Archive for the ‘Kannan’ Category

ஸ்ரீ அருளிச் செயல்களில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திரு நாமங்கள்–

August 30, 2021

வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக் கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி

தேவகி தன் வயிற்றில் அத்தத்தின் பத்தா நாள் தோன்றிய அச்சுதன்

வசுதேவர் தம் மகனாய் வந்து திண் கொள் அசுரரைத் தேய வளர்கின்றான்

திருவின் வடிவொக்கும் தேவகி பெற்ற உருவு கரிய ஒளி மணி வண்ணன்

உய்ய இவ்வாயர் குலத்தினில் தோன்றிய ஒண் சுடர் ஆயர் கொழுந்தே

நந்தகோபன் குமரன் யசோதை இளம் சிங்கம் –

மன்னு வடமதுரை மைந்தனே –

ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை –

தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை –

மாலாய்ப் பிறந்த நம்பி

மன்னு மதுரை வசுதேவர் வாழ் முதலை

நந்தன் பெறப் பெற்ற நம்பீ நான் உகந்து உண்ணும் அமுதே எந்தை பெருமானே

சாது சனத்தை நலியும் கஞ்சனைச் சாதிப்பதற்கு ஆதி யஞ்சோதி வுருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த வேத முதல்வன்

வஞ்சப் பெண் நஞ்சுண்ட கற்றாயனே

அல்லிக் கமலக் கண்ணனை –

அமரர் முழு முதல் ஆகிய வாதியை அமரர்க்கு அமுதீந்த ஆயர் கொழுந்தை

தாமரைக் கண்ணனை விண்ணோர் பரவும் தலைமகனை –

தாமோதரனைத் தனி முதல்வனை ஞாலம் உண்டவனை

அமரர் தலைமகனை கண்ணனை நெடுமாலை

மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை

அளிக்கும் பரமனைக் கண்ணனை ஆழிப் பிரான் தன்னை

ஏற்கும் பெரும் புகழ் வானவர் ஈசன் கண்ணன்

வல்வினை தீர்க்கும் கண்ணனை

என்னுடைய கோவலனே என் பொல்லாக் கரு மாணிக்கமே -என் திரு மார்பன் தன்னை –

எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவனே

அசோதைக்கு அடுத்த பேரின்பக் குல விளங்கு களிறே

மாயக் கூத்தா வாமனா கொண்டால் வண்ணா குடக் கூத்தா வினையேன் கண்ணா

மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான்

மகன் ஒருவர்க்கு அல்லாத மா மேனி மாயன்

சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப் பெரியன் ஆயன் துவரைக் கோனாய் நின்ற மாயன்

காக்கும் இயல்வினன் கண்ண பெருமான் –

பேய்ப்பால்முலையுண்ட பித்தனே -கேசவ நம்பீ

வஞ்சப் பெண் நஞ்சுண்ட அண்ணல்

பேய்முலை சார்ந்து சுவைத்த செவ்வாயன்

தேவக் கோலப் பிரான்

பேயின் முலையுண்ட பிள்ளை இவன் முன்னம் மாயச் சகடும் மருதும் இறுத்தவன் காயா மலர்க்கண்ணன் கண்ணன்

கள்ளச் சகடும் மருதும் கலக்கழிய வுதை செய்த பிள்ளை யரசே

மாயச் சகடம் உதைத்த மணாளற்கு

சகட வசுரருடல் வேறா பிளந்து வீயத் திருக் காலாண்ட பெருமானே

கள்ளச் சகடுதைத்த கரு மாணிக்க மா மலை-

கருளக் கொடி யொன்றுடையீர் தனிப்பாகீர்

பிள்ளை யரசே

மாயச் சகடம் உதைத்து மருது இறுத்து –வித்தகனாய் நின்ற ஆயர்கள் ஏறு –

மருதம் முறிய நடை கற்றவன் –மதுரைப்பதி கொற்றவன்

போனாய் மா மருதின் நடுவே என் பொல்லா மணியே -தேனே -இன்னமுதே

புணரேய் நின்ற மரமிரண்டின் நடுவே போன முதல்வாவோ -மருதிடை போய் –கண்ண பிரானுக்கு

கானக மா மடுவில் காளியின் உச்சியிலே தூய நடம் பயிலும் சுந்தர வென் சிறுவா

பணத்தின் மேல் பாய்ந்திட்டு அருள் செய்த அஞ்சன வண்ணன்

காளியன் தீய பணத்தில் சிலம்பார்க்கப் பாய்ந்தாடி–வித்தகனாய் நின்ற ஆயன்

கஞ்சனும் காளியனும் களிறும் மருதும் எருதும் வஞ்சனையின் மடிய வளர்ந்த மணி வண்ணன்

காளியன் மேல் நடமாடிய கூத்தனார்

பொய்கை வாய் விடம் கலந்த பாம்பின் மேல் நடம் பயின்ற நாதனே

சாடு சாடு பாதனே சலம் கலந்த பொய்கைவாய் ஆடரவின் வன்பிடர் நடம் பயின்ற நாதனே –

கானக வல் விளவின் காயுதிரக் கருதிக் கன்றது கொண்டு எறியும் கரு நிற வென் கன்றே –

விளங்கனியை இளங்கன்று கொண்டு உதிர எறிந்து –யுலகுண்ட காளை

விளங்கனி மேல் இளங்கன்று கொண்டு எறிந்த கூத்தர்

கற்றினம் மேய்த்துக் கனிக்கு ஒரு கன்றினை பற்றி எறிந்த பரமன்

கன்றதனால் விளவெறிந்து கனியுதிர்த்த காளை காமருசீர் முகில் வண்ணன்

ஆயர் புத்திரன் அல்லன் அரும் தெய்வம் –

வேயின் குழலூதி வித்தகனாய் நின்ற ஆயன் –

கார்க்கோடல் பூச் சூடி வருகின்ற தாமோதரா

யசோதை நல் ஆய்ச்சி தன புத்திரன் கோவிந்தனை

இந்த்ரன் போல் வரும் ஆய்ப்பிள்ளை

கோ நிரை மேய்த்தவனே எம்மானே

பட்டி மேய்ந்ததோர் காரேறு பல தேவற்கோர் கீழ்க் கன்றாய்

ஆவினை யன்று உய்யக் கொண்ட வாயர் ஏற்றை அமரரர்கள் தம் தலைவனை

கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெய் யுண்ட வாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை அண்டர் கொண் அணி அரங்கன்

கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் –

ஆ மருவி நிரை மேய்த்த வமரர் கோமான் –

மனைசேர் ஆயர் குலமுதலே மா மாயனே மாதவா

பொரு சிறைப் புள்ளைக் கடாவிய மாயனை ஆயனைப் போர் சக்கரத்து தரியினை அச்சுதனை

இவ்வாயர் குலத்தை வீடுய்யத் தோன்றிய கரு மாணிக்கச் சுடர்

என்னுடைக் கோவலனே என் பொல்லாக் கரு மாணிக்கமே

திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி செங்கனி வாய் எங்கள் ஆயர் தேவே

கோவலனாய் ஆநிரைகள் மேய்த்துக் குழலூதி மா வலனாய்க் கீண்ட மணி வண்ணன் –

குன்று எடுத்து ஆநிரை காத்த பிரான் கோவலனாய்

கோவலர் இந்திரற்கு காட்டிய சோறும் கறியும் தயிரும் கலந்து உடன் உண்டாய் –வாட்டமிலாப் புகழ் வாசுதேவா –

குன்று எடுத்து ஆநிரை காத்த வாயா கோ நிரை மேய்த்தவனே எம்மானே –

வண்ண மால் வரையே குடையாக மாரி காத்தவனே -மது சூதா -கண்ணனே –

வெற்பு எடுத்து மாரி காத்த மேக வண்ணன்-

குன்றம் ஏந்திக் குளிர் மழை காத்தவன் –பரன்

வேயின் குழலூதி வித்தகனாய் நின்ற ஆயன்-

கோலச் செந்தாமரைக் கண் மிளிரக் குழலூதியிசை பாடிக் குனித்து ஆயரோடு ஆலித்து வருகின்ற வாயப்பிள்ளை

கரும் சிறுக்கன் குழலூதின போது

நாகத்தணையான் குழலூத அமர லோகத்தளவும் சென்று இசைப்ப-

குழல் இருண்டு சுருண்டு ஏறிய குஞ்சிக் கோவிந்தனுடைய கோமள வாயில் குழல்-

அணி வேயின் குழலூதி வித்தகனாய் நின்ற ஆயர்கள் ஏற்றினை-

குடமாடு கூத்தா வேதப் பொருளே என் வேங்கடவா வித்தகனே-

கோத்து அங்கு ஆயர்தம் பாடியில் குரவை பிணைந்த எம் கோவலன்-

குரவை முன்னே கோத்தானை குடமாடு கூத்தன் தன்னை –எம்மானை-

குடமாடுவார் –தேவ தேவ பிரான்

குடமாடி உலகளந்த மாட்டார் பூங்குழல் மாதவனை

கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன்

குரவை கோத்த குழகனை மணி வண்ணனைக் குடக் கூத்தனை –

கொண்டல் வண்ணா குடக்கூத்தா வினையேன் கண்ணா என் அண்ட வாணா

சாளக்ராமமுடைய நம்பி சாய்த்துப் பருகிட்டுப் போந்து நின்றான்-

ஆயர்பாடி கவர்ந்து உண்ணும் குணுங்கு நாறிக் குட்டேற்றைக் கோவர்த்தனனை-

ஆய்ச்சி பாலையுண்டு மண்ணையுண்டு வெண்ணெய் யுண்டு பேய்ச்சி பாலையுண்டு பண்டு ஓர் ஏனமாய வாமனா —

கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெய் உண்ட வாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை அண்டர் கோன் அணி யரங்கன் என் அமுதினை

ஆய்த்தாயர் தயிர் வெண்ணெய் அமர்ந்த கோவை அந்தணர் தம் அமுதத்தை

தயிர் வெண்ணெய் உளம் குளிர அமுது செய்து இவ்வுலகாண்ட காளை

ஆய்ச்சி வைத்த தயிர் வெண்ணெய் உண்டு உகந்த மாயோன்

கண்ணிக் குறும் கயிற்றால் கட்டுண்டான் ஆகிலும் எண்ணற்கு அரியன் இமையோர்க்கும்

வள வேழ் உலகின் முதலாய வானோர் இறையை கழ வேழ் வெண்ணெய் தொடு வுண்ட கள்வா

மாயோனே ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்கச் சோதியை

தாமோதரனைத் தனி முதல்வனை ஞாலம் உண்டவனை

ஆய்ச்சி யாகிய வன்னையால் அன்று வெண்ணெய் வார்த்தையுள் சீற்றம் உண்டு அழு கூத்தவப்பன்

மல்லரை சாவைத் தகர்த்த சாந்தணி தோள் சதுரன்

கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பு என்ன நின்ற நெடுமாலே

கால நேமி காலனே

மா பிளந்த கைத்தலத்த கண்ணன்

கடம் கலந்தவன் கரி மருப்பொசித்து–நடம் பயின்ற நாதனே

கொம்பு ஒசித்து உகந்த வுத்தமா துரங்கம் வாய் பிளந்து மண்ணளந்த பாத —

விற்பெரு விழவும் கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழ செற்றவன்

புள் வாய் பிளந்து எருதடர்த்த எந்தை –

கஞ்சனைக் கொன்று அன்று உலகமுண்டு உமிழ்ந்த கற்பகத்தை-

மல்லடர்ந்த்த மல்லா –

புள் வாய் பிளந்த புனிதா-

மல்லொடு கஞ்சனும் துஞ்ச வென்ற மணி வண்ணன்

கதியினைக் கஞ்சன் மாளக் கண்டு முன் அண்டமாளும் மதியினை மாலை –

பஞ்சவர் தூதனாய்ப் பாரதம் கை செய்து –அஞ்சன வண்ணனே-

பற்றார் நடுங்க முன் பாஞ்ச சன்னியத்தை வாய் வைத்த போரேறே என் சிற்றாயர் சிங்கமே

ஓர் தூது ஆதி மன்னர்க்காகி பெரு நிலத்தார் இன்னார் தூதன் என நின்றான்

கழல் மன்னர் கலங்கச் சங்கம் வாய் வைத்தான்

தேர் மன்னர்க்காய் அன்று தேரூர்ந்தான்

நீர்மையில் நூற்றுவர் வீய ஐவர்க்கு அருள் செய்ய நின்று பார் மல்கு சேனை யவித்த பரஞ்சுடரை

அறிவினால் குறைவில்லா அகல் ஞாலத்தவர் அறிய நெறி எல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி

நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பி

பிறந்த மாயா பாரதம் பொருத மாயா

அன்று பாரதப்போர் முடியப் பரி நெடும் தேர் விடும் கோனை

சரணம் அடைந்த தருமனுக்கா பண்டு நூற்றுவரை மரணம் அடைவித்த மாயவன்

நப்பின்னை தன் திறமா நல்விடை யேழவிய நல்ல திறலுடைய நாதனுமானவனே

பின்னை மணாளனை

ஆயர் பாவை நப்பின்னை தனக்கு இறை

பின்னை தன காதலன்

விடையோட வென்று ஆய்ச்சி மென் தோள் நயந்த விகிர்தா

எருத்து இறுத்த நல்லாயர் ஏறு

எருது ஏழ் அடர்த்த என் கள்ள மாயவனே கரு மாணிக்கச் சுடரே

அன்றுருவேழும் தழுவி நீ கொண்ட ஆய மகள் அன்பனே

பின்னை தோள் மணந்த பேராயா

அன்று அங்கு அமர் வென்று உருப்பிணி நங்கை அணி நெடும் தோள் புணர்ந்தான்

தண் பூ மரத்தினை வன்னாதப் புள்ளால் வலியப் பறித்திட்ட என்னாதன்

பல்லாயிரம் பெரும் தேவிமாரொடு பௌவம் எறிது வரை எல்லாரும் சூழச் சின்காசனத்தே இருந்தானை

பதினாறாமாயிரவர் தேவிமார் பணி செய்ய துவரை என்னும் அதில் நாயகராகி வீற்று இருந்த மணவாளர்

————–

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் பற்றிய விசேஷ விஷயங்கள்
1-ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் -5235-வருஷங்களுக்கு முன்
2-பிறந்த நாள் -18th ஜுலை -3228-கி .மு –
3-பிறந்த மாதம் -ஆவணி -( ஸ்ரவணம் )
4-பிறந்த திதி -அஷ்டமி
5- பிறந்த நக்ஷத்ரம் -ரோஹிணி

6-பிறந்த கிழமை -புதன் கிழமை
7- பிறந்த நேரம் -இரவு 00-00 A M –
8- இங்கு இருந்து அருளியது –125 வருஷங்கள் -8 மாதங்கள் -7 நாள்கள்
9- தன்னுடை ஜோதிக்கு எழுந்து அருளிய நாள் -18th February 3102 கி மு
10-குருஷேத்ரா யுத்தம் -இவரது 89 -திரு நக்ஷத்திரத்தில்

11-மஹாபாரத யுத்தம் முடிந்து மேல் 36 திருநக்ஷத்ரங்கள் இங்கே இருந்து அருளி உள்ளார்
12-குருஷேத்ர யுத்தம் தொடக்கம் மிருகசீர்ஷ ஏகாதசி -3139 கி மு –8th Dec -முடிவு -25 th Dec
13-சூர்ய கிரஹணம் –21 st Dec -ஜெயத்ரன் முடிவு
14- பீஷ்மர் உயிர் நீத்தது -முதல் உத்தராயண ஏகாதசி -2nd -Feb –3138 கி மு

15-ஸ்ரீ வடமதுரை தேவகி வஸூதேவ புத்ரன்
16-ஸ்ரீ ஜெகன்நாத் -ஒரிசா
17-ஸ்ரீ நாதன் ராஜஸ்தான்
18-ஸ்ரீ துவாரகா தீசன் -குஜராத்
19-ஸ்ரீ உடுப்பி கிருஷ்ணன் கர்நாடக
20-ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் -கேரளா

21-ஸ்ரீ நந்தன் மதலை யசோதை இளஞ்சிங்கம் கோபீ வல்லபன் -திருவாய்ப்பாடி
22-நம்பி மூத்த பிரானின் தம்பி சுபத்ரா -தங்கை
23–ஸ்ரீ ருக்மிணி பிராட்டி -ஸ்ரீ சத்யபாமா பிராட்டி -ஸ்ரீ ஜாம்பவதி பிராட்டி -ஸ்ரீ காளிநிதி பிராட்டி –
ஸ்ரீ மித்ரவிந்தா பிராட்டி -ஸ்ரீ நக்நஜிதி பிராட்டி -ஸ்ரீ பத்ரா பிராட்டி -ஸ்ரீ லஷ்மணா பிராட்டி அஷ்ட திவ்ய மஹிஷிகள்

24) சாணூர -கம்ச -சிசுபால -தந்த்ரவத்ரன் -நால்வர் மட்டுமே கொல்லப்பட்டார்கள்

25- ஸ்ரீ ப்ருந்தாவனத்துக்கு ஒன்பதாவது திரு நக்ஷத்திரத்தில் –சென்று 20 மாதங்கள் அங்கேயே எழுந்து அருளி இருந்தான்
26-பின்பு வடமதுரை சென்று கம்சவதம் முடித்து தாய் தந்தை கால் விலங்கு விடுவித்து அருளினான்
27-ஸ்ரீ துவாரகா நிர்மாணம்
28-ஸ்ரீ சாந்தீபினி இடம் ஆய கலைகள் 60 தனது -16-18-திருநக்ஷத்ரத்தில் கற்றான்

——–

சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் -ஸ்ரீ கீதா சாரமே இதுவே –

யத் கரோஷி யதஸ்நாஸி யஜ்ஜுஹோஷி ததாஸி யத்
யத் தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்பணம்–9-27-

கௌந்தேய-குந்தி மகனே!
யத்கரோஷி-எந்த கர்மத்தை செய்கிறாயோ,
யதஸ்நாஸி-எதை உண்கிறாயோ,
யத் ஜுஹோஷி-எதை ஹோமம் செய்கிறாயோ,
யத் ததாஸி-எதை தானம் அளிக்கிறாயோ,
யத் தபஸ்யஸி-எந்த தவம் செய்கிறாயோ,
தத் மதர்பணம் குருஷ்வ-அதை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடு.

நீ எது செய்யினும், எதனை நீ உண்பினும், எதை நீ ஓமம் பண்ணினும், எதனைக் கொடுத்தாலும்,
எத்தவத்தைச் செய்தாலும், குந்தி மகனே, கடவுளுக்கு அர்ப்பணமென்று செய்.

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா குர்வாணோ மத்வ்யபாஸ்ரய:
மத்ப்ரஸாதாதவாப்நோதி ஸாஸ்வதம் பதமவ்யயம்–18-56-

மத்வ்யபாஸ்ரய:-என்னையே சார்பாகக் கொண்டோன்,
ஸர்வ கர்மாணி-எல்லாத் தொழில்களையும்,
ஸதா குர்வாண: அபி-எப்போதும் செய்து கொண்டிருந்தாலும்,
மத்ப்ரஸாதாத்-எனதருளால்,
ஸாஸ்வதம் அவ்யயம் பதம்-அழிவற்ற நித்தியப் பதவியை,
அவாப்நோதி-எய்துகிறான்.

எல்லாத் தொழில்களையும் எப்போதும் செய்து கொண்டிருந்தாலும், என்னையே சார்பாகக் கொண்டோன்
எனதருளால் அழிவற்ற நித்தியப் பதவியை எய்துகிறான்.

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸந்ந்யஸ்ய மத்பர:
புத்தியோகமுபாஸ்ரித்ய மச்சித்த: ஸததம் பவ–18-57-

ஸர்வகர்மாணி-செயல்களை யெல்லாம்,
சேதஸா-அறிவினால்,
மயி ஸந்ந்யஸ்ய-எனக்கெனத் துறந்துவிட்டு,
புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய-புத்தி யோகத்தில் சார்புற்று,
மத்பர:-என்னிடத்தே ஈடுபட்டு,
ஸததம் மத் சித்த: பவ-எப்போதும் என்னைச் சித்தத்தில் கொண்டு இரு.

அறிவினால் செயல்களை யெல்லாம் எனக்கெனத் துறந்துவிட்டு, என்னிடத்தே ஈடுபட்டு, புத்தி யோகத்தில் சார்புற்று,
எப்போதும் என்னைச் சித்தத்தில் கொண்டு இரு.

64. ஸர்வகுஹ்யதமம் பூய: ஸ்ருணு மே பரமம் வச:
இஷ்டோऽஸி மே த்ருடமிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம்

ஸர்வகுஹ்யதமம்-எல்லாவற்றிலும் ஆழ்ந்த ரகசியமாகிய,
மே பரமம் வச:-என்னுடைய பரம வசனத்தை,
பூய: ஸ்ருணு-மீட்டுமொருமுறை கேள்,
மே த்ருடம் இஷ்ட: அஸி-நீ திடமான நண்பன்,
தத: ஹிதம் இதி தே வக்ஷ்யாமி-ஆதலால் நல்லது என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன்.

மீட்டுமொருமுறை எல்லாவற்றிலும் ஆழ்ந்த ரகசியமாகிய எனது பரம வசனத்தைக் கேள்.
நீ திடமான நண்பன். ஆதலால் உனக்கு ஹிதத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

நீருக்குள் மிக ஆழமான இடத்தில் எல்லாரும் மூழ்கிப் பார்க்கமுடியாது. அதில் வல்லமை பெற்றவர்க்கே அது இயலும்.
இப்பொழுது பகவான் புகட்டுகிற கோட்பாடு மிகவும் ஆழ்ந்தது. ஏனென்றால் அது ஜீவனுக்குச் சிறப்பை அளிக்கவல்லது.
சிரேயஸைப் பெறவேண்டும் என்று அர்ஜுனன் ஆரம்பத்தில் விண்ணப்பித்தான்.
அதைப் பெறுதற்கு உற்ற வழி இப்பொழுது புகட்டப்படுகிறது. அதைக் குறித்து அவர் பகரும் சொல்லானது-
பரமம் வசனம்- மேலாம் மொழியாகிறது. மகாவாக்கியம் என்று அதை இயம்பலாம்.
வேதங்களில் உள்ள மகா வாக்கியங்கள் ஞானிகளால் நவிலப்பட்டவை. இது பரமாத்மாவானவர் தாமே பகர்கின்ற சொல்லாகிறது.
ஏற்கனவே இயம்பிய கோட்பாட்டை முடிவுரையில் அவர் சித்தாந்தப்படுத்துகிறார்.

புறவுலகின் அமைப்புப் பலர்க்கு மறைபொருளாயிருப்பது போன்று மனத்தகத்து உள்ள தெய்வீக மாண்பும் மறைபொருளாயிருக்கிறது.
எல்லார் உள்ளத்திலும் உறைந்திருக்கும் நல்ல உறவு ஆகின்றான் இறைவன்.
உயிர்களை உய்விப்பதற்கென்றே அவனுடைய அருள் இயங்குகிறது. இயற்கையில் நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சிகள்
அனைத்தும் முடிவில் அந்த ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றி வைக்கின்றன. ஒன்றுக்கும் உதவாத ஜீவனைத்
தனக்கு உகந்தவனாக்கிப் பிறகு அவனைத் தெய்வம் தன்மயமாக்குகிறது. இயற்கையென்னும் பெரிய
தொழிற்சாலையில் இந்த அரும்பணியானது ஓயாது நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது.
மக்கள் காலில் மிதியுண்டு ஒன்றுக்கும் உதவாத செத்தையாகப் போகக்கூடிய நாணல் ஒன்றைக் கண்ணன்
கையில் எடுத்துப் புல்லாங்குழலாக மாற்றுகிறான். பிறகு அவன் அதில் உண்டு பண்ணும் கானமோ
மண்ணுலகத்தவரை விண்ணுலகுக்குக் கொண்டுபோக வல்லது. ஜடப்பொருளில் அவன் செய்யும் ஜாலம் அத்தகையது.
பிறகு சேதன வஸ்துவாகிய ஜீவனைத் தனக்குரியவன் என்றே அவன் ஆட்கொள்கிறான்.
இனி, இதிலும் ஆழ்ந்ததொரு கருத்து இயற்கையின்கண் உளது. அது அடுத்த சுலோகத்தில் வருகிறது.

உண்மையான பக்தன் ஒருவன் ஈசுவரனை எவ்விதம் காண்கிறான்? பிருந்தாவனத்திலுள்ள கோபஸ்திரீகள்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை ஜகந்நாதனாகக் காணாமல் அவர்களுடைய பிரிய கோபிநாதனாகவே கண்டதைப்போல,
பக்தனும் ஈசுவரனைத் தனது நெருங்கிய பிரிய பந்துவாகவே காண்கிறான்.

பகவான் புகட்டும் நலம்தான் யாது? விடை வருகிறது :

65. மந்மநா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம் நமஸ்குரு
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜாநே ப்ரியோऽஸி மே

மந்மநா பவ-உன் மனதை எனக்காக்குக,
மத்பக்த:-என் தொண்டனாகுக,
மத்யாஜீ-எனக்கென வேள்விசெய்க,
மாம் நமஸ்குரு-என்னையே வணங்குக,
மாமேவ ஏஷ்யஸி-என்னையெய்துவாய்,
ஸத்யம் தே ப்ரதிஜாநே-உண்மை இஃதே, உனக்கிது சபதமுரைக்கிறேன்,
மே ப்ரிய: அஸி-எனக்கு இனியவனாக இருக்கிறாய்.

உன் மனதை எனக்காக்குக. என் தொண்டனாகுக. எனக்கென வேள்விசெய்க. என்னையே வணங்குக.
என்னையெய்துவாய், உண்மை இஃதே, உனக்கிது சபதமுரைக்கிறேன், நீ எனக்கினியை.

ஸர்வதர்மாந்பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம் வ்ரஜ
அஹம் த்வாம் ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஸுச:–18-66

ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய-எல்லா அறங்களையும் விட்டு விட்டு,
மாம் ஏகம் ஸரணம் வ்ரஜ – என்னையே சரண் புகு,
ஸர்வபாபேப்ய:-எல்லாப் பாவங்களினின்றும்,
அஹம் த்வாம் மோக்ஷயிஷ்யாமி-நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன்,
மா ஸுச:-துயரப்படாதே.

எல்லா அறங்களையும் விட்டு விட்டு என்னையே சரண் புகு. எல்லாப் பாவங்களினின்றும்
நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன். துயரப்படாதே.

ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி
பக்திம் மயி பராம் க்ருத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ஸய:–18-68-

ய: மயி பராம் பக்திம் க்ருத்வா-எவன் என்னிடம் உயர்ந்த பக்தி செலுத்தி,
இமம் பரமம் குஹ்யம்-இந்தப் பரம ரகசியத்தை (கீதையை),
மத்பக்தேஷு ய: அபிதாஸ்யதி-என் பக்தர்களிடையே சொல்லுவோனோ,
மாம் ஏவ ஏஷ்யதி-என்னையே எய்துவான்,
அஸம்ஸய:-ஐயமில்லை.

இந்தப் பரம ரகசியத்தை என் பக்தர்களிடையே சொல்லுவோன், என்னிடத்தே பரம பக்தி செலுத்தி
என்னையே எய்துவான். ஐயமில்லை.

————

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைா் – வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத் l
கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமா்ப்பயாமி ll

சரீரத்தாலோ,வாக்காலோ,மனத்தாலோ,கருமேந்திரியங்களாலோ, ஞானேந்திரியங்களாலோ,
இயற்கையின் இயக்கத்தாலோ எது எதைச் செய்கின்றேனோ
அது எல்லாவற்றையும் பரம புருஷனாகிிய நாராயணனுக்கே என்று ஸமா்ப்பிக்கிறேன்

————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பாசுரப்படி –ஸ்ரீ கிரீடா வல்லபன்-ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார லீலை —

August 11, 2021

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார கிரீடா –

தந்தை தளை கழலத் தோன்றி
பிறந்தவாறும் –
வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும் வீங்கிருள் வாய் பூண்டு அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கு ஓர் ஆய்க்குலம் புக்கதும் –
மனப்பரிப் போடு அழுக்கு மானிட சாதியில் தான் பிறந்து தனக்கு வேண்டுருக் கொண்டு
தான் தான சீற்றத்தினை முடிக்கும்-புனத் துழாய் மாலை மார்பன் என்னப்பன் தன் மாயங்களே
பிறந்த மாயா –
மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான்
வாய்க்கும் பெரும் புகழ் மூவுலகீசன் வடமதுரைப் பிறந்த வாய்க்கும் மணி நிறக் கண்ணபிரான்
எளிவரும் இயல்வினன் நிலை வரம்பு இல பல பிறப்பாய் ஒளிவரும் முழுநலம் முதல் இல கேடு இல
வடமதுரைப் பிறந்த –மணி நிறக் கண்ணபிரான் தன் மலர் அடிப் போதுகளே
இம்மா ஞாலம் பொறை தீர்ப்பான் மதுவார் சோலை உத்தர மதுரைப் பிறந்த மாயனே
வடமதுரைப் பிறந்தவன் வண் புகழே –
மல்லை மூதூர் வடமதுரைப் பிறந்தவன்
குற்றம் அன்று எங்கள் பெற்றத்தாயன் வடமதுரைப் பிறந்தவன் —
வாழ் துணையா வடமதுரைப் பிறந்தவன் —
மா துகிலின் கொடிக் கொள் மாட வடமதுரைப் பிறந்த தாது சேர் தோள் கண்ணன் அல்லால் –
கண்ணன் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரண் மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான் –

———

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் போய் ஆய்ப்பாடி புக்கதும்

போய் ஆய்ப்பாடி நந்தன் குல மதலையாய் வளர்ந்தான் காணேடி
வீங்கிருள் வாய் பூண்டு அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கு ஓர் ஆய்க்குலம் புக்கதும் –
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவனே அசோதைக்கு அடுத்த பேரின்பக் குல விளங்கு களிறே அடியனேன் பெரிய வம்மானே –

————-

அல்லிக் கமலக் கண்ணனை –
தந்தை தளை கழலத் தோன்றிப் போய் ஆய்ப்பாடி நந்தன் குல மதலையாய் வளர்ந்தான் காணேடி
ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடை யுண்ணும் -மாயப் பிரானை என் மாணிக்கச் சோதியை தூய அமுதை –

அமரர் முழு முதல் ஆகிய வாதியை அமரர்க்கு அமுதீந்த ஆயர் கொழுந்தை
காக்கும் இயல்வினன் கண்ண பெருமான் –
ஆராவமுதாய் அல்லாவியுள் கலந்த காரார் கருமுகில் போல் என் அம்மான் கண்ணனுக்கு
தாமரைக் கண்ணனை விண்ணோர் பரவும் தலைமகனை -தாமோதரனைத் தனி முதல்வனை
ஞாலம் உண்டவனை ஆமோ தரம் அறிய ஒருவர்க்கு
வண்ண மா மணிச் சோதியை அமரர் தலைமகனை கண்ணனை நெடுமாலை
எங்கும் உளன் கண்ணன் –
கண்ணனை மாயன் தன்னைக் கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்ட அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை
செய்ய தாமரைக் கண்ணனாய் உலகு ஏழும் உண்டவன் கண்டீர்
மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை
கண்கள் காண்டற்கு அரியனாய்க் கருத்துக்கு நன்றும் எளியனாய்
அளிக்கும் பரமனைக் கண்ணனை ஆழிப் பிரான் தன்னை
ஏற்கும் பெரும் புகழ் வானவர் ஈசன் கண்ணன்
வல்வினை தீர்க்கும் கண்ணனை
நமக்கும் பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பனை ஞாலத்தார் தமக்கும் வானத்தவர்க்கும் பெருமானை
கடியன் கொடியன் நெடியமால் உலகம் கொண்ட அடியன் அறிவரு மேனி மாயத்தன்
பிறந்தவாறும் –மாயங்களும் எனதாவியை நின்று நின்று உருக்கி யுண்கின்ற இச் சிறந்த வான் சுடரே –
வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும் வீங்கிருள் வாய் பூண்டு அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கு ஓர் ஆய்க்குலம் புக்கதும் –
மனப்பரிப் போடு அழுக்கு மானிட சாதியில் தான் பிறந்து தனக்கு வேண்டுருக் கொண்டு
தான் தான சீற்றத்தினை முடிக்கும்-புனத் துழாய் மாலை மார்பன் என்னப்பன் தன் மாயங்களே
நிறம் கரியானுக்கு நீடுலகுண்ட திறம் கிளர் வாய்ச் சிறுக் கள்வனவற்கு கறங்கிய சக்கரக் கையவனுக்கு –
விண் மீதிருப்பாய் மலை மேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் மண் மீது உழல்வாய் இவற்றுள் எங்கும் மறைந்து உறைவாய் –
வந்தாய் போல் வாராதாய் வாராதே போல் வருவானே
என்னுடைய கோவலனே என் பொல்லாக் கரு மாணிக்கமே -என் திரு மார்பன் தன்னை –
இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாதரும் தானும் இவ் வேழ் உலகை இன்பம் பயக்க வினிதுடன் வீற்று இருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் –
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவனே அசோதைக்கு அடுத்த பேரின்பக் குல விளங்கு களிறே அடியனேன் பெரிய வம்மானே –
மாயக் கூத்தா வாமனா கொண்டல் வண்ணா குடக் கூத்தா வினையேன் கண்ணா
பிறந்த மாயா –
கண்ணன் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரண் அது நிற்க வந்து மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான் திண்ணமாம் நும்முடைமை யுண்டேல்
அவனடி சேர்ந்து உய்ம்மினோ எண்ண வேண்டாம் நும்மததாதும் அவனன்றி மற்றில்லையே
மணாளன் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும் கண்ணாளன் உலகத்து உயிர்கட்கு எல்லாம் விண்ணாளன்-
காட்டித் தன் கணை கழல்கள் கடு நரகம் புகழ் ஒழித்த கண்ணன்
பெற்றார் தளை கழலப் பேர்ந்தோர் குறளுருவாய் செற்றார் படி கடந்த செங்கண் மால்
கதையும் பொருளும் கண்ணா நின் பேரே இதயம் இருந்தவையே எத்தில் கதையின் திரு மொழியாய் நின்ற திருமாலே –
மாலே நெடியானே கண்ணனே விண்ணவர்க்கு மேலா வியன் துழாய்க் கண்ணியனே
மகன் ஒருவர்க்கு அல்லாத மா மேனி மாயன்
நாராயணன் என்னை யாளி நரகத்துக்குச் சேராமல் காக்கும் திருமால்
சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப் பெரியன் ஆயன் துவரைக் கோனாய் நின்ற மாயன்
வேதனை வெண் புரி நூலனை விண்ணோர் பரவ நின்ற நாதனை ஞாலம் விளங்கும்
நாதனை ஞாலம் தத்தும் பாதனைப் பாற்கடல் பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்டு அருளும் சீதனை
தீ வினைக்கு அரு நஞ்சை நல் வினைக்கு இன்னமுதத்தினை பூவினை மேவிய தேவி மணாளனை –
வாய்க்கும் பெரும் புகழ் மூவுலகீசன் வடமதுரைப் பிறந்த வாய்க்கும் மணி நிறக் கண்ணபிரான் தன மலரடிப் போதுகளே
சீரால் பிறந்து சிறப்பால் வளராது –
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ
கார் கலந்த மேனியான் கை கலந்த ஆழியான் பார் கலந்த வல் வயிற்றான் பாம்பணையான் சீர் கலந்த சொல்

எளிவரும் இயல்வினன் நிலை வரம்பு இல பல பிறப்பாய்
ஒளிவரும் முழுநலம் முதல் இல கேடு இல-1-3-2-
கூனே சிதைய வுண்டை வில் நிறத்தில் தெறித்தாய் கோவிந்தா –திருவாய் —1–5–5-
மனை சேராயர் குல முதலே மா மாயனே மாதவா –1–5–6-
கடி சேர் தண்ணம் துழாய்க் கண்ணி புனைந்தான் தன்னைக் கண்ணனை –1–5–7-
எப்பால் யாவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து அப்பாலவன் எங்கள் ஆயர் கொழுந்தே –1–7–2-
ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப் பிரானை என் மாணிக்கச் சோதியை –1–7–3-
தொடுவே செய்து இவ்வாய்ச்சியார் கண்ணினுள் விடவே செய்து விழிக்கும் பிரான் –1–7–5-
அமரர்க்கு அமுதீந்த்த ஆயர் கொழுந்தை –1–7–9-
ஆனானான் ஆயன் –1–8–8-
இவையும் அவையும் உவையும்–அவையுள் தனி முதல் எம்மான் கண்ணபிரான் என்னமுதம் –1- 9–1-
கடல் மலி மாயப் பெருமான் கண்ணன் என் ஓக்கலையானே –1-9–4-
கற்றைத் துழாய் முடிக் கோலக் கண்ண பிரானைத் தொழுவார் -1–9–10-
வாழிய வானமே நீயும் மது சூதன் பாழிமையில் பட்டு அவன் கண் பாசத்தால் நைவாயே —2–1–5-
கோபால கோளரி ஏறு —2–2–2-
காக்கும் இயல்வினன் கண்ண பெருமான் –2–2–9-
கன்னலே அமுதே கார் முகிலே என் கண்ணா –2–3–7-
கடிவார் தண்ணம் துழாய்க் கண்ணன் விண்ணவர் பெருமான் —2–3–9-
என் வள்ளலே கண்ணனே என்னும் –2–4–7-
காரார் கரு முகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கு –2–5–5-
வைகுந்தா மணி வண்ணனே —2–6–1-
வள்ளலே மது சூதனா –2–6–4-
கோவிந்தன் குடக் கூத்தன் கோவலன் —2–7–4-
முடியம்மான் மது சூதனன் –2–7–5-
காமனைப் பயந்தாய் –2–7–8-
வண்ண மா மணிச் சோதியை அமரர் தலைமகளை கண்ணனை நெடுமாலை–2–7–13-
மாவாகி யாமையாய் மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே –2–8–5-
காண்பாரார் எம்மீசன் கண்ணனை என் காணுமாறு –2–8–8-
கார் முகில் போல் வண்ணன் என் கண்ணனை நான் கண்டேனே —2–8–10-
என் கையார் சக்கரக் கண்ண பிரானே –2–9–3-
தனக்கே யாக எனைக் கொள்ளுமீதே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள்ளும் சிறப்பே –2–9–4-
வலம் செய்யும் ஆய மாயவன் கோயில் –2–10–8-
மெய் ஞான சோதிக் கண்ணனை மேவுதுமே –3–2–7-
பாவு தொல் சீர்க் கண்ணா என் பரஞ்சுடரே–3–2–8-
கலைபல் ஞானத்து என் கண்ணனைக் கண்டு கொண்டு –3–2–10-
வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன் –3–3–9-
கண்ணனை மாயனையே –3–4–8-
கண்ணனை மாயன் தன்னை –3–4–8-
கரிய மேனியன் செய்ய தாமரைக் கண்ணன் –கண்ணன் –3–6–5-
கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனதாருயிர் –3–6–10-
ஆளும் பரமனைக் கண்ணனை ஆழிப் பிரான் தன்னை –3–7–2-
அளிக்கும் பரமனைக் கண்ணனை ஆழிப் பிரான் தன்னை -3–7–6-
ஒளி மணி வண்ணன் கண்ணன் –3–10–2-
ஆயனை பொற் சக்கரத்து அரியினை அச்சுதனை –3–10–4-
துயரமில் சீர்க் கண்ணன் மாயன் புகழ் துற்ற யானோர் துன்பமிலேனே–3–10–6-
எல்லையில் மாயனைக் கண்ணனைத் தாள் பற்றி யானோர் துக்கமிலனே–3–10–8-
கிளரொளி மாயனைக் கண்ணனை தாள் பற்றி யான் என்றும் கேடிலனே —3–10–10-
ஆதலில் நொக்கென கடி சேர் துழாய் முடிக் கண்ணன் கழல்கள் நினைமினோ –4–1–3-
கோவலனார்–குடக் கூத்தனார் –4–2–5-
மின் செய் பூண் மார்பினன் கண்ணன் கழல் துழாய் –4–2–10-
மெலிவு நோய் தீர்க்கும் நம் கண்ணன் —4–2–11-
ஆய மாயனே –வாமனன் –மாதவா —4–3–4-
கண்ணன் எம்பிரான் எம்மான் –4–3–5-
வாய்த்த குழலோசை கேட்க்கில் மாயவன் என்று மையாக்கும் –4–4–6-
வல் வினை தீர்க்கும் கண்ணனை –4–4–11-
மணியின் அணி நிற மாயன் தமரடி நீறு கொண்டு –4–6–6-
ஊழ்மையில் கண்ண பிரான் கழல் வாழ்த்துமின் உன்னித்தே –4–6–9-
தூ மணி வண்ணனுக்கு ஆட் செய்து நோய் தீர்ந்த –4–6–11-
கறையினார் துவருடுக்கை கடையாவின் கழி கோல கைக் கறையினார் கவராத தளிர் நிறத்தால் குறைவிலமே–4–8–4-
நெறி எல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி –4–8–6-
ஐயோ கண்ணபிரான் அறையோ இனிப் போனாலே –5–1–1-
கண்ணபிரானை விண்ணோர் கருமாணிக்கத்தை யமுதை –5–1–5-
கமலத் தடம் கண்ணன் தன்னை –5–1–11-
கறுத்த மனம் ஒன்றும் வேண்டா கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை –5–2–7-
மலியும் சுடரொளி மூர்த்தி மாயப்பிரான் கண்ணன் தன்னை —5–2–11-
காரமர் மேனி நம் கண்ணன் தோழீ கடியனே –5–3–4-
வண் துவாராபதி மன்னன் –வாசுதேவன் வலையுளே—5–3–6-
இரைக்கும் கரும் கடல் வண்ணன் கண்ணபிரான் தன்னை -5–3–11-
காவி சேர் வண்ணன் என் கண்ணனும் வாரானால் –5–4–2-
காரன்ன மேனி நம் கண்ணனும் வாரானால் -5–4–5-
கைவந்த சக்கரத்து என் கண்ணனும் வாரானால் –5–4–8-
இனவாயர் தலைவனும் யானே என்னும் –5–6–6-
கைதவங்கள் செய்யும் கருமேனி யம்மானே –5–7–5-
நிலம் கீண்ட என் அப்பனே கண்ணனே —5–7–6-
என் கள்ள மாயவனே கருமாணிக்கச் சுடரே –5–7–9-
நின்றவாறும் இருந்தவரும் கிடந்தவாறும் நினைப்பரியன–5–10–6-
ஆகள் போக விட்டுக் குழலூது போயிருந்தே –6–2–2-
இன்று இவ்வாயர் குலத்தை வீடுய்யத் தோன்றிய கரு மாணிக்கச் சுடர் –6–2–10-
கேயத் தீங்குழல் ஊதிற்றும்–மாயக் கோலப் பிரான் தன் செய்கை நினைந்து மனம் குழைந்து-6–4–2-
வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும் வீங்கிருள் வாய்ப் பூண்டு அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கோர் ஆய்க்குலம் புக்கதும் –6–4–5-
கற்கும் கல்வி எல்லாம் கரும் கடல் வண்ணன் கண்ண பிரான் என்றே –6–5–4-
உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் என்று என்றே கண்கள் நீர் மல்க –6–7–1-
வைத்த மா நிதியாம் மது சூதனனையே அலற்றி –6–7–11-
கார்த் திரள் மா முகில் போல் கண்ணன் விண்ணவர் கோனைக் கண்டு –6–8–9-
காகுத்தா –கண்ணனே –7–2–3-
வானப்பிரான் மணி வண்ணன் கண்ணன் –7–3–2-
முழங்கு சங்கக் கையன் –7-3–4-
ஆழி யங்கையானை ஏத்த வல்லார் அவர் அடிமைத் திறத்து ஆழியாரே–7–3–11-
கொங்கலர் தண்ணம் துழாய் முடி என்னுடைக் கோவலனே–7–6–4-
என்னுடைக் கோவலனே என் பொல்லாக் கரு மாணிக்கமே –7–6–5-
ஆயர் குலத்து ஈற்றிலும் பிள்ளை
ஆழி யம் கண்ண பிரான் திருக் கண்கள் கொலோ அறியேன் –7- -7–1-
மதனன் தன் உயிர்த் தாதை பெருமான் புருவம் அவையே –7–7–4-
கண்ணன் கோள் இழை வான் முகமாய்க் கொடியேன் உயிர் கொள்கின்றதே –7–7–8-
கட்கரிய பிரமன் சிவன் இந்திரன் என்று இவருக்கும் கட்கரிய கண்ணனை –7–7–11-
சித்திரத் தேர் வலவா திருச் சக்கரத்தாய் அருளாய் — 7–8–3-
கள் அவிழ் தாமரைக் கண் கண்ணனே –7–8–4-
துயரங்கள் செய்யும் கண்ணா –7–8–7-
என்னை யாளும் கண்ணா –7-8–8-
அல்லித் துழாய் அலங்கல் அணி மார்ப என் அச்சுதனே–7–8–10-
கோவிந்தனை –மதுசூதனை —7–10–3-
வடமதுரைப் பிறந்த –மணி நிறக் கண்ணபிரான் தன் மலர் அடிப் போதுகளே —7–10–4-
நெடுமால் கண்ணன் விண்ணவர் கோன்–7–10–7-
காணுமாறு அருளாய் கண்ணா தொண்டனேன் கற்பகக் கனியே –8–1–2-
எடுத்த பேராளன் நந்தகோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவனே யசோதைக்கு அடுத்த பேரின்பக் குல விளங்களிறே –8–1–3-
நீண்ட முகில் வண்ணன் கண்ணன் கொண்ட –8–2–3-
கோதில் புகழ்க் கண்ணன் –8–2–11-
மாயக் கூத்தா –கண்ணா –8–5–1-
கொண்டல் வண்ணா குடக் கூத்தா வினையேன் கண்ணா கண்ணா –8–5–6-
இம்மா ஞாலம் பொறை தீர்ப்பான் மதுவார் சோலை உத்தர மதுரைப் பிறந்த மாயனே —8–5–9-
ஆயர்க்கு அதிபதி அற்புதன் தானே –8–6–9-
ஆயன் அமரர்க்கு அரி ஏறு எனது அம்மான் —8–7–4-
செழு நீர் நிறக் கண்ணபிரான் —8–9–6-
மல்லலஞ்செல்வக் கண்ணன் –8–9–7-
பனி நீர் நிறக் கண்ணபிரான் –8–9–9-
குமரன் கோல ஐங்கணை வேள் தாதை கோதில் அடியார் தம் -8–10–9-
அல்லிக் கமலக் கண்ணன்—8–10–1-
வடமதுரைப் பிறந்தவன் வண் புகழே –9–1–4-
மல்லை மூதூர் வடமதுரைப் பிறந்தவன் –9–1–6-
குற்றம் அன்று எங்கள் பெற்றத்தாயன் வடமதுரைப் பிறந்தவன் —-9–1–7-
வாழ் துணையா வடமதுரைப் பிறந்தவன் —9–1–8-
மா துகிலின் கொடிக் கொள் மாட வடமதுரைப் பிறந்த தாது சேர் தோள் கண்ணன் அல்லால் –9–1–9-
கண்ணன் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரண் மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான் –9–1–10-
தாது சேர் தோள் கண்ணனை –9–1–11-
கரும் தேவன் எம்மான் –கண்ணன் —9–2–4-
தேவர்கட்க்கு எல்லாம் கருவாகிய கண்ணனைக் கண்டு கொண்டேனே –9–4–9-
குயில் பேடைகாள் என்னுயிர்க் கண்ண பிரானை நீர் வரக் கூவுகிலீர்–9–5–1-
வித்தகன் கோவிந்தன் மெய்யன் அல்லன் ஒருவருக்கும் –9–5–2-
கூக்குரல் கேட்டும் நம் கண்ணன் மாயன் வெளிப்படான் –9–5–4-
நீர் குயில் பைதல்காள் கண்ணன் நாமமே குழறிக் கொன்றீர்–9- 5–8-
கண் பெரும் கண்ணன் நம்மாவி யுண்டு எழ நண்ணினான் —9–5–9-
கருவளர் மேனி என் கண்ணன் கள்வங்களே —9–6–5-
காட்கரை ஏத்தும் அதனுள் கண்ணா என்னும் வேட்க்கை நோய் கூர நினைந்து கரைந்து உகும்—9–6–7-
திரு நாவாய் கொண்டே யுறைகின்ற எம் கோவலர் கோவே —9–8–6-
அல்லியம் தாமரைக் கண்ணன் எம்மான் ஆயர்கள் ஏறே அரி ஏறே எம்மாயன் –9- 9–1-
எங்கும் அளிக்கின்ற வாயன் மாயோன் –9-9–1-
கண்ணன் கள்வன் தனி இளம் சிங்கம் எம்மாயன் –9–9–3-
யாமுடை ஆயன் தன் மனம் கல்லாலோ —-9–9–5-
காரொக்கும் மேனி நம் கண்ணன் –9–9–8-
நம் கண்ணன் கள்வம் கண்ணனின் கொடியது –9–9–7-
மாலையும் வந்தது மாயன் வாரான் —9–9–9-
காமனைப் பயந்த காளை–10-2–8-
தகவிலை தகவிலையே நீ கண்ணா —10–3-1-
துணை பிரிந்தார் துயரமும் நினைகிலை கோவிந்தா –10–3–4-
பகல் நிரை மேய்க்க போய கண்ணா —10–3–5-
ஆழி யம் கண்ணா —10–3–6-
மா மணி வண்ணா —10–3–7-
செங்கனிவாய் எங்கள் ஆயர் தேவு—-10–3–11-
கை சக்கரத்தண்ணல் கள்வம் பெரிதுடையன் –மெய் போலும் பொய் வல்லன் –10–4–5-
கற்றார்க்கோர் பற்றாகும் கண்ணன் கழலிணையே —10–4–11-
கண்ணன் கழலிணை –10–5–1-

—————————-

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

(ஸ்ரீ கொல்லா மாக்கோல் — ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பால லீலைகளைப்பற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கிணி–ஸ்ரீ கிருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்–

May 6, 2021

கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போர்
எல்லாச் சேனையும் இரு நிலத்து அவித்த எந்தாய்!
பொல்லா ஆக்கையின் புணர்வினை அறுக்கல் அறா;
சொல்லாய், யான் உன்னைச் சார்வது ஓர் சூழ்ச்சியே–திருவாய்மொழி -3-2-3-

கொல்லா–கொல்லுகைக்குக் கருவி யல்லாமல்
மா–குதிரையை நடத்துவதான
கோல்–சாட்டையே கருவியாக
கொலை செய்து–(எதிரிகளை) முடித்து
பாரதம் போர்–பாரத யுத்தத்தில்
எல்லார் சேனையும்–(பூமிக்குச் சுமையாயிருந்த) எல்லாப் படைகளையும்
இரு நிலத்து–இப் பெரிய பூமியில்
அவித்த–தொலைத்த
எந்தாய்–ஸ்வாமியே!
பொல்லா–துன்பங்களுக்குக் காரணமான
ஆக்கையின்–சரீரத்தினுடைய
புணர்வினை–சம்பந்தத்தை
அறுக்கல் அறா–அறுக்க எண்ணினாலும் அது அறு படாது:
யான்–(இதிலே அகப்பட்ட) நான்
உன்னை–(ஸர்வ சக்தனான) உன்னை
சார்வது–கிட்டுவதாகிய
ஓர் சூழ்ச்சி–ஒரு உபாயத்தை
சொல்லாய்–சொல்லி யருள்-

கண்ணபிரானது திருக்கையில் ஒரு கோல் இருந்தது; அதுதான் துரியோதனாதியரைக் கொலை செய்யக் கருவியாயிருந்தது,
அதனை ஆழ்வார் இங்குக் “கொல்லாமாக் கோல்” என்கிறார்.
கொல்லுகைக்குக் கருவியாக அல்லாமல் குதிரையை நடத்தக் கடவதான முட்கோலாலே கொலை செய்ததாக அருளிச் செய்கின்றார்.
கண்ணபிரானது கையிலிருந்த கோல் எதிரிகளின் கொலைக்கு உபகரணமன்றியே
குதிரையை நடத்துகிற கோலாகவே யிருந்ததென்று இங்கு ஆழ்வார் அருளிச் செய்தாராயிற்று.

கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து –
துரியோதனனும் அருச்சுனனுமாக, கிருஷ்ணன் பள்ளிகொண்டிருந்த காலத்தில் படைத்துணை வேண்டி வந்து,
துரியோதனன் திருமுடிப் பக்கத்தே யிருந்தான்; அருச்சுனன் திருவடிகளின் பக்கத்திலே யிருந்தான்;
பள்ளி யுணர்ந்தருளி, ‘இராசாக்கள் போந்தது என்?’ என்ன, ‘துரியோதனன் நான் முற்பட வந்தேன்,’ என்ன,
‘நீர் முற்பட வந்ததற்குக் குறையில்லை. நம் கண் முற்பட்டது இவன் பக்கலிலே,’ என்று,
அவனுக்காகத் தான் சில வழக்குச் சொல்லி, ‘உங்களுக்கு வேண்டுவது என்?’ என்ன,
‘படைத்துணை வேண்டி வந்தோம்,’ என்ன,
‘ஆகில், நாராயண கோபாலர்களை ஒருவர் கொள்ளுவது; என்னை ஒருவன் கொள்ளுவது’ என்ன, –
அசேதனக்கிரியா கலாபங்களைப் பற்றுவாரைப் போன்று துரியோதனன் அவர்களைக் கொண்டு போக,
வீடுமன் முதலியோர் கேட்டுத் ‘தப்புச் செய்தாய்! இனி, கிருஷ்ணன் ஆயுதமெடாதொழிவானாக வேண்டிக்கொண்டு வாராய்!’ என்ன,
அவனும் வந்து, ‘நீ ஆயுதம் எடாதொழிய வேணும்,’ என்ன,
‘அப்படியே யாகிறது’ என்று சொல்லி விட்டு, கொலைக்குக் கருவியல்லாத குதிரையை நடத்துகிற கோலைக் கொண்டு முடித்துப் போகட்டான்.

———

நம் அழகனின் கையில் விதம்விதமான கோல்கள்- செங்கோல் முதற்கொண்டு பலவிதமான கோல்கள் உள்ளனவே
என ஒரு புலவரின் கற்பனை எழுகிறது; அழகான கவிதை ஒன்று விரிகிறது;
படிப்போர் உள்ளம் பரவசத்தில் புள்ளெனச் சிறகடிக்கின்றது.

கடலாகிய ஆடையை உடுத்த உலகினைக் காவல் பூண்டு அரசிளங்கோமகன் இராமனாகிக் கையிலெடுத்த செங்கோல் ஒன்று!

இலங்கை மாநகரில் சூரியன் இராவணனுக்கு அஞ்சி வாழ்ந்தானாம்; அழகர் இராமாவதாரம் எடுத்தபோழ்தில்,
இராவணனை வதம்செய்து, சூரியனை அச்சமின்றி இயங்கச் செய்தார்.
ஆகவே அவனுடைய ஏழுபரிதிகள் (குரகதம்) பூட்டிய தேரை அஞ்சாது செலுத்தும்வகையில் அவன்,
குதிரைகளைத் தூண்டும் ஒரு முட்கோல் இரண்டாவது கோலாயிற்று.

ஐராவதம் எனும் யானையைச் செலுத்துபவனாகிய தேவேந்திரனை அவன் அடைபட்டிருந்த சிறையினின்று விடுதலை செய்வதற்காக
அச்சிறையின் கபாடங்களை (கதவுகளை) திறக்கும் திறவுகோல் மூன்றாவது கோல்!
இந்திரனைச் சிறைவீடு செய்தவர் அழகர்.

தேனொழுகும் (நறவொழுகு) செந்தாமரையில் வீற்றிருப்பவள் கமலமகளான திருமகள்.
அவள் தனது கண்களுக்குத் தீட்டி அழகு செய்துகொள்ளும் அஞ்சனத்தைத் தீட்டும் அஞ்சனக்கோல் அழகரின் நான்காம்கோல்.

பிலம் எனும் பாதாளத்தில் வீழ்ந்து வழக்கொழிந்துபோன வேதங்களை, நான்மறைகளைத் திரும்ப
நடமாடவிடுத்த ஊன்றுகோல் இன்னொருகோல்.

மறைந்துகிடந்த நான்மறைகள் அழகர் அருளால் விளக்கம் பெற்றன என்பது உட்கருத்து.
இது ஐந்தாம்கோல்.

கள்வனான இராவணன் சீதையைத் திருடிச்சென்றான். அவனுடைய பத்து தலைகளையும் தாக்கி வீழ்த்திய
தண்டிக்கும் கோல் ஒப்பற்ற – நிகரற்ற, வலிமை பொருந்திய -ஆறாவதுகோல்.

இவ்வாறு பலவிதமான கோல்களைக் கைக்கொண்டு பூஞ்சோலைகள் நிரம்பிய இடபகிரியெனும் அழகர்மலையில் இருப்பவனே!
செங்கீரையாடியருளுக! தேவருக்கும், தாமரைமலரில் வீற்றிருக்கும் இலக்குமிக்கும் நாயகனே!
செங்கீரையாடியருளுக! எனப்பாடல் அமைகின்றது.

குரைக்குந் திரைத்தரைப் புரவுபூண் டரசிளங் கோமக னெடுத்த செங்கோல்
கோநக ரிலங்கையிற் பரிதிதேர் பூண்டவேழ் குரகதந் தூண்டுமுட்கோல்
கரைக்குங் கடாக்களிற் றமரேச னேகநாட கடுஞ்சிறை கிடந்தகூடக் கபாடந் திறக்கின்ற திறவுகோ னறவொழுகு
கமலமகள் விழியினுளவாய் உரைக்குங் குழம்புபடு மஞ்சனக் கோல்
பிலத்துள்வீழ் நான்மறைக்கும் ஊன்றுகோ லாக
முடி பத்துடைய கள்வன்மே லொருகோ லெடுத்து
முகிலைத் திரைக்குந் துணர்ச்சோலை யிடபகிரி நின்ற முகில்
செங்கீரை யாடியருளே
தேவர்க்கு மலர்வருந் தேவிக்கு நாயகன் செங்கீரை யாடியருளே.
(அழகர் பிள்ளைத் தமிழ்- செங்கீரைப் பருவம்:- கவி காளருத்திரர் இயற்றியது)

இப்பாடலில் ‘கோல்’ எனும் சொல்லைப் பலபொருட்களில் எடுத்தாண்டு வியக்கத்தக்க முறையில்
பலவித நயங்களையும் தொன்மங்களையும் இணைத்துப் பாடியுள்ளது ரசிக்கத்தக்கது.
பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களின் இனிமைக்கு இத்தகைய யாப்புகளும் ஒரு காரணமாகும்.

—————

ஸ்ரீ நாராயண தீர்த்தர் அருளிச் செய்த கீர்த்தனைகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கிணி–என்று போற்றப்படுகின்றது
1650 குண்டூர் அருகில் காஜா கிராமத்தில் தோன்றியவர்

12 தரங்கங்கள் கொண்டு இந்நூலில் 153 பாடல்கள் உள்ளன. இதன் அமைப்பின் படி ஒவ்வொரு தரங்கத்திலும்
பல சுலோகங்களும் அவற்றையடுத்து கீதங்கள், என்ற கீர்த்தனைகளும் தொடர்ச்சிக்காக சில வசனப்பகுதிகளும் வருகின்றன.
இது ஸமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட நூல், பாகவதத்தின் தசமஸ்கந்தத்தின் 1 முதல் 58 வரையிலுள்ள
அத்தியாயங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணன் பிறப்பிலிருந்து ருக்மிணி கல்யாணம் முடிய கண்ணனது கதையை
தேனென இனிக்கும் இன்னிசைப் பாடல்களாக தந்திருக்கிறார் நாராயண தீர்த்தர்.

தரங்கம் எனும் சொல்லுக்கு அலைகள் என்பது பொருள். கடல் அலைகளைப் போல மேலே மேலே வந்து
மோதும் இசை தாளக் கட்டில் இவரது தரங்கிணி அமைந்திருப்பதால் இந்தப் பெயர் பெற்றது.
மிக எளிமையான அழகான வரிகளைக் கொண்டது இந்த தரங்கிணி.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கிணி என்பது இவருடைய சிறப்பான படைப்பாக விளங்குகிறது.
ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் லீலைகளை விளக்கும் இந்த நூல் வடமொழியில் இயற்றப் பட்டிருக்கிறது.
யமுனை நதிக்கரையில் கோபியர்களுடன் ஓடி விளையாடித் திரிந்த பால கிருஷ்ண லீலைகளை விளக்கும் வகையில்
அமைந்த இந்த பாடல்கள் ருக்மணி கல்யாணம் வரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பால லீலைகளைப்பற்றிப் பாடிய பில்வமங்களர் எனும் மகான், இடைச் சிறுவனான கிருஷ்ணனைப் பற்றிய
இன்னொரு அழகிய காட்சியைக் கண் முன் நிறுத்துகிறார்:
சூரியன் அஸ்தமிக்கும் பொன் மாலைப் பொழுது. இடையர்கள் எல்லாரும் மேய்ச்சலிலிருந்து திரும்புகின்றனர்.
மாடுகள் எல்லாம் வயிறு நிரம்பிய ஆனந்தத்தில் மடிகனத்து நிற்க, கன்றுகள் தாய்ப் பசுக்களின் மடியை அருந்தும் ஆசையில் துள்ள,
அவர்கள் தம் வீடுகளை அடைகின்றனர். அவரவர்கள் வீட்டுத் தொழுவங்களில் மாடுகன்றுகளைக் கட்டுகின்றனர்.
தன்னைத் தொடர்ந்துவரும் நூற்றுக் கணக்கான இடைச் சிறுவர்களுக்கெல்லாம் (கோபால-பாலக-சதை) தலைவன் நமது கிருஷ்ண சந்திரன்.
அவனும் வீடுவீடாகப்போய் பசுக்களைக்கட்ட உதவுகிறான் (பசுபந்தனார்த்தம்). பின் என்ன?
அவற்றின் பாலையும் அதனைத் தோய்த்த தயிரையும், அதிலிருந்து கடைந்தெடுத்த வெண்ணெயையும் வீடுவீடாகப்புகுந்து தின்றவனாயிற்றே!
தானும் இந்தச் சிறு உதவிகளைச் செய்யலாமே எனச் செய்கிறான் குழந்தை! ஏழெட்டு வயது இளம்பிள்ளை!
பசுக்கூட்டங்களினிடையே கன்றுகளுடன் விளையாடியபடி நடந்துவந்ததனால் அவற்றின் குளம்படிகள் எழுப்பிய
அத்தனை புழுதியும் (கோதூலி)இவன்மேல் அப்பிக்கிடக்கின்றது. ஏற்கெனவே கருமைநிறம் கொண்ட கடல்வண்ணன்.
இப்போது புழுதியும் அப்பிப் பார்க்க எப்படி இருந்தானாம்? அழுக்காகவா? இல்லவே இல்லை!
அதுவும் ஒரு அழகாக, அவனுக்கே அமைந்த சிறப்பாகப் பொலிகிறானம் இந்தக்குட்டன்!-
இது அவன் பூண்டுள்ள மாடுமேய்க்கும் அலங்காரம்- கோபவேஷம்!

கோதூலி- தூஸரித- கோமல- கோபவேஷம்
கோபால-பாலகசதை-ரனுகம்யமானம்
ஸாயந்தனே ப்ரதிக்ருஹம் பசுபந்தனார்த்தம்
கச்சந்த- மச்யுதசிசும் ப்ரணதோஸ்மி நித்யம்–(ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கிணி-2.44)

அட! இந்த இளம்பிள்ளை மாட்டையெல்லாம் தொழுவில்கட்டி, இவ்வளவு பொறுப்பாக இருக்கிறானே எனவெல்லாம்
எண்ணிக் கொண்டுவிட வேண்டாம்! இவன், இந்தக் கள்ளக்கிருஷ்ணன் தனது விளையாட்டுகளை இன்னும்
விட்டொழித்தபாடில்லை எனத்தான் தென்படுகின்றது!

ஒரு இடைப்பெண்ணின் வீட்டில் நுழைந்து தனது வெண்ணெய்த்திருட்டினை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறான் கிருஷ்ணன்.
அவளிடம் கையும் களவுமாகப் பிடிபட்டும் விட்டான். அவளிடம் குட்டனின் உரையாடலைக் கேட்போமா?
பெண்: குழந்தாய்! நீ யாரப்பா?
கிருஷ்ணன்: நான் பலராமனுடைய தம்பி.
பெண்: உனக்கு என்ன வேண்டும்? எதற்கு இங்கே வந்தாய்?
கிருஷ்ணன்: என்னுடைய வீடு என்று நினைத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டேன்.
பெண்: அப்படியானால் வெண்ணெய் வைத்திருக்கும் பாத்திரத்திற்குள் எதற்காகக் கையை விட்டாயாம்?
கிருஷ்ணன்: தாயே! எனது ஒரு கன்றுக்குட்டியைத் தேடுவதற்காகக் கையை
வைத்தேன். உடனே கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள்!

கஸ்த்வம் பாலா பலானுஜ: கிமிஹ தே
மன்மந்திராசங்கயா
யுக்தம் தந்நவநீத- பாத்ரவிவரே
ஹஸ்தம் கிமர்த்தம் ந்யஸே:
மாத: கஞ்சன வத்ஸகம் ம்ருகயிதும்
மாகா விஷாதம் க்ஷணா-
தித்யேவம் வரவல்லவீ-ப்ரதிவச:
க்ருஷ்ணஸ்ய புஷ்ணாது ந: (ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கிணி-2.81)

———

ராம கிருஷ்ண கோவிந்தேதி நாம ஸம் ப்ரயாகே
காமமிஹ ஸ்நாத்தவ்யம் ஸர்வோத்தம ப்ரயாகே
திக் தேஷ காலானபேக்ஷ – சித்த ஸர்வ ஸுலபே
ஸத் குரு க்ருபா சமுத்திர ஸங்க ஹேது லாபே
ராம நாம கங்கயா மிலித கிருஷ்ண நாம யாமுனே
யோகி மானஸ பரம ஹம்ஸ குல கலிதே
வாகீச விஷ்ணு ருத்ராதி வாக் லஹரி லலிதே
ஸர்வ லோகாலோக காம ஸாங்க பலதானே
நிர் விசேஷ நித்யானந்த லாப ஸுனிதானே
ருக் யஜுஸ் ஸாமாதி வேத ஷாகிம மூல விலஸிதே
ஸர்வ லோகாலோக காம ஸாங்க பலதானே
நிர் விசேஷ நித்யானந்த லாப ஸுனிதானே
ருக் யஜுஸ் ஸாமாதி வேத ஷாகிம மூல விலஸிதே
ராக லோபாதி ஸந்தாப சாந்தி கர சரிதே
ஸ்னான சந்தியா ஜப ஹோம தர்பணானபேக்ஷிதே
ஹானி வ்ருத்தியாதி ரஹித அகண்ட சுக பலதே
ஸ்நானம் மானஸிகம் தஸ்ய ஸ்மரணம்
தபஸ் காயிகம் தஸ்ய கீர்த்தனே ஸுநர்த்தனம்
யாக யோக ராக போக த்யாக சம்பந்தம் வினா
பக்தி விரக்தி விஞ்ஞான த்வாரா முக்தி பலதே
ப்ரஹ்ம வித்யாலக்ஷண நிரீக்ஷண விசக்ஷணே பாதித கோர ஸம்ஸார வாரண
தத் காரனே ஸர்வ பாபௌகதிமிர சண்ட ஸூர்ய மண்டலே
சாது நாராயண தீர்த்த தீர்த ராஜ விமலே–இது ஸ்வாமிகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தரங்கம்–

ராம கிருஷ்ண கோவிந்தேதி நாம ஸம்ப்ரயாகே காமமிஹ ஸ்நாத்தவ்யம் ஸர்வோத்தம ப்ரயாகே –
அலஹாபாத் பக்கத்துல ப்ரயாகை இருக்கு. திரிவேணி சங்கமம். இவர் நாராயண தீர்த்தர் சொல்றார்,
ராம கிருஷ்ண கோவிந்த அப்படீன்ன்னு இந்த மூணு நாமங்கள் இருக்கே இதோட சேர்க்கையே சர்வோத்தம ப்ரயாகை.
இதுல ஆனந்தமா எப்ப வேணும்னாலும் ஸ்னானம் பண்ணுவோம் அப்படீங்கறார்.

திக் தேஷ காலானபேக்ஷ – சித்த ஸர்வ ஸுலபே –
இந்த ஸ்னானம் பண்றதுக்கு தேசமா, காலமோ, திக்கோ எதுவும் condition கிடையாது.
எப்ப வேணும்னா, எங்க வேணும்னா, எப்படி வேணும்னா இந்த ராம கிருஷ்ண கோவிந்த அப்படீங்கற நாமங்களை ஜபிக்கலாம்.
ஸர்வ சுலபே – எல்லாருக்கும் சுலபமானது, இதுக்கு பண்டிதனான இருக்கணும், ஆணாக இருக்கணும், பெண்ணாக இருக்கணும்
எந்த condition-ணும் கிடையாது. நாக்கு இருந்தா போதும் இந்த நாமங்களை ஜபிக்கலாம்.
ஒரு நதினா கடல்ல போய் சேருமே, அதுமாதிரி இந்த த்ரிவேணி சங்கமம் எங்க கூட்டிண்டு போகும்னா,

ஸத் குரு க்ருபா சமுத்திர ஸங்க ஹேது லாபே –
ஸத்குருவுடைய க்ருபா ஸமுத்ரம் அப்படீங்கற அந்த சங்கத்துல கொண்டு விட்டுடும் அப்படீங்கறார்.

ராம நாம கங்கயா மிலித கிருஷ்ண நாம யாமுனே –
ராம-ங்கற நாமம் தான் கங்கை,
கிருஷ்ண-ங்கற நாமம்தான் யமுனை
கோவிந்த நாம சரஸ்வதி ப்ரதீதே – கோவிந்த நாமம் தான் சரஸ்வதி, இந்த மூணும் சேர்ந்த ப்ரயாகை இது

யோகி மானஸ பரம ஹம்ஸ குல கலிதே –
ஒரு ஜலம்ன்னா ஹம்ஸங்கள் இருக்கணும் இல்லையா,
இங்க இந்த நாமத்துல பரம ஹம்சர்களுடைய மனம் குதூகலிக்கறது.

வாகீச விஷ்ணு ருத்ராதி வாக் லஹரி லலிதே –
ஒரு நதியின்னா அதுல அலைகள் இருக்கும், வாகீச ர்னா ப்ரம்மா, விஷ்ணு ருத்ரர் இவாள் இந்த நாமங்களை ஜபிக்கறா.
அந்த அழகான அலைகள் தான் இந்த ப்ரயாகைல இருக்கு.

ஸர்வ லோகாலோக காம ஸாங்க பலதானே –
இந்த உலகம், மேல் உலகம் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசைகளையும் இந்த நாம ஜபம் பூர்த்தி பண்ணும்.

நிர் விசேஷ நித்யானந்த லாப ஸுனிதானே –
இந்த உலக ஆசைகள் மட்டும் அல்ல, நித்யானந்தமான மோக்ஷ லாபத்தையும் கொடுக்கும்.

ருக் யஜுஸ் ஸாமாதி வேத ஷாகிம மூல விலஸிதே –
ருக் யஜு சாமம் என்கின்ற வேதங்களின் சாகையிலும் இருக்கு, மூலத்திலும் இருக்கு.
வேதங்களுக்கு மூலமே இந்த நாமங்கள் தான் என்கிறார்.

ராக லோபாதி ஸந்தாப சாந்தி கர சரிதே –
ராகம், லோபம், ஸந்தாபம் இதெல்லாம் போக்கக் கூடிய மஹா மந்த்ரம்.

ஸ்னான சந்தியா ஜப ஹோம தர்பணானபேக்ஷிதே –
இந்த நாமங்களை ஜபிக்கறதுக்கு ஒருத்தன் ஸ்னானம் பண்ணியிருக்கணும், சந்தியாவந்தனம் பண்ணியிருக்கணும்,
ஜபங்கள் பண்ணியிருக்கணும், ஹோமங்கள் பண்ணியிருக்கணும், தர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கணும்
என்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்,

ஹானி வ்ருத்தியாதி ரஹித அகண்ட சுக பலதே –
இது அகண்டமான பேரானந்தத்தை கொடுக்கும். அந்த பேரானந்தம் குறையவோ, அதிகமோ ஆகாத ஒரு சந்தோஷம்.
எந்த ஒரு சந்தோஷம் ஆனாலும் அது குறையும், ஜாஸ்தி ஆகும். அப்படி ஆகாத சுகம்,
இந்த நாம ஜபம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்தம், அப்படியே இருக்கும். infinite அகண்டமான ஒரு சுகத்தை கொடுக்க கூடியது.

ஸ்நானம் மானஸிகம் தஸ்ய ஸ்மரணம் –
மனசுல இந்த நாமங்களை ஸ்மரணம் பண்றது தான் மானசீகமான ஸ்னானம்.
வாசனிகம் கீர்த்தனம் – வாயால பண்ணக் கூடிய கீர்த்தனம் தான் இந்த வாய்க்கு ஸ்னானம்,

தபஸ் காயிகம் தஸ்ய கீர்த்தனே ஸுநர்த்தனம் –
இந்த ராம கிருஷ்ண கோவிந்த நாமங்களை பாடிண்டு அதுக்கு நர்த்தனம் ஆடறது தான் உடம்புக்கு பண்ணக் கூடிய ஒரு ஸ்னானம்
இப்படி உடம்பு, மனசு, வாக்கு இப்படி எல்லாத்தையும் தூய்மை படுத்தக்கூடியது.

யாக யோக ராக போக த்யாக சம்பந்தம் வினா –
இந்த நாம ஜபம் பண்றதுக்கு நீங்கள் யாகம், யோகம், மூச்சை அடக்கித்தான் நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது.
ராகம், பகவான் கிட்ட பக்தி இருக்கணும், ராகம் இருக்கணும், போகம், த்யாகம் இல்ல நீங்க பகவானுக்காக தியாகம் பண்ணணும்,
எதுவுமே எதிர் பார்க்காமல்.

பக்தி விரக்தி விஞ்ஞான த்வாரா முக்தி பலதே –
இந்த நாம ஜபம் பண்ணிண்டே இருந்தாலே பக்தியும் வரும், விரக்தியும் வரும், ஞானமும் வரும்,
முக்தியையும் கொடுக்கும்

ப்ரஹ்ம வித்யாலக்ஷண நிரீக்ஷண விசக்ஷணே பாதித கோர ஸம்ஸார வாரண தத் காரனே –
ப்ரஹ்ம வித்யை கொடுக்கும், கோரமான சம்சாரத்தை தாண்ட வைக்கும்.

ஸர்வ பாபௌகதிமிர சண்ட ஸூர்ய மண்டலே –
கடுமையான பாபங்கள் என்ற இருட்டிற்கு இது ஸூர்ய மண்டலத்தை போன்ற வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து,
பாபங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கிடும்.

சாது நாராயண தீர்த்த தீர்த ராஜ விமலே –
நாராயண தீர்த்தர் சொல்றார் – தூய்மைப் படுத்தக் கூடிய எல்லா தீர்த்தங்களிலும்,
இந்த ராம கிருஷ்ண கோவிந்த என்ற இந்த சர்வோத்தம ப்ரயாகை தான் தீர்த்த ராஜா –
இப்படி நாம பக்திக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு கீர்த்தனை.

————–

பில்வ மங்களரின் ஒரு அழகிய ஸ்லோகம் இது போலவே ஒரு நிகழ்வை யசோதை-கிருஷ்ணனிடையே நிகழும் உரையாடலாக்கி,
படிக்கும் நம்மைப் புன்னகைபுரிந்து சிலிர்க்க வைக்கிறது.
யசோதை சொல்கிறாள்: “கிருஷ்ணா! உன் அண்ணன் பலராமன் யமுனையாற்றின் மணல் குன்றுகளிடையே விளையாடப் போயிருக்கிறான்;
உனக்கு நான் பொற்கிண்ணத்தில் பால் வைத்திருக்கிறேன் பார்!
அவன் திரும்பிவருவதற்குள் நீ அதனை சமர்த்தாகக் குடித்து விடவேண்டும். தெரியுமா?”
கிருஷ்ணன், “ஏனம்மா?” எனக்கேட்க, யசோதை சொல்கிறாள்:
“அப்போதுதான் உனக்கு குடுமி வளரும் (சிகா வர்த்திஷ்யதே).”
குழந்தை கிருஷ்ணன் பாவம், நம்பி விடுகிறான்.
கிண்ணத்துப்பாலை ஒரே மூச்சில் பாதி குடித்துவிட்டு, தனது குட்டிக் குடுமியைத் தொட்டுப் பார்த்துக்கொண்டு ,
“அடடா, இத்தனை வளர்ந்துவிட்டதா?” என மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறானாம்.
நாமும் இந்த ஸ்லோகத்தைப் படித்து மகிழ்கிறோம்.

காளிந்தீ- புலினோதரேஷு முஸலீ
யாவத்கத: கேலிதும்
தாவத்கார்ப்பரிகம் பய: பிப ஹரே
வர்த்திஷ்யதே தே சிகா
இத்தம் பாலதயா ப்ரதாரணபரா:
ச்ருத்வா யசோதா-கிர:
பாயாந்ந: ஸ்வசிகாம் ஸ்ப்ருசன் ப்ரமுதித:
க்ஷீரேர்த்தபீதே ஹரி:
(ஸ்ரீ கிருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்- 2.60)

நம்பி மூத்த பிரான் யமுனை கரை மணலில் விளையாட பால கிருஷ்ணனை
பால் அருந்தினால் கேசம் வளரும் என்றாள் யசோதை
பாதி குடித்து கேசம் தொட்டு பார்த்து வளர்ந்ததே அம்மா என்று மகிழ்ந்து அருளிச் செய்தான் –
அந்த ஹர்ஷமே நம்மை ரஷிக்கும்-

இளம் குழந்தைகள் அன்னை சொல்வது அத்தனையையும் நம்பி விடுகின்றனர்.
ஆகவே கதைகள் சொல்லி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவது மிகவும் எளிதாகிவிடுகின்றது!

—————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஶ்ரீ உத்தவ கீதை – அத்தியாயம் – 4

March 23, 2021

இவ்வுலக, மேலுலக இன்ப அனுபவ பயனின்மையை நிரூபித்தல்

ஶ்ரீ பகவான் உவாச

மயோதி3தேஷ்வவஹித: ஸ்வர்மேஷூ மதா4ஸ்ரிய |
வர்ணாசிரம குலாசாரமகாமாத்மா ஸமாசரேத் || 1

ஶ்ரீபகவான் கூறினார்

என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டக் கருத்துக்களில் கவனத்தை செலுத்து.
வேதம், ஸ்ம்ருதி, ஆகம, புராணங்களில் என்னால் கூறப்பட்ட தர்மங்களை, உபதேசங்களை கவனத்துடனும் அனுசரிக்க வேண்டும்.
உன்னுடைய கடமைகளை என்னையே சரணடைந்தவனாக அனுசரிக்க வேண்டும்.
இறைவனிடத்தில் சரணாகதி என்பது அவரிடத்தில் வைக்க வேண்டிய முழுநம்பிக்கையை குறிக்கின்றது
ஸமாசரேத் – நன்கு செய்வாயாக
அகாமாத்மா – நிஷ்காமபாவம்
வர்ணாசிரம குல ஒழுக்கங்களை நிஷ்காம பாவத்துடனும், பலனில் பற்றுதலின்றி கவனத்துடனும் செய்ய வேண்டும்.

————

அன்வீக்ஷேத விஶுத்3தா4த்மா தே3ஹினாம் விஷயாத்ம்னாம் |
கு3ணேஷு தத்த்வத்யானேன ஸர்வாரம்ப4விபர்ய்யம் || 2

அன்விக்ஷேத – கவனமாக சிந்தித்துப் பார்
விஶுத்3தா4த்மா – மனத்தூய்மை அடைந்தவனாக
உலக சுகங்களில் ஈடுபாடுள்ள மனிதர்களின் செயல்களே இறுதி லட்சியம் என்று எண்ணிக் கொண்டிருப்பவர்கள்
வெளிப்பார்வைக்கு சுகத்தை அடைந்திருந்தாலும், மனதளவில் விபரீதமான பலன்களையே அடைந்திருப்பார்கள்
என்று கூர்ந்து கவனித்து புரிந்து கொண்டு அனாத்மா விஷய, சுகங்களில் வைராக்கியத்தை அடைய வேண்டும்.

———–

ஸுப்தஸ்ய விஷயாலோகோ த்4யாயதோ வா மனோரத2: |
நானாத்மகத்வாத்3 விப2லஸ்ததா2 பே4தா3த்மதீ4ர்கு3ணை || 3

மனோரத2 – பகற்கனவு
உலக விஷயங்களில் கிடைக்கும் இன்ப, துன்பங்களை தூங்கும்போது காணும் கனவில் அடையும்
இன்ப, துன்பங்ளுக்கு பகவான் ஒப்பிடுகிறார். விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது காண்கின்ற கற்பனைகளில்
கிடைக்கின்ற சுகங்களை வெறும் எண்ணங்கள்தான் கொடுக்கின்றது. எனவே எண்ணங்கள்தான் சுக-துக்கத்தைக் கொடுக்கின்றது,
பொருட்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஸுப்தஸ்ய விஷயாலோகஹ – தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது கனவில் காணும் பொருட்களும்
த்4யாயதோ வா மனோரதஹ விழித்துக் கொண்டிருப்பவனின் கற்பனை உலகத்தில்
நானாத்மகத்வாத்3 மனதில் பலவிதமான காண்கின்ற பொருட்களும்;
விபலஹ பொய்யானவை
ததா3 அவ்விதம்
கு3ணைஹி‘ இந்திரியங்களால்
பேதாத்மதீஹி பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் உலகமும் நிலையானதல்ல, உண்மையானதல்ல

————–

நிவிருத்தம் கர்ம ஸேவேத ப்ரவ்ருத்தம் மத்பரஸ் த்யஜேத் |
ஜிக்ஞாஸாயாம் ஸம்ப்ரவ்ருத்தோ நாத்ரியேத் கர்மசோத3னாம் || 4

ஒருவனுக்கு மேலான அறிவை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்துவிட்டால் அதற்கேற்ற மனநிலையை அடைய வேண்டும்.
உலகத்தில் போகம் தரும் விஷயங்களிலோ, பொருட்களிலோ வைராக்கியம் வந்திருக்க வேண்டும். ’
ஜிக்ஞாஸாயாம் ஸம்ப்ரவ்ருத்தஹ – பரம்பொருளை புரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் உடையவன் அதையடைய தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால்
ப்ரவ்ருத்தம் கர்ம நம்மை கர்த்தாவாக வைத்திருக்கும் உலக சம்பந்தபட்ட செயல்களையெல்லாம்
த்யஜேத் விட்டுவிடு, துறந்துவிட்டு
நிவிருத்தம் கர்ம ஸேவேத ஆன்மீக மேன்மைக்கான செயல்களையே செய்ய வேண்டும். உபாஸனை, ஜபம், தியானம் போன்ற செயல்களை செய்வாயாக.
சமுதாயத்திலிருந்து விலகியிருக்கும்போது சிறிது பயம் ஏற்படலாம். இந்த நேரத்தில் பகவானை முழுமையாக நம்பி அவரிடத்தில் நிலைபெற்றிட வேண்டும்.
மத்பரஹ அவர் என்னைப் பாதுகாப்பார் என்று நம்பிக்கையுடன் அவரை சரணடைந்திட வேண்டும்.
ந ஆத்3ரியேத் கர்மசோத3னாம் வேதத்தில், கர்ம காண்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதே.

——————

யமானபீக்ஷணம் ஸேவேத நியமான்மாத்பர: க்வசித் |
மத3பி4க்ஞம் கு3ரும் ஶாந்தமுபாஸீத மதா3த்மகம் || 5

யமஹ – விலக்குதல்
நியமஹ – பின்பற்றுதல்
நியமம் – தூய்மை, சந்தோஷம், தவம், ஸ்வாத்யாயம், ஈஸ்வர ப்ரணிதானம்
க்ரியாயோகம் – தவம், ஸ்வாத்யாயம், ஈஸ்வரப்ரணிதானம்
யமம் – அஹிம்ஸா, சத்யம், அஸ்தேயம், பிரம்மச்சர்யம், அபரி3ரஹம்

யமத்தை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும், நியமங்களை முடிந்தவரையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

ஶாந்தம் – மனவமைதி அடைந்தவரும்,
மத்3 அபி4க்3ஞம் – என்னைப்பற்றிய அறிவை அடைந்தவரும்
மத்3 ஆத்மகம் – என்னைப்பற்றிய அறிவில் நிலைத்தவரான குருவை நாடி
உபாஸீத் – சேவை செய்து அறிவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

————

அமான்யமத்ஸரோ த்3வேஷ நிர்மோ த்3ருட4ஸௌஹ்ருத3: |
அஸத்வரோsர்த2ஜிக்3ஞாஸுரநஸூயுரமோக4வாக் || 6 ||

வேதாந்த மாணவர்களிடத்து இருக்க வேண்டிய ஒன்பது பண்புகளைக் பகவான் கூறுகிறார்.

1. அமானி கர்வமற்றவன், பணிவுடன் இருப்பவன் (உடல், மனம், வாக்கு)

2. அமத்ஸரஹ பொறாமையற்றவன். பொறாமையானது மற்றவர்களின் நிலையோடு ஒப்பிட்டூ பார்ப்பதால் வருவது பொறாமை.
தாழ்வு மனப்பான்மையினாலும் பொறாமை வருகின்றது.

3. த3தஹ திற்மையுடன் செயல்படுபவன் – தமோகுணத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இருப்பவன்.
எதையும் சரியாக புரிந்து கொண்டு செயல்படும் திறமையுடையவன்

4. நிர்மமஹ மமகாரம் இல்லாதிருப்பவன்

5. த்3ருட4ஸௌஹ்ருத3: – எல்லோரிடமும் உறுதியான, மென்மையான உறவு வைத்திருப்பவன் (ஸௌஹிருத)

6. அஸத்வரஹ நிதானமாக செயல்படுபவன்; அவசரஅவசரமாக எதையும் செய்யாதவன்

7. அர்த2ஜிக்3ஞாஸு வேதாந்தத்தையும், பிரம்மத்தையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவன்

8. அனஸூயு: எதிலும் குறைகாணாதவன்; சாஸ்திரத்தில் குறை காணாதவன்

9. அமோக4வாக் பயனற்ற சொற்களை பேசாதவன், வீண்பேச்சு பேசாதவன்,

————-

ஜாயாபத்ய க்3ருஹக்ஷேத்ர ஸ்வஜன த்3ரவிணாதி3ஷு |
உதா3ஸீன: ஸம்ம் பஶ்யன் ஸர்வேஷ்வர்த2மிவாத்மன: || 7 ||

மனைவி, மகன், மகள், வீடு, நிலம், சொத்து, உறவினர்கள், நண்பர்கள் போன்றவற்றில் அதிக பற்றுடன் இருக்கக்கூடாது.
இவைகள் இல்லாமலும் வாழமுடிய வேண்டும். எல்லோரையும் சமநோக்குடன் பார்க்க வேண்டும்.
தன் நலனைப் போலவே எல்லோருடைய நலனிலும் சமநோக்குடன் இருக்க வேண்டும்.

————-

விலக்ஷண ஸ்தூலஸூக்ஷ்மாத்3 தே3ஹாதா3த்மேக்ஷிதா ஸ்வத்3ருக் |
யதா2க்3நிர்தா3ருணோ தா3ஹ்யாத்3 தா3ஹகோsன்ய: ப்ரகாஶக: || 8 ||

இதில் ஆத்ம-அனாத்ம விவேகத்தை கூறுகின்றார். நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன,
அது எதைக் குறிக்கின்றது என்று விசாரம் செய்ய வேண்டும். பொதுவாக நாம் இந்த சொல்லுக்கு உண்மைப் பொருளையும்,
உண்மையற்ற பொருளையும் சேர்த்துப் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதை நாம் பிரித்து உண்மையற்ற பொருளை நீக்க வேண்டும்.
அவைகள் ஸ்தூல, சூட்சும, காரண சரீரங்களே. இது எப்பொழுதும் நம் அனுபவத்திற்கு கொண்டு வரவேண்டும்.
ஆனால் நம் அனுபவமும், அபிமானமும் உண்மையற்ற விஷயத்தில்தான் இருக்கின்றது.
இந்த உடலுக்கு வருகின்ற அனுபவங்கள் நம்மை பாதிப்பால்தான் இதில் நாம் அபிமானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அறியலாம்.

பகவான் த்3ருக்-த்3ருஷ்யம் (அறிபவன்-அறியப்படும் பொருள்) என்ற முறையை பயன்படுத்தி ஆத்ம-அனாத்மாவை விளக்குகின்றார்.
அறிபவனும், அறியப்படும் பொருளும் வேறாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இதை நம் உடலிலிருந்து ஆரம்பித்து விசாரம் செய்ய வேண்டும்.
ஸ்தூல, சூட்சும சரீரங்களிலிருந்து ஆத்மா வேறாக இருக்கின்றது. நாம் இந்த ஸ்தூல உடலையும் அனுபவிக்கின்றோம்.
கனவுலகில் நம்மை நாமே அனுபவிக்கின்றோம். இவையிரண்டையும் நினைத்துப் பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம்.

விலக்ஷணஹ வேறுபடுகின்றது.
ஈக்ஷிதா பார்ப்பவனாக இருக்கும் போது, வெறும் பார்வையாளனாக இருக்கும்போது
ஸ்வத்3ருக் தன்னுடைய இருப்புக்கு தானே சாட்சி. உதாரணமாக சூரியனை பார்ப்பதற்கு வேறு வெளிச்சம் தேவையில்லை,
அது தானாகவே தெரிந்து கொண்டிருப்பது போல ஆத்மாவை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இதை சரியாக புரிந்துகொண்டால் உடலுக்கும், மனதுக்கும் வருகின்ற கஷ்ட, நஷ்டங்கள், சுக-துக்கங்கள் நம்மை பாதிக்காது.

நெருப்புக்கு இரண்டு தன்மைகள் உண்டு. ஒன்று வெளிச்சம் மற்றொன்று உஷ்ணமாகும்.
மரக்கட்டையை எரிக்கும் நெருப்பு அதற்கும் வேறானது.
வெளிச்சத்தினால் காட்டிக் கொடுக்கப்படும் பொருட்களிலிருந்து வேறானதாக இருக்கின்றது.
எரிந்து கொண்டிருக்கும் அக்னியிலிருந்து வேறானது. அதேபோல இந்த சரீரத்தை விளக்கும் ஆத்மாவானது
அதற்கும் வேறானது என்பதை அக்னி உதாரணத்தோடு ஒப்பிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

—————

நிரோதோ4த்பத்த்யணு ப்3ருஹன் நானாத்வம் தத்க்ருதான் கு3ணான் |
அந்த:பிரவிஷ்ட ஆத4த்த ஏவம் தே3ஹகு3ணான் பர: || 9 ||

உபாதி – எது தன்னுடைய குணத்தை வேறொன்றிற்கு பொய்யாக கொடுக்கிறதோ அதற்கு உபாதி என்று பெயர்.
இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் நம் உடலும், மனமும் அதனுடைய தர்மத்தை பொய்யாக ஆத்மாவில் ஏற்றி வைத்திருப்பதால்
இவைகள் ஆத்மாவின் உபாதிகள் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்;.

நிரோத4ம் – அணைந்து விடுதல்
உத்பத்தி – தோன்றுகின்றது, உற்பத்தியாகின்றது.
அணு – சிறியதாக ,இருக்கின்றது
ப்4ருஹ – மிகப்பெரியதாக இருக்கின்றது
நானாத்வம் – விதவிதமான நெருப்புக்கள்
தத்க்ருதான் கு4ணான் – இந்த குணங்களெல்லாம் நெருப்பு எதை எரிக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் கூறப்படுகின்றது.
ஆத4த்த – எடுத்து கொள்கிறது
அந்த:பிரவிஷ்ட – எதை எரிக்கின்றதோ அதன் வடிவத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறது.
தே2ஹ கு3ணான் பரஹ ஆத4த்த – அனைத்து தேகத்தின் குணங்கள் மேலாத ஆத்மாவில் பொய்யாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
எந்தெந்த சரீரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்தந்த சரீரத்தின் குணங்களை பொய்யாக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.

——————-

யோsஸௌ கு3ணைர்விரசிதோ+ தே3ஹோsயம் புருஷஸ்ய ஹி |
ஸம்ஸாரஸ் தன்னிப3ந்தோ4யம் பும்ஸோ வித்3யாச்சி2தா3த்மன: || 10 ||

பும்ஸஹ தே3ஹ – இந்த ஜீவனுடைய உடலானது
புருஷஸ்ய குணைஹி விரசிதஹ – பகவானுடைய மாயையினுடைய முக்குணங்களின் துணைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
ச ஸம்ஸாரஹ தன்னிபந்தஹ – சம்சாரம் என்பது மூன்று உடலை நான் என்று அத்யாஸம் செய்யும்போது தோன்றுவது
யஹ அஸௌ – யாரொருவன் இதை புரிந்து கொள்கிறானோ அவனது
ஆத்மனஹ சி2த் வித்3யா – ஆத்மஞானமானது இந்த சம்சாரத்தை நீக்க உதவுகின்றது.

—————–

தஸ்மாஜ்ஜிக்3ஞாஸயாத்மானமாத்மஸ்த2ம் கேவலம் பரம் |
ஸங்க3ம்ய நிரஸேதே3தத்3வஸ்துபு3த்3தி4ம் யதா2க்ரமம் || 11 ||

தஸ்மாத் – ஆகவே ஆத்மஞானம் சம்சாரத்தை நீக்குகின்றது
ஜிக்ஞாஸயா – விசாரம்; விசாரத்தின் மூலமாக (சரியான பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும்)
ஆத்மஸ்தம் – இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற
கேவலம் – இரண்டற்றதான
ஆத்மானம் – ஆத்மஸ்வரூபத்தை
ஸங்க3ம ய – புரிந்துகொண்டு, உணர்ந்துகொண்டு
பரம் – அழியாத, மேலான
ஏதத்3 வஸ்து பு3த்3தி4ம் – இந்த உடலே நானென்று நினைக்கின்ற எண்ணத்தை
நிரஸேத்3 – நீக்கிவிட வேண்டும்.
யதா2க்ரமம் – இந்த நிலையை படிபடியாக அடைய வேண்டும்

இதை பஞ்சகோச முறையில் செய்யும்போது முதலில் அன்னமயத்திலிருந்து ஆரம்பித்து
ஆனந்தமய கோசத்திற்கு படிப்படியாக செல்ல வேண்டும்.

————–

ஆசார்யோsரணிராத்3ய: ஸ்யாத3ந்தேவாஸ்யுத்தராரணி: |
தத்ஸந்தா4னம் ப்ரவசனம் வித்3யாஸந்தி4: ஸுகா2வஹ: || 12 ||

ஆசார்யஹ – குருவானவர்
அரணி ஆத்3யஹ ஸ்யாத் – அக்னி உண்டாக்க பயன்படும் நிலையாக இருக்கும் அடிமரக்கட்டையாக இருக்கிறார்.
அந்தேவாஸ்யஹ குருவிற்கு அருகே வாழ்பவர், குருவை அடைந்து ஆத்மஞானத்தை அடைய விரும்பும் சிஷ்யன்
உத்தர அரணி – மேலேயுள்ள அரணி கட்டையாக ,இருக்கிறான்
தத்ஸந்தானம் அரணிக்கட்டையை உரசுவதைப் போல இருப்பது
ப்ரவசனம் குரு உபதேசம் செய்தல்
வித்3யாஸந்தி4ஹி – ஞானம் பலனாக கிடைக்கின்றது, அக்னி உண்டாவதைப் போல
ஸுகா2வஹ இந்த ஞானத்தின் பலன் நிலையான மனநிறைவை, மோட்சத்தைக் கொடுக்கின்றது

—————-

வைஶாரதீ3 ஸாதிவிஶுத்3த4பு4த்3தி4ர்து4னோதி மாயாம் கு3ணஸம்ப்ரஸூதாம் |
கு3ணாம்ஶ்ச ஸந்த3ஹ்ய யதா3த்மமேதத் ஸ்வயம் ச ஶாம்யத்யஸமித்3 யதா2க்3னி: || 13 ||

இதில் ஆத்மஞான்த்தின் பலன் கூறப்படுகின்றது

வைஶாரதீ – திறமைமிக்க குரு-சிஷ்யன் இவர்களுடைய சேர்க்கையால் அடையப்படுகின்ற
அதி விஶுத்3த4 பு3த்3தி4ஹி – மிகமிக தூய்மையான இந்த ஆத்மஞானம்
மாயாம் கு3ணஸம்ப்ரஸூதாம் து4னோதி – நம்மிடத்தில் இருக்கும் முக்குணங்களினால் தோன்றும் மோகத்தையும், தவறாத அறிவையும் அழித்துவிட்டு.
அஸமித்3 யதா2க்3னி: – எப்படி அக்னி
யதா3த்மம் – அனைத்தையும் எரித்துவிட்டு
ஸ்வயம் ச ஶாம்யத் – எரிப்பதற்கு விறகில்லாமல் தானும் அடங்கிவிடுகின்றதோ
ஏதத் – அதுபோல ஆத்மஞானமும்
கு3ணாம்ஶ்ச ஸந்த3ஹ்ய – முக்குணங்களையும் எரித்துவிட்டு அதன் பலனை கொடுத்துவிட்டு சென்று விடுகிறது.

—————

அதை2ஷாம் கர்மகர்த்ரூணாம் போ3க்த்ரூணாம் ஸுக2து3:க2யோ: |
நானாத்வமத2 நித்யத்வம் லோககாலாக3மாத்மனாம் || 14 ||

அத2 ஏஷாம் – இப்போது பூர்வமீமாம்ஸ மதத்தின் கருத்துக்களைப் பார்ப்போமாக
கர்மகர்த்ரூணாம் – கர்மத்தை செய்பவர்கள் எல்லோரும்
போ3க்த்ரூணாம் ஸுக2து3:க2யோ: – இன்ப-துன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற ஜீவர்களும்
நானாத்வமத2 – பலவிதமாகவும், வேற்றுமையுடையவராகவும்
நித்யத்வம் – தனித்தனியாக நிலையான கர்த்தாவாக இருக்கிறார்கள்
லோக – – இந்த உலகம்
கால – காலம் என்கின்ற தத்துவம்
ஆக3ம – கர்மத்தை போதிக்கின்ற சாஸ்திரம்
ஆத்மனாம் – இவை மூன்றும் நிலையானவைகள் என்பது அவர்களது கருத்து.

——————-

மன்யஸே ஸர்வபா3வானாம் ஸம்ஸ்தா2 ஹ்யௌத்பத்திகீ யதா2 |
தத்ததா2க்ருதிபே4தே3ன ஜாயதே பி4த்3யதே ச தீ4: || 15 ||

மன்யஸே – இவ்வாறு நீ கருதினால்
ஸர்வபா3வானாம் – நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும்
யதா2 ஔத்பத்தி ஸம்ஸ்தா2 – பிரவாக நித்யத்வமாக இருக்கின்றது
(ஓடும் நதி பிரவாக சத்யத்வத்திற்கு உதாரணமாகும். மாறீக்கொண்டே தொடர்ந்து இருப்பது பிரவாக நித்யம்.
இதை கிரகிக்கின்ற நம் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களும் பிரவாக சத்யம்.

தத் தத்2 ஆக்ருதி பே4த3ம் – நாம் பார்க்கும் பொருட்களின் உருவத்தின் அடிப்படையில்
ஜாயதே தீ4: – எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது
பி4த்3யதே – இந்த எண்ணங்களும் வேறுபடுகின்றன

————-

ஏவமப்யங்க3 ஸர்வேஷாம் தே3ஹினாம் தே3ஹயோக3த: |
காலாவயவத: ஸந்தி பா4வா ஜன்மாத3யோsஸக்ருத் || 16 ||

அங்க3 இவ்வாறு கருதுபவர்களே!
ஏவம் அபி இப்படியொரு கருத்தை வைத்திருந்தால் அவையெல்லாம் தவறாகும்
ஸர்வேஷாம் எல்லா ஜீவர்களுக்கும்
தே3ஹினாம் தே3ஹயோக3த: உடலினுடைய சேர்க்கை தவிர்க்க முடியாததாக ,இருப்பதனால்
கால அவயவதஹ காலம் ஒரு உறுப்பாக ,இருப்பதனாலும்
ஜன்மாத3யஹ பா4வா ஸந்தி – பிறப்பு-இறப்பு போன்ற மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும்.
அஸக்ருத் – எனவே மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும். சம்சார சுழலில்தான் இருப்பாய்.

————

அத்ராபி கர்மணாம் கர்துரஸ்தாதந்த்ர்யம் ச ல்க்ஷயதே |
போ4க்துஶ்ச து3: க2ஸுக2யோ: கோ ந்வர்தோ2 விவஶம் ப4ஜேத் || 17 ||

மீமாம்ஸகர்களுடைய கருத்துப்படி கர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் கர்த்தாவானவர்கள் சுதந்திரமற்றவனாக இருக்கிறார்கள்.
அடிமையாகவே இருக்கிறாற்கள். செயலின் பலனை சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கும் போக்தாவும் சுதந்திரமற்றவனாக இருக்கிறார்கள்.
துயரத்தில்தான் அகங்காரத்தின் சக்தியின் எல்லையை அறிகின்றோம்.
எனவே இதிலிருந்து மேலானதாக இருக்கின்ற ஒரு சக்தியை நாடமுயற்சி செய்வோம்.
இவ்வாறு அடிமைப்பட்டிருக்கும் ஒருவனுக்கு எந்தப் பொருள்தான் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

———-

ந தே3ஹினாம் ஸுக2ம் கிஞ்சித் வித்3யதே விது3ஷாமபி |
ததா2 ச து3க2ம் மூடா4னாம் வ்ருதா2ஹங்கரணம் பரம் || 18 ||

இந்த உலகத்தில் அடைய வேண்டிய லட்சியமாக எதுவும் கிடையாது என்ற கருத்தானது இதில் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.
அறிவுடன் செயல்பட்டு உலகத்தில் உள்ள செல்வங்களை அடைந்தவனாலும் சுகம் என்பது சிறீதளவு கூட காணப்படவில்லை.
அதுபோல அறிவில்லாதவர்கள் எப்பொழுதுமே துக்க;ப்படுகிறார்கள் என்பதும் இல்லை.
அதிக அறிவு, புகழ், செல்வம், சுகம் தரும் சூழ்நிலை இவைகளை அடைவதால் சுகமடையலாம் என்ற
இந்த அகங்காரம் கொள்வதால் பயனெதுவும் இல்லை.

————

யதி3 ப்ராப்திம் விகா4தம் ச ஜானந்தி ஸுக2து3:க2யோ: | S
தேSப்யத்3தா4 ந விது3ர்யோக3ம் ம்ருத்யுர்ன ப்ரப4வேத்3 யதா2 || 19

ஒருவேளை இன்பங்களை மட்டும் அனுபவிக்கும் நிலையை அடைந்தாலும் துக்கத்தை தவிர்க்கின்ற நிலையை
அடைந்தாலும் அவர்களும் கண்டிப்பாக எப்படி மரணத்தை நீக்குகின்ற உபாயத்தை அறியமாட்டார்கள்

————–

கோ ந்வர்த2: ஸுக2யத்யேனம் காமோ வா ம்ருத்யுரந்திதே |
ஆகா4தம் நீயமானஸ்ய வத்4யஸ்யேவ ந துஷ்டித3: || 20 ||

மரண தண்டனை நிறைவேற்ற அழைத்துச் செல்லப்படும் குற்றவாளிக்கு எந்தப் பொருள்தான் சுகத்தைக் கொடுக்கும்.
எந்த ஆசை நிறைவேறினாலும் முழுமனநிறைவைக் கொடுக்கமுடியும். அதேபோல மரணம் தன் பின்னாலேயே
தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் எந்தப் பொருள்தான் சுகத்தை கொடுக்கமுடியும்.

—————

ஶ்ருதம் ச த்3ருஷ்டவத்3 து3ஷ்டம் ஸ்பர்தா4ஸூயாத்யாவ்யயை: |
ப3ஹ்வந்தராயகாமத்வாத் க்ருஷிவச்சாபி நிஷ்ப2லம் || 21 ||

ஶ்ருதம் ச சாஸ்திரங்கள் மூலம் அறியப்பட்ட சொர்க்கம் போன்ற பரலோகத்திலும்
த்3ருஷ்டவத்3 நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த மனிதலோகத்தைப் போல
ஸ்பர்த்4 போட்டி
அஸூய பொறாமை
அத்ய அழிவுக்குட்பட்டது
அவ்யயை: தேய்ந்துகொண்டே போகுதல்
து3ஷ்டம் போன்ற குறையுடன் கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது
ப3ஹ்வந்தராய காமத்வாத் பல தடைகளுக்கு அப்பால்தான் இன்பங்களை அடைய முடியும்.
நம் அறியாமையினால் இழப்புத்தான் அதிகம், கிடைக்கிறது.
சுகம் கொஞ்சம்தான் அடைகிறோம் என்ற உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
க்ருஷிவச்சாபி நிஷ்ப2லம் விவசாயி எவ்வளவு உழைத்தாலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்று உறுதியாக கூறமுடியாது.
அப்படி பலன் கிடைக்காமல் போய்விட்டால் உழைப்பு வீணாகி போய்விடுகிறது

———

இனி(22-26) பரலோக பலன்கள் அனைத்தும் நிலையற்றது என்று விளக்கப்படுகிறது.

அந்தராயைரவிஹதோ யதி3 த4ர்ம: ஸ்வனுஷ்டி2த: |
தேனாபி நிர்ஜிதம் ஸ்தா3னம் யதா2 க3ச்ச2தி தச்ச்2ருணு || 22 ||

அந்தராயை – தடைகள்
ஒருவேளை எந்த இடையூறுமில்லாமல் தர்மமானது நன்கு அனுஷ்டானம் செய்யப்பட்டு சுகம் தருகின்ற
மேலுகங்களை அடைந்தாலும், அந்த லோகத்தை அவன் எவ்விதம் அடைகிறான், எவ்வாறு இருக்கிறான் என்பதை சொல்கிறேன் கேள்.

———–

இஷ்டவேஹ தே3வதா யக்2ஞை: ஸ்வர்லோகம் யாதி யாக்3ஞிக: |
பு4ஞ்ஜீத தே3வ்வத்தத்ர போ4கா3ன் தி3வ்யான் நிஜார்ஜிதாத் || 23 ||

விதவிதமான வேள்விளைச் செய்து அதற்குரிய தேவதைகளை பூஜித்து இன்பம் கொடுக்கும் லோகங்களுக்கு செல்கிறான்.
அந்த தேவதை அடைந்ததைப் போல போகங்களை அனுபவிக்கின்றான்.

————–

ஸ்வபுண்யோபசிதே ஶுப்ரே விமான உபகீ3யதே |
க3ந்த4ர்வைர்விஹரன் மத்4யே தே3வீனாம் ஹ்ருத்3யவேஷத்3ருக் || 24 ||

ஹ்ருத்3யவேஷத்3ருக் மனதை கவர்கின்ற ஆடை அணிகலன்களுடன் கூடியவனாக இருக்கும் இவன்
ஸ்வபுண்ய உபசிதே அவனுடைய புண்ணியத்திற்கேற்ப
ஶுப்ரே விமான அழகிய விமானத்தில்
தே3வீனாம் மத்4யே விஹரன் தேவலோக பெண்களுடன் கூடிக் குலாவுகின்றான்
க3ந்த4ர்வ உபகீ3யதே கந்தர்வர்களால் புகழப்படுகிறான், புகழ்ந்துப் பாடப்படுகிறான்

———–

ஸ்த்ரீபி4: காமக3யானேன கிங்கினீஜாலமாலினா |
க்ரீட3ன் ந வேதா3த்மபாதம் ஸுராக்ரீடேஷு நிர்வ்ருத: || 25 ||

தேவலோக பெண்களுடன், விரும்பிய இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லக்கூடியதும், விதவிதமான மணிமாலைகளால்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனத்தில் அமர்ந்துகொண்டு இன்பமாக காலத்தைக் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது
தேவலோக இன்பங்களில் மூழ்கியிருக்கின்ற அவன் தன்னுடைய வீழ்ச்சியை அறியமாட்டான்.
அவனிடம் இருக்கின்ற புண்ணியம் அழிந்து கொண்டிருப்பதை அறியமாட்டான்.

———-

தாவத் ப்ரமோத3தே ஸ்வர்கே3 யாவத் புண்யம் ஸமாப்யதே |
க்ஷீணபுண்ய: பதத்யர்வாக3நிச்ச2ன் காலசாலித: || 26 ||

எதுவரை புண்ணியம் இருக்கின்றதோ அதுவரை சொர்க்கத்தின் இன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான்.
புண்ணியம் தீர்ந்தபின்னே அவன் விரும்பாவிட்டாலும்கூட காலம் அவனைக் கீழேத் தள்ளிவிடும்.

————-

யத்3யத4ர்மரத: ஸங்கா3த3ஸதாம் வாஜிதேந்த்3ரிய: |
காமாத்மா க்ருபணோ லுப்3த4: ஸ்த்ரைணோ பூதவிஹிம்ஸக: || 27 ||

பஶூனவிதி3னாSSலப்4ய ப்ரேதபூ4தக3ணான் யஜன் |
நரகாநவஸோ ஜ்ந்துர் க3த்வா யாத்யுல்ப3ணம் தம: || 28 ||

ஒருவேளை அதர்மத்தையே செய்து கொண்டிருப்பவன், அதர்மத்தை செய்துகொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களின்
நட்பினால் தன்னுடைய புலன்களை வசப்படுத்தாதவனாக இருப்பவன், ஆசைவயப்பட்டவன்,

க்ருபணஹ தானம் செய்யாதவன் (லோபி, கஞ்சன்)
லுப்3த4ஹ பேராசைக்காரன், மற்றவர்களுடைய செல்வத்தை அபகரிக்கும் எண்ணமுடையவன்
ஸ்த்ரைணஹ உடலின்பத்திலே ஆசையுள்ளவன்
பூதவிஹிம்ஸக:ஹ எல்லா உயிரினங்களையும் வேண்டுமென்றே இம்சிப்பவன்

உயிரினங்களை பலியிட்டு செய்கின்ற யாகங்களை செய்பவன், துஷ்ட தேவதைகளை வழிபடுபவன்,
இப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் அதர்மத்தையே செய்து கொண்டிருப்பவன் தன் வசமின்றி நரகத்தை,
அடர்ந்த இருளால் சூழப்பட்ட லோகங்களை அடைகிறான்.

————

லோகானாம் லோகபாலானாம் மத்3ப4யம் கல்பஜீவினாம் |
ப்3ரஹ்மணோSபி ப4யம் மத்தோ த்3விபரார்த4பராயுஷ: || 29 ||

பிறகு துயரத்தை பலனாக உடைய கர்மங்களை செய்து உடலின் துணைக்கொண்டு அதன் பலனாக
மீண்டும் உடலை அடைகின்றார்கள். அழிந்து போகும் இயல்புடைய உடலினால் என்ன சுகத்தை கொடுக்கமுடியும்!

—————-

கர்மாணி து3:கோ2த2ர்காணி குர்வன் தே3ஹேன தை: புன: |
தே3ஹமாப4ஜதே தத்ர கிம் ஸுக2ம் மர்த்யத4ர்மிண: || 30 ||

பூர்வமீமாம்சகர்களால் குறிக்கப்படும் மோட்சம் சம்சாரம்தான். எல்லா ஜீவராசிகளும், எல்லா தேவதைகளும்
உலகத்தை பரிபாலிக்கின்ற தேவதைகளும் ஒரு கல்பகாலம்தான் வாழ்வார்கள்.
அவர்களும் என்னிடத்தில்(பகவான் கிருஷ்ணனிடத்தில்) பயந்துகொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.
பிரம்மதேவனும் என்னிடத்தில் பயம் கொண்டுதான் இருக்கிறார். இவரது ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள்.

————

கு3ணா ஸ்ருஜந்தி கர்மாணி கு3ணோSனுஸ்ருஜதே கு3ணான் |
ஜீவஸ்து கு3ணஸம்யுக்தோ பு4ங்க்தே கர்மப2லாந்யஸௌ || 31 ||

கு3ணாஹா – உடலும், மனமும் (ஸ்தூல, சூட்சும சரீரங்கள்)
ஸ்ருஜந்தி கர்மாணி – செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது.
கு3ணோ அனுஸ்ருஜதே கு3ணான் – சத்துவ, ரஜஸ், தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணங்கள்தான் உடலையும், மனதையும் செயலில் ஈடுபட தூண்டுகின்றது.
ஜீவஸ்து கு3ணஸம்யுக்தஹ – இந்த ஜீவன் முக்குணங்களோடு கூடியிருக்கின்றன
அஸௌ கர்மப2லான் பு4ங்க்தே – அதனால் ஜீவன் கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கின்றான்.

மோட்சம் என்பது நிலையான சுகத்தைத் தரும் ஒரு வஸ்துவாக நினைத்தால் அது தவறு.
மோட்சம் என்பது விசேஷ அனுபவத்திற்குட்பட்டதல்ல. அனுபவிப்பது எல்லாம் சம்சாரம்.
மோட்சம் என்பது சாமான்ய அனுபவம் எப்பொழுதும் மனநிறைவுடன் இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வுடன் இருப்பதுதான் மோட்சம்.
நான் ஆத்மா, சாட்சி என்ற நினைப்புடன் இருப்பது. கர்த்தாவும் அல்ல, போக்தாவும் அல்ல.

————–

யாவத் ஸ்யாத்3 கு3ணவைஷம்யம் தாவன்நானாத்வமாத்மன: |
நானாத்வமாத்மனோ யாவத் பாரத்ந்த்ர்யம் ததை3வ ஹி || 32 ||

எப்பொழுது குணங்களின் வேற்றுமைகள் இருக்கின்றதோ அப்பொழுது விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்கள்.
பலவிதமான ஸூட்சும சரீரங்கள் தோன்றுகின்றன. எப்பொழுது பலவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்களோ
அப்போது பிறர் வசத்திற்கு அடிமையாகவே சென்று விடூகிறார்கள்.

————–

யாவத்3ஸ்யாஸ்வதந்த்ரத்வம் தாவதீ3ஶ்வரதோ ப4யம் |
ய ஏதத் ஸமுபாஸீரம்ஸ் தே முஹ்யந்தி ஶுசார்பிதா: || 33 ||

ஜீவனுக்கு எதுவரை ஒன்றை சார்ந்திருத்தல் என்ற நிலை இருக்கின்றதோ, அதாவது சுதந்திரம் இல்லாமல்
குணங்களுக்கு வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றானோ, அதுவரை இறைவனிடத்தில் பயம் இருக்கவே செய்யும்.
பகவானிடம் பயம் நீங்க பிரார்த்திப்போம். ஆனால் இந்த நிலையில் அவரிடத்திலே பயம் ஏற்படும்.
எவனொருவன் பூர்வமீமாம்ஸ மதக்கொள்கையை பின்பற்றுகிறார்களோ, குணங்களின் பிடியில் சிக்கியிருக்கிறார்களோ
அவர்கள் மோகத்தில் வீழ்ந்து விடுவார்கள். சோகத்திலும் மூழ்கடிக்கப்பட்டு விடுவார்கள்.

————-

கால ஆத்மாSSக3மோ லோக: ஸ்வபா4வோ த4ர்ம ஏவ ச |
இதி மாம் ப3ஹுதா4 ப்ராஹுர் கு3ணவ்யதிகரே ஸதி || 34 ||

குண மாற்றத்தினால் இந்த ஸ்ருஷ்டியானது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது இறைவனான என்னையே பலவாக பார்க்கின்றார்கள்.
காலமாகவும், அனைத்து ஜீவாத்மாகவும், வேத சாஸ்திரங்களாகவும், அனைத்து உலகமாகவும், ஒவ்வொரு பொருளிலிருக்கும்
பொதுவான தன்மையாகவும், சக்தியாகவும், மேலும் பாவ-புண்ணியங்களாகவும் நானே இருக்கின்றேன் என்றும் ஞானிகள் கூறுகிறார்கள்.

————-

உத்3த4வ உவாச:
கு3ணேஷு வர்தமானோSபி தே3ஹஜேஷ்வனபாவ்ருத: |
கு3ணைர்ன ப3த்3த்4யதே தே3ஹீ ப3த்3த்4யதே வா கத2ம் விபோ4 || 35 ||

உத்தவர் கேட்கிறார்:
விபோ4 பலவாக காட்சியளிக்கும் இறைவா!
கு3ணேஷு வர்தமான அபி உடலிலிருந்து கொண்டிருக்கும்போது அதிலிருந்து செயல் செய்து கொண்டிருந்த போதிலும்
அதனால் கட்டுப்படாமல், தாக்கப்படாமல், உடல்களாலும், செயல்களாலும் ஞானி எப்படி பந்தப்படாமல் இருக்கின்றான்?
மற்றவர்கள் எப்படி பந்தப்படுகிறார்கள்?

————–

கத2ம் வர்தேத விஹரேத் கைர்வா ஞாயேத லக்ஷணை: |
கிம் பு4ஞ்ஜீதோத விஸ்ருஜேச்ச2யீதஸீத யாதி || 36 ||

முக்தியடைந்தவன் நடத்தை எப்படியிருக்கும்?
ஞானி எவ்விதம் இருப்பான்? எப்படி நடந்து கொள்வான்? எந்தெந்த அடையாளங்களால் அவனை அறிந்து கொள்ள முடியும்?
எதை உட்கொள்வான்? போக்தாவாக இருக்கும்போது என்ன மனநிலையில் இருப்பான்?
கர்த்தாவாக இருக்கும்போது எவ்விதம் செயல்படுவான்? எப்படி உறங்குவான்? எப்படி அமர்ந்திருப்பான்? எப்படி, எவ்விதம் செல்வான்?

————-

ஏதத்3ச்யுத மே ப்3ரூஹி ப்ரஶ்னம் ப்ரஶ்தவிதா3ம் வா |
நித்யமுக்தோ நித்யப3த்3த4 ஏக ஏவேதி மே ப்4ரம: || 37 ||

அச்சுதா! இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள்.
கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளை சரியாக புரிந்து கொள்வதில் சிறந்தவரே!
ஒரே ஜீவன் எப்படி முக்தனாகவும், சம்சாரியாகவும் இருக்க முடியும்? இதுவே எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது.

————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உத்தவர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கீதாச்சார்யன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் -முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் —

November 30, 2020

ஸ்ரீ ௐம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம் ..

ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாராயணம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ வ்ரஜப்ரியம் .
ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்³வைபாயனம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ப்ருʼதா²ஸுதம் ..

———–

பகவ -உள்ளவன் பகவான் பாகவதம் -பாக்கவே இதம் சொல்லும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே பாகவதத்தில் உள்ளான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூர்வ ப்ரஹ்மம்
ராமன் பூர்ண மனுஷ்ய -கிருஷ்ணன் -பூர்வ பரத்வம்
கிளி போல் -குயில் போல் இனிமை -மலர் போல் மலர்ந்து
மற்ற அவதாரங்கள் சொல்லி புண்ணியம் சம்பாதித்து யோக்யதை பெற
1-சர்க்கம்
2-விசர்க்கம்
3-ஸ்திதி
god-generation -operation- destruction
4-உணவு போஷகம் -அவதாரம்
5-கர்மம் தடைகள்
6-மன்வந்தரம் -காலக்கணக்கு
7-ஈஸ்வர அவதார -அனு அவதார -போல்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
8-விரோதி தூக்கம்
9-முக்தன் –
10-ஆஸ்ரயம் -புகல் இடம் -இத்தை உணர்த்தவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலைகள்

————-

.. ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 1 ..

ஸச்சிதா³னந்த³ ரூபாய விஶ்வோத்பத்யாதி³ ஹேதவே .
தாபத்ரய விநாஶாய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய வயம்ʼ நும꞉ .. 1..

யம்ʼ ப்ரவ்ரஜந்தமனபேதமபேதக்ருʼத்யம்ʼ
த்³வைபாயனோ விரஹகாதர ஆஜுஹாவ .
புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோ(அ)பி⁴னேது³ஸ்தம்ʼ
ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼத³யம்ʼ முனிமானதோ(அ)ஸ்மி .. 2..

விரஹத்தால் வியாசர் ஸூகரைக் கூப்பிட -மற்றவை பதில் குரல் -ப்ரஹ்மம் -அனைத்தும்

நைமிஷே ஸூதமாஸீன மபி⁴வாத்³ய மஹா மதிம் .
கதா²ம்ருʼதர ஸாஸ்வாத³ குஶல꞉ ஶௌனகோ(அ)ப்³ரவீத் .. 3..

நைமிசாரண்யம் -ஸ்வயம் வியக்த திவ்ய தேசம் –
ஸூ கர் -பரீக்ஷித் -சொல்லும் பொழுது கேட்டார் ரோமா ஹர்ஷனர்
ரோம ஹர்ஷனர் பிள்ளை ஸூத பவ்ர்ணிகர் -சொல்ல
அவர் சனகாதிகளுக்கு

ஶௌனக உவாச
அஜ்ஞான த்⁴வாந்த வித்⁴வம்ʼஸகோடி ஸூர்ய ஸம ப்ரப⁴ .
ஸூதாக்²யாஹி கதா²ஸாரம்ʼ மம கர்ண ரஸாயனம் .. 4..

ப⁴க்தி ஜ்ஞான விராகா³ப்தோ விவேகோ வர்த⁴தே மஹான் .
மாயாமோஹ நிராஸஶ்ச வைஷ்ணவை꞉ க்ரியதே கத²ம் .. 5..

இஹ கோ⁴ரே கலௌ ப்ராயோ ஜீவஶ்சாஸுரதாம்ʼ க³த꞉ .
க்லேஶாக்ராந்தஸ்ய தஸ்யைவ ஶோத⁴னே கிம்ʼ பராயணம் .. 6..

ஶ்ரேயஸாம்ʼ யத்³ ப⁴வேச்ச்²ரேய꞉ பாவனானாம்ʼ ச பாவனம் .
க்ருʼஷ்ண ப்ராப்திகரம்ʼ ஶஶ்வத் ஸாத⁴னம்ʼ தத்³வதா³து⁴னா .. 7..

சிந்தாமணிர் லோக ஸுக²ம்ʼ ஸுரத்³ரு꞉ ஸ்வர்க³ஸம்பத³ம் .
ப்ரயச்ச²தி கு³ரு꞉ ப்ரீதோ வைகுண்ட²ம்ʼ யோகி³ து³ர்லப⁴ம் .. 8..

ஸூத உவாச
ப்ரீதி꞉ ஶௌனக சித்தே தே ஹ்யதோ வச்மி விசார்ய ச .
ஸர்வ ஸித்³தா⁴ந்த நிஷ்பன்னம்ʼ ஸம்ʼஸார ப⁴ய நாஶனம் .. 9..

ப⁴க்த்யோக⁴ வர்த⁴னம்ʼ யச்ச க்ருʼஷ்ண ஸந்தோஷ ஹேதுகம் .
தத³ஹம்ʼ தே(அ)பி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஸாவதா⁴னதயா ஶ்ருʼணு .. 10..

சாவதானம் -கவனமாக கேட்கவேண்டும்

கால வ்யால முக²க்³ராஸத்ராஸநிர்ணாஶஹேதவே .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ கலௌ கீரேண பா⁴ஷிதம் .. 11..

ஏதஸ்மாத³பரம்ʼ கிஞ்சின் மன꞉ஶுத்³த்⁴யை ந வித்³யதே .
ஜன்மாந்தரே ப⁴வேத் புண்யம்ʼ ததா³ பா⁴க³வதம்ʼ லபே⁴த் .. 12..

ஜன்மாந்தர புண்யத்தாலே தானே இத்தைக் கேட்க பெறுவோம் –

பரீக்ஷிதே கதா²ம்ʼ வக்தும்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தே ஶுகே .
ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வைவ தே³வாஸ்தத்ர ஸமாக³மன் .. 13..

ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்-உப்புச்சாறு வேண்டாம்

ஶுகம்ʼ நத்வாவத³ன் ஸர்வே ஸ்வகார்யகுஶலா꞉ ஸுரா꞉ .
கதா²ஸுதா⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²ஸ்வ க்³ருʼஹீத்வைவ ஸுதா⁴மிமாம் .. 14..

ஏவம்ʼ வினிமயே ஜாதே ஸுதா⁴ ராஜ்ஞா ப்ரபீயதாம் .
ப்ரபாஸ்யாமோ வயம்ʼ ஸர்வே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாம்ருʼதம் .. 15..

க்வ ஸுதா⁴ க்வ கதா² லோகே க்வ காச꞉ க்வ மணிர்மஹான் .
ப்³ரஹ்மராதோ விசார்யைவம்ʼ ததா³ தே³வான் ஜஹாஸ ஹ .. 16..

அப⁴க்தாம்ʼஸ்தாம்ʼஶ்ச விஜ்ஞாய ந த³தௌ³ ஸ கதா²ம்ருʼதம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ வார்தா ஸுராணாமபி து³ர்லபா⁴ .. 17..

ராஜ்ஞோ மோக்ஷம்ʼ ததா² வீக்ஷ்ய புரா தா⁴தாபி விஸ்மித꞉ .
ஸத்யலோகே துலாம்ʼ ப³த்³த்⁴வாதோலயத்ஸாத⁴னான்யஜ꞉ .. 18..

லகூ⁴ன்யன்யானி ஜாதானி கௌ³ரவேண இத³ம்ʼ மஹத் .
ததா³ ருʼஷிக³ணா꞉ ஸர்வே விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ யயு꞉ .. 19..

மேநிரே ப⁴க³வத்³ரூபம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ கலௌ .
பட²னாச்ச்²ரவணாத்ஸத்³யோ வைகுண்ட²ப²லதா³யகம் .. 20..

ஸப்தாஹேன ஶ்ருதம்ʼ சைதத்ஸர்வதா² முக்திதா³யகம் .
ஸனகாத்³யை꞉ புரா ப்ரோக்தம்ʼ நாரதா³ய த³யாபரை꞉ .. 21..

யத்³யபி ப்³ரஹ்ம ஸம்ப³ந்தா⁴ச்ச்²ருதமேதத்ஸுரர்ஷிணா .
ஸப்தாஹ ஶ்ரவணவிதி⁴꞉ குமாரைஸ்தஸ்ய பா⁴ஷித꞉ .. 22..

ஶௌனக உவாச
லோகவிக்³ரஹமுக்தஸ்ய நாரத³ஸ்யாஸ்தி²ரஸ்ய ச .
விதி⁴ஶ்ரவே குத꞉ ப்ரீதி꞉ ஸம்ʼயோக³꞉ குத்ர தை꞉ ஸஹ .. 23..

ஸூத உவாச
அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாமி ப⁴க்தியுக்தம்ʼ கதா²னகம் .
ஶுகேன மம யத்ப்ரோக்தம்ʼ ரஹ꞉ ஶிஷ்யம்ʼ விசார்ய ச .. 24..

ஏகதா³ ஹி விஶாலாயாம்ʼ சத்வார ருʼஷயோ(அ)மலா꞉ .
ஸத்ஸங்கா³ர்த²ம்ʼ ஸமாயாதா த³த்³ருʼஶுஸ்தத்ர நாரத³ம் .. 25..

குமாரா ஊசு꞉
கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் தீ³னமுக²꞉ குதஶ் சிந்தாதுரோ ப⁴வான் .
த்வரிதம்ʼ க³ம்யதே குத்ர குதஶ்சாக³மனம்ʼ தவ .. 26..

இதா³னீம்ʼ ஶூன்யசித்தோ(அ)ஸி க³தவித்தோ யதா² ஜன꞉ .
தவேத³ம்ʼ முக்தஸங்க³ஸ்ய நோசிதம்ʼ வத³ காரணம் .. 27..

நாரத³ உவாச
அஹம்ʼ து ப்ருʼதி²வீம்ʼ யாதோ ஜ்ஞாத்வா ஸர்வோத்தமாமிதி .
புஷ்கரம்ʼ ச ப்ரயாக³ம்ʼ ச காஶீம்ʼ கோ³தா³வரீம்ʼ ததா² .. 28..

சாந்தி பக்தி கிடைக்காத இடங்கள் இல்லாமல் நாரதர் கவலை

ஹரி க்ஷேத்ரம்ʼ குரு க்ஷேத்ரம்ʼ ஶ்ரீரங்க³ம்ʼ ஸேது ப³ந்த⁴னம் .
ஏவமாதி³ஷு தீர்தே²ஷு ப்⁴ரமமாண இதஸ்தத꞉ .. 29..

நாபஶ்யம்ʼ குத்ர சிச்ச²ர்ம மன꞉ஸந்தோஷ காரகம் .
கலினாத⁴ர்ம மித்ரேண த⁴ரேயம்ʼ பா³தி⁴தாது⁴னா .. 30..

கலி கோலாஹலம் –

ஸத்யம்ʼ நாஸ்தி தப꞉ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னம்ʼ ந வித்³யதே .
உத³ரம் ப⁴ரிணோ ஜீவா வராகா꞉ கூட பா⁴ஷிண꞉ .. 31..

மந்தா³꞉ ஸுமந்த³மதயோ மந்த³பா⁴க்³யா ஹ்யுபத்³ருதா꞉ .
பாக²ண்ட³ நிரதா꞉ ஸந்தோ விரக்தா꞉ ஸபரிக்³ரஹா꞉ .. 32..

தருணீ ப்ரபு⁴தா கே³ஹே ஶ்யாலகோ பு³த்³தி⁴தா³யக꞉ .
கன்யா விக்ரயிணோ லோபா⁴த்³த³ம்பதீனாம்ʼ ச கல்கனம் .. 33..

ஆஶ்ரமா யவனை ருத்³தா⁴ஸ் தீர்தா²னி ஸரிதஸ் ததா² .
தே³வதா யதனான் யத்ர து³ஷ்டைர் நஷ்டானி பூ⁴ரிஶ꞉ .. 34..

ந யோகீ³ நைவ ஸித்³தோ⁴ வா ந ஜ்ஞானீ ஸத்க்ரியோ நர꞉ .
கலிதா³வானலேநாத்³ய ஸாத⁴னம்ʼ ப⁴ஸ்மதாம்ʼ க³தம் .. 35..

அட்டஶூலா ஜனபதா³꞉ ஶிவஶூலா த்³விஜாதய꞉ .
காமின்ய꞉ கேஶஶூலின்ய꞉ ஸம்ப⁴வந்தி கலாவிஹ .. 36..

ஏவம்ʼ பஶ்யன் கலேர்தோ³ஷான் பர்யடன்னவனீமஹம் .
யாமுனம்ʼ தடமாபன்னோ யத்ர லீலா ஹரேரபூ⁴த் .. 37..

தத்ராஶ்சர்யம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தன்முனீஶ்வரா꞉ .
ஏகா து தருணீ தத்ர நிஷண்ணா கி²ன்னமானஸா .. 38..

வ்ருʼத்³தௌ⁴ த்³வௌ பதிதௌ பார்ஶ்வே நி꞉ஶ்வஸந்தாவசேதனௌ .
ஶுஶ்ரூஷந்தீ ப்ரபோ³த⁴ந்தீ ருத³தீ ச தயோ꞉ புர꞉ .. 39..

த³ஶ தி³க்ஷு நிரீக்ஷந்தீ ரக்ஷிதாரம்ʼ நிஜம்ʼ வபு꞉ .
வீஜ்யமானா ஶதஸ்த்ரீபி⁴ர்போ³த்⁴யமானா முஹுர்முஹு꞉ .. 40..

த்³ருʼஷ்ட்வா தூ³ராத்³க³த꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ கௌதுகேன தத³ந்திகம் .
மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சோத்தி²தா பா³லா விஹ்வலா சாப்³ரவீத்³வச꞉ .. 41..

பா³லோவாச
போ⁴ போ⁴꞉ ஸாதோ⁴ க்ஷணம்ʼ திஷ்ட² மச்சிந்தாமபி நாஶய .
த³ர்ஶனம்ʼ தவ லோகஸ்ய ஸர்வதா²க⁴ஹரம்ʼ பரம் .. 42..

ப³ஹுதா² தவ வாக்யேன து³꞉க²ஶாந்திர்ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ பா⁴க்³யம்ʼ ப⁴வேத்³பூ⁴ரி ப⁴வதோ த³ர்ஶனம்ʼ ததா³ .. 43..

நாரத³ உவாச
காஸி த்வம்ʼ காவிமௌ சேமா நார்ய꞉ கா꞉ பத்³ம லோசனா꞉ .
வத³ தே³வி ஸவிஸ்தாரம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 44..

பா³லோவாச
அஹம்ʼ ப⁴க்திரிதி க்²யாதா இமௌ மே தனயௌ மதௌ .
ஜ்ஞானவைராக்³யநாமானௌ காலயோகே³ன ஜர்ஜரௌ .. 45..

இவர்கள் எனது பிள்ளைகள் -பக்தி -பேசுகிறாள் -எனக்கு இளமை திரும்பியது -இவர்கள்
ஞானம் வைராக்யம் – வயசு ஆகி திரும்ப வில்லை -பக்தி தவழும்

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஶ்சேமா மத்ஸேவார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .
ததா²பி ந ச மே ஶ்ரேய꞉ ஸேவிதாயா꞉ ஸுரைரபி .. 46..

இதா³னீம்ʼ ஶ்ருʼணு மத்³வார்தாம்ʼ ஸசித்தஸ்த்வம்ʼ தபோத⁴ன .
வார்தா மே விததாப்யஸ்தி தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 47..

உத்பன்னா த்³ரவிடே³ ஸாஹம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ கர்ணாடகே க³தா .
க்வசித் க்வசின் மஹாராஷ்ட்ரே கு³ர்ஜரே ஜீர்ணதாம்ʼ க³தா .. 48..

பக்தி பிறந்த கதை சொல்கிறாள் -தமிழகம் பிறந்து கர்நாடகம் வளர்ந்து

தத்ர கோ⁴ரகலேர்யோகா³த்பாக²ண்டை³꞉ க²ண்டி³தாங்க³கா .
து³ர்ப³லாஹம்ʼ சிரம்ʼ யாதா புத்ராப்⁴யாம்ʼ ஸஹ மந்த³தாம் .. 49..

வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ புன꞉ ப்ராப்ய நவீனேவ ஸுரூபிணீ .
ஜாதாஹம்ʼ யுவதீ ஸம்யக்ப்ரேஷ்ட²ரூபா து ஸாம்ப்ரதம் .. 50..

இமௌ து ஶயிதாவத்ர ஸுதௌ மே க்லிஶ்யத꞉ ஶ்ரமாத் .
இத³ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ பரித்யஜ்ய விதே³ஶம்ʼ க³ம்யதே மயா .. 51..

ஜரட²த்வம்ʼ ஸமாயாதௌ தேன து³꞉கே²ன து³꞉கி²தா .
ஸாஹம்ʼ து தருணீ கஸ்மாத்ஸுதௌ வ்ருʼத்³தா⁴விமௌ குத꞉ .. 52..

த்ரயாணாம்ʼ ஸஹசாரித்வாத்³வைபரீத்யம்ʼ குத꞉ ஸ்தி²தம் .
க⁴டதே ஜரடா² மாதா தருணௌ தனயாவிதி .. 53..

அத꞉ ஶோசாமி சாத்மானம்ʼ விஸ்மயாவிஷ்டமானஸா .
வத³ யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் காரணம்ʼ சாத்ர கிம்ʼ ப⁴வேத் .. 54..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானேனாத்மனி பஶ்யாமி ஸர்வமேதத்தவானகே⁴ .
ந விஷாத³ஸ்த்வயா கார்யோ ஹரி꞉ ஶம்ʼ தே கரிஷ்யதி .. 55..

ஸூத உவாச
க்ஷண மாத்ரேண தஜ்ஜ் ஞாத்வா வாக்யமூசே முனீஶ்வர꞉ .. 56..

நாரத³ உவாச
ஶ்ருʼணுஷ் வாவஹிதா பா³லே யுகோ³(அ)யம்ʼ தா³ருண꞉ கலி꞉ .
தேன லுப்த꞉ ஸதா³சாரோ யோக³மார்க³ஸ்தபாம்ʼஸி ச .. 57..

பக்தி முக்தி முன் சேர்ந்து இருக்க யுகம் மாற பிரிந்து

ஜனா அகா⁴ஸுராயந்தே ஶாட்²ய து³ஷ்கர்ம காரிண꞉ .
இஹ ஸந்தோ விஷீத³ந்தி ப்ரஹ்ருʼஷ்யந்தி ஹ்யஸாத⁴வ꞉ .
த⁴த்தே தை⁴ர்யம்ʼ து யோ தீ⁴மான் ஸ தீ⁴ர꞉ பண்டி³தோ(அ)த²வா .. 58..

அஸ்ப்ருʼஶ்யானவலோக்யேயம்ʼ ஶேஷபா⁴ரகரீ த⁴ரா .
வர்ஷே வர்ஷே க்ரமாஜ்ஜாதா மங்க³லம்ʼ நாபி த்³ருʼஶ்யதே .. 59..

ந த்வாமபி ஸுதை꞉ ஸாகம்ʼ கோ(அ)பி பஶ்யதி ஸாம்ப்ரதம் .
உபேக்ஷிதானுராகா³ந்தை⁴ர்ஜர்ஜரத்வேன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 60..

வ்ருʼந்தா³வனஸ்ய ஸம்ʼயோகா³த்புனஸ்த்வம்ʼ தருணீ நவா .
த⁴ன்யம்ʼ வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ தேன ப⁴க்திர்ந்ருʼத்யதி யத்ர ச .. 61..

அத்ரேமௌ க்³ராஹகாபா⁴வான்ன ஜராமபி முஞ்சத꞉ .
கிஞ்சிதா³த்மஸுகே²னேஹ ப்ரஸுப்திர்மன்யதே(அ)னயோ꞉ .. 62..

ப⁴க்திருவாச
கத²ம்ʼ பரீக்ஷிதா ராஜ்ஞா ஸ்தா²பிதோ ஹ்யஶுசி꞉ கலி꞉ .
ப்ரவ்ருʼத்தே து கலௌ ஸர்வஸார꞉ குத்ர க³தோ மஹான் .. 63..

கருணாபரேண ஹரிணாப்யத⁴ர்ம꞉ கத²மீக்ஷ்யதே .
இமம்ʼ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ சி²ந்தி⁴ த்வத்³வாசா ஸுகி²தாஸ்ம்யஹம் .. 64..

நாரத³ உவாச
யதி³ ப்ருʼஷ்டஸ்த்வயா பா³லே ப்ரேமத꞉ ஶ்ரவணம்ʼ குரு .
ஸர்வம்ʼ வக்ஷ்யாமி தே ப⁴த்³ரே கஶ்மலம்ʼ தே க³மிஷ்யதி .. 65..

யதா³ முகுந்தோ³ ப⁴க³வான் க்ஷ்மாம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³த꞉ .
தத்³தி³னாத்கலிராயாத꞉ ஸர்வஸாத⁴னபா³த⁴க꞉ .. 66..

த்³ருʼஷ்டோ தி³க்³விஜயே ராஜ்ஞா தீ³னவச்ச²ரணம்ʼ க³த꞉ .
ந மயா மாரணீயோ(அ)யம்ʼ ஸாரங்க³ இவ ஸாரபு⁴க் .. 67..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
தத்ப²லம்ʼ லப⁴தே ஸம்யக் கலௌ கேஶவ கீர்தனாத் .. 68..

கேசவ நாம சங்கீர்த்தனமே இக்கலியில் பலம் அளிக்குமே

ஏகாகாரம்ʼ கலிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸாரவத் ஸார நீரஸம் .
விஷ்ணுராத꞉ ஸ்தா²பிதவான் கலி ஜானாம்ʼ ஸுகா²ய ச .. 69..

குகர்மா சரணாத்ஸார꞉ ஸர்வதோ நிர்க³தோ(அ)து⁴னா .
பதா³ர்தா²꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தா பூ⁴மௌ பீ³ஜஹீனாஸ் துஷா யதா² .. 70..

விப்ரைர் பா⁴க³வதீ வார்தா கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .
காரிதா கண லோபே⁴ன கதா²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 71..

அத்யுக்³ர பூ⁴ரி கர்மாணோ நாஸ்திகா ரௌரவா ஜனா꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தீர்தே²ஷு தீர்த²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 72..

காம க்ரோத⁴ மஹா லோப⁴ த்ருʼஷ்ணாவ்யாகுல சேதஸ꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தபஸி தப꞉ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 73..

மனஸஶ் சாஜயால் லோபா⁴த்³த³ம்பா⁴த்பாக²ண்ட³ ஸம்ʼஶ்ரயாத் .
ஶாஸ்த்ரா னப்⁴யஸனாச் சைவ த்⁴யான யோக³ ப²லம்ʼ க³தம் .. 74..

பண்டி³தாஸ்து கலத்ரேண ரமந்தே மஹிஷா இவ .
புத்ரஸ் யோத்பாத³னே த³க்ஷா அத³க்ஷா முக்தி ஸாத⁴னே .. 75..

ந ஹி வைஷ்ணவதா குத்ர ஸம்ப்ரதா³யபுர꞉ஸரா .
ஏவம்ʼ ப்ரலயதாம்ʼ ப்ராப்தோ வஸ்துஸார꞉ ஸ்த²லே ஸ்த²லே .. 76..

அயம்ʼ து யுக³த⁴ர்மோ ஹி வர்ததே கஸ்ய தூ³ஷணம் .
அதஸ்து புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸஹதே நிகடே ஸ்தி²த꞉ .. 77..

ஸூத உவாச
இதி தத்³வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ க³தா .
ப⁴க்திரூசே வசோ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச ஶௌனக .. 78..

ப⁴க்திருவாச
ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஹி த⁴ன்யோ(அ)ஸி மத்³பா⁴க்³யேன ஸமாக³த꞉ .
ஸாதூ⁴னாம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ லோகே ஸர்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பரம் .. 79..

ஜயதி ஜக³தி மாயாம்ʼ யஸ்ய காயாத⁴வஸ்தே
வசனரசனமேகம்ʼ கேவலம்ʼ சாகலய்ய .
த்⁴ருவபத³மபி யாதோ யத்க்ருʼபாதோ த்⁴ருவோ(அ)யம்ʼ
ஸகலகுஶலபாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மபுத்ரம்ʼ நதாஸ்மி .. 80..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திநாரத³ஸமாக³மோ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 1..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 2 ..

நாரத³ உவாச
வ்ருʼதா² கே²த³யஸே பா³லே அஹோ சிந்தாதுரா கத²ம் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசரணாம்போ⁴ஜம்ʼ ஸ்மர து³꞉க²ம்ʼ க³மிஷ்யதி .. 1..

த்³ரௌபதீ³ ச பரித்ராதா யேன கௌரவகஶ்மலாத் .
பாலிதா கோ³பஸுந்த³ர்ய꞉ ஸ க்ருʼஷ்ண꞉ க்வாபி நோ க³த꞉ .. 2..

த்வம்ʼ து ப⁴க்தி꞉ ப்ரியா தஸ்ய ஸததம்ʼ ப்ராணதோ(அ)தி⁴கா .
த்வயா(ஆ)ஹூதஸ்து ப⁴க³வான் யாதி நீசக்³ருʼஹேஷ்வபி .. 3..

ஸத்யாதி³த்ரியுகே³ போ³த⁴ வைராக்³யௌ முக்தி ஸாத⁴கௌ .
கலௌ து கேவலா ப⁴க்திர் ப்³ரஹ்ம ஸாயுஜ்ய காரிணீ .. 4..

இதி நிஶ்சித்ய சித்³ரூப꞉ ஸத்³ரூபாம்ʼ த்வாம்ʼ ஸஸர்ஜ ஹ .
பரமானந்த³சின்மூர்தி꞉ ஸுந்த³ரீம்ʼ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ம் .. 5..

ப³த்³த்⁴வாஞ்ஜலிம்ʼ த்வயா ப்ருʼஷ்டம்ʼ கிம்ʼ கரோமீதி சைகதா³ .
த்வாம்ʼ ததா³(ஆ)ஜ்ஞாபயத்க்ருʼஷ்ணோ மத்³ப⁴க்தான் போஷயேதி ச .. 6..

அங்கீ³க்ருʼதம்ʼ த்வயா தத்³வை ப்ரஸன்னோ(அ)பூ⁴த்³த⁴ரிஸ்ததா³ .
முக்திம்ʼ தா³ஸீம்ʼ த³தௌ³ துப்⁴யம்ʼ ஜ்ஞானவைராக்³யகாவிமௌ .. 7..

போஷணம்ʼ ஸ்வேன ரூபேண வைகுண்டே² த்வம்ʼ கரோஷி ச .
பூ⁴மௌ ப⁴க்த விபோஷாய சா²யா ரூபம்ʼ த்வயா க்ருʼதம் .. 8..

முக்திம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ விரக்திம்ʼ ச ஸஹ க்ருʼத்வா க³தா பு⁴வி .
க்ருʼதாதி³த்³வாபரஸ்யாந்தம்ʼ மஹானந்தே³ன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 9..

கலௌ முக்தி꞉ க்ஷயம்ʼ ப்ராப்தா பாக²ண்டா³மயபீடி³தா .
த்வதா³ஜ்ஞயா க³தா ஶீக்⁴ரம்ʼ வைகுண்ட²ம்ʼ புனரேவ ஸா .. 10..

ஸ்ம்ருʼதா த்வயாபி சாத்ரைவ முக்திராயாதி யாதி ச .
புத்ரீக்ருʼத்ய த்வயேமௌ ச பார்ஶ்வே ஸ்வஸ்யைவ ரக்ஷிதௌ .. 11..

உபேக்ஷாத꞉ கலௌ மந்தௌ³ வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஜாதௌ ஸுதௌ தவ .
ததா²பி சிந்தாம்ʼ முஞ்ஜ த்வமுபாயம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் .. 12..

கலினா ஸத்³ருʼஶ꞉ கோ(அ)பி யுகோ³ நாஸ்தி வரானனே .
தஸ்மிம்ʼஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தா²பயிஷ்யாமி கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .. 13..

அன்யத⁴ர்மாம்ʼஸ்திரஸ்க்ருʼத்ய புரஸ்க்ருʼத்ய மஹோத்ஸவான் .
ததா³ நாஹம்ʼ ஹரேர்தா³ஸோ லோகே த்வாம்ʼ ந ப்ரவர்தயே .. 14..

த்வத³ன்விதாஶ்ச யே ஜீவா ப⁴விஷ்யந்தி கலாவிஹ .
பாபினோ(அ)பி க³மிஷ்யந்தி நிர்ப⁴யம்ʼ க்ருʼஷ்ணமந்தி³ரம் .. 15..

யேஷாம்ʼ சித்தே வஸேத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வதா³ ப்ரேமரூபிணீ .
ந தே பஶ்யந்தி கீநாஶம்ʼ ஸ்வப்னே(அ)ப்யமலமூர்தய꞉ .. 16..

ந ப்ரேதோ ந பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ வாஸுரோ(அ)பி வா .
ப⁴க்தியுக்தமனஸ்கானாம்ʼ ஸ்பர்ஶனே ந ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 17..

ந தபோபி⁴ர்ன வேதை³ஶ்ச ந ஜ்ஞானேனாபி கர்மணா .
ஹரிர்ஹி ஸாத்⁴யதே ப⁴க்த்யா ப்ரமாணம்ʼ தத்ர கோ³பிகா꞉ .. 18..

ந்ருʼணாம்ʼ ஜன்மஸஹஸ்ரேண ப⁴க்தௌ ப்ரீதிர்ஹி ஜாயதே .
கலௌ ப⁴க்தி꞉ கலௌ ப⁴க்திர்ப⁴க்த்யா க்ருʼஷ்ண꞉ புர꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ப⁴க்தித்³ரோஹகரா யே ச தே ஸீத³ந்தி ஜக³த்த்ரயே .
து³ர்வாஸா து³꞉க²மாபன்ன꞉ புரா ப⁴க்தவினிந்த³க꞉ .. 20..

அலம்ʼ வ்ரதைரலம்ʼ தீர்தை²ரலம்ʼ யோகை³ரலம்ʼ மகை²꞉ .
அலம்ʼ ஜ்ஞானகதா²லாபைர்ப⁴க்திரேகைவ முக்திதா³ .. 21..

ஸூத உவாச
இதி நாரத³நிர்ணீதம்ʼ ஸ்வமாஹாத்ம்யம்ʼ நிஶம்ய ஸா .
ஸர்வாங்க³புஷ்டிஸம்ʼயுக்தா நாரத³ம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் .. 22..

ப⁴க்திருவாச
அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி ப்ரீதிஸ்தே மயி நிஶ்சலா .
ந கதா³சித்³விமுஞ்ஜாமி சித்தே ஸ்தா²ஸ்யாமி ஸர்வதா³ .. 23..

க்ருʼபாலுனா த்வயா ஸாதோ⁴ மத்³பா³தா⁴ த்⁴வம்ʼஸிதா க்ஷணாத் .
புத்ரயோஶ்சேதனா நாஸ்தி ததோ போ³த⁴ய போ³த⁴ய .. 24..

ஸூத உவாச
தஸ்யா வச꞉ ஸமாகர்ண்ய காருண்யம்ʼ நாரதோ³ க³த꞉ .
தயோர்போ³த⁴னமாரேபே⁴ கராக்³ரேண விமர்த³யன் .. 25..

முக²ம்ʼ ஸம்ʼயோஜ்ய கர்ணாந்தே ஶப்³த³முச்சை꞉ ஸமுச்சரன் .
ஜ்ஞான ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ ரே வைராக்³ய ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம் .. 26..

வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்முஹுர்முஹு꞉ .
போ³த்⁴யமானௌ ததா³ தேன கத²ஞ்சிச்சோத்தி²தௌ ப³லாத் .. 27..

நேத்ரைரனவலோகந்தௌ ஜ்ருʼம்ப⁴ந்தௌ ஸாலஸாவுபௌ⁴ .
ப³கவத்பலிதௌ ப்ராய꞉ ஶுஷ்ககாஷ்ட²ஸமாங்க³கௌ .. 28..

க்ஷுத்க்ஷாமௌ தௌ நிரீக்ஷ்யைவ புன꞉ ஸ்வாபபராயணௌ .
ருʼஷிஶ்சிந்தாபரோ ஜாத꞉ கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 29..

அஹோ நித்³ரா கத²ம்ʼ யாதி வ்ருʼத்³த⁴த்வம்ʼ ச மஹத்தரம் .
சிந்தயன்னிதி கோ³விந்த³ம்ʼ ஸ்மாரயாமாஸ பா⁴ர்க³வ .. 30..

வ்யோமவாணீ ததை³வாபூ⁴ன்மா ருʼஷே கி²த்³யதாமிதி .
உத்³யம꞉ ஸப²லஸ்தே(அ)யம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 31..

ஏதத³ர்த²ம்ʼ து ஸத்கர்ம ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஸமாசர .
தத்தே கர்மாபி⁴தா⁴ஸ்யந்தி ஸாத⁴வ꞉ ஸாது⁴பூ⁴ஷணா꞉ .. 32..

ஸத்கர்மணி க்ருʼதே தஸ்மின் ஸநித்³ரா வ்ருʼத்³த⁴தானயோ꞉ .
க³மிஷ்யதி க்ஷணாத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரஸரிஷ்யதி .. 33..

இத்யாகாஶவச꞉ ஸ்பஷ்டம்ʼ தத்ஸர்வைரபி விஶ்ருதம் .
நாரதோ³ விஸ்மயம்ʼ லேபே⁴ நேத³ம்ʼ ஜ்ஞாதமிதி ப்³ருவன் .. 34..

நாரத³ உவாச
அனயா(ஆ)காஶவாண்யாபி கோ³ப்யத்வேன நிரூபிதம் .
கிம்ʼ வா தத்ஸாத⁴னம்ʼ கார்யம்ʼ யேன கார்யம்ʼ ப⁴வேத்தயோ꞉ .. 35..

க்வ ப⁴விஷ்யந்தி ஸந்தஸ்தே கத²ம்ʼ தா³ஸ்யந்தி ஸாத⁴னம் .
மயாத்ர கிம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ யது³க்தம்ʼ வ்யோமபா⁴ஷயா .. 36..

ஸூத உவாச
தத்ர த்³வாவபி ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிர்க³தோ நாரதோ³ முனி꞉ .
தீர்த²ம்ʼ தீர்த²ம்ʼ விநிஷ்க்ரம்ய ப்ருʼச்ச²ன்மார்கே³ முனீஶ்வரான் .. 37..

வ்ருʼத்தாந்த꞉ ஶ்ரூயதே ஸர்வை꞉ கிஞ்சிந்நிஶ்சித்ய நோச்யதே .
அஸாத்⁴யம்ʼ கேசன ப்ரோசுர்து³ர்ஜ்ஞேயமிதி சாபரே .
மூகீபூ⁴தாஸ்ததா²ன்யே து கியந்தஸ்து பலாயிதா꞉ .. 38..

ஹாஹாகாரோ மஹானாஸீத்த்ரைலோக்யே விஸ்மயாவஹ꞉ .
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்விபோ³தி⁴தம் .. 39..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .
உபாயோ நாபரோ(அ)ஸ்தீதி கர்ணே கர்ணே(அ)ஜபஞ்ஜனா꞉ .. 40..

யோகி³னா நாரதே³னாபி ஸ்வயம்ʼ ந ஜ்ஞாயதே து யத் .
தத்கத²ம்ʼ ஶக்யதே வக்துமிதரைரிஹ மானுஷை꞉ .. 41..

ஏவம்ருʼஷிக³ணை꞉ ப்ருʼஷ்டைர்நிர்ணீயோக்தம்ʼ து³ராஸத³ம் .. 42..

ததஶ்சிந்தாதுரஸ்ஸோ(அ)த² ப³த³ரீவனமாக³த꞉ .
தபஶ்சராமி சாத்ரேதி தத³ர்த²ம்ʼ க்ருʼதநிஶ்சய꞉ .. 43..

தாவத்³த³த³ர்ஶ புரத꞉ ஸனகாதீ³ன்முனீஶ்வரான் .
கோடிஸூர்யஸமாபா⁴ஸானுவாச முநிஸத்தம꞉ .. 44..

நாரத³ உவாச
இதா³னீம்ʼ பூ⁴ரிபா⁴க்³யேன ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஸங்க³மோ(அ)ப⁴வத் .
குமாரா ப்³ரூயதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ க்ருʼபாம்ʼ க்ருʼத்வா மமோபரி .. 45..

ப⁴வந்தோ யோகி³ன꞉ ஸர்வே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப³ஹுஶ்ருதா꞉ .
பஞ்சஹாயனஸம்ʼயுக்தா꞉ பூர்வேஷாமபி பூர்வஜா꞉ .. 46..

ஸதா³ வைகுண்ட²நிலயா ஹரிகீர்தனதத்பரா꞉ .
லீலாம்ருʼதரஸோன்மத்தா꞉ கதா²மாத்ரைகஜீவின꞉ .. 47..

ஹரி꞉ ஶரணமேவம்ʼ ஹி நித்யம்ʼ யேஷாம்ʼ முகே² வச꞉ .
அத꞉ காலஸமாதி³ஷ்டா ஜரா யுஷ்மான்ன பா³த⁴தே .. 48..

யேஷாம்ʼ ப்⁴ரூப⁴ங்க³மாத்ரேண த்³வாரபாலௌ ஹரே꞉ புரா .
பூ⁴மௌ நிபதிதௌ ஸத்³யோ யத்க்ருʼபாத꞉ புரம்ʼ க³தௌ .. 49..

அஹோ பா⁴க்³யஸ்ய யோகே³ன த³ர்ஶனம்ʼ ப⁴வதாமிஹ
அனுக்³ரஹஸ்து கர்தவ்யோ மயி தீ³னே த³யாபரை꞉ .. 50..

அஶரீரகி³ரோக்தம்ʼ யத்தத்கிம்ʼ ஸாத⁴னமுச்யதாம்ʼ
அனுஷ்டே²யம்ʼ கத²ம்ʼ தாவத்ப்ரப்³ருவந்து ஸவிஸ்தரம் .. 51..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸுக²முத்பத்³யதே கத²ம் .
ஸ்தா²பனம்ʼ ஸர்வவர்ணேஷு ப்ரேமபூர்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

குமாரா ஊசு꞉
மா சிந்தாம்ʼ குரு தே³வர்ஷே ஹர்ஷம்ʼ சித்தே ஸமாவஹ .
உபாய꞉ ஸுக²ஸாத்⁴யோ(அ)த்ர வர்ததே பூர்வ ஏவ ஹி .. 53..

அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி விரக்தானாம்ʼ ஶிரோமணி꞉
ஸதா³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணதா³ஸாநாமக்³ரணீர்யோக³பா⁴ஸ்கர꞉ .. 54..

த்வயி சித்ரம்ʼ ந மந்தவ்யம்ʼ ப⁴க்த்யர்த²மனுவர்தினி .
க⁴டதே க்ருʼஷ்ணதா³ஸஸ்ய ப⁴க்தே꞉ ஸம்ʼஸ்தா²பனா ஸதா³ .. 55..

ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹவோ லோகே பந்தா²ன꞉ ப்ரகடீக்ருʼதா꞉ .
ஶ்ரமஸாத்⁴யாஶ்ச தே ஸர்வே ப்ராய꞉ ஸ்வர்க³ப²லப்ரதா³꞉ .. 56..

வைகுண்ட²ஸாத⁴க꞉ பந்தா² ஸ து கோ³ப்யோ ஹி வர்ததே .
தஸ்யோபதே³ஷ்டா புருஷ꞉ ப்ராயோ பா⁴க்³யேன லப்⁴யதே .. 57..

ஸத்கர்ம தவ நிர்தி³ஷ்டம்ʼ வ்யோமவாசா து யத்புரா .
தது³ச்யதே ஶ்ருʼணுஷ்வாத்³ய ஸ்தி²ரசித்த꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ .. 58..

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே .
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச தே து கர்மவிஸூசகா꞉ .. 59..

ஸத்கர்மஸூசகோ நூனம்ʼ ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாப꞉ ஸ து கீ³த꞉ ஶுகாதி³பி⁴꞉ .. 60..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ தத்³கோ⁴ஷேண ப³லம்ʼ மஹத் .
வ்ரஜிஷ்யதி த்³வயோ꞉ கஷ்டம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴க்தேர்ப⁴விஷ்யதி .. 61..

ப்ரலயம்ʼ ஹி க³மிஷ்யந்தி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதத்⁴வனே꞉ .
கலேர்தோ³ஷா இமே ஸர்வே ஸிம்ʼஹஶப்³தா³த்³வ்ருʼகா இவ .. 62..

ஜ்ஞானவைராக்³யஸம்ʼயுக்தா ப⁴க்தி꞉ ப்ரேமரஸாவஹா .
ப்ரதிகே³ஹம்ʼ ப்ரதிஜனம்ʼ தத꞉ க்ரீடா³ம்ʼ கரிஷ்யதி .. 63..

நாரத³ உவாச
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²꞉ ப்ரபோ³தி⁴தம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .. 64..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாபாத்தத்கத²ம்ʼ போ³த⁴மேஷ்யதி .
தத்கதா²ஸு து வேதா³ர்த²꞉ ஶ்லோகே ஶ்லோகே பதே³ பதே³ .. 65..

சி²ந்த³ந்து ஸம்ʼஶயம்ʼ ஹ்யேனம்ʼ ப⁴வந்தோ(அ)மோக⁴த³ர்ஶனா꞉ .
விலம்போ³ நாத்ர கர்தவ்ய꞉ ஶரணாக³தவத்ஸலா꞉ .. 66..

குமாரா ஊசு꞉
வேதோ³பநிஷதா³ம்ʼ ஸாராஜ்ஜாதா பா⁴க³வதீ கதா² .
அத்யுத்தமா ததோ பா⁴தி ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ப²லாக்ருʼதி꞉ .. 67..

ஆமூலாக்³ரம்ʼ ரஸஸ்திஷ்ட²ன்னாஸ்தே ந ஸ்வாத்³யதே யதா² .
ஸ பூ⁴ய꞉ ஸம்ப்ருʼத²க்³பூ⁴த꞉ ப²லே விஶ்வமனோஹர꞉ .. 68..

யதா² து³க்³தே⁴ ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்பிர்ன ஸ்வாதா³யோபகல்பதே .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தம்ʼ ஹி தத்³க³வ்யம்ʼ தே³வானாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .. 69..

இக்ஷூணாமாதி³மத்⁴யாந்தம்ʼ ஶர்கரா வ்யாப்ய திஷ்ட²தி .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ச ஸா மிஷ்டா ததா² பா⁴க³வதீ கதா² .. 70..

இத³ம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நாம புராணம்ʼ ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனாய ப்ரகாஶிதம் .. 71..

வேதா³ந்தவேத³ஸுஸ்னாதே கீ³தாயா அபி கர்தரி .
பரிதாபவதீ வ்யாஸே முஹ்யத்யஜ்ஞானஸாக³ரே .. 72..

ததா³ த்வயா புரா ப்ரோக்தம்ʼ சது꞉ஶ்லோகஸமன்விதம் .
ததீ³யஶ்ரவணாத்ஸத்³யோ நிர்பா³தோ⁴ பா³த³ராயண꞉ .. 73..

தத்ர தே விஸ்மய꞉ கேன யத꞉ ப்ரஶ்னகரோ ப⁴வான் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶ்ராவ்யம்ʼ ஶோகது³꞉க²விநாஶனம் .. 74..

நாரத³ உவாச
யத்³த³ர்ஶனம்ʼ ச வினிஹந்த்யஶுபா⁴னி ஸத்³ய꞉
ஶ்ரேயஸ்தனோதி ப⁴வது³꞉க²த³வார்தி³தானாம் .
நி꞉ஶேஷஶேஷமுக²கீ³தகதை²கபானா꞉
ப்ரேமப்ரகாஶக்ருʼதயே ஶரணம்ʼ கா³தோ(அ)ஸ்மி .. 75..

பா⁴க்³யோத³யேன ப³ஹுஜன்மஸமார்ஜிதேன
ஸத்ஸங்க³மம்ʼ ச லப⁴தே புருஷோ யதா³ வை .
அஜ்ஞானஹேதுக்ருʼதமோஹமதா³ந்த⁴காரநாஶம்ʼ
விதா⁴ய ஹி ததோ³த³யதே விவேக꞉ .. 76..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
குமாரநாரத³ஸம்ʼவாதோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 3 ..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானயஜ்ஞம்ʼ கரிஷ்யாமி ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ஜ்ஜ்வலம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனார்த²ம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 1..

குத்ர கார்யோ மயா யஜ்ஞ꞉ ஸ்த²லம்ʼ தத்³வாச்யதாமிஹ .
மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஸ்ய வக்தவ்யோ வேத³பாரகை³꞉ .. 2..

கியத்³பி⁴ர்தி³வஸை꞉ ஶ்ராவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
கோ விதி⁴ஸ்தத்ர கர்தவ்யோ மமேத³ம்ʼ ப்³ருவதாமித꞉ .. 3..

குமாரா ஊசு꞉
ஶ்ருʼணு நாரத³ வக்ஷ்யாமோ வினம்ராய விவேகினே .
க³ங்கா³த்³வாரஸமீபே து தடமாநந்த³நாமகம் .. 4..

நானாருʼஷிக³ணைர்ஜுஷ்டம்ʼ தே³வஸித்³த⁴நிஷேவிதம் .
நானாதருலதாகீர்ணம்ʼ நவகோமலவாலுகம் .. 5..

ரம்யமேகாந்ததே³ஶஸ்த²ம்ʼ ஹேமபத்³மஸுஸௌரப⁴ம் .
யத்ஸமீபஸ்த²ஜீவானாம்ʼ வைரம்ʼ சேதஸி ந ஸ்தி²தம் .. 6..

ஜ்ஞானயஜ்ஞஸ்த்வயா தத்ர கர்தவ்யோ ஹ்யப்ரயத்னத꞉ .
அபூர்வரஸரூபா ச கதா² தத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 7..

புர꞉ஸ்த²ம்ʼ நிர்ப³லம்ʼ சைவ ஜராஜீர்ணகலேவரம் .
தத்³த்³வயம்ʼ ச புரஸ்க்ருʼத்ய ப⁴க்திஸ்தத்ராக³மிஷ்யதி .. 8..

யத்ர பா⁴க³வதீ வார்தா தத்ர ப⁴க்த்யாதி³கம்ʼ வ்ரஜேத் .
கதா²ஶப்³த³ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய தத்த்ரிகம்ʼ தருணாயதே .. 9..

ஸூத உவாச
ஏவமுக்த்வா குமாராஸ்தே நாரதே³ன ஸமம்ʼ தத꞉ .
க³ங்கா³தடம்ʼ ஸமாஜக்³மு꞉ கதா²பானாய ஸத்வரா꞉ .. 10..

யதா³ யாதாஸ்தடம்ʼ தே து ததா³ கோலாஹலோ(அ)ப்யபூ⁴த்
பூ⁴ர்லோகே தே³வலோகே ச ப்³ரஹ்மலோகே ததை²வ ச .. 11..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயூஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
தா⁴வந்தோ(அ)ப்யாயயு꞉ ஸர்வே ப்ரத²மம்ʼ யே ச வைஷ்ணவா꞉ .. 12..

ப்⁴ருʼகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவனஶ்ச கௌ³தமோ
மேதா⁴திதி²ர்தே³வலதே³வராதௌ .
ராமஸ்ததா² கா³தி⁴ஸுதஶ்ச ஶாகலோ
ம்ருʼகண்டு³புத்ராத்ரிஜபிப்பலாதா³꞉ .. 13..

யோகே³ஶ்வரௌ வ்யாஸபராஶரௌ ச
சா²யாஶுகோ ஜாஜலிஜஹ்னுமுக்²யா꞉ .
ஸர்வே(அ)ப்யமீ முனிக³ணா꞉ ஸஹபுத்ரஶிஷ்யா꞉
ஸ்வஸ்த்ரீபி⁴ராயயுரதிப்ரணயேன யுக்தா꞉ .. 14..

வேதா³ந்தானி ச வேதா³ஶ்ச மந்த்ராஸ்தந்த்ரா꞉ ஸமூர்தய꞉ .
த³ஶஸப்தபுராணானி ஷட்ஶாஸ்த்ராணி ததா²(ஆ)யயு꞉ .. 15..

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஸ்தத்ர புஷ்கராதி³ஸராம்ʼஸி ச .
க்ஷேத்ராணி ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா த³ண்ட³காதி³வனானி ச .. 16..

நகா³த³யோ யயுஸ்தத்ர தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³னவா꞉ .
கு³ருத்வாத்தத்ர நாயாதான் ப்⁴ருʼகு³꞉ ஸம்போ³த்⁴ய சானயத் .. 17..

தீ³க்ஷிதா நாரதே³நாத² த³த்தமாஸனமுத்தமம் .
குமாரா வந்தி³தா ஸர்வைர்நிஷேது³꞉ க்ருʼஷ்ணதத்பரா꞉ .. 18..

வைஷ்ணவாஶ்ச விரக்தாஶ்ச ந்யாஸினோ ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ .
முக²பா⁴கே³ ஸ்தி²தாஸ்தே ச தத³க்³ரே நாரத³꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ஏகபா⁴கே³ ருʼஷிக³ணாஸ்தத³ன்யத்ர தி³வௌகஸ꞉ .
வேதோ³பநிஷதோ³(அ)ன்யத்ர தீர்தா²ன்யத்ர ஸ்த்ரியோ(அ)ன்யத꞉ .. 20..

ஜயஶப்³தோ³ நம꞉ஶப்³த³꞉ ஶங்க²ஶப்³த³ஸ்ததை²வ ச .
சூர்ணலாஜா ப்ரஸூனானாம்ʼ நிக்ஷேப꞉ ஸுமஹானபூ⁴த் .. 21..

விமானானி ஸமாருஹ்ய கியந்தோ தே³வநாயகா꞉ .
கல்பவ்ருʼக்ஷப்ரஸூனைஸ்தான் ஸர்வாம்ʼஸ்தத்ர ஸமாகிரன் .. 22..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ தேஷ்வேகசித்தேஷு ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்ய ச .
மாஹாத்ம்யமூசிரே ஸ்பஷ்டம்ʼ நாரதா³ய மஹாத்மனே .. 23..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே வர்ண்யதே(அ)ஸ்மாபி⁴ர்மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஜ꞉ .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண முக்தி꞉ கரதலே ஸ்தி²தா .. 24..

ஸதா³ ஸேவ்யா ஸதா³ ஸேவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
யஸ்யா꞉ ஶ்ரவணமாத்ரேண ஹரிஶ்சித்தம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் .. 25..

க்³ரந்தோ²(அ)ஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ரோ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸம்மித꞉ .
பரீக்ஷிச்சு²கஸம்ʼவாத³꞉ ஶ்ருʼணு பா⁴க³வதம்ʼ ச யத் .. 26..

தாவத்ஸம்ʼஸாரசக்ரே(அ)ஸ்மின் ப்⁴ரமதே(அ)ஜ்ஞானத꞉ புமான் .
யாவத்கர்ணக³தா நாஸ்தி ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² க்ஷணம் .. 27..

கிம்ʼ ஶ்ருதைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶாஸ்த்ரை꞉ புராணைஶ்ச ப்⁴ரமாவஹை꞉ .
ஏகம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ முக்திதா³னேன க³ர்ஜதி .. 28..

கதா² பா⁴க³வதஸ்யாபி நித்யம்ʼ ப⁴வதி யத்³க்³ருʼஹே .
தத்³க்³ருʼஹம்ʼ தீர்த²ரூபம்ʼ ஹி வஸதாம்ʼ பாபநாஶனம் .. 29..

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் .. 30..

தாவத்பாபானி தே³ஹே(அ)ஸ்மிந்நிவஸந்தி தபோத⁴னா꞉ .
யாவன்ன ஶ்ரூயதே ஸம்யக் ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ நரை꞉ .. 31..

ந க³ங்கா³ ந க³யா காஶீ புஷ்கரம்ʼ ந ப்ரயாக³கம் .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச ப²லேன ஸமதாம்ʼ நயேத் .. 32..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா நித்யம்ʼ பா⁴க³வதோத்³ப⁴வம் .
பட²ஸ்வ ஸ்வமுகே²னைவ யதீ³ச்ச²ஸி பராம்ʼ க³திம் .. 33..

வேதா³தி³ர்வேத³மாதா ச பௌருஷம்ʼ ஸூக்தமேவ ச .
த்ரயீ பா⁴க³வதம்ʼ சைவ த்³வாத³ஶாக்ஷர ஏவ ச .. 34..

த்³வாத³ஶாத்மா ப்ரயாக³ஶ்ச கால꞉ ஸம்ʼவத்ஸராத்மக꞉ .
ப்³ராஹ்மணாஶ்சாக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ஸுரபி⁴ர்த்³வாத³ஶீ ததா² .. 35..

துலஸீ ச வஸந்தஶ்ச புருஷோத்தம ஏவ ச .
ஏதேஷாம்ʼ தத்த்வத꞉ ப்ராஜ்ஞைர்ன ப்ருʼத²க்³பா⁴வ இஷ்யதே .. 36..

யஶ்ச பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ வாசயேத³ர்த²தோ(அ)நிஶம் .
ஜன்மகோடிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நஶ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ .. 37..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா படே²த்³பா⁴க³வதம்ʼ ச ய꞉ .
நித்யம்ʼ புண்யமவாப்னோதி ராஜஸூயாஶ்வமேத⁴யோ꞉ .. 38..

உக்தம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நித்யம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ச ஹரிசிந்தனம் .
துலஸீபோஷணம்ʼ சைவ தே⁴னூனாம்ʼ ஸேவனம்ʼ ஸமம் .. 39..

அந்தகாலே து யேனைவ ஶ்ரூயதே ஶுகஶாஸ்த்ரவாக் .
ப்ரீத்யா தஸ்யைவ வைகுண்ட²ம்ʼ கோ³விந்தோ³(அ)பி ப்ரயச்ச²தி .. 40..

ஹேமஸிம்ʼஹயுதம்ʼ சைதத்³வைஷ்ணவாய த³தா³தி ய꞉ .
க்ருʼஷ்ணேன ஸஹ ஸாயுஜ்யம்ʼ ஸ புமாம்ˮல்லப⁴தே த்⁴ருவம் .. 41..

ஆஜன்மமாத்ரமபி யேன ஶடே²ன கிஞ்சித்
சித்தம்ʼ விதா⁴ய ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² ந பீதா .
சாண்டா³லவச்ச க²ரவத்³ப³த தேன நீதம்ʼ
மித்²யா ஸ்வஜன்ம ஜனனீஜனிது³꞉க²பா⁴ஜா .. 42..

ஜீவச்ச²வோ நிக³தி³த꞉ ஸ து பாபகர்மா
யேன ஶ்ருதம்ʼ ஶுககதா²வசனம்ʼ ந கிஞ்சித் .
தி⁴க் தம்ʼ நரம்ʼ பஶுஸமம்ʼ பு⁴வி பா⁴ரரூபம்ʼ
ஏவம்ʼ வத³ந்தி தி³வி தே³வஸமாஜமுக்²யா꞉ .. 43..

து³ர்லபை⁴வ கதா² லோகே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதோத்³ப⁴வா .
கோடிஜன்மஸமுத்தே²ன புண்யேனைவ து லப்⁴யதே .. 44..

தேன யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் ஶ்ரோதவ்யா ஸா ப்ரயத்னத꞉ .
தி³னானாம்ʼ நியமோ நாஸ்தி ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 45..

ஸத்யேன ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .
அஶக்யத்வாத்கலௌ போ³த்⁴யோ விஶேஷோ(அ)த்ர ஶுகாஜ்ஞயா .. 46..

மனோவ்ருʼத்திஜயஶ்சைவ நியமாசரணம்ʼ ததா² .
தீ³க்ஷாம்ʼ கர்துமஶக்யத்வாத்ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 47..

ஶ்ரத்³தா⁴த꞉ ஶ்ரவணே நித்யம்ʼ மாகே⁴ தாவத்³தி⁴ யத்ப²லம் .
தத்ப²லம்ʼ ஶுகதே³வேன ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதம் .. 48..

மனஸஶ்சாஜயாத்³ரோகா³த்பும்ʼஸாம்ʼ சைவாயுஷ꞉ க்ஷயாத் .
கலேர்தோ³ஷப³ஹுத்வாச்ச ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 49..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
அனாயாஸேன தத்ஸர்வம்ʼ ஸப்தாஹஶ்ரவணே லபே⁴த் .. 50..

யஜ்ஞாத்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹ꞉ ஸப்தாஹோ க³ர்ஜதி வ்ரதாத் .
தபஸோ க³ர்ஜதி ப்ரோச்சைஸ்தீர்தா²ந்நித்யம்ʼ ஹி க³ர்ஜதி .. 51..

யோகா³த்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹோ த்⁴யானாஜ்ஜ்ஞானாச்ச க³ர்ஜதி .
கிம்ʼ ப்³ரூமோ க³ர்ஜனம்ʼ தஸ்ய ரே ரே க³ர்ஜதி க³ர்ஜதி .. 52..

ஶௌனக உவாச
ஸாஶ்சர்யமேதத்கதி²தம்ʼ கதா²னகம்ʼ
ஜ்ஞாநாதி³த⁴ர்மான் விக³ணய்ய ஸாம்ப்ரதம் .
நி꞉ஶ்ரேயஸே பா⁴க³வதம்ʼ புராணம்ʼ
ஜாதம்ʼ குதோ யோக³விதா³தி³ஸூசகம் .. 53..

ஸூத உவாச
யதா³ க்ருʼஷ்ணோ த⁴ராம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³ந்துமுத்³யத꞉ .
ஏகாத³ஶம்ʼ பரிஶ்ருத்யாப்யுத்³த⁴வோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 54..

உத்³த⁴வ உவாச
த்வம்ʼ து யாஸ்யஸி கோ³விந்த³ ப⁴க்தகார்யம்ʼ விதா⁴ய ச .
மச்சித்தே மஹதீ சிந்தா தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 55..

ஆக³தோ(அ)யம்ʼ கலிர்கோ⁴ரோ ப⁴விஷ்யந்தி புன꞉ க²லா꞉ .
ஸத்ஸங்கே³னைவ ஸந்தோ(அ)பி க³மிஷ்யந்த்யுக்³ரதாம்ʼ யதா³ .. 56..

ததா³ பா⁴ரவதீ பூ⁴மிர்கோ³ரூபேயம்ʼ கமாஶ்ரயேத் .
அன்யோ ந த்³ருʼஶ்யதே த்ராதா த்வத்த꞉ கமலலோசன .. 57..

அத꞉ ஸத்ஸு த³யாம்ʼ க்ருʼத்வா ப⁴க்தவத்ஸல மா வ்ரஜ .
ப⁴க்தார்த²ம்ʼ ஸகு³ணோ ஜாதோ நிராகாரோ(அ)பி சின்மய꞉ .. 58..

த்வத்³வியோகே³ன தே ப⁴க்தா꞉ கத²ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யந்தி பூ⁴தலே .
நிர்கு³ணோபாஸனே கஷ்டமத꞉ கிஞ்சித்³விசாரய .. 59..

இத்யுத்³த⁴வவச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரபா⁴ஸே(அ)சிந்தயத்³த⁴ரி꞉ .
ப⁴க்தாவலம்ப³னார்தா²ய கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 60..

ஸ்வகீயம்ʼ யத்³ப⁴வேத்தேஜஸ்தச்ச பா⁴க³வதே(அ)த³தா⁴த் .
திரோதா⁴ய ப்ரவிஷ்டோ(அ)யம்ʼ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதார்ணவம் .. 61..

தேனேயம்ʼ வாங்மயீ மூர்தி꞉ ப்ரத்யக்ஷா வர்ததே ஹரே꞉ .
ஸேவனாச்ச்²ரவணாத்பாடா²த்³த³ர்ஶனாத்பாபநாஶினீ .. 62..

ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ தேன ஸர்வேப்⁴யோ(அ)ப்யதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் .
ஸாத⁴னானி திரஸ்க்ருʼத்ய கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 63..

து³꞉க²தா³ரித்³ர்யதௌ³ர்பா⁴க்³யபாபப்ரக்ஷாலனாய ச .
காமக்ரோத⁴ஜயார்த²ம்ʼ ஹி கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 64..

அன்யதா² வைஷ்ணவீ மாயா தே³வைரபி ஸுது³ஸ்த்யஜா .
கத²ம்ʼ த்யாஜ்யா ப⁴வேத்பும்பி⁴꞉ ஸப்தாஹோ(அ)த꞉ ப்ரகீர்தித꞉ .. 65..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ நகா³ஹஶ்ரவணோருத⁴ர்மே
ப்ரகாஶ்யமானே ருʼஷிபி⁴꞉ ஸபா⁴யாம் .
ஆஶ்சர்யமேகம்ʼ ஸமபூ⁴த்ததா³னீம்ʼ
தது³ச்யதே ஸம்ʼஶ்ருʼணு ஶௌனக த்வம் .. 66..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதௌ தௌ தருணௌ க்³ருʼஹீத்வா
ப்ரேமைகரூபா ஸஹஸா(ஆ)விராஸீத் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண கோ³விந்த³ ஹரே முராரே
நாதே²தி நாமானி முஹுர்வத³ந்தீ .. 67..

தாம்ʼ சாக³தாம்ʼ பா⁴க³வதார்த²பூ⁴ஷாம்ʼ
ஸுசாருவேஷாம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஸத³ஸ்யா꞉ .
கத²ம்ʼ ப்ரவிஷ்டா கத²மாக³தேயம்ʼ
மத்⁴யே முனீநாமிதி தர்கயந்த꞉ .. 68..

ஊசு꞉ குமாரா வசனம்ʼ ததா³னீம்ʼ
கதா²ர்த²தோ நிஷ்பதிதாது⁴னேயம் .
ஏவம்ʼ கி³ர꞉ ஸா ஸஸுதா நிஶம்ய
ஸனத்குமாரம்ʼ நிஜகா³த³ நம்ரா .. 69..

ப⁴க்திருவாச
ப⁴வத்³பி⁴ரத்³யைவ க்ருʼதாஸ்மி புஷ்டா
கலிப்ரணஷ்டாபி கதா²ரஸேன .
க்வாஹம்ʼ து திஷ்டா²ம்யது⁴னா ப்³ருவந்து
ப்³ராஹ்மா இத³ம்ʼ தாம்ʼ கி³ரமூசிரே தே .. 70..

ப⁴க்தேஷு கோ³விந்த³ஸரூபகர்த்ரீ
ப்ரேமைகத⁴ர்த்ரீ ப⁴வரோக³ஹந்த்ரீ .
ஸா த்வம்ʼ ச திஷ்ட²ஸ்வ ஸுதை⁴ர்யஸம்ʼஶ்ரயா
நிரந்தரம்ʼ வைஷ்ணவமானஸானி .. 71..

ததோ(அ)பி தோ³ஷா꞉ கலிஜா இமே த்வாம்ʼ
த்³ரஷ்டும்ʼ ந ஶக்தா꞉ ப்ரப⁴வோ(அ)பி லோகே .
ஏவம்ʼ ததா³ஜ்ஞாவஸரே(அ)பி ப⁴க்திஸ்ததா³
நிஷண்ணா ஹரிதா³ஸசித்தே .. 72..

ஸகலபு⁴வனமத்⁴யே நிர்த⁴னாஸ்தே(அ)பி த⁴ன்யா꞉
நிவஸதி ஹ்ருʼதி³ யேஷாம்ʼ ஶ்ரீஹரேர்ப⁴க்திரேகா .
ஹரிரபி நிஜலோகம்ʼ ஸர்வதா²தோ விஹாய
ப்ரவிஶதி ஹ்ருʼதி³ தேஷாம்ʼ ப⁴க்திஸூத்ரோபனத்³த⁴꞉ .. 73..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிமதி⁴கம்ʼ மஹிமானமேவம்ʼ
ப்³ரஹ்மாத்மகஸ்ய பு⁴வி பா⁴க³வதாபி⁴தஸ்ய .
யத்ஸம்ʼஶ்ரயான்னிக³தி³தே லப⁴தே ஸுவக்தா
ஶ்ரோதாபி க்ருʼஷ்ணஸமதாமலமன்யத⁴ர்மை꞉ .. 74..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திகஷ்டநிவர்தனம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 4 ..

ஸூத உவாச
அத² வைஷ்ணவசித்தேஷு த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க்திமலௌகிகீம் .
நிஜலோகம்ʼ பரித்யஜ்ய ப⁴க³வான் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .. 1..

வனமாலீ க⁴னஶ்யாம꞉ பீதவாஸா மனோஹர꞉ .
காஞ்சீகலாபருசிரோ லஸன்முகுடகுண்ட³ல꞉ .. 2..

த்ரிப⁴ங்க³லலிதஶ்சாருகௌஸ்துபே⁴ன விராஜித꞉ .
கோடிமன்மத²லாவண்யோ ஹரிசந்த³னசர்சித꞉ .. 3..

பரமானந்த³சின்மூர்திர்மது⁴ரோ முரலீத⁴ர꞉ .
ஆவிவேஶ ஸ்வப⁴க்தானாம்ʼ ஹ்ருʼத³யான்யமலானி ச .. 4..

வைகுண்ட²வாஸினோ யே ச வைஷ்ணவா உத்³த⁴வாத³ய꞉ .
தத்கதா²ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ தே கூ³ட⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ .. 5..

ததா³ ஜயஜயாராவோ ரஸபுஷ்டிரலௌகிகீ .
சூர்ணப்ரஸூனவ்ருʼஷ்டிஶ்ச முஹு꞉ ஶங்க²ரவோ(அ)ப்யபூ⁴த் .. 6..

தத்ஸபா⁴ஸம்ʼஸ்தி²தானாம்ʼ ச தே³ஹகே³ஹாத்மவிஸ்ம்ருʼதி꞉ .
த்³ருʼஷ்ட்வா ச தன்மயாவஸ்தா²ம்ʼ நாரதோ³ வாக்யமப்³ரவீத் .. 7..

அலௌகிகோ(அ)யம்ʼ மஹிமா முனீஶ்வரா꞉
ஸப்தாஹஜன்யோ(அ)த்³ய விலோகிதோ மயா .
மூடா⁴꞉ ஶடா² யே பஶுபக்ஷிணோ(அ)த்ர
ஸர்வே(அ)பி நிஷ்பாபதமா ப⁴வந்தி .. 8..

அதோ ந்ருʼலோகே நனு நாஸ்தி கிஞ்சித்
சித்தஸ்ய ஶோதா⁴ய கலௌ பவித்ரம்
அகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ʼஸகரம்ʼ ததை²வ
கதா²ஸமானம்ʼ பு⁴வி நாஸ்தி சான்யத் .. 9..

கே கே விஶுத்⁴யந்தி வத³ந்து மஹ்யம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²மயேன .
க்ருʼபாலுபி⁴ர்லோகஹிதம்ʼ விசார்ய
ப்ரகாஶித꞉ கோ(அ)பி நவீனமார்க³꞉ .. 10..

குமாரா ஊசு꞉
யே மானவா꞉ பாபக்ருʼதஸ்து ஸர்வதா³
ஸதா³ து³ராசாரரதா விமார்க³கா³꞉ .
க்ரோதா⁴க்³னித³க்³தா⁴꞉ குடிலாஶ்ச காமின꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 11..

ஸத்யேன ஹீனா꞉ பித்ருʼமாத்ருʼதூ³ஷகா-
ஸ்த்ருʼஷ்ணாகுலாஶ்சாஶ்ரமத⁴ர்மவர்ஜிதா꞉ .
யே தா³ம்பி⁴கா꞉ மத்ஸரிணோ(அ)பி ஹிம்ʼஸகா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 12..

பஞ்சோக்³ரபாபாஶ்ச²லச²த்³மகாரிண꞉
க்ரூரா꞉ பிஶாசா இவ நிர்த³யாஶ்ச யே .
ப்³ரஹ்மஸ்வபுஷ்டா வ்யபி⁴சாரகாரிண꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 13..

காயேன வாசா மனஸாபி பாதகம்ʼ
நித்யம்ʼ ப்ரகுர்வந்தி ஶடா² ஹடே²ன யே .
பரஸ்வபுஷ்டா மலினா து³ராஶயா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 14..

அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாம இதிஹாஸம்ʼ புராதனம் .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண பாபஹானி꞉ ப்ரஜாயதே .. 15..

துங்க³ப⁴த்³ராதடே பூர்வமபூ⁴த்பத்தனமுத்தமம் .
யத்ர வர்ணா꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ஸத்யஸத்கர்மதத்பரா꞉ .. 16..

ஆத்மதே³வ꞉ புரே தஸ்மின் ஸர்வவேத³விஶாரத³꞉ .
ஶ்ரௌதஸ்மார்தேஷு நிஷ்ணாதோ த்³விதீய இவ பா⁴ஸ்கர꞉ .. 17..

பி⁴க்ஷுகோ வித்தவாம்ˮல்லோகே தத்ப்ரியா து⁴ந்து⁴லீ ஸ்ம்ருʼதா .
ஸ்வவாக்யஸ்தா²பிகா நித்யம்ʼ ஸுந்த³ரீ ஸுகுலோத்³ப⁴வா .. 18..

லோகவார்தாரதா க்ரூரா ப்ராயஶோ ப³ஹுஜல்பிகா .
ஶூரா ச க்³ருʼஹக்ருʼத்யேஷு க்ருʼபணா கலஹப்ரியா .. 19..

ஏவம்ʼ நிவஸதோ꞉ ப்ரேம்ணா த³ம்பத்யோ ரமமாணயோ꞉ .
அர்தா²꞉ காமாஸ்தயோராஸன்ன ஸுகா²ய க்³ருʼஹாதி³கம் .. 20..

பஶ்சாத்³த⁴ர்மா꞉ ஸமாரப்³தா⁴ஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸந்தானஹேதவே .
கோ³பூ⁴ஹிரண்யவாஸாம்ʼஸி தீ³னேப்⁴யோ யச்ச²தஸ்ததா³ .. 21..

த⁴னார்த⁴ம்ʼ த⁴ர்மமார்கே³ண தாப்⁴யாம்ʼ நீதம்ʼ ததா²பி ச .
ந புத்ரோ நாபி வா புத்ரீ ததஶ்சிந்தாதுரோ ப்⁴ருʼஶம் .. 22..

ஏகதா³ ஸ த்³விஜோ து³꞉கா²த்³க்³ருʼஹம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ க³த꞉ .
மத்⁴யாஹ்னே த்ருʼஷிதோ ஜாதஸ்தடா³க³ம்ʼ ஸமுபேயிவான் .. 23..

பீத்வா ஜலம்ʼ நிஷண்ணஸ்து ப்ரஜாது³꞉கே²ன கர்ஶித꞉ .
முஹூர்தாத³பி தத்ரைவ ஸந்ந்யாஸீ கஶ்சிதா³க³த꞉ .. 24..

த்³ருʼஷ்ட்வா பீதஜலம்ʼ தம்ʼ து விப்ரோ யாதஸ்தத³ந்திகம் .
நத்வா ச பாத³யோஸ்தஸ்ய நி꞉ஶ்வஸன் ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ புர꞉ .. 25..

யதிருவாச
கத²ம்ʼ ரோதி³ஷி விப்ர த்வம்ʼ கா தே சிந்தா ப³லீயஸீ .
வத³ த்வம்ʼ ஸத்வரம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 26..

ப்³ராஹ்மண உவாச
கிம்ʼ ப்³ரவீமி ருʼஷே து³꞉க²ம்ʼ பூர்வபாபேன ஸஞ்சிதம் .
மதீ³யா꞉ பூர்வஜாஸ்தோயம்ʼ கவோஷ்ணமுபபு⁴ஞ்ஜதே .. 27..

மத்³த³த்தம்ʼ நைவ க்³ருʼஹ்ணந்தி ப்ரீத்யா தே³வா த்³விஜாத³ய꞉ .
ப்ரஜாது³꞉கே²ன ஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்துமிஹாக³த꞉ .. 28..

தி⁴க்³ஜீவிதம்ʼ ப்ரஜாஹீனம்ʼ தி⁴க்³க்³ருʼஹம்ʼ ச ப்ரஜாம்ʼ வினா .
தி⁴க்³த⁴னம்ʼ சானபத்யஸ்ய தி⁴க்குலம்ʼ ஸந்ததிம்ʼ வினா .. 29..

பால்யதே யா மயா தே⁴னு꞉ ஸா வந்த்⁴யா ஸர்வதா² ப⁴வேத் .
யோ மயா ரோபிதோ வ்ருʼக்ஷ꞉ ஸோ(அ)பி வந்த்⁴யத்வமாஶ்ரயேத் .. 30..

யத்ப²லம்ʼ மத்³க்³ருʼஹாயாதம்ʼ தச்ச ஶீக்⁴ரம்ʼ வினஶ்யதி .
நிர்பா⁴க்³யஸ்யானபத்யஸ்ய கிமதோ ஜீவிதேன மே .. 31..

இத்யுக்த்வா ஸ ருரோதோ³ச்சைஸ்தத்பார்ஶ்வம்ʼ து³꞉க²பீடி³த꞉ .
ததா³ தஸ்ய யதேஶ்சித்தே கருணாபூ⁴த்³க³ரீயஸீ .. 32..

தத்³பா⁴லாக்ஷரமாலாம்ʼ ச வாசயாமாஸ யோக³வான் .
ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதி꞉ பஶ்சாத்³விப்ரமூசே ஸவிஸ்தரம் .. 33..

யதிருவாச
முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ ப³லிஷ்டா² கர்மணோ க³தி꞉ .
விவேகம்ʼ து ஸமாஸாத்³ய த்யஜ ஸம்ʼஸாரவாஸனாம் .. 34..

ஶ்ருʼணு விப்ர மயா தே(அ)த்³ய ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ து விலோகிதம் .
ஸப்தஜன்மாவதி⁴ தவ புத்ரோ நைவ ச நைவ ச .. 35..

ஸந்ததே꞉ ஸக³ரோ து³꞉க²மவாபாங்க³꞉ புரா ததா² .
ரே முஞ்சாத்³ய குடும்பா³ஶாம்ʼ ஸந்ந்யாஸே ஸர்வதா² ஸுக²ம் .. 36
ப்³ராஹ்மண உவாச
விவேகேன ப⁴வேத் கிம்ʼ மே புத்ரம்ʼ தே³ஹி ப³லாத³பி .
நோ சேத்த்யஜாம்யஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்வத³க்³ரே ஶோகமூர்ச்சி²த꞉ .. 37..

புத்ராதி³ஸுக²ஹீனோ(அ)யம்ʼ ஸந்ந்யாஸ꞉ ஶுஷ்க ஏவ ஹி .
க்³ருʼஹஸ்த²꞉ ஸரஸோ லோகே புத்ரபௌத்ரஸமன்வித꞉ .. 38..

இதி விப்ராக்³ரஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராப்³ரவீத்ஸ தபோத⁴ன꞉ .
சித்ரகேதுர்க³த꞉ கஷ்டம்ʼ விதி⁴லேக²விமார்ஜனாத் .. 39..

ந யாஸ்யஸி ஸுக²ம்ʼ புத்ராத்³யதா² தை³வஹதோத்³யம꞉ .
அதோ ஹடே²ன யுக்தோ(அ)ஸி ஹ்யர்தி²னம்ʼ கிம்ʼ வதா³ம்யஹம் .. 40..

தஸ்யாக்³ரஹம்ʼ ஸாமாலோக்ய ப²லமேகம்ʼ ஸ த³த்தவான் .
இத³ம்ʼ ப⁴க்ஷய பத்ன்யா த்வம்ʼ தத꞉ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி .. 41..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னமேகப⁴க்தம்ʼ து போ⁴ஜனம் .
வர்ஷாவதி⁴ ஸ்த்ரியா கார்யம்ʼ தேன புத்ரோ(அ)திநிர்மல꞉ .. 42..

ஏவமுக்த்வா யயௌ யோகீ³ விப்ரஸ்து க்³ருʼஹமாக³த꞉ .
பத்ன்யா꞉ பாணௌ ப²லம்ʼ த³த்வா ஸ்வயம்ʼ யாதஸ்து குத்ரசித் .. 43..

தருணீ குடிலா தஸ்ய ஸக்²யக்³ரே ச ருரோத³ ஹ .
அஹோ சிந்தா மமோத்பன்ன ப²லம்ʼ சாஹம்ʼ ந ப⁴க்ஷயே .. 44..

ப²லப⁴க்ஷேண க³ர்ப⁴꞉ ஸ்யாத்³க³ர்பே⁴ணோத³ரவ்ருʼத்³தி⁴தா .
ஸ்வல்பப⁴க்ஷம்ʼ ததோ(அ)ஶக்திர்க்³ருʼஹகார்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் .. 45..

தை³வாத்³தா⁴டி வ்ரஜேத்³க்³ராமே பலாயேத்³க³ர்பி⁴ணீ கத²ம் .
ஶுகவந்நிவஸேத்³க³ர்ப⁴ஸ்தம்ʼ குக்ஷே꞉ கத²முத்ஸ்ருʼஜேத் .. 46..

திர்யக்சேதா³க³தோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா³ மே மரணம்ʼ ப⁴வேத் .
ப்ரஸூதௌ தா³ருணம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸுகுமாரீ கத²ம்ʼ ஸஹே .. 47..

மந்தா³யாம்ʼ மயி ஸர்வஸ்வம்ʼ நனாந்தா³ ஸம்ʼஹரேத்ததா³ .
ஸத்யஶௌசாதி³நியமோ து³ராராத்⁴ய꞉ ஸ த்³ருʼஶ்யதே .. 48..

லாலனே பாலனே து³꞉க²ம்ʼ ப்ரஸூதாயாஶ்ச வர்ததே .
வந்த்⁴யா வா வித⁴வா நாரீ ஸுகி²னீ சேதி மே மதி꞉ .. 49..

ஏவம்ʼ குதர்கயோகே³ன தத்ப²லம்ʼ நைவ ப⁴க்ஷிதம் .
பத்யா ப்ருʼஷ்டம்ʼ ப²லம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ சேதி தயேரிதம் .. 50..

ஏகதா³ ப⁴கி³னீ தஸ்யாஸ்தத்³க்³ருʼஹம்ʼ ஸ்வேச்ச²யா(ஆ)க³தா .
தத³க்³ரே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிந்தேயம்ʼ மஹதீ ஹி மே .. 51..

து³ர்ப³லா தேன து³꞉கே²ன ஹ்யனுஜே கரவாணி கிம் .
ஸாப்³ரவீன்மம க³ர்போ⁴(அ)ஸ்தி தம்ʼ தா³ஸ்யாமி ப்ரஸூதித꞉ .. 52..

தாவத்காலம்ʼ ஸக³ர்பே⁴வ கு³ப்தா திஷ்ட² க்³ருʼஹே ஸுக²ம் .
வித்தம்ʼ த்வம்ʼ மத்பதேர்யச்ச² ஸ தே தா³ஸ்யதி பா³லகம் .. 53..

ஷாண்மாஸிகோ ம்ருʼதோ பா³ல இதி லோகோ வதி³ஷ்யதி .
தம்ʼ பா³லம்ʼ போஷயிஷ்யாமி நித்யமாக³த்ய தே க்³ருʼஹே .. 54..

ப²லமர்பய தே⁴ன்வை த்வம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ து ஸாம்ப்ரதம் .
தத்ததா³சரிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ததை²வ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வத꞉ .. 55..

அத² காலேன ஸா நாரீ ப்ரஸூதா பா³லகம்ʼ ததா³ .
ஆனீய ஜனகோ பா³லம்ʼ ரஹஸ்யே து⁴ந்து⁴லீம்ʼ த³தௌ³ .. 56..

தயா ச கதி²தம்ʼ ப⁴ர்த்ரே ப்ரஸூத꞉ ஸுக²மர்ப⁴க꞉ .
லோகஸ்ய ஸுக²முத்பன்னமாத்மதே³வப்ரஜோத³யாத் .. 57..

த³தௌ³ தா³னம்ʼ த்³விஜாதிப்⁴யோ ஜாதகர்ம விதா⁴ய ச .
கீ³தவாதி³த்ரகோ⁴ஷோ(அ)பூ⁴த்தத்³த்³வாரே மங்க³லம்ʼ ப³ஹு .. 58..

ப⁴ர்துரக்³ரே(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம்ʼ ஸ்தன்யம்ʼ நாஸ்தி குசே மம .
அன்யஸ்தன்யேன நிர்து³க்³தா⁴ கத²ம்ʼ புஷ்ணாமி பா³லகம் .. 59..

மத்ஸ்வஸுஶ்ச ப்ரஸூதாயா꞉ ம்ருʼதோ பா³லஸ்து வர்ததே .
தாமாகார்ய க்³ருʼஹே ரக்ஷ ஸா தே(அ)ர்ப⁴ம்ʼ போஷயிஷ்யதி .. 60..

பதினா தத்க்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ புத்ரரக்ஷணஹேதவே .
புத்ரஸ்ய து⁴ந்து⁴காரீதி நாம மாத்ரா ப்ரதிஷ்டி²தம் .. 61..

த்ரிமாஸே நிர்க³தே சாத² ஸா தே⁴னு꞉ ஸுஷுவே(அ)ர்ப⁴கம் .
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரம்ʼ தி³வ்யம்ʼ நிர்மலம்ʼ கனகப்ரப⁴ம் .. 62..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னோ விப்ரஸ்து ஸம்ʼஸ்காரான் ஸ்வயமாத³தே⁴ .
மத்வா(ஆ)ஶ்சர்யம்ʼ ஜனா꞉ ஸர்வே தி³த்³ருʼக்ஷார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .. 63..

பா⁴க்³யோத³யோ(அ)து⁴னா ஜாத ஆத்மதே³வஸ்ய பஶ்யத .
தே⁴ன்வா பா³ல꞉ ப்ரஸூதஸ்து தே³வரூபீதி கௌதுகம் .. 64..

ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபி விதி⁴யோக³த꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸுதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணம்ʼ நாம சாகரோத் .. 65..

கியத்காலேன தௌ ஜாதௌ தருணௌ தனயாவுபௌ⁴ .
கோ³கர்ண꞉ பண்டி³தோ ஜ்ஞானீ து⁴ந்து⁴காரீ மஹாக²ல꞉ .. 66..

ஸ்னானஶௌசக்ரியாஹீனோ து³ர்ப⁴க்ஷீ க்ரோத⁴வர்தி⁴த꞉ .
து³ஷ்பரிக்³ரஹகர்தா ச ஶவஹஸ்தேன போ⁴ஜனம் .. 67..

சௌர꞉ ஸர்வஜனத்³வேஷீ பரவேஶ்மப்ரதீ³பக꞉ .
லாலனாயார்ப⁴கான் த்⁴ருʼத்வா ஸத்³ய꞉ கூபே ந்யபாதயத் .. 68..

ஹிம்ʼஸக꞉ ஶஸ்த்ரதா⁴ரீ ச தீ³னாந்தா⁴னாம்ʼ ப்ரபீட³க꞉ .
சாண்டா³லாபி⁴ரதோ நித்யம்ʼ பாஶஹஸ்த꞉ ஶ்வஸங்க³த꞉ .. 69..

தேன வேஶ்யாகுஸங்கே³ன பித்ர்யம்ʼ வித்தம்ʼ து நாஶிதம் .
ஏகதா³ பிதரௌ தாட்³ய பாத்ராணி ஸ்வயமாஹரத் .. 70..

தத்பிதா க்ருʼபண꞉ ப்ரோச்சைர்த⁴னஹீனோ ருரோத³ ஹ .
வந்த்⁴யத்வம்ʼ து ஸமீசீனம்ʼ குபுத்ரோ து³꞉க²தா³யக꞉ .. 71..

க்வ திஷ்டா²மி க்வ க³ச்சா²மி கோ மே து³꞉க²ம்ʼ வ்யபோஹயேத் .
ப்ராணாம்ʼஸ்த்யஜாமி து³꞉கே²ன ஹா கஷ்டம்ʼ மம ஸம்ʼஸ்தி²தம் .. 72..

ததா³னீம்ʼ து ஸமாக³த்ய கோ³கர்ணோ ஜ்ஞானஸம்ʼயுத꞉ .
போ³த⁴யாமாஸ ஜனகம்ʼ வைராக்³யம்ʼ பரித³ர்ஶயன் .. 73..

அஸார꞉ க²லு ஸம்ʼஸாரோ து³꞉க²ரூபீ விமோஹக꞉ .
ஸுத꞉ கஸ்ய த⁴னம்ʼ கஸ்ய ஸ்னேஹவான் ஜ்வலதே(அ)நிஶம் .. 74..

ந சேந்த்³ரஸ்ய ஸுக²ம்ʼ கிஞ்சின்ன ஸுக²ம்ʼ சக்ரவர்தின꞉ .
ஸுக²மஸ்தி விரக்தஸ்ய முனேரேகாந்தஜீவின꞉ .. 75..

முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ மோஹதோ நரகே க³தி꞉ .
நிபதிஷ்யதி தே³ஹோ(அ)யம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ வ்ரஜ .. 76..

தத்³வாக்யம்ʼ து ஸமாகர்ண்ய க³ந்துகாம꞉ பிதாப்³ரவீத் .
கிம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வனே தாத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 77..

அந்த⁴கூபே ஸ்னேஹபாஶே ப³த்³த⁴꞉ பங்குரஹம்ʼ ஶட²꞉ .
கர்மணா பதிதோ நூனம்ʼ மாமுத்³த⁴ர த³யாநிதே⁴ .. 78..

கோ³கர்ண உவாச
தே³ஹே(அ)ஸ்தி²மாம்ʼஸருதி⁴ரே(அ)பி⁴மதிம்ʼ த்யஜ த்வம்ʼ
ஜாயாஸுதாதி³ஷு ஸதா³ மமதாம்ʼ விமுஞ்ச
பஶ்யாநிஶம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ க்ஷணப⁴ங்க³நிஷ்ட²ம்ʼ
வைராக்³யராக³ரஸிகோ ப⁴வ ப⁴க்திநிஷ்ட²꞉ .. 79..

த⁴ர்மம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ ஸததம்ʼ த்யஜ லோகத⁴ர்மான்
ஸேவஸ்வ ஸாது⁴புருஷான் ஜஹி காமத்ருʼஷ்ணாம் .
அன்யஸ்ய தோ³ஷகு³ணசிந்தனமாஶு முக்த்வா
ஸேவாகதா²ரஸமஹோ நிதராம்ʼ பிப³ த்வம் .. 80..

ஏவம்ʼ ஸுதோக்திவஶதோ(அ)பி க்³ருʼஹம்ʼ விஹாய
யாதோ வனம்ʼ ஸ்தி²ரமதிர்க³தஷஷ்டிவர்ஷ꞉ .
யுக்தோ ஹரேரனுதி³னம்ʼ பரிசர்யயாஸௌ
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணமாப நியதம்ʼ த³ஶமஸ்ய பாடா²த் .. 81..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
விப்ரமோக்ஷோ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 5 ..

ஸூத உவாச
பிதர்யுபரதே தேன ஜனனீ தாடி³தா ப்⁴ருʼஶம் .
க்வ வித்தம்ʼ திஷ்ட²தி ப்³ரூஹி ஹநிஷ்யே லத்தயா ந சேத் .. 1..

இதி தத்³வாக்யஸந்த்ராஸாஜ்ஜனன்யா புத்ரது³꞉க²த꞉ .
கூபே பாத꞉க்ருʼதோ ராத்ரௌ தேன ஸா நித⁴னம்ʼ க³தா .. 2..

கோ³கர்ணஸ்தீர்த²யாத்ரார்த²ம்ʼ நிர்க³தோ யோக³ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ந து³꞉க²ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ தஸ்ய ந வைரீ நாபி பா³ந்த⁴வ꞉ .. 3..

து⁴ந்து⁴காரீ க்³ருʼஹே(அ)திஷ்ட²த் பஞ்சபண்யவதூ⁴வ்ருʼத꞉ .
அத்யுக்³ரகர்மகர்தா ச தத்போஷணவிமூட⁴தீ⁴꞉ .. 4..

ஏகதா³ குலடாஸ்தாஸ்து பூ⁴ஷணான்யபி⁴லிப்ஸவ꞉ .
தத³ர்த²ம்ʼ நிர்க³தோ கே³ஹாத் காமாந்தோ⁴ ம்ருʼத்யுமஸ்மரன் .. 5..

யதஸ்ததஶ்ச ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ வேஶ்ம புனர்க³த꞉ .
தாப்⁴யோ(அ)யச்ச²த் ஸுவஸ்த்ராணி பூ⁴ஷணானி கியந்தி ச .. 6..

ப³ஹுவித்தசயம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ராத்ரௌ நார்யோ வ்யசாரயன் .
சௌர்யம்ʼ கரோத்யஸௌ நித்யமதோ ராஜா க்³ரஹீஷ்யதி .. 7..

வித்தம்ʼ ஹ்ருʼத்வா புனஶ்சைனம்ʼ மாரயிஷ்யதி நிஶ்சிதம் .
அதோ(அ)ர்த²கு³ப்தயே கூ³ட⁴மஸ்மாபி⁴꞉ கிம்ʼ ந ஹன்யதே .. 8..

நிஹத்யைனம்ʼ க்³ருʼஹீத்வார்த²ம்ʼ யாஸ்யாமோ யத்ர குத்ரசித் .
இதி தா நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸுப்தம்ʼ ஸம்ப³த்⁴ய ரஶ்மிபி⁴꞉ .. 9..

பாஶம்ʼ கண்டே² நிதா⁴யாஸ்ய தன்ம்ருʼத்யுமபசக்ரமு꞉ .
த்வரிதம்ʼ ந மமாராஸௌ சிந்தாயுக்தாஸ்ததா³ப⁴வன் .. 10..

தப்தாங்கா³ரஸமூஹாம்ʼஶ்ச தன்முகே² ஹி விசிக்ஷிபு꞉ .
அக்³நிஜ்வாலாதிது³꞉கே²ன வ்யாகுலோ நித⁴னம்ʼ க³த꞉ .. 11..

தம்ʼ தே³ஹம்ʼ முமுசுர்க³ர்தே ப்ராய꞉ ஸாஹஸிகா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ .
ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபீத³ம்ʼ ததை²வ ச .. 12..

லோகை꞉ ப்ருʼஷ்டா வத³ந்தி ஸ்ம தூ³ரம்ʼ யாத꞉ ப்ரியோ ஹி ந꞉ .
ஆக³மிஷ்யதி வர்ஷே(அ)ஸ்மின் வித்தலோப⁴விகர்ஷித꞉ .. 13..

ஸ்த்ரீணாம்ʼ நைவ து விஶ்வாஸம்ʼ து³ஷ்டானாம்ʼ காரயேத்³பு³த⁴꞉ .
விஶ்வாஸே ய꞉ ஸ்தி²தோ மூட⁴꞉ ஸ து³꞉கை²꞉ பரிபூ⁴யதே .. 14..

ஸுதா⁴மயம்ʼ வசோ யாஸாம்ʼ காமினாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .
ஹ்ருʼத³யம்ʼ க்ஷுரதா⁴ராப⁴ம்ʼ ப்ரிய꞉ கோ நாம யோஷிதாம் .. 15..

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ தா யாதா꞉ குலடா ப³ஹுப⁴ர்த்ருʼகா꞉ .
து⁴ந்து⁴காரீ ப³பூ⁴வாத² மஹான் ப்ரேத꞉ குகர்மத꞉ .. 16..

வாத்யாரூபத⁴ரோ நித்யம்ʼ தா⁴வன் த³ஶதி³ஶோ(அ)ந்தரம் .
ஶீதாதபபரிக்லிஷ்டோ நிராஹார꞉ பிபாஸித꞉ .. 17..

ந லேபே⁴ ஶரணம்ʼ க்வாபி ஹா தை³வேதி முஹுர்வத³ன் .
கியத்காலேன கோ³கர்ணோ ம்ருʼதம்ʼ லோகாத³பு³த்⁴யத .. 18..

அநாத²ம்ʼ தம்ʼ விதி³த்வைவ க³யாஶ்ராத்³த⁴மசீகரத் .
யஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² து ஸம்ʼயாதி தத்ர ஶ்ராத்³த⁴மவர்தயத் .. 19..

ஏவம்ʼ ப்⁴ரமன் ஸ கோ³கர்ண꞉ ஸ்வபுரம்ʼ ஸமுபேயிவான் .
ராத்ரௌ க்³ருʼஹாங்க³ணே ஸ்வப்துமாக³தோ(அ)லக்ஷித꞉ பரை꞉ .. 20..

தத்ர ஸுப்தம்ʼ ஸ விஜ்ஞாய து⁴ந்து⁴காரீ ஸ்வபா³ந்த⁴வம் .
நிஶீதே² த³ர்ஶயாமாஸ மஹாரௌத்³ரதரம்ʼ வபு꞉ .. 21..

ஸக்ருʼன்மேஷ꞉ ஸக்ருʼத்³த⁴ஸ்தீ ஸக்ருʼச்ச மஹிஷோ(அ)ப⁴வத் .
ஸக்ருʼதி³ந்த்³ர꞉ ஸக்ருʼச்சாக்³னி꞉ புனஶ்ச புருஷோ(அ)ப⁴வத் .. 22..

வைபரீத்யமித³ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணோ தை⁴ர்யஸம்ʼயுத꞉ .
அயம்ʼ து³ர்க³திக꞉ கோ(அ)பி நிஶ்சித்யாத² தமப்³ரவீத் .. 23..

கோ³கர்ண உவாச
கஸ்த்வமுக்³ரதரோ ராத்ரௌ குதோ யாதோ த³ஶாமிமாம் .
கிம்ʼ வா ப்ரேத꞉ பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ(அ)ஸீதி ஶம்ʼஸ ந꞉ .. 24..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டஸ்ததா³ தேன ருரோதோ³ச்சை꞉ புன꞉ புன꞉ .
அஶக்தோ வசனோச்சாரே ஸஞ்ஜ்ஞாமாத்ரம்ʼ சகார ஹ .. 25..

ததோ(அ)ஞ்ஜலௌ ஜலம்ʼ க்ருʼத்வா கோ³கர்ணஸ்தமுதீ³ரயத் .
தத்ஸேகாத்³க³தபாபோ(அ)ஸௌ ப்ரவக்துமுபசக்ரமே .. 26..

ப்ரேத உவாச
அஹம்ʼ ப்⁴ராதா த்வதீ³யோ(அ)ஸ்மி து⁴ந்து⁴காரீதி நாமத꞉ .
ஸ்வகீயேனைவ தோ³ஷேண ப்³ரஹ்மத்வம்ʼ நாஶிதம்ʼ மயா .. 27..

கர்மணோ நாஸ்தி ஸங்க்²யா மே மஹாஜ்ஞானே விவர்தின꞉ .
லோகானாம்ʼ ஹிம்ʼஸக꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்த்ரீபி⁴ர்து³꞉கே²ன மாரித꞉ .. 28..

அத꞉ ப்ரேதத்வமாபன்னோ து³ர்த³ஶாம்ʼ ச வஹாம்யஹம் .
வாதாஹாரேண ஜீவாமி தை³வாதீ⁴னப²லோத³யாத் .. 29..

அஹோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபாஸிந்தோ⁴ ப்⁴ராதர்மாமாஶு மோசய .
கோ³கர்ணோ வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா தஸ்மை வாக்யமதா²ப்³ரவீத் .. 30..

கோ³கர்ண உவாச
த்வத³ர்த²ம்ʼ து க³யாபிண்டோ³ மயா த³த்தோ விதா⁴னத꞉ .
தத்கத²ம்ʼ நைவ முக்தோ(அ)ஸி மமாஶ்சர்யமித³ம்ʼ மஹத் .. 31..

க³யாஶ்ராத்³தா⁴ன்ன முக்திஶ்சேது³பாயோ நாபரஸ்த்விஹ .
கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயா ப்ரேத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 32..

ப்ரேத உவாச
க³யாஶ்ராத்³த⁴ஶதேனாபி முக்திர்மே ந ப⁴விஷ்யதி .
உபாயமபரம்ʼ கஞ்சித்த்வம்ʼ விசாரய ஸாம்ப்ரதம் .. 33..

இதி தத்³வாக்யமாகர்ண்ய கோ³கர்ணோ விஸ்மயம்ʼ க³த꞉ .
ஶதஶ்ராத்³தை⁴ர்ன முக்திஶ்சேத³ஸாத்⁴யம்ʼ மோசனம்ʼ தவ .. 34..

இதா³னீம்ʼ து நிஜம்ʼ ஸ்தா²னமாதிஷ்ட² ப்ரேத நிர்ப⁴ய꞉ .
த்வன்முக்திஸாத⁴கம்ʼ கிஞ்சிதா³சரிஷ்யே விசார்ய ச .. 35..

து⁴ந்து⁴காரீ நிஜஸ்தா²னம்ʼ தேநாதி³ஷ்டஸ்ததோ க³த꞉ .
கோ³கர்ணஶ்சிந்தயாமாஸ தாம்ʼ ராத்ரிம்ʼ ந தத³த்⁴யகா³த் .. 36..

ப்ராதஸ்தமாக³தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா லோகா꞉ ப்ரீத்யா ஸமாக³தா꞉ .
தத்ஸர்வம்ʼ கதி²தம்ʼ தேன யஜ்ஜாதம்ʼ ச யதா² நிஶி .. 37..

வித்³வாம்ʼஸோ யோக³நிஷ்டா²ஶ்ச ஜ்ஞானினோ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ .
தன்முக்திம்ʼ நைவ தே(அ)பஶ்யன் பஶ்யந்த꞉ ஶாஸ்த்ரஸஞ்சயான் .. 38..

தத꞉ ஸர்வை꞉ ஸூர்யவாக்யம்ʼ தன்முக்தௌ ஸ்தா²பிதம்ʼ பரம் .
கோ³கர்ண꞉ ஸ்தம்ப⁴னம்ʼ சக்ரே ஸூர்யவேக³ஸ்ய வை ததா³ .. 39..

துப்⁴யம்ʼ நமோ ஜக³த்ஸாக்ஷின் ப்³ரூஹி மே முக்திஹேதுகம் .
தச்ச்²ருத்வா தூ³ரத꞉ ஸூர்ய꞉ ஸ்பு²டமித்யப்⁴யபா⁴ஷத .. 40..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதான்முக்தி꞉ ஸப்தாஹம்ʼ வாசனம்ʼ குரு .
இதி ஸூர்யவச꞉ ஸர்வைர்த⁴ர்மரூபம்ʼ து விஶ்ருதம் .. 41..

ஸர்வே(அ)ப்³ருவன் ப்ரயத்னேன கர்தவ்யம்ʼ ஸுகரம்ʼ த்வித³ம் .
கோ³கர்ணோ நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா வாசனார்த²ம்ʼ ப்ரவர்தித꞉ .. 42..

தத்ர ஸம்ʼஶ்ரவணார்தா²ய தே³ஶக்³ராமாஜ்ஜனா யுயு꞉ .
பங்க்³வந்த⁴வ்ருʼத்³த⁴மந்தா³ஶ்ச தே(அ)பி பாபக்ஷயாய வை .. 43..

ஸமாஜஸ்து மஹாஞ்ஜாதோ தே³வவிஸ்மயகாரக꞉ .
யதை³வாஸனமாஸ்தா²ய கோ³கர்ணோ(அ)கத²யத் கதா²ம் .. 44..

ஸ ப்ரேதோ(அ)பி ததா³ யாத꞉ ஸ்தா²னம்ʼ பஶ்யன்னிதஸ்தத꞉ .
ஸப்தக்³ரந்தி²யுதம்ʼ தத்ராபஶ்யத்கீசகமுச்ச்²ரிதம் .. 45..

தன்மூலச்சி²த்³ரமாவிஶ்ய ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ ஸ்தி²தோ ஹ்யஸௌ .
வாதரூபீ ஸ்தி²திம்ʼ கர்துமஶக்தோ வம்ʼஶமாவிஶத் .. 46..

வைஷ்ணவம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ முக்²யம்ʼ ஶ்ரோதாரம்ʼ பரிகல்ப்ய ஸ꞉ .
ப்ரத²மஸ்கந்த⁴த꞉ ஸ்பஷ்டமாக்²யானம்ʼ தே⁴னுஜோ(அ)கரோத் .. 47..

தி³னாந்தே ரக்ஷிதா கா³தா² ததா³ சித்ரம்ʼ ப³பூ⁴வ ஹ .
வம்ʼஶைகக்³ரந்தி²பே⁴தோ³(அ)பூ⁴த் ஸஶப்³த³ம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ ஸதாம் .. 48..

த்³விதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்³விதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .
த்ருʼதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்ருʼதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஸப்ததி³னைஶ்சைவ ஸப்தக்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
க்ருʼத்வா ஸ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஶ்ரவணாத் ப்ரேததாம்ʼ ஜஹௌ .. 50..

தி³வ்யரூபத⁴ரோ ஜாதஸ்துலஸீதா³மமண்டி³த꞉ .
பீதவாஸா க⁴னஶ்யாமோ முகுடீ குண்ட³லான்வித꞉ .. 51..

நநாம ப்⁴ராதரம்ʼ ஸத்³யோ கோ³கர்ணமிதி சாப்³ரவீத் .
த்வயாஹம்ʼ மோசிதோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபயா ப்ரேதகஶ்மலாத் .. 52..

த⁴ன்யா பா⁴க³வதீ வார்தா ப்ரேதபீடா³விநாஶினீ .
ஸப்தாஹோ(அ)பி ததா² த⁴ன்ய꞉ க்ருʼஷ்ணலோகப²லப்ரத³꞉ .. 53..

கம்பந்தே ஸர்வபாபானி ஸப்தாஹஶ்ரவணே ஸ்தி²தே .
அஸ்மாகம்ʼ ப்ரலயம்ʼ ஸத்³ய꞉ கதா² சேயம்ʼ கரிஷ்யதி .. 54..

ஆர்த்³ரம்ʼ ஶுஷ்கம்ʼ லகு⁴ ஸ்தூ²லம்ʼ வாங்மன꞉கர்மபி⁴꞉ க்ருʼதம் .
ஶ்ரவணம்ʼ வித³ஹேத்பாபம்ʼ பாவக꞉ ஸமிதோ⁴ யதா² .. 55..

அஸ்மின் வை பா⁴ரதே வர்ஷே ஸூரிபி⁴ர்வேத³ஸம்ʼஸதி³ .
அகதா²ஶ்ராவிணாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ ஜன்ம கீர்திதம் .. 56..

கிம்ʼ மோஹதோ ரக்ஷிதேன ஸுபுஷ்டேன ப³லீயஸா .
அத்⁴ருவேண ஶரீரேண ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²ம்ʼ வினா .. 57..

அஸ்தி²ஸ்தம்ப⁴ம்ʼ ஸ்னாயுப³த்³த⁴ம்ʼ மாம்ʼஸஶோணிதலேபிதம் .
சர்மாவனத்³த⁴ம்ʼ து³ர்க³ந்த⁴ம்ʼ பாத்ரம்ʼ மூத்ரபுரீஷயோ꞉ .. 58..

ஜராஶோகவிபாகார்தம்ʼ ரோக³மந்தி³ரமாதுரம் .
து³ஷ்பூரம்ʼ து³ர்த⁴ரம்ʼ து³ஷ்டம்ʼ ஸதோ³ஷம்ʼ க்ஷணப⁴ங்கு³ரம் .. 59..

க்ருʼமிவிட்³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞாந்தம்ʼ ஶரீரமிதி வர்ணிதம் .
அஸ்தி²ரேண ஸ்தி²ரம்ʼ கர்ம குதோ(அ)யம்ʼ ஸாத⁴யேன்ன ஹி .. 60..

யத் ப்ராத꞉ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்ʼ சான்னம்ʼ ஸாயம்ʼ தச்ச வினஶ்யதி .
ததீ³யரஸஸம்புஷ்டே காயே கா நாம நித்யதா .. 61..

ஸப்தாஹஶ்ரவணால்லோகே ப்ராப்யதே நிகடே ஹரி꞉ .
அதோ தோ³ஷநிவ்ருʼத்த்யர்த²மேததே³வ ஹி ஸாத⁴னம் .. 62..

பு³த்³பு³தா³ இவ தோயேஷு மஶகா இவ ஜந்துஷு .
ஜாயந்தே மரணாயைவ கதா²ஶ்ரவணவர்ஜிதா꞉ .. 63..

ஜட³ஸ்ய ஶுஷ்கவம்ʼஶஸ்ய யத்ர க்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
சித்ரம்ʼ கிமு ததா³ சித்தக்³ரந்தி²பே⁴த³꞉ கதா²ஶ்ரவாத் .. 64..

பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஶம்ʼஶயா꞉ .
க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதே .. 65..

ஸம்ʼஸாரகர்த³மாலேபப்ரக்ஷாலனபடீயஸி .
கதா²தீர்தே² ஸ்தி²தே சித்தே முக்திரேவ பு³தை⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதா .. 66..

ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தஸ்மின் விமானமாக³மத்ததா³ .
வைகுண்ட²வாஸிபி⁴ர்யுக்தம்ʼ ப்ரஸ்பு²ரத்³தீ³ப்திமண்ட³லம் .. 67..

ஸர்வேஷாம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ பே⁴ஜே விமானம்ʼ து⁴ந்து⁴லீஸுத꞉ .
விமானே வைஷ்ணவான் வீக்ஷ்ய கோ³கர்ணோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 68..

கோ³கர்ண உவாச
அத்ரைவ ப³ஹவ꞉ ஸந்தி ஶ்ரோதாரோ மம நிர்மலா꞉ .
ஆனீதானி விமனானி ந தேஷாம்ʼ யுக³பத்குத꞉ .. 69..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸமபா⁴கே³ன ஸர்வேஷாமிஹ த்³ருʼஶ்யதே .
ப²லபே⁴த³꞉ குதோ ஜாத꞉ ப்ரப்³ருவந்து ஹரிப்ரியா꞉ .. 70..

ஹரிதா³ஸா ஊசு꞉
ஶ்ரவணஸ்ய விபே⁴தே³ன ப²லபே⁴தோ³(அ)த்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ஶ்ரவணம்ʼ து க்ருʼதம்ʼ ஸர்வைர்ன ததா² மனனம்ʼ க்ருʼதம் .. 71..

ப²லபே⁴த³ஸ்ததோ ஜாதோ ப⁴ஜநாத³பி மானத³ .
ஸப்தராத்ரமுபோஷ்யைவ ப்ரேதேன ஶ்ரவணம்ʼ க்ருʼதம் .. 72..

மனநாதி³ ததா² தேன ஸ்தி²ரசித்தே க்ருʼதம்ʼ ப்⁴ருʼஶம் .
அத்³ருʼட⁴ம்ʼ ச ஹதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரமாதே³ன ஹதம்ʼ ஶ்ருதம் .. 73..

ஸந்தி³க்³தோ⁴ ஹி ஹதோ மந்த்ரோ வ்யக்³ரசித்தோ ஹதோ ஜப꞉ .
அவைஷ்ணவோ ஹதோ தே³ஶோ ஹதம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴மபாத்ரகம் .. 74..

ஹதமஶ்ரோத்ரியே தா³னமனாசாரஹதம்ʼ குலம் .
விஶ்வாஸோ கு³ருவாக்யேஷு ஸ்வஸ்மின் தீ³னத்வபா⁴வனா .. 75..

மனோதோ³ஷஜயஶ்சைவ கதா²யாம்ʼ நிஶ்சலா மதி꞉ .
ஏவமாதி³ க்ருʼதம்ʼ சேத்ஸ்யாத்ததா³ வை ஶ்ரவணே ப²லம் .. 76..

புன꞉ஶ்ரவாந்தே ஸர்வேஷாம்ʼ வைகுண்டே² வஸதிர்த்⁴ருவம்
கோ³கர்ண தவ கோ³விந்தோ³ கோ³லோகம்ʼ தா³ஸ்யதி ஸ்வயம் .. 77..

ஏவமுக்த்வா யயு꞉ ஸர்வே வைகுண்ட²ம்ʼ ஹரிகீர்தனா꞉ .
ஶ்ராவணே மாஸி கோ³கர்ண꞉ கதா²மூசே ததா² புன꞉ .. 78..

ஸப்தராத்ரவதீம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரவணம்ʼ தை꞉ க்ருʼதம்ʼ புன꞉ .
கதா²ஸமாப்தௌ யஜ்ஜாதம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச நாரத³ .. 79..

விமானை꞉ ஸஹ ப⁴க்தைஶ்ச ஹரிராவிர்ப³பூ⁴வ ஹ .
ஜயஶப்³தா³ நம꞉ஶப்³தா³ஸ்தத்ராஸன் ப³ஹவஸ்ததா³ .. 80..

பாஞ்சஜன்யத்⁴வனிம்ʼ சக்ரே ஹர்ஷாத்தத்ர ஸ்வயம்ʼ ஹரி꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸமாலிங்க்³யாகரோத் ஸ்வஸத்³ருʼஶம்ʼ ஹரி꞉ .. 81..

ஶ்ரோத்ரூʼனன்யான் க⁴னஶ்யாமான் பீதகௌஶேயவாஸஸ꞉ .
கிரீடின꞉ குண்ட³லினஸ்ததா² சக்ரே ஹரி꞉ க்ஷணாத் .. 82..

தத்³க்³ராமே யே ஸ்தி²தா ஜீவா ஆஶ்வசாண்டா³லஜாதய꞉ .
விமானே ஸ்தா²பிதாஸ்தே(அ)பி கோ³கர்ணக்ருʼபயா ததா³ .. 83..

ப்ரேஷிதா ஹரிலோகே தே யத்ர க³ச்ச²ந்தி யோகி³ன꞉ .
கோ³கர்ணேன ஸ கோ³பாலோ கோ³லோகம்ʼ கோ³பவல்லப⁴ம் .. 84..

கதா²ஶ்ரவணத꞉ ப்ரீதோ நிர்யயௌ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .
அயோத்⁴யாவாஸின꞉ பூர்வம்ʼ யதா² ராமேண ஸங்க³தா꞉ .. 85..

ததா² க்ருʼஷ்ணேன தே நீதா கோ³லோகம்ʼ யோகி³து³ர்லப⁴ம் .
யத்ர ஸூர்யஸ்ய ஸோமஸ்ய ஸித்³தா⁴னாம்ʼ ந க³தி꞉ கதா³ .
தம்ʼ லோகம்ʼ ஹி க³தாஸ்தே து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஶ்ரவாத் .. 86..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிம்ʼ ப²லவ்ருʼந்த³முஜ்ஜ்வலம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²ஸு ஸஞ்சிதம் .
கர்ணேன கோ³கர்ணகதா²க்ஷரே யை꞉
பீதஶ்ச தே க³ர்ப⁴க³தா ந பூ⁴ய꞉ .. 87..

வாதாம்பு³பர்ணாஶனதே³ஹஶோஷணை-
ஸ்தபோபி⁴ருக்³ரைஶ்சிரகாலஸஞ்சிதை꞉ .
யோகை³ஶ்ச ஸம்ʼயாந்தி ந தாம்ʼ க³திம்ʼ வை
ஸப்தாஹகா³தா²ஶ்ரவணேன யாந்தி யாம் .. 88..

இதிஹாஸமிமம்ʼ புண்யம்ʼ ஶாண்டி³ல்யோ(அ)பி முனீஶ்வர꞉ .
பட²தே சித்ரகூடஸ்தோ² ப்³ரஹ்மானந்த³பரிப்லுத꞉ .. 89..

ஆக்²யானமேதத்பரமம்ʼ பவித்ரம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ ஸக்ருʼத்³வை வித³ஹேத³கௌ⁴க⁴ம் .
ஶ்ராத்³தே⁴ ப்ரயுக்தம்ʼ பித்ருʼத்ருʼப்திமாவஹேந்நித்யம்ʼ
ஸுபாடா²த³புனர்ப⁴வம்ʼ ச .. 90..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
கோ³கர்ணமோக்ஷவர்ணனம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 5..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 6 ..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாம꞉ ஸப்தாஹஶ்ரவணே விதி⁴ம் .
ஸஹாயைர்வஸுபி⁴ஶ்சைவ ப்ராய꞉ ஸாத்⁴யோ விதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 1..

தை³வஜ்ஞம்ʼ து ஸமாஹூய முஹூர்தம்ʼ ப்ருʼச்ச்²ய யத்னத꞉ .
விவாஹே யாத்³ருʼஶம்ʼ வித்தம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 2..

நப⁴ஸ்ய ஆஶ்வினோர்ஜௌ ச மார்க³ஶீர்ஷ꞉ ஶுசிர்னபா⁴꞉ .
ஏதே மாஸா꞉ கதா²ரம்பே⁴ ஶ்ரோத்ரூʼணாம்ʼ மோக்ஷஸூசகா꞉ .. 3..

மாஸானாம்ʼ விப்ர ஹேயானி தானி த்யாஜ்யானி ஸர்வதா² .
ஸஹாயாஶ்சேதரே சாத்ர கர்தவ்யா꞉ ஸோத்³யமாஶ்ச யே .. 4..

தே³ஶே தே³ஶே ததா² ஸேயம்ʼ வார்தா ப்ரேஷ்யா ப்ரயத்னத꞉ .
ப⁴விஷ்யதி கதா² சாத்ர ஆக³ந்தவ்யம்ʼ குடும்பி³பி⁴꞉ .. 5..

தூ³ரே ஹரிகதா²꞉ கேசித்³தூ³ரே சாச்யுதகீர்தனா꞉ .
ஸ்த்ரிய꞉ ஶூத்³ராத³யோ யே ச தேஷாம்ʼ போ³தோ⁴ யதோ ப⁴வேத் .. 6..

தே³ஶே தே³ஶே விரக்தா யே வைஷ்ணவா꞉ கீர்தனோத்ஸுகா꞉ .
தேஷ்வேவ பத்ரம்ʼ ப்ரேஷ்யம்ʼ ச தல்லேக²னமிதீரிதம் .. 7..

ஸதாம்ʼ ஸமாஜோ ப⁴விதா ஸப்தராத்ரம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .
அபூர்வரஸரூபைவ கதா² சாத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 8..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயுஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
ப⁴வந்தஶ்ச ததா² ஶீக்⁴ரமாயாத ப்ரேமதத்பரா꞉ .. 9..

நாவகாஶ꞉ கதா³சிச்சேத்³தி³னமாத்ரம்ʼ ததா²பி து .
ஸர்வதா²(ஆ)க³மனம்ʼ கார்யம்ʼ க்ஷணோ(அ)த்ரைவ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .. 10..

ஏவமாகாரணம்ʼ தேஷாம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வினயேன ச .
ஆக³ந்துகானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ வாஸஸ்தா²னானி கல்பயேத் .. 11..

தீர்தே² வாபி வனே வாபி க்³ருʼஹே வா ஶ்ரவணம்ʼ மதம்ʼ .
விஶாலா வஸுதா⁴ யத்ர கர்தவ்யம்ʼ தத்கதா²ஸ்த²லம் .. 12..

ஶோத⁴னம்ʼ மார்ஜனம்ʼ பூ⁴மேர்லேபனம்ʼ தா⁴துமண்ட³னம் .
க்³ருʼஹோபஸ்கரமுத்³த்⁴ருʼத்ய க்³ருʼஹகோணே நிவேஶயேத் .. 13..

அர்வாக் பஞ்சாஹதோ யத்நாதா³ஸ்தீர்ணானி ப்ரமேலயேத் .
கர்தவ்யோ மண்ட³ப꞉ ப்ரோச்சை꞉ கத³லீக²ண்ட³மண்டி³த꞉ .. 14..

ப²லபுஷ்பத³லைர்விஷ்வக்³விதானேன விராஜித꞉ .
சதுர்தி³க்ஷு த்⁴வஜாரோபோ ப³ஹுஸம்பத்³விராஜித꞉ .. 15..

ஊர்த்⁴வம்ʼ ஸப்தைவ லோகாஶ்ச கல்பனீயா꞉ ஸவிஸ்தரம் .
தேஷு விப்ரா விரக்தாஶ்ச ஸ்தா²பனீயா꞉ ப்ரபோ³த்⁴ய ச .. 16..

பூர்வம்ʼ தேஷாமாஸனானி கர்தவ்யானி யதோ²த்தரம் .
வக்துஶ்சாபி ததா³ தி³வ்யமாஸனம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 17..

உத³ங்முகோ² ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா வை ப்ராங்முக²க்தஸ்ததா³ .
ப்ராங்முக²ஶ்சேத்³ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா சோத³ங்முக²ஸ்ததா³ .. 18..

அத²வா பூர்வதி³க்³ஜ்ஞேயா பூஜ்யபூஜகமத்⁴யத꞉ .
ஶ்ரோத்ரூʼணாமாக³மே ப்ரோக்தா தே³ஶகாலாதி³கோவிதை³꞉ .. 19..

விரக்தோ வைஷ்ணவோ விப்ரோ வேத³ஶாஸ்த்ரவிஶுத்³தி⁴க்ருʼத் .
த்³ருʼஷ்டாந்தகுஶலோ தீ⁴ரோ வக்தா கார்யோ(அ)திநிஸ்ப்ருʼஹ꞉ .. 20..

அனேகத⁴ர்மவிப்⁴ராந்தா꞉ ஸ்த்ரைணா꞉ பாக²ண்ட³வாதி³ன꞉ .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ச்சாரே த்யாஜ்யாஸ்தே யதி³ பண்டி³தா꞉ .. 21..

வக்து꞉ பார்ஶ்வே ஸஹாயார்த²மன்ய꞉ ஸ்தா²ப்யஸ்ததா²வித⁴꞉ .
பண்டி³த꞉ ஸம்ʼஶயச்சே²த்தா லோகபோ³த⁴னதத்பர꞉ .. 22..

வக்த்ரா க்ஷௌரம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தி³நாத³ர்வாக்³வ்ரதாப்தயே .
அருணோத³யே(அ)ஸௌ நிர்வர்த்ய ஶௌசம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேத் .. 23..

நித்யம்ʼ ஸங்க்ஷேபத꞉ க்ருʼத்வா ஸந்த்⁴யாத்³யம்ʼ ஸ்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .
கதா²விக்⁴னவிகா⁴தாய க³ணநாத²ம்ʼ ப்ரபூஜயேத் .. 24..

பித்ரூʼன் ஸந்தர்ப்ய ஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ஸமாசரேத் .
மண்ட³லம்ʼ ச ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தத்ர ஸ்தா²ப்யோ ஹரிஸ்ததா² .. 25..

க்ருʼஷ்ணமுத்³தி³ஶ்ய மந்த்ரேண சரேத்பூஜாவிதி⁴ம்ʼ க்ரமாத் .
ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் பூஜாந்தே ஸ்துதிமாசரேத் .. 26..

ஸம்ʼஸாரஸாக³ரே மக்³னம்ʼ தீ³னம்ʼ மாம்ʼ கருணாநிதே⁴ .
கர்மமோஹ(க்³ராஹ)க்³ருʼஹீதாங்க³ம்ʼ மாமுத்³த⁴ர ப⁴வார்ணவாத் .. 27..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்யாபி தத꞉ பூஜா ப்ரயத்னத꞉ .
கர்தவ்யா விதி⁴னா ப்ரீத்யா தூ⁴பதீ³பஸமன்விதா .. 28..

ததஸ்து ஶ்ரீப²லம்ʼ த்⁴ருʼத்வா நமஸ்காரம்ʼ ஸமாசரேத் .
ஸ்துதி꞉ ப்ரஸன்னசித்தேன கர்தவ்யா கேவலம்ʼ ததா³ .. 29..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாக்²யோ(அ)யம்ʼ ப்ரத்யக்ஷ꞉ க்ருʼஷ்ண ஏவ ஹி .
ஸ்வீக்ருʼதோ(அ)ஸி மயா நாத² முக்த்யர்த²ம்ʼ ப⁴வஸாக³ரே .. 30..

மனோரதோ² மதீ³யோ(அ)யம்ʼ ஸப²ல꞉ ஸர்வதா² த்வயா .
நிர்விக்⁴னேனைவ கர்தவ்யோ தா³ஸோ(அ)ஹம்ʼ தவ கேஶவ .. 31..

ஏவம்ʼ தீ³னவச꞉ ப்ரோச்ய வக்தாரம்ʼ சாத² பூஜயேத் .
ஸம்பூ⁴ஷ்ய வஸ்த்ரபூ⁴ஷாபி⁴꞉ பூஜாந்தே தம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்தவேத் .. 32..

ஶுகரூப ப்ரபோ³த⁴ஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ .
ஏதத்கதா²ப்ரகாஶேன மத³ஜ்ஞானம்ʼ விநாஶய .. 33..

தத³க்³ரே நியம꞉ பஶ்சாத்கர்தவ்ய꞉ ஶ்ரேயஸே முதா³ .
ஸப்தராத்ரம்ʼ யதா²ஶக்த்யா தா⁴ரணீய꞉ ஸ ஏவ ஹி .. 34..

வரணம்ʼ பஞ்சவிப்ராணாம்ʼ கதா²ப⁴ங்க³நிவ்ருʼத்தயே .
கர்தவ்யம்ʼ தைர்ஹரேர்ஜாப்யம்ʼ த்³வாத³ஶாக்ஷரவித்³யயா .. 35..

ப்³ராஹ்மணான் வைஷ்ணவாம்ʼஶ்சான்யான் ததா² கீர்தனகாரிண꞉ .
நத்வா ஸம்பூஜ்ய த³த்தாஜ்ஞா꞉ ஸ்வயமாஸனமாவிஶேத் .. 36..

லோகவித்தத⁴நாகா³ரபுத்ரசிந்தாம்ʼ வ்யுத³ஸ்ய ச .
கதா²சித்த꞉ ஶுத்³த⁴மதி꞉ ஸ லபே⁴த் ப²லமுத்தமம் .. 37..

ஆஸூர்யோத³யமாரப்⁴ய ஸார்த⁴த்ரிப்ரஹராந்தகம் .
வாசனீயா கதா² ஸம்யக்³தீ⁴ரகண்ட²ம்ʼ ஸுதீ⁴மதா .. 38..

கதா²விராம꞉ கர்தவ்யோ மத்⁴யாஹ்னே க⁴டிகாத்³வயம் .
தத்கதா²மனு கார்யம்ʼ வை கீர்தனம்ʼ வைஷ்ணவைஸ்ததா³ .. 39..

மலமூத்ரஜயார்த²ம்ʼ ஹி லக்⁴வாஹார꞉ ஸுகா²வஹ꞉ .
ஹவிஷ்யான்னேன கர்தவ்யோ ஹ்யேகவாரம்ʼ கதா²ர்தி²னா .. 40..

உபோஷ்ய ஸப்தராத்ரம்ʼ வை ஶக்திஶ்சேச்ச்²ருʼணுயாத் ததா³ .
க்⁴ருʼதபானம்ʼ பய꞉பானம்ʼ க்ருʼத்வா வை ஶ்ருʼணுயாத் ஸுக²ம் .. 41..

ப²லாஹாரேண வா ஶ்ராவ்யமேகப⁴க்தேன வா புன꞉ .
ஸுக²ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வேத்³யத்து கர்தவ்யம்ʼ ஶ்ரவணாய தத் .. 42..

போ⁴ஜனம்ʼ து வரம்ʼ மன்யே கதா²ஶ்ரவணகாரகம் .
நோபவாஸோ வர꞉ ப்ரோக்த꞉ கதா²விக்⁴னகரோ யதி³ .. 43..

ஸப்தாஹவ்ரதினாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நியமாஞ்ச்²ருʼணு நாரத³
விஷ்ணுதீ³க்ஷாவிஹீனானாம்ʼ நாதி⁴கார꞉ கதா²ஶ்ரவே .. 44..

ப்³ரஹ்மசர்யமத⁴꞉ஸுப்தி꞉ பத்ராவல்யாம்ʼ ச போ⁴ஜனம்
கதா²ஸமாப்தௌ பு⁴க்திம்ʼ ச குர்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 45..

த்³வித³லம்ʼ மது⁴ தைலம்ʼ ச க³ரிஷ்டா²ன்னம்ʼ ததை²வ ச .
பா⁴வது³ஷ்டம்ʼ பர்யுஷிதம்ʼ ஜஹ்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 46..

காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ மத³ம்ʼ மானம்ʼ மத்ஸரம்ʼ லோப⁴மேவ ச .
த³ம்ப⁴ம்ʼ மோஹம்ʼ ததா² த்³வேஷம்ʼ தூ³ரயேச்ச கதா²வ்ரதீ .. 47..

வேத³வைஷ்ணவவிப்ராணாம்ʼ கு³ருகோ³வ்ரதினாம்ʼ ததா² .
ஸ்த்ரீராஜமஹதாம்ʼ நிந்தா³ம்ʼ வர்ஜயேத்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 48..

ரஜஸ்வலாந்த்யஜம்லேச்ச²பதிதவ்ராத்யகைஸ்ததா² .
த்³விஜத்³விட்³வேத³பா³ஹ்யைஶ்ச ந வதே³த்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 49..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யாம்ʼ மௌனமார்ஜவம்ʼ வினயம்ʼ ததா² .
உதா³ரமானஸம்ʼ தத்³வதே³வம்ʼ குர்யாத் கதா²வ்ரதீ .. 50..

த³ரித்³ரஶ்ச க்ஷயீ ரோகீ³ நிர்பா⁴க்³ய꞉ பாபகர்மவான் .
அனபத்யோ மோக்ஷகாம꞉ ஶ்ருʼணுயாச்ச கதா²மிமாம் .. 51..

அபுஷ்பா காகவந்த்⁴யா ச வந்த்⁴யா யா ச ம்ருʼதார்ப⁴கா .
ஸ்ரவத்³க³ர்பா⁴ ச யா நாரீ தயா ஶ்ராவ்ய꞉ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

ஏதேஷு விதி⁴னா ஶ்ராவே தத³க்ஷயதரம்ʼ ப⁴வேத் .
அத்யுத்தமா கதா² தி³வ்யா கோடியஜ்ஞப²லப்ரதா³ .. 53..

ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா வ்ரதவிதி⁴முத்³யாபனமதா²சரேத் .
ஜன்மாஷ்டமீவ்ரதமிவ கர்தவ்யம்ʼ ப²லகாங்க்ஷிபி⁴꞉ .. 54..

அகிஞ்சனேஷு ப⁴க்தேஷு ப்ராயோ நோத்³யாபநாக்³ரஹ꞉ .
ஶ்ரவணேனைவ பூதாஸ்தே நிஷ்காமா வைஷ்ணவா யத꞉ .. 55..

ஏவம்ʼ நகா³ஹயஜ்ஞே(அ)ஸ்மின் ஸமாப்தே ஶ்ரோத்ருʼபி⁴ஸ்ததா³ .
புஸ்தகஸ்ய ச வக்துஶ்ச பூஜா கார்யாதிப⁴க்தித꞉ .. 56..

ப்ரஸாத³துலஸீமாலா꞉ ஶ்ரோத்ருʼப்⁴யஶ்சாத² தீ³யதாம் .
ம்ருʼத³ங்க³தாலலலிதம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ கீர்தனம்ʼ தத꞉ .. 57..

ஜயஶப்³த³ம்ʼ நம꞉ஶப்³த³ம்ʼ ஶங்க²ஶப்³த³ம்ʼ ச காரயேத் .
விப்ரேப்⁴யோ யாசகேப்⁴யஶ்ச வித்தமன்னம்ʼ ச தீ³யதாம் .. 58..

விரக்தஶ்சேத்³ப⁴வேச்ச்²ரோதா கீ³தா வாச்யா பரே(அ)ஹனி
க்³ருʼஹஸ்த²ஶ்சேத்ததா³ ஹோம꞉ கர்தவ்ய꞉ கர்மஶாந்தயே .. 59..

ப்ரதிஶ்லோகம்ʼ ச ஜுஹுயாத்³விதி⁴னா த³ஶமஸ்ய ச .
பாயஸம்ʼ மது⁴ ஸர்பிஶ்ச திலாந்நாதி³கஸம்ʼயுதம் .. 60..

அத²வா ஹவனம்ʼ குர்யாத்³கா³யத்ர்யா ஸுஸமாஹித꞉ .
தன்மயத்வாத் புராணஸ்ய பரமஸ்ய ச தத்த்வத꞉ .. 61..

ஹோமாஶக்தௌ பு³தோ⁴ ஹௌம்யம்ʼ த³த்³யாத்தத்ப²லஸித்³த⁴யே .
நானாச்சி²த்³ரநிரோதா⁴ர்த²ம்ʼ ந்யூனதாதி⁴கதானயோ꞉ .. 62..

தோ³ஷயோ꞉ ப்ரஶமார்த²ம்ʼ ச படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் .
தேன ஸ்யாத்தத்ப²லம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யஸ்மாத³தி⁴கம்ʼ யத꞉ .. 63..

த்³வாத³ஶ ப்³ராஹ்மணான் பஶ்சாத்³போ⁴ஜயேன்மது⁴பாயஸை꞉ .
த³த்³யாத்ஸுவர்ணதே⁴னும்ʼ ச வ்ரதபூர்ணத்வஹேதவே .. 64..

ஶக்தௌ ப²லத்ரயமிதம்ʼ ஸ்வர்ணஸிம்ʼஹம்ʼ விதா⁴ய ச .
தத்ராஸ்ய புஸ்தகம்ʼ ஸ்தா²ப்யம்ʼ லிகி²தம்ʼ லலிதாக்ஷரம் .. 65..

ஸம்பூஜ்யாவாஹநாத்³யைஸ்தது³பசாரை꞉ ஸத³க்ஷிணம் .
வஸ்த்ரபூ⁴ஷணக³ந்தா⁴த்³யை꞉ பூஜிதாய யதாத்மனே .. 66..

ஆசார்யாய ஸுதீ⁴ர்த³த்த்வா முக்த꞉ ஸ்யாத்³ப⁴வப³ந்த⁴னை꞉ .
ஏவம்ʼ க்ருʼதே விதா⁴னே ச ஸர்வபாபநிவாரணே .. 67..

ப²லத³ம்ʼ ஸ்யாத்புராணம்ʼ து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶுப⁴ம் .
த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷாணாம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ஸ்யான்ன ஸம்ʼஶய꞉ .. 68..

குமாரா ஊசு꞉
இதி தே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதேனைவ பு⁴க்திமுக்தீ கரே ஸ்தி²தே .. 69..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த்வா தே மஹாத்மான꞉ ப்ரோசுர்பா⁴க³வதீம்ʼ கதா²ம் .
ஸர்வபாபஹராம்ʼ புண்யாம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் .. 70..

ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸப்தாஹம்ʼ நியதாத்மனாம் .
யதா²விதி⁴ ததோ தே³வம்ʼ துஷ்டுவு꞉ புருஷோத்தமம் .. 71..

தத³ந்தே ஜ்ஞானவைராக்³யப⁴க்தீனாம்ʼ புஷ்டதா பரா .
தாருண்யம்ʼ பரமம்ʼ சாபூ⁴த் ஸர்வபூ⁴தமனோஹரம் .. 72..

நாரத³ஶ்ச க்ருʼதார்தோ²(அ)பூ⁴த் ஸித்³தே⁴ ஸ்வீயே மனோரதே² .
புலகீக்ருʼதஸர்வாங்க³꞉ பரமானந்த³ஸம்ப்⁴ருʼத꞉ .. 73..

ஏவம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய நாரதோ³ ப⁴க³வத்ப்ரிய꞉ .
ப்ரேமக³த்³க³த³யா வாசா தானுவாச க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ .. 74..

நாரத³ உவாச
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வத்³பி⁴꞉ கருணாபரை꞉ .
அத்³ய மே ப⁴க³வாம்ˮல்லப்³த⁴꞉ ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .. 75..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மேப்⁴யோ வரம்ʼ மன்யே தபோத⁴னா꞉ .
வைகுண்ட²ஸ்தோ² யத꞉ க்ருʼஷ்ண꞉ ஶ்ரவணாத்³யஸ்ய லப்⁴யதே .. 76..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தத்ர நாரதே³ வைஷ்ணவோத்தமே .
பரிப்⁴ரமன் ஸமாயாத꞉ ஶுகோ யோகே³ஶ்வரஸ்ததா³ .. 77..

தத்ராயயௌ ஷோட³ஶவார்ஷிகஸ்ததா³
வ்யாஸாத்மஜோ ஜ்ஞானமஹாப்³தி⁴சந்த்³ரமா꞉ .
கதா²வஸானே நிஜலாப⁴பூர்ண꞉
ப்ரேம்ணா பட²ன் பா⁴க³வதம்ʼ ஶனை꞉ ஶனை꞉ .. 78..

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸத³ஸ்யா꞉ பரமோருதேஜஸம்ʼ
ஸத்³ய꞉ ஸமுத்தா²ய த³து³ர்மஹாஸனம் .
ப்ரீத்யா ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயத் ஸுக²ம்ʼ
ஸ்தி²தோ(அ)வத³த் ஸம்ʼஶ்ருʼணுதாமலாம்ʼ கி³ரம் .. 79..

ஶ்ரீஶுக உவாச
நிக³மகல்பதரோர்க³லிதம்ʼ ப²லம்ʼ
ஶுகமுகா²த³ம்ருʼதத்³ரவஸம்ʼயுதம் .
பிப³த பா⁴க³வதம்ʼ ரஸமாலயம்ʼ
முஹுரஹோ ரஸிகா பு⁴வி பா⁴வுகா .. 80..

த⁴ர்ம꞉ ப்ரோஜ்ஜி²தகைதவோ(அ)த்ர பரமோ நிர்மத்ஸராணாம்ʼ ஸதாம்ʼ
வேத்³யம்ʼ வாஸ்தவமத்ர வஸ்து ஶிவத³ம்ʼ தாபத்ரயோன்மூலனம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாமுனிக்ருʼதே கிம்ʼ வா பரைரீஶ்வர꞉
ஸத்³யோ ஹ்ருʼத்³யவருத்⁴யதே(அ)த்ர க்ருʼதிபி⁴꞉ ஶுஶ்ரூஷுபி⁴ஸ்தத்க்ஷணாத் .. 81..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ புராணதிலகம்ʼ யத்³வைஷ்ணவானாம்ʼ த⁴னம்ʼ
யஸ்மின் பாரமஹம்ʼஸ்யமேவமமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ கீ³யதே .
யத்ர ஜ்ஞானவிராக³ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ நைஷ்கர்ம்யமாவிஷ்க்ருʼதம்ʼ
தச்ச்²ருʼண்வன் ப்ரபட²ன் விசாரணபரோ ப⁴க்த்யா விமுச்யேன்னர꞉ .. 82..

ஸ்வர்கே³ ஸத்யே ச கைலாஸே வைகுண்டே² நாஸ்த்யயம்ʼ ரஸ꞉ .
அத꞉ பிப³ந்து ஸத்³ப⁴க்த்யா மா மா முஞ்சத கர்ஹிசித் .. 83..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவாணே ஸதி பா³த³ராயணௌ
மத்⁴யே ஸபா⁴யாம்ʼ ஹரிராவிராஸீத் .
ப்ரஹ்லாத³ப³ல்யுத்³த⁴வபா²ல்கு³நாதி³பி⁴꞉
வ்ருʼத꞉ ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயச்ச தான் .. 84..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னம்ʼ மஹதா³ஸனே ஹரிம்ʼ
தே சக்ரிரே கீர்தனமக்³ரதஸ்ததா³ .
ப⁴வோ ப⁴வான்யா கமலாஸனஸ்து
தத்ராக³மன் கீர்தனத³ர்ஶனாய .. 85..

ப்ரஹ்லாத³ஸ்தாலதா⁴ரீ தரலக³திதயா சோத்³த⁴வ꞉ காம்ʼஸ்யதா⁴ரீ
வீணாதா⁴ரீ ஸுரர்ஷி꞉ ஸ்வரகுஶலதயா ராக³கர்தார்ஜுனோ(அ)பூ⁴த் .
இந்த்³ரோ(அ)வாதீ³ன்ம்ருʼத³ங்க³ம்ʼ ஜயஜயஸுகரா꞉ கீர்தனம்ʼ தே குமாரா
யத்ராக்³ரே பா⁴வவக்தா ஸரஸரசனயா வ்யாஸபுத்ரோ ப³பூ⁴வ .. 86..

நனர்த மத்⁴யே த்ரிகமேவ தத்ர
ப⁴க்த்யாதி³கானாம்ʼ நடவஸ்துதேஜஸாம் .
அலௌகிகம்ʼ கீர்தனமேததீ³க்ஷ்ய
ஹரி꞉ ப்ரஸன்னோ(அ)பி வசோ(அ)ப்³ரவீத்தத் .. 87..

மத்தோ வரம்ʼ பா⁴க³வதா வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ
ப்ரீத꞉ கதா²கீர்தனதோ(அ)ஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் .
ஶ்ருத்வேதி தத்³வாக்யமதிப்ரஸன்னா꞉
ப்ரேமார்த்³ரசித்தா ஹரிமூசிரே தே .. 88..

நகா³ஹகா³தா²ஸு ச ஸர்வப⁴க்தை-
ரேபி⁴ஸ்த்வயா பா⁴வ்யமிதி ப்ரயத்னாத் .
மனோரதோ²(அ)யம்ʼ பரிபூரணீய-
ஸ்ததே²தி சோக்த்வாந்தரதீ⁴யதாச்யுத꞉ .. 89..

ததோ(அ)னமத்தச்சரணேஷு நாரத³ஸ்ததா²
ஶுகாதீ³னபி தாபஸாம்ʼஶ்ச .
அத² ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ பரிநஷ்டமோஹா꞉
ஸர்வே யயு꞉ பீதகதா²ம்ருʼதாஸ்தே .. 90..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ரக்ஷிதா ஸா
ஶாஸ்த்ரே ஸ்வகீயே(அ)பி ததா³ ஶுகேன .
அதோ ஹரிர்பா⁴க³வதஸ்ய ஸேவனாச்சித்தம்ʼ
ஸமாயாதி ஹி வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 91..

தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஜ்வரதா³ஹிதானாம்ʼ
மாயாபிஶாசீபரிமர்தி³தானாம்ʼ .
ஸம்ʼஸாரஸிந்தௌ⁴ பரிபாதிதானாம்ʼ
க்ஷேமாய வை பா⁴க³வதம்ʼ ப்ரக³ர்ஜதி .. 92..

ஶௌனக உவாச
ஶுகேனோக்தம்ʼ கதா³ ராஜ்ஞே கோ³கர்ணேன கதா³ புன꞉ .
ஸுரர்ஷயே கதா³ ப்³ராஹ்மைஶ்சி²ந்தி⁴ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ த்விமம் .. 93..

ஸூத உவாச
ஆக்ருʼஷ்ணநிர்க³மாத் த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷாதி⁴கக³தே கலௌ .
நவமீதோ நப⁴ஸ்யே ச கதா²ரம்ப⁴ம்ʼ ஶுகோ(அ)கரோத் .. 94..

பரீக்ஷிச்ச்²ரவணாந்தே ச கலௌ வர்ஷஶதத்³வயே .
ஶுத்³தே⁴ ஶுசௌ நவம்யாம்ʼ ச தே⁴னுஜோ(அ)கத²யத்கதா²ம் .. 95..

தஸ்மாத³பி கலௌ ப்ராப்தே த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷக³தே ஸதி .
ஊசுரூர்ஜே ஸிதே பக்ஷே நவம்யாம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ .. 96..

இத்யேதத்தே ஸமாக்²யாதம்ʼயத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ த்வயானக⁴ .
கலௌ பா⁴க³வதீ வார்தா ப⁴வரோக³விநாஶினீ .. 97..

க்ருʼஷ்ணப்ரியம்ʼ ஸகலகல்மஷநாஶனம்ʼ ச
முக்த்யைகஹேதுமிஹ ப⁴க்திவிலாஸகாரி .
ஸந்த꞉ கதா²னகமித³ம்ʼ பிப³தாத³ரேண
லோகே ஹிதார்த²பரிஶீலனஸேவயா கிம் .. 98..

ஸ்வபுருஷமபி வீக்ஷ்ய பாஶஹஸ்தம்ʼ
வத³தி யம꞉ கில தஸ்ய கர்ணமூலே .
பரிஹர ப⁴க³வத்கதா²ஸு மத்தான்
ப்ரபு⁴ரஹமன்யந்ருʼணாம்ʼ ந வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 99..

அஸாரே ஸம்ʼஸாரே விஷயவிஷஸங்கா³குலதி⁴ய꞉
க்ஷணார்த⁴ம்ʼ க்ஷேமார்த²ம்ʼ பிப³த ஶுககா³தா²துலஸுதா⁴ம் .
கிமர்த²ம்ʼ வ்யர்த²ம்ʼ போ⁴ வ்ரஜத குபதே² குத்ஸிதகதே²
பரீக்ஷித்ஸாக்ஷீ யச்ச்²ரவணக³தமுக்த்யுக்திகத²னே .. 100..

ரஸப்ரவாஹஸம்ʼஸ்தே²ன ஶ்ரீஶுகேனேரிதா கதா² .
கண்டே² ஸம்ப³த்⁴யதே யேன ஸ வைகுண்ட²ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 101..

இதி ச பரமகு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸித்³த⁴ம்ʼ
ஸபதி³ நிக³தி³தம்ʼ தே ஶாஸ்த்ரபுஞ்ஜம்ʼ விலோக்ய .
ஜக³தி ஶுககதா²தோ நிர்மலம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சித்
பிப³ பரஸுக²ஹேதோர்த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸாரம் .. 102..

ஏதாம்ʼ யோ நியததயா ஶ்ருʼணோதி ப⁴க்த்யா
யஶ்சைனாம்ʼ கத²யதி ஶுத்³த⁴வைஷ்ணவாக்³ரே .
தௌ ஸம்யக்³விதி⁴கரணாத் ப²லம்ʼ லபே⁴தே
யாதா²ர்த்²யான்ன ஹி பு⁴வனே கிமப்யஸாத்⁴யம் .. 103..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ஶ்ரவணவிதி⁴கத²னம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

————————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவத ஸப்தாஹம் —

November 30, 2020

ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..

க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாராயணம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ வ்ரஜப்ரியம் .
க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்³வைபாயனம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ப்ருʼதா²ஸுதம்

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம்

ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
12 ஸ்கந்தங்கள்
335 அத்தியாயங்கள்
18000 ஸ்லோகங்கள்

ஸ்ரீ மத் பாகவத மஹாத்ம்யம் –
ஸ்ரீ பத்ம புராணம் ஆறு அத்தியாயங்கள் –

முதல் நாள் –
ஸ்கந்தம் -3 -அத்யாயம் -22 -வரை -ஸ்ரீ மனு ஸ்ரீ கர்தம ஸம்வாதம் வரை –

இரண்டாம் நாள் –
ஸ்கந்தம் -3 -அத்யாயம் -23-தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -5- அத்யாயம் -14-ஸ்ரீ ஜட பரதர் சரித்ரம் வரை

மூன்றாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -5- அத்யாயம் -15 -தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -7- அத்யாயம் -15- வரை -ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ திரு அவதாரம் வரை

நான்காம் நாள்
ஸ்கந்தம் -8 அத்யாயம் -1- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -10–அத்யாயம் -3-வரை -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜனனம் வரை

ஐந்தாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -10-அத்யாயம் -4- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -10- அத்யாயம் -54- ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவி திருக்கல்யாணம் வரை

ஆறாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -10- அத்யாயம் -55-தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -11-அத்யாயம் -13-ஸ்ரீ ஹம்ஸ உபதேசம் வரை –

ஏழாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -11-அத்யாயம் -14- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -12-அத்யாயம் -13 -ஸ்ரீ மத் பாகவத ஸமாப்தம்

———

ஆதவ் தேவகீ தேவி கர்ப்ப ஜனனம்
கோபீ க்ருஹே வர்த்தனம்
மாயா பூதன ஜீவித அபஹரணம்
கோவர்த்தன உத்தாரணம்
கம்ச சேதன கௌரவாதி ஹனனம்
குந்தி ஸூதா பாலனம்
ஏதத் பாகவத புராண கதிதம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலாம்ருதம்

———————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12- —

November 29, 2020

அத்யாயம் -1-யது குல வம்சர் இழிவு நிலை
அத்யாயம் -2-யுத்த காலத்தில் நம்பிக்கை அத்யாயம் –
அத்யாயம் -3-ஸ்ரீ பூமாதேவியின் ஸ்தோத்ரம் -கலியுக தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்
அத்யாயம் -4-பிரளய வகைகள்
அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜருக்கு சரம உபதேசங்கள்

அத்யாயம் -6-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜர் மோக்ஷம் -வேத உபதேசம்
அத்யாயம் -7-சம்ஹிதா வகைகளும் புராணங்களுள் உள்ள பத்து விஷயங்களும்
அத்யாயம் -8-ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயரின் வைராக்ய சீர்மை -அவரது ஸ்ரீ நர நாராயணர்களுக்கு பிரார்தனை
அத்யாயம் -9-ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு ஸ்ரீ பரப்ரஹ்ம மஹிமை காட்டுதல்
அத்யாயம் -10-ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு உபதேசம்

அத்யாயம் -11-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் விசேஷணங்கள்-சூர்ய கதி மூலம் மாசங்களின் அடைவுகள்
அத்யாயம் -12-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் உள்ளவற்றின் தொகுப்பு
அத்யாயம் -13-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் மஹிமை

—————-

ஸ்கந்தம் 12 – அத்தியாயம் 1-ல் 41 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

12:02 கலியுகத்தின் தீமைகளை விளக்குகிறார். கலியுகத்தின் அழிவில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து
தீயவர்களை அழிப்பார் என கூறுகிறார். மொத்தம் 44 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

12:03 மொத்தம் 52 ஸ்லோகங்கள்.
கலியுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே
மோக்ஷம் கிட்டும் என விளக்கப்படுகிறது. முத்ன்முதலில் ஸத்ய யுகம் இருந்தது.
அப்போது மக்கள் இரக்க குணத்தோடும், அமைதியாகவும், நட்பாகவும் இருந்தனர்.
கலியுகத்தின் மக்களின் இழிந்த நிலையை விரிவாக விளக்குகிறார்.

12:04-ல் நாலு விதமான் அழிவுகள் (பிரளயங்கள்) சொல்லப்படுகின்றன.
நைமித்திக பிரளயம், ப்ராக்ரித்கா, அத்யாந்திகா பிரளயங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள்.

12:05 மொத்தம் 13 ஸ்லோகங்கள். பரீக்ஷித் மஹாராஜாவின் மரணம் குறித்த பயங்களை போக்குகிறார்.

12:06 ஒரு ப்ராஹ்மணனின் உருவத்தில் வந்த தக்ஷக என்ற பாம்பு பரீக்ஷித் மஹாராஜாவை கடிக்க
அவர் இவ்வுலகம் நீத்து வைகுந்தம் போகிறார்.
பரீக்ஷித்தின் மகனான ஜெயமேஜெயன் என்ற அரசனுக்கு பாம்புகள் மீது கோபம் வர,
ஒரு யாகம் செய்து எல்லா பாம்புகளையும் அழிக்கிறார். இந்திரனின் பாதுகாப்பில் இருந்த தக்ஷகனும்
யாகத்தின் அக்னியில் விழ வரும் போது, ஆங்கீரஸ ரிஷியின் மகனான ப்ரஹஸ்பதி குறுக்கிட்டு,
தக்ஷகனுக்கு உயிர் அளிக்கிறார். மொத்தம் 80 ஸ்லோகங்கள்.

12:07-ல் ஸ்ரீ ஸூத கோஸ்வாமி அதர்வண வேதம், அதன் பிரிவுகள், புராணங்கள்
குறித்து விளக்குகிறார். மொத்தம் 25 ஸ்லோகங்கள்.

12:08-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷியைப் பற்றி சொல்லுகிறது. மொத்தம் 49 ஸ்லோகங்கள்.

12:09-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷியைப் பற்றி மேலும் சொல்லுகிறது. மொத்தம் 34 ஸ்லோகங்கள்.

12:10-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷி ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ பார்வதியிடமிருந்து ஆசிகள் பெற்றது விளக்கப்படுகிறது.
மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள்.

12-11-ல் ஸ்ரீ மஹாபுருஷன் (ஸ்ரீ பகவான்) குறித்து விளக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீ ஸுரிய பகவான் ரூபத்தில் அவரது 6 குணங்களை சொல்லப்படுகிறது. 50 ஸ்லோகங்கள்.

12:12-ல் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம், ஸ்ரீ பகவானின் லீலைகள் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றன.
மொத்தம் 69 ஸ்லோகங்கள்.

—————-

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12–அத்யாயம் -13–ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் மஹிமை

November 29, 2020

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம் ..

——–

ஸூத உவாச
யம்ʼ ப்³ரஹ்மா வருணேந்த்³ரருத்³ரமருத꞉ ஸ்துன்வந்தி தி³வ்யை꞉ ஸ்தவை꞉
வேதை³꞉ ஸாங்க³பத³க்ரமோபநிஷதை³ர்கா³யந்தி யம்ʼ ஸாமகா³꞉ .
த்⁴யானாவஸ்தி²ததத்³க³தேன மனஸா பஶ்யந்தி யம்ʼ யோகி³னோ
யஸ்யாந்தம்ʼ ந விது³꞉ ஸுராஸுரக³ணா தே³வாய தஸ்மை நம꞉ .. 1..

ப்ருʼஷ்டே² ப்⁴ராம்யத³மந்த³மந்த³ரகி³ரிக்³ராவாக்³ரகண்டூ³யனாத்
நித்³ராலோ꞉ கமடா²க்ருʼதேர்ப⁴க³வத꞉ ஶ்வாஸானிலா꞉ பாந்து வ꞉ .
யத்ஸம்ʼஸ்காரகலானுவர்தனவஶாத்³வேலானிபே⁴னாம்ப⁴ஸாம்ʼ
யாதாயாதமதந்த்³ரிதம்ʼ ஜலநிதே⁴ர்நாத்³யாபி விஶ்ராம்யதி .. 2..

புராணஸங்க்²யாஸம்பூ⁴திமஸ்ய வாச்யப்ரயோஜனே .
தா³னம்ʼ தா³னஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ பாடா²தே³ஶ்ச நிபோ³த⁴த .. 3..
ப்³ராஹ்மம்ʼ த³ஶஸஹஸ்ராணி பாத்³மம்ʼ பஞ்சோனஷஷ்டி ச .
ஶ்ரீவைஷ்ணவம்ʼ த்ரயோவிம்ʼஶச்சதுர்விம்ʼஶதி ஶைவகம் .. 4..

த³ஶாஷ்டௌ ஶ்ரீபா⁴க³வதம்ʼ நாரத³ம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶதி꞉ .
மார்கண்ட³ம்ʼ நவ வாஹ்னம்ʼ ச த³ஶபஞ்ச சது꞉ஶதம் .. 5..

சதுர்த³ஶ ப⁴விஷ்யம்ʼ ஸ்யாத்ததா² பஞ்சஶதானி ச .
த³ஶாஷ்டௌ ப்³ரஹ்மவைவர்தம்ʼ லைங்க³மேகாத³ஶைவ து .. 6..

சதுர்விம்ʼஶதி வாராஹமேகாஶீதிஸஹஸ்ரகம் .
ஸ்காந்த³ம்ʼ ஶதம்ʼ ததா² சைகம்ʼ வாமனம்ʼ த³ஶ கீர்திதம் .. 7..

கௌர்மம்ʼ ஸப்தத³ஶாக்²யாதம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ தத்து சதுர்த³ஶ .
ஏகோனவிம்ʼஶத்ஸௌபர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ த்³வாத³ஶைவ து .. 8..

ஏவம்ʼ புராணஸந்தோ³ஹஶ்சதுர்லக்ஷ உதா³ஹ்ருʼத꞉ .
தத்ராஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ரம்ʼ ஶ்ரீபா⁴க³வதமிஷ்யதே .. 9..

இத³ம்ʼ ப⁴க³வதா பூர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மணே நாபி⁴பங்கஜே .
ஸ்தி²தாய ப⁴வபீ⁴தாய காருண்யாத்ஸம்ப்ரகாஶிதம் .. 10..

ஆதி³மத்⁴யாவஸானேஷு வைராக்³யாக்²யானஸம்ʼயுதம் .
ஹரிலீலாகதா²வ்ராதா ம்ருʼதானந்தி³தஸத்ஸுரம் .. 11..

ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்மாத்மைகத்வலக்ஷணம் .
வஸ்த்வத்³விதீயம்ʼ தந்நிஷ்ட²ம்ʼ கைவல்யைகப்ரயோஜனம் .. 12..

ப்ரௌஷ்ட²பத்³யாம்ʼ பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ ஹேமஸிம்ʼஹஸமன்விதம் .
த³தா³தி யோ பா⁴க³வதம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் .. 13..

ராஜந்தே தாவத³ன்யானி புராணானி ஸதாம்ʼ க³ணே .
யாவன்ன த்³ருʼஶ்யதே ஸாக்ஷாத்ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ பரம் .. 14..

(யாவத்³பா⁴க³வதம்ʼ நைவ ஶ்ரூயதே(அ)ம்ருʼதஸாக³ரம்ʼ)
ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ ஹி ஶ்ரீபா⁴க³வதமிஷ்யதே .
தத்³ரஸாம்ருʼதத்ருʼப்தஸ்ய நான்யத்ர ஸ்யாத்³ரதி꞉ க்வசித் .. 15..

நிம்னகா³னாம்ʼ யதா² க³ங்கா³ தே³வாநாமச்யுதோ யதா² .
வைஷ்ணவானாம்ʼ யதா² ஶம்பு⁴꞉ புராணாநாமித³ம்ʼ ததா² .. 16..

க்ஷேத்ராணாம்ʼ சைவ ஸர்வேஷாம்ʼ யதா² காஶீ ஹ்யனுத்தமா .
ததா² புராணவ்ராதானாம்ʼ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ த்³விஜா꞉ .. 17..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ புராணமமலம்ʼ யத்³வைஷ்ணவானாம்ʼ ப்ரியம்ʼ
யஸ்மின் பாரமஹம்ʼஸ்யமேகமமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ கீ³யதே .
தத்ர ஜ்ஞானவிராக³ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ நைஷ்கர்ம்யமாவிஸ்க்ருʼதம்ʼ
தச்ச்²ருʼண்வன்விபட²ன்விசாரணபரோ ப⁴க்த்யா விமுச்யேன்னர꞉ .. 18..

கஸ்மை யேன விபா⁴ஸிதோ(அ)யமதுலோ ஜ்ஞானப்ரதீ³ப꞉ புரா
தத்³ரூபேண ச நாரதா³ய முனயே க்ருʼஷ்ணாய தத்³ரூபிணா .
யோகீ³ந்த்³ராய ததா³த்மநாத² ப⁴க³வத்³ராதாய காருண்யத꞉
தச்சு²த்³த⁴ம்ʼ விமலம்ʼ விஶோகமம்ருʼதம்ʼ ஸத்யம்ʼ பரம்ʼ தீ⁴மஹி .. 19..

நமஸ்தஸ்மை ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ஸாக்ஷிணே .
ய இத³ம்ʼ க்ருʼபயா கஸ்மை வ்யாசசக்ஷே முமுக்ஷவே .. 20..

யோகீ³ந்த்³ராய நமஸ்தஸ்மை ஶுகாய ப்³ரஹ்மரூபிணே .
ஸம்ʼஸாரஸர்பத³ஷ்டம்ʼ யோ விஷ்ணுராதமமூமுசத் .. 21..

ப⁴வே ப⁴வே யதா² ப⁴க்தி꞉ பாத³யோஸ்தவ ஜாயதே .
ததா² குருஷ்வ தே³வேஶ நாத²ஸ்த்வம்ʼ நோ யத꞉ ப்ரபோ⁴ .. 22..

நாமஸங்கீர்தனம்ʼ யஸ்ய ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் .
ப்ரணாமோ து³꞉க²ஶமனஸ்தம்ʼ நமாமி ஹரிம்ʼ பரம் .. 23..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே வையாஸக்யாமஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ர்யாம்ʼ
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 13..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12–அத்யாயம் -12-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் உள்ளவற்றின் தொகுப்பு-

November 29, 2020

ஸ்ரீ பகவானின் லீலைகள் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றன.

ஸூத உவாச
நமோ த⁴ர்மாய மஹதே நம꞉ க்ருʼஷ்ணாய வேத⁴ஸே .
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்க்ருʼத்ய த⁴ர்மான் வக்ஷ்யே ஸனாதனான் .. 1..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா விஷ்ணோஶ்சரிதமத்³பு⁴தம் .
ப⁴வத்³பி⁴ர்யத³ஹம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ நராணாம்ʼ புருஷோசிதம் .. 2..

அத்ர ஸங்கீர்தித꞉ ஸாக்ஷாத்ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .
நாராயணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ ப⁴க³வான் ஸாத்வதாம்ʼ பதி꞉ .. 3..
அத்ர ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வாப்யயம் .
ஜ்ஞானம்ʼ ச தது³பாக்²யானம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ விஜ்ஞானஸம்ʼயுதம் .. 4..

ப⁴க்தியோக³꞉ ஸமாக்²யாதோ வைராக்³யம்ʼ ச ததா³ஶ்ரயம் .
பாரீக்ஷிதமுபாக்²யானம்ʼ நாரதா³க்²யானமேவ ச .. 5..

ப்ராயோபவேஶோ ராஜர்ஷேர்விப்ரஶாபாத்பரீக்ஷித꞉ .
ஶுகஸ்ய ப்³ரஹ்மர்ஷப⁴ஸ்ய ஸம்ʼவாத³ஶ்ச பரீக்ஷித꞉ .. 6..

யோக³தா⁴ரணயோத்க்ராந்தி꞉ ஸம்ʼவாதோ³ நாரதா³ஜயோ꞉ .
அவதாரானுகீ³தம்ʼ ச ஸர்க³꞉ ப்ராதா⁴னிகோ(அ)க்³ரத꞉ .. 7..

விது³ரோத்³த⁴வஸம்ʼவாத³꞉ க்ஷத்த்ருʼமைத்ரேயயோஸ்தத꞉ .
புராணஸம்ʼஹிதாப்ரஶ்னோ மஹாபுருஷஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ .. 8..

தத꞉ ப்ராக்ருʼதிக꞉ ஸர்க³꞉ ஸப்த வைக்ருʼதிகாஶ்ச யே .
ததோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்பூ⁴திர்வைராஜ꞉ புருஷோ யத꞉ .. 9..

காலஸ்ய ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மஸ்ய க³தி꞉ பத்³மஸமுத்³ப⁴வ꞉ .
பு⁴வ உத்³த⁴ரணே(அ)ம்போ⁴தே⁴ர்ஹிரண்யாக்ஷவதோ⁴ யதா² .. 10..

ஊர்த்⁴வதிர்யக³வாக்ஸர்கோ³ ருத்³ரஸர்க³ஸ்ததை²வ ச .
அர்த⁴நாரீனரஸ்யாத² யத꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வோ மனு꞉ .. 11..

ஶதரூபா ச யா ஸ்த்ரீணாமாத்³யா ப்ரக்ருʼதிருத்தமா .
ஸந்தானோ த⁴ர்மபத்னீனாம்ʼ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ .. 12..

அவதாரோ ப⁴க³வத꞉ கபிலஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
தே³வஹூத்யாஶ்ச ஸம்ʼவாத³꞉ கபிலேன ச தீ⁴மதா .. 13..

நவப்³ரஹ்மஸமுத்பத்திர்த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶனம் .
த்⁴ருவஸ்ய சரிதம்ʼ பஶ்சாத்ப்ருʼதோ²꞉ ப்ராசீனப³ர்ஹிஷ꞉ .. 14..

நாரத³ஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ஸ்தத꞉ ப்ரையவ்ரதம்ʼ த்³விஜா꞉ .
நாபே⁴ஸ்ததோ(அ)னுசரிதம் ருʼஷப⁴ஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ச .. 15..

த்³வீபவர்ஷஸமுத்³ராணாம்ʼ கி³ரினத்³யுபவர்ணனம் .
ஜ்யோதிஶ்சக்ரஸ்ய ஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ பாதாலநரகஸ்தி²தி꞉ .. 16..

த³க்ஷஜன்ம ப்ரசேதோப்⁴யஸ்தத்புத்ரீணாம்ʼ ச ஸந்ததி꞉ .
யதோ தே³வாஸுரனராஸ்திர்யங் நக³க²கா³த³ய꞉ .. 17..

த்வாஷ்ட்ரஸ்ய ஜன்மநித⁴னம்ʼ புத்ரயோஶ்ச தி³தேர்த்³விஜா꞉ .
தை³த்யேஶ்வரஸ்ய சரிதம்ʼ ப்ரஹ்லாத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 18..

மன்வந்தரானுகத²னம்ʼ க³ஜேந்த்³ரஸ்ய விமோக்ஷணம் .
மன்வந்தராவதாராஶ்ச விஷ்ணோர்ஹயஶிராத³ய꞉ .. 19..

கௌர்மம்ʼ தா⁴ன்வந்தரம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ வாமனம்ʼ ச ஜக³த்பதே꞉ .
க்ஷீரோத³மத²னம்ʼ தத்³வத³ம்ருʼதார்தே² தி³வௌகஸாம் .. 20..

தே³வாஸுரமஹாயுத்³த⁴ம்ʼ ராஜவம்ʼஶானுகீர்தனம் .
இக்ஷ்வாகுஜன்ம தத்³வம்ʼஶ꞉ ஸுத்³யும்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 21..

இலோபாக்²யானமத்ரோக்தம்ʼ தாரோபாக்²யானமேவ ச .
ஸூர்யவம்ʼஶானுகத²னம்ʼ ஶஶாதா³த்³யா ந்ருʼகா³த³ய꞉ .. 22..

ஸௌகன்யம்ʼ சாத² ஶர்யாதே꞉ ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ .
க²ட்வாங்க³ஸ்ய ச மாந்தா⁴து꞉ ஸௌப⁴ரே꞉ ஸக³ரஸ்ய ச .. 23..

ராமஸ்ய கோஸலேந்த்³ரஸ்ய சரிதம்ʼ கில்பி³ஷாபஹம் .
நிமேரங்க³பரித்யாகோ³ ஜனகானாம்ʼ ச ஸம்ப⁴வ꞉ .. 24..

ராமஸ்ய பா⁴ர்க³வேந்த்³ரஸ்ய நி꞉க்ஷத்ரகரணம்ʼ பு⁴வ꞉ .
ஐலஸ்ய ஸோமவம்ʼஶஸ்ய யயாதேர்னஹுஷஸ்ய ச .. 25..

தௌ³ஷ்யந்தேர்ப⁴ரதஸ்யாபி ஶந்தனோஸ்தத்ஸுதஸ்ய ச .
யயாதேர்ஜ்யேஷ்ட²புத்ரஸ்ய யதோ³ர்வம்ʼஶோ(அ)னுகீர்தித꞉ .. 26..

யத்ராவதீர்ணோ ப⁴க³வான் க்ருʼஷ்ணாக்²யோ ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ .
வஸுதே³வக்³ருʼஹே ஜன்ம ததோ வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச கோ³குலே .. 27..

தஸ்ய கர்மாண்யபாராணி கீர்திதான்யஸுரத்³விஷ꞉ .
பூதனாஸுபய꞉பானம்ʼ ஶகடோச்சாடனம்ʼ ஶிஶோ꞉ .. 28..

த்ருʼணாவர்தஸ்ய நிஷ்பேஷஸ்ததை²வ ப³கவத்ஸயோ꞉ .
(அகா⁴ஸுரவதோ⁴ தா⁴த்ரா வத்ஸபாலாவகூ³ஹனம் .)
தே⁴னுகஸ்ய ஸஹ ப்⁴ராது꞉ ப்ரலம்ப³ஸ்ய ச ஸங்க்ஷய꞉ .. 29..

கோ³பானாம்ʼ ச பரித்ராணம்ʼ தா³வாக்³னே꞉ பரிஸர்பத꞉ .. 30..

த³மனம்ʼ காலியஸ்யாஹேர்மஹாஹேர்னந்த³மோக்ஷணம் .
வ்ரதசர்யா து கன்யானாம்ʼ யத்ர துஷ்டோ(அ)ச்யுதோ வ்ரதை꞉ .. 31..

ப்ரஸாதோ³ யஜ்ஞபத்னீப்⁴யோ விப்ராணாம்ʼ சானுதாபனம் .
கோ³வர்த⁴னோத்³தா⁴ரணம்ʼ ச ஶக்ரஸ்ய ஸுரபே⁴ரத² .. 32..

யஜ்ஞாபி⁴ஷேகம்ʼ க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸ்த்ரீபி⁴꞉ க்ரீடா³ ச ராத்ரிஷு .
ஶங்க²சூட³ஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்வதோ⁴(அ)ரிஷ்டஸ்ய கேஶின꞉ .. 33..

அக்ரூராக³மனம்ʼ பஶ்சாத்ப்ரஸ்தா²னம்ʼ ராமக்ருʼஷ்ணயோ꞉ .
வ்ரஜஸ்த்ரீணாம்ʼ விலாபஶ்ச மது²ராலோகனம்ʼ தத꞉ .. 34..

க³ஜமுஷ்டிகசாணூரகம்ʼஸாதீ³னாம்ʼ ச யோ வத⁴꞉ .
ம்ருʼதஸ்யாநயனம்ʼ ஸூனோ꞉ புன꞉ ஸாந்தீ³பனேர்கு³ரோ꞉ .. 35..

மது²ராயாம்ʼ நிவஸதா யது³சக்ரஸ்ய யத்ப்ரியம் .
க்ருʼதமுத்³த⁴வராமாப்⁴யாம்ʼ யுதேன ஹரிணா த்³விஜா꞉ .. 36..

ஜராஸந்த⁴ஸமானீதஸைன்யஸ்ய ப³ஹுஶோ வத⁴꞉ .
கா⁴தனம்ʼ யவனேந்த்³ரஸ்ய குஶஸ்த²ல்யா நிவேஶனம் .. 37..

ஆதா³னம்ʼ பாரிஜாதஸ்ய ஸுத⁴ர்மாயா꞉ ஸுராலயாத் .
ருக்மிண்யா ஹரணம்ʼ யுத்³தே⁴ ப்ரமத்²ய த்³விஷதோ ஹரே꞉ .. 38..

ஹரஸ்ய ஜ்ருʼம்ப⁴ணம்ʼ யுத்³தே⁴ பா³ணஸ்ய பு⁴ஜக்ருʼந்தனம் .
ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபதிம்ʼ ஹத்வா கன்யானாம்ʼ ஹரணம்ʼ ச யத் .. 39..

சைத்³யபௌண்ட்³ரகஶால்வானாம்ʼ த³ந்தவக்த்ரஸ்ய து³ர்மதே꞉ .
ஶம்ப³ரோ த்³விவித³꞉ பீடோ² முர꞉ பஞ்சஜநாத³ய꞉ .. 40..

மாஹாத்ம்யம்ʼ ச வத⁴ஸ்தேஷாம்ʼ வாராணஸ்யாஶ்ச தா³ஹனம் .
பா⁴ராவதரணம்ʼ பூ⁴மேர்நிமித்தீக்ருʼத்ய பாண்ட³வான் .. 41..

விப்ரஶாபாபதே³ஶேன ஸம்ʼஹார꞉ ஸ்வகுலஸ்ய ச .
உத்³த⁴வஸ்ய ச ஸம்ʼவாதோ³ வாஸுதே³வஸ்ய சாத்³பு⁴த꞉ .. 42..

யத்ராத்மவித்³யா ஹ்யகி²லா ப்ரோக்தா த⁴ர்மவிநிர்ணய꞉ .
ததோ மர்த்யபரித்யாக³ ஆத்மயோகா³னுபா⁴வத꞉ .. 43..

யுக³லக்ஷணவ்ருʼத்திஶ்ச கலௌ ந்ரூʼணாமுபப்லவ꞉ .
சதுர்வித⁴ஶ்ச ப்ரலய உத்பத்திஸ்த்ரிவிதா⁴ ததா² .. 44..

தே³ஹத்யாக³ஶ்ச ராஜர்ஷேர்விஷ்ணுராதஸ்ய தீ⁴மத꞉ .
ஶாகா²ப்ரணயனம்ருʼஷேர்மார்கண்டே³யஸ்ய ஸத்கதா² .
மஹாபுருஷவிந்யாஸ꞉ ஸூர்யஸ்ய ஜக³தா³த்மன꞉ .. 45..

இதி சோக்தம்ʼ த்³விஜஶ்ரேஷ்டா² யத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹமிஹாஸ்மி வ꞉ .
லீலாவதாரகர்மாணி கீர்திதானீஹ ஸர்வஶ꞉ .. 46..

பதித꞉ ஸ்க²லிதஶ்சார்த꞉ க்ஷுத்த்வா வா விவஶோ ப்³ருவன் .
ஹரயே நம இத்யுச்சைர்முச்யதே ஸர்வபாதகாத் .. 47..

ஸங்கீர்த்யமானோ ப⁴க³வானனந்த꞉
ஶ்ருதானுபா⁴வோ வ்யஸனம்ʼ ஹி பும்ʼஸாம் .
ப்ரவிஶ்ய சித்தம்ʼ விது⁴னோத்யஶேஷம்ʼ
யதா² தமோ(அ)ர்கோ(அ)ப்⁴ரமிவாதிவாத꞉ .. 48..

ம்ருʼஷா கி³ரஸ்தா ஹ்யஸதீரஸத்கதா²
ந கத்²யதே யத்³ப⁴க³வானதோ⁴க்ஷஜ꞉ .
ததே³வ ஸத்யம்ʼ தது³ ஹைவ மங்க³லம்ʼ
ததே³வ புண்யம்ʼ ப⁴க³வத்³கு³ணோத³யம் .. 49..

ததே³வ ரம்யம்ʼ ருசிரம்ʼ நவம்ʼ நவம்ʼ
ததே³வ ஶஶ்வன்மனஸோ மஹோத்ஸவம் .
ததே³வ ஶோகார்ணவஶோஷணம்ʼ ந்ருʼணாம்ʼ
யது³த்தமஶ்லோகயஶோ(அ)னுகீ³யதே .. 50..

ந தத்³வசஶ்சித்ரபத³ம்ʼ ஹரேர்யஶோ
ஜக³த்பவித்ரம்ʼ ப்ரக்³ருʼணீத கர்ஹிசித் .
தத்³த்⁴வாங்க்ஷதீர்த²ம்ʼ ந து ஹம்ʼஸஸேவிதம்ʼ
யத்ராச்யுதஸ்தத்ர ஹி ஸாத⁴வோ(அ)மலா꞉ .. 51..

ஸ வாக்³விஸர்கோ³ ஜனதாக⁴ஸம்ப்லவோ
யஸ்மின் ப்ரதிஶ்லோகமப³த்³த⁴வத்யபி .
நாமான்யனந்தஸ்ய யஶோ(அ)ங்கிதானி
யச்ச்²ருʼண்வந்தி கா³யந்தி க்³ருʼணந்தி ஸாத⁴வ꞉ .. 52..

நைஷ்கர்ம்யமப்யச்யுதபா⁴வவர்ஜிதம்ʼ
ந ஶோப⁴தே ஜ்ஞானமலம்ʼ நிரஞ்ஜனம் .
குத꞉ புன꞉ ஶஶ்வத³ப⁴த்³ரமீஶ்வரே
ந ஹ்யர்பிதம்ʼ கர்ம யத³ப்யனுத்தமம் .. 53..

யஶ꞉ ஶ்ரியாமேவ பரிஶ்ரம꞉ பரோ
வர்ணாஶ்ரமாசாரதப꞉ஶ்ருதாதி³ஷு .
அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ ஶ்ரீத⁴ரபாத³பத்³மயோ-
ர்கு³ணானுவாத³ஶ்ரவணாதி³பி⁴ர்ஹரே꞉ .. 54..

அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ க்ருʼஷ்ணபதா³ரவிந்த³யோ꞉
க்ஷிணோத்யப⁴த்³ராணி ஶமம்ʼ தனோதி ச .
ஸத்த்வஸ்ய ஶுத்³தி⁴ம்ʼ பரமாத்மப⁴க்திம்ʼ
ஜ்ஞானம்ʼ ச விஜ்ஞானவிராக³யுக்தம் .. 55..

யூயம்ʼ த்³விஜாக்³ர்யா ப³த பூ⁴ரிபா⁴கா³
யச்ச²ஶ்வதா³த்மன்யகி²லாத்மபூ⁴தம் .
நாராயணம்ʼ தே³வமதே³வமீஶ-
மஜஸ்ரபா⁴வா ப⁴ஜதா(ஆ)விவேஶ்ய .. 56..

அஹம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்மாரித ஆத்மதத்த்வம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ புரா மே பரமர்ஷிவக்த்ராத் .
ப்ராயோபவேஶே ந்ருʼபதே꞉ பரீக்ஷித꞉
ஸத³ஸ்ய்ருʼஷீணாம்ʼ மஹதாம்ʼ ச ஶ்ருʼண்வதாம் .. 57..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா꞉ கத²னீயோருகர்மண꞉ .
மாஹாத்ம்யம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ய ஸர்வாஶுப⁴விநாஶனம் .. 58..

ய ஏவம்ʼ ஶ்ராவயேந்நித்யம்ʼ யாமக்ஷணமனன்யதீ⁴꞉ .
(ஶ்லோகமேகம்ʼ தத³ர்த⁴ம்ʼ வா பாத³ம்ʼ பாதா³ர்த⁴மேவ வா .)
ஶ்ரத்³தா⁴வான் யோ(அ)னுஶ்ருʼணுயாத்புனாத்யாத்மானமேவ ஸ꞉ .. 59..

த்³வாத³ஶ்யாமேகாத³ஶ்யாம்ʼ வா ஶ்ருʼண்வன்னாயுஷ்யவான் ப⁴வேத் .
பட²த்யனஶ்னன் ப்ரயத꞉ ததோ ப⁴வத்யபாதகீ .. 60..

புஷ்கரே மது²ரயாம்ʼ ச த்³வாரவத்யாம்ʼ யதாத்மவான் .
உபோஷ்ய ஸம்ʼஹிதாமேதாம்ʼ படி²த்வா முச்யதே ப⁴யாத் .. 61..

தே³வதா முனய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ பிதரோ மனவோ ந்ருʼபா꞉ .
யச்ச²ந்தி காமான் க்³ருʼணத꞉ ஶ்ருʼண்வதோ யஸ்ய கீர்தனாத் .. 62..

ருʼசோ யஜூம்ʼஷி ஸாமானி த்³விஜோ(அ)தீ⁴த்யானுவிந்த³தே .
மது⁴குல்யா க்⁴ருʼதகுல்யா꞉ பய꞉குல்யாஶ்ச தத்ப²லம் .. 63..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாமதீ⁴த்ய ப்ரயதோ த்³விஜ꞉ .
ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴க³வதா யத்து தத்பத³ம்ʼ பரமம்ʼ வ்ரஜேத் .. 64..

விப்ரோ(அ)தீ⁴த்யாப்னுயாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ராஜன்யோத³தி⁴மேக²லாம் .
வைஶ்யோ நிதி⁴பதித்வம்ʼ ச ஶூத்³ர꞉ ஶுத்⁴யேத பாதகாத் .. 65..

கலிமலஸம்ʼஹதிகாலனோ(அ)கி²லேஶோ
ஹரிரிதரத்ர ந கீ³யதே ஹ்யபீ⁴க்ஷ்ணம் .
இஹ து புனர்ப⁴க³வானஶேஷமூர்தி꞉
பரிபடி²தோ(அ)னுபத³ம்ʼ கதா²ப்ரஸங்கை³꞉ .. 66..

தமஹமஜமனந்தமாத்மதத்த்வம்ʼ
ஜக³து³த³யஸ்தி²திஸம்ʼயமாத்மஶக்திம் .
த்³யுபதிபி⁴ரஜஶக்ரஶங்கராத்³யை꞉
து³ரவஸிதஸ்தவமச்யுதம்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 67..

உபசிதனவஶக்திபி⁴꞉ ஸ்வ ஆத்மனி
உபரசிதஸ்தி²ரஜங்க³மாலயாய .
ப⁴க³வத உபலப்³தி⁴மாத்ரதா⁴ம்னே
ஸுரருʼஷபா⁴ய நம꞉ ஸனாதனாய .. 68..

ஸ்வஸுக²நிப்⁴ருʼதசேதாஸ்தத்³வ்யுத³ஸ்தான்யபா⁴வோ-
(அ)ப்யஜிதருசிரலீலாக்ருʼஷ்டஸாரஸ்ததீ³யம் .
வ்யதனுத க்ருʼபயா யஸ்தத்த்வதீ³பம்ʼ புராணம்ʼ
தமகி²லவ்ருʼஜினக்⁴னம்ʼ வ்யாஸஸூனும்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 69..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³வாத³ஶஸ்கந்தா⁴ர்த²நிரூபணம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 12..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -11-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் விசேஷணங்கள்-சூர்ய கதி மூலம் மாசங்களின் அடைவுகள்-

November 29, 2020

ஸ்ரீ மஹாபுருஷன் (ஸ்ரீ பகவான்) குறித்து விளக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீ ஸுரிய பகவான் ரூபத்தில் அவரது 6 குணங்களை சொல்லப்படுகிறது.

ஶௌனக உவாச
அதே²மமர்த²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மோ ப⁴வந்தம்ʼ ப³ஹுவித்தமம் .
ஸமஸ்ததந்த்ரராத்³தா⁴ந்தே ப⁴வான் பா⁴க³வததத்த்வவித் .. 1..

தாந்த்ரிகா꞉ பரிசர்யாயாம்ʼ கேவலஸ்ய ஶ்ரிய꞉ பதே꞉ .
அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பம்ʼ கல்பயந்தி யதா² ச யை꞉ .. 2..

தன்னோ வர்ணய ப⁴த்³ரம்ʼ தே க்ரியாயோக³ம்ʼ பு³பு⁴த்ஸதாம் .
யேன க்ரியானைபுணேன மர்த்யோ யாயாத³மர்த்யதாம் .. 3..

ஸூத உவாச
நமஸ்க்ருʼத்ய கு³ரூன் வக்ஷ்யே விபூ⁴தீர்வைஷ்ணவீரபி .
யா꞉ ப்ரோக்தா வேத³தந்த்ராப்⁴யாமாசார்யை꞉ பத்³மஜாதி³பி⁴꞉ .. 4..

மாயாத்³யைர்னவபி⁴ஸ்தத்த்வை꞉ ஸ விகாரமயோ விராட் .
நிர்மிதோ த்³ருʼஶ்யதே யத்ர ஸசித்கே பு⁴வனத்ரயம் .. 5..

ஏதத்³வை பௌருஷம்ʼ ரூபம்ʼ பூ⁴꞉ பாதௌ³ த்³யௌ꞉ ஶிரோ நப⁴꞉ .
நாபி⁴꞉ ஸூர்யோ(அ)க்ஷிணீ நாஸே வாயு꞉ கர்ணௌ தி³ஶ꞉ ப்ரபோ⁴꞉ .. 6..

ப்ரஜாபதி꞉ ப்ரஜனனமபானோ ம்ருʼத்யுரீஶிது꞉ .
தத்³பா³ஹவோ லோகபாலா மனஶ்சந்த்³ரோ ப்⁴ருவௌ யம꞉ .. 7..

லஜ்ஜோத்தரோ(அ)த⁴ரோ லோபோ⁴ த³ந்தா ஜ்யோத்ஸ்னா ஸ்மயோ ப்⁴ரம꞉ .
ரோமாணி பூ⁴ருஹா பூ⁴ம்னோ மேகா⁴꞉ புருஷமூர்த⁴ஜா꞉ .. 8..

யாவானயம்ʼ வை புருஷோ யாவத்யா ஸம்ʼஸ்த²யா மித꞉ .
தாவானஸாவபி மஹாபுருஷோ லோகஸம்ʼஸ்த²யா .. 9..

கௌஸ்துப⁴வ்யபதே³ஶேன ஸ்வாத்மஜ்யோதிர்பி³ப⁴ர்த்யஜ꞉ .
தத்ப்ரபா⁴ வ்யாபினீ ஸாக்ஷாத்ஶ்ரீவத்ஸமுரஸா விபு⁴꞉ .. 10..

ஸ்வமாயாம்ʼ வனமாலாக்²யாம்ʼ நாநாகு³ணமயீம்ʼ த³த⁴த் .
வாஸஶ்ச²ந்தோ³மயம்ʼ பீதம்ʼ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம்ʼ த்ரிவ்ருʼத்ஸ்வரம் .. 11..

பி³ப⁴ர்தி ஸாங்க்²யம்ʼ யோக³ம்ʼ ச தே³வோ மகரகுண்ட³லே .
மௌலிம்ʼ பத³ம்ʼ பாரமேஷ்ட்²யம்ʼ ஸர்வலோகாப⁴யங்கரம் .. 12..

அவ்யாக்ருʼதமனந்தாக்²யமாஸனம்ʼ யத³தி⁴ஷ்டி²த꞉ .
த⁴ர்மஜ்ஞாநாதி³பி⁴ர்யுக்தம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ பத்³மமிஹோச்யதே .. 13..

ஓஜ꞉ஸஹோப³லயுதம்ʼ முக்²யதத்த்வம்ʼ க³தா³ம்ʼ த³த⁴த் .
அபாம்ʼ தத்த்வம்ʼ த³ரவரம்ʼ தேஜஸ்தத்த்வம்ʼ ஸுத³ர்ஶனம் .. 14..

நபோ⁴னிப⁴ம்ʼ நப⁴ஸ்தத்த்வமஸிம்ʼ சர்ம தமோமயம் .
காலரூபம்ʼ த⁴னு꞉ ஶார்ங்க³ம்ʼ ததா² கர்மமயேஷுதி⁴ம் .. 15..

இந்த்³ரியாணி ஶரானாஹுராகூதீரஸ்ய ஸ்யந்த³னம் .
தன்மாத்ராண்யஸ்யாபி⁴வ்யக்திம்ʼ முத்³ரயார்த²க்ரியாத்மதாம் .. 16..

மண்ட³லம்ʼ தே³வயஜனம்ʼ தீ³க்ஷா ஸம்ʼஸ்கார ஆத்மன꞉ .
பரிசர்யா ப⁴க³வத ஆத்மனோ து³ரிதக்ஷய꞉ .. 17..

ப⁴க³வான் ப⁴க³ஶப்³தா³ர்த²ம்ʼ லீலாகமலமுத்³வஹன் .
த⁴ர்மம்ʼ யஶஶ்ச ப⁴க³வாம்ʼஶ்சாமரவ்யஜனே(அ)ப⁴ஜத் .. 18..

ஆதபத்ரம்ʼ து வைகுண்ட²ம்ʼ த்³விஜா தா⁴மாகுதோப⁴யம் .
த்ரிவ்ருʼத்³வேத³꞉ ஸுபர்ணாக்²யோ யஜ்ஞம்ʼ வஹதி பூருஷம் .. 19..

அனபாயினீ ப⁴க³வதீ ஶ்ரீ꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மனோ ஹரே꞉ .
விஷ்வக்ஸேனஸ்தந்த்ரமூர்திர்விதி³த꞉ பார்ஷதா³தி⁴ப꞉ .
நந்தா³த³யோ(அ)ஷ்டௌ த்³வா꞉ஸ்தா²ஶ்ச தே(அ)ணிமாத்³யா ஹரேர்கு³ணா꞉ .. 20..

வாஸுதே³வ꞉ ஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரத்³யும்ன꞉ புருஷ꞉ ஸ்வயம் .
அநிருத்³த⁴ இதி ப்³ரஹ்மன் மூர்திவ்யூஹோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே .. 21..

ஸ விஶ்வஸ்தைஜஸ꞉ ப்ராஜ்ஞஸ்துரீய இதி வ்ருʼத்திபி⁴꞉ .
அர்தே²ந்த்³ரியாஶயஜ்ஞானைர்ப⁴க³வான் பரிபா⁴வ்யதே .. 22..

அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பைர்ப⁴க³வாம்ʼஸ்தச்சதுஷ்டயம் .
பி³ப⁴ர்தி ஸ்ம சதுர்மூர்திர்ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .. 23..

த்³விஜருʼஷப⁴ ஸ ஏஷ ப்³ரஹ்மயோனி꞉ ஸ்வயந்த்³ருʼக்
ஸ்வமஹிமபரிபூர்ணோ மாயயா ச ஸ்வயைதத் .
ஸ்ருʼஜதி ஹரதி பாதீத்யாக்²யயானாவ்ருʼதாக்ஷோ
விவ்ருʼத இவ நிருக்தஸ்தத்பரைராத்மலப்⁴ய꞉ .. 24..

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணஸக² வ்ருʼஷ்ண்ய்ருʼஷபா⁴வநித்⁴ருக்³-
ராஜன்யவம்ʼஶத³ஹனானபவர்க³வீர்ய .
கோ³விந்த³ கோ³பவனிதாவ்ரஜப்⁴ருʼத்யகீ³த-
தீர்த²ஶ்ரவ꞉ ஶ்ரவணமங்க³ல பாஹி ப்⁴ருʼத்யான் .. 25..

ய இத³ம்ʼ கல்ய உத்தா²ய மஹாபுருஷலக்ஷணம் .
தச்சித்த꞉ ப்ரயதோ ஜப்த்வா ப்³ரஹ்ம வேத³ கு³ஹாஶயம் .. 26..

ஶௌனக உவாச
ஶுகோ யதா³ஹ ப⁴க³வான் விஷ்ணுராதாய ஶ்ருʼண்வதே .
ஸௌரோ க³ணோ மாஸி மாஸி நானா வஸதி ஸப்தக꞉ .. 27..

தேஷாம்ʼ நாமானி கர்மாணி நியுக்தாநாமதீ⁴ஶ்வரை꞉ .
ப்³ரூஹி ந꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னானாம்ʼ வ்யூஹம்ʼ ஸூர்யாத்மனோ ஹரே꞉ .. 28..

ஸூத உவாச
அநாத்³யவித்³யயா விஷ்ணோராத்மன꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் .
நிர்மிதோ லோகதந்த்ரோ(அ)யம்ʼ லோகேஷு பரிவர்ததே .. 29..

ஏக ஏவ ஹி லோகானாம்ʼ ஸூர்ய ஆத்மா(ஆ)தி³க்ருʼத்³த⁴ரி꞉ .
ஸர்வவேத³க்ரியாமூலம்ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹுதோ⁴தி³த꞉ .. 30..

காலோ தே³ஶ꞉ க்ரியா கர்தா கரணம்ʼ கார்யமாக³ம꞉ .
த்³ரவ்யம்ʼ ப²லமிதி ப்³ரஹ்மன்னவதோ⁴க்தோ(அ)ஜயா ஹரி꞉ .. 31..

மத்⁴வாதி³ஷு த்³வாத³ஶஸு ப⁴க³வான் காலரூபத்⁴ருʼக் .
லோகதந்த்ராய சரதி ப்ருʼத²க்³த்³வாத³ஶபி⁴ர்க³ணை꞉ .. 32..

தா⁴தா க்ருʼதஸ்த²லீ ஹேதிர்வாஸுகீ ரத²க்ருʼன்முனே .
புலஸ்த்யஸ்தும்பு³ருரிதி மது⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 33..

அர்யமா புலஹோ(அ)தௌ²ஜா꞉ ப்ரஹேதி꞉ புஞ்ஜிகஸ்த²லீ .
நாரத³꞉ கச்ச²நீரஶ்ச நயந்த்யேதே ஸ்ம மாத⁴வம் .. 34..

மித்ரோ(அ)த்ரி꞉ பௌருஷேயோ(அ)த² தக்ஷகோ மேனகா ஹஹா꞉ .
ரத²ஸ்வன இதி ஹ்யேதே ஶுக்ரமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 35..

வஸிஷ்டோ² வருணோ ரம்பா⁴ ஸஹஜன்யஸ்ததா² ஹுஹூ꞉ .
ஶுக்ரஶ்சித்ரஸ்வனஶ்சைவ ஶுசிமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 36..

இந்த்³ரோ விஶ்வாவஸு꞉ ஶ்ரோதா ஏலாபத்ரஸ்ததா²ங்கி³ரா꞉ .
ப்ரம்லோசா ராக்ஷஸோ வர்யோ நபோ⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 37..

விவஸ்வானுக்³ரஸேனஶ்ச வ்யாக்⁴ர ஆஸாரணோ ப்⁴ருʼகு³꞉ .
அனும்லோசா ஶங்க²பாலோ நப⁴ஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 38..

பூஷா த⁴னஞ்ஜயோ வாத꞉ ஸுஷேண꞉ ஸுருசிஸ்ததா² .
க்⁴ருʼதாசீ கௌ³தமஶ்சேதி தபோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 39..

க்ரதுர்வர்சா ப⁴ரத்³வாஜ꞉ பர்ஜன்ய꞉ ஸேனஜித்ததா² .
விஶ்வ ஐராவதஶ்சைவ தபஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 40..

அதா²ம்ʼஶு꞉ கஶ்யபஸ்தார்க்ஷ்ய ருʼதஸேனஸ்ததோ²ர்வஶீ .
வித்³யுச்ச²த்ருர்மஹாஶங்க²꞉ ஸஹோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 41..

ப⁴க³꞉ ஸ்பூ²ர்ஜோ(அ)ரிஷ்டனேமிரூர்ண ஆயுஶ்ச பஞ்சம꞉ .
கர்கோடக꞉ பூர்வசித்தி꞉ புஷ்யமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 42..

த்வஷ்டா ருʼசீகதனய꞉ கம்ப³லஶ்ச திலோத்தமா .
ப்³ரஹ்மாபேதோ(அ)த² ஶதஜித்³த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர இஷம்ப⁴ரா꞉ .. 43..

விஷ்ணுரஶ்வதரோ ரம்பா⁴ ஸூர்யவர்சாஶ்ச ஸத்யஜித் .
விஶ்வாமித்ரோ மகா²பேத ஊர்ஜமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 44..

ஏதா ப⁴க³வதோ விஷ்ணோராதி³த்யஸ்ய விபூ⁴தய꞉ .
ஸ்மரதாம்ʼ ஸந்த்⁴யயோர்ன்ரூʼணாம்ʼ ஹரந்த்யம்ʼஹோ தி³னே தி³னே .. 45..

த்³வாத³ஶஸ்வபி மாஸேஷு தே³வோ(அ)ஸௌ ஷட்³பி⁴ரஸ்ய வை .
சரன் ஸமந்தாத்தனுதே பரத்ரேஹ ச ஸன்மதிம் .. 46..

ஸாமர்க்³யஜுர்பி⁴ஸ்தல்லிங்கை³ர்ருʼஷய꞉ ஸம்ʼஸ்துவந்த்யமும் .
க³ந்த⁴ர்வாஸ்தம்ʼ ப்ரகா³யந்தி ந்ருʼத்யந்த்யப்ஸரஸோ(அ)க்³ரத꞉ .. 47..

உன்னஹ்யந்தி ரத²ம்ʼ நாகா³ க்³ராமண்யோ ரத²யோஜகா꞉ .
சோத³யந்தி ரத²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டே² நைர்ருʼதா ப³லஶாலின꞉ .. 48..

வாலகி²ல்யா꞉ ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிர்ப்³ரஹ்மர்ஷயோ(அ)மலா꞉ .
புரதோ(அ)பி⁴முக²ம்ʼ யாந்தி ஸ்துவந்தி ஸ்துதிபி⁴ர்விபு⁴ம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஹ்யநாதி³நித⁴னோ ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .
கல்பே கல்பே ஸ்வமாத்மானம்ʼ வ்யூஹ்ய லோகானவத்யஜ꞉ .. 50..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஆதி³த்யவ்யூஹவிவரணம்ʼ நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 11..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –