Archive for the ‘Puraanankal’ Category

ஸ்ரீ கௌசிக புராணம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வியாக்யானம் —

January 19, 2019

ஸ்ரீ பராசார்ய பட்டார்யா ஸ்ரீ ரெங்கேச ப்ரோஹித
ஸ்ரீ வத்சாங்க ஸூத ஸ்ரீ மான் ச்ரேயஸே மேஸ்து பூயஸே —

நமஸ்தேஸ்து வராஹாய சீல யோத்தரதே மஹீம்
குரமத்ய கதோ யஸ்து மேரு கண கணா யதே
ப்ரளோய தன்வ துத்தீர்ணாம் பிரபத்யேகம் வ ஸூந்தராம்
மஹா வராஹ தம்ஷ்ட்ராக்ர மல்லீ கோச மது வ்ரதாம் –

ஸ்ரீ வராஹ புராணம் -48-அத்தியாயத்தில் உள்ளது இது –
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் ஒன்றுக்கே பூர்வர் எங்கள் ஆழ்வான் வியாக்யானம் உண்டு –
வேறே ஒன்றுக்கும் இல்லை -இது ஒன்றுக்குமே ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வியாக்யானம்

——————————

வேதோ அகில தர்ம மூலம் –என்றும்
பித்ரு தேவ மனுஷ்யானாம் வேதஸ் ச ஷு ஸனாதனம்-என்றும் சொல்லுகிறபடியே அதீந்த்ரியங்களான
தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களில் பிராமண பூதங்களான வேதங்களுக்கு பரிகர பூதங்களான வித்யா ஸ்தானங்கள் பத்து -இவற்றில்

சிஷையானது -வர்ணங்களினுடைய உச்சாரண விசேஷண ப்ரதிபாதன மாத்திரத்திலே தத்பர்யம் ஆகையால்
நிருக்தமனானது -வர்ண சாமான்யாதிகளைக் கொண்டு பதார்த்த விசேஷ ப்ரதிபாதனத்திலே தத்பர்யம் ஆகையாலும்
சந்தோ விசித்தியானது -வர்ண சங்க்யா விசேஷ நியதி காயத்ரியாதிச் சந்தா மாத்ர ப்ரதிபாதிகமாகையாலும்
வ்யாகரணமானது -வர்ண சமுதாயாத்மகங்களான பதங்களுடைய சாதுத்வ மாத்ர வ்யாப்ருதமாகையாலும்
கல்ப ஸூத்துங்கள் பல சங்காத ரூப வாக்ய விசேஷ சோதித கர்மா அனுஷ்டான விசேஷ கல்ப நா ப்ரவ்ருத்தங்கள் ஆகையாலும்
ஜ்யோதிஷமானது -யதா சாஸ்த்ர அநுஷ்டேயங்களான கர்மங்களை யதா காலம் அனுஷ்டிக்கும்படி கால விசேஷ பிரதர்சன பிரதானம் ஆகையாலும்
நியாய சாஸ்திரமானது -பிரமாணாதி ஷோடச பதார்த்த வ்யவஹார மாத்ர ப்ரதிஷ்டாபகம் ஆகையாலும்

உப ப்ரும்ஹணங்கள் தன்னில்
தர்ம சாஸ்திரங்கள் கர்ம பாக உப ப்ரும்ஹண பிரதானங்கள் ஆகையாலும்
ப்ரஹ்ம பாக உப பிரும்ஹண பிரதானங்களான இதிஹாச புராணங்களில்
இதிஹாஸங்கள்
தர்மாதி புருஷார்த்த விசேஷ ஸ்வரூபத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு பிரவர்த்திகையாலே தத்வ ப்ரதிபாதனத்தில்
விளம்பித ப்ரதிபாத்யங்கள் ஆகையாலும் இவைகள் தத்வ ஹித புருஷார்த்த ப்ரதிபாதனத்தில் அப்ரயோஜனங்களாகக் கடவன-

புராணங்கள் பர தத்வ பரம ஹித பரம புருஷார்த்தங்களில் சாஷாத் உப ப்ரும்ஹணங்களாகக் கடவன- புராணங்கள் தன்னில்
சங்கீர்ணாஸ் சாத்விகாஸ் சைவை ராஜஸாஸ் தாமஸாஸ் ததா-என்று கல்ப விசேஷங்களை விபஜித்து –
யஸ்மின் கல்பே து யத் ப்ரோக்தம் புராணம் ப்ரஹ்மணோ புரா
தஸ்ய தஸ்ய து மஹாத்ம்யம் தாமசேஷூ ப்ரகீர்த்தயதே
ராஷசேஷூ ச மஹாத்ம்யம் யமதிகம் ப்ரஹ்மணோ விது
சங்கர்ணேஷூ சரஸ்வத்யா பித்ருணாம் ச நிகத்யதே
சாத்விகேஷ்வத கல்பேஷூ மஹாத்ம்யம் யமதிகம் ஹரே
தேஷ் வேவ யோக சம்சித்தா கமிஷ்யந்தி பராம் கதிம் –என்று சொல்லுகிறபடியே
சாத்விக கல்பங்களிலே ஸத்வோத்தரான ப்ரஹ்மாவாலே ப்ரோக்தங்களாய்
சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் -என்றும்
ஸத்வம் ஞானம் பிரகாசம் -என்றும் -சொல்லுகிறபடியே
அஞ்ஞான சம்சய விபர்யயங்கள் தீரும்படி பரதத்வாதி விசேஷ நிச்சாயங்களான சாத்விக புராணங்கள்
முமுஷுக்களுக்கு உப ஜீவியங்களாகக் கடவன
சாத்விக புராணங்கள் தன்னில் இதர வக்த்ருகங்களான புராணங்களில் காட்டிலும்
பரம சத்வ சமாஸ்ரயனான பகவான் வக்தாவாக ப்ரவ்ருத்தமான புராணமே உத்க்ருஷ்டமாகக் கடவது –

கள்ள வேடத்தைக் கொண்டு போய்ப் புறம் புக்கவாறும் கலந்து அசுரரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு
உயிர் உண்ட உபாயங்களும்-என்கிறபடியே
திண் கழல் கால் அசுரர்க்குத் தீங்கு இழைக்கும் தரு மால் -என்கிற சர்வேஸ்வரன் ஆஸூர ப்ரக்ருதிகளுடைய
மோஹன அர்த்தமாக அருளிச் செய்யும் வார்த்தைகள் சாத்விகர்களுக்கு உப ஜீவ்யங்களாக —
மற்றும் இவனுடைய அவஸ்தா விசேஷங்களில் வாக்கியங்களைப் பார்த்தால்
பகவத் வாக்கியங்கள் தன்னிலும் –

பரமபத நிலையன் அருளிச் செய்யும் வார்த்தை பரன் வாக்கியம் ஆகையால் பந்தம் இல்லாதார் கேட்கும்படியாய் இருக்கும்
ஷீராப்தி நாதன் வாக்யங்களைப் பார்த்தால் கடலோசை யோடே கலந்து அர்த்த ப்ரத்யாயம் ஆகாது –
மத்ஸ்ய ரூபியானவன் வாக்யத்தைப் பார்த்தால் ஒரு காலும் கரை ஏற்றம் அற்றவன் வார்த்தை யாகையாலே
ஜடாசய சம்பந்தம் தொற்றும்படியாய் இருக்கும்
கூர்ம ரூபியானவன் வார்த்தையைப் பார்த்தால் கம்பீரர் ஆகையாலும் ஸ்திரர் ப்ரமிக்கையும் கீழ்மை விடாமல் இருக்குமவன்
சொல்லும் வார்த்தை ஆகையாலே மேற் கொள்ளும் வார்த்தையாய் இராது –
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹன் வாக்யம் கழுத்துக்கு மேல் ஒரு படியும் கீழ் ஒரு படியும் ஆகையாலே ப்ரதோஷதிதமாய் இருக்கும்
ஸ்ரீ வாமனன் வாக்யம் -அடியில் சொன்னபடி அன்றிக்கே விஷம பதமாய் இருக்கும்
இவ்வளவும் அன்றிக்கே கவியாய் இருப்பான் ஒருத்தன் அளவிலே கண் அழிவை உடைத்தாய் இருக்கும்
பரசுராமன் வாக்யம் -பரசு தாரணம் பண்ணி சர்வ அவஸ்தைகளிலும் க்ஷமை விட்டவன்
வார்த்தை யாகையாலே ப்ரத்யயம் பிறக்கும் படி இராது
சக்ரவர்த்தி திருமகன் வாக்யம் கபிகளோடே கலந்து புண்ய ஜன பாதா பர்யந்தமாய் இருக்கும்
பல பத்ரன் வாக்யம் -சரஸ் ஸ்ரோதஸ்ஸாலே தாழப் போவாரையும் உதோத்த ப்ரவ்ருத்தர் ஆக்கினவன்
வார்த்தை யாகையாலே மத விகாரம் தோற்றி இருக்கும்
அவ்வளவு இன்றிக்கே சுத்த வர்ணனாய் இருக்கச் செய்தேயும் கலப்பை உடையவன் வார்த்தை ஆகையாலே
விஸ்வசிக்க ஒண்ணாத படியாய் இருக்கும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வாக்யம் பிறந்த அன்று தொடக்கி கை வந்த களவிலே காணலாம் படி இருக்கும்
கல்கி அவதாரத்தின் வாக்யம் வரப்போகிறது என்றுமது போக்கி ஒருவருக்கும் கை வந்து இருக்கும் வார்த்தை அன்று
அவ்வளவும் அன்றிக்கே அனுமானித்தே அறியவேண்டியதாய் இருக்கும்

இப்படிக்கு ஒரு அந்யதா சங்கை பண்ண ஒண்ணாதபடி
ஏனத்தின் உருவாக்கி நிலமங்கை எழில் கொண்ட ஞானத்தின் ஒளி உரு என்றும்
ஏனத்துருவாய் கிடந்த ஞானப்பிரான் -என்றும் –
சொல்லுகிறபடி சம்யக் ஞான உபகாரகன் ஆகையாலும்
பன்றியாய் அன்று பாரகம் கீண்ட பாழியான் ஆழியான் அருளே நன்று நான் உய்ய -என்று
ஞானவான்கள் விஸ்வசித்துக் கைக் கொள்ளும் படியான கிருபாதிசயத்தை யுடையவன் ஆகையாலும்
ஆதி முன் ஏனமாகி அரணாய மூர்த்தி யது எம்மை யாளும் யரசே -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
ரக்ஷகத்வ பூர்த்தியை யுடையவன் ஆகையாலும்
இரும் கற்பகம் சேர் வானத்தர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்று எல்லாயவர்க்கும் ஏனத்துருவாய் கிடந்த ஞானப்பிரானை
அல்லால் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே -என்று ஆழ்வாரும் பிரதம பிரபந்தத்தில் சர்வருக்கும்
இவனை ஒழிய ரக்ஷகாந்தரம் இல்லை என்று அறுதியிட்டு
சரம பிரபந்தத்தின் முடிவிலும்
நீல வரை இரண்டு பிறை கவ்வி நிமிர்ந்தது ஒப்பக் கோல வராஹம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடைக் கொண்ட எந்தாய்
நீலக் கடல் கடைந்தாய் யுன்னைப் பெற்று இனிப் போக்குவனோ -என்று அவதாரங்கள் எல்லாம் கிடைக்கச் செய்தே
இந்த அவதாரத்தில் தாம் அந்தமில் பேரின்பம் பெற்ற படியை அருளிச் செய்கையாலும்
அவனுடைய ரக்ஷகத்வமானது உத்தாரகமான ரக்ஷகத்வம் ஆகையாலும்
இப்படி பண்ணுகிற ரக்ஷணம் வாத்சல்ய மூலம் என்று தோற்றும்படி
ஏனமாய் நிலம்கொண்ட என் அப்பனே -என்றும்
அப்பன் ஊன்றி எடுத்து எயிற்றில் கொண்ட நாள் -என்றும்
வாத்சல்ய அவி நா பூதமான பித்ருத்வம் இவனுக்கு உண்டு என்று சொல்லுகையாலும்
ஸ்ரீ வராஹ அவதாரமே சர்வ உத்க்ருஷ்டமாகக் கடவது

இது சர்வேஸ்வரன் நாச்சியாரைப் பார்த்து அருளிச் செய்யும் வார்த்தை யாகையாலே
பாம்பணையாருக்கும் தம் பாம்பு போலே நாவும் இரண்டு உளவாய்த்து -என்கிறபடியே
இதுவும் உபாலம்ப விஷயம் ஆகிலோ எண்ணில் அவ்வார்த்தையும்
செம்மையுடைய திருவரங்கர் தாம் பணித்த மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை விட்டு சித்தர் கேட்டு இருப்பர் -என்று
அறிந்து இருக்கச் செய்தேயும் விஸ்லேஷ கிலேசம் பொறுக்க மாட்டாத படியான த்வரா அதிசயத்தாலே
பாம்பணையாருக்கும் தம் பாம்பு போலே நாவும் இரண்டு உளவாய்த்து –என்று
அநந்த புஜக சம்சர்க்க தோஷத்தால் பொய்யாகிறதோ என்று அதிசங்கை பண்ணினாள் அத்தனை –

இவ்வார்த்தை அப்படி இன்றிக்கே -பார் வண்ண மடமங்கை பத்தர் -என்கிறபடியே
நாச்சியார் பக்கல் உண்டான பாவ பந்தத்தாலே பிரளய ஆர்ணவ மக்னையான இவளை அதில் நின்றும் மேல் எடுத்து
இவளுடைய கிலேசத்தைத் தவிர்த்து வைத்த அளவிலும் -சம்சார ஆர்ணவ மக்நரான தம் பிரஜைகளுடைய
துக்க நிவ்ருத்திக்கு ஒரு ஸூகர உபாயம் காணாமையாலே விஷண்ணையாய் இருக்கிற இவளைக் கண்டு
அருளின பகவான் இவள் தேறும்படியாகச் சொன்ன வார்த்தை யாகையாலே அதி சங்கை பண்ண வேண்டியது இல்லை –
ஆகையால் அவஸ்தாந்த்ரங்கள் போல் அன்றிக்கே ஸ்ரீ வராஹ அவஸ்தையில் தமக்கு அருளிச் செய்யும் வார்த்தை தப்பார் என்னும் அர்த்தத்தை
பாசி தூர்த்து கிடந்த பார் மகட்க்குப் பண்டு ஒரு நாள் மாசுடம்பில் நீர் வாரா மானமிலாப் பன்றியாம்
தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராதே – என்று நாச்சியார் தாமே அருளிச் செய்தார் –
ஆகையால் இந்தப் புராணம் எல்லாப் புராணங்களிலும் உத்க்ருஷ்டமாகத் தட்டில்லை-எங்கனே என்னில்

இப்புராணம் தன்னில் பகவான் அருளிச் செய்த உபாயங்கள் எல்லாத்திலும் கான ரூபமான உபாயமே அத்யந்த உத்க்ருஷ்டமாகக் கடவது –
இவர் பல உபாயங்களையும் அருளிச் செய்யக் கேட்டு அருளின நாச்சியார் உபாயங்கள் எல்லாம் கிடக்கச் செய்தே இக் கான ரூபமான உபாயத்தைத் தாம் பற்றி
பாற்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமன் ஆதி பாடி -என்றும்
ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் பேர் பாடி என்றும்
தூ மலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி -என்றும்
நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் -என்றும்
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு -என்றும்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாடி -என்றும்
மனத்துக்கு இனியானைப் பாட -என்றும்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடி -என்றும்
பங்கயக்கண்ணனைப் பாடி என்றும்
மாற்றாரை மாற்று அழிக்க வல்லானைப் பாட என்றும்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் துயில் எழுப் பாட என்றும்
திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி என்றும்
கோவிந்தா உன் தன்னைப் பாடிப் பறை கொண்டு -என்றும்
இவர் அருளிச் செய்யக் கேட்ட உபாயங்கள் எல்லாத்திலும் இவள் திரு உள்ளத்துக்கு ஏறத் தான் பாடின பாட்டிலே
அனுஷ்டித்துக் காட்டின உபாயமும் இதுவேயாய் இருக்கும்
ஆகையால் பல பிரதேசங்களிலும் தாம் பாடின் பாட்டை அருளிச் செய்து பாடவல்ல நாச்சியார் என்னும் பேர் பெற்ற படியாலும்
இக் கீதா ரூப உபாயமே முக்கியமாகக் கடவது என்று நாச்சியாரைப் பார்த்து அருளிச் செய்து அருளினார் –

——————————————————–

ஸ்ரீ வராஹ உவாச
ஜாகரே து விசாலாக்ஷி ஜா நதோ வாப்ய ஜாநாத
யோ மே பிரகாயதே கேயம் ம ம பக்த்யா வியவஸ்தித -1-

இந்த ஸ்லோகத்தில் தமக்குப் பாடுவான் பாடும் படியை அருளிச் செய்கிறார்
பாட வல்லான் ஒருத்தன் ஜாகரத விரத நிஷ்டனாய்–பிறகும் முஹூர்த்த சோத்தாய –என்கிறபடியே
ப்ரஹ்மமான முஹூர்த்தத்திலே வந்து நாம் முகம் கொடுத்துக் கேட்கிலுமாம்–
நாம் ஜகத் ரக்ஷண சிந்தையிலே அந்நிய பரராய் இருக்கிலுமாம்-நம்முடைய குண அபதானங்களை உள்ளீடாக வைத்துப்
புணர்க்கப்பட்ட காதைகளை ஒரு பலத்தையும் நினையாமல் நம்முடைய பக்கல் பக்தி அதிசயத்தோடே
நமக்கே பாடக் கடவன் என்று நாச்சியாரைப் பார்த்து அருளிச் செய்கிறார்

யாவந்தி த்வஷாரண் யஸ்ய கீய மாநே யசஸ்விநி
தாவத் வர்ஷ சஹஸ்ராணி ஸ்வர்க்க லோகே மஹீயதே -2-

இப்படி உம்முடைய புகழையும் நம்முடைய புகழையும் உள்ளீடாக வைத்து புணர்க்கப்பட்ட காதைகளை நமக்குத் பாடினால் –
அந்த காதைகளில் உண்டான அக்ஷரங்களுக்கு இசையால் மேல் ஏற்றமாக ஓரோர் அக்ஷரங்களுக்கும்
ஆயிரம் ஆயிரம் சம்வத்சரம் ஸ்வர்க்க லோகத்தில் இருக்கும் காணும் நம் பாடுவான் என்று அருளிச் செய்தார்

ரூபவான் குணவான் சுத்த சேவை தர்ம ப்ருதாம் வர
நித்யம் பச்யதி வை சக்ரம் வஜ்ர ஹஸ்தம் ந சம்சய –3-

அவன் ஸ்வர்க்க லோகத்தில் இருக்கும் அளவும் அங்கு உள்ளார் எல்லாரிலும் வடிவு அழகியனுமாய் குணவானுமாய்
ஸ்வர்க்க ஸூகத்தில் சக்தனும் இன்றிக்கே சர்வ தர்மங்களையும் அறிந்து அங்கும் நம்மை மறவாமல் இருக்கிற இவன்
அத்தேசத்துக்கு அதிபதியான இந்திரன் தன் ஆயுதத்தோடே வந்து சேவித்து நிற்க அவங்க வீக்ஷணம் பண்ணி இருக்கும்
காணும் நம் பாடுவான் -என்று அருளிச் செய்கிறார்

மத் பக்த்தாச் சாபி ஜாயதே இந்த்ரேணை கபதே ஸ்தித
சர்வ தர்ம குண ஸ்ரேஷ்ட தத்ராபி மம லுப்தக-4–

இப்படி இந்திரன் சேவித்துக் கொண்டு இருக்கச் செய்தேயும் இந்திரனைப் போலே அங்கு நம்மை மறந்து இருக்கை அன்றிக்கே
நமக்கு ஆராதனங்களான கர்மங்களை செய்து நம்மையே அனுசந்தித்திக் கொண்டு இருப்பான் நம் பாடுவான் என்று அருளிச் செய்தார்

இந்திர லோகாத் பரிப்ப்ரஷ்டோ மம கேய பராயணா
பிரமுக்த சர்வ சம்சாரைர் மம லோகஞ்ச கச்சதி -5-

இந்திர லோகத்தில் இருக்கும் அளவும் அங்கு உள்ளார் எல்லாரையும் அழைத்துப் பாட்டுக் கேட்பிக்கும் அளவு அன்றிக்கே
நம்மை நினைத்துப் பாடிப் போருகையாலே அங்கு நின்றும் இவனைக் கொண்டு போய் நம் பெரிய வீட்டிலே –
ஏதாத் சாமான் காயன் நாஸ்தே-என்று எப்போதும் நமக்கே பாடி இருக்கும் படி வைத்தோம் காணும் என்று அருளிச் செய்தார்-

ஏவந்து வசனம் ச்ருத்வா தத் ப்ரஸாதாத் வஸூந்தரா
வராஹ ரூபிணம் தேவம் ப்ரத்யுவாச சுபாநநா-6-

இப்படி வராஹ நாயனார் அருளிச் செய்யக் கேட்டு திரு உள்ளத்தில் உகப்பு எல்லாம் திரு முகத்தில் தோற்றும் படி
அலர்ந்த திரு முகத்தை யுடையவளாய்க் கொண்டு ஸ்ரீ வராஹ நாயனாரைப் பார்த்து
ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி ஒரு வார்த்தை விண்ணப்பம் செய்கிறாள் –

அஹோ கீத பிரபாவோ வை யஸ் த்வயா பரிகீர்த்தித
கச்ச கீத ப்ரபாவேந சித்திக்கு ப்ராப்தோ மஹா தபா -7-

வேதங்களாதல் ரிஷிகளாதல் சொல்லுகை அன்றிக்கே தேவரீர் தாமே அருளிச் செய்யும்படியாய் இருந்தது
இப்படிக்கொத்த கீத ப்ரபாவத்தாலே தேவரீர் திருவடிகளை பெற்றவன் யாவன் ஒருவன் அவனை அருளிச் செய்ய வேணும் –
என்று விண்ணப்பம் செய்தாள்

ஸ்ரீ வராஹ உவாச
இப்படி விண்ணப்பம் செய்த பூமிப பிராட்டியைப் பார்த்து வராஹ நாயனார் அருளிச் செய்கிறார்

ச்ருணு தத்வேந தே தேவி கத்யமாநம் யசஸ்விநம்
யாசித்து கீத ப்ரபாவேந சித்திம் ப்ராப்தோ மஹா தபா -8-

பாம்பணையாருக்கும் தம் பாம்பு போலே நாவும் இரண்டு உள வாய்த்து-என்று நீர் நம்மைச் சொல்லும்படி
உம்மோடு நாம் ரசித்துச் சொல்லுகிற வார்த்தையாக நினையாதே இத்தை ஸத்ய வார்த்தையாக இருக்கும்
யாவன் ஒருவன் நம்மைப்பாடி நம் பெரிய வீடு பெற்றான் அவனைச் சொல்லுகிறோம் காணும் கேளீர்
என்று அருளிச் செய்கிறார் –

அசதி தக்ஷிண திக் பாகே மஹேந்திர நாம பர்வதே
தத்ர ஷீர நதி புண்ய தஷிணே சாக ரங்கமா -9-

வாரீர் பிராட்டியே தக்ஷிண திக்கிலே மஹேந்த்ரம் என்றதொரு பர்வதம் பிரசித்தமாய் இரா நின்றது
அவ்விடத்தில் ஷீர நதி என்றறொரு நதியானது தக்ஷிண சமுத்திர காமி நியாய் இரா நின்றது –

தத்ர சித்தாஸ்ரமே பத்ரே சண்டாள க்ருத நிச்சய
தூராஜ் ஜாகரேண காதி மம பக்த்யா வ்யவஸ்தித -10-

முன்பு நீரும் நாமும் குறுங்குடியாகக் கட்டி இருந்த ஆஸ்ரமத்தில் பாப யோனியிலே பிறந்தான் ஒருவன்
நமக்குப் பாட வேணும் என்று சங்கல்பித்து ஜாகர விரத நிஷ்டனாய் மேலும் நம் பக்கல் பக்தியோடு
ப்ரஹ்ம முஹூர்த்தத்திலே வந்து தன் ஜாதி அனுகுணமாக தூரத்திலே வந்து நின்று பாடினான் காணும் என்று அருளிச் செய்தார் –

ஏவந்து காயமா நஸ்ய கதா சம்வத்சரா தச
ஸ்வ பாகஸ்ய குணஜ் ஞஸ்ய மத் பக்தஸ்ய வஸூந்தரே–11-

இப்படி அந்த்ய ஜாதியிலே பிறந்து இருக்கச் செய்தேயும் நம் குண அனுசந்தாநத்தைப் பண்ணி
நமக்குத் பக்தனாய் வந்து இப்படி பத்து சம்வத்சரம் பாடினான் காணும் என்று அருளிச் செய்கிறார்

கௌமுதஸ்ய து மாஸஸ்ய த்வாதஸ்யாம் சுக்ல பஷகே
ஸூப்தே ஜனே கதே யாமே வீணா மாதாய நிர்யயவ் -12-

பின்பு ஒரு கார்த்திகை மாசத்தில் சுக்ல பக்ஷ த்வாதசியின் ராத்திரி ஒரு யாமத்துக்கு மேலே எல்லாரும் உறங்கின அளவிலே
தான் ஜாகர விரத நிஷ்டனாகையாலே உணர்ந்து இருந்து நாம் இருக்கிற இடத்தியலே வந்து நமக்குப் பாடுவதாக
கையும் வீணையுமாய்க் கொண்டு தன் வீட்டில் நின்றும் புறப்பட்டான் காணும் என்று அருளிச் செய்தார் —

ததோ வர்த்தமனி சண்டாலோ க்ருஹீதோ ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸா
அல்ப பிராணா ஸ்வ பாகோ வை பலவான் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ -13-

அநந்தரம் நடு வழியில் வந்த வழியிலே ஒரு ப்ரஹ்ம ரக்ஷசின் கையிலே அகப்பட்டான்-
அவன் ஊன் மல்கிப் பருத்தவன் ஆகையால் பலவானாக இருந்தான்
நம் பாடுவான் நினைந்து நைந்து உள் கரைந்து உருகுவான் ஆகையால் துர்பலனாய் இருந்தான்
காணும் என்று அருளிச் செய்தார் –

துக்கேந ச து சந்தப்தோ ந ச சக்தோ விசேஷ்டிதும்
உவாச வசனம் மந்தம் மாதங்கோ ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸாம் –14-

நம்பாடுவான் பலவான் அல்லாமையாலே பராக்ரமித்து விடுவித்துக் கொண்டு போக சமர்த்தனாக வில்லை
ப்ராஹ்மண ஜாதியும் அல்லாமையாலே ஒரு பஞ்ச ஜாதியைச் சொல்லி விடுவித்துக் கொள்ளவும் சமர்த்தன் ஆகவில்லை
நம்முடைய பக்கல் பரந்யாஸமே பண்ணி ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸைப் பார்த்து ஒரு மதுரமான வார்த்தை சொன்னான் காணும்
என்று அருளிச் செய்தார் –

கச்சாமி சந்தோஷயிது மஹம் ஜாகரணே ஹரிம்
காநேந புண்டரீகாக்ஷம் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ முஞ்ச மாம் –15-

சிற்றம் சிறுகாலை வந்து உன்னைத் சேவித்து -என்கிறபடியே சர்வேஸ்வரனைப் பாடிப் பறை கொள்ளப் போகிறவனாய்
இருக்கிற என்னை விடாய் காணும் என்று அருளிச் செய்கிறார் –

ஏவம் உக்த்வா ஸ்வ பாகேந பலவான் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ
அமர்ஷ வசமா பந்நோ ந ச கிஞ்சித் தம ப்ரவீத் -16-

இப்படி நம் பாடுவான் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ்ஸூம் அதி க்ரூரமாய்
வார்த்தையும் சொல்லாதே உதாசித்து இருந்தது காண் என்கிறார் –

ஆத்மா நம் ப்ரதிதா வந்தம் சண்டாலோ ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸாம்
கிம் த்வயா சேஷ்டி தவ்யம் மே ய ஏவம் பரிதா வசி–17-

இப்படி கோபாக்ராந்தனாய் மேல் விழுந்து வருகிற ப்ரஹ்ம ரக்ஷசைப் பார்த்து மீளவும் நம் பாடுவான் ஒரு வார்த்தை சொன்னான்
நீ இப்படி என் பேரில் ஓடி வந்து செய்யப் போகிறது என்ன காணும் என்றான் -என்கிறார் –

ஸ்வபாக வசனம் ஸ்ருத்வா ததோ வை ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ
உவாச வசனம் கோரம் மானுஷா ஹாரா லோலுப -18-

அந்த ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ்ஸூ நம் பாடுவான் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு தன் பசியால் மானுஷ மாம்சத்தில்
ஆசை யுடைத்தானாதாய்க் கொண்டு இவனைப் பார்த்து ஒரு குரூரமான வார்த்தை சொல்லிற்று காணும் என்கிறார் –

அத்ய மே தச ராத்ரம் வை நிராஹா ரஸ்ய கச்சத
தாத்ரா த்வம் விஹிதோ மஹ்யா மாஹார பரிதோ மம -19-

நிகரில் அவன் புகழ் பாடி இளைப்பிலம் -என்று நீ பத்து சம்வத்சரம் பாடி இளைப்பற்றுத் திரிகிறாய்
நான் பத்து நாள் உண்டு காண் பட்டினியே இளைத்துத் திரிகிறேன்
ஆகையால் நமக்குத் தைவதம் ஆகாரமாகக் கல்பித்து வைத்த உன்னை விடுவேனோ என்று சொல்லிற்றுக் காணும் என்கிறார் –

அத்ய த்வாம் பக்ஷயிஷ்யாமி ஸ்வ ஸாமாம்ச சோணிதம்
தரப்பயித்வா யதா நியாயம் யாஸ்யாமி ச யதேப்சிதம்-20-

இப்போது நான் உன்னை விடுவது இல்லை -உன் அவயவங்களைத் தனித்தனியே பிரித்து உன் சரீரத்தின்
உதர மாம்சாதிகளைக் கொண்டு தேவதா ஆராதனம் பண்ணி என் பசியும் தீர்த்துக் கொண்டு
எனக்கு இஷ்டமானபடி போவேன் -என்று சொல்லிற்று காணும் என்கிறார் –

ப்ரஹ்ம ரஷோ வசநம் ச்ருத்வா ஸ்வ பாகோ கீத லாலஸ
ராக்ஷஸம் சந்த்யா மாச மம பக்த்யா வியவஸ்தித–21-

இப்படி ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ் ஸூ சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு நம் பாடுவான் சரீர ஹானி பர்யந்தமான
ஆபத்து வந்த அளவிலும் நம் பக்கல் பக்தி அதிசயத்தாலே வியவஸ்திதனாய் நமக்குப் பாட வேணும்
என்கிற ஆசையால் அந்த ரக்ஷசை அனுவர்த்தித்து நன்மையான ஒரு வார்த்தை சொன்னான் காணும் –
என்று அருளிச் செய்தார் –

ச்ருணு தத்வம் மஹா பாக பஷ்யோஹம் சமுபாகத
அவஸ்யமேதத் கர்த்தவ்யம் தாத்ரா தத்தம் யதா தவ -22-
வாராய் மஹா பாகனே -யதார்த்தம் சொல்லுகிறேன் -நீ கேள் -நீ சொன்னபடியே உனக்கு நான் பஷ்யமாகக் கடவன் –
ப்ரஹ்மா கல்பித்தபடி செய்ய வேண்டியது உனக்கும் எனக்கும் அவசியம் தான் என்று சொன்னான் காணும் நம் பாடுவான் –
என்று அருளிச் செய்தார் –

பச்சாத் காதசி மாம் ரஷோ ஜாகரே விநிவர்த்திதே
விஷ்ணோ சந்தோஷ அர்த்தாய மமதைத் விரதம் உத்தமம் -23-

வாராய் ரக்ஷஸே எனக்கு நியமும் உண்டு -சர்வேஸ்வரனுடைய ப்ரீதி அர்த்தமாக ஜாகர விரதம் என்ற ஒரு விரதம் உண்டு
அது முடித்து மீளவும் வருகிறேன் -என்னை உனக்கு பஷ்யமாகக் கொள்ளக் கடவாய்
என்று சொன்னான் காணும் நம் பாடுவான் என்கிறார் —

ரக்ஷமாம் விரத பங்காத் வை தேவம் நாராயணம் பிரதி
ஜாகரே விநிவ்ருத்தே து மாம் பஷயே யதேப்சிதம்-24-

பகவானைப் பற்றி நான் ஏறிட்டுக் கொண்ட விரதத்துக்கு பங்கம் வாராமல் நீ என்னை ரக்ஷிக்க வேணும்
இந்த ஜாகர விரதம் ஸமாப்தமானவாறே உன் மனஸ்ஸூக்கு சரிப்போன படி என்னைப் பஷ்யமாகக் கொள்ளக் கடவாய்
என்று சொன்னான் காணும் நம் பாடுவான் என்கிறார் –

ஸ்வ பாகஸ்ய வாச ச்ருத்வா ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ் ஷூதார்த்தம்
உவாச மதுரம் வாக்யம் ஸ்வபாகம் தத் அநந்தரம் -25-

இப்படி நம்பாடுவான் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு பசியாலே இளைத்து இருக்கிற
ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸானது இனிதாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிற்று காணும் என்கிறார் –

மோகம் பாஷஸி சண்டாள புனரேஷ்யாம் யஹம் த்விதி
கோ ஹி ரஷோ முகத்த பிரஷ்ட ஸ்தன் முகாயா பிவர்த்ததே-26-

வாராய் சண்டாளா -உன் ஜன்மத்துக்கு ஈடாக இருந்தது நீ சொன்ன வார்த்தை–
போய் மீண்டு வருகிறேன் என்று நேரே அசத்யமே சொன்னாய்
எவனாகிலும் ப்ரஹ்ம ரஷஸின் கையிலே அகப்பட்டுத் தப்பித்துக் கொண்டு போய் மீண்டும் வந்து
அதன் கையில் அகப்படுவானோ என்று சொல்லிற்று என்கிறார் –

பகவ சந்தி பந்தாநோ தேசாச்ச பகவஸ் ததா
ஆத்மதேசம் பரித்யஜ்ய பரேஷாம் கந்து மிச்சசி -27-

இவ் வழி ஒழிய பல வழிகள் உண்டு -இத்தேசம் ஒழிய பல தேசங்கள் உண்டு
உன்னுடைய தேசத்தை விட்டு தேசாந்தரம் போவதாக நினைக்கிறாய் என்று சொல்லிற்று -என்கிறார்

ஸ்வ சரீர வி நாசாய ந சா கச்சதி கச்ச ந
ரக்ஷசோ முக ப்ரவிஷ்ட புநராகந்து மிச்சசி –28-

தனக்கு சரீர நாசம் பிறந்து இருக்கும் இடம் அறிந்து இருக்கச் செய்தே அந்த இடத்தைக் குறித்து யாரேனும் ஒருவர் வருவார் உண்டோ
ரஷஸின் கையில் அகப்பட்டது தப்பிப் போய் மீண்டு வருகிறேன் என்று நேராக அசத்யமே சொன்னாய் –

ராக்ஷஸஸ்ய வச ச்ருத்வா சண்டாலோ தர்ம சம்ச்ரிதம்
உவாச மதுரம் வாக்யம் ராக்ஷஸம் பிசிதாசநம் –29 –

இப்படி ரக்ஷஸ் ஸூ சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு நம் பாடுவானும் இத ரக்ஷசைப் பார்த்து
தர்ம சம்யுக்தமாகவும் இனிதாகவும் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் காணும் என்கிறார் –

யத்யப்யஹம் ஹி சண்டாள பூர்வ கர்ம விதூஷித
ப்ராப்தோஹம் மானுஷம் பாவம் விதிதே நாந்த ராத்மாநா-30-

பூர்வ கர்ம தோஷத்தால் இந்த சண்டாள ஜென்மத்தில் பிறந்தேன் ஆகிலும் பரமாத்ம ஞானம் உண்டான படியால்
ஒரு மநுஷ்யனுக்கு உண்டான ஞானமும் எனக்கும் உண்டு காண் -ஆகையால் என்னுடைய வார்த்தையைக் கேளாய்
என்று சொல்லுகிறான் காணும் என்கிறார் –

ச்ருணு தத் சமயம் ரஷோ யே நாகச்சாம் யஹம் புந
தூராஜ்ஜா கரணம் க்ருத்வா லோக நாதஸ்ய திருப்தயே–31-

த்ரைலோக நாதனான சர்வேஸ்வரனைத் திருப்பள்ளி உணர்த்தி ஸமாப்த வ்ரதனாய் யாதொருபடி நான்
மீள வருவேனா அதுக்கு ஈடான ப்ரதிஜ்ஜைகளைப் பண்ணிக் கொடுக்கிறேன்
அவற்றை நீ கேளாய் என்று சொன்னான் காணும் நம் பாடுவான் என்கிறார் –

சத்யமூலம் ஜகத் சர்வம் லோகஸ் ஸத்ய ப்ரதிஷ்டித
நாஹம் மித்ய்யா ப்ரவிஷ்யாமி சத்யமேவ வடாம் யஹம் –32-

லோகம் உண்டானதும் சத்யத்தாலே லோகம் ப்ரதிஷ்டிதமாய் நின்றதுவும் சத்யத்தாலே
ஆகையால் நான் சாத்தியமே சொல்லும் அத்தனை போக்கி அசத்தியம் ஒருக் காலும் சொல்லேன் என்றான் காணும் என்கிறார் –

அத்யமே சமயஸ் தத்ர ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ தம் ச்ருணு
சபாமி சத்யேன கதோ யத் யஹம் நாகமே புந –33-

வாராய் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸே என்னுடைய ப்ரதிஜ்ஜையைக் கேளாய் -யாவன் ஒருவன் சர்வ காரணமான
சத்யத்தை தப்புகிறானோ அவன் பாபத்தை அடையாக கட வேன் மீளவும் வந்திலேன் ஆகில் -என்கிறான் –

யோ கச்சேத் பர தாராம்ச்ச காம மோஹ ப்ரபீடித
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகமே பு ந -34-

யாவன் ஒருவன் மன்மத பீடிதானாயக் கொண்டு பர ஸ்த்ரீ கமனம் பண்ணுகிறான்
அவன் பாபத்தை அடையாக கட வேன் -மீளவும் வந்திலேன் ஆகில் -என்கிறான்

பாக பேதம் துய குர்யாதாத்ம நச்சோப புஞ்சத
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -35-
புஜிக்கும் இடத்தில் பாபா பேதம் பண்ணி புஜிப்பவன் அடையும் பாபம்

தத்வா வை பூமி தானம் து பு நராச்சிந்த தீஹ ய
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -36-
ப்ராஹ்மணனுக்கு பூமி தானம் பண்ணி அத்தை அபஹரிக்குமவன் அடையும் பாபம்

ஸ்த்ரீயம் புக்த்வா ரூபாவதீம் பு நர் யஸ்தாம் வி நந்ததி
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -37-ரூபவதியான ஸ்திரீயை அனுபவித்து விட்டவன் அடையும் பாபம்

யோ அமாவாஸ்யாம் விசாலாக்ஷி ஸ்ரார்த்தம் க்ருத்வா ஸ்த்ரீயம் வ்ரஜேத் –
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -38-
அமாவாஸ்யை ஸ்ரார்த்தம் பண்ணி ஸ்த்ரீ கமனம் பண்ணுபவன் அடையும் பாவம்

புக்த்வா பரஸ்ய சாந் நா நி யஸ்தம் நிந்ததி நிர்க்ருண
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -39-
பரன் அன்னத்தை புஜித்து தயை இல்லாமல் தூஷிக்குமவன் பெரும் பாவம்

யஸ்து கன்யாம் ததா மீதி புநஸ் தஸ்ய ந பிரயச்சதி பாபேந
லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகேம புந -40-
கன்னிகையைக் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி கொடுக்காமல் போகுமவன் அடையும் பாபம்

ஷஷ்டி அஷ்டம்யோர் அமாவாஸ்யா சதுர்தச் யச்ச நித்ய ச
அஸ்நா தானாம் கதிம் கச்சே யத்யஹம் நாகேம புந -41-

யாவன் ஒருவன் ஷஷ்ட்டி அஷ்டமி அமாவாஸ்யை சதுர்த்தசி இந்த திதிகளிலே ஸ்நானம் பின்னால் புஜிக்குமவன் பாவம்

தாஸ்யாமீதி பிரதி ஸ்ருத்ய ந ச யஸ் தத் பிரயச்சதி
கதிம் தஸ்ய ப்ரபத்யே வை யத்யஹம் நாகமே புந -42-

யாவன் ஒருவன் ஒன்றை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி கொடுக்காமல் போகிறவன் அடையும் பாபம்-

மித்ர பார்யாம் து யோ கச்சேத் காம பாண வசா நுக
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகமே புந -43-

மிதாத் த்ராயத இதி மித்ரம்-என்று சொல்லுகிறபடியே மஹா உபகாரகனான மித்ரன் உடைய
பார்யை அபகரிக்குமவன் அடையும் பாபம்

குரு பத்னீம் ராஜ பத்னீம் யே து கச்சந்தி மோஹிதா
தேஷாம் கதீம் ப்ரபத்யே வை யத்யஹம் நாகமே பு ந -44-பத்நீமார்களை அபகரித்தவன் பாபம்

யோ வை தார த்வயம் க்ருத்வா ஏகஸ்யாம் ப்ரீதிமான் பவேத்
கதிம் தஸ்ய ப்ரபத்யே வை யத்யஹம் நாகமே பு ந -45 —
இருவரை விவாஹம் பண்ணி ஒருவரை உபேக்ஷிக்குமவன் அடையும் பாவம்

அநந்ய சரணாம் பார்யாம் யவ்வனே ய பரித்யஜேத் தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகமே புந -46-
அநந்யகதியான தனது பார்யையை யவ்வனத்திலே விட்டவன் அடையும் பாபம் –

கோகுலஸ்ய த்ருஷார்த்தஸ்ய ஜலார்த்த மபிதாவத
விக்ந மாசரதே யஸ்து தத் பாபம் ஸ்யாத நாகமே -47-
தாகத்துடன் ஓடி வருகிற பசுக்கூட்டத்துக்கு ஜல பான விக்னம் பண்ணுகிறவனது பாபம்

ப்ரஹ்மக்நே ச ஸூராபே ச சோரே பஃன வ்ரதே ததா
யா கதிர் விஹிதா சத் பிஸ் தத் பாபம் ஸ்யாத நாக மே -48-

ப்ரஹ்மகத்யை செய்யும் பாபம் -மது பண்னம் பண்ணும் பாவம் -ஸ்வர்ண ஸ்தேயம் பண்ணும் பாவம் –
விரத பங்கம் பண்ணும் பாவம் -இப்படி குரூரமான பாபங்களை அடையாக கட வேன் –

வா ஸூ தேவம் பரித்யஜ்ய ய அந்யம் தேவம் உபாஸதே
தேஷாம் கதிம் பிரபத்யே வை யத்யஹம் நாகமே பு ந -49-தேவதாந்த்ர ஆராதனை பாபம்

நாராயண மதான்யைஸ் து தேவைஸ் துல்யம் கரோதி ய
தஸ்ய பாபேந லிப்யேயம் யத்யஹம் நாகமே பு ந -50-

சர்வ ஸ்மாத் பரனாய் -சர்வ அந்தர்யாமியாய் -சர்வ கர்ம சமாராத்யானாய் -முமுஷு உபாஸ்யனாய் -மோக்ஷ பிரதனாய்
முக்த ப்ராப்யனான சர்வேஸ்வரனையும்
கண்ணிலும் உருப் பொலார் செவிக்கினாத கீர்த்தியார் போனிலும் வரம் தரும் மிடிக்கிலாத தேவராய்
கர்ம பரவசரான வியதிரிக்த தேவதைகளையும் சமமாக எண்ணி நித்ய சம்சாரியாகக் கட வேன் –
இப்படி சபதங்களைப் பண்ணினான் காணும் நம் பாடுவான் என்று ஸ்ரீ பூமிப பிராட்டியைப் பார்த்து
ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் அருளிச் செய்தார்-

சண்டாள வசனம் ச்ருத்வா பரிதுஷ்டஸ்து ராக்ஷஸ
உவாச மதுரம் வாக்யம் கச்ச சீக்ரம் நமோஸ்து தே -51-

ஸந்துஷ்டமாய் நமஸ்கரித்து கடுக்கப்போய் விரதத்தை தலைக்கட்டி வரக்கடவாய் மதுரமாக வார்த்தை சொல்லிற்று

ராக்ஷஸேன விநிர் முக்தச் சண்டாள க்ருத நிச்சய
புநர் காயதி மஹ்யம் வை மம பக்த்யா வியவஸ்தித -52-

முக்தன் வருமா போலே வந்து முன்பு போலே நமக்குப் பாடினான் காணும்

அத ப்ரபாதே விமலே வி நிவ்ருத்தே து ஜாகரே
நமோ நாராயணேத் யுக்த்வா ஸ்வபாக பு நராகமத் -53-

பொழுது விடிந்து -ஜாகர விரதம் தலைக்கட்டின அளவிலே நம்மிடம் ஆத்மசமர்ப்பணம் பண்ணி
தனக்குத் தியாஜ்யமான சரீரம் கழிகையில் உண்டான ஆசையால் கடுக மீண்டான் நம்பாடுவான் என்று அருளிச் செய்தார்

கச்சதஸ் த்வரிதம் தஸ்ய புருஷ புரத ஸ்தித
உவாச மதுரம் வாக்யம் ஸ்வபாகம் தத் அநந்தரம் -54-

பாட வந்த கடுமையயைக் காட்டிலும் இரட்டிப்பாக திரும்ப அவன் முன்னே ஒரு புருஷன்
வந்து இனிமையாக வார்த்தை சொன்னான்

குதோ கச்சசி சண்டாள த்ருதம் கமன நிச்சிதம்
ஏததா சஷ்வ தத்வேந யத்ர தே வர்த்ததே மந -55-

முன்பை விட வேகமாக போகிறாய் -எங்கு ஏறப் போகிறது -உண்மையாக சொல் -என்றான் அந்தபுருஷன்

தஸ்ய தத் வசனம் ச்ருத்வா ஸ்வபாக ஸத்ய சம்மத
உவாச மதகுஞ் வாக்யம் தத் அநந்தரம் -56-

ஸத்ய பிரதிஞ்ஞனான நம் பாடுவான் அத்தைக் கேட்டு மதுரமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான்

சமயோ மே க்ருதோ யத்ர ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ் சந்நிதவ்
தத்ராஹம் கந்துமிச்சாமி யத்ர அசவ் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ–57-

ப்ரதிஜ்ஜை தப்பாமல் அங்கு ஏறப் போகிறேன் -முன்பு இருந்த இடத்தில் இல்லையாகில்
அவன் எங்குள்ளான் என்று தேடித் போகிறேன் –

ஸ்வபாக வசனம் ச்ருத்வா புருஷ பாவ சோதக
உவாச மதுரம் வாக்யம் ஸ்வபாகம் தத் அநந்தரம் –58-

இவன் மனசை சோதிக்க மதுரமான வார்த்தை சொன்னான் அப்புருஷன்

ந தத்ர கச்ச சண்டாள மார்க் கேனாநேந ஸூ விரத
தத்ர அசவ் ராக்ஷஸ பாப பிஸிதாசீ துராசத–59-

ஜாதி ராக்ஷஸன் -விபீஷணனைப் போலே தர்மாத்மா அல்லன்-பாபிஷ்டன் -சரீரம் கொண்டு தப்பித் போகாமல்
மாம்ச பக்ஷகன் -கொன்று போக ஒண்ணாதபடி பலவான் -நீ அங்கே போகக் கடவை அல்ல என்றான்

புருஷஸ்ய வச ச்ருத்வா ஸ்வபாக ஸத்ய சங்கர
மரணம் தத்ர நிச்சித்ய மதுரம் வாக்கியம் அப்ரவீத் -60-

சத்தியத்தை விடுவதைக்காட்டிலும் ப்ராணனை விடுவதே ஸ்ரேஷ்டம்-என்று நினைத்து மதுரமான வார்த்தை சொன்னான் –

நாஹமேவம் கரிஷ்யாமி யன்மாம் த்வம் பரிப்ருச்சசி
அஹம் சத்யே ப்ரவ்ருத்தோ வை சீலம் சத்யே ப்ரதிஷ்டிதம் -61-

நான் சத்யம் தப்பாத்தவன் -நான் தப்பினாலும் என் ஸ்வபாவம் சத்யம் தப்பாது காண்-

தத ச பத்ம பத்ராஷ ஸ்வபாகம் ப்ரத்யுவாச ஹ
யத்யேவம் நிச்சயஸ்தாத ஸ்வஸ்தி தேசத்து கமிஷ்யத-62-

சத்யம் ரஷிப்பேன் என்றதைக் கேட்டுப் பிரியப்பட்டு அமலங்களாக விழிக்கும் -என்று சொல்லுகிறபடி நம் பாடுவானைப் பாட
வரக் காட்டின ப்ரஹ்ம ரக்ஷசினுடைய ஆபத்தும் போகும்படி பூர்ணகடாக்ஷம் பண்ணி உனக்கு மங்களம் உண்டாகுகக்
கடவது போகாய் என்று அனுப்பினான் காணும்
அந்தப்புருஷன் யாரோ என்று ஸந்தேஹியாதே
மஹா வராஹா ஸ்புட பத்ம லோசன-என்றும்
புருஷ புஸ்கரேஷனை-என்றும் சொல்லுகிறபடியே
இருவரையும் ஒருவராகக் கொள்ளீர் என்று அருளிச் செய்கிறார் –

ப்ரஹ்ம ரஷோந்திகம் ப்ராப்ய சத்யே ஸுக்ருத நிச்சய
உவாச மதுரம் வாக்கியம் ராக்ஷஸம் பிசிதாச நம் –63-

அந்த புருஷனும் விடை கொடுக்க அந்த ப்ரஹ்ம ராக்ஷச இருக்கும் இடம் தேடித் சென்று இனிதாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான் –

பவதா சம நுஞ்ஞாதோ காநம் க்ருத்வா யதேப்ஸயா
விஷ்ணவே லோக நாதாய மம போர்னோ மநோ ரத-
ஏதாநி மம சங்காநி பக்ஷ யசவ யதேச்சயா–64-

நீ அநுஜ்ஜை பண்ணிப் போன நான் எனக்கு வேண்டியபடி சர்வேஸ்வரனாய் மஹா விஷ்ணுவான
அழகிய நன்னம்பியைப் பாடி உகப்பித்து பூர்ண மநோ ரதனானேன்
நீயும் என் சரீரத்தில் ருத்திர மாம்ஸாதிகளைக் கொண்டு பூர்ண மநோ ரதன் ஆகாய என்றான் –

ஸ்வபாக வசனம் ச்ருத்வா ப்ரஹ்ம ரஸோ பயாநகம்
உவாச மதுரம் வாக்கியம் ஸ்வபாகம் ஸம்ஸித விரதம் –65-

நம் பாடுவானைப் பார்த்து மதுரமான வார்த்தை சொல்லிற்று

த்வமத்ய ராத்ரவ் சண்டாள விஷ்ணோர் ஜாகரணம் பிரதி
பலம் கீதஸ்ய மீ தேஹி ஜீவிதம் யதிசேத்தசி-66-

பாடின பலத்தைத் தந்து உன் பிராணனோடு போகாய் என்றான்

ப்ரஹ்ம ரஷோ உவாச ச்ருத்வா ஸ்வபாக பு நரவீத் –67-

இத்தை கேட்ட நம் பாடுவான் மற்றொரு வார்த்தை சொன்னான் –

யத் த்வயா பாஷிதம் பூர்வம் மயா சத்யஞ்ச யத் க்ருதம்
பக்ஷ யஸ்வ யதேச்சம் மாம் தத்யாம் கீத பலம் ந து -68-

நீ முன்பு சொன்னபடி என்னுடைய சரீரத்தை பஷிக்குமத்தைப் போக்கி எனக்கு
கீத பலம் என்று ஓன்று இல்லையே என்றான்

சண்டாளஸ்யா வச ச்ருத்வா ஹேது யுக்தம் அநந்தரம்
உவாச மதுரம் வாக்கியம் சண்டாளம் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ -69-

இப்படி காரணமுடைய வசனத்தைக் கேட்டு மறுபடியும் இனிதாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான்

அதவார்த்தம் து மே தேஹி புண்யம் கீதஸ்ய யத் பலம்
ததா மோஷ்யாமி கல்யாண பஷா தஸ்மாத் விபீஷணாத் -70-

கீத பழத்தில் பாதியாகிலும் தந்து பயங்கரமான பாஷாணத்தில் நின்றும் தப்பித் போகலாகாதோ
மஹாநுபாவனே என்று சொல்லிற்றுக் காணும் -என்கிறார் –

ப்ரஹ்ம ரக்ஷ உவாச ச்ருத்வா ஸ்வபாக ஸம்ஸித விரத
வாணீம் ஸ்லக்ஷணாம் சமாதாய ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸம் அப்ரவீத் -71-

இந்த வார்த்தை கேட்டு நம் பாடுவானும் இனிதாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான்

பக்ஷயாமீதி ஸம்ஸ்ருத்ய கீதம் அந்யத் கிம் இச்சசி -72-

அப்படி தரவும் ஒன்றும் இல்லை

ஸ்வபாகஸ்ய வச ச்ருத்வா ப்ரஹ்ம ரஷோ பயாவஹம்
உவாச மதுரம் வாக்கியம் ஸ்வபாகம் ஸம்ஸித விரத –
ஏக யாமஸ்ய மே தேஹி புண்யம் கீதஸ்ய யத் பலம்
ததோ யாஸ்யசி கல்யாண சங்கமம் புத்ர தாரகை 73-

ஒரு யாமத்தில் பாடின பாட்டின் பலமாகிலும் தந்து உன் புத்ர தாராதிகளுடன் கூடக் கடவாய் -என்றான்

ச்ருத்வா ராக்ஷஸ வாக்யாநி சண்டாலோ கீத லாலஸ -74-
உவாச மதுரம் வாக்கியம் ராக்ஷஸம் க்ருத நிச்சய

தீரனாயும் திருட விரதனான நம்பாடுவான் மீண்டும் ஒரு வார்த்தை சொன்னான்

ந யாமஸ்ய பலம் தத்யாம் ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ் தவேப்சிதம்
பிபஸ்வ சோணிதம் மஹ்யம் யத் த்வயா பூர்வ பாஷிதம் –75-

என்னுடைய பாட்டுக்குப் போல ராகம் உள்ள ரத்தத்தை பானம் பண்ணும் அத்தனை போக்கி வேறு ஒன்றும் இல்லை என்றான்

ஸ்வபாகஸ்ய வாச ச்ருத்வா ராக்ஷஸ பிசிதாச ந
சத்ய வந்தம் குணஜ்ஞம் ச சண்டாளம் இதம் அப்ரவீத் -76-

சத்யம் தப்பாமல் உறுதியாய் இருந்து பிராணனைக் காட்டிலும் கானத்தின் வைபவம் அறிந்தவனாய் இருப்பத்தைக் கண்டு
இவன் சர்வத்தினுடைய வைஷம்யத்தையும் அறியும் என்று அறுதியிட்டு மேலும் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் –

ஏகம் கீதஸ்ய மே தேஹி யத் த்வயா விஷ்ணு சம்சதி -77-
நிக்ரஹாத் தாரயாஸ் மாத்வை தேந கீத பலேந மாம்
ஏவ முக்த்வாது சண்டாளத் ராக்ஷஸ சரணம் கத -78-

ஒரு பாட்டின் பலத்தையாகிலு தந்து என்னை ராக்ஷஸ ஜென்மத்தின் நின்றும் உத்தரிப்பிக்க வேணும் என்று சரணம் புகுந்தது –

ச்ருத்வா ராக்ஷஸ வாக்யா நி ஸ்வபாக ஸம்ஸித விரத
உவாச மதுரம் வாக்கியம் ராக்ஷஸம் பிசிதாச நம் -79-

பிரார்த்தனையைக் கேட்டு நம்பாடுவான் மதுரமான வார்த்தை சொன்னான்

கிம் த்வயா துஷ்க்ருதம் கர்ம க்ருத பூர்வம் து ராக்ஷஸ
கர்மனோ யஸ்ய தோஷேண ராக்ஷஸேம் யோனிம் ஆஸ்ரித-80-

ராக்ஷஸ யோனியில் பிறக்க என்ன பாபம் பண்ணினாய் என்று கேட்டான் –

ஏவம் யுக்த ஸ்வபாகே ந பூர்வ வ்ருத்தம் அநு ஸ்மரன்
ராக்ஷஸ சரணம் கத்வா ஸ்வபாகம் இதம் அப்ரவீத் -81-

பூர்வ வ்ருத்த ஸ்மரணம் வந்தவாறே சரணாகதி பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்லிற்று காணும்

நாம்நா வை சோமசர்மாஹம் சரக்கோ ப்ரஹ்ம யோனி ஜ
ஸூத்ர மந்த்ர பரிப்ரஷ்டோ யூப கர்மண் யதிஷ்டித -82-

சோமசர்மா என்ற ப்ராஹ்மணனாய் -சரக கோத்ர உத்பவனாய் பிறந்து
ஸூத்ர மந்த்ர பரப்ருஷ்டனாய் யாகம் பண்ண உபக்ரமித்தேன் -என்றது

ததோஹம் காரயே யஜ்ஜம் லோபமோஹ ப்ரபீடித
யஜ்ஜே ப்ரவர்த்தமாநே து சூல தோஷஸ் த்வஜாயத-83-

அர்த்தலோப மோகத்தினால் யஜ்ஜம் பண்ணினேன் -மகத்தான சூல தோஷம் உண்டாய்த்து

அத பஞ்சம ராத்ரே து அசமாப்தே க்ரதாவஹம்
அக்ருத்வா விபுலம் கர்ம தத பஞ்சத்வ மாகத -84-

ஐந்தாம் நாள் யாகம் சமாப்தி ஆகாமலே நான் மரணம் அடைந்தேன்

தஸ்ய யஜ்ஜஸ்ய தோஷேண மாதங்க ச்ருணு யந்மம
ஜாதோஸ்மி ராக்ஷசஸ் தத்ர ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ -85-

அந்த யாக தோஷத்தால் ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸாக வந்து பிறந்தேன் -என்றது –

ஏவம் து யஜ்ஜ தோஷேண வபு பிராப்தமிதம் மம
இத் யுக்த்வா து ததா ரக்ஷஸ் ஸ்வபாகம் சரணம் கதம் -86-

இவ்வாறு சொல்லி சரணம் அடைந்தது

ப்ரஹ்ம ரக்ஷஸ் உவாச ச்ருத்வா ஸ்வபாக ஸம்ஸித விரத
பாடமித்ய ப்ரவீத் வாக்கியம் ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ சோதித-87-

நாம் ஸ்ரீ விபீஷணனுக்கு அபயப் பிரதானம் பண்ணினால் போலே ரஷாஸூக்கு பாடம்
என்று அபய பிரதானம் பண்ணினான் காணும் என்கிறார்

யன்மயா பச்சிமம் கீதம் ஸ்வரம் கைசிகம் உத்தமம்
பலேந தஸ்ய பத்ரம் தே மோக்ஷயிஷ்யாமி கில்பிஷாத்-88-

கைசிக பண்ணைப் பாடி அதன் பலத்தால் மோக்ஷம் அடையக் கடவாய் என்று
அபயப் பிரதானம் பண்ணினான் காணும் நம் பாடுவான் என்கிறார்

யஸ்து காயதி பக்த்யா வை கைசிகம் மம சம்சதி
ச தாரயதி துர்காணி ஸ்வபாகோ ராக்ஷஸம் யதா –89-

யாவன் ஒருவன் பக்தியோடு நம் சந்நிதியில் வந்து கைசிகம் பண்ணைப் பாடுகிறான் -அவன்
ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸை உத்தரிப்பித்த நம் பாடுவானைப் போலே தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களை உத்தரிப்பான் -என்று
ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டியை நோக்கி அருளிச் செய்தார் –

ஏவம் தத்ர வரம் க்ருஹ்ய ராக்ஷசோ ப்ரஹ்ம சம்ஸ்தித
ஜாதஸ்து விமலே வம்சே மம லோகஞ்ச கச்சதி -90-

நல்ல வம்சத்தில் நம் பக்தனாய் பிறந்து நமக்குத் பல்லாண்டு பாடி நம்
பெரிய வீடும் பெற்றான் அந்த ராஷஸூம் என்று நாச்சியாரைப் பார்த்து அருளிச் செய்தார் –

ஸ்வபாகச் சாபி ஸூஸ் ரோணி மம சைவோபகயாக
க்ருத் வாது விமலம் கர்ம ச ப்ரஹ்மத்வம் உபாகத-91-

நம்பாடுவானும் பலகாலம் நம் வைபவத்தைப் பாடி பெரும் வீடு பெற்றான் காணும் என்று அருளிச் செய்தார்

ஏதத் கீத பலம் தேவி கௌமுதத் வாதஸீம் புந
யஸ்து காயதி ச ஸ்ரீ மாந் மம லோகஞ்ச கச்சதி -92-

நமக்குத் பாடுவான் பெரும் பேறு சொல்கிறோம் -யாவன் ஒருவன் கார்த்திகை மாதம் சுக்ல பக்ஷ துவாதசி
அன்றைய தினம் நம்முடைய சந்நிதி முன்பே வந்து இந்த கைசிக மஹாத்ம்யத்தை வாசிக்கிறான் -கேட்கிறான் –
அவர்களும் சூழ்ந்து இருந்து ஏத்துவார் பல்லாண்டு என்றும் ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே என்றும் சொல்லுகிறபடி
பல்லாண்டு பாடிக் கொண்டு ஆத்ம அனுபவம் பண்ணிக் கொண்டு இருப்பார்கள் காணும் என்று
நாச்சியாரைப் பார்த்து பெருமாள் அருளிச் செய்தார்
இத்தைக் கேட்ட நாச்சியாரும் பிரளய ஆர்ணவத்தில் உண்டான இளைப்பு எல்லாம் தீர்ந்து
இக்கான ரூபமான உபாய வைபவம் இருந்தபடி என் என்று க்ருதார்த்தை யானாள்

இதி ஸ்ரீ வராஹ புராணே பூமி வராஹ சம்வாதே கைசிக மஹாத்ம்யம் நாம அஷ்டஸத்வாரிம்சோத்யாய-

————————————-

ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யா ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோஹித
ஸ்ரீ வத் சாங்கா ஸூத ஸ்ரீமாந் ஸ்ரேயஸே மேஸ்து பூயஸே

———————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி சமேத ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரம -மஹாத்ம்யம் –ஸ்ரீ வைஷ்ணவ காண்டம் -ஸ்ரீ ஸ்கந்த புராணம் -ஐந்து முதல் எட்டு அத்தியாயங்கள் —

June 24, 2017

ஐந்தாம் அத்யாயம் –
ஸ்ரீ விஷால் மஹாத்ம்யம் -பூஜா தர்சனாதி விஷய விதி வர்ணனம்
ஸ்கந்த உவாச –
கிம் அர்த்தம் பகவாம்ஸ் தத்ர வசதி ஸ்ரத்தயா புன -கிம் புண்யம் கிம் பலம் தஸ்ய தர்சன ஸ்பர்ச நாதிபி -1-
நைவேத்ய பக்ஷணம் ச அபி மஹா பூஜா க்ருதேஸ் ததா -ப்ரதக்ஷினஸ்ய ச பலம் ப்ரூஹி மே க்ருபயா பித -2-
சிவா உவாச –
புரா க்ருத யுகஸ்யாதவ் சர்வ பூத ஹிதாய ச -மூர்த்தி மான் பகவாம்ஸ் தத்ர தபோ யோக ஸமாச்ரித -3-
த்ரேதா யுகே ஹி ருஷி கணவ்ர் யோகாப்யாசவ் தத் பர-த்வாபரே சமநுப் ராப்தே ஜ்ஞான நிஷ்டோ ஹி துர்லப-4-
ருஷீணாம் தேவதா நாம் ச துர்தசோ பகவான் அபூத் ததோ ஹி ருஷி கணா தேவா அலப்ய பகவத் கிதம்–5-
ஸ்வாயம்புவம் பதம் யாதா விஸ்மயா குல சேதச -தத்ர கத்வா நமஸ் க்ருத்ய உசுர் லோகேஸ்வரம் முதா ப்ருஹஸ்பதிம் புரஸ் க்ருத்ய ருஷ்யச்ச தபோதநா –6-
தேவா உவாச –
நமஸ்தே சர்வ லோகாநாம் ஆச்ரய சரணார்த்தி ஹா வ்ருத்தித கருணா பூர்ண பிதாமஹ ஸூ ரேஸ்வர நிவேதா நீயா விபத சமுத்தர்த்தா பிதா அஸி ந –7-
ப்ரஹ்ம உவாச –
கிம் அர்த்தம் ஆகதா யூயம் விசமய ஆகுல மானசா மிலிதா ருஷிபி சாகம் ப்ரூதாக் மந காரணம் –8-
தேவ உவாச –
த்வாபர சமநு ப்ராப்தே விஷாலாயாம் விஷாலதீ -பகவான் த்ருஷ்யதே நைவ தத்ர கிம் காரணம் வத –9-
விஷாலா கிம் பரித்யக்தா ததோ வாக்க கத ஸ்வயம் அபராதாதுதா அஸ்மாகம் கதம் ச அசவ் ப்ரஸீததி –10-
ப்ரஹ்ம உவாச –
ந அஹம் ஏதத் விஜாநாமி ஸ்ருதம் ஸாத்ய முகாத்தி வ -கோ ஹேதுர் த்ருக் பதாதீதோ பகவான் பவதாம் ஸூரா ஆகச்சத வயம் யாமஸ்தீரம் ஸ்ரீரபயோ நிதே—11-
இதயுக்தாஸ்த புரோதாய ப்ராஹ்மாணம் த்ரிதி வைகச-யயு ஷீராம்புதேஸ் தீரம் உஷயச்சத போதநா -12-
தத்ர கத்வா ஜெகந்நாதம் தேவதேவம் வ்ருஷாகபிம் கீர்ப்பிச்சித்ர பதார்த்தாபிஸ் துஷ்டுபுர் ஜகத் ஈஸ்வரம் –13–திருப் பாற் கடல் சென்று ஸ்துதித்தார்கள் –

ப்ரஹ்ம உவாச –
நமஸ்தே புருஷாத்யக்ஷ சர்வ பூத குஹாசய வாஸூதேவா அகிலாதார ஜகத்தேதோ ஜெகன் மய-14-
த்வமேவ சர்வ பூதானாம் ஹேது பதிருத ஆச்ரய -மாயா சக்திம் உபாச்ரித்ய விசரஸ்யேக ஸூந்தர–15-
ஏகோ நாநாயதே யா அசவ் நடவஜ் ஜாயதே அவ்யய -வியாபக அபி க்ருபாளுத்வாத் பக்த ஹ்ருத் பத்ம ஷட்பத -ததாதி விவிதா நந்தம் தம் வந்தே ஜெகதாம் பதிம் –16-
தேவ உவாச –
விபத்வாந்தே ஹுத புக்ஜ நாநாம் க்ருஹீத சத்த்வஸ் த்ரிதசாவாநீச -சராசராத்மா பகவான் அனந்தே க்ருபா கடாஷைர் அவலோகதாம் ந—17 —
ஸக்ருத் யன்நாமா பீயூஷ ரஸ பான பர புமான் நிஸ்ரேயசம் த்ருணாமிவ மன்யதே தம் ஹரிம் பஜே -18-
அவித்யா ப்ரதி பிம்பத்வாத் ஜீவ பாவம் உபாகத -விஞ்ஞாத்வாத் உபசாந்தாத்ம ச புநாது ஜகத்ரயம் –19-
கந்தர்வ உவாச –
பிபந்தி யே ஹரே பதாம்பு சங்க லேசன பய பயோ ந தே புன புன பிஷந்தி மாதுரங்கத பிரசங்காதோ –
-யதா அபிதா ஸூதம் நிபீய மாநவ ம்ருதாம்ருதம் வ்ரஜந்த்யதோ ந ஜாது யாந்த்ய சங்கிதா–20-
தத ஸ்துதோ ஹரி சாஷாத் சிந்தோர் உத்தாயசா அப்ரவீத் -அலக்ஷித அபரைர் ப்ரஹ்மா பரம் தத் வேதநாபர–21-
ப்ரஹ்மா தத் உபதார்த்யா அத நத்வா தஸ்மை திவை கச போதயாமாச சகலம் ஸூரா ஸ்ருணுத சாதரம் -22-
அந்தர்ஹித அசவ் பகவான் த்ருஷ்டா லோகான் குமேதச ஸ்ருத்வேத்தம் வசனம் தஸ்ய சர்வே தேவா தெய்வம் யயு–23-

சிவ உவாச
ததோஹம் யதி ரூபேண தீர்த்தான் நாரத சஞ்சகாத் -உத்க்ருத்யம் ஸ்தாபிஷ்யாமி ஹரிம் லோக ஹித இச்சயா –24-
நான் ஆதிசங்கர ரூபம் கொண்டு நாரத தீர்த்தத்தில் இருந்து ஸ்ரீ ஹரியை வெளியே உயர்த்தி உலக நன்மைக்காக பிரதிஷ்டை செய்வேன் –
யஸ்ய தர்சன மாத்ரேண பாதகாநி மஹாந்த்யபி விலீயந்தி க்ஷணா தேவ ஸிம்ஹம் த்ருஷ்ட்வா ம்ருகா இவ –25-
தர்ம அதர்மான் விஜித்யா அத பதரீசம் விபம் ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா முக்திம் உபாயாந்தி விநா ஆயாசம் ஷடாநந-26-
த்யக்த ப்ராயாணி தீர்த்தாநி ஹரிணா கலிகாலத-பதரீம் சம் அநு ப்ராப்ய சாஷாத் ஏவ அதிஷ்டதே –27-
கலிகாலம் அநு ப்ராப்ய முக்திர் ஏஷாம் அபீப்சிதா-த்ரஷ்டவ்யா பதரீ தைஸ்து ஹித்வா தீர்த்தான் அசேஷத-28-
விநா ஜ்ஞாநேந யோகேந தீர்த்தாடந பரிச்ரமை-ஏகேந ஜென்மநா ஐந்து கைவல்யம் பதமச்னுதே –29-
ஜன்மாந்தர ஸஹஸ்ரைஸ்து யேநசா ஆராதிதோ ஹரி -ச கச்சேத் பதரீம் த்ரஷ்டும் யத்ர ஜந்தர் ந சோசதி –30-
பதரீ பதரீ இதி உக்த்வா பிரசங்காந் மனுஜோத்தம சம்சார திமிரா பாதே தீபம் உஜ்ஜவால யத்ய சவ் –31-
யதா தீபாவலோகேந தமோபாதா ந ஜாயதே -ததைவ பதரீம் த்ருஷ்ட்வா பும்சோ ம்ருத்யு பயம் குத –32-
தர்சநாத் யஸ்ய பாபாநி ருதந்த்ய வ்யாஹதாநிச -முக்தி மார்க்கம் உபா லஷ்ய தம் வந்தே பதரீ பதிம் -33-
ச சைல காநநா பூமிர் தசதா தக்ஷிணீக்ருதா ஹரே ப்ரதக்ஷிணம் தத்வத் பதர்யாம் தத் பதே பதே-34-
அஸ்வமேதே து யத் புண்யம் வாஜ பேயச தேந ச -ஹரே ப்ரதக்ஷிணா தத்வத் பதர்யாம் தத் பதே பதே -35–
சதுர் மாஸே து யத் புண்யம் ப்ரஹ்மாண்ட தாந தஸ்ததா -ஹரே ப்ரதக்ஷிணம் தத்வத் பதர்யாம் தத் பதே பதே -36–
அதிக்ருச்ச்ரைர் மஹா க்ருச்ச்ரைச் சாந்தசை ஸூக் ருதம் பவேத் -ஹரே ப்ரதக்ஷிணம் தத்வத் பதர்யாம் தத் பதே பதே -37-

பதர்யாம் விஷ்ணு நைவேத்யம் சிக்த மாத்திரம் ஷடாநந -அசநாத் சோதயேத் பாபதுஷாக்நிர் இவ காஞ்சனம் –38-
யத் அன்னம் பகவா நத்தி ருஷிபிர் நாரதாதிபி -தத் தத்வ ஸித்தயே சர்வைர் போக்தவ்யம் அவிசாரிதம் -39-
அமரா அபி யன் நூநம் வ்யாஜேன இச்சந்தி சர்வதே -போக்தாம் பதரிகாம் விஷ்ணோ நைவேத்யம் யாந்தி தத் பரா -40-
போஜனா நந்தரம் விஷ்ணோ பிரகச்சந்தி ஸ்வம் ஆலயம் -ப்ரஹ்லாத ப்ரமுகா பக்தா பிரவிசந்தி ஹரே பதம் –41-
பால்ய யவ்வன வார்த்தக்யே யத் பாபம் க்ருதம் –நைவேத்ய பஷணாத் விஷ்ணோர் பதர்யாம் தத் விலீயதே—42-
ப்ராணாந்தம் யஸ்ய பாபஸ்ய பிராயச்சித்தம் ப்ரகீர்த்திதம் விஷ்ணோர் நிவேதிதம் பக்த்வா பதர்யாம் தன்னிவர்த்ததே—43-
தீர்த்தாந்தரேஷு யத்நேந முக்திம் கச்சதி மானவ -நைவேத்ய பஷணாத் விஷ்ணோ சாலோக்யம் லபதே நர –44-
ஹ்ருதி ரூபம் முகே நாம நைவேத்ய முதரே ஹரே பாதோதகம் ச நிர்மால்யம் மஸ்தகே யஸ்ய ச அச்யுதே—45-
ப்ரஹ்ம ஹ்ருத்யா ஸூரா பானம் ஸ்தேயம் குர்வங்க நாகம நைவேத்ய பஷணாத் விஷ்ணோர் பதர்யாம் யாந்தி சங்க்ஷயம் -46-
பதரீ சத்ருசம் க்ஷேத்ரம் நைவேத்ய சத்ருசம் வஸூ நாரதீய சமம் க்ஷேத்ரம் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி –47-
பதரி யன்னதோ கம்யா போக்தவ்யம் தன்னிவேதிதம் -த்ரஷ்டவ்யோ பகவான் வஹ்னி தீர்த்தே ஸ்நானம் ஸூ துர்லபம் -48-
ப்ருதிவ்யாம் யானி தீர்த்தானி வ்ரதானி நியாமாஸ்ததா பாதோதகம் விசாலாயாம் பாவனம் புரதோ பவேத் –49-
கிம் தஸ்ய தாநைஸ் தபஸா தீர்த்தாடந பரிச்ரமை -பதர்யாம் விஷ்ணு பாதோத பிந்து மாத்ரம் லபேத்யதி—50-
ப்ராயச்சித்தானி ஜல்பந்தி தாவத் ஏவ ஷடாநந -யாவன்ன லப்யதே விஷ்ணோர் பதர்யாம் சரணோதகம்—51-
அநாயாசேன ஏஷாம் வா இச்சா முக்தி பதே ந்ருணாம் கர்தவ்யம் தை ப்ரயத் நேந விஷ்ணோர் நைவேத்ய பக்ஷணம் -52-
யே நாரா ப்ரதி க்ருஹ்நந்தி பாபா சம்சார பாகிந-யாத்ரா க்ருதம் பல தேஷாம் ந கதாசித் ப்ரஜாயதே –53-
நைவேத்ய நிந்தனாத் விஷ்ணோர் நிந்த்யந்தே தே தமோ கதா நைவேத்ய பஷணாத் சத்வசுத்தி ரேவ ந சம்சய —54-
நைவேத்யம் ஸ்வம் ஆநீய ப்ராஹ்மணான் போஜயந்தி யே துலா புருஷ தாநேந கிம் பலம் தே க்ருதார்த்திந –55-
குரு க்ஷேத்ரம் சப்ரா ஸாத்ய ராஹுக் ரஸ்தே விதா கரே -மஹா தாநேந யத் புண்யம் பதர்யாம் ப்ராஸமாத்ரத –56-
பதரீஷேத்ரம் ஆ ஸாத்ய ப்ராஸமாத்ரம் ப்ரயத்னத -உபாய அயம் மஹாம்ஸ் தத்ர பதர்யாம் ஹரி தோஷணே-யாதிப்யோ போஜநாத் விஷ்ணோர் அபராத்யபி வல்லப —57-
ந விஷ்ணோ சத்ருஸோ தேவோ ந விஷாலா சமா புரீ-ந பிஷூ சத்ருசம் பாத்திரம் ருஷி தீர்த்த சமம் ந ஹி —58-
சாதுர் மாஸ்யம் ப்ரகுரவந்தி யே நரா புண்ய சாலிந தேஷாம் புண்ய பலம் வக்தும் ப்ரஹ்மணா அபி ந சக்யதே –59-
பிஷூ காணாம் பலாவப்திர் விசேஷாத் இஹ கீர்த்தியதே -வேதாந்த ஸ்ரவண வர்னாத் புண்யம் தசதாயத் ப்ரகீர்த்திதம் –60-
பதரீ த்ருஷ்ட்டி மாத்ரேண பிஷூ காணாம் ததிஷ்யதே-சாதுர் மாஸ்யே விசேஷேண கைவல்ய பல பாகிந–61-
ந்யாஸிநோ பதரீ ஸ்தாநே விநாயாசேந புத்ரக யே மூர்க்க ஜாடயமா பன்நா தம்ப காஷாய வாஸஸ பத்ரீ தர்சநாத் ஏஷாம் முக்தி கர தாலே ஸ்திதா –62-
ஜ்ஞானிநோ அஜ்ஞானிநோ வாபி ந்யாஸிநோ நியத வ்ரதா த்ரஷ்டவ்யா பதரீ தைஸ்து பலாநி சமபீப் ஸூபி –63-
ச்ருத்வா அத்யாயம் இமம் புண்யம் பிரசஙகேந அபிமானவ சர்வ பாப விநிர் முக்தோ விஷ்ணு லோகே மஹீயதே –64 —

ஐந்தாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் —

——————————————————————–

ஆறாம் அத்யாயம் -சரஸ்வதீ சரிதம் -வஸூதாரா மஹாத்ம்யம் –

ஸ்கந்த உவாச –
கராத் விகலிதம் யத்ர கபாலம் தே மஹேஸ்வர தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய மஹாத்ம்யம் க்ருபயா வாதமே பித –1-
சிவ உவாச –
அதி குஹ்யம் இதம் தீர்த்தம் ஸூராஸூர நமஸ்க்ருதம் ப்ரஹ்மஹா அபி நரோ யத்ர ஸ்நாந மாத்ரேண சுத்தயதி –2-
பஞ்ச தீர்த்தாநி திஷ்டந்தி கபாலே பாப மோசநே தத்ர ஸ்நாநம் தபோ தானம் சர்வம் அஷயமிஷ்யதே–3-
பிண்டம் விதாய விதிவன் நரக உத்தாரயேத் பித்ரூன் பித்ரு தீர்த்தம் இதம் ப்ரோக்தம் கயாத அஷ்ட குணாதிகம்–4-
பார லௌகிக கர்மாணி ஸர்வாண்ய வ்யாஹாதா நிச கபால மோச நே தீர்த்தே நாதிகம் பித்ரு கர்மணி —7-
ஸ்கந்த உவாச –
குத்ர வா ப்ரஹ்ம தீர்த்தம் வை பலம் வா கீத்ருசம் பவேத் -கே வா தத்ர வசந்தீஹ க்ருபயா வத மே பித –8-
சிவ உவாச
ஏகதா விஷ்ணு நாபி அம்போரு ஹஸ்தஸ்ய ப்ரஜாபதே வேதான் முகாம் புஜாத் த்ருத்வா ஜக்ம துர்மதி கைடபை–9-
ததோ ஹி உத்தாய சயானாத் சிச்ருசஷூர் அப்ஜ சம்பவ ஸ்ரஷ்டும் வி நா அகமம் லோகேந சாசாகஹத ஸ்ம்ருதி –10-
ததா பதரி காமேத்ய ஹரினா ப்ரதிபாலிதாம் துஷ்டாவ ப்ரணதோ பூத்வா பகவந்த சனா தனம் –11-
தத குண்டாத் ஸமுத்பூதோ ஹய சீர்ஷோ நிஜாயுத பீதாம்பரதர சுக்லச் சதுர் பாஹு ஸூ துப்த துக்– -12-
அத்யத்புத பிரகட கடோர லோசன நச் சலச்சடாவிச் சுரிதாமேகடாம்பர -ஸ்வ தேஜசா ஹத நிகில பிரபாகுல க்ருபான் விதோ த்ருஹிண புர சரோ பவத்–13-
நிரீஷ்ய தம் விதிரிபி விஸ் பிரயாகுல ப்ரணம்ய ச ஸ்துதிம் அகரோத் பிரசந்ததுக் –14-

