Archive for the ‘Divya desams’ Category

ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹ ஸ்தவம் –ஸ்ரீ உ வே மையூர் கந்தாடை ஸ்ரீ நிவாஸாசார்ய ஸ்வாமிகள் –

July 28, 2018

ஸ்ரீ வந்தே தம் கடிகாசலம் சலதியாம் சைதன்ய சிந்தாமணிம்
சத்வ உன்மேஷ விநஷ்ட காம கலுஷன்யூநாதி கத்வைர்முதா
நம்ரைர் பக்த யுபஹாரகை ஸூர நரைரா பத்த ஸு ஜன்யகை
முக்த்யை ய கமலா ந்ருஸிம்ஹ ஸததா வாச சமா ஸேவ்யதே-1-

சத்வகுணம் தலை எடுக்கையாலே -காமம் கோபம் ஏற்றது தாழ்வுகள் ஆகியவை நீங்கப் பெற்றவர்களும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒற்றுமை நிலவாய் பெற்றவர்களும்
உகப்பாலே வணங்கி இருப்பவர்களும்
பக்தியைக் காணிக்கையாக உடையவர்களுமான தேவர்களாலும் மநுஷ்யர்களாலும் முக்தியின் பொருட்டு யாதொரு
திருக்கடிகை திரு மலை ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறதோ-
ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹனுக்கு நித்ய வாச ஸ்தானமாய் இருப்பதும்
சஞ்சலமான மனத்தை யுடையாரின் அறிவுக்கு விரும்பியது எல்லாம் கொடுக்கும் சிந்தாமணியாய் இருப்பதுமான
அத் திருக் கடிகை திருமலையை அடியேன் வணங்குகிறேன் –

————————————————-

தி நோதி கண்டீரவ தேவ தம்ஷ்ட்ரா
த்யுதி பிரசாரை கடிகாசலோ ந
ததத் வி ஸூத்த ஸ்படிகாத்ரி சோபாம்
திவவ்கசாம் திவ்ய திருச்சாம் ச திஷ்ண்யம்-2-

பரிசுத்தமான பளிங்கு மலையின் ஒளியையுடையதாய்
தேவர்களுக்கும் ஆழ்வார்களும் இருப்பிடமானதான திருக் கடிகை மலை
சிங்கப்பிரான் பற்களின் ஒளிப் பெருக்கால் நம்மை உகப்பிக்கிறது –

———————————————-

கடிகாசல துங்க ஸ்ருங்க தீபம்
த்ரிஜகத் க்ருத்ஸன தமோ நிராச தக்ஷம்
ப்ரலயோத் கதவாத துஷ் பிரதர்ஷம்
சரணம் யாமி சரண்ய மிந்திரேசம் -3-

ஊழிக் காற்றாலும் அணையாததும் –
மூ உலக இருளையும் போக்க வல்லதும்
திருக் கடிகை உயர் குன்றத்து உச்சியிட்ட விளக்காய் இருப்பதும்
அகல உலகத்துக்கும் புகலாய் இருப்பதுமான ஸ்ரீ யபதியை சரணம் அடைகிறேன் –

—————————————–

வியத்து நீ ஹேம ம்ருணாளி நீபி
சமர்ச்சி தாங்க்ரிம் ஸூ ரா ராஜ முக்யை
ஸூ பம்யு யோகாசன ஸூ ந்தராங்கம்
ஹரிம் பிரபத்யே கடிகாத்ரி நாதம் -4-

ப்ரஹ்மாதிகள் ஆகாச கங்கையில் பூத்த பொற்றாமரை மலர்களைக் கொண்டு பூஜிக்கப்பெற்ற திருவடிகளை யுடையவனும்
மங்களகரமான யோகாசனத்தால் அழகிய திருமேனியை யுடையவனுமான திருக் கடிகை மலைப் பெருமானை சரணம் அடைகிறேன் –

————————————–

தேவோ ந ஸூப மாத நோது பகவான் கண்ட கண்டீரவா
யோ வைகுண்ட மகுண்ட வைபவமஸவ் ஹித்வா ப்ரபந்நார்த்தித
தாம ஸ்ரீ கடிகாசலம் ஸூமந சாமா நந்த
தூதாகம் ஸமபத் யதா அம்ருத லதா திவ்யா ச நாத ஸ்ரீ யா -5-

சரணாகதர்களால் யாசிக்கப் பெற்று –
ஸ்ரீ அம்ருத வல்லித் தாயார் சமேதராய் –
தடையற்ற பரமபதத்தை விட்டு நல்லோர்களுக்கு பேரின்பத்தை விளைப்பதும்
தோஷம் அற்றதுமான திருக்கடிகைக் குன்றத்தை வந்து நித்ய வாசம் செய்து அருளும்
ஸ்ரீ நரஸிம்ஹன் நமக்கு நன்மையை அளிப்பானாகா –

———————————————–

கயாது ஸூதசார சத்யுமணி ரார்த்த ஸத்பாந்தவ
சடாபடல பீஷனோ தநுஜவம் சதாவாநல
திவாகர நிசாகரா நல விலோசநோ விஸ்ருத
வி நம்ர விபுந த்ருமோ விஜயதே நர கேஸரீ-6-

ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான் ஆகிற தாமரைக்கு சூரியனும்
வருந்தினவர்களுக்கு நல்ல உறவினனனும்
பிடரி மயிராலே பயங்கரனானவனும்
அசுரவம்சமாகிற மூங்கிலுக்கு காட்டுத்தீ போன்றவனும்
சூரியன் சந்திரன் அக்னி மூன்று தேஜஸ் ஸூக் களையும் திருக் கண்களாக யுடையவனும்
புகழ் பெற்றவனும்
வணங்குவார்களுக்கு கற்பகமுமான ஸ்ரீ நரசிம்மன் வெற்றி வீரனாக விளங்குகிறான் –

———————————————-

திர்யங் மானுஷதாம் உபேத்ய சபதி ப்ராதுர்பவன் ஸ்தாவரத்
அத்யந்த அகடித க்ரியாஸூ கடநா ஸாமர்த்யம் உத்யோதயன்
துர்ஜ்ஜேய அத்புத சக்திமத்வம் அகிலைர் வேதை சமுத்கோஷிதம்
ஸூ வ் யக்தம் ப்ரகடீகரோதி பகவான் ப்ரஹ்லாதம் ஆஹ்லாதயன் -7-

ஸ்தாவரமான திருத் தூணில் இருந்து விரைவிலே நரம் கலந்த சிங்க உருவை யடைந்து தோன்றி
ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானை உகப்பித்துக் கொண்டு
பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே ஸ்வாபாவிகீ -இத்யாதியாலே எல்லா வேதங்களாலும் உத்கோஷிக்கப்பட்ட
அறிவரிய அத்புத சக்தியை மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தி அருளுகிறார் பகவான் –

————————————————-

தேவ ப்ரார்த்தநயா ஹிரண்யகசிபும் ஸம்ஹ்ருதய தேவாந்தகம்
ஸ்வஸ்தா நேஷூ திவவ் கஸாம் நியம நாத் தேவாதிபம் ப்ரீனயன்
அவ்யர்த்தான் கலயன் வராநபி ததா விஸ்ராணிதான் வேதஸா
ஸம்ஹ்ருஷ்டா க்ருதக்ருத்யகோ கிரிவரே விஸ்ராம்யதி ஸ்ரீ பதி-8-

தேவர்கள் பிரார்த்தனையால் ஹிரண்யகசிபுவை அழித்து
தேவர்களுக்கு குடியிருப்பை அளித்ததன் மூலம் தேவேந்திரனை உகப்பித்து
பிரமனால் அளிக்கப்பட வரங்களையும் பழுது ஆகாமல் நோக்கி
தன கார்யம் முடிந்ததால் உகந்தவனாய்
திருக் கடிகை மலையிலே ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹன் களைப்பு ஆற்றுகிறான்-

————————————————

அநந்ய சாத்யை ரபிதைஸ் தபோபி ஆராத்யா வாணீ ரமணம் சிரேண
வராந மோகான் சமவாப்ய தைத்யோ வித்ராவ யாமாச யதா திகீசான் -9-

செயற்கு அரிய தவங்களால் நெடும் காலம் பிரமானைப் பூஜித்து வீணாக்காதே வரங்களைப் பெற்று
ஹிரண்யன் என்னும் அரசன் எப்போது திக்பாலர்களை விக்டரி அடித்தானோ –

ஆஸ்தே ச ஸர்வத்ர சராசரேஷூ ஸ்தூலேஷு ஸூஷ் மேஷ் வபி சர்வ சம்ஸ்த
ப்ருவந்தமேவம் தனுஜஸ்த நூஜம் நிர்பர்த்சயாமாச யதாச்யுதோத்கம்-10-

அசைவனவற்றிலும்-அசையாத வற்றிலும் -பெரியவற்றிலும் சிறியவற்றிலும் எல்லா இடத்திலும்
எங்கும் உளன் கண்ணன் என்று உரைத்தவனும்
அச்சுதனிடம் ஆராத காதல் கொண்டவனுமான மகனை எப்போது ஹிரண்யன் பயமுறுத்தினானோ –

குர்வன்நாபி குசேசயோத்பவ கிரோ அமோகா ககேச த்வஜ
சத்யம் கர்த்துமநா ஸ்வ பக்த பணிதம் வ்யாப்திம் ச சர்வேஷ்வபி
க்ரோதோத்யன் நயனா ஸூ ஸூ க்ஷணிகணை தைத்யாதிபம் நிர்தஹன்
ஸ்தம்பாதாவிரபூத்த தைவ பகவான் கண்ட பஞ்சாநத-11-

அப்போதே கருடக் கொடி யுடையவனான பகவான் ஸிம்ஹ உருக்கொண்டு
பிரமன் வரங்களை வீணாக்காமல் நோக்கிக் கொண்டு
ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான் வார்த்தையையும் -வியாப்தி குணத்தையும் உண்மையாக்க விரும்பி
கோபத்தால் எரி விழிக்கும் திருக் கண்களில் இருந்து பறக்கும் நெருப்புப் பொறிகளாலே
ஹிரண்யனைப் பொசுக்கிக் கொண்டு திருத் தூணில் இருந்து தோன்றி அருளினான் –

—————————————————

தனுஜா அத காந்தி ஸீகதாம் அகமன் நஸ்த ப்ருஷத்க கார்முகா
உதிதே தநுஜேந்த்ர தாரனே நரசிம்ஹே நவநிஸ் துலா க்ருதவ் -12

ஹிரண்யனைப் பிளக்கும் புதிய ஒப்பற்ற உருவையுடைய ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பெருமாள் தோன்றியவுடன்
அசுரர் அனைவரும் வில்லையும் அம்பையும் எரிந்து விட்டு திசைகள் தோறும் ஓடினர் –

———————————–

மித்வா நைஜ கரேண நிர்மிதசரம் ஸ்தம்பம் யதா சோஸ்ப்ருசத்
சாவஞ்ஞாம் கதையா ததய்வ பகவான் பூத்வா நர கேஸரீ
சக்ரோதம் ததுரோ விதார்ய க்ருபயா ப்ரஹ்லாத மன்வக்ரஹீத்
சாது த்ராண ந்ருசம்ச நிக்ரஹ பலோ ஹ்ய ஆவிர்பவ ஸ்ரீ பதே -13-

அளந்திட்ட தூணை அவன் தட்ட -அங்கே அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றி கோபத்துடன்
அவன் மார்பை பிளந்து கருணையுடன் ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானை அனுக்ரஹித்து அருளினான் –
பரித்ராணாயா சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்க்ருதாம் -துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம் அவதார காரணம் –

————————————————

ஆவிர்பாவம் இதே நரஸிம்ஹ வபுஷா தேவேதி நாந்தே ஸூ பே
ஸ்ரோணாயாம் ஹரித ப்ரசேது அநிலோ வாதிஸ்ம கந்தம் வஹன்
நேதுர் துந்துபயோ திவி க்ரதுபு ஜோ வர்ஷன் ப்ரஸூநான்யத
சர்வம் மங்கள ஸம்ஸி ஸுரி ஜனனம் க்ஷேமாய ஹி ஷ்மாதலே -14-

திருவோணத் திரு விழவில் அந்தியம்போதில் அரியுருவாகிப் பெருமாள் திருவவதரித்த வுடன்
திக்குகள் பொலிந்து -மந்தமாருதம் மனம் கொண்டு வீச -சுவர்க்கத்தில் துந்துபிகள் முழங்க –
தேவர்கள் பூமியின் மேல் பூ மழை பொழிய–எல்லா அறிகுறிகளும் மங்களத்தை உணர்த்த –

—————————————————

பித்வா ஸ்தம்பம் அரிந்தமே நரஹரா வாக்ரோசதி க்ரோதநே
பஸ்பந்தே ந சதாகாதி சசிரவீ சாஸ்தம்கதவ் ஸாத்வசாத்
ப்ருத்வீ பிரத்னகுலாசலை சமசலத் பாதோதி ருத்வேலித
பாதாளத்ரித சாலயவ் கதலயவ் ஆசா தசை ஷ்வேளிதா –15-

தூணை பிளந்து வந்து கர்ஜித்த பின்பு காற்று அசையவில்லை –
சூர்ய சந்திரர்கள் பயந்து அஸ்தமிக்க –
குலமலைகளோடே பூமி அசைய -கடல் கரையைக் கடக்க -பாதாளமும் சுவர்க்கமும் அழிய –
பத்து திக்குகளும் ஆர்த்த கோஷமே மிக்கு இருந்தது –

———————————————-

பாவோ மே ராகு புங்கவம் ஜனக ஜாஜாநிம் விநான்யத்ர நோ
கச்ச த்யேவமுவாச தத்கதமநா வாதாத்மஜோ ய புரா
தம் பத்தாஞ்சலி மந்தி கஸ்தம நகம் ப்ரேமணா நுக்ருஹ்ணந் க்ருபா
பாதோதிர் கடிகாதராதரபதி கோபாயது பிராணிந –16-

பாவோ நான்யத்ர கச்சதி என்று யாவனொரு வாய் புத்ரன் முன்பு உரைத்தானோ
கை கூப்பியவனாய் அருகே சின்ன திருமலையில் இருப்பவனாய் –
அவ்வனுமனை அன்புடன் அனுக்ரஹித்துக் கொண்டு இருக்கும் கருணைக்கடல்
திருக் கடிகை மலைப்பெருமாள் உயிர்களை உய்விப்பானாகா —

——————————————-

சாகேத பூஜ நிஜூ ஷாம் பவதா விதீர்ணாம்
முக்திம் விதன்னபி தவா நக திவ்ய சேவாம்
வாஞ்சன் நி ஹைவ ஹனுமான் பவத புரஸ்தாத்
பத்தாஞ்சலிர் பஜதி போ ந்ருஹரே த்ரிதாமன் -17-

பரமபதாதி நிலயனான நரஸிம்ஹனே அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி அருளிய வற்றை
அறிந்து இருந்தும் உனது திவ்ய சேவையையே விரும்பி உன் திரு முன்பே அனுமன் கை கூப்பி நிற்கிறான் –

—————————————–

ஹித்வா தாம் அஸி தேஷணம் ந ச புனர் ஜீவேய மித்யாஹ ய
சோயம் மர்த்ய ம்ருகாதி போ அம்ருத லதா தேவ்யா ச நாத ஸ்ரீ யா
நிம்நே பூதாமஸ் தகே நிருபமே ஸ்வாத்மா நமன்தஸ் சதா
த்யாயந்தம் பவநாத் மஜம் கருணயா பஸ்யன் சகாஸ்தி ஸ்வயம் –18-

ந ஜீவேயம் க்ஷணம் அபி வினாதாம் அஸி தேஷனாம்-என்று அருளிச் செய்த பெருமாளே
ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரானாகி ஸ்ரீ அம்ருத வல்லித் தாயாராகிய ஸ்ரீ தேவியோடு கூடி –
ஒப்பற்ற திருக்கடிகை மலையுச்சியில் தன்னை நெஞ்சத்து இருத்தி எப்பொழுதும் தியானிக்கும்
ஸ்ரீ வாயு புத்ரனை கடாஷித்திக் கொண்டு ஒளி பெற்று விளங்குகிறான் –

———————————————

பரகால பராங்குசாதிபி பணிதோ பாதி நவோ நவோ ஹரி
மணி ராகர சம்பவோ யதா நிகஷோத்தேஜித நிஸ்துலத்யுதி-19-

பரகாலன் பராங்குசன் போன்ற ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பற்று
ஒப்பற்ற ஒளியையுடைய மாணிக்கம் போலெ புதிது புதிதானவனாய் ஒளி விடுகிறான் சிங்கப்பெருமான் –

—————————————————-

பக்திசார மஹதாஹ்வயபூ தை பட்ட நாத முநிதல்லஜமுக்யை
நாத யமுனா யதீஸ்வரமிஸ்ரை வர்ணிதோ விஜயதே வநமாலீ -20-

ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்களால் மங்களா சாசனம் செய்யப்பெற்று வனமாலையை தரித்து உஜ்ஜவலமாக விளங்குகிறான்

——————————————–

ஸ்ரீ வைகுண்ட நிகேத வாச ரசிக நித்யோல்ல சத் யவ்வன
துக்தாம்போ நிதி வேங்கடஷிதரவ் க்ருத்வா நிகாய்யே புரா
சங்கீபூத மதத் விரேபமுக ராராமை ப்ரஸூநாநதை
அத்யாஸ்தே கடிகாசலம் பரிவ்ருத்தம் பூத்வாத்ய ரம்யோ ஹரி -21-

பண்டு எல்லாம் வேங்கடம் பாற்கடல் வைகுந்தம் கொண்டு அங்கு உறைவார்க்குக் கோயில் போல்
வந்து வலம் கிளறும் நீள் சோலை வ கண் பூம் கடிகை இளங்குமரன் தன விண்ணகர் —
மூன்றாம் திருவந்தாதி -61-பாசுரம் அடியானை ஸ்லோகம் –

——————————————————

திவ்யம் பதம் ஸவித்ரு மண்டல மத்ய தேசம்
துக்கதாம் புத்தம் முனி மநோ நிகமோத்த மாங்கம்
லஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கடிகாசல மவ்ளிமக்ர்யம்
நித்யாநுஸந்தி வசதிக்கு தவ யோகிவர்யா -22-

பரமபதம் -சூர்ய மண்டல மத்யம்– திருப்பாற் கடல் –முனிவர் ஹிருதயம் –வேதாந்தம்–
திருக்கடிகை மலையுச்சி இவை எல்லாம் உனக்கு நித்யவாஸம் என்பர் ரிஷி ஸ்ரேஷ்டர்கள் –

————————————————————

சைலே த்வதீய பாத பத்மபராக
வாஞ்சந்தி ஜென்ம முனிபுங்கவ ஸூறி வர்யா
நிஸ்ரேணிஷூ ஷிதி ருஹேஷூ விஹங்க மேஷூ
வ்யாளேஷூ கோஷூ ஹரிணேஷூ தரிஷூ சாப்ஸூ -23-

உன் திருவடித்தாமரை மகரந்த துகளால் புனிதமான திருக்கடிகை மலையிலே-
படிகளிடையேயும் -மரங்களினுடையேயும் -பறைவைகள் யானைகள் மாடுகள் மான்கள் இடையேயும்–
குகைகளிலும் நீர் நிலைகளிலும் முனிவர் தலைவர்களும் நித்ய ஸூரிகளும் பிறக்க விரும்புகின்றனர்

————————————————————

அகாத பாதோதி நிகேதன வசன்
சிரம் சயா ன சயனே புஜங்கமே
அநாஸ் தயா தத்ர நனு ஸ்ரீ தோ பவான்
அதித்ய காமாசன பந்த லோலுப -24-

ஷீராப்தி நாதனே திருக்கடிகை மலை மேலே வீற்று இருந்து சேவை சாதிக்க விருப்புற்று எழுந்து அருளி உள்ளார் –

———————————————————————

யாமாஸ்ரித்ய ஸூ ரஷித க்ருதயுகே தைத்யேந்திர ஸூனுர் மயா
நைவா லஷ்யத அந்த சா மம புநர் திவ்யா க்ருதிர் தேஹிபி
மத்வைவம் சமுபேயி வான் சமுதயம் பூதாத்ம பூஜ்யே கிரவ்
புண்யை சர்ம த்ருஸாம் பிரதர்சயசி தாம் திவ்யாக்ருதிம் மாத்ருஸாம் -25-

கிருத யுகத்தில் ஆவிர்பவித்த திருமேனி பின்புள்ளவரும் வணங்கி வழிபட அன்றோ
புனித திருக்கடிகை மலையிலே சேவை சாதித்து அருளுகிறாய் –

——————————————–

புஜைஸ் சதுர்பி ஸ்வபதாஸ்ரி தேப்ய விஸ்ரானயம் ஸ்த்வம் சதுர புமர்த்தாந்
துரீய ஸூ நோரவ நாய நூநம் ஜனிம் துரீயாம் ப்ரத யஸ்ய பூர்வாம்-26-

நான்கு திருக்கரங்களால் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் –
ஹிரண்யன் பிள்ளைகளான ஸம்ஹ்லாதன் -அநுஹ்லாதன் -ஹ்லாதன் -ப்ரஹ்லாதன் -என்னும் நால்வரில்
நான்காவனான ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானை ரக்ஷிப்பதற்காக அன்றோ
நான்காவது அவதாரமான ஸ்ரீ நரசிம்ஹ திருவவதாரம் வெளிப்பட்டு அருளினீர் –

—————————————————————

ப்ரதிஷ்டதே யோ கடிகாசலாய நிபத்த சித்தோ நரகே சரீந்த்ரே
நிபத்த மூலோபி சிரேண தஸ்ய மஹா ந கௌகோ கடிகாசல ஸ்யாத் -27-

ஈடுபட்டு திருக்கடிகை தடம் குன்றை நோக்கி புறப்படும் மனிதனுடைய
நெடும் காலம் வேரூன்றி இருக்கும் பெரு வினைக்கூட்டங்கள் அனைத்தும்
ஒரு கடிகை -நாழிகை -போதிலே அகன்று போம்

தஸ்மிந் தத்ர அம்ருத ஸரஸீ புஸ்கரே பாத கக்நே
ஸ்நாத்வாஸ் அ ஸீநம் நரஹரி வரம் ஹேமா கோட்யாம் விமாநே
சேவந்தே யே ப்ரணிஹித திய தே பரஸ்தாத் ப்ராயணே
ஸ்தாநம் ஸுரே ஸூப க கடிகா கால மாத்ராத்ச் ச லந்தி-28-

அம்ருத புஷ்கரணியிலே நீராடி ஹேம கோடி விமானத்தில் வீற்று இருந்து சேவை சாதித்து அருளும்
ஸ்ரீ யோக நரஸிம்ஹ பெருமாளை சேவிக்க
மரண காலத்தில் ஸ்ரீ வைகுந்தத்தை ஒரு கடிகை போதிலே அடைகின்றனர் –

———————————————————

ப்ரதிஷ்டதே யோ கடிகாசலாய நிபத்த சித்தோ நரகே சரீந்த்ரே
நிபத்த மூலோபி சிரேண தஸ்ய மஹா ந கௌகோ கடிகாசல ஸ்யாத் -27-

ஈடுபட்டு திருக்கடிகை தடம் குன்றை நோக்கி புறப்படும் மனிதனுடைய நெடும் காலம் வேரூன்றி இருக்கும்
பெரு வினைக்கூட்டங்கள் அனைத்தும் ஒரு கடிகை -நாழிகை -போதிலே அகன்று போம்

—————————————————————-

தஸ்மிந் தத்ர அம்ருத ஸரஸீ புஸ்கரே பாத கக்நே
ஸ்நாத்வாஸ் அ ஸீநம் நரஹரி வரம் ஹேமா கோட்யாம் விமாநே
சேவந்தே யே ப்ரணிஹித திய தே பரஸ்தாத் ப்ராயணே
ஸ்தாநம் ஸுரே ஸூப க கடிகா கால மாத்ராத்ச் ச லந்தி-28-

அம்ருத புஷ்கரணியிலே நீராடி ஹேம கோடி விமானத்தில் வீற்று இருந்து சேவை சாதித்து அருளும்
ஸ்ரீ யோக நரஸிம்ஹ பெருமாளை சேவிக்க
மரண காலத்தில் ஸ்ரீ வைகுந்தத்தை ஒரு கடிகை போதிலே அடைகின்றனர் –

—————————————–

சாந்நித்ய பூம்நா ந்ருஹரேர் நகேந்த்ரேம் மஹீருஹா பிராஜ்ய பல ப்ரஸூ நா
ஸூ கந்த வாஹாஸ்ச ததா நளின்ய வலாஹகா வர்ஜித வாரி பூர்ணா -29-

இவனுடைய சாநித்யத்தாலே மரங்களில் இனிய பழங்கள்-பூக்களில் நறுமணம் விஞ்சி –
மேகங்கள் பரிசுத்த நீரை பொழிகின்றன –

———————————————–

நிர்மர்யாத நிசர்க்க வைர நிப்ருதா பஷீச பஞ்சா தந
வ்யாக்ரா பன்நாக வாரேணந்த்ர ஹரினைர் யுக்தா யசஸ்யே கிரவ்
யத் சாந்நித்ய வசாத் சமுஜ்ஜித மிதோ வைரா ஸூஹ் ருத் தர்மின
ச ஸ்ரீ மான் ஸூரா நாயகோ விஜயதே விஸ்தாரயன் வாஞ்சி தம் -30-

பாம்பு யானை மான் -இவற்றோடு இயற்கையிலே த்வேஷம் கொண்ட கருடன் சிங்கம் புலி ஆகியவை
இவன் சாந்நித்யத்தாலே விரோதம் விட்டு நடிப்புடன் வாழுகின்றன
இந்த ஸ்ரீ யபதி அபீஷ்டங்கள் அனைத்தையும் அருளுகிறார்

——————————————————————————-

அத்ருஷ்ட பூர்வம் தநுஜேந்த்ர தாரணம் ரமாசகம் வாங் மனசாதி தூரகம்
அனுஸ்ரவைர் ம்ருக்ய குணம் மஹோ அத்புதம்
சகாசத்தி சித்தரே கடிகாத ராதரே -31-

வாக்குக்கும் மனசுக்கும் எட்டாத -முறைகளாலும் தேடப்படும் கல்யாணகுணங்களுடன்
நாட்டில் நடைஓடாத அத்புத தேஜஸ் அன்றோ -பிரதிகூல நிரசனம் செய்து அருளியதும்
திருக்கடிகை குன்றின் மேல் சேவை சாதித்து அருளுகிறார் –

—————————————————-

சிரந்த நாக்ராந்த மஹா ருஜார்திதா பயா நகைர் பூத கணைஸ்ச பர்த்சிதா
பவன் நிகாய்யாத் ர்யவலோக நாத ஹோ நிரா மயா நிர்ஜாதேஸ்ய விக்ரஹா -32-

பெரும் வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டவர்களும் -பூதகனங்களால் பயமுறுத்தப் பெற்றவர்களும்
தேவரீர் நித்யவாஸம் செய்யும் திருகே கடிகை மலையைக் கண்டதுமே
அனைத்து பயமும் துன்பங்களும் நீங்கப் பெற்று தேவரீருடன் சாம்யா பத்தி பெற்று விடுகிறார்களே –

———————————————————

ரமா வபுஸ் தேஸ்ருத த்ருஷ்ட பூர்வம் வி சங்கிதா பூச்சகிதா சத்ருஷ்ட்வா
வியோக பீதா அம்ருத வல்லயபிக்யா
ததா விரா ஸீரசலே கிலாஸ் மின் -33-

அம்ருதவல்லி தாயாருடன் நித்யயுக்தனாய் இருப்பதற்காகவே இந்த திருக்கடிகை மலையிலே நித்யவாஸம் பண்ணி அருளுகிறீர் –

——————————————–

கந்தர்வ கின்னர ஸூராஸ்ச சஹா வரோதா
வீணா மிருதங்க லய சம்விதா நகேஸ்மின்
காயந்தி யாவதாம்ருதம் தவ சச் சரிதரம்
தாவணி ந்ருஸிம்ஹ கடிநா த்ருஷ தோத்ரவந்தி -34-

கந்தருவர் கின்னரர் தேவர்கள் ஆகியோர் தம் அந்தப்புரத்தோடு கூடி நின்று வீணை மிருதங்கம் தாளம் ஆகியவற்றோடு கூடியவர்களாய்
இந்த திருக் கடிகை மலையிலே அணுத்தில் இனிய உன் திவ்ய சரித்திரத்தை பாட கற்களும் கரைகின்றனவே –

————————————————

வநவ் கசோ ஹ் யத்ர நிசர்க்க வைரிணை த்வி பேந்த்ர பஞ்சாஸ்ய ம்ருகீ தரஷவ
பிபாசிதா நிர்ஜர நீர மேகத
பிபந்தி மைத்ரீ முபகம்ய பூதரே -35-

இயற்கையில் விரோதிகளான கட்டு மிருகங்கள் யானையும் சிங்கமும் மானும் மான் தின்னியும்
இந்த திருமலையில் நட்ப்புக் கொண்டு தாகம் தீர்க்க நீரைக் குடிக்கின்றனவோ —

———————————

ஸ்வ குலய கபிராஜ பூஜிதாய
ப்லவக கணா பிரணிபத்ய யோக தாம்நே
ஸ்திமிதா ஹ்ருதய நேத்ர பாணி பாதம்
தத நுக்ருதிம் விதத த்யஹோ மஹீத்ரே -36-

வானர கணங்களும் சிறியதிருவடியால் தியானிக்கப்படும் ஸ்ரீ யோக நரசிம்மனை வணங்கி
அசையாத கண் காய் கால்களையும் சஞ்சலம் இல்லா மனங்களையும் யுடையவையாய் நிற்கின்றனவோ –

———————————

வஜ்ர அங்குச த்வஜ ஸரோருஹ சங்க சக்ர
கல்பத்ரு தோரண ஸூதா கலசாதா பத்ரை
நித்யாங்கிதேந நரசிம்ஹ பத த்வயேந
பூதம் பவிஷ்யதி கதாநும மோத்த மாங்கம்-37-

வஜ்ரம் -அங்குசம் -கொடி-தாமரை -சங்கம் -சக்ரம் -கற்பக மரம் -தோரணம் -மிருத கலசம் -குடை ஆகியவற்றால்
எப்போதும் அடையாளம் செய்யப்பெற்ற ஸ்ரீ நரசிம்ம பெருமானின் திருவடி இணையால் என்று தான் என் தலை பரிசுத்தி அடையும் –

—————————————————

லஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கடிகா தரணீத ரேச
ந்யஸ்தாத்மனாய் ரக்ஷண பரம் தவ பாத பத்மே
ஆர்த்ராபராத சத பாஜன மாதி தூதம்
அவ்யா சரணம் க்ருபயா ஸ்வயம் மாம் -38-

உன் திருவடித்தாமரையில் பரந்யாசம் செய்தவனாய் -நூற்றுக்கணக்கான புதிது புதிதான குற்றங்களுக்கு கொள்கலனாய்
மநோ வியாதிகளால் கலங்கியவனாய் -வேறு புகலற்ற அடியேனை தேவரீர் கருணையால் காத்து அருள வேணும் –

——————————————-

த்வயி ஸ்தி தேக்ரே ஜெகதாம் சரண்யே சரண்ய மன்யம் ஹாய் கதம் வ்ரஜாமி
தாடக மா ஸாத்ய பயஸ் சமக்ரம்
வலாஹகம் வாஞ்சதி கஸ்த்ருஷார்த்த-39-

அகில லோக சரண்யனான நீ முன்னால் நிற்கையில் வேறொரு சரண்யனை எப்படி அடைவேன்
தாகம் மிக்க ஒருவன் நீர் கிறைந்த குளம் இருக்க மேக நீரை வேண்டுவானோ –

——————————-

காயா தவ த்ருபதஜா த்விப புங்க வாத்யா
த்ராதாஸ் த்வயா நனு விபத்திஷூ தாத்ருசீஷூ
ஸ்வாமின் அநந்ய சரணஸ்ய மம த்ரிதாமன்
சம்ரக்ஷணம் நர ஹரே தவ கிம் கரீய–40 —

காயாது புத்திரனான ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வான்–திரௌபதி –ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் -போன்றோர்
ஆபத்துக்களில் உன்னாலே ரக்ஷிக்கப்பட்டார்கள் அன்றோ
த்ரிபாத் விபூதி -லீலா விபூதி நாயகனான உனக்கு வேறு கதியற்ற அடியேனை ரஷித்து அருளுவது ஒரு பரமோ –

——————————————-

த்வயா விநான்யா நாகே சரின் ந மே கதீ ருஜாயா விபதோ விதூதயே
தவார்சிஷா தாபமுபேயுஷோ வநே வலாஹகாத் கோ ஹரிணஸ்ய ரக்ஷிதா -41-

ஆதி வியாதிகளில் இருந்து அடியேனை விடுவிக்க உன்னை ஒழிய வேறு கத்தி இல்லை
காட்டுத்தீயினால் தபிக்கப் பெறும் மானுக்கு மழை பொழியும் மேகத்தைக் காட்டில் வேறு ரஷகம் ஏது-

———————————————————-

ரோஷா தாம்ர விலாசன சரப சப்ரூ பங்க பீமா க்ருதி பீநம் தாநவபூ பதேர் ப்ருஹதுரோ
பிந்தன் நபி ஸ்வைர் ந கை ப்ரஹ்லாதம் ஸ்வ ஜனம் தயா சிசிரயா
யத் வீக்ஷயா ந்வக்ராஹீ
வாத்சல்யம் ஹி விராஜதே தவ ஹரே சேதோ வசோ தூரகம்-42-

கோபத்தால் சிவந்த திருக்கண்கள் -பரபரப்பாய் நெறித்த திருப் புருவங்கள் -பயங்கர திருமேனி
ஹிரண்யனை திரு நகங்களால் மார்பை பிளந்த போதும் உன் அடியானான ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானை
குளிர்ந்த திருக் கண்களால் கடாக்ஷித்து அருள் அனுக்ரஹித்த வாத்சல்யம் நெஞ்சுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதாய் விளங்குகிறது

———————————————————————————-

சாமாப்யதி கவர்ஜித த்ரித சப்ருந்த வந்த்ய ப்ரபோ
த்வமேவ நிருபாதி கஸ் த்ரி ஜெகதாம் பிதா ப்ராணத
நிதர்ச நமி ஹேஷிதம் நரம் ருகேந்திர ஸம்ரக்ஷித

ஹிரண்ய தனு சம்பவோ நிரவாதி வ்யதா விஹவ்ல -43-

ஓத்தார் மிக்கார் இலா மா மாயனே -வடிவுடை வானோர் தலைவனே –எம்பிரானே-
மூ உலகுக்கும் ஸ்வாபாவிக தந்தை தாய் நீயே யாவாய் -ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானே ப்ரத்யக்ஷ உதாஹரணம் –

———————————————————

ஸ்வாமின் அவாப்யம் அநாவாப்தமிஹ த்ரிலோக்யாம்
நைவாஸ்தி தே நர ஹரே கடிகாத்ரி நாத
மன்யே ததாபி ஜன நஸ்ய ஹி வன்ய ஜாதவ்
த்வச் சித்த பக்த ஜன வத்சலா நிதானம் -44-

அவாப்த ஸமஸ்த காமநோய் இருந்து வைத்தும் அடியான் இடம் கொண்ட
வாத்சல்யம் அடியாகவே ஸ்ரீ நரஸிம்ஹனாக திரு அவரதாரம் செய்து அருளினாய் –

————————————————

ஸ்ரீ லஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ பகவஸ் சரணாரவிந்த கைங்கர்ய நிர்வ்ருத்தி ரஸோஸ் கலித ப்ரவாஹ
நிர்வாபயிஷ்யதி கதா கடிகாசலேச ப்ராக் ஜென்ம சங்கலித பாதக தீப்த தாவம்-45-

தேவரீருடைய திருவடித்தாமரையிலே தடையற்ற பெருக்கையுடைய கைங்கர்ய ஆனந்த ரசம்
முற்பிறப்புக்களிலே ஈட்டப்பெற்ற என் பாவக்கட்டுத்தீயை எப்போது அணைக்கப் போகிறது —

—————————————————

அஸ்தித்வே கமலா பதேஸ் திரிபுவனே ப்ராத்யஷிகீ கா ப்ரமே
த்யாக்ருஷ்டோ தனுஜோ யதா ஸ்வகதயா ஸ்தம்பம் ருஷாதாடயத்
நாஸ்தாஸ்யோ யதி தத்ர தேவ ந்ருஹரே நைவாப விஷ்யத்சதாம்
விஸ்ரம்பஸ் த்வபிநைகமேபி வசநே த்வத் வ்யாப்தி வாதோஜ்ஜ்வலே -46-

ஸ்ரீயப்பதியின் ஸத்பாவத்தில் மூவுலகிலும் ப்ரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்ன உள்ளது
என்று கோபம் கொண்ட அசுரன் தூணைகே கோபத்தோடு கதையால் எப்போது புடைத்தானோ
அப்போதே நீ அங்கு தோன்றி இராவிடில் நீ எங்கும் நிறைந்தவன் என்று கோஷிக்கும்
வேத வசனங்கள் இடம் நல்லோர்க்கு நம்பிக்கை அற்றுப் போயிருக்கும் –

————————————————————

ஷோதீயச கர்க்க சதாரு தேசாத்
நாவா தரிஷ்யத் ச பாவம்ஸ் ததா சேத்
ச ஹைவ வாக்பி ஸ்வ ஜனஸ்ய சர்வா
மித்யார்த்தி கா வேத கிரோஸ் பவிஷ்யன் -47-

தூணில் இருந்து அப்பொழுதே நீ தோன்ற வில்லையாகில் உன் அடியார்கள் வார்த்தைகளோடு
வேத வாக்கியங்களும் பொய்யுரைகளாய் இருந்து இருக்குமே –

—————————————————–

தாபத்த்ரயீத வஹுதாச நதஹ்யமாநம்
மோஹாகுலம் கமபி நாதம நாப் நு வந்தம்
ஆர்த்ராபராத மயமாம் கருணாம்பு பாதை
ஆப்லாவயஸ்வ கடிகா சல வாரிவாஹ-48-

திருக் கடிகை குன்ற காளமேகமே–ஆதியாத்மிக ஆதிபவ்திக ஆதி தைவிகங்கள் ஆகிற மூவகைத் தாபங்கள்
ஆகிற காட்டுத்தீ யாலே எரிக்கப்படுமவனும் மோஹ இருட்டால் திசை தெரியாமல் மயங்குமவனும்
வழிகாட்டும் தலைவன் ஒருவனை அடையாதவனும்
கொள்கலமுமான என்னைக் கருணை மழையைப் பொழிந்து நீராடி அருளுவாயாக –

——————————————-

நிரா யுதோ அபி த்விஷதோ நிபர்ஹணே
பஜஜ்ஜநா நுக்ரஹ தத்பரோ பவான்
ரங்க சங்க அஸி கதா தநுர்த்தர
ப்ரகாஸதே சைல இஹ ஸ்ரீயா ஸஹ-49-

பிரதிகூலனான ஹிரண்யாசூரனை நிரசிக்க திவ்யாயுதங்கள் ஒன்றுமே தேவை அற்றவனாயும்
அடியார்களுக்காக சங்க சக்ர வாள் கதை வில் ஆகியவற்றை தரித்தவராயும்
திருக் கடிகை மலையிலே பிராட்டியோடு விளங்குகிறீர் –

——————————————-

ஸூர த்விஷ பீவாபா ஹூ மத்யம்
சலீலம் உர்வாருக நிர்விசேஷம்
விதாரயத்பிர் கமிதம் நகைஸ்தே
பிரசாத நத்வம் ஹி வராயுதா நாம் -50-

ஹிரண்யாசூரனை திரு உகிராலே விளையாட்டாக வெள்ளரிப்பழம் கிழிப்பது போலே கிழித்து
உனது திவ்யாயுதங்கள் அலங்காராரார்த்தமாகவே யுள்ளன என்னுமத்தை காட்டி அருளினீர் –

—————————————————-

ம்ருகோ நபீம குசரோ கிரிஷ்டா
ஸ்ருதிம் யதார்த்தாம் ஹி விதாது காம
ம்ருக ஸ்வ கண்டோபரி மாரகல்ப
விராஜதே விஸ்வபதிர் வநாத்ரவ்–51

ம்ருகோ நபீம குசரோ கிரிஷ்டா-என்று ருக்வேதம் விஷ்ணு ஸூ க்தம் -பூமியில் சஞ்சரிப்பவனும்
நிற்பவனும் அழகியவனான ஸிம்ஹம்-என்கிற வேத வாக்கியத்தை மெய்ப்பிக்க விரும்பி
மன்மதனை ஒத்து கழுத்துக்கு மேலே ஸிம்ஹ ரூபனாய் திருகே கடிகை குன்றின் மேல்
அகில ஜகத் ஸ்வாமி ஸ்ரீ விஷ்ணு சேவை சாதித்து அருளுகிறார் –

————————————————–

த்ருணாய மத்வா நரகேசரின் ஹரே
விநாச நத்தாநி பதாநி ஸர்வஸ
புனஸ் ஸமாவ்ருத்தி விவர்ஜிதம் பரம்
த்வாபி வாஞ்சந்தி பதம் முமுஷவ-62-

அனைத்தையும் துரும்பாக நினைத்து உனது பரமபதத்தை மோக்ஷத்தில் இச்சை யுடையோர் விரும்புகிறார்கள் –

—————————————–
ந்ருஹரே ஸ்மரணேந கேவலம்
புருஷன் பாதகிநம் புநாஸ்யபி
புஜத்தை சரணார்த்தி நோ அனகான்
நுதி நிஷ்டான் கிமுத தவத்தை ஆஸ்ரிதான் -63-

உன் சங்கல்ப லேசத்தாலே பெரும் பாவியையும் புனிதப்படுத்துகின்றாயே
உன்னை பஜிப்பவர்களையும் உன்னையே உபாயமாக விரும்புமவர்களையும் குற்றம் அற்றவர்களுமாக
உன்னையே ஸ்துதிப்பவர்களுமான உன் அடியார்களை நீ ரஷித்து அருளுகிறாய் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ —

————————————————————————-

வ்யஸன அர்ணவ மக்நம் உன்முகம்
யதி மாம் நோத தரசே தயா நிதே
வ்யஸனேஷூ ந்ருணாம் பாவத்தசாம்
வததோ வாக் விததா முநேர் பவேத் -64-

கருணைக்கடலே துன்பக்கடலில் மூழ்கிக் கரை சேர விரும்பும் அடியேனைக் கை தூக்கி விடாவிடில்
வ்யசனேஷூ மனுஷ்யானாம் ப்ருசம் பவதி துக்கித்த –மனிதர்கள் துன்புறும் போது அவர்களிலும்
ஸ்ரீ ராமபிரான் அதிகம் துன்புறுகிறான் என்கிற ஸ்ரீ வாலமீகி பகவான் ஸ்ரீ ஸூக்தி வீணாகுமே —

—————————————————-

அஹமஸ்மி தவேதி யாசதே
யதி சத்யோ ந ததாஸி மே அபயம்
சரணாகதம் ரக்ஷண விரதம்
பவிதா தே விததம் த்ருட வ்ரத-65-

அடியேன் உனக்கே உரியேனாவேன் என்று யாசிக்கும் அடியேனை அபயம் அளித்து அருள வில்லை யாகில்
சக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ் மீதி ச யாசதே அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாம் ஏதத் விரதம் மம-என்ற
தேவரீருடைய சரணாகத ரக்ஷண விரதம் வீணாகுமே –

——————————————–

அபி நாம நிசாமயிஷ்யதி-ஸ்வத் ருசா சந்நிஹிதம் க்ருதாகசம்
சகிதம் கடிகாசலேஸ்வர கருணாம்போதி தரங்க கல்பயா -66-

அருகில் இருப்பவனும் -பாவமே செய்பவனும் -அதனாலே நடுங்கி இருக்குமவனான அடியேனை
திருக் கடிகை மலைப் பெருமாள் கருணைக்கடல் போன்ற திருக் கண்களாலே கடாக்ஷித்து அருளுவானோ –

—————————–

துரதிக்ரம துஷ்க்ருதாகரம் த்ரபயா வாங்முக மந்திகா கதம்
கருணா வருணாலய ப்ரபோ பிரதிக்ருணீஷ்வ ஹரே ரமா சக -67-

கருணைக்கடலான ஸ்ரீ லஷ்மீ நரசிம்ஹப்பிரானே -கடக்கமுடியாத பாவங்களுக்கு கொள்கலமாய் இருப்பவனும்
வெட்க்கி தலை கவிந்து உன் திரு முன்பே நிற்பவனுமான அடியேனை ஸ்வீ கரித்து அருள வேணும்–

————————————————–

அநஹங்க்ருத நித்ய ஸுஹ்ருதை அகதங்கார நிபைரவேஷணை
அநக ஸ்மித முக்த சீதளை அகாதமி மாமசிராத் குரு ப்ரபோ -68-

ஸ்வாமி -அகங்கார லேசமும் இல்லாமல் எப்போதும் அன்பு மட்டுமே செலுத்துமவனாய்
பிறவி என்னும் பெரும் நோய்க்கு வைத்தியன் போன்ற திருக் கண் கடாக்ஷத்தாலும்
குளிர்ந்த அழகிய குற்றம் அற்ற புன்சிரிப்புகளாலும் அடியேனை ஆக்கி அருளுவாய்

—————————————————–

கல்பத்ருமோ திசைதி காங்ஷிதமேவ காமம்
சிந்தாமணிஸ் சணதி சிந்திதமேவ சார்த்தம்
அப்ரார்த்தி தேப்சி தசயம் விகிரன வதான்ய
திவ்யாவுபாவபி பவான் ப்ரதயா அதிசேதே -69-

கற்பகமரம் விரும்பியவற்றையே தரும் -சிந்தாமணி சிந்தையில் கொண்ட விஷயத்தையே அளிக்கும்
வேண்டாத பொருள்களையும் வாரி வாரி வழங்கி இசைவித்து உன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் தேவரீர்
தேவலோகத்தில் உள்ள அவ்விரண்டையும் விட புகழ் விஞ்சி இருக்கிறீர் அன்றோ –

—————————————————-

தாதோ தைத்ய பதிஸ் தவாக்ருதி கலாம் திவ்யா மநா லோகயன்
வவ்ரே பத்ம பவோ வரான் கில முத்தா சங்க்யாதிகா நஸ்திரான்
தத் ஸூநுஸ்து நிசாமயன் வபுரஹோ பாலோப்ய மோகம் ஸ்திரம்
த்வத் பாதாம்புஜ நித்யபக்தி மசலாம் வவ்ரே வரந்த் வேககம் -70-

தந்தை ஹிரண்யன் தேவரீர் மூர்த்தி பல் கூற்றில் ஒன்றுமே காணமாட்டாமல் நிலையற்ற வரங்கள்
பிரமனிடம் இடம் இருந்து வீணாக வேண்ட
அவன் பிள்ளையோ சிறுவனாய் இருந்த போதிலும் உன் திரு உருவாக் கண்டவுடன்
நிலையானதாய் சஞ்சலம் அற்ற உன் திருவடித்தாமரை இணைகளிலே அன்பாகிறா வரம் ஒன்றையே வேண்டினான் –
என்ன ஆச்சர்யம் –

———————————————

மன்னாத அம்ருத வல்லரீசஹசரே ப்ரத்யக்ர பஞ்சாநந
த்வன் நாமான்ய நிசம் க்ருணன் குண கணான் கீர்வாண கம்யே கிரவ்
திவ்யே தாம்நி புநாநிவ்ருத்தி ரஹிதே அப்யபிராக்ருதே நிஸ்ப்ருஹ
த்வத் பாதாம் புஜ கிங்கரத்வ நிரதோ பக்தோ பவான் யன்வஹம் -71-

எம்பிரானே-ஸ்ரீ அம்ருதவல்லி நாயகனே -தேவரீருடைய திருநாமங்களை திருக் கல்யாண குணங்களையும்
எப்போதும் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக் கொண்டு
பரமபதத்திலும் விருப்பம் இல்லாமல் உன் திருவடித்தாமரைகளிலே இங்கேயே கைங்கர்யம் செய்வதில் ஈடுபட்டு
எப்போதும் உன் பக்தனாகவே அடியேனை ஆக்கி அருள வேண்டும் –

———————————————————

ஆப் யா யயந்த மவநிம் கருணாம்பு பாதை
விதயுத் ரமா விலஸிதம் த்ருத சார்ங்க சாபம்
தா பக்ன மார்த்த ஜன மானஸ சாதகா நாம்
ஜீவாது மேமி சரணம் கடிகாத்ரி மேகம் -72-

கருணை மழையினால் உலகை தளிர்ப்பித்து -மின்னல் கொடி போலெ பிராட்டியுடன் கூடி இருப்பதும்
இந்திர தநுஸ் சார்ங்கம் தரித்துக் கொண்டு சம்சார வெம்மையைப் போக்கி
வருந்தும் மாந்தர் மனங்களாம் சாதகப்பறவைகளுக்கு உயிரூட்டும்
திருக் கடிகைக்குன்ற கார்மேகத்தை சரணம் அடைகிறேன் –

———————————————————-

ந்ருத்யன் ந்ருத்யன் சிதில ஹ்ருதயோ பங்குரோ பக்தி பூம்நா
காயன் காயன் தவ ஸூ சரிதம் கத்கதா முக்த பாஷ்ப
ஆசாதே சேஷ்வகி லந்தி ஷூ த்வாம் விசின்வன் விசின்வன்
க்லாநோக்லா யாம்ய நிதர கதி நாரஸிம்ஹேதி நர்த்தன்-73-

ஆடியாடி அகம் கரைந்து இசை பாடிப்பாடி கண்ணீர் மல்கி நாடி நாடி நரசிங்கா என்று வாடி வாடும்–என்கிறபடியே
பக்திப் பெருக்கால் நைந்து அந்தக் கண்ணீர் பெருகப் பெற்று
அநந்ய கதியாக கதறிக் கொண்டு வாடல் மாலை போலே வாடி வதங்குகிறேன் –

———————————————

ரங்கே தாமனி திவ்ய ஸூரி வி நுதே சேஷ சயாநோ அநகே
திஷ்டன் வேங்கட பூதரே பவபயம் வியாபாதயன் தேஹினாம்
ஆஸீநோ கடிகாத்ரி துங்க சிகரே த்வம் நாரஸிம்ஹா க்ருதி
சர்வ அபீஷ்ட பல ப்ரதோ விஜயசே வாத்சல்யவாராம் நிதி -74-

பதின்மரால் பாடப்பெற்ற திருவரங்கம் பெரிய கோயிலிலே திருவனந்த ஆழ்வான் மேல் கண் வளர்ந்து அருளுபவராயும்
சம்சார பயத்தை நிரசித்துக் கொண்டு திருவேங்கட திருமலையில் நின்று சேவை சாதிப்பவராயும்
தேவரீர் திருகே கடிகை குன்றின் மேல் ஸ்ரீ நரேஸிம்ஹ ரூபியாய் எழுந்து அருளி இருந்து வாத்சல்ய கடலாயும்
அபீஷ்டங்களை எல்லாம் வழங்கும் வள்ளலாயும் இருந்து அருளுகிறீர் –

————————————————-

பிரபுல்ல ராஜீவ தளாய தேஷண
ரமா சமாஸ் லஷ்ட ப்ருஹத் பூஜாந்த்ர
தித்ருஷிதோ யோக த்ருஸா ஜிதாத்மபி
விராஜதாம் மே ஹ்ருதி ரம்ய கேஸரீ-75-

மிக அலர்ந்த தாமரை இதழ் போன்ற நீண்ட திருக் கண்கள் /
பெரிய பிராட்டியார் நித்யவாஸம் செய்யும் திரு மார்பு /
இந்திரிய கிங்கரர்கள் யோகக் கண்ணால் காண விரும்பும் அழகிய சிங்கர் அடியேன் மனசிலும் விளங்குவாராக –

————————————————

ஹேத் யங்கை பரிகர்மிதம் த்ரி நயனம் பாருங்க பந்த உஜ்ஜ்வலம்
பிப்ராணம் வனமாலிகாம் ச துளஸீம் பீதாம்பரம் கௌஸ்துபம்
பாஸ்வத் ரத்ன கிரீட ஹாரா கடக ஸ்ரக் ஹேம காஞ்ச் யஞ்சிதம்
மந்நாதம் கடிகாத்ரி மௌலி முதிரம் லஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹம் பஜே -76

திவ்யாயுத தழும்பால் அலங்கரிக்கப் பெற்றவரும்
முக்கண்கள் படைத்தவரும்
பர்யங்க பந்தத்தால் விளங்குபவரும்
திருத் துளசி உடன் கூடிய திரு வனமாலை-திருப் பீதாம்பரம் -திருக் கௌஸ்துபம் இவற்றை தரித்தவரும்
ஹாரம் தோள்வளை மாலை பொன்னரை நாண் ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப் பெற்றவரும்
எம்பிரானும் திருக் கடிகைக் குன்றின் உச்சியில் மேகமுமான ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹனை பஜிக்கிறேன் –

——————————————–

ஜய ஜய நிசர்க்க பந்தோ
ஜய ஜய லஷ்மீ பதே தயா ஸிந்தோ
ஜய ஜய ஜகத் த்ர யேந்தோ
ஜய ஜய கடிகாத்ரி சேகரானந்த-77-

இயற்க்கை யுறவினனே போற்றி போற்றி
இலக்குமி மணாளனே போற்றி போற்றி
கருணைகே கடலனையாய் போற்றி போற்றி
காணுலகச் சந்திரனே போற்றி போற்றி
கடிகை மலை யுச்சியனே போற்றி போற்றி
காலம் எல்லாம் உள்ளவனே போற்றி போற்றி
எங்கும் நிறைந்தவன் போற்றி போற்றி
எல்லாமுமானவனே போற்றி போற்றி –

—————————————————

ஸூப வ்யவ்ருத்தவ் த்வயி லோக நாதே
அநுராக நிக்நேந மயா க்ருதேயம்
விதாது மர்ஹாதிசயம் ந கஞ்சித்
ஸ்துதிர் யதாஜ்ஜேந க்ருதா ஸூரத்னே -78-

அதி மங்கள சேஷ்டிதங்களை யுடைய ஜெகந்நாதனான தேவரீர் இடத்தில் அன்பு நிறைந்த அடியேனால் இயற்றப்பட்ட இந்த ஸ்துதி
ரத்னத்தின் வாசி அறியாதவனால் செய்யப்பட நல்ல ரத்னத்தைப் பற்றிய ஸ்துதி போல
உன்னிடத்தில் ஒரு பெருமையையும் விளைக்காதே-

———————————————————-

சர்வாப்யர்த்தித ஸித்திதம் பகவதோ பக்தைக சிந்தாமனே
கல்யாணம் ஸ்தவம் இந்திரா நரஹரோ தேவஸ்ய திவ்யாஜ்ஞயா
ஸ்ரீ வாசேந வதூல ஜேந ரசிதம் ப்ரேம்ணா படந்தீஹயே
தி விந்தந்தி அசலாம் ஸ்ரீயம் நவ நவாம ஆரோக்ய பூர்ணாம் புவி -79-

ஷாட் குண பரிபூர்ணனும் அடியார்க்கு அபீஷ்டங்களை எல்லாம் அளிக்கும் சிந்தாமணியுமான
ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹனுடைய திரு ஆணையால் வாதூல குலத்தவரான ஸ்ரீநிவாஸாச்சார்யரால் இயற்றப் பெற்றதும்
வேண்டுவார்க்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் தருவதும் -பரம மங்களமுமான இந்த ஸ்துதியை
எவர்கள் அன்புடன் படிக்கின்றார்களோ அவர்கள் நிலை பெற்றதாய் ஆரோக்யம் நிறைந்ததாய்
புதிது புதிதான செல்வத்தை அடைகின்றனர் -அந்தமில் பேரின்பமே பலன் என்று நிகமிக்கிறார் –

————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வாதூல குல -ஸ்ரீ உ வே மையூர் கந்தாடை ஸ்ரீ நிவாஸாசார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

அருளிச் செயல்களில் -சரணாகதி –

June 9, 2018

பெரியாழ்வார் -அருளிச் செயல்களில் -சரணாகதி —
1–துப்புடையாரை –திருவரங்கம் –4–10-பதிகம்
2–வாக்குத் தூய்மை -5–1-பதிகம்
3–துக்கச் சூழலை –திருமாலிரும் சோலை –5–3-பதிகம்
4–சென்னியோங்கு –5–4-பதிகம் –

திருப்பாவை -அங்கண் / மாலே / கூடாரை / கறைவைகள்/சிற்றம் சிறு காலை /வங்கக் கடல் /

நாச்சியார் திருமொழி
தையொரு திங்கள் பதிகம் -முதல் -/தெள்ளியார்–கூடிடு கூடலே-நாலாம் பதிகம் /
நல்லை என் தோழி –விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே -11–10-

குலசேகர பெருமாள்
தரு துயரம் தடாயேல் உன் சரண் அல்லால் சரண் இல்லை -ஐந்தாம் -பதிகம்

திருமழிசை பிரான் –
நாயினேன் வீடு பெற்று சிறப்போடும் பிறப்பு இருக்குமா சொல் -திருச் சந்த விருத்தம் -46-
சேர்விடத்தை நாயினேன் தெரிந்து இறைஞ்சு மா சொல் -47-
உன்ன மாதம் என்ன சிந்தை மன்னா வைத்து நல்கினாய் -55-
நின் மாயமே உய்த்து நின் மயக்கினில் மயக்கல் என்னை மாயனே -85-
நின் பற்றலால் ஓர் பற்று மற்ற துற்றிலேன் உரைக்கிலே -87-
சீர் மிகுத்த நின்னலால் ஓர் தெய்வம் நான் மதிப்பனே -89-
நின் இலங்கு பாதமின்றி மற்றோர் பற்றிலேன் எம் ஈசனே -90-
எண்ணிலாத மாய நின்னை என்னுள் நீக்கல் ஒன்றுமே -91-
நின் தனக்கு அடைக்கலம் புகுந்த வென்னை அஞ்சல் என்ன வேண்டுமே -92-
இரங்கு அரங்க வாணனே -93-
கடல் கிடந்த நின்னலால் ஓர் கண்ணிலேன் எம் அண்ணலே -95-
நின் கழல் பொருந்துமாது இருந்த நீ வரம் செய் புண்டரீகனே -96-
நின்னடைந்து உய்வதோர் உபாயம் நீ எனக்கு நல்க வேண்டுமே -97-
நின்ன பாத பத்தியான பாசம் பிறர்க்கு அரிய மாயனே எனக்கு நல்க வேண்டுமே -100-
நின்ன பாத பங்கயம் நிரந்தரம் நினைப்பதாக நீ நினைக்க வேண்டுமே -101-
நின்ன பொற் கழல் தொடர்ந்து விள்விலாது ஓர் தொடர்ச்சி நல்க வேண்டுமே -104-
நின் கழற்கு அலால் நேச பாசம் எத்திறத்தும் வைத்திடேன் எம் ஈசனே -107-
மீளவிலாத போகம் நல்க வேண்டும் மால பாதமே -112-
நம்மை ஆட்க்கொள்வான் முத்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து நம்முள் மேவினார் எத்தினால் இடர்க்கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -115-
வல்லி நாண் மலர்க் கிழத்தி நாத பாத பூதனை புல்லி யுள்ளம் விள் விலாது பூண்டு மீண்டதில்லையே -118-
என்னாவி தான் இயக்கெலாம் அறுத்து அறாத இன்ப வீடு பெற்றதே -120-

பொய்கையாழ்வார் —
பழுதே பல பகலும் போயின வென்று அஞ்சி அழுதேன் -அரவணை மேல் கண்டு தொழுதேன் -18-
அயல் நின்ற வல்வினையை அஞ்சினேன் அஞ்சி உய நின் திருவடியே சேர்வான் -57-
தொழுது மலர் கொண்டு தூபம் கையேந்தி எழுதும் எழு வாழி நெஞ்சே -58-
தோள் அவனை அல்லால் தொழா-என் செவி இரண்டும் கேளவனது இன் மொழியே கேட்டிருக்கும்
நா நாளும் கோள் நாகணையான் குரை கழலே கூறுவதே நாணாமை நள்ளேன் நயம் -63-
ஒண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு -67-
நாட்டிலும் நின்னடியே நடுவன்-88-
ஓரடியும் சாடுதைத்த ஒண் மலர்ச் சேவடியும் ஈரடியும் காணலாம் என் நெஞ்சே ஓரடியில்
தாயவனைக் கேசவனைத் தண் துழாய் மாலை சேர் மாயவனையே மனத்து வை -100-

பூதத்தாழ்வார் –
போராழி ஏந்தினான் பொன் மலர்ச் சேவடியே ஓராழி நெஞ்சே யுகந்து -7-
ஏத்திய நாவுடையேன் பூவுடையேன் நின்னுள்ளி நின்றமையால் காவடியேன் பட்ட கடை -10-
கோல் தேடியோடும் கொழுந்ததே போன்றதே மால் தேடியோடும் மனம் -27-
நமக்கு என்றும் மாதவன் என்னும் மனம் படைத்து மற்றவன் பேர் ஒத்துவதே நாவினால் ஒத்து -38-
ஒத்தின் பொருள் முடிவும் இத்தனையே –மாதவன் பேர் சொல்லுவதே ஒத்தின் சுருக்கு -39-
அருளாலே மா மறையோர்க்கு ஈந்த மணி வண்ணன் பாதமே நீ மறவேல் நெஞ்சே நினை -41-
அறம் தாங்கும் மாதவன் என்னும் மனம் படைத்து மற்றவன் பேர் ஒத்துவதே நாவினாலுள்ளு-44-
மதிக்கண்டாய் நெஞ்சே மணி வண்ணன் பாதம் -51-
பணிந்தேன் திருமேனி பைம் கமலம் கையால் அணிந்தேன் உன் சேவடிமேல் அன்பாய் -65-
யானே இரும் தமிழ் நன்மாலை இணை யடிக்கே சொன்னேன் பெரும் தமிழன் நல்லேன் பெரிது -74-
பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் –81-
இரு நிலத்தைச் சென்று அங்கு அளந்த திருவடியை அன்று கருக் கோட்டியுள் கிடந்தது கை தொழுதேன் -87-

பேயாழ்வார் –
இன்றே கழல் கண்டேன் ஏழ் பிறப்பும் யான் அறுத்தேன் -2-
மருந்தும் பொருளும் அமுதமும் தானே -4-
கழல் தொழுதும் வா நெஞ்சே -7-
நாமம் பல சொல்லி –கண்ணனையே காண்க நம் கண் -8-
இணை அடிக்கே ஆளாய் மறவாது வாழ்த்துக என் வாய் -17-
புனம் துழாய் மாலையான் பொன் அம் கழற்கே மனம் துழாய் மாலாய் வரும் -23-
பொருந்தும் சுடராழி ஒன்றுடையான் சூழ் கழலே நாளும் தொடராழி நெஞ்சே தொழுது -24-
பைம் பொன் முடியான் அடி இணைக்கே பூரித்து என் நெஞ்சே பூரி -44-
கரியான் கழலே தெருள் தன் மேல் கண்டாய் தெளி -57-
குட நயந்த கூத்தனாய் நின்றான் குரை கழலே கூறுவதே நாத்தன்னால் உள்ள நலம் -73-
அரவணையான் சேவடிக்கே நேர்படுவான் தான் முயலும் நெஞ்சு -80-
பொது நின்ற பொன் அம் கழலே தொழுமின் முழு வினைகள் முன்னம் கழலும் முடிந்து -88-
வாணன் தோள் செற்றான் கழலே நிறை செய்து என்னெஞ்சே நினை -92-
வெள்ளத்துயின்றானை உள்ளத்தே வை நெஞ்சே யுய்த்து -93-
அரியாய்– திருமால் திருவடியே வந்தித்து என் நெஞ்சமே வாழ்த்து -95-
குட்டத்துக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்து எறிந்த சக்கரத்தான் தாள் முதலே நங்கட்குச் சார்வு -99-
சார்வு நமக்கு என்றும் –தேன் அமரும் பூ மேல் திரு -100-

நான்முகன் திருவந்தாதி –
நன்றாக நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணன் நீ என்னை அன்றி இலை-7-
வாழ்த்துக வாய் காண்க கண் கேட்க செவி -மகுடம் -தொல்லை மால் தன்னை -11-
கோளரியை வேறாக ஏத்தி இருப்பாரே வெல்லுமே மற்றவரைச் சாத்தி இருப்பார் தவம் -18-
வெற்பென்று வேங்கடம் பாடினேன் வீடாக்கி நிக்கிறேன் -40-
காகுத்தன் அல்லால் ஒரு தெய்வம் யானிலேன் -53-
மா மேனி மாயவனை அல்லாது ஓன்று ஏத்தாது என் நா -74-
கண்ணனையே நாளும் தொழாக் காதல் பூண்டேன் தொழில் -84-
பழுதாகாது ஓன்று அறிந்தேன் பாற்கடலான் பாதம் வழுவா வகை நினைந்து வைகல் தொழுவாரை
கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார் கலந்த வினை கெடுத்து விண் திறந்து வீற்று இருப்பார் மிக்கு-89-
காப்பும் மறந்து அறியேன் கண்ணனே என்று இருப்பன் -93-
இனி அறிந்தேன் ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம் இனி அறிந்தேன் எம்பெருமான் உன்னை
இனி அறிந்தேன் காரணன் நீ கற்றவை நீ கற்பவை நீ நற்கிரிசை நாரணன் நீ நன்கு அறிந்தேன் நான் -96-

திருவிருத்தம் –
தென் பால் இலங்கை வெம் களம் செய்த நம் விண்ணோர் பிரானார் துழாய் துணையா நங்களை மாமை கொள்வான்-77-
பாம்பணை மேல் பள்ளி கொண்டு அருளும் சீதனையே தொழுவார் விண்ணுளாரிலும் சீரியரே -79-
யாதானும் பற்றி நீங்கும் விரதத்தை நல் வீடு செய்யும் மாதாவினைப் பிதுவை திருமாலை வணங்குவனே -95-
ஏனத்துருவாய் இடந்த பிரான் –ஞானப்பிரானை யல்லால் இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே -99-

திருவாசிரியம் –
அறை கழல் சுடர்ப்பூம் தாமரை சூடுதற்கு அவாவார் உயிர் உருகி யுக்க-2-
ஓர் ஆலிலைச் சேர்ந்த எம் பெரு மா மாயனை யல்லது ஒரு மா தெய்வம் மாற்றுடையோமோ யாமே -7-

பெரிய திருவந்தாதி –
கண்ணன் தாள் வாழ்த்துவதே கண்டாய் வழக்கு -12-
வல்வினையைக் கானும் மலையும் புகக் கடிவான் தானோர் இருளன்ன மா மேனி எம் இறையார் தந்த அருள் என்னும் தண்டால் அடித்து -26-
அவனாம் அவனே எனது தெளிந்து கண்ணனுக்கே தீர்ந்தால் -36-
செங்கண் மால் நீங்காத மா கதியாம் வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு நீ கதியாம் நெஞ்சே நினை -46-
ஆனீன்ற கன்றுயரத்தாம் எறிந்து காயுதிர்த்தார் தாள் பணிந்தோம் வன் துயரையாவாமருங்கு -54-
மட நெஞ்சே கண்ணன் தாள் வாழ்த்துவதே கல் -67-
சுடர் ஆழியானை இடர் கடியும் மாதா பிதுவாக வைத்தேன் எனதுள்ளே -70-
சார்ங்கன் தொல் சீரை நல் நெஞ்சே ஓவாத ஊணாக யுண்-78-
என் நெஞ்சே எப்போதும் கை கழலா நேமியான் நம் மேல் வினை கடிவான் மொய் கழலே ஏத்த முயல் -87-

திரு எழு கூற்று இருக்கை
செல்வம் மல்கு தென் திருக் குடந்தை அந்தணர் மந்திர மொழியுடன் வணங்க
ஆடரவம் அளியில் அறி துயில் அமர்ந்த பரம நின் அடி இணை பணிவன் வரும் இடர் அகல மாற்றோ வினையே

-திருமங்கை ஆழ்வார் -அருளிச் செயல்களில் -சரணாகதி –
1–நைமிசாரண்யம் – -பெரிய திருமொழி –1–6-பதிகம்
2–திருவேங்கடம் –பெரிய திருமொழி-1–9-பதிகம்
3–திருக் காவளம் பாடி -பெரிய திருமொழி–4–6-பதிகம்
4–திரு வெள்ளக் குளம் -பெரிய திருமொழி-4–7-பதிகம்
5–திருவரங்கம் -பெரிய திருமொழி–5-8-பதிகம்
6–திரு விண்ணகர் -பெரிய திருமொழி–6–2-பதிகம்
7–திருவழுந்தூர் -பெரிய திருமொழி–7–7-பதிகம்
8–திருச் சிறு புலியூர்–பெரிய திருமொழி- -7–9-பதிகம்
9–திருப் புல்லாணி –பெரிய திருமொழி–9–4-பதிகம்
10–திருக் குறுங்குடி –பெரிய திருமொழி—9–5-பதிகம்
11–திரு நெடும் தாண்டகம் –29–அன்றாயர் குல மகளுக்கு அரையன் தன்னை –அடி நாயேன் நினைந்திட்டேனே –

திருவாய் மொழி
நோற்ற நான்கு பதிகங்கள் -/ உலகுமுண்ட பெருவாயா/

—————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பார்த்த ஸ்வாமி திருமஞ்சனக் கட்டியம்-

May 27, 2018

நாயந்தே ! நாயந்தே !

அக்ரே க்ருத்வா கமபி சரணம் ஜாநுநைகேந திஷ்டன்
பச்சாத் பார்த்தம் விவலந ஜூஷா சஷூஷா ப்ரேஷமாண
சவ்யே தோத்ரம் கர சரசிஜே தஷிணே ஞானமுத்ராம்
ஆபிப் ப்ராணோ ரதமதி வசந் பாதுநஸ் ஸூதவேஷ

ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதன நாக பர்யங்க முத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதுராம் புரீம் –
தாஸாம் ஆவீரபூத சவ்ரி ஸ்மயமாந முகாம் புஜ -பீதாம்பர தர ஸ்ரக்வீ சாஷான் மன்மத மன்மத –

ஆழ்வார்கள் மடல் எடுக்கும் அழகுடைய பெருமாள் –
ஆய்ச்சியரைப் பணி கொண்ட மணவாளப் பெருமாள் –
ஆழ்ந்தாரைக் கரையேற்ற அவதரித்த பெருமாள் –
ஆனைக்கு அன்று அருளை ஈந்த அருளாளப் பெருமாள் –
ஆழி கொண்டு அன்று இரவி மறைத்து அருள் செய்த பெருமாள் –
ஆனை மறித்து அழகாலே வெல்ல வல்ல பெருமாள் –
ஆழ் கடலைக் கடைந்து அமரர்க்கு அமுதூட்டும் பெருமாள் –
ஆழ்வார்க்குப் பின்னெறியை அளித்து உகந்த பெருமாள் –
நம் தெய்வ சிகாமணிப் பெருமாள் –

திருவுக்கும் திருவாகிய வான் இளவரசான தேவர் –
அடலாயர் தம் கொம்பினுக்கு விடை கொண்டு நீளா துங்க ஸ்தந கிரி தடீ ஸூ ப்தராய்
நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பு அழகை பின்னானார் வணங்க வந்து
திரு மடந்தை மண் மடந்தை இருப்பதாலும் திகழ
சிங்காசனத்தின் மேல் தண் தாமரை சுமக்கச் செங்கமலக் கழலும் சிற்றிதழ் போல் விரலுமாய்
அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ -என்னும்படி நிலையார நின்ற அழகும் –

கறையினார் துவருடுக்கைக் கடையாவின் கழி கோல் கைச் சறையினராய்
பசு நிரை மேய்ப்பு உகந்து-கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த வாத்சல்யம் விளங்கும்படி
நல் அங்கம் உடையதோர் கோலூன்றி நின்ற அழகும் –

முடிச்சோதி யானது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ என்று கோவிந்த அபிஷேகத்தால்
திரு முடியில் நல் தரித்த ஸ்வாமித்வ பிரகாசமாய் கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்து எறிந்தால் ஒத்த நீண் முடியும் –

ச விலாச ஸ்மித அதரம் பிப்ராணம் முக பங்கஜம் -என்கிறபடியே
முறுவல் எடுத்த கலம் என்றலாய் -ஸ்வாமித்வ பல உபாதான ஸுசீல்ய ப்ரகாசகமான ஸ்மயமான முகாரவிந்தமும் –

அலர்ந்து குளிர்ந்து இருக்கிற இரண்டு தாமரைப் பூக்களை மதத்தாலே அமுக்கு ஆடுகிற
இரண்டு வண்டு ஒழுங்கு போல் இருக்கிற தன் கைச் சார்ங்கம் அதுவே போல் அழகிய திருப் புருவ வட்டங்களும்

பதிம் விஸ்வஸ்ய-என்கிற பிரமாணம் வேண்டாதே அனைத்து உலகும் யுடைய வரவிந்த லோசனன் என்று
ஸர்வேஸ்வரத்வ சிஹ்னமாய் -மிதோபத்தஸ் பர்த்தஸ்ப் புரித ச பரதவ த்வந்வ லலிதங்களான திருக் கண்களும்

கஸ்தூரீ கலிதோர்த்வ புண்டர திலகம் -என்று திரு நெற்றியில் சாத்தின கஸ்தூரி திலகமும்

மாட்டுயர் கற்பகத்தின் வல்லியோ கொழுந்தோ -என்று நித்ய சந்தேக ஜனகமான கோல நீள் கொடி மூக்கின் அழகும்

அதினுடைய பல்லவ உல்லாசம் போல் இருக்கிற திருக் கபோலங்களும்

அதினுடைய நவ குஸூமம் போலேயாய்-பன்னிலா முத்தம் தவழ் கதிர் முறுவல் செய்து -என்கிறபடியே
பூர்ண சந்திரன் முழு நிலாவைச் சொரிந்தால் போலே திரு முகத்தின் ஒளியை ப்ரவஹிக்கிற ஸ்மித விலாசமும்

சீலாஜ்ஜடீ பூயதே -என்று அந்த ஸுசீல்ய காஷ்டா பூத ஸுலப்ய ப்ரகாசகமாய்
அலவலமை தவிர்த்த அழகன் என்றும்
ஆதரம் பெறுக வைத்த அழகன் என்றும்
குழல் அழகர் வாய் அழகர் கண் அழகர் கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ அழகர் -என்றும்
அனுகூல பிரதிகூல விபாகமற -ஆண் பெண் வாசி அறுத்து
மற்று ஒன்றினைக் காணாமல் -கண்டவர் தம் மனம் வழங்க
சகல மனுஜ நயன விஷய தங்காதமாய்
மாம் என்னும் தொட்டுக் காட்டின வெளுத்து இளைத்த திரு மேனியும் –

அர்ச்சக பராதீன அகிலாத்ம ஸ்திதி -என்று அர்ச்சக பாரதந்தர்யத்தைத் தன்னை இட்டுப் பார்த்து அஞ்சின அச்சமற
திருக் கையிலே ஞான சக்தி பிரகாசமாய் எடுத்துக் பிடித்த திவ்யாயுதங்களும்

அனைத்து உலகுமுடைய அரவிந்த லோசனன் என்று சேஷித்வ ஸூசகமாய்
கரியவாகிப் புடை பெயர்ந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி ஆழ்வார்கள் அளவும் நீண்டு அலை எறிந்த நெடு நோக்கின் அழகும்

இத்தலையைத் தேற்றி யன்றித் தரியாத அளவான பூர்த்திக்கு பிரகாசமாய்
மாஸூச என்று கொண்டு வைத்த அஞ்சல் என்ற திருக் கையும்

இரண்டு இடத்திலும் மரகத கிரியைக் கடைந்து மடுத்தால் போல் –
திண்ணியவாய் -அலம் புரிந்து என்கிறபடியே தனக்கு உபய விபூதியும் வழங்கி
திவ்ய அஸ்திர புஷ்பிதங்களான கற்பகக் காவென நற்பல தோள்களும் –

பெரிய பிராட்டியாருக்குக் கோயில் கட்டணமாய் -நித்ய அனுபவம் பண்ணச் செய் தேயும் இறையும் அகலகில்லேன் என்று
அவளைப் பிச்சேற்றக் கடவதாய்-கோல மா மணி ஆரமும் முத்துத் தாமமும்
ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் தொடக்கமான குருமா மணிப் பூண் குலாவித் திகழ்கிற திரு மார்பின் அழகும் –

காளமேகத்தில் மின்னல் கொடி படர்ந்தால் போலே திரு மேனிக்கு பரபாக ரசாவகமாய் –
அழகு வெள்ளத்துக்கு அணை காட்டினாள் போலே இருக்கிற வெண் புரி நூலின் அழகும் –

ஸுந்தர்ய சாகரம் இட்டளப்பட்டுச் சுழித்தால் போல் நெஞ்சையும் கண்ணையும் சுழியாறு படுத்துகிற திரு வுந்தியும் –

ஸுந்தர்ய ராக ரஞ்சிதமான ஆகாசம் போலே திருமேனிக்குப் பரபாக ரசாவகமாய்த்
திருவரை பூத்தால் போலே இருக்கிற அந்தி போல் நிறத்து ஆடையும்

ரம்பா ஸ்தம்பாதி கம்பீரங்களான திருத் தொடைகளும் –
அங்கராகம் ப்ரவஹிக்கும் போது இரண்டு குமிழி நீர் எழுந்தால் போல் இருக்கிற திரு முழம் தாள்களும் –

கள்ளச் சகடத்தைக் கலக்கு அழியச் சாடிக்
கன்று மறித்தோடிக்
காளியன் மீதாடிக்
காளிந்தி நீராடிக்
குரவை பிணைந்து ஆடிக்’
குடம் ஏறிட்டு ஆடிக்
கருணையால் தூதோடிக்
கன்னியரோடூடிக்
கழகம் மிதித்து ஏறிச்
சிற்றில் அழித்து ஆடிச்
சரணாகதி தந்து ஒழிந்த
திண் கழல் இருந்த அழகும் –

சீரியதோர் நிதி போலே திரு முன்பே வீற்று இருந்த ஸ்ரீ சடகோபன் இருந்த அழகும் –

இவ்வழகில் ஆழங்கால் பட்டு அலைகின்ற உலகு எல்லாம் சூழ்ந்து இருந்து ஏத்தும் அழகுமாய்
நீராட எழுந்து அருளி இருக்கும் அழகு இது ஏதேனும் சிந்தை மருளோ –
ஜெகன் மோகன மந்த்ர ப்ரபாவமோ
சகல ரசகுளிகா விலாசமோ
சர்வ போக சிந்தாமணி ப்ரகாசமோ
சகல ஜன ஸூஹ்ருத விபாகமோ –
நிகில பல கல்ப லதா பிரசரமோ –
அகில ஜெகஜ் ஜீவன மூலமோ –
அதுலாநந்த கந்தாவதாரமோ –
ஸமஸ்த சம்பத் சாம்ராஜ்ய வேஷமோ
சர்வ மங்கள சந்தான ப்ரஸவமோ –
சகல கலா ரஹஸ்ய சர்வ ஸ்வமோ –
ஈது எல்லாம் திரண்டு எழுந்து கொண்டதோர் வடிவோ –
இதுவும் அன்றியில் அப்ரமேய தேஜஸ் ஸோ-
நாங்கள் ஏது என்று அறியா இவ்வழகுடன் தேவரீர் ஊழி தோறும் ஊழி தோறும் வாழ்ந்திடுகவே
யது ஸார்வ பவ்மனே -திருமஞ்சனம் கண்டு அருளவே ஜய விஜயீ பவ —

சஹஸ்ர தாரைக் திருமஞ்சன கட்டியம்

நாயந்தே நாயந்தே
த்வம்மே அஹம்மே குதஸ்தத் ததபி தவ குதோ வேத மூல பிராமணத்
ஏதச்சா நாததி சித்த அனுபவ விபவாத் தர்ஹி சாக்ரோச ஏவ க்வாக்ரோச
கஸ்ய கீதாதிஷூ மம விதிதி கோத்ர சாஷீ ஸூதி
ஸ்யா ஹந்த த்வத் பஷ பாதீச இதி ந்ருகல ஹே ம்ருக்ய மத்த்யஸ்த் த்வத்தவம்
ச இதா நீமபி முநே த்ருச்யதே தத்ர மாநவை
ருக்மிண்யாச அநிருத்தேனே ப்ரத்யும்நேந ச சேவித ஹலாயுதே ந சஹிதஸ் ததா சாத்யகி
நா ஸஹ பார்த்தசாரதி ரித்யேவ விஸ்ருதோ ஜெகதீபதி
பராக் பராக் ஸ்வாமீ பராக்
அன்றிய வாணன் ஆயிரம் தோளும் துணிய அன்று ஆழி விடுத்த அசைவோ –
கன்று அதனால் விளவு எறிந்து கனி யுதிர்த்து ஆ நிரை மேய்த்த அசைவோ –
கும்ப மிகு மத யானை மருப்பு ஓசித்து கஞ்சன் குஞ்சி பிடித்து அடித்த அசைவோ –
பாழியால் மிக்க பார்த்தனுக்கு அறு மூன்றும் அளித்து உரைத்த அசைவோ –
ஆழியால் அன்று அங்கு ஆழியை மறைத்து ஐவர்க்குத் திறங்கள் காட்டியிட்ட அசைவோ –
அடியார்கள் வினைத்தொடரை அருள் என்னும் ஓள் வாள் உருவி வெட்டிக் கலைந்த அசைவோ –
வடிவாரும் மா மலராள் வலவருகும் மற்றை மண் மகள் இடவருகும் இருக்க
நடுவாக வீற்று இருக்கும் இவ்வழகுடன் தேவரீர் ஊழி தோறும் ஊழி தோறும் வாழ்ந்திடுக வாழ்ந்திடுகவே
ஸ்ரீ பார்த்த ஸூதனே-திருமஞ்சனம் கண்டு அருளவே -ஜய விஜயீ பவ –

—————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமாளிகை-ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் மஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ கோயில் அண்ணர் -1000-ஆவது உத்சவ விழா மலரில் இருந்து எடுத்த அமுத முத்துக்கள் –

May 18, 2018

ஸ்ரீ ஆண்டாள் -நாச்சியார் -வளர்த்த கிளி தான் கோலக் கிளி –

மென்னடை அன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லிபுத்தூர் உறைவான் தன்
பொன்னடி காண்பதோர் ஆசையினால் என் பொரு கயல் கண்ணினை துஞ்சா
இன்னடிசிலோடு பாலமுதூட்டி எடுத்த என் கோலக் கிளியை
உன்னோடு தோழமைக் கொள்ளுவன் குயிலே உலகளந்தான் வரக் கூவாய் –

ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கும் கிளிக்கும்-ஒற்றுமை வைத்து அருளப்பட்ட ஸ்லோகம்
ஸ்யாமாம்-த்விஜாதி பஸூதாம் -ஸ்ரவணாபி ராம மஞ்சஜூ ஸ்வநாம் -மதன மீஸ்வரஜம் பஜந்தீம்-
கோதே குரோஸ் த்ரி ஜெகதாம் குண சாலி நீம் த்வாம் லீலா ஸூ கீம் க்ருததிய சமுதாஹரந்தி

ஸ்யாமாம்-வண்ண ஒற்றுமை
த்விஜாதி பஸூதாம் -முட்டை இடுதல் குஞ்சு பொறித்தல் இரண்டு பிறவிகள் -நாச்சியாருக்கும் உண்டே
ஸ்ரவணாபி ராம மஞ்சஜூ ஸ்வநாம் -மென் கிளி போலே மிக மிழற்றும் –கிளி மொழி -மதுரா மதுரா லாபா
மதன மீஸ்வரஜம் பஜந்தீம்—மன்மதனுக்கு வாஹனம்-அநங்க தேவா உன்னையும் உம்பியும் தொழுதேன்
கோதே குரோஸ் த்ரி ஜெகதாம் குண சாலி நீம் த்வாம் லீலா ஸூ கீம் க்ருததிய சமுதாஹரந்தி
பெரியாழ்வார் உடைய பகுதி பூங்காவில் வளர்ந்த மதிப்புடைய சோலைக் கிளி அன்றோ நம் நாச்சியார் –

மின்னனைய நுண் இடையர் விரி குழல் மேல் நுழைந்த வண்டு இன்னிசைக்கும் வில்லிபுத்தூர் -ஸ்ரீ ஆண்டாள்
திருக் குழலில் நுழைந்த தூவி அம் புள்ளுடைத் தெய்வ வண்டு
மென்னடை அன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லிபுத்தூர் -அன்னமாய் அறநூல் உரைத்த -வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி –
பிராஹா வேதான் அசேஷான்-வேதப்பயன் கொள்ள வல்ல விட்டு சித்தன் –
க்ரீடார்த்தம் அபி யத் ப்ருயுஸ் ச தர்ம ப்ரமோமத -அவர் விளையாடுவதாக அருளிச் செய்கிறாள் –

திருமாலுக்கு தாய் நதிகள் -உனக்கோ துளஸீ இயற்கையிலே பரிமளம்
சமுத்திர ராஜன் தந்தை அங்கு -பொங்கும் பரிவால் பல்லாண்டு அருளிய பெரியாழ்வார் இங்கே
சந்திரன் அமிர்தம் ஆலகால விஷம் -உடன் பிறந்தவர் -கோயில் அண்ணர்-திருப்பாவை ஜீயர் – இங்கு
ஷீராப்தி நாதன் மணவாளன் அங்கு -அரங்கத்தின் இன்னமுதர் குழல் அழகர் வாய் அழகர் கண் அழகர் கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ அழகர் இங்கு
கோலச் சுரி சங்கை மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும்
சீலத்தனள் தென் திரு மல்லி நாடி செழும் குழல் மேல்
மாலைத் தொடை தென்னரங்கருக்கு ஈயும் மதிப்புடைய
சோலைக் கிளி யவள் தூய நல் பாதம் துணை நமக்கே –

மின்னு புகழ் வில்லிபுத்தூர் / சீராரும் வில்லிபுத்தூர் /முப்புரி யூட்டின திவ்ய தேசம் என்பதாலே மா முனிகள் இந்த விசேஷணங்கள்
அணி புதுவை அன்றோ -மணியும் முத்தும் பொன்னும் இட்டுச் செய்த திவ்ய ஆபரணம் அன்றி இத்திவ்ய தேசம்
மாலே மணி வண்ணன் வட பெரும் கோயிலுடையான்
மின்னு நூல் விட்டு சித்தன் முத்து /சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி பொன் ஆண்டாள் –
ஆதி நாதர் ஆழ்வார் தேவஸ்தானம் போலே உபய பிரதானம் அங்கு -நாச்சியார் தேவஸ்தானம் இங்கு
இவளுக்கே முதலில் விஸ்வரூப சேவை
தம்மையே நாளும் வணங்கித் தொழுவார்க்கு தம்மையே ஓக்க அருள் செய்வதை அனுஷ்டான பர்யந்தம் பிரத்யக்ஷம் அன்றோ இங்கு
கங்கை யமுனை சரஸ்வதி -தடாக ரூபமாக முக்குளம்-
சீராரும் வில்லிபுத்தூரைக் கண்டு அன்றோ வண்டின முரலும் சோலையையும் மறந்து ஸ்ரீ ரெங்க மன்னார் இங்கேயே நித்ய வாசம் –

முப்புரி யூட்டிய திவ்ய தேசம் -பிரமாணம் -ப்ரமேயம் -பிரமாதா -/ ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார் கருடாழ்வார் என்றுமாம் /
கோதை பிறந்தவூர் -கோவிந்தன் வாழுமூர் -வேதக்கோனூர் -என்பதாலும் –
———————————–

மாதா சேத் துளஸீ பிதா யதி தவ ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தோ
மஹான் பிராதா சேத் யதிசேகர பிரியதம ஸ்ரீ ரெங்க தாமா யதி
ஞாதார ஸ்தநயாஸ் த்வதுக்தி சரஸஸ் தந்யேந சம்வர்த்தி தா கோதா தேவி
கதம் த்வமந்ய ஸூ லபா சா தாரணா ஸ்ரீ ரஸி–ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் -ஸ்ரீ கோதா சதுஸ் ஸ்லோகி

——————————————————–

ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் ஸ்ரீ ராமானுஜர் சந்நிதி உடையவர் சந்நிதி -போலே -ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரில் -கோயில் அண்ணர் சந்நிதி -என்றே பெயர் –

யதா தேஹே ததா பேரே ந்யாஸ கர்மா சமா சரேத்-என்றும் -அர்ச்ச கஸ்ய ஹரி சாஷாத் -என்றும்
எம்பெருமானுடைய ப்ரீதி ப்ரேம பக்தி -அவனுக்கும் செய்யும் கைங்கர்யங்களாலே -எம்பெருமான் தன் அம்ச லேஸம் அர்ச்சர்கர்களுக்கு அளிக்கிறான் –
அர்ச்சகர் மூலமாகவே – நம் கோயில் அண்ணரே வாரும் -என்று அழைத்து நாச்சியார் வெளிப்படுத்தி அருளினாள்-
இன்றும் மார்கழி நீராட்டம் உத்சவம் முடிந்து நாச்சியார் ஆஸ்தானம் எழுந்து அருளியதும்
நம் கோயில் அன்னான் என்று அருளிப் பாடிட்டு எட்டு நாள்களும் நாச்சியார் திவ்ய சிம்ஹாசனத்துக்கு அருகே
ஆசனம் சமர்ப்பித்து அன்றைய நாள் பாட்டு கோஷ்ட்டியாராலே சேவித்து கௌரவிக்கப் படுகிறது –

வாழி திருப்பாவை பாடும் மடப்பாவை
வாழி அரங்க மணவாளர் -வாழி என
மாடு நிற்கும் புள்ளரையன் வாழி பெரியாழ்வார்
பாடு நிற்கும் வேதாந்தப் பா -என்றும்

மெல்லிய பஞ்சடியும் துவராடையும் மேகலையும்
வல்லியை வென்ற மருங்கும் முத்தாரமும் வனமுலையும்
சொல்லிய வண்மையும் வில்லிபுத்தூர் அம்மை தோள் அழகும்
முலையை வென்ற நகையும் எல்லாம் என் தன் முன் நிற்குமே -என்றும் -ஸ்ரீ ராமானுஜர் பணித்த பாசுரங்கள் என்பர் -செவி வழிச் செய்தியாக அறிந்தது –

———————-

மஹா பாரதத்தில் விடப்பட்ட விஷய தொகுப்பு ஸ்ரீ ஹரி வம்சம்-ஸ்ரீ பாரத சேஷம் -போலே
ஸ்ரீ வராஹ புராணத்தில் விடப்பட்ட விஷயங்கள் தொகுப்பு ஸ்ரீ வராஹ சேஷம் –
அதில் ரஹஸ்ய கண்டத்தில் திருப்பாவை -ஸ்ரீ லஷ்மீ நித்யா -என்ற பெயர் –

————————-

ஸர்வேஷாம் ஏவ மந்த்ராணாம் மந்த்ர ரத்னம் ஸூபாவஹம்
ஸக்ருத் ஸ்மரண மாத்ரேண ததாதி பரமம் பதம்
மந்த்ர ரத்னம் த்வயம் ந்யாஸ ப்ரபத்திஸ் சரணாகதி
லஷ்மீ நாராயணா யேதி ஹிதம் சர்வ பல ப்ரதம்–நம்பி திருச்செவியில் பெரிய நம்பியாக பாவித்து அருளிச் செய்ததைக் கேட்டு
நாமும் நம் இராமானுஜரை யுடையோம் ஆனோம் என்று உகந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி -தாஸ்ய திருநாமம் பெற்றார் –

——————————-

கலி பிறந்து -47-வயதான குரோதன வருஷம் -ஆனி -ஸ்வாதி – ஏகாதசி -ஞாயிற்றுக் கிழமை -கருடாழ்வார் அம்சம் –
ஸ்ரீ முகுந்த பட்டருக்கும் ஸ்ரீ பத்மாவதி அம்மையாருக்கும் ஐந்தாவது திருக் குமாரர் ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தர்
கலி பிறந்து -98- நள வருஷம் -ஆடி -சுக்ல பக்ஷம் சதுர்த்தசி -செவ்வாய் கிழமை -திருப்பூரம் – ஸ்ரீ நாச்சியார் திருவவதாரம் –
கோப ஜென்மத்தை ஆஸ்தானம் பண்ணின குடி இ றே-அதீத கால அபதானங்களுக்கும் வயிறு பிடிப்பதே இருவருக்கும் பணி-

———————————

சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடி-சாத்திய மாலை -கொடிகளில் உள்ள புஷ்ப தொடை மாலை -சாத்த தோஷம் இல்லையே –
அத்யந்த பக்தி யுக்தாநாம் நைவ சாஸ்திரம் ந ச க்ரம

——————————-

நீராட்டம் உத்சவம் -மார்கழி -22-இரவு பெரிய பெருமாள் இடம் விடை கேட்க எழுந்து அருளி –
அங்குச் சென்று திருமஞ்சனம் கண்டு அருளி -கைத்தலத்தில் சத்ர சாமராத்திகளுடன் மூல ஸ்தானம் எழுந்து அருளி –
ஸ்ரீ அரையர் ஸ்வாமிக்கு அருளப்பாடு
திருப்பாவை 30-பாசுரங்களும் முதல் பாட்டுக்கு வியாக்யானமும்
மறு நாள் விடியலில் பஞ்ச லக்ஷம் பெண்களை எழுப்பிக் கொண்டு மாலே மணி வண்ணா சேவிக்க மரங்களும் இரங்கும்
அவரால் அங்கு அளிக்கப்படும் சங்கு பறை விளக்கு கொடி விதானம் பல்லாண்டு இசைப்பார் கூட்டத்துடன் திரு முக்குளம் சென்று நீராடி
ஆறாம் திருநாள் தண்டியல் சேவை அன்று நாச்சியார் வில்லிபுத்தூர் உறைவான் பாக்கள் எழுந்து அருளி –
ஏற்ற கலம் -அங்கண் மா ஞாலம் மாரிமலை பாசுரங்கள் நாள் பாட்டாக அரையர் செவிக்கும் பொழுதும்
வந்து தலைப்பு பெய்தொம் -இங்கனே போந்தருளி -கார்யம் ஆராய்ந்து அருள் -என்னும் போது உள்ளம் உருகும்
தை மாதம் முதல் நாள் மா முனிகளுக்காக -தம் சந்நிதி வாசலில் எழுந்து அருளி நிற்கும் நாச்சியாரை
கைத்தலத்தில் மா முனிகள் எழுந்து அருளி -எமக்காக அன்றோ -பலகாலம் சேவிப்பார்கள் -அப்பொழுது உடலும் உருகுமே –

சங்கராந்தி அன்று காலையில் நாச்சியார் சந்நிதியில் இருந்து குளிர் போர்வை சாற்றிக் கொண்டு
ஸ்ரீ வட பெரும் கோயிலுடையான் ராஜ கோபுர வாசலில் எழுந்து அருள
குளிர் போர்வை களையப்பட்டு -அரையர் மாலே மணி வண்ணா பாசுர சேவை –
பூங்கொள் திரு முகத்து பால் அன்ன வண்ணத்து வெள்ளை விளி சங்கையும்-பெரும்பறையும் -கோலவிளக்கையும் –
கொடி விதானங்களையும் -பல்லாண்டு இசைக்கும் வேத வாய்த் தொழிலாரையும் பிரசாதிக்க
இன்று மட்டும் எண்ணெய் காப்பு திரு மஞ்சன மண்டபத்தில் -மற்றைய நாள்களில் உள் மண்டபத்தில் –
பின்புஉபதேச ரத்ன மாலை கோஷ்ட்டி தொடக்கம்
நாச்சியார் பெரிய பெருமாள் சந்நிதி கோபுர வாசலுக்கு எழுந்து அருளிய பின்பு
கம்பன் குஞ்சம்-சாத்தப்படும் இன்று ஒரு நாள் மட்டுமே -‘கம்ப நாட்டாழ்வான் சமர்ப்பித்தது –

இருக்கு ஓதும் அந்தணர் சூழ் புதுவாபுரி எங்கள் பிரான்
மருக்கோதை வாழும் வட பெரும் கோயில் மணி வண்ணனார்
திருக் கோபுரத்துக்கு கிளை அம் பொன் மேருச் சிகரம் என்றே
பருக்கோதாலா மன்றி வேறு யுவமானப் பனிப்பிள்ளையே –கம்பர் பாடல் கல் வெட்டு கோபுரத்தில் உள்ளது

சிங்கம்மாள் குறட்டில் வைத்து மா முனிகளுக்கு சேவை -நத்து மூக்குத்தி சாத்திக் கொள்வார்
உபதேச ரத்ன மாலை சாற்றுமுறை ஆண்டாள் கோயில் வாசல் திரு மண்டபத்தில் நடந்து
ஊஞ்சல் மண்டபம் எழுந்து அருளுவார்
இன்று தான் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூ ரில் கூடாரை வெல்லும் சீர் வைபவம் –
பெரிய பெருமாள் ஆண்டாள் சந்நிதிக்கு எழுந்து அருளி – பெரியாழ்வார் நம்மாழ்வார் மற்றைய ஆழ்வார்கள்
கோயில் அண்ணண் -கூரத் தாழ்வான்-அனைத்து ஆச்சார்யர்களும் அழகு ஒழக்கமாக கூடி இருந்து வைபவம்
கூடாரை /கறவைகள் சிற்றம் வங்கம் -பாசுரங்கள் சேவித்து நடைபெறும்

தீர்த்த வரிசை -அரையர் -பெரிய நம்பி -வேதாப்பிரான் பட்டர் -அப்பன் -தத்து ஐயங்கார் -நல்லார் -ஜீயாள் -மற்ற தீர்த்த காரர்கள்

—————————————————

பிதாச ரஷகஸ் சேஷீ பர்த்தா ஜ்ஜேயோ ரமாபதி
ஸ்வாம் யாதாரோ மாமாத்மாஸ போக்தா மநூதித-

அகாரார்த்தம் -பிதா புத்ரசம்பந்தம்
ரஷ்ய ரஷக சம்பந்தம் – தாது அர்த்தம்
சேஷ சேஷீ சம்பந்தம் -லுப்த சதுர்த்தி அர்த்தம்
உகாரார்த்தம் -பர்த்ரு – பார்யா சம்பந்தம்
மகாரார்த்தம்-ஜ்ஞாத்ரு-ஜ்ஜேய சம்பந்தம்
நமஸ் சபித்தார்த்ர்த்தம் -ஸ்வ ஸ்வாமி சம்பந்தம்
நார சபிதார்த்தம் -சரீர சரீரி சம்பந்தம்
அயன சபிதார்த்தம் -ஆதார -ஆதேய சம்பந்தம்
ஆய சபிதார்த்தம் -போக்த்ருத்வ போக்யத்வ சம்பந்தம் –

———————————————

ஆம் முதல்வன் இவன் -குளப்படியில் தேங்கினால் குருவி குடித்துப் போம் –
வீராணத்தில் தேங்கினால் அது லோகம் அடைய உஜ்ஜீவிக்குமே –
பொலிக பொலிக பொலிக -பூதங்கள் மண் மேல் -ஸ்ரீ பெரும்பூதூரில் திருவவதாரம் ஸூசகம் -தரிசன முதல்வன் –

———————————————

படித்வா பாஷ்யம் தத் பிரவசனம் அசக்தவ சடரி போர்கிரி ச்ரத்தாவாச
பிரபுபரி சிதஸ்தாந நிவஹே ப்ரபோ கைங்கர்யம் வா பிரபதன மநோரர்த்தமநம்
ப்ரபந்நாநாம் வா மே பவது பரிசர்யா பரிசய குடீம் க்ருத்வா தஸ்மிந்
யதுகிரி தடே நித்ய வசதி ஷடார்த்த ஸ்ரீ ஸஸ்ய பிரபதனவிதவ் சாதகதமா –ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஆறு கட்டளைகள் –

————————————–

விதானம் பிரார்த்தித்து -ஸ்ரீ ராமானுஜர் திருவவதாரத்துக்கு அடி வைக்கிறாள் பிராட்டி –
வேதார்த்தம் அறுதியிடுவது -ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் –

பிரார்த்தனா பஞ்சகம் –
இப்பிரபந்தம் -நடாதூர் அம்மாள் சிஷ்யர் கடிகா சஹஸ்ர ஆச்சார்யாரோ –
ஸ்ருதி ப்ரகாசிகா ஆச்சார்யரான ஸ்ரீ ஸூதர்சன பட்டரோ –
எறும்பி அப்பாவோ -கோயில் அண்ணண் திருப்பேரானாரோ -என்பர் –

யதீஸ்வர ஸ்ருணு ஸ்ரீமன் க்ருபயா பரயா தவ
மம விஜ் ஞாபநம் இதம் விலோக்ய வரதம் குரும்–ஸ்லோகம் -1-
அடியேன் குருவான வரத குரு ஆச்சார்யரை திரு உள்ளத்தில் கொண்டு காரேய் கருணை இராமானுசா-
அடியேனுடைய விண்ணப்பங்களைக் கேட்டு அருள்வாய்

அநாதி பாப ரசிதாம் அந்தக்கரண நிஷ்டிதாம்
யதீந்த்ர விஷயே சாந்த்ராம் விநிவர்த்தய வாசநாம் –ஸ்லோகம் -2-
வாசனா ருசிகளை போக்கி அருள பிரார்த்தனை இதில் –

அபி ப்ரார்த்த யமா நாநாம் புத்ர ஷேத்ராதி சம்பதாம்
குரு வைராக்ய மேவாத்ர ஹித காரின் யதீந்த்ர ந –ஸ்லோகம் -3-
விஷயாந்தர வைராக்யம் பிறப்பித்து அருள பிரார்த்தனை இதில் –

யதா அபராதா ந ஸ்யுர்மே பஃதேஷூ பகவத்யபி
ததா லஷ்மண யோகீந்த்ர யாவத் தேஹம் ப்ரவர்த்தய –ஸ்லோகம் -4-
பாகவத அபசாராதிகள் நேராதபடி அருள பிரார்த்தனை இதில் –

ஆமோஷம் லஷ்மணார்ய த்வத் ப்ரபந்ந பரிசீல நை
காலேஷே போ அஸ்து நஸ் சத்பி ஸஹவாஸம் உபேயுஷாம் –ஸ்லோகம் -5-
கீழே யாவத் தேஹம் -இங்கு ஆ மோக்ஷம் -ரஜஸ் தமஸ் குணங்கள் உள்ள ப்ரக்ருதி -கழிந்து பரம பதம் செல்லும் வரை
கால ஷேபம் திருமால் அடியாரோடே ஸஹவாஸம் – பூர்வாச்சார்ய பிரபந்த கால ஷேபம்-வேண்டி பிரார்த்தனை இதில் –

பராங்குச முனீந்திராதி பரமாசார்ய ஸூக்தயா
ஸ்வதந்தாம் மம ஜிஹ்வாயை ஸ்வத ஏவ யதீஸ்வர –ஸ்லோகம் -6-
ஆழ்வார்களையே பரமாச்சார்யா சப்தத்தால் -அருளி- செவிக்கு இனிய செஞ்சொல் –
அருளிச் செயல்களில் ஆழ்ந்து இருக்க பிரார்த்தனை இதில் –

இத்யேதத் சாதரம் வித்வான் ப்ரார்த்தநா பஞ்சகம் படன்
ப்ராப்நுயாத் பரமம் பக்திம் யதிராஜ பாதாப்ஜயோ–ஸ்லோகம் -7
ஸ்வாமி திருவடிகளில் பேரின்பத்தை இந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்ல பெறுவார் என்று பலன் அருளிச் செய்து நிகமிக்கிறார்
சாதரம் படன்-என்று பொருள் உணர்ந்தோ உணராமலோ சொன்னாலும் பலன் கிட்டுவது நிச்சயம் என்றவாறு –

காஷாய ஸோபி கமநீய ஸிகா நிவேசம்
தண்ட த்ரய உஜ்ஜ்வல கரம் விமல உபவீதம்
உத்யத் தி நேச நிபம் உல்லஸத் ஊர்த்வ புண்ட்ரம்
ரூபம் தவாஸ்து யதிராஜ த்ரு ஸோர் மமாக்ரே –ஸ்லோகம் -8-
ஸ்வாமி திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் திவ்ய சோபை எப்பொழுதும் நம் கண்களுக்கு விளங்க பிரார்த்தனை –

உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி –

சரம ஸ்லோக தத்வார்த்தம் ஜ்ஞாத்வா ஆர்யாஜ்ஞாம் விலங்க்யச
தததே தம் சவகீயேப்யோ யதிராஜாய மங்களம் –

வல்லார்கள் வாழ்த்தும் குருகேசர் தம்மை மனத்து வைத்துச்
சொல்லார் வாழ்த்தும் மணவாள மா முனி தொண்டர் குழாம்
எல்லாம் தழைக்க எதிராச விம்சதி ஈன்று அளித்தான்
யுல்லார விந்தத் திருத்தாள் இரண்டையும் போற்று நெஞ்சே –

———————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாசத் —

February 13, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

———————————–
த்விரத சிகாரி சிம்னா சத்மவான் பத்ம யோனே
துரக சவனண் வேத்யாம் ஸ்யாமளா ஹவ்யவாஹா
கலச ஜலதி கன்யா வல்லரி கல்ப சாகி
கலயது குசலாம் நஹா கோபி காருண்ய ராசிஹா -1-

த்விரத சிகாரி சிம்னா சத்மவான்-ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிக்கு மேலே -அத்தியூரான் கேசவனும் இவனே
வாரண வெற்பில் மழை முகில் போல் நின்ற மாயவன் நாராயணனும் இவனே
தொல் அத்திகிரி சுடர் மாதவனும் இவனே
அத்திமலை மேல் நின்ற புண்ணியன் கோவிந்தனும் இவனே
கார்கிரி மேல் நின்ற கற்பகம் விஷ்ணுவும் இவனே
வாரண வெற்பில் மழை முகில் மது சூதனனும் இவனே
கரிகிரி மேல் வரம் தந்திடும் மன்னவன் த்ரிவிக்ரமனும் இவனே
அத்திகிரி மேல் தன்னையே தந்திடும் வள்ளல் வாமனனும் இவனே
அத்தி மா மலை மேல் நின்ற அச்யுதன் ஸ்ரீ தரனும் இவனே
சிந்துராகலா சேவகன் பத்மநாபனும் இவனே
அத்தியூரான் மரகதம் தாமோதரனும் இவனே
கலியுகம் ஆதிசேஷனுக்கு பிரத்யக்ஷம் –
பத்ம யோனே துரக சவனண் வேத்யாம் ஸ்யாமளா ஹவ்யவாஹா –உத்தர வேதியில் புண்ய கோடி விமானத்துடன்
சகல மனுஷய நயன விஷயமாக பூர்ணாஹுதி பொழுது நீல மேக ஸ்யாமள வர்ணனாக உதித்து அருளிய வள்ளல் அன்றோ
கலச ஜலதி கன்யா வல்லரி கல்ப சாகி –கற்பக வ்ருக்ஷம் -மின்னல் கோடி –பெரும் தேவி தாயார் உடன் அன்றோ சேவை –
த்வயார்த்தம் -ஏக சேஷி சம்பந்தி -நித்ய அநபாயினி-ஸஹ தர்ம சாரிணி அன்றோ
கோபி காருண்ய ராசிஹா–சர்வ சேஷி -சர்வ ஆதாரம் -சர்வ நியாந்தா -/ பரம காருண்யம் -ஸுலப்யம் -ஸுசீல்யம் -வாத்சல்யம் -க்ருதக்நத்வம் –
சர்வ ஞானத்தவம் -சர்வ சக்தித்வம் -ஸத்யஸங்கல்பம் -சத்யகாமத்வம் -அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வம் -பிராப்தி -பரி பூர்ணன் -கோதிலா வள்ளல்
கலயது குசலாம் நஹா-சகல பல பிரதன்-சகல கல்யாண குண
திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டன் -ஸ்ரீ யபதி-

யஸ்ய அனுபவம் அதிக அந்துமசாக்னு வந்தோ
முக்யந்தி அபாங்குரா தியோ முனி ஸார்வ பவ்மா
தஸ்யைவ தே ஸ்துதிஷு சாஹசம் ஆஸ்னு வானா
ஷந்தவ்ய ஏஷ பவதா கரி சைல நாத -2-

பராசராதிகளாலும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணி முடிக்க முடியாத உன்னை அல்பனான அடியேன் முயல்வது சாஹாஸ செயல் தானே
ஷாமா நிதியே – உனது அபராத ஷாமண குணம் அறிவேன் –

ஞானான் அநாதி விஹிதான் அபராத வர்கான்
ஸ்வாமின் பயத் கிம் அபி வக்தும் அஹம் ந சக்த
அவ்யாஜ வத்ஸல ததா அபி நிரங்குசம் மாம்
வாத்சல்யம் ஏவ பவதோ முகாரி கரோதி -3-

நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் -என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதி அன்றோ நீ —

கிம் வ்யாஹராமி வரத ஸ்துதயே கதம் வா
கத்யோதவத் ப்ரலகு சங்குசதா ப்ரகாசா
தன்மே சமர்ப்பயே மதிம் ச சரஸ்வதிம் ச
த்வம் அஞ்சஸ ஸ்துதி பதைர்யதஹம் திநோமி–4-

சர்வ பல பிரதன் அன்றோ -மதியையும் வாக்கையும் -ஆத்மீக
அங்குச பரிபூர்ண ஞானமும் கவித்துவமும் -நீயே அருள வேண்டும்
அடியேன் ஞானம் மின்மினி பூச்சி ஒளி போலவே -நீயோ ஸ்தவ பிரியன்

மச் சக்தி மாத்ர ஞானேந கிமி ஹஸ்தி சக்யம்
சக்யேன வா தவ கரீச கிம் அஸ்தி ஸாத்யம்
யத் யஸ்தி சாதய மயா தத் அபி த்வயா வா
கிம் வா பவேத் பவதி கிஞ்சித நிஹமநே-5-

ஸ்வஸ்மை ஸ்வயமேவ காரிதவான் -உன் இச்சையே கார்ய கரமாகும் -இரக்கமே உபாயம் –

ஸ்தோத்ரம் மயா விரசிதம் த்வத் அதீன வாஸா
த்வத் ப்ரீதவே வரத யத் ததிதம் ந சித்ரம்
ஆவர்ஜயந்தி ஹ்ருதயம் கலு சிக்ஷ கானம்
மஞ்சுநீ பஞ்சர சகுந்த விஜல்பிதானி -6-

கூண்டுக் கிளியின் மழலைப் பேச்சு கற்ப்பித்து வைத்த பிரபுவின் மனத்தையே கவர்வது போலே அடியேனது ஸ்தோத்ரம்
ஸ்வ தத்த ஸ்வதியா ஸ்வார்த்தம் ஸ்வஸ்மின் ந்யஸ்தி மாம் ஸ்வயம் –கர்த்ருத்வ மமதா பல-த்ரிவித தியாகம் –

யம் சஷூசாம் அவிஷயம் ஹயமேத யஜ்வ
த்ராஹி யஸா ஸுகரிதேந ததர்ச பரிணாம தஸ்தே
தம் த்வாம் கரீச காருண்ய பரிணாமாஸ்தே
பூதாநி ஹந்த நிகிலானி நிசாம்யந்தி -7-

ஸத்ய வ்ரத ஷேத்ரத்தில் சகல மனுஷ நயன விஷயமாக்கிக் கொண்டு -தன்னுடைய ஆராதனத்திலே ஸந்துஷ்டானாய்
ஆவிர் பூத ஸ்வரூபியாய் -ஹிதார்த்தமாக -சர்வ பிராணி சம்பூஜிதனாய்-சர்வ அபீஷ்ட பிரதனாய் –
சர்வ யஞ்ஞந சமாராதனாய் -நித்ய வாசம் பண்ணி அருளுகிறார்

ததத் பதைருபஹிதே அபி துரங்க மேதே
சக்ரதயோ வரத பூர்வம் அலாப்த பாகக
அத்யாக்க்ஷிதே மகபதவ் த்வயி சக்க்ஷு ஷைவ
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹவிஷாம் ரசம் அந்வ புவன் -8-

அஸ்வமேத யாக ஹவிஸை நீயே ஏற்றுக் கொண்டு யுனது திவ்ய மங்கள விக்ரஹ சௌந்தர்யத்தை முற்றூட்டாக
அன்றோ அனைத்து தேவர்களும் ஸாஷாத்தாக கண்டு அனுபவிக்கும் படி ஆவிர்பவித்து அருளினாய்

சர்க்க ஸ்திதி பிரளய விப்ரம நாதிகாயம்
சைலூஷவத் விவித வேஷ பரிக்ரஹம் த்வாம்
சம்பா வயந்தி ஹ்ருதயேந கரீச தன்யா
சம்சார வாரி நிதி சந்தரநைக போதம் -9-

லீலா விபூதியை உனது நாடக அரங்கம் -விவித வேஷ பரிக்ரஹமே ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் –
விஷ்ணு போதம் ஒன்றே சம்சாரம் தாண்டுவிக்கும் –
பாக்ய சாலிகள் மட்டுமே இதற்காகவே நீ ஹ்ருதய கமல வாசியாக இருப்பதை அறிந்து உஜ்ஜீவிக்கிறார்கள் –

ப்ராப்தோ தயேஷு வரத த்வத் அநு பிரவேசாத்
பத்மாஸனாதிஷூ சிவதிஷூ கணசுகேஷூ
தன் மாத்ர தரஸன விலோபித சேமுஷிகா
ததாத்ம்ய மூடா மதயோ நிபந்தன் யதீரா –10-

உனது அநு பிரவேசத்தாலே ப்ரஹ்மாதி தேவ கணங்கள் தங்கள் தங்களுக்கு இட்ட கார்யங்களை செய்யும் ஆற்றல் பெறுகிறார்கள்-
இத்தை அறியாத மூடர்கள் தானே த்ரிவித ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்துக்கு மூவர் என்று தப்பாக அறிந்து சம்சாரத்திலே உழன்று போகிறார்கள்
இவர்களும் கர்ம வஸ்யர்கள் -மோக்ஷ பிரதன் நீ ஒருவனே என்று உணர்ந்த பரமை காந்திகளே –
நின்னையே தான் வேண்டி நிற்பனே அடியேனே-என்று இருப்பர்
ஆர்த்தி ஜிஜ்ஜாசூ அர்த்தார்த்தி மோக்ஷ ப்ராப்தர் -நான்கு வகை அதிகாரிகள் உண்டே -ஞானா து ஆத்மைவ மே மதம் -என்பானே

மத்யே விரிஞ்சி சிவயோர் விஹித அவதாரா
க்யாதோ அஸி தத் சமதய ததிதம் ந சித்ரம்
மாயா வாசநே மகராதி சரீரினம் த்வம்
தேநேவ பஸ்யதி கரீச யதேஷ லோகா –11-

மத்ஸ்யாதி சரீரீ போலே அன்றோ ப்ரஹ்மா ருத்ராதி களுக்குள்ளும் அந்தராத்மா தயா இருந்தும்
ஸ்வயமேவ விஷ்ணுவாயும் திரு அவதாரங்கள்
உனது ஸுசீல்ய சீமா பூமியை அறியாத சம்சாரிகள் இழந்தே போகிறார்களே –

ப்ரஹ்மேதி சங்கர இதீந்த்ர இதி ஸவாராதிதி
ஆத்மேதி ஸர்வமிதி சர்வ சர அசராத்மன்
ஹஸ்தீஸ சர்வ வச சாம வசனா சீமாம்
த்வாம் சர்வ காரணம் உசந்தி அநபாய வாகா –12-

சர்வ அந்தராத்மத்வம் -சர்வ காரணத்வம் -சர்வ சப்த வாச்யத்வம் -வாக்யத்வம் –
அனைத்தும் அநபாய வாக்கான வேதங்கள் கோஷிக்குமே

ஆஸாதி பேஷு கிரி ஸேஷு சதுர் முகேஷ் வபி
அவ்யாஹதா விதி நிஷேத மயி தவ ஜனா
ஹஸ்தீஸ நித்ய மனு பாலான லங்காநாப்யாம்
பும்ஸாம் சுப அசுப மயாநி பலானி ஸூதே –13-

விதி நிஷேத சாஸ்த்ர ஆஜ்ஜைப் படியே ப்ரஹ்மாதி களுடைய -க்ருத்ய கரணங்களும் அக்ருத்ய அகரணங்களும் –
நிக்ரஹத்துக்கு இலக்காகாமல் அனுக்ரஹத்துக்கு பாத்ரமாவதற்காகவே

த்ராதா ஆபாதி ஸ்திதி பதம் பரணம் பிரரோஹா
சாயா கரீச சரசாநி பலாநி ச த்வம்
சாகாகத த்ரிதச பிருந்தா சாகுந்த கானம்
கிம் நாம நாசி மஹதாம் நிகம துருமாநாம் –14-

பாந்தவன்- அநாத ரக்ஷகன் -ஆதாரங -நியாந்தா -பலமும் நீயே சர்வருக்கு சர்வத்துக்கும் –
பறவைகளுக்கு வ்ருக்ஷம் போலே அன்றோ -வேத வ்ருஷத்துக்கும் சர்வமும் நீயே
ஜகதாதாரனாக இருந்து வேதங்களையும் ரஷித்து ஸ்வரம் தப்பாமல் ஆச்சார்யர் சிஷ்யர் க்ரமங்களையும்-
அங்கங்களையும் உப அங்கங்களையும் உண்டாக்கி அருளுபவர் அன்றோ

சாமான்ய புத்தி ஜனகாஸ் ச ஸதாதி சப்தாத்
தத்வாந்தர ப்ரஹ்ம க்ருதாஸ் ச ஸிவாதி வாகா
நாராயணே த்வயி கரீச வஹந்தி அநந்யம்
அன்வர்த்த வ்ருத்தி பரி கல்பிதம் ஐக காந்தியம் -15-

சத் -ப்ரஹ்மம் -ஆத்மா -சிவா -ஜிரண்ய கர்ப்ப -இந்திரா -அனைத்து சப்தங்களும் நாராயணன் இடமே பர்யவசிக்கும்
மங்கள பரம் -ஐஸ்வர்ய பரம் -உபய விபூதி நாதத்வம் -ஆதி –
வேத ப்ரதிபாத்யன் இவனே -ஐக காந்தியம் -சர்வ சப்த வாச்யன் -சர்வ லோக சரண்யன்

சஞ்சிந்தயந்தி அகில ஹேய விபக்க்ஷ பூதம்
சந்தோதிதம் ஸமவதா ஹ்ருதயேந தன்யா
நித்யம் பரம் வரத சர்வகதம் ஸூ ஷூம்மம்
நிஷ் பந்த நந்தது மயம் பவதா ஸ்வரூபம் –16-

1-அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன்–கல்யாண யாக குண ஆகாரத்வம் –
2- சாந்தோதிகன் -சங்கல்பத்தாலே விபூதி நிர்வாஹகன்–நித்யோதிதன் பர வா ஸூ தேவன் -சாந்தோதிதன் -வ்யூஹ வாஸூ தேவன் –
3-நித்யன் 4–சர்வகதன் –5-பராத்பரன் ஸ்ரீ யபதி -ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய தனி அப்பன் -மிதுனம் உத்தேச்யம் -6-சர்வ ஸூஷ்மம் —
7-நிஷ் பந்த நந்தது மயம்-நிரவதிக ஆனந்த மயன்-கொள்ளக் குறைவில்லா ஆராவமுதம் – –
இப்படிப்பட்ட ஏழு வித திவ்யாத்மா ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்து அன்றோ சாத்விக அக்ரேஸர்கள் உபாசிக்கிறார்கள்
அகாரமும் -ஸ்ரீமத் -சப்தமும் -மாம் -ஏகம் -அஹம் –சர்வ ஆதாரத்வம் – -சத்யத்வம் -ஞானத்தவம் -அனந்தத்வம் –
நந்தா விளக்கே -அளத்தற்கு அரியாய்-உணர் முழு நலம் -சூழ்ந்து அதனில் பெரிய சுடர் ஞான இன்பம் -அமலன் –

விஸ்வ அதிஸாயி ஸூக ரூப யத் ஆத்மகஸ் த்வம்
வ்யக்திம் கரீச கதயந்தி தத் ஆத்மிகாம் தே
யேநா திரோஹதி மதித் த்வத் உபாஸகாநாம்
ச கிம் த்வமேவ தவ வேதி விதாகர டோலாம் -17-

திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும்-திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் போலே அன்றோ –
விஸ்வ அதிஸாயி ஸூக ரூப-நிரதிசய ஆராவமுதம் அன்றோ
தே வ்யக்திம் த்வ யத் ஆத்மகஸ் தத் ஆத்மிகாம் கதயந்தி -ஸ்ருதி வாக்கியம் –

மோஹ அந்தகார விநிவர்த்தன ஜாகரூகே
தோஷா திவா அபி நிர்வக்ரஹ மேத மநே
த்வ தேஜஸ் ஸி த்வி ரத சைலபதே விம்ர்ஷ்தே
ஸ்லாக்யேத சந்தமச பர்வ சஹஸ்ர பாநோவ் -18-

ஆதி அம் ஜோதி அனுபவம் -ஹஸ்திகிரி மேல் உள்ள தேஜஸ் அன்றோ -பகலோன் பகல் விளக்கு படும் படி அன்றோ உனது தேஜஸ்

ரூதஸ்ய சின் மயத்ய ஹ்ருதயே கரீச
ஸ்தம்ப அநு காரி பரிணாம விசேஷ பாஜா
ஸ்தாநேஷூ ஜக்ராதி சதுர்ஷ்வபி ஸாத்வந்த
சாக விபாக சதுரே சதுராத்மய-19-

விசாக யூபம்-வ்யூஹ மூர்த்தி – -உப வ்யூஹ மூர்த்திகள் –
கிழக்கு வ்யூஹ வாஸூ தேவன் -ஞானம் பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் -கேசவ நாராயண மாதவன் –
தெற்கே சங்கர்ஷணன்-ஞானம் பலம் -சம்ஹார உபயுக்த குணங்கள் -சாஸ்த்ர ப்ரவசன உபயுக்த குணங்களும் ஆகும் -கோவிந்த விஷ்ணு மது ஸூதனன் –
மேற்கே ப்ரத்யும்னன்-ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் -ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்த குணங்கள் -தத்வ உபதேசமும் -த்ரிவிக்ரமன் வாமனன் ஸ்ரீ தரன்
வடக்கே -அநிருத்தன் -சக்தி தேஜஸ் -பாலனத்துக்கு உபயுக்த குணங்கள் -ஹ்ருஷீகேசன் பத்ம நாபன் தாமோதரன்
ஜாக்ரத -ஸ்வப்னம் – ஸூ ஷூப்தி -அத்யாலசம் –துரியம் -நான்கும் உபாசன அவஸ்தைகள் போலே

நாகாகலேச நிகில உபநிஷான் மனிஷா
மஞ்சுஷிகா மரகதம் பரிசின்வதாம் த்வாம்
தன்வி ஹ்ருதி ஸ்புரதி கா அபி சிகா முனி நாம்
ஸுதா மனிவா நிப்ருதா நவ மேஹ கர்பா -20-

அந்தர்யாமி அனுபவம் இதுவும் அடுத்த ஸ்லோகமும் –
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே-
தஹராகாச புண்டரீகத்தில் ஸ்வ இதர விலக்ஷணன்-அநந்த -ஞான ஆனந்த -ஏக ஸ்வரூபன் –

ஓவ்தன்வதே மதி சத்மநி பாசமாநே
ஸ்லாக்யே ச திவ்ய சதநே தமஸா பரஸ்மின்
அந்த காலே பரம் இதம் ஸூஷிரம் ஸூஷூஷ்மம்
ஜாதம் கரீச கதம் ஆதாரண ஆஸ்பதம் தே -21-

அப்ராக்ருத நித்ய விபூதி திரு மா மணி மண்டபம் -திருப் பாற் கடல் -ஸ்ரீ தாயார் திருவவதார ஸ்தானங்களை எல்லாம் விட்டு
கல்லும் கனை கடலும் வைகுண்ட மா நாடும் புல் என்று ஒழியும் படி அன்றோ வாத்சல்யம் அடியாக மனத்துள்ளான்

பாலாக்ரே தேர் வட பலாசா மிதஸ்ய யஸ்ய
ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலம் அப்ஹுது த்ரைக தேசே
தஸ்யைவ தத் வரத ஹந்த கதம் ப்ரபூதம்
வராஹம் ஆஸ்தி தவதோ வபுர் அத்புதம் தே -22-

ஆலிலை பாலகன் அத்புதம் -கோலா வராஹம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடை கொண்டது அதி அத்புதம் –
ப்ரஹ்மாண்டம் அதி அல்பம் என்று காட்டி அருளிய அவதாரங்களை சேர்த்து அனுபவிக்கிறார் –

பக்தஸ்ய தானவ சிசோவ் பரிபாலனாய
பத்ராம் நரஸிம்ஹ குஹனாம் அதி ஜக்முஷா தே
ஸ்தம்பைக வர்ஜமதுநா அபி கரீச நூனம்
தரை லோக்யம் ஏதத் அகிலம் நரஸிம்ஹ கர்ப்பம் -23-

சகலத்திலும் அந்தராத்மா ஆனதே பக்த பிரகாலனது பரிபாலனத்துக்காகவே -என்கிறார் –

க்ராமன் ஜகத் கபட வாமனாதாம் உபேத்
த்ரேதா கரீச ச பவான் நிததே பதானி
அத்யபி ஜந்தவ இமே விமலேன யஸ்ய
பாதோத கேந விதர்த்தேன சிவ பவந்தி -24-

ஸ்ரீ பாத தீர்த்த மகிமையால் அன்றோ குரு பாதக ருத்ரன் சிவன் ஆனான் –

ஏனா கால ப்ரக்ருதிந ரிபு சம்ஷயார்த்தி
வாராம் நிதிம் வரத பூர்வம் அலங்காயஸ் த்வம்
தம் விஷய ஸேதும் அதுனா அபி சரீரவந்தா
சர்வே ஷடூரமி பஹுளாம் ஜலதிம் தரந்தி-25-

சேது தரிசன மாத்திரத்தாலே சம்சாரிக ஆர்ணவம் தாண்டி -ஷடூரமி -பசி தாகம் மனச்சோர்வு ஆசை மூப்பு மரணம் -இல்லாமல்
பெருமாள் இலங்கேஸ்வரனை நிரசித்தால் போலே -இந்திரியங்களை வென்று-பரம புருஷார்த்தம் அடைவோமே –

இதிஹம் கரீச துரபஹ்நவ திவ்ய பாவ்ய
ரூபான் விதஸ்ய விபுதாதி விபூதி சாம்யாத்
கேசித் விசித்ர சரிதான் பவத அவதாரான்
சத்யான் தயா பரவசாஸ்ய விதந்தி சந்த -26-

அவதார ரஹஸ்யம் அறிந்து அதே சரீராவசனத்தாலே பரம புருஷார்த்தம் பெறலாமே –
சுத்த சத்வம் -ஆதி யம் சோதி உருவை அங்கே வைத்து இங்கே பிறந்தவன் அன்றோ –

ஸுசீல்ய பாவித திவ்ய பாவித கதநாசித்
சஞ்சதிதான் அபி குணான் வரத த்வதியான்
ப்ரத்யக்ஷ யந்தி அவிகலம் தவ சந்நிக்ருஷ்டா
பத்யு த்விஷம் இவ பயோத வ்ரதான் மயூகான்–27-

அருணனுக்கு தானே ஆதித்யனின் மஹிமை தெரியும் -உன் பரத்வம் அறிபவர் மஹ ரிஷிகள் –
ஸுசீல்யம் அன்றோ நீசரான நம் போல்வார் பற்றும் படி –
அம்மான் ஆழிப் பிரான் எவ்விடத்தான் -யான் யார் -ஆழ்வார் விலக யத்தனிக்க
இப்படி கூடாதவரையும் வென்று சேர்க்க -ஸுசீல்யம் காட்டி அன்றோ –

நித்யம் கரீச திமிராவில த்ரஷ்டய அபி
சித்தாஞ்சநேந பவதைவ விபூஷிதாக்க்ஷ
பஸ்யந்தி உபரி உபரி சஞ்சரதாமத்ர ஸ்யம்
மாயா நிகுத்தம் அநபாய மஹா நிதிம் த்வாம் -28-

அர்ச்சா மூர்த்தி யுடைய -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்-தானே சித்தாஞ்சனம் -உன்னுடைய திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் முழுவதும் அறிந்து கொள்ள –
மாயா பிரகிருதி திரோதானமாக இருந்தாலும் உன் புறப்பாடு அலகால் மஹா நீதியான உன்னையே நீயே காட்டி கொடுத்து அருளுகிறாய் –

சத்யா த்யஜந்தி வரத த்வயி பத்த பாவ
பைதாமகாதிஷு பதேஷ்வபி பாவா பந்தம்
கஸ்மை ஸ்வேதேத ஸூக்த சஞ்சாரன உத்ஸுகாய
காரா க்ருஹே கனக ஸ்ருங்கலயா அபி பந்தா -29-

திவ்ய மங்கள விக்ரஹ அனுபவம் பெற்றவர்கள் ப்ரஹ்ம லோகாதிகளையும் புல்லை போலே துச்சமாக அன்றோ தள்ளுவார்கள் –
பரமாத்மனி யோ ரக்தோ விரக்தோ அபரமாத்மனி -என்று இருப்பவர் இங்கேயே முக்த பிராயர்-
புண்யமான கனக விலங்காலும் சம்சார சுழலில் கட்டுப் படாமல் ஸூக மயமாகவே உத்ஸாகமாக சஞ்சாரம் செய்வர் –

ஹஸ்தீஸ துக்க விஷ திக்த பல அநு பந்தினி
அப்ரஹ்ம கிதம பராஹதா ஸம்ப்ரயோகே
துஷ் கர்ம சஞ்சய வஸாத் துரதிக்ரமே நா
பிரதி அஸ்ரம் அஞ்சலி அசவ் தவ நிக்ரஹ அஸ்த்ரே–30-

அஞ்சலி பரமாம் முத்திரை அன்றோ -நிக்ரஹ சங்கல்பம் மாற்றி மோக்ஷ பர்யந்தம் அளிக்கச் செய்யுமே –

த்வத் பக்தி போதம் அவலம்பிதம் அக்ஷமாநாம்
பாரம் பரம் வரத கந்துமணீஸ் வரானாம்
ஸ்வைரம் லிலாங்கயிஷாதாம் பவ வாரி ராஸீம்
த்வாமேவ கந்தும் அஸி சேது அபாங்குரா த்வம் –31-

நீயே உன்னை பெற உபாயமாகிறாய் அபாங்குர-சேதுவை போலே சம்சார ஆர்ணவம் கடக்க –

ஆஸ்ராந்த சம்சரண கர்ம நிபீதிதஸ்ய
ப்ராந்த்ஸ்ய மே வரத போக மரீசிகாசு
ஜீவாது அஸ்து நிரவக்ரஹ மேதா மான
தேவ த்வதீய கருணாம்ருத த்ரஷ்ட்டி பாதா-32-

லோக ஸூகங்களான கானல் நீரிலே அல்லாடி திரியும் அடியேனுடைய தாப த்ரயங்கள் தீர
தேவரீருடைய கடாக்ஷ கருணாம்ருதமே ஒரே மருந்து -ஜீவாது –

அந்த ப்ரவிஷ்ய பகவான் அகிலஸ்ய ஐந்தோ
ஆ ஸேதுஷ தவ கரீச ப்ர்ஸாம் தவியான்
சத்யம் பவேயம் அதுனா அபி ச ஏவ பூயக
ஸ்வாபாவிக தவ தயா யதி ந அந்தராயா -33-

ஸ்வாபாவிக தயை அடியாகவே தானே மனத்துள்ளானை அறியலாம் –
அத்தை கொண்டாடுகிறார் இதில் –

அஞ்ஞானதா நிர்கமம் அநாகம வேதினாம் மாம்
அந்தம் ந கிஞ்சித் அவலம்பனம் ஆஸ்னு வானம்
எதாவாதிம் கமயிது பதாவிம் தயாளு
சேஷாத்வ லேசா நயனே க இவ அதி பார -34-

உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்–இது வரை சதாசார்யர் மூலம் அஞ்ஞானம் போக்கி
யாதாத்ம்ய ஞானம் உண்டாக்கி பர ந்யாஸம் பண்ணுவித்து அருளினாய்
அழியாத அருள் ஆழிப் பெருமான் செய்யும் அந்தமிலா உதவி எல்லாம் அளப்பார் யாரே –
இன்னும் சேஷமாக உள்ள சரீர சம்பந்தத்தையும் ஒழித்து பரம புருஷார்த்தமாகிய
ப்ரீதி காரித கைங்கர்யத்தையும் கொடுத்து அருளுவது உனக்கு பரமோ –

பூயா அபி ஹந்த வசதி யதி மே பவித்ரி
யாமயாசு துர் விஷக வ்ரத்திஷூ யாதனாஸு
சம்யக் பவிஷ்யதி ததா சரணாகதானாம்
சம்ரஷிதேதி பிருதம் வரத த்வதீயம் –35-

-சரணாகத ரக்ஷகனை அண்டி –ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்த பின் -சரணாகதன்-நிர்பயம் -நிர்பரம்–
அனுஷ்டான பூர்த்தி அடைந்து க்ருதக்ருத்யன் -ஆகிறான்
இனி அர்ச்சிராதி கதி வழிய பரம புருஷார்த்தம் -நித்ய -நிரவதிக ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் –
நமன் தமர்களுக்கு அஞ்ச வேண்டாமே –

பரே ஆகுலம் மஹதி துக்க பயோநிதவ் மாம்
பஸ்யன் கரீச யதி ஜோஷம் அவஸ்தித த்வம்
ஸ்பார ஈஷணே அபி மிஷதி த்வயி நிர் நிமேஷம்
பரே கரிஷ்யதி தயா தவ துர் நிவார -36-

தயா தேவி -காருண்யமே வடிவாக கொண்டவள் அன்றோ –
வாதார்ஹம் அபி காகுஸ்த கிருபயா பரிபாலயத் -மதியைவ தயையா -ஸ்ரீ கத்யத்தில் –
ஆகவே பாபிஷ்டனான அடியேனும் உன் நிக்ரஹத்துக்கு ஆளாகாமல் ரக்ஷிக்கப் பண்ணுவாள் என்ற மஹா விசுவாசம் உண்டே

கிம் வா கரீச க்ருபணே மயி ரக்ஷணீயே
தர்மாதி பாஹ்ய சஹகாரி கவேஷநேந
நான்வஸ்தி விஸ்வ பரிபாலன ஜாகரூக
சங்கல்ப ஏவ பவதோ நிபுநக ஸஹாய–37-

பக்தியில் அசக்தனான அடியேன் சரணாகதன் –உன் சங்கல்பம் அடியாகவே ரக்ஷணம் பண்ணி அருள இருக்க
தர்ம அனுஷ்டானம் – -நித்ய நைமித்திக வர்ணாஸ்ரம அனுஷ்டானங்களை உன் ஆஞ்ஞா ரூபமான சாஸ்திரம் படி
அனுஷ்ட்டித்து இருப்பதை பார்க்கவும் வேண்டுமோ
ஆகிஞ்சன்யன் -அநந்யகதியான பின்பு வேத சாஸ்திரம் படி உள்ளதை பார்த்து தான் அனுக்ரஹிக்க வேண்டுமோ என்றவாறு

நிர்யந்த்ரனாம் பரிணாமந்தி ந யாவதேதே
நிரந்தர துஷ்க்ருத பாவ துரித பிரரோஹா
தாவன்ன சேத் த்வம் உபகச்சசி சார்ங்க தன்வா
சக்யம் த்வயாபி ந ஹி வாரயிதும் கரீச -38-

நைச்யஅனுசந்தானம் -பல விளம்ப அஸஹிஷ்ணுத்வம் -காலஷேப அஷமத்வம்-நமக்காக த்வரித்து பல அபேக்ஷை –
உன் சார்ங்கம் ஒன்றையே விசுவாசித்து உள்ளேன் -என்கிறார் சீதா பிராட்டியைப் போலே –

யாவத் ந பஸ்யதி நிகாமம் அமர்ஷா மாம்
ப்ரூ பங்க பீஷண கரால முக க்ர்தாந்த
தாவத் பதந்து மயி தே பகவான் தயாளு
உந் நித்ர பத்ம கலிகா மதுரா கடாஷா-39-

பாபிஷ்டனான அடியேனுக்கு யம தர்ம ராஜன் பார்வைக்கு முன்னே உன் கருணா கடாக்ஷம் ரஷித்து அருள வேணும் –

ச த்வம் ச ஏவ ரபஸோ பவ தவ்ப வாஹ்ய
சக்ரம் ததேவ சிததாரம் அஹம் ச பாலயா
சாதாரணே த்வயி கரீச ஸமஸ்த ஐந்தோ
மதங்க மாநுஷாபீத ந விசேஷ ஹேது -40-

ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு த்வரித்து வந்து ரஷித்து அருளினாயே-உன் கருணைக்கு குறையும் இன்றிக்கே இருக்க
உன் வாகனமான ஸ்ரீ கருடாழ்வான் உன்னை வேகமாக கூட்டி வரும் சக்தியும் குறைவற்று இருக்க
ஸ்ரீ ஸூதர்சன ஆழ்வானும் அப்படியே சித்தமாக இருக்க
அடியேனும் சம்சாரத்தில் உழன்று இருக்க -சர்வ ஐந்து ரக்ஷகனான நீ த்வரித்து வந்து ரஷிக்காததன் காரணம் என்னவோ –
ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டனை தேனமர் சோலை மாட மா மயிலைத் திரு வல்லிக் கேணிக் கண்டேனே
திரு வைகாசி ப்ரஹ்மோத்சவம் மூன்றாம் திரு நாள் இன்றும் ஸ்ரீ கஜேந்திர மோக்ஷம் ஸ்ரீ வரதன் காட்டி அருளுகிறார் –

நிர்வா பயிஷ்யதி கத கரி சைல தாமன்
துர்வார கர்ம பரிபாக மஹாதவாக்னிம்
ப்ராசீன துக்கம் அபி மே சுக யன்னைவ த்வத்
பாதாரவிந்த பரிசார ரஸா ப்ரவாஹ -41-

பாப ஸமூஹம் அடியேனை கொளுத்துவதில் இருந்து தப்ப உன் திருவடிகளில் வழு இல்லா அடிமை செய்ய வேண்டுமே –
என்றே என்னை உன் ஏரார் கோலத் திருவடிக்கீழ் நின்று ஆட்செய்ய நீ கொண்டு அருள நினைப்பது தான் –
திருவரங்கப் பெரு நகரில் தென்னீர்ப் பொன்னி திரைக் கையால் அடி வருடப் பள்ளி கொள்ளும்
கரு மணியைக் கோமளத்தைக் கண்டு கொண்டு என் கண் இணைகள் என்று கொலோ களிக்கும் நாளே –

முக்த ஸ்வயம் ஸூக்ருத துஷ்க்ருதா ஸ்ருங்கலாப்யாம்
அர்ச்சிர் முகை அதிக்ரதை ஆதி வாஹிக அத்வா
ஸ்வ சந்த கிங்கரதயா பவத கரீச
ஸ்வாபாவிகம் பிரதி லபேய மஹாதிகாரம் -42-

இரு விலங்கு விடுத்து -இருந்த சிறை விடுத்து -ஓர் நாடியினால் கரு நிலங்கள் கடக்கும் —-
தம் திரு மாதுடனே தாம் தனி அரசாய் உறைகின்ற அந்தமில் பேரின்பத்தில் அடியவரோடு எமைச் சேர்த்து
முந்தி இழந்தன எல்லாம் முகிழ்க்கத் தந்து ஆட் கொள்ளும் அந்தமிலா அருளாழி அத்திகிரித் திரு மாலே

த்வம் சேத் ப்ரஸீதசி தவாம்ஸி சமீபதஸ் சேத்
த்வயாஸ்தி பக்தி அநக கரீசைல நாத
சம்ஸ்ர்ஜயதே யதி ச தாஸ ஜன த்வதீய
சம்சார ஏஷ பகவான் அபவர்க ஏவ –43-

பச்சை மா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே
இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரா லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகருளானே
ஏரார் முயல் விட்டு காக்கை பின் போவதே –
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
த்வம் சேத் ப்ரஸீதசி-உனது அனுக்ரஹ சங்கல்பமும் –தவாம்ஸி சமீபதஸ் சேத் -உன்னை விட்டு பிரியாத நித்ய வாசமும் –
த்வயாஸ்தி பக்தி அநக -வழு விலா அடிமை செய்யும் படி நீ கடாக்ஷித்து அருளின பின்பும்
சம்ஸ்ர்ஜயதே யதி ச தாஸ ஜன த்வதீய -உன் அடியார் குளங்கள் உடன் கொடியே இறுக்கப் பெற்ற பின்பும்
சம்சார ஏஷ பகவான் அபவர்க ஏவ —சம்சாரமே பரமபதம் ஆகுமே நாமங்களுடைய நம்பி –
அத்திகிரி பேர் அருளாளன் கிருபையால் இங்கேயே அடியார்கள் உடன் கூடி
கைங்கர்ய அனுபவம் பெறலாய் இருக்க மற்று ஓன்று வேண்டுவனோ -முக்த அனுபவம் இஹ தாஸ்யதி மே முகுந்தா –

ஆஹுயமானம் அநபாய விபூதி காமை
ஆலோக லுப்தா ஜெகதாந்த்யம் அநுஸ்மரேயம்
ஆலோஹித அம்ஸூகம் அநாகுல ஹேதி ஜாலம்
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹயமேத ஹவிர்புஜம் த்வாம்-44-

விஷ்ணு சிந்தனம் மனசா ஸ்நானம் -ஆஹுயமானம் அநபாய விபூதி காமை –மோக்ஷ பிரதன் என்றும் –
ஆலோக லுப்தா ஜெகதாந்த்யம் அநுஸ்மரேயம் –அஞ்ஞானாதிகளை போக்கி அருளுபவர் என்றும்
ஆலோஹித அம்ஸூகம் –திருப் பீதாம்பரம் தரித்தவன் என்றும்
அநாகுல ஹேதி ஜாலம் –திவ்யாயுதங்களை சதா தரித்து ரஷிப்பவன் என்றும்
ஹிரண்ய கர்ப்ப ஹயமேத ஹவிர்புஜம் த்வாம் -அஸ்வமேத யாகத்தில் தேவரீர் பரிமள வாசிதா வதன அரவிந்த வனம் போலே
திருப் பீதாம்பரம் திவ்ய ஆயுதங்கள் உடன் ஆவிர்பவித்ததை -நித்தியமாக நினைந்தே கால ஷேபம்-

பூயோ பூய புலக நிசிதை அங்ககை ஏத மான
ஸ்தூல ஸ்தூலான் நயன முகுலை பிப்ரதோ பாஷ்ப பிந்தூன்
தன்யா கேசித் வரத பாவத சமஸ்தானம் பூஷயந்தா
ஸ்வாந்தை அந்த வினய நிபர்த்தை ஸ்வாதயந்தே பதம் தே –45-

தொண்டர் குழாம் -அருளிச் செயல் கோஷ்டியும் வேத கோஷ்டியும் -ஸ்வர -நேத்ர -அங்க -விகாரங்களுடன் —
பாகவத சரணாரவிந்த போக்யதா அதிசயத்துக்கு மங்களா சாசனம் -இவை தான் எனக்கு தேனே கன்னலே அமுதே நெய்யே –
ஆறு சுவை உண்டி -பெற்ற பின்பு கதம் அந்யத் இச்சதி –

வரத தவ விலோகயந்தி தன்யா
மரகத பூதர மாத்திரகாயமானம்
வியாபகத பரிகர்ம வாரவானம்
ம்ர்கமத பங்க விசேஷ நீல மஞ்சம் –46-

அந்தரங்க அணுக்கர்கள் என்ன பாக்ய சாலிகள் -உனது ஏகாந்த திருமஞ்சன சேவையிலும் –
ஜ்யேஷ்டா அபிஷேகமும் சேவையிலும் முற்றூட்டாக அவர்களுக்கு காட்டி அருளுகிறாயே –
செய்ய தாமரைக் கண்ணும் அல்குலும் சிற்றிடையும் வடிவும் மொய்ய நீள் குழல் தாழ்ந்த தோள்களும் பாவியேன் முன் நிற்குமே –
மின்னும் நூலும் குண்டலமும் மார்பில் திரு மறுவும் மன்னு பூணும் நான்கு தோளும் வந்து எங்கும் நின்றிடுமே –

அநிப்ர்த பரிரம்பை ஆஹிதம் இந்திராயா
கனக வலய முத்ராம் கண்டதேச ததான
பணிபதி சயனியாத் உத்தித த்வம் ப்ரபாதே
வரத சததம் அந்தர் மானஸம் சந்நிதேய–47-

சயன பேர மணவாள பெருமாள் உடன் நித்ய சேர்த்தி சேவை பெரும் தேவி தாயார் –
பங்குனி உத்தரம் மட்டும் பேர் அருளாள உத்சவர் உடன் சேர்த்தி சேவை –
உபய நாச்சியார் -ஆண்டாள் -மலையாள நாச்சியார்களுடனும் அன்று சேவை உண்டு
நவராத்ரி உத்சவத்தில் கண்ணாடி அறையிலே சுப்ரபாத சேவை உண்டே
சயன பேரர் ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரி படி ஏரி மணவாளன் முற்றம் திரு மஞ்சனம் சேவை நித்யம் உண்டே
காலை விஸ்வரூப சேவையில் தானே பெரிய பிராட்டியாருடைய கனக திரு வளைகளுடைய தழும்பை சேவிக்க முடியும் –

துரக விஹகராஜா ஸ்யந்தனா ஆந்தோலிகா ஆதிஷு
அதிகம் அதிகம் அந்யாம் ஆத்ம சோபாம் ததானம்
அநவதிக விபூதிம் ஹஸ்தி சைலேசேஸ்வரம் த்வாம்
அநு தினம் அநிமேஷை லோஷனை நிர்விஸேயம் -48-

திருக்குடை -திரு சின்னம் -திருச் சாமரங்களுடன் -ராஜ வீதியில் திருக் கருட உத்சவம் -ஒய்யாளி –
திருத் தேர் -உத்சவங்கள் கண்டு அருளுவதை
அநிமேஷை லோஷனை நிர்விஸேயம் -கண் இமைக்காமல் அநு தினம் சேவிக்கப் பெரும் பாக்யசாலிக்குக்கு
உன்னுடைய சௌந்தர்யத்தை முற்றூட்டாக காட்டி -கோடாலி முடிச்சு -தொப்ப ஹாரா கிரீடம் -நவரத்ன மாலைகள்
மகர கொண்டை சிகப்பு சிக்கு கொண்டைகள் -பல சாத்தி சேவை அருளுவதை அனுபவிக்கிறார்
எப்பொருளும் தானாய் மரகத குன்றம் ஒக்கும் அப்பொழுதைத் தாமரைப் பூக் கண் பாதம் கை கமலம்
எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா வமுதமே –

நிரந்தரம் நிர்விசாதா த்வதீயம்
அஸ்ப்ரஷ்ட சிந்த பதம் ஆபி ரூப்யம்
சத்யம் சபே வாரண சைல நாத
வைகுண்ட வாஸே அபி ந மே அபி லாஷா-49-

த்வதீயம் அஸ்ப்ரஷ்ட சிந்த பதம் ஆபி ரூப்யம் -மனசுக்கும் எட்டாத உன்னுடைய ஸுந்தர்ய திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை
யாதோ வாசா நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனசா சஹா –
அடியேனுடைய ஊனக் கண்-மாம்ச சஷூஸ் – கொண்டே -நிரந்தரம் பருகும்படி அருளிச் செய்த பின்பு
சத்யம் சபே வாரண சைல நாத வைகுண்ட வாஸே அபி ந மே அபி லாஷா –மோக்ஷ அனுபவ ஆசை அற்றதே -இது சத்யம் –
இன்று வந்து உன்னைக் கண்டு கொண்டேன் -உனக்குப் பனி செய்து இருக்கும் தவம் உடையேன் -இனிப் போக விடுவதுண்டே-

வ்யாதன்வன தருண துளசி தாமபி ஸ்வாமபிக்யாம்
மாதங்காத்ரவ் மரகத ருசிம் பூஷணாதி மானஸே நா
போக ஐஸ்வர்ய ப்ரிய ஸஹசரை கா அபி லஷ்மி கடாஷை
பூய ஸ்யாம புவன ஜனனி தேவதா சந்நி தத்தாம்-50-

மரகத மணி குன்றமான பேர் அருளாளனை பெரும் தேவி தாயார் உடன்
மானஸ சாஷாத்கார சேவை தந்து அருள நமக்காக பிரார்த்தித்து அருளுகிறார் –

இதி விகிதம் உதாரம் வேங்கடேசந பக்த்யா
ஸ்ருதி சுபகமிதாம் ய ஸ்தோத்ரம் அங்கீ கரோதி
கரி சிகரி விதாங்க ஸ்தாயின கல்ப வ்ருஷாத்
பவதி பலம் அசேஷம் தஸ்ய ஹஸ்த அபஷேயம் -51-

பல ஸ்ருதியுடன் நிகமித்து அருளுகிறார் –
தமது அனைத்தையும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் தாம் மிக விளங்க அமையுடைய பேர் அருளாளர் அன்றோ –

————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே
ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரும் தேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ தேவாதி ராஜ பர ப்ரஹ்மம் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ தேவ நாயக பஞ்சாசத் —

February 10, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

———————————–

ஸ்ரீ தேவ நாயகன் -ஸ்ரீ திரு வஹீந்த்ர புரம் திவ்ய தேசம் –அடியவர்க்கு மெய்யன் -அச்யுதன்-மூவராகிய ஒருவன்
-53-ஸ்தோத்திரங்கள் –30-ஸ்லோகங்களை மேல் திரு மங்கள விக்ரஹ அனுபவம் -கடைசியில் –8-ஸ்லோகங்களால் சரணாகதி
-40-வருஷங்களாக ஸ்வாமி இங்கே எழுந்து அருளி மங்களா சாசனம் –

ப்ரணத ஸூர கிரீட ப்ராந்த மந்தார மாலா விகலித
மகரந்த ஸ்நிக்த பாதாரவிந்த
பசுபதி விதி பூஜ்ய பத்ம பத்ராக்க்ஷ
பாணி பதிபுர பாது மாம் தேவ நாதா –1-

தேவர்கள் கிரீடம் -மகரந்த மாலையில் இருந்து வழியும் மது -போல் ஸ்வாமி யுடைய ஹ்ருதய கமலத்தில் இருந்து
ப்ரவஹிக்கும் பிரேம பாவ பக்தி மது
திருவடி தாமரைகளில் விழுந்து ஸ்லோகம் பரிபூர்ணமாக படி-ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் ஆராதிக்கும்
ஸ்ரீ தேவ நாதன் அருளைப் பிரார்த்திக்கிறார் இத்தால்

தேவாதி நாத கமலா ப்ருதனேசா பூர்வாம்
திபிதந்தரம் வகுளா பூஷணா நாதா முக்யை
ராமானுஜ ப்ரப்ருதிபி பரி பூஷிதாக்ராம்
கோப்த்ரீம் ஜகந்தி குரு பங்க்தி அஹம் ப்ரபத்யே -2-

குரு பரம்பரை -தேவாதி நாதன் தொடங்கி -கமலா -ப்ருதனேசர் -ஸ்ரீ விஷ்வக்சேனர் -வகுளா பூஷணர்-
நாதா முக்யை-ஸ்ரீ நாத முனிகள் தொடக்கமாக -பெரிய நம்பி -ஸ்ரீ ராமானுஜர்-அஸ்மத் ஆச்சார்யர் வரை – –குரு பங்க்தி-

திவ்யே தயா ஜாலா நிதவ் திவிஷத் நியந்து
தீர்த்தம் நிதர்சி தவத த்ரி ஜகன் நிஷேவ்யம்
பிரச்சா கவீன் நிகம சம்மிஹித ஸூருண உக்தின்
பிராச்சேதச ப்ரப்ருத்திகான் பிரணாமாமி அபீக்க்ஷ்ணம்-3-

சரணாகதி மார்க்கம் காட்டி அருளின ஆதி கவிகளான ஸ்ரீ வேத வியாசர் -ஸ்ரீ வால்மீகி முனிகளுக்கு வந்தனம் –
ஆராவமுதமான தயா சாகரத்தில் எளிதாக தீர்த்தமாடி பரம புருஷார்த்தம் பெரும் துறையை –
வேத மார்க்கத்தில் இருந்து -காட்டியவர்கள் அன்றோ

மாதா த்வம் அம்புருஹ வாஸினி கிம் சிதேதத்
விஞ்ஞாநப்யதே மயி குருஷ்வ ததா பிரசாதம்
ஆகரணயிஷ்யதி யதா விபுதேஸ் வரஸ்தே
ப்ரீயானசவ் ப்ரு துக ஜல்பிதம் மதுக்திம்–4-

ஸ்ரீ ஹேமாம் புஜ வல்லி தாயார் –தம் யுக்தி -மழலைச் சொல் -புருஷகார சமர்ப்பணம் இங்கு –

நிர்விஷயமான விபவம் நிகம உத்தமாங்கை
ஸ்தோதும் ஷமாம் மம ச தேவாபதே பவந்தம்
காவா பிபந்து கணாச கலசாம்புராசிம்
கிம் தேன தர்னாக கண த்ருணாம் ஆததானா -5-

சத்யஸ்ய சத்யன்-தாச சத்யன் -இவன் திரு நாமம் -நிர்விகார ப்ரஹ்மம் -அச்யுதன்-விபு -சர்வகதன்-ஸர்வேஷாம் பூதானாம் அதிபதி –
பரஞ்சோதி -உபநிஷத்துக்கள் கோஷிக்குமே -யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே-சொல்லி முடிக்க முடியாதே -தன் முடிவு காணாத தேவ நாயகன்
தேவதானம் பரமம் தேவம் -பாற் கடலில் பாலை பருகும் பசுக்கள் போலே உபநிஷத் -கன்று குட்டி போலே நம் ஸ்வாமி –

அஞ்ஞாத சீமகம் அநந்த கருத்மாத் அத்யை
தம் த்வாம் சமாதி நியதைரபி சாமி த்ருஷ்டம்
துஸ் தூஷதோ மம மனோர தா சித்திதாய்ல்
தாசேஷூ சத்யா இதி தாரய நாம தேயம் -6-

அடியார்க்கு மெய்யன் -தாஸ சத்யன் -யதோத்த காரி -சொன்ன வண்ணம் செய்பவன் அன்றோ –
சத்ய நாமம் -107–ஸமாச்ரிதேஷூ சத்ஸூ சாது இதி சத்யா / சத்யஸ்ய ஸத்ய -873-சாத்விக சாஸ்த்ர பிரதிபடன் –ஆஸ்ரித ஸூலபன் –
மும் வாகேஷூ அநு வாகேஷூ ச நிஷாத்ஸூ உபநிஷஸூ ச குருநந்தி ஸத்ய கர்மாநாம் சத்யம் சத்யேஷு ஸாமசு -ஸ்ரீ பட்டர்

விஸ்ராநயன் மம விசேஷ விதாம் அநிந்த்யாம்
அந்தர வர்த்திம் கிராம் அஹிந்த்ரபுராதிராஜா
ஸ்தவ்ய ஸ்தவ ப்ரிய இதிவ தபோ தனோக்தம்
ஸ்தோ தேதி ச தவத் அபிதானம் அவந்த்யய த்வம்-7-

ஸ்தவ்யன்–ஸ்தவ பிரியன் –ஸ்தோதா –மூன்று திரு நாமங்கள்-684-688–உண்டே -கீர்த்த நீயன் –
ஏந கேனாபி ஐந்துநா ஏந கேனாபி பாஷயா -பிரியாத்மா பவதி
யம் ஸ்துவன் ஸ்தவ்யதாமேதி வந்தமானச்ச வந்த்யதாம் –ஸ்தோத்ரம் பண்ணுபவனை பகவானே ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவானே
அடியேனைக் கொண்டு பாடுவித்து -விசேஷ விதாம் அநிந்த்யாம்- – வித்வான்கள் புகழும் படி –
அந்தர வர்த்திம் கிராம்–சாராம்ச தத்துவங்களை உள்ளடக்கி பாடும்படி அருள வேணும் –

சம் ரக்ஷணீயம் அமராதி பதே த்வைவ
தூரம் பிரயாதமபி துஸ் த்யஜ காத பந்தம்
ஆக்ருஷ் தவனாசி பாவான் அநு கம்பமான
ஸூத் ரானுபத்த சகுனி க்ரமதா ஸ்வயம் மாம் -8-

துஸ் த்யஜ காத பந்தம் – ஒழிக்க ஒழியாத உறவு உண்டே /
யூப ஸ்தம்பம் -சம்சார கட்டு – விடுவித்து தன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மான்
ஸூத் ரானுபத்த சகுனி க்ரமதா-பறவை காலில் கட்டி கூண்டில் வைத்தால் போலே சம்சார பந்தம் –

வ்யாமோஹித விவித போக மரீச்சிகாபி
விஸ்ராந்திம் அத்ய லபதே விபூதை காந்த
கம்பீர பூர்ண மதுரம் மம தீர் பவந்தாம்
கிரீஷ்மே தாடகாமிவ சீதனம் அநு ப்ரவிஷ்டா -9-

அடியேனுடைய புத்தி விஸ்ராந்தி அடையும் படி உன் ஆனந்த ரசமயன் –காம்பீர்யம் -மாதுர்யம் -பரி பூர்ணத்வம் –
அனைத்தையும் காட்டி அருளி -கானல் நீரை தேடி அலைந்து பட்ட தாபங்கள் தீர்க்கும்படி அருளினாய் –

திவ்ய பதே ஜல நிதவ் நிக்காம உத்தம அங்கே
ஸ்வாந்தே சதாம் ஸவித்ரு மண்டல மத்திய பாகே
ப்ரஹ்ம சலே ச பஹுமான பதே முனீம்
வ்யாக்திம் தவ த்ரித சநாத வதந்தி நித்யம் –10-

ப்ரஹ்மாச்சலம் -திரு வஹிந்த்ர புரம்-ஒளஷத கிரி -ஸுகந்திய வனம் /
திவ்யபதம்-தெளி விசும்பு திரு நாடு -சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் ஜோதி -வைகுண்டம் புகுவது மண்ணவர் விதியே –
ஜல நிதவ்- -கடல் மகள் நாச்சியார் சமேத ஷீராப்தி நாதன் -நாக மூர்த்தி சயனமாய் நலம் கடல் கிடந்து
அம்பஸ்ய பாரே -புவனஸ்ய மத்யே -நாகஸ்ய ப்ருஷ்டே -மஹதோ மஹீயான் –
சுக்ரேன ஜோதிகும்ஷி சாமானு ப்ரவிஷ்டா பிரஜாபதிஸ் சாரதி கர்ப்பே அந்தே

தீரத்தைர் வ்ருதம் வ்ருஜின துர்கதி நாசநார்ஹை
சேஷ ஷமா விஹகராஜா விரிஞ்ச ஜுஷ்டை
நா தா த்வயா நாத ஜனஸ்ய பாவவ் ஷதேன
ப்ரக்யாதம் ஒளஷத கிரிம் பிரணமந்தி தேவா -11-

பரம ஒளஷதம் -சேஷ தீர்த்தம் -பூமி-ஷமா தீர்த்தம் -கருட -நதி -தீர்த்தம்-விஹகராஜா -ப்ரஹ்ம-விரிஞ்ச- தீர்த்தம் -/
ப்ரக்யாதம்-பிரசித்தமான ஒளஷத கிரிம் -என்றவாறு
த்ரிஸாம சாமக சாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஜக் –

ஸ்வாதீந விஸ்வ விபவம் பகவான் விசேஷாத்
த்வாம் தேவ நாயகம் உசந்தி பரவர ஞான
ப்ராய பிரதர்ஸயிதும் ஏதத் இதி ப்ரதீம
த்வத் பக்தி பூஷித தியாம் இஹ தேவ பாவம் -12-

உபய விபூதி நாதனாக இருக்கச் செய்தே தேவ நாதன் என்று சுருங்க சொல்வது தேவத்வம் -தேவ பாவத்துக்கு மேலே
ஆஸ்ரித தொண்டர்களை பிரசாதித்து அருளுவதாலேயே
பராவர தெளிந்த ஞானம் அருளி -/ ஸ்ரீ கீதை -தேவ அஸூர விபாகம் -பிரகிருதி புருஷயோ -பகவத் விபூதித்வம் –
விபூதிமதோ பகவதோ விபூதி பூதாத்-அசித் வஸ்துனா சித்த வஸ்துனா ச பத்த முக்தோ உபய ரூபாத்
அவ்ய யத்வ வ்யாபன பரணாஸ் ஸ்வாம்யை அர்த்தாந்தரதயா புருஷோத் மத்வேன யாதாத்ம்யம் ச வர்ணிதாம்-ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம்
தைவீ சம்பத் விமோஷாயா -ஸ்ரீ கீதா -16-5-

தத்வானி யானி சித் அசித் பிரவிபாகவந்தி
த்ரயந்த வ்ருத்த கணிதானி சித் அசிதானி
தீவ்யந்தி தானி அஹி புரந்தர தாம நா தா
திவ்யாஸ்திர பூஷண தயா தவ விக்ரஹேஸ்மின்-13-

பஞ்ச பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் வனமாலை / காரமா ஞான இந்திரியங்கள் அம்புகள் / அஞ்ஞானம் உறை /
மனஸ்-திரு ஸூதர்சனம் /அஹங்காரம் -ஸ்ரீ சார்ங்கம் ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் / ஸ்ரீ நந்தகம் -ஞானம் /
ஸ்ரீ கௌமோதகம் -கதை -மஹான் /பிரகிருதி -ஸ்ரீ வத்ஸம் / ஜீவன் -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் –

புருடன் மணிவரமாகப் பொன்றா மூல பிரகிருதி மறுவாக மான் தண்டாகத்
தெருள் மருள் வாள் மறைவாக ஆங்காரங்கள் சார்ங்கம் சங்காக மனம் திகிரியாக
இருடீகங்கள் ஈரைந்தும் சரங்களாக இரு பூத மாலை வனமாலை யாகக்
கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம் கண்ணன் கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்றானே

பூஷாயுதை அதிகதம் நிஜ காந்தி ஹேதோ
புக்தம் பிரியாபி அனிமேஷா விலோசநாபி
ப்ரத்யங்க பூர்ண சுஷமா ஸுபகம் வபுஸ்தே
த்ருஷ்த்வா த்ருசவ் விபுதாந்த ந த்ருப்யதோ மே -14-

நிஜ காந்தி உன்னுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹ சம்பந்தத்தால் -ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாள் –
-14-தொடங்கி-45-வரை திருக் கேசாதி திருப் பாதாந்த்ர -திவ்ய மங்கள விக்ரஹ ஸுந்தர்ய அனுபவம் –

வேதேஷூ நிர்ஜர பதே நிகிலேஷூ அதீதம்
வ்யாஸாதிபிர் பஹுமதம் தவ ஸூக்தம் அக்ரயம்
அங்காந் யமுனி பவத ஸூபகாநி அதிஹே
விஸ்வம் விபோ ஜெனிதவந்தி விரிஞ்ச பூர்வம் -15-

நிர்ஜர பதே-தேவ நாதன் / தவ ஸூக்தம்-புருஷ ஸூக்தம் —
பூத யோனி தேவாதாத்ம சக்தி-நாம ரூப பிரபஞ்சம் ஸ்ருஷ்ட்டி யாதி கோஷிக்குமே

தேவேஸ்வரத்வம் இஹ தர்சயிதும் ஷமஸ்தே
நாத த்வய அபி வித்ருத கிரீட
ஏகி க்ருத த்யுமணி பிம்ப சஹஸ்ர தீப்தி
நிர்மூலயன் மனசி மே நிபிடம் தமிஸ்ரம் -16-

ஆதி ராஜ்யம்-அதிகம் புவனானாம் அதிபதி ஸூசகம்-திரு அபிஷேகம் -அஞ்ஞானங்கள் அனைத்தையும் போக்கி அருளும் –
திருக் கேசாதி திருப் பாதாந்த அனுபவம் செய்து ஆத்ம நிவேதனம் –

முக்த ஸ்மிதாம்ருத ஸூபேந முகேந்துநா தே
சங்கம்ய சம்சரண சம்ஜ்வர சாந்தயே ந
சம்பத்யதே விபுதந்தா சமாதி யோக்ய
ஸர்வாரி அசவ் குடில குந்தள காந்தி ரூபா -17-

சம்சார தாபம் தீர்க்கும் -திருக் குழல் காற்றை தேஜஸ் -முக்த -ஸ்மித திரு முக மண்டலம் —
யோகத்துக்கு ஏற்றவாறு -சம்சார சம்ஜவரத்தை போக்கி அருளும்
சந்த்ர காந்த திருமுக மண்டலம் -ஆயிரம் இரவி போன்ற திரு அபிஷேகம் -சேராச் சேர்க்கை -அகடி கடிநா சமர்த்தன் அன்றோ

பிம்பாதரம் விகாச பங்கஜ லோசனம் தே
லம்பாலகம் லலித குண்டல தர்ச நீயம்
காந்தம் முகம் கனக கைதக கர்ண பூரம்
ஸ்வாந்தம் விபூஷயதி தேவ பதே மதீயம்-18-

பிம்பாதரம்- கோவை செவ்வாய் திருவதாரம் – / விகாச பங்கஜ லோசனம்-கரியவாகி புடை பரந்து
செவ்வரியோடி மிளிர்ந்த நீண்ட திருத் தாமரைக் கண்கள்
லம்பாலகம்-மை வண்ண நறும் குஞ்சி குழல் / லலித மகர குண்டலங்கள் / கனக கைதக கர்ண பூரம்-தாழம்பூ செவிப்பூக்கள் –
ஸ்வாந்தம் விபூஷயதி தேவ பதே மதீயம்- இந்த ஐந்தும் பொருந்திய அசாதாரண ஸுந்தர்யம் – அடியேன் மனசுக்கு அன்றோ பூஷணம்
அத்புதம் மஹத் அஸீம பூமகம் நிஸ்துலம் கிஞ்சித் வஸ்து -அவன் சம்பந்தத்தால் அனைத்தும் அழகு பெறுமே –

லப்தா திதவ் க்வச்சித்யம் ரஜநீ கரேண
லஷ்மீ ஸ்திர ஸூர பதே பவதோ லலாடே
யத் ஸ்வேத பிந்து கணிகோத்கத புத்புதாந்த
த்ரயக்ஷ புரா ச புருஷோ அஜனி ஸூலபாநி -19-

சுக்ல அஷ்டமி சந்திரனுக்கு அழகூட்டும் திரு நெற்றி-ஸ்திரமான ஸுந்தர்ய லஷ்மீ அன்றோ –
இதன் வியர்வை திவலையில் இருந்தே திரிசூல பாணி உத்பத்தி –

லாவண்யா வர்ஷினி லலாட தடே கனாபே
பிப்ரத் தடித்குண விசேஷ மிவோர்த்வ புண்ட்ரம்
விஸ்வஸ்ய நிர்ஜபதே தமஸா ஆவ்ருத்தஸ்ய
மன்யே விபவயசி மங்களீக ப்ரதீபம் –20-

மேகக் கூட்டத்தில் மின்னல் வெட்டினால் போலே நீல மேக ஸ்யாமளானுடைய திரு மண் காப்பு -அஞ்ஞானம் போக்கி
பக்த ஜனான் உபரி உத்தாரத்தி இதி ஊர்த்வாஸ்ரயணா ஸூசிதா ஸக்திம்–ஊர்த்தவ கதி அர்ச்சிராதி மார்க்கம்

ஆஹு ஸ்ருதிம் விபூதி நாயக தாவகீனாம்
ஆசா கண பிரசவ ஹேதும் அதீத வேத
ஆகர்ணிதே ததீய மார்த்தாரேவ ப்ரஜாநாம்
ஆசா பிரசாத்தாயிதும் ஆதிசதி ஸ்வயம் த்வாம் -21-

திசா ஸ்ரோத்ராத் -வேதங்கள் பத்து திசைகளும் உன் திருக் காதுகளில் இருந்து வந்ததாக சொல்லும் –
சேதனருடைய ஆர்த்தி கூக்குரலை கேட்டு ரஷித்து அருள அன்றோ –
ஆசா –திசை என்றும் ஆசைகள் என்றும் -/ சுருதி -வேதம் -திருக் காதுகள் என்றும் /ஆதிசதி-தூண்டும் என்றவாறு –

கந்தர்ப்ப லாஞ்சன தனு த்ரிதஸ ஏக நாத
காந்தி ப்ரவாஹ ருசிரே தவ கரணபாஸே
புஷ்யத்யசவ் பிரதி முக்த ச திதி தர்ச நீய
பூஷாமயீ மகரிகா விவிதான் விஹாரான் -22-

த்ரிதஸ ஏக நாத -தேவ நாதனுடைய திரு மகர குண்டல காந்தி பிரவாஹ அபரிமித ஆனந்த அனுபவம் /
கந்தர்ப்ப லாஞ்சன தனு-மன்மதனுடைய கொடியில் மகரம் உண்டே /
திருக் கரண பூஷணமா -உத்த அம்ச விபுஷ -மேல் திருத் தோள்களுக்கு பூஷணமா -அம்ச லம்பி அலக -சுருண்ட திருக் பூஷணமா –
இவை அனைத்தும் இல்லை -அடியேன் மனஸஸ்யா பரிகர்ம விஷயமே-அடியேனை ஆள் கொண்டு அருளவே -ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான்-

நேதும் ஸரோஜ வசதி நிஜ மாதி ராஜ்யம்
நித்யம் நிஸாமயதி தேவ பதே ப்ருவவ் தே
ஏவம் ந சேத் அகில ஐந்து விமோஹனார்ஹா
கிம் மாத்ருகா பவதி காம சரசானஸ்ய –23-

கிம் மாத்ருகா பவதி காம சரசானஸ்ய -மன்மதனுடைய கரும்பு வில் உன் திருப் புருவம் கண்டு அன்றோ நான்முகன் படைத்தான் –

ஆ லஷ்ய சத்வம் அதி வேலா தயோத்தரங்கம்
அப்யார்த்தினாம் அபிமத ப்ரதிபாதந அர்ஹம்
ஸ்நிக் ஆயதம் ப்ரதிம சாலி ஸூபர்வ நாத
துக்தாம்புதே அநு கரோதி விலோசனம் தே -24-

சத்வம் -ஸ்நிக்தம் -இரண்டும் கண் வளர்ந்து அருளும் திருப் பாற் கடலுக்கும் -திருக் கண்களுக்கும் –
துக்தாம்புதே அநு கரோதி விலோசனம் தே
அதி வேலா தயோத்தரங்கம்–ஓயாத அலைகள் உண்டே இரண்டுக்கும்
அப்யார்த்தினாம் அபிமத ப்ரதிபாதந அர்ஹம் -வேண்டிற்று எல்லாம் அளிக்கும் கற்பகம் போலே
ஸ்நிக் ஆயதம் ப்ரதிம சாலி விலோசனம்—திருக் காதுகள் வரை நீண்டு மிளிர்ந்து பெரியவாய -வாத்சல்யம் -மிக்கு இருக்குமே-

விச்வாபிரக்ஷணா விஹார க்ருத க்ஷணைஸ் தே
வைமாநிகாதிப விதாம்பித முக்த பத்மை
ஆமோத வாஹிபி அனாமய வாக்ய கர்பை
ஆர்த்ரி பவாமி அம்ருத வர்ஷ நிபை அபாங்கை–25-

வைமாநிகாதிப-கால்கள் கீழே பாவாத தேவர்களுக்கு அதிபதி என்றவாறு –
உனது கடாக்ஷ அம்ருத மழையில் நனைந்து தாபங்கள் நீங்கப் பெறுவோம்

நித்யோ திதைர் நிகம நிஸ்வஸிஹைஸ் தவஷா
நாசா நாபச் சரபதே நயனாப்தி சேது
அம்ரேதித ப்ரியதமா முக பத்ம கந்தை
ஆஸ்வாஸிநீ பவதி சம்ப்ரதி முக்யதோ மே –26

நீண்டு பரந்த திருக்கண்கள் -இரண்டு சமுத்திரம் போலே -திரு மூக்கு -சேது அவற்றுக்கு /
யஸ்ய நிகம நிஸ்வஸிஹைஸ் -உன் உஸ்வாச நிஸ்வாசமே வேதம் /
அம்ரேதித ப்ரியதமா முக பத்ம கந்தை -திரு நாச்சியார் திரு முக
மண்டல காந்தி சேர்த்தி இந்த வேத வாசனையை அபிவிருத்தி பண்ணுமே
ஆஸ்வாஸிநீ பவதி சம்ப்ரதி முக்யதோ மே -இந்த வேத ஸ்வாசம் அடியேனது அஞ்ஞானங்களை போக்கி அருளும்

ஆருண்ய பல்லவித யவ்வன பாரிஜாதம்
ஆபீர யோஷித அநு பூதம் அமர்தி அநாத
வம்ஸேந சங்கல்பதிநா ச நிஷேவிதம் தே
பிம்பாதரம் ஸ்ப்ரு சதி ராகவதி மதிர் மே -27-

திருக் கோபிமார்கள்- திருப் புல்லாங்குழல் -திருப் பாஞ்ச ஜன்யம் அனுபவிக்கும் கோவைச் செவ்வாய் -பிம்பாதரம்- திருப் பவள அனுபவம் –
திருப் பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்தது இருக்குமோ -செங்கண் மால் தன்னுடைய வாய் தீர்த்தம் பாய்ந்தாட வல்லாயே வலம் புரியே
வாயிலூரிய நீர் தான் கொணர்ந்து -இளைப்பை நீக்க பிராத்திக்கிறாள் நாச்சியார்
கோவிந்தனுடைய கோமள வாயில் குழல் முழைஞ்சுகளினூடு குமிழ்த்துக் கொழுத்து இழிந்த அமுதப் புனல் அன்றோ

பத்மாலயா வலய தத்த சுஜாத ரேகே
தவத் காந்தி மே ஸஹித ஸங்காநிபே மதிர்மே
வீஸ்மேர பாவ ருசிரா வனமாலி கேவ
கண்டே குணீ பவதி தேவபதே தவ தீயே –28-

பத்மாலயா வலய தத்த சுஜாத ரேகே- ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி தாயார் திருக் கை வளையல் முத்திரை
நீல மேக நிப ஷ்யாம வர்ணம் -திருமேனி திருக் கண்டத்தில் இருந்து வெண்மையான ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யத்தில் தெளிக்கக் கண்டு அனுபவம்

ஆஜானு லம்பிபி அலங்க்ருத ஹேதி ஜாலை
ஜ்யாகாத ராஜி ருசிரை ஜித பாரிஜாதை
சித்ராங்கதை த்ரிதச புங்கவ ஜாதாசங்கா
த்வத் பஹுபி மம த்ருதம் பரி ரப்யதே தீ -29-

திருக் கரங்கள் அனுபவம் -சித்ராங்கதை-தோள் வளைகள்/ஜ்யாகாத ராஜி ருசிரை-தழும்பு தெரியுமே -/
அலங்க்ருத ஹேதி ஜாலை-திவ்யாயுதங்கள் அலங்காரத்துக்காகவே
திவ்ய உதாரன்-வீர ஸூர பராக்ரமம் -ஸுந்தர்யம் -மோக்ஷ தாயக முகுந்தத்வம் –

நீலா சலோதித நிசாகர பாஸ்கராபே
சாந்தாஹிதே ஸூர பதே தவ சங்க சக்ர
பாணே ரமுஷ்ய பஜதாம் அபய ப்ரதஸ்ய
ப்ரத்யாயனம் ஜகதி பாவயாத ஸ்வ பூம்னா–30

இந்திரா நீல மலையில் ஸூர்ய சந்த்ர உதயம் போலே அன்றோ திரு ஆழி-திருச் சங்கு ஆழ்வார்கள் –
அபய ஹஸ்த முத்திரை –மஹா விசுவாசம் அருள அன்றோ இவை –
தமர்கள் கூட்ட வல்வினையை நாசம் செய்யும் சதிர் மூர்த்தி அன்றோ தேவ நாதன்

அஷோபநீய கருணாம்புதி வித்ருமாபம்
பக்தானு ரஞ்சனம் அமர்த்தயா பதே த்வதீயம்
நித்யாபராத சகிதே ஹ்ருதயே மதியே
தத் அபயம் ஸ்புரதி தக்ஷிணா பாணி பத்மம் -31-

அஷோபநீய-கருணாம்புதி–வித்ருமாபம்—வலது திருக் கரம் -அபய ஹஸ்தம்-
தயா சாகரத்தில் இருந்து எடுத்த முத்து போலே -சிவந்து இருக்குமே –
வ்ரஜ -சாதன – அங்கனேஷு -கோபிகள் குடில்களில்
தவழ்ந்த காரணத்தால் சிவந்ததோ -ஆநிரை கோல் கையில் கொண்டதாலோ –
கொல்லா மா கோல் கையில் கொண்டதாலோ -ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் -கண்டதுமே சம்சார தாபம் தீருமே

துரத்தாந்த தைத்ய விசிக சக்த பத்ர பங்கம்
வீரஸ்ய தே விபூத நாயக பஹுமத்யம்
ஸ்ரீ வத்ஸ கௌஸ்துப ரம வனமாலிகாங்கம்
சிந்த அநு பூய லபதே சரிதார்த்த தாம் ந -32-

துரத்தாந்த தைத்ய விசிக சக்த பத்ர பங்கம் –அம்பு தழும்புகள் வர்ண கோலம் -திரு மார்பில் –இவையும் மற்றும் -இங்கு உள்ள
ஸ்ரீ வஸ்தம் -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் ஸ்ரீ வனமாலை -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ -இவை அனைத்தும் ஸர்வேஸ்வரத்வத்தை பறை சாற்றும்
சிந்த அநு பூய லபதே சரிதார்த்த தாம் ந-இவற்றைக் கண்ட நாம் பரம ஸுபாக்யத்வம் பெறுவோமே –

வர்ண க்ரமேண விபுதேச விசித்ரிதாங்கீ
ஸ்மேர ப்ரஸூந சுபக வனமாலி கேயம்
ஹ்ருத்யா சுகந்திர் அஜஹத் கமலா மணீந்த்ரா
நித்யா தவ ஸ்புரதி மூர்த்திரிவ த்விதீயா –33-

வர்ண க்ரமேண-நிறங்கள் என்றும் ப்ராஹ்மணாதி வர்ணாஸ்ரமங்கள் என்றும் –
விசித்ரிதாங்கீ-விசித்திர தேக அங்கங்கள் -வேறு வேறு மாலையின் பாகங்கள் –
ஸ்மேர ப்ரஸூந சுபக-நன்றாக மலர்ந்த திருமேனி போலே
ஹ்ருத்யா சுகந்தி-திருமார்புக்கு -மனதுக்கு இனியான் போலே ஸ்ரீ வனமாலையும் –சர்வ கந்தனுக்கு அநு ரூபமானதன்றோ
அஜஹத் கமலா மணீந்த்ரா நித்யா – ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி -ஸ்ரீ கௌஸ்துபம் போலே நித்யம் –
ஆகவே வனமாலை திரு மேனிக்கு முழுவதுமே ஒப்புமை உண்டே –

ஆர்த்ரம் தமோன தனம் ஆஸ்ரித தாயகம் தே
சுத்தம் மனஸூ மனஸாம் அம்ருதம் துஹாநம்
ததாஹ்த்ருசம் விபுதா நாத சம்ருத்த காமம்
சர்கேஷ்விதம் பவதி சந்த்ர மாசம் ப்ரஸூதி –34-

சந்த்ரமா மனசோ ஜாதா -ஆதி காரணன் அன்றோ நீ -திரு உள்ள அனுபவம் –
கண்ணா நான் முகனைப் படைத்தாயே காரணா -இச்சாத ஏவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா –
முக்தித முக்த போக்யம் -உன் ஸ்வரூபம் ரூபம் குணங்கள் விபூதி ஐஸ்வர்யம் -சேஷ்டிதங்கள்

விஸ்வம் நிகீர்ய விபூதி ஈஸ்வர ஜாதகார்ஸ்யம்
மத்யம் வலி த்ரய விபவ்ய ஜகத் விபாகம்
ஆமோதி நாபி நளினஸ் தா விரிஞ்ச ப்ருங்கம்
ஆகால பயத் உதார பந்த இவாசயோ மே —35-

அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஒரு மா நிலம் ஏழு மால் வரை முற்றும் உண்டவன் அன்றோ /
தாமோதரத்வம் வலி த்ரய சிஹ்னம்/

நாகவ் கஸாம் ப்ரா தாமதாம் அதி குர்வதே தே
நாபி ஸரோஜ ரஜசாம் பரிணாம பேத
ஆராத்யத் பிரிஹ தைர் பவத சமீசீ
வீரோ உசித விபூதி நாயகா இதி அபிக்ய-36-

வீரோ உசித விபூதி நாயகா இதி அபிக்ய –இது தேவ நாயகனான உனக்கு உசிதமான திரு நாமம் அன்றோ –
தேவர்களுக்காக வீரச் சேஷ்டிதங்களை செய்தாயே
உன் நாபி கமல ரஜஸ் தானே பரிணாமம் அடைந்து 33-கோடி தேவர்கள் ஆனார்கள் -விபூதி நாயகன் அன்றோ நீ

பீதாம்பரேன பரிவாரவதீ சுஜாதா
தாஸ்யே நிவேசயதி தேவ பதே த்ருஸவ் மே
விநயஸ்த சவ்ய கர சங்கம ஜாயமான
ரோமாஞ்ச ரம்ய க்ராணா ரசனா த்வதீயா –37-

மேகலை அனுபவம் –உன் திருக் கர ஸ்பரிசத்தால் ரோமாஞ்சலி -மயிர் கூச்செறிந்து வெட்க்கி அன்றோ ஒளி விடுகிறாள்
கண்ட அடியேன் மனமும் கண்ணும் வழங்கி தாஸ்ய பூதன் ஆனேன்

ஸ்த்ரீ ரத்ன காரணம் உபாத த்ருதீய வர்ணாம்
தைத்யேந்திர வீர சயனம் தைத்யோபதானம்
தேவேச யவ்வந கஜேந்திர கராபிராமம்
உரீ கரோதி பவத் உருயுகம் மநோ மே -38-

ஸ்த்ரீ ரத்ன காரணம் உபாத த்ருதீய வர்ணாம் – ஊர்வசியும் – காரணம்
உபாத த்ருதீய வர்ணாம் வைஸ்யரும்–உன் திருத் தொடைகளில் இருந்து வந்ததாக சொல்லுமே
தைத்யேந்திர வீர சயனம் மது கைடபர்களை நிரசித்ததும் இவற்றால் –
காரப மரகத ஸ்தம்பம் இவற்றுக்கு ஒப்பு இல்லை -என்பர் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான்
தைத்யோபதானம்—பிராட்டி மகிழ்ந்து சயனிப்பதும் இவற்றிலே
நித்ய யுவா குமாரன் –யானை துதிக்கை போன்ற திருத் தொடைகளின் அழகில் ஈடுபட்ட அடியேன் மனஸ் உருகுகிறதே

லாவண்ய பூர லலித ஊர்த்வ பரிப்ரமாபம்
லஷ்மி விஹார மணி தர்பண பத்த சக்யம்
கோபங்கனேஷு க்ருத சங்கரமானாம் தவைதாத்
ஜானு த்வயம் ஸூர பதே ந ஜஹாதி சித்தம் -39-

இரண்டு திரு முட்டுக்களும் லாவண்யம் மிக்கு -பிராட்டி திரு முகம் பார்க்கும் திருக் கண்ணாடி போலே —
கோபிகள் குடில்களில் தவழ்ந்தவை அன்றோ –
இவை அடியேன் மனசை விட்டு அகலாவே
லாவண்ய அருவி திரு நாபியில் சுழித்து இவை வழியாக திருவடியில் சேரும் -ஐஸ்வர்ய கொண்டை போன்றவை அன்றோ –

துத்யே துகோலா ஹரணே வ்ரஜ ஸூந்தரிணாம்
தைத்யா நுதாவான விதவ் அபி லப்த ஸஹ்யம்
கந்தர்ப்ப காஹல நிஷங்க காலாஞ்சி காபம்
ஜங்கா யுகம் ஜயதி தேவ பதே த்வதீயம்–40-

இன்னார் தூதன் என நடந்த திருக் கணுக்கால்கள் அன்றோ /
குருக்கத்தி மரம் கோபிகள் வஸ்திரங்களை கொண்டு ஏறியவை தானே –
அஸூரர்களை விராட்டி ஒட்டியவை தானே -கஹால வாத்யம் மன்மதன் இவற்றைப் பார்த்தே கொண்டான்-
காலாஞ்சிக பாவம் -மன்மதன் காமம் தூண்ட -அவன் பானம் வைத்து உள்ள பாத்திரம்- இத்தை பார்த்தே செய்தான் –

பாஷாந நிர்மித தபோதான தர்மாதாரம்
பஸ்மனி உபாஹித நரேந்திர குமார பாவம்
ஸம்வாஹிதம் த்ரிதச நாத ராமா மஹீப் யாம்
சாமான்ய தைவதம் உசந்தி பதம் த்வதீயம் -41-

பாஷாந நிர்மித தபோதான தர்மாதாரம்- அஹல்யை சாபம் விமோசனம் அருளிய திருவடிகள் —
பஸ்மனி உபாஹித நரேந்திர குமார பாவம்- உத்தரை கர்ப்பம் -பரீக்ஷித்- ரஷித்து அருளிய திருவடிகள் –
பிராட்டிமாரும் கூசிப் பிடிக்கும் மார்த்வம் உள்ள திருவடிகள் கொண்டு அன்றோ கானகம் நடந்தும்
காளியன் மேல் நடமாடியும் உலகெல்லாம் அளந்தும் செய்து அருளினாய் –
சாமான்ய தைவதம் உசந்தி பதம் த்வதீயம்–அவன் விட்டாலும் -சாம்யா பத்தி அருளும் திண்ணிய திருவடிகள்-

ஆவர் ஜிதாபி அநுஷஜ்ய நிஜாம்சு ஜாலை
தேவேச திவ்ய பத பத்ம தளாயிதா அபி
அந்நிய அபிலாஷ பரிலோலாமிதம் மதீயம்
அங்க்லிக்ருதம் ஹ்ருதயம் அங்குலிபி ஸ்வயம் தே -42-

திருவடி திரு விரல்களை தரிசிக்கும் முன்னால் அந்நிய அபிலாஷைகளால் பரிலோலமாக திரிந்து அன்றோ அடியேன் இருந்தேன்
திருவடி தாமரைகளும் அதன் இதழ்களான திரு விரல்களும் இவையே பரம புருஷார்த்தம் என்று காட்டி அருளினவே –

பங்கா ந்யாசவ் மம நிஹந்தி மஹ தரங்கி
கங்காதிகம் விதததீ கருட ஸ்ரவந்தீம்
நகவ் கஸாம் மணி கிரலடா கணைர் உபாஸ்ய
நா தா த்வதீய பதயோ நாகா ரத்ன பங்க்தி -43-

கெடிலம்–கருட நதி -கங்கா நதியை விட பெருமை திரு நகங்களின் ஸ்பர்ச ஸம்பந்தத்தால்- –
இன்றும் பெருமாள் திருமஞ்சனம் இந்த தீர்த்தம் கொண்டே –
தேவர்கள் தங்கள் திருமுடிகளை வைத்து வணங்க இவையும் இவற்றின் ஸ்பர்ச ஸம்பந்தத்தால் அன்றோ ஒளி பெற்றன –
அவை அடியேனுடைய அஞ்ஞானம் போக்கி அருளின –

வஜ்ரா த்வஜம் அங்குச சுத கலச தாபத்ர கல்ப
த்ரு மாம்ப்ருஹா தோரண சங்க சக்ரை
மத்சயஸ் யாதிபிஸ்ச்சா விபூதி ஈஸ்வர மந்திதம் தே
மான்யம் பதம் பவது மௌலி விபூஷணம் ந -44-

திருவடிகளில் உள்ள திரு லாஞ்சனங்களை அனுபவிக்கிறார் –வஜ்ராயுதம் -த்வஜம் -அங்குசம் –
அம்ருத கலசம் -தாபத்ரம் -திருக் குடை – கற்பக வ்ருக்ஷம்-
தாமரை -தோரணம் -திருச் சங்கு ஆழ்வான் -திரு சக்கரத்தாழ்வான் -திரு மத்ஸ்யம் –
தேவர்கள் திருமுடி வைத்து வணங்கும் திருவடிகளே நமக்கு சிரஸுக்கு பூஷணம் -திண்ணிய திருக் கழல் அன்றோ –

சித்ரம் த்வதீய பத பத்ம பராக யோகாத்
யோகம் விநா அபி யுகபத் விலயம் ப்ரயாந்தி
விஷ்வஞ்சி நிர்ஜர பதே சிரஸி ப்ரஜாநாம்
வேதா ஸ்வ ஹஸ்த லிகிதானி துரக்ஷராணி -45-

சதுர்முகன் எழுதிய தலை எழுத்துக்களை உனது திருவடி துகள்களின் மஹிமையை அறிந்து-
பத பத்ம பராக யோகாத் – அவற்றை தரித்து வேறே உபாயாந்தரங்களை பற்றாமல் அன்றோ –
யுகபத் விலயம் ப்ரயாந்தி-தலை எழுத்தை மாற்றி -பரம புருஷார்த்தம் பெறுகிறார்கள் சரணாகதர்கள் –
என்ன விசித்திரம் –

ஏ ஜன்மா கோதிபி உபார்ஜித ஸூத தர்மா
தேஷாம் பவச் சரணா பக்தி அதீவ போக்யா
த்வத் ஜீவிதை த்ரிதச நாயக துர்லபை தை
ஆத்மாநம் அபி அகதாய ஸ்வயம் ஆத்மவந்தம் -46-

ஞானி த்வாதமைவ மே மதம் -பக்தானாம் யத் வபுஸி தகரம் பண்டிதம் புண்டரீகம் –
பக்தி யோக பாக்யர்களை இங்கும் கொண்டாடுகிறார்

நிஷ் கிம் சனத்தவ தனிநா விபூதேஸ யேந
ந்யஸ்த ஸ்வ ரக்ஷண பரஸ்த்வ பாத பத்மே
நாநா வித ப்ரதிஹ யோக விசேஷ தன்யா
ந அர்ஹந்தி தஸ்ய சதா கோடி தம அம்ச கக்ஷியாம் -47-

சத் தஹர வித்யாதிகள் உபாசகர்களுக்கு -இதில் அசக்தர்களுக்கு அவர்களது ஆகிஞ்சன்யமே
பச்சையாகக் கொண்டு ப்ரபன்னராக்கி மஹா விசுவாசமும் அருளி இவர்களில்
கோடியில் ஒரு அம்சத்துக்கும் அன்றோ பக்தி யோக நிஷ்டர்களை ஆகும் படி உயர்த்தி அருளிச் செய்கிறாய்

ஆத்மபஹார ரஸிகேன மயைவ தத்தம்
அந்யைர் ஆதார்யம் அதுனா விபுதைக நாத
ஸ்வீ க்ருத்ய தாரயிதும் அர்ஹஸி மாம் த்வதீயம்
சோரோப நீத நிஜ நூபுரவத் ஸ்வபதே -48-

ஆத்ம நிவேதனம் செய்து -அகிஞ்சனன் அநந்ய கதி-பாதார விந்தத்தில் சரண் அடைந்து –
அசித்வத் பாரதந்தர்ய ஸ்வரூபம் உணர்ந்து
திரு நூபுரம் திருடி -பின்பு உணர்ந்து அத்தை சமர்ப்பித்தால் நீ அணிந்து கொள்வதைப் போலே
அடியேனையும் ஸ்வீ கரித்து அருள வேண்டும் என்கிறார் —

அஞ்ஞான வாரிதும் அபாய துரந்தராம் மாம்
ஆஞ்ஞா விபஞ்ஞானம் அகிஞ்சன ஸார்வ பவ்மம்
விந்தன் பாவான் விபூதி நாத ஸமஸ்த வேதி
கிம் நாம பாத்ரம் அபரம் மனுதே க்ருபாயா –49-

அஞ்ஞான சமுத்திரம் / நீசர்களுக்குள் முதல்வன் , சாஸ்த்ர விரோதமே அனுஷ்டிப்பவன் -/ உன்னை சரண் அடைகிறேன்
சர்வஞ்ஞனான நீ உனது கிருபா பாத்திரத்துக்கு அடியேனை விட தகுந்த அதிகாரி இல்லை என்பதை அறியாயோ –

பிரகலாத கோகுல கஜேந்திர பரிஷிதாத்யா
த்ராதஸ் -த்வயா நனு விபத்திஷு தாத்ருசீஷூ
சர்வம் ததேகம் அபரம் மம ரக்ஷணம் தே
சந்தோலியதாம் த்ரிதச நாயக கிம் கர்லயே-50-

பிரகலாதன் -கோப கோபிகள் ஆநிரை -கஜேந்திரன் -பரீக்ஷித் -இவர்கள் அனைவரையும் த்வரித்து வந்து
ரஷித்து அருளியதை விட அடியேனை ரஷிப்பதே உனக்கு மஹா வைபவம் விளைவிக்கும் –

வாத்யா சதை விஷய ராக தயா விவ்ருத்தை
வியாகூர் நமான மனஸாம் விபூதிர் ராஜா
நித்ய உப்தப்தாம் அபி மாம் நிஜ கர்ம கர்மை
நிர்வேசய ஸ்வ பத பத்ம மது ப்ரவாஹம்—51-

திருவடித் தாமரைகளில் இருந்து பெருகும் மது அருவியில் என்னை மூழ்கப் பண்ணி –
விஷய ஸூக ராக பிரம்மத்தில் ஆழ்ந்து இருந்து உள்ள அடியேன் மனசை மீட்டு
நித்தியமாக துஷ் கர்மாக்களை செய்து- தாப த்ரயங்களில் ஆழ்ந்து உள்ள அடியேனை
தேனே பெருகும் திருவடிகளில் சேர்த்து உஜ்ஜீவிக்க பிரார்த்திக்கிறார் –

ஜய விபூதி பதே த்வம் தர்சித அபீஷ்ட தான
ஸஹ ஸரஸி ஜவாசா மேதிநீப்யாம் வாஸாப்யாம்
நல்ல வனமிவ ம்ருதனன் பாப ராஸிம் நாதானாம்
கரு தசரிதனுபே கந்த ஹஸ்தீவ த்வீயன் -52-

பிருகு மகரிஷி போலே நித்ய வாசம் செய்து அருள பிரார்த்திக்கிறார் -உபய நாச்சியார் உடன் சஞ்சாரம் செய்து
யானை வன புதர்களை அழிப்பது போலே தமர்கள் கூட்டும் வல்வினைகளை நாசம் செய்து நடை அழகைக் காட்டி அருள வேண்டும்

நிரவதிக குண ஜாதம் நித்ய நிர்தோஷம் ஆத்யம்
நரக மதன தக்ஷம் நாகினாம் ஏக நாதம்
விநத விஷய சத்யம் வேங்கடேச கவிஸ்த்வாம்
ஸ்துதி பதம் அபி கச்சன் சோபதே ஸத்ய வாதீ-53-

ஆறு சுவை விருந்துடன் நியமிக்கிறார்
1 -நிரவதிக குண ஜாதம்
2-நித்ய நிர்தோஷம்
3–ஆத்யம் -த்ரிவித காரணன்
4–நரக மதன தக்ஷம்-ஆஸ்ரிதர் சம்சாரம் நிவ்ருத்தன்
5–நாகினாம் ஏக நாதம் -தன் ஒப்பார் ஒல்லில்லா அப்பன்
6–விநத விஷய சத்யம்-அடியவர்க்கு மெய்யன் அன்றோ
சத்யம் ஞானம் அனந்தம் அமலம் ப்ரஹ்மம்–சத்யஸ்ய சத்யம் – –
தன்னைப் போலே -ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாரையும் சத்யவாதீ ஆக்கி அருளுவான்

ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி சமேத ஸ்ரீ தேவ நாயக பர ப்ரஹ்மணே நம

————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஹேமாம்புஜ வல்லி சமேத ஸ்ரீ தேவ நாயக பர ப்ரஹ்மம் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்ய ஸ்ரீராமாநுஜ அநு யாத்திரை – -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / திருப் புல்லாணி ஸ்ரீ ஸூந்தரராஜ ஸ்வாமிகள் -தொகுத்து அருளிச் செய்தது –எட்டாம் -இறுதி பாகம் –ஸ்ரீ வ்ரஜ பூமி / ஸ்ரீ வடமதுரை / ஸ்ரீ கோகுலம்-திருவாய்ப்பாடி /ஸ்ரீ நந்தகிராமம் -நந்தகாவ் /ஸ்ரீ கோவர்த்தனம் / ஸ்ரீ பிருந்தாவனம் -மஹாத்ம்யங்கள் —

October 20, 2017

ஸ்ரீ வ்ரஜ பூமி மஹாத்ம்யம் –
தூய யமுனையின் இரு கரையிலும் தில்லிக்கு -100-மைல் தெற்கேயும் பறந்து விரிந்த பூமி -ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் விரும்பி தேர்ந்து எடுத்துக் கொண்டு அருளிய ஸ்தலம்
-168-மைல் விஸ்தாரமான க்ஷேத்ரம் –திருவவதார ஸ்ரீ மதுரா -/ வளர்ந்த ஸ்தலமான திருவாய்ப்பாடி -கோகுலம் மற்றும் நந்தகிராமம் /
சேஷ்டிதங்கள் புரிந்து அருளிய ஸ்ரீ பிருந்தாவனம் /ஸ்ரீ கோவர்தனம் -ஸ்ரீ பர்ஸானா -ஸ்ரீ காம்யவனம் போன்றவை உள்ள க்ஷேத்ரம் –
வ்ரஜதி -என்றால் செல்லுதல் திரிதல் -மாடு கன்றுகள் ஆயர்களுடன் திரிந்த பூமி
புண்யா பத வ்ரஜபுவோ யதயம் ந்ருலிங்க கூட புராண புருஷ வன சித்ர மால்ய
கா பாளையன் சக பல க்வணயம் ச வேணும் விக்ரீட யாஞ்சதி கிரித்ர ரமார்சி தாங்க்ரி –ஸ்ரீ மத த் பாகவதம் -10–44–13-திருவடி சம்பந்தத்தால் புண்ய பூமியாயிற்று
கிம் த்வம் வ்ரஜே ஷூ நவநீதம் அஹோவ்யமுஷ்ணா என்றும் ரிங்காத வ்ரஜ சதனாங்க ணேஷூ கிம்தே -என்றும் ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான் வியந்து அருளிச் செய்கிறார் –
ருக்வேதமும் முதல் மண்டலத்தில் -தா வாம் வாஸ்தூன் யுஷ்மாசி க மத்யை யத்ர காவோ பூமி ஸ்ருங்கா அயாச
அத்ரஹ தாது ரூகா யஸ்ய வருஷ்ண பரமம் பதம் அவபாதி பூரி -என்று
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருப் புல்லாங்குழல் ஊதி பசுமாடுகளை ரஷித்து அருளிய வ்ரஜ பூமி மிகப் பெருமை வாய்ந்தது என்கிறது –

யமுனை –
கண்ணனின் கருமை நிறத்தோடும் கலந்து -வ்ரஜ பூமியில் ஓடுகிறது -காளிந்தீ காந்தி ஹாரீ த்ரிபுவனவபுஷ காளிமாகை டபாரே-ஸ்ரீ தேசிகன் –
அழகாலும் புனிதத்தன்மையாலும் நம் மனத்தையும் பாபங்களையும் திருடுகிறாள்-
யச்சதி இதி யமுனா -தைரியத்தை கொடுக்கிறபடியால் யமுனை /
யமயதி இதி யமுனா -உபரமதே நிவர்த்ததே பாபேபியா இதி யமுனா -பாபங்களில் இருந்து விலகி நம் பாபங்களை போக்குபவள் –
யச்சதி விரமதி கங்காயாம் -கங்கையில் சென்று பிரயாகையில் சேர்ந்து ஒய்பவள்
இவள் ஸூர்யனின் பெண் -யமனின் தன்மை -காளிந்தீ /சூர்யதனயா/ யமஸ்வஸா-என்ற வேறு பெயர்கள்
தூய பெரு நீர் யமுனை -ஆண்டாள் -கொப்பளித்த நீரை ஏந்தியபடியால் -முழங்கால் அளவு வற்றி கிருஷ்ண கைங்கர்யம் செய்ததாலும்
வஸூ தேவ வஹன் கிருஷ்ணம் ஜானு மாத்ர உதகம் யயவ் -ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் -திருவடியைப் பற்றினார்க்கு சம்சாரக் கடல் வற்றும் என்று உணர வைக்கவே
திருவேங்கடமுடையான் ஹஸ்த முத்திரையால் இதையே காட்டி அருள்கிறான் -கம்சன் மாளிகைக்கு அருகிலேயே இருந்தும் பயப்படாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கைங்கர்யம் -கோதாவரி போல் அல்லாமல் –
ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகள் தங்கி ஈடுபட்டு -யமுனாச்சார்யர் என்று திருப்பி பேரனார் ஆளவந்தாருக்கு திரு நாமம் சாத்தினார்
யதிகட்க்கு இறைவன் யமுனைத்துறைவன் இணையடியாம் கதி பெற்றுடைய இராமானுசன்
தர்சன ஸ்தலங்கள்
1–யமுனைக் கரையில் ராசா மண்டலங்கள்
2–சமயமான / நாக தீர்த்தம் -வஸூ தேவர் கண்ணனைச் சுமந்து கொண்டு யமுனையைக் கடந்த இடம்
3–ராம் காட் -கோபித்து பலராமன் கலப்பையால் இழுத்து திசை மாற்றிய இடம்
யமுனையின் மேற்கு கரையில் ஸ்ரீ வடமதுரையும் கிழக்கு கரையில் ஸ்ரீ கோகுலமும் உள்ளன –

ஸ்ரீ வடமதுரை மஹாத்ம்யம்
மதுரா நாம நாகரீ புண்யா பாபஹரீ சுபா -புராண ஸ்லோகம் -யுகம் தோறும் சம்பந்தம் -மன்னு வடமதுரை –
க்ருத யுகத்தில் த்ருவன் யமுனையில் நீராடி நாரதர் இடம் உபதேசம் பெற்று தவம் புரிந்து பகவானை தரிசித்தான் இங்கேயே
த்ரேதா யுகத்தில் -மது என்னும் அசுரனின் மகன் லவணாசுரன்-துன்புறுத்த –தம்பி சத்ருக்னணனை அனுப்பி அழித்தான்-
ஸ்ரீ சத்ருக்ந ஆழ்வான் இதற்கு மதுரா என்று பெயரிட்டு தானே ஆண்டு வந்தான் என்பதை உத்தர காண்டம் சொல்லும் –
இலவணன் தன்னைத் தம்பியால் வான் ஏற்றி -பெருமாள் திருமொழி –
அயோத்யா மதுரா மாயா காசீ காஞ்சீ அவந்திகா புரீ த்வாரவதீ சைவ ஸப்த தைதா மோக்ஷதா யகா -ஸ்லோகம் படி முத்தி தரும் க்ஷேத்ரம் –

நம்மாழ்வார் -பத்து -7 -10-4–/-8–5–9-/-9–1–3-தொடங்கி -10-வரை குலசேகரர் -1-/
பெரியாழ்வார் -நான்கு–திருப்பல்லாண்டு -10-/பெரியாழ்வார் திருமொழி -3–6—3 /—4-7–9-/–4–10–8-/
ஆண்டாள் -ஏழு -திருப்பாவை -5-/ நாச்சியார் திருமொழி -4–5-/ -4–6-/-6-5-/-7–3-/-12–1-/ -12–10-/
திருமங்கை ஆழ்வார் -நான்கு -6-7-5-/ -6–8–10-/-9-9–10-/ சிறிய திருமடல் -40 கண்ணி-/
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் -ஓன்று -திருமாலை 45-ஆகிய ஆறு ஆழ்வார்களால் -27-பாசுரங்களால் மங்களா சாசனம் –

மதுரையார் மன்னன் என்று பெயர் இடச் சொல்லி ஸ்வப்னத்தில் சாதித்த ஐதிஹ்யம் –
அஹோ மது புரீ தன்யா வைகுண்டாச்ச கரீயஸீ தினமேகம் நிவாஸேன ஹரவ் பக்தி ப்ரஜாயதே -வாயு புராணம் -பக்தி பிறக்கும் ஒரு நாள் தங்கினாலேயே
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதன் நாக பர்யந்தம் உத்ஸ்ருஜ்ய ஹி ஆகாதோ மதுராம் பூரிம்-

மதன ஆதார பூமி -அதாவது கடைவதற்கு ஆதாரமாக இருந்த பூமி
ப்ருது மஹா ராஜன் இவ்விடத்திலேயே பூமா தேவியிடம் இருந்து மக்கள் வாழ வேண்டிய சிறந்த பொருட்களை எல்லாம் கடைந்து எடுத்த படியால் இப்பெயர்
மத்யதே பாப ராசி யயா இ தி -எதனாலே மக்களின் பப்பட் கூட்டங்கள் கடைந்து அகற்றப் படுகிறதோ அதுவே மதுரா
இங்கு வசித்தாலும் -கண்ணன் இங்கு பிறந்தான் என்று நினைத்தாலும் சம்சாரத் தளைகள் வஸூ தேவரின் காலில் இருந்த விலங்குகள் உடைந்தால் போலே விலகிப் போகும் –

தர்சன ஸ்தலங்கள் –
1–அக்ரூர காட் -அக்ரூரர் கண்ணனையும் பலராமனையும் தேரில் அழைத்துக் கொண்டு மதுரை வரும் போது கண்ணன் லீலை புரிந்து நதிக்கு உள்ளே சேவை சாதித்தான்
வெளியே ரத்தத்திலும் சேவை -இப்படி மாறி மாறி சேவை சாதித்து -தானே சர்வ வ்யாபி சர்வ நியாந்தா -என்று புரிய வைத்தான் –
இங்கு அக்ரூரருக்குஒரு கோயில் உள்ளது -யமுனை தற்காலத்தில் சற்று தள்ளி ஓடுகிறது –இந்த சரித்திரம் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10-39-/-40-விவரிக்கும்
2–ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி -சிறைச்சாலை -தந்தை காலில் விலங்கு அவிழ நான்கு தோளோடு எட்டாவது கர்ப்பமாய் பிறந்து ஜென்ம ரஹஸ்யம் வெளியிட்டு அருளி
அவர்கள் அதை மறக்கும் படி செய்தான் -பிறந்த அன்றே கோகுலத்தில் யசோதைக்கு அருகில் விட்டு யோகமாயையை எடுத்து வந்தார்
இங்குள்ள புராதனமான திருக் கோயில் கண்ணனுடைய கொள்ளுப் பேரனான வஜ்ர நாபனாலே ஸ்தாபிக்கப் பட்டது
பல படை எடுப்புக்களுக்கு ஆட்பட்டு தற்போதுஉள்ள நிலை –
3–கேசவஜீ மந்திர் -ஜென்ம பூமிக்கு அருகில் உள்ள இக்கோயில் புராதனம் -கம்சனின் சிறை இவ்விடம் இருந்ததாக சொல்லுவார்கள்
இங்கு இருக்கும் மூர்த்தி பகவானுடைய -24-அவதாரங்களாலும் அலங்கரிக்கப் பட்டு இருக்கிறார்
4–போத்ரா குண்ட் -ஜென்ம பூமிக்கு அருகில் வஸூ தேவரும் தேவகியும் துணி துவைத்த இடம் –
பவித்ரா குண்டம் என்னும் சொல் சிதைந்து போத்ரா குண்ட் என்று கூறப்படுகிறது
5–கம்ச டீலா / ரங்க பூமி -முஷ்டிக சாணூரர்கள் இடம் பொருத ஸ்தலம் -கம்சனையும் கீழே இழுத்துத் தள்ளி கொன்ற ஸ்தலம் –
அஞ்சலகத்துக்கு அருகே இவ்விடம் தற்போது அமைந்துள்ளது-
6— ஆதி வராஹர் சந்நிதி -புராதனமான மதுரா ஸ்ரீ வராஹ க்ஷேத்ரம் -இங்கு இருக்கும் ஸ்ரீ வராஹ மூர்த்தி கபில முனிவரால் இந்திரனுக்கு அளிக்கப்பட்டு
பின்பு திரு அயோத்தியில் இருந்து ஸ்ரீ சத்ருக்ன ஆழ்வானால் இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது
7–த்வரகாதீசன் சந்நிதி -150-ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வல்லபாசார்ய ஸம்ப்ரதாயத்தாரால் கட்டப்பட்டது -ருக்மிணீ சத்ய பாமையோடு எழுந்து அருளி இருக்கும் கண்ண பிரான் –
ஸ்ரவண மாதத்தில் மிகப் பெரிய உத்சவம் –
8—சமயமன தீர்த்தம் -ஸ்வாமி காட் என்றும் சொல்லுவார் -இவ்வழியாகத் தான் கண்ணனைச் சுமந்து கொண்டு யமுனையை வஸூ தேவர் கடந்தார்
யமுனையில் உள்ள -24-துறைகளில் ஒன்றாகும்
9–விஸ்ராம் காட் –இதுவே நடுவாக விழுங்கும் காட் –
கண்ணன் கம்சனை முடித்து அந்திம கிரியைகளை துருவ காட்டில் நடத்தி வைத்து இங்கே வந்து நீராடி ஓய்வெடுத்தான்
கார்த்திகை ஸூக்ல பஷ த்விதீயை -எம த்விதீயை -அன்று தான் யமனின் தங்கை யமுனை பிறந்த நாள் –
அன்று நீராடினால் சம்சார நிவ்ருத்தி கிடைக்கும் -முன்பு ஸ்ரீ வராஹ பெருமாளும் இங்கே ஓய்வெடுத்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது
10–துருவ டீலா -யமுனையின் மற்றொரு கரையில் இருக்கும் இதில் துருவன் தவம் செய்து பகவானைக் கண்டான் –
இத்தலத்தை விஸ்ராம் காட்டில் இருந்தே சேவித்துக் கொள்ளலாம்
இது மது வனத்துக்குள் மஹாலி கிராமத்தில் பாதை சரியில்லாத இடத்தில் அமைந்துள்ளது –
11–தாள வனம் -தேனுகாசுரன் கழுதை வடிவு கொண்ட அசுரனை பலராமன் இங்கு தான் கொன்றார் -இக்காடு கிரைய பனை மரங்கள் நிறைந்து உள்ளன
ஞானம் அற்ற சம்சாரியே கழுதை -சுக துக்கங்கள் பொதி -சுமந்து பக்தி இல்லாமல் இருக்க -பகவான் அறிவின்மையை அழித்து நற்கதி அளிக்கிறான்
மதுரைக்கு தெற்கே -6-மைல் தொலைவில் உள்ள இவ்விடத்தில் பலராமன் கோயிலும் பலராமன் குண்டமும் உள்ளன –ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10-15-இதை விவரிக்கும்
12–மதுவனம் -மதுரைக்கு தேன் மேற்கே உள்ள இங்கு தான் க்ருத யுகத்தில் மது என்னும் அசுரனைக் கொன்று பகவான் மது சூதனன் என்ற பெயர் பெற்றான்
த்ரேதா யுகத்தில் மதுவின் மகனான லவணாசுரனை இங்கு தான் சத்ருன ஆழ்வான் கொன்றான் -அவனே வராஹ பெருமானுக்கு கோயில் அமைத்து ஆண்டு வந்தான்
இங்கு சத்ருக்ன ஆழ்வானுக்கு சந்நிதியும் மது குண்டமும் உள்ளன
த்வாபர யுகத்தில் கண்ணன் கற்றுக் கறைவைகளோடு இங்கு வந்து நாட்டியமாடி மகிழ்வான்
இங்கு த்ருவன் தவம் பண்ணிய சிறு குன்று கோயிலும் உள்ளன -லவணாசுரன் ஒளிந்து இருந்த குகையையும் காணலாம்
13–குமுதவனம் -தாளவானத்தில் இருந்து மேற்கே -2-மைல் தொலைவில் உள்ள இங்கு கோபிகளுக்கு குமுத மலர்களை கண்ணன் சூட்டி விடுவபானாம்
இங்கு தாமரை மலர்கள் நிறைந்த பத்ம குண்டத்தின் கரையில் கபில முனிவர் பல காலம் தவம் புரிந்தார் –

———————————————–

திருவாய்ப்பாடி -கோகுலம் மஹாத்ம்யம் –
விபவ அவதார பால்ய சேஷ்டிதங்கள் தன்னுள் கொண்டுள்ள அத்புத திவ்ய தேசம்
கோகுலம் -பசுக்களின் சமூகம் /கவாம் குலம் யஸ்மின் தத் கோ குலம் -பசுக்களின் கூட்டம் எங்கு இருக்கிறது அவ்விடமே கோகுலம் –
ஆய்ப்பாடி -ஆயர்கள் பாடி என்று கொண்டாடப்படும் -ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஐந்து வயது வரை இந்குயே வசித்து –
பின்பு கம்சன் தொல்லை அதிகமான படியால் நந்த கிராமத்துக்கு குடி பெயர்ந்தார் –
காலோ வ்ரஜதால் பேந கோகுலே ராம கேசவ் ஜா நுப்யாம் ஸஹ பாணிப்யாம் ரிங்க மாணவ் விஜ ஹ்ரது –ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10–8–2-
முழந்தாள்களாலே திருக் கைகளை ஊன்றி தவழ்ந்தார்கள் –
ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வானும் ரிங்காத வ்ரஜ சதனாங்க ணே ஷூ கிம் தே கோ யஷ்ட்டி கிரஹணவ ஸான்னு கோப கோஷ்ட்யாம் -ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம் –

பெரியாழ்வார் -பதின்மூன்று பாடல்களாலும் -1-1–2-/-1-1-4- /2-2-5-/-2-3-7-/-3-1-9-/-3-2–2-/-3-2–4-/-3-2–5-/-3–4–10-/-3-6-7-/
ஆண்டாள் –ஐந்து பாடல்களாலும் -திருப்பாவை 1-/நாச்சியார் -12-2-/-13–4-/-13-10-/-14-2-/
திருமங்கை ஆழ்வார் –ஏழு பாடல்களாலும்-1–8–4-/-5–5–6-/-5-9–8-/-11-5–2-/-11-5–3-/-11–5-4-/ சிறிய திருமடல் -28-கண்ணி /
ஆக மூவராலும் -25-பாடல்களால் மங்களா சாசனம் –

இத்திருத் தலத்துக்குள்ளேயே ஸ்ரீ கோவர்த்தனம் -நந்தகிராமம் பிருந்தாவனம் -காம்யவனம் ஆகிய இடங்களும் அடங்கியவை
1–பத்ரவனம் -இது யமுனைக் கரையில் நந்தகாட்க்கு இரண்டு மைல் தென் கிழக்கில் உள்ளது –
இங்கு தான் கன்றின் பின்னம்கால்களை சுழற்றி விளாங்கனி எரிந்து அருளினான்
கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல் போற்றி -ஆண்டாள் –
2—பாண்டீர வனம் -பிரலம்பாசுரனைக் கொன்ற இடம் -இங்கு இருக்கும் வடவ்ருஷத்தருகில் பலநாள் ராஸக்ரீடை புரிந்துள்ளான் –
நம்பி மூத்த பிரானும் கண்ணனும் மெல்ல யுத்தம் இங்கே பயின்றார்கள் -ப்ரலம்பன் இடையர் வேஷம் பூண்டு ஆட்டத்தில் புகை பலதேவன் வென்ற பாண்டிவடம் –
இங்கு வேணு கூபம் என்னும் குளம் உண்டு -கோபியர்கள் கண்ணனுக்கு பசுவைக் கொன்ற தோஷம் வந்தது என்று சொல்லி புனித நீரில் குளிக்க கோபியர்கள் வேண்ட
அப்போது கண்ணன் தன் புல்லாங்குழலால் பூமியைக் குத்த எல்லா புனித நீர்களும் இந்த வேணு கோபத்தில் வந்து சேர்ந்தன –ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10–18-
3—மஹா வனம் -இவ்விடத்தில் தான் கோகுலம் உள்ளது குழந்தை பிராயம் கழித்த இடம்
4–ப்ரஹ்மாண்ட காட் -நந்த பவனத்துக்கு ஒரு மைல் கிழக்கே உள்ளது -கண்ணன் மண்ணை யுண்டு ஏழு உலகங்களையும் காட்டிய இடம்
யசோதா பிராட்டி தானம் கொடுத்து த்ருஷ்ட்டி கழித்தாள்-இதர அருகே யமுனை அழகாக ஓடுகிறாள்
5–உகல் பந்தனம் –வெண்ணெய் யுண்டு பிடிபட்டு உரலோடு கட்டுண்டதை இன்றும் காணலாம் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10–9-
6–நந்த பவனம் -நந்தன் திருமாளிகை பூதனை சகடாசுரன் நிரசித்த இடங்கள் –ஸ்ரீமத் பாகவதம் -10–6-/-7-
இதற்கு அருகில் குபேரனுடைய புதல்வர்கள் நள கூபரனும் மணிக்ரீவனும் அர்ஜுனன் மரங்களாக நிற்க நடுவே உரலை உருட்டி சாய்த்து உய்வித்த இடம்
நந்தபாவனத்தில் யோகமாயா பிறந்த இடமும் உள்ளது -ஸ்ரீமத் பாகவதம் -10–10-
7–த்ருணா வர்த்த வத ஸ்தலா –ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10–7-
8–ரமண் ரேடி-தவழ்ந்து புரண்டு தளர் நடையிட்டு எல்லா விளையாட்டுக்களையும் அரங்கேற்றிய ஸ்தலம் –

—————————–

ஸ்ரீ நந்தகிராமம் -நந்தகாவ் -மஹாத்ம்யம் –

ஸ்ரீ கண்ணன் ஐந்து திருநக்ஷத்ரத்துக்கு பின் கம்சனின் தொல்லையால் -40-மைல் தொலைவில் உள்ள நந்த கிராமத்தை அடைந்து வாசிக்கலானார்கள்
1–ஸ்ரீ கிருஷ்ண குண்டா -மிகவும் பிடித்தமான குளம் -மாடு கன்றுகளை தண்ணீர் அருந்த அழைத்து நண்பர்களுடன் நீராடி விளையாடுவான்
உத்தவர் பிருவாற்றாமையால் வருந்து இருப்போரை சமாதானம் செய்ய வந்து இக்குளத்தில் நீராடி அருகில் உள்ள கதம்ப மரங்களுக்கு பின்பு மறைந்து இருந்த கோபியர்கள்
முகத்தில் தவழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்தியைக் கண்டு -இவர்களை சமாதானப்படுத்துவது முடியாத செயல் என்று கண்டு கொண்டார் –
2—அக்ரூர கமனா –இந்த பாதை வழியாகவே தேரில் அழைத்துச் சென்றார் அக்ரூர க்ரூர ஹ்ருதய -என்றார்கள் கோபிமார்கள் –
3—ஸூர்ய குண்டா –சேஷ்டிதங்களில் ஆழ்ந்து ஸூர்ய சந்திரர்கள் நகர மாட்டாமல் இவ்விதமே நின்றபடியால் இந்த பெயர்
த்ரிபங்கி கோலத்தில் ஸ்ரீ கண்ணன் இருவருக்கும் சேவை சாதித்தார்
4—நந்த பைடக் -நந்தகோபன் கிராம நலன்களை பற்றியும் கம்சனின் தொல்லைகளை பற்றியும் கலந்து ஆலோசிக்கும் இடம் –
அமானுஷ்யமான சேஷ்டிதங்கள் செய்யும் போது இவன் யாரோ என்று வியந்து இறுதியில் இவன் ஒன்றும் அறியாத நம் குழந்தை தான் என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள் –
5–யசோதா குண்டா -நந்த பவனத்துக்கு தெற்கே உள்ள குளம் -யசோதை நீராட வரும் இடம் -கண்ணன் நம்பி மூத்த பிரான் விளையாடல்களை கரையில் அமர்ந்து கண்டு களிப்பாள்-
கரையில் நரஸிம்ஹர் சந்நிதி பிரசித்தம் – ஊரார் கண்ணன் நன்மைக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் திருக் கோயில் –
இதன் அருகில் புராதனமான குஹை உள்ளது -சித்த புருஷர்கள் யோகத்தில் இன்றும் ஈடுபட்டுஇருப்பதாக கூறுகிறார்கள்
6–ததி மந்தன் -யசோதை மூன்று வேளையும்-வர்ணாஸ்ரம தர்மமாக -ஆலிடை மாட்டாமல் தானே தயிர் கடையும் இடம் இன்றும் பெரிய தயிர்த் தாழி உள்ளது –
7–சரண் பஹாடி -மாலை வேளையில் மாடுகளை கூட்ட திருப்பி புல்லாங்குழல் இங்கு இருந்தே ஊதுவான்-ஆநிரை மீளக் குறித்த சங்கம் என்பர் பெரியாழ்வார்
இங்கு ஸ்ரீ கண்ணன் திருவடிகளின் சுவடு சேவையாகிறது -உத்தவர் இதைக் கண்டுமோஹித்து இவ்விடத்திலேயே தங்கிவிட விரும்பினார் –
8–நந்த பவன் -அற்புதமான கோயில் குன்றின் மேல் அமைந்துள்ளது -இங்கு நந்த கோபன் யசோதை பலராமன் கிருஷ்ணன் ஆயர் நண்பர்கள் குடும்பத்துடன் சேவை
இங்கு பிரகாரங்கள் மாடங்கள் அழகுற விளங்குகின்றன -குன்றின் மேல் உள்ள இக்கோயிலில் இருந்து அனைத்து இடங்களையும் காணலாம் –

——————————–

ஸ்ரீ கோவர்த்தனம் மஹாத்ம்யம் –
கிரிராஜ் -கண்ணன் கையில் ஏறும் பாக்யம் பெற்றதால் -ராமன் திருவடிகளை விடாத பாதுகாக்கும் இந்த கோவர்த்தன மலைக்கும் அன்றோ பட்டாபிஷேகம் நடந்தது
புலஸ்திய மஹரிஷி த்ரோணாசல மலையை அடைந்தார் -அம்மலையின் புதல்வனான கோவர்த்தன மலையின் அழகையும் பெருமையையும் கண்டு
காசிக்கு எடுத்துச் சென்று தவம் புரிய வேண்டி கேட்டு பெற்றுக் கொண்டார் –
தன்னைத் தூக்கிச் செல்லும் பொழுது வழியில் எங்கு கீழே வைத்தாலும் அங்கேயே நிலைத்து விடுவேன் என்ற நிபந்தனையின் பேரில் கூடச் செல்ல சம்மதித்து
வ்ருந்தாவனத்தைக் கடந்து சென்ற போது க்ருஷ்ண அனுபவத்தால் மலை கனக்க தூக்க முடியாமல் கீழே வைத்தார்
தூக்க முடியாமல் ரிஷிக்கு கோபம் வந்து நீ தினமும் எவ்வளவு தேய்ந்துபோவாய் என்று சாபம் இட்டார் –
கண்ணன் திருக் கைகளில் என்ற விரும்பிய கோவர்த்தன மழையும் இந்த சாபத்தை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டது –
எனவே இம்மலையும் தேய்ந்து இன்று -80-ஆதி உயரமே உள்ளது
கவாம் வர்த்தனம் யஸ்மின் ஸ்தானே தத் கோவர்த்தனம் -என்று இலை தழைகள் மூலிகைகளால் பசுக்களின் வளர்ச்சி ஏற்படும் இடம் என்றவாறு –
கண்ணனின் ஏழாவது திரு நக்ஷத்திரத்தில் நடந்த விருத்தாந்தம் -அன்னக்கூட உத்சவம் -அட்டுக் குவி சோற்றுப் பருப்பதம் –பெரியாழ்வார் -3–5–பறக்க பேசுகிறார்
-21-கி மீ சுற்றளவு பரிக்ரமா -சிலர் சாஷ்டாங்க ப்ராணாமம் செய்து கொண்டே வலம் வருகிறார்கள் –

1–குஸூம் சரோவர் –கோபிகளுக்கு மலர் சூட்டி விடுவான் -கோட்டை கொத்தளங்களுடன் அழகிய புஷ்கரணீ -உத்தவர் விக்ரஹமும் உள்ளது
ஆசாமஹா சரண ரேணு ஜூ ஷாமஹம் ஸ்யாம் ப்ருந்தாவனே கிமபி குல்மலதவ் ஷதீ நாம் –ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10-47–.61-
செடி கொடிகளின் ஒன்றாக பிறக்க பாரித்தார்
2–நாரதவனம் -நாரதர் கண்ணனை சேவிக்க இங்கே வர ப்ரேம பாவத்துடன் உள்ள பெண்களுக்கே சேவை சாதிப்பான் என்று உணர்ந்து
வருந்த தேவியால் அருளப்பட்ட நாரதர் பெண்ணுருக்கொண்டு கண்ணனை தரிசித்த இடம்
3–கிரி தர்சனம் –ஆங்காங்கு மலை உயர்ந்தும் சில இடங்களில் சிறு சிறு பாறாங்கற்களாகவும் காட்சி அளிக்கிறது –
கால் படாமல் கையால் தொட்டே நமஸ்கரிக்கிறார்கள்
4–அணியோரா –அன்னக்கூட உத்சவம் இவ்விடத்தில் தான் நடந்தது -இதற்கு அருகில் ஜதி புரா என்னும் இடத்தில்
இன்று நாதத்வாராவில் சேவை சாதிக்கும் ஸ்ரீ நாத்ஜிக்கு அபிஷேகம் நடந்தது –
5–மாநஸி கங்கா -கண்ணன் சங்கல்பத்தால் உருவான -நீராட -கங்கை தீர்த்தமாகவே கொண்டாடப்படுகிறது -கண்ணனின் லீலைகளை அனுபவிக்க யமுனை வேண்டி உருவானான் இங்கு
6—தான் காட் -கோவர்தனத்தின் நடுவில் மதுரையில் இருந்து காம்யவனம் செல்லும் பாதையில் அமைந்துள்ளது –
கண்ணன் இங்கு நின்று கொண்டு இவ்விடத்தைக் கடந்து பால் தயிர் நெய் இவற்றைத் தலையில் தூக்கிச் செல்லும் கோபியரிடம் அடாவடியாக வரி வசூல் செய்வான்
7–கோவிந்த குண்டம் -கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் இங்கே இந்திரன் செய்தான் -காம் விந்தத்தி பாலயத்தி இதி கோவிந்த –
ரக்ஷித்ததால் கோவிந்தன் நாமகரணம் –ஸ்ரீமத் பாகவதம் -10–25-
8–உதவ டீலா -இங்கு தான் உத்தவர் செடி கொடிகளாக கிடப்பதாக ஐதிக்யம்
9–ஸ்யாம குண்டம் -ராதா குண்டம் –கண்ணனும் கோபிகளும் போட்டி இட்டுக் கொண்டு உருவாக்கிய இரண்டு குளங்கள்
கண்ணன் அரிஷ்டாசுரன் -காளை யுவில் வந்த அசுரனை கொன்றதும் தோஷம் போக்க புனித நீராட கோபிகள் சொல்ல கண்ணன் சிரித்துக் கொண்டே
எல்லா புனித நீர்களையும் இங்கே வரவழைக்க அதுவே ஸ்யாம குண்டம்
கண்ணன் கோபிகைகளுக்கு அரிஷ்டாசுரன் பக்ஷபதித்து இருந்ததால் நேர்ந்த தோஷம் போக்க புனித நீராட வேண்டும் என்று சொல்ல
கோபியர் பிரார்த்தனைக்கு இணங்க புனித நதிகள் ராதா குண்டம் ஆயின –
10–ஜிஹ்வா சிலா -கோவர்த்தன மலையின் நாக்கு உள்ள இடம் -தினம் பூஜையும் பால் திருமஞ்சனமும் நடை பெறுகிறது
11–ஸ்யாம் குடி –மரங்கள் அடர்ந்த ரத்ன ஸிம்ஹாஸனம் என்னும் இடத்துக்கு அருகில் உள்ளது -இங்கே கறுப்பு நிற கண்ணன் கஸ்தூரியை உடல் முழுதும்
பூசிக் கொண்டு கறுத்த ஆசை அணிந்து விளையாட கோபிகைகளால் கூட அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாமல் போயிற்று –

——————————————-

ஸ்ரீ பிருந்தாவன மஹாத்ம்யம்
எல்லா இடங்களை விட பெருமை பெற்றது -தமிழகத்து ஸ்ரீரங்கோஜி மந்திர் உள்ளது —
ஆண்டாள் -14-பதிகம் முழுவதும் இவ்விடத்தில் கனனைத் தேடியும் கண்டும் அனுபவித்துப் பாடுகிறாள்
ப்ருந்தா-என்றால் நெருஞ்சி முள் -பிருந்தா வனம் -நெருஞ்சி முள் காடு -கண்ணன் மேய்ச்சல் நிலமாக மாற்றினான்
ப்ருந்தா வனம் பகவதா கிருஷ்னேன அக்லிஷ்ட்ட கர்மணா ஸூ பே ந மனசா த்யானம் கவாம் வ்ருத்திம் அபீப்சாதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5–6–19-
ப்ருந்தா -என்றால் துளசி என்றும் சொல்லுவார்கள்
ப்ருந்தம் -கூட்டம் -கூட்டம் கூட்டமாக பசுக்களும் பக்தர்களும் பெருமானை சேவிக்கும் இடம் என்றுமாம் –
முக்கிய -12-காடுகள் –இவற்றில் -7-யமுனையின் மேற்கு கரையிலும் -5-கிழக்கு கரையிலும் உள்ளன –
மஹா வனம் /காம்யவனம் /மதுவனம் /தாள வனம் /குமுதா வனம் /பாண்டீர வனம் /
பிருந்தா வனம் /கதீர வனம் /லோக வனம் /பத்ர வனம் /பஹுளா வனம் /பில்ல வனம் —
அதிமானுஷ ஸ்தவத்தில் -ப்ருந்தாவணே ஸ்திரா சராத்மக கீட தூர்வா பயந்த ஐந்து நிசயே பதயே ததா நீம்
நைவா சபா மஹி ஜனீம் ஹத காஸ்த ஏதே பாபா பதம் தவ கதா புநராஸ்ரயாம-50-இங்கு புல் புழு அடைய பாரித்தார்
ஆசின்வத குஸூமம்ங்க்ரி சரோருஹம் தே யே பேஜிரே வனஸ்பதயோ லதா வா
அத்யாபி தத் குலபுவ குல தைவதம் மே ப்ருந்தா வனம் மாமா தி யஞ்ச ச நாத யந்தி -52-நாதன் உடையவர்களாக்கி உய்விக்கின்றன இன்று வாழும் செடி கொடிகள்
ஏழு நாட்கள் தங்கி பரிக்ரமா செய்து எல்லா இடங்களையும் சேவிக்கலாம்
1–ஸ்ரீ ரெங்கஜீ மந்திர் –காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ உ வே கோவர்தனம் ரங்காச்சார்யா ஸ்வாமி -1845- தொடங்கி -1851-கட்டி முடித்த திருக் கோயில்
புல்லாங்குழலோடு பிரதான மூர்த்தியாக கண்ணனும் ஆண்டாளும் சேவை -ஸ்ரீ ரெங்க நாதருக்கு தனி சந்நிதியும் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்கள் சந்நிதிகளும் உண்டு
2–வம்சீ வடம் -குழலூதும் சிறப்பை பெரியாழ்வார் நாவலாம் பெரிய தீவு -3–6-அருளிச் செய்தபடி
பவ்ர்ணமி அன்று ராஸக்ரீடை பண்ணி குல்தூத்தினான் –ஸ்ரீமத் பாகவதம் -10-29-
3–கேசி காட் -கடையில் வந்த குர்ஹனிடை வடிவில் கேசி -அனாயாசமாக வாயைக் கிழித்து மடிவித்தான் –
துரங்கம் வாய் கீண்டுகந்தானது தொன்மையூர் அரங்கமே –பெரிய திரு -8-2-7-
4–நிதி வனம் -அந்தி சாய்ந்த பின்பு கோபிகளுடன் விளையாடிய தோட்டங்களில் முக்கியமான ஓன்று –
ந ஸ்ரீர் அபி அங்க ஸமாச்ரயா என்று இடைப்பெண்கள் பெற்ற அனுபவம் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியே பெற்றது இல்லை என்கிறார் ஸ்ரீ ஸூகாசார்யர் –
5—இம்லி தலா –இங்குள்ள புளிய மரம் கண்ணன் காலத்திலேயே இருந்து ஆழ்வார் திருநகரி திருப் புளிய மரத்தை நினைவுபடுத்தும் –
இங்கு அடிக்கடி கோபியருடன் அமருவான்-சில சமயம் கோபிகளை பிரிந்த விரஹ தாபத்தால் திருமேனி வெளுத்து விடும் –
இம்மரத்தடியில் தனியாக அமர்ந்த உடன் முன்பு கோபியருடன் கூடிக் களித்தது நினைவுக்கு வர பழைய கறுமை நிறத்தானாக மாறி விடுவான் –
6—புராண காளிய காட் –கதம்பம் ஏறி காளியனின் தலைமீது குதிக்க -சரண் புக மன்னித்து ஒட்டி விட்ட விருத்தாந்தம் –ஸ்ரீமத் பாகவதம் -10–10-
7–துவாதச ஆதித்ய டீலா -வெகுநேரம் நீரில் மூழ்கி இருந்ததால் உடல் குளிர் எடுக்க திருமேனிக்கு வெப்பம் கொடுத்து பனி செய்ய அனுக்ரஹித்தான்
திருமேனி வியர்க்க அந்நீர் கீழே பிரவஹித்து இன்று ப்ரஸ்கந்தன தீர்த்தமாக உள்ளது –
இங்கு புராதான ராதா மதன மோஹனர் திருகி கோயில் இருந்தது –
8—சேவா குஞ்ச்–கோபியர்களுடன் மாலைப் பொழுதில் ஆடிப்பாடி விளையாடிய இடம் -இன்றும் இரவில் வாத்ய ஒலி-பட்டு ஒலி கேட்க்கிறது
கண்ணன் இங்கே நெரிக்க வருகிறான் என்ற நம்பிக்கையில் மாலை -5-1 /2- மணிக்கு மேலே யாரையும் உள்ளே அனுமதிப்பது இல்லை
குரங்குகள் கூட மாலை சரியாக இடம் பெயர்ந்து சென்று விடுகின்றன
கோவிந்தாஜி மந்திர் / கிருஹன பலராம மந்திர் /பாங்கே பிஹாரி மந்திர் / ராதா ரமணா மந்திர் /ராதா வல்லபைஜிமந்திர் -போன்ற பலவும் உண்டே –

——————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்ய ஸ்ரீராமாநுஜ அநு யாத்திரை – -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / திருப் புல்லாணி ஸ்ரீ ஸூந்தரராஜ ஸ்வாமிகள் -தொகுத்து அருளிச் செய்தது –ஏழாம் பாகம் —ஸ்ரீ அவந்திகா -உஜ்ஜைன் /ஸ்ரீ மத் த்வாரகா /ஸ்ரீ புஷ்கரம் / ஸ்ரீ குரு க்ஷேத்ரம் / ஸ்ரீ ஹரித்வார் –மாயா /மஹாத்ம்யங்கள் —

October 19, 2017

ஸ்ரீ அவந்திகா -உஜ்ஜைன் மஹாத்ம்யம் –
மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள க்ஷேத்ரம் -அவந்தி அரசின் இளவரசியின் பெயரால் இது வழங்கப்படுகிறது –
பாரத தேசம் -16-ஜன பதங்களுள் ஓன்று அவந்திகா நகரம் – நீதி சதகம் இயற்றிய ராஜா மார்த்ருஹரி இங்கே அரசாண்டார்
கவி காளிதாசர் பாசர் முதலியோர் இந்நகரத்தின் வளத்தை புகழ்ந்துள்ளார்
சாந்தீபனி ஆஸ்ரமம் உள்ள க்ஷேத்ரம் -ஆஸ்ரமத்துக்கு அருகிலேயே அங்கபாதம் என்னும் ஸ்தலம் உள்ளது –
இங்கு தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கரும் பலகையைக் கழுவி பாடம் எழுதுவாராம்
சிம்ஹஸ்த கும்ப மேளா -இங்குள்ள ஷிப்ரா நதியில் கும்ப மேளா 12-ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகிறது
ஸ்ரீ ராம் மந்திர் காட் -ஷிப்ரா நதிக் கரையில் உள்ள கட்டம் –

————————————

ஸ்ரீ மத் த்வாரகா மஹாத்ம்யம் –
முத்தி தரும் ஷேத்ரங்கள் அயோத்யா / மதுரா/ மாயா -ஹரித்வார் / காசீ / காஞ்சீ / அவந்திகா / துவாரகை –
த்வாரம் காயதி -ப்ரதிபாத யதி = தர்சயாதீதி த்வாரகா –மோக்ஷ வாயிலைக் காட்டிக் கொடுக்கும் க்ஷேத்ரம் த்வாராகா –

தீர்த்தங்கள் –கோமதி நதி / சக்ர தீர்த்தம் /ருக்மிணீ ஹ்ரதம் /விஷ்ணு பாதோத்பவ தீர்த்தம் /கோபி சரோவரம் /சந்த்ர சரோவரம் /ப்ரஹ்ம குண்டம் /பஞ்ச நத தீர்த்தம் /
ருஷி தீர்த்தம் /சங்கோத்தாரா தீர்த்தம் /வருண சரோவரம் / கதா தீர்த்தம் –போன்ற பல -இவற்றில் பலவும் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி விட்டன –

1-டாகோர் த்வாரகை-
கோமதீ துவாரகையில் உள்ள ரண்சோட்ராயின் -யுத்தத்தை துறந்து ஓடின பிரபுவின் – மூல மூர்த்தியை கோடாணா என்னும் பக்தர் டாகோர் என்ற ஊருக்கு
எழுந்து அருளுவித்துக் கொண்டு போய் அங்கேயே ப்ரதிஷ்டை செய்தார் –
ஸ்ரீ மத பாகவதம் -10-ஸ்கந்தம் -51-அத்யாயம் இதன் சரித்திரம் கூறும் -ஜராசந்தன் -18-முறை படையெடுத்து ஒவ் ஒரு முறையும் சைன்யங்களை இழந்தான் –
-17-யுத்தத்துக்கு பின்பு காலயவனன் என்னும் மிலேச்சன் மூன்று கோடி மிலேச்சர்களுடன் வந்து மதுரா புரியைத் தகைக்க
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் -12-யோஜனை-(1-யோஜனை =10-மைல் ) அளவுள்ள ஒரு துர்க்கத்தையும் -அரணையும்-ஸ்ரீ மத் த்வாராகா பட்டணத்தையும் ஏற்படுத்தினான் –
-12-யோஜனை நீளம் -12-யோஜனை அகலம் உள்ள பட்டணம் –
பின்பு சக்தி மஹிமையினால் மதுரா நகரத்துக்கு ஜனங்களை எல்லாம் அவ்விடம் கொண்டு போய் ஒரே இரவில் சேர்த்தான் –
மலைக்குஹை வரை காலயவனனை பின் தொடரச் செய்து -முசுகுந்தன் –இஷுவாகு வம்சத்தில் மாந்தாதாவின் புதல்வன் -என்பவனை கண்ணன் என்று நினைத்து எழுப்ப
சாம்பலானான் -இப்படி யுத்தம் செய்யாமல் ஓடியதால் ரண்சோட்ராய் என்ற பெயர் பெற்று டாகூர் துவாரகையில் விளங்குகிறான் –

2-கோமதீ த்வாரகா
கோமதீ த்வாரகையும் பேட் த்வாரகையும் சேர்த்து த்வாரகா புரியாகும் -இரண்டுக்கும் நடுவில் இன்று கடல் உள்ளது –
கோமதீ த்வாரகையில் இருந்து யோகா என்ற துறைமுகம் வரை தரையில் சென்று அங்கு இருந்து படகில் பேட் த்வாரகைக்குச் செல்ல வேண்டும் –
பண்டைய த்வாரகையின் சிஹ்னங்கள் பூமிக்கு அடியில் கிடைத்து வருகின்றன -இந்நகரம் காடியவாதி என்ற இடத்தில் மேற்குக் கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது –
இங்குள்ள கோயில் முதலில் ரண சோட் ராய் மந்திர் என்று பெயர் பெற்றது -இது த்வாரகாதீ சமந்திர் -என்றும் சொல்லப் படுகிறது –
கோமதீ நதிக்கரையில் இருந்து -56-படிக்கட்டுக்கள் ஏறினதும் திருக் கோயில் உள்ளது –
நான்கு பக்கமும் வாசல்கள் உண்டு -பரிக்ரம மார்க்கம் இரண்டு சுவர்களின் நடுவில் உள்ளது -உலகிலேயே பெரிய த்வஜ கொடி மரம் இங்கே உண்டு –
ரண சோட ராய் கருப்பு வர்ணத்தில் நாலு திருக் கைகளுடன் எழுந்து அருளி உள்ளார் -இங்குள்ள மூலவரை போடாணா பக்தர் டாகோர் எழுந்து அருள பண்ண
ஆறு மாதத்துக்கு பின்பு ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவி பூஜித்த மூர்த்தி லாட்வா என்ற கிராமத்துக்கு அருகில் ஒரு குளத்தில் கிடைக்க
அந்த மூர்த்தி தான் இங்கே ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது
தெற்கு பாகத்தில் த்ரிவிக்ரமன் திருக் கோயில் உள்ளது -இங்கே சனகர் சனாதனர் சனந்தனர் சமந்தா குமாரர் மஹாபலி மூர்த்திகளும் உண்டு –
பெரிய திருவடி மூர்த்தியும் உண்டு -இதில் ப்ரத்யும்னர் கருப்பு வர்ணத்தில் உள்ளார் அவருக்கு அருகில் அநிருத்தன் எழுந்து அருளி உள்ளார் –
சபா மண்டபத்தின் ஒரு பக்கம் பலராமர் எழுந்து அருளி உள்ளார் -ஆலயத்தின் கிழக்கு பகுதியில் துர்வாசருடைய சிறிய கோயிலும் உண்டு –

மூன்று மைல் தூரத்தில் ஸ்ரீ ராம லஷ்மணர்கள் மந்திர் உள்ளது -அங்கு இருந்து -2-மைலில் ஸ்ரீ சீதாவாடீ உள்ளது -அதில் பாபா புண்யங்கள் வாசல்கள் உள்ளன

க்ருத யுகத்தில் மஹாராஜர் ரைவதர் சமுத்திரத்தின் நாடு பூமியின் மேல் குசத்தைப் பரப்பி யஜ்ஞம் செய்தார் -அதனால் இவ்விடம் குசஸ்தலீ என்ற பெயர் பெற்றது
பிற்காலத்தில் குசன் என்ற கொடிய தானவன் உபத்திரம் செய்ய அவனை நிரசிக்க ப்ரஹ்மா மகாபலியின் ராஜ்யமான
பாதாள லோகத்தில் இருந்து த்ரிவிக்ரம பகவானை அழைத்து கொல்வித்தார்
துர்வாசர் துவாரகைக்கு வர -காரணம் இல்லாமல் ருக்மிணியை நீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை பிரிய வேணும் என்று சபித்தார் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவளை ஆச்வாஸப்படுத்தி தம்முடைய மூர்த்தியை அவள் பிரிவு காலத்தில் பூஜிக்கலாம் என்று கூறினார் –
அவள் பூஜித்த மூர்த்தியே இப்போது இருக்கும் ஸ்ரீ த்வாரகதீசரின் மூர்த்தியாகும் –
இப்போது உள்ள திருக் கோயில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் கொள்ளுப் பேரனான வஜ்ரா நாபனால் அமைக்கப்பட்ட்டதாகும்

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் –தசம ஸ்கந்தம் -50–அத்யாயம் -இதன் சரித்திரம் கூறும் –
கம்சனுக்கு அஸ்தி ப்ராஸ்தி-என்ற இரண்டு பட்ட மஹிஷிகள் -ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் கொல்லப்பட-தந்தை ஜராசந்தன் இடம் சென்று அழ-
கோபம் கொண்டு யாதவப் பூண்டே இல்லாதபடி செய்ய முயன்றான் -23-அஷவ்ஹிணி சைன்யங்களை திரட்டி மதுரையை தகைத்தான்
-21780-தேர்கள் -21870-யானைகள் -65610-குதிரைகள் -109350-காலாட்படை கொண்டது ஒரு அஷவ்ஹிணி சேனையாகும் –
இது பூமிக்கு பாரம் -ஜராசந்தனை அளிக்காமல் விட்டால் தான் மேலும் அவன் சேனைகளை திரட்டி வருவான் என்ற திரு உள்ளம் கொண்டு சேனைகளை மட்டும் அழிக்க
சைன்யங்கள் எல்லாம் முடிந்து தேரும் இல்லாமல் ப்ராணன்கள் மட்டுமே மீதி உள்ள ஜராசந்தனை அல்ப மிருகத்தை பிடிப்பது போலே பலராமன் பிடிக்க
அவனைக் கொல்ல வேண்டாம் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தடுக்க -சிசுபாலன் போன்றார்களால் தூண்டப்பட்டு பதினெட்டு தடவைகள்
பல அஷவ்ஹிணி சைத்தன்யங்களுடன் வந்து யுத்தம் செய்தான்
-17-யுத்தத்துக்கு பின் காலயவனன் மிலேச்சர்கள் உடன் வர -ஜல துர்க்கத்தை ஏற்படுத்தி -பந்துகளை கொண்டு போய் வைத்தான்
விஸ்வகர்மா வாஸ்து சாஸ்த்ரா விதியின் படி ராஜவீதிகள் உப்பரிகைகள் கோபுரங்கள் அச்வசாலை அன்னசாலை இவற்றை நிர்மாணித்தான்
தேவேந்திரன் ஸூ தர்மை என்னும் சபா மண்டபம் –

3–பேட் த்வாரகா –
கோமதீ துவாரகையில் இருந்து -20-மைல் தூரத்தில் உள்ளது -பேட் =த்வீபம் — தீவு /-18-மைல் தூரத்தில் ஓகா துறை முகம் -அதுவரை தரையில் வந்து மீதி படகில் –
-7-மைல் சுற்றளவு உள்ளது –
ஸ்ரீ கிருஷ்ண மஹல் –விசாலமான ஆலயம் -ப்ரத்யும்ன சந்நிதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சந்நிதி -புருஷோத்தமன் -தேவகீ-மாதவன் -ஆகியோர்களின் சந்நிதிகள் –
தீவின் தென்மேற்கில் பெரிய திருவடி சந்நிதி உள்ளது –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மஹாலில் சமீபத்தில் சத்யபாமை ஜாம்பவதி சந்நிதிகள் உள்ளன -கிழக்கே சாஷீ கோபாலன் சந்நிதி உள்ளது –
வடக்கில் ருக்மணி ராதா சந்நிதிகள் உள்ளன -ஜாம்பவதி மஹாலில் ஸ்ரீ லஷ்மீ நாராயணனின் சந்நிதி ஜாம்பவதி சந்நிதிக்கு முன்னாள் உள்ளது
ருக்மணி மஹாலில் அவளின் சந்நிதிக்கு முன்னாள் கோவர்த்த நாதரின் சந்நிதி உள்ளது –
பேட் துவாரகையில் ரண சோட் சாகர் –ரத்னதாலாப் – ரத்ன குளம் –கசாரி தாலாப் -சங்க தாலாப் போன்ற பல குளங்கள் உள்ளன
முரளி மனோகர் ஆலயம் ஹனுமான் ஆலயம் போன்றவை உள்ளன -சிறிது தூரத்தில் யோகாசன ஸ்தானம் உள்ளது -அருகில் பல குண்டங்கள் குளங்கள் உள்ளன –
ஸ்ரீ கிருஷ்ண மஹாலில் இருந்து 1 /2 மைல் தூரத்தில் சங்கோத்தர தீர்த்தம் உள்ளது -இங்கே சங்க சரோவரம் -சங்க நாராயண மந்த்ரம் இரண்டும் உள்ளன
இங்கே தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சங்கா ஸூரனை -பஞ்சஜனனாய் கொன்று பாஞ்ச ஜன்யம் எடுத்துக் கொண்டார் –
சங்க நாராயண பகவானின் மூர்த்தியின் மேல் தசை அவதாரங்களின் மூர்த்திகள் உள்ளன
பரிக்ரமா -சமுத்திரத்தின் கரை -சரண் கோமதீ -பத்ம தீர்த்தம் -ஐந்து காக்கைகள் -கல்ப வருஷம் காளிய நாகம் –
சங்க நாராயண மந்த்ரம் -இவை யாவற்றையும் ப்ரதக்ஷிணம் சுற்றி வருவார் –
கோபீ தாலாப் -பேட் துவாரகையில் இருந்து படகில் சென்று ஓகா துறைமுகத்தில் இறங்காமல் மேந்த ரடாக் கிராமத்தில் இறங்கி அங்கு இருந்து இரண்டு மைல் தூரம்
கோமதீ த்வாரகையில் இருந்து -13-மைல் தூரத்தில் உள்ளது –
பிண்டாரா -பிண்ட சரோவரம் -இந்த ஷேத்ரத்தின் பழைய பெயர் பிண்டராகம் -பிண்ட தாரகம்-கோமதீ துவாரகையில் இருந்து -20-மைல் தொலைவில் உள்ளது
த்வாரகா ஜாம் நகர் ரயில் பாதையில் -ஜாம் நகரில் இருந்து -54-மைல் தூரம் -போபால் என்ற நிலையத்தில் இருந்து -12- மைல் தூரம் –இது மத்திய பிரதேச போபால் இல்லை –
இங்கு சரோவரம் குளம் -பிண்டம் கொடுக்க அவை மூழ்காமல் மிதக்கின்றன -துர்வாசர் ஆஸ்ரமம் இங்கே இருந்ததாம் –
பாண்டவர்கள் ஸ்ரார்த்தம் செய்த இடம் -லோகத்தாலான பிண்டத்தை செய்து கொடுத்தாலும் மிதந்ததாம் -துர்வாசரின் வர தான பலத்தால் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -10-ஸ்கந்தம் -59-/-69- அத்தியாயங்கள் -நரகாசூரன் சத்யா பாமையின் பிள்ளை –விருத்தாந்தம் –
இந்திரனுடைய தாயான அதிதியின் குண்டலங்களையும் மேரு மலையில் உள்ள மணிபர்வதம் என்ற இந்திரனுடைய இடத்தையும் பறித்துப் போக –
நரகனுடைய நகரமான பராக் ஜ்யோதிஷபுரத்துக்கு சென்று சக்ராயுதத்தால் தலையை அறுத்துத் தள்ளி -16000-சிறையில் இருந்த பெண்மணிகளை
-16000-உருவங்களை எடுத்துக் கொண்டு ஒரே முகூர்த்தத்தில் திருமணம் செய்து ஒரு நொடியும் பிரியாமல் இருந்து
க்ருஹஸ்த தர்மங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு இருந்தான் –

4–ப்ரபாஸ தீர்த்தம்
சவ் ராஷ்ட்ரத்தில் மேற்கு ரயில்வேயின் ராஜ்கோட் வேராவால் ரயில் பாதை / கிஜடியா வேராவால் ரயில் பாதை -இரண்டாலும் வேராவால் சென்று இங்கே அடையலாம்
இந்த தீர்த்தத்தின் கரையில் தான் யாதவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு மரணம் அடைந்தார்கள் –
ப்ராஸீ – திரிவேணி –இங்கே செல்லும் போது முதலில் ப்ரஹ்ம குண்டம் என்ற குளம் உள்ளது -அதற்கு அருகில் நிறம்மா கமண்டலு என்ற கிணறு உள்ளது
அதற்கு முன்னால் ஆதி ப்ரபாசம் ஜல ப்ரபாசம் என்ற இரண்டு குண்டங்கள் உள்ளன –
ப்ரபாஸ தீர்த்தத்தில் ஹிரண்யா சரஸ்வதி கபிலா என்ற நதிகள் சமுத்திரத்தில் கலக்கின்றன -இந்த சங்கம ஸ்தலமான ப்ராஸீ திரிவேணி –
கபிலா நதி சரஸ்வதியை கலந்து சரஸ்வதி ஹிரண்யாவில் கலக்கிறது -ஹிரண்யா நதி கடலில் கலக்கிறது
இந்த த்ரிவேனியில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் ஸூர்ய மந்திரம் உள்ளது -ஐந்து அழிந்த நிலையில் உள்ளது -இதன் அருகில் ஒரு வ்ருக்ஷத்தின் அடியில் பலராமரின் மந்திரம் உள்ளது
இங்கு இருந்து பாம்பின் வடிவுடன் பாதாள லோகம் அடைந்தார் -இங்கே த்ரிவேணீ மாதா ராமன் கிருஷ்ணன் ஆலயங்கள் உள்ளன
இதை தேஹ உத்சர்க்க தீர்த்தம் -உடலை விடுவது என்கிறார்கள் -ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாலாக தீர்த்தத்தில் தன்னுடைய பாணங்களை துறந்து இங்கு வந்து மறைந்தார்
யாதவஸ் தலீ-ஹிரண்யா நதியின் கரையில் உள்ளது -இங்கே யாதவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்துக் கொண்டு மாண்டார்கள் –
இங்கு இருந்து சிறிது தூரத்தில் ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர் மந்த்ரம் உள்ளது
பால தீர்த்தம் வேராவால் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ப்ரபாஸ தீர்த்தம் வரும் வழியில் -2-1 /2-மைல் தூரத்தில் பாலுபுர் கிராமம் உள்ளது
இங்கே பால குண்டம் குளம் உள்ளது -அதன் அருகில் பத்ம குண்டம் உள்ளது -அங்கே ஒரு அரச மரம் உள்ளது -அதை மோக்ஷ பீபல் என்பர் –
இங்கு தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சயனித்து வலது திருவடியின் மேல் இடது திருவடியை வைத்து அசைத்துக் கொண்டு இருக்க
ஜரா என்ற வேடன் இடது கால் கட்டை விரலில் பணத்தால் அடிக்க அந்த வ்யாஜத்தால் ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு எழுந்து அருளினான்
அந்த வேடன் பகவானுடைய திருவடியில் பதிந்த பணத்தை எடுத்து பால குண்டத்தில் சேர்த்தான்
ஸ்ரீ மத் பாகவதம் இதை –11-ஸ்கந்தம் -30-/-31-அத்தியாயங்களில் கூறும் அதுவே மேலே வைகுண்ட தாம கமனமாக வரும் –

5–வைகுண்ட தாம கமனம்-
யாதவர்கள் ரிஷிகளை பரிகாசம் செய்ய எண்ணி சாம்பன் என்பவனுக்கு பெண் வேடமிட்டு -உலக்கையை வைத்து கட்டி -எண்ண குழந்தை பிறக்கும் -என்று கேட்க
வயிற்றிலே உள்ளதே பிறக்கும் என்று சாபம் இட -சாம்பனுக்கு உலக்கை பிறந்தது -பயந்த யாதவர்கள் உலக்கையை அரசனிடம் காட்ட
அதை அவன் பொடி பொடியாக்கி கடலிலே கரைக்கச் சொல்ல -அம்மரத்த துகள்கள் கரையில் ஒதுங்கி கோரைப் புற்களாக முளைக்க –
உலக்கையின் இரும்புத் துண்டை ஓர் மீன் விழுங்கி அது ஒரு வேடனிடம் ஸ்ர -அந்த இரும்புத் துண்டைத் தீட்டி தன அம்பின் நுனியில் ஏற்ற
ப்ராஹ்மணர்களின் சாபத்தால் முளைத்த கோரைப் புற்களால் யாதவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்துக் கொண்டு அழிய –
இரும்புத் துண்டு கண்ணன் வைகுண்டம் எழுந்து அருள உதவிற்று –
பூமியின் பாரம் தீர்க்கவே அன்றோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண திருவவதாரம்
பலராமனும் தன்னை சங்கர்ஷணனாக தியானித்து மானிட உருவத்தை துறந்தான்
இந்த சரித்திரத்தை எவன் பரிசுத்தனாகி பக்தியுடன் சங்கீர்த்தனம் செய்து அதன் மஹிமையாலே கதிகளில் சிறந்த ஸ்ரீ வைகுண்ட லோக கதியைப் பெறுவார் –
பிரபாச -பெயர்க் காரணம் -பிரகார்ஷேன பகவத் வைபவா பா சந்தே அஸ்மின் தே சே இதி ப்ரபாஸ -பகவத் வைபவங்கள் வெளிப்படும் இடம் என்றவாறு
ரிஷிகளின் சாபங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு ஆஸ்ரித பாரதந்தர்யம் வெளியிட்டு அருளின சரித்திரம் –

6–ஸ்ரீ நாத த்வாரகா –
ஸ்ரீ நாதன் -ஸ்ரீ நாத் ஜி -கோவர்த்தன கிரிதாரி ராஜஸ்தான் உதய்ப்பூருக்கு வடக்கே -50-கி மை தூரத்தில் உள்ளது
மேவார் ராணா வினுடைய கைங்கர்யத்தில் -17-நூற்றாண்டில் கட்டப் பட்ட திருக் கோயில்
நாதன் இருக்கும் இடத்துக்கு வாயில் -நாதனிடம் அழைத்துச் செல்லும் வாசல் என்ற பொருள்
முதலில் ஸ்ரீ ப்ருந்தாவனத்திலேயே எழுந்து அருளிய மூர்த்தி -ஓவ்ரங்க சீப்பின் படையெடுப்பில் இருந்து காக்க கோ ஸ்வாமி தாவோஜி
ராணா ராஜ்சிங்கின் உதவியோடு -1762-ஆண்டு மாட்டு வண்டில் இங்கே கொணர்ந்தார்
அந்த வண்டி மண்ணில் புதைந்து நகராமல் நிற்க இங்கேயே இருக்க திரு உள்ளம் போலும் என்று எண்ணி தாவோஜி அவ்விடத்திலேயே பிரதிஷ்டை செய்தார் –

கிரிதாரி -கோவர்த்தன கிரியை இடது திருக் கையால் அனாயாசமாக தூக்கிக் கொண்டு வலது திருக் கையை இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டு நாட்டியமாடும் திருக் கோலம்
கருப்பு சலவைக்கல்லில் வடிக்கப்பட்ட இவ்விக்ரஹத்தில் இரண்டு மாடுகள் ஒரு பாம்பு இரண்டு மயில்கள் ஒரு கிளி ஆகியவையும் உள்ளன
குழந்தை கண்ணனாகவே பாவித்து -அவனை துயில் எழுப்புதல் -கொட்டாவி விட்டு சோம்பல் முறித்தல் திருமஞ்சனமாட்டுதல் -ஸ்ரீ வல்லபாசார்ய சம்ப்ரதாயம்
ஒரு முறைக்கு -30-நிமிடங்களுக்கு மேல் சேவை இல்லை -குழந்தை கண்ணன் அன்றோ
மங்களா – சிருங்கார –க்வால் -உத்தாபன –போக்-சந்த்யா ஆர்த்தி சயன ஆர்த்தி என்று ஒவ் ஒரு நாளும் 8-முறை தரிசனங்கள் உண்டு –
மூன்று வாசல்கள் உண்டு -தனி வாசல் பெண்களுக்கு -கண்ணன் அருகில் இவர்களுக்கே சேவை –
கோ சாலையும் உண்டு -அவற்றின் பாலை கோயிலிலே நாமே பெற்று பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம் –
ஜென்மாஷ்டமி அன்னக்கூட உத்சவம் சிறப்பு இங்கே –
பக்த மீராபாய் வரும் அளவும் கதவுகள் திறக்காமல் இருந்து தனக்கு அவள் பால் இருந்த பிரளயத்தை உணர்த்திய கிரி கோபாலன்

7–மூல த்வாரகா -போர்பந்தரில் இருந்து -30-கி மீ தொலைவில் உள்ளது

8–காங்க்ரோலி த்வாராகா -ஸ்ரீ நாத த்வாராகாவில் இருந்து -12-கி மீ தொலைவில் உள்ளது –

ஸ்ரீ மத் த்வாரகா விஷயமான அருளிச் செயல்கள் –
பெரியாழ்வார் -4–1–6-/-4-7-8-/-4-7–9-/-4–9–4-/-5–4–10-/
நாச்சியார் -1–4-/-9-8-/-12–9-/-12–10-/
பெரிய திருமொழி -6–6–7-/-6–8–7-
நான்முகன் -71-
திருவாய் மொழி -4-6-10-/-5-3–6-/

—————————

ஸ்ரீ புஷ்கர க்ஷேத்ரம் மஹாத்ம்யம்
1–ஆர்ஷம் –ரிஷிகளால் ஏற்படுத்தப் பட்ட ஸ்தலங்கள்
2–பவ்ராணிகம் –புராணங்களால் விவரிக்கப்படும் ஸ்தலங்கள்
3–ஸ்வயம் வ்யக்த ஷேத்ரங்கள்
4–தைவம்-பிரம்மாதி தேவர்கள் தவம் செய்து உண்டான ஸ்தலங்கள்
5–மானவம் -மன்னர்களாலும் அடியவர்களாலும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட ஸ்தலங்கள்
6–அபிமான ஸ்தலம் –ஆச்சார்ய புருஷர்களால் அபிமானிக்கப் பட்ட ஸ்தலங்கள்
இவற்றுள் ஸ்வயம் வ்யக்த ஷேத்ரங்கள் -8-/ சாளக்கிராமம் -பத்ரி -நைமிசாரண்யம் -புஷ்காரம் -வானமா மலை -ஸ்ரீ ரெங்கம் -ஸ்ரீ முஷ்ணம் -திருமலை ஆகியவை
புஷ்கரணி- புஷ்கரம்- குளம் –தாமரையில் இருந்து உண்டான தீர்த்த ரூபம் –
நம் பாரத தேச பஞ்ச புண்ய தீர்த்தங்கள் -புஷ்கரம் -குரு க்ஷேத்ரம் -கயா -கங்கா ப்ரபாசம் ஆகியவை
பஞ்ச புண்ய சரோவர் -மான சரோவர் -புஷ்கரம் -பிந்து சரோவர் -நாராயண சரோவர் -பம்பா சரோவர்
இது ராஜஸ்தான் மாநிலம் அஜ்மீர் ரயில் நிலையம் -18-கி மீ தொலைவில் அராவல்லி மலைத்ததோடர்களால் சூழப்பட்டுள்ளது –

ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்நிலத்தை பிரேமா தேர்ந்து எடுக்க -அங்கு வஜ்ரநாடன் அரக்கன் சிறுவர்களை கொள்வதையே
தொழிலாக கொண்டு இருக்க -அவனை அழிக்க தன் கையில் இருந்த தாமரை மலரை ஏறிய அது தூள் தூளாக்கி -5-கி மீ தூரம் வரை -52-இடங்களில் விழுந்ததாம் –
அவை விழுந்த இடங்களில் எல்லாம் குளம் தோன்ற -அதுவே புஷ்கரம் -இவ்வாறாக இங்கு -52-சிறிய பெரிய வற்றாத குளங்கள் உள்ளன –
இங்கு இருந்து தான் சரஸ்வதி நதி பெருகுகிறது -அரக்கனை அளித்த பிரமன் யாகம் செய்யத் தீர்மானித்தார் -வெகு நேரம் வரை சரஸ்வதி வரவில்லை –
காயத்ரீயை மணந்து கொண்டு ஆரம்பிக்க -அங்கு சரஸ்வதி வர பிரம்மாவை சபிக்க -இந்த ஸ்தலம் தவிர வேறு எங்கும் கோயில் கட்டி வணங்க மாட்டார்கள் –
மலை உச்சியில் சரஸ்வதி த்வத் திருக் கோலம் -தீபாவளி அன்று காயத்ரீ தேவியுடன் கூடிய பிரம்மாவுக்கு தேன் பால் தயிர் பஞ்சாமிர்த திருமஞ்சனம் ஆரத்தி காட்சி சிறப்பு இங்கு
தீர்த்தங்களுக்கு அரசனாக புஷ்கரம் –உதயமாகும் முதல் ஸூர்ய கிரணம் இங்கே தீர்த்தத்தில் தான் விழுகிறது -கார்த்திகை ஏகாதசி இங்கே தீர்த்தமாடுதல் விசேஷம்
கார்த்திகை பவ்ர்ணமீ பூஜை சிறப்பு -33-கோடி தேவர்களும் கலந்து கொள்கிறார்களாம்
ஜ்யேஷ்ட புஷ்கரம் என்று அழைக்கப்படும் இடத்தில் பிரம்மாவும் -மத்திய புஷ்கரம் இடத்தில் விஷ்ணுவும் கனிஷ்ட புஷ்கரம் இடத்தில் சிவனும் வணங்கப்படுகிறார்
பிரம்மா கோயிலில் வலப்பக்கம் சாவித்ரிக்கும் இடப்பக்கம் காயத்ரிக்கும் திருக் கோயில்கள் உண்டு -சவ்நகர்த்தி முனிவர்களும் சேவை
யானை மீது அமர்ந்த குபேரனும் நாரதரும் சேவை -பத்ரி நாராயணன் கோயிலும் ஸ்ரீ வராஹர் கோயிலும் பழமை வாய்ந்தவை
தென்னிந்திய ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதர் கோயிலும் இங்கு உண்டு
வீற்று இருந்த திருக் கோலத்தில் புண்டரீக வல்லி தாயாருடன் சேவை
கனிஷ்ட புஷ்கரத்தில் ராதா கிருஷ்ணன் கோயில் உண்டு -மலை உச்சியில் சாவித்ரி தேவிக்கும் காயத்ரி தேவிக்கும் கோயில்கள் உண்டு
யஜ்ஞ பர்வதம் இங்குண்டு அங்குள்ள அகஸ்திய குண்டத்தில் நீராடிய பின்பு தான் புஷ்கர யாத்திரை பூர்த்தியாகும்
நாக குண்டம் சக்ர குண்டம் பத்ம குண்டம் கங்கா குண்டம் போன்ற பலவும் உண்டு இங்கு சரஸ்வதி நதியில் நீராடுவது புனிதம்
இங்கு இந்நதி சுபத்ரா காஞ்சனா ப்ராஸீ நந்தா விஷாலிகா என்ற ஐந்து பெயர்களுடன் பெருகுகிறது
அருகில் நாக பர்வதத்தில் அநேக குகைகள் உண்டு -பர்த்ரு குஹை பார்க்க வேண்டியது -புரா மந்திர் நயா மந்திர்-பிரசித்தம் –

—————————-

ஸ்ரீ குரு க்ஷேத்ர மஹாத்ம்யம்
ஸ்ரீ மஹா பாரதம் வனபர்வம் ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் விரித்து உரைக்கும் –

குரு க்ஷேத்ரம் க மிஷியாமி குரு க்ஷேத்ரே வஸாம்யஹம்
ய ஏவம் சததம் ப்ரூயாத சோ அபி பாபை ப்ரமுச்யதே –வாயார அழற்றவே பாபங்களில் இருந்து விடுதலை
பாம்சவோ அபி குரு க்ஷேத்ரே வாயு நா சாமுதீரிதா
அபி துஷ்க்ருதா கர்மாணம் நயந்தி பரமாம் கதிம் –தூசிகள் பரம கதி அளிக்கும்
மனசாப்யபி காமஸ்ய குரு க்ஷேத்ரம் யுதிஷ்ட்ர
பாபா நி விப்ரணச் யந்தி ப்ரஹ்ம லோகம் ச கச்சதி -மனசால் ஆசைப்படவே பாபங்கள் நீங்கி பரமபதம் அடையலாம் –
கத்வா ஹி ஸ்ரத்தாயா யா யுக்த குரு க்ஷேத்ரம் குரூதூஹ
பலம் ப்ராப் நோதி ச ததா ராஜ ஸூயா ஸ்வ மேதா யோ –சிரத்தையுடன் தீர்த்த யாத்ரையால் ராஜஸூய அஸ்வமேத யாகங்கள் பலன்களை பெறலாம் –

டெல்லியின் வடக்கிலும் ஹரியானா மா நிலம் அம்பாலா நகரின் தெற்கேயும் அமைந்துள்ளது –
இதனை சமந்தபஞ்சகம் என்றும் பிரமனின் உத்தர குண்டம் யாகவேதி என்றும் சொல்வர்
ஐந்து யோஜனை -50-மைல் நீள அகலங்கள் -250-சதுர மைல் விஸ்தீரணம்
சரஸ்வதி நதிக் கரையில் தவம் செய்த ரிஷிகளுக்கு வேத மந்த்ரங்கள் வெளியிட்ட போது முதன் முதலாக இந்த புண்ய பூமியிலே ஓதினார்கள்
வைதிக யஜ்ஞ கர்மங்களை இங்கேயே செய்தார்கள் -வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் இங்கே தான் அருள் பெற்று ப்ரஹ்ம ரிஷிகள் ஆனார்கள்
குரு மஹா ராஜாராம் செப்பனிடப்பட்ட க்ஷேத்ரம் -ஆத்ம ஞான கேந்திரமாக உருவாக்கினான் -வாமன புராணம் இதை விவரிக்கும்
அஷ்டாங்க தர்மம் -வளர்த்தான் -தபஸ் -சத்யம் -ஷாமா -தயா -சவ்சம் -தானம் -யோகம் ப்ரஹ்மசர்யம் -ஆகியவையே இவை
-48-கோச அளவுள்ள பூமி தர்ம பூமி -அக்ஷயமான பலம் நல்கும்
இதனாலேயே தர்ம க்ஷேத்ரே குரு க்ஷேத்ரே வாக்கியம் -இது தர்ம பூமி என்பதை உணர்த்தும்
ஸ்ரீ கீதை உபதேசிக்கப் பெட்ரா இடம் -ஜ்யோதிசர்-என்ற புண்ய தீர்த்தஸ்தலம் –

இங்கு ஏழு புண்ய நதிகள் -ஏழு திவ்ய வனங்கள் நான்கு புண்ய தடாகங்கள் -பவித்ரமான நான்கு கிணறுகள் புராதான பிரசித்தம் –
சரஸ்வதி புண்யாததா வைதர்ணீ நதீ ஆபகா சமஹா புண்யா கங்கா மந்தாகி நீ நதீ
மதுஸ்ரவா அம்லு நதீ கௌஸகீ பாபநாசி நீ த்ருஷதூதீ மஹா புண்யா ததா ஹிரண்யவதீ நதீ –ஸ்ரீ வாமன புராணம்
சரஸ்வதி -வைதர்ணீ – ஆபாகா -மது ஸ்ரவா-கௌஸகீ -த்ருஷதூதீ -ஹிரண்வதீ -ஆகிய ஏழு புண்ய நதிகள்
காம்யகம் ச வனம் புண்யம் ததா அதி தீவனம் மஹத்
வ்யாஸஸ்ய ச வனம் புண்யம் பல்கீவனமே வச
ததா ஸூர்ய வனம் ஸ்தானம் ததா மதுவனம் மஹத்
புண்ய சீத வனம் நாம சர்வ கல்மஷ நாசனம் –ஸ்ரீ வாமன புராணம்
காம்யக வனம் -அதி தீவனம் -வ்யாஸ வனம் -பலகீ வனம் -ஸூர்ய வனம் -சீதா வனம் -ஆகியவை
நான்கு பவித்ரா தடாகங்கள் –
ப்ரஹ்ம சரோவர் -ஜ்யோதிசர் -ஸ்தானேசர் -காலேஸர்-ஆகியவை பவித்ரமான தடாகங்கள் -ஜ்யோதிசர் இடத்தில் ஸ்ரீ கீதா உபதேசம்
நான்கு பவித்ர கூபங்கள் -கிணறுகள் -சாந்த்ர கூபம் -விஷ்ணு கூபம் -ருத்ர கூபம் -தேவீ கூபம்-நான்கும் பவித்ரமான கிணறுகள் –

ஆபாகா நதீ -கர்ணகேடா குடில் அருகில் உள்ள நதீ -மானஸ தீர்த்தம் கிழக்கில் ஒரு கோச தூரத்தில் பூஜிக்கப் பட்டு வந்தது
காம்யக வனம் –பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் சில காலங்கள் இங்கே அளித்ததாக கூறுவர்
ப்ரஹ்ம தடாகம் -முன்பு மிக பெரிய நதியாக இருந்தது -இன்று ப்ரஹ்ம சரோவர் பெயரில் -3600- அடி நீளம் /-1200-அடி அகலம் /-12-அடி ஆழம் கொண்ட தடாகம்
துரியோதனன் பாரத போரின் இறுதி நாட்களில் இங்கு தான் ஒளிந்து கொண்டு இருந்தான்
ஜ்யோதிசர் –ஸ்ரீ கீதாம்ருதம் ஊட்டிய இடம் -முன்பு பழைமையான நதி இன்று ஞான ஊற்று பெயரில் தொடக்கமாக விளங்குகிறது
கரைகளில் பல ஆலமரங்கள் -அக்ஷய வட வ்ருக்ஷம் மிக பழைமை -1960-வருடம் மஹா ராஜா தர்பங்கா அக்ஷய படத்தின் நாற்புறமும் மேடை அமைத்து உறுதியான தளமிட்டார்
சந்த்ர கூபம் -குரு க்ஷேத்ர சரோவரின் மத்தியில் உள்ள புருஷோத்தமபுரம் என்ற மிகப் புராதனமான இடத்தில் உள்ள கிணறு –
அருகில் பழைய கோயில் இருக்கிறது -பாரத போர் முடிவில் யுதிஷ்ட்ரர் இங்கு விஜய ஸ்தம்பம் நாட்டினார் என்றும் காலப்போக்கில் அது அழிந்து விட்டது என்றும் சொல்வர் –

க்ரஹணமும் குருக்ஷேத்ரமும் -தீர்த்தமாடுதல் புனிதம் -இங்குள்ள சன்னிஹித தீர்த்த தடாகம் நீராட்டம் நூறு அஸ்வமேத யாக பலனை கிட்டும்
ததீசி முனிவரது ஆஸ்ரமம் –தேவ அசுர யுத்தம் வெற்றி பெற எலும்பை தானம் செய்த ததீசி முனிவர் -ஆஸ்ரமம் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் உள்ள சன்னிஹித தீர்த்தக் கரையில் உள்ளது
இந்த சன்னிஹித தீர்த்தம் பரசுராமரால் உரு ஷேத்ரத்தில் உருவாக்கப் பெற்ற ஐந்து நதிகளில் முக்கியமான ஒன்றாகும்
யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட பந்து மித்ரர்களுக்காக பிண்ட தானம் தர்ப்பணம் செய்த இடம்
பண கங்கா பீஷ்ம காட் -குருஷேத்ரத்தில் இரண்டு பண கங்கைகள் இருக்கின்றன -ஓன்று தயால்பூர் கிராமத்துக்கு அருகிலும் மற்று ஓன்று நரகாதாரி கிராமத்திலும் உள்ளன –
நரகா தாரையில் அம்புப் படுக்கையில் படுத்து உத்தராயண காலம் எதிர்நோக்கி இருந்த பீஷ்ம பிதாமஹர்க்கு அர்ஜுனன்
தனது பணத்தினால் ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்கி தாக்கம் தீர்த்தான் –அதுவே பாண கங்கை
இங்கு தான் ஸ்ரீ பீஷ்மர் ஸ்ரீ சஹஸ்ர நாம உபதேசம் –
தயால்பூர் அருகில் உள்ள பாண கங்கையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் யுத்த காலத்தில் குதிரைகளை நீர் அருந்தச் செய்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது
வைகாசி மாதமும் கங்கா தசராவிலும் இங்கு திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன –
பெஹலா எனப்படும் பித்ருக்கள் தீர்த்தம்
விசுவாமித்திரர் ப்ரஹ்ம ஞானம் பெட்ரா இடம் -பிருகு மஹா ராஜர் தனது தகப்பானாரின் அந்திம கிரியைகள் செய்ததால் இந்த பெயர்
சர்ப்ப தமன் -ஸூ பீதோ என்ற இடத்தில் உள்ள இந்த ஸ்தலத்தில் ஜனமேய ராஜா சர்ப்ப தமன பாகம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது
இங்குள்ள நதி ஸூர்ய குண்டம் -இங்குள்ள நாக தீர்த்த ஸ்நானம் செய்து சர்ப்பங்களுக்கு நெய்யும் தயிரும் தானம் செய்கின்றனர்
சர்வதேவி என்ற பெயரால் மஹா பாரதத்திலும் சர்ப்பததி என்ற பெயரால் ஸ்ரீ வாமன புராணமும் இத்தைக் குறிக்கும்
கைதல்-சுக்ர தீர்த்தம் -ஸ்ரீ ஹனுமான் வாசம் செய்த இடமாதலால் கபிஸ்தலம் என்ற பெயர் -யுதிஷ்டர் வேண்டிய ஐந்து கிராமங்களில் ஓன்று
பராசரர் -த்வை பாயனர் ஹ்ருதய தீர்த்தம் -ப்ரஹ்ம சரோவரைப் போன்ற ஒரு பெரிய நதி -பாரதப்போரில் துரியோதனன் இங்கு ஒளிந்து இருக்க பாண்டவர்கள்
அவனை அறை கூவி வெளிவரச் செய்து கொன்ற இடம் -ஸ்ரீ பராசர முனிவர் ஆஸ்ரமம் இருந்த இடம் –

ஸ்ரீ கீதா விஷயமான அருளிச் செயல்கள்
நாச்சியார் -11–10 –
நான்முகன் -50–/-71
திருவாய் மொழி -4–8-6–
ராமானுஜ நூற்றந்தாதி -68-

————————————-

ஸ்ரீ ஹரித்வார் -மாயா -மஹாத்ம்யம்
ஸ்வர்க்க த்வாரேண தத் துல்யம் கங்கா த்வாரம் ந சம்சய
தத்ராபி ஷேகம் குர்வீத கோடி தீர்த்தே ஸமாஹித
லபதே புண்டரீகம் ச குலம் சைவ சமுத்தரேத்
தத்ரைக ராத்ரி வாசேந கோ சஹஸ்ர பலம் லபதே
சப்த கங்கே த்ரி கங்கே ச சக்ர வர்த்தே ச தர்ப்பயன்
தேவன் பித்ரூம்ஸ்ச விதிவத் புண்யே லோகே மஹீயதே
தத கனகலே ஸ்நாத்வா த்ரிராத்ரோ போஷிதோ நர
அஸ்வமேதம் அவாப்நோதி ஸ்வர்க்க லோகம் ச கச்சதி –
முக்தி தரும் ஏழு ஷேத்ரங்களுள் ஓன்று -அமுதம் சொட்டு விழா வியக்கத்தக்க மாயா -க்ஷேத்ரம் -நுழைவு வாயில் -ஸ்வர்க்க ஆரோஹிணி –
அஜாமிளன் இங்கு வந்து கங்கையில் நீராடி கைங்கர்யம் செய்து முக்தி அடைந்தான்
குசாவர்த்த காட் -க்ருத யுகத்தில் அத்ரி மஹரிஷியின் புதல்வரான தத்தாத்ரேயராக திருமால் திருவவதாரம்
இங்கு நான்கு சீடர்களுக்கு நான்கு வேதங்களை உபதேசித்து இங்கேயே தவம் புரிந்தார்
அவருடைய தர்பம் மரவுரி கமண்டலம் த்ரிதண்டம் ஆகியவை இங்கு உள்ளன
சதீ குண்ட்-தக்ஷ பிரஜாபதி யாகத்தில் அவருடைய மகள் சதீ தேவி உயிரை நீத்த இடம் -திருமால் தோன்றி அவளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தார் –
ப்ரஹ்ம குண்டம் -ஹரி கீ பைடி –இங்கு திருமால் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் கங்கையை ஆராதித்து முக்தி பெறுவது உறுதி என்று நான்முகன் சுவேதன் என்னும் அரசனுக்கு உபதேசித்தான்
தினம் கங்கா ஹாரத்தி நடைபெறுகிறது -ஸ்ரீ பத்ரீகாஸ்ரமம் அடைய படிக்கட்டு -பைடீ -இது
பகீதரனின் தவப்பயனாக ஆகாயத்தில் இருந்து இறங்கிய கங்கை ஹிமாசலத்தில் ஓடி முதலில் பூமி மட்டத்தில் ஓடாத தொடங்கியது இங்கு தான்
காவுகாட்-கோ மாதாவிடம் அபசாரப்பட்டால் இங்கு நீராடி பாபம் விலகப் பெறலாம் –

————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்ய ஸ்ரீராமாநுஜ அநு யாத்திரை – -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / திருப் புல்லாணி ஸ்ரீ ஸூந்தரராஜ ஸ்வாமிகள் -தொகுத்து அருளிச் செய்தது –ஆறாம் பாகம் —ஸ்ரீ கயா /ஸ்ரீ வாரணாஸீ-காசீ க்ஷேத்ரம் /பிரயாகை -த்ரிவேணீ சங்கமம் /திரு அயோத்யா /திரு நைமிசாரண்யம் மஹாத்ம்யங்கள் —-

October 18, 2017

ஜீவதோர் வாக்ய கரணாத் பரத்யப்தம் பூரி போஜநாத்-
கயாயாம் பிண்ட தாநாத் ச த்ரிபி புத்ரஸ்ய புத்ரதா –மகனின் கடமைகளை சொல்லும் வாக்கியம் –
ஷேத்ரத்தின் பெயர்க்காரணம்
மகத நாட்டில் மதுவனம் -சம்பகாரண்யம் -கோலாஹல பர்வதம்-என்னும் இடத்தில் உள்ள க்ஷேத்ரம் கயா -கயன் என்ற அசுரன் இருந்தான் –
அவன் உடல் பத்து சதுர மயில் நீள அகலம் -அவன் பெயரால் அதே பரப்பளவுடன் கயா க்ஷேத்ரம் –
ப்ரம்மாவின் புத்திரர் மரீசி ஒய்வு எடுக்க -அவரது தர்மபத்தினி தர்மவாதி அவர் திருவடிகளை வருட -அங்கு பிரம்மா வர -மரியாதை நிமித்தமாக அவள் எழுந்திருக்க
கோபமுற்ற மரீசி கல்லாக போம்படி சபிக்க -ஆயிரம் ஆண்டுகள் தர்மவாதி தவம் புரிந்து -ஸ்ரீ மன் நாராயணன் திரு உள்ளம் மகிழ்ந்து
அவளுடைய சிலா உருவத்தின் மேலே அனைத்து தேவர்களும் வாழ்வார்கள் என்று வரம் அளித்தார் –
கயன் என்னும் அசுரன் தவம் புரிந்து கொண்டே இருக்க -மகிழ்ந்த திருமால் அவன் உடல் அனைத்து புண்ணிய நதிகளை விட புனிதமானதாக இருக்கும் என்று வரம் அளித்தார் –
பின்னும் கயன் தொடர்ந்து தவம் புரிய உலகமே நடுங்கிற்று -விஷ்ணுவின் ஆலோசனை படி ப்ரஹ்மா தான் யாகம் செய்ய கயனின் புனிதமான உடலை வேண்டினார் –
உடன்பட்ட கயன் தூங்கும் போது ப்ரஹ்மா யாகம் செய்யத் தொடங்க -யாகம் முடிவடைவதற்கு முன்னே கயன் எழுந்திருக்க முற்பட –
தேவர்கள் தர்மவாதி சிலையை அவன் மேல் வைத்து அழுத்த -அவன் உடல் நடுக்கம் அதனாலும் அடங்காமல் இருக்க -கதையை ஏந்தி
விஷ்ணு ஒரு திருவடியால் அந்த சிலையின் மேல் நிற்க -கதாதரப் பெருமாள் நின்றவுடன் கயனின் உடல் நடுக்கம் அடங்கியது –
அவன் உடல் கிடைக்கும் பத்து மைல் பரப்பு தான் இன்று கயா க்ஷேத்ரம் -விஷ்ணுவின் திருவடி வரைய பட்ட தர்மவதி சிலையை நாம்
பிண்ட தானம் செய்ய விஷ்ணு பாதமாக போற்றுகிறோம் -கயா ஷேத்ரத்தில் பிண்ட தானத்தை எங்கு செய்தாலும் -எந்த திதியில் செய்தாலும் -அது புண்ணியமே –

கயா ஸ்ரார்த்தத்தின் மஹிமை –
ஸ்ராத்த பிரகல்பிதா லோகா ஸ்ராத்தே தர்ம ப்ரதிஷ்டித
ஸ்ராத்தே யஜ்ஞாஹி திஷ்டந்தி சர்வ காம பல ப்ரதா–சந்தான உத்பத்தி ஏற்படும் –தான தர்மங்கள் நிலை பெரும் –
ஸ்ராத்தே யத்தியதே கிஞ்சித் தேவ விப்ர அக்னி தர்பணம்
ஸ்ராத்தே தத் விஜானியாத் புறா ப்ரோக்தோ மஹர்ஷிணா–தேவர்கள் பித்ருக்கள் அக்னி திருப்தி அடைகிறார்கள் –
கயாவில் பல்குனி நதி -கயா சிராஸ் -ப்ரம்ம சுரேஷ் -மதங்கவாபி பிரேத சிலா -இடங்கள் ஸ்ரார்த்திருக்கு உரியவை
இவற்றுள் பல்குனி தீர்த்தம் விஷ்ணு பாதம் அக்ஷயவடம் -முக்கியமாக சொல்லப் படுகின்றன –
கயாவில் எட்டு நாட்கள் தங்கி அஷ்ட ஸ்ரார்த்தங்கள் -கூபகயா / மதுகயா / பீம கயா /வைதரணி /கோஷ்பதம்/பல்கு/விஷ்ணு பாதம் /அக்ஷயவடம் -இடங்களில் செய்வது ஸ்லாக்யம்-
தீர்த்த சம்பந்தமான ஷவ்ரம் உபவாசம் கயாவில் இல்லை –
கயாவில் பாயாசம் அன்னம் சத்துமாவு அரிசி இவைகளில் ஒன்றினால் பிண்டதானம் செய்யலாம்
அக்ஷயம் என்று சொல்லி கொஞ்சமாக தரப்பட்டாலும் ஹோம அர்ஹமான அன்னத்தை தந்த பலன் கிட்டும் –
1-தந்தை 2-தாயார் 3-மனைவி 4-சகோதரி 5-பெண் 6-அத்தை -7-தாயின் சகோதரிகள் இந்த ஏழு குடும்பங்களில் -101-தலைமுறைகள் நல்ல கத்தி அடைகிறார்கள்
ஏஷ்ட வ்யா பஹவ புத்ரா யதி ஏகோபி காயம் வ்ரஜத–பத்ம புராணம் –
ததோ காயம் சமாசாத்ய ப்ரஹ்மசாரி ஸமாஹித அஸ்வமேதம் அவாப்னோதி கமனா தேவ பாரத –மஹா பாரதம் -அஸ்வமேத யாக பலன் கிட்டும் –

கயா ஸ்ரார்த்த முறைகள் –
ஸ்ரார்தத்தை கயாவாசிகளை வ்ரித்தே செய்ய வேண்டும்
கணவன் மனைவி சேர்ந்து கயா ஸ்ரார்த்தம் செய்வது சிறந்தது
கருப்பு எல்லையே உபயோகிக்க வேண்டும்
தந்தை தாய் பரம பதித்து ஓர் ஆண்டுக்கு பிறகே கயா ஸ்ரார்த்தம் செய்ய வேண்டும்
தந்தை பரமபதித்து தாய் ஜீவித்து இருக்கும் போது கயா ஸ்ரார்த்தம் செய்யலாம் -ஆனால் தாய் பரமபதித்து தந்தை ஜீவித்து இருந்தால் செய்ய முடியாது
பார்வண முறைப்படி ஹோமம் செய்பவர் அதற்கென தனியே ஸ்ரார்த்த தளிகை பண்ணி கையாவாசிக்கு போஜனம் இட வேண்டும்
ஹோமம் இல்லாமல் ஸ்ரார்த்தம் செய்பவர்களே சமஷடியாக செய்ய முடியும்
பல்குனி நதியில் ஸ்நானம் விஷ்ணு பாதத்தித்த்தில் ஸ்ரார்த்தம் அக்ஷய வடத்தில் பிண்ட பிரதானம் ஆகியவை முக்கியம்
-13-நாட்களோ -7-நாட்களோ கயையில் தங்கி ஸ்ரார்த்தம் செய்வது விசேஷம்
பிண்ட தானம் கொடுக்கப்படும் உறவினர்கள் -பித்ரு வர்க்கம் 3-/மாத்ரு வர்க்கம் -3-/மாதாமஹ வர்க்கம் -3-/மாதா மஹி வர்க்கம் -3-/
சபத்நீ மாதா/ சிறிய பெரிய தகப்பனார் /பிராதா / பிராதாவின் பத்னீ /அத்தை /தாய் வலி பெரிய சிறிய தாயார்கள் /சகோதரி /சகோதரியின் கணவன் /
மாமா /மாமாவின் மனைவி /பெண் /மாமனார் /மாமியார் /மைத்துனன் /ஆச்சார்யன் /சிஷ்யன் /எஜமானன் /மற்ற பந்துக்கள்
நற்கதி அடைய /துர்மரணம் அடைந்தார்க்கும் நற்கதி அடைய /

பெற்ற தாய்க்கு தனி சிறப்பு -பிரத்யேகமாக -16-பிண்டங்கள் –
1–கர்பஸ்ய தாரணே துக்கம் விஷமே பூமி வர்தமநீ -தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
2–யாவத் புத்ரோ ந பவதி தாவணி மாதுஸ் ச சந்தனம் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம் –
3–மாசி மாசி க்ருதம் கஷ்டம் வேதநா ப்ரஸவவேஷூச தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
4–சம்பூர்ணே தஸமே மாசி ஹ்ருத்யந்தம் மாத்ரு பீடனம் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
5–சவ்சில்யம் ப்ரஸவே மாதா விந்த திதுஷ் க்ருதம் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
6—பத்ப் யாஸ்து ஜனயேத் புத்ர ஜனன்யா பரிவேதனம் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
7—அக்னி நாசோஷயேத் தேஹம் த்ரிராத்ரே உபயோஷநம் ச யத் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
8–பபவ் யா கடுத்ரவ்யானி க்வாதாநி விதித்த நிச தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
9—அஹர்நிசம்ஸ்து யன்மாது ஸ்தனபோடாம் அதாமஹம் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
10–ராத்ரவ் மூத்திர புரீஷாப்யாம் பித்யதே மாத்ரு கம்பபவ் தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
11–மாகே மாசி நிதாகே சசிசிரா ஆதப தூக்கிதா தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
12–ஷூத் த்ருட்ப் யாம் வ்யாகுலஸ் யார்த்தே அன்னாஹாரம் பிரயச்சத்தி தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
13– புத்தரே வியாதி சமாயுக்தே சோகார்தா ஜநநீ ச யா தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
14–அல்பாஹாரா ச யா மாதா யாவத் புத்ரோஸ்த்தி பாலக தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
15—காத்ர பங்கோ பவேந் மாது ம்ருத்யுரேவ ச சம்சய தஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம்
16–யமத்வாரே மஹா கோரேக் யாதா வைதரணீ நதீதஸ்ய நிஷ்க்ரயணார்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யஹம் –

பிண்ட தானம் முடிந்த பின் –
ஆக தோஸ்மி காயம் தேவ பித்ரு கார்யே கதாதர தமேவ சாஷீ பகவான் அந்ருணீஹம் ருணத்ரயாத்–தேவ ரிஷி பித்ரு கடன்கள் நீக்கி அருள பிரார்த்தனை –

பால்குனி நதி -பல்கு நதி என்றும் சொல்வர் –ஆண்டுக்கு ஆறு மாதங்களே தண்ணீர் ஓடும் -மீதமுள்ள மாதங்களில் ஊற்று போட்டு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்
விஷ்ணு பாதம் -பால்குனி நதிக் கரையில் உள்ள கோயில் -எட்டு கோணங்களில் உள்ள வேதிகையின் மேல் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் திருவடி உள்ளது
இக்கோயிலில் வெளியுள்ள சபா மண்டபத்தில் ஸ்ரார்த்தம் செய்ய வேண்டும்
கதாதரன் -விஷ்ணு பாத கோயிலில் வட கிழக்கே சதுர்புஜ மூர்த்தி சந்நிதி
அக்ஷயவடம் -ப்ரம்ம சரோவர் மற்றும் வைதரணி சரோவருக்கு அருகே உள்ள ஆலமரம் இங்கே பிண்ட தானம் கொடுக்கிறோம் –

————————————–
ஸ்ரீ வாரணாஸீ-காசீ க்ஷேத்ர மஹிமை –

முத்தி தரும் ஷேத்ரங்கள் ஏழினுள்ளும் ஓன்று -ரிக் வேதம் ஆப இவ காசிநா சங்க்ருஹீதா -என்றும் –
யஜ்ஞ காசீ நாம் பாரத ஸாத்வதமிவ-என்றும் புகழப்பட்ட புராதீன க்ஷேத்ரம்
இந்த க்ஷேத்ரம் தோன்றிய போது மாதவ புரி என்ற பெயர் –

வrரணாஸ் ஸீச நத்யவ்த்வே புண்யே பாபஹரே உபே
த்வயோர் அந்தர் கதா யா து ஸைஷா வாராணஸீ ஸ்ம்ருதா-

வரணா மற்றும் அஸீ இரண்டு நதிகளுக்கு நடுவே -பனாரஸ் மருவி வந்த பெயர்
காசாயதி ப்ரகாசயதி இதம்சர்வம் யா சா காசீ –சத்விஷயங்கள் அனைத்தையும் ப்ரகாசப்படுத்துகிற படியால் காசீ
காசீ காசீதி காசீதி ஜெபத்தோ யஸ்ய சம்ஸ்திதி அந்யத்ராபி சதஸ் தஸ்ய புரோ முக்தி ப்ரகாஸதே–எங்கு இருந்து காசீ காசீ என்று ஜபித்தாலும் மோக்ஷம் பிரகாசிக்குமே
மற்ற பெயர்கள் -ஆனந்த கானகம் /-மஹா சமாசானம் /ருத்ர வாசம் /காசிகா / தபஸ்தலி /முக்தி பூமி/ சிவபுரீ –

வாராணஸி து புவனத்ரய சார பூதா ரம்யாந்ருணாம் ஸூ கதிதா கில ஸேவ்ய மாநா
அத்ராகதா விவித துஷ்க்ருத காரினோஅபி பாபஷயே விரஜஸ ஸூ மந ப்ரகாசா –ஸ்ரீ நாரத புராணம் –
அந்யாநி முக்தி ஷேத்ராணி காசீ பிராப்தி கராணிச காசீம் ப்ராப்ய விமுச்யேத ந அந்யதா தீர்த்த கோடிபி–ஸ்கந்த புராணம்
-காசீ ஒன்றே நேரே முக்தி மற்ற முக்தி தரும் ஷேத்ரங்கள் காசீ வாழ்வைக் கொடுத்தே முக்தி தருபவை —
ப்ரஹ்ம கபாலம் ஒட்டிக் கொள்ள பல க்ஷேத்ர யாத்திரை செய்ய -பாகீரதி நதிக்கரையில் உள்ள வாராணஸீ க்ஷேத்ரம் அடைந்த உடன் ப்ரஹ்ம ஹத்தி தோஷம் நீங்க
கபாலமும் வெடித்து -இவ்விதமே கபால மோக்ஷ தீர்த்தம் -பின்னர் ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவிடம் இதையே நித்ய வாசஸ்தானமாக வரம் வேண்ட –
அந்த வரம் அளித்த விஷ்ணுவின் கண்களில் அந்தக் கண்ணீர் துளிர்க்க -அந்த கண்ணீர் விழுந்த இடமே பிந்து சரோவர் -அந்த பெருமாளே பிந்து மாதவன் –
பரமசிவன் விஸ்வநாதர் என்னும் நாமத்துடன் விளங்குகிறார் -ஸ்கந்த புராணம் ப்ருஹன் நாரதீய புராணங்கள் இந்த க்ஷேத்ர மஹாத்ம்யம் கூறும் –

த்வியோஜனம் அத அர்தம் ச பூர்வ பச்சிமத ஸ்திதம் அர்த யோஜனா விஸ்தீரணம் தக்ஷிண உத்தர ஸ்ம்ருதம் -நாரத புராணம்
வரணாசிர் நதீ யாவத் அஸி சுஷுக நதீ சுபே ஈஷா ஷேத்ரஸ்ய விஸ்தார ப்ரோக்தோ தேவேந சம்புனா –அக்னி புராணம்
காசீ க்ஷேத்ரம் கிழக்கு மேற்காக 20-மைல் நீளம்-தெற்கு வடக்காக -4-மைல் அகலம்
இங்கே தீட்டே கிடையாது –

-50-/-60-படித்துறைகள் உண்டு /ஐந்து பிரசித்தம்
1–வரணா சங்கம் காட் -மேற்கில் இருந்து ஓடிவரும் வரணா நதி கங்கையில் கலக்கும் இடம் -இதன் அருகில் படிக்கட்டுக்கள் மேல் ஆதிகேசவன் திருக் கோயில் உண்டு
2–பஞ்ச கங்கா காட் –யமுனா சரஸ்வதி கிரணா மற்றும் தூதபாபா கங்கையோடு கலக்கின்றன –
படிக்கட்டுக்கள் மேல் அக்னி பிந்து என்னும் அந்தணனுக்கு வரம் கொடுத்து அருளிய பிந்து மாதவன் திருக் கோயில் உண்டு
3– மணி கர்னிகா காட் -இந்த காட்டுக்கு மேலே மணிகர்ணிகா குண்டம் உள்ளது -இந்த குண்டத்தின் தண்ணீர் எட்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை வெளியேறுகிறது
அங்குள்ள ஒரு துவாரத்தின் வழியே தூய தண்ணீர் தானே வந்து இந்த குண்டத்தை நிரப்புகிறது
4–தசை அஸ்வமேத காட் -ப்ரஹ்மா பத்து அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தார் -ஜ்யேஷ்ட சுக்ல தசமி அன்று முடியும் கங்கா தசராவின் போது இங்கே நீராட்டம் சிறப்பு
இத காட்டுக்கு மேலே பாலா முகுந்தர் கோயில் உள்ளது
5–அஸீ சங்கம் காட் -இங்கு அஸீ நதி கங்கையில் கலக்கிறாள் –

அஷேஷூ சக்த மதிநாச நிராதரேண வாராணஸீ ஹரபுரி பவதா விதக்தா -அதி மானுஷ ஸ்தவம் -பவ்ண்ட்ரக வாஸூ தேவன் கண்ணன் இடம் அபசாரப் பட
அவனை கண்ணன் அளிக்க -அவன் நண்பன் காசீ ராஜன் கோபமுற்று க்ருத்யையை ஏவ கண்ணன் தன சக்ரத்தை ஏவி க்ருத்யையையும் காசீ நகரத்தையும் எரித்து விட்டதே
பிற்காலத்தில் காசீ நகரம் மீண்டும் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது –

——————————————

பிரயாகை -த்ரிவேணீ சங்கமம் மஹிமை –

அலஹாபாத் –கங்கை யமுனை சரஸ்வதி நதிகள் சங்கமிக்கும் இடம் -/ வேணி –பின்னல் -/ ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியின் மூன்று பின்னல்கள் இவை –
தேவ ப்ரயாக் / நந்த ப்ரயாக்/ கர்ண ப்ரயாக் /ருத்ர ப்ரயாக் / கேசவ ப்ரயாக்/ விஷ்ணு ப்ரயாக் / உண்டே -இவற்றுக்குள் இதுவே பிரதானம் –
ப்ரக்ருஷ்டோ யாகோ யத்ர யத்ர யஜ்ஞா பிரகர்ஷேண பவதி இத்யர்த்த –எங்கு சிறப்பாக யாக யஜ்ஞங்கள் நடை பெருகின்றனவோ அந்த தீர்த்த ஸ்தானமே பிரயாகை –
ப்ரஹ்மா இத்தலத்தில் யாகம் செய்தே ஸ்ருஷ்ட்டியைத் தொடங்கினார் –

ப்ராஹ்மீ ந புத்ரீ த்ரிபதாஸ் த்ரிவேணீ சமாகமேன அஷத யோக மாத்ரான்–என்றும்
யாத்ராப் லுதான் ப்ரஹ்ம பதம் நயந்தி ச தீர்த்த ராஜோ ஜயதி பிரயாக–ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் –ப்ரஹ்ம பாதத்தை நல்கும் ராஜ பிரயாகை இது
க்ரஹாணாஞ்ச யதா ஸூர்யா நக்ஷத்ராணாம் யதா ஸசீ தீர்த்தானாம் உத்தமம் தீர்த்தம் ப்ரயாகாக்யம் அநுத்தமாம் –

1–அக்ஷய வடம் –திரிவேணி சங்கமத்தின் அருகில் இந்த ஆலமரம் உள்ளது -இதன் இலையில் தான் பிரளயத்தில் பால முகுந்தன் சயனம் –
ஆதி வட சமாக்யாத கல்பாந்தேபி ச த்ருச்யதே சேதே விஷ்ணுர் யஸ்ய பத்ரே அதோயம் அவ்யய ஸ்ம்ருத –
2–வேணி மாதவன் -ஆதி காலத்தில் தொடங்கி தீர்த்த ரூபத்தில் ஸ்ரீ வேணி மாதவர் எழுந்து அருளி உள்ளார்
மாதவாக்ய தத்ர தேவ ஸூகம் திஷ்டாதி நித்யாச தஸ்ய வை தர்சனம் கார்யம் மஹா பாபை ப்ரமுச்யதே –மாதவனை தரிசிக்க தீது ஒன்றும் அடையா ஏதமும் சாராவே –
3–சங்கமம் -கங்கை ஒரு வண்ணம் / யமுனை ஒரு வண்ணம் / சரஸ்வதி அந்தர்வாஹினி -அந்தணர் நித்யம் பூஜிக்கும் மூன்று அக்னி ஸ்தானங்கள் இவை
கங்கை யமுனை சேரும் மையைப் பகுதி கார்ஹபத்யாக்நி/ தனியே கங்கை ஓடி வரும் பகுதி ஆஹவனீய அக்னி /தனியே யமுனை ஓடி வரும் பகுதி தக்ஷிணாக்கினி
4—பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம் -ஸ்ரீ ராமர் பரத்வாஜரை சந்தித்த இடம்– இவர் இடம் வழி கேட்டு இங்கு இருந்து சித்திர கூடத்திற்கு சென்றார்
5—கும்ப மேளா –பிரயாகை / ஹரித்வார் –கங்கை உஜ்ஜைன் ஷிப்ரா நதி சங்கமம் / நாசிக் -கோதாவரி நதி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும்
அமுதக் கும்பம் – தன்வந்திரி -தோன்றி -இந்த நான்கு இடங்களில் சிந்த -இங்கு நடப்பதே சிறந்தது என்பர் –
2-ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் /ப்ருஹஸ்பதி வ்ருஷப ராசியிலும் ஸூர்யன் மகர ராசியிலும் இருக்கும் போது கும்ப மேளா நடைபெறும்
சாந்த்ரமான மாக மாதத்தில் -தை மாதத்தில் பிரயாகையில் கும்பமேளா நடைபெறும் -ஆண்டு தோறும் தை மாதம் நீராடல் சிறப்பு ஆகும்
ப்ரயாகேது நரோ யாசித்து மாக ஸ்நானம் கருதி ச ந தஸ்ய பல சங்க்யானி ஸ்ருணு தேவர்ஷி சத்தம–பாத்ம புராணம் –

இங்கே நீராடி கொத்தலர் பூங்குழலாள் கூந்தல் மலர் மங்கையான ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியின் அருள் பெறுவோம் –

——————————————————-

திரு அயோத்யா மஹாத்ம்யம் —

சரயு நதிக்கரையில் தென்கரையில் அமைந்துள்ள க்ஷேத்ரம் -ஸ்ரீ வைகுண்ட அம்சம் -ஸ்வாயம்புவ மனுவுக்கு ஸ்ரீ மன் நாராயணன் கொடுக்க –
அதை அவர் மனுவுக்கு கொடுக்க -அவரால் சரயூ நதிக் கரையில் அமைக்கப்பட்டது -முத்தி தரும் ஏழு ஷேத்ரங்களுள் முதன்மை பெற்றது
ஸூர்ய வம்சத்தவர்களான இஷுவாகு தொடக்கமான மன்னர்களின் தலைநகரம் -சாகேதம் என்னும் பெயர் பெற்றது -சராசரங்களை வைகுந்தத்துக்கு கொண்டு சென்று அருளியதால்
குசனாலே புனர் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்ட க்ஷேத்ரம் -ஐந்து ஆழ்வார்கள்–பெரியாழ்வார்-3-9-6/3-9-8/3-9-10/3-10-4/3-10-8/4-7-9-ஆகிய ஆறு பாடல்கள்
-குலசேகரர் -8-6/8-7-/10-1/10-8-ஆகிய இரண்டு பாடல்கள் -தொண்டர் அடிப்பொடியார்-திருப்பள்ளி -4/ -நம்மாழ்வார் –7-5-1/திருமங்கை ஆழ்வார் 10-3-8/
ஆகியோரால் மொத்தம் -13-பாடல்களால் – மங்களாசாசனம் -ஸ்ரீ ரெங்க ப்ரணவாகார விமானம் பெரிய பெருமாளோடு இஷுவாக்குவாள்ஸ்தாபிக்கப்பட்டு
ஸ்ரீ ராமபிரான் வரை ஆராதிக்கப்பட்டு வந்தது –
தர்சன ஸ்தானங்கள் –
1–ஸ்ரீ ராம ஜென்ம பூமி -த்ரேதா யுகத்தில் திருவவதாரம்
2–அரண்மனைகள் -தசரதர் கௌசல்யா ஆகியோர்கள் -கைகேயி கோபம் கொண்டு கிடந்த கோப புவனமும் உண்டு -தர்சனேஸ்வர் மஹாலும் உண்டு
3–கனக பவன் -ஸ்ரீ சீதா ராமர்களின் அந்தப்புரம் -ப்ராசீனமான
சிறிய மூர்த்திகள் சிங்காதனத்தில் பெரிய மூர்த்திகள் தர்சனம்-
4– பரத்பவன் -தசரதன் புத்ர காமேஷிடி பண்ணிய இடம் இன்றும் ஹோம குண்டத்துடன் காட்சி
5–லஷ்மண காட் -ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு புறப்பட்ட இடம்
6–குப்தார்காட் -15-கி மி தூரம் -சராசரங்களை சாந்தா நிக்க லோகத்துக்கு உய்த்துப் புறப்பட்ட இடம்
7–தசரத தீர்த்தம் -அந்திமச் சடங்குகள் செய்யப்பட இடம்
8—ஹனுமான் கடீ-60-படிகள் கொண்ட சிறிய குன்றின் மேல் திருவடி அமர்ந்த திருக் கோலம்
9–சரயூ -கோ தானத்துக்கு பிரசித்தி
10–வால்மீகி பவன் –வால்மீகி லவ குசர்கள் தர்சனம் -24000-ஸ்லோகங்களையும் தரிசிக்கலாம் –
11–அம்மாஜி மந்திர் -தென் திசை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நிர்மாணித்த ஸ்ரீ ராமர் திருக் கோயில்
12–நந்திக்கிராமம் –பரத குண்டம் -25-கி மி தெற்கே -அலஹாபாத் மார்க்கத்தில் உள்ள இடம் -திருவடி பரதன் ஆலிங்கனம் தர்சனம் –
பெருமாள் இங்கே வந்து சடைமுடி கழித்து பின்பே திரு அயோத்யைக்குள் பிரவேசித்தார்

——————————————-

திரு நைமிசாரண்யம் மஹாத்ம்யம் –

திரு அயோத்யைக்கு வடமேற்கு திசையில் -200-கி மி தூரம் /பெரிய திருமொழி -1-6-மங்களா சாசனம் -சரணாகதி அனுஷ்டிக்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் இங்கே –
காடுகளின் இன்றியாமையை உணர்த்தி அருள அரண்யம் காடு ரூபி /ப்ரஹ்ம வனம் –ப்ரஹ்ம ச வருஷ ஆஸீத் -பத்ம நாபோ அமர பிரபு மர பிரபு –
கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக் கோலத்துடன் ஸ்ரீ தேவ ராஜர் ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி -சேவை சாதிக்க -ஸ்ரீ ஹரி விமானம் /
கோமுகி அல்லது கோமதி நதி திவ்ய விஸ்ராந்தி தீர்த்தம் மற்றும் சக்ர தீர்த்தம்-
இந்திரன் சுதர்மன் மற்றும் தேவ ரிஷிகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் –

ரிஷிகளுக்கு தொல்லை கொடுத்த அசுரர்களை திருமால் ஒரு நிமிஷத்தில் நிரசனம் -அதனால் நைமிசாரண்யம் –
நிமிஷாந்த மாத்ரேண நிஹதம் ஆஸூரம் பலம் யத்ர தத தத்து நிமிஷம் அரண்யமிதி -என்றவாறு
தவம் புரிய விரும்பிய ரிஷிகள் இடம் நான்முகன் ஒரு சக்கரத்தைக் கொடுத்து அது உருண்டு அதன் வெளிப்பகுதி நேமி எவ்விடத்தில் தட்டி நிற்கிறதோ
அதுவே தவம் புரிய சிறந்த இடம் என்று கூற -நேமி நின்ற அரண்யம் நைமிசாரண்யம் -என்றுமாம் –
ப்ராம்மணா விஸ்ருஷ்டஸ்ய மநோ மய சக்ரஸ்ய நேமி சீர்யதே யத்ர இதி நைமிசம் தாதாக்யம் அரண்ய இதை போத்யம் -என்றவாறு
நிமிஷம் என்னும் ஒரு வகையான தர்பம் புள் வளர்ந்து இருக்கும் அரண்யம் நைமிசாரண்யம் என்றுமாம் –

தர்சிக்க வேண்டிய ஸ்தலங்கள் –
1–சக்ர தீர்த்தம் -நேமி பூமியில் புகுந்த இடம் -மையப் பகுதியில் ஊற்றுப் போலே தண்ணீர் வலிந்து கொண்டே இருக்கிறது -இதன் வெளிப்பகுதியில் நீராட வேண்டும்
2—வ்யாஸ சுக தேவ மந்திர் -கோயிலுக்குள் சுகதேவரின் திரு உருவமும் வெளியில் வியாசரின் பீடமும் உள்ளன –
இங்கு இருக்கும் ஆலமரத்தின் நிழலிலே -18-புராணங்களும் முற்காலத்தில் ஒத்தப்பட்டன –
3—ஸூத பவ்ராணிக ஸ்தானம் -ரோமா ஹர்ஷணர் இங்கே அமர்ந்து புராணம் சொல்ல -பலராமர் வர -அவரைக் கவனிக்காமல் இருக்க
கோபமுற்ற பலராமர் கலப்பையால் தட்ட அவர் இறக்க -பக்தர்கள் துன்பப்பட பலராமர் ரோமா ஹர்ஷனரின் புதல்வரான ஸூதர் என்பவருக்கு
எளிமையாக புராணக்கதை சொல்லும் வல்லமையை அளித்தார் -இங்கே அமர்ந்து சவ்நகர் முதலான ரிஷிகளுக்கு -18- புராணங்களை உபதேசித்தார் –
4–அஹிமஹி ராவண ஸ்தானம் -உத்தர பாரதத்தில் உள்ள வ்ருத்தாந்தம் –
இந்திரஜித்தை லஷ்மணன் கொன்றதும் ராவணன் தன சகோதரனான அஹி ராவணனை அணுகினான் -பாதாள உலக அரசன் மஹி ராவணனின் உதவியோடு
ராம லஷ்மணரை கடத்திச் செல்ல அகஸ்தியர் இந்த ரஹஸ்யம் வெளியிட திருவடி விரைந்து பாதாள லோகத்துக்கு சென்று
அஹி மஹி ராவணர்களை அளித்து ராம லஷ்மணர்களை மீட்டார் -இங்கே பெரிய வடிவத்தில் இருக்கும் திருவடியை தரிசிக்கலாம்
5—கோமதி நதி -இந்த நதிக் கரையில் தான் -88000-ரிஷிகள் நேமி தட்டிய இடத்தில் இருந்து ஞான சத்திரம் புரிந்தனர்

இந்த க்ஷேத்ரத்தைத் தான் ஸ்ரீ ராமர் தனது யஞ்ஞ சாலையாகக் கொண்டு அஸ்வமேத யாகம் புரிந்தார் –

—————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்ய ஸ்ரீராமாநுஜ அநு யாத்திரை – -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / திருப் புல்லாணி ஸ்ரீ ஸூந்தரராஜ ஸ்வாமிகள் -தொகுத்து அருளிச் செய்தது –ஐந்தாம் பாகம் —ஸ்ரீ பூரி ஜெகந்நாத க்ஷேத்ர மஹிமை —

October 18, 2017

வர்ஷாணாம் பாரத சிரேஷ்ட தேஸாநாம் த்கால ஸ்ம்ருத
உத்கலஸ்ய சமோ தேச நாஸ்தி மஹீ தலே –வர்ஷன்களுக்குள் பாரதமும் தேசங்களில் உதகளமும் -ஒடிஷா -ஒப்பு உயர்வற்றவை –

உத்கல க்ஷேத்ரம் –சங்க க்ஷேத்ரம் –பூரி / பத்ம க்ஷேத்ரம் -கோனாரக் /சக்ர க்ஷேத்ரம் -புவனேஸ்வரம் /கதா க்ஷேத்ரம் -ஜாஜபுரா -ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது
இவை அனைத்தும் -100-சதுரமைல் பரப்பு -/பூரி -5-க்ரோசங்கள் -10-சதுரமைல் பரப்பு /
-6-சதுரமைல் கடலுக்குள்ளும் -4-சதுரமைல் நிலத்திலும் சக்ர வடிவத்தில் உள்ளது –20-கிலோ மீட்டர் சுற்றளவு –
சங்கம் தோன்றிய நாள் -மார்கழி தேய்பிறை பஞ்சமி -அன்று வளம் வருவது மரபு –
பாத்ம ப்ரஹ்ம ஸ்கந்த புராணங்கள் இதில் மஹாத்ம்யம் கூறும் –

சார்தாம் –ஸ்ரீ பத்ரீ/ஸ்ரீ பூரி/ ஸ்ரீரங்கம்/ஸ்ரீ த்வாராகா /நான்கு எல்லைகளில் -உள்ள புண்ய ஷேத்ரங்கள் /பரம பாவனம் இங்கு யாத்திரை செல்வது
ஸ்ரீ மன் நாராயணன் விடியற்காலையில் ஸ்ரீ பதரியில் நீராடி -ஸ்ரீ த்வாராகாவில் திருவஸ்த்ரம் தரித்து /ஸ்ரீ புரியில் திரு அமுது செய்து திருவரங்கத்தில் கண் வளர்ந்து அருளுகிறார் –
ஸ்ரீ பூரி -பல பெயர்களுடன் விளங்குகின்றது –
1–ஸ்ரீ க்ஷேத்ரம் –ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியின் கேள்வன் ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் உறையும் தேசம் –
2–சங்க க்ஷேத்ரம் -சங்க வடிவில் இருப்பதால்
3—புருஷோத்தம க்ஷேத்ரம் -அபுருஷன் -அசேதனங்கள்-/புருஷன் பத்த -கட்டுண்ட ஜீவர்கள் /உத்புருஷன் -முக்த ஜீவர்கள் /உத்தர புருஷன் நித்ய ஸூ ரிகள்/
இவர்களை விட வ்யாவருத்தமானவன் புருஷோத்தமன் உத்தம புருஷன் -ஸ்ரீ கீதை -15-புருஷோத்தம வித்யை விளக்கும் –
4–நீலாஸலம் -நீலமலையில் உள்ளபடியால் இப்பெயர் -இதுவே புராதானப் பெயர்
5–பூஸ்வர்கம்–ஸ்வர்க்கம் போலெ மிதமான தட்ப வெப்பமும் இன்பமும் இங்கு எப்போதும் இருக்கிறபடியால் பூ லோக ஸ்வர்க்கம் –
6—நரஸிம்ஹ க்ஷேத்ரம் -இத் திருக் கோயில் கட்டிய பின்பு ப்ரஹ்மா ஒரு யாகம் செய்ய ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர் உக்ர வடிவுடன் தோன்றி பின்பு சாந்தம் அடைந்ததால் இப்பெயர் –

ஸ்தல புராணம் –
க்ருத யுகத்தில் இந்த்ரத்யும்னன் என்னும் அரசன் — அவந்தி நகரை தலைநகரமாக கொண்ட மலேயா தேச அரசன் -தனது குல குருவினிடம்
பகவானை நேருக்கு நேர் தரிசிக்கும் பெருமையையுடைய புண்ய க்ஷேத்ரம் கண்டுபிடித்து கூற பிரார்த்திக்க -குருவும் ஷேத்ராடனம் போய்வரும் யாத்ரீகர்கள் இடம் வினவ
அதில் ஒருவர் -நான் அனைத்து புண்ய ஷேத்ரங்களையும் தரிசிக்கும் பாக்யம் பெற்றவன் –
பாரத வர்ஷத்தில் உத்கல-ஒடிஷா தேசத்தில் கடலுக்கு வடக்கே இருப்பது புருஷோத்தம க்ஷேத்ரம் -அங்கு அடர்ந்த கானகத்தின் நடுவே நீலமலை உள்ளது –
அங்கு இருக்கும் கல்பவிடம் என்னும் ஆலமரத்தின் மேற்கே ரோஹிணி குண்டம் புண்ய தீர்த்தம் உள்ளது -அதின் கிழக்கே ஒளிவிடும் நீல மணியால் ஆன
ஸ்ரீ வாசுதேவர் கோயில் கொண்டுள்ளார் -தீர்த்தத்துக்கு மேற்கே சைபர் தீபக் என்னும் ஆஸ்ரமத்தில் இருந்து சற்று தொலைவில் ஜகந்நாதர் கோயில் கொண்டுள்ளார்
ஒரு முழு ஆண்டு கைங்கர்யம் செய்யும் பாக்யம் பெற்றேன் -மன்னா தங்கள் அங்கு சென்றால் பகவானை நேரே தரிசிக்கலாம் -என்று கூறி மறைந்தார் –
அரசன் குலகுருவிடம் நீலாசலம் சென்று ஜெகந்நாதனை தரிசித்து மோக்ஷம் பெற உதவ வேண்ட –
குருவும் தன தம்பி வித்யாபதியை முதலில் அங்கு சென்று விபரம் அறிந்து வராகி சொன்னார் –
வித்யாபதியும் விரைவில் மஹா நதியை அடைந்து அனுஷ்டானங்களை முடித்து ஏகாம்பர கானனம் என்ற புவனேஸ்வரத்தை தாண்டி
நீலாத்ரியைக் கண்டு -மலை உச்சியில் கல்பவடத்தை தரிசித்தார் -இரவாகிவிட்ட படியால் இருட்டில் அடர்ந்த காட்டில் தங்கினார் –
சிலரின் குரல் கேட்டு தொடர்ந்து சென்ற பொது ஸபர் தீபக் –மலைவாசி -ஆஸ்ரமத்தை அடைந்தார் -அங்கு இருந்த விச்வா வசூ-இவரை வரவேற்று பிரசாதம் அளித்தார் –
இந்த்ரத்யும்னன் இங்கு வந்து தங்குவார் என்று கோபி பட்டு இருக்கிறேன் -போவோம் வாரும் என்று சொல்லி கூட்டிப் போக பாதை குறுகி முள் நிறைந்து இருக்க
விடியலில் புண்யமான ரோஹிணி குண்டத்தை தரிசித்தனர் -பின் கல்பவடத்தை வணங்கி இவ்விரண்டுக்கும் நடுவே உள்ள தோப்பின் உள்ளே சென்று பேர் ஒளியுடன் உள்ள
பகவானை வியந்து வணங்கினார் -பின் வேகமாக மலை இரங்கி ஆஸ்ரமத்தை அடைந்து விச்வாவசூ அளித்த அமானுஷ்யமான சுவை கொண்ட மஹா பிரசாதத்தை உண்டார் –
இந்திரன் சமைத்து ஜெகந்நாதனை ஆராதித்து சேஷமான பிரசாதம் -இதை உண்டால் பாபங்கள் எல்லாம் தொலையும்-என்று ஜெகந்நாதனின் பிரசாத பெருமையை உரைக்க
வித்யாபதி -எங்கள் மன்னர் இங்கு வந்து நீல மாதவனை தரிசித்து ஒரு பெரிய கோயிலை எழுப்பி சிறப்பான பூஜை முறைகளையும் ஏற்படுத்துவார் -என்றார் –
ஆனால் விச்வாவசூ -மன்னார் வருவார் -ஆனால் இப்போது இருக்கும் பெருமான் அவர் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் மறைந்து விடுவார் -மன்னர் உபவாசம் இருக்க
பகவான் வேறு மர உருவத்தில் தோன்றி ப்ரஹ்மாவால் ஸ்தாபிக்கப் பட்டு பின் நெடும் காலம் காட்சி கொடுப்பார் -ஆனால் இவற்றை மன்னன் இடம் அறிவிக்க வேண்டாம் என்றார் –

வித்யாபதியும் விடை பெற்று மீளவும் அவந்தி புரியை அடைந்து பிரசாதத்தை மன்னனுக்கு கொடுக்க உடனே அங்கு செல்ல விருப்பம் கொண்டான்
தெய்வ சங்கல்பத்தால் நாரத ரிஷி அங்கு வந்து மன்னனின் விருப்பம் ஈடேறும் என்று ஆசீர்வதித்தார் -ஜ்யேஷ்ட மாத பஞ்சமி திதி அன்று
நாரதர் ராணி பிரஜைகள் புடை சூழ தேரில் புறப்பட்டு மஹா நதி கரையை அடைந்து இருக்க உத்கல மன்னன் காண வர -இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நமஸ்கரிக்க
சூறாவளியால் நீல மாதவன் மண்ணால் மூடப்பட்டதை தெரிவிக்க -நாரதர் அனைத்தும் ப்ரஹ்மா கூறியபடியே நடக்கிறது –
பகவான் நான்கு உருவங்களோடு உனக்குத் தோன்றுவார் -நல்லதே நடக்கும் -என்று சொல்லி நீலாசலத்தை அனைவரும் அடைய
உக்ரமான நரஸிம்ஹ விக்ரஹத்தை கண்டனர் -நீல மாதவன் மண்ணால் மூடப் பட்டு இருப்பதையும் கண்டனர் -நரசிம்ஹ பெருமானை மேற்கு முகமாக எழுந்து அருள பண்ணி
யாக சாலை அமைத்து ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகங்களை செய்ய
மன்னன் தியானத்தால் – -ஸ்வேத த்வீபத்தை கண்டு -அது ஸ்படிகக் கல்லால் ஆக்கப்பட்டு பாற் கடலால் சோள பட்டுள்ளதை கண்டான்
அங்கு ஆதிசேஷ பீடத்தில் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் சதுர்புஜனாய் எழுந்து அருளி இருந்தான் -மன்னன் இந்த கனவை கூற நாரதர் –
பெருமாள் எழுந்து அருளும் தருணம் நெருங்கி விட்டது -அவர் தாரு-உரு விடுக்க இருக்கிறார் -கடற்கரைக்கு செல்வோம்-என்றார்
கிழக்கு கடலில் ஒளிவிடும் ஒரு மரம் உருவாக்கி மிதந்து வர -அவ்விடம் சக்ர தீர்த்தம் -எனப்படுகிறது -அதை ராஜா ராணி பக்தியுடன் பெற்றுக் கொண்டனர்
அசரீரி வாக்கு -இதை வஸ்த்ரத்தில் சுற்றி வையும் -ஒரு தச்சன் வந்து செதுக்குவார் -யாரும் உள்ளே செல்லக் கூடாது –
செதுக்கும் ஒலி வெளியில் கேட்க்காதபடி வாத்தியங்கள் முழங்க வேண்டும் -என்று சொல்ல
அரசனும் அதன் படியே செய்ய -தச்சன் வந்து செதுக்க -15-நாட்கள் கழிய ஒலி நிற்க -ராணி குண்டீஸா கதவைத் திறந்து பார்க்க விரும்ப அரசன் தடுத்தும் கேளாமல்
ராணி அறையைத் திறக்க ஆணை இட-திறந்த பொது தச்சன் அங்கு இல்லை -விக்ரஹங்கள் பாதி நிலையில் இருக்க -அசரீரி வாக்கியம் –
இந்த எளிய நிலையிலேயே தர்சனம் கொடுப்பார் என்று கூற -அன்று முதல் ஜெகந்நாதப் பெருமான் அவ்வண்ணமே இங்கு கோயில் கொண்டுள்ளார் –

ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் இவ்வுருவத்தில் இருக்கும் ரஹஸ்யம் –
கண்ணன் ஸ்ரீ மத் துவாரகையில் அஷ்ட மஹிஷிகளுடன் ஆனந்தமாக ராஜ்ஜியம் ஆண்ட போதும் -கோகுல பெண்டிர்களையே திரு உள்ளத்தில் நிறைந்து இருக்க
அஷ்ட மஹிஷிகளும் ரோஹிணி தேவியை வினவ -ரசமான லீலைகளே காரணம் -என்று சொல்ல அவற்றை மஹிஷிகள் கேட்க விருப்பம் கொள்ள
ரோஹிணி மாதா -கூறுகிறேன் ஆனால் கண்ணனும் நம்பி மூத்த பிரானும் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கோள் -என்றார் –
காவலுக்கு ஸ்ரீ ஸூபத்ரா தேவியை நிறுத்தி விட்டு
அனைவரும் கதை கேட்டு லயித்து இருக்க
அருகில் இருவர் வந்து நிற்பதை உணராமல் இருக்க -கதை கேட்டு மூவரும் மெய் மறந்து கை கால்கள் சுருங்கி விழிகள் விரிய நின்று கொண்டு இருக்க
நாரதர் அந்த சேவையைக் கண்டு ஆனந்த கூத்தாட -மூவரும் உணர்ந்து இயல்வு நிலையை அடைய முயல நாரதர் தடுத்து
தேவர்ர்ர் ஆனந்தத்தில் மயங்கி நிற்கும் இந்நிலையை தரிசித்தால் பக்தர்கள் பாபங்கள் தொலைந்து முக்தி அடைவார்கள் –
இந்த எளிய திருக் கோலத்துடன் கோயில் கொண்டு அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க
அதன் படியே பத்துடை அடியவர்க்கு எளியனான எம்பெருமான் இங்கே சேவை சாதித்து அருளுகிறார் –

கடைத் தலை சீய்த்த அரசன் –
கடைத்தலை சீய்க்கப் பெற்றால் கடுவினை களையலாமே–ரத்த யாத்திரைக்கு முன் பெருக்கிய அத்தேசத்து அரசன் புருஷோத்தமனுக்கு கல்யாணமே நடந்த ஐதீகம் –
தங்கத் துடைப்பத்தால் பெருக்குவது மரபு –காஞ்சிபுரம் சென்று ஸ்ரீ வராத ராஜனை தரிசித்த மன்னன் காஞ்சி மன்னன் மகளைக் கண்டு மையல் கொண்டான் –
இரு மன்னர்களும் சம்மதிக்க புருஷோத்தமன் ஸ்ரீ பூரி திரும்ப -முறையாக பேச காஞ்சி மன்னன் மந்திரியை அனுப்ப
அன்று ரத்த யாத்ரையாய் இருக்க -மன்னன் துப்புரவு செய்ய பொறுக்காத மந்திரி திரும்பி மன்னன் இடம் கூற பெண் கொடுப்பதில் தடை ஏற்பட்டது –
இதனை தனக்கு நேர்ந்த அவமானமாக கருதி பூரி மன்னன் காஞ்சீ நகரின் மேல் படை எடுத்தான் -ஆனால் அவன் படை சிறியது –
இரு மன்னர்களும் பூரி படை தோற்றால் ஜகந்நாதர் பலபத்ரர் ஸூ பத்ரா மற்றும் ஸூ தர்சனர் விக்ரகங்களை காஞ்சிக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்றும்
காஞ்சி படை தோற்றால் அவர்கள் ஆராதிக்கும் விநாயகர் விக்ரஹத்தை புரிக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்றும் சபதம் செய்தனர் –
புருஷோத்தமன் ஜகந்நாதர் இடம் தேவரீரது அருளால் அடியேனது சிறிய படை வெற்றி பெற வேணும் -என்று பிரார்த்தித்தான் –
அரசன் புறப்பட்ட போது ஜகந்நாதர் கருப்புப் பிறவியிலும் பலராமர் வெள்ளைப் பிறவியிலும் ஆரோஹணித்து -இரு வீரர்கள் போல் காஞ்சிக்கு சென்று
வழியில் ஒரு கிராமத்தில் தாக்கத்துக்காக ஒரு முதிய இடைப்பெண்ணிடம் மோர் வாங்கிக் குடித்தனர் –
கையில் காசு இல்லாமல் மோதிரத்தை காட்டி பணம் பெற்றுக் கொள்ளச் சொன்னார்கள் –
புருஷோத்தமன் படையோடு அவ்வழியே வர முதியவள் கொடுத்த மோதிரத்தைக் கண்டு வியந்து உருகினான்-
இரு வீரர்கள் உதவியால் வெற்றி பெட்ரா மன்னன் காஞ்சி இளவரசியை சிறையெடுத்து வந்து புரியில் துப்புரவு செய்யும் ஒருவனுக்கு மனம் முடிக்க சொன்னான் –
பக்தரான மந்திரி இளவரசியிடம் தனிமையில் பேசி -அவளின் பக்தியையும் மன்னனிடம் அவள் கொண்ட காதலையும் அறிந்து
அவர்களை சேர்த்து வைக்கும் தருணத்துக்கு காத்து இருந்து அடுத்த ரத்த யாத்திரையின் போது இளவரசியை மணக்க கோலத்தில் தயார் செய்து
மன்னன் தங்கத் துடைப்பத்தால் பெருக்க -மன்னா இவளுக்கு ஏற்ற பேருக்கும் மணமகனைத் தேடினேன் -அப்படிப்பட்டவர் நீர் ஒருவரே -எனக் கண்டு கொண்டேன் –
ஆகவே ஸ்ரீ ஜெகந்நாத பெருமாள் முன் நீரே மனம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள –
அரசனும் மந்திரியின் சமயோசித புத்தியைப் பாராட்டி கல்யாணம் செய்து கொண்டான் –
ஆகவே கடைத்தலை சீய்க்கப் பெற்றால் கடு வினையும் களையலாம் -கல்யாணமும் செய்து கொள்ளலாம் –

புண்ய தீர்த்தங்கள் —
1–மஹா நதி -கிழக்கு சமுத்திரம் -ஸ்ரீ கண்ணன் ஸ்ரீ கீதையில் ஸரஸாம் அஸ்மி சாகரம் -என்கிறான் –
அதன்படி இங்குள்ள கிழக்கு கடலே சக்ர தீர்த்தம் என்று கொண்டாடப் படுகிறது –
இங்கு தான் தாரு ப்ரஹ்மம் -சக்ர முத்திரையோடு தோன்றினார்
க்ருத யுகத்தில் பார்கவி என்னும் நதி கடலில் கலக்கும் இவ்விடத்தில் தான் பாங்கி முஹானா -பங்குனி சுக்ல துவாதசி அன்று தாரு ப்ரஹ்மம் தோன்றினார்
கடலில் இவ்விடத்தில் தான் இந்த்ரத்யும்னன் -ராஜா ராணி தாரு ப்ரஹ்மத்தைப் பெற்று பெருமானின் பிம்பத்தை வடிவு அமைக்க வேண்டினார்
கங்கா யமுனா கோதாவரி காவேரி தாமிரபரணி ஆகியவை இக்கடலிலே கலக்கின்றன –
2—இந்த்ரத்யும்ன சரோவரம் –இந்த்ரத்யும்ன மன்னன் பகவத் பிரதிஷ்டை செய்யும் போது ஆயிரம் பசுக்களை தானம் செய்தான் –
அவற்றின் குளம்பு பட்டு பள்ளம் ஏற்பட்டு மன்னம் தானம் கொடுத்த போது விழுந்த தீர்த்தத்தால் அது நிரம்பி இந்தக் குளம் ஏற்பட்டது
3–மார்க்கண்டேய சரோவரம் -ரிஷியின் வேண்டுகோளின் படி பகவான் பிரளய கடலில் ஆலிலைத் தளிரில் சயனித்து இருப்பதைக் காட்டி அருள
அன்று முதல் அந்த தீர்த்தத்தின் கரையிலேயே ரிஷி தவம் செய்து வந்தார் –
4—ஸ்வேத கங்கா –இங்கு ஸ்வேதா மாதவன் மற்றும் மத்ஸ்ய மூர்த்தியின் கோயில் உள்ளது -இது த்ரேதா யுகத்தில் வாழ்ந்த ஸ்வேத மன்னனால் தோற்றுவிக்கப் பட்டது –
5—ரோஹிணி குண்டம் -இது கோயிலுக்கு உள்ளே உள்ளது -கடந்த பிரளயத்தின் சிறிதளவு தீர்த்தம் இங்கு உள்ளது -அடுத்த பிரளயமும் இந்த தீர்த்தத்தில் இருந்தே உருவாகுமாம்
ப்ரஹ்மா இங்கே வந்த போது ஒரு காக்கை இதில் விழுந்து நான்கு கைகளோடு விஷ்ணு ஸ்வரூபம் பெற்று முக்தி அடைந்தத்தைக் கண்டார் –

ஜெகன்நாத் பூரி கோயிலின் அமைப்பு
இப்போது உள்ள கோயில் சோட கங்க தேவனால் கட்ட ஆரம்பிக்கப் பட்டு அநங்க பீமா தேவனால் -1200-ஆண்டு முடிக்கப் பட்டது
நில மட்டத்தில் இருந்து -214-அடி உயரத்தில் நீலாசலம் மலையில் உள்ள திருக் கோயில் –
-10.7-ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் -20-அடி உயரமுள்ள செவ்வக வடிவில் -15-நூற்றாண்டில் கட்டப் பட்டு இரண்டு நீண்ட மதிள் சுவர்களால் சூழப் பட்டுள்ளது –
வெளி மதிள் -மற்றும் பிரகாரத்துக்கு மேக நந்த ப்ராசீரம் -665-.-640-அடி /உள் சுற்றுக்கு கூர்மபேதம் -420-.-315-அடி –
பிரதான கிழக்கு வாசல் -சிம்ம சிங்கம் துவாரம் / தெற்கு வாசல் அஸ்வ துவாரம் /மேற்கு வாசல் வ்யாக்ர துவாரம் /வடக்கு வாசல் ஹஸ்தி துவாரம் /
அந்த அந்த வாசல்களில் அவ்வவற்றின் உருவங்கள் பொறிக்கப் பட்டுள்ளன
கிழக்கு வாசலுக்கு வெளியே -36-அடி உயர அருணா ஸ்தம்பம் உள்ளது –
18-நூற்றாண்டில் கோனாராக்கில் இருந்து கொண்டு வந்து பிரதிஷடை செய்யப்பட இதன் உச்சியில் ஸூ ர்யனின் தேரோட்டியாக அருணன் அமர்ந்துள்ளார்
இத் திருக் கோயில் நான்கு பகுதிகளாக உள்ளது
1–போக மண்டபம் -பிரசாதம் கண்டு அருள பண்ணும் பெரிய மண்டபம் -60-/.-57-அடி -இதில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலைகள் அழகான சித்திரங்களாக வரைய பட்டுள்ளன
2–நட மண்டபம் -பெருமாளை உகப்பிக்க இசை நாட்டியம் நடக்கும் -70-/67-அடி மண்டபம்
3–ஜெகன் மோஹன மண்டபம் -முக சாலா –இங்கு தான் பக்தர்கள் நின்று கொண்டு தரிசிக்கும் இடம் -இதில் கருட ஸ்தம்பம் உள்ளது –
4–விமான மண்டபம் -இதுவே கர்ப்பகிரகம் -ரத்ன சிம்ஹாசனத்தில் -16–13–4-அடி / பலதேவர் -6-அடி உயரம் வெள்ளை நிறம்
ஸூபத்ரா -4-அடி உயரம் மஞ்சள் நிறம் / ஜகந்நாதர் -5-அடி உயரம் கருப்பு நிறம் / ஸூ தர்சனர் லஷ்மீ நீல மாதவர் சரஸ்வதி ஆகியோர் எழுந்து அருளி உள்ளனர்
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ரத்ன வேதிகையில் ஏறி இவ்வனைவரையும் வலம் வரலாம் –
திருக் கோயிலின் கைங்கர்ய பூஜாரிகள் –சுமார் -1000-பேர் உள்ளனர் -36-வகையான கைங்கர்யங்களை செய்கின்றனர் –

திருக் கோயிலுக்குள் இருக்கும் மற்ற தரிசன ஸ்தலங்கள்
1–பைசா பஹாசா -கிழக்கு வாசலில் இருந்து உள்ளே எரிச் செல்லும் -22-படிகள் பக்தர்களின் பாத தூளிபட்டுப் புனிதமானது –
யமதர்மராஜனும் கூட சாஷ்டாங்கமாக பிராணாயாமம் செய்யும் பெருமை பெற்றது
2–கல்பவடம்-அபீஷ்டங்களை வழங்கும் ஆலமரம்
3–முத்தி மண்டபம் -வேத விற்பன்னர்களின் த்யான மண்டபம் -16-கால் மண்டபம் -ப்ரஹ்ம சபா என்றும் வழங்கப்படும்
4–நரஸிம்ஹர் சன்னதி -முத்தி மண்டபத்துக்கு அருகே உள்ளது –
5–ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி சந்நிதிகள் -இங்கு இருக்கும் மூலிகைச் சாற்றினால் வரைய பெட்ரா சித்திரங்களில் அனைத்து ஆழ்வார்கள் மற்றும் பகவத் ராமானுஜர் ஆகியோர் உள்ளனர்
6–கோய்லா மண்டபம் –ஸ்ரீ ஜெகந்நாதராது திருமேனி -12-ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புது தருவாள் செய்யப்படும் –
இந்த உத்சவம் நவ கலேவரம் எனப்படும் -பழைய திருமேனி இவ்விடத்தில் பூமிக்கு கீழே எழுந்து அருள பண்ணப் படும் –
7–ஆனந்த பஜார் -மஹா பிரசாதம் விநியோகிக்கப் படும் இடம் –

திருக் கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கும் சந்நிதிகள் –
1–குண்டீஸா மந்திர -ராணி குண்டீஸாவின் பெயரால் -படா தாண்டா சாலையின் -க்ராண்ட் ரோட் –
ஒரு கோடியில் ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் திருக் கோயிலும் மறு முனையில் குண்டீஸா மந்திரம் உள்ளது -ஆசியாவிலேயே மிகப் பெரிய சாலை இது தான் –
இந்த கோயிலில் தான் முதலில் தாரு ப்ரஹ்மத்தில் இருந்து விக்ரஹங்கள் செதுக்கப் பட்டன -ஆகவே பகவானின் பிறப்பிடம் இதுவே –
இவ்வளாகத்தில் தான் அரசன் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்தார் -ரத்த உத்சவத்தின் போது ஸ்ரீ ஜகன்னாநாதர் பலதேவர் ஸூ பத்ரா ஸ்ரீ ஸூ தர்சனர் ஆகியோர்
இங்கு தான் எழுந்து அருளி இருப்பர் –
2–யஜ்ஞ நரஸிம்ஹ தேவர் -குண்டீஸா மந்தரில் இருந்து இந்த்ரத்யும்ன சரோவர் போகும் வழியில் மஹாவேதி என்னும் இடத்தில் எழுந்து அருளி உள்ளார்
இங்கு தான் இந்த்ரத்யும்னன் மன்னன் இவரை பிரதிஷ்டை செய்து ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பின்னரே ஜகந்நாதர் தோன்றினார் –
இவருடைய திருமுகம் முன்னர் தரிசிக்க சாந்தமாகவும் மற்றொரு புறம் உக்ரமாகவும் இருக்கும் –
3–அலர்நாத் -20-மில் தூரத்தில் உள்ளது -ஆலால நாதன் -பெயருடன் -இவரே ஆழ்வார் நாதன் -ஆலங்கால் பட்டோர்க்கு ஆட்படுபவர்
ஸ்ரீ கேதன் என்பவர் தனது மகனான மது என்னும் சிறுவனிடம் கொதிக்கும் சக்கரைப் பொங்கலைத் தந்து அதனை உண்மையான அன்புடன்
பெருமானுக்கு அமுது செய்யச் சொல்ல அந்த சிறுவனும் செய்ய பெருமானின் திரு விரல்கள் சிவந்து இருப்பதை இன்றும் காணலாம்
இங்கு சைதன்ய பிரபு தரிசிக்க வந்த போது ஆச்ரித பாரதந்தர்யத்தை கேட்டு உருகி மயங்கி விழுந்து கிடந்த சுவடே இன்றும் காணலாம் –
4–சாக்ஷி கோபால் -15-மைல் தொலைவில் உள்ள சந்நிதி -கண்ணனின் கொள்ளுப் பேரன் வஜ்ரநாபரால் பிரதிஷ்டை -வ்ருந்தாவனத்தில் உள்ள மத மோஹனர் போலே-
ஐவரும் முதலில் பிரதான கோயிலில் இருக்க அனைத்து பிரசாதங்களை முன்னமேயே உண்டு முடிக்க -லீலா ரசமாக பிணக்கு ஏற்பட
பின்பு ஒரு முடிவுக்கு வந்து வெளியே கோயில் கொண்டுள்ளதாக ஐதிஹ்யம்
ஒரு அந்த இளைஞ்சனுக்கு பெண் கொடுக்க இசைந்த முதியவர் ஒருவர் பின்பு பானா வ்யவஹாரத்தால் மறுக்க அப்போது தன பக்தனுக்காக மக்கள் மன்றத்தில் சாக்ஷி சொல்லி
கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்த படியால் அன்று முதல் சாக்ஷி கோபால் என்று அழைக்கப் பட்டதாக வரலாறு-

ஸ்ரீ ராமானுஜ சம்பந்தம் –இங்கே தரிசிக்க வர -இங்குள்ள பூஜா முறைகள் ஆகமத்தின் படி இல்லாததைக் கண்டு சரிப்படுத்த எண்ண
ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் இங்கு தொண்டு புரியும் பூஜாரிகளை வீட்டுக் கொடுக்க திரு உள்ளம் இல்லாமல் அவர் அறியா வண்ணம் ஸ்ரீ கூர்மத்தில் கொண்டு போய் விட்டார்
ஆச்ரித பக்ஷபாதத்தை உணர்ந்து பல்லாண்டு பாடினார் -அவர் தங்கிய மடம் மற்றும் எம்பார் மேடம் ஆகியவை உள்ளன –
இங்கு உள்ள சன்யாசிகளுக்கு இத் திருக் கோயிலில் பரம்பரையாகப் பெறப்பட்ட கைங்கர்யமும் உள்ளது –

ஸ்ரீ ஜெகந்நாதரின் மஹா பிரசாத மஹிமை –
முதலில் பிரசாதம் யாருக்குமே கிடைக்காமல் இருக்க -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியிடம் நாரதர் பிரார்த்திக்க -பிரசாதம் பெற்று ஆனந்தத்தின் எல்லைக்கு சென்று கூத்தாடினார் –
இதனைக் கண்டா பரமசிவனும் வேண்டி பெற்று ஆனந்த நர்த்தனம் ஆட மேருவும் கைலாசமும் நடுங்கின –
பார்வதி தேவி இனி உலகில் ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் பிரசாதம் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் படி செய்வேன் என்று சபதம் செய்ய அவள் பக்தியை பாராட்டி
இனி அன்ன ப்ரஹ்மமாகவே இருப்பேன் என்று ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் அருளினார் –
பிரசாதம் உண்பதாலேயே பாபங்கள் அனைத்தும் விலகி நன்மைகளே விளையும் –
இங்கே அமர்ந்தே உண்ண வேண்டும் -விநியோகத்துக்கு கரண்டிகள் உபயோகிக்க கூடாது -இலைகளை உபயோகிக்கலாம் –
உண்டு முடித்து முதல் வாய் கொப்பளித்து துப்பாமல் விழுங்க வேண்டும் -அடுத்தவாய் மண்ணில் துப்ப வேண்டும் -சாப்பிட்ட இடத்தை கைகளால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் –

திரு மடப்பள்ளி மஹாத்ம்யம்
உலகிலேயே மிகப் பெரிய சமையல் கூடம் -தென் கிழக்கு மூலையில் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் திரு மடப் பள்ளி -752-அடுப்புக்கள் ஒவ் ஒன்றும் -3–4-அடி அளவு கொண்டவை
சட்டிப்பானைகள் தவிர வேறே யந்திரமோ உலகமோ இல்லை
20-படிக்கட்டுக்கள் இறங்கி கேணியில் இருந்து தாம்புக் கயிற்றால் கைகளால் இழுக்கப் பட்ட சுத்தமான தண்ணீரை -30-தொண்டர்கள் இடைவிடாமல் கொண்டு வந்து கொட்டுகிறார்கள்
மிளகாய் வெங்காயம் பூண்டு காரட் உருளை தக்காளி போன்ற நிஷித்தமான பல காய்கறிகள் உபயோகப் படுவதில்லை
-400-கைங்கர்ய பரர்கள் -மேலும் -400-உதவியாளர்கள் –
ஒரு நாளைக்கு -72-குவிண்டல் –(சுமார் -5000 படி பிரசாதம் )/ விசேஷ நாட்களில் -92-குவிண்டல் –
-60-கைங்கர்ய பரர்கள் தொழில் சுமந்து பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள்
ஒவ் ஒரு நாளும் -56-வகையான பிரசாதங்கள் -சப்பன் போக் -செய்யப் படுகின்றன /-9-வகை சித்தரான்னம் -14-வகை கறியமுது-9-வகை பால் பாயாசம்
-11-வகை இனிப்புக்கள் -13-வகை திருப்பி பணியாரங்கள்
காலை -8-மணி கோபால் வல்லப போகம்
காலை -10-மணி சகல போகம்
பகல் -11-மணி -போக மண்டப விநியோக போகம்
மதியம் -12–30-மத்யாஹ்ன போகம்
மாலை -7-மணி சயன போகம் –
இரவு -11-15-மஹா சிருங்கார போகம் –

தினம் நிகழும் கொடி ஏற்றம்
விமானம் -214-அடி உயரம் –அதன் மேலே நீல சக்ரம் ஸ்ரீ ஸூ தரிசன சக்ரம் பொருத்தப் பட்டுள்ளது -எட்டு உலோகங்களால் செய்யப்பட்டது -36-அடி சுற்றளவு கொண்டது
இதில் மேல் மஞ்சள் சிகப்பு வெள்ளை ஆகிய நிறம் கொண்ட கொடிகள் தினமும் மாலை-6–30- மணி அளவில் ஏற்றப்படுகின்றன
கருட சேவகர்கள் என்று அலைக்கும் தொண்டர்களில் ஒருவர் அனைத்து கொடிகளையும் சுமந்து -15-நிமிடங்களில் சர சர என ஏறி -10-நிமிடங்களில் கொடிகளை கட்டுகிறார்கள்
இப்பரம்பரையில் வந்தவர்களுக்கு கருட பகவானின் அருளால் -8-வயது முதலே இத்தொண்டில் பழக்கம் ஏற்படுகிறது –

நவ கலேவர -புது திருமேனி உத்சவம் –
எந்த ஆண்டில் அதிக மாசமாய் ஆணி மாதத்தில் இரண்டு பவ்ர்ணமிகள் வருமோ அந்த ஆண்டு இந்த உத்சவத்துக்கு என்றே நியமனம் பெட்ரா பூஜாரிகள்
சுமார் -40-மில் தூரத்தில் ப்ராஸீ நதிக் கரையில் இருக்கும் காகாத்புர் எனும் உரின் காடுகளில் தகுந்த வேப்ப மரங்களைத் தேடுவர்
சில விசேஷ அடையாளங்கள் உடன் இருக்கும் மரத்தை எடுத்து வந்து பூஜித்து அதை கோய்லா வைகுண்டத்தில் இருக்கும் மண்டபத்தில் தச்சர்கள் செதுக்குவார்கள் –
புதுத் திருமேனிகள் உருவானவுடன் அமாவாசை இரவு அவர்களை எழுந்து அருள பண்ணிக்க கொண்டு வந்து கர்ப்பக்கிருகத்தில் உள்ள பழைய திருமேனிகளை அருகே வைப்பர் –
அன்று ஊர் முழுவதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப் படும் -பூஜாரிகளில் மூத்தவர் கண்களைக் கட்டிக் கொண்டு கைகளிலும் துணி சுற்றிக் கொண்டு
இடையே நின்று பழைய திருமேனியின் நாபியில் இருக்கும் ப்ரஹ்ம பதார்த்தத்தை எடுத்து புதுத் திரு மேனியில் பொறுத்துவார்
பின்பு பழைய திரு மேனிகள் கோய்லா வைகுண்டத்தில் பூமிக்கு கீழே எழுந்து அருள பண்ணப் படுபவர் –
சுமார் நான்கு மாதங்கள் நடக்கும் இந்த உத்சவம் -பரம ரஹஸ்யமாக நடத்தப்படும் -பழைய திருமேனிக்காக தாயாதிகள் -தயிதர்கள் -13-நாட்கள் துக்கம் அனுஷ்ட்டிப்பார் –
கடந்த நவ கலேவர – உத்சவங்கள் நடந்த ஆண்டுகள் –1912-/-1931-/–1950 -/-1969-/-1977-/-1996-ஆகியவை –

ஜகம் புகழும் ரத யாத்திரை –
ராணி குண்டீஸாவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மூன்று மூர்த்திகளும் மூன்று தேர்களில் -2-மைல் பவனி வந்து
குண்டீஸா மந்திர அடைவர் -ஆனி மாதம் பவ்ர்ணமியில் -ஸ்நான பூர்ணிமா தொடங்கி ஆடி மாதம் சுக்ல சதுர்த்தசி அன்று நீலாத்ரியிலே முடியும் இத்தேர் திரு விழா –
ரத யாத்ரா குண்டீஸா யாத்ரா கோஷா யாத்ரா என்று அழைக்கப் படும் –10-திரு நக்ஷத்திரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஸ்ரீ வடமதுரை வந்ததை நினைவு கூறும்
தேர்களின் அமைப்பு
மூன்றுமே மரத்தால் கைகளாலேயே செய்யப்பட்டவை -இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு புதியதாகவே –125-தச்சர்கள் -2188-மறதி துண்டுகள் இணைத்து செய்வர்
ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் தேர் -நந்தி கோஷ் என்ற பெயருடன் -7-அடி உயரமுள்ள -16-சக்கரங்கள் -கலைகள் பொருத்தப்பட்ட இதன் உயரம் -45-அடி –
தேர்ச் சீலைகள் வர்ணம் மஞ்சள் –/சங்கிகா ரேஸிகா மோஷிகா மற்றும் த்வாலினி என்ற பெயர்கள் கொண்ட நான்கு குதிரைகள் பூட்டி இருக்கும் அடி நீளம் –
சக்கரங்கள் மன்வந்த்ரங்கள் பொருத்தப்பட்டு -இதன் உயரம் -44-அடி /தேர்ச் சீலைகள் வர்ணம் நீலம்
ருக் யஜுஸ் சாம அதர்வணம் பெயர்களுடன் நான்கு குதிரைகள் -மாதலி தேரோட்டி -வாஸூகி தெற்கை கயிறு
ஸூபத்ராவின் தேரின் பெயர் பத்மத்வஜம் -தேவதாலனம் /-12-சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டு -மாதங்களின் கணக்கு /உயரம் -43-அடி
தேர்ச் சீலைகள் வர்ணம் சிவப்பு /ப்ரஜ்ஞ்ஞா -அநுபா -கோஷா -அக்ரி -நான்கு குதிரைகள் அர்ஜுனன் தேரோட்டி -ஸ்வர்ண சூடன் தேர்க் கயிறு –
இத்தேரில் ஸ்ரீ ஸூதர்சனரும் எழுந்து அருளி இருப்பர் –

உத்சவத்தில் முக்கிய நாட்கள்
1 -ஆனி பவ்ர்ணமி -ஸ்நான யாத்ரா -தாரு ப்ரஹ்மத்தில் இருந்து ஸ்ரீ ஜகந்நாதர் தோன்றிய நாள் –
இன்று -108-குடம் பன்னீரால் திரு மஞ்சனம் -அதனால் ஜலதோஷம் பிடிக்க அடுத்த -15-நாட்கள் தனிமை -தர்சனம் இல்லை –
2-ஆனி சுக்ல த்விதீயை -முதலில் பலராமர்-அடுத்து ஸூ பத்ரா -கடைசியாக ஜகந்நாதர் -அலங்காரத்துடன் தேரில் எழுந்து அருள்வார்கள்
அரசன் தங்க துடைப்பத்தால் பெருக்க தேர்கள் புறப்பட்டு குண்டீஸா மந்திர் சென்று அடைவர் –
மூர்த்திகள் உள்ளே சென்று அடுத்த ஒன்பது நாள்கள் இங்கேயே எழுந்து அருளி இருப்பர் -பிரசாதங்களை இங்கேயே தளிகை பண்ணப் படும்
3-ஆனி சுக்ல பஞ்சமி -ஹோரா பஞ்சமி –தன்னை விட்டுச் சென்றதற்காகக் கோபம் கொண்ட மஹா லஷ்மீ பிரதான கோயிலில் இருந்து
பல்லக்கில் குண்டீஸா மந்திர் வந்து ஜகந்நாதர் தேரின் ஒரு சிறு பகுதியை உடைப்பதாக லீலா ரசம்
4—ஆனி சுக்ல தசமி -உல்டா ரத்தம் –மூர்த்திகள் திரும்ப எழுந்து அருள்வார் –
பிரணய கலகம் -மட்டையடி உத்சவம் -பிரதான கோயில் மூடப்பட்டு பெருமாள் வாசலிலேயே காத்து இருப்பர் –
5–ஆனி சுக்ல ஏகாதசி -ஸூனா வேஷ தர்சனம் –ஸ்வர்ண திரு ஆபரணங்கள் மூர்த்திகள் சாத்திக் கொள்வார்கள் –
மூலை மூட்டுக்களில் இருந்து மக்கள் வெள்ளம் பெருகி வருவர்
6—ஆனி சுக்ல துவாதசி -இன்று இரவு பெருமாள் உள்ளே எழுந்து அருள்வார் -வீதியில் தேரில் இருக்கும் போது மட்டும்
பக்தர்கள் அனைவரும் தேரில் ஏறி பெருமானைத் தொட்டு தரிசிக்கலாம் –

ஜெய் ஜெகன்நாத் புரி புருஷோத்தம் தாம் கீ ஜெய்
நீலாசல நிவாசாயா நித்யாய பரமாத்மனே ஸூபத்ரா ப்ராண நாதாயா ஜெகந்நாதாய மங்களம்

————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-