Archive for the ‘Divya desams’ Category

ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தோத்ரம்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

November 24, 2015

சப்த பிரகார மத்யே சரசிஜ முகளோத்பா சமாநே விமாநே
காவேரி மத்ய தேசே ம்ருது தரபரணி ராட் போக பர்யங்க பாகே
நித்ரா முத்ரா பிராமம் கடி நிகட சிர பார்ஸ்வவி ந்யஸ்த ஹஸ்தம்
பத்மா தாத்ரீ கராப்யாம் பரிசித சரணம் ரங்க ராஜம் பஜேஹம் —1

கங்கையில் புனிதமாய காவேரி நடுபாட்டில் பொன் மதிள் ஏழ் உடுத்த ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தில் அரவரசப் பெரும் சோதி அனந்தன்
என்னும் அணி விளங்கும் உயர் வெள்ளை யணை மேவி சீர் பூத்த செலும் கமலத் திருத் தவிசில் வீற்று இருக்கும்
நீர் பூத்த திரு மகளும் நிலமகளும் அடிவருடப் பள்ளி கொள்ளும் பரமனை தாம் இடை வீடின்றி பாவனை செய்யும் பரிசினை அருளிச் செய்கிறார்

சப்த பிரகார மத்யே
மாட மாளிகை சூழ் திரு வீதியும் -மன்னு சேர் திருவிக்ரமன் வீதியும் -ஆடல் மாறனகளங்கன் வீதியும்
ஆலி நாடன் அமர்ந்துறை வீதியும் -கூடல் வாழ் குலசேகரன் வீதியும் -குலவு ராச மகேந்தரன் வீதியும் -தேடுதன்மவன் மாவலன் வீதியும் தென்னரங்கன் திரு வாரணமே
சரசிஜ முகளோத்பா சமாநே விமாநே
சரசிஜ முகுள உத்பா சமாநே விமாநே -தாமரை முகிலம் போலே விளங்கும் பிரணவாகார ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்திலே
காவேரி மத்ய தேசே
உபய காவேரி மத்யத்தில் உள்ள தென் திருவரங்கத்திலே
ம்ருது தரபரணி ராட் போக பர்யங்க பாகே
பர ஸூ குமாரமான திரு வனந்த ஆழ்வான் திருமேனி ஆகிற திருப் பள்ளி மெத்தையிலே
நித்ரா முத்ரா பிராமம்
நிதர முத்ரா அபிராமம் -உறங்குவான் போலே யோகு செய்யும் பெருமான் –
ஒரு பாம்பை மெத்தையாக விரித்து அதன் மேல் கள்ள நித்தரை கொள்கின்ற
கடி நிகட சிர பார்ஸ்வவி ந்யஸ்த ஹஸ்தம்
திருவரை யருகில் ஒரு திருக்கையும் திருமுடி யருகில் ஒரு திருக் கையும் வைத்து இருப்பவரும்
பிரம்மா ருத்ராதிகளுக்கும் தலைவர் என்று திரு அபிஷேகத்தைக் காட்டி அருளியும்
திரு முழம் தாள் அளவும் நீட்டி திருவடியில் தாழ்ந்தார்க்கு தக்க புகல் இடம் என்று காட்டி அருளியும்
வலத் திருக்கை பரத்வத்தையும் -இடத்திருக்கை சௌலப்யத்தையும் கோட் சொல்லி தருமே
பத்மா தாத்ரீ கராப்யாம் பரிசித சரணம்
திருமகளும் மண் மகளும் தமது திருக்கைகளினால் திருவடி வருடப் பெற்றவருமான
வடிவிணை இல்லா மலர்மகள் மற்றை நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடியைக் கொடு வினையேனும் பிடிக்க கூவுதல் வருதல் செய்யாதே -என்னும் அபிசந்தியால்
ரங்க ராஜம் பஜேஹம்
ரங்க ராஜம் அஹம் பஜே -ஸ்ரீ ரெங்க நாதரை நான் சேவிக்கின்றேன்-

———

மேல் நான்கு ஸ்லோகங்களால் தமது ஆற்றாமையை வெளியிடுகிறார் –

கஸ்தூரீகலித ஊர்த்வ புண்ட்ர திலகம் கர்ணாந்த லோல ஈஷணம்
முகதஸ் மேர மநோ ஹர அதர தளம் முக்தா கிரீட உஜ்ஜ்வலம்
பசயத் மானஸ பச்யதோ ஹர ருச பர்யாய பங்கே ருஹம்
ஸ்ரீ ரெங்கா திபதே கதா து வதனம் சேவேய பூயோப் யஹம்–2-

கஸ்தூரீகலித ஊர்த்வ புண்ட்ர திலகம்
கஸ்தூரீ காப்பினால் அமைந்த திவ்ய உஊர்த்வ புண்டரீக திலகம் உடையதும்
கர்ணாந்த லோல ஈஷணம்
திருச் செவி யளவும் சுழல விடா நின்ற திருக் கண்களை உடையதும்
கரியவாகிப் புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரி யோடி நீண்ட அப்பெரிய வாய கண்கள் என்றபடி
முகதஸ் மேர மநோ ஹர அதர தளம்
வ்யாமோஹமே வடிவு எடுத்து புன் முறுவல் செய்து கொண்டு மநோ ஹரமாய் இருக்கின்ற திரு வதரத்தை உடையதும்
முக்தா கிரீட உஜ்ஜ்வலம்
முத்துக் கிரீடத்தால் ஒளி பெற்று விளங்குவதும்
பசயத் மானஸ பச்யதோ ஹர ருச
கண்டார் நெஞ்சை கவரும் அழகு வாய்ந்த
பர்யாய பங்கே ருஹம்
தாமரையே என்னலாம்படி உள்ளதுமான
ஸ்ரீ ரெங்கா திபதே கதா து வதனம் சேவேய பூயோப் யஹம்
ஸ்ரீ ரெங்க நாதருடைய திரு முக மண்டலத்தை அடியேன் மறுபடியும் என்று சேவிப்பேன்

களி மலர் சேர் பொழில் அரங்கத்து உரகம் ஏறிக் கண் வளரும் கடல் வண்ணர் கமலக் கண்ணும்
ஒளி மதி சேர் திரு முகமும் கண்டு கொண்டு என் உள்ளம் மிக என்று கொலோ உருகும் நாளே -போலே அருளுகிறார்

————-

கதாஹம் காவேரீ தட பரிசரே ரங்க நகரே
சயா நம் போ கீந்த்ரே சதமகமணி ச்யாமல ருசிம்
உபாசீன க்ரோசன் மது மதன நாராயண ஹரே
முராரே கோவிந்தேத்ய நிசமப நேஷ்யாமி திவசான் –3-

காவேரீ தட பரிசரே
திருக் காவேரி கரை யருகில்
ரங்க நகரே
திரு வரங்க மா நரரிலே
சயா நம் போ கீந்த்ரே
திரு வநந்த ஆழ்வான் மீது பள்ளி கொண்டு அருளா நின்ற
சதமகமணி ச்யாமல ருசிம்
சதமகன் இந்த்ரன் -இந்திர நீல ரத்னம் போன்ற ச்யாமளமான காந்தியை யுடைய -பச்சை நீலம் கருமை பர்யாயம் –
உபாசீன
பணிந்தவனாகி
க்ரோசன் மது மதன நாராயண ஹரே முராரே கோவிந்த இதி அநிசம் –
மது ஸூ தனா நாராயண ஹரி முராரி கோவிந்த போன்ற திரு நாமங்களை இடைவிடாது சொல்லிக் கொண்டு நின்றவனாய்
கதாஹம் -அப நேஷ்யாமி திவசான் —
அஹம் கதா திவசான் அப நேஷ்யாமி –அடியேன் எப்போது ஜீவித சேஷமான நாட்களை எல்லாம் போக்குவேன்

தெண்ணீர்ப் பொன்னி திரைக் கையால் அடிவருடப் பள்ளி கொள்பவன் -ஸ்ரீ ரெங்கன் -அவனை திரு நாமங்கள் வாய் வெருவி சேவித்து
போது போக்கவும் -காவரிக் கரையில் இருந்து திரு நாமங்களை வாய் வெருவிக் கொண்டு போது போக்கவும் பாரிக்கிறார்

———————————————

கதாஹம் காவேரீ விமல சலிலே வீத கலுஷ
பவேயம் தத்தீரே ஸ்ரமமுஷி வசேயம் கநவநே
கதா வா தம் புண்யே மஹதி புளிநே மங்கள குணம்
பஜேயம் ரெங்கேசம் கமல நயனம் சேஷ சயனம் –4-

காவேரீ விமல சலிலே வீத கலுஷ பவேயம்
திருக் காவேரியிலே நிர்மலமான தீர்த்தத்திலே குடைந்தாடி சகல கல்மஷங்களும் அற்றவனாக நான் என்றைக்கு ஆவேன்
விமல சலிலே -தெளிந்த –தெண்ணீர் பொன்னி –பிரசன்னாம்பு –
தெளிவிலா கலங்கள் நீர் சூழ் -துக்தாப்திர் ஜன நோ ஜனன்ய ஹமியம் -ஆறுகளுக்கு கலக்கமும் தெளிவும் சம்பாவிதமே
வீத கலுஷ -விரஜா ஸ்நானத்தால் போக்க வேண்டிய கல்மஷமும் இங்கே போகுமே –
தத்தீரே ஸ்ரமமுஷி -கநவநே-கதா-வசேயம்
அந்தக் காவேரியின் கரையில் விடாய் தீர்க்கும் எப்போது வசிக்கப் பெறுவேன் சோலைகளிலே
தத் தீரே கநவநே -வண்டினம் முரலும் சோலை மயிலனம் ஆலும் சோலை கொண்டல் மீதணவும் சோலை
குயிலனம் கூவும் சோலை அண்டர் கோன் அமரும் சோலை -போலவும்
கதள வகுள ஜம்பூ –ஸ்புரித சபர தீர்யன் நாளி கேரீ-ஸ்ரீ ரென்ச ராத சதவ ஸ்தோத்ரங்கள் போலேவும்
புண்யே மஹதி புளிநே
புனிதமாயும் பெருமை வாய்ந்த மணல் குன்றிலே -ஸ்ரீ ரங்கத்திலே
மங்கள குணம்
கதாஹம-பஜேயம் ரெங்கேசம் கமல நயனம் சேஷ சயனம்
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்டு அருளும் -தாமரை போன்ற திருக் கண்களை உடைய
கல்யாண குண நிதியான ஸ்ரீ ரெங்க நாதரை எப்போது சேவிக்கப் பெறுவேன் –

———————————————-

பூகி கண்டத் வயச சரசஸ் நிகத நீர உபகண்டாம்
ஆவிர்மோத ஸ்திமித சகுன அநூதித ப்ரஹ்ம கோஷாம்
மார்க்கே மார்க்கே பதிக நிவஹை உஞ்சயமான அபவர்க்காம்
பச்யேயம் தாம் புநரபி புரீம் ஸ்ரீ மதீம் ரங்க தாம்நே –5-

பூகி கண்டத் வயச சரசஸ் நிகத நீர உபகண்டாம்
பாகு மரங்களின் கழுத்து அளவாகப் பெருகுகின்றதும் -தேனோடு கூடினதும் சிநேக யுக்தமுமான தீர்த்தத்தை சமீபத்தில் உடையதாய்
வெள்ள நீர் பரந்து பாயும் விரி பொழில் அரங்கம் அன்றோ
ஆவிர்மோத ஸ்திமித சகுன அநூதித ப்ரஹ்ம கோஷாம்
மகிழ்ச்சி உண்டாகி ஸ்திமிதமாய் இருக்கின்ற பறவைகளினால் அனுவாதம் செய்யப் பட்ட வேத கோஷத்தை உடைய
அரு மா மறை யந்தணர் சிந்தை புக செவ்வாய்க் கிளி நான்மறை பாடு தில்லைத் திருச் சித்ர கூடம் -திருமங்கை ஆழ்வார்
தோதவத்தித் தீ மறையோர் துறை படியத் துளும்பி எங்கும் போதில் வைத்த தேன் சொரியும் புனல் அரங்கம் என்பதுவே -பெரியாழ்வார்
மார்க்கே மார்க்கே பதிக நிவஹை உஞ்சயமான அபவர்க்காம்
வழிகள் தோறும் வழி நடப்பவர்களின் கூட்டங்களினால் திரட்டி எடுத்து கொள்ளப் படுகிற மோஷத்தை யுடையதான
ஸ்ரீ ரெங்க திரு வீதிகளிலே முக்தி கரஸ்தம் என்ற படி -கோயில் வாசமே மோஷம் என்றுமாம்
காவேரீ விரஜா சேயம்-வைகுண்டம் ரங்க மந்த்ரம் -ஸூ வாஸூ தேவோ ரங்கேச –ப்ரத்யஷம் பரமம் பதம் -என்னக் கடவது இ றே
பச்யேயம் தாம் புநரபி புரீம் ஸ்ரீ மதீம் ரங்க தாம்நே –
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனுடைய அந்தக் கோயிலை அடியேன் மறுபடியும் சேவிக்கப் பெறுவேனோ

—————————————————————————–

ஜாது பீதாம்ருத மூர்ச்சிதாநாம் நா கௌ கசாம் நந்த நவாடி கா ஸூ
ரங்கேஸ்வர த்வத் புரம் ஆஸ்ரிதா நாம் ரத்யாசு நாம் அந்யதமோ பவேயம் –6-

பீதாம்ருத மூர்ச்சிதாநாம்
அம்ருத பானம் பண்ணி மயங்கிக் கிடக்கிற
நந்த நவாடி கா ஸூ-
தேவேந்தரன் உடைய சோலைப் புறங்களிலே
நா கௌ கசாம் -ஜாது -பவேயம் –
அமரர்களில் ஒருவனாக ஒருக்காலும் ஆகக் கடவேன் அல்லேன்
பின்னியோ என்னில்
ரங்கேஸ்வர
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனே
த்வத் புரம் ஆஸ்ரிதா நாம்
தேவரீர் உடைய ஸ்ரீ ரெங்கம் நகரியைப் பற்றி வாழ்கிற
ரத்யாசு நாம் அந்யதமோ
திருவீதி நாய்களுள் ஒரு நாயாகப் பிறக்கக் கடவேன் –

இந்திர லோகம் ஆளும அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் -என்றும் எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உற்றோமே ஆவோம் எ
ன்பர் கோஷ்டியில் இவரும் அன்றோ
வாய்க்கும் குருகை திருவீதி எச்சிலை வாரி யுண்ட நாய்க்கும் பரமபதம் அளித்தான் அன்றோ
அஹ்ருத சஹஜ தாஸ்யாஸ் ஸூ ரய –ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம் –ஸ்ரீ ரங்கத்திலே மனுஷ்ய திர்யக் ஸ்தாவரங்கள் எல்லாருமே நித்ய முக்தர்கள் என்றாரே
ஸ்ரீ ரெங்க நாத ஸ்தோத்ரங்கள் இந்த ஆறும் -மேல் இரண்டும் முக்த கங்கள்-என்பர்

—————————————————————————————-

அசந் நிக்ருஷ்டஸ்ய நிக்ருஷ்ட ஜந்தோர் மித்த்யா அபவாதேன கரோஷி சாந்திம்
ததோ நிக்ருஷ்டே மயி சந் நிக்ருஷ்டே காம் நிஷ்க்ருதிம் ரங்க பதே கரோஷி —

அ சந் நிக்ருஷ்டஸ்ய
உண்மையில் உமது அருகில் வாராத
நிக்ருஷ்ட ஜந்தோர்
ஒரு நாயின் சம்பந்தமான
மித்த்யா அபவாதேன
பொய்யான அபவாதத்தினால்
கரோஷி சாந்திம்
சாந்தி கர்மாவைச் செய்து போரா நின்றீர்
ததோ நிக்ருஷ்டே மயி
அந்த நாயினும் கடை பெற்றவனான அடியேன்
சந் நிக்ருஷ்டே
வெகு சமீபத்திலே வந்த போது
காம் நிஷ்க்ருதிம் ரங்க பதே கரோஷி —
ஸ்ரீ ரெங்க நாதரே என்ன சாந்தி செய்வீர்

கீழே -ரத்யாசு நாம் அந்யதமோ பவேயம் –என்றதாலே இந்த முக்தகமும் இங்கே சேர்ந்து அனுசந்திக்கப் படுகின்றது போலும்

—————————–

ஸ்ரீ ரெங்கம் கரி சைலம் அஞ்சன கிரிம் தார்ஷ்யாத்ரி சிம்ஹாசலௌ
ஸ்ரீ கூர்மம் புருஷோத்த மஞ்ச ச பத்ரி நாராயணம் நைமிசம்
ஸ்ரீ மத் த்வராவதீ பிரயாக மதுரா அயோத்யா கயா புஷ்கரம்
சாளக்ராம கிரிம் நிஷேவ்ய ரமதே ராமானு ஜோயம் முனி