ப்ரஹ்ம உவாச –
நம கமல நாபாயா நமஸ்தே கமலாச்ரய நமஸ்தே கமலா தாச விஷால வன மாலிநே —15-
நமோ விஞ்ஞான மாத்ராய குஹாவாச நிவாஸிநே ஹ்ருஷீ கேஸாய சாந்தாய துப்யம் பகவதே நம –16-
ஸ்வ பக்த ரக்ஷண க்ருதே த்ருத தேஹாய சார்ங்கினே அநந்த கிலேச நாசாய கதிநே ப்ரஹ்மணே நம—17-
சம்சார விவிதாசார நிவ்ருத்தி க்ருத கர்மனே ரஷித்ரே சர்வ ஐந்தூ நாம் விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே –18-
நமோ விஸ்வம்பரா சேஷ நிவ்ருத்த குண வ்ருத்தயே ஸூராஸூர வரஸ்தம்ப நிவ்ருத்தி ஸ்திதி கீர்த்தயே –19-
இதீரித ஸூரபிநா மஹேஸ்வரோ ஹ்ருதி ஸ்தித அகிலவித சேஷ கர்மபி தத அந்தரம் சபதி கதோ நிபத்ய தவ் ஸூரத்ருஹவ் கில நிஜ கான லீலயா –20-
ததோ நிகமம் ஆ ஸாத்ய ப்ரஹ்மணோ அந்திகமாய யவ் தத்தவா ஸ்வ நிகமம் தஸ்மை ஸ்வஸ்தோ அபூத்ச சமீடித—21-
தத் ப்ரப்ருதி தத் தீர்த்தம் ப்ரஹ்மணா ப்ரகடீ க்ருதம் ப்ரஹ்ம குண்டம் இதிக்யாதம் திரிஷூ லோகேஷூ விஸ்ருதம் –22-
யஸ்ய தர்சன மாத்ரேண மஹா பாதகிநோ ஜனா விமுக்தி கில்பிஷா சத்யோ ப்ரஹ்ம லோகம் வ்ரஜந்திதே –23-
ஸ்நானம் குர்வந்தி யே லோகா வ்ரதசர்யாம் தாபி வா ப்ரஹ்ம லோகம் அதிக்ரம்ய விஷ்ணு லோகம் வ்ரஜந்திதே -24-
ஸ்கந்த உவாச –
தத கிம் அகரோத்தாதா லப்த்வா வேதான் ஜனார்த்த நாத் ஏதத் அந்யச்ச சர்வம் மே க்ருபயா வதஸாம் ப்ரதம்–25-

மஹா தேவ உவாச –
சதுர்ணாம் அபி வேதானாம் த்ருஷ்ட்வா பதரிகாச்ரமம் மதிர்ந ஜாயதே கந்தும் ப்ரஹ்மணா ஸஹ புத்ரக —26-
ததஸ்து விகலம் த்ருஷ்ட்வா ப்ரஹ்மாணம் ஜன வாஸின சித்தாஸ்து விதிவத் ஸ்துத்வா ப்ரணிபத்யேதம் அப்ருவன்—27–
சித்தா உவாச –
ஆஜ்ஞா பகவத கார்யா சர்வை ஸ்தாவர ஜங்கமை -பகவான் சர்வ ஐந்தூ நாம் கர்த்தா ஹர்த்தா பிதா குரு —28-
ஸ்திதிர் ப்ரஹ்மாந்தி கேசவச்ச ஹரிணைவா அநு கல்பிதா நிவ்ருத்திர் வர்த்ததே ச ஏஷா ததாபி ஏதான் நிரா மயம் —29-
ஏகாந்தே த்ரவ ரூபேண மூர்த்திர்வ அத்ர அதிஷ்டதாம் த்விதீயா ப்ரஹ்மணா சார்தம் ப்ரஹ்ம லோகம் வ்ரஜேத் புன –30-
தத சஹ்ருதயா வேதா த்வைதீ க்ருதாத்ம ரூபகா -ப்ரஹ்மணா ப்ரஹ்ம லோகம் தே யயு சார்தம் ப்ரஹர்ஷிதா —31-
ததஸ் த்ரி லோகம் விதி வத்ச சர்ஜ சதுராநந த்ரவ ரூபேஷூ வேதேஷூ ஸ்நாந தான தப க்ரியா -க்ருதா விச்சேதிநா ந ஸ்யுர் யாவதா பூத சம்ப்லவம் –32-
வேத தாரை -ப்ரஹ்ம கபாலம் அருகில் -உள்ளது -வேதங்கள் த்ரவ ரூபத்தில் இங்கு -நான்முகனும் வேதங்களை பெற்று மூன்று லோகங்களையும் ஸ்ருஷ்ட்டித்தான் –
பலம் உத்திச்ய குர்வந்தி உபவாச த்ரயம் நரா சதுர்ணாம் அபிவேதாநாம் வ்யாக்யா தாரோ ந சம்சய –33-
அநு க்ரமேண திஷ்டந்தி வேதாச் சத்வரா ஏவ ச -ருக் யஜு சாம அதர்வா ரூபா பகவத் பார்ஸ்வம் வர்த்திந–34-
யே புண்ய வந்த அகலுஷா வேத வேதாங்க பாரகா-தே வேத கோஷம் விரலா ஸ்ருண் வந்த்ய அபிகலவ்யுகே –35-
சதுர் வர்ணாம் அபி வேதா நாம் உதகஸ்தி சரஸ்வதீ ஜப்தா அத சா ந்ருணாம் ஹந்தி ஜடதாம் ஜல ரூபிணீ –36-
சரஸ்வத்யா ஜலே ஸ்தித்வா ஜபம் க்ருத்வா ஸமாஹித-மநோஸ் தஸ்ய ந விச்சேத கதாசித் அபி ஜாயதே –37-
வேத வ்யாஸ அபி பகவான் யத் ப்ரஸாதாத் உதாரதீ -புராண சம்ஹித அர்த்தஞ்ச அபவத் தத்ர ந சம்சய –38-
ஸ்ரீ பத்ரீக்கு அருகில் மானா கிராமத்தில் புலப்படும் சரஸ்வதீ -பூமிக்கு அடியில் மறைந்து பிரயாகையில் கங்கை உடன் கலக்கும்
–ஸரச்வதி மூலமே வேத வியாசர் ஞானம் பெற்றார் –
த்ரயாணாம் அபி லோகாநாம் ஹிதாயா ஜெகதாம்பதி ஸ்தாபயாமாச விதிநா வாணீம் வாக் விபவ ப்ரதாம் —39-
தர்சன ஸ்பர்சன ஸ்நாந பூஜா ஸ்துதி அபி வந்தனை சரஸ்வத்யா ந விச்சேத குலே தஸ்ய கதாசன —40-
மந்த்ர ஸ்திதிர் விசேஷேண சரஸ்வத்யாஸ் தடே ந்ருணாம் ஜெபதாம் அசிரிணைவ ஜாயதேநா அத்ர சம்சய –41-
பஹுநா கிம் இஹ உக்தேந வாணீ வாக் விபவ பிரதா த்ரவ ரூபதரா ந்ரூணாம் தர்சநாத் பூதிர் உஜ்ஜ்வலா –42-
தத அர்வாக் தஷிணே பாகே த்ரவதாரேதி விஸ்ருதம் தீர்த்தம் இந்திர பதம் யத்ர தபச் சக்ரே புரந்தர –43-
ஸூதாருணம் தப க்ருத்வா பரி தோஷ்ய ஜனார்த்தனம் பதம் இந்த்ரம் சமாலேபே ஸூராஸூர நமஸ்க்ருதம் –44-
தபோ தானம் ஜபோ வ்ரதானி நியமா யமா தத்ர அநந்த குணம் ப்ரோக்தம் தத் தீர்த்தம் அதி துர்லபம் –45-
சரஸ்வதியின் பின் புறம் தெற்கில் -இந்திர பதம் தீர்த்தம் -இந்திரன் ஜனார்தனை குறித்து -இந்திரா பதவி பெற்றான் –
ப்ரதிமாஸே த்ரயோதச்யாம் சுக்லாயாம் ஹரி தோஷனே ஸ்நாத்வாஸூ தீர்த்தே ஸூத்ரா மாச்சந்தம் சோபேத்யே சங்கத—46-
உபவாச த்வயம் க்ருத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் சர்வ பாப விநிர் முக்த சக்ர லோகே மஹீயதே –47-
தத்ர ஏவ மான சோத்பேத சர்வ பாப ப்ரணாசன துர்லப சர்வ ஐந்தூ நாம் யத்ர தே ஸ்யுர் மஹர்ஷய –48-
மான சம்சித் அசித் க்ரந்திம் உத்க்ரத் நந்தி ச ஸர்வதா மான சோத்பேத இத்யாக்யா ருஷிபி பரிகீயதே –49-
பிந்தந்தி ஹ்ருதய க்ரந்திம்ச் சிந்தந்தி பஹு சம்சயம் -கர்மாணி ஷபயந்த்யஸ்மாந் மாந சோத்பேத இத்யபூத் –50-
யதி பாக்யவசா தத்ர பிந்து மாத்ரம் லபேந் நர தத் க்ஷணாத் முக்திம் ஆப்நோதி கிமதஸ்த் வதிகம் பவேத் –51-
கிரிதரீ நிலயே நிவஸந்த்யமீ ருஷி கணா பல மூல ஜலாசநா ஜித மநோ விஷயா சித் புத்தய கலி பயாத் இவ பாப பயா குலா –52-
பல சமீரண கஹ்வர நிர்ஜர ஆஸ்ரம பராதுபலப்த படோத்தமா -த்ரிஷ வணக்ரம நிர்ஜித துர்ஜய இந்திரிய பராக்ரமணா முனயஸ்த்வமீ –53-
சாதநாநி பஹூன்யேவ காய கிலேச கராண்யஹோ ஸூலபம் சாதனம் லோகே மானசோத்பேத தர்சனம் –54-
யஸ்மின் திநே ஜலம் சைதல்லபதே புண்ய வாஞ்சன பவதி வ்யாஸ சத்ருஸோ யம பித்ரு சம க்ரமாத் –55-
காம்ய தீர்த்தம் இதம் ந்ருணாம் காமநாவச க்ருத்புந ஆகாமதஸ்து முக்தி ஸ்யாத் உபயோரேஷ நிச்சய —56-
யதி கச்சித் பிரமாதேந காமாநாம் குருதே நர -பலம் பூத்வா புனர் முக்திர் பவத்யேவ ந சம்சய —57-
மஹாராதிஷூ லோகேஷூ புக்த்வா போகான் யதேப்சிதாந் போகே புக்தே புனர்யாதி காம நாவசதோ ஜன —58-
புருஷார்த்த சமாவாப்த்யை யதநீயம் மநீஷிபி மானசோத் பேதேந தீர்த்தே நாபேத் யச்ரேதி மே மதி –59-
மானசோத்பேதநாத் ப்ரத்யக் திசி சர்வ மநோஹரம் வஸூதார இதி விக்யாதம் தீர்த்தம் த்ரை லோக்ய துர் லபம் –60-
த்ரி லோக்யாம் சர்வ தீர்த்தேப்ய ஸ்ரேஷ்டோ பதரிகாச்ரம –ச்ருத்வா தன் நாரதாத் சர்வே வசவ சமுபாகதா–61-
த்ரிம்சத் வர்ஷ சஹஸ்ராணி தப பரம தாருணம் தலாம்பு ப்ராஸநாச்ச க்ரஸ்தத சித்திம் உபாயயு –62-
பகவத் தர்சநாத் ப்ராப்த அநந்த நிவ்ருத்த விக்லமா ஹ்ருதய ஆனந்த ஸந்தோஹ ப்ரபுல்லித முகாம்புஜா –63-
த்ருஷ்ட்வா நாராயணம் தேவம் வரம் லப்த்வா மநோரமம் ஹரி பக்தி ஸூகைச்வர்ய்யம் பரம் லப்தவா முதம் யயு –64-
அத்ர ஸ்நாத்வா ஜலம் பீத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் இஹ லோகே ஸூ கம் புக்த்வா யாத்யந்தே பரமம் பதம் –65-
அத்ர புண்ய வதாம் ஜ்யோதிர் த்ருச்யதே ஜல மத்யத யத் த்ருஷ்ட்வா ந புனர் பூயோ கர்ப்ப வாசம் ப்ரபத்யதே –66-
யே அசுத்த பித்ருஜா பாபா பாஷண்ட மதி வ்ருத்தய ந தேஷாம் சிரஸி ப்ராய பதந்த்யாப கதாசன –67-
தின த்ரயம் சுசிர் பூத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் உபோஷ்ய பகவத் பக்த்யா சித்தான் பஸ்யந்தி சாதவ—68-
யே தத்ர சபலாஸ்தத்யம் ந வதந்தி ச லோலுபா பரிஹாஸ பர த்ரவ்ய பர ஸ்த்ரீ கபடாக்ரஹ –69-
மலசைலாவ்ருதா அசந்தா அசுசயஸ் த்யக்த சத்க்ரியா தேஷாம் மலிந சித்தா நாம் பலம் அத்ர ந ஜாயதே –70-
யே தத்ர சாதகா சாந்தா விரலாவிதி வர்த்தமகா தேஷாம் ஜபஸ் தபோ ஹோமோ தான வ்ரத ஜெப க்ரியா –71-
க்ரிய மாணா யதா சக்த்யா ஹி அக்ஷய பல தாயகா–72-
யத் கிஞ்சித் சுப கர்மாணி க்ரியமாணாநி தேஹிநாம் மஹதாதி பலம் தத்யுர் நிச்ரேய சமத்தநுமம் —73-
ஸ்ராவணீயம் இஹ கிம் பலாதிகம் யத்ர யாந்தி விபுதா பலார்த்திந-பூஜிதாதநு ஹரே ப்ரியார்த்திந ஸ்வர்க்க மார்க்க நிரதா ப்ரமோதிந -74-
யத்ர சந்தி ந விக்ந காரிண கர்மாணம் ஹரி பயாத் ஸூ சித்யதி நிர்விசந்தி ச பலம் விவேகிந கர்ம மார்க்க நிரதா ஸூ தேஹிந –75-
யே படந்த்யத ச பாடயந்த்யஹோ புண்ய தீர்த்த விஷயம் ப்ரகாசிதம்-பக்தி பாவ சமலங்கருதாச்ச தே ஸம்ப்ரயாந்தி ஹரி மந்திரம் சுபம் –76-
வஸூதாரை அடைந்து இந்த்ராதிகளும் ஸ்வர்க்காதி பலன்களை பெற்றார்கள் -பாண்டவர்கள் ஸ்வர்க்கம் சென்ற ஸ்வர்க்கம் ஆரோஹிணி தாண்டியே இந்த தீர்த்தம் –
இதை படிப்பவர்களும் உபதேசிப்பவர்களும் ஆழ்ந்த பக்தியை அடைந்து ஸ்ரீ ஹரி திருவடி அடைவார்கள் –

ஆறாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

—————————————–

ஏழாம் அத்யாயம் -பஞ்ச தாரை போன்ற தீர்த்தங்களின் மஹாத்ம்யம்

சிவ உவாச —
ததோ நைர் க்ருத்ய திக் பாகோ பஞ்ச தாரா பதந்த்யத-ப்ரபாசம் புஷ்கரம் ச ஏவ கயாம் நை மிஷம் ஏவ ச -குரு க்ஷேத்ரம் விஜா நீஹ த்ரவ ரூபம் ஷடாநந -1-
ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரமத்துக்கு தென் மேற்கு திசையில்-ப்ரபாசம் -சோம்நாத் -புஷ்கரம் – கயா -நைமிசாரண்யம் -குரு க்ஷேத்ரம் -ஆகிய ஐந்தும் –
புரா தே ப்ரஹ்மண ஸ்தானம் கதா மலின ரூபிண பாபினாம் பாப தோஷேண விக்ருதா க்ருத புத்தய –2-
தத்ர கத்வா நமஸ்க்ருத்ய ப்ரஹ்மாணம் லோக பாவனம் ஊசு பிராஞ்ஜலய சர்வே விஜா கமன காரணம் –3-
தத் ச்ருத்வா த்யானம் ஆலம்ப்யா பிரஹஸ்ய ஜகதீஸ்வர-உவாச வசனம் சாரு ஸ்ம்ருத்வா பத்ரிகாஸ்ரமம் –4-
மா பைஷ்ட்ட கச்சத க்ஷிப்ரம் ஹரேர் பதரிகாச்ரமம் யஸ்ய நிவேச மாத்ரேண ஸத்ய புண்யம் பவிஷ்யதி –5-
ததஸ்தே ஹர்ஷ வேகேந நமஸ்க்ருத்ய பிதா மஹம் ஜக்மு உத்புல்ல நயநா விசாலாமமித ப்ரபாம் –6-
யஸ்ய நிர்வேச மாத்ரேண தத் க்ஷணாத் விகதைநச ததோ த்வி ரூபம் ஆஸ்தாய ஸ்வஸ்தாநம் யயுருத்ஸூகா –7-
த்ரவ ரூபேண ச அன்யேன பஞ்ச திஷ்டந்தி நிர்மலா –8–1-
ஸ்ரீ பத்ரி விஷால் சென்ற க்ஷணத்தில் பாபங்கள் நீங்கப் பெற்று -இரண்டு ரூபங்கள் எடுத்து -த்ரவ்ய ரூபம் -புண்ய க்ஷேத்ரமாயும் ஐவரும் காணப் பட்டனர் —

தேஷூ ஸ்நாத்வா விதாநேந க்ருத்வா நித்ய க்ரியாம் சுசி –8-2-
தத் தீர்த்த பலம் லப்த்வா யாத்யந்தே பரமம் பதம் -பஞ்ச உபவாச நிரத பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் –9-
இஹ போகான் பஹூன் புக்த்வா ஹரே சாலோக்யம் ஆப்நுயாத் –10-
ததஸ்து விமலம் தீர்த்தம் சோம குண்ட அபிகம்பரம் தபச்சகார பகவான் சோமோயத்ர கலா நிதி –11-
சோமகுண்டம்-அத்ரியின் புத்ரன் – சோமன் தவம் செய்த இடம் -சதோபந்த் இடம் தாண்டி உள்ளது –
ஸ்கந்த உவாச –
சோம குண்டஸ்ய மஹாத்ம்யம் வத மே வததாம்வர த்வத் ப்ரஸாதாத் அஹம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி பரமேஸ்வர –12-
சிவ உவாச –
புரா அத்ரி தனய ஸ்ரீ மான் சோம ஸம்ப்ராப்ய யவ்வனம் ச்ருத்வா சர்வ வாசி நாம் சவ்க்யம் கந்தர் வேப்யோ முஹூர் முஹூ
-ததா ஸ்வ பிதரம் ப்ராயாத் ப்ரஷ்டும் தல்லபதே கதம் -13-
சோம உவாச –
பகவன் சர்வ தர்மஞ்ஞ கர்ணாம்ருத சாகர கதம் வா லப்யதே ஸ்வர்க்க ஸர்வேஷாம் உத்தமோத்தம –14-
க்ரஹ நக்ஷத்ர தாரணாம் ஒளஷதிநாம் பதி ப்ரபோ ஸ்யாம் அஹம் யேந தம் யத்னம் க்ருபயா வத மே பித –15-
அத்ரி உவாச –
தபஸா ஆரத்யா கோவிந்தம் யமைர் வா நியமை ஸூத-கிம் துர்லபம் து ஸாதூ நாம் இஹ லோகே பரத்ர ச –16-
ததஸ்து நாரதத் ச்ருத்வா க்ஷேத்ரம் பரம நிர்மலம் ஜகாம பதரீம் நத்வா பிதரம் திஸாம் உத்தராம் –17-
அஷ்டா சீதி சஹஸ்ராணி வர்ஷாணி பகவத் பரம் தபஸ்தேபே அதி பரமம் சர்வ லோக பயாவஹம் –18-
ததஸ் துஷ்ட சமாகத்ய பகவான் பக்த வத்சல உவாச சோமம் விதிபத் வரம் வரய ஸூவ்ரத–19-
தத சோம சமுத்தாய நமஸ்க்ருத்ய புன புன க்ரஹ நக்ஷத்ர தாரணாம் ஒளஷதி நாம் அஹம் பதி த்விஜாநாம் அபி ஸர்வேஷாம் பூயாஸம் தே ப்ரசாதத -21-
வரம் அன்யம் வ்ருணுஷ்வ அதோ துர்லபம் த்வாம் பவாத்ருஸாம் வரான்நோ வரயாம் ஆச ததா தம் ஹி மஜாத்மஜ –22-
ததோ அதிவிமநா சோம புனஸ்தேபே தபோ மஹத் த்ரிம்சத் வர்ஷ சஹஸ்ராணி தேவ மாநேந புத்ரக –23-
ததா அசவ் கருணா பூர்ண ஹ்ருதயோ பகவான் அகாத் வரம் வரய பத்ரந்தே வரதோ அஹம் தவ அக்ரத -சோமஸ்து தாத்ருசம் வவ்ரே தச்ச்ருத்வா அந்தர்தத்தே ஹரி –24-
ததோ அதி விமநா சோம புனஸ்தேபே தபோ மஹத் ஸத்வாரிம் சத் சஹஸ்ராணி தபஸ் தப்தம் ஸூ துஷ் கரம் –25-
ததஸ் துஷ்டோ ஹரி சாஷாத் சங்க சக்ர கதா தர உவாச வசனஞ்சாரு சோமம் ஸ்ராந்தம் தபோ நிதிம்–26-
உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட பத்ரந்தே வரம் வரய ஸூவ்ரத தபஸா ஆராதிதோ நூநம் த்வயா அஹம் தபஸாம் நிதி –27-
சோம உவாச
யதி துஷ்டோ பவான் மஹ்யம் பகவான் வரதர்ஷப க்ரஹ நக்ஷத்ர தாராணாம் அதி பத்யம் ப்ரயச்ச மே தத் ஒளஷதி நாம் விப்ராணாம் யாமின் யாச்ச ஜகத்பதே—28-

ஸ்ரீ பகவான் உவாச –
துர்லபம் பிரார்த்திதம் வத்ச விதராம் இததாப்யஹம் ஏவம் அஸ்து தத சர்வே சமாகத்ய திவவ்கச அபி ஷிக்த வந்தோ விதிவத் சோமம் ராஜா நாமாத்ருதா –29-
ததோ விமானம் ஆரூடோ ரதேந சுப்ர வாஸசா அபிஷ்டுத ஸூரைர் அபூத்தி வங்கதோ நிசாகர -30-
தத ப்ரப்ருதி தீர்த்தம் தத் சோம குண்டே துர்லபம் யத் த்ருஷ்டி மாத்ரான் மநுஜா கத தோஷா பவந்திஹி—31-
யது பஸ்பர்ஸநாத் யந்தி சோம லோகம் விநிந்திதா யத்ர ஸ்நாத்வா விதாநேந சந்தர்ப்ப்ய பித்ரு தேவதா –32-
சோம லோகம் விநிர்பித்ய விஷ்ணு லோகம் ப்ரபத்யதே –உபவாச த்ரயம் க்ருத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் —33-
ந தேஷாம் புநராவ்ருத்தி கல்ப கோடி சதைரபி த்ரி ராத்ரேண ஸ்திதோ பூத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் ஜபம் குர்வன் விசேஷேண மந்த்ர சித்தி ப்ரஜாயதே –34-
கர்மணா மனசா வாசா யத் க்ருதம் பாதகம் ந்ருபி தத் சர்வம் ஷயம் ஆயாதி சோம குண்டே க்ஷணாத் இஹ –35-

ததஸ்து த்வாதஸ ஆதித்ய தீர்த்தம் பாப ஹரம் பரம் யத்ர தப்த்வா புன க்ருஸ்ஸம் காஸ்யப ஸூர்யதாம் யாயவ் –36-
ஸூர்ய குண்டம் -த்வாதஸ ஆதித்ய தீர்த்தம் -மஹாத்ம்யம் -காஸ்யபர் திருக் குமாரர் இங்கே தவம் இருந்து ஸூர்யதேவன் ஆனார் –
துர்லபம் திரிஷூ லோகேஷூ தப சித்த யேக காரணம் ரவி வாரேஷூ சப்தம்யாம் சங்கராந்த்யாம் விதிவன் நர –சப்த ஜென்ம க்ருதாத் பாபாத் ஸ்நாந மாத்ரேண சுத்தயதி –37-
பாராகம் விதிவத் க்ருத்வா பூஜநீயோ ஜனார்த்தன -ஸூர்ய லோகே ஸூகம் புக்தா விஷ்ணு லோகே மஹீயதே –38-
மஹா ரோகாபி பூதாஸ்து ஸ்நாத்வா பீத்வா ஜலம் சுசி ரோக முக்த அசிரா தேவ ந அத்ர கார்யா விசாரணா–39-

சது ஸ்ரோதம் பரம் தீர்த்தம் விலோசன மநோ ஹரம் தர்மார்த்த காம மோஷாஸ்தே திஷ்டந்தி த்ரவ ரூபிண—40-சது ஸ்ரோதம் -தீர்த்தம் -சஹஸ்ர தாரை என்னும் இடத்தில் உள்ளது
ஹரேர் ஆஜ்ஞா அநுசாரேண க்ஷேத்ரே அஸ்மின் வைஷ்ணவே ஸ்வயம் புருஷார்த்தா த்ரவீபூதா பூதாநாம் முக்தி ஹேதவ -41-
பூர்வாதி திஷூ க்ரம சந்நிவிஷ்டா தர்ம பிரதாநா இவ ரூபபாஜ பஜந்தி யே தான் க்ரம சந்நிவிஷ்டான் ப்ரசன்னதைஷாம் சததம் பவேத்தி—42-
நான்யத்ர க்ஷேத்ரே மிலிதா கதாஞ்சித் சத்வார ஏதே த்ரிதசை ரலப்யா தான க்ரிமம் ஜன்ம ஜவேந லப்த்வா பஸ்யந்தி பூர்வார்ஜித புண்ய புஜ்ஞா -43-
யே துர்ஜநா துர்ஜந சங்க மாஜ ஷம ஆர்ஜவ பிராணஜய பிரதாநா க்ரீடாம்ருகா க்ராம் யவதூ ஜனா நாம் ந தே ப்ரபஸ்யந்த்ய சிரான் புமர்தான் –44-
ததைவ பஸ்யந்த்ய சிரேண தத்வ ஜ்ஞாநைக ஹேதூநபி தான் புமர்தான் –45-
அத்ர ப்ரஹ்மாதயோ தேவா ருஷயச்ச தபோதநா பர்வணி ப்ரயதா ஸ்நாதும் சமாயாந்தி ஷடாநந –46-

தத் சத்யபதம் நாம தீர்த்தம் சர்வ மநோ தரம் த்ரி கோண காரம் ஏவ ஏதத் குண்டம் கல்மஷ நாசனம் ஏகாதச்யாம் ஹரி தத்ர ஸ்வயம் ஆயாதி பாவநே–47-
சத்யபதம் தீர்த்தம் -சதோபந்த் -என்னும் இடம் -முக்கோண வடிவில் -ப்ரஹ்மா விஷ்ணு சிவன் மூவரும் உள்ள ஸ்தானம் -த்ரி கோண மண்டிதம் என்னும் இடம் –
தத் பஞ்சாத்ருஷ்ய சர்வே முனயச்ச தபோதநா ஸ்நாதும் ஆயாந்தி விதிவத் குண்டே சத்யபதாபிதே —48-
கந்தர்வ அப்சரஸாம் யத்ர மத்யாஹனே ஹரி வாஸரே கானம் ச்ருண்வந்தி விரலா சத்யவ்ரத பராயணா –49-
தர்சநாத் யஸ்ய தீர்த்த யஸ்ய பாதகாநி மஹாந்த்யபி பாலயந்தே பயேநைவ ஸிம்ஹம் த்ருஷ்ட்வா ம்ருகா இவ -50-
ஸ்வசாகோத்த விதாநேந ஸ்நாநம் க்ருத்வா விசஷண சத்ய லோகம் அவாப்நோதி ததோ நைச்ரேய சம்மதம் –51-
அஹோராத்ரம் சுசிர் பூத்வா உபோஷ்ய ச ஜனார்த்தனம் பூஜயித்வா யதா சக்த்யா ச ஜீவன் முக்தி பாஜந –52-
ப்ரஹ்மா விஷ்ணுச்ச ருத்ரச்ச த்ரி கோணஸ்தா ஸமாஹிதா தப குர்வன் அனுதினம் சர்வ லோகாதி தோஷணம் –53-
த்ரி கோண மண்டிதம் தீர்த்தம் நாம்நா சத்யபத ப்ரதம் தர்ச நீயம் ப்ரயத்நேந சர்வ பாபா முமுஷிபி –54-
ஜபம் தபோ ஹரி ஸ்தோத்ரம் பூஜாம் ஸ்துத்யபி வந்தனம் மஹாத்ம்யம் குர்வதாம் வக்த்ரம் ப்ரஹ்மணாபி ந சக்யதே -55-

ததோ அதிவிமலம் நாம நாராயண ஆஸ்ரமம் த்விதம் த்ருச்யதே தத்ர பாத பரம நிர்மலம் —56-
உபாப்யாம் உபயோ ப்ரீதிர் பவதீதி விநிச்சிதம் தத்ர ஸ்நாத்வா ப்ரயத்நேந பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் ஸர்வபாப விநிர்முக்த தத் க்ஷணான் ந அத்ர சம்சய –57-
ததோ நாராயணா வாச சிகரே விமலா க்ருதி தீர்த்தம் பவித்ரம் உர்வஸ்யா அபிவியக்தி கரம் பவேத் –58-
அதி விமலம்-நர நாராயணர் ஆஸ்ரமம் –இரண்டு தீர்த்தம் -நாராயண சிகர உச்சியில் ஊர்வசி நதி உத்பத்தி ஆகிறது –
ஸ்கந்த உவாச –
அபி வ்யக்தி கதம் தஸ்யா உர்வஸ்யா சிகரே பித-கிம் புண்யம் கிம் பலம் தத்ர பரம் கௌதூஹலம் வத—59-
சிவ உவாச –
தர்மஸ்ய பத்னீ மூர்த்தி ஆஸீத் தஸ்யாம் ஜாதவ் ஷடாநந நர நாராயணவ் சாஷாத் பகவாநேந கேவலம் —60-
பித்ரோர் ஆஜ்ஞாம் அநு ப்ராப்ய தபோ அர்த்தம் க்ருதம் ஆநசவ் உபயோர் நகயோஸ்தவ் தபோ மூர்த்தீ இவ ஸ்திதவ்–61-
தவ் த்ருஷ்ட்வா விஸ்மித சக்ர ப்ரேஷயாமாச மன்மதம் ச கணம் தபசோத்வம்சோ யதா ஸ்யாத் கந்த மாதனம்—62-
விக்ரமய விதிவத்தே து நாராயண பலோதயம் ஜ்ஞாத்வா ஹத மனஸ் காஸ் தான் உவாச ஜெகதீ பதி–63-
தர்மத்தின் பத்னி மூர்த்தி என்பவளுக்கு திருகே குமாரர்களாக நர நாராயணர்கள்-பெற்றோர் ஆணை படி தவம் செய்ய –தவம் வடிவுடன் இங்கே இருக்க –
இந்திரன் மன்மதனனை பரிகாரங்கள் உடன் தவத்தை அளிக்க கந்தமாதனம் மலைக்கு வந்து நாராயணன் வலிமை கண்டு மனம் ஒடிந்து நின்றனர் –
ஹரி உவாச –
கிம் அர்த்தம் ஆகதா யூயம் ஆதிக்யம் க்ருஹ்யதாம் இதி–64-
இத்யுக்த்வா பல மூலாநி தேப்யோ தத்துவ உர்வசீம் ததா தத்வாந்தர்த்தி மகாதேவ பச்யதாம் விக்ந காரிணீம் –65-
தே கத்வா திவம் பீதே ஸக்ராயேசுர் பலம் ஹரே சக்ரஸ்தாம் உர்வசீம் ப்ராப்ய ஹர்ஷனைக யுதோ அபவத் –66-
தத ப்ரப்ருதி தத் தீர்த்தம் உர்வசீ நாமதா ப்ருதக் பிரசித்தம் யத்ர பகவான் ஸ்வயம் ஆஸ்தே தபோமய–67-
தத்ர ஸ்நாத்வா விதாநேந உபோஷ்ய ரஜனி த்வயம் பூஜயித்வா ஹரிஸ் தத்ர நரோ நாராயணோ பவேத் –68-
-உர்வசீ குண்டம் ஆ ஸாத்ய காமநாவசதோ நர உர்வசீ லோகம் ஆப்நோதி ஸ்நாந மாத்ரேண புத்ரக–69-
சதைவ பகவாம்ஸ் தத்ர உர்வசீ குண்ட சந்நிதவ் பூதா நாம் பாவயன் பவ்யம் தபோ மூர்த்திர் வ்யவஸ்தித -70-
இரண்டு இரவுகள் தங்கி தகுந்த முறையில் நீராடி உபவாசம் இருந்தால் ஆனந்தமயமான சாயுஜ்யம் பெறலாம் –
ஆமோதம் ததுபரி வை பிரபஞ்சோ அபி ஸ்ரீ பர்த்துர் வஹதி பதாம் புஜாகை லப்தம் யத் சங்காத் கலியுக கல்மஷா துராணாம் உத்ஸங்கே ந பவதி பாப பார பாக–71-
யத் சங்காத்தர்ஷா முபாவஹத் பத ஸ்ரீ நிர் விண்ணோ கிரி விவரேஸ்யுத ஏகசேவீ ஸ்ரீ பர்த்துச் சரணயுகம் வஹன் சமந்தாத் அப்யேதி பிரசம மஹஸ் தப சமீரே—72-
கீர்வாணன் உபஹசதி ஸ்வகேந பூர்ண கீடோ அபி பிரசமிததுர் நயோ நிரீஹ யத்ரஸ்த குஸூம நிவேதம் ஆத்மயோக பர்யுஷ்டும் ஜஹத் உபயாஸ்யதே பதம் தத் –73-
யத்ரேத்வா முநி மதயோ பஹி பதார்த்தான் ந அபஸ்யன் நிஹித பதாம்புஜைகபாஜ யத்ரஸ்த ஸ்வயமபி கோபதிர் ஜநாநாம் ஆதத்தே ஸ்வபதம் அநுக்ரம ஆகதாநாம்–74-
பஹூநி சந்தி தீர்த்தானி கிரவ் நாராயண ஆச்ரிதே சர்வ பாப ஹராண்யாசு தான்யஹம் வேத நோ ஜன —75-
சம்சார குஹரே கோரே யத்ர ஸ்தகிதசாத்மந உர்வசீ குண்டம் ஆஸாத்ய தினம் ஏகம் வஸேந் நர –76-
உர்வசீ தஷிணே பாகே ஆயுதாநி ஜகத்பதி வித்யந்தே தர்சநாத் தேஷாம் ந சஸ்த்ர பயம் ஆக்பவேத் –77-
ய இதம் ஸ்ருணுயாத் பக்த்யா ஸ்ராவயேத்வா ஸமாஹித சர்வ பாப விநிர் முக்த சாலோக்யம் பலதே ஹரே –78-

ஏழாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

—————————————–

எட்டாம் அத்யாயம் -மேரு நிர்மாணம் -தர்ம க்ஷேத்ரம் –மற்ற தீர்த்தங்களுடைய மஹாத்ம்யம் —
சிவ உவாச –
ப்ரஹ்ம குண்டாத் தக்ஷிணதோ நராவாச கிரிர் மஹான் யத்ர பகவதோ மேரு ஸ்தாபிதோ லோக ஸூந்தர -1-
ஸ்கந்த உவாச –
மஹா தேவ உவாச –
யதா பகவதோ வாசோ விஷாலாயாம் சமாகத தேவா மஹர்ஷய சித்தா ச வித்யாதர சாரணா–3-
விஹாய மேரு ஸ்ருங்காணி பகவத் தர்சன உத்ஸூகா பகவத் தர்சன ஆஹ்லாத திரஸ்க்ருத ஸூராலயா –4-
ததா து பகவாம்ஸ் தேஷாம் ஸூக ஹேதோ ஷடாநந உத்பாட மேரு ஸ்ருங்காணி கரேணைகேன லீலயா ஸ்தாபயாமாச ஸர்வேஷாம் பகவான் ப்ரீதி வர்த்தன–5-

தேவா உவாச –
யோ அஸ்மத் ஸூகாய பவ விஸ்ரமணாய பிப்ரல் லீலாதநூ கனக சைலமிஹா ஆதிநாய ஜேதா ஸூரார்தந சதாம் த்ரிதசைக பக்ஷஸ் தஸ்மை விதேம நம உக்ர தப ஸ்ரீ யாய–7-
யத்யத் கரோதி க்ருபயா க்ருபணார்த்தி தூல சைலாக் நிராஸ்ரித க்ருதேகவிதாம் வரிஷ்ட ஸ்வேநைவ தேந கரணேந ச துஷ்யதாம் நோ யஸ்யான்வகாரி புருஷேண ந கேனசிதை–8-
அஸ்மாகம் உன்னதியாம் விததாதி சம்யக்சிஷாம் பிதேவ கருணோ நிஜலாப பூர்ண தரை லோக்ய ரக்ஷண விசஷண த்ருஷ்ட்டி பாத பூர்ணாம்ருத அம்புதி ரஸோ விபத பார்பாயாத் -9-

ருஷாய உவாச –
யேநா அத்யஸ்தம் பாதி சமஸ்தம் ஜகத் ஏகம் கிரீடா பாண்டம் சத்யதயா அஜஸ்ய விபூம்ந பாநாம் வ்ருந்தம் யத் தத் அநேப்ய
ஆச்ரித மூர்த்திஸ் தஸ்மை நித்யம் சாஸ்வத துப்யம் ப்ரணமாம-10-
சித்தா உவாச –
யத் க்ருபாலவதா ஏவ மஹாந்த ஸித்திமீயுரிதரே பவபாஜ தே அசிரேண பவபீமாபாயோதிம் தீர்ணவந்த இதி ந ஸூம நீஷா –11-
வித்யாதர உவாச –
விபோ சத் குண க்ராம கல்யாண மூர்த்னே பரேசாந சம்மாந சந்தான ஹேதோ -பவத் பாத பத்மா சவஸ்வாத மாத்தா க்ருதார்த்தா ந சித்ரம் பவத் யத்ர கிஞ்சித் -12-
ததஸ் துஷ்டோ அத பகவாம் ஸ்தேஷாம் ஆஸீத் திவைகாசம் வரம் வ்ருணுத்வம் இத்யுக்தாஸ்தே ப்ரோசுர் வரதர்ஷபம்–13-
பரிதுஷ்டோ பவான் சாஷாத் தேவ தேவோ ரமாபதி பதரீ ந த்வயா த்யாஜ்யா ந ச மேரு கதாசந –14-
மேரு ஸ்ருங்கம் பிரபஸ்யந்தி யோஜநா புண்யயபாகிந தேஷாம் வை த்வத் ப்ரஸாதே நமேரவ் வாச ப்ரஜாயதாம் -15-
தத்ர புத்தவா சிராத்போகான் பூயா தந்தே லயஸ்த்வயி ஏவம் அஸ்த்விதி ச ஆபாஷ்ய தத்ரைவா அந்தர்ஹிதோ ஹரி -16-
தத் ப்ரப்ருதி தே சர்வே மேரு ஸ்ருங்க விஹாரிண நர நாராயணஸ்யா அந்தே பால்யமாநா முஹூர் முஹு –17-
கதாசித் திவி திஷ்டந்தி கதாசித் மேருமத்யத நிர்வி சங்கா நிருத்தேகா ருஷயச்சத போதநா –18-
பகவான் அபி தத்ரைவ நர ரூபேண திஷ்டதி தநுர் பாணதர ஸ்ரீ மாம்ஸ் தபஸா பாவ கோபம ஆனந்தம் ருஷி வ்ருந்தஸ்ய ஜனயயம்ஸ்தப ஆஸ்தித –19–
ததஸ்து பரமம் தீர்த்தம் லோகபாலாபி வந்திதம் யத்ர சமஸ்தா பயாமாச லோக பாலாந்த ஹரி ஸ்வயம் -20-
ஸ்கந்த உவாச –
கதம் பகவதா தத்ர லோக பாலாச்ச ஸ்தாபிதா மஹத் கௌதூஹலம் தாத கதயஸ்ய மஹாமதே –21-
சிவ உவாச –
ஏகதா மேரு மத்யஸ்த ஆஸ்ரயா நிஹ ஹரன் ஹரி தேவா நாம் ருஷி முக்யானாம் சரிதம் த்ருஷ்டுமுத்யத-22-
தம் த்ருஷ்ட்வா சஹசோத்தாய நமஸ்க்ருத்ய தினவ்கச ஊவஸ்தே விநயாத் சர்வே ப்ரஸீத பகவான் விபோ –23-
க்ஷணம் விஸ்ராம்ய விதிவத் த்ருஷ்ட்வாதாம் விரலாம்புவம் சாந்நித்யம் ருஷி தேவானாம் அயுக்தம் பாவயன்மித-24-
தத பிரஹஸ்ய பகவான் உவாச மது ஸூதன லோக பாலான் சமா ஹூய நாத்ர ஸ்தேயம் பவத்விதை–25-
ருக்ஷயஸ்தாபசா சித்தாச ஸ்த்ரீ கான் நிவசாந்தி ஹி பவத் விதானம் ஆஸ்தானம் புரைவ கல்பிதம் மயா-26-
தத ச த்வரிதோ கத்வா ரம்யே கிரிவரே ஹரி லோக பாலான் சமா ஹூய ஸ்தாபயா மாஸதான் குஹ–27-
தத்ரைவ சைல தண்டேன ஹத்வா தீந்த்ர ஜல காங்ஷயா க்ரீடா புஷ்கரணீம் தேஷாம் நிர்மமே ஸூ மநோ ஹராம் –28-
ச ஸ்த்ரீகா யத்ர கீர்வாணா விசரந்தி நிஜேச்சயா காயந்தி ஸ்வநுமோ தந்தி கந்தர்வாஸ் த்ரிதி வைகாசம் –29-
வநாநி குஸூம ஆமோதரம் யாணி பரி போஷத திநாநி யத்ர கச்சந்தி க்ஷண பிராயாணி தேஹினாம் –30-
பகவான் அபி தத்ரைவ தேஷாம் ஆனந்தம் ஆவஹன் த்வாதஸ்யாம் பவ்ரணமாஸ் யாச்ச ஸ்வயம் ஆயாதி மஜ்ஜநே –31-
தத் பச்சாத் ருஷயே சர்வே முன யச்ச தபோதநா யத்ர ஸ்நாத்வா விதாநேந குஹ மத்யாஹன காலே அசங்காத் பரமம் ஜ்யோதிர் ஜலே பஸ்யந்தி சஷூஷா -32-
சர்வ தீர்த்த ஆவகா ஹேந யத் பலம் பரி கீர்த்திதம் தத் பலம் தத் க்ஷணாத் ஏவ தண்ட புஷ்கரணீ க்ஷணாத் –33-
யத்ர காம்யாநி கர்மாணி சபலாநி மநீஷீணாம் யத்ர பிண்ட ப்ரதாநேந கயாதோ அஷ்ட குணம் பலம் –34-
யஜ்ஜே தானம் தப கர்ம சர்வ பஷயம் உச்யதே த்வாதஸ்யாம் சுக்ல பக்ஷஸ்ய ஜ்யேஷ்டே மாசி ஷடாநந –35-
தத்ர ஸ்நாத்வா விதாநேந க்ருதக்ருத்யோ பவேத்ருத பதரீ தீர்த்த மத்யே து குப்தம் ஏதத் ஸூரோத்தமை ந வாஸ்யம் யத்ர குத்ரா அபி தவ ப்ரீதியா மயோதிதம்–36-
வக்தவ்யம் கிமிஹ பஹு ப்ரபூத புண்யா பஸ்யந்தி பிரதிதமிதம் ஸூரைக குப்தம் நான்யேஷாம் கதமபி சேதஸி பிரசங்காத் தேவை ஸ்யாத் அனுதின சிந்திதம் குஹேதத் –37-
யேஷாம்வை பகவதி சேத் சமக்ர கர்ம ஸ்வாத்யாயாம் யசந விதி கிரமேண ஜாதம் பஸ்யந்தி திரிபுவன துர்லபம் ஸூ தீர்த்தம் தண்டோதம் ந பவதி ச அந்யதா ஸூ த்ருஷ்டம் –38-
தண்டோதகாத் பரம் தீர்த்தம் ந விஷ்ணோ சத்ருசோ அமர விஷாலா சத்ருசம் க்ஷேத்ரம் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி –39-
சேவ நீயா ப்ரயத்நேந விஷாலா ச விசஷணை உண்ண ய இச்சேத் சததம் தாம பகவத் பார்ஸ்வ வர்த்தீம் வை -40-

ஸ்கந்த உவாச –
கங்காம் ஆச்ரித்ய தீர்த்தானி காநி சந்தீஹ சத்பதே ஸ்ரேயஸ் கராணி பூரீணி சம்ஷேபாத்தாநி மே வத –41-
மஹா தேவ உவாச –
கங்காயாம் யத்ர சம்யோகோ மானசோத்பேத சந்நிதவ் தத் தீர்த்தம் விமலம் புண்யம் ப்ரயாகாதிகம் மஹத் –42-
த்ரிம்சத் வர்ஷ சஹஸ்ராணி வாயு போஜனதோ பவேத் தத் பலம் ஸ்நாந மாத்ரேண கங்காயா சங்கமே ந்ருணாம் –43-
மானசோத் பேதத்தின் அருகில் -அழகா நந்தா -சரஸ்வதி கலக்கும் கேசவ பிரயாகை -பிரயாகை காட்டிலும் மஹத்தாகும் –
சங்கமாத் தஷிணே பாகே தர்ம க்ஷேத்ரம் ப்ரகீர்த்திதம் யத்ர மூர்த்யாம் ச்ருதவ் ஜாதவ் நர நாராயணா வ்ருஷீ –44-
தத் க்ஷேத்ரம் பாவனம் மர்த்யே ஸர்வேஷாம் உத்தமோத்தமம் தர்மஸ் தத்ரைவ பகவாம்ச் சதுஷ்பாத் அதிஷ்டதி –45-
யத்ர யஜ்ஜாஸ் தபோ தானம் யத் கிஞ்சித் க்ரியதே நிரூபி தத் புண்யஸ்ய ஷயே நாஸ்தி கல்ப கோடி சதைரபி -46-
அந்த சங்கமத்துக்கு தெற்கில் உள்ள தர்ம க்ஷேத்ரம் தீர்த்தம் -இங்கு தான் நர நாராயணர்கள் -மூர்த்திக்கு -திரு அவதாரம் –
ததோ தக்ஷிண திக் பாக உர்வசீ சங்கமாபிதம் சர்வ பாப ஹரம் பும்ஸாம் ஸ்நாந மாத்ரேண தேஹினாம் —47-
கூர்மோத்தாரஸ்தத சாஷாத் ஹரி பக்த்யேக சாதனம் ஸ்நாந மாத்ரேண பூதானாம் சத்துவ சுத்தி ப்ரஜாயதே -48-
ப்ரஹ்மா வர்த்தஸ்தத சாஷாத் ப்ரஹ்ம லோகைக காரணம் தர்சநாத் ஏவ தீர்த்தஸ்ய சர்வ பாப ஷயோ பவேத் –49-
பஹுநி சந்தி தீர்த்தாநி துர்கம்யாநிஹ தேஹினாம் சங்ஷேபாத் கதிதம் வத்ச தவாதர வசாதிதம்–50-
அதற்கு தெற்கே உர்வசீ சங்கம தீர்த்தம் –அதற்கு பின்னே கூர்மோத்தரை -அதற்கு தொடர்ந்து
ப்ரஹ்மா வர்த்ததாம் -இப்படி எண்ணற்ற புண்ய தீர்த்தங்கள் உள்ளன –

பல ஸ்ருதி –
ய இதம் ஸ்ருணுயான் நித்யம் ஸ்ராவயேத்வா ஸமாஹித சர்வ பாப விநிர் முக்த பதம் விஷ்ணோ ப்ரபத்யதே –51-
ராஜா விஜயம் ஆப்நோதி ஸூ தார்த்தீ பலதே ஸூதம் கன்யார்த்தீம் லபதே கன்யா விந்ததி சத்பதிம் –52-
தநார்த்தீம் தானம் ஆப்நோதி சர்வ காம ஏக சாதனம் –53-
மாச மாத்ரம் நரோ பக்த்யா ஸ்ருணுயாத்யா ஸமாஹித தஸ்ய அபீஷ்ட சமாவாப்திர் துர்லப அபி ந சம்சய –54-
ஆதி வியாதி பயம் கோரம் தாரித்ர்யம் கலகம் ததா யஸ்ய கேகேஷூ மஹாத்ம்யம் தத்ர ஏதானி ந கர்ஹிசித்-55-
ந அபம்ருத்யுர்ந சர்பாதி த்வர்பாக்யஞ்ச அபி வர்த்ததே துர் ஸ்வப்ந க்ரஹ பீடா ச பர ராஷ்ட்ர பயம் ததா –56-
யுத்தே யாத்ரா பிரயாண ச பட நீயம் ப்ரயத்நத விவாஹே ச விவாத ச சுப கர்மணி ப்ரயத்நத –57-
பூர்ணம் வா அத்யாய மாத்ரம்வா தாதார்த்தம் வா விசஷணை சர்வ கார்ய பிரசித்தி ஸ்யாத் ந அத்ர கார்ய விசாரணா–58-

எட்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம்
ஸ்ரீ ஸ்கந்த புராணம் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவ காண்டம் – ஸ்ரீ பத்ரீகாஸ்ரம மஹாத்ம்யம் சம்பூர்ணம் –

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூநத- ஸ்ரீ ஸூத -பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ விஷால் பத்ரீ நாராயணன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரம -மஹாத்ம்யம் –ஸ்ரீ வைஷ்ணவ காண்டம் -ஸ்ரீ ஸ்கந்த புராணம் -முதல் நான்கு அத்தியாயங்கள் —

June 18, 2017

ஸ்ரீ அரவிந்த வல்லி சமேத ஸ்ரீ பத்ரி நாராயண -ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரம -மஹாத்ம்யம் –ஸ்ரீ வைஷ்ணவ காண்டம் -ஸ்ரீ ஸ்கந்த புராணம் –

ஸுநக உவாச –
ஸூத ஸூத மஹா பாக-சர்வ தர்ம விதாம்பர -சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வஞ்ஞ புராணே பரி நிஷ்டதி -1–ஸூத பகவான் இடம் கேள்வி –

வ்யாஸ -ஸத்யவதீ புத்ரோ பகவான் விஷ்ணு ரவ்யய -தஸ்ய யத் ப்ரிய சிஷ்யஸ்த்வம் த்வத்தோ வேத்தா நகச்சன –2—நீர் வியாசர் சிஷ்யர் அன்றோ –

ப்ராப்தோ கலியுகே கோரே சர்வ தர்ம பஹிஷ்க்ருதே ஜனா வை துஷ்ட கர்மண-சர்வ தர்ம விவர்ஜிதா-3-கலி கோலாகலம் பிரசித்தம் அன்றோ –

ஷூத் ராயுஷா -ஷூத்ர பிராண பல வீர்ய தப க்ரியா -அதர்ம நிரதா சர்வே வேத சாஸ்த்ர விவர்ஜிதா -4-

தீர்த்தாடந தபோ தான ஹரி பக்தி விவர்ஜிதா -கதமேஷாம் அல்ப காநாம் உத்தாரோ அல்ப ப்ரயத்நத-5- –இவர்களை எந்த சிறிய முயற்சியால் உயர்த்த இயலும் –

தீர்த்தா நாம் உத்தமம் தீர்த்தம் ஷேத்ராணாம் உத்தமம் ததா –முமுஷாணாம் குத ஸித்தி குத்ர வாக்ருஷி ஸஞ்சய–6-

குத்ர வா அல்ப ப்ரயத்நேந தபோ மந்த்ராச்ச சித்திதா -குத்ர வா வசதி ஸ்ரீ மான் ஜகதாம் ஈஸ்வரேஸ்வர-பக்தாநாம் அநு ரக்தாநாம் அநுக்ரஹ க்ருபாலய–7-

ஏதத் அந்யச்ச சர்வம் மே பரார்த்தைக பிரயோஜனம் ப்ரூஹி பத்ராய லோகாநாம் அனுக்ரஹ விசஷண-8-

——————————————————-

ஸூத உவாச –
சாது சாது மஹா பாக பவான் பர ஹிதே ரத–ஹரி பக்தி க்ருதா சக்தி பிரஷாலித மநோமல –9- ஹரி பக்தராக அனைத்து மன கிலேசங்கள் நீக்கப் பெற்றீர் –

அத மே தேவகீ புத்ரோ ஹ்ருத் பத்மம் அதி ரோஹதி-பிரசங்காத்தவ விப்ரர்ஷே -துர்ல்லப சாது சங்கம -10-உம சம்பந்தத்தால் தேவகி புத்ரன் என் ஹிருதய தாமரையில் உள்ளான் –

ஹரதி துஷ்க்ருத சஞ்சயம் உத்தமாம் கதிமலம் தநுதே தநுமாநிநாம் -அதிக புண்ய வசாத வசாத்மநாம் ஜகதி துர்லப சாது சமாகம –11-

ஹரதி ஹ்ருதய பந்தம் கர்ம பாசார்த்திதாநாம் -விதரதி பதம் உச்சைரல்ப ஜல்பகை பாஜாம் -ஜனன மரண
கர்ம ஸ்ராந்த விஸ்ராந்தி ஹேதுஸ் -த்ரி ஜகதி மானுஜாநாம் துர்ல்லப சத் பிரசங்க —12–சாது சமாகம் மிகவும் துர்லபம் -கர்ம பந்தம் நீக்கி உயர்ந்த கத்தியையும் அளிக்கும்

அயம் ப்ரஸ்ன புரா சாதோ ஸ்கந்தேநா அகாரி சர்வதே-கைலாச சிகரே ரம்யம் ருஷீணாம் பரிச்ச்ருண்வதாம்-புரதோ கிரிஜா பர்த்து கர்த்தும் நிஸ்ரேயசம் சதாம் –13-
இதே கேள்வியை ஸ்கந்தன் கைலாசத்தில் கேட்க நாங்கள் ரிஷிகள் அனைவரும் உலக நன்மைக்காக கேட்டோம் –

ஸ்கந்த உவாச
பகவான் சர்வ லோகாநாம் கர்த்தா ஹர்த்தா பிதா குரு க்ஷேமாய சர்வ ஐந்துநாம் தபஸே க்ருத நிச்சய —14-
கலி காலே ஹ்யநுப்ராப்தே வேத சாஸ்த்ர விவர்ஜிதே குத்ர வா வசதி ஸ்ரீ மான் பகவான் ஸாத்வதாம்பத்தி -15-
ஷேத்ராணி கானி புண்யாநி தீர்த்தாநி சரிதஸ்ததா கேந வா ப்ராப்யதே சாஷாத் பகவான் மது ஸூதந ஸ்ராத்ததாநாய பகவான் க்ருபயா வத மே பித –16
-வேத சாஸ்திரங்களை துரந்த கலி காலத்தில் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் எங்குள்ளான் -புண்ய க்ஷேத்ரம் எது புண்ய தீர்த்தம் -எது கேட்க ஆவலாக உள்ளேன் தந்தையே –

ஸ்ரீ மஹாதேவ உவாச
பஹுநி சந்தி தீரத்தாணி ஷேத்ராணி ச ஷடானன -ஹரி வாச நிவாஸைக புராணி பரமார்த்திதான் —17-
காம்யானி காநிசித்சந்தி காநிசின் முக்தி தான்யபி இஹா அமுத்ரார்த்த தான்யேவ பஹு புண்ய பிரதானி வை -18-
உகந்து அருளும் தீர்த்தங்கள் ஷேத்ரங்கள் பல -அபீஷ்டங்களை அளிக்கும் -முக்தியையும் தரும் –

கங்கா கோதாவரீ ரேவா தபதீ யமுனா சரித் ஷிப்ரா சரஸ்வதீ புண்யா கௌதமீ கௌசிகீ ததா –19—ரேவா -நர்மதி/கௌதமீ-கோதாவரி /கௌசிகீ-கோசீ/
காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ச சந்த்ரபாகா மஹேந்த்ரஜா -சித்ரோத்பலா வேத்ரவதீ சரயூ புண்யாவாஹிநீ–20- –சந்த்ரபாகா-செனாப் /சித்ரோத்பலா-மஹா நதி /வேத்ரவதீ-பேட்வா /
சர்மண்வதி சதத்ரூச்ச பயஸ்வின் யத்ரிஸம்பவா கண்டிகா பாஹூதா சர்வா புண்யா சிந்து ஸரஸ்வதீ-21-சர்மண்வதி-சம்பல் /சதத்ரூ-சட்லஜ் /
பக்தி முக்தி ப்ரதாச்சைத ஸேவ்ய மாநா முஹூர் முஹா -22-1-
அயோத்யா த்வாரிகா காசீ மதுரா அவந்திகா ததா -22-2-
குரு க்ஷேத்ரம் ராம தீர்த்தம் காஞ்சி ச புருஷோத்தமம் புஷ்கரம் தர்த்துரம் க்ஷேத்ரம் வராஹம் விதி நிர்மிதம் பதர்யாக்யம்
மஹா புண்யம் க்ஷேத்ரம் ஸர்வார்த்த சாதனம் -23—தர்த்துரம்-இமயமலையில் உள்ள நீல கண்டம் /க்ஷேத்ரம் வராஹம் -காஷ்மீரில் உள்ள பரமுல்லா –
அயோத்யாம் மஹா புண்யம் க்ஷேத்ரம் ஸர்வார்த்த சாதனம் -சர்வ பாப விநிர் முக்தா புரீம் முஃத்யேக சாதநீம் –24-
விவித விஷ்ணு நிஷேவண பூர்வகாசரித பூஜன நர்த்தன கீர்த்தநா -க்ருஹம் அபாஸ்ய ஹரேர் அநுசிந்த நாஜ்ஜித க்ருஹார்ஜித ம்ருத்யு பராக்ரம–25-
ஸ்வர்க்கத்வாரே நர ஸ்நாத்வா தூஷ்ட்வா ராமாலயம் சுசி -ந தஸ்ய க்ருத்யம் பச்யாமி க்ருதக்ருத்யோ பவேத்யத–26-
த்வாரி காயாம் ஹரி சாஷாத் ஸ்வாலயம் நைவ முஞ்சதி -அத்யாபி பவனம் கைச்சித் புண்யவத்பி ப்ரத்ருச்யதே -27-
கோமத்யாம் து நர ஸ்நாத்வா த்ருஷ்டா க்ருஷ்ண முகாம்புஜம் -முக்தி ப்ரஜாயதே பும்சோ விநா சாங்க்யம் ஷடாநந –28-
அஸீ வருணயோர் மத்யே பஞ்ச க்ரோஸ்யாம் மஹா பலம் –அமரா ம்ருத்யும் இச்சந்தி காகதா இதரே ஜநா –29—
அஸீ வருணா –நதிகளுக்கு இடையில் -காசி -ஐந்து க்ரோசம் – ஒரு க்ரோசம் -3.66-கிலோ மீட்டர் -தூரம் -/
மணி கர்ண்யாம் ஜ்ஞானவாப்யாம் விஷ்ணு பாதோ தகேததா ஹ்ருதே பஞ்சநநே ஸ்நாத்வாநமாது ஸ்தனபோபவேத்–30-
மணி கர்ணீ -காசியில் படித்துறை / ஞானசபை -காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் கிணறு -/ பஞ்ச நதம் -காசியில் படித்துறை -பஞ்ச கங்கா என்றும் இதை சொல்வர் /

ப்ரசங்கேநாபி விஸ்வேசம் த்ருஷ்ட்வா காஸ்யாம் ஷடாநந -முக்தி ப்ரஜாயதே பும்ஸாம் ஜென்ம ம்ருத்யு விவர்ஜிதா -31-
பஹு நா கிமி ஹோகேதேந நைதத் க்ஷேத்ர சமம் கச்சித்-32 -1–
தப உபவாச நிரதோ மதுராயாம் ஷடாநந -ஜென்ம ஸ்தானம் சமாசாத்ய சர்வ பாபை ப்ரமுச்யதே –32–2-
விஸ்ராந்தி தீர்த்தே விதிவத் ஸ்நாத்வா க்ருத்வா திலோதகம் -பித்ரு நுத்க்ருத்ய நரகாத் விஷ்ணு லோகம் பிரகச்சதி –33–
யதி குர்யாத் ப்ரமாதேந பாதகம் தத்ர மாநவ –விஸ்ராந்தி ஸ்நாநம் அஸாத்ய பஸ்மீ பவதி தத் க்ஷணாத் –34-
மதுரா விசரம்காட் -கம்சவதம் பின்பு ஒய்வு எடுத்துக் கொண்ட இடம் -பித்ருதானம் செய்து பாபங்களை போக்கும் இடம் –

அவந்த்யாம் விதிவத் ஸ்நாத்வா சிப்ரயாம் மாதவே நரா-பிசாசத்வம் ந பஸ்யந்தி ஜன்மாதர சதைரபி-35- -அவதி சிப்ரா நதி நீராட்டம் புனிதம்-
கோடி தீர்த்தே நர ஸ்நாத்வா போஜயித்வா த்விஜோத்தமான் -மஹா காலம் ஹரம் த்ருஷ்ட்வா சர்வ பாபை ப்ரமுச்யதே -36–உஜ்ஜைனி கோடி தீர்த்தம் புனிதம்
முக்தி க்ஷேத்ரம் இதம் சாஷான் மம லோகைக சாதனம் தானாத் தரித்ரதா ஹாநீர் இஹ லோக பரத்ர ச-37-
குருக்ஷேத்ரே ராம தீர்த்தே ஸ்வர்ணம் தத்த்வா ஸ்வசக்தித -ஸூர்யோ பராகே விதி வத்ச நரோ முக்தி பாக்பவேத்–38—ஸூர்ய கிரஹணம் ராம தீர்த்தம் தானம் பாவனம்
யே தத்ர ப்ரதி க்ருண் ஹந்தி நரா லோபவ சங்கதா -புருஷத்வம் ந தேஷாம் வைகல்ப கோடி சதைரபி –39-
ஹரி க்ஷேத்ரே ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா ஸ்நாத்வா பாதோதகே ஜன -சர்வ பாப விநிர் முக்தோ ஹரிணா சக மோததே -40-
கக கணா விவிதா நிவஸந்த்யஹோ ருஷி கணா பல மூல தலாசநா-பவன சம்யமன க்ரம நிர் ஜிதேந்த்ரிய பராக்ரமணா முனயஸ்த்வஹ -41-
விஷ்ணு காஞ்ச்யாம் ஹரி சாஷான் சிவ காஞ்ச்யாம் சிவ ஸ்வயம் -அபேதாத் உபயோர் பத்தயா முக்தி கரதலே ஸ்திதா -விபேத ஜனநாத் பும்ஸாம் ஜாயதே குத்ஸிதா கதி-42-
ஸக்ருத் த்ருஷ்ட்வா ஜெகந்நாதம் மார்க்கண்டேய ஹ்ருதே ப்லுதே -விநாஜ்ஞாநேந யோகேந ந மாது ஸ்தநபோ பவேத்–43-
ரோஹிண்யாம் உததை ஸ்நாத்வா இந்த்ரத்யும்ன ஹ்ருதே ததா -முக்த்வா நிவேதிதம் விஷ்ணோ வைகுண்டே வசதீம் லபேத் –44-பூரியில் -இந்த்ராயுத்மன் ஸரஸில்-
தச யோஜந விஸ்தீர்ணம் க்ஷேத்ரம் சங்கோபரி ஸ்திதம் சதுர் புஜத்வம் அயாந்தி கீடா அபி ந சம்சய –45-பூரி க்ஷேத்ரம் –பத்து யோஜனை –
கார்திக்யாம் புஷ்கரே ஸ்நாத்வா ச்ராத்தம் க்ருத்வா ச தக்ஷிணம் போஜயித்வா த்விஜான் பக்த்யா ப்ரஹ்ம லோகே மஹீயதே -46–
ஸக்ருத் ஸ்நாத்வாஹ் ருதே தஸ்மிந் யூபம் த்ருஷ்ட்வா ஸமாஹித சர்வ பாப விநிர் முக்தோ ஜாயதே த்விஜ சத்தம-47-
சஷ்ட்டி வர்ஷ சஹஸ்ராணி யோகாப்யாசேன யத்பலம் ஸுகரே விதிவத் ஸ்நாத்வா பூஜயித்வா ஹரிம் சுசி –48-
சப்த ஜென்ம க்ருதம் பாபம் தத் க்ஷணா தேவ நஸ்யதி -49 –1-

தீர்த்த ராஜம் மஹா புண்யம் சர்வ தீர்த்த நிஷேவிதம் -49–2-
காமினாம் சர்வ ஐந்து நாமீப்ஸிதம் கர்ம பிர்பவேத் வேண்யாம் ஸ்நாத்வா சுசிர் பூத்வா க்ருத்வா மாதவ தர்சனம் -புக்த்வா
புண்யவதாம் யோகாயந்தே மாதவதாம் வ்ரஜேத்–41-தீர்த்த ராஜா -பிரயாகை -வேணு மாதவன் தர்சனம் –
மாகே மாசி நர ஸ்நாத்வா த்ரிவேண்யாம் பக்தி பாவித -பதரீ கீர்த்தநாத் புண்யம் தத் ஸமாப்நோதி மானவ–51-
தசாஸ்வ மேதிகம் தீர்த்தம் தச யஜ்ஞ பல ப்ரதம் -சங்ஷேபாத் கதிதம் புத்ர கிம் பூய ஸ்ரோதும் இச்சசி -52-
தை மாச சுக்ல பக்ஷ பிரதமை முதல் மாசி அமாவாசை வரை உள்ள நாள் மாக மாதம் -முழுவதும் திரிவேணி சங்கமம் தீர்த்தம் ஆடி புண்யம் -அனைத்தும்
பத்ரீ என்று உச்சரிப்பதாலே கிட்டுமே-காசி தசாஸ்வமேதி கரை தீர்த்தம் பத்து யாக பலன் கிட்டும் –
பதர்யாக்யம் ஹரே க்ஷேத்ரம் த்ருஷூ லோகேஷூ துர்லபம் -ஷேத்ரஸ்ய ஸ்மரணாத் ஏவ மஹா பாதகி நோ நரா -விமுக்த கில்பிஷா சத்யோ மரணான் முக்தி பாகிந–53-
ஸ்ரீ பத்ரீ க்ஷேத்ரம் அடைவது அரிது -நினைத்தபடியே இருந்தாலும் பாபங்கள் கழிந்து முக்தி பெறுவது சத்யம் –
அந்நிய தீர்த்தே க்ருதம் யேன தப பரம தாருணம் -தத் சமா பதரீ யாத்ரா மனஸோபி ப்ரஜாயதே –54-அனைத்து தீர்த்த பலன்களும் மானஸ மூலமே கொடுக்கும் –
பஹுநி சந்தி தீர்த்தானி விதி பூமவ் ரசாதலே -பதரீ சத்ருசம் தீர்த்தம் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி –55-
அஸ்வமேத சஹஸ்ராணி வாயு போஜ்யே ச யத் பலம் ஷேத்ராந்தரே விஷாலாயாம் தத் பலம் க்ஷண மாத்ரத –56—
விஷால் என்னும் இந்த ஷேத்ரத்தில் ஒரு நொடி இருப்பதாலேயே ஆயிரம் அஸ்வமேத யாக பலன் கிட்டுமே –
க்ருதே முக்தி ப்ரதா ப்ரோக்தா வேதாயாம் யோக சித்திதா -விஷாலா த்வாபர ப்ரோக்தா கலவ் பத்ரிகாஸ்ரம –57-
கிருதயுகம் முக்தி ப்ரதா-த்ரேதா யுகம் யோக சித்திதா / த்வாபர யுகம் -விஷால் /கலியுகம் -பத்ரிகாஸ்ரமம் –
ஸ்தூல ஸூஷ்ம சரீரம் து ஜீவஸ்ய வசதி ஸ்தலம் -தத் விநாசயதி ஜ்ஞாநாத் விஷாலா தேன கத்யதே –58—ஞானம் மூலம் அழிப்பதால் விஷால் –
அம்ருதம் ஸ்ரவதே யா ஹி பதரீ தருயோகத-பதரீ கத்யத ப்ராஜ்ஜைர் ருஷீணாம் யத்ர ஸஞ்சய-59-
த்யஜேத் ஸர்வாணி தீர்த்தாநி காலே காலே யுகே யுகே -பதரீம் பகவான் விஷ்ணுர் ந முஞ்சதி கதாசன-60–இலந்தை மர சம்பந்தம் -அம்ருதம் சுரந்தபடியே நித்யம்
சர்வ தீர்த்த அவகாஹேந தபோ யோக சமாதித-தத் பலம் ப்ராப்யதே சம்யக் பதரீ தர்சநாத் குஹ-61-
சஷ்ட்டி வர்ஷ சஹஸ்ராணி யோகாப்யாசேன யத் பலம் வாரணாஸ்யாம் தினைகேன தத் பலம் பதரீ கதவ்-62-
தீர்த்தா நாம் வசதிர் யத்ர தேவானாம் வசதிஸ் ததா -ருஷீணாம் வசதிர் யத்ர விஷாலா தேன கத்யதே -63-

முதல் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

————————————

இரண்டாம் அத்யாயம் -பகவானை அக்னி வர்ணித்து பேசுதல் –
ஸ்கந்த உவாச –
கதம் ஏதத் சமுத் பன்னம் கைர்வா க்ஷேத்ரம் நிஷேவிதம் -கோவா தஸ்யா அப்யதீச ஸ்யாத் ஏதத் விஸ்தர தோவத–1-
சிவ உவாச –
அநாதி சித்தமேதத்து யதா வேதா ஹரேஸ்தநூ -அதிஷ்டாதா ஹரி சாஷான் நாரதாத் யைர் நிஷேவிதம் -2–ஸ்ரீ ஹரியின் திவ்ய மங்கள விக்ரஹமாகவே க்ஷேத்ரம்
புராக்ருத யுகாஸ்யா ஆதவ் ஸ்வீயாம் துஹிதரன்வித -ரூப யவ்வன சம்பன்னாம் சதாம்யபி துமுத் யத -3-
தம் த்ருஷ்ட்வா தாத்ருசம் ரோஷாச்சிர கட்கேந பஞ்சதா -சிச்சேதாஹம் கபாலம் தத் ப்ரஹ்ம ஹத்யாஸம் உத்யதே -4-
ஹஸ்தே க்ருத்வா ஜகாம ஆசு தத்ர தீர்த்தாநி ஸேவிதம்-தீவி பூமவ் ச பாதாலே தாபச்சரண பூர்வகம் -5–கையில் கபாலத்துடன் எங்கும் சென்று தவம் இயற்றினேன் –
ந கதா ப்ரஹ்ம ஹத்யா மே கபாலம் தாத்ருசம் கரே ததா வைகுண்டம் அகமம் த்ரஷ்டும் லஷ்மீ பதிம் ஹரிம் –6-
வினயாவநதோ பூத்வா நமஸ்க்ருத்ய புன புன -சர்வம் ஆக்யா தவாம்ஸ் தஸ்மை வ்யஸனம் கருணாத்மநே-7-
தஸ்ய உபதிஷ்டம் ஆதய பதரீம் சமுபாகத–தத் க்ஷணாத் ப்ரஹ்ம ஹத்யா மே வேபமாநா முஹுர் முஹு–8-
அந்தர்ஹிதம் கபாலம் தத் கராத் விகலிதம் மம –9–1-
ஸ்ரீ ஹரி உபதேசித்து அருளிய படி ஸ்ரீ பதரீ அடைந்தேன் -அடுத்த க்ஷணமே கபாலம் நடுங்கி கீழே விழுந்து மறைந்தது –

தத ப்ரப்ருதி தத் க்ஷேத்ரம் பார்வத்யா ஸஹ ச ஆதரம் –9-2-
திஷ்டாமி தப ஆஸ்தாய ருஷீணாம் ப்ரீதிம் ஆவஹன்-வாரணஸ்யாம் யதா ப்ரீதீ ஸ்ரீ சைல சிகரே ததா -10-
கைலாசே சிவயா சார்தம் ததோ அனந்த குணாதிகா –11–1-
அந்யத்ர ரனான் முக்தி ஸ்வ தர்ம விதி பூர்வாகத் -11–2-
பதரீ தர்சநாத் ஏவ முக்தி பும்ஸாம் கரே ஸ்திதா -ஹரேச் சரண சாந்நித்யம் யத்ர வைஸ்வாநர ஸ்வயம் –12-
மற்ற இடங்களில் வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களை இயற்றி முடித்து மனஸ் சுத்தி பெற்ற பின்பே முக்தி
-இங்கே சென்றாலே முக்தி -ஹரி நித்ய வாசம் -இங்கே வைஸ்வாநரன் உள்ளான் –
தத்ர கேதார ரூபேண மம லிங்கம் ப்ரதிஷ்டிதம் -கேதார தர்சநாத் ஸ்பர்சாத் அர்ச்சநாத் பக்தி பாவத–13-
கோடி ஜென்ம க்ருதம் பாபம் பஸ்மீ பவதி தத் க்ஷணாத் -கலா மாத்ரேண திஷ்டாமி தத்ர க்ஷேத்ரே விசேஷத-கலா பஞ்சதசை வாத்ர மூர்த்தே மத்யே ஹி அவஸ்திதம் -14-
அங்கு கேதார -முக்கோண வடிவில் பிரதிஷ்டதமான ஏன் லிங்கம் -தரிசித்து ஸ்பரிசித்து பாபங்கள் நொடியில் சாம்பல் ஆகுமே –
ஜித க்ருதாந்த பயா சிவ யோகிநா க்ருத ம்ருகாஜிந க்ருத்திஸூ வாஸஸ -வர விபூதி ஜடான் வித பூஷணா ஸ்வயம் உபாசத ஏவ ஜடாதரம் -15-
பல தலாம்பு சமீரண தோஷிதா சிவ மநோஜித ம்ருத்யு பரிச்ரமா–கிரிவர ஸ்தித நிர்ஜித மானசா ப்ரசர நிர்மல புத்தி மஹோதயா -16 –
கைலாச மானஸ ஏரியின் தெளிவை கூட இங்கு உள்ள ரிஷிகள் தேஜஸ் -தோஷம் இல்லாத புத்தியால் தோற்கடிப்பார்கள் –
கமல கோமல காந்தி முகாம்புஜா சிவ க்ருபாஜித நிர்பர வைரிண -கர த்ருதாஞ்சலி மௌலி சிவேஷணா-சிவம் உபாசத ஏவ நிசா முகே -17-
கர த்ருத ஜபமாலா சாந்தி சந்தோஷ பாஜ -க்ருத நதிபர நித்ய ப்ரார்த்தநாச் சந்த்ர மவ்லவ் -ஹர சரண சரோஜ த்யான
விஞ்ஞான மூர்த்தி -வ்யதித ஜன மநோஜா சர்வ பாவான் நிதாந்தம் -18-
வாரணஸ்யம் ம்ருதானாம் ச தாரகம் ப்ரஹ்ம சஞ்சகம் -ஜனானாம் பூஜநாத் தத்ர மம லிஙகஸ்ய ஜாயதே -19-
வஹ்னி தீர்த்தம் பரிப்ராஜாப்த கவச் சரணாந்திகே கேதார்க்யம் மஹா லிங்கம் த்ருஷ்ட்வா நோ ஜென்ம பாக்பவேத்-20-

ஸ்கந்த உவாச
கதம் வைச்வா நர ஸ்ரீ மான் சர்வ லோகைக காரணம் -பதரீம் அநுசந்தஸ்தவ் தன்மே வத மஹா மதே -21–வைஸ்வ நரன் இங்கே வர காரணம் என்ன –
சிவ உவாச –
புரா சமாஜ சமபூத் ருஷீணாம் ஊர்த்வ ரேதஸாம் -கங்கா பகவதீ யத்ர காளிந்த்யா ஸஹ சங்கதா —22 —
தசாஸ்வ மேதிகம் நாம தீர்த்தம் த்ரைலோக்ய விஸ்ருதம் பபூவ தத்ர பகவான் ஹூதபுக் ப்ரஸ்ரயாநத -ருஷீணாம் அக்ரத ஸ்தித்வா ப்ரஷ்டும் சமுபசக்ரமே-23- —
கங்கை யமுனை -காளிந்தி -சங்கமம் -தசாஸ்வ மேதிகம் -பிரசித்தி -அங்கே வைஸ்வநரன் வந்து அங்குள்ள ரிஷிகள் இடம் கேட்டான் –
வைஸ்வநர உவாச –
த்ருஷ்ட்வா த்ருஷ்டவவ் கத்ருஜ்ஞான பவந்தோ ப்ரஹ்ம வித்தமா-தீ நார்த்தே கருணா பூர்ணா ஹ்ருதயார்த்தோ தயாலவ –24-
சர்வ துர்பக்ஷனோத் பூதபாதகாலிப்த சேதஸே-கதம் ஸ்யான் நிரயான் முக்தி தர்மம ப்ரஹ்ம விதுத்தமா-25–நரகத்தில் இருந்து விடுபட வழி என்ன –
ஸர்வேஷாம் ருஷி வர்யானாம் அஜகாம முனீஸ்வர -கங்கா அம்பசி ஸமாப் லுத்ய வாக்யம் சேதமுவாச ஹ–26 -வியாசர் கங்கையில் நீராடி அருளிச் செய்கிறார் –
வ்யாஸ உவாச –
அஸ்த்யேக பரமோபாயோ பவத பாப நிஷ்க்ருதவ்-சர்வ பஷாக்ய தோஷஸ்ய பதரீம் சரணம் ஸ்ரய-27-
யத்ராஸ்தே பகவான் சாஷாத் ஏவ தேவோ ஜனார்த்தன -பக்தா நாம் அபி அபக்தானாம் அகஹா மது ஸூதந-28-
தத்ர கங்கா அம்பசி ஸ்நாத்வா க்ருத்வா ப்ரதக்ஷிணாம் ஹரே -தண்டவத் பிரணிபாதேன சர்வ பாப ஷயோ பவேத் -29–ஸ்ரீ பதரீ சரண் அடைந்து -நமஸ்கரிப்பதே –
ததோ வ்யாஸ முகாச் ச்ருத்வா ருஷீணாம் அநு வாதத உத்தராபி முகோ வஹ்னிர் கந்தமாதந மாயயவ்–30-
ததோ பத்ரிகாம் ப்ராப்ய ஸ்நாத்வா கங்காம் பசி ஸ்வயம் -நாராயணாஸ்ரமம் கத்வா நத்வா ப்ரோவாச பக்திமான் -31-
வைஸ்வநரன் -வஹ்னி -கந்த மாதனம் மலையை நோக்கி -இது அலகா பூரி -குபேரன் இருந்த இடம்
-இதில் இருந்தே அலகனந்தா உத்பத்தி -சென்று பத்ரீகாஸ்ரமம் அடைந்தான் –
அக்நிர் உவாச
விசுத்த விஞ்ஞான தனம் புராணம் சனாதனம் விஸ்வ ஸ்ருஜாம் பதிம் குரும்-அநேகம் ஏகம் ஜகத் ஏக நாதம் நமாமி அநந்த ஆஸ்ரித சுத்த விசுத்தம் –32-
மாயா மயீம் சக்திம் உபேத்ய விஸ்வ கர்த்தாராம் உச்சித்ய ராஜோபயுக்தம் -சத்வேன ச அஸ்ய ஸ்திதி ஹேதும் உக்ரமதோ தமோபிர் க்ரஸிதார மீடே -33-
அவித்யயா விஸ்வ விமோஹி தாத்மா வித்யைக ரூபம் விததம் த்ரிலோக்யாம்-வித்யாச்ரிதத் வாத் சகலஞ்சமீசம் த்வவித்யயா ஜீவமஹம் ப்ரபத்யே -34-
பக்த இச்சயா அவிஷ்க்ருத தேஹ யோகம் அபோக போக அர்பித யோக யோகம் கவ்சேய பீதாம்பர ஜுஷ்ட சக்திம் விசித்ர சக்தி அஷ்டமயேஷ்ட மீடே–35-
அத ப்ரசன்னோ பகவாம்ஸ்துத சர்வைர் ஹ்ருதி ஸ்தித-ப்ரோவாச மதுரம் வாக்யம் பாவகம் பாவ நார்த்தினம்–36-
ஸ்ரீ நாராயண உவாச
வரம் வரய பத்ரந்தே வரதோஹம் உபாகத-ஸ்தவேநாதேந துஷ்டோஸ்மி விநயேந ததாநத -37–
அக்னி உவாச –
ஜ்ஞாதம் பகவதா சர்வம் யதர்த்தம் அஹம் ஆகத -ததாபி கதயாம் யேதத் ஈஸ்வர ஆஞ்ஞா அநு பாலனம் -38-
சர்வ பஷோ பவாம்யேவ நிஷ்க்ருதிஸ்து கதம் பவேத் அத்யந்த பய சம்பத்தி ரேதஸ் மாஜ் ஜயதே மம -39—
அனைத்தையும் உண்பதால் -பாபங்கள் வருமே என்று அஞ்சுகிறேன் –
ஸ்ரீ நாராயண உவாச
க்ஷேத்ர தர்சன மாத்ரேண ப்ராணி நாம் நாஸ்தி பாதகம் -மத ப்ரஸாதாத் பாதகம் து த்வயிமா அது கதாசன –40-
தத ப்ரக்ருதி பூதாத்மா பாவக சர்வதோ ப்ருசம்-கலயா அவஸ்திதச் சாத்ர சர்வ தோஷ விவர்ஜித–41-
ய ஏதத் ப்ராதர் உத்தாய ஸ்ருனோதி ஸ்ராவயேச் சுசி -அக்னி தீர்த்த க்ருத ஸ்நானம் பலம் ப்ராப்நோதி அசம்சயம் –42–
இந்த ஸ்திதியை கேட்டு -தப்த குண்டம் நீராடிய பலன் பெற்று -அனைத்து தோஷங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறான் –
இரண்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
———————————————-
மூன்றாம் அத்யாயம் -அக்னி தீர்த்தம் -நாரத சிலா -மார்க்கண்டேய சில மஹாத்ம்யம்
ஸ்கந்த உவாச –
பகவான் சர்வ பூதேஷு சர்வதர்ம விசாரத-அக்னி தீர்த்தஸ்ய மஹாத்ம்யம் க்ருபயா வத மே பித–1-
சிவ உவாச –
அதி குஹ்ய தமம் தீர்த்தம் சர்வ தீர்த்த நிஷேவிதம் சங்ஷேபாத் கதயாம் ஏதத் தவா ஆதர வசாத் அஹம் –2-
மஹா பாதகி நோயேச அதி பாதகிநஸ் ததா -ஸ்நாந மாத்ரேண சுத்த யந்தி விநா ஆயாசேன புத்ரக-3-
பிராயச் சித்தேன யத் பாபம் ந கச்சேன் மரணாந்திகம்-ஸ்நாந மாத்ரேண தீர்த்தஸ்ய பாவகஸ்ய விசுத்தயதி —4-
அத்யந்த மல சம்பந்தம் யதா சுத்தயதி ஹாடகம் ததா அக்னி தீர்த்தம் அஸாத்ய தேஹீ பாபைர் விசுத்தயதி –5-
குச அக்ரேனோத பிந்தும் ச பீத்வா வர்ஷத்ரயம் நர -அந்நிய க்ஷேத்ர தப க்ருத்வா ததத்ர ஸ்நாந மாத்ரத -6-
ப்ராஹ்மணான் போஜயித்வா அஸ்மின் யதா விபவ சம்பவை தரித்ரதா குலே தேஷாம் ந கதாசித் ப்ரஜாயதே —7-
உபவாஸேன யா ப்ராணான் வஹ்நி தீர்த்தே த்யஜேன் நர -ச பித்த்வா ஸூர்ய லோகாதீன் விஷ்ணு லோகம் ப்ரபத்யதே-8-
சாந்த்ராய ஸஹஸ்ரேஸ்து க்ருச்சை கோடி பிரவேச -யத் பலம் லபதே மர்த்யஸ் தத் ஸ்நாநாத் வஹ்நி தீர்த்தத–9-
பஞ்சதா யே ப்ரகுர்வந்தி பாபம் அஸ்மின் ஷடாநந ஜபேந பவநாய அமைர் விசுத்திரிதி மே மதி -10-
ஞானேந மோஹ வசத பாபம் குர்வந்தி யே அதமா -பைசாசீம் யோனிம் ஆயாந்தி யாவத் இந்திராச் சதுர்தச–11-
அனாஸ்ரமீ ச ஆசிரமீ வா யாவத் தேஹஸ்ய தாரணம் ந தீர்த்தே பாவகே குர்யாத் பாதகம் புத்தி பூர்வகம் –12-
ஸ்நாநம் தானம் ஜபோ ஹோம சந்த்யா தேவார்ச்சனம் ததா -அத்ரா அநந்த குணம் ப்ரோக்தம் அந்நிய தீர்த்தாத் ஷடாநந-13-
பஹுநி சாந்தி தீர்த்தானி பாவநாநி மஹாந்த்யபி வஹ்நி தீர்த்த சமம் தீர்த்தம் ந பூதம் பவிஷ்யதி –14-
ந ப்ரஹ்மா ந சிவ சேஷேந தேவாந ச தாபசா சக்நு வந்தி பலம் நா அலம் வக்தும் பாவக தீர்த்தஐம்–15-
கிம் தேஷாம் பஹுபிர் யஜ்ஜை கிம் தானைர் நியமைர் யமை -யேஷாம் பாவக தீர்த்தே அஸ்மின் ஸ்நாநம் தச தினம் பவேத் -16-
உபாவாஸேன யா ப்ராணான் வஹ்நி தீர்த்தே ஜயேந் நர -உபவாச த்ரயம் க்ருத்வா பூஜயித்வா ஜனார்த்தனம் -நர பாவக தீர்த்தே அஸ்மின் ச பவேத் பாவகோபம –17-
சிலா பஞ்சகம் அத்யஸ்தம் சாந்நித்யம் நித்யதா ஹரே தத்ரைவ பாவகம் தீர்த்தம் சர்வ பாப ப்ரணாசனம் -18-
இங்கு ஐந்து பாறைகள் -நாரதர் நரசிம்மன் வராகன் கருடன் மார்க்கண்டேயன் -நாட்யவில் ஸ்ரீ ஹரி –அக்னி தீர்த்தம் அனைத்து பாபங்களும் நாசமாகும் –

ஸ்கந்த உவாச –
கதம் தத்ர சிலா பஞ்ச கேன வா தத்த நிர்மிதா -கிம் புண்யம் கிம் பலம் தாஸாம் வக்தும் அர்ஹஸ்ய சேஷத-19-
சிவ உவாச –
நாரதீ நார்ஸிம்ஹீ ச வராஹீ கருடீ ததா மார்கண்டேயீதி விக்யாதா சிலா ஸர்வார்த்த சித்திதா –20-
நாரதோ பகவாம்ஸ்தேபே தப பரம தாருணாம்-தர்ச நார்த்தம் மஹா விஷ்ணோ சிலாயாம் வாயு போஜன -21-
ஷஷ்டி வர்ஷ சஹஸ்ராணி சிலாயாம் வ்ருக்ஷ வ்ருத்திமான் ததா அசவ் பகவான் விஷ்ணுஸ் தத்ர ப்ராஹ்மண ரூப த்ருக் –22-
ஜகாம புரதஸ் தஸ்ய க்ருபயா முனி சத்தமம் உவாச வசனம் சாரு கிமிதி க்லிஸ்யதே ஹி ம்ருஷே-23-
நாரத உவாச
கோ பவான் விஜநே அரண்யே மம அனுக்ரஹ தத் பர-மனா பிரசன்ன தாமேதி தர்சநாத் தே த்விஜோத்தம –24-
இதயுக்தோ நாரதேந அசவ் சங்க சக்ர கதாதர பீதாம்பர லசத் பத்ம வனமாலா விபூஷண –25-
ஸ்ரீ வத்ச கௌஸ்துப ப்ராஜத் கமலா விமலாலய -ச நந்தன ப்ரமுக்யை ச ஸ்தூயமாநோ ஜனார்த்தன –26-
தர்சயா மாசா ரூபம் ஸ்வம் நாரதாய க்ருபார்த்தித-தம் த்ருஷ்ட்வா ஸஹ சோத்தாய தநும் ப்ராண இவ ஆகத –27-
க்ருதாஞ்சலி புடோ பூத்வா நமஸ்க்ருத்ய புன புன துஷ்டாவ பிரணதோ பூத்வா ஜெகதாம் ஈஸ்வரேஸ்வரம்—28-
நாரத உவாச
யா சர்வ ஸாஷீ ஜெகதாம் அதீஸ்வரோ பக்த இச்சயா ஜாத சரீர சம்பத-க்ருபா மஹ அம்போ நிதி ஆஸ்ரிதா நாம் ப்ரஸீததாம் பாவன திவ்ய மூர்த்தி –29-
ஹிதாயா லோகஸ்ய சதாம் புனர்மன ஸூ தோஷணாய அசிரம் உதகலாதிபி -பிரசன்ன லீலா ஹசிதாவலோகந ப்ரஸீததாம் சத்த்வ நிகாய மூர்த்திமான் –30-
கந்தர்ப்ப லாவண்ய விலாச ஸூந்தர பிரசன்ன கம்பீர கிரேந்தி ரோத்சவ-ஸ்வம் ஆஸ்ரிதா நாம் வரகல்ப பாதய ப்ரஸீததாம் தீநத யார்த்ரமானஸ —31-
யத் அங்க்ரி பத்ம அர்ச்சன நிர்மலாந்தரா ஜ்ஞானாசிநா சாதித பந்த ஹேதவ -வின் தந்தி யத் ப்ரஹ்ம ஸூகம் கதக்லமா ப்ரஸீததாம் தீநத யார்த்ரமானஸ -32-
சம்சார வாரான் நிதி பத்த ஸேதுர்ய ஸ்ருஷ்ட்டி பாலாந்த விதான ஹேது -உபாந்த நாமா குண லப்த மூர்த்தி ப்ரஸீததாம் ப்ரஹ்ம ஸூக அநு பூதி –33-
ய இந்திரிய அதிஷ்டித பூத ஸூஷ்மாத் விகாச ஹேதுர் த்யுதி மத்வரிஷ்ட -ஜீவாத்மா நாம் கச்சதி மாயயா ஸ்வயா ச ஏக ஈசோ பகவன் ப்ரஸீததாம் -34-
ஸ்வ த்ருத்குணைர் யேந விலிப்யதே மஹான் குணாஸ்ரயம் யேந ச பாஞ்ச பவ்திகம்-ஏகோ அபி நாநா குண சம் ப்ரயுக்த ப்ரஸீததாம் தீனத யாளுர் வர்ய–35-
யஸ்யா அனுவர்த்திநோ தேவா விபதாம் பதமம் புதிம் க்ருத்வா வத்ச பதம் ஸ்வர்க்கே நிராதங்கா வசந்தி ஹி –36-
நமஸ்தே வாஸூ தேவாய நாம சங்கர்ஷணாய ச ப்ரத்யும்னாய அனிருத்தாய சர்வ பூதாத்மனே நம –37-
அத்ய மே ஜீவிதம் தன்யமத்ய மே சகலம் தப அத்யமே சபலம் ஜ்ஞானம் தர்சநாத் தே ஜனார்த்தன -38-

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
துஷ்ட அஹம் தபஸா அநேந ஸ்தோத்ரேண தவ நாரத -த்வத்தோ பக்தோ ந மே கிஞ்சித் திரிஷூ லோகேஷூ வித்யதே –39-
வரம் வரய பத்ரம் தே வரத அஹம் தவ அக்ரத –மத் தர்சநாத் தே காம ஸ்யாத் சமசித்தோ வித்தி நாரத -40-

ஸ்ரீ நாரத உவாச
வரதோ யதிமே தே வரார்ஹோ யதிவா அபி அஹம் பக்திம் தவ பதாம்போஜே நிச்சலாம் தேஹி மே விபோ-41-
மத் சிலா ஸந்நிதானம் ச ந த்யாஜ்யம் தே கதாசன மத் தீர்த்த தர்சநாத் ஸ்பர்ஸாத் ஸ்நாநாத் ஆசமனாத் ததா தேஹைர் ந யுஜ்யதே தேஹஸ் த்ருதீ யஸ்து வரோ மம –42-

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
ஏவம் அஸ்து தவ ஸ்நேஹாத் தவ தீர்த்தே வசாம் யஹம் சராசராணாம் ஐந்தூம் விதேஹாய ந சம்சய -43-
ஏவம் உக்த்வா ஹரி சாஷாத் தத்ர ஏவ அந்தர தீயத -நாரத அபி மஹா தேஜாதிநாநி கதிசித் ஸஹ -பதரீம் வாசன் ஹ்ருஷ்டோ யயவ் மது புரீம் தத –44-

ஸ்கந்த உவாச –
மார்க்கண்டேய சிலா யாஸ்து மஹிமானம் வதஸ்வ மே கிம் புண்யம் கிம் பலம் தஸ்யா சஞ்சாத தாத்ருசீ கதம் –45-
சிவ உவாச –
புரா த்ரேதா யுகஸ்ய அதே மிருகண்டு தனயோ மஹான் ஸ்வல்ப ஆயுஷம் நிஜம் ஜ்ஞாத்வா ஜஜாப பரம் ஜபம் -46-
துவாதச அக்ஷர மந்த்ரேண பூஜிதோ ஹரி ரவ்யய சப்த கல்ப ஜ்ஞாத்வா தத்ர ஏவ அந்தரதோ யயவ் -47-
மார்கண்டேயஸ் தத ச்ருத்வா தீர்த்தாடன பரிச்ரமம் தர்சனம் நாரதஸ்ய ஆஸீன் மதுராயாம் ஷடாநந—48-
பூஜிதோ வந்திதஸ்தேந நாரதோ முனி சத்தம கதாயாமாஸ மஹாத்ம்யம் பதர்யா யத்ர கேசவ -49-

நாரத உவாச –
கிம் இதி க்லிச்யதே சாதோ தீர்த்தாடன பரிச்ரமை -பதரியாக்யம் மஹா க்ஷேத்ரம் சாந்நித்யம் நித்யதா ஹரே -50-
தத்ர யாஹி யத்ர சாஷாத் ஹரிம் பச்யதி சஷூணா–51–1-
தச்ச்ருத்வா விசமய உபேதோ விஷாலாம் ஆயயாவ்ருஷி –51–2-
ஸ்நாத்வா சிலாம் உபவிசஞ் ஜாப அஷ்டாக்ஷரம் பரம் -தத ப்ரசன்னோ பகவான் த்ரி ராத்ரயந்தே ஜனார்த்தன -52-
சங்க சக்ர கதா பத்ம வன மாலா விபூஷணம் -தம் த்ருஷ்ட்வா சஹசோத்தாய ப்ரேமகத் கதயா கிரா -துஷ்டாவ பிரணதோ பூத்வா மார்க்கண்டேயோ ஜனார்த்தனம் –53-

மார்க்கண்டேய உவாச
அஸாஸ்வதே ச ஸம்ஸாரே சாரே தே சரணாம்புஜே-சமுத்தார கதம் ந்ருணாம் த்ராஹி மாம் பரமேஸ்வர –54-
தாபத்ரய பரிப்ராந்தம் அநேக அஜ்ஜந ஜ்ரும்பிதம் -சம்சார குஹரே ப்ராந்தம் தராஹி மாம் க்ருபா அச்யுத-55-
அநேக யோனி யந்த்ரேஷூ நிஸ்ருதேஸ் தநுவேதநாம் -கர்ப்பவாஸ க்ருதாம் பிராப்தம் த்ராஹி மாம் கருணாம் புதே–56-
கிருமி பஷித சர்வாங்கம் ஷூத் பிபாஸ ஆகுலம் ச ஹி -ஆந்திர மாலா குலே கர்ப்பே த்ராஹி மாம் மது ஸூதந-57-
அமேத்யாதி பிரா லிப்தம் நிச்சேஷ்ட ஸ்ரமம் ஆகுலம் –ஸ்மரந்தம் நிஜ கர்மோத்தம் த்ராஹி மாம் மது ஸூதந-58-
வஸனாத் அன நிசுவாச அசக்தம் பயம் உபாகதம் -கர்ப்ப வாச மஹா துக்கம் த்ராஹி மாம் மது ஸூதந—59-
ஜரா மரண பால்யாதி துக்க சம்சார பீடிதம்–துக்காப் தவ்
கதாசித் க்ருமிதாம் பிராப்தம் கதாசித் ஸ்வேத ஜன்மிதாம் கதாசித் உத்பிஜ் ஜத்வம் ச கதாசித் நரதாம் கதம் –61-
சர்வ யோனி சமா பன்னம் விபன்னம் விகதப்ரபம் -அநாதம் த்வாம் சமா பன்னம் த்ராஹி மாம் க்ருபயா அச்யுத -62-
ஏவம் ஸ்துதஸ் தத கிருஷ்ணோ மார்க்கண்டேயந தீமதா -ப்ரீதீ ஸ்தமஹா விப்ரர்ஷே வரம் மே வ்ரியதாம் இதி –63-
மார்க்கண்டேய உவாச
யதி துஷ்டோ பவான் மஹ்யம் பகவன் தீன வத்சல-நிச்சலாம் தேஹி மே பக்திம் பூஜயாம் தர்சநே தவ சிலாயாம் தவ சாந்நித்யம் ஏஷ ஏவ வாரோ மம -64-

ஸூத உவாச
ததே உக்த்வா மஹா விஷ்ணுர் யயா வந்தரஹிதம் த்விஜ -மார்கண்டேயஸ் ததஸ் துஷ்டோ ஜகாம பிதுர் ஆஸ்ரமம் –65-
-உபஸ்தானம் இதம் புண்யம் சர்வ பாப ப்ரணாசனம் -ஸ்ருணுயாத் ஸ்ராவயோன் ப்ரர்த்யோ கோவிந்தே லபதே கதிம்–66-
மூன்றாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம்
————————————————-
நான்காம் அத்யாயம் –
கருட சிலா -வாராஹீ சிலா -நாரஸிம்ஹீ சிலா -மஹாத்ம்ய வர்ணனம் —
ஸ்கந்த உவாச –
வைநதேய சிலாயாஸ்து மஹாத்ம்யம் வத மே பித கிம் புண்யம் கிம் பல ச அஸ்ய அநு பாவம் ச கிம் பவேத் –1-
சிவ உவாச –
கஸ்யபாத் விநதா கர்ப்பே மஹா பலே பராக்ரமவ் கருடா அருணவ் பிரஜாதவ் த்வ அருண ஸூர்ய சாரதி –2–
கருடன் அருணன் -கஸ்யபருக்கும் விநதைக்கும் பிறந்தவர்கள் -அருணன் ஸூரியன் தேர் பாகன் –
பதர்யா தஷிணே பாகே கந்தமாதன ஸ்ருங்கே-கருடஸ் தப ஆதேபே ஹரி வாஹந காம்யயா –3–கந்தமாதானம் பர்வதத்தில் தவம்
பல மூல ஜல ஆஹாரோ நிர்த்வந்தோ ஜெபதாம் வர பதைகே நோப சங்க்ரம்ய புவி ஜேபே நிராமய -4-
த்ரிம்சத் வர்ஷ சஹஸ்ராணி ஹரி தர்சன லாலச –5–1–30000-ஆண்டுகள் ஒரு காலில் நின்று தவம் –
ததஸ்து பகவான் சாஷாத் பீத வாஸா நிஜாயுத -5–2-
ஆவீராஸீத் யதா பிராஸ்யாம் திசை இந்துரிவ புஷ்கல -உவாச வசனம் சம்யங்மேக கம்பீர நிஸ்வன–6-
ததாபி ந பஹிர் வ்ருத்திர் தத்மவ் தரவரம் தத -ததாபி ந பஹிர் வ்ருத்திர் கருடஸ்ய மஹாத்மன -7-பெருமாள் சாஷாத்காரம் -சங்கு ஒளி -கருடன் அசைய வில்லை
தத பிரவிஸ்ய பகவான் அனந்தரம் பவன க்ரமாத் பஹிருந்முகதாம் சைவ ரஸயன் பஹிராபபவ் -8-சுவாசம் மூலம் உள்ளே சென்று வெளி வந்ததும் கருடன் உணர்ந்தார்
பகவந்தம் ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா கருடோ கதஸாத்வச –புளகாங்கித சர்வ அங்கஸ் துஷ்டாவ விகித அஞ்சலி -9-

கருட உவாச –
ஜய ஜய த்ரி புவன ஜன மநோ பவன விதலிதாக குண சகல கீர்வாண வந்தித சரண கமல யுகள பரிமள பஹளரி புவன விபஞ்சந வித்யோதமான
சகல ஸூராஸூர முகுட கோடி விலஸித நிஜபீட கமல நிரசித நிஜ ஜன ஹ்ருதய திமிர படல பஹல ஹிமகர இவ த்ரிவித ஸந்தாப ஸந்தோஹ
ஹரண சரண ஜகத் உதய ஸ்திதி லய விலாச விலஸித த்ரிவித மூர்த்தீ கீர்த்தி விஸ்பூர்ஜித ஜகத் உதய ஸந்தோஹ தினகர இவ நிஜ ஜன
மானஸ சரோஜ ஷட் பதவித சகல வேத வித்யோதமான மானஸ நிஜ ஜன முனி ஜன வந்தித பத நக நீர பவித்ரீ க்ருத கீர்வாண
முனி மானஸ வந்தித தாரண ரஜ பிரசாத சார பூத ஜெகதாம் அதீச நமஸ்தே நமஸ்தே –
அஷ்ட சக்தி சஹிதோ வனமாலீ பீத சைல குஸூமாவளி சோப -பங்க ஜாகர விராஜித பாத பாது மாம் அவஹித இந்திரிய வர்க–11-
பக்த ஹ்ருத் கமல ராஜித மூர்த்திர் துஷ்ட தைத்ய தல நோத்தித கீர்த்தி -பத்த சேது ரவித ஆஸ்ரித லோக பாது மாம் அநு தினம் புவ நேச –12-
ஸ்திர சல த்ரிவித தாப ஹிமாம் சுர்பாசமான தரணி ப்ரதிபாச -ஏக ஏவ பஹுதா க்ருத வேஷா மாயயாவது மஹா மதி ஈச–13-
பக்தி சிந்தன க்ருதே க்ருத ரூப சைஸவேன பஹு சாஸித பூப–வேத மார்க்க உருதாஹிதகாரீ ரீதி ரீசி துரியம் குண சாலீ–14-
யஞ்ஞ புக் ஹ்ருதய பந்தன தாரீ விஸ்வமூர்த்திர் அபலாம் சுஹாரீ -பாலேன அபி மஹதாம் பஹு தேஹோ ராச ஏஷ தனுமான வதான்ந -15-
ப்ரேம பக்தி புருஷை ரூப லப்ய பூருஷ க்ருத ஸமஸ்த நிவாஸ -தாஸ்ய வ்ருந்த ஹ்ருஷிதோ நிஜ தாச ப்ரேஷண ஏக கருண அவது விஸ்வம் –16-
கண்ட லம்பித தரஷூ ந காக்ர க்ருஷ்ட கோப ரமணீ குச பார -லீலயா யுவதிபி க்ருத வேஷ சேஷ ஏஷ பவதாத் உப சாந்த்யை -17-
தண்ட பாணீர் அயமேவ ஜனானாம் ச அசிதாத்ம நியமோக்தி ஹிதானாம் பாவநாய மஹதாம் அநு சாலீ விஸ்வ துக்க சமநோ பவதாந்ந -18-
ஏவம் ஸ்துவஸ்தத சாஷாத் கருடேந மஹாத்மந பூஜார்த்தம் ஆஜூ ஹாவை நாம் கங்காம் த்ரிபத காமி நீம் -19-
தத பஞ்ச முகீ சாஷாத் ஆவீரா ஸீந்ந கோபரி தேநோ தகேந பாதார்கம் சகார விநதா ஸூத-20-
மூன்று முக கங்கையை பூஜைக்கு கருடன் அழைக்க அது ஐந்து முக -அலக நந்தா -தவ்லி கங்கா -நந்தாகினி -பாகீரதி -மந்தாகினி –பஞ்ச பிரயாகை
-அதை கொண்டு திருப்பாதங்களில் சேர்த்து பூஜித்தான் –
வ்ரியதாம் வர இதயுக்தோ கருடோ ஹரினா தத –தவ ஏக வாஹந ஸ்ரீ மான் பல வீர்ய பராக்ரம –21-
அஜேயோ தேவ தைத்யானாம் ஸ்யாம் அஹம் தே ப்ரசாதத–இயம் மன்னாம விக்யாதா சர்வ பாப ஹரா சிலா -ஏதஸ்யா ஸ்மரணாத் பும்ஸாம் விஷ வ்யாதிர் ந ஜாயதாம் –22-
ஏவம் உக்த்வா ததஸ் தூஷ்ணீம் பபூவ விநதா ஸூத-23-1-

ஓம் இதி உக்த்வா ததோ விஷ்ணுர் உவாச இதம் வாசோ ஹிதம் —23–2-
பதரீம் த்வம் ப்ரயாஹீதி நாரதேன நிஷேவிதாம் -ஸ்நானம் நாரத தீர்த்தாத் உபவாச த்ரயம் சுசி -க்ருத்வா மத் தர்சனம் தத்ர ஸூலபம் தே பவிஷ்யதி -24-
இத்யுக்த்வா அந்தர்ததே விஷ்ணு தடித்சவ்தாமநீயதா –25–1-
கருடஸ்து தத சீக்ரம் ஆகத்ய பதரீம் முதா —25-2-
வஹ்னி தீர்த்தம் சமாசாத்ய சிலாம் ஆச்ரித்ய தத்பர -ஸ்நாத்வா நாரத தீர்த்தேஷூ வ்ரதசர்யா மாதா கரோத்–26-
ததஸ்து நாரதே தீர்த்தே த்ருஷ்ட்வா பகவத ஸ்திதம் – நமஸ் க்ருத்ய விதாநேந தத் ஆஜ்ஞாத புரம்யயவ் –27-
தத ப்ரப்ருதி த்ரை லோக்ய காருடீதி சிலா உச்யதே -28-
——————————-
ஸ்கந்த உவாச
வராஹ்யவத மஹாத்ம்யம் கீத்ரு ஸம்ஹி ஈஸ்வரேஸ்வர-கிம் புண்யம் கிம் பல தஸ்யா அபிதானம் ததா கதம் –29-
சிவ உவாச –
ரஸாதலாத் சமுத்ரத்ருத்ய மஹீம் தைவத வைரிணம் ஹிரண்யாக்ஷம் ரணே ஹத்வா பதரீம் சமுபாகத–30-
ஆகல்பாந்தம் மஹா தேவோ யோக தாரணயா ஸ்தித-பதர்யா ஸுஷ்டவாதேவ விததே ஸ்திதி மாத்மன–31-
சிலா ரூபேண பகவான் ஸ்திதம் தத்ர சகாரஹ–32-

தத்ர கத்வா து மனுஜ ஸ்நாத்வா கங்கா ஜலே அமலே –32–2-
தானம் தத்வா ஸ்வ சக்த்யா வை கங்காம்ப சாந்த மானஸ -அஹோ ராத்ரே ஸ்திதோ பூத்வா ஜபேத் ஏகாக்ர மானஸ 33–
சிலாயாம் தேவ த்ருஷ்டிச்ச தஸ்ய பும்ஸ ப்ரஜாயதே -பஹுநா கிம் இஹ உக்நேந யத் விஷ்யதி சாதக -34-
தத் தஸ்ய சித்யதி க்ஷிப்ரம் யத்யபி ஸ்யாத் ஸூ துஷ் கரம் –35-

—————————————

ஸ்கந்த உவாச –
நாரசிம்ஹீ சிலா யாஸ்து மஹாத்ம்யம் வத மே ப்ரபோ –த்வத் ப்ரஸாதான் மஹா தேவ துர்லபம் ச்ருதவான் அஹம் –36-
சிவ உவாச –
ஹிரண்ய கசிபும் ஹத்வா நகாக்ரேண ஏவ லீலயா க்ரோதாக்நிநா ப்ரதீப் தாங்க பிரளயா நல ஸந்நிப–37-
ததா தேவை சமா கத்ய ஸ்தித்வா தூரே தயாளுபி-ஸ்துதோ அசவ் பகவான் தேவோ லீலயாத்ருத விக்ரஹ –38-
ததா ப்ரசன்னோ ஹரிர் உக்ர விக்ரம ஸ்வ தேஜஸா வ்யாப்த ஸூரா ஸூ ரோத்தம –உவாச மத்தோ வரம் ஆவ்ருணீ த்வம் கீர்வாண நிர்வாண ஸூகைக ஹேதும் –39-
ததா ஸூ ராணாம் அதிப ஸ்வயம் பூர் உவாச வாக்யம் ஸ்மித சோபிதா தன-ரூபம் தவ அதி உக்ரம சேஷ தேஹி நாம் பயாவஹம் ஸம்ஹர நார ஸிம்ஹ —40-
அநேக தைவத்விதி வத்திதாய நிதாய சைலா திஷூ திவ்ய மூர்த்திம்–உவாச கிம் வ ப்ரகாரோமி க்ருத்யம் அஹம் பிரசன்னஸ் த்ரிதசா பரந்தபா–41-
தத அமரா ஊவுரநேந சைவ ரூபேண சம்ஷோபித விஸ்வ மூர்த்தே -பிரசாந்த மந்த ஸூக ஹேது பந்தி சது புஜத்வம் வரமீப் சிதம் ந –42-
ததோ ஹரிர் வோஷ்ய நிரீஷணேந திவ்யேந விஸ்வம் ப்ரயயவ் விஷாலாம் -கங்கா ஜலே க்ரீடதி விஷ்ட சேதா ஸூரா ஸூ ரேப்யோ பகவான் உவாச -43-
தத அமரா சாந்தபயா அதைநம் நிரீஷ்ய தேவம் ஜலமத்ய ஸம்ஸ்தம் -நத்வா பரிக்ரம்யா ததா சமாயயுர் நிரூட பாவா ஸ்வ புரம் தத க்ரமாத் -44-
தத சமஸ்தா ருஷயஸ்த போதநா சமாயயுர் பக்தி பராவனம் நா –ந்ருஸிம்ஹமத் யத்புத விக்ரமம் ஹரிம் சமீடிரே புத்தகரா வசோபி –45-

ருஷாய உவாச –
நமோ நமஸ்தே ஜகதாமதீச -விஸ்வேச விஸ்வ அபய விஸ்வ மூர்த்தே -க்ருபாம்புராசே பஜனீய தீர்த்த பாதாம்புஜ ஸ்ரீ ச தயாம் விதேஹி –46-
ஏக அஸி நாநா நிஜ மாயயா ஸ்வயா கடே பயோ ய த்வத் உபாதை பின்னம் -பக்த இச்சயா உபாத்த விசித்ர விக்ரஹ ப்ரஸீத விச்வாநந விஸ்வ பாவன–47-
தத ப்ரசன்னோ பகவான் ந்ருஸிம்ஹ ஸிம்ஹ விக்ரம -உவாச வசனஞ்சாரு வரம் மே வ்ரியதாம் இதி -48-

ருஷய உவாச –
யதி ப்ரசன்னோ பகவான் க்ருபயா ஜெகதாம்பதே விஷாலாந பரித்யாஜ்யா வர அஸ்மாகம் அபீப் சித–49-
ஏவம் அஸ்து ததே சர்வே ஸ்வாச் ரமம் ஹி ருஷயோயயு -ந்ருஸிம்ஹ அபி சிலா ரூபீ ஜலக்ரீடா பர அபவத் –50-
உபவாச த்ரயம் க்ருத்வா ஜெப த்யான யராயண -ந்ருஸிம்ஹ ரூபிணம் சாஷாத் பஸ்யத்யேவ ந சம்சய –51-
ய ஏதத் ஸ்ரத்தயா மர்த்ய ஸ்ருனோதி ச்ரா வயஞ்சசி-சர்வ பாப விநிர் முக்தோ வைகுண்டே வசதிம் லபேத் –52-

நாலாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூநத- ஸ்ரீ ஸூத -பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ விஷால் பத்ரீ நாராயணன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ரெங்க விமான-இஷுவாகு குல தனம் – ப்ரதக்ஷிண மஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ -ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 26, 2017

ஸ்ரீ ஸநத்குமார உவாச –

ததா ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் பிரபாவோ ஸ்ரீ ரெங்க சாயின விஷ்ணு பிரியாஸ் ததா தர்மா -க்ஷேத்ர வாசஸ்ய வைபவம்
சர்வம் சம்யக் த்வயாக்யாதம் திருப்தி ரத்ய ந மே பவத் அத ப்ரஸீத தேவேச தாஸே மயி க்ருபா நிதே
யேந சம்பத் ப்ரவ்ருதிச்ச தீர்க்கமாயுர் ஹரே க்ருபா நிஸ்ரேயசம் ச ஜாயதே தாத்ருக்தர்மம் வத ப்ரபோ –
——————————-
ஸ்ரீ ப்ரஹ்மா உவாச

சாது ப்ருஷ்டம் த்வயாபூத்ர லோக அநுக்ரஹ காங்ஷயா
ஹரி ப்ரீதி கரம் சாஸ்திரம் தர்மோ பவதி நான்யதா
அதஸ்த்வம் சாவதாநேந ஸ்ருணுஷ்வேதம் சனாதனம்
தர்மம் தர்ம விதா மான்ய முக்தே பிரதம சாதனம்
ரஹஸ்யம் தர்ம மப்யே ததாக்யாதம் பூர்வாத்மஜ
இதா நீ மாதராதிக்யம் தவ ஜ்ஞாத்வா வதாமி தத்
யுக்தம் ஹி ஸஹ்ய ஜாமத்யே சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே
சர்வ லோகாஸ் பதபாதி ரஹஸ் சத்மேதி விஸ்தராத்
தாத்ருசம் ரங்க சதனம் ஸூராஸூரா ஸமாவ்ருதம்
ப்ரதக்ஷிணீ க்ருத்ய நர பராம் கதிம் அவாப் நுயாத்
அஜ் நிஷ்டோம சஹஸ்ராணாம் வாஜபேயா யுதஸ்த ச
யத் பலம் தத அவாப் நோதி ரங்க சத்ம ப்ரதக்ஷிணாத்
யஸ்ய ஸ்ரீ ரங்க சதநே சர்வ தேவே கணாஸ்ரயே
ப்ரதக்ஷிணே மாதிர்ஜதா பிரசந் நாஸ் தஸ்ய தேவதா —

சதுர் விம்சதி சங்க்யாத்து ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணாத்
காயத்ரீ கோடி ஜபதோ யத் பலம் தத் அவாப்நுயாத்
ஏகம்வாபி த்விதீயம் வா ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
க்ருத்வா சர்வ லோகா நாம் ப்ரதக்ஷிண பலம் லபேத்
அநேந தீர்க்கமாயுச்ச ராஜ்ய லஷ்மீ ரரோகதா
சத் புத்ர பவ்த்ர லாபச்ச ஜாயதே நாத்ர சம்சய
சத்யம் சத்யம் புனஸ் சத்யம் உத்த்ருதய புஜமுச்யதே
ப்ரதக்ஷிணாத் பரோ தர்மோ நாஸ்தி ஸ்ரீ ரெங்க சாயிந
ய ஸ்ரத்தா பக்தி சம்யுக்தோ ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
கரோதி சததம் தன்யஸ் சது நாராயணாத்மக
நாத்ர காலம் விபா கோப்தி ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணே
ஏதஸ்ய புத்ர மாஹாத்ம்யம் ந ஸக்ய வர்ணிதும் மயா
யமச்ச கிங்கரான் ப்ரஹ ரங்க க்ஷேத்ர ப்ரபாவவித்
——————————
யம-தர்ம தேவன் உவாச

ஸ்ருணுத்வம் கிங்கராஸ் சர்வே ரஹஸ்ய யம பாஷிதம்
யஸ்ய ஸ்ரீ ரெங்க சதனம் ப்ரதக்ஷிண மதிர் பவேத்
அபி பதகிநஸ் தஸ்ய சமீபம் நோப கச்சத
யஸ்து ஸ்ரீ ரெங்க சதனம் ப்ரதக்ஷிணம் பரோ நர
தத் பந்தூ நா ச ஸர்வேஷாம் குருத்வம் ப்ரணிதம் சதா –
—————————-
ப்ரஹ்மா உவாச

இதி ஸூஷ்மார்த வித்தேப்யோ யமோ வததி நித்யச
அஹம் தேவாச்ச ருஷயஸ் தாத் யாச்ச பிதரஸ்ததா
வசவச்ச ததா சாந்யே நித்யம் த்வாதச சங்க்யயா
ப்ரதக்ஷிணம் ரங்க தாம்ந குர்மஹே ஸ்ரத்தயாயுதா
ப்ரஹ்மஹா வா ப்ரூணஹ வா ஸ்த்ரீ ஹத்யா நிரதோபி வா
ப்ரதக்ஷிணாதம் ரங்க தாம்ந ஸத்ய சுத்திம் அவாப்நுயாத்
ஏகாந்த ஸமயே தேவம் பப்ரச்ச ஜகதீஸ்வரம்
தேவ தேவ பவாம் போதவ் மக்நாநாம் ஷீண தேஜஸாம்
கதம் வா பார ஸம்ப்ராப்தி கோ தர்மோ மோக்ஷதோ பவேத்
யோ நுஷ்டாநே லகுதர பலப்ராப்து மஹா குரு
தாத்ருசம் தர்மமா சஷ்வ மம கௌதூஹலம் மஹத்
இதி விஞ்ஞாபிதோ தேவ்யா ப்ரத்யுவாச ஜகத்பதி –
————————–
ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உவாச

ச்ருணு லஷ்மீ ப்ரவாஷ்யாமி ரஹஸ்யம் தர்மமுத்தமம்
யேந சம்சார மக்நோபி மம லோகே சமேததி
மம ஸ்ரீ ரெங்க நிலயோ வர்த்ததே கலு ஸூந்தரி
தத் தர்சன நமஸ்கார ப்ரதக்ஷிண விதிஸ் ததா
தர்மை ரேதேஸ் த்ரிபிர் மர்த்யோ மம சாயுஜ்யம் ஆப்நுயாத்
ஏதேஷூ ரெங்ககேஹஸ்ய ப்ரதக்ஷிண விதிர் மஹான்
ஏவம் ப்ரவர்த்திதா தர்மா பூர்வஸ்மின் ஜென்ம சப்தகே
மயி யஸ்ய ஸ்திராபக்தி தஸ்யை தல்லப்யதே சுபே
பக்தி ஸ்ரத்தா சமே தஸ்ய ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
பதே பதாந்தரம் கத்வா கரௌ சல நவர்ஜிதவ்
வாசா ஸ்தோத்ரம் வா ஹ்ருதா த்யானம் சதுரங்க ப்ரதக்ஷிணம்
ஆசன்ன பிரசவாநாரீ பய பூர்ண கடம் யதா
உத்வ ஹந்தீ ச நைர்யாதி ததா குர்யாத் ப்ரதக்ஷிணம்
மா கஸ்ய விமாநஸ்ய ப்ரதக்ஷிண பரோ நர
நித்யம் அஷ்டோத்தர சதம் சதுர் விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
ச புமான் சாகராந்தாயா சர்வ பூமே பதிர் பவேத்
சைத்தே ப்ரதக்ஷிணம் யைஸ்து குர்யாத் காந்தா ஸமாவ்ருத
இந்த்ரஸ்யார்தாச நா ரூடோ பவத்யா நந்த நிர்பர
திவ்யான் புக்த்வா ப்ரா போகான் பச்சாத் தேவர்ஷி பூஜித
ப்ரஹ்ம லோகம் சமா ஸாத்ய பரமா நந்த நிர்பர
ஸ்வயம் வக்தே ததா குர்வன் கருடாதிபிர் அர்ச்சித
சர்வ பந்த விநிர் முக்தோ மம லோகே மஹீயதே
ஆதி மே அஸ்மின் ஸ்வயம் வக்தே ஸ்ரீ ரெங்க நிலயே ப்ரியே –

(சதுரங்க –1-அடி மேல் அடி வைத்து நடந்து -2- கைகளை கூப்பி நடந்து -3-வாயால் ஸ்துதித்துக் கொண்டே நடந்து -4–மனசால் தியானித்து நடப்பது )

நித்யம் அஸ்தோத்ர சதம் சதுர் விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
ச புமான் கருடாரூடோ மம சிஹ்னைரலங்க்ருத
விஷ்வக்ஸேன ப்ரப்ருதிபி பூஜ்யதே நித்ய ஸூரிபி
மம லோகம் சமா ஸாத்ய பரமானந்த நிர்பர
சேஷதல்பே மயா சார்தம் வர்த்ததே சாரு ஹாஸி நீ
ஏகம் வாபி த்வதீயம் வா மம தாம ப்ரதக்ஷிணம்
க்ருத்வா து சர்வ லோகா நாம் ப்ரதக்ஷிண பலம் லபேத்
யஸ்து த்வாதச சங்க்யம் து ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணம்
குருதே த்வாதசார்ணஸ்ய மநோர் லக்ஷ ஜபாத் பலம்
யல்லப்யதே ததாப்நோதி ததா காரயதா நர
சதுர்விம்சதி சக்யாகாதம் ரங்க தாம ப்ரதக்ஷிணாத்
காயத்ரீ கோடி ஜெபதோ யத் பலம் தத் ஸமாப் நுயாத்
அஷ்டோத்தர சதம் யஸ்து குருதே காரயத்யபி
மதம்ச ஏவாசவ் மர்த்யஸ் ஸூ பூஜ்யோ ப்ரஹ்மவாதிபி
ஆத்ம மர்யாதயாதீ மான் ஏகே நைவ த்வி ஜன்மனா
நித்யம் அஷ்டோத்தர சதம் சதுர்விம்சதி மேவ வா
ப்ரதக்ஷிணம் ய குருதே காரயத்யபி வா நர
விபூதி யுக்மம் தத்வாபி தஸ்மை த்ருப்திர் ந மே பவத்
இதி லஷ்ம்யா ஜெகன்நாதோ ரஹஸ்யம் தர்மமாதிசத்
தஸ்மைச் ஸ்ரேயோர்திபி புத்ரம் கார்யம் ரங்க ப்ரதக்ஷிணம் –

——————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் — அத்யாயங்கள் – 5-10- –ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 26, 2017

அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ ரெங்க நாதனின் திரு மேனி வைபவம் –

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம உவாச –
அநேந விக்ரஹேண த்வாம் அர்ச்சயிஷ்யாமி அஹம் ப்ரபோ –தத்த்வத த்வாம் ச வேத்ஸ்யாமி பிரசாதம் குரு தத்ததா -1-
இந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை அர்ச்சிக்க ஆசை கொண்டுள்ளேன் -அருள வேண்டும் –
ஸ்ரீ பகவான் உவாச –
ஜ்ஞாத்வா தவ ஏவ அபிமதம் விமானம் மே ச விக்ரஹம் -தர்சிதம் தவ தேவேச நித்யம் அதிர சமர்சய -2-
உனது ஆர்வம் அறிந்து இந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துடன் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் காட்டி அருளினோம் -அன்றாடம் ஆராதனம் செய்து வருவாய் –
யோ நித்யம் பாஞ்ச கால்யேந பூஜயேந் மாம் சதம் சமா –தஸ்மை முக்திம் பிரதாஸ்யாமி கிம்புநர் போக சம்பத-3-
மோக்ஷ பலனே அளிப்பேன்-மற்றவை அளிப்பது கிம் புநர் நியாயம் –
அகண்ட கோசாத் சாவரணாத் அமுஷ்மாத் பரத ப்ரபோ -ஸ்திதோஹம் பரமே வ்யோமன் அப்ராக்ருத சரீரவான் –4–
அர்ச்சாத்மன அவதிர்னோஸ்மி பக்த அனுக்ரஹ காம்யயா -ஆத்யம் அர்ச்சாவதாரம் மே நித்யம் அர்ச்சய முக்தயே -5-
சர்வ கால ரக்ஷணத்துக்காகவே அர்ச்சை-
உதாசீன அபி அஹம் ப்ரஹ்மம் லீலார்த்தம் ஸ்ருஜம் ஜகத் அகிஞ்சித்கரம் அன்வீஷ்ய ஜகத் ஏதத் அசேதனம் -6-
ஜீவேன அநு ப்ரவேஸ்ய அஹம் ஆத்மன் அநேந பங்கஜ ஸ்வ கர்ம வஸ்ய சாகலாம் சேஷ்டயாமி ப்ருதக் ப்ருதக் -7-
லீலைக்காகவே -கர்ம அனுகுணமாக ஸ்ருஷ்டி –
தேஷாம் ஏவம் அநு கம்பார்த்தம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் தம -நாஸாயாம் ஆத்ம பாவஸ்தோ ஜஞான தீபேந பாஸ்வதா -8-
கருணை அடியாகவே ஞான தீபம் கொடுத்து அஞ்ஞானம் போக்கி அருளுகிறேன் –
திலே தைல மிவ வ்யாப்தம் மாத்ருவத்தித காரிணம் -சஹைவ சந்தம் மாம் தேவ ந விஜா நந்தி மோஹிதா-9-
எள்ளில் எண்ணெய் போலே அந்தர்யாமியாய் இருப்பதை தேவர்களும் அறியாத படி மோகத்தில் ஆழ்த்துகிறேன் –
அனுக்ரஹாய லோகா நாம் ஆஸ்தித அண்டமஹம் ப்ரபோ -ஷீரோத மண்டலம் பாநோர் உபேந்த்ரம் ச ததா திவி-10-
-திருப்பாற் கடல் சூர்ய மண்டலம் ஸ்வர்க்கம் -எங்கும் வியாபி-
த்ரீணி தாமாநி மே சந்தி த்ரிதாமாஹ மத ஸ்ம்ருத -தத்ராபி துர் விபாவ்ய அஹம் ராஜஸைரபி தாமஸை -11-
த்ரிதாமம் -மூன்று மடங்கு / லீலா விபூதி நித்ய விபூதி ஷீராப்தி என்றுமாம் –ரஜஸ் தமஸ் -சம்சாரிகள் அறிய முடியாதே –
அவதார சஹஸ்ராணி கல்பே கரோமி அஹம் -ஆவிர்ப்பவாமி குத்ராபி பக்த அனுக்ரஹ காம்யயா -12-
ஆவிசாமி க்வசித் ஐந்தூன் க்வசித் ச அவதாரம் யஹம் -பித்ரு புத்ர ஸூஹ்ருத் ஸ்நேஹாத் காமாத் க்ரோதாத் ச மத்சராத்-13-
யதா பிரஜா பவிஷ்யந்தி இதி ஏவம் ஜென்ம பஜாம்யஹம் -குண கர்ம அபிவிருத்யர்த்தம் சதா கீர்த்தயதாம் ந்ருணாம் -14-
ஆத்விஷ்ட இவ ராகாத்யைர் அநாவிஷ்ட கரோமி ச பிரஜா நாம் அநு கம்பார்த்தம் புன அர்ச்சாத் மநாபுவி -15-
த்வீப வர்ஷ விபாகேஷூ தீர்த்தேஷூ ஆயத நேத ஷூ ச மானுஜ அர்ச்சாத் மநா அஹம் க்ராமே க்ராமே க்ருஹே க்ருஹே -16-
பும்சி பும்சி பவிஷ்யாமி தாரு லோஹ சிலாமய -அஹம் பஞ்ச உபநிஷத பர வ்யூஹாதிஷூ ஸ்தித–17-
ஆவிர்ப்பாவேஷூ திவ்யேஷூ ஸ்வ சங்கல்ப சரீரவான் -ஆவேசம்ச அவதாரேஷூ பாஞ்ச பவ்திக விக்ரஹ -18-
தாரு லோஹ சிலாம் ருத்ஸ்நா சரீர அர்ச்சாத்மக ஸ்ம்ருத -சேதன அசேதனை தேஹே பரமாத்மா பாவாம் யஹம் -19-
அர்ச்சாத்மனா அவதீர்ணம் மாம் ந ஜாநந்தி விமோஹிதா -க்ருத்வா தாருசிலா புத்திம் கச்சந்தி நரகாயுதம் -20-
அர்ச்சயந்த ஸ்துவந்தச்ச கீர்த்தயந்த பரஸ்பரம் நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்த்யா கச்சந்தி பரமம் பரம் -21-
அர்ச்சா சதுர்விதா ப்ரஹ்மன் ஆகமேஷூ மமேரிதா விமாநாநி ச தாவந்தி ப்ரதிமா சத்ருசானி ச -22-
திவ்யம் சைத்தம் வ்யக்தம் மானுஷம் சோதி பித்யதே க்ருத்ரிமம் த்ரிதயம் தத்ர ஸ்வயம் வ்யக்தம் அக்ருத்ரிதமம் -23-
ஸ்வயம் வ்யக்தம் -/-சைத்தம் -சித்த புருஷர் /திவ்யம் -தேவர் / மானுஷம் இப்படி நான்கு வகைகள் –
மூர்த்தயோபி த்விதா பிந்நாஸ் த்ரை வஸ்துகீ ஏக வஸ்துகீ ஏக வஸ்து த்விதா ப்ரோக்த மசலம் சலமேவ ச -24-
வ்யூஹ வ்யூஹாந்தர ஆதி நாம் பரஸ்ய விபவஸ்ய ச ஆவேசம் ச அவதாரணாம் ஆவிர் பாவஸ்ய சாக்ருதி -25-
ஸூ ரூபா ப்ரதிமா சோபநா த்ருஷ்ட்டி ஹாரிணீ மநோஹரா பிரசன்னா ச மாமிகா சில்பி சோதிநா -26-
ஊர்த்வ த்ருஷ்ட்டி மதோ த்ருஷ்டிம் திர்யக் த்ருஷ்டிம் ச வ்ரஜயேத் அன்யூனா நதிரிக்தாங்கீ மச்சித்ராம் சாபி கல்பயேத் -27-

ஆத்யம் ஸ்வயம் வ்யக்தம் இதம் விமானம் ரங்க சஞ்சகம் ஸ்ரீ முஷ்ணம் வேங்கடாத்ரிச் ச சாளக்கிராமம் ச நைமிஷம் -28-
முதல் முதலில் தானாக வெளிப்பட்ட ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –
தோதாத்ரி புஷ்கரம் சைவ நாராயணாஸ்ரம அஷ்டவ் மே மூர்த்த யஸ் சாந்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா மஹீதலே -29-
யஜமானஸ்ய தே ப்ரஹ்மன் நத்வராக்நவ் து சஞ்சித ஆகம் ஆவிர்ப்பயிஷ்யாமி வரதஸ் சர்வ தேஹினாம் -30-
நீ வளர்க்கும் யாக அக்னியில் நான் ஆவிர்பவித்து ஜீவர்களுக்கு வேண்டிய அபீஷ்டங்களையும் அளிப்பேன் –
ததா விதாம் மத் ப்ரதிமாம் தத்ர த்வம் ஸ்தாபயிஷ்யஸி ததா ப்ரப்ருதி தத் ரூபம் ஸ்தாபயிஷ்யந்தி மாமிஹ-31-
அந்த நேரத்தில் நீ என் அர்ச்சா விக்ரஹத்தை பிரதிஷடை செய்வாய் -அது தொடக்கி பலரும் பல இடங்களில் செய்வார் –
சமுத்ரே தஷிணே அனந்த -ஸ்ரீ கண்ட கண்டிகா புரே விஸ்வ கர்மா ச நந்தயாம் தர்மோ வ்ருஷப பார்வதி -32-
த்வார வத்யாம் ஜாத வேதா ஸ்ரீ நிவாஸே சமீரணே விஷ்ணு தீர்த்தே வியத் தத்வம் கும்ப கோணே ஸூரா ஸூரா -33-
சார க்ஷேத்ரே து காவேரி தீர்த்தே நாக்யே அந்த தேவதா ஸ்வர்க்க த்வாரே தேவ்யதிதீ ருத்ராச்ச குசலா சலே -34-
அஸ்வி நாவஸ்வ தீர்த்தே மாம் சக்ர தீர்த்தே சதக்ரது உத்பலா வர்த்தகே பூமிர் வர்ணே கிருஷ்ண மங்கள -35-
நாராயண புர தேவீ இந்த்ராக்னீ வருணாசல ஏவமாதிஷூ தேசேஷூ ஸ்தாபயிஷ்யந்தி தேவதா -36-
தெற்கில் உள்ள சமுத்திரத்தில் ஆதிசேஷன் -கண்டிகா புரத்தில் சிவன் -நந்த ஷேத்ரத்தில் விஸ்வ கர்மன் -வ்ருஷப மலையில் யமன் –
துவாரகையில் அக்னி -குருவாயூரில் வாயு -விஷ்ணு தீர்த்தத்தில் விநாயகன் -கும்பகோணத்தில் தேவர்களும் அசுரர்களும் -திருச் சேறையில் காவேரியும் –
தீர்த்த நத்தில் அன்ன தேவதை -சுவர்க்கத்தில் அதிதி தேவதை குசலாலத்தில் ருத்ரர்கள் -அஸ்வ தீர்த்தத்தில் அஸ்வினி தேவதைகள் –
சக்ர தீர்த்தத்தில் தேவேந்திரன் -உத்பலா வர்த்தகத்தில் பூமா தேவி -கிருஷ்ண மங்கலத்தில் வருணன் -நாராயண புரத்தில் மஹா லஷ்மி –
வருணாசலத்தில் இந்திரன் அக்னி -மேலும் பல இடங்களில் பல தேவர்கள் அர்ச்சா பிரதிஷ்டை செய்வார்கள் –
திவ்யாஸ்த்தா மூர்த்தயோ ப்ரஹ்மன் விமாநாநி ச தாநி வை -மார்கண்டேயோ ப்ருகுச் சைவ ப்ருகு தீர்த்தே அர்ச்சியிஷ்யதி -37-
மரீசிர் மந்த்ர க்ஷேத்ரே சித்ரகூடே பதஞ்சலி தாமிர பரணீ நதி தீரே ஸ்தாபவிஷ்யதி கும்பஜ -38-
இந்த்ரத்யும்நோ மஹா தேஜா பர்வத சத்ய சஞ்சிதே கோ கர்ணே பாண்டு சிகரே குபேர ஸ்தாபவிஷ்யதி -39-
சிபீர் நந்தபுரி ராஜா கும்பத்வாரே மஹோ தய கிருஷ்ண த்வைபாயநோ வ்யாசோ வ்யாஸ தீர்த்தே அர்ச்சியிஷ்யதி -40-
மைத்ரேயோ தேவிகா தீரே ஸுநக ஸுநகாஸ்ரம ஏவமாதிஷூ தேசேஷூ தத்ர சித்தா மஹர்ஷய -41-
மானுஷை ஸ்தாப்யதே யத்ர ஸ்ரத்தா பக்தி புரஸ் சரம் ததிதம் மானுஷம் ப்ரோக்தம் சர்வ காம பலப்ரதம் -42-
ஸ்தாப கஸ்ய தபோ யோகாத் பூஜாயாத் அதிசாயநாத் ஆபி ரூப்யா பிம்பஸ்ய சதா சந்நிஹித அஸ்மி அஹம் –43-
ஸ்வயம் வ்யக்த விமாநாநாம் அபிதோ யோஜன த்வயம் க்ஷேத்ரம் பாப ஹரம் ப்ராஹூர்ம் ருதாநாம் அபவர்க்கதம் -44-
யோஜாநம் திவ்ய தேசா நாம் சைத்தா நாம் அதர்மேவ ச மானுஷனாம் விமானாநாம் அபிதா க்ரோசமுத்தமம் -45-
க்ரஹமாத்ரம் ப்ரஸஸ்தம் தத் க்ரஹாரச்சா யத்ர வித்யதே சாளக்ராம சிலா யத்ர தத் ஸ்வயம் வ்யக்த சம்மிதம் -46-
யஸ்மின் தேசே சதுர்ஷ்வேகம் ந அர்ச்சயதே தாம மாமகம் சண்டாள வாச சத்ருச ச வர்ஜ்ஜயோ ப்ரஹ்மவாதிபி –47-
யத்ர துவாதச வை சந்தி விமாநாநி முரத்விஷ க்ராமே வா நகரே சபை தத் ஸ்வயம் வ்யக்தம் உச்யதே -48-
ஸ்வயம் வ்யக்தேஷூ சர்வேஷூ ஸ்ரீ ரெங்கம் சம் பிரசஸ்யதே-அபவர்க்க அத்ர நியத பரிதோ யோஜந த்வயே -49-
திர்யங்கோபி விமுச்யந்தே க்ஷேத்ரே அஸ்மின் நிவா சந்தியே பாஷண்டி நோ விகர்மஸ்தா கிமுத ப்ரஹ்ம வாதி ந -50-
பஞ்ச கால வித்யா நேந பஞ்சராத்ர யுக்த வர்த்தமநா ஆராதனம் சமீஹஸ்வ த்ரிகாலம் மே சதுர் முகே -51-
அபிகமனம் உபாதானம் இஜ்யாம் ஸ்வாத்யாயம் அன்வஹம் யோகம் அநு சந்த ததச்சித்ரம் பகவத் பக்த பரமம் பதம் -52-

————————————–

அத்யாயம் -6-துவாதச மந்த்ர மஹிமை –

கோ மந்த்ர கச்ச தே கல்ப பூஜநே புருஷோத்தம கிம் ச பூஜயதாம் பும்ஸாம் பலம் தத் ப்ருஹி மே அச்யுத -1-

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
ஸாத்வதம் பவ்ஷ்கரம் சோதி தந்த்ரே தவே பஞ்ச ராத்ரிகே ததுக் நேந க்ரமேண ஏவ துவாதச அக்ஷர வித்யயா-2-
தீஷிதோ தீஷிதைஸ் சார்த்தம் ஸாத்வதை பஞ்சபி ஸ்வகை அஷ்டாங்கேந விதாநேந நித்யம் அர்ச்சய பங்கஜ -3-
பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் – துவாதச அக்ஷர வித்யையின் படி தீக்ஷை -ஐந்து ஸாத்வத்தையுடன் கூடிய அஷ்டாங்க விதானம் படி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் –
அர்ச்சயன் ரங்கதாமநம் சிந்தயேத் துவாதச அக்ஷரம் சங்க பிரயச் சந்தச்ச காமிப்ய சித்தி மேதி ந சம்சய -4-
ப்ரஹ்மணோ மனவச்சைவ சக்ராச்சித்ர சிகண்டிந ப்ராக்தநை கர்மபி ப்ராப்தா ஆதி பத்யம் யதா விதி -5-
புக்த்வா விக்ந ஸஹஸ்ரேண கர்ம சேஷம் வ்ரஜந்தி தே தத் தத் கர்ம அநு சாரண சம் ப்ர்த்தயயா ப்ராப்ய தாநி ச -6-
புக்த்வா ச விவிதான் போகான் ஜாயந்தே ஸ்வஸ்வ கர்மபி -7-
பதவிகளை அனுபவித்து பூர்வ கர்ம அனுகுணமாக மீண்டும் பிறக்கிறார்கள் –
யஸ்து மத் பரமோ நித்யம் மனுஷ்யோ தேவ ஏவ வா புக்த்வாதிகாரம் நிர்விக்னம் கச்சேத் வைகுண்ட ஸம்பதம் -8-
பக்தனோ என்றால் தடைகள் நீங்கப் பெற்று ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைகிறான் –
தஸ்மாத் த்வம் அபி நிர்விக்னம் பிரஜா ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரஜாபதே த்விபரார்த்த அவசாநே மாம் ப்ராப்த ஸ்யாப்ய விபச்சிதம் -9-
நீயும் கல்பத்தின் முடிவில் எண்ணை வந்து அடையலாம்
பிரஜாபதி சதை பூர்வம் பூஜிதம் தாம மாமகம் துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாதோ நித்யமேவ சமர்ச்சய-10-
பல நூறு நான்முகங்களால் ஆராதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –
மந்த்ராந்தரேஷூ நிஷ்ணாத சப்த ஜன்மனி மாநவ -11-
ஸாவித்ரீ மாத்ர சாரோ யத் சப்த ஜன்மனி மாநவ அநு சான ஸ்ரோத்ரியோ வா க்ரதுஷ்வதிக்ருதோ பவேத்-12-
இதை தவிர்த்து வேறே மந்த்ரங்கள் ஏழு பிறவிகளில் ஜபித்து -அடுத்த ஏழு பிறவிகளில் காயத்ரி மந்த்ரம் ஜபித்து யாகங்கள் செய்யும் அதிகாரம் பெறுகிறான்
அதீத வேதோ யஜ்வா ச வர்ணாஸ்ரம பராயண மத் பக்தோ ஜாயதே விப்ரோ மம மந்த்ர பராயண -13-
அநந்ய மந்த்ர நிரதோ மத் பக்தோ மத் ஜன ப்ரிய துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாத க்ரமேண ச பவிஷ்யதி -14-
துவாதச அக்ஷர நிஷ்டா நாம் மாம் ஆகா நாம் மஹாத்மா நாம் அஹமேவ கதி தேஷாம் நான்யம் தேவம் பஜந்தி தே -15-
அதி பாப ப்ரசக்த அபி நாதோ கச்சதி மத் பர -ந சாபி ஜாயதே தஸ்ய மன பாபேஷு கர்ஹிசித்-16-
வாசுதேவ ஆஸ்ரயோ மர்த்யோ வாசுதேவ பாராயண சர்வ பாபா விசுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதனம் -17-
ந வாசுதேவ பக்தா நாம் அசுபம் வித்யதே க்வசித் ஜென்ம ம்ருத்யு ஜரா வியாதி பயம் வாப்யுப ஜாயதே-18-
தஸ்மாத் சர்வாத்மந ப்ரஹ்மன் மத் பக்தோ தீஷிதோ பாவ மத் கர்மக்ருத் மத்பரமோ மாமேவைஷ்யதி சாஸ்வதம் -19-
அந்நிய கர்ம பரோ மர்த்யோ பிரஷ்டோ கச்சத்யதோ கதிம் மத் கர்ம நிரதோ மர்த்யோ நாத பததி கர்ஹிசித்-20-
போகேந புண்யம் மத் பக்த்யா பாதகம் ச விதூயதே துவாதச அக்ஷர நிஷ்ணாதா ப்ரயாந்தி பரமம் பதம் -21-
யதி மத் பரமோ மர்த்யா பாப கர்ம ஸூ ரஜ்யதே ஏக ஜென்ம விளம்ப்யாதி யாதி மத் பக்தன் உத்தமம் -22-
த்ராயதே கலு நாத்யர்த்தம் அந்யத் கர்ம ஸ்வநிஷ்டிதம் அபி தத்கர்ம வி குணம் த்ராயதே மஹதோ பயத் -23-
பஹு நாம் ஜன்மா நாம் அந்தே ஜ்ஞான வான் மாம் ப்ரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மஹாத்மா ஸூ துர்லப-24—ஸ்ரீ கீதை -7–19-
கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே சந்த்ர சூர்யா உதயோ க்ரஹா-அத்யாபி ந நிவர்த்தந்தே துவாதச அக்ஷர சிந்தகா -25-
பாதகம் பாத நீயம் வா யதி வா கோவதாதிகம் யதி குர்வந்தி மத் பக்தா தேஷாம் தன் நாசயாம் அஹம் -26-
அநாசாரான் துராசாரான் அஜ்ஞாத்ருந் ஹீன ஜன்மன மத் பக்தான் ஸ்ரோத்ரியான் நிந்தன் சாத்யச் சண்டாளதாம் வ்ரஜேத் -27-
மத் பக்தான் மம வித்யாம் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மாமகம் மத் ப்ரணீ தம் ச சஸ் சாஸ்திரம் யே த்விஷந்தி விமோஹிதா -28-
மத் பக்தான் மம வித்யாம் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மா மகம் மத் ப்ரணீதம் ச சஸ்சாஸ்திரம் யே த்விஷந்தி விமோஹிதா -28-
ஜிஹ்வா துராத்மனாம் தேஷாம் சேத நீயா மஹாத்மபி -யதி நாம ஜகத் சர்வம் ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி கீர்த்தயேத் -லோகவ் தவ் ஸ்வர்க்க நரகவ் கில பூதவ் பவிஷ்யத-29-
ஸ்ரீ ரெங்கம் யுக்தி மாத்திரத்தாலே ஸ்வர்க்கம் நரகம் இல்லாமல் முக்தி பெறலாம் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி யே மூடா ந வதந்தய விபச்சித தேஷாம் பிரதேய மன்னாத்யம் ஸ்வப்ய ஏவ பிரதீயதாம் -30-
திவி புவி அந்தரிக்ஷ வா யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் தஸ்யை திசே நமோ ப்ரஹ்மன் குரு நித்ய மதந்த்ரித-31-
எங்கே இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திசையை நோக்கி சோம்பலும் இன்றி நமஸ்காரம் செய்தல் வேன்டும் –
மந்த்ரைர் விம்சதிபி பூர்வம் அபிகம்ய திநே திநே ஒவ்பசாரிக சம்ஸ்பர்சைர் போஜ்யை போகை சமஸ்சர்ய -32-
தூப தீ பாத்ம ஆதர்சாதி போகஸ் ஸ்யாத் ஒவ்பசாரிக வாசோ பூஷாங்கராணாதி போகஸ் சம்ஸ்பர்ச உச்யதே -33 –
பாயஸா பூப பாகாதி போகோ போஜ்ய உதீர்யதே-34-

இத்யுக்த்வா பகவான் ரங்கீ ப்ரஹ்மாணம் பிதரம் மம தூஷ்ணீம் ஸ்ம சேத விச்வாத்ம தேவா நாமபி பச்யதாம்-35-
மகேஸ்வரன் நாரதர் இடம் இப்படி தந்தையான நான்முகன் இடம் ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உரைத்து மறைந்தான் என்றான்-
ததோ விமான மாதாய சத்தய லோகஸ்ய சீமநீ சபாரே விரஜாக்யாயாஸ் சரிதோ தாம வைஷ்ணவம் –36-
சத்யா லோக எல்லையில் உள்ள விராஜா கரையில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை வைத்தான்
பிரதிஷ்டாப்ய யதா சாஸ்திரம் சஹிதோ விஸ்வ கர்மண துலாயாம் து ரவவ் ப்ராப்தே ரொஹிங்யாம் சசிநி ஸ்திதே -37-
பத்ராயாம் கிருஷ்ண பக்ஷஸ்ய ஹரி சன்னிததே விதே ததா ப்ரப்ருதி தத்தம் சத்யா லோகே வ்யவஸ்திதம் -38-
பத்ராய வருஷம் கிருஷ்ண பக்ஷம் துலா ராசி ரோஹிணி நக்ஷத்திரத்தில் விஸ்வகர்மா உடன் சேர்ந்து பிரதிஷடை செய்தான் –
ப்ராஹ்மனை பஞ்சராத்ரஞ்ஜை பஞ்சபிர் தீஷிதைஸ் ஸஹ நித்ய நைமித்திகை ச ஏவ ஹரிமா நர்ச்ச பத்ம பூ -39-
ஐந்து அந்தணர்கள் பாஞ்சராத்ர தீக்ஷை பெற்று ஆராதனம் செய்து வந்தனர் –
தத்ரைவ விஷ்ணு நக்ஷத்ர ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மர்ஷிபி ஸஹ உத்சவம் விதிவத் சக்ரே தத்ரைவ அவப்ருதகிரியாம் -40-
ப்ரஜாபதிம்ச் ச தஷாதீன் மநூன் ஸ்வாயம்பூவாதி கான் தேவாம்ச் ச அர்ச்சாபயாமாச ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்க சாயினம் -41-
யேஷூ ப்ரதீர பூத்தஸ்ய மானஸேஷ் வவ்ரஸே ஷூ ச தாம் ஸ்தான் அர்ச்சா பயாமச ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்க சாயினம் -42-
விவஸ்வத வை ஸ்ரீ ரெங்கமதர்சயன பங்கஜ தஸ்மை ப்ரோவாச பகவான் பஞ்ச ராத்ரம் ஸ்வயம் பிரபு -43-
தத்ர அர்ச்சியதி வை நித்யம் நித்யை நைமித்திகை அபி விவஸ்வான் மனவே ப்ராஹ தர்மம் பாகவதம்
த்விஜ ஸ் ச அர்ச்சயா மாச ஹரிம் ஸ்ரீ ரெங்க தாமிநி வை மனு -44-
விவஸ்வான் தன் புத்ரன் வைவஸ்த மனுவுக்கு உபதேசிக்க அவன் ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை ஆராதித்து வந்தான் –
புத்ராய வைஷ்ணவான் தர்மான் மனு இஷ்வாகவே அப்ரவீத் இஷ்வாகுஸ் தபஸா லப்தவா ஸ்ரீ ரெங்கம் ப்ரஹ்மண அந்திகாத் –45-
வைவஸ்த மனு தன் புத்ரன் இஷ்வாகுக்கு உபதேசம் -அவன் கடுமையான தவம் மூலம் நான்முகன் இடம் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை பெற்றான் –

அயோத்யாயாம் ப்ரதிஷ்டாப்ய யதா சாஸ்திரம் அபூஜயத் -ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம்
விமானம் ரங்க சம்ஜ்ஞிகம் விபீஷணாய பிரதத்வ ராமோ ரங்கம் மஹாத்மனே -46-
தேநாநீதம் ச காவேரியாம் ஸ்தாபிதம் முனி சத்தமா ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் சந்நிதத்தே சதா ஹரி –47-
பால்குநே மாசி தேவஸ்ய நக்ஷத்ரே பகதைவதே பால்கு நாமல பக்ஷஸ்ய சப்தமியாம் மந்தவாஸரே -48-
ரோஹிணீம் ரேவதீம் ச ஏவ கதயோ இந்து ஜீவயோ மத்யாந்திநே அபிஜித் காலே ஸ்த்ரீ பும்ஸே
சோபயாத்மக -விபீஷனேந காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸூ ப்ரதிஷ்டிதம் -49-
பங்குனி மாதம் -சுக்ல பக்ஷம் -சனிக்கிழமை -சப்தமி திதி -ரோஹிணி நக்ஷத்ரம் -குரு ரேவதி நக்ஷத்திரத்தில் உள்ள போது
மத்யான நேரம் அபிஜித் காலத்தில் காவேரி கரையில் விபீஷணனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது –
ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம நாரத கல்பாந்தஸ் தாயி ஸம்பூதம் த்ருச்யதே அத்யாபி பாவநை -50-
நாரதா -இந்த கல்பம் முடியும் வரை அனைவரும் காணலாம் படி ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் அங்கேயே இருக்கும் –
இதி தே சர்வமாக்யாதம் தேவர்ஷே தேவ சேஷ்டிதம் ரஹஸ்யம் பரமம் போக்யம் யஜ் ஞாத்வா அம்ருதம் அஸ்நுதே -51-
இந்த ரஹஸ்யம் அறிந்தவர் மோக்ஷம் பெறுவார் –
ய ஏவம் கீர்த்தயேன் நித்யம் ரங்க ஆவிர்பாவம் உத்தமம் சர்வ பாப விநிர்முக்தஸ்ய யதி பரமம் பதம் -52-
இதை படிப்பவர் பாபங்கள் நீங்கப் பெற்று மோக்ஷம் அடைவார்கள் –
ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி மங்களம் ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி பாவனம்
ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி தைவதம் ந வாஸூ தேவாத் பரம் அஸ்தி பிரணிபத்ய சீததி –53-

ஆறாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

————————————

அத்யாயம் -7- இஷ்வாகு சக்ரவர்த்தியின் தவம் –

கதம் ஸ்ரீ ரெங்கமதுலம் ப்ரஹ்ம லோகாதிஹா கதம் இஷ்வாகுணா தபஸ் தப்தம் கதம் ராஜ்ஞா மஹாத்மநா-1-
நாரதர் மகேஸ்வரன் இடம் கேட்டார் –
விபீஷனேந ஸா நீதம் விமானம் ரங்க சம்ஜ்ஞிதம் விமானம் வைஷ்ணவம் திவ்யம் கதமந்தே பவிஷ்யதி ஏதத் சர்வம் மமாக்யாஹி நமஸ்தே சந்த்ர சேகரே-2-
விபீஷணன் எவ்வாறு காவேரி கரைக்கு கொண்டு வந்தார் -எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் -அருள் கூர்ந்து உரைப்பீர் -என்றான் –

வராஹஸ்ய ச கல்பஸ்ய மநோர் வைவஸ்வ தஸ்ய ஹி சதுர் யுகே ச ப்ரதமே மனு புத்ரோ மஹாயசா-3-
இஷ்வாகுர் நாம ராஜாசீத் அயோத்யா நகராதிப மஹா பாகவதோ ப்ரஹ்மன் பஞ்ச கால பாராயண -4-
வேத வேதாங்க தத்வஜ்ஜோ நீதி சாஸ்த்ர விசாரத-பிதுராத்த தனுர் வித்யா பகவத் தர்ம கோவித-5-
வசிஷ்டஸ்ய முநே சிஷ்யோ யஜ்வா தண்டதர பிரபு யுத்தேஷூ ஜிதகாஸீ ச தஸ்யேயம் அபவன்மதி -6-
விஷயா சக்த சித்தாநாம் மோஹ வ்யாகுலிதாத்மா நாம் ஸ்ரேய அபிமுக மாயாதி ந கதாசன மாநஸம்-7-
ஸ்ராத்த தேவ பிதாஸ் மகம் விவஸ் வாம்ச் ச பிதா மஹ ப்ரஹ்ம லோகமிதோ கத்வா தத்ர ஆராத்ய ஜனார்த்தனம் -8-
அவாபதுர்யோக மோஷா வன்யே ச ப்ரஹ்ம வாதிந –ந ததா கந்தும் அஸ்மாபி சக்யோ லோகஸ் சனாதன -9-
கிம் உதாஸ்பதபத் யாத்யை கிம் புன ப்ராக்ருதைர் ஜனை மத் க்ருதே ஸகலோ லோகோ யதா முக்திம் ப்ரயாஸ்யதி -10-
ததா கதம் கரிஷ்யாமி பூஜயிஷ்யேகதம் ஹரிம் அனயா சிந்தயா அப்ருச்சத் ஸ்வ குரும் ப்ரஹ்மணஸ் ஸூ தம் -11-
தன் குருவான வசிஷ்டரை நாடி சந்தேகங்களை கேட்டான் –
ச சோவாசா ப்ரஸஸ்யை நம் வசிஷ்ட அருந்ததீ பதி -த்வயா சம்யக் வ்யவஸ்திதம் இஷ்வாகோ ஸ்ருணுமோ வச -தபசைவ தவா பீஷ்டம் சித்திம் இத்யவதாரய -12-
தவம் மூலம் மட்டுமே நிறைவேறும் –
புரா கில மயா த்ருஷ்டும் சத கோடி ப்ரவிஸ்தரே புராணே முனிபி த்ருஷ்டம் அர்த்தமாகமிநம் ச்ருணு -13-
பவந்தம் உதிஸ்யேக சத்ய லோகாத் ஸ்வயம் புவ ஜெகதாம் உபகாரய விஷ்ணோர் தர்ம கமிஷ்யதி-14-
இந்த உலகோர்க்கு உபகாரம் செய்து அருளவே ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சத்யலோகத்தை அடைந்தது –
தபஸா தோஷிதஸ் துப்யம் தத் ச தஸ்யதி லோக க்ருத் –15-
அயோத்யாயாம் சிரம் காலம் ஸ்ரீ மத் ரங்கம் பவிஷ்யதி அவதீர்ய பவத் வம்சே ராமோ நாம ஜனார்த்தன -16-
திரு அயோத்யையிலே நெடும் காலம் இருக்கும் -உன் வம்சத்தில் ஸ்ரீ ராமன் ஆவிர்பவிப்பான்
நிஹநிஷ் யதி துர்வ்ருத்தம் ராவணம் லோக ராவணம் விபீஷணாய தத் பிரார்த்ரே பிரியாய பிரிய காரணே-17-
பிரியம் விமானம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ராம தேவ ப்ரதாஸ்யதி ச து நிஷ்யதி காவேரியாம் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே-18-
பிரியத்தால் விபீஷணனுக்கு அழிக்க -அவன் காவேரி கரையில் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடாகத்தின் அருகில் பிரதிஷ்டை செய்வான் –

தத்ர சோழர் பவத் வம்சயைர் ஹ்ருஷீகேச அர்ச்சயிஷ்யதி தத்ரா கல்பம் அவஸ்தாய கல்பாந்தே சத்யமேஷ்யதி -19-
உன் வம்ச சோழர்கள் ஆராதிப்பர் -கல்ப முடிவில் மீண்டும் சத்யலோகம் வந்து சேரும் –
கல்பே கல்பே திவோ பூமிம் ஆகமிஷ்யதி ரங்கராட் த்வி பரார்த்தாவசாநே ச ஸ்வ தாம பிரதிபஸ்யதே-20-
ஜனா நாம் தஷிணாத்யா நாம் காவேரீ தீர வாசினாம் தயிதஸ் ஸர்வதா தேவோ விஷ்ணு ஸ்ரீ ரெங்க கோசர -21-
அவித்வாம்ச அபி அதர்மிஷ்டா ஹீநஜா க்ருபயஸ்ததா தஸ்மிந் தேசே விமுச்யந்தே யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் -22-
யதா து பஹவ பாபா க்ருதக்நா நாஸ்தி காச்சடா முச்யந்தே ரங்கம் ஆச்சித்ய ததா ப்ரஹ்ம சிவாதய -23-
விக்னம் சரந்தி தத்தேச நிவாஸே தத்ர தேஹி நாம்-யதா பிரஜா ஸூ தயதே பகவான் பக்த வத்ஸல-24-
ததா ததாதி ஸர்வேஷாம் நிவாஸம் தத்ர தேஹினாம் – யதா து வர்ண தர்மஸ் தைச் சதுராச்மம் ஆச்ரிதை–25-
சாத்விகை பிரசுரம் ரங்க ததா விக்நோந வித்யதே தஸ்மாத் லோகஹி தார்த்தாய
தபஸ் தீவ்ரம் சமாசர மம ஆஸ்ரம சமீபே த்வம் அஷ்டாக்ஷர பராயண –26-
ஏவம் உக்தாஸ்து குருணா மஹிஷ்யா ஸஹ மாநவ -தாதாச்ரயே தபஸ் தேபே தன்மன அநந்ய மானச -27-
க்ரீஷ்மே பஞ்சாக்னி மத்யஸ்தே சிசிரே ஜல கோஸரே ஆர்த்ர வஸ்த்ரஸ்து ஹேமந்தே வர்ஷா ஸ்வ ப்ராவகாசக-28-
வாதா தபஸஹ ஷாந்தோ நிர்த்வந்த்வோ நிஷ் பரிக்ரஹ தம் து பர்யசரத் தேவீ தபஸ்யந்தம் தபஸ்வி நீ-29-

தஸ்ய த்ருஷ்டா தபோ நிஷ்டாம் சதக்ரது முகா ஸூ ரா –கஸ்யாயம் இச்சதி பதம் இத்யா சன்ன ஆகுலேந்திரியா -30-
இந்திராதி தேவர்கள் இவன் தபஸை வியந்து இருந்தனர் –
தஸ்ய தர்ம விகாதார்த்தம் சர்வாஸ் சமந்தர்ய தேவதா -மன்மதம் ப்ரேஷயாமா ஸூ வசந்தம் மலயா நிலவ் -31-
தவத்தை கலைக்க மன்மதன் வசந்தம் மலய மாருதம் போன்றவற்றை இஷ்வாகு மன்னன் இடம் அனுப்பினார் –
அப்ஸரோபி பரிவ்ரு தாஸ்தே கச்சன் ஸ்தஸ்ய சாச்ரமம் தபஸ் யந்தம் மஹா ராஜம் ஸ்தாணு பூதம் ஜிதேந்த்ரியம் -32-
விக்நை சம்யோஜயாமாஸூர் விவிதைர் அப்ஸரோகணா -33-
மன்மதேந அப்ஸரோபிச்ச பஹுதா விப்ரலோபித ந சசால மஹா ராஜோ மீநைரவ மஹா ஹத -34-
சிறிய மீன் பெரிய ஏரியில் பாதிப்பு இல்லாமல் போலே இவனும் இருந்தான் –
சமாதேர் விரதஸ் ச அத த்ருஷ்ட்வா காமம் சமா கதம் ஆதித்யம் கல்பயா மாச தஸ்ய அப்சரஸாம் அபி -35-
விருந்தினர்களுக்கு வேண்டிய உபசாரங்களை செய்தான் –
பீதா ப்ரீதா ததோத் விக்நா விஸ்மிதா லஜ்ஜி தாஸ் ததா -விலஷாச் சைவ தே அந்நிய அந்நிய மித மூசு பரஸ்பரம் -36-
அஹோ தார்ட்யம் அஹோ தார்ட்யம் அஹோ ஷாந்தி அஹோ தம அஹோ விரக்தி ராதித்யம் அஹோ அஸ்ய மஹாத்மந-37-
மன்மதாதிகள் வெட்கம் கொண்டு இவன் தபத்தை மெச்சி பேசினார் –
துர்ஜய அயம் இஹ அஸ்மாபி கிமன்யை க்ரியதாம் இதி இஷ்ட சித்திம் மஹா ராஜோ லப்ஸ்யதே ந சிரேண வை –38-
இவன் தன் விருப்பம் சீக்கிரம் அடைவான் -என்றார்கள் –
இதி சாமந்த்ர்ய தே சர்வே ராஜா நாம் ப்ராஞ்ஜலிம் ஸ்திதம் ச பத்நீகம் அவோசம்ஸ் தே முகே நாத்மமுகோ த்விஜ -39-
பத்னி யுடன் இஷ்வாகு இவர்களை வணங்கக் கண்டனர் –
இஷ்வாகோ தாபஸ அசி த்வம் இந்திரியாணி ஜிதா நிதே -யேஷாம் நிர் ஜயாத் ராஜன் பதந்தி நிரயே ஜநா -40-
இந்திரியங்களை வென்று சிறந்த தபஸ்வீயாக உள்ளாய் -என்றான் –
அஹம் ந நிர்ஜித பூர்வம் முனிபி பாவிதாத்ம-மத் ஜயாய ப்ரவ்ருத்த அபி ருத்ர க்ரோதந நிர்ஜித -41-
என்னை யாராலும் வெல்ல முடியாது -ருத்ரன் க்ரோதத்தால் வென்றான் என்றான் மன்மதன் –
மயா நிர் ஜீயதே சர்வம் ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம் ந ஜீயதே ஸேத் க்ரோதேந ஜீயதே நாத்ர சம்சய -42-
மயா க்ரோத சஹாயேந ப்ரஹ்மா லோக பிதாமஹே பதி பஸூ நாம் பகவான் மஹேந்த்ரச்ச ஸதக்ருது -43-
வசீக்ருதா மஹாத்மன கோ ந ஜாநாதி தா கதா ஜிதஸ் ச அஹம் த்வயா ராஜன் ச க்ரோதா பத்ர மஸ்து தே -44-
கோபத்தை வென்று நீ வெற்றி கண்டாய் அரசனே –
காம க்ரோத வஸாஸ் சர்வே தேவர்ஷி பித்ரு தாநவ ஆவாமபி வஸே விஷ்ணோர் தேவ தேவஸ்ய சக்ரிண-45-
ச த்வம் பகவதோ விஷ்ணோ துல்ய தத் பக்தி பாவித-அபீஷ்ட சித்திர்பவது தவ கச்சா மஹே வயம் –46-
ஸ்ரீ விஷ்ணு இடம் ஆழ்ந்த பக்தன் நீ -எங்களால் வசப்படுத்த முடியாது -உன் ஆசை நிறைவேறும் என்று சொல்லி புறப்பட்டனர் –

இத்யுக்த்வா ப்ரயயுஸ் சர்வே தச்சாபய விஹ்வலா -ஆ ச சஷூர ஸேஷேண தேநாநாம் தஸ்ய சேஷ்டிதம் -47-
கதேஷூ தேஷூ ராஜர்ஷி தபோ பூய சமாஸ்தித -ஸ்ரீ மத் ரங்கம் மஹத் தாமே இத்யுக்த்வா தூஷ்நிம் அபூத் புன -48-
ராஜ ரிஷி -பட்டம் பெற தகுதியான மன்னன் தபத்தில் ஆழ்ந்து ஸ்ரீமத் ரங்கம் மஹத் தாம -உச்சரித்தபடி தவத்தில் ஆழ்ந்தான் –
தஸ்ய தத் சரிதம் ஸ்ருத்வா சக்ர ஸஹ மருத் கணை-ஐராவதம் சமாஸ்தாய தத் தபோவனம் கதம் -49-
ச த்ருஷ்ட்வா சக்ரம் ஆயந்தம் சமாதேர் விரதோ ந்ருப -இந்த்ராய ச பரிவாராய ஆதிக்யம் கர்த்துமுத்யதே -50-
தஸ்ய த்ருஷ்ட்வா தபஸ் சித்தம் சக்ர க்ரோத வசங்கத-வஜ்ரம் பிராஸ்யன் நரேந்த்ராய வ்ருத்ராயேவ மஹாத்மன-51-
வ்ருத்தா சூரன் மீது எரிந்தது போலே இவன் மேலும் வஜ்ராயுதத்தை எறிந்தான் இந்திரன் –
ச த்ருஷ்ட்வா வஜ்ரம் உத்க்ருஷ்டம் சத பர்வ ஸதக்ருதோ ச ஸ்மார சக்ர ஹஸ்தஸ்ய சக்ரம் சத்ரு விதாரணம் -52-
சக்ராத் தாழ்வானை எண்ணித் த்யானித்தான் –
அந்தரா சக்ரம் ஆயாந்தம் தஸ்ய வஜ்ரம் ஆஸீஸமத் தன் மோகம் ந்யவதத் பூமவ் ச வ்ரீட அபூத் புரந்தர -53-
ச வஜ்ரம் விததீ பூதம் த்ருஷ்ட்வா தேவை சமன்வித -ச தனம் ப்ரஹ்மணோ கத்வா தஸ்மை சர்வம் ந்யவேதயதி-54-
சக்கரத் தாழ்வான் வருவதை கண்ட வஜ்ராயுதம் விழ இந்திரன் வெட்கம் அடைந்தான் –நான்முகன் இடம் சென்று சொன்னான் –
ஸ்ருத்வா அஜ தஸ்ய சரிதம் தைவதைரநு வர்ணிதம் தஸ்ய பிரபாவம் இஷ்டம் ச ஜ்ஞாதும் லோகபிதா மஹ -55-
நிமீலி தாஷ்ட நயநோ யுயோஜாத் மானம் ஆத்மநி-ஸ்ரீ ரெங்க நயநே சித்தம் உத்யுக்தம் தஸ்ய பூப்ருத-ஜ்ஞாத்வா சதுர் முகோ ப்ரஹ்மா யோகயுகாதோ முமோஹ வை -56-
கேட்ட நான்முகன் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவை த்யானித்தான் -இஷ்வாகு மன்னன் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் கொண்டு போவதற்காக தான் தாபம் செய்கிறான் என்று அறிந்து மயங்கினான் –

ஷணேந ஆசுவாஸ்ய ச ஜ்ஞானவான் ஸஹதேவை பிதா மஹ ஸ்ரீ ரெங்கத் தாம யத்ர ஸேதே ஸ்ரீ யபதி -57-
தேவோ தேவேந்திர ஸஹிதம் த்ருஷ்ட்வா தேவம் பிதாமஹம் க்ருதாஞ்சலி புடம் தீநமேவ மாஹ ஜனார்த்தன -58-
ப்ரஹ்மன் அஹம் பிரசன்ன அஸ்மி அஸ்மி தவ தவம் மா விஷீததா-மயா சங்கல்பிதம் பூர்வம் புராணார்த்தம் இமாம் ச்ருணு -59-
த்வய அர்ச்சித அஹம் அதுநா ஸ்ரீ ரெங்க தாம்நி பங்கஜ அயோத்யாம் கந்தும் இச்சாமி ரகுபி பரிபாலிதாம் -60-
தான் அயோத்யைக்கு செல்ல விருப்பம் கொண்டமையும் ராகு வம்ச அரசர்கள் ஆராதிப்பார்கள் என்பதையும் கூறினார் –
தே மாம் அத்ர அர்ச்சயிஷ்யந்தி சதுர்யுக சதுஷ்டயம் -தத பரம் ப்ரயாஸ்யாமி காவேரீம் சோள பாலிதாம் -61-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே சயிஷ்யே அஹம் சதுர்முக சப்த மன்வந்தரம் ஸ்தித்வா தத்ராஹம் திவ சஷயே -62-
தவ அந்தகம் உபேஷ்யாமி ததா த்வம் ம அர்ச்சியிஷ்யஸி விமானே அஸ்மின் அநேநைவ விக்ரஹேண சதுர்முக -63-
ஏழு மன்வந்தரங்கள் அங்கேயே இருந்து – நான்முகன் காலம் முடிந்த பின்பு -அடுத்த நான்முகன் அர்ச்சிக்கும் படி -மீண்டும் வருவேன் –
கதாகதம் கரிஷ்யாமி தவைததபி ரோஸதாம் த்ரி லோகம் அர்ச்சித்தஸ் ச அஹம் த்வய அஸ்மின் நேவ விக்ரஹே -64-
தவ முக்திம் பிரதாஸ்யாமி த்வி பரார்த்தே கதி சதி ஏகாஹம் அர்ச்சனம் யத்ர ப்ரதிமாயாம் ந வித்யதே -65-
மஹான் தோஷ சம்பவித பிராயச்சித்தம் ததா பவேத் -66-
உனக்கு முக்தி ஆயுள் காலம் முடிந்ததும் அளிப்பேன் -எந்த விக்கிரகத்துக்கும் ஓரு நாள் ஆராதனை தடைப் பட்டாலும் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேன்டும்
ஷண் மாஸாப் யந்த்ரே லுப்த பூஜாஸூ பிரதி மாஸூ ச -புன ப்ரதிஷ்டோ கர்த்தவ்யேத்யாஹூ சாத்வத வேதின –67-
ஆறு மாசம்-சாத்விக சம்ஹிதை அறிந்தவர்கள் கூறுவார் –
த்வாத சர ப்ரமாணே த்ரை கால்ய அபி அர்ச்சனம் மம க்ரியதே ஸர்வதா தஸ்மாத் லுப்த தோஷ ந வித்யதே -68-
பிராயச்சித்தம் ந கர்த்தவ்யம் ந பிரதிஷ்டா ச பங்கஜ ஸ்வயம் வ்யக்த அஸ்மி பூஜா ச க்ரியதே பவதான்வஹம் -69-
திவ்யே சித்தே மானுஷே ச மம பிம்பே சதுர்முகே தத்ர ஸாங்கர்ய தோஷேஷூ பிராயச்சித்தம் விதீயதே-70-
ந தத்ர சங்கரோ தோஷ ந ந்யூநாப் யதிகேஷூ ச சுபமேவ மனுஷ்யானாம் ஸ்ரீ ரெங்கே விததாம்யஹம் -71-
தஸ்மாத் இஷ்வாகவே ப்ரஹ்மன் தேஹி ரங்கம் அநுத்தமம் த்வயி அர்ச்சித அஹம் ராத்ரவ் ச ஸ்ரீ ரெங்கம் த்வாம் உபைஷ்யதி -72-
இத்யுக்தோ ஹரினா ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம வைஷ்ணவம் தாஷ்ய மூர்த்தி சமாரோப்ய ஹம்ஸ மாருஹ்ய ச ஸ்வயம் யதவ் தபோவனம் தத்து யத்ர ராஜா வ்யவஸ்தித -73-
தே நாதி ப்ரீதமநஸா ஸத்க்ருத சாரசாசந தஸ்மை ப்ராதான் மஹத்தா-

ஏழாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

———————————————————

அத்யாயம் -8-திருக் காவேரியின் கரையில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் –

லப்த்வா விமானம் ஸ்ரீ ரெங்கம் இஷ்வாகுச் சிரஸா ததத் அப்யுத்கத பவ்ர ஜன அயோத்யாம் பிறவிசைத்த புரீம் -1-
உத்தரஸ்ய புரத் வாரஸ்ய உதக்ரோ சார்த்த கோஸரே சரயு வா தமஸா யாச்ச மத்ய தேசே சமே சுபே -2-
அயோத்யாபி முகம் ரங்கம் பிரதிஷ்டாப்ய யதாவிதி அலஞ்ச கார பிரகார பிரபா மண்டப கோபுரை-3-
திரு அயோத்யா வட திசையில் -அரை க்ரோச -3500-அடி தூரத்தில் -சரயு தமஸா -நதிகளுக்கு நடுவில் -ப்ரதிஷ்டை
-பிரகாரங்கள் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் -அலங்காரம் –
ப்ராஹ்மணைரபி பூயிஷ்டை -அர்ச்சகை பரிசாரகை -அந்யைச் ச வேத தத்வஞ்ஜை கரோதாக்ருதம் ந்ருப -4-
குரோர் வசிஷ்டஸ்ய ததா ஜாபாலே கஸ்ய பஸ்ய ச வாம தேவஸ்ய ஸா வாஸம் தத்ர சக்ரே மஹீ பதி -5-
நித்யை நைமித்திகை ச அந்யை கர்மபி சாஸ்த்ர சோதிதை -வசிஷ்டஸ்ய மதே ஸ்தித்வா ராஜா தேவ முபாஸரத் -6-
பால்குனே மாஸூ தேவஸ்ய நக்ஷத்ரே பகதைவதே உத்சவ அவப்ருதம் சக்ரே புத்ர பவ்த்ரை சமன்வித -7-
தத் வம்ச்யைரபி பூ பாலைச் சதுர்யுக சதுஷ்ட்யம் அர்ச்சிதோ பகவான் ரங்கீ ஸ்ரத்தா பக்தி புரஸ்சரம் -8-
த்ரேதா யுக பஞ்சமே து ராஜா தசரதோ ந்ருப புத்ரார்த்தம் அஸ்வமேதேந யஷ்டும் சமுபசக்ரமே -9-
ஐந்தாவது த்ரேதா யுகத்தில் அந்த குலத்தில் தசரத சக்ரவர்த்தி பிள்ளை பேறுக்காக அஸ்வமேத யாகம் செய்தார் –
தத்ர சர்வே சமாயாதா பிருதிவ்யாம் யே மஹீஷித சோளேஷூ தர்மவர்மேதி விக்யாதோ தர்ம வத்ஸல -10-
அந்த யாகத்துக்கு பல அரசர்கள் -அழைக்கப் பட்டனர் -சோழ அரசன் தர்ம வர்மனும் இருந்தான் –
ஜஹ்வாகேண சமாஹூதோ யஜ்ஞார்த்தம் ராஜ சத்தம அயோத்யாம் ஆகத அபஸ்யத்யத்ர ரங்கம் வ்யவஸ்திதம் -11-
தத்ர பூஜா விதா நாம் ச சர்வாச் வைவார்த்த சம்பத ராஜ்ஜோ யஞ்ஞ ஸம்ருத்திம் ச த்ருஷ்ட்வா புத்தி மதாகரோத்-12-
இஷ்வாகுணா தபஸ் தப்த்வா லப்தம் ஸ்ரீ ரெங்கம் உத்தமம் தத் பிரபாவாதியம் தேஷாம் விபூதிர் விஸ்த்ருதா புவி -13-
அஹம் ததா தபஸ்தப்ஸ்யே யதா ஸ்ரீ ரெங்கம் உத்தமம் அசாதாரணம் அஸ்மாகம் பவேத் போக அபவர்கதம்-14-
இதி நிச்சிதய யஜ்ஞாந்தே ஸ்வதேசம் புநராகத சந்த்ர புஷ்கரணீ தீரே தபஸ் தப்தம் உபாக்ரமாத் -15-
தர்மவர்மாவும் தவம் செய்ய தயாரானான் –

தத் ரத்யா முனயோ த்ருஷ்ட்வா தம் ந்ருபம் முனி சத்தம -இத மூசு ரநூஸாநா தபஸே க்ருத நிச்சயம் -16-
கிமர்த்தம் த்வம் மஹா ராஜ தபஸ் தப்ஸ்யசி ஸூ வ்ரத -ந பஸ்யாமச்ச தே கிஞ்சித் அஸித்தம் அபி வாந்திதம் -17-
ஸ்ரீமத் ரங்கம் மஹத்தாம ஸ்வயம் வ்யக்தம் ஸ்ரீ யபதே ஆ நேதும் அஹம் இச்சாமி புண்யேந ஸ்வேந கர்மணா -18-
யதா ப்ரஹ்மா யத் இஷ்வாகுஸ் ததா லோக ஹிதாய வை யுதிஷ்யே அஹம் மஹாபாகா பகவத் பிச்ச அநு மன்யதாம்-19-
முனிவர்கள் இடம் தவம் மூலம் உலக நன்மைக்காக ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் இங்கு வர முயலுகிறேன் -உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேன்டும் –
அலம் தே தபஸா ராஜன் சித்தம் இஷ்டம் விசிந்த்ய உஜ்ஜித்வா தாபஸம் தேஷம் புராணார்த்தம் இமாம் ச்ருணு -20-
நி தவம் செய்ய வேண்டாம்-உன் விருப்பம் நிறைவேற்றிற்று என்று கொள்வாய் -புராண செய்தியை கேள் -என்றார்கள் –
இத உத்தரத க்ரோச மாத்ரே சைவ மஹீபதே யுஷ்மத் புராதனபுரீ வித்யதே ஸ்தாந சோஷிதா -21-
வடதிசையில் க்ரோச தூரத்தில் -நிசுளா பூரி -புராதான நகரம் -அழிக்கப் பட்ட நிலையில் உள்ளது -ஒரு சிறிய இடமே எஞ்சி உள்ளது –
யத்ர பூர்வம் மஹா தேவ க்ருத்தோ யுஷ்மத் புராதனம் பஸ்மாவ சேஷம் அகரோத் ப்ரத்யும்னமிவ சஷூஷா –22-
உம வம்ச மூல புருஷனை அங்கு சிவன் மன்மதனை எரித்தது போலே எரித்தான் –
தாம் உத்தரேண விதித சத்ய தர்மேதி சம்ஜ்ஞயா ஹிரண்ய கேசிநோ தால்ப்யஸ் யாஸ்ரம பாப நாசன -23-
அந்த இடத்தில் வடக்கே சத்ய தர்மம் ஆஸ்ரமம் -ஹிரண்ய கேசி -பாபத்தை நாசம் ஆக்க வல்லவர் -இருந்தார் –
புலத்ஸ்ய சிஷ்யஸ்ய முநே புண்ய சீலஸ்ய பூபதே -தத்ரா சாமாசிமா வயம் கஸ்மிச்சித் காரணாந்தரே -24-
புலத்ஸ்ய முனிவரின் சீடர் -நாங்கள் அனைவரும் ஒரு காலத்தில் அந்த ஆஸ்ரமத்தில் இருந்தோம் –
தத் உத்தரத பச்சாத் நீலி வனம் இதி ஸ்ருதம் -தத்ர வயாக்ரா ஸூரம் ஹத்வா பகவான் பூத பாவன-25-
மேலும் வடக்கில் நீலி வனம் இருந்தது -அங்கு ஸ்ரீ மன் நாராயணன் வ்யாக்ராசூரனை வதம் செய்தான் –
தேவை பரிவ்ருத சர்வை தால்ப் யஸ்ய ஆஸ்ரமம் ஆவிசத்-தால்ப்யேந அபி அர்ச்சித தத்ர சம்ய கர்க்க புரஸ் சரம் –
அஸ்மா பிச்ச ஸ்துதோ தேவோ பக்த்யா ஸூக் தைச்ச வைஷ்ணவை -26-
அங்கிருந்து ஸ்ரீ மன் நாராயணன் தால்ப்யர் ஆஸ்ரமம் அடைய நாங்கள் ஸ்துதித்தோம் –
அப்யர்த்தித ததாஸ் மாபி தால்ப்யேந ச மஹீ பதே-நித்ய வாஸம் குருஷ்வாத்ரே த்யாதரேண புன புன –27-
நாங்கள் அவனை அங்கேயே நித்ய வாஸம் செய்து அருள பிரார்த்தித்தோம் –

உவாச ப்ரீயா மாணேந வசநேந ஜனார்த்தன -28-
அசிரேனைவ காலேந பவதாம் ஹித காம்யயா ஆக மிஷ்யாமி காவேரியாம் சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே -29-
கூடிய விரைவில் வருவேன் என்று அருளிச் செய்தான் –
ராவணே நிஹதே பாபே மாயா ராகவ ரூபினா விபீஷணா பதேஸேந ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம மா மகம் –30-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே சஹஸ்ய ஜாயாஸ்து சைகதே அனந்த பீடே ஸ்ரீ ரெங்கம் யூயம் த்ரஷ்யத மா சிரம் -31-
இத்யுக்த்வா ப்ரயயவ் தேவோ தேவைரநுகதோ ஹரி -அஸ்மாபி அநு யாதாச்ச யாவத் ஆதித்ய மண்டலம் -32-
ஸ்ரீ மன் நாராயணன் இவ்வாறு அருளிச் செய்த பின்பு சூர்யமண்டலம் செல்ல நாங்களும் சென்றோம் –
தத ப்ரதி நிவ்ருத்தாம்ச் ச த்ருஷ்ட்வாஸ்மான் பவதாம் குரு -இதமாஹ மஹா தேஜா ஆதித்யோ பகவான் ந்ருப –33-
உனது வம்ச குரு சூரியன் எங்கள் இடம் பின் வருமாறு உரைத்தார் –
ஆராதி தோ மயா பூர்வம் ப்ரஹ்ம லோகே ஜகத்பதி -ஸ்ரீ ரெங்க சாயநோ தேவோ மயா சாப்யர்த்திதஸ் ததா -34-
ப்ரஹ்ம லோகத்தில் ஆராதித்து வந்தேன் -அவர் இடம் இவ்வாறு விண்ணப்பித்தேன் –
மத் வம்சஜை புத்ர பவ்த்ரை நித்யம் ஆராத்யதாம் பவான் ததாநீம் அப்ரவீத் தேவம் ப்ரசன்னோ ரங்கராட் ஸ்வயம் -35-
என் வம்சாதிகளும் உன்னை ஆராதிக்க வேன்டும் என்று பிரார்த்திக்க -மகிழ்ந்து ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உரைக்கத் தொடங்கினான் –
அயோத்யாயாம் பவத் வம்ஸ்யை காவேரியாம் ச திவாநிஸம் அர்ச்சித அஹம் பவிஷ்யாமி நரை அந்யைச் ச மா மகை -36-
திரு அயோத்யையிலும் திருக் காவேரி தீரத்திலும் உம் வம்சத்தார் இரவும் பகலும் தொடர்ந்து ஆராதிப்பர் –
கலவ் து பாப பூயிஷ்டே கதி சூன்யேஷூ தேஹேஷூ -ஸூலப அஹம் பவிஷ்யாமி ஸர்வேஷாம் ஹித காம்யயா –37-
யதா து பஹுபி பாபை நாஸ்திகைச்சாபி சம்வ்ருத -ததா து துர்லப அஹம் ஸ்யாம் கலிகாலே து காஸ்யபே-38-
ஏவமாஹ ஹரி ப்ரீத புரா மாம் ரங்கேதந தஸ்மாத் -ஸ்ரேயோர்திபி விப்ரை காவேரீ சேவ்யதாம் நதீ -39-
ஐஷ்வாகாச்சைவ சோளாச் ச மம ப்ரீதி கராச் ச தே தர்ம வர்மனாம் உத்திச்ய த்ருவ மேஷ்யதி ரங்க ராட் -40-
இதி ஆதித்ய வச ஸ்ருத்வா நிவ்ருத்தா சமோ வயம் ந்ருப ததா ப்ரப்ருதி வாச அத்ர க்ருஹீத அஸ்மாபிரேவ ச -41-
ஜாதோ தசாரதாத் ராமோ ராவணம் ச ஹநிஷ்யதி நிர் பயாத் பவிஷ் யாமோ வயம் ராஜன் ந சம்சய -42-
ரங்கம் விமானம் ஆதாய ராக்ஷ சேந்த்ரோ விபீஷண -ஆகமிஷ்யாதி ராஜேந்திர சத்யம் அஸ்மா பிரீரிதம்-43-
ச த்வம் கச்ச மஹா பாக ராஜ்யம் தர்மனே பாலய துப்யம் நிவேதியிஷ்யாமோ ராக்ஷ சேந்த்ர சமா கதே -44-
ஆகவே நீ தவம் செய்ய வேண்டாம் -நாட்டில் சென்று ஆட்சி செய்வாய் -விபீஷணன் வரும் பொழுது உனக்கு தெரிவிப்போம் என்றார்கள் –

இத் யுக்தோ முனிபி ராஜா தர்மவர்மா மஹா முநே காவேரியா தக்ஷிண தீரே ஸ்வாம் புரீம் நிசுளாம் யயவ்-45-
மகேஸ்வரன் நாரதர் இடம் கூறத் தொடங்கினார் -தென்கரையில் உள்ள இடத்தை நிசுளாபுரி -என்று மாற்றினான் –
அத காலேந தேவேந ராம ரூபேண ராவணம் ஹத்வா விபீஷணச் சைவ லங்கா ராஜ்யே அபி ஷேசித—46–
அயோத்யாதிபதி ராமோ யஜ்ஞசாம்ச ஸமுத்பவம் -ஆத்மாநம் யஷ்டுமாரேபே ஹயமேதன கர்மணா -47-
தர்மவர்மா சமாஹூதோ யஜ்ஞார்த்தம் யஜ்ஞமூர்த்திநா -அயோத்யாம் ஆகமத் தஸ்ய நகரீம் கீர்த்தி வர்த்தி நீம் -48-
அஸ்வமேத யாகம் செய்து அருளும் ஸ்ரீ ராமனால் அழைக்கப்பட்டு தர்மவர்மன் மீண்டும் அயோத்யைக்கு சென்றான் –
நிவ்ருத்த மாத்ரே சத்ரே து ராம மா மந்தர்யா ஸத்வர -யத் கிஞ்சித் உபவிஸ்ய ஸ்வம் ராஜ்யமேவாப்ய வர்த்ததே -49-
ஸத்க்ருத சர்வ சன்மானை விஸ்ருஷ்டச் ச மஹாத்மநா நிசுளா மக மத்ரம் யாம் நகரீம் சோள பூபதி -50-
விபீஷணஸ்ய சன்மானம் கர்த்தும் சர்வ குணோத்தாரம் தேவஸ்ய உத்சவ சாமக்ரீ பூஜோ கரணாநீ ச -51-
சில்பி நச் சாஸ்த்ர நிபுணான் ப்ராஹ்மணாம்ச் ச தபஸ்விநி சர்வம் சமுதிதம் க்ருத்வா லங்கேந்திர ப்ரத்யபாலயத் -52-
அத மீநரவவ் மாஸே வசந்த்ரது குணான்விதே -ப்ரஜாபத்யே ச நக்ஷத்ரே பத்ராயாம் மந்த வாஸரே –53-
உஷ காலே சுபே லக்நே ராமேணாக்லிஷ்ட கர்மணா இஷ்வா கூணாம் குலதனம் ஆத்மந அப்ய கீதம் ததா -54-
ஸ்ரீ மத் ரங்கம் மஹத் தாம சத் விஜம் ச பரிச்சதம் தத்தம் ராக்ஷஸ ராஜாய ப்ரியாய ப்ரிய காரினோ-55-
மீன -பங்குனி மாதம் -சனிக் கிழமை -கிருத்திகை -வசந்த ருது -காலையில் குல தனம் -பிரியத்துடன் விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ராமன் வழங்கினான் –
விபீஷண அபி ராமாய ப்ரணிபத்ய மஹாத்மாந-சிரஸ் யாதாய தத்தாம ச சிவைஸ் ஸஹ ராக்ஷஸ -56-
ச லங்காபி முகஸ் தூர்ணம் ப்ரயயவ் ப்ரீத மானஸ நபோ மத்ய கதே ஸூர்யே சந்த்ர புஷ்கரணி தடே -57-
அனந்த பீடே ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸ்தாப யாமாஸ ராக்ஷஸ ஆஸூதோ தர்ம வர்மா ச ப்ராஹ்மனை தத் ஷனேந வை -58-
முனிவர்கள் தர்ம வர்மாவுக்கு அறிவிக்க அவனும் விரைந்தான் –
ராஜ்ஞா ச முனிபிஸ்சைவ சத்க்ருதோ ராக்ஷஸேஸ்வர -தேவச்ச பூஜிதோ விப்ரை பூ புஜா ராக்ஷஸேன ச -59-
சேதே குருகதே லக்நே ரோஹிண்யாம் மாசி பல்குனி சவ்ரி வாரே ச காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸூ ப்ரதிஷ்டிதம் -60-
புவவ் பூத்யை பூபுஜாம் பூ ஸூ ராணாம் திவோ குப்த்யை ச்ரேயஸே தேவதானம்
ஸ்ரேயை ராஜ்ஞாம் சோளவம் சோத்பவாநாம் ஸ்ரீ மத் ரங்கம் ஸஹ்ய ஜாமா ஜகாம-61-
பங்குனி மாதம் சுக்ல பக்ஷம் ரோஹிணி நக்ஷத்ரம் ஞாயிற்றுக் கிழமை சுப லக்கினம் -பூமியின் நன்மைக்காகவும் -அரசர்களின் நலனுக்காகவும் –
அந்தணர்கள் ஸ்வர்கம் -தேவர்கள் செழுமைக்கும் சோழ அரசர் பரம்பரை விருத்திக்கும் திருக் காவேரி கறியில் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் பிரதிஷ்டை செய்யப் பட்டது –

எட்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

————————————————

அத்யாயம் -9-விபீஷணன் புறப்படுதல் –

ததோ விபீஷனோ ராஜா சந்த்ர புஷ்கரணீ ஜலே ஸ்நாத்வா து மூல மந்தரேண தேவான் சந்தர்ப்ய வாரிணா -1-
காவேரீ தோயம் அமலம் ஆதாய மணி ஸந்நிபம் கல்ஹார உத்பல பத்மாநி புண்யாம் ச துளஸீம் அபி -2-
புன்னாக சம்பக அசோக பாடலீ பகுளாநி ச உபாதாய யதா சாஸ்திரம் அர்ச்சயாமாச கேசவம் –3-
அஷ்டாங்க விதி நிஷ்ட்வா தம் ததஸ் துஷ்டாவ ராக்ஷஸ தேவ சாஸ்த்ர புராணோக்தை ஸ்தோத்ரை ஸ்துத்யம் ஜகாத் பதில் -4-
தர்ம வர்மோ பநீதைச்ச போகைருச்ச அவசைரபி ஸ்தோத்ர பாடைச் ச விப்ராணாம் து தோஷ புருஷோத்தம –5-
ததோ வீபீஷணம் ராஜா தர்ம வர்மா க்ருதாஜ்ஞலி யயாசே கதி சித்காலாநிஹை வாஸதாம் பவாநிதி -6-
ஸ்வோ தேவஸ் யோத்சவோ பாவீ மஹான் இஷ்வா குணா -ததர்த்தம் கம்யதே லங்கா க்ஷிப்ரம் இத்யாஹ ராக்ஷஸ -7-
இஹ உத்சவ அபி பவிதேத் யாஹ ராஜா வீபீஷணம் தத் இத் யுக்தஸ் ததா சக்ரே சர்வம் அப் யவ்த்சைவம் விதிம் -8-
தர்ம வர்மா வேண்டுகோள் படி இங்கேயே இருந்து உத்சவம் பண்ண விபீஷணன் சம்மதித்தான் –
விப்ரைர் விபீஷனோ ராஜா விதி சிஷ்யைச் ச பஞ்சபி -உத்சவம் விதிவத் சக்ரே சம்பதா தர்ம வர்மண-9-
அத்யந்த அபி நவை த்ரவ்யை ஹவிர்பி ஸ்வாது பிஸ்ததா -அலங்காரைச் ச விவிதைர் அர்ச்சிதோ விபு ரீஸ்வர -10-
விபீஷணச்ச ஸூப்ரதிஸ் ஸத்காரை தர்மவர்மண அன்னசாலாச் ச விவிதா பானசாலாச் ச பூபதி உத்ஸவார்த்தம் ச மேதாநாம் சக்ரே ராஜா ந்ருணாம் முநே –11-
சந்த்ர புஷ்கரணி தீரே புன்னாக தரு ஸோபிதே மண்டபே சோழ சிம்ஹஸ்ய ப்ரவ்ருத்தோ தேவதோத்சவ -12-
நவாஹம் உத்சவம் க்ருத்வா ராஜாயாம் நவமேஹி நி-சக்ரிரே அவப்ருத ஸ்நாநம் விஷ்ணு பக்தா விமத்சரா—13-
தத்ரத்யா ப்ராஹ்மணா சர்வம் தர்ப்பிதா தர்ம வர்மணா அன்ன பாநைச் ச வாசோபி தஷிணாபி ததைவ ச -14-
அர்த்த மாசோ ஷித தத்ர ஸத்க்ருதோ தர்ம வர்மணா மைத்ரே மித்ரோ தயாத் பூர்வம் பிரசஸ்தே ராக்ஷஸேஸ்வரே–15-
தர்ம வர்மணமா மந்த்ர்யா தத்ரத்யாம் ப்ராஹ்மணா நபி விமானமைச் சதாதாதும் சிரஸா ராக்ஷஸ ஸ்வயம் -16-

நாசகத் ரங்கம் உத்தர்த்தும் அபி சர்வ ப்ரயத்நத-நிஷ் ப்ரயத்நதம் தத ராஜா நிஷ்சாத ஸூ துக்கித-17-
தமஸ்ரு பூர்ண வதனம் பதிதம் பாத மூலயோ உத்தி தோத்திஷ்ட வத்ஸேதி விஷ்ணு ராஹ வீபீஷணம் -18-
அயம் மநோ ஹரோ தேச பரிதஸ் ஸஹ்ய கன்யயா சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸேயம் பாவநி பாப நாசி நீ-19-
அயம் ச பக்திமான் ராஜா தர்ம வர்மா சதா மயி இமே ச முநய புண்யா வசந்த்யத்ர விகல்மஷா -20-
அத்ரைவ வஸ்தும் இச்சாமி கச்ச லங்காம் விபீஷண -21-
புரா வ்ருத்தமித்தம் ச அத்ர ஸ்ரோதும் அர்ஹஸி ராக்ஷஸ விந்திய பாதே மஹா நத்ய சர்வா சமுதிதா புரா -22-
தத்ர கந்தர்வ ஆகச் சதி விச்வாவ ஸூரிதி ஸ்ருத ச ப்ரணாம் அஞ்சலிம் க்ருத்வா தக்ஷிணாம் திசை மாஸ்தித-23-
ததோ விவாத சம்பூதோ நதீ நாம் தத்ர ராக்ஷஸ மம பிரணாமம கரோத் ம மாயமிதி வை மித -24-
விந்திய மலை அடிவாரம் -நதிகள் சேரும் இடம் -விச்வா வஸூ கந்தர்வன் -அங்கு இருந்து தென் திசை பார்த்து கை கூப்பி -எல்லா நதிகளும்
என்னையே வணங்கினான் -என்று போட்டி போட்ட பூர்வ விருந்தாந்தம் ஒன்றை விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் கூறினான் –
சமுத்திரம் தக்ஷிணம் கத்வா ச கந்தர்வ பதி ப்ரபோ ப்ராபோகயத் பத்ம நாபம் நபஸ்யே மாசி சம்யத–25-
அயனே சோத்தரே ப்ராப்தே நிவ்ருத்தச் ச உத்தராம் -திசாம் புன பிராணம மகரோன் நதீ நாம் தத்ர காயக -26-
த்வயா நமஸ்க்ருதம் கஸ்யா இத் யுக்தே யாதிகா அதர வ தஸ்யை க்ருத ப்ரணாம அஸாவித் யுக்த்வா ப்ரயயவ் ச ச -27-
ஆதிக்யம் ப்ரதி ஸர்வாசாம் தாஸாம் வாதோ மஹான் அபூத் -ந அஹம் இதி ஏவ நத்ய தத் ஷணேந விசஸ்ரமு -28-
கங்கா யாச்சாபி காவேரியா ந விஸ்ராந்தி ததா பவத் வாதாச் ச ஸூ மஹா நா ஸீத் அன்யோன்ய ஆதிக்ய காரனாத்-29-
சதனம் ப்ரஹ்மணோ கத்வா ப்ருச்சதாம் பரமேஷ்டி நம் கங்காதிகா ந சந்தேக இதி உவாச பிரஜாபதி -30-
இத்யுக்த்வா துக்கிதா சைவ காவேரீ ஸஹ்ய பர்வதே தபஸா தோஷ யாமாஸ ப்ரஹ்மணம் ராக்ஷஸாதிப -31-
கங்கா ஆதிக்யம் அபீப்ய சந்தீ சிர காலம் சரித்வார தஸ்யை வரம் ததவ் ப்ரஹ்மா கங்கா சாம்யம் மஹா மதே -32-
ஆதிக்யம் ந மயா தாதும் சக்யம் இதி ஏவ ச அப்ரவீத் சார க்ஷேத்ரே து காவேரீ சம்ஸ் தாப்யா பிரதி மாம் மம -33-
கங்கையை காட்டிலும் அடர்ந்த நிலையை நான்முகன் அளிக்க மறுத்து விட சாரக்ஷேத்ரம் திருச் சேறையில்–எனது அர்ச்சா விக்ரஹம் ப்ரதிஷ்டை செய்தாள்-
சிரம் ஆராத்யா மாச வரோ தத் தஸ் ததா மயா ஸா ஸ்துத்வா ப்ரணீபத்யாஹ காவேரீ மாம் சரித்வரா -34-
தேவ த்வத் அங்க்ரிம் சம்பந்தா கங்காம் மத்த அதிரிஸ்யதே -கங்கா சாம்யம் மயா லப்தம் ஆதிக்யம் ந கதஞ்சன -35-
தஸ்யை வரம் ஆதாத்தத்ர காவேரியை கமலேக்ஷண மத் சம்பந்தோத்பவம் தஸ்யா மஹாத்ம்யம் கேந ஸாத்யதே ததாபி மத் ப்ரஸாதேன கங்காய அதிகா பவ-36-
மத் சம்பந்தாய காவேரீ த்வன் மத்யே தாம மா மகம் -ஆகமிஷ்யதி ரங்காக்யம் யத்ர நித்யம் வசாம் யஹம் -37-
நித்ய வாஸம் கரிஷ்யாமி த்வன் மத்யே சரிதாம் வரே கங்காய ஆதிகா பூயா நித்ய யோகான் மயா ஸஹ -38-
நித்ய சம்பந்தத்தால் கங்கையில் புனிதமாய் காவேரி ஆவாய் -என்று அருளினேன் –

பிரதிஜ்ஞாதம் மயா பூர்வம் இத்தம் ராக்ஷஸ புங்கவ தவாபி முகமே வாத்ர சயிஷ்யே அஹம் விபீஷண -39-
கச்ச லங்கா மயா தத்தாம் புங்ஷ்வ ராஜ்யம் அகண்டகம் -40-
ஆகையால் நான் இங்கேயே தெற்கு நோக்கி உன்னை கடாஷித்திக் கொண்டே நித்ய வாஸம் செய்வேன் -ணீ இலங்கையில் நிம்மதியாக ஆட்சி செய் –
இத்யுக்தோ தேவதேந ரங்க தாம்நா விபீஷண பாதயோ பிரணிபத்யாஹ ப்ராஞ்சலி ப்ரஸ்ரயான்வித –41-
யத்யயம் வ்யவசாயஸ்தே தேவ தேவ ஜகத் பதே அஹம் அபி அத்ர வத்ஸ் யாமி ந த்வம் உத்ஸ்ரஷ்டும் உத்சஹே -42-
கர்ம பூமவ் மநுஷ்யானாம் ஹிதாய அர்ச்சித்மநா மயா ஆவிர் பூதம் அதஸ் தேஷாம் கரிஷ்யாமி ஹிதம் மயா -43-
ந த்வயா ஸஹ வஸ்த்வயம் மனுஷ்யை ராக்ஷஸாதிப தவ தத்தம் ச ராமேண லங்கா ராஜ்யம் விபீஷண -44-
ஆயுச்ச பரமம் தத்தம் ஐஸ்வர்யம் அதுலம் புவி அவசாநே அஸ்ய கல்பஸ்ய மயா ஸஹ விபீஷண –45–
உபேஷ்யசி ப்ரஹ்ம லோகம் புனர் லங்காம் ஸமேஷ்யஸி த்வி பரார்த்த அவசாநே த்வம் மயா ஸஹ விபீஷண ப்ரயாஸ்யசி பரம் லோகம் சர்வ பிரளய வர்ஜிதம் -46-
ஆயுர் ஆரோக்யம் ஐஸ்வர்யம் அந்யத் சர்வம் ச மே ப்ரபோ தத்தம் ராமேண தேவேந முக்தி சம்பிரார்த்திதா மயா -47-
ததர்த்தம் ரங்க தாமை தத்தத் தமேவ தயாளுநா முச்யதே கதமே தஸ்மாத் சம்சாராத் தத்வ தஸ்வ மே -48-
பால யந்தோ மம ஏவ ஆஜ்ஞாம் விபீஷண முமுஷவ யோகார்த்த நச்ச புருஷா போகிநோ யே ஸூராஸ ரா -49-
யஜ்ஜேந தபஸா தாநைர் அந்யைச் ச சுப கர்மபி மமைவ க்ரியதே ப்ரீதிர் மத் ஆஜ்ஞாம் அநு பாலய-50-
ராஜ்யம் குருஷ்வ தர்மேண மதர்த்தம் மாம் அநுஸ்பரந் மா பவாத்மா த்வதீ யாச்ச தேச மேதம் வ்ரஜம் து வை -51-
மாம் ஏவ அநுஸ்மர சதா த்வாம் அஹம் சம்ஸ்ராமி ச உபாயம் அபவர்க்கஸ்ய ரஹஸ்யம் அபி மே ச்ருணு -52-
சர்வ கர்மாணி ஸந்த்யஜ்ய சர்வ கர்ம பலாநி ச சரணம் மாம் பிரபத் யஸ்வ சர்வ பந்த விமுக்தயே -53-
இத் யுக்தோ ரங்க நாதேந லங்கா நாத அபி நாரத ப்ரணம்ய தேவம் பஹூச பிரயயவ் ஸ்வாம் புரீம் ப்ரதி -54-
கதே விபீஷனே ப்ரஹ்மன் தர்ம வர்மா சயு த்விஜை சம்யுக் விதானம் கரோத் யத்யத் கர்தவ்யம் அத்ர வை -55-
ததா ப்ரப்ருதி காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கம் தாம நாரத கல்பாந்தஸ் தாயி ஸம்பூதம் த்ருச்யதே அத்யாபி மாநவை -56-

ஒன்பதாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

——————————————–

அத்யாயம் -ஒன்பது தீர்த்தங்களின் பிரபாவம் –

ஸ்ரீ ரெங்கஸ்ய விமானஸ்ய பரிதோ யோஜந த்வயே க்ஷேத்ரே நிவாஸ நாம் பும்ஸாம் பாதகம் ந ஏவ வித்யதே -1-
ஸ்ரீ ரெங்க யாத்ரா ஸ்ரீ ரெங்க தீரயாச சைவ நாரத உத்தாரயதி சம்சாரான் நித்ய வாஸஸ்து கிம் புன -2-
சந்த்ர புஷ்கரணீ யத்ர ஸரஸீ பாப நாசிநீ தத்ர ஸ்நானம் மநுஷ்யானாம் சர்வோரிஷ்ட நிவாரணம் -3-
புரா காஸ்யப சாபேந நிஸ் தேஜஸ்க க்ருதோ விது தத் சேவயா மஹத் தேஜ ப்ரத்ய பத்யத நாரத -4-
ப்ரச்சாயச் ச ச கந்திச் ச புன்னாகஸ் தத்ர திஷ்டதி புரா சந்த்ர மசா ராஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டாப்ய விவர்த்தித-5-
தம் த்ருஷ்ட்வா முச்யதே பாபைஸ் ஸ்புருஷ்ட்வா லஷ்மீம் அவாப்நுயாத் ஜ்ஞானவான் ஸ்யாத்தம் ஆஸ்லிஷ்ய தஸ்மாத் தம் அபிவாதயே -6-
தத் சாயாயாம் க்ருதம் தானம் ஜெப ஹோமம் ஸூரார்ச்சனம் பித்ரூணாம் பிண்ட தானம் ச மஹதஷய்யம் உச்யதே -7-
பாரசர்யோ மஹா தேஜா தத்ர ஆஸ்தே முனி சத்தம புஷ்கர புஷ்கராஷாச் ச குமுத காம ஏவ ச -8-
விஷ்ணு பாரிஷாதா ஹி ஏதே தீர்த்தம் ரஷந்தி ஸர்வதா வாஸூ தேவேதி தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே-9-
வேத வியாசர் அந்த புன்னை மரத்தில் நித்ய வாஸம் -புஷ்கரர் போன்ற மஹா விஷ்ணு பரிகரங்கள் அத்தை ரக்ஷணம் –
செய்கிறார்கள் – இன்றும் தீர்த்த கரை வாஸூ தேவன் சந்நிதி உண்டே –
கண நாதம் நமஸ் க்ருத்ய ஸ்நாத்வா சம்ய யதாவிதி கீர்த்தயித்வா வாஸூ தேவம் மந்த்ரமே நமுதா ஹரேத் -10-
அசேஷ ஜகத் ஆதார சங்க சக்ர கதாதர அநுஜ்ஞாம் தேஹி மே தேவ யுஷ்மத் தீர்த்த நிஷேவனே-11-
இத் யுக்த்வா மூல மந்த்ரேண ஸூக்தேந புருஷஷ்ய வா -ஸ்நாத்வா சந்தர்ப்பயேத் தேவம் வாஸூ தேவேதி நாமத-12-
ரிஷிம் சந்த்ர மசம் தேவம் கணநாம் ததைவ ச தத் யாச்ச சக்திதோ தாநம் சர்வ பாபாபநுத்யதே-13-
திலதானம் விசேஷேண தஸ்மிந் தேசே பிரசஸ்யதே தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் ச சர்வ பாபாபநோதனம் -14-
புரஸ்தாத் தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய பில்வ தீர்த்தம் மஹா முநே க்ருதாபசாரோ தேவஸ்ய புரா வைரோச நேர்மகே -15-
சந்த்ர புஷ்கரணி எதிரில் பில்வ தீர்த்தம் -இதுவே குணசீலம் -க்ஷேத்ரம் –
உசநா கில தர்சாந்த்யை தத்ர தேபே மஹத்தப பில்வச்ச ஸ்தாபிதஸ் தத்ர ஸ்ரீ கரஸ் ச ச தர்ச நாத் –16-
சுக்ராச்சாரியார் ஸ்ரீ வாமனன் இடம் செய்த அபசாரம் தீர தாபம் இருந்து இந்த பில்வ மரம் நட்டார் –
தத்ரர்ஷி பார்க்கவோ ஜ்ஜேயோ தேவதாம் ச கவிஸ் ஸ்வயம் ஸ்ரீ நிவாஸேதீ தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே -17
பில்வ தீர்த்த ரிஷி பரசு ராமர் -சுக்ராச்சாரியார் தேவதை –இங்கு சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீ நிவாஸன் –
குமுதோ கண நாதச் ச தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரக்ஷகவ் தத்ராபி ரஜதம் தேயம் ஹிரண்யம் ச விசேஷத -18-
அஸஹ்ய அநப சாராம்ச் ச ஷமதே தத்ர கேசவ தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் ப்ரஹ்ம ஹத்யா பதோஷம் -19-

ஆக் நேப்யாம் திசி தீர் தஸ்ய ஜம்பூஸ் திஷ்டதி மா மக -அஸாச் சாஸ்த்ராண் யஹம் பூர்வம் ஆஜ்ஞாய பரமேஷ்டிந-20-
ஆக்நேயா திசையில் -ஜம்பு தீர்த்தம் -திருவானைக் கோயில் –மோஹ சாஸ்திரம் -சைவ ஆகமங்களை சிவா பெருமான் இயற்றினான் –
பிராணம்ய தத்ர தத் சாந்த்யை ப்ராதபம் தப உத்தமம் -அஹிர் புத்நீ நிஷிஸ் தத்ர தேவதாஹம் மஹேஸ்வர –21-
அந்த தீர்த்தத்தில் அஹிர் புத்நீ -ரிஷி -நானே தேவதை –
ஸூ நந்தோ கண நாதச் ச நாம தேவஸ்ய சாச்யுத-அன்னம் பிரதேயம் தத்ரைவ அச்யுத ப்ரீயதாம் இதி -22-
பக்த அபசாரம் அகிலம் சஹிதே தத்ர வை ஹரி -தத்ர ஸ்நானம் ச தானம் அபி அன்ன தோஷ அபநோ தனம் -23-

ததோ தக்ஷிண தோ வ்ருஷ திஷ்டதி அஸ்வத்த உச் சீரித கத்வா அஹல்யாம் தபஸ் தத்ர தேபே தேவ சதக்ரது -24-
ரிஷிஸ்து கௌதமோ நாம தேவதா பல ஸூதந அனந்த நாம தேவஸ்ய தத்ர தீர்த்தே பிரசஸ்யதே -25-
நந்தஸ்ய தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரக்ஷகோ கணநாயக வஸ்திர தானம் விசேஷண ஹி அனந்த ப்ரீயதாம் இதி -26-
கன்யாதானம் ப்ரஸம்சந்தி பவேத் ப்ரீதயே அத்ர வை ஆகம்ய கமநாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விமுச்யதே -27-

ததோ தஷிணத பச்சாத் பலாச திஷ்டதி த்ரும குஹோ மம ஸூதஸ் தத்ர தபஸா சக்திம் ஆப்த வான் -28-
அஹிர் புத்னி ரிஷி தத்ர தேவதா ஷண்முகோ குஹ கோவிந்தேன ஹரேர் நாம பத்ரச்ச கண நாயக-29-
பலத்த தீர்த்தம் -இன்றைய ஜீய புரம் –
கவ் பிரதேயா விசேஷண கோவிந்த ப்ரீயதாம் இதி தத்ர ஸ்நானம் ச தாநம் ச சம்சர்க்க விநாசனம் -30-
ப்ரீ திஸ்யாம் திசி புன்னாகோ வித்யதே பாத போத்தம-கத்வா து க்ருதிகா பூர்வம் தத்ர தேவோ ஹிதாசன-31-
தத் தோஷ சாந்தயே தேபே தப பரம துச்சரம் -ருஷிர்மரீசி தத் ரோக்தோ தேவதா ஹவ்ய வாஹன–32-
ஸ்ரீ பதிர் நாம தேவஸ்ய ஸூ பத்ர தீர்த்த ரஷக க்ருதம் பிரதேயம் தத்ராபி ப்ரீனாதி ஸ்ரீ பதி ஸ்வயம் -33-

பரதார க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விசுத்யதி தத உத்தரத பச்சாத் பகுள த்ரும உச்ச்ரித-34-
ப்ருஹஸ்பதி ரிஷி தத்ர தேவதா நாம் புரோஹித தேவதா ச சஹஸ்ராஷோ நம விஷ்ணோச்ச மாதவ –35-
சண்டகோ கண நாதச்ச தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரஷக தத்ர வாச பிரதாத் த்வயம் ஆயுஷ அபி விருத்தயே -36-

தத்ர ஸ்நாத்வா நர சுத்யேத் கோவதாத் ஸ்த்ரீவதாத் அபி கதம்ப உத்தரே வ்ருஷ உத்தமோ நாம வை ஹரி -37-
கதம்ப மரம் -உத்தம கோயில் க்ஷேத்ரம் –
ஈஜேஹி ஜனகஸ் தத்ர ச தஸ்மாத் ரிஷி உச்யதே தேவதா பத்மயோநிச்ச கருடஸ் தீர்த்த ரஷக -38-
தத்ர ம்ருஷ்டம் பிரதாத்தவ்யம் அன்னம் ஆரோக்ய வ்ருத்தயே -பிரதி க்ருஹ க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாநவ விசுத்யதி -39-

தத உத்தர பூர்வம் ஆம்ரஸ் திஷ்டதி பாதப ரிஷி வசிஷ்ட தத் ரோக்தோ தேவதா ச திவாகர -40-
வடக்கே மா மரம் –லால்குடி பாதையில் தாளக்குடி -என்னும் இடம் –
ஹ்ருஷீ கேசேதி தேவஸ்ய தத்ர நாம பிரசஸ்யதே விஷ்வக்ஸேநோ மஹா தேஜாஸ் தஸ்ய தீர்த்தஸ்ய ரஷக -41-
பூமி தானம் ப்ரஸம்சந்தி தத்ர சாம்ராஜ்ய ஸித்தயே மாதா பித்ரு க்ருதாத் பாபாத் தத்ர ஸ்நாத்வா விசுத்யதி -42-

சர்வத்ரைர் வம்ருஷிம் தேவம் அதி தைவதம் கணாதிபம் -ப்ராஹ்மாணம் ஸூர்யம் இஷ்வாகும் ராகவம் ச வீபீஷணம் -43-
உத காஞ்சலிபி சம்யக் த்வாம் ச மாம் சைவ தர்ப்பயேத் ஜெப ஹோம அர்ச்சனம் தானம் ததா ப்ராஹ்மண தர்ப்பணம் -44-
தத் தன் நாம்நா ஹரே குர்யாத் தத் ப்ரீதிம் காசிஷம் வதேந் வாசயேத் ப்ராஹ்மணாம்ஸ் தத்ர தத் தத் ப்ரீத்யா சிக்ஷம் புன -45-
சர்வத்ரைவ காவேரியாம் ஸ்ரீ ரெங்கேசம் விசேஷத ஸ்நாந காலே ஜபேன் மந்த்ரம் ஸாம்ஸாகாஸூ சோதிதம்-46-
யத்யத் தீவ்ரம் துஷ்க்ருதம் யத் ச கிஞ்சித் சாரீரம் யன் மாநஸம் வாசிகம் வா சத்ய புநீஹி பய சாம்ருதேந கவரே கந்யே மம கர்ம யச்ச-47-
நாராயணீய சகாயம் த்ருஷ்டேயம் வேதஸா ஸ்வயம் ப்ரஸம்ஸா ஸஹ்ய கந்யாயா பும்ஸாம் பாபாப நுத்தயே -48-
அஷ்ட தீர்த்த சமீபே தாம் அஷ்ட வ்ருஷோப சோபிதாம் ஜூஷ்டாம் ச விஷ்ணு நா புண்யாம் சந்த்ர புஷ்கரிணீம் சுபாம் -49-
த்ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ததா ஸ்நாத்வா பீத்வா சம்ப்ரோஷ்ய புன கீர்த்தயித்வா ததா ஸ்ருத்வா முச்யதே சர்வ கில்பிஷை -50-
அந்யத்ராபி பிரதேஷூ யத்ர ருத்ர ஜலாசயே சந்த்ர புஷ்கரணீத் யுக்த்வா ஸ்நாத்வா தஸ்யார்த்த பாக்பவேத் -51-
ஏதேஷி சர்வ தீர்த்ததேஷூ ஏகாஹ் நோவ ப்ரதக்ஷிணாம் ஸ்நாத்வா ப்ரணம்ய ரங்கேசம் புநாநி தசா பூருனாந் -52-
ஏகாதச்யாம் உபோஷ்யைவ த்வாதஸ்யாம் ஸ்நாநம் ஆசரேத் தாரயே தாத்மநோ வம்ச்யான் சப்த சப்தஜ சப்த ச -53-

ஆவிர்பாவ ப்ரப்ருத்யே ததா கல்பாந்தம் விசேஷத ஏதத் ஸ்ரீ ரெங்க வ்ருத்தாந்த கச்சித் சம்யக் ச்ருதஸ் த்வயா –56-
கச்சித் வியவசிதச் சார்த்த சந்தேஹா விகதஸ் தவ -கச்சித் ஜ்ஞாதா பகவதோ வ்யாப்திர் விஷ்ணோர் மஹாத்மந -57-
நமோஸ்து தே மஹா தேவ க்ருதக்ருத்ய அஸ்மி சாம்ப்ரதம் சர்வஜ்ஞஸ் த்வம் தயாளுஸ் த்வம் தஸ்மாத் ஏதத் வயோதிதம் -58-
ஸ்ருதம் ஏதத் ஸேஷேண மமைகாக்ரேண சேதஸா ஸ்ரோதவ்யம் நாத்ய தஸ்தீஹ நமஸ் துப்யம் நமோ நம-59-
ய ஏதத் ரங்க மஹாத்ம்யம் வைஷ்ணாவேஷ்வபி தாஸ்யதி ச விஷ்ணு ப்ரீண யத்யாசு சர்வ காம பல ப்ரதம் -60-
ய ஏதத் கீர்த்தயேன் நித்யம் நர பர்வணி பர்வணி ஆப்தோர்யா மஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய பலம் ப்ராப்நோதி புஷ்கலம் – 61-
தஸ்மிந் நிதவ் விசேஷேண சந்திதவ் வா முரத்விஷ-வைஷ்ணவானாம் சமாஜே வா கீர்த்தயித்வா ஸூகீ பவேத் -62-

நாஸ்திகாய ந வக்த்வயம் ந அபாகவத சந்நிதவ் ந சாஸ்ரூஷவே வாக்யம் ந விஷ்ணும் ய அப்யசீ யதி –63-
ந ச சூத்ராய வக்த்வயம் த்வேவ தநகாங்ஷயா -நைவாலசாய -(நாலசாய-) பிரதம்பாய நாஸூயாயா விசேஷத –64-
ந வக்த்வயம் ந வக்த்வயம் ந வக்த்வயம் மஹா முநே –ஸ்ரோத்வயம் ச த்விஜ ஸ்ரேஷ்டாத் விஷ்ணு பக்தாத் விபச்சித -65-
ஜிதேந்த்ரியாத் ஜித க்ரோதாத் நிஸ் ப்ருஹாந் நிருபத்ரவாத் -ஸ்ருத் வைத்தும் ரங்க மஹாத்ம்யம் விஷ்ணு பக்தோ விமத்சர -66-
ஜித்வா க்ரோதம் ச காமம் ச விஷ்ணு மாப்நோதி சாஸ்வதம் -படன் ச்ருண்வன் ததா விப்ரோ விது நாம் அக்ரணீர் பவேத் -67-
ஷத்ரியோ லபதே ராஜ்யம் வைச்யச்ச தன சம்பத -சூத்ரோபி பகவத் பக்திம் யோதகோ விஜயா பவேத் -68-
கர்ப்பிணி ஜனயேத் புத்ரம் கந்யா விந்ததி சத்பதிம் -ச்ருண்வன் படன் லிகன் பிப்ரத் ரங்க மஹாத்ம்யம் உத்தமம் -69-
முக்த்வா சுபாசுபே யாதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -70-

பத்தாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
ஸ்ரீ மத் ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் சம்பூர்ணம் –

————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் –முதல் நான்கு அத்யாயங்கள் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாண்ட புராணம் –

May 19, 2017

திருமந்த்ரார்த்தம் ஸ்ரீ ரெங்க பட்டணம் / ஸ்ரீ விஷ்ணு மந்த்ரார்த்தம் -திரு அனந்த(பத்மநாப) புரம் / ஸ்ரீ வாஸூதேவாயா மந்த்ரார்த்தம் ஸ்ரீ ரெங்கம் –
-வியாப்ய மந்த்ரார்த்தங்கள் மூன்றும் –
மூன்று முடி திருத்தி -முதல் நாள் –
ஆயில்யம் -ஸ்ரீ கமலா வல்லி தாயார் -திருவவதாரம் -3-நாள் ஜீயர் புரம் / -6-நாள் திரு உறையூர் சேர்த்தி /-9-நாள் பங்குனி உத்தரம் சேர்த்தி /
1323-1371-நம்பெருமாள் வெளியில் -இருந்த-48 -ஆண்டுகள் /

24-நாலு கால் மண்டபங்கள் -சுந்தர பாண்டியன் கைங்கர்யம் -துலா பாரம் தான் ஏறி -குறுநில மன்னர் இடம் சொத்து வாங்கி -துலா புருஷ மண்டபம் என்றே பெயர் இதற்கு –

சேர பாண்டியன் -சந்தன மண்டபம் இருக்கும் ஸிம்ஹாஸனம் / பூபால ராயன் – திவ்ய ஆஸ்தானத்தில் ஸிம்ஹாஸனம் பெயர் –

கோ சாலை இருந்ததால் கோ ரதம் பெயர் -செங்கமல வல்லி தாயார் சந்நிதி அருகில் –

சோழேந்திர சிம்மன் -பட்டர் காலம் -பரமபத நாதன் சந்நிதி அருகில் மண்டபம் –இவனே இரண்டாம் இராஜராஜன் -ஸ்ரீ ராமாயணம் திருவாயமொழி மதில்கள் /
-அவயபதேசனுக்கு அனந்தரம் வந்தவன் -என்பவர் –
-இரண்டாம் குலோத்துங்கன் -கிருமி கண்ட சோழன் -இவனே என்பர் -அவன் வயிற்றில் பிறந்த -சோழேந்திர சிம்மன் -அதே பெயரில் யானையும் சமர்ப்பித்தான் என்பர் –

– ஹோய்சாலர் -கண்ணனூர் -சமயபுரம் இப்பொழுது -கொங்கு நாடு சேர சோழ பாண்டிய தொண்டை மண்டலம் -அனைத்தையும் இங்கு இருந்து ஆண்டு
-சோழ மன்னர் உதவ வந்தவர் -1022 -1322 –வேணு கோபாலர் சந்நிதி -ஆயிரக்கால்மண்டபம் -தொடங்கி -பெருமாள் தேவன் மண்டபம் என்பவர் ஆரம்பித்து –

ஐந்து குழி மூன்று வாசல் -அர்த்த பஞ்சகம் தத்வ த்ரயம் -காட்ட –

விக்ரம சோழன் -அகலங்கன் பட்ட பெயர் -இதே பெயரில் சுற்று —முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் மகன் —

திருப் பூ மண்டபம் -திரு வேங்கடமுடையான் உருவப் படம் பின்பு உள்ள மண்டபம்
சேர குல வல்லி நாச்சியார் சந்நிதி -அர்ஜுனன் மண்டத்தில் பட ரூபம் -பீபி நாச்சியார் -ராமானுஜரும் எழுந்து அருளி உள்ளார் –
ராஜ மகேந்திரன் திரு வீதி -விஷ்வக்சேனர் –
பொன் மேய்ந்த பெருமாள் –ஹேம சந்தன ராஜன் –ஹரி -பெரிய திருவடி -அருகில் காலி உள் இன்றும் உண்டே -படை எடுப்பில் போய் விட்டது –
பெரிய திரு மண்டபம் தங்க கருடனும் எழுந்து அருளி பண்ணி -இதுவும் கலாப காலத்தில் போனதே –
சுந்தர பாண்டியன் -படிகம் -கிரீடம் இருந்து ராஜா சேவிக்க -அன்று இருந்து நியமனம் -கழற்றி பிடித்த கிரீடம் போலே பாண்டியன் கொண்டை-மூன்று பகுதி -பல கைங்கர்யம்
மூன்றாம் திரு சுற்று குலசேகரன் திரு சுற்று -த்வஜ ஸ்தம்பம் -பொன் வேய்ந்த கைங்கர்யம் -ஆயிரம் கால் மண்டபம் முடித்த கைங்கர்யமும் –
ரத்ன அங்கி -திரு ரத்ன மாணிக்க வைர திரு அபிஷேகம் -திரு அனந்த ஆழ்வானுக்கும் ரத்ன அங்கி -இப்படி பல –
அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம் த்வஜ ஸ்தம்பம் பொன் வேய்ந்து -அங்கு தானே பல்லாண்டு பாடுவார் -நம்பெருமாள் பாதுகாப்பாக திரும்பி எழுந்து அருளிய பின்பு –
மஞ்சள் குழி உத்சவம் -கடை முழுக்கு -மஞ்சன குழி -திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு ஆஸ்தானம் இன்று –
சரஸ்வதி பண்டாரம் -ஓலை சுவடி காத்து -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பார்த்து அறியும் படி -பொன் தேர் -சேய்தான் -அதுவும் களவு போனதே –

வேத ஸ்ருங்கம் –இரண்டு காவேரியே வேதம் -நான்கு கரைகள்-நான்கு புருஷார்த்தம் -தர்ம அர்த்த-வடக்கு – காம மோக்ஷம் -தெற்கு
-ஸ்ரீ ரெங்கம் ஒட்டி உள்ள -பகுதி தர்மம் மோக்ஷம் -அர்த்தம் காமம் விலகி –
ஸஹ்யாத்ரி- நாளம் காவேரி -கரணிகை போலே சேவை -அஷ்ட தீர்த்தம் -சுற்றி -நடுவில் சந்த்ர புஷ்கரணி –

உள் திரை பணியாளர் உள் திரை வீதி உத்தர வீதி –

கொம்பு அஞ்சு செடி அஞ்சு கொடி அஞ்சு -கறி அமுது / மூன்று கால -ஆறு கால தளிகை பெரிய அவசரம் மதியம் -செல்வர் சம்பா இரவில் செலவை சம்பா மருவி இரவில் படைப்பு /
பொங்கல் காலையில் -ரொட்டி வெண்ணெய் -சக்கரை பருப்பு-கும்மாயம் குழைய பண்ணி -பச்சை பால் -தோசை– சுக்கு வெல்லம் -புதிய நெய் –

தெப்ப உத்சவம் ஏற்பாடு கூர நாராயண ஜீயர் –
பிராணவார்த்தம் –முதல் ஆயிரம் -/ கண்ணி நுண் திருத் தாம்பு –நமஸ் சப்தார்த்தம் /மேலே மந்த்ர சேஷார்த்தம் / இயலுக்கு பிரதானம் இயற்பா
-700-அரையர் -தாளம் இசைத்து -கோடை மண்டபம் மேல் ஏறி திரு சேவை சாத்தி அருளுவான் -நாத முனிகள் காலத்தில் –
அரையருக்கும்-பட்டருக்கும் ப்ரஹ்ம ரதம் மரியாதை இன்றும் உண்டு /

சர்ப்ப கதி/ மஸ்தக கதி / கருட கதி / ஹம்ஸ கதி / ரிஷப கதி / சிம்ம கதி / கஜ கதி / வயாகரா கதி /அஷ்ட கதிகள்-ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் –
அத்யயன உத்சவம் -பெரிய திரு நாள் உத்சவம் முடிந்த அன்று ஸ்தம்ப -கொடி மரம் -அருகில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் திரு மஞ்சனம் உண்டே –
நன்றாக ரஷித்து நடத்து கொடுப்பவர் இவர் அன்றோ –

ராமானுஜர் ஏற்படுத்திய பத்து கொத்துக்கள் -விவரம் –
1– திருப்பதியார் –திவ்ய தேச வாசிகள் முதல் –கொத்து –வேறே திவ்ய தேசம் பிறந்து இங்கு வந்தவர்கள் -தர்ம வர்மா திருச் சுற்று –
உள் திரு வீதி சுத்தி பண்ணி -அமுது பாரை-/ விளக்கு ஏற்றி சமர்ப்பிப்பது -கஷாயம் பால் இரவில் சமர்ப்பிப்பது -/
இன்று -உத்தம நம்பியார் கைங்கர்யம் -மடப்பள்ளி அனைத்துக்கும் நிர்வாஹர் இவரே -விசேஷ மரியாதை கார்த்திகை அன்று இவருக்கு –
2–திருப் பணி செய்வார் -ஆயனர் கைங்கர்யம் -படிப்பு கைங்கர்யம் -பெருமைகளை படிப்பார் -திரு தாழ் வரை தாசர் –
(12000- பெயர் -பிள்ளை லோகாச்சார்யார் -திரு மேனி ரக்ஷணம் -தோழப்பர் கைங்கர்யம் நம்மாழ்வார் -அறிவோம் /)
ராஜ மஹேந்த்ரன் திரு வீதி சுத்தி -பண்ணும் கைங்கர்யம் -சேர்த்தே கொடுப்பார் -இந்திரியங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு சமர்ப்பிக்கவே -தான் -கைங்கர்யங்களில் வாசி இல்லையே /
சிரோபசாரம் -வசந்த உத்சவம் -/ ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் குடை பிடித்து -மதுரகவிகள் சாதிப்பது -எல்லை நடந்த -ஜம்பு க்ஷேத்ர -கந்தாடை ராமானுஜ முனி –
தெற்கு உத்தர விதி –நான்கு ஜீயர் கைங்கர்யம் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் -வேல் ஏந்திய பெருமாள் -மரியாதை உண்டு –/ ராயன் –உத்சவம் எழுந்து அருள வீதி சுத்தி பண்ணி –
/புராண படலம் வாசிப்பதும் இதுவும் வாசி இல்லாமல்
3–கொத்து –பாகவத நம்பிமார் -அர்ச்சக ஸ்வாமிகள் -பாஞ்ச ராத்ர ஏகாயான சாகை –/ தீர்த்தம் -சுவீகாரம் முதலில் கொள்வார் -இவர்கள் /
பூரி அர்ச்சகர் மாத்த -ஸ்ரீ கூர்மம் தூக்கி -திரு வனந்த புரம் இருந்து திருக்குறுங்குடி கொண்டு வந்தது போலே -அர்ச்சகர்களை விட்டுக் கொடாதவன் அன்றோ /
4–தோதவத்தி திரு மறையோர் -உள்ளூரார் கைங்கர்யம் –எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் பொழுது -சூட்டால் வியர்க்கும் அர்ச்சகர் -ஆலவட்டம் கைங்கர்யம்
-இளநீர் சேர்த்து -ஸ்ரீ சடகோபன் எழுந்து அருளி போவது இன்று தாயார் சந்நிதியில் மட்டும் பண்டாரிகள் -ஸ்ரீ பண்டார -/பெருமாள் சந்நிதியிலும் இருந்து இருப்பார்கள் –
தோதவத்தி தூய வஸ்திரம் என்றபடி / தாயார் -கஜ கதி /ஹம்ஸ கதி /-ஸ்ரீ சடகோபன் பண்டாரிகள் -எழுந்து
5–அரையர் -விண்ணப்பம் செய்வார் -வீணை -பாசுரம் -படி ஏற்றம் தாளம் கைங்கர்யம் -கொண்டாட்டம் -பெருமை -தாயார் ஆச்சார்யர் பெருமை கேட்டு
அல்லி கமலக் கண்ணன் கிழக்கு உத்தர வீதி அரையர் தங்க வைத்தார் –
6–திருக் கரக கையர் -தீர்த்தம் கைங்கர்யம் – திருவரங்க வள்ளலார் / மாலை கொடுக்கும் கைங்கர்யம் -ஆண்டாள் அருள் மாரி -பாதுகாத்து சமயத்தில் கொடுப்பது
ஆண்டாள் ஊசி –பரி பாஷை –ச உச்சிஷ்டஞ் பலாக்ருதம் -காட்டினாள் அன்றோ / மாலை கத்தரிக்க துரட்டு கத்தி அருள் மாரி /
7-சேனா நாத ப்ரஹ்ம நாயர் -ஸ்தானத்தார் -தழை இடுவார் கைங்கர்யம் -குடை எடுத்து -யானை வாஹனம் பின் அமர்ந்து -தளிகை நெய் சேர்த்து -அருளப்பாடு கைங்கர்யம் –
8– பட்டாள் கொத்து பெரிய கோயில் நம்பி இடம் இருந்து -பிரித்து -வேத விண்ணப்பம் –புராண படலம் -பட்டர் -ஸ்ரீ பாஷ்ய -ஸ்தோத்ர -நித்ய விண்ணப்பம்
சாக அத்தியாயிகள் -கருட வாஹன பண்டிதர் -ஆழ்வான்-அம்மாள் -/ப்ரஹ்ம ரதம் -பட்டருக்கு உண்டு / அமுதனார் அரையர் -இவர்களுக்கும் உண்டு /
இயல் சேவை –அமுதனார் -அன்று /இன்று இல்லையே -/ ஸ்ரீ பாஷ்யம் -பிற் பட்டவர்கள் சேர்த்து -கத்ய த்ரயம் / பஞ்சாங்கம் -படலம் /
9–ஆர்யா பட்டர் -காவல் காரர்கள் -புறப்பாடு காவல் / குலோத்துங்க சோழன் –சமஸ்தானம் சேர சோழ பாண்டியர் சமர்ப்பிக்க
உதக தாரா புரஸ்தமாக -தன் அப்பா செய்தது தப்பு என்று -முத்திரை ராஜ -மீன் வில் புலி மூன்றும் சேர்த்து -காவல் காப்பார் /அதையே ராமானுஜர் ஒத்து கொண்டு –
10–தாச நம்பி கொத்து –இதை பத்தாக பிரித்து -பத்துக்குள் பத்து –புண்டரீக தாசர் கைங்கர்யம் –/ தானே முதல் கொத்தில் சேர்ந்து –
தர்ம வர்மா சுத்தி -அமுது படி பார்க்க வேண்டியது -தேவ பெருமாள் குறட்டி அடியில் அமர்ந்து – இன்றும் அமுது படி பாரை அருகில் உண்டு /
ஏகாங்கிகள்-ஒரே வஸ்திரம் -தங்க பிரம்பு வெள்ளி பிரம்பு கரும்பு பிரம்பு –விரக்தர்களை நியமித்து / சாத்தாத பத்து வர்க்கம் /
கதவை திறப்பது திரை வாங்குவது /தாச நம்பி புஷ்ப்ப கைங்கர்யம் / மலர் தூவும் கைங்கர்யம் / மண்டப அலங்காரம் தட்டி கட்டும் கைங்கர்யம் கொண்டாட்டம் /
மரக்கால் அளப்பான்-7-உத்சவம் நெல் அளக்கும் உத்சவம் /தேவ தாசிகளை எம்பெருமானார் அடியார் பெயர் ஆடி உகப்பிக்க /
சில்ப ஆச்சாரிகள் தச்சன் வரணம் பூச -திரு ஆபரண பொன் கொல்லன் -ஈயம் பூசுவது போல்வன /தையல் காரன் -வாஹனம் அலங்காரம் –ஈரம் கொல்லி-கைங்கர்யம்
மண் பாத்திரம் சேதுபவன் / தெப்பக்காரன் -தீவு -வெளியில் இருந்து தானே உள்ளே சாமான்கள் வர வேன்டும் முன் காலம் /வாத்ய வகைகள் –

1311—மாலிக் கபூர் –தங்கம் கொள்ளை அடிக்க -துலுக்க நாச்சியார் -ஹேம சந்தன ராஜா ஹரி -கருடன் -ஓடம் வைத்து சேர்த்த தங்கம்
1319–குரூஸ் கான் -இவனும் தங்கத்துக்காக
1323–உலூக்கான் -12000-ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் –நம் பெருமாளும் ஸ்ரீ ரெங்கம் விட்டு போகும் படி -48-வருஷங்கள் -உத்சவம் நடந்து இருந்தது போலவே வைத்து
-திரு ஆராதனம் பண்ணி கொண்டு இருப்பது போலே -நாடகம் –அயோத்தி மா நகரம் கூட சென்றதே பெருமாள் பின்னால் -ஏகாந்தமாக கொண்டு போக வேண்டுமே
-1371-கோப்பண்ணன் மூலம் திரும்பி -விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் -கைங்கர்யம்-
சுரதானி-துலுக்க பெண் -சித்ர ரூபம் பிரதிஷ்டை -ரொட்டி வெண்ணெய் அமுது செய்து -ராஜ மஹேந்த்ரன் கைங்கர்யம் இரண்டு கிராமம் எழுதி வைத்து –
இசை அறியும் பெருமாள் கூட்டத்தார் -அரையர் –வடக்கத்தி நாட்டியம் ஆடி இசை பாடி அழைத்து வந்ததால் –
திருவரங்க மாளிகையார் -உத்தம நம்பி -48-வருஷம் இங்கேயே இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் ரக்ஷணம் —இவரே இன்று யாக பேரர்-

சந்த்ர புஷ்கரணி -அஷ்ட திக்குகளிலும் அஷ்ட தீர்த்தங்கள் –
1–பில்வ – தீர்த்தம் கிழக்கே -மூன்றாம் நாள் -/ ஸ்ரீ நிவாஸன் பெருமாள் இங்கு -ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷம்
2–தென் கிழக்கு -ஜம்பு தீர்த்தம் -அச்சுதன் -இங்கு பெருமாள் எழுந்து அருளுவது இல்லை -சிவன் தாபம் இருந்து மோஹ சாஸ்திரம் -பிராயச்சித்தம் இங்கு
அன்ன தோஷம் விலகும்
3–நேர் தெற்கே அஸ்வத்த தீரம் -பங்குனி -8-நாள் குதிரை வாஹனம் -அனந்தன் பெருமாள் -இந்திரனுக்காக யாகம் -அகல்யை -இந்திரன் தோஷம் -வியபிசார தோஷம்
4–பலாச தீர்த்தம் தென் மேற்கே -சுப்ரமணியன் வேலை -கோவிந்தன் -சம்சர்க்க கூடா சேர்க்கை தோஷசும் போக்க
5–புன்னாக -மேற்கே மேலூர் போகும் வழீ -3-நாள் -ஸ்ரீ பதி -அக்னி கிருத்திகா நக்ஷத்ரம் தப்பாக -சாபம் போக்க -பர ஸ்த்ரீ கமான தோஷம்
6–வட மேற்கே புன்னாக -வருஷம் மாதவன் கோ வதம் ஸ்த்ரீ வதம் தோஷம் போக்கும்
7–கடம்ப தீர்த்தம் உத்தமர் -மாசி -5-நாள் எழுந்து -தானம் வாங்கிய தோக்ஷம்
8–ஆமர தீர்த்தம் ரிஷீகேசன் -மாதா பிதா குறை பித்ரு தோஷம் போக்கும் –

சகாப்தம் வருஷ கணக்கு –78-கூட்டி ஆங்கில வருஷம் -கணக்கு கொள்ள வேன்டும் /
தூப்பில் பிள்ளை -சத்ய மங்கலம்-எழுந்து அருளி -சுருதி பிரகாசிகை ரக்ஷணம் -/-28-ஸ்தோத்ர கிரந்தங்கள் அருளிச் செய்து -/
102–வைகாசி -17–1371-நம் பெருமாள் / கார்த்திகை -தேசிகன் பரம பதம் -நம்பெருமாள் எழுந்து அருளிய பின்பே
-ராஜ கண்ட கோபாலன் -மன்னார் குடி நம்பெருமாள் பெயர் சூட்டி -ஈரம் கொல்லி மூலமாக
-12-வருஷங்கள் ஆனபின்பே உத்சவங்கள் ஆரம்பித்தன -/
உத்தம நம்பி -பெரிய நம்பி வம்சார் இடம் ஸமாச்ரயணம் -/ஹரிகரன் புக்கர் -விருப்பண்ண உடையார் -சுதர்ச பெருமாள் கோயில் -சக்கரத் தாழ்வார் -புனர் நிர்மாணம்
உக்ரம் -சமன்வயப்படும் -/ வினை தீர்த்த படியாலும் சாம்யம் -இருவரும் /-புருஷோத்தமன் -அமுதனார் திரு வாதாரன பெருமாள் -இங்கே சேவை /

சக வருஷம் —1347 –78 -கூட்டி–1425- -பல்லவ ராயன் -மடம்–மா முனிகள் -43-திரு நக்ஷத்ரம் கோயிலுக்கு எழுந்து அருளும் பொழுது
உத்தம நம்பி குமாரர் அபசாரம் பட -பெரிய பெருமாள் ஸ்வப்னத்தில் -திரு அனந்த ஆழ்வானாக சேவை சாதித்து -தானான தன்மை காட்டி அருளி –
வரத நாராயண குரு -அண்ணன் ஸ்வாமிகள் -திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்து –முதலி ஆண்டான் மரியாதை -ஸ்ரீ பண்டாரத்தில் கலாப காலத்தில் -/
விஜய நகரம் இருக்கிறார்கள் -கேள்விப்பட்டு -மீண்டும் மரியாதை -சமர்ப்பித்து -அண்ணன் சந்நிதியிலும் நித்ய பிரபந்த சேவை -நியமித்து -/
ஆண்டான் வம்சத்தார் சன்யாசம் தேவை இல்லை என்று மா முனிகள் நியமித்து -சப்த கோத்ரா விவஸ்தை -ஒரே வர்க்கம் -பண்ணி அருளி –
தை உத்சவம் பூ பதி திரு நாள் -உத்தர வீதியில் நடக்கும் உத்சவம் —

திருப் பாண் ஆழ்வார் மூலவர் உறையூரில் உத்சவர் மட்டும் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் / மோக்ஷம் உபேஷ்யம் -தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் -திருவடி -மூவரும் –

வெள்ளை கோபுரம் -ஏறி கைங்கர்யம் நடக்காமல் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு -கொத்து படி நடக்காமல் இருக்க -1498-நாயக்கர் காலம் மீண்டும் சரியாக ஸ்தாபித்து –

1-சித்திரை விருப்பண்ண உடையார் உத்சவம் -சுற்றி உள்ள கிராம மக்கள் வருவார்கள் -பட்டு நூல் காரர் மண்டபம் மேலூர் எழுந்து அருளி உத்சவம்
கோடை பூ சூடி உத்சவம் –பூ சாத்தி உத்சவம்-10- நாள் -/ சித்ர பவ்ர்ணமி திரு ஊரல் உத்சவம் -ஸ்ரீ -கஜேந்திர ஆழ்வான் ரக்ஷணம் /
-யானைக்கு அன்று அருளை ஈந்த -இன்றும் -அந்த யானை ஸ்ரீ சட கோபன் பெறுமே- / நமக்கு காட்டவே ராமானுஜர் ஏற்பாடு /
சேர குல வல்லி நாச்சியார் சேர்த்தி உத்சவம் -சித்திரையில் -உண்டே /-அரவணை பின் விஷ்வக்சேனர் தீர்த்தம் பிரசாதம் கோ முகம் மூலம் திறந்து சாதிப்பார் –
தாயாருக்கும் பூ சாத்து உத்சவம் -உண்டே
2-வைகாசி -வசந்த உத்சவம் -சித்ரங்கள் நிறைந்த மண்டபம் -/ -9- நாள் / எம்பெருமானாருக்கு தன் முந்திய வசந்த மண்டபம்
3-ஆனி ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம் –கேட்டை / அடுத்த நாள் பெரிய திருப் பாவாடை -ஸ்நானம் பின்பு பசிக்கும் –நாச்சியாருக்கு -மூலம் -/
-ஏகாந்தம் -இங்கும் நம் ஆழ்வாருக்கும் —அர்ச்சகர்களும் மட்டுமே சேவை /
4-ஆடி -புறப்பாடு இல்லாமல் –18-பெருக்கு-மக்கள் திரண்டு -/
5-ஆவணி திரு பவித்ர உத்சவம் -பூ பரப்பி -ஏகாதசி தொடங்கி –பெரிய பெருமாள் -பூச்சாண்டி சேவை விளையாட்ட்தாக -மிக்க பெரும் தெய்வம் அன்றோ
இளம் தெய்வம் இல்லையே -திருமேனி முழுவதும் பவித்ரம் சாத்தி -சேவை /ரோஹிணி -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி உத்சவம் -ஸ்ரீ பண்டாரத்துக்கு எழுந்து அருளி
திரு மஞ்சனம் -அடுத்த நாள் உறி அடி உத்சவம் -பட்டர் அங்கே இருந்த ஐதீகம் /
வங்கி புரத்து நம்பி முதலி ஆண்டான் ஐதீகம் -நூறு பிராயம் புகுவீர் -புத்தாடை புணைவீர் -ஜய விஜயபவ இவர் சொல்லி -மூர்த்தி சமஸ்க்ருதம் விடாமல்
6-புரட்ட்டாசி -நவராத்ரி -தாயாருக்கு -/ நவமி -ஏக சத்திரம் குடை கீழே தேவ பெருமாள் தாயார் -அங்கு சேவை -அத்புத சேவை மஹா நவமி /
கிரந்தங்களை -நூலாட்டி கேள்வனார் கால் வலையில் பட்டு -வேதங்கள் வலை கொண்டு பிராட்டியை பிடித்து -வித்யா ஸ்தானம்
-மா தவ -பெரிய பிராட்டியார் ஸ்வாமி / வித்யா பிரவர்த்தகன் -மா தவ -பட்டர் -வியாக்யானம் /
ஏழாம் உத்சவம் -தாயார் திருவடி சேவை -வினை தீர்க்க வல்ல பூ மேல் திரு அன்றோ -/அம்பு போடும் உத்சவம் -விஜய தசமி -காட்டு அழகிய சிங்கர் சன்னதி ஏறி –
7–ஐப்பசி திருநாள்-ப்ரஹ்ம உத்சவம் -நடந்து வந்தது -பிள்ளை லோகாச்சாயர் -விட்டு கொடுத்து -/ஊஞ்சல்உத்சவம் உண்டு -/
சேனை வென்றான் மண்டபம் -/தீபாவளி உகாதி -சந்தன மண்டபம் -ஆழ்வார்கள் வந்து மரியாதை பெற்று போவார்
8–கார்த்திகை -கைசிக -உத்சவம் -பட்டர் -360-போர்வை சாத்தி -ப்ரஹ்ம ரதம் / கற்பூர படி ஏற்றம் -உத்சவம் -/கார்த்திகை தீபம் -செங்கழு நீர் திருவாசி –
-சடகோபனை எழுந்து அருள சொல்லி -தோளுக்கு இனியானில் -கை தள சேவை -எண்ணெய் காப்பு 9-மார்கழி -அத்யயன -சுக்ல பக்ஷ ஏகாதசி -வைகுண்ட ஏகாதசி
தை உத்சவம் தேர் -வீர பூபதி -விடாமல் நடக்க வேன்டும் -தை புனர்வசு -வந்தால் முன்பே நடக்கும் -இடையூறாக வந்தால் -18-வருஷங்களுக்கு இப்படி நடக்கும்
10–தை புனர்வசு -தேர் -/கருத்துரை மண்டபம் -பிராட்டி பெருமாள் கருத்து பரிமாற்றம் –/சங்கராந்தி கனு உத்சவம் -ஆயிரம் கால் மண்டபம்
11–மாசி திரு பள்ளி ஓடம் -காவேரியில் நடந்தது முன்பு தெப்பம் உத்சவம் இப்பொழுது -தேர் இல்லாமல் -த்வஜ ஆரோகணம் இல்லாமல் உத்சவம்
கோ ரதம் பங்குபி தேர் சித்திரை தேர் தை தேர் உண்டு
12–பங்குனி சேர்த்தி உத்சவம் / மட்டை அடி / பிரணாய கலகம் -18-சலவை உத்சவம் / கத்ய த்ரயம் -உகாதி உத்சவம் முக்கியம் இங்கும் -பஞ்சாங்கம் ஸ்ரவணம்

ஈடு -ஆவணி -பவித்ரம் உத்சவம் முடிந்து -சுவாதி நக்ஷத்ரம் தொடங்கி –ஒரு வருஷம் -இவ்வளவையும் நிறுத்தி -மா முனிகள் -ஆனி மூலம் சாத்து முறை/
பெரிய திரு மண்டபம் -16 -9 -1432 /9 -7 -1433 முடிந்து /ரெங்க நாயகம் -5-வயசு பிள்ளை -மூலம் தனியன் சாதிக்க /
வேத வியாச பட்டர் நித்யம் காலையில் இந்த தனியன் சாதிக்கிறார் கருவறையில் நின்று /

கோனேரி ராஜன் –தப்பாக பண்ண வெள்ளை கோபுரம் பிராண தியாகம் –ஜனங்கள் -நரசநாயக்கன் -பிள்ளை -/
வீர சிம்மன் -பிள்ளை கிருஷ்ண தேவராயர் 1509 –1530 வரை ஆண்டவன் / மாசி உத்சவம் பண்ணி -தச தானம் -பண்ணி
அச்யுத தேவ ராயன் அவன் பிள்ளை
பின்பு நாயக்கர் -சற்று அரசர் முஜிபு -பின்பு தானே ஆண்டு -தஞ்சாவூர் நாயக்கர் -விசுவாசமாக இருக்க / மதுரை நாயக்கர்-தானே ஆண்டனர் என்பர்
–விஸ்வநாத நாயக்கன் –1594 புரந்தர தாசர் காலம் / அப்புறம் –
திருமலை நாயக்கர் -திருச்சியில் இருந்து மதுரைக்கு தலை நகர் மாற்றி -/ மரியாதை கேட்டு மறுக்க சைவன் ஆனான் -அவன் பிள்ளை
சொக்க நாத நாயக்கன் -சைவன் முதலில் -/ கருட மண்டபம் வாதம் -வாதூல அண்ணன் -வென்று வைஷ்ணவன் ஆனான் –
திருவந்திக் காப்பு மண்டபம் -ஏற்படுத்தி -கம்ப நாட்டு –
முத்து வீரப்பன்
ராணி மங்கம்மாள்
விஜய ரங்க சொக்க நாதன் -புத்ரன் சுவீகாரம் -மாளாய் ஒழிந்தேன் -கைசிக ஏகாதசி சேவிக்க வந்து -கிடைக்காமல் ஒரு வருஷம் அங்கேயே
கண்ணாடி அறை -தங்க பல்லக்கு கைங்கர்யம் –
அப்புறம் ஆற்காடு நவாப் சிரமம் –சந்தா சாகிப் கொள்ளை அடிக்க -முதல் மூன்று பிரகாரம் ஆக்ரமித்து -/
உத்தம நம்பி -நலம் திகழ் கூர நாராயண ஜீயர் -100000-கொடுத்து
சிவாஜிக்கு வேண்டியவன் வந்து -விரட்ட
மீண்டும் வர -60000-காசு கொடுத்து அனுப்பி
france படை -அப்புறம் தொந்தரவு –/ தியாகராஜர் -வர -ஓரம் கட்ட -புறப்பாடு நிறுத்தி அவர் பிரபாவம் காட்ட -ரெங்க சாயி -கீர்த்தனை -சமர்ப்பித்து
ஹைதர் அலி படை -6-நாள் முற்றுகை இட்டு -/திப்பு சுல்தான் அப்புறம் /1790 -அப்புறம் ஆங்கிலேயர் / மரபுகளில் கை வைக்க கூடாதே -என்று விட்டனர் –
ஆமாறு அறியும் பிரான் அன்றோ -சேஷ்டிதங்கள் லீலை –

பிருந்தாவனம் பண்டிதன் -நடை பழகின இடம் / -தயிர் வாங்க ஆடிய ஆட்டம் / ஸ்ரீ தேவி திரு மார்பில் – பரே சப்தம் –கோஷிக்கும் –
கூர்ம புலி நகம் யானை முடி ஐம்படை தாலி /பரத்வம் ஸுலப்யம் பொலிய /கரை புரண்டு ஓடும் காவேரி ஆறு போலே கருணாம்ருதம் பொழியும் திருக் கண்கள் /
திரு மண தூண்கள் -ஆமோத ஸ்தம்ப த்வயம் /அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரைக் கண்கள் /ஒரு நாள் புறப்பாடு காணாமல் வாடினேன் வாடி வருந்தும் நம் பூர்வர்கள்
திரு புன்னை மரம் -திருவாய்மொழி கேட்ட பிரபாவம் -உண்டே /வியாக்யானம் எங்கும் திருவரங்கம் அனுபவமேயாய் இருக்குமே /

பிரபத்யே ப்ரணவாகாரம் பாஷ்யம் ரெங்க விமானராம் ஸ்ரீ ரெங்க சாயி —
ஸ்ரீ ரெங்கம் / காவேரி விராஜா தேயம் -வைகுண்டம் ரெங்க மந்த்ரம் -ச வா ஸூ தேவ ரங்கிசா –பிரத்யக்ஷம் பரம பதம் –/
/ விமானம் வேத ஸ்ருங்கம் –
ஜெகந்நாதம்–நாராயணன் -இஷ்வாகு குல தனம் /
-248-அருளிச் செயல்கள் பாசுரங்கள் உண்டே -ஸ்ரீ மத் ரங்கம் -வேர் பற்று வாழ -உலகமே வாழுமே –

———————————————————–

ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ர வைபவம் -அத்யாயம் -1–
ஸ்ரீ நாரத முனிவர் உவாச
தேவதேவ விரூபாக்ஷ ஸ்ருதம் சர்வம் மயாதுநா -த்ரை லோக்ய அந்தர்கதம் வ்ருத்தம் த்வான் முகாம்போஜ நிஸ் ஸ்ருதம் -1-
சிவன் இடம் உம் மூலம் த்ரைலோகம் பற்றியவற்றை அறிந்தேன் -என்கிறார் –
ததா புண்யானி தீர்த்தானி புண்யாந்யாய தாதானி ச கங்காத்யாஸ் சரிதா சர்வா சேதிஹாசச்ச சங்கர -2-
புண்ய தீர்த்தங்கள் புண்ய ஸ்தலங்கள் கங்கை போன்ற புண்ய நதிகள் -சரித்திரங்கள் அறிந்து கொண்டேன் –
காவேர்யாஸ்து பிரசங்கேன தஸ்யா தீர த்வயா புரா-ப்ரஸ்த்துதாம் ரங்கம் இதி யுக்தம் விஷ்ணோர் ஆயதனம் மஹத் -3-
திருக் காவேரி மேன்மையை அருளிய பொழுது ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுக்கு இருப்பிடமான ஸ்ரீ ரெங்கம் பற்றி சிறிது உரைத்தீர் –
தஸ்யாஹம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி விஸ்தரேண மஹேஸ்வர -மஹாத்ம்யம் அதநாசாய புண்யஸ்ய வ விவ்ருத்தயே -4-
அதை கேட்டு அறிய ஆவலாக உள்ளேன் -அதைக் கேட்பதன் மூலம் பாபங்கள் அழிந்து புண்யங்கள் வளரும் என்பதால் விரித்து உரைக்க வேண்டும் –

ஸ்ரீ மகேஸ்வரன் உவாச –
ஏதத் குஹ்யதமம் லோகே ஸ்வகாலே அபி மயா தவ -ந ப்ரகாசிதமே வாத்ய மயா சம்யக் ப்ரகாஸ்ய தே -5-
அது குஹ்ய தமம் என்பதால் முன்பு குறிப்பு போன்று உரைத்தேன் -இப்பொழுது விரித்து உரைக்கிறேன்
மஹாத்ம்யம் விஸ்தரேணஹ வக்தும் வர்ஷ சதைரபி -ந சக்யம் ஸ்ரோதும் அபி வா தஸ்மாத் சம்ஷேபத ச்ருணு -6-
ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் விரித்து உரைக்க நூறு தேவ ஆண்டு காலமும் போதாது -முழுமையாக கேட்பது முடியாதே -சற்று விரித்து சொல்கிறேன் கேளும்
மருத்ருதாயா மத்யஸ்தே சந்த்ர புஷ்கரணீ தடே -ஸ்ரீ ரெங்க மதுலம் க்ஷேத்ரே ச்ரியா ஜுஷ்டம் சுபாஸ்பதம்-7-
சந்த்ர புஷ்கரணீ புண்ய தடாகத்தின் கீழே மான்கள் நிறைந்து ஒளி வீசும் ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரம் உள்ளது
யத் கத்வா ந நரோ யாதி நரகம் நாப்யதோகதிம் -நச ஞாநஸ்ய சங்கோச ந சைஸ யமகோசரம் -8-
ஸ்ரீ ரெங்கம் அடைந்தவர்கள் ஞான சங்கோசம் அடையார் -யம லோக வாசமோ நன்றாக வாசமோ இல்லையே –
தஸ்மாத் ரங்கம் மஹத் புண்யம் கோ ந சேவேத புத்திமான் –ரங்கம் ரங்கம் இதி ப்ரூயாத் ஷூத ப்ரஸ்கல நாதிஷூ -ப்ரஹ்ம லோகம் அவாப் நோதி ஸத்ய பாபஷயாந்த்ர-9-
நரகத்தில் விழ நேர்ந்தாலும் ரங்கம் என்ற உக்திமாத்திரத்தாலே பாவங்கள் நீங்கப் பெற்று ப்ரஹ்ம லோகம் அடைவது சாத்தியமே ஆகும் –
ஷூதே நிஷ்டீ வ்ருதே சைவ ஜ்ரும்பி காயம் ததான்ருதே-பதிதா நாம் து சம்பாஷே ரங்கம் இதி உச்யதே புதை -10-
புத்திமான்கள் இருமினாலும் கொட்டாவி விடும் போதும் -பாவிகளுடன் பேச நேர்ந்தாலும் ரெங்கம் என்று கூறிக் கொள்வரே-
யோஜநாநாம் ஸஹஸ்ரேஷு யட்ர கவசன் சம்ஸ்தித-ஸ்ரீ ரெங்கமித்தி யோ ப்ரூயாத் ச யாதி பரமாம் கதிம் –11-
பல ஆயிரம் யோஜனை தூரத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் என்ற எண்ணத்தால் உயர்ந்த கத்தியை அடைவாரே-
தேசாந்தர கதோ வாபி த்வீ பாந்தரகதோபி -ஸ்ரீ ரெங்காபி முகே பூத்வா ப்ரணிபத்ய ந சீததி -12-
தேசாந்தரங்களில் இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திசையை நோக்கி வணங்கினால் எந்த துன்பமும் அடையான்
சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்நாநம் ரெங்கமந்த்ர தர்சனம் -ஏகாதசி உபவாசச்ச துளஸீதள பக்ஷணம் -13-
கீதா படாச்ச நியதமேகஸ்மிந்யாதி ஜன்மானி -கிம் தஸ்ய துர்லபம் லோகே ச து நாராயண ஸ்ம்ருத -14-
சந்த்ர புஷ்கரணீயில் நீராடி -ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் தர்சனம் -ஏகாதசி உபவாசம் -திருத் துளசி இலை உண்ணுதல் –
ஸ்ரீ கீதா பாராயணம் –செய்தால் கிட்டாதது என்ன -சாமியாப்பத்தி மோக்ஷமே பெறுவாரே-
கீயதே பித்ருபிர் கீதா ஸ்வர்க்க லோகே ஷயபிரூபி -அபி ந ஸ்வ குலே ஜாதோ யோ கத்வா ரங்க மந்த்ரம் -15-
பித்ருக்கள் ஸ்வர்க லோக வாசம் கழிந்து நரக லோகம் விழ நேரலாம் என்று அஞ்சி நம் குலத்தில் ஒருவனாவது ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்வானாக என்று வேண்டுவர்
காவேரீ ஜல ஆப்லுப்ய போஜயித த்விஜோத்தமான் -தத்யாத்வா தக்ஷிணாம் ஸ்வல்பாம் ஜலம் வ்வா தில மிஸ்ரிதம் -அஸ்மா நுத்திச்ய கோக் ராஸம் சந்நிதவ் வா ஹரேரிதி-16-
அவ்விதம் ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்பவர்கள் திருக் காவேரியில் நீராடுவர் -பசுக்களுக்கும் அந்தணர்களும் உணவு அளித்தும் தானம் வழங்கியும் இருப்பர் –
கீயதே யமகீதா ச ரஹஸ்யா முனி சத்தம யே ரெங்க மந்த்ரம் த்ரஷ்டும் வாஞ்சத்யாபி ச கேசவம் நதே மத் விஷயம் யாந்தி ஹி அஹோ திங்மா மஹா இதி -17-
யமன் தன் தூதுவரை செவியில் -ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகள் ஸ்ரீ ரெங்க விமான கேசவ தர்சனத்திலே ஆசை கொண்டு இருப்பர் -அவர்களே நமக்கு பிரபுக்கள் –
தேவா அபி ச வை நித்யம் ஸ்வாஸ்பத க்ஷய பீரவ –ஆஸம் சந்தே ரங்க தாம்நி முக்தி க்ஷேத்ரே மனுஷ்யதாம் -18-
தங்கள் தேவ பதவி விலகி விடுமே என்கிற அச்சத்தால் தேவர்களும் பிறவி எடுத்து ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகளாகி முக்தி பெறுகிறார்கள் –
கன்யா கதே ரவவ் மாஸ் கிருஷ்ண பக்ஷ த்ரயோதஸீம் பித்ர்யம் கர்ம ப்ரஸம்சந்தி பித்தரோ ரங்க தாம்நி -1–19-
கன்னி ராசி கிருஷ்ண பக்ஷ திரயோதசி ஸ்ரார்த்தம் போன்றவற்றை பித்ருக்கள் ஏற்றுக் கொண்டு வம்சம் தழைக்க ஆசீர்வாதம் வழங்குகிறார்கள் –
சந்த்ர புஷ்கரணீ தீர்த்தே மஹாஸ்நான மகாபஹம்-காவேரீ சலீலே ஸ்நாநம் க்ஷேத்ர வாசச்ச துர்லப-ஸ்ரீ ரெங்க தர்சனம் மாகே சர்வ பாப ஹரா இமே -20-
சந்த்ரபுஷ்கரணீ நீராடுதல் -திருக் காபெரி நீராடுதல் -ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் தர்சனம் -ஸ்ரீ ரெங்க வாசம் -அனைத்தும் கிட்ட அரிது -இவை பாபங்களை அறவே போக்கும் –
சாதுர் மாஸ்ய நிவாஸநே யத் பலம் ரங்க தாமநி-ந தத் குத்ராபி தேவர்ஷே ஸாத்யதே பஹு வத்ஸரை-21-
ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரத்தில் சாதுர்மாச விரதம் அமோக பலம் அளிக்கும் –
ஏக ராத்ரோஷிதோ மர்த்யோ ரங்க நாதஸ்ய மந்திர-மஹா பாதக லக்ஷத்வா முச்யதே நாத்ர சம்சய -22-
ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரத்தில் ஒரு இரவு வாசமே பாப கூட்டங்களை போக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை –
ப்ராயச்சித்த சஹஸ்ராணி மரணாந்தாநி யாநி வை தாநி தத்ர ந வித்யந்தே ரங்க நாதஸ்ய மந்திரே -23-
ஸ்ரீ ரெங்க வாசமே ப்ராயச்சித்தங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஈடாகும்
ஸ்ரீ ரெங்கம் யாதி யோ மர்த்ய தஸ்மா அந்தம் ததாதி யா –தாவு பவ் புண்ய கர்மாணவ் பேத்தரவ் ஸூர்ய மண்டலம் -24-
இங்கே அன்னதானம் செய்பவர் ஸூர்ய மண்டலம் செல்லாமலே முக்தி பெறுவார் –
தில பாத்ர த்ரயம் யஸ்து தத்யா தன்வஹ மாத்யத–தத் பலம் சமவாப் நோதி ய குர்யாத் ரங்க தர்சனம் –25-
ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் தர்சனமே நித்யம் பாத்திரம் நிறைய எள் தானம் கொடுக்கும் புண்ணியத்தை விட அதிகம் புண்ணியம் அளிக்கும் –
ஹேம தானம் ப்ரஸஸ்தம் ஸ்யாத் பூதானம் ச ததோதிகம் -கோ தானம் வஸ்த்ர தானம் ச ஸர்வேஷாம் அதிகம் ச்ருணு -26–
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் தங்க தானத்தை விட பூமி தானம் உயர்ந்தது -அதை விட பசு தானமும் அதை விட வஸ்த்ர தானமும் உயர்ந்தது –
உபாஸ்ருத்ய ஸ்வயம் தாந்தம் ரங்க ஷேத்ராணி வாஸினம் ஷேத்ரியம் பகவத் பக்தம் குண்டிகா பூர்வாரிணா-27-
தோஷயித்வா தாதாப் நோதி சர்வ தான பலம் முநே சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்நாநம் சர்வ பாப ப்ரணாசநம் -28-
ஸ்ரீ ரெங்க வாசி-இந்திரியங்கள் கட்டுப்படுத்தி -ஸ்ரீ ரெங்க பக்தனுக்கு வெறும் தண்ணீர் அளித்தாலும் அனைத்து தானங்களையும் அளித்த
பலன் பெறுகிறான் -அவன் சந்த்ர புஷ்கரணியில் நீராடி சர்வ பாபங்களையும் தொலைக்கிறான் –
நத்யாம் ஸ்நாத்வா நதீமன்யாம் ந பிரசம்ஸேத கர்ஹிசித் -ஸ்ரீ ரெங்க தீர்த்தம் இதி ஏதத் வாஸ்யம் ஸர்வத்ர நாரத –29-
ஒரு நதியில் நீராடிவிட்டு வேறு ஒரு நதியை புகழக் கூடாது என்றாலும் சந்த்ர புஷ்கரணி மேன்மை குறித்து எந்த நதியில் நீராடி விட்டு பேசுவதில் தோஷம் இல்லை –
சந்த்ர புஷ்கரிணீம் கங்காம் ஸர்வத்ர பரிகீர்த்தயேத் -ந தேந தோஷம் ஆப் நோதி மஹத் புண்யம் அவாப் நுயாத் -30-
சந்த்ர புஷ்கரணீ கங்கை இவற்றின் மேன்மை எப்போதும் பேசலாம் எவ்வித தோஷமும் உண்டாகாது -மிக்க புண்ணியமே கிட்டும் –
நமஸ்யேத் ரங்க ராஜா நாம் சிந்தயேத் த்வாதச அக்ஷரம் காவேரீ சலிலே ஸ்நாயாதத் த்யத்தோயம் த்விஜாயதே -31-
ஓம் நமோ பாகவத வாஸூ தேவாய -மந்த்ரம் கூறி ஸ்ரீ ரெங்கனை வழிபட்டு காவேரி நீராடி அந்தணர்களுக்கு நீர் வார்த்து தானம் வழங்க வேண்டும் –
இதி சம்சார பீதா நாம் ஏதத் வாக்யம் புரா ஹரி ஆதி தேச க்ருபாவிஷ்ட தத் ஏதத் கதிதம் தவ -32-
சம்சார பயம் ஏற்பட்டவர்களுக்காக கருணையால் முன்பு ஸ்ரீ ஹரியால் உரைக்கப்பட்டது -அதை நான் உமக்கு இப்போது உரைத்தேன்–
ரங்கம் ரங்கம் இதி ப்ரூயாத் ஷூத ப்ரஸ்கல நாதி ஷூ -விஷ்ணோ சாயுஜ்யம் ஆப் நோதி ந சேஹா ஜாயதே புன -33-
இருமினாலோ வேறு சமயங்களிலோ ரங்கம் ரங்கம் என்றே கூறியபடி இருந்தால் மீளா நகரம் சென்று சாயுஜ்யம் பெறலாம் –
சந்த்ர புஷ்கரணீ தீர்த்தே ரெங்க க்ஷேத்ரே விமாநயோ -ரங்க தேவே ச சங்கா ஸ்யாத் த்வேஷா வா யஸ்ய நாரத -34-
தம் தர்ம நிரதோ ராஜா சண்டாளைஸ் ஸஹ வாசயேத் -ய பஞ்சாக்ஷர நிஷ்ட அபி த்வேஷ்ட்டி ரங்கம் ஸ்நாதனம்-35-
ந மே பக்தஸ்ய பாபாத்மா மத்புத்தி ப்ரதிலோமக்ருத் -யதா சரித்வரா கங்காம் வைஷ்ணவா நா மஹம் யதா -36-
சந்த்ர புஷ்கரணீ ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் -குறித்து சங்கையோ வெறுப்போ பொறாமையோ கொண்டால்
சண்டாளர்கள் மத்தியில் வாழுமின்படி செய்யப்படுவான் –
பஞ்சாக்ஷர மந்த்ரம் ஜபித்து இருந்தாலும் ஸ்ரீ ரெங்க க்ஷேத்ரத்தை அவமதித்தால் இதே நிலை கிட்டும் -அவனை நான் பக்தனாக மதிக்க மாட்டேன் –
கங்கை நதிகளில் ஸ்ரேஷ்டமானது போலே வைஷ்ணவர்களில் நானும் ஸ்ரேஷ்டன் ஆவேன் –
தேவா நாம் ச யதா விஷ்ணுர் தேவா நாம் ப்ரணவோ யதா ஷேத்ராணாம் ச ததா வித்தி ரங்க க்ஷேத்ரம் மஹா முநே -37-
நாரதரே விஷ்ணுவே சிறந்த தெய்வம் -பிரணவமே உயர்ந்த மந்த்ரம் -ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரமே உயர்ந்த க்ஷேத்ரம் -என்று அறிந்து கொள்வாயாக –
பாபி நாம் க்ருபாவிஷ்டோ வஹ்யாமி பரமம் வச -ரங்கம் கச்சத ரங்கம் வா ஜபத ஸ்மரத தவா -38-
பாபிகள் மேல் இரக்கம் கொண்டு ஸ்ரீ ரெங்கம் சென்று ரெங்கம் என்று ஜபித்து சமரனை யுடன் இருந்து பாபங்களை போக்கி கொள்ள உபாயம் சொன்னேன் –

ப்ராதருத்தாய நியதம் மத்யாஹ்நே அஹ்ந ஷயே அபி ச நிசாயாம் ச ததா வாஸ்யம் ரங்கம் ரங்கம் இதி த்விஜை -39-
காலை எழுந்ததும்-மத்திய நேரத்திலும் -மாலைப் பொழுதிலும் -இரவிலும் எப்போதும் ரெங்கம் ரெங்கம் என்றே ஸ்துதிக்க வேண்டும் –
ய ஏதத் ரங்க மஹாத்ம்யம் ப்ராதருத்தாய சம்யத-அதீயீத ஸ்மரன் விஷ்ணும் ச யாதி பரமாம் கதிம் -40-
யார் காலையில் இந்த ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் படித்து இதையே நினைத்து இருப்பவர்கள் பரமபதம் எளிதில் அடைகிறார்கள் –
லிகித்வா ரங்க மஹாத்ம்யம் வைஷ்ணவேப்யோ ததாதி ய வைஷ்ணவா நாம் விசிஷ்டா நாம் ரங்க க்ஷேத்ரே நிவாஸி நாம் -41-
இந்த ஸ்ரீ ரெங்க மாத்ம்யத்தை யார் அளிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் வசிக்கும் உயர்ந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இல்லங்களில் பிறவி எடுப்பார்கள் –
ஜாயதே ஸ்ரீ மதாம் வம்சே ரங்கிணா ஸஹ மோததே -ய படேச் ச்ருணு யாத்வாபி தரம்யம் சம்வாத மாவயோ-42-
யம் யம் காயதே காமம் தம் தமாப் நோத்ய சம்சய -வித்யா கீர்த்திம் ஸ்ரிய காந்திம் பூர்ணமாயு ப்ரஜா பஸூன்-43-
விஷ்ணு பக்திம் ச லபதே மத் ப்ரஸாதான் ந ஸம்சய -44-
எழுதி-மற்றவர்களுக்கு அளிப்பவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இல்லங்களில் பிறந்து மகிழ்வர் -இந்த சம்பாஷணை படிப்பவரும் கேட்பவரும்
சங்கை இல்லாமல் அனைத்தையும்-கல்வி செல்வம் ஆயுசு தேஜஸ் மக்கள் செல்வம் பசுக்கள் – பெறுவான் -அவன் என் பிரசாதமாக
விஷ்ணு பக்தனும் ஆவான் இதில் சங்கை வேண்டாம் –
இந்துஷய பவுர்ணமாஸ்யாம் த்வாதஸ்யாம் ஸ்ரவணோ ததா -ஏகாதச்யாம் தாதாஷ்ட்யாம் படன் ச்ருண்வன் விசுத்யதி-45-
அமாவாசை பவ்ரணமி துவாதசி ஸ்ரவணம் ஏகாதசி அஷ்டமி -ஆகிய நாட்களில் படித்தும் கேட்டும் மிகுந்த தூய்மை அடைகிறான் –
ச்ருண்வன் படன் லிகன் பிப்ரத் ரங்க மஹாத்ம்யம் உத்தமம் -முக்த்வா சுபாசுபே யாதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -46-
கேட்டு படித்து எழுதி எப்பொழுதும் வைத்து உள்ளார் -பாபங்களை தொலைத்து -புண்யங்கள் சேர்த்து -இறுதியாக பரமபதமும் பெறுகிறான் –

முதல் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
—————————————
அத்யாயம் -2-நான்முகன் ஸ்ருஷ்ட்டி –

ஸ்ரீ நாரத முனிவர் உவாச
ப்ரஸீத பகவத் பக்த பிரதான பரமேஸ்வர -ஸ்ருதம் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் ரஹஸ்யம் பவதோ மயா -1-
த்வன்முக அம்போஜ நிர்யாதம் திவ்யம் விஷ்ணு கதாம்ருதம் பிபத ஸ்ரோத்ர சுளகை த்ருப்திர் நாத்யாபி மே பவேத்-2-
ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் ரஹஸ்யம் உரைத்தீர் -ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு சரித-அம்ருதம் பருகினேன் திருப்தி அடைய வில்லை –
புனரேவ அஹம் இச்சாமி ஸ்ரோதும் ஸ்ரீ ரெங்க வைபவம் -உத்பத்தி மா கதிம் சைவ தயோரர்ச்சா விமாநயோ -3-
ஷேத்ரஸ்ய சைவ மஹாத்ம்யம் தீர்த்தஸ்ய ச விசேஷத வக்தும் அர்ஹஸி சர்வஞ்ஞா விஸ்தரேண மாமாது நா -4-
ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் வந்தமை பற்றியும் – வைபவமும் -தீர்த்தங்களின் மேன்மையையும் விரித்து உரைப்பாயாக –

ஸ்ரீ மகேஸ்வரன் உவாச –
க்ருத்ஸ்னம் ஸ்ரீ ரெங்க மஹாத்ம்யம் விஸ்தரேண மஹாமுநே -கோ ப்ரூயாத் ச்ருணு யாத்வபி ந சக்யம் இதி நிச்சிதம் -5-
விரித்து உரைக்க யாராலும் முடியாதே –
ததாபி ஸ்ரத்தா நஸ்ய தவாஹ மதுநா முநே வர்ணயிஷ்யாமி யத் கிஞ்சித் தத் ஸ்ருணுஷ்வ ஸமாஹிதா -6-
ஆவலாக உள்ளீர் ஓர் அளவு உரைக்கின்றேன் -கவனமாக மனசை ஒரு நிலைப் படுத்தி கேட்பீர் –
ஆஸீத் இமம் தமோ பூதம் அப்ரஞ்ஞா தம லக்ஷணம் அப்ரதர்க்யம வி ஜ்ஜேயம் ப்ரஸூப்திம் இவை சர்வதா-7-
ஏக ஏவாபவத்ததத்ர தேவோ நாராயண ப்ரபு-8-
ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சாஸ்வதம் – எங்கும் நிறைந்து இருக்க அறிவார் இல்லையே –
ச ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்டி ஸம்ஹாரை விஹர்த்து மகரோன் மன -ஸ்வா ஸாம்ச கலயா ஸ்வயா மூர்த்யா ஜெகன் மய -ஸ்வ கலா அநந்த சயன ஆதி சிஸ்யே ப்ரளயயோதிதம் -9-
பிரளயம் பொழுது தனது ஆதிசேஷன் மேலே மஹாலஷ்மியை தரித்து கண் வளர்ந்து சங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்ட்டி பண்ணி அருளுகிறான் –
தஸ்ய காமஸ் சமஜநி மனசோ வீர்ய மாதித-ததாவிஷ்டஸ் ஸ்வதேஹே து சோபஸ்யத் சராசரம் -10-
அவன் திரு உள்ளத்தில் வீர்யம் –ஆசையின் விளைவாக தன்னில் பலவற்றையும் உள்ளடக்கிய பிரபஞ்சத்தைக் கண்டான் –
தஸ்ய நாபேர பூந் நாளம் நாநா ரத்ன மநோ ஹரம் -தஸ்மிந் ஹிரண்மயம் பத்மம் சர்வகந்தம் அதூத் கடம் -11-
அப்போது திரு நாபியில் இருந்து ரத்னமய நீண்ட கொடி தோன்றி -அதன் நுனியில் தங்க தாமரை மலர் வெளிப்பட்டது –
தஸ்மிந் சதுர்முகோ ப்ரஹ்மா சங்கல்பாத் பரமாத்மன-சமஷ்டி சர்வ ஜீவா நாம் ஆஸீத் லோக பிதாமஹ -12-
சங்கல்பம் மூலம் சதுர்முகன் தோன்ற வானிலிருந்து அனைத்தும் தோன்றின –ஜீவர்களில் முதல்வன் -பிதாமகன் ஆவான் –
ச ஜாத மாத்ர தத்ரைவ நான்யத் கிஞ்சித் அவைஷத -ஏகாகீ ச பயாவிஷ்டோ ந கிஞ்சித் ப்ரத்யப பத்யத –13-
நான்முகன் தனித்து இருக்க -தன்னை சுற்றி எதனையும் காணாமல் பயத்துடன் சூழ்நிலையை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தான் –
சகு நீம் ப்ரஹ்ம நாமா நம் ச து ஹம்சம் ஹிரண்மயம் -ஆதித்ய தேவதா யாச்ச ப்ரேரகம் பரமாத்புதம்-14-
அப்பொழுது ஹம்ஸ வடிவில் ப்ரஹ்மத்தை கண்டான் -தோஷம் அற்று தங்க நிறத்துடன் -சூரியனை வழி நடத்துமதாய் விரும்பக் கூடியதாய் இருந்தது –
வரேண்யம் பர்க்க சம்ஜ்ஞம் ச தீதத்வஸ்ய ப்ரசோதகம் அபஸ்யததி தேஜிஷ்ட மாவிபூதம் யத்தருச்சியா -15-
பர்க்க என்று போற்றப்படும் -உயர்ந்த புத்தியை தூண்டும் -தேஜஸ் மிக்க ப்ரஹ்மம் ஹம்ஸ ரூபத்துடன் நான்முகனுக்கு தென் பட்டது –
க ஸ்த்வம் இத்யாஹதம் ப்ரஹ்மா க ஸ்த்வம் இத்யாஹதம் ச ச -தேவா நாம் நாமதா விஷ்ணு பிதா புத்ரஸ்ய நாமக்ருத் -16-
தங்கள் யார் நான் யார் -கேட்க நீ -க -ஆவாய் -என்று பிதாவான ஸ்ரீ மன் நாராயணன் நான்முகனுக்கு பெயர் இட்டான் –
தஸ்மாத் பித்ரு க்ருதம் நாம க இதி ப்ரஹ்மணோ முநி -அஹம் ஹரிரிதி பிராஹ ஹம்ஸ சுசி பதவ்யய-17-
தன்னை ஹரி என்றும் -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன் -சாத்விகர் திரு உள்ளத்தில் இருப்பவன் -என்று சொல்லிக் கொடுத்தான் –
உபஸ்தாய ஹரிம் ப்ராஹ ப்ரஹ்ம லோக பிதா மஹ-கிம் கர்தவ்யம் மம ப்ரூஹி பிரமாணம் காரணம் ததா -உபாயம் ச ததா யோகம் ஹரே துப்யம் நதோஸ்ம் யஹம் -18-
ஹரியை ஸ்துதித்து தான் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன -அவை செய்ய என்ன காரணம் -அவை செய்ய என்ன உபாயம் -என்று கேட்டான் –
ச ஹம்ஸ ரூபி பகவான் ஓம் இத்யுக்த்வா திரோததே-19-
ஓம் என்று உச்சரித்து மறைந்தான்
ஆதவ் பகவதா ப்ரோக்தும் ஹரி ஓம் இதி யத்தத–ஆதித சர்வ கார்யாணாம் ப்ரயுஜ்யேத ஹி தாவுபவ்-20-
ஆக ஹரி ஓம் என்று உச்சரித்தே இன்றும் தொடங்குகிறோம்
ஹரி ஓம் இதி நிரதிஸ்ய யத்கர்ம க்ரியதே புதை -அதீயதே வா தேவர்ஷ தத்தி வீர்யோத்தரம் பவேத் -21-
ஹரி ஓம் சொல்லி தொடங்கும் அனைத்து காரியங்களும் ஸூலபமாக ஸூ கமாக முடியும் –
தஸ்மாத் து ப்ராத ருத்தாய பிரான்முகோ நியத சுசி –ஹரி ஹரி ஹரி இதி வ்யாஹரேத் தோஷ சாந்தயே -22-
ஆகையால் காலையில் கிழக்கு திசை நோக்கி ஹரி ஹரி ஹரி உச்சரிக்க தோஷங்கள் நீங்கும் –
சாநாநாதி ஷூ ச கார்யேஷூ ஷத ப்ரஸ்கல நாதி ஷூ -ஹரி இதி உச்சரேத் உச்சை ஹரத் யஸ்ய அசுபம் ஹரி -23-
நீராடும் பொழுதும் இருமும் போதும் எப்பொழுதும் ஹரி சொல்ல பாபங்கள் அனைத்தும் நீக்கப் படுகின்றன –
ஓம் இதி அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரன் ஸம்ஸ்மரன் ஹரிம் -பத்மாஸ நஸ்தா பகவான் பரமம் தப ஆஸ்தித –24-
பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து நான்முகன் ஓம் அக்ஷரத்தை தியானித்து கடுமையான தவம் இயற்றத் தொடங்கினான் –
காலேன மஹதா தாதா வ்யாஜஹார ச பூரிதி-வ்யாஹ்ருதி பிரதம ச அபூத் பிரமம் வ்யாஜஹர யத் -25-
நீண்ட காலம் தவம் இயற்றி பூ என்று முதலில் உச்சரித்தான் -இதுவே முதல் வியாஹ்ருதி -உச்சரிப்பு –
தயா ச சர்ஜ வை பூமிம் அக்னி ஹோத்ரம் யஜும்ஷி ச –முகத ஸ்த்ரீ வ்ருதம் ஸ்தோமமக்னீம் காயத்ரிம் ஏவ ச -26-
அந்த பூ மூலம் அனைத்து உலகம் அக்னி ஹோத்ரம் யஜுர் வேதம் காயத்ரி சந்தஸ் போன்றவை வெளிப்பட்டன –
ப்ரஹ்மணம் ச மனுஷ்யானாம் பசூனாம் அஜமேவ ச -த்விதீயாம் தப ஆதிஷ்டத் புவ இதி அப்ரவீத் தத -27-
மனிதர்களில் அந்தணர்களையும்– விலங்குகளில் மான் முதலிய பசுக்களையும் படைத்து மீண்டும் தவத்தில் ஆழ்ந்து -புவ -என்றான் –
வ்யாஹ்ருதி ஸ்யாத் த்விதீயா பூத் த்விதீயம் வ்யாஜஹார யத் –தயா ச சர்ஜ அந்தரிக்ஷம் சமாந்தி ச ஹவீம்ஷி ச -28-
புவ என்றதும் சாம வேதம் வெளிப்பட்டது -ஹரிற்பாகங்கள் பலவும் உண்டாக்கினான் –
தோர்ப்யாம் பஞ்ச தச ஸ்தோமம் த்ரிஷ்டுபம் சாந்த ஏவ ச -இந்த்ரம் தேவம் ச ராஜன்யம் மனுஷ்யானாமவிமம் பசும் -29-
தோள்களில் இருந்து 15-ஸ்தோமங்கள்- சேனைகள் -/ த்ரஷ்டுப் என்னும் சந்தஸ் /தேவர்களில் இந்திரன் /
மநுஷ்யர்களில் க்ஷத்ரியர் /யாவும் என்னும் ஆடு வகை -படைத்தான் –
த்ருதீயாம் தப ஆதிஷ்டத் ஸூவ இதி அப்ரவீத் தத -வ்யாஹ்ருதி ஸ்யாத் த்ருதீயா பூத் த்ருதீயம் வ்யாஜஹார யத் -30-
மூன்றாவது தவம் இருந்தான் -ஸூவ -மூன்றாவது உச்சரிப்பு –
தயா ச சர்ஜ ச திவம் ததாத்வரம் மத்யாத் சப்தச ஸ்தோமம் ஜெகதீம் சந்தம் ஏவ ச -31-
மூன்றாவது உச்சரிப்பு மூலம் சுவர்க்கம் -ருக் வேதம் -யஜ்ஜம் -நடுப் பகுதியான வயிற்றில் இருந்து 17-ஸ்தோமங்கள் ஜெகதீ என்னும் சந்தஸ் -ஆகியவற்றைப் படைத்தான் –
மனுஷ்யானாம் ததா வைஸ்யம் பசூனாம் காம் பயஸ்வி நீம் -விஸ்வதேவாம்ஸ்ததா தேவான் பூயிஷ்டாம்ச்ச பிதாமஹ –32-
வைஸ்யர்களையும் -பசுவையும் -விஸ்வதேவர்களையும் -மற்ற தேவர்களையும் படைத்தான் –
துரீயம் தப ஆதிஷ்டன் மஹ இதி அப்ரவீத் தத – சதுர்த்தீ
நான்காது தவம் -மஹ –நான்காவது உச்சரிப்பு –33-
நான்காவது தவம் -மஹ -நான்காவது உச்சரிப்பு –
தயா சைவம் க்ரமேனைவ ஹி அதர்வாங்கிரஸ அஸ்ருஜத்-பத்ப்யாம் ஸ்தோமம் சைகவிம்சம் சந்த அனுஷ்டுபம் ஏவ ச -34-
தருவன வேதம் -தனது கால்களில் இருந்து மூன்று ஸ்தோமங்கள் -அனுஷ்டுப் -படைத்தான் –
சூத்ர ஜாதிம் மனுஷ்யானாம் பசியினாம் அஸ்வ மேவ ச -தஸ்மிந் காலே பகவத கர்ணவிட் சம்பவாவுபவ் -35-
பின்பு சூத்திரர்கள் -குதிரைகளை அடைத்தான் -காதுகளில் இருந்து அசுரர்கள் வெளிப்பட்டார் –

ரஜஸ் தம ப்ரக்ருதிகௌ மது கைடப சம்ஜஞகௌ -அசூரவ் ப்ரஹ்மண அபியேத்வ சாகசம் லோக கண்டகௌ -36-
ரஜஸ் தமஸ் குணங்கள் நிறைந்து இருந்தனர் -மது கைடவன் இருவர் நான்முகனின் அருகில் வந்தனர் –
வேதான் க்ருஹீத்வா சலிலம் ப்ரவிஷ்டவ் பிரளயோதத–அசக்தோ கதிம் அன்வேஷ்டும் தயோ கின்ன பிரஜாபதி –37-
இருவரும் வேதங்களை அபகரித்து பிரளய சமுத்திரத்தில் சென்று மறைந்தனர் -செய்வது அறியாமல் திகைத்தான் –
நாளம் ஆலம்பய ஹஸ்தாப்யாம் அவதார வாதங்முக –திவ்யைர் வர்ஷ சஹஸ்ரைச்ச யோஜநாநாம் பஹு நீ ச -38-
தாமரை மலரின் தண்டைபி பிடித்தபடி கீழே இறங்கினான் –ஆயிரம் தேவ வருடங்கள் பல யோஜனை தூரம் இறங்கியபடி இருந்தான் –
வ்யதீத்ய விஹ்வலோ ப்ரஹ்மா கண்டகைரபி சண்டித-நாள சஞ்சல நாத் பீதஸ் தத் பங்கம் பயவிஹ்வல –39-
தாமரை தண்டில் உள்ள முள் போன்ற அமைப்பாலும் -அசைவதாலும் துன்புற்று அஞ்சி இருந்தான் –
ச உத்ததார க்ருச்சரேண புனச் சித்தாபர-அபவத் -பிரவி சம்ச்ச புனஸ் தோயம் தாதேத்யாக ச பாலவத் -40-
கீழே இரங்கி த்யானத்தில் ஆழ்ந்து சிறு குழந்தை போலே தந்தையே -என்று அழைத்தான் –
மா பைஷீரிதி தம் ப்ராஹ மத்ஸ்ய கச்சிஜ்ஜ் லேசரே –ஆஹரிஷ்யாமி வேதாம்ஸ்தே தாத அஹம் தே ப்ரஜாபதே –41-
ஸ்ரீ ஹரி கவலைப் படாதே -வேதங்களை மீட்டுத் தருகிறேன் -என்றான் –
உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட பத்ரம் தே ஸ்வஸ்தா நமிதி ச அகமத் -தவ் ஹத்வா தாநவ சிரேஷ்டவ் ஹரீர்ஹயசிரா முநே -42-
இதைக் கேட்ட நான்முகன் மீண்டும் தன் இருப்பிடம் சேர்ந்தான் -ஸ்ரீ ஹயக்க்ரீவனாக நின்ற ஸ்ரீ ஹரி இருவரையும் வதம் செய்தான் –
ஆதாய வேதான் ஆகாச் சதாந்திகம் பரமேஷ்டின-ஆருஹ்ய வைதிகம் யாநம் அஞ்சனா சலச ஸந்நிப-43-
வேதங்களை மீட்டுக் கொண்டு கருடன் மேல் அமர்ந்து நான்முகன் அருகில் அந்த ஹயக்க்ரீவன் வந்தான் –
பீதாம்பரதரோ தேவோ ப்ரஹ்மணோ குருர் அச்யுத-ஸ்ரீ வத்சாங்க ஸ்ரீய காந்தஸ் தஸ்மை வேதான் உபாதிசத்-உவாச சைநம் பகவான் உப பன்னம் பிரஜாபதி -44-
பீதாம்பரம் -ஸ்ரீ வத்சம் -ஸ்ரீ யபதி -அச்சுதன் – -ஆச்சார்ய ஸ்தானத்தில் நான்முகனுக்கு வேதங்கள் உபதேசிக்கத் தொடங்கினான் –

ஸ்ரீ பகவான் உவாச –
வேதா ஹி அனுபதிஷ்டாஸ்தே மயா பூர்வம் ப்ரஜாபதே -நஷ்டாஸ்தேன புநர் லப்தோ மத ப்ரஸாதா சதுர்முக –45-
உனக்கு முன் நான் வேதங்களை உபதேசிக்க வில்லை -இதனால் தான் அசுரர்கள் கவர முடிந்தது -மீட்டுக் கொண்டு தந்து உள்ளேன் -என்றான் –
ப்ரணவஸ்ய உபநிஷடத்வான் நான்யந்தம் நாசமாப்நுவன் -அநாசார்ய அநு பலப்தா ஹி வித்யேயம் நஸ்யதி த்ருவம்-46-
பிரணவத்தை உனக்கு முன் உபதேசித்ததால் தான் வேதங்கள் முழுவதுமாக தொலையாமல் காப்பாற்றப் பட்டன –
ஆச்சார்யர் உபதேசம் மூலம் பெறாத வித்யை நிலை நிற்காதே –
வித்யா ச நாதநா வேதா மத் ஆஜ்ஞா பரி பால-யா நிஸ் வசிதா பூர்வம் மயி சந்தி சதாநக -47-
புராதனமான வேத வித்யை இது -என் ஆணையால் காப்பாற்றப் படுகிறது -மூச்சுக்கு காற்றின் மூலம் வெளிப்பட்டன முன்பு -எப்போதும் என்னுள் உள்ளன –
ந ஜாயந்தே ந நச்யந்தி ந தார்யந்தே ச மாநவை –பஹு ஜன்ம க்ருதை புண்யை தார்யந்தே ப்ராஹ்மண உத்தமை –48-
வேதங்கள் சாஸ்வதம் -ப்ராஹ்மண உத்தமர்களால் பாதுகாக்கப் படுகின்றன –
ப்ராஹ்மணத்வம் அநு ப்ராப்ய யே ந வேதா நதீ யதே -ப்ரஹ்மக்நாச்ச ஸூராபாச்ச தே அபி பாதகி ந ஸ்ம்ருதா -49-
அந்தணனாகப் பிறந்தும் வேதங்களை பாதுகாக்காவிடில் கொடிய பாவம் செய்தவர் ஆவர் –
அதீதாநபி யோ வேதான்ன அநுபாலயதே த்விஜ –ப்ருணஹா ச து விஜ்ஜேய குவி யோனி மதி கச்சதி -50-
அந்தணன் வேத ரக்ஷணம் பண்ணாமல் இருந்தால் தாழ்ந்த பிறவியில் பிறக்கிறான் –
ப்ராஹ்மணோ வேதவித் யஜ்வா யோ ந முக்தோ மயீஸ்வரே-த்விபாத் பசுஸ்ச விஜ்ஜே யஸ் ஸம்ஸாரோ நாஸ்ய நச்யந்தி -51-
வேத விற்பன்னனாய் இருந்தும் பகவத் பக்தி இல்லாதவன் சம்சாரத்திலே உழல்கிறான் –
அவைஷ்ணவோ வேத வித்யோ வேத ஹீநச்ச வைஷ்ணவ -ஜ்யாயாம் ச மனயோர் வித்தி யஸ்ய பக்திஸ்சதா மயி -52-
வேதம் அறியாமல் இருந்தும் பக்தி உள்ளவன் -வேதம் அறிந்தும் பக்தி இல்லாதவனை விட உயர்ந்தவன் ஆகிறான் –
கிம் வேதஹீநச்ச விஷ்ணு பக்தி விவர்ஜித-சண்டாள பதித வ்ராத்ய புல்க சேப்யோ நிக்ருஷ்யதே -53-
வேதம் அறிந்தும் பக்தி இல்லாதவன் சண்டாளன் ஆவான் –
வேதேஷூ யஜ்ஜே ஷூ தபஸ் ஸூ சைவ யஜ்ஜேஸ்வரே மயி சைவா ப்ரியா ய–சண்டாள ஜன்மா ச ஹி கர்மனைவ புத்யாபி பாஹ்யோ பவநாதி ரிக்த -54-
வேதம் யாகம் தர்மம் ஈஸ்வரன் -வெறுப்பவர் சண்டாளன் ஆவான் –
அதீஷ்வ வேதான் மத்தஸ்தவம் அங்க உபாங்க சிராம்சி ச அர்த்த சாஸ்திரம் காம சாஸ்திரம் சில்ப சாஸ்திரம் சிகித்சகம் -55-
அனைத்தையும் பயில வேண்டும் என்பதே எண் ஆஞ்ஜை-
ஸ்ருஜஸ்வ வேத சப்தேப்யோ தேவா தீன்மத் பிரசாத -வர்ணாஸ்ரம விபாகம் ச தேஷாம் தர்மான் ப்ருதக் விதான் -56-
என் அனுக்ரஹத்தால் வேத சப்தங்களை கொண்டு ஸ்ருஷ்டிப்பாய் –
லோகாம்ச்சா ஸ்வர்க்க நரகவ் போகா நுச்சா வசாநபி –நாம ரூப விபாகம் ச தேஷாம் த்வம் கல்பயிஷ்யாமி -57-
அனைத்தையும் படைத்து பெயர் ரூபம் தருவாயாக –

ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச –
இதி ஏவம் உக்த்வா விஹகாதிரூடோ விதான் விதாத்ரே விதிவத் ப்ரதாய -ஸம்ஸதூயமா நச்ச துராநநேந தத்ர அந்தர் ஆஸீத் ஸஹஸா முகுந்த -58-
இப்படி கருடாரூடனாக உபதேசித்து அருளி -நான் முகனால் ஸ்துதிக்கப் பட்டபின் அங்கிருந்து முகுந்தன் மறைந்தான் –

இரண்டாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –

—————————-

மூன்றாம் அத்யாயம் –ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் வெளிப்படுதல் –

ததா சசர்ஜ பூதாநி லோகாம்ச் சைவ சதுர்தச சத்ய லோகம் சமாதிஷ்டத் ஸ்வயம்பூர் புவநேஸ்வர -1-
சர்வேஸ்வரன் ஆணைப்படி அனைத்தையும் படைத்து சத்ய லோகமும் உண்டாக்கினான்
ச த்ருஷ்ட்வா வேத சப்தேஷூ தேவாதி நாம் கதாகதம் -கர்மணாபி போகேந ஷயம் ச மஹாதா நபி -2-
புண்யங்கள் அனுபவிக்க அனுபவிக்க கழியும் என்பதை உணர்ந்தான் –
ஐஸ்வர்யாணாம் ததாஸ் தைர்யம் அண்டாம் தர்வர்த்தி நாமபி -அலஷ்ய ஸ்வபதஸ் யாபி ஷயம் காலேந பூயஸா–3-
தன் பதவியும் கௌரவம் கூட அழியும் என்பதை அறிந்தான் –
ஷீரோதம கமத்தாம விஷ்ணோரத்புத கர்மண -தப பரம மாஸ்தாய தோஷ யாமாஸ மாதவம் -4-
திருப் பாற் கடலுக்கு சென்று தவம் இயற்றி மாதவனுக்கு மகிழ்வை உண்டாக்கினான் –
தத ப்ரசன்னோ பகவான் பிப்ராண கூர்ம விக்ரஹம் பிரசன்ன அஹமிதி ப்ராஹ ப்ராஹ்மணாம் சலிலே ஸ்திதே -5-
ஸ்ரீ கூர்மாவதாராமாக சேவை சாதித்து அருளினான் –
தம் அத்புத தர்மம் திருஷ்ட்வா வ்யாஜஹர சதுர் முக -ப்ரசன்னோ யதி மே தேவ ஸ்வரூபம் தர்சய ஸ்வமே -6-
தேவரீர் ஸ்வரூபத்தை காட்டி அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார் –
அத்ருஷ்ட பூர்வம் ஹி மாயா பரம் ரூபம் கதாசன-மத்ஸ்ய கூர்ம விஹங்கா நாம் த்ருஷ்டம் ரூபம் நாரஸ்வயோ-7-
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ ஹயக்ரீவ ரூபங்களை கண்டு களித்தேன் -காணப் படாத உங்கள் உயர்ந்த ரூபம் காட்டி அருள வேணும் –
த்ரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் பரம் குஹ்யம் ஸநாதனம் ரூபம் அப்ராக்ருதம் திவ்யம் பரமம் வேத வேதிதம் -8-
வேதங்களில் அப்ராக்ருத திவ்ய ரூபம் சொல்லப் பட்டுள்ளது என்றான் –
ந சக்யம் த்வாத்ருஸைர் த்ரஷ்டும் அவதாரம் விநா ப்ரபோ சங்கல்பேநைவ ஸம்ஹர்த்தும் சக்த அஹமபி வைரிண-9-
அவதார காலங்களிலே விபவ ரூபங்களை காண இயலும் -சங்கல்பம் மூலம் சர்வ பாபங்களையும் அடியோடு போக்க வல்லவன் -என்றார் –
உபாஸ நார்த்தம் பக்தா நாம் ஸ்ருஜாம் யாத்மா நாம் ஆத்ம நா –சக்த அஹம் அபி தத்காலே ஸம்ஹர்த்தும் சர்வ வைரிண –10-
பக்தர்கள் உபாசிக்கவே அவதாரங்கள் -பிரதிபந்தகங்கள் அழிக்க சர்வ சக்தியுடன் அவதாரம் –
மத் பக்தா நாம் விநோ தார்த்தம் கரோமி விவிதா க்ரியா –ஈஷண த்யான சம்ஸ்பரஸை -மத்ஸ்ய கூர்ம விஹங்கமா -11-
பூஷ்ணந்தி ஸ்வான்ய மத்யானி ததாஹ மபி பத்மஜ-இதி தரிசயிதும் ப்ரஹ்மன் தேஷாம் ரூபம் ப்ரதர்ஸிதம் -12-
மத்ஸ்யம் -கடாக்ஷம் மூலமே ரக்ஷணம் /-கூர்மம் -எண்ணம் சங்கல்பம் மூலமே ரக்ஷணம் /-ஸ்பர்சம் மூலம் ரக்ஷணம் /-காட்டவே அவதாரங்கள் –
யோக க்ஷேமம் வஹிஷ்யாமி இதி ஏவம் அஸ்வம் ப்ரதர்ஸிதம் -புருஷஸ்ய ப்ரஸித்யர்த்தம் தர்சிதா புருஷாக்ருதி -13-
யோக ஷேமத்துக்காக ஹயக்ரீவர் அவதாரம் -புருஷத் தன்மை வெளிப்படுத்த புருஷ அவதாரம் –
யதி மே பரமம் ரூபம் த்ரஷ்டும் இச்சசி பத்மஜ -பூயஸ்த பஸ் சமாதிஷ்ட ஐபன் மந்த்ரமிம் மம -14-
நீ என் ரூபம் காண மந்த்ர ஜபம் -தபம் செய்வாய் -என்றான் –
நமோ நாராயணாயேதி நித்யம் ஓங்கார பூர்வகம் ஜபம் அஷ்டாக்ஷரம் மந்த்ரம் சத்ய சித்தம் அவாப்ஸ்யசி -15-
திரு அஷ்டாக்ஷர மந்தர ஜபம் மூலம் உன் விருப்பம் நிறைவேறப் பெறுவாய் –
நாநேந சதரூஸோ மந்த்ரோ வேத மந்த்ரேஷூ வித்யதே –சார அயம் சர்வ மந்த்ராணாம் மூல மந்த்ர ப்ரகீர்த்தித
ஜகத் காரணத்வம் ச ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி லயே ஷூ ச ஹேதுத்வம் மோக்ஷ தத்வம் ச மந்தரே அஸ்மின் மம தர்சிதம்- -17-
த்ரிவித காரணத்வம் -ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி லயம் காரணத்வம் -மோக்ஷ பிரதத்வம் எல்லாம் இந்த திரு அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரம் சொல்லுமே –
உபாயத்வம் உபேயத்வம் சாத்யத்வம் சித்ததாம் அபி -மம சக்தி ஹி மந்த்ர அயம் தஸ்மாத் ப்ரியதமோ மம -18-
உபாயம் உபேயம் சாத்தியம் -சித்த சாத்தியம் சொல்வதால் இது எனக்கு பிரியதமம் –
ஸ்ருஜ்யத்வம் சேதனத்வம் ச ஸர்வத்ர பரதந்த்ரதாம் -சம்சாரம் அபவர்கம் ச சக்தி ஜீவஸ்ய மந்த்ர ராட் -19-
மந்த்ர ராஜா சக்ரவர்த்தி –
க்ரியதே அநேந மந்த்ரேண ஆத்மன பரமாத்மநி நிவேதனம் மயி ப்ரஹ்மன் மத்பக்தேஷூ ச சாஸ்வதம் -20-
இதைக் கொண்டே ஆத்ம சமர்ப்பணம் பக்தர்கள் என்னிடம் செய்கிறார்கள் –
பவ்மான் மநோ ரதான் ஸ்வர்க்க யான் முக்தி மப்யாதி துர்லபாம் சாதயிஷ்யந்தி அநேநைவ மூல மந்தரேண மாமகா-21-
திரு அஷ்டாக்ஷரம் அனைத்தையும் அளிக்கும் -முக்தியும் அளிக்கும் –
அநஷ்டாக்ஷர தத்வஜ்ஜை அதபஸ்விபி அவ்ரதை -துர்தச அஹம் ஜகத்தாத மத் பக்தி விமுகைரபி-22-
இதை அறியாதவர் -என்னிடம் பக்தி கொள்ளாதவர் -என் தர்சனம் இழப்பார்கள் –

ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச
இது உக்த்வா அந்தர்ததே ப்ரஹ்மன் அஸ்மாகம் பஸ்யத பித்து -துர்விபாவ்ய கதிர் வேதை கூர்ம ரூபீ ஜனார்த்தன -23-
இப்படி கூர்ம ரூபியான ஜனார்த்தனன் அருளிச் செய்து மறைந்தார் –
அந்தர்ஹிதே பகவதி ப்ரஹ்ம லோக பிதாமஹ -அஷ்டாக்ஷரேண மந்த்ரேண புநஸ்தேபி மஹத் தப -24-
திரு அஷ்டாக்ஷரம் ஜபித்து கடுமையான தவத்தில் ஆழ்ந்தான் –
தஸ்ய வர்ஷ சஹஸ்ராந்தே தப்யமா நஸ்ய வேதச –ஆவிர் ஆஸீத் மஹத்தாம ஸ்ரீ ரெங்கம் ஷீர சாகராத் -25-
ஆயிரம் ஆண்டு தபஸுக்கு பின்பு -ஸ்ரீ ரெங்கம் -என்னும் பெரிய கோயில் திருப் பாற் கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டது –
தத் க்ஷணாத் சமத்ருஸ்யந்த வைகுண்ட புர வாஸின -ஸூ நந்த நந்த ப்ரமுகா சநந்த ச நகாதய-26-
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் உள்ள அனைவரும் காணப் பட்டனர் -ஸூநந்தர் நந்தர் சநகர் சநந்தர் போன்ற பலரும் காணப் பட்டனர் –
யுஷ் மதஸ் மத் ப்ரப்ருதயோ யே சாந்யே சத்யவாதிந -தேவ கந்தர்வ யஷாச்ச ருஷய சித்த சாரணா–27-
அதில் நாரதனாகிய நான் சிவனாகிய நீ-மற்றும் தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் சாரணர்களும் காணப் பட்டோம் –
உவாஹ தாம தத் திவ்யம் வேத மூர்த்தி விஹங்கராட் ஸ்வேச் சத்ரம் ததா ராஸ்ய மௌக்திகம் புஜகாதிப -28-
வேத மூர்த்தி பெரிய திருவடி ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் எழுந்து அருள பண்ண -முத்துக்கள் பதித்த வெண் குடையை ஆதி சேஷன் பிடித்த படி வந்தான் –
விஷ்வக்ஸேநோ வேத்ர பாணி ப்ருஷ்டதஸ் தத சேவத-அபிதச் சந்த்ர ஸூர்யவ் ச வீஜாதே சாமர த்வயம் -29-
விஷ்வக் சேனர் -வேத்ர தண்டம் ஏந்தி விமான சேவை பண்ண சேவை -சூர்ய சந்திரர்கள் சாமரம் -வீசினர் –
தும்புரு பவதா சார்தம் கந்தர்வ அமர கின்னரா-அகா யன்ன ஸ்துவன் பேடுர வதந்தி ச குஹ்யகா -30-
தும்புரு- நாரதராகிய நீ – கந்தர்வர்கள் -இனிய இசை பாட தேவர்கள் கின்னர்கள் -ஸ்துதித்தனர் —
அஹம் இந்த்ரச்ச தேவாச்ச சித்தா ஸாத்யச்ச சாதகா –ஜிதந்த இதி சப்தேந ந பூரயாமாசி மாம் வரம் -31-
சிவனாகிய நான் -இந்திரன் தேவர்கள் சித்தர்கள் சாத்யர்கள் சாதகர்கள் அனைவரும் ஜிதந்தே -விஜயதே -கோஷமே எங்கும் பரவிற்று-
தேவ துந்துபயோ நேதுர் நந்ரு துச்ச அப்சரே கணா –முமுசு புஷப வ்ருஷடிச்ச புஷ்கலா வர்த்தகாதிபி-32-
துந்துபி வாத்யம் முழங்க -அப்சரஸ்கள் ஆட -புஸ்கலம் ஆவர்த்தகம் போன்ற மேகங்கள் மலர்களை பொழிந்தன –
ஆகதம் ரங்கதாம் இதி சுச்ருவேகா ஹலத்வநி –திவ்யம் விமானம் தம் த்ருஷ்ட்வா ஸ்வயம் வ்யக்த மஹார்த்திமத் –33-
எங்கும் ஸ்ரீ ரெங்கம் வந்ததே -என்ற கோஷம் எழுந்தது –
தேஜோ மயம் ஜகத் வ்யாபி ஸ்ரீ ரெங்கம் ப்ரணவாக்ருதம் -உத்தாய சம்ப்ரமா விஷ்டோ ஹ்ருஷ்ட புஷ்ட பிரஜாபதி -34-
தேஜஸ் மிக்கு -உலகு எங்கும் பரவ -நான்முகன் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தான் –
பபாத சிரஸா பூமவ் சின்ன மூல இவ த்ரும-துஷ்டாவோத்தாய வதநைர் நமோ நம இதி ப்ரூவன் -35-
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து நான்கு முகங்களாலும் நமோ நம -உச்சரித்து ஸ்துதித்தான் –
ந்யபாத யத் புநர் தேஹம் ஹேம தண்டம் இவாவநவ் -சதுர்பிர் வதநைர் வதா சதுர் வேதைஸ் சமம் ஸ்துவன் -36-
சரீரம் தரையில் கிடத்தி வேதங்களை சரி சமமாக ஒரே சமயத்தில் நான்கு முகங்களால் ஓதினான்-
பத்தாஞ்சலிபுடோ பூத்வா த்ருஷ்டவான் அச்யுத ஆலயம் -இந்த்ரியாண் யஸ்ய சர்வாணி சரிதார்த்தாநி தத் க்ஷணாத் -37-
அழகிய மணவாளனின் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் சேவித்து அந்த நொடியிலே இந்திரியங்கள் அனைத்தும் பயன் பெற்றன –
அபவன் ஸ்வஸ்ய சேஷ்டாபி அச்யுத ஆலய தர்ச நாத் -தத ஸூ நந்தோ பகவத் தாசவர்ய சதுர் முகம் -38-
அனைவரும் விமானம் நமஸ்காரம் செய்தனர் -ஸூ நந்தர் என்ற பகவத் தாச உத்தமர் நான்முகனை பார்த்தார் –
உவாச தர்சயன் ரங்கம் வேத்ராணபி க்ருதாஞ்சலி -தாதரா லேகயை தத்வம் விஷ்ணோ ஆயதனம் மஹத் -ஸ்ரீ ரெங்கம் இதி விக்யாதம் பவதஸ்தபஸா பலம் -39-
உன் தாப்ஸின் பலனாக பெற்ற ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் காண்பாய் -இது ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் உயர்ந்த தனமாகும்
த்ரயக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் சப்தாத்மைவ வ்யவஸ்திதம் -தஸ்ய ச ப்ரதிபாத்ய அயம் ஸேதேந்த ஸ்ரீ நிகேதன-40-
பிரணவ மந்த்ரம் அடங்கிய ஸ்ரீ விமானம் -ஸ்ரீயப்பதி கண் வளர்ந்து அருளுகிறார் –
சது ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா சதுர் திஷூ ப்ரணம்ய ச ப்ரவிஸ்யாந்த ரூபாஸ்வைநம் உபாஸ்யம் சர்வ தேஹி நாம் -41-
நான்கு முறை வலம் வந்து நான்கு திசைகளிலும் வணங்குவாய் -சர்வேஸ்வரனை உபாசிப்பாய் என்றார் –
யம் உபாஸ்ய விதாதர பூர்வே அபி பரமாம் கதி -ப்ராப்நுவன் சர்வ சக்ராத்ய தேவாச் சாந்யே விபச்சித -42-
இதற்கு முன்பு இருந்த நான் முகன் தேவர்கள் ருத்ரன் பலரும் ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை உபாசனம் செய்தே உயர்ந்த கதி அடைந்தனர் -என்று கூறி முடித்தார் –

மூன்றாம் அத்யாயம் சம்பூர்ணம் –
—————————————-
அத்யாயம் -4-ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை நான்முகன் ஸ்துதித்தல் –

இதிதம் ஆகரண்ய ஸூநந்த பாஷிதம் விநீத வேஷா விதிரேத்ய தாம தத் –ததர்ச விஸ்வம் சஸூரா ஸூரம் முநே சராசரம் தாமநி தத்ர வைஷ்ணவே-1-
நான்முகன் பணிவுடன் அருகில் வந்தான் -உலகம் தேவர்கள் அசுரர்கள் முனிவர்கள் அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தையும் கண்டான் –
உபர்யஸ் தாச்ச திவம் மஹீம் ச மத்யே அந்தரிக்ஷம் புஜகேந்திர மந்த -த்வா ராந்திகே விஜயம் ஜெயம் ச பார்ஸ்வத்வயே விக்நபதிம் ச துர்க்காம் -2-
மேற்கு பக்கம் ஸ்வர்க்கம் -கீழ் பூ லோகம் -நடுவில் அந்தரிக்ஷம் -உள்ளே ஆதிசேஷன் -வாசலில் ஜய விஜயன் -இரண்டு பக்கமும் விநாயகர் துர்க்கையும் பார்த்தான் –
சரஸ்வதீம் சர்வ ஜகத் ப்ரஸூதிம் ஓங்கார ரூபம் சிகரே ததர்ச -த்ரயீம் ச வித்யாம் முகுடேஷூ தஸ்ய நாஸ முகே சர்வ ரஹஸ்ய ஜாதம் –3-
மேல் பகுதியில் சரஸ்வதி -கிரீடம் போன்ற பகுதியில் மூன்று வேதங்கள் -நாசிக் பகுதியில் உபநிஷத் -கண்டான் –
பாதேஷூ யஜ்ஞாத் பலகேஷூ சேஷ்டீச்ச தீச்ச சித்தேஷூ ஹவீம்ஷி குஷவ் -ததந்தராவை மருதோ வஷூம்ச்ச மாயா கிரீசா நிதராந்தசாபி -4-
யஞ்ஞ இஷ்டிகள் பாதங்களிலும் -அவிர்பாகம் வயிற்று பகுதியில் -விமானத்தில் மருதுகள் வஸூக்கள் பதினோரு ருத்ரர்கள் பார்த்தான் –
த்விஷ்டகம் ஆதித்ய கணம் க்ருஹாம்ச்ச நக்ஷத்ர தாராச் சா முநீம்சா சப்த இந்த்ராம் யமம் வருணம் யஷராஜம் ஹிதாசநம் ந்ருதீம் வாயுமீசம் -5-
சோமம் ச பர்ஜன்யம் அசோஷமேவ ததர்ச தத்ரைவ யதாவகாசம் -விமானம் அப்யேத்ய சதுர்ப் ப்ரதக்ஷிணம் சதுர் திசம் தஸ்ய க்ருத பிராமண -6-
பலரையும் கண்டான் -நான்கு முறை வலம் வந்து நான்கு திசைகளிலும் நின்று வணங்கினான் –
தத் அந்தர் ஆவிஸ்ய விதிர்த்த தர்ச தம் விபின்ன நீலாசல சந்நிகாசம் பிரசன்ன வக்த்ரம் நளிநாய தேஷணம் க்ருபாமயம் சாந்தி நிகேத ரூபிணம்-7-
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனை உள்ளே சேவித்தான் -நீல மணி தேஜஸ் -தாமரைக் கண்கள் -சிரித்த திரு முகம் -திருமார்பில் கருணையே வடிவான ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் –
கிரீட கேயூரக மகர குண்டலம் ப்ரலம்ப முக்தாமணி ஹார பூஷிதம் -விசால வக்ஷஸ்தல ஸோபி கௌஸ்துபம் ச்ரியா ச தேவயாத்யுஷி தோரூ வக்ஷஸம் -8-
திவ்ய ஆபரணங்களைக் கண்டான் –
ப்ரதப்த சாமீகர சாருவாஸஸம் ஸூ மேகலம் நூபுர ஸோபி தாங்க்ரிகம்-ஸூவர்து நிஜாத ம்ருணாள பாண்டுரம் ததாந மச்சச்வி யஞ்ஞா ஸூ த்ரகம் –9-
திருப் பீதாம்பரம்-திரு நூபுரம்-திரு யஞ்ஞா ஸூத்ரம் -இவற்றையும் கண்டான் –
புஜோபதாநாம் ப்ரஸ்ரு தான்ய ஹஸ்தம் நி குஞ்சி தோத்தாநிதி பாத யுக்மம் -ஸூ தீர்க்க முர்வம் சமுதக்ர வேஷம் புஜங்க தல்பம் புருஷம் புராணம் -10-
திருத் தோள்கள் -திருவடி -திரு நாசி -திருப் பீதாம்பரம் -ஆதி சேஷ பர்யங்கம் -புராதான ஸ்ரீ ரெங்க நாதரை சேவித்தான் –
ஸ்வ தேஜஸா பூரித விஸ்வகோசம் நிஜாஞ்ஞயா ஸ்தாபித விஸ்வ சேஷ்டம் -ப்ரணம்ய துஷ்டாவ விதிர் முகுந்தம் த்ரைய்யர்த்த கர்ப்பைர் விசநைஸ் த்ரயீசம் -11-
வேத நாயகனை ஸ்தோத்திரங்கள் மூலம் ஸ்துதிக்கத் தொடங்கினான் –
நான் முகன் ஸ்ரீ ரெங்கநாதனை ஸ்துதித்தல்
நமோ நமஸ் தேஸ்து சஹஸ்ர மூர்த்தயே சஹஸ்ர பாதாஷி சிரோரு பாஹவே-சஹஸ்ர நாமன் சத சப்த தந்தோ சஹஸ்ர கோட்யண்ட யுகாதி வாசிநே -12-
நமஸ் ஸக்ருத் தேஸ்து நமோ த்வி ரஸ்து நமஸ் த்ரிரஸ் த்வீச நமஸ் சதஸ்தே -நமஸ் ததா பும் ஸக்ருத் வோத சேச நமஸ் ததா ஸஹஸா நித்யமாத்யா -13-
எப்போதும் நமஸ்காரங்கள் –
நமோஸ்து நித்யம் ஸதக்ருதவ ஈஸதே சஹஸ்ர க்ருத்வோ பஹு சச்ச பூமன் – நமோஸ்து ஹி ந ப்ரஸீத நமோஸ் த்ரிலோகாதிப லோக நாத -14-
ப்ரஸீத தேவேச ஜெகன் நிவாஸ ப்ரஸீத லஷ்மீ நிலயாதி தேவ -ப்ரஸீத நாராயண ரங்க நாத ப்ரஸீத விஸ்வாதிக விஸ்வ மூர்த்தே -15-
ஜிதந்தே முகுந்த ப்ரபந்ந ஆர்த்தி ஹரின் ஜிதந்தே ஜெகன் நாத கோவிந்தம் தேவ -ஜிதந்தே ஸ்ரீய காந்தம் ரங்கேச விஷ்ணோ ஜிதந்தே ஹரே வாஸூ தேவாதி தேவ -16-
ப்ரஹ்மா ந நம் ராஜகமேவ பாஹு ஊரூ ததா விட் சரணவ் ச சூத்ர -வர்ணாஸ்ரம ஆசார விதி த்வமேவ யஞ்ஞ பரமம் பதம் ச -17-
திருமுகத்தில் இருந்து அந்தணர்கள் -தோள்களில் ஷத்ரியர்கள் -தொடைகளில் வைசியர்கள் -திருவடிகளில் இருந்து சூத்திரர்கள் -நீயே அனைத்தும் –
அக்னி தவாஸ்யம் வதனம் மஹேந்த்ரச் சந்த்ரச்ச ஸூ ர்யச்ச ததாஷிணீ த்வே -ப்ராணாச்ச பாயுச் சரணவ் தரித்ரீ நாபிச்ச கம் த்யவ் சிரசை பிரதிஷ்டா -18-
திரு முகமே அக்னி /திருவாய் இந்திரன் / சந்த்ர சூர்யர் திருக் கண்கள் /பிராணன் வாயு -பூமி திருவடி –
அந்தரிக்ஷம் இடுப்பு / திருத் தலை ஸ்வர்க்கம் /-இவற்றில் இருந்து தோன்றின என்றுமாம் –
ஸ்ரோத்ரி திசாஸ்தே வருணச்ச மேன் க்ரஹீ ஸ்ரீச்ச பத்நயவ் ஹ்ருதயம் ச காம -அஹச்ச ராத்ரிச்ச தவைவ பார்ச்வே அங்காநி வேதாஸ் ஸ்வயமந்தராத்மா -19-
வேதாம் ஸ்ததாங்காநி ச சாங்க்ய யோகவ் தர்மாணி சாஸ்த்ராணி ச பஞ்சராத்ரம் -ஆஞ்ஞா தவ ஏவ ஆகமஜத மன்யோ வேதாந்த வேத்ய புருஷஸ் த்வ மேக -20-
வேத வேதங்கள் நின் ஆஞ்ஜை -வேதைகி கம்யன் –
தவ பிரசாத அஹம் மஹிந்த்ர தல்பக்ரோதச்ச ருத்ரஸ்தவ விஸ்வ யோன-நான்யத் த்வதஸ் தீஹ சராத்மந் நாராயண த்வம் ந பரம் த்வதஸ்தி –21-
வாயுஸ் ஸூர்யச் சந்த்ரமா பாகவச்ச பீதாஸ் த்வத்தோ யாந்தி நித்யம் ப்ரஜாஸி -ம்ருத்யுர் மர்த்யேஷ் வந்த காலே ச விஷ்ணோ பூயிஷ்டந்தே நம உக்திம் விதேம-22-
உதாம்ருதத் வஸ்ய பரிஸ் த்வமேவ த்வமேவ ம்ருத்யுஸ் சத சத்த்வமேவ — தவைவ லீலா விதத பிரபஞ்ச ப்ரஸீத பூயோ பகவன் ப்ரஸீத –23-
பிரண தோஸ்மி ஜெகன் நாதம் அஹம் அக்ஷரம் அவ்யயம் அவ்ருத்தம் அபரிணாஹம் அசந்தம் சந்தம் அச்யுதம் –24
சேதநாநாம் ச நித்யாநாம் பஹுநாம் கர்ம வர்த்தி நாம் -ஏகோ வசீ சேதனச்ச நித்யஸ்த்வம் சர்வ காமத -25-
நம ஸ்ரீ ரெங்க நாதாய நம ஸ்ரீ ரெங்க சாயிநே நம ஸ்ரீ ரெங்க தேவாய தே நம ஸ்ரீ நிவாஸாய தே நம-26-
ஓம் நமோ பகவதே துப்யம் வாஸூ தேவாய தே நம -சங்கர்ஷணாய ப்ரத்யும்னாய அநிருத்தாய நம –27
புருஷாய நமஸ் துப்யம் அச்யுதாய பேராய ச -வாஸூ தேவாய தாராய நம ஸ்ரீ ரெங்க ஸாயினே -28-
கேசவாய நமஸ் தேஸ்து நமோ நாராயணாய ச -மாதவையா நமஸ் துப்யம் கோவிந்தாய நமோ நம -29-
ஓம் நமோ விஷ்ணவே தேவ மது ஸூதன தே நம -த்ரி விக்ரம நமஸ் துப்யம் நமஸ்தே வாமநாய ச-30-
ஸ்ரீ தராய நமோ நித்யம் ஹ்ருஷீகேச நமோஸ்து தே நமஸ்தே பத்ம நாபாய நமோ தாமோதராய ச -31-
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாய ஹம்சா அஸ்வசிரஸே நம -நமோஸ்து ஜாமதக்நயாய தத்தாய கபிலாய ச -32-
வேத வ்யாஸாய புத்தாய நாரஸிம்ஹாய தே நம -ராம லஷ்மண சத்ருக்ந பரதாத்மன் நமோஸ்து தே -33-
கிருஷ்ணாய பல பத்ராய நமஸ் ஸாம்பாய கல்கிநே -அனந்த ஆனந்த சயன புராண புருஷோத்தம -ரங்க நாத ஜெகந்நாத நாத துப்யம் நமோ நம -34-
ஸ்ரீ மஹேஸ்வர உவாச
இதி ஸ்தோத்ர அவசா நேந ப்ரஹ்மாணாம் ப்ராஹ்மணஸ் பதி–ஆ மந்த்ர்ய மேக கம்பீரம் இதம் வசனம் அப்ரவீத் -35-
இப்படியாக நான்முகன் தனது பதியாகிய நாராயணனைக் குறித்து ஸ்துதித்து முடித்தான் –
இதைக் கேட்ட ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் மேகம் போன்ற கம்பீரம் கொண்ட வாக்யத்தால் உரைக்கத் தொடங்கினான் —

ஸ்ரீ பகவான் உவாச
தபஸா துஷ்டோஸ்மி ஸ்தோத்ரேண ச விசேஷத -பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டி வைச்சித்யாத் ப்ரீதோஹம் பூர்வமேவதே -36-
யச் சகர்த்தாங்க மத் ஸ்தோத்ரம் மத் கதாப்யுத யாங்கிதம்-யத்வா தபசி தே நிஷ்டா ச ஏவ மத் அனுக்ரஹ -37-
ஸ்தோத்ரேண த்வத் ப்ரணீதேந யோ மாம் ஸ்தவ்தி தேந தேந தஸ்யாஹம் சம்ப்ரஸீதமி சர்வ காம பலப்ரத -38-
இந்த ஸ்துதியை தினம் பாராயணம் செய்பவருக்கு என் முழுமையான கடாக்ஷம் அருளி விரும்பும் அனைத்தையும் அவனுக்கு அளித்து அருளுகிறேன் –
தர்சிதம் மே பரம் ரூபம் தவாஸ்ய தபஸ பலம் -கிம் அந்யத் இச்சசி ப்ரஹ்மன் தத் சர்வம் ச்ருணு சாம்பிரதம் -39-
தவத்தின் பலமாகவே உனக்கு சேவை சாதித்தேன் -வேறே உன் அபீஷ்டங்கள் என்ன –என்று நான் முகன் இடம் கேட்டார் –

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

திவ்ய பிரபந்த வைபவ விவேகம் -ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் அருளிச் செய்த முதல் கிரந்தம் -/ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வாரும் அருளிச் செயல்களும் –

April 4, 2017

தென் குருகூர் புனிதன் கவியோர் பாதத்தின் முன் செல்லுமோ தொல்லை மூலப் பரஞ்சுடரே–கம்பன்

மார்க்கண்டேய புராணத்தில் -ஏதா ஸ்வேதகாதா -ச நித்யா -திராவிட சம்ஹிதா கலவ் கலவ் பிரகாசியந்தே க்ருபயா ஞான யோகிபி
த்வாபராந்த யதா வியாஸோ வியாசிஷ்யதி மஹா ஸ்ருதி தத்வன் நித்யாத்மபூகதா சடகோப ப்ரனேஷ்யதி-
-சாகா சகஸ்ர வேதானாம் காதா ரூபம் விதாஸ்யதி த்ராமிடீ ப்ரஹ்ம வித்யா சா தஸ்மாஜ் ஜாதா மஹா முநே
சம்ஸ்க்ருத ஸ்ருதியோ யத் த்ராவிடச் ஸ்ருத யஸ்ததா நித்யா –
திராவிட வேதங்களும் நித்யங்கள் -வியாச பகவான் வேதங்களை வெளியிட்டு அருளியது போலே
நம்மாழ்வாரும் -இந்த திராவிட ப்ரஹ்ம வித்யை வெளியிட்டு அருளினார் என்றவாறு –

ஸ்கந்த புராணத்திலும் -ஏவ மேவ விஜா நீ ஹி த்ராமிடஞ்சாபி பாஷிதம் —-அகஸ்திய பிரார்த்தனாதுஷ்ட ப்ரஹ்ம தத்வாரா இமா நாபப்ரம் சத்வ தோஷா
–த்ராமிடீ நாம் க்ராம்ததா யதைவ ஸம்ஸ்க்ருதீ பாஷா ப்ரயுக்தா ஸ்வர்க்க தாயி நீ பிரக்ருதீ த்ராமிடீ சாபி ததைவ ஸ்வர்க்க தாயிகே
அதோன்யா கலூயா பாஷா ஆந்திர கர்ணாட தேசஜா அநார்ஷத்வாத பப்ரம்சா இதை சாஸ்த்ர விதாம் மதம் தஸ்மாத் பாஷாந்த்ரீ யானாம்
காவ்யானாம் தோஷ கீர்த்தனம் பிராக்ருதாத் தராமிடச்சாபீ லிபன்ன விஷயம் பவேத் ச்ருதவ் து நம்லேச்சிதவா இத்யேத நபி யத் வச ததநார்ஷவ
சாம்ஸ்யேவ நிஷதேத் நார்ஷமப் யாஹூ என்று அகஸ்ய முனி சம்பந்தத்தால் -தமிழும் அநாதி -குற்றம் அற்ற பாஷை என்றவாறு –

பாத்ம புராணத்தில் பிரமனைக் குறித்து மஹா விஷ்ணு -உத்கர்ஷ க்யாப்யதே யைஸ்து விச்வா ஸாத் த்ரவிட ஸ்ருதே சங்கீர்த்தி தாஸ்தே மத் பக்தா —
இதை மத் பக்த லக்ஷணம் இதை திராவிட வேதஸ்ய உத்கர்ஷ க்யாபி தோமயா அத ஸ்ருதிம பேஷ்யாஸ்யாம் ப்ரக்ருஷ்ட திராவிட ச்ருதவ்
பரமாதரமாததஸ்வ நிஸ் சந்தேகம் ப்ரஜாபதே–என்று தமிழ் வேத வைபவம் சாதித்து அருளினார்
ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் -ஸ்ரூயதா முச்யதே கிஞ்சித் ரகஸ்யம் முனி சத்தம காலாந்தரேது மச்சய்யா பூதோ புஜக நாயக-நிர் நித்ர திந்த்ரிநீ சத்வ மேஷ்யத் யஹம பீஷ்டத
நேதும் த்ராவிடதாம் வேதான் அத்ரை வர்ணிகதாம் கத மத் பக்த சடகோபாக்யோ பவிஷ்யாமி மமேச்சயா தாம்ர பரணி யுத்தர தடே
யத்ர தாத்ரா அர்ச்சிதோஸ்ம் யஹம் தத்ரமே சட கோபஸ்ய தேச ஜென்ம பவிஷ்யதி ததா பிரகாசயிஷ்யாமி பரமர் திராவிட ஸ்ருதி-என்று
அனந்தாழ்வான் உறங்கா புளியாகவும்-நானே நான்காம் வருணத்தில் சடகோபராக அவதரித்து திராவிட வேதங்களை வெளியிடப் போகிறேன் என்றான் இறே

அதே புராணத்திலே -தஸ்மாத் ச புருஷ சிரேஷ்ட பக்தா நாம் அம்ருதோ பமாம் ப்ரகாசயிஷ்யதி பராம் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்று
அந்த புருஷ சிரேஷ்டர் சடகோபர் தொண்டர்க்கு அமுது உன்னை திராவிட வேதத்தை வெளியிட்டு அருளுவார் என்கிறார்

பவிஷ்யத் புராணத்தால் -திராவிடம் நயா நிரதம் யோ நிந்ததி ஸூ துர்மதி -ப்ரஹ்ம பிரளய பர்யந்தம் கும்பீ பாகே ச பஸ்யதே
ஸ்வ மாதுர் வ்யபிசாரோக்தவ்யோ தோஷ பரி கீர்த்தித ச தோ ஷோ திராவிடம் நாய தூஷனே பி பவேத் த்ருவம்-என்று
தமிழ் வேத நிஷ்டரை பழிப்பவர் நரகம் போவார் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மத்தில் –யஸ்து சாமான்ய பாவேந த்ராமிடாம்நாயமுத்தமம் மன்யதே கல்ப கோடீஸ் ச ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத்-என்று
உயர்ந்த தமிழ் வேதத்தை சாதாரண பாட்டாக நினைத்தவன் நரகம் புகுவான் என்கிறது –

பரமேஸ்வர சம்ஹிதையில் -த்ரமிடச் ஸ்ருதி சந்தோஹே யாவதீ ப்ரீதி ரஸ்தி மே நதாவதீ மஹா லஷ்ம்யாமப் யஸ்தீதி நிபோதத–என்று
பெருமாள் பிராட்டியை விட திராவிட ஸ்ருதிகளில் ப்ரீதி கொண்டுள்ளதை தெரிவிக்கிறான் –

தோற்றங்கள் ஆயிரத்துள் –திருவாய் -6–8–11-என்று பகவத் அவதாரம் போலே திருவாயமொழியும் ஆவிர்பவித்தமை –
மந்த்ரங்களை ரிஷிகள் காணுமா போலே அவன் அருளாலே ஆழ்வாருடைய அகக் கண்ணுக்கு இலக்காகி அவரது திருவாக்கின்றும் தோற்றின -என்றவாறு –
பகவத் ஆவிர்பாவம் போலே வேத ரூப ஆவிர்பாவமான ஆயிரம் என்றபடி
இதே போல் சொல் சந்தங்கள் ஆயிரம் / சோர்வில் அந்தாதி / கெடல் ஆயிரம் / அழிவில்லா ஆயிரம் / தெளிவுற்ற ஆயிரம் / தீர்த்தங்கள் ஆயிரம்
/ தீதில் அந்தாதி / பாலோடு அமுதன்ன வாயிரம் / ஏற்கும் பெரும் புகழ் ஆயிரம் /வழு விலா ஒண் தமிழ் / தூய வாயிரம் / முந்தை வாயிரம் /
செய் கோலத்து ஆயிரம் /பொய்யில் பாடல் ஆயிரம் /
என் முன் சொல்லும் மூவுருவாம் முதல்வன் –திருவாய் -7–9–2-சந்தை சொல்லி அருளிய முதல்வன் –

நப்ரீதி ரஸ்தி மம வக்ஷஸிலா விதாயாம் லஷ்ம்யாம் ததா சகல பூதன் தான சீம்னி மஜ் ஜென்ம கர்ம குண பந்தயுதான் பிரபந்தான் சஙகீந்த்ய
த்யநக பக்த ஜநே யதைவ -என்று -தமிழ் பிரபந்தங்கள் மேல் பிராட்டியை விட அதிக ப்ரீதி கொண்டமை அறிவிக்கப் பட்டதே –
வித்யந்தே ஹி பராசராதி முநிபி ப்ரோக்தா பிரபந்தா பரா பக்தா ஏவ ஹி தே தாதாபி சகலம் த்யக்த்வா அத்ர ரெங்கேஸ்வர-
பக்தா நேவ பரங்குசாதி புருஷான் தத் தத் பிரபந்தான் ச தான் அத்யாத்ருத்ய சதோ பலாலயதி யத் தத் ஞாபனம் தத் ப்ரியே -என்று
ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் மிகவும் ஆதரிப்பதாக பட்டர் அருளிச் செய்தார் –
விஸ்வகர்மா சாபத்தால் அகஸ்தியர் வருந்த விஷ்ணுவே தோன்றி விஷ்வக்சேனர் முதலானோரை ஆழ்வார்களாக
பிறப்பித்து தமிழ் அடிமை செய்யும் படி செய்து நாலாயிரம் வெளியிட்டமை அருளிச் செய்தார் –

இவற்றைப் பின்பற்றியே -சகஸ்ர சாக உபநிஷத் சமாகமம் நமாம் யஹம் திராவிட வேத சாகரம் -என்றும்
சடாரேர் உபநிஷதாம் உப கான மாத்ர போக -என்றும்
ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி –சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் -என்றும்
த்ரமிட வேதம் என்றும் -தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்றும் -சடாரி த்ருஷ்ட சாம வேத மௌலி -என்றும் –
ஸ்வம் சம்ஸ்க்ருத திராவிட வேத ஸூ க்தை பாந்தம் -என்றும் -சகஸ்ர சாகாம் த்ராஷீத் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்றும்
-வட மொழி மறை என்றது தென் மொழி மறையை நினைத்து இ றே என்றும் மாறன் மறை என்றும் ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் –
வேத நூல் ஸ்ருதி -ஸ்ம்ருதி -மம ஆஞ்ஞா -வசையில் நான்மறை -சுடர் மிகு ஸ்ருதி -வேத நூல் ஒதுகின்றது உண்மை
-பண்டை நான் மறை -நிற்கும் நான் மறை -போலே –
இரும் தமிழ் நூல் -ஆணை ஆயிரத்து -ஏதமில் ஆயிரத்து இப்பத்து -செவிக்கு இனிய செஞ்சொல் -பொய்யில் பாடல் –முந்தை ஆயிரத்துள் இவை
அழிவில்லா ஆயிரத்து இப்பத்து –என்கிற எழு லக்ஷணங்கள் -இவை இரண்டுக்கும் சாமான்கள் -ஆகும்
சடகோபன் சொல்லப் பட்ட ஆயிரம் என்றது -அநாதி தாநா ஹ்யேஷா வாகுத் ஸ்ருஷ்டா -மனு ஸ்ம்ருதி –கர்த்ருத்வம் வெளிப்படுத்தும் தன்மையே
கண்டு வெளிப்படுத்தும் ரிஷி -நினைத்து ஆராயும் முனி –காலம் கடந்தவற்றை சாஷாத்கரிக்கும் கவி -போலே இவரையும்
ருஷிம் ஜூஷாமஹே -சடகோபன் முனி வந்தே -ஒன்றி ஒன்றி இவ்வுலகம் படைத்தான் கவி யாயினேற்கு–திருவாய் -3–9–10-
ஸூ ர்ய சந்த்ர உலகம் படைத்தால் போலே -திவ்ய பிரபந்தங்களும் யதா பூர்வ கல்பனமே –
வகுளா பரணாதி ஸூ ரி ஸ்ரீ ஸூ க்த்யா கார்த்தஸ்யேந பிராமண தாரா -என்று யதீந்த்ர மத தீபிகா ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-
தேவாஸூர ஹேலயோ ஹேலய இதை குர்வந்த பரா பபூவு தஸ்மாத் ப்ராஹ்மணேந நம்லேச்சித்தவை நாபபாஷிதவை ம்லேச்சா ஹவா ஏஷ யத் அப சப்த
அப பாஷை இலக்கவிதிக்கு முரணான சொல் -அசுரர்கள் பாஷை -கவ் என்பதற்கு பதில் காவி கோணி என்பது அபபதம் –
ருஷி சம்பந்தம் இல்லாத பாஷைகளையே தடுக்கும் ஸ்ருதி வாக்கியம் –
நாஹம் வஸாமி வைகுண்ட யோகி நாம் ஹ்ருத யேஷூ சமத் பக்தா யத்ர காயந்தி தத்ர திஷ்டாமி நாரத –என்று
தன்னை பாடுகிற இடத்திலே தான் இருப்பதாக சோதி வாய் திறந்து அருளிச் செய்தானே -ஏதத் சாம காயன் ஆஸ்தே –

யத்ருசோ உத்ய கீஷத தா பய ஆஹூதயோ தேவா நாம பவன் யத் யஜும் க்ருதா ஹதயோ யத் சாமானி சோமா ஹுதயோ
யத் அதர்வாங்கி ரஸோ மத்வா ஹுதயோ யத் ப்ராஹ்மணாநி இதிஹாசன் புராணா நீ கல்பான் கதா நாராசம் சீர் மேதா
ஹுதாயோ தேவா நாம பவன் தாபி ஷூதம் பாப்மா நம பாசனந் அபஹத பாப்மா நோ தேவா ஸ்வர்க்கம் லோக மயன்
ப்ரஹ்மணஸ் சாயுஜ்யம் ருஷயோ கச்சன் –என்று
ருக்வேதாதி அத்யயனத்தால் தேவர்கள் பாலால் செய்த ஆஹூதிகள் போலவும் – யஜு ர் வேதாதிகள் நெய் ஆஹுதி போலவும்
-சாம வேதாதிகள் சோம தாரா சால ஆஹூதிகள் போலவும் -அதர்வண வேதாதிகள் தேன் ஆஹூதிகள் போலவும்
-இதிஹாச புராண கல்ப அருளிச் செயல்கள் மாம்ச ஆஹூதிகள் போலவும் -மகிழ்ந்து
பசி ஒழிந்து ஸ்வர்க்கம் போக -ருஷிகளோ ப்ரஹ்ம சாயுஜ்யம் பெற்றார்கள்
ப்ரஹ்ம யஜ்ஜம் போலே திவ்ய பிரபந்த சேவையும் -ஆயூஸூ ஒளி பலம் செல்வம் புகழ் ப்ரஹ்ம தேஜஸ் அன்னம்
-போன்றவற்றை அருளும் -பூஜ்யத்வம் உண்டு என்றவாறே –

சகஸ்ர பரமாதே வீ சதமூலா சதாங்குரா சர்வம் ஹரது மே பாபம் தூர்வா துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -தைத்ரியம்
சகஸ்ர பரமாதே வீ -திருவாய்மொழி -ஆயிரம் பாட்டாக அமைந்த -திவ்ய பிரபந்த அபிமானியான தேவதை
சதமூலா -திரு விருத்தம் ஆகிய நூறு பாசுரம்
சதாங்குரா -ராமானுஜ நூற்று அந்தாதி ஆகிய முளை
தூர்வா -த்ரவி தாரனே -சம்சார பந்தத்தை தாண்டுவிப்பதாயும்
துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -ஸ்வப்னத்தை விட பிரபல சம்சாரத்தை நசிக்கச் செய்து
மான துஸ் மே சர்வம் ஹரது மே பாபம்-எல்லா பாபங்களையும் போக்கடிக்கட்டும் –
மாறன் மறையும் இராமானுசன் பாஷ்யமும் தேறும் படி யுரைக்கும் சீர் –மா நகரில் மாறன் மறை வாழ்கவே –
அதர பரத்ர சாபி –
ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல்கள் வாழி –

—————————

-வேத அங்கங்கள் -சீஷா – வியாகரணம்- நிருக்தம்- சந்தஸ் -கல்பம்- ஜோதிஷம் -ஆகிய ஆறும் –
உப அங்கங்கள் -மீமாம்சை –நியாயம் -புராணம் -தர்ம சாஸ்திரம் -ஆயுர் வேதம் -பாரதம் -சிற்பம் -கீதம் -ஆகிய எட்டும்
இன்ப மாரி–நான்கு நம்மாழ்வார் திரு பிரபந்தங்கள் -உத்கீதம் உள்ளுறை பொருள் -ஆயிரம் இன் தமிழ் அந்தாதி
நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகளுக்கு எல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே -என்பர் திருமாலால் அருள பெற்ற நம்மாழ்வார்
அருள் மாரி -ஆறு அங்கங்கள்
மற்றைய எண்மர் -உப அங்கங்கள்

நல்லவரை காத்து அல்லவரை அழித்து அறம் காக்கவே அவதாரங்கள்
அறியவேண்டிய செம்பொருள் ஐந்து
-மிக்க இறை நிலை -பெண்மை கலந்த ஆண்மை நிறைந்த திருமால் /மெய்யாம் உயிர் நிலை -திருமால் அடியான்
/தக்க நெறி -உடல் பிணைப்பில் இருந்து விடுபட்டு இறைவின் பிடிப்பில் ஆட் படுதல்-
தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினைகளை அறிந்து -ஆக்கை வழி உழலாமல் ஆன்மிக அறநெறி நடத்துதல்
உயரிய நல் வாழ்வு என்பதே இறை உணர்வுடன் தெரித்து எழுதி வாசித்து கேட்டு வணங்கி வழி பட்டு பூசித்து பொழுது போக்குவதே –

அனைத்துலகும் தன்னுள்ளே நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரானே நாராயணன் -விசிஷ்டா அத்வைதம் -சரீராத்மா பாவம் –
நினைத்த எப்பொருள்களுக்கும் வித்தாய் -முதலில் சிதையாமல் -அவற்றுள் ஊடுருவியும் அவை அனைத்தையும் தன்னுள் ஒதுக்கியும்
நிற்பவன் நாராயணன் -அந்தர் பஹிச்ச தத் சர்வம் -வியாப்ய நாராயண ஸ்தித –
அசாரம்-பாஹ்யர்கள் / அல்ப சாரம் -குத்ருஷ்டிகள் / விசிஷ்டாத்வைதம் -சாரம் / அருளிச் செயல்வழி ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் சார தர்மம்
/ பூர்வாச்சார்யர் வியாக்கினங்கள் கொண்டு உணரும் சத் சம்ப்ரதாயம் சார தர்மம் –
காண்கின்ற உடலில் –காணாமல் உறைகின்ற உயிரில்பரம்பொருளின் பான்மையை விளக்குவதே விசிஷ்டாத்வைதம்
அப் பரம் பொருள் எல்லா வற்றையும் கடந்தும் -எல்லாவற்றின் உள்ளும் கலந்தும் இருப்பதால் -கடவுள் –
தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான் –
ருக்வேதம் –10-மண்டலங்கள் -10152-மந்த்ரங்கள் /யஜுர் -40-அத்யாயம் -1975-மந்த்ரங்கள் /
சாமம் –1975-மந்த்ரங்கள் / அதர்வணம் -20-காண்டங்கள் –5987-மந்த்ரங்கள்
பிரஸ்தான த்ரயம் –உபநிஷத் / ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் / ஸ்ரீ பகவத் கீதை –

———————–

It has been proved through scientific-studies,
Tulasi soaked water kept in a copper container is an antidote
for dreaded diseases like cholera and other water borne diseases

———————————

தாவிய சேவடி சேப்பத் தம்பியோடும் கான் போந்து -சோ வரணும் போர் மடியத் தொல்லிலங்கை
கட்டு அழித்த சேவகன் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே -இளங்கோ

மேல் ஒரு பொருள் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தங்கி கால் தரை தோய நின்று கட் புலக்கு உற்றதம்மா -கம்பர் வாலி வார்த்தையாக

நடையில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்தின் இடை நிகழ்ந்த
இராமாவதாரப் பேர்த் தொடை நிரம்பியதொரு தாக்கத்தை -கம்பர் அவையடக்கப் பாடல் –

வள்ளல் ராமன் உன் மைந்தன் ஆணை -என்றான் -கைகேயியைச் சுட்டி உன் மைந்தன்
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் -வளர்த்தது தவத்தால் கேகேயன் மடந்தை -நகர மக்கள் வார்த்தையாக கம்பர் –

இராமனைப் பயந்த ஏற்கு இடர் உண்டோ -என்று கைகேயி கூனி இடம்
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை திரு உறப் பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை -என்றும்
இரும் கடகக் கர தலத்தில் எழுத அரிய திரு மேனி கரும் கடலை செங்கனி வாய் கோசலை என்பாள் பயந்தாள் -என்றும் –
இராமனும் வசிஷ்டர் இடம் -ஏன்றனன் எந்தை இவ்வரங்கள் ஏவினாள்
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் -என்று கைகேயியை ஈன்றவளாகவே கூறினார்

உனைப் பயந்த கைகேயி -பெருமாள் திருமொழி –9-1–பாசுரம் அடி ஒட்டி
கேகேயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் தாயினும் அன்போடு தாழ்ந்து வணங்கி ஆயதன் அன்னை அடித் துணை சூடி -என்றும்
கைகயன் தனயை முந்தக் காலுறப் பணிந்து முற்றை மொய் குழல் இருவர் தாளும் முறைமையின் வணங்கும் செங்கண் ஐயனை -என்றும்
முந்துற கைகேயியை வணங்குவதாகக் காட்டினார் கம்பர்
கோ மகனும் அத்திசை குறித்தனன் விழித்தான் -விரூபாக்ஷி என்று வால்மீகி சொன்ன சூர்ப்பணகை-கலை வணக்கு நோக்கு அரக்கி -என்று
மானும் வெட்க்கி தலை குனியும் படி குலசேகர ஆழ்வார் பாசுரமும்-பெரியாழ்வார் -நுடங்கிடை சூர்ப்பணகா -3- 9–8- அடி ஒட்டி -கம்பர்
திரை கெழு பயோதி துயிலும் தெய்வ வான் மரகத மலையினை வழுத்தி
நெஞ்சினால் கர கமலம் குவித்து இருந்த காலையில் -தேவர்கள் வ்யூஹத்தில் இரக்க என்றபடி

பரமன் கருடன் மேல் ஊர்ந்து திருவோடும் மருவித் தோன்றினான் -என்பர் புருஷகார பூதை உண்டு என்று காட்ட
கருடன் தோள் நின்றும் இறங்கி -சென்னி வான் மண்டபத்து சேர்ந்து அரி துன்னு போன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான்
-அரியாசனத்தில் தனிக் கொள் செல்ல வீற்று இருந்து அருளினான்
கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்து யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள் -பாசுரம் ஒட்டி
தர்மாதி பீடத்தில் இருந்து -வஞ்சகர் தன் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பன் -என்று அருளிச் செய்தான் என்பர்

அக்கணத்தில் அயன் படை ஆண்ட கை சக்கர படையொடும் தழிஇச் சென்று புக்க தக்கொடியோன் உரம் பூமியும் திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திருந்தவே –
ப்ரஹ்மாஸ்திரம் வானும் மண்ணும் சுழல சக்கர படையொடும் தழுவிச் சென்று இராவணன் மார்பிடைப் புக்கது-
கை நின்ற சக்கரத்தன் கருதும் இடம் பொருது -பாசுரத்தில் அடியாக

பிராட்டி –உனது பாழுடல்–பத்துள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்க்கு ஒத்த சித்திர இலக்கமாகும்-என்றாள்-
அதற்கு ஏற்ப -மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய் தலை அற்று அற்று வீழத் தொடுத்து -ஐயன் முதலில் விளையாடினான் –
கம்பர் செவ்வழி உணர்வு தோன்றச் செப்பினம் –உணர்வு எனும் பெரும் பதம் தெரிந்து -திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்தி படி உணர்வு -பரம் பொருள் -அன்றோ
ராம பக்தனாகவே கம்பர் அருளிச் செய்கிறார் -பத்தர் பித்தர் பாடினோம் என்பர் –

——————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்யர் ஸ்வாமி ஸ்ரீ ராமானுஜர் வைபவம் —

February 22, 2017

ஸ்ரீ பவ்ஜங்கம் வபுர பஹாய சேஷ போகி யத் ரூபம் திரிபுவன வந்திதம் ஜகாம-
வேதாந்த சித்தாந்த சமர்த்த நாய பாஹ்யாந்தர ப்ராந்த மதாப நுத்த்யை சேஷாம் சக கேசவ யஜ்வ தேவ்யாம் தேஜோ நிதி ஸீத் கச்சி திஹா விரா ஸீத் —
அனந்த பிரதம ரூபம் லஷ்மணஸ்து தத் பரம் பல பத்ரஸ் த்ருதீயஸ்து கலவ் ( ராமாநுஜஸ் ஸ்ம் ருத )–கச்சித் பவிஷ்யதி -பாட பேதம் ஆர்ஷ வசனம்
காஷாய ஸோபி காம நீய சிகா வேசம்-தண்ட த்ரய உஜ்ஜ்வல கரம் -விமலோப வீதம் –உதயத்தி நேச நிப முல்லச தூர்த்வ புண்ட்ரம்
ரூபம் தவாஸ்தி யதிராஜ த்ருசோர் மமாக்ரே –
உபவீதிந மூர்த்தவ புண்ட்ர வந்தம் த்ரி ஜகத் புண்யபலம் த்ரி தண்ட ஹஸ்தம் சரணாகத தார்த்தவாஹ மீடே சிகயா சேகரிணம் பதிம் யதீ நாம் –

ஸ்ரீ மத்யாம் பூத புர்யாம் அதி தரணி தலம் சேஷ ஆவிர் பபூவ-ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் -ஸ்ரீ வேங்கடேச இதிஹாச மாலா
சேஷாம் சக கேசவ யஜவ தேவ்யாம் -ஸ்ரீ வடுக நம்பி -ஸ்ரீ யதிராஜ வைபவ கிரந்தம்
பவ்தத்வாந்த சஹஸ்ராம்சு -சேஷ ரூப பிரதர்ஸக -ஸ்ரீ வடுக நம்பி -ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதா நாம ஸ்தோத்ரம் -23-
பவ் ஜங்கம் வபுர பஹாய சேஷ போகீ யத் ரூபம் திரிபுவன வந்திதம் ஜகாம-ஸ்ரீ கருட வாஹந பண்டிதர் -ஸ்ரீ திவ்ய ஸூரி சரிதம் –
சைத்ரார்த்ரா சம்பவம் விஷ்ணோ தர்சன ஸ்தாபன உத் ஸூ கம் துண்டீர மண்டலே சேஷ மூர்த்திம் ராமானுஜம் பஜே –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வாமி பணித்த திவ்ய ஸூரி ஸ்தோத்ரம்
அனந்த பிரமம் ரூபம் லஷ்மணஸ்து தத பரம் பல பத்ரஸ் த்ருதீ யஸ்து கலவ் ராமானுஜ ஸ்ம்ருத–நல்லார் பரவும் இராமானுசன்

ஸ்ரீ சடரிபு ரேக ஏவ கமலாபதி திவ்ய கவி மதுர கவிர் யதா ச சடஜின் முனி முக்ய கவி
யதி குல புங்க வஸ்ய புவி ரங்க ஸூதாக விராட் வரவர யோகிநோ வரதராஜ கவிச் ச ததா-

திருமா மகள் கொழுநனை கவி பாடியவர்களில் எப்படி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சிறப்புப் பெற்றவரோ
அந்த ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரைக் கவி பாடித் துதித்தவர்களுள் ஸ்ரீ மதுரகவிகள் எப்படி சிறப்புப் பெற்றவரோ –
ஸ்ரீ எம்பெருமானாரைக் கவி பாடித் துதித்தவர்களுள் திருவரங்கத்தமுதனார் எப்படி சிறப்புப் பெற்றவரோ
அப்படியே ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகளின் திருவடிகளை பணிந்து உய்ந்தவரான ஸ்ரீ எறும்பி அப்பாவின் பெருமையை சொல்ல வந்த ஸ்லோகம் –

ஸ்ரீ ரெங்காம் ருதக விராஹ ரங்கிப்ருத்ய -தத் சிஷ்யோ யதிபதி வைபவ அநு பந்தம்
அந்தாதி த்ரமிட கிரா மஹா பிரபந்தம் காதா நாம் அம்ருத முசாம் யுதம் சதேக-என்று-

ஸ்ரீ கருட வாகன பண்டிதர் பணித்த திவ்ய ஸூ ரி சரிதம் -18-சர்க்கம் –51-
திருவரங்கத் தமுதனார் உடைய அமுத பெருக்கை புகழ்ந்து அருளி உள்ளார் –

பங்குனி திங்கள் -ஹஸ்த நக்ஷத்ரம் -மூங்கில் குடி -அஷ்ட பிரபந்தம் அருளிச் செய்த பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்
-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருவடி சிஷ்யர் – இவர் திருப் பேரனார் -திரு மகனார் -என்றும் சொல்வர் –
அமுதனார் நம்மையே நம்பி இருந்தவர் உம்முடைய திரு உள்ளம் -என்று சொப்பனத்தில் புறப்பாட்டுக்கு காத்து இருக்க
-மாற்றுவதில் அழகிய மணவாளனுக்கு திரு உள்ளம் இல்லை –
பெருமாள் கோயிலுக்கு போக கூரத் தாழ்வானுக்கு ஸ்டொள்ள -திருத்தி பணி கொள்ள அருளிச் செய்து இருப்பான் ஸ்வாமி திரு உள்ளம் விண்ணப்பிக்க
திருத்தும் பணியை நீயன்றே செய்யும் என்று சாதித்தாராம் – பெரிய பிராட்டியாரும் அமுதனார் தம் பரிகரம் என்று சொப்பனத்தில் சாதித்து அருளினார் –
புராண படலம் புரோகிதம் சாவி மூன்றையும் வாங்கி -அரையர் இடம் -இயற்பா பிச்சையாக கேட்டு வாங்கி அமுதனாருக்கு கொடுக்க –
அடைய வளைந்தான் அருகில் தென்னந்தோப்பில் இருந்து அருளிச் செய்த பிரபந்தம் –
சப்த ஆவரணம் -புறப்பாடு -வீதிகள் கூடும் இடம் தான் வாத்ய கோஷம் -அழகாக திருச் செவி சாத்தி இன்றும் நம் பெருமாள் கேட்டு அருளுகிறார் –
பரவஸ்து பட்டர் பிரான் ஜீயர் மூன்றாவது பரம்பரை ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் –
இயலும் பொருளும் இசையத் தொடுத்து ஈன் கவிகள் அன்பால் மையல் கொண்டு வாழ்த்தும் இராமானுசனை-என்று அருளிச் செய்வதால்
இது போலே பலவும் இருந்தாலும் இது ஒன்றையே ஸ்ரீ ராமானுஜர் அங்கீ கரித்து அருளினார் -என்று தேறும் –

உறு பெரும் செல்வமும் –19-/ கூட்டும் விதி என்று கூடுங்கொலோ–29-/கூறும் சமயங்கள் ஆறும் குலைய -46 -/
நாட்டிய நீசச் சமயங்கள் மாண்டன -54–/ பண்டரு மாறன் பசும் தமிழ் -64-/ கலி மிக்க செந்நெல் கழனிக் குறையல் -88–விசேஷணமான பாடல்கள் –
கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் -திவ்ய தேச ஆதராதி அதிசயம் —31–/35—/42—/ 47–/ 49–/76–/81–/91–/106—பாசுரங்கள் பேசும் —–
ஸ்வாமி யுடைய சகலகலா வல்லபத்வம் -சொல்லார் தமிழ் ஒரு மூன்றும் சுருதிகள் நான்கும் எல்லை இல்லா அற நெறி யாவும் தெரிந்தவன் -44-
ஞானம் கனிந்த நலம் கொண்டு -66-இன் சுவை மிக்க பாசுரம் –ஸ்வாமி நிர் ஹேதுக்க கிருபையினால் மோக்ஷம் அளிப்பதை குறிக்கும் –
ஞானம் கனிந்த நலம் கொண்டு நாள் தொறும் நைய வேண்டும் -விலை அபரிமிதம் -பேரம் பேச முடியாது -கடனாக அளிக்க மாட்டான் –
மூன்று வித கஷ்டங்களும் இல்லையே உடையவர் இடம்
-எம்பருமானும் -தத்தே ரங்கீ நிஜ மபி பதம் தேசிகா தேச காங்ஷி-ந்யாஸ திலகம் -ஆச்சார்யர் நியமனத்தை எதிர்பார்த்தே அருளுகிறான் –
தேவு மற்று அறியாத தமது பக்தி பெரும் காதலை –செய்த் தலைச் சங்கம் செழு முத்த மீனும் -75-/ நின்ற வண் கீர்த்தியும் நீள் புனலும் -76- /
திருவடித் தாமரைகளை தந்து அருள பிரார்த்திக்கிறார் -நம்மாழ்வார் பாரித்த ஒழிவில் கால கைங்கர்யம் -ஆழ்வார் உகந்தது என்று
தேவரீர் உகந்து இருக்கலாம் –அடியேன் அத்தை -பிரார்த்திக்க வில்லை
மாக வைகுந்தம் காண என் மனம் ஏகம் எண்ணும் இராப் பகல் இன்றியே -இத்தையும் தேவரீர் ஆழ்வார் உகந்து என்று
உகக்கலாம் -அடியேன் இத்தையும் பிரார்த்திக்க வில்லை
பொங்கிய பாற் கடல் பள்ளி கொள்வானை புணர்வதோர் ஆசை -என்று ஆண்டாள் விரும்பியதை தேவரீர் உகக்கலாம்
-அடியேன் இத்தையும் பிரார்த்திக்க வில்லை
எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் -உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி -என்பதால் உம் திருவடிகளையே சேம வைப்பாக தந்து அருள வேணும் -என்கிறார் –

முக்தியோ சிலரது சொத்து என இருக்கையில் இது தமிழ் நாடு தன் யரும் தவப் பயனாய் இராமானுஜனை ஈன்றதன்றோ
–பாரதிதாசனும் சொல்லும் படி அன்றோ நம் ஜெகதாச்சார்யர் ஸ்ரீ ராமானுஜர் வைபவம்

ஸ்ரீ யதிராஜம் -ஸ்ரீ -ராமானுஜம் –ஸ்ரீ -லஷ்மண முனிம் -ஸ்ரீ பாஷ்யகாரம் -சதா ஸ்மராமி-ஸ்ரீ யதிராஜம்-
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரம்- ஸ்ரீ லஷ்மண முனிம் -ஸ்ரீ யதிராஜம் -ஸ்ரீ ராமானுஜம்
காஷாய ஸோபி யதிராஜம் -யதிராஜம்
யதிராஜம் கம நீய சிகானி வேஷம் ராமானுஜம் ராமானுஜம்
தண்ட த்ரய உஜ்வலா கரம் லஷ்மண முனிம் லஷ்மண முனிம்
விமலோபவீதம் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரம் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரம்
உதயத்தி நேச நிப பந்தம் யதி சேகரம்
உல்லச ஊர்த்வ புண்டரம் ராமானுஜம்
ரூபம் தவாம்ஸ்து யதிராஜம் லஷ்மண முனிம்
திருஷோர் மாமாத்ரி யதிராஜம் ராமானுஜம்
உபவீதிநம் ஊர்த்வ புண்டரம் வந்தம்
த்ரிஜக புண்ய பலம் த்ரிதண்ட ஹஸ்தம் சரணாகத சார்த்வமாஹம் ஈடே -சதா ஸ்மராமி-ஸ்ரீ யதிராஜம்-

தஸ்மை ராமாநுஜார்யாய நம பரம யோகிநே–யஸ்மை ஸ்ருதி ஸூ த்ராணாம் அந்தர் ஜுரம் அஸீ சமத் —

————————————–

நித்ய விபூதி மங்களா சாசனம் –

தென் திசை நோக்கி திருவரங்கத்தம்மான் மங்களா சாசனம்

எச்சரிக்கை ஸ்வாமி எச்சரிக்கை –
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்க நகர் வாழ அன்போடு தென்திசை நோக்கி அருள வேணும்
உபய விபூதி நாயகா எச்சரிக்கை –
பராக் ஸ்வாமீ பராக் –

துளங்கு நீண்முடி அரசர் தம் குரிசில் தொண்டை மன்னவன் திண் திறல் ஒருவற்கு
உளம் கொள் அன்பினோடு இன்னருள் சுரந்து அங்கோடு நாழிகை ஏழுடன் இருப்ப
வளம் கொள் மந்திரம் மற்று அவர்க்கு அருளிச் செய்தவாறு அடியேன் அறிந்து உலகம்
அளந்த பொன்னடியே அடைந்து உய்ந்தேன் அணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே –

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல் கோடி நூறாயிரம்
மல்லாந்த திண் தோள் மணி வண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக் காப்பு
அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி யாயிரம் பல்லாண்டு
வடிவாய் நின் வள மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு
படை போர் புக்கு முழங்கும் அப் பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு –

ஜய விஜயீ பவ –

—-

அருளப்பாடு திருவரங்கச் செல்வனார் செங்கோல் செலுத்தும் விபூதி த்வய நித்ய அதிகாரிகள் -நாயந்தே நாயந்தே-
ஸ்ரீ வாஸூ தேவ உபநிஷத்

ஸ்ரீ ஹரி ஓம்
ச வா ஏஷ மஹா நஜ ஆத்மா அந் ணாதோ விந்ததே வ ஸூ
யோ ப்ராஹ்மணம் விததாதி பூர்வம்
யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ராஹினோதி தசமி
தகும்ஹ தேவ மாத்ம புத்தி பிரகாசம்
முமுஷூர்வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே
இத்யதா ஹோ வாச
விஷ்ணு சயனம் ப்ரபத்யே சத் குரூன் ப்ரபத்யே
சாத்விகான் பிரபத்யே ரூசோ வாசம் ப்ரபத்யே
மநோ யஜூ ப்ரபத்யே சாம புராணம் ப்ரபத்யே
சஷூ ஸ்ரோத்ரம் ப்ரபத்யே வாகோஜஸ் ஸஹ ஓஜோ மாம் ப்ரபத்யே
பிராணாயாமம் ப்ரபத்யே பிரணவம் ப்ரபத்யே
சத்யம் ப்ரபத்யே ச்ராத்தம் ப்ரபத்யே
பரமாத்மனே ப்ரபத்யே வா ஸூ தேவம் ப்ரபத்யே
பாகவதாய ப்ரபத்யே பக்தா நாம் ப்ரபத்யே –
ஓம் ப்ரபத்யே ஸ்ரீம் ப்ரபத்யே ஸ் ரியம் ப்ரபத்யே
யத் வேதா திவ்ய காயத்ரீ யாஞ்சேதி
ததேஷாப் யுக்தா ததேவ பூதம் தாதுபாஸி தவ்யம் சத்யந்தத் த்வயம்
ஸ்ரீ மன் நாராயண சரணவ் சரணம் பிரபத்யே
இதம் பூர்ண மத பூர்ணம் பூரணாத் பூர்ண முதச்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ண மேவா வசிஷ்யதே
சர்வம் பூர்ணகும் ஸஹோம்
ஸ்ரீ மாதே நாராயணாய நம
கம் ப்ரஹ்மா கம் வாயு கம் புராணம்
கமிதீஹஸ்மாஹா கௌர வவ்யா ணீ புத்ர
வேதோயம் ப்ராஹ்மணா வித்து
வேதே நாநேந வேதி தவ்யம் –
வாழி எதிராசன் வாழி எதிராசன் வாழி எதிராசன் என வாழ்த்துவர் வாழி என
வாழ்த்துவர் வாழி என வாழ்த்துவர் தாளிணையில் தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை

சாருவாக மதம் நீறு செய்து சமணச் செடிக் கனல் கொளுத்தியே -சாக்கியக் கடலை வற்றுவித்து மிகு சாங்கியக் கிரி முறித்திட
மாறு செய்திடு கணாத வாதியர்கள் வாய் தகர்த்தார் மிகுத்து மேல் வந்த பாசுபதார் சிந்தியோடும் வகை வாத்து செய்த வெதிராசனார்
கூறு மா குரு மதத்தோடு ஓங்கிய குமாரிலன் மதமவற்றின் மேல் கொடிய தர்க்க சாரம் விட்ட பின் குறுகி மாயவாதியரை வென்றிட
மீறி வாதில் வரு பாற்கரன் மத விலக்கடிக் கொடி எறிந்து போய் மிக்க யாதவ மாதத்தை மாய்த்த பெரு வீரர் நாளும் மிக வாழியே –

ஜய விஜயீ பவ –

————————–

லீலா விபூதி மங்களா சாசனம்
வட திசை நோக்கி திருவேங்கடமுடையான் மங்களா சாசனம்
வட திசை மதுரை சாளக்கிராமம் வைகுந்தம் வேங்கடங்கள் வாழ வட திசை நோக்கி அருள வேணும்

உபய விபூதி நாயகா எச்சரிக்கை -பராக் ஸ்வாமீ பராக்

அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை யுறை மார்பா
நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே
நிகரில் அமரர் முனிக் கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே
புகல் ஓன்று இல்லா அடியேன் உன்னடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே –

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல் கோடி நூறாயிரம்
மல்லாந்த திண் தோள் மணி வண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக் காப்பு
அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி யாயிரம் பல்லாண்டு
வடிவாய் நின் வள மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு
படை போர் புக்கு முழங்கும் அப் பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு –

ஜய விஜயீ பவ –

——————————-

அருளப்பாடு பராசர பாரஸர்யாதி ப்ரணீத நிகில சம்ஸ்க்ருத நிகம ரகஸ்யாதிகாரிகள்

நாயந்தே நாயந்தே –

———————-

த்வய உபநிஷத்

ஸஹ நாவவது ஸஹநவ் புநக்து ஸஹ வீர்யம் கரவா வஹை
தேஜஸ் விநாவதீத மஸ்து மாவித் விஸா வஹை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி

அஷ்டா தச பஞ்ச விம்சத்ய ஷராணி
பஞ்சத சா ஷரம் பூர்வம் தசா ஷரம் பரம் நவா ஷரம் பிரதம பதே
த்வதீய த்ருதீய சதுர்த்தே த்ர்ய ஷராணி
பஞ்சா ஷரம் பஞ்சமம் த்வய ஷர ஷஷ்டா
ஏகா ஷரபத பிரதம ஏகாஷரோ த்வதீய சதுர்த்தாஷரஸ் த்ருதீய
சதுர்த்த பஞ்சம ஷஷ்ட சப்தம ஏதே த்ர்யஷராணி
அஷ்டமோக்ஷர சத்திரத்தை த்வயக்ஷரோ நவம
தசமே த்ர்யஷராணி எதன் மந்த்ராஸ் ச பிரபத்தி
பூர்வே நாராயண ப்ரோக்தா நாதி சித்தோ
மந்த்ர ரத்னா சதாசார்ய மூல
ஆச்சார்யோ வேத சம்பன்நோ விஷ்ணு பக்தோ விமத்சர
மந்த்ரஜ்ஜோ மந்த்ர பக்தஸ் ச சதா மந்த்ரார்த்த விஸ்ஸூசி
குரு பக்தி சமா யுக்த புராணஜ்ஜோ விசேஷத
ஏவம் லக்ஷண சம்பன்நோ குரு ரித்யபி தீயதே
யத் ஸக்ருத்ச் சாரணே சம்சார விமோசனம் பவதி
சப்த ஜென்ம க்ருதம் பாபம் தத் க்ஷ
சர்வ வேத பாராயண புண்யம் லபதே
ஸ்ரீ மன் நாராயணஸ்ய ப்ரியோ பவதி
ய ஏவம் வேத இத்யுபநிஷத்

ஸஹ நாவவது ஸஹநவ் புநக்து ஸஹ வீர்யம் கரவா வஹை
தேஜஸ் விநாவதீத மஸ்து மாவித் விஸா வஹை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி –

——————————-

முதல் உத்சவம்
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணே பராசர –

யோ அநந்த பட்யதே சித்தை தேவ தேவர்ஷி பூஜித
யஸ் சஹஸ்ர சிரா வ்யக்த ஸ்வத் சிகாமல பூஷணா

கந்தர்வா பிரசரச சித்தா கிந்ந ரோரக சாரணா
நாந்தம் குணாநாம் கச்சந்தி தேநா நந்தோஸ் யமவ்யய

நாரதீய புராணே ஸ்ரீ யாதவ கிரி மஹாத்ம்யே-

அநந்த பிரதமம் ரூபம் த்ரேதாயும் லஷ்மணஸ் ததா
த்வாபர பல பத்ரஸ்து கலவ் கஸ்சித் பவிஷ்யதி

ஜய விஜயீ பவ –

——————————————————

இரண்டாம் உத்சவம்

ப்ரஹ்ம புராணே

குருகா மஹாத்ம்யே ப்ராஹ்மணம் பிரதி பகவான்

காலாந்தரே து மச் சக்த்யா பூயோ புஜக நாயக
நிர் நித்ர தீந்த்ரிணீ சத்வம் யேஷ்யத் யத்ர மயேரித

ஸ்ரீ வ்ருத்த பாத்மே குருகா மஹாத்ம்யே ஸூ த்ரவதீ பிரதி ஸ்ரீரீ

தத கலி யுகஸ்யாதவ் வைசாக்யாம் விஸ்வ பாவன
விஷ்ணு பக்தி ப்ரதிஷ்டார்த்தம் சேநேசோ அவதரிஷ்யதி
தத காலேந மஹதா விநஷ்டாம் புவி தத்க்ருதிம்
நாத நாமா முனிவரோ யோகஜ்ஜோ தமவாபஸ் யதி
தத காலே பஹுதிதே விநஷ்டாம் விஷ்ணு வர்த்திநீம்
த்ரி தண்ட மண்டிதோ தேவ முனி ப்ரவ்யக்தயிஷ்யதி
ஸ்ரீ மன் மஹா பூத புரே ஸ்ரீ மத் கேசவ யஜ்வன
காந்தி மத்யாம் ப்ரஸூதாய யதி ராஜாய மங்களம்

ஜய விஜயீ பவ –

————————

மூன்றாம் உத்சவம்

ஸ்காந்த புராணே வைஷ்ணவ ஸம்ஹிதாயாம் ஸ்கந்தாகஸ்த்ய சம்வாதே ஹாரீதம் பிரதி பகவான்

ராஜன் கலியுகே ப்ராப்தே தர்மே நஷ்டே ஸ்ருதீரிதே
மத் பக்த சர்வ தர்மஞ்ஞ தவ கோத்ர ஸமுத்பவ
சாரீரக மஹா பாஷ்ய கிரந்த கர்த்தா ஜிதேந்த்ரிய
வேதாந்த வித்தம கஸ்சின் மஸ்கரீ ப்ராஹ்மணோத்தம
அஸ்மின் மஹாபூத புரே பவிஷ்யதி ந சம்சய
தஸ்ய சம்பாவிந சிஷ்யா ஸூராணாமபி துர்கமம்
மாம் ப்ராப்ய ப்ராப்த நிர்வாணா பவிஷ்யந்தி கலவ் யுகே
ஸ்ரீ மன் மஹா பூத புரே ஸ்ரீ மத் கேசவ யஜ்வன
காந்தி மத்யாம் ப்ரஸூதாய யதி ராஜாய மங்களம்

ஜய விஜயீ பவ –

—————————————–

ஸ்ரீ கண்ணபிரானும் ஸ்ரீ ராமானுஜரும்

-1-திருவவதாரம் சிறைக் கூடம் -அமரரோடு உயர்வில் சென்று அறுவர் தம் பிறவி அஞ்சிறையே –திருவாய் -1–3–11-
இருள் நாள் பிறந்த அம்மான் அவன் -வேண்டித் தேவர் இரக்க-வீங்கிருள் வாய் வந்து பிறந்தான் –
-இருள் தரும் மா ஞாலத்தில் இருள் மலிந்த இடத்தே அன்றோ இருவரும் திருவதரித்தார்கள்
-2-அவன் வடமதுரையில் பிறந்து -திருவாய்ப்பாடியிலே வளர்ந்து -ஸ்ரீ துவாரகை நிர்மாணித்து முதுமையில் இருந்தது போலே
ஸ்ரீ பெரும் புதூரில் பிறந்து -ஸ்ரீ காஞ்சிபுரத்தில் வளர்ந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் -தென்னரங்கம் கோயிவ் முற்றும் சிறக்க இருந்தார்
திரு மந்திரத்தில் பிறந்து த்வயத்தில் வளர்ந்து -அனுசந்தானமும் அனுஷ்டானமும் செல்வ வாழ்ச்சியாக கொண்டவர்கள் –
-3-மக்கள் அறுவரைக் கல்லிடை மோத இழந்தவள் தன் வயிற்றில் சிக்கன வந்து பிறந்து நின்றாய் –பெரியாழ்வார் -5–3–1-
அதே போல் ஸ்வாமி உடன் பிறந்தவர் பலர் இருந்தாலும் பிறந்ததும் இறந்ததும் தெரியும் -ஒழிய உலகுக்கு வேறு நன்மை இல்லையே
-4-வட மதுரையில் இருந்து திருவாய்ப்பாடிக்கு எழுந்து அருளும் பொழுது -வஸூ தேவோ வஹன் கிருஷ்ணம் ஜானு மாத்ரோ தகோ யயவ்-என்றபடி
பெரு வெள்ளமும் முழம் தாளாக வற்றினது போலே ஸ்வாமி சஞ்சரிக்கத் தொடங்கும் போதே
-பிறவி என்னும் கடலும் வற்றிப் பெரும் பதம் ஆகின்றதால் -போலே வற்றத் தொடங்கிற்றே –
-5-பெருமைகளை மறைத்து இடக்கை வலக்கை அறியாத ஆயர்கள் உடன் கலந்து போலே ஸ்வாமியும் மிக ஞான சிறு குழவியாய்
ஞான சக்தி பெருமைகளை எல்லாம் மறைத்துக் கொண்டு அறிவிலா மனிசரோடு கலந்தார்
தன்னை வதைக்க வழி பார்த்து இருந்த அஸூர ப்ரக்ருதிகளோடும் கலந்தால் போலவே ஸ்வாமியும் தம்மை மாய்க்க எண்ணிய யாதவ பிரகாசர்
போல்வார் இடத்திலும் காலம் கழித்தது உண்டே
-6-கம்ச ப்ரயுக்தா கில காபி மாயா -பூதனை -போலே பிரகிருதி விஷம் போலவே இருந்தும் போக்யதா புத்தி உண்டு பண்ணி
ஈடுபடுத்த வைத்தாலும் ஸ்வாமி யுடைய அளவற்ற பெருமையால் தானே முடிந்து போனதே –
-7-கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி -செய்து அருளினால் போலே ஸ்வாமியும் நரகம் சுவர்க்கம் போகும் வெளி செல்லுமதான கள்ளச் சகடம் ஒழித்து
அர்ச்சிராதி மார்க்கம் ஆகிய நல் வழியில் செல்லும் சாதனமே மேம் பட்டு இருந்ததே –
-8-த்வந்தம் -முறித்த -யாமளார்ஜுன மரங்களை முறித்தது போலே த்வந்தம் -இன்பு துன்பு -அஹங்கார மமகாரம் –காம க்ரோதம்
புண்ய பாபம் -ஸ்வாமி திருவடி சம்பந்தத்தால் இற்று ஒழிந்தன
-9-வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே–வாயுள் வையகம் கண்டா மட நல்லார் -போலே ஸ்வாமி யும்
ஸ்ருதிகள் -ஸ்ம்ருதிகள் -இதிகாசங்கள் -புராணங்கள் – பாஞ்ச ராத்ரங்கள் -அருளிச் செயல்கள் -ஆச்சார்யர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -ஏழையும்
தம் திரு வாக்கிலே அன்பர்களுக்கு காட்டி அருளுவார் –
-10-காளியன்-குதர்க்க வாதிகள் / யமுனை -வேதம் /தூய பெரு நீர் யமுனைத் துறைவன் போலே பகவத் சம்பந்தம் மாறாத வேதம் –ஸ்வாமி -ஐந்து துர்வாதங்கள்
ஈஸ்வரனே இல்லை / உண்டு என்பாரும் அனுமானத்தால் என்பர் /சாஸ்திரங்களை கொண்டு நிர்வகித்தாலும் குணங்கள் விக்ரஹம் இல்லை என்பர்
/ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லை பலர் என்பர் /பிரபஞ்சமே இல்லை சர்வம் ஸூன்யம்-என்பர் -ஆகிய ஐந்து வகை அபார்த்தங்களையும் போக்கி
காளிய நர்த்தனம் போலே நாவலிட்டு உழி தருகின்றோம் நமன் தமர் தலை கண் மீதே -என்று கூத்தாடப் பெறுதலும் உண்டே
-11-கேசி ஹந்தா போலே இந்திரியாணி ஹயா நா ஹூ -ஜிதேந்த்ரியராய்-காமாதி தோஷ ஹர மாத்ம பாதாச்ரிதா நாம் -என்றும்
மதன கத நைர் ந க்லிஸ்யந்தே யதீஸ்வர ஸம்ஸரையா -என்றும் சொல்லும் படி வாழ்ந்தவர் ஸ்வாமி –
-12-விளவின் காய் கன்றினால் வீழ்த்தவனே -கன்று கொண்டு விளங்கனி எறிந்து -போலே முள்ளைக் கொண்டு முள்ளை களைகின்றபடி
புற மதங்களை பரஸ்பர வ்யாஹதங்களாய் இருக்கும் படியை நன்கு நிரூபித்திக் காட்டி அவைகளைக் கொண்டே அவைகளை மறுத்து ஒழிப்பவர் –
-13-குன்று எடுத்து தேவதாந்த்ர பஜனம் தவிர்த்தால் போலே ஸ்வாமியும் -சாஷாத் நாராயணோ தேவ -க்ருத்வா மர்த்ய மயீம் தநும்
மக்நா நுத்தரதே லோகான் காருண்யாத் சாஸ்த்ர பாணிநா -என்றும் பீதாக வாடைப் பிரானார் பரம குருவாகி வந்து -என்றும்
-குற்றம் செய்தவர்கள் பக்கல் பொறையும் கிருபையும் சிரிப்பும் உகப்பும் உபகார ஸ்ம்ருதியும் நடப்பவர் ஆகையால் தீங்கு இழைப்பார்களையும் காத்து –
அவிவேக கநாந்த திங்முகே பஹுதா சந்தத துக்க வர்ஷிணி–பவ துர்த்திநே -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -49-சம்சார பெரு மழையின் நின்றும் காத்து அருளினார் ஸ்வாமி
அவன் ஏழு நாள்கள் இவரோ ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் –
-14-நப்பின்னை பிராட்டிக்காக ஏழு எருதுகளை வலி அடக்கினான் அவன் -எட்டு இழையாய் மூன்று சரடாய் இருபத்தொரு மங்கள ஸூ த்ரம் போலே இருக்கும்
திருமாங்கல்யத்தை சேதனர்களுக்கு கட்டி விவாஹம் நடத்த
காமம் -க்ரோதம் -லோபம் -மோஹம் -மதம் – மாத்சர்யம் -அசூயை -ஆகிய ஏழு விரோதிகளை தொலைத்து அருளினார் –
-15-இரண்டு மல்லர்கள் நிரசித்தால் போலே ஸ்வாமி -நீர் நுமது என்ற இவை வேர் முதல் மாய்த்து அருளினார்
16-மதக் களிறு ஐந்தினையும் சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ -இந்திரிய துஷ்டத்த தன்மை தொலைத்தார் அவன் குவலயா பீடம் நிரசித்தால் போலே
-17-மாளாக்காரர் திரு மாளிகைக்கு எழுந்து அருளி அவன் சாத்திய புஷ்ப்பம் சுவீகரித்து மகிழ்ந்தால் போலே -ஸ்வாமியும்
அஹிம்சா பிரமம் புஷ்ப்பம் -புஷ்பம் இந்திரிய -ஞானம் புஷ்ப்பம் தப புஷ்ப்பம் த்யானம் புஷ்ப்பம் ததைவ ச சத்யம்
அஷ்டவிதம் புஷ்ப்பம் விஷ்ணோ ப்ரீதி கரம் பவேத் -என்று சிஷ்யர் பக்கல் செழித்து வளரக் காணப் பெற்று களித்தார்-
-18-நூற்றுவரை முடித்து பஞ்ச பாண்டவர்களை வாழ்வித்தது போலே -தற்க சமணரும் சாக்கிய பேய்களும் தாழ் சடையோன் சொல் கற்ற சோம்பரும்
சூன்ய வாதாரும் நான்மறையும் நிற்க குறும்பு செய் நீசரும் மாண்டனர் என்னும் படியாக நாட்டிய நீசச் சமயங்களை மாள்வித்து
அர்த்த பஞ்சக அர்த்தங்களை நிலை நாட்டி அருளினார் -பஞ்சம உபாயமான ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் என்பதை காட்டி அருளினார் –

சாமிதோதய சங்கராதி கர்வ ஸ்வ பலாத் உத்த்ருதயா தவ பிரகாச
அவரோபி தவான் ஸ்ருதேர பார்த்தான் நநு ராமா வரஜஸ் ச ஏஷ பூய
சாமிதோதய சங்கராதி கர்வ–சங்கராதி கர்வம் நிரசித்த ஒற்றுமை
ஸ்வ பலாத் உத்த்ருதயா தவ பிரகாச –கோபாலோ யாதவம் வம்சம் உத்தரிக்க -யாதவ பிரகாசர் திருந்தி வந்தார்
அவரோபி தவான் ஸ்ருதேர பார்த்தான்-அபார்த்தான் ஸ்ருதே-அ பார்த்தான் /அப அர்த்தான்/ ஸ்ருதி கீர்த்திக்கும் வேதத்துக்கும்

—————————-

ஸ்ரீ ரெங்கராஜ சரணம் புஜ ராஜ ஹம்சம் -ஸ்ரீ மத் பராங்குச பதாம் புஜ ப்ருங்க ராஜம் –
ஹம்சம் -அசாரம் அல்ப சாரஞ்ச சாரம் சாரதரம் த்யஜேத் பஜேத் சார தர்மம் சாஸ்த்ரே-பாஹ்ய குத்ருஷ்ட்டி மதங்களை நிரசித்து
பாஹ்ய அர்த்தங்களை தள்ளி ரகஸ்ய த்ரயார்த்தங்களிலே மூழ்கி இருந்தவர் என்றபடி
துயர் அறு சுடர் ஆதி -வ்யஸ நேஷூ மனுஷ்யானாம் பிருஷம் பவதி துக்கித–க்ருதக்ருத்யஸ் ததா ராம விஜ்வர பிரமுமோதக-
அன்னமாய் நூல் பயந்தவனை போலேயும்-அன்னமதாய் இருந்து அங்கு அற நூல் உரைத்தவனைப் போலேயும்
ஸ்வாமியும் சாஸ்த்ரார்த்தங்களை உபதேசித்து அருளினார்
அழுந்தார் பிறப்பாம் பொல்லா வருவினை மாய வான் சேற்று அள்ளல் பொய் நிலத்தே -கால் பொருந்தாமல் இருக்கப் பண்ணினவர்
அன்ன நடை அணங்கான பிராட்டி போலே எம்பெருமான் இடத்தில் மன்றாடி நம் போல்வாருக்கும் பேறு பெருவித்து அருளினார் –

வண்டு-மது விரதம் -உளம் கனிந்து இருக்கும் அடியவர்கள் தங்கள் உள்ளத்துள் ஊறிய தேன்-தேனை நன் பாலை கன்னலை அமுதை
-எனக்குத் தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -பகவத் அனுபவத்தையே விரதமாக கொண்டவர் ஸ்வாமி –
வண்டினங்கள் காமரங்கள் இசை பாடும் –யாழினிசை வண்டினங்கள் ஆளம் வைக்கும் -வரி வண்டு தேன தேன என்று இசை பாடும் -போலே
ஸ்வாமியும் யாழினிசை வேதத்து இயல் -பண்ணார் பாடல் ஆயிரம் -கானத்தையே போதுபோக்காக கொண்டு – வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் –
பண்டருமாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதமாய் விண்டிட எங்கள் இராமானுச முனி வேழம்
வண்டுக்கு சஞ்சரிகம் என்றும் பெயர் -ஸ்வாமியும் -பதியே பரவித் தொழும் தொண்டர்களில் தலைவராய்
ஸ்ரீ ரெங்கம் கரி சைலம் அஞ்சன கிரிம் தார்ஷ்யாத்ரி சிம்ஹாசலவ் ஸ்ரீ கூர்மம் புருஷோத்தமஞ்ச ச பத்ரீ நாராயணம் நிமிஷம்
ஸ்ரீ மத் த்வாரவதீ பிரயாக மதுரா அயோத்யா கயா புஷ்கரம் சாளக்ராமகிரிம் நிஷேவ்யா ரமதே ராமானுஜோயம் முனி –
பின்னிட்ட சடையானும் பிரமனும் இந்திரனும் துன்னிட்டுப் புகல் அரிய-திருவாசல்களிலே -மன்னிய தென்னரங்கா புரி மா மலை மற்றும் உவந்திடும்
உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்து வாழ்ந்தவர் –
வண்டு சோலைகளில் சுழன்று இருப்பது போலே ஸ்வாமியும் ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் -சிந்து பூ மகிழும் திரு வேங்கடம்
-விரையார் பொழில் வேங்கடம் -சோலைகள் உள்ள ஸ்தலங்களில் சுழலும் இட்டவர் –

——————————-

ஆழி மழை கண்ணா –திருக் கண்களிலே மழையை உடையவனே -என்றுமாம் –
ஆஹ்லாத சீத நேத்ராம்பு -வண் பொன்னிப் பேராறு போல் வரும் கண்ண நீர் கொண்டு அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம் சேறு செய் தொண்டர் -என்கிறபடி
பகவத் குண சேஷ்டிதங்களை நினைந்து கண்ணும் கண்ண நீருமாய் இருப்பவரே -என்றபடி
அன்றிக்கே-மழை தெய்வமே -குணம் திகழ் கொண்டல் இராமானுசன் -விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தால் போல் மேகங்கள் -இவரையே தூதாக ஆண்டாள் -என்றுமாம்
ஆழி மழைக்கு அண்ணா நீ ஒன்றும் காய் கரவேல்
ஆளவந்தார் -அவிவேக கநாந்த திங்முகே பஹுதா சந்தத துக்க வர்ஷிணி பகவன் பவ துர்த்திநே -சம்சார வர்ஷம் -பிரதி கூல மழை
திருக் கச்சி நம்பிகள் -தேவராஜா தயா ஸிந்தோ தேவ தேவ ஜகத் பதே த்வதீ ஷண ஸூதா சிந்து வீசி விஷே பசீ கரை
காருண்ய மாருதா நீதை சீதலைரபி ஷிஞ்ச மாம் -பகவத் கடாக்ஷ அம்ருத தாரை -அருளியது போலே
ஸ்ரீ கூரத் ஆழ்வானும் ஹஸ்தீஸ த்ருஷ்ட்யம்ருத வருஷ்டி பிராபஜேதா –
இப்படி அனுகூல பகவத் கடாக்ஷ அம்ருத வ்ருஷடியைப் பெறுவிக்கும் விஷயத்தில் எம் அண்ணரான உடையவரே
ஒன்றும் கை கரவேல் -சம்சாரிகளுக்கும் சர்வேஸ்வரனுக்கும்
ஞானக் கை தா -மக்நான் உத்தரதே லோகான் காருண்யாத் சாஸ்த்ர பாணிநா –
சர்வேஸ்வரனுக்கு -குத்ருஷ்ட்டி குஹ நாமுகே நிபததே பர ப்ரஹ்மண கரக்ரஹ விசேஷனோ ஜயதி லஷ்மனோயம் முனி -என்றபடி
ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் பேசி வரம்பு அறுத்தார் -உதார குணம் நாடும் நகரமும் நன்கு அறியும் படி விளங்கச்
செய்யக் கடவீர் என்று ஆண்டாள் ஆசீர்வாதம் -ஓன்று நீ கை கரவேல்
ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடு -நிர்மத்த்ய ஸ்ருதி சாகராத் -என்னப்பட்ட வடமொழி வேதக் கடல் என்ன
-நமாம் யஹம் திராவிட வேத சாகரம் –என்ன பட்ட தமிழ் வேதக் கடல் என்ன
இவற்றுக்குள் புகுந்து அர்த்த விசேஷங்களை கொள்ளை கொண்டு -உள் புக்கு என்றதால் மணி மாணிக்கங்கள் சீரிய பொருள்கள் கொணர்ந்து வர்ஷித்தவர்
பராசர்ய வசஸ் ஸூ தாம் உபநிஷத் துக்தாப்தி மத்யோத் த்ருதாம்–பவ்ம பிபந்து அன்வஹம்
ஆர்த்து -சிம்மம் போலே கர்ஜித்து
ஏறி -பஜதி யதி பதவ் பத்ர வேதீம் த்ரி வேதீம் -சீரிய சிங்காசனத்தில் மேல் ஏறி -திருக் கோஷ்டியூர்
மேல் தளத்தில் ஏறி எம்பெருமானார் ஆனாரே-அது ஸூ சகம்
ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கறுத்து-அவதார ரகஸ்யம் ஸூ சகம் –
துக்தோ தன்வத் தவளை மதுரம் சுத்த ஸாத்விக ரூபம் யஸ்ய ஸ்புடயதி தராம் யாம் பணீந்திரவதாரம் -பால் அன்ன திருமேனி யாய் இருந்தும்
தேவபிரானுடை கரிய கோலத் திரு உருவை திரு உள்ளத்திலே அடக்கி இருப்பதாலே நிழலீட்டாலே ஸ்வாமி திரு மேனியும்
முடிவு இல்லாதோர் எழில் நீல மேனியாகவே சேவை சாதிக்க வேணும் என்று சொல்கிறது –
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த முகில் வண்ணன் -ஊழி முதல்வன் -திரு உருவை திரு உள்ளத்தில் அடக்கி -தத் சாதரம்யம் பெற்று இருப்பீர் என்றபடி –
ஆழி போல் மின்னி வலம் புரி போல் நின்று அதிர்ந்து -இதுவும் திரு அவதார ஸூ சகம் -அடையார் கமலத்து அலர் மகள் கேழ்வன்
கை யாழி என்னும் படையோடு –புடையார் புரி சங்கமும் -என்றது போலே பஞ்சாயுத அம்சம் அன்றோ ஸ்வாமி
-பாஹ்ய குத்ருஷ்ட்டி விரோதி நிரசனம் செய்து அருளி -அருளார் திருகி சக்கரத்தால் அகல் விசும்பும் நிலனும்
இருளார் வினை கெடச் செங்கோல் நாடாவுத்தீர் -உடையவர் ஆவீர் –
வலம் புரி போல் நின்று அதிர்ந்து -தற்கச் சமணரும் –மாயும் படி -என்றும் -அமுதம் உண்டு கழிக்கும் சங்கரய்யா போலே
த்வயம் அர்த்த அனுஸந்தாநேந ஸஹ சதா ஏவம் வக்தா யாவச் சரீர பாதம் அதிரைவ ஸ்ரீ ரெங்க ஸூகமாஸ்வ
-இணை பிரியாது இருந்து தூய அமுதை பருகி பருகி மகிழ்ந்தவர் ஸ்வாமி –
தம் த்ருஷ்ட்வா சத்ரு ஹந்தாரம்-மஹரிஷீணாம் ஸூகாவஹம் -தீயோர் ஒழியவும் நல்லார் வாழவும் சார்ங்கம் உத்தரித்த சர மழை போலே –
ஒண் சாரங்க வில்லும் -ஸ்வாமியே -தன் கைச் சார்ங்கம் அதுவே போல் புருவ வட்டம் அழகிய -போலே ஸ்வாமி புருவ நெறிப்பை கொண்டே
ஆழ்வான் ஆண்டான் எம்பார் சர மழை போலே வாதங்கள் செய்வார்கள் என்றுமாம்
கொண்டல் அனைய வண்மை ஏரார் குணத்து எம் இராமானுசன்
நானும் பிறந்தமை பொய் அன்றே -ஆண்டாளும் ஸ்வாமி திரு முடி சம்பந்தம் உண்டே -என்று மகிழ்வதே -நாங்களும் மார்கழி நீராட -மார்க்க சீர்ஷம் –

—————————————————-

1-ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -திருமுடி -மஸ்தகம் -ஸ்ரீ சடாரி -ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்தி கிட்டும்-ஸ்ரீ சடகோபர் பொன்னடி அன்றோ ஸ்ரீ ராமானுஜர்
-2–நாத முனிகள் – ஸ்ரீ மன்-நாத முனிகள் -கீர்த்தனம் -இசை -பக்தி அனுபவிக்க -கும்பிடு நாட்டமிட்டு ஆட -மெய்யடியார்கள் கூட்டம்
3— ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷர் -உய்யக் கொண்டார் -திருக் கண்கள் -காரேய கருணை –
திவ்ய பிரபந்தம் வேத சாம்யம் ஞானம் வரும் -பிணம் கிடைக்க மனம் புணர்வார் உண்டோ
-4–ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி ராம மிஸர் -கபாலம் -இரண்டு கன்னம் -வெண்ணெய் உண்ட வாயன் போலே –
அனுபவ ப்ரீதி உந்த கைங்கர்யம் செய்து பருத்த கன்னங்கள் – ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் கிட்டும் இவரை த்யானம் பண்ண
-5–ஆளவந்தார் -வஷஸ்தல -திரு மார்பு -அகன்ற திரு மார்பு -கனக மயம் கவாடம் போலே -திரு உள்ளம் திறக்க -இருப்பிடம் வைகுந்தம் இத்யாதி –
தியானிக்க ஆச்சார்ய கடாக்ஷம் கிட்டும் -ஆ முதல்வன் என்று வஸ்துவாக்கி அருளினார் -யாமுநேயம்
முக்கண்ணன் எண் கண்ணான் சகஸ்ர கண்கள் -சேர்ந்தாலும் ஆச்சார்ய கடாக்ஷத்துக்கு ஈடு இல்லையே
-6–பெரிய நம்பி – கண்டம் -திருக் கழுத்து -த்வயம் -கழுத்து ஸ்தானம் -தியானிக்க நமக்கு த்வயார்த்தம் காட்டும் ஷேம கரணம்
7-திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி -திருக் கைகள் -எம்பெருமானார் திரு நாமம் சாத்தி -பர ஸம்ருத்தியே ஏக பிரயோஜனம்
-திருமந்திரம் சரம ஸ்லோக அர்த்தம் கிட்டும் -ஸர்வார்த்த சாதகம் -இரண்டு திருக் கைகள் இரண்டுக்கும்
-8-திருமலை நம்பி -இரண்டு மார்புகள் சைல பூர்ணர் -பிதா மஹர் –தீர்த்த கைங்கர்யம் -ஆகாச கங்கை -சாலை கிணறு -மாமா பண்ணின கைங்கர்யம் –
தேவகி தேரோட்டி கம்சன் -கண்ணன் பார்த்த சாரதி -கல்யாணம் மாமான் சீர் முக்கியம் -பகவத் கைங்கர்யம் கிட்டும் இவரை தியானிக்க
9-ஆழ்வார் திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர்- -திரு வயிறு –ஆளவந்தார் திருக் குமாரர் -மடித்து உள்ள -வைராக்யம் –
ஆச்சார்யர் பரகத ஸ்வீகாரம் செய்வார் -தேவ பெருமாள் இடம் பாடி பெற்றார் ராமானுஜரை அரங்கன் -கொண்டாடி -ஸ்ரீ நிதிம்
-10–திருமாலை ஆண்டான் -திரு முதுகு மாலா காரர் திருமாலை ஆண்டான் திருவாய்மொழி அர்த்தம் கிட்டும் -வளர்த்த இதத் தாய் –
11–திருக்கச்சி நம்பி-கடிகி இடை -அம்சம் -ஆச்சார்ய உச்சிஷ்டம் கிடைக்கும் -ராமானுஜருக்கே கிடைக்காதது நமக்கு கிட்டும் -இப்படி தியானித்தால் –
12- எம்பார் –13-பட்டர்–14- நஞ்சீயர் –15-நம்பிள்ளை –16–வடக்கு திரு வீதிப் பிள்ளை -17–பிள்ளை லோகாச்சார்யார்
-18 -திருவாய் மொழிப பிள்ளை 19–மணவாள மா முனிகள் –20-ஸ்ரீ சேனை முதலியார் -புண்டரம் ஸ்தானம் -கார்ய சித்தி –
கூரத் ஆழ்வான்–பூணூல் அம்சம் -ப்ரஹ்ம ஸூ தரம் ப்ரமாதரு ரக்ஷணம் -ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரையே ரஷித்தாரே-
22-த்ரிதண்டம் -மருமகன் -முதலி ஆண்டான் -திவ்ய தேச கைங்கர்யம் -தென் அரங்கம் செல்வம் முற்றும் திருத்த வந்தான் வாழியே
தத்வ த்ரயம் ரகஸ்ய த்ரயம் மண்டல த்ரயம் ஞானம் கிட்டும்
23-வடுக நம்பி ஆந்திர பூர்ணர் காஷாயம் -உன்னை ஒழிய ஒரு தெய்வம் அறியாத -ஆச்சார்ய அபிமானம் கிட்டும்
-நம் பையல்-அளியல் நம் பையல் அம்மாவோ கொடியவாறே -வடுகா கூப்பிட -வைஷ்ணவ நம்பி -வைஷ்ணவ வாமனன் –
24-திரு குருகைப் பிரான் பிள்ளான் — மணி மாலை -துளசி மாலை -குருகேசர் -நாமும் பிள்ளையாக -அபிமான புத்திரர் ஆவோம்
-வாரிசு சான்று பஞ்ச சம்ஸ்காரம் விஷ்ணு லோக மணி மண்டப மார்க்க தாயீ —
25-பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -சாயை -பரார்த்த கைங்கர்யம் உடை வாள் கொண்டு புறப்பாடு -அவன் ஆனந்துக்காகவே –
அங்கி –ஸ்ரீ ராமானுஜர் -26-பரமாத்மா -எம்பெருமானார் அன்றோ -தேவு மாற்று அறியேன் –
திருவடிகளை பற்ற பகவான் முக விலாசம் -களை அற்ற கைங்கர்யம்–தியானிக்க வழி –26 -அங்கங்கள் உடன் கூடிய அங்கியையே த்யானம்
-சர்வான் காமான் -லீலைக்கு விவ்ஷயம் இல்லை போகத்துக்கு விஷயம் -சதா ஸ்மராமி யதிராஜம்-

உபதேச முத்திரை திருமலையில் -சேவை -அஞ்சலி ஹஸ்தம் மற்ற திவ்ய தேசங்களில் –
திருமேனியில் அனைவரும் உண்டே -என்ற உணர்வுடன் -தியானிக்க-
சம்பிரதாய பலன்கள் எல்லாம் கிட்டும் இப்படி தியானித்தால் -பஞ்சாயுத சக்தி அம்சம் -ரஜஸ் தமஸ் போக்கும்-
மனஸ் சுத்திக்கு த்யானம் / சரீர சுத்திக்கு ஆகார நியமம் -உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி –சதா ஸ்மராமி-ஸ்ரீ யதிராஜம்-

—————————————-

இதுக்கு பிரயோஜனம் கேவல லீலை
லோகவந்து லீலா கைவல்யம் -ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்–ஜகத் சர்க்கே லீலைவ கேவலா பிரயோஜனம் –பரஸ்ய ப்ரஹ்மணோ லீலைவ பிரயோஜனம்
லீலை -பின் வரும் விளைவை கனிசியாமல் அப்பொழுது பெரும் மநோ வினோதம் -லீலை வியாபாரம் என்றவாறு –
ஸ்ருஷ்டியும் வியாபாரம் -ஸ்ருஷ்ட்டி தான் லீலை என்று அருளிச் செய்யாமல் பிரயோஜனம் லீலை என்பான் என் சங்கைக்கு
மா முனிகள் பரிகாரமாக அருளிச் செய்யும் அமுத மொழி –
லீலையாவது தாதாத்விக ரசம் ஒழிய காலாந்தரத்தில் வரும் பலத்தைக் கணிசியாமல் பண்ணும் வியாபாரமே யாகிலும்
-இதுக்கு பிரயோஜனம் -என்று ஸ்ருஷ்ட்டி ரூப வியாபாரத்துக்கு பிரயோஜனமாக சொல்லுகையாலே தாதாத் விக ரஸ மாத்ரத்தைச் சொல்லிற்றாகக் கடவது
அகில புவன ஜன்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே-என்றும் -ஜகாத் உத்பத்தி ஸ்திதி சம்ஹார அந்த பிரவேச நியமனாதி லீலா -என்றும்
சாமா நாதி கரண்யமாக அருளிச் செய்து இருந்தும் ஜகத் ஸ்ருஷ்டவ் லீலைவ பிரயோஜனம் என்று வ்யதிகரணமாக
-மா முனிகள் தத் காலத்தில் தோன்றும் ரசத்துக்கு ஹேதுவான வியாபாரம் என்று அருளிச் செய்யாமல் ரசம் மாத்திரம் என்று காட்டி அருளுகிறார் –

சேஷ ஸ்ரீ மான் நிகம மகுடீ யுக்ம ரஷர ப்ரவ்ருத்த
ஸ்ரீ மத் ராமா வரஜ முனிதாம் சவ்ம்ய ஜாமாத்ரு தாஞ்ச
விந்தன் த்ருப்யத் விமத படலீ பாட நோத்தாம ஸூக்தி
பூயாத் பவ்ய பிரதித மஹிமா ஸ்ரேயஸே பூயேச ந–என்று
உபய வேதாந்த ரக்ஷணத்துக்கு ஸ்ரீ எம்பெருமானாராக திருவவதரித்து வேதாந்தங்களை ஸ்ரீ மா முனிகளாக திருவவதரித்து
திராவிட அருளிச் செயல்களையும் குத்ருஷ்டிகளை நிரசித்து பிரதிஷ்டானம் ஆதி சேஷனே செய்து அருளினான் என்றவாறு –
-அந்த திருவனந்த ஆழ்வானே நமக்கு சகல வித நன்மைகளையும் அருளட்டும் –

——————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –

November 10, 2015

அவதாரிகை

ஸ்ரீ யபதி–பற்றி அறிய -ஆதௌ வேதா பிரமாணம் -என்கிறபடியே -வேதங்களே மூல பிரமாணம் -அபௌருஷேயம்-
யதி சப்தாஹ்வையம் ஜ்யோதி ஆ சம்சாரம் ந தீப்யதே -சப்த ராசிகள் இல்லாவிடில் இந்த பிராக்ருத மண்டலம் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கும்
சதுர்முகனுக்கு ஆதியில் உபதேசித்தும் -ஹயக்ரீவனாக திருவவதரித்து அத்தை மீட்டுக் கொடுத்தான் அருளி யும் –
முன்னிவ் வுலகு ஏழும் இருள் மண்டி யுன்ன முனிவரோடு தானவர் திகைப்ப அன்று –
பன்னு கலை நாள் வேதப் பொருளை எல்லாம் பரிமுகமாய் அருளிய என் பரமன் காண்மின் -கலியன்
இதிஹாச புராணங்கள் உன்ன ப்ருஹ்மணங்கள்
இதி ஹ ஆஸம் -இங்கனம் இருந்தது -ஸ்ரீ மத ராமாயணம் -24000 ஸ்லோகங்கள் -ஸ்ரீ மகா பாரதம் -100000 ஸ்லோகங்கள்
புராணம் -புரா அபி நவ இதி புராண -நவோ நவோ பவதி –பழையதிலும் பலியான -புதியதிலும் புதியன
-அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது ஆரா வமுதமாய் இருக்கும்
சாத்விக புராணங்கள் –
1- ஸ்ரீ -விஷ்ணு புராணம் -24000 ஸ்லோகங்கள்
2- ஸ்ரீ மத் பாகவத புராணம் –18000 ஸ்லோகங்கள்
3- ஸ்ரீ நாரதீய புராணம் –25000 ஸ்லோகங்கள்
4-ஸ்ரீ கருட புராணம் -19000 ஸ்லோகங்கள்
5- ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் –55000 ஸ்லோகங்கள்
6- ஸ்ரீ வராஹ புராணம் –24000 ஸ்லோகங்கள்
ராஜஸ புராணங்கள் –
1—பிரம்மாண்ட புராணம் -12000 ஸ்லோகங்கள்
2- பிரம்ம வைவர்த்த்வ புராணம் -17000 ஸ்லோகங்கள்
3- மார்கண்டேய புராணம் –9000 ஸ்லோகங்கள்
4- பவிஷ்ய புராணம் –16000 ஸ்லோகங்கள்
5-ஸ்ரீ வாமன புராணம் –10000 ஸ்லோகங்கள்
6–பிரம்ம புராணம் –10000 ஸ்லோகங்கள்
தாமஸ புராணங்கள் –
1-மத்ஸ்ய புராணம் –14000 ஸ்லோகங்கள்
2- ஸ்ரீ கூர்ம புராணம் -17000 ஸ்லோகங்கள்
3- லிங்க புராணம் -10000 ஸ்லோகங்கள்
4- சீவ புராணம் –24000 ஸ்லோகங்கள்
5-ஸ்காந்த புராணம் –81000 ஸ்லோகங்கள்
6-அக்னி புராணம் –15000 ஸ்லோகங்கள்

புராண ரத்னம் -என்பர் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தை
பராசரர் -முனி ரத்னம் என்பர்
சந்தர்சயன் நிரமிமீத புராண ரத்னம் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய -ஆளவந்தார் கொண்டாடுகிறார் ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில்

அம்சங்கள் ஆறு –
மைத்ரேயர் கேட்க -பராசரர் அருளிச் செய்தது –
ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தர் -திரு வெள்ளறை -எங்கள் ஆழ்வான் -பெயர் -விஷ்ணு சித்தீயம் -வ்யாக்யானம் —
முதல் அம்சம் –ஸ்ருஷ்ட்டி -அமுத மதனம்-நரஸிம்ஹ அவதாரம் -துருவன் சரித்திரம் -திருமேனியால் ஜகத்தை தரித்து –
அஸ்திர பூஷணம் -20-அத்தியாயங்கள் -6000-ஸ்லோகங்கள்
இரண்டாவது அம்சம் -உலக அமைப்பு -காலம் -பூகோளம் -ஆத்மா பரமாத்மா தேக
மூன்றாவதில் -வேதம் -வியாசர் பிரிப்பது -சாகைகள் -ஆராதனை பூஜா விதி -சம்ஸ்காரங்கள் –
நாலாவதில் -சூர்யா வம்சம் ராமாவதாரம் -சந்த்ர வம்சம் யது குலம் கண்ணன்
ஐந்தாவது -கிருஷ்ண சேஷ்டிதங்கள்
ஆறாவதில்– கலி தர்மம் -காண்டித்யர் கேஸித்வஜர் சம்வாதம்

சாத்வீகானீ புராணானீ ஸ்ரேயாம்ஸி நிகிலான்யபி -தாத்ரா பாகவதம் ஸ்ரேஷ்டோ ததோ வைஷ்ணவம் உத்தமம் -என்று
ஸ்ரீ மத் பாகவதம் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் இவற்றின் ஏற்றங்கள் சொல்லிற்று
வேதேஷூ பௌருஷம் ஸூ க்தம் புராணே ஷூ ச வைஷ்ணவம் -பாரதே பகவத் கீதா – தர்ம சாஸ்த்ரேஷூ வைஷ்ணவம் -என்று
புருஷ ஸூக்தம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -ஸ்ரீ பகவத் கீதை மனு ஸ்ம்ருதி -யும் போற்றப் படுகின்றன –

கலி கோலாகலம் தீர்க்க தர்சியாக இதில் கூறப்பட்டுள்ளது –

சர்க்கம் -ச பிரதிசர்க்கம் -ச வம்ஸோ மன்வந்த்ராணி ச -வம்ச அநு சரிதம் -ச இதி புராணம் பஞ்ச லஷணம்-என்றபடி
சர்க்கம் -சிருஷ்டி /பிரதி சர்க்கம் -லயம் -சம்ஹாரம் / வம்ச -ஸூ ர்ய சந்திர வம்சங்களின் கதைகள் -மன்வந்தரம் -பிரம்மாவின்
ஒரு பகல் பொழுதில் நடை பெற்றவை –வம்ச அநு சரிதம் -வம்சத்தின் கிளைக் கதைகள் –இவை ஐந்தும் கொண்டவை புராணம்

மந்திர ரத்னமான த்வய மந்த்ரத்தின் உட்பொருளான சரணாகதியின் சிறப்பை கூறும் இந்த புராண ரத்னம் –

ப்ராப்யச்ய ப்ரஹ்மணோ ரூபம் -ப்ராப்துச்ச ப்ரத்யகாத்மனா -ப்ராப்த்யுபாய பலம் -சைவ ததா பிராப்தி –
-விரோதி ச -வதந்தி சகலா வேதா -ச இதிஹாச புராணா –ஹாரீத சம்ஹிதை –
புராணம் ஏதச்ச சத்ருசம் நஹி அந்யத் உபபத்யதே -பிராந்தி அத்ர வயாபகா மந்திர அத்ர அர்த்த பஷ்டகம் ஸ்பஷ்டம் –
மிக்க இறை நிலையம் மெய்யா முயிர் நிலையும்-தக்க நெறியும் தடையாகித் தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும்
ஓதும் குருகையர் கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் —ஐந்து அறிந்தவன் அஞ்சான் –

யஸ்ய ஸ்யாத் பரமம் ஜன்ம பகவத் பக்தி சாலின -தஸ்ய ஸ்ருதி பதம் பாதயாத் புராணம் வைஷ்ணவம் பரம் –என்று
எவனுக்கு இதுவே இறுதி ஜென்மமோ அவனே ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் கற்று பரமபதம் அடைகிறான் –
பீஜாங்குர நியாயம் -இத்தைக் கேட்டதால் கடைசி ஜன்மமா கடைசி ஜன்மம் என்பதால் இத்தை கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றோமா
ந சேது ந கயா கங்கா ந காசி ந ச புஷ்கரம் அற்ஹந்தி வைஷ்ணவஸ்ச அஸ்ய பலம் கோடி சதாம் அபி -என்று
ஒரு முறை கேட்கும் பலன் பல கோடி தீர்த்தம் ஷேத்ராடனங்கள் செய்வதைக் காட்டிலும் பலம் கிட்டும் என்கிறது
வியாசம் வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தே பௌத்ரமகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே ஸூ கதாதம் தபோ நிதிம் –
புலஸ்திய -வசிஷ்ட -வர பிரதான லப்த-பரதேவதா பாரமர்த்ய ஜ்ஞானவத்தயா பிரசித்த –
-என்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ பாஷ்ய பங்க்தியில் அருளிச் செய்துள்ளார்-

வசிஷ்டர் -அருந்ததி -தம்பதிகளுக்கு நூறு புத்ரர்கள் -சீமந்த புத்ரர் -சக்தி -அத்ருச்யந்தீ -சக்தியின் மனைவி
கல்மாஷபாதன் -அரசன் ஒற்றை அடிப்பாதையிஒல் -வழி விடாமல் போக -இவர் ராஷசனாக கடவும் படி சபிக்க –
விஸ்வாமித்ரர் -அவன் உடலுக்குள் வழிய ராஷசரின் சக்தியைப் புக வைத்து நூற்றுவரையும் அழிக்க –
அத்ருச்யந்தீ தான் கர்ப்பம் என்று சொல்லி வசிஷ்டர் அருந்ததியை வாழ வைக்க –
பன்னிரண்டு வருஷம் கர்ப்ப வாசம் செய்து -வேதம் ஒலி கர்ப்பத்துக்கு உள்ளே சொல்ல கேட்டு -பராசரர் பெயர் அளித்தார் –
பரா ஸூ ச யதஸ் தேன வசிஷ்ட ஸ்தாபிதோ முனி -கர்ப்பஸ் தேன ததா லோகே பராசர இதி ஸ்ம்ருத –
பரான் ஆஸ்ரு ணா தீதி பராசர -பகைவர்களை சிதறி ஓடச் செய்பவர்
மன்யசே யம் து தாதம் த்வம் நைவ தாதஸ் தவா நக -ஆர்ய ஏஷ பிதா தஸ்ய பிதுஸ் தவ மனஸ் வின
மா தாத தாத தாதேதி ந தே தாதோ மகா முனி -என்று இவர் உன் தாத்தா -என்றும் -ராஷசனால் கொள்ளப் பட்டதை தாயார் சொல்ல
யாகம் செய்து உலகை அழிக்க முற்பட்டவரை வசிசிஷ்டர் வேண்டி நிறுத்தி –
ப்ருகு வம்ச க்ருதவீர்ய அரச வம்ச புரோகிதர்கள் –பார்கவர் -ச்யவனர் ஆப்னவானர் -ஔரவர் -ஜமதக்னி -ஐந்து ரிஷிகள்
-ஸ்ரீ வத்ஸ கோத்ர ப்ரவர்த்தார்கள் –
அவர்கள் கோபம் அடைந்து யாகம் செய்ய அத்தை தடுத்த கதையையும் சொல்லி கதையைச் சொல்லி
ஸ்வர்க்கம் செல்ல வ்யாஜ்யமே ராஷசன் செயல் என்று கூறி
பராசரர் ராஷத பூண்டு ஒழியும் படி யாகம் செய்து ஒழிக்க –
பிரமனின் புத்ரர்கள் பிரஜாபதிகளில் -பதின்மரில் – ஒருவரான புலஸ்தியர் -ராஷச வர்க்கம் பெருக்கும் செயலில் ஈடுபடுத்தப் பட்டவர்
தோன்றி -விஸ்வாமித்ரர் தூண்டுதலால் செய்ததை சொல்லி -அவர் சாந்தி அடைய —
பரப்ரமத்தின் யதார்த்த ஞானம் கிடைக்க வரம் அளித்தனர் வசிஷ்டரும் புலஸ்தியரும் –
அத்தை ஸ்ரீ மைத்ரேயருக்கு உபதேசிக்க -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –
ஸ்ரீ மைத்ரேயர் ஸ்ரீ விதுரருக்கு உபதேசித்து அருளினார் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் உபதேசிக்கும் பொழுது அருகில் இருந்து கேட்ட ஸ்ரீ ஸூதா பிராநிகர் மற்ற ரிஷிகளுக்கு கூறுகிறார்
ஸ்ரீ ஸூத-உவாச –
பராசரம் முநிவரம் கிருத பௌர்வாஹ்ணிக க்ரியம் —
மைத்ரேய பரிபப்ரச்ச ப்ரணி பத்ய அபிவாதய ச -1-1-1-

விஷ்ணோ சகாசா துத்பூதம் ஜகததத்ரைவ ச ஸ்திதம்
ஸ்திதி சம்யகர்த்தா அசௌ ஜகதோச்ய ஜகாச்ச ச –1-1-32-
ஸ்ரீ விஷ்ணுவே சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் கர்த்தா -சர்வ வியாபி -அவனது ஸ்வரூபமே அனைத்தும் –
-என்று சுருக்கமான பதிலை அருளி மேலே விவரிக்கிறார் –

அவிகாராய ஸூ த்தாய நித்யாய பரமாத்மனே
சதைக ரூப ரூபாயா விஷ்ணவே சர்வ ஜிஷ்ணவே–1-2-1-

சிருஷ்டி ஸ்திதி அந்த கரணீம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சீவ ஆத்மிகாம்
ச சம்ஜ்ஞாம் யாதி பகவான் ஏக ஏவ ஜனார்த்தனா –1-2-66-

இதையே -சுரரறி வருநிலை விண் முதல் முழுவதும்
வரன் முதலாயவை முழுதுண்ட பரபரன்
புரமொரு மூன்று எரித்து அமரர்க்கும் அறிவியந்து
அரன் அயன் என உலகு அழித்து அமைத்து உளனே –1-1-6-

ச ஏவ ஸ்ருஜ்ய ச ச சரக கர்த்தா
ச ஏ பாத்யத்தி ச பால்யதே ச
ப்ரஹ்மாதி அவஸ்தாபிர் அசேஷ மூர்த்திர்
விஷ்ணுர் வரிஷ்டோ வராதோ வரேண்ய–1-2-70-

நிர்குணச்ய அப்ரமே யஸ்ய ஸூ த்த ஸ்வா ப்ய அமலாதி மன
கதம் சர்க்காதி கர்த்ருத்வம் ப்ரஹ்மணோ அப்யுகம்யதே -1-3-1- என்று மைத்ரேயர் கேட்க

71 சதுர யுகங்கள் -ஒரு மன்வந்தரம் -இத்ராதிகளுக்கு ஆயுள் காலம் -தேவமானத்தில் 8002000 வருஷங்கள்
-நம் கணக்கில் 30 கோடி 67 லஷத்து 20 ஆயிரம் வருடங்கள்
14 மனுக்கள் பிரம்மாவின் ஒரு நாள்
பகல் பொழுதின் முடிவில் நைமித்திக பிரளயம் -மூன்று லோகங்கள் அழியும்
பிரமதேவன் காலம் 3 கோடி 9 லஷத்து 17 ஆயிரத்து 376 கோடி வருடங்கள்
அதில் பாதி 50 -பரார்த்தம் -இப்பொழுது இரண்டாவது பதார்த்தம் முதல் கல்பம்
-27 சதுர முகங்கள் முடிந்து -28 வது சதுர யுகங்களில் கிருத த்ரேதா த்வாபர மூன்று யுகங்களும் முடிந்து கலி யுகம்
-ஸ்ரீ ஸ்வேத வராஹ கல்பம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது

த்விதீ யஸ்ய பரார்த்தஸ்ய வர்த்தமானச்ய வை த்விஜ
வராஹ இதி கல்போ அயம் பிரதம பரிகீர்த்தித –1-3-28-

ப்ரஹ்மா நாராயணாக்யோ அசௌ கல்பாதௌ பகவான் யதா
ஸ ஸர்ஜ சர்வ பூதானி ததா சஷ்வ மஹா முநே –1-4-1–என்று
மைத்ரேயர் வராஹ கல்ப படைப்பைப் பற்றியும் கேட்கிறார்-

பவதோ யத் பரம் தத்தவம் தன்ன ஜா நாதி கச்சன
அவதாரேஷூ யத்ரூபம் ததர்சந்தி திவௌ கச –1-4-17-

உனது நிஜமான ஸ்வரூபத்தை யார் தான் அறிவார் -நீ லீலையாக செய்து அருளின அவதாரங்களை அன்றோ
தேவர்கள் ஆராதிக்கின்றனர் -என்றபடி

யத் கின்ஜன் மநஸா க்ராஹ்யம் யத் க்ராஹ்யம் சஷூராதிபி
புத்த்யா ஸ யத் பரிச்சேத்யம் தத் ரூபம் அகிலம் தவ –1-4-19–என்று

மனத்தாலே கிரஹிக்கப் படும் சுகாதிகளும் –கண் முதலிய இந்த்ரியன்களால் கிரஹிக்கப் படும் ரூபம் போன்றவைகளும்
-புத்தியினால் ஆலோசிக்கப் படும் பிரமாணாந்தரங்களும் உன்னுடைய ஸ்வரூபம் அன்றோ

ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி ஸ்துதிக்கின்றாள்-ஹே சம்பூர்ண ஞான மயனே –ஹே ஸ்தூல மாயனே -ஹே அவ்யயனே –
ஹே அநந்த-ஹே அவ்யக்த -ஹே வ்யக்தமய பிரபோ –
ஹே பராபர ஸ்வரூப -ஹே விச்வாத்மன் -ஹே யஜ்ஞ பதே-ஹே அநக -ஹே பிரபோ – -இத்யாதி

மூர்த்தம் அமூர்த்தம் அத்ருச்யம் ஸ த்ருச்யம் ஸ புருஷோத்தம-
யச் சோக்தம் யச்ச நைவோக்தம் மயாத்ர பரமேஸ்வர
தத் சர்வம் தவம் நமஸ்துப்யம் போயோ போயோ நமோ நம –1-4-24-

கோல வராஹம் ஒன்றாய் எடுத்து -அந்த வ்யர்வை நீர் ஜன லோகம் வரை பாய சனகாதி முனிவர்கள் தியானத்தில்
இருந்தவர்களை புனிதம் அடையச் செய்தது அவர்கள் ஸ்துதிக்க –

பரமார்த்தஸ் தவமேவைகோ நான்யேனஸ்தி ஜகத பதே
தவைஷ மஹிமா யேன வ்யாப்த்மே தச்சராசரம் —1-4-38—

உண்மையான பரம் பொருள் வேறு ஒருவரும் இன்றி உள்ளும் வெளியிலும் வியாபித்து நீரே பரமார்த்தம் ஆகின்றீர் –
தங்கள் திருமேனியே அனைத்து சராசரங்களும் -விசிஷ்ட அத்வைதம் –

யதேத் த்ருச்யதே மூர்த்தமே தஜ் ஜ்ஞாநாத் மனஸ் தவ
பிராந்தி ஜ்ஞாநேன பஸ்யந்தி ஜகத் ரூபமயோகிந–1-4-39-

என்று -சர்வ ஜகத்தும் தங்கள் ஞான ஸ்வரூபத்தின் பால் பட்ட தங்கள் ரூபமே -அஜ்ஞ்ஞானிகள் மதிமயக்கத்தால்
வெவ்வேறு பொருள்களாக காண்கின்றனர் அன்று
பகவான் ஆகிய தங்களை அப் பொருள்களிலே காணவில்லை –

ஜ்ஞான ஸ்வரூபம் அகிலம் ஜகதே தத புத்த்ய
அர்த்த ஸ்வரூபம் பச்யந்தே மோஹ சம்ப்லவே –1-4-40

இப்படி மோஹத்தால் பல வேறு பொருள்களாக பார்த்து சம்சாரத்தில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கி உழல்கின்றனர்

யே து ஜ்ஞான வித ஸூ த்த சேத சஸ்தே அகிலம் ஜகத்
ஜ்ஞாநாத் மகம் பிரபச்யந்தி தவத் ரூபம் பரமேஸ்வர –1-4-41-

அநாதி கர்ம வசனத்தினால் பிராரப்த கர்ம அனுரூபமாக நாநாவித கர்ம மார்க்கங்களிலே சஞ்சரிக்கின்றன –

நிமித்த மாத்ரம் முக்த்வைவம் நாந்யத் கிஞ்சித் அபேஷதே
நீயதே தபஸாம் ஸ்ரேஷ்ட ஸ்வ சக்த்யா வஸ்து வஸ்துதா –1-4-42-

ஸ்ரீ மைத்ரேயர் உவாச –
யதா ஸ சர்ஜ தேவோ அசௌ தேவ ரிஷி பித்ரு தாநவான்
மனுஷ்ய திர்யக் வ்ருஷாதீன் பூவ்யோம ஸ லி லௌக ஸ –1-5-1-

தமஸ் -அஞ்ஞானத்தால் சரீரத்தை ஆத்மாவாக நினைத்தால்
மோஹம்-புத்ராதிகளுக்கு தன்னை அதிபதியாக நினைத்தால்
மஹா மோஹம் -விஷயாந்தரங்களில் ஆசை
தாமிஸ்ரம் -விஷயாந்தரங்கள் அடைய இடையூறுகளால் குரோதம்
அந்த தாமிஸ்ரம் -ஆசையை அழியாமல் காக்கும் மநோபாவம்
இந்த ஐந்து வித அவித்யை காரணமாக -வ்ருஷம் -மரம் -குல்மம் -புதர் -லதா -கொடி -விருத் -பூண்டு -தருணம் -புல்-ஐந்து வித ஸ்தாவர சிருஷ்டிகள்
28 திர்யக் வகைகள் –
இரட்டை குளம்பு கொண்ட ஒன்பது -ஆடு -மாடு -எருமை -மான் -பன்றி -கவ்யம் -ருரு -அவி -ஒட்டகம்
ஒற்றைக் குளம்பு -ஆறு வகை
கழுதை குதிரை கோவேறு கழுதை கவுரம் சமரம் கவரி
காலில் ஐந்து நகங்கள் கொண்டவை 13
நாய் -நரி -செந்நாய்-புலி -கரடி பூனை முயல் சல்யகம் சிங்கம் குரங்கு யானை ஆமை உடும்பு
ஊர்த்த பாகத்தால் தேவ சிருஷ்டி
மத்திய பாகத்தால் மனுஷ்ய சிருஷ்டி
இந்த நான்கும் -ஐந்தாவது அனுக்ரஹ சிருஷ்டி -அவித்யை -அசக்தி -சந்துஷ்டி -சித்தி -இவை கொண்டு
ஆறாவது -சனத்குமாராதிகள் ருத்ரன் -சிருஷ்டி -கௌமார சிருஷ்டி
முந்திய மஹத் -அஹங்கார -தன்மாத்ரை -இவற்றையும் சேர்த்து -இந்த மூன்றும் பிராக்ருத சிருஷ்டி -ஒன்பது விதமான சிருஷ்டிகள் என்பர்

மனுஷ்ய சிருஷ்டி பற்றி விரிவாக சொல்லக் கேட்க –
கர்மபிர் பாவிதா பூர்வை குசலா குச லைஸ்து தா
க்யாத்யா தயா ஹ்ய நிர்முக்த்தா சம்ஹாரே ஹ்யுப சம்ஹ்ருதா -1-5-28-

கீழ்ப் பகுதியில் இருந்து அசுரர்கள் -முகத்தில் இருந்து தேவர்கள் பக்கங்களில் இருந்து பித்ரு தேவதைகள் -சாயம் காலத்திலும் –
மனுஷ்யர்கள் பிராதக் கால சந்தியிலே

ஜ்யோத்ஸ் நாகமே து பலினோ மனுஷ்யா பிதரஸ் ததா
மைத்ரேய சந்த்யா சமயே தஸ்மா தேத்த பவந்தி -வை -1-5-39-

இதனால் தான் மனுஷ்யர்கள் பிராதக் கால சந்தியில் பலம் உள்ளவர்களாகவும் பித்ருக்கள் சாயம் கால சந்தியில் பலம் உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்
ரஜோ மாத்ராத் மிகாமேவ ததோ அந்யாம் ஜக்ருஹே தநும்
தத ஷூத் ப்ரஹ்மணோ ஜாத ஜஜ்ஞே காமஸ் தயா தத —-1-5-41-

ஷூத் ஷாமா நந்தகாரே அத ஸோ அஸ்ருஜத் பகவாம்ஸ்தத
விரூபா ஸ்மஸ்ருலா ஜாதாஸ்தே அபயதா வம்ஸ்ததா பரப்பும் –1-5-42-

யஷர் ராஷசர் கந்தர்வர்கள்

ஒஷத்ய பல மூலின்யோ ரோமப்யஸ் தஸ்ய ஜஜ்ஞிரே
த்ரேதாயுகமுகே ப்ரஹ்மா கல்ப்ஸ் யாதௌ த்விஜோத்தம
ஸ்ருஷ்ட்வா பச்வோஷதீ சம்யக்யுயோஜ ஸ ததாத்வரே –1-5-50-

ஓஷதி பசு பறவைகள் படைத்து யாகங்களுக்கு பயன்படும் படி பண்ணினான்
சிங்கம் புலி போன்ற துஷ்ட மிருகங்கள்
இரு குளம்புள்ள மிருகங்கள்
யானைகள் குரங்குகள் பறவைகள்
நீர் வாழும் மீன் ஆமை முதலியவைகள்
பாம்புகள் –
ஆகிய ஏழு ஜாதிகளும் ஆரண்ய பசு விசேஷங்கள்

காயத்ரம் ஸ ருக்க்சைவ த்ரிவ்ருத் சோமம் ரதந்த்ரம்
அக்னிஷ்டோமம் ஸ யஜ்ஞா நாம் நிர்மமே பிரதமான் முகாத் –1-5-53-

காயத்ரி சந்தஸ் -ருக் வேதம் – த்ரிவ்ருத் சோமம் -ரதந்த்ர சாமம் -அக்னிஷ்டோமம் –இவற்றை கிழக்கு பக்க முகத்தில் இருந்து தோற்றுவித்தான்
யஜூம்ஷி த்ரைஷ்டுபம் சந்த ச்தோமம் பஞ்ச சதம் ததா –
ப்ருஹத் சாம ததோக்தம் ஸ தஷிணாத் அஸ்ருஜன் முகாத் –1-5-54-

யஜூர் –த்ருஷ்டுப் சந்தஸ் –பஞ்ச சதம் ஸ்தோமம் -பிருஹத் சாமம் –உத்தியம் யாக விசேஷத்தையும் -தெற்குப் பக்க முகத்தாலே சிருஷ்டித்தான்

சாமா நி ஜகதீ சந்த ஸ்தோமம் சப்த தசம் ததா
வைரூபம் அதிராத்ரம் ஸ பச்சிமாத் அஸ்ருஜன் முகாத் –1-5-55-

சாம வேதம் -ஜகதீ சந்தஸ் –சப்த தசம் ஸ்தோமம் -வைரூப்யம் சாமத்தையும் -அதிராத்ரம் யாக விசேஷத்தையும் மேற்கு பக்க முகத்தால் தோற்றுவித்தான்

ஏக விம்சம் அதர்வாணம் அப்தோர்யா மாணமேவ ஸ
அனுஷ்டுபம் ஸ வைராஜம் உத்தராத் அஸ்ருஜன் முகாத் –1-5-56-

அதர்வண வேதம் –அனுஷ்டுப் சந்தஸ் –ஏகவிம்சம்- ஸ்தோமம்- வைராஜம் சாமத்தையும் – -அப்தொர்யாமம் யாக விசேஷத்தையும் -வடக்குப் பக்கம் முகத்தால் தோற்றுவித்தான்

கரோதி ஏவம் விதாம் ஸ்ருஷ்டிம் கல்பாதௌ ஸ புன புன
சிஸ்ருஷா சக்தி யுக்தோ அசௌ ஸ்ருஜ சக்தி ப்ரஸோதித -1-5-56-

திரும்ப திரும்ப படைக்கிறான் -ஸ்ரீ மைத்ரேயர் உவாச
அர்வாக் ஸ்ரோ தாஸ்து கதிதோ பவதா யஸ்து மானுஷ
ப்ரஹ்மன் விஸ்தரதோ ப்ரூஹி ப்ரஹ்மா தமஸ்ருஜத் யதா –1-6-1-

யதா ஸ வர்ணா நஸ்ருஜத்ய குணாம் ஸ் ஸ பிரஜாபதி
யச்ச தேஷாம் ஸ்ம்ருதம் கர்ம விப்ராதீ நாம் ததுச்யதாம் –1-6-2-

முகத்தில் இருந்து பிராமணர்கள் -சத்வ குணம் மிக்கு
வஷஸ் ஸ்தலம் மார்பில் இருந்து ஷத்ரியர் -ரஜோ குணம் மிக்கு -வேதங்கள் தோள்களில் இருந்து என்று சொல்லும்
தொடையில் இருந்து -வைச்யர் –ரஜஸ் தமஸ் கலவை மிக்கு
பாதங்கள் -தமோ -குணம் மிக்கு -ஷூத்ரர்கள்

அஷ்டாஷரம் -மும்மாரி -திருட்டு பிஷை பயம் -அநந்ய சரணத்வம் அநந்ய பிராப்யத்வம் அநந்ய போக்யத்வம் -மூன்றும் இருக்காதே –
கயல் உகள -குணங்களில் ஆழ்ந்து -அடியார்கள் -கண் மூடாதே -மத்ஸ்யம் -அடியார்களும் கண் துயில் அறியாதவர்கள்
வண்டு ஷட்பதம் -ஆசார்யர் -பகவான் ஞான பலம் -இத்யாதி ஆறும் உண்டே
அத்யாயனம் அத்யயனம் பண்ணி யாகம் செய்து செய்வித்து ஞானம் சம்பாதித்து கொடுத்து ஆசார்யர் ஷட் பதம் வேத மார்க்க பிரசன்னாசார்யர்
பசுக்கள் பிரம்மா வித்துக்கள் -பாத்ரம் குறையால் -சிஷ்யர் இல்லாத குறை வள்ளல் -கொடுத்தோம் நினைக்காமல் உபதேசித்து -பிரதி பலன் எதிர்பார்க்காமல்
மின்னுருவாய் -இத்யாதி –
-அசேதனம் –த்ரவ்யம் ஆசை -விட்டு ஊரிலேன் காணி இல்லை –
ஆத்மதத்வம் ஞானமயம் ஆனந்தமயம் –
திங்கள் சந்தரன் ஞானம் -மதி நிறைந்த நன்னாளால் –
சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்மா -ஏக மேவம் அத்விதம் –

பிரஜா பத்யம் ப்ராஹ்மணானாம் ஸ்ம்ருதம் ஸ்தானம் க்ரியாவதாம்
ஸ்தானம் ஜநத்ரம் ஷத்ரியாணாம் சங்கராமேஷ்வா நிவர்த்தி நாம் –1-6-34-
வைஸ்யா நாம் மாருதம் ஸ்தானம் ஸ்வ தர்மம் அநுவர்த்திநாம்
காந்தர்வாம் ஷூத்ர ஜாதி நாம் பரிசர்ய அநுவர்த்திநாம் -1-6-35

வேத விதிப்படி யாக யஜ்ஞ்ஞாதிகளை செய்து கொண்டு ஸ்வ தர்ம அனுஷ்டானமான பஞ்ச கால பராயணராய் இருக்கும் பிராமணர்களுக்காக பித்ரு லோகத்தையும் -போரில் புறமுதுகு இடாத ஷத்ரியர்களுக்காக இந்த லோகத்தையும் ஏற்படுத்தினான் –
வர்ணாஸ்ரமம் படி அனுவர்த்திக்கும் வைஸ்யர்களுக்கு வாயு லோகத்தையும் -ஷூத்ரர்களுக்கு கந்தர்வ லோகத்தையும் ஏற்படுத்தினான் –

ப்ரஹ்மசார்ய ஆஸ்ரமம் நன்றாக அனுவர்த்திப்பார்களுக்கு-ஊர்த்தவரேஸ் ஸூ-என்கிற 88000 யதி ஸ்ரேஷ்டர்கள் வாசம் செய்யும் திவ்ய லோகத்தையும்
வான பிரச்தர்களுக்கு-சப்த ரிஷி லோகத்தையும் -கிருஹச்தர்களுக்கு பிரஜாபத்ய லோகத்தையும் -சன்யாசிகளுக்கு பிரம லோகத்தையும்
தோற்றுவிக்க சங்கல்பம் செய்தான் –
இவை எல்லாம் கர்ம வச்யர்களுக்கு -மேலே ஆத்ம ஜ்ஞாநிகளுக்கு -துருவ லோகத்துக்கு மேலே கங்கை தோன்றும் இடம்
-அமிர்த ஸ்நானம் செய்யும் நித்யர்கள் -ஸ்ரீ வைகுண்டம் –

கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே சந்திர சூர்யா தயோ க்ரஹா
அத்யாபி ந நிவர்த்தந்தே த்வாதச அஷர சிந்தகா -1-6-40-

நச புனராவர்த்ததே -நிரதிசய ஆனந்தம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள்
தாமிஸ்ரம் அந்த தாமிஸ்ரம் மஹா ரௌரவ ரௌவரவ ரௌரவௌ–1-6-41-

அஸிபத்ரவநம் கோரம் கால ஸூ த்ரம் அவி சீகம்
விநிந்தகாநாம் வேதச்ய யஜ்ஞ வ்யாக்யாத காரிணாம்
ஸ்தானம் ஏதத் சமாக்யாதம் ஸ்வ தர்மத்யாகி நஸய யே–1-6-42-

இந்த ஏழு நரகங்களும் -வேதத்தை நந்திப்பவர்களுக்கும் யாக யஜ்ஞ்ஞாதிகளை நடக்க ஒட்டாமல் செய்கின்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஸ்தானங்கள்

ஹே மைத்ரேய -தஷன் மரீசி அத்ரி பிருகு -பிரஜாபதி கணங்கள் இந்த லோக நித்ய சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர்கள்
மனுவும் மனுவின் சந்ததிகளும் சன்மார்க்க பராயணர்களும்-நித்ய ஸ்தித்துக்கு காரணமானவர்கள் –

ஏயம் நித்யாஸ் திதிர் ப்ரஹ்மன் நித்ய சர்க்கஸ் ததேரித
நித்யா பாவஸ்ஸ தேஷாம் வை ஸ்வரூபம் மம கத்யதாம் –1-7-39-

பிராணிகள் அனைத்தும் அநித்யங்களாய் இருக்க -நித்ய ஸ்திதியும் நித்ய பிரளயமும் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன என்று மத்ரேயர் வினவினார்

ஸ்ரீ பராசுர உவாச –
சர்க ஸ்திதி விநா சாம்ஸ்ஸ பகவான் மதுசூதன
தைச்தை ரூபைர் அசிந்த்ய ஆத்மா கரோதி அவ்யாஹதோ விபு —1-7-40-

அறிய முடியாத தடையற்ற சர்வ வியாபி யான பகவான் ஸ்ரீ மதுசூதனன் மனு முதலிய ரூபங்களைக் கொண்டு சிருஷ்டி ஸ்திதி
சம்ஹாரங்களை பண்ணிக் கொண்டு நடத்துவதால் நித்யங்கள் என்று கூறினேன் -மேல் பிரளயங்களின் பேதங்களை கூற ஆரம்பிக்கிறார்

நைமித்திக ப்ராக்ருதிகஸ் ததைவ ஆத்யந்திகோ த்விஜ நித்யஸ்ஸ சர்வ பூதா நாம் பிரளயேனம் சதுர்வித –1-7-41–

நைமித்திக -ப்ராக்ருதிஸ் -ஆத்யந்திக -நித்ய பிரளயங்கள் நான்கு வகையாகும் –
பிரமனின் பகல் பொழுது கழிந்து இரவில் சயனிப்பது –நைமித்திக பிரளயம்
பிரமனின் நூறு வயசுக்கு பின் பிரமாண்டங்கள் அழிந்து பிரக்ருதியில் லயம் அடைவது பிராக்ருத பிரளயம் –
ப்ரஹ்ம ஞானம் ஏற்பட்டு உபாய அனுஷ்டானத்தால் பிரஹ்மத்தின் சரீரத்தில் ஒடுங்குவதே ஆதியந்திக பிரளயம்
எல்லா பூதங்களும் ஆயுசின் முடிவில் மரணம் அடைவது நித்ய பிரளயம்
பிரக்ருதியில் இருந்து மஹத் அஹங்காராதிகள் வரிசைக் கிரமப்படி உண்டாவது பிராக்ருத சிருஷ்டி
பிரமனின் இரவாகிய கல்பம் முடிந்து பகல் பொழுதான கல்பத்தில் பிரஜைகளைப் படைப்பது நைமித்திக்க சிருஷ்டி -நை நந்தினி சிருஷ்டி என்றுமாம்
மனுஷ்ய மிருக பஷி ரூபாதிகள் நித்ய சிருஷ்டி

குணத்ரய மயம் ஹ்யதத் ப்ரஹ்மன் சக்திரயம் மஹத்
யோசதியாதி ச யாத்யேவ பரம் நாவர்த்ததே புன –1-7-48-

த்ரி குணங்களுக்கு ஆட்படாமல் உள்ளவன் நச புன ஆவர்த்ததே -பரம பதத்தை அடைகிறான் –

————————

முதல் அம்சம் -8 அத்யாயம் -ருத்ரனின் சிருஷ்டியும் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியின் வைபவமும்
இதுவரை பிரம தேவனின் தாமஸ சிருஷ்டி அருளி -மேலே ருத்ரனின் ராஜச சிருஷ்டி அருளுகிறார் –
கதிதஸ் தாமஸ சர்கோ ப்ரஹ்மணஸ்தே மஹாமுநே
ருத்ர சர்கம் ப்ரவஷ்யாமி தனமே நிகதத ச்ருணு–1-8-1-

ரோதனம் -அழுது கொண்டே -தராவணம் ஒடினதால் ருத்ரன் என்ற பெயர் சூட்ட –
மீண்டும் ஏழு முறை அழுததால் -பவன் -சர்வன் -ஈசானன் -பசூபதி -பீமன் -உக்ரன் -மஹா தேவன் -ஏழு பெயர்களையும் வைத்து
இந்த எண்மருக்கும் -சூரியன் -ஜலம் -பூமி -வாயு -அக்னி -ஆகாசம் -தீஷிதனான பிராம்மணன் மற்றும் சந்தரன் -எட்டு ஸ்தானங்கள்
ஸூ வர்சலா -உஷா -விகேஸீ-சிவை -ஸ்வாஹா –திஸா தீஷா-ரோஹிணீ-மனைவிகள் –
சனைச்சரன் என்ற சனி /சுக்கிரன் /லோஹி தாங்கன் என்ற அங்காரகன் / மநோஜவன் / ஸ்கந்தன் / சர்கன்
/சந்தானன் மற்றும் புதன் -எண்மரும் பிள்ளைகள் –
அஷ்ட மூர்த்தியான ருத்ரன் -தஷ பிரஜாபதி மகள் சதி யை மணந்து கொண்டு -கோபத்தால் சரீர தாகம் செய்து -அவளே
இமாவானுக்கும் அவன் பத்னியான மேனைக்கும் உமா என்ற பெயருடன் மீண்டும் பிறக்க ஹரன் மீண்டும் மணந்தான் –

தேவௌ தாத்ரு விதா தாரௌ ப்ருகோ கயாதிர ஸூ யத
ஸ்ரியம் ச தேவ தேவஸ்ய பதநி நாராயணஸ் யா -1-8-25-

ப்ருகு முனிவர் தனது பத்னியான க்யாதியிடம் தாத்தா விதாதா இரண்டு தேவதைகளையும் -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியையும் -மகளையும் பெற்றார்

ஸ்ரீ மைத்ரேயர் உவாச –
ஷீராப் தௌ ஸ்ரீ சமுத்பன்னா ச்ரூயதே அம்ருத மந்தனே
ப்ருகோ க்யாத்யாம் சமுத்பன்னேத் யேததாஹா கதம் பவான் –1-8-25-

திருப் பாற் கடலை கடைந்த அன்றோ ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி திருவவதரித்தாள்-எனபது பிரசித்தம் அன்றோ
ப்ருகு திருமகள் என்பான் என் -என்று வினவினார் –
மேலே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி வைபவம் விரிவாக ஸ்ரீ பராசரர் அருளிச் செய்கிறார் –

நித்யைவேஷா ஜகன் மாதா விஷ்ணோ ஸ்ரீர் அனபாயிநீ
யதா சர்வகதோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்விஜோத்தம –1-8-17-

அர்த்தோ விஷ்ணுரியம் வாணீ நீதிரேஷா நயோ ஹரி
போதோ விஷ்ணுரியம் புத்திர் தரமோ சௌ சத்க்ரியாத் வியம் -1-8-18-

சொல்லுக்கு பொருள் அந்த பகவான் விஷ்ணு -சொல்லே பிராட்டி -ஸ்ரீ லஷ்மி நீதி -நீதியின் உபாயமான நயம் ஸ்ரீ ஹரி -இவள் புத்தி
-அந்த புத்தியால் ஆகும் போதம் அவன் -தருமம் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் –அந்த தருமத்துக்கு சாதனமான சத்க்ரியை ஸ்ரீ தேவி

ஸ்ரஷ்டா விஷ்ணுரியம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்ரீ ர் பூமிர் பூதரோ ஹரி
சந்தோஷோ பகவான் லஷ்மீஸ் துஷ்டிர் மைத்ரேய –1-8-19-

படைப்பவன் அவன் -சக்தி அவள் -பூமியே லஷ்மி தரிப்பவன் அவன் –ஸ்ரீ மன் நாராயணன் சந்தோஷம் -அத்தை உண்டாக்கும் சந்துஷ்டி அவள்

அயம் வாணி அர்த்தோ விஷ்ணு –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -திரு உரையாய் தாம் பொருளாய் நிற்பார் வந்தார் -தேசிகன் -வாக்யர்த்தா –காளிதாசர்
சிரேஷ்டா ஸ்ராத்தவ்யம் -படைத்தவன் படைக்கப்படுபவள் -சூர்யன் ஒளி-பிரபாவான் சீதையா தேவி
கடலும் கரையும் போலே -பெருமாள் பிராட்டி -சீற்றம் தடுப்பவள் -நான்கு த்ருஷ்டாந்தங்கள்

இச்சா ஸ்ரீ ர் பகவான் காமோ யஜ்ஞோ அசௌ தஷிணா த்வியம்
ஆஜ்யாஹூ திர சௌ தேவி புரரேடாசோ ஜனார்த்தன –1-8-20-

காமம் அவன் -இச்சை அவள் -யஜ்ஞம் ஜனார்த்தனன் – தஷிணை அவள் -புராடோசம் அவன் நெய்யால் செய்யப்படும் ஆகுதி அவள்
பத்நீ சாலா முநே லஷ்மீ ப்ராக் வம்ஸோ மது ஸூ தன
சிதிர் லஷ்மிர் ஹரிர் யூப இதமா ஸ்ரீ ர் பகவான் குச –1-8-21-

ப்ராக்வம்சம் மது ஸூ தனன் -பத் நீ சாலை பிராட்டி -யூப ஸ்தம்பம் ஹரி -யாகவயனம் ஸ்ரீ -தர்ப்பம் அவன் சமித்து அவள் –

சாம ஸ்வரூபி பகவான் உத்கீதி கமலாலயா
ஸ்வா ஹா லஷ்மீர் ஜகன் நாதோ வா ஸூ தேவோ ஹூ தா சன –1-8-22-

சாமவேத ஸ்வரூபி அவன் பிராட்டி அதன் உத்கீதி -அவன் அக்னி அவள் ஸ்வாஹா தேவி

சங்கரோ பகவான் சௌரிர் கௌரி லஷ்மீர் த்விஜோத்தம
மைத்ரேய கேசவ ஸூ ர்யச் தத் பிரபா கமலாலயா -1-8-22-

விஷ்ணு பித்ரு கண பத்மா ஸ்வதா சாஸ்வத புஷ்டித
த்யௌ ஸ்ரீ சர்வாத்மகோ விஷ்ணுர் அவகாசோ அதி விஸ்தர –1-8-24-

ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு பிதுர் தேவதா ஸ்வரூபி -ஜகன் மாதாவான ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியோ ஆகாசம் –அதிக விஸ்தாரமான
அதின் பரப்பே அவன் அதில் கமலை யாகிற அவள் சவர்க்க லோகம் –

சசாங்க ஸ்ரீ தர காந்தி ஸ்ரீ ஸ்தைவ அநபாயி நீ
தருதிர் லஷ்மீ ர் ஜகச் சேஷ்டா வாயு சர்வத்ரகோ ஹரி —1-8-25-

அவனே சந்தரன் -நீங்காது இருக்கும் காந்தியே அவள் -சர்வகதனான வாயுவே ஸ்ரீ ஹரி -வாயுவின் செயலும் ஆதாரமும் அவள் –

ஜலதிர் த்விஜ கோவிந்தஸ் தத் வேலா ஸ்ரீ ர் மஹா முனே
லஷ்மீ ஸ்வரூபம் இந்த்ராணீ தேவேந்த்ரோ மது ஸூ தன –1-8-26-

ஸ்ரீ கோவிந்தனே – சமுத்ரம் -அலை போன்ற விக்ருதிகள் அவள் -அவனே இந்த்ரன் -அவளே இந்த்ராணி –

யமஸ் சக்ரதர சாஷாத் தூமோர்ணா கமலாலயா
ருத்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீ தரோ தேவா ஸ்வயமேவ தநேச்வர–1-8-27-

ஸ்ரீ ஸூ தர்சன ஆழ்வான் தரித்து இருக்கும் சக்கர பாணியே யமன் -ஸ்ரீ தேவியே யம பத்னீ யான தூமோர்ணை-
அவனே குபேரன் -அவனது செல்வமே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி –

கௌரீ லஷ்மீர் மஹாபாகா கேசவோ வருண ஸ்வயம்
ஸ்ரீ ர் தேவ சேனா விப்ரேந்திர தேவ சேனாப திர் ஹரி –1-8-28-

ஸ்ரீ கேசவனே வருணன் -ஸ்ரீ லஷ்மீயே அவன் பத்னி கௌரி -ஸ்ரீ கோவிந்தனே கார்த்திகேயன் -அவளே தேவ சேனை –

அவஷ்டம்போ கதா பாணி சக்திர் லஷ்மீர் த்வஜோத்தம
காஷ்டா லஷ்மீர் நிமேஷோ அசௌ கலா த்வியம் –1-8-29-

ஸ்ரீ விஷ்ணுவே ஆஸ்ரயம்-அதாவது பிடிப்பு -அந்த பிடிப்பின் சக்தியே அவள் அவன் நிமிஷம் அவள் காஷ்டை -அவனே முஹூர்த்தம் அவள் கலை –

ஜ்யோத்ஸ்நா லஷ்மீ ப்ரதீபோ ஸ்ரீ அசௌ சர்வ சர்வேஸ்வரோ ஹரி
லதா பூதா ஜகன்மாதா ஸ்ரீ விஷ்ணுர் த்ரும சம்ஜ்ஞித–1-8-30-

அவனே தீபம் -அவள் ஜ்யோதி -அவன் வ்ருஷம் அவள் கொடி-

விபாவரீ ஸ்ரீ ர் திவாஸோ தேவஸ் சக்ர கதாதர
வரப்ரதோ வரோ விஷ்ணுர் வதோ பத்ம வநாலயா -1-8-31-

சக்ர கதா தரனே பகல் –அவளே இரவு -கருதிய வரம் தரும் வரதனே அவன் மண மகன் -தாமரையில் நித்ய வாஸம் செய்யுமவள் மண மகள் –

ந்த ஸ்வரூபீ பகவான் ஸ்ரீ ர் நதீ ரூப சம்ஸ்திதா
த்வஜச்ச புண்டரீகாஷ பதாகா கமலாலயா –1-8-32-

ந்த ஸ்வரூபன் அவன் -நதீ ஸ்வரூபி அவள் -செந்தாமரைக் கண்ணன் த்வஜா -அவள் பதாகை –

த்ருஷ்ணோ லஷ்மீர் ஜகன் நாதோ லோபோ நாராயண பர
ரதி ராகச்ச மைத்ரேய லஷ்மீர் கோவிந்த ஏவ ச –1-8-33-

அவன் லோபம் என்றால் அவள் ஆசை -அவன் ராகம் என்றால் அதன் காரணமான காதல் அவள்

கிம் சதி பஹூ தேக் தேன சங்ஷேபணே தமுச்யதே –1-8-34-

அநேக வாக்யங்கள் சொல்லி என்ன பயன் -திவ்ய தம்பதிகளின் விபூதியை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் -கேட்பாயாக –

தேவ திர்யங் மனுஷ்யாதௌ புன் நாமா பகவான் ஹரி
ஸ்திரீ நாமநீ ஸ்ரீச்ச விஜ்ஞேயா நானயோர்வித்யதே பரம் –1-8-35-

தேவ மனுஷ்ய திர்யக்குகள் அனைத்துக்கும் புல்லிங்கம் அவன் -ஸ்திரீ லிங்கம் அவள் -திவ்ய தம்பதிகள் காட்டிலும் வேறான வஸ்துக்களே இல்லை
அனைத்தும் அவர்களால் நியமிக்கப் பட்டு -சர்வ விதங்களாலும் அவர்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு –
கார்ய காரணாதி ரூபமாக அவர்கள் அதீனமாகவே -அவர்கள் விபூதியாகவே இருக்கின்றன –

———————————–

1-அம்சம் -ஒன்பதாம்-அத்யாயம் -சமுத்திர மதனமும் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி திருவவதாரமும் –

ஸ்ரீ பராசர உவாச –

இதம் ச ச்ருணு மைத்ரேய யத் ப்ருஷ்டோ அஹமிஹ த்வயா
ஸ்ரீ சம்பந்தம் மயாப்யேதச் ஸ்ருதம் ஆசீன் மரீசித –1-8-35-

நீ விரும்பும் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி திருவவதாரத்தை நான் மரீசி மா முனிவர் இடம் கேட்டு அறிந்த படி சொல்கிறேன் -கேட்பாயாக –
துர்வாச மா முனி வித்யாதர மங்கை கொடுத்த வாசனை மிக்க மலர் பெற்று -அத்தை சூடி இந்தரனுக்கு கொடுக்க -யானை மிதிக்க -சாபம் கொடுத்தார்

மயா தத்தாம் இமாம் மாலாம் மஸ்மான் ந பஹூ மனயசே
த்ரைலோக்ய ஸ்ரீ அதோ மூட வி நாசம் உபயாஸ் யதி–1-9-14-

ப்ரோச்யதே பரமேசோ ஹி யா ஸூ ததோ அப்யுபா சாரத
ப்ரசீத்து ச நோ விஷ்ணுர் ஆத்மா யா சர்வ தேஹி நாம் —1-9-46-

காட்சி கொடுக்க ஸ்ரீ விஷ்ணு இடம் தேவர்கள் பிரார்த்திக்க

ய காரணம் ச கார்யம் ச காரணச்யாபி காரணம்
கார்யஸ் யாபய ச ய கார்யம் ப்ரசீதது ச நோ ஹரி –1-9-47-

எவன் காரணமாயும் காரியமாயும் காரணத்துக்கு காரியமாயும் காரியத்துக்கு காரியமாயும் இருக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணு காட்சி கொடுக்கட்டும்

கார்ய கார்யச்ய யத் கார்யம் தத் கார்யச்யாபி ய ஸ்வயம்
தத் கார்ய கார்ய பூதோ யஸ்த தச்ச ப்ரணதா ஸ்ம தம் –1-9-48-

காரணம் காரணச்யாபி தஸ்ய காரண காரணம்
தத் காரணா நாம் ஹேதும் தம் ப்ரணதா ஸ்ம பரேச்வரம்–1-9-49-

போக்தாரம் போகய பூதம் ச ஸ்ரஷ்டாரம் ஸ்ருஜ்யமேவச
கார்ய கர்த்ரு ஸ்வரூபம் தம் ப்ரணதா ஸ்ம பரம் பதம் -1-9-50-

வி ஸூ த்த போதவன் நித்யம் அசம் அஷயம் அவ்யயம்
அவயகதம் அவிகாரம் யத் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –1-9-51-

ந ஸ்தூலம் ந ச ஸூ ஷ்மம் யன் ந விசேஷண கோசரம்
தத் பதம் பரமம் விஷ்ணோ ப்ரணமாம சதா அமலம் –1-9-52-

யஸ்ய ஆயுத ஆயுத அம்ச அம்சே விஸ்வ சக்திர் ஐயம் ஸ்திதா
பர ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் யத் பிரணாமாம்ச்தம் அவ்யயம் -1-9-53-

யத் யோகின ச்தோத்யுக்த்த்தா புண்ய பாப ஷேய அஷயம்
பச்யந்தி பிரணவே சிந்த்யம் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –1-9-54-

யன் ந தேவ ந முனயோ ந சாஹம் ந ச சங்கர
ஜா நந்தி பரமேசச்ய தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –1-9-55–

சக்த்யோ யஸ்ய தேவஸ்ய ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகா
பவந்த்யபூத பூர்வச்ய தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –1-9-56–

சர்வ ஈச சர்வ பூத ஆத்மன் சர்வ சர்வ ஆஸ்ரய அச்யுத
ப்ரசீத விஷ்ணோ பக்தாநாம் வ்ரஜ நோ திருஷ்டி கோசரம் –1-9-57-

இங்கனம் பிரமன் தேவர்களுடன் ஸ்துதி பிரார்த்திக்க ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு பிரசன்னாகி அருளி –
நமோ நமோ அவிசேஷ ஸ்த்வம் தவம் ப்ரஹ்மா தவம் பினாகத்ருக்
இந்த்ரஸ் தவம் அக்னி பவனோ வருண சவிதா யம -1-9-69-

கடல் கடைய காம தேனு –வாருணி மோகினி தேவி -பாரிஜாதம் -அப்சரஸ் ஸ்திரீகள் சந்தரன் -ஆலகால விஷம்
-பகவான் தன்வந்தரி -ஸ்ரீ மஹாலஷ்மி தோன்ற

திவ்ய மால்ய அம்பர தரா ஸ்னாதா பூஷண பூஷிதா
பச்யதாம் சர்வே தேவானாம் யவௌ -வஷஸ் தலம் ஹரே –1-9-105-

இந்த்ரன் இழந்தவற்றை பெற்று 17 ஸ்லோகங்களால் ஸ்துதி செய்ய -இத்தை நம் பூர்வர்கள் நித்ய அனுசந்தானம்

இந்திர உவாச
நமச்யே சர்வ லோகானாம் ஜனனீம் அப்ஜ சம்பவாம்
ஸ்ரியம் உந் நிதர பத்மாஷீம் விஷ்ணு வஷஸ் ஸ்தல ஸ்திதாம் —1-19-117-

பத்மாலயாம் பத்மகராம் பத்மபத்ர நிபேஷணாம்
வந்தே பத்ம முகீம் தேவீம் பத்ம நாப ப்ரியாமஹம் –1-9-118-

த்வம் சித்திஸ் த்வம் ஸ்வதா ஸ்வாஹா ஸூ தா த்வம் லோக பாவனீ]
சாந்த்தா ராத்திரி பிரபா பூதிர்மேதா ஸ்ரத்தா சரஸ்வதீ–1-9-119-

யக்ஜ்ஞ வித்யா மஹா வித்யா குஹ்ய வித்யா ச சோபனே
ஆத்ம வித்யா ச தேவி தவம் விமுக்தி பலதாயினி –1-9-120-

ஆன்வீஷிகீ த்ரியிவர்த்தா தண்ட நீதிச் த்வமேவ ச
சௌம்ய சௌம்யர் ஜகத் ரூபைஸ் த்வயைத் தத் தேவி பூரிதம் –1-9-121-

கா த்வன்ய த்வாம்ருதே தேவி சர்வ யக்ஞமயம் வபு
அதா யாஸ்தே தேவ தேவஸ்ய யோகி சிந்த்யம் கதாம்ருத –1-9-122-

த்வயா தேவி பரித்யக்தம் சகலம் புவனத்ரயம்
வி நஷ்ட ப்ராயமபவத் த்வதே தா நீம் சமேதிதம் –1-9-123-

தாரா புத்ராஸ் ததாகார ஸூஹ்ருத் தான்ய தநாதிகம்
பவத் ஏதன் மஹா பாகோ நித்யம் த்வத் வீஷணா ந்ரூணாம் –1-9-124-

சரீர ஆரோக்யம் ஐஸ்வர்யம் அரிபஷ ஷய ஸூ கம்
தேவி த்வத் அத்ருஷ்டானாம் புருஷாணாம் ந துர்லபம் –1-9-125-

தவம் மாதா சர்வ லோகானாம் தேவ தேவோ ஹரி பிதா
த்வயை தத் விஷ்ணுனா சாம்ப ஜகத் வ்யாப்தம் சராசரம் –1-9-126

மா ந கோசம் ததா கோஷ்டம் மா க்ருஹம் பரிச்சதம்
மா சரீரம் களத்ரம் ச த்யஜேதா சர்வ பாவினி –1-9-127-

மா புத்ரான்மா ஸூ ஹ்ருத்வர்க்கம் மா பஸூன்மா விபூஷணம்
த்யஜேதா மம தேவஸ்ய விஷ்ணோர் வஷச்தல ஆலயே–1-9-128-

சத்வேன சத்ய சௌசாப்யாம் ததா சீலாதிபிர் குணை
த்யஜ்யந்தே தே நரா சத்ய சந்த்யத்தா யே த்வயாமலே –1-9-129-

த்வயா விலோகிதா சத்ய சீலாத் யௌர் அகிலைர் குணை
குலைஸ் வர்யைச்ச யுஜ்யந்தே புருஷா நிர்குணா அபி –1-9-130-

ச ஸ்லாக்ய ச குணீ தன்ய ச குலீனா ச புத்திமான்
ச ஸூ ர ச ச விக்ராந்தோ யஸ்த்வயா தேவி வீஷித–1-9-131-

சதௌ வைகுண்யம் ஆயாந்தி சீலாத்யா சகலா குணா
பராங்முகீ ஜகத்தாத்ரீ யஸ்ய தவம் விஷ்ணு வல்லபே –1-9-132-

ந தே வர்ணயிதம் சக்தா குணாஞ் ஜிஹ்வாபி வேதச
ப்ரசீத தேவி பத்மாஷி மாசாம்ஸ்த்யாஜீ கதாசன –1-9-133-

கஸ்யப பிரஜாபதி அதிதி -வாமனன் திருவவதரித்த பொழுது இவள் பதுமை
பரசுராமனுக்கு -தரணி
ஸ்ரீ தசரத சக்ரவர்த்தி -ஸ்ரீ சீதா பிராட்டி
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் -ஸ்ரீ ருக்மிணி பிராட்டி –

இதி சகல விபூத்யவாப்தி ஹேது ஸ்துதிரியம் இந்திர முகோத் கதா ஹி லஷ்ம்யா
அநு தினம் இஹ பட்யதேநருபிர்யைர் வசதி நே தேஷு கதாசித் அபய லஷ்மீ–

ஏவம் யதா ஜகத் ஸ்வாமீ தேவ தேவோ ஜனார்த்தனா
அவதாரம் கரோத்யேஷா ததா ஸ்ரீ ஸ் தத் சகாயி நீ
ராகவத்யே அபவத் சீதா ருக்மிணீ கிருஷ்ண ஜன்மனி
அன்யேஷூ சாவதாரேஷூ விஷ்ணோ ரேஷா சகாயி நீ
தேவத்வே தேவ தேஹேயம் மனுஷ்யத்வே ச மானுஷீ விஷ்ணோர்
தேஹானுரூபாம் வை கரோத்யேஷாத் மனச் தானும் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –1-9-140–142–143-

ஸ்ரீ நரசிம்ஹ அவதாரத்தில் பாதுகையாக ஸ்ரீ மகா லஷ்மி திருவவதரித்தாள்
இன்றும் மாலோல நரசிம்ஹன் திருவடிகளில் ஒரே பாதுகை தான் உண்டு
அநுரூப ரூப விபவை-விஷ்ணோ தேக அனுரூபாம்
இங்கும் அங்கும் திருமால் அன்றி இன்மை கண்டு -பிராப்ய தசையிலும் உபாய தசையிலும் மிதுனம் உண்டே
சம்ஸ்ரித்த ரஷணம்-சஹ தர்ம சாரிணி -சஹ தர்ம சரீ தவ
ஆகாரத் த்ரய சம்பன்னாம் -காரணமாம் உயிராகி அனைத்தும் காக்கும் கருணை முகில் கமலை உடன் இலங்குமாறும்-தேசிகன்

அஜ்ஞ்ஞாத நிக்ரஹை
நான் முன் சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம் இடம் தோன்றினான்
ஆயின் என் உயிர் நானே மாய்ப்பன் பின்பு வாழ்வு உகப்பன் என்னில்
அன்னவர்க்கு அடியேன் அல்லேன் என்றான் அறிவில் மிக்கான் -கம்பர்

————————————————————-

முதல் அம்சம் – -பத்தாவது அத்யாயம்– ப்ருகு அக்னி மரீசி முதலானோர் வம்ச வர்ணனம்-

ஸ்ரீ மைத்ரேய உவாச –
கதிதம் மேத்வயா சர்வம் யத் ப்ருஷ்டோ அஸி மய முநே
ப்ருகு சர்காத் பரப்ருத்யேஷா சர்கோ மே கத்யதாம் புன —

ப்ருகு -கியாதி தம்பதிகளுக்கு -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி -யும் -தாதா விதாதா இரண்டு பிள்ளைகள்
இவர்கள் மகாத்மா மேருவின் புத்ரிகள் ஆயதி நியதி –
தாதா -ஆயதி -தம்பதிகளுக்கு -பிராணன் மகன் -அவனுக்கு துதிமான் -பிள்ளை -அவனுக்கு ராஜவான் –
விதாதா -நியதி -தம்பதிகளுக்கு –மிருகண்டு –இவருக்கு மார்கண்டேயன் –இவருக்கு வேதசிரன் –
இவ்வாறு பிருகு வம்சம் பரவிற்று –
மரீசி -சம்பூதி தம்பதிக்கு -பௌர்ணமாசன் பிள்ளை -இவனுக்கு -விரசன் -பர்வதன் இரண்டு பிள்ளைகள் –
ஆங்கிரஸ் முனி ஸ்ம்ருதி -தம்பதிக்கு சிநிவாலீ , குஹூ –ராகை– அனுமதி -நான்கு பெண்கள்
அத்ரி முனிவர் -அநு ஸூ யா தம்பதிக்கு -சந்தரன் -துர்வாசர் -தத்தாத்ரேயர் -மூன்று பிள்ளைகள்
புலஸ்தியர் -தத்தோலிகா தம்பதி -மகன் பூர்வ ஜன்மமான ச்வாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் அகஸ்தியர் -என்று அழைக்கப் பட்டார்

———–

1-11-துருவ சரித்ரம்

ஸ்ரீ பராசர உவாச
ப்ரியவரத உத்தான பாதௌ முனோ ச்வாயாம்பு வஸ்யது
த்வௌ புத்ரௌ து மஹா வீர்யௌ தர்மஜ்ஞ்ஞோ கதிதௌ தவ –
ச்வாயாம்புவ முனிக்கு பிரியவரதன் உத்தான பாதன் -இரண்டு பிள்ளைகள்
உத்தான பாதனுக்கு ஸூ நிதி ஸூ ருசி இரண்டு மனைவிகள்
ஸூ ருசியிடம் மட்டும் பிரியமாக இருந்தான் -அவர்களுக்கு உத்தமன் பிள்ளை
ஸூ நிதி பட்ட மஹிஷியாக இருந்தாலும் அவள் இடம் பிரியமாக இல்லை -இவளுக்கு துருவன் பிள்ளை
துருவன் சப்த ரிஷிகள் இடம் உன்னத ஸ்தானம் அடைய உபாயம் கேட்க –

மரீசி உவாச –
அநாராதித கோவிந்தைர் நரே ஸ்தானம் நருபாத்மஜ
ந ஹி சம்ப்ராப்யதே ஸ்ரேஷ்டம் தஸ்மாத் ஆராதய அச்யுதம் —-1-11-43-

அத்ரி உவாச –
பர பராணாம் புருஷோ யஸ்ய துஷ்டோ ஜனார்த்தன
ச ப்ராப்நோதி அஷயம் ஸ்தானம் மயோதிதம் –1-11-44

ஆங்கிரச உவாச –
யஸ்ய அந்த சர்வம் ஏவேதம் அச்யுதஸ்ய அவ்யய ஆத்மன
தம் ஆராதய கோவிந்தம் ஸ்தானம் அங்கர்யம் யதீச்சசி –1-11-45-

புலஸ்திய உவாச
பரம் ப்ரஹ்ம பரம் தாம யோ அசௌ ப்ரஹ்ம ததா பரம்
தமாராத்ய ஹரிம் யாதி முக்தியப்யதி துர்லபாம் –1-11-46-

புலஹ உவாச –
ஐந்தர மிந்திர பரம் ஸ்தானம் யமாராத்ய ஜகத் பதிம்
பிராப யஜ்ஞ பதிம் விஷ்ணும் தமாராதாய ஸூ வ்ரத–1-11-47-

க்ரதுர் உவாச –
யோ யஜ்ஞ புருஷோ யஜ்ஞோ யோகேச பரம புமான்
தச்மிம்ஸ்துஷ்டே யரப்ராப்யம் கிம் ததஸ்தி ஜனார்த்தன –1-11-48-

வசிஷ்ட உவாச –
ப்ராப்நோஷ்யாராதிதே விஷ்னௌ மனஸா யத் யதிச்சசி
த்ரை லோக்ய அந்தர் கதம் ஸ்தானம் கிமு வத்ஸ உத்தமோத்தமம் -1-11-49-

தருவ உவாச –
ஆராத்ய கதிதோ தேவோ பவத்பி பிரண தஸ்ய மே
மயா தத் பரி தோஷாயா யஜ்ஜப்தவ்யம் ததுச்யதாம் -1-11-50-

யதா ச ஆராதனம் தஸ்ய மயா கார்யம் மஹாத்மன
பிரசாத ஸூ முகாஸ் தனமே கதயந்து மகார்ஷய –1-11-51-

ருஷய ஊக –
ராஜ புத்ர யதா விஷ்ணோர் ஆராதன பரைர் நரை
கார்யம் ஆராதனம் தன்னோ யதாவஸ்ரோதும் அர்ஹசி–1-11-52-

பாஹ்யார்த் தாதாகிலச் சித்தம் த்யாஜயேத் ப்ரதமம் நர
தஸ்மின் ஏவ ஜகத் தாம் நி தத குர்வீத நிச்சலம் –1-11-53-

ஏவம் ஏகாக்ர சித்தேன தன்மயேன த்ருதாத்மனா
ஜப்தவ்யம் யன்னி போதை தத் தன்ன பார்த்திவ நந்தன –1-11-54-

ஹிரண்யகர்ப புருஷப்ராதா நாவ்யக்த ரூபிணே
ஓம் நமோ வா ஸூ தேவாயா ஸூ த்த ஜ்ஞான ஸ்வரூபிணே -1-11-55-

ஏதஜ் ஜஜாப பகவான் ஜப்யம் ச்வாயம்புவோ மநு
பிதா மகாஸ்தவ புரா தஸ்ய துஷ்டோ ஜனார்த்தனா –1-11-56-

ததோ யதாபி லஷிதாம் சித்திம் த்ரைலோக்ய துர்லபாம்
ததா த்வமபி கோவிந்தம் தோஷயை தத் சதா ஜபான் –1-11-57-

———————————————————-

பராசர உவாச –
நிசம்யை தத் அசேஷேண மைத்ரேய நருபதே ஸூத
நிர்ஜகாம வனாத் தஸ்மாத் ப்ரணிபத்ய ச தான் ருஷீன் -1-12-

காட்டை விட்டு புறப்பட்டு யமுனா நதி தீரத்தில் த்வாதச அஷரத்தை ஏகாக்ர சிந்தையுடன் –
தவம் செய்ய இந்த்ராதிகள் கலைக்க முடியாமல் -ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரத்யஷமாக

துருவ உவாச
பகவான் யதி மே தோஷாம் தபஸா பரமம் கத
ஸ்தோதும் தத் அஹம் இச்சாமி வரமேனம் பிராயச்ச மே –1-12-48-

துருவ ஸ்துதி -மேலே 24 ஸ்தோத்ரங்கள்

பூமிர் ஆபோ அ நலோ வாயு கம் மனோ புத்திர் ஏவ ச
பூதாதிராதி பிரக்ருதிர் யஸ்ய ரூபம் ந்தோ அஸ்மி தம் -1-12-51-

ஸூத்த ஸூஷமோ அகில வியாபி பிரதானாத் பரத புமான்
யஸ்ய ரூபம் நமஸ் தஸ்மை புருஷாயி குணா சி நே –1-12-52-

பூராதி நாம் சமஸ்தா நாம் கந்தாதீ நாம் ச சாஸ்வத
புத்யாதீநாம் ப்ரதா நஸய புருஷஸ்ய ச ய பர -1-12-53-

தம் ப்ரஹ்ம பூத ஆத்மானம் அசேஷ ஜகத் பதிம்
ப்ரபத்யே சரணம் ஸூ த்தம் த்வத் ரூபம் பரமேஸ்வர –1-12-54-

ப்ருஹத்தவாத் ப்ரும்ஹணத்வாச்ச யத்ரூபம் ப்ரஹ்ம சம்ஜிதம்
தஸ்மை நமஸ்தே சர்வாத்மன் யோகி சிந்த்யா அவிகாரிணே –1-12-55-

சஹஸ்ர சீர்ஷா புருஷ சஹஸ்ராஷா சஹஸ்ரபாத்
சர்வ வியாபி புவ ஸ்பர்சாத் அத்ய திஷ்டத் தசாங்குலம்–1-12-56-

யத்பூதம் யச்ச வை பவ்யம் புருஷோத்தமம் தத் பவான்
த்வத்தோ விராட் ஸ்வராட் சம்ராட் த்வத்தஸ் சாப்யாதி பூருஷ –1-12-57-

அத்யரிச்சத ஸோ அ தச்ச திர்யக் ஊர்த்வம் ச வை புவ
தவத்தோ விச்வமிதம் ஜாதம் த்வத்தோ பூத பவிஷ்யதி —1-12-58-

த்வத் ரூப தாரிணஸ்ஸ அந்தர்பூதம் சர்வம் இதம் ஜகத்
த்வத்தோ யஜ்ஞ சர்வ ஹூத ப்ருஷதாஜ்யம் பஸூர் த்விதா -1-12-59-

த்வத்த ரூசோ அத சாமானி த்வத்தஸ் சந்தாம்சி ஜஜ்ஞரே
த்வத்தோ யஜூம்ஷய ஜாயந்த த்வத்தோ அஸ்வாஸ் சைகதோ ததா -1-12-60-

காவஸ் த்வத்த சமுத்பூதாஸ் த்வத்தோ அஜா அவயோ மருகா
தவன் முகாத் பிராமணாஸ் த்வத்தோ பாஹோ ஷத்ரம் அஜாயத–1-12-61-

வைச்யாஸ் தவோருஜா ஸூ தராஸ் தவ பத்ப்யாம் சமுத் கதா
அஷணோ ஸூர்யோ அநில ப்ராணாஸ் சந்த்ரமா மனசஸ் தவ -1-12-62-

ப்ராணோ அந்த ஸூ ஷி ராஜ்ஜதோ முகாத் அக்னிர் அஜாயத
நாபிதோ ககநம் த்யௌச்ச சிரச சமவர்த்தாதா –1-12-63-

திஸ ச்ரோத்ஷிதி பத்ப்யாம் த்வத்த சர்வமபூதிதம் -1-12-64-

ந்யக்ரோத ஸூ மஹா நல்பே யதா பீஜே வ்யவஸ்தித
சமயமே விச்வம் அகிலம் பீஜ பூதே ததா த்வயி –1-12-65-

பீஜாத் அங்குர சம்பூதோ ந்யக்ரோ தஸ்து சமுத்திதே
விஸ்தாரம் ச யாதி யாதி த்வத்த ஸ்ருஷ்டோ ததா ஜகத் –1-12-66-

யதா ஹி கதலீ நான்யா தவக் பத்ராதிபி த்ருச்யதே
ஏவம் விச்வச்ய நான்யஸ்தவம் த்வத் சீதாயீச்வர த்ருச்யதே –1-12-67

ஹ்லாதீநீ சந்திநீ சம்வித்தவய்யேகா சர்வ சமஸதிதௌ
ஹ்லாத தாபகரீ மிஸ்ரா த்வயி நோ குண வர்ஜித –1-12-68-

ப்ருதக் பூதைக பூதாய பூத பூதாய தே நம
பிரபூத பூத பூதாய துப்யம் பூதாத்மனே நம –1-12-69-

வ்யக்தம் பிரதான புருஷௌ விராட் சம்ராட் ஸ்வராட் ததா
விபாவ்யதே அந்த கரணே புருஷேஷ்வஷயோ பவான் -1-12-70-

சர்வஸ் மின் சர்வ பூதஸ் தவம் சர்வ சர்வ ஸ்வரூப தருக
சர்வம் த்வத்தஸ் ததஸ்ஸ தவம் நம சர்வ ஆத்ம நேச்து தே –1-12-71-

சர்வாத்மகோ அஸி சர்வேச சர்வ பூதஸ் தித்தோ யத
கதயாமி தத கிம் தே சர்வம் வேத்சி ஹ்ருதி ஸ்திதம் –1-12-72-

சர்வாத்மன் சர்வ பூதேச சர்வ சத்த்வ சமுத்பவ
சர்வ பூதோ பவான் வேத்தி சர்வ சத்த்வ மைனோ ரதம் –1-12-73-

யா மே மநோ ரதோ நாத சபல ச த்வயா கருத
தபஸ்ஸ தாபதம் சபலம் யத் த்ருஷ்டோ அஸி ஜகத் பதே -1-12-74-

துருவ மண்டலம் -கல்ப காலம் வாழ்ந்து -தாயார் ஸூ நீதியும் நஷாத்ரா ரூபமாக உன் அருகில் இருப்பார் –

அஹோ அஸ்ய தபசோ வீர்யம் அஹோ அஸ்ய தப்ஸ பலம்
யதே நம் புரத க்ருத்வா த்ருவம் சப்தர்ஷய ஸ்திதா –1-12-99-

த்ருவச்ய ஜனனி சேயம் ஸூ நீதிர் நாம ஸூ ந்ருதா
அச்யாஸ்ஸ மஹிமானம் க சகதோ வர்ணயிதம் புவி –1-12-100-

த்ரைலோக்ய ஆஸ்யதாம் ப்ராப்தம் பரம் ஸ்தானம் ஸ்திராயதி
ஸ்தானம் ப்ராப்தா பரம் தருவா யா குஷி விவரே த்ருவம் -1-12-101-

யஸ்ஸை தத் கீர்த்தயேன் நித்யம் த்ருவச்ய ஆரோஹணம் திவி
சர்வ பாப வி நிர்முக்த ஸ்வர்க்க லோகே மஹீயதே–1-12-102-

ஸ்தான பிரம்சம் ந ச ஆப் நோதி திவி வா யதி வா புவி
சர்வ கல்யாண சம்யுக்தோ தீர்க்க காலம் ச ஜீவதி –1-12-103-

—————

1-அம்சம் -13-அத்யாயம்

ஸ்ரீ -பராசர உவாச
த்ருவாச் சிஷ்டம் ச பவ்யம் ச பவ்யாச் சம்புர் வ்யஜாயத
சிஷ்டேர் ஆதத்த ஸூச ச்சயா பஞ்ச புத்ரான் அகழ்மஷான் -1-13-1-

துருவன் -சம்பு தம்பதிகளுக்கு சிஷ்டி பவியன் -இரண்டு பிள்ளைகள் –
சிஷ்டி -ஸூ ச்சயா தம்பதிகளுக்கு -ரிபு ரிபுஞ்சயன்-ரிப்பிரன் -விருகலன் -விருக தேஜசன் –ஐந்து பிள்ளைகள்
ரிபு -ப்ருஹதீ -தம்பதிகளுக்கு -சாஷூஷன் -சர்வ தேஜஸ் -இரண்டு பிள்ளைகள்
சாஷூஷன் -புஷ்கரணி தம்பதிக்கு -மனு புத்திரன் -ஆறாவது மன்வந்த்ரத்துக்கு அதிபதி
மனு -வட்வளா தம்பதிகளுக்கு -குரு-பூரு -சதத்யும்னன் -தபஸ்வீ -சத்யவான் -ஸூ சி -அக்னிஷ்டோமன் –
அதிராத்ரன்-ஸூ த்யும்னன் -அபிமன்யு -பத்து பிள்ளைகள் –
குரு -அக்நேயி -தம்பதிகளுக்கு -அங்கன் -ஸூ மனா -க்யாதி -க்ரது-ஆங்கிரா-சிபி -ஆறு புத்ரர்கள்
அங்கன் -ஸூ கிதா -வேனன் பிறக்க –
மகா முனிவர்கள் புத்திர சந்நிததிக்காக வேனன் வலது கையைக் கடைந்து -ப்ருது தோன்றி –
இங்கு

மைத்ரேய உவாச
கிமர்த்தம் மதித பாணிர் வேனச்ய பரமர்ஷபி
யத்ர ஜஜ்ஞே மஹா வீர்ய ச ப்ருதுர் முனி சத்தம -1-13- 10-

மிருத்யு தோஷத்தால் துஷ்டமாக அரசாள -முனிவர்கள் சேர்ந்து தரப்பை கொண்டு கொன்று -தொடையில் இருந்து -கருத்த
கோர குட்டை வடிவ நிஷீத -அவன் வம்சத்தில் நிஷாதர்கள் –
வலது கை கடைந்து பிருது தோன்ற -புத் நரகம் நீங்கப் பெற்று வேனன் ஸ்வர்க்கம் பெற்றான் –
வலது கரத்தில் சக்கர ரேகை இருந்தது -அவனே அவனி ராஜன் –
ஸ்வயம்பு மனுவை கன்றுக் குட்டியாக்கி -பசு ரூபத்தில் உள்ள பூமா தேவியின் மடியில் ஔஷதிகள் கறந்து பூமிக்கு
வளம் செய்ததால் பிருத்வி பூமிக்கு பெயர் –

துஸ் ஸ்வப்ன உபசமம் ந்ருணாம் ஸ்ருண்வதாம் ஏதத் உத்தமம்
ப்ருதோர் ஜன்ம ப்ராபாவச்ச கரோதி சத்தம் ந்ருணாம் -1-13-95-

——————————————

1-14

பராசர உவாச –

ப்ருதோ புத்ரௌ து தர்மஜஞ்ஞேன ஜங்ஞாதே அந்தர்த்தான வாதிநௌ
சிகண்டிநீ ஹவிர்த்தா நமந்தர்த்தா நாத் வ்யஜாயதே–1-14-1-

பிருது சக்ரவர்த்திக்கு அந்தர்தானன் -வாதி -இரண்டு பிள்ளைகள்
அந்தர்தானன் -சிகண்டி நீ -தம்பதிக்கு –ஹவிர்த்தானன் என்ற பிள்ளை
ஹவிர்தானன் -அக்னி புத்ரி தீஷணை-மணந்து -ப்ராசீன பர்ஹிஸ் சுக்ரன் கயன் கிருஷ்ணன் வ்ருஜன் அஜீனன் -பிள்ளைகள்
பிராசீன பர்ஹிஸ் சமுத்திர ராஜன் மகள் ஸூ வர்ணா மணம் புரிந்து ப்ரசேதர்கள் பத்து பிள்ளைகள்
இவர்கள் சமுத்ரத்தில் மூழ்கி அச்யுதனனை ஸ்தோத்ரம் செய்ய

ப்ரசேதச ஊக –
நதா சம சர்வ வச்ஸாம் பிரதிஷ்டா யத்ர சாச்வதீ
தம் அத்யந்தம் அசேஷச்ய ஜகத ப்ரபும்–1-14-23- –

ஜ்யோதிர் ஆத்யம் அநௌபவம் அணு அநந்தம் அபாரவத்
யோநி பூதம் அசேஷச்ய ஸ்தாவரச்ய சரஸ்ய ச -1-14-24-

யச்யாஹ ப்ரதமம் ரூபம் அரூபச்ய ததா நிசா
சந்த்யா ச பரம் ஈசச்ய தஸ்மை காலாத்மநே நாம -1-14-25-

புஜ்யதே அநுதினம் தேவை பித்ரு பிஸ்ஸ ஸூ தாத்மன
ஜீவ பூத சம தஸ்ய தஸ்மை சோமாத்மநே நம –1-14-26-

யஸ்ய மாம்ஸ் யத்தி தீவ்ராத்மா பிரபாபிர் பரஸ்யன் நப
தர்ம சீதாம்பசாம் யோநிஸ் தஸ்மை ஸூ ர்யாத்மநே நம -1-14-27-

காடின்யவான் யோ பிபர்த்தி ஜகத் ஏதத் அசேஷத
சப்தாதி சம்ஸ்ரயோ வியாபி தஸ்மை பூம்யாத்மநே நம -1-14-28-

யத் யோநி பூதம் ஜகதோ பீஜம் யத் சர்வ தேஹி நாம்
தத் தோய ரூபம் ஈசச்ய நமாமோ ஹரிம் ஏதச -1-14-29-

யோ முகம் சர்வ தேவானாம் ஹவ்யபுக் கவ்யபுக் ததா
பித்ருணாம் ச நமஸ் தஸ்மை விஷ்ணவே பாவகாத்மநே -1-14-30-

பஞ்சதா அவஸ்திதா தேஹ யச்சேஷ்டாம் குருதே அநிசம்
ஆகாச யோநி பகவாம்ஸ் தஸ்மை வாயு ஆத்மநே நம –1-14-31-

அவகாசம் அசேஷாணாம் பூதாநாம் யா ப்ரயச்சதி
அனந்த பூர்த்தி மாஞ்சுத்தஸ் தஸ்மை வ்யோம ஆத்மநே நம –1-14-32

சமஸ்த இந்த்ரிய சர்கச்ய யா சதா ஸ்தானம் உத்தமம்
தஸ்மை சப்தாதி ரூபாய நம க்ருஷ்ணாய வேதச –1-14-33-

கிருஷ்ணாதி விஷயான் நித்யம் இந்த்ரிய ஆத்மா ஷராஷரா
யஸ் தஸ்மை ஜ்ஞான முலாய நதா ஸ்ம ஹரிம் ஏதஸே -1-14-34-

க்ருஹீதான் இந்த்ரியைர் ரதான் ஆத்மனே ய ப்ரயச்ச்யதி
அந்த கரண ரூபாயா தஸ்மை விச்வாத்மனே நம –1-14-35-

யஸ்மின் அனந்தே சகலம் விஸ்வம் யஸ்மாத்த தோத் கதம்
லயஸ்தானம் ச யஸ் தஸ்மை நம பிரகிருதி தர்மிணே –1-14-36-

ஸூ த்த லகும்ல்லஷ்யேன ப்ராந்த்யா குணவா நிவ யோ அ குண
தம் ஆத்ம ரூபிணம் தேவம் நதா ஸ்ம புருஷோத்தமம் -1-14-37-

அவிகாரமஜம் ஸூ த்தம் நிர்குணம் யன் நிரஞ்சனம்
நதா ஸ்ம தத் பரம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணோர் யத் பரமம் பதம் -1-14-38-

அதீர்க்க ஹரஸ்வம் அஸ்தூலம் அனண்வ ச்யாம லோஹிதம்
அஸ் நேஹஸ் சாயம் அத நும் அசக்தம் அசரீரிணம்–1-14-39-

அ நாசாகம் அசம் ஸ்பர்சம் அகந்தம் அரசம் ச யத்
அசஷூ ஸ்ரோத்ரம் அசலம் அவாக் பாணிமமா நசம் -1-14-40-

அ நாம கோத்ரம் அ ஸூ கம் அ தேஜஸ் கம் அ ஹேதுகம்
அபயம் பிராந்தி ரஹிதம் அ நித்ரம் அ ஜராமரம் –1-14-41-

அ ரஜோ அ சப்தம் அம்ருதம் அப்லுப்தம் யத் சம்வ்ருத்தம்
பூர்வாபரே ந வை யஸ் மிம்ஸ் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -1-14-42-

பரமே சத்வ குணவத் சர்வ பூதம் அ சம்சயம்
நதா ஸ்ம தத் பதம் விஷ்ணோர் ஜிஹ்வாத்ருக் கோசரம் ந யத் –1-14-43-

பெருமாளும் பிரசன்னமாகி அருள -வேண்டிய வரம் அருளி

ச சாபி தேவச்தம் தத்வா யதாபி லஷிதம் வரம்
அந்தர்தானம் ஜகாமா ஸூ தே ச நிஸ் சக்ர முர்ஜலாத் –1-14-49-

———

1-15-

ஸ்ரீ பராசர உவாச –
தபஸ் சரத் ஸூ ப்ருதிவீம் பரசேதஸ் ஸூ மஹீருஹா
அரஷ்யமாணா மாவவ்ரூர் பபூவாத பிரஜாஷய -1-15-1-

மரங்களுக்கு மகளான மாரிஷா -என்பவளை மணம் புரிய சந்தரன் சொல்ல –
சந்தரன் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு -ப்ரஹ்மபாரம் ஸ்துதி

சோமா உவாச –
பாரம் பரம் விஷ்ணு அபாரபார பர பரேப்ய பரமார்த்த ரூபி
ச ப்ரஹ்மபார பரபாரபூத பர பராணாமபி பாரபார –1-15-55-

ச காரணம் காரண தஸ் ததோ அபி ஹேது பர ஹேது ஹேது
கார்யேஷூ சைவம் சஹ கர்ம கர்துர் ரூபைர் அசேஷை ரவதீஹ சர்வம் -1-15-56-

ப்ரஹ்ம ப்ரபுர் ப்ரஹ்ம ச சர்வ பூதோ ப்ரஹ்ம பிரஜா நாம் பரிரச்யுதோ அசௌ
ப்ரஹ்மாவ்யயம் நித்யம் அஜம் ச விஷ்ணும் அயஷயாத் யௌர் அகிலைர் அசங்கி -1-15-57-

ப்ரஹ்மாஷரமஜம் நித்யம் யதா அசௌ புருஷோத்தம
ததா ராகா தயோ தோஷா ப்ரயாந்து பிரசமம் மம–1-15-58-

ஏதத் ப்ரஹ்ம பாக்யம் வை சம்ஸ்த்வம் பரமம் ஜபன்
அபாவ பரமம் சித்திம் ச தம் ஆராத்ய கேசவம் –1-15-59-

மாரிஷாவினிடத்தில்-பிரசேதர்கள் பாணிக்ரஹணம் பண்ணிக் கொண்டு தஷ பிரஜாபதி பிறந்து -வம்சம் அபிவிருத்தி யானது –
தஷன் -அசக்நீ தம்பதி -50 பெண்கள் பிறக்க -10 பேரை தருமனுக்கும் -13 பேரை கச்யபருக்கும் -27 பேரை சந்த்ரனுக்கும் திருமணம்
இவர்கள் மூலம் தேவர்கள் தைத்யர்கள் தானவர்கள் நாகர்கள் புசங்கரர்கள் கந்தர்வர்கள் பிறந்தனர்
அஷ்ட வ ஸூ க்கள் -ஆபன் -த்ருவன் -சோமன் -தர்மன் -அநிலன்–வாயு ,அ நலன் -அக்னி ,பிரத்யூஷன் ,பிரபாசன் –
ஏகாதச ருத்ரர்கள் -ஹரன் ,பஹூ ரூபன் ,த்ரயம்பகன் ,-.அபராஜிதன் ,வ்ருஷாகபி ,சம்பூ ,கபர்தி ,ரைவதன் .ம்ருகத்யாதன் ,சர்வன் ,கபாலி
கஸ்யபர் -அதிதி -தம்பதிக்கு த்வாதச ஆதித்யர்கள் -விஷ்ணு ,இந்த்ரன் ,அர்யமா , தாதா, த்வஷ்டா ,பூஜா ,
விவஸ்வான் .சவிதா ,மித்ரன் ,வருணன் ,அம்ஸூ ,பாகன் –
பிரஜாபதி வஷட்காரர் -அஸ்வினி த்வேதைகள்
33 தேவதைகள் கோடி அளவில் பெருகி 33 கோடி தேவர்கள்
கஸ்யபர் -திதி தம்பதிக்கு -ஹிரண்ய கசிபு -ஹிரண்யாஷன் -சிம்ஹிகா -பிறக்க -சிம்ஹிகா விப்ரசித்தி ராஷசனை மணந்து
ஹிரண்ய கசிபுக்கு -அநுஹ்லாதன் -ஹ்லாதன் -ப்ரஹ்லாதன் -சமஹ்லாதன் -பிறக்க

சம்சேதா ஜகத் யஸ் மின்ய சர்வேஷ்வேவ ஜந்துஷூ
யதாத்மநி த்தான் யேஷாம் பரம் மைத்ர குனான் வித

தர்மாத்மா சத்ய சௌர்யாதி குணா நாமா கர பர
உபமானம் அசேஷாணாம் சாது நாம் யா சதா பவேத்

சாது புருஷர்களுக்கு உபமானமாக பிரஹ்லாதன் திகழ்ந்தான்
1-16- நரசிம்ஹ திருவவதாரம்

ஸ்ரீ மைத்ரேய உவாச –

கதிதோ பவதோ வம்ஸோ மாநவாநாம் மஹாத்ம நாம்
காரணம் சாஸ்ய ஜகதோ விஷ்ணு ரேவ ஸ நாதன –1-16-1-

தத் ஏதத் கத்யதாம் சர்வம் விஸ்தரான் முநி புங்கவ
தைதேஸ் வரச்ய சரிதம் ஸ்ரோதும் இச்சாம் யசேஷதே–1-16-16-

——-

1-17-

ஸ்ரீ பராசர உவாச –

மைத்ரேய ஸ்ரூயதாம் சமயக் சரிதம் தஸ்ய தீமத
ப்ரஹ்லா தஸ்ய சதோதார சரி தஸ்ய மஹாத்மன–1-17-1-

ஸ்ரீ பிரகலாத ஆழ்வான் சரித்ரத்தை த்யான பூர்வமாகக் கேட்ப்பாயாக –

பிரஹ்லாத உவாச
அநாதி மத்ய அந்தம் அஜம் அவ்ருத்தி சாயம் அச்யுதம்
ப்ரணதோ அ சமயந்த சந்தாமம் சர்வ காரண காரணம் –1-17-15-

பிரஹ்லாத உவாச –
சாஸ்தா விஷ்ணுர் அசேஷச்ய ஜகதோ யோ ஹ்ருதி ஸ்திதி
தம்ருதே பரமாத்மானம் தாத க கேன சாஸ்யதே–1-17-20-

ப்ரஹ்லாத உவாச
ந சப்த கோசரம் யஸ்ய யோகித்யேயம் பரம் பதம்
யதோ யாச்ச ஸ்வயம் விச்வம்ச விஷ்ணு பரமேஸ்வர –1-17-22-

பிரஹ்லாத உவாச
ந கேவலம் தாத மம பிரஜானாம் ஸ ப்ரஹ்ம பூதோ பவதச்ச விஷ்ணோ
ததா விதாதா பரமேஸ் வரச்ச ப்ரசீத கோபம் குருஷே கிமர்த்தம் —1-17-24-

ப்ரஹ்லாத உவாச –
ந கேவலம் மத ஹ்ருதயம் ஸ விஷ்ணுர் ஆக்ரம்ய லோகான் அகிலான் அவஸ்தித
ஸ மாம் த்வாதீம்ச்ச பித்தாஸ் சமஸ்தான் சமஸ்த சேஷ்டாஸூ யு நகதி சர்வ –1-17-26-

ப்ரஹ்லாத உவாச
யத பிரதான புருஷௌ யதஸ் சைதஸ் சராசரம்
காரணம் சகலச்ய அஸ்ய ஸ நோ விஷ்ணு ப்ரசீதது –1-17-30-

பிரஹ்லாத உவாச –
விஷ்ணு சஸ்த்ரேஷூ யுஷ்மா ஸூ மயி ஸ அசௌ வ்யவஸ்தித
தைத்யாஸ் தென் சத்யேன மாக்ர நந்த்வா யுதானி மே–1-17-33-

பிராஹ்லாத உவாச
பயம் பயா நாம் அபஹாரிணி ஸ்திதே மநஸய நந்தே மம திஷ்டதி
ய ஸ்மின் ச்ம்ருதே ஜன்ம ஜரா அந்தகாதி பயானி சர்வாணி அபயாந்தி ததா -1-17-36-

ப்ரஹ்லாத உவாச –
தந்தா கஜா நாம் குலிசாக்ர நிஷ்டுரா சீர்ணா யதேதே ந பலம் மமைதத்
மஹா விபத்தாப விநாசனோ அயம் ஜனார்த்தனா நு ஸ்மரண அநுபாவ –1-17-44-

ப்ரஹ்லாத உவாச –
தாதைஷா வஹ்னி பவநேரி தோ அபி ந மாம் தஹ்யத்ர சமந்தோ அஹம்
பஸ்யாமி பதமாஸ் தரணாஸ் த்ருதாநி ஸீதாநி சர்வாணி திசாம்முகா நி –1-17-47-

சுக்ராச்சார்யர் புதல்வர்கள் -சண்டாமர்க்கர்கள்-அவர்களுக்கும் உபதேசிக்கிறான் ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான்

ப்ரஹ்லாத உவாச –
அத்யந்தஸ் திமிதான்கானாம் வ்யாயாமேன ஸூ கைஷிணாம்
பிராந்தி ஜ்ஞானா வ்ருதாஷாணாம் து கமேவ ஸூ காயதே
-1-17-61-

க்வ சரீரம் அசேஷாணாம் ச்லேஷ்மாதீனாம் மகாசய
க்வ காந்தி சோபா சௌந்த்ர்ய ரமணீ யாதயோ குணா -1-17-62-

மாம்ஸா ஸ்ருக்பூய விண் மூத்ர ஸ் நாயு மஜ்ஜா அஸ்தி சம்ஹதௌ
தேஹே சித்ப்ரீதி மான் மூடோ பவிதா நரகே அப்யசௌ–1-17-63-

அக்னே சீதேன தோயஸ்ய த்ருஷா பக் தஸ்ய ஸ ஷூதா
க்ரியதே ஸூ க கர்த்ருத்வம் தத் விலோ மஸ்ய சேதரை -1-17-64-

கரோதி ஹை தைத்ய ஸூ தா யாவன் மாதரம் பரிக்ரஹம்
தாவன் மாதரம் எவாசய துக்கம் சேதசி யச்சதி –1-17-65-

யாவத குருதே ஜந்து சம்பந்தான் மனச பிரியான்
தாவந்தோ அய நிகச்யந்தே ஹ்ருதயதே சோக சங்கவ –1-17-66-

யத் யத் க்ருஹே தன மனஸி யத்ர தத்ர அவதிஷ்டதி
நாசதாஹ உபகரணம் தஸ்ய தத்ர ஏவ திஷ்டதி –1-17-67-

ஜன்மன் யத்ர மஹத் துக்கம் ம்ரிய மாணச்ய சாபி தத்
யாத நா ஸூ யமஸ் யோக்ரம் கர்ப்ப சங்கர மணேஷூ ஸ -1-17-68-

கர்ப்பேஷூ ஸூ கலேசோ அபி பவத்பிர் அநு மீயதே
யதி தத் கத்யதாம் ஏவம் சர்வ துக்க மயம் ஜகத் –1-17-69-

தமேவம் அது துக்க நாம் ஆஸ்பதே அதர பவார்ணவே
பவதாம் கத்யதே சத்யம் விஷ்ணுர் ஏக பராயண –1-17-70-

மாஜா நீத வயம் பாலா தேஹி தேஹே ஷூ சாஸ்வத
ஜரா யௌவன ஜன்மாத்யா தர்மா தேஹச்ய ந ஆத்மன –1-17-71-

பால்யே க்ரீடன காசக்தா யௌவனே விஷயோன்முகா
அஜ்ஞா நயந்த்ய சக்த்யா ஸ வார்த்தகம் சமுபஸ்திதம் -1-17-75-

தஸ்மாத் பால்யே விவேக ஆத்மா யதேதே ஸ்ரேயசே சதா
பால்ய யௌவன வ்ருத்தாத்யைர் தேஹ பாவரைஸம்யுத –1-17-76-

ததே தத்வோ மயாக்யாதம் யதி ஜாநீத நாந்ருதம்
ததஸ் மதபரீதயே விஷ்ணு ஸ்மர்யதாம் பந்த முக்தித –1-17-77-

ப்ரயாச ஸ்மரேண கோ அஸ்ய ச்ம்ருதோ யச்சதி சோபனம்
பாபஷ யச்ச பவதி ஸ்மரதாம் தமஹர் நிசம் –1-17-78-

சர்வ பூதஸ் திதே தஸ்மின் மதிர் மைத்ரீ திவா நிசம்
பவதாம் ஜாயதாமேவம் சர்வ க்லேசான் ப்ரஹாச்யதே–1-17-79-

தாபத்ர யேண் அபிஹதம் யதேதத் அகிலம் ஜகத்
ததா சோச்யேஷூ பூதேஷு த்வேஷம் ப்ராஜ்ஞா கரோதி க –1-17-80-

அத பத்ராணி பூதானி ஹீன சக்திர் அஹம் பரம்
முதம் ததாபி குர்வீத ஹா நிர் த்வேஷபலம் யத -1-17-81-

பக்த வைராணி பூதானி த்வேஷம் குர்வந்தி சேத்ததி
ஸூ சோஸ் யான்யதி மோஹேன வ்யாப்திநீதி மநீஷிணாம்–1-17-82-

விஸ்தார சர்வ பூதஸ்ய விஷ்ணோ சர்வம் இதம் ஜகத்
த்ரஷ்டவ்யம் ஆத்மவத் தஸ்மாத் அபேதேன
விசஷணை –1-17-84-

அஸார சம்சார விவர்த்தநேஷூ மா மா யாத தோஷம் பிரசபம் ப்ரவீமி
சர்வத்ர தைத்யாஸ் சமதாமுபேத சமத்தவம் ஆராதனம் அச்யுதச்ய –1-17-90-

தஸ்மின் பிரசன்னே கிமிஹாச்த்ய லப்யம் தர்ம அர்த்த காமைர் அலம் அல்ப காஸ்தே
சமாஸ்ரிதாத் ப்ரஹ்ம ரோர் அனந்தான் நி சம்சயம் ப்ராப்ச்யாத வை மஹத் பலம் –1-17-91-

——————

பராசர உவாச
தச்யைதாம் தாநவாஸ் சேஷ்டாம் த்ருஷ்ட்வா தைத்ய பதேர் பயாத்
ஆசசரக்யு ஸ சோவாச ஸூ தா நா ஹூய சத்வர –1-18-1-

ப்ரஹ்லாத உவாச
சம்பத் ஐஸ்வர்ய மஹாத்ம்ய ஜ்ஞான சந்ததி கர்மாணாம்
விமுக்தேஸ் சைகதோ லப்யம் மூலம் ஆராதனம் ஹரே –1-18-26-

பஹூ நாத்ர கிமுக்தேன ஸ ஏவ ஜகத பதி
ஸ கர்த்தா ஸ விகர்த்தா ஸ சம்ஹர்த்தா ஸ ஹ்ருதி ஸ்திதே -1-18-27

ஸ போக்தா போஜ்யமப்யேவம் ஸ ஏவ ஜகத் ஈஸ்வர
பவத்பிர் ஏதத் ஷந்தவ்யம் பால்யாதுக்தம் து யன்மயா — 1-18-28-

க கேன ஹன்யதே ஜந்துர் ஜந்து க கேன ரஷ்யதே
ஹந்தி ரஷதி சைவாத்மா ஹ்யசத்சாது சமாசரன்–1-18-31-

கரமண ஜாயதே சர்வம் கர்மைவ கதி சாதனம்
தஸ்மாத் சர்வ பிரயத்னேந சாது கர்ம சமாசரேத்–1-18-32-

யத்ர அநபாயி பகவான் ஹ்ருத் யாஸ்தே ஹரிர் ஈஸ்வர
பங்கோ பவதி வஜ்ரச்ய தத்ர சூலச்ய கா கதா –1-18-36-

பிரஹ்லாத உவாச –
சர்வ வ்யாபின் ஜகத்ரூப ஜகத் ஸ்ரஷ்ட ஜனார்த்தன
பாஹி விப்ரான்இமான் அஸ்மா ஹூ சஹான்மந்திர பாவகாத் –1-18-39-

யதா சர்வேஷூ பூதேஷு சர்வவ்யாபி ஜகத் குரு
விஷ்ணுர் ஏவ ததா சர்வே ஜீவந்த்வேன புரோஹிதா –1-18-41-

யே ஹந்து பாகதா தப்யம் யைர்விஷம் யைர் ஹூ தாசன
யைர் திக் கஜைர் அஹம் ஷூண்ணோ தஷ்ட சர்பைச்ச யைரபி –1-18-42-

தேஷ்வஹம் மித்ர பாவேன சம பாபோ அஸ்மி ந க்வசித்
யதா தேனாத்ய சத்யேன ஜீவந்த்வவ ஸூ ரயா ஜகா –1-18-43-

ஸ்ரீ பராசர உவாச
இத்யுக்த்வா தம் ததோ கதவா யதாவ்ருத்தம் புரோஹிதா
தைத்ய ராஜாயா சகலம் ஆச்சக்யுர் மஹா முனே –1-18-46–

———————————–

ஸ்ரீ பராசர உவாச
ஹிரண்யகசிபு ஸ்ருத்வா தாம் க்ருத்யாம் விததீக்ருதாம்
ஆ ஹூய புத்ரம் பப்ரச்ச பிரபாவஸ் யாச்ய காரணாத்–1-19-1-

ந மந்த்ராதி கருத்தும் தாத ந ஸ நை சர்கிகோ மம
பிரபாவ ஏஷ சாமான் யோ யஸ்ய அச்யுதோ ஹ்ருதி –1-19-4-

அன்யேஷாம் யோ பாபானி சிந்தயத்ய ஆத்மா நோ யதா
தஸ்ய பாப கமஸ் தாத ஹேத்வ பாவான் ந வித்யதே –1-19-5-

கர்மணா மநஸா வாசா பரபீடாம் கரோதி ய
தத் பீஜம் ஜன்ம பலதி ப்ரபூதம் தஸ்ய ஸ அஸூபம் –1-19-6-

சோ அஹம் ந பாபம் இச்சாமி ந கரோமி வதாமி வா
சிந்தயன் சர்வ பூதஸ்தம் ஆத்மன்யபி ஸ கேசவம் -1-19-7-

சரீரம் மானசம் துக்கம் தைவதம் பூதபவம் ததா
சர்வத்ர ஸூ பசித் தஸ்ய தஸ்ய மே ஜாயதே குத – 1-19-8-

ஏவம் சர்வேஷூ பூதேஷு பக்திர் அவ்யபிசாரிணீ
கர்தவ்யா பண்டிதைர் ஜஞாத்வா சர்வ பூத மயம் ஹரிம் –1-19-9-

மம உபதிஷ்டம் சகலம் குருணா ந அதர சம்சய
க்ருஹீந்த்து மயா கிந்து ந சததேன்மதம் மம –1-19-34–

சாம சோபப்ப்ரதானம் ஸ பேத தண்டென ததா பரௌ
உபாயா கதிதா சர்வே மித்ராதீநாம் ச சாதேநே -1-19-35-

நானேவாஹம் ந பஸ்யாமி மித்ராதீம்ஸ் தாத மா கருத
சாத்யாபாவே மஹா பாஹோ சாதனை கிம் பிரயோஜனம் -1-19-36-

சர்வ பூதாத்மகே தாத ஜகன்னாதே ஜகனமயே
பரமாத்மனி கோவிந்தே மித்ர அமித்ர காத குத -1-19-37-

த்வய் யஸ்தி பகவான் விஷ்ணுர் மயி ச அன்யத்ர ச அஸ்தி ச
யதஸ் ததோயம் மித்ரம் மே சத்ருச்சேதி ப்ருதக் குத -1-19-38-

ததேபிர் அலமத்யர்த்தம் துஷ்டாரம் போத்தி விஸ்தரை
அவித்யா அந்தர் கதைர் யதன க்ர்த்தவ்யஸ் தாத சோபனே –1-19-39 –

வித்யா புத்திர் அவித்யாயாம் அஜ்ஞா நாத் தாத ஜாயதே
பாலோக் நிம் கிம் ந கத்யோதம் அ ஸூர ஈஸ்வர மந்யதே –1-19-40-

தத் கர்ம யன்ன பந்தாய சா வித்யா யா விமுக்தயே
ஆயாசாயாபரம் கர்ம வித்யான்யா சில்ப நை புணம் –1-19-41-

ததேதத் அவகம்யாஹம் அஸாரம் சாரமுத்தமம்
நிசாமய மஹாபாகா ப்ரநிபத்திய ப்ரவீமி தே–1-19-42-

ந சிந்த்யதி கோ ராஜ்யம் கோ தனம் நாபி வாஞ்சதி
ததாபி பாவயமே வைததுபயம் ப்ராப்யதே நரை –1-19-43-

சர்வ ஏக மஹாபாக்க மஹத்தவம் பிரதி சோத்யமா
ததாபி பும்ஸாம் பாக்யாநி நோத்யமா பூதி ஹேதவ–1-19-44–

ஜடா நாம விவேகானாம் அ ஸூ ராணாம்பி பிரபோ
பாக்ய போஜ்யாநி ராஜ்யாநி சந்தய நீதி மதாமாபி –1-19-45

தஸ்மாத் எதேத புண்யேஷூ ய இச்சேன் மஹதீம் ஸ்ரியம்
யதிதவ்யம் சமத்வே ச நிர்வாண ம்பி சேச்சதா–1-19-46-

தேவா மனுஷ்யா பசாவ பஷி வருஷ சரீஸ்ரூப
ரூபம் ஏதத் அனந்தசய விஷ்ணோர் பின்னம் இவ ஸ்திதம் –1-19-47-

ஏதத் விஜா நதா சர்வம் ஜகத் ஸ்தாவர ஜங்கமம்
த்ரஷ்டவ்யம் ஆத்மவத் விஷ்ணுர் எதோ அயம் விஸ்வ ரூப தருக –1-19-48-

ஏவம் ஜ்ஞாதே ச பகவான் அநாதி பரமேஸ்வர
ப்ரசீததி அச்யுதஸ் தஸ்மின் பிரசன்னே க்லேச சங்க்ஷய –1-19-49-

————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பகவான் திருவடிகளே சரணம்
  பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி சுவாமிகள் —

July 22, 2015

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி சுவாமிகள்
புரா அபி நவம் நவீனம் புராணம் -பழையதையும் புதியதாயும்-ஆராவமுதன் –as usuval unusuval -புடவை விளம்பரம் –
என்றும் புதிதாதாக இருப்பதே -அவனைப் பற்றியதால் –
18 புராணங்கள் -வேத வியாசர் -அருளியவை
இதிகாசம் இப்படி நடந்தவை –
ஆப்தர் வாக்கியம் -சொல்ல வந்த விஷயம் நல்லவை -உயர்ந்தவை -வித்தி நாராயணம் பிறப்பும் –
நமோ வ்யாசாய விஷ்ணு -பிரித்து பகுத்து கொடுப்பவர் வியாசர் -த்வாபர யுகம் –
வாசம் –பிரம்மா -வசிஷ்டர் -சக்தி -பராசரர் வியாசர் -சுகச்சார்யர் பரம்பரை –
தெப்பக்கட்டை -போலே புராணங்கள் சம்சாரம் தாண்ட –
சத்வ புராணங்கள் 6 -தெளிந்த சிந்தனை –
முக்குணத்தில் இரண்டினை அகற்றி ஒன்றினிலே ஒன்றி நின்று —
பிரம்மா சொல்லி வியாசர் எழுதி வைத்தார்
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் ஸ்ரீ வராஹ புராணம் ஸ்ரீ கருட புராணம்
புராணம் -ஐந்து லஷணங்கள் –இரண்டு விதம் -சர்க்கம் பிரதி சர்க்கம் -படைக்கப் பட்டத்து சர்க்கம் –
வாழும் முறைகளும் – அடைய வேண்டிய இடமும் வழிகளும் சொல்லும் -கடைசி குறிக்கோள் காட்டும் –
புராண ரத்னம் -பாகவத புராணம் -சுகர் பரிஷித்துக்கு -அதை விட சிறந்த புராண ரத்னம் –
பதக்கம் போலே -ஐந்து லஷணங்களும் நிறைந்தது
சர்க்கம் -படைக்கப் பட்ட விதம் -குறிக்கோள் சொல்லி -லோகோ பின்ன ருசி –நாம் யார் அறிய
பிரளயம் -பிரதி சர்க்கம் –
யார் ஆண்டார்கள் -வம்சம் -சாந்த சூர்யா வம்சம்
மன்வந்தரம் -மனு தர்மம் -மனுக்கள் யார் -என்ன தர்மம்
வம்சாந்த கிளைக் கதைகள் –மைத்ரேயர் சீடர் பராசரர் ஆசார்யன் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் முறையில்
அனைத்தையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க –
தத்வார்த்தங்கள் நடுவில் –
கூர்ந்து கவனித்து அர்த்தங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் –
27000 நரம்புகள் கட்டுப்பாடில் வரும் பத்மாசனத்தில் –
ந சேது ந கங்கா -ந காசி ந கா ந புஷ்கரம் இதன் கோடியில் ஒரு பங்குக்குக்கு நிகர் இல்லை ஞானத்தால் தான் மோஷம்
அழைத்து வாழ்வித்தார் கூடல் அழகர் ஆஹ்வாக ஹஸ்தம் -அறிய ஸ்தல புராணம் அறிய வேண்டுமே
கதிர் உதாராக தஸ்மை நாம முனிவராய -ஆளவந்தார்
ஐந்து விஷயங்களும் உள்ளவை -அர்த்த பஞ்சகம் நிறைந்தவை – சாரம் -திரண்ட பொருள் -ராமாயணம் விபீஷன சரணாகதி
வேதேஷூ பௌருஷம்-தர்ம சாஸ்த்றேஷூ மாணவம் மனு சாஸ்திரம் -பாராதே பகவத் கீதசி புராணங்களில் விஷ்ணு புராணம்
பராசரம் முனிவராம் கருத -ஞானம் அனுஷ்டானம் நிறைந்த மைத்ரேய பிரபத்திய –
மைத்ரேய பரிபப் ப்ரச்ச ப்ரநிபத்திய அபிவாதயே அருகில் நின்று கேட்க
வேண்டும் -முன்னால் சமம் -பின்னால் கடாஷம் கிட்டாது –
பரிஷை பண்ண கேட்க கூடாது –
மைத்ரேயர் கேட்ட முதல் கேள்வி -எத்தால் ஆக்கப் பட்டு இருக்கிறது இந்த ஜகத் -என்மயம் –
எதன் இடத்தில் உருவாக்கி லயம் அடைகிறது -நேற்று இன்று நாளை எங்கே -சமுத்ரம் பர்வதம் தேவர் மனுஷ்யர் வேறுபாடுகள் எதனால்
ஆஸ்ரமம் வேறுபாட்டுக்கு காரணம்
சக்தி -விஸ்வாமித்ரர் தூண்ட – கொல்லப்பட -பராசரர் வேவ்ல்வி ஏற்படுத்து ராஷசர் அளிக்க முற்பட
விஸ்வாமித்ரர் -வசிசிஷ்டர் புலஸ்தர் வந்து –
குலத்தை அழிப்பது கூடாது உனக்கு அதிகாரம் இல்லை ஒத்துக் கொண்டு யாகம் நிறுத்தி –
வரம் வழங்கி ப்ரஹ்மம் பற்றி அறிந்து உலகுக்கு சொல்ல -அதனால் நீ கேட்கிறாய் நான் சொல்லப் போகிறேன்
கீதை சொன்னது அருஜுனனுக்கு -சரண் பண்ணினேன் சொல்ல வில்லை சரம ஸ்லோகம் கேட்டதும் -அவன் வியாஜ்யம்
கேட்ட நம் ஆசார்யர்கள் பண்ணி நமக்கும் காட்டி அருள –
விஷ்ணுஸ் உத்போதம் -ஜகத் அவன் இடம் லயம் -ஸ்திதி சம்சசைய கர்த்தா அவனே உலகம் வியாபித்து பரந்து உள்ளான்
நம் ஆழ்வார் மதுர கவி ஆழ்வார் பதில் போலே -செற்றத்தின் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் ஜீவாத்மாவிடம் அறிவு கொஞ்சம் பிறந்தால் திருவடி
வழியாக திருவடியை அடைந்து
திருவடிக்கே கைங்கர்யம் செய்து இருக்கும்
அத்தைப் போலே எது எது எது கேள்வி அது அது அது-பதில் இங்கே

மண் குயவன் -சக்கரம் போலே -உபாதான நிமித்த சஹகாரி காரணமும் அவனே -பஞ்சு நெசவாளி தறி போலே –
படைத்தவனும் அவன் நானும் அவன் -அவன் இடமே சென்று சேருவோம் –
ஒன்றே என்னில் ஒன்றேயாம் பல வென்று உரைக்கில் பலவேயாம்
கூடி இருக்கும் பரம் பொருள் ஒன்றே
சேர்ந்து இருக்கும் நம் போல்வார் பலர் -ஆண் மயில் தோகை பெண் மயில் பார்த்து ஆடுவது போலே -சிருஷ்டி –
சுருக்கிக் கொண்டத்யு போலே லயம் –
தோகை மயில் உடன் சேர்ந்தே இருக்கும் -சிலந்து பூச்சி –
தன்னுள்ளே திரித்து எழும் -துள்ளல் ஓசை -தரங்கம் -போல் திரு மழிசை ஆழ்வார் -அலை -கடல் உதாரணம்
வேர் முதலாய் வித்தாய் –
அவிகாராய சுத்தாயா நித்யாய பரமாத்மனே ததைக ரூப ரூபாயா விஷ்ணவே —
ஆறு வித வேறுபாடுகள் இல்லாத -ஷட்பாக விபாகம் -அஸ்தி -ஜாயதே -பரிணமதே வர்த்ததே தேய்கிறது அழிகிறது –
மூல பிரகிருதி -மகான் -அஹங்காரம் -சாத்விக அஹங்காரம் -புலன்கள் உருவாகும் -11 -கர்ம இந்த்ரிய மனஸ்-ராஜச -தாமச அஹங்காரம்
பஞ்ச பூதங்கள் பூத சூஷ்மம் -தன்மாத்ரைகள் -முன்னிலை -இந்த பத்தையும் -சப்த ஸ்பர்ச ரூப கந்தங்கள்
மண் -வாசனை –
ஆகாயம் -சப்தம் -நீர் -ரசம் -=அக்னி -உருவம் -காற்று -ஸ்பர்சம் தொடு உணர்ச்சி -பஞ்சீ கரணம் —
இதனால் ஆகாயம் நீலமாகத் தெரியும் -கலப்படம் –
அத்வாரக சிருஷ்டி -பிரளயம் கூட பாப புண்யங்கள் அழியாது –
அண்டகடான்கள் பல பல -சங்கல்ப சக்தியால் இவை அனைத்தையும் -பஹூச்யாம் பிரஜாயேய
அவன படைக்கிறான் படைக்கப்படுகிறான்
காலம் பற்றி கேள்வி அடுத்து
6 அம்சம் உண்டு -முதல் வம்சம் படைப்பு பற்றி –
அலகிலா விளையாட்டுடையவன் –
விஷ்ணு சித்தீயம் எங்கள் ஆழ்வான்-நடதூர் அம்மாள் சதாசார்யன் -இவர் திரு வெள்ளறை-ஸ்ரீ பாஷ்யம்
திரு வெள்ளறை சோழியன் தினவு கெடச் சொல்லுவான் -நான் செத்து வா –
அஹங்காரம் அழிந்த பின்பு தான் சொன்னது புரியும்

முதல் அம்சம் –ஸ்ருஷ்ட்டி –20-அத்தியாயங்கள் இறுதியில் அஸ்திர பூஷண -6000-ஸ்லோகங்கள்
பூகோளம் காலம் -இரண்டாம் அம்சம் – ஆத்மா பரமாத்மா ரிபு கதை சொல்லி முடிக்கிறார்
மூமற்றாம் அம்சம் வேதங்களை வெளிப்படுத்தியவை வியாசர் பிரித்தது -ஆராதனை முறை –
நாலாம் அம்சம் -சூர்யா வம்சம் ராமாவதாரம் -சந்த்ர வம்சம் கிருஷ்ண
ஐந்தாம் அம்சம் கண்ணன்
ஆறாவது அம்சம் கலியுக -காண்டித்ய கேசித்வஜர் சம்வாதம் சொல்லி முடித்து -பலம் சொல்லி முடிக்கிறார்

3-21 minutes காஷ்டை -15 நிமிஷம் ஒரு காஷ்டை நிமிஷம் கண் இமைக்கும் நேரம் -30 காஷ்டம் ஒரு கலை
30 கலை ஒரு முஹூர்த்தம் -30 முஹூர்த்தம் ஒரு பகல் –
12000 தேவர் ஆண்டுகள் சதுர்யுகம் -சந்திகளும் சேர்ந்து –
யுக சந்தி-4000 400 400 4800/300 300 300 0/2000 200 200 /1000 ன்100 100 /1000 சதுர யுகம் பிரம்மாவின் பகல் –
14 மனுக்கள் -71 சதுர யுகம் ஒரு மனுக்கு –
6000 ஸ்லோகங்கள்
ப்ரஹ்ம பாவனை சனகன் சனத் குமாரர்கள்
கர்ம பாவனை
உபய பாவனை -இரண்டும் –
சவாயம்புவ மனு -சதைரூபை -முதலில் படைத்து வம்சங்கள் பெருக -ஆரம்பிக்கும்
குழந்தைகளுக்கு இடம் -கேட்டு -ஹிரண்யாஷன் பூமியை சுருட்டி கடலில் ஒளிக்க
மூக்கில் இருந்து பன்றி -மகா வராக அவதாரம் –
பட்டர் அருளிச் செய்த வராக அவதார பெருமை பிரசித்தம் –
மேரு கண கண குழம்பு கல் போலே மகா வராஹா – பெரும் கேழ லார் –
சிலம்பினைடை -நில மடந்தை தனை இடர்ந்து எடுத்த கோமான் நீல மலையில் சந்தரன் போலே கோரைப் பற்கள் –
மானமிலாப் பன்றியாம் –
மதம் வேறே கொள்கை வேறே –
சங்கரர் -அத்வைதி அந்த பர ப்ரஹ்மம் நாராயணன் என்பர்
சைவர் சிவன் பர ப்ரஹ்மம் என்றாலும் கைலாசம் உமை உண்டு என்பதால் அத்வைதிகள் இல்லை –
ஒருவன் மன்னன் கதை -பூ பறித்து ஒன்றுக்கு மேல் என்னாத சங்கரர்
ஜகத்துக்கு பதியாணவனே உனக்கு இரண்டாவது இல்லை
அவனைப் போலே இரண்டாவது இல்லை -விசிஷ்டாத்வைதம் –
அவனைத் தவிர இரண்டாவது இல்லை அத்வைதம் –
மகா வராஹம் இடர்ந்து எடுத்தும் பூமி பிராட்டி நடுங்க -ஆண்டாள் திருவவதரித்து –
வாயினால் பாடி கைகளால் தூ மலர் தூவித் தொழுது மனத்தினால் சிந்திக்க எளிதான வழியை உபதேசித்து அருளினார் –
ஸ்தாவர சிருஷ்டி மரம் -புதர் கொடி புல் பூண்டு -தமோ குணம் மிக்கு சிருஷ்டித்து
விலங்குகள் -இரட்டை குழம்பு 9 -மாடு ஆடு ஒற்றை குழம்பு -6 -ஐந்து நகம் -கொண்ட -இனங்கள் –
மேல் நோக்கி போகும் தேவர்
மனுஷ்யர் -தேவ திரியக் ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள்-ஆத்மா எல்லாவற்றிலும் உண்டு -பிரம்மா உள்ளும் உண்டே –
கர்மாதீனம் -தர்ம பூத ஞானம் அளவு கொண்டே தேவாதி –
இன்றைக்கு நான் இருக்கும் நிலை இறைவன் எனக்கு கொடுக்கும் பரிசு
நாளைக்கு நான் அவனுக்கு செய்து கட்ட வேண்டிய நிலை நாம் அவனுக்கு கொடுக்கும் பரிசு
உதங்க பிரசனத்துக்கு உத்தரம் இல்லை –தண்ணீர் பாய்ச்ச -உரம் போட -பொது காரணங்கள் விதியின் படி தான் செடி முளைக்கும் –
தண்ணீர்ப் உரம் அவன் அருள் விதை போலே கர்மா -இரண்டும் வேண்டும் -அவனால் தான் நம் செயல்கள் -நம்மாலே செய்வது – விதை போலே –
குழைந்தை அடி பட்டு அடி பட்டு நடை பழகுவது போலே -கண் வட்டத்துக்கு உள்ளே ஒரு ஸ்வா தந்த்ரம் கொடுக்கும் தாய் போலே –
வைஷம்யம் இல்லாதவன்
தமோ குணம் உடலில் அசுரர்கள் -துடை மூலம் -பிரம்மா படைக்க -அதனால் தான் இவர்களுக்கு பலம் இரவில் –
சத்வ குணம் மேல் பகுதி -தேவர் பகல் –
பித்ருக்கள் -சாயம் காலம் வெலை –மத்யானம் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஸ்ரார்த்தம்
மனுஷ்யர்களுக்கு பிரம்ம முஹூர்த்தம் பலம் -உஷத் காலம் அருணோதயம் –
அசுர ராசாச கலாசாரம் -இரவில் வேளை-அறிவை வளர்க்கும் விடியல் காலம் பொழுது இழந்து -இராக் கூத்து –
அசுரர்கள் ராஷசர்கள் கந்தர்வர்கள் –
சாதுர் வர்ண்யம் -பிரித்தான் -முகம் -பிராமணர் -தோள்கள் ஷத்ரியன்- துடைகள் வைச்யம்-
திருவடிகள் சூத்திரன் -சோகம் உடையவன் சூத்ரம் -அர்த்தம் –
வேதம் சொல்லி கற்க முகம் -அத்தாலே ஜீவனம் -வாயில் இருந்து தோன்றி
நாட்டை காக்க தோள் பலம்
வைச்யம் கிருஷி கோ ரஷகம் வியாபாரம் -தொடை
பிராமணன் -ப்ரஹ்மம் அறியாமல் சோகம் -சூத்திரன்
ஞானம் ஏற்பட பிராமணன் ஆகிறான் –
ஓடி ஓடி உழவு தொழிலை பார்த்து உணவு கொடுக்க சூத்திரன் –திருவடி வியாபாரம் உண்டே இவனுக்கு –
குணா கர்ம வியாபகம் -தொழில் மூலம் –
உயர்வு தாழ்வுகளுக்கு காரணம் இல்லை -மோஷம் பெற அனைவருக்கும் அதிகாரம் –
ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான் விபீஷண ஆழ்வான் சொல்லுவோம்
பணிப்பூவும் ஆலவட்டமும் -குரும்பருத்த நம்பி -பனிப்பூ திருகச்சை நம்பி ஆலவட்டம் —
முனி வாகனர் -கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் -போக புஷ்ப தாக மாண்டபம்
உத்க்ருஷ்டமாக பிரமித்த –சக்கரத்து அண்ணலுக்கு உள் கலந்த ஆள் –
தேவர் -மனுஷ்யர் -யாக யஜ்ஞம் ஹவிஸ் கொடுத்து மழை செல்வம் கொடுப்பார்கள் -பரஸ்பரம் பாவயந்த –
த்ரேதா யுகம் -ஆரம்பித்ததும் —
சித்தி நிறைந்தது குறைய –தேவைகள் பெருகி-பற்றுதலின்மை வளர வேண்டும் –
ருத்ரன் -பேர் என்ன அழ -சம்ஹாரம் அழ வைப்பான் என்பதால் -8 பேர் -அர்த்த நாரி -ஏகா தச ருத்ரர் -ஆண் பாகம் பிரிய –
4 வித பிரளயம் -நை மித்திக –மூன்று லோகங்கள் ஒரு பகல் முடிந்தால் -பிராக்ருத பிரளயம் -பிரம்மா காலம் முடிந்து –
ஆத்யந்திக பிரளயம் -மோஷம் பெற்று திரும்பாமல் – -நித்ய -பிரளயம் -பிறப்பு இறப்புக்கள் நித்யம்
தேவ அசுரர் சண்டை இந்த்ரன் துர்வாசர் சாபம் அலைகடல் கடைந்த -ஸ்ரீ மகா லஷ்மி வைபவம் அடுத்த அம்சம் –
மொத்தம் 6 அம்சங்கள் –
ஆஸ்ரம பிரிவுகள் -வர்ண பிரிவுகள் -த்விஜன் -பிராமணன் -அறிவு ஜன்மம் உபநயனம் பின்பு
கோபம் பட்ட பொழுது நெற்றில் இருந்து ருத்ரன் பிறக்க -சுவாயம்பு மனு பிரியவரதன் உத்தான பாதர் இரண்டு பிள்ளைகள் –
ருத்ரம் பவம் ஈசானாம் 8 திரு நாமங்கள் -சூர்ய ஜலம் பூமி நெருப்பு வாய் ஆகாயம் சோமன் -8 இடங்கள் –
சுவர்ச்சலா –தீஸா ரோகினி 8 மனைவிகள் ருத்ர கணங்கள் -ருத்ரன் -சதி -தஷ பிரஜாபதி பெண் -ஹிமவான் பெண் உமா பார்வதி
ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப -பாத்ரம் தான் குறை -அது போலே கொட்டி அர்த்தம் சாதிப்பார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
கடல் கடைந்தது எதற்காக -கேள்வி -நித்யம் -அநபாயினி-அகலகில்லேன் இறையும்-மகா லஷ்மி வைபவம் சொல்லுகிறார் பராசரர் –
அடக்குவார் இல்லாத செருக்கு ஸ்வா தந்த்ரம் கொண்டவன் -பட்டத்துக்கு உரிய யானையும் அரசும் செய்வன ஆராய்ச்சிக்கு உட்படாதே –
பாரத தேசம்-கர்ம பூமி –உலகம் ஏத்தும் தென்னானாய் -வடவானாய் –
ப்ருகு பெண் -மகா லஷ்மி -அலைகடல் -கடைந்த வ்ருத்தாந்தம் –
பஸ்யதாம் சர்வ தேவானாம் -வஷச்தலம் -பெண்களுக்கு பெண்கள் கோஷ்டியில் வெட்கம் இல்லை –
பட்டர் -பரம புருஷன் ஒருவனே புருஷோத்தமன் –
திரு மந்த்ரம் மங்கள சூத்ரம் -மோகினி திருக் கோலம் -த்ரைலோக்யம் -விட்டு விலகாமல் இருக்க
இந்த்ரன் பிரார்த்திக்க -பலன் சொல்லி நிகமிக்கிறார்
-லஷ்மி தேவி நித்யம் வசித்து செல்வம் -கைங்கர்ய செல்வம் வர்ர்த்திக்க அருளுவாள்
தேவத்வே தவி மனுஷ்யதே மனுஷ்யி
பிரியம் வரதன் -உத்தான பாதன் –இரண்டு புத்ரர்கள்
சுருச்சி சுனிதி இரண்டு மனைவிகள்உத்தான பாதனுக்கு –
உத்தமன் -துருவன் -சுருச்சி மாற்றாம் தாய் -கோபிக்க
எம்பெருமான் இடம் ஸ்தோத்ரம் பண்ண சொல்ல –
தகப்பன் மடி கிடைக்க வழி-அவன் மடியே கிட்டும் அவனை தபஸ் பண்ணி சப்த ரிஷிகளும் வரவேற்று –
அவமானம் குழந்தைக்கு எதற்கு -உயர்ந்த பதவி
மரீசி ஒரு ரிஷி கோவிந்தன் நாம சேவி -பஜ கோவிந்தம் -சேவி-
ஒரு ரிஷி ஒரு திரு நாமம் சொலி –
நஹி நஹி ரஷிதி துக்ரும் கரணே தமர் சிவன் கையில் உடுக்கை -சங்கரர் –
பக்தி ஒன்றாலே மோஷம் ஞானத்தால் அல்லை –
ஸ்ரீ ராம -தத் துல்யம் –
ஜனார்த்தன் –
அங்கிரஸ் -அச்யுதன்
புலஸ்தர் வசிஷ்டர்
பல திரு நாமங்களை சொல்லி
எந்த மந்த்ரம் சொல்லி சாஷாத்காரம் –
த்யானம் சொல்லும் முறை வசிஷ்டர்
புலன்களை திருப்பி -எம்பெருமான் இடம் செலுத்தி –பாலம் அமைத்து -திருவடிகளை கண் முன்னாள் நிறுத்தி –
காயம்-முதுகு – சிரச் கலுத்த்கு நேர் கோட்டில்
ஆசனம் -முக்கியம் -கீழும் மேலும் நில்லாமல் –தர்ப்பம் மான் தோள் பட்டுத் துணி -கண்ணை பாதி திறந்து –
மூக்கு நுனியை பார்த்து -உன்னுடைய -தைல தாராவது அவிச்சின்ன ஸ்ம்ருதி
மனச் வாய் கை ஒருங்கி மகாத்மனா –
ஓம் நமோ நாராயாண
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா -12 -மது வனத்தில் இருந்து தபம் செய்தான்
ஓம் நமோ விஷ்ணவே

மூன்று நாள் /விட்டு சாப்பிட்டு -அடுத்த நாதம் -6 / 9 /12 சாப்பிட்டு பட்டினி ஒரு மாசம் -6 மாசம் தபம் இருந்தான்
பொய்த்தாய் உருவாக்கி தேவர்கள் கலைக்கப் பார்க்க -தங்கள் பதவிக்கு ஆபத்த்கு –
நேந்த்ரந்த்வம் -இந்திர பதவிக்கோ சூர்ய பதவிக்கோ பண்ண வில்லை -எந்த பதவிக்கும் இல்லை என்னை செவிப்பதே பலன் -கருட வாகனன் –
நேரில் வந்தாலும் கண்ணா திறக்க வில்லை -உள்ளே உள்ளே உருவம் மறைக்க -கண் முளித்த்கு அத்தையே கண்டு அழுதான் –
ஸ்தோத்ரம் பண்ண கற்றுக் கொள்ளாமல் தபஸ் பண்ணினேன் –
சங்கத்தாழ்வான் -வித்யைக்கு அபிமான தேவதை -ப்ருஹத்வாத் -ப்ரஹ்மம் -தான் பெரியதாய் திருவடிகளை பற்றினால்
தனக்கு நிகராக ஆக்குபவனே ப்ரஹ்மம் -அபகத பாப்மாதிகள் -பாபங்கள் தீண்டாது
விஜர மூப்பு இல்லை -காலமே ஓடாதே -3-விமிர்த்யு மரணம் இல்லை விசோக -விஜிகித்சக அபிபாசய -சத்யகாமன் சத்ய சங்கல்பன் –
சமன் கொள் வீடு தரும் சமன் குன்றமே
மிஸ்ர சம்பு காவ்யம் செய்யுள் கத்யம் பத்யம் கலந்து -கிரிசானு விச்வாசு -சம்வாதம் -கெட்டதே -நல்லதே -இருவரும் –
சுக்ரீவன் குரங்குகளை அனுப்பி -திருவேங்கடம் போக வேண்டாம் –
துருவ பதவி அருளி -சப்த ரிஷி மண்டலத்துக்கு மேலே -நஷத்திர மண்டலம் சுற்றி வரும் –
நிகமத்தில் பாடினால் கேட்டால் -சர்வ பாபா விநிர் முக்த ஸ்வர்க்க பேற்றை பெறுவார் தீர்க்க ஆயுஸ் –
அடுத்து ஸ்ரீ நரசிம்கன் -விருத்தாந்தம் –

காப்பான் –உயிர் காப்பான் –உயிர்கள் காப்பான் –பல நாள் -உகந்து -கோலத் திரு மா மகளுடன் -கூட்டி கூட்டி அருளிச் செய்கிறார் நம் ஆழ்வார்
துருவன் -சந்ததி –அங்கன் ராஜா -சுனிதா -பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு –பிள்ளை -வேனன்-முத்கை கடைந்து பிரித்யு பிறந்தான் —
கிம் அர்த்தம் -கடைய முடியுமா -இறந்த உடலைக் கடைந்து பிள்ளை பிறக்குமா கேள்வி –
மிருத்யு தேவதை பெண் சுனிதா -நாடு அராஜகம் -ஆக -உடலை மத்தை நாட்டி கடைய -ராஜகுமாரன் ரிஷிகள் சக்தியால் –
கருத்த குள்ள வடிவுடன் வர -நிஷாதார் -வேடர் குலம்
வைனன்-பிருத்யு மகா ராஜர் -நல்ல பிள்ளை -\
மூலிகை செடி செல்வம் மறைக்க -பூமி தேவி மறைத்து வைத்ததை அறிந்து –
சார்ங்கம் -கொண்டு விரட்ட -பசு மாடு உருவம் -நின்று திரும்பி பேச –ஸ்திரீ வதம் பசபம் வரும் –
ஒருத்தியைக் கொன்றால் நல்லது நடக்கும் என்றால் –
எங்கு இருந்து நெல்லையும் பாலையும் யார் கொடுப்பார் சாமர்த்தியமாக பேச -மக்கள் வைக்க இடமே இருக்காது
ஆதாரம் வேண்டாமா –
சென்கிஒல் ஆட்சி புரிவேன் ஆத்மா சக்தியால் தரிப்பேன் -இது போன்ற அரசனை தேடினேன் –
பசு பால் போலே எல்லா செல்வமும் தருவேன் கறந்து எடுத்தான்
பிருத்வி -பூமி பெயர் -காரணம் -கறக்கப் பட்ட படியால்
பல சுருதி -சொல்லி நிகமிக்கிறார் செல்வம் பெறுவார் -துர் சொப்பணம் வராது –
காச்யபர் திதி -பிள்ளைகள் தைத்யர் அசுரர்கள் -ஹிரண்ய கசிபு -கதை மேலே –
கயாது மனைவி பிரகலாதன் பிள்ளை -கருவிலே திரு வுடையவன் -நாரத்ர் கண்ணன் கதைகளை கேட்டு
உன்னாலே படைக்கப் பட்டதால் அழிக்க கூடாது வரம் பெற்றதும் பிரம்மா மூச்சு விட்டார் -வரத்தினில் -கரத்தை வைத்து –
ஹிரண்ய வதைப்படலம் யுத்த காண்டம் -விபீஷணன் உபதேசத்தில் கம்பர் வைத்தார் -கால சோதிதன் -வால்மீகி –
கண்டா கர்ணன் காதில் மணி கட்டி நல்ல வார்த்தை கேட்க கூடாது என்று
அறிஜ்ஞரில் அறிஜ்ஞன் மறையவரிலும் தூயவன் பிரகலாதன் -கம்பர்
சத்யம் ஞானம் அனந்தன் -தேச கால அவஸ்தைகளில் பரிச்சேதம் இல்லாதவன் அளத்தற்கு அரியவன்
கரந்தசில்ம் இடம் தோறும் –கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -பரவையுள் நீர் தோறும் பரந்துளன் –
நம் போலே ஒரு இடம் விட்டு வேறு இடம் போக முடியாதவன்
எதோ விச்வம் -பரமேச்வரம் -பிரகலாதன் சொல்ல –ஆயிர நாமம் ஒள்ளியவாகப் போக –
ஓன்று 1000 தனது பிள்ளை சொல்வதால் -ஆழ்வார் -குழந்தை
சொன்னது நாராயண நாமம் 1000 சமம் –
குழியில் இந்தனம் அடுக்கி குன்று போலே கொட்டி -கம்பர் -ஸ்தோத்ரம் பண்ண –
ஹரியும் செந்தீயைத் தழுவி -அச்சுதன் என்று மெய் வேவாள்
மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண் என்னும் -திருக்குறள் பிறந்ந்ததே நம் ஆழ்வார் பாசுரம் கொண்டே ஔ வையார் -சொல்லுவார்
சேமம் குருகையோ செய்ய திருப் பாற்கடலோ நாமம் பராங்குசமோ நாராயனமோ தாமம் வகுளமோ துழாயோ தோள்கள் இரண்டோ நான்கோ –
உலக விஷயம் தெளிந்து பகவத் விஷயத்தில் கலங்கி ஆழ்வார்கள் –
ஓடும் நாகப் பின்னே ஓடி -தெளிந்து தமிழன் சொல்ல போம் இளம் நாகம் -கன்று குட்டி போலே நின்று இருந்தால்
கட்டிக் கொண்டு இருப்பார் கன்றுக் குட்டி போலே
சரவணம் –அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் ஆத்மா நிவேதனம் நவ வித பக்திகள் உபதேசித்தான் துக்கம் போக்க –
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் ஸூலப ஆராதனன் –
எழுவார் விடை கொள்வார் வழுவா வகை நினைந்து வைகல் தொழுவார் ஈன் துழாயான் திருவடிகளை –
எண்ணிலும் வருவான் -நினைக்க வேண்டா எண்ணிக்கை 26 -சொன்னாலுமே வருவானே பித்தன் –சித்த வேண்டா சிந்திப்பே அமையும்
பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே -வான் பட்டாடையும் அக்தே -தேசமான அணிகலனும் என் கை கூப்புச் செய்கையே –
இல்லாததை தேடி கொடுக்க வேண்டுமே அவனை மகிழ்விக்க -அவனிடத்தில் பக்தி நம்மிடம் தானே
ஊரும் நாடும் உலகமும் தன்னை போலே பேரும் தாரும் பிதற்ற ஆக்கினான் பிரகலாதன் –
விதுரர் கலங்கி தோலைக் கொடுக்க —கலங்கி -கலக்கம் கலங்கின பக்தி தான் பசி தீர்க்கும் மடி தடவாத சோறு —
பூரி ஜகன்னாதன் ஒரு பூ சுமக்க முடியாமல் –
மரணம் எனக்கு இல்லை என்பதால் உனக்கும் மரணம் இல்லை போலும் என்றான் ஹிரண்யன் -இத்தையும் தனது தலையில் கொண்டான்
எங்கு உளன் -என்ன -தும் அஸ்தி ஆகாயம் காணிலும் உளன் தூணிலும் உளன்
ஓம் நமோ வாசுதேவாயா -உருண்டு வரும் பொழுது நெஞ்சை கட்டிக் பிடித்துக் கொண்டு கண்ணனுக்கு என்ன ஆகுமோ –
இங்கு இல்லையா என்று தூண் புடைப்ப -தெள்ளிய சிங்கமதாகிய தேவை -திரு வல்லிக் கேணி கண்டேனே
பிளந்து தூணும் -யாரடா புறப்பட்டது செங்கண் சீயம் -கம்பர் -அத்யத்புத ரூபம் –
நரசிம்ஹ ஜெயந்தி அந்தியம்போது மாலை தான் கொண்டாடுவார்கள் சாயம் சந்த்யாவில் தோன்றி உகிர்த்தலைத்தை ஊன்றி-வரம் பொய்ப்பிக்காமல் –
சிங்கம் யானை போலே -ஹிரண்யன் சொல்ல -இதனால் தான் சிங்கத்தலை முடிவு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றிய சிங்கப் பெருமான் சீர்மை
உளம் தொட்டு – -துழாவி -மன்னிக்க காத்து இருந்தான் -இரத்தத்தில் பிம்பம் பார்த்து சீறி -கலக்கம் –
இனி உனது குளத்து உதித்தவரைக் கொல்லென் மகா பலி பாணாசுரன் பிறந்தார்கள்
வரம் கேட்டு கை நீட்டாத வரம் கொடு –
நாங்கள் கொள்வான் அன்று நீ கொள்ளாமல் போகாது
நின் கண் அன்பு மாறாமை வேண்டும் என்பு இல்லாமல் இழி பிறப்பில் பிறந்தாலும்
அதர பூஷண-சொல்லி முதல் அம்சம் முடிக்கிறார் –
கௌஸ்துபம் -ஜீவாத்மா
மறு பிரகிருதி –
கேட்டவர் பாபம் கழிந்து கார்த்திகை புஷ்கரம் 12 வருஷம் ஸ்நானம் செய்த பலன்
தீபம் வருஷம் -பிரிந்த கதைகள் மேலே
பிரிய வ்ரதன் வம்சம் இனி சொல்ல —பத்து பிள்ளைகள் ஆக்நித்திரன் -மூத்த பிள்ளை –
மூன்று பேர் சொத்தில் பங்கு வேண்டாம் -மண்டலம் ஏழு பிரிவு சப்த தீபங்கள் –
யோஜனை 8 மைல் –ஜம்பூத்தீவம் நடுவில் 1லஷம் யோஜனைகள்
உப்புக் கடல் யோஜனை
மேரு அடி சிறித்து-மேல் பக்கம் 32000 யோஜனை அடிப்பக்கம் 16000 யோஜனை
தெற்குப் பக்கம் நாம் உள்ளோம் – ஆணி போலே நான்கு மலைகள் –
14 லோகங்கள் -50 கோடி யோஜனை பருத்து
ஜம்பூதீபம் 0ன்பதாக பிரித்து -பாரத வர்ஷம் பரதனுக்கு -நாபி -பிள்ளை –அவர் பிள்ளை –ரிஷப தேவர் -அவர் பிள்ளை —
ஜடபரதர் பிள்ளை -பாரத வர்ஷம் ஒரு பாகம் பாரத கண்டம் –
அலக நந்தா தெற்கு நோக்கி வரும் கங்கை -சீதை சஷூ பத்ரு மூன்றும் -நான்கும் மேரு மலையில் பட்டு நாளா பக்கமும் ஓடும் –
கர்ம பூமி -பாரத கண்டம் -பராசரர் –காயந்தி தேவா -தேவர்கள் புகழ்ந்து பாட -1958-மா சே துங் –
பாரத தேசம் பற்றி -அடுத்த ஜன்மம் பிறந்து மோஷம் போக வேண்டும் -சொன்னார் –
பிராயச்சித்தம் -செய்து முடியாது கண்ணன் திரு நாம சங்கீர்த்தனம் ஒன்றாலே முடியும் நரக பயம் தப்ப –
இரண்டாம் அம்சம் -நிகமிக்கிறார் சூர்யன் பாதை சொல்லி அப்புறம் ஜடபரதர் வியாக்யானம் உடன் –
3/4 அம்சம் சிறியவை 5 அம்சம் கண்ணன் விருத்தாந்தம்
பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான் -அஜாயமானோ பஹூவிதா ஜாயதே -கர்மாதீனம் இல்லை -இச்சாதீனம்
-சன்மம் பல பல செய்து -அஜகன் -பிறப்பில்லாதவன் -ஸ்தம்பத்தில் இருந்து -பிதாமகி -தூண் பிரம்மாவுக்கு பாட்டி ஆனதே பட்டர் –
விஜிதாத்மா -விதேயாத்மா -அவிதேயாத்மா யாருக்கும் கட்டுப்படாதவன் -ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம் -பிரணத பாரதந்த்ர்யம்

நர சிம்ஹம் ராகவ சிம்ஹம் யாதவ சிம்ஹம் ரெங்கே ந்திர சிம்ஹம் –உபாச்மஹே –
பட்டர் பாகவத் அபசாரம் பொறாமை –காட்டிக் கொடுத்து அருளினார்கள் –
இனி உனது வாயலகில் இன்னடிசில் வைப்பாரை –நாடு -ஆழ்வார் போலே -ஜடபரதர் மானையே நினைத்து உயிர் விட
சரணா கதனுக்கு பக்தி கைங்கர்யம் வர்த்திக்க செய்யவே -அத்தை கொண்டு அடைபவன் உபாசகன் –
மானாக பிறந்து சில காலம் மட்டுமே இருந்து -மீண்டும் பக்தனாக -பிறந்தார் –
நீர் யார் எங்கு இருந்து வந்தீர் எதற்காக வந்தீர் -ஜடபரதர் -ஒரே பதில் யாரைக் கேட்டாலும் –
வாத்மா -அனைவருக்கும் பொது கர்ப்பம் தொலைக்க -வந்தோம்
-பல்லக்கில் உட்கார்ந்து தீர்க்கிறாய் தூக்கி தீர்க்கிறேன் -ராஜா பயந்து -ஞானம் பெற்றேன் -ஆத்மவித்யை உபதேசிக்கிறார்
விசிஷ்ட வேஷம் -நித்க்ருஷ்ட வேஷம் -ஆத்மா ஒரே ஜாதி இறை அடியான் -சேஷத்வமே ஸ்வரூபம்
காலி தாச கும்ப தாச -அநாமிகா -மோதிர விரல் அங்குஷ்ட கட்டை விரல் -அநாமிகா பேர் இல்லாத –
நிகர் இல்லையே தாசன் -தேர்ந்து எடுத்த ஸ்வாமி உகக்கும்
கஸ்தூரி திலகே -கோபால சூடா மணி த்யான ஸ்லோகம் –
வந்தே ப்ருந்தாவனந்த சரம் -வல்லபி ஜன வல்லபம் ஜெயந்தி -சம்பவம் தாமே -ஸ்ரீ ஜெயந்தி என்றாலே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் -திருவவதாரம்
-பூமியில் உள்ளாருக்கு சந்தோஷம் கொடுத்து அருளுபவன் -கண் -ஞானம் -காவலன் –
நம் கண்ணன் அல்லது கண் அல்ல -கர்காச்சார்யர் பெயர் வைத்தார்
ஹரி ஓம் அறியோம் -திராவிட வேதம் திருப்பல்லாண்டு ஓம் போலே
ஸ்ரீ ராமன் பற்றி சுருக்கமாக சொல்லி வால்மீகி ஸ்ரெய் ராமாயணம் பார்த்துக்கொள்ள சொல்லி
-தசம ஸ்கந்தம் -சுகர் -5 அம்சம் பராசரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் விருத்தாந்தம் விரிவாக சொல்லுகிறார்கள் –
ஆழ்வார்களும் பால்ய கண்ணன் -மேல் பண்ணி பண்ணி அருளிச் செய்து இருக்கிறார்கள் -பக்தி வளர்க்க கிருஷ்ணாவதாரம் –
திருமகளார் தனிக் கேள்வன் -திருக் கோவலூர் தர்சனம் ஆரம்பம் திருக் கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவதார காரணம் –
திருக் கூடலூர் திருப்பல்லாண்டு –
கற்புடைய மடக்கண்ணி காவல் பூண்ட -ஷேத்ரம் -பஞ்ச கிருஷ்ண ஷேத்ரம் -பத்ரா காளி மடக்கன்னி –
அச்யுத பானு -வெங்கதிரோன் குலத்தினில் தோன்றும் விளக்கு ராமன் -ஸ்ரீ ராம திவாகரன் -ஆயர் குலத்தினில் தோன்றிய அணி விளக்கு இவன் –
அத்தத்தின் பாத்தா நாள் வந்து தோன்றிய அச்சுதன் -ஹஸ்தம் -ரோகிணி-பொங்கும் பரிவால் -ஒருபக்கம் எண்ணி ரோஹிணி வரும் –
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்த கோவிந்தா -மற்று ஒருத்தி சொல்ல வில்லை –
இந்த ஒருத்தி பெற்ற இன்பம் கண்டவள் அந்த ஒருத்தி வளர்ந்த இன்பம் கண்டவள்
கோ புச்சம் பசு வால் சுற்றி -கொழு மோர் -ஐம்படை தாலி -ரஷிக்க ஜகத் ரஷகன் —
விஷத்துக்கு விஷம் முறிக்க பேய் முலை நஞ்சுண்டு –வெள்ளத்ர்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து -இவன் –
அகாரத்தையும் கட்டி ஆகாராதையும் கட்டுவிப்பாள் யசோதை
திருவடி அவனையும் ரஷிக்குமே –
விரலோடு வாய் தோய்ந்த வெண்ணெய்
வெள்ளி மலை ஒத்த வெண்ணெய் வாரி விழுங்கி -பல நாள் திருட்டுகள் உண்டே
கச்வம் பால்;எ -நீ யார் -பலானுஜா -தம்பி -கிம் கதே -மன் மந்திரா சங்கையா –
நவநீத பாத்ரத்தில் கன்று குட்டி இருக்க பார்த்தேன் -இல்லை என்று காற்றில் கடியநாய் ஓடி –
கலவேழ் வெண்ணெய் தொடு உண்ட -மெத்த திரு வயிறு ஆர உண்டான் –
மோர் குடம் ஆண்கள் வயசான பெண்கள் போலே -ரஷிக்க தைர்யம் -கணவன் ரஷிப்பான் என்ற தைர்யம் இல்லாமல் கண்ணனே ரஷகன் –
ஏரார் இடை நோவ –திருமடல் -ஏரார் இடை நோவ நாடகம் போல காட்டி அருளுகிறார் —
விஷப்பால் -பொத்த உரல் கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பு இவனுக்கே என்று இருப்பது –
சாமக் கோழி -கோழி கூவும் என்னுமால் -அழுகையும் -அஞ்சு நோக்கும் தொழுத கையும் –
அனைத்து இடைபென்கள் 5 லஷம் ஒரு சேர பார்க்க முடிந்ததால் தொழுதான்
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உகப்பான் -விலக்காமை ஒன்றே வேண்டும்

காமரு சீர் அவுணன் -வாமனன் திரிவிக்ரமன் சேவிக்கப் பெற்றதால் -கோவிந்தா பட்டாபிஷேகம் கோவர்த்தன வ்ருத்தாந்தம் –
பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பரத ஆழ்வான் செய்தது
அஹம் வோ பாந்தவ ஜாதக –
புல்லாம் குழல் ஆசார்யன் மூலம் வரும் உபதேசம் தத்வ தர்சி வசனத்துக்கு ஏற்றம் –
அமிர்த கானம் காது வழியாக பருக – செவி ஆட்டகில்லா -பசுக்கள் -மான் கணங்கள்
-சிந்தயந்தி -மாதவன் வாங்கலையோ கோவிந்தன் வாங்கலயோ கண்ணன் -பால் தயிர் மோர் நினைவு இல்லாமல்
பூதனை முதல் கேசி வரை துரங்கம் வாய் பிளந்தான் –அரக்கர் ஆடு அழைப்பார் இல்லை -அஜா களத்தரம் -தீஷை -சிங்கம் –
அக்ரூரர் -மகிழ்ந்து புறப்பட -பாரிப்பு –
நல்விடிவு பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் –நும்மை தொழுதோம் -இம்மைக்கு இன்பம் பெற்றோம் -அர்ச்சக பராதீனம்
-சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திருவே -சிந்தனைக்கு இனியாய்
அக்ரூரர் க்ரூர ஹிருதயா -யமுனை நதியில் சந்த்யா வந்தனம் பண்ண தண்ணீருக்குள் கண்ணன் –
எங்கும் உளன் கண்ணன் புரிந்து கொண்டார் -சக்ராயுத பூஷணம் -ஸ்தோத்ரம்
மதுரை மண்ணை மிதித்து மகிழ்ந்தான் கண்ணன் வீதியார நடந்து வர -வண்ணான் – –
மாலா காரார் –கூனி -கயல் வேல் மான் விழி கொண்டு பார்க்க -சந்தனம் பூசிய திரு மார்பில் பதிய –
மால்ய உபஜீவனம் -சுருள் நாறாத பூ -குப்ஜா -கூனி -தனுர் யாகம் -விர் பெரும் விழவில் -வார் கெடா வருவி -யானை -பாகன் -வீழ செற்றவன் தன்னை
முஷ்டிக சாநூரர் மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன் -சாந்தணி தோள் சதுரன் மலை -ஆனை காத்து ஆனை கொன்று மாயம் என்ன மாயமே –
கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணன் -காஞ்சனை துஞ்ச வதம் செய்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பு என்ன நின்ற நெடுமால்
தேவகி வாசுதேவன் -அத்தனை இன்பமும் காட்டி அருள -நெடுமால்
பரிஷித் -கரிக்கட்டை -சத்யம் -நாம் அனுபவிகிக்க இவ்வளவும் காட்டி அருள -ஆசார்ய க்ரம்ம் காட்டி அருள சாந்தீபன் -64 நாள் 64 ஆய கலைகளையும் கற்று
ஜராசந்தன் -காலயவனன் -முசுகுந்தன் -கதை –
த்வாரகை -நிர்மாணம் -த்வாபர யுகம் -கடல் சூழ்ந்த -16108 பெண்கள் தேவிமார் பார்த்து இருக்க பாஞ்ச ஜன்யம் தனியாக உண்கிறாய் சங்கத் ஆழ்வான்
9 பெண் 1 பிள்ளை ஒவ் ஒருவருக்கும் பகு குடும்பி -பாணன் உஷை -விருத்தாந்தம்

யது குலம்-முடிக்க -உலக்கை -கட்டி விஸ்வாமித்ரர் -உலக்கை கொழுந்து பிறந்து குலத்தை அழிக்க சாபம்
பொடி பொடி யாக்கில் கடலில் கலக்க —
மரம் பூண் -அலை இரும்புத் துகள் -கோரைப்புல் -துண்டு மீன் முழுங்க -வேடன் வாங்க –
இரும்புத் துண்டு -வேடன் அம்பு நுனி யில் வைக்க -பிரபாச தீர்த்தம் –

தன்னுடைச் சோதிக்கு போக காரணம் -ரிஷி சாபம் மெய்ப்பிக்க -யாதவர் கோரை புல்களை பிடிங்கி அடித்து அழிந்தார்கள்

தாருகன் தேரோட்டி -ருக்மிணி கூட்டி வரச் சொல்லி -தன்னுடை சோதிக்கு -சூட்டு நன் மாலைகள் —
அடலாயர் தம் கொம்பினுக்கே அனைத்தும் மாயம் –
5 அம்சம்
அடுத்து 6 அம்சம் -கலி படுத்தும் பாடு -வர்ணாஸ்ரம ஆஸ்ரமம் குலைந்து விவாகம் குலம் பார்க்காமல் பலவான் வென்று -தர்மம் குறைந்து
வீடு கட்ட கடன் -உழைத்து த்யானம் இல்லாமல் -கங்கை கரையில் -மூன்று முழுக்கு -சூதரர் மிகவும் உயர்ந்தவர் வியாசர் சொன்னது –
திருநாம சங்கீர்த்தனம் -பெண்கள் சிறந்தவர்கள் அடுத்து -என்றார் -கலி உயர்ந்தது என்றார் –
கலி -10 ஆண்டுகள் -1 ஆண்டு -1 மாசம் -1 நாள் நான்கு யுகம் -ருக்மிணி திருக் கல்யாணம் –குண்டினி புரம் ராஜா -பீஷ்மகன் -ருக்மி -சிசுபாலன் –
விதர்ப தேச்ம் -ருக்மிணி சந்தேசம் -7 ஸ்லோகங்கள் -குல தேவி யாத்ரை -பாஞ்ச ஜன்யம் ஒலி கொண்டு -கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் –
தேரில் -கண்ணாலம் கொதித்து கண்ணி –திண்ணாந்து — இருக்கவே -ஆங்கு அவளைக் கைப் பிடித்த பெண்ணாளன் பேணும் ஊர் அரங்கமே –
ருக்மி மொட்டை அடித்து -விட்டு விட -ராசாச விவாகம் த்வாபரையில் திரு மனம் -செங்கண் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று விளங்கும் –
ருக்மிணி பிராண நாதாயா பார்த்த சாரதியாய மங்களம்
அல்லிக் கமலக் கண்ணன் -நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வார் கொண்ட பெண்டிர் மக்களே

————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பிராட்டியார் பெரிய பெருமாள் ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்