Archive for the ‘Sri Baagavatha saaram’ Category

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 4th April to 8th April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 4, 2011

366-மாணிக்கம் கட்டி வைரம் இடை கட்டி –தாலேலோ யசோதை பாவனை பெரி ஆழ்வார் –பிரம்மா
செய்த தொட்டில் –மாணி குறளனே வையம் அளந்தானே –ஆல நீர் கடல் அன்னவன் தாலோ -தேவகி
புலம்பல் தாலாட்டு குலசேகர ஆழ்வார் –விரஜவாசிகள்–கோகுலம்–நந்த பவன்-விக்ரகம்
உண்டு கண்ணன் தொட்டில் உண்டு முட்டி கால் போட்டு தவழ்ந்து நூறு அடி போகணும்
–சிரித்து ஆடி கொண்டு போகணும்..ஆனந்தம் –சூளா தொட்டில் -ஸ்ரீ பாகவத ஸ்ரீ பாத
தூளி பட -பலர் சலவை கல் போட்டு தங்கள் பெயர் -படியாய் கிடந்தது பவள வாய் காண்பேனே
–சித்ரா பௌர்ணமி அன்றி வண்ண போடி பீச்சாம் குழல் உத்சவம் ஹோலி போல..-அழகரும் ஏற்று
கொள்வார் –எண்ணம் சுண்ணம் எதிர் எதிர் தூவிட -முற்றம் சேறு ஆனதாம் –ஓடுவார்
விழுவார் உகந்து ஆலிப்பார் –நாடுவார் நம்பிரான் எங்குற்றான்
என்பார்-செவிக்காதவர்களை தான் இருக்க விடுவார் என்பதால் — –பாடுவார்களும்
ஆடுவார்களும் –தாமரை சூர்யன் கண்டு மலர்வது போல ஆள் கண்ட சமுத்ரம் பக்தர் கண்டு
மகிழ்வான் ..நந்தகோபாலன் வரி கட்ட கம்சன் இடம் போக -வசு தேவர் கெட்ட  சகுனம்
குழந்தை விட்டு வராதீர் சொல்ல –எந்தையே என் தன் குல பெரும் சுடரே ..உந்தை யாவன்
–நந்தன் பெற்றனன் வசு தேவன் இழந்தானே -செம்கேள் விரலிலும் கடை கண்ணிலும் காட்ட
–தெய்வதேவகி புலம்பல்..

367-

குடிலாலக சம்யுக்தம் பூர்ண சந்திர முகம்–குண்டல அணி கலன் கொண்டு
-விளங்குகிறான் .. கெட்ட சகுனம் சொல்லி மீண்டு வருவதற்குள் முதலில் -பூதனை கடைசி
கேசி- பூதனா சம்காரம்-ஒரு வழி பாதை -பக்தர்கள் கண்ணனை கண்டு மீள மாட்டார்கள்
அசுரர்கள் மாண்டு மீள மாட்டார்கள் ..அழகிய பெண் வடிவு கொண்டு–கண்ணனுக்கு என்றே
விஷம்–அடிப்படை ஆன்மீக கருத்தும் பார்ப்போம்..-அவனுக்கே என்று எதை கொடுத்தாலும்
ஏற்று கொள்கிறான் ..இரண்டு மார்பகம்-அவித்யை அறிவு இன்மை-பூதனை -அகம்கார மமகாரம்
-தூய நடத்தையே விஷ பால்–ஆனந்தமாக ஏற்று கொள்கிறான்  எதை கொடுத்தாலும் –பத்ரம்
புஷ்பம் பலம் தேயம் ..

யசோதை பசு மாடு பார்க்க போக -பூதனை நுழைந்து -பேய்ச்சி  விட நஞ்ச முலை சுவைத்த
-பிராணனை விட நஞ்சை சுவைத்தான் மிக கஜான சுடர் குழவி பேய் முலை நஞ்சு
உண்டு..-வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து -விஷத்துக்கு முறிய விஷம் வேண்டும்
என்று சயனித்தான்..வேகமாக உறிஞ்ச பால் உடன் பிராணனும் வந்ததாம் ..முலை தடத்தை
–தாடகை முதலில் வந்தது போல இங்கும் பெண் வந்தாள்–12
மைல் பெரியவளாக விழுந்தாள்–பெரு மா வஞ்ச –பேய் முலை வாய் வைத்து பித்தர் என்று
பிறர் எச நின்றாய்–கொழு மோர் காய்ச்சி கொடுத்தாள் பசு மாட்டு வாலை–.பெருமாளுக்கு
ரட்ஷம் இட்டாள்–சரித்ரம் கேட்டவர்கள் கஷ்டம் நீங்கும் –பக்தி ஏற்படும்–அடுத்த
கள்ள சகடம் ..

368-

சகடாசுரனை  உதைத்து அர்ஜுன மரம் முறித்தான்–பால்ய  கண்ணனின்
செஷ்டிதம்–விளக்கில் விட்டில் பூச்சிகள் விழுவது போல-ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய அணி
விளக்கு தானே இவன்..அச்சு தாலி ஆமை தாலி திருஷ்டி வராமல் ரட்ஷை–பட்டர் -கௌஸ்துபம்
வன மாலை துளசி தாயார் –பரத்வம்  காட்ட–எளியவன் என்று காட்ட ஆமை தாலி –அச்சு தாலி
கூர்ம  நகம் ஆனை முடி புலி நகம் -10-7 சகடாசுரன்-சுழல் கற்று வடிவத்தில்  அசுரர் வாயில் ஏழு  லோகம்
காட்டியது..–செஷ்டிதம் கேட்க்க மனசு அழுக்கு நீங்குகிறது –ரட்ஷைக்கு வண்டி
சக்கரம் வைத்து இருந்தால் அதில் அசுரன் ஆவேசித்தான்–காலை உதைத்து– காலை
நிமிர்த்து நாள்கலோர் நாலு ஐந்து திங்கள்/–பொங்கும் பரிவு–மற்றைய ஆழ்வார்  ஏழு
திங்களில் /செய்ய பாதம் ஒன்றால் செய்த சிறு சேவகமும்–கள்ள சகடம் கலக்கழிய -திரு
கால் ஆண்ட உஊர்ந்த சகடம் உதைத்தான் பொன் நல்  சகடம் உதைத்த கழல் போற்றி உன்
ஆபத்தும் திருவடியால் ரட்ஷிக்க பட்டதே –கிடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும்
369–

பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாரும்–உன்னை என்று கொல் சேர்வதுவே ..10-7 அத்யாயம்–பொங்கும் பரிவு
கூடல் அழகர் கள் அழகர் யானை மேல் கட்டிய மணி கொண்டு பல்லாண்டு பொங்கும் பரிவால்
பாடினார் தன்னை பார்க்காமல்–அவனை பார்க்கும் தன்மை விஷ்ணு சித்தர் -அத்தத்தின்
பத்தா நாள் /நாள்கலோர் நாள் ஐந்து திங்கள் அளவிலே -தினப்படி இன்றும் பெரி ஆழ்வார்
திரு கை தளத்துடன் திரு பல்லாண்டு பாடுகிறார்..ராட்ஷ ரட்ஷக பாவம்
மாறாடுகிறது–பெருமை பார்க்காமல் அழகு சொவ்குமார்யம் பார்த்து ..அன்பு மிகுந்து
பிரேமம்/விஞ்சி நிற்கும் தன்மையால் ஆண்டாள் அடி திறல் புகழ் கழல் குணம் வேல் போற்றி
என்று உன் சேவகமே வேண்டி –அன்று அளந்தாய் இன்று யாம் வந்தோம் இரங்குஇப் படி ஒவ்
ஒன்றுக்கும் சேர்த்து அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்–

அன்று இல்லை இன்று இருக்கிறோம் வயிறு பிடித்து பல்லாண்டு பாடுகிறாள்/ஆனந்த மயனை
நினைக்க ஆனந்தம் கிட்டும்..-பேணி உனக்கு பிரமன் தந்தான் தொட்டில்-கிழிய
உதைத்திடும்..மருங்கில் இருத்திடும் ..ஒடுக்கி புல்கில் உதரத்தே பாய்ந்திடும்
-மிடுக்கு இல்லாமையால்–தன் உடலில் சக்தி இல்லை என்று சொல்ல வில்லை அவனுக்கு என்ன
ஆகும் என்று பஞ்சு திருவடி என்பதால்..நான் மெலிந்தேன் நங்காய்–திருநாவசுரன் -சுழல்
காற்று-வடிவம்–கழுத்து நெருக்கி முடித்தான் அவனையும்–

370-

அழகன் அலங்காரன்–தாலேலோ–அசைந்து பாடுவது–கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் நம்
கண்ணன் –கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை நாம காரண -எட்டாவது
அத்யாயம்..கர்காச்சர்யர்..ஆயிர திரு நாமங்கள் அவனுக்கு ..பேர் ஆயிரம் கொண்டதோர்
பீடு உடையவன்–தேவகி குழந்தை என்று யோக மகிமையால் கண்டார் கர்க்கர் ..கிருஷ்ணன்
என்று பேர் வையும் பூமிக்கு மகிழ்ச்சி கொடுப்பவன்–குழந்தையே காட்டி கொடுத்ததாம்
அப் பொளுதைக்கு அப் பொழுது ஆரா அமுதம் எல்லா வற்றாலும் இன்பம் பலம் பொருந்தியவன்
சங்கர்ஷணன் பல ராமன்..ரோகிணி பிள்ளை -கருப்பு-நாலாவது யுக-நிறம் வெளிது சிகப்பு
மான் தளிர் பச்சை கருப்பு .பாலின் நீர்மை கரு நீளம் கருப்பு சத்வ குணம்-வெளுப்பு
ரோஜா சிகப்பு தமோ குணம் கலர்ந்த மாம் தளிர் நிறை கலைவை நாலாவது யுகம்-கருப்பு
எதுவும் கேட்க்காமல் இருப்பதால் —

கருப்பன்-இருள் அன்ன மா மேனி–கண்ணுக்கு தீட்டி கொள்ள மை தரும் திருமேனி–கரு
நீல மேகம் -தண்ணீர் நிரம்பி கருணை மிகுந்தவன் ..நீல மேக சியாமளன்..கொண்டால் மீது
அணவும் சோலை முகில் வண்ணன் அடி மேல்/பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் இருட்டை வணங்குவார்
..தவழ்கிற பருவம் அடுத்து–பெண் வெண்ணெய் பசு மாடு களவாட -ஆனந்தமாக
பார்ப்போம்..

10-5-13-

avadyanta vicitrani
vaditrani mahotsave
krsne visvesvare ‘nante
nandasya vrajam agate

Now that the all-pervading, unlimited Lord Krsna, the master of the cosmic
manifestation, had arrived within the estate of Maharaja Nanda, various types of
musical instruments resounded to celebrate the great festival.

10-5-31-

ri-vasudeva uvaca
karo vai varsiko datto
rajne drsta vayam ca vah
neha stheyam bahu-titham
santy utpatas ca gokule

Vasudeva said to Nanda Maharaja: Now, my dear brother, since you have paid
the annual taxes to Kamsa and have also seen me, do not stay in this place for
many days. It is better to return to Gokula, since I know that there may be some
disturbances there.

10-6-5/6-

tam kesa-bandha-vyatisakta-mallikam
brhan-nitamba-stana-krcchra-madhyamam
suvasasam kalpita-karna-bhusanatvisollasat-
kuntala-manditananam
valgu-smitapanga-visarga-viksitair
mano harantim vanitam vrajaukasam
amamsatambhoja-karena rupinim
gopyah sriyam drastum ivagatam patim

Her hips were full, her breasts were large and firm, seeming to overburden
her slim waist, and she was dressed very nicely. Her hair, adorned with a
garland of mallika flowers, was scattered about her beautiful face. Her earrings
were brilliant, and as she smiled very attractively, glancing upon everyone, her
beauty drew the attention of all the inhabitants of Vraja, especially the men.
When the gopis saw her, they thought that the beautiful goddess of fortune,
holding a lotus flower in her hand, had come to see her husband, Krsna.

10-6-8-

vibudhya tam balaka-marika-graham
caracaratma sa nimiliteksanah
anantam aropayad ankam antakam
yathoragam suptam abuddhi-rajju-dhih

Lord Sri Krsna, the all-pervading Supersoul, lying on the bed, understood
that Putana, a witch who was expert in killing small children, had come to kill
Him. Therefore, as if afraid of her, Krsna closed His eyes. Thus Putana took
upon her lap Him who was to be her own annihilation, just as an unintelligent
person places a sleeping snake on his lap, thinking the snake to be a rope.

10-6-10-

tasmin stanam durjara-viryam ulbanam
ghorankam adaya sisor dadav atha
gadham karabhyam bhagavan prapidya tatpranaih
samam rosa-samanvito ‘pibat

On that very spot, the fiercely dangerous Raksasi took Krsna on her lap and
pushed her breast into His mouth. The nipple of her breast was smeared with a
dangerous, immediately effective poison, but the Supreme Personality of Godhead,
Krsna, becoming very angry at her, took hold of her breast, squeezed it very
hard with both hands, and sucked out both the poison and her life.

10-6-20-

go-mutrena snapayitva
punar go-rajasarbhakam
raksam cakrus ca sakrta
dvadasangesu namabhih

The child was thoroughly washed with cow urine and then smeared with the dust
raised by the movements of the cows. Then different names of the Lord were
applied with cow dung on twelve different parts of His body, beginning with the
forehead, as done in applying tilaka. In this way, the child was given
protection.

10-6-23-

avyad ajo ‘nghri manimams tava janv athoru
yajno ‘cyutah kati-tatam jatharam hayasyah
hrt kesavas tvad-ura isa inas tu kantham
visnur bhujam mukham urukrama isvarah kam
cakry agratah saha-gado harir astu pascat
tvat-parsvayor dhanur-asi madhu-hajanas ca
konesu sankha urugaya upary upendras
tarksyah ksitau haladharah purusah samantat

[Sukadeva Gosvami informed Maharaja Pariksit that the gopis, following the
proper system, protected Krsna, their child, with this mantra.] May Aja protect
Your legs, may Maniman protect Your knees, Yajna Your thighs, Acyuta the upper
part of Your waist, and Hayagriva Your abdomen. May Kesava protect Your heart,
Isa Your chest, the sun-god Your neck, Visnu Your arms, Urukrama Your face, and
Isvara Your head. May Cakri protect You from the front; may Sri Hari, Gadadhari,
the carrier of the club, protect You from the back; and may the carrier of the
bow, who is known as the enemy of Madhu, and Lord Ajana, the carrier of the
sword, protect Your two sides. May Lord Urugaya, the carrier of the conchshell,
protect You from all corners; may Upendra protect You from above; may Garuda
protect You on the ground; and may Lord Haladhara, the Supreme Person, protect
You on all sides.

10-6-30-

ri-suka uvaca
iti pranaya-baddhabhir
gopibhih krta-raksanam
payayitva stanam mata
sannyavesayad atmajam

Srila Sukadeva Gosvami continued: All the gopis, headed by mother Yasoda,
were bound by maternal affection. After they thus chanted mantras to protect the
child, mother Yasoda gave the child the nipple of her breast to suck and then
got Him to lie down on His bed.

10-6-34-

dahyamanasya dehasya
dhumas caguru-saurabhah
utthitah krsna-nirbhuktasapady
ahata-papmanah

Because of Krsna’s having sucked the breast of the Raksasi Putana, when Krsna
killed her she was immediately freed of all material contamination. Her sinful
reactions automatically vanished, and therefore when her gigantic body was being
burnt, the smoke emanating from her body was fragrant like aguru incense

10-6-37/38-

padbhyam bhakta-hrdi-sthabhyam
vandyabhyam loka-vanditaih
angam yasyah samakramya
bhagavan api tat-stanam
yatudhany api sa svargam
avapa janani-gatim
krsna-bhukta-stana-ksirah
kim u gavo ‘numatarah

The Supreme Personality of Godhead, Krsna, is always situated within the core
of the heart of the pure devotee, and He is always offered prayers by such
worshipable personalities as Lord Brahma and Lord Siva. Because Krsna embraced
Putana’s body with great pleasure and sucked her breast, although she was a
great witch, she attained the position of a mother in the transcendental world
and thus achieved the highest perfection. What then is to be said of the cows
whose nipples Krsna sucked with great pleasure and who offered their milk very
jubilantly with affection exactly like that of a mother?

10-6-44-

ya etat putana-moksam
krsnasyarbhakam adbhutam
srnuyac chraddhaya martyo
govinde labhate ratim

Any person who hears with faith and devotion about how Krsna, the Supreme
Personality of Godhead, killed Putana, and who thus invests his hearing in such
childhood pastimes of Krsna, certainly attains attachment for Govinda, the
supreme, original person.

10-7-20-

daityo namna trnavartah
kamsa-bhrtyah pranoditah
cakravata-svarupena
jaharasinam arbhakam

While the child was sitting on the ground, a demon named Trnavarta, who was a
servant of Kamsa’s, came there as a whirlwind, at Kamsa’s instigation, and very
easily carried the child away into the air.

10-7-27-

tam asmanam manyamana
atmano guru-mattaya
gale grhita utsrastum
nasaknod adbhutarbhakam

Because of Krsna’s weight, Trnavarta considered Him to be like a great
mountain or a hunk of iron. But because Krsna had caught the demon’s neck, the
demon was unable to throw Him off. He therefore thought of the child as
wonderful, since he could neither bear the child nor cast aside the burden.

10-7-29-

tam antariksat patitam silayam
visirna-sarvavayavam karalam
puram yatha rudra-sarena viddham
striyo rudatyo dadrsuh sametah

While the gopis who had gathered were crying for Krsna, the demon fell from
the sky onto a big slab of stone, his limbs dislocated, as if he had been
pierced by the arrow of Lord Siva like Tripurasura.

10-7-35/36-

pita-prayasya janani
sutasya rucira-smitam
mukham lalayati rajan
jrmbhato dadrse idam
kham rodasi jyotir-anikam asah
suryendu-vahni-svasanambudhims ca
dvipan nagams tad-duhitrr vanani
bhutani yani sthira-jangamani

O King Pariksit, when the child Krsna was almost finished drinking His
mother’s milk and mother Yasoda was touching Him and looking at His beautiful,
brilliantly smiling face, the baby yawned, and mother Yasoda saw in His mouth
the whole sky, the higher planetary system and the earth, the luminaries in all
directions, the sun, the moon, fire, air, the seas, islands, mountains, rivers,
forests, and all kinds of living entities, moving and nonmoving.

 

Advertisements

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 28th March to 1st April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 3, 2011

361-அவதார தினம் ஸ்ரீ ஜெயந்தி –சிறப்பித்து சொல்லாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி
குறிக்கும் ஆவணி அஷ்டமி ரோஹிணி–ஸ்ரீ வாமன ஸ்ரீ  நரசிம்ஹா  ஜெயந்தி ஸ்ரீ ராம நவமி –சொல்ல வேண்டும்..–தேவர் இரக்க
தன்னை தானே வேண்டி கொண்டான் –பிரலம்ப-பகாசுரன் சாணூரன் பூதனா கேசி போன்றவர் வந்து
இவன் கையால் அடிபட்டு–ஏழாவது குழந்தை யோக மாயை யசோதை வயிற்றில் குழந்தை ஆக பிறந்து
-தேவகி வயற்றில் ஆதி சேஷன்-ரோகிணி-மனைவி கர்பத்தில் புக -சங்கர்ஷணம் நன்கு இழுத்து
பல சாலி பல ராமன்..நான் அல்ல அங்கே வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் சொல்லி போக
ஆணை..துர்கா வைஷ்ணவி மாயா பேர் சொல்லி வணங்குவார்கள்…கம்சன் பயந்து கொண்டே
இருக்க-சத்யன்-மெய்யன் சத்ய வரதன் சத்ய பரன்சத்ய ஆத்மகன் –சம்சாரம் மரம் –பலம்
சுக துக்கம் மூன்று வேர் சத்ய ரஜோ தாமஸ்  நான்கு புருஷார்த்தங்கள் ஜான
இந்த்ரியங்கள் ஆறு சுபாவம் பசி ..மரணம்  ஏழு பட்டைகள் உண்டு எட்டு கிளைகள் பஞ்சு
பூதம் மனம் அகங்கார மம காரம் ஒன்பது வாசல் பத்து பிராணங்கள் இரண்டுபரவை ஜீவாத்மா
பரமாத்மா அவனே தோணி .பற்றி கடலை கடக்கவேண்டும் –தேவகி பாக்ய வதி உலகம் தாங்கும்
அவனை தாங்கி பிறக்க வைத்தவள்

362-ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து –நெருப்பு என்று நின்ற நெடுமால்– தேவகிக்கு பிறந்த வைபவம்
யசோதை வளர்த்த வைபவம் இருவரும் ஒருத்தி அத்வதீயம்–10-3 அத்யாயம்–கோகுல அஷ்டமி-நவமி
அன்று -புகுந்தான் பெண் குழந்தை தங்கை-யோக மாயை–தெளிந்த நீர்–மரம் பூத்து
குலுங்க..புண்ய கந்தம் வீச –துந்துபி முழங்க ..ரிஷிகள் புரிந்து கொண்டனர் மகன்
ஒருவருக்கு அல்லாத மா மேதை –தந்தை தாய் தேர்ந்து எடுத்து கொள்கிறான் ..கிருஷ்ண கா
ஜன்ம பூமி ..புனிதமான இடம் ..சம்சார சிறை வெட்ட அத்ததின் பத்தாம் நாள் –மணி வண்ணன்
பிறக்க –அவனோ -நவமி இவன் அஷ்டமி அரசனுக்கு அரசன் அரண்மனை சிறை பகல் இரவு ராமன்
கிருஷ்ணன்.–ஆவி காப்பார் இனி யார் -நீண்டதால் இரவு -பிள்ளை உறங்கா வல்லி ஜீயர்
இருட்டை சேவிப்பார் கண்ணனை காத்ததால் இருள் போன்ற மா மேயன் ..தந்தை
காலில் விலங்கு அற வந்து தோன்றிய தோன்றல்..நான்கு தோள்கள் உடன் கிரீட -நூபுர பூஷணம்
அலங்காரத்துடன் அவதாரம் திரு மேனி ஒளி கொண்டே சேவித்தார்கள்..–ஆயர் குலத்தில்
தோன்றிய அணி விளக்கு அற்புதம் பாலகம் 32 சந்திர கலை போன்ற
திரு பல்கள்..தாமரை கண்கள் உடன் ஸ்ரீ கவ்ஸ்துபதுடன்–அவதார
ரகசியம் கீதையில் வெளி இட்டான் -அவதாரச்ய சத்யத்வம்–தோஷம் தட்டாது–பஞ்ச
சக்தி மயம் உடல்-இச்சையால் கருணையால் அவதாரம்-சாது ரட்ஷனம் தர்ம ஸ்தாபனம் —

363-ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் –திரு பாற்கடல்–வட மதுரை–அஜாயமானாக -பிறப்பிலி
பிறக்கிறான்–பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான்பிறந்து பிறந்து பெருமை அடைகிறான்–படைத்த அனைத்திலும் உள்
புகுந்தாய் கர்பதுக்குள்ளும் புகுந்தான் -இருள் அன்ன மா மேனி –வசு தேவருக்கு தானம்
கொடுக்க ஆசை பிறந்த உடன் –நகி வாசோ தரித்ரக ஆயிரம் ஆயிரம்-அத்தத்தின் பாத்தா நாள்
வந்து தோன்றிய அச்சுதன் கம்சனுக்கு செய்தி போக கூடாது மேல் கீழ் பத்தா
சேர்த்து பத்தா விட்டு பத்தா குழப்ப -பொங்கும் பரிவால் வில்லி புத்தூர் பட்டர்
பிரான் பெற்றான் பெரி ஆழ்வார் என்னும் பெயர்..- ஆயர் குளத்து அணி விளக்கு தானே
விளங்கும் மற்றவை விளக்கும் அணி விளக்கு நந்தா விளக்கு அளவதற்க்கு அரியாய்–
மறைத்து கொள்ள தாய் வேண்டியதும் உடனே–கேட்டான்-ராமன் 25 வயசில் தந்தை சொல் மிக்க
மந்திரம் இல்லை–அதரம் மதுரம்–சாமான்ய குழந்தையாகவும் ஆரா அமுதம் –சாரங்க பாணி
கோமள வல்லி தாயார் –ஏக சிங்காசனம் -அநந்தன் குறைத்து கொண்டு சேவை –பிரிச்னி
சுத்தப -உபேந்திர வாமனன்-கஸ்யப தேவ அதிதிக்கு இரண்டாவது -இப் பொழுது மூன்றாவது
–அக் கரை சென்று பெண் குழந்தை கொண்டு வர சொன்னார் –யமுனை வழி விட

364-

ரதன கணக்கான ஹாரம் கேயூரம் – கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்-கதவுகள் திறக்க
விலங்கு வெடித்து சிதற –10-3-47 ஸ்லோகம் –பகவான் ஆணை சிறை மேல்
கொண்டு செய்தால் எல்லாம் தானாக நாடாகும் தூய பெரு நீர் யமுனை துறைவன் –கோத்ரா
குண்டம் புஷ்கரிணி நித்ய வசுதேவர் நீராடும் இடம் -கேசவ பெருமாள் கோவில் அருகில்-
கோவில் வழி பாட்டு முரசை முன்பே உண்டு–பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீ ராமன் அர்ச்சித்த
பெருமாள்–மதுர பெற்றது இழந்தது அயோத்ய ராமனை  பெற்று இழந்தது போல ..விக்ராம் காட்–சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சின்காசசனாம்
நின்றாள் மரவடியாம் ..நிவாச ஆசன பாதுகா சேஷ சாயினி –குடை அழகு காஞ்சியில்–யமுனை
வளர-குதித்து -திருவடி தீண்டியதும் –இதற்க்கு தான் உசர்ந்து கொண்டு வந்தது
செருக்கு தொலைந்தது திருவடி பட்டதும் –திரு வடி பற்றினால் சம்சார பெரும்
கடலை முழம் கால் அளவு வற்று அடித்து கொடுப்பேன் மன்றம் அமர்ந்து கூத்தாடி
காட்டுகிறானே திரு வேம்கடத்தில்..-பெண் குழந்தை கொண்டு வந்ததும் கதவுகள் மூட
விலங்கு பூட்டி கொண்டு– இனி வைபவம் கோகுலத்தில் தான் பரிக்ரம 7 மைல் —

365-வண்ண மாடங்கள் சூழ் திரு கோஷ்டியூர் –கோதாவரி தொண்டு புரியும் வாய்ப்பை
நழுவ விட்டாள் ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில் நாசிக் பஞ்சவடி -கபட சந்நியாசி வேஷத்தில்
வந்தான் –ராவணனுக்கு பயந்து –இலங்கை தூரம் –யமுனை கம்சன் அரண்மனை பின் ஓடினாலும்
-தூய பெரு நீர் யமுனை -கருப்பு கலங்கி பக்தர் போல –திரு மேனி பட்டு கருத்து
இருக்கிறது..லஷ்மி நேத்ரம்-மையார் கரும் கண்ணி நோக்கு பட்டு கருத்த மேனி–நெருக்கம்
–10- 4அத்யாயம் கற்புடைய மட  கண்னி காவல் பூண்ட திரு
கோவலூரில் சேவிக்கலாம் –விஷ்ணு துர்க்கை–யோக மாயை ஆகாசம் சென்று சொல்ல–அம்பா
அம்பிகை-அசுரர் அனைவரையும் கூட்டி கம்சன் மந்திர ஆலோசனம் பண்ணி–ஆசார பிரபோ
தர்ம-அச்சுதன்-சனாதன தர்மம்–யாகம் போன்றவை–தர்மம் ஒழித்தால் அவனை ஒழிக்கலாம்
என்றான் –கோகுலம் விழா கோலம் கொண்டது அடுத்த அத்யாயத்தில்–யசோதை பார்த்து -ஜாத
கர்ம செய்தாள்–பிறந்த அன்றே செய்வார்கள் முன்பு

10-2-7

gaccha devi vrajam bhadre
gopa-gobhir alankrtam
rohini vasudevasya
bharyaste nanda-gokule
anyas ca kamsa-samvigna
vivaresu vasanti hi

The Lord ordered Yogamaya: O My potency, who are worshipable for the entire
world and whose nature is to bestow good fortune upon all living entities, go to
Vraja, where there live many cowherd men and their wives. In that very beautiful
land, where many cows reside, Rohini, the wife of Vasudeva, is living at the
home of Nanda Maharaja. Other wives of Vasudeva are also living there incognito
because of fear of Kamsa. Please go there.

10-2-11/12-

namadheyani kurvanti
sthanani ca nara bhuvi
durgeti bhadrakaliti
vijaya vaisnaviti ca
kumuda candika krsna
madhavi kanyaketi ca
maya narayanisani
saradety ambiketi ca

Lord Krsna blessed Mayadevi by saying: In different places on the surface of
the earth, people will give you different names, such as Durga, Bhadrakali,
Vijaya, Vaisnavi, Kumuda, Candika, Krsna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani,
Isani, Sarada and Ambika.

10-2-26-

satya-vratam satya-param tri-satyam
satyasya yonim nihitam ca satye
satyasya satyam rta-satya-netram
satyatmakam tvam saranam prapannah

The demigods prayed: O Lord, You never deviate from Your vow, which is always
perfect because whatever You decide is perfectly correct and cannot be stopped
by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation–creation,
maintenance and annihilation–You are the Supreme Truth. Indeed, unless one is
completely truthful, one cannot achieve Your favor, which therefore cannot be
achieved by hypocrites. You are the active principle, the real truth, in all the
ingredients of creation, and therefore you are known as antaryami, the inner
force. You are equal to everyone, and Your instructions apply for everyone, for
all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our
obeisances, we surrender unto You. Kindly give us protection.

10-2-32

ye ‘nye ‘ravindaksa vimukta-maninas
tvayy asta-bhavad avisuddha-buddhayah
aruhya krcchrena param padam tatah
patanty adho ‘nadrta-yusmad-anghrayah

[Someone may say that aside from devotees, who always seek shelter at the
Lord’s lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted
different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to
this question, Lord Brahma and the other demigods said:] O lotus-eyed Lord,
although nondevotees who accept severe austerities and penances to achieve the
highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure.
They fall down from their position of imagined superiority because they have no
regard for Your lotus feet.

10-2-40-

matsyasva-kacchapa-nrsimha-varaha-hamsarajanya-
vipra-vibudhesu krtavatarah
tvam pasi nas tri-bhuvanam ca yathadhunesa
bharam bhuvo hara yaduttama vandanam te

O supreme controller, Your Lordship previously accepted incarnations as a
fish, a horse, a tortoise, Narasimhadeva, a boar, a swan, Lord Ramacandra,
Parasurama and, among the demigods, Vamanadeva, to protect the entire world by
Your mercy. Now please protect us again by Your mercy by diminishing the
disturbances in this world. O Krsna, best of the Yadus, we respectfully offer
our obeisances unto You.

10-3-1/5-

sri-suka uvaca
atha sarva-gunopetah
kalah parama-sobhanah
yarhy evajana-janmarksam
santarksa-graha-tarakam
disah prasedur gaganam
nirmalodu-ganodayam
mahi mangala-bhuyisthapura-
grama-vrajakara
nadyah prasanna-salila
hrada jalaruha-sriyah
dvijali-kula-sannadastavaka
vana-rajayah
vavau vayuh sukha-sparsah
punya-gandhavahah sucih
agnayas ca dvijatinam
santas tatra samindhata
manamsy asan prasannani
sadhunam asura-druham
jayamane ‘jane tasmin
nedur dundubhayah samam

Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire
universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty and peace.
The constellation Rohini appeared, as did stars like Asvini. The sun, the moon
and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared
extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky.
Decorated with towns, villages, mines and pasturing grounds, the earth seemed
all-auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast
reservoirs, full of lilies and lotuses, were extraordinarily beautiful. In the
trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds
like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of
the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and
bearing the aroma of flowers, and when the brahmanas engaging in ritualistic
ceremonies ignited their fires according to Vedic principles, the fires burned
steadily, undisturbed by the breeze. Thus when the birthless Lord Visnu, the
Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and brahmanas,
who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace
within the core of their hearts, and kettledrums simultaneously vibrated from
the upper planetary system.

10-3-9/10-

tam adbhutam balakam ambujeksanam
catur-bhujam sankha-gadady-udayudham
srivatsa-laksmam gala-sobhi-kaustubham
pitambaram sandra-payoda-saubhagam
maharha-vaidurya-kirita-kundalatvisa
parisvakta-sahasra-kuntalam
uddama-kancy-angada-kankanadibhir
virocamanam vasudeva aiksata

Vasudeva then saw the newborn child, who had very wonderful lotuslike eyes
and who bore in His four hands the four weapons sankha, cakra, gada and padma.
On His chest was the mark of Srivatsa and on His neck the brilliant Kaustubha
gem. Dressed in yellow, His body blackish like a dense cloud, His scattered hair
fully grown, and His helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable
gem Vaidurya, the child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles and
other ornaments, appeared very wonderful.

10-3-24-

sri-devaky uvaca
rupam yat tat prahur avyaktam adyam
brahma jyotir nirgunam nirvikaram
satta-matram nirvisesam niriham
sa tvam saksad visnur adhyatma-dipah

Sri Devaki said: My dear Lord, there are different Vedas, some of which
describe You as unperceivable through words and the mind. Yet You are the origin
of the entire cosmic manifestation. You are Brahman, the greatest of everything,
full of effulgence like the sun. You have no material cause, You are free from
change and deviation, and You have no material desires. Thus the Vedas say that
You are the substance. Therefore, my Lord, You are directly the origin of all
Vedic statements, and by understanding You, one gradually understands
everything. You are different from the light of Brahman and Paramatma, yet You
are not different from them. Everything emanates from You. Indeed, You are the
cause of all causes, Lord Visnu, the light of all transcendental knowledge.

10-3-28-

a tvam ghorad ugrasenatmajan nas
trahi trastan bhrtya-vitrasa-hasi
rupam cedam paurusam dhyana-dhisnyam
ma pratyaksam mamsa-drsam krsisthah

My Lord, because You dispel all the fear of Your devotees, I request You to
save us and give us protection from the terrible fear of Kamsa. Your form as
Visnu, the Supreme Personality of Godhead, is appreciated by yogis in
meditation. Please make this form invisible to those who see with material eyes.

10-3-30-

upasamhara visvatmann
ado rupam alaukikam
sankha-cakra-gada-padmasriya
justam catur-bhujam

O my Lord, You are the all-pervading Supreme Personality of Godhead, and Your
transcendental four-armed form, holding conchshell, disc, club and lotus, is
unnatural for this world. Please withdraw this form [and become just like a
natural human child so that I may try to hide You somewhere].

10-3-32-

sri-bhagavan uvaca
tvam eva purva-sarge ‘bhuh
prsnih svayambhuve sati
tadayam sutapa nama
prajapatir akalmasah

The Supreme Personality of Godhead replied: My dear mother, best of the
chaste, in your previous birth, in the Svayambhuva millennium, you were known as
Prsni, and Vasudeva, who was the most pious Prajapati, was named Sutapa.

10-3-42-

tayor vam punar evaham
adityam asa kasyapat
upendra iti vikhyato
vamanatvac ca vamanah

In the next millennium, I again appeared from the two of you, who appeared as
My mother, Aditi, and My father, Kasyapa. I was known as Upendra, and because of
being a dwarf, I was also known as Vamana.

10-3-44-

etad vam darsitam rupam
prag-janma-smaranaya me
nanyatha mad-bhavam jnanam
martya-lingena jayate

I have shown you this form of Visnu just to remind you of My previous births.
Otherwise, if I appeared like an ordinary human child, you would not believe
that the Supreme Personality of Godhead, Visnu, has indeed appeared.

10-3-47-

tatas ca saurir bhagavat-pracoditah
sutam samadaya sa sutika-grhat
yada bahir gantum iyesa tarhy aja
ya yogamayajani nanda-jayaya

Thereafter, exactly when Vasudeva, being inspired by the Supreme Personality
of Godhead, was about to take the newborn child from the delivery room,
Yogamaya, the Lord’s spiritual energy, took birth as the daughter of the wife of
Maharaja Nanda.

10-3-48/49-

aya hrta-pratyaya-sarva-vrttisu
dvah-sthesu pauresv api sayitesv atha
dvaras ca sarvah pihita duratyaya
brhat-kapatayasa-kila-srnkhalaih
tah krsna-vahe vasudeva agate
svayam vyavaryanta yatha tamo raveh
vavarsa parjanya upamsu-garjitah
seso ‘nvagad vari nivarayan phanaih

By the influence of Yogamaya, all the doorkeepers fell fast asleep, their
senses unable to work, and the other inhabitants of the house also fell deeply
asleep. When the sun rises, the darkness automatically disappears; similarly,
when Vasudeva appeared, the closed doors, which were strongly pinned with iron
and locked with iron chains, opened automatically. Since the clouds in the sky
were mildly thundering and showering, Ananta-naga, an expansion of the Supreme
Personality of Godhead, followed Vasudeva, beginning from the door, with hoods
expanded to protect Vasudeva and the transcendental child.

10-3-50-

maghoni varsaty asakrd yamanuja
gambhira-toyaugha-javormi-phenila
bhayanakavarta-satakula nadi
margam dadau sindhur iva sriyah pateh

Because of constant rain sent by the demigod Indra, the River Yamuna was
filled with deep water, foaming about with fiercely whirling waves. But as the
great Indian Ocean had formerly given way to Lord Ramacandra by allowing Him to
construct a bridge, the River Yamuna gave way to Vasudeva and allowed him tocross.

10-3-51-

nanda-vrajam saurir upetya tatra tan
gopan prasuptan upalabhya nidraya
sutam yasoda-sayane nidhaya tatsutam
upadaya punar grhan agat

When Vasudeva reached the house of Nanda Maharaja, he saw that all the
cowherd men were fast asleep. Thus he placed his own son on the bed of Yasoda,
picked up her daughter, an expansion of Yogamaya, and then returned to his
residence, the prison house of Kamsa.

10-3-52-

devakyah sayane nyasya
vasudevo ‘tha darikam
pratimucya pador loham
aste purvavad avrtah

Vasudeva placed the female child on the bed of Devaki, bound his legs with
the iron shackles, and thus remained there as before.

10-4-4-

tam aha bhrataram devi
krpana karunam sati
snuseyam tava kalyana
striyam ma hantum arhasi

Devaki helplessly, piteously appealed to Kamsa: My dear brother, all good
fortune unto you. Don’t kill this girl. She will be your daughter-in-law.
Indeed, it is unworthy of you to kill a woman.

10-4-9-

sa tad-dhastat samutpatya
sadyo devy ambaram gata
adrsyatanuja visnoh
sayudhasta-mahabhuja

The child, Yogamaya-devi, the younger sister of Lord Visnu, slipped upward
from Kamsa’s hands and appeared in the sky as Devi, the goddess Durga, with
eight arms, completely equipped with weapons

10-4-12-

kim maya hataya manda
jatah khalu tavanta-krt
yatra kva va purva-satrur
ma himsih krpanan vrtha

O Kamsa, you fool, what will be the use of killing me? The Supreme
Personality of Godhead, who has been your enemy from the very beginning and who
will certainly kill you, has already taken His birth somewhere else. Therefore,
do not unnecessarily kill other children.

10-4-13-

ti prabhasya tam devi
maya bhagavati bhuvi
bahu-nama-niketesu
bahu-nama babhuva ha

After speaking to Kamsa in this way, the goddess Durga, Yogamaya, appeared in
different places, such as Varanasi, and became celebrated by different names,
such as Annapurna, Durga, Kali and Bhadra

10-4-24-

mocayam asa nigadad
visrabdhah kanyaka-gira
devakim vasudevam ca
darsayann atma-sauhrdam

Fully believing in the words of the goddess Durga, Kamsa exhibited his
familial affection for Devaki and Vasudeva by immediately releasing them from
their iron shackles.

10-4-45-

e vai rajah-prakrtayas
tamasa mudha-cetasah
satam vidvesam acerur
arad agata-mrtyavah

Surcharged with passion and ignorance and not knowing what was good or bad
for them, the asuras, for whom impending death was waiting, began the
persecution of the saintly persons.

Krishnan Kathai Amutham – 14th March to 18th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

351-kaamamum kobamum koodaathu–kaamame kobathukku kaaranam..puru yetru kondathaal-yayaathi sabikka-yathu mootha makanukku battaabi shekam kidaiyaathu -yathi vamsam 9-18-39 slokam..yayaathi mooppu adaiya–ilamaiiraval kettaan–yathu marukka –puru oththu kondu thanthaan -1000 varusham anubaviththum thirupthi adaiya villai..sitru ibam anubavikka-19athyaayam-manasu maari-vendaam vairaakyam pirakka–patru inmai pirakka-muthali aandaan koorath aalvaan pesi kondathu vittu vitta pinbu patra vendumaa patrina pin vida vendumaa–konjam vittupatra avan anukrakaththaal yellaam vidalaam daasarathi/raamanujar marumakan..pulku patru atre–aandaan –vittu vittu patra aalvaan neer oruvare athikaari–neruppu pol kaamam–naattai vittu purappattaan –kaamam adi illaatha paathram pol–nirai veraatha kaamam..eivaraal kumai..thisai thisai valikkum–puru vamsam thuyshyanthan barathan paandavarkal thontruvaarkal..

352–puruvin vamsam20th athyaayam solkirathu—paandavar -pattaabishekam undu yathu kulaththil kannan–parishith udan serntha kathai -thushyanthan barathan paandavar arjunan abimanyu-parishid–sakuntha paravaikalalaal lavanam panna pattaval..inthriyankal palam kondavai–per alaki–gaantharva vivaakam–aathi jada barathar-munbu/thushyanthan pillaiyum barathan..asareeri vaakku -ivan thaan un makan -thushyanthan yetru kondaan–rishiyaal valarkka patta penn–perumaal amsam irunthathu barathan rekai sanku sakkaaram oru kaaliul sanku sakkaram ul adanki irunthathaam kathaa puna vajra laanchanam..asvametha yaakam seythaan pala thadavai baradan–yamunai karaiyilum..sirantha puthalvan -49 vasukkal idam piraarthikka barath vajanai pillaiyaaka kodukka —

353-saaram-baagavatham–chandra vamsam -puruvamsam-yadu vamsam aduththu solla pokiraar–kadaisi pillai solli muthal pillai vamsam solvathu kannan kathai aduththu solla–21 athyaayam barathan pin thontriya-vikathan–ranthi thevar-48 naal ubavaasam –thaanam pala seythaar–manam kalakkam intri yellaam thaanam koduththaar..athithi-thithi paarkkaamal varum virunthaalikal..pandithar sama dasanar-pirivu paarkkaamal anaivarukkum koduththaar..naaykalukkum pasi yentru kettavarukkum koduththaar..thanneer mattum irukka athaiyum kettu vanthaar naalaavathaaka-yaakam panni thaan brahmaththai thirupthi panna vendaam kaiyil ullathai koduththaale pothum..devathaikal thirupthi adainthanar..gargar gaargar asthi-asthinaa puram–ajabeedar/neeban piranthaar..100 per-sukaacharyar-pen-vyaasar-kooppittaar kaattuku pokum poluthu maram pola-nilal sukar-yerpaduthi-athan pen kruthi–5 pillaikal pirakka-paakam-panchaalarkal–paanchala desam/akalyai appuram..

354–janma karmam me divyam–baagavatha kathaiyile kannan pukunthu irukiraan–aanantham kodukkum avanukku paaraayanam panninaal..10 skantham kannan kathai-virivaaka solla padum–akalyaa-mithunam mihkalan vamsam–kauthamar saabathaal kal-pen aaka maarinaal//sadaananthar-janakar kula kuru–akalyaiviruthaantham sonnathum sadaananthar–nin annai saabam mudithanan–sadya kruthi sadaananthar pillai-kirubacharyar kruthai droncharyar kalyanam panni kondaar–21 athyaayam mudikirathu aduthu 22 athyaayampaandavar kathai–draubathan-draubathi piranthaal–kuru kauravarkal–kurunandar-pandavarum kuru vamsam thaane–kuru kulathukku makilchi koduppavan arjunan–kurushethram–kuru peyar–pushbavaan santhanumakarajar–santhanu ganka devi-beeshmar-saanthanavar gaangeyar-avarukku -beeshmar vanthu serntha peyar pradigjai panninathaal petra peyar–pirantha kulanthai thanneeril vittaal gankai–valarthu koduppen–vittu vittu ponaal–sathyavathi  odakaaranaal valarthu-madsya ganthi-parasara muni vanthu-deebaththil-piranthu veda vyaasar dvaibaayanar-deebaththil piranthathaal petra peyar–brahmathai thedi poven-ninaithaal varuven-sathyavathi–kandaar santhanu-condition pottu kalyanam..

355-vyaasam vasista-vyaasayaa vishnu roobaayaa vasistar kulam 9-22-pirappu sakthi parasarar vetha vyaasar-veda piriththu -krishna devaibaayanar-uthavi thevai yentraalkooppittaal varuven..than vayitril pirakkum kulanthaikku thaan battaabishekam–beeshmar-irukiraare kalyaanam-panni kulanthaikal- vedkkam-visaariththu beeshmar arinthu payankaramana bragjai-beeshmar-matru oru kaathalukku thanthai therinthu thuranthaar–sirantha gjaani–gjaanam ubathesikka aal illai kannan darmar idam sonnaare–kannan ullam beshmar idam ponathaam..22-20 slokam–visithra veeryan chithraankathan–vichitra veeranukkushaya rokam vanthathu–3 manaivi-ambaa ambaalikaa-moovar–beeshmar syamvaram–sikandi aaka piranthu arjunan theril irunthukontraarambikaa ambaalikaa–kaasi thesa penkal–sathya vathi-naattu penkalukku -vetha vyaasar ninaiththu -kulanthai–paarkkum poluthu payap padaamal irunthu kulanthai–ilaiththu poy irukiraar vyaasar–udambai surukki thur natram-ambikaa ulle vanthu koram–kankalai moodi–arul puriya thirushtraarathan–aduthaval veruppal noy paarvai paandu piranthaar-velai kaari–vanthaal kandaval gjaana dejas-arul petru vithurar petru koduthaal–gaantharikkum drautharaashtan-100 pillaikal driyodaran–paandu-rishi saabam-kunthi thevi piraarthu ya,ma darman-kauntheyan–vayu arulaal beemarintharan arulaal arjunan maadrikku nakula sakaadevar asvini thevar arulaal-pancha paandavarkal-paanchaali draubathi–pillaikal peyar krutha keerthi arjunan pillaikal–eivarukkukulanthai illaamal asvathaamar–uba paandavar alikka-abimanyu utharai-arjunan subathrai -parishidkari kattai-kannan thiruvadi sparsaththaal–janameyan -paambu kadi pattu-sarba yaakam panni thaduppaarkal moothavar/yaagjavarkar-vamsam virikiraar ini yathu vamsam..

9-18-4-

catasrsv adisad diksu
bhratrn bhrata yaviyasah
krta-daro jugoporvim
kavyasya vrsaparvanah

King Yayati had four younger brothers, whom he allowed to rule the
four directions. Yayati himself married Devayani, the daughter of
Sukracarya, and Sarmistha, the daughter of Vrsaparva, and ruled the
entire earth.

9-18-49-

yasminn idam viracitam
vyomniva jaladavalih
naneva bhati nabhati
svapna-maya-manorathah

The Supreme Lord, Vasudeva, who created the cosmic manifestation,
exhibits Himself as all-pervading, like the sky that holds clouds. And
when the creation is annihilated, everything enters into the Supreme
Lord, Visnu, and varieties are no longer manifested.

9-19-25-

sa tatra nirmukta-samasta-sanga
atmanubhutya vidhuta-trilingah
pare ‘male brahmani vasudeve
lebhe gatim bhagavatim pratitah

Because King Yayati completely surrendered unto the Supreme
Personality of Godhead, Vasudeva, he was freed from all contamination of
the material modes of nature. Because of his self-realization, he was
able to fix his mind upon the Transcendence [Parabrahman, Vasudeva], and
thus he ultimately achieved the position of an associate of the Lord.

9-22-26-

gandharyam dhrtarastrasya
jajne putra-satam nrpa
tatra duryodhano jyestho
duhsala capi kanyaka

Dhrtarastra’s wife, Gandhari, gave birth to one hundred sons and one
daughter, O King. The oldest of the sons was Duryodhana, and the
daughter’s name was Duhsala.

9-22-34-

pariksinesu kurusu
drauner brahmastra-tejasa
tvam ca krsnanubhavena
sajivo mocito ‘ntakat

After the Kuru dynasty was annihilated in the Battle of Kuruksetra,
you also were about to be destroyed by the brahmastra atomic weapon
released by the son of Dronacarya, but by the mercy of the Supreme
Personality of Godhead, Krsna, you were saved from death.

 

Krishnan Kathai Amutham – 7th March to 11th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

346–kula kolunthu –iyam seethaa mama sutha –saka darma charini–ishvaaku nimi -janakan patta peyar-pala arasarkal undu–soorath majan-janakan-thiru thanthjai–orey kotharam–kulam-santhekam–thayar kotharam-vaipparkalaam–thanthjaikal ishvaku kulam–9-13 athyaayam–nimi-vasishtar-puthra kamaashti yokam-indranukku uthavi panni vittu varukiren solla- vera rishi piraarthithu panna- vasistar kobam–udambu illaamal videkam-udal intri athma mattum irukkum–nimi thirumbi saabam -sukar-sakthi parasarar-nithra urvasi-p[irabithaa makar–solli kolkiraar– thirumbi pirakka vendi irunthathu–nimi vera udambu vendaam- udal atru irukka aasai kondaar–kannai simittum idam-antha idathil nunniya vadivil irukka -kan imaikkum neram nimisham aanathu minute illai–kalaa kaashta -kala kinakkil varum nimisham–keele viluntha udal-yeduthu kadaiya -mamnthanam panni-janmam yeduthathaal janakan- vithekan–raja peyar–janmam yedutha padiyaal janakar peyar mithilai- manthanam- kadaiyum poluthu piranthathaal vantha peyar–janaki vaitheki maithili –seethaikku peyar–seethaa thani peyar-soorathvajanukku-kalappai ulumboluthu-yakam panna-boomiyil irunthu kalappai nuniyil piranthathaal petra peyar–urmilaa kooda pirantha mandavi  kirutha keerthi-kusathvajan thambi–naalvarum kalyanam panni kondaarkal–yagjavarkyar idam kattu kondaarkal–inimel chanthra vamsam solli parasuramar kathai solla pokiraar.

347–bagavatha puranam paarayanam santhosham kodukkum..gaathi kusaamban purooravas puthan chanthran–visvamithrar jamathakni parasuramar gathi vamsam–unthi thamarai-anantha pathma naban aathi kesavar -brahma padaikkum mun -thiru vaattaaru–athri-sabtha rishiyil oruvar–athrikku pirakka-kulirntha chanthran soman–kulirnthavar kulirvippavar–rajasooya yaakam panni- serukku -tharaiyaikalavaadi kondu poka-brakaspathi manaivi–sukracharyar chandranukku uthava sivan brakaspathikku uthava –garba vathi yaaka irukka-thankam pontra kulanthai puthai atheetha gjaanam–yaar pillai–puthan-gambeeram-gjanam udaiyavar–sollaamal ponal theeyaval chandran thaan yentru solla –thaarai thelivu padsutha–prooravasthu pirakka uoorvasiye kaatha;l kondaal–uoorvasi boolakam vanthu –saabathaal–alakil mayanki-gandarvan -ney mattum thaan aakaaram- aadai intri paarkka koodaathu irandu condition–indran-gandarvar idam solli kooppita solla -irandu aadukal-gandarvan -aadai kondu poka -uoorvasi kaththa-aadai intri irukka–minnal vbetta aadai intri paarkka -than naadu ponaal uoorvasi–gantharvarkalai vendi kondu-sarasvathi nathi karaiyil-agni paathram maramum kodukka–maram pilakka arali kattai kadaiya -agni undaaki moontraka piriya–yaakam–panni sorkam pokalaam–kuliththu moontru analai nombi–

348–parithraanaaya saathunaam–theeyavar alikka darmam kaakka–kobathukku peyar petra parasu ramar 21 thalai murai shathriyar varai alithavar–mukya gowna avatharam irandu vakai..avane iranki yetra thiru meni kindathu mukya -loka jeevaathmavil than sakthi avesiththu–gowna-parasu ramanum  bala ramanum–baarkava ramar biruku kulam–kartha veerya arjunan-mulu soroobam aavesam –yetho sakthi orey kaaryathukku sakthi aavesam– sorooba aavesam illai..9-15parasuramar kathai–kusaambar-gathi pirakka–pen pirakka sathya vathi–jamathakni-parasu ramar–1000 kuthirai velukku kaathu mattum karuppu -condition vithikka anthanarukku ithu thaan vara dashinai koduthu pennai kolla- brahmana rishi varunar idam uthavi kettaar-rishikar sathya vathi–thayarukkum pirakka –tharu kodukka shathriyar brahmanar -thakuntha saru kodukka–sathya vathi thayar-purinthu kollaamal unakku uyarnthathu koduthu iruppaar-maatri ketka-thavaru seytheerkal–saabam viduthalai–payan thalli poda-postponement of evil–jamadakni renuka devi pillai kobathudan–shadriyar kumarar–visvamithrar brahma rishi pattam petraar–kobam illai –kartha veeryan abasaram pada 21 thalai murai oliththaar–

349–kokula mannarai moovelu kaal or koor maluvaal pokkiya punithan–kalai vetti sedi valarppathu pol–15th athyayam-ankathan sonna kathai–ravanan kettu kooni kuruki vedka pattaan..kamadenu kavarnthu poka–abasaram-kodari kondu sandai-10000 pillaikalaiyum virattinaar–raja bakavaan amsam–ithu pola parishid kathaiyilum muthalil paarthom–badri dvarakai poy –intha divya desam munbe irunthavai–theertha yaarthai poy thirumbi vanthaar–16th athyayam–seeraar thiru vemkadame -aaraamam soolntha arankam–renuka devi-thaneer kudam kondu poka gandarvan kandu alakil nirkka-mayankinathu therinthu jamadakni pillaikalai kolla solla parasu ramar pillaikalaiyum thaayaaraiyum kolla solla-annanmaarkal/thayar kolla -varam-kettu-urir pilaikka-naan kontrathum ninaivu illaamal irukka kettaar-saamarthiya varam–10000 pillaikal appaavai kolla-kobam kondu-vadivaaya malu yenthi–piraya chitham puriya thabam..

350vethaartham pala saaru pola srimath bakavatham..bakishmathi pattanam ponaar parasu ramar-sabtha rishi mandalam -kadaisi rishiyaka sernthaar jamadakni–yaakam panni piraya chiththam –visvamithrar kathai aduthu–100 puthalvarkal visvamithrarukku–hari chanthran-pillai rokithan-kathai m8unbu parthom–kausika visvamithrar-pala vakai undu–pillaikalai yetru kondathaal–pala pirivu–17th athyayam–prooravas vamsam-nakushan-ramban pillaikal–danvanthri aayurvetham thotru vithavar–krutha yukam paar kadal–apoluthu vendi kondaar avarukku havirbakam kettaar–18th athyayam-yayaathi yathi pontra 6 pillaikal–yathikku rajya aasai illai ..nakusan saabam-7 rishikal sumakka- seekiram poka solla-akasthiyar muni-sarbam aaka pirakka saabam-yuthistrar kaal adi pattu saaba vimosanam..sukracharyar penn deva yanai kalyanam panni kondaan-darmishtai deva yanai iruvarukkum yathu pirakka-puru kadaisi pillai..rajyam ilakka kannan yathu kulam pirakka

9-12-1-

sri-suka uvaca
kusasya catithis tasman
nisadhas tat-suto nabhah
pundariko ‘tha tat-putrah
ksemadhanvabhavat tatah

Sukadeva Gosvami said: The son of Ramacandra was Kusa, the son of Kusa
was Atithi, the son of Atithi was Nisadha, and the son of Nisadha was
Nabha. The son of Nabha was Pundarika, and from Pundarika came a son
named Ksemadhanva.

9-12-16-

ksvakunam ayam vamsah
sumitranto bhavisyati
yatas tam prapya rajanam
samstham prapsyati vai kalau

The last king in the dynasty of Iksvaku will be Sumitra; after Sumitra
there will be no more sons in the dynasty of the sun-god, and thus the
dynasty will end.

9-13-1-

sri-suka uvaca
nimir iksvaku-tanayo
vasistham avrtartvijam
arabhya satram so ‘py aha
sakrena prag vrto ‘smi bhoh

Srila Sukadeva Gosvami said: After beginning sacrifices, Maharaja
Nimi, the son of Iksvaku, requested the great sage Vasistha to take the
post of chief priest. At that time, Vasistha replied, “My dear Maharaja
Nimi, I have already accepted the same post in a sacrifice begun by Lord

9-13-3-

nimis calam idam vidvan
satram arabhatatmavan
rtvigbhir aparais tavan
nagamad yavata guruh

Maharaja Nimi, being a self-realized soul, considered that this life
is flickering. Therefore, instead of waiting long for Vasistha, he began
performing the sacrifice with other priests.

9-13-11-

deva ucuh
videha usyatam kamam
locanesu saririnam
unmesana-nimesabhyam
laksito ‘dhyatma-samsthitah

The demigods said: Let Maharaja Nimi live without a material body. Let
him live in a spiritual body as a personal associate of the Supreme
Personality of Godhead, and, according to his desire, let him be manifest
or unmanifest to common materially embodied people.

9-13-13-

janmana janakah so ‘bhud
vaidehas tu videhajah
mithilo mathanaj jato
mithila yena nirmita

Because he was born in an unusual way, the son was called Janaka, and
because he was born from the dead body of his father, he was known as
Vaideha. Because he was born from the churning of his father’s material
body, he was known as Mithila, and because he constructed a city as King
Mithila, the city was called Mithila.

9-13-27-

ete vai maithila rajann
atma-vidya-visaradah
yogesvara-prasadena
dvandvair mukta grhesv api

Sukadeva Gosvami said: My dear King Pariksit, all the kings of the
dynasty of Mithila were completely in knowledge of their spiritual
identity. Therefore, even though staying at home, they were liberated
from the duality of material existence.

9-15-4-

so ‘yajad rajasuyena
vijitya bhuvana-trayam
patnim brhaspater darpat
taram namaharad balat

After conquering the three worlds [the upper, middle and lower
planetary systems], Soma, the moon-god, performed a great sacrifice known
as the Rajasuya-yajna. Because he was very much puffed up, he forcibly
kidnapped Brhaspati’s wife, whose name was Tara.

9-15-14-

tasyatma-yonir akrta
budha ity abhidham nrpa
buddhya gambhiraya yena
putrenapoduran mudam

O Maharaja Pariksit, when Lord Brahma saw that the child was deeply
intelligent, he gave the child the name Budha. The moon-god, the ruler of
the stars, enjoyed great jubilation because of this son.

9-15-48-

eka eva pura vedah
pranavah sarva-vanmayah
devo narayano nanya
eko ‘gnir varna eva ca

In the Satya-yuga, the first millennium, all the Vedic mantras were
included in one mantra–pranava, the root of all Vedic mantras. In other
words, the Atharva Veda alone was the source of all Vedic knowledge. The
Supreme Personality of Godhead Narayana was the only worshipable Deity;
there was no recommendation for worship of the demigods. Fire was one
only, and the only order of life in human society was known as hamsa.

9-15-25-

sa vai ratnam tu tad drstva
atmaisvaryatisayanam
tan nadriyatagnihotryam
sabhilasah sahaihayah

Kartaviryarjuna thought that Jamadagni was more powerful and wealthy
than himself because of possessing a jewel in the form of the kamadhenu.
Therefore he and his own men, the Haihayas, were not very much
appreciative of Jamadagni’s reception. On the contrary, they wanted to
possess that kamadhenu, which was useful for the execution of the
agnihotra sacrifice.

9-15-35/36-

krtta-bahoh siras tasya
gireh srngam ivaharat
hate pitari tat-putra
ayutam dudruvur bhayat
agnihotrim upavartya
savatsam para-vira-ha
samupetyasramam pitre
pariklistam samarpayat

Thereafter, Parasurama cut off like a mountain peak the head of
Kartaviryarjuna, who had already lost his arms. When Kartaviryarjuna’s
ten thousand sons saw their father killed, they all fled in fear. Then
Parasurama, having killed the enemy, released the kamadhenu, which had
undergone great suffering, and brought it back with its calf to his
residence, where he gave it to his father, Jamadagni.

 

Krishnan Kathai Amutham – 28th Feb to 4th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

341- sri rama rama raamethi-sakasranaama thas thulyaam–aayiram thirun naamankalukkum –24 vayasu aanathum battam katta -udan pannalaam makkal -thiru velliyam kudi kola villi raaman–kothandam saarnkam-thani aasai- tholil naan pattu sora sorappu veeranukku adaiyaalam velli sukranukku tharsanam mayan vendi kola tharsanam kkoduththgaan–visva karma pol thaanum nirmaanam panninaan -mantharai kooni–raamanai pillai-kalakkiya mananthanalaay kaikeyi varam venda –kanaka bavan–haaraththi nithyam-mukthi tharum shethram ayothyai–kaikeyi solkettu barathanukku baathukaiyum –kanaka bavanil baathukai sevikkalaam-ankankal alaku maari–naan kaattukku poka ivan pokavo- thiru serai -raaman thgiru kolam-pun sadaiyaa punainthu –seethaiyum ilakkumananum -0raamam thasaratham viththi sumathrai–avum aluka athan kantrum aluka -yemaatri ponaan-thadam maatri–kukan kooda paththi udai kukan yelai yethalan keel makan yennaathu -naay kukan–chithra koodam-mathya prethesam uththara prethesam yellai–intru thillai nakar chithra koodamthannil -barathan vara–thasarathan mariththa seythi kettaan baathukai koduththu nanthi kiraamam paathukai 14 aandu aandathu–raama bakthan barathan oruvane–baathukaa sakasram –naasik panchavadi-thankaiyai mookkum thamaiyanai thadintha thaasarathi–kollai arakkiyai mookku arintha kumaranaar sollum poy aanaal- kara thgooshanar asakaaya sooran–akambanan poy solla -maaya maan -kana marvu maithali piriyal utru –kabada sanyaasi -chanthra kaasam vaalaal jadaayu kontraan raavanan ..

342–saranam aakum thanathu thaal adainthaarkku yellaam –jadaayu modsham -parathvam beer ittu kilambitraaam–athi maanusha seela viruththa vesam–thiru maal avathaaram yentru palich yentru kaatta –yeema sadamku panni vali neduka palarukkum perumaal panni –pull am pootham kudi -val villi raaman –thiru aathanoor -aayushmaan yenkiraar antha kaalaththilum jadaayu- thiru pud kuli–vijaya raakavan por yetru naayanaar–varuththa payarai mulaikka -keel kuthirai– kruthraka karudan pushkarani–sadaayuvai vaikunthathu yetri -kish kinthaa humbi pakkam-ikad puri saaket -lonaavaalaa malai yeri iranki–sabarikkum mukthi–kani undu-vana maruvi kavi arasan kaathal kondu–makendra kiri thiru kurum kudi -sambaathi -jadaayu annan- kaluku paarvaiyaal seethai piraatti irukkum idam–raama thoothan-kanai aali makimaiyaal valara –piraatti kandu-parthaavai aalinkanam pannuvathaaka kanai aali anaiththu -oru maatham kedu–raavananai–suduviththaan-70 vella vaanaram –veera raakavan–vibeeshanan nal vaarthai solli kedkaamal-nivetha yatham sarva loka saranyaayaa raakavaaya –saranam- abayam sarva boobepyo virathamam –samuthra raajan- kadal mun guna kadal saran kidanthu tharba sayana perumaal –kurai kadalai -kurankukal -malaiyai nookka –anai katti- 7 naal sandai–aakaayam samuthram raama raavana yuththam– uru keda vaali -antru nerntha nisaasarai–mandothari vyaktham ivane paramaathmaa -vibeeshanai yeema sananku panna solla -abni piravesam panninaal seethai  paarathathryam kaatta -pushbaka vimaanam -barath vaajar/ barathan -annal vanthanan aariyan vanthanan –pattaabishekam naalai paarppom

343-sri rama battaabishekam-vasistar naal kuriththaar sedi kodi maram yellaam poothu kulunkina kaalam illai yentraalum –kisskinthai vaanara sthreeekalai kootti kondu- barathvaaja aasramam thiru veni sankam arukil–9-10-hanumaanai anuppi barathanukku -sri rama kathai solli aasuvaasa paduththa aaseeth dasaratha raama -sandai solli perumaal vanthathai solli thaasan- pokum uiyrai niruththum mirutha sanjeevini -iruvarum aara katti kondu–perumaalum vara-tholuthu aadi keely vilunthu -purandu-thaay maarkal vara vananki– barathan naattai samarpiththaan 9 madankaakaa perukki–sadai mudi kalainthu –vaathyam mulunka yaanai mel yeri ayothyai /vasistar vaamana yettu rishikal/ yettu thikku punnya neer -kuna saamraajya pattaabishekam -kuna kadal–thiral vilanku maaruthi yodu ari anai thaanki sathram saamaram thaanki lashmanan -kumba konam saaranka baani thalar nadai nadavaay-rama swami thiru kolam amarntha thiru kolam lashmanan irandu vil hanumaan sri raamayaana paaraayanam veenai- ayothyai seviththom kaali seeraama vinnakaram chithra koodam seviththom darba sayanam sevithom –pattaabishekam -thiru kolam muththu maalai haram -thiruvadi aam perum sammaanam –mankalam kosalentharaaya –nalam thikal naaranan adi keel nannuvaare -perumaal thiru moli iruthi pathikam pala sruthi paadal–9-11 raamanukku pirpatta mannar /thaanam anaiththum seethaa raaman panna –aacharyar rishikal naattai kodukka- avarkal -gnaanam arul thaan vendum -11000 aandukal vaalnthaan sri rama raajyam –lava kusa-vaay pesa -seethai manam arinthu aasai pattathai rishikal naduvil kulanthai pera aasai kondaal– aanai yentru than mel pali yetru kondaan vaalmiki aasramam -mithilai selvi than sarithai kettaaan–ankathan chithra kethan -baratha sathruknan iru kulanthai mathu vanam lavaanaasuran paduththa thambniyaal vaan yetri –raam ghat-sarayu–tharmam nilai niruththi –thaamarai pontravan -than adi soththi adainthaar —

344-sneko paramam.. baavo naan yathra kachchathi unnai kanda kankal veru yethaiyum paarkkaathu ..uirippiththeer ..man aasai pon aasai porul aasai mukthio aasai kooda vittu–chiranjeeviyaaka yathra yathra -maaruththim -kanna neer perukki -kaalthallaadi —-kaal aalum nenju –vinaya veera aanjaneyar–chinna malai yelu rishikal thavam puriya -periya malai chinna malai –amarntha thiru kolam moolavar –uthsavar -thaasyam veeryam yellaa kunankalum kaatti bakthan perumai puriya vaiththu -snekam bakthi undu– irandum undu thasarathan konda anbum lashmanan konda bakthi irandum undu ulakam muluvathum kathai paadi irukka naan kettu konde iruppen ..sri raamayana slokam solli avarai nam pakkam amara vaikkalaam ..kulanthjai sonnaalum baavam vendum namakku ..katti thaluvi kondaaye thiru meni mukarnthu unnai ninainth  nam perumaal sri raamane -perumaal ilaiya perumaal moolavar kannanin maru uruvam -vishvak senar vibeeshanan thiru vadi moovarum –sernthu sevai -hanumaan vaakanam -thiruvadikal avanai kondu vanthu kaattuvaarkal thiru mulai saaththa -renka vilaas mandam aanjaneyar sannithi–kettathu yellaam koduppaar-thanakku ontrumkedkaamal petra sakthi -sri rama premam seethai piraatti kai kooppi kodukka ontrume illai -perum thevi kettu arulaay –thalai allaal kaimmaaru illai ..janaka kula kolunthu –vaibhavam–hanumaan gaththi–sikappu -meluku pooththaal pol –sri raman -seethai -piraattti–rishi- vekam-naduvil vanthaal vetti vida -brama seythi solla thurvaasar vara lashmanan-kaaththu irukka -thaane yetru kondu vanthaan kaala thevan -vasistar– un idam veli ittaal kolluvatharkku samam- thiral vilanku lashmananai pirinthaan thannai ..pirinthaan –chanthra vamsam ini paarppom

345-ramanai ninaikka uvakai sanjeevani..kusa lava vamsam -12th athyaayam..vamsam solkiraar..hiranya nabar kausalyar yagja varkyar-yoka markam solli kodukka–jana meyar parishid pillai..abi manyu parioshid thakappanaar..tredaa yukam mudinthu kusar laVAR IRUNTHA KAALAM..ISHVAAKU VAMSAM SOLLI KODNDU VARA -GEETHAI POLUTHU GJANA MANDABAM PAARTHOM–ARPUTHA STHALAM –SHANTHI KITTUM–BAGAVATHAR -koottam pearalaam–rama priyar-sella pillai–sampath kumaran–kovil pillai inke potharaay vamana nambi varuka–yathava raja aanda idam–kusan santhathikku yadava raja kalyanam perumaal thaanam–rama priyanai kodukka –raman veebishanbanukku periya perumaalai -jakanaathan narayanan antru thiru naamam..rama priyanai thanakku yelunthuy aruli kondaaraam–garudan samarpitha vaira mudiyai kannan ivarukku samarpikka –sumithran ishvaaku kadasi arasan–sumanthran illai ..ini seethai vamsam parkalaam..

sLOKAM 9-9-2-

dilipas tat-sutas tadvad
asaktah kalam eyivan
bhagirathas tasya sutas
tepe sa sumahat tapah

Like Amsuman himself, Dilipa, his son, was unable to bring the Ganges
to this material world, and he also became a victim of death in due
course of time. Then Dilipa’s son, Bhagiratha, performed very severe
austerities to bring the Ganges to this material world

sLOKAM 9-9-6-

sri-bhagiratha uvaca
sadhavo nyasinah santa
brahmistha loka-pavanah
haranty agham te ‘nga-sangat
tesv aste hy agha-bhid dharih

Bhagiratha said: Those who are saintly because of devotional service
and are therefore in the renounced order, free from material desires, and
who are pure devotees, expert in following the regulative principles
mentioned in the Vedas, are always glorious and pure in behavior and are
able to deliver all fallen souls. When such pure devotees bathe in your
water, the sinful reactions accumulated from other people will certainly
be counteracted, for such devotees always keep in the core of their
hearts the Supreme Personality of Godhead, who can vanquish all sinful
reactions.

SLOKAM 9-9-12-

yaj-jala-sparsa-matrena
brahma-danda-hata api
sagaratmaja divam jagmuh
kevalam deha-bhasmabhih

Because the sons of Sagara Maharaja had offended a great personality,
the heat of their bodies had increased, and they were burnt to ashes. But
simply by being sprinkled with water from the Ganges, all of them became
eligible to go to the heavenly planets. What then is to be said of those
who use the water of mother Ganges to worship her?

SLOKAM 9-9-39-

sa vai sapta sama garbham
abibhran na vyajayata
jaghne ‘smanodaram tasyah
so ‘smakas tena kathyate

Madayanti bore the child within the womb for seven years and did not
give birth. Therefore Vasistha struck her abdomen with a stone, and then
the child was born. Consequently, the child was known as Asmaka [“the
child born of a stone”].

SLOKAM 9-9-42-

yo devair arthito daityan
avadhid yudhi durjayah
muhurtam ayur jnatvaitya
sva-puram sandadhe manah

King Khatvanga was unconquerable in any fight. Requested by the
demigods to join them in fighting the demons, he won victory, and the
demigods, being very pleased, wanted to give him a benediction. The King
inquired from them about the duration of his life and was informed that
he had only one moment more. Thus he immediately left his palace and went
to his own residence, where he engaged his mind fully on the lotus feet
of the Lord.

sLOKAM 9-9-48-

iti vyavasito buddhya
narayana-grhitaya
hitvanya-bhavam ajnanam
tatah svam bhavam asthitah

Thus Maharaja Khatvanga, by his advanced intelligence in rendering
service to the Lord, gave up false identification with the body full of
ignorance. In his original position of eternal servitorship, he engaged
himself in rendering service to the Lord.

sLOKAM 9-10-1-

sri-suka uvaca
khatvangad dirghabahus ca
raghus tasmat prthu-sravah
ajas tato maha-rajas
tasmad dasaratho ‘bhavat

Sukadeva Gosvami said: The son of Maharaja Khatvanga was Dirghabahu,
and his son was the celebrated Maharaja Raghu. From Maharaja Raghu came
Aja, and from Aja was born the great personality Maharaja Dasaratha.

sLOKAM 9-10-2-

tasyapi bhagavan esa
saksad brahmamayo harih
amsamsena caturdhagat
putratvam prarthitah suraih
rama-laksmana-bharatasatrughna
iti samjnaya

Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead,
the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and
expansions of the expansion. Their holy names were Rama, Laksmana,
Bharata and Satrughna. These celebrated incarnations thus appeared in
four forms as the sons of Maharaja Dasaratha

SLOKAM 9-10-4-

gurv-arthe tyakta-rajyo vyacarad anuvanam padma-padbhyam priyayah
pani-sparsaksamabhyam mrjita-patha-rujo yo harindranujabhyam
vairupyac churpanakhyah priya-viraha-rusaropita-bhru-vijrmbhatrastabdhir
baddha-setuh khala-dava-dahanah kosalendro ‘vatan nah

To keep the promise of His father intact, Lord Ramacandra immediately
gave up the position of king and, accompanied by His wife, mother Sita,
wandered from one forest to another on His lotus feet, which were so
delicate that they were unable to bear even the touch of Sita’s palms.
The Lord was also accompanied by Hanuman [or by another monkey, Sugriva],
king of the monkeys, and by His own younger brother Lord Laksmana, both
of whom gave Him relief from the fatigue of wandering in the forest.
Having cut off the nose and ears of Surpanakha, thus disfiguring her, the
Lord was separated from mother Sita. He therefore became angry, moving
His eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to
construct a bridge to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the
kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that
Supreme Lord, Ramacandra, give us all protection.

sLOKAM 9-10-6/7-

yo loka-vira-samitau dhanur aisam ugram
sita-svayamvara-grhe trisatopanitam
adaya bala-gaja-lila iveksu-yastim
sajjyi-krtam nrpa vikrsya babhanja madhye
jitvanurupa-guna-sila-vayo ‘nga-rupam
sitabhidham sriyam urasy abhilabdhamanam
marge vrajan bhrgupater vyanayat prarudham
darpam mahim akrta yas trir araja-bijam

O King, the pastimes of Lord Ramacandra were wonderful, like those of
a baby elephant. In the assembly where mother Sita was to choose her
husband, in the midst of the heroes of this world, He broke the bow
belonging to Lord Siva. This bow was so heavy that it was carried by
three hundred men, but Lord Ramacandra bent and strung it and broke it in
the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugarcane. Thus the
Lord achieved the hand of mother Sita, who was equally as endowed with
transcendental qualities of form, beauty, behavior, age and nature.
Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest
of the Lord. While returning from Sita’s home after gaining her at the
assembly of competitors, Lord Ramacandra met Parasurama. Although
Parasurama was very proud, having rid the earth of the royal order
twenty-one times, he was defeated by the Lord, who appeared to be a
ksatriya of the royal order.

dagdhvatma-krtya-hata-krtyam ahan kabandham
sakhyam vidhaya kapibhir dayita-gatim taih
buddhvatha valini hate plavagendra-sainyair
velam agat sa manujo ‘ja-bhavarcitanghrih

Lord Ramacandra, whose lotus feet are worshiped by Lord Brahma and
Lord Siva, had assumed the form of a human being. Thus He performed the
funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. The Lord then
killed the demon named Kabandha, and after making friends with the monkey
chiefs, killing Vali and arranging for the deliverance of mother Sita, He
went to the beach of the ocean

SLOKAM 9-10-16-

baddhvodadhau raghu-patir vividhadri-kutaih
setum kapindra-kara-kampita-bhuruhangaih
sugriva-nila-hanumat-pramukhair anikair
lankam vibhisana-drsavisad agra-dagdham

Sukadeva Gosvami said: After constructing a bridge over the ocean by
throwing into the water the peaks of mountains whose trees and other
vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramacandra
went to Lanka to release Sitadevi from the clutches of Ravana. With the
direction and help of Vibhisana, Ravana’s brother, the Lord, along with
the monkey soldiers, headed by Sugriva, Nila and Hanuman, entered
Ravana’s kingdom, Lanka, which had previously been burnt by Hanuman.

sLOKAM 9-10-35/36/37/38-

bharatah praptam akarnya
pauramatya-purohitaih
paduke sirasi nyasya
ramam pratyudyato ‘grajam
nandigramat sva-sibirad
gita-vaditra-nihsvanaih
brahma-ghosena ca muhuh
pathadbhir brahmavadibhih
svarna-kaksa-patakabhir
haimais citra-dhvajai rathaih
sad-asvai rukma-sannahair
bhataih purata-varmabhih
srenibhir vara-mukhyabhir
bhrtyais caiva padanugaih
paramesthyany upadaya
panyany uccavacani ca
padayor nyapatat premna
praklinna-hrdayeksanah

When Lord Bharata understood that Lord Ramacandra was returning to the
capital, Ayodhya, He immediately took upon His own head Lord Ramacandra’s
wooden shoes and came out from His camp at Nandigrama. Lord Bharata was
accompanied by ministers, priests and other respectable citizens, by
professional musicians vibrating pleasing musical sounds, and by learned
brahmanas loudly chanting Vedic hymns. Following in the procession were
chariots drawn by beautiful horses with harnesses of golden rope. These
chariots were decorated by flags with golden embroidery and by other
flags of various sizes and patterns. There were soldiers bedecked with
golden armor, servants bearing betel nut, and many well-known and
beautiful prostitutes. Many servants followed on foot, bearing an
umbrella, whisks, different grades of precious jewels, and other
paraphernalia befitting a royal reception. Accompanied in this way, Lord
Bharata, His heart softened in ecstasy and His eyes full of tears,
approached Lord Ramacandra and fell at His lotus feet with great ecstatic
love.

sLOKAM 9-10-50-

agrahid asanam bhratra
pranipatya prasaditah
prajah sva-dharma-nirata
varnasrama-gunanvitah
jugopa pitrvad ramo
menire pitaram ca tam

Being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharata,
Lord Ramacandra then accepted the throne of the state. He cared for the
citizens exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in
their occupational duties of varna and asrama, accepted Him as their
father.

SLOKAM 9-10-53-

nadhi-vyadhi-jara-glaniduhkha-
soka-bhaya-klamah
mrtyus canicchatam nasid
rame rajany adhoksaje

When Lord Ramacandra, the Supreme Personality of Godhead, was the King
of this world, all bodily and mental suffering, disease, old age,
bereavement, lamentation, distress, fear and fatigue were completely
absent. There was even no death for those who did not want it.

sLOKAM 9-11-8-

kadacil loka-jijnasur
gudho ratryam alaksitah
caran vaco ‘srnod ramo
bharyam uddisya kasyacit

Sukadeva Gosvami continued: Once while Lord Ramacandra was walking at
night incognito, hiding Himself by a disguise to find out the people’s
opinion of Himself, He heard a man speaking unfavorably about His wife,
Sitadevi.

sLOKAM 9-11-9-

naham bibharmi tvam dustam
asatim para-vesma-gam
straino hi bibhryat sitam
ramo naham bhaje punah

[Speaking to his unchaste wife, the man said] You go to another man’s
house, and therefore you are unchaste and polluted. I shall not maintain
you any more. A henpecked husband like Lord Rama may accept a wife like
Sita, who went to another man’s house, but I am not henpecked like Him,
and therefore I shall not accept you again.

sLOKAM 9-11-11/12/13/14

antarvatny agate kale
yamau sa susuve sutau
kuso lava iti khyatau
tayos cakre kriya munih

When the time came, the pregnant mother Sitadevi gave birth to twin
sons, later celebrated as Lava and Kusa. The ritualistic ceremonies for
their birth were performed by Valmiki Muni

O Maharaja Pariksit, Lord Laksmana had two sons, named Angada and
Citraketu, and Lord Bharata also had two sons, named Taksa and Puskala

subahuh srutasenas ca
satrughnasya babhuvatuh
gandharvan kotiso jaghne
bharato vijaye disam
tadiyam dhanam aniya
sarvam rajne nyavedayat
satrughnas ca madhoh putram
lavanam nama raksasam
hatva madhuvane cakre
mathuram nama vai purim

Satrughna had two sons, named Subahu and Srutasena. When Lord Bharata
went to conquer all directions, He had to kill many millions of
Gandharvas, who are generally pretenders. Taking all their wealth, He
offered it to Lord Ramacandra. Satrughna also killed a Raksasa named
Lavana, who was the son of Madhu Raksasa. Thus He established in the
great forest known as Madhuvana the town known as Mathura

sLOKAM 9-11-15-

munau niksipya tanayau
sita bhartra vivasita
dhyayanti rama-caranau
vivaram pravivesa ha

Being forsaken by her husband, Sitadevi entrusted her two sons to the
care of Valmiki Muni. Then, meditating upon the lotus feet of Lord
Ramacandra, she entered into the earth

tata urdhvam brahmacaryam
dharyann ajuhot prabhuh
trayodasabda-sahasram
agnihotram akhanditam

After mother Sita entered the earth, Lord Ramacandra observed complete
celibacy and performed an uninterrupted Agnihotra-yajna for thirteen
thousand years.

smaratam hrdi vinyasya
viddham dandaka-kantakaih
sva-pada-pallavam rama
atma-jyotir agat tatah

After completing the sacrifice, Lord Ramacandra, whose lotus feet were
sometimes pierced by thorns when He lived in Dandakaranya, placed those
lotus feet in the hearts of those who always think of Him. Then He
entered His own abode, the Vaikuntha planet beyond the brahmajyoti

sLOKAM 9-11-21-

yasyamalam nrpa-sadahsu yaso ‘dhunapi
gayanty agha-ghnam rsayo dig-ibhendra-pattam
tam nakapala-vasupala-kirita-justapadambujam
raghupatim saranam prapadye

Lord Ramacandra’s spotless name and fame, which vanquish all sinful
reactions, are celebrated in all directions, like the ornamental cloth of
the victorious elephant that conquers all directions. Great saintly
persons like Markandeya Rsi still glorify His characteristics in the
assemblies of great emperors like Maharaja Yudhisthira. Similarly, all
the saintly kings and all the demigods, including Lord Siva and Lord
Brahma, worship the Lord by bowing down with their helmets. Let me offer
my obeisances unto His lotus feet.

sLOKAM 9-11-26-

asikta-margam gandhodaih
karinam mada-sikaraih
svaminam praptam alokya
mattam va sutaram iva

During the reign of Lord Ramacandra, the streets of the capital,
Ayodhya, were sprinkled with perfumed water and drops of perfumed liquor,
thrown about by elephants from their trunks. When the citizens saw the
Lord personally supervising the affairs of the city in such opulence,
they appreciated this opulence very much.

Krishnan Kathai Amutham – 14 th Feb to 18th Feb-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

March 6, 2011

331-kali yukaththil kannane baagavathaththil pukunthu ullaan –ambareeshan-kathai paarkirom–9-4-29 slokam-oru varusham dwadasi viratham-kaarthikai sukla pashi dvaadasi moontru naal- dasami kaalai mattum -dwaadasi kaalai mattum–yamunai nathi neer aadi dvaadasi viratham mudikka -thatheeyaarathanam–panni mudiththu–thiru kurunkudi-nambaaduvaan- ithe pol pan isaiththu–karpoora padi yetram-kaisika yekaadasi–nambi-brakama rashas pidikka- sool uraiththu –vaasuthevan kooda samam sonnathum vantha paapam vittathe –selkintrathu yen nenjame -varaaka puraanam–thirumbi vanthathum– brakma rashas paattin palan kettaar- uir kettaay tharuven –palan yethir paarththu paadavillai-kaisika pann paadi mukthi petru koduththaan– naadakam polanadakkum–25 yekaadasi undu–aarokyam-tharma saasthram–iyantra alavu irukka vendum–sakravarthi ambarishth kedkiraar–thurvaasar vara-virunthaali– unavu aliththu sappida –kaalai kadan mudiththu -vara poka–1/2 mukoortham thaan meethi– mudikka -irandum tharmam-darma sankadam–irandum darmam –yethai pannuvathu–thanneer kudiththaar–yoka pirabaavaththaal arinthaar durvaasar–sadai mudi avilththu -saabam-kruthyai uruvaaki-sakkara aayutham-kruthyai thiruppi vida–durvaasarai- thiru mokoor sakraayutham -pirabalam–sakram sathaakam saranam pirapathye– thiru kudanthai sakrabaani–thiru kudanthai saaranka baani-serthu uthsavam-sathya lokam poka- thuraththi poka–bakthar abachaaram-ruthran kailaasam poka/kaarya vaikundam ponaar–

vaikunde pare loka -bakthai baakavathai saka- veettru irunthu tharisanam-nithyar pani seyya saama kaanam kettu kondu piraatti maarkal udan–pukuvathu mannavar vithiye –virajaikku thaandi–booloka vaikundam-ver patru–sri vaikundam-nintra thiru kola varakuna mankai irunthu pulinkudi kidanthu -thelintha yen sinthai–kalla piraan–naam-kallar-uthava–durvaasar -sanakan sanath kumarar- poka paarththaarkal- paarthome -jaya vijayar– kaarya vaikundam ithu –anku ponavarkal- nasa puna aavarthathe–anku–parama bakthan saranaa kathan thaan poka mudiyum–vuirajaikku intha pakkam saanthaanika lokam-sathya lokam thaandi–pul paa muthalaa -nal paalukku uyththanan naan mukan–antru saraasarankalai vaikunthathukku yetri–vaikunda sthaame- saamanyaththil kittaathu–adiyavar idam ini thappu panna maatten mannithu vidu kettaar-durvaasar–akam baktha paraatheenan–ambareeshan kaalil vila sonnaar–bakthar abachaaram-avan porukka maattaar–anaivarum kai vida-iruthiyaana kathi yaarukku yentru irukireno avarkal vasam–baktharkal ullaththil pootti vaiththu irukiraarkal-anbinaal yennai kati- penkal kanavanai tham kunaththaal katti vaippathu pola–vetha manthrankal mukyam–agni bakavaan mun solkirom-manthram artham purinthu kolla vendum–moorthaanam-thalaiyil yeri udkaaralaam kanavan mel–saathukkalin ullaththil naan irukiren gnani thaan yenakku aathmaa me matham–gnaanikal yen ullaththil neenkaamal irukiraarkal–ambarishith kaalil vila vendum–modshame um thabam kodukkaathu intha abachaaraththil–baakavatha abachaaram periyathu–na shamaami–nanjeeyar-aanai tholikal yellaam baakavatha abacharam poraamai yaal thaan–

333-sri rama ramethi -sakasra naama -thai makam- sakkara amsam baargava kulam–thiru malisai–poykai sankam paancha sanyam–120 paasuram thiru chanda viruththam 96 naan mukan thiru anthaathi–makisheesaara shethram–uyarntha idam thavam panna sirantha idam– 9-5-chakaram veppam thaankaamal thurvaasar- ambarishar kaalil vila–iruvarum sernthu sthotharam panna -aayiram sooryan pola oli padithai -aayutha thalaivar rathaankan su darsan sunthara darshan-kootti povaar amirtham pola yagjam moolam aaraathikka padubavan vaayu vekam mano vekam vida -sudarsana ashdakam jaya jaya sri sudarsana aali yela -nikama -thushkarmam alikravar-virothi nirasanar–valakai aali idak sainkam malakku naa vudaiyeer– mulu muthal adaiyaalam– sriya pathi aravim anaiyaan pola -thiru van vandoor paravai thoothu–sanku sakkaram thanku adaiyaalam thiruntha kanden–kai kalalaa nemiyaan nam mel vinai kadivaan -paaapa nivarthanam–muthalai kontra tholaatha ventriyaan –kol muthalai venja -kaala vilambam -sathaa yenthi p-alakukku aabaranam vatta vaaya 7-2- sanku sakkarankal kai kooppum –sanku sakkaramum oyvu yedukka kaiyil- irukintravaam battar- shemankaram- nanmai yerpaduththa –sudarsanam ninaiththaale–sakkarath aalvaarukku pallaandu sudar aaliyum ap paancha sanyam- ath thikiriyaan– nimirntha nenjudan -kandavaattraal thanathe ulaku yentru nintraan –varuvaay selvaar sanku sakkaram sumanthu ummodu ulalvaan aalvaar–thondaimaan sakaravarthikkum koduththaar sanku yenthum kaiyaanai meyyaanai– piraarthanai yetru kondathu –thurvaasar ako anantha thaasaanaam adiyavar perumai arinthen -mankalam -avarai amarthi bojanam panninaar- oru varusham aanathaam ithu varai- athu varai thanneer kudiththu irunthaanaam –kathai kettavar –palan

334-ambarishar sarithram paarthom–hethi raajan rathaanka baani–su tharsanam sobanam tharsanam -perumai pala palappu arul paarvai yeerkkum –sudarsana ashdakam- pirathi pada -8 slokakankal–pirathi pada -virothi koottam oliththu –vara kunam-sthothram panna kunam /pirappu irappu jani bayam thaandi vippaar—nikila -thushkarmam vinaikal oliththu -vetha maarkam nilai niruththi jaya jaya sudarsana/koora naarayana jeeyar 100 slokam-vaikundaththil-perumalum piraatti pesi-aarokyam boothi selva selippu neenda aatul sudarsanar poruppu yenkiraar–thirumokoor sudarsanar sevithom koodal alakar sevithom–kaar kalantha meniyaan kai kalantha aaliyaan–einthu pakuthi-veli puram oli pilambukal juvaalai/ nemi-vattam/ aram-naabi vattam inaikkum 1000 arankam sattankal naabi naalaavathu asham achchu einthaam pakuthi– aaka einthu pakuthikal/4 /8/ devar palar sevai undu–pallaamdu -valathu uraiyum sudar aaliyum pallaandu-kan yechchil padaamal–9-6-ishvaaku pillaikal maanthaathaa hari chandran sarithram -viroobakan hethumaan sambu ambarish–ishvaaku -matru oru pillai vibukshi-muyalai sappittavar per– vibukshi nimi thandakan-vanam ivanper than–100 pillaikal naduvil 25 sutru puramum aandanar–poojaikku vendiya saama kriyai kondu vara sonnaar-muyalai saapittu michcham kondu vara vasistar puroshikka michcham sa saathan per -ishvaaku kobam kondaar–michcham kondu poka koodaathe –sasaadan pillai -kakusthan-puranjayan inthra vaakanan-intharananai vaakanan yeruthu thimil pattanam jayithavar munbu paarthom ivar inthara pattanam jayiththu koduththar intharane vaakanam kaalai maadu pola vanthu thimil udkaarnthu kakusthan-kaakuththan intha vamsam yenbathal raamanukkum peyar vbanthathu–yuvanaasvan pillai maanthaatha ivan pillai–rishikal yaakam-thaakam-kuda neer kudikka–vyappu theivam aanai yuvanasvan garbam–kulanthai maanthaathaa —

335–sri math baagavatham kettum solliyum kannan makila vaikkalaam-seshitham pala undu 9-skantham paarthu varukirom–kakusthan vamsam yuvanaamsan–maanthaathaa paarthom–aan pirasavam paal uotta inthran kattai viral- maam thaasyathi yennai kudippaay 9-6-29 slokam//theuva aanai–valathu pakka vayirai pilanthu kulanthai pirakka–7 deebam aandaan-achutha thejas kondu–moontru per ambarisham musukunthan 50 penkalum piranthaarkal–puru kusthan– yellaam kelvi patta peyar intha ambarishan vera -musu kunthan daakoor dvaarakai- viliththu kaala yavanan rano chodaraay- therthaa yukam piranthu veku naal irunthavan- 50 penkalaiyum sowbari thabam irunthu yamunai nathi -manasai adakki thabam seyya -meen paarthu 50 uru kondu-/pennai kettu yaar pidikkum sobavalai kalyaanam panna maanthaathaa solla yoka makimai maalikai katti uruvam kondu-anaivarum kalyaanam panni- udalum 50 per aathmaa arivu kondu koodu vittu koodu /tharma bootha gnaanamnirambi irukkum -arivu udalil paravi iruppathu pola –athe pola 50 sareerankalilum paravi–anaivaraiyum santhosham–thevai atra aabaasa viruththikku 50 udal- sentraal kudaiyaam-aathi seshan–kainkaryam panna thiru maalkku aravu-kaama sukam melum kolunthu vittu yeriyum thooraa kuli thoorthu akantru irukka -adi illaatha kuli–kaama sukam athu pola –neruppu kaama yesha krotha yesha -jayippathu sulabam illai–pirathyanam pattu jayikka vendum -raamaanujar -premaa vilaasam piranamaami morthanam boo manni mathu nenje solvom avan naamankale –saama kaayam -nithyar mukthar pola raamaanujar kovil perumaal kovil sentru kainkaryam panna avar thiru vadi patri kaamam krotham neekka vendum–sowbarikku puththi vara–brahmaththin nokki ponavanai meen mayakki -unarnthaar kaattil pol thabam irunthu uyarntha kathi petraar ini maanthaathaa vamsam paarppom

Krishnan Kathai Amutham – 21st Feb to 25th Feb-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

March 6, 2011

336–sasthram roobamaaka kannan vasikiraan-bakavathaththil kannanai -mun nikalntha anaivaraiyum arinthu kollalaam maanthathaa pillai ambarishar-purukusthan patri-solkiraar-narmathaa pennai kalyaanam- kantharvar ventru naaka varam kettaan-bayam sarba thosham vilakum-thiri sanku ivar vamsaththil pirakiraan sathya virathan iyal peyar- vasistar visvaa mithrar–sorkkam anuppi inthran thaali vida -naduvil vaala vaiththaar- inkum ankum illatha- naduvil sikki kondaar–sandaalan pol aanaan-udal karuthgthu -thavaraana nadaththaiyaal sandaalan- nadaththaiyaal thappu ponaal thiruntha mudiyaathu –thiru maru maarba -aru vinai payan–vinai payan theendaathu–pirakalathan- nam paaduvaan sarithram paarththom –olukkam bakthi mukyam -thiri sanku hari chanthran pirakka –puthra peru illai- varuna thevan-vendi kondaan–pillai vasram-yaakam panna kulanthai rokithan- per -pasu vaaka kondu yaakam-punyaavasanam panni -pal mulaiththathum/nilaiyaana pal /thalli pottaan-pillai vittu piriya manam illai–kaadu nokki pillai thapikka poka–mantraadinaan-rokithanukku -makotharam noy -vayiru peruththu thunburutha-pillai vara -inthran thadukka -theertha yaathrai poka solla–pala varusham thadukka -suna chethan-vaanki kondu vara–noy neenki poka–10 athyaayam meendum ivan kathai varum–hari chanthran -sathyam -masaana boomiyil thunba pattaan-karma lobam -puramkaalai kaluvaamal irukka -kaala thevathai tharma thevathai kaaththgu irukka samayam paarthu -tharma virotham nadakka koodaathu –uyarntha kathai adainthaan –hari chanthram

337–vethaanthin therntha porule baagavatham -bramaththai adaiya orey vali bakthi– operumai arinthu yeerkka pattu anbu seyvathe bakthi -9-8-athyaayam–9-9 -gankai bakeerathan –rokithan harithan samban pirakka -sakara mannavan–thani sirappu undu–bakukan pillai peru intri -irukka -karam visham vaikka -sa karam vishathudan pirakka –ulakam aandan sumathi manaivi–sumaaraana60000 kesini asamanjas petraal -sumathi 60000 per pera –asvametha yaakam -inthran maraiththu vaikka 60000 perum vada kilakku pakkam kabilar irukka anku—boo lokam ponaarkal kuli thondi ponaar yenbar thanneer nirambiyathaal saakaram peyar vanthathaam..rishi aalnthu irukka -ivan thaan kuthirai pidiththu vaiththu irukiraar saambal aakkinaar kannaale –asamanjas poka solla ulakam udan oththu poka villai–amsumaan avar pillai kabilar idam mannippuy kettaan –manam irankinaar kabilar..pithaa makan -sakaran kuthirai kondu pokalaam saaba vimosanam gankai vendum..kuthirai kondu vanthaan dileeban pillai thavam panni mudiyavillai avan piullai bakeerathan thabam panni -kora thabas panni–gankothri–jeeva nathi–aakaasam irunthu vara vendi kondaan -vekam thaanka sakthan vendume –punya nathiyaaka paapam kaluvuvaarkal yen baatham kaliya –gankaatharan per pera thavam –punya salikal saathukkal unde avarkalin punyam petru kol yenkiraar bakeerathan –hari sri paatha theertham–kandam yennum kadi nakaram- yeendiya paapam irai poluththil pokkum kankai kankai yennum vaasakaththaale kadu vinai kaliyum ..gankaa maathaaji jey -vem kali naliya –kankaiyin keele kuliththu iruntha kanakkaame intha paasuram sonnaal palan kittum ..

338–sri paatha theertham govinthan geethai gaayathri -naankum maru piravi pokkum ..bakeerathanai serum perumai bakeeratha pirayathnam –9-9-sathya lokam -kamandala neeraal bramaa kaluva-siva perumaan venduthalai yetru kondu- therai otti poka solla -binthu saras-boomiyil vanthu viluntha idam–gankai pattu theriththa idam–jankoo munivar aasramam aliya thaan kudiththaar muluvathum–avar kaalil vila–viduviththaar udambu jaaankavi-peyar kittiyathu –saambal nanaiththu uir petraarkal –saaba vimosanam–kadu vinai pokkum –sambantha gnaanam vendum –samsaara neruppai mudiththu kodukkum —bakeerathan vamsam-kalmaasha baathan karuththa kaal vasistar saabam petru raadssar aanaan–vettaikku poy raadsasar kolla thambi vanmam kondu samaiyal kaaranaaka sernthu kondu pali vaanka -vasistar vara–sowthaasdan -raadsa maamisam serkka-saabam koduththaar–12 aandukalaaka saabam kuraikka -kaiyil karnikaa theertham kodu vasitar saabam kodukka poka manaivi-thadukka –thanneerai yenkum vida mudiyavillai yenkum nallavarkal than kaalil vittu kondaar kalmaasha baathar petraar–pasi-brahmana thambathi kandu munivarai saappida poka manaivi -raajaa nee theriyum kaakka pada vendiyavar-saappittaan kobam vanthathu pathni saabam koduththaal -piraana naasammpen udan koodinaal–puthra peru yethanam panna villai 7 varusham garbam vasistar -aaseervaatham aan penn thodarbu battarum vetha vyaasa battarum koorath aalvaanukjku piranthaarkal–sathva kunam avane ulakam nadaththukiraan ..asmam-asmakan-molakan naarekavasan-pennaal kaakka pattavan kattu vaankan -kathai paarthom -i mukoortham uir naattai piriththu modsham ponaan -kattu vaankan kathai munbe paarthom..deerka baaku raku ..aja dasarathan ..

339–aabathaam –sri raaman -soorya vamsam–paarthu varukirom..kattuvaankan kathai parthom 9-10-1-deerka baaku-raghu-ajan-dasarathan -10 thikkukalilum therai seluththa saamarthyam..raama baratha lashmanar sathruknan–thannaiye naalvaraaka piriththu thevarkalai kurankukalaaka -puthra kaamoshti yaakam /murai thavari irunthathai maatri nadaththi kaatti avathariththaan ..killi kalainthaanai- raavananai kolluvathu mukya kaaranam illai–mariyaathaa purushothaman -meenodu -thaanaay -thiru mankai aalvaar –munnum raamanaay thaanaay pinnum raamanaay–ner avathaaram ithu thaan –ore slokaththaal solli vittaar sukar–appuram 2 athyaayam -vaalmiki viriththu sonnathaal aathi kaavyam naam solla mudiyumaa yenkiraar sukar–nermaikku tharma vadivam raman tharmam vali raaman poka kannan sentra vali tharmam aakum ..athithi aanantham kavsalyai petraal  –sarayu nathi- homa kundam-paayasam- paathi kausalyai/ irandu paakam aakki sumithrai vilunka villai 1/8 panku kaikeyi kodukka meethu 1/8 sumuthrai idam kodukka-punar yeva yosiththu koduththaan -irandu vendum oruvan raamanukku thondu panna in ontru barathanukku thondu–vem kathiron kulaththu or vilakkaay thontri–vin muluthum uyya konda veeran–alakan -aanantha paduththuvan thondu selvam lashmana sri thottilil serthu poda alukai nintrathu -mannu pukal kosalai than mani vayiru vaaythavane thaalelo–

340-raamaaya raama bathraaya –seethaa raman maithili manavaalan seethaa pathi -janakan marumakan -sirai irunthaval yetram koorap pattathu –theva kulka penkal viduthalai adaiya –kaali seeraama vinnakara thavittu paanai thaadaalan–sevippavar kannai yeerklka valla alaku–thoondum thiru meni rame ithgi raama -pumsaam thirushti chinthaam -9-10-4 mukya slokam raamaayana surukkam–koselenthran kosala raaman saaketha raaman-mika meliya thiru vadi– koosi pidikkum mel adi–mel anai mel mun thuyintraay kallanai mel kan thuyila katranaiyo kaakuththaa -thasarathan pulambal–soorbanakai naasik panchavadi–anai katti-ore slokam –vivarikka aarambikiraar –12 aandukal vasistar idam paadam–visvaa mithrar vara–baksar siththaasramam bikaar-thaadakai-uraththai keeri manthram kol marai munivar velvi kaaththu 6 naal maareesan otti subaaku kontraan–mithilai poka–thondu puriya -kallai pennaakki akalyai–aruvam –seethai 6 vayasu- pesi vaiththu kondu pirinthu piranthu irukiraarkal–karum kadal palliyil kalavi neenki–annalum nokka avalum nokka–siva thanus sathaananthar kula kuru –vilai paarthu vaa yentrathum kankalaal alanthu thookka odiya-yeduththathu kandanar itrathu  kettanar –sina vidaiyon silai iruththu-pen koduththu pen vaankuvathu yellaam nam eiyarai kettu thaan–pankuni uththaram thiru kalyaanam me suthaa -iru maappu–vil iruththu mel iyal thol thoynthaan -iyam seethaa -mama suthaa-alaku kuka perumai saka tharma sarithava -kooda varubaval tharma maarkkaththil –pirathidshayaam-paarthu kol yenaam n pathranthe paani kirakanam-thivya thambathikal–ninaivu maaramal-maandavi uooremalaa krutha keerthi barathan sathreunan sathrunan -parasu raaman -12 varusham sukamaay vaalnthaarkal..

SLOKAM 9-5-3-

ambarisa uvaca
tvam agnir bhagavan suryas
tvam somo jyotisam patih
tvam apas tvam ksitir vyoma
vayur matrendriyani ca

Maharaja Ambarisa said: O Sudarsana cakra, you are fire, you are the
most powerful sun, and you are the moon, the master of all luminaries.
You are water, earth and sky, you are the air, you are the five sense
objects [sound, touch, form, taste and smell], and you are the senses
also.

SLOKAM 9-5-4/5/6

sudarsana namas tubhyam
sahasraracyuta-priya
sarvastra-ghatin vipraya
svasti bhuya idaspate

O most favorite of Acyuta, the Supreme Personality of Godhead, you
have thousands of spokes. O master of the material world, destroyer of
all weapons, original vision of the Personality of Godhead, I offer my
respectful obeisances unto you. Kindly give shelter and be auspicious to
this brahmana.

tvam dharmas tvam rtam satyam
tvam yajno ‘khila-yajna-bhuk
tvam loka-palah sarvatma
tvam tejah paurusam param

O Sudarsana wheel, you are religion, you are truth, you are
encouraging statements, you are sacrifice, and you are the enjoyer of the
fruits of sacrifice. You are the maintainer of the entire universe, and
you are the supreme transcendental prowess in the hands of the Supreme
Personality of Godhead. You are the original vision of the Lord, and
therefore you are known as Sudarsana. Everything has been created by your
activities, and therefore you are all-pervading.

namah sunabhakhila-dharma-setave
hy adharma-silasura-dhuma-ketave
trailokya-gopaya visuddha-varcase
mano-javayadbhuta-karmane grne

O Sudarsana, you have a very auspicious hub, and therefore you are the
upholder of all religion. You are just like an inauspicious comet for the
irreligious demons. Indeed, you are the maintainer of the three worlds,
you are full of transcendental effulgence, you are as quick as the mind,
and you are able to work wonders. I can simply utter the word namah,
offering all obeisances unto you

SLOKAM 9-5-11-

yadi no bhagavan prita
ekah sarva-gunasrayah
sarva-bhutatma-bhavena
dvijo bhavatu vijvarah

If the Supreme Personality of Godhead, who is one without a second,
who is the reservoir of all transcendental qualities, and who is the life
and soul of all living entities, is pleased with us, we wish that this
brahmana, Durvasa Muni, be freed from the pain of being burned.

SLOKAM 9-5-20-

prito ‘smy anugrhito ‘smi
tava bhagavatasya vai
darsana-sparsanalapair
atithyenatma-medhasa

Durvasa Muni said: I am very pleased with you, my dear King. At first
I thought of you as an ordinary human being and accepted your
hospitality, but later I could understand, by my own intelligence, that
you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing
you, touching your feet and talking with you, I have been pleased and
have become obliged to you.

SLOKAM 9-6-12-

puranjayas tasya suta
indravaha itiritah
kakutstha iti capy uktah
srnu namani karmabhih

The son of Sasada was Puranjaya, who is also known as Indravaha and
sometimes as Kakutstha. Please hear from me how he received different
names for different activities.

SLOKAM 9-6-39/40-

yamunantar-jale magnas
tapyamanah param tapah
nirvrtim mina-rajasya
drstva maithuna-dharminah
jata-sprho nrpam viprah
kanyam ekam ayacata
so ‘py aha grhyatam brahman
kamam kanya svayamvare

Saubhari Rsi was engaged in austerity, deep in the water of the River
Yamuna, when he saw a pair of fish engaged in sexual affairs. Thus he
perceived the pleasure of sex life, and induced by this desire he went to
King Mandhata and begged for one of the King’s daughters. In response to
this request, the King said, “O brahmana, any of my daughters may accept
any husband according to her personal selection.”

SLOKAM 9-6-52-

ekas tapasvy aham athambhasi matsya-sangat
pancasad asam uta panca-sahasra-sargah
nantam vrajamy ubhaya-krtya-manorathanam
maya-gunair hrta-matir visaye ‘rtha-bhavah

In the beginning I was alone and engaged in performing the austerities
of mystic yoga, but later, because of the association of fish engaged in
sex, I desired to marry. Then I became the husband of fifty wives, and in
each of them I begot one hundred sons, and thus my family increased to
five thousand members. By the influence of the modes of material nature,
I became fallen and thought that I would be happy in material life. Thus
there is no end to my material desires for enjoyment, in this life and
the next.

sLOKAM 9-7-5/6-

tasya satyavratah putras
trisankur iti visrutah
praptas candalatam sapad
guroh kausika-tejasa
sasariro gatah svargam
adyapi divi drsyate
patito ‘vak-sira devais
tenaiva stambhito balat

The son of Tribandhana was Satyavrata, who is celebrated by the name
Trisanku. Because he kidnapped the daughter of a brahmana when she was
being married, his father cursed him to become a candala, lower than a
sudra. Thereafter, by the influence of Visvamitra, he went to the higher
planetary system, the heavenly planets, in his material body, but because
of the prowess of the demigods he fell back downward. Nonetheless, by the
power of Visvamitra, he did not fall all the way down; even today he can
still be seen hanging in the sky, head downward.

SLOKAM 9-7-22-

visvamitro ‘bhavat tasmin
hota cadhvaryur atmavan
jamadagnir abhud brahma
vasistho ‘yasyah sama-gah

In that great human sacrifice, Visvamitra was the chief priest to
offer oblations, the perfectly self-realized Jamadagni had the
responsibility for chanting the mantras from the Yajur Veda, Vasistha was
the chief brahminical priest, and the sage Ayasya was the reciter of the
hymns of the Sama Veda.

SLOKAM 9-8-9/10-

prag-udicyam disi hayam
dadrsuh kapilantike
esa vaji-haras caura
aste milita-locanah
hanyatam hanyatam papa
iti sasti-sahasrinah
udayudha abhiyayur
unmimesa tada munih

Thereafter, in the northeastern direction, they saw the horse near the
asrama of Kapila Muni. “Here is the man who has stolen the horse,” they
said. “He is staying there with closed eyes. Certainly he is very sinful.
Kill him! Kill him!” Shouting like this, the sons of Sagara, sixty
thousand all together, raised their weapons. When they approached the
sage, the sage opened His eyes.

sLOKAM 9-8-15/16-

asamanjasa atmanam
darsayann asamanjasam
jati-smarah pura sangad
yogi yogad vicalitah
acaran garhitam loke
jnatinam karma vipriyam
sarayvam kridato balan
prasyad udvejayan janam

Formerly, in his previous birth, Asamanjasa had been a great mystic
yogi, but by bad association he had fallen from his exalted position.
Now, in this life, he was born in a royal family and was a jati-smara;
that is, he had the special advantage of being able to remember his past
birth. Nonetheless, he wanted to display himself as a miscreant, and
therefore he would do things that were abominable in the eyes of the
public and unfavorable to his relatives. He would disturb the boys
sporting in the River Sarayu by throwing them into the depths of the
water.

SLOKAM 9-8-22-

ye deha-bhajas tri-guna-pradhana
gunan vipasyanty uta va tamas ca
yan-mayaya mohita-cetasas tvam
viduh sva-samstham na bahih-prakasah

My Lord, You are fully situated in everyone’s heart, but the living
entities, covered by the material body, cannot see You, for they are
influenced by the external energy, conducted by the three modes of
material nature. Their intelligence being covered by sattva-guna, rajoguna
and tamo-guna, they can see only the actions and reactions of these
three modes of material nature. Because of the actions and reactions of
the mode of ignorance, whether the living entities are awake or sleeping,
they can see only the workings of material nature; they cannot see Your
Lordship

SLOKAM 9-8-26-

adya nah sarva-bhutatman
kama-karmendriyasayah
moha-paso drdhas chinno
bhagavams tava darsanat

O Supersoul of all living entities, O Personality of Godhead, simply
by seeing You I have now been freed from all lusty desires, which are the
root cause of insurmountable illusion and bondage in the material world.

SLOKAM 9-8-29

tam parikramya sirasa
prasadya hayam anayat
sagaras tena pasuna
yajna-sesam samapayat

Thereafter, Amsuman circumambulated Kapila Muni and offered Him
respectful obeisances, bowing his head. After fully satisfying Him in
this way, Amsuman brought back the horse meant for sacrifice, and with
this horse Maharaja Sagara performed the remaining ritualistic
ceremonies.

Krishnan Kathai Amutham – 7 th Feb to 11th Feb-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

February 17, 2011

326..sri baagavatham kettaal piriyam/roma harshar pillai sootha bownaakar /sukar barishid/sootha bownaakikar s/9 skantham paarkka pokirom/24 athyaayam undu/10– 90 athyaayam/ambarishaith sarithram/11 12 44 athyaayam/9 6 2009 aarambiththom/sorya vamsam kathai/manvanthara kathai sonneer/sathya vrathan-kathai/vivasvaan pillaiyaaka manuvaaka piranthaar vaivasya manu-ishvaaku-/geethai 4th athyaayam-28 vivasvaanukku ubathesiththaan manu ishvaaku sonnaan antha vivasvaan-vamsam/brahma -marisi-daashaayini-kasyaba pirajaabathi-athithi-thevar thithi-asurar/inthran vaaman/ vivasvaan sorya samkyaa sraartha thevai/ishvaaku 10th pillai/sraartha thevar-dasa puthrar/ishvaaku-sraartha thevar-vaivasuatha manu/pillai peru intri irunthaar vasistar ishti homam panni-hothaa homam panna solla sraththaa thevi pen kulanthai venum aasai pada/vasistar pillai /mithraa varunan-bayo vratham-baalaal /ilaa peyar/kumara vanam pukunthuvettai /yellaarum pen aaki maari/parama sivan paarvathi irukka rishikal nulaiya -nulainthavarkal penn aanai poda/puthan paarththu aasai pillai pirakka pururuvas/pirathyumnan -maari parama sivan-vali oru maasam aan oru maasam penn ilaa thevi maari/moontru pillaikal piranthu/

327-ishvaaku-soorya vamsam-vivasvaan pillai yama tharma raajan/9-1/vaivasya/ilaa kathai suthyumnan peyar paarthom/purooravas/oru maasam pen oru maasam aan-paarthom/pillai varam/9-2/yamunai nathi thavam irunthaarka/sarayu0maana saras bakthi nirambi-manasil irunthu purap pattu vanthathaal sarayu//sathya lokam-piranaavaakara vimaanam/naarayanan jakan naathan-/vibeeshananukku parisu-kaveri vandinam muralum solai andar kon amarum solai/ nathi karai vittu poka /sraartha thevar -yamunai nathi /kobaalan-kokal radshikkummannaar kudi raja kobaalan/ishvaaku pirashth-kobaalan peyar ishvaaku sakotharar//maadu-puli thappikka/kaathu madalil /raththam-vaasu theva -sarva bootha sukrutham/bakthi panni yennai 18 65 meendum solkiraan piriyam anbudan irunthu manasai seluththi adaiyalaam/paapam pokum/ithuve vali /abachaaram-parikaaram-thavikka vendaam-nenjil vaippathe oru vali/aabathukku muthalil varuvaan-saabam kondaalum modsham/pinchaay paluththavan-patrai aruththu/paarushar-shathriyar/sumathi jothi vasu chithra senar/vaisaali-visaalan-pirakka vaisaali nakaram/

328-kon vasmi-vaalmiki naarathar idam kedka-intha lokaththil intha kaalaththil 16 kunankal ullavan–thurlabam-or idaththil irukka-ishvaaku vamsa thontral raaman-idam-ishvaaku mooththavar-9-3-saryaathi -ishvaaku thambi–pillai-sukanya pen-putru paarththaal-irandu ottai-rishi-thabam puriya sutri putru-milirum kan -senaikku aabaththu–pen pththu kondaal–raja kaalil vilunthu-valmeekam-putru–savanar ivar-rishi manniththu/sukanyaavai avarukku manam–ilaichan aaki–oppilaa appan-nal kuravum selvam vidamum amutham -pon appan yen appan mani appan-yentrum 16-yuvaa kumaara kariyaan pru kaalai /kaalai puka kanaa kanden–sukanya savana rishhi-asvini kumararkal theva maruthvar-ilamai- neeraadi moontru purusharaay yelunthu irukka-moovaril yaar-asvini thevar kai kaatti kodukka–yaakam panna vara–appa vanthu parthu kalla purushan yentru ninaiththu kobam–um maappillai sonnaal–kathai solla-santhosham–asvini thevarukku havis baakam kodukka aarambiththaar–inthran kobikka vajraayutham -kondu adikka-thaduththaar/ pillaikal–uththaana parkar aanarthan revathan 100 pillaika pirakka -revathi-balaraaman-manaivi-27 sathur yukam ponathu -pal aandu pokum-krishna avathaaram–28 sathur yukam mun vivasmaanukku sonnen-balaraamanukku panni koduththaan–brakma idam jaathakam kondu ponathaal- pen usaram-kalappaiyaal iluththu kalyaanam panni kondaar//

329–sri rama ramaraamethi – -aayiram naamankalukku samam -athmavukku nanmai inimai /revatha mannan raivathar piranthu revathi kathai paarththom–yukam maarinathu -9-4-ambarishath kathaiappuram-ithil naabaakar – 9-4-1-thabam purinthu brakma chaari -soththu illai-kobam kollaamal thanthai idam piraarthithu-perumaal vera soththu ankiras yaakam po manthram solli kodu 6 naal-chathra yaakam-theiva sothanai-sothai anubavikka -karutha oruvar thaduththu -sivan–vara–yaakam meethi ruthranukku than-thanthai sonnathai oththu kondu ruthranukku samarppiththaan–gnaanam brahma sanaathanam -vaala arul koornthu vittu vida kettaar–ruthranum makilnthu -kunam nantraaka irunthathu kettu-anaithaiyum kodukka -bakavaan sathya vadsalan-otrumai vendum thanthai sol mikka manthram illai–kavalai padaamal-vithyaaranyar- samasthaanam- vara solla- thesikan-theva piraan vairaakya panchakam–aruli–hasthi kiri-thanam-brahma serthu vaiththa intha soththu thaan saasvatham–srinithim -theivame thaan soththu–thiruvadi thanam matheeyam thuva paatha pankaham–thurunaaya mena raamaanuja saranam kidaiththa pin /achuthan/sothu kaanal neer pola/ naabaakan idam ambarishath pirakka-kathai sobavar sathyame uruvu yeduppaar palan solli thalai kattukiraar//

330–vetha artham vilakka ithikaasam–9-4-ambarishan kathai–thurvaasar saabam-meeriya kathai–avar perumai purinthu–chakravarthy patru atru anaivarum samam yentru irunthaan../anaiththu theebankalum avan idam–7 deebankalum irunthaalum ottaan chil pola irunthaan-thondarkalaiye mathiththaan–pulankal yellaam bakavaan baagavatha anubhavam–krishna baathaara vintham avan kathaiye pesi kaiklalai kondu perukki kondu -thiru anantha puram-alaku iduthal-pathmanaaba thaasar–kaathukalai kathai kedka thaan -pulankal yellaam -kankal avanai paarthu adiyaarakalai anaiththu kondu/kulasekarar thiru vanchi kalam-arasar -kumbe punarvase kausthubam maasi punarvasu-thiru choor pakkam kodunkaloor pakkam-srinivaasa perumaal- jikve kesava keerthanam–mukunthan sannithi–naakku kesavan thirunaamam paadi–mookke thiruthulaay /thalaiye namaakariththu poluthu pokka/athe karuththu inkum–unda micham saappittu/parama vishnu bakthar -raman uir-perumaal peyar -kondaar–inbamum thunbam than udaiyathu–aabaranam maraiththu vaikka -kudaththil paambil -vaaram kodu kuda paambil kai ittavar–nambikkai–aranmanai yellaam sri vaishnavar kulaam-ambaishad-therthaa yuka sarithram–asvametha -sarasvathi nathi karaiyil-vasistar kondu nadaththinaar 100 asvametha yaakam–hari idame manam– uravukal idam patru intri–ashaya rathnam aasai vittu–anantha kosam panam aasai thuranthu–ambaishathukku kaisakkaram koduththu radshikka koduththaar- thondai maan sakravarthi kathai–srinivaasa perumaal koduththu vaiththaar- yekaathasi viratham makimai ivar moolam arivom..

slokam 9-1-2/3-

yo ‘sau satyavrato nama
rajarsir dravidesvarah
jnanam yo ‘tita-kalpante
lebhe purusa-sevaya
sa vai vivasvatah putro
manur asid iti srutam
tvattas tasya sutah prokta
iksvaku-pramukha nrpah

Satyavrata, the saintly king of Dravidadesa who received spiritual
knowledge at the end of the last millennium by the grace of the Supreme,
later became Vaivasvata Manu, the son of Vivasvan, in the next manvantara
[period of Manu]. I have received this knowledge from you. I also
understand that such kings as Iksvaku were his sons, as you have already
explained.

slokam 9-1-11/12-

tato manuh sraddhadevah
samjnayam asa bharata
sraddhayam janayam asa
dasa putran sa atmavan
iksvaku-nrga-saryatidista-
dhrsta-karusakan
narisyantam prsadhram ca
nabhagam ca kavim vibhuh

O King, best of the Bharata dynasty, from Vivasvan, by the womb of
Samjna, Sraddhadeva Manu was born. Sraddhadeva Manu, having conquered his
senses, begot ten sons in the womb of his wife, Sraddha. The names of
these sons were Iksvaku, Nrga, Saryati, Dista, Dhrsta, Karusaka,
Narisyanta, Prsadhra, Nabhaga and Kavi.

slokam 9-2-32-

tat putra-pautra-naptrnam
gotrani ca na srnmahe
kalo ‘bhiyatas tri-navacatur-
yuga-vikalpitah

Twenty-seven catur-yugas have already passed. Those upon whom you may
have decided are now gone, and so are their sons, grandsons and other
descendants. You cannot even hear about their names.

slokam 9-4-18/19/19/20-

sa vai manah krsna-padaravindayor
vacamsi vaikuntha-gunanuvarnane
karau harer mandira-marjanadisu
srutim cakaracyuta-sat-kathodaye
mukunda-lingalaya-darsane drsau
tad-bhrtya-gatra-sparse ‘nga-sangamam
ghranam ca tat-pada-saroja-saurabhe
srimat-tulasya rasanam tad-arpite
padau hareh ksetra-padanusarpane
siro hrsikesa-padabhivandane
kamam ca dasye na tu kama-kamyaya
yathottamasloka-janasraya ratih

Maharaja Ambarisa always engaged his mind in meditating upon the lotus
feet of Krsna, his words in describing the glories of the Lord, his hands
in cleansing the Lord’s temple, and his ears in hearing the words spoken
by Krsna or about Krsna. He engaged his eyes in seeing the Deity of
Krsna, Krsna’s temples and Krsna’s places like Mathura and Vrndavana, he
engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord’s devotees,
he engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulasi offered
to the Lord, and he engaged his tongue in tasting the Lord’s prasada. He
engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord,
his head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving
the Lord, twenty-four hours a day. Indeed, Maharaja Ambarisa never
desired anything for his own sense gratification. He engaged all his
senses in devotional service, in various engagements related to the Lord.
This is the way to increase attachment for the Lord and be completely
free from all material desires.

slokam 9-4-28-

tasma adad dharis cakram
pratyanika-bhayavaham
ekanta-bhakti-bhavena
prito bhaktabhiraksanam

Being very pleased by the unalloyed devotion of Maharaja Ambarisa, the
Supreme Personality of Godhead gave the King His disc, which is fearful
to enemies and which always protects the devotee from enemies and
adversities.

slokam 9-4-31/32-

mahabhiseka-vidhina
sarvopaskara-sampada
abhisicyambarakalpair
gandha-malyarhanadibhih
tad-gatantara-bhavena
pujayam asa kesavam
brahmanams ca maha-bhagan
siddharthan api bhaktitah

Following the regulative principles of mahabhiseka, Maharaja Ambarisa
performed the bathing ceremony for the Deity of Lord Krsna with all
paraphernalia, and then he dressed the Deity with fine clothing,
ornaments, fragrant flower garlands and other paraphernalia for worship
of the Lord. With attention and devotion, he worshiped Krsna and all the
greatly fortunate brahmanas who were free from material desires.

slokam 9-4-39/40-

brahmanatikrame doso
dvadasyam yad aparane
yat krtva sadhu me bhuyad
adharmo va na mam sprset
ambhasa kevalenatha
karisye vrata-paranam
ahur ab-bhaksanam vipra
hy asitam nasitam ca tat

The King said: “To transgress the laws of respectful behavior toward
the brahmanas is certainly a great offense. On the other hand, if one
does not observe the breaking of the fast within the time of Dvadasi,
there is a flaw in one’s observance of the vow. Therefore, O brahmanas,
if you think that it will be auspicious and not irreligious, I shall
break the fast by drinking water.” In this way, after consulting with the
brahmanas, the King reached this decision, for according to brahminical
opinion, drinking water may be accepted as eating and also as not eating.

slokam 9-4-48-

prag distam bhrtya-raksayam
purusena mahatmana
dadaha krtyam tam cakram
kruddhahim iva pavakah

As fire in the forest immediately burns to ashes an angry snake, so,
by the previous order of the Supreme Personality of Godhead, His disc,
the Sudarsana cakra, immediately burnt to ashes the created demon to
protect the Lord’s devotee

slokam 9-4-53/54-

sri-brahmovaca
sthanam madiyam saha-visvam etat
kridavasane dvi-parardha-samjne
bhru-bhanga-matrena hi sandidhaksoh
kalatmano yasya tirobhavisyati
aham bhavo daksa-bhrgu-pradhanah
prajesa-bhutesa-suresa-mukhyah
sarve vayam yan-niyamam prapanna
murdhnyarpitam loka-hitam vahamah

Lord Brahma said: At the end of the dvi-parardha, when the pastimes of
the Lord come to an end, Lord Visnu, by a flick of His eyebrows,
vanquishes the entire universe, including our places of residence. Such
personalities as me and Lord Siva, as well as Daksa, Bhrgu and similar
great saints of which they are the head, and also the rulers of the
living entities, the rulers of human society and the rulers of the
demigods–all of us surrender to that Supreme Personality of Godhead,
Lord Visnu, bowing our heads, to carry out His orders for the benefit of
all living entities.

slokam 9-4-57/58/59-

aham sanat-kumaras ca
narado bhagavan ajah
kapilo ‘pantaratamo
devalo dharma asurih
marici-pramukhas canye
siddhesah para-darsanah
vidama na vayam sarve
yan-mayam mayayavrtah
tasya visvesvarasyedam
sastram durvisaham hi nah
tam evam saranam yahi
haris te sam vidhasyati

Past, present and future are known to me [Lord Siva], Sanat-kumara,
Narada, the most revered Lord Brahma, Kapila [the son of Devahuti],
Apantaratama [Lord Vyasadeva], Devala, Yamaraja, Asuri, Marici and many
saintly persons headed by him, as well as many others who have achieved
perfection. Nonetheless, because we are covered by the illusory energy of
the Lord, we cannot understand how expansive that illusory energy is. You
should simply approach that Supreme Personality of Godhead to get relief,
for this Sudarsana cakra is intolerable even to us. Go to Lord Visnu. He
will certainly be kind enough to bestow all good fortune upon you.

slokam 9-4-63-

sri-bhagavan uvaca
aham bhakta-paradhino
hy asvatantra iva dvija
sadhubhir grasta-hrdayo
bhaktair bhakta-jana-priyah

The Supreme Personality of Godhead said to the brahmana: I am
completely under the control of My devotees. Indeed, I am not at all
independent. Because My devotees are completely devoid of material
desires, I sit only within the cores of their hearts. What to speak of My
devotee, even those who are devotees of My devotee are very dear to Me.

slokam 9-4-68-

sadhavo hrdayam mahyam
sadhunam hrdayam tv aham
mad-anyat te na jananti
naham tebhyo manag api

The pure devotee is always within the core of My heart, and I am
always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything
else but Me, and I do not know anyone else but them.

slokam 9-4-69-

upayam kathayisyami
tava vipra srnusva tat
ayam hy atmabhicaras te
yatas tam yahi ma ciram
sadhusu prahitam tejah
prahartuh kurute ‘sivam

O brahmana, let Me now advise you for your own protection. Please hear
from Me. By offending Maharaja Ambarisa, you have acted with self-envy.
Therefore you should go to him immediately, without a moment’s delay.
One’s so-called prowess, when employed against the devotee, certainly
harms he who employs it. Thus it is the subject, not the object, who is
harmed.

slokam 9-4-71-

brahmams tad gaccha bhadram te
nabhaga-tanayam nrpam
ksamapaya maha-bhagam
tatah santir bhavisyati

O best of the brahmanas, you should therefore go immediately to King
Ambarisa, the son of Maharaja Nabhaga. I wish you all good fortune. If
you can satisfy Maharaja Ambarisa, then there will be peace for you.

Krishnan Kathai Amutham – 31st Jan to 4th Feb-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

February 17, 2011

321/o man alantha thaadaalaa-varai yeduththa tholaalaa/ vaamanan kaanbavarai makila thiru vikraman alanthu paraakramam kattiyavar/ valathu thiruvadiyaal mel ulakam idathu thiruvadiyaal keel ulakam/ on mithiyil ..oru kaal nirppa mel than mathiyum thaarakaiyam appaal mikku/akankaaram-kaamaru seer avunan ullaththai kadanthathu/thiru vadi theenda/valarnthukaatti ariyaamal thalaikalai theenda/thaaba thrayaththaal koththitha kulira/kulanthaiyai thaay anaippathu pola/paasam poruppu/anaathi kaala bantham/andam meethu poki chanthran muthalil than mathiyum kulira vaikka/kanai kaalil malaikal thodaikalil kaattru santhyaa kaalam aadai brahma marma piravesam/iduppukeele thannaiye kandaan makaa bali thirumaarbil nadshathrankal/manasil chanthran/aravintha hasthathudan thaayaar kaathukalil yettu thikkukal kesam meka koottam thiru kannil sooryan vaay naakkil agni varunan/puruvam /netriyil kobam ithal aasai/ manthraththai manthraththaal/ thiru vuoorakam ulaku alantha perumaal naanku thivya thesam neerakaththaay -oru paasuram pala thivya thesam/ idathu thirukai/ulaku alantha pon adi/urakam aathi sshan makaa bali kettathan/sathya lokaththil naan mukan-uruki -tharma thvathai kamandala jalam /gankai/nooburam kankai silambaaru/maal purushothaman irukkai-theva pirayaakai kontrai malarum thulasi pushbamum sernthu sathur mukan kaiyil..thaalil sankaran sadaiyil thanki-virupputru -thirumaal kuliththu iruntha kanakku palan/sri paatha theertham kittiya palan/

322-purusha suktham-lokam thiruvadikalai vanankuvom/thiru venkada malaiyil sevbai/piralayam /varaahane ivan/thaavi alanthavane pukal shaanthi adainthaan/yen ithu maayan namusiyai vaanil sulatriya//sukiran–sakira kaiyani acho acho/yellaam amsam /thevar uthavi/kodukka vanthavan thaduthathaal kan ponathu kuru vaarthai kettkaa thalaal soththu ponathu /asurar sandai/vishnu kanankal viratta/maka baali thavarai unarnthaan /purushothaman/pirakalaathan bakthiyaay irunthaar/kaalam varum kadaasham kaaththu/thirupthi/varuna baasaththaal garudan katta /moontraavathu adi kodukka villai narakam kittu thaadaalan loka naayaki thaayaar/oru kuralaay ontrum tharukayena thaadaalan thaal anaiveer/yeer nilam moovadi kettu ulaku anaiththum yeer adiyaal adakki/idathu kai thookki /alakan thavittu paanai thaadaalaan/saalaram /moothaatti /radshiththaale/thaamarai kanna/maka bali thiruvadi vaiththaaye veru yenna vendum akila ulaka vinthyaavani maka bali /nikrakikkaamal manniththu vida/brahma- malarkal poojiththu thaalkalil pottu pothume thiru vadi thaanki irukiraane/arula vendum yentraal soththai parikiren/arul koora pokiren akankaaram tholaiththaane sathya vaakyam/ 7 manvanthram 8 manvanthram ivane inthran/ gathai udan tharisanam kouththu kondu iruppen/

323-onki ulaku alanthamoontru paththu 3-onki ulaku /17/24 antru iv ulakam alanthaan adi potri/on mithiyil ..oru kaal pattavar yennaththaal/ulakam /antru ulakam alanthaay intru sevikirom/alakka vendaam-thevar thaan velai vaankuvaar poo samarppiom /thalai mel tharippom/thodu vaankina kaathu thiru man thalumbu theriyume/suvadu/varai yeduththa tholai kaattuvaay/8-23-.thiruvadi petru makilnthaan maka bali/ pon pontra thiruvadi kittiyathum meytru ontril manam sellaathu/suthala lokam sentraan baliyum pirakalaathanum/ukappu athithi/inthran/bali yellaarukkum/piraka laathan -thaavi vaiyam konda thadam thaamarai thaavi anaivar thalaiyum konda-malai veru paadu intri seviyen unnai allaal/peranukku kidaiththathu yaarukkum kidaikka villai-pirakalaathan-makila/kathaa baaniyaay sevikkalaam ankum-bokaththil thattu maarum-kaad karai appan vaarikondu vilunkinaan/vaamanan-anthanan thiru kolam-aalvaarai kaar okkum-maari anubhavam inku/bokatththil thattu maarum seelam onam -vaalai maram kulai thalla villai thanka vaalai maram-kan pattathaal nenthram palam/kankal pattu valarnthavai/sankam sakkaram kathai pathmam- kondu sevsai malaiyaala thivya desankalil/sukrar-yagjam panni iruntheer yagjam mudiththu vidu neye vantha pin mudinythathu/thadasi illai  mudiththaar/loka baalaanaam-vaamanan battaabishekamkuberan vadakke /varunan yaman-sarithram yellaarum/palan solli sukar mudikiraar/kunam anubaviththu kaarya siththi/kural uruvaay ..thondarkku iniyaanai kelaa seviyai sevi yentru solla maaattom/thadaalaan kettu ulaku thalaivar aavom/aduththu madsya avathaaram

324-baakavatha pala rasam-sukar kodukiraar-avathaaram seshtitham yen niranthavai/vaamana thiru vikramam paarthom 8-24 athyaayam-iruthi /madsya avathaaram/menodu aamai–munnum raamanaay kalikiyum aanaan-thasa avathaaram sirappu/muthalil/aamai kelal narasimkar vamana paarthom-krutha yukam 5 avathaaram/ madsya paarppom 9 parasurama rama 10 balaramakrishna 11 12 kaliki pesuvaar/ip poluthu meen/vilanku jaathi-thanneer intri vaalaathu/evolution-aamai/oda pantri/sinkam thejas-thevan-vaaman avathaaram aduththu manisa/anaithaiyum yeduththu kaatti/maayaa madsam/dasavathara slokam desikan-ore slokam 10 serthu /ichchaa meen vilaiyaada aamai ..yethirchaiyaaka narasinkam-rosha raama karunaa kaakusthan-thaan aasai pattabadi meen-meen naatram thanneer vitu vara mudiyaathu yen piranthaar parishid kettaan/manisan-vanchanai-vaakanam illai/vilanku nambalaam/yen nintra yoniyumaay piranthaay-mey nintru kettu arulaay-kurai ontrum illai makkalai kaakka vetham radshikka piralayam moolikai vetham kaakka -kaatru narumanam thur naattram kondu vanthaalum thosham thattaathu/madsaya kathai solkiraar piraakrutha nymiththika piralayam-iravu brahmanin/thanneeraal/ mookkil valiyaaka vetham poka haya kreeva asuram vetham kondu poka/sathya virathan-raaja rishi-sraartha thevan -kirutha maalaa then thesa jala tharbanam-sinna meen-pesa aarambikka- kaappaathum kamandal theerthathil vaiththu kolla /perisu iravil/periya idam vida solla/mani theertham periya paathram kulam yeri kadal/valara maayaa meen therinthu kondar/naalikai 3 mulam 4 naalaikul 100 yojanai valarnthu/naarayanane nee yaar yentru keyttaar/

porum kayalaay ..thiru naraiyoor paasyram-nedum vellam konda kaalam thani kayal-saranam/mathdsya moorthi saalagramam undu/periya meen-valara sthothram panna 8-24-28 slokam-sthithi uthpaththi-unnnai vanankukiren /avatthaara kaaranam/madsya kamala losane athbutham/thiru meni muluvathum thaayaar meenukku thanneer pola kamala kannan yen kannil ullaan/vetham thedum poluthu kan paarvaiyaal thaamarai poo malara aravintha kaadu kadalukkul vanthathaam/muthrai pola kan paarvai/aada aada alaikal thottil pola irukka/dasa avathaara sannithi sri renkam sevai/1 lasham yojanai neelam valarnthaar/kuttikalai paarthe radshikkum/7 naal kadal soolum padaku mithanthu varum yeri udkaarnthu rishi moolikai vetham ovshatham vaasuki kondu katti vidum yen kombil/solli maraiya /darbam parappi kaaththu irunthaar/otrai kombu udan vanthaar/piralayam irul pola samsaara /kuru kuruthama -madsya moorthi thiru naamankal/eiyam pokkum kuru pola/gnaanam koduththu/pulan inbam neekki/parama kuruvaaka ubathesikka vendi kondaar kaama krotham akala/vaal pakuthiyai thatti/akal vaan varum meenai irainchu/nilam idam nedu vellam umbar vala naadu mooda matru veru saran illai alaikadal neer kulamba kolum kayalaal nedum vaan .than thaamarai kannan/maravaathu irainchu yen manane/sunthara baahu sthavam-sloham-vadamoliyil/madsya puraanam ubathesiththaar ap poluthu/rishikal udan kettu kondaar bakthi ontre vali/piralayam mudintha pin vetham -meettu/ uraiyaadal kettaarkal paapam viduthalai palan/thinam padippavar vetri adaivar

Slokam 8-20-22-

kaye balis tasya maha-vibhuteh
sahartvig-acarya-sadasya etat
dadarsa visvam tri-gunam gunatmake
bhutendriyarthasaya-jiva-yuktam

Bali Maharaja, along with all the priests, acaryas and members of the
assembly, observed the Supreme Personality of Godhead’s universal body,
which was full of six opulences. That body contained everything within
the universe, including all the gross material elements, the senses, the
sense objects, the mind, intelligence and false ego, the various kinds of
living entities, and the actions and reactions of the three modes of
material nature.

slokam 8-20-25/26/27/28/29-

hrdy anga dharmam stanayor murarer
rtam ca satyam ca manasy athendum
sriyam ca vaksasy aravinda-hastam
kanthe ca samani samasta-rephan
indra-pradhanan amaran bhujesu
tat-karnayoh kakubho dyaus ca murdhni
kesesu meghan chvasanam nasikayam
aksnos ca suryam vadane ca vahnim
vanyam ca chandamsi rase jalesam
bhruvor nisedham ca vidhim ca paksmasu
ahas ca ratrim ca parasya pumso
manyum lalate ‘dhara eva lobham
sparse ca kamam nrpa retasambhah
prsthe tv adharmam kramanesu yajnam
chayasu mrtyum hasite ca mayam
tanu-ruhesv osadhi-jatayas ca
nadis ca nadisu sila nakhesu
buddhav ajam deva-ganan rsims ca
pranesu gatre sthira-jangamani
sarvani bhutani dadarsa virah

My dear King, on the heart of Lord Murari he saw religion; on the
chest, both pleasing words and truthfulness; in the mind, the moon; on
the bosom, the goddess of fortune, with a lotus flower in her hand; on
the neck, all the Vedas and all sound vibrations; on the arms, all the
demigods, headed by King Indra; in both ears, all the directions; on the
head, the upper planetary systems; on the hair, the clouds; in the
nostrils, the wind; on the eyes, the sun; and in the mouth, fire. From
His words came all the Vedic mantras, on His tongue was the demigod of
water, Varunadeva, on His eyebrows were the regulative principles, and on
His eyelids were day and night. [When His eyes were open it was daytime,
and when they were closed it was night.] On His forehead was anger, and
on His lips was greed. O King, in His touch were lusty desires, in His
semen were all the waters, on His back was irreligion, and in His
wonderful activities or steps was the fire of sacrifice. On His shadow
was death, in His smile was the illusory energy, and on the hairs of His
body were all the drugs and herbs. In His veins were all the rivers, on
His nails were all the stones, in His intelligence were Lord Brahma, the
demigods and the great saintly persons, and throughout His entire body
and senses were all living entities, moving and stationary. Bali Maharaja
thus saw everything in the gigantic body of the Lord

slokam 8-21-8-

jambavan rksa-rajas tu
bheri-sabdair mano-javah
vijayam diksu sarvasu
mahotsavam aghosayat

Jambavan, king of the bears, also joined in the ceremony. Sounding his
bugle in all directions, he declared a great festival for Lord
Vamanadeva’s victory

slokam 8-22-20-

sri-vindhyavalir uvaca
kridartham atmana idam tri-jagat krtam te
svamyam tu tatra kudhiyo ‘para isa kuryuh
kartuh prabhos tava kim asyata avahanti
tyakta-hriyas tvad-avaropita-kartr-vadah

Srimati Vindhyavali said: O my Lord, You have created the entire
universe for the enjoyment of Your personal pastimes, but foolish,
unintelligent men have claimed proprietorship for material enjoyment.
Certainly they are shameless agnostics. Falsely claiming proprietorship,
they think they can give charity and enjoy. In such a condition, what
good can they do for You, who are the independent creator, maintainer and
annihilator of this universe?

Slokam 8-22-31-

esa me prapitah sthanam
dusprapam amarair api
savarner antarasyayam
bhavitendro mad-asrayah

The Lord continued: Because of his great tolerance, I have given him a
place not obtainable even by the demigods. He will become King of the
heavenly planets during the period of the Manu known as Savarni.

slokam 8-23-29-

param mahimna uruvikramato grnano
yah parthivani vimame sa rajamsi martyah
kim jayamana uta jata upaiti martya
ity aha mantra-drg rsih purusasya yasya

One who is subject to death cannot measure the glories of the Supreme
Personality of Godhead, Trivikrama, Lord Visnu, any more than he can
count the number of atoms on the entire planet earth. No one, whether
born already or destined to take birth, is able to do this. This has been
sung by the great sage Vasistha.

slokam 8-24-20-

tatra raja-rsih kascin
namna satyavrato mahan
narayana-paro ‘tapat
tapah sa salilasanah

During the Caksusa-manvantara there was a great king named Satyavrata
who was a great devotee of the Supreme Personality of Godhead. Satyavrata
performed austerities by subsisting only on water.

slokam 8-24-30-

na te ‘ravindaksa padopasarpanam
mrsa bhavet sarva-suhrt-priyatmanah
yathetaresam prthag-atmanam satam
adidrso yad vapur adbhutam hi nah

O my Lord, possessing eyes like the petals of a lotus, the worship of
the demigods, who are in the bodily concept of life, is fruitless in all
respects. But because You are the supreme friend and dearmost Supersoul
of everyone, worship of Your lotus feet is never useless. You have
therefore manifested Your form as a fish

slokam 8-24-34/35-

tvam tavad osadhih sarva
bijany uccavacani ca
saptarsibhih parivrtah
sarva-sattvopabrmhitah
aruhya brhatim navam
vicarisyasy aviklavah
ekarnave niraloke
rsinam eva varcasa

Thereafter, O King, you shall collect all types of herbs and seeds and
load them on that great boat. Then, accompanied by the seven rsis and
surrounded by all kinds of living entities, you shall get aboard that
boat, and without moroseness you shall easily travel with your companions
on the ocean of inundation, the only illumination being the effulgence of
the great rsis.

slokam 8-24-61-

pralaya-payasi dhatuh supta-sakter mukhebhyah
sruti-ganam apanitam pratyupadatta hatva
ditijam akathayad yo brahma satyavratanam
tam aham akhila-hetum jihma-minam nato ‘smi

I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of
Godhead, who pretended to be a gigantic fish, who restored the Vedic
literature to Lord Brahma when Lord Brahma awakened from sleep, and who
explained the essence of Vedic literature to King Satyavrata and the
great saintly persons.

Krishnan Kathai Amutham – 24th Jan to 28th Jan-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

February 17, 2011

316-tharmam kulaiyum poluthu yellaam avatharikiran-avathaara rakasyam/aasai sankalbaththaal saathu rashiththu thushdarai  adakki darmam nilai naattukiraan/aaraathanaiye mukkyam/saanthi adaiya anku sella ithu ontre vali/inikirathu-kathaiyum uvakai adainthu yeerkka padukirom/pirakiraan-athithi 8-17- garbaththil puka pokiraan/nishddai vidaamal viratham kadai pidiththaal/namakkum viratham aasai/ poojai illaatha antru thaan aathma thalaranum/munaippu yeedu paadu vendum/anushdaanam acharyam kuraiyaamal/ aandal nonbu seyya vendiyathu seyya koodaathathu sonnaale/yedutha seyalil thadankal vanthaalum thalaraamal seyya vendum/ inthriyankal manasu oru muka paduththu bakavaan idam seluthi/vishnu muthal adi sabtha -mano balam udal balam kodukkattum yentru manthram/viratham seyya balam/ manthram artham therinthu kolavendum/agni bakavaan aavasakanam irukkiraar yentra unarvu vendum/nishttai irunthal bakavaane sakthi tharuvaan/ perumaal kaadshi kodukka/naanku tholkal udan sanku sakkaramkausthubam/ achcho oruvar alakiya vaa/soennthara raaja perumaal/solla thudikkum uthadukal mystical beauty/boka mayakkukal aakiyum nirkkum ammaan/ambu mikunthu vilunthaal/keddka vendiyathai theriyaamal sthotharam pannukiraal achuthan /aathio purushaa/ariven un kaaranam/bali yakam yagjam aathariththu palam porunthi/ kolla mudiyaathu nanmai seythu tharuven/ sythabaa prisni muthalil- vayitril moontru murai /maaranai patriyathu- udaiya nankaiyaar thitru kurunkudi-selkintrathu yen nenju-yaarai pola pillai naame vanthu- thirumaale/. raamaanujarum thiru vallikeni paartha saarathi kesava somayaajulu po mannu maathu porunthua maarban pola/ athithi thevikku pirakka yetru kondaar/kasyabar purinthu kondaar garbaththai kuriththu sthothram pannukiraar aathi antham /baakyam- neela -aalamar viththin arul kuralaanaan/

317-pala avathaaram/vilankinam/ narasimkar-kalanthu/vaamanan muthalil manusha yoni/ 12 thinkal mani vayiru vaayththaar/karu kuliyil villaa vannam iruththum avane karu kuliyil 8-18- avatharikieaan/sanku sakkarathudan gathai udan avatharkiraan/ ramar manisa kulanthai pola/ vaamanan krishnan-theivam kaatti konde avathaaram/ thaamarai yenthi kondu beethaambaram thariththu/kulla maana vadivu/ payanthaarkal /surukkuvaarai intri/aala mara vithai siriyathu/ neela nira//aala maraththil arum kural aanaan /kreedam kaancheepuram thandai/thasaavathaara ottiyaanam/mulu muthal kadavul/sella pillai paar alantha per arase or arase kreeda makuda soodathavamsa scenic beauty/yathu kiri naachiyaar yethiraaja sambath kumar/vaira mudi uthsavam/raja mudi/ krishna raja mudi/ moontrum/ selvathudan pirantha sella pillai/kausalkyai-athithi pola vajrayutham konda inthran poila- vaamanan-vaalmiki solkiraar/vajra rekai thaamarai rekai sanku sakkararewkai kai yilumlkaalilum undu/pirantha naal -sravana dvadasi abijith/maathyana poluthil avathaaram-vijaya muhoortham//vetha saasthram karkka poonal pottu kondu/sooryan gaayathri ubathesam panna puththi sharp aaka vaikka gaayathri/ brakas pathi -maan thol/aakasam kodai/brahma kundalam/sarasvathi jaba maalai/ kuberan paathram umaa thevi pichai itaal/thejas mikkavan//makaa bali idam-kolla maatten pirakalaathan/ thaanam tharmam mikkavan- meettu kodukka pichai kedppom/narmatthaiaatrankarai vadakku karaiyil asuva metha yaakam/thiru maarbil naachiyaar/koduththu koduththu kai neendavan-/thaayaar akalakillen

318-krishnaa yaajanam pottu thaayaarai/piraatti kadaasham makaa balikku kittaamaal irukka/maan tholai kondu maraikka/antha puraththukku thirai yentraan/pollaa kural uruvaay/kottam kai vaamananaay seytha koothukkal/kudamaadu kooththan/kaalinkan kooththu kuravaiyavar koothu/kuviththa kai udan patirchi yeduthu konde ponaanaam/athira pukutha -nadakkum poluthe- baalakan yentru pari bavam seyyel- nee inke nokki po-chanthranai -sirumaiyin vaarthayai maa bali idam sentru kel/ kullavarkal yellaarum thiru vikraman yentru sollum padi varuk varuka nambi vaamana nambi varuka/maani kuralane thaalelo/ kural vaamananaay/ uchariththu konde vaayil-pukalnthu palakkame illaiye/ilai por mukam-puli illaathu sonnenukku illai yentraan/sthavaya sthava piriya- sthuthika naa koduthavane avan/alam purintha nedum thada kai amarar venthan-uthaaran- archiraartha thannaiye koduppavan/adiyaarkaakaa yellaam pannukiraan/yaaka saalaiyil nulaikiraar/nimirntha nadai/thejas mikunthu/vyakkum padi/arasan makilnthaan paarthu/punithan anen yentraan maka bali/thiruvadi kittiyathe kaamaru seela avunan/tharisanam petraane/pollaa kurul uruvaay/ nilam maa vali moovadi/ kan pada villai/ nilam yentraar mavaali surukki kooppida thirumba moovadi/ yellaam moontru/yethai venumo kel pasu maadu idam annam vendaam/pen vendumaa- pennai piraarthitha avathaaram illai mannai kedka vantha avathaaram/

319-moovadi   -kettu maalaaki -meni niram ilanthen-aalvaar mannan sarithaikke maalaaki /yethaiyum vendaan yentraan  8-19 -2/kulam siranthathu/ pirakalaathan -hiranyaachan -hiranya kasibu-alinthaalumpukal undu/kuraivaaka thaan kedka pokiren/chanthran pola pirakaasam pirakalaathan/varaakan narasimhan mudiththar/agnaanam thaan irul/thasmaath-three patham -siriya idam nilam maavali moovadi kolvan naan meeniyaay nilam konda maayan/por kai/varkala perumaal/anthanan thuthi paadi karakka theriyanum/thakuthi illai/kaama thenu idam kai kuttai kedpathu pola kedkiraaye-avamaanam-ulake koduppen/siriththu konde pathil solkiraan santhosham thirpthi -kidaipathu kondu thirpthi kolbavane anthanan/thedithedi kurai kandu pidippaarkal/kidaithathai kondu niraivu kollanum power of positive thinking//kodukkaathavan/kilamba/thaanam kodukka aasanam koduththu kamandalam neer serthu kondu vara/ sukraacharyar vanthaar/thadukka -poochi vadivaththil/ pesukiraar muthalil-vesham kondu vishnu vanthu irukiraar/thevarkalukku uthavi panna -kodukkaathe- muthal adiyaal keel lokamum adutha adiyaal mel lokamum alakka pokiraan/unmai therinthu kol/kai soththu yellaam alinthu pokum/arasan nee/darmam einthaaka piriththu /pukal/artham/kaamam/su janaya oru pakathi -ara kattalai/semippu/ yentru kolla vendum/moththamum pokum-maram-udal- palam sathyam-jeeva rasi kolaikko anaiththu soththum ponaal koodaathu/anaithaiyum kodikiren ohm yentraal- poy aakaathu/ pen manaivi idam poy kooralaam piraanan ponaal kaakka pasu maattai kaakka poy/niruthu/kedkka villai/ poochi kamandalam maraikka sukira kannai thurumbaal kilariya sakkara kaiyan/thaarakaiyai/onki ulaku alanthaan antru adi potri surukkuvaarai antru thaavi vaiyam konda thiruvadikke/thiruvikraman

320-kathaa punamatheeyam moorthana alankrushyathe..surukkuvaarai intriye surunkinaay perukku vaarai intri perukinaaye/8-20 athyaayam/sonnathai kodu /kamanadlam/thaana pirappu/solirthu valarnthathu/1 slokam sikar solkiraar/yosiththu uruthi udan kodukka thaan pokiren/saamaanya tharmam/pirakalaathan peran koduththa vaarthai meera maatten/narakam kandu payap padavillai koduththa vaakkai meerinaal payam pukalai ilakka maatten/vishnu /sukraacharyar saabam koduththaar/selvam ilappaay sabiththaar/kuru saabam /yeduththa mudivil maaraamal/neer vaarkka-itho moontru adi/siththar thvar gantharvar pukala /poo maari poliya/manthiram -anthara nammai aalum arase/kuralaaki sentholil vaayil naavil/sileer kai theertham- perukka-brahmam thaavi vaiyam kondaar illai meni silirthu thaan thiru vikraman pon kaiyil neer yetraan/ intha thanneer vila aduththu gankai sathya lokam alaiyaa thiru vadi tharma thevathaiye uruki/kankai theertham thottathum intha neer vanthathumore neram/vekamaaka yellaam nadakka /thunthubi mulankal aali yela mudi paatham yela /uvanthaullaththanaay /baku thirpthi makaa balikku inthranukku bakavaanukku vethathukku makilchi sakasranama paadum perumai aalvaarkalukku parupathathu thiru polintha sevadi yen thaavi .unnai allaal /kadal thaaviya thaamaraiye pukal idam/boo buba suva yelu slokamum poka/poom kovaloor thola-murukundu makarishikku tharsanam/thekalee sthuthi idathu thiru vadi mel/ valathu thiruvadi poy kaadchi koduththaan vala kai sakkaram poom kovi;l naachiyaar kannan kovaloor aayan/ sakothari karpudaiya mada kanni kaaval vishnuthurkkai/ nadu naattu thirupathi/

slokam 8-17-60-

ayam vai sarva-yajnakhyah
sarva-vratam iti smrtam
tapah-saram idam bhadre
danam cesvara-tarpanam

This payo-vrata is also known as sarva-yajna. In other words, by
performing this sacrifice one can perform all other sacrifices
automatically. This is also acknowledged to be the best of all
ritualistic ceremonies. O gentle lady, it is the essence of all
austerities, and it is the process of giving charity and pleasing the
supreme controller.

Slokam 8-17-4-

tasyah pradurabhut tata
bhagavan adi-purusah
pita-vasas catur-bahuh
sankha-cakra-gada-dharah

My dear King, the original Supreme Personality of Godhead, dressed in
yellow garments and bearing a conchshell, disc, club and lotus in His
four hands, then appeared before Aditi.

slokam 8-17-9-

TEXT
visvaya visva-bhavana-sthiti-samyamaya
svairam grhita-puru-sakti-gunaya bhumne
sva-sthaya sasvad-upabrmhita-purna-bodhavyapaditatma-
tamase haraye namas te

My Lord, You are the all-pervading universal form, the fully
independent creator, maintainer and destroyer of this universe. Although
You engage Your energy in matter, You are always situated in Your
original form and never fall from that position, for Your knowledge is
infallible and always suitable to any situation. You are never bewildered
by illusion. O my Lord, let me offer my respectful obeisances unto You.

slokam 8-17-19-

upadhava patim bhadre
prajapatim akalmasam
mam ca bhavayati patyav
evam rupam avasthitam

Always thinking of Me as being situated within the body of your
husband, Kasyapa, go worship your husband, who has been purified by his
austerity.

slokam 8-17-23-

so ‘dityam viryam adhatta
tapasa cira-sambhrtam
samahita-mana rajan
daruny agnim yathanilah

O King, as the wind promotes friction between two pieces of wood and
thus gives rise to fire, Kasyapa Muni, whose transcendental position was
fully absorbed in the Supreme Personality of Godhead, transferred his
potency into the womb of Aditi.

Slokam 8-17-26-

namas te prsni-garbhaya
veda-garbhaya vedhase
tri-nabhaya tri-prsthaya
sipi-vistaya visnave

I offer my respectful obeisances unto You, the all-pervading Lord
Visnu, who have entered the cores of the hearts of all living entities.
All the three worlds reside within Your navel, yet You are above the
three worlds. Formerly You appeared as the son of Prsni. To You, the
supreme creator, who are understood only through Vedic knowledge, I offer
my respectful obeisances.

slokam 8-17-27/28-

tvam adir anto bhuvanasya madhyam
ananta-saktim purusam yam ahuh
kalo bhavan aksipatisa visvam
sroto yathantah patitam gabhiram

O my Lord, You are the beginning, the manifestation and the ultimate
dissolution of the three worlds, and You are celebrated in the Vedas as
the reservoir of unlimited potencies, the Supreme Person. O my Lord, as
waves attract branches and leaves that have fallen into deep water, You,
the supreme eternal time factor, attract everything in this universe.

tvam vai prajanam sthira-jangamanam
prajapatinam asi sambhavisnuh
divaukasam deva divas cyutanam
parayanam naur iva majjato ‘psu

My Lord, You are the original generator of all living entities,
stationary or moving, and You are also the generator of the Prajapatis. O
my Lord, as a boat is the only hope for a person drowning in the water,
You are the only shelter for the demigods, who are now bereft of their
heavenly position.

slokam 8-18-1-

sri-suka uvaca
ittham virinca-stuta-karma-viryah
pradurbabhuvamrta-bhur adityam
catur-bhujah sankha-gadabja-cakrah
pisanga-vasa nalinayateksanah

Sukadeva Gosvami said: After Lord Brahma had thus spoken, glorifying
the Supreme Lord’s activities and prowess, the Supreme Personality of
Godhead, who is never subject to death like an ordinary living being,
appeared from the womb of Aditi. His four hands were decorated with a
conchshell, club, lotus and disc, He was dressed in yellow garments, and
His eyes appeared like the petals of a blooming lotus.

slokam 8-17-5-

sronayam sravana-dvadasyam
muhurte ‘bhijiti prabhuh
sarve naksatra-taradyas
cakrus taj-janma daksinam

On the day of Sravana-dvadasi [the twelfth day of the bright fortnight
in the month of Bhadra], when the moon came into the lunar mansion
Sravana, at the auspicious moment of Abhijit, the Lord appeared in this
universe. Considering the Lord’s appearance very auspicious, all the
stars and planets, from the sun to Saturn, were munificently charitable.

Slokam 8-17-12-

yat tad vapur bhati vibhusanayudhair
avyakta-cid-vyaktam adharayad dharih
babhuva tenaiva sa vamano vatuh
sampasyator divya-gatir yatha natah

The Lord appeared in His original form, with ornaments and weapons in
His hands. Although this ever-existing form is not visible in the
material world, He nonetheless appeared in this form. Then, in the
presence of His father and mother, He assumed the form of Vamana, a
brahmana-dwarf, a brahmacari, just like a theatrical actor.

slokam 8-17-14-

tasyopaniyamanasya
savitrim savitabravit
brhaspatir brahma-sutram
mekhalam kasyapo ‘dadat

At the sacred thread ceremony of Vamanadeva, the sun-god personally
uttered the Gayatri mantra, Brhaspati offered the sacred thread, and
Kasyapa Muni offered a straw belt

slokam 8-17-31-

adyagnayo me suhuta yatha-vidhi
dvijatmaja tvac-caranavanejanaih
hatamhaso varbhir iyam ca bhur aho
tatha punita tanubhih padais tava

O son of a brahmana, today the fire of sacrifice is ablaze according
to the injunction of the sastra, and I have been freed from all the
sinful reactions of my life by the water that has washed Your lotus feet.
O my Lord, by the touch of Your small lotus feet the entire surface of
the world has been sanctified.

slokam 8-19-14-

pita prahrada-putras te
tad-vidvan dvija-vatsalah
svam ayur dvija-lingebhyo
devebhyo ‘dat sa yacitah

Your father, Virocana, the son of Maharaja Prahlada, was very
affectionate toward brahmanas. Although he knew very well that it was the
demigods who had come to him in the dress of brahmanas, at their request
he delivered to them the duration of his life.

slokam 8-19-22-

tribhih kramair asantusto
dvipenapi na puryate
nava-varsa-sametena
sapta-dvipa-varecchaya

If I were not satisfied with three paces of land, then surely I would
not be satisfied even with possessing one of the seven islands,
consisting of nine varsas. Even if I possessed one island, I would hope
to get others.

slokam 8-19-30-

sri-sukra uvaca
esa vairocane saksad
bhagavan visnur avyayah
kasyapad aditer jato
devanam karya-sadhakah

Sukracarya said: O son of Virocana, this brahmacari in the form of a
dwarf is directly the imperishable Supreme Personality of Godhead, Visnu.
Accepting Kasyapa Muni as His father and Aditi as His mother, He has now
appeared in order to fulfill the interests of the demigods.