————————————————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பராசர பட்டர் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ தேசிகனும் -கோயில் -திருமலை -பெருமாள் கோயில்- திருவஹீந்திர புரம் -அனுபவம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி சுவாமிகள்—

October 1, 2015

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஸ்ரீ ரெங்க அனுபவம் –

காட்டில் வேங்கடம் கண்ண புர நகர் —பள்ளி கொடும் இடம் -கூடிடு கூடலே -பக்திக்கு பரவசப் பட்டு அசேதனம் காலில் விழுந்தாள்
-உலகு அளந்தான் வரக் கூவாய் –
அபீத ஸததம் அரங்கன் மேல்
நியாச விம்சதி நியாச பஞ்சதி திலகம் -அரங்கன் திருவடிகள்
பகவத் த்யான சோபனம் -படிக்கட்டு -முநிவாகன போகம் -காண்பனவும் –உரைப்பனவும் -மற்று ஓன்று இன்றி கண்ணனையே கண்டு உரைத்த கடிய காதல் –பாண் பெருமாள் -நின் கண் வேட்கை எழுவிப்பன் -ஆழ்வார் செய்த கைங்கர்யம் -அர்ச்சையிலே ஈடுபட்டு -எட்டாக் கனி இல்லையே –
படுகாடு கிடந்தது கண்டு குமிழ் நீர் ஆழம் கால் படுவார்கள்
அஷ்ட புஜ அஷ்டகம்
வேக்கா சேது ஸ்துதி
காமாட்சி அஷ்டகம்
பரமார்த்த ஸ்துதி -திருபுட்குளி
தேகளீச்வர ஸ்தோத்ரம் -திருக்கோவலூர்
38 திவ்ய தேசம் -நம் ஆழ்வார் -அருளி இருந்தாலும் -மதிள் அரங்கர் வண் புகழ் மேல் ஆயிரம் -பட்டர் -ஈத்த பத்து –
சேராத உளவோ பெரும் செல்வருக்கு –
ஜகதாம் பத்தி -சேஷி தம்பதிகள் -திவ்ய தம்பதிகள் -லஷ்மி நாத –நாத யாமுன –அஸ்மத் ஆச்சார்யா -திருவரங்க நாச்சியாரும் பெரிய பெருமாளையும் குறிக்கும் -ஆசார்ய பதவி ஆசை பட்டு -தேர் தட்டிலும் -அரங்கத்திலும் -குறு பரம்பரையில் முதல் ஸ்தானம் –ரகஸ்ய த்ரயம் உபதேசித்து அருளி –
குருக்கள் தம் குருப்யச்ய-இவர்களைத் தான் குறிக்கும் –
அபய முத்திரை -வைத்த அஞ்சேல் என்ற கையை -அடுத்த ஸ்லோகத்தில் –
மீண்டும் மீண்டும் பிரபத்தி பண்ணாதே ஹஸ்தம் சொல்லும் -என்னை ரஷிக்கட்டும்
வியாக்யானம் -முத்தரை காட்டி அருளும் -நாட்டியகாரர் -அபயம் பத்ரஞ்சவோ -கரதலே-ஸ்மிதம் பண்ணி -காட்டி அருளி -மாஸூசா –
-அபய பிரதானம் -நம் பெருமாள் ஸ்மிதம் இன்றும் சேவிக்கலாம்
வந்ததே போதும் -சரணா கதிக்கு பின்பே நமக்கு கைங்கர்யங்கள் நிறைய செய்து பொழுது கழிக்க வேண்டும்
-சம்சார பயம் வேண்டாமே -பிரபத்தி ஒரு தடவையே
த்வயம் இனிமையால் மீண்டும் சொல்லி -நினைவு படுத்த மீண்டும் சொல்லி -ஆச்சார்யர்களுக்கு இனிமை அதனால் சொல்லி
-சம்சார பயம் போக்க சொல்லி -கிஞ்சித் தாண்டவம் -கோட்டங்கை வாமனனாய் செய்த கோலங்கள் –
கையில் பிடித்த -திவ்யாயுதங்களும் வைத்த அஞ்சேல் என்ற கையும் -கவித்த முடியும் -தேவாதி தேவன் -சிரித்த முகமும் முறுவலும் –
ஆசன பத்மத்தில் அழுந்திய திருவடிகளும் -இவை எல்லாம் நமக்கு நம் பெருமாள் பக்கலிலே காணலாம்
குற்றம் கன்று வெறுவாமைக்கு வாத்சல்யம் –ஸ்வாமித்வம் -சௌசீல்யம் சௌலப்யம் –
ஆறாவது ஸ்லோகம் மா புஜங்கர் -சேர்த்தி மூன்று -தடவை –வெளி ஆண்டாள் உள் ஆண்டாள் -உபய நாச்சியார் -ராமர் துர்நபி பாஷதே -நம் பெருமாள் ராமர் -பெரிய பெருமாள் -கண்ணன் -கற்றினம் மேய்த்த கழல் -கொண்டல் வண்ணன் கோவலன் -நாச்சியார் மாலை நம் பெருமாள் இடம் வராது –ஆண்டாள் மட்டும் தான் அந்த உரிமை -அரங்கனுக்கே என்று இருந்தவள் -அரங்கற்கே பன்னு திருப்பாவை பல் பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள்
ஐஞ்சு லஷம் பெண்களையும் -பிருந்தாவனம் தனது வசம் கொண்டு இருந்தவன் அசேஷ ஜன -க்ரஹனாயா கொள்வதற்காக -சயனத்தில்
-ரெங்கே புஜங்க சயனே –
சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் அன்றி பேரேன்
நாபி கமலம் -ஸ்மிதம் -பிறந்த குழந்தை பார்த்து பெரிய பெருமாளும் பெரிய பிராட்டியாரும் சேர்ந்து -அன்யோன்ய மந்த ஸ்மிதம் –ஓம் சத் இத்யாதி சொல்வதைக் கேட்டு -நான்முகனால் ஆராதனம் -அவனாலே எழுந்து அருளப் பெற்ற -ஆதி ப்ரஹ்ம உத்சவம் என்றே பெயர்
கர்ம கோடி-கிடாம்பி ஆச்சான் -திரு மேனி -அந்த அப்புள்ளார் வம்சத்தில் பிறக்க வைத்தாயே
சரணம் வார்த்தை சொல்லும் படி சொல்பம் பண்ணி அருளும் –
ஆசார்ய சம்பந்தம் வரை பண்ணி அருளிய பின்பு -இத்தையும் பண்ணி அருள வேண்டும் -முக்தி அளவும் நீயே அருள வேண்டும்
உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்-நம் ஆழ்வார் போலே –
ஈஸ்வர சௌஹார்த்தம் -யத்ருச்சா ஸூ ஹ்ருதம் விஷ்ணோர் கடாஷம் -அத்வேஷம் ஆபி முக்கியம் -ஆசார்யர் -சாது சமாகம் படிக்கட்டுக்கள் –
மெய்யடிகார்கள் ஈட்டம் கண்டு -கண் இணை என்று கொலோ கழிக்கும் கொலோ -முதலில் பெருமாள் திருமொழி -பிரார்த்தித்து
ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகள் உடன் சேர்க்கை -கூடுமேல் அது காண்டும் கண் படைத்த பயன் ஆவதே -திலகம் -திருவடி துகள்கள் தண்ணீர் பட்டு –கண்ண நீர் கொண்டு அரங்கன் திரு முற்றம் சேறு செய்வர் –
ஸூ ரிகள் -பெருமாள் உபாயம் நினைக்காமல் -முக்தி அடைந்த பின்பு – ஏறி வந்த ஏணி நினைப்போமோ –திருவடிகளே உபேயம் புருஷார்த்தம் சாத்தியம் கைங்கர்யம் செய்ய -அத்தை ஸ்ரீ ரெங்க வாசிகள் இங்கேயே நினைக்க -எப்பொழுதும் பிராப்யம் -அனுபவிக்கத் தக்கவன்
பால் விருந்து -மருந்துக்கும் பித்தம் பிடித்தால் –
பால் அக்கார அடிசில் நினைவு வருமா பித்த மருந்து என்று நினைவு வருமா அஜீர்ணம் தொலைந்த பின்பு –
அது போலேவே அவன் உபேயம் -புருஷார்த்தம் –அந்திம காலத்தில் ராமானுஜர் -உபதேசம் -அந்திம கால தஞ்சம் –
ஒரு ஷணம் உபாயம் ஆக்கி பின்பு எல்லாம் புருஷார்த்தமாக நினையும் -கரு முகை மாலையை சும்மாடு போலே
துவத் சேஷத்வ -ரசிகா –தேசிகன் ஸ்ரீ ஸூ கதிகள் இத்தை அடி ஒட்டியே —
புறப்பாடு நேரம் கழித்து சேவித்தால் கழுத்தில் தூக்கு போட்டு கொள்ளுவார்கள் ஈடு
வெள்ளோட்டம் -அங்கே சென்று கைங்கர்யம் செய்ய பயிற்சி -இங்கே –

கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -அவனுக்கு நாம் சொல்லும் மாஸூசா
பகவத் த்யான சோபானம் -படிக்கட்டுக்கள் -காட்டவே -அடி -முதல் -ஆகார சுத்தி -சத்வ குணம் வளர -திரு மேனி த்யானம் சத்வ குணம் வளர -சுத்த சத்வம் -வெள்ளை சாயல் சிகப்பு கருப்பு மாறும் -ரஜஸ் தமஸ் மாறி சத்வ குணம் வளர்க்க –மோஷ ப்ரதன்-அவன் ஒருவனே -தெளிவான சிந்தனை -ஆனந்தமாக இருப்பார்கள் –நல்லதே மனசில் படும் -பேசினாலே இனிமையாக -பிறர் ஸூ ஹ்ருதம் ஒன்றே மனசில் –
சயனத் திருக் கோலம் -ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்கள் ஈடுபட்டு -வேதார்த்த சந்க்ரகாம் -சேஷ சாயினே -நின்று இருப்பவன் இடம்
-தென் அரங்கன் என்னில் மயலே பெருகும்
ஏரார் கோலத் திகழ கிடந்தாய் -கிடந்ததோர் கிடக்கை -கிடந்தவாறு எழுந்து இருந்து பேசு
அந்தர் ஜோதி —அஞ்சனம் யோக திருஷ்டி -ஹிருதயத்தில் பிரகாசிக்க மோஷ மொஷாதி ரூபம் சித்தி -சிந்தா மணி -திவ்யம் சஷூஸ் ரெங்க மத்யே -சமுதாய சோபை –அவயவ சோபை –திருக் கமல பாதம் -தொடங்கி–நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள் வரை -ஆல–நீல மேனி ஐயோ நிறை கொண்டது என் நெஞ்சம்
லாவண்யம் திருக் குருகுடி நம்பி
-சௌந்தர்யம் நாகை அழகியார் –
பராசர பட்டர் -லாவண்யம் கப்பல் ஏறி சௌந்தர்யம் அனுபவிக்க –
சீதக் கடலும் –பாதக் கமலம் –21 பாசுரங்கள் –
அனுபவிக்கும் மனச் கிட்டும் அப் பொழுதைக்கு அப்பொழுது ஆராவமுதம்
தானே ஏற்றி கொள்ளும் திருவடியில் நின்றால்-திருக் கண்கள் கடாஷம் பெற்று மோஷம் –
வைகுண்ட வாசலில் நுழைந்து –
பாதாம் போஜாம் –ஜனகா –தொடைகள் -நாபி -சொல்லி சொல்லி கூப்பிடுமாம் -மார்பு -நாச்சியார் -கழுத்து வாய் மாசுசா -சொல்லி -கனக வளை முத்ரா -கழுத்தில் தானே -அணைக்கும் இடம் -கழுத்து முழுங்கின இடம் மாசூசா சொன்னது வாய் -கண் பொய்யே பேசாதே அனுக்ரஹம் ஒன்றே பொழியும் மௌலி பந்தே –மாயனார் -ஆய சேர் முடியும் தேசும் அடியேற்கு அகலுமோ –வலது பக்கம் திரும்பி நம்மை நோக்கி ஜரிக்க கூடாதே உண்டது -எண்ணைக் காப்பு சாத்தி சேவை -ஆபரணங்கள் சாத்தி அழகைக் குறைக்க -ஆபரணங்களுக்கு அழகு கொடுக்கும் பெருமாள் -ஆடி 18 முதல் புறப்பாடு -48 நாள்களுக்கு பின்பு -ராஜாவுக்கு பிரஜை போலே அரங்க நகர் மக்கள் –

ஏகாதசி -சந்தன மண்டபம் -திருமஞ்சனம் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் -மூலவர் உத்சவர் பிரதான்யம்
காஞ்சி -உத்சவர் பிரதான்யம்
திருவேங்கடம் -மூலவர் பிரதான்யம்
1323 உலுகான் படை எடுப்பு -துக்ளக் -1311-முதல் படையெடுப்பு -12000 முடி திருத்திய பன்றி மெட்டு -கொள்ளிடம் -அருகில் -தேசிகன்
1205-1305-பிள்ளை லோகாச்சார்யர் -ஒத்தக்கடை யானை மலை -மறைவிடம் -2 வருஷம் அங்கேயே -திருவரசு
1268/69–1369-தேசிகன் -சாஸ்திரம் ரசித்து -சுத்த பிரகாசர் -மேற்கு நோக்கி -அபிபீத ஸ்தவம் அருளி மேல் கோட்டையில்
கூறத் ஆள்வான் திரு மால் இரும் சோலை -சைவ வைணவம் சண்டை
1390 அப்புறம் சண்டை கலக்கம் முடிந்து
1371=1443 மா முனிகள்
அரங்கம் ராஜதானி வேர் பற்று -நரக பாதக -திரு அரங்கன் நாமாவளி சொல்லி
பெரிய பிராட்டிக்கு கேள்வன் -ரெங்க பூத ரமண -விருப்பத்துடன் இங்கே அந்து சேர்ந்தவன் -ந்ருத்த ஸ்தானம் –
கிருஷ்ண -கண்ணனே விஷ்ணோ ஹரே -திரு மனத் தூண்கள் இரண்டும் ஹரி -அஷரங்கள்-
த்ரிவிக்ரம ஜனார்த்தன -த்ரியுக -3 இரட்டைகள் பகவான் -நாராயணன் -நிரஸ்த -எதி தலைவர் ராசா பாரதி சொல் -பயங்கள் போனதே –தலை நரைத்து -நிரஸ்த -நிபு சம்பவம் -ரெங்க முகே -எதிரிகள் வர மாட்டார்கள் பரஸ்பர ஹிதம் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவ செல்வம் –
பிரபாவம் சொல்லி அருளி -கைங்கர்ய செல்வம் –

——————————————————————————-

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருமலை — அனுபவம்

தயா சதகம் -108- ஸ்லோகங்கள் -திரு வேங்கடம் உடையானே பாட்டுடைத் தலைவன் -இல்லை தயை குணம் தான் -தயா தேவி -துளசி தேவி போலே –
காடு வானரம் வேடர்களுக்கும் -ஏகாந்தமான -போதரிந்து வானரங்கள் பூச்சுனை புக்கு -ஆழ்வார்
தயை ஒன்றே அவனை பொதுவாக்கி -நித்யர் மண்ணவர் நடுவில் -கண்ணாவான்-அனைவருக்கும் -தாய் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு இரு முலையால் பால் அளிப்பது போலே –
திரு மணி அம்சம் தேசிகன் -ராமானுஜர் ஸ்ரீ ஸூகதிகள் ரீங்கரிக்கும் படி பல கிரந்தங்கள் அருளி
ஸ்ரீ நிவாச அநு கம்பாய –உதாரணம் -கரும்பு -கடித்து ஆசாரம் பொருந்தாதே -கரும்பு சாறு -அஸ்தரம் -கட்டி கல் கண்டு –
திருவேங்கடம் உடையான் -கரும்பு -சாறு -தயை -திருமலை கல் கண்டு -திருமலையே திரு உடம்பு -ஆதி செஷன்
அஹோபிலம் -திரு மேனி -ஸ்ரீ சைலம் வாழ் -திருமலை -தலைப் பாகம் -குஷீக்கி -பர்யங்க வித்தை -ஆதி செஷன் பீடம் காலை வைத்து -அது போலே திருமலையில் கால் வைக்கலாம் -முழம் தாளால் நடந்து போனதாக சொல்வார்கள்
கிருபா –அநு கம்பா -நடுக்கம் -பிறர் நடுக்கம் பார்த்து தானும் நடுங்கி ஆர்த்தி நனைத்து -ஆர்த்ரா நஷத்ரம் –
இரங்கி தீர்த்தம் ஆடி -அடுத்த ஸ்லோகம் -பிரவாஹம் -பகவத் அனுபவம் -படித்துறை -குரு பரம்பரை -பெருமாள் -வசிசிஷ்டர் -சக பத்ன்யா விசாலாட்ச்யா –ஆற்றில் இறங்குவார் கையிலே துணை பற்றி போவார் போலே -போனார் –

குண பிரவாகம் -செஞ்சொல் கவிகாள் உயிர் காத்து ஆள் செய்மின் -வஞ்சக் கள்வன் -பரத்வம் கருணை சுசல்யம் வாத்சல்யம் -சௌசீல்யம் -மூழ்க அடிக்கும்
குளிர்ந்து இருக்கும் குரு சந்ததி -சீதலாம்–தண் தெரியல் பட்டர் பிரான் -வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் திருப்பாதம் பணிந்து –
பட்டர் -அழகிய மணவாளன்
ராமானுஜர் -சோமாசி ஆண்டான்
திருக் கண்ண புரம்-திருமங்கை ஆழ்வார்
திருத் தொலை வில்லி மங்கலம் -நம் ஆழ்வார்
திரு வேங்கடம் -பெரிய திருமலை நம்பி -அனந்தாழ்வான்
அத்யயன உத்சவம் -21 நாள் -மற்ற இடங்களில் -அனந்தாழ்வான் -ஏற்பாடு -22 நாள் ராமானுச நூற்று அந்தாதி தனியாக –
23-தண்ணீர் அமுது திருத்தும் உத்சவம் -பெரிய திருமலை நம்பி -தாத்தா தீர்த்தம் கொடு கேட்டு –
ஆசார்யர்கள் ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீ ஸூ கதி கொண்டு -சர்வ யோக்யதாம் -பொதுவாக்கி -தங்க பாத்ரம் போலே -சர்வாதிகாரம் அருளிச் செயல்
-த்ரிவேதி சர்வ யோக்யதாம்

உத்தர பாகம் திராவிட பாஷா -வேதாந்தம் -ஆயிரம் இன் தமிழால் -எய்தற்கு அறிய மறைகளை –வேதம் எண்ணிக்கை இல்லை -இதுவோ இனிமை ஆயிரம் –
கமலா வாசம் -கருணை ஒன்றையே ஏகாந்தி-பிரபன்ன ஜன சாதகாம் பஷி போலே
ஆழ்வார் திரு நகர் -தெற்கு மேற்கு கிழக்கு வடக்கு திருவேங்கடம் சந்நிதி உண்டே –
மாரி மாறாத தண் அம மலை வேங்கடம் —அண்ணலை -வாரி மாறாத -தாமிர பரணி -திருவாய் மொழி தயையால் -மயர்வற மதி நலம் அருள -திருவேங்கடம் -ஆண் பெண் பெயர்கள் அங்கும்
மணி வல்லி -பெயர் –
3-3- 6-10-திருவாய்மொழி -நோன்ற நாலிலும் சரண் -பலிக்க வில்லை -உலகம் உண்ட பெருவாயா -அகலகில்லேன் இறையும்-த்வயார்த்தம் தெளிவாக அருளி
ஒழிவில் காலம் -சவ தேச -சகலமும் -இளைய பெருமாள் போலே -பரதன் கைங்கர்யமும் வேண்டும் -சத்ருகன்
ராமனைத் தவிர தெய்வம் மற்று அறியாத பரதனைத் தவிர மற்று அறியாத சத்ருனன் -நிலைமையே வேண்டும்
த்வயம் பூர்வ உத்தர வாக்யார்த்தம் இங்கேயே –
கமலா வாசன் கருணையே எதிர்பார்த்த ஆழ்வார் -ஆழ்வார் தீர்த்தம் -கபில தீர்த்தம் இன்று பெயர் -கீழே மண்ணாக இருக்க -தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி மலைக்கு போகும் வழி –

ஆறாவது ஸ்லோகம் -சமஸ்த -சைதன்யம் -ஞானம் -பெரிய பிராட்டியார் -ஸ்ரீ நிவாசா கருணா இவ ரூபிணி
ருக் வேதம் -10 புராணம் -அடையாளம் -கிரிம் கச்ச -ஸ்ரீ பீடம் -கோவிந்த நாமம் – சொல்லிக் கொண்டே -திருமலை ஏறுவது -ஆருஷம் -பீடம் கொண்டே அவனுக்கு அடையாளம் –மாலையைத் தாங்கி கொண்டு இருப்பவர் உபன்யாசம் –
திருக் கண்டேன் -இடை களியில் சேவித்து முதலில் -நாச்சியார் -தான் முதலில் கண்ணில் பட -ஸ்ரீ நிவாசன் ஸ்ரீ தரன் இவனே -நித்ய அனபாயினி –அபாயம் -பிரிவி அனபாயின்மை பிரிவி இல்லாமை -இறையும் அகலகில்லேன் -ஸ்ரேயதே ஸ்ரீ நிவாசனுக்கும் பெருமை சேர்த்து தேவத்வம் அஸ்நுதே ஸ்ரேயதாம் –
பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் -விஸ்வ தாரிணீம் -பூமா தேவி -தைக்கு தடை பாவங்கள் சூழ்ந்து இருக்கும் -பாபம் போக்க -குற்றம் போருக்க -பூமி தேவி
தென்னன் உயர் பொருப்பும்-தெய்வ வட மலையும் மன்னு நிலையே முலையாக–மலராள் தனத்துள்ளான் – ஸ்ரீ ஸ்தன ஆபரணம் இவன் –
தைர்யே ஹிமாசலன் –பூமா தேவி போலே பொறுமை பெருமாளுக்கு வால்மீகி –
நீலா தேவி -அடுத்த ச்லோஹம் -கண் புரை நோய் இருந்தால் தான் பாபங்கள் தெரியாதே -போக படலம் -அனைத்து ஆனந்தம் -மயக்கி
தயா தேவி வணங்கி –ஞானம் விளக்கு காட்டி -விழுந்தாரை எடுத்து -பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்தி தேஜஸ் கொண்டு திருத்தி -ஸ்வாதீன–அவனை தனக்கு வசப்படுத்தி வைத்து -நாமும் -உபதேசம் பண்ணி திருத்தி அவனை அழகாலே மயக்கி

உசித உபாயம் உசித நேரத்தில் சொல்லி -தத் இங்கித பராதீனன் -தயை ஓடம் -கிருபை ஒன்றாலே மோஷ பிரதன்-கிருத அபராதங்கள் நிவாரணம் தேடி -சம்சார தாரிணீம் நீயே –
மமமாயா துரத்தயா -கீதா -ச்லோஹம் –என் அருளினால் -மா மேவ யே பிரபத்யந்தே -விஷ்ணு போதம் –
ராமன் ராவணன் -ஞான பலாதிகள் ஓன்று போலே இருந்தாலும் தயை ஒன்றே வாசி -இது இல்லாததால் அவை இருந்தும் தோஷம் ஆகுமே -ராமனை ராவணன் இடம் பிரித்து கொடுப்பதே நீ –
கிருபா பரிபாலையா -கேவலம் மதீயைய தையா -மா மேவ ஏவ -ஏவகாரம் –அபராத சஹச்ர பாஜனம் -சம்சாரம் பாழும் கிணற்றில் விழுந்து தவிக்க –
தயை -17 ஸ்லோகம் -பிரயோக்கும் இடம் -சிருஷ்டி காலத்திலேயே செய்து அருளி -அசித் போலே இருக்க -அசித் அவிசிஷ்டான் பிரளையே–ஜாத நிர்வேதம் -வெறுத்து சிருஷ்டி பண்ணி அருளி –

சிருஷ்டி கார்யமே தயையால் தூண்டப்பட்டு -இத்தை செய்து அருளியதே -திரு வேங்கடமுடையான் -அவனே ஓங்கி உலகு அளந்த பெருமாள் -தனி மா தெய்வம் –உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த தனி மா தெய்வம் தளிர் அடிக் கீழ் -புகுதல் அன்றி -அவன் அடியார் நனி மா கலவி இன்பம் வாய்க்க -பிரார்த்திக்கிறார்
உழவன் -21 ஸ்லோகம் -பக்தி உழவன் -தயா தேவி -ஜலம் -சர்வ பாபேப்யோ மொஷயிஷ்யாமி களை பறித்து -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் -உபகரணங்கள் அந்த உழவனுக்கு -பக்தியே விதை –
கமலா காந்தன் -தயா தேவி நாளைக்கு உனக்கு யார் சோறு போடப் போகிறார்கள் -அபராதங்கள் -தானே அவளுக்கு உணவு -துஷ்கிருதகளில் பிரதானன் நான் -கொஞ்சமாக தோஷம் பண்ணுகிறவர்களை பார்க்காதே –
சீதா மத்யே ஸூ மத்யமா -இடையே இல்லாதவள் இடையில்
இளையனோடு பொய்யோ இடையோ என்று இருப்பவள் -மேலும் கீழும் உள்ளது கண்டு இடை இருக்க வேண்டும் என்று ஊகம் –
தயா தேவி -ஞான -சக்தி பலம் தேஜஸ் –வீர்யம் ஐஸ்வர்யம் பெருமாளுக்கு நல்லது தேட வேண்டாமா பேசி -குணம் சமாஹம் -எதிர் வக்கீல் -தயா தான் நீதிபதி –
குழந்தையை ரஷித்தே தீர வேண்டும் -33 ஸ்லோகம்
சீறி அருளாதே -சீருவதே அருள்
கடல் அரசன் –இடத்தே வில்லை வளைத்து -விரோதிகளை ஒழித்து
பரசுராமன் -தபம் பலம் மட்டும் வாங்கி
காகாசுரன் -ஒரே கண்ணை அழித்து-
அவனது தண்டனையை மாற்றி -தடுத்து நிறுத்தாமல் -இப்படி திருப்பி விட்டு அருளுகிராய் தயா தேவி –
வேடர் தலைவன் கபி குலபதி -யாரோ ஒரு சபரி -காபி சபரி -தாழ்ந்த -குசேலர் குப்ஜா -விரஜை ஐஞ்சு லஷம் பெண்கள் மாலா காரர் -உன்னதி -நீ -பிரபு- தயை வெள்ளம் -நிரப்பி செய்து அருளி -65- ஸ்லோகம்
முகுந்த -மோஷ பூமி ததாதி இதி முகுந்தா -இங்கேயே இஹ முக்த அநுபூதி அருளி -வேறு என்ன கேட்க உள்ளது

————————————————————-

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன்-பெருமாள் கோயில் அனுபவம்

பிறந்தக அனுபவம் -வரதராஜ பஞ்சாசாது -உத்சவம் -அவதாரம் –
தேவாதி ராஜன் -பேர் அருளாளன் -ராஜா அருள் சேர்ந்து
தாக மண்டபம்
மதுரை -இழந்து ஆய்ப்பாடி
அயோத்தியை -தண்டகாரண்யம்
தூப்புல் -திரு மலைக்கு மேலே சென்று மங்களா சாசனம் உத்சவம் –
மலைக்கட்டு திவ்ய தேசம் -திரு வெள்ளறை -திருவாட்டாறு போலே அத்திகிரி
காருண்யா ராசி குவியில் -திரு நாமம் சாதிக்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்தில் -பேர் அருளாளன் இல்லையோ -வரதன் –வரதர்களுக்குள் ராஜா வராத ராஜன் -உதாரா சர்வ ஏவைஷ என்பவன் அன்றோ –
நாலு பேர் வருகிறார்கள் -நாலு பேர் வரவில்லை -உடனே எந்த நாலு பேர் வரவில்லை கேட்டான் -அர்ஜுனன் துஷ்க்ருதா மூடர் -அசுரர் போல்வார்
இவர்கள் வாங்கி கொண்டதால்தானே உதாரன் -வாங்கினவன் கொடையாளி ஆகிறான் –
காரே ய் கருணை இராமானுச -பேர் அருளாளன் அருள் பெற்றவர் பெயர் வாங்கிக் கொண்டாரே
மகா ரச கந்தம் -மடப்பள்ளி மனம் கமழும் வம்சம் -கிடாம்பி ஆச்சான் வம்சம்
அத்திகிரி அத திகிரி -அந்த உயர்ந்த சக்கரத் ஆழ்வார் -பிடித்த அழகு -நிமிர வழி இல்லாமல் –
ராமன் ஒரு தடவை குனிந்து சமுத்திர ராஜன் இடம் அடியேன் -சொல்லி பலிக்காமல் வில் எடுத்து கார்யம் கொள்ள வேண்டிற்று
கலசி ஜலசி -கன்யா கலசம் -ஜலம் -கடலில் பிறந்த -பெரும் தேவி -காருண்யா ராசி என்றே பெயர்
புஷ்கரம்-தீர்த்த ரூபம் -ப்ரஹ்மா சேவை -ஆசைப்பட -தீர்த்தம் -சேவை கிடைக்க -நைமிசாராண்யம் -வன ரூபம் -சத்ய வ்ரத ஷேத்ரம் வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி –
காஞ்சி -க பிரம்மா அஞ்சித்த -அவரால் வணங்கப் பட்டவர் -காயத்ரி -தேவிக்கும் சந்நிதி உண்டே புஷ்கரம்
சரஸ்வதி தேவி இல்லாமல்
தீப பிரகாசர் -இருளை நீக்க – -காளையன் அனுப்பி -அவனை விளக்கில் கொண்டார்
யானைக் கூட்டம் ஆளறி வேளுக்கை
பூத கணங்கள் -அஷ்ட பூஜை பெருமாள்
நதி போலே -வந்து வேக வாதி ஆறு -வேகமாக வந்ததால் வேக வாதி -சேது வெக்கா சேது யதோத்த காரி -தலை மாடு மாறி -என்ன பன்ன தெரியாமல் –
ப்ரஹ்மா சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் அப்புறம் திருமங்கை ஆழ்வார் சொன்ன வண்ணம் –
நான்கு பெருமாள் எழுந்து அருளி -வர வேண்டியவர் வர வேண்டுமே
ரேவதி புனர்வசி ரோகிணி ஹஸ்தம் -சித்தரை மாசம் -திருவவதார உத்சவம் –
சம்ப்ரதாயம் ரஷனம் -காருண்யா ராசி திருமங்கை -வேகவதி ஆற்றங்கரை வந்து சொத்து -மண்ணை அளந்து போட தங்கம் வார்த்து கொடுத்த பெருமாள்
ஆளவந்தார் -பிரார்த்தனைக்கு ராமானுஜர் சம்ப்ரதாயத்துக்கு கொண்டு வந்த வரதன்
வெள்ளை வஸ்த்ரம் -இருவரும் சேவை -நவராத்திரி மகா நவமி -ஒரே வெண் கொற்றக் குடைக்கு கீழே –இருவரும் சேர்ந்து புறப்பாடு
ஸ்ரீ ரெங்கம் அனுப்பிய கருணை -ராமானுஜரை –ஆவாரார் துணை -தேவாரார் கோலத்துடன் –
அன்பன் -சர்வ ஸூஹ்ருத் -அவ்யாக வத்சலன் -ஞான சாரம் பிரேம சாரம் ராமானுஜர் காலத்தில் பிறந்த தமிழ் பிரபந்தங்கள் இவை -ராமானுஜ நூற்று அந்தாந்தி போலே -ஆசார்ய வைபவம் சொல்ல வந்தவை –
வேதாந்தம் உன்னைப்பார்க்க முடியாது சொன்னதும் உண்மை கண்ணுக்கு தெரியும் படி நீ சேவை சாதிப்பதும் உண்மை உளனஎனில் உளன் இலன் எனில் இலன் -சொல்லலாம் -சொல்லே முக்கியம் விரோதி பரிகாராம்
அவன் செய்யும் முயற்சியால் முடியாது நீ காட்டவே காணலாம் –எச் சஷூசாம் விஷயம் -மனிசர்க்கு தேவா போலே தேவர்க்கும் தேவர் நீ -அனுபிரவேசித்துநியமித்து -சிருஷ்டித்த பதார்த்தங்களுக்குள்ளும் -சம காலத்திலேயே புகுந்து -வஸ்துவாக்கி -சத்தை பெற -சட்டை போலே தேவர்கள் -அங்கான் அங்கா தேவதைகள் ஜகத் சர்வம் சரீரம் -பிரகாரம் -ஆதி ராஜ்ஜியம் -வேத ரஷகன் தேவ ராஜன் -சாயா -நிழல் -புறப்பாடு கொடை அழகு -வள்ளல் அழகு 18 ஜான் குடை அழகு –
வேதம் மரம் -பழம் உன்ன வரும் பறவைகள் போலே தேவர்கள்
அகில ஹேய -விபஷ பூதம் -பிரத்ய நீக -கல்யாணைக -உபய லிங்கம் -விபூதி லிங்கம் நம் சம்ப்ரதாயம் -உபய லிங்க பாதம் ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ தரம்
நித்யோதித்த சாந் தோ தித தசை -பாஞ்சராத்ர ஆகமம் -ஸ்ரீ பத்ரியில் நாராயணன் தன்னை தானே த்யானம் ஸ்வரூப த்யானம் -விசாத வியூஹ ஸ்தம்பம் -சதிர் வித- பர வாசு தேவன் வ்யூஹ வாசு தேவன் இருவரும் நீயே -பெருமாள் கோயிலில் பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் –
பெரும் தேவி -கம்பர் -கௌசல்யையை–அங்கு இளைய தேவிகள் உள்ளார் -பெரும் தேவி கேட்டு அருளாய் -திருவடி -பெருமைக்கு தக்க தேவி –
கருட வாகனம் இருக்க சக்கர தாழ்வாரும் இருக்க சம்சார சாகரம் -பல முதலைகள் -கடிக்க -ஆர்த்தி உடன் நானும் கூப்பிட -அருளாதநீர் -புதுப் பெயர் கொடுக்கிறார் ஆழ்வார் – -பிரதம சதகே வீஷித வரதம் -இமையோர் தலைவா -அமரர்கள் அதிபதி தேவாதி ராஜன் -அபராத சஹாத்வம் குணம் உண்டே
கோஷ்டியார் சேர்க்கை எனக்கே எப்பொழுது உண்டாகும் –மற்றவர்களுக்கு அனுபவம் கொடுப்பார்கள் –
கனக முத்தரை -விஸ்வரூபம் சேவிக்க வேண்டும் -தீர்க்க சுமங்கலி -திரு நாராயான யது கிரி -நாச்சியார் புது மணப் பெண் போலே
புல்லாக்கு கீழே சிரிப்பை குனிந்து சேவித்து அனுபவகிக்க வேண்டும் காஞ்சியில் -பரதந்த்ரன் -சாஷி வளையல் முத்தரை காட்டிக் கொடுக்கும் –
இந்திரா -லோக மாதா -பிராட்டி திருநாமம் பரம ஐச்வர்யாயா தாது —
48 ஸ்லோகம் -உத்சவங்கள் சேர்த்து அருளி -விசேஷ அனுபவம்
குதிரை -கருட விந்தை ராஜன் -தேர் -ஆளும் பல்லக்கு ஆந்தோளிகா -தியாக ராஜன் வெய்யிலோ மழையோ-உத்சவம்
நிரந்தரம் -வாரண சைல ராஜா -அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் கச்சி நகர் உளானே -சத்யம் சபே –
நீர் இங்கே இருந்து என் உள்ளம் புகுந்து இருக்க
பல சுருதி -சொல்லி நிகமிக்கிறார் -கல்பக விருஷம் -தேவ ராஜன் -கையாலே பறிக்கும் படி
கோடியில் உள்ள துணியை கம்பாலே போட்டு கம்பாலே எடுக்க வேண்டும் -சாஸ்திரம்
அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் அளிக்கும் தேவாதி தேவன் -ஞாத சதகம் -காஞ்சிக்காக அருளி

————————————————————-

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன்-திருவஹீந்திர புரம் -அனுபவம்

அடியவர்க்கு மெய்யன் தேவ நாதன் -அஹீந்திர -ஆதி சேஷ புரம் –
ஔஷதக கிரி -கருடனை த்யானிக்க -ஹயக்க்ரீவ மந்த்ரம் உபதேசம் -28 ஸ்தோத்ர கிரந்தங்கள் தேசிகன் அருளி –
கவி -தார்க்கிக சிம்ஹம் -புற சமயம் நிரசனம் தர்க்க நியாய சாஸ்திரம் கொண்டு வேதார்த்தம் ஸ்தாபித்து அருளி -வாதம் நிலை நிறுத்த ஞாய சாஸ்திரம் –
கவிகளுக்குள்ளே சிம்ஹம் -தார்க்கிகர்களுக்குள்ளே சிம்ஹம் -ஞான பாவம் -உபதேசிக்க -அனுபவம் -உள்ளம் உருகி -நாயகி பாவம் -மகள் தாய் தோழி பாவங்கள் –
தேசிகன் -27-ஆண் பாவம் -தேவ நாத பஞ்சாசத் -50
அச்யுத சதகம் –பெண் பாவம் -அவயவ சபைகள் -100 ஸ்லோகங்கள் -ஆண்கள் முரட்டு சமஸ்க்ருதம் -பெண்கள் -மெல்லிய சமஸ்க்ருதம் வல்லினம் இல்லாமல் போலே
பிராக்ருத பாஷை -பெண்களும் குழந்தைகளும் -பேசுவது -பெண் பேச்சு தனி சிறப்பு -திருப்பாவை -லோக பிரசித்தம் –
அர்த்தம் புரிய அவரே சாமான்ய சமஸ்க்ருதத்திலும் அருளி உள்ளார் –
தெய்வ நாதன் -புருஷோத்தமன் -அழகன் பெரியவன் மூவராகிய ஒருவன் -ஞான பிரான் மலைக்கு மேலே –
தேசிகன் முதல் ஸ்தோத்ரம் பிறந்த இடம் -பொற் கால் இட்ட பெருமை கொண்டைக் கோல் நாட்டி –
திருக்குடந்தை -ஆராவமுதன் -ஆறு பிரபந்தங்களிலும் மங்களா சாசனம் -நாலு வித கவி -சிதற கவி -திரு வெழு கூற்று இருக்கை-
சக்ராயுதம் -த்ரி சூலம் -மாட்டி -சேவை சாதிக்க -தீர்த்த தாகம் -ஆதி சேஷன்-வாளால் அடித்து அஹீந்திர புரம்
கருடன் -சுத்தி வர -கருட நதி -கடிலநதி மருவி -பெருமாள் அங்கு எழுந்து அருளி உத்சவம்
மூவராகிய முதல்வன் -சத்யம் -தாசாநாம்-அடியார்க்கு மெய்யன் – அச்சுதன் -ந சுத்தி நழுவ விடாதவன் கஜேந்த்திரன் -கர்வம் -வேழப் போதகமே -அன்னவன் தாலேலோ —
பச்சிலை மரம் போலே -கருட நதிக்கரையில் -வையம் ஏழும் உண்டு ஆலிலை -அடியவர்க்கு மெய்யனாகிய -சௌலப்ய எல்லை -பரதவ எல்லை -இரண்டும் அவனே –
என் பேச்சை கிளிப் பேச்சாக எடுத்துக் கொள் -கூண்டில் உள்ள சுகம் போலே -கிளிக்கு தான் ஆழ்வார்கள் -குயிலுக்கு இல்லையே -உன்னுடோம் தோழைமை கொள்ளுவன் கிளி உடன் என்பர் -மென் கிளி போல் மிக மிழற்றும் என் பேதையே முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல்
தாச சத்யன் -கிங்கரர் சத்யன் -இன்னும் ஒரு திரு நாமம் சாத்துகிறார் –பாலன் -அறியாத பிள்ளைகளோம் -ஸ்துதி ஸ்தவ-இளைய புன் கவிதை ஏலும் -எம்பிராற்கு இனியவாறே
அஸ்மத் குருநாம் அச்யுத -நாக்கு என்கிற சிங்கா சனத்தில் உட்கார்ந்து -ஆசார்யர் மூலமாக -புல்லாங்குழல் –அபண்டித்வம் -போக்கி -யதார்த்த ஞானம்
முனிவரை இடுக்கியும் -முந்நீர் வண்ணனையும் -உபதேசித்து அருளுவான் -சத்வாரகம் அத்வாரகம் இரண்டையும் பண்ணி
டோலாயமானமான ஊஞ்சல் ஆடும் உள்ளத்தில் உட்கார மாட்டீர் -மனச் சஞ்சலம் நின்றவா நில்லா நெஞ்சம்
கோ கோபில ஜனம் -இடக்கை வலக்கை அறியாத -கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை அறிந்தவர்கள் -உத்தவர் -வைராக்கியம் சொல்லிக் கொடுக்க வந்தார் -ஞான மார்க்கம் உபதேசிக்க -கண்ணன் போனதாகவே நினைக்க வில்லை ஹி கிருஷ்ண யாதவா முராரே –
பக்தியால் திளைத்து -மெய்ப்பாடு -கண்டு கலங்கினார் -பக்தி உபதேசம் பெற்று வந்தார் –
ஸ்ரத்தா ஹிருதயம் சுலபன் -உள்ளுவார் உள்ளத்து உடன் கண்டாய்
மகிமையை இருப்பிடமாகக் கொண்டு படைக்கிறாய் -மூன்று தொழில் களையும் செய்து -உலகம் யாவையும் தாம் உலகாக்கி நிலை பெருத்து -அலகிலா விளையாட்டு உடையவன் –
தேவ நாதன் -சர்வ வியாபகன் -சகல தார ணா தி-அணுவாகி இருந்து -விபுவாகியும் –ஸ்தூலம் சூஷ்மம் -அணு விபு -நான்கும் -அவன் -கரந்த பாலுள் நெய்யே போல் –
திலதைதவது -எள்ளுக்குள் – எண்ணெய் கட்டைக்குள் உள்ள நெருப்பு போலே மூன்று உதாரணங்கள் கதய த்ரயம் –
ஒளி பண்பு எங்கும் -த்ரவ்யம் -ஞான மாயன் –
ஒரு இடத்தில் இருந்து வேறு இடம் போக முடியாதவன் -எங்கும் உள்ளவன் என்பதால்
பெண் பாவனையில் வேதார்த்த அர்த்தம் -வேதாந்த தேசிகன் -அன்றோ –
புள்ளை கடாவுநின்றதை காணீர் -மனக் கடலுள் வாழ வல்ல மாய நம்பி -அரவித பாவையும் தானும் –
மட்குடம் நூல் வேஷ்டி ஜகத் பிரமம் -காரணம் காரியம் -தாரண நியமன ச்வாமித்வ -மூன்றும் உண்டே –உபாதான நிமித்த சஹகாரி காரணத்வம்-அவனே -வேர் முதலாய் வித்தாய் -வைஷண்யம் -விஷம சிருஷ்டி இல்லாமல்
நைர்காருண்யம் -கருணை இல்லாதவன் இல்லை
நைரபேஷ்யம்-அபேஷிக்காமல் சிருஷ்டி -கர்மாதீனம்
மெய்யனாகும் விரும்பி தொழுவார்க்கு எல்லாம் -பாண்டவ பஷபாதி -விசயனுக்காய் மணித்தேர் கோல் கொள் கைத்தலத்து எந்தை -பெரிய திருமொழி 3-1-9-
சர்வ ஜன சௌஹார்த்தம் என் பக்தன் காட்டுவான் -பாகவத அபாசரம் -பொறுக்காதவன் -அச்யுதன் -சூர்யன் இடம் ஓட்டை காண்பவன் போலே –
ஏவம் முக்தி பலம் –எல்லாம் செய்து இருந்தாலும் பாகவத அபசாரம் பெரும் தடையாகும் மோஷத்துக்கு
சேஷத்வ ஞானம் -தான் ஆத்மாவுக்கு சக்கரப் பொறி -என்னையும் என் உடைமையையும் உன் சக்கரப் பொறியால் ஒற்றிக் கொண்டேன்
கைங்கர்யத்தில் ஆசை -என்பதால் -அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் -தாவத சேவா ரசி பரிதா –உத்தர விருத்தி அதிகாரம் -சரணாகதிக்கு பின்பு பகவத் பாகவத ஆசார்ய கைங்கர்யமே கர்த்தவ்யம் –
அமுதுபடி சாத்துப்பொடி சமர்ப்பித்து -பரஸ்ப நீச பாவம் -கூரத் ஆழ்வான் -ஸ்ரீ ஸூ கத்திகளை மேற்கோள் காட்டி அருளுகிறார்
திருநாம சங்கீர்த்தனமே -வாழ்வு –
84 ஸ்லோகம் -கைகுழந்தையை கை பிடித்து கூட்டிப் போவது போலே தினகரன் கர -அர்சிராதிகதி மார்க்கம் -12 லோகங்கள் கடந்து -விரஜா நீராடி ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம்
சுத்த சத்வ சரீரம் -சுத்த சத்வ மாயம் -ரஜஸ் தமஸ் இல்லாமல் ப்ரஹ்ம அலங்காரம் -மதி முக மடந்தையர் –
95- ஸ்லோகம் தவ சிந்தன முகானாம் -பய நாசம் -பக்தர் கடாஷம் பெற்றுக் கொடு -செங்கண் சிறு சிறிதே -ஆண்டாள் பகவத் கடாஷம் இவர் பாகவத கடாஷம் பிரார்த்திக்கிறார்
நித்யம் கிருபணன் அஸ்மின் -அநந்ய கதித்வம் -அகிஞ்சனன்-திருவடி ஆகிய புதையல் -97 ஸ்லோகம் கதா புனா -மதியம் மூர்த்தம் அலங்கரிஷ்யதி எம்மா வீட்டு -நின் செம் மா பாத பற்பு என் தலை மேல் சேர்த்து ஒல்லை
100 ஸ்லோகம் -வேடன் -குழந்தை -ராஜ குமாரன் -அறிந்து -பக்தி இல்லா விடிலும் -கொள்ள வேண்டும் -கல்யாணம் நிச்சயம் -ஆனபின்பு -பெண் மூக்கு போல்வன இனி பார்க்க வேண்டுமோ -நீயே மணவாளன் -கூவிக் கொள்ளும் காலம் குறுகாதோ –
வேங்கடேச கவி -101- ஸ்லோகம் -நல்ல மனஸ் படைத்தவர் மனசில் ஒளி பெரும்

————————————————————-

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
வேதாந்த தேசிகன் திருவடிகளே சரணம்
ஆசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

திருமங்கை ஆழ்வார்- பெரிய திருமொழியில் -சரணாகதி செய்த திவ்ய தேசங்கள் /திருப்பதிகங்கள் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்/ஒரு நல சுற்றம் -மங்களா சாசன திருப்பதிகள்-

April 11, 2015

1-திரு பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே
2-திரு சாளக்ராமம் அடை நெஞ்சே
3-உன் திருவடி அடைந்தேன் நைமிசாரணியத்துள்  எந்தாய்
4-திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சே -நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கி யாள் என்னைக் கொண்டு அருளே –
அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே-வேங்கடத்து அறவனாயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாய்
5-வைகுண்ட விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே
6-அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே
7-திருக் காவளம் பாடி மேய கண்ணனே களைகண் நீயே
8-திரு வெள்ளக் குளத்துக்குள் அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே
9- ஆழி வண்ண நின்னடியிணை யடைந்தேன் அணி பொழில் திருவரங்கத் தம்மானே
10-திரு நந்திபுர விண்ணகரம் நண்ணு மனமே
11-நின்னடைந்தேன் திரு விண்ணகர் மேயவனே
12-திரு நறையூர் நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே –
13-நின்னடி யன்றி மற்று அறியேன் அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற வம்மானே
14-திருக் கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே /திருக் கண்ணபுரமொன்று உடையேனுக்கு  அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ
15-திரு மாலிரும் சோலை வணங்குதும் வா மட நெஞ்சே –

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

திருப்பதிகங்கள் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -50
ஒரு பதிகம் பெற்றவை–37
திருப்பிரிதி /திரு சாளக்ராமம் /திரு நைமி சாரண்யம் /திரு சிங்க வேள் குன்றம் /திரு எவ்வுள் /
திருவல்லிக்கேணி /திருநீர்மலை /திருவிடவெந்தை /திரு அட்டபுககரத்தான் /திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /
திருக்கோவலூர் /திருவயிந்திரபுரம் /திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் /திரு நாங்கூர் மணி மாடக் கோயில் /திரு நாங்கூர் வைகுந்த விண்ணகரம் /
திரு நாங்கூர் அரிமேய விண்ணகரம் /திரு நாங்கூர் திருத் தேவனார் தொகை /திரு நாங்கூர் வண் புருடோத்தமம் /திரு நாங்கூர் செம் பொன் செய் கோயில் /
திரு நாங்கூர் திருத் தெற்றி யம்பலம் /
திரு நாங்கூர் திரு மணிக் கூடம் /திரு நாங்கை காவளம் பாடி  /திரு வெள்ளக் குளம் /திருப் பார்த்தன் பள்ளி /திரு இந்தளூர் /
திரு வெள்ளியங்குடி /திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திருக் கூடலூர் /திரு வெள்ளறை/தென் திருப்பேர் /
திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திருச் சேறை/ திரு சிறு புலியூர் /திருக் கண்ண மங்கை /திருக் கண்ணங்குடி /திரு நாகை/
திருவல்ல வாழ் /திருக் கோட்டியூர் /

இரண்டு பதிகங்கள் பெற்றவை -6
திரு வதரியாச்சிரமம் /திருக் கடல் மலை /தில்லைத் திருச்சித்திர கூடம் /திருப்புல்லாணி /திருக் குறுங்குடி/திருமாலிரும் சோலை /

மூன்று பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திருவாலி /திரு விண்ணகர்

நான்கு பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திருவேங்கடம்/திரு அழுந்தூர்

ஐந்து பதிகங்கள் பெற்றவை -1
திருவரங்கம்

பத்து பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திரு நறையூர் /திருக் கண்ணபுரம்

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ஒரு நல சுற்றம் -மங்களா சாசன திருப்பதிகள்
1-திரு நீர்மலை
2-திருக் கண்ணமங்கை
3-திருவேங்கடம்
4-திருத் தண்கா
5-திருவாலி
6-திரு நாங்கூர்
7-திருப்பேர் நகர்
8-திரு வெள்ளறை
9-திரு நறையூர்
10-திரு மெய்யம்
11-திருச்சேறை
12-திருக்குடந்தை
13-திரு அழுந்தூர்
14–திரு வெக்கா
15-திருமாலிரும் சோலை
16-திரு விண்ணகர்
17-திருக் கோட்டியூர்
18-திரு நாவாய்

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

திரு மங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். .

தேவ ராஜ பஞ்சகம் –ஸ்ரீ தொட்டயாசார்யர் ஸ்வாமி அருளிச் செய்தது –

August 25, 2014

அவதாரிகை –

தக்கானைக் கடிகைத் தடம் குன்றின் மிசை இருந்த
அக்காரக் காபியை அடைந்து உய்ந்து போனேனே –
சோள சிம்ஹ புரத்தில்-
எழுந்து அருளி இருந்த மகா வித்வச் சிகாமணி
காஞ்சி கருட சேவை சென்று சேவிக்க ஷமர் அன்றிக்கே
அதியூரான் புள்ளை ஊரான் -பாசுரம் சிந்தித்து
வாயார ஏத்தி இருக்கையிலே
பேரருளாளன் இவர் பரம பக்திக்கு உகந்து தக்கான் திருக்குளத்திலே சேவை சாதித்து அருளே
அந்தானுபவ பரீவாஹ ரூபமாக திரு அவதரித்தது
இந்த தேவாதி ராஜ பஞ்சகம் –

ஐந்து ஸ்லோகங்களும் பெரிய திருவடி வாகனத்தின் பெருமை ஒன்றே பேசும் –

——————————————————————————————————————————–

பிரத்யூஷே வரத பிரசன்னவதன ப்ராப்த ஆபிமுக்யான் ஜனான்
ஆபத்தாஞ்ஜலி மஸ்தகான் அவிரலான் ஆபாலம் ஆனந்தயத்
மந்த உட்டாயி தசாமர மணி மய ஸ்வேத ஆத பத்ர சனை
அந்தர் கோபுரம் ஆவிராச பகவான் ஆருட பஷீஸ் வர——————–1-

—————————————-

பிரத்யூஷே வரத பிரசன்னவதன –வரத-பகவான்-
ஸூ ப்ரபாத காலத்தில்
ஸூ பிரசன்னமான திரு முக மண்டலத்தை யுடைய
பேரருளாள் பெருமாள்

ப்ராப்த ஆபிமுக்யான் -ஆபத்தாஞ்ஜலி மஸ்தகான் அவிரலான்-ஜனான் –
அபி முகர்களாயும்
மத்தகத்திடைக் கைகளைக் கூப்பினவர்கலாயும்
இடைவெளி இல்லாமல் நெருங்கி இருப்பவர்க்களுமாய் உள்ள
ஜனங்களை –

ஆபாலம் ஆனந்தயத் –
சிறுவர் முதல் கொண்டு சந்தோஷப் படுத்துமவராய்

மந்த உட்டாயி தசாமர –
மெதுவாக வீசப் பட்ட சாமரங்களை யுடையவராய்

மணி மய ஸ்வேத ஆத பத்ர சனை-
ரத்ன மயமான வெண் கொற்றக் குடைய யுடையவராய் –

அந்தர் கோபுரம் ஆவிராச ஆருட பஷீஸ் வர
பெரிய திருவடியை வாகனமாகக் கொண்டவராய்
மெல்ல மெல்ல திருக் கோபுரத்தினுள்
தோன்றி அருளினார்-

தேவப் பெருமாள் உடைய பெரிய திருவடி திரு நாளை
பிரதம பரிச்பந்தமே பிடித்து அனுபவிக்கிறார்
அருணோதய வேளையில்
அபிமத ஜன தர்சன ஆனந்த வேகத்தாலே
அர்ச்சாவதார சமாதியைக் கடந்து விம்மி வெளி விழுகின்ற
அவ்யக்த மதுர மந்த ஹாச விலாசத்தோடு
கூடின திரு முக மண்டலம் பொலிந்த தேவப் பெருமாள்
சிரச் அஞ்சலி மாதாய -என்றும்
மத்தகத்திடைக் கைகளைக் கூப்பி -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
உச்சி மிசைக் கரம் வைத்து தொழும் அவர்களாய்
அஹமஹமிகயா வந்து நெருக்குவார் இடையே
அகப்பட்டுத் துடிப்பவர்களான அடியார்களை
சிறியார் பெரியார் வாசி இன்றிக்கே
ஜநி தர்மாக்களை எல்லாம் உகப்பியா நின்று கொண்டு
காய்ச்சினப் பறவை யூர்ந்து பொன்மலையின் மீமிசைக் கார் முகில் போல் -என்கிறபடியே
பறைவை ஏறு பரம் புருடனாய்
திரு வெண் கொற்றக் குடை பிடிக்கும் அழகும்
சாமரை வீசும் அழகும்
பொழிய
திருக் கோபுர சேவை தந்து அருளுமாறு எழுந்து அருளின அழகு என்னே
என்று ஈடுபடுகிறார்-

———————————————————————————————————————————————————————————

முக்தாத பத்ர யுகளே உபய சாமராந்தர்
வித்யோதமான விந்தா தனய அதிரூடம்
பக்த அபயப்ரத கராம் புஜம் அம்புஜாஷாம்
நித்யம் நமாமி வரதம் ரமணீய வேஷம் —————–2-

——————————————————

முக்தாத பத்ர யுகளே –
இரண்டு முத்துக் குடைகள் என்ன –

உபய சாமராந்தர் –
இரண்டு சாமரங்கள் என்ன
இவற்றின் உள்ளே –

வித்யோதமான விந்தா தனய அதிரூடம் –
விலங்கா நின்ற வைனதேயனான
பெரிய திருவடியின் மீது ஏறி
வீற்று இருப்பவனும் –

பக்த அபயப்ரத கராம்புஜம்-
அடியார்களுக்கு அபயம் அளிக்கும்
திருக்கைத் தாமரையை யுடையவனும் –

அம்புஜாஷாம் –
செந்தாமரைக் கண்ணனும் –

நித்யம் நமாமி வரதம் ரமணீய வேஷம் –
மநோ ஹராமான திவ்ய அலங்காரங்களை யுடையனுமான
பேரருளாளனை
இடையறாது வணங்குகின்றேன் —

————————————————————————————————————————————————————————————-

கேசித் தத்வ விசோதநே பசு பதௌ பாரம்ய மாஹூ பரே
வ்யாஜஹ்ரு கமலாசநே நயவிதாம் அன்யே ஹரௌ சாதரம்
இத்யேவம் சலசேதஸாம் கரத்ருதம் பாதாரவிந்தம் ஹரே
தத்வம் தர்சயதீவ சம்ப்ரதி ந்ருணாம் தார்ஷ்ய ச்ருதீ நாம் நிதி ——————-3-

—————————————————————————————-

கேசித் தத்வ விசோதநே நயவிதாம்-
பரதத்வம் இன்னது என்று
ஆராயும் அளவில்
சாஸ்திரம் அறிந்தவர்களுக்குள்ளே

பசு பதௌ பாரம்யம்-
சில மதஸ்தர்கள்
ருத்ரன் இடத்தில்
பரத்வத்தைக் கூறினார் –

ஆஹூ பரே வ்யாஜஹ்ரு கமலாசநே -பாரம்யம்-
வேறு சிலர் நான் முகக் கடவுளிடத்தில்
பரத்வம் உள்ளதாக பகர்ந்தார்கள் –

அன்யே ஹரௌ சாதரம்-பாரம்யம்-
மற்றையோர்கள் ஆதாரத்தோடு கூட
ஸ்ரீ மன் நாராயணன் இடத்தில் பரத்வம்
உள்ளதாக சொன்னார்கள் –

இப்படி பலரும் பலவாறாக சொல்லுகின்றார்களே
ஒரு விதமான நிஷ்கர்ஷம் இல்லையே
என்று தளும்பின நெஞ்சை யுடையரான மனிசர்க்கு
தெள்வு பிறப்பிக்க வேண்டி –

இத்யேவம் சலசேதஸாம் கரத்ருதம் பாதாரவிந்தம் ஹரே
தத்வம் தர்சயதீவ சம்ப்ரதி ந்ருணாம் தார்ஷ்ய ச்ருதீ நாம் நிதி –
வேதங்களுக்கு நிதியான பெரிய திருவடியானவர்
இப்போது
இத் திரு நல நாளிலே
தம்முடைய கைத் தளத்திலே தாங்கப் பட்ட
எம்பெருமான் உடைய திருவடித் தாமரையை
பரதத்துவமாகக் காட்டுகின்றார் போலும்-

வேதாத்மாவான விஹகேச்வரன்
சந்தேக விபர்யாயம் அற
பரதத்வத்தை
ஸ்ரீ மன் நாராயணன் உடைய இந்தத் திருவடித் தாமரையே காணீர் பரதத்வம் -என்று
கரஸ்தமாக்கிக் காட்டுகிறாப் போலே உள்ளது -என்றார் ஆயிற்று
பஷி காட்டி விட்டால் இதையே தத்வமாக விஸ்வசிக்க விரகு உண்டோ
என்கிற சங்கைக்கு இடம் இன்றி –
ச்ருதீ நாம் நிதி -என்று கருத்மானுக்கு விசேஷணம் இட்டார்
வேதாத்மா விஹகேச்வர -என்று ஆளவந்தாரும் அருளிச் செய்தார் இ ரே
ஸூ பர்ணோசி கருத்மான் த்ரிவ்ருத்தே சிர -இத்யாதி வேத வாக்கியம் உண்டே-

—————————————————————————————————————————————————————-

யத் வேத மௌலி கண வேத்யம் அவேத்யம் அந்யை
யத் ப்ரஹ்ம ருத்ர ஸூ ர நாயக மௌலி வந்த்யம்
தத் பத்ம நாப பத பத்ம மிதம் மனுஷ்யை
சேவ்யம் பவத் பிரிதி தர்சய நீவ தார்ஷ்ய——————-4

———————————————————————————————-

ஒ வைதிக ஜனங்களே
எம்பெருமான் யுடையதான எந்தத் திருவடியானது
வேதாந்தங்களுக்கே அறியக் கூடியதோ
வைதிகர்கள் அல்லாத மற்றியோர்க்கு அறியக் கூடாததோ
யாதொரு திருவடியானது
பிரமன் சிவன் இந்த்ரன் ஆகிய இவர்கள் முடி தாழ்த்தி
வணக்கக் கூடியதோ
அப்படிப் பட்ட இந்தத் திருவடியானது
உங்களால் சேவிக்கத் தகுந்தது
என்று கருத்மான்
கையிலே ஏந்தி காட்டி அருளுகின்றான் போலும் –

———————————————————————————————————————————————————————-

பிரத்யக் கோபுர சம்முகே தின முகே பஷீந்த்ர சம்வாஹிதம்
நருத்யச் சாமர கோரகம் நிருபமச் சத்ரத்வ யீபாஸூரம்
ஸாநந்தம் த்விஜ மண்டலம் வீ தததம் சந்தா ஹசிஹ் நாரவை
காந்தம் புண்ய க்ருதோ பஜந்தி வரதம் காஞ்ச்யாம் த்ருதீயோத்சவே–5-

————————————-

பிரத்யக் கோபுர சம்முகே –
மேலைத் திருக் கோபுர வாசலிலே

தின முகே –
ஸூ ப்ரபாத வேளையில் –

பஷீந்த்ர சம்வாஹிதம் –
பெரிய திருவடியினால்
தாங்கப் பட்டவரும்

நருத்யச் சாமர கோரகம் நிருபமச் சத்ரத்வ யீபாஸூரம் –
சாமர முகுளம் வீசப் பெற்றவரும்
ஒப்பற்ற இரண்டு திருக் குடைகளின் இடையே
விளங்கா நிற்பவரும் –

ஸாநந்தம் த்விஜ மண்டலம் வீ தததம் சந்தாஹ சிஹ்நா ரவை –
புறப்பாடு சித்தமாயிற்று என்று
தெரிவிக்கிற திருச் சின்ன ஒலியினால்

காந்தம் புண்ய க்ருதோ பஜந்தி வரதம் –
மறையவர் திரளை மகிழச் செய்பவரும்
மிக அழகு போருந்தியவருமான
பேரருளாள பெருமாளை
பாக்ய சாலிகள் பார்க்கப் பெறுகிறார்கள் –
எங்கே எப்பொழுது என்றால் –

காஞ்ச்யாம் த்ருதீயோத்சவே –
திருக் கச்சி மா நகரில்
மூன்றாவது உத்சவ
நல நாளிலே

தன்யா பஸ்யந்தி மே நாதம் -என்று பிராட்டி வருந்தி சொன்னது போலே
இங்கும் புண்ய க்ருதோ பஜந்தி -என்று
தம் இழவு தோற்றச் சொல்லி இருக்கையாலே
இந்த மஹோச்த சேவை
தமக்கு பிராப்தமாக பெறாத காலத்திலே
பணித்தது இந்த ஸ்லோஹ பஞ்சகம் என்று
விளங்குகின்றதே –

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ தொட்டயாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம் –
பெரும் தேவி சமேத பேரருளாளன் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

 

திவ்ய தேசம் அனுபவம் –

July 17, 2013

67 நின்ற திருக் கோலம்
17 இருந்த திருக் கோலம்
24 சயனம் திருக் கோலம் -புஜங்க சயனம் -போகி சயனம் -ஆதி சேஷன் மடியில் – -ஸ்ரீ ரெங்கம்
உத்யோக சயனம் உத்தான அர்த்த சயனம் -ஆராவமுதன் -கிடந்த வாறு எழுந்து இருந்து
சிறு புலியூர் -சல சயனம் -பால சயனம் கிருபா சமுத்திரம்
போக சயனம் -தில்லை நகர் சித்ர கூடம்
வீர சயனம் -சங்கு சக்கரம் இடம் பரிமள ரெங்க நாதன் இந்தளூர்
மாணிக்க சயனம் திரு நீர்மலை –
திருப் புல்லாணி தர்ப சயனம்
திருக் கடல் மல்லை -ஸ்தல சயனம்
வட பத்ர சாயி -வட பெரும் கோயிலுடையான்
அனந்த சயனம் தாளும் தோளும் -சமன் இல்லா பரப்பி –

————————————-

நின்ற -திருக்கோலம் 67–இருந்த திருக்கோலம் -17- சயன திருக்கோலம் -24

நின்ற திருக்கோலங்களில் -67
கிழக்கு 39-
மேற்கு -12
தெற்கு 14
வடக்கு -2

இருந்த திருக் கோலங்கள் -17–
கிழக்கு -13
மேற்கு –
தெற்கு
வடக்கு –

சயனம் திருக் கோலங்கள் -24–
கிழக்கு -18
மேற்கு 3
தெற்கு 3
வடக்கு சயனம் இல்லை –

————————————————————————————————————————————

viveka nirveda virakti bheetayah
prasaadahetu utkramana archiraadyah,
prakrityatikraantapada adhirohanam
praaptih iti atra tu bharvanaam kramah.

The nine steps are: (i) discrimination (viveka), (ii) despair (nirveda), (iii) detachment (virakti), (iv) dread (bheeti], (v) purification (prasadahetu),
(vi) ascent (utkramana), (vii) the bright path (archiradi), (viii) reaching the divine world (suddhasattva-praapti) i.e. crossing the material universe
and finally (ix) attaining His lotus Feet (Praapti).

There are two entrances to the shrine of Aravamudhan at Thirukudanthai (Kumbakkonam). The southern entrance, “The dakshiNAyana vAsal” is used during
dakshiNAyanam (about the middle of July to middle of January) and the northern entrance, “The uttarAyaNa vAsal” is used during
uttarAyaNam (about middle of January to middle of July). The two entrances have nine steps each which is symbolic of the nine steps to moksham-

———————————————–

விவேக நிர்வேத விரக்தி பீதயா -பிரசாத ஹேது உதக்ரமண அர்ச்சிராதியா ப்ரக்ருதி அதிக்ரந்தபத அதிரோஹணம் பிராப்தி இதி அத்ர து பார்வனாம் க்ரம —
ஒன்பது படிகள் -தஷிணாயண உத்தராயண -வழிகளில் –
1–விவேகம்
2—நிர்வேதம்
3 –விரக்தி
4—பீதி
5–பிரசாதம் -அருள் -பாவனத்வம்
6–உதக்ரமணம்
7–அர்ச்சிராதி கதி
8–சுத்த சத்வ பரமபத பிராப்தி -விராஜா நீராடி -அமானவன் கர ஸ்பர்சம்
9–திருவடி -சாலோக்யம் சாயுஜ்யம் -ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் – பரம புருஷார்த்தம் –

திருமங்கை ஆழ்வார் வைபவம்

February 2, 2013

திருக்குறையலூர் திரு அவதாரம்
வியாழக் கிழமை
சார்ங்கம் அம்சம்
வாள் வலியால் மந்த்ரம் கொண்டவர்
தென்னரங்கத்தை பொன்னரங்கமாக ஆக்கினவர்
இதுவோ திருவரசு இதுவோ மணம் கொல்லை
இதுவோ எழில் ஆலி என்னுமூர் -இதுவோ தான்
வெட்டும் கலியன் வெருட்டி நெடுமாலை
எட்டு எழுத்தும் கொண்ட விடம்
வேல் அணைந்த மார்பும் விளங்கு திரு எட்டு எழுத்தை
மால் உரைக்க தாழ்த்த வலச் செவியும் -கால் அணைத்த
தண்டையும் வீரக் கழலும் தார்க் கலியன் வாண் முகமும்
கண்டு களிக்கும் என் கண் -மணவாள மா முனிகள் ஸ்ரீ ஸூ க்தி
மங்களா சாசனம் அருளிய திவ்ய தேசங்கள் -86
51 திவ்ய தேசங்கள் பதிகம் பெற்றவை –
23 திவ்ய தேசங்கள் -தனிப்பாடல் பெரியதிரு மொழி யிலும்
12 திவ்ய தேசங்கள் தனிப்பாடல்கள் மற்றைய பிரபந்தங்களில்

திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ -கோவில் திருமலை பெருமாள் கோயில் திரு நாராயண புரம் —

November 13, 2012

திருவரங்கம்                              திருவேங்கடம்                                      கச்சி                                       திரு நாராயண புரம்
வீணை ஏகாந்தம்                        புஷ்பம்                                            திருவாலவட்டம்                           திருமண்
நம்  பெருமாள்                            ஸ்ரீ நிவாசன்                                  தேவ பெருமாள்                       செல்வ  பெருமாள்
பட்டர்                                            அனந்தான் பிள்ளை                    திருக்கச்சி நம்பிகள்             எம்பெருமானார்
திரு அரங்கன்                            திரு வேங்கடமுடையான்        ஹஸ்தி வரதர்                      திரு நாரணன்
கருணா நிவாசம்                         காள  மேகம்                                   பாரிஜாதம்                               யது சைல  தீபம்
கானாம்ருதம்                                ஜீவாம்ருதம்                                தேவாம்ருதம்                                 ராமாம்ருதம்
கோயில்                                            திருமலை                                   பெருமாள் கோயில்                   திரு நாராயண புரம்
திருவரங்கத்து அமுதனார்       திருமலை நம்பி                          காஞ்சி பூர்ணர்                          திரு நாராயண புரத்து ஆய்
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார்                  அலர்  மேல் மங்கை தாயார்     பெரும் தேவித் தாயார்        யதுகிரி நாச்சியார்
நடை                                                      வடை                                                  குடை                                      திருவாராதனம்
ஸ்ரீ ரெங்கம்                                       திருப்பதி                                       காஞ்சிபுரம்                           மேலக் கோட்டை
பங்குனி உத்தரம்                       தோமாலை சேவை                   வைகாசி திருநாள்             வைரமுடி சேவை
திருவரங்கத்தா                        உலகமுண்ட பெருவாயா             அமரர்கள் அதிபதி                திருநாரணன்
அழகிய மணவாளன்             ஸ்ரீ நிவாசன்                                         பேரருளாளன்                  ராம பிரியன்
ஸ்ரீ ரங்கேசாய  மங்களம்     ஸ்ரீ நிவாசாய மங்களம்          தேவராஜாய மங்களம்        சம்பத் புத்ராய மங்களம்
கங்குலும் பகலும்                உலகமுண்ட பெருவாயா             உயர்வற உயர் நலம்      ஒரு நாயகமாய்
அழகிய மணவாளனாக     சிறுவனாக                                      வேடுவனாக                         செல்வ பிள்ளையாக

கோயில்  திரு மலை பெருமாள் கோயில் –

மூன்றையுமே திரு விருத்தத்தில் நம் ஆழ்வார் மங்களா சாசனம் செய்வதால் –
பொரு நீர் திருவரங்கா அருளாய் – 28-
மாயோன் வட வேங்கடநாட -10 –
பெருமாள் மலையோ திருவேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே – 60-
விண்ணோர் தொழும் கண்ணன் வெக்காவுது- – 26-
இமையோர் தலைவா மெய் நின்று கேட்டு அருளாய் –
அமரர்கள் அதிபதி -என்றும் முதல் பாசுரங்களிலே பேர் அருளாளான் தேவாதி தேவனை அருளியதால்
பெருமாள் கோயில் என்றே அத்திகிரி வழங்கப்படுகிறது –
பிரணதார்த்திஹரன் என்கிற திரு நாமத்தை உட கொண்டே துயர் அரு சுடர் அடி –

பிரதம சதகே வீஷ்ய வரதம் -தேசிகன் –

இந்த கருத்தை வலி உறுத்துவதாக வேதாந்த தேசிகன் ஸ்ரீ சூக்தி

அந்தமிலா மறை ஆயிரத்து  ஆழ்ந்த அரும் பொருளை
செந்தமிழாக திருதிலேனேல் நிலாத்தேவர்களும்
தம் தம் விழாவும் அழகும் என்னாகும் தமிழார் கவியின்
பந்தம் விழா ஒழுகும் குருகூர் வந்த பண்ணவனே -சடகோபர் அந்தாதியில் -கம்பர்

ஆழ்வார்களும் ஆச்சார்யர்களும் அனுபவித்த திரு வரங்கன் -22-

January 15, 2012

சாதனத்தில் வழி உபநிஷத் /வேதங்கள்

பொருப்பிடையே நின்றும் -தபஸ் உபாசனம் போல்
அடைய முடியாது -என்றும் சொல்லும்
அலம்க்ருத்ய சிறை சேதம்
யக்ஜம் யாகம் ஓட்டை ஓடம் ஒழுகல் ஓடம் -சாத்தியம் சாதித்து கொடுக்காது
பகவானே சாத்தியம் சாதனம் -அவனையே உபாயமாக பற்று
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் -சாத்யத்திலே கண் வைத்து -திரு அடிபற்றி -அடைந்து –
ரிஷிகள் -லஷ்யம் சாதனம்- துன்பம் –
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்-சாத்தியம்-இன்ப மயம்
சாதனமும் அவனே சாத்தியமும் அவனும் -நினைவே அவன் மேல்-விருந்தே மருந்து –
மாத்ரா பலம் -திரு மந்திர -துவயம்-சரம ஸ்லோகம்-
தமிழ் பாசுரங்கள்-தமிழ் வியாக்யானங்கள்-
செம் தமிழும் வட கலையும் திகழ்ந்த நாவர் –
மணி பிரவாளம் –
1269 -1369 ஸ்ரீ தேசிகன்-கவி தார்கிக கேசரி –
1370 -கோவில் ஸ்ரீ  கோவில் மணவாள மா முனிகள்  திரு அவதாரம் 1444 வரை –
ஐப்பசி மாசம் மூலம்-சாதாரண வருஷம்
தை ஹஸ்தம் இந்த வருஷம் -இறுதி-நால் ஆறாயிரம் தொடக்கம் கிரகத்தில் –

திருவாய் மொழி பிள்ளை ஆணை ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஒரு தடவை
அருளி செயல் பிரசாரம் -ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகளுக்கு –
சாத்தியம் பற்றி பேசியதை சாத்தியமே கேட்டு உகந்தது –
பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் -அஷ்ட பிரபந்தம் –
பராசர பட்டார் சிஷ்யர்
திரு அரங்கம் அந்தாதி-திருஅரங்க – மாலை -திரு அந்தாதி கலம்பகம் மூன்று
அழகிய மணவாள தாசர் இயல் பெயர்
தெளிவாக பேசி-திரு மழிசை ஆழ்வார் போல் ராஜாங்க வேலை -செய்து கொண்டு இருந்தார்
துணி கசக்கி -ஸ்ரீ ரெங்க திரு தேர் சீலை -லகு சம்ரோஷனம்-
சுவாமி மகானுபாவர் -அரசர் புரிந்து கொண்டு -ஸ்ரீ ரெங்கம் இருக்க -ஆசை –
சாதனம் பொறுப்பை அரசன் இடம் -விட்டு -பெற்றார் –
திரு வேம்கட மலை அந்தாதி
திரு அழகர் மலை அந்தாதி
திரு ரெங்க நாயகி ஊசல்
திரு அரங்கா உறை மார்பா -இருப்பிடமாக -திசை முகன்செவிப்ப –
கந்திருவர் பாடும் படி -ஆதரித்து இன் இசை பாட திரு கண் வளர் திரு அரங்க
அனுக்ரகம்பண்ண எழுந்திரு அரங்கா -எழுது இரு அறம் காதலித்தேன் –
மூன்று அர்த்தம்-சீர் பிரித்து
நாளும் பெரிய பெருமாள் -துணை வரும்-அவயவ வருணனை-நிற்க பாடி ஏன் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான் –
நகை முகம்–தோளும் -தொடர்ந்து ஆளும் விழியும் –
துழாய் மணக்கும் தாழும் கரமும்கரத்தில் சங்கு ஆழியும் -ரேகை சேவித்து –
அவன் காட்ட கண்டவர் –
மறை பாற் கடலை திரு நாவின் மந்தரத்தால் கடைந்து –
துறை பாற் படுத்தி –அமுதம்
கரை பாம்பனை பள்ளியான் அன்பர் ஈட்டம் கழித்து அறிந்த
நிறைப்பான் அடிகளே நிழல் —
அனைத்தும் அரங்கந்திரு முற்றத்து அடியாருக்கு இவர்
பட்டர் முகில் வண்ணனுக்கு  என்று அருள –இவரோ அவர் சிஷ்யர் –
கரை புரை ஓடிடும் காவேரி ஆறே
ஆற்றிடை கிடப்பதோர் ஐந்தலை அரவே
அவ் அரவம் சுமப்பதே அஞ்சன மலை யே –
அம் மலை பூத்ததோர் அரவிந்த வானமே
அரவிந்த மலர் தோறும் அதிசயம் உளதே –
பூ லோகம் அளந்த மேல் லோக்லம் அளந்த திரு அடி திரு நாபி கமலம் திரு மார்பு தாமரை பிராட்டி
கழுத்து அபத் சகத்வம் திரு வாய் ,மா சுச
திரு கண்கள்- அடியேனை கடாஷித்து பாட வைத்தன -பெரிய ஏற்றம்
சிந்தாமணி -அனந்த போகி -ஆதி செஷன் -பட்டர்

தூது விட நாயகி பாவம்
நீர் இருக்க –மட மங்கைமீர் கிளிகள் -நாம் இருக்க
வண்டுகள்-மதுகரம் இருக்க  -மட அன்னம் இருக்க உறையாமல் நான் –
என் நெஞ்சம் அற்றதோர் வஞ்ச அற்ற துணை இல்லை என்ற
தூது விட்ட பிழை கோவில் மணவாள மா முனி -ஆழ்வார் திரு நகரி -திரு அவதாரம்

ஆதி சேஷ அவதாரம்-
ராமானுச முனி வேழம்-வலி மிக்க சீயம்-பொழுது போக்கே அருளி செயல்
உரு பெரும் செல்வமும் -செம் தமிழ் ஆரணமே என்று அறி தர நின்ற ராமானுசன்
வேதாந்த கால சேமம்-புற சமையர் வென்று –
1371 நம்பெருமாள் திரும்பி வர -சூர்யோதயம் 48 வருஷம் பின்பு
அருணா உதயம் போல் மா முனிகள் -திரு அவதாரம்-சாதாரண ஐப்பசி மூலம்-
மூலம்-ஆதாரம்-காரணம்
ஸ்ரீ சைல தயா தனியன் ஆனி மூலம்
திகழ கிடந்தான் திரு நாவு வீறு உடையான்
திரு மலை ஆழ்வார் -வைகாசி விசாகம் -1301 –1406 வரை
அரசாங்க வேலை செய்து வந்தார்
பிள்ளைலோகாச்சர்யர் 1325 -ஜோதிஷ்குடி –
கூர குலோதம தாசர் -நாலூர் பிள்ளை இருவருக்கும் சொல்லி –
ஈய் உண்ணி மாதவாச்சர்யர் -ஈய் உண்ணி பத்மநாபா சாரார் -நாலூர் பிள்ளை -நாலூர் ஆச்சான் பிள்ளை ஈடு பெருக்கிய வழி
திரு வாய் மொழி பிள்ளையை கூர குலோதம தாசர்திருத்தி
திரு கணாம்பி ஆழ்வார் -செல்ல நம் பெருமாள் திரு மணை-நம் சடகோபனை
நம் பக்கத்தில் எழுந்து அருள பண்ண சொல்லி –
திரு அரங்க மாளிகையார் -இடைகாலத்து உத்சவர்
யாக சாலை தேர் -பவித்ர-இவரை எழுந்து அருள பண்ணி முதல் நாள் மட்டும் நம் பெருமாள் கடாஷிது –
நம் பெருமாள்–நம் ஆழ்வார் நம் ஜீயர் நம் பிள்ளை -அவர் அவர் தம் ஏற்றத்தால் என்பர் -பிரித்து அருளி
இங்கே தான்திரு கணாம்பி அருளிய வார்த்தையால்-
 முத்து சட்டை மாலை பிரசாதம் அருளி-

திரு அடி சேர்த்து -அனைத்தும் திரு வாய் மொழி மண்டபத்தில் –
விதிக்க சரத்தை உடன் -ஒற்றை மாலை -தபஸ் -கோர மா தவம்-
ஒரு நாள் ஆழ்வாருக்கு-ஆபரணம் ஆழ்வாரே கிடைக்க –
திருப்தி -நாளை எதிர் பார்ப்பு இன்று போகய பாக த்வரை உடன் இன்று –
திரு மலை ஆழ்வார் அரசர்
குந்தி நகர் -குந்தி நகர ஜன்மனே -மதுரை பக்கம் -திரு விதாங்கூர் மன்னர் ஓலை
தோழப்பர் கூட்டத்தார் -பட்டகம் காட்ட -சங்கிலி இழுத்து நம் ஆழ்வார் -மலை முகடு தட்டி
ரசித்து திரு மேனி த்யஜித்தார் –
மண் மூடி போனதே -அதை சீர் பண்ணி
கிளி சொல்லி ஸ்ரீ ரெங்கம்-கிளி சோழன் -கைங்கர்யம் –
ராமானுஜ சதுர வேத மங்கலம்-பவிஷ்ய ஆசார்யர்
நம் ஆழ்வார் பிரதிஷ்டை
1406 -திகழ கிடந்த -நா வீரர் தாதர் அன்னர் -திரு குமரர் -மா முனிகள் 36 திரு நட்ஷத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ வளர்க்க
தொண்டர்க்கு அமுது உன்ன சொல் மாலை -திரு வாய் மொழி கால ஷேமம் –
அழகிய மணவாள-ரம்யா ஜா மாதா -15 திரு கல்யாணம் –
அழகிய வரதர் -சிஷ்யர் -பொன் அடிக்கால் ஜீயர் -ராமானுஜ ஜீயர் ஆஸ்ரயமா ச்வீகாரம்
1413 ஸ்ரீ ரெங்கம்  எழுந்து அருள
திரு மாலை தந்த -பெருமாள் பட்டர் -மூலம்-பெரியபெருமாளை சேவிக்க -ஆ முதல்வன் கடாஷித்து –
ரகசியம் விளைந்த மண்-காடு அழகிய சிங்கர் சந்நிதி -பிள்ளை லோகச்சர்யர் திரு மாளிகை
கோட்டூரில் அண்ணன் திரு மாளிகை இருந்து
திரு வேம்கடம்-காஞ்சி ஸ்ரீ பெரும் பூதூர் -யதொதகாரி- உபதேச திரு மேனி -ஸ்ரீ பாஷ்யம் சாதித்த இடம்

கிடாம்பி நாயனார் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் கேட்டு கொண்டார்
நிஜ ஆகாரம் காட்டி –மூவருக்கு காட்டினார் மா முனிகள்
யதீந்திர பிரவனர் -ஆதி சேஷ -அவதாரம் –
ராமானுஜர் தொண்டனூர் கரையில் காட்டிய படி
ஆஸ்ரம 1425 ச்வீகாரம் -ஆள் கொண்ட வல்லி ஜீயர் மடம்-இருந்து திரு வாய் மொழி கால ஷேமம் -கூடம்
திரு மலை ஆழ்வார்
மண் விட்டு –
பிறையில் ஆதி செஷன் உருவம் -ஸ்ரீ வைகுந்தம்போகும் பொழுது நிஜ ஆகாரம் -காட்டி –
ரகஸ்ய கால ஷேமம்- ரகச்யம்விளைந்த மண் -ஆதாரத்துடன் –
பால் சேர்த்து வைக்கும் இடம்- நித்யம் த்யானம் செய்து -இன்றும் சேவை-
சட கோப கோடரி அம்மையார் பார்த்து -யாருக்கும் சொல்லாதே கொள்
உத்தம நம்பி சங்கைபட வெளுத்த திரு மேனி -இவரே அவர் -நம் பெருமாள் சொல்லி
தூணுக்கு இரண்டு பக்கமும் சேவை
பொன் அடி கால் ஜீயர் -இவர் பாதுகை
முதலி ஆண்டான் வம்சம் – அண்ணன் சுவாமி -வராத நாராயண
120 பேர் சுத்த சத்வம் அண்ணா சுவாமி சிறு புலியூர்
அஷ்ட திக் கஜங்கள்-
சிங்கரையர்-காய் கறி கொடுத்து -இரவில் சொப்பணம்-எதி புனர் அவதாரம்-
வாடா தேச யாத்ரை- திரு வேம்கடம்-சிறிய கேள்வன் அப்பன் ஜீயர் சுவாமி –
பொட்டு கூடை புஷ்பம் சுமந்து -தடம் குன்றமே
தோ மாலை சேவை முக்கியம் -ஜீயரஎடுத்து சமர்பிக்க –
துளசி தளமும் எடுத்து கொடுக்க -சாது ராமானுஜ ஜீயர் சுமந்து மா மலர் -நமக்கு ஆழ்வார் சாதித்த பாசுரம் –

ஹனுமான் முத்தரை அவர்
சின்ன ஜீயர் சுவாமி சிறிய கேள்வன் அப்பன் -ராமானுஜ முத்தரை மோதிரம்
ஆழ்வாரை சேவிக்க -மா முனிகள்-
ஆழ்வாருக்கு பட்டயம்-தங்க பட்டயம்-
திரு முடி சேவை -பொலிந்து நின்ற பிரான் கட்டில் தோறும்
என்னை முன்னம் பாரித்து முற்ற பருகினான்
நம் மா முனி ஏற்பாடு பட்டயம்
நல்லதோர் -பரிதாபி ஆண்டிலேயே -ஈடு கேட்க ஆசை –
ஆவணி 31 ஸ்வாதி பவித்ர உத்சவ சாத்து முறை அன்று பெரிய மண்டபத்துக்கு மா முனிகளை –
கண்ணன் சாந்தீபன்- ராமன்- விஸ்வாமித்ரர் போல் நம் பெருமாள் மா முனிகள்-குறை தீர்த்து கொள்ள –
தாரை -சொல்லி லஷ்மனன்கேட்டு -விஸ்வாமித்ரர் கதை-

சந்தன மண்டபம்-சித்திரம்-ஈடு கால ஷேப கோஷ்டி
நான் யார் -அரங்கன் தானாக அழைத்து இராய்த்தார்
அமர்ந்து கேட்க ஒரு வருஷம் உத்சவம் நிறுத்தி
ஆவணி ஸ்வாதி தொடக்கி ஆனி மூலம் வரை திரு செவி சத்தி அருளி தானியம் சமர்ப்பிக்க
யதிராஜ விம்சதி சமர்பித்தார் – எதிராசன் திரு அடியே உபயம்
ஆர்த்தி பிரபந்தம் வாழி எதிராசன் சொல்பவர் விண்ணோர் வணங்குவர் கைங்கர்யமும் எதிராசன்
மன்னிய சீர் மாறன் கலையே உணவு
மதுரகவி நிலை பெற்றோம்
ஸ்ரீ ரெங்கம் இருப்பு பெற்றோம்
உபதேச ரத்ன மாலை  -எதிராசன் இன் அருளுக்கு இலக்காகி
திரு வாய் மொழி நூற்று அந்தாதி -மாறன் சொல் வேராகவே விளையும் வீடு –
வியாக்யானங்கள் -அருளி-
ஞான சாரம் பிரேம சாரம்

ரெங்க நாயகம் ஐந்து பிள்ளை
ஸ்ரீ சைலேச தயா பாத்ரம்
தீ ஞானம் பக்தி நிறைந்த கடல்

தனியன் எங்கும் சொல்ல ஆணை பிறப்பித்து –
வேற மூன்றும் –
பிரதி பாத பயங்கர அண்ணா –
தேறும் படி உரைக்கும் சீர் -பொய்யிலாத மணவாள மா முனியே வாழியே
கோவில் அத்யாபகம் தனி சிறப்பு –
மா முனி வாழ்வதே ஒன்றுக்கும் காரணம்
அடியார்கள் வாழ–அரங்க நகர் வாழ -இதற்காகவே -இடை வெளி இட்டு
இன்னும் ஒரு நூற்று ஆண்டு இரும்
எறும்பி அப்பா -ஸ்ரீமத் அரங்கம்  ஜயது-பரமம்- தான தேஜோ நிதானம்-
ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ வாழ காலே காலே வர வர மினி வாழ –
பூர்வ தின சரியா
உத்தர தின சரியா
வரவர மினி சதகம் இரண்டு எறும்பி அப்பா பிரதிவாத பயங்கர அண்ணா இருவரும் –
லஷ்மி நாத -தொடங்கி-மா முனிகள்  குரு பரம்பரை ரத்னம்
அந்திமோபாய நிஷ்டை வர வர முனி சிஷ்யர்
மதம் மானம் இன்றி முக் குறும்பு அறுத்து
அதிகத பரமார்த்த
அர்த்த காம விட்டு
நிர்ஜித க்ரோம
அஸ்துமே நித்ய யோக
மாசி கிருஷ்ணா துவாதசி நிஜ வடிவு கொண்டு தீர்த்த உத்சவம்
திரு அத்யயன கைங்கர்யம் –நம் பெருமாள் -நடத்தும் உத்சவம் –

விசத வாக் சிகாமணி -விரித்து -உரைத்து கைங்கர்யம் –
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .’

ஆழ்வார்களும் ஆச்சார்யர்களும் அனுபவித்த திரு வரங்கன் -21-

January 13, 2012
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ நிரம்பிய ஸ்ரீ மான் வேங்கடார்யா-வேதாந்த  தேசிகன் –
1205 -தொடக்கி 120 ஆண்டுகள் பிள்ளை லோகாச்சர்யர்
1268 /புரட்டாசி சரவணம் 100 திரு நஷத்ரங்கள் 1369 வரை -தேசிகன் –
அனைத்திலும் ஈடு பட்டவர் -தேசிகன்-
காஞ்சி -திரு தண்கா- தீப பிரகாசர் -விளக்கு ஒளி எம்பெருமான் -திரு அவதாரம்-குளிர்ந்த காற்று –
தாபம் போக்க -விளக்கு -இருள் போக்கும் -திரு மணி அம்சம்-வேங்கட நாதன் –
அனந்த சூரி தந்தை -சிறுமா மனிசராய் என்னை   ஆண்டார் இங்கே திரியவே – பாகவத பிரபாவம் –
கீர்த்தியில் பெருமைவயசில் இளையவர் -20 வயசில் அனைத்தையும் கற்றார்
தொண்டை நாடு பெற்று –கொடுக்கும் -மற்றவர்க்கு ஸ்ரீ ரெங்கத்துக்கு –
கிடாம்பி ஆச்சான் -மடப் பள்ளி கைங்கர்யம்
கிடாம்பி அப்புள்ளார் ஹம்ச -வாதி மேகம் போல் அடக்கி -ஆர்த்ரைய கோத்தரம்
மருமான் -வேதாந்த தேசிகன்-நடாதூர் அம்மாள் இடம் -மடியில் உச்சி முகந்து ஆ முதல்வன்-

ஆச்சார்யர் கடாஷம் —
நஞ்சீயர் -கிரந்தம் ஒருவர் எழுதி கொண்டு வர ஆழ்வார் திரு உள்ளம் உகந்ததாய் இருக்கும் –
தனியாக கொண்டாட வில்லை–ச்வாதந்த்ர்யம்-அகங்காரத்துக்கு தீனி போட கூடாது –
உயர்ந்த நிஷ்டை–கிடாம்பி அப்புள்ளார் தான் ஆச்சார்யர் இவருக்கு -நடாதூர் அம்மாள் ஆக்ஜை படி –
ஹயக்ரீவர் திரு ஆராதனை –
திரு மங்கையார் -மனைவி-பொருள் செல்வம்-இல்லற செல்வம் ஆசை கொண்டு –
பிரசாரக கைங்கர்யம்- விதரான்யர்-சமஸ்தானம் -வர சொல்ல –
தேவ பெருமாள்-தனம்-பிதாமகர் -யாக குண்டம் வளர்த்து தேடி வைத்த -தனம்-
இது போல் பட்டர் முன்பு பார்த்தோம் -குறடு விட்டு -போகாமல்-
வைராக்ய பஞ்சகம் –28 ஸ்தோத்ரங்கள் இது போல் பல அருளி –
உஞ்ச விருத்தி -இரிசத்தை -களத்து நெட்டில் போர் அடித்து -உயர்ந்த –
நெல் மணி உடன் தங்க மணி கொடுக்க -எடுத்து தூர -வைராக்கியம் மிகுந்து
கவி தார்கிக கேசரி-கவிதை தர்க்கம் இரண்டுக்கும் சிங்கம் போல் –
மறை முடி தேசிகன் -சர்வ தந்திர ஸ்வதந்த்ரர் இவரும்
கருட மந்த்ரம்-கருட பஞ்சாயத் – த்யானித்து -திரு வகிந்திர புரம்-
ஹயக்ரீவ மந்த்ரம் -பெற்று –திரு நாவில் -திரு அடியை பெருமாள் கொண்டாடினது போல்
வாக்மி- ஸ்ரீமான் -சொல்லின் செல்வன் -கவி கேசரி –
தர்க்கம் செய்ய தான் ஸ்ரீ ரெங்கம் எழுந்து அருளி
தேவ நாயக பஞ்சாயுத்
நியாசம் -சரணாகதி நான்கு
14 வேதாந்த 32 ரகஸ்ய 1 நாடகம்  4காவ்யம் பாதுகா சகஸ்ரமம் –
வரதராஜ பஞ்சாயத்
அஷ்ட பூஜை
வேளுக்கை ஆள் அரி
தேகலீச ஸ்தோத்ரம்
அச்சுத சதகம்-பெண்கள் சமஸ்க்ருத -நாயக பாவனை
சாமான்ய பாஷை -இதையே மீண்டும் -அருளி  –
நியாச தசகம்-நித்ய அனுசந்தானம் -வரதன் இடம் -சரண்
விரித்து நியாச விம்சதி –
நியாச திலகம் திரு அரங்கன் -நம் பெருமாள் திரு அடியில் -அபய முத்தரை -ஹஸ்தம் ரஷிக்கட்டும் –
வாதம் –தொண்டை நாட்டு பண்டிதர் -சோழ நாட்டு பண்டிதர்
ஓலை அனுப்பி இவரை கூப்பிட -தசாவதார ஸ்தோத்ரம் அருளி-
பத்து அவதாரங்களும் அரங்கன்- தர்மி ஐக்கியம் –
ஷோடச ஆயுத ஸ்தோத்ரம்
சுதர்சன அஷ்டகம்
அவதாரங்களிலும் நாயகி உடன்-நித்ய அனபாயினி -குணம்-அவதாரம் உடன் சேர்த்து
ஒரே ஸ்லோகம் பத்து அவதாரம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் நிர்வகித்த
மத்ஸ்ய -இச்சை-கண்களால் கடாஷிக்க  நம் பெருமாள் கடாஷம் -சீர்மை –
விகார ஆமை-பெரிய விளையாட்டு -இந்த்ரியங்கள் அடக்க கீதை இதை காட்டி அருளியது போல் –
சகஸ்ரபத்மம்- கூர்ம பீடம்-ஆதி சேஷ பர்யங்கம்- தரிக்க -விகாரககச்சாபா
பெரிய வராகம் -பிரளய சாகரம்- நம் பெருமாள் சம்சார சாகரம் -ஒரு தடவை பிற பத்தி செய்தால் போதும் –
மகா விசுவாசம் வேண்டும் -சக்ருதேவ -விரதம் -அபயம் சர்வ பூதேப்யோ -பயம் வர நினைவு கொள்ளலாம் –
போக்கியம் -அனுபவிக்க –

மருந்தே விருந்து —
போருமே சொல்லும் படி திரு கைகள் முத்தரை -ஸ்ரீ ரெங்க பர்தா ஹஸ்தம் –
எதிர்ச்சா ஹரே -நரசிம்கர் -காட்டு மேட்டு அழகிய சிங்கர் -எதைச்சையாக –
பிரகலாதன் இச்சை -இரண்டு தூண்கள் நடுவில்-ரஷா வாமன் -சொத்தை மீட்டி –
சேராதன உளவோ பெரும் செல்வருக்கு
ரோஷ ராமர் -பரசுராமர் -முனி வாகனர் -லோக சாரங்கர் இடம் முனிந்த
கருணா காகுஸ்தன்-இரண்டாவது வார்த்தை இல்லை-நம் பெருமாள் அருளி -கண்ணன் இல்லை-
ராமோ தவிரன பாஷா
ஹெலகலிம் கலப்பை கொண்டு அதீத சக்தி -சங்கர்ஷணன்-ஒரு பிறவியில் இரு பிறவி ஆன பல ராமன் –
கிரீட வல்லப -கொண்டால் வண்ணனாய் -விளையாட்டு கூடிய பெரிய பெருமாள் -கல்கி –
புவனம் மங்களம் ஆக்கும் -செவிப்பவர் புண்ணிய கடை விரித்து –
திரு அடி தொடக்கம் -திரு முடி வரை அனுபவித்து –பகவத் த்யான –
முநிவாகன போகம்-ஒரே வியாக்யானமஅருளி செயல் களுக்கு
திரு மேனி அனுபவித்து –யோகத்ருஷ்டி –
-ரெங்க மத்யே -யோகிகள் கண்ணுக்கு சாத்திய கருப்பு அஞ்சனம்  –
சிந்தாமணி -சிந்தனைக்கு விருப்பம்- சிந்தையில் கேட்டது அனைத்தையும் அருளும் –
தீனர்களுக்கு நாதன் –
பகவத் த்யான சோபனம் –
பாவனை வளர -நினைவே தாமரை குளம்-திரு அடி தாமரை -நிரம்பி –
ஆர்த்தி தண்ணீர் -பிரமாதி தேவர்கள் வணங்க -வேதம் பேசி முடிக்க முடியாமல்-
ஹம்சம்-பெருமாள்- மானசரோவர் -திரு பிரிதி அங்கே இருப்பதாக சொல்வர் – வெள்ளி குளம்-
மனசில் ஞானத்தில் பக்தியில் உஊனம் இன்றி
ஆழ்வார்கள் ஹம்சம்
தாயார் திரு கைகள் இவன் திரு  அடி வருட -தாமரையே தாமரை வருட
திரு மார்பு-வாரமாய –வாரமாக்கி -கௌஸ்துபம் -பதக்கம் சேவித்து -பிராட்டி சேவித்து –
திரு அடியால் துகைத்து -மத்த மாதங்கம் ஹம்ச கதி தாயாருக்கு
வனமாலை தட்டி திரு அடி சிவக்க -பர கால – தாராய வண்டு உழுத வரை மார்பன் என்கின்றளால் –
இதை அடி ஒட்டி ஸ்லோகம் -உழுத நிலம் போல் பண்பட்டு நாச்சியார் அணைக்க ஏது வாகி –
திரு கை வர்ணிக்கிறார் -வலது திரு கை பற்ற இடது திரு கையால் திரு அடி காட்டி
திரு முக மண்டலம் -அனைத்து அவயவ பாசுரம்
மணல் திட்டில் எழுந்து அருளினவர் -ஹிருதய தட்டில் எழுந்து அருளுவர் பல ஸ்லோகம் –
த்யானிக்க படிக்கட்டு -தான் கஷ்டப்பட்டு பெற்றதை இதை சொல்லி பெறலாம் –
1269 அவதாரம் -உளுகான் படை எடுப்பு -54 திரு நஷத்ரம்-
பிரமேயம்  பிரமாணம் இரண்டையும் – ரஷிக்க –பிரமாதா -ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்கள்-யோசிக்க –
சேஷித்வம் என்று ஸ்ரீ பாஷ்யம் -சுத பிரகாசிகை–விபுல வியாக்யானம்-சுத பிரகாசிகா பட்டர் –
பிள்ளை லோகாச்சர்யர்
மேற்கு நோக்கி -ஓலை சுவடி -சுத பிரகாசர் -திரு குமாரர் கூட்டி மேல கோட்டை -காத்து கொடுத்த வள்ளல்-
ஆபத்து நீங்க அபீதி ஸ்தவம் -நடுவில் அருளி-சம்சார பீதி தீங்க நாம் சொல்லி கொள்ளலாம்
அவரை நினைக்க பயம் நீங்க -நம்மை பார்க்க பயம் வளர -பீத ராக குரோதம் தொலைத்து -கீதை
பயம் இன்றி -இருக்க -உபத்ரவம் -நிறைய இருந்த காலம்–நம்பிள்ளை நஞ்சீயர் -பொற் காலம்–
புவியில் மோஷம் கொடுக்க வல்ல -பயம் சமய ரெங்க தாமணி ஸ்ரிறேங்க ஸ்ரீ வளர –
ஹம்ச சந்தேசம் தூது விட்டார் -கதை போல்
அசுரர்க்கு தீமை செய் குந்தா –
பாதுகா சகஸ்ரம்-ஒரே இரவுக்குள் -விதிக்குள் கொண்டு – ஸ்ரீ ரெங்கநாத மணி பாதுகை பிரபாவம் –
ஆகாசம் காகிதம்–அபூத உபமானம் -சொல்லி -சப்தார்ணவம் மசி -ஆதி சேஷன் -பேச
சடாரி -32 பந்திகள்- துவந்த இரட்டை -பாபம் போக்க புண்யம் கொடுக்க –
இந்திர நீல பந்தத்தி -ஒலி ஒளி -மின்னி கொண்ட ஆழிசங்க ஒலி -இரண்டும் சேர்ந்து ஆபத்துவிலக
பாதுகையே உபாயம் பிராப்யம்
நான் முன்னே நான் முன்னே முந்தி கொண்டு வந்து ரஷிக்க
வேதாந்தம்- ஆழ்வார் -பாதுகை சடாரி சம்பந்தம் -திராவிட -வேதாந்தம்
பரத சாம்யம் ஜேஷ்ட ராம பக்தன்
சதா தூஷணி சண்ட மாருதம் தொட்டாச்சர்யர் -ஸ்ரீ நிவாசம் மகா குரு –
தத்வம்- நியாச சித்தான்ஜனம் ஆகார நியமம் -ரஷை -மீமாம்சை
த்ரவிடோ உபநிஷத் சாரம்-தாத்பர்ய ரத்னா வளி
தேவ பெருமாளையே —முதல் பத்து -அயர்வறும் அமரர் அதிபதி- இமையோர் தலைவா –
அதிகரண -ஸ்ரீ பாஷ்யம் -சுருக்க கருத்து ஸ்லோகம் –
தத்வ தீபிகை –
 ஸ்ரீ ராமானுஷர் -திரு அடி பட்ட மண் துலாக பிறக்க ஆசை கொண்டார் –
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

ஆழ்வார்களும் ஆச்சார்யர்களும் அனுபவித்த திரு வரங்கன் -20-

January 13, 2012
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ -ரகஸ்ய த்ரயம் -சார தமம் –
அருளி செயல்- வேதாந்தம் –
இரண்டு கண்கள்-காட்சி ஓன்று -பரம் பொருள்-ஸ்ரீ மன் நாராயணன் –
சர்வம் அஷ்டாஷரம்-மூன்றே பதங்கள் -எட்டு எழுத்துகள்-
வேதாந்த பாஷ்யம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் -விருத்தி கிரந்தம் -பிரம சூத்திரம் –
அருளி செயல்-வியாக்யானங்கள்-
உபநிஷத் ரெங்க ராமானுஜ முனி வியாக்யானம்
திரு குருகை பிரான் பிள்ளான்–எம்பெருமானார் ஏவி விட முதல் வியாக்யானம் -அருளி –
ஆராயிர படி-அபிமான புத்ரர் –சகோதரி-ஆண்டாள் -மருமகன்- முதலி ஆண்டான் -சன்யாச குல சக்கரவர்த்தி எதிராஜர்
ஆத்மா பந்துகள்
 -6 /9 /24 /36 /12 வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் இறுதியில் சாதித்து –
அரிய அருளி செயலின் பொருளை -ஆழ்ந்த அனுபவம் -வியாக்யானங்கள் கொண்டே அறியலாம்
வடக்கு திரு வீதி பிள்ளை-பட்டோலை 1167 திரு அவதாரம் — 1264 வரை 97 திரு நஷத்ரங்கள் –
போறாது என்று 36000 படியா கோபித்து -ஈய் உண்ணி -மாதவாச்சர்யர்   -ஓர் ஆண் வழியாக
வாதி கேசரி ஜீயர்-மடப்பள்ளி கைங்கர்யம் -பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திரு மாளிகையில் –
உலக்கை கொழுந்து பற்றி பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் -கேலியாக பேச -உமக்கு சிஷிப்போம் –
பரம காருன்யரான பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யான சக்கரவர்த்தி
-பகவான் காருண்யன் என்பர் இவரையோ பரம காருண்யன்
மோஷம் ஒன்றே ஹேது -இதே பெயரில் நூலையும் எழுதி –
பத பதார்த்தம் அறிய 12000 படி –

பதவரை இதில் தான் –
உயர்வற உயர் நலம் -உயர்வு அறுந்து போகும் படி ஆசாத் சமம் படி உயர்நலம்
அவரே விஞ்சி விஞ்சி பெரும் காதல் -அடுத்த -தடவை-சபரி -குகன்-பத பதார்த்தம் –
உளன் எனில் உளன் -பாசுரம் எதை பிரிப்பது -அவன் உருவம் இவ் உருவுகள்
அருவம் என்றால் என்ன -புத்த மத கண்டனம் -சீர் பிரித்து -அர்த்தம்-
சொல் முன் பின் வைத்து -யாப்பு இலக்கணம் படி
அறிகிலேன் -தன்னுள் அனைத்து உலகும்நிற்க – அறிகிலேன் பின் சேர்த்து அர்த்தம் –
ரகஸ்ய த்ரயம் -வியாக்கினங்கள் -சார தமம் -சிறப்பு -நெருடல் விலகி -ஒருங்க விட –
அதிகிரிதா அதிகாரம்-ஸ்திரீகள் சோதரர்
பழுதிலா ஒழுகல்  ஆறு வேண்டும் – ப்ரக்மண்யம் -உபாசன மார்க்கம்-வேதத்துக்கு அருகதை உள்ளவர்
கர்ம ஞான அங்கம் பக்தி -பெருமானை உபாயமாக கொண்டுபோகலாம் -பிரபத்தி -அனைவருக்கும் –
இந்த நெருடல் இல்லை அருளி செயல்-அனைவருக்கும்
தமிழ் -அது ரிஷிகள்-சமஸ்க்ருதம்-அருளியவர் தாழ்வாக நினைத்தால் சென்று அணுக கூசி திரி –
பாணர் குலம்-திருடர்-பெருமை உண்டா வைபவம் -நெருடல்-
பிரணவம் -கடைந்து எடுத்து -ரகஸ்ய த்ரயம்-தோல் புரையே போம் அதுக்கு பழுதிலா ஒழுகல் ஆறு வேணும் –
கர்மங்கள் பற்றி பேசாமல் பிரமத்தையே உபாயம்- இதற்க்கு ஸ்ரத்தை உறுதி ஆவல் ஆர்த்தி ஒன்றே வேண்டும் –
திரு மந்த்ரம்-அனைவருக்கும் -ஆச்சார்யர் உபதேசம் மூலம்-தனி சிறப்பு
அஷ்ட ஸ்லோகி பட்டர் -சுருக்கம்-சமஸ்க்ருத ஸ்லோகம் –
த்ராஷை தோட்டம்-போல் கூரத் ஆழ்வான்  ஸ்தவங்கள் -தேங்காய் பால் போல் பட்டர் –
ஸ்ரீ ராமாயண ஸ்லோகம் அதி சுலபம் ஸ்ரீ கீதையும் -அனுஷ்டுப் சந்தஸ் -சு லலிதம் -உரு போட்டால் உருப்படலாம்
ஸ்ரீ பாகவதம் ஸ்லோகம் பெரியவை –

மனம் உடையீர் என்ற இதற்க்கு சரத்தையே அமையும்
கண்ணன் கழலினை நண்ணும் மனம் உடையீர்
நாராயண அடக்கிய திரு மந்த்ரம்
பிள்ளைலோகாச்சர்யர் -ஐப்பசி திரு வோணம்-முப்புரி ஊட்டிய நஷத்ரம்
ரோகிணி/புனர்வசு/திரு வோணம் /உலகு ஆண்டார் -லோகாச்சர்யர் -பிள்ளை-
நம் பிள்ளைக்கு வீறு கொண்டு எழுந்தது -கந்தாடை தோழப்பர் -கந்தாடை ஆண்டான் திரு குமரர் –
பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் ஆராயிர படி குரு பரம்பரை நம் பிள்ளை உடன் முடியும்
அப்புறம்-யதீந்திர பிரவணம் -பிள்ளை லோகம் ஜீயர் -தனியன் வியாக்யானம் –
நம்பிள்ளை –பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் -நோவு சாத்திக் கொள்ள -ஆழி எழ -பிரபந்தம்
சொல்லி சரி பண்ணி கொள்ள -புரட்சி -காவேரி ஸ்நானம் விருப்பம்/ஸ்ரீ ரெங்க வாசம்/நம் பில்லைகாலஷேமம்/ஸ்ரீ ரெங்கன் புறப்பாடு
நான்கும் இல்லை
வேர்வை உடன்-வர திரு ஆலவட்டம்கைங்கர்யம் செய்வதே புருஷார்த்தம்-
நம்பிள்ளை -பக்கத்து வீட்டில் மூதாட்டி -வைகுண்டத்தில் -இடம் -கை எழுத்து போட்டு கொடுக்க -மம்பூர் வரதாச்சர்யர்
கொடுத்து புறபட்டாள்
வடக்கு திரு வீதி பிள்ளை-இல்லற நாட்டம் இல்லை-பன்றி ஆழ்வான் சந்நிதி -மா முனிகள் திரு அரசு -ஆதி கேசவ பெருமாள் சந்நிதி
அம்மி -திரு தாயார் -நம் பிள்ளையிடம் பிரார்த்திக்க -புத்திர பாக்கியம்-பகவத் விஷயம் சொத்து –
ஆச்சார்யர் பெயர் வைத்து லோகாச்சர்யர் பிள்ளை–மருவி பிள்ளை லோகாச்சர்யர் –
கிருஷ்ணா பாதர் -வடக்கு திரு வீதி பிள்ளை
சம்சார பாம்பு கடிக்கு ஜீவா ஜீவாது -இவை -அஷ்டாதச கிரந்தங்கள் –
வரதன் -காஞ்சி -வாச்த்ய வரதன் நடாதூர் அம்மாள் -ஐந்து நிலை ஸ்தோத்ரம்-எங்கள் ஆழ்வான்=அம்மாள் ஆச்சார்யர்
திரு வெள்ளறை சோழியன் தினவு கெட சொல்வான் -விஷ்ணு சித்தர் –
நான் செத்து வாரும் -அகங்காரம் -செத்து -அடியேன் -தாசன்-சொல்லி உபதேசம் பெற்று –
மூன்றாவது வரதன் நம்மூர்  வரதன் -வரதனே பிள்ளை லோகாச்சர்யர்
மணப்பாக்கம் நம்பி ஐ தீகம் -அவரோ நீர் -ஆம் அவரே நாம் -இரண்டு ஆற்றுக்கு நடுவே போம்
காட்டு அழகிய சிங்கர் சந்நிதி -ரகசியம் விளைந்த மண் -கிரந்தம் படுத்த வரதன் ஆணை –
மணப்பாக்கம் நம்பி ஸ்ரீ வசன பூஷணம் பட்டோலை கொண்டு அருளி –
ஆழ பொருளை அறிவர் ஆர் அனுஷ்டிப்பார் ஓர் இருவர் உண்டாகில்-மா முனிகள்
1205 திரு அவதாரம்
பெரிய பெருமாள் அனுக்ரகத்தால் அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் மார்கழி அவிட்டம் 1207
பார்த்த சாரதி சந்நிதி பக்கம் இருவரும் -திரு நட்ஷத்ரம் அன்று வாசிப்பார்கள்-ஆனந்த அனுபவம் –
பிள்ளை லோகாசார்யர் திரு அடி நிலையே நாயனார் –

தனி விக்ரகம் இல்லை திரு அடி நிலையில்

நைஷ்டிக ப்ரக்மாசாரி விகித விஷய  நிவ்ருத்தம் தன் ஏற்றம்
ஆச்சர்ய அபிமானமே உத்தாரகம்
புருஷகார வைபவம் -/சாதனச்யகுரவம்
தத் அதிகாரி கிருத்யமச்ய சத் குரு சேவனம் ஹர தயை ஒன்றே உபாயம்-நிர்கேதுக பிரசாதம்
கருணை பீரிட்டு குரு -பிரதி பத்தி இன்றி நேராக பெருமாள் இடம்கார்யம் ஆகாது
8 ரகஸ்ய த்ரய  கிரந்தங்கள்-
தத்வ த்ரயம்
சாம்ப்ரதாய விஷயம் -அக 18 —
நம் பெருமாளை காத்து அருளி -பிள்ளை லோகாச்சர்யர்
12000 முடி திருத்திய பன்றி ஆழ்வான் கலக்கம் 1311 /1323
1311 மாலிக்கா பூர் -1313 -நான்கு வருஷம் 1323 உலூக் கான் துக்ளக்
வீர பாண்டியன் கலியுக ராமன்-சதுர வேத மங்கலம் ஏற்படுத்தி -வேதம் வல்லார் -௧௩௧௧படை எடுப்பில் தங்க விமானம்
பொன் மேய்ந்த பெருமாள்-கண்ணாடி அரை-ஸ்வர்ண விக்ரகம்-சேர குல வல்லி -சுல்தான் அரண்மனை
நாச்சியார் போக வில்லை
1313 கேரளா மன்னன்-படை எடுப்பு-1317 துரத்தி –
1323 இருவரும் -பங்குனி உத்தரம் உத்சவம் நடை பெற்ற சமயம்  எல்லை கரைக்கு
கல் திரை -தெற்கு நோக்கி
ராமன் போல் ஆவும் அழுத –உத்தம நம்பி சக்கராயர் -இருந்து கைங்கர்யம் –
ஆனை மலை -ஜோதிஷ்குடி-குகை-கை தாளம்-விண்ணப்பம்-
கள்ளர் பயம்படை எடுப்பு பயம்-1325 ஜோதீஸ் குடி ஸ்ரீ பரம பதம்
சம்பந்த சம்பந்தி களுக்கும் மோஷம் -118 சம்வஸ்த்ரம்
எறும்பு மரம் செடி அனைத்தையும் ஸ்பரசத்தி போவாராம் –
போக மண்டபம்-கல்லணை மேல் கண் துயில கற்றினையோ காகுத்தா -கரிய கோவே
வியன் கான மரத்தின் நீழல்- நிழல் இல்லாத மரத்தின் கீழ் -வியர்வை பரவ –
நம் பெருமாள்  திரு முகத்தில் -விசிற சொல்லி -திரு வாய் மொழி பிள்ளை திரு தாயார் –
இவை எல்லாம் -கையிலே பிடித்த திவ்ய ஆயுதங்களும்
வாத்சல்யம் ஸ்வாமித்வம் –இவர் வசனம் நம் பெருமாளை அனுபவிக்க –
தெற்கு நோக்கி -பால கொடு கோழி கொடு -திரு மலை ரெங்க மண்டபம்–
செஞ்சி -கோபன்ன ராயன் -3000 பேர் 30000 பெயரை எதிர்த்து
48 வருஷம் பிறகு திரும்ப  -சித்தரை உத்சவம் கிராம மக்கள் முதலில் நடந்ததால் -அரசர் கூப்பிட வந்தவர்கள்
நாயனார் -ஆச்சர்ய ஹிருதயம்-நம் ஆழ்வார் திரு உள்ளம்
அருளி செயல் ரகசியம்
ஆராயிர படி திரு பாவை
பெரிய திரு மடல் அமலனாதி பிரான் கண் நுண் சிறு தாம்பு

வியாக்யானங்கள் அருளி இருக்கிறார்
விசத வாக் சிகாமணி –
சாதி வேறு பாடு இல்லை ஆத்மா ஆச்சர்ய அனுஷ்டானம் கொண்டே
விதுரர் தர்மர் -பாகவதர் பாக்கள் ஜன்ம நிரூபணம்
கொந்தளிப்பு -வர்ணாஸ்ரமம் கெடுகிறார் –
அடியேன் சமாதானம் நாயனார் –
புறப்பட்டு கண்டு அருள -நான்கு வீதி நான்கு பிரகரணம்
75  இன்ப  மாரியில் ஆராய்ச்சி முக்கியம்
வாசுதேவ -அந்தரங்கரை -பாகவத பிரபாவம் -இன்ப பா /பாஷா ஆராய்ச்சி
இன்ப மாரி–ஆதித்ய ராம திவாகர -வகுள பூஷண பாஸ்கர உதயோத்ததிலே –
மணி வண்ணற்கு உள் கலந்தார் -நம் பெருமாள் ஏற்று கொண்டார் –
நாயனார் 2 ஆண்டுகள் முன்பே பரம பதம் -ஆழ பொருளை உரைப்பார் யார் லோகாச்சர்யரே வருத்தம்
அழகிய மணவாள நாயனார் திரு அடிகளே சரணம் .
பிள்ளை லோகாசார்யர் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .