும்படியாய் இருந்தது இறே —

விஸ்லேஷ தசையில் தோற்றும் நைர்க்க்ருண்யாதி தோஷத்தை அங்கீகரித்து –
அது தான் குணத் உபாதேயமாய்  இருக்கும் படியை அருளிச் செய்தார் கீழ் –
அந்த நைர்க்க்ருண்யாதி தோஷம் தான் முதலிலே இவ் விஷயத்தில் இல்லை
என்னும் இடத்தை அபியுக்த வசனங்களாலே தர்சிப்பிக்கிறார் மேல் –
அதில் முதலில் ஆழ்வாருடைய வசனத்தை தர்சிப்பிக்கிறார் –

அதாவது –
என தவள வண்ணர் தகவுகளே -என்று
எங்கனே இருந்தன சுத்த ஸ்வாபரான உம்முடைய கிருபைகள் -நாட்டிலே இப்படி
ருஸூக்களுமாய் -பர துக்க அசஹிஷ்ணுக்களுமாய் இருப்பார் சிலர் தார்மிகர்
நடையாட -அபலைகளுக்கு அழகியதாக குடி கிடக்கலாய் இருந்தது என்று பெண்பிள்ளை
ஆற்றாமைக்கு உதவாதது கொண்டு திரு தாயார் நிர்க்குணன் என்ன -வாய் மூடுவதற்கு
முன்னே -அவள் வாயைப் பொதைத்தாப் போலே -தகவுடையவனே -என்று கெடுவாய்- ஆகரத்தில்
தகவு மறுக்குமோ -அது நம் குற்றம் காண் -என்று க்ருணாவாத்யைச் சொல்லும்படியாய்
இருந்தது  இறே என்றபடி –

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ வே வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திரு அடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –13-

May 20, 2018

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம நூல் ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் -13 அத்யாயம் –

1- ஸ்ரீ அநுக்ரஹாத்மிகா சக்ர சக்திர் மே பஞ்சமீ சம்ருதா
தாமிமாம் தத்வதோ வத்ச வதாமி தாவ சாம்ப்ரதம் –1-
ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி இந்த்ரனிடம் தன்னுடைய ஐந்தாவது சக்தியாகிய அநுக்ரஹம் பற்றி சொல்லத் தொடங்குகிறாள் –

2- அவித்யயா சமாவித்தா அஸ்மிதாதி வசீக்ருதா
மச்சக்த்யைவ திரோ பூதாஸ் திரோதா நாபி தாநயா–2-
அவித்யையால் சூழப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் அஸ்மிதா எனப்படும் அஹங்காரத்தால் பீடிக்கப் பட்டு
என்னுடைய திரோதானம் என்னும் சக்தியால் -ஆணவத்தை உண்டாக்கி மறைப்பது -மூடப்படுகிறார்கள்-

3- உச்சான் நீசே பதந்தச்தே நீசாதுத்பத யாலவ
நிபத்தாஸ் த்ரிவிதைர் பந்தை ஸ்தான த்ரய விவரத்தின -3-
ஜீவாத்மாக்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து தாழ்ந்த நிலையில் விழ -மீண்டும் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல முயன்றபடி உள்ளனர்
மூன்று விதமான பந்தங்களால் பீடிக்கப் பட்டு மூன்று நிலைகளில் உள்ளனர் –

4-சம்சாராங்கார மதயஸ்தா பச்யமாநா ஸ்வ கர்மணா
ஸூ காபி மா நி நோ துக்கே நித்யம் அஜ்ஞான தர்ஷிதா –4-
கர்மங்களின் காரணமாக சம்சாரத்தின் நடுவில் சிக்கி -அவர்கள் இன்பத்தை நாடினாலும்
அறியாமை காரணமாக துக்கத்தில் உழன்றபடி உள்ளனர்

5- தா யோநீரநுதா வந்தச் சராசர விபேதி நீ
அபூர்வா பூர்வ பூதாபிச்சித்ர தாபி ஸ்வ ஹேதுபி –5

6- தேஹேந்த்ரிய மநோ புத்தி வேதநா பிரஹர்நிசம்
ஜன்மானி ப்ரபத் நந்தோ பரணாநி ததா ததா -6-
ஜீவாத்மாக்கள் அசையும் பொருள்கள் மற்றும் அசையாப் பொருள்கள் -ஸ்தாவரம் -போன்ற பல்வேறு சரீரங்களை எடுத்து
எல்லையற்ற சுழற்சியிலே சிக்கியபடி உள்ளனர் -தங்களுடைய பலவிதமான கர்மங்கள் காரணமாக உண்டாகும் பலன்களால்
சரீரம் இந்த்ரியங்கள் மனம் புத்தி இவற்றால் பீடிக்கப் பட்டபடி
எண்ணற்ற ஜன்மங்களை எடுத்து அவற்றுக்கான பலன்களை அனுபவித்தோ அனுபவிக்காமலோ வாழ்கிறார்கள் –

7-க்லேச்யமாநா இதி க்லேசைஸ் தைஸ்தைர் யோக வியோக ஜை
உதயக் காருண்ய சந்தான நிர்வாபிதத தாசஸா–7

8- மயா ஜீவா சமீஷ்யன்ஹே ச்ரியா துக்க விவர்ஜிதா
ஸோ அநு க்ரஹ இதி ப்ரோக்த சக்தி பாதா பராஹ்வய –8-
இந்த துன்பங்கள் எல்லையற்ற கருணையை அவர்கள் பால் உண்டாக்குகின்றன
நான் அவர்களுடைய பாபங்களை நீக்குகின்றேன்
ஸ்ரீ என்னும் நான் அப்படிப்பட்ட துன்பங்களின் பிடியில் நின்றும் வெளி ஏற்றுகின்றேன்
கருணையின் காரணமாக பிறக்கும் இந்த அநு க்ரஹம் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தியின் வெளிப்பாடாகும்

9- கர்ம சாம்யம் பஜந்த்யேதே ப்ரேஷ்யமாணா மயா ததா
அபச்சிமா தநு ஸா ஸ்யாஜ்ஜீவா நாம் ப்ரேஷிதா மயா –9-
என்னுடைய அநு க்ரஹத்தைப் பெற்ற பின்பு தங்களுடைய கர்மங்களின் நின்றும் விடுபடுகிறார்கள்
ஆனபின்னர் அபச்சிமம் -என்னும் சாத்விகமான சரீரத்தை அடைகிறார்கள்-

10-அஹமேவ ஹி ஜா நாமி சக்தி பாத ஷணம் ஸ தம்
நாசௌ புருஷ காரேண ந சாப்யன்யேவ ஹேது நா–10-
இந்த அநு க்ரஹம் எந்த நேரத்தில் யுண்டாகும் என்பதை நான் மட்டும் அறிவேன் –
ஜீவாத்மாக்களின் எந்த செயலும் அல்லது எந்த சிபாரிசு மூலமும் இது உண்டாகாது

11-கேவலம் ஸ்வ இச்சையவாஹம் ப்ரேஷ கம்சித் கதாப்யஹம்
தத ப்ரப்ருதி ஸ ஸ்வ ச்ச ஸ்வ ச்சாந்த கரண புமான் —11
சிலரை தனது இச்சையால் கடாஷித்து அதனால் அவர்களின் அந்தகரணங்கள் தூய்மை அடைந்து பரிசுத்தம் ஆகிறார்கள்-

12- கர்ம சாம்யம் சமாசாத்ய சுக்லகர்மா வ்யபாச்ரய
வேதாந்த ஜ்ஞான சம்பன்ன சாங்க்ய யோக பராயண –12-
கடாஷம் கிட்டப் பெற்ற ஒருவன் கர்மம் செய்வதில் சமநிலை அடைந்து நற்செயல்களை மட்டுமே செய்து
வேதாந்த ஞானம் பெறுவதில் முனைந்தபடியும் சாங்க்ய யோகத்தில் நிலைத்த படியும் உள்ளான் –

13-சமயக் சாத்த்வத விஜ்ஞாநாத் விஷ்னௌ சத் பக்தி முத்வாஹன்
கலேந மஹதா யோகீ நிர்தூத க்லேச சஞ்சய –13-
தொடர்ந்து சாத்த்வத தத்வத்தில் சொல்லிய படி மகா விஷ்ணுவிடம் ஸ்திரமான பக்தியை அடைந்து
நாளடைவில் தன்னுடைய துன்பங்கள் அனைத்தையும் அந்த யோகி விடுகிறான் –

14- விதூய விவிதம் பந்தம் த்யேதமா நஸ்ததஸ்தத
ப்ராப்நோதி பரம் ப்ரஹ்ம லஷ்மீ நாராயணாத் மகம் –14
தொடர்ந்து தன்னுடைய பந்தங்கள் அனைத்தையும் உதறியவனாக உயர்ந்த பரப்ரஹ்மம் ஆகிற ஸ்ரீ லஷ்மீ நாராயணனை அடைகிறான்-

15-ஏஷா து பஞ்சமீ சக்திர் மதீய அநு க்ரஹாத்மிகா
ஸ்வா ச்சந்த்யமேவ மே ஹேதுஸ் திரோபாவாதி கர்மணி –15
இதுவே என்னுடைய அநு க்ரஹம் என்னும் ஐந்தாவது சக்தியாகும்
திரோபாவம் முதலான வற்றில் நான் ஈடுபடுதல் எனபது என்னுடைய விருப்பம் காரணமாகவே ஆகும் –

16-1- இத்தம் சக்ர விஜா நீஹி தாநு யோஜ்ய மத பரம் -16-1-
இந்த்ரனே என்னுடைய ஐந்து சக்திகளைக் குறித்து அறிந்தே -மேலே இவற்றைக் குறித்து ஏதும் இல்லை –

16-2-சக்ர –
நமோ சரோருஹாவாசே நமோ நாராயணாஸ்ரயே –
இந்த்ரன் -மஹா லஷ்மியிடம் -தாமரையில் வசிப்பவளே -நாராயணன் இடம் எப்பொழுதும் பொருந்தி உள்ளவளே -உனக்கு எனது நமஸ்காரங்கள் –

17-நமோ நித்யா நவத்யாயை கல்யாண குண சிந்தவே
த்வத் வாகம்ருத சந்தோஹ ஷாலிதம் மே மஹத்தமே –17-
திருக் கல்யாண குணங்களினுடைய சமுத்ரமாகவே உள்ள உனக்கு எனது நமஸ்காரங்கள்
என்னுடைய அறியாமை என்னும் இருளானது உன்னுடைய அமிர்தம் போன்ற வாக்குகள் மூலம் விலகின

18-1- பூயோஹம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி சித்சக்தி ரூபமுத்தமம் –18-1-
உன்னுடைய உத்தமமான சித்சக்தி ரூபம் குறித்து நான் கேட்க ஆவலாக உள்ளேன் -என்றான்-

18-2-எகோ நாராயணோ தேவ பரமாத்மா சனாதன –18-2-
நாராயணன் ஒருவனே தேவர்களுக்கும் தேவன் -பரமாத்மா எப்போதும் உள்ளவன் –

19-சதா ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்த்யோஜசாம் நிதி
அநாதிர் அபரிச்சேத்யோ தேச கால ஸ்வரூபத –19-
அவன் ஞானம் பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் ஆகிய ஆறு குணங்களின் இருப்பிடமாக உள்ளவன்
எப்போதும் இருக்குமவன் காலம் இடம் ரூபம் இவற்றைக் கடந்தவன்

20-தச்யாஹம் பரமா தேவீ ஷாட்குண்ய மஹிம உஜ்ஜ்வலா
சர்வகார்யகரீ சக்திரஹந்தா நாம சாச்வதீ –20-
நான் அவனுடைய சக்தி /அவனுடைய நான் -/ஆறு குணங்களை பிரகாசிக்கச் செய்பவள்
அனைத்து செயல்களையும் செய்யும் சக்தி -எப்போதும் அவனுடனேயே இருப்பவள்

21-சம்விதேகா ஸ்வரூபம் மே ஸவச் சஸ்வசந்த நிரபரா
சித்தயோ விஸ்வ ஜீவா நாமா யதந்தே அகிலா மயி –21
என்னுடைய ஸ்வரூபம் தூய்மை சித்மயம் -ஜீவாத்மாக்களில் உள்ள யோகிகள் அனைவரும் என்னில் உள்ளனர் –

22-ஆத்ம பித்தௌ ஜகத் சர்வம் ஸ்வேச்சய உன்மீலயாம் யஹம்
மயி லோகா ஸ்புரந்த்யேத ஜலே சகுநயோ யதா -22-
என்னுடைய தடையில்லாத விருப்பம் காரணமாக அனைத்து உலகங்களையும் என்னை ஆதாரமாகக் கொண்டு இருக்கும் படி செய்கிறேன்
பறவைகள் நீரைத் தேடிச் செல்வதைப் போலே அனைத்து உலகங்களும் என்னில் நிலை நிற்கின்றன –

23-ஸ்வா ச்சந்த்யா தவ ரோஹாமி பஞ்சக்ருத்ய விதாயி நீ
சாஹம் யாதவ ரோஹாமி சா ஹி சிச்சக் திருச்யதே –23
என்னுடைய இச்சை காரணமாக நான் ஐந்து விதமான செயல்களை ஆற்றும் பொருட்டு எல்லையுடன் கூடிய வடிவுகளை எடுக்கிறேன்
இப்படியாக என்னை தாள தாழ விட்டுக் கொள்ளுதலே என்னுடைய சித் சக்தியாகும்-

24–சங்கோசோ மாமக சோயம் ஸ்வச்ச ஸ்வச்சந்த சிந்தன
அஸ்மின் நபி ஜகத்பாதி தர்பனோ தர சைலவத்-24-
என்னுடைய அபரிச்சேதயமான தூய்மையான ஸ்வதந்த்ரமான ரூபங்கள் பெரிய மலை
கண்ணாடிக்குள் புலப்படுவது போலே இந்த சிறிய ரூபங்களுடன் கூடப் புலப்படும் –

25-வஜ்ர ரத்ன வதே வைஷ ஸ்வ ச்ச ஸ்புரிதி சர்வதா
சைதன்ய மஸ்ய தர்மோ ய ப்ரபா பா நோரி வாமலா –25
என்னுடைய ரூபங்கள் தெளிவாகவும் வைரக்கல் போன்று ஒளிர்ந்த படியாகவும் உள்ளன
பிரகாசம் சூரியன் இடம் இயல்பாக உள்ளது போலே இந்த ரூபங்களில் இயல்பாக சைதன்யம் உள்ளது-
தயா ஸ்புரிதி ஜீவோ அசவ் ஸ்வத ஏவ அநு ரூபயா
விதத்தே பஞ்ச க்ருத்யானி ஜீவோ அயமபி நித்யதா -26-
யா வ்ருத்திர் நீல பீதாதவ் ஸ்ருஷ்ட்டி சா கதிதா புதை
ஆ சக்திர்யா விஷயே தத்ர சா ஸ்திதி பரிகீரத்தயதே –27-
க்ருஹீதாத் விஷயாத்யோ அஸ்ய விராமோ அந்யஜிக் ருக்ஷயா
சா ஸம்ஹ்ருதி சமாக்யாதா தத்துவ சாஸ்த்ர விசாரதை–28
தத் வாசனா திரோ பாவோ அனுக்ரஹஸ் தத் விலாபநம்
க்ராஹ்ய க்ரஸ்ன சீலோ அயம் வஹ்னிவத் க்ரஸ்ன சதா –29
புஷ்யத்யேஷ சதா ஜீவோ மாத்ராய மே சமிந்தனம்
அவித்யம் மத் ஸ்வரூபம் து வ்யாக்யாதம் தே புரா மயா– 30-
சுத்த வித்யா சமா யோகாத் சங்கோசம் யஜ்ஜஹாத்ய சவ்
ததா ப்ரத்யோத மாநோயம் சர்வதோ முக்த பந்தன –31-
ஜ்ஞான க்ரியா சமாயோகாத் சர்வவித் சர்வக்ருத சதா
அநணுச்சாப்ய சங்கோசான் மத்பாவாயோபபத்யதே–32-
யாவன் நிரீஷ்யதே நாயம் மயா காருண்ய வத்தயா
தாவத் சந்குசிதா ஜ்ஞான கரணவ்ர் விஸ்வ மீஷதே –33-
சஷூஷாலோக்ய வஸ்தூநி விகல்ப மனசா ததா
அபிமத்யாபி அஹங்காராத் புத்யைவ ஹ்யத்ய வஸ்யதி –34-
ஜாகராயாமத ஸ்வப்னே கரணை ராந்த ரைச் சரன்
விஹாய தா ஸூ ஷூப்தவ் து ஸ்வரூபேணா வதிஷ்டதே– 35-
அவஸ்தாஸ்தா இமாஸ்தி ஸ்த்ர ப்ராக்ருதயோ நைவ ஜீவிகா
துர்யாபி யா தசா ஜீவே சமாதிஸ்தே ப்ரஜாயதே –36-
சாபி நை வாஸ்ய கிம் த்வேஷா சுத்த சத்த்வ வ்யவஸ்திதி
அநவஸ்தமநா க்ராதம கிலை ப்ராக்ருதைர் குணை–37-
அநவ் உபாதிக மச்சேத்யம் ஜீவ ரூபம் து சின் மயம்
ஏவம் ரூபம் அபி த்வேதச் சாத்யதே அநாத்ய வித்யயா–38-
ஸூத்ருச் யாமாத்ம பூதம் மாம் நைவ பஸ்யத்யசவ் தத
ஸூத்ருச் யாசி கதம் தேவி ப்ரமாணாதிகதி சதீ –39-
வேதாந்தா அபி நைவ த்வாம் விதுரித்தம் தயாம் புஜே -40-1-

ஸ்ரீ உவாச –
மாம் து சக்ர விஜாநீஹி ப்ரத்யக்ஷாம் சர்வ தேஹினாம் 40-2-
ஸமாஹித மநா பூத்வா ச்ருணுஷ் வேதம் மதம் மம –40 -3

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –12-

May 20, 2018

இந்திரன் கேட்பது-

சிச் சக்திரேவ தே சுத்த யதி ஜீவ சனாதன
கிலேச கர்மாசய ஸ்பர்ச கதமஸ்ய சரோருஹே–12-1-
கிலேசா கே கதி தே ப்ரோக்தா கர்ம கீத்ருச் ச கிம்விதம்
ஆசயோ நாம கோ தேவி ததேதத் கிம்பலம் ஸ்ம்ருதம் –12-2-
சிந்து கன்யே ததே தன்மே ப்ரூஹி துப்யம் நமோ நம
சர்வஞ்ஜே ந த்வத் அன்யேன வக்துமே தத்தி சக்யதே –12-3-

ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ அருளிச் செய்தது –

அஹம் நாராயணீ தேவீ ஸ்வச் சஸ்வச் சந்த சின்மயீ
ஸ்வ தந்த்ரா நிரவத்யாஹம் விஷ்ணோ ஸ்ரீர் அநபாயிநீ –12-4-
ஈஸ ஈஸித்வய பேதேந த்விதா ரூபம் மயா க்ருதம்
ஈஸிதவ்யம் ச தத் பின்னம் ஸ்வாச் சந்த்யா தேவ மே த்விதா –12-5-
சிச் சக்தி ரேகா போக்த்ராக்யா பரா போக்யாதி ரூபிணீ
கால கால்ய விபேதேந ச த்விதா பேதிதா மயா –12-6-
தத்ர கால்யாத்மிகா சக்திர் மோஹிநீ பந்தநீ ததா
ப்ரக்ருதி சவிகாரைஷா சிச் சக்திர் பத்யதே அநயா–12-7-
க்லஸ்யதே தேந ரூபேண சிச் சக்திர் போக்த்ருதாம் கதா
ச கிலேச பஞ்சதா ஜ்ஜேயோ நாமாந் யஸ்ய ச மே ச்ருணு –12-8-
தமோ மோஹா மஹா மோஹஸ் தாமிஸ்ரோ ஹி அந்த சஞ்சித
அவித்யா பஞ்ச பர்வைஷா தமஸோ கதிருத்தமா –12-9-
அசங்கிந்யபி சிச் சக்தி சுத்தாப்ய பரிணாமிநீ
ஆவித்மாத்மநோ ரூபம் நைர்மல்யேந பிபர்த்தி ச –12-10-

இந்திரன் -கேள்வி
வியாஹதமிவ பச்யாமி சிச் சக்தே கிலேச சங்கிதாம்
முஹ்ய தீவ மநோ மேத்ய தம் மோஹம் சிந்தி பத்மஜே -12-11-

மஹா லஷ்மி அருளிச் செய்கிறாள்
ஸ்வ தந்த்ரா சர்வ ஸித்தீ நாம் ஹேதுச் ஸாத்ர மஹாத் பூதா
சக்திர் நாராயணஸ் யாஹம் நித்யா தேவீ சதோதிதா –12-12-
தஸ்யா மே பஞ்ச கர்மாணி நித்யானி த்ரிதஸேஸ்வர
திரோ பாவஸ் ததா ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி ஸம்ஹ்ருதி ரேவ–12-13-
அனுக்ரஹ இதி ப்ரோக்தம் மதியம் கர்ம பஞ்சகம்
ஏதேஷாம் க்ரமசோ வ்யாக்யாம் கர்மணாம் சக்ர மே ஸ்ருணு–12-14-

திரோபாவம் -ஸ்ருஷ்ட்டி -ஸ்திதி -சம்ஹாரம் -அனுக்ரஹம் -ஐந்து வித கார்யங்கள் சத்ய சங்கல்பம் அடியாக –

தத்ர நாம திரோ பாவோ அந்யத் பாவ பரிகீர்த்யதே
ஸ்வாச் சாபி சா மதீயா ஹி சித்சக்திர் போக்த்ரு சம்ஜ்ஜிதா–12-15-
மதீயயா யயா சக்த்யா வர்த்ததே ப்ரக்ருதேர் வஸே
திரோபாவாபிதாநா மே சா வித்யா சக்தி ருச்யதே –12-16-
மதீயம் பேதிதம் ரூபம் சத்ய சங்கல்பயா மாயா
யோ அவரோஹா மதீ யஸ்தே வர்ணித ப்ரதமம் புரா –12-17-
சிச் சக்திர் ஜீவ இத்யேவம் விபுதை பரிகீர்த்யதே
மஸ்த்வாச் சந்த்யவாசதேவ தஸ்ய பேத ப்ரகீர்த்தித–12-18-
மதீயம் சைத்ய ரூபம் யத் ஸத்யஸங்கல்பயா க்ருதம்
மயா ததேதீ கரணம் சிச்சக்தே க்ரியதே இதை ஸ்ம்ருத-12-19-
அவித்யா சா பரா சக்திஸ் திரோபாவ இதி சம்ருத
பஞ்ச பர்வாணி தஸ்யாஸ்து சந்தி தானி நிபோத மே –12-20-
தமஸ்து ப்ரதமம் பர்வ நாமா வித்யேதி தஸ்து து
அநாத்மன்யஸ்வ பூதே ச சைத்யே ஜீவஸ்ய யா மதி –12-21-
ஸ்வதயா அஹந்தயா சைவ தமோ அவித்யா ச சா ஸ்ம்ருதா
ஸ்வீக் ருதே அஹந்தயா சைத்யே மநோ யஸ்தந்த்ர ஜாயத–12-22-
அஸ்மிதாக்யோ மஹா மோஹா த்விதீயம் கிலேச பர்வதத்
சைத்ய சேதனயோ ரேக பாவபத்திர வித்யயா –12-23-
மோஹா அஸ்மிதா மஹா மோஹ இதி சப்தைர் நிகத்யதே
ஸூக அநு ஸ்ம்ருதி ஹேதுர்யா வாசனாஸ்மிதயா ஹித –12-24-
ச ராகோ ரஞ்ஜய விஷயஸ் த்ருதீயம் கிலேச பர்வ தத்
துக்க அநு ஸ்ம்ருதி ஹேதுர்யா வாசனாஸ் மிதயாஹிதா –12-25-
ச த்வேஷா த்வேஷ்ய விஷயச் சதுர்த்தம் கிலேச பர்வ தத்
துக்கம் ஜிஹா சதோ யோகை ப்ரேப் ச தச்ச ஸூ கம் ததா –12-26-
தத் அந்தராயைர் வித்ராசோ மத்யே யோ நாம ஜாயதே
அந்தாக்யோ அபி நிவேச ச பஞ்சமம் கிலேச பர்வ தத் –12-27-
தேஹம் ஆத்மதயா புத்த்வா ததஸ் தாதாத்ம்யமாகத
ரஞ்சனீய மபிப்ரேப் ஸூர் ஜிஹா ஸூச்சா ததே தரத்–12-28-
தத் அந்தராய வித்ரஸ் தஸ்தத் ப்ரிதீகாரமா சரன்
இஷ்டஸ்ய ப்ராப்தயே அநிஷ்ட விகாதாய ச சேதன –12-29-
யதயம் குருதே கர்ம த்ரிவிதம் த்ரிவிதாத்மகம்
தத் கர்ம கதிதம் சத்பி சாங்க்ய யோக விசஷணை–12-30-

அவித்யை -தமஸ் / அகங்காரம்-மஹா மோகம் /மமகாராம் அஸ்மிதா / ராகம் – / த்வேஷம் -ஆகிய ஐந்து நிலைகள்
சரீராத்மா பிரமம் -விஷயாந்தர பிராவண்யம்-அக்ருத்ய கரணம் -க்ருத்ய அகரணம் -கர்ம சேர்க்கை இவற்றால் –

தத் ப்ரசூதம் ஸூகம் துக்கம் ததா ஸூகாத்மகம்
விபாகஸ் த்ரிவித ப்ரோக்தஸ் தத்துவ சாஸ்த்ரி விசாரிதை–12-31-
வாசனா ஆசயா ப்ரோக்தா கிலேச கர்ம விபாகஜ
அந்தகரண வரத்திந்ய சமந்தாச்சே ரதே ஹி ததா –12-32-
ஜன்யந்தே வாசனா நித்யம் பஞ்சபி கிலேச பர்வபி
சத்ருசாரம்ப ஹேதுச்ச வாசனா கர்மணாம் ததா –12-33-
ஸூ காதி வாசனா சைவ விபாகைர் ஜன்யதே த்ரிதா
சதுர்பிர் லக்ஷணை ரித்தம்பூதா கிலேசாதி நாமகை –12-34-
பந்தநீ ஜீவ கோசஸ்ய திரோ பாவாபிதா விதா
சக்த்யா நயைவ பத்தா நாம் ஜீவா நாம் மம நித்யதா –12-35-
சாந்தத் யேந ப்ரவர்த்தந்தே மம ஸ்ருஷ்ட்யாதி சக்த்யா
ஸ்ருஷ்ட்டி சக்திர் தவிதா சா மே சுத்தயசுத்தி வசான் மயா–12-36-
விவிச்ய தர்சிதா சா தே சா புந சப்ததா ஸ்திதா
அநிசம் க்ரியதே த்வேகா பிராஜா பத்யதே கர்மணா –12-37-

ஸ்ருஷ்ட்டி சக்தியான என்னை ஏழுவிதமாக -அதில் முதல் ப்ராஜாபத்யம் -கர்மம் மூலம் ஸ்ருஷ்ட்டி தொடங்குவது –

ஷட் கோச ஸம்பவாஸ் த்வன்யாஸ் தத் தத் காலச முத்பவா
சரக்க க்ரமே ப்ரக்ருத்யுத்தே ஸ்ருஷ்டிர் ஜ்ஜேயோ த்ரிதா புன -12-38-
பாவிகீ லைங்கிகீ சைவ பவ்திகீ சேதி பேதித
யதா ந்யக்ரோத தாநாயாம் த்ரை குண்யே ப்ரக்ருதவ் ததா –12-39-
யதா ஸ்திதிர் மஹா ததே ச பாவ ஸ்ருஷ்டிர் நிகத்யதே
சமஷ்டி வியஷ்ட்டி பேதேந லிங்கம் யத் ஸ்ருஜ்யதே மயா–12-40-
விராஜச்ச ததான்யேஷாம் பூதா நாம் லிங்கஜா து சா
மஹதாத்யா விசேஷாந்தா விம்சதிச்ச த்ரயச்ச யே –12-41-
பதார்த்தா லிங்க தேஜஸ்தா விராஜ பரிகீர்த்திதா
காநாம் சமஷ்டி பூதா நாம் தத் அந்த கரணஸ்ய ச –12-42-
த்ரிதா ஸ்தி தஸ்ய யே யே அசா பிரதி ஜீவம் வியவஸ்திதா
ஸ்தூலாநாம் சைவ பூதா நாம் யே ஸூஷ்மா கீர்த்திதா புரா –12-43-
வியஷ்டயோ அஷ்டாத சேமாச்ச கிலேசா கர்மணா வாசனா
ப்ராணாச்சேதி ததுத்திஷ்டம் லிங்கம் ஜீவ கணாஸ்ரயம் –12-44-
சிச் சக்த்யோ ஹி லிங்கஸ்தா சம்சரயந்தி யதா ததா
சுத்தே ஹி பகவஜ் ஞானே சாதகர்ம ஜீவிநாம்–12-45-
ஜீவா நாம் விநிவர்த்தந்தே லிங்கான் யே தானி நான்யதா
விராஜ ஸ்தூல தேஹோ யோ ப்ரஹ்மாண்டா பர நாமவான் –12-46-
சதுர்விதானி சான்யானி சரீராணி சரீரிணாம்
ஏஷா மே பவ்திகீ ஸ்ருஷ்ட்டி ரிதீதிம் ஸ்ருஷ்ட்டி சிந்தனம்–12-47-

ஜீவ ஸ்தூல சரீரங்கள் நான்கு வகை -யோனிஜம் -/அண்டஜம் -முட்டையில் இருந்து பறவைகள் போல்வன /
ஸ்வேதஜம் -வியர்வையில் இருந்து கொசு போன்றவை /உத்பிஜ்ஜம் பூமியை பிளந்து உண்டாகும் தாவரம் —
மேலே மூன்றாவது சக்தி ஸ்திதிர் பற்றி –

ஸ்திதிர் நாம த்ருதீயா மே சக்திர்யா தே புரோதிதா
தஸ்யா ஸ்வரூபம் வஷ்யாமி தன்மே சக்ர நிசாமயே –12-48-
ஆத்யா ஸ்ருஷ்ட்டி ஷனோ யஸ்து சஞ்ஜி ஹீர்ஷ்ணாச் ச ய
யஸ்தைர் கரணம் நாம தயோரந்த்ர வர்த்தி நாம் –12-49-
நாநா ரூபவ்ர் மதீயை சா ஸ்திதி சக்தி பரா மம
விஷ்ணு நா தேவ தேவந மயா சைவ ததா ததா –12-50-
யா ஸ்திதி கதிதா சா து பிரதமா தத்துவ சிந்தகை
மன்வந்த்ராதி பவ்ச்சவை த்வதீயா பரிகீர்த்திதா –12-51-
மனு புத்ரைஸ் த்ருதீயாந்தா ஷூத்ரைரித சதுர்வித
சதுர்த்தா ஸம்ஹ்ருதி சக்திஸ் தஸ்யா பேதமிதம் ச்ருணு –12-52-

ஸ்ரீ விஷ்ணு உடன் -மனுக்களுடன் -மனு புத்ரர்களுடன் இருந்து ஸ்திதி மூன்று வகை -மேலே ஸம்ஹ்ருதி பற்றி –

நாஸோ ஜராயுஜாதீநாம் பூதானாம் நித்யதா து யா
சா நித்யா ஸம்ஹ்ருதி ஸ்வன்யா சக்ர நைமித்திகீ ஸ்ம்ருதா–12-53-
த்ரை லோக்ய விஷயா சா து ப்ரஹ்ம ப்ரஸ்வாப ஹேதுகா
த்ருதீயா ப்ராக்ருதீ ப்ரோக்தா மஹதாதி வ்யாபாஸ்ரயா–12-54-
ப்ராசூதீ து சதுர்த்தோ ஸ்யாதவ்யக்த விஷயா து சா
மாயீ யா பஞ்சமீ ப்ரோக்தா ப்ரசூதி விஷயா து யா –12-55-
சக்தீ ஷஷ்டீ து விஜ்ஜேயா மாயா சா விஷயா து சா
சப்தம் யாத்யந்தகீ ப்ரோக்தா விலயோ யோகிநாம் மயி –12-56-
ஸூஷ் மாணி விநிவர்த்தந்தே சரீராணி ததா சதாம்
ஏஷா சப்தவிதா சக்ர ஸம்ஹ்ருதிஸ்தே மயோதிதா
பஞ்சம் யநுக்ரஹாக்யா மே சக்திர் வ்யாக்யாமி மாம் ச்ருணு –12-57-

நித்ய ஸம்ஹ்ருதி ஜராயுஜா / நைமித்திக ஸம்ஹ்ருதி கல்பத்தின் முடிவில் /ப்ரக்ருதி ஸம்ஹ்ருதி /
ப்ரசூதி ஸம்ஹ்ருதி /மாயீ ஸம்ஹ்ருதி/சக்தி ஸம்ஹ்ருதி ஆத்யந்துக ஸம்ஹ்ருதி -ஏழு வகைகள் –
மேலே ஐந்தாவது சக்தியான அனுக்ரஹம் பற்றி

—————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –11-

May 20, 2018

நிர்த்தோஷோ நிரதிஷ்டேயோ நிரவத்ய சநாதந
விஷ்ணுர் நாராயண ஸ்ரீ மான் பரமாத்மா சநாதந –11-1-
ஷாட் குண்ய விக்ரஹோ நித்யம் பரம் ப்ரஹ்மாஷாரம் பரம்
தஸ்ய மாம் பரமாம் சக்திம் நித்யம் தத் தர்ம தர்மிநீம் -11-2-
ஸர்வ பாவாநுகாம் வித்தி நிர்தோஷம் அநபாயிநீம்
ஸர்வ கார்ய கரீ சாஹம் விஷ்ணோர் அவ்யய ரூபிண-11-3-
சுத்தம் அசுத்தம் அந்யைர் பாவைர் விதத்யாத்மந மாத்மந
பர வ்யூஹாதி சம்பேதம் வ்யூஹ யந்தீ ஹரே சதா -11-4-
சுத்த ஷாட் குண்யா மாதாய கல்ப யந்தீ ததா ததா
தேந நாநா விதம் ரூபம் வ்யூஹாத் யுசித மஞ்ஜசா -11-5-
உந்மேஷயாமி தேவஸ்ய பிரகாரம் பவத் உத்தரம்
வியாபாரஸ் தஸ்ய தேவஸ்ய சாஹம் அஸ்மி ந சம்சய -11-6-
மயா க்ருதம் ஹி யத் கர்ம தேந தத் க்ருதம் உச்யதே
அஹம் ஹி தஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்ம்ருதா வ்யாபிரிய மாணதா –11-7-
இதி சக்ர பரம் ரூபம் வ்யூஹ ரூபம் ச தர்சிதம்
த்ருதீயம் விபவாக்யம் து ரூபமத்ய நிசாமய –11-8-
துர்யாதி ஜாக்ரத் அந்தம் யத் ப்ரோக்தம் பத சதுஷ்டயம்
வா ஸூ தேவாதி நா வ்யாப்தம் அநிருத் தாந்தி மேந து –11-9-
தத்ர தத்ர பதே சைவ சாது ராத்ம்யம் ததா ததா
அவ்யக்தக வ்யக்த ரூபை ஸ்வை ருதிதம் தே யதோதிதம்–11-10-
வ்யூஹாத் வ்யூஹ சமுத் பத்தவ் பதாத்யாவத் பதாந்தரம்
அந்தரம் சகலம் தேசம் சம்பூரயதி தேஜஸா –11-11-
பூஜிதஸ் தேஜஸாம் சரீர வ்யக்தோ மூர்த்தி வர்ஜித
விசாக யூப இத்யுக்தஸ் தத்த ஜ்ஞானாதி ப்ரும் ஹித –11-12-
தஸ்மிம்ஸ் தஸ்மிந் பதே தஸ்மாத் மூர்த்தி சாகா சதுஷ்டயம்
வாஸூ தேவாதிகம் சக்ர ப்ராதுர் பவதி வை க்ரமாத் -11-13-
ஏவம் ஸ்வப்ந பதாஜ் ஜாக்ரத் பத வ்யூஹ விபாவநே
ஸ்வப்நாத் பதாஜ் ஜாக்ர தந்தே தைஜச பூஜ்யதே மஹாந் -11-14-
விசாக யூபோ பகவான் ச தேவஸ் தேஜஸாம் நிதி
துர்யாத்யே ஸ்வபந பர்யந்தே சாது ராத்ம்ய த்ரிகே ஹி யத் -11-15-
தத் தத் ஐஸ்வர்ய சம்பந்நே ஷாட் குண்யம் ஸூவ்ய வஸ்திதம்
ததா தாயாகிலம் திவ்யம் சுத்த சம்வித் புர சரம் -11-16-
விபஜந் நாத்ம நாத்மாநம் வா ஸூ தேவாதி ரூபத
புநர் விபவ வேளயாம் விநா மூர்த்தி சதுஷ்டயம் -11-17-
விசாக யூப ஏவைஷ விபவாந் பாவ யத்புத
தே தேவோ விபவாத்மாந பத்ம நாப ஆதயோ மத -11-18-

விசாக யூபம் -வ்யூஹம் முன்பு பார்த்தோம் -மேலே விபவம் -பத்ம நாபாதி உள்ளிட்ட பல உண்டே

பத்ம நாபோ த்ருவ அநந்த சக்தீசோ மது ஸூதந
வித்யாதி தேவ கபிலோ விஸ்வ ரூபோ விஹங்கம -11-19-
க்ரோடாத்மா வடவாவக்ரோ தர்மோ வாகீஸ்வரஸ் ததா
ஏகார்ண வாந்த ஸாயீ ச ததைவ கமடாக்ருதி –11-20-
வராஹோ நரசிம்ஹம்ச அபி அம்ருதா ஹரணஸ் ததா
ஸ்ரீ பதிர் திவ்ய தேஹோ அத காந்தாத் மாம்ருத தாரக –11-21-
ராஹு ஜித் காலநேமிக்ந பாரிஜாத ஹரஸ் ததா
லோக நாதஸ்து சாந்தாத்ம தத்தாத்ரேயோ மஹா ப்ரபு –11-22-
ந்யக்ரோதஸாயீ பகவான் ஏக ஸ்ருங்கததுஸ் ததா
தேவோ வாமநே தேஹஸ்து ஸர்வ வ்யாபி த்ரி விக்ரம -11-23-
நரோ நாராயணஸ் சைவ ஹரி கிருஷ்ணஸ் ததைவ ச
ஜ்வலத் பரசு ப்ருத் ரோமோ ராமச் சாந்யோ தநுர் தர -11-24
வேதவித் பகவான் கல்கீ பாதாள சயன ப்ரபு
த்ரிம் சஸ்சாஷ்டா விமோ தேவோ பத்ம நாபாதயோ மதா -11-25-

பத்ம நாபன் –த்ருவன் -அநந்தன் -சக்தீசன் -மது ஸூதநன்-வித்யாதி தேவன் -கபிலர் -விஸ்வ ரூபன் -விஹங்காமன்-க்ரோடாத்தமன் –
வடவக்த்ரன் -இவரே ஹயக்ரீவன் -தர்மன் -வாகீஸ்வரன் -ஏகார்ண வாந்த ஸாயீ -கூர்மம் -வராஹன்-நரசிம்ஹன் -அம்ருத ஹரணன்-
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் ஸ்ரீ யபதி -அமிர்தம் கொணர்ந்த காந்தாத்மன் -ராஹுஜித் –கால நேமிக்நன் -பாரிஜாத ஹரீ–
லோக நாதன் -சாந்தாத்மா-தத்தாத்தரயர்-ந்யக்ரோத ஸாயீ -ஏக ஸ்ருங்க தநு -ஒரு கொம்பு கொண்ட மீன் -வாமனன் –
த்ரி விக்ரமன் -நர நாராயணன் -ஹரி -கிருஷ்ணன் -பரசுராமன் -ராமன் -கல்கி -பாதாள சயநன் -ஆகிய -39-விபவ ரூபங்கள் –

விபோர் விசாக யூபஸ்ய தத் தத் கார்ய வசதிமே
ஸ்பூர்த்தியோ விபவா க்யாதா கார்யம் சைஷாம்ய சங்கரம் –11-26-
சுத்த அசுத்தாத் வநோர் மத்யே பத்ம நாபோ வ்யவஸ்தித
த்ருவாதய அபரே தேவா விவ்ருதா விச்வா மந்திரே –11-27-
ரூபாண்யஸ் த்ராணி சை தேஷாம் சக்தயச் சாபரா விதா
சர்வம் தத் சாத்த்வதே சித்தம் சஞ்ஜா மாத்ரம் ப்ரதர்ஸிதம்-11-28-

விசாக யூப பகவானே ஒவ் ஒரு கார்ய நிமித்தமாக இந்த விபவங்கள்-சாத்துவத சம்ஹிதையில்
இவற்றின் ரூபங்கள் ஆயுதங்கள் சக்தி இவை சொல்லப்பட்டுள்ளன –

சாகாஸ்து வாஸூ தேவாத்யா விபோர் தேவஸ்ய கீர்த்திதா
விசாக யூபோ பகவான் விததாபி கருதி தத் –11-29-
சதஸ் ரூப்யா அத சாகாப்ய கேசவாத்யம் த்ரயம் த்ரயம்
தாமோதராந்தம்ருத் பூதம் தத் வ்யூஹாந்தரம் உச்யதே –11-30-
தாப்ய ஏவ ஹி சாகாப்ய ச்ரியாதீ நாம் த்ரயம் த்ரயம்
பூர்வத்ய அநு ரூபேண சக்தீ நாம் ச சமுத்கதம்–11-31-

கேசவாதி -ஸ்ரீ யாதி -12 -வ்யூஹாந்தரங்கள்

பராதி விபவாந்தாநாம் ஸர்வேஷாம் தேவாதாத்ம நாம்
சுத்த ஷாட் குண்ய ரூபாணி வபூம்ஷி த்ரிதேஸ்வர-11-32-
யாவந்த்ய சஸ்த்ராணி தேவாநாம் சக்ர சங்காதி காநி வை
பூஷணாநி விசித்ராணி வாஸாம்சி விவிதானி ச –11-33-
த்வஜாச்ச விவிதாகார காந்தயச்ச சிதாதிகா
வாஹனாநி விசித்ராணி சத்யாத்யாநி ஸூ ரேஸ்வர –11-34-
சகதயோ போக தாச்சைவ விவிதாகார ஸம்ஸ்திதா
அந்த கரணிகோ வர்க்கஸ் ததீயா வ்ருத்தயா அகிலா –11-35-
யச்ச யச்ச உபகரணம் சாமான்யம் புருஷோத்தரை
ஷாட் குண்ய நிர்மிதம் வித்தி தத் சர்வம் பல ஸூதந–11-36-
சுத்த சம்வின் மயீ சாஹம் ஷாட் குண்ய பரிபூரிதா
ததா ததா பவாம்யேஷா மிஷ்டம் யத்தி யதா யதா –11-37-
ந விநா தேவ தேவேந ஸ்திதிர்மம ஹி வித்யதே
மயா விநா ந தேவஸ்ய ஸ்திதிர் விஷ்ணோர் ஹி வித்யதே –11-38-
தாவாவா மேகதாம் ப்ராப்தவ் த்விதா பூதவ் ச ஸம்ஸ்திதவ்
விதாம் பஜாவஹே தாம் தாம் யத் யத் யத்ர ஹி அபேக்ஷிதம் –11-39-

அப்ருதக் சித்தம் -இந்திராதி தேவர்கள் –

சிந்து கன்யே நமஸ் துப்யம் நமஸ்தே ஸரஸீ ருஹே
பர வியூகாதி பேதேந கிம் பிரயோஜனம் ஈஸிது– 11-40-

அனுக்ரஹாய ஜீவா நாம் பக்தானாம் அநு கம்பயா
பர வியூஹாதி பேதேந தேவ தேவ ப்ரவ்ருத்தய –11-41-

தேவ தேவ ப்ரியே தேவி நமஸ்தே கமலோத்பவே
அநுக்ரஹாய பக்தானாம் ஏகை வாஸ்து விதா ஹரே –11-42-

ஜீவா நாம் விவிதா சக்ர ஸம்ஸிதா புண்ய சஞ்சயா
சம் சின்வந்தி ந தே ஜீவாஸ் துல்ய காலம் கதஞ்சன –11-43-
கச்சித்தி ஸூக்ருதோன் மேஷாத் கதாசித் புருஷோ ந்ருஷூ
ஸ்ரீ மதா கமலேக்ஷண ஜாயமாநோ நிரீஷ்யதே–11-44-
அந்யதா புருஷ அந்யச்சேத் யேவம் பிந்நா சுபாசயா
பேத அதிகாரிணாம் புண்ய தாரதம்யேந ஜாயதே –11-45-
விவேக கஸ்ய சின்மந்தோ பகவத் தத்வ வேதநே
மத்ய மஸ்து பரஸ்யாத திவ்ய அந்யஸ்ய து ஜாயதே –11-46-
ஈஸா அனுக்ரஹ வைஷம்யா தேவம் பேதே வியவஸ்திதே
தத் தத் கார்ய அநு ரோதேந பர வியூஹாதி பாவநா –11-47-
க்ரியதே தேவ தேவேந சக்தி மா மதி திஷ்டதா
சம்சித்த யோக தத்வாநாம் அதிகார பராத்மநி –11-48-
வ்யா மிஸ்ர யோக யுக்தாநாம் மத்யா நாம் வியூஹ பாவேந
வைபவீயாதி ரூபேஷூ விவேக விதுராத்ம நாம் –11-49-
அஹந்தா மமதார்த்தா நாம் பக்தாநாம் பரமேஸ்வர
அதிகாரஸ்ய வைஷம்யம் பக்தா நாம் அநு த்ருஸ்ய ச –11-50-
பஜதே விவிதம் பாவம் பர வியூஹாதி சப்திதம்
இதி தே லேசத சக்ர தர்சிதா உபயாத்மகா –11-51-
பவத் பாவோத்தரா வியூஹா மம நாராயணஸ்ய ச
சுத்தே சுத்தே த ரஸ்மிம்ச்ச கோசவர்க்க மத் உத்பவே–11-52-
ஸ்திதிதவ் தர்சிதா தே அத்ய ப்ருதக் ஸஹ ச கேவலா
ஏவம் பிரகாரம் மாம் ஞாத்வா ப்ரத்யக்ஷாம் சர்வ சம்மதாம் –11-53-
உபாயைர் விவிதைர் சஸ்வத் உபாஸ்ய விவிதத்மிகாம்
கிலேச கர்மாசயாதீதோ மத் பாவம் பிரதிபத்யதே –11-54-

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –9–

May 20, 2018

அஹம் நாராயணீ தேவீ நாராயணம் அநு வ்ரதா
ஞானானந்த க்ரியாத்மாநம் ஞானானந்த க்ரியா மயீ -9-1-
தஸ்யா மே ந விநா பாவஸ் தேந வா தஸ்ய வா மயா
பிரகர்த்தும் சக்யதே காலே கஸ்மிம்ச் சித்தேச ஏவ வா –9-2-
தத் தத் கார்ய வசாச் சைவாந் யத் பூதாத் பூத ரூப கவ்
ஆத்ம யோக பலாத்தவ் ஸ்வ சஹைவ ச விநைவ ச -9-3-
ப்ரஹ்மாதிர் தத்தவாந் யாத்ருக்த போயோக பலாத்க்ருத
தைத் யாதிப்யோ ஜகத்த்வம் சகரேப்யோ வரமுத்தமம் -9-4-
தாத்ருசம் தாத்ருசம் ரூப மாஸ்தாயாவாம் சநாதநவ்
தத் தத் ப்ரீதி சிகீர்ஷாயை சராவோ தேவ கார்யத-9-5-
மாயயா பாவமாச் ஸாத்ய பரமார்த்தம் ஸ்வ தேஜஸா
அஹமே வாவதீர்ணா ஹி தத் தத் தவம் சிஜி காம் சயா -9-6-

மாயையால் பரமார்த்த ஸ்வரூபத்தை மறைத்து -என் சக்தியால் அசுரர்களை அழிக்கும் பொருட்டு அவதரிக்கிறேன்

ஆதவ் தேவீ மஹா லஷ்மீ ஸ்ம்ரு தாஹம் பரமேஸ்வரீ
அ பூவம் ச புநர்த் வேதா கிருஷ்ணா ப்ராஹ்மீதி ரூபத-9-7-

ஆதியில் மஹா லஷ்மீ அவதாரம் -பின்பு கிருஷ்ணா -காளீ /ப்ராஹ்மீ -மஹா வித்யா -என்ற இரண்டு ரூபங்கள்

குண த்ரய விபாகேந ரூபம் ஏதத் பரம் மம
மஹா லஷ்மீ ரஹம் சக்ர புந ஸ்வாயம்புவே அந்தரே–9-8-
ஹிதாய சர்வ லோகா நாம் ஜாதா மஹிஷ மர்த்த நீ
மதீயா சக்தி லேசா யே தத் தத் தேவ சரீரகா –9-9-
சம்பூய தே மமா பூவந் ரூபம் பரம சோபநம்
ஆயுதாநி ச தேவா நாம் யாநி யாநி ஸூரேஸ்வர–9-10-
தச் சக்தயஸ் ததா காரா ஆயுதா நி மமாபவந்
அபிஷ்டுதா ஸூ ரை சாஹம் மஹிஷிம் ஜக்நுஷீ க்ஷணாத் –9-11-

ஸ்வாயம்பு மனு காலத்தில் என் சக்தி எல்லாம் ஒன்றாகத் திரண்டு -மஹிஷ மர்த்தநியாக அவதாரம் –

மஹிஷாந்தகரீ ஸூக்தம் சர்வ சித்தி ப்ரதம் ததா
தேவ்யா யயா -திகம் த்ருஷ்டும் சேந்த்ரைர்தேவை சஹர்ஷிபி-9-12-

அப்பொழுது இந்திராதி தேவர்களும் ரிஷிகளும் மஹிஷனைக் கொன்றவளை –
தேவ்யா யயா ததமிதம்-என்று தொடங்கி ஸூக்தம் கொண்டு ஸ்துதித்தார்கள்
மார்க்கண்டேய புராணம் -81-3-முதல் -81-29-வரை காணலாம் –

உத்பத்திம் யுத்த விக்ராந்திம் ஸ்தோத்ரம் சேதி ஸூரேஸ்வர
கதயந்தி ஸூ விஸ்தீர்ணம் ப்ராஹ்மணா வேதபாரகா –9-13
ஏவம் பிரபாவம் தேவீம் தாம் ஸ்துவந் த்யாயன் நமத்ராபி
லபதே ச பலம் சஸ்வதாதி பத்யம நஸ்வரம் -9-14

தோற்றத்தையும் வீரச் செயல்களையும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணினார்கள்
இந்த ரூபம் கொண்ட தேவியை ஸ்துதித்தும் த்யானித்தும் வணங்கியும் சகல புருஷார்த்தங்களையும் பெறலாமே

யோக நித்ரா ஹரே ருக்தா யா சா தேவீ துரத்யயா
மஹா காளீ தநும் வித்தி தாம் மாம் தேவீம் ச நாதநீம் -9-15-

ஸ்ரீ ஹரி யோக நித்திரை -மஹா காளீ -இணைத்து கூறப்படும் அவதாரம் –

மது கைடப நாசே ஹி மோஹிதவ் தவ் தயா ததா
ஜக் நாதே வரலாபேந தேவ தேவேந விஷ்ணு நா –9-16-
விஸ்வேஸ்வர்யாதிகம் ஸூக்தம் த்ருஷ்டும் தத் ப்ரஹ்மணா சதா
ஸ்துதயே யோக நித்ராயா மம தேவ்யா புரந்தர –9-17-

யோக நித்ரா ரூபத்தில் அழித்தமை-நான்முகன் -விஸ்வேஸ்வரீ ஜகத்தாத்ரீம் -என்று தொடங்கும் ஸூக்தம் –
மார்க்கண்டேய புராணம் –78-53-முதல் -78-67-வரை காணலாம் –

ஏஷ சா வைஷ்ணவீ மாயா மஹா காளீ துரத்யயா
ஸ்துத்யா வசீக்ருதா குர்யாத்வசே ஸ்தோ துச்ச ராசரம் –9-18-
அஸ்யா தேவ்யா ஸமுத்பத்திஸ்வரிதம் ஸ்தோத்ர மித்யாபி
ஹிதாய ஸர்வ பூதா நாம் தார்யந்தே ப்ரஹ்ம வாதிபி –9-19-

தவம் செய்து இவளை ஸ்துதித்தால் சர்வ அபேஷிதங்களையும் பெறலாம்
இவள் உத்பத்தி சரிதம் ஸ்துதிகள் உலக நன்மைக்காகவே –

தாமஸே த்வந்தரே சக்ர மஹா வித்யா ஹி யா பரா
கௌரீ தேஹாத் ஸமுத்பூதா கௌசிகீதி ததா ஹி அஹம் -9-20-

தாமஸ மனுவின் காலத்தில் கௌரி சரீரத்தில் இருந்து கௌசிகீ பெயருடன் அவதாரம்

வதாய துஷ்ட தைத்யா நாம் ததா சும்ப நிசும்பயோ
ரக்ஷணாய ச லோகாநாம் தேவா நாம் உபகாரிணீ -9-21-

சும்பன் நிசும்பன் -அரக்கர்களை வதம் செய்து தேவர்களுக்கு உபகாரம் செய்தேன்

மதீயா சக்தயோ யாஸ்தா தேவச்ரேஷ்ட சரீரகா
தாஸ்தாஸ் மத்ரூப தாரண்ய சாஹாய்யம் வித துர்மம-9-22-
தாபிர் நிஹத்ய தைத்யேந்த்ரான் ஹந்த்வயா யே ததா ததா
ஸம்ஹ்ருத்யாத்ம நி தா சர்வா மதீயா விப்ருஷ அகிலா -9-23-
அஹம் நிஜக்நுஷீ பச்சாத்யோ சும்ப நிசும்பயோ
தேவி ப்ரபந்நாதி ஹரே ப்ரஸீ தேத் யாதிகம் ததா -9-24-
நாராயணீ ஸ்துதிர்நாம் ஸூக்தம் பரம சோபநம்
ஸ்துதயோ மே ததா த்ருஷ்டா தேவைர் வாஹ்நி புரோ கமை -9-25-

அரக்கர்களை வதம் செய்யும் பொருட்டு சக்திகள் அனைத்தும் பல ரூபங்கள் எடுத்து உதவிற்றே –
சும்பன் நிசும்பனை அழித்த பின்பு –
தேவி ப்ரபந்நாதி ஹரே ப்ரஸாதே-நாராயணீ ஸ்துதி -மார்க்கண்டேய புராணம் -88-2-தொடங்கி -88-35-வரை

ஏஷா சம்பூஜிதா பக்த்யா சர்வஞ்ஞத்வம் பிரயச்சத்தி
கௌசிகீ ஸர்வ தேவேச பஹு காம ப்ரதா ஹி அஹம் -9-26-
உத்பத்திர் யுத்த விக்ராந்தி ஸ்துச் சேதி புராதனை
பட்யதே த்ரிதயம் விப்ரைர் வேத வேதாங்க பாரகை -9-27-

உத்பத்தி யுத்தம் செய்த விதம் -புகழ்ந்த ஸ்தோத்ரம் -வேதம் அறிந்தவர் சொல்வதை அறிந்து
என்னை பூஜித்து வணங்குவார்கள் அனைத்து அபேஷிதங்களையும் பெறுவார்

வைவஸ்வதே அந்தரே சைதவ் புந சும்ப நிசும்ப கவ்
உத்பத்ஸ் யேதே வரோந் மத்தவ் தேவோ பத்ரவ காரிணவ் -9-28-
நந்த கோப குலே ஜாதா யசோதா கர்ப்ப சம்பவா
வாஹம் நாசயிஷ்யாமி ஸூ நந்தா விந்த்ய வாசி நீ -9-29-

வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தின் போது இந்த சும்பன் அசும்புண் அரக்கர்கள் மீண்டும் பிறக்க
நந்தகோபர் யாதவ குலத்தில் யசோதையின் கர்ப்பத்தில் ஸூ நந்தா அவதாரம் எடுத்து விந்திய மலையில்
இருந்து அவர்களை அளிப்பேன் -மார்க்கண்டேய புராணம் -88-38-.39-

புநஸ்சாப் யதி ரவ்த்ரேண ரூபேண ப்ருதிவீ தலே
அவதீர்ய ஹி நிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாந் மஹா ஸூராந் -9-30-
பக்ஷ யந்த்யாச்ச தாநுக்நான் வைப்ரஸித்தாந் மஹா ஸூராந்
ரக்தா தந்தா பவிஷ்யந்தி தாடிமீ குஸூமோப-9-31-
ததோ மாம் தேவதா சர்வே மர்த்ய லோகே ச மாநவா
ஸ்து வந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி சததம் ரக்த தந்திகாம் -9-32-

கஸ்யபருக்கும் தானுவுக்கும்-100-புத்திரர்கள் -அவர்களுள் விப்ரசித்தி ஒருவன்
இவன் ஹிரண்யகசிபு மகள் ஸிம்ஹிகாவை மணந்து வாதாபு-நமுசி -நரகன் -ராஹு புத்திரர்கள் –
இவர்கள் வம்சம் தானவ வம்சம் -அவர்களை அழிக்க பயங்கர ரூபம் கொண்டு -ரக்தந்திகா-அவதாரம்
மாதுளை மலர் போன்ற சிவந்த பற்களுடன் அவர்களை அழிப்பேன்-
அனைவரும் என்னை போற்றுவர் -மார்க்கண்டேய புராணம் -88-40-/42-

தஸ்மிந் ஏவாந்தரே சக்ர சத்வாரிம் சத்தமே யுகே
ஸர்வத சத வார்ஷிக் யாமநா வ்ருஷ்டயாம நம்பசி -9-33-
முநிபி ஸம்ஸ்ம்ருதா பூமவ் சம்பவிஷ்யாம் யயோநிஜா
தத சதேந நேத்ராணாம் நிரீஷிஷ் யாம் யஹம் முநீந் -9-34-
கீர்த்தயிஷ் யந்தி மாம் சக்ர சதாஷீமிதி மாநவா
ததாஹ மகிலம் லோக மாத்ம தேஹ ஸமுத்பவை -9-35-
பரிஷ்யாமி சுபை சாகைராவிஷ்டை பிராண தாரகை
சாகம்பரீதி மாம் தேவாஸ்ததா ஸ்தோஷ் யந்தி வாசவ -9-36-
தத்ர ஏவ ச ஹநிஷ்யாமி துர்க்கமாக்யம் மஹாஸூரேம
துர்க்கா தேவீ தி விக்யாதிம் ததோ யாஸ்யாம் யஹம் புவி -9-37-
சாகம் பரீம் ஸ்துவந் த்யாயன் சக்ர சம்பூஜயந் நமந்
அக்ஷய்யா மஸ்நுதே சீக்ர மந்ந பாநோத் பவாம் ரதிம் -9-38-

தாமஸ மன்வந்தர காலம் -40- யுகத்தில் கடுமையான வறட்சியும் பஞ்சமும் இருக்க -என் சாகம்பரி அவதாரம்–
100- கண்கள் -கடாக்ஷம் மூலம் ஸ்தாவரங்களை போஷிப்பேன் -மார்க்கண்டேய புராணம் -88-45-/-46-
துர்க்கா அவதாரம் -சாகம்பரியான- என்னை ஸ்துதித்து வணங்கினவன் விரும்பிய உணவு தண்ணீர் பெறுவான்

சதுர் யுகே ச பஞ்சா சத்தேம முநி ப்ரார்த்திதா
ஸூந்தரம் சாதி பீமம் ச ரூபம் க்ருத்வா ஹிமாசலே -9-39-
ரஷாம் சி பக்ஷயிஷ்யாமி முநீநாம் த்ராண காரணாத்
ததோ மாம் முநய சர்வே ஸ்தோஷ் யந்த்யா நம்ர மூர்த்தய 9-40-
பீமே தேவி ப்ரஸீ தேதி பீமா மபயதாயிநீம்
யுகே ஷஷ்டிதமே கச்சி தருணோ நாம தாநவ -9-41-

தாமஸ மன்வந்தர நான்காம் யுகம் -ஹிமாலயத்தில் -பீமா தேவி அவதாரம் -பீமே தேவி ப்ரஸீ தே-என்று ஸ்துதிப்பர் –
அந்த தாமஸ மன்வந்த்ரத்தின் ஆறாவது யுகத்தில் அருணன் என்ற அசுரன் தோன்றுவான் –

மநுஜாநாம் முநீ நாம் ச மஹா பாதாம் கரிஷ்யதி
தத்ராஹம் ப்ராமரம் ரூபம் க்ருத்வா ஸங்க்யேய ஷட்பதா-9-42-
த்ரை லோக் யஸ்ய ஹிதார்த்தாய வதிஷ்யாமி மஹா ஸூரம்
ப்ராமரீதி ச மாம் லோகாஸ் ததா ஸ்தோஷ் யந்தி ஸர்வதா -9-43-

ஷட் பத வண்டு ரூபம் எடுத்து அந்த அரக்கனை வதம் செய்ததும்- ப்ராமரீ -என்று அழைத்து ஸ்துதித்தார்கள்

இத்தம் யதா யதா பாதா தாந வோத்தா பவிஷ்யதி
ததா ததா வதீர்யாஹம் ஹநிஷ்யாமி மஹா ஸூராந் -9-44-
அமீ தே லேசத சக்ர தர்சிதா பரமாத்புதா
அவதாரா நிரா தங்கா மதீயா கேவலாஹ் வயா -9-45-

துஷ்ட நிக்ரஹத்துக்காக நான் செய்யும் பல அத்புத அவதாரங்கள் பற்றி சுருக்கமாக உரைத்தேன்

ஏதேஷாம் பரமா ப்ரோக்தா கூடஸ்தா சா மஹீ யசே
மஹா லஷ்மீர் மஹா பாகா ப்ரக்ருதி பரமேஸ்வரீ -9-46-
அமுஷ்யா ஸ்துதயே த்ருஷ்டும் ப்ரஹமாத்யை சகலை ஸூ ரை
நமோ தேவ்யாதிகம் ஸூக்தம் ஸர்வ காம ப்ரதம் வரம் -9-47-
இமாம் தேவீம் ஸ்துவந் நித்யம் ஸ்தோத்ரேணாநேந மாமிஹ
க்லோசா ந நீத்ய சகலா நைஸ்வர்யம் மஹதஸ்நுதே -9-48-

இந்த அவதாரங்களை விட பரமமான பிரகாசமான மஹா லஷ்மீ ஸ்வரூபமே -பரமேஸ்வரீ -ரூபமே மிக உயர்ந்தது ஆகும் –
நமோ தேவ்யை மஹா தேவ்யை -என்று நான்முகன் முதலான தேவர்கள் -ஸூக்தம் -கொண்டு ஸ்துதித்தார்கள் –
இந்த ஸ்துதி மூலம் துன்பங்கள் நீங்கி சகல ஐஸ்வர்யங்களும் பெறலாம் –

அமுஷ்யா சாவதாராயா மஹா லஷ்ம்யா மமாநக
ஜன்மாநி சரிதை சார்தம் ஸ்தோத்ரைர் வைபவ வாதிபி -9-49-
கதிதாநி புரா சக்ர வசிஷ்டேந மஹாத்மநா
ஸ்வாரோசிஷே அந்தரே ராஜ்ஜே ஸூரதாய மஹாத்மநே -9-50-
சமாதயே ச வைஸ்யாய ப்ரணதாய வசீததே
பக்தி ச்ரத்தாவதா நித்யம் வசிஷ்டேந க்ருதேதி மே -9-51-
ஹ்ருதி ஸ்திதா சதா சேயம் ஜென்ம கார்மாவலி ஸ்துதி
ஏதாம் த்விஜ முகாச்ச்ருத்வா ஹி அதீயாநோ நர சதா -9-52-
விதூய நிகிலாம் மாயாம் சம் யக்ஞானம் சமஸ்நுதே
ஸர்வாம் சம்பத மாப் நோதி து நோதி சகலாபத -9-53-
மம பிரபாவாத் ஸுபாக்யம் கீர்த்திம் சைவ சமஸ்நுதே
கேவலா அபி யத்யதே மதீயா விஷ்ணு நா விநா -9-54-

ஸ்வாரோசிஷா மன்வந்த்ரத்தின் போது -ஸூரதன் அரசனுக்கும் சமாதி என்னும் வைச்யனுக்கும்
என் அவதாரங்கள் ஸ்துதிகளைக் குறித்தும் என் நிலையான மஹா லஷ்மீ ஸ்வரூபாதிகளைக்
குறித்தும் வசிஷ்ட மகரிஷி உரைத்தார் –
இவற்றை ஸ்ரத்தையுடன் எண்ணி ஸ்துதிப்பவர்கள் வசிஷ்டராகவே ஆவார்கள் –
பாபங்களை விலக்கப் பெற்று உண்மையான ஞானம் பெற்று அனைத்தையும் பெறப் பெறுவார் –

ந மே அஸ்தி சம்பவ சோயம் அஹம் பூத ஸ்தித அத்ர து
அந்யோன்ய அநா விநா பாவாதந்ய அந்யேந சமன்வயாத்-9-55-
மய்யயம் தேவ தேவே சஸ் தத்ராஹம் ச சநாதநீ
இத்யேதே லேசத சக்ர தர்சிதா ச பிரகாரகா -9-56-

ஆயினும் விஷ்ணு இல்லாமல் நான் இல்லையே -இந்த அவதாரங்களில் –
என் அஹந்தையாகவே -அவன் உள்ளான் -இருவரும் அப்ருதக் சித்தம்

அவதாரா மதீ யாஷ்தே ஸம்பூதா கோச பஞ்சகே
சுத்தே கோசே ஸமுத்பூதா பவத்பாவாத் மகா பரே–9-57-
தத் ராப்யேஷா ஸ்திதிர் ஜேயா விஷ்ணோர் மம ஸஹ ஸ்திதி
ஏவம் பிரகாராம் மாம் ஜ்ஞாத்வா ப்ரத்யக்ஷாம் ஸர்வ சம்மதாம்–9-58-
உபாயைர் விவிதை சச்வது பாஸ்ய பஹு தாத்மிகாம்
க்லேச கர்மா சயாதீதோ மத்பாவம் பிரதிபத்யதே –9-59-

இப்படியாக பஞ்ச கோசங்களில் என் அவதாரங்கள் அடங்கி உள்ளன -ஆறாவது கோசம் என்பதில்
நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்தே விட்டுப் பிரியாமல் அவதரிக்கிறோம் என்று கூறுவதை
அறிந்து உபாசிக்கும் உபாசகர் -சோகங்கள் கடந்து -கர்மங்கள் அழிக்கப் பட்டு -எனது ஸ்வரூபம் அடைகிறான் –

—————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –7–

May 20, 2018

வ்யாஸ ஷே அஹம் தத் சக்ர க்ரம சஸ் தத்வ பத்ததிம்
சுத்த அசுத்த விமிஸ்ரேயம் தத்வ பத்ததி உச்யதே -7-1-

மஹா லஷ்மி இந்திரன் இடம் -சக்ரா உனக்கு அடுத்து தத்துவங்களின் உத்பத்தி -நிலைகள் குறித்து கூறுகிறேன்
உத்பத்தி தூய்மையானதும் அசுத்தமானதும் கலந்ததே ஆகும் -என்று கூறத் தொடங்கினாள் –

நிரம்போதாம்ப ஆபாசோ நிஷ் பந்தோ ததி ஸந்நிப
ஸ்வச்ச ஸ்வச்சந்த சைதன்ய சதா நந்த மஹோ ததி -7-2-

பகவான் பெரிய கடல் போலே -அமைதி -தூய்மை அபரிச்சேதய ஞான ஆனந்த மயமாக இருப்பவன்

ஆகார தேச காலாதி பரிச்சேத விவர்ஜித
பகவான் இதி விஜ்ஜேய பரமாத்மா ச நாதந -7-3-

தேச கால ரூப அபரிச்சேத்யன் -பலமாயவன் -ஆகாசம் போன்ற தூய்மை -நித்யம் சாஸ்வதம்

தஸ்ய அஹந்தா பரா தாத்த்ருக் பகவத்தா ச நாத நீ
நாராயணீ பரா ஸூஷ்ம நிர் விகல்பா நிரஞ்ஜனா -7-4-

அவனுடைய -நான் -எண்ணமாகவே நாராயணீ இருக்கிறாள் -அவள் சாஸ்வதம் -ஸூஷ்மமாயும்
விகாரங்கள் இல்லாமலும் -தோஷங்கள் அற்றவளாயும் இருக்கிறாள் –

ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய தேஜோ மஹோ ததி
ஷண்ணாம் யுகபத் உந்மேஷோ குணா நாம் பிரதமோ ஹரி -7-5-

கடல் போன்ற அபரிமித ஞானம் சக்தி பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் தேஜஸ் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில்
உந்மேஷ முதல் நிலையில் ஜாக்ரத் நிலை இயக்க நிலையில் புகுகின்றன –

பவத் பாவாத் மகத்வேந த்விதா ச வ்யாபதிஸ்யதே
பவம்ஸ்து வாஸூ தேவ அத்ர பாவ அஸ்மின் வாஸூ தேவதா -7-6-

இப்படியாக உள்ள நிலைகள் -பவத்-பாவ -என்று -இருப்பும் -இருக்கும் நிலையும் -இரண்டாய்
பவத் -இருப்பு -வா ஸூ தேவன் எனவும் -பாவ நிலை -இருக்கும் நிலை -வா ஸூ தேவதா எனவும் கூறப்படும்

சாந்திர் நாம் நா சமாக்யாதா சாஹம் தேவீ ச நாத நீ
ஸங்கர்ஷணா தயோ வ்யூஹா சா ஹந்தா ப்ராங்நிரூபி தாம் -7-7-

வாஸூ தேவதா என்பதே நித்தியமாக உள்ள என்னுடன் தொடர்புடையதாக -சாந்தி -என்று அழைக்கப்படுவதாக உள்ளது
சங்கர்ஷணன் போன்ற மற்ற வ்யூஹங்களின் தத்வம் குறித்து முன்பே கூறி விட்டேன்

த்ரயச்ச சாதுராத்ம்யம் தச் சத்வர அமீ ஸூ ரேஸ்வர
ஏதாவத் பகவத் வாஸ்யம் நிஸ் தத்வம் தத்வம் உத்தமம் -7-8-

மற்ற மூன்று வ்யூஹங்கள் -சங்கர்ஷணன் -ப்ரத்யும்னன் -அநிருத்தன்-சேர்ந்து வாஸூ தேவன் ஆகிய
நான்கு வ்யூஹங்களும் பகவான் என்ற பெயரால் கூறப் படுகின்றன
மற்ற தத்வங்களுடன் கலக்காத தூய்மையான தத்வம் இதுவே யாகும் –

நமஸ்து பரமம் வ்யோம பரமாகாச சப்திதம்
யத்ர தேவோ மயா சார்தம் விபஜ் யாத்மாந மாத்மநா -7-9-
க்ரீடதே ரமயா விஷ்ணு பரமாத்மா ச நாதந
ஷாட் குண்யஸ்ய சமுந்மேஷ ச தேச பரமாம் பரம் –7-10-

பரம வ்யோமம் -பரம ஆகாசம் -பரம பதம் இரண்டாவது தத்வம் ஆகும்
அங்கு தான் பர ப்ரஹ்மம் சாஸ்வதம் -மஹா விஷ்ணு -ரமா என்ற என்னுடன் விளையாடி மகிழ்ந்து இருக்கிறான்

புருஷா போக்த்ரு கூடஸ்த சர்வஞ்ஞா சர்வதோமுக
அம்சத ப்ரசரந்த்யஸ் மாத் சர்வே ஜீவா ச நாதநா -7-11-

ஹிரண்ய கர்ப்பனான புருஷன் -அனுபவிப்பவர்கள் கூட்டம் -சர்வஞ்ஞன் -சர்வ வ்யாபி –
அநாதியான ஜீவர்களும் அவன் அம்சமே -இது மூன்றாவது தத்துவமாகும்

பிரளயே த்வபி யந்த்யேநம் கர்மாத்மநோ நரம் பரம்
இயம் மாத்ருதசா சா மே யா தே பூர்வம் மயோதிதா -7-12-

கர்ம வஸ்ய ஜீவர்கள் பிரளயத்தின் போது நாராயணன் இடம் சென்று லயம் அடைகிறார்கள்
இந்த நிலை பற்றி முன்பே உனக்கு 6-அத்தியாயத்தில் கூறினேன் —

மஹா லஷ்மீ சமாக்யாதா சக்தி தத்வம் மநீ ஷிபி
நியதிஸ்து மஹா வித்யா கால காளீ ப்ரகீர்த்திதா–7-13

சக்தி ரூபமாக உள்ள என்னை மஹா லஷ்மீ என்பர் –
நியதி -விதி -என்பது மஹா வித்யா -என்றும் -காலம் -என்பது காளீ என்றும் சொல்வர்

சத்த்வம் ரஜஸ் தமச்சேதி குண த்ரயம் உதாஹ்ருதம்
ஸூ க ரூபம் ஸ்ம்ருதம் சத்த்வம் ஸ்வச்சம் ஜ் ஞானகரம் லகு -7-14-

சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் முக்குணம் பற்றி முன்பே சொன்னோம்
இவற்றில் சத்வம் இன்பமே வடிவெடுத்து தெளிவாக ஞான மயமாக லகுவாக உள்ளது

துக்க ரூபம் ரஜோ ஜ்ஜேயம் ஸலம் ரக்தம் ப்ரவர்த்தகம்
மோஹ ரூபம் தமோ ஜ்ஜேயம் குரு கிருஷ்ணம் நியாமகம் -7-15

ரஜோ குணம் துயரமே வடிவானது -சஞ்சலம் பொறாமை வளர்க்கும் -சிவந்த நிறம்
தமோ குணம் மயக்க நிலையில் ஆழ்த்தும் -சோம்பலை வளர்க்கும் -கறுத்த நிறமாகும்

மாயா சைவ ப்ரஸூதிச் ச ப்ரக்ருதிச் சேதி வாசவ
புரஸ்தாத் வ்யாக்ருதம் துப்யம் ததே தத் ப்ரக்ருதி த்ரிகம் -7-16-

வாசவனே – உனக்கு உலகைப் படைக்கும் மாயா -ப்ரஸூதி -ப்ரக்ருதி -குறித்து முன்பே கூறினோம்

பூதாநி தச சங்க்யாநி ததா காநி த்ரயோதச
த்ரயோ விம்சதி ரப்யதே ஸூஸ்பஷ்டம் வ்யாக்ருதா புரா -7-17-

பூதாநி-ஸ்தூல ஐந்தும் -ஸூஷ்ம ஐந்தும் ஆக இவை பத்தும் -காநி இந்திரியங்கள்-மனம் புத்தி அஹங்காரம் மூன்றும் –
கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் பத்தும் ஆக -13-/இந்த -23-தத்துவங்களை பற்றி முன்பே கூறினோம்

ததயம் மம சங்கோச பிரமாதா சுத்த சின்மய
ஸ்வாந்த ஸ்புரித தத் வேதை ஸ்திதோ தர்பண வத் சதா -7-18-

இப்படியாக அறிந்து கொள்ள வல்ல ஜீவன் -எனது சுருக்கமான ஞானத்தை
பூர்ணமாக யுடையவனாயும் கண்ணாடி போன்றும் உள்ளான் –

சாது ரூப்யம் து யத் தஸ்ய ததி ஹை கமநா ஸ்ருணு
ஆத்யம் சூன்ய மயோ மாதா மூர்ச்சாதவ் பரிகீர்த்தித–7-19-

ஜீவனுடைய நான்கு நிலைகளை மேல் சொல்லுகிறேன் கவனமாக கேள்
தூரிய நிலையில் -மூர்ச்சை அடைந்த நிலையைப் போன்று எதனுடன் தொடர்பு அற்ற சூன்ய நிலையில் உள்ளான் –

தத பிராண மயோ மாதா ஸூ ஷூப்தவ் பரிகீர்த்தித
பிராணா ஏவ பிரதா யந்தே ஸூ ஷூப்தவ் புருஷஸ்ய து -7-20-

ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் ஜீவன் பிராண வடிவிலே உள்ளான்
பிராணனை மட்டும் -சுவாசித்து இருப்பான் –

மூர்ச்சா விஷோப காதாதவ் ப்ரானோ அபி வி நிவர்த்ததே
கேவலம் ஸ்வாத் மசத் தைவ தத சூன்யஸ்த்தா பூமாந் -7-21-

மூர்ச்சை அடைந்த நிலை போன்றவைகளில் பிராணன் சீராக இருப்பதில்லை
ஆத்மா மட்டும் உடலில் சூன்ய நிலையில் உள்ளான் –

த்ருதீய அஷ்ட புரீ மாத்ர ஸ்வப்நே மாதா ப்ரகீர்த்திதே
பிராணா பூதாநி கர்மாணி கரணாநி த்ரயோ குணா -7-22-
ப்ராக் வாசநா அவித்யா ச லிங்கம் புரி அஷ்டகம் ஸ்ம்ருதம்
ஸ்வப்நே அந்த கரணே நைவ ஸ்வைரம் ஹி பரிவர்த்ததே –7-23-

ஸ்வப்ன தசையில் -எட்டு பட்டணங்களை யுடையவன் ஆகிறான் -இவை பிராணன் – பஞ்ச பூதங்கள் /
கர்மங்கள் -இந்திரியங்கள் /வாசனை -அவித்யை / ஸூஷ்ம சரீரம் -இவை எல்லாம் சேர்ந்து அஷ்ட புரி எனப்படும்
புலன்கள் உதவியுடன் புருஷன் மிகவும் விருப்பத்துடன் செயல்படுகிறான் –

சேஷ்ட மாந ஸ்வ தேஹேந தேஹீ ஜாக்ரத் ருசாம் கத
ஸாதூ ரூப்யமிதம் பும்ஸ த்ரை ரூப்யம் அபி மே ச்ருணு -7-24-

ஜீவன் -தேஹீ -விழிப்பு நிலையில் -செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கடினப்பட்டு செய்யும் படியாக உள்ளது
ஆக விழிப்பு -உறக்கம் -கனவு -மூர்ச்சை ஆகிய நான்கு நிலைகள் –

ஜ்ஞான க்ரியா ஸ்வரூபாணாம் சங்கோச த்ரிவிதஸ்து ய
தஸ்ய தத்தி த்ரி ரூபத்வம் தஸ்ய வ்யாக்யாமிமாம் ச்ருணு -7-25

மூன்று வித சங்கோசம் -ஞான சங்கோசம் -செயல்பாட்டு சங்கோசம் – ஸ்வரூபம் இன்னது என்று உணராமல் –
இப்படிப்பட்ட மூன்று சங்கோசங்களின் இயல்பை கேள் –

மாயயா ஞான சங்கோச ஆநைஸ்வர்யாத்ரிக யாவ்யய
அசக்தே ரணுதா ரூபே த்ரிதைவ வ்யபதிஸ்யதே -7-26-

மாயை காரணமாக ஞான சங்கோசம் -ஐஸ்வர்ய குறைவால் கர்ம சங்கோசம் -செய்வதில் சாமர்த்திய சங்கோசம் –
சக்தி அற்றவனாக உள்ளதால் ஜீவன் அணு அளவாகவே உள்ளான் –

அணு கிஞ்சித் கரச் சைவ கிஞ்சிஜி ஞச்சாய மித்யுத
த்வை ரூப்யமைக ரூப்யம் ச பூர்வமேவ நிரூபிதம்–7-27

இவ்வாறு -அணு ஸ்வரூபம் -ஞான கர்ம சங்கோசம் உள்ளவன் -ஆகிய மூன்று நிலைகள்
கீழே ஜீவனின் ஒன்றான இரண்டாக நிலைகளைப் பார்த்தோம்
பரமாத்மா விபு சர்வஞ்ஞன் சர்வசக்தன் சரவக்ருத் -என்பதை உணர வேண்டும் –

ஏவம் மாத்ரு தசா மே அத்ய ச விசேஷா ப்ரகீர்த்திதா
அந்த கரணி கிஞ்சி சைவ தஸாம் சக்ராத்ய மே ச்ருணு -7-28-

இனி அந்த கரண நிலையை கேள் -தானே ஜீவனாக உள்ளமை ஸ்ரீ லஷ்மீ சொல்வது பஹுஸ்யாம் -போலே –

ஸ்வச் சந்தா சம்விதே வாஹம் ஸ்வதச்சேத நதாம் கதா
ஹித்வா சேதநதாம் தாம் சாப்ய வரூடா ததா க்ரமாத் -7-29-

நானே உண்மையான ஞானமாக உள்ளேன் -சங்கல்பம் அடியாகவே சேதனர்களாக உள்ளேன் –
இப்படி சேதனர் தொடங்கி அசேதனங்கள் வரை சுருக்கம் கொண்டவளாக இச்சை காரணமாக பலவாக நிற்கிறேன் –

சைத்ய சங்கோசநீ சித்த மந்த காரண மீரிதம்
மநோ புத்தி அஹங்கார இதி ஏதத் த்ரி தயம் ச தத் -7-30-

சங்கோசத்துக்கு காரணம் அந்த கரணங்களே -இவை மனம் புத்தி அஹங்காரம் என்பவை ஆகும் –

விகல்ப அத்யவ சா யச்ச அபி அபிமா நச்ச வ்ருத்தய
மநோ விகல்பயத் யர்த்தம் அஹங்கார அபி மந்யதே -7-31-

மனசின் செயல்பாடு விகல்பம்-புத்தியின் செயல்பாடு அத்யவசாயம்-அஹங்காரத்தின் செயல்பாடு அபிமானம்

அத்யவஸ் யதி புத்திச்ச சேதநா திஷ்டிதா சதா
புத்தி அத்யாத்மம் இத்யுக்தா நிர்ணய அப்யதிபூதிகம் -7-32-

அத்யவசாயம் -முடிவு செய்வது புத்தியால் என்று தோன்றினாலும் சேதனன் உறுதியால் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது
ஆக புத்தி என்பது ஆத்மாவைச் சார்ந்தது என்றும் அத்யவசாயம் இயற்க்கைச் சார்ந்தது என்றும் அறிவாய் –

புத்தி தர்ப்பண சம்லீந ஷேத்ரஞ்ஞச்ச அதி தைவதம்
அஹம் க்ருதிஸ்த அத்யாத்மம் அபிமான அதி பூதகம்–7-33-

புத்தி என்னும் கண்ணாடி மாளிகையின் அதிபதி ஆத்மா –
அஹங்காரம் -அபிமானம் -என்னுடையது என்ற எண்ணம் அதன் இயல்பாக உள்ளது –

அதி தைவதமதோ ருத்ரோ மந அத்யாத்மம் ப்ரகீர்த்திதம்
விகல்ப அப்யதி பூதஸ்து சந்த்ரமா அதி தைவதம் –7-34-

அஹங்காரத்தின் அதிபதி தேவதை -ருத்ரன் -மனசுக்கு இயல்வு விகல்பம் -சந்திரனை அதிபதியாக கொண்டது –

பிராண சம்ரம்ப சங்கல்பா குண ஏஷாம் க்ரியா விதவ்
பிராண ப்ரயத்ன இத்யுக்த சம்ரம்போ கர்வ உச்யதே -7-35-
பல ஸ்வாம்ய ஸ்வரூபச்ச கர்வ சம்ரம்ப உச்யதே
ஓவ்தா ஸீந் யஸ்யுதி ப்ரோக்த சங்கல்போ மாநசோ புதை -7-36-

செயல்கள் நடை பெறும் போது -புத்தி -அஹங்காரம் -மனம் -ஆகியவற்றின் தன்மைகளாக –
பிராணன் -சம்ரம்பம் -சங்கல்பம் ஆகியவை உள்ளன -பிராணன் என்பதையே பிரயத்னம்-என்றும்
-சம்ரம்பம்-என்றது கர்வம் என்றும் கூறப்படும் -செயல்களின் பலன் தன்னுடையதே-என்ற எண்ணம்
புத்தி -முடிவு செய்வதும் செயல் புரிவதும் / அஹங்காரம் -எனது நான் -போன்ற சிந்தனை -கர்வம் அடியாக /
மனம் -எது சரி எது தவறு ஆராய்ந்து முடிவு எடுப்பது என்றவாறு –
உதாசீனம் நீங்கி அறியும் தன்மை மனசுடையது -சங்கல்பம் ஆகும்

வ்யாக்யா தேயம் த்விதீயா மே ஹி அந்த கரணிகீ தசா
பிரஸ்ய வந்தீ ததோ ரூபா தாந்த கரணி காதஹம் 7- 37-

இவ்வாறு இரண்டாவது நிலையான அந்த கரணி பற்றி சொன்னேன்
மேல் அடுத்த நிலையை சொல்லுகிறேன்

சத்யா நதாம் க்ரமச ப்ராப்தா பஹிஷ் கரண சஞ்ஜிதா
கரணாநி து பாஹ்யாநி வ்யாக்யாதாநி மயா புரா -7-38

இந்த நிலையில் நான் ஸ்தூல வடிவம் எடுக்கிறேன் -இந்நிலையில் புலன்கள் என்ற பெயர் கொள்கிறேன் –
இவற்றை முன்பே பார்த்தோம் –

ஞானேந்த்ரிய ப்ரவ்ருத்தவ் து மந ஆதி ப்ரவர்த்ததே
ச ஷூ ஆலோக்யத் யர்த்தம் விகல்பயதி தந்மந -7-39-

புலன்கள் மூலமே மனசின் செயல்பாடு -இவற்றின் ஆதியாக மனமே –
கண்கள் ஒரு பொருளைக் காணும் போது அந்த பொருளைக் குறித்த ஆய்வை மனம் செய்து முடிவு எடுக்கிறது

ஆலோகந விகல்பஸ்தம் அஹங்கார அபி மந்யதே
அத்ய வஸ்ய ததோ புத்தி ஷேத்ரஞ்ஞாய பிரயச்சத்தி –7-40-

இப்படி புலன்கள் மூலம் உணரப்பட்ட பொருளைப் பற்ற முடிவுக்கு வரும் மனசானது அதனை
அஹங்காரம் மூலமாக ஆத்மாவுக்கு உணர்த்துகிறது -பின்பு பகுத்து அறியும் புத்தியானது அதைப் பற்றி ஆத்மாவுக்கு உணர்த்தும் –

கர்மேந்த்ரிய ப்ரவ்ருத்தவ் து விபர்யஸ்த க்ரம ஸ்ம்ருத
சங்கல்பாதே பராஸீநா வசநாதி க்ரியா யத -7-41-

கர்ம இந்திரியங்கள் விஷயம் தலை கீழாக -ஆகுமே –
சங்கல்பம் -உறுதியான முடிவு எடுத்த பின்னரே பேச்சு முதலானவை வெளிப்படும்

அத்யாத்ம அதி விசேஷ அத்ர சர்வ பூர்வ முதீரித
த்ருதீ யேயம் விதாக்யாதா பஹிஷ் கரண வர்த்தி நீ -7-42-

அத்யாத்மம் போன்ற பலவற்றை முன்பே சொன்னோம்
இப்படியாக மூன்றாவது நிலைப்பாடு கர்மேந்த்ரியங்கள் மூலம் உணர்த்தப்பட்டது

சதுர்த்திம் த்வமிமாம் கோடிம் மேய ரூபாம் து மே ச்ருணு
மேயம் து த்விதம் தாவத் பஹிரந்தர் வ்யவஸ்தயா–7-43-

அடுத்து நான்காவது நிலை -இந்திரியங்கள் மூலம் அறியப்படும் பொருள்கள் பற்றி கூறுவோம்
இத்தகைய பொருள்கள் உள் பொருள்கள் வெளிப் பொருள்கள் -என்று இரண்டு வகை –

பாஹ்யம் து நீல பூதாதி ஸூக துக்காதி அந்தரம்
ஆபிச் சதஸ் ருபிச் வாஹம் விதாபி ஸ்த்யாநதாம் கதா -7-44-

நீலம் மஞ்சள் போன்றவை வெளிப் பொருள்கள் -ஸூக துக்க

ஸ்வ சித்தோத்த விகல்பார்த்தை ப்ரத்யஷாப் யஸ்மி விஸ்ம்ருதா
சதா சார்ய உபதேசேந சத்த கர்மநுருந்ததா -7-45
நிரூப்யே நிபுணைர் யத்ர மேயே அபி அஸ்மி ததா ஸ்புடம்
விலாப்ய சாகலம் பாவம் சேத்ய ரூபம் இமாம் ததா -7-46

உபாசனம் மூலம் சிரமப்பட்டு என்னை சிலர் அடைகிறார்கள் -ஆயினும் என் ஸ்வரூபம் பூர்ணமாக அவர்கள் அறிவது இல்லை
ஆச்சார்யர் உபதேசம் மூலம் மட்டுமே ஸ்வரூபத்தை அறிந்து எங்கும் வியாபித்து உள்ளதை அறியலாம்

ஸ்வச் சந்தா பூர்ண சித் ரூபா பிரகாச அஹம் ததா ஸ்வயம்
ஸ்வச்சா ஸ்வச் சதரா சாஹம் தத கரண சம்ஜ்ஜி தா –7-47-

அதன் பின்னர் என்னை முழுமையாக -பிரகாசமாயும் -தூய்மையாகவும் -ஸ்வ இதர வி லக்ஷணமாய்
இருப்பதை காட்டி அருளுகிறேன் -இப்படியான என்னை காரணப் பொருள் என்று அறிகின்றனர் –

ஆரோஹம் அவரோஹம் ச பாவயந் மாமகாவுபவ்
மச்சித்தோ மத்கத ப்ரானோ மத் பாவா யோபபத்யதே-7-48-

இதுக்கும் மேலே என்னை பூர்ணமாக வெளிப்படுத்த உபாசகர்கள் சித்தத்தில் உளேன்
இப்படி என் முழு நிலைகளை உணரும் உபாசகன் தன சித்தம் முழுவதையும் என்னில் வைத்து
தன்னையும் தன உடைமையையும் என்னிடம் அர்ப்பணித்து எனது நிலையையே அடைகிறான்

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் -6-

May 20, 2018

பூர்ணஸ்தம் இத ஷாட் குண்ய சித் ஆனந்த மஹா ததே
அஹம்தா அஹம் ஹரே ராத்யா நிஸ் தரங்கார்ணவ ஆக்ருதே –6-1-

ஞானாதி கல்யாண குண பரிபூர்ணன் அஹம் எண்ணமே நான்-
ஞான ஆனந்த குணக் கடல் – அலைகள் இல்லாத சமுத்திரம் -போன்றவன் அவன் –

ச அஹம் ஏவம் விதா சுத்தா க்வசித் உத்ஸூ நதாம் கதா
சிஸ்ருஷா லக்ஷணா தேவீ ஸ்வ தந்த்ரா சச்சிதாத் மிகா -6-2-
ஷட்கோசதாம் சமா பத்யே சத்தாஹம் வைஷ்ணவீ பரா
சக்திர் மாயா ப்ரஸூதிச்ச ப்ரக்ருதி த்ரி குணாத்மிகா -6-3-
ப்ரஹ்மாண்டம் ஜீவ தேஹச் சேத்யேதே ஷட்கோச சஞ்ஜிதா
சிஸ்ருஷயா யா பரா விஷ்ணோ ராகம் தாயா சமுதகதா -6–4-

தூய்மையானவள் -சாந்தமானவள் -ஞான ஆனந்த மயமானவள் –
சக்தி மாயா ப்ரஸூதி-முக்குண மய ப்ரக்ருதி -ப்ரஹ்மாண்டம் -ஜீவ சரீரங்கள் -ஆகிய ஆறு கோசங்களாக வடிவு எடுக்கிறேன்
ஸ்ரீ ஹரி யுடைய -அஹம் -எண்ணத்தில் இருந்து ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் ஏற்படுகிறது

சக்தி ச ப்ரதமம் கோச சுத்த மார்க்க ப்ரவர்த்திநீ
கோச குலாயபர்யாய சரீரா பர நாமவான் -6-5-

முதல் கோசம் -சக்தி -தூய்மையான ஸ்ருஷ்டியின் அடிப்படை –
கோச -குலாயம் – கூடு பொருளில் -சரீரம் என்பதின் வேறு பெயர் ஆகும்

சுத்தே அஸ்மின் ப்ரதமே கோசே பிரதம உந்மேஷ லக்ஷணே
அஹம்மா நீ பரோ ஹி ஆஸீத் ஏவ ஸங்கர்ஷணா பிரபு –6-6-

ஸ்ருஷ்டியின் செயல்பாட்டை குறிக்கும் தூய்மையான முதல் கோசம் -சங்கர்ஷணன் அம்சம் வெளிப்பாடு

திலகாலகவத் தத்ர விகாரோ மஸ்ருண ஸ்தித
தஸ்ய அஹந்தா து யா தேவீ ச அஹம் ஸங்கர்ஷணீ பரா –6-7-

உடம்பில் மச்சங்கள் செயல் அற்று இருப்பது போலே சங்கர்ஷணன் திரு மேனியில் அனைத்து ஸ்ருஷ்டிகளும் முதலில் செயல் அற்று உள்ளன –
சங்கர்ஷணன் அஹம் -நான் -என்ற எண்ணமாக நான் உள்ளேன் –
இந்த நிலையில் ஸங்கர்ஷணீ எனப்படுகிறேன்

ஸ்ரீ ரித்யேவ சாமக்யாதா விஞ்ஞான பலசாலி நீ
யஸ்தஸ்யா மே சமுந் மேஷ பிரதியும்ந சது கீர்த்தயதே –6-8-

ஸ்ரீ -நிலையில் உள்ள போது-விஞ்ஞானமும் பலமும் நிறைந்தளவாக உள்ளேன்
அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ நிலையில் இருந்து ப்ரத்யும்னன் வெளிப்படுகிறான்

சங்கர்ஷணஸ்ய தேவஸ்ய சக்தி கோஸாபி மாநிந
புத்தித்வே வர்த்ததே தேவ பிரதியும்ந புருஷோத்தம -6-9-

சக்தி கோசத்தின் அபிமான தேவதையாக சங்கர்ஷணன் உள்ளான் -அவனது புக்தியாக ப்ரத்யும்னன் உள்ளான் –
இந்தப் பிரத்யும்நனே புருஷோத்தமன் என்றும் கூறப்படுகிறான் –

போக்த்ரு போக்ய சமஷ்டிஸ்து நிலீநா தத்ர திஷ்டதி
மநோ பூதஸ்ய தேவஸ்ய தஸ்ய அஹந்தா து யா ஸ்ம்ருதா –6-10-

அந்த ப்ரத்யும்னன் இடம் போக்த்ருவும் போக்யமும் செயல் அற்ற நிலையில் ஒடுங்கி உள்ளன
மனதின் அபிமான தேவதையாக உள்ள ப்ரத்யும்னனின்-அஹந்தா -நான் என்ற எண்ணமாகவே நான் உள்ளேன்

சாஹம் ஸரஸ்வதீ நாம வீர்ய ஐஸ்வர்ய விவர்த்தி நீ
யோ மே தஸ்ய சமுன்மேஷ ச அநிருத்த ப்ரகீர்த்தித-6-11-

வீரியமும் ஐஸ்வர்யமும் நிரம்பிய எனது நிலையானது ஸரஸ்வதீ எனப் பெயர் பெறும் –
இந்த சரஸ்வதி நிலையில் இருந்து அநிருத்தன் வெளிப்படுகிறான் –

தஸ்ய சங்கர்ஷணஸ்ய அஹம் அஹங்காரவிதவ் ஸ்திதா
ஸங்கர்ஷணா தயோ தேவாஸ் த்ரய ஏதே புராதநா –6-12-
ஜீவோ புத்திர் அஹங்கார இதி நாம்நா ப்ரகீர்த்திதா
நை வைதே பிராக்ருதா தேவா கிந்து சுத்த சிதாத்மகா -6-13-

இந்த அநிருத்தினன் நிலை சங்கர்ஷணன் அஹங்காரமாகவே உள்ளது
சங்கர்ஷணன் தலைமையில் உள்ள இந்த மூன்று நிலைகளும் -ஜீவன்-சங்கர்ஷணன்/புத்தி -ப்ரத்யும்னன்-/அஹங்காரம்-அநிருத்தினன்
எனப்படுகின்றன -இந்த மூன்றும் முக்குண வசப்பட்ட இந்த உலகுக்கு அப்பால் பட்ட மிகவும் தூய்மையானதாகும் –

ஆதி வியூஹஸ்ய தேவஸ்ய வாஸூ தேவஸ்ய தீவ்யத
தத் தத் கார்ய கரத்வேந தத்தந்நாம்நா நிரூபிதா –6-14-

ஆதி தேவனாகிய வாஸூ தேவனின் லீலை காரணமாகவே மற்ற மூன்று வ்யூஹங்களும்
அவர் அவர்களின் செயல்களுக்கு உரியபடி பெயர்களைப் பெறுகின்றனர்

சர்வே தே ஷட் குணா ப்ரோக்தா சர்வே தே புருஷோத்தமா
பூர்ணஸ்திமித ஷாட் குண்ய சதாநந்த மஹோததே -6-15-

ஒவ் ஒருவரும் இரண்டு குணங்கள் -அனைவரும் புருஷோத்தமர்கள் –
ஒருவருக்கு மட்டும் ஆறு குணங்களும் பரி பூர்ணமாக எப்போதும் வெளிப்பட்டபடி உள்ளது

ஷண்ணாம் யுகபத் உந்மேஷா குணாநாம் கார்ய வத்தயா
ய அபூத்ச வாஸூதேவஸ்து வ்யூஹ பிரதம கல்பித -6-16-

இந்த ஒருவன் ஆனந்த மயமான கடலாகிய ஆறு குணங்களில் இருந்து வெளிப்பட்டு வாஸூ தேவன் எனப்படுகிறான் –

தஸ்ய சாந்திர் அஹந்தா து சாஹம் சக்தி ப்ரகீர்த்திதா
சக்தி கோஸஸ்திதா தேவா ஸூ யந்தே யத்ர சிந்திதா–6-17-

வாஸூ தேவனின் அஹந்தா வாகவே -பத்தினியாக -நான் -சாந்தி -என்பவளாக உள்ளேன்
இந்நிலையில் சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறேன் –
இந்த நிலையில் சங்கர்ஷணன் ப்ரத்யும்னன் அநிருத்தன் மூவருக்கும் ஆதாரமாக உள்ளேன்

அநிருத்தஸ்ய ய அஹந்தா ரதி இதி ஏவ சஞ்ஜிதா
ச ஏவ தேவீ மஹா லஷ்மீர் மயா கோச ச உச்யதே -6-18-

அநிருத்தனின் -நான் -என்ற எண்ணமாக -ரதி என்பவளாக -நான் உள்ளேன்
இந்த நிலையில் மஹா லஷ்மீ -என்று -மாயா கோசம் -என்ற பெயர் –

மஹா லஷ்ம்யா ய உந்மேஷா மாயாயா குண சஞ்சஜிதா
மஹா காளீ மஹா வித்யா த்வயம் சம்பரிகீர்த்யதே -6-19-

மஹா லஷ்மியின் இயக்க நிலைகளுக்கு மஹா காளீ என்றும் -மஹா வித்யா என்றும் பெயர்கள் உள்ளன –
இவை அவளின் மாயையின் குணங்களாக உள்ளன –

மஹா லஷ்மீ மஹா மாயா மஹா வித்யா மயோ மஹான்
ப்ரஸூதிர் நாம கோசோ மே த்ருதீய பரிபட்யதே -6-20-

ப்ரஸூதி -என்னும் கோசமானது மிக உயர்ந்த நிலையாகும்
மஹா லஷ்மீ மஹா மாயா மாயா வித்யா ஆகிய நிலைகளைத் தன்னுள் அடக்கியதாகும்

த்ரீண் யத்ர மிதுநா ந்யாசந் யாநி பூர்வோதிதாநி தே
பிரதானம் சலிலீ க்ருத்ய யச்சேத பூருஷோத்தம -6-21-
சா ப்ரோக்தா ப்ரக்ருதிர் யோநிர் குண ஸாம்ய ஸ்வரூபிணீ
விரிஞ்ச அஜ நயத்யத்வை பூர்வ பண்டம் ஸ்வம் ஆத்ம நி -6-22-

ப்ரஸூதி கோசத்தில் முன்பு -5-அத்தியாயத்தில் -8-/15-ஸ்லோகங்களில் கூறிய மூன்று ஜோடிகள் உள்ளன –
அந்த பிரதானம் -நீராக மாற்றப்பட்டு அதில் புருஷோத்தமன் சயனித்து உள்ளான் –
இதுவே பிரகிருதி எனப்படும் -இதில் முக்குணங்களும் சம நிலையில் உள்ளன –
அவன் இடம் இருந்து உருவானதும் -அவனையே அடங்கியதும் -அவனில் அடங்கி இருப்பதும் ஆகிய பேர் அண்டம் ப்ரக்ருதி எனப்படும்
இது தொடக்கத்தில் விரிஞ்சி எனப்படும் நான்முகனால் கொண்டாடப் படுகிறது –

தத் ஏக ப்ரக்ருதிம் ப்ராஹூஸ் தத்த்வ சாஸ்த்ர விசாரதா
மஹா தாத்யை ப்ருதிவ் யந்தை ரண்டம் யத் நிர்மிதம் ஸஹ –6-23-
தத் ப்ரஹ்மாண்டம் இதி ப்ரோக்தம் யத்ர ப்ரஹ்மா விராட பூத்
அங்க ப்ரத்யங்க யுக்தம் யத் சரீரம் ஜீவிநா மிஹ–6-24-
ஏஷா கோச விதா ஷஷ்டி க்ரம சாஸ்த நுதாம் கதா
அவரோஹா ஷடேதே மே பூர்ணாயா பரிகீர்த்திதா –6-25-

ஸ்ருஷ்டியின் போது பேர் அண்டம் -மஹத் தொடங்கி ப்ருத்வி முடிய பலவாக உள்ளடக்கிய பிரம்மாண்டம் ஆகிறது
அந்த அண்டத்தின் அதிகாரியாக நான்முகன் தோன்றினான்
ஆறாவதான அந்த கோசம் உடல் உறுப்புக்களுடன் கூடியதாகவும் ஸ்தூல சரீரங்களுடன் கூடியதாகவும் உள்ள உயிர் இனங்களை
உள்ளடக்கியதாகும் இந்த ஆறு கோசங்களாகவும் பூர்ணமாகவும் உள்ளே நானே இருக்கிறேன் –

ஆத்யே கோசே ஸ்வயம் தேவ த்ரிதைவா ஹந்தயா ஸ்தித
பஞ்சஸ் வந்யேஷூ கோசேஷூ ஜீவா நாநாவிதா ஸ்திதா -6-26-

முதல் கோசமான சக்தி கோசத்தில் வாஸூ தேவன் மற்ற -சங்கர்ஷண -ப்ரத்யும்ன -அநிருத்தன
ஆகிய மூன்று வ்யூஹங்களின்-அஹந்தையாக உள்ளான்
மற்ற ஐந்து கோசங்களில் ஜீவர்கள் பலவாக உள்ளன –

சுப அசுப விபாகோத்தாம் பஜந்தே விவிதாம் தஸாம்
திவ்யாஸ் திஸ்ர த்ரயரஸ்தாசாம் மிதுநா நிச யாநி து -6-27-

அந்த ஜீவன்கள் தங்கள் புண்ய பாப -ரூபா கர்மங்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர்
இந்த கோசங்களில் இருந்து மூன்று திவ்ய சரீரங்களும் மூன்று ஆண்-பெண் ஜோடிகளும் வெளி வருகின்றனர் –

அண்ட மத்யே அவதாராச்ச தாஸாம் தேஷாம் ச யே ஸ்ம்ருதா
ஸ்வா தந்தர்ய நிர்மிதாஸ்த் வேத ந ஏவ கர்ம வசாநுகா -6-28-

அண்டத்தின் நடுவில் நிகழும் அவர்கள் அவதாரங்களும் அவர்களது படைப்புகளும் எனது ஸ்வதந்த்ரத்துக்கு உட்பட்டதால் நிகழ்கின்றன
இந்த உத்பத்தி அவர்கள் புண்ய பாப கர்மங்களால் யுண்டானது அல்ல

அப்ராக்ருதாச்ச தே தேஹா உபயேஷாம் ப்ரகீர்த்திதா
அந்யே பஞ்ச ஸூ கோசேஷூ தேவாத்யா ஸ்தாவ ராந்தி மா -6-29-
நாநா ஸ்தாந ஜூஷோ ஜீவா கர்மபி சம்சரந்தி யே
அதிகாரா ஷயம் நீத்வா சுபபாக வஸாதிமே -6-30-
சம்ப்ராப்ய ஜ்ஞான பூயஸ்த்வம் யோக்க்ஷபி கல்மஷா
ஆரோ ஹந்தி சனை கோசநா ரூடா ந பதந்தி தே -6-31-

இப்படி வெளிவரும் தேவதைகள் சரீரம் அப்ராக்ருதம்
ஐந்து கோசங்களில் உள்ள ஜீவன்கள் -நான் முக்கண் தொடங்கி -புல் பூண்டு வரை -தங்கள் கர்மத்துக்கு ஏற்ப சரீரம் பெறுகின்றனர்
பிறவிகள் மாறி மாறி தொடர்ந்து வரும் இவர்களுக்கு
தர்ம வாழ்வு மூலம் சிலர் கர்ம பலன்களை கை விடக் கூடும்
இவர்கள் யோகமே பாபங்களை போக்கும் -அதன் பின்பே அபரிமிதமான அவர்களுக்கு ஞானம் வருகிறது
அதன் பின்பு அவர்கள் இந்த கோசங்களில் மேலே மேலோர் ஏறிச் செல்கின்றனர்
அவர்கள் கீழே விழுதல் இல்லை

ஸத்ய லோகாத் ப்ரப்ருத்யேதே யாம் பூமிம் அதி ரோஹிதா
புநஸ்தே ந நிவர்த்தந்தே திஷ்டந்தி ஊர்த்வம் வ்ரஜந்தி வா -6-32-

இப்படியாகச் செல்லும் அவர்கள் ஸத்ய லோகத்தை அடைகின்றனர் -அங்கு இருந்து மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புவதில்லை
அங்கேயே தங்கி விடுகின்றனர் -அல்லது மேலே செல்லுகின்றனர் –

ஷீரோத சம்பவே தேவி பத்ம நாப குடும்பிநி -6-33-

தாமரையில் உதித்தவளே -திருப் பாற் கடலில் தோன்றியவளே-பத்ம நாபனின் திரு பத்னியே
உன்னை வணங்குகின்றேன் -ஜீவன் என்பது யார் என்பதை விளக்கி அருள்வாய் -என்று இந்திரன் கேட்டான்

பூர்ணா ஹந்தா ஹரே ராத்யா ச அஹம் ஸர்வேச்வரீ பரா
தஸ்யா சம்ருதாச்ச தஸ்த்ரோ மே தசா த்ரிதசா புங்கவ -6-34

மஹா லஷ்மி சொல்லத் தொடங்கி -ஸ்ரீ ஹரியுடைய நான் என்ற எண்ணமாகவே சர்வேஸ்வரியான நான் உள்ளேன்
அவனது நான் என்கிற எண்ணமே நான்கு நிலையாக உள்ளது –

ப்ரமாதேதி விதா த்வேகா தத் அந்தகரணம் பரா
பஹி கரணாம் அந்யா ச சதுர்த்தீ பாவ பூமிகா –6-35-

அந்த நான்கு நிலைகளில் முதல் நிலை -பிரமாதா -அறிபவள்-ஜீவன் -ஆகும்
இரண்டாவது நிலை -மனம் புத்தி அஹங்காரம் -சேர்ந்த அந்த கரணம் ஆகும்
மூன்றாவது நிலை கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் ஆகும்
நான்காம் நிலை -ப்ரமேய ப்ரபஞ்சகங்கள் இணைந்த பாவ பூமிகா ஆகும்

ப்ரமாதா சேதந ப்ரோக்தா மத் சங்கோச ச உச்யதே
அஹம் ஹி தேச காலாத்யை அபரிச்சேதமீ யுஷீ -6-36-
ஸ்வா தந்தர்யா தேவ சங்கோசம் பஜாமய ஜஹதீ ஸ்வதாம்
பிரதமஸ் தத்ர சங்கோச பிரமாதேதி பிரகீர்த்யதே-6-37-

இதில் பிரமாதா என்பது சேதனர்களைக் குறிக்கும் -நான் எனது இயல்பாகவே த்ரி வித அபரிச்சேத்யவளாக இருந்த போதிலும்
என்னுடைய ஸூ தந்திரம் காரணமாகவே இது போன்ற நிலைகளில் என்னைக் கட்டுப் படுத்திக் கொள்கிறேன்
இப்படிச் செய்தாலும் என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நான் கை விடுவது இல்லை –
இப்படிப்பட்ட உன் முதல் நிலை பிரமாதா எனப்படும் –

சித் ஆத்மநி யதா விஸ்வம் மயி லீநம் அவஸ்திதம்
பிரமாதரி தத் ஏவ ஏதத் தர்பனோதர சைலவத் –6-38-

இந்த உலகம் முழுவதும் என்னுள் அடங்கியது -இதே போன்றே பிரமாதா என்ற நிலைக்குள்ளும் இந்த உலகம் அடங்கும்
ஒரு கண்ணாடிக்குள் மலை அடங்குவது போன்று பிரமாதாவுக்குள் இந்த உலகம் உள்ளது –

ஏக ரூப்யம் த்வி ரூபத்வம் த்ரி ரூபத்வம் சதுர்பிதாம்
சப்த பஞ்சக ரூபத்வம் பிரமாதா யத் ப்ரபத்யதே -6-39-

ஜாக்ரத் -ஸ்வப்நம் -ஸூ ஷூப்தி -தூரியம்–முதலான -35- நிலைகள் ஜீவனுக்கு உள்ளது

பிரகாசே நாத்மநோ ஹி ஏகோ க்ராஹ்ய க்ராஹ கதா வசாத்
த்வை ரூப்யம் தத் த்ரீ ரூபத்வம் ஞானாகார க்ரியாத்மநா–6-40-
சப்த பஞ்சக ரூபத்வம் தத் தத் தத்வஸ் திதை ஸ்திதம்
காநி தத்வாநி பத்மாஷி கதி கீதருக்விதா நி ச -6-41-
ஏதத் ப்ருஷ்டா மயா ப்ரூஹி நமஸ்தே சிந்து சம்பவே
ஸ்தூல ஸூஷ்ம விபேதேந பூதாநி தச குணி ச -6-42-
ஞான கர்ம விபேதேந த்ரீண்யத கரணாநி ச
ப்ரக்ருதிச்ச ப்ரஸூதிச் ச மாயா சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் -6-43-
காலாச்ச நியதி சக்தி புருஷ பரமம் நப
பகவான் இதி தத்வாநி சாத்வதா சமகீயதே–6-44-

தன்னை மட்டும் வெளிப் படுத்தும் போது ஜீவன் ஒருவனாக உள்ளான்
தன்னையும் மற்றவற்றையும் அறியும் போது இரண்டாகிறான் –
ஞானம் -ஞானத்தால் அறியப்படும் வஸ்துக்கள் -ஞானம் மூலம் உண்டாகும் விவேகம் -ஆகியவற்றால் மூன்றாகிறான் –
இப்படியாக பிரபஞ்சத்தின் தத்துவங்களைப் பார்க்கும் போது ஜீவனுக்கு -37-நிலைகள் உள்ளன –
என்றதும் -இந்திரன் -மஹா லஷ்மியிடம் -தாமரை கண்ணாளே-திருப் பாற் கடலிலே உதித்தவளே
உன்னால் கூறப்பட்ட -37-தத்வங்கள் எவை -அவற்றின் தன்மைகள் எவை
உன்னை வணங்கி பிரார்த்திக்கும் எனக்கு இவற்றை விளக்கி அருள்வாய் -என்றான்
ஸ்தூலமாயும் ஸூஷ்மாமாயும் உள்ளவை 10-/கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் -10-/மனம் புத்தி சித்தம் மூன்று /
ஸாத்வதர்கள் கூறும் பிரகிருதி ப்ரஸூதி மாயா இவை மூன்று /சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவை மூன்று /
காலம்- நியதி -சக்தி -புருஷன் – பரம் -நபம் -மற்றும் பகவான் -என மற்றவை என்று கூறினாள்

மயா ஸ்ருதாநி தத்வாநி த்வத் வக்ர ஸரஸீரு ஹாத்
வ்யாஸஷ் வைதாநி மே தேவி நமஸ்தே ஸரஸீ ருஹி -6-45

இந்திரன் மீண்டும் இவற்றை விளக்குவாயாக என்று விண்ணப்பித்தான் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் -5-

May 20, 2018

யா சாஹம்தா ஹரே ராத்யா சார்வாகார சநாதநீ
சுத்த ஆனந்த சிதாகாரா ஸர்வத சமதாம் கதா –5-1-

ப்ரஹ்மத்தின் அஹம் அர்த்தமே நான் -அஹம் என்பதே பல ரூபங்கள் -அநாதி ஆனந்த ஞான மயம்

சாஹம் சிச்ருஷயா யுக்தா ஸ்வல்பால்பே நாத்ம பிந்துநா
ஸ்ருஷ்டிதம் க்ருதவதீ சுத்தாம் பூர்ண ஷாட்குண்ய விக்ரஹாம்–5-2-

அனைத்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்க எனக்கு இச்சை பிறந்த பொழுது சுத்த ஸ்ருஷ்ட்டியை தொடங்குகிறேன் –
அப்பொழுது எனது சிறிய பகுதிகளானவை என்னுடைய ஆறு குணங்களையும் முழுமையாகக் கொண்டு வடிவம் எடுத்த படி இதனைச் செய்கின்றன

அநுஜ்ஜித ஸ்வரூபாஹம் மதீயே நால்ப பிந்துநா
மஹா லஷ்மீ சமாக்யாதா த்ரை குண்ய பரிவர்த்திநீ -5-3-

எனது முழுமையான வடிவு இது போன்று பிரிவது இல்லை -எனது ஒரு சிறு பகுதியே மூன்று குணங்களின்
வடிவாகத் தோன்றி இவற்றைச் செய்கின்றன -இந்தப் பகுதியே மஹா லஷ்மீ எனப்படுகிறாள் –

ரஜஸ் பிரதான தத் ராஹம் மஹா ஸ்ரீ பரமேஸ்வரீ
மதீயம் யத்தமோ ரூபம் மஹா மாயேதி ச சம்ருதா -5-4-

ரஜோ குணம் மிக்கு உள்ள பகுதி மஹா ஸ்ரீ என்றும் பரமேஸ்வரீ என்றும்
தமஸ் குணம் மிக்கு உள்ள பகுதி மஹா மாயா என்றும் சொல்லப்படும்

மதீயம் சத்த்வ ரூபம் யன் மஹா வித்யேதி சா சம்ருதா
அஹம் ச தே காமின்யவ் தா வயம் திஸ்ர ஊர்ஜிதா–5-5-

சத்வ குணம் மட்டுமே நிறைந்த மஹா லஷ்மியின் பகுதி மஹா வித்யா எனப்படும்-மஹாஸ்ரீ எனப்படும் நானும்
மற்ற இருவரும் மஹா மாயா வித்யா மூவரும் சேர்ந்து இணைந்து ஸ்ருஷ்ட்டி செய்ய விரும்பிய படி உள்ளோம் –

ஸ்ருஷ்டவத் யாஸ்து மிதுநாந்யநு ரூபாணி ச த்ரிதா
மதீயம் மிதுனம் யத்தந் மாநஸம் ருசிராக்ருதி –5-6-

எங்கள் மூவருடன் இருந்து மூன்று ஆண் பெண் ஜோடிகள் உருவாகின்றன -எனது மனசால்
ஸ்ருஷ்ட்டி செய்யப்பட இந்த மூன்று ஜோடிகளும் மிகவும் அழகாகவே காணப்படும் –

ஹிரண்ய கர்ப்பம் பத்மாஷம் ஸூந்தரம் கமலாசனம்
ப்ரத்யும்னாம் சாதிதம் வித்தி ஸம்பூதம் மயி மாநஸம்–5-7-

எனது ப்ரத்யும்னன் அம்சத்துக்கும் மஹா ஸ்ரீ க்கும் ஹிரண்ய கர்ப்பம் என்பது அழகான கண்களுடனும் அழகான உடலுடனும்
தாமரையில் அமர்ந்ததாகவும் தோன்றுகிறது -இந்தப் படைப்பு எனது ப்ரத்யுமந அம்சத்தால் மானசீகமாகப் படைக்கப் படுவதாகும்-

ததா விதிர் விரிஞ்சச் ச ப்ரஹ்மா ச புருஷ சம்ருத
ஸ்ரீ பத்மா கமலா லஷ்மீ ஸ் தத்ர நாரீ ப்ரகீர்த்திதா -5-8-

அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பத்தில் இருந்து ஆண்களாகிய தாதா-வி தாதா -விரிஞ்சி -பிரம்மன் -ஆகியோரும்
ஸ்ரீ – பத்மா -கமலா – லஷ்மீ ஆகியோரும் வெளிப்படுகின்றனர்-

சங்கர்ஷண அம்சதோ த்வந்த்வம் மஹா மாயா ஸமுத்பவம்
த்ரி நேத்ரம் சாரு சர்வாங்கம் மாநஸம் தத்ர யா புமாந் -5-9-

மஹா மாயா என்ற எனக்கும் சங்கர்ஷண அம்சத்துக்கும் மானசீகமாக நிகழும் தொடர்பு மூலம் உண்டாகும்
ஜோடிகள் மூன்று கண்களுடன் அழகான உடல் அமைப்புகளுடன் உள்ளனர் –

ச ருத்ர சங்கர ஸ்தாணு கபர்த்தி ச த்ரி லோசந
தத்ர த்ரயீஸ்வரா பாஷா வித்யா சைவாஷரா ததா -5-10-
காம தேனுச் ச விஜ்ஜேய ச ஸ்த்ரீ கவ்ச்ச ஸரஸ்வதீ
அநிருத்த அம்ச ஸம்பூதம் மஹா வித்யா ஸமுத்பவம் -5-11-
மிதுனம் மாநஸம் யுத்தத் புருஷ தத்ர கேசவ
விஷ்ணு கிருஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேசா வாஸூ தேவோ ஜனார்த்தன -5-12-

இவர்களில் ருத்ரன் -சங்கரன் -ஸ்தாணு -கபர்த்தி -த்ரி லோசனன் -ஆகியோர் புருஷர்கள் ஆவர் –
மூன்று ஈஸ்வரர்களாகிய வித்யா -பாஷா -அக்ஷரா -காமதேனு -மற்றும் சரஸ்வதி ஆகியவர்கள் ஸ்த்ரீகள் ஆவர் –
மஹா வித்யா என்ற எனக்கும் அநிருத்தனுக்கும் ஏற்படும் மானசீகமான தொடர்பு காரணமாக சில ஜோடிகள் உத்பத்தி ஆகின்றனர் –
இப்படியாக மஹா வித்யாவுக்கு அநிருத்தனுக்கும் மானசீக தொடர்பு காரணமாக பிறந்தவர்களில் புருஷர்களாக உள்ளவர்கள்
கேசவன் விஷ்ணு கிருஷ்ணன் ஹ்ருஷீகேசன் வாஸூ தேவன் மற்றும் ஜனார்த்தனன் ஆவர் –

உமா கௌரீ ஸதீ சண்டா தத்ர ஸ்த்ரீ ஸூபகா ஸதீ
ப்ராஹமணஸ்து த்ரயீ பத்னீ சா பபூவ மமாஜ்ஞய–5-13
ருத்ரஸ்ய தயிதா கௌரீ வாஸூ தேவஸ்ய ச அம்புஜா
ரஜஸ் ச தமஸ் ச்ச ஏவ சத்தவஸ்ய ச விவர்த்தனம் –5-14-

இவர்கள் உமா -கௌரீ -ஸதீ -சண்டா -ஆகியோர் ஆவர் -எனது ஆணைப் படி மூன்று பெண்கள் மூன்று ஆண்களுக்குப் பத்னீ யானார்கள்
அவர்களில் ஸூபகா என்பவள் பிரமனுக்கும் -கௌரீ ருத்ரனுக்கும் -அம்புஜா வஸூ தேவனுக்கும் -பத்னீ யானார்கள்
இப்படியாக ரஜஸ் தமோ மற்றும் சத்வ குணங்களின் ஸ்ருஷ்ட்டி கூறப்படுவது நிறைவு பெறுகிறது –

ஆத்யம் பர்வ ததே தத்தே கதிதம் மிதுன த்ரயம்
மத்யமம் பர்வ வஷ்யாமி குணா நாம் தத் இதம் ஸ்ருணு -5-15-
தொடக்கத்தில் என்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட மூன்று ஜோடிகளை சொன்ன பின்பு
இந்த குணங்கள் குறித்த ஸ்ருஷ்டியின் இடைப்பட்ட கால கட்டத்தைப் கூறுவதை கேட்ப்பாயாக –

பாஷயா சக சம்பூய விரிஞ்ச அண்ட மஜீ ஜனத்
மத் ஆஜ்ஞயா பிபேதைதத் ச கௌர்ய ஸஹ சங்கர –5-16-

பிரமனும் சரஸ்வதியாக இணைந்து அண்டத்தை உத்பத்தி செய்தனர் -அதன் பின்னர் எனது ஆணைக்கு ஏற்ப
ருத்ரனும் கௌரியுமாகச் சேர்ந்து அந்த அண்டத்தில் பல விதமான பேதங்களை உண்டாக்கினர் –

அண்ட மத்யே பிரதானம் யத் கார்யம் ஆ ஸீத்து வேதச
தத் ஏதத் பாலயாமாச பத்மயா ஸஹ கேசவ –5-17-

அந்த அண்டத்தில் பிரதானம் உத்பத்தி செய்யப்பட்டது -இதனை பிரம்மன் செய்தான் –
அதன் பின்னர் அந்த பிரதானத்தை கேசவனும் பத்மாவும் பாதுகாத்தனர் –

தத் ஏதத் மத்யமம் பர்வ குணாநாம் பரிகீர்த்திதம்
த்ருதீயம் பர்வ வஹ்யாமி ததிஹை கமநா ஸ்ருணு -5-18-

இப்படியாக குணங்களின் மத்யப்பகுதி உத்பத்தி என்னால் கூறப்பட்டது
இனி மூன்றாவது பகுதி குறித்து நான் கூறப்போவதை கேட்ப்பாயாக

அண்ட மத்யே பிரதானம் ஹி யத் தத் சத சதாத்மகம்
த்ரை குண்யம் ப்ரக்ருதி வ்யோம ஸ்வ பாவோ யோநி அக்ஷரம் -5-19-

அண்டத்தின் நடுவுள்ள பிரதானம் -அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கி -தன்னுடைய காரணப் பொருளாக மூன்று குணங்களையும்
கொண்டுள்ளது -அனைத்துக்கும் பிறப்பிடமாகவும் -தன்னுள் ஏதும் இல்லாததும் -அழியாததாயும் உள்ளது –

தத் ஏதத் சலிலீ க்ருத்ய தத்வம் அவ்யக்த சம்ஜஞகம்
ஹ்ருஷீகேச ச பகவான் மத்மய ஸஹ வித்யயா -5-20-

அதன் பின்பு அவ்யக்தம் எனப்படும் பிரதானம் நீராக மாற்றப்பட்டு அதன் மீது ஹ்ருஷீ கேசன் சயனித்தான்
அவன் திருவடிகளில் பத்மாவும் வித்யாவும் காணப்பட்டனர் –

அப்ஸூ ஸம்சயனம் சக்ரே நித்ரா யோகம் உபாகதா
யாசா ப்ரோக்தா மஹா காளீ ச நித்ரா தாமஸீ அபூத்-5-21-

சயனித்த ஹ்ருஷீகேசன் யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்தான் –
மஹா காளீ எனப்படுமவள் தாமசம் நிறைந்த அவனுடைய நித்திரையாக மாறினாள்

ச யா நஸ்ய ததா பத்மம் அபூந் நாப்யாம் புரந்தர
தத் கால மய மாக்யாதாம் பங்கஜம் யத பங்கஜம் –5-22-

அப்போது ஒரு அழகிய தாமரை மலர் வெளி வந்தது -மண்ணில் இருந்து வெளிவராமல்
திரு நாபியில் இருந்து வெளிவந்த அந்தத் தாமரை கால மயம் எனப்பட்டது

ஜலாதி கரணம் பத்மம் ஆதர புஷ்கரம் ததா
சக்ரம் ச புண்டரீகம் சேத்யேவம் நாமாநி தஸ்ய து –5-23-

தண்ணீரில் இருந்து தோன்றாமல் திரு நாபியில் இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த தாமரை –
பத்மம் -ஆதாரம் -புஷ்கரம் -சக்ரம் -புண்டரீகம் -என்ற பல பெயர்களால் அழைக்கப் பட்டது –

சித் அசித் தத்வமாக்யாதம் சேதனச் சித் ப்ரகீர்த்தித
அசித் த்ரை குண்யம் இதி யுக்தம் கால அபர ஸ்ம்ருத-5-24-

இந்திரன் மஹா லஷ்மியிடம் -சித் அசித் -இரண்டு தத்துவங்களை விளக்கினீர் –
சித் ஞானமயம் என்றும் அசித் மூன்று குணங்களை உள்ளடக்கியது என்பதையும் அருளிச் செய்தீர்
காலம் என்பதைப் பற்றி நீர் அருளிச் செய்ய வேண்டும் என்றான் –

அசித் அம்ச அபர கால த்ரை குண்யம் அபரம் ஸ்ம்ருதம்
பலாதிகம் து யத் பூர்வம் ஷாட் குண்யே த்ரிகம் ஈரிதம்–5-25-

அசித் அம்சமான காலம் -மூன்று குணங்களையும் அடக்கியதாகவே உள்ளது -இங்கு சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் பற்றி சொல்ல வில்லை –
இவை பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் என்பதே –
ஞான பலம் ஐஸ்வர்யம் சக்தி வீர்யம் தேஜஸ் ஆறு குணங்களில் உள்ள இம் மூன்றையும் முதலில் பார்ப்போம் –

தத் ஏதத் கால ரூபேண ஸ்ருஷ்டவ் சம்பரிவர்த்ததே
ஸ்வ தச்ச அபரிணாம் இதம் த்ரை குண்யம் பரிணாமிதத் -5-26-

மாறாமல் உள்ள இந்த மூன்று குணங்களும் ஸ்ருஷ்ட்டி காலத்தில் தோன்றுகின்றன –
இந்தக் காலம் என்பது மாறுபாடு அடையாமல் உள்ளது -குணங்கள் மாறுபாடு அடைவது இல்லை –
ஆனால் அவை சேரும் போது ஏற்படும் மாற்றம் இருக்குமே -இந்தக் காலம் என்பது மூன்று குணங்களின் சேர்க்கை மாற்றம் காரணமாக உண்டானது –

கால கால்யாத்மகம் த்வந்த்வம் அசித் ஏதத் ப்ரகீர்த்திதம்
ஸ்ருஜ்ந்த்யா விவிதான் பாவாந்மம தேவ்யா மஹாஸ்ரீய–5-27-

காலமும் -அதன் விளைவுகளும் -கால்ய – அசித் வஸ்துக்களாக உள்ளன –
எனது ஓர் அம்சமான மஹா ஸ்ரீ என்பவள் இடம் காலம் ஒரு கருவியாக உள்ளது
இதன் மூலம் அவள் நொடிக்கு நொடி அனைத்தையும் படைத்தபடி உள்ளாள் –

கால அயம் கரணத்வேந வரத்திதே மந்மய சதா
தஸ்மாத் கால மயாத் பத்மாத் விஷ்ணு நாபி ஸமுத்பவாத் –5-28-
ப்ரஹ்மா வேத மயோ ஜஜ்ஜே ச த்ரய்யா ஸஹ வீர்யவான்
ஹிரண்ய கர்ப்ப உக்தோ யா பூர்வம் லஷ்மீ ஸமுத்பவ –5-29-

எல்லா செயல்களும் காலத்தின் மூலம் நடக்கின்றன –அதாவது காலத்தை எனது ஸ்வரூபமாகக் கொண்டு நான் நடத்திக் கொள்கிறேன்
மஹா விஷ்ணுவின் திரு நாபியில் இருந்து வெளிப்பட்ட காலமயமான தாமரை மலரில் வேதங்களுடன் கூடிய
பிரம்மன் தனது மனைவி த்ரயீ என்னும் சரஸ்வதி உடன் வெளிப்பட்டான்
இந்த பிரம்மனே முன்பு ஒரு கால கட்டத்திலே ஸ்ரீ லஷ்மீ மூலமாக வெளிப்பட்ட ஹிரண்ய கரப்பான் ஆவான் –

மஹா காளீ சமுத் பூதா யா சா நாரீ த்ரயீ ஸ்ம்ருதா
ததே தத் மிதுனம் ஜஜ்ஜே விஷ்ணோர் நாபி சரோருஹாத் –5-30-

த்ரயீ என்ற இவள் மஹா காளியிடம் இருந்து தோன்றியவள் –
இப்படியாக விஷ்ணுவின் திரு நாபியில் இருந்து பிரம்மன் த்ரயீ ஜோடி வெளிப்பட்டது –

பத்மம் பத்ம உத்பவ த்வந்த்வம் தத் ஏதத் த்ரிதயம் ஸஹ
மஹான் தமஸ ஆக்யாதோ விகார பூர்வகைர் புதை -5-31-

இந்த தாமரை மலர் -பிரம்மன் -த்ரயீ என்னும் சரஸ்வதி மூன்றும் இணைந்து மஹான் உருவாகக் காரணம்
இந்த மஹான் தாமசம் நிறைந்ததாகவே உள்ளது -இப்படியே அனைத்தும் உணர்ந்தவர்கள் முன்பு கூறி உள்ளார்கள் –

ப்ரானோ ஹிரண்ய கர்ப்பச் ச புத்திச்சா இதி த்ரிதா பிதா
பத்ம பும்ஸ்த்ரீ சமலம்பாந் மஹாத்த்வம் தஸ்ய சப்த் யதே -5-32-

இந்த மஹான் உருவாக காரணமான தாமரை மலர் பிராணனையும் -ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்பது ஆணையும் –
புத்தி என்பது பெண்ணையும் குறிப்பதாக உள்ளது –

குண ப்ராணஸ்ய து ஸ்பந்தோ புத்தேரத்ய வசாயதா
தர்மாதிக தர்மாத்யம் த்வயம் பும்சோ குணோ மத –5-33-

பிராணன் என்பதன் தன்மையானது நகர்தல் அதிர்தல்-ஸ்பந்தம் -எனலாம் /
புத்தியின் தன்மை சிந்தித்தல் அத்யாவசியம் / புருஷர்களின் லக்ஷணம் என்பது தர்மம் அதர்மம் என்பதாகும்

தர்மோ ஞானம் ச வைராக்யம் ஐஸ்வர்யம் சேத்தி வர்ணித
தர்மாதி கோருணோ யஸ்மாத் அதர்மாத்யா ப்ரகீர்த்திதா -5-34-

தர்மம் என்பது -தர்மம் -ஞானம் -வைராக்யம் -மற்றும் ஐஸ்வர்யம் -ஆகியவற்றைத் தன்னுள் அடக்கியதாகும்
இவற்றின் எதிர்மறை -அதர்மம் -என்பது -அதர்மம் -அஞ்ஞானம் -வைராக்யம் இல்லாமை -மற்றும் குறைகள் உடன் இருத்தல் என்பவை –

மஹாந்தம் ஆவி சாந்த்யேநம் ப்ரேரயாமி ஸ்வ ஸ்ருஷ்டயே
ப்ரேர்யாமாணத் தாத்தா தஸ்மாத் அஹங்காரச்ச ஜஜ்ஜிவாந் –5-35-

ஸ்ருஷ்டியின் பொருட்டு நான் அந்த மஹான் என்பதில் பிரவேசித்தேன்
இந்த செய்ய மூலமாக மஹத் என்ற அதில் இருந்து அஹங்காரம் வெளிப்பட்டது

பூர்வம் ய சங்கர ப்ரோக்தா மஹா மாயா ஸமுத்பவ
யா பத்னீ தஸ்ய கௌரீ சா ஜஜ்ஜே அபிமதிரத்ர து –5-36

மஹா மாயாவில் இருந்து வெளிப்பட்டவளும் -சங்கரின் பத்னியும் ஆகிய கௌரி என்னுடையது என்ற எண்ணமாக வடிவம் எடுத்தாள்-
நான் என்பது அஹங்காரம் -எனது என்பது அஹமதி என்பதாகும்

ஆவிஸ்ய அமும் அஹங்காரம் ஸ்ருஷ்டயே ப்ரேரயாம்யஹம்
ச பபூவ த்ரிதா பூர்வம் குண வ்யதிக ராத்ததா –5-37-

அந்த அஹங்காரம் என்பதில் பிரவேசித்த நான் அதனை மேலும் வளரச் செய்கிறேன் –
மூன்று குணங்களின் காரணமாக அந்த அஹங்காரம் என்பது மூன்று விதமாக உருவெடுத்தது –

தாமஸ தத்ர பூதாதிஸ் தஸ்ய சர்வம் இதம் ஸ்ருணு
பூதாதே சப்த தந் மாத்ரம் தந் மாத்ராத் சப்த சம்பவ -5-38-

தாமஸ குணத்தின் பாதிப்பு காரணமாக அஹங்காரத்தில் இருந்து பூதாதி உத்பத்தி ஆகிறது
இந்த பூதாதியில் இருந்து சப்தத்தின் அடிப்படை தந் மாத்திரை வெளிப்படுகிறது
இந்த சப்த தந் மாத்ரையில் இருந்து சப்தம் உண்டாகிறது –

மத் ப்ரேரிதாத் சப்த மாத்ராத் ஸ்பர்ச மாத்ரம் பபூவ ஹா
ஸ்பர்சஸ் து ஸ்பர்ச தந் மாத்ராத் ப்ரேரிதாந் மயா -5-39-

சப்தம் என்ற அதில் இருந்து எனது தூண்டுதலின் காரணமாக ஸ்பர்சம் என்பதின் அடிப்படை தந் மாத்திரை வெளிப்படும்
இந்த ஸ்பர்ச தந் மாத்ரையில் இருந்து ஸ்பர்சம் வெளிப்படுகிறது –

தத் ஆஸீத் ரூப தந் மாத்ரம் தஸ்மாத் ச ப்ரேரிதாந்மயா
ரூபம் ஆவிர்ப்ப பூதாத்யம் ரஸ மாத்ரம் தத பரம் -5-40-

ஸ்பர்ச தந் மாத்ரையில் இருந்து ரூப தந் மாத்திரை வெளிப்படுகிறது
இந்த ரூப தந் மாத்ரையில் இருந்து எனது தூண்டுதலின் காரணமாக ரஸ தந் மாத்திரை வெளிப்படுகிறது –

ரஸ மாத்ராந் மயா ஷிப்தாத் தஸ்மாஜ்ஜ் ஜே ரஸஸ்தத
கந்த தந் மாத்ரம் அபி ஆஸீத் தஸ்மாத் ச ப்ரேரிதாந் மயா -5-41-

இந்த ரஸ தந் மாத்ரையில் இருந்து எனது தூண்டுதலின் காரணமாக ரசம் என்னும் நீர் வெளிப்பட்டது
அதில் இருந்து கந்த தந் மாத்திரை வெளிப்பட்டது –

சுத்தோ கந்த ஸமுத்பூத இதீயம் பவ்திகீ பிதா
மாத்ராணி ஸூஷ்ம பூதாநி ஸ்தூல பூதாநி ச அபரே -5-42-

கந்த தந் மாத்ரையில் இருந்து கந்தம் வெளிப்பட்டது -தந் மாத்திரைகள் ஸூஷ்மம் -மற்றவை அனைத்தும் ஸ்தூலம்

சப்தா தயா சமாக்யாதா குணா சப்தாதயஸ்து யே
ஸ்தூல பூதா விசர்க்காஸ்தே நான்யே சப்தா தயோ குணா -5-43-

சப்தம் முதலியவை அந்தந்த தந் மாத்திரைகளின் வெளிப்பாடாகாவே உள்ளன
அவை இல்லாமல் தனியாக இவை இருக்க இயலாதே –

சாந்தத்வம் ச ஏவ சோதரத்வம் மூடத்வம் ச இதி தத் த்ரிதா
சத்வாத் உந்மேஷ ரூபாணி தான ஸூஷ்மேஷூ சந்தி ந-5-44-

சத்வம் முதலான குணங்களின் வெளிப்பாடாக உள்ள -சாந்தமாக இருத்தல் -அசைதல் -அறிவற்று இருத்தல்
முதலிய தன்மைகள் ஸூஷ்ம நிலையில் காணப் பட மாட்டாது

தேந தந் மாத்ரதா தேஷாம் ஸூஷ் மாணாம் பரி கீர்த்தி தா
ஸூ க துக்காதிதாயித்வாத் ஸ்தூ லத்வம் இதரத்ர து –5-45-

கீழே சொன்ன காரணத்தால் ஸூஷ்ம மாக உள்ள அனைத்தும் தன்மாத்திரைகள் தன்மைகளை அப்படியே கொண்டு உள்ளன என்று கூறப்படுகின்றன –
மற்ற அனைத்தும் சுக துக்கங்களை அளித்தபடி-வெளிப்படுத்தியபடி – உள்ளதால் -அவை ஸ்தூலத்தின் தன்மை கொண்டுள்ளன என்றதாகிறது –

ஸ்தூல நாமேவ பூ தா நாம் த்ரிதா வஸ்தா ப்ரகீர்த்தி தா
ஸூ ஷ் மாச்ச பித்ரு ஜாஜ்ச ஏவ ப்ரபூத இதி பேதத–5-46-

ஸ்தூல மான வஸ்துக்கள் அனைத்தும் மூன்று வித நிலைகளில் -ஸூஷ்மம் -பித்ருஜம் -ப்ரபூதம் -என்பதாகும்

கடாத்யா விவிதா ப்ரஹ்மா ப்ரபூத இதி சப்த்யதே
சுக்ல சோனீத ஸம்பூதா விசேஷா பித்ருஜா சம்ருதா -5-47-

கடம் போன்றவை ப்ரபூதா என்றும் -இரத்தத்துடன் விந்து கலப்பதால் உண்டாகும் உயிர்கள் அனைத்தும் பித்ருஜம் எனப்படும் –

ஸூஷ்மாஸ் து பஞ்ச பூதா ஸ்யு ஸூஷ்ம தேஹ வ்யபாஸ்ரய
சர்க்கோ பூதாதி ஜோ ஹி ஏவம் க்ரமச பரிகீர்த்தித–5-48-

ஸூஷ்ம நிலையானது பஞ்ச பூதங்களான ஆகாயம் காற்று நெருப்பு பூமி ஆகியவற்றுடன் கூடியது
இதன் மூலம் ஸூஷ்ம நிலையில் உள்ள தேகம் உண்டாகிறது
இப்படியாக பூதாதி என்பதில் இருந்து அனைத்தும் தோன்றும் விதமானது நிறைவு செய்யப்பட்டது –

அஹங்காரஸ்ய யாவம்சவ் ரஜஸ் சத்வ மயம் ஆச்ரயவ்
வைகாரிக இதி ப்ரோக்த சாத்த்விகோ அஸ்தயோ பர-5-49-

சத்வம் மற்றும் ரஜஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அஹங்காரம் என்பதில் சத்வம் மட்டும் உள்ள பகுதி யானது வைகாரிகம் எனப்படும்

தைஜஸ் கதித சத் பிஸ்தயோ ஸ்ருஷ்ட்டி மிமாம் ஸ்ருணு
வைகாரிகாத் அஹங்காராத் ஆஸீத் ஸ்ரோத்ராதித் இந்திரியம் -5-50

அஹங்காரம் என்பதில் ரஜஸ் மட்டும் உள்ள பகுதி தைஜஸம் எனப்படும்
இவற்றில் இருந்து மற்றவை தோன்றுவதை மேலே சொல்வேன்
ஞான இந்திரியங்கள் அனைத்தும் வைகாரிக அஹங்காரத்தில் இருந்து வெளிப்படுகின்றன

கர்ம இந்திரியம் ச வாகாதி தைஜஸாத் ஸம்ப்ரவர்த்ததே
உபயஸ்மாத் ததச் சாஸீத் புத்தி கர்ம இந்திரியம் மன–5-51-

வாக்கு முதலான கர்ம இந்திரியங்கள் அனைத்தும் தைஜஸ அஹங்காரத்தில் இருந்து தோன்றுகின்றன
கர்ம ஞான இந்திரியங்களின் கலவையான புத்தி என்பது வை காரிகம் தை ஜசம் ஆகிய இரண்டிலும் இருந்தும் தோன்றுகிறது

ஸ்ரோத்ரம் த்வக் ச ஏவ ச ஷச்ச ஜிஹ்வா த்ராணாம் ச பஞ்சமம்
புத்தி இந்த்ர்யாணி பஞ்சாஹூ சக்தி ரேணா மதாத்மிகா-5-52-
வாக் ச ஹஸ்தவ் ச பாதவ் ச ததோ பஸ்தம் ச பாயு ச
கர்ம இந்த்ரியாணி பஞ்சா ஹூ சக்திரேண மதாத்மிகா -5-53-

ஐந்து கர்ம இந்திரியங்களின் சக்தியாகவும் நானே உள்ளேன் –
வாக் பாணி பாதம் ததோ பஸ்தம்-ஐந்தும் தானே கர்ம இந்த்ரியங்கள் -அவற்றின் சக்தியும் நானே

யா சா விஞ்ஞான சக்திர் மே பாரம்பர்ய க்ராமாகதா
புத்தி இந்த்ரியாணி அதிஷ்டாய விஷயேஷு ப்ரவர்த்ததே –5-54-
க்ரியா சக்திச் ச யா சா மே பாரம்பர்ய க்ராமாகதா
கர்ம இந்த்ரியாணி அதிஷ்டாய கர்த்தவ்யேஷூ ப்ரவர்த்ததே -5-55-

சர்வஞ்ஞனாக சர்வசக்தியாக நானே இந்த உத்பத்திகளில் இறங்கி ஞான இந்த்ரியங்களின் செயல்களையும்
செய்ய வைத்து தங்களுக்கான பொருள்களை உணர இயல்கிறது –
கர்ம இந்திரியங்களை அவற்றின் செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறது –

ஸ்ரோத் ரஸ்ய விஷய சப்த ஸ்ரவணம் ச க்ரியா மதா
த்வ சச்ச விஷய ஸ்பர்ச ஸ்பர்சநம் ச கிரியா மதா –5-56-
சஷூஷோ விஷயோ ரூபம் தர்சனம் ச க்ரியா மதா
ஜூஹ்வாயா விஷயோ ரஸ்யோ ரசனம் ச க்ரியா மதா–5-57-
க்ராணஸ்ய விஷயோ கந்த ஆக்ராணம் ச க்ரியா மதா
வ்ருத்தயோ விஷயேஷ் வஸ்ய ஸ்ரோத்ராதே ஸ்ரவணாதய –5-58-
ஆலோச நாதி கத்யந்தே தர்மி மாத்ர க்ரஹச்ச ச
திக் ச வித்யுத் ததா ஸூர்ய சோமோ வஸூ மதீ ததா -5-59-
அதி தைவதம் இதி ப்ரோக்தம் க்ரமாச் ஸ்ரோத்ராதி பஞ்சகே
அதி பூதாம் இதி ப்ரோக்த சப்தாத் யோ விஷய க்ரமாத்-5-60-

கேட்க்கும் உறுப்பின் விஷயம் ஒலி/ உணர்ந்து கொள்ளும் உறுப்பின் விஷயம் தொடுதல் /
பார்க்கும் உறுப்பின் விஷயம் காட்சி /சுவையின் உறுப்பின் விஷயம் சுவை
நுகரும் கேட்க்கும் உறுப்பு விஷயம் மணமும் கேள்வியும் –
இப்படி பொருள்கள் தனித் தனியே பிரித்து அறியப் படுகின்றன -திசைகள் மின்னல் ஸூர்யான சந்திரன் பூமி –
ஐந்து இந்திரியங்களின் அபிமான தேவதைகளாக உள்ளன -இவற்றின் விஷயமாக உள்ள ஒலி போன்றவை -பூதங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன –

ஸ்ரோத்ராதி பஞ்சகம் த்வேததத் யாத்மம பரீ கீர்த்திதம்
ஸ்ரோத் ராதே சாத்விகாத் ஸ்ருஷ்ட்டிர் வியதாதித்ய பேஷயா -5-61-

ஸ்ரோத்ராதி ஐந்து இந்திரியங்களும் அத்யாத்மம் எனப்படும் -இவை சாத்விக குணத்தில் இருந்து வெளிப்படும் –

தேந பவ்திகம் இதி யுக்தம் க்ரமாச் ஸ்ரோத்ராதி பஞ்சகம்
வாசஸ்து விஷய சப்தோ வசனம் ச க்ரியா மதா -5-62-
ஹஸ்த இந்த்ரியஸ்ய சாதேய மாதாநம் ச க்ரியா மதா
பாத இந்த்ரியஸ்ய கந்தவ்யம் கமனம் ச க்ரியா மதா -5-63-
உபஸ்தஸ்ய தத் ஆனந்த்ய மாநந்தச் ச க்ரியா மதா
வி ஸ்ருஜ்யம் விஷய பார்யோர் விசர்க்கச் ச க்ரியா மதா -5-64-
ஹஸ்தாதிகம் சதுஷ்கம் யத்தத் பஞ்ச விஷயாத்மகம்
அக்னி இந்த்ரச்ச விஷ்ணுச்ச தைத்தவாத்ய பிரஜாபதி -5-65-
மித்ரச்ச இதி க்ரமாஜ்ஜேயா ஆதி தேவோ விசேஷணை -5-66-1-

இவ்வாறு ஸ்ரோத்ராதி கரணங்கள் ஐந்தும் அந்தந்த பூதங்களைச் சேர்ந்ததாக உள்ளன –
இவற்றின் அதிபதி தேவதைகளாக -அக்னி வாக்குக்கும் -இந்திரன் கைகளுக்கும் -விஷ்ணு கால்களுக்கும்
பிரஜாபதி மர்மக் குறிக்கும் மித்ரன் ஆசனவாய்க்கும் -உள்ளனர் -என்றே கற்றவர்கள் கூறுகின்றனர் –

சப்த பஞ்சாத்மகம் ச ஏவ வாகாதேர் விஷயோ ஹி யா -5-66-2-
ச ஆதி பூத இதி ப்ரோக்தோ வாகாத்யத் யாத்மம் உச்யதே
மநஸ்து ஸஹ கார்ய அஸ்மிந் உபயத்ராபி பஞ்சகே –5-67

விஷயமான பஞ்ச பொருள்களும் ஆதி பூதம் எனப்படும் -வாக்யாதி கரணங்கள் அத்யாத்மம் எனப்படும்
மனம் கர்ம ஞான இந்திரியங்களுக்கு துணையாகும்

ஞானேந்திரிய கணைச் ச ஏதத் விகல்பம் தநுதே மந
விகல்போ விவிதா க்ல்ருப்தி ஸ்தச் ச ப்ரோக்தம் விசேஷணம் -5-68-

மனஸ் ஞான இந்த்ரியங்களுடன் சேர்ந்து வஸ்துக்களை விகல்பித்து பொருள்களின் விசேஷ தன்மைகளை அறியும் –
விகல்பம் பூ போன்ற பெயர்ச் சொல் -விசேஷணம் மனம் போன்ற தன்மை –

தர்மேண ஸஹ சம்பந்தோ தர்மிணச்ச ச உஸ்யதே
விகல்ப பஞ்சத ஜ்ஜேயோ த்ரவ்ய கர்ம குணாதிபி–5-69-

தர்மம் தர்மி பற்றியும் இவற்றின் தொடர்பையும் த்ரவ்யம் கர்மம் குணம் போன்ற வேறுபாடுகள் ஐந்தாகும்

தண்டீதி த்ரவ்ய சம்யோகாச் சுக்லோ குண சமன்வயாத்
கச்சதீதி க்ரியா யோகாத் புமான் சாமான்ய ஸம்ஸ்திதே -5-70-
டித்த சப்த ஸமாயோகாதி தீயம் பஞ்சதா ஸ்திதி
கர்மேந்த்ரிய குணை ச ஏதத் சங்கல்பம் தநுதே மன -5-71-

குச்சி பொருள் -வெண்மை குணம் -நடுவது செயல்பாடு கர்மம் -இப்படி பொருள் குண கர்ம வேறுபாடுகள் /
பண்பு சப்தம் இவற்றால் பிரிவுகளிலும் வகைகளிலும் வேறுபாடுகள் உண்டே
கர்ம இந்திரியங்கள் துணையால் மனம் சங்கல்பம் என்ற உறுதி கொள்ளும் –

ஒவ்தாசீஷ்யச் யுதிர்யா சா சங்கல்ப உத்யோக நாமிகா
அஹங்காரேண ச ஏதஸ்மிந் உபயத்ர குணே ஸ்திதி -5-72-

வேறுபாடுகளை களைந்து தெளிவு அடைவதே சங்கல்பம் ஆகும் -வேறுபாடுகளை களையும் செயல்பாடு உத்யோகம் ஆகும் –
இது அஹங்காரத்துடன் சேர்ந்து கொண்டு கர்ம ஞான இந்திரியங்களை ஓன்று சேர்க்கும்

ஞானேந்திரிய குணே சோ அயமிமா நேந வர்த்ததே
தேச கால அந்வயோ ஜ்ஞாது அபிமான ப்ரகீர்த்தித -5-73

ஞான இந்த்ரியங்களுடன் இணைந்த அஹங்காரம் அபிமானமாக பரிணமிக்கும்
அபிமானம் இந்த தேசம் இந்த இடம் போன்று மற்றவற்றுடன் இணைத்து கொள்வதாகும் -இதுபோன்ற சிந்தனையே ஆகும் –

மமாத்ய புரதோ பாதீத்யேவம் வஸ்து பிரதீயதே
கர்மேந்த்ரிய குண த்வேஷ சம்ரம்பேண ப்ரவர்த்ததே -5-74-

கர்ம இந்திரியங்களின் காரணமாகவே நான் இப்போது இந்த இடத்தில் காணப்படுகிறேன் –
இதுவே சம்ரம்பம் என்பது தோன்றக் காரணமாக உள்ளது

சங்கல்ப பூர்வ ரூபஸ்து சம்ரம்ப பரிகீர்த்தித
புத்தி அத்யவசாயேந ஞானேந்த்ரிய குணே ஸ்திதா -5-75-

சங்கல்பம் உண்டாக சம்ரம்பம் தொடக்கம் –
புத்தியானது ஞான இந்திரியங்களின் குணங்களில் நிலை நின்றாள் அத்யாவசாயம் உண்டாகும்

புத்தி அத்யவசாய அர்த்த அவதாரணம் உதீர்யதே
அவதாரணம் அர்த்தா நாம் நிச்சய பரிகீர்த்தித–5-76-

அத்யவசாயம் -உறுதியான தீர்மானம் அவதாரணம் -நிச்சயம் ஆகும்

கர்மேந்த்ரிய குணே புத்தி ப்ரயத்நேந
த்ரயோதச விதம் ஜேயம் தத் ஏதத் கரணம் புதை –5-77-

கர்மேந்த்ரியங்கள் துணை கொண்டு புத்தி பிரயத்தனம்
இப்படியாக -13-வகைகள் ஞானத்துக்கு கருவிகள் –

பாஹ்யம் தசவிதம் ஜேயம் த்ரிதா அந்தகரணம் ஸ்ம்ருதம்
த்ரயோ விம்சதிரேதே து விகாரா பரிகீர்த்திதா –5-78-

இப்படியாக வெளி இந்திரியங்கள் -கர்ம ஞான -10-உண்டே / அந்தகரணம் –புத்தி -மனம் -அஹங்காரம் ஆகிய மூன்றும்
கீழே -13-இந்த -10-சேர்ந்து 23-விகாரங்கள் எனப்படும் –

கரணாநி தசா த்ரீணி ஸூஷ் மாம்சா ஸ்தூல சம்பவா
ஏதஸ் ஸூஷ்ம சரீரம் து விராஜ பரி கீர்த்திதம் –5-79-

ஸ்தூலத்தில் இருந்து வெளிப்பட்ட பத்து வெளி இந்திரியங்களும் மூன்று அந்தகரணங்களும்
விராஜ எனப்படும் ஸூஷ்ம சரீரத்தை உண்டாக்கும்

வ்யஷ்ட்ய ஸூஷ்ம தேஹாச்ச ப்ரதீ ஜீவம் வியவஸ்திதா
அபவர்க்கே நிவர்த்தந்தே ஜீவேப்யஸ்தே ஸ்வயோநிஜா -5-80-

ஸூஷ்ம சரீரம் ஒவ் ஒரு ஜீவனுக்கும் வேறே வேறாக இருக்கும்

அன்யோன்ய அனுக்ரஹணைதே த்ரயோ விம்சதி ருத்திதா
மஹதாத்ய விசேஷாந்தா ஹி அண்ட முத்பாதயந்தி தே –5-81-

மஹத் தொடங்கி விசேஷணம் வரை உள்ள 23-தத்துவங்களும் ஒன்றுக்கு ஓன்று உதவியபடி உள்ளன
இதன் மூலம் அண்டம் உத்பத்தி ஆகிறது

தத் அண்டம் அபவத் ஏமம் சஹஸ்ராம்சு ஸமப்ரபம்
தஸ்மிந் ப்ரஜாபதிர் ஜஜ்ஜே விராட் தேவச் சதுர்முக -5-82-

அந்த அண்டம் -ஆயிரம் கதிர்களுடன் கூடிய ஸூர்யன் போன்ற ஒளி யுடன் காணப்படும்
அதில் இருந்து விராட் என்றும் பிரஜாபதி என்றும் கூறப்படும் நான்முகன் தோன்றுகிறான்

விராஜச்ச மநுர் ஜஜ்ஜே மநோஸ்தே மாநவா சம்ருதா
மரீசி ப்ரமுகாஸ்தேப்யோ ஜகத் ஏதத் சராசரம் –5-83-

விராட் புருஷனிடம் இருந்து மனு பிறந்தான் -மனு வம்சத்தினர் மாநவாகர் எனப்படுபவர்
இவர்களின் தலைவனாக உள்ள மரீசியிடம் இருந்தே சராசரங்கள் உள்ள உலகம் இதப்பத்தி ஆனது –

பிரகார அயம் மமோத்யாத்யா லேசதஸ்தே பிரதர்சித
ஸ்வத சுத்தாபி சித் சக்தி சம்வித அநாதி அபித்யயா –5-84-

இந்திரா உனக்கு என் சிறிய பகுதியைப் பற்றி உனக்கு கூறி வந்தேன்
தூய்மையான ஞான மயமானவள் -ஜீவர்களின் எல்லை யற்ற அவித்யை காரணமாக
அறியாமை சூழ்ந்த படியே உள்ள நிலையிலே ஸ்ருஷ்டித்து விடுகிறேன்

துக்கம் ஜென்ம ஜராத்யுத்தம் தத்ரஸ்தா பிரதிபத்யதே
சுத்த விஞ்ஞான சம்பந்தாச் சுத்த கர்ம சமன்வயாத்
யதா நுநோத்யவித்யாம் தாம் ததா ச ஆனந்தம் அஸ்நுதே -5-85-

அவித்யை அடியாக துக்கம் ஜரா மூப்பு –இவை கர்ம யோகாதிகளால் விலக்கப்பட்டு
இயல்பான ஸ்வரூப ஆவிர்பாவத்தை ஜீவன் அடைகிறான் –

——————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் அருளிய அஷ்ட ஸ்லோகி –

April 25, 2018

ஸ்ரீ பராசார பட்டார்யா ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோகித
ஸ்ரீ வத்சாங்க சுத ஸ்ரீ மான் ஸ்ரேயசே மேஸ்து பூயசே

ஸ்ரீ யபதி ஸ்வரூபம் முதலான அர்த்த பஞ்சக ஞானம் -விவரணமே -ரகஸ்ய த்ரய ஞானம் –
அதன் முதல் விவரணம் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளிச் செய்த அஷ்டஸ்லோகி
முதல் நான்கும் திருமந்தரம் விவரணம்
மேல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் த்வயம் விவரணம்
அடுத்த இரண்டும் சரம ஸ்லோக விவரணம் –

பெரிய கனக வரையை சிறிய கடுகினில் அடைத்து வைப்பன் -திருவரங்கக் கலம்பகம் –
ஸூர்ய உதயம் –ஸூர்யோதயம் -போலே ஓங்காரம் -அகாரம் உகாரம் மகாரம் -என்று பிரியும் –
தேகம் ஸ்வரூபம் — ஞானம் ஸ்வரூபம் – சேஷத்வம் ஸ்வரூபம் மூன்று வகை –
அடிமையான ஆத்மா ஞானவானாகவும் உள்ளான் -அடியேன் உள்ளான் –
ஐஸ்வர்யம் -கைவல்யம் -தாண்டி ப்ரீத்தி காரித பகவத் பாகவத ஆச்சார்ய கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம்-
சகல சேதன உஜ்ஜீவானார்த்தம் -பரம காருணிகரான ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -அபீஷ்ட உபாயம் அறிந்து பிரவர்த்தி செய்ய –
ஸ்வரூப ஞானம் பூர்வகத்வாத் -சகல சாஸ்த்ர ருசி பரிக்ரீஹீதம் -திருமந்திரம் -ஆச்சார்யர் ருசி பரிக்ரீஹீதம் த்வயம் -விளக்கம் –
அவன் ருசி பரிக்ரீஹீதம் சரம ஸ்லோகம் -இதன் விளக்கம் -தானே –
ஸ்வரூப அனுரூப -உபாய புருஷார்த்த பரம் மந்த்ர ரத்னம் –
பிரகர்ஷனே -நன்கு பகவான் ஸ்தூலதே அநேக -அநேகம் ஸ்துதிக்கப்படுகிறான் -பிரணவம் –
ஓங்காரா பிரபவா வேதா -சுரம் சர்வம் -ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம்
-த்ரை அக்ஷரா –அனைத்தும் இங்கேயே லீலயை -பிரகிருதி -ஓங்காரம் -அதுக்கு அகாரம் –

———————————————————————————————–

ஸ்லோகம் -1-
அகாரத்தோ விஷ்ணுர் ஜகத் உதய ரக்ஷா பிரளய க்ருத்
மகார்த்தோ ஜீவஸ் ததுபகரணம் வைஷ்ணவமிதம்
உகாரோ நந்யார்ஹம் நியமயதி சம்பந்த மநயோ
த்ரயீ சாரஸ் த்ரயாத்மா பிரணவ இமமர்த்தம் சமதிசத்-

அகாரத்தோ விஷ்ணுர் ஜகத் உதய ரக்ஷா பிரளய க்ருத்
பிரணவத்தில் உள்ள அகாரத்தின் பொருள்
சர்வ வ்யாபக சர்வேஸ்வரன்
சகல லோகங்களுக்கும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை செய்து அருளுபவன் –

மகார்த்தோ ஜீவஸ் ததுபகரணம் வைஷ்ணவமிதம்-
மகார்த்தோ தத் இதம் -மகாரத்தின் பொருள்
-மேற்சொன்ன இந்த ஜீவாத்மா வஸ்துவானது
தத் இதம் -ந பும்சக லிங்கம் -அசேதன நிர்விசேஷமாக இருந்து சேஷப் படக் கடவது என்று காட்ட  –
வைஷ்ணவம் உபகரணம் -எம்பெருமானுக்கே உரித்தான சேஷ வஸ்து -என்பதே லுப்த சதுர்த்தியின் பொருள் –

உகாரோ நந்யார்ஹம் நியமயதி சம்பந்த மநயோ
உகார -பிரணவத்தில் இடையில் உள்ள யுகாரமானது
பிரணவத்தில் இடையில் யுள்ள உகாரமானது
சம்பந்த மநயோ-இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களுக்கும் யுண்டான சம்பந்தத்தை
அநந்யார்ஹம் நியமயதி–பதி பத்நீ பாவம் ஆகிற சம்பந்தம் போல்
ஐகாந்திகமாக கட்டுப்படுத்து கின்றது-

த்ரயீ சாரஸ் த்ரயாத்மா பிரணவ இமமர்த்தம் சமாதிசத்-
இமமர்த்தம் -ஆக இங்கனே விவரிக்கப் பட்ட பொருளை
த்ரயீ சாரஸ்-மூன்று வேதங்களின் யுடைய சாரபூதமாயும் –
த்ரயாத்மா-மூன்று அஷரமும் மூன்று பதமுமாய் இரா நின்ற
ஓங்காரம்
சமதிசத்–தெரிவித்தது –

ஒமிதி ஏக அஷரம்-சம்ஹிதாகாரத்தில் நோக்கு -சாந்தி பெற்ற ஆகாரம் -மூலம் ஒரே அஷரம் -ஒரே பதம்
அசம்ஹிதாகாரம் -சந்திபெறாத  -ஆகாரத்தால் மூன்று அஷரம் மூன்று பதம் –

விஷ்ணு -வியாபகன் -உள்ளும் புறமும் -நியமனத்துக்காகவும் ஆதாரத்துக்காகவும்
தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க -நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான் –
வாஸ்ய வாசக சம்பந்தம் -அகாரம் விஷ்ணு -சப்த காரணம் -ஸமஸ்த வஸ்து காரணம் –
வஸூ தேவன் -விளையாட்டாக வியாபித்து –
-நாரங்களுக்கு அயனம் -நாரங்களை இருப்பிடமாக கொண்டவன் -நியந்த்ருத்வம் -ஆதாரத்வம் –
அவ ரஷனே-தாது -ரக்ஷகத்வம் -/ சப்த சக்தி -காரணத்வம்/-லுப்தா சதுர்த்தி யால் சேஷித்வம் -ஆக மூன்றும் ஸித்திக்கும்-

-25-வது அக்ஷரம் மகாரம் -33-வர்ண மாலை -/ தத்வ கணக்கில் ஜீவன் 25-/ அசித் -24-அறிவோம்
நித்ய முத்த பத்த ஜீவர்கள் -மூவரையும் குறிக்கும்
ஸ்வயம் பிரகாசமும் -ஸ்வஸ்மை பிரகாசமுமாய் இருக்கும் -தானே விளங்கும் தனக்கும் விளங்கும் –
மன ஞானே மன அவபோதன தாது –ஞானத்துக்கு இருப்பிடம் ஆஸ்ரயம் -தாது அர்த்தம் –
தத் உபகரணம் –விஷ்ணுக்கு அடிமை செய்யவே -சர்வம் கல்விதம் இதம் ப்ரஹ்ம –
காரண கார்ய பாவம் -சரீர சரீரீ பாவம் -ப்ரஹ்மம் ஜீவன் அப்ருதக் சித்தம்
தஜ்ஜலந் சாந்த உபாஸீத –
தத் உபகரணம் பிரித்து -மகாரத்தின் பொருள் -விஷ்ணுவுக்கு பரிஜனம் -கைங்கர்யம் பண்ணவே –
ஆக்கையின் வழி உழன்று இருக்கக் கூடாதே
வைஷ்ணவம் -விஷ்ணுவுக்கு சம்பந்தி -சேஷ பூதர்/ ஜீவனும் சரீரமும் உபகரணங்கள் -யானே நீ என் உடைமையும் நீயே –
சத்வ சூன்யம்-காலம் – / மிஸ்ர சத்வம் / சுத்த சத்வம் -மூன்றுவித அசேதனங்கள்
அகாரம் மகாரம் -முதல் வேற்றுமை -மண் குடம் போலே –
அகாரத்துக்கு மகாரம் -லுப்த வேற்றுமை உருபு -உறவை சொல்லும் -தாதார்த்த -அவன் பிரயோஜனத்துக்காக –
ஸ்வ தந்த்ரன் இல்லை -ஸூ பிரயோஜன நிவ்ருத்தி -பரதந்த்ரன் / ஸூ ப்ரவ்ருத்தி கூடாதே-
வண் புகழ் நாரணன் -வாழ் புகழ் நாரணன் /முதலிலும் முடிவிலும் -ஆழ்வார்களும் வேதங்களும்

காயத்ரி சந்தஸ் அனுஷ்டுப் போலே மூன்று எட்டு / பரமாத்மா தேவதை /பிரணவம் பீஜம் /
ராம மந்த்ரம் குழந்தை பாக்யம் -கோபால மந்த்ரம் செல்வம் /திரு மந்த்ரம் -அனைத்தையும் –
மற்றவை ஸூத்ர புருஷார்த்தம் -மந்த்ராந்தரங்கள் தேவதாந்த்ரங்கள் போலே /
விபரீத ஸ்பர்சம் -பகவான் மந்த்ரம் ஆச்சார்யர் -மூவருக்கும் உண்டே என்பர் ஆச்சான் பிள்ளை –
பகவத் கைங்கர்யம் தவிர -சம்சார மினுக்கும் தோற்ற சொல்லும் ஆச்சார்யர்
ஜீவனம் -மற்றவை -உஜ்ஜீவனம் இது ஒன்றே -சதா ஸ்மரணம் வேண்டும் –

அர்ஹம் -அந்நிய அர்ஹம் -அநந்யார்ஹ சம்பந்தம் -அவனுக்காகவே -உகாரார்த்தம்
விஷ்ணு வே ஜீவன் -ஆய -விட்டு அர்த்தம் உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதி பராமனோடு ஒன்றாம் -அல்லல் எல்லாம் வாதில் வென்றான்
ததேவ அக்னி ததேவ சூர்யா சொல்லி –ஸ்தான பிரமாணம் ஏவ -தது சந்த்ரமா -என்பதால் –
அகாரஸ்ய ஏவ -அற்று தீர்ந்த -சேஷ பூதன் -அவதாரண -உறுதி இட்டு சொல்லுவது –
பர கத அதிசய ஆதான இச்சையா உபாதான -சேஷத்வ லக்ஷணம் / பகவத்
பிராட்டி – பாகவத- ஆச்சார்யர் –வ்ய்த்திருக்தர்களுக்கு இல்லாமை / பரிமித பலம்-கலையறக் கற்ற மாந்தர் -காண்பரோ கேட்பரோ -தாம் -/
கண்டம் -அகாரம் -உதட்டில் உகாரம்-ஓட்டம் -ஓ கண்டோட்டம்-ஆ ஏ ஆகாமல் ஓ ஆகும் சேர்ந்தால் –
த்ரயீ சாரம் -நிலைத்து நிற்கும் மூன்றும் -பிரணவம் –

—————————————————————————————————

ஸ்லோகம் -2-
மந்திர ப்ரஹ்மணி மத்யமேன நமஸா பும்ஸ ஸ்வரூபம் கதிர்
கம்யம் சிக்ஷிதமீ க்ஷிதேன புரத பச்சாதபி ஸ்தானத
ஸ்வா தந்த்ர்யம் நிஜரக்ஷணம்  சமுசித வ்ர்த்திச்ச நாநியோசித
தச்யைவேதி ஹரேர் விவிச்ய கதிதம் ச்வாச்யபி நார்ஹம் தத-2-

மந்திர ப்ரஹ்மணி மத்யமேன –
மிகச் சிறந்த மந்த்ரம் ஆகிய திரு அஷ்டாஷரத்தில் இடையில் யுள்ளதாய்

நமஸா –
நமஸ் ஆனது

பும்ஸ ஸ்வரூபம் –
ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபமானது

கதிர்கம்யம் சிக்ஷிதமீ க்ஷிதேன புரத பச்சாதபி ஸ்தானத-
சிஷிதம் -நன்றாக சிஷிக்கப் பட்டது –

புரத ஈஷிதேன நமஸா –
முன்னே யுள்ள பிரணவத்தை நோக்கி அத்தோடு சேர்ந்த தான நமஸ்சினால்-

ஸ்தானத   ஈஷிதேன நமஸா-
ஸ்வ ஸ்தானத்திலேயே ஆவ்ருத்தி பெற்ற நமஸ்சினால் –

கதிர் சிஷிதா –
உபாயம் சிஷிக்கப் பட்டது –

பச்சாத் அபி ஈஷிதேன நமஸா –
பின்னே யுள்ள நாராயண பதத்தோடு சேர்ந்த நமஸ்சினால் –

கம்யம் சிஷிதம் –
உபேயம்-பலன் -சிஷிப்பப் படுகிறது –

இத்தால் தேறின பொருள்கள் என் என்னில்

ஸ்வா தந்த்ர்யம்
நிஜரக்ஷணம் -ஸ்வ ரஷணம்
சமுசித வ்ர்த்திச்ச -சேஷத்வத்துக்கு இணங்கின கைங்கர்ய வருத்தி –

நாநியோசித-
அன்யோசித   ந -மற்றையோர்க்கு யுரியவர் அல்ல –

தச்யைவேதி ஹரேர் விவிச்ய கதிதம் ச்வாச்யபி நார்ஹம் தத
தஸ்ய ஹரே ஏவ -அந்த எம்பெருமானுக்கே உரியவை
இதி -இவ்வண்ணமாக
விவிச்ய கதிதம் –
வகுத்துக் கூறப் பட்டதாயிற்று
தத -ஆதலால்
ஸ்வஸ்ய அபி அர்ஹம் ந –
கீழ்ச் சொன்ன மூன்றும் அந்யருள் அந்ய தமனான தனக்கும் சேர்ந்தவை அல்ல -எனபது தேறிற்று –
நமஸ் -பிரித்து -சகண்ட நமஸ் -ந -ம் -எனக்கு நான் உரியேன் அல்லேன்
பிரிக்காமல் அகண்ட நமஸ் -ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்த விரோதி
ஓம் நம -நம நம -நாராயண நம –

அநந்யார்ஹ சேஷத்வம்-பிரணவம் -/அநந்ய சரண்யத்வம் -நமஸ் / அநந்ய போக்யத்வம் —
-1-பும்ஸ ஸ்வரூபம்-ஜீவாத்மா ஸ்வரூபம் கூறப்பட்டது -2-கதிர்-சிஷிதம் -ஸ்தான -3- கம்யம் சிக்ஷிதம் –நாராயண உடன் சேர்ந்து
ஈக்ஷிதேன புரத முன்னால்– பச்சாதபி –பின்னால் -ஸ்தானத- தன்னோடே சேர்த்தால் -மூன்று அர்த்தங்கள் வருமே –
சிஷிதம் -சுத்தி கரிக்கப்பட்ட்து -இதனால் பலித்த மூன்றும்
1–ஸ்வா தந்த்ர்யம் சமுசித -2-நிஜரக்ஷணம்  சமுசித – 3 வ்ர்த்திச்ச சமுசித– நாநியோசித
வ்ருத்தி -கைங்கர்யம் -அவனுக்கே -அவன் ஆனந்தத்துக்கே
ச கண்ட நமஸ் -பிரித்து அர்த்தம் / அகண்ட நமஸ் -இடைவெளி இல்லாமல் -நமோ நமஸ் மட்டுக்குக்கும் இப்படி –
நமோ உபாயம் -வணக்கம் சரணாகதி -என்றபடி -தாது அர்த்தம்

கம்யம் -அடையத் தக்க புருஷார்த்தம் -இதை சிஷிப்பது சுத்தி செய்யப்படுவது -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
படியாய் கிடந்தது தானே பவள வாய் காண வேண்டும்
அஹம் அன்னம் -அஹம் அந்நாத–உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய் –வாரிக் கொண்டு என்னை விழுங்குவான்
அவன் ஆனந்தத்தை அன்னமாக கொண்டு ஆனந்தப்படும் சேஷ பூதன்-பிரதான ஆனந்தம் அவனுக்கே
கொண்டு கூட்டு பொருள் சித்திக்கும்

மம-இரட்டை -சம்சார வர்த்தகம் -நம-சம்சார நிவர்த்தகம் –
இஷ்ட விநியோக அர்ஹத்வத் சேஷத்வம் -இஷ்ட விநியோகம் கொள்ள்ளப்படுகை -இஷ்ட வினியுஜ்யமானத்தவம் பரதந்த்ரம்
ஸூ பிரயோஜன நிவ்ருத்தி -சேஷத்வ பலன்
ஸூ பிறவிருத்தி நிவ்ருத்தி பாரதந்தர்ய பலம் -நம ஸ்வ ரக்ஷண ஸ்வ அந்வபயம் இல்லாமை
ஈஸ்வர ப்ரவ்ருத்தி -ஸூ ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -பிரபத்தி இதுவே -தத் ஏக உபாயத்வம் -பாகவத சேஷத்வம் -ததீய சேஷத்வம்
மம இதம் -ஒழிந்து -ஆனந்தம் நம்முடை இல்லை -வணக்கமே உபாயம் –
அஹம் மத் ரக்ஷண பரம் ரக்ஷண பலம் மூன்றும் உன்னதே-ஸ்ரீ பதே ரேவ–அவனுக்கே-
மந்த்ர ப்ரஹ்மம் -மந்தாரம் -அனுசந்திப்பவரை ரஷிக்கும்-மிக உயர்ந்த திரு மந்த்ரம் –
நாராயண நமஸ் -நாம இத்யேவ பக்தாஞ்சிலி நித்யர்கள் -அங்கு ஓம் நம நமோ நம வேண்டாவே

ஹரி –தாது அர்த்தம் -சிவா தந்திரம் -ரக்ஷணம் -கைங்கர்ய ஆனந்தம் மூன்றுக்கும் -சர்வம் அபஹரிப்பர்-
ஸ்வா தந்திரம் அவனுக்கே உசிதம் / ஹரி திரு மனத் தூண்கள் -ஆயிரம் திருவாய் மொழியும் அரங்கனுக்கே –
அவனே பரம ஸ்வராட்
நிஜ ரக்ஷணம் சேதன ரக்ஷணம்-விஷ்ணு ரேவ உசிதம் -வேதாந்த பிரசித்தம் -காக்கும் இயல்பினன் கண்ணன் /
நஹி பாலான சாமர்த்தியம் -வேறு இடம் -உபசார வழக்காக சொல்லலாம் அத்தனை /
பாபங்களை அபஹரிப்பவர்-ரக்ஷணம் அநிஷ்டம் போக்கி இஷ்டம் அருளுபவர்
சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பான் கோலத் திரு மகளோடு கூட –
லுப்த சதுர்த்தி தாதார்த்தாயாம் சதுர்த்தி -அவனையே பிரயோஜனமாக கொண்ட -ஆய -பிரார்த்தனாயாம் சதுர்த்தி

————————————————————————————————————————-

ஸ்லோகம் -3
அகாரத்தாயைவ ஸ்வ மஹ மத மஹ்யம் ந நிவஹா
நராணாம் நித்யா நாமய நமிதி நாராயண பதம்
யமா ஹாஸ்மை காலம் சகலமபி சர்வத்ர சகலாஸூ
அவஸ்தா ஸ்வாவிஸ் ஸ்யுர் மம சஹஜ கைங்கர்ய விதய

அகாரத்தாயைவ ஸ்வ மஹ மத மஹ்யம் ந நிவஹா
அஹம் அகார்த்தாய ஏவ ஸ்வம்-
மகார வாச்யனான நான் அகார வாச்யனான நாராயணனுக்கே சேஷ பூதன் -பிரணவார்த்தத்தை
அத
அதற்க்கு மேலே
அஹம் மஹ்யம் ந –
நான் எனக்கு உரியேன் அல்லேன் -நம பதார்த்தத்தை அனுவதித்தபடி-

அகாரம் லுப்த சதிர்த்தி உகாரம் மகாரம் நான்கினுடைய அர்த்தமும் அடைவே பொருந்தி இருக்கும் படி அருளிச் செய்கிறார்
நராணாம் நித்யா நாமய நமிதி நாராயண பதம்
நாராயண பதம் -நாராயண பதமானது
நராணாம் நித்யா நாம் -நிவஹா -தேஷாம் -அய நம் இதி
-நித்ய வஸ்துக்களின் திரளுக்கு ஆதாரபூதன் -தத் புருஷ சமாசம்
நராணாம் நித்யா நாம் -நிவஹா யஸ்ய அயனம் –
நித்ய வஸ்துக்களின் திரளை ஆதாரமாக யுடையவன் -பஹூ வ்ரீஹி சமாசம்-

யமா ஹாஸ்மை காலம் சகலமபி சர்வத்ர சகலாஸூ-
யாம் ஆஹ-அவஸ்தா ஸ்வாவிஸ் ஸ்யுர் மம சஹஜ கைங்கர்ய விதய-
யாவன் ஒரு எம்பெருமானைச் சொல்லுகிறதோ
அசமி -இந்த எம்பெருமானுக்கு
காலம் சகலம் அபி -எல்லா காலங்களிலும்
சர்வத்ர -எல்லா இடங்களிலும்
சகலா ஸூ அவஸ்தா ஸூ -எல்லா அவச்தைகளிலும்
மம-என்னுடைய
சஹஜ கைங்கர்ய விதய -இயற்கையான அடிமைத் தொழில்
ஆவிஸ் ஸ் யு -விளையக் கடவன
சரமபதத்தின் அர்த்தத்தை அனுவதித்தபடி –

நான் விஷ்ணுவுக்கு சேஷ பூதன் -அடியேன் -மேலும் -எனக்கு உரியன் அல்லன் -ஓம் நம அர்த்தம் அனுவாதம் செய்து மேலே நாராயணாயா அர்த்தம்
நாராணாம் நிவாஹாநாம் – ஜீவ கூட்டங்கள் அனைத்துக்கும் அயனம் -ஆதாரம் தத் புருஷ சமாசம்–பரத்வம் சொல்லும் —
கூட்டங்களே இருப்பிடமாக கொண்டவன் பஹு வ்ரீஹீ சமாசம் -அந்தர்யாமித்வம் நியமனம் -ஸுலப்யம் சொல்லும் –
யஸ்ய -சப்தம் சேர்த்து -பஹு வ்ரீஹி சமாசம்
அப்படிப்பட்ட நாராயணனுக்கு சர்வ காலத்திலும் சர்வ தேச சர்வ அவஸ்தையிலும் சகலவித கைங்கர்யங்கள் -ஆய -சப்த அர்த்தம் -சகஜம் இயற்க்கை
அயனம் -பிராப்யம் -உபாயம் –ஆதாரம் -தாது அர்த்தம் படியே மூன்றும்

—————————————————————————————-

ஸ்லோகம் -4
தேக ஆசக்த ஆத்மபுத்திர் யதி பவதி பதம் சாது வித்யாத் த்ருதீயம்
ஸ்வாதந்த்ர்ய அந்தோ யதி ஸ்யாத் ப்ரதம மிதர சேஷத்வதீச் சேத த்வதீயம்
ஆத்மத்ராண உந்முகச் சேத நம இதி ச பதம் பாந்தவா பாசலோலா
சப்தம் நாரயணாக்க்யம் விஷய சபலதீச் சேத சதுர்தீம் ப்ரபன்ன-4-

தேக ஆசக்த ஆத்மபுத்திர் யதி பவதி பதம் சாது வித்யாத் த்ருதீயம்
தேக ஆசக்த -ஆத்மபுத்தி -பவதி யதி-
தேஹத்திலே ஊன்றின ஆத்மபுத்தி -தேகாத்ம ப்ரமம் யுடையவனாகில் –
த்ருதீயம் பதம் சாது வித்யாத் –
பிரணவத்தில் மூன்றாவது பதமான மகாரார்த்தை நன்கு நோக்கக் கடவன்-
ஸ்வாதந்த்ர்ய அந்தோ யதி ஸ்யாத் ப்ரதம மிதர சேஷத்வதீச் சேத த்வதீயம்
ஸ்வா தந்த்ர்ய அந்த ச்யாத்யாதி-
ஸ்வ தந்திர ஆத்ம ப்ரமம் யுடையவனாகில்
பிரதம பதம் வித்யாத் –
முதல் பதமான லுப்த சதுர்த்தியோடு கூடின அகாரார்த்தை நோக்கக் கடவன்
இதர சேஷத்வதீ சேத்-
அந்ய சேஷத்வ ஜ்ஞானம் யுடையவன் ஆகில்
த்வதீயம் பதம் வித்யாத்
இரண்டாவது பதமாக உகாரத்தை நோக்கக் கடவன் –
ஆத்மத்ராண உந்முகச் சேத நம இதி ச பதம் பாந்தவா பாசலோலா-சப்தம் நாரயணாக்க்யம்-
ஆத்மத்ராண உந்முக சேத் –
ஸ்வ ரஷணத்தில் ஊக்கம்  யுடையவன் ஆகில்
நம இதி பதம் வித்யாத் –
நம என்ற நடுப்பதத்தை நோக்கக் கடவன் –
பாந்த ஆபாஸ லோல –
ஆபாஸ பந்துக்களின் இடத்தில் ஆசக்தி யுடையவன்
நாராயணாக்யம் சப்தம் வித்யாத்
நாராயண பதத்தை நோக்கக் கடவன் –

விஷய சபலதீச் சேத சதுர்தீம்
சப்தாதி விஷயங்களில் ஊன்றின புத்தியை யுடையவனாகில்
நாராயண பதத்தின் மேல் யுள்ள
வ்யக்த சதுர்த்தியை நோக்கக் கடவன்

ப்ரபன்ன
இப்படி எல்லாம் நோக்கக் கடவனான அதிகாரி யார் என்னில்
பிரபன்ன அதிகாரி –

திருமந்தரம் சப்த சக்தியாலும் அர்த்த சக்தியாலும் ரஷணம் செய்து அருளும் –
உபாசனர் ஜபம் -செய்து சப்த சக்தியால் பெறுவார்
பிரபன்னர் எம்பெருமானே உபாயம் உபேயம் – என்
முமுஷூப்படி -எம்பிரான் எந்தை என்கையாலே –
நான் பிறர்க்கான அன்றும் அவன் நமக்காக இருக்கும் –
இரா மடமூட்டுவாரைப் போலே உள்ளே பதி கிடந்தது சத்தையே பிடித்து நோக்கிக் கொண்டு போரும் –
நாராயண -கரேன வ்யுத்பத்தியும் கர்மணி வ்யுத்பத்தியும் சாஸ்திர சித்தம்
ஈயதே அசௌ இதி அயநம்-என்கிற இது கர்மணி வ்யுத்பத்தி  -உபேயத்வம் பலிக்கும்
தாயாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய் -சர்வபிரகார விசிஷ்டமாய்
எம்பிரான் எந்தை என்னுடைச் சுற்றம் –என்னுடை வாணாள் -திருமங்கை ஆழ்வார் –

ஆறு வித அல்வழக்குகளும் போகுமே திருமந்த்ரத்தால் –
ஸ்வா தந்த்ர அபிமானம் போக வேண்டுமே -தாதார்த்த சதுர்த்தி யுடன் சேர்ந்த அகாரத்தால்
அந்நிய சேஷத்வம் -உகாரார்த்தம் -அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் /
தேஹ விலக்ஷணன் ஜீவாத்மா மகாரம் -சொல்லும் -தேஹாத்ம அபிமானம் போக்கும் /
நமஸ் -ஸூ ரக்ஷண ஸ்வான்வயம் ஒழிக்கும்/-சொல்லினால் சுடுவேன் –பிராட்டி -தூய அவன் வில்லின் ஆற்றலுக்கு மாசு கற்பிக்கும் -வில்லும் சொல்லும் –
நித்ய நிருபாதிக பந்து அறிந்து -மால் பால் மனம் சுளிக்க மங்கையர் தோள் கை விட்டு அவன் உகப்புக்காகவே -இருக்க வேண்டுமே

அர்த்த பஞ்சக அர்த்தமும் திரு மந்திரத்தில் உண்டு –
பிரணவத்தால் ஜீவ ஸ்வரூபம் /
நாராயண -பர ஸ்வரூபம் /
அகண்ட நமஸ் சப்தம் உபாய ஸ்வரூபம் -/
சகண்ட நமஸ் -பிரிந்த நமஸ் -ம ந -ம விரோதி ஸ்வரூபம் /
ஆய -பிரார்த்தனாயாம் சதுர்த்தி பிராப்ய ஸ்வரூபம்

நவ வித சம்பந்த அர்த்தமும் இதில் உண்டு /
ரமா பதி-பார்த்தா பிதா இத்யாதி -தத்வ த்ரயம் -மூன்றும் ஐந்தும் ஒன்பதும் எட்டு எழுத்திலே உண்டே
காரணத்வ வாசி அகாரம் பிதா -பித்ரு /ரக்ஷகத்வம் வாசி அகாரம் -ரக்ஷகம் ரஷ்ய -/ லுப்த சதுர்த்தி சேஷ சேஷி /
உகாரம் பர்த்தா பார்யா / மகாரம் ஜேயம் ஞாதா /
நாராயணா -மூன்று தொடர்பு -வேற்றுமை தொகை அன்மொழி தொகை -இரண்டு சமாசங்கள்
ஸ்வாமி சொத்து -ஆதார ஆதேய / நாரங்களை இருப்பிடமாக கொண்டவன் அந்தராத்மா சரீர ஆத்மா /
ஆய -போக்த்ரு போக்ய சம்பந்தம் -அவன் உகப்பே பிரயோஜனம்

—————————————————————————————

ஸ்லோகம் -5

நேத்ருத்வம் நித்யயோகம் சமுசித குணஜாதம் தநுக்யாப நம் ச
உபாயம் கர்த்தவ்யபாகம் த்வத மிதுநபரம் ப்ராப்யமேவம் ப்ரசித்தம்
ஸ்வாமித்வம் ப்ரார்த்த நாஞ்ச பிரபலதர விரோதி ப்ரஹாணம் தசைதான்
மந்தாரம் த்ராயதே சேத்ய திகைத நிகமஷ் ஷட்பதோயம் த்விகண்ட-5-

நேத்ருத்வம் நித்யயோகம் சமுசித குணஜாதம் தநுக்யாப நம் ச
நேத்ருத்வம் –
புருஷகாரத்வத்தையும்
நித்யயோகம்-
ஒரு நொடிப் பொழுதும் விட்டுப் பிரியாத நித்ய சம்ச்லேஷத்தையும்
சமுசித குணஜாதம் –
இன்றியமையாத  திருக் குணங்களின் திரளையும்
தநுக்யாப நம் ச-
திரு மேனியைக் காட்டுதலையும் –
உபாயம் கர்த்தவ்யபாகம் த்வத மிதுநபரம் ப்ராப்யமேவம் ப்ரசித்தம்-
உபாயம் –
உபாயத்தையும் –
கர்த்தவ்யபாகம் –
சேதனன் செய்ய வேண்டிய தான அத்யாவசாயத்தையும்
த்வத மிதுநபரம் ப்ராப்யம் –
இருவருமான சேர்த்தியை விஷயீ கரித்ததான கைங்கர்யத்தையும்
மேவம் ப்ரசித்தம்-
இங்கனம் பிரசித்தமாய் இரா நின்றது-

ஸ்வாமித்வம் ப்ரார்த்த நாஞ்ச பிரபலதர விரோதி ப்ரஹாணம் தசைதான்
ஸ்வாமித்வம் –
சர்வ சேஷித்வத்தையும்
ப்ரார்த்த நாஞ்ச –
கைங்கர்ய பிரார்த்தனையையும் –
பிரபலதர விரோதி ப்ரஹாணம் –
மிகவும் பிரபலமான உபேய விரோதியை கழிக்கைக்கும்
தசைதான்

மந்தாரம் த்ராயதே சேத்ய திகைத நிகமஷ் ஷட்பதோயம் த்விகண்ட-
மந்தாரம் –
மனனம் செய்கிற உத்தம அதிகாரியை
த்ராயதே இதி
காப்பாற்றுகின்றது என்று
சேத்ய திகைத நிகமஷ் ஷட்பதோயம் த்விகண்ட
அயம்
அந்த த்வயம் மந்த்ரமானது
ஏதான் தச
இந்த பத்து அர்த்தங்களையும்
அதிகத நிகம
வேத ப்ரதீதமாயும்
த்வீ கண்ட
இரண்டு கண்டங்களை யுடையதாயும்
ஷட்பத
ஆறு பதங்களை யுடையதாயும்-

த்ராயதே இதி
காப்பாற்றுகின்றது என்று
ஏவம் ப்ரசித்தம்-
இங்கனம் பிரசித்தமாய் இரா நின்றது-
1-ஸ்ரீ –நேத்ருத்வம் -ஸ்ரீயதே -ஸ்ரேயதே -ச்ருணோதி -ச்ராவயதி -ஸ்ருணாதி -ச்ரீணாதி
2- மத்-நித்ய யோகத்வம்
3- நாராயண -வாத்சல்யம் ஸ்வாமித்வம் சௌசீல்யம் சௌசீல்யம் ஜ்ஞானம் சக்தி-சமுசித குணஜாதம்
4- சரனௌ-திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -த நுக்யாபனம் –
5-சரணம் -உபாயம் இஷ்ட பிராப்திக்கும் அநிஷ்ட நிவ்ருத்திக்கும்
6-பிரபத்யே -கர்த்தவ்யபாகம் -வாசிக காயிக மானசீகங்கள் -கர்த்தவ்யம் புத்யர்த்தம்
7-ஸ்ரீ மதே-மிதுன பரம் பிராப்யம் -கைங்கர்ய பிரதி சம்பந்த தத்வேன அன்வயம்
8-நாராயண -ஸ்வாமித்வம்
9-ஆய -ப்ரார்த்த நாஞ்ச -கைங்கர்ய பிரார்த்தனையையும் –
10-நம-பிரபலதர விரோதி ப்ரஹாணம் -மிகவும் பிரபலமான உபேய விரோதியை கழிக்கைக்கும்-
கடகவல்லி நிகமத்தில் வேதபாகத்தில் உள்ளதே -அதிகத நிகம-

மூல மந்த்ர விவரணம் த்வயம் -மந்த்ர ரத்னம்-பிரணவ விவரணம்
மந்த்ர சேஷம் – -நம விவரணம் -பூர்வ வாக்கியம் -நாராயணாயா உத்தர வாக்கியம் /
ஆச்சார்ய ருசி பரிஹ்ருஹீதம் அன்றோ -ராஜ குமாரனுக்கு கற்பூர நிகரம் போலே பிரபன்னனுக்கு /
அனுஷ்டான மந்த்ர ரத்னம் –பதபதார்த்தம் -ஐந்தாவதில் -கருத்து அடுத்து /

ஆச்சார்யர் பிரமாதா -பிரமேயம் அர்ச்சை–பிரமாணம் த்வயம் -ஸ்ரீ உய்யக்கொண்டார் -ஸ்ரீ ஸூ க்தி
சம்சார பாம்புக்கு சிறந்த ஒளஷதம்–ஸ்ரீ வாது-த்வயம் -ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி
அ தனனுக்கு பெரிய நிதி -பெரிய முதலியார்
பசி தாகத்துக்கு அம்ருத பணம் -திருமாலை ஆண்டான்
ஸ்தன்யம் போலே திருக் கோஸ்ட்டியூர்
ராஜ குமாரனுக்கு முடியும் மாலையும் போலே -பாஷ்யகாரர் -உரிமைக்கும் அனுபவத்துக்கும் –
சம்சார இரு விலங்கு -பெருமை -பாப புண்யம் -அறுத்து தலையிலே முடி -எம்பார்
பெறு மிடுக்கனுக்கு சிந்தாமணி போலே பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர்
எலுமிச்சம் பலம் கொண்டு ராஜ்ஜியம் பிள்ளான்
வாஸ்யம் -எம்பெருமான் வாசகம் த்வயம் அவ்வருகு இல்லை நஞ்சீயர் -மாதவன் என்று சொல்ல வல்லீரேல் ஒத்தின் சுருக்கு இதுவே
கற்பூர நிகரம் போலே -நம்பிள்ளை

மந்த்ர ரகஸ்யம் திரு மந்த்ரம் -விதி ரகஸ்யம் சரம ஸ்லோகம் -அனுஷ்டான ரகஸ்யம் த்வயம் -/
அனுசந்தான ரஹஸ்யம் இனிமையாலே எப்போதும் -இங்கும் அங்கும் /கடவல்லி சாஸ்திரம் –
நேதி நடத்தி கூட்டிச் செல்பவள் -நேத்ருத்வம் புருஷகாரத்வம்
சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை -நித்ய யோகம் -யாமி -நயாமி/
ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக கல்யாண குணங்கள் -வாத்சல்யம் ஸுசீல்யம் ஸுலப்யம் ஸ்வாமித்வம் -சமுசித குண ஜாதம் —
உசித -சமுசித -நன்கு பொருந்திய /
கண்டு பற்றுகைக்கு தனு-திருமேனி -நன்கு காட்டி -சரனவ் திருவடி -திருமேனிக்கு உப லக்ஷணம் –
இரண்டு திருவடிகளை உபாயமாக பற்ற /
உபாயமாக பற்றி -யாரை -எத்தை -என்னவாக -இப்படி ஒவ் ஒன்றாக -/ சரணாகதி மநோ வியாபாரம் –
பிரார்த்தனா மதி சரணாகதி உணர்தல் புரிதல் /சுலபத்தில் புரியாது -புரிந்த பின்பு சுலபமாகும் –
கர்தவ்யம் உறுதி கொள்வதே -பிரதிபத்தனம் -பிரகர்ஷேன நன்று பற்றி -கத்யர்த்தே புத்யர்ர்த்தா-

பிராட்டியை முன்னிட்டுக் கொண்டு கல்யாண குணங்களை முன்னிட்டுக் கொண்டு திருவடிகளைப் பற்றின பின்பு —
மேலே உத்தர கண்டம் -உத்தர வாக்கியம் -மிதுனம் பரம் -பரம ப்ராப்யம் -புருஷார்த்தம் -பிரசித்தம் -ஏக ஸிம்ஹாஸனம் -கைங்கர்யம் இருவருக்கும் –
கீழே ஸ்வாமித்வம் -சொத்தை விட மாட்டான் என்ற விசுவாசத்துக்கு –
இங்கும் ஸ்வாமித்வம்-கைங்கர்யம் ஸ்வாமிக்கு தானே பண்ண வேண்டும் கடைமை அனுபவம் -சேஷித்வம் இங்கு – ஆஸ்ரய கார்யம் செய்யும் சாமர்த்தியம் –
ஆஸ்ரிதர் கார்ய சித்தி ஸுகர்ய ஆபாதக கல்யாண குணங்கள்-ஞான சக்தி பிராப்தி பூர்த்தி —
சேஷித்வம் -சொத்து இடம் கைங்கர்யம் கொள்வதால் -ஸ்வாமி -அவன் எப்பொழுதும் -கைங்கர்யம் கொள்ளாத போதும் கூட –
கைங்கர்யம் செய்து அவனுக்கு அதிசயம் செய்ய வேண்டுமே -சேஷி நிறம் பெற வைக்க வேண்டும் -இதுவே வேறுபாடு –
பிரார்த்தனா -ஆய -கைங்கர்யம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் -மிதுனத்தில் இங்கு -வாக்ய த்வயத்தில் ஸ்ரீ சம்பந்தம் வ்யக்தம் அன்றோ
பிரபல தர விரோதி நிவர்த்தகம் அகங்கார மமகாராம் போக்யத்தவம் அவனுக்கே
இந்த பத்து அர்த்தங்களையும் நினைப்பவனை ரஷித்தே தீரும் -கடவல்லி உபநிஷத் உள்ள மந்த்ரம்
தி -பிராப்யம்-உபாயமே இல்லை -ஸ்ரீ லஷ்மீ –குண –விக்ரஹ விசிஷ்டன் -நம் சக்தி இன்மையால் கருமுகை மாலையை சும்மாடு ஆக்குகிறோம்
அனுபவிக்க பிரார்த்திக்க வேண்டும் -அசுணமாக முடியுமா போலே உபாயமாக -என்கிறோம்-

உத்தர வாக்கியம் நாம் அவனுக்குச் சொல்லும் மாஸூச
மந்த்ர ராஜா -திருமந்திரம் -மந்த்ர ரத்னம் -ராஜா தானே ரத்னம் தேடி வர வேண்டும் –
தவ சரணம் அத்யாஹாரம் பண்ணி அர்த்தம் கொள்ள வேண்டாம் –
பிரணவம் இல்லாமலே இது மந்த்ரம் –

————————————————————————————————————————————————

ஸ்லோகம் –6

ஈசாநாம் ஜகதாம் அதீச தயிதாம் நித்ய அநபாயாம் ச்ரியம்
சம்ச்ரித்ய ஆஸ்ரயணோசித அகில குணச்ய அங்க்ரீ ஹரே ஆஸ்ரயே
இஷ்ட உபாயதயா ச்ரியா ச சஹிதாய ஆத்மேச்வராய அர்த்தயே
கர்த்தும் தாஸ்யம் அசேஷம் அப்ரதிஹதம் நித்யம் த்வஹம் நிர்மம-6-

ஈசாநாம் ஜகதாம் அதீச தயிதாம் நித்ய அநபாயாம் ச்ரியம்
ஈசாநாம் ஜகதாம் -ஜகதாம் ஈசா நாம்
உலகங்களுக்கு
அதீச தயிதாம் –
சர்வேஸ்வரனுக்கு பிராண வல்லபையுமாய்
நித்ய அநபாயாம் –
ஒரு பொழுதும் விட்டுப் பிரியாத வளாய் இருக்கின்ற –
ச்ரியம்-
பெரிய பிராட்டியாரை-

சம்ச்ரித்ய ஆஸ்ரயணோசித அகில குணச்ய அங்க்ரீ ஹரே ஆஸ்ரயே-இஷ்ட உபாயதயா-
சம்ச்ரித்ய –
புருஷகாரமாகப் பற்றி
ஆஸ்ரயணோசித அகில குணச்ய –
சரண வரணத்துக்கு   பாங்கான சகல குணங்களையும் யுடைய
அங்க்ரீ ஹரே –
எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை
ஆஸ்ரயே இஷ்ட உபாயதயா –
இஷ்ட உபாயதயா ஆஸ்ரயே –
இஷ்ட சாதனமாகப் பற்றுகிறேன்
ஆக பூர்வ கண்டார்த்தம் அனுசந்தித்த படி –

ச்ரியா ச சஹிதாய ஆத்மேச்வராய -கர்த்தும் தாஸ்யம் அசேஷம் அப்ரதிஹதம் நித்யம் த்வஹம் நிர்மம-
பெரிய பிராட்டியாரோடு கூடி இருந்துள்ள
சர்வ சேஷியான நாராயணனுக்கு
அஹம் நிர்மம-
கைங்கர்யத்தில் களையான மமகாரம் சிறிதும் இல்லாத அடியேன் –
தாஸ்யம் அசேஷம் –
அசேஷம் தாஸ்யம் –
சகலவித கைங்கர்யத்தையும்
அப்ரதிஹதம் நித்யம் –
இடையூறின்றி நித்யம்
அர்த்தயே கர்த்தும் –
செய்யும் பொருட்டு பிரார்த்திக்கிறேன் –

கீழ் பதார்த்த விவரண ஸ்லோஹம்
இது  வாக்யார்த்த  பிரதிபாதாக ஸ்லோஹம்
சர்வலோக ஈஸ்வரி -பித்தர் பனிமலர் பாவைக்கு -கால நியமம் வேண்டாம் ருசி ஒன்றே வேண்டுவது -மூன்று விசேஷணங்கள்
அபராத பயத்தாலே பிராட்டியை முன்னிட்டே பற்ற வேண்டுமே
ஆஸ்ரயண சௌகர்ய ஆபாதக குணங்கள்
ஆஸ்ரய கார்ய ஆபாத குணங்கள்
சத் சம்ப்ரதாய சாராம்சம் –

—————————————————————————————-

ஸ்லோகம் –7

மத் ப்ராப்தி அர்த்ததயா மயா உக்தம் அகிலம் சம்த்யஜ்ய தர்மம் புந
மாம் ஏகம் மநவாப்தயே சரணம் இத்யார்த்தோ வஸாயம் குரு
த்வாம் ஏவம் வ்யவசாய யுக்தம் அகில ஞானாதி பூர்ணோ ஹ்யஹம்
மத் ப்ராப்தி ப்ரதிபந்த கைர் விரஹிதம் குர்யாம் சுசம் மா க்ருதா-

மத் ப்ராப்தி அர்த்ததயா மயா உக்தம் அகிலம் சம்த்யஜ்ய தர்மம் புந மாம் ஏகம்-
மத் ப்ராப்தி அர்த்ததயா –
என்னைப் பெருகைக்கு யுபாயமாக
மயா உக்தம் –
உன் மனத்தை சோதிப்பதாக என்னாலே சொல்லப் பட்ட
அகிலம் சம்த்யஜ்ய தர்மம் –
சகல தர்மங்களையும் விட்டு
புந மாம் ஏகம் –
மாம் ஏகம் புன –
என் ஒருவனையே குறித்து-

மநவாப்தயே சரணம் இத்யார்த்தோ வஸாயம் குரு
மநவாப்தயே சரணம் இத் யார்த்தோ வஸாயம்-
ஆர்த்தி மிகுந்தவனாய்
என்னைப் பெறுகைக்கு நானே உபாயம் என்கிற அத்யவசாயத்தை
குரு-
செய்வாயாக –

த்வாம் ஏவம் வ்யவசாய யுக்தம் அகில ஞானாதி பூர்ணோ ஹ்யஹம்
த்வாம் ஏவம் வ்யவசாய யுக்தம் –
ஏவம் விவசாய யுக்தம் த்வாம் -இத்தகைய அத்யாவசாயத்தோடே கூடிய என்னை
அகில ஞானாதி பூர்ணோ ஹ்யஹம்-
ஞானம் முதலிய குணங்கள் நிறைந்த நான் –

மத் ப்ராப்தி ப்ரதிபந்த கைர் விரஹிதம் குர்யாம் சுசம் மா க்ருதா-
மத் ப்ராப்தி ப்ரதிபந்தகைர் விரஹிதம் குர்யாம் –
என்னைப் பெறுகைக்கு இடையூறாய் யுள்ள
பாபங்கள் அற்றவனாய் செய்யக் கடவேன்
சுசம் மா க்ருதா-
துக்கம் கொள்ளாதே-

சாதனாந்தரம் விடுவதை சரம ஸ்லோகம்
கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -கைங்கர்யம் கிடைக்க அஜீரணம் தொலைய வேண்டுமே –
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி இதில் -சோகப்படாதே-
விடுவிக்கப்பட்ட பின்பு கைங்கர்யம் பிராத்திக்க வேண்டும் என்று இதில் சொல்லவில்லையே –
லஷ்யம் தன்னடையே சித்திக்கும் -தடங்கல் நீங்கியபின்பு தானே சித்திக்கும் –
இப்படி சங்கதி
சரண்யன் ருசி பரிக்ருஹீதம் சரம ஸ்லோகம்
அசக்தியால் விடக் கூடாது பிராப்தி இல்லை என்றே விட வேண்டும் -ராக பிராப்தத்துக்கு விதி வாக்கியமும் கிட்டியதே
சுசம் மா க்ருதா–மா ஸூ ச சப்தங்கள் மாறி அதே பொருளில்
ஸந்த்யஜ்ய -பரித்யஜ்ய -நன்றாக விட்டு –
அகிலம் தர்மம் -சர்வ தர்மான்
தர்ம சம் ஸ்தபனரார்த்தமாக திரு அவதாரம் -சாஷாத் தர்மம் அன்றோ அவன்
ஆர்த்தன்–வருத்தம் முன்பு இருக்க வேண்டும் பின்பு தீர வேண்டும் –
திருட அத்யாவசியம் குரு–
அகில ஞானாதி பூர்ணோ ஹ்யஹம்–வேதாந்த பிரசித்தம் -ஹி-
சரம ஸ்லோகார்த்தம் இவர் ஸ்ரீ ஸூக்த்தியால் மாறாடி அருளிச் செய்கிறார் –
மா ஸூ ச -ஒவ் ஒன்றிலும் சேர்த்து –
அதிகாரி கிருத்யம் முன் வாக்கியம் சொல்லும் / சரணாகதன் கிருத்யம் பின் வாக்கியம் சொல்லும் /
நியாசம் -பிரபத்தி -சரணாகதி -பர்யாய சப்தங்கள் –பிரிதல் புத்தி விசேஷம் –
முன் வாக்கியம் ஆறு சப்தங்கள் -பின் வாக்கியம் ஐந்து சப்தங்கள் –
உக்ரம் வீரம் -ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ–ஐந்தும் ஆறும் முன் பின் வாக்கியங்கள் /
முதலில் விதி -பின்பு சூளுரை / அடுத்து சோகப்படாதே என்பதும் விதி /
வேறே ஒன்றை ஸஹாயமாக கொள்ளாது சொல்லவும் வேண்டுமோ- தன்னையே உபாயமாக கொள்ளாத சரணாகதியான இது
வேத சித்த -போதித – இஷ்ட சாதனம் – பலன் கிட்ட சுருதி அருளிச் செய்த சாதனங்கள் தர்மங்கள்
-மோக்ஷ பல சாதனங்கள் -சர்வ தர்மான் -அகில -மத் பிராப்தி அர்த்த தயா -சப்தம் இங்கு –
பலவும் உண்டே -அங்கங்களும் உண்டே -சர்வ சப்தம் இதனால் –தர்ம தர்மங்கள் சர்வ தர்மங்கள் மூன்றும்
தியாகம் லப் உபசர்க்கம் -நன்கு விட்டே -மூன்று -ஸந்த்யஜ்ய-நன்றாக சம்யக் த்யாஜ்யம் ருசி வாசனைகள் ஒன்றுமே இல்லாமல்
மனஸ் பதிவு வாசனை -தெரியாமல் செய்வது -தெரிந்தும் தப்பாக செய்வது ருசி அடியாக

————————————————————————————–

ஸ்லோகம் –8

நிச்சித்ய த்வத் அதீந தாம் மயி சதா கர்மாதி உபாயான் ஹரே
கர்த்தும் த்யக்தும் அபி பிரபத்தும் அநலம் ஸீதாமி துக்காகுல
ஏதத் ஞானம் உபேயுஷே மம புநஸ் சர்வ அபராத ஷயம்
கர்த்தா ஸீதி த்ருடோச்மி தே து சரமம் வாக்யம் ஸ்மரன் சாரதே-8-

நிச்சித்ய த்வத் அதீந தாம் மயி சதா கர்மாதி உபாயான் ஹரே
நிச்சித்ய த்வத் அதீந தாம் மயி சதா
மயி சதா த்வத் அதீந தரம் நிச்சித்ய –
அடியேன் எப்போதும் தேவரீருக்கே அதீனமான
ஸ்வரூபம் ஸ்திதி பிரவ்ருத்திகளை யுடையவன் என்பதை நிச்சயித்து –
கர்மாதி உபாயான் –
கர்மாதி உபாயான் -கர்ம யோகம் முதலான் உபாயங்களை
ஹரே-
எம்பெருமானே-
கர்த்தும் த்யக்தும் அபி பிரபத்தும் அநலம் ஸீதாமி துக்காகுல
கர்த்தும் த்யக்தும் அபி –
செய்வதற்கும் விடுவதற்கும்
பிரபத்தும் –
பிரபத்தி பண்ணுவதற்கும் –
அநலம் ஸீதாமி துக்காகுல-
அசமர்த்தனாய் -மிகவும் துக்கப்படா நின்றேன்-

ஏதத் ஞானம் உபேயுஷே மம புநஸ் சர்வ அபராத ஷயம்-கர்த்தா ஸீதி –
ஏதத் ஞானம் உபேயுஷே மம –
பகவானே உபயம் என்று துணிந்து இருக்கை யாகிற
இந்த அத்யாவசாயத்தை பெற்று இருக்கும் அடியேனுக்கு
புநஸ் சர்வ அபராத ஷயம்-கர்த்தா ஸீதி –
சகல பாப  நிவ்ருத்தியையும்
தேவரீரே பண்ணித் தர வல்லீர் என்று கொண்டு-

த்ருடோச்மி தே து சரமம் வாக்யம் ஸ்மரன் சாரதே-
த்ருடோச்மி-த்ருட அஸ்மி –
துக்கம் அற்று நிர்ப்பரனாய் இருக்கின்றேன்
தே சாராதே –
பார்த்த சாரதியாய் நின்ற தேவரீருடைய
து சரமம் வாக்யம் ஸ்மரன் சாரதே
கடைசியான வாக்யத்தை ஸ்மரித்துக் கொண்டு –

நெறி காட்டி நீக்குதியோ நின்பால்
மார்விலே கை வைத்து உறங்க பிராப்தம்
பிரபத்தும் அபி அநலம்-
ஸ்வரூப அனுரூபத்வம்
சுக ரூபத்வம்
நிரபாயத்வம்
சித்தத்வம்
ச்வத பல சாதனத்வம்
நிரபேஷத்வம்
அவிளம்பித பலபிரதத்வம்
ஏகத்வம்
முதலானவற்றாலே சுகரமாய் இரா நின்ற உபாயமானது
சோக நிவ்ருத்திக்கு சொல்லப் பட்டு இருந்தாலும்
அதற்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்ட சர்வ தர்ம த்யாகம் பண்ணப் போகாமையாலும்
ஆர்த்தி இல்லாமையாலும்
ஆகிஞ்சன்யம் இல்லாமையாலும்
மகா விசுவாசம் இல்லாமையாலும்
சர்வதர்ம த்யாகத்தை அங்கமாக யுடைய பிரபத்தியையும் செய்ய அசக்தனாய்-அசமர்த்தனாய் -இருக்கிற நான் –
துக்காகுல சீதாமி –
சோக விசிஷ்டனாய் தளரா நின்றேன்-

பூர்வார்த்தத்தில் சீதாமி -என்றும்
உத்தரார்த்தத்தில் த்ருடோச்மி-என்றும் சொன்ன இவற்றால்
தன்னை நோக்கும் அளவில் அவசாதமும்
எம்பெருமானை நோக்கும் அளவில் தந் நிவ்ருத்தி பூர்வகமான நிர்பரத்வ அனுசந்தானமும்
இவ்வதிகார்க்கு யாவஜ் ஜீவனமும் அனுவர்த்திக்கும் -என்றது ஆயிற்று –

நிர்ப்பய நிர்ப்பரே அனுசந்தானம் -சரீரம் கீழே விழும் வரை -பகவத் பாரதந்தர்யம் அறுதியிட்டு -/கர்மா
திகள் செய்யவும் முடியாமல் -விடவும் முடியாமல் -விட்டால் பாபங்கள் வருமே என்ற பயத்தால் -/
விட்டால் தான் சரணாகதி -இதுவும் பண்ணவும் முடியாமல்
கர்த்தும் கர்த்தும் த்யக்தும் அபி பிரபத்தும் மூன்றும் -சோக நிமித்தங்கள் –
தர்மம் அர்த்தம் உபாயம்/ காமம் மோக்ஷம் புருஷார்த்தம் -இருந்தாலும் நான்கையும் புருஷார்த்தம் சொல்வது போலே –
அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான்கு என்பர் -உபயோகிகள் தர்மம் அர்த்தங்கள் –
ஒன்பது ஹேதுக்கள்– ஸ்வரூப விருத்தம் -/-துஷ்க்கரத்வாத்-/-துக்க பஹுலத்வாத்–/சாபாயத்வாத் -அபாயம் நிறைந்த /
பல அஸாதநத்வாத் -அசேதனம் ஈஸ்வரத்துவாராவாகவே பலம்/
சா பேஷத்வாத் -மோக்ஷ பூமி பிரதன்-திருக்கண்ண பிரான் -உத்பலம் மாம்ச ஆசை அறுத்து -பக்தி உபாயம் பலத்துக்கு சமீபம் கொண்டு விடும் /
விளம்பிய பல ப்ரதத்வாத் -பிராரப்த கர்மம் தொலைய வேண்டுமே / சிரகால சாத்யத்வாத் /
அநேகத்வாத் அஷ்ட விதம் நவ விதம் -சிரவணம் கீர்த்தனம் இத்யாதி நவ லக்ஷணம்
அதே ஒன்பது காரணங்கள் விட ஒண்ணாமைக்கு -ஸ்வரூப அனுரூபம் -ஸூ கரத்வாத்-இத்யாதி-
ஒரே நோய் ஒரே வைத்தியர் ஒரே மருந்து ஒரே பலம் முக்தி சரணாகதி
சர்வ பாபேப்யோ -பக்தி ஆரம்ப விரோதிக்கு உறுப்பான பாபங்கள்-சங்கோசம் பண்ணி அர்த்தம் – பக்தி யோகனுக்கு /
பிராரப்திக்கு விரோதமான அனைத்தும் பிரபன்னனுக்கு /
பகவத் நிக்ரஹ அடியான செயல்கள் – பாபம்-அனுக்ரஹ ரூபமே புண்யம் -புண்யா அபுண்யம் ஈஸ்வர ப்ரீதி கோபம் /
இத்தனை அடியனார்க்கு இரங்கும் பித்தன்-பெற்றும் பிறவியுள் பிணங்குமாறே

சாரதியான தேவரீர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை நினைத்து கழியப் பெற்றேன்
நஞ்சீயர் அந்திம காலத்துக்கு தஞ்சமான -பற்றினத்தாலும் விட்டதாலும் இல்லை விடுவித்து பற்றுவித்த அவனே உபாயம்
திரு மந்திரத்தால் ஞானம் பெற்று த்வயத்தாலே கால ஷேபம்-கைங்கர்யம் சித்திக்க -சரணாகதி அனுஷ்டானம் – –
வேத ஸீரோ பூஷணம் சாரதியால் தொடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீ கீதாசாரமான சரம ஸ்லோகத்தில் விசுவாசம் கொண்டு வாழ வேண்டும் –
திருட அத்யாவசியம் அருளிச் செய்து நிகமிக்கிறார் –
கர்மம் கைங்கர்யத்தில் புகும்–
ஞானம் ஸ்வரூப பிரகாசத்தித்தில் புகும் –
பக்தி பிராப்ய ருசியில் புகும் –
பிரபத்தி பிராப்ய யாதாம்யத்தில் புகும்

———————————————————————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ சாந்தோக்ய உபநிஷத் —

April 10, 2018

ஸ்ரீ ஓம் புலன்கள் -வாக் -பிராணன் -கண்கள் -காதுகள் -சப்தாதிகள் அனைத்தும் அருளிய பர ப்ரஹ்மத்துக்கே அர்ப்பணித்து
அவன் விஷயத்திலே செலுத்தி அவன் அருளால் அவனை அடைந்து ஸ்வரூப அனுரூப ப்ரீதி காரித்த கைங்கர்யம் செய்வோம்
நம்முள் புகுந்து பேரேன் என்று இருப்பானே –
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி —

கர்ம ப்ரஹ்ம ஸ்தானபார்த்தம் -வேதங்களையும் வேதாந்தங்களையும் கொடுத்து அருளி -தர்ம ஸ்தாபனம் -ஸம்ஸ்தானம் -இரண்டையும்
-8–பிரபாடகங்கள் -அத்தியாயங்கள் -/ உள்ளே கண்டங்கள் / உள்ளே மந்த்ரங்கள்
–12 -கண்டங்கள் -முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் இந்த லோக வாழ்க்கை பற்றி -/
பிரணவம் -உத்கீத-ஆனந்த சாம கானம் -சாம வேத கீதனான சக்ரபாணி -சந்தோகா –சாம வேதனே/ருக்கு சாமத்தாலே பரம்பி

சா²ந்தோ³க்³யோபநிஷத் ॥
॥ அத² சா²ந்தோ³க்³யோபநிஷத் ॥
ௐ ஆப்யாயந்து மமாங்கா³நி வாக்ப்ராணஶ்ச்க்ஷு:
ஶ்ரோத்ரமதோ² ப³லமிந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி ।
ஸர்வம் ப்³ரஹ்மௌபநிஷத³ம் மாஹம் ப்³ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்³ரஹ்ம
நிராகரோத³நிகாரணமஸ்த்வநிகாரணம் மேঽஸ்து
ததா³த்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு த⁴ர்மாஸ்தே
மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ॥

॥ ௐ ஶாந்தி:ௐ ஶாந்தி:ௐ ஶாந்தி:

ப்ரத²மோঽத்⁴யாய: ॥
ஓமித்யேதத³க்ஷரமுத்³கீ³த²முபாஸீத ।
ஓமிதி ஹ்யுத்³கா³யதி தஸ்யோபவ்யாக்²யாநம் ॥ 1.1.1॥

ஏஷாம் பூ⁴தாநாம் ப்ருʼதி²வீ ரஸ: ப்ருʼதி²வ்யா அபோ ரஸ: ।
அபாமோஷத⁴யோ ரஸ ஓஷதீ⁴நாம் புருஷோ ரஸ:
புருஷஸ்ய வாக்³ரஸோ வாச ருʼக்³ரஸ ருʼச: ஸாம ரஸ:
ஸாம்ந உத்³கீ³தோ² ரஸ: ॥ 1.1.2

ஸ ஏஷ ரஸாநாꣳரஸதம: பரம: பரார்த்⁴யோঽஷ்டமோ
யது³த்³கீ³த:² ॥ 1.1.3॥

கதமா கதமர்க்கதமத்கதமத்ஸாம கதம: கதம உத்³கீ³த²
இதி விம்ருʼஷ்டம் ப⁴வதி ॥ 1.1.4॥

வாகே³வர்க்ப்ராண: ஸாமோமித்யேதத³க்ஷரமுத்³கீ³த:² ।
தத்³வா ஏதந்மிது²நம் யத்³வாக்ச ப்ராணஶ்சர்க்ச ஸாம ச ॥ 1.1.5॥

ததே³தந்மிது²நமோமித்யேதஸ்மிந்நக்ஷரே ஸꣳஸ்ருʼஜ்யதே
யதா³ வை மிது²நௌ ஸமாக³ச்ச²த ஆபயதோ வை
தாவந்யோந்யஸ்ய காமம் ॥ 1.1.6॥

ஆபயிதா ஹ வை காமாநாம் ப⁴வதி ய ஏததே³வம்
வித்³வாநக்ஷரமுத்³கீ³த²முபாஸ்தே ॥ 1.1.7॥

தத்³வா ஏதத³நுஜ்ஞாக்ஷரம் யத்³தி⁴ கிஞ்சாநுஜாநாத்யோமித்யேவ
ததா³ஹைஷோ ஏவ ஸம்ருʼத்³தி⁴ர்யத³நுஜ்ஞா ஸமர்த⁴யிதா ஹ வை
காமாநாம் ப⁴வதி ய ஏததே³வம் வித்³வாநக்ஷரமுத்³கீ³த²முபாஸ்தே ॥ 1.1.8॥

தேநேயம் த்ரயீவித்³யா வர்ததே ஓமித்யாஶ்ராவயத்யோமிதி
ஶꣳஸத்யோமித்யுத்³கா³யத்யேதஸ்யைவாக்ஷரஸ்யாபசித்யை மஹிம்நா
ரஸேந ॥ 1.1.9॥

தேநோபௌ⁴ குருதோ யஶ்சைததே³வம் வேத³ யஶ்ச ந வேத³ ।
நாநா து வித்³யா சாவித்³யா ச யதே³வ வித்³யயா கரோதி
ஶ்ரத்³த⁴யோபநிஷதா³ ததே³வ வீர்யவத்தரம் ப⁴வதீதி
க²ல்வேதஸ்யைவாக்ஷரஸ்யோபவ்யாக்²யாநம் ப⁴வதி ॥ 1.1.10॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
தே³வாஸுரா ஹ வை யத்ர ஸம்யேதிரே உப⁴யே ப்ராஜாபத்யாஸ்தத்³த⁴
தே³வா உத்³கீ³த²மாஜஹ்ருரநேநைநாநபி⁴ப⁴விஷ்யாம இதி ॥ 1.2.1॥

தே ஹ நாஸிக்யம் ப்ராணமுத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே
தꣳ ஹாஸுரா: பாப்மநா விவிது⁴ஸ்தஸ்மாத்தேநோப⁴யம் ஜிக்⁴ரதி
ஸுரபி⁴ ச து³ர்க³ந்தி⁴ ச பாப்மநா ஹ்யேஷ வித்³த:⁴ ॥ 1.2.2॥

அத² ஹ வாசமுத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே தாꣳ ஹாஸுரா: பாப்மநா
விவிது⁴ஸ்தஸ்மாத்தயோப⁴யம் வத³தி ஸத்யம் சாந்ருʼதம் ச
பாப்மநா ஹ்யேஷா வித்³தா⁴ ॥ 1.2.3॥

அத² ஹ சக்ஷுருத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே தத்³தா⁴ஸுரா:
பாப்மநா விவிது⁴ஸ்தஸ்மாத்தேநோப⁴யம் பஶ்யதி த³ர்ஶநீயம்
சாத³ர்ஶநீயம் ச பாப்மநா ஹ்யேதத்³வித்³த⁴ம் ॥ 1.2.4॥

அத² ஹ ஶ்ரோத்ரமுத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே தத்³தா⁴ஸுரா:
பாப்மநா விவிது⁴ஸ்தஸ்மாத்தேநோப⁴யꣳ ஶ்ருʼணோதி ஶ்ரவணீயம்
சாஶ்ரவணீயம் ச பாப்மநா ஹ்யேதத்³வித்³த⁴ம் ॥ 1.2.5॥

அத² ஹ மந உத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே தத்³தா⁴ஸுரா:
பாப்மநா விவிது⁴ஸ்தஸ்மாத்தேநோப⁴யꣳஸங்கல்பதே ஸங்கல்பநீயஞ்ச
சாஸங்கல்பநீயம் ச பாப்மநா ஹ்யேதத்³வித்³த⁴ம் ॥ 1.2.6॥

அத² ஹ ய ஏவாயம் முக்²ய: ப்ராணஸ்தமுத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ரிரே
தꣳஹாஸுரா ருʼத்வா வித³த்⁴வம்ஸுர்யதா²ஶ்மாநமாக²ணம்ருʼத்வா
வித்⁴வꣳஸேதைவம் ॥ 1.2.7॥

யதா²ஶ்மாநமாக²ணம்ருʼத்வா வித்⁴வꣳஸத ஏவꣳ ஹைவ
ஸ வித்⁴வꣳஸதே ய ஏவம்விதி³ பாபம் காமயதே
யஶ்சைநமபி⁴தா³ஸதி ஸ ஏஷோঽஶ்மாக²ண: ॥ 1.2.8॥

நைவைதேந ஸுரபி⁴ ந து³ர்க³ந்தி⁴ விஜாநாத்யபஹதபாப்மா ஹ்யேஷ
தேந யத³ஶ்நாதி யத்பிப³தி தேநேதராந்ப்ராணாநவதி ஏதமு
ஏவாந்ததோঽவித்த்வோத்க்ரமதி வ்யாத³தா³த்யேவாந்தத இதி ॥ 1.2.9॥

தꣳ ஹாங்கி³ரா உத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ர ஏதமு ஏவாங்கி³ரஸம்
மந்யந்தேঽங்கா³நாம் யத்³ரஸ: ॥ 1.2.10॥

தேந தꣳ ஹ ப்³ருʼஹஸ்பதிருத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ர ஏதமு ஏவ ப்³ருʼஹஸ்பதிம்
மந்யந்தே வாக்³கி⁴ ப்³ருʼஹதீ தஸ்யா ஏஷ பதி: ॥ 1.2.11 ॥

தேந தꣳ ஹாயாஸ்ய உத்³கீ³த²முபாஸாஞ்சக்ர ஏதமு ஏவாயாஸ்யம்
மந்யந்த ஆஸ்யாத்³யத³யதே ॥ 1.2.12॥

தேந தꣳஹ ப³கோ தா³ல்ப்⁴யோ விதா³ஞ்சகார ।
ஸ ஹ நைமிஶீயாநாமுத்³கா³தா ப³பூ⁴வ ஸ ஹ ஸ்மைப்⁴ய:
காமாநாகா³யதி ॥ 1.2.13॥

ஆகா³தா ஹ வை காமாநாம் ப⁴வதி ய ஏததே³வம்
வித்³வாநக்ஷரமுத்³கீ³த²முபாஸ்த இத்யத்⁴யாத்மம் ॥ 1.2.14॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
அதா²தி⁴தை³வதம் ய ஏவாஸௌ தபதி
தமுத்³கீ³த²முபாஸீதோத்³யந்வா ஏஷ ப்ரஜாப்⁴ய உத்³கா³யதி ।
உத்³யꣳஸ்தமோ ப⁴யமபஹந்த்யபஹந்தா ஹ வை ப⁴யஸ்ய
தமஸோ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 1.3.1॥

ஸமாந உ ஏவாயம் சாஸௌ சோஷ்ணோঽயமுஷ்ணோঽஸௌ
ஸ்வர இதீமமாசக்ஷதே ஸ்வர இதி ப்ரத்யாஸ்வர இத்யமும்
தஸ்மாத்³வா ஏதமிமமமும் சோத்³கீ³த²முபாஸீத ॥ 1.3.2॥

அத² க²லு வ்யாநமேவோத்³கீ³த²முபாஸீத யத்³வை ப்ராணிதி
ஸ ப்ராணோ யத³பாநிதி ஸோঽபாந: ।
அத² ய: ப்ராணாபாநயோ: ஸந்தி:⁴ ஸ வ்யாநோ யோ வ்யாந:
ஸா வாக் ।
தஸ்மாத³ப்ராணந்நநபாநந்வாசமபி⁴வ்யாஹரதி ॥ 1.3.3॥

யா வாக்ஸர்க்தஸ்மாத³ப்ராணந்நநபாநந்ந்ருʼசமபி⁴வ்யாஹரதி
யர்க்தத்ஸாம தஸ்மாத³ப்ராணந்நநபாநந்ஸாம கா³யதி
யத்ஸாம ஸ உத்³கீ³த²ஸ்தஸ்மாத³ப்ராணந்நநபாநந்நுத்³கா³யதி ॥ 1.3.4॥

அதோ யாந்யந்யாநி வீர்யவந்தி கர்மாணி யதா²க்³நேர்மந்த²நமாஜே:
ஸரணம் த்³ருʼட⁴ஸ்ய த⁴நுஷ ஆயமநமப்ராணந்நநபாநꣳஸ்தாநி
கரோத்யேதஸ்ய ஹேதோர்வ்யாநமேவோத்³கீ³த²முபாஸீத ॥ 1.3.5॥

அத² க²லூத்³கீ³தா²க்ஷராண்யுபாஸீதோத்³கீ³த² இதி
ப்ராண ஏவோத்ப்ராணேந ஹ்யுத்திஷ்ட²தி வாக்³கீ³ர்வாசோ ஹ
கி³ர இத்யாசக்ஷதேঽந்நம் த²மந்நே ஹீத³ꣳஸர்வꣳஸ்தி²தம் ॥ 1.3.6॥

த்³யௌரேவோத³ந்தரிக்ஷம் கீ:³ ப்ருʼதி²வீ த²மாதி³த்ய
ஏவோத்³வாயுர்கீ³ரக்³நிஸ்த²ꣳ ஸாமவேத³ ஏவோத்³யஜுர்வேதோ³
கீ³ர்ருʼக்³வேத³ஸ்த²ம் து³க்³தே⁴ঽஸ்மை வாக்³தோ³ஹம் யோ வாசோ
தோ³ஹோঽந்நவாநந்நாதோ³ ப⁴வதி ய ஏதாந்யேவம்
வித்³வாநுத்³கீ³தா²க்ஷராண்யுபாஸ்த உத்³கீ³த² இதி ॥ 1.3.7॥

அத² க²ல்வாஶீ:ஸம்ருʼத்³தி⁴ருபஸரணாநீத்யுபாஸீத
யேந ஸாம்நா ஸ்தோஷ்யந்ஸ்யாத்தத்ஸாமோபதா⁴வேத் ॥ 1.3.8॥

யஸ்யாம்ருʼசி தாம்ருʼசம் யதா³ர்ஷேயம் தம்ருʼஷிம் யாம்
தே³வதாமபி⁴ஷ்டோஷ்யந்ஸ்யாத்தாம் தே³வதாமுபதா⁴வேத் ॥ 1.3.9॥

யேந ச்ச²ந்த³ஸா ஸ்தோஷ்யந்ஸ்யாத்தச்ச²ந்த³ உபதா⁴வேத்³யேந
ஸ்தோமேந ஸ்தோஷ்யமாண: ஸ்யாத்தꣳஸ்தோமமுபதா⁴வேத் ॥ 1.3.10॥

யாம் தி³ஶமபி⁴ஷ்டோஷ்யந்ஸ்யாத்தாம் தி³ஶமுபதா⁴வேத் ॥ 1.3.11॥

ஆத்மாநமந்தத உபஸ்ருʼத்ய ஸ்துவீத காமம்
த்⁴யாயந்நப்ரமத்தோঽப்⁴யாஶோ ஹ யத³ஸ்மை ஸ காம: ஸம்ருʼத்⁴யேத
யத்காம: ஸ்துவீதேதி யத்காம: ஸ்துவீதேதி ॥ 1.3.12॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
ஓமித்யேதத³க்ஷரமுத்³கீ³த²முபாஸீதோமிதி ஹ்யுத்³கா³யதி
தஸ்யோபவ்யாக்²யாநம் ॥ 1.4.1॥

தே³வா வை ம்ருʼத்யோர்பி³ப்⁴யதஸ்த்ரயீம் வித்³யாம் ப்ராவிஶꣳஸ்தே
ச²ந்தோ³பி⁴ரச்சா²த³யந்யதே³பி⁴ரச்சா²த³யꣳஸ்தச்ச²ந்த³ஸாம்
ச²ந்த³ஸ்த்வம் ॥ 1.4.2॥

தாநு தத்ர ம்ருʼத்யுர்யதா² மத்ஸ்யமுத³கே பரிபஶ்யேதே³வம்
பர்யபஶ்யத்³ருʼசி ஸாம்நி யஜுஷி ।
தே நு விதி³த்வோர்த்⁴வா ருʼச: ஸாம்நோ யஜுஷ: ஸ்வரமேவ
ப்ராவிஶந் ॥ 1.4.3॥

யதா³ வா ருʼசமாப்நோத்யோமித்யேவாதிஸ்வரத்யேவꣳஸாமைவம்
யஜுரேஷ உ ஸ்வரோ யதே³தத³க்ஷரமேதத³ம்ருʼதமப⁴யம் தத்ப்ரவிஶ்ய
தே³வா அம்ருʼதா அப⁴யா அப⁴வந் ॥ 1.4.4॥

ஸ ய ஏததே³வம் வித்³வாநக்ஷரம் ப்ரணௌத்யேததே³வாக்ஷரꣳ
ஸ்வரமம்ருʼதமப⁴யம் ப்ரவிஶதி தத்ப்ரவிஶ்ய யத³ம்ருʼதா
தே³வாஸ்தத³ம்ருʼதோ ப⁴வதி ॥ 1.4.5॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
அத² க²லு ய உத்³கீ³த:² ஸ ப்ரணவோ ய: ப்ரணவ: ஸ உத்³கீ³த²
இத்யஸௌ வா ஆதி³த்ய உத்³கீ³த² ஏஷ ப்ரணவ ஓமிதி
ஹ்யேஷ ஸ்வரந்நேதி ॥ 1.5.1॥

ஏதமு ஏவாஹமப்⁴யகா³ஸிஷம் தஸ்மாந்மம த்வமேகோঽஸீதி
ஹ கௌஷீதகி: புத்ரமுவாச ரஶ்மீꣳஸ்த்வம் பர்யாவர்தயாத்³ப³ஹவோ
வை தே ப⁴விஷ்யந்தீத்யதி⁴தை³வதம் ॥ 1.5.2॥

அதா²த்⁴யாத்மம் ய ஏவாயம் முக்²ய:
ப்ராணஸ்தமுத்³கீ³த²முபாஸீதோமிதி ஹ்யேஷ ஸ்வரந்நேதி ॥ 1.5.3॥

ஏதமு ஏவாஹமப்⁴யகா³ஸிஷம் தஸ்மாந்மம த்வமேகோঽஸீதி ஹ
கௌஷீதகி: புத்ரமுவாச ப்ராணாꣳஸ்த்வம்
பூ⁴மாநமபி⁴கா³யதாத்³ப³ஹவோ வை மே ப⁴விஷ்யந்தீதி ॥ 1.5.4॥

அத² க²லு ய உத்³கீ³த:² ஸ ப்ரணவோ ய: ப்ரணவ:
ஸ உத்³கீ³த² இதி ஹோத்ருʼஷத³நாத்³தை⁴வாபி
து³ருத்³கீ³த²மநுஸமாஹரதீத்யநுஸமாஹரதீதி ॥। 1.5.5॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
இயமேவர்க³க்³நி: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴़ꣳ ஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம கீ³யத இயமேவ
ஸாக்³நிரமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.6.1॥

அந்தரிக்ஷமேவர்க்³வாயு: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம கீ³யதேঽந்தரிக்ஷமேவ ஸா
வாயுரமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.6.2॥

த்³யௌரேவர்கா³தி³த்ய: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம கீ³யதே த்³யௌரேவ
ஸாதி³த்யோঽமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.6.3॥

நக்ஷத்ராந்யேவர்க்சந்த்³ரமா: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம கீ³யதே நக்ஷத்ராண்யேவ ஸா சந்த்³ரமா
அமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.6.4॥

அத² யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய ஶுக்லம் பா:⁴ ஸைவர்க³த² யந்நீலம் பர:
க்ருʼஷ்ணம் தத்ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ ஸாம கீ³யதே ॥ 1.6.5॥

அத² யதே³வைததா³தி³த்யஸ்ய ஶுக்லம் பா:⁴ ஸைவ
ஸாத² யந்நீலம் பர: க்ருʼஷ்ணம் தத³மஸ்தத்ஸாமாத²
ய ஏஷோঽந்தராதி³த்யே ஹிரண்மய: புருஷோ த்³ருʼஶ்யதே
ஹிரண்யஶ்மஶ்ருர்ஹிரண்யகேஶ ஆப்ரணஸ்வாத்ஸர்வ ஏவ
ஸுவர்ண: ॥ 1.6.6॥

தஸ்ய யதா² கப்யாஸம் புண்ட³ரீகமேவமக்ஷிணீ
தஸ்யோதி³தி நாம ஸ ஏஷ ஸர்வேப்⁴ய: பாப்மப்⁴ய உதி³த
உதே³தி ஹ வை ஸர்வேப்⁴ய: பாப்மப்⁴யோ ய ஏவம் வேத³ ॥ 1.6.7॥

தஸ்யர்க்ச ஸாம ச கே³ஷ்ணௌ
தஸ்மாது³த்³கீ³த²ஸ்தஸ்மாத்த்வேவோத்³கா³தைதஸ்ய ஹி கா³தா
ஸ ஏஷ யே சாமுஷ்மாத்பராஞ்சோ லோகாஸ்தேஷாம் சேஷ்டே
தே³வகாமாநாம் சேத்யதி⁴தை³வதம் ॥ 1.6.8॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
அதா²த்⁴யாத்மம் வாகே³வர்க்ப்ராண: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳ
ஸாம தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம கீ³யதே।
வாகே³வ ஸா ப்ராணோঽமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.7.1॥

சக்ஷுரேவர்கா³த்மா ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம கீ³யதே ।
சக்ஷுரேவ ஸாத்மாமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.7.2॥

ஶ்ரோத்ரமேவர்ங்மந: ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம கீ³யதே ।
ஶ்ரோத்ரமேவ ஸா மநோঽமஸ்தத்ஸாம ॥ 1.7.3॥

அத² யதே³தத³க்ஷ்ண: ஶுக்லம் பா:⁴ ஸைவர்க³த² யந்நீலம் பர:
க்ருʼஷ்ணம் தத்ஸாம ததே³ததே³தஸ்யாம்ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம
தஸ்மாத்³ருʼச்யத்⁴யூட⁴ꣳஸாம கீ³யதே ।
அத² யதே³வைதத³க்ஷ்ண: ஶுக்லம் பா:⁴ ஸைவ ஸாத² யந்நீலம் பர:
க்ருʼஷ்ணம் தத³மஸ்தத்ஸாம ॥ 1.7.4॥

அத² ய ஏஷோঽந்தரக்ஷிணி புருஷோ த்³ருʼஶ்யதே ஸைவர்க்தத்ஸாம
தது³க்த²ம் தத்³யஜுஸ்தத்³ப்³ரஹ்ம தஸ்யைதஸ்ய ததே³வ ரூபம் யத³முஷ்ய ரூபம்
யாவமுஷ்ய கே³ஷ்ணௌ தௌ கே³ஷ்ணௌ யந்நாம தந்நாம ॥ 1.7.5॥

ஸ ஏஷ யே சைதஸ்மாத³ர்வாஞ்சோ லோகாஸ்தேஷாம் சேஷ்டே மநுஷ்யகாமாநாம்
சேதி தத்³ய இமே வீணாயாம் கா³யந்த்யேதம் தே கா³யந்தி
தஸ்மாத்தே த⁴நஸநய: ॥ 1.7.6॥

அத² ய ஏததே³வம் வித்³வாந்ஸாம கா³யத்யுபௌ⁴ ஸ கா³யதி
ஸோঽமுநைவ ஸ ஏஷ சாமுஷ்மாத்பராஞ்சோ
லோகாஸ்தாꣳஶ்சாப்நோதி தே³வகாமாꣳஶ்ச ॥ 1.7.7॥

அதா²நேநைவ யே சைதஸ்மாத³ர்வாஞ்சோ லோகாஸ்தாꣳஶ்சாப்நோதி
மநுஷ்யகாமாꣳஶ்ச தஸ்மாது³ ஹைவம்விது³த்³கா³தா ப்³ரூயாத் ॥ 1.7.8॥

கம் தே காமமாகா³யாநீத்யேஷ ஹ்யேவ காமாகா³நஸ்யேஷ்டே ய
ஏவம் வித்³வாந்ஸாம கா³யதி ஸாம கா³யதி ॥ 1.7.9॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
த்ரயோ ஹோத்³கீ³தே² குஶலா ப³பூ⁴வு: ஶிலக: ஶாலாவத்யஶ்சைகிதாயநோ
தா³ல்ப்⁴ய: ப்ரவாஹணோ ஜைவலிரிதி தே ஹோசுருத்³கீ³தே²
வை குஶலா: ஸ்மோ ஹந்தோத்³கீ³தே² கதா²ம் வதா³ம இதி ॥ 1.8.1॥

ததே²தி ஹ ஸமுபவிவிஶு: ஸ ஹ ப்ராவஹணோ ஜைவலிருவாச
ப⁴க³வந்தாவக்³ரே வத³தாம் ப்³ராஹ்மணயோர்வத³தோர்வாசꣳ ஶ்ரோஷ்யாமீதி
॥ 1.8.2॥

ஸ ஹ ஶிலக: ஶாலாவத்யஶ்சைகிதாயநம் தா³ல்ப்⁴யமுவாச
ஹந்த த்வா ப்ருʼச்சா²நீதி ப்ருʼச்சே²தி ஹோவாச ॥ 1.8.3॥

கா ஸாம்நோ க³திரிதி ஸ்வர இதி ஹோவாச ஸ்வரஸ்ய கா
க³திரிதி ப்ராண இதி ஹோவாச ப்ராணஸ்ய கா
க³திரித்யந்நமிதி ஹோவாசாந்நஸ்ய கா க³திரித்யாப
இதி ஹோவாச ॥ 1.8.4॥

அபாம் கா க³திரித்யஸௌ லோக இதி ஹோவாசாமுஷ்ய லோகஸ்ய
கா க³திரிதி ந ஸ்வர்க³ம் லோகமிதி நயேதி³தி ஹோவாச ஸ்வர்க³ம்
வயம் லோகꣳ ஸாமாபி⁴ஸம்ஸ்தா²பயாம: ஸ்வர்க³ஸꣳஸ்தாவꣳஹி
ஸாமேதி ॥ 1.8.5॥

தꣳ ஹ ஶிலக: ஶாலாவத்யஶ்சைகிதாயநம்
தா³ல்ப்⁴யமுவாசாப்ரதிஷ்டி²தம் வை கில தே தா³ல்ப்⁴ய ஸாம
யஸ்த்வேதர்ஹி ப்³ரூயாந்மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி மூர்தா⁴ தே
விபதேதி³தி ॥ 1.8.6॥

ஹந்தாஹமேதத்³ப⁴க³வதோ வேதா³நீதி வித்³தீ⁴தி ஹோவாசாமுஷ்ய
லோகஸ்ய கா க³திரித்யயம் லோக இதி ஹோவாசாஸ்ய லோகஸ்ய
கா க³திரிதி ந ப்ரதிஷ்டா²ம் லோகமிதி நயேதி³தி ஹோவாச
ப்ரதிஷ்டா²ம் வயம் லோகꣳ ஸாமாபி⁴ஸꣳஸ்தா²பயாம:
ப்ரதிஷ்டா²ஸꣳஸ்தாவꣳ ஹி ஸாமேதி ॥ 1.8.7॥

தꣳ ஹ ப்ரவாஹணோ ஜைவலிருவாசாந்தவத்³வை கில தே
ஶாலாவத்ய ஸாம யஸ்த்வேதர்ஹி ப்³ரூயாந்மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி
மூர்தா⁴ தே விபதேதி³தி ஹந்தாஹமேதத்³ப⁴க³வதோ வேதா³நீதி
வித்³தீ⁴தி ஹோவாச ॥ 1.8.8॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
அஸ்ய லோகஸ்ய கா க³திரித்யாகாஶ இதி ஹோவாச
ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூ⁴தாந்யாகாஶாதே³வ ஸமுத்பத்³யந்த
ஆகாஶம் ப்ரத்யஸ்தம் யந்த்யாகாஶோ ஹ்யேவைப்⁴யோ ஜ்யாயாநகாஶ:
பராயணம் ॥ 1.9.1॥

ஸ ஏஷ பரோவரீயாநுத்³கீ³த:² ஸ ஏஷோঽநந்த: பரோவரீயோ
ஹாஸ்ய ப⁴வதி பரோவரீயஸோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி
ய ஏததே³வம் வித்³வாந்பரோவரீயாꣳஸமுத்³கீ³த²முபாஸ்தே ॥ 1.9.2॥

தꣳ ஹைதமதித⁴ந்வா ஶௌநக உத³ரஶாண்டி³ல்யாயோக்த்வோவாச
யாவத்த ஏநம் ப்ரஜாயாமுத்³கீ³த²ம் வேதி³ஷ்யந்தே பரோவரீயோ
ஹைப்⁴யஸ்தாவத³ஸ்மிꣳல்லோகே ஜீவநம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 1.9.3॥

ததா²முஷ்மிꣳல்லோகே லோக இதி ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாநுபாஸ்தே
பரோவரீய ஏவ ஹாஸ்யாஸ்மிꣳல்லோகே ஜீவநம் ப⁴வதி
ததா²முஷ்மிꣳல்லோகே லோக இதி லோகே லோக இதி ॥ 1.9.4॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
மடசீஹதேஷு குருஷ்வாடிக்யா ஸஹ ஜாயயோஷஸ்திர்ஹ
சாக்ராயண இப்⁴யக்³ராமே ப்ரத்³ராணக உவாஸ ॥ 1.10.1॥

ஸ ஹேப்⁴யம் குல்மாஷாந்கா²த³ந்தம் பி³பி⁴க்ஷே தꣳ ஹோவாச ।
நேதோঽந்யே வித்³யந்தே யச்ச யே ம இம உபநிஹிதா இதி
॥ 1.10.2॥

ஏதேஷாம் மே தே³ஹீதி ஹோவாச தாநஸ்மை ப்ரத³தௌ³
ஹந்தாநுபாநமித்யுச்சி²ஷ்டம் வை மே பீதꣳஸ்யாதி³தி ஹோவாச
॥ 1.10.3॥

ந ஸ்விதே³தேঽப்யுச்சி²ஷ்டா இதி ந வா
அஜீவிஷ்யமிமாநகா²த³ந்நிதி ஹோவாச காமோ ம
உத³பாநமிதி ॥ 1.10.4॥

ஸ ஹ கா²தி³த்வாதிஶேஷாஞ்ஜாயாயா ஆஜஹார ஸாக்³ர ஏவ
ஸுபி⁴க்ஷா ப³பூ⁴வ தாந்ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய நித³தௌ⁴ ॥ 1.10.5॥

ஸ ஹ ப்ராத: ஸஞ்ஜிஹாந உவாச யத்³ப³தாந்நஸ்ய லபே⁴மஹி
லபே⁴மஹி த⁴நமாத்ராꣳராஜாஸௌ யக்ஷ்யதே ஸ மா
ஸர்வைரார்த்விஜ்யைர்வ்ருʼணீதேதி ॥ 1.10.6॥

தம் ஜாயோவாச ஹந்த பத இம ஏவ குல்மாஷா இதி
தாந்கா²தி³த்வாமும் யஜ்ஞம் விததமேயாய ॥ 1.10.7॥

தத்ரோத்³கா³த்ரூʼநாஸ்தாவே ஸ்தோஷ்யமாணாநுபோபவிவேஶ
ஸ ஹ ப்ரஸ்தோதாரமுவாச ॥ 1.10.8॥

ப்ரஸ்தோதர்யா தே³வதா ப்ரஸ்தாவமந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ரஸ்தோஷ்யஸி
மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி ॥ 1.10.9॥

ஏவமேவோத்³கா³தாரமுவாசோத்³கா³தர்யா தே³வதோத்³கீ³த²மந்வாயத்தா
தாம் சேத³வித்³வாநுத்³கா³ஸ்யஸி மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி ॥ 1.10.10॥

ஏவமேவ ப்ரதிஹர்தாரமுவாச ப்ரதிஹர்தர்யா தே³வதா
ப்ரதிஹாரமந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ரதிஹரிஷ்யஸி மூர்தா⁴ தே
விபதிஷ்யதீதி தே ஹ ஸமாரதாஸ்தூஷ்ணீமாஸாஞ்சக்ரிரே
॥ 1.10.11॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹைநம் யஜமாந உவாச ப⁴க³வந்தம் வா அஹம்
விவிதி³ஷாணீத்யுஷஸ்திரஸ்மி சாக்ராயண இதி ஹோவாச ॥ 1.11.1॥

ஸ ஹோவாச ப⁴க³வந்தம் வா அஹமேபி:⁴ ஸர்வைரார்த்விஜ்யை:
பர்யைஷிஷம் ப⁴க³வதோ வா அஹமவித்த்யாந்யாநவ்ருʼஷி ॥ 1.11.2॥

ப⁴க³வாꣳஸ்த்வேவ மே ஸர்வைரார்த்விஜ்யைரிதி ததே²த்யத²
தர்ஹ்யேத ஏவ ஸமதிஸ்ருʼஷ்டா: ஸ்துவதாம் யாவத்த்வேப்⁴யோ த⁴நம்
த³த்³யாஸ்தாவந்மம த³த்³யா இதி ததே²தி ஹ யஜமாந உவாச
॥ 1.11.3॥

அத² ஹைநம் ப்ரஸ்தோதோபஸஸாத³ ப்ரஸ்தோதர்யா தே³வதா
ப்ரஸ்தாவமந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ரஸ்தோஷ்யஸி மூர்தா⁴ தே
விபதிஷ்யதீதி மா ப⁴க³வாநவோசத்கதமா ஸா தே³வதேதி
॥ 1.11.4॥

ப்ராண இதி ஹோவாச ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூ⁴தாநி
ப்ராணமேவாபி⁴ஸம்விஶந்தி ப்ராணமப்⁴யுஜ்ஜிஹதே ஸைஷா தே³வதா
ப்ரஸ்தாவமந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ராஸ்தோஷ்யோ
மூர்தா⁴ தே வ்யபதிஷ்யத்ததோ²க்தஸ்ய மயேதி ॥ 1.11.5॥

அத² ஹைநமுத்³கா³தோபஸஸாதோ³த்³கா³தர்யா தே³வதோத்³கீ³த²மந்வாயத்தா
தாம் சேத³வித்³வாநுத்³கா³ஸ்யஸி மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி
மா ப⁴க³வாநவோசத்கதமா ஸா தே³வதேதி ॥ 1.11.6॥

ஆதி³த்ய இதி ஹோவாச ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி
பூ⁴தாந்யாதி³த்யமுச்சை: ஸந்தம் கா³யந்தி ஸைஷா
தே³வதோத்³கீ³த²மந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாநுத³கா³ஸ்யோ
மூர்தா⁴ தே வ்யபதிஷ்யத்ததோ²க்தஸ்ய மயேதி ॥ 1.11.7॥

அத² ஹைநம் ப்ரதிஹர்தோபஸஸாத³ ப்ரதிஹர்தர்யா தே³வதா
ப்ரதிஹாரமந்வாயத்தா தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ரதிஹரிஷ்யஸி
மூர்தா⁴ தே விபதிஷ்யதீதி மா ப⁴க³வாநவோசத்கதமா
ஸா தே³வதேதி ॥ 1.11.8॥

அந்நமிதி ஹோவாச ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூ⁴தந்யந்நமேவ
ப்ரதிஹரமாணாநி ஜீவந்தி ஸைஷா தே³வதா ப்ரதிஹாரமந்வாயத்தா
தாம் சேத³வித்³வாந்ப்ரத்யஹரிஷ்யோ மூர்தா⁴ தே வ்யபதிஷ்யத்ததோ²க்தஸ்ய
மயேதி ததோ²க்தஸ்ய மயேதி ॥ 1.11.9॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அதா²த: ஶௌவ உத்³கீ³த²ஸ்தத்³த⁴ ப³கோ தா³ல்ப்⁴யோ க்³லாவோ வா
மைத்ரேய: ஸ்வாத்⁴யாயமுத்³வவ்ராஜ ॥ 1.12.1॥

தஸ்மை ஶ்வா ஶ்வேத: ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வ தமந்யே ஶ்வாந
உபஸமேத்யோசுரந்நம் நோ ப⁴க³வாநாகா³யத்வஶநாயாமவா
இதி ॥ 1.12.2॥

தாந்ஹோவாசேஹைவ மா ப்ராதருபஸமீயாதேதி தத்³த⁴ ப³கோ தா³ல்ப்⁴யோ
க்³லாவோ வா மைத்ரேய: ப்ரதிபாலயாஞ்சகார ॥ 1.12.3॥

தே ஹ யதை²வேத³ம் ப³ஹிஷ்பவமாநேந ஸ்தோஷ்யமாணா: ஸꣳரப்³தா:⁴
ஸர்பந்தீத்யேவமாஸஸ்ருʼபுஸ்தே ஹ ஸமுபவிஶ்ய
ஹிம் சக்ரு: ॥ 1.12.4॥

ஓ3மதா³3மோம்3பிபா³3மோம்3 தே³வோ வருண:
ப்ரஜபதி: ஸவிதா2ந்நமிஹா2ஹரத³ந்நபதே3ঽந்நமிஹா
2ஹரா2ஹரோ3மிதி ॥ 1.12.5॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அயம் வாவ லோகோ ஹாஉகார: வாயுர்ஹாஇகாரஶ்சந்த்³ரமா
அத²கார: । ஆத்மேஹகாரோঽக்³நிரீகார: ॥ 1.13.1॥

ஆதி³த்ய ஊகாரோ நிஹவ ஏகாரோ விஶ்வே தே³வா
ஔஹோயிகார: ப்ரஜபதிர்ஹிங்கார: ப்ராண: ஸ்வரோঽந்நம் யா
வாக்³விராட் ॥ 1.13.2॥

அநிருக்தஸ்த்ரயோத³ஶ: ஸ்தோப:⁴ ஸஞ்சரோ ஹுங்கார: ॥ 1.13.3॥

து³க்³தே⁴ঽஸ்மை வாக்³தோ³ஹம் யோ வாசோ தோ³ஹோঽந்நவாநந்நாதோ³ ப⁴வதி
ய ஏதாமேவꣳஸாம்நாமுபநிஷத³ம் வேதோ³பநிஷத³ம் வேதே³தி ॥ 1.13.4॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி ப்ரத²மோঽத்⁴யாய: ॥
॥ த்³விதீயோঽத்⁴யாய: ॥
ஸமஸ்தஸ்ய க²லு ஸாம்ந உபாஸநꣳ ஸாது⁴ யத்க²லு ஸாது⁴
தத்ஸாமேத்யாசக்ஷதே யத³ஸாது⁴ தத³ஸாமேதி ॥ 2.1.1॥

தது³தாப்யாஹு: ஸாம்நைநமுபாகா³தி³தி ஸாது⁴நைநமுபாகா³தி³த்யேவ
ததா³ஹுரஸாம்நைநமுபாகா³தி³த்யஸாது⁴நைநமுபகா³தி³த்யேவ
ததா³ஹு: ॥ 2.1.2॥

அதோ²தாப்யாஹு: ஸாம நோ ப³தேதி யத்ஸாது⁴ ப⁴வதி ஸாது⁴ ப³தேத்யேவ
ததா³ஹுரஸாம நோ ப³தேதி யத³ஸாது⁴ ப⁴வத்யஸாது⁴ ப³தேத்யேவ
ததா³ஹு: ॥ 2.1.3॥

ஸ ய ஏததே³வம் வித்³வாநஸாது⁴ ஸாமேத்யுபாஸ்தேঽப்⁴யாஶோ ஹ யதே³நꣳ
ஸாத⁴வோ த⁴ர்மா ஆ ச க³ச்சே²யுருப ச நமேயு: ॥ 2.1.4॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
லோகேஷு பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸீத ப்ருʼதி²வீ ஹிங்கார: ।
அக்³நி: ப்ரஸ்தாவோঽந்தரிக்ஷமுத்³கீ³த² ஆதி³த்ய: ப்ரதிஹாரோ
த்³யௌர்நித⁴நமித்யூர்த்⁴வேஷு ॥ 2.2.1॥

அதா²வ்ருʼத்தேஷு த்³யௌர்ஹிங்கார ஆதி³த்ய:
ப்ரஸ்தாவோঽந்தரிக்ஷமுத்³கீ³தோ²ঽக்³நி: ப்ரதிஹார: ப்ருʼதி²வீ
நித⁴நம் ॥ 2.2.2॥

கல்பந்தே ஹாஸ்மை லோகா ஊர்த்⁴வாஶ்சாவ்ருʼத்தாஶ்ச ய ஏததே³வம்
வித்³வாꣳல்லோகேஷு பஞ்சவித⁴ம் ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.2.3॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
வ்ருʼஷ்டௌ பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸீத புரோவாதோ ஹிங்காரோ
மேகோ⁴ ஜாயதே ஸ ப்ரஸ்தாவோ வர்ஷதி ஸ உத்³கீ³தோ² வித்³யோததே
ஸ்தநயதி ஸ ப்ரதிஹார உத்³க்³ருʼஹ்ணாதி தந்நித⁴நம் ॥ 2.3.1॥

வர்ஷதி ஹாஸ்மை வர்ஷயதி ஹ ய ஏததே³வம் வித்³வாந்வ்ருʼஷ்டௌ
பஞ்சவித⁴ꣳஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.3.2॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
ஸர்வாஸ்வப்ஸு பஞ்சவித⁴ꣳஸாமோபாஸீத மேகோ⁴ யத்ஸம்ப்லவதே
ஸ ஹிங்காரோ யத்³வர்ஷதி ஸ ப்ரஸ்தாவோ யா: ப்ராச்ய: ஸ்யந்த³ந்தே
ஸ உத்³கீ³தோ² யா: ப்ரதீச்ய: ஸ ப்ரதிஹார:
ஸமுத்³ரோ நித⁴நம் ॥ 2.4.1॥

ந ஹாப்ஸு ப்ரைத்யப்ஸுமாந்ப⁴வதி ய ஏததே³வம் வித்³வாந்ஸர்வாஸ்வப்ஸு
பஞ்சவித⁴ꣳஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.4.2॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
ருʼதுஷு பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸீத வஸந்தோ ஹிங்கார:
க்³ரீஷ்ம: ப்ரஸ்தாவோ வர்ஷா உத்³கீ³த:² ஶரத்ப்ரதிஹாரோ
ஹேமந்தோ நித⁴நம் ॥ 2.5.1॥

கல்பந்தே ஹாஸ்மா ருʼதவ ருʼதுமாந்ப⁴வதி ய ஏததே³வம்
வித்³வாந்ருʼதுஷு பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.5.2॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
பஶுஷு பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸீதாஜா ஹிங்காரோঽவய:
ப்ரஸ்தாவோ கா³வ உத்³கீ³தோ²ঽஶ்வா: ப்ரதிஹார:
புருஷோ நித⁴நம் ॥ 2.6.1॥

ப⁴வந்தி ஹாஸ்ய பஶவ: பஶுமாந்ப⁴வதி ய ஏததே³வம்
வித்³வாந்பஶுஷு பஞ்சவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.6.2॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
ப்ராணேஷு பஞ்சவித⁴ம் பரோவரீய: ஸாமோபாஸீத ப்ராணோ
ஹிங்காரோ வாக்ப்ரஸ்தாவஶ்சக்ஷுருத்³கீ³த:² ஶ்ரோத்ரம் ப்ரதிஹாரோ
மநோ நித⁴நம் பரோவரீயாꣳஸி வா ஏதாநி ॥ 2.7.1॥

பரோவரீயோ ஹாஸ்ய ப⁴வதி பரோவரீயஸோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி
ய ஏததே³வம் வித்³வாந்ப்ராணேஷு பஞ்சவித⁴ம் பரோவரீய:
ஸாமோபாஸ்த இதி து பஞ்சவித⁴ஸ்ய ॥ 2.7.2॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஸப்தவித⁴ஸ்ய வாசி ஸப்தவித்⁴ꣳ ஸாமோபாஸீத
யத்கிஞ்ச வாசோ ஹுமிதி ஸ ஹிங்காரோ யத்ப்ரேதி ஸ ப்ரஸ்தாவோ
யதே³தி ஸ ஆதி:³ ॥ 2.8.1॥

யது³தி³தி ஸ உத்³கீ³தோ² யத்ப்ரதீதி ஸ ப்ரதிஹாரோ
யது³பேதி ஸ உபத்³ரவோ யந்நீதி தந்நித⁴நம் ॥ 2.8.2॥

து³க்³தே⁴ঽஸ்மை வாக்³தோ³ஹம் யோ வாசோ தோ³ஹோঽந்நவாநந்நாதோ³ ப⁴வதி
ய ஏததே³வம் வித்³வாந்வாசி ஸப்தவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.8.3॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
அத² க²ல்வமுமாதி³த்யꣳஸப்தவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸீத ஸர்வதா³
ஸமஸ்தேந ஸாம மாம் ப்ரதி மாம் ப்ரதீதி ஸர்வேண
ஸமஸ்தேந ஸாம ॥ 2.9.1॥

தஸ்மிந்நிமாநி ஸர்வாணி பூ⁴தாந்யந்வாயத்தாநீதி
வித்³யாத்தஸ்ய யத்புரோத³யாத்ஸ ஹிங்காரஸ்தத³ஸ்ய
பஶவோঽந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தே ஹிம் குர்வந்தி
ஹிங்காரபா⁴ஜிநோ ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.2॥

அத² யத்ப்ரத²மோதி³தே ஸ ப்ரஸ்தாவஸ்தத³ஸ்ய மநுஷ்யா
அந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தே ப்ரஸ்துதிகாமா: ப்ரஶꣳஸாகாமா:
ப்ரஸ்தாவபா⁴ஜிநோ ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.3॥

அத² யத்ஸங்க³வவேலாயாꣳ ஸ ஆதி³ஸ்தத³ஸ்ய வயாꣳஸ்யந்வாயத்தாநி
தஸ்மாத்தாந்யந்தரிக்ஷேঽநாரம்ப³ணாந்யாதா³யாத்மாநம்
பரிபதந்த்யாதி³பா⁴ஜீநி ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.4॥

அத² யத்ஸம்ப்ரதிமத்⁴யந்தி³நே ஸ உத்³கீ³த²ஸ்தத³ஸ்ய
தே³வா அந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தே ஸத்தமா:
ப்ராஜாபத்யாநாமுத்³கீ³த²பா⁴ஜிநோ ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.5॥

அத² யதூ³ர்த்⁴வம் மத்⁴யந்தி³நாத்ப்ராக³பராஹ்ணாத்ஸ
ப்ரதிஹாரஸ்தத³ஸ்ய க³ர்பா⁴ அந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தே
ப்ரதிஹ்ருʼதாநாவபத்³யந்தே ப்ரதிஹாரபா⁴ஜிநோ
ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.6॥

அத² யதூ³ர்த்⁴வமபராஹ்ணாத்ப்ராக³ஸ்தமயாத்ஸ
உபத்³ரவஸ்தத³ஸ்யாரண்யா அந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தே புருஷம்
த்³ருʼஷ்ட்வா கக்ஷꣳஶ்வப்⁴ரமித்யுபத்³ரவந்த்யுபத்³ரவபா⁴ஜிநோ
ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந: ॥ 2.9.7॥

அத² யத்ப்ரத²மாஸ்தமிதே தந்நித⁴நம் தத³ஸ்ய
பிதரோঽந்வாயத்தாஸ்தஸ்மாத்தாந்நித³த⁴தி நித⁴நபா⁴ஜிநோ
ஹ்யேதஸ்ய ஸாம்ந ஏவம் க²ல்வமுமாதி³த்யꣳ ஸப்தவித⁴ꣳ
ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.9.8॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
அத² க²ல்வாத்மஸம்மிதமதிம்ருʼத்யு ஸப்தவித⁴ꣳ
ஸாமோபாஸீத ஹிங்கார இதி த்ர்யக்ஷரம் ப்ரஸ்தாவ
இதி த்ர்யக்ஷரம் தத்ஸமம் ॥ 2.10.1॥

ஆதி³ரிதி த்³வ்யக்ஷரம் ப்ரதிஹார இதி சதுரக்ஷரம்
தத இஹைகம் தத்ஸமம் ॥ 2.10.2॥

உத்³கீ³த² இதி த்ர்யக்ஷரமுபத்³ரவ இதி சதுரக்ஷரம்
த்ரிபி⁴ஸ்த்ரிபி:⁴ ஸமம் ப⁴வத்யக்ஷரமதிஶிஷ்யதே
த்ர்யக்ஷரம் தத்ஸமம் ॥ 2.10.3॥

நித⁴நமிதி த்ர்யக்ஷரம் தத்ஸமமேவ ப⁴வதி
தாநி ஹ வா ஏதாநி த்³வாவிꣳஶதிரக்ஷராணி ॥ 2.10.4॥

ஏகவிꣳஶத்யாதி³த்யமாப்நோத்யேகவிꣳஶோ வா
இதோঽஸாவாதி³த்யோ த்³வாவிꣳஶேந பரமாதி³த்யாஜ்ஜயதி
தந்நாகம் தத்³விஶோகம் ॥ 2.10.5॥

ஆப்நோதீ ஹாதி³த்யஸ்ய ஜயம் பரோ ஹாஸ்யாதி³த்யஜயாஜ்ஜயோ
ப⁴வதி ய ஏததே³வம் வித்³வாநாத்மஸம்மிதமதிம்ருʼத்யு
ஸப்தவித⁴ꣳ ஸாமோபாஸ்தே ஸாமோபாஸ்தே ॥ 2.10.6॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
மநோ ஹிங்காரோ வாக்ப்ரஸ்தாவஶ்சக்ஷுருத்³கீ³த:² ஶ்ரோத்ரம் ப்ரதிஹார:
ப்ராணோ நித⁴நமேதத்³கா³யத்ரம் ப்ராணேஷு ப்ரோதம் ॥ 2.11.1॥

ஸ ஏவமேதத்³கா³யத்ரம் ப்ராணேஷு ப்ரோதம் வேத³ ப்ராணீ ப⁴வதி
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யா மஹாமநா: ஸ்யாத்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.11.2॥

॥ இதி ஏகத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அபி⁴மந்த²தி ஸ ஹிங்காரோ தூ⁴மோ ஜாயதே ஸ ப்ரஸ்தாவோ
ஜ்வலதி ஸ உத்³கீ³தோ²ঽங்கா³ரா ப⁴வந்தி ஸ ப்ரதிஹார
உபஶாம்யதி தந்நித⁴நꣳ ஸꣳஶாம்யதி
தந்நித⁴நமேதத்³ரத²ந்தரமக்³நௌ ப்ரோதம் ॥ 2.12.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³ரத²ந்தரமக்³நௌ ப்ரோதம் வேத³ ப்³ரஹ்மவர்சஸ்யந்நாதோ³
ப⁴வதி ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா
பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி மஹாந்கீர்த்யா ந ப்ரத்யங்ஙக்³நிமாசாமேந்ந
நிஷ்டீ²வேத்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.12.2॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
உபமந்த்ரயதே ஸ ஹிங்காரோ ஜ்ஞபயதே ஸ ப்ரஸ்தாவ:
ஸ்த்ரியா ஸஹ ஶேதே ஸ உத்³கீ³த:² ப்ரதி ஸ்த்ரீம் ஸஹ ஶேதே
ஸ ப்ரதிஹார: காலம் க³ச்ச²தி தந்நித⁴நம் பாரம் க³ச்ச²தி
தந்நித⁴நமேதத்³வாமதே³வ்யம் மிது²நே ப்ரோதம் ॥ 2.13.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³வாமதே³வ்யம் மிது²நே ப்ரோதம் வேத³
மிது²நீ ப⁴வதி மிது²நாந்மிது²நாத்ப்ரஜாயதே
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யா ந காஞ்சந பரிஹரேத்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.13.2॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
உத்³யந்ஹிங்கார உதி³த: ப்ரஸ்தாவோ மத்⁴யந்தி³ந உத்³கீ³தோ²ঽபராஹ்ண:
ப்ரதிஹாரோঽஸ்தம் யந்நித⁴நமேதத்³ப்³ருʼஹதா³தி³த்யே ப்ரோதம் ॥ 2.14.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³ப்³ருʼஹதா³தி³த்யே ப்ரோதம் வேத³ தேஜஸ்வ்யந்நாதோ³
ப⁴வதி ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா
பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி மஹாந்கீர்த்யா தபந்தம் ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம்
॥ 2.14.2॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அப்⁴ராணி ஸம்ப்லவந்தே ஸ ஹிங்காரோ மேகோ⁴ ஜாயதே
ஸ ப்ரஸ்தாவோ வர்ஷதி ஸ உத்³கீ³தோ² வித்³யோததே ஸ்தநயதி
ஸ ப்ரதிஹார உத்³க்³ருʼஹ்ணாதி தந்நித⁴நமேதத்³வைரூபம் பர்ஜந்யே ப்ரோதம்
॥ 2.15.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³வைரூபம் பர்ஜந்யே ப்ரோதம் வேத³
விரூபாꣳஶ்ச ஸுரூபꣳஶ்ச பஶூநவருந்தே⁴
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யா வர்ஷந்தம் ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.15.2॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
வஸந்தோ ஹிங்காரோ க்³ரீஷ்ம: ப்ரஸ்தாவோ வர்ஷா உத்³கீ³த:²
ஶரத்ப்ரதிஹாரோ ஹேமந்தோ நித⁴நமேதத்³வைராஜம்ருʼதுஷு ப்ரோதம்
॥ 2.16.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³வைராஜம்ருʼதுஷு ப்ரோதம் வேத³ விராஜதி
ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப்³ரஹ்மவர்சஸேந ஸர்வமாயுரேதி
ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யர்தூந்ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.16.2॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ப்ருʼதி²வீ ஹிங்காரோঽந்தரிக்ஷம் ப்ரஸ்தாவோ த்³யௌருத்³கீ³தோ²
தி³ஶ: ப்ரதிஹார: ஸமுத்³ரோ நித⁴நமேதா: ஶக்வர்யோ
லோகேஷு ப்ரோதா: ॥ 2.17.1॥

ஸ ய ஏவமேதா: ஶக்வர்யோ லோகேஷு ப்ரோதா வேத³ லோகீ ப⁴வதி
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யா லோகாந்ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.17.2॥

॥ இதி ஸப்தத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அஜா ஹிங்காரோঽவய: ப்ரஸ்தாவோ கா³வ உத்³கீ³தோ²ঽஶ்வா: ப்ரதிஹார:
புருஷோ நித⁴நமேதா ரேவத்ய: பஶுஷு ப்ரோதா: ॥ 2.18.1॥

ஸ ய ஏவமேதா ரேவத்ய: பஶுஷு ப்ரோதா வேத³
பஶுமாந்ப⁴வதி ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி
மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி மஹாந்கீர்த்யா
பஶூந்ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.18.2॥

॥ இதி அஷ்டாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
லோம ஹிங்காரஸ்த்வக்ப்ரஸ்தாவோ மாꣳஸமுத்³கீ³தோ²ஸ்தி²
ப்ரதிஹாரோ மஜ்ஜா நித⁴நமேதத்³யஜ்ஞாயஜ்ஞீயமங்கே³ஷு
ப்ரோதம் ॥ 2.19.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³யஜ்ஞாயஜ்ஞீயமங்கே³ஷு ப்ரோதம் வேதா³ங்கீ³ ப⁴வதி
நாங்கே³ந விஹூர்ச²தி ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி
மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி மஹாந்கீர்த்யா ஸம்வத்ஸரம்
மஜ்ஜ்ஞோ நாஶ்நீயாத்தத்³வ்ரதம் மஜ்ஜ்ஞோ
நாஶ்நீயாதி³தி வா ॥ 2.19.2॥

॥ இதி ஏகோநவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அக்³நிர்ஹிங்காரோ வாயு: ப்ரஸ்தாவ ஆதி³த்ய உத்³கீ³தோ²
நக்ஷத்ராணி ப்ரதிஹாரஶ்சந்த்³ரமா நித⁴நமேதத்³ராஜநம்
தே³வதாஸு ப்ரோதம் ॥ 2.20.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்³ராஜநம் தே³வதாஸு ப்ரோதம் வேதை³தாஸாமேவ
தே³வதாநாꣳஸலோகதாꣳஸர்ஷ்டிதாꣳஸாயுஜ்யம் க³ச்ச²தி
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி மஹாந்ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப⁴வதி
மஹாந்கீர்த்யா ப்³ராஹ்மணாந்ந நிந்தே³த்தத்³வ்ரதம் ॥ 2.20.2॥

॥ இதி விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
த்ரயீ வித்³யா ஹிங்காரஸ்த்ரய இமே லோகா: ஸ
ப்ரஸ்தாவோঽக்³நிர்வாயுராதி³த்ய: ஸ உத்³கீ³தோ² நக்ஷத்ராணி
வயாꣳஸி மரீசய: ஸ ப்ரதிஹார: ஸர்பா க³ந்த⁴ர்வா:
பிதரஸ்தந்நித⁴நமேதத்ஸாம ஸர்வஸ்மிந்ப்ரோதம் ॥ 2.21.1॥

ஸ ய ஏவமேதத்ஸாம ஸர்வஸ்மிந்ப்ரோதம் வேத³ ஸர்வꣳ ஹ
ப⁴வதி ॥ 2.21.2॥

ததே³ஷ ஶ்லோகோ யாநி பஞ்சதா⁴ த்ரீணீ த்ரீணி
தேப்⁴யோ ந ஜ்யாய: பரமந்யத³ஸ்தி ॥ 2.21.3॥

யஸ்தத்³வேத³ ஸ வேத³ ஸர்வꣳ ஸர்வா தி³ஶோ ப³லிமஸ்மை ஹரந்தி
ஸர்வமஸ்மீத்யுபாஸித தத்³வ்ரதம் தத்³வ்ரதம் ॥ 2.21.4॥

॥ இதி ஏகவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
விநர்தி³ ஸாம்நோ வ்ருʼணே பஶவ்யமித்யக்³நேருத்³கீ³தோ²ঽநிருக்த:
ப்ரஜாபதேர்நிருக்த: ஸோமஸ்ய ம்ருʼது³ ஶ்லக்ஷ்ணம் வாயோ:
ஶ்லக்ஷ்ணம் ப³லவதி³ந்த்³ரஸ்ய க்ரௌஞ்சம் ப்³ருʼஹஸ்பதேரபத்⁴வாந்தம்
வருணஸ்ய தாந்ஸர்வாநேவோபஸேவேத வாருணம் த்வேவ வர்ஜயேத் ॥ 2.22.1॥

அம்ருʼதத்வம் தே³வேப்⁴ய ஆகா³யாநீத்யாகா³யேத்ஸ்வதா⁴ம்
பித்ருʼப்⁴ய ஆஶாம் மநுஷ்யேப்⁴யஸ்த்ருʼணோத³கம் பஶுப்⁴ய:
ஸ்வர்க³ம் லோகம் யஜமாநாயாந்நமாத்மந ஆகா³யாநீத்யேதாநி
மநஸா த்⁴யாயந்நப்ரமத்த: ஸ்துவீத ॥ 2.22.2॥

ஸர்வே ஸ்வரா இந்த்³ரஸ்யாத்மாந: ஸர்வ ஊஷ்மாண:
ப்ரஜாபதேராத்மாந: ஸர்வே ஸ்பர்ஶா ம்ருʼத்யோராத்மாநஸ்தம்
யதி³ ஸ்வரேஷூபாலபே⁴தேந்த்³ரꣳஶரணம் ப்ரபந்நோঽபூ⁴வம்
ஸ த்வா ப்ரதி வக்ஷ்யதீத்யேநம் ப்³ரூயாத் ॥ 2.22.3॥

அத² யத்³யேநமூஷ்மஸூபாலபே⁴த ப்ரஜாபதிꣳஶரணம்
ப்ரபந்நோঽபூ⁴வம் ஸ த்வா ப்ரதி பேக்ஷ்யதீத்யேநம்
ப்³ரூயாத³த² யத்³யேநꣳ ஸ்பர்ஶேஷூபாலபே⁴த ம்ருʼத்யுꣳ ஶரணம்
ப்ரபந்நோঽபூ⁴வம் ஸ த்வா ப்ரதி த⁴க்ஷ்யதீத்யேநம் ப்³ரூயாத்
॥ 2.22.4॥

ஸர்வே ஸ்வரா கோ⁴ஷவந்தோ ப³லவந்தோ வக்தவ்யா இந்த்³ரே ப³லம்
த³தா³நீதி ஸர்வ ஊஷ்மாணோঽக்³ரஸ்தா அநிரஸ்தா விவ்ருʼதா
வக்தவ்யா: ப்ரஜாபதேராத்மாநம் பரித³தா³நீதி ஸர்வே ஸ்பர்ஶா
லேஶேநாநபி⁴நிஹிதா வக்தவ்யா ம்ருʼத்யோராத்மாநம்
பரிஹராணீதி ॥ 2.22.5॥

॥ இதி த்³வாவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
த்ரயோ த⁴ர்மஸ்கந்தா⁴ யஜ்ஞோঽத்⁴யயநம் தா³நமிதி ப்ரத²மஸ்தப
ஏவ த்³விதீயோ ப்³ரஹ்மசார்யாசார்யகுலவாஸீ
த்ருʼதீயோঽத்யந்தமாத்மாநமாசார்யகுலேঽவஸாத³யந்ஸர்வ
ஏதே புண்யலோகா ப⁴வந்தி ப்³ரஹ்மஸꣳஸ்தோ²ঽம்ருʼதத்வமேதி ॥ 2.23.1॥

ப்ரஜாபதிர்லோகாநப்⁴யதபத்தேப்⁴யோঽபி⁴தப்தேப்⁴யஸ்த்ரயீ வித்³யா
ஸம்ப்ராஸ்ரவத்தாமப்⁴யதபத்தஸ்யா அபி⁴தப்தாயா ஏதாந்யக்ஷராணி
ஸம்ப்ராஸ்ர்வந்த பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வரிதி ॥ 2.23.2॥

தாந்யப்⁴யதபத்தேப்⁴யோঽபி⁴தப்தேப்⁴ய ௐகார:
ஸம்ப்ராஸ்ரவத்தத்³யதா² ஶங்குநா ஸர்வாணி பர்ணாநி
ஸந்த்ருʼண்ணாந்யேவமோங்காரேண ஸர்வா வாக்ஸந்த்ருʼண்ணோங்கார ஏவேத³ꣳ
ஸர்வமோங்கார ஏவேத³ꣳ ஸர்வம் ॥ 2.23.3॥

॥ இதி த்ரயோவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ப்³ரஹ்மவாதி³நோ வத³ந்தி யத்³வஸூநாம் ப்ராத: ஸவநꣳ ருத்³ராணாம்
மாத்⁴யந்தி³நꣳ ஸவநமாதி³த்யாநாம் ச விஶ்வேஷாம் ச
தே³வாநாம் த்ருʼதீயஸவநம் ॥ 2.24.1॥

க்வ தர்ஹி யஜமாநஸ்ய லோக இதி ஸ யஸ்தம் ந வித்³யாத்கத²ம்
குர்யாத³த² வித்³வாந்குர்யாத் ॥ 2.24.2॥

புரா ப்ராதரநுவாகஸ்யோபாகரணாஜ்ஜக⁴நேந
கா³ர்ஹபத்யஸ்யோதா³ங்முக² உபவிஶ்ய ஸ வாஸவꣳ
ஸாமாபி⁴கா³யதி ॥ 2.24.3॥

லோ3கத்³வாரமபாவா3ர்ணூ 33 பஶ்யேம த்வா வயꣳ
ரா 33333 ஹு 3 ம் ஆ 33 ஜ்யா 3 யோ 3 ஆ 32111
இதி ॥ 2.24.4॥

அத² ஜுஹோதி நமோঽக்³நயே ப்ருʼதி²வீக்ஷிதே லோகக்ஷிதே
லோகம் மே யஜமாநாய விந்தை³ஷ வை யஜமாநஸ்ய லோக
ஏதாஸ்மி ॥ 2.24.5॥

அத்ர யஜமாந: பரஸ்தாதா³யுஷ: ஸ்வாஹாபஜஹி
பரிக⁴மித்யுக்த்வோத்திஷ்ட²தி தஸ்மை வஸவ: ப்ராத:ஸவநꣳ
ஸம்ப்ரயச்ச²ந்தி ॥ 2.24.6॥

புரா மாத்⁴யந்தி³நஸ்ய
ஸவநஸ்யோபாகரணாஜ்ஜக⁴நேநாக்³நீத்⁴ரீயஸ்யோத³ங்முக²
உபவிஶ்ய ஸ ரௌத்³ரꣳஸாமாபி⁴கா³யதி ॥ 2.24.7॥

லோ3கத்³வாரமபாவா3ர்ணூ33 பஶ்யேம த்வா வயம்
வைரா33333 ஹு3ம் ஆ33ஜ்யா 3யோ3ஆ32111இதி
॥ 2.24.8॥

அத² ஜுஹோதி நமோ வாயவேঽந்தரிக்ஷக்ஷிதே லோகக்ஷிதே
லோகம் மே யஜமாநாய விந்தை³ஷ வை யஜமாநஸ்ய லோக
ஏதாஸ்மி ॥ 2.24.9॥

அத்ர யஜமாந: பரஸ்தாதா³யுஷ: ஸ்வாஹாபஜஹி
பரிக⁴மித்யுக்த்வோத்திஷ்ட²தி தஸ்மை ருத்³ரா
மாத்⁴யந்தி³நꣳஸவநꣳஸம்ப்ரயச்ச²ந்தி ॥ 2.24.10॥

புரா த்ருʼதீயஸவநஸ்யோபாகரணாஜ்ஜக⁴நேநாஹவநீயஸ்யோத³ங்முக²
உபவிஶ்ய ஸ ஆதி³த்யꣳஸ வைஶ்வதே³வꣳ ஸாமாபி⁴கா³யதி
॥ 2.24.11॥

லோ3கத்³வாரமபாவா3ர்ணூ33பஶ்யேம த்வா வயꣳ ஸ்வாரா
33333 ஹு3ம் ஆ33 ஜ்யா3 யோ3ஆ 32111 இதி
॥ 2.24.12॥

ஆதி³த்யமத² வைஶ்வதே³வம் லோ3கத்³வாரமபாவா3ர்ணூ33 பஶ்யேம
த்வா வயꣳஸாம்ரா33333 ஹு3ம் ஆ33 ஜ்யா3யோ3ஆ 32111
இதி ॥ 2.24.13॥

அத² ஜுஹோதி நம ஆதி³த்யேப்⁴யஶ்ச விஶ்வேப்⁴யஶ்ச தே³வேப்⁴யோ
தி³விக்ஷித்³ப்⁴யோ லோகக்ஷித்³ப்⁴யோ லோகம் மே யஜமாநாய
விந்த³த ॥ 2.24.14॥

ஏஷ வை யஜமாநஸ்ய லோக ஏதாஸ்ம்யத்ர யஜமாந:
பரஸ்தாதா³யுஷ: ஸ்வாஹாபஹத பரிக⁴மித்யுக்த்வோத்திஷ்ட²தி
॥ 2.24.15॥

தஸ்மா ஆதி³த்யாஶ்ச விஶ்வே ச தே³வாஸ்த்ருʼதீயஸவநꣳ
ஸம்ப்ரயச்ச²ந்த்யேஷ ஹ வை யஜ்ஞஸ்ய மாத்ராம் வேத³ ய ஏவம் வேத³
ய ஏவம் வேத³ ॥ 2.24.16॥

॥ இதி சதுர்விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி த்³விதீயோঽத்⁴யாய: ॥
॥ த்ருʼதீயோঽத்⁴யாய: ॥
அஸௌ வா ஆதி³த்யோ தே³வமது⁴ தஸ்ய த்³யௌரேவ
திரஶ்சீநவꣳஶோঽந்தரிக்ஷமபூபோ மரீசய: புத்ரா: ॥ 3.1.1॥

தஸ்ய யே ப்ராஞ்சோ ரஶ்மயஸ்தா ஏவாஸ்ய ப்ராச்யோ மது⁴நாட்³ய: ।
ருʼச ஏவ மது⁴க்ருʼத ருʼக்³வேத³ ஏவ புஷ்பம் தா அம்ருʼதா
ஆபஸ்தா வா ஏதா ருʼச: ॥ 3.1.2॥

ஏதம்ருʼக்³வேத³மப்⁴யதபꣳஸ்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய யஶஸ்தேஜ
இந்த்³ரியம் வீர்யமந்நாத்³யꣳரஸோঽஜாயத ॥ 3.1.3॥

தத்³வ்யக்ஷரத்ததா³தி³த்யமபி⁴தோঽஶ்ரயத்தத்³வா
ஏதத்³யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய ரோஹிதꣳரூபம் ॥ 3.1.4॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
அத² யேঽஸ்ய த³க்ஷிணா ரஶ்மயஸ்தா ஏவாஸ்ய த³க்ஷிணா
மது⁴நாட்³யோ யஜூꣳஷ்யேவ மது⁴க்ருʼதோ யஜுர்வேத³ ஏவ புஷ்பம்
தா அம்ருʼத ஆப: ॥ 3.2.1॥

தாநி வா ஏதாநி யஜூꣳஷ்யேதம்
யஜுர்வேத³மப்⁴யதபꣳஸ்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய யஶஸ்தேஜ இந்த்³ரியம்
வீர்யமந்நாத்³யꣳரஸோஜாயத ॥ 3.2.2॥

தத்³வ்யக்ஷரத்ததா³தி³த்யமபி⁴தோঽஶ்ரயத்தத்³வா
ஏதத்³யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய ஶுக்லꣳ ரூபம் ॥ 3.2.3॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
அத² யேঽஸ்ய ப்ரத்யஞ்சோ ரஶ்மயஸ்தா ஏவாஸ்ய ப்ரதீச்யோ
மது⁴நாட்³ய: ஸாமாந்யேவ மது⁴க்ருʼத: ஸாமவேத³ ஏவ புஷ்பம்
தா அம்ருʼதா ஆப: ॥ 3.3.1॥

தாநி வா ஏதாநி ஸாமாந்யேதꣳ
ஸாமவேத³மப்⁴யதபꣳஸ்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய யஶஸ்தேஜ இந்த்³ரியம்
வீர்யமந்நாத்³யꣳரஸோঽஜாயத ॥ 3.3.2॥

தத்³வ்யக்ஷரத்ததா³தி³த்யமபி⁴தோঽஶ்ரயத்தத்³வா
ஏதத்³யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய க்ருʼஷ்ணꣳரூபம் ॥ 3.3.3॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
அத² யேঽஸ்யோத³ஞ்சோ ரஶ்மயஸ்தா ஏவாஸ்யோதீ³ச்யோ
மது⁴நாட்³யோঽத²ர்வாங்கி³ரஸ ஏவ மது⁴க்ருʼத
இதிஹாஸபுராணம் புஷ்பம் தா அம்ருʼதா ஆப: ॥ 3.4.1॥

தே வா ஏதேঽத²ர்வாங்கி³ரஸ ஏததி³திஹாஸபூராணமப்⁴யதபꣳ
ஸ்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய யஶஸ்தேஜ இந்த்³ரியாம்
வீர்யமந்நாத்³யꣳரஸோঽஜாயத ॥ 3.4.2॥

தத்³வ்யக்ஷரத்ததா³தி³த்யமபி⁴தோঽஶ்ரயத்தத்³வா
ஏதத்³யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய பரம் க்ருʼஷ்ணꣳரூபம் ॥ 3.4.3॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
அத² யேঽஸ்யோர்த்⁴வா ரஶ்மயஸ்தா ஏவாஸ்யோர்த்⁴வா
மது⁴நாட்³யோ கு³ஹ்யா ஏவாதே³ஶா மது⁴க்ருʼதோ ப்³ரஹ்மைவ
புஷ்பம் தா அம்ருʼதா ஆப: ॥ 3.5.1॥

தே வா ஏதே கு³ஹ்யா ஆதே³ஶா ஏதத்³ப்³ரஹ்மாப்⁴யதபꣳ
ஸ்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய யஶஸ்தேஜ இந்த்³ரியம்
வீர்யமந்நாத்³யꣳரஸோঽஜாயத ॥ 3.5.2॥

தத்³வ்யக்ஷரத்ததா³தி³த்யமபி⁴தோঽஶ்ரயத்தத்³வா
ஏதத்³யதே³ததா³தி³த்யஸ்ய மத்⁴யே க்ஷோப⁴த இவ ॥ 3.5.3॥

தே வா ஏதே ரஸாநாꣳரஸா வேதா³ ஹி ரஸாஸ்தேஷாமேதே
ரஸாஸ்தாநி வா ஏதாந்யம்ருʼதாநாமம்ருʼதாநி வேதா³
ஹ்யம்ருʼதாஸ்தேஷாமேதாந்யம்ருʼதாநி ॥ 3.5.4॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
தத்³யத்ப்ரத²மமம்ருʼதம் தத்³வஸவ உபஜீவந்த்யக்³நிநா முகே²ந ந வை
தே³வா அஶ்நந்தி ந பிப³ந்த்யேததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா
த்ருʼப்யந்தி ॥ 3.6.1॥

த ஏததே³வ ரூபமபி⁴ஸம்விஶந்த்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³த்³யந்தி ॥ 3.6.2॥

ஸ ய ஏததே³வமம்ருʼதம் வேத³ வஸூநாமேவைகோ பூ⁴த்வாக்³நிநைவ
முகே²நைததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யதி ஸ ய ஏததே³வ
ரூபமபி⁴ஸம்விஶத்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³தே³தி ॥ 3.6.3॥

ஸ யாவதா³தி³த்ய: புரஸ்தாது³தே³தா பஶ்சாத³ஸ்தமேதா
வஸூநாமேவ தாவதா³தி⁴பத்யꣳஸ்வாராஜ்யம் பர்யேதா ॥ 3.6.4॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
அத² யத்³த்³விதீயமம்ருʼதம் தத்³ருத்³ரா உபஜீவந்தீந்த்³ரேண
முகே²ந ந வை தே³வா அஶ்நந்தி ந பிப³ந்த்யேததே³வாம்ருʼதம்
த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யந்தி ॥ 3.7.1॥

த ஏததே³வ ரூபமபி⁴ஸம்விஶந்த்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³த்³யந்தி ॥ 3.7.2॥

ஸ ய ஏததே³வமம்ருʼதம் வேத³ ருத்³ராணாமேவைகோ பூ⁴த்வேந்த்³ரேணைவ
முகே²நைததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யதி ஸ ஏததே³வ
ரூபமபி⁴ஸம்விஶத்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³தே³தி ॥ 3.7.3॥

ஸ யாவதா³தி³த்ய: புரஸ்தாது³தே³தா பஶ்சாத³ஸ்தமேதா
த்³விஸ்தாவத்³த³க்ஷிணத உதே³தோத்தரதோঽஸ்தமேதா ருத்³ராணாமேவ
தாவதா³தி⁴பத்யꣳஸ்வாராஜ்யம் பர்யேதா ॥ 3.7.4॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
அத² யத்த்ருʼதீயமம்ருʼதம் ததா³தி³த்யா உபஜீவந்தி வருணேந
முகே²ந ந வை தே³வா அஶ்நந்தி ந பிப³ந்த்யேததே³வாம்ருʼதம்
த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யந்தி ॥ 3.8.1॥

த ஏததே³வ ரூபமபி⁴ஸம்விஶந்த்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³த்³யந்தி ॥ 3.8.2॥

ஸ ய ஏததே³வமம்ருʼதம் வேதா³தி³த்யாநாமேவைகோ பூ⁴த்வா வருணேநைவ
முகே²நைததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யதி ஸ ஏததே³வ
ரூபமபி⁴ஸம்விஶத்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³தே³தி ॥ 3.8.3॥

ஸ யாவதா³தி³த்யோ த³க்ஷிணத உதே³தோத்தரதோঽஸ்தமேதா
த்³விஸ்தாவத்பஶ்சாது³தே³தா புரஸ்தாத³ஸ்தமேதாதி³த்யாநாமேவ
தாவதா³தி⁴பத்யꣳஸ்வாராஜ்யம் பர்யேதா ॥ 3.8.4॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
அத² யச்சதுர்த²மம்ருʼதம் தந்மருத உபஜீவந்தி ஸோமேந
முகே²ந ந வை தே³வா அஶ்நந்தி ந பிப³ந்த்யேததே³வாம்ருʼதம்
த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யந்தி ॥ 3.9.1॥

த ஏததே³வ ரூபமபி⁴ஸம்விஶந்த்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³த்³யந்தி ॥ 3.9.2॥

ஸ ய ஏததே³வமம்ருʼதம் வேத³ மருதாமேவைகோ பூ⁴த்வா ஸோமேநைவ
முகே²நைததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யதி ஸ ஏததே³வ
ரூபமபி⁴ஸம்விஶத்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³தே³தி ॥ 3.9.3॥

ஸ யாவதா³தி³த்ய: பஶ்சாது³தே³தா புரஸ்தாத³ஸ்தமேதா
த்³விஸ்தாவது³த்தரத உதே³தா த³க்ஷிணதோঽஸ்தமேதா மருதாமேவ
தாவதா³தி⁴பத்ய்ꣳஸ்வாராஜ்யம் பர்யேதா ॥ 3.9.4॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
அத² யத்பஞ்சமமம்ருʼதம் தத்ஸாத்⁴யா உபஜீவந்தி ப்³ரஹ்மணா
முகே²ந ந வை தே³வா அஶ்நந்தி ந பிப³ந்த்யேததே³வாம்ருʼதம்
த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யந்தி ॥ 3.10.1॥

த ஏததே³வ ரூபமபி⁴ஸம்விஶந்த்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³த்³யந்தி ॥ 3.10.2॥

ஸ ய ஏததே³வமம்ருʼதம் வேத³ ஸாத்⁴யாநாமேவைகோ பூ⁴த்வா
ப்³ரஹ்மணைவ முகே²நைததே³வாம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்யதி ஸ ஏததே³வ
ரூபமபி⁴ஸம்விஶத்யேதஸ்மாத்³ரூபாது³தே³தி ॥ 3.10.3॥

ஸ யாவதா³தி³த்ய உத்தரத உதே³தா த³க்ஷிணதோঽஸ்தமேதா
த்³விஸ்தாவதூ³ர்த்⁴வம் உதே³தார்வாக³ஸ்தமேதா ஸாத்⁴யாநாமேவ
தாவதா³தி⁴பத்யꣳஸ்வாராஜ்யம் பர்யேதா ॥ 3.10.4॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
அத² தத ஊர்த்⁴வ உதே³த்ய நைவோதே³தா நாஸ்தமேதைகல ஏவ
மத்⁴யே ஸ்தா²தா ததே³ஷ ஶ்லோக: ॥ 3.11.1॥

ந வை தத்ர ந நிம்லோச நோதி³யாய கதா³சந ।
தே³வாஸ்தேநாஹꣳஸத்யேந மா விராதி⁴ஷி ப்³ரஹ்மணேதி ॥ 3.11.2॥

ந ஹ வா அஸ்மா உதே³தி ந நிம்லோசதி ஸக்ருʼத்³தி³வா ஹைவாஸ்மை
ப⁴வதி ய ஏதாமேவம் ப்³ரஹ்மோபநிஷத³ம் வேத³ ॥ 3.11.3॥

தத்³தை⁴தத்³ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதய உவாச ப்ரஜாபதிர்மநவே
மநு: ப்ரஜாப்⁴யஸ்தத்³தை⁴தது³த்³தா³லகாயாருணயே ஜ்யேஷ்டா²ய புத்ராய
பிதா ப்³ரஹ்ம ப்ரோவாச ॥ 3.11.4॥

இத³ம் வாவ தஜ்ஜ்யேஷ்டா²ய புத்ராய பிதா ப்³ரஹ்ம
ப்ரப்³ரூயாத்ப்ரணாய்யாய வாந்தேவாஸிநே ॥ 3.11.5॥

நாந்யஸ்மை கஸ்மைசந யத்³யப்யஸ்மா இமாமத்³பி:⁴ பரிக்³ருʼஹீதாம்
த⁴நஸ்ய பூர்ணாம் த³த்³யாதே³ததே³வ ததோ பூ⁴ய இத்யேததே³வ
ததோ பூ⁴ய இதி ॥ 3.11.6॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
கா³யத்ரீ வா ஈத³ꣳ ஸர்வம் பூ⁴தம் யதி³த³ம் கிம் ச வாக்³வை கா³யத்ரீ
வாக்³வா இத³ꣳ ஸர்வம் பூ⁴தம் கா³யதி ச த்ராயதே ச ॥ 3.12.1॥

யா வை ஸா கா³யத்ரீயம் வாவ ஸா யேயம் ப்ருʼதி²வ்யஸ்யாꣳ ஹீத³ꣳ
ஸர்வம் பூ⁴தம் ப்ரதிஷ்டி²தமேதாமேவ நாதிஶீயதே ॥ 3.12.2॥

யா வை ஸா ப்ருʼதி²வீயம் வாவ ஸா யதி³த³மஸ்மிந்புருஷே
ஶரீரமஸ்மிந்ஹீமே ப்ராணா: ப்ரதிஷ்டி²தா ஏததே³வ
நாதிஶீயந்தே ॥ 3.12.3॥

யத்³வை தத்புருஷே ஶரீரமித³ம் வாவ தத்³யதி³த³மஸ்மிந்நந்த:
புருஷே ஹ்ருʼத³யமஸ்மிந்ஹீமே ப்ராணா: ப்ரதிஷ்டி²தா ஏததே³வ
நாதிஶீயந்தே ॥ 3.12.4॥

ஸைஷா சதுஷ்பதா³ ஷட்³விதா⁴ கா³யத்ரீ ததே³தத்³ருʼசாப்⁴யநூக்தம்
॥ 3.12.5॥

தாவாநஸ்ய மஹிமா ததோ ஜ்யாயாꣳஶ்ச பூருஷ: ।
பாதோ³ঽஸ்ய ஸர்வா பூ⁴தாநி த்ரிபாத³ஸ்யாம்ருʼதம் தி³வீதி ॥ 3.12.6॥

யத்³வை தத்³ப்³ரஹ்மேதீத³ம் வாவ தத்³யோயம் ப³ஹிர்தா⁴
புருஷாதா³காஶோ யோ வை ஸ ப³ஹிர்தா⁴ புருஷாதா³காஶ: ॥ 3.12.7॥

அயம் வாவ ஸ யோঽயமந்த: புருஷ அகாஶோ யோ வை ஸோঽந்த:
புருஷ ஆகாஶ: ॥ 3.12.8॥

அயம் வாவ ஸ யோঽயமந்தர்ஹ்ருʼத³ய ஆகாஶஸ்ததே³தத்பூர்ணமப்ரவர்தி
பூர்ணமப்ரவர்திநீꣳஶ்ரியம் லப⁴தே ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.12.9॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
தஸ்ய ஹ வா ஏதஸ்ய ஹ்ருʼத³யஸ்ய பஞ்ச தே³வஸுஷய:
ஸ யோঽஸ்ய ப்ராங்ஸுஷி: ஸ ப்ராணஸ்தச்சக்ஷு:
ஸ ஆதி³த்யஸ்ததே³தத்தேஜோঽந்நாத்³யமித்யுபாஸீத
தேஜஸ்வ்யந்நாதோ³ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.1॥

அத² யோঽஸ்ய த³க்ஷிண: ஸுஷி: ஸ வ்யாநஸ்தச்ச்²ரோத்ரꣳ
ஸ சந்த்³ரமாஸ்ததே³தச்ச்²ரீஶ்ச யஶஶ்சேத்யுபாஸீத
ஶ்ரீமாந்யஶஸ்வீ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.2॥

அத² யோঽஸ்ய ப்ரத்யங்ஸுஷி: ஸோঽபாந:
ஸா வாக்ஸோঽக்³நிஸ்ததே³தத்³ப்³ரஹ்மவர்சஸமந்நாத்³யமித்யுபாஸீத
ப்³ரஹ்மவர்சஸ்யந்நாதோ³ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.3॥

அத² யோঽஸ்யோத³ங்ஸுஷி: ஸ ஸமாநஸ்தந்மந:
ஸ பர்ஜந்யஸ்ததே³தத்கீர்திஶ்ச வ்யுஷ்டிஶ்சேத்யுபாஸீத
கீர்திமாந்வ்யுஷ்டிமாந்ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.4॥

அத² யோঽஸ்யோர்த்⁴வ: ஸுஷி: ஸ உதா³ந: ஸ வாயு:
ஸ ஆகாஶஸ்ததே³ததோ³ஜஶ்ச மஹஶ்சேத்யுபாஸீதௌஜஸ்வீ
மஹஸ்வாந்ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.5॥

தே வா ஏதே பஞ்ச ப்³ரஹ்மபுருஷா: ஸ்வர்க³ஸ்ய லோகஸ்ய
த்³வாரபா: ஸ ய ஏதாநேவம் பஞ்ச ப்³ரஹ்மபுருஷாந்ஸ்வர்க³ஸ்ய
லோகஸ்ய த்³வாரபாந்வேதா³ஸ்ய குலே வீரோ ஜாயதே ப்ரதிபத்³யதே
ஸ்வர்க³ம் லோகம் ய ஏதாநேவம் பஞ்ச ப்³ரஹ்மபுருஷாந்ஸ்வர்க³ஸ்ய
லோகஸ்ய த்³வாரபாந்வேத³ ॥ 3.13.6॥

அத² யத³த: பரோ தி³வோ ஜ்யோதிர்தீ³ப்யதே விஶ்வத: ப்ருʼஷ்டே²ஷு
ஸர்வத: ப்ருʼஷ்டே²ஷ்வநுத்தமேஷூத்தமேஷு லோகேஷ்வித³ம் வாவ
தத்³யதி³த³மஸ்மிந்நந்த: புருஷே ஜ்யோதி: ॥ 3.13.7॥

தஸ்யைஷா த்³ருʼஷ்டிர்யத்ரிதத³ஸ்மிஞ்ச²ரீரே ஸꣳஸ்பர்ஶேநோஷ்ணிமாநம்
விஜாநாதி தஸ்யைஷா ஶ்ருதிர்யத்ரைதத்கர்ணாவபிக்³ருʼஹ்ய நிநத³மிவ
நத³து²ரிவாக்³நேரிவ ஜ்வலத உபஶ்ருʼணோதி ததே³தத்³த்³ருʼஷ்டம் ச
ஶ்ருதம் சேத்யுபாஸீத சக்ஷுஷ்ய: ஶ்ருதோ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³
ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.13.8॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஸர்வம் க²ல்வித³ம் ப்³ரஹ்ம தஜ்ஜலாநிதி ஶாந்த உபாஸீத ।
அத² க²லு க்ரதுமய: புருஷோ யதா²க்ரதுரஸ்மிꣳல்லோகே
புருஷோ ப⁴வதி ததே²த: ப்ரேத்ய ப⁴வதி ஸ க்ரதும் குர்வீத
॥ 3.14.1॥

மநோமய: ப்ராணஶரீரோ பா⁴ரூப: ஸத்யஸங்கல்ப
ஆகாஶாத்மா ஸர்வகர்மா ஸர்வகாம: ஸர்வக³ந்த:⁴ ஸர்வரஸ:
ஸர்வமித³மப்⁴யத்தோঽவாக்யநாத³ர: ॥ 3.14.2॥

ஏஷ ம ஆத்மாந்தர்ஹ்ருʼத³யேঽணீயாந்வ்ரீஹேர்வா யவாத்³வா
ஸர்ஷபாத்³வா ஶ்யாமாகாத்³வா ஶ்யாமாகதண்டு³லாத்³வைஷ
ம ஆத்மாந்தர்ஹ்ருʼத³யே ஜ்யாயாந்ப்ருʼதி²வ்யா
ஜ்யாயாநந்தரிக்ஷாஜ்ஜ்யாயாந்தி³வோ ஜ்யாயாநேப்⁴யோ
லோகேப்⁴ய: ॥ 3.14.3॥

ஸர்வகர்மா ஸர்வகாம: ஸர்வக³ந்த:⁴ ஸர்வரஸ:
ஸர்வமித³மப்⁴யாத்தோঽவாக்யநாத³ர ஏஷ ம ஆத்மாந்தர்ஹ்ருʼத³ய
ஏதத்³ப்³ரஹ்மைதமித: ப்ரேத்யாபி⁴ஸம்ப⁴விதாஸ்மீதி யஸ்ய ஸ்யாத³த்³தா⁴
ந விசிகித்ஸாஸ்தீதி ஹ ஸ்மாஹ ஶாண்டி³ல்ய: ஶாண்டி³ல்ய:
॥ 3.14.4॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அந்தரிக்ஷோத³ர: கோஶோ பூ⁴மிபு³த்⁴நோ ந ஜீர்யதி தி³ஶோ
ஹ்யஸ்ய ஸ்ரக்தயோ த்³யௌரஸ்யோத்தரம் பி³லꣳ ஸ ஏஷ கோஶோ
வஸுதா⁴நஸ்தஸ்மிந்விஶ்வமித³ꣳ ஶ்ரிதம் ॥ 3.15.1॥

தஸ்ய ப்ராசீ தி³க்³ஜுஹூர்நாம ஸஹமாநா நாம த³க்ஷிணா
ராஜ்ஞீ நாம ப்ரதீசீ ஸுபூ⁴தா நாமோதீ³சீ தாஸாம்
வாயுர்வத்ஸ: ஸ ய ஏதமேவம் வாயும் தி³ஶாம் வத்ஸம் வேத³ ந
புத்ரரோத³ꣳ ரோதி³தி ஸோঽஹமேதமேவம் வாயும் தி³ஶாம் வத்ஸம்
வேத³ மா புத்ரரோத³ꣳருத³ம் ॥ 3.15.2॥

அரிஷ்டம் கோஶம் ப்ரபத்³யேঽமுநாமுநாமுநா
ப்ராணம் ப்ரபத்³யேঽமுநாமுநாமுநா பூ:⁴ ப்ரபத்³யேঽமுநாமுநாமுநா
பு⁴வ: ப்ரபத்³யேঽமுநாமுநாமுநா ஸ்வ: ப்ரபத்³யேঽமுநாமுநாமுநா
॥ 3.15.3॥

ஸ யத³வோசம் ப்ராணம் ப்ரபத்³ய இதி ப்ராணோ வா இத³ꣳ ஸர்வம்
பூ⁴தம் யதி³த³ம் கிஞ்ச தமேவ தத்ப்ராபத்ஸி ॥ 3.15.4॥

அத² யத³வோசம் பூ:⁴ ப்ரபத்³ய இதி ப்ருʼதி²வீம் ப்ரபத்³யேঽந்தரிக்ஷம்
ப்ரபத்³யே தி³வம் ப்ரபத்³ய இத்யேவ தத³வோசம் ॥ 3.15.5॥

அத² யத³வோசம் பு⁴வ: ப்ரபத்³ய இத்யக்³நிம் ப்ரபத்³யே வாயும்
ப்ரபத்³ய ஆதி³த்யம் ப்ரபத்³ய இத்யேவ தத³வோசம் ॥ 3.15.6॥

அத² யத³வோசꣳஸ்வ: ப்ரபத்³ய இத்ய்ருʼக்³வேத³ம் ப்ரபத்³யே யஜுர்வேத³ம் ப்ரபத்³யே
ஸாமவேத³ம் ப்ரபத்³ய இத்யேவ தத³வோசம் தத³வோசம் ॥ 3.15.7॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
புருஷோ வாவ யஜ்ஞஸ்தஸ்ய யாநி சதுர்விꣳஶதி வர்ஷாணி
தத்ப்ராத:ஸவநம் சதுர்விꣳஶத்யக்ஷரா கா³யத்ரீ கா³யத்ரம்
ப்ராத:ஸவநம் தத³ஸ்ய வஸவோঽந்வாயத்தா: ப்ராணா வாவ வஸவ
ஏதே ஹீத³ꣳஸர்வம் வாஸயந்தி ॥ 3.16.1॥

தம் சேதே³தஸ்மிந்வயஸி கிஞ்சிது³பதபேத்ஸ ப்³ரூயாத்ப்ராணா
வஸவ இத³ம் மே ப்ராத:ஸவநம் மாத்⁴யந்தி³நꣳஸவநமநுஸந்தநுதேதி
மாஹம் ப்ராணாநாம் வஸூநாம் மத்⁴யே யஜ்ஞோ விலோப்ஸீயேத்யுத்³தை⁴வ
தத ஏத்யக³தோ³ ஹ ப⁴வதி ॥ 3.16.2॥

அத² யாநி சதுஶ்சத்வாரிꣳஶத்³வர்ஷாணி தந்மாத்⁴யந்தி³நꣳ
ஸவநம் சதுஶ்சத்வாரிꣳஶத³க்ஷரா த்ரிஷ்டுப்த்ரைஷ்டுப⁴ம்
மாத்⁴யந்தி³நꣳஸவநம் தத³ஸ்ய ருத்³ரா அந்வாயத்தா: ப்ராணா
வாவ ருத்³ரா ஏதே ஹீத³ꣳஸர்வꣳரோத³யந்தி ॥ 3.16.3॥

தம் சேதே³தஸ்மிந்வயஸி கிஞ்சிது³பதபேத்ஸ ப்³ரூயாத்ப்ராணா ருத்³ரா
இத³ம் மே மாத்⁴யந்தி³நꣳஸவநம் த்ருʼதீயஸவநமநுஸந்தநுதேதி
மாஹம் ப்ராணாநாꣳருத்³ராணாம் மத்⁴யே யஜ்ஞோ விலோப்ஸீயேத்யுத்³தை⁴வ
தத ஏத்யக³தோ³ ஹ ப⁴வதி ॥ 3.16.4॥

அத² யாந்யஷ்டாசத்வாரிꣳஶத்³வர்ஷாணி
தத்த்ருʼதீயஸவநமஷ்டாசத்வாரிꣳஶத³க்ஷரா
ஜக³தீ ஜாக³தம் த்ருʼதீயஸவநம் தத³ஸ்யாதி³த்யா அந்வாயத்தா:
ப்ராணா வாவாதி³த்யா ஏதே ஹீத³ꣳஸர்வமாத³த³தே ॥ 3.16.5॥

தம் சேதே³தஸ்மிந்வயஸி கிஞ்சிது³பதபேத்ஸ ப்³ரூயாத்ப்ராணா
அதி³த்யா இத³ம் மே த்ருʼதீயஸவநமாயுரநுஸந்தநுதேதி மாஹம்
ப்ராணாநாமாதி³த்யாநாம் மத்⁴யே யஜ்ஞோ விலோப்ஸீயேத்யுத்³தை⁴வ
தத ஏத்யக³தோ³ ஹைவ ப⁴வதி ॥ 3.16.6॥

ஏதத்³த⁴ ஸ்ம வை தத்³வித்³வாநாஹ மஹிதா³ஸ ஐதரேய:
ஸ கிம் ம ஏதது³பதபஸி யோঽஹமநேந ந ப்ரேஷ்யாமீதி
ஸ ஹ ஷோட³ஶம் வர்ஷஶதமஜீவத்ப்ர ஹ ஷோட³ஶம்
வர்ஷஶதம் ஜீவதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.16.7॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஸ யத³ஶிஶிஷதி யத்பிபாஸதி யந்ந ரமதே தா அஸ்ய
தீ³க்ஷா: ॥ 3.17.1॥

அத² யத³ஶ்நாதி யத்பிப³தி யத்³ரமதே தது³பஸதை³ரேதி ॥ 3.17.2॥

அத² யத்³த⁴ஸதி யஜ்ஜக்ஷதி யந்மைது²நம் சரதி ஸ்துதஶஸ்த்ரைரேவ
ததே³தி ॥ 3.17.3॥

அத² யத்தபோ தா³நமார்ஜவமஹிꣳஸா ஸத்யவசநமிதி
தா அஸ்ய த³க்ஷிணா: ॥ 3.17.4॥

தஸ்மாதா³ஹு: ஸோஷ்யத்யஸோஷ்டேதி புநருத்பாத³நமேவாஸ்ய
தந்மரணமேவாவப்⁴ருʼத:² ॥ 3.17.5॥

தத்³தை⁴தத்³கோ⁴ர் ஆங்கி³ரஸ: க்ருʼஷ்ணாய
தே³வகீபுத்ராயோக்த்வோவாசாபிபாஸ ஏவ ஸ ப³பூ⁴வ
ஸோঽந்தவேலாயாமேதத்த்ரயம் ப்ரதிபத்³யேதாக்ஷிதமஸ்யச்யுதமஸி
ப்ராணஸꣳஶிதமஸீதி தத்ரைதே த்³வே ருʼசௌ ப⁴வத: ॥ 3.17.6॥

ஆதி³த்ப்ரத்நஸ்ய ரேதஸ: ।
உத்³வயம் தமஸஸ்பரி ஜ்யோதி: பஶ்யந்த உத்தரꣳஸ்வ:
பஶ்யந்த உத்தரம் தே³வம் தே³வத்ரா ஸூர்யமக³ந்ம
ஜ்யோதிருத்தமமிதி ஜ்யோதிருத்தமமிதி ॥ 3.17.7॥

॥ இதி ஸப்தத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
மநோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸீதேத்யத்⁴யாத்மமதா²தி⁴தை³வதமாகாஶோ
ப்³ரஹ்மேத்யுப⁴யமாதி³ஷ்டம் ப⁴வத்யத்⁴யாத்மம் சாதி⁴தை³வதம் ச
॥ 3.18.1॥

ததே³தச்சதுஷ்பாத்³ப்³ரஹ்ம வாக்பாத:³ ப்ராண: பாத³ஶ்சக்ஷு:
பாத:³ ஶ்ரோத்ரம் பாத³ இத்யத்⁴யாத்மமதா²தி⁴தை³வதமக்³நி:
பாதோ³ வாயு: பாதா³ அதி³த்ய: பாதோ³ தி³ஶ: பாத³
இத்யுப⁴யமேவாதி³ஷ்டம் ப⁴வத்யத்⁴யாத்மம் சைவாதி⁴தை³வதம் ச
॥ 3.18.2॥

வாகே³வ ப்³ரஹ்மணஶ்சதுர்த:² பாத:³ ஸோঽக்³நிநா ஜ்யோதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீர்த்யா யஶஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேந ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.18.3॥

ப்ராண ஏவ ப்³ரஹ்மணஶ்சதுர்த:² பாத:³ ஸ வாயுநா ஜ்யோதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச் பா⁴தி ச தபதி ச கீர்த்யா யஶஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேந ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.18.4॥

சக்ஷுரேவ ப்³ரஹ்மணஶ்சதுர்த:² பாத:³ ஸ ஆதி³த்யேந ஜ்யோதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீர்த்யா யஶஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேந ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.18.5॥

ஶ்ரோத்ரமேவ ப்³ரஹ்மணஶ்சதுர்த:² பாத:³ ஸ தி³க்³பி⁴ர்ஜ்யோதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீர்த்யா யஶஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேந ய ஏவம் வேத³ ய ஏவம் வேத³ ॥ 3.18.6॥

॥ இதி அஷ்டாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஆதி³த்யோ ப்³ரஹ்மேத்யாதே³ஶஸ்தஸ்யோபவ்யாக்²யாநமஸதே³வேத³மக்³ர
ஆஸீத் । தத்ஸதா³ஸீத்தத்ஸமப⁴வத்ததா³ண்ட³ம் நிரவர்தத
தத்ஸம்வத்ஸரஸ்ய மாத்ராமஶயத தந்நிரபி⁴த்³யத தே ஆண்ட³கபாலே
ரஜதம் ச ஸுவர்ணம் சாப⁴வதாம் ॥ 3.19.1॥

தத்³யத்³ரஜதꣳ ஸேயம் ப்ருʼதி²வீ யத்ஸுவர்ணꣳ ஸா த்³யௌர்யஜ்ஜராயு
தே பர்வதா யது³ல்ப³ꣳ ஸமேகோ⁴ நீஹாரோ யா த⁴மநயஸ்தா
நத்³யோ யத்³வாஸ்தேயமுத³கꣳ ஸ ஸமுத்³ர: ॥ 3.19.2॥

அத² யத்தத³ஜாயத ஸோঽஸாவாதி³த்யஸ்தம் ஜாயமாநம் கோ⁴ஷா
உலூலவோঽநூத³திஷ்ட²ந்த்ஸர்வாணி ச பூ⁴தாநி ஸர்வே ச
காமாஸ்தஸ்மாத்தஸ்யோத³யம் ப்ரதி ப்ரத்யாயநம் ப்ரதி கோ⁴ஷா
உலூலவோঽநூத்திஷ்ட²ந்தி ஸர்வாணி ச பூ⁴தாநி ஸர்வே ச காமா:
॥ 3.19.3॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாநாதி³த்யம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽப்⁴யாஶோ ஹ
யதே³நꣳ ஸாத⁴வோ கோ⁴ஷா ஆ ச க³ச்சே²யுருப ச
நிம்ரேடே³ரந்நிம்ரேடே³ரந் ॥ 3.19.4॥

॥ இதி ஏகோநவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி த்ருʼதீயோঽத்⁴யாய: ॥
॥ சதுர்தோ²ঽத்⁴யாய: ॥
ஜாநஶ்ருதிர்ஹ பௌத்ராயண: ஶ்ரத்³தா⁴தே³யோ ப³ஹுதா³யீ ப³ஹுபாக்ய ஆஸ
ஸ ஹ ஸர்வத ஆவஸதா²ந்மாபயாஞ்சக்ரே ஸர்வத ஏவ
மேঽந்நமத்ஸ்யந்தீதி ॥ 4.1.1॥

அத² ஹꣳஸா நிஶாயாமதிபேதுஸ்தத்³தை⁴வꣳ ஹꣳ ஸோஹꣳ ஸமப்⁴யுவாத³
ஹோ ஹோঽயி ப⁴ல்லாக்ஷ ப⁴ல்லாக்ஷ ஜாநஶ்ருதே: பௌத்ராயணஸ்ய
ஸமம் தி³வா ஜ்யோதிராததம் தந்மா ப்ரஸாங்க்ஷீ ஸ்தத்த்வா
மா ப்ரதா⁴க்ஷீரிதி ॥ 4.1.2॥

தமு ஹ பர: ப்ரத்யுவாச கம்வர ஏநமேதத்ஸந்தꣳ ஸயுக்³வாநமிவ
ரைக்வமாத்தே²தி யோ நு கத²ꣳ ஸயுக்³வா ரைக்வ இதி ॥ 4.1.3॥

யதா² க்ருʼதாயவிஜிதாயாத⁴ரேயா: ஸம்யந்த்யேவமேநꣳ ஸர்வம்
தத³பி⁴ஸமைதி யத்கிஞ்ச ப்ரஜா: ஸாது⁴ குர்வந்தி யஸ்தத்³வேத³
யத்ஸ வேத³ ஸ மயைதது³க்த இதி ॥ 4.1.4॥

தது³ ஹ ஜாநஶ்ருதி: பௌத்ராயண உபஶுஶ்ராவ
ஸ ஹ ஸஞ்ஜிஹாந ஏவ க்ஷத்தாரமுவாசாங்கா³ரே ஹ ஸயுக்³வாநமிவ
ரைக்வமாத்தே²தி யோ நு கத²ꣳ ஸயுக்³வா ரைக்வ இதி ॥ 4.1.5॥

யதா² க்ருʼதாயவிஜிதாயாத⁴ரேயா: ஸம்யந்த்யேவமேநꣳ ஸர்வம்
தத³பி⁴ஸமைதி யத்கிஞ்ச ப்ரஜா: ஸாது⁴ குர்வந்தி யஸ்தத்³வேத³
யத்ஸ வேத³ ஸ மயைதது³க்த இதி ॥ 4.1.6॥

ஸ ஹ க்ஷத்தாந்விஷ்ய நாவித³மிதி ப்ரத்யேயாய தꣳ ஹோவாச
யத்ராரே ப்³ராஹ்மணஸ்யாந்வேஷணா ததே³நமர்ச்சே²தி ॥ 4.1.7॥

ஸோঽத⁴ஸ்தாச்ச²கடஸ்ய பாமாநம் கஷமாணமுபோபவிவேஶ
தꣳ ஹாப்⁴யுவாத³ த்வம் நு ப⁴க³வ: ஸயுக்³வா ரைக்வ
இத்யஹꣳ ஹ்யரா3 இதி ஹ ப்ரதிஜஜ்ஞே ஸ ஹ க்ஷத்தாவித³மிதி
ப்ரத்யேயாய ॥ 4.1.8 ॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
தது³ ஹ ஜாநஶ்ருதி: பௌத்ராயண: ஷட்ஶதாநி க³வாம்
நிஷ்கமஶ்வதரீரத²ம் ததா³தா³ய ப்ரதிசக்ரமே தꣳ ஹாப்⁴யுவாத³
॥ 4.2.1॥

ரைக்வேமாநி ஷட்ஶதாநி க³வாமயம் நிஷ்கோঽயமஶ்வதரீரதோ²ঽநு
ம ஏதாம் ப⁴க³வோ தே³வதாꣳ ஶாதி⁴ யாம் தே³வதாமுபாஸ்ஸ இதி
॥ 4.2.2॥

தமு ஹ பர: ப்ரத்யுவாசாஹ ஹாரேத்வா ஶூத்³ர தவைவ ஸஹ
கோ³பி⁴ரஸ்த்விதி தது³ ஹ புநரேவ ஜாநஶ்ருதி: பௌத்ராயண:
ஸஹஸ்ரம் க³வாம் நிஷ்கமஶ்வதரீரத²ம் து³ஹிதரம் ததா³தா³ய
ப்ரதிசக்ரமே ॥ 4.2.3॥

தꣳ ஹாப்⁴யுவாத³ ரைக்வேத³ꣳ ஸஹஸ்ரம் க³வாமயம்
நிஷ்கோঽயமஶ்வதரீரத² இயம் ஜாயாயம் க்³ராமோ
யஸ்மிந்நாஸ்ஸேঽந்வேவ மா ப⁴க³வ: ஶாதீ⁴தி ॥ 4.2.4 ॥

தஸ்யா ஹ முக²முபோத்³க்³ருʼஹ்ணந்நுவாசாஜஹாரேமா: ஶூத்³ராநேநைவ
முகே²நாலாபயிஷ்யதா² இதி தே ஹைதே ரைக்வபர்ணா நாம
மஹாவ்ருʼஷேஷு யத்ராஸ்மா உவாஸ ஸ தஸ்மை ஹோவாச ॥ 4.2.5 ॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
வாயுர்வாவ ஸம்வர்கோ³ யதா³ வா அக்³நிருத்³வாயதி வாயுமேவாப்யேதி
யதா³ ஸூர்யோঽஸ்தமேதி வாயுமேவாப்யேதி யதா³ சந்த்³ரோঽஸ்தமேதி
வாயுமேவாப்யேதி ॥ 4.3.1॥

யதா³ப உச்சு²ஷ்யந்தி வாயுமேவாபியந்தி
வாயுர்ஹ்யேவைதாந்ஸர்வாந்ஸம்வ்ருʼங்க்த இத்யதி⁴தை³வதம் ॥ 4.3.2॥

அதா²த்⁴யாத்மம் ப்ராணோ வாவ ஸம்வர்க:³ ஸ யதா³ ஸ்வபிதி ப்ராணமேவ
வாக³ப்யேதி ப்ராணம் சக்ஷு: ப்ராணꣳ ஶ்ரோத்ரம் ப்ராணம் மந: ப்ராணோ
ஹ்யேவைதாந்ஸர்வாந்ஸம்வ்ருʼங்க்த இதி ॥ 4.3.3॥

தௌ வா ஏதௌ த்³வௌ ஸம்வர்கௌ³ வாயுரேவ தே³வேஷு ப்ராண: ப்ராணேஷு
॥ 4.3.4॥

அத² ஹ ஶௌநகம் ச காபேயமபி⁴ப்ரதாரிணம் ச காக்ஷஸேநிம்
பரிவிஷ்யமாணௌ ப்³ரஹ்மசாரீ பி³பி⁴க்ஷே தஸ்மா உ ஹ ந த³த³து:
॥ 4.3.5॥

ஸ ஹோவாச மஹாத்மநஶ்சதுரோ தே³வ ஏக: க: ஸ ஜகா³ர
பு⁴வநஸ்ய கோ³பாஸ்தம் காபேய நாபி⁴பஶ்யந்தி மர்த்யா
அபி⁴ப்ரதாரிந்ப³ஹுதா⁴ வஸந்தம் யஸ்மை வா ஏதத³ந்நம் தஸ்மா
ஏதந்ந த³த்தமிதி ॥ 4.3.6॥

தது³ ஹ ஶௌநக: காபேய: ப்ரதிமந்வாந: ப்ரத்யேயாயாத்மா தே³வாநாம்
ஜநிதா ப்ரஜாநாꣳ ஹிரண்யத³ꣳஷ்ட்ரோ ப³ப⁴ஸோঽநஸூரிர்மஹாந்தமஸ்ய
மஹிமாநமாஹுரநத்³யமாநோ யத³நந்நமத்தீதி வை வயம்
ப்³ரஹ்மசாரிந்நேத³முபாஸ்மஹே த³த்தாஸ்மை பி⁴க்ஷாமிதி ॥ 4.3.7॥

தஸ்ம உ ஹ த³து³ஸ்தே வா ஏதே பஞ்சாந்யே பஞ்சாந்யே த³ஶ
ஸந்தஸ்தத்க்ருʼதம் தஸ்மாத்ஸர்வாஸு தி³க்ஷ்வந்நமேவ த³ஶ க்ருʼதꣳ ஸைஷா
விராட³ந்நாதீ³ தயேத³ꣳ ஸர்வம் த்³ருʼஷ்டꣳ ஸர்வமஸ்யேத³ம் த்³ருʼஷ்டம்
ப⁴வத்யந்நாதோ³ ப⁴வதி ய ஏவம் வேத³ ய ஏவம் வேத³ ॥ 4.3.8॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
ஸத்யகாமோ ஹ ஜாபா³லோ ஜபா³லாம் மாதரமாமந்த்ரயாஞ்சக்ரே
ப்³ரஹ்மசர்யம் ப⁴வதி விவத்ஸ்யாமி கிங்கோ³த்ரோ ந்வஹமஸ்மீதி
॥ 4.4.1॥

ஸா ஹைநமுவாச நாஹமேதத்³வேத³ தாத யத்³கோ³த்ரஸ்த்வமஸி
ப³ஹ்வஹம் சரந்தீ பரிசாரிணீ யௌவநே த்வாமலபே⁴
ஸாஹமேதந்ந வேத³ யத்³கோ³த்ரஸ்த்வமஸி ஜபா³லா து நாமாஹமஸ்மி
ஸத்யகாமோ நாம த்வமஸி ஸ ஸத்யகாம ஏவ ஜாபா³லோ
ப்³ரவீதா² இதி ॥ 4.4.2॥

ஸ ஹ ஹாரித்³ருமதம் கௌ³தமமேத்யோவாச ப்³ரஹ்மசர்யம் ப⁴க³வதி
வத்ஸ்யாம்யுபேயாம் ப⁴க³வந்தமிதி ॥ 4.4.3॥

தꣳ ஹோவாச கிங்கோ³த்ரோ நு ஸோம்யாஸீதி ஸ ஹோவாச
நாஹமேதத்³வேத³ போ⁴ யத்³கோ³த்ரோঽஹமஸ்ம்யப்ருʼச்ச²ம் மாதரꣳ
ஸா மா ப்ரத்யப்³ரவீத்³ப³ஹ்வஹம் சரந்தீ பரிசரிணீ யௌவநே
த்வாமலபே⁴ ஸாஹமேதந்ந வேத³ யத்³கோ³த்ரஸ்த்வமஸி ஜபா³லா து
நாமாஹமஸ்மி ஸத்யகாமோ நாம த்வமஸீதி ஸோঽஹꣳ
ஸத்யகாமோ ஜாபா³லோঽஸ்மி போ⁴ இதி ॥ 4.4.4॥

தꣳ ஹோவாச நைதத³ப்³ராஹ்மணோ விவக்துமர்ஹதி ஸமித⁴ꣳ
ஸோம்யாஹரோப த்வா நேஷ்யே ந ஸத்யாத³கா³ இதி தமுபநீய
க்ருʼஶாநாமப³லாநாம் சது:ஶதா கா³ நிராக்ருʼத்யோவாசேமா:
ஸோம்யாநுஸம்வ்ரஜேதி தா அபி⁴ப்ரஸ்தா²பயந்நுவாச
நாஸஹஸ்ரேணாவர்தேயேதி ஸ ஹ வர்ஷக³ணம் ப்ரோவாஸ தா யதா³
ஸஹஸ்ரꣳ ஸம்பேது:³ ॥ 4.4.5॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹைநம்ருʼஷபோ⁴ঽப்⁴யுவாத³ ஸத்யகாம3 இதி
ப⁴க³வ இதி ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ப்ராப்தா: ஸோம்ய ஸஹஸ்ரꣳ ஸ்ம:
ப்ராபய ந ஆசார்யகுலம் ॥ 4.5.1॥

ப்³ரஹ்மணஶ்ச தே பாத³ம் ப்³ரவாணீதி ப்³ரவீது மே ப⁴க³வாநிதி
தஸ்மை ஹோவாச ப்ராசீ தி³க்கலா ப்ரதீசீ தி³க்கலா
த³க்ஷிணா தி³க்கலோதீ³சீ தி³க்கலைஷ வை ஸோம்ய சதுஷ்கல:
பாதோ³ ப்³ரஹ்மண: ப்ரகாஶவாந்நாம ॥ 4.5.2॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம் பாத³ம் ப்³ரஹ்மண:
ப்ரகாஶவாநித்யுபாஸ்தே ப்ரகாஶவாநஸ்மிꣳல்லோகே ப⁴வதி
ப்ரகாஶவதோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம்
பாத³ம் ப்³ரஹ்மண: ப்ரகாஶவாநித்யுபாஸ்தே ॥ 4.5.3॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
அக்³நிஷ்டே பாத³ம் வக்தேதி ஸ ஹ ஶ்வோபூ⁴தே க³
ஆபி⁴ப்ரஸ்தா²பயாஞ்சகார தா யத்ராபி⁴ ஸாயம்
ப³பூ⁴வுஸ்தத்ராக்³நிமுபஸமாதா⁴ய கா³ உபருத்⁴ய ஸமித⁴மாதா⁴ய
பஶ்சாத³க்³நே: ப்ராஙுபோபவிவேஶ ॥ 4.6.1॥

தமக்³நிரப்⁴யுவாத³ ஸத்யகாம3 இதி ப⁴க³வ இதி
ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ॥ 4.6.2॥

ப்³ரஹ்மண: ஸோம்ய தே பாத³ம் ப்³ரவாணீதி ப்³ரவீது மே ப⁴க³வாநிதி
தஸ்மை ஹோவாச ப்ருʼதி²வீ கலாந்தரிக்ஷம் கலா த்³யௌ: கலா
ஸமுத்³ர: கலைஷ வை ஸோம்ய சதுஷ்கல: பாதோ³
ப்³ரஹ்மணோঽநந்தவாந்நாம ॥ 4.6.3॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம் பாத³ம்
ப்³ரஹ்மணோঽநந்தவாநித்யுபாஸ்தேঽநந்தவாநஸ்மிꣳல்லோகே
ப⁴வத்யநந்தவதோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம்
பாத³ம் ப்³ரஹ்மணோঽநந்தவாநித்யுபாஸ்தே ॥ 4.6.4॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
ஹꣳஸஸ்தே பாத³ம் வக்தேதி ஸ ஹ ஶ்வோபூ⁴தே கா³
அபி⁴ப்ரஸ்தா²பயாஞ்சகார தா யத்ராபி⁴ ஸாயம்
ப³பூ⁴வுஸ்தத்ராக்³நிமுபஸமாதா⁴ய கா³ உபருத்⁴ய ஸமித⁴மாதா⁴ய
பஶ்சாத³க்³நே: ப்ராஙுபோபவிவேஶ ॥ 4.7.1॥

தꣳஹꣳஸ உபநிபத்யாப்⁴யுவாத³ ஸத்யகாம3 இதி ப⁴க³வ
இதி ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ॥ 4.7.2॥

ப்³ரஹ்மண: ஸோம்ய தே பாத³ம் ப்³ரவாணீதி ப்³ரவீது மே ப⁴க³வாநிதி
தஸ்மை ஹோவாசாக்³நி: கலா ஸூர்ய: கலா சந்த்³ர: கலா
வித்³யுத்கலைஷ வை ஸோம்ய சதுஷ்கல: பாதோ³ ப்³ரஹ்மணோ
ஜ்யோதிஷ்மாந்நாம ॥ 4.7.3॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம் பாத³ம் ப்³ரஹ்மணோ
ஜ்யோதிஷ்மாநித்யுபாஸ்தே ஜ்யோதிஷ்மாநஸ்மிꣳல்லோகே ப⁴வதி
ஜ்யோதிஷ்மதோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி ய ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம்
பாத³ம் ப்³ரஹ்மணோ ஜ்யோதிஷ்மாநித்யுபாஸ்தே ॥ 4.7.4॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
மத்³கு³ஷ்டே பாத³ம் வக்தேதி ஸ ஹ ஶ்வோபூ⁴தே கா³ அபி⁴ப்ரஸ்தா²பயாஞ்சகார
தா யத்ராபி⁴ ஸாயம் ப³பூ⁴வுஸ்தத்ராக்³நிமுபஸமாதா⁴ய கா³
உபருத்⁴ய ஸமித⁴மாதா⁴ய பஶ்சாத³க்³நே: ப்ராஙுபோபவிவேஶ ॥ 4.8.1॥

தம் மத்³கு³ருபநிபத்யாப்⁴யுவாத³ ஸத்யகாம3 இதி ப⁴க³வ இதி
ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ॥ 4.8.2॥

ப்³ரஹ்மண: ஸோம்ய தே பாத³ம் ப்³ரவாணீதி ப்³ரவீது மே ப⁴க³வாநிதி
தஸ்மை ஹோவாச ப்ராண: கலா சக்ஷு: கலா ஶ்ரோத்ரம் கலா மந:
கலைஷ வை ஸோம்ய சதுஷ்கல: பாதோ³ ப்³ரஹ்மண ஆயதநவாந்நாம
॥ 4.8.3॥

ஸ யை ஏதமேவம் வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம் பாத³ம் ப்³ரஹ்மண
ஆயதநவாநித்யுபாஸ்த ஆயதநவாநஸ்மிꣳல்லோகே
ப⁴வத்யாயதநவதோ ஹ லோகாஞ்ஜயதி ய ஏதமேவம்
வித்³வாꣳஶ்சதுஷ்கலம் பாத³ம் ப்³ரஹ்மண ஆயதநவாநித்யுபாஸ்தே
॥ 4.8.4॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
ப்ராப ஹாசர்யகுலம் தமாசர்யோঽப்⁴யுவாத³ ஸத்யகாம3 இதி
ப⁴க³வ இதி ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ॥ 4.9.1॥

ப்³ரஹ்மவிதி³வ வை ஸோம்ய பா⁴ஸி கோ நு த்வாநுஶஶாஸேத்யந்யே
மநுஷ்யேப்⁴ய இதி ஹ ப்ரதிஜஜ்ஞே ப⁴க³வாꣳஸ்த்வேவ மே காமே ப்³ரூயாத்
॥ 4.9.2॥

ஶ்ருதꣳஹ்யேவ மே ப⁴க³வத்³த்³ருʼஶேப்⁴ய ஆசார்யாத்³தை⁴வ வித்³யா விதி³தா
ஸாதி⁴ஷ்ட²ம் ப்ராபதீதி தஸ்மை ஹைததே³வோவாசாத்ர ஹ ந கிஞ்சந
வீயாயேதி வீயாயேதி ॥ 4.9.3॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
உபகோஸலோ ஹ வை காமலாயந: ஸத்யகாமே ஜாபா³லே
ப்³ரஹ்மசார்யமுவாஸ தஸ்ய ஹ த்³வாத³ஶ வார்ஷாண்யக்³நீந்பரிசசார
ஸ ஹ ஸ்மாந்யாநந்தேவாஸிந: ஸமாவர்தயꣳஸ்தம் ஹ ஸ்மைவ ந
ஸமாவர்தயதி ॥ 4.10.1॥

தம் ஜாயோவாச தப்தோ ப்³ரஹ்மசாரீ குஶலமக்³நீந்பரிசசாரீந்மா
த்வாக்³நய: பரிப்ரவோசந்ப்ரப்³ரூஹ்யஸ்மா இதி தஸ்மை ஹாப்ரோச்யைவ
ப்ரவாஸாஞ்சக்ரே ॥ 4.10.2॥

ஸ ஹ வ்யாதி⁴நாநஶிதும் த³த்⁴ரே தமாசார்யஜாயோவாச
ப்³ரஹ்மசாரிந்நஶாந கிம் நு நாஶ்நாஸீதி ஸ ஹோவாச
ப³ஹவ இமேঽஸ்மிந்புருஷே காமா நாநாத்யயா வ்யாதீ⁴பி:⁴
ப்ரதிபூர்ணோঽஸ்மி நாஶிஷ்யாமீதி ॥ 4.10.3॥

அத² ஹாக்³நய: ஸமூதி³ரே தப்தோ ப்³ரஹ்மசாரீ குஶலம் ந:
பர்யசாரீத்³த⁴ந்தாஸ்மை ப்ரப்³ரவாமேதி தஸ்மை ஹோசு: ப்ராணோ ப்³ரஹ்ம
கம் ப்³ரஹ்ம க²ம் ப்³ரஹ்மேதி ॥ 4.10.4॥

ஸ ஹோவாச விஜாநாம்யஹம் யத்ப்ராணோ ப்³ரஹ்ம கம் ச து க²ம் ச ந
விஜாநாமீதி தே ஹோசுர்யத்³வாவ கம் ததே³வ க²ம் யதே³வ க²ம் ததே³வ
கமிதி ப்ராணம் ச ஹாஸ்மை ததா³காஶம் சோசு: ॥ 4.10.5॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹைநம் கா³ர்ஹபத்யோঽநுஶஶாஸ ப்ருʼதி²வ்யக்³நிரந்நமாதி³த்ய
இதி ய ஏஷ ஆதி³த்யே புருஷோ த்³ருʼஶ்யதே ஸோঽஹமஸ்மி ஸ
ஏவாஹமஸ்மீதி ॥ 4.11.1॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாநுபாஸ்தேঽபஹதே பாபக்ருʼத்யாம் லோகீ ப⁴வதி
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி நாஸ்யாவரபுருஷா: க்ஷீயந்த உப
வயம் தம் பு⁴ஞ்ஜாமோঽஸ்மிꣳஶ்ச லோகேঽமுஷ்மிꣳஶ்ச ய ஏதமேவம்
வித்³வாநுபாஸ்தே ॥ 4.11.2॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹைநமந்வாஹார்யபசநோঽநுஶஶாஸாபோ தி³ஶோ நக்ஷத்ராணி
சந்த்³ரமா இதி ய ஏஷ சந்த்³ரமஸி புருஷோ த்³ருʼஶ்யதே ஸோঽஹமஸ்மி
ஸ ஏவாஹமஸ்மீதி ॥ 4.12.1॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாநுபாஸ்தேঽபஹதே பாபக்ருʼத்யாம் லோகீ ப⁴வதி
ஸர்வமாயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி நாஸ்யாவரபுருஷா: க்ஷீயந்த உப
வயம் தம் பு⁴ஞ்ஜாமோঽஸ்மிꣳஶ்ச லோகேঽமுஷ்மிꣳஶ்ச ய ஏதமேவம்
வித்³வாநுபாஸ்தே ॥ 4.12.2॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹைநமாஹவநீயோঽநுஶஶாஸ ப்ராண ஆகாஶோ த்³யௌர்வித்³யுதி³தி
ய ஏஷ வித்³யுதி புருஷோ த்³ருʼஶ்யதே ஸோঽஹமஸ்மி ஸ
ஏவாஹமஸ்மீதி ॥ 4.13.1॥

ஸ ய ஏதமேவம் வித்³வாநுபாஸ்தேঽபஹதே பாபக்ருʼத்யாம் லோகீ ப⁴வதி
ஸர்வமயுரேதி ஜ்யோக்³ஜீவதி நாஸ்யாவரபுருஷா: க்ஷீயந்த உப
வயம் தம் பு⁴ஞ்ஜாமோঽஸ்மிꣳஶ்ச லோகேঽமுஷ்மிꣳஶ்ச ய ஏதமேவம்
வித்³வாநுபாஸ்தே ॥ 4.13.2॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
தே ஹோசுருபகோஸலைஷா ஸோம்ய தேঽஸ்மத்³வித்³யாத்மவித்³யா
சாசார்யஸ்து தே க³திம் வக்தேத்யாஜகா³ம
ஹாஸ்யாசார்யஸ்தமாசார்யோঽப்⁴யுவாதோ³பகோஸல3 இதி
॥ 4.14.1॥

ப⁴க³வ இதி ஹ ப்ரதிஶுஶ்ராவ ப்³ரஹ்மவித³ இவ ஸோம்ய தே முக²ம் பா⁴தி
கோ நு த்வாநுஶஶாஸேதி கோ நு மாநுஶிஷ்யாத்³போ⁴ இதீஹாபேவ
நிஹ்நுத இமே நூநமீத்³ருʼஶா அந்யாத்³ருʼஶா இதீஹாக்³நீநப்⁴யூதே³
கிம் நு ஸோம்ய கில தேঽவோசந்நிதி ॥ 4.14.2॥

இத³மிதி ஹ ப்ரதிஜஜ்ஞே லோகாந்வாவ கில ஸோம்ய தேঽவோசந்நஹம்
து தே தத்³வக்ஷ்யாமி யதா² புஷ்கரபலாஶ ஆபோ ந ஶ்லிஷ்யந்த
ஏவமேவம்விதி³ பாபம் கர்ம ந ஶ்லிஷ்யத இதி ப்³ரவீது மே
ப⁴க³வாநிதி தஸ்மை ஹோவாச ॥ 4.14.3॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ய ஏஷோঽக்ஷிணி புருஷோ த்³ருʼஶ்யத ஏஷ ஆத்மேதி
ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேதி
தத்³யத்³யப்யஸ்மிந்ஸர்பிர்வோத³கம் வா ஸிஞ்சதி வர்த்மநீ ஏவ
க³ச்ச²தி ॥ 4.15.1॥

ஏதꣳ ஸம்யத்³வாம இத்யாசக்ஷத ஏதꣳ ஹி ஸர்வாணி
வாமாந்யபி⁴ஸம்யந்தி ஸர்வாண்யேநம் வாமாந்யபி⁴ஸம்யந்தி
ய ஏவம் வேத³ ॥ 4.15.2॥

ஏஷ உ ஏவ வாமநீரேஷ ஹி ஸர்வாணி வாமாநி நயதி
ஸர்வாணி வாமாநி நயதி ய ஏவம் வேத³ ॥ 4.15.3॥

ஏஷ உ ஏவ பா⁴மநீரேஷ ஹி ஸர்வேஷு லோகேஷு பா⁴தி
ஸர்வேஷு லோகேஷு பா⁴தி ய ஏவம் வேத³ ॥ 4.15.4॥

அத² யது³ சைவாஸ்மிஞ்ச²வ்யம் குர்வந்தி யதி³ ச
நார்சிஷமேவாபி⁴ஸம்ப⁴வந்த்யர்சிஷோঽஹரஹ்ந
ஆபூர்யமாணபக்ஷமாபூர்யமாணபக்ஷாத்³யாந்ஷடு³த³ங்ஙேதி
மாஸாꣳஸ்தாந்மாஸேப்⁴ய: ஸம்வத்ஸரꣳ
ஸம்வத்ஸராதா³தி³த்யமாதி³த்யாச்சந்த்³ரமஸம் சந்த்³ரமஸோ வித்³யுதம்
தத் புருஷோঽமாநவ: ஸ ஏநாந்ப்³ரஹ்ம க³மயத்யேஷ தே³வபதோ²
ப்³ரஹ்மபத² ஏதேந ப்ரதிபத்³யமாநா இமம் மாநவமாவர்தம் நாவர்தந்தே
நாவர்தந்தே ॥ 4.15.5॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஏஷ ஹ வை யஜ்ஞோ யோঽயம் பவதே ஏஷ ஹ யந்நித³ꣳ ஸர்வம் புநாதி
யதே³ஷ யந்நித³ꣳ ஸர்வம் புநாதி தஸ்மாதே³ஷ ஏவ யஜ்ஞஸ்தஸ்ய
மநஶ்ச வாக்ச வர்தநீ ॥ 4.16.1॥

தயோரந்யதராம் மநஸா ஸꣳஸ்கரோதி ப்³ரஹ்மா வாசா
ஹோதாத்⁴வர்யுருத்³கா³தாந்யதராꣳஸ யத்ரௌபாக்ருʼதே ப்ராதரநுவாகே
புரா பரிதா⁴நீயாயா ப்³ரஹ்மா வ்யவத³தி ॥ 4.16.2॥

அந்யதராமேவ வர்தநீꣳ ஸꣳஸ்கரோதி ஹீயதேঽந்யதரா
ஸ யதை²கபாத்³வ்ரஜந்ரதோ² வைகேந சக்ரேண வர்தமாநோ
ரிஷ்யத்யேவமஸ்ய யஜ்ஞோரிஷ்யதி யஜ்ஞꣳ ரிஷ்யந்தம்
யஜமாநோঽநுரிஷ்யதி ஸ இஷ்ட்வா பாபீயாந்ப⁴வதி ॥ 4.16.3॥

அத² யத்ரோபாக்ருʼதே ப்ராதரநுவாகே ந புரா பரிதா⁴நீயாயா ப்³ரஹ்மா
வ்யவத³த்யுபே⁴ ஏவ வர்தநீ ஸꣳஸ்குர்வந்தி ந ஹீயதேঽந்யதரா
॥ 4.16.4॥

ஸ யதோ²ப⁴யபாத்³வ்ரஜந்ரதோ² வோபா⁴ப்⁴யாம் சக்ராப்⁴யாம் வர்தமாந:
ப்ரதிதிஷ்ட²த்யேவமஸ்ய யஜ்ஞ: ப்ரதிதிஷ்ட²தி யஜ்ஞம் ப்ரதிதிஷ்ட²ந்தம்
யஜமாநோঽநுப்ரதிதிஷ்ட²தி ஸ இஷ்ட்வா ஶ்ரேயாந்ப⁴வதி ॥ 4.16.5॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ப்ரஜாபதிர்லோகாநப்⁴யதபத்தேஷாம் தப்யமாநாநாꣳ
ரஸாந்ப்ராவ்ருʼஹத³க்³நிம் ப்ருʼதி²வ்யா வாயுமந்தரிக்ஷாதாதி³த்யம் தி³வ:
॥ 4.17.1॥

ஸ ஏதாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா அப்⁴யதபத்தாஸாம் தப்யமாநாநாꣳ
ரஸாந்ப்ராவ்ருʼஹத³க்³நேர்ருʼசோ வாயோர்யஜூꣳஷி ஸாமாந்யாதி³த்யாத்
॥ 4.17.2॥

ஸ ஏதாம் த்ரயீம் வித்³யாமப்⁴யதபத்தஸ்யாஸ்தப்யமாநாயா
ரஸாந்ப்ராவ்ருʼஹத்³பூ⁴ரித்ய்ருʼக்³ப்⁴யோ பு⁴வரிதி யஜுர்ப்⁴ய: ஸ்வரிதி
ஸாமப்⁴ய: ॥ 4.17.3॥

தத்³யத்³ருʼக்தோ ரிஷ்யேத்³பூ:⁴ ஸ்வாஹேதி கா³ர்ஹபத்யே ஜுஹுயாத்³ருʼசாமேவ
தத்³ரஸேநர்சாம் வீர்யேணர்சாம் யஜ்ஞஸ்ய விரிஷ்டꣳ ஸந்த³தா⁴தி
॥ 4.17.4॥

ஸ யதி³ யஜுஷ்டோ ரிஷ்யேத்³பு⁴வ: ஸ்வாஹேதி த³க்ஷிணாக்³நௌ
ஜுஹுயாத்³யஜுஷாமேவ தத்³ரஸேந யஜுஷாம் வீர்யேண யஜுஷாம் யஜ்ஞஸ்ய
விரிஷ்டꣳ ஸந்த³தா⁴தி ॥ 4.17.5॥

அத² யதி³ ஸாமதோ ரிஷ்யேத்ஸ்வ: ஸ்வாஹேத்யாஹவநீயே
ஜுஹுயாத்ஸாம்நாமேவ தத்³ரஸேந ஸாம்நாம் வீர்யேண ஸாம்நாம் யஜ்ஞஸ்ய
விரிஷ்டம் ஸந்த³தா⁴தி ॥ 4.17.6॥

தத்³யதா² லவணேந ஸுவர்ணꣳ ஸந்த³த்⁴யாத்ஸுவர்ணேந ரஜதꣳ
ரஜதேந த்ரபு த்ரபுணா ஸீஸꣳ ஸீஸேந லோஹம் லோஹேந தா³ரு
தா³ரு சர்மணா ॥ 4.17.7॥

ஏவமேஷாம் லோகாநாமாஸாம் தே³வதாநாமஸ்யாஸ்த்ரய்யா வித்³யாயா
வீர்யேண யஜ்ஞஸ்ய விரிஷ்டꣳ ஸந்த³தா⁴தி பே⁴ஷஜக்ருʼதோ ஹ வா
ஏஷ யஜ்ஞோ யத்ரைவம்வித்³ப்³ரஹ்மா ப⁴வதி ॥ 4.17.8॥

ஏஷ ஹ வா உத³க்ப்ரவணோ யஜ்ஞோ யத்ரைவம்வித்³ப்³ரஹ்மா ப⁴வத்யேவம்வித³ꣳ
ஹ வா ஏஷா ப்³ரஹ்மாணமநுகா³தா² யதோ யத ஆவர்ததே
தத்தத்³க³ச்ச²தி ॥ 4.17.9॥

மாநவோ ப்³ரஹ்மைவைக ருʼத்விக்குரூநஶ்வாபி⁴ரக்ஷத்யேவம்வித்³த⁴
வை ப்³ரஹ்மா யஜ்ஞம் யஜமாநꣳ ஸர்வாꣳஶ்சர்த்விஜோঽபி⁴ரக்ஷதி
தஸ்மாதே³வம்வித³மேவ ப்³ரஹ்மாணம் குர்வீத நாநேவம்வித³ம் நாநேவம்வித³ம்
॥ 4.17.10॥

॥ இதி சதுர்தோ²ঽத்⁴யாய: ॥
॥ பஞ்சமோঽத்⁴யாய: ॥
யோ ஹ வை ஜ்யேஷ்ட²ம் ச ஶ்ரேஷ்ட²ம் ச வேத³ ஜ்யேஷ்ட²ஶ்ச ஹ வை ஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச
ப⁴வதி ப்ராணோ வாவ ஜ்யேஷ்ட²ஶ்ச ஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச ॥ 5.1.1॥

யோ ஹ வை வஸிஷ்ட²ம் வேத³ வஸிஷ்டோ² ஹ ஸ்வாநாம் ப⁴வதி
வாக்³வாவ வஸிஷ்ட:² ॥ 5.1.2॥

யோ ஹ வை ப்ரதிஷ்டா²ம் வேத³ ப்ரதி ஹ திஷ்ட²த்யஸ்மிꣳஶ்ச
லோகேঽமுஷ்மிꣳஶ்ச சக்ஷுர்வாவ ப்ரதிஷ்டா² ॥ 5.1.3॥

யோ ஹ வை ஸம்பத³ம் வேத³ ஸꣳஹாஸ்மை காமா: பத்³யந்தே
தை³வாஶ்ச மாநுஷாஶ்ச ஶ்ரோத்ரம் வாவ ஸம்பத் ॥ 5.1.4॥

யோ ஹ வா ஆயதநம் வேதா³யதநꣳ ஹ ஸ்வாநாம் ப⁴வதி
மநோ ஹ வா ஆயதநம் ॥ 5.1.5॥

அத² ஹ ப்ராணா அஹꣳஶ்ரேயஸி வ்யூதி³ரேঽஹꣳஶ்ரேயாநஸ்ம்யஹꣳ
ஶ்ரேயாநஸ்மீதி ॥ 5.1.6॥

தே ஹ ப்ராணா: ப்ரஜாபதிம் பிதரமேத்யோசுர்ப⁴க³வந்கோ ந:
ஶ்ரேஷ்ட² இதி தாந்ஹோவாச யஸ்மிந்வ உத்க்ராந்தே ஶரீரம்
பாபிஷ்ட²தரமிவ த்³ருʼஶ்யேத ஸ வ: ஶ்ரேஷ்ட² இதி ॥ 5.1.7॥

ஸா ஹ வாகு³ச்சக்ராம ஸா ஸம்வத்ஸரம் ப்ரோஷ்ய பர்யேத்யோவாச
கத²மஶகதர்தே மஜ்ஜீவிதுமிதி யதா² கலா அவத³ந்த:
ப்ராணந்த: ப்ராணேந பஶ்யந்தஶ்சக்ஷுஷா ஶ்ருʼண்வந்த: ஶ்ரோத்ரேண
த்⁴யாயந்தோ மநஸைவமிதி ப்ரவிவேஶ ஹ வாக் ॥ 5.1.8॥

சக்ஷுர்ஹோச்சக்ராம தத்ஸம்வத்ஸரம் ப்ரோஷ்ய பர்யேத்யோவாச
கத²மஶகதர்தே மஜ்ஜீவிதுமிதி யதா²ந்தா⁴ அபஶ்யந்த:
ப்ராணந்த: ப்ராணேந வத³ந்தோ வாசா ஶ்ருʼண்வந்த: ஶ்ரோத்ரேண
த்⁴யாயந்தோ மநஸைவமிதி ப்ரவிவேஶ ஹ சக்ஷு: ॥ 5.1.9॥

ஶ்ரோத்ரꣳ ஹோச்சக்ராம தத்ஸம்வத்ஸரம் ப்ரோஷ்ய பர்யேத்யோவாச
கத²மஶகதர்தே மஜ்ஜீவிதுமிதி யதா² ப³தி⁴ரா அஶ்ருʼண்வந்த:
ப்ராணந்த: ப்ராணேந வத³ந்தோ வாசா பஶ்யந்தஶ்சக்ஷுஷா
த்⁴யாயந்தோ மநஸைவமிதி ப்ரவிவேஶ ஹ ஶ்ரோத்ரம் ॥ 5.1.10॥

மநோ ஹோச்சக்ராம தத்ஸம்வத்ஸரம் ப்ரோஷ்ய பர்யேத்யோவாச
கத²மஶகதர்தே மஜ்ஜீவிதுமிதி யதா² பா³லா அமநஸ:
ப்ராணந்த: ப்ராணேந வத³ந்தோ வாசா பஶ்யந்தஶ்சக்ஷுஷா
ஶ்ருʼண்வந்த: ஶ்ரோத்ரேணைவமிதி ப்ரவிவேஶ ஹ மந: ॥ 5.1.11॥

அத² ஹ ப்ராண உச்சிக்ரமிஷந்ஸ யதா² ஸுஹய:
பட்³வீஶஶங்கூந்ஸங்கி²தே³தே³வமிதராந்ப்ராணாந்ஸமகி²த³த்தꣳ
ஹாபி⁴ஸமேத்யோசுர்ப⁴க³வந்நேதி⁴ த்வம் ந: ஶ்ரேஷ்டோ²ঽஸி
மோத்க்ரமீரிதி ॥ 5.1.12॥

அத² ஹைநம் வாகு³வாச யத³ஹம் வஸிஷ்டோ²ঽஸ்மி த்வம்
தத்³வஸிஷ்டோ²ঽஸீத்யத² ஹைநம் சக்ஷுருவாச யத³ஹம்
ப்ரதிஷ்டா²ஸ்மி த்வம் தத்ப்ரதிஷ்டா²ஸீதி ॥ 5.1.13॥

அத² ஹைநꣳஶ்ரோத்ரமுவாச யத³ஹம் ஸம்பத³ஸ்மி த்வம்
தத்ஸம்பத³ஸீத்யத² ஹைநம் மந உவாச யத³ஹமாயதநமஸ்மி
த்வம் ததா³யதநமஸீதி ॥ 5.1.14॥

ந வை வாசோ ந சக்ஷூꣳஷி ந ஶ்ரோத்ராணி ந
மநாꣳஸீத்யாசக்ஷதே ப்ராணா இத்யேவாசக்ஷதே ப்ராணோ
ஹ்யேவைதாநி ஸர்வாணி ப⁴வதி ॥ 5.1.15॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
ஸ ஹோவாச கிம் மேঽந்நம் ப⁴விஷ்யதீதி யத்கிஞ்சிதி³த³மா
ஶ்வப்⁴ய ஆ ஶகுநிப்⁴ய இதி ஹோசுஸ்தத்³வா ஏதத³நஸ்யாந்நமநோ
ஹ வை நாம ப்ரத்யக்ஷம் ந ஹ வா ஏவம்விதி³ கிஞ்சநாநந்நம்
ப⁴வதீதி ॥ 5.2.1॥

ஸ ஹோவாச கிம் மே வாஸோ ப⁴விஷ்யதீத்யாப இதி
ஹோசுஸ்தஸ்மாத்³வா ஏதத³ஶிஷ்யந்த:
புரஸ்தாச்சோபரிஷ்டாச்சாத்³பி:⁴ பரித³த⁴தி
லம்பு⁴கோ ஹ வாஸோ ப⁴வத்யநக்³நோ ஹ ப⁴வதி ॥ 5.2.2॥

தத்³தை⁴தத்ஸத்யகாமோ ஜாபா³லோ கோ³ஶ்ருதயே வையாக்⁴ரபத்³யாயோக்த்வோவாச
யத்³யப்யேநச்சு²ஷ்காய ஸ்தா²ணவே ப்³ரூயாஜ்ஜாயேரந்நேவாஸ்மிஞ்சா²கா:²
ப்ரரோஹேயு: பலாஶாநீதி ॥ 5.2.3॥

அத² யதி³ மஹஜ்ஜிக³மிஷேத³மாவாஸ்யாயாம் தீ³க்ஷித்வா பௌர்ணமாஸ்யாꣳ
ராத்ரௌ ஸர்வௌஷத⁴ஸ்ய மந்த²ம் த³தி⁴மது⁴நோருபமத்²ய ஜ்யேஷ்டா²ய
ஶ்ரேஷ்டா²ய ஸ்வாஹேத்யக்³நாவாஜ்யஸ்ய ஹுத்வா மந்தே²
ஸம்பாதமவநயேத் ॥ 5.2.4॥

வஸிஷ்டா²ய ஸ்வாஹேத்யக்³நாவாஜ்யஸ்ய ஹுத்வா மந்தே²
ஸம்பாதமவநயேத்ப்ரதிஷ்டா²யை ஸ்வாஹேத்யக்³நாவாஜ்யஸ்ய ஹுத்வா
மந்தே² ஸம்பாதமவநயேத்ஸம்பதே³ ஸ்வாஹேத்யக்³நாவாஜ்யஸ்ய ஹுத்வா
மந்தே² ஸம்பாதமவநயேதா³யதநாய ஸ்வாஹேத்யக்³நாவாஜ்யஸ்ய ஹுத்வா
மந்தே² ஸம்பாதமவநயேத் ॥ 5.2.5॥

அத² ப்ரதிஸ்ருʼப்யாஞ்ஜலௌ மந்த²மாதா⁴ய ஜபத்யமோ நாமாஸ்யமா
ஹி தே ஸர்வமித³ꣳ ஸ ஹி ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்டோ² ராஜாதி⁴பதி:
ஸ மா ஜ்யைஷ்ட்²யꣳ ஶ்ரைஷ்ட்²யꣳ ராஜ்யமாதி⁴பத்யம்
க³மயத்வஹமேவேத³ꣳ ஸர்வமஸாநீதி ॥ 5.2.6॥

அத² க²ல்வேதயர்சா பச்ச² ஆசாமதி தத்ஸவிதுர்வ்ருʼணீமஹ
இத்யாசாமதி வயம் தே³வஸ்ய போ⁴ஜநமித்யாசாமதி ஶ்ரேஷ்ட²ꣳ
ஸர்வதா⁴தமமித்யாசாமதி துரம் ப⁴க³ஸ்ய தீ⁴மஹீதி ஸர்வம் பிப³தி
நிர்ணிஜ்ய கꣳஸம் சமஸம் வா பஶ்சாத³க்³நே: ஸம்விஶதி சர்மணி வா
ஸ்த²ண்டி³லே வா வாசம்யமோঽப்ரஸாஹ: ஸ யதி³ ஸ்த்ரியம்
பஶ்யேத்ஸம்ருʼத்³த⁴ம் கர்மேதி வித்³யாத் ॥ 5.2.7॥

ததே³ஷ ஶ்லோகோ யதா³ கர்மஸு காம்யேஷு ஸ்த்ரியꣳ ஸ்வப்நேஷு
பஶ்யந்தி ஸம்ருʼத்³தி⁴ம் தத்ர ஜாநீயாத்தஸ்மிந்ஸ்வப்நநித³ர்ஶநே
தஸ்மிந்ஸ்வப்நநித³ர்ஶநே ॥ 5.2.8॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
ஶ்வேதகேதுர்ஹாருணேய: பஞ்சாலாநாꣳ ஸமிதிமேயாய
தꣳ ஹ ப்ரவாஹணோ ஜைவலிருவாச குமாராநு
த்வாஶிஷத்பிதேத்யநு ஹி ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.1॥

வேத்த² யதி³தோঽதி⁴ ப்ரஜா: ப்ரயந்தீதி ந ப⁴க³வ இதி வேத்த²
யதா² புநராவர்தந்த3 இதி ந ப⁴க³வ இதி வேத்த²
பதோ²ர்தே³வயாநஸ்ய பித்ருʼயாணஸ்ய ச வ்யாவர்தநா3 இதி
ந ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.2॥

வேத்த² யதா²ஸௌ லோகோ ந ஸம்பூர்யத3 இதி ந ப⁴க³வ இதி
வேத்த² யதா² பஞ்சம்யாமாஹுதாவாப: புருஷவசஸோ
ப⁴வந்தீதி நைவ ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.3 ॥

அதா²நு கிமநுஶிஷ்டோ²ঽவோசதா² யோ ஹீமாநி ந
வித்³யாத்கத²ꣳ ஸோঽநுஶிஷ்டோ ப்³ருவீதேதி ஸ ஹாயஸ்த:
பிதுரர்த⁴மேயாய தꣳ ஹோவாசாநநுஶிஷ்ய வாவ கில மா
ப⁴க³வாநப்³ரவீத³நு த்வாஶிஷமிதி ॥ 5.3.4 ॥

பஞ்ச மா ராஜந்யப³ந்து:⁴ ப்ரஶ்நாநப்ராக்ஷீத்தேஷாம்
நைகஞ்சநாஶகம் விவக்துமிதி ஸ ஹோவாச யதா² மா த்வம்
ததை³தாநவதோ³ யதா²ஹமேஷாம் நைகஞ்சந வேத³
யத்³யஹமிமாநவேதி³ஷ்யம் கத²ம் தே நாவக்ஷ்யமிதி ॥ 5.3.5॥

ஸ ஹ கௌ³தமோ ராஜ்ஞோঽர்த⁴மேயாய தஸ்மை ஹ ப்ராப்தாயார்ஹாம் சகார
ஸ ஹ ப்ராத: ஸபா⁴க³ உதே³யாய தꣳ ஹோவாச மாநுஷஸ்ய
ப⁴க³வந்கௌ³தம வித்தஸ்ய வரம் வ்ருʼணீதா² இதி ஸ ஹோவாச தவைவ
ராஜந்மாநுஷம் வித்தம் யாமேவ குமாரஸ்யாந்தே
வாசமபா⁴ஷதா²ஸ்தாமேவ மே ப்³ரூஹீதி ஸ ஹ க்ருʼச்ச்²ரீ ப³பூ⁴வ
॥ 5.3.6॥

தꣳ ஹ சிரம் வஸேத்யாஜ்ஞாபயாஞ்சகார தꣳ ஹோவாச
யதா² மா த்வம் கௌ³தமாவதோ³ யதே²யம் ந ப்ராக்த்வத்த: புரா வித்³யா
ப்³ராஹ்மணாந்க³ச்ச²தி தஸ்மாது³ ஸர்வேஷு லோகேஷு க்ஷத்ரஸ்யைவ
ப்ரஶாஸநமபூ⁴தி³தி தஸ்மை ஹோவாச ॥ 5.3.7
॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
அஸௌ வாவ லோகோ கௌ³தமாக்³நிஸ்தஸ்யாதி³த்ய ஏவ
ஸமித்³ரஶ்மயோ தூ⁴மோঽஹரர்சிஶ்சந்த்³ரமா அங்கா³ரா நக்ஷத்ராணி
விஸ்பு²லிங்கா:³ ॥ 5.4.1॥

தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்³நௌ தே³வா: ஶ்ரத்³தா⁴ம் ஜுஹ்வதி
தஸ்யா அஹுதே: ஸோமோ ராஜா ஸம்ப⁴வதி ॥ 5.4.2 ॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
பர்ஜந்யோ வாவ கௌ³தமாக்³நிஸ்தஸ்ய வாயுரேவ ஸமித³ப்⁴ரம் தூ⁴மோ
வித்³யுத³ர்சிரஶநிரங்கா³ராஹ்ராத³நயோ விஸ்பு²லிங்கா:³ ॥ 5.5.1॥

தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்³நௌ தே³வா: ஸோமꣳ ராஜாநம் ஜுஹ்வதி
தஸ்யா ஆஹுதேர்வர்ஷꣳ ஸம்ப⁴வதி ॥ 5.5.2॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
ப்ருʼதி²வீ வாவ கௌ³தமாக்³நிஸ்தஸ்யா: ஸம்வத்ஸர ஏவ
ஸமிதா³காஶோ தூ⁴மோ ராத்ரிரர்சிர்தி³ஶோঽங்கா³ரா
அவாந்தரதி³ஶோ விஸ்பு²லிங்கா:³ ॥ 5.6.1॥

தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்³நௌ தே³வா வர்ஷம் ஜுஹ்வதி
தஸ்யா ஆஹுதேரந்நꣳ ஸம்ப⁴வதி ॥ 5.6.2॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
புருஷோ வாவ கௌ³தமாக்³நிஸ்தஸ்ய வாகே³வ ஸமித்ப்ராணோ தூ⁴மோ
ஜிஹ்வார்சிஶ்சக்ஷுரங்கா³ரா: ஶ்ரோத்ரம் விஸ்பு²லிங்கா:³ ॥ 5.7.1॥

தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்³நௌ தே³வா அந்நம் ஜுஹ்வதி தஸ்யா
ஆஹுதே ரேத: ஸம்ப⁴வதி ॥ 5.7.2॥

॥ இதி ஸபதம: க²ண்ட:³ ॥
யோஷா வாவ கௌ³தமாக்³நிஸ்தஸ்யா உபஸ்த² ஏவ ஸமித்³யது³பமந்த்ரயதே
ஸ தூ⁴மோ யோநிரர்சிர்யத³ந்த: கரோதி தேঽங்கா³ரா அபி⁴நந்தா³
விஸ்பு²லிங்கா:³ ॥ 5.8.1॥

தஸ்மிந்நேதஸ்மிந்நக்³நௌ தே³வா ரேதோ ஜுஹ்வதி
தஸ்யா ஆஹுதேர்க³ர்ப:⁴ ஸம்ப⁴வதி ॥ 5.8.2 ॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
இதி து பஞ்சம்யாமாஹுதாவாப: புருஷவசஸோ ப⁴வந்தீதி
ஸ உல்பா³வ்ருʼதோ க³ர்போ⁴ த³ஶ வா நவ வா மாஸாநந்த: ஶயித்வா
யாவத்³வாத² ஜாயதே ॥ 5.9.1॥

ஸ ஜாதோ யாவதா³யுஷம் ஜீவதி தம் ப்ரேதம் தி³ஷ்டமிதோঽக்³நய
ஏவ ஹரந்தி யத ஏவேதோ யத: ஸம்பூ⁴தோ ப⁴வதி ॥ 5.9.2॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
தத்³ய இத்த²ம் விது:³। யே சேமேঽரண்யே ஶ்ரத்³தா⁴ தப இத்யுபாஸதே
தேঽர்சிஷமபி⁴ஸம்ப⁴வந்த்யர்சிஷோঽஹரஹ்ந
ஆபூர்யமாணபக்ஷமாபூர்யமாணபக்ஷாத்³யாந்ஷடு³த³ங்ஙேதி
மாஸாꣳஸ்தாந் ॥ 5.10.1॥

மாஸேப்⁴ய: ஸம்வத்ஸரꣳ ஸம்வத்ஸராதா³தி³த்யமாதி³த்யாச்சந்த்³ரமஸம்
சந்த்³ரமஸோ வித்³யுதம் தத்புருஷோঽமாநவ: ஸ ஏநாந்ப்³ரஹ்ம
க³மயத்யேஷ தே³வயாந: பந்தா² இதி ॥ 5.10.2॥

அத² ய இமே க்³ராம இஷ்டாபூர்தே த³த்தமித்யுபாஸதே தே
தூ⁴மமபி⁴ஸம்ப⁴வந்தி தூ⁴மாத்³ராத்ரிꣳ
ராத்ரேரபரபக்ஷமபரபக்ஷாத்³யாந்ஷட்³த³க்ஷிணைதி
மாஸாꣳஸ்தாந்நைதே ஸம்வத்ஸரமபி⁴ப்ராப்நுவந்தி ॥ 5.10.3॥

மாஸேப்⁴ய: பித்ருʼலோகம் பித்ருʼலோகாதா³காஶமாகாஶாச்சந்த்³ரமஸமேஷ
ஸோமோ ராஜா தத்³தே³வாநாமந்நம் தம் தே³வா ப⁴க்ஷயந்தி ॥ 5.10.4॥

தஸ்மிந்யவாத்ஸம்பாதமுஷித்வாதை²தமேவாத்⁴வாநம் புநர்நிவர்தந்தே
யதே²தமாகாஶமாகாஶாத்³வாயும் வாயுர்பூ⁴த்வா தூ⁴மோ ப⁴வதி
தூ⁴மோ பூ⁴த்வாப்⁴ரம் ப⁴வதி ॥ 5.10.5॥

அப்⁴ரம் பூ⁴த்வா மேகோ⁴ ப⁴வதி மேகோ⁴ பூ⁴த்வா ப்ரவர்ஷதி
த இஹ வ்ரீஹியவா ஓஷதி⁴வநஸ்பதயஸ்திலமாஷா இதி
ஜாயந்தேঽதோ வை க²லு து³ர்நிஷ்ப்ரபதரம் யோ யோ ஹ்யந்நமத்தி
யோ ரேத: ஸிஞ்சதி தத்³பூ⁴ய ஏவ ப⁴வதி ॥ 5.10.6॥

தத்³ய இஹ ரமணீயசரணா அப்⁴யாஶோ ஹ யத்தே ரமணீயாம்
யோநிமாபத்³யேரந்ப்³ராஹ்மணயோநிம் வா க்ஷத்ரியயோநிம் வா வைஶ்யயோநிம்
வாத² ய இஹ கபூயசரணா அப்⁴யாஶோ ஹ யத்தே கபூயாம்
யோநிமாபத்³யேரஞ்ஶ்வயோநிம் வா ஸூகரயோநிம் வா
சண்டா³லயோநிம் வா ॥ 5.10.7॥

அதை²தயோ: பதோ²ர்ந கதரேணசந தாநீமாநி
க்ஷுத்³ராண்யஸக்ருʼதா³வர்தீநி பூ⁴தாநி ப⁴வந்தி ஜாயஸ்வ
ம்ரியஸ்வேத்யேதத்த்ருʼதீயꣳஸ்தா²நம் தேநாஸௌ லோகோ ந ஸம்பூர்யதே
தஸ்மாஜ்ஜுகு³ப்ஸேத ததே³ஷ ஶ்லோக: ॥ 5.10.8॥

ஸ்தேநோ ஹிரண்யஸ்ய ஸுராம் பிப³ꣳஶ்ச கு³ரோஸ்தல்பமாவஸந்ப்³ரஹ்மஹா
சைதே பதந்தி சத்வார: பஞ்சமஶ்சாசரꣳஸ்தைரிதி ॥ 5.10.9॥

அத² ஹ ய ஏதாநேவம் பஞ்சாக்³நீந்வேத³ ந ஸஹ
தைரப்யாசரந்பாப்மநா லிப்யதே ஶுத்³த:⁴ பூத: புண்யலோகோ ப⁴வதி
ய ஏவம் வேத³ ய ஏவம் வேத³ ॥ 5.10.10॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
ப்ராசீநஶால ஔபமந்யவ: ஸத்யயஜ்ஞ:
பௌலுஷிரிந்த்³ரத்³யும்நோ பா⁴ல்லவேயோ ஜந: ஶார்கராக்ஷ்யோ
பு³டி³ல ஆஶ்வதராஶ்விஸ்தே ஹைதே மஹாஶாலா மஹாஶ்ரோத்ரியா:
ஸமேத்ய மீமாꣳஸாம் சக்ரு: கோ ந ஆத்மா கிம் ப்³ரஹ்மேதி ॥ 5.11.1॥

தே ஹ ஸம்பாத³யாஞ்சக்ருருத்³தா³லகோ வை ப⁴க³வந்தோঽயமாருணி:
ஸம்ப்ரதீமமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமத்⁴யேதி தꣳ
ஹந்தாப்⁴யாக³ச்சா²மேதி தꣳ ஹாப்⁴யாஜக்³மு: ॥ 5.11.2॥

ஸ ஹ ஸம்பாத³யாஞ்சகார ப்ரக்ஷ்யந்தி மாமிமே
மஹாஶாலா மஹாஶ்ரோத்ரியாஸ்தேப்⁴யோ ந ஸர்வமிவ ப்ரதிபத்ஸ்யே
ஹந்தாஹமந்யமப்⁴யநுஶாஸாநீதி ॥ 5.11.3॥

தாந்ஹோவாசாஶ்வபதிர்வை ப⁴க³வந்தோঽயம் கைகேய:
ஸம்ப்ரதீமமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமத்⁴யேதி
தꣳஹந்தாப்⁴யாக³ச்சா²மேதி தꣳஹாப்⁴யாஜக்³மு: ॥ 5.11.4॥

தேப்⁴யோ ஹ ப்ராப்தேப்⁴ய: ப்ருʼத²க³ர்ஹாணி காரயாஞ்சகார
ஸ ஹ ப்ராத: ஸஞ்ஜிஹாந உவாச ந மே ஸ்தேநோ ஜநபதே³ ந
கர்த³ர்யோ ந மத்³யபோ நாநாஹிதாக்³நிர்நாவித்³வாந்ந ஸ்வைரீ ஸ்வைரிணீ
குதோ யக்ஷ்யமாணோ வை ப⁴க³வந்தோঽஹமஸ்மி யாவதே³கைகஸ்மா
ருʼத்விஜே த⁴நம் தா³ஸ்யாமி தாவத்³ப⁴க³வத்³ப்⁴யோ தா³ஸ்யாமி
வஸந்து ப⁴க³வந்த இதி ॥ 5.11.5॥

தே ஹோசுர்யேந ஹைவார்தே²ந புருஷஶ்சரேத்தꣳஹைவ
வதே³தா³த்மாநமேவேமம் வைஶ்வாநரꣳ ஸம்ப்ரத்யத்⁴யேஷி தமேவ நோ
ப்³ரூஹீதி ॥ 5.11.6॥

தாந்ஹோவாச ப்ராதர்வ: ப்ரதிவக்தாஸ்மீதி தே ஹ ஸமித்பாணய:
பூர்வாஹ்ணே ப்ரதிசக்ரமிரே தாந்ஹாநுபநீயைவைதது³வாச ॥ 5.11.7॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஔபமந்யவ கம் த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸ இதி தி³வமேவ ப⁴க³வோ
ராஜந்நிதி ஹோவாசைஷ வை ஸுதேஜா ஆத்மா வைஶ்வாநரோ யம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸே தஸ்மாத்தவ ஸுதம் ப்ரஸுதமாஸுதம் குலே
த்³ருʼஶ்யதே ॥ 5.12.1॥

அத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய
ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே
மூதா⁴ த்வேஷ ஆத்மந இதி ஹோவாச மூர்தா⁴ தே
வ்யபதிஷ்யத்³யந்மாம் நாக³மிஷ்ய இதி ॥ 5.12.2॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹோவாச ஸத்யயஜ்ஞம் பௌலுஷிம் ப்ராசீநயோக்³ய கம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸ இத்யாதி³த்யமேவ ப⁴க³வோ ராஜந்நிதி
ஹோவாசைஷ வை விஶ்வரூப ஆத்மா வைஶ்வாநரோ யம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸே தஸ்மாத்தவ ப³ஹு விஶ்வரூபம் குலே
த்³ருʼஶ்யதே ॥ 5.13.1॥

ப்ரவ்ருʼத்தோঽஶ்வதரீரதோ² தா³ஸீநிஷ்கோঽத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி
ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே
ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே சக்ஷுஷேததா³த்மந இதி
ஹோவாசாந்தோ⁴ঽப⁴விஷ்யோ யந்மாம் நாக³மிஷ்ய இதி ॥ 5.13.2॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹோவாசேந்த்³ரத்³யும்நம் பா⁴ல்லவேயம் வையாக்⁴ரபத்³ய கம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸ இதி வாயுமேவ ப⁴க³வோ ராஜந்நிதி
ஹோவாசைஷ வை ப்ருʼத²க்³வர்த்மாத்மா வைஶ்வாநரோ யம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸே தஸ்மாத்த்வாம் ப்ருʼத²க்³ப³லய ஆயந்தி
ப்ருʼத²க்³ரத²ஶ்ரேணயோঽநுயந்தி ॥ 5.14.1॥

அத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய
ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே
ப்ராணஸ்த்வேஷ ஆத்மந இதி ஹோவாச ப்ராணஸ்த
உத³க்ரமிஷ்யத்³யந்மாம் நாக³மிஷ்ய இதி ॥ 5.14.2॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹோவாச ஜநꣳஶார்கராக்ஷ்ய கம் த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸ
இத்யாகாஶமேவ ப⁴க³வோ ராஜந்நிதி ஹோவாசைஷ வை ப³ஹுல
ஆத்மா வைஶ்வாநரோ யம் த்வமாத்மாநமுபஸ்ஸே தஸ்மாத்த்வம்
ப³ஹுலோঽஸி ப்ரஜயா ச த⁴நேந ச ॥ 5.15.1॥

அத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய
ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே
ஸந்தே³ஹஸ்த்வேஷ ஆத்மந இதி ஹோவாச ஸந்தே³ஹஸ்தே வ்யஶீர்யத்³யந்மாம்
நாக³மிஷ்ய இதி ॥ 5.15.2॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹோவாச பு³டி³லமாஶ்வதராஶ்விம் வையாக்⁴ரபத்³ய கம்
த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸ இத்யப ஏவ ப⁴க³வோ ராஜந்நிதி ஹோவாசைஷ
வை ரயிராத்மா வைஶ்வாநரோ யம் த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸே
தஸ்மாத்த்வꣳரயிமாந்புஷ்டிமாநஸி ॥ 5.16.1॥

அத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய
ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே
ப³ஸ்திஸ்த்வேஷ ஆத்மந இதி ஹோவாச ப³ஸ்திஸ்தே வ்யபே⁴த்ஸ்யத்³யந்மாம்
நாக³மிஷ்ய இதி ॥ 5.16.2॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹோவாசோத்³தா³லகமாருணிம் கௌ³தம கம் த்வமாத்மாநமுபஸ்ஸ
இதி ப்ருʼதி²வீமேவ ப⁴க³வோ ராஜந்நிதி ஹோவாசைஷ வை
ப்ரதிஷ்டா²த்மா வைஶ்வாநரோ யம் த்வமாத்மாநமுபாஸ்ஸே
தஸ்மாத்த்வம் ப்ரதிஷ்டி²தோঽஸி ப்ரஜயா ச பஶுபி⁴ஶ்ச 5.17.1॥

அத்ஸ்யந்நம் பஶ்யஸி ப்ரியமத்த்யந்நம் பஶ்யதி ப்ரியம் ப⁴வத்யஸ்ய
ப்³ரஹ்மவர்சஸம் குலே ய ஏதமேவமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே
பாதௌ³ த்வேதாவாத்மந இதி ஹோவாச பாதௌ³ தே வ்யம்லாஸ்யேதாம்
யந்மாம் நாக³மிஷ்ய இதி 5.17.2॥

॥ இதி ஸப்தத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
தாந்ஹோவாசைதே வை க²லு யூயம் ப்ருʼத²கி³வேமமாத்மாநம்
வைஶ்வாநரம் வித்³வாꣳஸோঽந்நமத்த² யஸ்த்வேதமேவம்
ப்ராதே³ஶமாத்ரமபி⁴விமாநமாத்மாநம் வைஶ்வாநரமுபாஸ்தே ஸ ஸர்வேஷு
லோகேஷு ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ஸர்வேஷ்வாத்மஸ்வந்நமத்தி ॥ 5.18.1॥

தஸ்ய ஹ வா ஏதஸ்யாத்மநோ வைஶ்வாநரஸ்ய மூர்தை⁴வ
ஸுதேஜாஶ்சக்ஷுர்விஶ்வரூப: ப்ராண: ப்ருʼத²க்³வர்த்மாத்மா ஸந்தே³ஹோ
ப³ஹுலோ ப³ஸ்திரேவ ரயி: ப்ருʼதி²வ்யேவ பாதா³வுர ஏவ வேதி³ர்லோமாநி
ப³ர்ஹிர்ஹ்ருʼத³யம் கா³ர்ஹபத்யோ மநோঽந்வாஹார்யபசந ஆஸ்யமாஹவநீய:
॥ 5.18.2॥

॥ இதி அஷ்டாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
தத்³யத்³ப⁴க்தம் ப்ரத²மமாக³ச்சே²த்தத்³தோ⁴மீயꣳ ஸ யாம்
ப்ரத²மாமாஹுதிம் ஜுஹுயாத்தாம் ஜுஹுயாத்ப்ராணாய ஸ்வாஹேதி
ப்ராணஸ்த்ருʼப்யதி ॥ 5.19.1॥

ப்ராணே த்ருʼப்யதி சக்ஷுஸ்த்ருʼப்யதி சக்ஷுஷி
த்ருʼப்யத்யாதி³த்யஸ்த்ருʼப்யத்யாதி³த்யே த்ருʼப்யதி த்³யௌஸ்த்ருʼப்யதி
தி³வி த்ருʼப்யந்த்யாம் யத்கிஞ்ச த்³யௌஶ்சாதி³த்யஶ்சாதி⁴திஷ்ட²தஸ்தத்த்ருʼப்யதி
தஸ்யாநுத்ருʼப்திம் த்ருʼப்யதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ரந்நாத்³யேந தேஜஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேநேதி ॥ 5.19.2॥

॥ இதி ஏகோநவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² யாம் த்³விதீயாம் ஜுஹுயாத்தாம் ஜுஹுயாத்³வ்யாநாய ஸ்வாஹேதி
வ்யாநஸ்த்ருʼப்யதி ॥ 5.20.1॥

வ்யாநே த்ருʼப்யதி ஶ்ரோத்ரம் த்ருʼப்யதி ஶ்ரோத்ரே த்ருʼப்யதி
சந்த்³ரமாஸ்த்ருʼப்யதி சந்த்³ரமஸி த்ருʼப்யதி தி³ஶஸ்த்ருʼப்யந்தி
தி³க்ஷு த்ருʼப்யந்தீஷு யத்கிஞ்ச தி³ஶஶ்ச சந்த்³ரமாஶ்சாதி⁴திஷ்ட²ந்தி
தத்த்ருʼப்யதி தஸ்யாநு த்ருʼப்திம் த்ருʼப்யதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ரந்நாத்³யேந
தேஜஸா ப்³ரஹ்மவர்சஸேநேதி ॥ 5.20.2॥

॥ இதி விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² யாம் த்ருʼதீயாம் ஜுஹுயாத்தாம் ஜுஹுயாத³பாநாய
ஸ்வாஹேத்யபாநஸ்த்ருʼப்யதி ॥ 5.21.1॥

அபாநே த்ருʼப்யதி வாக்த்ருʼப்யதி வாசி த்ருʼப்யந்த்யாமக்³நிஸ்த்ருʼப்யத்யக்³நௌ
த்ருʼப்யதி ப்ருʼதி²வீ த்ருʼப்யதி ப்ருʼதி²வ்யாம் த்ருʼப்யந்த்யாம் யத்கிஞ்ச
ப்ருʼதி²வீ சாக்³நிஶ்சாதி⁴திஷ்ட²தஸ்தத்த்ருʼப்யதி
தஸ்யாநு த்ருʼப்திம் த்ருʼப்யதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ரந்நாத்³யேந தேஜஸா
ப்³ரஹ்மவர்சஸேநேதி ॥ 5.21.2॥

॥ இதி ஏகவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² யாம் சதுர்தீ²ம் ஜுஹுயாத்தாம் ஜுஹுயாத்ஸமாநாய ஸ்வாஹேதி
ஸமாநஸ்த்ருʼப்யதி ॥ 5.22.1॥

ஸமாநே த்ருʼப்யதி மநஸ்த்ருʼப்யதி மநஸி த்ருʼப்யதி பர்ஜந்யஸ்த்ருʼப்யதி
பர்ஜந்யே த்ருʼப்யதி வித்³யுத்த்ருʼப்யதி வித்³யுதி த்ருʼப்யந்த்யாம் யத்கிஞ்ச
வித்³யுச்ச பர்ஜந்யஶ்சாதி⁴திஷ்ட²தஸ்தத்த்ருʼப்யதி தஸ்யாநு த்ருʼப்திம்
த்ருʼப்யதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ரந்நாத்³யேந தேஜஸா ப்³ரஹ்மவர்சஸேநேதி
॥ 5.22.2 ॥

॥ இதி த்³வாவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
அத² யாம் பஞ்சமீம் ஜுஹுயாத்தாம் ஜுஹுயாது³தா³நாய
ஸ்வாஹேத்யுதா³நஸ்த்ருʼப்யதி ॥ 5.23.1॥

உதா³நே த்ருʼப்யதி த்வக்த்ருʼப்யதி த்வசி த்ருʼப்யந்த்யாம் வாயுஸ்த்ருʼப்யதி
வாயௌ த்ருʼப்யத்யாகாஶஸ்த்ருʼப்யத்யாகாஶே த்ருʼப்யதி யத்கிஞ்ச
வாயுஶ்சாகாஶஶ்சாதி⁴திஷ்ட²தஸ்தத்த்ருʼப்யதி தஸ்யாநு த்ருʼப்திம்
த்ருʼப்யதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ரந்நாத்³யேந தேஜஸா ப்³ரஹ்மவர்சஸேந
॥ 5.23.2॥

॥ இதி த்ரயோவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஸ ய இத³மவித்³வாக்³நிஹோத்ரம் ஜுஹோதி யதா²ங்கா³ராநபோஹ்ய
ப⁴ஸ்மநி ஜுஹுயாத்தாத்³ருʼக்தத்ஸ்யாத் ॥ 5.24.1॥

அத² ய ஏததே³வம் வித்³வாநக்³நிஹோத்ரம் ஜுஹோதி தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு
ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ஸர்வேஷ்வாத்மஸு ஹுதம் ப⁴வதி ॥ 5.24.2॥

தத்³யதே²ஷீகாதூலமக்³நௌ ப்ரோதம் ப்ரதூ³யேதைவꣳஹாஸ்ய ஸர்வே
பாப்மாந: ப்ரதூ³யந்தே ய ஏததே³வம் வித்³வாநக்³நிஹோத்ரம் ஜுஹோதி
॥ 5.24.3॥

தஸ்மாது³ ஹைவம்வித்³யத்³யபி சண்டா³லாயோச்சி²ஷ்டம்
ப்ரயச்சே²தா³த்மநி ஹைவாஸ்ய தத்³வைஶ்வாநரே ஹுதꣳ ஸ்யாதி³தி
ததே³ஷ ஶ்லோக: ॥ 5.24.4॥

யதே²ஹ க்ஷுதி⁴தா பா³லா மாதரம் பர்யுபாஸத ஏவꣳ ஸர்வாணி
பூ⁴தாந்யக்³நிஹோத்ரமுபாஸத இத்யக்³நிஹோத்ரமுபாஸத இதி ॥ 5.24.5॥

॥ இதி சதுர்விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி பஞ்சமோঽத்⁴யாய: ॥
॥ ஷஷ்டோ²ঽத்⁴யாய: ॥
ஶ்வேதகேதுர்ஹாருணேய ஆஸ தꣳ ஹ பிதோவாச ஶ்வேதகேதோ
வஸ ப்³ரஹ்மசர்யம் ந வை ஸோம்யாஸ்மத்குலீநோঽநநூச்ய
ப்³ரஹ்மப³ந்து⁴ரிவ ப⁴வதீதி ॥ 6.1.1॥

ஸ ஹ த்³வாத³ஶவர்ஷ உபேத்ய சதுர்விꣳஶதிவர்ஷ:
ஸர்வாந்வேதா³நதீ⁴த்ய மஹாமநா அநூசாநமாநீ ஸ்தப்³த⁴
ஏயாய தꣳஹ பிதோவாச ॥ 6.1.2॥

ஶ்வேதகேதோ யந்நு ஸோம்யேத³ம் மஹாமநா அநூசாநமாநீ
ஸ்தப்³தோ⁴ঽஸ்யுத தமாதே³ஶமப்ராக்ஷ்ய: யேநாஶ்ருதꣳ ஶ்ருதம்
ப⁴வத்யமதம் மதமவிஜ்ஞாதம் விஜ்ஞாதமிதி கத²ம் நு ப⁴க³வ:
ஸ ஆதே³ஶோ ப⁴வதீதி ॥ 6.1.3॥

யதா² ஸோம்யைகேந ம்ருʼத்பிண்டே³ந ஸர்வம் ம்ருʼந்மயம் விஜ்ஞாதꣳ
ஸ்யாத்³வாசாரம்ப⁴ணம் விகாரோ நாமதே⁴யம் ம்ருʼத்திகேத்யேவ ஸத்யம்
॥ 6.1.4॥

யதா² ஸோம்யைகேந லோஹமணிநா ஸர்வம் லோஹமயம் விஜ்ஞாதꣳ
ஸ்யாத்³வாசாரம்ப⁴ணம் விகாரோ நாமதே⁴யம் லோஹமித்யேவ
ஸத்யம் ॥ 6.1.5॥

யதா² ஸோம்யிகேந நக²நிக்ருʼந்தநேந ஸர்வம் கார்ஷ்ணாயஸம் விஜ்ஞாதꣳ
ஸ்யாத்³வாசாரம்ப⁴ணம் விகாரோ நாமதே⁴யம் க்ருʼஷ்ணாயஸமித்யேவ
ஸத்யமேவꣳஸோம்ய ஸ ஆதே³ஶோ ப⁴வதீதி ॥ 6.1.6॥

ந வை நூநம் ப⁴க³வந்தஸ்த ஏதத³வேதி³ஷுர்யத்³த்⁴யேதத³வேதி³ஷ்யந்கத²ம்
மே நாவக்ஷ்யந்நிதி ப⁴க³வாꣳஸ்த்வேவ மே தத்³ப்³ரவீத்விதி ததா²
ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.1.7॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
ஸதே³வ ஸோம்யேத³மக்³ர ஆஸீதே³கமேவாத்³விதீயம் ।
தத்³தை⁴க ஆஹுரஸதே³வேத³மக்³ர ஆஸீதே³கமேவாத்³விதீயம்
தஸ்மாத³ஸத: ஸஜ்ஜாயத ॥ 6.2.1॥

குதஸ்து க²லு ஸோம்யைவꣳஸ்யாதி³தி ஹோவாச கத²மஸத:
ஸஜ்ஜாயேதேதி। ஸத்த்வேவ ஸோம்யேத³மக்³ர
ஆஸீதே³கமேவாத்³விதீயம் ॥ 6.2.2॥

ததை³க்ஷத ப³ஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி தத்தேஜோঽஸ்ருʼஜத தத்தேஜ
ஐக்ஷத ப³ஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி தத³போঽஸ்ருʼஜத ।
தஸ்மாத்³யத்ர க்வச ஶோசதி ஸ்வேத³தே வா புருஷஸ்தேஜஸ ஏவ
தத³த்⁴யாபோ ஜாயந்தே ॥ 6.2.3॥

தா ஆப ஐக்ஷந்த ப³ஹ்வ்ய: ஸ்யாம ப்ரஜாயேமஹீதி தா
அந்நமஸ்ருʼஜந்த தஸ்மாத்³யத்ர க்வ ச வர்ஷதி ததே³வ பூ⁴யிஷ்ட²மந்நம்
ப⁴வத்யத்³ப்⁴ய ஏவ தத³த்⁴யந்நாத்³யம் ஜாயதே ॥ 6.2.4॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
தேஷாம் க²ல்வேஷாம் பூ⁴தாநாம் த்ரீண்யேவ பீ³ஜாநி
ப⁴வந்த்யாண்ட³ஜம் ஜீவஜமுத்³பி⁴ஜ்ஜமிதி ॥ 6.3.1॥

ஸேயம் தே³வதைக்ஷத ஹந்தாஹமிமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா அநேந
ஜீவேநாத்மநாநுப்ரவிஶ்ய நாமரூபே வ்யாகரவாணீதி ॥ 6.3.2॥

தாஸாம் த்ரிவ்ருʼதம் த்ரிவ்ருʼதமேகைகாம் கரவாணீதி ஸேயம்
தே³வதேமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா அநேநைவ ஜீவேநாத்மநாநுப்ரவிஶ்ய
நாமரூபே வ்யாகரோத் ॥ 6.3.3॥

தாஸாம் த்ரிவ்ருʼதம் த்ரிவ்ருʼதமேகைகாமகரோத்³யதா² து க²லு
ஸோம்யேமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதாஸ்த்ரிவ்ருʼத்த்ரிவ்ருʼதே³கைகா ப⁴வதி
தந்மே விஜாநீஹீதி ॥ 6.3.4 ॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
யத³க்³நே ரோஹிதꣳரூபம் தேஜஸஸ்தத்³ரூபம் யச்சு²க்லம் தத³பாம்
யத்க்ருʼஷ்ணம் தத³ந்நஸ்யாபாகா³த³க்³நேரக்³நித்வம் வாசாரம்ப⁴ணம்
விகாரோ நாமதே⁴யம் த்ரீணி ரூபாணீத்யேவ ஸத்யம் ॥ 6.4.1॥

யதா³தி³த்யஸ்ய ரோஹிதꣳரூபம் தேஜஸஸ்தத்³ரூபம் யச்சு²க்லம் தத³பாம்
யத்க்ருʼஷ்ணம் தத³ந்நஸ்யாபாகா³தா³தி³த்யாதா³தி³த்யத்வம் வாசாரம்ப⁴ணம்
விகாரோ நாமதே⁴யம் த்ரீணி ரூபாணீத்யேவ ஸத்யம் ॥ 6.4.2॥

யச்ச²ந்த்³ரமஸோ ரோஹிதꣳரூபம் தேஜஸஸ்தத்³ரூபம் யச்சு²க்லம் தத³பாம்
யத்க்ருʼஷ்ணம் தத³ந்நஸ்யாபாகா³ச்சந்த்³ராச்சந்த்³ரத்வம் வாசாரம்ப⁴ணம்
விகாரோ நாமதே⁴யம் த்ரீணி ரூபாணீத்யேவ ஸத்யம் ॥ 6.4.3॥

யத்³வித்³யுதோ ரோஹிதꣳரூபம் தேஜஸஸ்தத்³ரூபம் யச்சு²க்லம் தத³பாம்
யத்க்ருʼஷ்ணம் தத³ந்நஸ்யாபாகா³த்³வித்³யுதோ வித்³யுத்த்வம் வாசாரம்ப⁴ணம்
விகாரோ நாமதே⁴யம் த்ரீணி ரூபாணீத்யேவ ஸத்யம் ॥ 6.4.4॥

ஏதத்³த⁴ ஸ்ம வை தத்³வித்³வாꣳஸ ஆஹு: பூர்வே மஹாஶாலா
மஹாஶ்ரோத்ரியா ந நோঽத்³ய
கஶ்சநாஶ்ருதமமதமவிஜ்ஞாதமுதா³ஹரிஷ்யதீதி ஹ்யேப்⁴யோ
விதா³ஞ்சக்ரு: ॥ 6.4.5॥

யது³ ரோஹிதமிவாபூ⁴தி³தி தேஜஸஸ்தத்³ரூபமிதி தத்³விதா³ஞ்சக்ருர்யது³
ஶுக்லமிவாபூ⁴தி³த்யபாꣳரூபமிதி தத்³விதா³ஞ்சக்ருர்யது³
க்ருʼஷ்ணமிவாபூ⁴தி³த்யந்நஸ்ய ரூபமிதி தத்³விதா³ஞ்சக்ரு: ॥ 6.4.6॥

யத்³வவிஜ்ஞாதமிவாபூ⁴தி³த்யேதாஸாமேவ தே³வதாநாꣳஸமாஸ இதி
தத்³விதா³ஞ்சக்ருர்யதா² து க²லு ஸோம்யேமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா:
புருஷம் ப்ராப்ய த்ரிவ்ருʼத்த்ரிவ்ருʼதே³கைகா ப⁴வதி தந்மே விஜாநீஹீதி
॥ 6.4.7॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
அந்நமஶிதம் த்ரேதா⁴ விதீ⁴யதே தஸ்ய ய: ஸ்த²விஷ்டோ²
தா⁴துஸ்தத்புரீஷம் ப⁴வதி யோ மத்⁴யமஸ்தந்மாꣳஸம்
யோঽணிஷ்ட²ஸ்தந்மந: ॥ 6.5.1॥

ஆப: பீதாஸ்த்ரேதா⁴ விதீ⁴யந்தே தாஸாம் ய: ஸ்த²விஷ்டோ²
தா⁴துஸ்தந்மூத்ரம் ப⁴வதி யோ மத்⁴யமஸ்தல்லோஹிதம் யோঽணிஷ்ட:²
ஸ ப்ராண: ॥ 6.5.2॥

தேஜோঽஶிதம் த்ரேதா⁴ விதீ⁴யதே தஸ்ய ய: ஸ்த²விஷ்டோ²
தா⁴துஸ்தத³ஸ்தி² ப⁴வதி யோ மத்⁴யம: ஸ மஜ்ஜா
யோঽணிஷ்ட:² ஸா வாக் ॥ 6.5.3॥

அந்நமயꣳஹி ஸோம்ய மந: ஆபோமய: ப்ராணஸ்தேஜோமயீ
வாகி³தி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி ததா²
ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.5.4॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
த³த்⁴ந: ஸோம்ய மத்²யமாநஸ்ய யோঽணிமா ஸ உர்த்⁴வ: ஸமுதீ³ஷதி
தத்ஸர்பிர்ப⁴வதி ॥ 6.6.1॥

ஏவமேவ க²லு ஸோம்யாந்நஸ்யாஶ்யமாநஸ்ய யோঽணிமா ஸ உர்த்⁴வ:
ஸமுதீ³ஷதி தந்மநோ ப⁴வதி ॥ 6.6.2॥

அபாꣳஸோம்ய பீயமாநாநாம் யோঽணிமா ஸ உர்த்⁴வ: ஸமுதீ³ஷதி
ஸா ப்ராணோ ப⁴வதி ॥ 6.6.3 ॥

தேஜஸ: ஸோம்யாஶ்யமாநஸ்ய யோঽணிமா ஸ உர்த்⁴வ: ஸமுதீ³ஷதி
ஸா வாக்³ப⁴வதி ॥ 6.6.4॥

அந்நமயꣳ ஹி ஸோம்ய மந ஆபோமய: ப்ராணஸ்தேஜோமயீ வாகி³தி
பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச
॥ 6.6.6॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
ஷோட³ஶகல: ஸோம்ய புருஷ: பஞ்சத³ஶாஹாநி மாஶீ:
காமமப: பிபா³போமய: ப்ராணோ நபிப³தோ விச்சே²த்ஸ்யத
இதி ॥ 6.7.1॥

ஸ ஹ பஞ்சத³ஶாஹாநி நஶாத² ஹைநமுபஸஸாத³ கிம் ப்³ரவீமி
போ⁴ இத்ய்ருʼச: ஸோம்ய யஜூꣳஷி ஸாமாநீதி ஸ ஹோவாச ந வை
மா ப்ரதிபா⁴ந்தி போ⁴ இதி ॥ 6.7.2॥

தꣳ ஹோவாச யதா² ஸோம்ய மஹதோঽப்⁴யா ஹிதஸ்யைகோঽங்கா³ர:
க²த்³யோதமாத்ர: பரிஶிஷ்ட: ஸ்யாத்தேந ததோঽபி ந ப³ஹு
த³ஹேதே³வꣳஸோம்ய தே ஷோட³ஶாநாம் கலாநாமேகா கலாதிஶிஷ்டா
ஸ்யாத்தயைதர்ஹி வேதா³ந்நாநுப⁴வஸ்யஶாநாத² மே விஜ்ஞாஸ்யஸீதி
॥ 6.7.3॥

ஸ ஹஶாத² ஹைநமுபஸஸாத³ தꣳ ஹ யத்கிஞ்ச பப்ரச்ச²
ஸர்வꣳஹ ப்ரதிபேதே³ ॥ 6.7.4॥

தꣳ ஹோவாச யதா² ஸோம்ய மஹதோঽப்⁴யாஹிதஸ்யைகமங்கா³ரம்
க²த்³யோதமாத்ரம் பரிஶிஷ்டம் தம் த்ருʼணைருபஸமாதா⁴ய
ப்ராஜ்வலயேத்தேந ததோঽபி ப³ஹு த³ஹேத் ॥ 6.7.5॥

ஏவꣳ ஸோம்ய தே ஷோட³ஶாநாம் கலாநாமேகா
கலாதிஶிஷ்டாபூ⁴த்ஸாந்நேநோபஸமாஹிதா ப்ராஜ்வாலீ
தயைதர்ஹி வேதா³நநுப⁴வஸ்யந்நமயꣳஹி ஸோம்ய மந ஆபோமய:
ப்ராணஸ்தேஜோமயீ வாகி³தி தத்³தா⁴ஸ்ய விஜஜ்ஞாவிதி விஜஜ்ஞாவிதி
॥ 6.7.6॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
உத்³தா³லகோ ஹாருணி: ஶ்வேதகேதும் புத்ரமுவாச ஸ்வப்நாந்தம் மே ஸோம்ய
விஜாநீஹீதி யத்ரைதத்புருஷ: ஸ்வபிதி நாம ஸதா ஸோம்ய ததா³
ஸம்பந்நோ ப⁴வதி ஸ்வமபீதோ ப⁴வதி தஸ்மாதே³நꣳ
ஸ்வபிதீத்யாசக்ஷதே ஸ்வꣳஹ்யபீதோ ப⁴வதி ॥ 6.8.1॥

ஸ யதா² ஶகுநி: ஸூத்ரேண ப்ரப³த்³தோ⁴ தி³ஶம் தி³ஶம்
பதித்வாந்யத்ராயதநமலப்³த்⁴வா ப³ந்த⁴நமேவோபஶ்ரயத
ஏவமேவ க²லு ஸோம்ய தந்மநோ தி³ஶம் தி³ஶம்
பதித்வாந்யத்ராயதநமலப்³த்⁴வா ப்ராணமேவோபஶ்ரயதே
ப்ராணப³ந்த⁴நꣳ ஹி ஸோம்ய மந இதி ॥ 6.8.2 ॥

அஶநாபிபாஸே மே ஸோம்ய விஜாநீஹீதி
யத்ரைதத்புருஷோঽஶிஶிஷதி நாமாப ஏவ தத³ஶிதம் நயந்தே
தத்³யதா² கோ³நாயோঽஶ்வநாய: புருஷநாய இத்யேவம் தத³ப
ஆசக்ஷதேঽஶநாயேதி தத்ரிதச்சு²ங்க³முத்பதிதꣳ ஸோம்ய
விஜாநீஹி நேத³மமூலம் ப⁴விஷ்யதீதி ॥ 6.8.3॥

தஸ்ய க்வ மூலꣳ ஸ்யாத³ந்யத்ராந்நாதே³வமேவ க²லு ஸோம்யாந்நேந
ஶுங்கே³நாபோ மூலமந்விச்சா²த்³பி:⁴ ஸோம்ய ஶுங்கே³ந தேஜோ
மூலமந்விச்ச² தேஜஸா ஸோம்ய ஶுங்கே³ந ஸந்மூலமந்விச்ச²
ஸந்மூலா: ஸோம்யேமா: ஸர்வா: ப்ரஜா: ஸதா³யதநா:
ஸத்ப்ரதிஷ்டா:² ॥ 6.8.4॥

அத² யத்ரைதத்புருஷ: பிபாஸதி நாம தேஜ ஏவ தத்பீதம் நயதே
தத்³யதா² கோ³நாயோঽஶ்வநாய: புருஷநாய இத்யேவம் தத்தேஜ
ஆசஷ்ட உத³ந்யேதி தத்ரைததே³வ ஶுங்க³முத்பதிதꣳ ஸோம்ய
விஜாநீஹி நேத³மமூலம் ப⁴விஷ்யதீதி ॥ 6.8.5॥

தஸ்ய க்வ மூலꣳ ஸ்யாத³ந்யத்ராத்³ப்⁴ய்ঽத்³பி:⁴ ஸோம்ய ஶுங்கே³ந தேஜோ
மூலமந்விச்ச² தேஜஸா ஸோம்ய ஶுங்கே³ந ஸந்மூலமந்விச்ச²
ஸந்மூலா: ஸோம்யேமா: ஸர்வா: ப்ரஜா: ஸதா³யதநா: ஸத்ப்ரதிஷ்டா²
யதா² து க²லு ஸோம்யேமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா: புருஷம் ப்ராப்ய
த்ரிவ்ருʼத்த்ரிவ்ருʼதே³கைகா ப⁴வதி தது³க்தம் புரஸ்தாதே³வ ப⁴வத்யஸ்ய
ஸோம்ய புருஷஸ்ய ப்ரயதோ வாங்மநஸி ஸம்பத்³யதே மந: ப்ராணே
ப்ராணஸ்தேஜஸி தேஜ: பரஸ்யாம் தே³வதாயாம் ॥ 6.8.6॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ
ஆத்மா தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா
ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.8.7॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
யதா² ஸோம்ய மது⁴ மது⁴க்ருʼதோ நிஸ்திஷ்ட²ந்தி நாநாத்யயாநாம்
வ்ருʼக்ஷாணாꣳரஸாந்ஸமவஹாரமேகதாꣳரஸம் க³மயந்தி ॥ 6.9.1॥

தே யதா² தத்ர ந விவேகம் லப⁴ந்தேঽமுஷ்யாஹம் வ்ருʼக்ஷஸ்ய
ரஸோঽஸ்ம்யமுஷ்யாஹம் வ்ருʼக்ஷஸ்ய ரஸோঽஸ்மீத்யேவமேவ க²லு
ஸோம்யேமா: ஸர்வா: ப்ரஜா: ஸதி ஸம்பத்³ய ந விது:³ ஸதி
ஸம்பத்³யாமஹ இதி ॥ 6.9.2 ॥

த இஹ வ்யக்⁴ரோ வா ஸிꣳஹோ வா வ்ருʼகோ வா வராஹோ வா கீடோ வா
பதங்கோ³ வா த³ꣳஶோ வா மஶகோ வா யத்³யத்³ப⁴வந்தி ததா³ப⁴வந்தி
॥ 6.9.3 ॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.9.4॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
இமா: ஸோம்ய நத்³ய: புரஸ்தாத்ப்ராச்ய: ஸ்யந்த³ந்தே
பஶ்சாத்ப்ரதீச்யஸ்தா: ஸமுத்³ராத்ஸமுத்³ரமேவாபியந்தி ஸ ஸமுத்³ர
ஏவ ப⁴வதி தா யதா² தத்ர ந விது³ரியமஹமஸ்மீயமஹமஸ்மீதி
॥ 6.10.1॥

ஏவமேவ க²லு ஸோம்யேமா: ஸர்வா: ப்ரஜா: ஸத ஆக³ம்ய ந விது:³
ஸத ஆக³ச்சா²மஹ இதி த இஹ வ்யாக்⁴ரோ வா ஸிꣳஹோ வா
வ்ருʼகோ வா வராஹோ வா கீடோ வா பதங்கோ³ வா த³ꣳஶோ வா மஶகோ வா
யத்³யத்³ப⁴வந்தி ததா³ப⁴வந்தி ॥ 6.10.2॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.10.3॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
அஸ்ய ஸோம்ய மஹதோ வ்ருʼக்ஷஸ்ய யோ மூலேঽப்⁴யாஹந்யாஜ்ஜீவந்ஸ்ரவேத்³யோ
மத்⁴யேঽப்⁴யாஹந்யாஜ்ஜீவந்ஸ்ரவேத்³யோঽக்³ரேঽப்⁴யாஹந்யாஜ்ஜீவந்ஸ்ரவேத்ஸ
ஏஷ ஜீவேநாத்மநாநுப்ரபூ⁴த: பேபீயமாநோ மோத³மாநஸ்திஷ்ட²தி
॥ 6.11.1॥

அஸ்ய யதே³காꣳ ஶாகா²ம் ஜீவோ ஜஹாத்யத² ஸா ஶுஷ்யதி
த்³விதீயாம் ஜஹாத்யத² ஸா ஶுஷ்யதி த்ருʼதீயாம் ஜஹாத்யத² ஸா
ஶுஷ்யதி ஸர்வம் ஜஹாதி ஸர்வ: ஶுஷ்யதி ॥ 6.11.2॥

ஏவமேவ க²லு ஸோம்ய வித்³தீ⁴தி ஹோவாச ஜீவாபேதம் வாவ கிலேத³ம்
ம்ரியதே ந ஜீவோ ம்ரியதே இதி ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ
ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ
மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.11.3॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ந்யக்³ரோத⁴ப²லமத ஆஹரேதீத³ம் ப⁴க³வ இதி பி⁴ந்த்³தீ⁴தி பி⁴ந்நம்
ப⁴க³வ இதி கிமத்ர பஶ்யஸீத்யண்வ்ய இவேமா தா⁴நா ப⁴க³வ
இத்யாஸாமங்கை³காம் பி⁴ந்த்³தீ⁴தி பி⁴ந்நா ப⁴க³வ இதி கிமத்ர
பஶ்யஸீதி ந கிஞ்சந ப⁴க³வ இதி ॥ 6.12.1॥

தꣳ ஹோவாச யம் வை ஸோம்யைதமணிமாநம் ந நிபா⁴லயஸ
ஏதஸ்ய வை ஸோம்யைஷோঽணிம்ந ஏவம் மஹாந்யக்³ரோத⁴ஸ்திஷ்ட²தி
ஶ்ரத்³த⁴த்ஸ்வ ஸோம்யேதி ॥ 6.12.2॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³த்³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.12.3॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
லவணமேதது³த³கேঽவதா⁴யாத² மா ப்ராதருபஸீத³தா² இதி
ஸ ஹ ததா² சகார தꣳ ஹோவாச யத்³தோ³ஷா லவணமுத³கேঽவாதா⁴
அங்க³ ததா³ஹரேதி தத்³தா⁴வம்ருʼஶ்ய ந விவேத³ ॥ 6.13.1॥

யதா² விலீநமேவாங்கா³ஸ்யாந்தாதா³சாமேதி கத²மிதி லவணமிதி
மத்⁴யாதா³சாமேதி கத²மிதி லவணமித்யந்தாதா³சாமேதி
கத²மிதி லவணமித்யபி⁴ப்ராஸ்யைதத³த² மோபஸீத³தா² இதி
தத்³த⁴ ததா² சகார தச்ச²ஶ்வத்ஸம்வர்ததே தꣳ ஹோவாசாத்ர
வாவ கில தத்ஸோம்ய ந நிபா⁴லயஸேঽத்ரைவ கிலேதி ॥ 6.13.2॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.13.3॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யதா² ஸோம்ய புருஷம் க³ந்தா⁴ரேப்⁴யோঽபி⁴நத்³தா⁴க்ஷமாநீய தம்
ததோঽதிஜநே விஸ்ருʼஜேத்ஸ யதா² தத்ர ப்ராங்வோத³ங்வாத⁴ராங்வா
ப்ரத்யங்வா ப்ரத்⁴மாயீதாபி⁴நத்³தா⁴க்ஷ ஆநீதோঽபி⁴நத்³தா⁴க்ஷோ
விஸ்ருʼஷ்ட: ॥ 6.14.1॥

தஸ்ய யதா²பி⁴நஹநம் ப்ரமுச்ய ப்ரப்³ரூயாதே³தாம் தி³ஶம் க³ந்தா⁴ரா
ஏதாம் தி³ஶம் வ்ரஜேதி ஸ க்³ராமாத்³க்³ராமம் ப்ருʼச்ச²ந்பண்டி³தோ மேதா⁴வீ
க³ந்தா⁴ராநேவோபஸம்பத்³யேதைவமேவேஹாசார்யவாந்புருஷோ வேத³
தஸ்ய தாவதே³வ சிரம் யாவந்ந விமோக்ஷ்யேঽத² ஸம்பத்ஸ்ய இதி
॥ 6.14.2॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.14.3॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
புருஷꣳ ஸோம்யோதோபதாபிநம் ஜ்ஞாதய: பர்யுபாஸதே ஜாநாஸி
மாம் ஜாநாஸி மாமிதி தஸ்ய யாவந்ந வாங்மநஸி ஸம்பத்³யதே
மந: ப்ராணே ப்ராணஸ்தேஜஸி தேஜ: பரஸ்யாம் தே³வதாயாம்
தாவஜ்ஜாநாதி ॥ 6.15.1॥

அத² யதா³ஸ்ய வாங்மநஸி ஸம்பத்³யதே மந: ப்ராணே ப்ராணஸ்தேஜஸி
தேஜ: பரஸ்யாம் தே³வதாயாமத² ந ஜாநாதி ॥ 6.15.2॥

ஸ ய ஏஷோঽணிமைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத் ஸத்யꣳ ஸ ஆத்மா
தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி பூ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாந்விஜ்ஞாபயத்விதி
ததா² ஸோம்யேதி ஹோவாச ॥ 6.15.3॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
புருஷꣳ ஸோம்யோத
ஹஸ்தக்³ருʼஹீதமாநயந்த்யபஹார்ஷீத்ஸ்தேயமகார்ஷீத்பரஶுமஸ்மை
தபதேதி ஸ யதி³ தஸ்ய கர்தா ப⁴வதி தத ஏவாந்ருʼதமாத்மாநம்
குருதே ஸோঽந்ருʼதாபி⁴ஸந்தோ⁴ঽந்ருʼதேநாத்மாநமந்தர்தா⁴ய
பரஶும் தப்தம் ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி ஸ த³ஹ்யதேঽத² ஹந்யதே ॥ 6.16.1॥

அத² யதி³ தஸ்யாகர்தா ப⁴வதி ததேவ ஸத்யமாத்மாநம் குருதே
ஸ ஸத்யாபி⁴ஸந்த:⁴ ஸத்யேநாத்மாநமந்தர்தா⁴ய பரஶும் தப்தம்
ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி ஸந த³ஹ்யதேঽத² முச்யதே ॥ 6.16.2॥

ஸ யதா² தத்ர நாதா³ஹ்யேதைததா³த்ம்யமித³ꣳ ஸர்வம் தத்ஸத்யꣳ ஸ
ஆத்மா தத்த்வமஸி ஶ்வேதகேதோ இதி தத்³தா⁴ஸ்ய விஜஜ்ஞாவிதி
விஜஜ்ஞாவிதி ॥ 6.16.3॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி ஷஷ்டோ²ঽத்⁴யாய: ॥
॥ ஸப்தமோঽத்⁴யாய: ॥
அதீ⁴ஹி ப⁴க³வ இதி ஹோபஸஸாத³ ஸநத்குமாரம் நாரத³ஸ்தꣳ
ஹோவாச யத்³வேத்த² தேந மோபஸீத³ ததஸ்த ஊர்த்⁴வம் வக்ஷ்யாமீதி
ஸ ஹோவாச ॥ 7.1.1॥

ருʼக்³வேத³ம் ப⁴க³வோঽத்⁴யேமி யஜுர்வேத³ꣳ ஸாமவேத³மாத²ர்வணம்
சதுர்த²மிதிஹாஸபுராணம் பஞ்சமம் வேதா³நாம் வேத³ம் பித்ர்யꣳ ராஶிம்
தை³வம் நிதி⁴ம் வாகோவாக்யமேகாயநம் தே³வவித்³யாம் ப்³ரஹ்மவித்³யாம்
பூ⁴தவித்³யாம் க்ஷத்ரவித்³யாம் நக்ஷத்ரவித்³யாꣳ
ஸர்பதே³வஜநவித்³யாமேதத்³ப⁴க³வோঽத்⁴யேமி ॥ 7.1.2॥

ஸோঽஹம் ப⁴க³வோ மந்த்ரவிதே³வாஸ்மி நாத்மவிச்ச்²ருதꣳ ஹ்யேவ மே
ப⁴க³வத்³த்³ருʼஶேப்⁴யஸ்தரதி ஶோகமாத்மவிதி³தி ஸோঽஹம் ப⁴க³வ:
ஶோசாமி தம் மா ப⁴க³வாஞ்சோ²கஸ்ய பாரம் தாரயத்விதி
தꣳ ஹோவாச யத்³வை கிஞ்சைதத³த்⁴யகீ³ஷ்டா² நாமைவைதத் ॥ 7.1.3॥

நாம வா ருʼக்³வேதோ³ யஜுர்வேத:³ ஸாமவேத³ ஆத²ர்வணஶ்சதுர்த²
இதிஹாஸபுராண: பஞ்சமோ வேதா³நாம் வேத:³ பித்ர்யோ ராஶிர்தை³வோ
நிதி⁴ர்வாகோவாக்யமேகாயநம் தே³வவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா பூ⁴தவித்³யா
க்ஷத்ரவித்³யா நக்ஷத்ரவித்³யா ஸர்பதே³வஜநவித்³யா
நாமைவைதந்நாமோபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.1.4 ॥

ஸ யோ நாம ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவந்நாம்நோ க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ நாம ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வோ நாம்நோ பூ⁴ய இதி நாம்நோ வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.1.5॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
வாக்³வாவ நாம்நோ பூ⁴யஸீ வாக்³வா ருʼக்³வேத³ம் விஜ்ஞாபயதி யஜுர்வேத³ꣳ
ஸாமவேத³மாத²ர்வணம் சதுர்த²மிதிஹாஸபுராணம் பஞ்சமம் வேதா³நாம் வேத³ம்
பித்ர்யꣳராஶிம் தை³வம் நிதி⁴ம் வாகோவாக்யமேகாயநம் தே³வவித்³யாம்
ப்³ரஹ்மவித்³யாம் பூ⁴தவித்³யாம் க்ஷத்ரவித்³யாꣳ ஸர்பதே³வஜநவித்³யாம்
தி³வம் ச ப்ருʼதி²வீம் ச வாயும் சாகாஶம் சாபஶ்ச தேஜஶ்ச
தே³வாꣳஶ்ச மநுஷ்யாꣳஶ்ச பஶூꣳஶ்ச வயாꣳஸி ச
த்ருʼணவநஸ்பதீஞ்ஶ்வாபதா³ந்யாகீடபதங்க³பிபீலகம்
த⁴ர்மம் சாத⁴ர்மம் ச ஸத்யம் சாந்ருʼதம் ச ஸாது⁴ சாஸாது⁴ ச
ஹ்ருʼத³யஜ்ஞம் சாஹ்ருʼத³யஜ்ஞம் ச யத்³வை வாங்நாப⁴விஷ்யந்ந த⁴ர்மோ
நாத⁴ர்மோ வ்யஜ்ஞாபயிஷ்யந்ந ஸத்யம் நாந்ருʼதம் ந ஸாது⁴ நாஸாது⁴
ந ஹ்ருʼத³யஜ்ஞோ நாஹ்ருʼத³யஜ்ஞோ வாகே³வைதத்ஸர்வம் விஜ்ஞாபயதி
வாசமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.2.1॥

ஸ யோ வாசம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவத்³வாசோ க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ வாசம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வோ வாசோ பூ⁴ய இதி வாசோ வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.2.2॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
மநோ வாவ வாசோ பூ⁴யோ யதா² வை த்³வே வாமலகே த்³வே வா கோலே
த்³வௌ வாக்ஷௌ முஷ்டிரநுப⁴வத்யேவம் வாசம் ச நாம ச
மநோঽநுப⁴வதி ஸ யதா³ மநஸா மநஸ்யதி
மந்த்ராநதீ⁴யீயேத்யதா²தீ⁴தே கர்மாணி குர்வீயேத்யத² குருதே
புத்ராꣳஶ்ச பஶூꣳஶ்சேச்சே²யேத்யதே²ச்ச²த இமம் ச
லோகமமும் சேச்சே²யேத்யதே²ச்ச²தே மநோ ஹ்யாத்மா மநோ ஹி லோகோ
மநோ ஹி ப்³ரஹ்ம மந உபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.3.1 ॥

ஸ யோ மநோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவந்மநஸோ க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ மநோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வோ மநஸோ பூ⁴ய இதி மநஸோ வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி
தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.3.2॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
ஸங்கல்போ வாவ மநஸோ பூ⁴யாந்யதா³ வை ஸங்கல்பயதேঽத²
மநஸ்யத்யத² வாசமீரயதி தாமு நாம்நீரயதி நாம்நி
மந்த்ரா ஏகம் ப⁴வந்தி மந்த்ரேஷு கர்மாணி ॥ 7.4.1॥

தாநி ஹ வா ஏதாநி ஸங்கல்பைகாயநாநி ஸங்கல்பாத்மகாநி
ஸங்கல்பே ப்ரதிஷ்டி²தாநி ஸமக்லுʼபதாம் த்³யாவாப்ருʼதி²வீ
ஸமகல்பேதாம் வாயுஶ்சாகாஶம் ச ஸமகல்பந்தாபஶ்ச
தேஜஶ்ச தேஷாꣳ ஸம் க்லுʼப்த்யை வர்ஷꣳ ஸங்கல்பதே
வர்ஷஸ்ய ஸங்க்லுʼப்த்யா அந்நꣳ ஸங்கல்பதேঽந்நஸ்ய ஸம் க்லுʼப்த்யை
ப்ராணா: ஸங்கல்பந்தே ப்ராணாநாꣳ ஸம் க்லுʼப்த்யை மந்த்ரா: ஸங்கல்பந்தே
மந்த்ராணாꣳ ஸம் க்லுʼப்த்யை கர்மாணி ஸங்கல்பந்தே கர்மணாம்
ஸங்க்லுʼப்த்யை லோக: ஸங்கல்பதே லோகஸ்ய ஸம் க்லுʼப்த்யை ஸர்வꣳ
ஸங்கல்பதே ஸ ஏஷ ஸங்கல்ப: ஸங்கல்பமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.4.2 ॥

ஸ ய: ஸங்கல்பம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே ஸங்க்லுʼப்தாந்வை ஸ லோகாந்த்⁴ருவாந்த்⁴ருவ:
ப்ரதிஷ்டி²தாந் ப்ரதிஷ்டி²தோঽவ்யத²மாநாநவ்யத²மாநோঽபி⁴ஸித்⁴யதி
யாவத்ஸங்கல்பஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி ய:
ஸங்கல்பம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வ: ஸங்கல்பாத்³பூ⁴ய இதி
ஸங்கல்பாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.4.3॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
சித்தம் வாவ ஸம் கல்பாத்³பூ⁴யோ யதா³ வை சேதயதேঽத²
ஸங்கல்பயதேঽத² மநஸ்யத்யத² வாசமீரயதி தாமு நாம்நீரயதி
நாம்நி மந்த்ரா ஏகம் ப⁴வந்தி மந்த்ரேஷு கர்மாணி ॥ 7.5.1॥

தாநி ஹ வா ஏதாநி சித்தைகாயநாநி சித்தாத்மாநி சித்தே
ப்ரதிஷ்டி²தாநி தஸ்மாத்³யத்³யபி ப³ஹுவித³சித்தோ ப⁴வதி
நாயமஸ்தீத்யேவைநமாஹுர்யத³யம் வேத³ யத்³வா அயம்
வித்³வாந்நேத்த²மசித்த: ஸ்யாதி³த்யத² யத்³யல்பவிச்சித்தவாந்ப⁴வதி
தஸ்மா ஏவோத ஶுஶ்ரூஷந்தே சித்தꣳஹ்யேவைஷாமேகாயநம்
சித்தமாத்மா சித்தம் ப்ரதிஷ்டா² சித்தமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.5.2 ॥

ஸ யஶ்சித்தம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே சித்தாந்வை ஸ லோகாந்த்⁴ருவாந்த்⁴ருவ:
ப்ரதிஷ்டி²தாந்ப்ரதிஷ்டி²தோঽவ்யத²மாநாநவ்யத²மாநோঽபி⁴ஸித்⁴யதி
யாவச்சித்தஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யஶ்சித்தம்
ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வஶ்சித்தாத்³பூ⁴ய இதி சித்தாத்³வாவ
பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.5.3॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
த்⁴யாநம் வாவ சித்தாத்³பூ⁴யோ த்⁴யாயதீவ ப்ருʼதி²வீ
த்⁴யாயதீவாந்தரிக்ஷம் த்⁴யாயதீவ த்³யௌர்த்⁴யாயந்தீவாபோ
த்⁴யாயந்தீவ பர்வதா தே³வமநுஷ்யாஸ்தஸ்மாத்³ய இஹ மநுஷ்யாணாம்
மஹத்தாம் ப்ராப்நுவந்தி த்⁴யாநாபாதா³ꣳஶா இவைவ தே ப⁴வந்த்யத²
யேঽல்பா: கலஹிந: பிஶுநா உபவாதி³நஸ்தேঽத² யே ப்ரப⁴வோ
த்⁴யாநாபாதா³ꣳஶா இவைவ தே ப⁴வந்தி த்⁴யாநமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.6.1॥

ஸ யோ த்⁴யாநம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவத்³த்⁴யாநஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ த்⁴யாநம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வோ த்⁴யாநாத்³பூ⁴ய இதி த்⁴யாநாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி
தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.6.2॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
விஜ்ஞாநம் வாவ த்⁴யாநாத்³பூ⁴ய: விஜ்ஞாநேந வா ருʼக்³வேத³ம் விஜாநாதி
யஜுர்வேத³ꣳ ஸாமவேத³மாத²ர்வணம் சதுர்த²மிதிஹாஸபுராணம்
பஞ்சமம் வேதா³நாம் வேத³ம் பித்ர்யꣳராஶிம் தை³வம் நிதி⁴ம்
வாகோவாக்யமேகாயநம் தே³வவித்³யாம் ப்³ரஹ்மவித்³யாம் பூ⁴தவித்³யாம்
க்ஷத்ரவித்³யாம் நக்ஷத்ரவித்³யாꣳஸர்பதே³வஜநவித்³யாம் தி³வம் ச
ப்ருʼதி²வீம் ச வாயும் சாகாஶம் சாபஶ்ச தேஜஶ்ச தே³வாꣳஶ்ச
மநுஷ்யாꣳஶ்ச பஶூꣳஶ்ச வயாꣳஸி ச
த்ருʼணவநஸ்பதீஞ்ச்²வாபதா³ந்யாகீடபதங்க³பிபீலகம்
த⁴ர்மம் சாத⁴ர்மம் ச ஸத்யம் சாந்ருʼதம் ச ஸாது⁴ சாஸாது⁴ ச
ஹ்ருʼத³யஜ்ஞம் சாஹ்ருʼத³யஜ்ஞம் சாந்நம் ச ரஸம் சேமம் ச லோகமமும்
ச விஜ்ஞாநேநைவ விஜாநாதி விஜ்ஞாநமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.7.1 ॥

ஸ யோ விஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே விஜ்ஞாநவதோ வை ஸ
லோகாம்ஜ்ஞாநவதோঽபி⁴ஸித்⁴யதி யாவத்³விஜ்ஞாநஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ விஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வோ
விஜ்ஞாநாத்³பூ⁴ய இதி விஜ்ஞாநாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.7.2॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
ப³லம் வாவ விஜ்ஞாநாத்³பூ⁴யோঽபி ஹ ஶதம் விஜ்ஞாநவதாமேகோ
ப³லவாநாகம்பயதே ஸ யதா³ ப³லீ ப⁴வத்யதோ²த்தா²தா
ப⁴வத்யுத்திஷ்ட²ந்பரிசரிதா ப⁴வதி பரிசரந்நுபஸத்தா
ப⁴வத்யுபஸீத³ந்த்³ரஷ்டா ப⁴வதி ஶ்ரோதா ப⁴வதி மந்தா ப⁴வதி
போ³த்³தா⁴ ப⁴வதி கர்தா ப⁴வதி விஜ்ஞாதா ப⁴வதி ப³லேந வை ப்ருʼதி²வீ
திஷ்ட²தி ப³லேநாந்தரிக்ஷம் ப³லேந த்³யௌர்ப³லேந பர்வதா ப³லேந
தே³வமநுஷ்யா ப³லேந பஶவஶ்ச வயாꣳஸி ச த்ருʼணவநஸ்பதய:
ஶ்வாபதா³ந்யாகீடபதங்க³பிபீலகம் ப³லேந லோகஸ்திஷ்ட²தி
ப³லமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.8.1॥

ஸ யோ ப³லம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவத்³ப³லஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோ ப³லம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வோ
ப³லாத்³பூ⁴ய இதி ப³லாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.8.2॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
அந்நம் வாவ ப³லாத்³பூ⁴யஸ்தஸ்மாத்³யத்³யபி த³ஶ
ராத்ரீர்நாஶ்நீயாத்³யத்³யு ஹ
ஜீவேத³த²வாத்³ரஷ்டாஶ்ரோதாமந்தாபோ³த்³தா⁴கர்தாவிஜ்ஞாதா
ப⁴வத்யதா²ந்நஸ்யாயை த்³ரஷ்டா ப⁴வதி ஶ்ரோதா ப⁴வதி மந்தா
ப⁴வதி போ³த்³தா⁴ ப⁴வதி கர்தா ப⁴வதி விஜ்ஞாதா
ப⁴வத்யந்நமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.9.1॥

ஸ யோঽந்நம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽந்நவதோ வை ஸ
லோகாந்பாநவதோঽபி⁴ஸித்⁴யதி யாவத³ந்நஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோঽந்நம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வோঽந்நாத்³பூ⁴ய இத்யந்நாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.9.2॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
ஆபோ வாவாந்நாத்³பூ⁴யஸ்தஸ்மாத்³யதா³ ஸுவ்ருʼஷ்டிர்ந ப⁴வதி
வ்யாதீ⁴யந்தே ப்ராணா அந்நம் கநீயோ ப⁴விஷ்யதீத்யத² யதா³
ஸுவ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வத்யாநந்தி³ந: ப்ராணா ப⁴வந்த்யந்நம் ப³ஹு
ப⁴விஷ்யதீத்யாப ஏவேமா மூர்தா யேயம் ப்ருʼதி²வீ யத³ந்தரிக்ஷம்
யத்³த்³யௌர்யத்பர்வதா யத்³தே³வமநுஷ்யாயத்பஶவஶ்ச வயாꣳஸி ச
த்ருʼணவநஸ்பதய: ஶ்வாபதா³ந்யாகீடபதங்க³பிபீலகமாப
ஏவேமா மூர்தா அப உபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.10.1॥

ஸ யோঽபோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்த ஆப்நோதி ஸர்வாந்காமாꣳஸ்த்ருʼப்திமாந்ப⁴வதி
யாவத³பாம் க³தம் தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யோঽபோ
ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வோঽத்³ப்⁴யோ பூ⁴ய இத்யத்³ப்⁴யோ வாவ
பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.10.2॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
தேஜோ வாவாத்³ப்⁴யோ பூ⁴யஸ்தத்³வா ஏதத்³வாயுமாக்³ருʼஹ்யாகாஶமபி⁴தபதி
ததா³ஹுர்நிஶோசதி நிதபதி வர்ஷிஷ்யதி வா இதி தேஜ ஏவ
தத்பூர்வம் த³ர்ஶயித்வாதா²ப: ஸ்ருʼஜதே ததே³ததூ³ர்த்⁴வாபி⁴ஶ்ச
திரஶ்சீபி⁴ஶ்ச வித்³யுத்³பி⁴ராஹ்ராதா³ஶ்சரந்தி தஸ்மாதா³ஹுர்வித்³யோததே
ஸ்தநயதி வர்ஷிஷ்யதி வா இதி தேஜ ஏவ தத்பூர்வம் த³ர்ஶயித்வாதா²ப:
ஸ்ருʼஜதே தேஜ உபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.11.1॥

ஸ யஸ்தேஜோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே தேஜஸ்வீ வை ஸ தேஜஸ்வதோ
லோகாந்பா⁴ஸ்வதோঽபஹததமஸ்காநபி⁴ஸித்⁴யதி யாவத்தேஜஸோ க³தம்
தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி யஸ்தேஜோ ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி
ப⁴க³வஸ்தேஜஸோ பூ⁴ய இதி தேஜஸோ வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.11.2॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஆகாஶோ வாவ தேஜஸோ பூ⁴யாநாகாஶே வை ஸூர்யாசந்த்³ரமஸாவுபௌ⁴
வித்³யுந்நக்ஷத்ராண்யக்³நிராகாஶேநாஹ்வயத்யாகாஶேந
ஶ்ருʼணோத்யாகாஶேந ப்ரதிஶ்ருʼணோத்யாகாஶே ரமத ஆகாஶே ந ரமத
ஆகாஶே ஜாயத ஆகாஶமபி⁴ஜாயத ஆகாஶமுபாஸ்ஸ்வேதி
॥ 7.12.1॥

ஸ ய ஆகாஶம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்த ஆகாஶவதோ வை ஸ
லோகாந்ப்ரகாஶவதோঽஸம்பா³தா⁴நுருகா³யவதோঽபி⁴ஸித்⁴யதி
யாவதா³காஶஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி
ய ஆகாஶம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வ ஆகாஶாத்³பூ⁴ய இதி
ஆகாஶாத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி
॥ 7.12.2॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஸ்மரோ வாவாகாஶாத்³பூ⁴யஸ்தஸ்மாத்³யத்³யபி ப³ஹவ ஆஸீரந்ந
ஸ்மரந்தோ நைவ தே கஞ்சந ஶ்ருʼணுயுர்ந மந்வீரந்ந விஜாநீரந்யதா³
வாவ தே ஸ்மரேயுரத² ஶ்ருʼணுயுரத² மந்வீரந்நத² விஜாநீரந்ஸ்மரேண
வை புத்ராந்விஜாநாதி ஸ்மரேண பஶூந்ஸ்மரமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.13.1॥

ஸ ய: ஸ்மரம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தே யாவத்ஸ்மரஸ்ய க³தம் தத்ராஸ்ய
யதா²காமசாரோ ப⁴வதி ய: ஸ்மரம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வ:
ஸ்மராத்³பூ⁴ய இதி ஸ்மராத்³வாவ பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே
ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.13.2॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥

ஆஶா வாவ ஸ்மராத்³பூ⁴யஸ்யாஶேத்³தோ⁴ வை ஸ்மரோ மந்த்ராநதீ⁴தே
கர்மாணி குருதே புத்ராꣳஶ்ச பஶூꣳஶ்சேச்ச²த இமம் ச
லோகமமும் சேச்ச²த ஆஶாமுபாஸ்ஸ்வேதி ॥ 7.14.1॥

ஸ ய ஆஶாம் ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்த ஆஶயாஸ்ய ஸர்வே காமா:
ஸம்ருʼத்⁴யந்த்யமோகா⁴ ஹாஸ்யாஶிஷோ ப⁴வந்தி யாவதா³ஶாயா
க³தம் தத்ராஸ்ய யதா²காமசாரோ ப⁴வதி ய ஆஶாம்
ப்³ரஹ்மேத்யுபாஸ்தேঽஸ்தி ப⁴க³வ ஆஶாயா பூ⁴ய இத்யாஶாயா வாவ
பூ⁴யோঽஸ்தீதி தந்மே ப⁴க³வாந்ப்³ரவீத்விதி ॥ 7.14.2॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ப்ராணோ வா ஆஶாயா பூ⁴யாந்யதா² வா அரா நாபௌ⁴ ஸமர்பிதா
ஏவமஸ்மிந்ப்ராணே ஸர்வꣳஸமர்பிதம் ப்ராண: ப்ராணேந யாதி
ப்ராண: ப்ராணம் த³தா³தி ப்ராணாய த³தா³தி ப்ராணோ ஹ பிதா ப்ராணோ
மாதா ப்ராணோ ப்⁴ராதா ப்ராண: ஸ்வஸா ப்ராண ஆசார்ய:
ப்ராணோ ப்³ராஹ்மண: ॥ 7.15.1॥

ஸ யதி³ பிதரம் வா மாதரம் வா ப்⁴ராதரம் வா ஸ்வஸாரம் வாசார்யம்
வா ப்³ராஹ்மணம் வா கிஞ்சித்³ப்⁴ருʼஶமிவ ப்ரத்யாஹ
தி⁴க்த்வாஸ்த்வித்யேவைநமாஹு: பித்ருʼஹா வை த்வமஸி மாத்ருʼஹா வை
த்வமஸி ப்⁴ராத்ருʼஹா வை த்வமஸி ஸ்வஸ்ருʼஹா வை த்வமஸ்யாசார்யஹா
வை த்வமஸி ப்³ராஹ்மணஹா வை த்வமஸீதி ॥ 7.15.2॥

அத² யத்³யப்யேநாநுத்க்ராந்தப்ராணாஞ்சூ²லேந ஸமாஸம்
வ்யதிஷந்த³ஹேந்நைவைநம் ப்³ரூயு: பித்ருʼஹாஸீதி ந மாத்ருʼஹாஸீதி
ந ப்⁴ராத்ருʼஹாஸீதி ந ஸ்வஸ்ருʼஹாஸீதி நாசார்யஹாஸீதி
ந ப்³ராஹ்மணஹாஸீதி ॥ 7.15.3॥

ப்ராணோ ஹ்யேவைதாநி ஸர்வாணி ப⁴வதி ஸ வா ஏஷ ஏவம் பஶ்யந்நேவம்
மந்வாந ஏவம் விஜாநந்நதிவாதீ³ ப⁴வதி தம்
சேத்³ப்³ரூயுரதிவாத்³யஸீத்யதிவாத்³யஸ்மீதி ப்³ரூயாந்நாபஹ்நுவீத
॥ 7.15.4॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஏஷ து வா அதிவத³தி ய: ஸத்யேநாதிவத³தி ஸோঽஹம் ப⁴க³வ:
ஸத்யேநாதிவதா³நீதி ஸத்யம் த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி ஸத்யம்
ப⁴க³வோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.16.1॥

॥ இதி ஷோட³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை விஜாநாத்யத² ஸத்யம் வத³தி நாவிஜாநந்ஸத்யம் வத³தி
விஜாநந்நேவ ஸத்யம் வத³தி விஜ்ஞாநம் த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி
விஜ்ஞாநம் ப⁴க³வோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.17.1॥

॥ இதி ஸப்தத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை மநுதேঽத² விஜாநாதி நாமத்வா விஜாநாதி மத்வைவ
விஜாநாதி மதிஸ்த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி மதிம் ப⁴க³வோ
விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.18.1॥

॥ இதி அஷ்டாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை ஶ்ரத்³த³தா⁴த்யத² மநுதே நாஶ்ரத்³த³த⁴ந்மநுதே
ஶ்ரத்³த³த⁴தே³வ மநுதே ஶ்ரத்³தா⁴ த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி
ஶ்ரத்³தா⁴ம் ப⁴க³வோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.19.1॥

॥ இதி ஏகோநவிம்ஶதிதம: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை நிஸ்திஷ்ட²த்யத² ஶ்ரத்³த³தா⁴தி
நாநிஸ்திஷ்ட²ஞ்ச்²ரத்³த³தா⁴தி நிஸ்திஷ்ட²ந்நேவ ஶ்ரத்³த³தா⁴தி
நிஷ்டா² த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி நிஷ்டா²ம் ப⁴க³வோ
விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.20.1॥

॥ இதி விம்ஶதிதம: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை கரோத்யத² நிஸ்திஷ்ட²தி நாக்ருʼத்வா நிஸ்திஷ்ட²தி
க்ருʼத்வைவ நிஸ்திஷ்ட²தி க்ருʼதிஸ்த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி
க்ருʼதிம் ப⁴க³வோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.21.1॥

॥ இதி ஏகவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யதா³ வை ஸுக²ம் லப⁴தேঽத² கரோதி நாஸுக²ம் லப்³த்⁴வா கரோதி
ஸுக²மேவ லப்³த்⁴வா கரோதி ஸுக²ம் த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி
ஸுக²ம் ப⁴க³வோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.22.1॥

॥ இதி த்³வாவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யோ வை பூ⁴மா தத்ஸுக²ம் நால்பே ஸுக²மஸ்தி பூ⁴மைவ ஸுக²ம்
பூ⁴மா த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்ய இதி பூ⁴மாநம் ப⁴க³வோ
விஜிஜ்ஞாஸ இதி ॥ 7.23.1॥

॥ இதி த்ரயோவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
யத்ர நாந்யத்பஶ்யதி நாந்யச்ச்²ருʼணோதி நாந்யத்³விஜாநாதி ஸ
பூ⁴மாத² யத்ராந்யத்பஶ்யத்யந்யச்ச்²ருʼணோத்யந்யத்³விஜாநாதி
தத³ல்பம் யோ வை பூ⁴மா தத³ம்ருʼதமத² யத³ல்பம் தந்மர்த்ய்ꣳ ஸ
ப⁴க³வ: கஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டி²த இதி ஸ்வே மஹிம்நி யதி³ வா
ந மஹிம்நீதி ॥ 7.24.1॥

கோ³அஶ்வமிஹ மஹிமேத்யாசக்ஷதே ஹஸ்திஹிரண்யம் தா³ஸபா⁴ர்யம்
க்ஷேத்ராண்யாயதநாநீதி நாஹமேவம் ப்³ரவீமி ப்³ரவீமீதி
ஹோவாசாந்யோஹ்யந்யஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டி²த இதி ॥ 7.24.2॥

॥ இதி சதுர்விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஸ ஏவாத⁴ஸ்தாத்ஸ உபரிஷ்டாத்ஸ பஶ்சாத்ஸ புரஸ்தாத்ஸ
த³க்ஷிணத: ஸ உத்தரத: ஸ ஏவேத³ꣳ ஸர்வமித்யதா²தோঽஹங்காராதே³ஶ
ஏவாஹமேவாத⁴ஸ்தாத³ஹமுபரிஷ்டாத³ஹம் பஶ்சாத³ஹம் புரஸ்தாத³ஹம்
த³க்ஷிணதோঽஹமுத்தரதோঽஹமேவேத³ꣳ ஸர்வமிதி ॥ 7.25.1॥

அதா²த ஆத்மாதே³ஶ ஏவாத்மைவாத⁴ஸ்தாதா³த்மோபரிஷ்டாதா³த்மா
பஶ்சாதா³த்மா புரஸ்தாதா³த்மா த³க்ஷிணத ஆத்மோத்தரத
ஆத்மைவேத³ꣳ ஸர்வமிதி ஸ வா ஏஷ ஏவம் பஶ்யந்நேவம் மந்வாந ஏவம்
விஜாநந்நாத்மரதிராத்மக்ரீட³ ஆத்மமிது²ந ஆத்மாநந்த:³ ஸ
ஸ்வராட்³ப⁴வதி தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ ப⁴வதி
அத² யேঽந்யதா²தோ விது³ரந்யராஜாநஸ்தே க்ஷய்யலோகா ப⁴வந்தி
தேஷாꣳ ஸர்வேஷு லோகேஷ்வகாமசாரோ ப⁴வதி ॥ 7.25.2॥

॥ இதி பஞ்சவிம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
தஸ்ய ஹ வா ஏதஸ்யைவம் பஶ்யத ஏவம் மந்வாநஸ்யைவம் விஜாநத
ஆத்மத: ப்ராண ஆத்மத ஆஶாத்மத: ஸ்மர ஆத்மத ஆகாஶ
ஆத்மதஸ்தேஜ ஆத்மத ஆப ஆத்மத
ஆவிர்பா⁴வதிரோபா⁴வாவாத்மதோঽந்நமாத்மதோ ப³லமாத்மதோ
விஜ்ஞாநமாத்மதோ த்⁴யாநமாத்மதஶ்சித்தமாத்மத:
ஸங்கல்ப ஆத்மதோ மந ஆத்மதோ வாகா³த்மதோ நாமாத்மதோ மந்த்ரா
ஆத்மத: கர்மாண்யாத்மத ஏவேத³ꣳஸர்வமிதி ॥ 7.26.1॥

ததே³ஷ ஶ்லோகோ ந பஶ்யோ ம்ருʼத்யும் பஶ்யதி ந ரோக³ம் நோத து:³க²தாꣳ
ஸர்வꣳ ஹ பஶ்ய: பஶ்யதி ஸர்வமாப்நோதி ஸர்வஶ இதி
ஸ ஏகதா⁴ ப⁴வதி த்ரிதா⁴ ப⁴வதி பஞ்சதா⁴
ஸப்ததா⁴ நவதா⁴ சைவ புநஶ்சைகாத³ஶ: ஸ்ம்ருʼத:
ஶதம் ச த³ஶ சைகஶ்ச ஸஹஸ்ராணி ச
விꣳஶதிராஹாரஶுத்³தௌ⁴ ஸத்த்வஶுத்³தௌ⁴ த்⁴ருவா ஸ்ம்ருʼதி:
ஸ்ம்ருʼதிலம்பே⁴ ஸர்வக்³ரந்தீ²நாம் விப்ரமோக்ஷஸ்தஸ்மை
ம்ருʼதி³தகஷாயாய தமஸஸ்பாரம் த³ர்ஶயதி
ப⁴க³வாந்ஸநத்குமாரஸ்தꣳ ஸ்கந்த³ இத்யாசக்ஷதே
தꣳ ஸ்கந்த³ இத்யாசக்ஷதே ॥ 7.26.2॥

॥ இதி ஷட்³விம்ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி ஸப்தமோঽத்⁴யாய: ॥
॥ அஷ்டமோঽத்⁴யாய: ॥
அத² யதி³த³மஸ்மிந்ப்³ரஹ்மபுரே த³ஹரம் புண்ட³ரீகம் வேஶ்ம
த³ஹரோঽஸ்மிந்நந்தராகாஶஸ்தஸ்மிந்யத³ந்தஸ்தத³ந்வேஷ்டவ்யம்
தத்³வாவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி ॥ 8.1.1॥

தம் சேத்³ப்³ரூயுர்யதி³த³மஸ்மிந்ப்³ரஹ்மபுரே த³ஹரம் புண்ட³ரீகம் வேஶ்ம
த³ஹரோঽஸ்மிந்நந்தராகாஶ: கிம் தத³த்ர வித்³யதே யத³ந்வேஷ்டவ்யம்
யத்³வாவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி ஸ ப்³ரூயாத் ॥ 8.1.2॥

யாவாந்வா அயமாகாஶஸ்தாவாநேஷோঽந்தர்ஹ்ருʼத³ய அகாஶ
உபே⁴ அஸ்மிந்த்³யாவாப்ருʼதி²வீ அந்தரேவ ஸமாஹிதே
உபா⁴வக்³நிஶ்ச வாயுஶ்ச ஸூர்யாசந்த்³ரமஸாவுபௌ⁴
வித்³யுந்நக்ஷத்ராணி யச்சாஸ்யேஹாஸ்தி யச்ச நாஸ்தி ஸர்வம்
தத³ஸ்மிந்ஸமாஹிதமிதி ॥ 8.1.3॥

தம் சேத்³ப்³ரூயுரஸ்மிꣳஶ்சேதி³த³ம் ப்³ரஹ்மபுரே ஸர்வꣳ ஸமாஹிதꣳ
ஸர்வாணி ச பூ⁴தாநி ஸர்வே ச காமா யதை³தஜ்ஜரா வாப்நோதி
ப்ரத்⁴வꣳஸதே வா கிம் ததோঽதிஶிஷ்யத இதி ॥ 8.1.4॥

ஸ ப்³ரூயாத்நாஸ்ய ஜரயைதஜ்ஜீர்யதி ந வதே⁴நாஸ்ய ஹந்யத
ஏதத்ஸத்யம் ப்³ரஹ்மபுரமஸ்மிகாமா: ஸமாஹிதா: ஏஷ
ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருʼத்யுர்விஶோகோ
விஜிக⁴த்ஸோঽபிபாஸ: ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்போ யதா² ஹ்யேவேஹ
ப்ரஜா அந்வாவிஶந்தி யதா²நுஶாஸநம் யம் யமந்தமபி⁴காமா
ப⁴வந்தி யம் ஜநபத³ம் யம் க்ஷேத்ரபா⁴க³ம் தம் தமேவோபஜீவந்தி
॥ 8.1.5॥

தத்³யதே²ஹ கர்மஜிதோ லோக: க்ஷீயத ஏவமேவாமுத்ர புண்யஜிதோ
லோக: க்ஷீயதே தத்³ய இஹாத்மாநமநுவித்³ய வ்ரஜந்த்யேதாꣳஶ்ச
ஸத்யாந்காமாꣳஸ்தேஷாꣳ ஸர்வேஷு லோகேஷ்வகாமசாரோ
ப⁴வத்யத² ய இஹாத்மாநமநிவுத்³ய வ்ரஜந்த்யேதꣳஶ்ச
ஸத்யாந்காமாꣳஸ்தேஷாꣳ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ ப⁴வதி
॥ 8.1.6॥

॥ இதி ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥
ஸ யதி³ பித்ருʼலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய பிதர:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந பித்ருʼலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.1॥

அத² யதி³ மாத்ருʼலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய மாதர:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந மாத்ருʼலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.2॥

அத² யதி³ ப்⁴ராத்ருʼலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய ப்⁴ராதர:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந ப்⁴ராத்ருʼலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.3॥॥

அத² யதி³ ஸ்வஸ்ருʼலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய ஸ்வஸார:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந ஸ்வஸ்ருʼலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.4॥

அத² யதி³ ஸகி²லோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய ஸகா²ய:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந ஸகி²லோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.5॥

அத² யதி³ க³ந்த⁴மால்யலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய
க³ந்த⁴மால்யே ஸமுத்திஷ்ட²தஸ்தேந க³ந்த⁴மால்யலோகேந ஸம்பந்நோ
மஹீயதே ॥ 8.2.6॥

அத² யத்³யந்நபாநலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்யாந்நபாநே
ஸமுத்திஷ்ட²தஸ்தேநாந்நபாநலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.7॥

அத² யதி³ கீ³தவாதி³த்ரலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய
கீ³தவாதி³த்ரே ஸமுத்திஷ்ட²தஸ்தேந கீ³தவாதி³த்ரலோகேந ஸம்பந்நோ
மஹீயதே ॥ 8.2.8॥

அத² யதி³ ஸ்த்ரீலோககாமோ ப⁴வதி ஸங்கல்பாதே³வாஸ்ய ஸ்த்ரிய:
ஸமுத்திஷ்ட²ந்தி தேந ஸ்த்ரீலோகேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.9॥

யம் யமந்தமபி⁴காமோ ப⁴வதி யம் காமம் காமயதே ஸோঽஸ்ய
ஸங்கல்பாதே³வ ஸமுத்திஷ்ட²தி தேந ஸம்பந்நோ மஹீயதே ॥ 8.2.10॥

॥ இதி த்³விதீய: க²ண்ட:³ ॥
த இமே ஸத்யா: காமா அந்ருʼதாபிதா⁴நாஸ்தேஷாꣳ ஸத்யாநாꣳ
ஸதாமந்ருʼதமபிதா⁴நம் யோ யோ ஹ்யஸ்யேத: ப்ரைதி ந தமிஹ
த³ர்ஶநாய லப⁴தே ॥ 8.3.1॥

அத² யே சாஸ்யேஹ ஜீவா யே ச ப்ரேதா யச்சாந்யதி³ச்ச²ந்ந
லப⁴தே ஸர்வம் தத³த்ர க³த்வா விந்த³தேঽத்ர ஹ்யஸ்யைதே ஸத்யா:
காமா அந்ருʼதாபிதா⁴நாஸ்தத்³யதா²பி ஹிரண்யநிதி⁴ம் நிஹிதமக்ஷேத்ரஜ்ஞா
உபர்யுபரி ஸஞ்சரந்தோ ந விந்தே³யுரேவமேவேமா: ஸர்வா: ப்ரஜா
அஹரஹர்க³ச்ச²ந்த்ய ஏதம் ப்³ரஹ்மலோகம் ந விந்த³ந்த்யந்ருʼதேந ஹி
ப்ரத்யூடா:⁴ ॥ 8.3.2॥

ஸ வா ஏஷ ஆத்மா ஹ்ருʼதி³ தஸ்யைததே³வ நிருக்தꣳ ஹ்ருʼத்³யயமிதி
தஸ்மாத்³த்⁴ருʼத³யமஹரஹர்வா ஏவம்வித்ஸ்வர்க³ம் லோகமேதி ॥ 8.3.3॥

அத² ய ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதோ³ঽஸ்மாச்ச²ரீராத்ஸமுத்தா²ய பரம்
ஜ்யோதிருபஸம்பத்³ய ஸ்வேந ரூபேணாபி⁴நிஷ்பத்³யத ஏஷ ஆத்மேதி
ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேதி தஸ்ய ஹ வா ஏதஸ்ய
ப்³ரஹ்மணோ நாம ஸத்யமிதி ॥ 8.3.4॥

தாநி ஹ வா ஏதாநி த்ரீண்யக்ஷராணி ஸதீயமிதி
தத்³யத்ஸத்தத³ம்ருʼதமத² யத்தி தந்மர்த்யமத² யத்³யம் தேநோபே⁴
யச்ச²தி யத³நேநோபே⁴ யச்ச²தி தஸ்மாத்³யமஹரஹர்வா
ஏவம்வித்ஸ்வர்க³ம் லோகமேதி ॥ 8.3.5॥

॥ இதி த்ருʼதீய: க²ண்ட:³ ॥
அத² ய ஆத்மா ஸ ஸேதுர்த்⁴ருʼதிரேஷாம் லோகாநாமஸம்பே⁴தா³ய
நைதꣳ ஸேதுமஹோராத்ரே தரதோ ந ஜரா ந ம்ருʼத்யுர்ந ஶோகோ ந
ஸுக்ருʼதம் ந து³ஷ்க்ருʼதꣳ ஸர்வே பாப்மாநோঽதோ
நிவர்தந்தேঽபஹதபாப்மா ஹ்யேஷ ப்³ரஹ்மலோக: ॥ 8.4.1॥

தஸ்மாத்³வா ஏதꣳ ஸேதும் தீர்த்வாந்த:⁴ ஸந்நநந்தோ⁴ ப⁴வதி
வித்³த:⁴ ஸந்நவித்³தோ⁴ ப⁴வத்யுபதாபீ ஸந்நநுபதாபீ ப⁴வதி
தஸ்மாத்³வா ஏதꣳ ஸேதும் தீர்த்வாபி நக்தமஹரேவாபி⁴நிஷ்பத்³யதே
ஸக்ருʼத்³விபா⁴தோ ஹ்யேவைஷ ப்³ரஹ்மலோக: ॥ 8.4.2॥

தத்³ய ஏவைதம் ப்³ரஹ்மலோகம் ப்³ரஹ்மசர்யேணாநுவிந்த³ந்தி
தேஷாமேவைஷ ப்³ரஹ்மலோகஸ்தேஷாꣳ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ
ப⁴வதி ॥ 8.4.3॥

॥ இதி சதுர்த:² க²ண்ட:³ ॥
அத² யத்³யஜ்ஞ இத்யாசக்ஷதே ப்³ரஹ்மசர்யமேவ தத்³ப்³ரஹ்மசர்யேண
ஹ்யேவ யோ ஜ்ஞாதா தம் விந்த³தேঽத² யதி³ஷ்டமித்யாசக்ஷதே
ப்³ரஹ்மசர்யமேவ தத்³ப்³ரஹ்மசர்யேண ஹ்யேவேஷ்ட்வாத்மாநமநுவிந்த³தே
॥ 8.5.1॥

அத² யத்ஸத்த்ராயணமித்யாசக்ஷதே ப்³ரஹ்மசர்யமேவ தத்³ப்³ரஹ்மசர்யேண
ஹ்யேவ ஸத ஆத்மநஸ்த்ராணம் விந்த³தேঽத² யந்மௌநமித்யாசக்ஷதே
ப்³ரஹ்மசர்யமேவ தப்³ப்³ரஹ்மசர்யேண ஹ்யேவாத்மாநமநுவித்³ய மநுதே ‘॥ 8.5.2॥

அத² யத³நாஶகாயநமித்யாசக்ஷதே ப்³ரஹ்மசர்யமேவ ததே³ஷ
ஹ்யாத்மா ந நஶ்யதி யம் ப்³ரஹ்மசர்யேணாநுவிந்த³தேঽத²
யத³ரண்யாயநமித்யாசக்ஷதே ப்³ரஹ்மசர்யமேவ தத³ரஶ்ச ஹ வை
ண்யஶ்சார்ணவௌ ப்³ரஹ்மலோகே த்ருʼதீயஸ்யாமிதோ தி³வி ததை³ரம்
மதீ³யꣳ ஸரஸ்தத³ஶ்வத்த:² ஸோமஸவநஸ்தத³பராஜிதா
பூர்ப்³ரஹ்மண: ப்ரபு⁴விமிதꣳ ஹிரண்மயம் ॥ 8.5.3॥

தத்³ய ஏவைதவரம் ச ண்யம் சார்ணவௌ ப்³ரஹ்மலோகே
ப்³ரஹ்மசர்யேணாநுவிந்த³ந்தி தேஷாமேவைஷ ப்³ரஹ்மலோகஸ்தேஷாꣳ
ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ ப⁴வதி ॥ 8.5.4॥

॥ இதி பஞ்சம: க²ண்ட:³ ॥
அத² யா ஏதா ஹ்ருʼத³யஸ்ய நாட்³யஸ்தா: பிங்க³லஸ்யாணிம்நஸ்திஷ்ட²ந்தி
ஶுக்லஸ்ய நீலஸ்ய பீதஸ்ய லோஹிதஸ்யேத்யஸௌ வா ஆதி³த்ய:
பிங்க³ல ஏஷ ஶுக்ல ஏஷ நீல ஏஷ பீத ஏஷ லோஹித:
॥ 8.6.1॥

தத்³யதா² மஹாபத² ஆதத உபௌ⁴ க்³ராமௌ க³ச்ச²தீமம் சாமும்
சைவமேவைதா ஆதி³த்யஸ்ய ரஶ்மய உபௌ⁴ லோகௌ க³ச்ச²ந்தீமம் சாமும்
சாமுஷ்மாதா³தி³த்யாத்ப்ரதாயந்தே தா ஆஸு நாடீ³ஷு ஸ்ருʼப்தா
ஆப்⁴யோ நாடீ³ப்⁴ய: ப்ரதாயந்தே தேঽமுஷ்மிந்நாதி³த்யே ஸ்ருʼப்தா:
॥ 8.6.2॥

தத்³யத்ரைதத்ஸுப்த: ஸமஸ்த்: ஸம்ப்ரஸந்ந: ஸ்வப்நம் ந விஜாநாத்யாஸு
ததா³ நாடீ³ஷு ஸ்ருʼப்தோ ப⁴வதி தம் ந கஶ்சந பாப்மா ஸ்ப்ருʼஶதி
தேஜஸா ஹி ததா³ ஸம்பந்நோ ப⁴வதி ॥ 8.6.3॥

அத² யத்ரைதத³ப³லிமாநம் நீதோ ப⁴வதி தமபி⁴த ஆஸீநா
ஆஹுர்ஜாநாஸி மாம் ஜாநாஸி மாமிதி ஸ
யாவத³ஸ்மாச்ச²ரீராத³நுத்க்ராந்தோ ப⁴வதி தாவஜ்ஜாநாதி
॥ 8.6.4॥

அத² யத்ரைதத³ஸ்மாச்ச²ரீராது³த்க்ராமத்யதை²தைரேவ
ரஶ்மிபி⁴ரூர்த்⁴வமாக்ரமதே ஸ ஓமிதி வா ஹோத்³வா மீயதே
ஸ யாவத்க்ஷிப்யேந்மநஸ்தாவதா³தி³த்யம் க³ச்ச²த்யேதத்³வை க²லு
லோகத்³வாரம் விது³ஷாம் ப்ரபத³நம் நிரோதோ⁴ঽவிது³ஷாம் ॥ 8.6.5॥

ததே³ஷ ஶ்லோக: । ஶதம் சைகா ச ஹ்ருʼத³யஸ்ய நாட்³யஸ்தாஸாம்
மூர்தா⁴நமபி⁴நி:ஸ்ருʼதைகா । தயோர்த்⁴வமாயந்நம்ருʼதத்வமேதி
விஷ்வங்ஙந்யா உத்க்ரமணே ப⁴வந்த்யுத்க்ரமணே ப⁴வந்தி ॥ 8.6.6॥

॥ இதி ஷஷ்ட:² க²ண்ட:³ ॥
ய ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருʼத்யுர்விஶோகோ
விஜிக⁴த்ஸோঽபிபாஸ: ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸோঽந்வேஷ்டவ்ய:
ஸ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்ய: ஸ ஸர்வாꣳஶ்ச லோகாநாப்நோதி
ஸர்வாꣳஶ்ச காமாந்யஸ்தமாத்மாநமநுவித்³ய விஜாநாதீதி ஹ
ப்ரஜாபதிருவாச ॥ 8.7.1॥

தத்³தோ⁴ப⁴யே தே³வாஸுரா அநுபு³பு³தி⁴ரே தே ஹோசுர்ஹந்த
தமாத்மாநமந்வேச்சா²மோ யமாத்மாநமந்விஷ்ய ஸர்வாꣳஶ்ச
லோகாநாப்நோதி ஸர்வாꣳஶ்ச காமாநிதீந்த்³ரோ ஹைவ
தே³வாநாமபி⁴ப்ரவவ்ராஜ விரோசநோঽஸுராணாம் தௌ
ஹாஸம்விதா³நாவேவ ஸமித்பாணீ ப்ரஜாபதிஸகாஶமாஜக்³மது:
॥ 8.7.2॥

தௌ ஹ த்³வாத்ரிꣳஶதம் வர்ஷாணி ப்³ரஹ்மசர்யமூஷதுஸ்தௌ ஹ
ப்ரஜாபதிருவாச கிமிச்ச²ந்தாவாஸ்தமிதி தௌ ஹோசதுர்ய
ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருʼத்யுர்விஶோகோ
விஜிக⁴த்ஸோঽபிபாஸ: ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸோঽந்வேஷ்டவ்ய:
ஸ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்ய: ஸ ஸர்வாꣳஶ்ச லோகாநாப்நோதி ஸர்வாꣳஶ்ச
காமாந்யஸ்தமாத்மாநமநுவித்³ய விஜாநாதீதி ப⁴க³வதோ வசோ
வேத³யந்தே தமிச்ச²ந்தாவவாஸ்தமிதி ॥ 8.7.3॥

தௌ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச ய ஏஷோঽக்ஷிணி புருஷோ த்³ருʼஶ்யத
ஏஷ ஆத்மேதி ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேத்யத² யோঽயம்
ப⁴க³வோঽப்ஸு பரிக்²யாயதே யஶ்சாயமாத³ர்ஶே கதம ஏஷ
இத்யேஷ உ ஏவைஷு ஸர்வேஷ்வந்தேஷு பரிக்²யாயத இதி ஹோவாச
॥ 8.7.4॥

॥ இதி ஸப்தம: க²ண்ட:³ ॥
உத³ஶராவ ஆத்மாநமவேக்ஷ்ய யதா³த்மநோ ந விஜாநீத²ஸ்தந்மே
ப்ரப்³ரூதமிதி தௌ ஹோத³ஶராவேঽவேக்ஷாஞ்சக்ராதே தௌ ஹ
ப்ரஜாபதிருவாச கிம் பஶ்யத² இதி தௌ ஹோசது:
ஸர்வமேவேத³மாவாம் ப⁴க³வ ஆத்மாநம் பஶ்யாவ ஆ லோமப்⁴ய: ஆ
நகே²ப்⁴ய: ப்ரதிரூபமிதி ॥ 8.8.1॥

தௌ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதௌ ஸுவஸநௌ பரிஷ்க்ருʼதௌ
பூ⁴த்வோத³ஶராவேঽவேக்ஷேதா²மிதி தௌ ஹ ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதௌ
ஸுவஸநௌ பரிஷ்க்ருʼதௌ பூ⁴த்வோத³ஶராவேঽவேக்ஷாஞ்சக்ராதே
தௌ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச கிம் பஶ்யத² இதி ॥ 8.8.2॥

தௌ ஹோசதுர்யதை²வேத³மாவாம் ப⁴க³வ: ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதௌ ஸுவஸநௌ
பரிஷ்க்ருʼதௌ ஸ்வ ஏவமேவேமௌ ப⁴க³வ: ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதௌ ஸுவஸநௌ
பரிஷ்க்ருʼதாவித்யேஷ ஆத்மேதி ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேதி
தௌ ஹ ஶாந்தஹ்ருʼத³யௌ ப்ரவவ்ரஜது: ॥ 8.8.3॥

தௌ ஹாந்வீக்ஷ்ய ப்ரஜாபதிருவாசாநுபலப்⁴யாத்மாநமநநுவித்³ய
வ்ரஜதோ யதர ஏதது³பநிஷதோ³ ப⁴விஷ்யந்தி தே³வா வாஸுரா வா தே
பராப⁴விஷ்யந்தீதி ஸ ஹ ஶாந்தஹ்ருʼத³ய ஏவ
விரோசநோঽஸுராஞ்ஜகா³ம தேப்⁴யோ ஹைதாமுபநிஷத³ம்
ப்ரோவாசாத்மைவேஹ மஹய்ய ஆத்மா பரிசர்ய ஆத்மாநமேவேஹ
மஹயந்நாத்மாநம் பரிசரந்நுபௌ⁴ லோகாவவாப்நோதீமம் சாமும் சேதி
॥ 8.8.4॥

தஸ்மாத³ப்யத்³யேஹாத³தா³நமஶ்ரத்³த³தா⁴நமயஜமாநமாஹுராஸுரோ
ப³தேத்யஸுராணாꣳ ஹ்யேஷோபநிஷத்ப்ரேதஸ்ய ஶரீரம் பி⁴க்ஷயா
வஸநேநாலங்காரேணேதி ஸꣳஸ்குர்வந்த்யேதேந ஹ்யமும் லோகம்
ஜேஷ்யந்தோ மந்யந்தே ॥ 8.8.5॥

॥ இதி அஷ்டம: க²ண்ட:³ ॥
அத² ஹேந்த்³ரோঽப்ராப்யைவ தே³வாநேதத்³ப⁴யம் த³த³ர்ஶ யதை²வ
க²ல்வயமஸ்மிஞ்ச²ரீரே ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதே ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதோ ப⁴வதி
ஸுவஸநே ஸுவஸந: பரிஷ்க்ருʼதே பரிஷ்க்ருʼத
ஏவமேவாயமஸ்மிந்நந்தே⁴ঽந்தோ⁴ ப⁴வதி ஸ்ராமே ஸ்ராம: பரிவ்ருʼக்ணே
பரிவ்ருʼக்ணோঽஸ்யைவ ஶரீரஸ்ய நாஶமந்வேஷ நஶ்யதி
நாஹமத்ர போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீதி ॥ 8.9.1॥

ஸ ஸமித்பாணி: புநரேயாய தꣳ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச
மக⁴வந்யச்சா²ந்தஹ்ருʼத³ய: ப்ராவ்ராஜீ: ஸார்த⁴ம் விரோசநேந
கிமிச்ச²ந்புநராக³ம இதி ஸ ஹோவாச யதை²வ க²ல்வயம்
ப⁴க³வோঽஸ்மிஞ்ச²ரீரே ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதே ஸாத்⁴வலங்க்ருʼதோ ப⁴வதி
ஸுவஸநே ஸுவஸந: பரிஷ்க்ருʼதே பரிஷ்க்ருʼத
ஏவமேவாயமஸ்மிந்நந்தே⁴ঽந்தோ⁴ ப⁴வதி ஸ்ராமே ஸ்ராம:
பரிவ்ருʼக்ணே பரிவ்ருʼக்ணோঽஸ்யைவ ஶரீரஸ்ய நாஶமந்வேஷ
நஶ்யதி நாஹமத்ர போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீதி ॥ 8.9.2॥

ஏவமேவைஷ மக⁴வந்நிதி ஹோவாசைதம் த்வேவ தே
பூ⁴யோঽநுவ்யாக்²யாஸ்யாமி வஸாபராணி த்³வாத்ரிꣳஶதம் வர்ஷாணீதி
ஸ ஹாபராணி த்³வாத்ரிꣳஶதம் வர்ஷாண்யுவாஸ தஸ்மை ஹோவாச
॥ 8.9.3॥

॥ இதி நவம: க²ண்ட:³ ॥
ய ஏஷ ஸ்வப்நே மஹீயமாநஶ்சரத்யேஷ ஆத்மேதி
ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேதி ஸ ஹ ஶாந்தஹ்ருʼத³ய:
ப்ரவவ்ராஜ ஸ ஹாப்ராப்யைவ தே³வாநேதத்³ப⁴யம் த³த³ர்ஶ
தத்³யத்³யபீத³ꣳ ஶரீரமந்த⁴ம் ப⁴வத்யநந்த:⁴ ஸ ப⁴வதி யதி³
ஸ்ராமமஸ்ராமோ நைவைஷோঽஸ்ய தோ³ஷேண து³ஷ்யதி ॥ 8.10.1॥

ந வதே⁴நாஸ்ய ஹந்யதே நாஸ்ய ஸ்ராம்யேண ஸ்ராமோ க்⁴நந்தி த்வேவைநம்
விச்சா²த³யந்தீவாப்ரியவேத்தேவ ப⁴வத்யபி ரோதி³தீவ நாஹமத்ர
போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீதி ॥ 8.10.2॥

ஸ ஸமித்பாணி: புநரேயாய தꣳ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச
மக⁴வந்யச்சா²ந்தஹ்ருʼத³ய: ப்ராவ்ராஜீ: கிமிச்ச²ந்புநராக³ம
இதி ஸ ஹோவாச தத்³யத்³யபீத³ம் ப⁴க³வ: ஶரீரமந்த⁴ம் ப⁴வத்யநந்த:⁴
ஸ ப⁴வதி யதி³ ஸ்ராமமஸ்ராமோ நைவைஷோঽஸ்ய தோ³ஷேண து³ஷ்யதி
॥ 8.10.3॥

ந வதே⁴நாஸ்ய ஹந்யதே நாஸ்ய ஸ்ராம்யேண ஸ்ராமோ க்⁴நந்தி த்வேவைநம்
விச்சா²த³யந்தீவாப்ரியவேத்தேவ ப⁴வத்யபி ரோதி³தீவ நாஹமத்ர
போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீத்யேவமேவைஷ மக⁴வந்நிதி ஹோவாசைதம் த்வேவ தே
பூ⁴யோঽநுவ்யாக்²யாஸ்யாமி வஸாபராணி த்³வாத்ரிꣳஶதம் வர்ஷாணீதி
ஸ ஹாபராணி த்³வாத்ரிꣳஶதம் வர்ஷாண்யுவாஸ தஸ்மை ஹோவாச
॥ 8.10.4॥

॥ இதி த³ஶம: க²ண்ட:³ ॥
தத்³யத்ரைதத்ஸுப்த: ஸமஸ்த: ஸம்ப்ரஸந்ந: ஸ்வப்நம் ந விஜாநாத்யேஷ
ஆத்மேதி ஹோவாசைதத³ம்ருʼதமப⁴யமேதத்³ப்³ரஹ்மேதி ஸ ஹ ஶாந்தஹ்ருʼத³ய:
ப்ரவவ்ராஜ ஸ ஹாப்ராப்யைவ தே³வாநேதத்³ப⁴யம் த³த³ர்ஶ நாஹ
க²ல்வயமேவꣳ ஸம்ப்ரத்யாத்மாநம் ஜாநாத்யயமஹமஸ்மீதி
நோ ஏவேமாநி பூ⁴தாநி விநாஶமேவாபீதோ ப⁴வதி நாஹமத்ர
போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீதி ॥ 8.11.1॥

ஸ ஸமித்பாணி: புநரேயாய தꣳ ஹ ப்ரஜாபதிருவாச
மக⁴வந்யச்சா²ந்தஹ்ருʼத³ய: ப்ராவ்ராஜீ: கிமிச்ச²ந்புநராக³ம இதி
ஸ ஹோவாச நாஹ க²ல்வயம் ப⁴க³வ ஏவꣳ ஸம்ப்ரத்யாத்மாநம்
ஜாநாத்யயமஹமஸ்மீதி நோ ஏவேமாநி பூ⁴தாநி
விநாஶமேவாபீதோ ப⁴வதி நாஹமத்ர போ⁴க்³யம் பஶ்யாமீதி
॥ 8.11.2॥

ஏவமேவைஷ மக⁴வந்நிதி ஹோவாசைதம் த்வேவ தே
பூ⁴யோঽநுவ்யாக்²யாஸ்யாமி நோ ஏவாந்யத்ரைதஸ்மாத்³வஸாபராணி
பஞ்ச வர்ஷாணீதி ஸ ஹாபராணி பஞ்ச வர்ஷாண்யுவாஸ
தாந்யேகஶதꣳ ஸம்பேது³ரேதத்தத்³யதா³ஹுரேகஶதꣳ ஹ வை வர்ஷாணி
மக⁴வாந்ப்ரஜாபதௌ ப்³ரஹ்மசர்யமுவாஸ தஸ்மை ஹோவாச ॥ 8.11.3॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
மக⁴வந்மர்த்யம் வா இத³ꣳ ஶரீரமாத்தம் ம்ருʼத்யுநா
தத³ஸ்யாம்ருʼதஸ்யாஶரீரஸ்யாத்மநோঽதி⁴ஷ்டா²நமாத்தோ வை
ஸஶரீர: ப்ரியாப்ரியாப்⁴யாம் ந வை ஸஶரீரஸ்ய ஸத:
ப்ரியாப்ரியயோரபஹதிரஸ்த்யஶரீரம் வாவ ஸந்தம் ந
ப்ரியாப்ரியே ஸ்ப்ருʼஶத: ॥ 8.12.1॥

அஶரீரோ வாயுரப்⁴ரம் வித்³யுத்ஸ்தநயித்நுரஶரீராண்யேதாநி
தத்³யதை²தாந்யமுஷ்மாதா³காஶாத்ஸமுத்தா²ய பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்³ய
ஸ்வேந ரூபேணாபி⁴நிஷ்பத்³யந்தே ॥ 8.12.2॥।

ஏவமேவைஷ ஸம்ப்ரஸாதோ³ঽஸ்மாச்ச²ரீராத்ஸமுத்தா²ய பரம்
ஜ்யோதிருபஸம்பத்³ய ஸ்வேந ரூபேணாபி⁴நிஷ்பத்³யதே ஸ உத்தமபுருஷ:
ஸ தத்ர பர்யேதி ஜக்ஷத்க்ரீட³ந்ரமமாண: ஸ்த்ரீபி⁴ர்வா யாநைர்வா
ஜ்ஞாதிபி⁴ர்வா நோபஜநꣳ ஸ்மரந்நித³ꣳ ஶரீரꣳ ஸ யதா²
ப்ரயோக்³ய ஆசரணே யுக்த ஏவமேவாயமஸ்மிஞ்ச²ரீரே
ப்ராணோ யுக்த: ॥ 8.12.3॥

அத² யத்ரைததா³காஶமநுவிஷண்ணம் சக்ஷு: ஸ சாக்ஷுஷ:
புருஷோ த³ர்ஶநாய சக்ஷுரத² யோ வேதே³த³ம் ஜிக்⁴ராணீதி ஸ ஆத்மா
க³ந்தா⁴ய க்⁴ராணமத² யோ வேதே³த³மபி⁴வ்யாஹராணீதி ஸ
ஆத்மாபி⁴வ்யாஹாராய வாக³த² யோ வேதே³த³ꣳ ஶ்ருʼணவாநீதி
ஸ ஆத்மா ஶ்ரவணாய ஶ்ரோத்ரம் ॥ 8.12.4॥

அத² யோ வேதே³த³ம் மந்வாநீதி ஸாத்மா மநோঽஸ்ய தை³வம் சக்ஷு:
ஸ வா ஏஷ ஏதேந தை³வேந சக்ஷுஷா மநஸைதாந்காமாந்பஶ்யந்ரமதே
ய ஏதே ப்³ரஹ்மலோகே ॥ 8.12.5॥

தம் வா ஏதம் தே³வா ஆத்மாநமுபாஸதே தஸ்மாத்தேஷாꣳ ஸர்வே ச
லோகா ஆத்தா: ஸர்வே ச காமா: ஸ ஸர்வாꣳஶ்ச லோகாநாப்நோதி
ஸர்வாꣳஶ்ச காமாந்யஸ்தமாத்மாநமநுவித்³ய விஜாநாதீதி ஹ
ப்ர்ஜாபதிருவாச ப்ரஜாபதிருவாச ॥ 8.12.6॥

॥ இதி த்³வாத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஶ்யாமாச்ச²ப³லம் ப்ரபத்³யே ஶப³லாச்ச்²யாமம் ப்ரபத்³யேঽஶ்வ
இவ ரோமாணி விதூ⁴ய பாபம் சந்த்³ர இவ ராஹோர்முகா²த்ப்ரமுச்ய
தூ⁴த்வா ஶரீரமக்ருʼதம் க்ருʼதாத்மா
ப்³ரஹ்மலோகமபி⁴ஸம்ப⁴வாமீத்யபி⁴ஸம்ப⁴வாமீதி ॥ 8.13.1॥

॥ இதி த்ரயோத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ஆகாஶோ வை நாம நாமரூபயோர்நிர்வஹிதா தே யத³ந்தரா
தத்³ப்³ரஹ்ம தத³ம்ருʼதꣳ ஸ ஆத்மா ப்ரஜாபதே: ஸபா⁴ம் வேஶ்ம ப்ரபத்³யே
யஶோঽஹம் ப⁴வாமி ப்³ராஹ்மணாநாம் யஶோ ராஜ்ஞாம் யஶோவிஶாம்
யஶோঽஹமநுப்ராபத்ஸி ஸ ஹாஹம் யஶஸாம் யஶ:
ஶ்யேதமத³த்கமத³த்கꣳ ஶ்யேதம் லிந்து³ மாபி⁴கா³ம் லிந்து³
மாபி⁴கா³ம் ॥ 8.14.1॥

॥ இதி சதுர்த³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
ததை⁴தத்³ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதயை உவாச ப்ரஜாபதிர்மநவே மநு:
ப்ரஜாப்⁴ய: ஆசார்யகுலாத்³வேத³மதீ⁴த்ய யதா²விதா⁴நம் கு³ரோ:
கர்மாதிஶேஷேணாபி⁴ஸமாவ்ருʼத்ய குடும்பே³ ஶுசௌ தே³ஶே
ஸ்வாத்⁴யாயமதீ⁴யாநோ த⁴ர்மிகாந்வித³த⁴தா³த்மநி ஸர்வைந்த்³ரியாணி
ஸம்ப்ரதிஷ்டா²ப்யாஹிꣳஸந்ஸர்வ பூ⁴தாந்யந்யத்ர தீர்தே²ப்⁴ய:
ஸ க²ல்வேவம் வர்தயந்யாவதா³யுஷம் ப்³ரஹ்மலோகமபி⁴ஸம்பத்³யதே
ந ச புநராவர்ததே ந ச புநராவர்ததே ॥ 8.15.1॥

॥ இதி பஞ்சத³ஶ: க²ண்ட:³ ॥
॥ இதி அஷ்டமோঽத்⁴யாய: ॥
ௐ ஆப்யாயந்து மமாங்கா³நி வாக்ப்ராணஶ்ச்க்ஷு:
ஶ்ரோத்ரமதோ² ப³லமிந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி ।
ஸர்வம் ப்³ரஹ்மௌபநிஷத³ம் மாஹம் ப்³ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்³ரஹ்ம
நிராகரோத³நிகாரணமஸ்த்வநிகாரணம் மேঽஸ்து ।
ததா³த்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு த⁴ர்மாஸ்தே
மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ॥

॥ ௐ ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

॥ இதி சா²ந்தோ³க்³யோঽபநிஷத்³ ॥