Archive for the ‘Ramayannam’ Category

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -அசங்கிதமதி –யுத்த -17-61/ஆகாரஸ் சாத்யமாநோ அபி -17-62 /தேச காலோபபன்னம் -17-63 /உத்யோகம் தவ சம்ப்ரேஷ்ய -17-64/ராஜ்யம் ப்ரார்த்தயமா நஸ்து –17-65 /யதா சக்தி மயோக்தம் -17-66 /அத ராம பிரசன்நாத்மா -18-1/மமாபி து விவஷா- 18-2–

February 7, 2015

அசங்கிதமதி ஸ்வஸ்தோ நஸட பரிஸர்ப்பதி
ந சாஸ்ய துஷ்ட வாகஸ்தி தாஸ்மான் நாஸ் தீஹ சம்சய –யுத்த -17-61-

அசங்கிதமதி -ஐயம் அற்ற மனத்தினனாய்
ஸ்வஸ்தோ -தன் நிலையினின்றும் பிறழாதவனாய்
நஸட -துஷ்டன் அல்லாதவனாய்
பரிஸர்ப்பதி -அருகில் வருகிறான் –
ந சாஸ்ய துஷ்ட வாகஸ்தி-அஸ்ய துஷ்டவாக் ந அஸ்தி-இவனுக்கு தோஷமுள்ள வார்த்தை இல்லை
தாஸ்மான் நாஸ் தீஹ சம்சய -தஸ்மாத் இஹ ந சம்சய -ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் எவருக்கும் ஐயம் வேண்டியது இல்லை-

அவதாரிகை –
இவன் வந்தபடியாலும் -வார்த்தை சொன்ன படியாலும் எனக்கே யல்ல –
இவன் அளவில் சர்வர்க்கும் சங்கிக்க இடம் இல்லை-என்கிறான் –
அசங்கிதமதி ஸ்வஸ்தோ –
முதலிகள் -சாலா நுத்யம்ய சைலாம்ச்ச -17-6-என்று தன்னைக் குறித்து கல்லும் தடியும் ஆனவளவிலும் புத்தியில் இவர்கள் பக்கல் பிரதிகூல சங்கை இன்றிக்கே வந்தான் –
நஸட பரிஸர்ப்பதி –
பரி சர்ப்பணம் ஆவது -பரி சமாகமானம்
தனக்கு ஒரு அபாஸ்ரயம் தேடி -வருவாரைக் கிட்ட வந்தான்
ராஷசோ அப்யேதி-17-5-என்று நம்மை மதியாதே மேலிட்டு வந்தான் என்று முதலிகளும் பயப்படும்படி இ ரே கிட்டிக் கொண்டு நின்றது
இப்படியோ துஷ்ட பாவருடைய படி இருப்பது
ந சாஸ்ய துஷ்ட வாகஸ்தி –
இவன் வாக் வியாபாரத்தில் குழப்பம் இல்லை
துஷ்டருடைய வாக் வியாபாரம் ஸ் கல நாதி தூஷிதமாய் இ றே இருப்பது
தாஸ்மான் நாஸ் தீஹ சம்சய –
எனக்கே அல்ல -அஸ்தானே பய சங்கிகளுக்கும் இவன் விஷயத்தில் சங்கை வேண்டா –

——————————————————————————————————————————————————————————————

ஆகாரஸ் சாத்யமாநோ அபி ந சக்யோ விநி கூஹிதும்
பலாத்தி விவ்ருணோத்யேவ   பாவ மந்தர்க்கதம் நருணாம் -17-62-

ஆகாரஸ் சாத்யமாநோ அபி -சரீர விகாரம் மறைக்கப் பட்ட போதிலும்
ந சக்யோ விநி கூஹிதும் -மறைப்பதற்குக் கூடாத தாககும்
ஹி -ஏன் என்னில்
நருணாம் அந்தர்க்கதம் -மனிதர்களுடைய உள்ளே இருக்கும்
பாவ – தீய கருத்தை
பலாத் -இவனையும் மீறி பலாத்காரமான
விவ்ருணோத்யேவ-மறைக்க முயலும் சரீர விகாரம் காட்டிக் கொடுத்தே விடும் –

அவதாரிகை –
அவன் விபர லம்பத்தை-வஞ்சக வேஷத்தை  -மெய்யாக நினைத்துச் சொல்லுகிறாய் என்று முதலி களுடைய நினைவாகச் சொல்லுகிறான் –

ஆகாரஸ்-
சரீர விகார
சாத்யமாநோ அபி
சாதிக்கக் கடவதாக இவன் பிரவர்த்திதாலும்
ந சக்யோ விநி கூஹிதும்
மனஸ் ஸூ அந்யதா கரித்து இருக்கையாலே இவனால் மறைக்கப் போகாது
மறைக்கப் போகாமைக்கு ஹேது சொல்லுகிறது –
நருணாம் அந்தர்க்கதம் பாவம் பலாத் விவ்ருணோத்யேவ –
இவன் மறையா நிற்கச் செய்தேயும்  இந்த விகாரம் ஸ்வ பலத்தாலே புருஷனை அனுபவித்துத் தனக்கடியாய் நமக்குத் தோற்றாதே இருக்கும் பாவ தோஷத்தை பிரகாசிப்பியா நிற்கும்
ஹி
ஹே தௌ-
அவதாரணத்தால் தப்பாது என்கை-வெளிப்படுத்தியே விடும்
அத்ர-ஆகாரை ரிங்கிதைர் கதா இத்யாதி –

——————————————————————————————————————————————————————————————-

தேச காலோபபன்னம் ச கார்யம்  கார்யவிதாம் வர
சபலம் குரு தே ஷிப்ரம் பிரயோகேணாபி சம்ஹிதம் -17-63-

கார்யவிதாம் வர -செய்வான அறிவாரில் சிறந்தவரே
தேச காலோபபன்னம் ச கார்யம்-தேச காலங்களோடு பொருந்திய -விபீஷண சவீ காரமாகிற கார்யத்தை –
பிரயோகேணாபி சம்ஹிதம் -அனுஷ்டானத்தோடே கூடியதாகவும்
சபலம் குரு தே ஷிப்ரம்-தே சபலம் ஷிப்ரம் குரு -தேவரீருக்கு பயனுடையகாவும் விரைவில் செய்வீராக-

அவதாரிகை –
இப்படி பரிசுத்தமாய் தைவாதாகமான மித்ரத்தைப் பரிக்ரஹித்து தேவருடைய ரஷகத்வத்தையும்
அவனுடைய வரவையும் சபலமாக்கி யருள வேணும் என்று சித்தாந்தத்தை நிகமிக்கிறார் –

தேச காலோபபன்னம் ச-
தேச காலோ உபபன்னம் ச -யுத்த -17-55-என்று அவன் வரவுக்கு தேச காலங்கள் யோக்யமானால் போலே
தேவருடைய பரிகரகுஅத்துக்கு யோக்யமான தேச காலங்கள் என்கை –
கார்யம்  –
கர்த்தவ்யம் -சவீ கார  ரூப கர்த்தவ்யத்தை
சபலம் குரு தே ஷிப்ரம் பிரயோகேணாபி சம்ஹிதம் –
ஆஜகாம முஹூர்த்தேந-17-1- என்று அவன் துடித்து வந்த வரவுக்கு சத்ருசமாம் படி சடக்கென வேணும்
கார்யவிதாம் வர
கால அனுகூலமாகவும் கர்த்தவ்யங்களை அறியுமவர்களுக்கு வரணீயர் அன்றோ தேவர் –
அதவா
தேச  காலோ உபபன்ன ச கார்யம்   ஷிப்ரம் பிரயோகேணாபி சம்ஹிதம்  சபலம் குருதே –
கர்த்தவ்ய ஜ்ஞானம் யுடைய புருஷன் தேச காலங்களுக்கு உசிதமான கர்த்தவ்யங்களை பிரயோகேண அபி சம்ஹிதமாக்கி சபலமாகிப் பண்ணா நிற்கும் இ றே என்றுமாம்
கார்யவிதாம் வர –
கர்தவ்ய ஜ்ஞானம் யுடையார் படி இதுவானால் அவர்களுக்கு வரணீயரான தேவர்க்கு  அனுஷ்டானம் இன்றிக்கே ஒழியக் கடவதோ –

——————————————————————————————————————————————————————————————

உத்யோகம் தவ சம்ப்ரேஷ்ய மித்யாவ்ருத்தம் ச ராவணம்
வாலி நஞ்ச ஹதம் ச்ருத்வா ஸூ க்ரீவம் சாபி ஷேசிதம் -17-64
ராஜ்யம் ப்ரார்த்தயமா நஸ்து புத்தி பூர்வமிஹா கத
ஏதாவத்து புரஸ் க்ருத்ய வித்யதே த்வச்ய சங்க்ரஹ –17-65-

உத்யோகம் தவ சம்ப்ரேஷ்ய -உம்முடைய முயற்ச்சியைப் பார்த்து
மித்யாவ்ருத்தம் ச ராவணம் -தீய நடத்தை யுடைய ராவணனையும்
வாலி நஞ்ச ஹதம் ச்ருத்வா ஸூ க்ரீவம் சாபி ஷேசிதம் -கொல்லப் பட்ட வாலியையும் அபிஷேகம் செய்விக்கப் பட்ட சுக்ரீவனையும் கேட்டு
ராஜ்யம் ப்ரார்த்தயமா நஸ் து -ராஜ்யத்தை விரும்பியவனாகவே
புத்தி பூர்வமிஹா கத -மனப்பூர்வமாக இங்கே வந்தான்
ஏதாவத்து -இவ்வளவையும்
புரஸ் க்ருத்ய -முன்னிட்டு
வித்யதே த்வச்ய சங்க்ரஹ –இவனை ஏற்றுக் கொள்வது செய்யத் தக்கதாகவே இருக்கிறது –

அவதாரிகை –
பந்துக்களையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் விட்டு வெறுமனே நம் பக்கல் மித்ரதையே பிரயோஜனமாக வரக் கூடுமோ -என்னில்
அது கூடாது என்று இருந்தீர் ஆகிலும் -பிராத்ரு நிரசன பூர்வகமாக நம் பக்கல் ராஜ்யத்தை அபெஷித்து வரக் கூடும்
அப்போதும் பரிக்ராஹ்யன் -என்கிறான் இவ்விரண்டு ஸ்லோகத்தாலும்-

அவன்  ராஜ்ய ஸ்ரத்தை பண்ணி வருகைக்கு ஹேது சொல்லுகிறது –
உத்யோகம் தவ சம்ப்ரேஷ்ய –
கர தூஷண த்ரிசிராக்கள் முதலான பதினாலாயிரம் ராஷசரையும் மூன்றே முக்கால் நாழிகையிலே தனியே அழியச் செய்த தேவர்
வெளி நிலமான கடல் கரையிலே சபரிகரமாக இட்டுக் கொண்டு இருக்கிற ஒரு பாட்டைக் கண்டு
மித்யாவ்ருத்தம் ச ராவணம் வாலி நஞ்ச ஹதம் ச்ருத்வா ஸூ க்ரீவம் சாபி ஷேசிதம் -ராஜ்யம் ப்ரார்த்தயமா நஸ்து புத்தி பூர்வமிஹா கத-
தேவர்க்கு எதிரியான ராவணனுடைய மாயா வியாபாரத்தையும்
ராவணனிலும் அதி பிரபலனான வாலியை ஓர் அம்பாலே உம்மை ஆஸ்ரயித்த தம்பிக்காக அழியச் செய்த படியாலும்
ராவணனை அழியச் செய்து ராஜ்யத்தைத் தருவார் என்று  ராஜ்ய காங்ஷியாய் கொண்டு
வருகையாலே சங்க்யன் அல்லன் -பரிக்ராஹ்யன் –
ஏதாவத்து புரஸ் க்ருத்ய வித்யதே த்வச்ய சங்க்ரஹ –
நமக்கு அப்படியே பந்துவாய் வந்தான் என்னும் இடம் உம்முடைய பரிகரத்துக்கு சங்க நீயமானாலும்
ஏதாவன் மாத்ரத்தை முன்னிட்டாகிலும்  இவனுடைய சங்க்ரஹம் கார்ய்மே –
பிரதமத்தில்-ஏதாவத்து -என்றது  து சப்தம் சமுச்சயார்த்தம்
சரமத்தில் -வித்யயேது-அவதாராண அர்த்தம் –

———————————————————————————————————————————————————————————–

யதா சக்தி  மயோக்தம் து ராஷஸஸ் யார்ஜவம்  ப்ரதி
பிரமாணம் த்வம் ஹி சர்வஸ்ய ஸ்ருத்வா புத்தி மதாம் வர 17-66-

ராஷஸஸ் யார்ஜவம்  ப்ரதி-ராஷச குலத்தவனான விபீஷணனுடைய நேர்மையைக் குறித்து –
யதா சக்தி  மயோக்தம் து -என்னாலே இயன்ற   வரையில்  சொல்லப்பட்டது
புத்தி மதாம் வர -அறிவாளிகளில் சிறந்தவரே
பிரமாணம் த்வம் ஹி சர்வஸ்ய ஸ்ருத்வா-நீர் கேட்டு அனைத்துக்கும் முடிவு கட்டவேண்டியவர் –

அவதாரிகை –
ஆக இப்படி லோக பிரசித்தியாலும் -இவன் சங்க்ராஹ்யன் என்னும் இடத்தைச் சொல்லி -மேல்
இவனுடைய ஸூ த்த்யதிசயத்தை உபபாதித்துக் கொண்டு உக்தத்தை நிகமிக்கிறான் –

ராஷஸஸ் யார்ஜவம்  ப்ரதி-
முதலிகள் ஜாதி மாதரத்தைப் பற்றி சங்கிக்கிற இவனுடைய ஆர்ஜவத்தைக் குறித்து
மயா-
வானர மாத்ரமான என்னாலே
யதா சக்தி உக்தம் து –
யதாமதி சொல்லப் பட்டது –
புத்தி மதாம் வர –
சர்வ தேச சர்வ கால வர்த்தி சகல பதார்த்தங்களையும் ஸ்வத ஏவ அறியும் தேவரீரே இ றே இவனுடைய சுத்தி அறிக்கைக்கு சக்தர்
பிரமாணம் த்வம் ஹி சர்வஸ்ய ஸ்ருத்வா –
இவனுடைய குணாதிக்யம் என்ன -ஸ்வரூபம் என்ன -ச்வீகாரம் என்ன -இவை நான் விண்ணப்பம் செய்யக் கேட்டாலும்
அவை எல்லா வற்றுக்கும் நிர்ணாயகர் தேவரீரே இறே
ஸ்ருதியை ஸ்ம்ருதி பின் செல்லமா போலே அடியோங்கள் தேவரீர் திரு உள்ளத்தைப் பின் செல்லும் அத்தனை என்று கருத்து –

———————————————————————————————————————————————————————-

அத ராம பிரசன்நாத்மா ஸ்ருத்வா வாயு ஸூ தஸ்ய ஹ
ப்ரத்ய பாஷத துர்த்தர்ஷ ஸ்ருதவாநாத்மநி ஸ்திதம் -18-1-

அத ராம பிரசன்நாத்மா-அதற்குப் பின் ஸ்ரீ ராம பிரான் தெளிந்த மனத்தை யுடையராய்
ஸ்ருத்வா வாயு ஸூ தஸ்ய ஹ -வாயுவின் பிள்ளையான அனுமனுடைய சொல்லை -கேட்டார்
ப்ரத்ய பாஷத-பதிலாகச் சொன்னார்
துர்த்தர்ஷ -அசைக்க ஒண்ணாத வராய்
ஸ்ருதவாநாத்மநி ஸ்திதம் -கேள்வி ஜ்ஞானம் யுடையரான ஸ்ரீ ராம பிரான் தன் மனத்தில் இருந்ததை சொன்னார் –

அத ராம –
அநந்தரம் பெருமாள் உளரானார் -அதாகிறது -ரஷகத்வமே ஸ்வரூபம் ஆகையாலே –
சரணம் என்ற போதே ரஷிக்கப் பெறாத ஸ்வரூப ஹாநி போகை-
சம்சாரி சேதனனுக்கு பகவத் ஜ்ஞானங்களாலே சத் பாவங்கள் போலே இ றே ரஷகனுக்கு  ரஷகத்வ சித்தியாலே சத்பாவமும் –தத்  அபாவத்தாலே அசத் பாவமும் –
சர்வ ஆஸ்ரயணத்துக்கு  ஏகாந்தமாகச் சக்கரவர்த்தி திரு மகனாய்  வந்து அவதரித்த தாம் ஆஸ்ரயண உன்முகனாய்வந்தவனை விஷயீ கரியாமையாலே இலராய் -திருவடி வார்த்தையாலே உளரானார் என்றுமாம் –

பிரசன்நாத்மா-
பிரசன்ன மன –
தரமி யுன்டானவாறே தர்மம் யுண்டாயிற்று -அதாவது -மஹா ராஜர் வார்த்தை யாலே கலங்கின திரு உள்ளம் பிரசன்னமாய்
நிலைப்பெற்று என்நெஞ்சம் பெற்றது நீடுயிர் -திருவாய் -3-2-10-என்கிறபடியே –
ஸ்வ லாபத்தில் ஆ ஸ்ரீ தரைப் போலே ஆனார் என்கை-
ஸ்வாதமாநி ஸ்திதம் வாயு ஸூ தஸ்ய -ஸ்ருத்வா-
சர்வ பிராணி பிராண ஹேதுவான வாயுவினுடைய தத் குண உபேத ச்நேஹத்தாலே யதா பூதனான புத்ரனுடைய நெஞ்சில் கிடந்ததைக் கேட்டு
ஸ்வாதமநி  ஸ்திதம் வாயு  ஸூ தஸ்ய ஸ்ருத்வா –
தம்முடைய திரு உள்ளத்தில் கிடந்தபடி திருவடி சொல்லக் கேட்டு என்றுமாம்
ஹ –
ஒருவன் -சர்வ ரஷகனுக்குத் தன வார்த்தையாலே ரஷகனாவதே -என்று ரிஷி கொண்டாடுகிறான் –
துர்த்தர்ஷ-
பூர்வ பஷங்களாலே அப்ரத்ருஷ்யராய் ஸ்வ மத ஸ்தாபன சமர்த்தரானார்
ஸ்ருதவாந-
வசிஷ்டாதிகள் பக்கல் தமக்கு யுண்டான ஸ்ருதங்கள் உதவிற்று
அதாவது கபோத கண்டு பாக்ய  நாதிகள்-புறா- கண்டு கதைகள் போல்வன
ப்ரத்ய பாஷத –
முதலிகளைக் குறித்து பிரதி வசன ஷமரானார்
ஆத்மா நி ஸ்திதம் ப்ரத்ய பஷ்த -என்றுமாம் –
தம்முடைய திரு உள்ளத்தில் கிடந்த அர்த்தத்தை முதலிகளுக்கு அருளிச் செய்தார் –

———————————————————————————————————————————————————————————–

மமாபி து விவஷாஸ்தி காசித் பிரதி விபீஷணம்
ஸ்ருத மிச்சாமி தத் சர்வம் பவத்பி ஸ்ரேயசி ஸ்திதை- 18-2-

மமாபி து -எனக்குமே
விவஷாஸ்தி காசித் -சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை ஓன்று இருக்கிறது
பிரதி விபீஷணம்-விபீஷணனை  குறித்து
ஸ்ருத மிச்சாமி தத் சர்வம் பவத்பி -உங்களாலே அவை எல்லாமே கேட்க்கப் பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்
ஸ்ரேயசி ஸ்திதை- நன்மையிலே நிலை நிற்கும்-

அவதாரிகை –
உங்கள் வார்த்தையை நான் கேட்டவோபாதி இவன் விஷயமாக நான் சொல்ல நினைக்கும் வார்த்தையையும்
கேட்டுத் தர வேணும் என்று  முதலிகளை இரக்கிறார்-

மமாபி து –
எல்லாரிலும் தம்முடைய மதத்துக்கு யுண்டான விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்
விவஷாஸ்தி காசித்-
ஒரு விவஷை யுண்டாகா நின்றது
பிரதி விபீஷணம்-
விபீஷணனை குறித்து ஒரு விவஷை யுண்டாகா நின்றது -என்கை
ஸ்ருத மிச்சாமி தத் சர்வம் –
விவேஷாகாத்மாய் -மித்ர பாவேன-18-3-என்று தொடங்கி
கணவ புத்திர பர்யாயமான-கண்டுவின் வார்த்தை ஈறாக -18-32-
அர்த்த ஜாதத்தை இதுவே அர்த்தம் என்று ச்வீகரித்த்லி  கோளாகிலும் செவி தாழ்க்க அமையும் என்று இரக்கிறார்
பவத்பி ஸ்ரேயசி ஸ்திதை-
என்னுடைய ஸ்ரேயஸ்ஸிலே நிலை நின்று
அத்தாலே சத்தை யுண்டாக நின்றுள்ள உங்களாலே என்றுமாம்-

———————————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -அர்த்தா அநர்த்த -யுத்த-17-51/ருதே நியோகாத் -17-52 /சாரப்ரணிஹிதம் யுக்தம் -17-53 /அதேசகாலே சம்ப்ராப்த -17-54 /ஸ ஏஷ தேச காலஸ்ச -17-55 /தௌராத்ம்யம் -17-56 /அஜ்ஞாதரூபை -17-57 /ப்ருச்சய மாநோ -17-58/அசக்ய சஹஸா -17-59 /ந த்வஸ்ய ப்ருவதோ -17-60–

February 6, 2015

அர்த்தா அநர்த்த நிமித்தம் ஹி யதுக்தம் சசிவைஸ் தவ
தத்ர தோஷம் பிரபச்யாமி க்ரியா ந ஹ்யுபபத் யதே -யுத்த -17-51-

அர்த்தா அநர்த்த நிமித்தம் -லாப நஷ்டங்களை ஹேது வாக யுடைய
ஹி-
யதுக்தம்-யாதொரு வாக்யம் சொல்லப் பட்டதோ
சசிவைஸ் -மந்த்ரியரான அங்கதப் பெருமாளாலே
தவ -தேவரீருடைய
தத்ர -அந்த பஷத்தில்
தோஷம் பிரபச்யாமி-தோஷத்தை நன்றாகப் பார்க்கிறேன்
க்ரியா ந ஹ்யுபபத் யதே –
ஏன் என்றால் பரிஷை செய்வது பொருந்தாதது அன்றோ-

அவதாரிகை –
பிரதம மதமான அங்கதப் பெருமாள் கருத்துக்கு தோஷத்தை சொல்லுகிறான் -அர்த்த அநர்த்த -இத்யாதியாலே-

அர்த்தா அநர்த்த நிமித்தம் ஹி யதுக்தம் –
பிரயோஜன அப்ரயோஜனங்களே இவனுடைய த்யாக ச்வீகாரங்களுக்கு  ஹேது என்று யாதொன்று சொல்லப் பட்டது
சசிவைஸ் தவ-
தேவருடைய பிரகிருதி யறியாமல் சாஸ்திரத்தைப் பார்த்து சொன்னார் என்கை
பஹூ வசனத்தாலே அங்கதப் பெருமாள் பஷத்தார் எல்லாருக்கும் அவருடைய வாக்யம் அனுமதம் என்று சொல்லுகிறது
அவர் பக்கல் கௌரவ்யதை யால் -என்றுமாம்
கார்யம் அல்லாமையால் நிஷேதிக்கிறான் இத்தனை
அவர் பக்கல் கௌரவ்யதையில் குறை இல்லை என்கை –
தத்ர தோஷம் பிரபச்யாமி –
அவஹிதமாக சொன்ன மதத்திலே தோஷம் தோற்றா நின்றது
அந்த தோஷம் ஏது என்னசொல்லுகிறார் –
க்ரியா ந ஹ்யுபபத் யதே
க்ரியா -பரீஷாக்ரியா
அந்த பரீஷாக்ரியை அனுப பன்னை -ஒட்டாது -என்கிறது –

—————————————————————————————————————————————————————————–

ருதே நியோகாத் சாமர்த்யமவ போத்தும் ந சக்யதே
சஹஸா விநியோகோ ஹி தோஷவான் பிரதிபாதிமா –யுத்த -17-52-

ருதே நியோகாத் -ஒரு செயலில் ஏவினால் அல்லாமல்
சாமர்த்யம் -இவனுடைய பயனுடைமை
மவ போத்தும் -அறிவதற்கு
ந சக்யதே -முடியாது
சஹஸா-சடக்கென
விநியோகோ ஹி-ஏவுகையோ என்னில்
தோஷவான் பிரதிபாதிமா -தோஷமுடையது என்று எனக்குத் தோற்றுகிறது-

அவதாரிகை –
அநு பபந்னை -ஏன் ஒட்டாது – என்னும் இடத்தை உபபாதிக்கிறது மேல்-

ருதே நியோகாத் சாமர்த்யமவ போத்தும் ந சக்யதே-
சாமர்த்தியம் ஆவது சமயக் பிரயோஜன பாவம் -நல்ல பயனுடைமை என்றபடி
அந்த பிரயோஜன ஜ்ஞான அர்த்தமாக உபயோக்கிக்கத் தட்டு என் என்னில்
சஹஸா விநியோகோ ஹி தோஷவான் பிரதிபாதிமா-
இவனால் பிரயோஜனம் உண்டு என்று அறியாதே சடக்கென ஏவுதோம் ஆகில் கார்யத்துக்கு அனர்த்தமாம் என்று தோற்றா நின்றது –
பிரயோஜனம் யுண்டு என்று அறிந்தால் அல்லது ஏவ ஒண்ணாது
ஏவினால் அல்லது பிரயோஜனம் அறிய ஒண்ணாது
ஆக இததேதரா ஸ்ரயக் ரஸ்தம்-அந்யோந்ய ஆஸ்ரயணம் -என்னும் குற்றம் எற்படுகிறதால் பரீஷாக்ரியை அனுபபனம் -பரிஷை செய்வது ஒட்டாது-

—————————————————————————————————————————————————————————————

சாரப்ரணிஹிதம் யுக்தம் யதுக்தம் சசிவைஸ் தவ
அர்த்தஸ்யா  சம்பவாத் தாத்ரா காரணம் நோபாபத்யதே –யுத்த -17-53-

சாரப்ரணிஹிதம்-ஒற்றனை அனுப்புவது
யுக்தம்-தகும் என்று
யதுக்தம் சசிவைஸ் தவ -யாதொன்று உம்முடைய மந்த்ரிகளான சரபராலே
அர்த்தஸ்ய அசம்பவாத் -இவனிடம் ஒற்றன் செய்ய வேண்டியது இல்லை யாகையாலே
தத்ர காரணம் நோபாபத்யதே -அந்த காரணம் பொருந்தாது-

அவதாரிகை –
அநந்தரம் சரபர் மதத்தை தூஷிக்கிறார் –
சாரப்ரணிஹிதம் யுக்தம் யதுக்தம் சசிவைஸ் தவ
ப்ரணி தாநம் -பாவே நிஷ்டா -பாவனா பிரதானாமானபிரயோகம் -ஒற்றனை அனுப்பவது என்னும் பொருளில் –
அர்த்தஸ்யா  சம்பவாத்-
இது பிரத்யஷித்து நிற்கையாலே இவன் பக்கல் சாரனுக்கு கர்த்தவ்யம் இல்லாமையாலே
தத்ர காரணம் நோபாபத்யதே –
அந்த மதத்தில் காரணம் உபபன்னம் அன்று
அதவா –
அர்த்தஸ்யா  சம்பவாத்-சாரணம் நோபாபத்யதே –
அர்த்த சப்தத்தாலே சாமாந்த அந்தப்புர சமாஜாதிகள் -சிற்றரசர்கள் அந்தப்புரம் -ராஜசபை -முதலானவை சொல்லப் பட்டன –
சாரணம் -சார வியாபார -அதாகிறது வணிக் க்ருஷீவலோ லிங்கீ பிஷூக -இத்யாதிகள் –
வியாபார -விவசாயி சந்நியாசி பிஷூ உபாத்யாயர் போலே வேவு பார்க்க வந்தான் எனபது ஒவ்வாது-

—————————————————————————————————————————————————————————–

அதேசகாலே சம்ப்ராப்த இத்யயம்யத் விபீஷண
விவஷா சாத்ர மேஸ்தீயம் தாம் நிபோத யதாமதி –யுத்த -17-54-

அதேசகாலே சம்ப்ராப்த -தகாத இடத்திலும் தகாத காலத்திலும் வந்தடைந்தான்
இத்யயம்யத் விபீஷண-இந்த விபீஷணன் -என்று யாதொன்று சொல்லப் பட்டதோ
விவஷா சாத்ர மேஸ்தீயம் -அத்ர மே இயம் விவஷா  -இந்த மதத்தில் எனக்கு இப்படிச் சொல்ல வேண்டும் என்று விருப்பம்
தாம் நிபோத யதாமதி -தாம் ச யதாமதி நிபோத -அவ்விருப்பத்தை நான் அறிந்தபடி கேட்பீர்-

அவதாரிகை –
ஸ்ரீ ஜாம்பவ மஹா ராஜர் பஷத்தை தூஷிக்கிறான்-

அயம்  விபீஷண-
த்வாம் து திக் குலபாம்ஸநம் -யுத்த -16-15-என்றும்
தாசவச் சாவமா நித -17-14- என்றும் ராவணனாலே அவமா நிதனாய்
தஸ்யாஹம் நுஜே ப்ராதா விபீஷண இதி ஸ்ருத -17-10-என்று ஸ்வ நிஷ்கர்ஷத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு
ராகவம் சரணம் கத -17-14-என்று தேவர் திருவடிகளிலே சரணம் புகுந்து நிற்கிற விபீஷணன்
அதேசகாலே சம்ப்ராப்த -இதி தவ சசிவைர் யதுக்தம்  அத்ர மே இயம் விவஷா சாஸ்தி  யதாமதி  தாம் நிபோத –
இப்பஷத்தில் எனக்கு விவஷை உண்டாகா நின்றது
நான் அறிந்தபடி சொல்ல அவற்றை கேட்டருள வேணும்
ச சப்த -து சப்தார்த்தம்
முன்புள்ள பஷத்தில் காட்டில் இப்பஷத்துக்கு யுண்டான தூஷண விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது-

————————————————————————————————————————————————————

ஸ ஏஷ தேச காலஸ்ச பவதீஹ யதா ததா
புருஷாத் புருஷம் ப்ராப்ய ததா தோஷ குணாவபி -யுத்த -17-55-

ஸ தேச காலஸ்ச-இவன் வரத்தக்க அந்த இடமும் -இவன் வரத் தக்க அந்தக் காலமும்
பவதீஹ யதா ததா – ஏஷ  யதா பவதி ததா நிபோத -ஆகிறதோ -இதுவேயாக -எப்படி ஆகிறதோ -அப்படி அதைக் கேளும் –
புருஷாத் -அதம புருஷனான ராவணனைக் காட்டிலும்
புருஷம்-உத்தம புருஷனான தேவரீரையும்
ப்ராப்ய ததா தோஷ குணாவபி -ததா -அப்படியே -தோஷ குனௌ அபி -அவனை விடா விடில் தீமையையும் உம்மை  அடைவதில் நன்மையையும்  -ப்ராப்ய -அறிந்து வருவது தக்கது-

அவதாரிகை –
அந்த விவஷை இன்னது என்கிறது மேல்-
இஹ ஸ ஏஷ தேச காலஸ்ச  யதா ததா தாம் நிபோத –
இதி பூர்வேன அன்வய
யாதொரு காலத்தில் யாதொரு தேசத்தில் வந்தான்
இவன் வரவுக்கு இதுவே தேசமும் இதுவே காலமும் யாதொருபடி ஆம்
அப்படிப்பட்ட விவஷை கேட்டு அருள் வேணும்
எங்கனே என்னில்
புருஷாத் புருஷம் ப்ராப்ய ததா தோஷ குணாவபி –
தம பிரகிருதி யாகையாலே ஹிம்சையே யாத்ரையான ராவாணனைக்  காட்டில் சத்வோத்தராகையாலே
பர ரஷணமே யாத்ரையாய் இருக்கிற தேவரை ப்ராப்யராக புத்தி பண்ணி ப்ராப்ய புத்த்யா-
ததா தோஷ குணாவபி –
அவனை அவ்வளவிலே விட்டுப் போராது ஒழிந்தால் வரும் தோஷத்தையும்
தேவரீரைப் பற்றினால் வரும் நன்மையையும் புத்தி பண்ணி –
தோஷம் ஆவது -அவனுடைய கருத்துக்கு சஹகாரியாய் அந்த பிரதி கூல்யத்தோடே முடிந்து போகை-
நன்மையாவது -தார்மிகரோடே கூடப் பெறுகையும் -அதின் பலமான தேவர் திருவடிகளில் கைங்கர்யமும்
இந்த வைஷம்ய ஜ்ஞானம் யுடையவனுக்கு வருகை யுக்தம்-

——————————————————————————————————————————————————————

தௌராத்ம்யம் ராவணே த்ருஷ்ட்வா விக்கிரமம் ஸ ததா தவயி
யுக்தமாகமநம் தஸ்ய ஸத்ருஸம் தஸ்ய புத்தித –யுத்த -17-56-

தௌராத்ம்யம் ராவணே-ராவணன் இடத்தில் துஷ்டத் தனத்தையும்
ததா தவயி-அப்படியே உம்மிடத்தில்
விக்கிரமம் ஸ -பராக்ரமத்தையும்
த்ருஷ்ட்வா -பார்த்து
தஸ்ய புத்தித -அந்த விபீஷணனுடைய புத்திக்கு
ஸத்ருஸம் -தகுந்த
ஆகம நம் -வரவு
யுக்தம் -தக்கது-

அவதாரிகை -கிஞ்ச -மேலும் காரணம் கட்டுகிறான்-

ராவணே தௌராத்ம்யம் ததா  தவம் விக்கிரமம் ஸ த்ருஷ்ட்வா தஸ்ய  யுக்தமாகமநம் யுக்தம் –
தேவர் திரு உள்ளத்திலே புண் படும்படி ராவணன் பண்ணின தண்மையைக் கண்டும் –
துராத்மாக்களை அநாயாசேன கொல்ல வல்ல ஆண் பிள்ளைத் தனத்தை தேவரீர் பக்கலிலே கண்டு வருகை யுக்தம்
தஸ்ய புத்திதஸ்  ஸத்ருஸம் –
நியாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் அவன் புத்திக்கும் ஸத்ருஸம் ராவணன் தன்னைக் கொல்லப் புக –
தூதவதம் யுக்தம் அல்ல -என்றவன் ஆகையாலே கைக் கொண்டான் இ றே-

—————————————————————————————————————————————————————————–

அஜ்ஞாதரூபை புருஷைஸ் ஸ ராஜன் ப்ருச்ச்யதாமிதி
யதுக்தம் தத்ர மே ப்ரெஷா காசிதஸ்தி சமீஷிதா –யுத்த -17-57-

அஜ்ஞாதரூபை-அறியத் தகாத கருத்தை யுடைய
புருஷைஸ் -புருஷர்களால்
ஸ ராஜன் ப்ருச்ச்யதாமிதி -அரசரே அந்த விபீஷணன் கேட்கப்பட்டும் -என்று
யதுக்தம் தத்ர மே -தம்முடைய மந்த்ரிகளாலே யாதொரு வசனம் சொல்லப் பட்டதோ அந்த பஷத்தில் எனக்கு
சமீஷிதா -நன்றாகப் பரிசீலனம் பண்ணப் பட்ட
காசித் -ஒரு
ப்ரேஷா-உக்தி
அஸ்தி -இருக்கிறது-
அவதாரிகை –
அநந்தரம் மைந்த பஷத்தை தூஷிக்கிறான்-

அஜ்ஞாதரூபை புருஷைஸ்
அஜ்ஞாதாபி ப்ராயை-தந்தாம் நினைவை எதிரிகள் அறியாதபடி மறைத்துச் சொன்ன புருஷர்களால் –
ஸ  ப்ருச்ச்யதாமிதி  தவ சசிவை யதுக்தம் ராஜன்-
தேவர் ராஜாக்கள் ஆனால்
வக்தாக்கள் ஸூ ஹ்ருத்துக்கள் என்றால்
நியாய பஹிஷ்டமான வார்த்தையைக் கேட்க கடவதோ என்கை-
தத்ர மே ப்ரெஷா காசிதஸ்தி சமீஷிதா –
இம் மதத்திலே நீதி விரோதத்தை பற்றி என்னால் நிரூபிதையாய் இருப்பதொரு புத்தி யுண்டு-

———————————————————————————————————————————————————————–

ப்ருச்சய மாநோ விசங்கேத சஹஸா புத்திமான் வச
தத்ர மித்ரம் ப்ரதூஷ்யேத மித்யா ப்ரஷ்டு ஸூ காகதம் –யுத்த -17-58-

வச ப்ருச்சய மாநோ – வார்த்தை கேட்கப் பட்டவனாய்க் கொண்டு –
விசந்கேத சஹஸா -சடக்கென ஐயம் உறுவான்
புத்திமான் -அறிவாளியான விபீஷணன்
தத்ர -ஐயமுற்றவுடன்
மித்யா ப்ரஷ்டு -பொய்யாகக் கேட்கிறவனுக்கு
மித்ரம் ப்ரதூஷ்யேத-நண்பன் கெட்டு விடுவான்-

அவதாரிகை –
அது என் என்ன இன்னது என்கிறான்-

சஹஸா  வச ப்ருச்சய மாநோ ஸ புத்திமான் விசங்கேத –
தன்னை சவீ கரிப்பதற்கு முன்னே ராவணன் வசனத்தை பிரச்னம் பண்ணினால்
இது சவீ காரத்துக்கு பின்பு கார்ய விசார சமயத்திலே கேட்கமது வென்று
அறியும் புத்தியோகத்தை யுடையவன் ஸ்வ நிகர்ஷத்தை முன்னிட்டு சரணம் புக்க நம் பக்கலிலே சத்ரு புத்தியைப் பண்ணினாரோ என்று மிகவும் சங்கிக்கும்
சங்கையில் வரும் அனர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது மேல் அர்த்தத்தாலே –
தத்ர –
சங்கித்த அளவிலே –
மித்யா ப்ரஷ்டு –
ஒன்றை நினைத்து ஒன்றைக் கேட்குமவனுக்கு
ஸூ காகத மித்ரம் ப்ரதூஷ்யேத –
இருகை முடவன் தலையிலே கங்கை உதித்தால் போலே
அநாயாசேன வந்த மித்ரம் இழக்க வரும்  –
மித்யா ப்ரஷ்டும் –
என்ற பாடமான போது மித்ர விசேஷணமாய் பொய்யே சிலவற்றைக் கேட்கிற மித்ரம் -என்றுமாம் –

———————————————————————————————————————————————————————————————

அசக்ய சஹஸா ராஜன் பாவோ வேத்தும் பரஸ்ய வை
அந்த ஸ்வ பாவைர் கீதைஸ் தைர் நை புண்யம் பஸ்யதோ ப்ருசம்  -யுத்த -17-59-

ராஜன் -அரசே
ப்ருசம்  -மிகவும்
நை புண்யம் -குறிக் கொண்டு
பஸ்யதோ -தன் கார்யத்தைப் பார்க்கும்
பரஸ்ய வை -எதிரியினுடைய
அந்த ஸ்வ பாவைர் -உள்ளே மறைந்து இருக்கும் கருத்தை யுடைய
தை -அந்த
கீதைஸ் -பதில் உரைகளாலே
பாவோ வேத்தும்-அவனுடைய கருத்தை அறிவதற்கு
அசக்ய சஹஸா-முடிவது அன்று –

அவதாரிகை –
மித்ரத்தை இழக்கும் அளவன்று
அவன் நினைவு ஆராயவும் ஒண்ணாது -என்கிறான்-

பாவோ வேத்தும் பரஸ்ய வை பாவ சஹஸா வேத்தும் அசக்ய
சிர  பரிசயத்தாலே அந்யனுடைய ஹ்ருதயத்தை அறியுமது ஒழிய சடக்கென அறியப் போகாது –
எங்கனே என்னில்
ப்ருசம்  நை புண்யம் பஸ்யத பரஸ்ய அந்த ஸ்வ பாவ தைர் கீதை பாவ மேத்தும் அசக்ய –
துஷ்ட ஸ்வ பாவனாய்-ஸ்வ அர்த்தத்தை நிபுணமாகப் பார்க்கிறவனுடைய கூடாபி பிராயமான உத்தர வசனங்களாலே பாவம் அறியப் போகாது –
அந்த ஸ்வ பாவை –
தன்னுடைய பாவம் வசனத்திலே தோற்றாதே நெஞ்சிலே கிடக்கை –
ராஜன் –
நிதிஜ்ஞரான தேவர்க்கு அஜ்ஞாதம் உண்டோ -என்கை-
நீ உன்னுடைய பாவத்தை மறைத்து பிரச்னம் பண்ணினவோ பாதி
அவனும் தன்னுடைய பாவத்தை  மறைத்துத் தான் உத்தரம் சொன்னால் அறியப் போமோ அவனுடைய பாவம் -என்கை –

—————————————————————————————————————————————————————————————–

ந த்வஸ்ய ப்ருவதோ ஜாது லஷ்யதே துஷ்டபாவதா
பிரஸன்னம் வதனம் சாபி தஸ்மான்மே நாஸ்தி சம்சய -யுத்த -17-60-

ந த்வஸ்ய ப்ருவத அஸ்ய-வார்த்தை சொல்லும் இவனுக்கு
ஜாது -ஒரு போதும்
லஷ்யதே துஷ்டபாவதா -துஷ்டத் தனம் காணப் படுவது இல்லை
பிரஸன்னம் வதனம் சாபி -முகமும் தெளிந்து இருக்கிறது
தஸ்மான்மே நாஸ்தி சம்சய -ஆகையால் எனக்கு ஐயம் இல்லை-

அவதாரிகை –
இப்படி பரமதத்தை நிரசனம் பண்ணி ஸ்வ சித்தாந்தத்தை உபன்யசிக்கிறான்-

அஸ்ய ப்ருவத துஷ்டபாவதா ஜாது  ந லஷ்யதே-
இவன் வார்த்தை சொல்லுகிற இடத்தில் துஷ்ட பாவதை ஒரு காலும் காணப் படுகிறது இல்லை
அநாதரே சஷ்டீ
ஜாது-
துஷ்ட பாவனாகில் தன் தோஷத்தை மறைத்தாலும் ஓர் அளவுகளிலே பிரகாசிக்கும்
இவன் பக்கல் சர்வ காலமும் தோற்றுகிறது இல்லை –
துஷ்ட  பாவமாவது துஷ்டனுடைய சேஷ்டை -அதாவது
முக விகாரம் ஸ்வேதகம்பாதி கதி நீரீஷனம் ஆலோகனம் இவை தொடக்கமானவை துஷ்ட சேஷ்டிதங்களாக சாச்த்ரன்களிலே பிரசித்தம்
ததாச யாஜ்ஞவல்க்ய
தேஸாத் தேஸா தரம் யாதி ஸ்ருக்விணீ பரிலேடி ச
லலாடம் ஸ்வித்யதே சாத்ரமுகம் வை வர்ண்ய மேதி ச
பரி  ஸூஷ்யத் ஸ் கலத் வாக்யோ விருத்தம் பிரதிபாஷதே
ஸ்வ பாவாத் விக்ருதிம் கச்சேத் மநோ வாக்காய கர்மபி -இத்யாதி
மநு ரபி -பாஹ்யைர் விபால்யதே லிங்கை பாவ மந்தர்க்கதம்  நருணாம் ஸ்வ ரவர்ணேங்கிதா  காரைர்
சஷூஸா சேஷ்டிதேந ச
ஆகாரை ரிங்கிதைர் கதா சேஷ்ட்யா பாஷிதேந வா
நேத்ர வக்த்ர விகாரைச்ச  த்ருச்யதே அந்தர்க்கதம் மன -இத்யாதி –
இவன் பக்கல் துஷ்ட லிங்கங்கள் இல்லாமையே யன்று -சுத்தன் என்னும் இடத்துக்கு லிங்கம் உண்டு என்கிறான் –
பிரஸன்னம் வதனம் சாபி -என்கிற வாக்யத்தாலே
இவனுடைய முகம் பிரசன்னமாயே இரா நின்றது
வழி யடி யுண்டவன் தாய் முகத்திலே விழித்தால் போலே இவன் முகம் குளிர்ந்து அன்றோ இருக்கிறது
முக பிரசாதம் ஸூ த்த லிங்கமாக பிரசித்தம் –
யதா ஸ்ரீ மத் கிஷ்கிந்தா காண்டே –
ந முகே  நேத்ரயோர் வாபி லலாடே ச ப்ருவோஸ் ததா
அந்வேஷ்யபி ச சர்வேஷூ தோஷ சம்விதித க்வசித் -3-30- இதி –
தாஸ்மான் மே நாஸ்தி சம்சய –
இவன் பக்கலிலே தோஷ ராஹித்யத்தாலும்
குண சேஷ்டா வை லஷண்யத்தாலும் -சர்வதா சங்க்ய ஏவ ஹி-17-37 என்றும்
சர்வதா சங்க்ய தாமயம் -17-44-என்றும் முதலிகளுக்கு யுண்டான சம்சயம் எனக்கு இல்லை என்கிறான் –

—————————————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -பவந்தம் மதி ஸ்ரேஷ்டம் -யுத்த -17-49-/ந வாதான்நாபி -17-50-

February 4, 2015

பவந்தம் மதி ஸ்ரேஷ்டம் சமர்த்தம் வததாம் வரம்
அதிசாயயிதும் சகதோ ப்ருஹஸ்பதிரபி ப்ருவன்-யுத்த -17-49-

பவந்தம் -தேவரீரை
மதி ஸ்ரேஷ்டம் -அறிவில் சிறந்தவராய்
சமர்த்தம் -வல்லமை யுடையவராய்
வததாம் வரம் -வாக்கு வன்மை யுள்ளவரில் சிறந்தவரான
அதிசாயயிதும்-வெல்லுவதற்கு
ந சகதோ -வல்லமை யுள்ளவன் அல்லன்
ப்ருஹஸ்பதிரபி-பிருஹஸ்பதியும்
ப்ருவன்-வார்த்தை சொல்லி-

அவதாரிகை –
திருவடி பெருமாளுடைய நினைவு தனக்கு சித்தாந்தம் ஆகையாலே
உம்முடைய நினைவு ஒருவராலும் நிர்ணயிக்க ஒண்ணாது என்று பெருமாளைக் கொண்டாடுகிறான் –
எதுக்காக என்னில்
நம் நினைவேற்கு கருத்தனைப் பெற்றோம் ஆகாதே என்று பெருமாள் ப்ரீதர் ஆகைக்காக –
மதி ஸ்ரேஷ்டம்
த்யாஜ்ய உபாதேயம் என்ன
கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்யம் என்ன
இவற்றினுடைய நிஷ்கர்ஷத்தில் பிரசச்த தமராய் இருக்கை-
சமர்த்தம் –
நிர்ணயித்த படியே செய்து தலைக் கட்டும் சாமர்த்தியம் உடையவராய் இருக்கை –
வததாம் வரம் –
செய்யும் இடத்தை இசையாதாரும் இசையும்படி நெஞ்சில் பட வார்த்தை சொல்ல வல்லவர்களில் தலைவராய் இருக்கை
பவந்தம் –
அவ்வளவேயோ
பிரக்ருதமான அர்த்தங்களுக்கு உபயோகயாய் அநுக்தமாய் இருந்துள்ள கல்யாண குணங்களால் பூர்ணர் அல்லீரோ –
அதிசாயயிதும் சகதோ ப்ருஹஸ்பதிரபி ப்ருவன்-
அர்த்த ஜாதத்தை வ்யக்தமாய்ச் சொல்லுகிற பிருஹஸ்பதியும் தேவரை அதிசயிக்கும்படி வார்த்தை சொல்லுவானான சக்தன் அல்லன் –
அதிசயிக்கை யாவது -நின்ற நிலையைப் பேர்க்கை
அஸ்மாதாதிகள் அசக்தர் என்னும் இடம் கிம் புநர் ந்யாய சித்தம் என்று கருத்து  –

—————————————————————————————————————————————————————————

ந வாதான்நாபி சங்கர்ஷான்நாதி க்யான்ந ச காமத
வஷ்யாமி வசனம் ராஜன் யதார்த்தம் ராம கௌரவாத்–யுத்த -17-50-

ராஜன் -சுக்ரீவ மஹா ராஜாவே
வாதாத் ந வஷ்யாமி -வாதத்தில் வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
சங்கர்ஷாத் அபி ந வஷ்யாமி -பொறாமையினாலும் சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
ஆதிக்யாத் ந வஷ்யாமி -பெரிய தனத்தால் சொல்லப் போகிறேன் அல்லேன் –
காமாத ச  ந வஷ்யாமி -பஷபாதத்தினாலும் பேசுகிறேன் அல்லேன் –
ராம கௌரவாத்-ஸ்ரீ ராம பிரானுடைய பெருமையைப் பார்த்து
யதார்த்தம்-உள்ளபடியே
வசனம் வஷ்யாமி -வார்த்தையைச் சொல்லப் போகிறேன் –

அவதாரிகை –
ஸ்வ சித்தாந்தமான விபீஷண சுத்தியை பிரதிபாதிக்கைக்காகப் பூர்வ உகத தூஷணத்துக்கு
காரணத்தை மஹா ராஜரைக் குறித்து சொல்லுகிறான் –

ந வாதாத்-
என்னுடைய வாத சாமர்த்திய பிரகாசன அர்த்தமாக விஜிகீ ஷூ தயா சொல்லுகிறேன் அல்லேன் –
நாபி சங்கர்ஷாத்-
நம் சகாசத்தில் சிலர் வார்த்தை சொல்லுகை யாவது என்-என்கிற பொறாமையால் சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
நாதி க்யாத்-
நான் எல்லாரிலும் அதிகநே என் வார்த்தையாலே கார்யம் தலைக் கட்ட வேணும் என்று சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
ந ச காமத-
வருகிறவன் பக்கல் ச்நேஹத்தினாலே சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
விபீஷணன் பக்கல் எனக்கு ஒரு பஷபாதம் உண்டாய் அத்தாலே இது செய்து அருள வேணும் என்று சொல்லுகிறேன் அல்லேன் –
அவன் பக்கல் ஒரு பிரயோஜனத்தைக் கணிசித்து சொல்லுகிறேன் அல்லேன்
தோன்றிற்று சொல்லுகிறேன் அல்லேன் -என்னவுமாம் –
தான் இத்தனை பரிஹரித்துச் சொல்ல வேண்டுகிறதற்கு ஹேது சொல்கிறது
ராஜன் –
ராஜ ஹ்ருதயத்துக்கு வ்ருத்தமான கார்யம் சொல்லும் இடத்தில் இத்தனை பரிஹரித்துச் சொல்ல வேணும் இ றே
யதார்த்தம் வசனம் வஷ்யாமி –
யதா வஸ்தி தார்த்தமான வார்த்தையைச் சொல்லுகிறேன் –
முதலிகள் யுடைய மதங்கள் தோஷ யுக்தம் ஆகையாலே அது இருந்தபடி சொல்லுகிறேன் -என்னுதல்
விபீஷண ஆழ்வான் சுத்தனாய் இருக்கையாலே சுத்தியைச் சொன்னபடி சொல்லுகிறேன் என்னுதல் –
ஸ்வாமி ஹ்ருதயத்க்கு பிரதிகூலம் ஆகில் யதார்த்தம் தான் சொல்லக் கடவதோ என்னில்   –
ராம கௌரவாத்-
பெருமாளுடைய சீர்மையாலே சொல்லுகிறேன்
நான் அர்த்தம் இருந்தபடி சொல்லிற்றேன் ஆகில்  பெருமாளை உமக்கு கிடையாது என்னுமத்தாலே சொல்லுகிறேன் என்று கருத்து –

————————————————————————————————————————————————————————

தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம்-

அவதாரிகை –
ஸ்ரீ விபீஷண பெருமாள் ராவணனை விட்டுப் பெருமாள் திருவடிகளிலே சரணம் புகுகிற இத்தைக் கேட்ட மஹா ராஜர் –
பிரதிகூலனான இவன் விப்ரலம்பிக்கிறான் -வத்யன்-பத்யன்-என்று வார்த்தை சொல்லி
நமக்கு மூப்பரான இவர் -ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சதி  -கிஷ்கிந்தா -4-18–இவர் நினைவு இதுவாய்இரா நின்றது
மேலே செய்யும்படி என் -என்று சங்கடப் பட
இத்திரளில் நமக்கு ஆவார் யுண்டோ என்று
ஸூ ஹ்ருத ஹ்யர்த்த க்ருச்ச்ரேஷூ யுக்தம் புத்திமதா சதா
ஸ்மர்த்தே நாபி சந்தேஷ்டும் சாஸ்வதீம் பூதிம் இச்சதா -என்று
பத்து பத்தாக எண்ண வல்லனாய் ராகத் த்வேஷங்கள் இன்றியிலே
சமீசீ நனாய்-அறுதி இட்டால் போலே செய்து முடிக்க வல்லனாய்
நின்று நிலைக்கும் நன்மை வேணும் என்று இருக்குமவனான பந்துவால்
கார்ய சங்கடங்களில்  இன்னபடி செய்யத் தகும் என்று சொல்லுகை பிராப்தம் அன்றோ -என்று சாமான்யத்திலே பெருமாள் அருளிச் செய்ய –
அஜ்ஞாதம் நாஸ்தி தே கிஞ்சித் த்ரிஷூ லோகேஷூ ராகவ
ஆத்மானம் பூஜயன் ராம ப்ருச்சஸ் மான் ஸூ ஹ்ருத்தயா-17-33-என்று
தேவர் திரு உள்ளத்தில் கிடவாதது யுண்டோ
ஒன்றும் அறியாத அடியோங்களைய்ம் கேட்டு அருளுகிறது
எங்களைத் திரு உள்ளம் பற்றின நன்மை  இ றே
இதெல்லாம் கூட பெருமாள் பெருமை இருந்தபடி என் என்று நாட்டார்தேவரைக் கொண்டாடுகைக்காக இ றே -என்று விண்ணப்பம் செய்து சோகித்து
பின்னையும் சோறிட்டு வளர்த்த மகா ராஜற்கு ஆக மாட்டாதே
அவர் தமக்கும் கூட முதலியாரான பெருமாளுக்கும் ஆகவும் மாட்டாதே  அவிருத்தமாக
பரீஷித்துக் கொள்ள வேணும் -என்பாரும்
சர்வதா சங்க நீயன் -என்பாரும்
சஹசா விஸ்வாச யோக்யன் அன்று -என்பாருமாகக் கொண்டு
அங்கத சரப ஜாம்பவத் ப்ரப்ருதிகள் ஸ்வ ஸ்வ மதமாகச் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்ட
திருவடி
இவர்கள் நினவு நினைவாகப் பெருமாளை இழக்க  லாகாதே புகுகிறது என்று பயப்பட்டு
யுக்திகளாலே இப் பஷங்களை அழித்து
பெருமாள் திரு உள்ளத்துக்கு அநுகூலமாகவும்
சாஸ்திர உசிதமாகவும்
அவசர உசிதமாகவும்
வார்த்தை சொல்லக் கோலி-முதலிகள் சிவட்கு என்னாதே அவை அடக்கமாக
ஹேத்வந்தரங்களாலே  சொல்வேன் அல்லேன்
பெருமாள் பக்கல் ஆதரத்தாலும்
ராஜ கார்யம் தான் இது வாகையாலும்
அர்த்த ஸ்திதியினுடைய இனிமையாலும்
நானும் ஒரு வார்த்தை சொல்லப் புகுகிறேன் -என்கிறான் –

1-ந வாதான்நாபி சங்கர்ஷான்நாதி க்யான்ந ச காமத
நாட்டார் ஒரு சதஸ் ஸூ க்களிலே இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மிகைக்க வார்த்தை சொல்லுவது இவவவ  ஹேதுக்களாலே  இ றே-
அவை எல்லாம் அல்ல இப்போது என்கிறான் –
ந வாதாத் –
கௌரவ்யரான உங்களோடு எனக்கு ஒரு விவாதம் யுண்டாய் -அத்தாலே ஆக்ரஹ சஹிதனாய் சொல்லுகிறவன் அல்லேன் –
நாபி சங்கர்ஷாத் –
விபீஷணன் பக்கலிலே எனக்கு ஒரு பஷபாதம் யுண்டாய் –
அத்தாலே இது செய்து தர வேணும் என்று நிர்பந்தித்துச் சொல்லுகிறவன் அல்லேன் –
நாதிக்யாத் –
மத்த பிரத்யவர கச்சின் நாஸ்தி ஸூ கரீவ சன்னிதௌ-சுந்தர -40-38/68-21-என்று இருக்கிறவன் ஆகையாலே
உங்களைக் காட்டில் நான் மிகைக்கச் சொல்லுகிறவன் அல்லேன்
ந ச காமாத –
பிச்சனாய் நிவாரகர் இன்றியே வேண்டிற்றுச் சொல்லுகிறவன் அல்லேன் –
அன்றியிலே-
2-ந வாதான்நாபி சங்கர்ஷான்நாதி க்யான்ந ச காமத-என்று
வாத விதண்டா ஜல்பா நிவேசங்களால் அல்ல –
ந வாதாத் –
வீத ராக கதா வாத –என்று பிரமாண யுக்திகளாலே தத்வ நிஷ்கர்ஷம் பண்ணி விடுகை என்று ஒரு புருஷார்த்தமாகச் சொல்லுகிறவன் அல்லேன்
நாபி சங்கர்ஷாத் —
வை தண்டிகனாய் அஸ துத்தரம் சொல்லியாகிலும் பிறரை அழிக்க வேணும் என்று ஆக்ரஹ க்ரஸ்தனாய்-அத்தாலே சொல்லுகிறவன் அல்லேன் –
நாதிக்யாத் –
ஜல்ப அஸ்ய விஜய பலம் -என்று ஜல்பகதை சொல்லிப் பிறரை ஜெயித்து ஓர் ஆதிக்யதுக்காகச் சொல்லுகிறவனும் அல்லேன்
ந ஸ காமாத –
விபீஷணன் பக்கல் ஓர் அர்த்த ஸ்ப்ருஹையாலே சொல்லுகிறவனும் அல்லேன்
ஒரு நஞ் ஞை இட்டு இவை தோறும் அழைத்துக் கொள்ளதே தனித் தனியே -நஞ்-இட்டது
இவை தனித் தனியே நிரபேஷ ஹேதுக்கள் என்று இவை இத்தனையும் தன் பக்கலில் இல்லை -என்கைக்காக –
1-வஷ்யாமி –
அமைத்துச் சொல்லுகிறவன் அல்லேன்
உங்களுக்கும் பஷமாய் மஹா ராஜருக்கும் திரு உள்ளமாகில் அப்போது சொல்லக் கடவேன் இத்தனை
2-வசனம்  வஷ்யாமி –
வஷ்யாமி என்னச் செய்தே வசனம் -என்பான் என் என்னில் –
பாகம் பசதி சமையலைச் சமைக்கிறான் -போலே யாகவுமாம்-
அன்றியிலே-3-வஷ்யாமி –சொல்லுகிற இடத்தில் –
கிடக்கிற கார்ய வெள்ளத்திலும் இது ஒரு கால ஷேபமே என்று சலியாத படி –
அர்த்தம் வக்தீதி வசனம் ஆய்-பாசுரப் பரப்பற்று -விவஷித வாசக அர்த்தமாக நறுக்கினால் போலே சொல்லுகிறேன் என்று ஸ பிரயோஜனமாக வுமாம் –
1-ராஜன் –
நீங்கள் ராஜாக்கள்  ஆகையாலே எதிர்த்தாரை அழிக்கவும் அடைந்தாரைக் காக்கவும் வேணும் என்று சொல்லுகிறேன் -என்றாகவுமாம் –
2-ராஜன் –
நீர் ராஜாவாய் நான் மந்த்ரியாய்க் கார்யம் சொல்லுமவன் ஆகையாலே சொல்லுகிறேன் -என்றாகவுமாம் –
3- ராஜன் –
விஸ்தீர்ணாகாத மனசோ ராஜான -என்று  நாங்கள் சொல்லப் புகுகிற அர்த்தம் தானும் உம்முடைய நெஞ்சில் தோற்றும்படியான நெஞ்சிலே அகலத்தை யுடையீராய்
தோற்றினாலும் அடக்கி வைக்குமவர் ஆகையாலே சொல்லுகிறேன் -என்றாகவுமாம் –
4- ராஜன் –
நாங்கள் ஏதேனும் சொல்லப் புக்கால் முகத்தைக் கடுத்துக் கொண்டு இருக்கை அன்றிக்கே
ப்ரஜாஸ்   சாப்ய நு ரஞ்ஜதே-என்றும்
ரஞ்ஜ நாத் ராஜா -என்றும்
குளிர முகம் தந்து கேட்பவர் ஆகையாலே சொல்லுகிறேன் -என்றாகவுமாம் –
முகம் தந்தோம் என்றால் தோற்றிற்று சொல்லும் அத்தனையோ என்னில் -என்ன
1- யதார்த்தம் –
சம்ப்ரதி பிரதிபன்னம் அல்ல -சாஸ்த்ரங்களில் யதோக்தமான அர்த்தம்
2- ராஜன் யதார்த்தம் –
சத்யம்  ராஜஸ சோபதே-என்று உண்மை ஒழிய ராஜாக்கள் பாடு ஈடேறுமோ
3- யதார்த்தம் –
பிரமாண யுக்திகளாலே தள்ளுண்கை அன்றிக்கே அபாதிதமாய் யாயிற்று இருப்பது –
ஹேத் வந்தரங்கள் இல்லை என்றாகிலும் சொல்லுகிற பிரகாரம் என் என்னில்
1- ராம கௌரவாத்-
ஹேத்வ ஆபாசங்கள் இல்லை என்றேன் அத்தனை போக்கி
சமயக் ஹீதுவும் இல்லை என்றேனோ –
2- ராம கௌரவாத் –
இதுக்கு முன்பு பிறந்த வார்த்தைகள்
அப்யஹம் ஜீவிதம்  ஜஹ்யாம் –ந து பிரதிஜ்ஞாம் சம்ஸ்ருத்ய -என்னும் பெருமாளுக்கு அசஹ்யம் ஆகையாலே
இச் சிறந்த சரக்கை இழக்கப் புகுகிறோம் -என்கிற பயத்தால் சொல்லுகிறேன்
அன்றியிலே –
3- ராம கௌரவாத் –
என்று -சரணாகத வத்சல-என்கிறபடியே -சரணாகத ரஷணே  ராம கௌரவாத் -என்றாய்
சரணாகத ரஷணத்திலே பெருமாள் விருப்பத்தாலே சொல்லுகிறேன் என்றாகவுமாம்
தம்முடைய பஷத்துக்கு விருத்தமாக நம்முடைய பரிகரமான இவன் சொல்லப் பெறுவையோ என்ன
4-பவதோபி ராம கௌரவாத் –
உமக்கும் கூடப் பேண வேண்டும்படியான பெருமாள் கௌரவத்தாலே சொல்லுகிறேன் என்றாகவுமாம் –
மமாப்யகில லோகா நாம் குரு நாராயணோஸ் குரு -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-1-14–அன்றோ  –
அன்றியிலே
5- ராஜன் ராம –
என்று இருவரையும் சம்போதித்து
பவதோ கௌரவாத் -என்றாய் நீங்கள் சாஸ்தாக்களாய் -குருக்களாய்-இருக்க
நாங்கள் சாஸ்யராய் சிஷ்யர்களாய் இருந்தால்
நியமாத் க்ரமம் ரஹசி போதயேத்-என்று தப்பினவை விண்ணப்பம் செய்ய வேணும் என்று சொல்லுகிறேன் என்றாகவுமாம் –
அன்றியிலே –
6- ராஜன்
என்று மஹா ராஜரை சம்போதித்து ராம கௌரவாத் -என்று ஆகிலுமாம்
அன்றியிலே –
7- கௌரவாத் –
என்று சத்ரு பஷத்தில் நின்றும் பேதம் பண்ணிக் குலைத்து அழிப்பிக்க ப்ராப்தமாய் இருக்க வந்தவனை விடுகிறது என் என்று ராஜ கௌரவத்தாலே என்றுமாம்
அன்றியிலே
8- கௌரவாத்
என்று -அரி பிராணான் பரித்யஜ்ய ரஷிதவ்ய க்ருதாத்மனா-என்று சரணாகத ரஷணம் கர்த்தவ்யம் என்கிற விதி பலத்தாலே என்றுமாம்
அன்றியிலே
9-கௌரவாத் –
என்று -சரணாகத ரஷணம் பண்ணினி கோள் என்று உங்களுக்கு ஒரு ஏற்றம் வர வேணும் என்கிற இதுவே ஹேதுவாகச் சொல்லுகிறேன்
அன்றியிலே
10-ராம கௌரவாத் -என்று
அஸ் வர்க்யம் சாயசஸ்யம் ஸ பல வீர்ய விநாசனம் -யுத்த -18-31–என்றும்
சரணாகத ஹந்த்ரூணாம் நிஷ்க்ருதிர் ந விதீயதே -என்றும்
ஆதாய ஸூ க்ருதம் தஸ்ய  சர்வம் கச்சேத ரஷித -என்றும்
சரணாகத ரஷணம் பண்ணாத போது வரும் அநர்த்த ப்ராசுர்யத்தாலே சொல்லுகிறேன் என்றுமாம் –
அன்றியிலே
11- கௌரவாத் –
விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா ந து ராஷச சேஷ்டித-ஆரண்ய -17-24-என்று  எதிரி கையால் விடு தீட்டாய்
அவர்கள் தாங்களே பரம தார்மிகன் என்று சொல்லும்படியாய்
தான் சாமான்ய தரம் அன்றியிலே சரணாகதியான விசேஷ தர்ம நிஷ்டனுமான ஸ்ரீ விபீஷணப் பெருமாள் யுடைய வைலஷண்யத்தாலே என்றுமாம் –
அன்றியிலே –
12- கௌரவாத் –
ஜ்யேஷ்டா கன்யாநலா நாம விபீஷண ஸூ தா கபே  -தயா மமைத தாக்யாதம் -சுந்தர -37-11-என்று
தன் பெண் பிள்ளை -அ நலா -என்பவளை இட்டுப் பிராட்டிக்கு ஆஸ்வாசம் பண்ணுவித்தும்
ந தூதோ வதம் அர்ஹதி -சுந்தர -52-21-என்று ராவணன் நலியப் புக விலக்கியும்
ப்ரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி -அயோத்யா -14-3-என்று பிராட்டி விஷயத்தில் நல வார்த்தை சொல்லியும்
யாவநன க்ருஹ்ணந்தி சிராம்சி  பாணா ராமேரிதா ராஷச புங்க வாநாம்-யுத்த -14-4-9- என்று நமக்காக அண்ணனைப் பாராமல் சொல்லியும்
பாலஸ் தவமத் யாப்ய விபக்வ புத்தி-யுத்த -15-9-என்றும்
த்வமேவ வத் யஸ்ச  ஸூ துர்மதிஸ்ஸ -யுத்த -15-11- என்றும் இந்த்ரஜித்தைப் பாராமல் சொல்லியும்
இப்படி அவன் நமக்குப் பண்ணின உபகார ப்ராசுர்யத்தாலே என்றுமாம்
அன்றியிலே
13-கௌரவாத் -என்று
ஸ்வஸ்தி தே அஸ்து-என்று ஆநு கூல்ய சங்கல்பமும்
உத்பபாத கதா பாணி -என்று கையிலே பிடித்த கதையும் இருக்க ப்ருஷித்தவனைக் கரைய அடியாமையாலே ப்ராதி கூல்யவர்ஜனமும்
வாலி நஞ்ச ஹதம் ஸ்ருத்வா ஸூ க்ரீவஞ்சாபி ஷேசிதம் -ராஜ்ஜியம் ப்ரார்த்தயமா நச்ச -யுத்த -17-64-என்று
சோதாஹரண்மாக விஸ்வசித்து பற்றுகையாலே ரஷிஷ்யதீதி விஸ்வாசமும்
பவந்தம் சரணம் கத -யுத்த -19-5- என்கையாலே  கோப்துத்ருத்வ வரணமும்
பவத்கதம்  மே மஹா நேஷஸ் ததோச்ய பயமாகதம் -யுத்த -19-6-  என்று தைன்ய ரூப கார்ப்பண்யமும்  ஆகிற
சரணாகதி லஷண பௌஷ்கல்யத்தாலே -என்றுமாம் –
அன்றியிலே
14- கௌரவாத்-என்று
ந த்வச்ய ப்ருவதோ ஜாது லஷ்யதே துஷ்டபாவதா பிரசன்னம் வதனம் சாபி -யுத்த -17-65- என்று தொடங்கி
வார்த்தை சொல்லுகிற இடத்தில் ஒரு தோஷம் கண்டிலோம்
முகம் குளிர்ந்து இருந்தது
அதுஷ்ட ஹ்ருதயன் இப்படித் தேங்கா தவன்
வார்த்தை தடுமாறுதல் குழறுதல் வ்யாஹதம் ஆகுதல் வாக்குப் புரளுதல் செய்கிறது இல்லை
அபிராயம் மறைத்தாலும் இன்னியும் பிட்டுக் கொண்டு புறப்படும்
இது கண்டிலோம் ஆகையாலே துஷ்டன் அல்லன் சுத்த பாவன் -என்கைக்கு ஈடான யுக்தி ப்ராசர்யத்தாலே என்றாகவுமாம் –

——————————————————————————————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -சரபஸ் த்வத – 17-41/ப்ரணிதாய ஹி சாரேண -17-42/ஜாம்பவாம்ஸ் -17-43/பத்தவைராச்ச -17-44 /ததோ மைந்தஸ்து -17-45/வசனம் நாம் -17-46/பாவமஸ்ய 17-47/அத சம்ஸ்கார சம்பன்நோ ஹநுமான் -17-48- —

February 4, 2015

சரபஸ் த்வத நிச்சித்ய சாத்யம் வசனம் அப்ரவீத்
ஷிப்ரம் அஸ்மின் நரவ்யாக்ர சார பிரதிவிதீயதாம் –யுத்த 17-41-

சரபஸ் த்வத-அத சரபஸ் து -அதற்குப் பின் சரபர் என்னும் வானரரோ  என்னில் –
நிச்சித்ய சாத்யம்-முடிவு செய்து செய்ய வேண்டியதை
வசனம் அப்ரவீத் -இவ்வார்த்தையை உரைத்தார்
ஷிப்ரம் அஸ்மின் -விரைவில் இவனிடத்தில்
நரவ்யாக்ர-புருஷர் தலைவரே
சார பிரதிவிதீயதாம் -தூதன் விடப் படட்டும் –

அவதாரிகை –
இப்படி அங்கத பெருமாள் ஸ்வ மதத்தை பிரதிபாதித்து நின்ற அளவிலே
அந்த கோஷ்டியில் த்விதீயரான சரபர் ஸ்வ மதத்தை உபபாதிக்கிறார் –
சரபஸ் த்வத-
பரியட்ட முறையால் அங்கதப் பெருமாளுக்கு அநந்தரம்-ப்ராப்தராய் இருந்துள்ள சரபர் மதம் –
கீழில் பஷத்தைக் காட்டில் ஸூ சகதையினாலே வந்த விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது -து -சப்தத்தாலே
நிச்சித்ய சாத்யம் வசனம் அப்ரவீத் –
வசனம் நிச்சித்ய அப்ரவீத் –
வசனத்துக்கு சாத்யதையாவது -அர்த்தத்தின் யுடைய சக்யதை
சாத்யம் நிச்சித்ய அப்ரவீத்
செய்யக் கடவ படியை நிச்சயித்து வார்த்தை சொன்னார் -என்னவுமாம் –
நரவ்யாக்ர-
தேவர் ஆண் புலி அன்றோ
வந்தவனுடைய தண்மை பாராதே நோக்கக் கடவதோ –
ஆனால் செய்யக் கடவது என்
அஸ்மின்  சார பிரதிவிதீயதாம் —
துஷ்டனோ சுத்தனோ என்று சம்சயாக் ராந்தனான இவன் பக்கலிலே இவனுடைய ஸ்வரூப நிர்ணயார்த்த மாகச் சாரன் விடப்படுவான்
ஷிப்ரம் –
அநு கூலன் ஆகில் இவனுடைய பரிக்ரஹத்தில் விளம்பியாத படி சடக்கென விடப் பார்ப்பது –

——————————————————————————————————————————————————————————–

ப்ரணிதாய ஹி சாரேண யதாவத்  ஸூஷ்ம புத்தி நா
பரீஷ்ய ச தத கார்யோ யதா ந்யாயம் பரிக்ரஹ –யுத்த -17-42-

ஹி -அன்றோ –
சாரேண   ஸூஷ்ம புத்தி நா -நுண்ணறிவுடைய ஒற்றனைக் கொண்டு
ப்ராணிதாய-வந்தவனோடு சேர்ந்து
யதாவத்-முறைப்படி –
பரீஷ்ய ச -சோதிப்பதும் செய்து
தத -அதற்குப் பின்
கார்யோ யதா ந்யாயம் -முறைப்படி செய்ய வேண்டும்
பரிக்ரஹ –அவனைச் சேர்த்து கொள்வாய்-
ப்ரணிதாய –
இவன் சென்று அவன் வ்ருத்தி பரீஷணம் பண்ணலாம் படி அவனோடு சங்கதனாக பரீஷிக்கக் கடவன் –
ப்ரணிதாநம் சமாதா நம் சமாதிஸ்ஸ சமா ஸ்ம்ருதா -என்னக் கடவது இ றே
ஹி சாரேண யதாவத்  ஸூஷ்ம புத்தி நா பரீஷ்ய ச –
இங்கித நிமித்தங்களாலே அவனுடைய குண தோஷங்களை அறிய வல்ல புத்திமானான சாரனாலே
அவனுடைய குண தோஷங்களை நிச்சயிப்பதும் செய்து
ஹி –
கண்ணிட்டுக் கண்டால் போலே சார முகத்தாலே சார முகத்தாலே அறிய வேணும் என்னும் இடம் ராஜாவான உமக்குத் தெரியாதோ
ராஜா நஸ் சாரசஷூஷ- என்னக்கடவது இ றே
தத கார்யோ யதா ந்யாயம் பரிக்ரஹ –
அநு கூலனாகில் சரணாகதனை அங்கீ கரிக்கும் பிரகாரத்தாலே அவனைப் பரிக்ரஹிக்கை பின்பு கார்யம் -சஹசா கார்யம் அன்று -என்று கருத்து
குணத சங்க்ரஹம்  குர்யாத் தோஷ தஸ்து விசர்ஜயேத்–யுத்த -17-39-என்று விகல்பியாதே
பரிக்ரஹ கர்த்தவ்ய -என்றது –
அவன் பக்கல் பெருமாளுக்கு யுண்டான தண்ணளி யைப் பற்ற –

————————————————————————————————————————————————————————————–

ஜாம்பவாம் ஸ் த்வத சம்ப்ரேஷ்ய சாஸ்த்ர  புத்த்யா விசஷண
வாக்கியம் விஜ்ஞாபயாமாஸ குணவத் தோஷ வர்ஜிதம் -யுத்த -17-43-

ஜாம்பவாம்ஸ் த்வத-அதற்குப் பிறகு ஜாம்பவான் என்பவர்
சம்ப்ரேஷ்ய-நன்று நிரூபித்து
சாஸ்த்ர  புத்த்யா -நீதி சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப் பட்ட அறிவு கொண்டு
விசஷண-நீதி சாஸ்த்ரத்தில் வல்லவரான
வாக்கியம் விஜ்ஞாபயாமாஸ -வசனத்தை விண்ணப்பித்தார்
குணவத் -குணம் உள்ளதுமான
தோஷ வர்ஜிதம் -தோஷம் அற்றதும்-

அவதாரிகை –
அக் கோஷ்டியில் த்ருதீயரான ஜாம்பவ மகா ராஜர் ஸ்வ மதத்தை உபன்யசிக்கிறார் –
ஜாம்பவாம் ஸ் த்வத-
அத என்கிற இது முன்பு போலே
து -என்கிறது முன்புத்தைப் பஷம் போலே அன்றிக்கே
அவசியம் பரிக்ரஹ ணீயம் -என்கிற விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது –
விசஷண-
அங்கத சரபாதிகளும் நீதி சாஸ்த்ரஜ்ஞராய் இருக்க -விசஷண-என்கிறது
இவருக்கு நீதி சாஸ்த்ரத்தில் யுண்டான அவகாச அதிசயத்தாலே
சம்ப்ரேஷ்ய சாஸ்த்ர  புத்த்யா –
பெருமால்திரு உள்ளத்தைப் பாராதே சாஸ்திர பித்தியினாலே அழகிதாக நிரூபித்து
குணவத் தோஷ வர்ஜிதம் வாக்கியம் –
வாக்யத்துக்கு குண வத்தை யாவது -ஸ்வ அர்த்தத்தில் பெருமாளுக்கும் சந்தேஹம் அற்று இருக்கை-
தோஷ வர்ஜிதம் ஆவது -ஒரு பஷத்தை அநு வர்த்தித்துச் சொல்லாது ஒழிகை
விஜ்ஞாபயாமாஸ –

———————————————————————————————————————————————————————

பத்தவைராச்ச பாபாச்ச ராஷசேந்த்ராத் விபீஷண
அதேச கால சம்ப்ராப்த சர்வதா சங்க்யதா மயம்–யுத்த -17-44-

பத்தவைராச்ச -விரோதத்தை வரவழைத்துக் கொண்டவனும்
பாபாச்ச -வஞ்சகனுமான
ராஷசேந்த்ராத் -அரக்கர் தலைவனிடம் இருந்து
விபீஷண
அதேச கால சம்ப்ராப்த-வரத் தகாத தேசத்திலும் காலத்திலும் வந்திருக்கிறான்
சர்வதா சங்க்யதாம் -எல்லாப் படியாலும் சந்கிக்கப் படடட்டும்
அயம்–இவன் –

அவதாரிகை –
அவ்வாக்கியம் இன்னது என்கிறது மேல்-
பத்தவைராச்ச பாபாச்ச –
க்ருத்ரிம சத்ருவின் பாடு நின்றும்
அதாவது சர்வ லோக சரண்யரான பெருமாளுடைய திரு உள்ளம் புண்படும்படி
தானே சூழ்த்துக் கொண்டவன் -என்கை –
சத்ருக்கள் இரண்டுபடி பட்டு இருப்பார்கள்
சஹஜ கார்யஜஸ் சைவ த்வித சத்ரிஷ்யதே
சஹஜ ஸ்வ குலோத்  பன்ன இதர கார்ய ஸ்ம்ருத-என்று
இவன் காரிஜா சத்ருவாகையாலே பிரசஹன் என்று கருத்து
சஹஜ சத்ரு செய்யும் அவற்றுக்கு சத்ரு புத்தி யுன்டாகையாலே ஏற்கக் கோலி பரிஹரிக்கலாம் –
பாபாத் -என்று வஞ்சகன் என்றுமாம் –
ராஷசேந்த்ராத்-
ஹிம்சிக்கும் ஜாதிக்கு நிர்வாஹகனாய் இருப்பவன் பக்கலில் நின்றும்
விபீஷண அதேச கால சம்ப்ராப்த –
அவன் அப்படி ஆனால் இவன் நிர் தோஷனாகத் ட்டேன் என்ன
பரிசுத்தன் வரும் தேசமும் அன்று -காலமும் அன்று
எங்கனே என்னில் இவன் சுத்தன் ஆகில்
பிராட்டியைப் பிரிந்த ரிஷ்ய முக கிரியிலே வர வேணும் -இவன் வரும் காலமும் அதுவே
அங்கன் அன்றிக்கே இலங்கைக்கு ப்ரத்யா சன்னமான கடல் கரையிலே வந்தான்
அகாலே வருகை யாவது -அடை மதிள் பட்ட தசையிலே நம்மை நலிகைக்கு விரகு பார்த்து வந்தான்
பகலிலே வரலே இருக்க ராத்ரியிலே வந்தான் என்றுமாம்
சர்வதா சங்க்யதா மயம்–
ஆகையால் உகத சர்வ பிரகாரத்தாலும் இவன் சரணாகதனாய் வந்தாலும் சங்கிக்கப் படுவான் ஒருவனே என்று கருத்து –

——————————————————————————————————————————————————————–

ததோ மைந்தஸ்து சம்ப்ரேஷ்ய நயாபநய கோவித
வாக்கியம் வசன சம்பன்னோ பபாஷே ஹேதுமத்தரம்–யுத்த-17-45-

ததோ மைந்தஸ்து -அதற்குப் பின் மைந்தன் என்னிம் வானரர்
சம்ப்ரேஷ்ய
நயாபநய கோவித-நீதியையும் அநீதியையும் அறிந்தவனாய்
வாக்கியம் -வாக்கியத்தை
வசன சம்பன்னோ-வார்த்தை சொல்லவல்லவனான
பபாஷே-உரைத்தார்
ஹேதுமத்தரம்–நல்ல யுக்திகளோடு கூடிய வற்றினுள் சிறந்ததான-

அவதாரிகை –
அநந்தரம் மைந்தர் ஸ்வ மதத்தை உபன்யசிக்கிறார் –
ததோ மைந்தஸ்து –
து -சப்தத்தாலே சர்வதா சங்க்யாதாமயம் -என்று விடும் அளவன்றிக்கே
கூட்டுக் கொண்டு ஆராயக்  கடவதான விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது –
நயாபநய கோவித-
நியாயாந்யாய நிச்சயத்தில் பண்டிதனாக இருந்துள்ளான –
வசன சம்பன்னோ-
கேட்டார் எல்லாருக்கும் செவிச் சொல்ல வல்லவும் நெஞ்சிலே படும்படியாகவும் நிச்சயித்த படியே வாய்விட  வல்லனாகை –
ஹேதுமத்தரம்–
ஹேதும் ப்ரீத்யம் ச -17-30-என்கிற மஹா ராஜர் வார்த்தையில் காட்டில் உத்க்ருஷ்டமாய் இருக்கை –
சம்ப்ரேஷ்ய வாக்கியம்  பபாஷே  –
சங்க நீயன் என்று ஆராயும்படி இன்னது என்று நிச்சயித்து வார்த்தை விண்ணப்பம் செய்தார் –

———————————————————————————————————————————————————————————————-

வசனம் நாம் தஸ்யஷ ராவணஸ்ய விபீஷண
ப்ருச்யதாம் மது  ரேணாயம் சனைர் நர பதீஸ்வர -யுத்த -17-46-

நர பதீஸ்வர -அரக்கர் அரசனே
ஏஷ-எதிரி இருக்கும்
அயம்  விபீஷண-இந்த விபீஷணன்
தஸ்ய ராவணஸ்ய-அந்த ராவணனுடைய
வசனம்-வாக்கியத்தை
மது  ரேணாயம் சனைர்-மெல்ல இனிய சொல்லாலே
ப்ருச்யதாம்  -கேட்கப் பாடலாமே-

அவதாரிகை –
அதில் ஆராய்ந்து கைக் கொள்ள வேணும் என்னும் இடத்தை சம்ப்ரதிபத்தி  பண்ணி -சர்வதா சாங்க்யதாமயம் -எண்ணாதே ஆராயும் படி சொல்லுகிறார் –

அதில் –
அநு கூலனாய்க் கூட்டிக் கொண்டு நம்மில் ஒருத்தனாக்கி வார்த்தை கேட்க அடுக்கும் -கேட்கும்படி என் என்னில்
வசனம் நாம் தஸ்யஷ ராவணஸ்ய விபீஷண ப்ருச்யதாம்-
நமக்கு சத்ருவான ராவணன் -நம் பக்கலிலே என்ன சொல்லி இருக்கிறான் என்று கேட்பது
மது  ரேணாயம் சனைர்-
கேட்கும் பொது இவர் நம்மை அசிராதபடி பதறாதே ஆறி இனிய பேச்சாலே கேட்கப்படும்
நர பதீஸ்வர-
லோகத்தில் ராஜாக்களுக்கும் நிர்வாஹகரான  தேவர்க்கு இ றே-இப்பாசுரத்தாலே கேட்கும் படி நீதி என்னும் இடம் தெரிவது-

—————————————————————————————————————————————————————————————

பாவமஸ்ய து விஜ்ஞாய தத்தவ தஸ் த்வம் கரிஷ்யசி
யதி துஷ்டோ ந துஷ்டோ வா புத்தி பூர்வம் நரர்ஷப –யுத்த -17-47-

நரர்ஷப -மனிதர்களில் சிறந்தவனே
துஷ்ட யதி -கெட்டவன் ஆகிலுமாம்
ந துஷ்ட வா -நல்லவன் ஆகிலுமாம்
அசய -இவனுடைய
பாவம் -நினைவை
தத்தவ தஸ்-உள்ளபடியே
விஜ்ஞாய-அறிந்து
த்வம் -நீர்
புத்தி பூர்வம் -இவன் தன்மையைப் பற்றிய அறிவோடு
கரிஷ்யசி
யதி துஷ்டோ ந துஷ்டோ வா புத்தி பூர்வம் -கார்யம் செய்வீர்-

அவதாரிகை –
இப்படியாலே ஆராய்ந்து கைக்கொள்ள வேணும் என்கிறது மேல் –

பாவமஸ்ய து விஜ்ஞாய தத்தவ தஸ் த்வம் கரிஷ்யசி யதி துஷ்டோ ந துஷ்டோ வா புத்தி பூர்வம்
மஹா ராஜர் நினைவின் படியே துஷ்டன் ஆகவுமாம்-
தேவர் நினைவின் படியே அதுஷ்டன் ஆகவுமாம்
இருவர் நினைவும் அப்ரயோஜகம்
நான் சொன்ன பிரகாரத்தாலே இவுடைய நினைவை உள்ளபடி அறிந்து கைக் கொள்ள வேணும்
உக்தி மாத்ரமே போராது
இவனை இன்னான் என்று அறிந்தால் பிறர் கருத்தோடு கூட்டிச் செய்து அருள வேண்டா
தேவர் திரு உள்ளத்தின் படியே செய்து அருளுகிறது
உக்தி மாத்ரமே கொண்டு சவீ கரிக்கை கர்த்தவ்யம் அன்று என்று கருத்து –
நரர்ஷப
எதிர்தலையின் உக்தியின் சிர்மையை பார்க்க அமையுமோ
தேவருடைய சீர்மையைப் பாராது ஒழிகிறது ஏன்-என்று கருத்து-

———————————————————————————————————————————————————————————–

அத சம்ஸ்கார சம்பன்நோ ஹநுமான் சசிவோத்தம
உவாச வசனம் ஸ் லஷ்ணமர்த்தவம் மதுரம் லகு –யுத்த -17-48-

அத -பிறகு
சம்ஸ்கார சம்பன்நோ -பத பொருள்கள் பற்றிய ஜ்ஞான வாசனைகளை உடையவராய்
ஹநுமான் சசிவோத்தம-மந்திரிகளில் சிறந்தவருமான அனுமன்
உவாச வசனம் ஸ் ல-பொருள் உடையதும் -இனியதும் -சுருக்கமாயும் இருப்பதான வார்த்தையை உரைத்தார்-

அவதாரிகை –
இவர்கள் நால்வருடைய கருத்து எல்லாருக்கும் இஷ்டம் ஆகையால் எல்லாரும் பேசாதே இருந்தார்கள் –
ஆகையாலே -வத்யதாம் -என்றவர் உடன்
ஆராய வேணும் என்றவர் உடன் வாசி அற இவர்கள் வார்த்தையைக் கேட்ட பெருமாள்
திரு உள்ளம் தளர்ந்து திரு மேனி வெளுக்கிற படியை யும் கண்டு
திருவடி -நாயக ரத்ரனமான பெருமாள் உளராக வேணும் என்று
முன்புள்ள வார்த்தையை பூர்வ பஷித்து சித்தாந்தத்தை விண்ணப்பம் செய்கிறான் –
பெருமாள் திரு உள்ளத்துக்கு அபிமதமாகையாலே திருவடி வார்த்தையைக் கொண்டாடுகிறான் ரிஷி இஸ் ஸ்லோகத்தாலே-

அத-
பூர்வபஷ உபன்யாச அநந்தரம் என்னுதல்
சித்தாந்த உபக்கிரமம் -என்னுதல் -மங்கள சப்தம்
சம்ஸ்கார சம்பன்நோ –
சாஸ்திரங்களிலும் ராஜ குலங்களிலும் உண்டான சிரபரிசயத்தாலே பிரக்ருத்யாதிகளிலும் சந்தி விக்ராஹாதிகளிலும் உண்டான ஜ்ஞான வாசனையால் குறைவற்றவன் –
ஹநுமான் சசிவோத்தம-
பெருமாளுக்கு அதிசயத்தை விளைக்கப் புகுகிறவன் ஆகையால் ராஜ கார்ய நிர்வாஹக்ரில் உத்தமன் –
ஸ் லஷ்ணம் –
பூர்வா பரங்கள் சங்கதமாய் இருக்கை –
சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் உண்டான சங்கதியைச் சொல்லிற்று ஆகவுமாம்
அர்த்தவத் –
சப்தத்து அளவு அன்றிக்கே அர்த்தம் இருக்கை –
வி லஷணமான அர்த்தத்தை யுடையது என்றுமாம் –
பிரயோஜன பஹூளமாய் இருக்கும் என்னவுமாம்
அதாவது –
பெருமாளைப் பெறுகையும்
ஸ்ரீ விபீஷண  ஆழ்வானைப் பெறுகை யும்
மஹா ராஜ ப்ரப்ருதிகள் கலக்கம் தீருகையும்
மதுரம் –
நிரர்த்தகமாய் இருந்ததே யாகிலும் பாசுரம் இனிதாய் இருக்கை
லகு –
அர்த்தம் ஸூ க்ரஹமாம்படி பாசுரம் பரப்பு அற்று இருக்கை
வசனம் உவாச –
இவனுடைய வார்த்தை அனுஷ்டான பர்யந்தம் ஆகாத போது அநர்த்தம் ஆகையாலே
மது வசனம் -என்றால் போலே இருக்கிற வார்த்தையைச் சொன்னான் –
எல்லா விதத்திலும் இப்படியே இ றே இவருடைய உக்தி சாதுர்யம்
சம்ஸ்கார க்ரம சம்பன்னம்   அத்ருதாம விளம்பிதாம் உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாசம் ஹ்ருதய ஹர்ஷிணீம்-கிஷ்கிந்த -3-32-

———————————————————————————————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

 

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -அஜ்ஞாதம் நாஸ்தி -17-33/த்வம் ஹி சத்யவ்ரத -யுத்த -17-34/தஸ்மாத் ஏகைஸஸ் -17-35/இத்யுக்தே ராகவாய -17-36 / சத்ரோ சகாசாத் -17-37/சாதயித்வா ஆத்மபாவம் -17-38/அர்த்தா நர்த்தௌ -17-39/யதி தோஷோ மஹாம்ஸ் தஸ்மின் -17-40–

February 2, 2015

அஜ்ஞாதம்  நாஸ்தி தே கிஞ்சித் த்ரிஷூ லோகேஷூ ராகவ
ஆத்மானம் பூஜயன் ராம ப்ருச்சச்ய ஸமான்  ஸூ ஹ்ருத்தம் -யுத்த -17-33-

அஜ்ஞாதம் கிஞ்சித்  நாஸ்தி-தெரியாதது சிறிதும் இல்லை
தே -உமக்கு
த்ரிஷூ லோகேஷூ-மூன்று வகைச் சேதனர்கள் விஷயத்தில்
ராகவ -ரகு குல திலக
ஆத்மானம் பூஜயன் ரா -யுத்த -17-33
அஜ்ஞாதம்  நாஸ்தி தே கிஞ்சித் த்ரிஷூ லோகேஷூ ராகவ
ஆத்மானம் பூஜயன்-உம்மைப் பெரும்மை படுத்திக் கொண்ட
ராம ப்ருச்சச்ய ஸமான்  ஸூ ஹ்ருத்தம் -நட்பினால் எங்களைக் கேட்கிறீர்-

அவதாரிகை –
தந்தாமுடைய மதத்தை சொல்லுவார்களாக நினைத்து
கீலில் சோபசாரம் -என்று ப்ரஸ்துதமான பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார்கள் மேல் -இரண்டு ஸ்லோகத்தாலே
அதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் –
தேவர் சர்வஜ்ஞராய் இருக்கச் செய்தே -எங்களைக் கேட்கிறது ஆ ஸ்ரீ தர் சொல்லிற்று அல்லது செய்து அருளார் என்கிற ஏற்றம் தேவர்க்கு உண்டாகைக்கு இ றே-என்கிறது –
அஜ்ஞாதம்  நாஸ்தி தே கிஞ்சித் த்ரிஷூ லோகேஷூ-
அநு கூல பிரதிகூல மத்யஸ்த ரூப கோடி த்ரயமாய் இருந்துள்ள சேதனர் நிமித்தமாக
ஸ்வ தஸ் சர்வஜ்ஞராய் இருந்துள்ள தேவர்க்கு
அவர்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வ பாவங்கள் என்ன –
உத்கர்ஷ அபகர்ஷ விபாகம் என்ன  –
த்யாஜ்ய உபாதேய விபாகம் என்ன –
இவற்றில் அஜ்ஞாதமாய் இருப்பது ஓன்று இல்லை –
அஜ்ஞாதாம்   –நாஸ்தி -என்று வ்யதிரேகத்தி-
ராகவ-
இந்த சர்வ ஜ்ஞயம் என்ன -வஷ்யமான ஸ்வ பாவங்கள் என்ன இவை எல்லாம் ரகு குலோத்பவத்தாலே வந்தது என்கை-
யசஸ்வீ ஜ்ஞான சம்பன்ன -என்னக் கடவது இ றே  –
ஆத்மானம் பூஜயன் ராம ப்ருச்சச்ய ஸமான்  ஸூ ஹ்ருத்தம்
ஆ ஸ்ரீ தற்கு நன்மையே என்னும் திரு உள்ளத்தை உடையீர் என்கிற இம் மஹா குணத்தைப் பிரகாசிப்பைக்காக ஆரம்பித்தீர்
இத்தாலும் ஆ ஸ்ரீ தர்  சொன்னபடி அல்லது செய்யார் என்று தேவர்க்கு வந்த ஏற்றத்தை லோகம் கொண்டாடுகைக்காக –
சர்வஜ்ஞரான தேவரீர் ஜ்ஞானத்துக்கு அடைவில்லாத திர்யக் ஜாதியான எங்களைக் கேட்டு அருளுகிறது இத்தனை –

——————————————————————————————————————————————————————

த்வம் ஹி சத்யவ்ரத   ஸூரோ  தார்மிகோ  த்ருட விக்ரம
பரீஷ்யகாரீ ஸ்ம்ருதி மான் நிஸ் ருஷ்டாத்மா  ஸூ ஹ்ருத் ஸூ -யுத்த -17-34-

த்வம் ஹி -நீர் தான்
சத்யவ்ரத -சத்ய சங்கல்ப்பத்தை யுடையவர்
ஸூரோ -பராக்ரமத்தை யுடையவர்
தார்மிகோ  -தர்மிஷ்டர்
த்ருட விக்ரம-உறுதியான செயலை யுடையவர்
பரீஷ்யகாரீ -எதையும் ஆலோசித்துச் செய்பவர்
ஸ்ம்ருதி மான் -முன்பு செய்தவற்றை நினைவு கொள்ளுமவர்
நிஸ் ருஷ்டாத்மா  ஸூ ஹ்ருத் ஸூ -நண்பர்கள் இடத்திலே தன்னையே ஒப்படைத்தவராகவும் இருப்பவர்-

அவதாரிகை –
ஆ ஸ்ரீதர் அர்த்தமாக செய்ய வேண்டுமாவை ஒருவருக்கு ஒருத்தரைக் கேட்டுச் செய்ய வேண்டாதே இருக்க –
இவர்கள் பக்கல் இப்படி பர ந்யாசம் பண்ணி வைத்தீர் –
இது என்ன ஸ்வ பாவம் -என்று
தங்கள் ப்ரீதி அதிசயத்தாலே சொல்லுகிறார்கள் -த்வம் ஹி -இத்யாதி நா –
த்வம்-
வஹ்யமான குண ஆஸ்ரயமான தர்மியுடைய வைலஷண்யம்  சொல்லுகிறது –
பகவத் வ்யதிரிக்தர்க்கு குணாதீனம் இ றே ஸ்வரூப உத்கர்ஷம் –
இவ்விடத்திலே குண உத்கர்ஷம் ஸ்வ ஆஸ்ரயத்தைப் பற்றி இருக்கும் -என்கை –
குணா யத்தம் லோகே -ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம் -11 என்றார் இ றே ஆழ்வான் –
ஹி –
கீழ் உக்தமான ஸூ ஹ்ருத்தா பிரதி பாதன ஸூசகம்
சத்யவ்ரத  –
அமோக சங்கல்ப -அதாகிறது -அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாம் ஏதத் வரதம் மம-என்ற ஆ ஸ்ரீ தா சம்ரஷண சங்கல்பம் அமோகமாய் இருக்காய் –
ஸூரோ –
அந்த ரஷணத்துக்கு விக்னசதம் வந்தால் அவற்றை அழியச் செய்யும் ஹிம்ச சாமர்த்தியம் ஸூ ரத்வம்
தார்மிகோ  –
அது தான் செவ்வைப் பூசலாய் இருக்கை –
அதவா –
அந்த ரஷண தர்மம் ஸ்வ பிரயோஜனத்துக்காய் இருக்கை அன்றிக்கே தத் ரஷண ஏக பலமாய் இருக்கும் என்றுமாம் –
த்ருட விக்ரம-
த்ருட வியாபாரம் செய்தது ஒன்றை ஒருத்தராலும் அழிக்க ஒண்ணாமை-
அதாகிறது   -ஆ ஸ்ரீ தார் தங்களாலும் பிறராலும் அழிக்க ஒண்ணாது இருக்கை
பரீஷ்யகாரீ-
ஆ ஸ்ரீ தர் அர்த்தமாக பராக்ரமிக்கும் இடத்தில் பார்த்துச் செய்கை –
அதாகிறது -பிறரால் வரும் விரோதத்தை விக்ரமத்தால் அழிப்போம்-
அவன் தன்னால் வரும் விரோதத்தைப் பொறியாலே அழிப்போம் என்று பார்த்துச் செய்கை –
தாஸ்யம் ஐஸ்வர்ய வாதே ந-பார-சாந்தி -81-5-என்றும் –
யஸ்யா ம்ருதா   மலயசஸ் ஸ்ரவணாவகா ஹ -பார்வதம் -3-16-6- என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே
ஸ்ம்ருதி மான் –
முன்பு பிறந்த ஜ்ஞானம் அவசரே ஸ்ம்ருதி விஷயமாகை-
அதாகிறது ஆ ஸ்ரீ தர் புத்த்யா பண்ணும் அபராதத்தைப் பொறுக்கைக்கு அடி -இவன் அடியில் பண்ணின ஆபி முக்யத்தை நினைத்து இருக்கை –
நிஸ் ருஷ்டாத்மா  ஸூ ஹ்ருத் ஸூ –
ஆ ஸ்ரீ தர் பக்கல் இப்படி சர்வ பிரகார ரஷகராய் இருக்கச் செய்தே
தேவர் கார்யம் ஆ ஸ்ரீ தர் இட்ட வழக்காம்படி அவர் பக்கலிலே சமர்ப்பித்து வைத்தீர்
கீழ் உள்ள குணங்கள் உண்டு அறுக்கிலும் இம் மஹா குணத்தை ஒருத்தராலும் யுண்டு அறுக்கப் போமோ -என்று கருத்து
ச சப்தத்தாலே அநு க்தமான குணங்களை சமுச்சயிக்கிறது –

———————————————————————————————————————————————————————————

தஸ்மாத் ஏகைஸஸ் தாவத் பருவந்து சசிவாஸ் தவ
ஹேதுதோ மதி சம்பன்னாஸ் சமர்த்தாஸ் ஸ புனஸ் ததா -யுத்த -17-35-

தஸ்மாத்-ஆகையால்
ஏகைஸஸ் தாவத் பருவந்து சசிவாஸ் தவ -ஒவ்வொருவராய் உம்முடைய மந்த்ரிகள் அனைவரும் சொல்லட்டும்
ஹேதுதோ -காரணம் காட்டி
மதி சம்பன்னாஸ்-புத்தி மான்களாயும்
சமர்த்தாஸ் ஸ-வாக் வன்மை யுடையவர்களாயும்
புனஸ் ததா -அப்படியே-

அவதாரிகை –
இப்படி தேவர் கார்யத்தை ஆ ஸ்ரீ தர் இட்ட வழக்காக்கி வைத்தீர் எனபது யாதொன்று
அத்தாலே தேவருடைய சசிவராய் இருந்துள்ள அங்கத பிரமுகர் நால்வரும் தனித்தனியே தங்கள் கருத்துக்களை விண்ணப்பம் செய்யக் கடவர்கள் –
இது எங்களுக்கு எல்லாம் கருத்தாகக் கடவது என்று மேல் விண்ணப்பம் செய்யப் புகுகிற நாலு முதலிகளையும் ஒளிந்தார் அடங்கச் சொல்லுகிறார்கள் –

தஸ்மாத் –
தேவரை ஆ ஸ்ரீத பர தந்த்ரராக்கி அடியோங்கள் சொன்ன படி செய்யக் கடவதாக எங்களை வைத்த வைப்பாலே-
ஏகைஸஸ் –
தனித்தனியே தந்தாமுடைய கருத்துக்களை விண்ணப்பம் செய்யக் கடவர்கள்
தாவத் பருவந்து –
முந்துற முன்னம் எல்லாரும் விண்ணப்பம் செய்யக் கடவர்கள் –
கார்ய வேளையிலே திரு உள்ளமானபடி செய்து அருளுகிறது -என்கை –
சசிவாஸ் தவ -தவ சசிவா –
ஆ ஸ்ரீத ரஷண மஹாத் வரத்திலே தீஷிதராய் இருக்கிற தேவர்க்கு ஆர்த்விஜ்யம்  பண்ணுகிறவர்கள் –
இப்படி தாங்கள் சொல்லுகிறது பெருமாள் சரணாகத ரஷணத்துக்கு சஹகாரியாக தங்களை நினைத்து இருக்கையாலே
ஹேதுத-
பிரதி பன்னங்கள் என்று உபேஷிக்க ஒண்ணாத படி  சஹேதுகமாக –
மதி சம்பன்னாஸ் –
கார்ய நிர்ணயத்தில் தனித் தனியே நிபுணர் என்கை
சமர்த்தாஸ் ஸ புனஸ் ததா –
யாதொருபடி நிர்ணயித்தார்கள்
அப்படியே பின்பு பெருமாள் திரு உள்ளத்திலே படும்படி பிரதிபாதன சமர்த்தராய் இருக்குமவர்கள்
இப்படி முதலிகள் இவர்கள் நால்வர் வார்த்தையையும் பெருமாள் கௌரவிக்கைக்காக பிரசம்சித்து விண்ணப்பம் செய்தார்கள் –

—————————————————————————————————————————————————————————-

இத்யுக்தே ராகவாய அத  மதிமாநங்கதோ அக்ரத
விபீஷண பரீஷார்த்தம் உவாச வசனம் ஹரி –யுத்த -17-36-

இத்யுக்தே -இவ்வண்ணம் சொல்லப் பட்ட அளவிலே
ராகவாய அத -ஸ்ரீ ராம பிரானுக்காக -அதற்குப் பின்
மதிமாநங்கதோ அக்ரத-அக்ரத மதிமான் அங்கத -முதலில் புத்திமானான அங்கதன் என்னும்
ஹரி -வானரன்
விபீஷண பரீஷார்த்தம்-விபீஷணனை சோதிப்பதற்காக
உவாச வசனம் -இவ்வார்த்தை சொன்னார் –

அவதாரிகை –
அநந்தரம்-சர்வ பிரதானராய் -யுவராஜாவாய் -இருந்துள்ள அங்கதப்பெருமாள் தம்முடைய மதத்தை உபன்யசிக்கிறார் -இத்யுக்தே இத்யாதியாலே-
இத்யுக்தே –
எல்லாருக்கும் இவர்கள் நால்வருமே கடவராக முதலிகள் விண்ணப்பம் செய்துள்ள இடத்தில்
ராகவாய உவாச வசனம் ஹரி —
ரகு குலத்தார் கார்யம் ஒரு குரங்கினுடைய வார்த்தை கொண்டு ஈடாக்கும் படி யாவதே -என்று
பெருமாளுடைய ஆ ஸ்ரீத பார தந்த்ர்யத்தை ரிஷி கொண்டாடுகிறான் –
அத அக்ரத –
என்கிறது பரியட்ட முறையாலே மஹா ராஜர்க்கு அநந்தரம் அவராகையாலும்
முதலிகள் எல்லார்க்கும் ப்ரதானர் ஆகையாலும்
மதிமாநங்கதோ –
பரியட்ட முறை ஒழிய கார்ய நிர்ணயத்திற்கு பரிகரமான ஜ்ஞானாதிக் யத்தை யுடைய அங்கதப் பெருமாள் –
விபீஷண பரீஷார்த்தம் –
வத்ய தாம் -என்றார் மஹா ராஜர்
ந த்யஜேயம்-என்னுமளவாய் இருந்தது பெருமாள் திரு உள்ளம்
இவை இரண்டும் ஆராயாமல் செய்கை யுக்தம் அல்ல என்று பரீஷார்த்தமான வார்த்தையைச் சொல்லுகிறார் –

————————————————————————————————————————————————————————————-

சத்ரோ சகாசாத் சம்ப்ராப்த சர்வதா சங்க்ய ஏவ ஹி
விஸ்வாச யோக்ய சஹஸா ந  கர்தவ்யோ விபீஷண -யுத்த -17-37-

சத்ரோ சகாசாத்-எதிரியிடத்தில் இருந்து
சம்ப்ராப்த-வந்தவன்
சர்வதா -எல்லா விதத்திலும்
சங்க்ய ஏவ ஹி -ஐயமுறத் தக்கவனே அன்றோ –
விஸ்வாச யோக்ய -நம்பத் தகுந்தவனாக
சஹஸா ந  கர்தவ்யோ -விரைவில் செய்யத் தகுந்தவன் அல்லன்
விபீஷண -விபீஷணன் –

அவதாரிகை –
சத்ரு சகாசத்தின் நின்றும் வந்த விபீஷணன்
சஹஸா விஸ்வாச யோக்யன் அல்லன்  -சங்க்யன்-என்கிறார் -சத்ரோ -இத்யாதியாலே-
சத்ரோ சகாசாத் சம்ப்ராப்த –
த்வேஷாதி ரேகத்தாலே நாம க்ரஹணம் பண்ணாதே சத்ரோ -என்கிறார் –
பகவத் விமுகரை சத்ருக்கள் என்று இ றே ததீயர் நினைத்து இருப்பது
இது இ றே சேஷ சேஷிகளுக்கு அந்யோந்யம் பரிவு இருக்கும் படி –
அல்லது ஸ்வ சத்ருக்கள் என்று சிலரை மதியார்கள் இ றே –
சகாசாத் சம்ப்ராப்த -ஹி –
அவன் சத்ருவாகில் இவனுக்கு என்-என்ன
அவன் ஒலக்கத்தின் நின்று வந்தவன் என்னும் இடம் தேவர்க்கும்  சம்ப்ரதிபன்னம் அன்றோ
ஆனபின்பு அவன் கார்யத்துக்கு வந்தான் ஆகக் கூடாதோ –
சர்வதா சங்க்ய ஏவ ஹி –
ஆகையால் சர்வ பிரகாரத்தாலும் சங்க் யனே-
வத்யன்-என்னாது ஒழிந்தது பெருமாள் திரு உள்ளத்திலே இவன் மேல் உண்டான தண்ணளி யாலே
அவன் சஹவாசத்தில்  நின்றும் வந்தபடியாலும் –
அவன் தம்பி என்று தானே சொல்லுகையாலும்
ராஜச ஜன்மம் ஆனபடியாலும்
விஸ்வசிக்கைக்கு ஒரு ஹேது இல்லை –
விஸ்வாச யோக்ய சஹஸா ந  கர்தவ்யோ-
சரணம் என்று வந்தவன்  விஸ்வாச யோக்யன் அல்லனோ என்று பெருமாள் அபிப்ராயமாக
அப்படி தன்னாலும் சடக்கென விஸ்வசிக்கைக்கு யோக்யன் அல்லன் –
அது எத்தாலே என்ன-
விபீஷண –
பர ஹிம்சையாலே சர்வ லோக பயங்கரனானவன்  பண்ணின சத்ரு சரணாகதி யாகையாலே –
நம்மை நலிகைக்கு இந்த கோஷ்டியிலே விலைச் செல்லும் வார்த்தையை சொல்லி வந்தானாக சம்பாவனை யுண்டு –
ஆகையாலே சஹஸா விஸ்வசிக்க அடுக்காது
சங்கிக்க வடுக்கும் -என்கை –

—————————————————————————————————————————————————————————

சாதயித்வா ஆத்மபாவம் ஹி சரந்தி சட புத்தய
ப்ரஹரந்தி ஸ ரந்ரேஷூ ஸோ அனர்த்தஸ் தத்க்ருதோ பவேத் -யுத்த -17-38-

சாதயித்வா -மறைத்து வைத்து
ஆத்மபாவம்-தம்முடைய கருத்தை
ஹி சரந்தி -நல்லோர் போலே நடையாடுகிறார்கள் அன்றோ
சட புத்தய-துஷ்ட புத்தியை யுடைய அரக்கர்
ப்ரஹரந்தி ஸ-நலியவும் செய்கின்றார்கள்
ரந்ரேஷூ -இடம் கிடைத்த பொது
ஸோ அனர்த்தஸ்-அந்த தீங்கு
தத்க்ருதோ பவேத் -நம்பிக்கை வைத்தவன் தானே விளைத்துக் கொண்டதாக முடியும் –

அவதாரிகை –
ஆர்த்தி தோற்ற வந்து சரணம் புகுந்தவனை விஸ்வசிக்க வேண்டாவோ -என்று ராம அபிப்ராயமாக
சரணாகதன் ஆனாலும் சஹஸா  விஸ்வாச யோக்யன் அல்லன் என்னும் இடத்தை  சஹேதுகமாக பிரதிபாதித்து
விஸ்வசித்தால் வரும் அனர்த்தத்தை சொல்லுகிறது –
சாதயித்வா ஆத்மபாவம் ஹி சரந்தி சட புத்தய-
சட புத்தய
துஷ்ட புத்தய -தாமச பிரகிருதிகள் ஆகையாலே ராஷசர் துஷ்ட புத்திகளாய் இ றே இருப்பது –
ஆத்மபாவம் சாதயித்வா –
நலியக் கடவதாக நிச்சயித்து வருகிற தன் நினைவை மறைத்து
சரந்தி –
சாதுவத் சரந்தி
தங்களுடைய பாவ தோஷத்துக்கு எதிர்த் தட்டான அநு கூல வேஷத்தைக் கொண்டு வ்யவஹரியா நிற்பர்கள் –
பாதகரான ராஷசர் அநு கூல வேஷத்தோடு சஞ்சரிப்பர் என்னும் இடம்
மாரீசன் பக்கலிலும் ராவணன் பக்கலிலும் நமக்கு அநு பூதம் அன்றோ
இவ்வளவால் சஹஸா விஸ்வாச யோக்யன் அல்லன் என்னும் இடத்தைச் சொல்லுகிறது
ஸ்வ தோஷத்தை மறைத்து அநு கூல வேஷத்தோடு தான் வந்தால் அவன் நம்மைச் செய்வது என் -என்ன
ப்ரஹரந்தி ஸ ரந்ரேஷூ-
இடங்களிலே நலியா நிற்பர்கள் -அதாவது -தனி இருப்பு -அந்ய பரதை
தன்னோடு ஒரு நீராக கலக்கை-இவை இ றே
ஸோ அனர்த்தஸ் தத்க்ருதோ பவேத் –
அனர்த்தம்
சஹஸா விஸ்வசித்தவனுக்கு பலமாகக் கடவது –

————————————————————————————————————————————————————————

அர்த்தா நர்த்தௌ விநிஸ்சித்ய வ்யவசாயம் பஜேத ஹி
குணத சங்க்ரஹம் குர்யாத் தோஷ தஸ்து விசர்ஜயேத்–யுத்த -17-39-

அர்த்தா நர்த்தௌ-நன்மை தீமைகளை
விநிஸ்சித்ய -நன்றாக முடிவு கட்டி
வ்யவசாயம் -வந்து அடைந்தவனைக் கொள்ளுவது விடுவது விஷயமான மன வுறுதியை
பஜேத ஹி  -மனிதன் அடைய வேண்டும் அன்றோ
குணத -அவனிடம் குணம் இருந்தால்
சங்க்ரஹம் குர்யாத் -ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியது
தோஷ தஸ்து விசர்ஜயேத்-தோஷம் இருந்ததாகில் கை விட வேண்டியது-

அவதாரிகை-
இவனுடைய த்யாக உபாதானத்துக்கு உறுப்பான பரீஷா பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது-
அர்த்தா நர்த்தௌ விநிஸ்சித்ய –
இவனைப் பரிக்ரஹித்து ஒரு கார்யத்திலே நியோகித்தால் இவனால் வரும் பிரயோஜனங்களை நிச்சயித்து –
வ்யவசாயம் பஜேத ஹி  –
த்யாக பரிக்ரஹ வ்யவசாயத்தைப் பண்ணுவது –
இப்படி பரீஷியாது சஹ சைவ த்யாக பரிக்ரகாம் கார்யம் அல்ல
ஹி
இது நீதி சாஸ்திர பிரசித்தம் அன்றோ
நீர் அறியாதது ஓன்று அன்றே –
குணத சங்க்ரஹம் குர்யாத் தோஷ தஸ்து விசர்ஜயேத்–
நம் கார்யம் முற்றுச் செய்யும் தனையும் குணவானால் பரிக்ரஹிப்பது –
நம் கார்யத்தைக் கெடுக்கும் தனையும் குண ஹீநன் ஆகில் கடுக விடுவது –
குணம் கண்டு வைத்தே பரிக்ரஹியாது ஒழிந்தால் இவனால் கொள்ளும் கார்யம் இழக்க வரும் இ றே
தோஷம் கண்டு விட்டிலன் ஆகில் ஸ்வ நாசத்தோடே தலைக் கட்டும் இ றே
ஆகையாலே விசர்ஜயேத்-என்கிறது-

———————————————————————————————————————————————————————

யதி தோஷோ மஹாம்ஸ் தஸ்மின் த்யஜ்யதாம விசங்கித
குணான் வாபி பஹூன் ஜ்ஞாத்வா சங்க்ரஹ க்ரியதாம் ந்ருப -யுத்த -17-40-

யதி தோஷோ மஹாம்ஸ் -பெரிதான குற்றம் இருந்தால்
தஸ்மின் -அவனிடத்து
த்யஜ்யதாம விசங்கித-ஐயம் இல்லாமல் கை விடப் படட்டும்
குணான் வாபி பஹூன்-பல நன்மையாவது
ஜ்ஞாத்வா -அவனிடம் அறிந்து
சங்க்ரஹ க்ரியதாம் -அவனை ஏற்றுக் கொள்வதைச் செய்ய வேண்டும்
ந்ருப -அரசனே-

அவதாரிகை –
கட்டடங்க குணவானாய் இருத்தல்
துஷ்டனே இருத்தல்
செய்வார் ஒருத்தர் இல்லையாக்கையாலே
த்யாக பரிக்ரஹங்களுக்கு இவை ஹேதுவாக மாட்டாது என்ன
தத்தத் ப்ராசுர்யங்க ளைக்  கொண்டு த்யாக உபாதானங்களைப் பண்ணைத் தட்டில்லை -என்கிறார்-

ந்ருப -நாடாள இட்டுப் பிறந்த தேவர்க்கு இந்த நீதி நாங்கள் உபதேசிக்க வேணுமோ
தேவர்க்கு சம்ப்ரதிபன்னம் அன்றோ –
தஸ்மின் தோஷோ மகான் யதி  விசங்கிதஸ்  த்யஜ்யதாம –
தோஷம் மஹானாய் இருக்குமாகில் அல்பமான குணம் அத்தாலே அபி பூதம் ஆகையாலே அது  ஜீவிக்க மாட்டாது
ஆகையாலே அந்த குண லேசம் கொண்டு ச்வீகாரம் கர்த்தவ்யம் அன்று
கண்ணற்று விடப்படும் –
குணான் வாபி பஹூன் ஜ்ஞாத்வா சங்க்ரஹ க்ரியதாம் –
அப்படியே குணம் குவாலாய் இருக்குமாகில் அத்தாலே அபி பூதமான அல்ப தோஷம் தலை எடுக்க மாட்டாமையாலே
அந்த தோஷத்தைக் கொண்டு கைவிடக் கடவோம் அல்லோம் ச்வீகாரம் கர்த்தவ்யம் –

————————————————————————————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -ராஷசோ ஜிஹ்மயா -17-25/ப்ரவிஷ்ட சத்ரு சைந்யம் -17-26-/வத்யாதாமேஷ -17-27/ஏவமுக்த்வா து தம் ராமம் –17-28/ஸூ க்ரீவஸ்ய து -17-29/யதுக்தம் கபி ராஜேன -யுத்த -17-30/ஸூஹ்ருதாஹி -17-31/இத்யேவம் பரிப்ருஷ்டாஸ்தே -17-32-

February 2, 2015

ராஷசோ ஜிஹ்மயா புத்த்யாசந்திஷ்டோ அயம்  உபஸ்தித
ப்ரஹர்த்தும் மாயயா சந்நோ   விஸ்வச்தே த்வயி ஸாநக -யுத்த -17-25-

ராஷசோ ஜிஹ்மயா புத்த்யாசந்திஷ்டோ -அரக்கன் வஞ்சகமான புத்தியாலே தூண்டப் பட்டவனாய் –
அயம் -இந்த
உபஸ்தித -அணுகி இருப்பவனாய்
ப்ரஹர்த்தும் -உங்களை அடிப்பதற்கு
மாயயா சந்நோ   -வஞ்சனையால் மறைந்தவனாக இருக்கிறான்
விஸ்வச்தே த்வயி -நீரும் உம்மைச் சேர்ந்தவர்களும் நம்பின அளவில்
அநக -குற்றம் அற்றவரே-

அவதாரிகை –
தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே -என்று ப்ரணிதி வதம் யுக்தம் என்னக் கடவீரோ -என்ன
கேவலம் ப்ரணிதித்வமே அன்று
துஷ்ப்ரக்ருதி யாகையாலே இடம் பெற்ற இடத்திலே நலியக் கூடுமாகையாலே கொல்லத் தட்டில்லை என்கிறார் -ராஷச-இத்யாதியாலே –

அயம் ராஷசோ-
ராவண ப்ரணிதியாய் வந்த ராஷசன் கேவலம் ப்ரணிதி  காரித் தளவில் வ்யாபரிப்பனாய் வந்தான் அல்லன்
என் செய்ய வந்தான் என்னில்
ஜிஹ்மயா புத்த்யாசந்திஷ்டோ ப்ரஹர்த்தும் உபஸ்தித –
குடில புத்த்யா பிரேரித த்வாம் ப்ரஹர்த்தும் உபஸ்தித -ராஷசர் ஆகிறார் குடில புத்திகள் என்னும் இடம் நமக்கு அநு பூதம் அன்றோ
ராவணே சந்திஷ்ட குடில புத்த்யா உபஸ்தித -என்னவுமாம்
நம்மை இங்கனே நலியலாய் இருக்குமோ என்னில் –
மாயயா சந்நோ   –
க்ருத்ரிமத்தாலே தன்னை மறைத்து வந்தவன் ஆகையாலே நலியலாம் –
அதாகிறது –
சரணாகத வேஷத்தாலே தன் க்ரௌர்யத்தை மறைத்து வருகை –
எப்போது இவன் நலிவது -என்னில்
விஸ்வச்தே த்வயி –
இவன் அகவாய் ஆராயாதே உக்தி மாத்ரத்தை கொண்டு சரணாகதன் என்று உம்மை  அதீநம் ஆக்கின அளவிலே –
ச சப்தத்தாலே லஷ்மணாதி களையும் சமுச்சயிக்கிறது –
அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம்-என்று ஆ ஸ்ரீ தர்க்கு அழிவுக்கு இட்ட வடிவாகத் தம்மை நினைத்து இருப்பார் என்று பார்த்து
உமக்கு நெஞ்சு எரியும் லஷ்மணாதி களையும் நலியும் என்கிறார்  –
அநக –
ஆத்ம அநு மானத்தாலே பிறர் பக்கல் தோஷம் காண அறியீர்
நான் சொல்லவாகிலும் அறிந்து அருளீர் –

—————————————————————————————————————————————————————-

ப்ரவிஷ்ட சத்ரு சைந்யம் ஹி ப்ராப்த சத்ருர தர்க்கித
நிஹந்யா தந்தரம் லப்த்வா உலூகா நிவ வாய்ஸ-யுத்த -17-26-

ப்ரவிஷ்ட-நுழைந்தவனாய்
சத்ரு சைந்யம் -எதிரியின் சேனையினுள்
ஹி-அன்றோ –
ப்ராப்த-எதிரியின் அந்தரங்கனாய் இருக்கும் நிலையை அடைந்தவனாய் –
சத்ருர தர்க்கித -சத்ரு அதர்க்கித -எதிரியானவன் ஆராயப்படாத
நிஹந்யா -கொல்லுவான்
தந்தரம் லப்த்வா -இடத்தைப் பெற்று
உலூகா நிவ -கோட்டான்களைப் போலே
வாய்ஸ-காக்கை-

அவதாரிகை –
ஸ்வ நிகர்ஷ பூர்வகமாக நம் பக்கலிலே சரணம் புகுந்த இவன் பக்கலிலே தோஷத்தை நினைத்து
ஆராய்கை நமக்குப் போருமோ -என்னில்
சத்ருவானவன் நம்மை நலிகைக்காக சரணம் புகுந்தால் இவனை ஆராயாதே ச்வீகரித்தால்
மஹா நர்த்தம் விளையும் என்கிறார் -ப்ரவிஷ்ட -இத்யாதியாலே-
ப்ரவிஷ்ட சத்ரு சைந்யம் ஹி  சத்ருர தர்க்கித –
இவன் அநு கூலனோ பிரதி கூலனோ என்று ஆராயாதே அநு கூல வேஷத்தாலே
சத்ரு சைன்யத்தை பிரவிஷ்டனாய்க் கொல்லும்-
ச சைன்யனானவனை ஒருத்தனாய்க் கொல்லப் போமோ -என்னில் –
ப்ராப்த-
அந்தரங்க தாம் ப்ராப்தானான சத்ருவானவன் சத்ரு சைன்யத்தை நலியும்
ஒரு திரளை ஒருவனால் நலியப் போமோ என்னில் –
நிஹந்யா தந்தரம் லப்த்வா -அந்தரம் லப்த்வா நிஹன்யாத்-ஸ்வா பாதிகள் உண்டான அளவிலே கொல்லும்
சஹஜ சாத்ரவத்துக்கும் ஒன்றே அநேகத்தை நசிப்பிக்கும் என்னும் இடத்துக்கும் திருஷ்டாந்தம் சொல்லுகிறார் –
உலூகா நிவ வாய்ஸ-
காகம் ஒன்றுமே தனக்கு சஹஜ சத்ருக்களான திவா பீதங்களைத் தனக்கு அவகாசமான அஹஸ் ஸிலே நலியுமாப் போலே –
தூங்கும்  கோட்டான்களை  -ஒரே காகம் கொல்லுவது போலே –

——————————————————————————————————————————————————————-

வத்யாதாமேஷ தீவ்ரேண தண்டே ந ஸ சிவை சஹ
ராவணஸ்ய நருஸம்ஸஸ்ய ப்ராதா ஹ்யேஷ விபீஷண-யுத்த -17-27-

வத்யாதாமேஷ -ஏஷ வத்யதாம் -இந்த விபீஷணன் கொல்லப் படட்டும்
தீவ்ரேண தண்டேந-கொடியதான தண்டனையால்
ஸ சிவை சஹ -எதிரிகளோடு கூட
ராவணஸ்ய நருஸம்ஸஸ்ய ப்ராதா -கொடியவனான ராவணனுடைய சஹோதரன்
ஹ்யேஷ விபீஷண-ஏன் எனில் இந்த விபீஷணன் –

அவதாரிகை –
இப்படி இவனால் பஹூ முகமாக வரும் அனர்த்தத்தை விண்ணப்பம் செய்து இருக்கச் செய்தேயும் பெருமாளுக்கு
அவன் பக்கல் தண்ணளி மாறாதே இருக்கையாலே பீத பீதனாய்ச் சினம் தோற்றித் தாமே இவனுடைய வதத்தை ஆஜ்ஞாபிக்கிறார் -வத்யதாம் -இத்யாதியாலே –
வத்யாதாமேஷ –
இவனைக் கட்டி இட்டு வைத்தல் –
மாரீசனைப் போலே மேலே ஓர் அனர்த்தத்தை விளைக்கும்படி தொடுத்த அம்போடு விடுதல் செய்யக் கடவோம் அல்லோம் –
கொன்றே விடுவோம் –
தீவ்ரேண தண்டே ந –
கொல்லும் இடத்திலும் ஓர் அம்பாலே ஊதினால் போலே கொல்லுகை அன்றிக்கே
தலையிலே முடி வைத்தால் போலே சிங்க விளக்கு எரிக்கக் கடவோம் -என்கை –
ஸ சிவை சஹ –
நம்மை நலிகைக்குகூட்டுப் படையாய் வந்தவர்களைத் தலை யறுத்து இவன் கையிலே கொடுத்த பின்பு இவனைக் கொல்லக் கடவோம் –
தீவர தண்டத்தாலே நலிகைக்கு ஹேது சொல்லுகிறது மேல் –
ராவணஸ்ய நருஸம்ஸஸ்ய ப்ராதா ஹ்யேஷ விபீஷண-
இவன் பாதகன் என்னும் இடம் விதிதமாய் இருக்காய் -க்ரூர கர்மாவான ராவணனுடைய ப்ராதா என்னும் இடம் சம்ப்ரதிபன்னம் இ றே-
சுரி குழல் கனிவாய்த் திருவினைப் பிரித்த -கொடுமையில் கடுவிசை அரக்கன் -பெரிய திரு -5-7-7-க்ரூர கர்மா வி றே அவன்  –
பெற்ற தாயையும் தகப்பனையும் சேர இருக்கப் பொறாதவன் இ றே
உடலையும் உயிரையும் பிரித்தால் போலே நித்ய அநபாயினி யான பிராட்டியையும் பெருமாளையும்
கடல் ஒரு புறமும் மலை ஒரு புறமுமாக ஆக்கின பையலுக்கு
ப்ராதா ஸவோ மூர்த்திராத்மந -என்கிறபடியே  அவயவம் என்று சொல்லலாம் படி ப்ரத்யா சன்னன் அன்றோ
ஹிஸ் சம்ப்ரதிபத்தௌ-இது
ப்ரணிதி என்றும் சத்ரு என்றும் சொல்லுகிற பூர்வ பஷத்துக்கு மூலம் –

———————————————————————————————————————————————————————————–

ஏவமுக்த்வா து தம் ராமம் சம்ரப்தோ வாஹி நீ பதி
வாக்யஜ்ஞோ வாக்ய குசலம் ததோ மௌ நமுபாகமத  –யுத்த –17-28-

ஏவமுக்த்வா து தம் ராமம்-ராம பிரானைக் குறித்து இம்மாதிரி சொல்லி
சம்ரப்தோ -பரபரப்போடு கூடினவராய்
வாஹி நீ பதி -வானவர்க்கு அரசரான சுக்கிரீவ மஹா ராஜர்
வாக்யஜ்ஞோ -வார்த்தை சொல்ல அறியரான
வாக்ய குசலம் -வார்த்தை சொல்ல வல்லரான
ததோ மௌ நமுபாகமத -பிறகு மௌனம் ஆனார் –

அவதாரிகை –
இப்படி பெருமாளைக் குறித்து விண்ணப்பம் செய்த இடத்திலும்
பெருமாளுக்கு அவன் பக்கல் உண்டான ஆபி முக்யத்தைக் கண்டு
இனி அவர் அருளிச் செய்யும் வார்த்தைக்கு அநு கூலமாக வார்த்தை சொல்லக் கடவோம் என்று பேசாதே இருந்தார் -என்கிறது மேல் –

ஏவமுக்த்வா து –
து சப்தத்தால் ஸ்வ வாக்ய அநாதரமும்-விபீஷண பஷபாதமும்  பெருமாள் திரு முகத்தில் தோற்றின வாறே
பயத்தால் பிறந்த வேறு பாட்டைச் சொல்லுகிறது –
தம் ராமம் –
ஸ்வ வாக்ய அநாதரமும் விபீஷண பஷபாதமும் தோற்ற இருந்த பெருமாளை
சம்ரப்தோ-
பெருமாள் திரு உள்ளத்தைப் பின் செல்லாதே பிரேம பரவசராய் ஹடாத் கரித்துச் சொன்ன
வாஹி நீ பதி-
பரிவில் வந்தால் அவர்களுக்கு நிர்வாஹகர் என்னலாம்படி இருக்கிறவர்
இத்தால் இவர் வார்த்தை முதலிகளுக்கு எல்லாம் இஷ்டம் என்று கருத்து
வாக்யஜ்ஞோ –
பெருமாளுக்கு மறு நாக்கு எடுக்க ஒண்ணாத படி சொல்லும் வார்த்தைகளை அறியுமவர் –
வாக்ய குசலம் –
வக்ர சித்தாந்தத்தை அறிந்து அத்தைப் புரட்டித் தன நினைவிலே விழும்படி வார்த்தை சொல்ல வல்லவரை
ததோ
இனி இவர் வார்த்தை சொல்லுவது ஒழிய தாம் சொல்லும் வார்த்தை யடையச் சொல்லுகையாலே
மௌ நமுபாகமத-
அருளிச் செய்யும் வார்த்தைக்கு அவசர பிரதானம் பண்ணி இருந்தார் –

———————————————————————————————————————————————————————————-

ஸூ க்ரீவஸ்ய து தத்வாக்யம்  ஸ்ருத்வா ராமோ மஹா பல
சமீபாஸ்தா நுவா சேதம் ஹநுமத் ப்ரமுகான் ஹரீன் –யுத்த -17-29-

ஸூ க்ரீவஸ்ய -சுக்ரீவனுடைய
து தத்வாக்யம் -அந்த வசனத்தை
ஸ்ருத்வா-கேட்டு
ராமோ -ஸ்ரீ ராமபிரான்
மஹா பல-மிகுந்த மன வலிமையுடைய
சமீபாஸ்தா நுவா சேதம் ஹநுமத் ப்ரமுகான் ஹரீன் -அருகில் இருந்த ஹனுமான் முதலிய வானரர்களைக் குறித்து இவ்வார்த்தையைச் சொன்னார்-

அவதாரிகை
மஹா ராஜர் ப்ரேமாந்தர் ஆகையாலே தம் வார்த்தை கேட்க மாட்டார் என்று
பெருமாள் -திருவடி முதலானாரைக் குறித்து வார்த்தை அருளிச் செய்கிறார் –
ஸூ க்ரீவஸ்ய து தத்வாக்யம்  ஸ்ருத்வா-
விப்ர பன்னத்தைச் சொன்னாலும் இவர் வார்த்தை அன்றோ என்று சுவீகரிக்க வேண்டி இருக்குமவருடைய யுக்தி யுக்தமான வார்த்தையைக் கேட்டு
து -சப்தத்தாலே இவர் வார்த்தை கேட்ட பின்பு பெருமாள் திரு உள்ளத்தில் பிறந்த விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது –
அதாகிறது
நாம் கை விட்டார்க்கும் இவர் உளர் என்று இருந்தோம்
இவரும் கைவிடும்படியான தயநீய தசையை ப்ராப்த்ரான விபீஷணனுக்கு நாம் அல்லது இல்லை யாகையாலே
என்று திரு உள்ளத்தில் பிறந்த பஷபாதம்
ராமோ மஹா பல-
மஹா ராஜர் சொன்ன யுக்திகளால் கலங்காத திண்மையை யுடைய ரானார் என்கை
சமீபாஸ்தா நுவா சேதம் ஹநுமத் ப்ரமுகான் ஹரீன் –
மஹா ராஜர் வார்த்தை கேட்டு நின்ற முதலிகளை
மஹா ராஜரோபாதி ப்ரேமாந்தராய் இருக்கச் செய்தேயும் கருத்து அறிந்து
கார்யம் செய்ய வல்லரான திருவடி முதலானாரை-
ஹரீ நுவாச
ப்ரியேண சேனாபதி நா -என்று சேனை முதலியார் பெருமாள் திரு உள்ளம் மதித்து விண்ணப்பம் செய்யத் திருக் கண்களால் அனுமதி பண்ணிப் போருமது  தவிர்ந்து  –
ராம கார்யத்துக்கு கடவராகில் குரங்குகள் ஆனாலும் அவர்கள் அனுமதியை அபேஷித்துத் தாம் வார்த்தை கேட்கவுமாய்  விழுவதே -என்று ரிஷி கொண்டாடுகிறான் –
இதம் உவாச –
தம் கார்ய வு றுதிக்கு வேண்டும் வார்த்தையை அநந்தரம் கேட்க ப்ராப்தமாய் இருக்க மஹா ராஜருடைய
வைபவ பிரகாசமான வார்த்தையைச் சொன்னார் –

——————————————————————————————————————————————————————————————

யதுக்தம் கபி ராஜேன ராவணா வரஜம்பிரதி
வாக்யம் ஹேது மதர்த்யம் ச பவத் பிரதி தச்சருதம்  -யுத்த -17-30-

யதுக்தம் கபி ராஜேன-வானர ராஜாவான சுக்ரீவனால் யாதொரு வசனமானது சொல்லப் பட்டதோ
ராவணா வரஜம்பிரதி -ராவணன் தம்பியான விபீஷணனைக்   குறித்து
வாக்யம் ஹேது மதர்த்யம் ச -காரணங்க ளோடே   கூடியதாயும் வேண்டத் தக்கதாயும் இருக்கும் வசனமானது
பவத் பிரதி தச்சருதம்  -பவத்பி தத் அபி ஸ்ருதம் -அவ்வார்த்தை உங்களால் கேட்கப் பட்டது அன்றோ-

அவதாரிகை –
மஹா ராஜர் தம் பக்கல் ப்ரேமாதிசயத்தாலே சொன்ன வார்த்தை என்று திரு உள்ளம் பற்றி -அத்தைக் கொண்டாடுகிறார் –
யத் வாக்யம் உ க்தம் –
மஹா ராஜர் நமக்கு நல்லார் போலே நாமும் நல்லோமாகில் இ  றே அவ்வார்த்தைக்குப் பாசுரம் இடலாவது
யதுக்தம் என்னும் இத்தனை –
கபி ராஜேன –
குழைச் சரக்குடையார் இதுக்கு என் வருகிறதோ என்று அஞ்சி வார்த்தை சொல்ல ப்ராப்தம் இ றே-
அதவா –
கபி ராஜேன யதுக்தம் –
தம்முடைய முதன்மை தோற்ற சொல்லப் பட்ட வார்த்தை யாதொன்று -சம்ரப்த மித மப்ரவீத் -என்று அடர்த்து வார்த்தை சொல்லிற்று –
ராவணா வரஜம்பிரதி –
ராவண சம்பந்தத்தைப் பார்த்தால் இப்படி கலங்கி வார்த்தை சொல்லுகைக்கு தட்டில்லை -என்று
இவருடைய கலக்கத்துக்கு ஹேது சொல்லுகிறார்
ஹேது மத்-
வத்யதாம் என்று பிரதிஜ்ஞா மாத்ரமாய் இருக்கை அன்றிக்கே ராவணா வரஜத்வாத் யுபபத்தி யுக்தமாய் இருக்கை  –
அர்த்யம் –
ஒருத்தருடைய பரிவிலே வார்த்தை சொன்ன பிரகாரம் என்று கேட்டார்க்கு எல்லாம் ப்ரார்த்தமாய் இருக்கை
ச-
ச சப்தத்தாலே ஆர்த்தவன் மதுரம் லகு என்றால் போலே மற்றும் யுண்டான வசன குணங்களை சமுச்சியிக்கிறது
பவத் பிரதி தச்சருதம்  –
அபி சப்தம் பிரஸ்னே முதலிகளால் கேட்க்கப் பட்டது இல்லையோ
ஸ்ருதமாகில் ஒன்றை நியமியாதே அநாவிஷ்க்ருதராய் இருக்கை பிராப்தாமோ -என்று கருத்து
சா நு நய பிரச்னமாய் -ஸ்வ பஷத்துக்கு கூட்டும்படி அநு நய சஹிதமாய் பிரச்னம் பண்ணுகிறார் -என்றுமாம் –

————————————————————————————————————————————————————————-

ஸூஹ்ருதாஹி அர்த்த க்ருச்ச்ரேஷூ யுக்தம் புத்திமதா சதா
சமர்த்தே நாபி சந்தேஷ்டும் சாஸ்வதீம் பூதி மிச்சதா –யுத்த -17-31-

ஸூஹ்ருதாஹி அர்த்த க்ருச்ச்ரேஷூ -நண்பனாலே கார்ய சங்கடங்க ளிலே
யுக்தம் -தகுந்தது
புத்திமதா சதா -அறிவாளியாய்
சமர்த்தே ந-வல்லமை யுடையவனே
சாஸ்வதீம்-நிலையான
பூதிம் -செல்வத்தை
இச்சதா -ஆசைப் படுகிறவனான
சந்தேஷ்டும் அபி-உபதேசிக்கைக்கும்-

அவதாரிகை
பவத் பிரபி தச்ச்ருதம் -என்று நிர்ணய அபெஷமான வார்த்தையைக் கேட்டு
உபய பரதந்த்ரரான நாம் நிர்ணயிக்கை யுக்தமோ-என்று முதலிகள் நினைவாக
இவ்வளவில் ஸூ ஹ்ருத்தத்வத்தாலே உபதேசம் யுக்தம் என்கிறார் -ஸூ ஹ்ருதா -இத்யாதியாலே –

ஸூஹ்ருதாஹி
சோபா நமாசம்ச தீதி  ஸூ ஹ்ருத் -அச்ன்னிதானத்திலும் சோபனத்தை ஆசம்சிக்குமவன் இ றே ஸூஹ்ருத்தாவான் –
ஒருத்தனுடைய அனர்த்தத்தில் நெஞ்சு எரிவு யுடையனாய் இருக்குமவனால் –
அர்த்த க்ருச்ச்ரேஷூ –
கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்ய நிர்ணய சங்கடங்களிலே
ராகவம் சரணம் கத -என்று வந்த விபீஷண ஆழ்வான் தன்னை ச்வீகரியாது ஒழியில் பிழையாதானாய் இருந்தான்
தச்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே என்கிற மஹா ராஜர் ஹிம்சியாது ஒழியில் பிழையாது இருந்தார்
இப்படியான சங்கடத்தில்
புத்திமதா –
இது கர்த்தவ்யம் இது அகர்தவ்யம் என்று நிர்ணயிக்க ஷமனாய் இருந்துள்ளவனாலே
சமர்த்தேந –
நிர்ணயித்த படியே எதிரியால் மறு நாக்கு எடுக்கப் போகாமல் தள்ளிச் சொல்ல சக்தனானவனாலே
சாஸ்வதீம் பூதி மிச்சதா –
ஒருவனுக்கு நித்ய சித்தமான விபூதியை ஆகாங் ஷித்து இருந்தவனாலே  இப்போது சாச்வதியான பூதியாக நினைத்து இருக்கிற
சரணாகத சம்ரஷண சங்கல்ப அநு பால நத்தை -யசஸ் சரீரத்தை சாஸ்வதியாக நினைத்து இருக்கிறவர் ஆகையாலே
நம் சரீரத்துக்கு என் வருகிறதோ என்று இருக்கும் மஹா ராஜர் அசாஸ்வதியான பூதியை இச்சிக்கிறார் என்று நினைக்கிறார் –
சதா –
பர சம்ருத்தி ஏக பிரயோஜனனாய் இருந்துள்ளவனாலே
சாஸ்வதீம் பூதிம் இச்சதா சதா –
சாச்வதீயான பூதியை இச்சித்து தான் உளனாய் இருந்துள்ளவனாலே -என்றுமாம் –
அபி சந்தேஷ்டும் யுக்தம் –
அபி சப்த -அவதாரணே -ஏவம் விதனான ஸூ ஹ்ருத்தாலே
ஆகேஸ் க்ரஹணான் மித்ரம் -என்கிறபடியே ஹிதம் சொல்லுகை யுக்தம்
இஸ் ஸ்லோகத்தால்
ஆ ஸ்ரீ தர் சந்தா அநு வர்த்திகள் அன்றிக்கே
ஷோபகரர் ஆனாலும் அந்த ஷோபம் அவர்களாலே சாமிக்க வேணும் என்கிற பெருமாளுடைய ஆ ஸ்ரீ த பாரதந்த்ர்யம் சொல்லிற்று –

————————————————————————————————————————————————————————————-

இத்யேவம் பரிப்ருஷ்டாஸ்தே ஸ்வம் ஸ்வம் மதமதந்த்ரிதா
சோபசாரம் ததா ராமமூசுர் ஹிதசி கீர்ஷவ –யுத்த -17-32-

இத்யேவம்-இதி ஏவம்-என்று இவ்வாறாக
பரிப்ருஷ்டாஸ்தே -கேட்க்கப் பட்ட அந்த வானரர்கள்
ஸ்வம் ஸ்வம் மதமதந்த்ரிதா –
தங்கள் தங்கள் கருத்தை கவனம் உள்ளவர்களாய்
சோபசாரம் ததா-அப்போது துதியுடன் கலந்ததான
ராமமூசுர் -ராமம் ஊசு -ஸ்ரீ ராம பிரானைக் குறித்து சொன்னார்கள் –
ஹிதசி கீர்ஷவ –ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு நன்மை புரிவதில் இச்சை யுடையவர்களாய் –

அவதாரிகை –
இப்படிப் பெருமாள் அருளிச் செய்தவாறே
முதலிகள் சோபசாரமாகத் தந்தாம் மதத்தை விண்ணப்பம் செய்தார் -என்கிறது இத்யேவம் -இத்யாதியாலே-

இத்யேவம்-
பிரகார வாசியான பதத்வயத்தாலும் உகத வசன பிரகாரத்தையும் அநுநய பிரகாரத்தையும் சொல்லுகிறது
பரிப்ருஷ்டாஸ்தே –
பரித பிரசன்னம் ஆதல் -பரி ஸ்தித்வா பிரசன்னம் ஆதல்
பரி பிரசன்னம் ஆவது -நேர் நேர் கேட்கை அன்றிக்கே தன நினைவிலே விழும்படி கேட்கை –
விபீஷண அங்கீ காரம் மஹா ராஜரைப் போலே உங்களுக்கு இஷ்டமோ அநிஷ்டமோ என்று நேர் வேர் கேட்கை அன்றிக்கே
ஸூ ஹ்ருதயா பிரதேஷ்டும் யுக்தம் -என்று சாமான்யேனகேட்கை –
பரி ஸ்தித்வா பிரசன்னம்ஆவது -அபி சப்தத்தாலே வந்த சா அநு நய பிரசன்னம் -அதாகிறது அநு சரித்துக் கேட்கை –
ஆக இத்தால் தம் மேன்மை தோற்ற பிரச்னம் பண்ணுகை அன்றிக்கே ஆச்சார்யனை சிஷ்யர்கள் கேட்குமாபோலே  கேட்கை –
தே –
கேட்டதுக்கு கருத்து அறிகையும்
கார்ய நிர்ணயத்துக்கு வேண்டும் அளவுடைமையும்
ஸ்வம் ஸ்வம் மதம்
தேஷு ஜாது  ந விஸ்வசேத் -என்று மகா ராஜர் மதத்தில் விழும்படியாக
பரீஷா ஹேது பேதங்களாலே  தந்தாமுடைய மதத்தை
அதந்த்ரிதா-
ராம கார்யத்தில் சாவதா நராய்யுள்ளார் -கவனமாய் யுள்ளார்
சோபசாரம்-
பெருமாளுடைய பெருமையை புகழ்ந்து கொண்டு
ததா –
பெருமாளுக்கு தாங்கள் ஹிதம் சொல்லுகை அபெஷிதமான தசையிலே
ஹிதசிகீர்ஷவ
பெருமாளுடைய பிரியம் ஒரு தலையானாலும் ஹிதத்தைப் பேணுவார் -பேணுதலில் இச்சை யுடையராய் இருக்குமவர்கள் –

———————————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -ஏதத்து வசனம் ஸ்ருத்வா -17-16/மந்த்ரே வ்யூஹே – -17-18/அந்தர்த்தா நகதா – -17-19/ப்ரணிதீ ராஷசேந்த்ரஸ்ய – -17-20/அதவா ஸ்வயமே வைஷ – -17-21/மித்ரா டவீப லஞ்சைவ -17-22/ப்ரக்ருதயா ராஷசோ -17-23/ராவணேந ப்ரணிஹிதம் -17-24–

February 1, 2015

ஏதத்து வசனம் ஸ்ருத்வா ஸூ க்ரீவோ லகு விக்ரம
லஷ்மணஸ்ய அக்ரதோ ராமம் சம்ரப்த மித மப்ரவீத் –யுத்த -17-16-

ஏதத்வசனம்-இந்த வார்த்தையை
து ஸூ க்ரீவோ-ஸூ க்ரீவனோ என்னில்
ஸ்ருத்வா-கேட்டவுடன்
லகு விக்ரம-விரைவான நடையை யுடையவனாய்
லஷ்மணஸ்ய அக்ரதோ ராமம் -இலக்குவனுடைய திரு முன்பே ஸ்ரீ ராம பிரானிடம்
சம்ரப்த மித மப்ரவீத் -பரபரப்புடன் இவ்வார்த்தையை யுரைத்தான் –

அவதாரிகை –
மஹா ராஜர் பெருமாள் பக்கல் பரிவாலே ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுடைய அநு கூல பாஷணங்களை
விப்ரலம்பம் என்று புத்தி பண்ணி தந் நிரசன அர்த்தமாகப் பெரிய பதற்றத்தோடு கூடப்
பெருமாளுக்கு ஒரு வார்த்தை விண்ணப்பம் செய்தார் -என்கிறது-

ஏதத்து வசனம் ஸ்ருத்வா –
ராகவம் சரணம் கத -என்கிற அவ்வார்த்தையைக் கேட்டதற்குப் பின்பு மகா ராஜர் வேறு பட்டார் -என்கிறது –
சிந்தயித்வா முஹூர்த்தம் து -யுத்த -17-4-என்கிற இடத்தில்
சாரனும் அல்லன் தூதனும் அல்லன் -சத்ரு -என்று நிர்ணயித்த போது கூச்சத்தால் பிறந்த விக்ருதி போல் அன்றி இ றே இது தான் –
பாதகத்தை மறைத்து பெருமாள் தன்னை அநு கூலன் என்று சவீ கரிக்கைக்கு வார்த்தையைச் சொல்லி
அம்முகத்தாலே நலிய வந்தவன் என்று பிறந்த விக்ருதி இ றே-

லகு விக்ரம-
இவன் சரண உக்தி பெருமாள் செவிப்படும் ஆகில் பின்பு மீட்க ஒண்ணாது –
நாம் அந்த சப்தத்துக்கு முற்ப்பட வேணும் -என்று சடக்கென போனார் -என்கிறது –
லஷ்மணஸ் யாக்ரத –
தம்மோபாதி பரிவரான இளைய பெருமாள் சந்நிதியிலே –
அவரும் அஸ்தானே பயசங்கி யாகையாலே அவரையும் கூட்டிக் கொள்ளுகிறார் –
பரதச்ய வதே தோஷம் நாஹம் பஸ்யாமி-அயோத்யா -96-23-என்றவர் இ றே –
ராமம் –
ராகவம் சரணம் கத -என்கிற வாக்ய ஸ்ரவணத்தால் யுண்டான சந்தோஷத்தால் அபி ராமராய் இருக்கிறவரை
சம்ரப்தம் –
பெருமாளுக்கும் இவர் போகிற வழியை அந்யதா கரிக்க ஒண்ணாத படி அடர்த்துக் கொண்டு
அதாகிறது –
ராஜ்ஜியம் விட்டுப் போந்து குவால் நாள் யுண்டோ
ராஜ நீதியை மறந்ததோ
இவ்விடம் லங்கைத்வாரம் அன்றோ
ராவணன் செய்யும் அநீதிகள் அறிய வில்லையோ
ஒருத்தன் சரணம் என்னும் காட்டில் இவற்றை மறந்ததோ -என்றால் போலே சொல்லுகை –
இதம் அப்ரவீத் –
வந்தவன் ராஷ சேந்த்ரனாய் இருந்தான்
அநு கூல பாஷாணமும் பண்ணினான்
இவன் ஆராய இருக்கிறானோ -என்று சந்தேஹித்து பெருமாளுக்கு இவன் வரவு சொல்லுகை அன்றிக்கே
சத்ரு என்றே நிச்சயித்து -தத் பரிஹாரத்துக்குச் செய்ய வேண்டும் ஹித அம்சத்தை சொன்னார்
ராகவம் லஷ்மணஸ்யர்க்ரத சம்ப்ரப்தம் இதம் அப்ரவீத் –
பெருமாளை  பிராட்டி இளைய பெருமாளை நோக்கி அடர்த்து வார்த்தை சொன்னால் போலே
த்வாமா ஹ ஸீதா பஹூ வாக்ய ஜாதம்-ஆரண்ய -13-12-போலே சொன்னார் என்னவுமாம் –

————————————————————————————————————————————————————————-

மந்த்ரே வ்யூஹே நயே சாரே யுக்தோ பவிது மர்ஹசி
வா நராணாஞ்ச பத்ரம் தே பரே ஷாஞ்ச பரந்தப -யுத்த -17-18-

மந்த்ரே-மந்திர ஆலோசனையிலும்
வ்யூஹே -சேனையின் அணி வகுப்பிலும்
நயே -சாம தான பேத தண்டாதி உபாயங்களிலும்
சாரே-வேவுபார்ப்பதிலும்
யுக்தோ பவிதும் -கவனம் உள்ளவர் ஆவதற்கு
அர்ஹசி -தகுந்தவர் ஆகிறீர்
வா நராணாஞ்ச -வானவர்களுக்கும்
பத்ரம் தே பரே ஷாஞ்ச -மற்றும் உள்ளார்க்கும் மங்கலம் உண்டாகுக-
பரந்தப -எதிரிகளை வருத்தும் வீர தீரரே-

அவதாரிகை –
இவர்கள் நம்மை ஒன்றும் செய்ய ஒண்ணாத படி தேவர் மந்த்ராதிகளிலே பிரவர்த்திக்க வேணும் -என்று சொல்லி
அவ்வளவிலே நில்லாத பரிவாலே மங்களா சாசனம் பண்ணுகிறார்-

மந்த்ரே –
நியாய வித்துக்களான சசிவரோடே ரஹாசி ராஜ கார்யம் நிரூபிக்கை-
வ்யூஹே –
யுகத யோக்யமான சேனைகளை நிலையிலே நிறுத்துகை
நயே-
சாமர்த்த உபாயத்தாலே கார்யம் நடத்துகை
சாரே –
பராபிப்ராய பரி ஜ்ஞான அர்த்தமாக நிபுணனான புருஷனை ஏவுகை
யுக்தோ பவிது மர்ஹசி-
முன் போலே நமக்கு எதிர் ஆரென்று இருக்க ஒண்ணாது –
ராஜ்ய க்ருத்யங்களிலே அவஹிதராகை யோக்யம்
தைவ -விதி – பௌ ருஷங்களிலே-சுய முயற்சியிலே –
பௌ ருஷதத்தை பூர்வ அர்த்தத்தாலே சொல்லி
அதுக்கு தைவ சஹாயத்தை ஆஸாசிக்கிறார் உத்தர அர்த்தத்தாலே
பத்ரம் தே –
சர்வ லோக நாதரான தேவர்க்கு மங்களம் யுண்டாக வேண்டும்
வா நராணாஞ்ச –
ராகவார்த்தே பராக் ராந்தா -ந பிராணே குருதே தாம் -என்று இருக்கும் வானர கோலாங்கூ லாதிகளுக்கும்
பத்ரம் தே-
மங்களம் யுண்டாக வேணும்
பரே ஷாஞ்ச –
அல்லாத லஷ்மணாதி களுக்கும்
வாநராணாம் பரே ஷாஞ்ச விஷயே மந்த்ரே வ்யூஹே நயே சாரே யுக்தோ பாவித்தும் அர்ஹசி-
வானரங்கள் உடைய சத்ருக்கள் யுடையவும் விஷயமாக  மந்த்ராதிகளிலே அவஹிதராக வேணும்
பரந்தப-
சத்ருக்கள் அடைய சேனைக் கூட்டம் மண் உண்ணும்படி அன்றோ தேவர் பிரதாபம் இருக்கும் படி
இத்திரு நாமம் யதார்த்தம் ஆக வேணும்-

————————————————————————————————————————————————————-

அந்தர்த்தா நகதா   ஹ்யதே ராஷசா காம ரூபிண
ஸூ ராச்ச நிக்ருதி ஜ்ஞாச்ச தேஷு ஜாது ந விஸ்வ சேத்-யுத்த -17-19-

அந்தர்த்தா நகதா -மறைந்து நடக்கிறவர்களாயும்
ஏதே ராஷசா -இந்த அரக்கர்கள் –
காம ரூபிண-விரும்பிய உருவத்தை   எடுக்க வல்லராயும்
ஸூ ராச்ச-போர் வல்லராயும்
நிக்ருதி ஜ்ஞாச்ச ஹி-வஞ்சிக்கும் உபாயங்களை அறிந்தவராயும் உள்ளனர் அன்றோ
தேஷு -அவர்களிடத்தில்
ஜாது-ஒரு போதும்
ந விஸ்வ சேத்-நம்பிகை வைக்கக் கூடாது-
அந்தர்த்தா நகத  ஹ்யதே ராஷசா –
ஏதே என்று பிரத்யஷ சித்தமானவர்களை -அந்தர்த்தா நகதா -என்கிறபடி என் என்னில் –
இவர்கள் காண்கிற அளவல்லர் -அதிபடை யுண்டு என்னும் நினைவாலே
ஏதே –
இவர்களுடைய ஆகாரமே அவிஸ்வச நீயதையைச் சொல்லித் தாரா நின்றது -என்கை-
இவர்கள் நாலைந்து பேர் வந்து நம்மைச் செய்வது என் -என்னில்
காம ரூபிண-ஸூ ராச்ச நிக்ருதி ஜ்ஞாச்ச –
நேர் கொடு நேர் நலிய மாட்டார்களே யாகிலும் வஞ்சிக்க விரகு அறிவார்கள் –
உமக்குச் செவ்வியில் யுண்டான அபியோகம் இத்தனையும் வஞ்சனத்திலே உண்டு காணும் அவர்களுக்கு –
தேஷு ஜாது ந விஸ்வ சேத்-
ஆனபின்பு ஆயிரம் பிரபத்தி பண்ணினாலும் அவர்கள் பக்கல் நிரூபகனாய் இருகுமவன் விஸ்வசிப்பான் அல்லன் –

—————————————————————————————————————————————————————-

ப்ரணிதீ ராஷசேந்த்ரஸ்ய ராவணஸ்ய பவேதயம்
அநு பிரவிஸ்ய சோஸ் மா ஸூபேதம குர்யான் ந சம்சய -யுத்த -17-20-

ப்ரணிதீ ராஷசேந்த்ரஸ்ய ராவணஸ்ய -அரக்கர் தலைவனான இராவணனுடைய ஒற்றனாகவே
பவேதயம் -இருக்க வேண்டும் -அப்படிப்பட்ட
அநு பிரவிஸ்ய சோஸ் மா ஸூ –அநு ப்ரவஸ்ய அஸ்மாஸூ -நம்மிடத்தில் உள் நுழைந்து
பேதம குர்யான் -ஒருவருக்கு ஒருவர் கலஹம் யுன்டாம்படி செய்வான் –
ந சம்சய -இதில் ஐயம் இல்லை –

அநு கூலன் அல்லனாகில் இவன் ஆராய் வந்தான் –
வந்தவன் தான் அவஹிதரான நம் பக்கல் செய்யும் கார்யம் என் என்னில்
அவற்றைச் சொல்லுகிறது -ப்ரணிதீ ராஷசேந்த்ரஸ்ய-இத்யாதியாலே –
அயம் ப்ரணிதிர் பவேத் –
நீர் சரனாகதாக நினைக்கிற இவன் –
ராவணன் வர விட்டான் ஒருத்தனாக வந்தவன் -ஒருத்தனாகில்முதலிலே தன்னை அமைத்துக் கொண்டு
வருமது ஒழிய
விபீஷண  இதி ஸ்ருத -17-10- என்றும்
விபீஷணம் உபஸ்திதம் -17-15- என்றும்
ராகவம் சரணம் கத -17-14- என்றும்
தன்னை வெளியிட்டுக் கொண்டு சரணம் புகுருமோ –
சரணம் என்று புகுந்தார் சிலர் சந்னர் செய்யும் கார்யத்தைச் செய்வார்களோ -என்னில்
ராஷசேந்த்ரஸ்ய ராவணஸ்ய-
வசஸ் யன்யத் மனஸ் யன்யத் கர்மண் யன்யத் -என்கிறபடியே
தான் வேறு  ஒருத்தனாய் இருக்க -வேறு ஒருத்தனாகச் சொல்லி -கார்ய காலத்திலேயே வேறு ஒருவனாகச் செல்லும்
துர்வர்க்கத்துக்கு  நிர்வாஹகனான ராவணன் மதித்து வர விட்டானாகக் கடவன்
ஆனால் தான் புகுந்து செய்வது என் -என்னில்
அநு பிரவிஸ்ய சோஸ் மா ஸூ –
நமக்கு பிரதிகூலனானவன் நம் பக்கலிலே அநு கூல வேஷத்தோடு பிரவேசித்து –
பேதம குர்யான் –
ஏக்கம் துக்கம் ஸூ கஞ்ச நௌ-என்று இருக்கும் தேவரையும் என்னையும் எதிரிகளாம் படி பண்ணும்
ந சம்சய –
ராவணன் சம்பந்தத்தாலே சத்ருவாக நினைக்கும்படி இருக்கிற இவன்
சரணம் புகுந்தானானால் அநு கூலனோ பிரதி கூலனோ என்று சம்சயிக்க அன்றோ அடுப்பது என்ன
அது வேண்டா -துஷ்ப்ரக்ருதி யாகையாலே ஆநுகூல்யம் சம்பவியாது
வஞ்சகனாயே வந்தான் என்று நிச்சிதம் –

——————————————————————————————————————————————————————————-

அதவா ஸ்வயமே வைஷ சித்ரமா சாத்ய புத்தி மான்
அநு பிரவிச்ய விஸ்வஸ்தே கதாசித் ப்ரஹ ரேதபி -யுத்த -17-21-

அதவா -இல்லாவிடில்
ஸ்வயமே வைஷ -இவ் விபீஷணன் தானே
சித்ரமா சாத்ய -சித்ரம் ஆசாத்திய -அவகாசத்தைப் பெற்று
புத்தி மான் -அறிவாளியான
அநு பிரவிச்ய-நம்முடனே கலந்து
விஸ்வஸ்தே-நாம் அவனை நம்பின அளவிலே
கதாசித் ப்ரஹ ரேதபி -ஒரு காலத்திலேயே நம்மை அடித்தானும் அடிப்பான் –

அவதாரிகை –
நாம் ஏக ரசராய் இருக்க நம் பக்கலிலே இவனுக்கு புத்தி பேதம் பண்ணலாய் இருக்குமோ என்ன –
இதில் அவகாசம் பெற்றிலன்  ஆகில் அநு கூலன் என்று நாம் விச்வசிக்கும் அளவும் நம்மோடு ஒரு நீராகக் கலந்து
இடம் பெற்றதொரு போதிலே தானே ப்ரஹரிக்கிலும் ப்ரஹரிக்கும்-என்கிறார் –
அதவா –
பேதம் குர்யாத் என்கிற பஷத்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது –
ஸ்வயமே வைஷ –
என்னைக் கொண்டு உம்மை நலிதல்
உம்மைக் கொண்டு என்னை நலிதல்
செய்ய இடம் பெற்றிலன் ஆகில் தானே நலியிலும் நலியும்
எப்போது இவன் நலிவது என்னில் –
அநு பிரவிச்ய விஸ்வஸ்தே-
நாம் விஸ்வசிக்கும் அளவும் அநு கூலனாய் நம்மோடு ஒரு நீராகக் கலந்து
நான் விஸ்வசித்த அளவிலே –
விஸ்வசித்தாலும் நம் சேர்த்தியில் இவனுக்கு நலிய அவகாசம் யுண்டோ என்னில்
சித்ரமா சாத்ய –
நாம் விஸ்வசியாத போது இவனுக்கு இடம் இன்றிக்கே ஒழியும் இத்தனை போக்கி விஸ்வசித்தால் அவனுக்கு நலிய இடம் அரிதோ –
புத்தி மான் –
இடம் இல்லாவிடிலும் காண வல்ல புத்தி கூர்மையையும் யுடையவன் -என்கை
ரஷண தர்மத்தில் அவசர ப்ரதீஷரான உமக்கு உள்ள புத்தி யோகத்தளவு காணும் இவனுக்கு பர ஹிம்சையிலே
கதாசித் ப்ரஹ ரேதபி –
இடம் பெற்ற ஒரு போதிலே   ப்ரஹரிக்கிலும் ப்ரஹரிக்கும்
அதவா
இவன் ராவணனுடைய ப்ரணிதி மாதரம் அன்றிக்கே
ராவணன் தான் முன்பு சந்நியாசி வேஷம்  கொண்டு நலிந்தால் போலே
சரணாகத வேஷத்தைக் கொண்டு நம்மோடு கலந்து நாம் விஸ்வசித்த வாறே இடம் பெற்ற போதிலே நலிய வந்தானாகவும் கூடும் -என்றாகவுமாம் –

—————————————————————————————————————————————————————————————

மித்ரா டவீப லஞ்சைவ மௌ லம் ப்ருத்யபலம் ததா
சர்வ மேதத் பலம் க்ராஹ்யம் வர்ஜயித்வா த்விஷத் பலம் -யுத்த -17-22-

மித்ரா டவீப லஞ்சைவ மௌ லம் -நட்புப் படையும் காட்டுப் படையும் மூல பலமும்
ப்ருத்யபலம் ததா -அப்படியே கூலிப் படையுமாகிய
சர்வ மேதத் பலம் க்ராஹ்யம் -ஏதத் சர்வம் பலம் க்ராஹ்யம் -இந்த எல்லாப் படைகளும் கூட்டுக் கொள்ளத் தக்கவை
வர்ஜயித்வா -நீக்கி
த்விஷத் பலம் -எதிரிகளின் சேனையை-

அவதாரிகை –
நாம் எதிரிகள் மேலே எடுத்து விட்ட அவ்வளவிலே அத்தலையில் நின்றும் செவ்வியனாய் வந்தவன்
அடிபெற்று வந்தானாக வேணும்
அவனை ச்வீகரிக்கை ராஜ நீதி யன்றோ –
ராஜாக்களாய் இருக்கிற உமக்கு இது அறிய வேண்டாவோ -என்ன
அது நீதி யன்று -என்கிறார் –
மித்ரப லம்-
அதாவது சம ஸூ க துக்கிகளாய் இருக்கை-
ஔ ரசம் மித்ரா சம்பத்தம் ததா தேச கரமாக தம்
ரஷிதம் விசா நேப் யஸ்ஸ மித்ரம் ஜ்ஞேயம்   சதுர்விதம் –
அடவீப லம் –
வனப்படை
மௌ லம் –
பித்ருபை தாமஹகரமாக தமான தாஸ்ய வர்க்கம்
ப்ருத்யபலம் ததா –
கூலிப்படை
சர்வ மேதத் பலம் க்ராஹ்யம் –
இந்தச் சதுர்வித பலமும் க்ராஹ்யம்
வர்ஜயித்வா த்விஷத் பலம் –
சத்ருபலம் க்ராஹ்யம் அன்று
அரிர் மித்ரமரேர் மித்ரம் மித்ரமித்ரம் தத பரம் -இத்யாதி
இதுக்கு சாஸ்திரம் வேணுமோ
அவன் மேலே அம்புபடக் கண்ண நீர் பாயும் இவனையோ நமக்கு பலமாகக் கொள்ளுவது-

———————————————————————————————————————————————————–

ப்ரக்ருதயா ராஷசோ ஹ்யேஷா ப்ராதாஸ் மித்ரஸ்ய வை விபோ
ஆக தஸ்ச ரிபோ பஷாத் கதமஸ் மிம்ஸ்ச விஸ்வசேத்  -யுத்த -17-23-

ப்ரக்ருதயா ராஷசோ-பிறப்பால் அரக்கன் அன்றோ
ஹ்யேஷா -ஏஷ ஹி -இவன் தான்
ப்ராதாஸ் மித்ரஸ்ய வை -சத்ருவுக்கு சரீரம் போன்றவன்
விபோ -ஸ்வாமியே
ஆக தஸ்ச ரிபோ பஷாத் கதமஸ் மிம்ஸ்-எதிரியினுடைய பக்கத்திலிருந்து வந்தவன் அன்றோ எப்படி
விஸ்வசேத் -நம்பிக்கை வைக்கலாம் –

அவதாரிகை –
வர்ஜயித்வா த்விஷத் பலம் -என்ற சாமான்யத்தாலே அநாதரிக்கக் கடவோமோ –
அங்குத்தை நசை அற்றுப் போந்தவன் விச்வச நீயன் அன்றோ –
ஆனால் அவனைப் பரிஹரிக்கத் தட்டு என் -என்ன
அங்குத்தை நசை அற்றுப் போராமைக்கும்
அத்தாலே விச்வச நீயன்  அல்லாமைக்கும்-ஹேதுக்களைச் சொல்லுகிறது -ப்ரக்ருத்யா –இத்யாதியாலே –
ப்ரக்ருதயா ராஷசோ ஹ்யேஷா –
பிறப்பாலே ராஷசன் என்னும் இடம் உமக்கு சம்ப்ரதிபன்னமே
ஆனால்  அவனை அநாதரித்து விஜாதீயரான நம்மைப் பற்ற சம்பாவனை யுண்டோ
ஹி -அன்றோ -சம்ப்ரதிபத்தௌ-
ப்ராதாஸ் மித்ரஸ்ய –
ப்ராதா ஸவோ மூர்த்தி  ராத்மன-என்று நம் சத்ருவுக்கு சரீரம் என்று சொல்லலாம் படி இருக்கிற அவன் அன்றோ
வை –
ராவணஸ்ய அநு ஜோ ப்ராதா -என்று தன் வாயாலே சொல்லுகையாலே பிரசித்தம் அன்றோ –
நீரும் பிராதாவை விட்டு அகன்று அன்றோ நம்மைப் பற்றினது என்ன
விபோ -ஆக தஸ்ச ரிபோ பஷாத் –
என்னைப் போல் நிரஸ்தனாய் வந்தவன் அன்றே
அவன் ஒலக்கத்தின் நின்றும் வந்தவன் அன்றோ
விபோ
முதலிகள் என்று ஆராய்ச்சியைக் கை விடாதே கொள்ளீர் –
கதமஸ் மிம்ஸ்ச விஸ்வசேத்  –
இப்படி இவனை அநாதரிக்கைக்கு அநேக ஹேதுக்கள் யுண்டாய் இருக்க
என்ன ஹேத்வ ஆபாசம் கொண்டு இவனை விஸ்வசிப்பது-

————————————————————————————————————————————————————–

ராவணேந ப்ரணிஹிதம் தமவேஹி நிஸாசரம்
தஸ்யா அஹம் நிக்ரஹம் மன்யே ஷமம் ஷமவதாம் வர -யுத்த -17-24-

ராவணேந ப்ரணிஹிதம்-ராவணனால் சாரனாக அனுப்பப் பட்டவனாக
தமவேஹி நிஸாசரம் -தம்  நிஸாசரம் அவேஹி -அந்த அரக்கனை அறியும்
ஷமவதாம் வர-தகுதி அறிவாரில் தலைவரே -தஸ்யா அஹம் நிக்ரஹம் -அவனுடைய வதத்தை நான்
மன்யே ஷமம் -தகுந்ததாக நினைக்கிறேன் –

அவதாரிகை –
அவன் தன்னைப் பரிபவிக்கையாலே நசை அற்று ஆர்த்தனாய் சரணம் புகுந்து வந்தான் என்று
விஸ்வசிக்கத் தட்டு என்-
அந்த பிரதிபத்தி விப்ரலம்ப க்ருதை-என்னும் இடத்தை சஹேதுகமாகச் சொல்லுகிறார் –
ராவணேந ப்ரணிஹிதம் தம் –
நீர் அநு கூலனாக பிரமிக்கிறவனை நமக்கு சத்ருவான ராவணனாலே ப்ரணிதிகர்மத்திலே நியுக்தனாக புத்திபண்ணிநீர் –
அவேஹி –
உமக்கு இவன் ப்ரணிதி என்னும் இடம் தொடருகிறது இல்லையாகில்
என் பக்கலிலே ஒரு அபூர்வ வ்யுத்பத்தி பண்ணி அருளீர் –
அறியாதவை எல்லார்க்கும் கேட்டறிய வேணும் –
ஆனால் இவனைச் செய்ய வடுப்பது என் -என்ன –
தஸ்யா அஹம் நிக்ரஹம் மன்யே ஷமம்-
நான் அவனுடைய நிக்ரஹமே உக்தம் என்று நினைக்கிறேன்
இவனை உள்ளபடி அறிந்தவன் –
வஞ்சகனான இவனுடைய நிக்ரஹமே உக்தம் என்று அறுதி இட்டேன் -என்கை-
பகவத் விரோதம் உண்டாம் இடத்தில் வாதமே கர்த்தவ்யம் என்னும் இடம் சாஸ்திர சித்தம் –
த்வௌ து மேவாத கார்யேச்மின் ஷந்தவ்யௌ கதஞ்சன
யஜ்ஞ விக் நகரம் ஹன்யாம் பாண்டவா நாஞ்சதுர்ஹ்ருதம் என்றும்
கர்ணம் பிதாய நிரயாத் -என்றும்
யச்யாம்ருதா மலயச-என்றும்
நா ஹமாத்மா நம் -என்றும்
ஷமவ தாம் வர -யுக்தங்கள் எல்லாம் அறிவார்க்குத் தலைவர் அல்லீரோ
யுக்தங்கள் எல்லாம் அறிந்து அருள வேண்டாவோ –
அதவா –
தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே ஷமம் -என்கிற போது-அவ்வளவிலும் பெருமாளுடைய திரு முகத்தில் இரக்கத்தைக் கண்டு
உம்முடைய ப்ரேமாதிசயத்துக்கு துஷ்டனான இவனோ விஷயம் –
ஆ ஸ்ரீ தன் அன்றோ விஷயம் -என்கிறார் என்றுமாம் –

—————————————————————————————————————————————————————–

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -தமஹம் ஹேதுபிர் -யுத்த -17-12/ஸ ஸ ந ப்ரதி ஜக்ராஹ -யுத்த -17-13/ஸோ அஹம் –யுத்த -17-14/நிவேதயத மாம் ஷிப்ரம் -யுத்த -17-15-

January 28, 2015

தமஹம் ஹேதுபிர் வாக்யைர் விவிதைஸ் ஸ ந்யதர்சயம்
சாது நிர்யாத்யதாம் ஸீதா ராமயேதி புந புந -யுத்த -17-12-

தமஹம் -தம் அஹம் -அவனைக் குறித்து நான்
ஹேதுபிர் வாக்யைர் விவிதைஸ் -பலவிதமான வசனங்களாலும் காரணங்களாலும்
ந்யதர்சயம் -அறிவித்தேன்
சாது -நன்றாக
நிர்யாத்யதாம் – கொடுக்கப் படட்டும்
ஸீதா -ஸீதா பிராட்டியானவள்
ராமயேதி புந புந -ராம பிரானிடம் –

அவதாரிகை
இத்தால் உனக்கு என் என்னில்
இவன் பண்ணின அபராதத்தைக் கண்டால் நெருப்புப் பட்ட அகத்தில் நின்றும் புறப்படுமா போலே
அப்போதே புறப்பட பிராப்தமாய் இருக்க
அவனுக்கும் ஹிதம் சொல்லி மீட்டு உஜ்ஜீவிப்பிக்க விருந்த பாபிஷ்டன் நான் -என்கிறான் –
தம் –
முதல் ஸ்லோகத்திலே தச் சேஷத்வத்தால் வந்த தோஷம் இ றே சொல்லிற்று
அவ்வளவன்றே இது சஹஸ்ரந்து பிதுர் மாதா கௌரவேணாதிரிச்யதே -பால -4-30- என்று
சர்வேஸ்வரனில்   காட்டில் சஹச்ர குணம் அநு வர்த்த நீயையாய் -சர்வ லோக ஜனனீ யான பிராட்டி திறத்திலும்
ஸ மகாத்மா ஸூ துர்லப -ஸ்ரீ கீதை -7-9-என்றும்
த்விதீயம் மேந்தராத் மானம் -அயோத்யா -4-43- என்றும்
தம் திரு உள்ளத்தில் நினைத்து இருக்கும் பெரிய யுடையார் திறத்திலும் அபசார பரம்பரைகளை பண்ணினவனை –
அஹம் –
இப்படி பாபிஷ்டன் என்னும் இடத்தை அறிந்து வைத்து
அவனை அநாதரியாதே
ஹிதம் சொல்லி இருந்த நான் –
ஹேதுபிர் வாக்யைர் விவிதைர் –
சாம பேதாதி முகத்தாலே நாநாவித வாக்யங்களாலும்
அர்த்தத்த்க்கு அநு ரூபமாய் இருந்துள்ள
கர தூஷண கபந்த வாலி வத முகமான நாநா நித லிங்கங்களாலும்
ந்யதர்சயம் –
அபோதயம் –
உறங்குமவனை உணர்த்துமா போலே உணர்த்திச் சொன்னேன்
போதிதமான அர்த்தம் இன்னது என்கிறது மேல்
சாது நிர்யாத்யதாம் –
நிர்யாதனம் ஆகிறது பிரதானம்
நிர்யாதனம் விதரணம் ஸ்பர்சனம் பிரதானம் -கொடுத்தல் தொடுதல் ஒப்படைத்தல் -நிகண்டு -எண்ணக் கடவது இ றே
சாது த்வமாவது-அநு தப்தனாய் ஆகிஞ்சன்யத்தைப் புரச்கரித்து-சரணம் புக்குக் கொடுக்கை –
ஸீதா-
அவன் உடைமையை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டுமது ஒழிய நீ ஒன்றைக் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை –
தம்முடைமைத் தமக்குக் கொடுத்தாலும் அபஹரித்த அம்சத்தை பொறுத்து
இவனாலே பெற்றோம் என்னும் குணாதிகர்  -என்ன
தம்முடைமையை நம்மாலே பெற்றோம் என்று இருந்தாலும் நம்முடைய அபராதத்தைப் பொறுக்கக் கூடுமோ என்ன
ராமாய –
ஸ தம் நிபதிதம் பூமௌ சரண்ய சரணாகதம்
வதார்ஹமபி காகுத்ச்த க்ருபா பர்யபாலயத் -சுந்தர -38-34-
என்கிறபடி காகாபராதத்தைப் பொறுத்து ரஷித்தவர் அன்றோ  –
இதி புந புந –
அவனுக்கு அபேஷிதம் இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தேயும்
இவன் செய்யுமே என்கிற நசையால் பலகாலும் அறிவித்தேன்
ஒருவன் சாபராதனுமாய் அபேஷையும் இன்றிக்கே ஜ்யேஷ்டனுமாய் இருக்குமவனுக்கு ஹிதம் சொல்லுகை யுக்தமோ என்ன
ஆகேசக்ர ஹணான் மித்ரம் -என்றும் அபி சந்தேஷ்டும் யுக்தம் -என்றும்
துர்க்கதியைக் கண்டால் ஹிதம் சொல்லுகை யுக்தம்
ஆனால் ஒருகால் சொல்ல அமையும்
பலகால் சொன்ன இடம் அவனைத் திருத்தி உஜ்ஜீவிப்பிக்கையில் யுண்டான நசையாலே இ றே –

———————————————————————————————————————————————————————–

ஸ ஸ ந ப்ரதி ஜக்ராஹ ராவண கால சோதித
உச்யமாநம்  ஹிதம் வாக்கியம் விபரீத இவௌஷதம்-யுத்த -17-13-

ஸ -அந்த
ஸ ந ப்ரதி ஜக்ராஹ ராவண -ராவணனும் ஏற்றுக் கொள்ள வில்லை
கால சோதித-யமனால் தூண்டப் பட்டவனாய்
உச்யமாநம்  ஹிதம் வாக்கியம்-சொல்லப் பட்ட நன்மையான வாக்யத்தை
விபரீத இவௌஷதம்-சாக இருப்பவன் மருந்தைப் போலே-

அவதாரிகை –
மரண உன்முகனானவன் பிஷக்கின் வார்த்தையைக் கொள்ளாதாப் போலே
சாதாரமாக நான் சொன்ன வார்த்தையை ம்ருத்யு ப்ரேரிதனாய்க் கொண்டு பரிக்ரஹித்தான் அல்லன் -என்கிறான் –
ஸ ஸ ந ப்ரதி ஜக்ராஹ –
கார்யம் செய்திலனே யாகிலும்
சொன்ன வார்த்தைக்குச் செவி தாழ்க்கலாமே -அதுவும் செய்திலன்
ராவண –
ப்ராதாவாய் ஹிதஷையான என் வார்த்தையை கால் கடைக் கொண்டு
புதியனாய் சத்ருவாய் இருந்துள்ள காலன்  சொன்ன வழியே போகைக்கு ஹேது
அபதே பிரவ்ருத்தனாய் போந்த துஷ் பிரகிருதி யாகையாலே
கால சோதித-
அதுக்கு ஹேது கால சோதிககனாகையாலே கைக் கொண்டிலன்
உச்யமாநம்   வாக்கியம்-
த்வாம் து திக் குல பாம்சனம் -யுத்த -16-15-என்று கால் கடைக் கொள்ளா நிற்கச் செய்தேயும்
ஆத்மானம் சர்வதா இஷா -யுத்தம் -16-25-என்று
அவனுடைய உஜ்ஜீவன மாகச் சொன்ன வார்த்தையை –
ஹிதம் வாக்கியம்-
நான் சொல்லிலும் அஹிதமாகில் விடலாம் இ றே
தன்னுடைய உஜ்ஜீவனத்தில் இது ஒழிய உபாயான்தரம் இல்லை
இந்தப் பரம ஹிதமான வார்த்தையை
எது போலே என்னில்
விபரீத இவௌஷதம்-
முமூர்ஷூ வானவன் சமயக் பிஷக்காலே சொல்லப் பட்ட வார்த்தையை கால் கடைக் கொள்ளுமா போலே
முமூர்ஷவ பரேத கல்பா ஹி கதாயுஷோ ஜ நா-யுத்தம் -16-26-என்றான் இ றே கீழே இவன் –
அபராதம் பண்ணிப் போந்த சமயத்தில் விட்டுப் போந்து ஸ்வரூபம் பெற்றேன் அல்லேன்
நான் சொன்ன வார்த்தைக்கு செவி தாழ்த்து மீளப் பெற்றேன் அல்லேன்
அவனை திருத்தி ஜீவிக்க இருந்த எனக்கு ஸ்வரூப ஹாநியே பலித்தது என்று கருத்து –

—————————————————————————————————————————————————

ஸோ அஹம் பருஷித ஸ்தேந தாஸ வச்சாவ மா நித
த்யக்த்வா புத்ராம்ஸ்ஸ  தாராம்ஸ்ஸ ராகவம் சரணம் கத –யுத்த -17-14-

ஸோ அஹம் -அப்படிப்பட்ட நான்
பருஷித -கடுமையாகப் பேசப்பட்டவனும்
ஸ்தேந தாஸ வச்சாவ மா நித -அவனாலே வேலைக்காரன் போலே அவமதிக்கப் பட்டவனுமான
த்யக்த்வா புத்ராம்ஸ்ஸ  தாராம்ஸ்ஸ -பிள்ளைகளையும் மனைவியையும் விட்டு
ராகவம் சரணம் கத -ஸ்ரீ ராம பிரானை சரணம் அடைந்தேன்-

அவதாரிகை –
நான் சொன்ன வார்த்தையை சவீ கரியாமை அன்றியே
ஹிதம் சொன்னதுவே ஹேதுவாக
தானும் பருஷித்து
தன் பரிகரத்தாலும் அவமானம் பண்ணு விக்கையாலே
மற்றும் உள்ள ஔ பாதிகன்களை விட்டு
பெருமாள் திருவடிகளிலே சரணம் புகுந்தேன் -என்கிறான் –

ஸோ அஹம் –
இவன் விமுகனாய் இருக்க
இவன் அனர்த்தத்தையே பார்த்து ஹிதம் சொன்ன நான்
ப ருஷத –
ஹிதம் சொன்னதே ஹேதுவாக வாக் வஜ்ரத்தாலே நெஞ்சு புண் படும்படி பண்ணினான்-

தேந –
நான் சொன்ன ஹிதத்தை அநாதரித்த அளவேயன்றிக்கே
ம்ருத்வின் வார்த்தையை ஹிதம் என்று பரிக்ரஹித்தவனாலே –
தாஸ வச்சாவ மா நித-
நான் சொன்னது அஹிதமானால் ஜ்யேஷ்டனான தான் பரிபவித்து விடும் அளவின்றிக்கே
தன்னடியான ப்ரஹச்தனை இடுவித்தும்
தாத க நிஷ்ட வாக்யம் அனர்த்தகம்-யுத்தம் -15-2-என்று கொண்டு இந்த பிரகாரத்தாலே பாலனான இந்த்ரஜித்தை விடுவித்தும் உச்சிஷ்ட போஜிகளானஅடியாரை அவமானம் பண்ணுமா போலே அவமானம் பண்ணப் பட்டேன்
இத்தால் பாபிஷ்டனான ராவணனுக்கும் ஆகாதான் ஒருத்தன் -என்கை-
பிரத்யாசன்னனான ப்ராதாவினுடைய பந்த விபாகம் இதுவாகையாலே அல்லாதாருடைய அளவும் இவ் விழுக்காடு இ றே என்று சோ பாதிதரான பந்துக்களை விட்டு
நிருபாதிக பந்துவான பெருமாளையே பற்றினேன் என்கிறான் உத்தரார்த்தத்தாலே
த்யக்த்வா புத்ராம்ஸ்ஸ –
நிரய நிஸ்தாரகரான புத்ரர்களையும்
இத்தால் பிரபத்தி பண்ணுமவனுக்கு ப்ராப்ய ஆபாசங்களும் பிராபக ஆபாசங்களும் த்யாஜ்யம் என்னும் இடம் தோற்றுகிறது
த்யக்த்வா –
கதவா பிரத்யயத்தாலே பண்ணுகிற ப்ரபத்திக்கு த்யாகம்அங்கம் என்னும் இடம் சொல்லுகிறது –
தாராம்ஸ்ஸ ராகவம் சரணம் கத-
ப்ராதா ச பந்துச்ச பிதா ச மம ராகவ -அயோத்யா -58-31-என்கிறபடியே
விட்ட உறவு எல்லாம் தாமாக வல்லவரைப் பற்றினேன்
அன்யேபி சந்த்யேவ ந்ருபா ப்ருதிவ்யாம் மாந்தாத ரேஷாம் தனயா பிர ஸூதா
கிந்த்வர்த்தம்  நாமர்த்தி ததா நதி ஷா க்ருதவ்ரதம் ஸ்லாக்யமிதம் குலம் தே-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -4-2-78-என்கிறபடியே
ஆ ஸ்ரீ தருடைய சர்வ அபேஷிதங்களையும் கொடுக்கும் குடிப் பிறப்பை யுடையவனைப் பற்றினேன் -என்றுமாம் –

———————————————————————————————————————————————————————————

நிவேதயத மாம் ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம்
சர்வ லோக சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மநே  -யுத்த -17-15-

நிவேதயத மாம் ஷிப்ரம்-என்னை விரைவில் அறிவியுங்கோள்
விபீஷணம் -விபீஷணன் என்னும் பெயரை யுடைய
உபஸ்திதம்-அவரை வந்து அடைந்து இருக்கிற
சர்வ லோக சரண்யாய -எல்லா உலகோராலும் சரணம் அடையத் தக்கவராய்
ராகவாய-ஸ்ரீ ராம பிரான் பொருட்டு
மஹாத்மநே  -பெரும் குணவாளரான-

அவதாரிகை –
என் துர்க்கதியைக் கண்டு பெருமாள் விஷயீ கரிக்கும் படியாக சடக்கென என்
வரவை விண்ணப்பம் செய்ய வேணும் -என்கிறான் –
நிவேதயத மாம் ஷிப்ரம் –
மாம் உபஸ்திதம் நிவேதயத -என்ன வேண்டி இருக்க
பிரதமத்தில் நிவேதயத-என்கிறது -தன்னுடைய த்வரையாலே –
மாம் –
பிரச்யுதோ வா அஸ்மால் லோகாதாகதோ தேவலோகம் -என்கிறபடியே முன்பு பற்றி நின்ற பரிக்ரஹத்தை விட்டு
உத்தேச்யரான பெருமாள் திருவடியில் புகுரப் பெறாதே
ஆகாஸ ஸ்தானனாய்
காண வாராய் என்று என்று கண்ணும் வாயும் துவர்ந்து நிற்கிற என்னை -திருவாய் -8-5-2
ஷிப்ரம் –
வந்தவனுடைய குணாகுண நிரூபணம் பண்ணி அறிவிக்க வேண்டாவோ -என்னில்
நீங்கள் நிரூபணத்தில் இழிவதற்கு முன்பே நான் முடிவன் –
உங்களுக்கு பழி வாராதபடி சடக்கென அறியுங்கோள்
நீ ஓர் அதிகாரியாய் அறிவிக்க வேண்டாவோ -என்னில்
ராகவாய –
சர்வ அபாஸ்ரயமான ரகு குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஓர் அநதிகாரிகள் உண்டோ
மஹாத்மநே  –
ரகு குலத்தார்க்கு ஒரு அநாதிகாரிகள் யுண்டே யாகிலும்
எதிர்தலையில் சிறுமை பாராதே தம் அளவில் விஷயீ கரிக்கும் பெருமாளுக்கு ஆகாதார் யுண்டோ
ராமோ ராமோ ராம இதி -யுத்த 131-10- என்றும்
திர்யக் யோநிக தாஸ் சான்யே-உத்தர -109-33-என்றும்
அன்று சரா சரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி -பெருமாள் திரு -10-10-என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே-
இத்தால்
பர வ்யூஹாத்ய வஸ்தாந்தரங்களில் காட்டில் ராமவதாரத்துக்கு யுண்டான நிரவதிகா கஸ்மிக ஸூஹ்ருத்வத்தைச் சொல்லுகிறது
சர்வ லோக சரண்யாய –
லோக்யந்த இதி லோகா -என்று லோகச்தான புருஷர்களை நினைக்கிறது
இருந்ததே குடியாக எலாருக்கும் சரண வரணார்ர்ஹர் அன்றோ பெருமாள் –
ராவண பந்தத்தாலே த்யாஜ்யனாக நினைத்து இருக்கிற என்னுடைய அளவேயோ
த்விதா பஜ்யேயமப் யவம் ந நமேயம் து கச்யசித் -யுத்த -36-11-என்றவன் வந்தாலும் விடாதவர் அன்றோ –
நீங்கள் என்னை விடில் என்னோபாதி பெருமாளை விடேன் என்று இருக்கத் தட்டுண்டோ
மதம் சபூ தோ ராம -சர்வ சப்தம்  தேக வர்ஜிதமாயோ இருப்பது
விபீஷணம்-
நீங்கள் தான் என்னோடு ஒப்புதி கோளோ
புறம்பு ஒருவருக்கும் ஆகாதவனை பெருமாள் விஷயீ கரித்தார் என்கிற ஏற்றம் அவர்க்கு கொடுக்க வந்தேன்  அல்லேனோ
உபஸ்திதம்
இலங்கையிலே நின்று சரணம் என்றேனாலும் இலங்கை தான் மதுக்கரை பட்டது பட வேண்டாவோ
நாலடி வந்தவிடம் பெருமாள் கார்யம் செய்தேன் அன்றோ –

————————————————————————————————————————————————————–

தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம்-

அவதாரிகை
கீழ் ஸ்லோகத்திலே பெருமாள் திரு உள்ளத்துக்கு பிரியமாகவும் ராவணனுக்கு அநபிமதமாகவும் சில வார்த்தைகளைச் சொன்னேன்
இப்படி சொன்னால்
பிரத்யஷே குரவ ஸ்துத்யா-என்றும்
என்னைத் தீ மனம் கெடுத்தாய் உனக்கு என் செய்கேன் -திருவாய் -2-7-8- என்றும்
அறியாதன அறிவித்த அத்தா நீ செய்தன -திருவாய் -2-3-2-என்றும் க்ருதஜ்ஞ்ஞானாய் கீழே ப்ராப்தமாய் இருக்க
அவன் துஷ்ப்ரக்ருதி யாகையாலே த்வாம் திக் குல பாம்சனம் -யுத்தம் -16-15-என்று ப்ருஷித்து
அஸ்மின் முஹூர்த்தே ந ஜீவேத் -என்று தன்னடியார் குற்றம் செய்தால் சொல்லுமா போலே வெட்டி வையாது ஒழிந்தேன் என்று அவமானம் பண்ணுவதாக
ஜ்யேஷ்டன் ஆகையாலே அவன் வேண்டிற்று  செய்கிறான்என்று இருந்தேன் –
அவ்வளவே அன்றிக்கே தன வயிற்றிலே பிறந்த சிறு பையலை இட்டு
கிம் நாம தே  தாத க நிஷ்ட வாக்கியம் அனர்த்தகம் சைவ ஸூ பீதவச்ச
அஸ்மின் குலே யோ அபி பவென்ன சாதோ சோபீத்ருசம்  நைவ வதேன்ன  குர்யாத் -யுத்த -15-2-என்று
பரிபவிப்பித்தும் செய்வான்
அத்தாலே அநு கூலரே ஆகிலம் அவன் அடியாக வந்த பந்த பாரா புத்ராதிகளை விட்டு
சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நன் மக்களும் அவரே இனி யாவரே -திருவாய் 5-1-9-என்கிறபடியே
விட்ட உறவு முறை எல்லாம் பெருமாளே யாம்படி திருவடிகளிலே வந்தேன் என்று
நாட்டாரோடு இயல் ஒழிந்து நாரணனை நண்ணி நின்றான் -திருவாய் -10-6-2- கீழ்
இனி ராஜ நீதி மரியாதையில் ஒரு சத்ருவின் தம்பி பொய்யே சரணம் என்று  வரும் காலத்தில் கைக் கொள்ள இருந்தார்களோ போகாய்-என்று உதறி இருந்தார்கள் முதலிகள்
இவர்களைப் பார்த்து நீங்கள் உதறுகிறது ஸ்வாமி  காரயமாக அன்றோ
ராஷசரால் நலிவு பட்டு சரணம் என்று வந்தவர்களுக்கு புகலாக ரகு குலத்திலே பிறந்த பெருமாளுக்கு ராவணன் தம்பி விபீஷணன் சரணம் புகுந்தான்
என்று அறிவிக்க தானும் ஒரு ஸ்வாமி கார்யம்
ஆனபின்பு தலைக் காவலிலே நிற்கிறவர்கள் அறிவித்திலர் என்று முனிவதற்கு முன்பே சடக்கென விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள்-என்றான்
தர்சன மரியாதையில் விதித ச ஹிதர்மஜ்ஞ சரணாகத வத்சலர் -சுந்தர -21-20-என்னும் இடம் கேட்டறியாயோ-நீரே சொல்ல மாட்டாயோ என்ன
அப்படி வழி கெடப் போவான் ஒருவனோ நான் –
தவ பரோஹமகாரிஷி தார்மிகை -என்றும்
வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப் பாதம் பணியுமவன் -திருவாய் -4-6-8- காணும் கோள் நான்
ஆனபின்பு நீங்கள் புருஷகாரமாகப் பெருமாள் திருவடிகளிலே காட்டிக்  கொடுங்கோள் என்கிறான் ஆகவுமாம் –

1- நிவேதயத மாம் –
யாம் பிரஜாபதிர் வேத ச புண் யோ  பவதி -என்று அவர் திரு உள்ளத்தில் பட்ட போதாயிற்று
இத்தலைக்கு ஸ்வரூபம் ஜீவிப்பது
அத்தனையும்  உங்களாலே பெற்றேனாக வேணும்
2- நிவேதயத –
உபதேஷ்யந்தி தே ஜ்ஞானம் என்றும்
தைச் சோக்தம் புருகுத்சாய -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-8- என்றும்
அவனை எங்களுக்கு அறிவிக்கிற மாதரம் எங்களையும் அவனுக்கு அறிவிக்க வேணும்
எதேனுமாக அறிவிக்கை உங்களுக்கு படி அன்றோ
3- நிவேதயத –
ஸ்வ ரேண மஹதா மஹான்-யுத்த -17-9-என்று நானும் பெரு மிடறு செய்து கூப்பிட்ட போதே பெருமாள் திரு உள்ளம் பற்றுவர் –
நீங்களும் அறிவித்தி கோளாய் ஒரு ஸ்வரூபம் பெறப் பாரும் கோள்
4- நிவேதயத  –
அறிவியாதே போதே பாகவத அபசாரம் பண்ணுவாரைப் போலே உங்களுக்கு ஸ்வரூப ஹாநி-
அறிவித்தால் கூவுதல் வருதல் செய்திலராகில் -திருவாய் -9-2-10- சரணாகத பரித்யாகியான அவருக்கு ஸ்வரூப ஹாநி
இரண்டு தலையும் இப்படியான போது-பரக்கத அதிசய ஆதானம் பண்ணுகை சேஷத்வ லஷணம் ஆனால்
அத்தலைக்கு அவத்யவஹனாகையாலே சேஷ பூதனான எனக்கு ஸ்வரூப ஹாநி
இவை இத்தனையும் வாராமல் அறிவித்துச் சேர விடும் கோள்
5- நிவேதயத
வயாக்ர வானர சம்வாதம் கேட்டு அறியீர்களா –
இப்படி சரணாகதி ரஷணம் பண்ணின ஜாதியில் பிறந்த நீங்கள் சரணாகதனை அறிவியுங்கோள்
6- நிவேதயத –
என்னை நிர்வேதிப்பியாதே வருத்தாதே பெருமாளுக்கு அறிவியுங்கோள்
7-நிவேதயதே-
நிப்ருதம் வேதயத-இப்படிக்குஒரு மூர்க்கனோ என்று திரு உள்ளம் பற்றும்படி உத்படமாக பற்றி அறிவியாதே –
அறியச் சென்று உரையாய் -பெரிய திருமொழி -3-6-4-என்னுமா போலே உங்களுடைய சவிநயகதிபிரசக்திகளாலே இப்படிக்கு ஒரு சாத்விகனோ அவன் என்னும்படி நிப்ருதமாக விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள்-
8-நிவேதயதே–
நிதராம் வேதயத-அதாவது மந்திர வ்யாபாராதிகளில் பராக்கான பெருமாள் திரு உள்ளத்திலே படும்படியாக ஊன்ற விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள்-
9- நிவே தயதே –
ஒரு பெரும் திரளாய் இருந்தால் ஒருவர் இல்லாது ஒருவர் அறிவிக்க லாகாதே –
10- நிவே தயதே –
ப்ரார்த்த  நாயாம் லோடாய்-அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் தொழுது இரந்தேன்-திரு விருத்தம் -30-என்னுமா போலே
நீங்களும் ருஷவா கோலான்கூலங்கள் ஆகிற அநேக ஜாதியாய் இருந்தீர் கோள் –
உங்களை இரக்கிற நான்    நிற்கிற நிலையை விண்ணப்பம் செய்ய வேணும்
11- நிவே தயதே –
ஒருவனைக் குறித்துச் சொல்லாதே சமுதாயத்தில் சொல்லுகிறான் –
இத்திரளில் இதற்கு முன் பரிச்சயம் இல்லாமையாலே சாதகர் இன்னான் என்று அறியாமையாலே –
அன்றியிலே –
12- நிவே தயதே –
தாத்ரா பாகவதா சர்வே ச்லாக்யா பூஜ்யாச்ச பாரத -என்று ராம சம்பந்தம் எல்லார்க்கும் ஒக்கும் ஆகையாலே
அடைய நமக்கு கௌரவ்யர் அன்றோ என்று சமுதாயத்தில் சொல்லுகிறான் ஆகவுமாம் –
அன்றிக்கே –
13- நிவே தயதே –
லோகோ பின்ன ருசி -என்றும்
வேறு வேறு ஞானமாகி –திருச் சந்த விருத்தம் -2-என்றும்
மதி விகற்பால் பிணங்கும் சமயம் பல பல -திருவிருத்தம் -96–என்றும் சொல்லுகிறபடியே
பலராய்- பின்ன புத்திகளாய் இருக்கையாலே
ஒட்டேன் என்று ஒருவன் விடேன் என்று ஒருவன் கட்டென் என்று ஒருவன் -கட்டென்னப் புகுரலாகாதோ என்று ஒருவன்
அறிவிக்கிறேன் என்று ஒருவன் ஜீவிக்கலாவது என் என்று ஒருவன் என்னும் சமுதாயத்தில் சொல்லுகிறான் ஆகவுமாம் –
அன்றியிலே
14- நிவே தயதே –
குருஷூ பஹூ வசனம் -இப்படிக்கு எல்லாம் நிர்வாஹகராய் ராஜாவாய் இருக்கிற மஹா ராஜரை நோக்கிச் சொன்னான் ஆகவுமாம் –
அன்றியிலே –
15- நிவே தயதே –
என்று ராவண கோஷ்டியிலே தூத வதம் ஆகாது என்று நல வார்த்தை சொல்லி க்ருத உபகாரகன் ஆகையாலே
திருவடியை ஹ்ருதயீ  கரித்து
ப்ரதீகோபாதானம் பண்ணி  ஒருவனைச் சொன்னால் மற்றவர்கள் விபரீதம் பண்ணுவார்கள்  என்று சாமான்யமாகச் சொன்னான் ஆகவுமாம் –
அன்றியிலே –
16- நிவே தயதே –
பெருமாள் உங்களிடம் என்னிடை யாட்டமாகக் கேட்பார் –
அப்போது பேசாதே -சங்க நீயன் -என்றாகவுமாம் -விஸ்வ நீயன் என்றாகவுமாம்-சங்க்ராஹ்பன் என்றாகவுமாம்- நிக்ராஹ்பன் என்றாகவுமாம்-
எதேனுமாக தோற்றினார் தோற்றினபடி ஸ்வ மதங்களை அறிவியுங்கோள் என்றாகவுமாம்- –
அன்றியிலே –
17- நிவே தயதே –
வித் ல் லாபே -என்கிற தாதுவிலேயாய் -ச மஹாத்மா ஸூ துர்லப -ஸ்ரீ கீதை -7-19-என்று நேராக நெஞ்சாரல் பட்டுக் கிடக்கிற பெருமாளுக்கு ஒரு ஆத்மலாபம் பண்ணிக் கொடுங்கோள்-
அன்றியிலே
18 -நிவே தயதே –
வித சத்தாயாம் -என்று சத்தையிலே யாய்
அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம்-ஆரண்ய -10-19-என்று என்னைப் பெறாத போது அழிகிற பெருமாளுக்கு சத்தை யுண்டாக்கி விடுங்கோள் –
அன்றியிலே –
19- நிவே தயதே
வித விசாரேண-என்று விசா ரணத்திலே யாய்
அங்கத சரப ஜாம்பவத் பிரமுகர் அடைய விசாரியுங்கோள்-என்றுமாம் –

இப்படிச் சொன்னவாறே -ஆகிறது -விண்ணப்பம் செய்கிறோம்
சோஹம் ப்ருஷித் தஸ்தேந -யுத்த -17-4- என்றும்
ராகவம் சரணம் கத -யுத்த -17-4- என்றும் இரண்டு அர்த்தத்தைச் சொன்னாயாகில்
ராவணன் ப்ருஷித்த படியை முற்படக் சொல்லவோ
சரணாகதனான உன்னை அறிவிக்கவோ -என்ன
1- மாம் நிவே தயதே –
அவனுடைய பாருஷ்யத்துக்கு பிரதிகிரியை பண்ணுவது நான் அந்தரங்கன் ஆனால் அல்லவோ
ஆனபின்பு முற்பட என்னை விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள்-
நீ வைக்கும் பொற்குடம் ஏதோ உன்னை அறிவிக்கைக்கு -என்ன –
2- மாம் –
இங்கு உம்மோடு ஒரு பாடு உழல்வான் ஓர் அடியானும் உளன் -திருவாய் -8-3-7-என்கிறபடியே
நாக பாச பிரம்மாஸ்த்ரங்களால்  நலிந்த அன்றைக்கும் உடன் கேடனாய் விடாதே நிற்கைக்கு ஓர் அடியான் வந்தான் என்று விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள் –
இதுக்கு முன் செய்தது அன்றோ மேல் செய்வது என்ன
3- மாம் –
ப்ரதீயதாம்  தாசரதர் மைதிலீ-யுத்த -14-3-என்று இங்குற்றைக்கு நல் வார்த்தை சொன்ன என்னை –
நுனி நாக்காலே ஒரு வார்த்தை சொன்னாய் ஆகில்  இத்தால் பெற்றது என்
அதுவோ பிராட்டி இங்கே எழுந்து அருளி வந்தது -என்ன
4-மாம் –
யாவந்ன க்ருஹ்ணந்தி சிராம்சி பானா ராமேரிதா ராஷச புங்க வா நாம் -யுத்த -14-4- என்றும்
வித மேச்ச புரீம் லங்காம் -சுந்தர -26-21- என்றும்
ராவணன் முன்னே பெருமாள் பெருமைகளைச் சொல்லி
ருக் சாம சகேஷ்நௌ-சாந்தோக்யம் -1-8-  என்று அரசு புலவர்களான வேதங்களோ பாதி பெருமாள் கீர்த்தி படஹமான என்னை –
இதுவும் குருத்வாத்  ஹித மிச்சதா -யுத்த -16-24-என்று ராவண ச்நேஹத்தாலே பிரத்யவாய புரச்சரமாக ஹிதம் சொன்ன அச்த்தனை அன்றோ
இப்படி ராவண பக்தனான உன்னையோ அறிவிக்கிறது -என்ன
5- மாம் -பருஷிதஸ் தேந அவமானி தச்ச-யுத்த -17-14-என்று இவ் உத்கர்ஷம் பொறாமையாலே பருஷித்துத் தள்ளி விடப்பட்ட என்னை
ஜ்யேஷ்டோ மான்ய பித்ரு சம -யுத்த -16-17-என்று நீ தான் சொல்லிற்று இல்லையோ –
தமையன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் ஆகில் இது என்ன தப்பாக வந்தாய் -என்ன –
6- மாம் –
த்யக்த்வா புத்ராம்ச்ச தாராம்ச்ச என்று பாருஷ்யம் பொறுக்க மாட்டாமையாலே –
ஆத்மாவை புருஷஸ்ய தாரா -என்றும்
ஆத்மா வை புத்ர நாமாசி -என்றும்
என்னோபாதியான இவர்களை உட்பட விட்டு அவனோடு துவக்கற்ற என்னை –
நீ அவனோடு துவக்கற்றால் லாபம் என் -இத்தலையில் ஒரு பற்றாசு இல்லையோ -என்ன –
7- மாம் –
ராகவம் சரணம் கத -யுத்தம் -17-14-என்று
தயரதற்கு மகன் தன்னை யன்றி மற்றிலேன் தஞ்சமாகவே -திருவாய் -3-6-8-என்று இருக்கிற என்னை
8- மாம் –
ஆத்மானம் சர்வதா ரஷ புரீம் சேமாம்  ச ராஷசாம் -யுத்த -16-25-என்று பருஷிக்கிற
ராவணன் உடனும் அவனோடு சேர்ந்தாரோடும் வாசி அற ஹிதம் சொல்லுகையாலே
ஆநு கூல்யமிதி ப்ரோக்தா சர்வ பூத அநு கூலதா -லஷ்மி தந்த்ரம் -17-66- என்கிற ஆநு கூல்ய சங்கல்ப்பமும்
ஜாதக்ரோதோ விபீஷண-யுத்த -16-17-என்றும்
க்ருத்தோ ஹன்யாத் குரூ நபி -சுந்தர -55-5-என்றும்
ராவணனைக் கொல்ல பிராப்தமாய் இருக்க
உத்பபாத கதா பாணி -யுத்த -16-16-என்று கையிலே கதை இருக்க கொல்லாதே போந்தவன் ஆகையாலே
ப்ராதி கூல் யஞ்ச பூதா நாம்  சர்வேஷாம்  ந சமா ரேத்-லஷ்மி தந்த்ரம் -17-67- என்கிற ப்ராதி கூல்ய வர்ஜனமும்
ஸூ க்ரீவச்சாபி ஷே சித-யுத்த -17-66-என்று சோதாஹரணமாகக் கண்டு நம்மை ரசிப்பார் என்று அறுதி இடுகையாலே
ரஷிஷ்யத் யநு  கூலான் ந  இதி யா ஸூ த்ருடா மதி ச விஸ்வாஸே பவேத்  -லஷ்மீ தந்த்ரம் -17–71-ப்ரசன சம்ஹிதை -54-26/27 என்கிற ரஷிஷ்யதீதி விஸ்வாசமும்
பவந்தம் சரணம் கத -யுத்த -19-5-என்று உம்மையே ரஷகராகப் பற்றின்னேன் என்கையாலே
கோபாயிதா பவேத்யேவம் மே ராஜ்யஞ்ச  ஜீவிதஞ்ச சூ கா  நி ச -லஷ்மீ தந்த்ரம் -17-72/73–ப்ரசன சம்ஹிதை -54-28/29 என்கிற கோப்த்ருத்வ வரணமும்
பவத்கதம்  மே ராஜ்யஞ்ச ஜீவிதஞ்ச ஸூ கா நி ச-யுதட -19-6- என்று பல பர ந்யாசம் பண்ணுகையாலே
பலே ஸ்வாம் யவியுக்ததம் கேசவார்ப்பண பர்யந்தா ஹயாத்ம நிஷேப உச்யதே -லஷ்மி தந்த்ரம் -17-74- ப்ரசன சம்ஹிதை 54-30 என்கிற ஆத்ம நிஷேபமும்
தேந சாஸ்ம்யவமாநித -யுத்த -19-4- என்று பரிபூதனாய்க் கையைத் தூக்கி   விடுகையாலே
இதி யா பூர்வ ஹாநிஸ் தத் தைந்யம் கார்ப்பண்யம் உச்யதே -லஷ்மி தந்த்ரம் -17-67/69- ப்ரசன சம்ஹிதை 54-24–26–என்கிற கர்ப்பண்யமும்
ஆக இப்படி சரணாகதியினுடைய ஷட்பிரகாரமும் குறையாதபடி பண்ணின என்னை –
9- மாம் –
அஹம் அஸ்ம யபரா தாநாம் ஆலயோ ஆகிஞ்சன அகதி
தவம் ஏவ உபாய பூதோ மே பவதி பிரார்த்தனா மதி -அஹிர் புத்ன்ய சம்ஹிதை -37-30 என்கிறபடியே
விபீஷணனாய்
துர்வ்ருத்த ராவண ப்ராதா வாகையாலே
அபராதாநாம் ஆலயமாய் -உபாயான்தரம் இல்லாமையாலே அகிஞ்சனனாய்
ராவணனும் அகப்படத் தள்ளி விட்ட படியாலே அநந்ய கதியாய் பெருமாளை உபாயமாகப் பண்ணின படியாலே
த்வம் ஏவ உபாய பூதே மே பவதி பிரார்த்தனா மதியை யுடையனான என்னை –
10-மாம் –
உத்தரம் தீரமா சாத்ய-யுத்த -17-8-என்கையாலே
அக்கரை என்னும் அனத்தக் கடலுள் அழுந்தி உன் பேரருளால் இக்கரை ஏறி இளைத்து இருந்தேனை -பெரியாழ்வார் -5-3-7-என்னை
11- மாம் –
பர்த்யக்தம் மயா லங்காம்  இத்ராணி ச தநா நிச -யுத்தம் -19-5-என்று
அங்குள்ள பற்றாசை எல்லாம் போக்கிட்டு
கஸ்ய ஏவ வ்யதிஷ்டத -யுத்த -17-8- என்று ஆகாசத்திலே  தடுமாறுகிற என்னை
12- மாம் –
ஸோ அஸ்வன பாரமாப் நோதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -கடக்க -1-3-9-என்று வரும் வலி எல்லாம் வந்து
விஷ்ணு பதத்தைப் பற்றின என்னை –
13- மாம் –
பிரச்யுதோ வா அஸ்மால் லோகாதாகதோ தேவ லோகம் -என்றும்
அங்குற்றேன் அல்லேன் இங்குற்றேன் அல்லேன் -திருவாய் -5-7-2-என்றும் சொல்லுகிறபடியே
ராவண கோஷ்டியி நின்றும் புறப்பட்டு ராம கோஷ்டியில் புகுரப் பெறாதே
ஆந்தரா ளிகனாய் இருக்கிற என்னை
14- மாம் –
இழை நல்ல வாக்கையும் பையவே புயக்கற்றது -திருவாய் -9-5-10-என்கிறபடியே
நீங்கள் அறிவித்தால் அது யுண்டாய் அறிவியாத பொது இல்லையாம் படியாய் இருக்கிற என்னை –

ஆகிறது உன் அபேஷையை அறிவித்தாய் ஆகில் விண்ணப்பம் செய்கிறோம் -என்ன
1- ஷிப்ரம் –
ஒண்ணாது -இப்போதே வேணும் -இப்படிப் பதறுகிறது என் என்ன –
2- ஷிப்ரம் –
விரையும் கார்யம் தூங்கேல் தூங்கும் கார்யம் விரையேல் -என்னுமது சொல்லக் கேட்டும் அறியீர்களோ
விரையும் கார்யமான படி என் என்ன
3- ஷிப்ரம் –
சஞ்சலம் ஹி மன -ஸ்ரீ கீதை -6-34-என்றும்
சலா ஹி பிராணி நாம் மதி -அயோத்யா -4-20- என்றும்
நின்றவா நில்லா நெஞ்சாய்-பெரிய திரு -1-1-4-அன்றோ எல்லாரும் இருப்பது
ஆனபின்பு எனக்குப் பிறந்த ஆநு கூல்யம் பிரிவதற்கு முன்னே விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள்-
4- ஷிப்ரம் –
ஷிப்ரம் ராமாய சம்சத்வம் சீதாம் ஹரதி ராவண -ஆரண்ய -48-30-என்று பிராட்டி சொன்ன போதே
தேவதைகள் அறிவியாமையாலே கண்டீர்களோ ரஜநீசரன் வசத்திலே அகப்பட்டாள் –
அப்படியே நானும் மநோ ரஜ நீசரன் வசத்திலே அகப்படுவதற்கு முன்னே அறிவியுங்கோள் –
5- ஷிப்ரம் –
வந்து ஒல்லைக்   கூடுமினோ -திருப் பல்லாண்டு -5-என்றும்
ஒல்லை நீ போதாய் -திருப்பாவை -15-என்றும்
சடக்கென வா என்று நீங்கள் அழைக்க ப்ராப்தமாய் இருக்க நான் அபேஷிக்கும் படியாவதே
6- ஷிப்ரம் நிவே தயதே-
ஜீவந்தீம் மாம் யதா ராமஸ் சம்பாயதி  கீர்த்தி மான் தத் த்வயா ஹனுமன் வாச்ய -சுந்தர -39-9- என்கிறபடியே
என் சத்தை கிடக்கிற போதே அவர் கைக் காண்டாராய்ப் புகழ் படைக்கும் படி அறிவித்து கொள்ளுங்கோள்  –
7- ஷிப்ரம் நிவே தயத் –
த்யக்த்வா புத்ராம்ச்ச தாராம்ச்ச -யுத்த -17-14-என்னும் படி
மாதரார் கயல் கண் என்னும் வலையுள் பட்டு அழுந்துவேனைப் போதரே என்று சொல்லிப் புந்தியில் புகுந்து தன்பால் ஆதரம் பெருக வைத்தார்
ஆனபின்பு தத் தமஸ் யாயம் -யுத்த -18-35- என்று முற்படுவதற்கு முன்னே நீங்கள்  முற்படுங்கோள் –
8- ஷிப்ரம் நிவே தயதே –
என் ஆற்றாமையால் இன்னம் ஒரு கால் சரணாகதி பண்ணி
தத் த்வயம் சக்ருத் உச்சாரோ பவதி -த்வய உபநிஷத் என்றும்
சக்ருதேவ பிரபந்நாயா -யுத்த -18-33- என்றும்
சக்ருத் பிரயாகமே அமைந்து இருக்கிற பிரபத்தி ஸ்வரூபத்திற்கு ஹாநி வருவதற்கு முன்னே அறிவியுங்கோள் –
9- ஷிப்ரம் நிதே யத் –
உபாயோ சதுர்த்தச்தே ப்ரோக்த சீகர பல ப்ரத-லஷ்மி தந்த்ரம் -17-75-என்றும்
தாவ தார்த்திஸ் ததா வாஞ்சா தாவன் மோஹஸ் ததா அவகம்  யாவண்ண யாதி சரணம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-9-73-என்றும் சொல்லுகிற
உபாய ஸ்வ பாவத்தாலே பலித்துக் கொண்டு நிற்கவாயிற்றுப் போகிறது
அதற்கு முன்னே நீங்களும் ஆநு கூல்யம் பண்ணுவார்களாக அறிவியுங்கோ
10- ஷிப்ரம் மாம் நிவேதயத –
பெருமாள் யதி வா ராவண ஸ்வயம் -யுத்த -18-35- என்று ராவணனைத் தேடித் பிடிக்க வாயிற்று புகுகிறது
அதுக்கு முன்னே சடக்கென என்னை அறிவியுங்கோள்-
11- மாம் நிவே தயதே-
தமேவ சரணம் கச்ச -ஸ்ரீ கீதை -18-62-என்று சரண்யனை அறிவிக்கிற நீங்கள் ஒரு சரனாகதனை அறிவியுங்கோள் –

ஆகிறது -இப்படி சடக்கென அறிவிக்கிறது ஆருக்கு –
இலங்கையிலே பரிசிதரான திருவடிக்கோ
படைக்கு எல்லாம் நிர்வாஹகரான மகா ராஜர்க்கோ -என்னில்
1- ராகவாய –
இஷ்வா கூ ணாமியம் பூமிஸ் ச சைல வன  கான நா -கிஷ்கிந்தா -18-6-எண்டு
அத்திருவடியோடும் மகாராஜரோடும் மால்யவானோடும் சித்ரா கூடத்தொடும் வாசி அற ரஷகராய்
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆளுகிற பெருமாளுக்கு –
2- ராகவாய –
சரணாகத ரஷகரான குடியிலேபிறந்த பெருமாளுக்கு சரணாகதனான என்னைச் சொல்லுகோள் –
3- ராகவாய –
சக்ருதேவ பிரபன்னாய –அபயம் ததாமி –ஏதத் வரதம் மம -யுத்த -18-33-என்று சரணாகத த்ராணத்திலே காப்புக் கட்டின வரிடம்  சொல்லுங்கோள் –
4- ராகவாய –
ராக வாணாம யுக்தோயம் குலச்யாச்ய விபர்யய -பால -21-2- என்றும்
அப்ய ஸூ பிரணயி நாம் ரகோ குலே ந வ்ய ஹன்யத கதாதர்த்தி தா -ரகுவம்சம் -11-2- என்றும்
அபேஷித்தார் அபேஷித ப்ரதா -பிறந்து படைத்த தலைவர்க்குச் சொல்லுங்கோள்   –
5- ராகவாய –
அப்யஹ ஜீவிதம்  ஜஹ்யாம் ஹி பிரதிஜ்ஞாம் சம்சருத்ய -ஆரண்ய -10-19-என்று
தம்மை அளித்தும் ஆஸ்ரீ தரஷணம் பண்ணும் அவருக்கு சொல்ல்லுங்கோள்-
6- ராகவாய மாம் நிவே தயதே –
மாறில் போரரக்கன் மதிள் நீர் எழச்  செற்றுகந்த  ஏறு சேவகனாருக்கு என்னை அறிவியுங்கோள் –
7-ராகவாய மாம் ஷிப்ரம் நிவே தயதே –
ராகவச்ய யசோ ஹீயோ -சுந்தர -37-57-என்று ஆர்ஷ பரிஷத்  ஸூ க்ரீவ காக  பிரமுகரை ரசித்து தேடித் படைத்த புகழ் எல்லாம்
என்னை ரஷியாத படியாலே இழக்க வாயிற்றுப் புகுகிறது
அதற்கு முனே சடக்கென அறிவியுங்கோள் –

சதி தர்மிணி தர்மா -என்று அவர் தம்மைப் பெற்றால் அன்றோ புகழ வேண்டுவது –
ப்ராப்த சத்ருரதர்க்கித -யுத்த -17-26–என்று சத்ருவை இருக்கிற உன்னை அறிவிக்கை யாவது என் -என்ன –
விபூதியாக சத்ருக்கள் ஆனாலும் ஒரு பொல்லாங்கு நினைக்க ஒண்ணா தாய்க் காணுங்கோள் அவர் பெருமை இருப்பது –
1- மஹாத்மநே –
மர்த்யா நாம் மரணாத் பயம் -என்கிற உங்களைப் போலே அன்றியிலே
உத்தமா நாந்து மர்த்யா நாமவமா நாத் பரம் பயம் -என்று சரணாகத ரஷணம் பண்ணிற்றிலோம் என்று கர்ஹிக்கில்
செய்வது என் என்று பயப்படும்படியான பெருமையை யுடைய பெருமாளுக்கு அறிவியுங்கோள் –
2- மஹாத்மநே –
ஆத்மன் சப்த வாசியாய் ததேவ அநு ப்ராவிசத் தத் அநு பிரவிச்ய சச்ச த்யாச் சாபவத் -தை ஆனா -6-என்று தாழ்ந்து வந்தால்
வர ஒண்ணாது என்று ஏற்கவே புகுந்து கலந்து ஜ்ஞான ஸ்வரூபன் என்று அவனைச் சொல்லும் சொல்லாலே தம்மைச் சொல்லலாம் படி ஜீவாந்தர்யாமியாய் இருக்கிறவருக்கு என்னை அறிவியுங்கோள் –
3- மஹாத்மந-
ஆத்மன் சப்தம் -த்ருதி-  வாசியாய் –
ஆபத்யபி சவ காரஎஷூ கர்த்தவ்யத் ஸ்திதிர் த்ருதி -என்று சத்ரு தேசம் ஆகையாலே
சாபாயமாய் இருந்ததே யாகிலும் ரஷகனான தம்முடைய க்ருத்யத்தில் நிலையுடையவர் காணுங்கோள் -என்றானாகவுமம்
அன்றியிலே –
4- மஹாத்மந-
ஆத்மன் சப்தம் தேக வாசியாய் -மஹா தேஹாயா -என்கிறபடி -அதாவது
தத் விஸ்வரூப வைரூப்யம் ரூபம் அந்யத ஹரேர் மஹத்-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-7-70- என்றும்
ந தஸ்ய ப்ராக்ருதா மூர்த்திர் மாம்ச மே தாஸ்தி  சம்பவா -ஸ்ரீ வராஹ -14-41/வாயு -34-4- என்றும்
நித்யம் நித்யாக்ருதி தரம் -சாஸ்வதம் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே யாரேனும் ஏதேனும் செய்யிலும் கல் கடித்து பல் முறித்து தங்களோடு போம்படி அத்ய விலஷண விக்ரஹராய் கானுங்கோள் இருப்பது-
5- மஹாத்மந   –
ஆத்மன் சப்தம் ஸ்வ பாவ வாசியாய் ஆ ஸ்ரீ த விஷயத்தில் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட ப்ராப்திகள் பண்ணி இருக்கை அவருக்கு
வந்தேறி அன்றிக்கே
ஸ்வ பாவமாய் யுடையராய்க் காணுங்கோள் இருப்பது –
6- ராகவாய மஹாத்மன் –
ஆத்மன் சப்தம் பரமாத்மா வாசியாய் -ரகுகுல குமாரராய் -தம்மைத் தாழ விட்டாரே ஆகிலும்
அதுக்கு இப்பால் தான் பரமாத்மாவாய்க் காணுங்கோள் இருப்பது
யானுமோர் நிலைமையன் என அறிவரிய எம்பெருமானே ஆகிலும் யாருமோர் நிலைமையன் என அறிவெளிய எம்பெருமானாய்-திருவாய் -1-3-4-யாயிற்று இருப்பது
வேத  புருஷனும் சம் பாஹூப்யாம் நமதி சத்பதத்ரை -தை நா -1-12- என்றும்
வேதாஹ மேதம் புருஷம் மஹாந்தம் -புருஷ ஸூ க்தம்-என்றும்
இப்படி ஸூ லபனாய் இருக்கிற வஸ்து தான் அபெரிய வஸ்து என்று சொன்னான் இ றே-
வைதிக புருஷனான விஸ்வாமித்பால -19-14-என்று சொன்னான் இ றே
அவனைச் சொல்ல வேணுமோ
அயம் ச காகுத்ச்த இதி பிரஜஜ்ஞே -கிஷ்கிந்தா -24-28-என்றும்
த்வம் அப்ரமேயச்ச -கிஷ்கிந்தா -24-31-என்றும்
தாரை என்னும் ஒரு கிம் பெண்டாட்டி யகப்பட அறிந்ததும் உங்களுக்குத் தெரிகிறது இல்லையா –
7- மஹாத்மந –
ஆத்மன் சப்தம் அர்க்க அக்நி வாசியாய்
ராம திவாகர சத்ரு ரஷோமயம் தோயம் உபசோஷம் நயிஷ்யதி -சுந்தர -17-18- என்றும்
அபிதபாவ கோபமம் -அயோத்யா -99-26-
முளைக் கதிரை -திரு நெடு -14-என்றும்
கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பு அன்ன நின்ற நெடுமாலே -திருப்பாவை -25–என்றும்
சத்ருக்களுக்கு தாஹகமாய் அன்றோ அவர் இருப்பது
நீங்கள் அஞ்சாதே அவருக்கு அறிவியுங்கோள் –
8- மஹாத்மந –
ஆத்மன் சப்தம் மதி வாசியாய் நீங்கள் மேல் எழுந்த சாகாசாரிகள் இத்தனை சாகார்த்த விசாரிகள் அல்லீர் கோளே-
தேவோ வை த்வஷ்டார மஜிகாம்சன் ச பத்னீ ப்ராபத்யாத தம ந பிரதி ப்ராயச்சன்
தஸ்மாதபி வத்யம் பிரபன்னம் ந பிரதி பிரயச்சந்தி –யஜூஸ் சம்ஹிதை -6-5-29- என்றும்
சரணாகத அரி பிராணான் பரித்யஜ்ய ரஷிதவ்ய க்ருதாத்மாநா   -யுத்த -18-28- என்றும் சொல்லுகிறபடியே
வேத வைதிக வசனங்களில் நிலவராய்-சத்ருவே யாகிலும் சரணாகதனைத் தன்னை அழிய மாறியும் ரஷிக்கக் கடவது என்கிற
பேர் அறிவாளராய் இருக்கிரவருக்குச் சொல்லுங்கோள் –
அன்றியிலே
9- மஹாத்மந –
என்று வாத வாசியாய் தஸ்மை வாதாத்மநே நம-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-14-31-என்றும்
காலாய் தீயாய்  -திருவாய் -6-9-1- என்றும்
சொல்லுகிறபடியே
சத்ருக்களுக்கு நாசகராய்
சரணாகதருக்கு ஆஸ்வாச காரராய் இருக்கும் -என்றுமாம் –

அழகியது -நீ தானே -மஹாத்மநே -என்று அவன் பெருமையைச் சொன்னாய் இ றே
அப்படிக்கு-நாகணை மிசை நம்பரர்  செல்வர் பெரியர் சிறு மானிடர் நாம் -நாச் -10-11-என்றும்
அம்மான் ஆழிப்பிரான் அவர் எவ்விடத்தான் யானார் -திருவாய் -5-1-7-என்றும் பர்வதத்துக்கும் பரமாணு போலே
இருக்கிற நாம் அவ்வஸ்துவை அணுகவும் சரண வரணம் பண்ணவும் போமோ என்னில்
1- சர்வ லோக சரண்யாய –
பெருமாள் நீர்மைக்கு ஆகாதார் உண்டோ –
2- சர்வ லோக சரண்யாய –
லோக பார்த்தாராம் –சுந்தர -38-56-போலே -அந்த சர்வ லோகத்தில் நானும் ஒருவன் அன்றோ
இவற்றின் புறத்தாள் என்ற எண்ணோ -திருவிருத்தம் -33
3- சர்வ லோக சரண்யாய –
நீசனேன் நிறை ஒன்றுமிலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் சோதி -திருவாய் -3-3-4-என்று
எத்தனையேனும் தீர அபராதம் பண்ணினாரையும் அங்கீ கருத்து அத்தாலே தேஜஸ் விகளாய் இருக்கிறவருக்கு
4- சர்வ லோக சரண்யாய –
சர்வ லோகைக வீரஸ்ய தச கண்ட குலத் விஷ -என்று
பூர் புவஸ் ஸூ வர் மஹர் ஜனஸ் தபஸ் சத்யம் -என்கிற சப்த லோகத்துக்கும் புகலானவருக்கு
5- சர்வ லோக சரண்யாய
அவ்வளவே அன்றிக்கே பூர்ப் புவராதிகளோடும் அதல விதல ஸூதல  தலாதல மகாதல ரசாதல பாதாளங்கள் உடன் வாசி அறச்
சதுர்தச லோகங்களுக்கும் புகலானவர்க்கு
அன்றியிலே –
6- சர்வ லோக சரண்யாய –
என்று பொன்னுலகு ஆளீரோ புவனி முழுதும் ஆளீரோ -என்றும்
புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற -என்றும்
ஹிரண்ய மயே பரெ லோகே -என்றும்
அஸ்மின் சாம் பரதம் லோகே -என்றும் சொல்லுகிறபடியே உபய விபூதிக்கும் ப்ராப்யர் ஆனவருக்கு
7- சர்வ லோக சரண்யாய –
மஞ்சா க்ரோசந்தி போலே  லோகாந்த வர்த்தி ஜந்துக்களை லஷிக்கிறது
அன்றியிலே
8- சர்வ லோக சரண்யாய
லோகஸ்து–புவனே ஜானே -என்று ஜன வாசி ஆகவுமா
9- சர்வ லோக சரண்யாய
சர்வ வித லோகம்-அதாவது -தேவ யோநி களாயும் திர்யக் யோநி களாயும் மனுஷ்ய யோநி களாயும் ஸ்தாவர யோநிகளாயும்
தர்மார்த்தி களாயும் அர்த்தார்த்தி களாயும் காமார்த்தி களாயும் மோஷார்த்தி களாயும்
அநு கூலராயும் பிரதி கூலராயும் உத்க்ருஷ்டராயும் அபக்ருஷ்டராயும்
இப்பத் அநேக வித ரானவர்களுக்கு எல்லாம் புகலானவர் அன்றோ
அவனை இப்படி எங்கே கண்டோம் என்னில்
மஹிஷ்ட பல ப்ரதா நை கோநய  பிரஜா பஸூபதீ-ஸ்தோத்ர இத் -13-என்று தேவர்களான ப்ரஹ்மாதி களுக்கு இழந்த பதம் கொடுத்தவர் –
விஷ்ணு பக்தி பரோ தேவ -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -109-74-என்கிறபடியே
பெருமாளுக்கு நல்லேன் ஆகையாலே தேவனான நான் இழந்த ராஜ்ஜியம் தாராரோ
ஸூ க்ரீவம்ஏவ தத் ராஜ்யே ராகவ ப்ரத்ய பாத யத் -பால -1-70-என்று
திர்யக்குகளான ஸூ க்ரீவாதிகளுக்கு இழந்த ராஜ்ஜியம் கொடுத்தவர்
ஜ்ஞா நே ந ஹீன ப ஸூ பிஸ் சமா ந -நரசிம்ஹ புராணம் -16-13-என்று அறிவில்லாமையாலே திர்யக்கான நான் இழந்த ராஜ்ஜியம் தாராரோ –
அத்யசதே  சீரப்ருதோ யதாஸ்வம் சிரோஜ்ஜி தான்யாச்ரம மண்டலா நி -ரகு வம்சம் -13-22-என்று
மனுஷ்ய சரீரர்களான ஜன ஸ்தான வாசிகள் இழந்த தேசம் கொடுத்தவர்
மானுஷ்யம் கொண்டாடி உளவாய் வந்த நான் இழந்த தேசம் தாராரோ
சைல ரூபம் பரித்யஜ்ய  பிரபேதே ஸ்வகாம் தநும்  -என்று ஸ்தாவர ரூபமான அஹல்யையைத் தன பிரகிருதியோடு கூட்டினவர்
கச்த ஏவ வ்யதிஷ்டத -யுத்த -17-8-என்று ஸ்தாவர ப்ரதிஷ்டையாய் நிற்கிற என்னை ஏன் பிரக்ருதியோடே கூட்டாரோ –
ரஷி தவ்யா சச்வத் கர்ப்ப பூதாஸ் தபோத நா -ஆரண்யம் -1-21-என்று அனுஷ்டானத்தாலே தர்மார்த்திகளான ரிஷிகளுக்கு புகலானவர் –
விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா -ஆரண்ய -17-24-என்ற எனக்குப் புகலாகாதோ –
ருதன் ராஜ் மயா சதா -சுந்தர 33-24- என்று அர்த்த பலமான ராஜ்யத்தை இரந்த சக்கரவர்த்திக்கு கொடுத்தவர்
ராஜ்ய காங்ஷியான எனக்குத்-ராஜ்ய காங்ஷி ச ராஷச -யுத்த -18-13-தாராரோ –
தாரா உமைகளை விரும்பி காம பரவசரான மஹா ராஜர்க்கு தாரங்களைக் கொடுத்தவர்
த்யக்த்வா புத்ராம்ச்ச தாராம்ச்ச -யுத்த -17-14- என்று பிராட்டி பக்கல் ஆனுகூல்யம் பண்ணின தர்ம தாரங்களை இழந்த எனக்குத் தாராரோ –
கச்ச லோகாநா  நுத்தமான் -ஆரண்ய -66-30-என்றும்
ஆவஹத் பரமாம் கதிம் -என்றும் ஜடாயு வாலிகளுக்கு மோஷம் கொடுத்தவர் எனக்கு மோஷம் தாராரோ
மங்களாநி பிரயுஜ்ஞாநா-ஆரண்ய -1-12-என்று அநு கூலரான ரிஷிகளுக்கு புகலானவர்
ஆநு கூல்ய சங்கல்பாதிகளைப் பண்ணின எனக்குப் புகலாகாரோ –
கபந்தம்   நாம ரூபேண விக்ருதம் கோர தர்சனம் -தம் நிஹத்ய மஹா பா ஹூர்  ததாஹ் ஸ்வர்க்க தச்ச-பால -1-55-என்றும்
விததான் ஸ்த நாந்தரே-சுந்தர  -8-23- என்றும்
பிரதிபெதே ஸ்வ மாலையம் -சுந்தர -38-38-என்றும்
பிரதி கூலானான கபந்தனுக்கு சாப ஜன்யமான விரோதி சரீரத்தைப் போக்கி ஸ்வ தேசத்தையும் கொடுத்து
பிரதி கூலனான காகத்துக்கு விரோதியைப் போக்கி ஸ்வ தேசத்தைக் கொடுத்தவர்
ப்ராப்த சத்ரு ரதர்க்கித -யுத்த -17-26-என்னும்படி பிரதிகூலனான எனக்கு ஸ்வ தேசம் தாராரோ
தம ப்ருவன் ஸூ ரர சர்வே  சமபிஷ்டூய சந்னதா-பால -15-17-என்று உத்க்ருஷ்டரான தேவர்களுக்கு புகலானவர்
பிரபன்னன் ஆகையாலே உத்க்ருஷ்டனான எனக்குப் புகலாகாரோ –
கபித் வஞ்ச பிரதர்சிதம் -சுந்தர -55-16- என்றும்
பாஷாண கௌதம  வதூவபுராப்தி ஹேது -என்றும்
அப்க்ருஷ்டங்களான திரைக் ஸ்தாவரங்களுக்கு ஆபன் நிவாரகர் ஆனவர்
ப்ரக்ருத்யா ராஷசோ ஹ்யேஷா -யுத்த -16-23- என்று அபக்ருஷ்ட்னான எனக்கு ஆபன் நிவர்த்தகர் ஆகாரோ
இவ் உதாஹரணங்களிலே  கண்டு கொள்வது –

ஆகிறது ஆரை அறிவிக்கிறது -என்ன
1- விபீஷணம்-
பராசர பராங்குசாதி சப்தம் போலே -விரோதி விபீஷணன் என்றாய்
ராவணாதிகளை பயப்படுத்துவேன்   என்ற நினைத்து இருங்கோள்
விவிதம் பீஷயதீதி  விபீஷண-அவயவ சக்தி தான் ஆகிளுமாம் –
2- விபீஷணம்-
பீஷாஸ்மாத் -பீஷோ தேதி ஸூ ர்ய-என்றும் -பயம் பா நாம்ப ஹாரிணி -என்றும் -பர  பயங்கரமாய்
ஆ ஸ்ரீ தா பயங்கரருமான பெருமாள் பரிகரத்த்க்கு வேறு ஒருவருக்கும் பயப்பட வேணுமோ
3- விபீஷணம் –
ஆணையும் செங்கோலையும் நடத்துகைக்கு -கதா பாணி -என்று ஒரு தடிக்காரன் என்று சொல்லுங்கோள்
4- விபீஷணம்-
அநு கூலன் என்று அறிவிக்க மாட்டீர்  கோளாகில்-கதா பாணி -என்று கையும் தடியுமாய் ஒருத்தன்
விழும்படி நின்றான் என்றாகிலும் சொல்லுங்கோள் –
5- விபீஷணம் –
நிதா நஜ்ஞனான பிஷக்கின் முன் வியாதி க்ரஸ்தன் தான் பண்ணின அபத்யங்களைச் சொல்லி
அதுக்கு
பரிஹரித்துக் கொள்ளுமா போலே
நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் -என்றும்
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் –பெரியாழ்வார் -5-3-6-என்றும் பேசப்படும் சர்வஜ்ஞன் முன்பு சம்சாரி ஸ்வ தோஷத்தை முன்னிட்டு ரஷித்துக் கொள்ளும் அத்தனை போக்கி
நன்மை முன்னிடுகைக்கு ஒன்றும் இல்லை இ றே-ஆகையாலே
6- விபீஷணம் –
ந நிந்திதம் கர்ம ததஸ்தி லோகே சஹாச்ரசோ  நே மயா வயதாயி -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -25-என்றும்
கொன்றேன் பல்லுயிரைக் குறிக்கோள் ஓன்று இலாமையினால் -பெரிய திரு -1-9-3-என்றும்
என்னுடைய வ்ருத்த ஜ்ஞானங்கள் இவை என்னுங்கோள்
7- விபீஷணம் –
சத்ருசம் வ்யசனம் ப்ராப்தம் ப்ராப்தம் ப்ராதரம் யா பரித்யஜேத்-யுத்த -18-5- என்றும்
உவர்த்த நீர் போலே என்தன் உற்றவருக்கு ஒன்றும் இலேன் -திருமாலை -31-என்றும்
சோதரனான ராவணன் அகப்பட வெறுவும்படி பண்ணின தோஷ துஷ்டன் என்னுங்கோள் –

உன்னுடைய வ்ருத்த ஜ்ஞானங்கள் இவை யாகில் பெருமாள் திரு முன்பே அறிவிக்கும் படி என் -என்னில்
1- உபஸ்திதம் -வந்து நிற்பவனை –
துராசரோ அபி சர்வாசீ க்ருதக் நோ நாஸ்திக -சமாஸ்ரயேதாதி தேவம் ஸ்ரத்தயா சரணம் யதி
தோஷம் வித்தி தம் ஜந்தும் -என்கிறபடியே அப்படியே யாகிலும் பகவ தாஸ்ரயணம் பண்ணின தோஷனாய் ஆயிற்று இருப்பது
அப்படிக்குத் தூயோமாய் வந்து நின்றோம் என்றும் சொல்லுங்கோள் –
2-விபீஷணம் உபஸ்திதம் –
முன்னே வந்து நிற்றேன் என்னுங்கோள் –
நாலடியும் வந்து பெருமாளுக்கு உபகரித்தேன் என்று சொல்லுங்கோள் –
வாராதே இலங்கையிலே இருந்து சரணம் என்றேன் ஆகில் கடல் கரை மடுவின் கரை பட்டது படும்
அரை குலைய தலை குலைய அவர் வந்து விழ வேண்டா –
3- உபஸ்திதம் –
எல்லைக்கு உள்ளே வந்த பின்பு ஸ்திதோ  அஸ்மி  கத சந்தேக -ஸ்ரீ கீதை -18-73-என்று நிலை பெற்றேன்
4- உபஸ்திதம் நிவேதயத –
ஏவரி வெஞ்சிலையானுக்கு என் நிலைமை யுரையாய் -பெரிய திரு -3-6-1-என்க்ரபடியே
என்னுடைய வ்யவஸ்திதியை அறிவியுங்கோள்
5- உபஸ்திதம் நிவேதயத –
மதியாத் தனமாக அடுத்துக் கொடு புகுராதே திரு உள்ளம் பார்த்து புகுர வேணுமே என்று உங்கள் அருகே நிற்கிற நிலையைச் சொல்லுங்கோள் –
6- உபஸ்திதம் நிவேதயத –
எதிர் சூழல் புக்குத் திரியாத படி உடுத்தி இருக்கும் -அடுத்து அணியாக வந்தபடி சொல்லுங்கோள் –
7- உபஸ்திதம் நிவேதயத –
தம் தாமைக்கு தேடிக் கொடுக்கச் செய்தேயும்
ஜக்மூர் கிரி தடாத் தஸ்மாத் அநயம் சிகர முத்தமம் -கிஷ்கிந்தா -2-7-என்றும்
ஓடினேன் ஓடி -பெரிய திரு -1-1-1-என்றும்
பிறகிட்டுப் போமவர்களை அறிவித்த  நீங்கள் இருந்த இடம் தேடி நானே வந்த என்னை அறிவிக்கலாகாதோ
8- விபீஷணம் உபஸ்தித நிவேதயத-
ராவணன் தம்பியாய்  நடுவே ஓர் இடத்திலே இருந்து ஆள் வரவிட்டு
சந்தி விக்ரஹம் பண்ணி செய்யலாம் படிக்குப் பிடியாள் கொண்டு பின்னை வருகை அன்றிக்கே
உன்னை எய்தி என் தீ வினைகள் தீர்ந்தேன் -பெரிய திரு -6-3-4-என்றும்
பொன்னடியே அடைத்து உய்ந்தேன் -பெரிய திரு மொழி -5-8-9-என்றும்
ஆலின் மேலால் அமர்ந்தான் அடியிணைகளே நண்ணித் தொழுது எழுமினோ -திருவாய் -9-10-1- என்றும் சொல்லுகிறபடியே
பலம் பின்னே பட்டதும் படப் புகுந்து கொடு நின்ற நிலையை விண்ணப்பம் செய்யுங்கோள் –
ஆக -இத்தால் –
பகவத் சமாஸ்ரயணம் பண்ணுவார்க்கு பாகவதர் முன்னிலையாகப்   பெற வேணும் என்னும் அர்த்தம் சொல்லிற்று ஆயிற்று –

——————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -சீக்ரம் வ்யாதிச –யுத்த -17-7-/தேஷாம் சம்பாஷமாணா-யுத்த -17-8/உவாசஸ மகாப்ராஜ்ஞ-யுத்த -17-9-/ராவணோ நாம துர்வ்ருத்தோ -யுத்த -17-10-/தோ ஸீதா ஜனஸ்தாநாத் –யுத்த -17-11–

January 26, 2015

சீக்ரம் வ்யாதிச  நோ ராஜன் வதாயைஷாம் துராத்மா நாம்
நிப தந்து ஹதா யாவத் தரண்யா மலப தேஜஸ–யுத்த -17-7-

சீக்ரம் வ்யாதிச -விரைவாக ஆணையிடும்
ந ராஜன் -எங்களை -அரசனான சுக்ரீவனே
வதாயைஷாம் துராத்மா நாம் -துஷ்டர்களுடைய அழிவின் பொருட்டு
நிப தந்து-விழட்டும்
ஹதா யாவத் தரண்யா -இருப்பவர்கள் எல்லாம் எங்களால் அழிக்கப் பட்டவர்களாய் பூமியில்
மலப தேஜஸ–தாழ்ந்த பலமுள்ள இவர்கள்-

அவதாரிகை –
எதிரியான ராவணனுக்குப் பரிபவமாகப் பிடித்துக் கட்டியிட்டு வைத்தல்
இவனைத் தொடுத்த அம்போடு விடுதல் செய்யக் கடவோம் அல்லோம்
வதத்திலே அனுமதி பண்ணீர் என்கிறார்கள்-

சீக்ரம் வ்யாதிச-
இவர்கள் கொலை யுண்டார்கள் அத்தனை –
அனுமதி விளம்பிக்கும் ஆகில் ஸ்வ தந்த்ரராய்க் கொன்றோம் எனும் ஸ்வரூப ஹாநி வரும் –
அது வாராதபடி சடக்கென ஏவ வேணும் –
ந  -சால அனுத்யம்ய  சைலாம்ச்ச -என்று வதத்திலே உத்யுக்தரான எங்களை
வதத்திலே உத்யோகித்தி கோளாகில் நம் அனுஜ்ஞை என் என்னில்
ராஜன் –
ராஜா ஆஜ்ஞையை அனுவர்த்திதோம் ஆகைக்காக
வதாய-
உயிர் உடன் பிடித்துக் கட்டி வைத்தாலும் இங்கே இருந்து சில அனர்த்தங்களை விளைக்க ஒண்ணாது –
வதார்த்தமாக அனுமதி பண்ண வேணும் என்கை
ஏஷாம் துராத்மா நாம்-
இவர்களுடைய துர் மநோ ரதம் வடிவிலே தோற்றுகிறது இல்லையோ
நிப தந்து ஹதா யாவத் –
எல்லாரும் பட்டு விழுந்தார்களாக புத்தி பண்ணும் –
யாவத்தா வச்ச சாகலே -அமர கோசம் -3-3-246-
தரண்யாம் –
ஆகாசத்தில் தொடுத்த அம்போடு போக விடோம்
பூமியிலே பட்டு விழும்படி பண்ணக் கடவோம் –
யுத்தத்தில் ஜெயா பஜயங்கள் பாஷிகம் அன்றோ என்னில்
அல்ப தேஜஸ-
அல்பபலர்
நம்முடைய பலத்துக்கு இவர்கள் ஆனைவாய்க் கீரை அன்றோ -என்கை

———————————————————————————————————————————————————–

தேஷாம் சம்பாஷமாணா நாமான் யோந்யம் ஸ விபீஷண
உத்தரம் தீரம் ஆசாத்ய கச்த ஏவ வ்யதிஷ்டத –யுத்த -17-8-

தேஷாம் சம்பாஷமாணா நாம் -அவர்கள் பேசிக் கொண்டு இருக்கும் போது
ஸ விபீஷண-அந்த விபீஷணன்
அந்யோந்யம் -ஒருவருக்கு ஒருவர்
உத்தரம் தீரம் -கடலின் வடகரையை
ஆசாத்ய கச்த ஏவ வ்யதிஷ்டத –அடைந்து ஆகாயத்தில் நின்றவனாக நிலை நின்றான்-

அவதாரிகை –
தன்னுடைய நிரசனத்திலே வார்த்தை சொல்லுகிற முதலிகளுடைய வார்த்தையை அனாதரித்து
தாய் முலையைக் கணிசித்துச் செல்லும் கன்று போலே
பெருமாள் சந்நிதியிலே உத்தேச்யமான வடகரையை அடைந்து தரித்தான் -என்கிறது –

தேஷாம் –
தன்னுடைய நிரசனத்திலே விரைந்தவர்களுடைய
அநாதரே சஷ்டி –
ஸம்பாஷமாணா நாமான் யோந்யம் -அந்யோந்யம் சம்பாஷமாணா நாம் –
தன்னுடைய வத்யத்வ அநு கூலமாக அந்யோந்யம் வார்த்தை சொல்லா நிற்க
இதுக்கு சம்யக்த்வமாவது -நிர்வாஹகரான மகா ராஜரோடு நிர்வாஹ்யரான முதலிகளோடு வாசியற ஏக கண்டராய் சொல்லும்
தன்னுடைய வதத்தில்உத்யுக்தரானவர்களுடைய
வார்த்தையை அநாதரிக்கைக்கு ஹேது சொல்லுகிறது
ஸ விபீஷண-
பாவ சுத்தியையும் த்வரையையும் உடையவன் என்கை
சுத்தியாவது அவர்ஜ நீயமான சம்பன்னம் உண்டானாலும் பிரதி கூலனான ராவண கோஷ்டியில் பொருந்தாமையும்
பாதகரானாலும் விட மாட்டாத தார்மிகரான ராம கோஷ்டியில் பொருத்தமும்
த்வரையாவது-ஆஜகாம முஹூர்த்தேந-யுத்த -17-1-என்று வந்தவன் தரிக்க மாட்டாத பதற்றம்
உத்தரம் தீரம் ஆசாத்ய –
பெருமாளைக் காட்டில் அக்கரை உத்தேச்யம் என்று இருக்கிறான் –
இலங்கையிலே இருந்து முடி சூடி இருப்பதில் காட்டில் பெருமாள் எல்லையில் போய்க் கொலை யுண்டு போனால் போரும் என்று இருக்கிறான்
திரு வாழிக் கல்லுக்கு உள்ளே -ஸூ தர்சன ஆழ்வானால் ரஷிக்கப் படும் பிரதேசத்தின் எல்லை -வருகையாலே
பய ஸ்தானத்தில் நின்றும் ஒரு கணையத்துக்கு உள்ளே புகுந்தால் போலே யும்
காட்டுத் தீயின் நின்றும் ஒரு கடலிலே புகுந்தால் போலேயும் நினைத்து இருக்கிறான்
கச்த ஏவ வ்யதிஷ்டத –
முதலிகள் விஷயீ காரம் பெற்று கரையிலே கால் பாவுவதற்கு முன்னே ஆகாசத்தில் தரித்தமை தோற்ற நின்றான்
இவர்களுடைய விஷயீ காரத்துக்கு உடலாக தன வெறுமையே ஆலம்பனமாக நின்றான் -என்று பிள்ளான் நிர்வாஹம் –

————————————————————————————————————————————————————————————

உவாசஸ மகாப்ராஜ்ஞ ஸ்வரேண மஹதா மஹான்
ஸூ க்ரீவம் தாம்ஸ்ஸ சம்ப்ரேஷ்ய கச்த ஏவ விபீஷண -யுத்த -17-9-

உவாசஸ-ஒருவார்த்தையும் சொன்னான் -மகாப்ராஜ்ஞ -நல்ல புத்திமானாய்
ஸ்வரேண -குரலோடு
மஹதா -உரத்த
மஹான்-பெரியோனான
ஸூ க்ரீவம் – ஸூ க்ரீவனையும்
தாம்ஸ்ஸ -வானரர்களையும்
சம்ப்ரேஷ்ய -பார்த்து
கச்த ஏவ விபீஷண-ஆகாசத்தில் நின்றானாகவே விபீஷணன்-

அவதாரிகை –
தன்னுடைய நிரசனத்திலே உத்யோகித்த மகாராஜரையும் பரிகரத்தையும் குறித்து
தன் ஆர்த்தி எல்லாம் மிடற்றோசையிலே தோற்றும் படியாக வார்த்தை சொல்லுவதும் செய்தான்-
உவாசஸ –
பெருமாளிடைய விஷயீ காரத்துக்கு தன் வரவு அமைந்து இருக்கச் செய்தே
ஒரு வார்த்தையும் சொன்னான் என்கிறான் -ரிஷி
அர்ச்சிதாஸ் சைவ ஹ்ருஷ்டாச்ச பவதா சர்வதா வயம்
பத்ப்யாமாபி கமாச்சைவ சிநேக சந்தர்ச நே ண் ஸ -அயோத்யா 50-41-
என்று வரவு தானும் மிகை என்று இருக்குமவர் –
அதுக்கு மேலே வார்த்தை சொல்லுகை வரண ஷாரம் போலே இ றே-
மகாப்ராஜ்ஞ-
ஜ்ஞானனாகை யாவது -ஹேய உபாதேய விபாக ஜ்ஞானாகை
ப்ராஜ்ஞனாகை யாவது-ஹேய த்யாக பூர்வகமாக உபாதேயம் இன்னது என்று அறிகை
மஹா பிரஜ்ஞானாகை வாவது -ஹேய த்யாக பூர்வகமான  உபாதேய லாபத்துக்கு சரதமான உபாயத்தை அறிகை -அதாவது ராவணன் தண்மையையும் -பெருமாள் பெருமையையும் அறிகையும்
அவனை விட்டே எம்பெருமானைப் பற்ற வேண்டும் என்று இருக்கையும்
அவர் லாபத்துக்கு அவர் திருவடிகளே சரதமான உபாயம் என்று இருக்கையும் –
ஸ்வரேண மஹதா-
ஸ்வரத்துக்கு மஹத்தை யாவது -மரங்களும் இரங்கும் வகை மணி வண்ணாவோ என்று கூவுமால் -திருவாய் -6-5-9- என்கிறபடியே
த்வணியைக் கேட்ட போதே சரண்யனுக்கே அன்றி வழிப் போக்கரும் இரங்க வேண்டும் படி மிக்க ஆர்த்தியை யுடைத்தாய் இருக்கை
மஹான்-
ஸ்வரத்தாலே தோற்றுகிற ஆர்த்தி அளவன்றிக்கே ஆஸ்ரயத்தில்ஆர்த்தி அபரிச் சிந்தையாய் இருக்கை –
ஆஸ்ரய ஆர்த்திக்கு அசைவு என்கை –
மஹா மநா -என்னவுமாம்
வாசு தேவஸ் சர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸூ துர்லபம் -ஸ்ரீ கீதை -7-19-என்கிறபடியே
பெருமாள் திருவடிகளே சர்வவித பந்துவாய் இருக்கை
ஸூ க்ரீவம் தாம்ஸ்ஸ சம்ப்ரேஷ்ய –
அஸ்மான் ஹந்தும் ந சம்சய –யுத்த -17-6- என்கிற மகாராஜரையும்
சால  நுத் யம்ய சைலாம்ச்ச -யுத்த -17-6-என்று தன்னுடைய வத உத்யரான முதலிகளையும் பஹூமானமாகப் பார்த்து –
அதறக்கடி என் எனில் -பெருமாள் பக்கல் பரிவர்தமக்கு உத்தேச்யர் ஆகையாலும்
அவர்களே தமக்கு புருஷகாரமாக வேண்டுகையாலும்
ஆஸ்ரயிக்கிறவன் ஏதேனும் குற்றவாளனே ஆகிலும்
ஜ்ஞா நீ த்வாத்மை மே மதம் -ஸ்ரீ கீதை-7-18-என்று தனக்கு தாரகராகச் சொல்லுமவர்களுடைய
வார்த்தையை மறுக்க மாட்டாமையாலே
கச்த ஏவ விபீஷண
நின்ற இடத்திலே நின்று வார்த்தை சொன்னான் –

——————————————————————————————————————————————————————————

ராவணோ நாம துர்வ்ருத்தோ ராஷசோ ராஷ சேஸ்வர
தஸ்யா ஹமநுஜோ ப்ராதா விபீஷண இதி ஸ்ருத -யுத்த -17-10-

ராவணோ நாம-ராவணன் என்று பிரசித்தி பெற்றவன்
துர்வ்ருத்தோ -கெட்ட நடத்தை யுடையவனாய்
ராஷசோ-அரக்கனாய்
ராஷ சேஸ்வர-அரக்கர்களுக்கு அரசனாய்
தஸ்யா ஹமநுஜோ-அவனுக்கு பின் பிறந்தவனாய்
ப்ராதா விபீஷண இதி ஸ்ருத -விபீஷணன் என்று பெயர் பெற்ற தம்பி யாவேன் –

அவதாரிகை –
அநந்தரம்-
சரணாகதிக்கு அங்கமான
ஸ்வ நிகர்ஷத்தையும்
பரிக்ரஹ பரித்யாகத்தையும் –
சொல்லி சரணம் புகுகிறான் மேல் ஐந்து ஸ்லோகத்தாலே
இதில் -முதல் ஸ்லோகத்தால் –
பிரதிகூல சேஷத்வத்தால் வந்த நிகர்ஷமும்
பிரதிகூலனோடு அவர்ஜ நீய சம்பந்தத்தால் உண்டான நிகர்ஷமும்
ஸ்வரூபேண வந்த நிகர்ஷமும்
உண்டு என்கிறான் –
ராவணோ நாம –
ராவயதி இதி ராவண -சர்வ லோகங்களும் கூப்பிடும்படி ஹிம்சகன் ஆகையாலே ராவணன் என்னும் குண நாமம் –
நாம -என்று ப்ரசித்தியாய் பர கோஷ்டியிலும் ஹிம்சகன் என்னும் இடம் பிரசித்தம் அன்றோ என்கை –
துர்வ்ருத்தோ –
வ்ருத்தமாவது ஆசாரம் –
துர்வ்ருத்தம் ஆவது -ஆகார நித்ரா பயம் மைதுன நாதிகளிலே வரையாமை –
நிஹீ நாசாரோஹம் ந்ருப ஸூ -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -என்றார் ஆளவந்தார் –
புத்தி ராசார வர்ஜிதா -சுந்தர -21-9-என்றாள் பிராட்டி
ராஷசோ –
உக்தமான தோஷங்கள் ஜாதி பிரதியுக்தம் ஆகையாலே தோஷம் என்றுசொல்லி நிவர்திப்பிக்க ஒண்ணாது ஒழிகை
அபிஜாதனுக்கு யுண்டான வ்ருத்தஹாநி ஜென்மத்தை யுணர்த்தி நிவர்திப்பிக்கலாம்
நிஹீன ஜாதிக்கு அது குல தர்மம் ஆகையாலே அபரிஹரணீயம் இ றே  –
ராஷ சேஸ்வர-
ஸ்வ தந்த்ரன் ஆகையாலே ஒருத்தன் ஹிதம் சொன்னால் செவி தாழ்க்குமவன் அல்லன்
சஜாதீரர் பண்ணும் பாபத்துக்கும் ப்ரவர்த்தகன் என்றுமாம் –
வழி யடித்து மூலை யடியே நடப்பார்க்கு எல்லாம் ஒதுங்க நிழலாய்  இருப்பவன் -என்கை –
அத்தால் உனக்கென்-என்கிற சங்கையிலே சொல்லுகிறது உத்தரார்த்தம்
தஸ்யா ஹம் –
சேஷ ஷஷ்டி –அவனுக்கு அதிசயத்தை விளைக்கை இ றே சேஷ பூதனுக்கு ஸ்வரூபம்
ராஜ்யஞ்சா ஹஞ்ச ராமஸ்ய -அயோத்யா -82-12- என்று ஸ்வரூப ப்ராப்தமான சேஷத்வத்தை ராவணன் பக்கல் பண்ணிப் போந்தேன்
அநுஜோ ப்ராதா –
அவனால் தூஷிதமான குடலிலே கிடந்தான் ஒருவன்
ப்ராதா ஸ்வா மூர்த்திராத்மந -மனு -2-226-என்னும்படி சரீரம் போலே அவனுடைய அநீதிக்கு எல்லாம் உபகரண பூதன் என்கை
விபீஷண இதி ஸ்ருத –
ராவண சம்சர்க்கத்தாலே வந்த தோஷத்து அளவன்றிக்கே
விவிதம் பீஷயதீதி விபீஷண -என்கிறபடியே -பஹூ பிரகார பயங்கரனாக லோகபிரசித்தம் –
அவனுக்கு தன்னால் வந்த தோஷமே உள்ளது
எனக்கு ஸ்வ தோஷத்து அளவன்றிக்கே அவநோட்டை சம்சர்க்கத்தால் வந்த தோஷமும் யுண்டு என்கை
விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா -ஆரண்ய -1-24-என்று லோக பிரசித்தனாய் இருக்கச் செய்தேயும் தன்னைத் தான் அனுசந்தித்த படி -இ றே –

————————————————————————————————————————————————————————-

தோ ஸீதா ஜனஸ்தாநாத் த்ருதா ஹத்வா ஜடாயுஷம்
ருத்தா ஸ விவஸா தீ நா ராஷசீ பிஸ் ஸூ ரஷிதா –யுத்த -17-11

தேந -அந்த ராவணனாலே
ஸீதா ஜனஸ்தாநாத் த்ருதா -ஜனஸ்தானத்தில் இருந்து அபஹரிக்கப் பட்ட ஸீதா தேவி
ஹத்வா ஜடாயுஷம் -ஜடாயுவைக் கொன்று
ருத்தா -அசோகவனத்தில் -சிறையிடப் பட்டாள்
ஸ விவஸா தீ நா -பரா தீனியாய் -வருந்தத் தக்கவளாய்
ராஷசீ பிஸ் ஸூ ரஷிதா –ராஷசிகளால் நன்றாக ரஷிக்க பட்டவளாய்-

அவதாரிகை –
கீழ்ச் சொன்ன தோஷங்கள் பிராயச்சித்த சாத்தியங்கள்
மத்பக்தம் —ந ஷமாமி -வராஹ புராணம் என்கிறபடியே துஷ் பரிகரமான பாகவத அபசாரமும் யுண்டு என்கிறான்
துர்வ்ருத்த -என்று பிராட்டி பக்கல் பண்ணின அபசாரம் ப்ரஸ்துதம் ஆஹையாலே அத்தை விவரிக்கிறதாகவுமாம்-

தேந ஹ்ருதா –
உகத சகல தோஷங்களுக்கும் ஆகாரனாய் இருந்துள்ளவனாலே
இவ்வதிக்ரமத்தில் இழியும் போது அப்படி பாப பிரசுரனாக வேணும் இ றே
ஹ்ருதா –
அனந்யா ராகவே ணாஹம்-சுந்தர -21-15-என்றும்
ஜலான் மத்ஸ்யாவிவோத் த்ருதௌ-அயோத்யா -53-31-என்றும்
பிரியப் படாதவள் பிரிக்கப் பட்டாள் –
ஸீதா ஹ்ருதா –
கர்ப்ப வாசாதி க்லேசமும் இன்றிக்கே
பரமபதத்தில் இருக்கும் சௌகுமார்யம் குலையாத படி பிறந்த ஸூ குமாரியைப் பிரித்தான்
ஜனஸ்தாநாத் ஹ்ருதா –
திரு அயோத்யையில் இருப்பு சிறை என்னும்படி புஷ்பாப சயாதி போகங்களுக்கு ஏகாந்தமான
ஜனஸ்தானத்தில் நின்றும் ஹரிக்கப் பட்டாள்
ஹ்ருதா –
மா நிஷாத பிரதிஷ்டாம் த்வமகம சாச்வதீ சமா யத் க்ரௌஞ்ச மிது நா தே கமவதி காம மோஹிதம் -பால -2-15- என்று
வீத ராகர்க்கும் அசஹ்யமானவற்றை இ றே செய்தது
உஷையையும் அநிருத்த ஆழ்வானையும் கூட்டிச் சிறையிலே வைத்தால் போலே
இருவரையும் கூட்டு வைத்தானாகிலும் ஆம் இ றே –
ராஜ குமாரர்களை மாரீச மாயையாலே பிரித்து இ றே நலிந்தது
ஜடாயுஷம் ஹத்வா ஹ்ருதா –
மம ப்ராணா ஹி–பார- உத் -91-27- என்றும்
ஜ்ஞா நீ த்வாத்மைவ மே மதம் -ஸ்ரீ கீதை -7-18- என்னும்படி
அபிமதரான பெரிய யுடையாரை மீட்கலாம் படி சிறை செய்யும் அளவன்றிக்கே அந்வய விநாசத்தை பண்ணி இ றே பிரித்தது
சக்கரவர்த்தி திருமகநோடே ஆழவிருந்த பகை கொள்ளுகையாலே
சபரிகரனாகத் தான் நசிக்கும் படி சூழ்த்துக் கொண்டான் -என்கை –
ருத்தா ஸ –
இப்படி பிரித்தாலு ம் அநு தாபம் பிறந்து மீள விடலாம் இ றே
துஷ் ப்ராபமான அசோகா வநிகையிலே மூச்சு விட ஒண்ணாத படி ருத்தை யானாள்
விவஸா –
இட்ட கால் இட்ட கைகளாய் -திருவாய் -7-2-4-என்னும்படி
பெருமாளைப் பிரிந்த இழ வு எல்லாம் தோற்றப் பரவசையாம் படி இருந்தது –
தீ நா-
இவ்வளவில் நமக்கு ஆஸ்வாசகர் ஆரோ வென்று தன்னுடைய பலஹாநி தோற்றப் பரவசையாம் படி இருந்தது –
பெருமாளோ ட்டை போக பரம்பரையாலே ஹ்ருஷ்டையாய் இருக்குமவளை
இவ்விருப்பு இருக்கும் படி பண்ணினான் -என்கை –
ராஷசீ பிஸ் ஸூ ரஷிதா —
விக்ருத பயங்கர  வேஷ வசோ வ்ருத்தைகளான  ஏகாஷ்யேக கரணே ப்ரப்ருதிகளான ராஷசிகளாலே

ஆஸ்வாச கரான  திருவடிக்கும் செல்ல ஒண்ணாத படி நெருக்குண்டாள்-

ஆக
இரண்டு ஸ்லோகத்தாலும்
சகல வாங் மநஸா  கோசரமான மஹா பாபங்களைப் பண்ணினவர்களுக்கும்
பகவத் ப்ராப்தியில் அதிகாரம் யுண்டு என்னும் இடம்
அகில வேதார்த்த தர்சியான ஸ்ரீ வால்மீகி பகவானாலே ஸூசிதமாயிற்று  –
சரணம் த்வாம் பிரபன்னா நாம் த்வாஸ் மீதிச யாசதாம்
பிரசாதம்  பித்ரு சந்த்ரூணாம் அபி குர்வந்தி சாதவ -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -106-53-என்றும்
குயோ நிஷ்வபி சஞ்ஜாதோ யஸ் சக்றுச் சரணம் கத
தம் மாதா பித்ரு ஹந்தாரம் அபி பாதி பவார்த்திஹா -சனத்குமார சம்ஹிதை -என்றும்
துராசாரோபி சர்வாசீ கருதக்நோ நாஸ்திக புரா
சமாஸ்ரயேதாதி தேவம் ஸ்ரத்தயா   சரணம் யதி
நிர்தோஷம் வித்தி  தம் ஜந்தும் பிரபாவாத் பரமாத்மன -சாத்வாத சம்ஹிதை -16-23- என்றும்
தேவா வை யஜ்ஞாத் ருத்ர மந்தராயன் ஸ ஆதித்யா நன்வாக்ரமத
தேத்விதை வத்யாத் ப்ராபத் எந்த தான்  ந பிரதிப்ராயச்சன்
தஸ்மாதபி வத்யம் பிரபன்னம் ந பிரதி யச்சந்தி -யஜூஸ் சம்ஹிதை -6-5-20- என்றும்
தேவேன த்வஷ்ட்ரா சோமம் பிபேத்யாஹ
த்வஷ்டா வை ப ஸூ நாம் மிதுனா நாம் ரூபக்ருத் ரூபமேவ ப ஸூ ஷூ ததாதி
தேவா வை த்வஷ்டார மஜி காம்சன் ஸ பத்னீ ப்ராபத்யத
தம் ந பிரதிப்ராயச்சன் தஸ்மாதபி வத்யம் பிரபன்னம் ந பிரதி ப்ரயச் சந்தி -யஜூஸ் சம்ஹிதை -6-5-29-என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே –

—————————————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ இராமாயண -அபய பிரதான சாரம் -தனி ஸ்லோக- வியாக்யானம் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்தது -தம் ஆத்ம பஞ்சமம் த்ருஷ்ட்வா–யுத்த -17-3-/சிந்தயித்வா முஹூர்த்தந்து–யுத்த -17-4-/ஏஷ சர்வாயுதோ பேதஸ்–யுத்த -17-5-/ஸூக்ரீவஸ்ய வச ஸ்ருத்வா-யுத்த -17-6/

January 26, 2015

தம் ஆத்ம பஞ்சமம் த்ருஷ்ட்வா ஸூ க்ரீவோ வாநராதிப
வாநரைஸ் சஹ துர்த்தர்ஷஸ் சிந்தயாமாச புத்தி மான் -யுத்த -17-3-

தம்-அந்த விபீஷணனை
ஆத்ம பஞ்சமம் -துணைவரான நால்வரோடு கூடி -தாம் ஐந்தாமவனாயும்   இருக்கிற
த்ருஷ்ட்வா-பார்த்து
ஸூ க்ரீவோ -ஸூ க்ரீவன்
வாநராதிப-குரங்கரசனும்
வாநரைஸ் சஹ -வானவர்களோடு கூட
துர்த்தர்ஷஸ் -ஒருவரால் வெல்ல ஒண்ணாத வனும்
சிந்தயாமாச -ஆலோசனை செய்தான் –
புத்தி மான்-நுண்ணிய அறிவை யுடையவனாயும் இருக்கிற –

அவதாரிகை –
பெருமாள் பக்கல் பரிவாலே வந்தவனுடைய ஆனு கூல்யம் நெஞ்சில் படாதே
இவன் ஆரோ என்கிற அதி சங்கையிலே இழிந்து
மகா ராஜர் முதலிகளோடே மந்த்ரத்திலே இழிந்தார் -என்கிறது தம் ஆத்ம -இத்யாதியாலே –
தம் –
பெரிய  அபி நிவேசத்தோடே வந்து அல்லது தரிக்க மாட்டாதபடி வந்த அநு கூலனைக் கிடீர் -அவன் சங்கித்தது -என்கை-
ஆத்ம பஞ்சமம்-
ஸ்ரீ விபீஷண பெருமாள் சங்க்யாபூரகரான மாத்ரமே –
அவர்களோடு சம பிரதானராய் இருக்கை-அதாவது அந்யோந்யம்உண்டான பவ்யதையும் செறிவும் –
அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம்
விவிதா ச ப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம் -ஸ்ரீ கீதை -18-14-என்கிறபடியே
அவர்களுடைய சத்தை ஸ்வ அதீனையாம் படியான பிரதான்யத்தைச் சொல்லிற்று ஆகவுமாம் –
த்ருஷ்ட்வா ஸூ க்ரீவோ –
இவர் கண்டு துணுக என்று தலை எடுத்துப் பார்த்த போது
க்ரீவா சோபை -கழுத்து அழகு -இருந்த படி ஏன் என்று ரிஷி கொண்டாடுகிறான் -என்று பிள்ளை திரு நறையூர் அரையர் பணிப்பர் –
ஸூ க்ரீவன் -அழகிய கழுத்து யுடையவன் அர்த்தமும் உண்டே –
வாநராதிப-
துணுக என்னுகைக்கு அடி  வானர சேனையை அடைய தமக்கு குழைச் சரக்காக  யுடைய ராகையாலே –
ராஜ குமாரர்கள் பக்கல் பரிவு -ராகவார்த்தே பராக்ராந்தா ந ப்ராணே குருதே தயாம்-யுத்த -27-1-
என்கிறவர்கள் அளவும் செல்லக் கடவது இ றே
துர்த்தர்ஷஸ்-
சரணம் புகுந்தவனுக்கும் பிற்காலிக்க வேண்டும் படி
அநபிவ நீயராய்  இருந்தார் -என்கை
சிந்தயாமாச –
அதாகிறது தம்முடைய அநபவ நீயம் தோற்றாதேகூச்சமே மேற்பட்டு சிந்தையிலே இழிந்தார் என்கை –
புத்தி மான் வானரைஸ் சஹ சிந்தயாமாச –
தாமே சிந்திக்க ஷமராய் இருக்க
கார்ய கௌரவத்தாலே முதலிகளையும் கூட்டிக் கொண்டு சிந்தித்தார் –
புத்திமான் சிந்தயாமாச –
தூதனோ
ஆர்த்தனோ
எதிரியோ –
என்று சிந்தித்தார் –
பிரசச்த புத்திகளாகையாலே சிந்தித்தார் என்றுமாம் –
வருகிறவனுடைய முக விகாராதி லிங்க அங்கங்களாலே கண்ட போதே

ஆநு கூல்ய ப்ராதிகூல்யமுக விகாராதி லிங்க அங்கங்களாலே கண்ட போதே ஆநு கூல்ய ப்ராதிகூல்யங்களை நிர்ணயிக்க வல்ல

பிரசஸ்தி புத்திகளாய் இருக்கச் செய்தே
ஸ்வாமிபக்கல் பரிவாலே கலங்கிச் சிந்தையிலே இழிந்தார் -என்றுமாம் –
பிரசஸ்தி புத்தி யாகையாலே சிந்தித்தார் என்றுமாம்
ஸ்வாமிக்கு என் வருகிறதோ என்கை இ றே  பிரசச்த புத்தி என்கிறது
சம்ச்ப்ருசன் நாசனம் சௌரேர் மகாமதி ருபாவிசத் -பார -உத் -என்னக் கடவது இ றே
மகா புத்திமானான விதுரர் தடவிப் பார்த்தார் இ றே –

———————————————————————————————————————————————————————–

சிந்தயித்வா முஹூர்த்தந்து வாநராம் ஸ்தாநுவாச ஹ
ஹநூமத ப்ரமுகான் சர்வாநிதம் வசனமுத்தமம் -யுத்த -17-4-

சிந்தயித்வா -முடிவு கட்டி
முஹூர்த்தந்து -சீக்கிரத்திலேயே
வாநராம் ஸ்தாநுவாச ஹ -அவர்கள் அனைவரையும்
ஹநூமத ப்ரமுகான் -ஆஞ்சநேயர் முதலான
சர்வாநிதம் வசனமுத்தமம் -இந்த மிகச் சிறந்த சொல்லை உரைத்தான் கிடீர்-

அவதாரிகை –
ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வான் சபரிகரராய் கொண்டு சடக்கென கிட்டிக் கொண்டு புகுகையாலே
மந்த்ரத்திலே விளம்பிக்கக் கடவோம் அல்லோம் என்று பார்த்து
சடக்கென நிர்ணயித்து முதலிகளைக் குறித்து நிர்ணயித்த  அர்த்தத்தை சொல்ல்லுகிறான்-

சிந்தயித்வா-
சிந்தை நிர்ணயாந்தம் ஆகையாலே இவ்விடத்தில் சிந்தா சப்தம் நிர்ணயத்தைச் சொல்லுகிறது –
சாரனும் அல்லன் -தூதனும் அல்லன் -பாதகன் -என்று நிர்ணயித்து –
முஹூர்த்தம் –
எதிர்த் துறையிலே அரண் மிக்க இலங்கை
அரண் இல்லாத வெளி நிலத்தில் பெருமாள் என்று இவனை நலிய வரக் கிட்டினான் –
மந்த்ரத்தில் விளம்பிக்கில் பையல் மேலிடும் என்று சடக்கென நிர்ணயித்தார் -என்கை
து-
எதிரி என்று நிர்ணயித்த பின்பு கூச்சத்தாலே
பூர்வ அவஸ்தையில் காட்டில் வந்த வேறுபாடு
தான் வாநரா நுவாச ஹ-
மகா ராஜர் காண வந்த சோழர் என்னும்படி பரிவில் பிரதான ரானவர்களை குறித்துச் சொன்னார்
ஹ –
ஒரு ஸ்வாமியும் பரிகரமும் இருக்கும் படி என் -என்று ரிஷி கொண்டாடுகிறான் –
ஹநூமத ப்ரமுகான்-
பழைமை பார்க்கில் ஜாம்பவத் ப்ரமுகான் -என்ன வேணும்
பரிய்ட்ட முறை பார்க்கில் அங்கத ப்ரமுகான் -என்ன வேணும்-
ஆபத்துக்களில் திருவடியின் திறமையைப் பற்ற ஹநுமத ப்ரமுகான் -என்கிறான்
சர்வாந-
பெருமாள் பக்கல் பரிவிலே பிரதானாரோடு அப்ரதானாரோடு வாசி இல்லாமையாலே சர்வான் -என்கிறது –
இதம் வசனம் –
அர்த்த விதுரமாக ரிஷி வசன சந்நிவேசத்தை கொண்டாடுகிறான் –
உத்தமம்-
அர்த்தத்தைப் பார்த்தால் சர்வ உத்க்ருஷ்டமானதை உடைத்தாய் இருக்கும் என்கை -அதாவது
சர்வ உத்க்ருஷ்டமான கலக்கத்தை  அர்த்தமாகயுடைத்தாய் இருக்கும் என்கை-
வந்தவன் அநு கூலன் அல்ல பிரதி கூலன் என்று கலங்குகை உத்க்ருஷ்டம்
வந்தவன் நம் அளவு அறிந்து போக  வந்தவன் என்னும் அளவன்றிக்கே
நம்மைக் கொல்ல வந்தான் -என்று தம்மைப் பாராதே கலங்குகை உத்க்ருஷ்ட தரம்
பரிகர பூதரான நம் அளவன்றிக்கே சரேணை கேந ராகவ -பால -1-69-என்று
ஓர் அம்பாலே வாலியை அழியச் செய்த பலத்தை விஸ்மரித்து
நமக்கு எல்லாம் வேர்ப் பற்றான பெருமாளை நலிய வந்தான் என்னுமது உத்க்ருஷ்ட தமம் –

———————————————————————————————————————————————————–

ஏஷ சர்வாயுதோ பேதஸ் சதுர்ப்பிஸ் சஹ ராஷசை
ராஷசோ அப்யேதி பச்யத் வமஸ்மான் ஹந்தும் ந சம்சய -யுத்த -17-5-

ஏஷ -இந்த
சர்வாயுதோ பேதஸ்-எல்லா ஆயுதங்களோடும் கூடின
சதுர்ப்பிஸ் சஹ ராஷசை -நாலு ராஷசர்களோடு கூட
ராஷசோ அப்யேதி -அரக்கனான விபீஷணன் எதிர் நோக்கி வருகிறான்
பச்யத்வம் -காணுங்கள்
அஸ்மான் ஹந்தும் -நம்மைக் கொல்ல –
ந சம்சய -சந்தேகம் இல்லை —

அவதாரிகை –
சிந்தயித்வா முஹூர்த் தந்து -என்று நிர்ணயித்த பிரகாரத்தை
சோப பத்திகமாக வெளியிடுகிறான்-

ஏஷ –
பாதகத்வத்துக்கு ஏகாந்தமான உள்வாயில் க்ரௌர்யம் இவன் வடிவிலே தோற்றுகிறது இல்லையோ –
சர்வாயுதோ பேதஸ் –
நெஞ்சில் க்ரைர்ய அநு கூலமான ஹிம்சா பரிகரங்களாலும் பூரணன் -என்கை
உத்பபாத கதா பாணி -யுத்த -16-18-என்று ஒரு தடியைக் கொண்டு வந்தான் என்னச் செய்தே சர்வாயுதா பேத -என்பான் என் என்னில்
அநு கூலனை பிரதி கூலனாய் சங்கித்தால் போலே ஓர் ஆயுதமே பல ஆயுதமாக தோற்றலாம் இ றே
தோடு  வாங்கின காது தோடு இட்ட காது என்னுமாபோலே
கையும் ஆயுதமும் பொருந்திய படியாலே
சர்வ ஆயுதங்களிலும் சரமம் யுண்டு என்கிறான் -என்னவுமாம் –
பெருமாளை நலிக்கைக்கே நேரே பிரம்மாஸ்திரமான சரணா கதியும் இவன் கையிலே உண்டு என்கிற
நினைவாலே -சர்வாயுதோ  பேத  -என்கிறார் என்னவுமாம் –
சதுர்ப்பிஸ் சஹ ராஷசை-
சர்ப்ப ஜாதிரியம் க்ரூரா-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-7-71-என்கிறபடியே
கீழ் சொன்ன க்ரௌர்யம் ஜாதி பிரயுக்தம் என்கை –
இவனுடைய யுத்த கௌசலம் கண்டிலி  கோளோ-
பெரும் படையோடு செல்லில் கால் கட்டு படுவுதோம்
தனியே வரில் மீண்டு போக ஒண்ணாது -என்று பரிமித பலனாய் வந்த படி கண்டிலி கோளா-
தன் கௌர்யத்தைப் பின் செல்லும் சஜாதீயரையே கொண்டு வந்தான் -என்கை –
ராஷசோ அப்யேதி –
பிற்காலியாதே தன் நிலத்தில் புகுருமா போலே மதியாதே புகுந்த படி
இத்தால் சடக்கென பரிஹரிக்க வேண்டும்படி வந்தான் என்கை –
பச்யத்வம் –
உபதேசிக்க வேணுமோ –
உங்கள் முகத்திலும் கண் இல்லையோ
அஸ்மான் ஹந்தும்-
நம்மில் சிலரை அவியில்அல்லாதார்க்குப் பிழைக்கலாம்
நமக்கு எல்லாம் வேர்ப்  பற்றான பெருமாளை நலிய வந்தான் –
அவர் உளராகில் நாம் எல்லாம் இல்லை யாகிலும் உண்டாக்க வல்லார் –
ந சம்சய-
சர்வாயுதனாய் சபரிகரனாய் வருகையாலே பாதகன் என்னும் இடத்தில் சந்தேகம் இல்லை
தூதராயிருப்பார் சாயுதராய் பரிகரராய் இன்றிக்கே இ றே வருவது –

——————————————————————————————————————————————————————

ஸூக்ரீவஸ்ய வச ஸ்ருத்வா சர்வே தே வாநரோத்தமா
சாலா நுத் யம்ய சைலாம்ஸ் ச இதம் வசனமப் ருவன் –யுத்த -17-6-

ஸூக்ரீவஸ்ய வச ஸ்ருத்வா -ஸூ க்ரீவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு
சர்வே தே வாநரோத்தமா -அந்த சிறந்த வானவர் அனைவரும்
சாலா நுத் யம்ய சைலாம்ஸ் ச-மரங்களையும் மலைகளையும் எடுத்துக் கொண்டு
இதம் வசனமப்ருவன் -இந்த வார்த்தைகள் உரைத்தனர் –

அவதாரிகை –
மகா ராஜர் -அஸ்மான் ஹந்தும் ந சம்சய -என்று கூசி வார்த்தை சொன்ன படியைக் கேட்டு
அவருடைய கூச்சம் தீர
முதலிகள் பரிகரத்தோடே ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானை நலிவார்களாக  வ்ருஷாதிகளைக் கையிலே கொண்டு இவ்வார்த்தையை சொன்னார்கள் –

ஸூக்ரீவஸ்ய வச ஸ்ருத்வா –
தங்கள் துணிவிலே நிர்வாஹகரான மகா ராஜருடைய அனுமதியும் பெற்றார்கள் -என்கை
சர்வே தே வாநரோத்தமா-
இவர்களுடைய வத உத்சாஹத்திலே பிரதானரோடு அப்ரதனாரோடு வாசி அற்று இருந்த படி –
தே -என்றது –
அவர்கள் என்னும் இத்தனை போக்கி அவர்களுடைய உத்சாஹத்தைப் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாது என்கை
வானரோத்தமா-
பெருமாள் பக்கல் பரிவில் மகாராஜரிலும் அதிக்ரமித்து இருந்த படி
உத்கர்ஷ அபகர்ஷங்களில் சேஷித்வ சேஷத்வங்கள் அல்ல பிரயோஜகம் சாஷாத் உத்கர்ஷ ஹேதுவான ராம பக்தியே -என்கை
சாலா நுத் யம்ய சைலாம்ஸ் ச –
மலையோடு மரங்களோடு வாசி அறக் கைக்கு எட்டினவை அடங்க எடுத்தார்கள்
இவர்களுடைய வதத்தில் தங்களுக்கு யுண்டான ஆதர அதிசயத்தாலே தனித் தனியே உபய பரிகர யுக்தரானார்கள் -என்கை –
பெருமாளுடைய அநு கூல வ்ருத்தியிலே இளைய பெருமாள் சத்திர சாமர பாணியானாப் போலே
இவர்களைக் கொல்லுகை ராம கைங்கர்யம் என்று இவர்கள் இருக்கிறார்கள் –
இதம் வசனம் -தங்களுடைய சேஷத்வ சித்திக்காக இவருடைய அனுமதி அபேஷிதமாய் இருக்க
அத்தை ஒழியவே அவர்களுடைய வத நிச்சையோ பாதகமான வார்த்தையை –
அப்ருவன்-
குண பிராதன பாதகமும் ஔ சித்யமும் பாராதே திரளாகச் சொன்னார்கள் –

————————————————————————————————————————————————————————————

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார்  ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .