Archive for the ‘Divya Names’ Category

திவ்ய தேசங்களில் வர்த்திக்கும் திர்யக்குகள் தான் திரு நாமங்களைச் சொல்ல வற்றாய் இறே இருப்பது-

December 2, 2019

திவ்ய தேசங்களில் வர்த்திக்கும் திர்யக்குகள் தான் திரு நாமங்களைச் சொல்ல வற்றாய் இறே இருப்பது –
ஆகையால் –
சகு நா நூதித ப்ர்ஹ்ம கோஷம் -என்றும்
பூ மருவி புள்ளினங்கள் புள்ளரையன் புகழ் குளறும் புனல் அரங்கமே -பெரிய ஆழ்வார் திரு மொழி  4-9-5–என்றும்
அறுகால் வரி வண்டுகள் ஆயிர நாமம் சொல்லி சிறுகாலைப் பாடும் -பெரிய ஆழ்வார் திரு மொழி-4-2-8-என்றும்
எல்லியம் போது இரு சிறை வண்டு எம்பெருமான் குணம் பாடி -பெரிய ஆழ்வார் திரு மொழி  -4-8-8-என்றும்
அல்லியம் பொழில் வாயிருந்து வாழ் குயில்கள் அரியரி என்று அவை அழைப்ப -என்றும்
செவ்வாய்க் கிளி நான் மறை பாடும் -என்றும் –

காலை எழுந்து கரிய குருவிக் கணங்கள் மாலின் வரவு சொல்லிக் மருள் பாடுதல் மெய்ம்மை கொலோ
சோலை மலைப் பெருமான் துவராபதி எம்பெருமான் ஆலினிலைப் பெருமான்
அவன் வார்த்தை வுரைக்கின்றவே-நாச்சியார் திரு மொழி –9-8-என்றும்

கூட்டில் இருந்து கிளி எப்போதும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைக்கும்
ஊட்டுக் கொடாது செறுப்பனாகில் உலகளந்தான் என்று உயரக் கூவும்
நாட்டில் தலைப் பழி எய்தி உங்கள் நன்மை இழந்து தலையிடாதே
சூட்டுயர் மாடங்கள் தோன்றும் துவாராபதிக்கு என்னை யுய்த்திடுமின்–12-9-என்றும் சொல்லுகையாலே

————–

சிறு விரல்கள் தடவி பரிமாற செம்கண் கோட செய்ய வாய் கொப்பளிக்க
குறு வெயர்ப்புருவம் கூடலிப்ப கோவிந்தன் குழல் கொடூதின போது
பறைவையின் கணங்கள் கூடு துறந்து வந்து சூழ்ந்து படு காடு கிடப்ப
கறைவையின் கணங்கள் கால் பரப்பி இட்டுக் கவிழ்ந்து இறங்கி செவி ஆட்டகில்லாவே -3 6-8 – –

திரண்டு எழு தழை முகில் வண்ணன் செங்கமல மலர் சூழ் வண்டினம் போலே
சுருண்டு இருண்ட குழல் தாழ்ந்த முகத்தால் ஊதுகின்ற குழலோசை வழியே
மருண்டு மான் கணங்கள் மேய்கை மறந்து மேய்ந்த புல்லும் கடை வாய் வழி சோர
இரண்டு பாடும் துலுங்கா புடை பெயரா வெழுது சித்திரங்கள் போலே நின்றனவே -3-6 9- –

கரும் கண் தோகை மயில் பீலி அணிந்து கட்டி நன்கு உடுத்த பீதகவாடை
அரும் கல வுருவின் ஆயர்பெருமான் அவன் ஒருவன் குழலூதின போது
மரங்கள் நின்று மது தாரைகள் பாயும் மலர்கள் வீழும் வளர் கொம்புகள் தாழும்
இரங்கும் கூம்பும் திருமால் நின்ற நின்ற பக்கம் நோக்கி யவை செய்யும் குணமே -3 6-10 –

குறுகாத மன்னரை கூடு கலக்கி வெம் கானிடை
சிறு கால் நெறியே போக்குவிக்கும் செல்வன் பொன் மலை
அறுகால் வரி வண்டுகள் ஆயிர நாமம் சொல்லி
சிறுகாலை பாடும் தென் திரு மால் இரும் சோலையே – 4-2 8-

பெருவரங்கள் அவை பற்றி பிழக்கு உடை இராவணனை
உருவரங்க பொருது அழித்து இவ்வுலகினை கண் பெறுத்தானூர்
குருவு அரும்ப கொங்கு அலற குயில் கூவும் குளிர் பொழில் சூழ்
திருவரங்கம் என்பதுவே என் திரு மால் சேர்விடமே – 4-8 5- –

கீழ் உலகில் அசுரர்களை கிழங்கு இருந்து கிளராமே
ஆழி விடுத்தவருடைய கருவழித்த வழிப்பனூர்
தாழை மடலூடு உரிஞ்சித் தவள வண்ண பொடி அணிந்து
யாழினிசை வண்டினங்கள் ஆளம் வைக்கும் அரங்கமே – 4-8 6-

வல் எயிற்று கேழலுமாய் வாள் எயிற்று சீயமுமாய்
எல்லை இல்லாத் தரணியையும் அவுணனையும் இடந்தானூர்
எல்லியம்போது இரும் சிறை வண்டு எம்பெருமான் குணம் பாடி
மல்லிகை வெண் சங்கூதும் மதிள் அரங்கம் என்பதுவே – 4-8 8-

———————–

புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயிலில்
வெள்ளை விளி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ
பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி
வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரி என்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்––திருப்பாவை-6-

கீசுகீசு என்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தன் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து
வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசைப் படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் கேட்டே கிடத்தியோ
தேசமுடையாய் திறவேலோ ரெம்பாவாய்-7-

புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்
பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவைக் களம் புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்றுப்
புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால்
கள்ளந்தவிர்ந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய்–13-

—————

மன்னு பெரும் புகழ் மாதவன் மா மணி வண்ணன் மணி முடி மைந்தன்
தன்னை உகந்தது காரணமாக என் சங்கு இழக்கும் வழக்குண்டே
புன்னை குருக்கத்தி நாழல் செருந்திப் பொதும்பினில் வாழும் குயிலே
பன்னி எப்போதும் இருந்து விரைந்து என் பவளவாயன் வரக் கூவாய்––நாச்சியார் திரு மொழி–5-1-

வெள்ளை விளி சங்கு இடம் கையில் கொண்ட விமலன் எனக்கு உருக் காட்டான்
உள்ளம் புகுந்து என்னை நைவித்து நாளும் உயிர்ப்பெய்து கூத்தாட்டுக் காணும்
கள்ள விழ் செண்பகப் பூ மலர்க் கோதிக் களித்து இசை பாடும் குயிலே
மெள்ள இருந்து மிழற்றி மிழற்றாது என் வேங்கடவன் வரக் கூவாய்–5-2-

மாதலி தேர் முன்பு கோல் கொள்ள மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி
தாய் தலை யற்று யற்று வீழத் தொடுத்த தலைவன் வர எங்கும் காணேன்
போதலர் காவில் புதுமணம் நாறப் பொறி வண்டின் காமரம் கேட்டு உன்
காதலியோடு உடன் வாழ் குயிலே என் கரு மாணிக்கம் வரக் கூவாய் —5-3-

என்புருகி இனவேல் நெடும் கண்கள் இமை பொருந்தா பல நாளும்
துன்பக் கடல் புக்கு வைகுந்தன் என்பதோர் தோணி பெறாது உழல்கின்றேன்
அன்புடையாரைப் பிரிவுறு நோயது நீயுமறிதி குயிலே
பொன்புரை மேனிக் கருளக் கொடி யுடைப் புண்ணியனை வரக் கூவாய்–5-4-

மென்னடை அன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லி புத்தூர் உறைவான் தன்
பொன்னடி காண்பதோர் ஆசையினால் என் பொரு கயல் கண் இணை துஞ்சா
இன்னடிசிலொடு பாலமுதூட்டி எடுத்த வென் கோலக் கிளியை
உன்னோடு தோழமைக் கொள்ளுவன் குயிலே உலகளந்தான் வரக் கூவாய்–5-5-

எத்திசையும் அமரர் பணிந்து ஏத்தும் இருடீகேசன் வலி செய்ய
முத்தன்ன வெண் முறுவல் செய்ய வாயும் முலையும் அழகு அழிந்தேன் நான்
கொத்தலர் காவில் மணித் தடம் கண் படை கொள்ளும் இளங்குயிலே
என் தத்துவனை வரக் கூகிற்றி யாகிற்றிலை யல்லால் கைம்மாறு இலேனே –5-6-

பொங்கிய பாற்கடல் பள்ளி கொள்வானைப் புணர்வதோர் ஆசையினால் என்
கொங்கை கிளர்ந்து குமைத்துக் குதுகலித்து ஆவியை ஆகுலம் செய்யும்
அங்குயிலே உனக்கு என்ன மறைந்து உறவு ஆழியும் சங்கும் ஒண் தண்டும்
தங்கிய கையவனை வரக் கூவில் நீ சாலத் தருமம் பெறுதி–5-7-

சார்ங்கம் வளைய வலிக்கும் தடக்கைச் சதுரன் பொருத்தமுடையன்
நாங்கள் எம்மில் இருந்தொட்டிய கச் சங்கம் நானும் அவனும் அறிதும்
தேன்கனி மாம் பொழில் செந்தளிர் கோதும் சிறு குயிலே திருமாலை
ஆங்கு விரைந்து ஒல்லைக் கூகிற்று யாகில் அவனை நான் செய்வன காணே–5-8-

பைங்கிளி வண்ணன் சிரீதரன் என்பதோர் பாசத்தகப் பட்டிருந்தேன்
பொங்கொளி வண்டிரைக்கும் பொழில் வாழ் குயிலே குறிக் கொண்டிது நீ கேள்
சங்கோடு சக்கரத்தான் வரக் கூவுதல் பொன்வளை கொண்டு தருதல்
இங்குள்ள காவினில் வாழக் கருத்தில் இரண்டைத் தொன்றேல் திண்ணம் வேண்டும்–5-9-

அன்று உலகம் அளந்தானை யுகந்து அடிமைக் கண் அவன் வலி செய்ய
தென்றலும் திங்களும் ஊடறுத்து என்னை நலியும் முறைமை அறியேன்
என்றும் இக்காவில் இருந்து இருந்து என்னைத் ததைத்தாதே நீயும் குயிலே
இன்று நாராயணனை வரக் கூவாயேல் இங்குத்தை நின்றும் துரப்பன்–—-5-10-

விண்ணுற நீண்டடி தாவிய மைந்தனை வேல் கண் மடந்தை விரும்பி
கண்ணுற வென் கடல் வண்ணனைக் கூவு கரும் குயிலே என்ற மாற்றம்
பண்ணு நான் மறையோர் புதுவை மன்னன் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன
நண்ணுற வாசக மாலை வல்லார் நமோ நாராயணாய என்பாரே–——————5-11-

விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தால் போல் மேகங்காள்
தெண்ணீர் பாய் வேங்கடத்து என் திரு மாலும் போந்தானே
கண்ணீர்கள் முலைக் குவட்டில் துளி சோரச் சோர்வேனை
பெண்ணீர்மை ஈடழிக்குமிது தமக்கோர் பெருமையே –8-1-

மா முத்த நிதி சொரியும் மா முகில்காள் வேங்கடத்துச்
சாமத்தின் நிறம் கொண்ட தாளாளன் வார்த்தை என்னே
காமத் தீயுள் புகுந்து கதுவப் பட்டிடைக் கங்குல்
ஏமத்தோர் தென்றலுக்கு இங்கு இலக்காய் நான் இருப்பேனே—8-2-

ஒளி வண்ணம் வளை சிந்தை உறக்கத்தோடு இவை எல்லாம்
எளிமையால் விட்டு என்னை ஈடு அழியப் போயினவால்
குளிர் அருவி வேங்கடத்து என் கோவிந்தன் குணம் பாடி
அளியத்த மேகங்காள் ஆவி காத்து இருப்பேனே—-8-3-

மின்னாகத் தெழுகின்ற மேகங்காள் வேங்கடத்துத்
தன்னாகத் திருமங்கை தங்கிய சீர் மார்வற்கு
என்னகத் திளம் கொங்கை விரும்பித் தாம் நாடோறும்
பொன்னகம் புல்குதற்கு என்புரிவுடைமை செப்புமினே –8-4-

வான் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த மா முகில்காள் வேங்கடத்துத்
தேன் கொண்ட மலர் சிதறத் திரண்டு ஏறப் பொழிவீர் காள்
ஊன் கொண்ட வள்ளுகிரால் இரணியனை யுடலிடந்தான்
தான் கொண்ட சரி வளைகள் தருமாகில் சாற்றுமினே–8-5-

சலம் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த தண் முகில்காள் மாவலியை
நிலம் கொண்டான் வேங்கடத்தே நிரந்து ஏறிப் பொழிவீர் காள்
உலங்கு உண்ட விளங்கனி போல் உள் மெலியப் புகுந்து என்னை
நலம் கொண்ட நாரணற்கு என் நடலை நோய் செப்புமினே–8-6-

சங்க மா கடல் கடைந்தான் தண் முகில்காள் வேங்கடத்துச்
செங்கண் மால் சேவடிக் கீழ் அடி வீழ்ச்சி விண்ணப்பம்
கொங்கை மேல் குங்குமத்தின் குழம்பு அழியப் புகுந்து ஒரு நாள்
தங்கு மேல் என்னாவி தங்கும் என்றும் உரையீரே–8-7-

கார் காலத்து எழுகின்ற கார் முகில் காள் வேங்கடத்துப்
போர் காலத்து எழுந்து அருளிப் பொருதவனார் பேர் சொல்லி
நீர் காலத் தெருக்கில் அம்பழ விலை போல் வீழ்வேனை
வார் காலத்தொரு நாள் தம் வாசகம் தந்து அருளாரே –8-8-

மத யானை போல் எழுந்த மா முகில்காள் வேங்கடத்தைப்
பதியாக வாழ்வீர்காள் பாம்பணையான் வார்த்தை என்னே
கதி என்றும் தானாவான் கருதாது ஓர் பெண் கொடியை
வதை செய்தான் என்னும் சொல் வையகத்தார் மதியாரே–8-9-

நாகத்தின் அணையானை நன்னுதலாள் நயந்து உரை செய்
மேகத்தை வேங்கடக் கோன் விடு தூதில் விண்ணப்பம்
போகத்தில் வழுவாத புதுவையர் கோன் கோதை தமிழ்
ஆகத்து வைத்துரைப்பார் அவர் அடியார் ஆகுவரே–8-10-

சிந்துரச் செம்பொடிப் போல் திரு மால் இருஞ்சோலை எங்கும்
இந்திர கோபங்களே எழுந்தும் பரந்திட்டனவால்
மந்திரம் நாட்டி யன்று மதுரக் கொழுஞ்சாறு கொண்ட
சுந்தரத் தோளுடையான் சுழலையில் நின்றுய்தும் கொலோ–9-1-

போர்க் களிறு பொரும் மாலிரும் சோலை யம்பூம் புறவில்
தார்க் கொடி முல்லைகளும் தவள நகை காட்டுகின்ற
கார்க்கொள் படாக்கள் நின்று கழறிச் சிரிக்கத் தரியேன்
ஆர்க்கிடுகோ தோழீ அவன் தார் செய்த பூசலையே–9-2

கருவிளை யொண் மலர்காள் காயா மலர்காள் திருமால்
உரு வொளி காட்டுகின்றீர் யெனக்குய் வழக்கொன்று உரையீர்
திரு விளையாடு திண் தோள் திருமால் இரும் சோலை நம்பி
வரி வளையில் புகுந்து வந்தி பற்றும் வழக்குளதே –9-3-

பைம் பொழில் வாழ் குயில்காள் மயில்காள் ஒண் கரு விளைகாள்
வம்பக் களங்கனிகாள் வண்ணப்பூவை நறும் மலர்காள்
ஐம் பெரும் பாதகர்காள் அணி மால் இரும் சோலை நின்ற
எம்பெருமான் உடைய நிறம் உங்களுக்கு என் செய்வதே —9-4-

துங்க மலர்ப் பொழில் சூழ் திருமால் இருஞ்சோலை நின்ற
செங்கட் கருமுகிலின் திருவுருப் போல் மலர் மேல்
தொங்கிய வண்டினங்காள் தொகு பூஞ்சுனைகாள் சுனையில்
தங்கு செந்தாமரைகாள் எனக்கோர் சரண் சாற்றுமினே–9-5-

காலை எழுந்து கரிய குருவிக் கணங்கள்
மாலின் வரவு சொல்லிக் மருள் பாடுதல் மெய்ம்மை கொலோ
சோலை மலைப் பெருமான் துவராபதி எம்பெருமான்
ஆலினிலைப் பெருமான் அவன் வார்த்தை வுரைக்கின்றவே –9-8-

பாடும் குயில்காள் ஈதென்ன பாடல் நல்வேங்கட
நாடர் நமக்கு ஒரு வாழ்வு தந்தால் வந்து பாடுமின்
ஆடும் கருளக் கொடி யுடையார் வந்து அருள் செய்து
கூடுவர் ஆயிடில் கூவி நும் பாட்டுக்கள் கேட்டுமே –10-5-

கூட்டில் இருந்து கிளி எப்போதும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைக்கும்
ஊட்டுக் கொடாது செறுப்பனாகில் உலகளந்தான் என்று உயரக் கூவும்
நாட்டில் தலைப் பழி எய்தி உங்கள் நன்மை இழந்து தலையிடாதே
சூட்டுயர் மாடங்கள் தோன்றும் துவாராபதிக்கு என்னை யுய்த்திடுமின்–12-9-

———————–

ஊனேறு செல்வத்து உடன் பிறவி யான் வேண்டேன்
ஆன் ஏறு ஏழ் வென்றான் அடிமை திறம் அல்லாமல்
கூனேறு சங்கம் இடத்தான் தன் வேங்கடத்து
கோனேரி வாழும் குருகாய் பிறப்பேனே ––பெருமாள் திருமொழி–4-1-

ஆனாத செல்வத்து அரம்பையர்கள் தற் சூழ
வானாளும் செல்வமும் மண் அரசும் யான் வேண்டேன்
தேனார் பூம் சோலை திரு வேங்கட சுனையில்
மீனாய் பிறக்கும் விதி வுடையேன் ஆவேனே— 4-2-

ஒண் பவள வேலை வுலவு தண் பாற் கடலுள்
கண் துயிலும் மாயோன் கழல் இணைகள் காண்பதற்கு
பண் பகரும் வண்டினங்கள் பண் பாடும் வேம்கடத்து
செண்பகமாய் நிற்கும் திரு உடையன் ஆவேனே –4-4-

கம்ப மத யானை கழுத்தகத்தின் மேல் இருந்து
இன்ப மரும் செல்வமும் இவ் அரசும் யான் வேண்டேன்
எம்பெருமான் ஈசன் எழில் வேம்கட மலை மேல்
தம்பகமாய் நிற்கும் தவம் உடையன் ஆவேனே –4-5-

மின் அனைய நுண்ணி இடையார் உருப்பசியும் மேனகையும்
அன்னவர் தம் பாடலொடும் ஆடல் அவை ஆதரியேன்
தென்னவென வண்டு இனங்கள் பண் பாடும் வேங்கடத்துள்
அன்னனைய பொற் குவடாம் அரும் தவததேன் ஆவேனே –4-6-

வான் ஆளும் மா மதி போல் வெண் குடை கீழ் மன்னவர் தம்
கோனாகி வீற்று இருந்து கொண்டாடும் செல்வறியேன்
தேனார் பூம் சோலை திரு வேங்கட மலை மேல்
கானாறாய் பாயும் கருத்துடையன் ஆவேனே– 4-7-

பிறையேறு சடையானும் பிரமனும் இந்திரனும்
முறையாய பெரு வேள்வி குறை முடிப்பான் மறை யானான்
வெறியார் தண்சோலை திருவேங்கட மலை மேல்
நெறியாய் கிடக்கும் நிலை வுடையேன் ஆவேனே– 4-8-

செடியாய வல் வினைகள் தீர்க்கும் திரு மாலே!
நெடியானே! வேம்கடவா! நின் கோயிலின் வாசல்
அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்தது இயங்கும்
படியாய் கிடந்தது உன் பவள வாய் காண்பேன –4-9-

உம்பர் உலகாண்டு ஒரு குடை கீழ் உருப்பசி தன்
அம் பொற் கலை அல்குல் பெற்றாலும் ஆதரியேன்
செம் பவள வாயான் திரு வேம்கடம் என்னும்
எம்பெருமான் பொன் மலை மேல் ஏதேனும் ஆவேனே –4-10–

மீன் நோக்கும் நீள் வயல் சூழ் வித்துவ கோட்டு அம்மா ! என்
பால் நோக்காய் ஆகிலும் உன் பற்று அல்லால் பற்றி இலேன்
தான் நோக்காது எத் துயரம் செய்திடினும் தார் வேந்தன்
கோல் நோக்கி வாழும் குடி போன்று இருந்தேனே— 5-3-

————————-

நாகம் ஏந்து மேரு வெற்பை நாகம் ஏந்து மண்ணினை
நாகம் ஏந்து மாகம் மாகம் ஏந்து வார் புனல்
மாகம் ஏந்து மங்குல் தீ ஓர் வாயு ஐந்து அமைந்து காத்து
ஏகம் ஏந்தி நின்ற நீர்மை நின் கணேயியன்றதே -திருச்சந்த விருத்தம்–6-

குரக்கினப் படை கொடு குரை கடலின் மீது போய்
அரக்கர் அரங்க வெஞ்சரம் துரந்த வாதி நீ
இரக்க மண் கொடுத்து அவற்கு இரக்கம் ஒன்றும் இன்றியே
பரக்க வைத்து அளந்து கொண்ட பற்ப நாபன் அல்லையே –32-

———————

வண்டினம் முரலும் சோலை மயிலினம் ஆலும் சோலை
கொண்டல் மீது அணவும் சோலை குயிலினம் கூவும் சோலை
அண்டர் கோன் அமரும் சோலை அணி திருவரங்கம் என்னா
மிண்டர் பாய்ந்து உண்ணும் சோற்றை விலக்கி நாய்க்கு இடுமின் நீரே–திருமாலை–14-

குரங்குகள் மலையை நூக்கக் குளித்து தாம் புரண்டிட்டு ஓடித்
தரங்க நீர் அடிக்கல் உற்ற சலமிலா வணிலம் போலேன்
மரங்கள் போல் வலிய நெஞ்சம் வஞ்சனேன் நெஞ்சு தன்னால்
அரங்கனார்கு ஆட்செய்யாதே அளியத்தேன் அயர்க்கின்றேனே ––27-

ஆர்த்து வண்டு அலம்பும் சோலை அணி திருவரங்கம் தன்னுள்
கார்த்திரள் அனைய மேனிக் கண்ணனே உன்னைக் காணும்
மார்க்கம் ஒன்றும் அறிய மாட்டா மனிசரில் துரிசனாய
மூர்க்கனேன் வந்து நின்றேன் மூர்க்கனேன் மூர்க்கனேனே–32-

——————————————————

பணங்கள் ஆயிரம் உடைய நல் அரவணைப் பள்ளிகொள் பரமா வென்று
இணங்கி வானவர் மணி முடி பணி தர இருந்த நல் இமயத்து
மணம் கொள் மாதவி நெடும் கொடி விசும்புற நிமிர்ந்தவை முகில் பற்ற
பிணங்கு பூம் பொழில் நுழைந்து வண்டிசை சொலும் பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே –1-2-6-

ஊரான் குடந்தை யுத்தமன் ஒரு கால் இரு கால் சிலை வளைய
தேரா வரக்கர் தேர் வெள்ளம் செற்றான் வற்றா வரு புனல் சூழ்
பேரான் பேர் ஆயிரம் உடையான் பிறங்கு சிறை வண்டறைகின்ற
தாரான் தாரா வயல் சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே–1-5-4-

அங்கண் ஞாலம் அஞ்ச அங்கோராளரியாய் அவுணன்
பொங்காவாகம் வள்ளு கிரால் போழ்ந்த புனிதன் இடம்
பைம் கணானைக் கொம்பு கொண்டு பத்திமையால் அடிக்கீழ்
செங்கணாளி யிட்டு இறைஞ்சும் சிங்க வேள் குன்றமே–1-7-1-

செங்கணாளி யிட்டிறைஞ்சும் சிங்க வேள் குன்றுடைய
எங்கள் ஈசன் எம்பிரானை இரும் தமிழ் நூல் புலவன்
மங்கை யாளன் மன்னு தொல் சீர் வண்டறை தார்க் கலியன்
செங்கை யாளன் செஞ்சொல் மாலை வல்லவர் தீதிலரே-1-7-10-

உறவு சுற்றம் என்று ஓன்று இலா ஒருவன் உகந்தவர் தம்மை
மண் மிசைப் பிறவியே கெடுப்பான் அது கண்டு என்நெஞ்சம் என்பாய்
குறவர் மாதர்களோடு வண்டு குறிஞ்சி மருள் இசை பாடும் வேங்கடத்து
அறவனாயாக்ற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே—2-1-2-

இண்டை யாயின கொண்டு தொண்டர்கள் ஏத்துவார் உறவோடும் வானிடைக்
கொண்டு போயிடவும் அது கண்டு என்னெஞ்சம் என்பாய்
வண்டு வாழ் வட வேங்கடமலை கோயில் கொண்டு அதனோடும் மீமிசை
அண்டம் ஆண்டு இருப்பாற்கு அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே–2-1-3-

துவரி யாடையர் மட்டையர் சமண் தொண்டர்கள் நந்தி யுண்டு பின்னரும்
தமரும் தாங்களுமே தடிக்க என்னெஞ்சம் என்பாய்
கவரி மாக் கணம் சேரும் வேங்கடம் கோயில் கொண்ட கண்ணார் விசும்பிடை
அமர நாயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே—2-1-6-

தருக்கினால் சமண் செய்து சோறு தண் தயிரினால் திரளை மிடற்றிடை
நெருக்குவாரலக்கண் அது கண்டு என்னெஞ்சம் என்பாய்
மருட்கள் வண்டுகள் பாடும் வேங்கடம் கோயில் கொண்டதனோடும் வானிடை
அருக்கன் மேவி நிற்பாற்கு அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே—2-1-7-

இண்டை கொண்டு தொண்டர் ஏத்த எவ்வுள் கிடந்தானை
வண்டு பாடும் பைம் புறவில் மங்கையர் கோன் கலியன்
கொண்ட சீரால் தண் தமிழ் செய் மாலை ஈரைந்தும் வல்லார்
அண்டமாள்வதாணை அன்றேலாள் வர மருலகே—2-2-10-

தாங்கரும் போர் மாலி படப்பறவை யூர்ந்து தாரலத்தோர் குறை முடித்த தன்மையானை
ஆங்கு அரும்பிக் கண்ணீர் சோர்ந்து அன்பு கூறும் அடியவர்கட்கு ஆரமுதமானான் தன்னை
கோங்கரும் புசுர புன்னை குரவர் சோலைக் குழா வரி வண்டு இசைபாடும் பாடல் கேட்டு
தீங்கரும்பு கண் வளரும் கழனி சூழ்ந்த திருக் கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே–2-10-4-

நெய் வாயழ்லம்பு துரந்து முந்நீர் துணியப் பணி கொண்டு அணி யார்ந்து இலங்கு
மையார் மணி வண்ணன் எண்ணி நுந்தம் மனத்தே இருத்தும்படி வாழ வல்லீர்
அவ்வாய் இள மங்கையர் பேசவும் தான் அருமா மறை யந்தணர் சிந்தை புக
செவ்வாய்க் கிளி நான் மறை பாடு தில்லைத் திருச் சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே–3-2-6-

பிறை தங்கு சடையானை வலத்தே வைத்து பிரமனை தன் உந்தியிலே தோற்றுவித்து
கறை தங்கு வேல் தடம் கண் திருவை மார்பில் கலந்தவன் தாள் அணைகிற்பீர் கழி நீர் கூடி
துறை தங்கு கமலத்துயின்று கைதைத் தோடாரும் பொதி சோற்றுச் சுண்ணம் நண்ணிச்
சிறை வண்டு களி பாடும் வயல் சூழ் காசிச் சீராம விண்ணகரம் சேர்மின் நீரே——3-4-9-

தூவிரிய மலர் உழக்கித் துணையோடும் பிரியாதே
பூவிரிய மது நுகரும் பொறி வரிய சிறு வண்டே
தீ விரிய மறை வளர்க்கும் புகழாளர் திருவாலி
ஏவரி வெஞ்சிலை யானுக்கு என் நிலைமை உரையாயே–3-6-1-

பிணியவிழும் நறு நீல மலர்கிழியப் பெடையொடும்
அணி மலர் மேல் மது நுகரும் அறுகால சிறு வண்டே
மணி கெழு நீர் மருங்கலரும் வயலாலி மணவாளன்
பணி யறியேன் நீ சென்று என் பயலை நோய் உரையாயே–3-6-2-

நீர் வானம் மண் எரி காலாய் நின்ற நெடுமால் தன்
தாராய நறும் துளவம் பெருந்தகையேற்கு அருளானே
சீராரும் வளர் பொழில் சூழ் திருவாலி வயல் சூழும்
கூர்வாய சிறு குருகே குறிப்பறிந்து கூறாயே–3-6-3-

தானாக நினையானேல் தன் நினைந்து நைவேற்கு ஓர்
மீனாய கொடி நெடு வேள் வலி செய்ய மெலிவேனோ
தேன் வாய வரி வண்டே திருவாலி நகராளும்
ஆனாயற்கு என்னுறு நோய் அறியச் சென்று உரையாயே–3-6-4-

முற்றிலும் பைங்கிளியும் பந்தும் ஊசலும் பேசுகின்ற
சிற்றில் மென் பூவையும் விட்டகன்ற செழும் கோதை தன்னைப்
பெற்றிலேன் முற்றிழையை பிறப்பிலி பின்னே நடந்து
மற்றெல்லாம் கை தொழப் போய் வயலாலி புகுவர் கொலோ ?–3-7-8-

துளையார் கரு மென் குழல் ஆய்ச்சியர் தம் துகில் வாரியும் சிற்றில் சிதைத்தும் முற்றா
இளையார் விளையாட்டோடு காதல் வெள்ளம் விளைவித்த அம்மானிடம் வேல் நெடுங்கண்
முளை வாள் எயிற்று மடவார் பயிற்று மொழி கேட்டிருந்து முதிராத இன் சொல்
வளைவாய கிள்ளை மறைபாடு நாங்கூர் மணி மாடக் கோயில் வணங்கு என் மனனே–3-8-8-

அண்டமும் இவ் வலை கடலும் அவனிகளும் எல்லாம்
அமுது செய்த திரு வயிற்றன் அரன் கொண்டு திரியும்
முண்ட மது நிறைத்து அவன் கண் சாபமது நீக்கும்
முதல்வனவன் மகிழ்ந்து இனிது மருவி யுறை கோயில்
எண் திசையும் பெரும் செந்நெல் இளம் தெங்கு கதலி
இலைக் கொடி ஒண் குலைக் கமுகோடு இசலி வளம் சொரிய
வண்டு பல இசை பாட மயில் ஆலு நாங்கூர்
வைகுந்த விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-9-3-

கன்றதனால் விளவெறிந்து கனி யுதிர்த்த காளை
காமரு சீர் முகில் வண்ணன் காலிகள் முன் காப்பான்
குன்றதனால் மழை தடுத்துக் குடமாடு கூத்தன்
குலவும் இடம் கொடி மதிள்கள் மாளிகை கோபுரங்கள்
துன்று மணி மண்டபங்கள் சாலைகள் தூ மறையோர்
தொக்கு ஈண்டித் தொழுதி யொடு மிகப் பயிலும் சோலை
அன்று அலர் வாய் மது வுண்டு அங்கு அளி முரலும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே–3-10-8-

போதலர்ந்த பொழில் சோலைப் புறம் எங்கும் பொரு திரைகள்
தாதுதிர வந்தலைக்கும் தடமண்ணித் தென் கரை மேல்
மாதவன் தான் உறையுமிடம் வயல் நாங்கை வரி வண்டு
தேதென என்று இசை பாடும் திருத் தேவனார் தொகையே–4-1-1-

அண்டரானவர் வானவர் கோனுக்கு என்று அமைத்த சோறது எல்லாம்
உண்டு கோனிரை மேய்த்தவை காத்தவன் உகந்து இனிது உறை கோயில்
கொண்டலார் முழவில் குளிர் வார் பொழில் குல மயில் நடமாட
வண்டு தான் இசை பாடிடு நாங்கூர் வண் புருடோத்தமமே–4-2-3-

பாரினை யுண்டு பாரினை யுமிழ்ந்து பாரதம் கை எறிந்து ஒரு கால்
தேரினை யூர்ந்து தேரினைத் துரந்த செங்கண் மால் சென்றுறை கோயில்
ஏர் நிறை வயலுள் வாளைகள் மறுகி எமக்கு இடம் அன்று இது என்று எண்ணிச்
சீர்மலி பொய்கை சென்று அணைகின்ற திருவெள்ளியங்குடி யதுவே —4-10-5-

ஒள்ளிய கருமம் செய்வன் என்று உணர்ந்த மாவலி வேள்வியில் புக்குத்
தெள்ளிய குறளாய் மூவடி கொண்டு திக்குற வளர்ந்தவன் கோயில்
அள்ளியம் பொழில் வாய் இருந்து வாழ் குயில்கள் அரி அரி என்று அவை அழைப்ப
வெள்ளியார் வணங்க விரைந்து அருள் செய்வான் திருவெள்ளியங்குடி யதுவே–4-10-7-

அறிவது அரியான் அனைத்து உலகும் உடையான் என்னை யாளுடையான்
குறிய மாண் உருவாகிய கூத்தன் மன்னி யமரும் இடம்
நறிய மலர் மேல் சுரும்பார்க்க எழிலார் மஞ்ஞை நடமாடப்
பொறி கொள் சிறை வண்டிசை பாடும் புள்ளம் பூதங்குடி தானே –5-1-1-

மின்னின் அன்ன நுண் மருங்குல் வேயேய் தடந்தோள் மெல்லியற்காய்
மன்னு சினத்த மழம் விடைகள் ஏழு அன்று அடர்த்த மாலதிடம்
மன்னு முதுநீர் அரவிந்த மலர் மேல் வரி வண்டு இசை பாட
புன்னை பொன்னேய் தாது உதிர்க்கும் புள்ளம் பூதங்குடி தானே —5-1-6-

செறும் திண் திமில் ஏறு உடைய பின்னை
பெறும் தண் கோலம் பெற்றாரூர் போல்
நறும் தண் தீன் தேனுண்ட வண்டு
குறிஞ்சி பாடும் கூடலூரே—-5-2-2-

முன் இவ் யெழ் உலகு உணர்வு இன்றி இருள் மிகு யும்பர்கள் தொழுது ஏத்த
அன்னமாகி அன்று அருமறை பயந்தவனே எனக்கு அருள் புரியே
மன்னு கேதகை சூதகம் என்று இவை வனத்திடை சுரும்பு இனங்கள்
தென்ன வென்று வண்டு இன்னிசை முரல் திரு வெள்ளறை நின்றானே –5-3-8-

ஆங்கு மாவலி வேள்வியில் இரந்து சென்று அகலிடம் முழுதினையும்
பாங்கினில் கொண்ட பரம நின் பணிந்து எழுவன் எனக்கு அருள் புரியே
ஓங்கு பிண்டியின் செம்மலர் ஏறி வண்டுழி தர மா வேறித்
தீங்குயில் மிழற்றும் படைப்பைத் திரு வெள்ளறை நின்றானே—5-3-9-

உய்யும் வகை யுண்டு சொன செய்யில் உலகு ஏழும் ஒழியாமை முன நாள்
மெய்யின் அளவே யமுது செய்ய வல ஐயன் வான் மேவு நகர் தான்
மைய வரி வண்டு மதுவுண்டு கிளையோடு மலர் கிண்டி யதன் மேல்
நைவளம் நவிற்று பொழில் நந்தி புர விண்ணகரம் நண்ணு மனமே —5-10-2-

முனையார் சீயமாகி யவுணன் முரண் மார்வம்
புனை வாள் உகிரால் போழ்பட வீர்ந்த புனிதனூர்
சினையார் தேமாம் செந்தளிர் கோதிக் குயில் கூவும்
நனையார் சோலை சூழ்ந்து அழகாய நறையூரே –6-5-2-

உண்ணாது வெங்கூற்றம் ஓவாத பாவங்கள் சேரா மேலை
விண்ணோரும் மண்ணோரும் வந்து இறைஞ்சும் மென் தளிர் போல் அடியினானைப்
பண்ணாரா வண்டு இயம்பும் பைம் பொழில் சூழ் தண் சேறை யம்மான் தன்னைக்
கண்ணாரக் கண்டு உருகி கையார தொழுவாரைக் கருதும் காலே -7-4-8-

என் ஐம் புலனும் எழிலும் கொண்டு இங்கே நெருநல் எழுந்து அருளிப்
பொன்னங்கலைகள் மெலிவெய்தப் போன புனிதரூர் போலும்
மன்னு முது நீர் அரவிந்த மலர் மேல் வரி வண்டு இசை பாட
அன்னம் பெடையோடு உடனாடும் அணியார் வயல் சூழ் அழுந்தூரே –7-5-9-

காலையும் மாலை யொத்துண்டு கங்குல் நாழிகை யூழியின் நீண்டுலாவும்
போல்வதோர் தன்மை புகுந்து நிற்கும் பொங்கழலே யொக்கும் வாடை சொல்லில்
மாலவன் மா மணி வண்ணன் மாயம் மற்றுளவை வந்திடா முன்
கோல மயில் பயிலும் புறவில் குறுங்குடிக்கே யென்னை உய்த்திடுமின் —9-5-3-

நின்ற வினையும் துயரும் கெட மா மலரேந்திச்
சென்று பணிமின் எழுமின் தொழுமின் தொண்டீர்காள்
என்றும் இரவும் பகலும் வரி வண்டு இசை பாடக்
குன்றின் முல்லை மன்றிடை நாறும் குறுங்குடியே —9-6-9-

கரையாய் காக்கைப் பிள்ளாய்
கருமா முகில் போல் நிறத்தன்
உரையார் தொல் புகழ் உத்தமனை வரக்
கரையாய் காக்கைப் பிள்ளாய் –10-10-2-

கூவாய் பூங்குயிலே
குளிர்மாரி தடுத்துகந்த
மாவாய் கீண்ட மணி வண்ணனை வரக்
கூவாய் பூங்குயிலே —10-10-3-

கொட்டாய் பல்லிக் குட்டி
குடமாடி உலகளந்த
மட்டார் பூங்குழல் மாதவனை வரக்
கொட்டாய் பல்லிக் குட்டி—10-10-4-

சொல்லாய் பைங்கிளியே
சுடராழி வலனுயர்த்த
மல்லார் தோள் வட வேங்கடவனை வரச்
சொல்லாய் பைங்கிளியே –10-10-5-

கோழி கூவென்னுமால்
தோழி நான் என் செய்கேன்
ஆழி வண்ணர் வரும் பொழுதாயிற்றுக்
கோழி கூவென்னுமால் –10-10-6-

தேனோடு வண்டாலும் திருமால் இருஞ்சோலை
தானிடமாக்கிக் கொண்டான் தட மலர்க் கண்ணிக்காய்
ஆன் விடை ஏழ் அன்று அடர்த்தார்க்கு ஆளானார் அல்லாத
மானிடவர் அல்லர் என்று என் மனத்தே வைத்தேனே –11-7-9-

——

காவியை வென்ற கண்ணார் கலவியே கருதி நாளும்
பாவியேனாக எண்ணி அதனுள்ளே பழுத்து ஒழிந்தேன்
தூவி சேர் அன்னம் மன்னும் சூழ் புனல் குடந்தையானை
பாவியேன் பாவியாது பாவியேன் ஆயினேனே –திருக் குறும் தாண்டகம் –14-

————

முளைக் கதிரைக் குறும் குடியுள் முகிலை
மூவா மூ வுலகும் கடந்து அப்பால் முதலாய் நின்ற
அளப்பரிய ஆராமுதை யரங்கமேய யந்தணனை
யந்தணர் தம் சிந்தையானை
விளக்கொளியை மரகதத்தைத் திருத் தண் காவில்
வெக்காவில் திருமாலைப் பாடக் கேட்டு
வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் வருக வென்று
மடக்கிளியைக் கை கூப்பி வணங்கினாளே –திரு நெடும் தாண்டகம்–14-

தேமருவு பொழிலிடத்து மலர்ந்த போதைத்
தேனதனை வாய் மடுத்து உன் பெடையும் நீயும்
பூ மருவி யினிதமர்ந்து பொறியிலார்ந்த
அறுகால சிறுவண்டே தொழுதேன் உன்னை
ஆ மருவி நிரை மேய்த்த யமரர் கோமான்
அணியழுந்தூர் நின்றானுக்கு இன்றே சென்று
நீ மருவி அஞ்சாதே நின்றோர் மாது
நின்னயந்தாள் என்று இறையே இயம்பிக் காணே -26-

செங்கால மட நாராய் இன்றே சென்று
திருக் கண்ணபுரம் புக்கு என் செங்கண் மாலுக்கு
என் காதல் என் துணைவர்க்கு உரைத்தி யாகில்
இது வொப்பது எமக்கு இன்பம் இல்லை நாளும்
பைம் கானம் ஈதெல்லாம் உனதே யாகப்
பழன மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவன் தந்தால்
இங்கே வந்து இனிது இருந்து உன் பெடையும் நீயும்
இரு நிலத்தில் இனிது இன்பம் எய்தலாமே–27-

———————————————————

ஊரும் வரியரவ மொண் குறவர் மால் யானை
பேர வெறிந்த பெரு மணியை காருடைய
மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே மேலசுரர்
எம்மென்னு மால திடம் ——முதல் திருவந்தாதி–38-

பெருவில் பகழிக் குறவர் கைச் செந்தீ
வெருவிப் புனந்துறந்த வேழம் இரு விசும்பில்
மீன் வீழக் கண்டஞ்சும் வேங்கடமே மேலசுரர்
கோன் வீழக் கண்டுகந்தான் குன்று —–40—

இடரார் படுவார் எழு நெஞ்சே வேழம்
தொடர்வான் கொடு முதலை சூழ்ந்த படமுடைய
பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கை தொழுதும்
கொய்ந்நாகப் பூம் போது கொண்டு —–78-

————————

தொடரெடுத்த மால் யானை சூழ் கயம் புக்கு அஞ்சி
படரெடுத்த பைங்கமலம் கொண்டு -அன்று இடர் அடுக்க
ஆழியான் பாதம் பணிந்து அன்றே வானவர் கோன்
பாழி தான் எய்திற்றுப பண்டு—–இரண்டாம் திருவந்தாதி–13-

போதறிந்து வானரங்கள் பூஞ்சுனை புக்கு ஆங்கு அலர்ந்த
போதரிந்து கொண்டேத்தும் போது உள்ளம் -போது
மணி வேங்கடவன் மலரடிக்கே செல்ல
அணி வேங்கடவன் பேராய்ந்து-72-

ஆய்ந்து உரைப்பன் ஆயிரம் பேர் ஆதி நடு அந்திவாய்
வாய்ந்த மலர் தூவி வைகலும் -ஏய்ந்த
பிறை கோட்டுச் செங்கண் கரி விடுத்த பெம்மான்
இறைக்கு ஆட்பட துணிந்த யான் –73-

பெருகு மத வேழம் மாப்பிடிக்கு முன்னின்று
இரு கண் இள மூங்கில் வாங்கி -அருகிருந்த
தேன் கலந்து நீட்டும் திருவேங்கடம் கண்டீர்
வான் கலந்த வண்ணன் வரை-75-

———————-

வந்துதித்த வெண் திரைகள் செம்பவள வெண் முத்தம்
அந்தி விளக்காம் மணி விளக்காம் -எந்தை
ஒரு வல்லித் தாமரையாள் ஒன்றிய சீர் மார்வன்
திருவல்லிக் கேணியான் சென்று -மூன்றாம் திருவந்தாதி —-16–

விரும்பி விண் மண்ணளந்த அஞ்சிறைய வண்டார்
சுரும்புதுளையில் சென்றூத -அரும்பும்
புனந்துழாய் மாலையான் பொன்னங்கழற்கே
மனந்துழாய் மாலாய் வரும் —23-

புரிந்து மத வேழம் மாப் பிடியோடூடித்
திரிந்து சினத்தால் பொருது -விரிந்த சீர்
வெண் கோட்டு முத்து உதிர்க்கும் வேங்கடமே மேலொரு நாள்
மண் கோட்டுக் கொண்டான் மலை ——–45-

தெளிந்த சிலா தலத்தின் மேலிருந்த மந்தி
அளிந்த கடுவனையே நோக்கி -விளங்கிய
வெண் மதியம் தா வென்னும் வேங்கடமே மேலோருநாள்
மண் மதியில் கொண்டுகந்தான் வாழ்வு ——-58-

குன்று ஒன்றினாய குற மகளிர் கோல்வளைக்கை
சென்று விளையாடும் திங்கழை போய் -வென்று
விளங்குமதி கோள் விடுக்கும் வேங்கடமே மேலை
இளங்குமரர் கோமான் இடம் —–72-

—————–

வைப்பன் மணி விளக்காம் மா மதியை மாலுக்கு என்று
எப்பொழுதும் கை நீட்டும் யானையை -எப்பாடும்
வேடு வளைக்கக் குறவர் வில் எடுக்கும் வேங்கடமே
நாடு வளைத்தாடுது மேல் நன்று -நான்முகன் திருவந்தாதி –46-

நன் மணி வண்ணனூர் ஆளியும் கோளரியும்
பொன் மணியும் முத்தமும் பூ மரமும் -பன் மணி நீர்
ஓடு பொருதுருளும் கானமும் வானரமும்
வேடுமுடை வேங்கடம் -47-

—————-

மாயோன் வட திருவேங்கட நாட வல்லிக் கொடிகாள்
நோயோ யுரைக்கிலும் கேட்கின்றிலீர் உரையீர் நுமது
வாயோ அதுவன்றி வல்வினையேனும் கிளியும் எள்கும்
ஆயோ ஆடும் தொண்டையோ அறையோ விதறிவரிதே—–திரு விருத்தம் -10-

அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் தொழுது இரந்தேன்
முன்னம் செல்வீர்கள் மறவேல்மினோ,கண்ணன் வைகுந்தனோடு
என் நெஞ்சினாரை கண்டால் என்னை சொல்லி அவர் இடை நீர்
இன்னும் செல்லீரோ இதுவோ தகவு என்று இசைமின்களே –30-

மேகங்களோ உரையீர் திருமால் திருமேனி யொக்கும்
யோகங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றீர் உயிர் அளிப்பான்
மாகங்கள் எல்லாம் திரிந்து நன்னீர் சுமந்து நுந்தம்
ஆகங்கள் நோவ வருந்துத்தவ மா மருள் பெற்றதே –32-

வீசும் சிறகால் பறத்தீர் விண்ணாடு நுங்கட்கு எளிது
பேசும்படி யன்ன பேசியும் போவது நெய் தொடு வுண்
டேசும்படி யன்ன செய்யும் எம்மீசர் விண்ணோர் பிரானார்
மாசின் மலரடிக் கீழ் எம்மை சேர்விக்கும் வண்டுகளே -54 –

வண்டுகளோ வம்மின் நீர்ப் பூ நிலப் பூ மரத்தில் ஒண் பூ
உண்டு களித் துழல் வீரக்கு ஓன்று உரைக்கியம் ஏனம் ஒன்றாய்
மண்டுகளாடி வைகுந்த மன்னாள் குழல்வாய் விரை போல்
விண்டுகள் வாரும் மலருளவோ நும்வியலிடத்தே–55-

—————————————————————–

அஞ்சிறைய மடநாராய்! அளியத்தாய்! நீயும் நின்
அஞ்சிறைய சேவலுமாய் ஆ ஆ என்று எனக்கு அருளி
வெஞ் சிறைப் புள் உயர்த்தாற்கு என் விடு தூதாய்ச் சென்றக்கால்
வன் சிறையில் அவன் வைக்கில் வைப்புண்டால் என் செயுமோ––திருவாய் மொழி –1-4-1-

என் செய்ய தாமரைக் கண் பெருமானார்க்கு என் தூதாய்
என் செய்யும் உரைத்தக்கால் இனக் குயில்காள்! நீரலிரே
முன் செய்த முழு வினையால் திருவடிக் கீழ்க் குற்றேவல்
முன் செய்ய முயலாதேன் அகல்வதுவோ விதியினமே?–1-4-2-

விதியினால் பெடை மணக்கும் மென்னடைய அன்னங்காள்!
மதியினால் குறள் மாணாய் உலகு இரந்த கள்வர்க்கு
மதியிலேன் வல்வினையே மாளாதோ என்று ஒருத்தி
மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால் என்னீரே–1-4-3-

என் நீர்மை கண்டு இரங்கி இது தகாது என்னாத
என் நீல முகில் வண்ணர்க்கு என் சொல்லி யான் சொல்லுகேனோ
நன்னீர்மை இனி யவர் கண் தங்காது என் றொரு வாய் சொல்
நன்னீல மகன்றில்காள்! நல்குதிரோ நல்கீரோ?–1-4-4-

நல்கித்தான் காத்தளிக்கும் பொழில் ஏழும் வினையேற்கே
நல்கத்தான் ஆகாதோ நாரணனைக் கண்டக்கால்
மல்கு நீர்ப் புனல் படப்பை இரை தேர் வண் சிறு குருகே!
மல்கு நீர்க் கண்ணேற்கு ஓர் வாசகங் கொண்டருளாயே–1-4-5-

அருளாத நீர் அருளி அவர் ஆவி துவரா முன்
அருள் ஆழிப் புட் கடவீர் அவர் வீதி ஒரு நாள் என்று
அருள் ஆழி அம்மானைக் கண்டக்கால் இது சொல்லி
யருள் ஆழி வரி வண்டே! யாமும் என் பிழைத்தோமே–1-4-6-

என்பு இழை கோப்பது போலப் பனி வாடை ஈர்கின்ற
என் பிழையே நினைந் தருளி அருளாத திருமாலார்க்கு
என் பிழைத்தாள் திருவடியின் தகவினுக் கென்று ஒரு வாய் சொல்
என் பிழைக்கும் இளங்கிளியே! யான் வளர்த்த நீ யலையே?–1-4-7-

நீ யலையே சிறு பூவாய்! நெடுமாலார்க்கு என் தூதாய்
நோய் எனது நுவல் என்ன நுவலாதே இருந்தொழிந்தாய்
சாயலொடு மணிமாமை தளர்ந்தேன் நான் இனி உன்து
வாய் அலகில் இன் அடிசில் வைப்பாரை நாடாயே–1-4-8-

வாயும் திரை உகளும் கானல் மடநாராய்!
ஆயும் அமர் உலகும் துஞ்சிலும் நீ துஞ்சாயால்
நோயும் பயலைமையும் மீதூர எம்மே போல்
நீயும் திருமாலால் நெஞ்சம் கோட் பட்டாயே?–2-1-1-

கோட் பட்ட சிந்தையையாய்க் கூர் வாய அன்றிலே!
சேட் பட்ட யாமங்கள் சேராது இரங்குதியால்
ஆட் பட்ட எம்மே போல் நீயும் அரவணையான்
தாட் பட்ட தண் துழாய்த் தாமம் காமுற்றாயே?–2-1-2-

கிறி என நினைமின் கீழ்மை செய்யாதே
உறி அமர் வெண்ணெய் உண்டவன் கோயில்
மறி யொடு பிணை சேர் மாலிருஞ் சோலை
நெறி பட அதுவே நினைவது நலமே–2-10-6-

வழக்கு என நினைமின் வல் வினை மூழ்காது
அழக்கொடி அட்டான் அமர் பெருங் கோயில்
மழக் களிற்று இனம் சேர் மாலிருஞ் சோலை
தொழக் கருதுவதே துணிவது சூதே–2-10-9-

மழுங்காத வைந்நுதிய சக்கர நல் வலத்தையாய்த்
தொழுங்காதல் களிறு அளிப்பான் புள் ஊர்ந்து தோன்றினையே!
மழுங்காத ஞானமே படையாக மலர் உலகில்
தொழும்பாயார்க்கு அளித்தால் உன் சுடர்ச்சோதி மறையாதே?–3-1-9-

வைகல் பூங்கழி வாய் வந்து மேயும் குருகினங்காள்!
செய் கொள் செந் நெல் உயர் திரு வண் வண்டூ ருறையும்
கை கொள் சக்கரத் தென் கனி வாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
கைகள் கூப்பிச் சொல்லீர் வினையாட்டியேன் காதன்மையே–6-1-1-

காதல் மென் பெடையோடு உடன் மேயுங் கருநாராய்!
வேத வேள்வி ஒலி முழங்கும் தண் திரு வண் வண்டூர்
நாதன் ஞாலமெல்லாம் உண்ட நம் பெருமானைக் கண்டு
பாதம் கை தொழுது பணியீர் அடியேன் திறமே–6-1-2-

திறங்களாகி எங்கும் செய்களூடுழல் புள்ளினங்காள்!
சிறந்த செல்வ மல்கு திரு வண் வண்டூ ருறையும்
கறங்கு சக்கரக் கைக் கனி வாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
இறங்கி நீர் தொழுது பணியீர் அடியேன் இடரே–6-1-3-

இடரில் போகம் மூழ்கி இணைந்தாடும் மட அன்னங்காள்?
விடலில் வேத ஒலி முழங்கும் தண் திரு வண் வண்டூர்
கடலின் மேனிப் பிரான் கண்ணனை நெடுமாலைக் கண்டு
உடலம் நைந்து ஒருத்தி உருகும் என்று உணர்த்துமினே–6-1-4-

உணர்த்தல் ஊடல் உணர்ந்து உடன் மேயும் மட வன்னங்காள்!
திணர்த்த வண்டல்கள் மேல் சங்கு சேரும் திரு வண் வண்டூர்
புணர்த்த பூந் தண் துழாய் முடி நம் பெருமானைக் கண்டு
புணர்த்த கையினராய் அடியேனுக்கும் போற்றுமினே–6-1-5-

போற்றி யான் இரந்தேன் புன்னை மேலுறை பூங் குயில்காள்!
சேற்றில் வாளை துள்ளும் திரு வண் வண்டூ ருறையும்
ஆற்றல் ஆழி யங்கை அமரர் பெருமானைக் கண்டு
மாற்றம் கொண் டருளீர் மையல் தீர்வதொரு வண்ணமே–6-1-6-

ஒரு வண்ணம் சென்று புக்கு எனக்கொன்றுரை; ஒண்கிளியே!
செரு ஒண் பூம் பொழில் சூழ் செக்கர் வேலைத் திருவண்வண்டூர்
கரு வண்ணம் செய்ய வாய் செய்ய கண் செய்ய கை செய்ய கால்
செரு ஒண் சக்கரம் சங்கு அடையாளம் திருந்தக் கண்டே–6-1-7-

திருந்தக் கண்டு எனக்கு ஒன்றுரையாய்; ஒண் சிறு பூவாய!
செருத்தி ஞாழல் மகிழ் புன்னை சூழ் தண் திருவண் வண்டூர்
பெருந் தண் தாமரைக் கண் பெரு நீண் முடி நாற்றடந்தோள்
கருந் திண் மா முகில் போல் திருமேனி அடிகளையே–6-1-8-

அடிகள் கை தொழுது, அலர் மேல் அசையும் அன்னங்காள்!
விடிவை சங்கொலிக்கும் திருவண் வண்டூ ருறையும்
கடிய மாயன் தனைக் கண்ணனை நெடுமாலைக் கண்டு
கொடிய வல் வினையேன் திறம் கூறுமின்; வேறு கொண்டே–6-1-9-

வேறு கொண்டு உம்மை யான் இரந்தேன்; வெறி வண்டினங்காள்!
தேறு நீர்ப் பம்பை வட பாலைத் திருவண் வண்டூர்
மாறில் போர் அரக்கன் மதிள் நீறு எழச் செற்றுகந்த
ஏறு சேவகனார்க்கு என்னையும் உளள் என்மின்களே–6-1-10-

நிழல் வெய்யில் சிறுமை பெருமை குறுமை நெடுமையுமாய்ச்
சுழல்வன நிற்பன மற்றுமாய் அவை அல்லனுமாய்
மழலை வாய் வண்டு வாழ் திருவிண்ணகர் மன்னு பிரான்
கழல்கள் அன்றி மற்றோர் களை கண் இலம்; காண்மின்களே–6-3-10-

பூவை பைங்கிளிகள் பந்து தூதை பூம்புட்டில்கள்
யாவையும் திருமால் திரு நாமங்களே கூவி எழும் என்
பாவை போய் இனித் தண் பழனத் திருக் கோளூர்க்கே
கோவைவாய் துடிப்ப மழைக் கண்ணொடு என் செய்யுங்கொலோ?–6-7-3-

பொன் னுல காளீரோ? புவனி முழு தாளீரோ?
நன்னலப் புள்ளினங்காள்! வினை யாட்டியேன் நான் இரந்தேன்
முன் னுலகங்க ளெல்லாம் படைத்த முகில் வண்ணன் கண்ணன்
என் னலங் கொண்ட பிரான் தனக்கு என் நிலைமை உரைத்தே–6-8-1-

மையமர் வாள் நெடுங்கண் மங்கைமார் முன்பு என் கை இருந்து
நெய்யமர் இன்னடிசில் நிச்சல் பாலொடு மேவீரோ?
கையமர் சக்கரத்து என் கனி வாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
மெய்யமர் காதல் சொல்லிக் கிளி காள்! விரைந்தோடி வந்தே–6-8-2-

ஓடி வந்து என் குழல் மேல் ஒளி மா மலர் ஊதிரோ?
கூடிய வண்டினங்காள்! குரு நாடுடை ஐவர்கட்காய்
ஆடிய மா நெடுந் தேர்ப் படை நீறு எழச் செற்ற பிரான்
சூடிய தண் துளபம் உண்ட தூ மது வாய்கள் கொண்டே–6-8-3-

தூ மது வாய்கள் கொண்டு வந்து, என் முல்லைகள் மேல் தும்பிகாள்!
பூ மது உண்ணச் செல்லில் வினையேனைப் பொய் செய்தகன்ற
மா மது வார் தண் துழாய் முடி வானவர் கோனைக் கண்டு
தாம் இதுவோ தக்கவாறு என்ன வேண்டும் கண்டீர் நுங்கட்கே–6-8-4-

நுங்கட்கு யான் உரைக்கேன் வம்மின் யான் வளர்த்த கிளிகாள்!
வெங்கட் புள்ளூர்ந்து வந்து வினையேனை நெஞ்சம் கவர்ந்த
செங்கட் கருமுகிலைச் செய்ய வாய்ச் செழுங் கற்பகத்தை
எங்குச் சென்றாகிலும் கண்டு இதுவோ தக்கவாறு என்மினே!-6-8-5-

என் மின்னு நூல் மார்வன் என் கரும் பெருமான் என் கண்ணன்
தன் மன்னு நீள் கழல் மேல் தண் துழாய் நமக்கன்றி நல்கான்
கன்மின்கள் என்று உம்மை யான் கற்பியா வைத்த மாற்றம் சொல்லிச்
சென்மின்கள் தீ வினையேன் வளர்த்த சிறு பூவைகளே!–6-8-6-

பூவைகள் போல் நிறத்தன் புண்டரீகங்கள் போலும் கண்ணன்
யாவையும் யாவருமாய் நின்ற மாயன் என்னாழிப் பிரான்
மாவை வல் வாய பிளந்த மதுசூதற்கு என் மாற்றம் சொல்லிப்
பாவைகள்! தீர்க்கிற்றிரே வினையாட்டியேன் பாசறவே–6-8-7-

பாசற வெய்தி இன்னே வினையேன் எனை ஊழி நைவேன்?
ஆசறு தூவி வெள்ளைக் குருகே! அருள் செய்தொரு நாள்
மாசறு நீலச் சுடர் முடி வானவர் கோனைக் கண்டு
ஏசறும் நும்மை அல்லால் மறு நோக்கிலள் பேர்த்து மற்றே–6-8-8-

பேர்த்து மற்றோர் களை கண் வினையாட்டியேன் நான் ஒன்றிலேன்
நீர்த் திரை மேல் உலவி இரை தேரும் புதா இனங்காள்!
கார்த் திரள் மா முகில் போல் கண்ணன் விண்ணவர் கோனைக் கண்டு
வார்த்தைகள் கொண்டருளி யுரையீர் வைகல் வந்திருந்தே–6-8-9-

வந்திருந்து உம்முடைய மணிச் சேவலும் நீருமெல்லாம்
அந்தரம் ஒன்றுமின்றி அலர் மேல் அசையும் அன்னங்காள்!
என் திரு மார்வற்கு என்னை இன்னவா றிவள் காண்மின் என்று
மந்திரத் தொன் றுணர்த்தி உரையீர் மறு மாற்றங்களே–6-8-10-

அன்றி மற்று ஒன்று இலம் நின் சரணே என்று அகலிரும் பொய்கையின் வாய்
நின்று தன் நீள் கழல் ஏத்திய ஆனையின் நெஞ்சிடர் தீர்த்த பிரான்
சென்று அங்கு இனி துறைகின்ற செழும் பொழில் சூழ் திரு வாறன் விளை
ஒன்றி வலஞ்செய ஒன்றுமோ? தீ வினை உள்ளத்தின் சார் வல்லவே–7-10-8-

திருவருள் மூழ்கி வைகலும் செழு நீர் கண்ண பிரான்
திருவருள்களும் சேர்ந்தமைக்கு அடையாளம் திருந்த உள
திருவருள் அருளால் அவன் சென்று சேர் தண் திருப் புலியூர்
திருவருள் கமுகு ஒண் பழத்தது மெல்லியல் செவ்விதழே–8-9-6-

இன்னுயிர்ச் சேவலும் நீரும் கூவிக் கொண்டு இங்கு எத்தனை
என்னுயிர் நோவ மிழற்றேன்மின் குயில் பேடைகாள்
என்னுயிர்க் கண்ண பிரானை நீர் வரக் கூவ கிலீர்
என்னுயிர் கூவிக் கொடுப்பார்க்கும் இத்தனை வேண்டுமோ–9-5-1-

இத்தனை வேண்டுவது அன்று அந்தோ அன்றில் பேடைகாள்
எத்தனை நீரும் உன் சேவலும் கரைந்து ஏங்குதீர்
வித்தகன் கோவிந்தன் மெய்யன் அல்லன் ஒருவர்க்கும்
அத்தனை ஆம் இனி என் உயிர் அவன் கையதே–9-5-2-

அவன் கையதே என் ஆர் உயிர் அன்றில் பேடைகாள்
எவன் சொல்லி நீர் குடைந்து ஆடுதிர் புடை சூழவே
தவம் செய்தில்லா வினையாட்டியேன் உயிர் இங்கு உண்டோ
எவன் சொல்லி நிற்றும் நும் ஏங்கு கூக்குரல் கேட்டுமே–9-5-3-

கூக்குரல் கேட்டும் நம் கண்ணன் மாயன் வெளிப்படான்
மேற் கிளை கொள்ளேன் மின் நீரும் சேவலும் கோழி காள்
வாக்கும் மனமும் கருமமும் நமக்கு ஆங்கு அதே
ஆக்கையும் ஆவியும் அந்தரம் நின்று உழலுமே–9-5-4-

அந்தரம் நின்று உழல்கின்ற யானுடைப் பூவைகாள்
நும் திறத்து ஏதும் இடை இல்லை குழறேன்மினோ
இந்திர ஞாலங்கள் காட்டி இவ் ஏழ் உலகும் கொண்ட
நம் திரு மார்வன் நம் ஆவி உண்ண நன்கு எண்ணினான்–9-5-5-

நன்கு எண்ணி நான் வளர்த்த சிறு கிளிப் பைதலே
இன் குரல் நீ மிழற்றேல் என் ஆர் உயிர்க் காகுத்தன்
நின் செய்ய வாய் ஒக்கும் வாயன் கண்ணன் கை காலினன்
நின் பசுஞ்சாம நிறத்தன் கூட்டு உண்டு நீங்கினான்–9-5-6-

கூட்டுண்டு நீங்கிய கோலத் தாமரைக் கண் செவ்வாய்
வாட்டமில் என் கரு மாணிக்கம் கண்ணன் மாயன் போல்
கோட்டிய வில்லோடு மின்னும் மேகக் குழாங்கள் காள்
காட்டேன்மின் நும் உரு என் உயிர்க்கு அது காலனே–9-5-7-

உயிர்க்கு அது காலன் என்று உம்மை யான் இரந்தேற்கு நீர்
குயிற் பைதல் காள் கண்ணன் நாமமே குழறிக் கொன்றீர்
தயிர் பழம் சோற்றோடு பால் அடிசிலும் தந்து சொல்
பயிற்றிய நல் வளம் ஊட்டினீர் பண்பு உடையீரே –9-5-8-

பண்புடை வண்டொடு தும்பிகாள் பண் மிழற்றேன்மின்
புண்புரை வேல்கொடு குத்தால் ஒக்கும் நும் இன் குரல்
தண் பெரு நீர்த் தடம் தாமரை மலர்ந்தால் ஒக்கும்
கண் பெரும் கண்ணன் நம் ஆவி உண்டு எழ நண்ணினான்–9-5-9-

எழ நண்ணி நாமும் நம் வான நாடனோடு ஒன்றினோம்
பழன நல் நாரைக் குழாங்கள் காள் பயின்று என் இனி
இழை நல்ல ஆக்கையும் பையவே புயக்கு அற்றது
தழை நல்ல இன்பம் தலைப் பெய்து எங்கும் தழைக்கவே–9-5-10-

எம் கானல் அகம் கழிவாய் இரை தேர்ந்து இங்கு இனிது அமரும்
செங்கால மட நாராய் திரு மூழிக் களத்து உறையும்
கொங்கார் பூம் துழாய் முடி எம் குடக் கூத்தர்க்கு என் தூதாய்
நும் கால்கள் என் தலை மேல் கெழுமீரோ நுமரோடே—9-7-1-

நுமரோடும் பிரியாதே நீரும் நும் சேவலுமாய்
அமர் காதல் குருகினங்காள் அணி மூழிக் களத்து உறையும்
எமராலும் பழிப்புண்டு இங்கு என் தம்மா விழிப்புண்டு
தமரோடு அங்கு உறைவார்கு தக்கிலமே கேளீரே –-9-7-2-

தக்கிலமே கேளீர்கள் தடம் புனல் வாய் இரை தேரும்
கொக்கினங்காள் குருகினங்காள் குளிர் மூழிக் களத்து உறையும்
செக்கமலத்து அலர்போலும் கண் கை கால் செங்கனி வாய்
அக்கமலத்து இலைபோலும் திரு மேனி அடிகளுக்கே–9-7-3-

திருமேனி அடிகளுக்குத் தீ வினையேன் விடு தூதாய்
திரு மூழிக் களம் என்னும் செழு நகர் வாய் அணி முகில்காள்
திரு மேனி அவட்கு அருளீர் என்றக்கால் உம்மைத்தன்
திருமேனி ஒளி அகற்றித் தெளி விசும்பு கடியுமே–9-7-4-

தெளி விசும்பு கடித்து ஓடித் தீ வளைத்து மின் இலகும்
ஒளி முகில்காள் திரு மூழிக் களத்து உறையும் ஒண் சுடர்குத்
தெளிவிசும்பு திரு நாடாத் தீ வினையேன் மனத்து உறையும்
துளிவார்கள் குழலார்க்கு என் தூதுரைத்தல் செப்புமினே–9-7-5-

தூதுரைத்தல் செப்புமின்கள் தூ மொழி வாய் வண்டினங்காள்
போதிரைத்து மது நுகரும் பொழில் மூழிக் களத்து உறையும்
மாதரைத் தம் மார்பகத்தே வைத்தார்க்கு என் வாய் மாற்றம்
தூதுரைத்தல் செப்புதிரேல் சுடர் வளையும் கலையுமே–9-7-6-

சுடர் வளையும் கலையும் கொண்டு அரு வினையேன் தோள் துறந்த
படர் புகழான் திரு மூழிக் களத்து உறையும் பங்கயக் கண்
சுடர் பவள வாயனைக் கண்டு ஒரு நாள் ஒரு தூய் மாற்றம்
படர் பொழில் வாய்க் குறுகினங்காள் எனக்கு ஓன்று பணியீரே–9-7-7-

எனக்கு ஓன்று பணியீர்காள் இரும் பொழில் வாய் இரை தேர்ந்து
மனக்கு இன்பம் பட மேவும் வண்டினங்காள் தும்பிகாள்
கனக் கொள் திண் மதிள் புடை சூழ் திரு மூழிக் களத்து உறையும்
புனக் கொள் காயா மேனிப் பூந்துழாய் முடியார்க்கே–9-7-8-

பூந்துழாய் முடியார்க்கு பொன் ஆழிக் கையார்க்கு
ஏந்து நீர் இளங்குருகே திரு மூழிக் களத்தார்க்கு
ஏந்து பூண் முலை பயந்து என் இணை மலர்க் கண் நீர் ததும்ப
தாம் தம்மைக் கொண்டதனால் தகவன்று என்று உரையீரே–9-7-9-

தகவன்று என்று உரையீர்கள் தடம் புனல் வாய் இரை தேர்ந்து
மிக வின்பம் பட மேவும் மெல் நடைய அன்னங்காள்
மிக மேனி மெலிவு எய்தி மேகலையும் ஈடு அழிந்து என்
அகமேனி ஒழியாமே திரு மூழிக் களத்தார்க்கே–9-7-10-

வேய் மரு தோளிணை மெலியும் ஆலோ
மெலிவும் என் தனிமையும் யாதும் நோக்காக்
காமரு குயில்களும் கூவும் ஆலோ
கண மயில் அவை கலந்து ஆலும் ஆலோ
ஆ மருவு இன நிரை மேய்க்க நீ போக்கு
ஒரு பகல் ஆயிரம் ஊழி ஆலோ
தாமரைக் கண்கள் கொண்டு ஈர்தி ஆலோ
தகவிலை தகவிலையே நீ கண்ணா–10-3-1-

சூழ் விசும்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின
ஆழ்கடல் அலைதிரைக் கை எடுத்து ஆடின
ஏழ் பொழிலும் வளம் ஏந்திய என் அப்பன்
வாழ் புகழ் நாரணன் தாமரைக் கண்டு உகந்தே ––10-9-1-

நாரணன் தாமரைக் கண்டு உகந்து நன்னீர் முகில்
பூரண பொற் குடம் பூரித்தது உயர் விண்ணில்
நீரணி கடல்கள் நின்றார்த்தன நெடுவரைத்
தோரணம் நிரைத்து எங்கும் தொழுதனர் உலகே–10-9-2-

————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–8-பகவான் செய்து அருளும் செயல்களின் பிரயோஜனம் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -946-982-/ 9-ஸ்ரீ தேவகீ நந்தன் 983-/ 10-திவ்ய ஆயுதமே திவ்ய ஆபரணம் -கண்ணுள் நின்று அகலாத திரு உருவம் –993-1000–

November 20, 2019

அநாதிர் பூர்ப்புவோ லஷ்மீஸ் ஸூ வீரோ ருசிராங்கத
ஜநாநோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம–101-
ஆதார நிலயோ தாதா புஷ்பஹாச ப்ரஜாகர
ஊர்தவகஸ் சத்பதாசார பிராணத பிரணவ பண –102-
பிரமாணம் பிராண நிலய பிராண த்ருத் பிராண ஜீவன
தத்வம் தத்வ விதேகாத்மா ஜன்ம ம்ருத்யுஜ ராதிகா —103-
பூர்ப்புவஸ் ஸ்வஸ் தருஸ் தாரஸ் சவிதா ப்ரபிதாமஹ
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன–104-
யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞசாதன
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யம் அன்ன மன்னாத ஏவ ச –106-
ஆத்மயோ நிஸ் ஸ்வ யஜ்ஞாதோ வைகா நஸ் சாமகாயன
தேவகீ நந்தஸ் ஸ்ரஷ்டா ஷிதீச பாப நாசன –107
சங்கப்ருத் நந்தகீ சக்ரீ சார்ங்கதன்வா கதாதர
ரதாங்கபாணி ரஷோப்யஸ் சர்வ ப்ரஹரணாயுத –108-

ஸ்ரீ சர்வ ப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி

———————————————————————————

6-முக்தனுக்கு மோஷானந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் பரமான திரு நாமங்கள் -892-911-
7-கஜேந்திர மோஷ பரமான திவ்ய நாமங்கள் -912-945-
8-பகவான் செய்து அருளும் செயல்களின் பிரயோஜனம் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -946-982-
9-ஸ்ரீ தேவகீ நந்தன் –983-992
10-திவ்ய ஆயுதமே திவ்ய ஆபரணம் -கண்ணுள் நின்று அகலாத திரு உருவம் –993-1000

அஷ்ட சித்திகள் -838-870—33 திரு நாமங்கள்
மோஷ ப்ரதத்வம்-871-911—41 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதன் —-912-945—-34 திரு நாமங்கள்
ஜகத் வியாபாரம் ——–946-992—-47 திரு நாமங்கள்
திவ்யாயூத தாரீ —993-1000——-8- திரு நாமங்கள்

—————————————————————————-

8-பகவான் செய்து அருளும் செயல்களின் பிரயோஜனம் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -946-982-

———-

அநாதிர் பூர்ப்புவோ லஷ்மீஸ் ஸூ வீரோ ருசிராங்கத
ஜநாநோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம–101-

———

946-ஜனன-
பிறப்பிப்பவன்-சிருஷ்டி கர்த்தா –
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணனே -அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் -3-2-1-

பக்தர் அல்லாதவர்களும் தம்மை அனுபவிப்பதற்கு உரிய உடல் இந்திரியங்கள் முதலியவற்றோடு பிறக்கும் படி செய்பவர் —
பிறகு அவனுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் பலன் கூறப்படுகிறது ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிராணிகளைப் படைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜனங்களைப் பிறக்கச் செய்பவர் -நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

947-ஜன ஜந்மாதி –
பிறவிப் பயனாக இருப்பவன் -அத்யமேஸ் பலம் ஜன்ம -அக்ரூரர்
அன்று நான் பிறந்திலேன் -பிறந்த பின் மறந்திலேன் மாதவன் இருப்பதும் என் நெஞ்சுள்ளே -திருச்சந்த 94/95-

அப்படிப்பட்ட ஜனங்களின் பிறப்பிற்குத் தாமே பயனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

அத்யமே சபலம் ஜென்மம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-17-3-
ஜன்மன்ய விபலா சைகா ய கோவிந்த ஆஸ்ரய க்ரியா
ஸூ ஜென்ம தேக மத்யந்தம் ததே வாஸேஷ ஜந்துஷு யதேவ புலகோத்பாசி விஷ்ணு நாமாநி கீர்த்திதே
அத்ய ஜென்ம யதார்த்த மே

ஜனங்களின் உற்பத்திக்குக் காரணமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவர்களின் பிறப்புகளை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

948-பீம –
பயங்கரன் -அசுரர்க்கு வெம் கூற்றம் -6-3-8-
ஷிபாமி -ந ஷமாமி -முன்பே 359 -பீம -பார்த்தோம்–837 பயக்ருத் பார்த்தோம்-

தம்முடைய இந்த அனுக்ரஹத்தை விரும்பாதவர்களுக்கு கர்ப்ப வாஸம் நரகம் முதலிய துன்பங்களைக் கொடுத்து பயமுறுத்துபவர்
தமக்கு அடிமையாகி உய்யாதவர்களை ஹித புத்தியின் காரணமாக விரோதிகளாக நினைக்கின்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாந் அஹம் த்விஷத–ஸ்ரீ கீதை -16-19-

பயத்திற்குக் காரணமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பயங்கரமானவர் -பிராணனுக்கு ஆதாரமானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

949-பீம பராக்கிரம
பயங்கரமான பராக்கிரமம் உடையவன்
காய்ச்சின வேந்தன் -9-2-6-
அசுரர்கட்கு இடர் செய் கடு வினை நஞ்சு -9-2-10-

உலகிற்குத் தீங்கு விளைக்கும் இரணியன் முதலியவர்களுக்கு அச்சத்தைத் தருபவர் -பயப்படுத்துவதும் அனுக்ரஹமே யாகும் –
பித்துப் பிடித்தவனை விலங்கிட்டு வைப்பது அவனுக்கும் அவனால் பாதிக்கப்படும் மற்றவர்களுக்கும்
நன்மையைச் செய்வது அன்றோ -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அசுரர்களை அச்சமுறுத்தும் பராக்ரமத்தை அவதாரங்களில் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

த்ரௌபதியின் கணவனான பீமன் அல்லது ருத்ரனுடைய பராக்ரமத்திற்குக் காரணம் ஆனவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————-

ஆதார நிலயோ தாதா புஷ்பஹாச ப்ரஜாகர
ஊர்தவகஸ் சத்பதாசார பிராணத பிரணவ பண –102-

————

950-ஆதார நிலய-
சாதுக்களுக்கு இருப்பிடம்
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
பேராளன் பேரோதும் பெரியோர் -பெரிய திரு மொழி -7-4-4-
பெரு மக்கள் உள்ளவர் தம் பெருமான் -3-7-5-

தர்மிஷ்டர்கள் ஆதலால் உலகைத் தாங்குகின்ற ப்ரஹ்லாதன் விபீஷணன் பாண்டவர்கள் முதலியோர்க்கு
ஆதாரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வர்ணாஸ்ரம ஆசார பரா சந்தஸ் ஸாஸ்த்ர ஏக தத் பரா த்வாம் ஹரே தாரயிஷ்யந்தி தேஷு
த்வத் பாராமாகிதம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ம்ருதி

எல்லாவற்றையும் தாங்கும் பஞ்ச பூதங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களின் கூட்டங்களுக்கு நரகம் போல் உள்ளவர் -இந்த்ரன் பொழிந்த மழையால் வருந்திய கோபாலர்களுக்கு
கோவர்த்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்து அடைக்கலம் அளித்தவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

951-தாதா-
தர்மத்தை உபதேசிப்பவன் -உபதேசித்தும் அனுஷ்டித்தும் தாங்குபவன்
உலகத்தற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

தாமே தர்மத்தை உபதேசித்தும் அனுஷ்டித்தும் உலகைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ந மே பார்த்த அஸ்தி கர்தவ்யம் –ஸ்ரீ கீதை -3-21-

அதாதா -தம்மைத் தவிர வேறு ஆதாரம் அற்றவர் -தாதா -சம்ஹார காலத்தில் எல்லா
பிராணிகளையும் விழுங்குபவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

தாங்குவதும் போஷிப்பதும் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

952-புஷ்ப ஹாஸ-
மலரும் புஷ்பம் போலே இனியவன்
கருவிளை ஒண் மலர்காள் காயா மலர்காள் திருமால் உரு ஒளி காட்டுகின்றீர் -நாச்சியார் -9-3-
தே நீர் கமலக் கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா -8-5-4-

தம் ஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்கும் சக்தி உடையவர்களுக்கு மாலை வேளையில் பூ மலர்வது போலே
தாமே மலர்ந்து மிகவும் இனியவராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

புஷ்பம் மலர்வது போல் பிரபஞ்ச ரூபமாக மலர்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மல்லிகை போன்ற புன்முறுவலை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

——————

953-பிரஜாகார –
விழித்து இருப்பவன்
உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடருத்த செல்வனார் -நாச்சியார் 11-7-

பயிர் இடுபவன் பயிரைக் காப்பது போலே இரவும் பகலும் தூங்காமல் பக்தர்களைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச ஏஷு ஸூப் தேஷு ஜாகர்த்தி காமம் புரு ஷோ நிர்மிமான –கட-2-1-8–

எப்போதும் விழித்துக் கொண்டு இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நன்கு விழித்து இருப்பவர்-படைக்கும் பொழுது பிரஜைகளை வயிற்றில் இருந்து வெளிப்படுத்துபவர்
உலகங்களை உண்டாக்குபவர் -திருவேங்கடம் முதலிய திரு மலைகளில் மகிழ்பவர் -சத்ய சந்தர் –

—————

954-ஊர்த்வக –
மிக உயர்ந்தவன் -கருத்தின் கண் பெரியன் -10-8-8-
தனது பேறாக ரஷித்து அருளுபவன்-

ஏன் தூங்காதவர் எனில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த தன்மையை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மஹாத்மநாம் ஸம்ஸராயம் அப்யுபேதோ-

எல்லாவற்றிற்கும் மேலே இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேல் உலகமாகிய ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை அடைவிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

955-சத்பதாசார
தாஸ்ய ரசத்தில் தூண்டி நல் வழிப் படுத்துபவன்
உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உன பாதம் பெற்றேன் -10-8-10-

பக்தர்களைத் தமக்கு அடிமை செய்வதாகிய நல்வழியில் செல்லும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அநித்தியம் அ ஸூகம் லோகமிமம் ப்ராப்ய பஜஸ்வ மாம் –ஸ்ரீ கீதை -9-33-

சாதுக்களின் வழியாகிய நல்லாசாரங்களைத் தாமும் அனுஷ்டிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நஷத்ரங்களில் சஞ்சரிப்பவர் -யோக்யர்களை நல் வழியில் செலுத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

956-பிராணத-
உயிர் அளிப்பவன்
நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் -1-7-5-

சப்தாதி விஷயங்களாகிய விஷம் தீண்டி மயங்கித் தம்மை மறந்து ஆத்மநாசம் அடைந்தவர்களுக்கு
ஆத்மா உய்வதாகிய உயிர் அளிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இறந்து போன பரீஷித் போன்றவர்களைப் பிழைப்பிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

உயர்ந்த கதியைக் கொடுப்பவர் -சப்த ரூபமான வேதங்களை நான்முகனுக்கு நன்கு கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

957-பிரணவ –
வணங்கச் செய்பவன் -பிரணவ அர்த்தம் உணர்த்தி -திருவடிகளைத் தொழுது எழச் செய்பவன்
மேலைத் தொண்டு உகளித்து அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன் -10-8-7-

தமக்கும் ஜீவன்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை பிரணவத்தினால் அறிவித்து அவர்களைத் தமது
திருவடிகளில் வணங்கச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மாம் நமஸ்குரு –ஸ்ரீ கீதை 18-65-
பிராணாந் சர்வாந் பரமாத்மனி பிராணாமயதி எதஸ்மாத் பிரணவ –அதர்வ சிரஸ்

ஓங்காரம் ஆகிய பிரணவ ரூபியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரணவம் விஷ்ணுவின் திரு நாமம் -விழித்து இருக்கும் நிலை முதலியவற்றைத் தருபவர் –
முக்தர்களை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—–

958-பண
வியாபாரம் செய்பவன்
சேஷி சேஷ பாவம் மாறாடி
என் மாய வாக்கை அதனுள் புக்கு என்னை முற்றும் தானேயாய் நின்ற மாய அம்மான் -10-7-3-

தம் அடியவர்களுக்காக தாம் அடிமையாக இருந்து அத்தொடர்பை மாற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

படைதவற்றிற்குப் பெயர்களைக் கொடுப்பவர் –
புண்ய கர்மங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு அவற்றின் பலன்களைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

ஜனங்களால் போற்றப் பெறுபவர் -ஜனங்களுடன் பேசுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————–

பிரமாணம் பிராண நிலய பிராண த்ருத் பிராண ஜீவன
தத்வம் தத்வ விதேகாத்மா ஜன்ம ம்ருத்யுஜ ராதிகா —103-

———————-

959-பிரமாணம்
பிரமாணமாய் இருப்பவன்
அன்று கரு மாணியாய் இரந்த கள்வனே உன்னைப் பிரமாணித்தார் பெற்ற பேறு -இரண்டாம் திரு -61
வேதம் வேதத்தின் சுவைப் பயன் –என்னை யாளுடை யப்பன் -பெரிய திரு மொழி -2-3-2-
முன்பே 429 பார்த்தோம்-

வேதங்களின் ரஹச்யமாகிய தத்வார்த்தங்களை ஐயம் திரிபின்றி -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஞான ரூபியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேன்மையான அறிவி உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

960-பிராண நிலய
சகல ஆத்மாக்களுக்கும் இருப்பிடம்
சாலப்பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பான் -6-9-3-

பறைவைகள் கூட்டை அடைவது போலே ஆத்மாக்கள் அடையும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஜீவர்கள் லயிக்கும் இடமாக அல்லது ஜீவர்களை சம்ஹரிப்பவராக இருப்பவர் -இந்த்ரியங்களுக்கும்
பிராணம் அபானம் முதலான வாயுக்களுக்கும் ஆதாரமான ஜீவாத்மாக்களுக்கும் ஆதாரமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாயுவிற்கு அடைக்கலமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

961-பிராண த்ருத்
பிராணங்களைத் தரிப்பவன் –
தாய் தந்தை உயிராகின்றாய்-2-6-10-

அவ்வாத்மாக்களைத் தாய் போலே தாங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உயிர்களை அந்தர்ப்பியாகப் போஷிப்பவர் -ப்ராணப்ருத்-என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிராணன்களை அல்லது இந்த்ரியங்களைத் தாங்குபவர் -பிராண ப்ருத்-எனபது பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

962-பிராண ஜீவன –
உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் -6-7-1-

அவ்வாத்மாக்களை உணவு போலே பிழைப்பிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பிராண வாயு ரூபியாக பிராணிகளை ஜீவிக்கச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்ய பிராணனால் ஜீவர்களை வாழ்விப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————–

963-தத்வம்
சாரமாய் உள்ளவன் -சத்தா ஹேது
கறந்த பால் நெய்யே நெய்யின் சுவையே கடலினுள் அமுதமே அமுதில் பிறந்த இன் சுவையே சுவையது பயனே -8-1-7-
இளம் குயிலே என் தத்துவனை வரக் கூகிற்றியாகில் தலை அல்லால் கைம்மாறு இலேனே -நாச்சியார் -5-6-
உலகுக்கு ஓர் உயிர் ஆனாய் -6-9-7-
சாரதோ ஜகத க்ருத்ஸ்நாத் அதிரிக்தோ ஜனார்த்தன -பிரமாணம்-

தயிர் பால்களில் போல் சேதன அசேதனங்கள் ஆகிய பிரபஞ்சத்தில் வியாபித்து இருக்கும்
சாராம்சமானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பரமார்த்தம் அசேஷஸ்ய ஜகத் -பிரபாவாப்யயம் சரண்யம் கச்சன் கோவிந்தம் நாவ சீததி
ஏகதோ வா ஜகத் க்ருத்ஸ்னம் ஏகதோ வா ஜனார்த்தன சாரதோ ஜகத் க்ருத்ஸ்நாத் அத்திரிக்குதோ ஜனார்த்தன

உண்மையான வஸ்துவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

குணங்களால் பரவியிருப்பவர் -எல்லோர்க்கும் நன்மை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

964-தத்வ வித்
தத்துவத்தை அறிந்தவன்
எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார் பேசி என் -8-4-9-அவன் ஒருவனே அறிவான்-

தமது இவ்வுண்மையை அறிந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

த்வமேவ த்வம் வேத்த–புருஷோத்தமா நி உன்னை உன்னுடைய அறிவினால் அறிகிறாய்

தம் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம் தன்மையை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

965-ஏகாத்மா
உலகங்கட்கு எல்லாம் ஓர் உயிராய் இருக்கும் தனிப் பெரும் பரமன்
ஆர் உயிரேயோ அகலிடம் முழுதும் படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பேர் உயிரேயோ
தேவர்க்கும் தேவாவோ ஓர் உயிரேயோ உலகங்கட்கெல்லாம்-8-1-5-

சேதன அசேதனங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரே ஸ்வாமியாகவும்-அனுபவிப்பவராகவும் அபிமானியாகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஒரே ஆத்மாவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்யமான தலைவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

966-ஜன்ம ம்ருத்யு ஜாரதிக
பிறப்பு இறப்பு மூப்பு கட்கு அப்பால் பட்டவன்
அமலன் ஆதி பிரான்-

சேதன அசேதனங்கள் இரண்டைக் காட்டிலும் வேறு பட்டவராய் பிறப்பு இறப்பு மூப்புக்களைக் கடந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிறப்பு இறப்பு மூப்பு முதலிய ஆறு விகாரங்களைக் கடந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிறப்பு இறப்பு மூப்பு முதலிய தோஷங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

பூர்ப்புவஸ் ஸ்வஸ் தருஸ் தாரஸ் சவிதா ப்ரபிதாமஹ
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன–104-

————–

967-பூர்புவஸ் வஸ்தரு-
மூ வுலகத்திய ஜீவ ராசிகளும் தங்கும் மரமாய் உள்ளவன்
பூ புவ ஸூவ பூமி வானம் சுவர்க்கம் -ஜீவர்களும் தங்கும் மரம்
வாசு தேவ தருச்சாயா
மூவாத் தனி முதலா மூ வுலகும் காவலோன் -2-8-5-

பூ லோகம் புவர்லோகம் ஸூவர்லோகம் ஆகிய மூ வுலகங்களிலும் உள்ள பிராணிகள் பறவைகள்
பழுத்த மரத்தை அடைவது போல் தம்மை அடைந்து வாழும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸமாஸ்ரிதா ப்ரஹ்ம தரோ அனந்தாதி நிஸ் சம்சய பக்குவ பல ப்ரபாத –

பூ புவர் ஸூ வர் லோகங்களையும் மரம் போலே வியாபித்து இருப்பவர் -பூ புவ ஸவ என்கிற வேத சாரங்கள் ஆகிய
மூன்று வ்யாஹ்ருதி ரூபங்களால் செய்யப்ப்படும் ஹோமம் முதலியவற்றால் மூ வுலகங்களையும் நடத்துபவர் ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூ -நிறைந்தவர் -புவ -செல்வத்தால் சிறந்தவர் -ஸ்வ-அளவற்ற சுகமுடையவர் -தரு -தாண்டுபவர் -அல்லது –
ஸ்வஸ்தரு -கற்பக மரம் போன்றவர் -மூன்று திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

968-தார –
திரு நாவாய் -சம்சாரம் கடலைத் தாண்டுவிக்கும் கப்பல்
விஷ்ணு போதம்
முன்பே 340 பார்த்தோம்
நாரணன் சேர் திரு நாவாய் -9-8-3-

அவர்கள் சம்சாரத்தைத் தாண்டும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிறவிக் கடலைத் தாண்டுவிப்பவர் -பிரணவ ரூபி -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஓங்காரமாக இருப்பவர் -அறியப்படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————

969-சவிதா –
உண்டாக்குமவன் -சாஷாத் ஜனிதா சவிதா-
சவிதா என்று சூரியனையும் சொல்லும்
முன்பே 887 பார்த்தோம்
வள வேழு உலகின் முதலாய வானோர் இறை -1-5-1-

எல்லாவற்றையும் தாமே உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

படைப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

970-ப்ரபிதாமஹ –
தாத்தாவின் தந்தை -பிதாமஹன் நான்முகன் -பிரஜாபதிகளைப் படைத்து அவர்கள் மூலம் பிரஜைகளைப் படைப்பதால்-
ஆதுமில் பாழ் நெடும் காலத்து நன்மைப் புனல் பண்ணி நான் முகனைப் பண்ணி தன்னுள்ளே தோற்றிய இறைவன் -7-5-4-

பிதாமஹரான பிரமனுக்கும் தந்தையானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பிதாமஹரான பிரமனுக்கும் தந்தை -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான் முகனுக்குத் தந்தையானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

971-யஞ்ஞ-
தானே யஞ்ஞமாய் உள்ளவன்
செய்கின்ற கிறி எல்லாம் நானே என்னும் -5-6-4-
ஜப யஞ்ஞ ரூபமாய் இருப்பவன்
முன்பே 446 பார்த்தோம்
அந்தணர் தம் ஓமமாகிய அம்மான் -பெரிய திரு மொழி -8-6-5-
பண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் தானாய் நின்ற எம்பெருமான் -பெரிய திருமொழி -5-7-1-
மறையாய் வேள்வியாய் தக்கணையாய் -பெரியாழ்வார் -4-9-5-
முன்பே 446 பார்த்தோம்-

தம்மை ஆராதிப்பதற்கு உரிய புண்யம் இல்லாமல் தம்மை ஆராதிக்க விரும்புவர்களுக்கு
தாமே யஜ்ஞமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஜ்ஞ ஸ்வரூபி யானவர் -யாகம் செய்பவர்களுக்கு அதன் பலன்களைச் சேர்ப்பிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞங்களை அனுபவிப்பவர் -அல்லது யஜ்ஞங்களுக்குத் தக்கவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

972- யஞ்ஞபதி-
யஞ்ஞங்களுக்கு ஸ்வாமி -பல ப்ரதன்
அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞா நாம் போக்தாச ப்ரபுரேவச-ஸ்ரீ கீதை -9-24-
தத்ர தத்ரபல பிரதாதா சாஹமே வேத்யர்த்த-

தம் ஆராதனத்திற்குப் பலனை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஜ்ஞங்களைக் காப்பவர் -தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞங்களைக் காப்பவர் அல்லது தலைவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

973-யஞ்வா-
யாகம் செய்பவன் -அனுஷ்டிக்க சக்தி இல்லாதார் நித்ய கர்மாக்களையே யாகம் எனபது இதனை தானே அனுஷ்டிப்பவன்

சக்தி அற்றவர்களுக்குத் தாமே யஜமான ரூபியாக யாகம் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஷாம் து பாவநாய அஹம் நித்யமேவ யுதிஷ்ட்ர உபே சந்தயே அநு திஷ்டாமி ஹி
அஸ்கந்தம் தத் விரதம் மம –ஆஸ்வமேதிக பர்வம்

யாகம் செய்யும் யஜமானராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யாகம் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர் –

————-

974-யஞ்ஞாங்க-
பிறர் அனுஷ்டிக்கும் யஞ்ஞங்களை தான் அனுஷ்டிப்பதற்கு அங்கமாய் உள்ளவன்
அங்கம் -துணையாக -அஹ்ய சேஷ பூதம்-

சக்தி யுள்ளவர்கள் செய்த யாகங்கள் மேற்கூறிய தம் யாகத்திற்கு அங்கமாகக் கீழ்ப் பட்டு
இருக்கும் படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யாகங்களே அங்கமாக உடைய வராஹ மூர்த்தியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தால் உத்தேசிக்கப் படுபவர் -பயனாக விரும்பப் படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

975-யஞ்ஞவாஹன-
யாகத்தை நடத்தி தருமவான் -சக்தி ஸ்ரத்தை அளித்து
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

யஜ்ஞம் செய்பவர்க்கு சக்தியும் ஸ்ரத்தையும் அதிகாரமும் கொடுத்து யாகத்தை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பலத்தைக் கொடுக்கும் யஜ்ஞங்களை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

செய்பவர்களை வழி நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞசாதன
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யம் அன்ன மன்னாத ஏவ ச –106-

————–

976-யஞ்ஞப்ருத் –
யாகத்தை நிறைவுறச் செய்பவன்
பிராயச் சித்தான்ய சேஷாணி ஸ்ரீ கிருஷ்ணாநுஸ்மரணம் பரம்-

யஜ்ஞம் குறைவு பட்டாலும் தம்மை தியானிப்பதனாலும் பூர்ணா ஹூதியினாலும்
அதை நிரம்பச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரமாதாத் குர்வதாம் கர்ம பிரஸ்ய வத்யத்வரேஷு யத் ஸ்மரணா தேவ தத் விஷ்ணோ சம் பூர்ணம் ஸ்யாதிதி சுருதி

யஜ்ஞங்களைத் தாங்குபவர் -அல்லது காப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

977-யஞ்ஞக்ருத்-
யாகங்களை உண்டாக்கியவன் -பரஸ்பரம் பாவயந்த -தேவர்கள் மனுஷ்யர்கள்
பண்டை நான்மறையும் வேள்வியும் தானாய் நின்ற வெம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -5-7-1-

உலகங்களின் நன்மைக்காக ஆதியில் யஜ்ஞத்தை உண்டாக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆதி காலத்தில் யஜ்ஞத்தைப் படைத்து பிரளய காலத்தில் யஜ்ஞத்தை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தைச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

978-யஞ்ஞீ-
யஞ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப் படுபவன் -சர்வ சேஷி
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே -5-6-4-
அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞாநாம் போக்தா -ஸ்ரீ கீதை -9-24-

எல்லா யஜ்ஞங்களுக்கும் தலைவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஜ்ஞங்கள் தமக்கு ஆராதனங்கள் ஆகையால் யஜ்ஞங்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

979-யஞ்ஞ புக்
யஞ்ஞங்களை அனுபவிப்பவன் -அந்தராத்மா -தடை இன்றி ரஷிப்பவனும் அவனே-

அந்த யஜ்ஞங்களை அனுபவிப்பவர் -அல்லது காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஜ்ஞங்களை அனுபவிப்பவர் -காப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தை உண்பவர் -தேவர்களை உண்பிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

980-யஞ்ஞ சாதன
யஞ்ஞங்களை சாதனமாக ஆக்குமவன்
தன்னைப் பற்றிய அறிவின் மூலம் தன்னை அடைய யஞ்ஞங்களை உபாயமாக ஆக்குமவன்
முன்பே 981 பார்த்தோம் –

யஜ்ஞங்களே ஞானத்தின் வழியாகத் தம்மை அடைவதற்கு உபாயங்களாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம்மை அடைவதற்கு யஜ்ஞங்களை ஞானம் மூலம் சாதனமாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

யஜ்ஞத்தின் ச்ருக் ஸ்ருவம்-கரண்டிகள் -மந்த்ரம் -முதலியவற்றைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

981-யஞ்ஞாந்தக்ருத்
யாகத்தின் பலனை உண்டாக்குபவன்
கர்ம அனுஷ்டானம் பலன் பரதவ ஞானம்
சர்வம் கர்மம் அகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரி சமாப்யதே-ஸ்ரீ கீதை -4-33-

யாகத்தின் பலனாகிய தம்மைப் பற்றிய தத்வ ஞானத்தை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வம் கர்மம் அகிலம் பார்த்த ஞாநேந பரிஸமாப்யதே–ஸ்ரீ கீதை -4-33-

யஜ்ஞத்தின் முடிவாகிய பலத்தைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவீ ருக்கைச் சொல்லுவதாலும்
பூர்ணா ஹூதி செய்வதனாலும் யஜ்ஞத்தை நிறைவேற்றுபவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தை நிச்சயிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

982-யஞ்ஞ குஹ்யம் –
யாகங்களின் அடிப்படை ரகஸ்யமாக உள்ளவன்
சர்வே வேதா சர்வ வேதா சர்வ சாஸ்த்ரா சர்வே யஞ்ஞா சர்வ இஜ்யச்ச கிருஷ்ண -மகா பாரத பிரமாணம்
விது க்ருஷ்ணம் பிராமணாஸ் தத்வதோ யேதேஷாம் ராஜன் சர்வ யஞ்ஞா சமாப்த
செய்த வேள்வியர் -5-7-5-

எதையும் எதிர்பாராதவராக இருந்தும் எதிர்பார்ப்பவர் போல் யாகத்தில் அளிக்கும் புரோடாசம் முதலியவற்றை உண்டு
திருப்தி அடைந்து யாகம் செய்தவரைப் பலன்களால் திருப்தி செய்வித்து யாகத்தின் ரஹஸ்யமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வே வேதா சர்வ வேத்யா ச சாஸ்த்ரா சர்வே யஜ்ஞா சர்வ இஜ்யஸ்ய கிருஷ்ண விது கிருஷ்ணம்
ப்ராஹ்மணாஸ் தத்துவதோ யே தேஷாம் ராஜன் சர்வ யஜ்ஞா ஸமாப்த-
ஜ்யோதீம்ஷி சுக்ராணி ச யானி லோகே த்ரயோ லோகா லோக பாலஸ் த்ரயீ ச த்ரய அக்நயச்ச
அஹுதயச் ச பஞ்சே சர்வே தேவா தேவகீ புத்ர ஏவ

யஜ்ஞங்களுள் ரஹஸ்யமாகிய ஞான யஜ்ஞமாக இருப்பவர் -பலனைக் கருதாது செய்யப்படும் யஜ்ஞமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யஜ்ஞத்தின் ரஹஸ்யமான விஷ்ணு என்னும் நாமத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

983-அன்னம்
உண்ணும் சுவை யமுதாக உள்ளவன் -யாத்மதா பலதா –
உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் -6-7-1-
வாசு தேவஸ் சர்வம் -ஸ்ரீ கீதை -7-9
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத
தேனும் பாலும் அமுதுமாகித் தித்தித்து என் ஊனில் உணர்வில் நின்றான் -8-8-4-

இப்படித் தம்மால் அளிக்கப் பட்ட சக்தியைப் பெற்றவர்களால் அனுபவிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லோராலும் அனுபவிக்கப் படுபவர் -பிராணிகளை சம்ஹரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லோருக்கும் உய்விடம் -எல்லாவற்றையும் உண்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

984-அந்நாத –
தன்னை அனுபவிப்பவனை தான் இனிதாக அனுபவிப்பவன்
அன்னம் அந்நாத ஏவச -ஏவ -அவன் ஒருவனே அத்விதீயம்
வாரிக் கொண்டு உன்னை விழுந்குமவன் என்று ஆர்வுற்ற என்னை –என்னில் முன்னம் பாரித்துத்
தான் என்னை முற்றப் பருகினான் -9-9-10-

தம்மை அனுபவிப்பவர்களைத் தாமும் அனுபவிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லா உலகங்களையும் சம்ஹார காலத்தில் உண்பவர் -உலகம் அனைத்தும் போக்த்ரு ரூபமாகவும் -உண்பவராகவும் –
போக்ய ரூபமாகவும் உண்ணப் படுபவை யாகவும் -இருத்தலை ஏவ என்ற சொல் காட்டுகிறது -உலகனைத்திலும் உள்ள சொற்கள்
அனைத்தும் சேர்ந்து பரமாத்மாவைக் குறிக்கின்றன என்பதை -சகாரம் காட்டுகிறது -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அன்னத்தை உண்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

ஆத்மயோ நிஸ் ஸ்வ யஜ்ஞாதோ வைகா நஸ் சாமகாயன
தேவகீ நந்தஸ் ஸ்ரஷ்டா ஷிதீச பாப நாசன –107

—————

985-ஆத்மயோநி –
ஒரு நீராக கலக்கச் செய்பவன் -பாலுடன் சக்கரை சேர்வது போலே
தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்து ஒழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கன்னலும் அமுதும் ஒத்தே -2-3-1-

பாலுடன் சக்கரையைச் சேர்ப்பது போல் தம்மை அனுபவிப்பவர்களைத் தம்மிடம் சேர்ப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாமே உலகுக்கு எல்லாம் உபாதான காரணமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரமனுக்கு அல்லது ஜீவர்களுக்கு காரணமாக இருப்பவர் -தம்மைத் தாமே அனுபவிப்பதனால் ஆதயோனி -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

986-ஸ்வயம் ஜாத-
தான் தோன்றி -பிரார்த்திக்காமல் நிர்ஹேதுகமாக அவதாரம் செய்து அருளி
உயிர் அளிப்பான் என்நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திருவிருத்தம் -1
மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான் -9-1-10-

ஒருவருடைய பிரார்த்தனையையும் எதிர்பாராமல் தாமே திருவவதரிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிமித்த காரணமும் தாமேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்மிடமிருந்து தாமே தோன்றுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

987-வைகாந-
வேரோடு பெயர்ப்பவன்
கான் -தோண்டி எடுப்பது
தான் அவதரித்து பிறவி துக்கங்களை வேரோடு போக்கி அருளி
அடியார் அல்லல் தவிர்த்தான் -8-3-5-
தண்டு ஏந்தி எம் இடர் கடிவான் -9-2-6-

திருவவதரித்த பின் அடியவர்களுக்கு சம்சார துக்கத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஹிரண்யாஷனைக் கொல்வதற்கு பூமியை நன்கு தோண்டியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விசேஷமான இந்த்ரிய பிராணன்களை உடைய -முக்தி அடைந்தவர்களுக்குத் தலைவர் –
ஸ்ரீ வராஹ ரூபத்தில் பூமியை இடந்து எடுத்தவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————–

988-சாம காயந-
முக்தர்கள் சாம கானம் பண்ணக் கேட்டு இருப்பவன்
பாட்டுக் கேட்கும் இடம் -ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே ஹாவு ஹாவு ஹாவு
எந்தை எம்பெருமான் என்று வானவர் சொல்லும் பெருமான் -1-10-7-

பிறவி நீங்கி முக்தி அடைந்தவர்கள் தம்மை அடைவதாகிய மது பானத்தினால் மயங்கி
ஹாவு ஹாவு என்று சாமகானம் செய்யும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே –தைத்ரியம் -10-5-

சாமாங்களைப் பாடுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சாமத்தை கானம் செய்பவர் -சாம கானத்திற்கு தஞ்சமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வசவ இந்திரியம் மனஸ் அஸ்மி
பூதானாம் அஸ்மி சேதன –ஸ்ரீ கீதா -10-22-

————–

989-தேவகி நந்தன –
தேவகி பிராட்டியை களிப்பிக்கும் குமாரன்
தேவகி சிங்கமே தாலேலோ -பெரியாழ்வார் -1-3-4-
ஏஷமே சர்வ தர்மாணாம் தர்மோ அதிகதம -பீஷ்மர் அவனைச் சுட்டிக் காட்டி அருளி
யஏஷ ப்ருது தீர்க்காஷா சம்பந்தீதே ஜனார்த்தன
கரியவாகிப் புடை பரந்து நீண்ட வப் பெரிய வாய கண்களை உடைய ஜனார்தனன் கிருஷ்ணன்-

பர ஸ்வரூபத்தில் மட்டும் அன்றி தேவகியின் புத்திரராக திருவவதரித்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவாதாரத்திலும்
இவ்வளவு பெருமை பொருந்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச ஏஷ ப்ருது தீர்க்காஷ சம்பந்தீ தே ஜனார்த்தன ஏஷ பூதம் பவிஷ்யச்ச பவச்ச பரதர்ஷப

தேவகியின் மைந்தர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தேவகியை மகிழ்விப்பவர் -ஸ்ரீ லஷ்மி தேவியை கங்கையை மகிவிப்பவர் என்றுமாம் –
பாகரீதியை மகளாகப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

990-ஸ்ரஷ்டா
படைப்பவன் -பர வாசுதேவனும் கிருஷ்ணனே
கடல் ஞாலம் செய்வேனும் யானே -5-6-1-
அஹம் க்ருதஸ் நஸய ஜகத பிரபவ -ஸ்ரீ கீதை -7-6-
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணன் -3-2-1-

ஸ்ரீ பர வாஸூதேவரும் தாமேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லா உலகங்களையும் படைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

படைப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

991-ஷீதீச
பூமியை ஆள்பவன் -கண்ண பிரான் -பூதேவியின் துயர்களை களைபவன்
நாளும் இங்கு ஆள்கின்றானே–10-4-2-
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே–6-10-10-
ஆள்வான் ஆழி நீர் -10-5-4-

எல்லாவற்றிற்கும் ஈஸ்வரர் ஆயினும் பூமியின் துயரத்தை நீக்குவதற்காக திருவவதரித்தால்
பூமிக்கு ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ய அநந்த ரூப அகில விஸ்வ ரூபோ கர்ப்பேபி லோகான் வபுஷா பிபர்த்தி

தசரத புத்ரனே திருவவதரித்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூமிக்கு அரசர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றால் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு நீசனேன் நிறைவு ஒன்றும் இல்லேன்
என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் சோதிக்கே 3-3-4–

—————-

992-பாப நாசன
பாபங்களை அழிப்பவன்
அமுதம் அன்ன செயல்களை பற்றிக் கேட்பதும் ரசிப்பதும் சகல பாபங்களையும் போக்கும்
அவதாரங்கள் மூலம் அடியவர் வெளிப்பகையும் உள்பகையும் போக்குபவன்
சர்வ பாபேப்யோ மோஷ இஷ்யாமி –
பாப நாசன் கண்ணன் -3-6-2-
நம்மன் போலே வீழ்த்த முக்கும் நாட்டில் உள்ள பாவம் எல்லாம் சும்மெனாதே கை விட்டோடித்
தூறுகள் பாய்ந்தனவே -பெரியாழ்வார் திரு மொழி -5-4-3-

தயிர் வெண்ணெய் திருடியது -ராசக்ரீடை செய்தது முதலிய கதை அமுதத் கேட்பவர்களுடைய எல்லா பாபங்களையும் போக்கி –
திரு வவதாரங்களிலும் தம் அடியவர்க்கு உள் வெளி பகைவர்களைப் போக்குபார் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம்மைக் கீர்த்தனம் பூஜை தியானம் செய்வதனாலும் நினைப்பதனாலும் பாவங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பாவங்களைப் போக்குபவர் -பாப காரியங்களைச் செய்யும் அசுரர்களை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

பால லீலைகளை அனுசந்திக்க உள் விரோதிகள் போகுமே –
திவ்ய ஆயுதங்கள் கொண்டு வெளி விரோதிகளைப் போக்கி அருளுவான்
பாபா நாசனை பங்கயம் தடம் கண்ணனை பரவுமினோ -3-6-2-

————

சங்கப்ருத் நந்தகீ சக்ரீ சார்ங்கதன்வா கதாதர
ரதாங்கபாணி ரஷோப்யஸ் சர்வ ப்ரஹரணாயுத –108-

திவ்ய ஆயுதங்கள் திவ்ய ஆபரணங்களுமாகுமே
ஆளும் ஆளார் ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் யார் தம் வாழும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் –மற்று இல்லை -8-3-3.
சக்ரம் -மனஸ் தத்வம் நின்றவா நில்லா நெஞ்சு -வாயு வேகம் மனோ வேகம் –
சங்கம் தாமச அஹங்காரம் –பஞ்ச பூதமாக மாறும் முன் தன்மாத்ரை -சப்தம் தானே முதலில் –
ஆகாசமாக மாறுவதற்கு முன்பே-சங்க நாதமே பிரணவம் அன்றோ
கதா –புத்தி தத்வம் –மனஸ் போலே சஞ்சரிக்காமல் நிச்சயமாக அன்றோ புத்தி
சார்ங்கம் –சாத்விக அஹங்காரம் –கர்ம ஞான பஞ்ச இந்திரியங்கள் -இவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவே சார்ங்கம்
நந்தகி -ப்ரஹ்ம வித்யா ஸ்வரூபம் –அருள் என்னும் ஒள் வாள் கொண்டே பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கி அருளுவான்

————–

993-சங்க ப்ருத்-
ஆளும் ஆளார் ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம் -8-9-3-
பாஞ்ச ஜன்யம் ஹ்ருஷீகேச –சகோஷோதார்த் தராஷ்ட்ரானாம் ஹ்ருதயானி வயாதாரயத்-ஸ்ரீ கீதை
கூராழி வெண் சங்கேந்தி கொடியேன் பால் வாராய் -6-9-1-
தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரம் -பெரியாழ்வார்
உண்பது சொல்லில் உலகு அளந்தான் வாய் அமுதம் கண் படை கொள்ளில் கடல் வண்ணன் கைத் தலத்தே -நாச் திரு மொழி -7-8-
சங்கரையா உன் செல்வம் சால அழகியதே -நாச் திரு -7-7-
தமாசா பரமோ தாதா சங்க சக்ர கதாதர
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லஷணம் சங்கு சக்கரப் பொறி ஒற்றிக் கொண்டு-

தமக்கே சிறந்த அடையாளமான ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் என்னும் ஸ்ரீ சக்கரத் தாழ்வானை தம் திருப்பவளத்தின்
அமுதத்தினால் போஷிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஹங்கார ரூபமாகிய ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் என்னும் ஸ்ரீ சங்கத்தை தரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் என்னும் ஸ்ரீ சங்கத்தை அல்லது ஸ்ரீ சங்க நிதி எனப்படும் நிதியை தரிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

993-நந்தகீ –
அறநெறி நாந்தக வாளே பெரியாழ்வார் திருமொழி – 5-2-9-
நந்தன -மகிழ்விப்பவன்-

என்னை இது மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று தாமும் விரும்பும் ஸ்ரீ நந்தகம் என்னும் திரு வாளுடன்
எப்போதும் சேர்ந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வித்யா ரூபமாகிய ஸ்ரீ நந்தகம் என்னும் திரு வாளை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ நந்தகம் என்னும் திரு வாளை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

கண் த்ருஷ்டிக்காக -சங்கு -சக்ரீ இடையில் நாந்தகம் என்கிறார் ஸ்ரீ பீஷ்மர்

—————

995-சக்ரீ-
கை கழலா நேமியான் -பெரிய திருவந்தாதி
ஆழி போல் மின்னி வலம் புரி போல் நின்று அதிர்ந்து
தடவரைத் தோள் சக்கர பாணி -பெரியாழ்வார் -5-4-4-

தம் அடியவர்களான தேவர்களுக்கு விரோதிகளான அசூர ராஷசர்களைக் கொன்று அவர்கள் ரத்தத்தினால் சிவந்த
ஜ்வாலையோடு கூடிய ஸ்ரீ ஸூதர்சன ஆழ்வாரை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மனஸ் தத்த்வமாகிய ஸ்ரீ ஸூ தர்சனம் உடையவர் -அல்லது சம்சார சக்கரமானது தம் ஆணையினால் சுழலும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ ராம -ஸ்ரீ கிருஷ்ண திருவவதாரங்களில் சேனைச் சக்கரத்தை -கூட்டத்தை பெற்று இருந்தவர் -ஸ்ரீ ஸூ தர்சனம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

996-சார்ங்க தந்வா –
சர வர்ஷம் வவர்ஷஹா
சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை
சார்ங்க வில் சேவகனே–பெரியாழ்வார் -5-4-4-

நாண் ஓசையினாலும் சரமாரி பொழிவதனாலும் பகைவர்கள் என்னும் பெயரையே ஒழிக்கும்-
தமக்கு தகுதியான ஸ்ரீ சார்ங்கம் என்னும் திரு வில்லை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இந்திரியங்களுக்கு காரணமாகிய சாத்விக அஹங்காரத்தின் வடிவாகிய ஸ்ரீ சார்ங்கம் என்னும் திரு வில்லை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ சார்ங்கம் என்னும் திரு வில்லை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

997-கதாதர
கௌமோதகி
அழகிய சார்ங்கமே தண்டே -பெரியாழ்வார் -5-2-9-
குனி சாரங்கன் ஒண் கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

பிரளய கால அக்னி போலே நான்கு புறமும் பொறிகளைச் சிதறிப் பகைவர்களை அழித்து உலகை மகிழ்விப்பதனால்
ஸ்ரீ கௌமோதகீ என்ற பெயருடைய திருக் கதையை ய்டையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

புத்தி தத்வ ரூபமாகிய ஸ்ரீ கௌமோதகீ என்னும் திருக் கதையை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ கௌமோதகீ என்னும் திருக் கதையைத் தரித்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

998-ரதாங்க பாணி –
கால சக்கரத்தாய் கடலிடம் கொண்ட கடல் வண்ணனே கண்ணா -7-2-7-
சக்ரீ -ஸ்ரீ சக்கரத் ஆழ்வாரை உடையவன்
இது கை கழலா நேமியான் -பெரிய திருவந்தாதி -87-

ஸ்ரீ சக்ராயுதத்தை கையிலே உடையவர் -சக்ரீ என்பதனால் ஸ்வாமி சொத்து சம்பந்தம் சொல்லி இங்கு எப்போதும்
திருச் சக்கரம் எனது இருப்பது கூறப்படுவதால் புநர் உக்தி தோஷம் இல்லை -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கை கழலா நேமியான் -சாது ரக்ஷணம் -பிரபஷ நிரசனம் -கருதும் இடம் பொருதும் என்பதால் மீண்டும் இந்தத் திரு நாமம்

ரதாங்கம் என்னும் திருச் சக்கரத்தைக் கையில் யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ரதாங்கம் எனப்படும் திருச் சக்ராயுதத்தைக் கையிலே யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

தேரோட்டியே — தேர் பாகு -கொண்டே விஜயசாரதி ஆனான் என்றுமாம்

—————

999-அஷோப்ய
அசைக்க முடியாதவன்
ப்ரபன்னாயா அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாமி ஏதத் விரதம் மம-உறுதியான வ்ரதம் கொண்டவன்
தேசுடைய தேவனார் திருவரங்கச் செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே -நாச் திரு -11-5-
முன்பே 807 பார்த்தோம்

சரணம் அடைந்தவர்க்கு அபயம் கொடுப்பது என்ற உறுதியான விரதத்தில் இருந்து எப்போதும் அசைக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இந்தச் சக்ராயுத உடைமையினால் யாராலும் கலக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கலக்க -துன்புறுத்த -முடியாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

1000-சர்வ ப்ரஹரணாத் யுத
எண்ணற்ற திவ்ய ஆயுதங்கள்
அங்குல் யக்ரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
காகாசுரனை புல்லாலே
ஆஸ்ரித சம்ரஷணம் தீர்க்க சத்ரம் நீண்ட யாகம்
திவ்ய ஆயுத ஆழ்வார்கள் ரஷண தீஷை கொண்டவர்கள்

தம் அடியவர்களுக்கு எல்லா அநிஷ்டங்களையும் வேரோடு களையத் தக்கனவும் -அளவற்ற சக்தி உள்ளனவும் –
தமக்குத் தக்க திவ்ய ஆபரணம் என்று நினைக்கத் தக்கனவும்-அடியவர்களைக் காப்பதாகிய யாகத்தில் தீஷை பெற்றுக் கொண்ட
தமது பாரத்தை வகிக்கும் எண்ணிறந்த திவ்ய ஆயுதங்களை யுடையவர் –
இந்த தோஷங்களுக்கு எல்லாம் எதிர் தட்டாய் உபாதி எண்ணிக்கை எல்லை இவைகளைக் கடந்தவைகளாய்
மிகவும் உயர்ந்த மங்களமாய் விளங்கும் ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் விபவம் சேஷ்டிதம் தடையற்ற செல்வங்கள் சௌசீல்யம் இவற்றை உடையவராய் –
பிரார்த்திப்பவர்களுக்கு கற்பகம் போன்றவராய்-சரணாகதி அடைந்தவர்களுக்கு ஜீவாதுவாய் திருமகள் கேள்வனாய்
பகவானான புருஷோத்தமனை அடைந்தவர்களுக்கு எல்லாச் செல்வங்களும் கிடைக்கும் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இவை மட்டும் இன்றி மற்றும் பலவிதமான திவ்ய ஆயுதங்களை யுடையவர் –
திவ்ய ஆயுதங்களாக நினைக்கப் படாத திரு நகம் முதலியவையும் ஸ்ரீ நரசிம்ஹ திரு வவதாரத்தில் திவ்ய ஆயுதங்கள் ஆயின –
முடிவில் சர்வ ப்ரஹரணா யூதர் ஏற்றது சத்யா சங்கல்பர் ஆதலின் இவர் சர்வேஸ்வரர் என்பதைக் காட்டுகிறது -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லா விரோதிகளையும் அழிப்பதற்கு திவ்ய ஆயுதங்களை யுடையவர் -எண்ணிக்கையில் ஆயிரம் என்று கூறப்பட்டாலும்
அதிகமான திரு நாமங்கள் உள்ளன –
அனுஜ்ஞா சூத்ரத்தில் சததாஹம் சஹாஸ்ரதாஹம் அதிகமான ருக்குகள் இருப்பது போலே –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பாய் நின்ற நெடுமால்
காகாசுரனுக்கு தர்ப்பையே ப்ரஹ்மாஸ்திரம் -ஹிரண்யனுக்கு திரு உகிரே திவ்யாயுதம் -நித்ய ஸூரிகளே திவ்யாயுதங்கள்
காக்கும் இயல்பினன் கண்ணபிரான் செக்கை செய்து தன் உந்தி உள்ளே வாய்த்த திசைமுகன் இந்திரன்
வானவர் ஆக்கினான் தெய்வ வுலகுகளே -2-2-9-
பரித்ராணாயாய சாதூனாம் -முதலிலே / சேர்க்கை செய்து அடுத்து -ஆக்குவது அடுத்து
அசுரர்களை நீராகும் படியாக நிருமித்து படை தோட்ட -4-8-1-நிருமித்த பின்பு படை தொட்டான் -ஸத்யஸங்கல்பன் அன்றோ

————–

சர்வ ப்ரஹரணாத் யுத ஓம் நம இதி
தொழுதல் தபஸ் தானம்
ஒரு நமஸ்காரம் பத்து அசவமேதங்கள் செய்த பலன் கொடுக்கும்-

———————————————————

ஸ்ரீ அவதாரத்துக்கும் திரு விளையாடல்களுக்கும் பயன் –

946-ஜனன -அறிவு மழுங்கிய ஜீவர்களுக்கும் தன்னை அடைவதற்கு தகுந்த உடலைக் கொடுத்துப் பிறப்பித்தவர் –
947-ஜன ஜென்மாதி -மக்களின் பிறவிக்கு தானே பயனாக இருப்பவர் -பெருமானை அடைவதே பிறவிப்பயன் –
948-பீம-இப்படிப்பட்ட அருளை விரும்பாதவர்களை நரகம் முதலான துன்பங்களால் பயப்படுத்துபவர் –
949-பீம பராக்கிரம -உலகிற்கு தீங்கு செய்யும் அசூரர்களுக்கு அச்சம் தரும் பேராற்றல் உடையவர் –
950-ஆதார நிலைய -தர்மத்தால் உலகைத் தாங்கும் ப்ரஹ்லாதன் போன்ற சாதுக்களுக்கு ஆதரமானவர் –

951-தாதா-தானே தர்மத்தை உபதேசிக்கும் ஆசார்யனாகவும் அதைக் கடைப்பிடிக்கும் முன்னோடியாகவும் இருப்பவர் –
952-புஷ்ப ஹாச -தன்னை அனுபவிக்கும் திறன் உள்ளவர்களுக்கு மாலைப் பூவைப் போலே மலர்ந்து இருப்பவர்-
953-ப்ரஜாகர -உழவன் பயிரைக் காப்பது போலே உறங்காமல் இரவும் பகலும் அடியார்களைக் காப்பவன் –
954-ஊர்த்வக -தாழ்ந்தோரைக் காக்க இவர் விழித்து இருக்க வேண்டுமோ -இவரே அனைவரையும் விட உயர்ந்தவர் –
ஆகையால் கடமை உணர்வோடு விழித்து இருக்கிறார்
955- சத்பதா சார -தொண்டு புரியும் நல் வழியில் பக்தர்களை ஈடுபடுத்துபவர் -‘
956-பிராணத-உலக இன்பம் எனும் விஷத்தால் தீண்டப் பட்டவர்களுக்கு உயிர் கொடுப்பவர் –
957-பிரணவ -தனக்கும் ஆத்மாக்களுக்கும் உள்ள உறவை பிரணவத்தால் ஓங்காரத் தால் அறிவிப்பவர் –
958-பண -தான் தலைவனாக ஜீவன் தொண்டனாக இருக்கும் நிலையை பேர் அன்பு வயப்பட்டு மாற்றி தானே
பக்தர்களுக்குத் தொண்டனாக இருந்து கொடுக்கல் வான்கள் செய்பவர் –
959-பிரமாணம் -உண்மையான அறிவைக் கொடுக்கும் கருவியே பிரமாணம் வேத பிரமாணத்தின் மூலம்
ஐயம் இல்லாத அறிவை அளிப்பவர் –
960-பிராண நிலய-பறவைகளுக்கு சரணாலயம் போலே அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இருப்பிடம் –

961-பிராண த்ருத்-அந்த ஜீவர்களைத் தாய் போலே தாங்கிப் பேணுபவர்
962-பிராண ஜீவன -ஆத்மாக்களை உணவும் தண்ணீரும் போலே இருந்து வளர்ப்பவர்
963-தத்வம் -தயிரில் வெண்ணெய் போலே சித்துக்கள் அசித்துக்கள் இவற்றின் சாரமாக இருப்பவர்
964-தத்வவித் -தம்மைப் பற்றிய உண்மையை தாமே அறிந்து இருப்பவர் –
965-ஏகாத்மா -உலகில் ஒரே ஆத்மாவே இருப்பவர் -அதாவது இவர் ஒருவரே உலகுக்கு தலைவராயும்
அனுபவிப்பவராகவும் நன்மையே விரும்புபவராகவும் உள்ளார் –
966-ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராதிக -ஆயினும் பிறப்பு இறப்பு மூப்புகளின் சூழலைக் கடந்தவர் –
967-பூர்ப்புவஸ்வஸ் தரு -பூ புவ ஸூ வ -ஆகிய மூ உலகங்களில் உள்ளோர் –
968-தார -அவர்களை சம்சாரக் கடலைத் தாண்டுவிப்பவர் -கப்பல் போன்றவர் –
969-சவிதா -அனைவரையும் தந்தையைப் போலே பிரப்பிப்பவர் –
970-ப்ரபிதாமஹா -அனைவருக்கு பாட்டனராக புகழ் பெற்ற நான்முகனுக்கே தந்தை

———————————————————————–

வேள்வியும் பயனும் –

971-யஜ்ஞ-பொருளைக் கொண்டு யஜ்ஞம் செய்ய ஆற்றல் இல்லாதவர்களுக்கு ஜப யஜ்ஞமாய் இருப்பவர் –
972-யஜ்ஞ பதி -யஜ்ஞத்துக்கு பலனைக் கொடுப்பவர் –
973-யஜ்வா -ஆற்றல் இல்லாதவர்களுக்காக தானே எஜமானனாக இருந்து யாகம் செய்பவர் –
974-யஜ்ஞாங்க -சக்தி உள்ளவர்கள் செய்யும் யாகங்களும் தனக்கு கீழ்ப் பட்டு இருக்கும் படிச் செய்பவர் –
975-யஜ்ஞ வாஹன -யாகம் செய்ய இன்றியமையாதவன திறல் ஈடுபாடு தகுதி யாகியவற்றை கொடுத்து யாகத்தை நடத்துபவர் –
976-யஜ்ஞப்ருத்-யாகத்தில் குறைகள் இருந்தாலும் தம்மை நினைத்துச் செய்யப்படும் பூர்ண ஆஹூதியால் அதை முழுமை அடையச் செய்பவர் –
977-யஜ்ஞக்ருத் -உலக நன்மைக்காக சிருஷ்டி தொடங்கும் போது யாகத்தைப் படைத்தவர் –
978-யஜ்ஞீ -அனைத்து யாகங்களும் இவரைக் குறித்தே செய்யப் படுகிற படியால் யாகங்களுத்து ஸ்வாமி –
979-யஜ்ஞபுக் -யஜ்ஞத்தில் கொடுக்கப் படும் ஆஹூதியை அனுபவிப்பவர் -அல்லது யஜ்ஞத்தைக் காப்பவர் –
980-யஜ்ஞ சாதன -பெருமானே அடையத் தகுந்தவர் என்னும் அறிவே யஜ்ஞத்தைத் தூண்டும் கோலாக உள்ளவர் –
981-யஜ்ஞாந்தக்ருத் -யாகத்தின் முடிவான பயன் –பெருமானை அடைவதே சிறந்த பயன் -என்றும் அறிவு -இந்த அறிவைப் புகட்டுமவர் –
982-யஜ்ஞகுஹ்யம் -யாகத்தின் ரஹச்யமாகவும் இருப்பவர் -பூரணரான பகவான் யாகத்தில் கொடுக்கப்படும் பொருட்களை
எதிர்பார்த்து ஏற்று திருப்தி அடைவது போல் நடிக்கிறார் என்னும் ரஹச்யத்தை மெய்யன்பர்களே அறிவார்கள் –

————————————————————————————

ஸ்ரீ தேவகீ நந்தன் –

983-அன்னம்-அவன் அருள் பெற்ற மெய்யன்பர்களாலே அன்னத்தைப் போலே -உணவைப் போலே -அனுபவிக்கப் படுபவர் –
984-அந்நாத-தம்மை அனுபவிப்பவர்களை தாம் அனுபவிப்பவர் –
985-ஆத்ம யோநி-சர்க்கரையும் பாலும் கலப்பது போலே தன்னை அனுபவிப்பவர்களை தம்மிடம் சேர்ப்பவர் –
986-ஸ்வயம் ஜாத-யாருடைய வேண்டுதலும் இல்லாமல் தன் இச்சைப்படி பூ உலகில் பிறப்பவர் –
987-வைகான -அவதரித்து தன் அடியார்களின் துன்பத்தை போக்குபவர்
988-சாம காயன-முக்தி அடைந்தவர்களால் வைகுந்தத்தில் சாம வேதம் கொண்டு பாடப்படுபவர் –
989-தேவகீ நந்தன -மேல் சொன்ன பெருமைகள் எல்லாம் வைகுண்ட நாதனுக்கு மட்டும் அல்ல -தேவகியின் மைந்தனதே –
990-ஸ்ரஷ்டா -கண்ணனே பிரபஞ்சத்தைப் படைப்பவர் –
991-ஷிதிச -பூமிக்குத் தலைவர் -இவர் அனைத்துக்கும் தலைவரானாலும் பூமியின் சுமையைக் குறைக்கவே
ஸ்ரீ கண்ணனாகப் பிறந்த படியால் பூமிக்கே தலைவர் –
992-பாப நாசன -தயிர் வெண்ணெய் திருடியது ராசக்ரீடை முதலான கதை யமுதத்தைக் கேட்பர்களின் பாபத்தை ஒழிப்பவர் –

———————————————————-

திவ்ய ஆயுதமே திவ்ய ஆபரணம் -கண்ணுள் நின்று அகலாத திரு உருவம் –

993-சங்கப்ருத்-பர ப்ரஹ்ம லஷணமான சங்கத்தைக் கையிலே ஏந்தியவர் -தன் வாய் அமுதைக் கொடுத்து அத்தை பேணுபவர் –
994-நந்தகீ -தனக்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் நந்தகம் என்னும் வாளை ஏந்தியவர் –
995-சக்ரீ -தன் அடியார்களான தேவர்களின் பகைவர்களை அழிக்கும் ஸூ தர்சன சக்கரத்தை தாங்குபவர் –
996-சாரங்க தன்வா -நாண் ஒலியால் உலகை நடுங்கச் செய்யும் சார்ங்கம் என்னும் வில்லைப் பிடித்தவர் –
997-கதா தர -ஊழிக் காலத்தைப் போலே நெருப்பைக் கக்கி பகைவர்களை அழித்து அடியார்களுக்கு
இன்பம் கொடுக்கும் கௌமோதகீ என்னும் கதையை ஏந்துபவர் –
998-ரதாங்க பாணி -தேரின் ஒரு பகுதி போலே இருக்கும் சக்கர ஆயுதத்தை தயார் நிலையில் பிடித்து இருப்பவர் –
999-அஷோப்ய -தன்னிடம் சரணா கதி செய்தவர்களுக்கு அபயம் கொடுப்பதாகிய உறுதியில் இருந்து அசைக்க முடியாதவர் –
1000-சர்வ ப்ரஹரணாயுதி-அடியார்களின் துன்பம் போக்கி இன்பம் கொடுக்கும் எண்ணிறந்த
திவ்ய ஆபரணங்களுக்கு ஒப்பான திவ்ய ஆயுதங்களை தரித்தவர்

————————————

பல சுருதி

யதிதம் கீர்த்த நஸ்ய கேசவஸ்ய மஹாத்மந
நாம் நாம் சஹஸ்ரம் திவ்யானாம் அசேஷண ப்ரகீர்த்திதம்

கீர்த்த நஸ்ய –இன்று முதல் நித்யம் கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும்
கேசவஸ்ய மஹாத்மந –செய்ய வேண்டிய காரணம் சொல்லிற்று
திவ்யானாம் -முக்தர்களாலும் கீர்த்தனம்
அசேஷண -இனி அறிய வேண்டுவது வேறு ஒன்றும் இல்லை

யதிதம் ச்ருணுயாந் நித்யம் யச்சாபி பரிகீர்த்தயேத்
ந சுபம் ப்ராப்னுயாத் கிஞ்சித் சோமுத்ரேஹ சமாநவ –இங்கும் அங்கும் உள்ள அசுபங்கள் நீங்கி விடும்

வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண ஸ்யாத் ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத்
வைஸ்யோ தன சம்ருத்தஸ் ஸ்யாச் சூத்ர ஸூகம் அவாப்னுயாத்
தர்மார்த்தீ ப்ராப்னுயாத் தர்மம் அர்த்தார்த்தீ ச அர்த்தம் ஆப்னுயாத்
காமான் அவாப்னுயாத் காமி ப்ரஜார்த்தீ ச ஆப்னுயாத் பிரஜா

பக்திமான் ய ஸ்தோத்தாயா சுசி தத்கத மனச
சஹஸ்ரம் வாஸூ தேவஸ்ய நாம் நாம் ஏதத் ப்ரகீர்த்தயேத்
யசஸ் ப்ராப்னோதி விபுலம் ஞாதி ப்ராதான்ய மேவச
அசலாம் ஸ்ரியம் ஆப்நோதி ஸ்ரேயஸ் ப்ராப்நோத் யநுத்தமம்
ந பயம் க்வசிதாப்நோதி வீர்யம் தேஜஸ் ச விந்ததி
பவத்ய ரோகோ த்யுதிமான் பல ரூப குணாந்வித
ரோகார்த்தோ முச்யதே ரோகாத் பத்தோ முஸ்யேத பந்தனாத்
பயான் முஸ்யேத பீதஸ்து முஸ்யே தாபந்ந ஆபத

துர்க்காணி அதி தரத் யாசு புருஷஸ் புருஷோத்தமம்
ஸ்துவன் நாம ஸஹஸ்ரேண நித்யம் பக்தி சமன்வித
வாஸூ தேவ ஆஸ்ரயோ மர்த்யோ வாஸூ தேவோ பராயணா
சர்வ பாப விசுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம சனாதனம்

ந வாசோ தேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்யதே க்வசித்
ஜென்ம ம்ருத்யு ஜரா வியாதி பயம் நைவோப ஜாயதே
இதம் ஸ்தவம் அதீ யான ஸ்ரத்தா பக்தி சமன்வித
யுஜ்யேத ஆத்ம ஸூக ஷாந்தி ஸ்ரீ த்ருதி கீர்த்திபி

ந க்ரோதோ ந ச மாத்சர்யம் ந லோபோ ந அஸுபா மதி
பவந்தி க்ருத புண்யா நாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே

த்யவ் ச சந்த்ர அர்க நக்ஷத்ரா கம் திசோ பூர் மஹோததி
வாஸூ தேவஸ்ய வீர்யேண வித்ருதானி மஹாத்மன
ச ஸூரா அஸூரா கந்தர்வம் ச யஷோரக ராக்ஷஸம்
ஜகத் வஸே வர்த்ததேதம் க்ருஷ்ணஸ்ய ச சராசரம்
இந்திரியாணி மநோ புத்தி சத்வம் தேஜோ பலம் த்ருதி
வாஸூ தேவாத் மகானி ஆஹு க்ஷேத்ரம் ஷேத்ரஞ்ஞ ஏவ ச

சர்வ ஆகமானாம் ஆசார ப்ரதமம் பரிகல்பித
ஆசார பிரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய பிரபு அச்யுத

சர்வ ஆகமானாம் –ப்ரமாணமான சாஸ்திரங்கள்
ப்ரதமம் பரிகல்பித -மிகவும் முக்கியமாக உபதேசிக்கும் தர்மம்

ஆசார -நல் நடத்தை -ஒழுக்கம்
ஆசார பிரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய பிரபு அச்யுத–தர்மத்தால் போற்றப்பட வேண்டியவன்

ரிஷப பிதரோ தேவா மஹா பூதாநி தாதவ
ஜங்கம அ ஜங்கம சேதம் ஜெகன் நாராயண உத்பவம்
யோகோ ஞானம் ததா சாங்க்யம் வித்யா சில்பாதி கர்ம ச
வேதா சாஸ்த்ராணி விஞ்ஞான மேதத் சர்வம் ஜனார்த்தநாத்

ஏகோ விஷ்ணுர் மஹத் பூதம் ப்ருதக் பூதான் யநேகச
த்ரீன் லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தே விஸ்வ பூ கவ்யய

அவனே ஏகம் -அநேகம் -சேஷீ- நியாமகன்–ஆத்மா -ரக்ஷகன் -வ்யாப்த கத தோஷம் தட்டாதவன் –
புங்க்தே-லீலா ரசமும் போக ரசமும் அனுபவிப்பவன்
வாக்குக்கும் மனசுக்கும் கோசரம் அல்லன்

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோ வ்யாஸேன கீர்த்திதம்
படேத்ய இச்சேத் புருஷஸ் ஸ்ரேயஸ் ப்ராப்தும் ஸூகாநி ச
விஸ்வேஸ்வரம் அஜம் தேவம் ஜகத ப்ரபும் அவ்யயம்
பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் நதே யாந்தி பராபவம்
நதே யாந்தி பராபவம் ஓம் நம இதி

இப்படி ஆயிரம் திரு நாமங்களால் -ஸ்ரீ மன் நாராயணனே புருஷோத்தமன் -ஸ்ரீ யபதி –
சரணா கதர்களுக்கு உயிர் அளிக்கும் மருந்தாயும்-
எல்லையில்லா மங்களமான இயற்க்கை நிலை -ஸ்வரூபம் -வடிவம் -ரூபம் -பண்புகள் திரு விளையாடல்கள் –
பரத்வம் சௌலப்யம் ஆகியவற்றை உடையவன் –
அநிஷ்டங்களை களைந்து இஷ்டன்களை வழங்கும் வள்ளல் -சர்வ ரஷகன் -இவனுடைய சஹச்ர நாமங்களைச் சொல்பவர்
செங்கண் திரு முகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் –

வநமாலீ கதி சார்ங்கி சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ
ஸ்ரீ மான் நாராயணோ விஷ்ணு வாஸூ தேவோபி ரஷது

அஸ்மாகம் அத்ர ச பரத்ர ச சர்வ துக்கம்
உன்மூல்ய சம்மதம் அசேஷ விதாம் விதாய
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ மஹிஷீ ச ச வைஷ்ணவா நாம்
சங்காத் ஸூகம் ஸஹ ஐயேன சதா க்ரியாஸ்தாம்

ஹாரீத குல திலகம் -ஸ்ரீவத்சாங்கர் -திருக்குமாரர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் திவ்யாஜ்ஜையால் அருளிச் செய்த
ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாம பாஷ்யம் சம்பூர்ணம்
ஒழுக்கத்தில் நிலை நிற்கவும் பலனை அளிக்கவும் காரணம் அச்யுதனே

————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–6-முக்தனுக்கு மோஷானந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் பரமான திரு நாமங்கள் -892-911-/7-கஜேந்திர மோஷ பரமான திவ்ய நாமங்கள் -912-945-/

November 20, 2019

அநந்த ஹூத புக்போக்தா ஸூ கதோ நைகதோ அக்ரஜ
அநிர்விண்ணஸ் சதா மர்ஷீ லோகாதிஷ்டான மத்புத –95
சநாத் சநாத நதம கபில கபிரவ்யயஸ்வஸ்தி தஸ்
ஸ்வ ஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி புக் ஸ்வஸ்தி தஷிண –96
அரௌத்ர குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம் யூர்ஜித தசாசன
சப்தாதிகஸ் சப்தசஹஸ் சிசிரஸ் சர்வரீகர –97
அக்ரூர பேசலோ தஷோ தஷிண ஷமிணாம் வர
வித்வத்தமோ வீதபய புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன–98
உத்தாரணோ துஷ்க்ருதஹா புண்யோ புண்யது ஸ்வப்ன நாசன
வீரஹா ரஷணஸ் சந்தோ ஜீவன பர்யவச்தித–99
அநந்த ரூபோ அநந்த ஸ்ரீர் ஜிதமன்யூர் பயபஹ
சதுரஸ்ரோ கபீராத்மா விதிஸோ வ்யாதிசோ திஸ–100-
அநாதிர் பூர்ப்புவோ லஷ்மீஸ் ஸூ வீரோ ருசிராங்கத
ஜநாநோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம–101-

———————————————————————————

6-முக்தனுக்கு மோஷானந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் பரமான திரு நாமங்கள் -892-911-
7-கஜேந்திர மோஷ பரமான திவ்ய நாமங்கள் -912-945-

அஷ்ட சித்திகள் -838-870—33 திரு நாமங்கள்
மோஷ ப்ரதத்வம்-871-911—41 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதன் —-912-945—-34 திரு நாமங்கள்
ஜகத் வியாபாரம் ——–946-992—-47 திரு நாமங்கள்

—————–

6-முக்தனுக்கு மோஷானந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் பரமான திரு நாமங்கள் -892-911-

——–

அநந்த ஹூத புக்போக்தா ஸூ கதோ நைகதோ அக்ரஜ
அநிர்விண்ணஸ் சதா மர்ஷீ லோகாதிஷ்டான மத்புத –95

————–

892-அக்ரஜ
முன்னே விளங்குபவன் -பர்யங்க வித்யை
தேவிமாராவார் திரு மகள் பூமி ஏவ மற்று அமரர் ஆட்செய்வார் –வான் உயரின்பம் மன்னி வீற்று இருந்தாய் -8-1-11-

இப்படி வந்தடைந்த முக்தர்கள் அனுபவித்து மகிழும்படி பர்யங்க வித்தையில் கூறியது போல் எல்லாச் செல்வங்களும் நிரம்பி
மிக ஸூக கரமாகப் பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ச ஆகச்சதி அபிதவ் ஜசம் பர்யங்கம் -கௌஷீதகீ -1-5-
உப ஸ்ரீ ரூப ப்ரும்ஹணம் தஸ்மிந் ப்ரஹ்மாஸ்தே தமித்தம்வித் போதேநைவ அக்ரே ஆரோஹதி
தம் ப்ரஹமாஹ கோ அஸி இதி –கௌஷீதகீ -1-5-
யா யா ப்ரஹ்மணி சிதி யா வயஷ்டி தம் சிதிம் ஜயதி தாம் வயஷ்டி வ்யச்னுதே இதி –கௌஷீதகீ -1-6-

எல்லாவற்றிற்கும் முன்னே இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

படிப்பதற்கு முன்னர் தோன்றுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

893-அநிர் விண்ண-
துயர் அற்றவன் -துயர் அறு சுடர் அடி தொழுது எழு -1-1-1-
சோம்பாது இப் பல்லுலகை எல்லாம் படைவித்த வித்தா -முன்பே 436-பார்த்தோம்
சேதனனை துயர் அறச் செய்வதில் சதா முயற்சி யுடையவன்

இப்படித் தம்மை அடைந்தவனை சம்சாரம் என்னும் படு குழியில் இருந்து கரையேற்றிய பிறகு
அவனைப் பற்றிய கவலை யற்று இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

க்ருதக்ருத்யஸ்ததா ராமோ விஜ்வர

விரும்பியவை எல்லாம் நிரம்பி இருப்பதாலும் ஒன்றும் கிடைக்காமல் இருக்கக் காரணம் இல்லாமையாலும்
வருத்தம் அற்று இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துன்பம் அடையாதவர் -உலகப் படைப்பு முதலிய செயல்களில் சலிப்பு அடையாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

894-சதா மர்ஷீ
பொறுமை உள்ளவன் -எல்லா கைங்கர்யங்களையும் முக்தன் பாரிப்பு எல்லாம் அடங்க செய்வதை பொறுமை உடன் ஏற்றுக் கொள்பவன்
உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உனபாதம் பெற்றேன் ஈதே இன்னம் வேண்டுவது எந்தாய் -10-8-10-

அது முதல் எல்லாக் காலத்திலும் முக்தன் செய்யும் கைங்கர்யங்களை பொறுத்துக் கொண்டும்
நிறைவேற்றிக் கொண்டும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சோஸ்நுதே சர்வான் காமான் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா –தைத்ரியம் 1-2-

நற் காரியங்கள் செய்து அநு கூலமாக இருப்பவர்களின் குற்றங்களைப் பொறுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களிடம் எப்போதும் கோபம் உள்ளவர் -நல்லோர்கள் விஷயத்தில் மன்னிக்கும் தன்மை உள்ளவர் –
ஸ்ரீ நந்தகோபனைக் காக்க வருணனிடன் சென்றவன் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————————

895-லோகாதிஷ்டானம்-
உலகங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய் இருப்பவன் -இவற்றைத் தாங்குபவன் -இங்கு நித்ய விபூதியை குறிப்பிடுகிறது –
வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டு கொள் என்று வீடு தரும் ஆழிப் பிரான்-3-9-9-

முக்தர்களினால் எப்போதும் பற்றப்படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அநு த்தமேஷு உத்தமேஷு லோகேஷு

மூன்று உலகங்களுக்கும் ஆதாரமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகிற்குப் புகலாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

896-அத்புத –
அத்புதமாய் உள்ளவன் -அத்புதம் -என்றும் பாடம்
அப் பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா அமுதமே –
சதா பஸ்யந்தி சூரய –
பண்டு இவரைக் கண்டு அறிவது எவ் ஊரில் யாம் -பெரிய திரு மொழி -8-1-9-
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் கண்ண புரத் தம்மான்
இன்னார் என்று அறியேன் அன்னே ஆழியோடும் பொன்னார் சார்ங்கம் உடைய அடிகளை
இன்னார் என்று அறியேன் -பெரிய திரு மொழி -10-10-9-
அற்புதன் நாராயணன் -8-6-10-

எக்காலமும் எல்லோராலும் எல்லா வகைகளாலும் அனுபவிக்கப் பட்டு இருந்தும் ஆச்சர்யப் படத் தக்கவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம் உருவம் சக்தி செய்கை ஆகியவற்றால் அற்புதமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆச்ச்சர்யமான உருவம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

சநாத் சநாத நதம கபில கபிரவ்யயஸ்வஸ்தி தஸ்
ஸ்வ ஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி புக் ஸ்வஸ்தி தஷிண –96

————-

897-சநாத்-
அனுபவிக்கப் படுபவன் -அஹம் அந்நாத-
விழுமிய முனிவர் விழுங்கும் கோதிலின் கனி -2-3-2-
எனக்கு ஆராமுதானாய் -10-10-5-

முக்தர்களால் பங்கு போட்டுக் கொண்டு அனுபவிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அநாதியான கால ரூபியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

லாபத்தை அடையும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

898-சநாதநதம –
மிகப் பழைமை யானவன்
ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என்னாரா வமுதமே-2-5-4-
வைகல் தோறும் என் அமுதாய வானேறே -2-6-1-

மிகத் தொன்மையான வராயினும் அப்போது தான் புதிதாகக் கிடைத்தவர் போல் அனுபவிக்கத் தக்கவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

எல்லோருக்கும் காரணம் ஆகையால் பிரமன் முதலியோருக்கும் பழைமையாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகவும் தொன்மையானவர் -லாபத்தைக் கொடுப்பவளான லஷ்மி தேவியைத் தம்மிடம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

899-கபில –
விளக்கமுற்றவன் -காள மேகம் மின்னல் போலே பிராட்டி உடன் -ஒளி மயமான பரம பதத்தில் –
கோட்டிய வில்லோடு மின்னு மேகக் குழாம் -9-5-7-

சுற்றிலும் மின்னிக் கொண்டு இருக்கும் மின்னலின் நடுவில் உள்ள மேகம் போல் நிறமுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கபில நிறமுள்ள வடவாக்னியாக கடலில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ அனுமனை ஏற்றுக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

900-கபிரவ்யய –
அழிவில்லா ஆனந்தம் அனுபவிப்பவன்
பெரிய சுடர் ஞான இன்பம் -10-10-10-

மாறுதல் அற்ற நித்ய ஸூகத்தைக் காப்பாற்றி அனுபவிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கபி -சூரியன் வராஹம் அப்யய -பிரளயத்தில் உலகம் அடங்கும் இடமாக இருப்பவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கபி சுகத்தைப் பருகுபவர் -அப்யய -பிரளயத்தில் உலகம் லயிக்கும் இடமாக இருப்பவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் –
அவ்யய-என்ற பாடத்தில் காக்கப் பட வேண்டியவர்களிடம் செல்பவர் என்றுமாம் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

901-ஸ்வஸ்தித –
மஹா மங்களங்களைக் கொடுப்பவன்
ஸ்ரீ பாஷ்யம் -சம்ஸார அக்நி விதிப நவ்ய பஹத ப்ராணாத்ம சஞ்சீவிநீ -ப்ரஹ்ம ஞானம் உள்ளவனே சத் -என்பர்
அசந்நேவச பவதி -அசத் ப்ரஹ்மேதி வேத சேத் அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத -சந்த மேநம் ததோ விது-தைத்ரியம்
இந்த மெய் ஞானம் அருளி பரம பதம் பேற்றையும் அளிப்பவன்
உயர் வினையே தரும் ஒண் சுடர்- 1-7-4-
பீதக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து போதில் கமல வன்னெஞ்சம் புகுந்தான் -பெரியாழ்வார் -5-2-8-

இப்படி மங்களத்தைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பரசார பட்டர் –

பக்தர்களுக்கு மங்களத்தை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களுக்கு மங்களத்தை அருள்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

902-ஸ்வஸ் திக்ருத் –
மஹா மங்களத்தை செய்பவன் –
ஸோஅஸ்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சித –
முக்தர்களுக்கு போக மகிழ்ச்சி அளிப்பவன்
முட்டில் போகத்தொரு தனி நாயகன் -3-10-3-

தம்மைக் குணங்களுடன் அனுபவிக்கும் படி முக்தர்களை ஆசீர்வதிப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மங்களத்தை செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நல்லதை உண்டு பண்ணுபவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————–

903-ஸ்வஸ்தி –
தானே மங்கள ரூபமாக இருப்பவன் –
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
செங்கனி வாய் செய்ய தாமரைக் கண்ணன் கொங்கலர் தண் அம் துழாய் முடியன் -6-6-2-
மாண் குறள் கோலப் பிரான் -5-9-6-

தாமே மஹா மங்கள மூர்த்தி -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பரமானந்த ரூபமான மங்கள ஸ்வரூபி –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லா இடம் காலங்களிலும் சுகமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

904-ஸ்வஸ்திபுக் –
மங்களத்தை பரிபாலிப்பவன் –
அடியேன் மேவி அமர்கின்ற அமுதே இமையோர் அதிபதியே -6-10-7-

எல்லா மங்களங்களையும் அழியாமல் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்கள் மங்களத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்பவர் -மங்களத்தை அனுபவிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுகத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

905 -ஸ்வஸ்தி தஷிண –
மங்களத்தை யாக தஷிணையாக தருபவன் -தீர்க்க சத்திர யாகம் -செய்து தன்னை அளிக்கிறான்
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்
வானவர் போகம் –வானவர் முற்றும் ஒளி வண்ணன் -3-4-7-

தம் அடியார்களுக்குத் தமக்குக் கைங்கர்யம் செய்யத் தகுதியாக திவ்ய சரீரம் சக்தி முதலிய பல நன்மைகளை
தஷிணையாக அளிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மங்கள ரூபமாக விருத்தி அடைபவர் -மங்களத்தைக் கொடுக்கும் திறமை உடையவர் –
தஷிண -விரைவு பொருளில் மங்களத்தை மிக விரைவாக அளிப்பதில் வல்லவர் -என்றுமாம் ஸ்ரீ சங்கரர் –

தஷிண -வலது பாகத்தை அலங்கரித்து இருப்பதால் தஷிணா என்று பெயருள்ள ஸ்ரீ லஷ்மியை அடைந்து இருப்பவர் –
மங்களத்தைச் செய்வதில் திறமை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

அரௌத்ர குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம் யூர்ஜித தசாசன
சப்தாதிகஸ் சப்தசஹஸ் சிசிரஸ் சர்வரீகர –97

————-

906-அரௌத்ர-
கடுமை இல்லாமல் குளிர்ந்து இருப்பவன்
நலம் கடல் அமுதம் –அச்சுவைக் கட்டி -3-4-5-

எல்லாவற்றிற்கும் மேலான செல்வம் இருந்தாலும் திவ்ய கல்யாண குணக் குளிர்ச்சியால் குளிர்ந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாம் அடைந்து இருப்பவர் -ஆதலின் ஆசை வெறுப்பு முதலியவை இல்லாதவர் -கொடிய செய்கை காமம் கோபம் ஆகிய
மூன்று கொடுமைகளும் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கொடியவர் அல்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

907-குண்டலீ-
காதணிகளை அணிந்து இருப்பவன்
இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் -8-8-1-
மகர நெடும் குழைக்காதன் மாயன் -7-3-10-
மகரம் சேர் குழை இரு பாடு இலங்கி யாட -திரு நெடும் தாண்ட -21-

தம் திருமேனிக்குத் தகுதியான குண்டலம் முதலிய திவ்ய பூஷணங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆதி சேஷ ரூபி -சூர்யன் போலே பிரகாசிக்கும் குண்டலங்கள் உடையவர் –
சாங்க்யம் யோகம் ஆகிய இரண்டு மகர குண்டலங்களை உடையவர் – ஸ்ரீ சங்கரர் –

மகர குண்டலம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

908-சக்ரீ-
எப்போதும் கை கழலா நேமியான் நம் மேல் வினை கடிவான் -பெரிய திருவந்தாதி -87-
திவ்ய ஆபரணமாயும் ரஷையாயும்
ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம் -8-3-3-
கூராழி வெண் சங்கு ஏந்தி கொடியேன் பால் வாராய் –ஒருநாள் காண வாராயே -6-9-1-
குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

அதே போலே ஸ்ரீ சக்கரத் ஆழ்வான் முதலிய திவ்ய ஆயுதங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உலகைக் காப்பதற்காக மனஸ் தத்வ ரூபமான ஸ்ரீ ஸூதர்சன சக்ரத்தை தரித்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ சுதர்சனம் என்னும் சக்கரத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

909-விக்ரமீ-
பராக்கிரமம் உள்ளவன் –
உன்னுடைய விக்கிரமம் ஓன்று ஒழியாமல் எல்லாம் என்னுடைய நெஞ்சகம் பால்
எழுதிக் கொண்டேன் இராம நம்பீ-பெரியாழ்வார் -5-4-6-
சமுத்திர இவ காம்பீர்ய
முன்பே 76-பார்த்தோம்

தம் பெருமைக்கு உரிய திவ்ய சேஷ்டிதங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிறந்த நடை உள்ளவர் -சிறந்த பராக்கிரமம் உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பராக்கிரமம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

910-ஊர்ஜித சாசன-
பிறர் கடக்க முடியாத உறுதியான கட்டளை பிறப்பிப்பவன்-
திவ்ய ஆஞ்ஞை
ஆணை மெய் பெற நடாய தெய்வம் மூவரில் முதல்வன் -திரு வாசிரியம் -3
சர்வேச்வரேச்வரன்

பிரமன் இந்திரன் முதலானவர்களாலும் கடக்க முடியாத உறுதியான கட்டளையை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேதம் தர்ம சாஸ்திரம் ஆகியவைகள் ஆகிய உறுதியான கட்டளைகளை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உறுதியான ஆணை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

911-சப்தாதிக –
சொல்லுக்கு எட்டாதவன்
தன் முடிவு ஓன்று இல்லாத தண் துழாய் மாலையானை –சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவது என் சொல்லீரே -2-5-8-
யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே
தேநீர் கமலக் கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா
தூ நீர்க்கடலுள் துயில்வானே எந்தாய் சொல்ல மாட்டேனே -8-5-4-

ஆதி சேஷனுடைய அநேக நாவாலும் வேதங்களின் அநேக கிளைகளாலும் சரஸ்வதியினாலும் சொல்ல முடியாத
மகிமை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சப்தத்தினால் சொல்வதற்கு உரிய ஜாதி முதலியவை இல்லாதபடியால் சப்தத்தைக் கடந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சப்தத்தைக் கடந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————-

7-கஜேந்திர மோஷ பரமான திவ்ய நாமங்கள் -912-945-

912-சப்த சஹ –
ஆர்த்த நாத கூப்பீட்டை சுமப்பவன்
ஆனைக்கு அன்று அருளை ஈந்த கண்ணன் -திருமாலை -44-
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரான் -2-9-1-

கஜேந்திர மோஷம் -விலங்குகளின் தெளிவற்ற சப்தத்தையும் பெரிய பாரம் போலே பொறுப்பவர் -ஸ்ரீபராசர பட்டர் –

பக்திம் தஸ்ய அநு சஞ்சிந்த்ய

எல்லா வேதங்களாலும் தாத்பர்யமாகச் சொல்லப் படுவதனால் எல்லா சப்தங்களையும் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

பிருகு முனி முதலிய பக்தர்களின் மிரட்டல் ஒலி மற்றும் உதைத்தல் முதலியவற்றைப் பொறுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

913-சிசிர –
வேகமாகச் செல்பவன் -பகவதஸ் த்வராயை நம-
ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று ஆழி தொட்டான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-9-
போரானை பொய்கை வாய்க் கோட்பாட்டு நின்றவறி–நீரார் மலர்க்கமலம் கொண்டோர் நெடும் கையால்
நாராயணா ஒ மணி வண்ணா நாகணையாய் வாராய் என்னாரிடரை நீக்காய் -என வெகுண்டு தீராத சீற்றத்தால்
சென்றிரண்டு கூறாக ஈராவதனை இடற் கடிந்தான் எம்பெருமான் பேராயிரம் உடையான் -சிறிய திரு மடல்-

துன்பத்தில் இருப்பவரின் கூக்குரல் கேட்டதும் விரைந்து செல்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச்ருத்வா சக்ர கதாதர

தாப த்ரயங்களால் வருந்துபவர்க்குக் குளிர்ந்த இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகவும் சுகத்தை அனுபவிப்பவர் விஷயத்தில் மகிழ்பவர் -பக்தர்கள் தம்மிடம் ஓடிவரும்படி இருப்பவர் –
என்ற பாடமானால் -சந்த்ரனிடம் மகிழ்பவர் என்று பொருள் -அசுரர்களை அழிப்பவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

914-சர்வரீகர –
பிளக்கும் திவ்ய ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தியவன் -சென்று இரண்டு கூறாக
பஞ்ச திவ்ய ஆயுதங்களை -குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-
908 சக்ரீ முன்பே பார்த்தோம்

அப்போது பகைவரைப் பிளக்கும் பஞ்சாயுதங்களையும் கையில் கொள்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சம்சாரிகளுக்கு இரவாகிய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தையும் ஞானிகளுக்கு இரவைப் போலே சம்சாரத்தையும் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

இரவில் சந்த்ரனுக்கு உள்ளிருப்பவராய்க் கிரணங்களைப் பரப்புபவர் -இரவை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

அக்ரூர பேசலோ தஷோ தஷிண ஷமிணாம் வர
வித்வத்தமோ வீதபய புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன–98

—————

915-அக்ரூர –
க்ரூரம் இல்லாதவன் -முதலையை உடனே கொல்ல மனஸ் இல்லாமல் ஆழி தொட வில்லை
கானமர் வேழம் கை எடுத்து அலர கரா அதன் காலினைக் கதுவ ஆனையின் துயரம் தீரப்
புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை-பெரிய திரு மொழி -2-3-9-
ஆயர் கோபிகள் அகரூர் கண்ணனை கூட்டி சென்றதால் க்ரூர ஹ்ருதயர் -எனப்பட்டார்

யானையைக் காக்கும் பொருட்டு கையில் ஆயுதங்களை எடுத்தும் முதலையையும் கொல்ல மனமில்லாமல்
பொறுத்து இருந்தவர் -ஸ்ரீபராசர பட்டர் –

க்ரஹாபிரஸ்தம் கஜேந்த்ரம் ச தம் க்ராஹம் ச ஜலாசயாத் உஜ்ஜஹார அப்ரமேயாத்மா தரஸா மது ஸூதந

கோபம் இல்லாதவர்–க்ரௌர்யம்-உள் தாபம் -மநோ தர்மம் -அவாப்த சமஸ்த காமர் என்பதால்
காமம் கோபம் இல்லாதவர் ஸ்ரீ சங்கரர் –

குரூரத் தன்மை இல்லாதவர் -அக்ரூரருக்குப் பிரியமானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

916-பேசல –
அழகன் -அலைய குலைய ஓடி வந்ததால் வஸ்த்ரம் மாலை திரு ஆபரணங்கள் கலைந்து இருந்தும்
அழகில் குறை இல்லாமல்
பருந்தாட் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பரமன் -நாச் திரு -14-10-

கஜேந்த்ரனைக் காப்பாற்றுவதில் உள்ள வேகத்தினால் கலைந்த ஆடை ஆபரணங்களினால் அழகாகத் தோன்றியவர் -ஸ்ரீபராசர பட்டர் –

செய்கையிலும் மனத்திலும் வாக்கிலும் வடிவத்திலும் அழகாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மனத்தைக் கவர்பவர்-ருத்ரனை பக்தனாக ஏற்றுக் காப்பாற்றுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

917-தஷ –
வேகம் உள்ளவன் -முன்பே 913 சிசிர பார்த்தோம் இந்த பொருளில் -முன்பே 424 பார்த்தோம்

விரைவாக வந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

முழுமை சக்தி விரைவாக செயல்படுதல் ஆகிய மூன்றும் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சாமர்த்தியம் உள்ளவர் -விரைவில் சென்று விரோதிகளை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

918-தஷிண –
இனிய இயல்பு உடையவன் -முன்பே வந்து யானைக்கு உதவப் பெற்றிலோமே-
சாந்தவனை கஜேந்த்ரஷ்ய அனுகூல தஷிண -சொல்லி ஆஸ்வாசம் செய்து அருளினான்
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினான் -3-1-9-

அப்படி வேகமாக வந்தும் ஐயோ உனக்கு தூரத்தில் இருந்தேனே -என்று தேற்றி கஜேந்த்ரனிடம்
அன்பு பாராட்டியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ப்ரீதி மாந் புண்டரீகாக்ஷ சரணாகத வத்சல பஜந்தம் கஜ ராஜாநாம் மதுரம் மது ஸூதந

செல்பவர் அல்லது அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

திறமை உள்ளவர் -உதார குணம் உள்ளவர் மூத்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

919-ஷமிணாம் வர
பொறுமை உள்ளவரில் சிறந்தவன் -அபவத்தத்ர தேவேச
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரான் -2-9-1-

ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனைக் கண்ட பின்பே தம் இருப்புப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அபவத் தத்ர தேவேச –தேவாதி தேவன் தன் ஆற்றாமை தீர நின்றான்

எல்லாவற்றையும் பொறுக்கும் யோகிகளையும் பூமி முதலியோரையும் காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவர் -உலகம் அனைத்தும் தாங்கியும்
பூமியைப் போலே பாரத்தினால் சிரமம் அடையாமல் மிக உயர்ந்தவர் -சக்தி உள்ளவர்கள் அனைவரிலும் சிறந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பொறுப்பவர்களில் சிறந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

920-வித்வத்தம –
அறிவில் சிறந்தவன் -யானையின் ரணத்தை ஆறச் செய்த சிறந்த வைத்தியன்
உத்தரீயம் வாயில் வைத்து ஊதி உஷ்ணப்படுத்தி -புண்ணில் வைத்து வேது கொண்டவன் –
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் –

ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனுக்கு சிகித்ஸை அளிக்கத் தெரிந்தவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏவமுக்த்வா குரு ஸ்ரேஷ்ட கஜேந்த்ரம் மது ஸூதந ஸ்பர்சயாமாச ஹஸ்தேந

பிறருக்கு இல்லாதன எல்லாவற்றையும் எப்போதும் அறியும் மிக உயர்ந்த ஞானம் உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிக்க ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

921-வீத பய
யானையின் பயத்தை போக்குபவன் -அவன் வந்த வேகம் கண்டதுமே எல்லா பயங்களும் போந்தன

தாம் வந்த வேகத்தைக் கண்டதாலேயே ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனுக்கு பயத்தை நீக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சம்சாரம் ஆகிய பயம் அற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அச்சம் அற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

922-புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன –
கஜேந்திர சரிதம் கேட்பதை மிக்க புண்ணியமாம் படி அனுக்ரஹித்தவன் -சொல்பவர் கேட்பவர் -யாவர்க்கும் பாபங்கள் போகும்
யானையின் இடர் கடிந்த புணர்ப்பே –முதலாம் -2-8-2–கைக்குமதல் புண்ணியம்

ஸ்ரீ கஜேந்திர மோஷத்தைக் கேட்டல் நினைத்தல் உரைத்தலால் எல்லாப் பாவங்களையும் நீக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்ருதேந ஹி குரு ஸ்ரேஷ்ட ஸ்ம்ருதேந கதிதேந வா கஜேந்திர மோஷேந நைவ சத்யஸ் பாபாத் ப்ரமுச்யதே

தம்மைப் பற்றிக் கேட்பதும் உரைப்பதும் புண்ணியம் தருவதாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்மைப் பற்றிக் கேட்பதும் பாடுவதும் புண்ணியம் தருவதாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதஹா புண்யோ புண்யது ஸ்வப்ன நாசன
வீரஹா ரஷணஸ் சந்தோ ஜீவன பர்யவச்தித–99

—————-

923-உத்தாரண
கரை ஏற்றுமவன்-யானையையும் முதலையையும் ஒக்க கரை ஏற்று சாபம் விமோசனம் அடையச் செய்து அருளி
கம்ப மா கரி கோள் விடுத்தான் -பெரியாழ்வார் -5-1-9-

யானையையும் முதலையையும் குளத்தில் இருந்து கரையேற்றியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உலக வாழ்க்கையாகிய கடலில் இருந்து கரையேற்றுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேம்படுத்துபவர் -துறவிகளுக்குச் சுகம் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

924-துஷ்க்ருதிஹா –
தீங்கு செய்பவரைத் தொலைப்பவன்
பொல்லா அரக்கரைக் கிள்ளிக் களைந்தானை
வேழம் மூவாமை நல்கி முதலை துணித்தான் -பெரிய திருமொழி -6-8-3-

துஷ்டமான முதலையைக் கொன்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்தலஸ்தம் தாரயாமாச க்ராஹம் சக்ரேந மாதவ –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்

பாவங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பாபிகளை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

925-புண்ய
பாபங்களைப் போக்கடிப்பவன்
அனந்தன் மேல் கிடந்த எம் புண்ணியன் -திருச்சந்த -45-
அடியேன் மனம் புகுந்த புண்ணியனே -பெரிய திருமொழி -3-5-7-
முன்பே 692 பார்த்தோம்

இப்புண்ணிய சரித்திரத்தினால் நம்மைப் போன்றவர்களின் பாவங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம்மை நினைப்பது முதலியன செய்பவர்களுக்குப் புண்ணியத்தைத் தருபவர்–
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளால் எல்லோருக்கும் புண்யத்தையே கூறுபவர் – ஸ்ரீ சங்கரர் –

புண்ணியத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

926-துஸ் ஸ்வப்ன நாசன
கெட்ட கனவுகளை போக்குபவன்
இந்த சரித்ரம் கெட்ட கனவுகளைப் போக்கும்
எல்லா பகவ திரு நாமங்களுக்கும் இந்த மகிமை உண்டே

என்னையும் உன்னையும் இத் தடாகத்தையும் நினைப்பவர்க்குக் கெட்ட கனவு நீங்கும் -என்று கூறி உள்ளதால்
கெட்ட கனவை நீக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யே மாம் த்வாம் ச சரஸ்சைவ
துஸ் ஸ்வப்நோ நச்யதே தேஷாம்
துஸ் ஸ்வப்நோப சாமாயாலம்

தம் தியாகம் துதி பேர் சொல்லுதல் பூஜித்தல் ஆகிய வற்றால் கெடுதலுக்கு அறிகுறியான கெட்ட கனவுகளைப்
பயன் அற்றதாக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கெட்ட கனவுகளை அழிப்பவர் –கெட்ட கனவுகளின் தீய பலன்கள் நிகழாமல் தடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

927-வீரஹா –
பாசங்களை விடுவிப்பவன் -யானையை முதலை இடம் இருந்தும் -யம பாசத்தின் நின்றும் விடுவிப்பவன்
முன்பே 168/747 பார்த்தோம்
எம்பிரான் ஏழையேன் இடரைக் களையாயே-பெரியாழ்வார் -5-1-9-
அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே -பெரிய திருமொழி -1-10-1-

யானைக்கு விரோதியைப் போக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மோக்ஷ மா மாச நகேந்த்ரம் பா சேப்யஸ் சரணாகதம்

பலவிதமான சம்சார கதிகளைக் கெடுத்து முக்தி அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

லிக மது அருந்துபவரை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

928-ரஷண-
காப்பாற்றுபவன்
ஸ்பர்சம் -அணைத்தல் – இனிய பேச்சு -மூலம் யானையைக் காப்பாற்றி அருளினவன்
நன்மையே அருள் செய்யும் பிரான் -பெரியாழ்வார் -5-1-8-

தொட்டும் தழுவியும் தேற்றியும் கஜேந்த்ரனைக் காத்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்வ குணத்தை மேற்கொண்டு மூவுலகங்களைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

காப்பவர் –அரஷண-அதிகமான உத்சவங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

—————-

929-சந்த
வளரச் செய்பவன் -ஆஸ்ரிதர்களுக்காகவே இருப்பவன் -பக்தாநாம் -ஜிதந்தே –
சநோதி-வாரிக் கொடுப்பவன் -வள்ளல் மணி வண்ணன்

இப்படி அடியவர்களை வளர்ப்பவர் -அவர்களிடம் இருப்பவர் -அவர்களுக்கு வேண்டியதைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நல் ஒழுக்கம் உடைய சாதுக்களின் உருவமாக கல்வியையும் பணிவையும் வளர்ப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

நல்லவர் -எங்கும் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

930-ஜீவன
உயிர் அளிப்பவன் -திரு விருத்தம் 1-
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் – 3-1-9-
முதலைக்கும் உயிர் அளித்தான்
தேவலர் முனிவர் சாபத்தால் ஹூ ஹூ என்ற கந்தர்வன் முதலை ஆனான் -ஜீவனம் -என்றும் பாடம்

தம் திருக் கையால் கொல்லப் பட்டதால் முதலையையும் கந்தர்வனாக்கி ஜீவிக்கச் செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச ஹி தேவல சாபேந ஹு ஹு கந்தர்வ சத்தம க்ராஹத்வமகமத் க்ருஷ்ணாத் வதம் ப்ராப்ய விதம் கத –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்

பிராண வாயு வடிவில் அனைவரையும் வாழச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாழ்விப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

931-பர்யவச்தித –
சுற்றும் நின்றவன்
வாத்சல்யம் மிக்கு
அவா வறச் சூழ் அரி-10-10-11-
திரு நீல மணியார் மேனியோடு என் மனம் சூழ வருவாரே -8-3-6-

அன்பின் காரணமாக கஜேந்த்ரனைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரீதிமாந் புண்டரீகாக்ஷ சரணாகத வத்சலா

உலகம் முதுவதும் வியாபித்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

காப்பதற்காக எல்லாப் பக்கமும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

932-அநந்த ரூப-
எண்ணிறந்த ரூபங்களை உடையவன் -ஆஸ்ரித ரஷண அர்த்தமாக
வரம்பில பல பிறப்பாய் ஒளி வரு முழு நலம் -1-3-2-
பல பலவே சோதி வடிவு -2-5-6-

இப்படி பக்தர்களைக் காக்க அப்போதைக்கு அப்போது எண்ணிறந்த உருவங்களைக் கொள்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உலகம் முதலிய எண்ணற்ற உருவங்களாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அளவற்ற அழிவற்ற உருவங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

அநந்த ரூபோ அநந்த ஸ்ரீர் ஜிதமன்யூர் பயபஹ
சதுரஸ்ரோ கபீராத்மா விதிஸோ வ்யாதிசோ திஸ–100-

——————

933-அநந்த ஸ்ரீ
அளவற்ற செல்வம் உடையவன் -உபய விபூதி நாதன் -எல்லாம் பக்தாநாம்
செல்வர் பெரியர் -நாச்சியார் -10-10-
செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளை -பெரியாழ்வார் -2-8-8-

பக்தர்களுக்குக் கொடுப்பதற்காக தம்மை அடைவது வரை எண்ணற்ற செல்வங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததோ திவ்ய வபுர் பூத்வா ஹஸ்தி ராட் பரமம் பதம் ஜகாம–ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -ஸ்ரீ கஜேந்திராழ்வான் பரம பதம் சென்றான்

அளவற்ற சக்திகளை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழிவில்லாத தன்மை கொண்ட லஷ்மியாகிய ஸ்ரீ யை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

934-ஜிதமன்யு –
கோபத்தை வென்றவன் –
சரணாகதனான கஜேந்த்ரனுக்கு இன்னல் விளைவித்த நீர் புழுவை கோபியாமல் நல் வாழ்வு அளித்தவன்
குட்டத்துக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்து எறிந்த சக்கரத்தான் -மூன்றாம் திரு -99-

சரணா கதனான ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனுக்கு விரோதியான முதலைக்கும் நற்கதி அளித்து கோபத்தை வென்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கோபத்தை வென்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்கள் விஷயத்தில் கோபம் அடைபவர் -யஜ்ஞங்களை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

935-பயாபஹ
ஆஸ்ரிதர் பயத்தை போக்குபவன் –
பய நாசன -838-முன்பே பார்த்தோம்
நம்பனை நரசிங்கனை -பெரியாழ்வார் -4-4-8-
நம்பனே ஆழி முன் ஏந்தி கம்ப மா கரி கோள் விடுத்தானே -பெரியாழ்வார் -5-1-9-
ஆர்த்தா விஷண்ணா சிதிலாச் ச பீதா கோரேஷூ ச வ்யாதிஷூ வர்த்தமானா
சந்கீர்த்ய நாராயண சப்த மாத்ரம் விமுக்த துக்காஸ் ஸூகி நோ பவந்து-

தம் வாத்சல்யத்தினால் நம் போன்றவர்க்கும் நாதன் இல்லை என்ற பயத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பயே மஹதி மக்நாம்ச் ச த்ராதி நித்யம் ஜனார்த்தன

பக்தர்களுக்கு சம்சார பயத்தை போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பயங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

936-சதுரச்ர-
ஆஸ்ரிதர் -கார்யம் உடனே செய்து முடிக்கும் -சதுரன் -சமர்த்தன்
ஆதி மூலமே -தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே-3-1-9-
வந்தருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7-

தம் பெருமைக்குத் தக்க கூக்குரல் இட்ட யானைக்காக ஆடை ஆபரணங்களும் பூ மாலைகளும் கலையும்படி சென்றும் –
முதலையின் மேல் கோபம் கொண்டு இருந்தும் அந்தப் பரபரப்பிலும் செய்ய வேண்டிய செயல்களைப்
பழுது இல்லாமல் செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அவரவர் வினைகளுக்கு ஏற்ப -தர்ம அர்த்த காம மோஷங்கள் ஆகிய நான்கு வித பலன்களைக்
கொடுக்கின்ற படியால் நியாயத்தோடு கூடியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

திறமையுடன் செல்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

937-கபீராத்மா –
ஆழம் கண்டு அறிய முடியாதவன் -சமுத்திர இவ காம்பீர்யே
பிரமன் சிவன் இந்திரன் என்று இவர்க்கும் கட்கரிய கண்ணன் -7-7-11-
நான்முகன் செஞ்சடையான் என்று இவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பர்-8-3-9-
பேராழியான் தன் பெருமையை கார் செறிந்த கண்டத்தான் எண் கண்ணான் காணான் -நான்முகன் திருவந்தாதி -73-

பிரமன் முதலியோர்க்கும் ஆழம் காண முடியாத ஸ்வரூபம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அளவிட முடியாத ஆழமான ஸ்வரூபம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆழம் காண முடியாத மனம் உள்ளவர் –அகபீராத்மா -மழையினால் ஏற்பட்ட பயத்தை கோவர்த்தன மலையை எடுத்துப் போக்கியவர் –
யமளார்ஜூன மரங்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கியவர் -ஆத்மா வாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

938-விதிச –
எல்லாருக்கும் மேலாய் இருப்பவன் -பிரமன் சிவன் இவர்கள் ஸ்துதிக்கு அப்பால் பட்டவன்
நாத்தழும்ப நான்முகனும் ஈசனுமாய் முறையால் ஏத்த -பெரிய திருமொழி-1-7-8-
திருமால் என்னை ஆளுமால் சிவனும் பிரமனும் காணாது அருமா வெய்தி அடி பரவ அருளை ஈந்த அம்மான் -10-7-6-
சிவர்க்கும் திசை முகற்கும் ஆமோ தரமறிய எம்மானை -2-7-12-
தானே வந்து யானைக்கு அருள் செய்த கபீராத்மா விதிச-

அவர்கள் வணங்கித் தழு தழுத்து மெய்ம்மறந்து செய்யும் துதிகளுக்கும் எட்டாத மகிமை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அந்தந்த அதிகாரிகளுக்குத் தகுந்த விதவிதமான பலன்களைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஞானிகளுக்கு ஸூகத்தைத் தருபவர் -ஆச்சர்யப் பட வைப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

939-வ்யாதிச
பதவிகளைத் தருமவன் –
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-

அவர்கள் விரும்பும் பலன்களை உண்டாக்கித் தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இந்திரன் முதலியவர்களையும் பலவித அதிகாரங்களில் நியமிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

கருடன் முதலியவர்களுக்கு ஸூகத்தை தருபவர் -விசேஷமாகக் கட்டளை இடுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

940-திச-
நியமிப்பவன்
இருக்கும் இறை இறுத்து உண்ண எவ்வுலகுக்கும் தன் மூர்த்தி நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக -5-2-8-
ராஜாக்கள் ஊர் தோறும் கூறு செய்வார்களை வைக்குமா போலே

ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனைப் போல் அவர்களை அந்தரங்கனாகக் கொள்ளாமல் அவரவர் செயல்களில் ஆணையிடுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கஜேந்திர மோக்ஷணம் த்ருஷ்ட்வா ஸர்வேந்த்ர புரோகமா ப்ராஹ்மணம் அக்ரத க்ருத்வா தேவா ப்ராஞ்ஜலயஸ்ததா
வவந்திரே மஹாத்மானம் ப்ரபும் நாராயணம் ஹரீம் விஸ்மயோத் புல்ல நயநா பிரஜாபதி புரஸ் சரா

வேதங்களில் கூறப்பட்டபடி அனைவர்க்கும் பலன்களைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தர்மம் முதலியவற்றில் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

அநாதிர் பூர்ப்புவோ லஷ்மீஸ் ஸூ வீரோ ருசிராங்கத
ஜநாநோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம–101-

—————-

941-அநாதி
ஈச்வரோஹம் என்று இருப்பாரால் அறியப்படாதவன்
அருளை ஈ என் அம்மானே என்னும் முக்கண் அம்மானும் பிரமன் அம்மானும் தேவர் கோனும் தேவரும் ஏத்தும் அம்மான் -10-7-7-

இப்படி விலங்கான கஜேந்த்ரனுக்கும் வசப்பட்டு பிரம்மாதிகளுக்கும் அற்ப பலன்களையே கொடுப்பவர்
வேறு பலன்களை விரும்பும் அவர்களால் ஸ்வாமியாக அறியப் படாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றிற்கும் தாம் காரணமாக இருப்பதால் தமக்கொரு காரணம் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்ய பிராணனை உயர்ந்த பக்தனாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

942-பூர்புவ
உண்மையில் வாழ்பவருக்கு இருப்பிடம்
அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத சந்த மேநம்ததோ வித்து
அவனை சேஷி ஸ்வாமி அறிந்தவன் பூ -இருப்பவன்
கடல் வண்ணன் பூதங்கள் -5-2-1-
ஸ்வரூப ஞானம் உள்ளவனுக்கு புவ இருப்பிடம்
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் என்னையும் உன்னில் இட்டேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
முன்பே 430 பார்த்தோம்

பகவானுக்கு அடிமைப் பட்டவன் என்ற ஞானம் உடைய பக்தனுக்குத் தாமே இருப்பிடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிவஸிஷ்யஸி மந்யேவ அத குருர்த்வம் ந சம்சய

எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான பூமிக்கும் ஆதாரமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூ -நிறைவானவர் -புவ -உலகத்திற்குக் காரணம் ஆனவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் –

—————-

943-லஷ்மீ
தானே எல்லா வித செல்வமாய் உள்ளவன்
பெரும் செல்வமும் நன் மக்களும் –அவரே இனி யாவரே -5-1-8-
பவத்கதம் மே ராஜ்ஜியம் ச ஜீவிதம் ச ஸூகாநிச -யுத்தம் -19-6-
கிருஷ்ணாஸ்ரைய கிருஷ்ணபல கிருஷ்ண நாத –

தம்மைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எல்லாச் செல்வங்களும் தாமேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பவத் கதம் மே ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் ச ஸூகாநி ச –யுத்த -19-6-
கிருஷ்ண ஆஸ்ரய கிருஷ்ண பலா கிருஷ்ண நாதாச் ச பாண்டவா கிருஷ்ண பாராயணம் தேஷாம்
ஜ்யோதிஷாம் இவ சந்த்ரமா –துரோணபர்வம் -183-24-

உலகத்திற்கு ஆதாரமாக மட்டும் அல்லாமல் சோபையாகவும் இருப்பவர் -அல்லது -பூ புவ லஷ்மீ -என்று
பூ லோகம் புவர் லோகம் ஆத்மவித்யை யாகவும் இருப்பவர் –
அல்லது பூர் புவோ லஷ்மீ -என்று பூமிக்கும் ஆகாயத்திற்கும் சோபையாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

புண்யம் செய்தவர்களைப் பார்ப்பவர் -புண்யம் செய்தவர்களால் பார்க்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

944-ஸூ வீர
சிறந்த வீர்யம் உள்ளவன்
கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போர் எல்லாச் சேனையும் இரு நிலத்து அவித்த எந்தாய் -3-2-3-

அந்த பக்தர்களுக்கு அபாயத்தை போக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பலவகை நல்ல கதிகளைக் கொடுப்பவர் –பலவகையாக செயல் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்ய பிராணனைச் சிறந்ததாக ஆக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

945-ருசிராங்கத-
அழகான திவ்ய மேனியை அடியார்கள் அனுபவிக்க தருமவன்
கண்கள் சிவந்து வாயும் சிவந்து கனிந்து –நான்கு தோளன் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே -8-8-1
வெண் பல் சுடர் செவ்வாய் முறுவலோடு என்னுள்ளத்து இருந்தான் -8-7-7-
பக்தாநாம் பிரகாசயே -ஜிதந்தே-

அவர்கள் தமது திவ்ய மங்களத் திரு மேனியைக் கண்டு களித்து அனுபவிக்கும் படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ந தே ரூபம் -ஜிதந்தே

அழகிய தோள் வளைகள் உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகான தன்மை கொண்ட உடலை அளிப்பவர்-அழகிய தோள்வளைகளை உடையவர் –
அருசிராங்கத-அழகற்ற மனத்தைக் கவராத லிங்க தேகத்தை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————————————————————————

நலம் அந்தமில்லாத நாடு –

892-அக்ரஜ-முக்தி அடைந்தவர் அனுபவிக்கும் படி கம்பீரமாக அவன் முன்னே தோன்றுபவர் –
893-அ நிர் விண்ண -ஜீவனை சம்சாரத்தில் இருந்து அவனைப் பற்றிய கவலை இல்லாதவர் –
894-சதா மர்ஷீ -முக்தன் செய்யும் தொண்டுகளைப் பெருமையோடு ஏற்பவர் –
895-லோகா திஷ்டா நம்-முக்தர்கள் இன்பம் துய்க்கும் உலகத்திற்கு ஆதாரம் ஆனவர் –
896-அத்புத -முக்தர்கள் எக்காலத்திலும் அனுபவித்தாலும் காணாதது கண்டால் போலே வியப்பாக இருப்பவர் –
897-ஸ நாத் -முக்தர்களால் பங்கிட்டு போற்றி அனுபவிக்கப் படுபவர் –
898-ஸநாதநதம -பழையவராயினும் புதியதாகக் கிடைத்தவர் போல் ஈடுபடத் தக்கவர் –
899-கபில -பளிச்சிடும் மின்னலுக்கு இடையே கரு மேகத்தைப் போலே இருப்பவர் –
வைகுந்தம் -மஹா லஷ்மி மின்னல் பகவான் -மேகம்
900-கபிரவ்யய -குறைவற்ற மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பவர்

901-ஸ்வஸ்தித -மங்களங்களைக் கொடுப்பவர் –
902-ஸ்வஸ்திக்ருத் -தன் மங்கள மான குணங்களை அனுபவிக்கக் கொடுப்பவர் –
903-ஸ்வஸ்தி -தானே மங்கள வடிவமாக இருப்பவர் –
904-ஸ்வஸ்தி புக் -மங்களங்களின் ஊற்றுவாயைக் காப்பவர்
905-ஸ்வஸ்தி தஷிண -தமக்குத் தொண்டு புரியும் முக்தர்களுக்கு திவ்யமான திருமேனி சக்தி ஆகியவற்றை தஷிணையாக அளிப்பவர் –
906-அ ரௌத்ர-கல்யாண குணங்களின் குளிர்ச்சியால் கடுமை இல்லாமல் இருப்பவர் –
907-குண்டலீ-தன் திரு மேனி அழகுக்கு ஏற்ற குண்டலங்களை-காதணிகளை -அணிந்தவர்
908-சக்ரீ-சுதர்சன சக்கரத்தை ஆயூததை ஏந்தியவர் –
909-விக்ரமீ-கம்பீரமான இனிய விளையாட்டுக்கள் கொண்டவர் –
910-ஊர்ஜித சாசன -நான்முகன் இந்த்ரன் முதலியோரால் மீற முடியாத கட்டளை படைத்தவர் –
911-சப்தாதிக -ஆயிரம் நாக்கு உடைய ஆதி சேஷன் போன்றவர்களாலும் பேச முடியாத மகிமை உடையவர்

——————————————————————–

ஸ்ரீ கஜேந்திர மோஷம் –

912-சப்த சஹ -தெளிவில்லாத சொற்கள் பேசும் பிராணிகளின் வேண்டுதல் ஒலியையும் ஏற்பவர்
913-சிசிர -கஜேந்த்ரனின் கூக்குரல் கேட்டவுடன் மிக விரைவாகச் சென்றவர்
914-சர்வரீகர -பகைவர்களை அழிக்கும் ஐந்து ஆயுதங்களை ஏந்திக் கொண்டு விரைந்தவர் –
915-அக்ரூர -கையில் ஆயுதங்கள் இருந்தும் உடனே முதலையைக் கொல்லும் கடிமை இல்லாதவர்
916-பேசல -கருடன் மேல் விரைந்த போது ஆடையும் ஆபரணமும் கலைந்ததே பேர் அழகாக விளங்கியவர் –
917-தஷ -ஆனையைக் காக்க மடுக்கரைக்கு விரைந்தவர்
918-தஷிண -விரைந்து வந்து இருந்தும் -நான் தள்ளி இருந்து நேரம் கடத்தி விட்டேனே வெட்கப்படுகிறேன் என்று அன்புடன் மொழிந்தவர்
919-ஷமிணாம் வர -பொறுமை உள்ளவர்களில் சிறந்தவர் -யானையைக் கண்ட பின்பே பதட்டம் நீங்கி பொறுமை அடைந்தவர் –
920-வித்வத்தம -சிறந்த அறிவாளி -யானையின் துன்பத்தை தன் கைகளால் தடவிக் கொடுத்து போக்கத் தெரிந்தவர் –

921-வீதபய -தன் வேகத்தாலேயே கஜேந்த்ரனனின் பயத்தைப் போக்கியவர்
922-புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன -கஜேந்திர கடாஷத்தைக் கேட்டாலும் சொன்னாலும் பாவங்களை நீக்குபவர் –
923-உத்தாரண -யானையையும் முதலையையும் குளத்தில் இருந்து கரை ஏற்றியவர் –
924-துஷ்க்ருதிஹா -தீயதான முதலை கரை ஏறிய பின்பு அதை அழித்தவர் –
925-புண்ய -இந்த புண்ணிய கதையைப் பாடும் நம்மைத் தூய்மை படுத்தியவர் –
926-துஸ் ஸ்வப்ன நாசன -இதைக் கேட்டவர்களுக்கு கெட்ட கனவைப் போக்குபவர்
927-வீரஹா -கஜேந்த்ரனின் பகைவனை -முதலை ம்ருத்யு -அழித்தவர் –
928-ரஷண-இன் சொற்களாலும் தொட்டும் தழுவியும் கஜேந்த்ரனைக் காத்தவர் –
929-சந்த-இப்படி தன் அடியார்களுக்காக இருப்பவர் -அவர்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி பக்தியை வளர்ப்பவர் –
930-ஜீவன -ஹூ ஹூ என்னும் கந்தர்வன் -தேவல முனிவர் -சாபத்தால் முதலையாக வர -அத்தை கந்தர்வனாக்கி வாழ்வித்தவர் –

931-பர்ய வச்தித -தன் அன்பினால் ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனைச் சூழ்ந்தவர்
932-அநந்த ரூப-பக்தர்களைக் காக்க பல வடிவங்களை எடுப்பவர் –
933-அநந்த ஸ்ரீ -தன் பக்தர்களுக்கு அளிக்க உலக இன்பம் முதல் தன்னை அடைவது வரை அனைத்துச் செல்வங்களும் உடையவர் –
934-ஜித மன்யு -கோபத்தை வென்றவர் -முதலைக்கும் நற்கதி அளிப்பவர் –
935-பயாபஹா -இந்த வரலாற்றைக் கேட்டவர்களுக்கு என்னைக் காக்கத் தலைவன் இல்லையே என்ற பயத்தை போக்குபவர் –
936-சதுரஸ்ர -பக்தர்களுக்காகப் பதறினாலும் அதன் வேண்டுகோளைத் திறமையுடன் முடித்தவர் –
937-கபீராத்மா -தேவர்களும் அறிய ஒண்ணாத -ஆழமான தன்மை கொண்டவர் –
938-விதிச -தேவர் முதலானோரின் தழு தழுத்த ஸ்துதிக்கும் எட்டாத மகிமை உள்ளவர்
939-வ்யாதிச -அந்தந்த தேவர்களுக்கு உரிய பதவியைக் கொடுத்து கடமை யாற்றச் செய்பவர் –
940-திஸ-தேவர்களுக்கு ஈசனானவர் -யானையிடம் பாசம் வைத்தவர் –

941-அநாதி -விலங்கான யானைக்கு தம்மையே தந்தவர் -ஆனால் தேவர்களுக்கு தாழ்ந்த பலனைக் கொடுப்பவர் –
942-பூர்புவ -பகவானுக்கு அடியவன் நான் என்று உணர்ந்த தூயவனுக்கு சிறந்த அடையும் இடம் ஆனவர் –
943-லஷ்மீ -பக்தர்களுக்குச் செல்வமாக இருப்பவர் –
944-ஸூ வீர -பக்தர்களின் ஆபத்தைப் போக்கும் சிறந்த சக்தி உடையவர் –
945-ருசி ராங்கத-அடியார்கள் கண்டு களிக்கத் தன் அழகான திருமேனியைக் கொடுப்பவர் –

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–5-1-நித்யர்களை ஆளும் இமையோர் தலைவன் -849/850-/5-2-யோகியர் தலைவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -851-854-/5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -855-861-/5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -862-870-/5.5-சத்வ குணம் வளர்க்கும் -சாத்விகர் தலைவன் பரமான திரு நாமங்கள் -871-880-/5-6-அர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் முக்தனை வழி நடத்தும் பரமன் பரமான திரு நாமங்கள் -881-891—

November 20, 2019

அணுர் ப்ருஹத் க்ருசஸ் ச்தூலோ குணப்ருன் நிர்குணோ மஹான்
அத்ருதஸ் ஸ்வ த்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்த்தன –90 –
பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீசஸ் சர்வ காமத
ஆஸ்ரமஸ் ஸ்ரமண ஷாமஸ் ஸூபர்ணோ வாயு வாகன –91-
தநுர்த்தரோ தநுர்வேதோ தண்டோ தமயிதா தம
அபராஜிதஸ் சர்வ சஹோ நியந்தா நியமோ யம –92
சத்வவான் சாத்விகஸ் சத்யஸ் சத்ய தர்ம பராயண
அபிப்ராய ப்ரியார்ஹோ அர்ஹ ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்த்தன –93
விஹாயசகதிர் ஜ்யோதிஸ் ஸூ ருசிர் ஹூ தபுக்விபு
ரவிர் விரோச ஸூர்யஸ் சவிதா ரவிலோசன –94
அநந்த ஹூத புக்போக்தா ஸூ கதோ நைகதோ அக்ரஜ
அநிர்விண்ணஸ் சதா மர்ஷீ லோகாதிஷ்டான மத்புத –95

———————————————————————————

5-1-நித்யர்களை ஆளும் இமையோர் தலைவன் -849/850-
5-2-யோகியர் தலைவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -851-854-
5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -855-861-
5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -862-870-
5.5-சத்வ குணம் வளர்க்கும் -சாத்விகர் தலைவன் பரமான திரு நாமங்கள் -871-880-
5-6-அர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் முக்தனை வழி நடத்தும் பரமன் பரமான திரு நாமங்கள் -881-891-

அஷ்ட சித்திகள் -838-870—33 திரு நாமங்கள்
மோஷ ப்ரதத்வம்-871-911—41 திரு நாமங்கள்

—————–

5-1-நித்யர்களை ஆளும் இமையோர் தலைவன் -849/850-

அணுர் ப்ருஹத் க்ருசஸ் ச்தூலோ குணப்ருன் நிர்குணோ மஹான்
அத்ருதஸ் ஸ்வ த்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்த்தன –90 –

849-ப்ராக்வம்ச
நித்யர்களுக்கு வம்ச மூலமாய் உள்ளவன்
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி
யத்ர பூர்வே சாத்யாஸ் சந்தி தேவா -இவன் சங்கல்பத்தால் நித்யர் நித்ய ஐஸ்வர்யம்

அநாதி முக்தர்களான நித்யர்களின் ஆவிர்பாவத்தைத் தம் இச்சையினால் உடையவர் —
பிறகு நித்யர்களுடைய ஐஸ்வர்யம் -எல்லாம் எல்லா விதத்தாலும்
அவனுடைய விருப்பத்தைப் பின் செல்வதாக இருப்பது என்பதில் எந்த விவாதமும் இல்லையே -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததா அஷ்ட குண ஐஸ்வர்யம் நாத ஸ்வா பாவிகம் பரம் நிரஸ்தாதிசயம் யஸ்ய ததஸ் தோப்யாமி கிம் த்வஹம் —

தம் வம்சமான உலகம் பிற்பட்டதாகாமல் முற்பட்டதாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அநாதி காலமாக முது எலும்பு போலே ஆதாரமாக உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

850-வம்ச வர்த்தன
நித்யர்களை வ்ருத்தி பண்ணுமவன்
கைங்கர்யம் மேன் மேலும் தந்து போக மகிழ்ச்சியைப் பெருக்கி –
பெரும் தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான் -9-3-4-
மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு

வம்சம் எனப்படும் நித்ய ஸூரி வர்க்கத்தை -கைங்கர்ய ரசத்தைப் பெருகச் செய்து -வளர்ப்பவர் –
நித்ய ஸூரிகளைக் காட்டிலும் இவனுக்கு உண்டான ஏற்றத்தின் காரணம் சொல்கிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரணத அஸ்மி அநந்த சந்தானம் –அடியார்கள் சூழ அவனை வணங்குகிறேன்

வம்சம் என்னும் பிரபஞ்சத்தை பெருகச் செய்பவர் -அல்லது அழியச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பரீஷித்தைப் பிழைப்பித்ததனால் பாண்டவர்களின் வம்சத்தை வளர்த்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————

5-2-யோகியர் தலைவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -851-854-

———

பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீசஸ் சர்வ காமத
ஆஸ்ரமஸ் ஸ்ரமண ஷாமஸ் ஸூபர்ணோ வாயு வாகன –91-

—–

851-பாரப்ருத்-
சுமை தாங்குபவன் -சுமை யாவது -யோக ஷேமம் வஹாம் யஹம் –
வேங்கடத்து உறைவார்க்கு நம வென்னலாம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே -3-3-6-
அஞ்சலி பரம் வஹதே-பூரி ஜகன்னாதன் -இட்ட பூவை சுமக்க முடியாமல்

ஆத்மாக்களுக்கு சம்சார விலங்கை அறுத்து அவர்கள் அவர்கள் தம் ஸ்வரூபம் விளங்கித்
தம்மைச் சேரும் பொறுப்பைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆதி சேஷன் முதலிய உருவங்களினால் உலக பாரத்தைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பாரமானதான பிரம்மாண்டத்தை ஸ்ரீ கூர்ம ரூபியாகத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

852-கதித –
சொல்லப்பட்டவன் -வேதங்களினால்
சொல்லினால் தொடர்ச்சி நீ -சொலப்படும் பொருளும் நீ -சொல்லினால் சொலப்படாது தோன்றுகின்ற சோதி நீ
சொல்லினால் படைக்க நீ படைக்க வந்து தோன்றினார் -சொல்லினால் சுருங்க நின் குணங்கள் சொல்ல வல்லரே -திருச்சந்த -11-
வசஸாம் வாச்ய முத்தமம் -ஜிதந்தா -1-7-
மறையாய நால் வேதத்துள் நின்ற மலர்ச் சுடர் -3-1-10-

சொல்லப்பட்ட சொல்லப் படுகின்ற குணங்கள் நிரம்பியவராக எல்லாச் சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்ட்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேதேஷு ச புராணே ஷு ஸ அங்க உபாங்கே ஷு கீயஸே
வேதி ராமாயனே புண்யே பாரதே பரதர்ஷப ஆதவ் மத்யே ததாந்தே ச விஷ்ணு ஸர்வத்ர கீயதே -ஜிதந்தே

வேதம் முதலியவற்றில் தாம் ஒருவரே பரம் பொருளாகக் கூறப் பெற்றவர் —
வேதங்கள் அனைத்தாலும் கூறப் படுபவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

நல்ல ஆகமங்களால் -வேதங்களால் -நிலை நாட்டப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

853-யோகீ-
அகடிதகட நா சாமர்த்தியம் –
திவ்யம் ததாமிதே சஷூ பஸ்ய மே யோகமைச்வரம்-11-8-
ஆலினிலையாய் அருள் –
மாயா வாமனனே மது சூதா மாயங்கள் செய்து வைத்தி இவை என்ன மயக்குகளே -7-8-1/5-

கூடாதவற்றையும் கூட்டுவதாகிய சிறந்த பெருமை எப்போதும் உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பஸ்ய மே யோகம் ஐஸ்வர்யம் -11-2-
யோகேஸ்வர கிருஷ்ண 18-78-
யோக
மஹா யோகேஸ்வரோ ஹரி –11-9-

யோகம் எனப்படும் தத்வ ஜ்ஞானத்தினாலேயே அடையப் பெறுபவர் –
தம் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை எப்போதும் பார்த்துக் கொண்டு இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

உபாயம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

854-யோகீச –
யோகியர் தலைவன் -சனகாதி முனிவர்கள்
கலக்கமில்லா நல் தவ முனிவர் கரை கண்டோர் துளக்கம் இல்லா வானவர் எல்லாம் தொழுவார்கள் -8-3-10-

சம்சாரிகளுள் யோகிகளுக்கும் சனகர் முதலிய யோகிகளுக்கும் யோகத்தை நிறைவேற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சனந்த நாதீந் அபகல்மஷாந் முனீந் சகார பூயஸ் அதி பவித்ரிதம் பதம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

மற்ற யோகிகளைப் போல் இடையூறுகளால் தடைப் படாமையால் யோகிகளுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

யோகிகளுக்கும் ஸ்ரீ லஷ்மி தேவிக்கும் சுகத்தை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————————-

5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -855-861-

855-சர்வ காமாத –
எல்லா விருப்பங்களையும் தருபவன் -ஐஸ்வர்ய காமர்களுக்கும் இவனே பலன் அளிப்பவன்

யோகத்தில் தவறியவர்களுக்கும் அணிமா முதலிய பலன்களை மேன்மேல் யோகத்திற்கு இடையூறான
பலன்களாகக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ராப்ய புண்ய க்ருதாம் லோகாந் உஷித்வா ஸாஸ்வதீ சமா –ஸ்ரீ கீதை -6-41-

எல்லாப் பலன்களையும் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுபவர் -மன்மதனை அழிக்க சிவனுக்கு அருள் புரிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

856-ஆச்ரம —
இலம் நலன் கழல் அவனடி நிழல் தடம் அன்றியாமே -10-1-3-
யோகப்ரஷ்டன் மறு பிறவி எடுக்கும் போது தூயவர்களும் பகவத் பக்தி உள்ளவருமான ஸ்ரீ வைஷ்ணவ
குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கிறான் -ஸ்ரீ கீதை -6-1-

அப்படி திரும்பி வந்தவர்களை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குலத்தில் பிறப்பித்து அவர்கள் சிரமத்தை ஆற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சுசீ நாம் ஸ்ரீ மதாம் கேஹே யோக பிரஷ்ட அபி ஜாயதே –ஸ்ரீ கீதை –6-41-

சம்சாரம் என்னும் காட்டில் திரிபவர்களுக்கு ஆஸ்ரமம் போலே இளைப்பாறும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துன்பம் அற்றவர்களான முக்தர்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

857-ச்ரமண-
தொடர்ந்து செய்ய உதவுமவன் –
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

முற் பிறவியில் தொட்ட யோகத்தை மறு பிறவியில் எளிதாக அப்யசிக்கும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பவ்ரவதேகிகம்

விவேகம் இல்லாதவர்களை வருத்துபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சன்யாசிகளை தமக்கு தாசர்களாக உடையவர் -விரதங்களால் சுகம் கிட்டும்படி செய்பவர் —
விரோதிகளுக்கு சிரமத்தை உண்டாக்கி அடியவர்களுக்கு சிரமத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

858-ஷாம
திறமை உள்ளவனாக செய்பவன்
புணைவனாம் பிறவிக்கடலை நீந்துவார்க்கே-2-8-1-

யோகத்தில் தவறியவர்களும் தம்மை தியானம் செய்யத் தொடங்கியவுடன் அவர்கள் முக்தராகும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ந ஹி கல்யாண க்ருத் கச்சித் துர்கதிம் தாத கச்சதி

எல்லா பிரஜைகளையும் சம்ஹார காலத்தில் அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

எதையும் தாங்கும் சக்திக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் -பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

859-ஸூ பர்ண-
தாண்ட உதவுமவன் -ஸூ பர்ண -கருடன் -அழகிய சிறகுகளை உடையவன் -சம்சாரம் கரை தாண்ட
தெய்வப் புள்ளேறி வருவான் -பெரிய திருமொழி -3-3-6-
புள்ளைக் கடாகின்ற தாமரைக் கண்ணன் -7-3-1-

சமாதியை அனுஷ்டிப்பவர்களை சம்சாரக் கடலின் கரை சேர்ப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்வ பாரம் பகவான் நயதி
அநேக ஜென்ம சம்சித்த ததோ யாதி பராம் கதிம் –ஸ்ரீ கீதை -6-45-

சம்சார -மாற ரூபமான தாம் வேதங்களாகிய அழகிய இலைகளை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகிய ஆலிலையைப் படுக்கையாக உடையவர் -பறவை உருவத்தில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

860-வாயு வாகன –
மேல் எழச் செய்பவன்
வாயு -கருடனை சொல்கிறது -கருட வாகனன் புள்ளை ஊர்வான் -முன்பே 332 பார்த்தோம்

அவர்கள் கீழே விழுந்தாலும் வாயு வேகம் உள்ள கருடனைக் கொண்டு அவர்களைத் தூக்கி விடுபவர் –
பரம பாகவதரான வஸூ என்பவர் -பரம ரிஷி சாபத்தால் தாழ்ந்து போக நேரிட கருடனைக் கொண்டு மீண்டும்
அவர் உயர்ந்த நிலையை அடையும்படி செய்தார் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அதவா பக்ஷி ராட் தூர்ணம் ஆகத்ய சுவாமிநஸ் பதம் நேஷ்யதி–ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்

காற்றும் தம்மிடம் அச்சத்தினால் அனைத்து உயிர்களையும் தாங்கும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாயுவைத் தூண்டுபவர் -மேலானவர் -ஜீவனின் உடலை விட்டுப் போகும் போது வாயுவை வாகனமாக உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

தநுர்த்தரோ தநுர்வேதோ தண்டோ தமயிதா தம
அபராஜிதஸ் சர்வ சஹோ நியந்தா நியமோ யம –92

————-

861-தநுர்த்தர –
சாரங்கபாணி
திவ்ய தனுஸ்
காய்ச்சின வில் தண்டேந்தி எம்மிடர் கடிவான் -9-2-6-
நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் -8-8-1-

தம்மை உபாசிப்பவர்களுக்கு இடையூறுகளை ஒழிப்பதற்காக எப்போதும் வில்லைத் தாமே உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏதத்தர்த்தம் ஹி லோகே அஸ்மின் க்ஷத்ரியைர் தார்யதே தநு
தார்யதே க்ஷத்ரியைர் சாபோ நார்த்த சப் தோ பவேதிதி

ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் வில்லை தரித்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வில்லைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————————————————————

5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -862-870-

862-தநூர் வேத –
வில் வித்தையை கற்பிப்பவன்

இந்திரன் அரசர் முதலியவர்களும் வில் வித்தை முதலியவற்றைத் தம்மிடம் உபதேசம் பெறும்படி
எல்லாச் சாஸ்திரங்களையும் வெளிப்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

அந்த ஸ்ரீ ராமபிரானாகவே தனுர் வேதத்தை அறிந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அகஸ்த்யர் முனிவர் மூலம் இந்திரனுடைய வில்லை ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் பெற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

——————

863-தண்ட-
துஷ்டர்களைத் தண்டிப்பவன்
அசுரர் மேல் தீ வாய் வாளி மழை பொழிந்த சிலையா -6-10-4-

அரசர்களைக் கொண்டு தண்டனையைச் செய்து துஷ்டர்களை அடக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

துஷ்டர்களை அடக்கும் தண்டமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

தண்ட -அசுரர்களை தண்டிப்பவர் -அதண்ட -பிறரால் சிஷிக்கப் பெறாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

864-தமயிதா-
அடக்குபவன் -தானே நேராக அவதரித்து –
நாட்டை நலியும் அரக்கரை நாடித் தடிந்திட்டவன் -7-5-2-

தாமே நேராகவும் ராவணன் போன்றவர்களை அடக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வைவஸ்வத மனு முதலிய அரசர்களாக இருந்து பிரஜைகளை அடக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களை அடக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

865-அதம –
யாராலும் அடக்கப்படாதவன் –

தாம் யாராலும் அடக்கப் படாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பஸ்ம குர்யாத் ஜகத் சர்வம் மனசைவ ஜனார்த்தன ந து க்ருத்ஸ்னம் ஜகத் சக்ரம் கிஞ்சித் கருத்தும் ஜனார்த்தனே–உத்யோக பர்வம்

தண்டத்தினால் உண்டாகும் அடக்கமாகவும் இருப்பவர் -தம என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தானம் செய்பவருக்கு செல்வத்தை அளிப்பவர் -ஆத்ம -என்ற பாடம் —
அதம என்ற பாடத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் புலன் அடக்காதவர் போலே தோற்றம் அளித்தவர் என்றுமாம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————

866-அபராஜித –
வெல்ல முடியாதவன் -முன்பே 721-பார்த்தோம்

எங்கும் உள்ள எல்லாவற்றையும் நடத்தும் தம் கட்டளை எக் காலத்திலும் எங்கும் எதனாலும் தடை படாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாஸார்ஹம் அபராஜிதம்
யஸ்ய மந்த்ரீ ச கோப்தா ச ஸூஹ்ருச்சைவ ஜனார்த்தன ஹரி த்ரிலோக்ய நாதா சந் கிம் நு யஸ்ய ந நிர்ஜிதம்

பகைவர்களால் வெல்லப் படாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்மைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவர் இல்லாதவர் -எவராலும் தோற்கடிக்கப் படாதவர் –
மற்றவர்களால் காக்கப் படாதவர் -ஒளியுடன் திகழ்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

867-சர்வ சஹ
யாரையும் தாங்குபவன்
இறுக்கும் இறை இறுத்து உண்ண எவ்வுலகும் தன் மூர்த்தி நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-

குறைந்த அறிவு உள்ளவர்கள் ஆராதிக்கும் மற்ற தேவதைகளையும் தாமே தாங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாக் காரியங்களிலும் சமர்த்தர் -எல்லாப் பகைவர்களையும் தாங்கும் திறமை உள்ளவர் –
பூமி முதலிய உருவங்களினால் எல்லாவற்றையும் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாவற்றையும் பொறுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

868-நியந்தா –
நியமித்து நடத்துமவன்
அவரவர் தமதமது அறிவறி வகை வகை அவரவர் இறையவர் என அடியடைவர்கள்
இறையவர் அவரவர் விதி வழி அடைய நின்றனரே -1-1-5-

பல தேவதைகளுடம் பக்தி வைத்து இருக்கும் பலரை அவரவர் விருப்பப்படி தாமே நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யோ யோ யாம் யாம் தநும் பக்தா ஸ்ரத்தாயா அர்ச்சிதும் இச்சதி –ஸ்ரீ கீதை -7-21-

எல்லோரையும் தத்தம் கார்யங்களில் நிலை நிறுத்துபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கட்டளையிடுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர் —

—————-

869-நியம –
நிச்சயிப்பவன் -தேவர்கள் மூலம் பலன்களை அளிப்பவன்
முக்கண் ஈசனோடு தேவு பல நுதலி மாயக் கடவுள் -திருவாசிரியம் -4-

அவர்களுக்குப் பலனாக உயர் குலம் ஆயுள் போகம் முதலியவற்றை அத்தேவதைகள் மூலமாகவே வழங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

லபதே ச ததஸ் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹி தான் ஸ்ரீ கீதை -7-22-

அநியம-என்ற பாடம் -தம்மை அடக்குபவர் -யாரும் இல்லாதவர் –
யம நியம -என்று கொண்டு யோகத்திற்கு அங்கங்களான யம நியமங்களால் அடையப்படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நன்றாகக் கட்டளை இடுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

870-யம –
நடத்துமவன்
மார்க்கண்டேயன் அவனை நக்க பிரானும் அன்று உய்யக் கொண்டது நாராயணன் அருளே -4-10-8-

விரும்பிய வரங்களைக் கொடுக்கும் தேவதைகளையும் நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிரபவதி சம்யமநே மாம் அபி விஷ்ணு –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-7-13-

மரணம் இல்லாதவர் -அயம-என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————————————–

5.5-சத்வ குணம் வளர்க்கும் -சாத்விகர் தலைவன் பரமான திரு நாமங்கள் -871-880-

———

சத்வவான் சாத்விகஸ் சத்யஸ் சத்ய தர்ம பராயண
அபிப்ராய ப்ரியார்ஹோ அர்ஹ ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்த்தன –93

——–

871-சத்வவான் –
சுத்த சத்வ மயமாய் இருப்பவன் –
சரணமாகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் –வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான் -9-10-5-

மோஷத்திற்கு காரணமான சுத்த சத்வத்தை அடைந்து இருப்பவர் -இவ்வாறு ரஜஸ் தமஸ்ஸூக்கள்
அடைக்கியதை கூறப் பட்டது -இனி சத்வத்தை வளர்க்கும் அடி கூறுகிறது – -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மஹாந் ப்ரபூர்வை புருஷ சத்வஸ்யைஷ ப்ரவர்த்தக –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 3-7-13-
சத்வேந முச்யதே ஐந்து சத்வம் நாராயணாத் மகம் ரஜஸா சத்வ யுக்தேந பவேத் ஸ்ரீ மான் யசோதிக–ஸ்ரீ வராஹ புராணம்
தஜ்வ பைதாமஹம் வ்ருத்தம் சர்வ சாஸ்த்ரேஷு பட்யதே யத் ரஜஸ் தமஸோ பேத ஸோஹம் நாஸ்த்யத்ர சம்சய

சௌர்யம் வீர்யம் முதலிய பராக்கிரமம் உள்ளவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவன் பலம் நல்ல தன்மை இவற்றை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

872-சாத்விக
சத்வ குணம் உடையவன் -ருத்ரன் பிரமன் ரஜோ தமஸ் குணம் –

தர்ம ஞான வைராக்யத்தாலும் ஐஸ்வர்யம் ஆகிய பல நியமனத்தாலும் சத்வ குணமே குடி கொண்டு இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்வ குணத்தை பிரதானமாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தூய நற் குணத்தை உடைய நான்முகனை அடியவனாக உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

—————

873-சத்ய –
உண்மை -மெய்யன்
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் –நாளும் தன் மெய்யர்க்கு மெய்யனே -9-10-7/6-
திரு மெய் மலையாளா -பெரிய திரு மொழி -3-6-9-
மெய் வண்ணம் நினைந்தவர்க்கு மெய்ந்நின்ற வித்தகன் -பெரிய திரு மொழி -5-6-9-

சாத்விக சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்படுவதால் உண்மையான பெருமை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்யே ப்ரதிஷ்டித க்ருஷ்ண சத்யமஸ்மின் ப்ரதிஷ்டிதம் சத்தா சத்தே ச கோவிந்த தஸ்மாத்
சத்ய சதாம் மத –உத்யோக பர்வம் 69-12-13-

சாதுக்களுக்கு உபகாரம் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுதந்திரமானவர் -அழியாத நற்குணங்களால் பரவியிருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

874-சத்ய தர்ம பராயண –
உண்மையான தர்ம அனுஷ்டானத்தாலே மகிழ்பவன்
ஸ்ரீ பகவத் ஆஞ்ஞயா பகவத் கைங்கர்ய ரூபம்
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி மம ஆஞ்ஞா

வேறு காரணம் இல்லாமல் சாஸ்திர விதி ஒன்றாலேயே சாத்விகர்கள் செய்யும் உத்தமமான நிவ்ருத்தி தர்மத்தை
மிகப் பிரியமாக அங்கீ கரிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்ய வாக்யத்தையும் சாஸ்த்ரங்களால் விதிக்கப் பட்ட தர்மத்தையும் முக்கியமாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்யமாகிய தர்மத்தில் நிலை

—————-

875-அபிப்ராய –
பரம உத்தேச்யம் ஆனவன்
விழுமிய அமரர் முனிவர் விழுங்கும் கன்னற் கனி -3-6-7-
விழுமிய முனிவர் விழுங்கும் கோதிலின் கனி -பெரிய திரு மொழி -2-3-2-

சாத்விக தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கும் அடியார்களால் வேறு பலன்களை விரும்பாமல்
தாமே பலனாக விரும்பப் படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

புருஷார்த்தங்களை விரும்புபவர்களால் பிரார்த்திக்கப் படுபவர் –
சம்ஹார காலத்தில் உலகம் அனைத்தும் தம்மிடம் வந்தடையும் படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் திருமகளை மகிழ்விப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

876-ப்ரியார்ஹ –
பிரியத்துக்கு உரியவன்
தெளிவுற்று வீவின்றி நின்றவர்க்கு இன்பக் கவி செய்யும் கண்ணன் -7-5-1-
நித்ய யுக்த ஏக பக்தி

இப்படி அநந்ய பக்தியுடன் வந்தடையும் ஞானியை அனுக்ரஹிப்பதற்கு உரியவர் —
அநந்ய பக்தர்கள் இடம் ஸ்வாபாவிக பிரியம் கொள்கிறான்
ஐஸ்வர்யார்த்தி கைவல்யார்த்தி போன்றார்களுக்கும் அவற்றைத் தந்து வலிந்து அன்பைக் கொள்கிறான் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஷாம் ஞானீ நித்ய யுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே -7-17-
உதாரா சர்வை ஏவைத -7-18-

மனிதர்கள் தமக்கு விருப்பமான பொருள்களை சமர்ப்பிபதற்கு உரியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விசேஷமான சுகத்திற்கு உரியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

877-அர்ஹ
ப்ரீதி செய்யத் தக்கவன் -அநந்ய பிரயோஜனருக்கு-உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம்
முனிவர்க்கு உரிய அப்பன் –அமரரப்பன் –உலகுக்கோர் தனி அப்பன் –8-1-11-
ஆஸ்திதஸ் சஹி யுக்தாத்மா மாமேவ நுத்தமாம் கதிம் -ஸ்ரீ கீதை -7-18-

வேறு ஒன்றிலும் விருப்பம் இல்லாத பக்தர்களுக்குத் தாமே விரும்பத் தகுதி உள்ளவராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆஸ்திதஸ் ச ஹி யுக்தாத்மா மாமேவ அநுத்தமாம் கதிம் 7-18-

நல் வரவு ஆசனம் புகழ்தல் அர்க்யம் பாத்யம் துதி நமஸ்காரம் முதலியவற்றால் பூஜிக்கத் தக்கவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூஜைக்கு உரியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

878-ப்ரியக்ருத் –
பிரியத்தைச் செய்பவன்
பிரயோஜனாந்த பரருக்கும் பக்தி ஒன்றையே கணிசித்து வேண்டியதை அருளி அநந்ய பிரயோஜனராக ஆக்கி அருளுபவன்
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திருவந்தாதி -53-

வேறு பயன்களைக் கருதும் அன்பர்களுக்கும் அவரவர் விருப்பங்களை நிறைவேற்றித்
தம்மையே விரும்பும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிராஸீ கர்ம சம்யுக்தானாம் ஸாத்வதாம்ச் சாபி அகல்பயம்

பூஜிப்பதற்கு உரியவராக இருப்பது மட்டும் அல்லாமல் தம்மை பஜிப்பவர்களுக்கு விருப்பத்தைச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விசேஷமான சுகத்தை தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

879-ப்ரீதி வர்த்தந-
பக்தியை வளர்ப்பவன் -பக்தி உழவன் -நான்காம் திரு -23-
பஜதாம் ப்ரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் யேன மாம் உபயாந்திதே-ஸ்ரீ கீதை -10-10-
சௌந்தர்ய சௌசீல்ய ஆவிஷ்காரேண அக்ரூர மாலாகார தீன் பரம பாகவதான் க்ருத்வா -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம்
மறக்கும் என்று செந்தாமரைக் கண்ணோடு மறப்பற என்னுள்ளே மன்னினான் -1-10-10-

பக்தர்களுக்குத் தம் குணங்களை மேன்மேலும் வெளியிடுவதால் அவர்களுடைய பக்தியை
மேலும் மேலும் அதிகப் படுத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்களுக்குத் தம்மிடத்தில் அன்பை வளரச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்கள் இடத்தில் அன்பை வளர்ப்பவர் -பக்தர்களை அன்புடன் வளர்ப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———

விஹாயசகதிர் ஜ்யோதிஸ் ஸூ ருசிர் ஹூ தபுக்விபு
ரவிர் விரோச ஸூர்யஸ் சவிதா ரவிலோசன –94

————

880-விஹாயசகதி
பரம பதத்தை அடைவிப்பவன் -விஹாயசம் -பரம பதம்
இங்கு ஒழிந்து போகம் நீ எய்திப் பின்னும் நம்மிடைக்கே போதுவாய் என்ற பொன்னருள் -பெரிய திரு மொழி -5-8-5-
வானேற வழி தந்த வாட்டாற்றான் விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் -3-6-3-
தத் ஏக அதிகரணம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-2-16-

இப்படி பகதியினுடைய முடிவான நிலையில் ஏறப் பெற்றவர்கள் பரமபதம் செல்வதற்கும் தாமே உபாயமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

முக்த்வா ச விபுலாந் போகாந் த்வமந்தே மத் ப்ரசாததஸ் மாம் அநு ஸ்மரணம் ப்ராப்ய
மம லோகே நிவத்ஸ்யஸி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்-5-19 -26—
ததோ கோக்ரஜ்வலனம் தத் பிரகாசி தத்வாரோ வித்யா சாமர்த்யாத் தத் சேஷ கத் யனுஸ்ம்ருதி யோகாச்ச
ஹார்த்த அநு க்ருஹீத சத்தாதி கயா -ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்-4-4-16-

ஆகாயத்தில் அதாவது ஸ்ரீ விஷ்ணு பதத்தில் இருப்பவர் -அல்லது ஆகாயத்தில் இருக்கும் சூரியனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கருடன் மீது அமர்ந்து செல்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————————————–

5-6-அர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் முக்தனை வழி நடத்தும் பரமன் பரமான திரு நாமங்கள் -881-891-

881-ஜ்யோதி –
ஒளியாய் இருப்பவன் -அர்ச்சி ஜ்யோதி –
எழுமின் என்று இரு மருங்கு இசைத்தனர் முனிவர்கள் வழி இது வைகுந்ததற்கு என்று வந்து எதிர் எதிரே -10-9-3-
எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர் கதிரவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர் -10-9-4-
மாதவன் தமர் என்று வாசலில் வானவர் போதுமின் எமதிடம் புகுதுக என்றனர் -10-9-5-
ஆண்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று வாள் ஒண் கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே -10-9-6-
அர்ச்சிராத்யாதி கரணம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-3-1-
அதிவாஹிகாதி கரணம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-3-4
தே அர்ச்சிஷம் அபி சம்பவந்தி –சாந்தோக்யம்
அக்நிர் ஜ்யோதி ரஹச்சுக்ல ஷண்மாச உத்தராயணம் தாத்ரா பிராதா கச்சந்தி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விதோஜநா-ஸ்ரீ கீதை -8-24
பன்னிருவர் அபிமானி தேவதைகள்
அர்ச்சி ,அஹஸ் -பகல் ,சுக்ல பஷம் ,உத்தராயாணம்,சம்வத்சரம் ,வாயு ,சூர்யன் , சந்தரன்
வித்யுத்,வருணன்,இந்த்ரன்,பிரமன் –
இவர்களை சொல்லும் திரு நாமங்கள் -பட்டர் நிர்வாஹம்

பக்தர்கள் பரமபதத்தில் ஏறுவதற்கு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் முதற்படியான ஒளியாக இருப்பவர் -உபாசகனை
ஆதி வாஹிகர்களை நியமித்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் அழைத்துக் கொண்டு செல்ல நியமிக்கிறான்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தே அர்ச்சிஷம் அபி சம்பவந்தி –சாந்தோக்யம் -5-10-1-
அர்ச்சிராதி நா தத் பிரதிதே
ஆதி வாஹிகாஸ் தல் லிங்காத்

ஸ்வயமாகவே பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளியுள்ளவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

882-ஸூருசி –
அழகாக பிரகாசிப்பவன் -இரண்டாம் படி பகல் -தேவதையை சொல்லும் -அர்ச்சி ஷோ அஹ -சாந்தோக்யம்
ஒண் சுடரே -5-10-6-

ஸூர்யோதத்தினால் பிரகாசிப்பதாகிய இரண்டாம் படியான சிறந்த பகலை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிறந்த ஒளி உள்ளவர் -சிறந்த சங்கல்பம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களகரமான விருப்பம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

883-ஹூத புக் விபு –
சுக்ல பஷமாய் இருப்பவன் -ஹூத புக் அக்னியில் அவியாக சேர்க்கப் பட்டதை உண்பவன் சந்தரன்
அது இவனிடம் அமிர்தமயமாகி இவனை வளரச் செய்கிறது
அஹ்ன ஆபூர்யமாண பஷம் -சாந்தோக்யம்
முன்பே 241 -விச்வபுக் விபு பார்த்தோம்

அமுதமாகப் பரிணமிக்கும் சந்தரன் வளர்வதான வளர் பிறையாக -மூன்றாம் படியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஹூத புக் -எல்லாத் தேவதைகளைக் குறித்தும் செய்யப்படும் ஹோமங்களைப் புசிப்பவர் –
விபு -எங்கும் நிரம்பி இருப்பவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஹோமம் செய்பவைகளை உண்பவர் -பக்தர்களை மேன்மை கொண்டவர்களாக ஆக்குபவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

884-ரவி
உத்தராயணமாக கொண்டாடப்படும் சூர்யன்
ஆபூர்யமாண பஷாத்யான் ஷடுதன்நேதி மாசான் -சாந்தோக்யம்

மேல் ஏறிப் பிரகாசிப்பதனால் உயர்ந்த உத்தராயணமாக நான்காம் படியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆ பூர்யமான பஷாத் யாந் ஷட் உத்தங்கேதி மாஸாத் -சாந்தோக்யம்

சூர்யனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தன்னைத் தானே அறிந்து கொள்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

885-விரோசன –
ஒளி தருபவன் -ஒளி மணி வண்ணன் -4-4-4-

இரண்டு அயனங்களில் ரதம் செல்லும் சம்வத்சரமாக ஐந்தாம் படியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மா சேப்யஸ் சம்வத்சரம் –சாந்தோக்யம் 5-10-2-

பல விதமாகப் பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விலோசன -அர்ஜூனனுக்கு திவ்ய சஷூஸ் ஸைத் தந்தவர் -விரோசன -சூரியனுக்கு ஒளியைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

886-ஸூர்ய-
வாயு லோகமாக -வாயு இவன் இடம் இருந்து எப்போதும் வீசுவதால் இவன் ஸூர்யன் எனப்படுகிறான்

எப்போதும் சஞ்சரிக்கும் வாயுவாக ஆறாம்படியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குபவர் -செல்வத்தைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசைபவர் -உலகங்களைச் செயல்களில் தூண்டுபவர் -ஸூ ரிகளால் அடையப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

887-சவிதா
உண்டாக்குபவன் -மழை பொழிவித்து பயிர் பச்சைகள் உண்டாக்கி வளரச் செய்கிறான் -ஏழாம் படி
மீண்டும் 969-வரும்

ஏழாம் படியான சூரியனால் மழை பயிர் முதலியவற்றை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சம்வத்சராத் ஆதித்யம் –சாந்தோக்யம் 5-10-2-
வாயுமப்தாத் அவிசேஷ விசேஷாப்யாம் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் 4-3-2-

உலகங்கள் அனைத்தையும் உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

படைப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

888-ரவிலோசன-
சூர்ய கிரணங்கள் மூலம் சந்தரன் -மின்னல் போன்ற தேஜஸ் பதார்த்தங்களை பிரகாசிக்கச் செய்பவன்
சீரார் சுடர்கள் இரண்டானாய் -6-9-1-
சந்தரன் மின்னல் வருணன் -8/9/10 படிகள்
ஆதித்யாத் சந்த்ரமசம் சந்திர மசோ வித்யுதம் ச வருண லோகம் -உபநிஷத்

சூர்ய கிரணங்களால் -எட்டு ஒன்பது பத்தாம் படிகளான சந்திரன் மின்னல் வருணன் ஆகியோரைப்
பிரகாசிக்கச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆதித்யாத் சந்த்ரமசம் சந்த்ரமசவ் வித்யுதம் –சாந்தோக்யம் 5-10-2-
ச வருண லோகான் -கௌஷீதகீ

சூரியனைக் கண்ணாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சூரியனைக் கண்ணாக உடையவர் -அரவிந்த லோசன என்று கொண்டு நரசிம்ஹ அவதாரத்தில்
குகையுடன் சம்பந்தம் உள்ளவர் -என்றுமாம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

அநந்த ஹூத புக் போக்தா ஸூ கதோ நைகதோ அக்ரஜ
அநிர்விண்ணஸ் சதா மர்ஷீ லோகாதிஷ்டான மத்புத –95

————-

889-அநந்த ஹூத புக் போக்தா –
மிக்க மகிமை யுள்ள இந்த்ரனையும் பிரமனையும் உடையவன்
யாகங்களில் அக்னியில் சேர்க்கப்படுமவைகளை புசிப்பதால் இந்த்ரன் ஹூத புக் –
பிரஜைகளைக் காப்பாற்றுவதால் பிரமனுக்கு போக்தா
11/12 படிகள்

யாகங்களில் ஹோமம் செய்வதை உண்பவனான -பதினோராம்படி -இந்த்ரனையும் பிரஜைகளைக்
காப்பவனான -பன்னிரண்டாம் படி -பிரமனையும் உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச இந்திரலோகம் ச பிரஜாபதி லோகம்

அனந்த -தேச கால வஸ்து பேதங்களால் அளவுபடாதவர் –
ஹூதபுக் -ஹோமம் செய்வதை உண்பவர் –
போக்தா -பிரகிருதியை அனுபவிப்பவர் -உலகைக் காப்பவர் -மூன்று திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனந்த -பந்தம் இல்லாதவர் -முடிவில்லாதவர் –
ஹூதபுக் -ஆஹூதியை நன்கு உண்பவர் –
போக்தா-உண்பவர்-மூன்று திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———

890-ஸூகத
ஸூகம் அளிப்பவன்
அமானவன் திவ்ய புருஷன் கை கொடுத்து
பொன்னடியாம் செங்கமலப் போதுகளை உன்னிச் சிரத்தாலே தீண்டின்
அமானவனும் நம்மைக் கரத்தால் தீண்டல் கடன் -உபதேச ரத்னமாலை –
முன்பே 461 பார்த்தோம்-

பதிமூன்றாம் படியான அமானவ திவ்ய புருஷனாக ஸ்பர்சித்து சம்சார வாசனைகளை ஒழித்துத் தம்மை
அடைவதாகிய சுகத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத் புருஷ மாணவ ச யேநாந் ப்ரஹ்ம கமயதி–சாந்தோக்யம் -5-10-3-

ஸூ கத -பக்தர்களுக்கு மோஷ ஸூ கத்தைக் கொடுப்பவர் -அல்லது -அஸூ கத -துக்கங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுகத்தைத் தருபவர் -மங்களகரமான இந்த்ரியங்களைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

891-நை கத
ஒன்றை கொடாதவன் -பலவற்றை தருமவன்
புஷ்ப மாலைகள் வஸ்தரங்கள் -அப்சரஸ்கள் அலங்காரம் சதம் மாலா ஹஸ்தா -கௌஷீதகி உபநிஷத்
வள்ளல் மணி வண்ணன் –

எண்ணற்ற பூ மாலை மை ஆடை முதலிய பிரஹ்ம அலங்காரங்களைக் கொடுத்து இந்த முக்தனை தம்மிடம்
சேர்ப்பிக்கும் அப்சரஸ் ஸூ க்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச பஞ்ச சதாந் யப்சரச உபதா வந்தி சத்தம் மாலா ஹஸ்தா சத்தம் அஞ்சன ஹஸ்தா -கௌஷீதகீ -1-4-
தம் ப்ரஹ்ம அலங்காரேன அலங்குர்வந்தி

தர்மத்தைக் காப்பதற்காகப் பல அவதாரங்களை எடுப்பவர் -நை கஜ -எனபது பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தாமரையில் உதித்த ஸ்ரீ லஷ்மிக்கு மணவாளர் -தாமரை அடர்ந்து இருக்கும் வனத்தில் தோன்றியவர் –
எவரிடமிருந்தும் பிறவாதவர் -நைகஜ எனபது பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————————————————————————————–

ஜீவர்களை ஆளுபவன் –

849-ப்ராக்வம்ஸ- என்றுமே முக்தியிலே இருக்கும் நித்ய ஸூரிகளுக்கும் ஆதாரம் ஆனவர் —
இவர் நினைவாலேயே அவர்கள் நித்யர்களாக உள்ளார்கள் –
850-வம்ச வர்த்தன -நித்ய ஸூரிகள் என்னும் வம்சத்தை வளர்ப்பவர் –
851-பாரப்ருத்-ஜீவர்கள் தன்னைச் சேரும் வரை அவர்களின் பொறுப்பை தாங்குபவர் –
852-கதித-முன்னால் சொல்லப்பட்டவை -இனி சொல்லப் படுபவை ஆகிய அனைத்து மங்களமான குணங்களும்
பொருந்தியவராய் சாஸ்த்ரங்களில் போற்றப்படுபவர்
853-யோகீ–சேராதவையையும் சேர்க்கும் -நடக்காதவையையும் நடத்தும் பெருமை கொண்டவர் –
854-யோகீஸ-யோகிகளுக்குத் தலைவர் -யோகத்தை நிறைவேற்றுபவர் –
855-சர்வகாமத -யோகத்தில் நடுவே தவறினவர்களுக்கும் தகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் –
856-ஆஸ்ரம -யோகத்தில் தவறியவர்களுக்கு திரும்பவும் அதைத் தொடரத் தகுதியான ஒய்விடத்தைக் கொடுப்பவர்
857-ஸ்ரமண-யோகத்தை தொடர உதவி செய்து சம்சாரத்தில் இருந்து கரை சேர்ப்பவர் –
858-ஷாம -யோகத்தை தொடர விருப்பம் உற்றவர்களுக்கும் சம்சாரக் கடலைத் தாண்டும் வலிமை கொடுப்பவர் –
859-ஸூ பர்ண-யோகத்தை தொடர உதவி செய்து சம்சாரத்தில் இருந்து கரை சேர்ப்பவர்
860–வாயு வாஹன -பலமான காரணங்களால் யோகத்தில் இருந்து நழுவினாலும் அவர்களை
வேகமுள்ள கருடனைக் கொண்டு தூக்கிச் செல்பவர் –
861-தநுர்தர-பக்தர்களின் எதிரிகளை ஒழிக்க வில் எடுத்து இருப்பவர் –
862-தநுர்வேத-பக்தர்களின் எதிரிகளை ஒழிக்க வில் எடுத்து இருப்பவர் –

———————————————————-

தீயவர்களுக்கு யமன்

863-தண்ட -தகுதியான அரசர்களைக் கண்டு தீயவர்களைத் தண்டித்து தர்மத்தை நிலை நிறுத்துபவர் –
864-தமயிதா-தானே நேராகவும் இராவணன் முதலானோரை அடக்குமவர் –
865-அதம -தான் யாராலும் அடக்கப் படாதவர் –
866-அபராஜித -யாராலும் எப்போதும் எங்கும் எதனாலும் வெல்லப் படாதவர் –
867-சர்வசஹ-சிறு பலன்களுக்காக வேறு தேவதைகளைத் தொழுபவர்களையும் பொறுப்பவர் –
868-நியந்தா -மற்ற தேவர்களைத் தொழு பவர்களையும் ஊக்குவித்து இறுதியில் அவர்கள் தம்மை அடையக் காத்து இருப்பவர் –
869-நியம -வேறு தேவதைகள் இடம் நீண்ட ஆயுள் ஆகியவற்றை வேண்டினாலும் அந்த தேவதைகளுக்கு
அந்தராத்மாவாக இருந்து பலனைத் தானே கொடுப்பவர் –
870-யம -தேவர்களுக்கு வரம் அளிக்கும் வலிமையைத் தந்து நடத்துபவர்

———————————————-

சத்வ குணத்தை வளர்ப்பவன் –

871-சத்வவான் -கலப்பில்லாத ஸூத்த சத்வ குணத்தை உடையவர் –
872-சாத்விக -சத்வ குணத்தின் பலமான ஆறாம் அறிவு பற்றின்மை செல்வம் ஆகியவற்றின் உருவகமாகவே இருப்பவர் –
873-சத்ய – சாத்விகமான சாஸ்த்ரங்களால் போற்றப்படும் உண்மையான புகழாளர் –
874-சத்ய தர்ம பராயண -சாத்விகமான தர்மத்தை நாம் அனுஷ்டிப்பதனால் மகிழ்பவர் –
875-அபிப்ராய -சாத்விக தர்மங்களை கடைப் பிடிப்பவர்களால் விரும்பப் படுபவர்
876-ப்ரியார்ஹ -தன்னையே விரும்புவர்கள் இடம் பேரன்பு கொண்டவர் –
877-அர்ஹ-தன்னையே அடைய விரும்பும் பக்தர்களுக்கு தகுந்தவர் –
878-ப்ரியக்ருத் -வேறு பயன்களை விரும்புவோருக்கு அவற்றைக் கொடுத்து இறுதியில் தம்மிடத்தில் விருப்பத்தை வளர்ப்பவர் –
879-ப்ரீதி வர்தன -தன்னுடைய இனிமையான குணங்களால் பக்தியை வளர்த்து தம்மிடம் ஈடுபடுத்துபவர் –
880-விஹாயசகதி -பக்தர்கள் பரமபதத்தை அடைவதற்கு தாமே வழியாக இருப்பவர் –

—————————————————————————–

நெடும் கால ஆசை அர்ச்சிராதி மார்க்கம் –

881-ஜ்யோதி -மீளுதல் இல்லாத வைகுந்ததுக்குச் செல்லும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் முதல் படியான ஒளியாய் இருப்பவர் –
882-ஸூ ருசி -ஸூ ர்ய ஒளியால் பிரகாசிக்கும் பகலாக இருப்பவர் -இரண்டாம் படி –
883- ஹூத புக் விபு -ஹோமப் பொருட்கள் உண்ணும் சந்த்ரனனின் வளர் பிறையாய் இருப்பவர் -மூன்றாம் படி –
884-ரவி -ஸூ ர்யன் பிரகாசிப்பதால் சிறந்ததான உத்தராயணமாக இருப்பவர் -நான்காம் படி –
885-விரோசன -கதிரவன் உத்தராயணம் தஷிணாயாணம் ஆகிய வற்றால் பிரகாசிக்கும் சம்வத்சரமாக -ஆண்டாக இருப்பவர் -ஐந்தாம் படி –
886-ஸூ ர்ய -மழையையும் பயிரையும் வளர்க்கும் ஸூ ர்யனாகவும் இருப்பவர் –ஆறாம் படி
887-சவிதா -எங்கும் வீசும் காற்றாக இருப்பவர் -ஏழாம் படி
888-ரவி லோசன -சந்தரன் மின்னல் வருணன் ஆகியவர்களுக்கு ஒளி யூட்டுபவர் –8-9-10-படிகள் –
889-அநந்த ஹூத புக் போக்தா -யாகத்தில் சமர்ப்பிக்கப் படுவதை ஏற்கும் இந்த்ரனாகவும்
ஜீவர்களைக் காக்கும் நான்முகனாகவும் இருப்பவர் -11-12-படிகள் –
890-ஸூ கத -அமானவனால் தீண்டப்பட்டு சம்சாரம் ஒழிந்து தம்மை அடையும் ஜீவனுக்கு இன்பத்தை அளிப்பவர் –
891- நைகத–பல அப்சரஸ் ஸூ க்கள் இந்த முகத்தனை அலங்கரித்து தம்மிடம் சேர்க்கும் படி செய்பவர்

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–4-2-புத்த அவதாரம் -பரமான திரு நாமங்கள் -787-810-/4-3-தைவத் சம்பத் உள்ள சிஷ்ட பரிபாலனம் பரமான திரு நாமங்கள் -811-825-/4-4-அனு ப்ரேவேசித்து ரஷணம் பரமான திரு நாமங்கள் -826-838-/4-5-அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் பரமான திரு நாமங்கள் -839-848-

November 19, 2019

சமா வரத்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாசோ துராரிஹா–83-
ஸூ பாங்கோ லோக சாரங்கஸ் ஸூ தந்துஸ் தந்து வர்த்தன
இந்த்ரகர்மா மஹா கர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகம –84
உத்பவஸ் ஸூ ந்தரஸ் ஸூ ந்தோ ரத்ன நாபஸ் ஸூ லோசன
அரக்கோ வாஜஸ நிஸ் ஸருங்கீ ஜயந்தஸ் சர்வ விஜ்ஜயீ–85-
ஸூ வர்ண பிந்து ரஷோப்யஸ் சர்வ வாகீஸ் வரேஸ்வர
மஹா ஹ்ரதோ மஹா கர்த்தோ மஹா பூதோ மஹா நிதி –86-
குமுத குந்தர குந்த பர்ஜன்ய பாவனோ அநல
அம்ருதாசோ அம்ருதவபுஸ் சர்வஜ்ஞஸ் சர்வதோமுக –87
ஸூ லபஸ் ஸூ வ்ரதஸ் சித்தஸ் சத்ருஜித் சத்ரூதாபன
ந்யக்ரதோ அதும்பரோஸ் வத்தஸ் சானூரார்ந்த நிஷூதன -88
சஹாரார்ச்சிஸ் சப்த ஜிஹ்வஸ் சல்தைதாஸ் சப்த வாஹன
அமூர்த்தி ர நகோ அசிந்த்யோ பயக்றுத் பய நாசன –89
அணுர் ப்ருஹத் க்ருசஸ் ச்தூலோ குணப்ருன் நிர்குணோ மஹான்
அத்ருதஸ் ஸ்வ த்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்த்தன –90 –

———————————————————————————

4-1-கிருஷ்ணாவதார திரு நாமங்கள் -697-786
4-2-புத்த அவதாரம் -பரமான திரு நாமங்கள் -787-810-
4-3-தைவத் சம்பத் உள்ள சிஷ்ட பரிபாலனம் பரமான திரு நாமங்கள் -811-825-
4-4-அனு ப்ரேவேசித்து ரஷணம் பரமான திரு நாமங்கள் -826-838-
4-5-அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் பரமான திரு நாமங்கள் -839-848-

—————–

சமா வரத்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாசோ துராரிஹா–83-

————-

787-துராரிஹா-
தீயவரை விலக்குமவன் –
தீய புத்தி உடையவரைத் தன்னை அடைய ஒட்டாதபடி விலக்க புத்தாவதாரமாக எடுத்தவன் –
கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய்ப் புறம் புக்கவாறும் கலந்த அசுரரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு உயிர் உண்ட உபாயங்கள் -5-10-4-
புரம் ஒரு மூன்று எரித்த -1-1-8-த்ரி புரம் எரித்த விருத்தாந்தம் -வேதோக்த கர்ம அனுஷ்டானம் செய்த அசுரர்கள் ஸ்ரத்தை குறைத்து –
அம்பின் நுனி இருந்து வென்றவன் –

புத்தாவதாரம் -கெட்ட வழியில் செல்பவர்களை வேத மார்க்கத்தில் செல்லாமல் தடுப்பது முதலிய வழிகளால் கெடுத்தவர் –
இவனை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாத பாவிகள் விஷயத்தில் என்பதை தெரிவிக்க புத்தாவதாரம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மாயா மோஹேந தே தைத்யா பிரகாரை பஹுபிஸ் ததா வ்யுத்தபிதா யதா நைஷாம் த்ரயீம் கச்சித் அரோசயத்
ஹதாச்ச தே அஸூரா தேவை சந் மார்க்க பரி பந்திந –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-18-34-

கெட்ட வழியில் செல்லும் அசுரர் முதலியவர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

தீய பகைவர்களை நன்கு அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

ஸூ பாங்கோ லோக சாரங்கஸ் ஸூ தந்துஸ் தந்து வர்த்தன
இந்த்ரகர்மா மஹா கர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகம –84-

————-

788-சுபாங்க –
மங்களகரமான அழகிய உடலுடன் உடையவன் -கள்ள வேடம் -வஸ்தரேன வபுஷா வாசா -உடல் உடை பேச்சு அழகு
பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திருமேனி -4-9-8-

இவர் நம்பத் தகுந்தவர் என்று அசுரர்கள் ஏமாறுவதற்காக மயக்கும் அழகிய உருவம் கொண்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அழகிய அங்கங்கள் உடையவராக தியானிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களகரமான அங்கங்கள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

789-லோக சாரங்க –
உலகத்தில் சாரமான பொருளைப் பேசுபவன் –
மெய் போலும் பொய் வல்லன் -இவன் பேசுவது எல்லாம் கள்ளப் பேச்சாம் –
வணங்கும் துறைகள் பல பல வாக்கி -மதி விகற்பால் பிணங்கும் சமயம் பலபலவாக்கி வைத்தான் -திரு விருத்தம் -96-

உலகோர் கொண்டாடும் வகையில் போகம் மோஷம் ஆகிய இரண்டு வழிகளையும் அறிந்து உபதேசம் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

குருத்வம் மம வாக்யாநி யதி முக்தி மபீத் ஸத–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

உலகங்களிலுள்ள சாராம்சங்களை க்ரஹிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலிய உலகங்களை அளிப்பவர் -அறிவாளிகள் விளையாடும் இடமாக இருப்பவர் –
லோக சாரமான தன்னைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

790-ஸூ தந்து
கெட்டியான நூல் வலையை உடையவன் -தந்து -நூல்
சாந்தமான வேஷத்தைக் காட்டி அசுரர் மனம் கவர்ந்தான் -கெட்டியான வலை –

சாந்த வேஷத்தை ஏறிட்டுக் காண்பிப்பதாகிய அசுரர்களைக் கவரும் வலையை யாரும் தாண்ட முடியாத
உறுதி யுள்ளதாக வைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விஸ்தாரமான உலகத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான்முகன் முதலான மங்கள கரமான சந்ததி உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

791-தந்து வர்த்தன –
நூலைப் பெருகச் செய்தவன் –சம்சாரமான பந்தமே அந்த நூல்
நான் அவர்களை கொடிய அசுரத் தன்மை உள்ள வர்களை கொடிய சம்சாரத்தில் அசுர யோனியில் தள்ளுவேன் –
அகப்பட்டேன் மணி வண்ணன் வாசுதேவன் வலையுளே-5-3-6-

இப்படிப் பாவப் பற்றுகள் என்னும் சிறு நூல் இழைகளினால் சம்சாரம் என்னும் கயிற்றைப் பெருகச் செய்பவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாநஹம் த்விஷத க்ரூராந் சம்ஸாரேஷூ நராதமாந் –ஸ்ரீ கீதை -16-19-
த்ரயீ மார்க்க சமுத்சர்க்கம் மாயா மோஹேந தே அஸூரா காரிதாஸ் தந்மயா ஹ்யாசாந் ததா அந்யே தத் ப்ரசோதிதா
தைரப்யந்யே அபரே தைச்ச தேரப்யந்தே பரே ச தை –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 3-18-32-

பிரபஞ்சத்தை விருத்தி செய்பவர் -அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

த்ரௌபதிக்காக நூல் இழைகளாலான வஸ்த்ரத்தைப் பெருகச் செய்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

792-இந்திர கர்மா –
இந்த்ரனுக்காக செயல் பட்டவன் –
தேவர்களுக்காக கள்ள வேடம் புக்கவன்-

சரண் அடைந்த இந்திரன் முதலியோருக்காக இச் செயல்களைச் செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தமூசு சகலா தேவா பிராணிபாத புரஸ் சரம் ப்ரஸீத நாத தைத்யேப்ய த்ராஹீதி சரணார்த்திந –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 3-17-36-

இந்திரனைப் போன்ற செய்கையை உடையவர் -உலகங்களுக்கு ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விருத்திரனை அழித்தது-முதலிய இந்திரனுடைய செயல்களுக்குக் காரணமானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

793-மஹா கர்மா –
சிறப்பான செயல் உடையவன் -பவித்ராணாம் சாதூநாம் -இத்யாதி –
கிரித்ரிமங்கள்-செய்து தன்னைச் சரணம் பற்றிய தேவர்களை ரஷிக்க-
மாயர் கொல் -மாயம் அறிய மாட்டேன் -பெரிய திருமொழி -9-2-9
இந்திரற்கும் பிரமற்கும் முதல்வன் -திரு நெடும் -4-

சரண் அடைந்தவர்களைக் காப்பதற்கும் துஷ்டர்களைத் தண்டிப்பதற்கும் பரம காருணிகரான தாம் இப்படிச்
செய்ததனால் இம் மோஹச் செயல்களும் சிறந்தவைகளாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஆகாயம் முதலிய மஹா பூதங்களைப் படைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகப் படைப்பு முதலிய பெரிய செயல்களை உடையவர் -ஜீவனாக இல்லாதவர் -விதிக்கு வசம் ஆகாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

794-க்ருதகர்மா –
செயல்பட்டவன் -அஹிம்சா பரமோ தர்ம -என்பதை மட்டும் வலி உறுத்தி –
மயில் தோகையால் வழியைப் பெருக்குவது -வேதோகதமான யாகங்களை செய்யக் கூடாது -போல்வன-
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே -கொடிய வினை யாவேனும் யானே -5-6-6-

அசுரர்கள் ஏமாறுவதற்காக அவர்களுடைய நாஸ்திக ஆசாரங்களைத் தாமும் அனுஷ்டித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

செய்ய வேண்டியதைச் செய்து முடித்தவராதலின் ஆக வேண்டுவது ஒன்றும் இல்லாதவர் –
தர்மம் என்னும் கர்மத்தைச் செய்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூரணமான செயல் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

795-க்ருத ஆகம –
சைவ ஆகமங்களை பொய் நூல் எனபது போலே -மனத்தை கவரும் படி மோகனமான ஆகம நூல்களை வெளியிட்டவன் –

அந்தச் செயல்களை ஸ்திரப் படுத்துவதற்க்காக புத்தாகமம் ஜைனாகமம் முதலிய சமய நூல்களைச் செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேதத்தை வெளிப்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களைப் படைத்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

உத்பவஸ் ஸூ ந்தரஸ் ஸூ ந்தோ ரத்ன நாபஸ் ஸூ லோசன
அரக்கோ வாஜஸ நிஸ் ஸருங்கீ ஜயந்தஸ் சர்வ விஜ்ஜயீ–85-

—————–

796-உத்பவ –
உயர்ந்தவன் -மோஷ மார்க்கத்தை உபதேசிப்பதாக காட்டிக் கொண்டு சம்சாரிகளை விட உயர்ந்த –
மோஷ சாதனத்தை அடைந்து விட்டது போலே தோற்றம் கொடுக்கும் உயர்ந்தவன்-

மோஷத்தை உபதேசம் செய்பவர் போல் காட்டிக் கொண்டதால் உலகைக் கடந்தது போல் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிறந்ததான அவதாரங்களைத் தமது விருப்பத்தினால் செய்பவர் –எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஆதலால் பிறப்பு இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சம்சாரத்தை அல்லது படைப்பைத் தாண்டியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

797-ஸூந்தர
அழகியான் –
அம் பவளத் திரளேயும் ஒப்பர் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -பெரிய திருமொழி -9-2-4-
அழகியான் தானே -நான்முகன் திருவந்தாதி -22-

அதற்காக கண்ணைக் கவரும் அழகுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லோரைக் காட்டிலும் பேர் அழகு உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகு உள்ளவர் -அழகிய சங்கு உள்ளவர்
ஸூந்தன் என்னும் அசுரனை உபஸூந்தன் என்பனைக் கொண்டு அழித்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

798-ஸூந்த –
உருக்குபபவன்
தன் வடிவு அழகு காட்டி -அன்பு உண்டாகும்படி செய்து
அணி கெழு மா முகிலே ஒப்பர் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -9-2-7-

அவ்வடிவு அழகினால் அசுரர்களுடைய மனங்களை நன்கு மெதுப்படுத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஈரம் தயை உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுகத்தைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர் –

——————-

799-ரத்ன நாப –
ரத்னம் போலே அழகிய நாபியை உடையவன்

புலமையை நடிப்பதற்காக திரண்ட வயிறும் ரத்தினம் போலே அழகிய நாபியும் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ரத்னம் போல் அழகிய நாபி உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ரத்ன நாப -புருஷ ரத்னமான பிரமனை நாபியிலே உடையவர் –
அரத்ன நாப -பகைவரான அசுரர்களை துன்புறுத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————–

800-ஸூ லோசன –
அழகிய பார்வை உடையவன் -சிவந்த உடை அணிந்து கண் அழகைக் காட்டி மாயையால் மனசைக் கலங்கப் பண்ணுபவன்
குழல் அழகர் வாய் அழகர் –கண் அழகர் -நாச் திரு -11-2-

இதயத்தை மயக்கும் அழகிய திருக் கண்கள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததோ திகம்பரோ முண்ட –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 3-18-2-
புநச் ச ரக்தாம்பரத்ருக் மாயா மோஹாஸ் அஜி தேஷண –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-18-16-

அழகிய கண் அல்லது ஞானம் உள்ளவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகிய இரு கண்கள் உடையவர் –மேன்மையான பார்வை யுள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

801-அர்க்க –
துதிக்கப் படுமவன் -அஹோ மஹாத்மா அதிகார்மிக -மஹாத்மா பர தார்மிஷ்டன் ஆக கொண்டாடப் பட்டு பிரகாசித்தவன்
ஏத்துகின்றோம் நாத்தழும்ப -பெரிய துருமொழி -10-3-1-
நல்ல மேல் மக்கள் ஏத்த நானும் ஏத்தினேன் -4-3-9-

மஹாத்மா என்றும் மிக்க தர்மிஷ்டர் என்றும் அவ்வசுரர்களால் புத்தாவதாரத்தில் துதிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பூஜிக்கத் தக்கவர்களான பிரமன் முதலியோரால் துதிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

மிகுந்த ஸூக ரூபமான ஸ்வரூபம் உடையவர் -பூஜிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

802-வாஜஸநி –
நிறைய சாப்பிட வேணும் -என்று போதித்தவன் -கடன் வாங்கியாகிலும் நெய் உண்பாய் -சார்வாகக் கொள்கை பரப்பி
ஷபண கவ்ர்தம் -காலம் தோறும் பல கவளங்கள் தயிர் உண்ணு-உபதேசித்து
பொருள் ஈட்டி வாழ்க்கையை அனுபவிக்க -வாஜ -அன்னம் -சத்
அட்டுகுக் குவிச் சோற்று பருப்பதமும் தயிர் வாவியும் நெய் அளறும் அடங்கப் பொட்டத் துற்றியவன் –
பொட்டத் துற்றியவன் விரைவாய உண்டவன்

நாத்திக வாதம் செய்து இம்மைக்கு உரிய சோறு முதலியவற்றையே பெரிதாக அடைந்து அனுபவிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அவர்கள் விரதமே காலையில் தயிரும் சோறும் கலந்து உண்பதே

அன்னம் வேண்டியவர்களுக்கு அன்னத்தைக் கொடுப்பவர் -வாஜஸந-என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உணவைத் திரட்டுபவர் -வாஜஸந-என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

803-சுருங்கீ-
கொம்பை உடையவன் -கையால் சொரிவது அஹிம்சா தர்மத்து சேராது என்று மயில் தோகை கற்றையை கொம்பாக உடையவன்
பர்ஹீ பத்ரதர -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

அஹிம்சையைக் காட்டுவதற்காக மயில் இறகைக் கையில் கொம்பு போல் வைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பஹி பத்ர தரஸ் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

பிரளயக் கடலில் மீனாக அவதாரம் எடுத்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கோவர்த்தன மலைச் சிகரங்களை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——–

804-ஜயந்த –
ஜெயித்தவன் -கள்ளப் பேச்சாலும் மாயா வாதத்தினாலும்
உள்ளம் பேதம் செய்திட்டவன் -8-10-4-

ஞானமே ஆத்மா என்றும் உலகம் பொய் என்றும் வீண் வாதம் செய்து ஆத்திகர்களை வெல்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பகைவர்களை நன்கு வாழ்பவர் -அல்லது வாழ்வதற்கு காரணம் ஆனவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வெற்றி பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

805-சர்வ விஜ்ஜயீ
இனிய சொற்களாலும் உக்தி வாதங்களாலும் நிறைந்த அறிவாளிகளையும் மயங்கச் செய்து -தன் சொற்படி நடக்க செய்தவன் –

எப்படிப் பிரமாணங்களுக்கு விரோதமான வாதங்களால் நம்ப வைக்கக் கூடும் என்னில்
எல்லாம் அறிந்தவர்களையும் வெல்லும் திறமை யுள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாம் அறிந்தவரும் காமம் முதலிய உட்பகைகளையும் ஹிரண்யாஷன் முதலிய வெளிப்பகைகளையும் வெல்பவருமானவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாம் அறிந்தவராகவும் வெற்றியை அடைபவராகவும் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

ஸூ வர்ண பிந்து ரஷோப்யஸ் சர்வ வாகீஸ் வரேஸ்வர
மஹா ஹ்ரதோ மஹா கர்த்தோ மஹா பூதோ மஹா நிதி –86-

————

806-ஸூ வர்ண பிந்து –
கேட்பவர் மயங்கும்படி இனிமையாகப் பேசுபவன் -பிது-என்னும் தாது மயக்கத்தை குறிக்கும்
இப்படி இனிய பேச்சுக்களால் அசுரர் ஆஸ்திக்யத்தை அழியச் செய்தவன்

எல்லாம் வல்லவராதலின் எழுத்து சொற்சுத்தம் உள்ள பேச்சு ஆகியவற்றினால் நாஸ்திகர்களைக் கண்டிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பொன் போன்ற அவயவங்களை யுடையவர் –
நல்ல அஷரமும் பிந்து என்னும் அநு ஸ்வரமும் கூடிய பிரணவ மந்த்ரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களகரமான புகழ் உள்ள வேதங்களை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

807- அஷோப்ய-
கலக்க முடியாதவன்
கலக்கமிலா நல தவ முனிவர்-8-4-10-

ஆழ்ந்த கருத்துள்ளவர் ஆதலால் யாராலும் கலக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

காமம் முதலியவற்றாலும் சப்தாதி விஷயங்களாலும் -அசுரர்களாலும் -கலக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கலக்க முடியாதவர் -பொன் புள்ளிகளை உடைய மாயமானாக வந்த மாரீசனை பயப்படும்படி செய்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

808-சர்வ வாகீச்வரேச்வர-
சிறந்த பேச்சு திறமை உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் மேலானவன் -வாசஸ்பதி என்று ப்ருஹஸ்பதியை சொல்வார்கள்

வாதம் செய்யும் திறமை உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் மேலானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

உத்தர யுத்தர யுக்தவ் ச வக்தா வாசஸ்பதிர் யதா –அயோத்யா -1-14-

வாகீச்வரர்களான பிரம்மா முதலியவர்களுக்கும் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாக்குக்களுக்கு எல்லாம் ஈச்வரனான ருத்ரனுக்கும் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

809-மஹா ஹர்த
ஆழ்ந்த மடுவாய் இருப்பவன் -அகப்பட்டுக் கொண்டால் தப்ப முடியாதவன்
ஷிபாம் யஜச்ரம் அசுபான் ஆ ஸூ ரீஸ்ரேவ யோநிஷூ -ஸ்ரீ கீதை 16-9-
பொற்றாமரைக் கயம் நீராடப் போனாள் பொருவற்றாள் என் மகள் -திரு நெடும் தாண்டகம் -19-
தாமரை நீள் வாசத் தடம் போல் ஒரு நாள் காண வாராயே
ஏஷ ப்ரஹ்ம ப்ரவிஷ்டோச்மி க்ரீஷ்மே சீத மிவ ஹ்ரதம் -மஹா பாரதம்

பாவம் செய்தவர்கள் மேற் கிளம்பாமல் அமிழ்ந்து போகும்படியும் புண்யம் செய்தவர்கள் அடிக்கடி ஆழ்ந்தும்
போதும் என்று தோன்றாமல் இருக்கும்படியும் பெருமடுவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஷிபாம் யஜஸ்ரம் அசுபாம் ஆஸூரீஷ்வேவ யோநி ஷு –ஸ்ரீ கீதை-16-19-

யோகிகள் முழுகி இளைப்பாறி சுகமாகத் தங்கி இருக்கும் ஆனந்த வெள்ளம் நிரம்பிய மடுவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

காளிய மர்த்தன காலத்தில் அல்லது சமுத்ரத்தில் சயனித்து இருந்த போது பெரிய நீர் நிலை ஜலம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

810-மஹா கர்த்த
படு குழியாய் இருப்பவன் –
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள்-நரகமான படுகுழியில் விழச் செய்பவன் -அநாஸ்ரிதர்களை நசிக்கச் செய்யவே புத்த அவதாரம்
கோலமில் நரகமும் யானே -5-6-10-

இப்படி நாத்திக வாதங்களால் கெட்டுப் போனவர்களை ரௌரவம் முதலிய நரகக் குழிகளில் தள்ளுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஸ்ரத்த தாநா புருஷா தர்மஸ் யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே ம்ருத்யு சம்சார வர்த்தமனி –ஸ்ரீ கீதை 9-3-

கடக்க முடியாத மாயை என்னும் படு குழியை வைத்து இருப்பவர் -அல்லது மஹா ரதர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சேஷாசலம் முதலிய பெரிய மலைகளில் இருப்பவர் -இதய குஹையில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

———————————————————————–

4-3-தைவத் சம்பத் உள்ள சிஷ்ட பரிபாலனம் பரமான திரு நாமங்கள் -811-825-

811-மஹா பூத
மகான்களைத் தன்னவராகக் கொண்டவன் -ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர்களை அன்பராகக் கொண்டவன்
கிடாம்பி ஆச்சான் -திருமால் இரும் சோலை அழகர்-அகதிம் சரணா கதம் ஹரே -ஸ்லோகம் கேட்டு அருளி –
நம் இராமானுசனை அடைந்து வைத்து அகதி என்னப் பெறுவதோ
மன் மநாபவ-ஸ்ரீ கீதை 9-13-
தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரைச் சோர்ந்தே போகல கொடாச் சுடர் -2-3-6-

மேலானவர்களை தம் அடியாராகக் கொண்டவர் -சாஸ்த்ரங்களை மீறும் அசுரர்களை நிக்ரஹிப்பத்து கூறப் பட்டது –
இனி சாஸ்த்ரங்களை பின்பற்றும் தைவச் செல்வம் உள்ளவர்களை அனுக்ரஹிப்பது கூறப்படுகிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

மஹாத்மா நஸ்து மாம் பார்த்த -9-13-

முக்காலத்திலும் அளவிட முடியாத ஸ்வரூபம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆகாயம் முதலிய பூதங்களை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

812-மஹா நிதி
மகான்களை பெரு நிதியாக உடையவன் -ஆதரம் பிரீதி கொண்டவன்
திருமால் இரும் சோலை மலையே திருப்பாற் கடலே என் தலையே
திருமால் வைகுந்தமே தண் திரு வேங்கடமே எனது உடலே -10-7-8-
மகான்களுக்கு நிதியாய் இருப்பவன் -வைத்த மா நிதியாம் மது சூதனன் -6-8-11-
நிதியினைப் பவளத் தூணை -திருக் குருந்தாண்டகம் -1-
எனக்கு நிதியே பதியே கதியே -பெரிய திருமொழி -7-1-7-

அவ்வடியவர்களை நிதி போலே அன்புடன் கருதுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யே து தர்ம்யாம்ருதமிதம்-12-20-

எல்லாப் பொருளும் தம்மிடம் தங்கும்படி பெரிய ஆதாரமாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர்-

தம்மை அடைவது நிதியை அடைந்தது போலே மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குபவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

குமுத குந்தர குந்த பர்ஜன்ய பாவனோ அநல
அம்ருதாசோ அம்ருதவபுஸ் சர்வஜ்ஞஸ் சர்வதோமுக –87

————–

813-குமுத –
பூ மண்டலத்தின் ஆனந்தமாய் இருப்பவன்
நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டு -லோகத்தில் பிறந்தும் பரத்வாஜர் அத்ரி வசிஷ்டர் ஜடாயு -அகஸ்த்யர்
ஆஸ்ரமங்களில் ஆனந்தமாக பெருமாள்
வைகுந்தா மணி வண்ணனே என்னுள் மன்னி வைகும் வைகல் தோறும் அமுதாயா வானேறே -2-6-1-
ஓர் இடம் ஓன்று இன்றி என்னுள் கலந்தான் -2-5-3-

இவ் வுலகிலேயே அவர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பூமியின் பாரத்தை ஒழித்து பூமியை மகிழ்விப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகில் மகிழ்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

814-குந்தர –
ஞான ப்ரதன்-அறியாதன அறிவித்த அத்தா நீ செய்தன அடியேன் அறியேனே -2-3-2-
என்தன் மெய்வினை நோய் களைந்து நன் ஞானம் அளித்தவன் கையில் கனி என்னவே -ராமுனுச -103-
ததாமி புத்தியோகம் தம் யேநமாம் உபயாந்திதே-ஸ்ரீ கீதை -10-10-

பரமபதத்தை யளிப்பவர் -குந்தமலர் போல் அழகியவர் -பரதத்வ ஞானம் அளிப்பவர் –பாவங்களைப் பிளப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததாமி புத்தி யோகம் தம் -10-10-

குருக்கத்தி மலர் போல் சுத்தமான தர்ம பலன்களைக் கொடுப்பவர் -பெறுபவர் என்றுமாம் –
ஸ்ரீ வராஹ ரூபத்தால் பூமியைக் குத்தியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அடியவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்படும் குந்த புஷ்பங்களால் மகிழ்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

815-குந்த –
பாபங்கள் போக்கி படிப் படியாக ஞானம் அளிப்பவன் -பர பக்தி பர ஞானம் பரம பக்தி -நிலைகள்
செய்குந்தா வரும் தீமை யுன்னடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய் குந்தா -2-5-1-
குந்த என்று -வெண்மையான குருக்கத்தி மலரைச் சொல்லி -தூய இயல்பு உடையவன்
குந்தம் என்று ஆயுதம் சொல்லி -நின் கையில் வேல் போற்றி
கும் தாதி இதி குந்த -முக்த பூமியை தரும் மோஷ ப்ரதன்-

ஞான பக்தி வைராக்கியம் ஆகிய முதற்படி ஏறியவர்களுக்கு மேற் படிகளாகிய
பரபக்தி பரஜ்ஞான பரம பக்திகளைக் கொடுப்பவர் -சகல பாபங்களையும் பாவத்தைச் சோதிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

குந்தர -பாபங்களைப் பிளப்பவன்
குந்த -பிளந்த பாபங்களை சோதிப்பவன்

குந்த மலர் போல் அழகிய ஸ்படிகம் போல் தெளிவான அங்கம் உடையவர் -ஸ்ரீ பரசுராமாவதாரத்தில் பூமியை
கச்யபருக்குக் கொடுத்தவர் -பூமியை ஷத்ரியர்கள் இல்லாமல் போகும் படி கண்டித்தவர் – சங்கரர் –

ஒலியைச் செய்பவர் – பூமியை இந்த்ரனுக்குக் கொடுப்பவர் -கெட்டவற்றை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

816-பர்ஜன்ய —
ஆத்யாத்மக -ஆதி பௌதிக -ஆதிதைவிக -தாபத் த்ரயங்கள் போக்கும் மேகமாக இருக்கிறவன் -மனத்தை குளிர வைப்பவன் –
மின்னு மா மழை தவழும் மேக வண்ணா -திரு நெடு -30-
வண்ணா வடிவையும் ஸ்வ பாவத்தையும் சொல்லும்
கரு மா முகில் உருவா புனல் உருவா -பெரிய திரு மொழி -7-9-9-

தம்முடைய ஸ்வரூபததைத் தெரிவித்து மூன்று தாபங்களைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ பாராசர பட்டர் –

விரும்பியவற்றைப் பொழிபவர் –மேகம் போலே ஆத்யாத்மிக தாப த்ரயத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உயர்ந்தவைகளை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

817-பவன –
தானாக வந்து பக்தர்கள் தாபம் தீர்த்து அருளி
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-9-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7-
பாவனா -பாடமாகில் பவித்ரம் -அமலங்களாக விழிக்கும் கமலக் கண்ணன் -1-9-9-

தாமே பக்தர்களிடம் செல்லுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம்மை நினைத்த மாத்திரத்திலே புனிதப் படுத்துபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அரசர்களைக் காப்பவர் -புனிதப் படுத்துபவர் -வாயுவின் தந்தை -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

818-அனில –
தானே கார்யம் செய்பவன் -ஸ்வா பாவிகமாக -தன் பேறாக
வெறிதே அருள் செய்வர் செய்வார்கட்கு உகந்து
இன்று தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்–10-8-5-

பக்தர்களை அனுக்ரஹிப்பதற்குத் தம்மைத் தூண்டுபவர் வேண்டாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததப்ய பிரார்த்திதம் த்யாதோ ததாதி மது ஸூதநா

தமக்குக் கட்டளை இடுபவர் யாரும் இல்லாதவர் -எப்போதும் தூங்காத ஞான ஸ்வரூபி –
பக்தர்களுக்கு அடைவதற்கு எளியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாயு பக்தர்களை ஏற்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

819-அம்ருதாம்சு –
அமுதூட்டுபவன் – சோஸ்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மனா-
சீர் கலந்த சொல் நினைந்து போக்காரேல் என்னினைந்து போக்குவர் இப்போது -பெரிய திரு -86-
தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதுமாகித் தித்தித்து என் ஊன் உயிரில் உணர்வினில் நின்றான் -8-8-4-
எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தொறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆராவமுதமே -2-5-4-

பக்தர்களுக்குத் தம் குணங்கள் என்னும் அமுதத்தை ஊட்டுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆத்மானந்தம் என்னும் அமுதத்தை உண்பவர் -தேவர்களுக்கு அமுதம் அளித்து தாமும் உண்பவர் –
பலன் அழியாத ஆசை உள்ளவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்தர்களால் விரும்பப் படுபவர் -அம்ருதன் என்ற பெயருடைய வாயு தேவனுக்கு சுகத்தை உண்டாக்கும் பாரதீ தேவியை அளித்தவர்-
அம்ருதாம்ச என்ற பாடத்தில் அழியாத மிக்க புகழ் கொண்ட மத்ஸ்யாதி அவதாரங்களைக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

820-அம்ருதவபு –
அமுதம் அன்ன திரு மேனியை யுடையவன் -ஆராவமுதன் -5-8-1-
அம்ருத சாகராந்தர் நிமக்ன சர்வாவயஸ் ஸூ க மாஸீத்-என்று முடித்தார்- எம்பெருமானாரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்யம் -6-
எனக்கு ஆராவமுதானாய் -10-10-5-

தமது திரு மேனியும் அமுதம் போன்று இனிமையாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அழியாத திருமேனி யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அமுதம் தருவதற்காக நாராயணீ அஜித தன்வந்தரி ரூபங்களைக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

821- சர்வஜ்ஞ-
முற்றும் உணர்ந்தவன் –
எந்த வழியாகிலும்-அதையே வ்யாஜ்யமாகக் கொண்டு எளிதில் அடையும் படி இருப்பவன்
யேந கேநாபிப் காரேண த்வயவக்தா த்வம் கேவலம் மதீயயை வதயயா -சரணா கதி கத்யம் -17-
த்வய அனுசந்தானமே ஹேதுவாக இரு கரையும் அழியப் பெருக்கின அவன் கிருபை ஒன்றாலே விநஷ்டமான
பாபங்களை உடையீராய் –
ஆழியான் அருள் தருவான் அமைகின்றான் -10-6-1-

பக்தர்களின் சக்தி அசக்தியையும் அவர்களால் சாதிக்கக் கூடியது கூடாததையும் முற்றும் உணர்ந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாம் அறிந்தவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

822-சர்வதோமுக-
பக்தர்களுக்கு இன்ன வழியில் தான் அடையலாம் இன்ன வழியில் அடைய முடியாது என்ற நிர்ப்பந்தத்தைப் போக்கி
எவ்வழியாலும் எளிதில் அடையக் கூடியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆர்த்தோ வா யதி வா த்ருப்த பரேஷாம் சரணாகத

எங்கும் கண்களும் தலைகளும் முகங்களும் உள்ள ஸ்வரூபம் என்று
ஸ்ரீ கீதையில் சொல்லிய படி எங்கும் முகங்களுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லா திசைகளிலும் முகம் உள்ளவர் -எல்லா இடத்திலும் ஜலத்தைப் புகலிடமாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

ஸூ லபஸ் ஸூ வ்ரதஸ் சித்தஸ் சத்ருஜித் சத்ரூதாபன
ந்யக்ரதோ அதும்பரோஸ் வத்தஸ் சானூரார்ந்த நிஷூதன -88

————–

823-ஸூலப-
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -1-3-1-
எண்ணிலும் வரும் என் இனி வேண்டுவம் -1-10-2-
அணியனாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் -9-10-7-

விலையில்லாத உயர்ந்த பொருளாக இருந்தும் அற்பமான பொருள்களால் எளிதில் அடையக் கூடியவர் –
கூனி சந்தனம் கொடுத்து கண்ணனால் அருளப் பட்டாள்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வஸ்த்ரே ப்ரக்ருஹ்ய கோவிந்தம் மம தேகம் வ்ரஜேதி வை

இலை பூ முதலியவற்றை பக்தியுடன் சமர்ப்பித்ததனால் மட்டுமே எளிதாக அடையப் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தேவதைகளில் பிரகாசிப்பவர் -எளிதில் அடையக் கூடியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

824-ஸூ வ்ரத-
சோபனமான விரதம் உடையவன் -சங்கல்பம் -அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாம் ஏதத் வ்ரதம் மம -பெருமாள்
ஓன்று பத்தாக நடத்திக் கொண்டு போகும் -ஸ்ரீ வசன பூஷணம் -81-
சரணமாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் -9-10-5-
இன்று வந்து இருப்பேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் -10-8-6-

தம்மை அடைந்தவர்களை எவ்வகையாலும் காப்பாற்றும் உறுதியான வ்ரதமுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸக்ருத் ஏவ ப்ரபந்நாய-

சிறந்த போஜனம் உள்ளவர் -போஜனத்தில் இருந்து நிவர்த்திப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்மை அடைவதற்கு மங்களமான விரதங்கள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

825-சித்த –
சித்த தர்மமாய் உள்ளவன் -அவனே உபாயம் உபேயம்
ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாகத் தந்து ஒழிந்தாய்-5-8-10-
இன்று தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான்-

தமது உண்மைத் தன்மையை அறிந்தவர்க்கு முயற்சி இல்லாமல் கிடைப்பவர் –
ஸ்வா பாவிக சர்வ ரஷகர் அன்றோ இவன் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தமக்குக் காரணம் ஏதுமின்றி சித்தமாகவே இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களத்தை அல்லது சாஸ்த்ரத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————————————-

4-4-அனு ப்ரேவேசித்து ரஷணம் பரமான திரு நாமங்கள் -826-833-

826 -சத்ருஜித் சத்ருதாபன –
தனது திவ்ய சக்தியால் பூரிக்கப்பட்டு சத்ருக்களை ஜெயித்தவர் மூலம் பகைவர்களை வருத்துபவன் –
புரஞ்சயன் ஆவேசிக்கப் பட்டு இந்திரன் எருதுவாக -காகுஸ்தன் -அசுரர்களைக் கொன்றான்
புருகுஸ்தன் அரசன் தேஜஸ் மூலம் பாதாளம் துஷ்ட கந்தர்வர்களை நாசம் செய்தான்-

தம் திவ்ய சக்தியினால் பூரிக்கப்பட்டு விரோதிகளை வென்றவர்களான ககுத்ஸ்தர் புருகுத்சர் முதலியோரைக் கொண்டு
பகைவரை வருத்துபவர் –இதுவரை அவன் நேரில் காக்கும்படி கூறப் பட்டது –
இனி மறைந்து இருந்து காக்கும்படி கூறப் படுகிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சதக்ரதோ வ்ருஷ ரூப தாரிண ககுத்ஸ்த அதிரோஷ சமன்வித பகவத சராசர குரோ அச்யுதஸ்ய தேஜஸா ஆப்யாயிதோ
தேவாஸூர சங்கராமே சமஸ்தாநேவ அஸூராந் நிஜகாந –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -4-2-31-
புருகுத்ச ரஸாதல கதச்ச அசவ் பகவத் தேஜஸா ஆப்யாயித வீர்ய சகல கந்தர்வாந் ஜகாந் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -4-3-10-

சத்ருஜித் -தேவ சத்ருக்களான அசுரர்களை வெல்பவர் –
சத்ரு தாபன -சத்ருக்களைத் துன்புறுத்துபவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்ருஜித் -சத்ருக்களை வெல்பவர் –சூரியனுக்குள் இருப்பவர் –
சத்ருதாபன -சத்ருக்களை -அசுரர்களை தவிக்கும்படி அழியச் செய்பவர்-இரண்டு திரு நாமங்கள் –

—————-

827-ந்யக்ரோதோதும்பர –
அடியாருக்கு கட்டுப் படுபவன் -அஞ்சலி ஒன்றுக்கே உருகுபவன் –
அஞ்சலி பரமா முத்ரா ஷிப்ரம் தேவ ப்ரவசாதி நீ -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெரு மாயன்
சர்வ குண உத்கதம் அம்பரம் பரம் தாம -பட்டர் பாஷ்யம்
கார் ஏழு கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகுண்டும் ஆரா வயிற்றானை அடங்கப் பிடித்தேனே -10-8-2-

மேலே தன் அங்கங்கள் போன்ற தேவர்கள் மூலம் பகவான் உலகு ஆள்வதை சொல்லும் திரு நாமங்கள்

கீழே நின்று வணங்குபவர்கள் -தங்களுக்கு அருளும்படி தடுத்து நிறுத்தப் படுபவராகவும் மிக உயர்ந்த பரமபதத்தையும் திருமகள்
முதலிய செல்வங்களையும் அடைந்தவராகவும் இருப்பவர் —
மிக உயர்ந்தவராயினும் மிகத் தாழ்ந்தவராலும் அணுகக் கூடியவர் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஞ்சலி பரமா முத்ரா க்ஷிப்ரம் தேவ ப்ரஸாதிநீ –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -33-105-
க்ருத அபராதஸ்ய ஹி தே நான்யத் பச்சாப் யஹம் ஷமம் அந்தரேன அஞ்சலிம் வக்த்வா லஷ்மணஸ்ய பிரசாத நாத் -கிஷ்கிந்தா -32-17-

ந்யக்ரோத -கீழே முளைப்பவர் -பிரபஞ்சத்திற்கு எல்லாம் மேல் இருப்பவர் —
எல்லாப் பிராணிகளையும் கீழ்ப்படுத்து தமது மாயையால் மறைப்பவர் –
உதும்பர -ஆகாயத்திற்கு மேற்பட்டவர் -எல்லா வற்றிற்கும் காரணம் ஆனவர் –
அன்னம் முதலியவற்றால் உலகைப் போஷிப்பவர் – இரண்டு திருநாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ந்யக்ரோத -எல்லோரையும் காட்டிலும் மேம்பட்டு வளர்பவர் -உதும்பர -ஆகாயத்தில் இருந்து மேலே எழுபவர் –
ஔ தும்பர -என்ற பாடமானால் -ஜீவர்களைத் தன பக்தர்களாக ஏற்கும் ஸ்ரீ லஷ்மி தேவிக்குத் தலைவர் –
இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

828-அஸ்வத்த
தேவர்கள் மூலம் உலகங்களை நியமித்து ஆள்பவன்
அஸ்வ ச்த-நிலை யற்ற தேகம்
இருக்கும் இறை இறுத்து உண்ண -நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தைவ நாயகன் தானே -5-2-8-

இன்றுள்ளது -நாளை இல்லை என்னும்படி அநித்யமான பதவிகள் பெற்ற இந்த்ரன் சூர்யன் முதலானவர்களுள் அனுப்ரவேசித்து
எல்லாவற்றையும் நடத்துபவர் –
பிறகு தமக்கு அங்கமாக உள்ள தேவதைகளால் உலகை நிர்வகிப்பது கூறப் படுகிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மூர்த்திம் ரஜோ மாயம் ப்ராஹ்மிம் ஆஸ்ரித்ய ஸ்ருஜதி பிரஜா ஆஸ்ரித்ய பொவ்ருஷீம் சாத்விகீம் ய ச பாலயந்
காலாக்யாம் தாமஸீம் மூர்த்திம் ஆஸ்ரித்ய க்ரஸதே ஜகத் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

நாளை நில்லாத அநித்ய வஸ்துவாகவும் இருப்பவர் -அரசமரம் போல் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

குதிரையைப் போல் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

829-சானூராந்த்ர நிஷூத-
இந்த்ரன் விரோதி -சானூரனைக் கொன்றவன்
கம்சன் மல்லர் பெயரும் சாணூரன்
கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழச் செற்றவன் -பெரிய திரு மொழி -2-3-1-
அரங்கின் மல்லரைக் கொன்று –கஞ்சனைத் தகர்த்த சீர் கொள் சிற்றாயன் -8-4-1-

அவர்கள் விரோதியான சாணூரன் என்னும் மல்லனை அழித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சாணூரன் என்னும் அசுரனைக் கொன்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துர்யோதனன் முதலியவர்களையும் சாணூரனையும் அழித்தவர் -சாணூராந்த நி ஷூதன -என்று பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

சஹாரார்ச்சிஸ் சப்த ஜிஹ்வஸ் சப்தைதாஸ் சப்த வாஹன
அமூர்த்தி ர நகோ அசிந்த்யோ பயக்ருத் பய நாசன –89

———–

830-சஹச்ராச்சி –
ஆயிரக் கணக்கான கிரணங்கள் சூர்யனுக்கு கொடுத்து
பழுக்க உலர்த்த உஷ்ணம் தர
ஒளி மணி வண்ணன் -3-4-7-

உலகில் பொருள்களைப் பரிணாமம் செய்தல் -உலர்த்தல் உஷ்ணத்தையும் ஒளியையும் உண்டு பண்ணுதல்
முதலியவற்றைச் செய்யும் அநேக கிரணங்களை சூர்யனிடம் வைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அக்னீஷோமாத்ம சஞ்ஜஸ்ய தேவஸ்ய பரமாத்மந ஸூர்ய சந்த்ர மசவ் வித்தி சாகாரவ் லோசநேஸ்வரவ்
யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாசயதேகிலம் யத் சந்திரமசி யச்சாக்நவ் தத் தேஜோ வித்தி மகாமகம் —ஸ்ரீ கீதை -15-12-

அளவற்ற கிரணங்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆயிரம் கிரணங்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

831-சப்த ஜிஹ்வா
ஏழு நாக்குகளை உடையவன்
முண்டக உபநிஷத் அக்னி ஏழு நாக்குகள் –
காளி -கராளி -மநோஜவை -ஸூ லோஹிதை -ஸூ தூம்ர வர்ண -ஸ் புலிங்கிநி -விஸ்வரூபி
தீயாய்க் காலாய் நெடு வானாய் சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் ஆனான் -6-9-8-

தேவர்களை மகிழ்விக்கும் ஆஹூதிகளை காளீ கராளீ முதலிய ஏழு நாக்குகளை உடைய
அக்னியாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத் வக்த்ர தேவதா நாம் ச ஹுதபுக் பரமேஸ்வர மந்த்ர பூதம் யாதாதாய ஹுதமாஜ்ய புரஸ் சரம்
ப்ரஹ்மாண்ட புவனம் சர்வம் சந்தர்பயதி ஸர்வதா

ஏழு நாக்குகளை உடைய அக்னி ரூபியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஏழு நாக்குகள் உள்ள அக்னியின் உள்ளிருப்பவர் -அல்லது ஜடைகளை உடைய
ஏழு ரிஷிகளைத் தமது நாக்காகயுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

832-சப்தைதா
ஏழு வகை சமித்துக்களால் ஒளி விடுபவன்
அரசு அத்தி பலாச வன்னி விகங்கதம் அசநிஹதம் புஷகரபர்ணம்-ஏழு வகை சமித்துக்கள்
பாக யஞ்ஞம்-ஔ பாசனம் -வைஸ்வதேவம் -ஸ்தாலீபாகம் -அஷ்டைக மாசஸ்ரார்த்தம் -ஈசானபலி -சர்ப்ப பலி -எழு வகை ஹவிர் யஞ்ஞம்
அக்னி ஹோத்ரம் தார்ச பூர்ண மாசம் -பிண்ட பித்ரு யஞ்ஞம் -பசு பந்தம் ஆக்ரயணம் சாதுர்மாஸ்யம் -சௌத்ராமனி -என்பர்
அக்நிஷ்டோமம் அத்யக் நிஷ்டோமம் – சக்தியம் -ஷோடசம் -வாஜபேயம் -அதிராத்ரம் -அபதொர்யாமம் -ஏழு வகை யாகம்
வேதமும் வேள்வியும் விண்ணும் இரு சுடரும் ஆதியும் ஆனான் -9-4-9-

ஒவ் ஒன்றும் ஏழாக உள்ள விறகு பாகம் ஹவிஸ் சோமசம்ஸ்தை ஆகியவற்றை பிரகாசிக்கச் செய்யும் கிரியைகள்
எல்லாவற்றையும் அடைபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏழு ஜ்வாலைகள் உடைய அக்னியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஏழு ரிஷிகளை வளரச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

833-சப்த வாஹன-
ஏழு வாகனங்களை உடையவன்
காரார் புரவி ஏழ் பூண்ட தனி ஆழி தேரார் நிறை கதிரோன் மண்டலத்தான் -சிறிய திரு மடல்
காயத்ரீ உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி த்ருஷ்டுப் ஜகதீ -சந்தஸ் க்கள் உடைய வேத மந்த்ரங்களின்
அதிஷ்டான தேவதைகளே சூர்யனின் ஏழு குதிரைகள் -பரம புருஷனின் வாகனங்கள்
ஆவஹம் ப்ரவஹம் சம்வஹம் உத்வஹம் விவஹம் பரிவஹம் பராவஹம் ஆகிய ஏழு மண்டலங்கள் உடையவன் வாயு
இவனையும் வாகனமாக உடையவன் பகவான் வாயு வாஹன -332-திரு நாமம் முன்பே பார்த்தோம்-

காயத்ரீ முதலிய ஏழு சந்தஸ் ஸூக்களோடு கூடிய வேத மந்திரங்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதைகளான சூர்யனுடைய
ஏழு குதிரைகளை வாகனமாக யுடையவர் -ஏழு வாயுச் கந்தர்களைத் தாங்குபவர் என்றுமாம் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சப்த பிராணா ப்ரபவந்தி –தைத்ரீயம்
குஹசயா நிஹிதா சப்த
விஸ்வேச பிராணா ஸக்தேர்வை வாய்வாக்யம் அதி தைவதம் ஜகத் சந்தாரகம் சைவ நாநாஸ் கந்தாத்மநா
து வை ஏதே பகவத் ஆராமா திஷ்டன் யஸ்மின் ஜெகத்ரய

ஏழு குதிரைகளை உடைய அல்லது சக்த என்னும் ஒரு தேர்க் குதிரையை உடைய சூரியனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஏழு குதிரைகளை யுடைய சூரியனை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

834-அமூர்த்தி –
ப்ராக்ருத சரீரம் இல்லாதவன்

பஞ்ச பூதமான ரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ரூபமுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஹம் இல்லாதவர் –அசைவனவும் அசையாதவையுமான பொருள்களின் வடிவம் சரீரம் அது இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ப்ராக்ருதமான மேனி அற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

835-அனக –
பாபம் அற்றவன் -பரி சுத்தன் -சுத்த சத்வ மயம்-
முன்பே 148 பார்த்தோம் தோஷங்கள் தீண்டா
பூதங்கள் ஐந்து –இருள் சுடர் –கிளரொளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-
தீதில் சீர் திருவேங்கடத்தான் -3-3-5
அமலன் –

கர்மத்திற்கு வசப் படாதவராதலின் கர்ம வசப் பட்ட ஜீவர்களைக் காட்டிலும் விலஷணமானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பாவமும் துக்கமும் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பாவம் அற்றவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

836-அசிந்த்ய –
எண்ணத்துக்கு அப்பால் பட்டவன் –
கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கை ஒவ்வா கட்டுரைத்த நன் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது
ஒட்டுரைத்து இவ்வுலகு உன்னைப் புகழ்வெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய்ப் புற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதீ -3-1-2-
எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே -3-1-3-
செவ்வே நெஞ்சால் நினைப்பரிதால் வெண்ணெய் உண்ணும்
சேயன் அணியன் யாவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோசரன் அல்லன் 1-9-6–

முக்தர்களை உவமையாகக் கொண்டும் நிரூபிக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

எல்லா வற்றுக்கும் சாஷி -ஆதலின் எப் பிரமாணங்களுக்கும் எட்டாதவர் -விலஷணர்-
இத்தகையவர் என்று நினைக்க ஒண்ணாதவர் – ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிந்தைக்கு எட்டாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

837-பயக்ருத்

தம் கட்டளைகள் ஆகிற சாஸ்த்ரங்களை மீறுபவர்களுக்கு பயம் உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்களுக்கு பயத்தைப் போக்குபவர் –தீய வழிகளில் நடப்பவர்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களுக்கு அபயம் அளிப்பவர் -அபயக்ருத் -என்பது பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

838-பய நாசன
பயத்தை உண்டு பண்ணுபவன் -போக்குமவன்
அசுரர்க்கு வெம் கூற்ற
எல்லையில் மாயனைக் கண்ணனை தாள் பற்றி யானோர் துக்கம் இலேனே -3-10-8-

தம் கட்டளைகள் ஆகிற சாஸ்திரங்களைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு பயத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பய அபயகர கிருஷ்ண

வர்ணாஸ்ரம தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களுடைய பயத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அச்சத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————————

அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் பரமான திரு நாமங்கள் -839-848-

———-

அணுர் ப்ருஹத் க்ருசஸ் ச்தூலோ குணப்ருன் நிர்குணோ மஹான்
அத்ருதஸ் ஸ்வ த்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்த்தன –90 –

———

839-அணு –
மிகவும் நுண்ணியன் -அணோராணீயான்
ஆவி சேர் உயிரின் உள்ளான் -3-4-10-
சிறியாய் ஒரு பிள்ளை -7-2-4-
அணிமா மஹிமா-போன்ற அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள் ஸ்வா பாவிகமாக உள்ளவன் –

மிகவும் நுண்ணிய ஹ்ருதயாகசத்தில் அதிலும் நுண்ணிய ஜீவாத்மாவினுள் பிரவேசித்து இருக்கும் திறமையால்
அணிமா -உடையவர் -பிறகு அணிமை முதலிய வற்றின் அதிஷ்டானங்களான அஷ்டைச்வர்யம் கூறுகிறது – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அணீர் அணீயாந்
நிபுனோ அணீயாந் பிசோர்ணாயா–தாமரைத்தண்டை விட நுட்பமாயும் வலுவாயும்

மிக ஸூஷ்மமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

அணுவான சிறிய வற்றிற்குத் தங்கும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

840-ப்ருஹத்
பெரிதிலும் பெரியவன் -மஹதோ மஹீயான்
சபூமிம் விச்வதோவ்ருத்வா அத்ய திஷ்டத் தசாங்குலம்
பெரிய வப்பன் –உலகுக்கோர் தனி யப்பன்-8-1-11-
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -பெரிய திருமொழி -3-8-1-

மிகப் பெரிய பரமபதத்தையும் உள்ளங்கையில் அடக்குவது போல் தமது ஏக தேசத்தில் அடக்க
வியாபித்து இருக்கும் மஹிமா உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச பூமிம் விச்வதோ வ்ருத்வா அத்யதிஷ்டத் தசங்குலம் -புருஷ ஸூக்தம்
மஹதோ மஹீயாந்

பெரிதாயும் பெருமை உள்ளதையும் இருக்கும் ப்ரஹ்மமாயும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

குணங்களால் நிறைந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

841-க்ருச-
மெல்லியவன் -லேசானவன்-லகிமா -யத்ர காமகத வசீ –
எண்ணில் நுண் பொருள் -10-8-8-

பஞ்சு காற்றினும் லேசானவராக எங்கும் தடை இன்றிச் செல்பவர் ஆதலின் லகிமா உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பார்க்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

842-ஸ்தூல –
பருத்தவன் -ப்ராப்தி ஐஸ்வர்யம்
தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசன் -1-3-10-
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்-

ஓர் இடத்தில் இருந்தே எல்லாப் பொருளையும் நேரில் தொடும் திறமையால் பூமியில் இருந்தே சந்திரனைத் தொடும்
ப்ராப்தி என்னும் சக்தியை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாமாக தாம் இருப்பதால் ஸ்தூல -பெரிய உருவம் உள்ளவர் -என்று உபசாரமாகக் கூறப் பெறுவார் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகப் பெரியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

843-குணப்ருத்-
எல்லா பொருள்களையும் தனது குணம் போலே தரிப்பவன்
சர்வச்ய வசீ சர்வஸ் யேசான-ஈசித்ருத்வம் ஐஸ்வர்யம்
எப்பொருளும் தானே எல்லையில் சீர் எம்பெருமான் -2-5-4/10-

தம் சங்கல்ப்பத்தினாலே எல்லாப் பொருள்களையும் தமது குணம் போலே தம்மிடம் வைத்துத் தாங்கும்
ஈசித்வம் என்னும் சக்தி உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸர்வஸ்ய வசீ சர்வஸ்யேஸாந –

ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்குக் காரணங்கள் ஆகிய சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களை வகிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆனந்தம் முதலிய குணங்களை உடையவர் –
அப்ரதாநர்களான-முக்கியம் அல்லாதவர்களான -ஜீவர்களைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

844-நிர்க்குண
முக்குண கலப்பு அற்றவன்
வசித்வம் ஐஸ்வர்யம்
துக்கமில் சீர் கண்ணன்-

உலகியல் குணங்கள் ஒன்றும் தம்மிடம் ஒட்டாமல் இருக்கும் வசித்வம் என்னும் சக்தியோடு மிகச் சுதந்திரர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விஸ்வஸ்ய மிஷதோ வசீ
சத்த் வாதயோ ந சந்தீசே யத்ர ச ப்ரக்ருதா குணா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

உண்மையில் குணங்கள் அற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்வம் முதலிய முக்குணங்கள் அற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர்-

———-

845-மஹான் –
மிகச் சிறந்தவன் -ப்ராகம்யம் ஐஸ்வர்யம்
நினைத்தை எல்லாம் தடை இன்றி நடத்த வல்ல சாமர்த்தியம்-

நீரில் போலே நிலத்திலும் முழுகுவது வெளிவருவது முதலிய நினைத்த வெல்லாம் தடையில்லாமல் செய்யும்
ப்ராகாம்யம் என்னும் சக்தியை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸம்ப்ரயோஜ்ய வியோஜ்யாயம் காமகாரகர பிரபு யத்யதிச்சேத அயம் ஸுவ்ரி-தத்தத் குர்யாத் அ யத்னத —

சப்தாதி குணங்கள் இல்லாமையாலும் மிக ஸூ ஷ்மமாக இருப்பதாலும் நித்யத்வம் -சுத்த சத்வம் -சர்வ கதத்வம் -ஆகிய
மூன்று தர்மங்களிலும் தடையில்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

846-அத்ருத –
அடக்க முடியாதவன் -நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரன்
வேத வாய் மொழி அந்தணன் ஒருவன் –உன் மக்கள் மற்று இவர் என்று கொடுத்தாய் -பெரிய திருமொழி -5-8-7-
ப்ராப்தி என்னும் ஐஸ்வர்யம்-

இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபமாய் இருக்கும் மேன்மையினால் ஒன்றிலும் கட்டுப் படாதவர் –
பிறருடைய நிழலில் புகுந்து அவர் உள்ளத்தை வசீகரித்தல் -தன்னை தியானிப்பவர் உள்ளத்தில் இருத்தல் –
ஜீவனுடன் கூடினதும் ஜீவன் இல்லாததுமான உடலிலே பிரவேசித்தல் -இஷ்டாபூர்த்தம் என்னும் யாகத்தில் அதிஷ்டித்து இருத்தல் ஆகிய
நான்கு விதமான அவருடைய யாதொன்றிலும் கட்டுப் படாத தன்மை கூறப்படுகிறது —
இதனால் நினைத்த படி எல்லாம் செய்ய வல்ல அவனுடைய பெருமை கூறப்பட்டது –
பரம பதத்துக்குப் போகத் தகுதி இல்லாமல் இருந்தும் வைதிகன் பிள்ளைகளை பரம பதத்துக்குப் போக விட்டது மட்டும் அல்லாமல் –
திரும்பி வருதல் அல்லாத அவ்விடத்தில் இருந்தும் மறுபடியும் அவர்களை இந்த உலகிற்கு வரச் செய்தார் –
சித்தையும் அசித்தையும் அவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் கூட மாறுபடும்படி செய்ய வல்லவராக இருந்தும்
ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அப்படி மாறுபடுத்துவது இல்லை -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லா வற்றிற்கும் ஆதாரமான பூமி முதலிய வற்றையும் தாங்குவதால் ஒன்றாலும் தாங்கப் படாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எவராலும் தாங்கப் படாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

847-ஸ்வ த்ருத-
தன்னைத் தானே தாங்குபவன்
மற்றவர்களை நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-
பொருவில் தனி நாயகன் -5-10-8-

தம்மாலேயே தாம் தாங்கப்படும் தன்மை இயற்கையாக அமைந்தவர் –மந்த்ரம் ஓஷதி தவம் சமாதி இவைகள் சித்திக்கப் பெற்ற
பத்த சம்சாரிகளுடைய அணிமை முதலிய அஷ்ட ஐஸ்வர் யங்களைக் காட்டிலும்
இவருடைய ஐஸ்வர் யத்துக்கு உண்டான பெருமை கூறப் படுகிறது –
இந்த ஐஸ்வர் யங்கள் இவருக்கு சமாதி முதலிய காரணங்களால் வந்ததல்ல –
ஸ்வா பாவிகமாகவே உள்ளவைகள் ஆகும் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தம்மாலேயே தரிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்மாலேயே தாம் தாங்கப் பெறுபவர் -தனத்தைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

848-ச்வாச்ய-
ஆசயம் நிலை ஆசனம்
அவனின் மேலான நிலை ஸ்வ சித்தம்

மிகச் சிறந்த இருப்பை யுடையவர் -முக்தர்களுடைய செல்வம் கூறப்படுகிறது –
அவித்யையினால் சம்சாரத்தில் ஐஸ்வர்யம் மறைக்கப் பட்டு இருக்கும் –
பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் எப்போதும் மறைக்கப் படாமல் உள்ளபடியால் வந்த ஏற்றம் சொல்கிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தாமரை மலர் போலே அழகிய திரு முகம் உள்ளவர் –புருஷார்த்தங்களை உபதேசிக்கும் வேதம்
வெளிப்பட்ட திரு முகத்தை யுடையவர் ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்கலமான வேதங்களை வாயில் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————————–

ஸ்ரீ புத்த அவதாரம் -அசூர நிக்ரஹம் –

787-துராரிஹா -புத்தராக இருந்து தீயவர்களைக் கெடுத்தவர் –
788- சூபாங்க -அசூரர்க்கு மயங்கும் படி அழகிய உருவம் எடுத்தவர் –
789-லோக சாரங்க -அசூர உலகுக்கு தாழ்ந்த உலக இன்பங்களைப் பற்றியே உபதேசித்து பின்பற்றச் செய்பவர் –
790-சூதந்து -அசூரர்களால் தாண்ட முடியாதபடி வலிமையான பேச்சு வலையை உடையவர் –

791-தந்து வர்தன –அசூரர்களுக்கு சம்சாரம் என்னும் கயிற்றை வளர்த்தவர் –
792-இந்த்ரகர்மா -இந்திரனுக்கு தீங்கு செய்யும் அசூரர்களை அழித்தவர் –
793-மஹா கர்மா -அசூரர்களைத் தண்டித்து சாதுக்களைக் காக்கும் சிறந்த செயல்களை உடையவர் –
794- க்ருதகர்மா -அசூரர்களை ஏமாற்ற தானும் அவர்கள் உடைய பொய்யான செயல்களை உடையவர் –
795-க்ருதாகம -தான் செய்ததை மெய்யாக்க ஆகமங்களை ஏற்படுத்தியவர் –
796-உத்பவ -முக்தியைப் பற்றி உபதேசிப்பதால் சம்சாரக் கடலை தாண்டியவர் போல் தோற்றம் அளிப்பவர் –
797-ஸூந்தர-அசூரர்களைக் கவரும் அழகிய வடிவைக் கொண்டவர் –
798-ஸூந்த-தன் அழகால் அசூரர்களின் உள்ளத்தை மேன்மைப் படுத்தியவர் –
799-ரத்ன நாப -தான் மெத்தப் படித்தவன் என்பதைக் காட்டும் வயிற்றையும் ரத்னத்தைப் போன்ற உந்தியையும் உடையவர் –
800-ஸூ லோசன -மயக்கும் கண்களை உடையவர் –

801-அர்க்க -அசூரர்களால் மகாத்மா என்று துதிக்கப் பட்டவன் –
802-வாஜசநி-தன் நாஸ்திக உபதேசங்களால் அசூரர்களை உலக இன்பத்தில் ஈடுபடுத்தி அதிகமாக உண்ண வைத்தவர் –
803- ஸூருங்கி-அஹிம்சை வாதத்தை வலியுறுத்தி கையில் மயில் தோகை கட்டு வைத்து இருப்பவர் –
804-ஜயந்த -அறிவே ஆத்மா வென்னும் -உலகமே பொய் என்றும் -வீண் வாதம் செய்து ஆஸ்திகர்களை ஜெயித்தவர் –
805-சர்வ விஜ்ஜயீ – தன் இனிய வாதங்களால் வேதங்களை நன்கு கற்றவர்களையும் மயக்கி வெற்றி கொண்டவர் –
806-ஸூ வர்ணபிந்து -தன்னுடைய வாதத் திறமையினால் ஆஸ்திக வாதத்தை மறைத்தவர் –
807-அஷோப்ய-ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உள்ளவரான படியால் யாராலும் கலக்க முடியாதவர் –
808-சர்வ வாகீஸ் வரேஸ்வர-வாதத் திறமை படைத்த அனைவருக்கும் தலைவர் –
809-மஹாஹ்ரத -பாவம் செய்தவர் மூழ்கும் புண்யம் செய்தவர் மறுபடியும் நீராட விரும்பும் ஏரி போன்றவர்
810-மஹாகர்த -தன் உபதேசத்தினால் கெட்டுப் போனவர்களை தள்ளிவிடும் பெறும் குழி போன்றவர் –

——————————————————————————-

சாத்விகர்களுக்கு அருளுபவன் –

811-மஹா பூத -சான்றோர்களால் பெருமை அறிந்து வணங்கப் படுபவர் –
812-மஹா நிதி -பக்தர்களால் செல்வமாகக் கொள்ளப் படுபவர்
813-குமுத -இவ்வுலகத்திலும் அவ்வுலகத்திலும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து மகிழ்பவர் –
814-குந்தர -பரத்வமான தன்னைப் பற்றிய அறிவை அளிப்பவர் -குருக்கத்தி மலர் போலே தூய்மையானவர் –
815-குந்த -அறிவு பற்றின்மை ஆகிய முன்படிகளில் ஏறியவர்களை பரபக்தி பரஜ்ஞானம் பரம பக்திகள் ஆகிற மேல் படிகளில் ஏற்று பவர் –
816-பர்ஜன்ய -ஆத்யாத்மிகம் ஆதிதைவிதம் ஆதி பௌதிகம் என்னும் மூன்று வெப்பங்களையும் தணிக்கும் மேகம் போன்றவர் –
817-பாவன-பக்தர்கள் இடம் காற்றைப் போல் செல்பவர் –
818-அ நில-பக்தர்களை தானே அருளுபவர் -யாரும் தூண்டத் தேவையில்லாதவர் –
819-அம்ருதாம் ஸூ -தன் குணம் என்னும் அமுதத்தை அடியார்களுக்கு ஊட்டுபவர்
820-அம்ருதவபு -அமுதத்தைப் போன்ற திருமேனி உடையவர் –

821-சர்வஜ்ஞ -தன் பக்தர்களின் திறமை திறமையின்மை சாதிக்க முடிந்தது முடியாதது அனைத்தையும் அறிந்தவர் –
822-சர்வதோமுக-இப்படித் தான் அடைய வேண்டும் என்று இல்லாமல் தன்னை அடைய பல வழிகள் உள்ளவர் –
823-ஸூ லப -விலை மதிப்பற்றவராக இருந்தும் அன்பு எனும் சிறு விலையால் வாங்கப் படுபவர் –
824-ஸூ வ்ரத-எவ்வழியில் தன்னை அடைந்தாலும் அவர்களைக் காக்க உறுதி கொண்டவர்
825-சித்த -வந்தேறியாக அல்லாமல் இயற்கையாகவே காக்கும் தன்மை அமைந்தவர்
826-சத்ருஜித் சத்ருதாபன -சத்ருக்களை ஜெயித்தவர்களில் தம் சக்தியைச் செலுத்தி பகைவர்களுக்கு வெப்பத்தைக் கொடுப்பவர் –
827-ந்யக்ரோதா தும்பர -வைகுந்ததுக்குத் தலைவரான பெருமை படைத்தவர் –கை கூப்புதலாயே எளியவர்க்கும் அருளுபவர்

————————————————–

எண்ணும் எழுத்தும் –

828-அஸ்வத்த -குறைவான காலத்துக்கு வாழும் இந்த்ரன் முதலான தேவர்கள் மூலம் உலகை நடத்துபவர் –
829-சாணூராந்தர நிஷூதன -பகைவரான சாணூரன் என்னும் மல்லரை முடித்தவர்
830-சஹஸ்ராச்சி-தன்னுடைய ஒளியை ஸூ ர்யனுக்குக் கொடுப்பவர் –
831-சப்தஜிஹ்வ-அக்னியாக ஏழு நாக்குகளை உடையவர் –
832-சப்தைதா -ஏழு விதமான விரகுகளால் செய்யப்படும் யாகங்களை ஏற்பவர் –
833-சப்த வாஹன – ஸூர்யனுடைய தேர்க் குதிரைகளான ஏழு சந்தஸ் ஸூக்களை தனக்கு வாகனமாக உடையவர் –
834-அமூர்த்தி -தம் பெருமைகளால் மேல் சொன்ன அனைத்தையும் விட மேம்பட்டவர் –
835-அ நக -கர்மங்கள் என்னும் குற்றம் தீண்டாதபடியால் ஜீவர்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவர் –
836-அசிந்த்ய -முக்தர்களோடும் ஒப்பிட முடியாமல் உயர்ந்தவர் –
837-பயக்ருத்-தன் ஆணையை மதிக்காதவர்களுக்கு பயமூட்டுபவர் –
838-பய நாசன -ஆணையின் படி நடப்பவர்களுக்கு பயத்தை போக்குமவர் –

———————————————————————-

ஸ்ரீ அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை அருளுபவன் –

839-அணு -மிக நுண்ணியவர் -அணிமா –
840-ப்ருஹத் -மிகப் பெரிதான ஸ்ரீ வைகுந்தத்தை விடப் பெரியவர் -மஹிமா-
841-க்ருஸ-எங்கும் தடையின்றி செல்லும்படி மிக லேசானவர் -லகிமா –
842-ஸ்தூல -ஓர் இடத்திலே இருந்தே எல்லாப் பொருள்களையும் தொடும் அளவிற்குப் பருத்து இருப்பவர் -கரிமா
843-குணப்ருத்-தன் நினைவாலேயே உலகையே தன் பண்பைப் போலே எளிதில் தாங்குபவர் -ஈசித்வம்
844-நிர்குண -சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய முக்குணங்கள் அற்றவர் -வசித்வம்
845-மஹான்-நினைத்ததை இடையூடின்றி நடத்த வல்ல பெருமை உடையவர் –ப்ராகாம்யம் –
846-அத்ருத -தடங்கல் இல்லாதவர் -கட்டுப் படாதவர் -ப்ராப்தி –
847-ஸ்வ த்ருத-ஏனையோர் முயற்சி செய்து அடையும் மேல் சொன்ன எட்டு சித்திகளும் இயற்கையிலே அமையப் பெற்றவர் –
848-ஸ்வாஸ்ய-என்று என்றும் சிறந்த நிலையை உடையவர் –
இன்று சிறப்பு அடைந்த முக்தர்களை விட என்றுமே சிறப்பான நிலை உடையவர்

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–4-ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார திரு நாமங்கள் -697-786–

November 19, 2019

மநோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸூ ரேதா வஸூப்ரத
வஸூப்ரதோ வாஸூதேவோ வஸூர் வஸூமநா ஹவி -74-
சத்கதிஸ் சத்க்ருதிஸ் சத்தா சத்பூதிஸ் சத்பராயண
ஸூரசேனோ யது ஸ்ரேஷ்டஸ் சந்நி வாஸஸ் ஸூ யா முன –75
பூதா வாஸா வாஸூதேவஸ் சர்வா ஸூ நிலயோ அநல
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோத்ருப்தோ துர்த்தரோ தாபாராஜித –76
விஸ்வமூர்த்திர் மஹா மூர்த்திர் தீப்த மூர்த்திர் அமூர்த்தி மான்
அநேக மூர்த்திர் அவ்யக்தஸ் சதமூர்த்திஸ் சதாநன–77
ஏகோ நைகஸ் சவ க கிம் யத்தத்த் பதம நுத்தமம்
லோக பந்துர் லோக நாதோ மாதவோ பக்தவத்சல
ஸூ வர்ண வர்ணோ ஹே மாங்கோ வராங்கஸ் சந்த நாங்கதீ
வீரஹா விஷமஸ் ஸூ ந்யோ க்ருதாஸீ ரசலஸ் சல –79-
ஸூ மேதா மேதஜோ தன்யஸ் சத்யமேதா தராதர –80-
தேஜோ வ்ருஷோ த்யுதி தரஸ் சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம்வர
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஸ்ருங்கோ கதாக்ரஜ–81
சதுர்மூர்த்தி சதுர்பாஹூஸ் சதுர்யூஹஸ் சதுர்கதி
சதுராத்மா சதுர்பாவஸ் சதுர்வேத விதேகபாத் –82-
சமா வரத்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாசோ துராரிஹா–83-

———–

4-ஸ் ரீகிருஷ்ணாவதார திரு நாமங்கள் -697-786

———————————————————————————

697-வஸூரேதா
தேஜஸ் ஸே கர்ப்பம் ஆனவன் -வ ஸூ =எம்பெருமான் தேஜஸ்
தேவகி பூர்வ சந்த்யாயாம் ஆவிர்பூதம் மஹாத்மனா
ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம்
ஆதி அம் சோதி யுருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த வேத முதல்வன் -3-5-5-
அவதார ரகசியம் அறிந்தால் மோஷம் சித்தம் ஸ்ரீ கீதாசார்யன் திரு வாக்கு

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் -தம் திவ்ய தேஜச்சையே திரு அவதாரத்திற்குக் காரணமாக யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உஜ்ஜஹார ஆத்மந கேஸோ சித க்ருஷ்ணவ் மஹா முநே –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-1-60 —
மம தே கேச சஞ்ஜிதா –சாந்தி பர்வம்

ஸூவர்ணமாகிய வீர்யத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தண்ணீரில் ஒளியை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

698- வஸூ ப்ரத –
நிதியான தன்னைத் தருபவன் -வ ஸூ =நிதி
வாசுதேவ தேவகிகளுக்கு தானே புத்ரனாக உபகரித்தான்
நந்த கோபன் யசோதை களுக்கும் இந்த நிதியை ஆக்கி வைத்தான்
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர் சிறுவனே -8-1-3-
எனக்கு தன்னைத் தந்த கற்பகம் –

சிறந்த நிதியாகிய தம்மை தேவகிக்கும் வஸூ தேவருக்கும் கொடுத்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

செல்வத்தை மிகுதியாகக் கொடுப்பவர் -குபேரனுக்கும் செல்வம் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

செல்வம் ரத்தினங்கள் இவற்றை பக்தர்களுக்கு மிகுதியாகக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

699- வஸூ ப்ரத
பெரும் புகழைத் தந்தவன் -வஸூ தேஜஸ்
தன் பிரஜைகளில் ஒருவரை தனக்கு பிதாவாகக் கொண்டு தான் தகப்பன் உடையவன் ஆகிறான்
எல்லையில் சீர்த் தசரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றினான் -பெருமாள் திரு-10-11-

உலகிற்குத் தந்தை யாகிய தமக்கும் பெற்றோர்கள் ஆகும்படி பெரிய பெருமையை
தேவகி வஸூ தேவர்களுக்கு அளித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்களுக்கு உயர்ந்த பலனாகிய மோஷத்தை அளிப்பவர்
தேவர்களின் விரோதிகளான அசுரர்களின் செல்வங்களை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அர்ஜூனனுக்காக வஸூ அவதாரம் ஆகிய பீஷ்மனை நன்கு அலஷ்யம் செய்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

700- வாஸூ தேவ
வஸூதேவ புத்திரன் -பிறந்து பெற்ற பெயர் -தாசரதி போலே
எங்கும் உளன் கண்ணன் -வ்யாப்தியை
மல் பொரு தோளுடை வாசுதேவா -பெருமாள் திரு-6-6-
முன்பே 333 பார்த்தோம்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வஸூ தேவருக்குப் புத்திரர் –-ஸ்ரீ சங்கரர் –

வஸூ தேவருக்குப் புத்திரர் –-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

வஸூக்களில் சிறந்த பீஷ்மருக்குத் தலைவர் -தேவர்களால் -அல்லது ஞானம் முதலியவற்றால் பிரகாசிப்பவர் என்ற
பொருள் கொண்ட வஸூ தேவ சப்தத்தினால் சொல்லப்படும் ப்ரஹ்ம சரீரத்தினால் அறியப்படுபவர் –
ப்ரஹ்ம சரீரத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

701-வஸூ
வசிப்பவன் -லோக ஹிததுக்காக ஷீராப்தி
பாற்கடலில் பையத் துயின்ற பரமன்
பயிலவிநிய நம் பாற்கடல் சேர்ந்த பரமன் -3-7-1
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதன நாக பர்யங்க முத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதுராம் புரீம் -ஹரி வம்சம் –
முன்பே 105/271 பார்த்தோம்

திரு வவதாரத்திற்குக் காரணமாகிய திருப் பாற் கடலில் வசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ச லோகா நாம் ஹிதார்த்தாய ஷீரோதே வசதி பிரபு –சபா பர்வம் -47-26-
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதந –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம் -113-62-

எல்லாம் தம்மிடம் வசிக்கப் பெற்றவர் -தாம் எல்லாவற்றிலும் வசிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எங்கும் வசிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

702-வஸூ மநா-
வசுதேவர் இடத்தில் மனம் வைத்தவன்
முன்பே 106 பார்த்தோம்

ஸ்ரீ லஷ்மி பிறந்தவிடமான பாற் கடலில் வாசம் செய்தும் வஸூ தேவரிடம் மனம் வைத்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
தேவதத்தனை தத்தன் என்றும் சத்யபாமாவை பாமா என்பது போலே வஸூ தேவனை வஸூ என்கிறார் –

எல்லாவற்றிலும் வசிக்கும் மனம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ச்யமந்தக மணியில் அல்லது பக்தர்கள் அளிக்கும் தீர்த்தத்தில் மனம் உள்ளவர் -வஸூ என்ற பெயருள்ள
அரசனுடைய அல்லது அஷ்ட வஸூக்களின் மனத்தைத் தம்மிடம் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

703-ஹவி –
கொடுக்கப் பட்டவன் -விருந்து -நந்த கோபர் இடம் –
வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்து –அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கு ஓர் ஆய்க்குலம் புக்கான் -6-4-5
மகா ஹவி -683 பார்த்தோம்-

தேவகி வஸூதேவர்களிடம் வசிக்க விருப்பம் உள்ளவரானபோதும் -அவர்கள் கம்சனால் தீங்கு வரும் என்று அஞ்சியதால்
நந்த கோப யசோ தைகள் இடம் வளர்ப்பதற்குக் கொடுக்கப்பட்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரஹ்மமே ஹவிஸ் -என்று ஸ்ரீ கீதை-4-24–சொல்லியபடி ஹவிஸ்ஸாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஹோமம் செய்யப்படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

சத்கதிஸ் சத்க்ருதிஸ் சத்தா சத்பூதிஸ் சத்பராயண
ஸூரசேனோ யது ஸ்ரேஷ்டஸ் சந்நி வாஸஸ் ஸூ யா முன –75

—————–

704-சத்கதி
சத்துக்களுக்கு புகல்-இடையர்களுக்கு -தந்தை கால் விலங்கற-
சம்சார பந்தம் முடிக்க
பற்றிலார் பற்ற நின்றான் -7-2-7-நிவாச வ்ருஷஸ் சாதுநாம் ஆபன்னாம் பராகதி

திரு வவதரிக்கும் போதே அசுரர்களால் விளையும் ஆபத்துக்களை அழித்து சாதுக்களைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சந்தஸ் சந்தோஷம் அதிகம் பிரசமம் சண்ட மாருதா–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-3-4-

ப்ரஹ்ம ஞானிகளான சத்துக்களால் அடையப் பெறுபவர் -உயர்ந்த ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்தையை -இருப்பை அளிப்பவர் -நஷத்ரங்களுக்கு வழியாக இருப்பவர் -நல்லோர்களுக்கு அடையும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

705-சத் க்ருதி –
ஆச்சர்யமான செயல்களை செய்பவன் -ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம்
குரவை ஆய்ச்சியரொடு கோத்ததும் குன்றம் ஓன்று ஏந்தியதும் உறவு நீர்ப் பொய்கை நாகம் காய்ந்ததும் உட்பட மற்றும் பல -6-4-1-
மண் மிசை பெரும்பாரம் நீங்க ஓர் பாரத மா பெரும் போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து -6-4-10-
இந்த சேஷ்டிதங்களை- சொல்லியும் நினைந்தும் மோஷம் பெறுவார்

தயிர் வெண்ணெய் களவு செய்தது -உரலில் கட்டுண்டு தவழ்ந்தது -ராசக்ரீடை செய்தது முதலிய செய்கைகளும்
சம்சார விலங்குகள் எல்லாவற்றையும் போக்குபவைகளாகச் சிறந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம் –ஸ்ரீ கீதை 4-9-

ஸ்ருஷ்டி முதலிய சிறந்த செயல்களை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த முயற்சி உள்ளவர் -க்ருதி என்னும் தேவியைப் பிரத்யும்னன் முதலிய ரூபத்தில் அடைந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

706-சத்தா –
உலகின் இருப்புக்கு காரணமாய் உள்ளவன்
நன்றாக நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் -நாராயணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை -நான் முகன் -7-
என் விளக்கு என் ஆவி -1-7-5-

தாமே சாதுக்களுக்கு இருப்பாக உள்ளவர் -அவரின்றி எதுவும் இல்லை யன்றோ -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ந ததஸ்தி விநா யத் ஸ்யாத் மயா –ஸ்ரீ கீதை -10-39-

எவ்வித பேதமும் இல்லாத ஞானமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் -ஆனந்தத்தை யுண்டாக்குபவர்-எப்போதும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

707-சத்பூதி
சாதுக்களின் ஐஸ்வர்யம் -பூதி விபூதி நிதி ஐஸ்வர்யம்
நந்தகோபன் குமரன் -அர்ஜுனன் தோழன் -பாண்டவ தூதன் -குந்திக்கு பந்து -அஹம்வோ பாந்தவவோ ஜாத-
வைத்த மா நிதி -6-7-1-
எய்ப்பினில் வைப்பினை காசினை மணியை -7-10-4-
சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நன்மக்களும் அவரே இனி ஆவார் -5-1-8-

சாதுக்களுக்கு மகன் -நண்பன் -உறவினன் -தூதன் தேரோட்டி முதலிய எல்லா வகைகளாகவும்
தாமேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்தாக இருந்தே பல பல பொருள்களாகத் தோற்றுகிறவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நல்லோர்க்குச் செல்வம் அளிப்பவர் -சிறந்த செல்வம் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

708-சத் பராயண –
சத்துக்களுக்கு புகலாய்-அயநம் ஆஸ்ரயம்
கிருஷ்ணாஸ்ரய கிருஷ்ண பலா கிருஷ்ண நாதாச்ச –
புகல் ஒன்றில்லா அடியேன் உன்னடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே -6-10-10-
அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின் என்று அருள் கொடுக்கும் பெருமான் -6-10-1-
நன்றாக நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே -நான் முகன் -7-
மம ப்ராணாஹி பாண்டவா –ஜ்க்னானீது ஆத்மைவ மே மதம்
நாரணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை -நான் முகன் -7-

சத் பராயணம் -சாதுக்கள் முடிவாகச் சேரும் இடமாக இருப்பவர் –
சத் பாராயண -சாதுக்களைத் தமக்கு ஆதாரமாக யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கிருஷ்ண ஆஸ்ரயா கிருஷ்ண பலா கிருஷ்ண நாதாச்ச பாண்டவா கிருஷ்ண பாராயணம் தேஷாம் –த்ரோண பர்வம்
மாமேவைஷ்யஸி –ஸ்ரீ கீதை -18-65-
சத்துக்களை இவன் கதி -சத்துக்களையே இவனும் கதியாக திரு உள்ளம் பற்றி இருப்பானே
மம பிராணா ஹி பாண்டவ –உத்யோக பர்வம்
பாண்டவா நாம் பவாந் நாதோ பவந்தம் ச ஸ்ரிதா வயம்
ஞானீ த்வாத் மைவ மே மதம் –ஸ்ரீ கீதை -7-18-

தத்துவ ஞானிகளுக்கு அடையும் இடமாக இருப்பவர் -சத்பராயணம் -எனபது பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத் பராயண -நல்லோர்களுக்குப் புகலிடமாக இருப்பவர் -வாயு தேவனிடம் பற்றுள்ளவர்களுக்குப்
புகலிடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

709-சூரா சேன –
சூரர்களை சேனையாக உடையவன்
ஒரு பாரத மா பெரும் போர் பண்ணி சேனையைப் பாழ் பட நூற்றிட்ட சோதி நாதன் -6-4-7-

பூ பாரம் தீர்ப்பதற்காக திருவவதரித்த செயலில் யாதவர் பாண்டவர் முதலிய சூரர்களை துணையான
சேனையாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஹனுமான் முதலிய சூரர்களை சேனையாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சூரர்களான ஜராசந்தன் முதளியவருடைய சேனைகளைத் தோற்ப்பித்தவர்-
சூர்யனாகிய தலைவனுடன் கூடியவர்கள் எனப்படுகின்ற சூரர்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

710-யதுஸ்ரேஷ்ட-
ஆயர் குலத்தை வீடுய்யத் தோன்றிய கரு மாணிக்கச் சுடர் -6-2-10-

முழுகிப் போன யது வம்சத்தை உயர வைத்ததனால் யதுக்களில் சிறந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அயம் ச கத்யதே பிராஜ்ஜை புராணார்த்த விசாரதை கோபாலோ யாதவம் வம்சம் மக்ந மப்
யுத்தரிஷ்யதி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 5-20-49-

யதுக்களில் சிறந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

எல்லோரைக் காட்டிலும் மேம்பட்ட ரமாதேவியைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவர் –
யது குலத்தவர்களில் உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

711-சந்நிவாச –
சத்துக்களுக்கு வாசஸ் ஸ்தானம் -ஆபன்னாம் பராகதி
ஆயர் புத்திரன் அல்லன் அரும் தெய்வம் -பெரியாழ்வார் -1-1-7-
சிவன் அயன் இந்திரன் இவர் முதல் அனைத்தோர் தெய்வக் குழாங்கள் கை தொழக் கிடந்த
தாமரை யுந்தியான் -திருவாசிரியம்

மானிட தர்மத்தை உடையவராக இருந்த போதும் சனகர் முதலியோர் வந்து இளைப்பாறும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ச நந்த நாத்யைர் முனிபிஸ் சித்த யோகைரகல்பஷை சஞ்சித்யமானம் தத்ரஸ்த்தை
நா சாக்ர ந்யஸ்த லோசநை –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-18-42

வித்வான்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நற்குணங்கள் நிறைந்தவர் -நல்லோர்க்கு இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————

712-ஸூயாமுந-
யமுனைத் துறையில் விளையாட்டுகளில் ஈடு பட்டவன் ஸூ -சோபனம் பாவனம்
தூய பெரு நீர் யமுனைத் துறைவன்

இனிமையானதும் பாவங்களைப் போக்குவதுமாய் யமுனையில் செய்த ஜலக்ரீடை ராசக்ரீடை முதலிய
செய்கைகளை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சுபமானவர்களும் யமுனைக் கரையில் வசிப்பவர்களுமான நந்த கோபர் யசோதை பலராமன் சுபத்ரை
முதலியோரால் சூழப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

காளியனை வெளியேற்றி யமுனையைச் சுத்தமாக்கி மங்களம் உள்ளதாகச் செய்தவர் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் யமுனைக் கரையில்
வந்திருந்த மங்களத்தைத் தருபவரான பிரம்மா முதலியவர்களால் சூழப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

பூதா வாஸா வாஸூதேவஸ் சர்வா ஸூநிலயோ அநல
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோத்ருப்தோ துர்த்தரோ தாபாராஜித –76

—————–

713-பூதா வாஸ –
பூ சத்தாயாம் -பூதா நாம் ஆதார
பஸ்யாமி தேவாம் ஸ்தவ தேவ தேஹே சர்வாம்ச்ததா பூத விசேஷ சங்கான் -ஸ்ரீ கீதை 11-15-
மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் ஸூத்ரே மணிகணா இவ -ஸ்ரீ கீதை -7-7-
உயிர்கள் எல்லா உலகும் உடையவன் -3-2-1-

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாகத் தம் பரத்வத்தை மறைத்து எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் தங்கும் இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வசந்தி த்வயா பூதாநி பூதா வாசஸ்ததோ ஹரே

பிராணிகள் தம் அருட்பார்வையில் வசிக்கும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூதங்களைக் காத்து எங்கும் சஞ்சரிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

714-வாஸூதேவ –
வாசுதேவ புத்திரன் -த்வாதச மந்திர ப்ரவர்த்தித்தவன்
கம்சாதிகளுக்கு ம்ருத்யு -மதுரா நகர் பெண்களுக்கு மன்மதன் -வசுதேவாதிகள் குழந்தை யோகிகளுக்கு பரதத்வம்
கூசி நடுங்கி யமுனை யாற்றில் நின்றேன் வாசுதேவா உன் வரவு பார்த்தே -பெருமாள் திரு -6-1-
முன்பே 334-700 பார்த்தோம்

வசுதேவர் பிள்ளையாக பன்னிரண்டு எழுத்துக்களை உடைய வாஸூ தேவ மந்திரத்தை வெளியிட்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மாதுராத அத்புத மாயாய -மதுரையில் ஜனித்த பல அத்புதங்களுடன் கூடியவன்

மாயையினால் உலகத்தை மறைக்கும் தேவராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாயுவிற்கு தேவன் –அறிவிற்காகப் பிறக்கும் பிராண தேவனை யுண்டாக்கியவர்-
அவாஸூதேவ -என்று ஸ்ருகால வாஸூ தேவனை அழித்தவர் – ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

715-சர்வாஸூ நிலய –
சர்வ வஸ்து தாரகன் -ஐந்தும் ஐந்தும் ஐந்துமாகி நின்ற ஆதி தேவனே -திருச்சந்த -3-
பார் உருவில் நீர் எரி கால் விசும்பாகிப் பல்வேறு சமயமுமாய்ப் பரந்து நின்ற எம்மடிகள் -திருநெடு -2-

எல்லோருடைய பிராணங்களுக்கும் இருப்பிடமானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விநா கிருஷ்னேந கோ வ்ரஜா-ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இல்லாமல் பசுக்கள் தரிக்காவே கோகுலத்தில்
அ ஸூர்யம் இவ சூர்யேண நிவாதம் இவ வாயுநா கிருஷ்னேந சமுபேதேந ஜஹ்ருஷே பாரதம் புரம்

எல்லா பிராணன்களும் லயமடையும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் தஞ்சமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

716-அநல-
திருப்தி பெறாதவன் -உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திரு-53-

அடியவர்களுக்கு எல்லாம் செய்தாலும் திருப்தி அடையாமல் ஒன்றும் செய்ய வில்லையே என்று இருப்பவர் –
அடியவரிடம் பிறர் செய்யும் பிழையைப் பொறுக்காதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ருணம் ப்ரவ்ருத்தம் இவ மே ஹ்ருதயாந் நாபசர்பதி
த்வவ் து மே வதகால அஸ்மிந்ந ஷந்த்வ்யவ் கதஞ்சன யஜ்ஞ விந்தகரம் ஹந்யாம் பாண்டவா நாம் ச துர்ஹ்ருதம் —

தம்முடைய சக்திக்கு அளவில்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றைத் தருவதில் போதும் என்ற எண்ணமே இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

717-தர்ப்பஹா –
கர்வத்தை அடக்குபவன் -இந்த்ரன் -வாணாசுரன்
கார்திகையானும் –வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்தவன்

கோவர்த்தன மலை எடுத்தது -பாரி ஜாதத்தை கவர்ந்தது -பாணாசூரன் தோள்களைத் துணித்தது முதலியன செய்த போதும்
தேவர்களின் உயிர்களைக் கவராமல் கர்வத்தை மட்டும் போக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்மத்திற்கு விரோதமான வழியில் செல்பவர்களுடைய கர்வத்தைப் போக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களின் அஹங்காரத்தை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————-

718-தர்ப்பத
மதம் தருமவன்
யாதவர்களை த்வாரகையில் வைத்து காத்து ஐஸ்வர்யம் தந்து மதம் ஏற்றி
இதனால் தங்களையே அழித்துக் கொண்டனர்

யாதவர்களுக்கு மதுபானம் முதலியவற்றால் மதத்தைக் கொடுத்தவர் –
விரோதிகளை அழித்தும் வெல்ல முடியாத த்வாரகையை யுண்டாக்கியும் சங்க பத்ம நிதிகள் பாரிஜாத மரம் –
தேவர்களின் மண்டபமான ஸூ தர்மா ஆகியவற்றைக் கொண்டு வந்து கொடுத்தான்
யாதவர்களுக்கு கொடுத்தவர் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்ம மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பெரிய கர்வத்தை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அயோக்யர்களுக்கு அஹங்காரத்தை உண்டு பண்ணுபவர் -கர்வமுள்ளவர்களை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————————-

719-அத்ருப்த –
கர்வம் அற்றவன் -நந்த கோபன் குமரன் -த்ருப்த -யசோதை இளம் சிங்கம் மேனாணிப்பு
நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவன் அசோதைக்கு அடுத்து பேரின்பக் குல விளம் களிறு -8-1-7-

அத்ருப்த -தாம் சிறிதும் கர்வம் அடையாதவர் –
த்ருப்த-யசோதை நந்த கோபரால் சீராட்டப் பெற்று மகிழ்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏவம் விதாநி கர்மாணி க்ருத்வா கருட வாஹன ந விஸ்மய முபாகச்சத் பாரமேஷ்ட்யேந தேஜஸா –

ஆத்மானந்த அனுபவத்தினால் எப்போதும் மகிழ்ந்து இருப்பவர் -த்ருப்த -என்ற பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

செருக்குள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

720-துர்த்தர –
அடக்க முடியாதவன்
யசோதைக்கு இளம் சிங்கம்
கறந்த நல் பாலும் –பெற்று அறியேன்
நின் திறத்தேன் அல்லேன் நம்பி

குழந்தை விளையாட்டுக்களிலும் குறும்பு செய்யும் பிள்ளையாக மத யானை போலேப் பெற்றோர்களால் அடக்க முடியாதவர் –
தீயவர்களால் பிடிக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யதி சக்நோபி கச்ச த்வமதி சஞ்சல சேஷ்டித
இமம் ஹி புண்டரீகாக்ஷம் ஜித்ருஷந்தி அல்பமேதச படே நாக்நிம் ப்ரஜ்வலிதம் யதா பாலோ யதா அபலா
துர்க்க்ரஹ பாணிநா வாயு துர் ஸ்பர்ச பாணி நா ஸசீ துர்த்தரா ப்ருத்வீ ஸூர்த்தநா துர்க்ரஹ கேசவா பலாத்

நிர்க்குணர் ஆகையால் த்யானம் முதலியவற்றால் மனத்தில் நிறுத்த முடியாதவர் ஆயினும் -பல பிறவிகளில் விடாமல் பாவனை செய்து
அவர் அருள் பெற்ற சிலரால் மட்டும் மிக்க சிரமத்தினால் மனத்தில் நிறுத்தக் கூடியவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுமக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

721-அபராஜித –
வெல்ல முடியாதவன்
பற்ப நாதன் உயர்வற யுயரும் பெரும் திறலோன் -2-7-11-
யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி -ஸ்ரீ கீதை
அன்று ஐவரை வெல்வித்த மாயப் போர்த் தேர்ப் பாகனார் -4-6-1-

பாரதப் போரில் பாண்டவர் வேறு சகாயம் இல்லாமல் இருந்தபோதும் தம் சகாயத்தால் துர்யோதனாதியர் நூற்றுவராலும்
வெல்லப் படாதபடி செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏகம் ஹனிஷ்யஸி ரிபும் கர்ஜந்தம் தம் மஹாம்ருத ந து தம் பிரார்த்த யஸ்யேகம் ரஷ்யதே ச மஹாத்மநா–உத்தியோகபர்வம்
யமா ஹுர் வேத விதுஷோ வராஹம் அஜிதம் ஹரிம் நாராயணம் அசிந்த்யம் ச தேந கிருஷ்னேந ரஷ்யதே -வனபர்வம்
அஜயாம்ச் சாபி அவத்யாம்ச் ச தாரயிஷ்யஸி தாந் யூதி ருதே அர்ஜுனம் மஹா பாஹும் தேவைரபி துராசதம்
யமாஹு அமுதம் தேவம் சங்கு சக்ர கதா தரம் பிரதான சோஸ்த்ரா விதூஷாம் தேந கிருஷ்னேந ரஷ்யதே –வனபர்வம்
யஸ்ய த்வம் புருஷ வ்யாக்ர சாரத்யம் உப ஜெக்மி வாந் ஸ்ருதம் ஏவ ஜயஸ்தஸ்ய ந தஸ்யாஸ்தி பராஜய -உத்யோக பர்வம்
சவதோஹம் தனுஷைகேந நிஹந்தும் சர்வ பாண்டவாந் யத் யேஷாம் ந பவேத் கோப்தா விஷ்ணு காரண பூருஷ
துருவம் வை ப்ராஹ்மணே சத்யம் த்ரவா சாது ஷு சந் நாதி ஸ்ரீர்த்ருவா சாபி தஷேஷு த்ருவோ நாராயணே ஐயா –யுத்த காண்டம்
அஜய்ய சாஸ்வதோ த்ருவ–யுத்த காண்டம்
அஜித கட்க த்ருக்–யுத்த காண்டம்
யத க்ருஷ்ணஸ் ததோ ஜய–உத்யோக பர்வம்
யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண –ஸ்ரீ கீதை –18-78-
யதாஹம் நாபி ஜாநாமி வாஸூ தேவ பராஜயம் மாதுச்ச பாணி கிரஹணம் சமுத்ரஸ்ய ச சோஷணம்
ஏதேந சத்ய வாக்யேந சிஞ்சயதாம் அகதோ ஹ்யம்
ரத்நாகரம் இவா ஷோப்யோ ஹிமவா நிவ சாசல ஜாத தேவ இவா த்ருஷ்யோ நாராயண இவா ஐயா–வைதரேண சம்ஹிதை

காம க்ரோதங்கள் முதலிய உட் பகைகளாலும் அசுரர்கள் முதலிய வெளிப் பகைவர்களாலும் வெல்ல முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிறரால் தோற்கடிக்கப் படாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

விஸ்வமூர்த்திர் மஹா மூர்த்திர் தீப்த மூர்த்திர் அமூர்த்தி மான்
அநேக மூர்த்திர் அவ்யக்தஸ் சதமூர்த்திஸ் சதாநன–77

————-

722-விஸ்வ மூர்த்தி –
ஜகத்தை சரீரமாக யுடையவன் –
அஹமாத்மா குடாகேச சர்வ பூதா சயஸ்தித-ஸ்ரீ கீதை -10-19-
உலகமாய் உலகுக்கே ஓர் உயிர் ஆனாய் -6-9-7-
முன்பே 697 வஸூரேதா பார்த்தோம்

எல்லாம் தமது உடலாக இருத்தலின் தம் உடல் தமக்கு அநிஷ்டம் செய்யாமையால்
பலவான்களும் துர்பலர்களை வெல்ல முடியாமல் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஹமாத்மா குடாகேசா சர்வ பூயோ சயஸ்தித–ஸ்ரீ கீதை -10-20-

உலகமே தமக்கு உடலாக உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வாயுதேவனைச் சரீரமாக யுடையவர் -அனைத்துமே தம் வடிவானவர் -எண்ணற்ற வடிவங்கள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

723-மஹா மூர்த்தி –
பெரிய திரு வுருவம் படைத்தவன்
வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே -ஆயர் புத்தரன் இல்லை அரும் தெய்வம் –
ஸ்வரூபம் சங்கல்ப ஞானம் திரு மேனி -மூன்றாலும் பெரியவன்
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -பெரிய திரு மொழி -3-8-1-

உலகங்கள் அனைத்தையும் தம் திரு மேனியில் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

இஹைகஸ்தம் ஜகத் க்ருத்ஸ்னம் பஸ்யாத்ய ச சராசரம் மம தேஹே குடாகேச யச்சாந் யத் த்ரஷ்டும் இச்சசி –ஸ்ரீ கீதை -11-7-

ஆதிசேஷன் மேல் சயனித்த பெரிய உருவமுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகப் பெரிய ரூபத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

724-தீப்த மூர்த்தி –
தேஜோ மயமான வுருவு படைத்தவன்
நந்தாத தொழும் சுடரே எங்கள் நம்பீ -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
ஒளி மணி வண்ணன் -3-4-7-

சிறந்த குணங்களால் விளங்கும் பொருள் அனைத்தும் தம் உடலாக யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யத்யத் விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீ மதுர்ஜிதமேவ வா -ஸ்ரீ கீதை -10-41-

ஞான மயமாக ஒளிரும் ரூபமுள்ளவர் -தம் விருப்பத்தால் ஒளியுருக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளிரும் ரூபம் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

725-அமூர்த்திமான் –
சூஷ்மமான உருவை உடையவன்
திசை பத்தாய் அருவேயோ -6-9-7-
தொல்லை நன்னூலில் சொன்ன உருவும் அருவும் நீ -7-8-10-
ஒன்றலா உருவாய் அருவாய நின் மாயங்கள் -5-10-6-

உருவமற்ற மூல பிரகிருதி ஜீவாத்மா முதலியவற்றையும் தம் சொத்தாக இருப்பவர் –
இதற்கு முன்னும் பின்னும் பகவானுக்கு உருவம் யுண்டு என்பதாலும்
அமூர்த்தி மான் -மதுப் பொருள் அற்றதாகி விடக் கூடாதே என்பதாலும்
உருவமற்றவர் என்ற பொருள் கொள்ள முடியாது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பூமிர் ஆப அநலோ வாயு –ஸ்ரீ கீதை -7-4-
அபரேயமி தஸ்து அந்யாம் ப்ரக்ருதிம் –ஸ்ரீ கீதை -7-5-
யஸ்ய அவ்யக்த சரீரம் –ஸூபால
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் -சதபத ப்ராஹ்மணம்
இதற்கு முன்னும் பின்னும் மூர்த்தி இருப்பதால் அமூர்த்தி மூர்த்தி இல்லாதவன் என்பது சேராதே

கர்மத்தினால் ஏற்பட்ட உருவம் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிராக்ருதமான உருவம் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

726-அநேக மூர்த்தி
பல வுருவங்களை யுடையவன் –பேரும் பல பலவே -பல பலவே சோதி வடிவு -2-5-6-
கோபிகள் ராசக் கிரீடை -அங்கனாம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் வாஸூ தேவ சங்கர்ஷண பலராம பிரத்யும்ன அநிருத்தர்களாகப் பல வடிவுகள் கொண்டவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஷோடச ஸ்த்ரீ சஹஸ்த்ராணி சதமேகம் ததோதிகம் தாவந்தி சக்ரே ரூபாணி பகவான் தேவகி ஸூத–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-31-18-

அவதாரங்களில் தம் விருப்பத்தினால் உலகுக்கு உபகாரமாகப் பல திரு மேனிகளைக் கொள்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பல அவதாரங்களில் அநேகம் ரூபங்களைக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

727-அவ்யக்த –
காண முடியாதவன் –
காணலும் ஆகான் -கருத்தின் கண் பெரியன் -சிந்தைக்கும் கோசரம் அல்லன் -1-9-6-
பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன் –
யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறி வரிய எம்பெருமான் -1-3-4-

மனுஷ்யவதாரத்தால் தம் பெருமை மறைக்கப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நாஹம் பிரகாச ஸர்வஸ்ய –ஸ்ரீ கீதை -7-25-
நாஹம் வேதைர்நா தபஸா –ஸ்ரீ கீதை -11-53-

இப்படிப் பட்டவர் என்று எவராலும் அறிய முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம் அருள் இன்றி அறிய முடியாதவர் -விசேஷமாகப் புலப்படாதவர் -தோஷங்களால் தெளிவாகாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

728-சத மூர்த்தி
எண்ணிலா உருவங்களை யுடையவன்
பஸ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹச்ரச -ஸ்ரீ கீதை -11-5-
ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி யாகிய நாராயணன் -4-3-3-

தன்னைக் காண விரும்பிய அர்ஜூனனுக்கு தம் விஸ்வரூபம் காட்டியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

பஸ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹச்ரச–ஸ்ரீ கீதை -11-5-

ஞான ரூபியாய் இருந்தும் மாயையினால் பல உருவங்களாகத் தோன்றுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நூற்றுக் கணக்கான வடிவங்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

729-சதா நன-
அநேக திரு முகங்கள்
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் -துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய் தமியனேன் -பெரிய வப்பனே -8-1-10-

அர்ஜூனன் கூறியபடி அநேக முகங்களும் கண்களும் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அநேக வக்த்ர நயனம் –ஸ்ரீ கீதை -11-20-

பல உருவங்கள் உள்ள படியால் பல முகங்கள் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

நூற்றுக் கணக்கான முகங்கள் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

ஏகோ நைகஸ் சவ க கிம் யத்தத்த் பதம நுத்தமம்
லோக பந்துர் லோக நாதோ மாதவோ பக்தவத்சல

—————

730-ஏக –
ஒருவன் -அத்விதீயம் –
அரக்கரை உருக்கேட வாளி பொழிந்த ஒருவனே -8-6-2-
அந் நலனுடை யொருவன் -1-1-3-
எந்தை ஏக மூர்த்தி
ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

இப்படிப்பட்ட மஹிமையினால் தமக்கு ஒப்பாக ஒருவரும் இல்லாத ஒருவர் -அத்விதீயர் -என்றபடி -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உண்மையில் எந்தவித பேதமும் இல்லாமையினால் ஒருவரே சத்தியமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒரே கர்த்தாவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

731-நைக-
பலவாக -தீயாய் நீராய் நிலனாய் காலாய் நெடு வானாய் சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் சிவனாய் அயனானாய் -6-9-1
நா சந்தோஸ்தி மம திவ்யாநாம் விபூதிநாம் பரந்தப-

தமது விபூதிகளில் எல்லையற்றும் இருப்பவர் -இங்கு ஏகம் என்றது ப்ரஹ்மத்தைத் தவிர ஒன்றும் இல்லை என்றோ
அல்லது எல்லாம் அவனுடைய விகாரமே என்றோ சொல்வது அல்ல -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நாந்தோஸ்தி மம திவ்யாநாம் விபூதி நாம் பரந்தப –திவ்ய ரூபங்களுக்கு எல்லை இல்லையே

மாயையினால் பல ரூபங்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பல ரூபங்கள் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

732-ஸ-
அவன் -ஞானத்தை உண்டு பண்ணுமவன்-
அவனே யவனும் அவனும் அவனும் அவனே மற்று எல்லாமும் அறிந்தனமே -9-3-2-

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சிறுவர் முதல் யாவருக்கும் தம்மைப் பற்றிய ஞானத்தை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சோமயாக ரூபியாக இருப்பவர் -ஸவ-என்று ஒரே திரு நாமம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தமக்காக எல்லாம் யுன்டாக்கப் பெற்றவர் -ஜ்ஞானம் யுடையவர் -ஸவ-என்று ஒரே திரு நாமம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

733-வ
வசிப்பவன் -எங்கும் உளன் கண்ணன் -2-8-9-
ஒளி வரும் இயல்வினன் -1-3-2-
கரந்த சில் இடம் தொறும் இடம் திகழ் பொருள் தொறும் கரந்து எங்கும் பரந்து உளன் -1-1-10-

எல்லாம் தம்மிடம் வசிக்கும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வசந்தி தத்ர ச ச பூதேஷ் வஸேஷேஷு வகாரார்த்தஸ்ததோ முநே –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-5-6-

————-

734-க –
பிரகாசிப்பவன் -அந்தராத்மாவாக இருந்தாலும் தோஷம் தட்டாமல்

அழுக்கான வற்றில் வசித்தாலும் பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சுகம் எனப் பொருள்படும் க என்ற சொல்லால் துதிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரகாசம் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

735-கிம் –
எது -பரம் பொருள் -விசாரிக்கத் தக்கவன் –
கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே -5-6-2-

தத்தம் விருப்பங்களை அடைவதற்கு யாவரும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சோந் வேஷ்டவ்ய ச விஜிஞ்ஜாசிதவ்ய –சாந்தோக்யம்

உயர்ந்த பயனாதலின் எது என்று விசாரிக்கப் படும் பிரமமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

புராணச் சொற்களைப் படைத்தவர் -அனைத்து வேதங்களின் விசாரத்துக்கும் விஷயமாக யுள்ளவர் -ஸ்ரீசத்ய சந்தர் –

—————

736-யத் –
யத்னம் பண்ணுபவன் -அஹம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்
இசைவித்து என்னை யுன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மானே -5-8-9-

அடியவர்களைக் காப்பதற்கு முயல்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கிருஷ்ண கிருஷ்னேதி கிருஷ்னேதி யோ மாம் ஸ்மரதி நித்ய ச -ஜலம் பித்வா யதா பத்மம் -நரகாத் உத்தராம் யஹம்
அஹம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்

யத் என்ற சொல்லால் கூறப்படும் ப்ரஹ்மமாக உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாவற்றையும் அறிபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

737-தத் –
தூண்டி அதிகப் படுத்துபவன் –ஞான சக்திகளை விஸ்தரிக்க பண்ணுபவன்
ஓம் -தத் -சத் -ப்ரஹ்ம லஷணம்-தத் சவிதுர் வரேண்யம் –
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

அடியவர்களுக்குத் தம்மைப் பற்றிய ஞானமும் பக்தியும் தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத் ஸவிதுர் வரேண்யம்
ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேச

எல்லாவற்றையும் படைக்கும் ப்ரஹ்மம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களில் உள்ளவர் -குணங்கள் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

738-பதம் அநுத்தமம்-
மேலான ப்ராப்யம்
நின் செம்மா பாத பற்புத் தலை சேர்த்து ஒல்லை அம்மா அடியேன் வேண்டுவது ஈதே -2-9-1-
அளிக்கும் பரமன் கண்ணன் ஆழிப் பிரான் -3-7-6-

அடியவர்களால் அடையப்படும் மிக உயர்ந்த பயனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

முமுஷூக்களால் அடையப்படும் மிக உயர்ந்த பயனாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

அடியவர்களால் அடையப் படும் மிக உயர்ந்த பயனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

739-லோக பந்து
சமோஹம் சர்வ பூதேஷு –
உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை
என்னைப் பெற்ற அத்தாயாய்த் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-2-
தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய் நீயாய் நீ நின்ற மாயன் -7-8-1-
மாதா பிதா ப்ராதா நிவாஸ சரணம் கதி -ஸூ பால உபநிஷத்-

வேறுபாடின்றி எல்லோருக்கும் அருள்வதால் உலகத்தவர் யாவருக்கும் விட முடியாத உறவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மாதா பிதா பிராதா நிவாஸ சரணம் ஸூஹ்ருத் கதிர் நாராயண —ஸூபால
பிதா அஹம் அஸ்ய ஜகத் –ஸ்ரீ கீதை -9-17-

உலகம் எல்லாம் தம்மிடம் கட்டப் பட்டு இருக்கும்படி ஆதாரமாக இருப்பவர் –சிருஷ்டித்து தந்தை போன்றவர் –
நன்மை தீமைகளை உபதேசிக்க வேதங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்கள் முதலியவற்றைக் கொடுத்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்து உலகிற்கும் பந்துவானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

740-லோக நாத
சர்வ ஸ்வாமி -ரஷகன் –
இவ் வேழ் உலகை இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்று இருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் -7-10-1-
ஞாலத்தூடே நடந்தும் நின்றும் கிடந்தும் இருந்தும் சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர் காப்பான் -6-9-3-
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே -6-10-10-

இந்த ஸ்வா பாவிக உறவால் உலகோர் அனைவருக்கும் ஸ்வாமியாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உலகங்களால் யாசிக்கப் படுபவர் – உலகங்களை பிரகாசிக்கச் செய்பவர் -ஆசீர்வதிப்பவர் -உலகங்களுக்கு ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்து உலகிற்கும் நாதரானவர் -அறிவின் வடிவமாக வேண்டப் படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

741-மாதவ
லஷ்மி வல்லபன் -மலர்மகளுக்கு அன்பன் -திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் -வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை –
அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பன்
ம் -மௌநம் –த-த்யானம் –வ -யோகம் -இவற்றால் சாஷாத் கரிக்கப் படுமவன்

உலகங்களுக்கு லஷ்மி தாயும் தாம் தந்தையுமான உறவாக இருப்பவர் -மது குலத்தில் பிறந்தவர் –
மௌனம் த்யானம் யோகம் ஆகியவற்றை உடையவர் மாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மவ்நாத் த்யாநாச் ச யோகாச்ச வித்தி பாரத மாதவம் -உத்யோக பர்வம் -71-4-மவ்னம் த்யானம் யோகம் கொண்டதால் மாதவன்

யாதவ -மது -குலத்தில் பிறந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

மதுவின் புத்திரர் -சுகத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

742-பக்த வத்சல-
நிகரில் புகழாய்-6-10-10-வாத்சல்யம்

அடியவர்களைப் பெற்ற பரபரப்பில் மற்ற எல்லா வற்றையும் மறந்தவர் -தம்மை ஸ்வாமி – பந்துவாகவும் உணர்ந்து
பக்தி பண்ணுபவர்களின் சிறப்பு கூறப்படுகிறது – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்களிடம் அன்பு யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களாகிய கன்றுகளைக் காப்பவர் -அன்பு யுடையவர் —
அன்னத்தை உடையவர்களான அந்தணர்கள் இடம் செல்பவர் ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

ஸூ வர்ண வர்ணோ ஹே மாங்கோ வராங்கஸ் சந்த நாங்கதீ
வீரஹா விஷமஸ் ஸூ ந்யோ க்ருதாஸீ ரசலஸ் சல –79-

—————

743-ஸூ வர்ண வர்ண –
பொன் வண்ணன்
இன்பப் பாவினைப் பச்சைத் தேனைப் பைம் பொன்னை அமரர் சென்னிப் பூவினை -திருக் குறும் -6-
மற்று ஒப்பாரில்லா ஆணிப் பொன்னே -திரு விருத்தம் -85-
பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திரு மேனி -பெரிய திரு மொழி -4-9-8-

மாற்று ஏறின தங்கம் போல் குற்றம் இன்றி விளங்கும் திவ்ய வர்ணம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யதா பஸ்ய பச்யதே ருக்ம வர்ணம் –முண்டக -3-3-
ருக்மாபம் ஸ்வப்னதீ காப்பியம் -மனு ஸ்ம்ருதி -12-122-
ஆதித்ய வர்ணம் -புருஷ ஸூக்தம்
ஹிரண்மய புருஷ –சர்வ ஏவ ஸூவர்ண –சாந்தோக்யம் -1-6-6-

தங்கத்தின் நிறம் போன்ற நிறம் யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பொன் போன்ற நிறம் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

744- ஹேமாங்க-
பொன் மேனியன் -சுத்த சத்வமயம் ஹிரண்மய புருஷ
பொன்னானாய் இமையோர்க்கு என்றும் முதலானாய் -திரு நெடும் -10-

பொன் நிறமான சுத்த சத்வ மயமான அங்கத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஹிரண்மய புருஷ த்ருச்யதே

பொன் போன்ற திருமேனி யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பொன் மயமான அங்கங்கள் உடையவர் -ஸ்ரீசத்ய சந்தர் –

—————————

745-வராங்க
விலஷணமான திரு மேனி –
கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அகத்தே -திரு நெடு -21-
கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்களாச் சோதி செவ்வாய் முகிழதா சாயல் திரு மேனி
தண் பாசடையா தாமரை நீள் வாசத் தடம் -8-5-1-
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் -8-8-1-

தேவகியின் பிரீதிக்காக மறைக்காமல் அவதரித்த உப நிஷத்தில் கூறப்பட்ட திவ்ய மங்கள
விக்ரஹத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

புல்லேந் தீவர பத்ராபம் சதுர் பாஹும் நிரீஷ்ய தம் ஸ்ரீ வத்ஸ வக்ஷஸம் ஜாதம் துஷ்டாவ
ஆநக துந்துபி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-3-8-

சிறந்த அழகிய அங்கங்கள் உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வராங்க -உத்தமமான அங்கங்களை யுடையவர் -அவராங்க -ஸ்ரீ ரெங்கத்தை அடைந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————-

746-சந்த நாங்கதீ-
அழகிய திவ்ய பூஷணங்கள் அணிந்தவன்
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் -ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாள்
பல பலவே ஆபரணம் -2-5-9’கண்கள் சிவந்து –சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் -8-8-1-

மகிழ்ச்சி அளிக்கும் தோள் வளை முதலிய திவ்ய ஆபரணங்களை மிகுதியாக அணிந்து இருப்பவர் –
திருமேனியே திரு ஆபரணம் -அழகிய வஸ்துக்கள் திவ்ய ஆபரணமாக இவரால் ஆகும் –
கேயூரம் முதலிய திவ்ய ஆபரணங்களைக் கொண்டவர் என்றுமாம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மகிழ்ச்சி தரும் தோள்வளைகளை அணிந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சந்தனத்துடன் கூடிய தோள் ஆபரங்களை யுடையவர் -சந்தனம் போன்ற பூஜைக்கு உரிய பொருள்கள் யுடையவர் –
வாலியின் மைந்தன் அங்கதனை பக்தனாக உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

747-வீரஹா
வீரர்களை மாய்த்த வீரன்
பேய் முலை உண்டு களிறட்ட தூ முறுவல் பிரான் -5-3-8-
வெந்திறல் வீரரின் வீரர் ஒப்பார் -பெரிய திருமொழி -2-8-2-

முலைப் பால் உண்ணும் சிறு பருவத்திலும் பூதனை சகடாசுரன் இரட்டை மருதமரங்கள் போன்ற அசுரர்களை
வேரோடு களைந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்மத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு வீரர்களான அசுரர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

வீரர்களை அழிப்பவர் -முக்ய பிராணன் அற்றவரை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

748-விஷம
வேறுபட்ட செயல்களை செய்பவன்
பவித்ராணாம் இத்யாதி
என் பொல்லாத் திருக் குறளா செய்குந்தா வரும் தீமை உன்னடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்கு தீமைகள் செய்குந்தா -3-6-1-

நல்லவர்க்கு நன்மையையும் தீயவருக்கு பயத்தையும் தருவதனால் வேற்றுமை உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

அனைவரையும் காட்டிலும் வேறுபட்டவர் ஆதலின் தமக்கு ஒப்பு இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிவனால் அருந்தப் பட்ட விஷத்தின் துன்பத்தையும் நாம ஸ்மரணத்தாலே போக்கியவர் -ஒப்பற்றவர் –
அவிஷம -என்ற பாடத்தில் பாரபஷம் இல்லாதவர் என்றுமாம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

749-சூன்ய
தோஷம் அற்றவன்
தீதில் சீர் திரு வேங்கடத்தான் -3-3-5-
துயரமில் சீர் கண்ணன் மாயன் -3-10-6-

மனிதராக திரு வவதரித்த போதிலும் குற்றங்கள் ஏதும் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எவ்வித விசேஷணமும் அற்றவர் ஆதலின் சூன்யம் போல் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரளய காலத்தில் எல்லாப் பொருள்களையும் இல்லாமல் செய்பவர் -தீயவர்களின் சுகத்தை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

————

750-க்ருதாசீ
எல்லாரையும் உகப்பிப்பவன்
க்ருதம்- நெய்
நெய் யுண் வார்த்தையுள் –எண்ணும் தோறும என் நெஞ்சு எரி வாய் மெழுகு ஒக்கும் -5-10-3/5-

ஆயர் இல்லங்களில் உள்ள வெண்ணெய் நெய் இவற்றில் ஆசை உள்ளவர் –
தமது திருக் கல்யாண குணங்களாலே உலகை வாழ்விப்பவர் என்றுமாம் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆசைகள் அற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஹவிஸ்ஸின் ரூபத்தில் உள்ள நெய்யில் ஆசை உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

751-அசல –
அசைக்க முடியாத ஸ்த்திரமானவன்
நீர்மையில் நூற்றுவர் வீய ஐவர்க்கு அருள் செய்ய நின்று பார் மல்கு சேனையை அவித்த பரஞ்சுடர் -3-5-7-

துர்யோதனன் முதலிய துஷ்டர்களால் அசைக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்வரூபம் சக்தி ஞானம் முதலிய குணங்கள் எப்போதும் மாறாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசையாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

752-சல
மாறுபவன் -ஆஸ்ரிதர்க்கு தன்னைத் தருபவன் ஆஸ்ரித பஷ பாதி -ஆயுதம் எடேன்
மாறு சேர் படை நூற்றுவர் மங்க ஓர் ஐவர்க்காய் அன்று மாயப்போர் பண்ணி நீறு செய்த எந்தை -5-7-4-

அடியவர்களான பாண்டவர் முதலியோருக்காக தம் உறுதியையும் விட்டு விலகுபவர் -ஆயுதம் எடுப்பது இல்லை
என்ற பிரதிஜ்ஞை செய்து இருந்தும் சக்ராயுதத்தால் பீஷ்மரை தாக்கச் சென்றவர் அன்றோ – -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தமாத்த சக்ரம் ப்ரணதந்த முச்சை ருத்தம் மஹேந்த்ரா வரஜம் சமீஷ்ய ஸர்வாணி பூதாநி பும்ஸம் விநேது ஷயம்
குரூணாமிதி சிந்தயித்வா –பீஷ்ம பர்வம்
ச வாஸூதேவ ப்ரக்ருஹீத சக்ர சம்வர்த்த யிஷ்யந்நிவ அப்யுத்பதந் லோக குருபபாசே பூதாநீ தஷ்யன்னிவ தூமகேது

வாயு ரூபத்தினால் சஞ்சரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

அசைபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

அமாநீ மாநதோ மான்யோ லோக ஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருத்
ஸூ மேதா மேதஜோ தன்யஸ் சத்யமேதா தராதர –80-

———–

753-அமாநீ–
மானம் இல்லாதவன் -ஸ்வ அபிமானம் என்ற கர்வம் அற்றவன் —
மாசுடம்பில் நீர் வாரா மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார் -நாச் -11-8-
கழுத்தில் ஓலை கட்டித் தூது போனவன் –
அவன் பின்னோர் தூது ஆதி மன்னவர்க்காகி பெரு நிலத்தார் இன்னார் தூதன் என நின்றான் -பெரிய திரு மொழி -2-2-3-
பற்றலர் வீயக் கோல் கையில் கொண்டு பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான் -2-3-1-
நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பி -6-6-4-

பக்தர்கள் விஷயத்தில் தம் உயர்வை நினையாதவர் -அதனால் அன்றோ தயக்கமின்றித் தூது சென்றது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆத்மா அல்லாதவற்றை ஆத்மாவாக நினையாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விஷயங்களில் பற்று இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

754-மாநன –
கௌரவம் அளிப்பவன் –
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர் சிறுவன் -8-1-3-
என் நெஞ்சு நிறையக் கை கூப்பி நின்றார் -பெரிய திருமொழி -7-5-8-

அர்ஜூனன் உக்ரசேனன் யுதிஷ்ட்ரன் முதலியோர்க்கு தாம் கீழ்ப் பட்டு இருந்து கௌரவத்தை அளித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம் மாயையினால் எல்லோருக்கும் ஆத்மா அல்லாதவற்றை ஆத்மாவாக நினைக்கும்படி செய்பவர் -பக்தர்களுக்கு கௌரவம் தருபவர் –
அதர்மம் செய்தவர்களின் கர்வத்தை அழிப்பவர்-தத்தம் அறிந்தவர்களுக்கு ஆத்மா அல்லாதவற்றை
ஆத்மாவாக நினைக்கும் மயக்கத்தைப் போக்குபவர் – ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ லஷ்மிக்கு வாயுவைப் பிள்ளையாகத் தந்தவர் -கட்டுப் பாட்டை ஏற்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

755-மான்ய –
வெகுமானிக்கத் தக்கவன்
பக்தர்களைக் கை விடாதவன்

அடியவர்களுக்கு கீழ்ப் பட்டு இருப்பதையே தம் பெருமையாக கொள்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ந சாரதேஸ் ஸாத்வத கௌரவாணாம் க்ருத்தஸ்ய முச்யதே ரணேத்ய கச்சித்

சர்வேஸ்வரர் ஆதலின் எல்லோராலும் பூஜிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ லஷ்மி மற்றும் ஜீவ ராசிகள் இடமிருந்து வேறுபட்டவர் -அசைக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ லஷ்மி தேவியைத் தூண்டுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

756- லோக ஸ்வாமி –
கண்ட வாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான் –
மூ உலகாளி-7-2-10-
ஒத்தாரும் மிக்கார்களும் தனக்கின்றி நின்றான் -எல்லா உலகும் உடையான் -4-5-7-

இப்படிச் செய்பவர் யார் என்னில் உலகுக்கு எல்லாம் தலைவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

பதினான்கு உலகங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸ்வரர் –

ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலிய உலகங்களில் உள்ளவர்க்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

757- த்ரி லோகத்ருத்-
மூ உலகங்களையும் தரிப்பவன்
நீயே உலகு எல்லாம் நின்னருளே நிற்பனவும் -நான் முகன் -29-

அனைவரையும் தரித்து வளர்த்துக் காப்பவர் -மிகவும் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்களுடன் இதனாலே சேர்ந்தார் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மூ வுலகங்களையும் தரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மூ வுலகங்களையும் சுமப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

758-ஸூ மேதா –
நல் எண்ணம் உடையவன்
அருத்தித்துப் பல நாள் அழைத்தேற்கு–என் தன் கருத்தை யுற வீற்று இருந்தான் -8-7-1-

தம்மை ஆராதிப்பவர்களுக்கு நன்மை தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிறந்த ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

759-மேதஜ-
வ்ரதத்தின் பயனாகப் பிறப்பவன்
அதிதி பயோவ்ரதம் அனுஷ்டித்து வாமனன்
தசரதன் புத்திர காமேஷ்டி -பெருமாள்
எல்லையில் சீர் தயரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றிற்று -பெருமாள் திரு -11-10-

தேவகியின் யாகத்தின் பயனாகத் திரு வவதரித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்து தோஹம் யத் த்வயா பூர்வம் புத்ரார்த்திந்யா ததத்ய தே சபலம் தேவி சஞ்ஜாதம் ஜாதோஹம் யத் தவோதராத் —
சம்ய காராதிதே நோக்தம் யத் பிரசந்நேந தே சுபே தத் க்ருதம் சபலம் தேவி

யாகத்தில் யுண்டாகுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யாகத்தில் யுண்டாகுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

760-தன்ய
சம்பத்து உள்ளவன் –
செப்பில மென்முலைத் தேவகி நங்கைக்கு சொப்படத் தோன்றிய -பெரியாழ்வார் -2-1-6-

இப்படி திருவவதரிப்பதை தன் லாபமாக நினைப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் பெற்று இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

புண்ய சாலிகள் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

———

761-சத்ய மேதா –
உண்மையான எண்ணம் உடையவன்
ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் –

ஆயர்கள் வஸூதேவர் முதலி யோரைச் சேர்ந்தவர் தாம் எனபது வெறும் நடிப்பாக அல்லாமல் உண்மையாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாத –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-13-14-
யதி வோஸ்தி மயி ப்ரீதி ஸ்லாக்யோஹம் பவதாம் யதி ததாத்மா புத்தி சத்ருசீ புத்திர்வ கிரியதாம் மயி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-13 -1-
நாஹம் தேவோ ந கந்தர்வோ ந யஷோ ந ச மா நவ அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாத ந வச்சிந்த்யம் அதோந்யதா -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-13 -11-

உண்மையான ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உண்மையான உலகின் விஷயத்தில் ஞானம் உள்ளவர் -உண்மையான ஞானம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

762-தராதர –
குன்றம் ஏந்தியவன் -6-4-3-
கல்லெடுத்துக் கல்மாரி காத்தான் -திரு நெடும் -13-
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே -5-6-5
கடுங்கல் மாரி கல்லே பொழிய நெடும் காற்குன்றம் குடை ஓன்று ஏந்தி நிறையைக் காத்தான் -பெரிய திருமொழி -6-10-8-
பெரியாழ்வார் திருமொழி 3-5-

ஸ்ரீ கோவர்த்தன மலையை தரித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ததே ததகிலம் கோஷ்டம் த்ராதவ்யமது நா மயா இமமத்ரிமஹம் தைர்யாத் உத்பாத்யாசு சிலா தநம்
தாரயிஷ்யாமி கோஷ்டஸ்ய ப்ருதச் சத்ரமிவா பரம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-13-13-

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன் முதலிய தன் அம்சங்களால் பூமி முழுவதும் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூமியைத் தாங்குபவர் –மேரு மந்த்ரம் முதலிய மலைகளை நன்கு தாங்கும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

தேஜோ வ்ருஷோ த்யுதி தரஸ் சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம்வர
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஸ்ருங்கோ கதாக்ரஜ–81

————–

763-தோஜோவ்ருஷ-
தேஜஸ்சை வர்ஷிப்பவன்
வளரொளி ஈசன் கிளரொளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-
புகர் கொள் சோதிப் பிரான் -6-4-3-

இப்படி அடியவரைக் காப்பதில் தம் சக்தியைப் பொழிபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸூர்ய ரூபியாக ஜலத்தை ஒளியைப் பொழிபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளி மயமான சூரியன் முதலியவர்களில் சிறந்தவர் —
தேஜஸ்சை யுடைய ஸூர்யனைக் கொண்டு மழை பொழியச் செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர் –

—————–

764-த்யுதிதர
அதி மானுஷமான திவ்ய சக்தி யுடையவன்
மாயக் கோலப் பிரான் -6-4-1
கண்டவாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இளமையிலும் இந்திரனைத் தோற்கச் செய்யும் அதி மானுஷ சக்தியை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தேக ஒளியை தரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

ஒளியைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

765-சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம் வர –
ஆயுத பாணிகளில் தலை சிறந்தவன்
தடவரைத் தோள் சக்கரபாணி சாரங்க வில் சேவகனே –நேமி நெடியவனெ -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
பொங்கேறு நீள் சோதி பொன்னாழி தன்னோடும் சங்கேறு கோலத் தடக்கைப் பெருமான் -பெரிய திருமொழி -6-8-9-
கொடு வினைப் படைகள் வல்லவன் -9-2-10-

நரகன் ஜராசந்தன் ஆகியோருடனான போரில் அஸ்தரம் பிடித்த எல்லோரிலும் சிறந்து விளங்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மனுஷ்ய தர்ம லீலஸ்ய லீலா சா ஜகத்பதே அஸ்த் ராண்யநேக ரூணாபி யத் அராதிஷு முஞ்சதி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-33-14-

ஆயுதம் தரித்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்து ஆயுதங்களைப் போலுள்ளவர் -ஆகாயத்தைத் தாங்குபவர் -சர்வ சஸ்திர ப்ருதம்பர -என்று பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————-

766-ப்ரக்ரஹ
அடக்கி நடத்துபவன்
கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போர் எல்லாச் சேனையும் இரு நிலத்தவித்த எந்தை -3-2-3-

தாம் சாரதியாக இருந்து கொண்டு அர்ஜூனனைக் கடிவாளம் போல் இழுத்துப் பிடித்துத் தம் சொற்படி
அவனை நடத்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பக்தர்களால் சமர்ப்பிக்கப்படும் இலை பூ முதலியவற்றை ஏற்றுக் கொள்பவர் –விஷயங்கள் என்னும் காடுகளில் ஓடும்
இந்த்ரியங்கள் ஆகிற குதிரைகளைக் கடிவாளம் பிடித்து இழுப்பது போல் அடக்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த நவ க்ரஹங்களை உடையவர் -சிறந்த சோம பாத்ரங்கள் உள்ளவர் -சிறந்தவர்களை ஏற்றுக் கொள்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

767-நிக்ரஹ
எதிரிகளை வீயச் செய்தவன்
போர்ப்பாகு தான் செய்து அன்று ஐவரை வெல்வித்த மாயப் போர்த் தேர்ப் பாகனார் -4-6-1-
சித்திரத் தேர் வலவன் -7-8-3-

அர்ஜூனனது வீரத்தை எதிர்பாராமல் தாம் செய்த சாரத்யத்தினாலேயே எதிரிகளை அடக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் தம் வசத்தில் அடக்கி வைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

வ்யக்ர –
யுத்தம் செய்யும் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்ளாதவன் -தான் ஒருவனாக இருந்தே இப்போதே இவர்களை அழிக்கிறேன்-என்றான்

யே யாந்தி யாந்த்யேவ சினிப்ர வீரி யே அவஸ்திதா ஸத்வரம் தே அபி யாந்தி பீஷ்மம் ரதான் பஸ்யத்
பாத்யமாநம் த்ரோணம் ச சங்க்யே ச கணம் மயா அத

————

768-நைகச்ருங்க-
அநேக உபாயங்களால் பகைவரை மாய்த்தவன்
பகலை இரவாக்கி -ஆயுதம் எடேன் –
மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ் பட நூற்றிட்டு -உபாயங்கள் செய்து

புத்தியினால் வழி சொல்வது -சாரதியாக இருப்பது -ஆயுதம் எடுப்பது இல்லை என்று சொல்லி எடுப்பது -முதலிய பல
வழிகளால் பகைவர்களுக்குப் பல துன்பங்களை ஏற்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நான்கு வேதங்களைக் கொம்பாக உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ வ்ருஷ ரூபத்தில் அநேக கொம்புகள் உள்ளவர் –
ஸ்ரீ வராஹ திருவவதாரத்தில் ஒரே கொம்புள்ள பரம புருஷனாக இருந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

770-கதாக்ரஜ
கதனுக்கு முன் பிறந்தவன்
கதன் -வாசுதேவன் மனைவி ஸூ நாமை -கண்ணனுக்கு இளையவனாக பிறந்தவன்

கதன் என்பவனுக்கு முன் பிறந்தவர் -கண்ணன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மந்த்ரத்தினால் முன்னே ஆவிர்ப்பவிப்பவர் —
நிகதம் -மந்த்ரங்களை விளக்கமாக ஓதுவது -நி கேட்டு கத அக்ரஜர்-மந்த்ரத்தினால் முன்னே ஆவிர்ப்பவிப்பவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கதன் என்பவனுக்கு முன் பிறந்தவர் —
அகதாக்ராஜா -என்று அந்தணர்களுக்கு ரோகம் இல்லாமல் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

சதுர்மூர்த்தி சதுர்பாஹூஸ் சதுர்யூஹஸ் சதுர்கதி
சதுராத்மா சதுர்பாவஸ் சதுர்வேத விதேகபாத் –82-

—————

771-சதுர்மூர்த்தி –
பலபத்திரன் வாசுதேவன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
ராமன் லஷ்மணன் பரதன் சத்ருனன்
ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி யானவன் -4-3-3-

பலராமன் -வஸூ தேவன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன் என்று யதுகுலத்திலும் நான்கு மூர்த்திகளை உடையவர்
ஸ்ரீ கண்ணனாகிய விபவத்திலும் அதற்கு மூலமான வ்யூஹத்தை நினைவு ஊட்டுகிறார்- ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வெண்மை செம்மை பசுமை கருமை ஆகிய நான்கு நிறங்களோடு கூடிய மூர்த்திகள் உள்ளவர் -விராட்
ஸ்வரூபம் ஸூ த்ராத்மா -அவ்யாக்ருதம் துரீயம் என்கிற நான்கு உருவங்களுடன் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விஸ்வ தைச்ச ப்ராஜ்ஞ திரிய என்னும் நான்கு ரூபங்கள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

772-சதுர் பாஹூ-
நான்கு தோளன் -8-8-1-
உபசம்ஹர சர்வாத்மன் ரூபமேதத் சதுர்புஜம் -தேவகி
தமேவ ரூபேண சதுர்புஜேன -அர்ஜுனன்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்
அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் ஐதிகம்
மலை இலங்கு தோள் நான்கே மற்று அவனுக்கே எற்றே காண் -பெரிய திருமொழி -8-1-1- எற்றே -ஆச்சர்யம்

வ்யூஹத்திற்கு மூலமான பர ஸ்வரூபம் ஆகிய நான்கு திருக் கைகளோடு தேவகியிடம் பிறந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உப ஸம்ஹர சர்வாத்மந் ரூபமேதத் சதுர்புஜம் ஜாநாது மா அவதாரம் தே கம்ச அயம் திதி ஜன்மஜ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-3-13-

நான்கு கைகள் உள்ளவர் -என்ற திரு நாமம் வாஸூ தேவருக்கே உரியது-ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான்கு தோள்கள் உள்ளவர் -முக்தி அடைந்தவர்களை நான்கு தோள்கள் உள்ளவர்களாகச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

——————

773-சதுர் வ்யூஹ
வ்யூஹங்கள் போலே குண பூரணன் இவன்
பல ராமன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன் -இரண்டு இரண்டு குணங்கள் பிரதானம்

விபவத்திலும் வ்யூஹத்தில் போலே ஆறு குணங்களும் நிரம்பியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நான்கு பிரிவுகளை உடைய வ்யூஹத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான்கு வித வ்யூஹங்கள் உள்ளவர் -கேசவன் முதலிய இருபத்து நான்கு ரூபங்களுள் கேசவன் முதலிய ஆறு –
த்ரிவிக்ரமன் முதலிய ஆறு -சங்கர்ஷணன் முதலிய ஆறு -நரசிம்ஹன் முதலிய ஆறு ஆக நான்கு வகை வ்யூஹங்கள் கொண்டவர் –
சதுர் பாஹூச் சதுர் வ்யூஹ -என்ற ஒரே திருநாமம் என்றும் சொல்லுவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

774-சதுர் கதி –
நான்கு வித புருஷார்த்தங்கள் -தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோஷம்
உபாசகன் -இந்திர ப்ரஹ்ம கைவல்யம் மோஷம்
கதி நடையுமாம்
ரிஷபம் வீர்யம் –மத்த கஜம் -மதிப்பு
புலி சிவிட்குடைமையால் வந்த உறட்டல்
சிம்ஹம் மேணாணிப்பு -பராபிவனம்
இவை எல்லாம் நமக்கு நம் பெருமாள் நடை அழகிலே காணலாம்
கஜ சிம்ஹ கதி வீரௌ சார்த்தூல வ்ருஷ போப மௌ

உபாசிப்பவர்கள் செய்யும் பக்தியின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப நான்கு வகை பயன்களைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நான்கு வர்ணங்களுக்கும் நான்கு ஆச்ரமங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆர்த்தன் -ஜிஜ்ஞாஸூ -அர்த்தார்த்தி -ஞானி -என்ற நான்கு வகை அதிகாரிகளால் பற்றப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————–

775-சதுராத்மா –
தன்னை நாலு விதமாக காட்டுபவன்-
ஜாக்ரத -விழிப்பு -ஸ்வப்ன அரைத் தூக்கம் ஸூ ஷுப்தி ஆழ்ந்த நித்ரை துரீயம் இவைகளுக்கு மேலான
முன்பே -139 பார்த்தோம்

உபாசகர்களின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸூஷுப்தி துரீயம் என்னும் நான்கு நிலைகளிலும்
நான்கு உருவங்களாக ஸ்தூலமாகவும் ஸூஷ்மமாகவும் விளங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆசை வெறுப்பு முதலியவை இல்லாமையினால் சிறந்த மனம் உள்ளவர் –
மனம் புத்தி அஹங்காரம் சித்தம் ஆகிய நான்கு உருவங்களாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவர்கள் அவரவர் யோக்யதைக்கு ஏற்றபடி தர்ம அர்த்த காம மோஷங்களில் மனம் செல்லும்படி தூண்டுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

777-சதுர்பாவன்
நான்கு செய்கைகள்
லோக சிருஷ்டி ஸ்திதி ரஷணம் சாஸ்திர பிரதானம்

இந் நான்கு வ்யூஹங்களிலும் உலகத்திற்கு பிரயோஜனமான நான்கு செய்கைகள் உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோஷம் என்னும் நான்கு புருஷார்த்தங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிராமணர் ஷத்ரியர் வைஸ்யர் சூத்ரர் ஆகிய நான்கு வர்ணங்களை உண்டாக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

—————-

778-சதுர்வேதவித் –
நான்கு வேதங்களையும் அறிந்தவர்கள் -ஞான விஷயம்
மறையாய நால் வேதத்துள் நின்ற மலர்ச் சுடர் -3-1-10-
வேதைஸ் சர்வை ரஹ மேவ வேத்ய

நான்கு வேதங்களை அறிந்தவர்களுக்கும் தம் மகிமை என்னும் பெரும் கடலில் ஒரு துளி அளவே தெரியும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நான்கு வேதங்களின் பொருள்களை உள்ளபடி அறிந்தவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான்கு வேதங்களை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

779-ஏகபாத்-
ஒரு பகுதியாக அவதரித்தவன்

இந்த யதுகுலத்தில் பிறந்த கண்ணன் பகவானின் ஓர் அம்சத்தின் அவதாரம் -என்றபடி
ஒரு பாகத்தினால் திருவவதரித்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அம்ச அவதாரோ ப்ரஹ்மர்ஷே யோயம் யது குலோத்பவ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
அம்சாசேந அவதீர்ய உர்வ்யாம்-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
விஷ்ணோர் பாகம் அமீமாம்ஸ்யம்
சாஷாத் விஷ்ணோ சதுர் பாக–பாலகாண்டம் –

உலகனைத்தும் தம் ஒரு பாகத்தில் அடங்கி இருக்கப் பெற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரதான ரஷகனாய் எப்போதும் அசைவுள்ளவர்-
அனைத்து பூதங்களையும் தம்மில் ஒரு அம்சமாகக் கொண்டவர் என்றும் கூறுவார் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

சமா வர்த்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாசோ துராரிஹா–83-

———–

779-சமாவர்த்த –
மீண்டும் மீண்டும் வருமவன்
பிறப்பில் பல் பிறவிப் பெருமான் -2-9-5-
என் நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திரு விருத்தம் -1-

வ்யூஹ அவதாரங்களாகவும் விபவ அவதாரங்களாகவும் பலமுறை திரும்பி வந்து கொண்டு இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சம்சார சக்கரத்தை நன்கு சுழற்றுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லா இடத்திலும் சமமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

780-நிவ்ருத்தாத்மா
திருப்பப்பட்ட மனதை உடையவன்
அவாகீ அநாதர
வரம்பிலாத மாயை மாய வரம்பிலாத கீர்த்தியாய் -திருச்சந்த

கிருபையினால் இப்படி உலகோடு சேர்ந்து இருந்தாலும் இயற்கையில் எதிலும் சேராத தனித்த மனமுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அவாகீ அநாதர –சாந்தோக்யம் -3-14-

அநிவ்ருத்தாத்மா -எங்கும் நிறைந்து இருப்பவர் ஆதலின் ஒர் இடத்திலும் இல்லாமல் போகாதவர் –
நிவ்ருத்தாத்மா -விஷயங்களில் இருந்து திருப்பட்ட மனமுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அநிவ்ருத்தாத்மா -அழியாத தேஹம் உள்ளவர் -அயோக்யர் செய்யும் யஜ்ஞங்களில் இருந்து விலகிய மனமுடையவர் —
நிவ்ருத்தாத்மா -அனைத்து விஷயங்களிலும் மனத்தைச் செலுத்துபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

781-துர்ஜய
ஜெயிக்க முடியாதவன்
அபராஜித 716 போலே
அயோத்தி என்னும் அணி நகரத்து உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி
விண் முழுதும் உய்யக் கொண்ட வீரன் -பெருமாள் திரு -10-1-

தேவரும் மனிதரும் தம் சாமர்த்தியத்தினால் வசப்படுத்த முடியாதவர் –துர்லபமாய் இருத்தல் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

யந்ந தர்சிதவாந் ஏஷ கஸ்த தந்வேஷ்துமர்ஹதி –சாந்தோக்யம் -3-15-

வெல்லப்பட முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வெல்ல முடியாதவர் -துக்கத்தை வெல்ல அருள் புரிபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

782-துரதிக்ரம
மீற முடியாதவன்
ஆத்தன் தாமரை அடி அன்றி மற்றிலம் அரணே -10-1-6-
காள மேகத்தை அன்றி மற்றிலம் கதியே -10-1-1-

அவருடைய திருவடிகள் அன்றி வேறு கதி இல்லாமையினால் யாருக்கும் தாண்டிப் போக முடியாதவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யதா சர்மவதாகாசம் வேஷ்ட யிஷ்யந்தி மாநவா ததா தேவம் அவ்விஞ்ஞாய துக்கஸ் யாந்தம் நிகச்சதி
வாஸூ தேவம் அநாராத்ய கோ மோக்ஷம் சமாவாப்னுயாத்
ந ஹி விஷ்ணும்ருதே காசித் கதிர் அந்யா விதீயதே இத்யேவம் சததம் வேதா காயந்தே நாத்ர சம்சய

பயம் காரணமாக சூரியன் முதலியோர் தம் கட்டளையை மீற முடியாதபடி இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துக்கத்தைத் தாண்ட உதவுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

783-துர்லப
அண்ட அரியன் -பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன்

வேறு ஒன்றில் மனம் வைத்தவனுக்கு ஜனார்த்தனர் கிடைப்பது அரிது -என்றபடி கிடைப்பதற்கு அரியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அப்ராப்ய கேசவோ ராஜன் இந்த்ரியை ரஜிதை நிரூணாம் –உத்யோக பர்வம் 78-21–

கிடைக்க வரிதான பக்தியால் அடையப் பெறுவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிரமப்பட்டு அடைய வேண்டியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

784-துர்கம
கிட்ட முடியாதவன்
காணலும் ஆகான்

கண்ணில் குறை உள்ளவர்கள் மத்யான்ன சூர்யனைக் கண் கொண்டு பார்க்க முடியாதது போல் அடைவதற்கு அரியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிரமப்பட்டு அறியப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துர்கம -அடைவதற்கு அரியவர் -அதுர்கம -தமோ குணம் அற்றவர்களால் அறியப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

785-துர்கா
அடைய முடியாதவன்
புகழும் அரியன் பொறு வல்லன் எம்மான்-

அவித்யை முதலிய மறைவுகள் கோட்டை போலே மூடிக் கொண்டு இருப்பதனால் பிரவேசிக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பல இடையூறுகள் இருப்பதால் அடைவதற்குக் கடினமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களுக்குத் துன்பத்தை அளிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

786-துராவாச
கிட்ட முடியாத வாச ஸ்தானம் உடையவன்
தெய்வம் அல்லால் செல்ல ஒண்ணாச் சிங்க வேள் குன்றமே
சென்று காண்டற்கு அரிய கோயில் -பெரிய திரு மொழி -7-1-4-

அவித்யை முதலியவற்றின் மறைவினால் தம் இருப்பிடம் யாருக்கும் எட்டாதாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யோகிகளால் யோகத்தில் மிகவும் சிரமத்தோடு மனத்தில் தரிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தீய ஒலி உள்ளவர்களை இருட்டில் தள்ளுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தரர் –

————————————————————————————–

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் —

697-வசூரேதா-தன் பிறப்புக்கு காரணமான திவ்யமான ஒளி யானவர் –
698-வசூப்ரத -தேவகிக்கும் வசூதேவர்க்கும் தன்னையே செல்வமாகக் கொடுப்பவர் –
699-வசூப்ரத -தன்னைப் பெற்ற படியால் தேவகிக்கும் வசூதேவர்க்கும் புகழ்ச் செல்வத்தைக் கொடுத்தவர்
700-வசூதேவ -வசூதேவரின் மைந்தர் –

701-வசூ -பாற் கடலில் வசித்து வடமதுரையில் கண்ணனாகப் பிறந்தவர் –
702-வசூ மநா –வசூதேவர் இடத்தில் மனம் வைத்தவர் –
703-ஹவி -கம்சனுக்கு அஞ்சி வசூதேவரால் நந்த கோபனிடம் வளர்ப்பதர்க்காகக் கொடுக்கப் பட்டவர் –
704-சத்கதி -பிறக்கும் போதே அசூரர்களை அழித்து பக்தர்களைக் காப்பவர் –
705-சத்க்ருதி -சம்சார விலங்கை அறுக்கும் சிறு விளையாட்டுகளை -வெண்ணெய் திருடியது -கட்டுண்டது -உடையவர் –
706-சத்தா -அனைவருக்கும் இருப்பதற்கே ஆதாரமானவர் –
707-சத்பூதி -சாதுக்களுக்கு அனைத்து உறவாகவும் செல்வகமாகவும் இருப்பவர் –
708-சத் பராயண -பாண்டவர்கள் போன்ற சாதுக்களுக்கு அடையும் இடமாக இருப்பவர் –
709-சூர சேன-யாதவர்கள் பாண்டவர்கள் போன்றோரை தீயவரை ஒழிக்கும் செயலுக்கும் சேனையாகக் கொண்டவர் –
710- யது ஸ்ரேஷ்ட -பட்டாபிஷேகம் இழந்த யது குலத்தை உயர்தினபடியால் யது குலத்தை உயர்த்தினவர் –

711-சந்நிவாச -நைகர் முதலான சான்றோர்களுக்கு இருப்பிடமானவர் –
712-ஸூ யமுன -தூய பெரு நீர் யமுனை யாற்றின் கரையில் ஜலக்ரீடை பூக் கொய்தல் போன்ற விளையாட்டுக்களைச் செய்தவர்
713- பூதா வாஸ -எல்லா ஜீவ ராசிகளுக்கும் தங்கும் இடம் ஆனவர்
714-வாஸூ தேவ -பன்னிரண்டு எழுத்துக்கள் கொண்ட வாஸூ தேவ மந்தரத்தால் கூறப்படுபவர் –
715-சர்வா ஸூ நிலய -அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் இருப்பிடம் -இவன் இன்றி இன்பம் இல்லையே –
716-அ நல -அடியார்களுக்கு எத்தனை செய்தாலும் போதும் என்ற மனம் இல்லாதவர் –
திரௌபதிக்கு அத்தனை செய்தும் ஒன்றும் செய்ய வில்லையே என்று ஏங்கியவர்
717-தர்பஹா -கோவர்த்தன மலையை தூக்கியது போன்ற செயல்களால் தேவர்களின் கர்வத்தை அடக்கியவர் –
718-தர்பத-தன் வீரச் செயல்களை கண்ட யாதவர்களுக்கு செருக்கை ஊட்டியவர் –
719-அத்ருப்த -நிகர் அற்ற தன் பெருமையாலும் செருக்குக் கொள்ளாதவர் –
720-துர்தர -சிறு பிராயத்து விளையாட்டுக்களிலும் தன் பெற்றோரால் பிடிக்க முடியாதவர் -தீயவர்களாலும் பிடிக்க முடியாதவர் –

721-அபராஜித -வெல்லப்பட முடியாதவர் -பக்தர்களான பாண்டவர்களையும் வெல்லப்பட முடியாதவர்களாக செய்தவர் –
722-விஸ்வ மூர்த்தி -உலகையே தன் திருமேனியாகக் கொண்டவர் –ஆகையால் எந்த உறுப்பையும் வீணாக விட மாட்டார் –
723-மஹா மூர்த்தி -உலகமே தன்னுள் அடங்கும் பெறும் திருமேனி உடையவர் –
724-தீப்த மூர்த்தி -உலகில் ஒளி படைத்த எதையும் தன் திருமேனியில் அம்சமாகக் கொண்டவர் –
725-அமூர்த்தி மான் -பெயர் உருவ வேறுபாடு இன்றி சூஷ்ம நிலையில் இருக்கும் பிரகிருதி ஜீவர்கள் ஆகியோருக்கு ஸ்வாமி யானவர் –
726- அநேக மூர்த்தி -கண்ணனாகப் பிறந்த போதும் தானே வாஸூ தேவன் -பல ராமனே சங்கர்ஷணன் –
மகனே பிரத்யும்னன் -பேரனே அநிருத்தன் -என பல உருவங்கள் கொண்டவன்
727-அவ்யக்த -மனித உருவில் பிறந்த படியால் மேற்கண்ட பெருமை எல்லாம் மறைந்து இருப்பவர் –
728-சத மூர்த்தி -விஸ்வரூபத்தின் போது அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட பல நூறு உருவங்களை கொண்டவர் –
729-சதாநந -அப்போதே பல நூறு முகங்கள் கொண்டவர் –
730-ஏக -தன் பெருமையில் தன்னிகர் அற்ற படியால் ஒருவரானவர்

731-நைக-அவன் உடைமைகளுக்கு முடிவு இல்லாத படியால் ஒன்றாய் இல்லாமல் பலவானவர்
732-ஸ -கிருஷ்ண அவதாரத்தில் தன்னைப் பற்றிய உறுதியான அறிவை சிறுவர்களுக்கும் விளைத்தவர் –
733-வ-அனைத்தும் தன்னிடத்தில் வசிப்பவர் -தான் அனைத்திலும் வசிப்பவர் –
734-க -சேற்றில் விழுந்த மாணிக்கம் ஒளி விடாது -ஆனால் பகவான் சம்சாரத்தில் பிறந்தாலும் ஒளி குறையாதவர் –
735-கிம் -அனைவராலும் எப்படிப்பட்டவரோ என்று அறியத் தேடப் படுபவர் –
736-யத் -தன்னைத் தேடும் அடியார்களைக் காக்க எப்போதும் முயற்சி செய்பவர் –
737-தத் -அடியார்களுக்குத் தன்னைப் பற்றிய அறிவையும் பக்தியையும் வளர்ப்பவர் –
738-பதமநுத்தமம் -தனக்கு மேலானது இல்லாத சிறந்த அடையும் இடமானவர் –
739-லோக பந்து -உலகத்தார் அனைவரோடும் அறுக்க முடியாத உறவு கொண்டவர் –
740-லோக நாத -உலகுக்கே தலைவர் -ஆகையால் அனைவருக்கும் உறவானவர் –

741-மாதவ -ஸ்ரீ யபதி -இருவருமாக நமக்குத் தாயும் தந்தையுமாக உறவை உடையவர்கள் –
742-பக்தவத்சல -தன்னை உறவாக எண்ணும் பக்தர்கள் இடம் சிறந்த அன்புள்ளவர் –
743-சூவர்ண வர்ண -தங்கம் போன்ற நிறமும் மென்மையும் உடையவர் –
744-ஹேமாங்க -பொன்னிறமான அங்கங்கள் உடையவர் –
745-வராங்க -உபநிஷத்துக்களில் பேசப்படும் சிறந்த அடையாளங்களை மறைக்காமலேயே தேவகியின் விருப்பப்படியே பிறந்தவர் –
746-சங்க நாங்கதீ -மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும் தோள் வளைகள் முதலான ஆபரணங்களை அணிந்து இருப்பவர் –
747-வீரஹா -பால் குடிக்கும் சிறு குழந்தைப் பருவத்திலும் பூதனை சகடாசூரன் முதலிய அசூரர்களை ஒழித்தவன் –
748-விஷம -சாதுக்களுக்கு நன்மையையும் தீயவர்களுக்கு பயத்தையும் கொடுப்பதால் வேற்றுமை உள்ளவர் –
749-சூந்ய-மனிதனாகப் பிறந்த போதும் எக்குற்றமும் அற்றவர் –
750-க்ருதாசீ-தமது நற்பண்புகளை தெளிந்து உலகை வாழ்விப்பவர் –

751-அசல -துரியோதனன் முதலான தீயவர்களால் அசைக்க முடியாதவன் –
752-சல -தன் அடியவரின் சொல்லை மெய்யாக்க தன் சொல்லப் பொய்யாக்கவும் தயங்காதவன் -பீஷ்மருக்காக ஆயுதம் எடுத்தவர்
753-அமா நீ -பக்தர்கள் விஷயத்தில் தன் மேன்மையைப் பார்க்காதவர் -பாண்டவர்களுக்காத் தூது சென்றார் –
754-மா நத-பக்தர்களுக்கு கௌரவம் கொடுப்பவர் –
755-மான்ய -பக்தர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்களுக்கு மேன்மை தருபவர் –
756-லோக ஸ்வாமீ-தன்னைத் தாழ்த்திக் கொண்டாலும் எப்போதுமே உலகங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் –
757-த்ரிலோகத்ருத் -மூன்று உலகங்களையும் தாங்குபவர் -ஆகையால் உலகத்தார்க்குத் தலைவர் –
758-சூமேதா -தம்மைப் பூசிப்பவர்களுக்கு நன்மையைத் தரும் நல் எண்ணம் உடையவர் –
759-மேதஜ–முன் ஜன்மத்தில் தேவகி செய்த தவத்தின் பயனாக அவதரித்தவர் –
760-தன்ய-அடியார்களின் பிரார்தனைக்காகப் பிறந்ததை தனக்குப் பெறும் பேறாக கருதுபவர் –

761- சத்யா மேத -யாதவர்களில் ஒருத்தனாக மெய்யாக நினைத்து வெளிக் காட்டியவர்
762- தராதர -ஏழு வயசுச் சிறுவனாக தன் சுண்டு விரலாலே கோவர்த்தன மலையைத் தூக்கி ஏழு நாட்கள் குடையாக பிடித்தவர் –
763-தேஜோவ்ருஷ -அன்பர்களைக் காப்பதில் தன் சக்தியை பொழிபவர் –
764-த்யுதிரத -சிறு கண்ணனாக இந்த்ரனையும் அடக்கும் திவ்ய சக்தி உள்ளவர்
765- சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம் வர -ஆயுதங்களை தரிப்பவர்களுக்குள் சிறந்தவர் –
766-ப்ரக்ரஹ -தான் தேரோட்டியாக இருந்து கடிவாளத்தால் குதிரைகளைக் கட்டுப் படுத்தியவர் –
தன் சொல்லால் அர்ஜுனனைக் கட்டுப் படுத்தியவர் –
767-நிக்ரஹ -அர்ஜுனனின் வல்லமையை எதிர்பார்க்காமல் தன் தேரோட்டும் திறனாலேயே பகைவர்களை அடக்கியவர் –
768-வ்யக்ர-அர்ஜுனனை வெல்லும் வரை பொறுமை இல்லாமல் பகைவர்களை தாமே அழிக்கப் பரபரத்தவர் –
769-நைகஸ்ருங்க -எதிரிகளை வெல்ல பல வழி முறைகளைக் கையாண்டவர் –
770-கதாக்ரஜ-வாசூதேவரின் மனைவியான சூ நாமை என்பவரின் மகனான கதனுக்கு முன் பிறந்தவர் –

——————————————————————

அவதாரத்துக்கு காரணமான ஸ்ரீ வ்யூஹம் –

771-சதுர் மூர்த்தி -கண்ணனான போதும் வ்யூஹத்தைப் போலே வாசூதேவன் பலராமன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
என்ற நான்கு வடிவங்கள் உடையவர் –
772-சதுர் பாஹூ–தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்து பிறந்த போதே நான்கு கைகள் உடையவர் –
773-சதுர்வ்யூஹ-வ்யூஹத்தைப் போலவே நான்கு வடிவங்களிலும் ஜ்ஞானம் பலம் முதலான குணங்களை முறையே உடையவர் –
774-சதுர்கதி -பூஜையின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு இணங்க இந்திர லோகம் கைவல்யம் ப்ரஹ்ம பதம் மோஷம் –
என்கிற நான்கையும் கொடுப்பவர் –
775-சதுராத்மா -அடியார்களின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு இணங்க விழிப்பு கனவு ஆழ் நிலை உறக்கம் முழு உணர்தல்
ஆகிய நான்கு நிலைகளிலும் விளங்குபவர்
776-சதுர்பாவ -மேல் சொன்ன நான்கு நிலைகளிலும் நான்கு நான்காகப் பிரிந்து பதினாறு செயல்களைப் புரிபவர் –
777-சதுர் வேத வித் -நான்கு வேதங்களை அறிந்தவர்களுக்கும் தம் பெரு மென்மையின் சிறு துளியே அறியும் படி இருப்பவர் –
778-ஏகபாத்-ஸ்ரீ மன் நாராயணனான தன் பெருமையில் ஒரு பகுதியாலே கண்ணனாகப் பிறந்தவர் –
779-சமாவர்த்த -இப்படி வ்யூஹத்திலும் அவதாரங்களிலும் திரும்பப் திரும்பப் பிறந்தவர்
780-நிவ்ருத்தாத்மா -தன் கருணையாலேயே உலகத்தைச் செயல் படுத்தினாலும் ஏதோடும் ஒட்டு உறவு இல்லாதவர் –

781-துர்ஜய -தானே வெளிப்பட்டால் ஒழிய நம் முயற்சியால் மட்டும் தெரிந்து கொள்ள முடியாதவர் –
782-துரதிக்ரமே தன் திருவடியே புகலானபடியால் யாராலும் அதைத் தாண்டிப் போக முடியாதவர் –
783-துர்லப -புலன்களை அடக்காதவர்களால் அடைய அரியவர்
784-துர்கம -வலிமையற்ற மனதுடையவர்களால் அடைய முடியாதவர்
785-துர்க-அறிவின்மை யாகிய மதிள் மூடுவதால் உள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதவர் –
786-துராவாச -அவித்யை மறைக்கிற படியால் பரமபதத்தில் வாசத்தை எளிதாகக் கொடுக்காதவர் –

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்-3-34-எல்லை அற்ற குண விபூதிமான் -பரமான – திரு நாமங்கள் -மனத்தாலும் செயலாலும் ஆராதிக்கப் படுக்கை-665-683 / 3-35-வாத்சல்ய குண பெருக்கு-வாக்காலே ஆராதிக்கப் படுக்கை -684-696-திரு நாமங்கள்–

November 19, 2019

காம தேவ காம பால காமி காந்த க்ருதாகம
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர் வீரோ அனந்தோ தனஞ்சய –70-
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்த்தன
ப்ரஹ்ம வித் ப்ரஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மண ப்ரிய–71
மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹா தேஜா மஹோரக
மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி–72
ஸ்தவ்யஸ் ஸ்தவ ப்ரியஸ் ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதஸ் ஸ்தோதா ரணப்ரிய
பூர்ண பூரயிதா புண்ய புன்யகீர்த்தி ரநாமய –73-
மநோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸூ ரேதா வஸூப்ரத
வ ஸூப்ரதோ வா ஸூதேவோ வஸூர் வஸூமநா ஹவி -74-

———–

3-1-பிரதம அவதாரம் விஷ்ணு -147-152- திரு நாமங்கள்–6 -திரு நாமங்கள்
3-2-வாமன அவதார பரமான -153-164 திரு நாமங்கள் —12-திரு நாமங்கள்
3-3- துஷ்ட நிக்ரஹ இஷ்ட பரிபாலநம் -165-170-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-4-ஜ்ஞானாதி பகவத் குணங்கள் கொண்டவன் -171-181- திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற அவதார செயல்கள் -182-186-திரு நாமங்கள்–5 திரு நாமங்கள்
3-6-ஹம்ஸாவதாரம் -187-194-திரு நாமங்கள்-7 திரு நாமங்கள்
3-7-பத்மநாபாவதாரம்-195-199-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-8-நரசிம்ஹ அவதாரம் ——200-210—திரு நாமங்கள்—11 திரு நாமங்கள்
3-9-மத்ஸ்ய அவதார -211-225- திரு நாமங்கள் –15-திரு நாமங்கள்
3-10- புருஷ ஸூக்த உபநிஷத் ப்ரதிபாதித விராட் ஸ்வரூப—226-247- திரு நாமங்கள் -22-திரு நாமங்கள்
3-11–சித் அசித் -இவைகளாலான -ஐஸ்வர்ய -பூர்த்தி -248-271-திரு நாமங்கள் -23-திரு நாமங்கள்
3-12-விஸ்வ ரூபம் —272-300-திரு நாமங்கள் -29-திரு நாமங்கள்
3-13-ஆலிலை மேல் துயின்ற –வட பத்ர சாயி -301-313-திரு நாமங்கள்–14-திரு நாமங்கள்
3-14-ஸ்ரீ பரசுராம -ஆவேச சக்தி -அவதாரம் -314-321-திரு நாமங்கள்–8-திரு நாமங்கள்
3-15-ஸ்ரீ கூர்மாவதாரம் -322-332-திரு நாமங்கள்–11-திரு நாமங்கள்

3-16- பர வாசுதேவன் குண வாசகம் -333-344-திரு நாமங்கள்-12 திரு நாமங்கள்
3-17-பர வாசுதேவன் ரூப குண வாசகம் -345-350 திரு நாமங்கள்-6 திரு நாமங்கள்
3-18-ஐஸ்வர்ய வாசக -351-360-திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-19-ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தம் -361-379-திரு நாமங்கள்–19-திரு நாமங்கள்
3-20-சேதனர்கள் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-21-த்ருவ–385-389-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்

3-22-ஸ்ரீ ராம அவதார -390-421-திரு நாமங்கள்–32-திரு நாமங்கள்-
3-23-கல்கி அவதார -422-436-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-24-ஜ்யோதிர் மண்டலத்துக்கு ஆதாரம் -437-445-திரு நாமங்கள் –8-திரு நாமங்கள்
3-25-யஞ்ஞ ஸ்வரூப -446-450-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-26 நிவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தக -451-457-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-27-அலை கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்டவன் -458-470-திரு நாமங்கள்-12-திரு நாமங்கள்

3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள்–31-திரு நாமங்கள்
3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்–14 திரு நாமங்கள்
3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519–6 திரு நாமங்கள்
3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்–2 திரு நாமங்கள்
3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள்–2-திரு நாமங்கள்
3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –9-திரு நாமங்கள்
3-35-வராஹ அவதார -539-543-திரு நாமங்கள்–4-திரு நாமங்கள்
3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –24-திரு நாமங்கள்
3-37-நாராயண அவதார விஷய 569-574 திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார -575-589-திரு நாமங்கள்-14-திரு நாமங்கள்
3-29-தர்மம் படி பலன் அளிப்பவன் –590-606-திரு நாமங்கள்–16-திரு நாமங்கள்

3-30-ஸ்ரீ சம்பந்த -பரத்வ-பரமான திவ்ய நாமங்கள் -607-625-
3-31-ஸ்ரீ சம்பந்தத்தால் வந்த குண யோகம் -626-629 –
3-32-அர்ச்சாவதாரம் பரமான திரு நாமங்கள் -630-660-
3-33-சக்தீசம் அவதார திரு நாமங்கள் 661-664-பல மந்த்ரங்கள் வெளி இட்ட அவதாரம்

3-34-எல்லை அற்ற குண விபூதிமான் -பரமான – திரு நாமங்கள் -மனத்தாலும் செயலாலும் ஆராதிக்கப் படுக்கை-665-683
3-35-வாத்சல்ய குண பெருக்கு-வாக்காலே ஆராதிக்கப் படுக்கை -684-696-திரு நாமங்கள்

———————————————————————————

3-34-எல்லை அற்ற குண விபூதிமான் -பரமான – திரு நாமங்கள் -மனத்தாலும் செயலாலும் ஆராதிக்கப் படுக்கை-665-683


காம தேவ காம பால காமி காந்த க்ருதாகம
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர் வீரோ அனந்தோ தனஞ்சய –70-

665-அநந்த –
எல்லை அற்றவன் -தேச கால வஸ்து பரிச்சேதம் இல்லாமல்
சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம-
இன்பம் அளவிறந்து எங்கும் அழகு அமர் சூழ் ஒளியன்-3-10-8-
அந்தமில் புகல் அநந்த புர நகராதி -10-2-7-
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமில் ஆதி அம் பகவன் -1-3-5-
முன்பே -402-பார்த்தோம்-

தேசம் காலம் வஸ்து இவற்றால் அளவுபடாதவர் -எப்பொழுதும் எங்கும் எல்லா வழிகளிலும் செயல்படுபவர் –
வஸ்து பரிச்சேதம் இல்லாதவர் என்று வஸ்துவிற்கும் அவருக்கும் பேதம் இல்லை என்ற பொருளில் இல்லை -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அனந்த மூர்த்தயே
நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே –ஸ்ரீ கீதை -10-19-
அதைதஸ்யைவ அந்தோ நாஸ்தி யத் ப்ரஹ்ம –தைத்ரியம்
சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்மம் –தைத்ரியம்

தேசம் காலம் வஸ்து இவற்றால் அளவுபடாதவர் –குணங்களுக்கு எல்லை இல்லாதவர் –
ஆதலால் அனந்தர் அழிவில்லாதவர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு பிராணம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழிவற்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

666-தனஞ்ஜய –
உலக ஐஸ்வர்யங்களுக்கு மேலானவன் -யாவும் புல் எனத் தோற்றும்
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -சர்வ ரச- சர்வ கந்த
கோலமே தாமரைக் கண்ணது ஓர் அஞ்சன நீலமே நின்று யெனதாவியை ஈர்க்கின்ற சீலமே
உன்னை மெய் கொள்ளக் காண விரும்பும் எண் கண்களே -3-8-4-

பொன் ரத்தினம் இவற்றையும் வெறுத்து பெறுவதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் மிக விரும்பத் தக்கவராக இருப்பவர் –
எல்லையற்ற குணம் செல்வம் யுடையவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

திக் விஜயம் செய்து பெரும் செல்வத்தை வென்ற அர்ஜூனனாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

செல்வத்தை வென்றவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்த்தன
ப்ரஹ்ம வித் ப்ரஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மண ப்ரிய–71

———

667-ப்ரஹ்மண்ய-
பெரியவைகளுக்கு காரணன் -அனுகூலன் -செல்வர் பெரியர்

ப்ரஹ்மம் எனப்படும் சேதனங்களுக்கு இருப்பு சுகம் முதலிய எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் –
ப்ரஹ்மம் -பெரியன -எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கும் போக்தாவாகையால் சேதனங்களும் -அனுபவிக்கும் அசேதனங்களும் –
ப்ரஹ்மம் -எனப்பட்டன -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத் ஞானம் ப்ரஹ்ம சம்ஹிதம்
நிரதோஷம் ஹி சமம் ப்ரஹ்ம –ஸ்ரீ கீதை 5-19-
மம யோநிர் மஹத் ப்ரஹ்ம –ஸ்ரீ கீதை -14-3-

தவம் வேதம் சத்யம் ஞானம் ஆகிய இவற்றை அறிபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரஹ்மணர்களுக்குப் பிரியமானவர் -முக்தர்களின் மகிழ்ச்சியைப் பெருக்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

668-ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா –
பிரமனைப் படைக்கும் பெரியோன்
தேவும் எப்பொருளும் படைக்க பூவில் நான் முகனைப் படைத்த தேவன் எம்பெருமான்-2-2-1-

பிரம்மாவும் எல்லா விதங்களாலும் தம்மால் நியமிக்கும்படி நடக்கும்படி செய்பவர் —
பிரக்ருதியினால் யுண்டாகும் மஹத் அஹங்காரம் உலகைப் படைப்பவர்- ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தஸ்மாத் ஏதத் ப்ரஹ்ம நாம ரூபம் அன்னம் நியாம்ய–முண்டக -1-1-

ப்ரஹ்மக்ருத் -தவம் முதலியவற்றை ஏற்படுத்துபவர் -பிரம்மா -பிரமனாக உலகைப் படைப்பவர் –
இரண்டு திரு நாமங்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆலோசனையுடன் கூடிய தவம் புரிபவர் -பக்தர்களைப் பெருக்குபவர் -இரண்டு திருநாமங்கள் —
அப்ரஹ்மக்ருத்-என்று பிரித்து -ஷத்ரியர்களை அழித்த பரசுராமர் –
நிரீச்வரவாதிகளை அழித்தவர் -என்றுமாம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————–

669-ப்ரஹ்ம
பரமாத்மா –
தானே எங்கும் உளன் -தன் குணங்களால் எங்கும் உளன் –
தன் சங்கல்பத்தால் மற்ற பொருள்களை பெருமை உடையவனாக பண்ணும்
ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி சேஷ்டிதங்களால் பெரியவன்
எங்கும் உளன் கண்ணன் -ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரம் சோதி புக்க அரி -7-6-10-

சேதனர்கள் எல்லாரையும் ஒப்புயர்வற்ற தமது திருக் கல்யாண குணங்களினால் மேன்மேலும் அபிவருத்தி செய்து தமது
ஸ்வரூபமும் குணங்களும் விபவங்களும் மேலும் அபிவ்ருத்தியாகி நிரம்பியிருப்பதும்
ஸ்வ தந்த்ரமானதும் வேதாந்தங்களில் அறியப் படுவதுமாகிய பரப்ரஹ்மம் -ஸ்ரீ பராசார பட்டர் –

பெரிதாக இருப்பதாலும் பெருக்கச் செய்வதாலும் ப்ரஹ்மம் எனப்படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்தும் பூரணமாக நிறைந்தவர் -நிறைப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————–

670-ப்ரஹ்ம விவர்த்தன –
தர்மத்தை வளரச் செய்பவன்
சிந்தனையை தவ நெறியை திருமாலை அந்தணனை -பெரிய திருமொழி -5-6-7-

தவம் முதலிய தர்மங்களை வளர்ப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தவம் முதலியவற்றை விருத்தி செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வியாச ரூபத்தினால் வேதத்தைப் பெருக்கியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

671- ப்ரஹ்ம வித்
வேதங்களை உள்ளபடி அறிந்தவன் -அனந்தாவை வேதா
பண்டைய வேதங்கள் நான்கும் கண்டான் -பெரிய திருமொழி -2-5-9-
பண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் கேள்விப் பதங்களும் பதங்களின் பொருளும்
தானே நின்ற எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -5-7-1-

முடிவில்லாத வேதங்களின் முடிவை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரஹ்ம அதயேஷமான
அநந்தா வா வேதா
அநாதி நிதானம் ப்ரஹ்ம ந தேவா நர்ஷியோ ஏகஸ் தத்வேந பகவான் ததா நாராயணா ஸ்வயம்

வேதத்தையும் அதன் பொருளையும் உள்ளபடி அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களை அறிந்தவர் -தம் ஸ்வரூபத்தை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ கீதையில் ப்ரஹ்ம சப்தம் ஸ்ரீ லஷ்மியை குறிப்பதால்
ஸ்ரீ லஷ்மியை அடைந்தவர் என்றுமாம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

672-ப்ராஹ்மண-
வேதத்தை கற்ப்பிப்பவன்
கலைகளும் வேதமும் நீதி நூலும் கற்பமும் சொற் பொருள் தானும்
வானவர்க்கும் பிறர்க்கும் நீர்மையினால் அருள் செய்தான் -பெரிய திருமொழி -2-8-5-

வேதார்த்தத்தை நிலை நாட்டுவதற்காக பிராம்மண குலத்தில் தத்தாத்ரேயராக திருவவதரித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிராம்மண ரூபியாக உலகு அனைத்திற்கும் வேதத்தை இறை வசனம் செய்வித்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களால் அறியப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

673-ப்ரஹ்மீ-
பிரமாண பிரமேயங்களை உடையவன் -சர்வம் ப்ரஹ்ம மயே ஹரி –
பொழில் வேங்கட வேதியன் -பெரிய திருமொழி -1-10-10-

ப்ரஹ்மம் எனப்படும் பிரமாண பிரமேயங்கள் அனைத்தையும் யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வ ப்ரஹ்ம் மயோ ஹரீ

ப்ரஹ்மம் என்று கூறப்பட்டவைகளை தமக்கு உட் பட்டவையாக யுடையவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவர்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

674-ப்ரஹ்மஜ்ஞ்-
வேதங்களை அறிந்தவன்
சந்தோகா பௌழியா சாமவேதி
உளன் சுடர் மிகு சுருதியுள்
இவர் வாயில் நல வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ஆவர் -பெரிய திருமொழி -9-2-1-

வேதங்களை அவற்றின் உட்பொருளுடன் அறிபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேத விதேவ சாஹம் –ஸ்ரீ கீதை -15-15-

வேதங்களைத் தம் ஸ்வரூபமாக அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அறிவாளியான பிரம்மாவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

675-ப்ராஹ்மண ப்ரிய
வேதம் வல்லார்களான பிராமணர்களை நேசிப்பவன்
அந்தணர் தம் சிந்தையான் -திரு நெடு -14-

வேத அதிகாரிகளான ப்ராஹ்மணர்களைத் தமக்கு அன்பர்களாக யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

க்நந்தம் சபந்தம் புருஷம் வேதாந்தம் யோ ப்ராஹ்மணம் ந பிரணமேத் யதாகம்
யே து தர்ம்யாம் ருதமிதம் யதோக்தம் பர்ய பாஸதே ஸ்ரத்தா நாநா மத பரமா பக்தாஸ் தே தீவ மே ப்ரியா –ஸ்ரீ கீதை -12-20-
யத் ப்ராஹ்மணஸ்ய முகத
விப்ர ப்ரஸாதாத் அஸூராந் ஜயாமி –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
கிம் புந ப்ராஹ்மணா புண்ய –ஸ்ரீ கீதை -9-33-
மஹதோ மஹீயான்
பராத் பரம் யந் மஹதோ மஹாந்தம்
மஹாந்தம் விபு மாத்மாநம்
மஹத பரமோ மஹான்

பிராஹ்மணர்களுக்குப் பிரியமானவர் -ப்ராஹ்மணர்களிடம் பிரியம் யுள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரஹ்மத்தை அறிந்த ஞானிகளுக்குப் பிரியமானவர் -முக்தர்களுக்கு பிரியமானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

இது வரை ப்ரஹ்ம சப்த வாக்ய பெருமை பேசப் பட்டது
மேல் மஹதோ மஹீயான் -பராத்பரம் யன் மஹதோ மஹாந்தம் –
மஹத பரமோ மஹான் -சுருதி வாக்யங்களில்-சொல்லும் பெருமை பேசப்படும்

————

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹா தேஜா மஹோரக
மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி–72

————–

676-மஹாக்ரம –
சேதனரை படிப்படியாக உஜ்ஜீவிப்பவன் –
ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான் -4-5-5-
நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றான் -கிருஷி பலமாக அருளுகிறான்

மிக்க ஆழமான உலக வாழ்க்கை என்னும் பாதாளத்தில் அமிழ்ந்து கிடக்கும் சேதனர் மிக உயர்ந்தவரான தம்மிடத்தில்
சேர்வதற்குப் பற்பல படிகளை யுடையவர் –
தாய் முலையூட்டி பால் புகட்டி உணவு கொடுப்பது போலே விலக்காமை-முதலில் யுண்டாக்கி
தம்மை நோக்கி பின்பற்றி ஞானம் பக்தி வைராக்கியம் மன யுறுதி கொண்டு உயர்த்துபவர் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பந்தாயைவம் பவத்யேஷா அவித்யா ஹ்யக்ரமோஜ்ஜிதா
ஜன்மாந்தர ஸஹஸ்ரேஷு தபோ த்யான சமாதிபி நரணாம் ஷீன பாபா நாம் கிருஷ்னே பக்தி பிரஜாயதே
பஹுனாம் ஜென்ம நாமந்தி ஞானவான் மாம் பிரபத்யே –ஸ்ரீ கீதை 7-19-
அப்யாஸ யோகேந ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய –ஸ்ரீ கீதை -8-8-

மிகப் பெரிய காலடிகளை யுடையவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

அக்னிமீளே -போன்ற வேத க்ரமத்தைத் தம் புத்தியில் யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

677-மஹா கர்மா –
சிறந்த செயல்களை உடையவன் -மாயன்
சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1-
மேலும் -793 வரும்

————–

678-மஹா தேஜ –
மேலான தேஜஸ் உடையவன் -நாராயண பரஞ்சோதி
வீழ்விலாத போக மிக்க சோதி -சோதியாத சோதி நீ -திருச்சந்த -18/34-

—————-

679-மஹோரக –
உட் புகும் பெரியோன்
எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே இமையோர் அதிபதியே -6-10-3-
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் நந்தாத கொழும் சுடரே எங்கள் நம்பி -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
முத்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து தம்முள் மேவினார் எத்தினால் இடர்க்கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -திருச்சந்த -15-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்தே -5-7-7-

தாம் மிகப் பெரியவராக இருந்தும் மிக்க அற்பர்களுக்கு அந்தர்யாமியாக இதயத்தினுள் பிரவேசித்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மகா சர்ப்பமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆதிசேஷன் காளியன் முதலிய பாம்புகளை தமக்கு அடியவர்களாக யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

680-மஹாக்ரது
ஆராதனைக்கு எளியவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்
எளிவரும் இயல்வினன் -1-3-1-
ஈசனைப் பாடி நன்னீர் தூய புரிவதும் புகை பூவே -1-6-1-

சிறந்த எளிய ஆராதனங்களை யுடையவர் -எல்லா செயல்களும் அவனுக்கே அர்ப்பணம் என்பதால்
அனைத்தும் இனிய சுவை யுள்ளன என்பதால் ஆராதனைக்கு எளியவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யத் கரோஷி –ஸ்ரீ கீதை 9-27-
யோ ந வித்தைர் ந விபவை ந வாசோபிர் ந பூஷணை தோஷ்யதே ஹ்ருதயேநைவ
கஸ்தமீசம் ந தோஷயத் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -90-69-

சிறந்த க்ரதுவாக -அஸ்வமேத யாகமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த ஞான ரூபமான க்ரதுவாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் —

—————

681-மஹா யஜ்வா
ஆராதிப்பவர்களை சிறப்பூட்டுபவன்
வந்தனை செய்து ஐந்து வளர் வேள்வி நான் மறைகள் மூன்று தீயும் சிந்தனை
செய்திரு பொழுதும் ஒன்றும் -பெரிய திருமொழி -2-10-2-

பிற தேவதைகளைப் பூஜிப்பவர்களைக் காட்டிலும் தம்மைப் பூஜிப்பவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஷாம் ஏகாந்திந ஸ்ரேஷ்டா தே சைவ அநந்ய தேவதா

யாகமுறையை உலகிற்கு அறிவிப்பதற்காக சிறந்த யாகம் செய்பவராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரம்மா முதலியவர்களால்

—————–

682-மஹா யஜ்ஞ-
உயர்ந்த பூஜைக்கு உரியவன்
செய்த வேள்வியர் வையத் தேவரான சிரீவர மங்கல நகர் கை தொழ விருந்தான் -5-7-5-

தம்மை ஆராதிப்பது அஷ்டாங்க பூஜை முதலியவற்றைக் காட்டிலும் மேம்பட்டதாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸர்வேஷாம் கில தர்மானாம் உத்தமோ வைஷ்ணவோ விதி ரக்ஷதே பகவான் விஷ்ணு பக்தன் ஆத்ம சரீரவத்
யா கிரியா ஸம்ப்ரயுக்தா ஸ்யு ஏகாந்த கதயுத்திபிஸ் தா சர்வா சிரஸா தேவா பிரதி க்ருஹணாதி வை ஸ்வயம்
அஹோ ஹ்யே காந்திந சர்வான் ப்ரீணாதி பகவான் ஹரி விதி ப்ரயுக்தம் பூஜாம் ச க்ருஹணாதி சிரஸா ஸ்வயம்

சிறந்த ஜப யஜ்ஞ்மாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அஸ்வ மேதம் முதலிய சிறந்த யஜ்ஞங்கள் தம்மைக் குறித்துச் செய்யப்படுபவர் —
மஹா -அயஜ்ஞ-சுபத்தை உண்டு பண்ணும் விதியைத் தெரிந்த மஹான்-என்றும்
அமஹா-அயஜ்ஞ – என்ற பாடத்தில் நோய்களை அழிக்கக் கூடியவர் மற்றும்
சுபத்தை உண்டு பண்ணும் விதியைத் தெரிந்தவர் – ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

683-மஹா ஹவி
சிறந்த ஹவிசை பெறுபவன் -ஆத்ம சமர்ப்பணம்
எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன் -எனதாவி ஆர் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே -2-3-4-
அஹம் அதைவ மயா சமர்ப்பித -ஆளவந்தார்

ஹிம்சை யற்ற சாத்விக உபநிஷத்துக்களை ஹவிஸ்ஸாக யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ந தத்ர பசு காதோ அபூத் ஆரண்ய கபதோ கீதா பாகாஸ் தத்ர அநுர் வணிதா
ப்ரஹ்ம அர்ப்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவிஸ்
ஞான யஜ்ஜேந
யோ அஹமஸ்மி ச சந் யஜே யஸ்யாஸ்மி ந தமந்தரேமி
இதம் அஹம் மாம் அம்ருதயோநவ் ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜூஹோமி
அஹமேவாஹம் மாம் ஜூஹோமி
ஆத்மா ராஜ்யம் தனம் சைவ களத்ரம் வாஹாநாநி ச ஏதத் பகவதே சர்வம் இதி தத் ப்ரேஷிதம் சதா
ஸ்ரேயான் த்ரவ்யமயாத் யஞ்ஞாத் ஞான யஜ்ஜ பரந்தப

தம்மிடம் ஹோமம் செய்யப்பட உலகம் என்னும் பெரிய ஹவிஸ்ஸாக இருப்பவர் —
மஹா க்ரதுக்கள் -680-மஹா யஜ்வாக்கள் -681-மஹா யஜ்ஞங்கள் -682-மஹா ஹவிச்சூக்கள் -683- ஆகியவற்றால்
ஆராதிக்கப் படுபவர் என்று பஹூவ்ரீஹி சமாசத்திலும் அன்மொழித் தொகையிலும் பொருள் கொள்ளலாம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உத்சவங்களில் கருடனை வாகனமாக கொண்டு இருப்பவர் -சிறந்த ஹவிஸ்ஸாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————

3-35-வாத்சல்ய குண பெருக்கு-வாக்காலே ஆராதிக்கப் படுகை -684-696-திரு நாமங்கள்

——–

ஸ்தவ்யஸ் ஸ்தவ ப்ரியஸ் ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதஸ் ஸ்தோதா ரணப்ரிய
பூர்ண பூரயிதா புண்ய புண்யகீர்த்தி ரநாமய –73-

————

684-ஸ்தவ்ய –
துதிக்கத் தக்கவன் -குற்றம் அற்றவன் -குண பூரணன்
நித்யம் நிரவதிகம் நிரவத்யம்
சிந்தையினால் சொல்லினால் செய்கையால் நிலத் தேவர் குழு வணங்கும் தீர்த்தன் -7-10-10-

வாக்கினால் துதி -துதிக்கப் படுவதிற்கு உரியவராக இருப்பவர் -பகவான் ஒருவரே- மங்களம் -நித்யம் –
எல்லையற்ற -தோஷங்கள் அற்ற -கல்யாண குணங்களை யுடையவர்
ஆகையால் அவர் ஒருவரே ஆயிரம் திரு நாமங்களால் துதிக்கப் பட உரியவர் –
பிற தெய்வங்கள் எதிர் தட்டு -ஆகையால் துதிக்க உரியர் அல்லர் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆதரேண யதா ஸ்தவ்தி தனவந்தம் தநேசசயா ஏவம் சேத் விஸ்வ கர்த்தாரம் கோ ந முச்யதே பந்தநாத்
இதீதம் கீர்த்த நீயஸ்ய

எல்லோராலும் துதிக்கப் பட்டு யாரையும் தாம் துதிக்காதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துதிக்கப் படுவதற்கு உரியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்-

—————

685-ஸ்தவ ப்ரிய –
ஸ்துதியை பிரியத்துடன் ஏற்பவன் -சிசுபாலன் -கண்டா கர்ணன்
எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே -7-9-11-
கன்றிழந்த தலை நாகு தோற் கன்றுக்கும் இரங்குமா போலே –
கையார் சக்கரத்து என் கரு மாணிக்கமே என்று என்றே பொய்யே கைம்மை சொல்லி மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன் -5-1-1-

எவராலும் எந்த மொழியாலும் எவ்வகையாலும் செய்யப்படும் துதிகளை சொற் பிழை பொருட் பிழை இருந்தாலும்
அன்புடன் அங்கீ கரிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அதனாலேயே துதியில் விருப்பமுள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்துதியில் விருப்பம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

686-ஸ்தோத்ரம் –
ஸ்துதி யாய் இருப்பவன் -ஸ்தோத்ரமும் அவன் அருளால்
பண்ணார் பாடலின் கவிகள் யானாய்த் தன்னைத் தான் பாடினான் -10-7-5-
என் நா முதல் வந்து புகுந்து நல் கவி சொன்ன என் வாய் முதல் அப்பன் -7-3-4-

தம்மைத் துதிப்பதும் தம் அனுக்ரஹத்தாலேயே ஆகையினால் தாமே ஸ்தோத்ரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

குண சங்கீர்த்தனமான ஸ்தோத்ரமும் தானேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

துதிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

687-ஸ்துத
துதிக்கப் படுபவன்
சோதியாகி எல்லா உலகும் தொழும் ஆதி மூர்த்தி -3-3-5-

அநந்தன்-கருடன் முதலிய நித்ய சூரிகளாலும் பிரமன் முதலிய தேவர்களாலும் நம் போன்ற மனிதர்களாலும்
அவரவர் தங்கள் விருப்பம் நிறைவேற எப்போதும் துதிக்கப் பெறுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அசேஷ தேவ ச நரேஸ்வரேஸ்வரை சதா ஸ்துதம் யச் சரிதம் மஹ அத்புதம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -43-27-
தாதா புரஸ்தாத் யமுதா ஜஹார சக்ர பிரவித்வான் பிரதிசச்ச தஸ்த்ர–புருஷ ஸூக்தம்

ஸ்துதி -துதிக்கும் செய்கையும் தாமேயாக இருப்பவர் –
ஸ்துத -என்ற பாடத்தில் துதிக்குத் தாமே விஷயமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவன் செய்யும் ஸ்தோத்ரத்திற்கு கட்டளை இடுபவர் -ஸ்துதி -என்று பாடம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

688-ஸ்தோதா
தன்னை துதிப்பாரை புகழ்பவன்
நாத்தழும்ப நான் முகனும் ஈசனும் முறையால் ஏத்த
நமோ கண்டாய கரணாய நாம கட படா யச -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி அறியாத வாயானவாறே மீன் துடிக்கிற படி பாராய் -ஈடு

தம்மைத் துதிப்பவரை தாம் துதிக்கும் தன்மை உள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யம் ஸ்துவந் ஸ்தவ்யதாமேதி வந்தமா நச்ச வந்த்யதாம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் 75-55-

எல்லோருக்கும் ஆத்மா ஆகையால் துதிப்பவரும் தாமேயாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்தோத்ரத்தை செய்விப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

689-ரணப்ரிய
ஆஸ்ரித விரோதிகளை யுத்தம் செய்து முடித்து மகிழ்விப்பவன்
கொள்ளா மாக்கோல் கொலை செய்து -பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான்

ஸ்ரீ மத் ராமாயணம் மஹா பாரதம் முதலியவற்றால் கூறியபடி தம் அன்பர்களுக்காக
யுத்தம் முதலியன செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ததஸ் ச காமம் ஸூக் ரீவம் அங்கதம் ச மஹா பலம் சகார ராகவ ப்ரீதோ ஹத்வா ராவணமாஹவே –யுத்த –111-31-

உலகைக் காப்பதற்காக பஞ்ச ஆயுதங்களை தரிப்பதால் யுத்தத்தில் விருப்பம் யுள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

யுத்தத்தில் விருப்பம் யுள்ளவர் -வேதாத்மகமான சப்தங்களில் பிரியம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

690-பூர்ண
நிறைந்தவன் -அவாப்த சமஸ்த காமன்
கண்டவாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான் -4-5-10-
என்றும் ஒன்றாகி ஒத்தாரும் மிக்காரும் தனக்கன்றி நின்றான்
எல்லா உலகும் உடையான் -4-5-7-

அதிகப் பொருளினாலும் உடல் சிரமத்தினாலும் செய்யப்படும் ஆராதனங்கள் தேவைப்படாமல்
ஸ்தோத்ரத்தினாலேயே வசப்ப்படும்படி எல்லாம் நிரம்பி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாப் பலன்களும் எல்லா சக்திகளும் நிறைந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

குணங்களால் நிறைந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

691-பூரயிதா
நிறைந்தவன்
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்

தாம் பூர்ணராயின் துதிகளை எதிர்பார்ப்பது ஏன் என்னில் தம்மைத் துதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் அடியவர்களின்
விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

எல்லாம் நிறைந்தவராக இருப்பதோடு அல்லாமல் பக்தர்களுக்காக எல்லா செல்வங்களையும் நிறைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அவரவர் தகுதிக்குத் தகுந்தவாறு பூர்த்தி செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

692-புண்ய
புண்ணியன் புனிதம் ஆக்குபவன்
உன் தன்னைப் பிறவி பெரும் தனிப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
யாவர்க்கும் புண்ணியம் -6-3-3-
அநந்தன் மேல் கிடந்த புண்ணியா -திருச்சந்த -45-
மேலும் 925 வரும்

தாம் பூர்ணராயின் துதிகளை எதிர்பார்ப்பது ஏன் என்னில் தம்மைத் துதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் அடியவர்களின்
விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

எல்லாம் நிறைந்தவராக இருப்பதோடு அல்லாமல் பக்தர்களுக்காக எல்லா செல்வங்களையும் நிறைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அவரவர் தகுதிக்குத் தகுந்தவாறு பூர்த்தி செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

693-புண்ய கீர்த்தி
புண்யமான கீர்த்தனை உடையவன்
மாயனை தாமோதரனை வாயினால் பாட போய பிழையும் புகு தருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும்

தமது திரு நாம சங்கீர்த்தனம் செய்பவருடைய பாவங்களைப் போக்குபவர் –
இதனாலே அவரைப் பற்றிய ஸூக்தங்கள் பாவனமானவை என்று வேதம் புகழும் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நாம சங்கீர்த்தனம் பும்ஸாம் விலாயந முத்தமம் மைத்ரேய அசேஷ பாபா நாம் தாதூனாம் இவ பாவக –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-8-20-
அவசேநாபி யந் நாம்நி கீர்த்திதே சர்வாபதகை புமாந் விமுச்யதே சத்யஸ் ஸிம்ஹத் ரஸ்தை ம்ருகைர் இவ ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-8-19-
கலவ் சங்கீர்த்தய கேசவம்-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-2-17-

மனிதர்களுக்குப் புண்ணியம் தரும் புகழ் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

புண்ணியத்தை உண்டாக்கும் புகழ் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

694-அநாமய
பெரும் பிணியைப் போக்குமவன்
ஆமயம் =வியாதி ரோகம்
நண்ணியும் நண்ண கில்லேன் நடுவே யோர் உடம்பிலிட்டு-வினை தீர் மருந்து -7-1-4-

தன்னோடு தொடர்பு உடையவர்களுக்கு சம்சாரம் ஆகிய பெரும் பிணியைப் போக்குபவர் –
பகவத் அனுபவத் தடை என்பதால் உலக வாழ்க்கை வியாதி அன்றோ -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வ்யாதிபி பரிபூர்ணோ அஸ்மி –சாந்தோக்யம் -4-10-3-சம்சாரத்தை நன்றாக அறிந்தவர்கள்
நான் பூரணமான வியாதி கொண்டவன் என்பர்

கர்மங்களினால் உண்டாகும் மன நோய்களினாலும் வெளி நோய்களாலும் பீடிக்கப் படாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

நோயற்றவர் -முக்கியப் பிராணனால் அடைய முடிந்தததை கிடைக்கச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

மநோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸூ ரேதா வஸூப்ரத
வ ஸூப்ரதோ வா ஸூதேவோ வஸூர் வஸூமநா ஹவி -74-

—————-

695-மநோ ஜவ
மநோ வேகத்தில் செயல் -பகவத் ஸ்த்வராயை நம
கடிவார் தீய வினைகள் நொடியாரும் அளவைக் கண் –மாதவனாரே-1-6-10-

மேற் சொல்லியவற்றை விரைவாகச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா –ஸ்ரீ கீதை -9-31-
சப்த ஜென்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்வல்பம் வா யதி பஹு விஷ்ணோர் ஆலய விந்யாச பிராரம்பாதேவ –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -83-20-

எங்கும் பரவியிருப்பதால் மனத்தின் வேகத்தை ஒத்த வேகமுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

மனத்திற்கு வேகத்தை அளிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சங்கரர் –

————-

696-தீர்த்தகர
தூய்மைப் படுத்துமவன்-
கரம் நான்கு உடையான் பேரோதிப் பேதைகாள் தீர்த்த கரராமின் திரிந்து -இரண்டாம் திரு -14-
தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் வல்லார்களை தேவர் வைகல்
தீர்த்தங்களே என்று பூசித்து நல்கி யுரைப்பார் -7-9-11-
தீர்த்தன் உலகு அளந்த சேவடி -2-8-6-

தம்மைப் போலவே நினைப்பது சொல்வது முதலிய செய்தவுடன் எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கும்
கங்கை புஷ்கரம் முதலிய தீர்த்தங்களை உண்டாக்கியவர் -சுருதி ஸ்ம்ருதி முதலிய சத் சம்ப்ரதாயங்களை ஏற்படுத்தியவர் –
கடல் போலே இறங்க முடியாத தம்மிடம் பக்தர்கள் இறங்கும்படி படிகளை ஏற்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யோகீ ஞானம் ததா சாங்க்யம்–யோகம் ஞானம் சாங்க்யம் அனைத்தும் அவன் இடமே உண்டாயின

பதினான்கு வித்யைகளையும் -அசுரர்களை வஞ்சிக்க வேதத்திற்கு புறம்பான வித்யைகளையும் உண்டாக்கி வெளியிட்டவர் –
ஹயக்ரீவ ரூபியாக மது கைடவர்களைக் கொன்று பிரமனுக்கு உபதேசித்து -அசுரர்களை வஞ்சிக்க வேதத்திற்கு
புறம்பான மதங்களையும் உபதேசித்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சாஸ்த்ரங்களை கையில் யுடையவர் -சாஸ்த்ரங்களை படைப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சங்கரர் –

————————————————————-

ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம் பூஜிக்கத் தக்க நற் பண்புகளை உடையவர் –

665-அநந்த-முடிவில்லாதவர் -இடத்தாலும் காலத்தாலும் பொருளாலும் முடிவில்லாதவர் –
666-தனஞ்சய -செல்வத்தில் உள்ள ஆசையை ஜெயித்து அவனையே விரும்பும் படி இருப்பவர் –
667-ப்ரஹ்மண்ய-சித்துக்களும் அசித்துக்களும் இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பவர் –
668-ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா-பெருத்த உலகைப் படைக்கும் நான்முகனையும் செலுத்துபவர் –
669-ப்ரஹ்ம-மிகப் பெரியவர் -தன்னை அண்டியவரையும் பெரியவராக ஆக்குபவர் –
670-ப்ரஹ்ம விவர்த்தன -தர்மத்தின் வகையான தவத்தை வளர்ப்பவர் –

671-ப்ரஹ்மவித்-எண்ணிறந்த வேதங்களின் ஆழ் பொருளை அறிபவர் –
672-ப்ரஹ்மண-வேதங்களைப் பிரசாரம் செய்ய அத்ரி கோத்ரத்தில் தத்தாத்ரேயர் என்னும் அந்தணனாகப் பிறந்தவர் –
673-ப்ரஹ்மீ–வேதம் ஆகிய பிரமாணத்தையும் அவை உரைக்கும் பொருளாகிய ப்ரமேயத்தையும் உடையவர் –
674-ப்ரஹ்மஜ்ஞ- வேதங்களையும் வேதப் பொருள்களையும் அறிபவர் –
675-ப்ரஹ்மண ப்ரிய-வேதம் ஓதும் அந்தணர்கள் இடம் அன்பு காட்டுபவன் –
676-மஹாக்ரம-ஜீவர்கள் தன்னை அடைவதற்கு அறிவிலும் பக்தியிலும் படிப்படியாக ஏற வழி வைத்து இருப்பவர் –
677-மஹாகர்மா-புழு பூச்சிகளையும் அடுத்தடுத்த பிறவிகளில் உயர்ந்து தன்னையே அனுபவிக்க ஆசைப்பட வைக்கும் செயல்களை உடையவர் –
678-மஹா தேஜ-தமோ குணத்தால் பிறவிச் சுழலில் சிக்கி இருக்கும் மனிசர்களின் அறிவின்மை யாகிய இருளை ஒழிக்கும் ஒளி உள்ளவர் –
679-மஹோரக-தான் மஹானாக இருந்தும் தாழ்ந்த பிறவிகளின் இதயத்திலும் அவர்களை உயர்த்துவதற்க்காக நுழைந்து இருப்பவர் –
680-மஹாக்ரது- பூஜிக்க எளியவர் -செல்வத்தைப் பாராமல் தூய பக்தியை நோக்குபவர் –
681-மஹா யஜ்வா -தன்னையே பூஜிப்பவர்களை உயர்த்துபவர் –
682-மஹா யஜ்ஞ -திருப்பள்ளி எழுச்சி நீராட்டம் அலங்காரம் நைவேத்யம் ஆகியவற்றை மிகுதியாக உடையவர் –
683-மஹா ஹவி -மனம் புத்தி புலன் ஆத்மா ஆகியவற்றையே சமர்ப்பணமாக சாத்விகர்கள் இடம் ஏற்றுக் கொள்பவர் –
மற்ற பலிகளை ஏற்காதவர் –

———————————————————————-

ஸ்தோத்ரத்தை ஏற்கும் தகுதி உடையவன் –

684-ஸ்தவ்ய-ஸ்தோத்ரம் செய்ய தகுதி ஆனவர் –
685-ஸ்தவப்ரிய -யார் எந்த மொழியால் ஸ்தோத்ரம் செய்தாலும் பிழை இருந்தாலும் அன்புடன் ஏற்பவர் –
686-ஸ்தோத்ரம் -அவர் அருளாலேயே ஸ்துதிப்பதால் ஸ்துதியாகவும் இருப்பவர் –
687-ஸ்துத-ஆதிசேஷன் கருடன் முதலிய நித்யர்களாலும் பிரமன் முதலான தேவர்களாலும்
நம் போன்ற மக்களாலும் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப ஸ்துதிக்கப் படுபவர் –
688-ஸ்தோதா-தம்மை ஸ்துதிப்பாரை தாமே ஸ்துதிப்பிபவர் –
689–ரணப்ரிய -தன் அடியார்களைக் காக்க விருப்பத்தோடு சண்டையிடுபவர் –
690-பூர்ண -எந்த விருப்பமும் இன்றி நிறைவானவர் -ஆகையால் ஸ்துதிக்கே மகிழ்பவர்-

691-பூரயிதா -தன்னைத் ஸ்துதிப்பவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவர் –
நமக்கு பயன் அளிக்கவே ஸ்துதியை ஏற்றுக் கொள்பவர் -ஸ்துதிக்கு மயங்குபவர் அல்ல –
692-புண்ய -மஹா பாபிகளையும் தூய்மைப் படுத்தி தம்மை ஸ்துதிக்க வைப்பவர் –
693-புண்ய கீர்த்தி -பாபங்களைத் தொலைக்க ஸ்துதியே போதும் என்னும் புகழ் பெற்றவர் –
694-அநாமய-சம்சாரம் என்னும் நோய்க்குப் பகைவர் -ஆரோக்கியம் அருள்பவர் –
695-மநோஜவ-மேற்கூறிய செயலை மிக விரைவில் செய்பவர் –
696-தீர்த்தகர -பாவங்களைப் போக்கும் கங்கை புஷ்கரம் ஆகிய புண்ய தீர்த்தங்களை உருவாக்குபவர் –

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்-3-30-ஸ்ரீ சம்பந்த -பரத்வ-பரமான திவ்ய நாமங்கள் -607-625-/ 3-31-/ ஸ்ரீ சம்பந்தத்தால் வந்த குண யோகம் -626-629 – /3-32-அர்ச்சாவதாரம் பரமான திரு நாமங்கள் -630-660- /3-33-சக்தீசம் அவதார திரு நாமங்கள் 661-664–

November 19, 2019

அனுவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா சம்ஷேப்தா ஷேமக்ருச்சிவ
ஸ்ரீவத்சவ ஷாச் ஸ்ரீ வாசச் ஸ்ரீ பதிச் ஸ்ரீ மதாம் வர –64-
ஸ்ரீதச் ஸ்ரீ சஸ் ஸ்ரீ நிவாசஸ் ஸ்ரீ நிதிஸ் ஸ்ரீ விபாவன
ஸ்ரீ தரஸ் ஸ்ரீ கரஸ் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரீ மான் லோகத்ரயாஸ்ரய–65
ஸ்வ ஷஸ் ஸ்வங்கஸ் சதா நந்தோ நந்திர் ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா சத்கீர்த்திஸ் சின்ன சம்சய –66
உதீர்ணஸ் சர்வதஸ் சஷூர நீஸஸ் சாச்வத்தஸ் ஸ்திர
பூசயோ பூஷணோ பூதி ரசோகஸ் சோக நாசன–67
அர்ச்சிஷ் மா நர்ச்சித கும்போ விஸூத்தாத்மா விசோததந
அநிருத்தோ அப்ரதிரத பிரத்யும்னோ அமிதவிக்ரம–68
கால நேமி நிஹா சௌரிச் ஸூரஸ் ஸூர ஜநேச்வர
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேச கேசவ கேசி கேசிஹா ஹரி –69-
காம தேவ காம பால காமி காந்த க்ருதாகம
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர் வீரோ அனந்தோ தனஞ்சய –70-

———–

3-1-பிரதம அவதாரம் விஷ்ணு -147-152- திரு நாமங்கள்–6 -திரு நாமங்கள்
3-2-வாமன அவதார பரமான -153-164 திரு நாமங்கள் —12-திரு நாமங்கள்
3-3- துஷ்ட நிக்ரஹ இஷ்ட பரிபாலநம் -165-170-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-4-ஜ்ஞானாதி பகவத் குணங்கள் கொண்டவன் -171-181- திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற அவதார செயல்கள் -182-186-திரு நாமங்கள்–5 திரு நாமங்கள்
3-6-ஹம்ஸாவதாரம் -187-194-திரு நாமங்கள்-7 திரு நாமங்கள்
3-7-பத்மநாபாவதாரம்-195-199-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-8-நரசிம்ஹ அவதாரம் ——200-210—திரு நாமங்கள்—11 திரு நாமங்கள்
3-9-மத்ஸ்ய அவதார -211-225- திரு நாமங்கள் –15-திரு நாமங்கள்
3-10- புருஷ ஸூக்த உபநிஷத் ப்ரதிபாதித விராட் ஸ்வரூப—226-247- திரு நாமங்கள் -22-திரு நாமங்கள்
3-11–சித் அசித் -இவைகளாலான -ஐஸ்வர்ய -பூர்த்தி -248-271-திரு நாமங்கள் -23-திரு நாமங்கள்
3-12-விஸ்வ ரூபம் —272-300-திரு நாமங்கள் -29-திரு நாமங்கள்
3-13-ஆலிலை மேல் துயின்ற –வட பத்ர சாயி -301-313-திரு நாமங்கள்–14-திரு நாமங்கள்
3-14-ஸ்ரீ பரசுராம -ஆவேச சக்தி -அவதாரம் -314-321-திரு நாமங்கள்–8-திரு நாமங்கள்
3-15-ஸ்ரீ கூர்மாவதாரம் -322-332-திரு நாமங்கள்–11-திரு நாமங்கள்

3-16- பர வாசுதேவன் குண வாசகம் -333-344-திரு நாமங்கள்-12 திரு நாமங்கள்
3-17-பர வாசுதேவன் ரூப குண வாசகம் -345-350 திரு நாமங்கள்-6 திரு நாமங்கள்
3-18-ஐஸ்வர்ய வாசக -351-360-திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-19-ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தம் -361-379-திரு நாமங்கள்–19-திரு நாமங்கள்
3-20-சேதனர்கள் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-21-த்ருவ–385-389-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்

3-22-ஸ்ரீ ராம அவதார -390-421-திரு நாமங்கள்–32-திரு நாமங்கள்-
3-23-கல்கி அவதார -422-436-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-24-ஜ்யோதிர் மண்டலத்துக்கு ஆதாரம் -437-445-திரு நாமங்கள் –8-திரு நாமங்கள்
3-25-யஞ்ஞ ஸ்வரூப -446-450-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-26 நிவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தக -451-457-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-27-அலை கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்டவன் -458-470-திரு நாமங்கள்-12-திரு நாமங்கள்

3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள்–31-திரு நாமங்கள்
3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்–14 திரு நாமங்கள்
3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519–6 திரு நாமங்கள்
3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்–2 திரு நாமங்கள்
3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள்–2-திரு நாமங்கள்
3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –9-திரு நாமங்கள்
3-35-வராஹ அவதார -539-543-திரு நாமங்கள்–4-திரு நாமங்கள்
3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –24-திரு நாமங்கள்
3-37-நாராயண அவதார விஷய 569-574 திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார -575-589-திரு நாமங்கள்-14-திரு நாமங்கள்
3-29-தர்மம் படி பலன் அளிப்பவன் –590-606-திரு நாமங்கள்–16-திரு நாமங்கள்

3-30-ஸ்ரீ சம்பந்த -பரத்வ-பரமான திவ்ய நாமங்கள் -607-625-
3-31-ஸ்ரீ சம்பந்தத்தால் வந்த குண யோகம் -626-629 –
3-32-அர்ச்சாவதாரம் பரமான திரு நாமங்கள் -630-660-
3-33-சக்தீசம் அவதார திரு நாமங்கள் 661-664-பல மந்த்ரங்கள் வெளி இட்ட அவதாரம்

———————————————————————————

அனுவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா சம்ஷேப்தா ஷேமக்ருச் சிவ
ஸ்ரீவத்சவ ஷாச் ஸ்ரீ வாசச் ஸ்ரீ பதிச் ஸ்ரீ மதாம் வர –64-

———-

3-30-ஸ்ரீ சம்பந்த -பரத்வ-பரமான திவ்ய நாமங்கள் -607-625-

607-சிவ –
மங்கள ப்ரதன்
அருளோடு பெரு நிலம் அளிக்கும் நாரணன் -பெரிய திரு மொழி-1-1-9-
செடியார் ஆக்கை அடியாரைச் சேர்த்தல் தீர்க்கும் திரு மால் -1-5-7-

இப்படி எல்லா முமுஷூக்களுக்கும் புபுஷூக்களுக்கும் அவரவர்க்கு உரிய நன்மைகள் செய்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

சம்சார மோக்ஷ ஸ்திதி பந்த ஹேது –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-7-72-
பித்ரு லோகேவ் ராஜ்யம் அநு சாஸ்தி தேவ
சிவஸ் சிவா நாம் அசிவஸ் அசிவா நாம் — உத்யோக பர்வம்

தம்முடைய நாமத்தை நினைத்த மாத்திரத்தில் பாவத்தைப் போக்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சுகமே வடிவானவர் -மங்களத் தன்மை உள்ளவர் -முக்தர்களைப் போஷிப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

608-ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா-
திரு மறு மார்பன் -திருமாலை -40-
என் திரு மகள் சேர் மார்பன் -7-2-9-
ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா நித்ய ஸ்ரீ -யுத்தம் -114-15-

தம்மால் நியமிக்கப்படுபவைகள் இடமிருந்து தம்மை வேறு படுத்திக் காட்டும் –
திருமகள் கேள்வன் -அடையாளமான ஸ்ரீ வத்சம்-மார்பில் யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தமது மார்பில் ஸ்ரீ வத்சம் என்னும் சின்னத்தை யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மஹத்வ லஷணமான திருமகளுடன் கூடிய வெள்ளை நிறத்தின் சுருள் முடி மச்சத்தை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

609-ஸ்ரீ வாஸ-
திருமகள் எப்போதும் விரும்பி விளையாடுவதற்கு உரிய கற்பக வனமாக விளங்குபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா–யுத்த -114-15-

திரு மார்பில் திருமகள் அகலாமல் வசிக்கப் பெற்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திருமகள் வசிக்கப் பெற்றவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

610-ஸ்ரீ வாஸ –
திரு மகளுக்கு உறைவிடம் -நித்யைவைஷா -அகலகில்லேன் இறையும்-என்று அலர் மேல் மங்கை யுறை மார்பன்

திருமகள் தனக்குத் தகுந்த கணவர் என்று ஸ்வயம் வரம் செய்யும் பதியாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

நித்ய ஸ்ரீ–யுத்த -114-15-

அமுதம் கடைந்த போது தேவாசுரர்களை ஒதுக்கி லஷ்மியால் வரிக்கப் பட்டவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திருமகள் கேள்வர் -உயர்ந்த சக்தியான ஸ்ரீ லஷ்மி தேவிக்கு பதி–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

611-ஸ்ரீ பதி
திருமகள் கேள்வன் -திருமகள் கொழுநன் -திருவின் மணாளன் -1-9-1-
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் -7-7-1-
ராகவோரஹதி வைதேஹீம் தஞ்சேய மஸி தேஷணா –
ஹரீச்சதே லஷ்மீச்ச பத்ன்யௌ
கோல மலர்ப் பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பு -10-10-7-

திரு மகளின் சிறிது கடாஷம் பெற்ற பிரமன் முதலிய மற்ற தேவர்கள் போல் அன்றி
அவளுடைய பூர்ண கடாஷம் பெற்றவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தாம் –ஸூந்தர -16-5-
ஹ்ரீச்சா தே லஷ்மீச் ச பத்ந்யவ்
அஸ்யசாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்னீ –

ருக் யஜூஸ் சாமம் -என்னும் செல்வம் பொருந்திய பிரம்மாதிகளிலும் முதன்மையானவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி போன்றவர்களைப் பெற்ற பிரமன் முதலானவர்களைக் காட்டிலும் மேன்மை
யுள்ளவர் -திருமகளுக்கு விருப்பமான ஆகாசத்திற்கும் ஆதாரமாக யுள்ளவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

612-ஸ்ரீ மதாம் வர –
செல்வர்களுள் சிறந்தவன்
நாகணை மிசை நம் பரர் செல்வர் பெரியர் -நாச் -10-10-
தாமரை உந்தி தனிப் பெரும் நாயகன் -திரு வாசிரியம் -1-

எப்போதும் புதிதாகத் தோன்றும் காரணம் அற்ற அன்பை ஸ்ரீக்கு அளிப்பவர்-அவளுடைய உயிராக இருப்பவர் –
அவரை ஆஸ்ரயித்ததால் அன்றோ ஸ்ரீ எனப்படுகிறாள் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

சுக்ல மால்யாம் வரதரா ஸ்நாதா பூஷண பூஷிதா பச்யதாம் சர்வ தேவாநாம் யயவ் வக்ஷஸ்தலம் ஹரே
தயா அவ லோகிதா தேவா ஹரி வக்ஷஸ் தலஸ் ததா லஷ்ம்யா மைத்ரேய ஸஹஸா பராம் நிவ்ருத்தி மா கதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –

பக்தர்களுக்கு செல்வத்தைக் கொடுப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

செல்வத்தைத் தருபவர் -ருக்மிணிக்கு பிரத்யும்னனைப் பிள்ளையாகத் தந்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

ஸ்ரீதச் ஸ்ரீ சஸ் ஸ்ரீ நிவாசஸ் ஸ்ரீ நிதிஸ் ஸ்ரீ விபாவன
ஸ்ரீ தரஸ் ஸ்ரீ கரஸ் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரீ மான் லோகத்ரயாஸ்ரய–65

———-

613-ஸ்ரீ த –
ஸ்ரீ யைக் கொடுப்பவன் -ஸ்ரீ யசஸ் சௌந்தர்யம்
நித்ய நூதன நிர்வ்யாஜ ப்ரணய ரசஸ்ரீயம் தஸ்யை ததாதி -பட்டர் ஸ்ரீ பாஷ்யம்
அநந்ய ராகவேணாஹம்-அனந்யா ஹி மயா ஸீதா

ஸ்ரீ க்கும் அவ்வளவு பெருமைகள் வந்ததற்குக் காரணமானவர் –
எல்லா நிலைகளிலும் ஸ்ரீ யை தமக்கு ஈஸ்வரியாக வைப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ந ச சீதா த்வயா ஹீநா நஸாஹம் அபி ராகவ முஹூர்த்தம் அபி ஜீவாவஸ் ஜலாத் மத்ஸ்யா
விவா உத்ருதவ் –அயோத்யா -53-31-
விஷ்ணோரேஷா அநபாயிநீ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-9-144-
அநந்யா ஹி மயா சீதா பாஸ்கரேண பிரபா யதா –யுத்த -121-19-
அநந்யா ராகவேணாஹம்–ஸூந்தர -21–15

திரு மகளுக்கு நாயகர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திருமகளுக்கு சுகத்தைக் கொடுப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

613-ஸ்ரீ சஸ்

ஸ்ரீ க்கும் அவ்வளவு பெருமைகள் வந்ததற்குக் காரணமானவர் –
எல்லா நிலைகளிலும் ஸ்ரீ யை தமக்கு ஈஸ்வரியாக வைப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஸ்ரீ யஸ் ஸ்ரீச் ச பவேதக்ர்யா
ஆதாவாத்மகுணத்வேந போக்ய ரூபேண விக்ரஹே ஆதாரக ஸ்வரூபேண தாசீ பாவேந வா சதா
பும் பிரதான ஈஸ்வர ஈஸ்வரீ

திரு மகளுக்கு நாயகர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திருமகளுக்கு சுகத்தைக் கொடுப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

614-ஸ்ரீ நிவாஸ –
பிராட்டியை தரிப்பவன் -கொள் கொம்பு போல் –
திரு மங்கை தங்கிய சீர் மார்பன்

கொடிக்குக் கற்பக மரம் போலே பிராட்டிக்குக் கொழு கொம்பாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

செல்வம் யுடையவர்களிடம் நித்யமாக வசிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திரு மகளுக்கு அந்தர்யாமியாக வசிப்பவர் -லஷ்மியை நடத்துபவர் –
ஜீவன்கள் தம்மிடம் வசிக்கும்படி இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

615-ஸ்ரீ நிதி –
ஸ்ரீ என்ற நிதியை உடையவன் –
பூவின் மிசை நங்கைக்கு அன்பன் ஞாலத்தவர்க்கும் பெருமான் -4-5-8-

ரத்னத்திற்குப் பேழை போலே பிராட்டி தங்கும் இடமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

எல்லா சக்திகளும் வைக்கப்படும் இடமாய் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்து ஒளிகளுக்கும் புகலிடமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

616-ஸ்ரீ விபாவன –
பிராட்டியால் புகழ் பெற்றவன் -ஸீதா ராமன் தேஜஸ் அப்ரமேயம்-நப்பின்னை கண்ணன் புகர் ஆண்டாள் அறிந்து
உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை யூடறுத்து பெண்ணாக்கை யாப்புண்ட செல்வனார் -நாச்-11-6-

பிராட்டியாலேயே தமக்குப் புகழும் மகிமையும் யுண்டாக்கப் பட்டு இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

அப்ரமேயம் ஹி தத் தேஜ யஸ்ய சா ஜனகாத்மஜா –ஆரண்ய -37-18-

எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் பல செல்வங்கள் அளிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ லஷ்மியின் எண்ணங்களை விசேஷமாகத் தூண்டுபவர் -சிறந்த பிரகாசத்தை யுடைய சீதையுடன் ரமித்தவர் –
செல்வத்தைப் பலவகைகளால் வளர்ப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

617-ஸ்ரீ தர –
பிராட்டியை உடையவன்
திரு விளையாடு திண் தோள் நம்பி -நாச் -9-3-செல்வ நாரணன் -1-10-8–செல்வர் பெரியார் -நாச்
ஸ்ரியம் லோகே தேவ ஜூஷ்டா முதாரம் -ஸ்ரீ ஸூ கதம்

மணிக்கு ஒளி போலேவும் மலருக்கு மணம் போலவும் அமுததிற்குச் சுவை போலேவும் இயற்கையாக
உள்ள தொடர்பினால் தமக்கு லஷ்மியின் சேர்த்தியை யுடையவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ந ஹி ஹாதுமியம் சக்யா கீர்த்தி ராத்மவதோ யதா –அயோத்யா -3-29-

உலக மாதாவான ஸ்ரீ லஷ்மியைத் திரு மார்வில் தரிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ தேவியைத் தரிப்பவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

618-ஸ்ரீ கர –
பரத்வத்தில் போல் வியூகத்திலும் அவதாரங்களிலும் தமக்கு ஏற்றபடி ஸ்ரீ லஷ்மியை திரு வவதரிக்கச் செய்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தேவத்வே தேவ தேஹேயம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-9-145-

தம்மை தியானித்து துதித்து அர்ச்சிக்கும் பக்தர்களுக்கு செல்வங்கள் அனைத்தையும் அளிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ தேவியைத் தம் வசத்தில் யுடையவர் -செல்வத்தை அளிக்கும் திருக் கைகளை யுடையவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

619-ஸ்ரேய ஸ்ரீ மான் –
எல்லாப் பயன்களுக்காகவும் எல்லாராலும் பற்றப்படும் பிராட்டி தம்மிடம் எப்போதும் சேர்ந்து இருக்கப் பெற்றவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பிரணிபாத பிரசன்னா ஹி மைதிலீ ஜனகாத்மஜா அலமேஷா பரித்ராதும் ராக்ஷஸ்யோ மஹதோ பயாத்–ஸூந்தர -த்ரிஜடை வார்த்தை
சரீர ஆரோக்யம் ஐஸ்வர்யம் அரிபஷ க்ஷய ஸூகம் –வி முக்தி பலதாயி நீ —-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 1-9-120-/125-
யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தேயம் காம் அஸ்வம் புருஷாநஹம்–ஸ்ரியம் லோகே தேவ ஜுஷ்டம் உதாராம்–ஸ்ரீ ஸூக்தம்

ஸ்ரேய -நித்ய ஸூ கமான பிரம்மானந்த ரூபமாக இருப்பவர் –
ஸ்ரீமான் -எல்லாச் சிறப்புக்களும் தம்மிடம் பொருந்தி இருக்கப் பெற்றவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரேய -மிகவும் உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ மான் -செல்வத்தை அளிப்பவர் -இரண்டு திரு நாமங்கள் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

620-லோக த்ரயாச்ரய –
மூ உலகத்தாருக்கும் புகலிடம்
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே -6-10-10-
த்வம் மாதா சர்வ லோகா நாம் தேவ தேவோ ஹரி பிதா

உலகத் தாயான பிராட்டியும் தாமுமாக தாய் தந்தை போல் எல்லா உலகிற்கும் ஆதரவாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

த்வம் மாதா சர்வ லோகா நாம் தேவ தேவோ ஹரி பிதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 1-9-126-

மூவுலகங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகங்களைக் காப்பவராயும் ஸ்ரீ தேவிக்கு புகலிடமாயும் இருப்பவர் -மூ வுலகங்களுக்கும் புகலிடமாக இருப்பவர் –
லிங்க அநிருத்த ஸ்தூல தேகங்களில் அபிமானம் கொண்ட ஜீவர்களுக்குத் தஞ்சமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

ஸ்வ ஷஸ் ஸ்வங்கஸ் சதா நந்தோ நந்திர் ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா சத்கீர்த்திஸ் சின்ன சம்சய –66-

————-

621-ஸ்வஷ-
அழகிய கண்களை யுடையவன்
செந்தாமாரை கண் கை கமலம் திரு விடமே மார்பம் -2-5-2-

அவள் வடிவு அழகு என்னும் அமுதக் கடலில் கரை கண்ட திருக் கண்கள் முதலிய திவ்ய இந்த்ரியங்கள் உள்ளவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தாமரை போன்ற அழகிய இரு திருக் கண்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களகரமான இந்த்ரியங்கள் யுள்ளவர் -அர்ஜூனனுக்கு தமது விஸ்வரூபம் காண திவ்ய சஷூஸ் கொடுத்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

622-ஸ்வங்க-
சோபனமான திரு மேனியை யுடையவன் –
மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் –திரு உடம்பு வான் சுடர் பிரான் -2-5-2-

அவளாலும் ஆசைப் படத் தக்க திவ்யமான திருமேனி யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

மிகவும் அழகிய அங்கங்கள் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகிய அங்கங்கள் யுள்ளவர் -பக்தர்களைத் தம்மை அடையச் செய்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

623-சதா நந்த –
அபரிமிதமான ஆனந்தம் உடையவன்
நமக்கும் பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பன் -4-5-8-

ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்டுள்ள அன்பின் மிகுதியால் அளவற்ற ஆனந்தம் யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஒரே ஆனந்தம் பல காரணங்களால் பல வகைகளாய்ப் பிரிந்து இருப்பதால் அநேக ஆனந்தம் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லையற்ற ஆனந்தம் யுடையவர் -நான்முகனுக்கு ஆனந்தத்தை அளிப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

624-நந்தி –
ஆனந்திப்பவன்
இன்பம் பயக்க எழில் மாதரும் தானும் இவ் ஏழ் உலகை இன்பம் பயக்க இனிதுடன் ஆள்கின்ற பிரான் -7-10-1-

இவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லா வகைகளிலும் லஷ்மி நிறைந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பரமானந்த வடிவாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆனந்தம் யுடையவர் -ஆனந்தத்தைத் தருபவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

625-ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி –கூட்டமாய் இருந்து -நித்ய சமூஹம் ப்ரஹர்ஷயிஷ்யாமி-என்றபடி -கைங்கர்யம் செய்ய –
திகழ்கின்ற திரு மார்பில் திரு மங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திரு மாலார் -10-6-9-

இருவர்க்கும் அனுகூலர்களும் ஒளியுருவம் உள்ளவர்களுமான ஆதிசேஷன் விஸ்வக்சேனர்
முதலியோர் எப்போதும் திருவடி பணிந்து தொண்டு செய்யப் பெற்றவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

மரீசீ நாம் பதம் இச்சந்தி வேதச —
ஸாத்ய சந்தி தேவா
ஜ்யோதி –புருஷ ஸூக்தத்திலும் நித்ய ஸூரிகளைக் காட்டும்

சூரியன் முதலிய ஒளிப் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் தலைவராக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சூரியன் முதலியவர்களுக்குத் தலைவர் -உண்டாக்கிய பூதங்கள் அனைத்திற்கும் காரணமானவர் –
பிரகாசம் யுடையவர் -தேவர்களுக்கும் தலைவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————————————————————————

3-31-ஸ்ரீ சம்பந்தத்தால் வந்த குண யோகம் -626-629

626-விஜிதாத்மா –
பக்தர்களால் ஜெயிக்கப் பட்ட ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உடையவன் –
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -எத்திறம் என்று மோஹிக்க வைக்கும்
சீலாத் ஜடீ பூயதே -பட்டர் -உன் எளிமை கண்டு பக்தர்கள் ஜடப் பொருள்கள் போலே ஆகிறார்கள்
எளிவரும் இயல்வினன்-1-3-2- இது ரகஸ்ய அர்த்தம்
நீர்மையால் நெஞ்சம் புகுந்து என் உயிர் உண்டான் -9-6-3-
ஆய்ச்சி கண்ணிக் கயிற்றினால் கட்டக் கட்டுண்டு இருந்தான் –

பிராட்டியும் விரும்பும் செல்வம் யுடையவராயினும் திருவடி பணிந்து இருப்பவர்களுக்கு தாழ்ந்து இருப்பவர் -பரத்வத்தில்
எல்லை இது வரை சொல்லி சௌலப்யத்தின் எல்லையாக ரஹச்யம் கூறப்படுகிறது –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

மனத்தை அடக்கியவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவர்களின் மனத்தை வெல்பவர் -கருடனால் அடியைப் பெற்ற திரு மேனி யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

627-விதேயாத்மா –
கட்டுப்பட்டவன் -விதேயன் —
ஆய்ச்சியால் மொத்துண்டு கண்ணிக் குறும் கயிற்றால் கட்டுண்டான் -பெரிய திரு மொழி -11-5-5-
வா போ மீண்டும் ஒரு கால் வந்து போ -தசரதன் நியமிக்க நடப்பார் பெருமாள்
பூசூடவா நீராடவா -அம்மம் உண்ண வா -பெரியாழ்வார் அழைக்கும் படி இருப்பான் கண்ணன்
விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பார் -ஆண்டாள்
ப்ரஹ்மாவாய் இழந்து போதல் இடைச்சியாய் பெற்றுப் போதல்-அர்ஜுனன் இரண்டு சேனைகள் நடுவே நிறுத்து என்ன செய்தல்
இந்த்ரன் சிறுவன் தேர் முன் நின்றான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-
நந்த கோபன் தன் இன்னுயிர்ச் சிறுவன் -8-1-3-

அடியவர்கள் இங்கு வா இங்கு நில் இங்கு அமர் இங்கு உண் என்று கட்டளை இடுவதற்கு உரிய தன்மை யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

யாருக்கும் அடிமைப் படாத தன்மை யுள்ளவர் -அவிதேயாத்மா -என்று பாடம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்நானம் தானம் முதலிய விதிகள் விஷயங்களில் மனமுள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

628-சத்கீர்த்தி –
உண்மையான புகழ் படைத்தவன் -யதார்த்தமான புகழ் இது
புகழு நல் ஒருவன் -3-4-1
நிகரில் புகழாய் -6-10-10-

இப்படிப் பட்ட சௌலப்யம் இருப்பதாலேயே உண்மைப் புகழுடையவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

யதா சர்வேஸ்வர க்ருஷ்ண ப்ரோச்யதே சர்வ பண்டிதை சதா அபி ஸ்வல்பமேவோக்தம் பூதார்த்தம் கதமா ஸ்துதி –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -75-44-
ஸ்தானே ஹ்ருஷீகேச தவ ப்ரகீர்த்தியா –ஸ்ரீ கீதை -11-36-

உண்மையான புகழ் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

உண்மையான புகழ் யுடையவர் -வாமன திருவவதாரத்தில் கீர்த்தி என்ற மனைவியைப் பெற்றவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

629-சின்ன சம்சய –
சம்சயங்களை ஒழிப்பவன் –
நான் கண்டு கொண்டேன் இனி அறிந்தேன் -என்பர் ஆழ்வார்கள்
பார்த்தம் ரதி நம் ஆத்மாநம் சாரதி நம் சர்வ லோக சாஷிகம் சகார -என்பர் எம்பெருமானார்
மாம் -கையும் உளவு கோலும் பிடித்த சிறுவாய்க் கயிறும் சேனா தூளி தூ சரிதமான திருக் குழலும்
தேருக்குக் கீழே நாட்டின திருவடிகளுமாய் இருக்கும் சாரத்திய வேஷம் -இத்தை காட்டி சம்சயங்களை தீர்த்து அருளுகிறான்

இந்த எளிமை பற்றிய புகழினாலேயே -இவரை அறியக் கூடுமோ கூடாதோ -வசப்படுவாரோ வசப்படாரோ –
ஸூ லபரா துர்லபரா-என்பவை முதலிய சந்தேஹங்களை அறுப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தம் ஹ தேவம் ஆத்மபுத்தி ப்ரசாதனம் –ஸ்வேதாஸ்வரம் -5-18-
த்வத் அந்ய சம்சயஸ் யாஸ்யா சேத்தா ந ஹி உபபத்யதே –ஸ்ரீ கீதை -6-36-

எல்லாவற்றையும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் பார்ப்பவர் ஆதலால் சந்தேகம் அற்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லா ஐயங்களையும் போக்குபவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————————————–

உதீர்ணஸ் சர்வதஸ் சஷூர நீஸஸ் சாச்வத்தஸ் ஸ்திர
பூசயோ பூஷணோ பூதி ரசோகஸ் சோக நாசன–67

————–

3-32-அர்ச்சாவதாரம் பரமான திரு நாமங்கள் -630-660-

630-உதீர்ண-
நன்றாக விளங்குபவன் –
கட்கிலீ உன்னைக் காணுமாறு அருளாய் -என்ன காட்டவே கண்டு வாழும் -என்று –
சீலத்தால் –அவதாரங்களால் -தன் திருமேனியைக் காணும்படி விளங்குபவன் –
காட்டித் தன் கனை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த எம்பெருமான் -10-6-1-

வெளிக் கண்ணாலும் காணும்படி வெளிப்படையாக திருவவதரிப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் மேலானவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரளய காலத்தில் ருத்ரனை சம்ஹரிப்பவர் -உயர்ந்தவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

631-சர்வதச்சஷூ –
யாவரும் தம் கண்ணால் காணும்படி–இருப்பவன்
குளிரக் கடாஷிப்பவன் என்னவுமாம்
எங்கும் தானாய நாங்கள் நாதன் -1-8-9-

நம்முடைய கண்களுக்குப் புலப்படுபவர் -ஐயம் அற்றபடி கூறுகிறது –
தெளிவாய் பிரத்யஷமான விஷயத்தில் சந்தேஹம் இல்லை அன்றோ –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தமது ஞானத்தினால் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

முழுமையான கண்கள் யுடையவர் -எல்லா இடங்களிலும் கண்கள் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

632-அநீச-
ஈசனாய் இல்லாதவன்
தன்னை பக்த பரதந்த்ரனாய் ஆக்கிக் கொண்டு -ஸ்நானம் செய்விக்கவும் பிறர் கையை எதிர் பார்த்து இருப்பவன் –
ஆய்ச்சியாகிய அன்னையால் அன்று வெண்ணெய் வார்த்தையுள் சீற்றமுண்டு அழு கூத்த வப்பன் -6-2-1-

ஸ்நானம் அலங்காரம் கோஷ்டி முதலிய எல்லாவற்றிலும் அடியவர்களுக்கு ஆட்பட்டு இருப்பதால்
சுதந்தரம் இல்லை –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தமக்கு மேல் ஈசன் இல்லாதவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

தமக்கு ஈசன் இல்லாதவர் -பிராணிகளுக்கு ஈஸ்வரர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

633-சாஸ்வத ஸ்திர-
நிலையாய் நிற்பவன் -நின்ற ஆதிப்பிரான் -4-10-1-
சம்சாரம் கிழங்கு அறும் வரையில் நிலை பெயராமல் நிற்பவன் -எம்பெருமான் –
தீர்த்தம் பிரசாதிக்காமல் –

பலவிதமான அர்ச்சா ரூபங்களை எடுத்து அடியவர்கள் எக்காலமும் சேவிக்கும்படி இருப்பதால் எக்காலமும் நீங்காதவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பிம்பா க்ருத்யா ஆத்மநா பிம்பே சமாகம்யாவ திஷ்டதி –ஸாத்வத சம்ஹிதை

எல்லாக் காலங்களிலும் இருப்பவராயினும் எந்த வித மாறுதலும் இல்லாதவர் என்று ஒரே திரு நாமம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எப்போதும் ஒரே நிலையில் இருப்பவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

634-பூசய –
தல சயனத்து உறைவான் –
கடல் மல்லைத் தல சயனத்தான் -ஆஸ்ரித ரஷண அர்த்தமாக நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் என்னும்படி

பக்தர்கள் அர்ச்சா விக்ரஹங்களில் எழுந்து அருளும்படி பிரார்த்திப்பதை ஏற்றுக் கொண்டு அவர்களால் காண்பிக்கப் பட்ட
ஸ்வயம் வ்யக்தம் சித்தம் மானுஷம் முதலிய திருத் தலங்களில் அவர்களை அனுக்ரஹிக்க சுகமாக எழுந்து அருளி இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் சேது பந்தனத்திற்காக கடல்கரையில் தர்ப்ப சயனத்தில் சயநித்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூமியைக் கையிலே உள்ளவர் -பூ ரூபியான ஸ்ரீ லஷ்மியுடன் சயநிப்பவர் -பூமியில் சயனித்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

635-பூஷண-
அலங்காரமாய் விளங்குபவன் -சௌசீல்யம் பரிமாற்றம் பூஷணம்
எம் அழகனார் அணி யாய்ச்சியர் சிந்தையுள் குழகனார் -நாச் -4-10-
குழைந்து இருப்பான் -குழகன்
பல பலவே ஆபரணம் பேரும் பல பலவே –
கிரீட மகுட சூடாவதம்ச க்ரைவேயக ஹார கேயூர கடக
ஸ்ரீ வத்ஸ கௌச்துப முக்தாதாம உதர பந்தன பீதாம்பர காஞ்சி குண நூபுராதி அபரிமித திவ்ய பூஷண-

இப்படி யாவர்க்கும் அனுகூலமான எளிமைக் குணத்தால் ஸ்ரீ யபதியான தம்மை அலங்கரிப்பவர் –
செல்வந்தர்களாக இருப்பவர்கள் ஏழைகளின் இல்லத்திற்கு விருந்தாளியாக வந்து அவர்கள் தரும் உணவை உண்டு
அவர்களோடு சமமாக இருத்தல் என்பது அவர்களுக்குப் பழி யாகாது -மாறாக புகழே யாகும் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தம் இச்சையினால் மேற்கொள்ளும் அவதாரங்களில் பூமியை அலங்கரிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

அலங்கரிப்பவர் -பூரணமான செயல்களையும் ஆனந்தத்தையும் யுடையவர் -ஆபரணங்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

636-பூதி –
செல்வமாய் உள்ளவன்
சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நன் மக்களும் மேலாத் தாய் தந்தையும் அவரே -5-1-8-
தனம் மதீயம் த்வ பாத பங்கஜம் –

வெளி உபாயங்கள் ஆகிய செல்வம் உள் உபாயங்கள் ஆகிய பக்தி இவை இல்லாதவர்களுக்கு அவற்றை நிரப்பும் செல்வமாக இருப்பவர் –
அவர்களுக்கு பிள்ளை கறவைப் பசு நண்பர்கள் போன்ற செல்வமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

இருப்பு அல்லது செல்வமாக இருப்பவர் -எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் காரணம் ஆனவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஐஸ்வர்ய ரூபமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

637-அசோகா -விசோக
சோகம் அற்றவன்
துயரமில் சீர்க் கண்ணன் மாயன் -துக்கமில் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி -3-10-6/8

நாதன் அற்றவன் எவனையும் காப்பாற்றாது விடாமையினால் அவன் விஷயமாகப் பின்னர் சோகப் படாதவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஆனந்த ரூபி யாதலின் சோகம் இல்லாதவர் -விசோக என்பது பாடம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சோகம் இல்லாதவர் -விசோக -என்பது பாடம் –
அசோக -விசேஷமான சுகமுள்ள ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலியவற்றை இருப்பிடமாக யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

638-சோக நாசன –
சோகத்தை ஒழிப்பவன் -ஒரு நாள் காண வாராயே -ஏங்கினால்
முத்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து நம்முள் மேவினார்
எத்தினால் இடர்க் கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -திருச்சந்த -115-
என்னுள் இருள் தான் அற வீற்று இருந்தான் -8-7-3-

அவர்களுக்குத் தம் சம்பந்தம் இல்லாமையால் வரும் துன்பத்தைப் போக்குபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஸ்ருதம் ஹி ஏவ மே பகவத் ருசேப்ய தரதி சோகம் ஆத்ம விதிதி ஸோஹம் பகவ சோசாமி தம் மா பகவான்
சோகஸ்ய பாரம் தாரயத் –சாந்தோக்யம் 7-1-3-நீ என் சோகத்தின் கரைக்குச் சேர்க்க வேண்டும்

தம்மை நினைத்தவுடன் பக்தர்களின் துன்பத்தைப் போக்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

துன்பங்கள் அழியப் பெற்ற முக்தர்களை நடத்துபவர் -சோகத்தை அழிப்பவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

அர்ச்சிஷ் மா நர்ச்சித கும்போ விஸூத்தாத்மா விசோததந
அநிருத்தோ அப்ரதிரத பிரத்யும்னோ அமிதவிக்ரம–68

————–

639-அர்ச்சிஷ்மான்
பேர் ஒளி உடையவன் -திவ்ய சஷூஸ் கொடுத்து காட்ட கொடுப்பான் -அர்ச்சை தேஜஸ் சொல்லவுமாம்
மாயப்பிரான் என் மாணிக்கச் சோதி
செம்பொனே திகழும் திரு மூர்த்தி உம்பர் வானவர் ஆதி அம் சோதி -1-10-9-

பக்தர்களுக்கு மறைந்து இருக்கும் தம் பெருமையை அறியும்படி அவர்கள் உட் கண்களையும் வெளிக் கண்களையும்
திறக்கும் திறமை உள்ள பேரொளி யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஒளியுள்ள சந்திர சூரியர்களுக்கும் ஒளி கொடுக்கும் சிறந்த ஒளி யுள்ளவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளிக் கதிர்கள் யுள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

640-அர்ச்சித்த –
அர்ச்சிக்கப் படுபவன் -அர்ச்ச்சா ரூபியாக திவ்ய தேசங்கள் க்ருஹங்களில் சேவை –
தமர் உகந்த எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே
நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவன் அவனாகும் நீள் கடல் வண்ணனே -3-6-9-
தமர் உகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாது இருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியான் ஆம் -முதல் திருவந்தாதி -44-
செய்ய பரத்துவமாய் சீரார் வியூகமாய் துய்ய விபவமாய் தோன்றி அவற்றுள்
எய்தும் அவர்க்கு இந்நிலத்தில் அர்ச்சாவதாரம் எளிது -திருவாய் நூற்று -26-

எக்காலமும் எல்லாப் புண்ய ஷேத்ரங்களிலும் உள்ள கோவில்களிலும் வீடுகளிலும் பக்தர்கள் கண்ணால் கண்டு பூஜிப்பதற்கு எளிய
அர்ச்ச்சாவதாரம் செய்து இருப்பவர் -பரத்வம் போலே தூர தேசம் இல்லை -விபவம் போலே காலாந்தரம் இல்லை -பாஞ்சராத்ரம்
போதாயன ஸ்ம்ருதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ புராணம் முதலியவற்றால் அர்ச்சாவதார தத்வ ரகச்யம் அறியப் பட வேண்டியதாகும் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஸூ ரூபாம் ப்ரதிமாம் விஷ்ணோ பிரசன்ன வதநே ஷனாம் க்ருத்வா ஆத்மந ப்ரீதி கரீம் ஸூவர்ண ரஜாதிபி –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -103-19-
தாம் அர்ச்சயேத் தாம் பிரணமேத் தாம் யஜேத் தாம் விசிந்தயேத் விஸத்ய பாஸ்த தோஷஸ்து தாமேவ ப்ரஹ்ம ரூபிணீம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -103-28-

எல்லோராலும் பூஜிக்கப் படும் பிரம்மா முதலான தேவர்களாலும் பூஜிக்கப் படுபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரம்மா முதலானவர்களால் அர்ச்சிக்கப் படுபவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

641-கும்ப
திவ்ய தேசங்களில் விளங்குபவன் -விரும்பப் படுகிறவன்
அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -பெரிய திருமொழி -9-2-1-
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
போதரே என்று சொல்லித் தன் பால் ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகனூர் அரங்கம் அன்றே -திருமாலை
நின்ற ஆதிப் பிரான் நிற்க –

அவரவர் கண்ணால் கண்டு பழகிய உருவங்களுக்கு ஒப்பான வடிவழகு முதலியவற்றால் பக்தர்களால் விரும்பப் படுபவர் –
கு -எனப்படும் பூமியாகிய ஷேத்ரங்கள் கோயில்கள் முதலியவற்றில் த்யானம் ஆராதனம் முதலியவற்றுக்கு விஷயமாகும்படி பிரகாசிப்பவர் –
பிறப்பு இறப்புகளினால் சம்பந்தம் உள்ள பூமியில் யமபடர்களால் ஏற்படும் பயங்களைப் போக்கும்
மகா பிரபாவத்துடன் பிரகாசிப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

ஆமா சயதி பூ பாகம் பரிதஸ் தத்வ தேவ ஹி ஸ்வ க்ஷேத்ர
யஸ்மாத் தேவ லயோத் தேஸாத் ஸூத் மாத ஜலஜஸ்ய ச பவேத் சப்தா நிவேதச்ச தாவத் க்ஷேத்ரம் ததுஸ்யதே
ஐஹிக ஆமுஷ்முகீ யத்ர ஸித்திர்பவதி தேஹி நாம் அணிமாத் யஷ்ட கோபேதா ஸ்வ சக்த்யா ஸ்வாத்மநா து வை
அத்வாவநிஷு சர்வாசூ நித்யம் குர்வதி சந்நிதிம் முக்த்யே சர்வ பூதா நாம் விசேஷேண து வை புவி

த்ராஹித்யுக்த்வா ஜெகந்நாதம் க்ஷிப்ரம் ஸ்த்ரீ பால பூர்வகை ஞாத்வா விமுக்த தேகம் து ஹை புர்யஷ்ட கேந து
மஹதா தூர்ய கோஷேண க்ருத்வா ரதவரே து வை ஜித்வா அந்தக படாந் ரௌத்ராந் பலாந் க்ஷேத்ரே ச
கிங்கரா ஆநீ ய க்ஷேத்ர நாதஸ்ய அபிதஸ் க்யாபயந்தி ச தேவ க்ஷேத்ரே த்வதீய அஸ்தே விமுக்தம் பாஞ்ச பவ்திகம்
சரீரமத்யா நாதஸ்ய குரு சஸ்வத் யதோசிதம் க்ஷேத்ர நாதஸ்து தத் வாக்யம் சமா கர்ண்ய கனோரிதம் குருணாநுக
தேனைவ தந் நிரீஷ்ய து சஷுஷா –அர்ச்சாவதாரமாக உள்ள புண்ய ஷேத்ரத்தில் உயிர் விட்டால் பூர்வ வினைகள்
அனைத்தும் கழிந்து சர்வேஸ்வரனைச் சேரப் பெறுகிறான் –

உடலை விட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய புன்யங்களுக்கு ஏற்ப பகவானுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதால் அல்லது
புண்ணியப் பிறவிகளில் பிறப்பதனால் பகவானை அடைவது தெரிவிக்கப் படுகிறது –ஸ்ரீ சங்கரர் –

குடம் போலே எல்லாம் தம்மிடத்தில் வைக்கப் பட்டவர் -ஆதாரமாக இருப்பவர் –
பூமியைப் பிரகாசமாக விளங்கும்படி செய்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

642-விசுத்தாத்மா
தன்னையே ஒக்க அருள் புரிபவன்
தம்மையே நாளும் வணங்கித் தொழுவார்க்குத் தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர் -பெரிய திரு மொழி -11-3-5-

தமது வைபவத்தை எல்லாம் பக்தர்களுக்கே வழங்கி இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

முக் குணங்களையும் கடந்த பரிசுத்த ஸ்வரூபம் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

தெளிவான தன்மை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

643-விசோதன –
அமலன் -சுத்தியைத் தருபவன்
என் பாவம் தன்னையும் பாறக் கைத்து தன்னை மேவும் தன்மையும் ஆக்கினான் எம்பிரான் விட்டு -2-7-4-

திவ்ய ஷேத்ரங்களில் உடலை விட்டவர்கள் தம்மை அடைவதற்குத் தகுதி உடையவர்களாகும் படி பரிசுத்தராக ஆக்குபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தம்மை நினைத்த மாத்திரத்தில் பாவங்களைப் போக்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களை விசேஷமாகச் சோதிப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

644- அநிருத்த-
வ்யூஹ மூர்த்தி வாஸூ பாண்டம் என்ற ஷேத்ரத்தில் வ்யூஹ வாசுதேவன் சேவை -முன்பே 187 பார்த்தோம்
விண் மீது இருப்பாய் மலை மேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் -6-9-5-
திரு வல்லிக் கேணி -வேங்கட கிருஷ்ணன் தன் திருக் குமாரன் அநிருத்தன் உடன் சேவை சாதிக்கிறான் –

ஜனார்த்தனர் என்னும் பெயருடன் பூமியில் வஸூ பாண்டம் என்னும் ஷேத்ரத்தில் அநிருத்தர் நித்யமாக இருக்கிறார் என்றபடி
அநிருத்தராக இருப்பவர் -பிறகு சில ஷேத்ரங்களில் முன் சொன்ன வ்யூஹ அவதாரங்களிலும் விபவ அவதாரங்களிலும்
சில இருப்பதைக் கூறுகிறது –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

வ்யூஹங்களில் நான்காமவரான அநிருத்தர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

தடையற்றவர் -சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்களை-முக்தர்களை தரிப்பவர் -போஷிப்பவர் –
தள்ளப்படாதராதலால் உத் என்னும் பெயர் யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

645-அப்ரதிரத –
ஒப்பில்லாதவன் -ஜனார்த்தனன் –
ஒத்தார் மிக்காரை இலையாய மாயன் -2-3-2-

ஜனார்த்தனர் என்னும் பெயருக்குத் தக்கபடி விரோதிகளை அழிப்பதில் தடுப்பவர் யாரும் இல்லாதவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

எதிரிகள் எவரும் இல்லாதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எதிரிகள் அற்றவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

646-பிரத்யும்ன –
தன்னை பிரகாசிப்பிக்குமவன் -கிட்டினாரை விளங்கச் செய்பவன் –
உலகனைத்தும் விளங்கும் சோதி-பெருமாள் திரு 10-1-
திரு வல்லிக் கேணி -ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணன் தன் பௌதரன் பிரத்யும்னன் உடன் சேவை சாதிக்கிறான் –

சிறந்த ஆத்ம ப்ரகாசம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

பிரத்யும்னன் என்னும் வ்யூஹமாக இருப்பவர் -சிறந்த செல்வம் உள்ளவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

உயர்ந்த புகழ் யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

647-அமித விக்கிரம
அளவற்ற அடிகளை உடையவன்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் ..பெரிய அப்பனே -8-1-10-
முன்பே 519 பார்த்தோம் -அளவற்ற தேஜஸ் என்னவுமாம்

த்ரிவிக்ரம திரு வவதாரத்தில் மூவுலகங்களிலும் தமது திருவடிப் பதிப்பு அடங்காதவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

யாமுநம் ஜலம் ஆஸ்ரித்ய தேவ தேவஸ் த்ரிவிக்ரம ஸ்தித கமல ஸம்பூதா ந்ருணாம் ச ஸூபதி ப்ரத–
யமுனைக்கரையில் நிலையாக நின்று அனைத்து புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்கிறான்

அளவற்ற மகிமை யுடையவர் -யாராலும் பீடிக்கப் படாத பராக்கிரமம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லையற்ற வீரம் யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———-

கால நேமி நிஹா சௌரிச் ஸூ ரஸ் ஸூ ர ஜநேச்வர
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேச கேசவ கேசி கேசிஹா ஹரி –69-

—————-

648-கால நேமி நிஹா –
அவித்யை அளிக்கும் கலி தோஷம் கால சக்கரம் வட்டம் உருவகம்

கலியின் கொடுமையை அழிப்பதற்காக திவ்ய ஷேத்ரங்களில் இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

அவித்யாக்யா ச யா நேமி கால சக்ரஸ்ய துர்தரா ச மயீயம் ஸமாச்ரித்ய விக்ரஹம் விதுநவ்தி ச
த்யாயேத் தத் பிரசரத்னம் ச தேவம்

கால நேமி என்னும் அசுரனை அழித்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

காலநேமியை அழித்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

649-சௌரி
ஸ்ரீ சௌரி பெருமாள் -உத்பதாவதகத்தில் -திருக் கண்ண புரம் சேவை
உத்பலா வதகே திவே விமானே புஷ்கரேஷணம் -சௌரி ராஜம் அஹம் வந்தே சதா சர்வாங்க ஸூந்தரம்
மாலை நண்ணித் தொழுது எழுமினோ வினை கெட –திருக் கண்ண புரத்து
ஆலின் மேலால் அமர்ந்தான் அடி இணைகளே-9-10-1
திருக் கண்ண புரத் தரசே – பெருமாள் திருமொழி –
முன்பே 342 பார்த்தோம்

உத்பால வர்த்தகம் -திருக் கண்ணபுரம் -என்னும் ஸ்தலத்தில் சௌரி என்னும் திரு நாமத்துடன் எழுந்து அருளி இருப்பவர் —
சூரர் என்னும் வசுதேவருடைய மகன் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

சூர குலத்தில் பிறந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சூர குலத்தில் பிறந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

650-சூர-
எதிரிகளை அழிப்பவர்-
திருச் சித்திர கூடம் தன்னுள் எவ்வரி வெஞ்சிலைத் தடக்கை பிராமன் -பெருமாள் திரு -10-3-முன்பே 341 பார்த்தோம்

சித்ர கூட மலையில் ராஷசர்களை அழிப்பவரும் தாமரை இதழ் போன்ற நீண்ட கண்களை யுடையவருமான
ஸ்ரீ ராமபிரான் இருக்கிறார் -என்றபடி சூரரான ஸ்ரீ ராமபிரானாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்-

தராதரே சித்ரா கூடே ரக்ஷ ஷயகரோ மஹாந் சம்ஸ்தி தச்ச பரோ ராம பத்ம பத்ராய தேஷண

வீரராக இருப்பவர் -வீர -என்பது பாடம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேன்மை யுள்ளவரை நோக்கிச் செல்பவர் -வீர என்பது பாடம் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

651-சூர ஜநேச்வர-
சூரர்களின் தலைவன்
திறல் விளங்கு மாருதியோடு அமர்ந்தான் -பெருமாள் திரு -10-10-

அவரே -ஸூக்ரீவன் அனுமான் முதலிய சூர ஜனங்களுக்கு ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சூரர்களான இந்திரன் முதலியவர்களுக்கும் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சூர குலத்தில் உதித்தவர் -மற்றும் தமக்கு ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

652-த்ரிலோகாத்மா –
மூ உலகங்களிலும் சஞ்சரிப்பவன்
விண் மீது இருப்பாய் எண் மீதியன்ற புற வண்டத்தாய் -6-10-5-
மகத தேசத்தில் மஹா போதம் என்னும் மலையில் தேவ தேவனான ஜனார்தனன் லோக நாதன் என்னும்
திரு நாமம் தாங்கி சேவை சாதிக்கிறான்
மலை மேல் நிற்பாய் –

மகத தேசத்தில் த்ரிலோக நாதன் என்று பிரசித்தமாக எழுந்து அருளி யுள்ளவர் –
பக்தர்களை அனுக்ரஹிக்க அடிக்கடி மூவுலகும் செல்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மகதா மண்டலே விப்ர மஹா போத தரார்ச்சித ஸம்ஸ்திதோ லோக நாதாத்மா தேவ தேவோ ஜனார்த்தன —
மதக மண்டலத்தில் எழுந்து அருளி உள்ளான்
அடியார்களுக்கு அனுக்ரஹிக்க மூன்று உலகங்களிலும் ஒட்டியபடி உள்ளவன்

மூன்று உலகங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாக இருப்பவர் -மூ வுலகங்களும் தம்மைக் காட்டிலும் வேறு படாதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மூ வுலகங்களுக்கும் உயிராக இருப்பவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

653-த்ரிலோகேச –
உலகம் மூன்று உடையாய்
ப்ராக் ஜோதிஷ புரம் -என்கிற இடத்தில் விஸ்வேஸ்வரன் திருநாமத்துடன் சேவை

ப்ராக்ஜ்யோதிஷ புரத்தில் விஸ்வேஸ்வரன் என்ற திரு நாமத்துடன் எழுந்து அருளி யுள்ளவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சுபமா ஸாத்ய பூ பாகம் ப்ராக் ஜ்யோதிஷ் புரே ததா தேவம் விஸ்வேஸ்வராக்யம் து ஸ்திதமேத்ய ஸ்வ கோசராத்–
ப்ராக் ஜ்யோதிஷ் புரத்திலே விஸ்வேஸ்வரன் திரு நாமம் கொண்டு எழுந்து அருளி உள்ளான்

மூ வுலகங்களையும் தம் தம் கருமங்களில் ஈடுபடுத்துபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மூ வுலகங்களுக்கும் ஈசன் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

654-கேசவ —
துக்கங்களை அழிப்பவன்
வினையேன் வினை தீர் மருந்தானாய் விண்ணோர் தலைவா கேசவா -1-5-6-
கேசவ கேசிஹா லோக -கேசவ க்லேச நாசன
வடமதுரை -வாரணாசி பிந்து மாதவ -கோயில் கொண்டு இருப்பவன்
கேசியைக் கொன்றவன்
முன்பு -23-பார்த்தோம் –

மதுரா நகரத்திலும் வாரணாசியிலும் கேசவன் என்னும் திருநாமத்துடன் எழுந்து அருளி இருப்பவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கேசவ கேஸிஹா லோகே த்வை ரூப்யேன ஷிதவ் ஸ்திதஸ் மதுராக்ய மஹா க்ஷேத்ரே வாரணாஸ்யாம் அபி த்விஜ
மதுராவிலும் காசியிலும் கேசவன் இரண்டு விதமாக எழுந்து அருளி உள்ளான் –

க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈஸோஹம் சர்வதேஹி நாம் ஆவாம் தவாங்கே ஸம்பூதவ் தஸ்மாத் கேசவ நாமவான் –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம் 279-47-

க-என்று பிரமனுக்கு பெயர் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஈசன் நான் -நாங்கள் இருவரும் உமது அம்சத்தில் யுண்டானவர்கள்-
ஆகையால் நீர் கேசவன் என்ற பெயருடையவன் -சிவன் சொல்வதாக ஹரி வம்சம் சொல்லும் –
சூர்யன் முதலியவர்களுடைய கிரணங்களுக்கு உரியவர் – க -அ-ஈச -எனப்படும் பிரம்மா -விஷ்ணு -சிவ சக்திகள்
மூன்றுக்கும் இருப்பிடமானவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

வெள்ளை மற்றும் கருப்பு முடிகளை பூமியில் ஸ்ரீ பலராமன் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ரூபத்தில் வைத்துக் கொண்டு இருந்தவர் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ண கேச ரூபத்தால் அசுரர்களை அழிப்பவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

655-கேசிஹா
கேசியை மாய்த்தவன் -குதிரை வடிவில்
மாவாய் பிளந்தானை -கேசவம் கேசி ஹந்தாரம் வியாசர் திரு வாக்கு
கூந்தல் வாய் கீண்டான் -இரண்டாம் திரு -93 லஷணையாகக் கேசியைச் சொல்லிற்று

கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர் -என்று வியாசரே கூறியபடி கேசியை அழித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கேசி என்னும் அசுரனைக் கொன்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திரௌபதியின் கூந்தலை இழுத்தவனான துச்சாசனனை-பீமனைக் கொண்டு அழித்தவர் –
கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

656-ஹரி –
பச்சை வண்ணன் –
பச்சை மா மலை போல் மேனி பவள வாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதன் -திருமாலை -2-
ஹரி-பச்சை நிறம் -பாபங்களை போக்குபவன் யாகங்களில் ஹவிர் பாகம் பெற்று கொள்பவன்
கோவர்த்தன மலை மேல் ஹரி திரு நாமம் உடன் சேவை

கோவர்த்தன மலையில் ஹரி என்னும் திரு நாமத்துடன் எழுந்து அருளி இருப்பவர் -வீடுகளில் யாகம் செய்து கொடுக்கப்படும்
ஹவிர்பாகத்தை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் -என் நிறமும் உயர்ந்த பச்சை நிறம் –
ஆகையால் நான் ஹரி என்று சொல்லப் படுகிறேன் -மஹா பாரதம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கிரோ கோவர்த்தநாக்யே து தேவ சர்வேஸ்வரோ ஹரி ஸம்ஸ்தித பூஜித ஸ்தானே
இடோ பஹுதம் கேஹேஷு ஹரே பாகம் ருதுஷ் வஹம் வர்ணச்ச மே ஹரி ஸ்ரேஷ்ட தஸ்மாத் ஹரி இதி ஸ்ம்ருத–சாந்தி பர்வம் -343-39-

சம்சாரத்தை அதன் காரணத்தோடு போக்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பாவங்களைப் போக்குபவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

காம தேவ காம பால காமி காந்த க்ருதாகம
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர் வீரோ அனந்தோ தனஞ்சய –70

————–

657-காம தேவ –
விரும்பிய வற்றை எல்லாம் அளிப்பவன்
தேவ -தீவ்யாதி -தானத்தைக் குறிக்கும்
இமய மலையில் -சங்கராலயம் ஷேத்ரத்தில் காம தேவன் -என்ற பெயர் உடன் சேவை -அனைத்தையும் கொடுக்கக வல்லன்
சகல பல ப்ரதோஹி விஷ்ணு
எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்து எழ நல்ல வருள்கள் நமக்கே தந்து அருள் செய்வான் -8-6-1-
கற்பகம் -2-7-11-

எல்லோருக்கும் விரும்பியவற்றைக் கொடுப்பவராய் சங்கராலய ஷேத்ரத்தில் காமதேவன்
என்னும் பெயர் பூண்டு அப்சரஸ்ஸூக்களால் பூஜிக்கப் பட்டு விளங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நான்கு புருஷார்த்தங்களை விரும்புவர்களால் விரும்பப்படும் ஈஸ்வரர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மன்மதனைப் போல் பிரகாசிப்பவர் – -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

658-காம பால
கொடுத்ததை காப்பவன் -பரிபாலிப்பவன்

அவரே தாம் கொடுத்த பலன்களைக் காப்பாற்றுபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விரும்பியவர்களின் விருப்பங்களைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களின் ஆசைகளைக் காப்பவர் -நான்முகனால் அல்லது வாயுவினால் அடையப்படுபவர் –
மற்றும் ஜனங்களைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

659-காமீ-
விரும்பத் தக்கவை யாவையும் நிறைந்தவன் –

கொடுப்பதற்குக் குறைவற்ற பலன்கள் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விரும்பினவை எல்லாம் நிரம்பி இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

உலகைக் காத்தல் முதலியவற்றை விரும்புவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

660-காந்த
யாவராலும் விரும்பப் படுபவன்
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் என் கரு மணி -பெருமாள் திரு -8-2-முன்பே 297 பார்த்தோம்-

யாவராலும் விரும்பத் தக்கவர் –அதனாலேயே அப்சரஸ்ஸூக்களால் அர்ச்சிக்கப் படுபவர் –
திருநாமங்களின் அர்த்தங்களைக் கொண்டு அந்தந்த ஷேத்ரங்களை ஊஹித்துக் கொள்ள வேண்டும் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அழகான உடல் உள்ளவர் -த்விபரார்த்தத்தின் முடிவில் பிரமனுக்கும் முடிவைச் செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

மனத்தைக் கவரும் அழகுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

3-33-சக்தீசம் அவதார திரு நாமங்கள் 661-664-
பல மந்த்ரங்கள் வெளி இட்ட அவதாரம்

661-க்ருதாகம
ஆகமங்களை உண்டு பண்ணியவன்
சமய நீது நூல் என்கோ -3-6-6-
மீண்டும் 795 வரும்

இனி சக்தீசாவதாரம் -நிர்மல மனம் உள்ளவர்களுக்கு அநேக மந்த்ரங்கள் அடங்கிய
சாஸ்த்ரங்களை வெளியிட்டவர் — ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சுருதி ஸ்ம்ருதி முதலிய சாஸ்த்ரங்களை வெளியிட்டவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

புராணங்கள் முதலிய ஆகமங்களை யுண்டாக்கியவர்-கர்மங்களால் அடைய முடியாதவர் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் யமள அர்ஜூன மரங்களை அழித்தவர்-
பாரிஜாத மரத்தை பூமிக்குக் கொணர்ந்த ஸ்ரீ சத்யபாமா தேவியை யுடையவன்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

662-அநிர்தேச்யவபு –
சொல்லித் தலைக் கட்ட முடியாத அநேக திருமேனிகள் கொண்டவன்
திரு வுருவில் கரு நெடுமால் ரேயன் என்றும்
திரேதைக் கண் வளை யுருவாய் திகழ்ந்தான் என்றும்
பெரு வடிவில் கடல் அமுதம் கொண்ட காலம் பெருமானைக் கரு நீல வண்ணன் தன்னை
ஒரு வடிவத் தொரு உரு என்று உணரலாகா -திரு நெடும் -4-

அந்தந்த யுகங்களின் குணங்களை அபிவருத்தி செய்யும் பல ரூபங்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

இன்னது இப்படிப்பட்டது என்று நிரூபிக்க முடியாத ரூபம் உள்ளவர் -ஸ்ரீசங்கரர் –

இப்படிப் பட்டது என்று வர்ணிக்க முடியாத திரு மேனி உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

663-விஷ்ணு –
எங்கும் வியாபித்து இருப்பவன்
சிருஷ்டி -அந்தர் பிரவேசம் -வ்யாப்தி -நியமனம் -நான்கும் உள்ள சகதீசன் -சர்வ சகத் யாத்மனே
என்னைக் கொண்டு என் பாவம் தன்னையும் பாறக் கைத்து —எம்பிரான் விட்டுவே -2-7-4-
முன்பே 2-259-பார்த்தோம் –

ஸ்வரூபத்தினாலும் நடத்துவது முதலிய சக்தியினாலும் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வ சக்த்யாத்மநே
யஸ்மாத் விஷ்டமிதம் சர்வம் தஸ்ய சக்த்யா மஹாத்மந தஸ்மாத் ச ப்ரோச்யதே பிரவேச நாத்
விஷ்ணுர் விக்ரமனாத் –உத்யோகபர்வம்

எல்லா வற்றையும் வியாபித்துள்ள மிக்க ஒளியையுடையவர் –ஸ்ரீசங்கரர் –

எங்கும் பரவியிருப்பவர் -எல்லையற்றவர் -என்றபடி -பலவகையாக விஷ்ணு சப்தம் விளக்கப் படும் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

664-வீர
வீரன்
வெங்கதிரோன் -குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய் தோன்றி
விண் முழுதும் உய்யக் கொண்ட -வீரன் -பெருமாள் திரு -10-9-
சங்கோடு சக்கரம் உலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு புள்ளூர்ந்து உலகில்
வன்மையுடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொறுத்த நன்மை உடையவன் -3-10-1-
அன்று இலங்கை நீறு செய்து சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார் -திருச் -116-

தமது கட்டளையை எதிர்பார்த்து இருக்கும் கதை சக்கரம் மூலமாக விரைவில் நல்லோர்களை துன்புறுத்தும்
துஷ்டர்களை அழிப்பவர்-வீரமுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆஞ்ஞாத ப்ரவீஷ கேனைவ கதா சக்ர த்வயேன து ப்ரேரிதேந ஹிநஸ்த்யாசு சாது சந்தாபக காரிண

கதி படைப்பு ஒளி இருப்பிடம் போஜனம் இவற்றை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தம்முடைய நினைவுக்கு ஏற்றபடி சுகம் உடையவர் -அல்லது சாமர்த்தியம் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————————————————————-

ஸ்ரீ யபதியே ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம்-

607-ஸிவ-இவ்வுலக போகத்தையும் முக்தியையும் விரும்பும் யாவர்க்கும் தக்க நன்மைகளைச் செய்பவர் —
608-ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா-ஸ்ரீ வத்சவம் என்னும் மருவை தன் மார்பில் அடையாளமாகக் கொண்டவர் –
-இந்த மருவைப் பீடமாகக் கொண்டே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி வீற்று இருக்கிறாள் –
609-ஸ்ரீ வாஸ-ஸ்ரீ தேவி விளையாடி இன்புறும் தோட்டமான மார்பை உடையவர் –
610-ஸ்ரீ பதி-ஸ்ரீ தேவிக்குத் தகுந்த கணவர் –

611-ஸ்ரீ மதாம் வர -ஸ்ரீ லஷ்மீ கடாஷம் உடைய நான்முகன் முதலான அனைவரையும் விடச் சிறந்தவர் –
612-ஸ்ரீத-அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது புதியதான அன்பை திரு மகளுக்கு அளிப்பவர்
613-ஸ்ரீ ச -பிராட்டியின் பெருமைக்கே காரணமானவர் -திருவுக்கும் திரு –
614-ஸ்ரீ நிவாச -கற்பகக் கொடி மரத்தைச் சார்ந்து இருப்பது போலே பிராட்டிக்கு கொழு கொம்பாக இருப்பவர் –
615-ஸ்ரீ பதி -ரத்னத்துக்கு பேழை போலே பிராட்டியைத் திருமார்பில் கொண்டவர் –
616-ஸ்ரீ விபாவன -பிராட்டியின் தொடர்பால் பெருமையால் வளர்பவர் –
617-ஸ்ரீ தர -மாணிக்கம் ஒளியையும் பூ மணத்தையும் பிரியாதாப் போலே பிராட்டியைப் பிரியாதவர் –
618-ஸ்ரீ கர -பர ரூபத்தைப் போலே வ்யூஹத்திலும் பிராட்டியைப் பிரியாமல் இருப்பவர் –
619-ஸ்ரேய ஸ்ரீ மான் -பக்தர்கள் தங்கள் பயன்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிராட்டிக்கே ஸ்வாமி –
620-லோகத்ர ஆஸ்ரய -ஜகன் மாதாவான பிராட்டியோடு கூடி மூ உலகங்களுக்கும் தந்தையாய் இருப்பவர் –

621-ஸ்வஷ–பிராட்டியின் அழகைப் பருகும் திருக் கண்களை உடையவர் –
622-ஸ்வங்க-பிராட்டியே ஆசைப்படும் திருமேனி அழகு உடையவர் –
623-சதா நந்த -இருவருக்கு உள்ளும் வளரும் அன்பினால் எல்லையில்லா ஆனந்தம் உடையவர் –
624-நந்தி -எங்கும் எப்போதும் எல்லா வகைகளிலும் அவளோடு ஆனந்தப் படுபவர் –
625-ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர -தங்கள் இருவருக்கும் விஷ்வக் சேனர் ஆதி சேஷன் முதலானாரோல் தொண்டு செய்யப் பெற்றவர் –
626-விஜிதாத்மா -திரு மகளைப் பிரியாத போதும் பக்தர்கள் இடத்திலே உள்ளத்தை வைப்பவர் –
627-விதேயாத்மா -இங்கு வா அங்கு நில் இங்கு உட்கார் இதை உண் என்று பக்தர்கள் கட்டளை இடும்படி அடங்கி இருப்பவர் –
628-சத்கீர்த்தி -இப்படிப் பட்ட எளிமையினால் தூய புகழ் படைத்தவர் –
629-சின்ன சம்சய -இவரை அறிய முடியுமா முடியாதா -பெரியவரா எளியவரா -என்ற ஐயங்களை அறிபவர் –

—————————————————————-

ஸ்ரீ அர்ச்சாவதாரம் -கண்களுக்கு புலப்படும் சௌலப்யம் –

630-உதீர்ண-அனைவரும் கண்ணால் காணும்படி அவதரிப்பவர் –
631-சர்வதஸ் சஷூ -அவதாரத்துக்கு பிற்பட்டவர்களுக்கும் அர்ச்சை விக்ரஹ உருவில் கோயில் கொண்டு அனைவராலும் தர்சிக்கப் படுபவர் –
632-அ நீஸ–நீராடவும் உண்ணவும் பிறரை எதிர் பார்க்கிறபடியால் அர்ச்சையில் சுதந்தரமாக இல்லாதவர் –
633-சாச்வதஸ்திர -அவதாரங்களைப் போலே முடிந்து போகாமல் அர்ச்சையில் பல வடிவங்களில் எக்காலமும் இருப்பவர் –
634-பூசய–கோயில்களில் பக்தர்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பூமியிலே சயனித்தவர்-
635-பூஷண-எளிமை குணத்தால் அலங்கரிக்கப் பட்டவர் –
636-பூதி -தன் பக்தர்களுக்கு உலகச் செல்வம் மற்றும் பக்திச் செல்வம் ஆகிய அனைத்துமாய் இருப்பவர் –
637-அஸோக-தன் அடியார்களைக் காக்கிற படியால் சோகம் துன்பம் அற்று இருப்பவர்
638-சோக நாசன –இவனைப் பிரிவதே துன்பம் என்று இருக்கும் பக்தர்கள் நடுவே இருந்து அந்த துன்பத்தைப் போக்குபவர்
639-அர்ச்சிஷ்மான் -பக்தர்களின் உட் கண்ணையும் வெளிக் கண்ணையும் திறக்கும் ஒளி படைத்தவர் –
640-அர்ச்சித-புண்ய ஷேத்ரங்களிலும் வீடுகளிலும் கண்ணால் காணும் படி அர்ச்சை வடிவைக் கண்டவர் –

641-கும்ப -அடியார்களுக்கு பழகின வடிவத்தில் ஒளி விடுபவர் –
642-விசூத்தாத்மா -தன்னிடம் பக்தர்கள் அனைவரும் அனைத்தையும் அனுபவிக்கும் படி பாகுபாடில்லாத தூய உள்ளம் உடையவர் –
643-விசோதன -புண்ய ஷேத்ரங்களில் உடலை விட்டவர்களின் வினையை முடித்து தூய்மை படுத்துபவர் –
644-அநிருத்த–அநிருத்தனான தான் வசூ பாண்டம் என்னும் ஷேத்ரத்தில் ஜனார்தனன் வடிவில் இருப்பவர் –
645-அப்ரதிதர -ஜனார்த்தனராய் தீயவர்களை அழிப்பதில் தந் நிகர் அற்றவர் –
646-பிரத்யும்ன -தானே ஒளிவிடும் புருஷோத்தமனாய் இருப்பவர் -பூரி ஜகன்னாத ஷேத்ரம்
647-அமிதவிக்கிரம -எல்லை இல்லாத த்ரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தவர் -யமுனைக்கரை ஷேத்ரம் –
648-காலநேமி நிஹா -கால சக்ரத்தின் நேமியாகிய அறிவின்மையை ஒழிப்பவர்-
649-சௌரி-சௌரி என்ற பெயர் பெற்ற வசூ தேவரின் மகன் -திருக்கண்ண புரம் சௌரி ராஜ பெருமாள் –
650-சூர -அரக்கர்களை அளிக்கும் சூரனான இராமன் -சித்ர கூடம்

651-சூர ஜநேச்வர -சூரர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர்
652-த்ரிலோகாத்மா -தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் -மகத தேசத்தில் மஹா போதம் -என்னும் கயா ஷேத்ரத்தில் இருப்பவர் –
653-த்ரி லோகேச-மூன்று உலகங்களுக்கு தலைவர் -ப்ராக்ஜ்யோதி ஷபுரம் என்னும் இடத்தில் விஸ்வேஸ்வரன் என்னும் பெயரோடு கோயில் கொண்டவர் –
654-கேசவ -க்லேசங்களை-துன்பங்களைப் போக்குபவர் –பிரம்மா ருத்ராதிகளுக்கு தலைவர் -வடமதுரை வாரணாசி திவ்ய தேசங்களில் இருப்பவர் –
655-கேசிஹா -கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர்
656-ஹரி- பாபங்களைப் போக்குபவர் -பச்சை நிறமானவர் -கோவர்த்தன மலையில் இருப்பவர்-
657-காம தேவ -ஹிமாசலத்தில் சங்கராலயத்தில் அப்சரஸ்ஸூக்களால் வணங்கப் படும் பேர் அழகு படைத்தவர் –
658-காம பால -தன் அடியார்களுக்கு கொடுத்த பலன்களைக் காப்பவர் –
659-காமீ -அனைவராலும் விரும்பப் படுபவர் –
660-காந்த -தன் அழகாலே காந்தம் போலே அனைவரையும் ஈர்ப்பவர் –

———————————————————————————–

சக்தீச அவதாரம் –

661-க்ருதாகம -வேத ஆகம மந்த்ரங்களில் மறைந்து இருக்கும் தம்மை வெளிப்படுத்துமவர் –
662-அநிர்தேச்யவபு -இப்படி எனும் சொல்ல முடியாத திவ்ய வடிவை உடையவர் –
663-விஷ்ணு -எங்கும் நிறைந்து இருத்தல் -ஆணை செலுத்துதல் ஆகிய சக்தியால் உலகம் முழுதும் விரிந்து இருப்பவர் –
664-வீர -துஷ்டர்களை அழிக்கும் வீரம் உடையவர் –

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள் /3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்/ 3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519/3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்/3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள் / 3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள் / 3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –/ 3-35-வராஹ அவதார திரு நாமங்கள் -539-543-/ 3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –/ 3-37-நாராயண அவதார விஷய திரு நாமங்கள் 569-574 / 3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார திரு நாமங்கள் -575-589- / 3-29-தர்மம் படி பலன் அளிப்பவன் -திரு நாமங்கள் -590-606-

November 18, 2019

ஸ்வாபன ஸ்வ வஸோ வியாபி நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்
வத்சரோ வத்சலோ வத்சீ ரத்ன கர்ப்போ தனேஸ்வர –50
தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மீ சதஷரம சத்ஷரம்
அவிஜ்ஞாதா சஹஸ்ராம் ஸூர் விதாதா க்ருதலஷண–51
கபஸ்தி நேமிஸ் சத்வஸ்தஸ் சிம்ஹோ பூத மகேஸ்வர
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேசோ தேவப்ருத்குரு–52
உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞானகம்ய புராதன
சரீர பூதப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரி தஷிண –53-
சோமப அம்ருதபஸ் சோம புருஜித் புருசத்தம
விநயோ ஜயஸ சத்ய சந்தோ தாசார்ஹஸ் சாத்வதாம் பதி—54

ஜீவோ விநயிதா சாஷி முகுந்தோ அமிதவிக்ரம
அம்போ நிதி ர நந்தாத்மா மகோததிச யோந்தக –55
அஜோ மகார்ஹஸ் ஸ்வா பாவ்யோ ஜிதாமித்ர ப்ரமோதன
ஆனந்தோ நந்தநோ நந்தச் சத்ய தர்மா த்ரிவிக்ரம ——–56
மஹர்ஷி கபிலாசார்யா க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீ பதி
த்ரிபதஸ் த்ரிதசாத்யஷோ மகாஸ்ருங்க க்ருதாந்தக்ருத் –57
மஹா வராஹோ கோவிந்தஸ் ஸூ ஷேண கனகாங்கதீ
குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ குப்தஸ் சக்ர கதாதர –58-

வேதாஸ் ச்வாங்கோ சித க்ருஷ்னோ த்ருடஸ் சங்கர்ஷண அச்யுத
வருணோ வாருணோ வ்ருஷ புஷ்கராஷோ மஹா மன —59-
பகவான் பகஹா நந்தி வன மாலீ ஹலாயுத
ஆதித்யோ ஜ்யோதியஸ் சாஹிஷ்ணுர் கதி சத்தம–60-
ஸூதந்வா கண்ட பர ஸூர் தாருணோ த்ரவிண ப்ரத
திவிஸ் ப்ருக் சர்வத்ருக் வாசோ வாசஸ்பதி ரயோ நிஜ -61
த்ரிசாமா சாமகஸ் சாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக்
சந்யா சக்ருச் சமஸ் சாந்தோ நிஷ்டா சாந்தி பராயணம் –62
ஸூபாங்கஸ் சாந்திதஸ் ஸ்ரஷ்டா குமுத குவலேசய
கோஹிதோ கோபதிர் கோப்தா வ்ருஷபாஷோ வ்ருஷப்ரிய —63-
அனுவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா சம்ஷேப்தா ஷேமக்ருச்சிவ
ஸ்ரீவத்ச வஷாச் ஸ்ரீ வாசச் ஸ்ரீ பதிச் ஸ்ரீ மதாம் வர –64

———–

3-1-பிரதம அவதாரம் விஷ்ணு -147-152- திரு நாமங்கள்–6 -திரு நாமங்கள்
3-2-வாமன அவதார பரமான -153-164 திரு நாமங்கள் —12-திரு நாமங்கள்
3-3- துஷ்ட நிக்ரஹ இஷ்ட பரிபாலநம் -165-170-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-4-ஜ்ஞானாதி பகவத் குணங்கள் கொண்டவன் -171-181- திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற அவதார செயல்கள் -182-186-திரு நாமங்கள்–5 திரு நாமங்கள்
3-6-ஹம்ஸாவதாரம் -187-194-திரு நாமங்கள்-7 திரு நாமங்கள்
3-7-பத்மநாபாவதாரம்-195-199-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-8-நரசிம்ஹ அவதாரம் ——200-210—திரு நாமங்கள்—11 திரு நாமங்கள்
3-9-மத்ஸ்ய அவதார -211-225- திரு நாமங்கள் –15-திரு நாமங்கள்
3-10- புருஷ ஸூக்த உபநிஷத் ப்ரதிபாதித விராட் ஸ்வரூப—226-247- திரு நாமங்கள் -22-திரு நாமங்கள்
3-11–சித் அசித் -இவைகளாலான -ஐஸ்வர்ய -பூர்த்தி -248-271-திரு நாமங்கள் -23-திரு நாமங்கள்
3-12-விஸ்வ ரூபம் —272-300-திரு நாமங்கள் -29-திரு நாமங்கள்
3-13-ஆலிலை மேல் துயின்ற –வட பத்ர சாயி -301-313-திரு நாமங்கள்–14-திரு நாமங்கள்
3-14-ஸ்ரீ பரசுராம -ஆவேச சக்தி -அவதாரம் -314-321-திரு நாமங்கள்–8-திரு நாமங்கள்
3-15-ஸ்ரீ கூர்மாவதாரம் -322-332-திரு நாமங்கள்–11-திரு நாமங்கள்

3-16- பர வாசுதேவன் குண வாசகம் -333-344-திரு நாமங்கள்-12 திரு நாமங்கள்
3-17-பர வாசுதேவன் ரூப குண வாசகம் -345-350 திரு நாமங்கள்-6 திரு நாமங்கள்
3-18-ஐஸ்வர்ய வாசக -351-360-திரு நாமங்கள்-11-திரு நாமங்கள்
3-19-ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தம் -361-379-திரு நாமங்கள்–19-திரு நாமங்கள்
3-20-சேதனர்கள் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்
3-21-த்ருவ–385-389-திரு நாமங்கள்-5 திரு நாமங்கள்

3-22-ஸ்ரீ ராம அவதார -390-421-திரு நாமங்கள்–32-திரு நாமங்கள்-
3-23-கல்கி அவதார -422-436-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-24-ஜ்யோதிர் மண்டலத்துக்கு ஆதாரம் -437-445-திரு நாமங்கள் –8-திரு நாமங்கள்
3-25-யஞ்ஞ ஸ்வரூப -446-450-திரு நாமங்கள்–15-திரு நாமங்கள்
3-26 நிவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தக -451-457-திரு நாமங்கள்–6-திரு நாமங்கள்
3-27-அலை கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்டவன் -458-470-திரு நாமங்கள்-12-திரு நாமங்கள்

3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள்–31-திரு நாமங்கள்
3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்–14 திரு நாமங்கள்
3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519–6 திரு நாமங்கள்
3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்–2 திரு நாமங்கள்
3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள்–2-திரு நாமங்கள்
3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –9-திரு நாமங்கள்
3-35-வராஹ அவதார -539-543-திரு நாமங்கள்–4-திரு நாமங்கள்
3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –24-திரு நாமங்கள்
3-37-நாராயண அவதார விஷய 569-574 திரு நாமங்கள்–5-திரு நாமங்கள்
3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார -575-589-திரு நாமங்கள்-14-திரு நாமங்கள்
3-29-தர்மம் படி பலன் அளிப்பவன் –590-606-திரு நாமங்கள்–16-திரு நாமங்கள்

———————————————————————————-

ஸ்வாபன ஸ்வ வஸோ வியாபி நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்
வத்சரோ வத்சலோ வத்சீ ரத்ன கர்ப்போ தனேஸ்வர –50

—–

3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள்

471-வத்சர –
எதிலும் யாவரிலும் உள்ளுறைபவன்
உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -திருமாலை -34-

தர்மாத்மா -அவரவர் வேண்டியவற்றைக் கொடுப்பதற்காக எல்லாரிடமும் அந்தர்யாமியாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வ அந்தரச் சாரிணே தர்மாத்மநே

எல்லாவற்றிற்கும் தாமே இருப்பிடமானவர் —ஸ்ரீ சங்கரர்-

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கன்றுகளுடன் சேர்ந்து மகிழ்பவர் -வத்சாசூரனை அழித்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

472-வத்சல –
அன்புடையவன் -சரணாகதி வத்சல்யன்
தன் அன்பர்க்கு அன்பாகுமே –
அன்பனாகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்

நெடுநாள் தம்மைப் பற்றி இருப்பவர்களிடத்தில் காட்டிலும் அப்போதே தம்மைச் சரணம் அடைந்தவர் விஷயத்தில் பசுக்கள் அன்று
ஈன்ற கன்றை நினைத்துக் கனைத்துக் குமுறி முலை கடுத்துப் பாலைச் சொரிந்து என் செய்வது என்று படுவது போலே இருப்பவர் –
அடியவர்களைக் காப்பதற்காக பகவான் இக் குணத்தை உப கரணமாகக் கொண்ட படியால் அன்றோ
இக் குணம் மிகவும் புகழை அடைந்தது –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விவித ச ஹி தர்மஜ்ஜ சரணாகத வத்சல–ஸூந்தர 21-20-

பக்தர்கள் இடத்தில் அன்பு யுடையவர் —ஸ்ரீ சங்கரர்-

அடியவர்கள் இடத்தில் தயை யுள்ளவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————-

473-வத்சீ-
குழந்தைகளை உடையவன்
கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய்
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி
இப்படி எல்லாக் காலமும் தம்மால் போஷிக்கப் படத் தக்க ஆத்மாக்களை மிகுதியாக யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மக்களைக் காப்பவர் -உலகிற்குத் தந்தையாதலால் உலகத்தவர்களைக் குழந்தைகளாக யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

ஸ்ரீ வத்சத்தை -மருவை -யுடையவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

474-ரத்ன கர்ப்ப –
வைத்த மா நிதியம் மது சூதனன் -6-7-11

அவர்களில் செல்வம் வேண்டுபவர்களுக்குக் கொடுக்கத் தக்க செல்வம் மிகுதியாக யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

காமார்த்தை உத்வ ஹந்தம் ச சங்கு சக்ரஸ் சலேந து –ஆஸ்ரிதற்கு வழங்க செல்வங்களாக சங்கு சக்கரங்கள் தரித்துள்ளான்

ரத்னங்களைக் கொண்ட கடலாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

வயிற்றிலே ரத்னங்களை யுடையவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

475-தநேச்வர-
ஐஸ்வர்யம் உடனே அளிப்பவன்
வள்ளல் மணி வண்ணன்
சேரும் கொடை புகழ் எல்லை இலான் -3-9-7-

அவரவர் விரும்பிய செல்வத்தை உடனே தருபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

செல்வங்களுக்கு அதிபதி –ஸ்ரீ சங்கரர்-

செல்வங்களுக்குப் பிரபுவாக இருப்பவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——-

தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மீ சதஷரம சத்ஷரம்
அவிஜ்ஞாதா சஹஸ்ராம் ஸூர் விதாதா க்ருதலஷண–51

——————–

476-தர்மகுப் –
தர்மத்தை ரஷிப்பவன்-ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம
அறம் சுவராகி நின்ற அரங்கனார் -திருமாலை -6-

தம்மால் அளிக்கப்பட அர்த்த கர்மங்களை தீய வழிகளில் செல்லாமல் தடுத்து தர்மத்தைக் காப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சாது மார்க்க ஸ்திதா நாம் ச சமயச்சந்தம் தியா ச தவ் –தர்ம வழியில் உள்ளாருக்கு
நிலையான செல்வங்களையும் விருப்பங்களையும் அளிக்கிறான்

தர்மங்களைக் காப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

தர்மபுத்ரரை -அல்லது புண்யத்தைக் காப்பவர் -தர்ம சாதனங்களான வேத வாக்குகளைக் காப்பவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

477-தர்மக்ருத் –
தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவன்
அந்தராத்மாவாக இருந்து செய்விப்பவனும் அவனே
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

காரணம் அற்ற அருளால் எல்லோரையும் தருமத்தைப் பின்பற்றும்படி செய்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்மம் சாமான்யம் அமலம் அநாதி நிதனம் விபும் துர்லபம் யத் ப்ரபுத்தா நாம் தத் ப்ரசாததியா விநா –அவன் கிருபை
இல்லாமல் ஞானவான்களாலும் தோஷம் அற்ற தர்மங்களை அடைய முடியாதே

தர்ம அதர்மங்கள் அற்றவர் ஆயினும் தர்மத்தைக் காப்பதற்காக அதை அனுஷ்டிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

தர்மத்தைச் செய்பவர் -பக்தர் அல்லாதோரின் தர்மத்தை அழிப்பவர்—ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

478-தார்மீ
தர்மத்தை யுடையவன்
நெறி எல்லாம் எடுத்து உரைத்த நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி -4-8-6-

எல்லாவற்றையும் காப்பதற்கு தர்மத்தையே உபகரணமாகக் கொண்டவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தர்மங்களைத் தாங்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

யமதர்மனை நியமிப்பவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

479-சத்
தர்ம ஸ்வரூபியாக இருப்பவன்
ஓம் தத் சத் -ப்ரஹ்மத்தையும் வேதத்தையும் குறிக்கும்
பக்திக்கு சுலபன் வசப்பட்டவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்

சிறந்த வஸ்துவாகிய தர்மமே வடிவாக இருப்பவர் -இந்த தர்மத்தையே சத் என்று கொண்டாடுவது
இதனால் சாதிக்கப்படும் பகவான் சத்தாக இருப்பதாலேயே ஆகும் –
அவனுடைய சத்தாய் இருக்கும் தன்மை இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது –
எப்போதும் சத்தாய் இருப்பது –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிரசஸ்தே கர்மணி ததா ஸச் சப்த பார்த்த யுஜ்யதே –ஸ்ரீ கீதை -17-27–உள்ளது நல்லது என்னும்
பொருளில் -சத் -மிகவும் உயர்ந்தவன்
ஸத்பாவே சாது பாவே ச சதித்யேதத் ப்ரயுஜ்யதே —-ஸ்ரீ கீதை -17-27-

சுத்த ப்ரஹ்மம் –ஸ்ரீ சங்கரர்-
அழிப்பவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

480-சதஷரம்
அஷரம் சத் குறைவில்லாத நித்யன் நிருபாதிகன்
அருகலிலாய பெரும் சீர் அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் -1-9-3-
வான் உயர் இன்பம் மன்னி வீற்று இருந்தான் -8-1-9-

இப்படி எல்லாக் காலத்திலும் குணங்களும் ஸ்வரூபமும் குறைவுபடாது இருப்பவர் -அஷரம் என்றது சத் என்பதற்கு அடை மொழி –
அழியாத சத் -எனபது பொருள் -ஷரம் எனபது ஏதோ ஒரு காலத்தில் அல்லது தேசத்தில் அழிவதைக் குறிக்கும் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அபஷய விநாசாப்யாம் பரிணாமர்த்தி ஜந்மபி வர்ஜித சக்யதே வக்தும் ய சதா அஸ்தீதி கேவலம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-21-
சதேவ சோம்ய இதம் அக்ர ஆஸீத் –சாந்தோக்யம் 6-2-1-

அழியாத ப்ரஹ்மம் –ஸ்ரீ சங்கரர்-
அழியாத ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலிய இடங்களில் மகிழ்பவர் -அழிவற்றவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

481-482-அசத் -ஷரம்-
துக்கத்தை தருபவன்
மெய்யர்க்கே மெய்யனாகும்
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம்

அசத்-
பாபிகளிடம் நில்லாமல் இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேறு ப்ரஹ்மம் -பெயர் வடிவம் முதலிய அவித்யையோடு கூடிய ப்ரஹ்மம் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

அழிவற்றவர் -அறிய
முடியா ரூபத்தை யுடையவர் —ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

அசத் ஷரம் –
பாபிகளுக்கு முடிவற்ற சம்சார துக்கத்தை கொடுப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏஷ ஏவ சாது கர்மா காரயதி தம் யமேப்யோ லோகேப்யஸ் உன்னி நீஷதி ஏஷ ஏவா சாது கர்ம காரயதி தம் யமதோ நிநீஷதி–
நல்லோர்களை நல்ல செயல்களை செய்விப்பவனும் அவனே தீயோர்களை தீய செயல்களை செய்விப்பவனும் அவனே
அசச்ச ஸச் சைவை ச யத் விஸ்வம் சத் அசத் பரம்

ஷரம் -அழியும் எல்லா பூதங்களுமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

எப்போதும் கொடுப்பவர் -உலகை அழிப்பவர்—ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

483-அவிஜ்ஞ்ஞாதா –
அறியாதவன்
அடியார்கள் தோஷங்களை காணாக் கண் இட்டு
என் அடியார் அது செய்யார்

அடியவர்கள் செய்யும் குற்றங்களைக் கண்டும் தண்டியாதவர் மட்டும் அல்லாமல் குற்றங்களையே அறியாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

உச்யமாநோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்யதே –ஸ்ரீ ராமாயணம் -தாழ்வான சொற்களை உரைப்பார்க்கு ராமன் பதில் சொல்லுவது இல்லை
ப்ரபந்ந அபராத அபரிகணநம் து குண ஏவ அதோ ஹி தாதபாதா சர்வஞ்ஞதாம் ஏவம் உபாலபாமஹே
த்வம் ஹி அஞ்ஞ ஏவ ஆஸ்ரித தோஷ சோஷண–ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான்

எவர்கள் ப்ரஹ்மாமானது ஞான மாத்ரமே என்று கூறி அது ஞானம் என்ற குணத்தைக் கொண்டதன்று என்று கூறுகிறார்களோ –
வேதங்களின் பொருள் ஆசார்யர்களுடைய முடிவுகள் நியாயம் ஆகிய விஷயங்களில் செவிடர்களாகவே உள்ள அவர்கள்
பகவானுடைய இந்த உயர்ந்த குணங்களை அறிந்து கொள்ள வில்லையே என்று
வருந்தத் தக்கவர்களே அன்றி கண்டிக்கத் தகுதி யுள்ளவர்கள் அல்லர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

ஆத்மாவில் செயல் உண்டு என்று தவறாக அறிபவன் ஜீவன் -அவ்வாறு தவறாக அறியாதவர் விஷ்ணு –
முழுவதுமாக அறியப் படாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

484-சஹஸ்ராம்சு-
எல்லையில் ஞானத்தன்
மிக்க ஞான மூர்த்தியாய் வேத விளக்கு -4-7-10-

அடியவர்கள் குற்றங்களைத் தவிர மற்று எல்லாவற்றையும் அறியும் அளவற்ற ஞானங்களை யுடையவர் –
சர்வஜ்ஞ்ஞன் என்பதும் அடியவர்களின் தோஷங்களை அறியாதவன் என்பதும் முரண்பட்டது அல்ல –
அபராதங்களை ஒரு பொருட்டாக நினையாமல் அவற்றை உபேஷித்து கண்டு கொள்ளாமல் விடுதலேயாகும் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தோஷோ யத்யாபி தஸ்ய ஸ்யாத் –அயோத்யா -28-3-
அபி சேத ஸூ துராசாரோ பஜதே மாம் அந்ய பாக் –ஸ்ரீ கீதை -9-30-

சூரிய கிரணங்களைத் தம் உடையவையாக யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

ஆயிரம் கிரணங்கள் உள்ள சூரியனில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

485-விதாதா –
விதிப்பவன் -அடக்கி ஆள்பவன்
சாதுவராய் போதுமின்கள் -நமன் தன் தமரிடம்
எங்கள் கோன் அவன் தமர் நமன் தமரால் ஆராயப் பட்டு அறியார் கண்டீர்
நமன் தமர் பாசம் விட்டால் அலைப் பூண் உண்ணும் அவ்வவை எல்லாம் அகல கலைப் பல் ஞானத்து என் கண்ணன் -3-2-10-

பாவங்களுக்குப் பலன் கொடுக்கும் யமனும் அவனுடைய தண்டனைகளும் தம் அடியவர்களைப் பாதிக்காமல் இருக்கும்படி நடத்துபவர் –
இங்கு ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம புராணம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -ஸ்ரீ வாமன புராணம் -ஸ்ரீ நரசிம்ஹ புராணம் -ஸ்ரீ லிங்க புராணம் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தர்மம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம் -ஸ்ரீ பாகவத புராணம் -முதலியவற்றில் யமனுக்கும் அவனுடைய கிங்கரனுக்கும் இடையே
நடைபெற்ற உரையாடல்கள் பார்க்கத் தக்கன -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

அஹம் அமர வரார்ச்சி தேந தாத்ரா சம இதி லோக ஹித அஹிதே நியுக்த –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –
உலகின் நன்மை தீமைகளுக்காக என்னை நியமிக்கிறார் என்று யமன்

ஆதி சேஷன் திக் கஜங்கள் முதலியோர் பூமியைத் தாங்கும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

உலகைத் தாங்குபவர் -கருடனை விசேஷமாக வாகனமாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

486-க்ருத லஷண –
அடையாளம் இட்டு இருப்பவன்
தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரத்தின் கோயில் பொறியால் ஒற்று உண்டு
நின்று குடி குடி ஆட் செய்கின்றோம்
மற்றும் புறம் தொழா மாந்தர் முக்கிய லஷணம்

தம்மை அடையக் கூடிய அடியார்களுக்குத் தகுந்த அடையாளம் செய்து இருப்பவர் -தோஷங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ள
தீயவர்கள் இடம் இருந்து நல்லவர்களை வேறுபடுத்தி அவர் அறிவது இதனால் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

மித்ரா பாவேந ஸம்ப்ராப்தம் –யுத்த -28-3-
சம்யக் வ்யவசிதோ ஹி ச –ஸ்ரீ கீதை -9-30-
சக்ர அங்கிதா பிரவேஷ்டவ்ய யாவதா கமநம் மம நாமுத்ரிதா பிரவேஷ்டவ்யா யா தத்ராகமநம் மம –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம் –27-24-
சங்கு சக்ர பொறி ஒற்றுக் கொண்டவர்கள் என் அருகில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள்
பவதாம் ப்ரமதாமத்ர விஷ்ணு ஸம்ஸ்ரய முத்ரயா விநா ஆஜ்ஞா பங்க க்ருந் நைவ பவிஷ்யதி நர க்வசித் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –
சங்கு சக்கரம் பொறித்துக் கொள்ளாதவன் எனது ஆணையை மீறினவர்களில் முதன்மை
சக்ராதி தாரணம் பும்ஸாம் பர சம்வந்த வேதனம் பதிவிரதா நிமித்தம் ஹி வலயாதி விபூஷணம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

தம் மார்பில் ஸ்ரீ வத்சம் என்னும் அடையாளம் யுடையவர் -நித்ய சைதன்ய ரூபியாக இருப்பவர் –
லஷணங்கள் ஆகிய சாஸ்த்ரங்களை செய்தவர் -எல்லா வஸ்துக்களும் ஒன்றோடு ஓன்று வேறு பட்டவைகளாக
இருக்கும் இலக்கணங்களைச் செய்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

முழுமையான லஷணங்கள் உள்ளவர் -பக்தர்கள் செய்த கர்மங்களைப் பெறுவதில் மகிழ்ச்சி
உள்ளவர் -பூரணமான -இயல்பான -லஷணங்கள் உடைய சுகத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

———–

கபஸ்தி நேமிஸ் சத்வஸ்தஸ் சிம்ஹோ பூத மகேஸ்வர
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேசோ தேவப்ருத்குரு–52

——————-

487-கபஸ்தி நேமி
மிகவும் பிரகாசமான திருச் சக்கரம்
தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ திருச் சக்கரத்தன்
சுடராழி சங்கு ஏந்தி அளிக்கின்ற மாயப் பிரான்
நிமிர் சுடர் ஆழி நெடுமால் -1-6-6

கிரணங்களால் பிரகாசிக்கும் ஆயிரம் முனைகளோடு கூடிய சக்கரம் உடையவர் -இப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் உள்ளவர்களை
ஆயிரம் ஆரங்களுடைய சக்ராயுதத்தை ஏந்தியுள்ள பகவான் காக்கின்ற படியால்
யமனும் அவனுடைய கிங்கரர்களும் நெருங்க முடியாது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

யதா வசதி மனசி யஸ்ய சோ அவ்யயாத்மா புருஷ வரஸ்ய ந தஸ்ய த்ருஷ்ட்டி பாதே தத்ர கதி-
அதவா மமாஸ்தி சக்ர ப்ரதிஹத வீர்ய பலஸ்ய சோ அந்ய லோக்ய –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-7-35-

வட்டமான கிரணங்களின் நடுவில் ஸூர்ய ரூபமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

சக்கரத்தின் நேமியில் உள்ளது போல் வட்டமான ஒளியை உடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————–

488-சத் வஸத-
ஆஸ்ரிதர் நெஞ்சில் குடி இருப்பவன்
பேரேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் -10-8-2-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட -5-6-7-
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திருமொழி -1-10-9

பக்தர்களின் இதயத்தில் இருப்பவர் -யமனும் கிங்கரர்களும் நெருங்காமல் இருக்க காரணம் அவர்கள் இடம்
பாவங்கள் இல்லாததே யாகும் -அவ்வடியவர்கள் மட்டும் கர்மங்கள் இல்லாதவர்களாக இருப்பதற்குக் காரணம்
பகவான் அவர்களிடம் எழுந்து அருளி இருப்பதே காரணம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஹ்ருதி யதி பகவான் அநாதி ராஸ்தே ஹரிரபி சக்ர கதாதர அவ்யயாத்மா ததகம் அகவிகாத கர்த்ரு பின்னம் பவதி
கதம் சதி சாந்தகாரம் அர்கே –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-7-25 –
ஸ்படிகமணி சிலாமல க்வ விஷ்ணு மனசி ந்ருணாம் க்வ மத் சராதி தோஷ -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்-
கிங்கரா தண்ட பாசவ் வா ந யமோ ந ச யாதநா சமர்த்தா தஸ்ய யஸ்யாத்மா கேசவா லம்பன சதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் 2-2-18-
ததா அந்ய துக்தம் நரசத்த மேந இஷ்வாஹுனம் பக்தி யுதேந நூநம் யே விஷ்ணு பக்தா புருஷா ப்ருதிவ்யாம்
யமஸ்த தே நிர்விஷயா பவந்தி–ஸ்ரீ வாமன புராணம்

எல்லா பிராணிகள் இடத்திலும் இருப்பவர் –
எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும் சத்வ குணத்தை முக்யமாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

வலிமையுடன் திகழ்பவர் -ஜீவனுக்குள் அந்தர்யாமியாக இருப்பவர் -சத்வம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

489-சிம்ஹ
ஹிம்சிப்பவன் -ஆஸ்ரித விரோதிகளை
அவர் படக்கனன்று முன் நின்ற காய்சின வேந்தன் -9-2-6

பகவத் பக்தர்களையும் பிறரைப் போலே யமன் முதலியோர் துன்புறுத்துவராயின்
அவர்களை ஹிம்சிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

பிரபவதி சம்ய மநே மமாபி விஷ்ணு –என்னை நியமிக்கிறார் ஸ்ரீ விஷ்ணு -யமன்
வாஸூ தேவ பரம் த்ருஷ்ட்வா வைஷ்ணவம் தக்த கில்பிஷம் தேவா விபீதா ஸம் யாந்தி பிரணிபத்ய யதாகதம் த்ருஷ்ட்வா யமம்
அபி வை பக்தம் வைஷ்ணவம் தக்த கில்பிஷம் உத்தாய ப்ராஞ்ஜலிர் பூத்வா நநாம ரவி நந்தன தஸ்மாத் ச பூஜயேத்
பக்த்யா வைஷ்ணவான் விஷ்ணுவத் நர ச யாதி விஷ்ணு சாயுஜ்யம் நாத்ர கார்யா விசாரணா–லிங்க புராணம்
கௌசிகாதீஸ் ததா த்ருஷ்ட்வா ப்ரஹ்மா லோக பிதாமகர் பிரத்யுதிகம்ய யதா நியாயம் ஸ்வாகதே நாப்ய பூஜயத் –லிங்க புராணம்
ஹரிபாத ப்ரபன்னானாம் தூரிபூத ஸ்வபாவத தேஷாம் து சர்வ பூதா நாம் ஹரிரேவ பதிர்யத வைஷ்ணவேப்ய
அபி பிப்யந்தி தேவா நரக ரஷா அவமான க்ரியா தேஷாம் ஸம்ஹரத் யகிலம் ஜகத் காலேந ஏதாவதா தேஷு நரகேஷு
ஹி கஞ்சன ந த்ருச்யதே மஹா வீர்ய பிரபாவாத் பரமேஷ்டிந –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
நரகே பஸ்யாமா நஸ்து யமேந பரிபாஷித கிம் த்வயா ந அர்சிதோ தேவ கேசவ கிலேச நாசன -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்

பராக்ரமத்தில் சிம்மம் போன்றவர் -ஸ்ரீ நரசிம்ஹ திருவவதாரம் செய்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————–

490-பூத மகேஸ்வர
மனிசர்க்குத் தேவர் போலே தேவர்க்கும் தேவன்
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8
மூவர் முதல்வன் ஒரு மூவுலகாளி -9-8-9
உலக்குகோர் தனி யப்பன் -8-1-1-

எல்லாரையும் நடத்தும் பிரமன் யமன் முதலியவர்களையும் நடத்துபவர் –
இதுவே கீழ்ச் சொன்ன விஷயங்களில் சமர்த்தராக இருப்பதற்குக் காரணம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

உண்மையில் பரமாத்மாவும் பெரிய ஈஸ்வரும் தாமே யானவர் -பிராணிகளுக்கு பெரிய ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

பிராணிகளுக்கு ஈஸ்வரர் -மிக அதிகமான உத்சவங்களை உடையவராய் –
ஸ்ரீ லஷ்மீ ஸ்ரீ வாயுதேவன் ஆகியோருடன் மகிழ்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————–

491-ஆதி தேவ
ஆதிப்பிரான்
பொலிந்து நின்ற பிரான் ஆதி யாவர்க்கும் முந்தியவன்
நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான்

அவர்களுக்கும் காரணமாய் -பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

பீஷ அஸ்மாத் வாத பவத–தைத்ரியம்

எல்லோரையும் தம்மிடம் சேர்த்துக் கொள்ளும் தேவதை -ஸ்ரீ சங்கரர்

பக்தர்களைத் தம்மிடம் சேர்த்துக் கொள்ளும் தேவதை -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————

492-மஹா தேவ –
விளையாடும் மஹா தேவன்
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையான் -3-10-7-

அவர்களைப் பந்து முதலிய விளையாட்டுக் கருவிகளைப் போலே வைத்து விளையாடுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஞான ஸ்வரூபமாக உள்ள பெரிய தேவதை -ஸ்ரீ சங்கரர்

நன்கு உண்பவர் -லஷ்மியை வழி நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————-

493-தேவேச
தேவர்களுக்கு ஈசன் -சர்வ ஸ்வாமி
வானோர் பெருமான் மா மாயன் வைகுந்தன் எம்பெருமான் -1-5-4-

அவர்களுக்குத் தலைவராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தேவர்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

தேவர்களுக்குத் தலைவர் -தேவர்களுக்கும் லஷ்மி தேவிக்கும் சுகம் அளிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

494-தேவ ப்ருத்-
தேவர்களைத் தாங்குபவன்
மனிதர்க்குத் தேவர் போலத் தேவர்க்கும் தேவன் -8-1-5-

அவர்களுக்குத் தம் விருப்பப்படி நடத்துபவரே -அவர்களைத் தாங்குபவர் -தேவர்களைத் தாங்குபவர் –
எல்லா வித்யைகளையும் உபதேசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தேவர்களைக் காக்கும் இந்திரனையும் நியமிப்பவர் -தேவப்ருத் குரு -என்று ஒரே திரு நாமம் -ஸ்ரீ சங்கரர்

தேவர்களைக் காக்கும் பிரமனுக்கும் உபதேசிக்கும் குருவானவர் –
தேவப்ருத் குரு -என்று ஒரே திரு நாமம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————

495- குரு-
தேவர்களின் ஆசாரியன் -பிரதமாசாரியன்
பீதக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து
அறியாக் காலத்துள் அறியாதன அறிவித்த அத்தன் -2-3-2-
நர நாராயணனாய் யுலகத்து அற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

யோ வை வேதாம்ஸ் ச ப்ரஹினோதி தஸ்மை –ஸ்வேதாஸ்வரம்
ஹரி குரு வசக அஸ்மி –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-7-15-நான் ஆச்சார்யரான ஹரிக்கு அடக்கியவன் -நான்முகன்
அக்னி ஸ்வர்ணஸ்ய குரு -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-7-15-தங்கத்தை தூய்மை செய்யும் அக்னி போலே ஹரியான குரு -யமன்
காலேந அநவச்சேதாத் இதம் குருத்வம் -ஹயசிர உபாக்யானம்
ஜக்ராஹ வேதான் அகிலான் ரஸாதல கதான் ஹரி ப்ராதாச்சம் ப்ராஹ்மணோ ராஜன் தத ஸ்வாம் பிரக்ருதிம் கத
ரசாதலாத் யேந பரா சமாஹருதோ ஸமஸ்த வேதா -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -43-36-

வேதங்களினால் அவரவர் அதிகாரங்களை உபதேசித்தமையால் அவர்களுக்கு குருவானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

————

உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞானகம்ய புராதன
சரீர பூதப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரி தஷிண –53-

————

496-உத்தர –
கரை ஏற்றுபவன்
தேவாசுரம் செற்றவனே -8-1-4-
திரு நாவாய் என் தேவே -9-8-8-

அசுரர்களால் உண்டான ஆபத்தில் இருந்து பிரம்மாதிகளைக் கரை ஏற்றுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஏவம் ஸ்துத ச பகவான் புருஷ சர்வதோமுக ஜஹவ் நித்ராமத ததா தேவ கார்யர்த்தம் உத்யத -சாந்தி பர்வம் —
அனைத்து திசைகளிலும் திரு முகம் கொண்ட பகவான் தேவ கார்யம் செய்ய நித்திரையை விட்டு எழுந்தான்

சம்சாரக் கடலில் இருந்து கரை ஏற்றுபவர் -மிக உயர்ந்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்

உயர்ந்த தகுதி உள்ளவர்களை சம்சாரத்தில் இருந்து கரை ஏற்றுபவர் -மிகவும் உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

497-கோபதி
சொற்களுக்கு ஸ்வாமி
நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகளுக்கு எல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே யாவான் -1-9-8-

வேதங்களும் மொழிகளும் ஆகியவற்றை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பூமி தேவியின் கணவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பசுக்களைக் காத்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

பூமி பசுக்கள் வாக்கு இவற்றைக் காப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

498-கோப்தா –
வித்யா ரஷகன்
கற்கும் கல்வி செய்வான் கற்கும் கல்விச் சாரம் -5-6-2-

இப்படி எல்லா வித்யைகளையும் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

உலகங்கள் அனைத்தையும் காப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர்

காப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

499-ஜ்ஞான கம்ய
அறிவினால் அடையப் படுபவன்
கற்கும் கல்விப் பயன் -5-6-2-

பரவித்யை யாகிற சமாதி ஞானத்தால் அறியத் தக்கவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

வரவாஜி முகம் த்யாயேத் அத வாகீஸ்வரம் ப்ரபும்–வாக்கின் நாயகன் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை தியானிப்போம்

கர்மத்தால் ஞான கர்மங்களால் அன்றி ஞானத்தால் மட்டுமே அடையத் தக்கவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

ஞானத்தாலும் ஞானிகளாலும் அடையைப் பெறுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————-

500-புராதன
மிகப் பழையவன்
ஊழி தோறு ஊழி வையம் காக்கும் ஆழி நீர் வண்ணன் -7-3-11-

முந்தைய கல்பங்களிலும் இப்படியே வித்யைகளை வெளிப்படுத்தியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

கால வரையரை யில்லாமல் முந்தியும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

தேஹத்தில் அல்லது ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலிய இடங்களில் வசிப்பவர் -தொன்மையானவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

501-சரீர பூத ப்ருத்
தத்தவங்களை சரீரமாகக் கொண்டு தாங்குமவன்
தானேயாகி நிறைந்து எல்லா வுலகும் உயிரும் தானேயாய் நின்று ஒழிந்தான் –10-7-2-

தம் சரீரமாக உள்ள பிரகிருதி முதலிய தத்துவங்களைத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஜுர் தஸ் சிரஸ்
தஸ்ய மூர்த்தா சமபவத் த்யை ச நக்ஷத்ர தேவதா இதி –ஏதத் ஹய சிரஸ் க்ருத்வா நாநா மூர்த்திபி ஆவ்ருதம் இத்யந்தம்–சாந்தி பர்வம்

சரீரத்திற்குக் காரணமான பஞ்ச பூதங்களை பிராண ரூபியாகத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சரீரங்களையும் பூதங்களையும் தாங்குபவர் -பிரளயத்தின் போது-தம்முடைய சரீரத்தில் பூதங்களைத் தரித்தவர் –
சரீர பூதப்ருத் என்ற பாடத்தில் சரீரம் உடையவர் -பூதங்களைத் தரிப்பவர் -என்று இரண்டு திரு நாமங்கள் –
அல்லது தம்முடைய சரீரங்களாக அந்தர்யாமி பிராமணத்தில் பிருத்வி முதலிய சப்தங்களால் கூறப் பட்ட
ஸ்ரீ கருடன் முதலியோரை தரிப்பவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

502-போக்தா
உண்பவன் –
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே
முன்பே 145 பார்த்தோம்

ஹய சிரஸ் ரூபமாக ஹவ்ய கவ்யங்களை புஜிப்பவர் – ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யத்து தத்கதிதம் பூர்வம் த்வயா ஹய ஸீரோ மஹத் ஹவ்ய கவ்ய பூஜோ விஷ்ணோ உதக் பூர்வே மஹோததவ் –சாந்திபர்வம்
ஹவ்யம்-தேவர்களைக் குறித்து / கவ்யம் -பித்ருக்களைக் குறித்து கொடுப்பது –

காப்பவர் -தம்முடைய ஸ்வரூபம் ஆகிய ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாவற்றையும் உண்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்

503-கபீந்த்ர –
குரங்குகளுக்கு ஸ்வாமி
தானும் தர்மம் அனுஷ்டித்து -தேவதைகளாக குரங்குகளாக பிறக்கப் பண்ணி ஸ்வாமியாக-லோக நன்மைக்கு
குரக்கரசாவது அறிந்தோம் -நாச் திரு -3-4-இலங்கை செற்றவனே -2-4-4-

வானர உருவத்தை எடுத்துக் கொண்ட தேவர்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வ லோகேஸ்வர சாஷாத் லோகாநாம் ஹித காம்யயா சர்வை பரிவ்ருதோ தேவை வானரத்வம் உபாகதை–யுத்த காண்டம்

வானரர்களுக்குத் தலைவராகிய ஸ்ரீ ராமனாக திரு வவதரித்தவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வானரனான வாலியின் செல்வத்தை அழித்தவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

504-பூரி தஷிண –
அதிகமான தஷிணைகளை வழங்குபவன்
நான்மறையாய் வேள்வியாய் தக்கணையாய் தானுமானான் -பெரியாழ்வார் -4-9-2

உலகில் ஆசாரத்தை நிலை நாட்டுவதற்காகச் செய்யப்பட அஸ்வமேதம் முதலிய யாகங்களில் தஷிணைகள் அளித்தவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அஸ்வமேத சதை இஷ்ட்வா -பாலகண்டம்

தர்மத்தை நிலை நிறுத்தும் பொருட்டு யாகம் செய்து மிகுந்த தஷிணைகள் தருபவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூரி தானத்திற்கு அபிமானியான ஸ்ரீ லஷ்மீ தேவியைத் தம் வலது பக்கத்தில் உடையவர் -தங்கத்தை தஷிணையாக உடையவர் –
மிகுதியாகக் கொடுப்பவர் -மிகுந்த சாமர்த்தியம் உடையவர் -எஜமானர்கள் பலரை உடைய சத்ர யாகத்தினால் சுகமுள்ளவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

சோமப அம்ருதபஸ் சோம புருஜித் புருசத்தம
விநயோ ஜயஸ சத்ய சந்தோ தாசார்ஹஸ் சாத்வதாம் பதி—54

————–

505-சோமப
சோம ரச பானம் பண்ணுபவன் –

அந்த யாகங்களில் சோம பானம் செய்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லா யாகங்களிலும் அந்தந்த தேவதா ரூபியாக -தர்மத்தைத் தெரிவிப்பதற்காக –
யாகங்களின் எஜமானனாக -சோமபானம் செய்பவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –
உமையுடன் கூடிய ருத்ரனைக் காப்பவர் -சோம ரசத்தைப் பருகுபவர் -சந்திர கிரணத்தைப் பருகுபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

506-அம்ருதப –
அம்ருததைப் பானம் பண்ணுமவன்
ஆராவமுதே
எனக்கு ஆராவமுதாய் யெனதாவியை இன்னுயிரை மனக்காராமை மன்னி யுண்டிட்டாய் -10-10-6

தம் அனுஷ்டானத்தைப் பின்பற்றுபவர்க்குத் தம்மை பரம பதத்தில் அனுபவிப்பதாகிய அமுதத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யத் கிஞ்சித் ஹுயதே வஹ்நவ் ஹவிர் மந்த்ரை விதானத தத் சர்வம் அம்ருதம் க்ருத்வா விஷ்ணவே சம்பிரயச்சதி–
எந்த ஹவிர்பாகம் அளிக்கப்பட்டாலும் அதை அக்னிதேவன் அமிர்தமாக மாற்றி மஹா விஷ்ணுவுக்கு அளிக்கிறான்
அஹம் ஹி சர்வ யஜ்ஞா நாம் போக்தா ச பிரபுரேவ ச –ஸ்ரீ கீதை -9-24-
யத்ர தேவா அம்ருதம் ஆநசாநா த்ருதீயே தாமாந் யப்யைர யந்த இதி
அம்ருதஸ்ய ஏஷ சேது
யஸ்ய சாயா அம்ருதம்

ஆத்மானந்தமாகிய அமுதத்தைப் பருகுபவர் -அசுரர்களால் அபகரிக்கப் பட்ட அமுதத்தைக் காத்து
அவ்வமுதத்தை தேவர்கள் பருகும்படி செய்து தாமும் பருகியவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அமுதத்தைப் பருகுபவர் -அமுதத்தை அசுரர்கள் இடம் இருந்து காப்பவர் –
அமுதமாகப் பரிணமித்த ஹவிஸ்ஸைத் தாமே உண்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

507-சோம
அமுதிலும் இனியன்-ஆரா வமுதன் -மனத்துக்கு இனியான் –
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே திருமால் இரும் சோலை கோனே -10-7-3-
எப்பொழுதும் –அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா வமுதமே -2-5-4-

தம்மை அனுபவிப்பவர்களுக்குத் தாமே அமுதமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

த்ருதீயஸ் யாமிதோ திவி ஸோம ஆஸீத்
ச கலு அம்ருத உபம
மஹதா தபஸா ராம மஹதா சாபி கர்மணா ராஜா தசரதே நாசி லப்தோ அம்ருதமிவ அமரை — ஆரண்ய
அம்ருதஸ் ஏவ நாத்ருப்யந் ப்ரேஷமானா ஜனார்த்தனம்
சாந்தி சம்ருத்தம் அமிர்தம் -தைத்ரியம்

சந்தரன் வடிவில் ஔஷாதிகளை வளரும்படி செய்பவர்-உமையோடு கூடிய சிவன் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ லஷ்மியோடும் ருத்ரனோடும் சேர்ந்து இருப்பவர் -சௌம்யமானவர்-அளவிட முடியாத சாரமாக இருப்பவர் –
உயர்ந்த ஆனந்தத்தை யுடையவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

508-புருஜித்
யாவரையும் ஜெயித்து வசப்படுத்துமவன்
கூடாரை வெல்லும் சீர் படைத்தவன் ஸ்ரீ ராமன்
ராவணனை வீரத்தாலும் சூர்பணகையை அழகாலும் விபீஷணனை சீலத்தாலும் வென்றவன்
தீ மனத்தரக்கர் திரள் அளித்தவனே -பெரிய திரு மொழி -4-3-5
இலங்கைப் பதிக்கு அன்று இறையாய் அரக்கர் குலம் கெட்டு அவர் மாள கொடிப் புள் திரித்தாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-2-

பலரையும் வென்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்யேன லோகான் ஜயதி தீநாந் தாநேந ராகவ குரூன் சுச்ருஷயா வீரோ தனுஷா யதி சாத்ரவான் –அயோத்யா -12-19-

பலரை வென்றவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பகைவர் பலரை வென்றவர் -பல பொருள்களை குணங்களை வெல்பவர் -அடைபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

509-புருசத்தம
பெரியோர்கள் இடம் நிலைத்து இருப்பவன்
பாவோ நான்யத்ர கச்சதி
சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திருவே மருவினிய மைந்தா அம் தண் ஆலி மாலே -பெரிய திருமொழி -4-9-2-

தமது குணங்களாகிய அமுதக் கடலைப் பருக விரும்பும் அனுமன் முதலிய பெரியவர்களிடம்
நிலைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்நேஹோ மே பரமோ ராஜன் த்வயி நித்யம் ப்ரதிஷ்டித பக்திச்ச நியதா தீர பாவோ நான்யத்ர கச்சதி –உத்தர -40-15-
யாவத் ராமகதா வீர –உத்தர -40-16-

விச்வ ரூபியாகவும் மிக உயர்ந்தவராகவும் இருப்பவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரம்மா முதலியவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாக உள்ளிருப்பவர் -உயர்ந்தவர் -பூர்ணர் -அழிவைப் போக்கடிப்பவர் –
உயர்ந்த ஸ்ரீ லஷ்மீ தேவியை யுடையவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

510-விநய
சிஷித்து திருத்துபவன் -ராஷசர்களைத் தண்டித்து –
செய்குந்தா வரும் தீமைகள் உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய்குந்தா -2-6-1-

மாரீசன் முதலியவர்களையும் தம் பராக்ரமத்தினால் அடக்கியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

துஷ்டர்களைத் தண்டிப்பவர் – -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விநியோஜ்ய -ஒரே திரு நாமம் -கட்டளை இடப் படாதவர் -பலவித உலகை நியமிப்பவர் –
சிலர் விநய -தண்டிப்பவர் -ஜய -வெல்பவர் -என்று இரண்டு திரு நாமமாக கொண்டு பொருள் கூறுவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

511-ஜய –
ஜெயிக்கப் பட்டவன் அடியார்கள் இடம்
வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்ரர்
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதி வகையே 10-4-3 ஆழ்வார் சொல்படியே

அடியவர்களால் ஏவப்படும்படி இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஆஜ்ஞாப் யோ அஹம் தபஸ்வி நாம் –ஆரண்ய
ததோ நாராயணோ விஷ்ணு நி யுக்த ஸூரா சத்தமை–பால காண்டம்

எல்லாப் பிராணிகளையும் வெல்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

—————-

512-சத்ய சந்த
ஸ்திரமான பிரதிஞ்ஞை உடையவன் –
நாளும் தன் மெய்யர்க்கு மெய்யனே -9-10-6

அடியவர்கள் இடத்தில் சொன்ன சொல் தவறாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா சீதே ச லஷ்மணாம் ந து ப்ரதிஞ்ஞாம் ஸம்ஸ்ருத்ய
ப்ராஹ்மணேப்யோ விசேஷத–ஆரண்ய -10-19-
சத்ய சந்தோ ஜிதேந்த்ரிய –பால-1-39-

தாம் சங்கல்பிப்பது தவறாதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்யமான சப்தமுள்ளவர்-உண்மையைச் சேர்ப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

513-தாசார்ஹ
சமர்ப்பணைக்கு உரியவன்
எனதாவி உள் கலந்த பெரு நல் உதவிக் கைம்மாறா –எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன் இனி மீள்வது எனபது உண்டே -2-3-4-

அடியவர்களுக்குத் தம்மையே தானமாகத் தருபவர் –
தாசர்ஹ-யாதவ -குலத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக திருவவதரித்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தானத்திற்கு உரியவர் -தாசர்ஹ-யாதவ -குலத்தில் திருவவதரித்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

தாசர்ஹ-யாதவ -குலத்தில் திருவவதரித்தவர் -தானத்திற்கு தகுதியானவர் –
தாசராஜன் மகள் -சத்யவதி -புத்ரனாக வியாசராக தோன்றியவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————————————–

3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519

514-சாத்வதாம் பதி –
சாத்விகர்களுக்கு ஸ்வாமி
கண்ட சதிர் கண்டு ஒழிந்தேன் அடைந்தேன் உன் திருவடியே -4-9-10-
பதியே பரவித் தொழும் தொண்டர் தமக்குக் கதியே -7-1-7

ஸ்ரீ ப்ரஹ்மத்தை அறிந்த சாத்வதர்களான பாகவதர்களின் சாஸ்த்ரமான பாஞ்சராத்ரத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குத் தலைவர் –
யாதவர்களின் தலைவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிரசீ கர்ம சம்யுக்தான் ஸாத்வதாம் ச் சாப்ய கல்பயம் ஸாத்வத ஞான த்ருஷ்ட அஹம் ஸாத்வத ஸாத்வதீ பதே–பவ்ருஷ சம்ஹிதை
யாவதர்களும் ஸாத்வதர்கள் -அவர்களின் பதி-ஸாத்வதாம் பதி

சாத்வதம் என்னும் சாஸ்திரத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு யோக ஷேமத்தை நடத்துபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களைக் காப்பவர் -சாத்வதர்களான பாஞ்ச ராத்ரிகளுக்கும் ஸ்ரீ முதலிய நவ மூர்த்திகளுக்கும் பதி –
ஆதி மூர்த்தியானவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

ஜீவோ விநயிதா சாஷி முகுந்தோ அமிதவிக்ரம
அம்போ நிதி ர நந்தாத்மா மகோததிச யோந்தக –55

———–

515-ஜீவ-வாழ வைப்பவன்
உலகு தன்னை வாழ நின்ற நம்பி -பெரியாழ்வார்-5-4-1-
எயிற்றிடை மண் கொண்ட எந்தை இராப்பகல் ஓதுவித்து யென்னைப் பயிற்றி பனி செய்யக் கொண்டான் -பெரியாழ்வார் 5-2-3-
குரங்குகள் மலையை நூக்கக் குளித்துத் தாம் புரண்டிட்டோடித் தரங்க நீர் அடிக்கல் உற்ற சலமிலா வணில் -திருமாலை -27

தமக்கு ஆராதனம் செய்யும் அந்த பாகவதர்களை ஆத்ம நாசத்தில் இருந்து காத்து உய்விப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆனந்த மூர்த்தி பகவான் ஹரி த்ரை லோக்ய பூஜித த்ரஷ்டும் ந சாஹதே தேவி க்லிஷ்டான் ஸ்வ பரிசாரகான்-

ஜீவ ரூபியாக எல்லா உயிர்களையும் தாங்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜனங்களை ஜீவிக்கச் செய்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

516-விநயிதா-
ரஷிப்பவன்-
ஞாலத்தூடே நடந்தும் நின்றும் கிடந்தும் இருந்தும் சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பானே -6-9-3-
சுடர் மா மதி போலே உயிர்க்கு எல்லாம் தாயாய் அளிக்கின்ற தண் தாமரை கண்ணா -பெரிய திருமொழி -7-8-9-

அந்த பாகவதர்களை ராஜ குமாரர்களைப் போல் ஆதரித்துக் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஜனங்களின் அடக்கத்தை நேரில் காண்பவர் -விநயிதா சாஷி என்று ஒரு திரு நாமம் –
எல்லாவற்றையும் நடத்துபவர் -தம்மைக் காட்டிலும் வேறு பொருளைப் பாராதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஜீவர்களின் பணிவு முதலியவற்றை நேராகக் காண்பவர் -விநயிதா சாஷி என்று ஒரு திருநாமம் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

517-சாஷி
பார்ப்பவன்
உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -திருமாலை -34-

அதற்காக அவர்களுடைய ஒழுக்கங்களைப் பிரத்யஷமாகப் பார்ப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

————–

518-முகுந்த –
மோஷம் அளிப்பவன்
அன்று சராசரம் முற்றவும் வைகுந்தத்து ஏற்றி -பெருமாள் திருமொழி -10-10-
புல் எரும்பாதி ஓன்று இன்றியே நற் பாலுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1-
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் -10-6-3-
நம்மை ஆள் கொள்வான் முத்தனார் முகுந்தனார் -திருச்சந்த -115-

அவர்களால் வேண்டப் பெற்றவராய் முக்தியைத் தருபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

முக்தியைத் தருபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

முக்தியைத் தருபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

519-அமித விக்கிரம
அளவற்ற சக்தியை உடையவன்
வற்றா முது நீரோடு மால் வரை ஏழும் துற்றாக முன் துற்றிய தோள் புகலொன் -பெரிய திருமொழி -7-1-2-

அவர்கள் தியானத்திலும் ஆராதனத்திலும் நினைக்கும் தத்வங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கும் ஆதார சக்தியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கால வைச்வா நர ஸாயீ நாநாத் வாதோ நிவாஸின ஆதார சக்தி சஞ்ஜஸ்ய ஹி அமூர்த்தஸ்ய ச வை விபோ
அபிமான தநுர்யோ வை நாநா பேதைச்ச வர்த்ததே –பவ்ஷ்கர சம்ஹிதை

திரிவிக்ரம அவதாரத்தில் அளவிட முடியாத மூன்று அடிகளை உடையவர் -அளவற்ற பராக்கிரமம் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

அளவிட முடியாத பராக்கிரமம் யுடையவர் -முழுவதுமாக அறியப்படாதவர் -கருடனைக் கொண்டு சஞ்சரிப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————

3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்

520-அம்போநிதி-
நீருக்குள் உள்ளவன் –அநந்த பல சக்தே புவன ப்ருதே கச்ச பாத்மநே -த்யான மந்த்ரம்
ஆமையான கேசவா -திருச்சந்த -20
ஆமையாய்க் கங்கையாய் ஆழ் கடலாய் ஆனான் -பெரியாழ்வார் -4-9-5-

பாதாளக் கடலில் எல்லா உலகங்களையும் தாங்கும் பீடம் போல் கூர்ம ரூபியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அனந்த பல சக்த்யே புவன ப்ருதே கச்ச பாத்மநே –

அம்பஸ்ஸூக்களான தேவர் மக்கள் பித்ருக்கள் அசுரர்கள் ஆகியோரைத் தாங்குபவர் -கடல் போன்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகமான பரம பதத்தைத் தம்மிடம் யுடையவர் –கடல் போன்றவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

521-
ஆனந்தாத்மா
ஆனந்தத்தின் ஆத்மாவே உள்ளவன்
நாகமேந்து மண்ணினை –காத்து ஏகமேந்தி நின்றான் -திருச் சந்த -6-

ஸ்ரீ கூர்ம ரூபத்தின் மேல் உலகங்களுக்கு ஆதாரமான ஸ்தம்பம் போல் நிற்கும் ஆதி சேஷனுக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அனந்தாத்மா-பாட பேதம்
ஆதார சக்தே ரூபரி விமலம் தீப்த விக்ரஹம் ஜ்வாலாசத சமாகீர்ணம் சங்க சக்ர கதாதரம் அனந்தேசம் ந்யசேத்–ஜெய சம்ஹிதை
சக்ர லாங்கல ஹஸ்தம் ச ப்ரணமந்தம் பராவரம்–சக்கரம் உழுகின்ற ஏர் கொண்டவனை த்யானம் –

தேசம் காலம் பொருள் இவற்றால் வரையரை யற்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எண்ணிக்கை இல்லாத அமுக்தர்களுக்கும் முக்தர்களுக்கும் தலைவர் -அளவற்ற உடல்களை உடையவர் -கட்டுப்படாதவராய்
ஆத்மாவாக இருப்பவர் -ஆதி சேஷன் மீது தம் திருமேனியை வைத்து இருப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————————————————————————————-

3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள்

522-மஹோததிசய
மஹா சமுத்திரத்தின் மேலே சயனித்து இருப்பவன் –
வெள்ளை வெள்ளத்தின் மேல் ஒரு பாம்பை மெத்தையாக விரித்து அதன் மேலே கள்ள நித்திரை கொள்வான் -பெரியாழ்வார் -5-1-7-
அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை அநந்தன் மேல் நண்ணி நன்கு உறைகின்றானை -3-4-9-

பிரளய காலத்தில் ஆதிசேஷன் ஆகிற சயனத்தில் பெரும் கடலில் சயனித்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அனைத்தையும் அழித்து பிரளய சமுத்ரத்தில் சயனித்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேன்மை கொண்ட ஸ்ரீ வாமன ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரூபங்களில் கையிலே தயிரை உடையவர் -பெரிய கடலில்
சயனித்து இருப்பவர் -ப்ரஹ்மாதிகளைத் தம் வசத்தில் உடையவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

523-அந்தக –
அழிப்பவன்-
யாவரும் யாவையும் எல்லாப் பொருளும் கவர்வின்றித் தன்னுள் ஒடுங்க நின்ற ஆழி அம் பள்ளியார் -2-2-6-
அநந்தன் மேல் கிடந்த எம் புண்ணியன் -திருச்சந்த -45-

பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அந்தே ப்ருதிவ்யாம் சலிலே த்ருச்யதே த்வம் மஹோரக –யுத்த -120-33-உலகின் முடிவில் சமுத்திரத்தில் ஆதி சேஷன் மேல் காணப்படுகிறாய்
ஆஸ்தே பாதாள மூலஸ்த்தே சேஷ அசேஷ ஸூரார்ச்சித –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -2-2-20-சேஷனாக சங்கர்ஷணனாக அர்ச்சிக்கப்படுகிறான்
யஸ்யைஷா சகலா ப்ருத்வீ பணாமணி சிகா ரூணா ஆஸ்தே குஸூம மாலேவ கஸ்தத் வீர்யம் வதிஷ்யதி ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -2-2-22-
கந்தர்வ அப்சரஸ் சித்தா ச கின்னர மஹோரகா நாந்தம் குணா நாம் கச்சந்தி தேநா நந்த
தஸ்ய வீர்யம் பிரபாவம் ச ஸ்வரூபம் ரூபமேவ ச ந ஹி வர்ணயிதும் சக்யம் ஞாதும் வா த்ரிதசைரபி
கல்பாந்தே யஸ்ய வக்த்ரேப்யோ விஷா நல சிக்க உஜ்ஜ்வல சங்கர்ஷண ஆத்மகோ ருத்ரோ நிஷ்க்ரமய அத்தி ஜகத் த்ரயம்

பிராணிகளுக்கு முடிவைச் செய்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ ராமனாக சமுத்திர ஜலத்தை -அணை-கட்டியவர் -ஜராசந்தன் போன்ற அசுரர்களால் சிறைப் பட்ட அரசர்களுக்கு
விடுதலை அளித்து சுகம் அளித்தவர் -எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————————–

அஜோ மகார்ஹஸ் ஸ்வா பாவ்யோ ஜிதாமித்ர ப்ரமோதன
ஆனந்தோ நந்த நோ நந்தச் சத்ய தர்மா த்ரிவிக்ரம ——–56

——-

3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள்

524-அஜ –
அகாரத்தால் பேசப்படும் நாராயணன் -அழிவற்ற -ஜகத் காரணன்
ஆதியாதி யாதி நீ சோதியாக சோதி நீ ஆதியாகி ஆயனாய மாயனே –திருச்சந்த -30-34-
முன்பே 96-206-பார்த்தோம்

பிரணவத்தின் முதலாகிய அகாரத்தின் பொருளாக எண்ணப் படுபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீ நஸ்ய ய பர ச மஹேஸ்வர

அகாரப் பொருளாகிய ஸ்ரீ விஷ்ணுவிடம் பிறந்த மன்மதனாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

நான்முகனுக்குத் தந்தை — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

525-மஹார்ஹ –
பூஜைக்கு மிக வுரியவன் -ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்யும் படி –
ப்ரஹ்மனேத்வா மஹச ஒமித்யாத்மாதம் யுஞ்ஜீத் –
தேவன் எம்பெருமானுக்கு அல்லால் பூவும் பூசனையும் தகுமே -2-2-4-

பிரணவத்தை உச்சரித்து ஆத்மாவைப் பரமாத்மாவிடம் ஒப்படைப்பதாகிய பூஜைக்கு உரியவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ப்ரஹ்மணே த்வா மஹச ஓம் இத் யாத்மானம் யுஞ்ஜீத ஏதத்வை மஹா உபநிஷதம் தேவானாம் குஹ்யம்

பூஜைக்கு உரியவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூஜை முதலிய உத்சவங்களுக்கு உரியவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

526-ஸ்வாபாவய
த்யாநிக்கத் தக்கவன்
இறைவ என்று வெள்ளேறேன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தி கழல் பணிந்து ஏத்துவர்-2-2-10-
வானே ஏத்தும் எம் வானவர் ஏறே -2-9-9-

தமது பொருள்களான ஜீவாத்மாக்கள் பிரணவத்தைச் சொல்லி ஸ்வாமி யாகத் தம்மை த்யானிப்பதற்கு உரியவர் –
ஸ்வாபாவிக நித்ய ஸ்வாமி-சொத்து -சம்பந்தம் இருப்பதால் ஜீவர்களால் எப்போதும் த்யானிக்கத் தக்கவராக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்வ உஜ்ஜீவன இச்சா யதி தே ஸ்வ சத்தாயம் ஸ்ப்ருஹா யதி ஆத்ம தாஸ்யம் ஹரே ஸ்வாம்யம் ஸ்வ பாவம் ச சதா ஸ்மர–ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
நாந்யோ ஹேதுர் வித்யதே ஈசனாய –ஸ்வேதாஸ்வரம் -6-17-

எப்போதும் ஒரே ஸ்வ பாவத்துடன் கூடியே இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மங்களகரமான பொருள் அனைத்தையும் உடையவர் -சுதந்த்ரமானவர் – ஸ்வ தந்த்ரமானவர் -அவாப்த சமஸ்த காமர் -தம்மைப் போலவே
ஞான ஆனந்தங்கள் உடைய நல்ல ஜீவர்களைக் காப்பவர் -தாமாகவும் முழுவதும் அனுபவிக்கத் தக்கவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

527-ஜிதாமித்ர
பகைவர்களை ஜெயித்தவன்
என் பெருவினையைக் கிட்டிக் கிழங்கோடு தன் அருள் என்னும் ஒள் வாள் உருவி வெட்டிக் களைந்தவன்
செய்யேல் தீ வினை என்று அருள் செய்யும் கையார் சக்கரக் கண்ண பிரான் -2-9-3-
எந்தன் மெய் வினை நோய் களைந்து நன் ஞானம் அளித்தவன் –

தாம் ஸ்வாமியாக உள்ள ரஹச்யத்தைக் கண்டு அறிவதற்கு விரோதிகளான அஹங்காரம் மமகாரம் காமம் குரோதம்
முதலியவற்றை வென்றவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ குண ஸமுத்பவ –ஸ்ரீ கீதை -3-37-
ஜஹி ஸத்ரும் மஹோ பாஹோ காம ரூபம் துராசதம் –ஸ்ரீ கீதை -3-43-

உட் பகைகளான ஆசை வெறுப்பு போன்றவற்றையும் வெளிப் பகைவர்களான ராவண கும்பகர்ண
சிசுபாலாதிகளையும் வென்றவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

விரோதிகளை வென்றவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————

528-பிரமோதன்
ஆனந்திப்பவன்-ஆனந்தம் அளிப்பவன்
கரும்பே கட்டித் தேனே அக்காரக் கனியே
மைய வண்ணா முத்தமே என தன்பு மாணிக்கமே மரகதமே
மற்று ஒப்பாரை இல்லா ஆணிப் பொன்னே அடியேன் உடை யாவி அடைக்கலமே -திரு விருத்தம் 84-85-

தம் மடியவர்கள் தம்மை தியானிக்க தொடங்கும் போதே மகிழ்விப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆத்மாவாகிய அமுத ரசத்தை அனுபவிப்பதனால் எப்போதும் மகிழ்ந்து இருப்பவர் –
தியானிப்பவர்களுக்கு தியானித்த அளவிலே மகிழ்ச்சி அளிப்பவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

உயர்ந்த ஸ்ரீ லஷ்மியையும் உயர்ந்த வாயுவையும் உடையவர் -தாம் ஆனந்திப்பவர் –
ஜனங்களை ஆனந்தப் படுத்துபவர் -மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———————————————–

3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –

529-ஆநந்த –
அம்ச அவதாரம் -கபிலர் -பற்று அற்றவர் -என்பதால் ஆனந்தம் உடையவர்
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் –

உபநிஷத் -ஆனந்த வல்லியில் சொல்லியபடி வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாத ஆனந்தமுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆனந்த ஸ்வரூபம் யுடையவர் -ஆனந்திப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

530-நந்தன –
ஆனந்தம் அழிப்பவன் -தன்னை ஒத்த ஆனந்தம் அழிப்பவன்
இன்பமாம் அதனை வுயர்த்தாய் செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளாய் -பெரியாழ்வார் -2-8-8-

தம் பரமானந்தத்தை மோஷத்தில் அளித்து மகிழ்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏஷ ஹி ஏவா நந்த யாதி –தைத்ரியம் ஆனந்த வல்லி -7-
ஏதஸ்யைவா நந்தஸ்ய அந்யாநி பூதாநீ மாத்ரம் உப ஜீவநதி –பிருஹத் 4-3-32-

பக்தர்களை மகிழ்விப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மகிழ்விப்பவர்– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

531-நந்த –
எல்லாம் நிரம்பி இருப்பவன் -பற்று அற்ற நிலை இருந்தால் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கும்

அனுபவிப்பதற்கு உரிய பொருள்கள் கருவிகள் அனுபவங்கள் அனுபவிப்பவர்கள் தம்மிடம் நிரம்பியவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வேண்டியவை எல்லாம் நிரம்பியவர் -அனந்த விஷய சுகங்களைக் கடந்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லாம் நிறைந்து இருப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

532-சத்ய தர்மா –
தர்மத்தை உண்மை உடன் நடத்துபவன் -தர்ம ஸ்வரூபி
எங்கும் தன் புகழாவிருந்து அரசாண்ட எம் புருஷோத்தமன் -பெரியாழ்வார் -4-7-1-

ஆரம்பம் முதல் தம்மை அடையும் வரை தம் தர்மத்தை தவறாது நடத்துபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

உண்மையான ஞானம் முதலியவற்றை உடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகைத் தாங்குபவர் -உண்மையான ஞானம் முதலிய தர்மங்கள் யுடையவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

533-த்ரிவிக்ரம –
வேதங்களை வ்யாபித்தவன் -மூ உலகங்களையும் அளந்து கொண்டவன் வேதங்களில் நிறைந்தவன் –
அன்னமாய் முனிவரோடு அமரர் ஏத்த அரு மறையை வெளிப்படுத்த வம்மான் -திரு நெடு -30-

இச் சிறந்த மகிமையினால் மூன்று வேதங்களையும் வியாபித்து இருப்பவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சர்வே வேதா யத்ரைகம் பவந்தி
நாராயண பரா தேவா –ஸ்ரீ மத் பாகவதம்

மூன்றடிகளால் மூன்று உலகங்களை வியாபித்தவர் -மூவுலகங்களையும் அளந்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மூன்று லோகங்களிலும் கருடன் மூலம் சஞ்சரிப்பவர் -திரி விக்ரம அவதாரத்தில் மூன்றடிகளை யுடையவர் –
மூன்று வேதங்கள் அல்லது முக்குணங்கள் அல்லது மூன்று உலகங்கள் அல்லது தேவர் மனிசர் அசுரர் ஆகிய மூவர்
அல்லது சேதனம் அசேதனம் இரண்டும் கலந்தது ஆகிய மூன்று ஆகியவற்றில் மூன்றடிகளை வைத்தவர் –
அத்ரி விக்ரம-என்று பாடம் கொண்டால் -அத்ரி மகரிஷியின் புதல்வரான தத்தாத்ரேயராக திருவவதரித்தவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

மஹர்ஷி கபிலாசார்யா க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீ பதி
த்ரிபதஸ் த்ரிதசாத்யஷோ மகாஸ்ருங்க க்ருதாந்தக்ருத் –57

———–

534-மஹர்ஷி
பெரிய ஞானி
அங்கம் ஆறும் வேத நான்கும் ஆகி நின்று அவற்றுள்ளே தங்கு கின்ற தன்மையான் -திருச் சந்த -15
ருஷி பிர ஸூதம் கபிலம் மஹாந்தம்
மெய் ஞான வேதியன் -3-1-11-

வேதங்கள் அனைத்தையும் நேராகக் கண்ட கபில மகரிஷி –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்ருதீ ருகாத்யா வக்த்ரேப்ய ப்ரோத்கிரந்தமதா ஸ்மரேத்–கபில த்யான ஸ்லோகம்
ருஷிம் ப்ர ஸூதம் கபிலம் மஹாந்தம் –ஸ்வேதாஸ்வரம் -5-2-
சாங்க்யஸ்ய வக்தா கபில பரமர்ஷி ச உச்யதே

மகரிஷி -கபிலாசார்யா -என்று ஒரே திரு நாமம் -வேதத்தைப் பார்த்தவரான கபிலாசார்யராக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த ரிஷி -சம்சார நடுக்கத்தை அழிப்பவர்-பிரமனையும் ருத்ரனையும் சீராட்டுபவர் –
மஹர்ஷி கபிலாசார்யா -ஒரே திரு நாமம் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

535-கபிலாசார்ய
கபில நிறம் உடையவன் -brown -கையில் சங்கு ஜெப மணி மாலை
சாங்க்ய தத்வம் வெளி இட்டு அருளி

கபிலர் என்னும் ஆச்சார்யராக இருப்பவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிர் தூ மாங்கார வர்ணாபம் சங்க பத்மாஷ ஸூத்ரினாம்
சம்வித் பிரகாச நாய –மந்தர வர்ணயம்

————-

536-க்ருதஜ்ஞ-
நன்மை அறிந்தவன் -இஷ்வாகு வம்ச சகரன் -அஸ்வ மேத யாகம் -பிள்ளைகள் 60000 பேர் -குதிரையை
கபிலர் ஆஸ்ரமத்தில் கண்டு -எரிக்கப் பட்டனர் –
சாம்பல் ஆனார்கள் அம்சுமான் கபிலரை வணங்கி -அந்த சூக்ருதம் வணக்கத்தையே கண்டு அருள் புரிந்தார்
தெளிவுற்று வீவின்றி நின்று அவர்க்கு இன்பக் கதி செய்யும் கண்ணன் -7-5-11-

சகர புத்ரர்கள் அபராதம் செய்திருப்பினும் அம்சுமான் தன்னை வணங்கிய நல்வினையை
மட்டுமே அறிந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

கபிலமுப கம்ய பக்திநம் ரஸ்ததா துஷ்டாவ ச சைவம் பகவாநாஹ-அம்சுமான் கபிலரை வணங்கி ஸ்துதிக்க
அவர் உரைக்க தொடங்கினார்
வரம் வ்ருஷ்ணிவ -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -வேண்டிய வரம் கேட்ப்பாயாக

கார்யமான உலகமாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்கள் செய்பவைகளை அறிபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

537-மேதிநீபதி –
பூமிக்கு அதிபதி -பெரிய வப்பன் -அமரர் அப்பன் உலகுக்கு ஓர் தனி அப்பன் -8-1-11-

பூமிக்கு நாதர் -இந்தப் பூமி முழுதும் எந்த வாசு தேவருடையதோ அவரே கபில மூர்த்தியாய் பூமியை எக்காலமும்
தாங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஸ்யேயம் வஸூதா சர்வா வாஸூ தேவஸ்ய தீமத கபிலம் ரூபமாஸ்தாய தாரயத்ய நிசம் தராம் –

பூமிக்கு நாதர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பூமிக்குப் பதி– ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

538-த்ரிபத-
மூன்றை பிரகாசப் படுத்துபவன் -பிரணவம் –
போக்தா போக்கியம் ப்ரேரிதாரஞ்ச-மூன்று தத்தவங்களை அறிய –
கபிலர் -பிரஜா பதிக்கும் தேவ ஹூதிக்கும் -தாயாருக்கு உபதேசித்து அருளி
மூன்று எழுத்து அதனை மூன்று எழுத்து அதனால் மூன்று எழுத்தாக்கி
மூன்று அடி நிமிர்த்து மூன்றினில் தோன்றி மூன்றினில் மூன்று உருவானவன் -பெரியாழ்வார் -4-7-10-
மூன்று கொண்டைகள் முசுப்புக்களை உடைய வராஹரூபி -62-த்ரி ககுத்தாமா -முன்பு பார்த்தோம் –

போக்கியம் -அசேதனம் போக்தா -சேதனம் -நியந்தா -ஈஸ்வரன் -ஆகிய மூன்று தத்தவங்களை அறிவிப்பவர் –
மூன்று பதங்களை உடைய பிரணவம் ஆனது தம்மைக் குறிப்பதாக இருப்பவர் –
ஸ்ரீ வராஹாவதாரத்தில் மூன்று ககுத் திமில் முசுப்பு களை யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சத்வாநாம் உகாராய பிரதானம் புருஷம் பரம் தர்சாயிஷ்யாபி லோகேஷு கபிலம் ரூபம் ஆஸ்தித –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
ததை வாசம் த்ரிக குதோ வாராஹம் ரூபம் ஆஸ்தித –மோக்ஷ பர்வம்

ஸ்ரீ வாமனாவதாரத்தில் மூன்றடிகளை உடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஸ்ரீ வைகுண்டம் -அனந்தாசனம்-ச்வேதத்வீபம் -என்னும் மூன்று இடங்களை யுடையவர் -காயத்ரி மந்த்ரத்தின் மூன்று
பாதங்களாலும் தெரிவிக்கப் படுபவர் -மூன்று பாதங்களால் ஞானத்தை அருள்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————————————————————-

3-35-வராஹ அவதார திரு நாமங்கள் -539-543-

539-த்ரிதசாத்யஷ –
த்ரிதசம் முப்பத்து மூவர் -தேவர்களைக் காப்பாற்றியவன்
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலி -திருப்பாவை
எயிற்றிடை மண் கொண்ட எந்தையாக விளங்கியவன்
முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் -3-6-2-

பிரளய ஆபத்தில் பிரம்மா முதலியவர்களை உட்பட ஸ்ரீ பூமி தேவியை – ஸ்ரீ வராகமாய்
திருவவதரித்து காத்தவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸூஷுப்தி என்னும் மூன்று நிலைகளையும் நடத்துபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகிய முத் தொழில்களுக்குத் தலைவர் -மூன்றடிகளை அளந்தவர் -மூன்றாவது
நிலையான யௌவன பருவத்தை எப்போதும் யுடைய தேவர்களுக்குத் தலைவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

540-மகாச்ருங்க-
பெரிய கொம்பு உடையவன் -கோரப் பற்களைச் சொல்லும்
கோல வராஹம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடை கொண்ட எந்தை -10-10-
கோடு -பெரும் பற்கள்

பூ மண்டலம் அனைத்தும் ஒரு மூலையில் ஒட்டிக் கொண்டு இருக்கும்படி பெரிய கோரைப் பல்லை யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஏகஸ் ஸ்ருங்கோ வராஹஸ் த்வம் –யுத்த -120-14-
தம்ஷ்ட்ர அக்ராவிந்யஸ்தம சேஷம் ஏதத் பூ மண்டலம் நாத விபாக்யதே தே விகாஹதே பத் பவநம்
விலக்நம் சரோஜிநீ பத்ர மிவோட பங்கம்

மத்ஸ்ய ரூபத்தில் பிரளய சமுத்ரத்தில் ஓடமாகிய பூமியைக் கட்டி விளையாடிய சிறந்த கொம்பு யுள்ளவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகுந்த ஞானம் உள்ளவர் -மிகவும் பிரதானமானவர் -மத்ஸ்ய திரு வவதாரத்தில் பெரிய கொம்பை யுடையவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

541- க்ருதாந்தக்ருத் –
ஹிரண்யாக்ஷனைக் கொன்றவன்
ஞானத்தின் ஒளி உருவை நினைவார் என் நாயகரே –பெரிய திரு மொழி -2-6-3-
அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாங்கதிம்
சிலம்பிடைச் சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குளம்பில் கணகணப்பப்
திருவாகாரம் குலுங்க நிலமடந்தை தனை இடந்து புல்கிக் கோட்டிடை வைத்து அருளிய எம் கோமான் -பெரிய திரு மொழி -4-4-8-

யமனைப் போன்ற ஹிரண்யாஷனை அழித்தவர்-ஸ்ரீ வராஹ ஸ்ம்ருதி புராணங்களில் தம்முடைய-
-சரண் அடைந்தவர்களை ரஷித்தே தீருவேன் -சித்தாந்தத்தை காட்டியவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம்மால் செய்யப்பட உலகைத் தாமே அழிப்பவர்-எமனை வெல்பவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

தீய கர்மங்களை அழிப்பவர் -ஜீவர்கள் செய்த கர்மங்களின் பலன்களை நிர்ணயம் செய்பவர் -கர்ம பந்தங்களை
உண்டாக்குபவர் – ப்ரஹ்ம ஸூத்ரங்களை ஏற்படுத்தி சித்தாந்தம் செய்பவர் -மரணத்தை அழிப்பவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

மஹா வராஹோ கோவிந்தஸ் ஸூ ஷேண கனகாங்கதீ
குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ குப்தஸ் சக்ர கதாதர –58-

—————

542-மஹா வராஹ
பெரும் கேழலார்-தன் பெரும் கண் மலர்ப் புண்டரீகம் நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் -திரு விருத்தம் -45-
சிலம்பிடை சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குளம்பில் கணகணப்ப -பெரிய திரு மொழி -4-4-8-
வளை மருப்பில் ஏரார் உருவத்து ஏனமாய் எடுத்த ஆற்றல் அம்மான் -பெரிய திரு மொழி -8-8-3-

மிகப் பெரிய ஸ்ரீ வராக ரூபம் எடுத்தவர் -புண்டரீகாஷனாயும் கரு நெய்தல் இதழ் போன்றவருமான ஸ்ரீ மஹா வராஹமானவர்
கோரப் பல்லினால் பூமியை ஏந்திக் கொண்டு பெரிய கருமலை போலே
பாதாளத்தில் இருந்து புறப்பட்டார் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத சமுத் ஷிப்ய தராம் ஸ்வ தம்ஷ்ட்ரயா மஹா வராஹ ஸ்புட பத்ம லீசந் ரசாதலாத் உத்பல பத்ம ஸந்நிப
சமுத்திதோ நீல இவாசலோ மஹான் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-4-26-

பெரிய ஸ்ரீ வராஹ ரூபி –ஸ்ரீ சங்கரர் –

கொடிய அரக்கர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவியின் ஸ்வயம் வரத்தில் சிசுபாலனை அடக்கியவர் -மிகச் சிறந்தவர்களால்
ஒதுக்கப் படாதவர் -மிகவும் தாழ்ந்த கலி புருஷன் போன்றவர்களை அடக்குபவர் — ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

543-கோவிந்த
பூமியை உடையவன் கோ பூமி விந்த அடைபவன்
எம்மான் கோவிந்தனே
கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் -2-7-4-

நஷ்டமாய்ப் போன பூமியை மீண்டும் அடைந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

நஷ்டாம் ச தரணீம் பூர்வமவிந்தம் ச குஹா கதாம் கோவிந்த இதி தே நாஹம் –சாந்தி பர்வம் –
ஸ்ரீ வராஹமாய் பூமியை மீட்டதால் எனக்கு கோவிந்தன்

வேதாந்த வாக்குகளால் அறியப் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

த்ருதராஷ்ரானுக்கு கண்களை அளித்தவர் -சமுத்திர ஜலத்தை அடைந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————————————————————

3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –
குஹ்யமான அர்த்தங்கள் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -அஹம் வேத்மி -போலே

544-ஸூஷேண-
சதுரங்க பலம் உடையவன் -பஞ்ச உபநிஷத் மயமான திருமேனியே பெரும் சேனை –
மழுங்காத ஞானமே படையாக -3-1-9-
மாஸூணாச் சுடர் உடம்பன் -3-1-8-

பத்த முக்த நித்யர்களை வசப்படுத்துவதற்குச் சேனை போலச் சிறந்த கருவியான
பஞ்ச உபநிஷத்துக்களைத் திரு மேனியாக உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தம் கணங்கள் ஆகிய சிறந்த சேனை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

நல்ல சேனையை உடையவர் -மிகவும் அதிகமாகக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

——————

545-கநகாங்கதீ –
தங்கத் திரு ஆபரணம் அணிந்தவன் -அங்கதம் -தோள் வளை -அவனையே ஸ்வர்ண மயனாக சொல்லும்
அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷ த்ருச்யதே
மாணிக்கமே என் மரகத மற்று ஒப்பார் இல்லா ஆணிப் பொன்னே -திரு விருத்தம் -65-
பொன் முடி எம் போர் ஏறு நால் தடம் தோள் எம்மான்

அப்ராக்ருதமான தோள் வளை முதலிய திவ்ய ஆபரணங்களை எப்போதும் அணிந்து இருப்பவர்-
கனகம் -தங்கம் -பஞ்ச உபநிதத்துக்களைக் குறிக்கும் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

பொன் மயமான தோள் வளைகளை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

பொன் மயமான தோள் வளைகளை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————

546-குஹ்ய
மறைக்கப் பட்டவன் –
பரமேஷ்டி புமான் விசவா நிவ்ருத்த சர்வ -பஞ்ச -பஞ்ச சக்தி உபநிஷத் மயம்
ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த மாலை எண்ணுமாறு அறிய மாட்டேன் -3-4-9-
சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவது என் சொல்லீரே

வெளிப்படையாகப் புலப்படாத ரஹச்யமான பஞ்ச உபநிஷத் எனப்படும் திரு மேனியை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ரஹச்யமான உபநிஷத்தினால் அறியக் கூடியவர் -இதய குகையில் மறைந்து உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

மறைந்து இருப்பவர் -குஹனால் அர்ச்சிக்கப் பட்டவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————–

547-கபீர –
கம்பீர ஸ்வபாவன்-சமுத்திர இவ காம்பீர்யே
நீண்டாயை வானவர்கள் நினைத்து ஏத்திக் காண்பது அரிதால் ஆண்டாய -பெரிய திரு மொழி -7-2-5-
காட்டவே கண்ட பாதம்
கண்டவாற்றால் தனதே உலகம் என நின்றான்
த்வம் அப்ரமேயச்ச துராச தச்ச

யாருக்கும் புலப்படாத ஈஸ்வர மகிமை உடையவர் -கலங்கிய தண்ணீர் கதக விதையினோடு -தேற்றாங்க கொட்டையோடு –
சேர்ந்தால் சுத்தமாவது போலே-அநாதியான அவித்யை யாதியால் கலங்கிய ஜீவனும் பகவானுடன் சேர்ந்தால்
தெளிவை அடைகிறான் என்னும் போது ஸ்வாபாவிக பிரகாசத்வம் விளங்கும் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

ஞானம் ஐஸ்வர்யம் பலம் முதலிய அளவற்ற குணங்களால் அகாதமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

ஸ்ரீ லஷ்மி தேவியுடன் ரமிப்பவர் -அசுரர்களுக்கு பயத்தை அளிப்பவ்வர் –
அகபீர -பாடம் -கோவர்த்தன மலை யால் மழை பயத்தை போக்கியவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

————–

548-கஹந-
ஆழமானவன் -அளவற்ற பெருமை உடையவன்
தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான்

உள்ளிருக்கும் பொருள் தெளிவாகத் தெரிந்தாலும் இறங்குவதற்கு அரிய கடல் போல அரியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

இறங்க முடியாதவர் -ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸூ ஷுப்தி நிலைகளில் இருக்கின்ற போதும்
இல்லாத போதும் சாஷியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

அறிய முடியாதவர் -அகஹன-பாடம் -மலைகளின் இறக்கைகளை வெட்டிய இந்திரனை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————–

549-குப்த –
ரக்ஷிக்கப் பட்டவன் -அவன் பெருமை அறிந்த -அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் -போல்வாரால்
ஆங்கு ஆராவாரம் அது கேட்டு அழல் உமிழும் பூங்காரரவணையான் பொன் மேனி -நான் முகன் -10-

இம் மகிமை அறிந்த பூர்வாச்சார்யர்களால் காக்கப் பட்டவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாமல் மறைந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

அயோக்யர்களால் அறிய முடியாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

550-சக்ர கதாதர –
திவ்ய ஆயுதங்களை யுடையவன் -தமஸ பரமோ தாதா சங்க சக்ர கதாதர
நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் -8-8-1-

மேற் சொன்ன திவ்ய பூஷணங்களைப் போலே பஞ்ச உபநிஷத் மயமான
திவ்ய ஆயுதங்களை எப்போதும் உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர்

தமஸஸ் பரமோதாதா சங்க சக்ர கதாதரா–யுத்த -மண்டோதரி

மனஸ் தத்வமாகிய சக்ரத்தையும் புத்தி தத்வமாகிய கதையையும் உலகைக் காப்பதற்காக தரிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

சக்ரம் கதைகளைத் தரிப்பவர் -நரகாசுரனை அழித்தவர்-எவராலும் தாங்கப் படாதவர் –
எல்லோரையும் நன்கு தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர்

—————

வேதாஸ் ச்வாங்கோ சித்த க்ருஷ்னோ த்ருடஸ் சங்கர்ஷண அச்யுத
வருணோ வாருணோ வ்ருஷ புஷ்கராஷோ மஹா மன —59-

—————-

551-வேதா –
மங்கள கரன்
சென்று அடைந்தவர் தமக்கு தாய் மனத்து இரங்கி அருளினைக் கொடுக்கும் காமனைப் பயந்தான் -பெரிய திரு மொழி -4-3-5-

அளவற்ற மங்களமான பலவகைப்பட்ட பெருமைகளை பக்தர்களுக்கு எக்காலமும் வழங்குபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தமஸஸ் பரமோதாதா சங்க சக்ர கதாதரா–யுத்த -மண்டோதரி

படைப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

விசேஷமாகத் தாங்குபவர் -காப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

552-ஸ்வாங்க –
அரசாங்கம் உடையவன்
வீற்று இருந்து ஏழு உலகமும் தனிக் கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்கு ஆளும் அம்மான் -4-5-1-

தமது சர்வேஸ்வரத் தன்மைக்கு இலக்கணமாக குடை -சாமரம் முதலிய ராஜ்ய அங்கங்கள்
எப்போதும் உள்ளவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாமே காரணங்களின் சஹகாரியாகவும் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

படைப்புக் காரியத்தில் தாமே அங்கமாக இருப்பவர் -தனக்கேற்ற அங்கங்களை உடையவர் –
சுதந்திரமான அங்கங்களை உடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

553-அஜித –
ஜெயிக்க முடியாதவன் -அபராஜிதா அயோத்யா பரமபதம் -அப்ராக்ருதமான தேச அதிபதி –
திண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய் எண்ணின் மீதியான் எம்பெருமான் -2-2-1-

உற்பத்தி அழிவு முதலிய பிரகிருதி தர்மங்களால் வெல்லப்படாத அஜிதா என்னும்
ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு அதிபதி –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

புரம் ஹிரண்மயீம் ப்ரஹ்ம விவேச அபராஜிதா

அவதாரங்களிலும் எவராலும் வெல்லப் படாதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒருவராலும் வெல்லப் படாதவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

554-கிருஷ்ண –
கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம்
கரியான் ஒரு காளை-பொதுவான திரு நாமம் –
காராயின காள நன் மேனியினன் நாராயணன் -9-3-1
கருவடிவில் செங்கண்ண வண்ணன்
ஆதி அஞ்சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த வேத முதல்வன் -3-5-5-

கார் முகில் போல் அழகிய கருமை நிறம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

க்ருஷாமி மேதிநீம் பார்த்த பூத்வா க்ருஷ்ணாயசோ மஹான் கிருஷ்ணோ வர்ணச்ச மே யஸ்மாத்
தேந கிருஷ்ணோஹம் அர்ஜுனன் -சாந்தி பூர்வம்
ஏகைவ பஞ்சதா பூதா பிராதான விக்ரஹாத்மிகா சர்வ சக்தி சமேதா அபி புருஷோ நியதீரிமா ந ஜஹாதி ஸ்வபாவோத்த
காருணியேந ஸமாச்ரித பரமேஷுடீ புமாந் விஸ்வோ நிவ்ருத்தி சர்வம் ஏவ ச பஞ்சைதா சக்த்ய ப்ரோக்தா
பரஸ்ய பரமாத்மந–ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹானாம் ஆவிர்பவோ மஹாத்மந அநயைவ த்விஜ ஸ்ரேஷ்ட நாந் யதா தத் விரோததா

கிருஷ்ண த்வைபாயனர் என்னும் வியாச ரூபியானவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

கரிய நிறமுடையவர் -அக்னி ரூபமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

555-த்ருட-
ஸ்திரமானவர் -ஸ்தூல ரூபி -இதில் இருந்து வ்யூஹ மூர்த்தி சங்கர்ஷணர் பற்றிய திரு நாமங்கள்
திண்ணிய தோர் அரி உரு -3-9-2-

தம்மை உபாசிப்பவர்களை அனுரஹிப்பதற்காக வ்யூஹத்தில் ஸ்தூலமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்வரூபத்தின் சக்தியால் தன்மை மாறாதவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

உறுதியானவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

556-சங்கர்ஷண –
வ்யூஹ வாசுதேவன் –சித் அசித் வஸ்துக்களை தன் இடம் ஆகர்ஷிப்பவன்-ஈர்ப்பவன் -ஓன்று சேர்ப்பவன்

சேதன அசேதனங்களைத் தம்மிடத்தில் ஓன்று சேரும்படி ஆகர்ஷிப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சங்கர்ஷண -சம்ஹார காலத்தில் பிரஜைகளைச் சேர்த்து இழுப்பவர் -அச்யுத -தம் ஸ்வரூபத்தை விட்டுத் தவறாதவர் –
சங்கர்ஷணோச்யுத ஒரே திருநாமம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லோரையும் நன்றாக இழுத்துக் கொள்பவர் -அழிவற்றவர் –சங்கர்ஷணோச்யுத ஒரே திருநாமம் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

557-அச்யுத –
நித்ய ஈஸ்வரன்
வீவில் இன்பம் மிக எல்லை நிகழ்ந்த நம் அச்சுதன் -4-5-3-
அச்சுதன் அமலன் -3-4-5
முன்பே 101-320 பார்த்தோம்

வ்யூஹத்திலும் தமது ஸ்தானத்தில் இருந்து நழுவாதவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸ்யவந உத்பத்தி யக்தஷு ப்ரஹ்ம இந்த்ர வருணாதிஷு யஸ்மாந்ந ஸ்யவசே ஸ்தாநாத் தஸ்மாத்
சங்கீர்த்தயசே அச்யுத–ப்ரஹ்மாதிகள் கர்ம வசப்பட்டவர்கள்

—————–

558-வருண –
மூடி மறைத்து -எங்கும் உள்ளவன் –
எதிர் சூழல் புக்கு எனக்கே அருள்கள் செய் அம்மான் -2-7-7-

பூமி ஆகாயம் முதலிய எல்லாவற்றையும் மறைத்துக் கொண்டு இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யேநாவ்ருத்தம் கம் ச திவம் மஹீம் ச –தேநதமா வ்ருதம் –யாரால் ஆகாசம் பூமி சுவர்க்கம் ஆகியவை
சூழப்பட்டுள்ளவையோ -வ்ருடம் வரணை–இதனால் வருணன் எனப்படுகிறான்

மாலையில் கிரணங்களை மறைத்துக் கொள்ளும் சூரியனாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

உத்தமமான ஜீவர்களை மேலே உயர்ந்த கதிக்கு அழைத்துச் செல்பவர் -தம்மை மறைப்பவர் -ஆனந்தம் உடையவர் பக்தர்களை
விரும்புபவர் -பக்தர்களால் விரும்பப் படுபவர் -அறிபவராய்-அருணா ரூபத்தில் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————–

559-வாருண
ஆஸ்ரிதர் இடம் இருப்பவன் –
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
வந்து என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-9-

தம்மை ஸ்வாமியாக வரிக்கும் பக்தர்களிடத்தில் இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஷு சாப்யஹம்–ஸ்ரீ கீதை -9-29-அவர்கள் இடம் நான் உள்ளேன்

வருண புத்திரரான வசிஷ்டர் அல்லது அகஸ்த்யராக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

வருண புத்திரர் –வாரண -என்ற பாடமானால் பக்தர்களுக்கு வேண்டாதவற்றைத் தவிர்ப்பவர் –
சமுத்ரத்திற்கு சுகத்தை தருபவர் -உயர்ந்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————-

560 வ்ருஷ –
மரம் போலே இருப்பிடம் -வாசுதேவ தருச் சாயா
தன் ஒப்பாரில் அப்பன் தந்தனன் தன தாள் நிழலாய் மன்னு பிரான் -6-4-10-

நிழலுள்ள மரம் போலே அடியவர்கள் வந்து அடைந்து எல்லாப் பலன்களையும் அனுபவிக்கும்படி இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிவாஸா வ்ருஷா ஸாதூநாம் ஆபந்நாநாம் பரா கதி –கிஷ்கிந்தா -15-19-
வ்ருஷந் இவ ஸ்தப்தோ திவி திஷ்டத்யேக –தைத்ரியம் -11-20-
ஸமாச்ரிதாத் ப்ரஹ்ம தரோர நந்தாத் நிஸ் சம்சய பக்வ பல ப்ரபாத –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-17-91-

மரம் போல் அசையாமல் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுப்பதில் கற்பக மரம் போன்றவர் -விரும்பப் படுபவர் –
அவ்ருஷ – என்று தம்மை வெட்டுபவர் இல்லாதவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

561-புஷ்கராஷ
புஷ்டி அளிக்கும் கண் நோக்கு -மீன் கண்களாலே குட்டிகளை வளர்க்குமா போலே
அல்லிக் கமலக் கண்ணன் -8-10-11-
செய்ய தாமரைக் கண்ணன் -3-6-1-

கருணை பொழிந்து அடியவர்களைப் போஷிக்கும் இரு திருக் கண்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிந்திப்பவர்களுக்கு ஹ்ருதய கமலத்தில் பிரகாசிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

தாமரை போன்ற திருக் கண்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

562-மஹாமநா
விசால இதயம் -உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திரு -53-
அடியான் இவன் என்று எனக்கு ஆர் அருள் செய்யும் நெடியான் -9-4-10-

அடியவர்கள் திறத்தில் பெரிய மனம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிருஷ்டி முதலியவற்றை நினைவினாலேயே செய்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேன்மையான மனம் அல்லது ஞானம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

பகவான் பகஹா நந்தி வன மாலீ ஹலாயுத
ஆதித்யோ ஜ்யோதித்யஸ் சாஹிஷ்ணுர் கதி சத்தம–60-

—————–

563-பகவான் –
பூஜைக்கு உரியவன் -உயர்வற உயர்நல உடையவன்
தீதில் சீர் நலம் திகழ் நாரணன்
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமிலாதியம் பகவன் -1-3-5-

குற்றங்கள் அனைத்தும் தவிர்ந்து கல்யாண குணங்களே நிரம்பியவர் ஆதலின் மிகவும் பூஜிக்கத் தக்கவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஐஸ்வர்யம் முதலிய ஆறு குணங்கள் யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஐஸ்வர்யம் முதலிய ஆறு குணங்கள் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

564-பகஹா
நல்ல குணம் உடையவன் -குண பூரணன்
வண் புகழ் நாரணன் -1-2-10-

நிரம்பிய ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் கீர்த்தி லஷ்மி ஞானம் வைராக்கியம் ஆகிய ஆறு குணங்கள் யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஐஸ்வர்யஸ்ய சமகர்ஸ்ய வீர்யஸ்ய யசசஸ் ஸ்ரீயஸ் ஞான வைராக்ய யோச்சைவ ஷஷ்ணாம் பக இதீரனா–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

சம்ஹார காலத்தில் ஐஸ்வர்யம் முதலிய குணங்களை அழிப்பவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுரர்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அழிப்பவர் -ஒளியுடைய சூரிய சந்திரர்களை நெருங்கும் ராகுவை அழிப்பவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

565-நந்தீ-
நந்த கோபன் திருக் குமரன்
நந்தனார் களிறு -நந்தன் மதலை-பெரிய திருமொழி -8-5-8-
பலராமன் -வெள்ளிப் பெருமழைக் குட்டன் -பெரியாழ்வார் -1-7-5-
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன இன்னுயிர்ச் செல்வன் -8-1-3-

வ்யூஹத்தில் சங்கர்ஷணராக இருந்த தாமே பல ராமராக அவதரித்து நந்தகோபரைத் தந்தையாக அடைந்து இருப்பவர் –
மதுவைப் பருகியதாலும் கோபிகைகள் உடன் கூடியதாலும் மகிழ்ந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஸூக ரூபியாக இருப்பதால் -அல்லது -எல்லாச் செல்வங்களும் நிரம்பி இருப்பதால் ஆனந்திப்பவர் –
ஆநந்தீ -என்ற பாடம் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஆநந்தீ -ஆனந்தம் யுடையவர் -நந்தீ -என்ற பாடத்திலும் அதுவே பொருள்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————-

566-வனமாலீ –
வன மாலை -என்னும் திரு ஆபரணம் பூண்டவன் -வைஜயந்தீ
திரு ஆபரணங்கள் அசித் பதார்த்தம் இல்லை -வாசனைக்கு அபிமானியான தேவதையின் உருவம் வனமாலை
வனமாலீ கதி சார்ங்கி வாசுதேவா அபிரஷது

தம்மால் படைக்கப் பட்ட பஞ்ச பூதங்களில் உள்ள பரிமளங்களின் அபிமானி தேவதை யாகிய வைஜயந்தீ என்னும்
வனமாலையை எக்காலமும் அணிந்தவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பஞ்சபூத தன் மாத்ரை ஸ்வரூபமான வைஜயந்தீ என்னும் வனமாலையை தரிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திருவடி வரை நீண்ட மாலையை அணிந்தவர் -ஸ்ரீ லஷ்மியைத் தோழியாக யுடையவர் –
தண்ணீர் அல்லது சோற்றைத் தாங்கும் சீலம் உள்ளவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

567-ஹலாயுத
கலப்பையை ஆயுதமாக உடையவன்
பக்தி உழவன் கார் மேகம் அன்ன கருமால் -நான் முகன் -23-

பஞ்ச பூதங்களை அபிவருத்தி செய்யும் உழவன் போல் கலப்பையை யுடையவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பல பத்ரம் சம்ருத்யர்த்தம் சீர கர்மணி கீர்த்தயேத் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -41-36-

பல ராமனாகக் கலப்பையை ஆயுதமாக யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

திரி புரத்தை அழித்த போது சிவனுக்கு ஆயுதமாக இருந்தவர் -பல ராமனாகக் கலப்பையை ஆயுதமாக யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————

568-ஆதித்ய
தேவகி புத்திரன் -அதிதி தேவகியாக பிறந்ததால் தேவகி கர்ப்பத்தில் உண்டானவன் ஆதித்யன்
ஆ -சங்கர்ஷன பீஜாஷரம்
தேவகி தன் வயிற்றில் அத்தத்தின் பத்தா நாள் தோன்றிய அச்சுதன் -பெரியாழ்வார் -1-2-6
தேவகி சிங்கமே -பெரியாழ்வார் -1-3-4-

முற்பிறவியில் அதிதியாக இருந்த தேவகியின் புதல்வர் -ஆகார எழுத்தினால் அடையத் தக்கவர் –
ஆகாரம் சங்கர்ஷண மந்திர பீஜ எழுத்து –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தாஷாயநீ த்வம் ஆதிதி ஸம்பூதா வஸூ தாதலே நித்யைவ த்வம் ஜகத்தாத்ரீ பிரசாதம் தே கரோம்யஹம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -93-44-

அதிதிக்கும் கச்யபருக்கும் மகனாக ஸ்ரீ வாமனனாகப் பிறந்தவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் –

பிரஜைகளை உண்ணும் அசுரர்களைக் கை விடுபவர் -அநாதி காலமாகவே ஞான ஆனந்தங்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————————

3-37-நாராயண அவதார விஷய திரு நாமங்கள் 569-574

569-ஜ்யோதிராதித்ய –
ஜோதி ஸ்வரூபன் -ஸ்ரீ பத்ரியில் அவதாரம்
நந்தாத கொழும் சுடரே -1-10-9-
ஒண் சுடர்க் கற்றை உம்பர் வானவர் ஆதி அம் சோதி -1-10-9-

சூர்யன் இருள் அடைந்து போகும்படி அப்ராக்ருதமான ஆச்சர்ய தேஜோ மயமாய் பேரொளியான சூர்யன் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நிஷ் பிரபாணி ச தேஜாம்சி ப்ரஹ்மா சைவ ஆசனாத் ச்யுத–ஸ்ரீ நாராயணீயம் -நரனும் நாராயணனும் யுத்தம்
செய்யும் பொழுது எழுந்த தேஜஸ்ஸூ அனைத்தையும் மங்கச் செய்தன –
நான்முகன் தனது ஆசனத்தில் இருந்து கழுவினான்

சூர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவர் -பிரகாசிப்பவராயும் சூர்யனாகவும் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளிகளில் முதல்வனான சூர்யனில் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

570-ஸ ஹிஷ்ணு –
பொறுமை உள்ளவன்-அபராத சஹன் -பாணாசுரன் -இந்த்ரன் சிசுபாலன் பிழை பொறுத்து அருளி
கேட்பார் செவி சுடு கீழ்மை வசவுகளையே வையும்
சேட்பால் பழம் பகைவன் சிசுபாலன் தாட்பால் அடைந்த தன்மையன் -7-5-3-
பல பல நாழங்கள் சொல்லிப் பழித்த சிசுபாலன் தன்னை அலவலைமை தவிர்த்த அழகன் -பெரியாழ்வார் -4-3-5-
முன்பே 146-பார்த்தோம்

அபராதத்தைப் பொறுத்துக் கொள்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பிரசாத யாமாச பவோ தேவம் நாராயணன் பிரபும் சரணம் ஜெகதாமாத்யம் வரேண்யம் வரதம் ஹரீம் ததைவ வரதோ தேவோ
ஜிதக்ரோதோ ஜிதேந்த்ரிய ப்ரீதிமாந பவத் தத்ர ருத்ரேண ஸஹ சங்கத–ருத்ரன் ஸ்ரீ மந் நாராயணனை வேண்டி நின்றான்

குளிர்ச்சி வெப்பம் முதலிய இரட்டைகளைச் சகித்துக் கொள்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

அடியவர்கள் செய்யும் பிழைகளைப் பொறுப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———–

571-கதி சத்தமா –
நல் வழி காட்டுபவன்
ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான்
தாள் அடைந்தோர் தங்கட்குத் தானே வழித் துணையாம் –
நம்பனே நவின்று ஏத்த வல்லவர்கள் நாதனே -பெரியாழ்வார் -5-1-9-
நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றான் -முதல் திரு -4-

தர்ம மார்க்க உபதேச விஷயத்தில் மிகச் சிறந்தவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
அஹோ ஹ்யு நுக்ருஹீத அத தர்ம ஜபி ஸூரைரிஹ –சாந்தி பர்வம் -342-17-நர நாராயணர் முன்னிலையில்
தேவர்களுக்கு தர்மம் உரைக்கப்பட்டது

அனைவருக்கும் கதியாயும் உயர்ந்தவராயும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அறிவுடன் கூடிய நல்லோரால் வேண்டப்படுபவர் -அடையப் படுபவரே மிகவும் உயர்ந்தவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

———

ஸூதந்வா கண்ட பர ஸூர் தாருணோ த்ரவிண ப்ரத
திவிஸ் ப்ருக் சர்வத்ருக் வாசோ வாசஸ்பதி ரயோ நிஜ -61

————-

572- ஸூ தந்தா
சிறந்த வில்லை உடையவன்
தடவரை தோள் சக்ரபாணி சாரங்க வில் சேவகனே -பெரியாழ்வார் -5-4-4-
பரமேட்டி பவித்ரன் சார்ங்கம் என்னும் வில்லாண்டான்

அமுதத்தைப் பற்றிய தேவாஸூரப் போரை முடித்த சிறந்த வில்லை யுடையவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தத்ர திவ்யம் தநுர் த்ருஷ்ட்வா நரஸ்ய பகவாநபி –வில்லை
நரஸ் ததோ வரகட காக்ர்ய பூஷணை மஹோ ஷுபி பவந மிதம் சமா வ்ருணோத்-நரன் ஆகாசம் முழுவதும்
பாணங்களால் மறைத்தான்

இந்த்ரிய ரூபமான சார்ங்கம் என்னும் வில்லை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அழகிய வில்லை யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

573-கண்ட பரசு
கோடாலியை ஆயுதமாக ஏந்தினவன்
கோக்குல மன்னரை மூ வெழுகால் ஓர் கூர் மழுவால் போக்கிய தேவன்
நின்று இலங்கிய முடியினாய் வென்றி நீள் மழுவா -6-2-10-

சிவனுடைய யுத்தத்தை முடித்த கோடாலி யுடையவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அத ருத்ர விதார்த்தம் இஷீகாம் நர உத்தரன் மந்த்ரைச்சசம்யு யோஜாசு ச அபவத் பரசுர் மஹாந் ஷிப்தச்ச
ஸஹஸா ருத்ரே கண்டனம் ப்ராப்தவாம்ஸ்ததா தத அஹம் கண்ட பரசு தத பரசு கண்டநாத் —
நரனாகிய அர்ஜுனன் துரும்பை எடுத்து மந்த்ர பிரயோகம் செய்து ருத்ரன் மேல் விட கோடாலியாக மாறி
ருத்ரன் மீது ஏறிய அது துண்டிக்கப் பட்டதால் கண்ட பரசு ஆயிற்று

பரசுராம அவதாரத்தில் விரோதிகளை அழித்த கோடாலியை யுடையவர் –
அகண்ட பரசு -யாராலும் வெல்லப்படாத பரசுவை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எதிரிகளைப் பிளக்கும் கோடாலி யுடையவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————-

574-தாருண
பகைவர்களை பிளப்பவன்
இகளிடதசுரர்கள் கூற்றம் -9-9-2-
அவட்கு மூத்தோனை வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான்

இப்படி வெளிப் பகைவர்களையும் உட் பகைவர்களையும் பிளப்பவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நல் வழியைக் கெடுப்பவரை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மரப் பொம்மை போல் ஸ்வ தந்த்ரம் இல்லாத உலகைத் தூண்டி நடத்துபவர் -எதிரிகளைப் பிளப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————————————————————

3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார திரு நாமங்கள் -575-589-

575-த்ரவிண ப்ரத
செல்வங்களைக் கொடுப்பவன் -சாஸ்திரம் ஆகிய செல்வம் ஹித பிரதனான ஆசார்யன் -சாஸ்திர பாணி
வேதம் பயந்த பரன் -6-6-5-

வியாசராக சாஸ்திரங்களும் அவற்றின் அர்த்தங்களும் ஆகிய செல்வத்தை மிகக் கொடுப்பவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வஹந் வை வாம ஹஸ்தேந சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த சம்சயம் தஷிணேந ச சாஸ்திரார்த்தாநாம் ஆதி சம்ச்ச யதாஸ்திதாந் -த்யான ஸ்லோகம்

பக்தர்களுக்கு விரும்பியவற்றைக் கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

கல்வி பணம் முதலிய செல்வங்களை வழங்குபவர் –
உருகிய சித்தம் கொண்ட ஹரி பக்தர்களுக்கு ஸ்வரூப ஸூ கத்தைத் தருபவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

——————

576-த்விஸ்ப்ருக்
தனது பர வித்யையால் பரம பதத்தை தொட்டவன் -ஞான ப்ரதன்
மழுங்காத ஞானமே படையாக மலருலகில் தொழும்பாயார்க்கு அளித்தான் -3-1-8-

பர வித்தையினால் பரம பதத்தில் இருக்கும் ரகசியமான ஸ்வரூபத்தைத் தொடுபவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விதித பரமார்த்தத–அவர் மந்த்ரம் -உண்மையை அறிந்தவர்

ஆகாசத்தைத் தொடுபவர் -திவ ஸ்ப்ருக்–என்று பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ச்வேதத்வீபம் அனந்த ஆசனம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆகிய இடங்களில் இருப்பவர் –
திவ ஸ்ப்ருக்-என்று பாடம் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

————–

577-சர்வத்ருக்
எல்லாம் நேரில் கண்டவன் -விதுஷே
எங்கும் பரந்த தனி முதல் ஞானம் ஒன்றாம் அருவாகி நிற்கும் கிளர் ஒளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-

மற்றுமுள்ள மகிமைகள் அனைத்தையும் காண்பவர் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் அறிந்தவரும் -வேதங்கள் புராணங்கள் -முதலியவற்றை விஸ்தரித்தவருமான வியாசர் –
சர்வத்ருக் வியாச -என்று ஒரு திரு நாமம் -எல்லாமாகவும் கண்ணாகவும் எல்லா ஞானமாகவும் இருப்பவர் –
ருக்காதி வேதங்களை வகுத்தவர் -ருக்வேதம் -21 சாகைகள் -யஜூர் வேதம் -101 சாகைகள் –
சாம வேதம் -1000 சாகைகள் -அதர்வண வேதம் 9 சாகைகள் –
இப்படியே புராணங்கள் முதலியவற்றையும் பிரித்த ப்ரஹ்மாவாகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்தையும் நேரடியாகக் காண்பவர் -எல்லோரைக் காட்டிலும் மேன்மை கொண்டவர் —
சர்வத்ருக் வியாச -என்று ஒரு திரு நாமம் –ஸ்ரீ சத்ய சந்தர் –

—————–

578-வ்யாஸ-
ஜைமினி போதாயனர் சிஷ்யர்கள்

வேதங்களை நான்காக வகுத்த வியாசர்—ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

—————

579 -வாசஸ்பதி –
வாக்குக்கு ஸ்வாமி -மகா பாரதம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -அருளினவர்
சமயங்ந்யாய கலா பேன மஹதா பாரதேனச உப ப்ரும்ஹித வேதாய நமோ வ்யாசாய விஷ்ணவே -வ்யாச ஸ்துதி
உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே –உரைக்கின்ற முகில் வண்ணனும் யானே -5-6-8-

ஐந்தாம் வேதமாகிய மஹா பாரத வாக்குக்கு ஸ்வாமி—ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

வாசஸ்பதிர யோஜின-என்று ஒரு திரு நாமம் -வித்யைக்கு அதிபதியாகவும் கர்ப்பத்தில் பிறவாதவராகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அனைத்து வாக்கு மனம