Archive for the ‘Divya desams’ Category

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் -1-4–பரத்வம்–முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-

November 12, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநம் பரம கதி அவ்ய புருஷஸ் சாக்ஷி ஷேத்ரஜ்ஞ அஷர ஏவ ச -2–

——–

12-
முக்தாநாம் பரமா கதி –
கலக்கமில்லா நல் தவ முனிவர் கரை கண்டோர்
துளக்கமில்லா வாவன வெல்லாம் தொழுவார்கள் -8-3-10-

மாமுபேத்ய புநர்ஜந்ம துக்காலயமஷாஷ்வதம்.–நாப்நுவந்தி மஹாத்மாந ஸம் ஸித்திம் பரமாம் கதா—৷৷8.15৷৷
மூன்றையும் சொல்லி -இதில் பகவல் லாபார்த்தி உடைய ஏற்றம் -சித்தி மூவருக்கும் -சம்சித்தி இவருக்கே –
யாதாம்யா ஸ்வரூப ஞானம் பெற்று -விஸ்லேஷத்தில் தரிக்காமல் -சம்ச்லேஷத்தில் நித்ய மநோ ரதம் கொண்டு –
என்னை அடைந்து பரம ப்ராப்யம் பெறுகிறார்கள் –
மகாத்மாக்கள் இவர்கள் -மற்ற இருவர் கூட சேர்ந்து நினைக்க கூடாதே –
ஜென்மம் தேகம் இனிமேல் இல்லை –கைவல்யார்த்தி மாம் உபாத்தியே இல்லையே-அல்பம் -அவனும் சித்தி -இவர் சம்சித்தி –
தேகம் -துக்கத்துக்கு ஆலயம் -சாஸ்வதம் இல்லாதது —நித்யம் அல்லாதது -புறம் சுவர் ஓட்டை மாடம் -புரளும் பொழுது அறிய மாட்டீர் –
வியன் மூ உலகு பெறினும் தானே தானே ஆனாலும் – சயமே அடிமை -பகவல் லாபம் விட்டு -அடியார் அடியார் -ஆழ்வார்கள் நிலைமை –
புண்ய பாபே விதூய நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி

எல்லாருக்கும் தலைவரான தாமே – -அவித்யை கர்மம் சம்ஸ்காரம் ஆசை விபாகம் போன்ற தடைகளை முற்றும் துறந்த 
முக்தர்கள் முடிவாக அடையும் இடமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஏவம் சர்வ சேஷிணமேவ பராமாத்மா பிராப்யத்வம் முக்தாநாம் பரமாத்மா கதி –

தத் ஸூஹ்ருத துஷ்க்ருதே தூனுதே -கௌஷீதகீ -உபாசகன் புண்ய பாபங்களை உதறுகிறான்
அஸ்வ இவ ரோமாணி விதூய பாபம்–சந்தோக்யம் -8-13-1-
புண்ய பாபே விதூய –முண்டகம் -3-1-3-
ததா வித்வான் நாம ரூபாத் விமுக்த –முண்டக -3-2-1-
ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாசை -ஸ்வேதாஸ்வரம்
பித்யதே ஹ்ருதய கிரந்தி –முண்டகம் -2-2-8-
மாயா மேதாம் தரந்தி தே –ஸ்ரீ கீதை -7-14–
ஏ ஹீநா சப்த தசாபி குணை கர்ம அபிரேவ ச கலா பஞ்ச தசா த்யக்த்வா தே முக்தா இதி நிச்சய –சாந்தி பர்வம்

திவ்யேன சஷுஷா மனசா ஏதாந் காமாந் பஸ்யந் ரமதே–சாந்தோக்யம் -8-12-5-
நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி -முண்டகம்
மம சாதரம்யம் ஆகதா
ஏவம் அபி உந்யாசாத் பூர்வ பாவாத் அவிரோதம் பாதராயண –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூதரம் -4-4-7-
ச ஏகதா பவதி -சாந்தோக்யம்
ஐஷத் க்ரீடந் ரம மாண–சாந்தோக்யம்
காமாந் நீ காம ரூப்ய அநு ஸஞ்சரன்–தைத்ரியம்
தம் ப்ரஹ்ம கந்த ப்ரவிசதி தம் ப்ரஹ்ம ரஸ ப்ரவிசதி –கௌஷீதகீ
தம் ப்ரஹ்ம அலங்காரேண அலங்குர்வந்தி -கௌஷீதகீ
த்வா தசா ஹவத் உபயவீதம் பாதாரயாண –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-12-

முக்தா நாம் -பன்மை -பலர் உண்டே
பராம்ருதாத் பரி முச்ச யந்தி சர்வே –முண்டக
மஹிமாநஸ் ச சந்தே
சா தர்ம்யம் ஆகதா –ஸ்ரீ கீதை -14-2-
மாம் உபாயந்தி தே –ஸ்ரீ கீதை -10-10-
இங்கு திரு நாமங்கள் -15-517-மூலம் அவனே சாக்ஷி என்றும் அவனே இலக்கு என்றும் சொல்லி
எம்பெருமானுக்கு முக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டையும் காட்டுகிறார்

ஜுஷ்டம் யதா பஸ்யத்யந்யம் ஈசம் அஸ்ய மஹிமாநம் இதி வீத சோக –முண்டகம் -3-1-2-
ப்ருதக் ஆத்மா நம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா–ஸ்வேதாஸ்வரம்
புருஷம் உபைதி திவ்யம் –முண்டகம்
ஸஹ ப்ராஹ்மணா விபச்சிதா -தைத்ரியம்
பரம் ஜ்யோதி ரூப சம்பத்யா -சாந்தோக்யம்
முக்த உபஸ் ருப்ய வ்யபதேசாத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூதரம் -1-3-2-
ச ஹி நாராயனோ ஜேய சர்வாத்மா புருஷோ ஹி ச ந லிப்யதே மலைச்சாபி பதமபத்ரம் இவ அம்பசா கர்மாத்மா
து அபரோ யஸ் அசவ் மோக்ஷ பந்தே ச யுஜ்யதே ச சப்த தசகே நாபி ராசிநா யுஜ்யதே து ச –சாந்தி பர்வம் -352-14-/15-

ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்ம ஏவ பவதி –முண்டக
தத் பாவ பாவம் ஆபந்ந ததா அசவ் பரமாத்மநா பவதி அ பேதீ–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-7-95-வேறுபாடு இல்லை என்றும்
தேவாதி பேதோ அபத்வஸ்தே நாஸ்த்யே வா வரேண ஹி ஸஹ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -திரை விலகுவதைச் சொல்லும்

முக்தனுக்கும் அவனுக்கும் சேஷ சேஷி பாவம் என்பதை
ஏதம் ஆனந்த மயம் ஆத்மாநம் உப சங்க்ரம்ய–தைத்ரியம் –ஆனந்தமயமான ப்ரஹ்மத்தை அடைந்த பின்
அநு ஸஞ்சரன் -தைத்ரியம் -முக்தன் பரமாத்மாவை பின் செல்கிறான்
ஏந ஏந காதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி தத் யதா தருண வத்சா வத்சம் வத்சோ வா மாதரம் -பசு கன்று போலே
சாயா வா சத்வம் அநு கச்சேத் –நிழல் போலே
பிரதிபந்தகங்கள் நீங்கி சேஷத்வம் பிரகாசிக்குமே

ஸ்வேந ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே–சாந்தோக்யம்
யதா ந க்ரியதே ஜ்யோத்ஸ்நா பல ப்ரஷால நாத்மனே ததா ஹேய குணத்வம்சாத் அவபோதா தயோ குணா ப்ரகாசயந்தே
ந ஜந்த்யந்தே நித்யா ஏவ ஆத்மநோ ஹி தே ஞானம் வைராக்யம் ஐஸ்வர்யம் தர்மம்ச் ச மனுஜேஸ்வர
ஆத்மநோ ப்ரஹ்ம பூதஸ்ய நித்யாமேதத் சதுஷ்டயம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -104-55-/56–
சம்பத்ய ஆவிர்பாவ ஸ்வேந சப்தாத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-1-

இங்கு ஒரு ஆஷேபம் –
ஆப் நோதி ஸ்வா ராஜ்யம்-தைத்ரியம்
ஸ்வ ராட் பவதி -சாந்தோக்யம்
அத ஏவ ச அநந்ய அதிபதி –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-9-
என்றும் உள்ளதே -முக்தன் எப்படி பரமாத்மாவுக்கு வசப்பட்டது என்றும் அவனுக்காகவே உள்ளார்கள் என்றும் எவ்வாறு கூறலாம்

இதுக்கு பட்டர் சமாதானம் -அநாதி பதி என்று சொல்லாமல் -அநந்ய அதிபதி-
ஆனந்தமயமாகும் தன்மையில் மட்டும் சாம்யம்
ஜகத் வியாபார வர்ஜம் –4-4-17-
போக மாத்ர சாம்யா லிங்காச்ச -4-4-21–
பாரதந்தர்யம் பரே பூம்சி ப்ராப்ய நிர்கத பந்தன ஸ்வா தந்தர்யம் அதுலம் லப்த்வா தேநேவ ஸஹ மோததே –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
ஸ்வத்வம் ஆத்மநி சஞ்ஜாதம் ஸ்வாமித்வம் ப்ரஹ்மநி ஸ்திதம் உபயோர் ஏஷ சம்பந்தோ ந பரோ அபிமதோ மம –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
பிரதாவசாநே ஸூசுபாந் நராந் தத்ரு சீமோ வயம் ஸ்வேதாந் சந்த்ர பிரதீகாசாந் சர்வ லக்ஷண லஷிதாந்
நித்யாஞ்சலி க்ருதாந் ப்ரஹ்ம ஜபத பிராகுதங்க முகாந் –மவ்சல பர்வம்
க்ருத அஞ்சலி புடா ஹ்ருஷ்டா நம இத்யேவ வாதிநா —மவ்சல பர்வம்
அதீந்திரியா அநாஹார அநிஷ் யந்த ஸூ கந்திந-
யே அபி முக்தா பவந்தீஹ நரா பரத சத்தம தேஷாம் லக்ஷணாம் ஏதத்தி யஸ் ஸ்வேத த்வீப வாசி நாம் –ஸ்ரீ கீதை -7-29–

கதி என்ற பதத்துக்கு பரமா -சிறப்பு விசேஷணம் இருப்பதால் ஒரு சிலர் கைவல்யம்
ஜரா மரண மோஷாயா மாம் அஸ்ரித்ய யதந்தி யே –ஸ்ரீ கீதை -7-29–
யோகி நாம் அம்ருதம் ஸ்தானம் ஸ்வ ஆத்மா சந்தோஷ காரிணாம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-6-38–
சா காஷ்டா ச பரா கதி –கட -3-11-
மாம் ஏவ அநுத்தமாம் கதிம்–ஸ்ரீ கீதை -7-18-
சோ அத்வந பாரம் ஆப்னோதி –கட -3-9-
ஆத்ம லாபாத் ந பரம் வித்யதே –என்று பரமாத்மாவை விட உயர்ந்த குறிக்கோள் கதி ஏதும் இல்லை என்றதே

இவ்வாறு பாஷ்யம் குத்ருஷ்ட்டி நிரசனம் செய்யும் பொருட்டு விஸ்தாரம் இதில்

முக்தர்களுக்கு உயர்ந்த கதி -அவரைத் தவிர வேறு தேவதைகளை அடைய வேண்டியது இல்லை –
அவரை அடைந்தவர் திரும்புவது இல்லை -ஸ்ரீ சங்கரர்–

மிக உயர்ந்தவர்களான முக்தர்களால் மட்டுமே அடையத் தக்கவர் -ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் முக்தானாம் பரமாம் கதி
அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம்

—————-

13-
அவ்யய -விலக்காதவன் –
நச புனராவர்த்தததே-நச புனராவர்த்தததே
அநாவ்ருத்திச்சப்தாத் -அநாவ்ருத்திச்சப்தாத் -ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்
திண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய் –நம் கண்ணன் கண்ணல்லது இல்லையோர் கண்ணே -2-2-1-

அவ்யய-
தம்மை விட்டு ஒருவரும் அகலாமல் இருப்பவர் -சம்சார பெரும் கடலை கடந்து தன்னை அடைந்தார்
மீளாத படி அருளுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ந ச புன ஆவர்த்ததே -ஸ்ரீ பாஷ்யம்-தன்னைப் போலே ஆக்கி பிரியாமல் வைத்து கொள்பவன் அன்றோ —
ந வீயதே ந வீயகம்யதே அஸ்மாத் இதி –

அவன் இடம் இருந்து யாரும் திரும்ப அனுப்படுவது இல்லை என்பதால் அவ்யய –
இதே போலே ப்ரத்யய -94-/ விநய -510-/ ஜய -511-திரு நாமங்களும் உண்டே
ஏதேந பிரதிபத்யமாநா இமம் மாநவம் ஆவர்த்த ந ஆவர்த்தந்தே –சாந்தோக்யம் –4-15-6-
ந ச புந ராவர்த்ததே -ந ச புந ராவர்த்ததே —சாந்தோக்யம் -8-15-1-
அநா வ்ருத்தி சப்தாத் அநா வ்ருத்தி சப்தாத் -4-4-4-
சத்வம் வஹதி ஸூஷ்மத்வாத் பரம் நாராயணம் ப்ரபும் பரமாத்மாநம் ஆ ஸாத்ய பரம் வைகுண்டம் ஈஸ்வரம்
அம்ருதத்வாய கல்பதே ந நிவர்த்ததே வை புந –எம ஸ்ம்ருதி
யதி தர்ம கதி சாந்த சர்வ பூத சமோ வசீ ப்ராப் நோதி பரமம் ஸ்தானம் யத் ப்ராப்ய ந நிவர்த்ததே

நாசம் அற்றவர் -விகாரம் அற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்–

சூர்யன் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்க நியமனம் தந்தவர்-ஆட்டைப் போலே எதிரிகளை எதிர்க்கச் செல்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் அவ்யய நம
நச புநராவ்ருத்தி லக்ஷணம் -யதா -நிகில ஹேய ப்ரத்ய நீக –கல்யாணை கதான–
ஜகஜ் ஜன்மாதிகாரணம் -சமஸ்த வஸ்து விலஷணம் — சர்வஜ்ஞ– சத்யசங்கல்ப –ஆஸ்ரித வாத்சல்யை கஜலதி–
நிரஸ்த சமாப்யதிக –சம்பாவன பரம காருணிக –பர ப்ரஹ்ம அபிதான –பரம புருஷ
அனாவ்ருத்திச் சப்தாத் அனாவ்ருத்திச் சப்தாத்
நச பரமபுருஷ சத்யசங்கல்ப அத்யர்த்தப்ரியம் ஜஞாநினம் லப்த்வா கதாசிதாவர்த்தயிஷ்யதி
சேதன லாபம் எம்பெருமானுக்கு பரம புருஷார்தம் அன்றோ
வாரிக் கொண்டு என்னை விழுங்குவன் காணில் என்று ஆர்வுற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம்
பாரித்து தான் என்னை முற்றப் பருகினான் கார் ஒக்கும் காட்கரை யப்பான் கடியனே -9-6-10-

——————-

14-
புருஷ -மிகுதியாக கொடுப்பவர்
வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் என் வள்ளல் -3-9-5-
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம் -2-7-1
தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர்
ஸோஅச்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மனா விபச்சிதா
ரசோவை ச ரசக்குஹ்யேவாயம் லப்த்வா ஆனந்தீ பவதி
புருஷ -407- ஸ்ரீ ராம பரமான திருநாமம் –

புருஷ –
மிகுதியாகக் கொடுப்பவர் -முக்தர்களுக்கு தம் குண விபவ அனுபவங்களை கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
தன்னையே தன பக்தர்களுக்கு அர்ப்பநிப்பவன் -தன்னையே எனக்குத் தந்த கற்பகம் -செல்லப்பிள்ளை -வந்தானே –

புரு -மிகுதி / ஸநோதி–அளிக்கும் செயல்-முக்தர்கள் மீது தன்னை அனுபவிக்கும் ஆனந்தம் குணங்கள் மேன்மைகள்
அனைத்தும் நெஞ்சாலும் நினைக்க முடியாத அளவு வாரி வழங்குகிறான்
ஏஷ ப்ரஹ்ம ஏவ ஆனந்த்யாதி –தைத்ரியம் -1-2-
ஸோ அஸ்னுதே சர்வான் காமான் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா –சாந்தோக்யம்
திவ்யேந சஷுஷா மனசா ஏதாந் காமாந் பஸ்யன் ரமதே -சாந்தோக்யம்
ச தத்ர பர் யேதி ஐஷத் க்ரீடந் ரமமாணா –தைத்ரியம்
காமாந்தி காமரூபீ –தைத்ர்யம்
ரஸோ வை ச ஹி ஏவம் அயம் லப்தவா ஆனந்தீ பவதி –தைத்ரியம்
அஸ்மின் அஸ்ய ச தத் யோகம் அஸ்தி -4-4-12-
தத்தே து வ்யபதேசாத் ச -1-1-5-

புரம் என்னும் யுடலில் இருப்பவர் -உயர்ந்த பொருள்களில் இருப்பவர் -முன்பே இருந்தவர் –
பலன்களைக்   கொடுப்பவர் -சர்வ வியாபி -சம்ஹாரம் செய்பவர்  -ஸ்ரீ சங்கரர்–

மோஷ ரூபம் ஆகிய முழுப் பலத்தையும் பூர்ணனான தன்னைத் தருபவன் -முன்பே உள்ளவர் –
பல செயல்களை யுடையவர் -அசுரர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் புருஷாய நம
முக்தர்களுக்கு நிரவதிக ஆனந்தம் -சாயுஜ்யம் அளிப்பவன் -எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம் –

———————-

15-சாஷீ
பார்த்து இருப்பவன் –தனை அனுபவிப்பித்து மகிழும் முக்தர்களை பார்த்து மகிழுமவன்-
சர்வஞ்ஞன் –
அளிக்கின்ற மாயப் பிரான் அடியார் குழாங்களையே -2-3-10-

-சாஷீ-
முக்தர்களை மகிழ்வித்து தாமும் மகிழ்ந்து பார்த்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஏவம் தாநு ஆனந்தாயன்னு ஸ்வயம் அபி த்ருப்தாயன்னு சாஷாத் கரோதி –

முக்தர்கள் தன்னால் அளிக்கப்பட ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதை நேரடியாக காண்கிறான்
ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா –ஆனந்த வல்லி –அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் காண்கிறான்

சஹகாரி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நேரில் பார்ப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

நேரில் பார்ப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் சாக்ஷி நம
சர்வஞ்ஞன்–முக்காலத்தில் நடப்பதை யுகபாத் நேராக காண்பவன் அன்றோ -சர்வவித்
சூர்யன் தேஜஸ்ஸால் அனைத்தையும் காட்டி -எதனாலும் தான் பாதிக்காமல் இருப்பானே –
முக்தர் நித்யர் சதா பஸ்யந்தி காண்பதை காண்பவன்

—————

16-ஷேத்ரஜ்ஞ-
இடத்தை அறிபவன் -நித்ய விபூதியை அறிந்தவன் –
பரமே வ்யோமன் ஸோஅச்நுதே
அயோத்யை-அபராஜிதா ஸ்ரீ வைகுண்டம்

ஷேத்ரஜ்ஞ-
தம்மை முக்தர்கள் அனுபவிக்க ஏகாந்தமான இடத்தை அறிந்தவர் –
போக சம்ருத்தி யுண்டாகும் பரம பதம் -அத்தை சரீரமாக யுடையவன் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
திருக் கண்ண புரம் வரச் சொல்லி நடந்து காட்டி அருளி பழையவற்றை ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுக்கு
நினைவு பட வைத்து அருளி -ஷேத்ரஜ்ஞ்ஞன்
இத்தம் தேப்யாக ஸ்வானுபவம் தாதும் ததேகாந்தம் ஷேத்ரம் ஜாநாதீதி –

எல்லை அற்ற ஆனந்தம் என்ற பயிர் ஓங்கி வளரும் வயல் தானே ஸ்ரீ வைகுண்டம் –
அன்றிக்கே அதே தன்மை கொண்ட திரு மேனி என்றுமாம்
ஆகாசா சரீரம் ப்ரஹ்ம -தைத்ரியம் -ப்ரஹ்மம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்னும் ஆகாயத்தை சரீரமாகக் கொண்டது
முக்தாநாம் து கதி ப்ரஹ்மன் ஷேத்ரஞ்ஞ இதி கல்ப்யத–மோக்ஷ பர்வம்
பரமே வ்யோமன் ச அஸ்னுதே -தைத்ரியம் முக்தன் பகவானை ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அனுபவிக்கிறான்
தே நாஹம் மஹிமாந ச சந்தே –புருஷ ஸூக்தம் –ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் முக்தர் அவன் மேன்மையை அனுபவிக்கிறார்கள்
நாக ப்ருஷ்டே விராஜதி–முக்தன் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் ஒளிர்கிறான்
ச மோதேத த்ரி விஷ்டபே
ராத்திரி காமேதத் புஷ்பாந்தம் யத் புராணம் ஆகாசம் தத்ர மே ஸ்தானம் குர்வன் ந புந பவேயம்

யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம் பரமம் மம –ஸ்ரீ கீதை -8-21-
சுருதி ப்ரமாணகம் மங்களைஸ்து யுக்தே ஜரா ம்ருத்யு பயாத் அதீத ததோ நிமித்தே ச பலே விநஷ்டேஹி
அலிங்கம் ஆகாஸே அலிங்க ஏஷ–மோக்ஷ தர்மம்
ஏகாந்திந சதா ப்ரஹ்ம த்யாயந்தே யோகிநோ ஹி யே தேஷாம் தத் பரமம் ஸ்தானம் யத்வை பஸ்யந்தி ஸூரய –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
யத் தந்ந கிஞ்சித் இதி யுக்தம் மஹா வ்யோம தத் உச்யதே -ப்ரஹ்ம புராணம்
தந் மோக்ஷ தத் பரம் தேஜோ விஷ்ணோரிதி விநிச்சய
பஸ்ய லோகம் இமம் மஹ்யம் யோ ந வேதைஸ்து த்ருச்யதே த்வத் பிரியார்த்தம் அயம் லோக தர்சிதஸ்தே த்விஜோத்தம -ஸ்ரீ வராஹ புராணம் –
அகஸ்தியருக்கு காட்டிய ஸ்ரீ வைகுண்டம்
பகவன் த்வன் மயோ லோக சர்வ லோக வரோத்தம சர்வ லோகா மயா த்ருஷ்டா ப்ரஹ்ம சக்ராதி நாம் முநே அயம் த்வத் பூர்வ லோகோ
மே ப்ரதிபாதி தபோதந சம்பத் ஐஸ்வர்ய தேஜாபிர் ஹர்மயைர் ரத்ந மயைஸ் ததா அத்யாபி தம் லோகவரம் த்யாயந் திஷ்டாமி
ஸூ வ்ரத கதா ப்ராப்ஸ்யேத் து அசவ் லோக சர்வ லோக வரோத்தம இதி சிந்தாபர அபவந் –கண்டதை அகஸ்தியர் எம்பெருமான் இடம் சொல்வது
கார்யாணாம் காரணம் பூர்வ வசசாம் வாஸ்யம் உத்தமம் யோகாநாம் பரமாம் சித்திம் பரமம் தே பதம் விது -ருக் வேதம்
யமாஹு சர்வ பூதாநாம் ப்ரக்ருதே ப்ரக்ருதி த்ருவாம் அநாதி நிதனம் தேவம் ப்ரபும் நாராயணம் பரம் ப்ரஹ்மண
சதநாத் தஸ்ய பரம் ஸ்தானம் ப்ரகாஸதே -வன பர்வம்
தத்ர கத்வா புநர் நேமம் லோகம் ஆயாந்தி பாரத ஸ்தானம் ஏதத் மஹா ராஜ த்ருவம் அக்ஷரம் அவ்யயம்
ஈஸ்வரஸ்ய சதா ஹி ஏதத் பிராண மாத்ரம் யுதிஷ்ட்ர -வன பர்வம்

ப்ரஹ்ம தேஜோ மயம் திவ்யம் ஆச்சர்யம் த்ருஷ்டவாந் அஸி அஹம் ச பரத ஸ்ரேஷ்ட மத் தேஜஸ் தத் சனாதனம்
ப்ரக்ருதி சா மம பரா வ்யக்த அவ்யக்த ச பாரத தாம் பிரவிஸ்ய பவந்தீஹ முக்தா பரத சத்தம சா சாங்க்யானாம் கதி
பார்த்த யோகி நாம் ச தபஸ்வி நாம் தத் பரம் பரமம் ப்ரஹ்ம சர்வம் விபஜதே ஜகத் –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம்
ஹ்ருத் பத்ம கர்ணி காந் தஸ்த புருஷ சர்வதோமுக ஸர்வஞ்ஞ சர்வக சர்வ சர்வம் ஆவ்ருத்ய திஷ்டதி தஸ்மாத்
து பரமம் ஸூஷ்மம் ஆகாசம் பாதி நிர்மலம் சுத்த ஸ்படிக ஸங்காசம் நிர்வாணம் பரமம் பதம் தத் பரம் ப்ராப்ய
தத்வஞ்ஞா முச்யந்தே ச சுபாசுபாத் த்ரசரேணு பிரமாணாஸ்தே ரஸ்மி கோடி விபூஷிதா பூயஸ்தே
நைவ ஜாயந்தே ந லீயந்தே ச தே க்வசித் –ப்ரஹ்ம சம்ஹிதை

ஷேத்ரம் ஆகிய சரீரத்தை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

ஷேத்ரம் என்று பரமான பிரசித்தமான அவயகதம் முதலிய சரீரத்தை அறிந்தவர்  –
தம் சரீரத்தையும் அனைவருடைய சரீரத்தையும் அறிந்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ஷேத்ரஞ்ஞ நம
க்ஷேத்ரம் -சரீரம் -தத்வங்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவன் -பக்த முக்த நித்யர் சரீரங்களை அறிந்தவன்

———————-

17-அஷர –
குறையாதவன் –
திவ்ய சௌந்தர்யம் கல்யாண குணங்கள் -எல்லை காண முடியாதவை –
கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம் கோதில தந்திடும் என் வள்ளல் -4-7-2-
அதோஷஜ -416-
சத் அஷரம்-480
இதே அர்த்தங்களில் மேலே வரும்

அஷர-
முக்தர்களின் அனுபவ ஆனந்தம் முடிவு பெறாமல் மேலும் மேலும் வளரும்  படி
கல்யாண குணங்கள் நிறைந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
அழியாதவர் -அச் -வினை யடியால் அனுபவிப்பவர் – ஏவகாரம் -அஷரன் ஷேத்ரஜ்ஞன் -பேதம் இல்லை –
ஜ்ஞானத்துக்கு அடி -ஆதாரம் -அஷரம்-
ஜ்ஞானாந்த நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யாநாம் -ஹயக்ரீவர் உபாஸ்மகே அஷரமாக இருப்பவர் –
தத்ர முக்தைஸ் –ததானுபூயமான -அபி மது சத்வ நிச்சீம குண உன்மஜ்ஜன உபரி உபரி போக்யதயா உபசீததய நது ஷரதி அஷர –

தத்த்வமஸி-சகாரம் பேதம் வ்யவஹாரத்தில் மட்டும் உள்ளத்தைக் காட்டுகிறது -ஸ்ரீ சங்கரர்—

அழிவற்ற வைகுண்டம் முதலியவற்றை அருளுபவர் -வைகுண்டம் முதலிய உலகங்களில் ரமிப்பவர் –
அளிவில்லாதவர் -இந்த்ரியங்களில் விளையாடுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் அக்ஷர நம
அழிவில்லா கீர்த்தி -ஆனந்தம் -பரமாகதிக்கு உரித்தான லக்ஷணம்

————–

முக்தர்களால் அடையத் தக்கவன் –

12-முக்தாநாம் பரமாம் கதி -முக்தர்கள் அடையும் இடமாய் இருப்பவர்
13-அவ்யய-யாரும் தம்மை விட்டு விலகாமல் இருப்பவர் –வைகுந்தம் அடைந்து திரும்புவது இல்லையே
14-புருஷ -முக்தர்களுக்கு தன்னையும் தன் குணங்களையும் பேர் ஆனந்தத்தோடு அனுபவிக்கக் கொடுப்பவர்
15-சாஷீ-மகிழும் முக்தர்களை நேரே கண்டு மகிழ்பவன் –
16-ஷேத்ரஜ்ஞ -முக்தர்கள் தம்மோடு மகிழும் நிலமான வைகுந்தத்தை அறிந்து இருப்பவர்
17-அஷர -முக்தர்கள் எத்தனை அனுபவித்தாலும் குணங்களால் குறையாதவன் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–51-107-

November 9, 2019

மத்யே விரிஞ்ச கிரிஸம் பிரதம அவதார
தத் சாம்யத ஸ்தகயிதும் தவ சேத் ஸ்வரூபம்
கிம் தே பரத்வ பிசுநை இஹ ரங்க தாமந்
சத்த்வ ப்ரவர்த்தந க்ரூபா பரிபாலந ஆத்யை –51-

————–

மது கைடபச்ச இதி ரோதம் விதூய
த்ரயீ திவ்ய சஷு விதாது விதாய
ஸ்மரசி அங்க ரங்கிந் துரங்க அவதார
சமஸ்தம் ஜகத் ஜீவயிஷ்யஸி அகஸ்மாத் –52-

————–

ரங்கதே திமிர கஸ்மர சீத ஸ்வச்ச ஹம்ஸ தநு இந்து இவ உத்யந்
வேதபாபி அநு ஜக்ரஹித அர்த்தாந் ஞான யஜ்ஞ ஸூதயா ஏவ சம்ருத்த்யந் — 53-

—————

வடதலம் அதிசய்ய ரங்க தாமந் சயித இவ அர்ணவ தர்ணக பதாப்ஜம்
அதிமுகம் உதரே ஜகந்தி மாதும் நிதித வைஷ்ணவ போக்ய லிப்சயா வா –54-

—————

உந் மூல்ய ஆஹர மந்த்ர அத்ரிம் அஹிநா தம் சம்பதாந அமுநா
தோர்ப்பி சஞ்சல மாலிகை ச ததி நிர்மாதம் மதாந அம்புதிம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர சந்த்ர கௌஸ்துப ஸூதா பூர்வம் க்ருஹாண இதி தே
குர்வாணஸ்ய பலே க்ரஹி ஹி கமலா லாபேந சர்வ ச்ரம –55-

————–

தேவீ ஹஸ்த அம்புஜேப்ய சரண கிசலயே சம்வஹத்ப்ய அபஹ்ருத்ய
ப்ரத்யஸ்ய அநந்த போகம் ஜடிதி ஸலபுடே சஷுஷீ விஸ்த்ருணாந
ஆஷிப்ய உரஸ் ச லஷ்ம்யா ஸ்தந கலச கநத் குங்கும ஸ்தோம பங்காத்
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க தாம கஜபதி குஷிதே வியாகுல ஸ்தாத் புரோ ந –56-

ஸ்ரீ கஜேந்திரன் கூக்குரல் கெட்டு நிலை குலைந்த படியை வர்ணிக்கிறார்

—————

அதந்த்ரித சமூபதி ப்ரஹித ஹஸ்தம் அஸ்வீக்ருத
ப்ரணீத மணிபாதுகம் கிம் இதி ச ஆகுல அந்தப்புரம்
அவாஹந பரிஷ் க்ரியம் பதக ராஜம் ஆரோஹத
கரிப்ரவர ப்ரும்ஹிதே பகவத் த்வராய நம –57-

——————-

யம் பஸ்யன் விஸ்வ துர்யாம் தியம் அஸக்ருத் அதோ மந்தாரம் மந்ய மாந
ஹுங்கார ஆஸ்பாலந அங்க்ரி ப்ரஹதிபி தம் தார்ஷ்ட்யம் அத்யஷிபஸ் த்வம்
கிஞ்ச உதஞ்சந் உதஸ்தா தமத கஜபதே ப்ரும்ஹதே ஜ்ரும்பமானே
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க பந்தோ பிரணமதி ஹி ஜனே காந்தி சீகீ தசா தே –58-

பெரிய திருவடி சங்கல்பத்தை விட வேகமாக சென்றாலும் பொறாமல் தூக்கி சென்றாயே -ரக்ஷண பாரிப்பு இருந்தபடி

——————-

ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் மம அஸி வாத்யா
வ்யாலோலத் கமல தடாக தாண்டவேந
ஸ்ரக் பூஷா அம்பரம் அயதாயதம் ததாந
திக் மாம் இதி அநு கஜ கர்ஷம் ஆஜ கந்த —59-

—————

மீந தநுஸ் த்வம் நாவி நிதாய ஸ்திர சர பரிகரம் அநுமநு பகவந்
வேதசநாபி ஸ்வ யுக்தி விநோதை அகலித லய பயலவம் அமும் அவஹ –60-

இது முதல் ஸ்லோகம் -73-வரை தசாவதார அனுபவம் -இதில் மீனாவதாரம் -மநு மகரிஷி -சத்யவ்ரதன்

—————-

ஸ்ரீ நய நாப உத்பாஸூர தீர்க்க ப்ரவிபுல ஸ்ருசிர சுசி சிசிர வபு
பக்ஷநிகீர்ண உத்கீர்ண மஹாப்தி ஸ்தல ஜல விஹரண ரதகதி அசர –61-

————–

சகர்த்த ஸ்ரீ ரங்கிந் நிகில ஜகத் ஆதாரகமட
பவந் தர்மாந் கூர்ம புந அம்ருத மந்தாசல தர
ஜகந்த ஸ்ரேய த்வம் மரகத சிலா பீட லலித
ஜலாத் உத்யத் லஷ்மீ பத கிசலய ந்யாஸ ஸூ லபம்—62-

—————-

ஹ்ருதி ஸூரரிபோ தம்ஷ்ட்ரா உத்காதே ஷிபந் பிரளய அர்ணவம்
ஷிதி குச தடீம் அர்ச்சந் தைத்ய அஸ்ர குங்கும சர்ச்சயா
ஸ்புட துத சடா பிராம்யத் ப்ரஹ்ம ஸ்தவ உந் முக ப்ரும்ஹிதஸ்
சரணம் அஸி மே ரங்கிந் த்வம் மூல கோல தநுஸ் பவந் –63-

—————–

ந்ருஹரி தசயோ பஸ்யன் ஓவ்பத்திகம் கடநா அத்புதம்
நரம் உத ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா ஏகைகம் சமுத்விஜதே ஜந
இதி கில சிதாஷீர ந்யாயேந சங்கமித அங்கம்
ஸ்புட சட மஹா தம்ஷ்ட்ரம் ரங்கேந்திர சிம்மம் உபாஸ்மஹே —64-

————-

த்விஷாண த்வேஷ உத்யத் நயநவாவஹ்னி பிரசமந
பிரமத் லஷ்மீ வக்த்ர ப்ரஹித மது கண்டூஷ ஸூக்ஷமை
நக ஷூண்ண அராதிஷதஜ படலை ஆப்லுதசடா
ச்சடாஸ் கந்த ருந்தே துரிதம் இஹ பும்ஸ் பஞ்ச வதந –65-

————-

நகாக்ர க்ரஸ்தேபி த்விஷதி நிஜபக்தி த்ருஹி ருக்ஷஸ்
ப்ரகர்ஷாத் விஷ்ணுத்வ த்வி குண பரிணாஹ உத்கட தநு
விருத்தே வையக்ரீ சிகடித சமா நாதி கரணே
ந்ருஸிம்ஹத்வே பிப்ரத் வரத பிபராமாசித–66-

—————

தைத்ய ஓவ்தார்ய இந்த்ர யாஸ்ஞா விஹதிம் அப நயந் வாமன அர்த்தீ த்வம் ஆஸீ
விக்ராந்தே பாத பத்மே த்ரிஜகத் அணுசமம் பாம் ஸூலீ க்ருத்ய லில்யே
நாபீ பத்மச்ச மாந ஷமம் இவ புவந க்ராமம் அந்யம் சிச்ருஷு
தஸ்தவ் ரெங்கேந்திர வ்ருத்தே தவ ஜயமுகர டிண்டிம தத்ர வேத –67-

———————-

பவாந் ராமோ பூத்வா பரசு பரிகர்மா ப்ருகு குலாத்
அலாவீத் பூ பாலாந் பித்ரு கணம் அதார்ப் ஸீத் தத் அஸ்ருஜா
புவோ பார ஆக்ராந்தம் லகு தலம் உபா ஸீக்ல்பத்
த்விஷாம் உக்ரம் பஸ்ய அபி அநக மம மாஜீ கணத் அகம் —68-

————–

மனுஜசமயம் க்ருத்வா நாத அவதேரித பத்மயா
க்வசந விபேந சா சேத் அந்தர்த்தி நர்ம விநிர்மமே
கிம் அத ஜலதிம் பத்த்வா ரக்ஷஸ் விதி ஈச வர உத்ததம்
பலிமுக குல உச்சிஷ்டம் குர்வன் ரிபும் நிரபத்ரய –69-

சங்கல்பம் கொண்டு ராமன் சீதா அவதாரம் -அசோகவனம் சோலையில் ஒளிந்து பிராட்டி விளையாட –
அவளை அடையவே அணை கட்டினாய் –
ராவணாதிகளை காக்கைக் கூட்டம் கண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் போன்றவனாக்கி ஒழித்தாய் -இது என்ன விளையாட்டு

———————-

யத் த்யூதே விஜயாபதாந கணந காளிங்க தந்த அங்குரை
யத் விஸ்லேஷ லவஸ் அபி காலியபுவே கோலாஹலாயா அபவத்
தூத்யேந அபி ச யஸ்ய கோபவநிதா க்ருஷ்ண ஆகசாம் வ்யஸ்மரந்
தம் த்வாம் ஷேம க்ருஷீ வலம் ஹலதரம் ரங்கேச பக்தாஸ்மஹே –70-

——————

ஆ கண்ட வாரி பர மந்தர மேக தேசயம்
பீதாம்பரம் கமல லோசந பஞ்ச ஹேதி
ப்ரஹ்ம ஸ்தநந்தயம் அயாசத தேவகீ த்வாம்
ஸ்ரீ ரெங்க காந்த ஸூத காம்யதி கா அபர ஏவம் –71-

—————-

சைல அக்நிச்ச ஜலாம் பபூவ முநய மூடாம் பபூவு ஜடா
ப்ராஞ்ஞாமாஸூ அகா ச கோபம் அம்ருதாமாஸூ மஹா ஆஸீ விஷா
கோ வ்யாக்ரா ஸஹஜாம் பபூவு அபரே து அந்யாம் பபூவு ப்ரபோ
த்வம் தேஷு அந்ய தமாம் பபூவித பவத் வேணு க்வண உந்மாதநே –72-

———————

கல்கி தநு தரணீம் லகயிஷ்யந் கலி கலுஷான் விலுநாசி புரம் த்வம்
ரங்க நிகேத லுநீஹி லுநீஹி இதி அகிலம் அருந்துதம் அத்ய லுநீஹி—73-

ரெங்கா காளியின் முடியில் பூ பாரம் குறைக்க அவதரிக்கப் போகிற நீ இன்றே அவதரித்து
கொடியவர்களை அழித்து-அழித்தேன் அழித்தேன் என்று அருளிச் செய்ய வேணும்

————————————-

ஆஸ்தாம் தே குணராசிவத் குண பரீவாஹ ஆத்மாநம் ஜன்மனாம்
சங்க்யா பவ்ம நிகேத நேஷு அபி குடீ குஞ்சேஷு ரெங்கேஸ்வர
அர்ச்சயஸ் சர்வ ஸஹிஷ்ணு அர்ச்சக பராதீன அகில ஆத்ம ஸ்திதி
ப்ரீணீஷே ஹ்ருதயாலுபி தவ ததச் சீலாத் ஐடீ பூயதே –74-

குணங்களும் அவதாரங்களும் எண்ணிறந்தவையாய் இருந்தும் கோயில்கள் வீடுகள் ஆசிரமங்களில்
அர்ச்சக பராதீனமாக மகிழ்ந்து இருக்கும் ஸுவ்சீல்யம் என்னே

—————-

ஸ்ரீ மத் வ்யோம நஸீம வாக்மநசயோ சர்வே அவதாரா க்வசித்
காலே விஸ்வ ஜெனீனாம் ஏதத் இதி தீ ஸ்ரீ ரெங்க தாமந்யத
ஆர்த்த ஸ்வா கதிகை க்ருபா கலுஷிதை ஆலோகிதை ஆர்த்ரயந்
விஸ்வ தாரண விமர்சந ஸ்கலிதயா நித்ராஸி ஜாகர்யயா –75-

பின்னானார் வணங்கும் ஜோதி -நம் போல்வாருக்கு அன்றோ ரெங்கா நீ உன்
கடாக்ஷ வீக்ஷணங்களை வழங்கி யோக நித்திரை பன்னி அருள்கிறாய்

————–

சர்க்காப்யாஸ விசாலயா நிஜதியா ஜாநந் அனந்தே சயம்
பாரத்யா ஸஹ தர்ம சாரரதயா ஸ்வாதீந சங்கீர்த்தந
கல்பாந் ஏவ பஹுந் கமண்டலு கலத் கங்காப்லுத அபூஜயத்
ப்ரஹ்மா த்வாம் முக லோசந அஞ்ஜலி புடை பத்மை இவ ஆவர்ஜிதை –76-

இந்த ஸ்லோகம் தொடங்கி மூன்று ஸ்லோகத்தால் சத்யலோகத்தில் இருந்து வந்தமை–
இதில் நான்முகன் கமண்டல நீரால் புருஷ ஸூக்தாதிகள் கொண்டு சரஸ்வதி தேவி உடன் ஸ்துதித்தது –

—————————-

மநு குல மஹீபால வ்யாநம்ர மௌலி பரம்பரா
மணி மகரி காரோசி நீராஜித அங்க்ரி ஸரோருஹஸ்
ஸ்வயம் அத விபோ ஸ்வேந ஸ்ரீ ரெங்க தாமனி மைதிலீ
ரமண வபுஷா ஸ்வ அர்ஹாணி ஆராததானி அஸி லம்பித –77-

மனு குல சக்கரவர்த்திகள் மீன் வடிவ க்ரீடங்களில் ரத்னங்களின் தேஜஸ்ஸூ உனது திருவடிகளுக்கு ஆலத்தி கழிக்க
பின்பு பெருமாளாலே திரு ஆராதனை -உன்னாலே உன்னை ஆராதனை –

—————-

மநு அந்வ வாயே த்ருஹீனே ச தந்யே விபீஷனேந ஏவ புரஸ் க்ருதேந
குணைஸ் தரித்ராணம் இமம் ஜனம் த்வம் மத்யே சரித் நாத ஸூகா கரோஷி –78-

—————-

தேஜஸ் பரம் தத் ஸவிதுஸ் வரேண்யம் தாம்நா பரேண ஆ பிரணகாத் ஸூ வர்ணம்
த்வாம் புண்டரீக ஈஷணம் ஆம நந்தி ஸ்ரீ ரெங்க நாதம் தம் உபாசி ஷீய –79-

ய ச ஏஷ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷோ–கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி–உபநிஷத் சாயல்

—————

ஆத்மா அஸ்ய கந்து பரிதஸ்துஷஸ் ச மித்ரஸ்ய சஷுஸ் வருணஸ்ய ச அக்நே
லஷ்ம்யா ஸஹ ஓவ்பத்திக காட பந்தம் பஸ்யேம ரங்கே சரதச் சதம் த்வாம் –80-

—————

யஸ்ய அஸ்மி பத்யு ந தம் அந்தரேமி ஸ்ரீ ரெங்க துங்க ஆயதநே சயாநம்
ஸ்வ பாவ தாஸ்யேந ச ய அஹம் அஸ்மி ச சந் யஜே ஞான மயை மகை தம் –81-

நான் உனக்கு பழ வடியேன்–சேஷத்வ ஞானம் கொண்டே உன்னை ஆராதிப்பேன்

—————-

ஆயுஸ் பிரஜாநாம் அம்ருதம் ஸூ ராணாம்
ரெங்கேஸ்வரம் த்வாம் சரணம் ப்ரபத்யே
மாம் ப்ரஹ்மணே அஸ்மை மஹஸே
ததர்த்தம் ப்ரத்யஞ்ஞம் ஏனம் யுநஜை பரஸ்மை–82-

————-

ஆர்த்திம் திதீர்ஷுரத ரங்க பதே தநயாந்
ஆத்மம் பரி விவிதிஷு நிஜ தாஸ்ய காம்யந்
ஞாநீ இதி அமூந் சம மதாஸ் சமம்
அத்யுதாராந் கீதா ஸூ தேவ பவத் ஆச்ரயண உபகாரான்–83-

சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா ஸூஹ்ருதிந அர்ஜுந ஆர்த்த ஜிஜ்ஞாஸூ அர்த்தார்த்தீ ஞானீ ச பரதர்ஷப–ஸ்ரீ கீதை -7-16-

—————–

நித்யம் காம்யம் பரம் அபி கதிசித் த்வயி அத்யாத்ம ஸ்வ மதிபி அமமா
ந்யஸ்ய அசங்கா விதததி விஹிதம் ஸ்ரீ ரெங்க இந்தோ விதததி ந ச தே –84-

ஆத்ம ஸ்வரூபம் உணர்ந்து த்ரிவித த்யாகத்துடன் கர்மம் செய்கிறார்கள்

————-

ப்ரத்யஞ்சம் ஸ்வம் பஞ்ச விம்சம் பராச
சஞ்சஷானா தத்வராஸே விவிஸ்ய
யுஞ்ஞாநாச் சர்த்தம் பராயாம் ஸ்வ புத்தவ்
ஸ்வம் வா த்வாம் வா ரங்க நாத ஆப்நு வந்தி–85-

———–

அத ம்ருதித கஷாயா கேசித் ஆஜான தாஸ்ய
த்வரித சிதில சித்தா கீர்த்தி சிந்தா நமஸ்யா
விதததி நநு பாரம் பக்தி நிக்நா லபந்தே த்வயி கில
ததேம த்வம் தேஷு ரங்கேந்திர கிம் தத் –86-

————-

உபா தத்தே சத்தா ஸ்திதி நியமந ஆத்யை சித் அசிதவ்
ஸ்வம் உத்திஸ்ய ஸ்ரீ மாந் இதி வததி வாக் ஓவ்பநிஷதீ
உபாய உபேயத்வ தத் இஹ தவ தத்வம் ந து குணவ்
அத த்வாம் ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் அவ்யாஜம் அபஜம்–87-

அனைத்தும் உனக்காகவே உன் சொத்துக்களை அடையவே செய்கிறார் –
உபாய உபேயம் உன் ஸ்வரூபம் -சரண் அடைகிறேன்

———————-

படு நா ஏக வராடிகா இவ க்ல்ப்தா ஸ்தலயோ கா கணி கா ஸூ வர்ண கோட்யோ
பவ மோக்ஷ ணயோ த்வயா ஏவ ஐந்து க்ரியதே ரெங்க நிதே த்வம் ஏவ பாஹி –88-

நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரன் -நீயே அடியேனை ரக்ஷிப்பாய்

————–

ஞான க்ரியா பஜன சமத் அகிஞ்சன அஹம்
இச்சா அதிகார சகந அநுசய அந பிஞ்ஞ
ரெங்கேச பூர்ண வ்ருஜின சரணம் பவேதி
மௌர்க்க்யாத் ப்ரவீமி மனசா விஷய ஆகுலேந —89-

———–

த்வயி சதி புருஷார்த்தே மத் பரே ச அஹம்
ஆத்ம க்ஷய கர குஹநார்த்தான் சரத்ததத் ரங்க சந்த்ர
ஜனம் அகிலம் அஹம் யு வஞ்சயாமி த்வத்
ஆத்ம பிரதிம பவத் அநந்ய ஞானி வத் தேசிக சன்–90-

என்னை பெற ஆவலாக நீ உள்ளாய் -விஷயாந்தரங்களில் மண்டி உள்ளேன் -ஸ்ரீ கீதையில் நீ அருளிச் செய்தபடி
ஆத்மாவாக உள்ள ஞானி என்றும் உன்னை விட மாறுபடாத ஆசார்யன் என்றும் கூறிக் கொண்டு வஞ்சிப்பவனாக உள்ளேன்

———————

அதிக்ராமந் ஆஞ்ஞாம் தவ விதி நிஷேதேஷு பவதே அபி
அபித்ருஹ்யன் வாக்தீக்ருதிபி அபி பக்தாய சததம்
அஜாநந் ஜாநந் வா பவத் அஸஹநீய ஆகஸீ ரத
ஸஹிஷ்ணு த்வாத் ரங்க ப்ரவண தவ மா பூவம் அபர–91-

———

ப்ர குபித புஜக பணாநாம் இவ விஷயானாம் அஹம் சாயாம்
சதி தவ புஜ ஸூர விடபி பரச் சாயே ரங்க ஜீவித பஜாமி —92-

———–

த்வத் சர்வசக்தே அதிகா அஸ்மதாதே கீடஸ்ய சக்தி பத ரெங்க பந்தோ
யத் த்வத் க்ருபாம் அபி அதி கோசகார ந்யாயாத் அசவ் நஸ்யதி ஜீவ நாசம் –93-

சர்வசக்தனான உனது சக்திக்கும் விஞ்சினா பாபிஷ்டன் -கோசாரம் பூச்சி தன் வாய் நூலாலால் கூட்டைக் கட்டிக் கொண்டு
வாசலையும் அடைத்து அழியுமா போலே ஜீவனும் தன்னை அழித்துக் கொள்கிறான்

——————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச த்வத் குணா நாம் இவ அஸ்மத் தோஷணாம் க பாரத்ருச்வா யத அஹம்
ஓகே மோகோ தன்யவத் த்வத் குணா நாம்
த்ருஷ்ணா பூரம் வர்ஷதாம் நாஸ்மி பாத்ரம் –94-

கல்யாண குணங்களுக்கு எல்லை இல்லாதப்ப போலே என்னுடைய தோஷங்களுக்கும் எல்லை இல்லையே
வெள்ளம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பிசாசுக்கள் மனிதர்களைக் கொன்றே தங்கள் தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்ளுமே
உனது கர்ணாம்ருத வர்ஷத்துக்கும் தப்பினேன்

——————

த்வத் சேத் மனுஷ்ய ஆதி ஷு ஜாயமான தத் கர்ம பாகம் க்ருபயா உபயுங்ஷே
ஸ்ரீ ரெங்க சாயிந் குசல இதராப்யாம் பூய அபி பூயே மஹி கஸ்ய ஹேதோ —95-

எத்தனை காலம் கர்மத்தால் பீடிக்கப்பட்டு உழல்வோம்

—————

ஷமா சாபராதே அநு தாபிநி உபேயா கதம் சாபராதே அபி திருப்தே மயி ஸ்யாத்
ததபி அத்ர ரங்காதி நாத அநு தாபவ்ய பாயம்ஷமதே அதி வேலா ஷமா தே –96-

அனுதாப கேசமும் இல்லாமல் அபராதங்களே பண்ணிப் போரும் அஸ்மதாதிகள் இடத்திலும்
உனது ஷமா குணம் பலிதமாகிறதே –

————–

பலிபுஜி சிசுபாலே தாத்ருக் ஆகஸ்கரே வா
குண லவ ஸஹ வாஸாத் த்வத் ஷமா சங்கு சந்தீ
மயி குண பரமாணு உதந்த சிந்தா அநபிஜ்ஜே
விஹரது வரத அசவ் ஸர்வதா ஸார்வ பவ்மீ–97-

காகாசூரன் சிசுபாலாதிகள் இடம் உள்ள லவ லேச நற்குணங்களும் இல்லாத அஸ்மதாதிகளுக்கு அன்றோ நீ

—————————

தயா பர வ்யசன ஹரா பவவ்யதா ஸூகாயதே மம தத் அஹம் தயாதிக
ததாபி அசவ் ஸூகயதி துக்கம் இதி அத தயஸ்த மாம் குணமய ரங்க மந்த்ர –98-

————–

கர்ப்ப ஜென்ம ஜரா ம்ருதி கிலேச கர்ம ஷட் ஊர்மக
ஸ்வா இவ தேவ வஷட் க்ருதம் த்வாம் ஸ்ரீ யஸ் அர்ஹம் அகாமயே–98-

நாய் புரோடாசம் நக்குவது போலே பெரிய பிராட்டியாருக்கே உரியவனாக உன்னை விரும்பினேன்

———–

அநு க்ருத்ய பூர்வ பும்ஸ ரங்க நிதே விநயடம்பத அமுஷ்மாத்
சுந இவ மாம் வரம் ருத்தே உபபோக த்வத் விதீர்ணயா –100-

என் முன்னோர் போன்றவன் என்று போலியாக உன்னுடன் குழைந்து நிற்கலாம்
அதை விட அடி நாயேன் சம்சார வாழ்க்கையே களித்து நிற்பது நல்லது அன்றோ

———————

ஸக்ருத் ப்ரபந்நாய தவ அஹம் அஸ்மி
இதி ஆயாசதே ச அபயதீஷ மாணம்
த்வாம் அபி அபாஸ்ய அஹம் அஹம்பவாமி
ரங்கேச விஸ்ரம்ப விவேக ரேகாத் -101-

ஸக்ருத் சரண் அடைந்தாரையும் ரஷிக்க விரதம் கொண்டுள்ளாய் -விசுவாச கேசமும் இல்லாமல்
தியாக உபாதேயங்களையும் அறியாமல் அஹம்பாவத்துடன் திரிகிறேன்

—————————

தவ பர அஹம் அகாரிஷி தார்மிகை சரணம் இதி அபி வாசம் உதைரிரம்
இதி ச சாக்ஷி கயன் இதம் அத்ய மாம் குரு பரம் தவ ரங்க துரந்தர—102-

ஆச்சார்யர்களாலே திருத்தி உனக்கு ஆளாகும்படி ஆக்கப்பட்டு சரணம் புகுந்தேன்
இத்தையே பற்றாசாக அடியேனை ரக்ஷித்துக் கைக்கொண்டு அருள வேணும் –

————-

தயா அந்யேஷாம் துக்க அப்ர ஸஹ நம் அநந்ய அசி சகலை
தயாளு த்வம் நாத ப்ரணமத் அபராதாந் அவிதுஷ
ஷமா தே ரெங்க இந்தோ பவதி ந தராம் நாத ந தமாம்
தவ ஓவ்தார்யம் யஸ்மாத் தவ விபவம் அர்த்திஸ்வம் அமதா–103-

குற்றங்களை அறியாமல் இருக்கிறாய் அதனால் -ஷமா-இல்லை என்னலாம்-
உனது சர்வமும் அடியார்களுக்கே என்றே இருப்பதால் உதார குணம் இல்லை என்னலாம்
குணம் வெளிப்பட காரணம் இல்லை என்றால் குணம் இல்லை என்னலாமே என்றவாறு

——————-

குண துங்க தயா ரங்க பதே ப்ருச நிம் நம் இமம் ஜனம் உந்நமய
யத் அபேஷ்யம் அபேக்ஷிது அஸ்ய ஹி தத் பரிபூர்ணம் ஈஸிதுஸ் ஈஸ்வர -104-

உனது கல்யாண குண பூர்த்தி எனது தண்மையின் தாழ்ச்சியை நிரப்பி உனது
ஸர்வேஸ்வரத்வம் நிலை பெறட்டும்

—————–

த்வம் மீந பாநீய நயேந கர்ம தீ பக்தி வைராக்ய ஜூஷு பிபர்ஷி
ரங்கேச மாம் பாசி மிதம்பஸம் யத் பாநீய சாலம் மருபுஷு தத் ஸ்யாத் –105-

உபாசகர்களை ரக்ஷிப்பது மீனுக்கு தண்ணீர் வார்ப்பது போன்றதாகும் –
என்னை ரக்ஷிப்பது பாலைவனத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது போலே அன்றோ –

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–1-50-

November 9, 2019

ஹர்த்தும் தமஸ் சத் அஸதீ விவேக்தும் ஈச மாநம் ப்ரதீபம் இவ காருணிகா ததாதி
தேந அவ லோக்ய க்ருதிநஸ் பரி புஞ்ஜதே தம் தத்ர ஏவ கேபி சபலா ஸலபீ பவந்தி–1-

காருணிகனான பெரிய பெருமாள் அஞ்ஞானம் இருளை போக்கவும் த்யாஜ்ய உபாதேயங்களை விவேகிக்கவும்
சாஸ்திரமான விளைக்கை அளித்தான் -புண்யம் செய்தவர்கள் அந்த விளக்கை கொண்டு அவனை அறிந்து கொள்ள
விவேகம் அற்றவர்கள் வீட்டில் பூச்சி போலே அந்த விளக்கில் மடிகின்றனர் —
முரணாக அர்த்தம் செய்து வீண் வாதம் செய்கிறார்

———–

யா வேத பாஹ்யா ஸ்ம்ருதய அர்ஹத் ஆதே வேதேஷு யா காச்ச குத்ருஷ்டய தா
ஆகஸ் க்ருதாம் ரங்க நிதே த்வத் அத்வனி அந்தம் கரண்ய ஸ்ம்ருதவான் மநு தத் –2-

வேத பாஹ்யர்–ஜைனாதிகள் குத்ருஷ்டிகள் –கபிலாதிகள்–துர்வாதங்கள் –
உன்னை அடையும் மார்க்கத்துக்கு தடைகள் என்று மனு ஸ்ம்ருதி சொல்லுமே

—————–

ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமதன பஸ்யதோ ஹரத்வாத் நிர்த்தோஷ சுருதி விமதேச்ச பாஹ்ய வர்த்ம
துஸ்தர்க்க ப்ரபவதயா ச வக்த்ரு தோஷ ஸ்ப்ருஷ்ட்யாச ப்ரஜஹதி ரங்க விந்த வ்ருத்தா –3-

பாஹ்யர்கள் பிரத்யக்ஷமானவற்றையே இல்லை என்பர் -தூர்வாதிகள் -வேதத்துக்கு புறம்பான கருத்தை
துர்வாதத்தால் சாதிப்பார் -வைதிகர்கள் இவர்களை புறக்கணிப்பர்

—————-

அவயவிதயா இதம் குர்வாணை பஹி கரணை வபு நிரவயவக அஹங்கார அர்ஹ புமாந் கரண அதிக
ஸ்புரதி ஹி ஜனா ப்ரத்யாசத்தே இமவ் ந விவிஞ்சதே தத் அதிகுருதாம் சாஸ்திரம் ரெங்கேச தே பரலோகினி -4-

உடல் -இது -காட்டும் படி -அவயவங்களுடன் உள்ளது -ஜீவாத்மா -அஹம் சப்தம் -இந்த்ரியங்களால் அரிய முடியாதே
அவிவேகிகள்–சாருவாகர் போல்வார் தேகமே ஆத்மா என்பர் -சாஸ்திரம் மூலமே உண்மையை அறியலாம்

————–

ப்ரத்யஷா சுருதி அர்த்த தீ ச ந ததா தோஷா தத் அர்த்த புந
தர்ம அதர்ம பர அவா ஈஸ்வர முகா ப்ரத்யக்ஷ பாத்ய ந ச
தத் சார்வாக மதே அபி ரங்க ரமண ப்ரத்யக்ஷ வத் சா ப்ரமா
யோக உந்மிலீ ததீ தத் அர்த்தம் அதவா ப்ரத்யக்ஷம் ஈஷேத ச –5-

வேதங்கள் காதுகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் -அர்த்தங்கள் அந்தக்கரணம் -சித்தம் புத்தி மனம் அஹங்காரம் -இவற்றுக்கு ப்ரத்யக்ஷம்
வேதங்களால் கூறப்படும் தர்மம் அதர்மம் ஈஸ்வரன் தேவதைகள் -இவய் ப்ரத்யக்ஷத்தால் பாதிப்பு அடைவது இல்லை
சாருவாகனுக்கும் ஸ்ருதிகளே ப்ரத்யக்ஷ பிரமாணம் யோகத்தால் தெளிந்த புத்தி கொண்டு வேதார்த்தங்களை அறியலாம்

—————–

ந சத் அசத் உபயம் வா ந உபயஸ்மாத் பஹிர் வா
ஜகத் இதி ந கிலைகாம் கோடிம் ஆடீ கதே தத்
இதி ந்ருபதி சர்வம் சர்விகாத நிஷேதந்
வரத ஸூக தபாஸ சோரலாவம் விவால்ய–6-

சர்வ சூன்யவாதி நிரசனம் -அனைத்தும் இல்லை இப்போதும் இல்லை எப்போதும் இல்லை -என்பர்

———————

ப்ரதீதி சேத் இஷ்டா ந நிகில நிஷேத யதி ந க
நிஷேத்தாதோ ந இஷ்டா நிருபதி நிஷேத சதுபதவ்
நிஷேத அந்யத் ஸித்த்யேத் வரத கட பங்கே சகலவத்
ப்ரமா ஸூந்யே பக்ஷே சுருதி அபி மதே அஸ்மின் விஜயதாம் -7-

அனைத்தும் சூன்யம் என்றால் இப்படி சொன்ன வார்த்தையும் சூன்யம் ஆகுமே
நாஸ்தி என்று சொல்லும் சூன்ய வாதம் பொருந்தாதே –
வேதங்களே பிரமாணம் ஆகும் என்றவாறு

————-

யோகாசார ஜகத் அபலபதி அத்ர ஸுவ்த்ராந்திக தத்
தீ வைசித்ர்யாத் அநு மிதி பதம் வக்தி வைபாஷிகஸ்து
ப்ரத்யக்ஷம் தத் க்ஷணி கயதி தே ரெங்க நாத த்ரய அபி
ஞான ஆத்மத்வ க்ஷண பிதுரத சஷதே தாந் ஷிபாமே –8-

யோகாசாரம் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறான் -ஸுவ்த்ராந்திகன் அநு மான ஹேது என்பான் –
வைபாஷிகன் க்ஷணம் தோறும் அழிக்கூடியது என்பான் -மூவரையும் நிரசிக்கிறார்

———————–

ஜகத் பங்குரம் பங்குரா புத்தி ஆத்மா இதி
அசத் வேத்ரு அபாவே ததா வேத்ய வித்த்யோ
க்ஷண த்வம்ஸதச் ஸ்ம்ருதி ப்ரத்யபிஞ்ஞா
தரித்திரம் ஜகத் ஸ்யாத் இதம் ரெங்க சந்த்ர –9-

க்ஷணம் தோறும் அழியும் என்னும் வாதிகள் நிரசனம்

—————–

அஹம் இதம் அபி வேத்மி இதி ஆத்ம வித்த்யோ விபேதே
ஸ்புரதி யதி தத் ஐக்யம் பாஹ்யம் அபி ஏகம் அஸ்து
பிரமிதி அபி ம்ருஷா ஸ்யாத் மேய மித்யாத்வ வாதே
யதி ததபி சஹேரந் தீர்க்கம் அஸ்மாத் மத ஆயுஸ்–10-

நான் இதை அறிகிறேன் -ஆத்மா வேறே அறிவு வேறே தெளிவு -ஒன்றே என்றால் அறியப்படும் விஷயத்தை
மட்டும் எதற்கு விலக்க வேண்டும் -அனைத்தும் பொய் என்றால் அறியப்படும் வஸ்துவும் பொய் என்றதாகும்
அறியப்படும் வஸ்து உண்மை என்றால் அனைத்தும் பொய் என்றவாதம் தள்ளுபடி ஆகும் —
ஆகவே நமது மதம் தீர்க்கமான ஆயுஸ் கொண்டதாகும்

—————————

ஏதத் ராமாஸ்திரம் தளயது கலி ப்ரஹ்ம மீமாம்சகாந் ச
ஞாப்த்தி ப்ரஹ்ம ஏதத் ஜ்வலத் அபி நிஜ அவித்யயா பம்ப்ரமீதீ
தஸ்ய ப்ராந்தீம் தாம் ஸ்லத்யதி ஜித அத்வைத வித்ய து ஜீவ
யத் யத் த்ருஸ்யம் விததம் இதி யே ஞாபயாஞ்சக்ருஸ் அஞ்ஞா –11-

நிர்விசேஷ சின் மாத்ர ப்ரஹ்மம் -அத்வைத வாத கண்டனம் —
ராம பானம் போன்ற இந்த ஸ்லோகங்கள் இவர்கள் வாதங்களை முடித்தே விடும்

———————–

அங்கீ க்ருத்ய து சப்த பங்கி குஸ்ருதம் ஸ்யாத் அஸ்தி நாஸ்தி ஆத்மிகாம்
விஸ்வம் த்வத் விபவம் ஜகத் ஜிநமதே நைகாந்தம் ஆசஷதே
பின்னா பின்னம் இதம் ததா ஜகதுஷே வந்த்யா மம அம்பா இதிவத்
நூத்ந ப்ரஹ்ம விதே ரஹ பரம் இதம் ரெங்கேந்திர தே சஷதாம் –12-

ஜைன வாத நிரசனம்

—————–

கண சர சரணா ஷவ் பிஷமாணவ் குதர்க்கை
சுருதி சிரசி ஸூ பிக்ஷம் த்வத் ஜகத் காரணத்வம்
அணுஷு வி பரிணாம்ய வ்யோம பூர்வம்ச கார்யம்
தவ பவத் அநபேஷம் ரெங்க பர்த்த ப்ருவாதே –13-

கௌதமர் ஏற்படுத்திய -நையாயிகர்–நியாய மதம் இதுவே – —-
கணாதர் ஏற்படுத்திய வைசேஷிக மதம் –பரம அணுவே காரணம் போன்ற -வாதங்கள் நிரசனம்
பிஷமாணவ்–ஐஸ்வரம் விஞ்சி இருக்க பிக்ஷை எடுப்பது போலே உயர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் முழங்கியபடி இருக்க
தவறான வாதங்கள் பின் செல்பவர் –

——————–

வேதே கர்த்ரு ஆதி அபவாத் பலவதி ஹி நயை தவத் முகை நீயமாநே
தத் மூலத்வேந மாநம் ததிதாத் அகிலம் ஜாயதே ரங்க தாமந்
தஸ்மாத் சாங்க்யம் ச யோகம் சபசுபதிமதம் குத்ரசித் பஞ்சராத்ரம்
ஸர்வத்ர ஏவ பிரமாணம் தத் இதம் அவகதம் பஞ்சமாத் ஏவ வேதாத் –14-

வேதமே பரம பிரமாணம் -யோக சாஸ்திரம் பசுபதி ஆகமம் -ஓர் அளவே பிரமாணம் -பாஞ்சராத்மம் முழு பிரமாணம்

—————-

சஞ்சஷ்டே ந ஈஸ்வரம் த்வாம் புருஷ பரிஷதி ந்யஸ்ய யத்வா ஆந்ய பர்யாத்
சாங்க்ய யோகீ ச காக்வா பிரதி பலனம் இவ ஐஸ்வர்யம் ஊஸே காயசித்
பிஷவ் சைவ ஸூ ராஜம்பவம் அபிமநுதே ரங்க ராஜ அதி ராகாத்
த்வாம் த்வாம் ஏவ அப்யதா த்வம் தநு பர விபவ வ்யூஹந ஆட்யம் பவிஷ்ணும்–15-

சாங்க்யர் உன்னை சேதனன்-என்பர் -பதஞ்சலி உனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை என்பர் -சைவர்கள் ருத்ரனை ஈசன் என்பர் –
வ்யூஹ விபவங்களால் நீயே சர்வேஸ்வரன் என்று காட்டி அருளினாய்

——————————

இதி மோஹந வர்த்மநா த்வயா அபி க்ரதிதம் பாஹ்ய மதம் த்ருணாய மந்யே
அதி வைதிக வர்ம வர்மிதாநாம் மனிதாஹே குத்ருஸாம் கிம் ஈச வர்த்ம–16-

நீயே பாக்ய குத்ருஷ்டிகளை உண்டாக்கினாயே ஆகிலும் உள்ளத்தாலும் நினையேன் –

———————–

சம்ஸ்காரம் பிரதி சஞ்சரேஷு நிததத் சர்க்கேஷு தத் ஸ்மாரிதம்
ரூபம் நாம ச தத்தத் அர்ஹ நிவஹே வ்யாக்ருத்ய ரஙகாஸ்பத
ஸூப்த உத்புத்த விரிஞ்ச பூர்வ ஜெகதாம் அத்யாப்ய தத்தத் ஹிதம்
ஸாஸத் ந ஸ்ம்ருத கர்த்ருகாந் வஹஸி யத் வேதா பிரமாணம் தத –17-வேதங்களே பரம பிரமாணம்

—————-

சீஷாயாம் வர்ண சிஷா பதசமதிகம வியாக்ரியா நிர்வசோப்யாம்
சந்தஸ் சந்தஸ்திதவ் ஸ்யாத் கமயதி சமயம் ஜ்யவ்திஷம் ரங்க நாத
கல்பே அனுஷ்டானம் யுக்தம் ஹி உசிதகமிதயோ நியாய மீமாம்சயோ ஸ்யாத்
அர்த்த வ்யக்தி புராண ஸ்ம்ருதி ஷு தத் அனுகா த்வாம் விசின் வந்தி வேதா –18-

ஸீஷா–அக்ஷரங்கள் உச்சரிப்பு போன்றவை /வ்யாக்ரணம் -இலக்கணம் /ந்ருக்தி -அர்த்த பிரயோகம்
சந்தஸ் -காயத்ரீ உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் த்ரிஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி ஜெகதீ -சப்தம்
ஜ்யோதிஷம் -அனுஷ்டான கால நிர்ணயம் / கல்பம் -அனுஷ்டான விதி முறைகள்
நியாயம் மீமாம்சை புராணங்கள் ஸ்ம்ருதி –இவய் போன்ற அங்கங்கள் கூடிய அங்கி யான வேதம் உன்னையே தேடியபடி இருக்கும்

—————–

ஆதவ் வேதா பிரமாணம் ஸ்ம்ருதி உப குருதே ச இதிஹாஸை புராணை
ந்யாயை சார்த்தம் த்வத் அர்ச்சா விதம் உபரி பரி ஷீயதே பூர்வ பாக
ஊர்த்வ பாக த்வத் ஈஹா குண விபவ பரிஞாபநை த்வத் பத ஆப்தவ்
வேத்ய வேதை ச சர்வை அஹம் இதி பகவந் ஸ்வேந ச வ்யாஸ கர்த்த –19-

—————

க்ரியா தத் சக்தி வா கிம் அபி தத் அபூர்வம் பித்ரு ஸூர
பிரசாத வா கர்த்து பலத இதி ரங்கேச குத்ருஸ
த்வத் அர்ச்சா இஷ்டா பூர்த்தே பலம் அபி பவத் ப்ரீதிஜம் இதி
த்ரயீ வ்ருத்தா தத்தத் விதி அபி பவத் ப்ரேரணம் –20-

குத்ருஷ்டிகள் –அபூர்வம் -கல்பித்து -அவர்களை நிரசனம் –ஆஞ்ஞா ரூப கர்மங்கள் —
இஷ்டா பூர்த்தம் –ஆராதன ரூபம் -அவன் உகப்புக்காகவே தான் –

———————-

ஆஞ்ஞா தே ச நிமித்த நித்ய விதய ஸ்வர்க்காதி காம்யத்விதி
ச அநுஞ்ஞா சடசித்த சாஸ்த்ர வசதா உபாய அபிசார சுருதி
சர்வீ யஸ்ய ஸமஸ்த சாசிது அஹோ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ரஷா ஆகூத நிவேதிநீ சுருதி அசவ் த்வத் நித்ய சாஸ்தி தத –21-

வேதங்களே உனது ஆஞ்ஞா ரூபம் -உன்னுடைய ரக்ஷகத்வாதிகளை வேதங்கள் உணர்த்தும் –

—————–

அத்ர ஆஸ்தே நிதி இதி வத் புமர்த்த பூதே
சித்த அர்த்தா அபி குண ரூப வ்ருத்த வாதா
ரெங்கேச த்வயி சகலா சமன்வயந்தே ந
உபாஸா பல விதிபி விசேஷ ஏஷாம்–22-

உனது கல்யாண குணங்களை விவரிக்கும் வேதங்கள் -இங்கு பெரும் புதையல் உள்ளது போன்று–
சித்த வாக்யங்களாக பன்னி உரைக்கும்

———————-

தேஹ தேஹினி காரேண விக்ருத்ய ஜாதி குணா கர்ம ச
த்ரவ்யே நிஷ்டித ரூப புத்தி வசநா தாத்ஸ்த்யாத் ததா இதம் ஜகத்
விஸ்வம் த்வயி அபி மந்யஸே ஜகதிஷே தேந அத்விதீய தத
மாயா உபாதி விகார சங்கர கதா கா நாம ரங்கேஸ்வர –23-

உடல் ஆத்மா -அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகம் -மாயா வாதங்கள் உபாதி வாதங்கள் விகார வாதங்கள் நிலை நிற்காதே

——————–

ஸ்திதி உத்பத்தி ப்ரவ்ருத்தி க்ரசன நியமன வ்யாபநை ஆத்மந தே
சேஷ அசேஷ பிரபஞ்ச வபு இதி பவத தஸ்ய ச அபேதவாதா
சர்வம் கலு ஜெகதாத்ம்யம் சகலம் இதம் அஹம் தத் த்வம் அஸி ஏவம் ஆத்யா
வ்யாக்யாதா ரங்க தாம ப்ரவண விஜயபி வைதிகை ஸார்வ பவ்மை –24-

———————

ச ராஜகம் அ ராஜகம் புந அநேக ராஜம் ததா
யதாபிமத ராஜகம் ஜெகதீம் ஜஜல்பு ஜடா
ஜகவ் அவச சித்ர தாதரத மத்வதர்க்க
அங்கிகா சுருதி சிதசிதீ த்வயா வரத நித்ய ராஜந் வதீ –25-

—————–

ப்ரஹ்ம ஆத்யா ஸ்ருஷ்ய வர்க்கே ப்ருகுடி படதயா உத்காடிதா ந அவதார
பிரஸ்தாவே தேந ந த்வம் ந ச தவ சத்ருஸா விஸ்வம் ஏக ஆதபத்ரம்
லஷ்மீ நேத்ரா த்வயா இதி சுருதி முனி வசனை த்வத்பரை அர்ப்பயாம
ஸ்ரீ ரெங்க அம்போதி சந்த்ர உதய ஜலம் உசிதம் வாதி கௌதஸ் குதேப்ய —26-

உனது புருவ நெருப்புக்கு அடங்கியே ஸ்ருஷ்ஜமான ப்ரஹ்மாதிகள் -வேதங்களில் சாரேவேஸ்வரன் –
ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் நீ ஒருவனே என்பதைக் கொண்டே தவறான வாதிகளுக்கு ஏற்ற
தர்ப்பண நீரை நாங்கள் விடுகிறோம்

———————————-

தோஷ உபதா அவதி சம அதி சயாந சங்க்யா
நிர்லேப மங்கல குண ஓக துகா ஷட் ஏதா
ஞான ஐஸ்வரீ சகா வீர்ய பல அர்ச்சிஷ
த்வாம் ரங்கேச பாச இவ ரத்னம் அநர்க்க யந்தி –27-

ஞானாதி ஷட் குணங்கள் அனைத்து கல்யாண குணங்களுக்கும் பீஜம் —
ரத்தினத்துக்கு தேஜஸ் போலவே கல்யாண குணங்களும் உன்னைக் காட்டித் தருமே —

————————–

யுகபத் அநிசம் அக்ஷைஸ் ஸ்வைஸ் ஸ்வதஸ் வாஷ கார்யே
நியமம் அநியமம் வா ப்ராப்ய ரங்காதி ராஜ
கரதலவத் அசேஷம் பஸ்யசி ஸ்வ பிரகாசம்
தத் அவரணம் அமோகம் ஞானம் ஆம்நாசி ஷு தே –28-

அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நோக்கியபடி -உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி இருப்பதைக் காண்பது போன்று
எளிதாக அறியும் சர்வஞ்ஞன் அன்றோ

————————

நயன ஸ்ரவண த்ருஸா ஸ்ருனோஷி அத தே ரெங்க பதே மஹே சிது
கரணை அபி காம காரிண கடதே சர்வ பதீநம் ஈஷணம்–29-

கண்களால் கேட்க முடியும் காதுகளால் பார்க்கவும் -இருப்பதை புகழ்கிறார் –

—————-

சார்வஞ்யேந அஜ்ஞ மூலம் ஜகத் அபிததத வாரிதா சாக்ஷி மாத்ராத்
சாங்க்ய யுக்தாத் காரணம் த்வாம் பரயதி பகவந் ஐஸ்வரீ ரங்க சாயிந்
அப்ரேர்ய அந்யை ஸ்வ தந்த்ர அப்ரதிஹதி சத் அசத் கர்ம சைத்ர்யா விசித்திரம்
யத்ர இச்சா லேசத த்வம் யுகபத் அகணயந் விஸ்வம் ஆவிச் சகர்த்த–30-

சாங்க்யர் சாக்ஷி மாத்ர புருஷன் என்பர் -நீயோ சர்வஞ்ஞன் ஸத்ய ஸங்கல்பன் –சர்வ காரணன் –

———————–

கார்யே அனந்தே ஸ்வ தநு முகத த்வாம் உபாதானம் ஆஹு
சா தே சக்தி ஸூ கரம் இதரத் ச இதி வேலாம் விலங்க்ய
இச்சா யாவத் விஹரதி சதா ரங்க ராஜ அந பேஷா
ச ஏவ ஐசா நாத் அதிசய கரீ சா ஊர்னநாபவ் விபாவ்யா –31-

சர்வ சக்தன் -உபாதான குணம் இருந்தும் அதிகாரம் உண்டே –
சிலந்தி இடமே காணலாம் -பாசுபத வாத நிரசனம்

——————

ஸ்வ மஹிம ஸ்திதி ஈச ப்ருசக்ரிய அபி
அகலித ஸ்ரம ஏவ பிபர்ஷி யத்
வபு இவ ஸ்வம் அசேஷம் இதம் பலம்
தவ பர ஆஸ்ரித காரண வாரணம் –32-பல குண அனுபவம்

——————-

ம்ருக நாபி கந்த இவ யத் சகல அர்த்தாந்
நிஜ சந்நிதே அவிக்ருத விக்ருனோஷி
பிரிய ரங்க வீர்யம் இதி தத் து வதந்தே
ச விகார காரணம் இத வினிவார்யம்–33-வீர்ய குண அனுபவம்

—————-

ஸஹ காரி அபேக்ஷம் அபி ஹாதும் இஹ தத் அநபேஷ கர்த்ருதா
ரங்க தந ஜயதி தேஜ இதி ப்ரணத ஆர்த்திஜித் பிரதிபட அபி பாவுகம்–34- தேஜஸ் குண அனுபவம்

—————-

மர்த்ய உத்தாயம் விரிஞ்ச அவதிகம் உபரி ச உத் ப்ரேஷ்ய மீமாம்சமாநா
ரெங்கேந்திர ஆனந்த வல்லீ தவ குண நிவஹம் யவ்வன ஆனந்த பூர்வம்
ந ஸ்வ அர்த்தம் ஸ்பிரஷ்டும் ஈஷ்டே ஸ்கலதி பதி பரம் மூக லாயம் நிலில்யே
ஹந்த ஏவம் த்வத் குணா நாம் அவதி கணநயோ கா கதா சித்த வாசோ –35-

—————–

ந்யதாயிஷத யே குணா நிதி நிதாயம் ஆரண்ய கேஷு
அமீ ம்ரதிம சாதுரீ பிரணதசாபல ஷாந்த்ய
தயா விஜய ஸுவ்ந்தரீ பரப்ருத்ய அபி ரத்ன ஓகவத்
ஜகத் வ்யவ ஹ்ருதி ஷமா வரத ரங்க ரத்ன ஆபணே–36-

திருக்கல்யாண குணங்கள் உபநிஷத்தில் ரஹஸ்யமாக வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும்
திருவரங்கம் கர்ப்ப க்ருஹ இரத்தினக் கடையில் குவியலாக –பெரிய பெருமாள் இடம் காணலாமே

————————-

யம் ஆஸ்ரித்ய ஏவ ஆத்மம் பரய இவ தே சத் குண கணா
ப்ரதந்தே ச அநந்த ஸ்வ வச கந சாந்தோதித தச
த்வம் ஏவ த்வாம் வேத்த ஸ்திமித விதரங்கம் வரத போ
ஸ்வ சம் வேத்ய ஸ்வாத்மத்வயச பஹுல ஆனந்த பரிதம்–37-

குணங்கள் உன்னை ஆஸ்ரயத்தே நிறம் பெறுகின்றன -உனது ஸ்வரூபத்தை நீயே அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளாய்

——————

ஆக்ராய ஐஸ்வர்ய கந்தம் ஈசத்ருசம் மந்யா தவேந்த்ர ஆதய
முஹ்யந்தி த்வம் அநாவில நிரவதே பூம்ந கணே ஹத்ய யத்
சித்ரீயே மஹி ந அத்ர ரங்க ரசிக த்வம் த்வத் மஹிம் ந பர
வை புல்யாத் மஹித ஸ்வ பாவ இதி வா கிம் நாம சாத்ம்யம் ந தே –38-

ஐஸ்வர்யா லேசம் பெற்ற இந்த்ராதிகள் ஈஸ்வரோஹம் என்று அஹங்கரித்து நிற்க -உனது ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் மேம்பட்டு
மனுஷ்யர்க்கு தேவர் போலே தேவாதி தேவனாய் இருந்து திருவரங்கத்தை ரசித்தபடி கண் வளர்ந்து உள்ளாயே

—————————-

ஷாட் குண்யாத் வாஸூதேவ பர இதி சபவாந் முக்த போக்ய பல ஆட்யாத்
போதாத் சங்கர்ஷண த்வம் ஹரசி விதநுஷே சாஸ்திரம் ஐஸ்வர்ய வீர்யாத்
ப்ரத்யும்ன சர்க்க தர்மவ் நயசி ச பகவந் சக்தி தேஜஸ் அநிருத்த
பிப்ரண பாசி தத்வம் கமயசி ச ததா வ்யூஹ ரங்காதிராஜ–39-

—————–

ஜாக்ரத் ஸ்வப்ந அத்யலச துரீய பிராய த்யாத்ரு க்ரமவத் உபாஸ்ய
ஸ்வாமிந் தத் தத் ஸஹ பரிபர்ஹ சாதுர் வ்யூஹம் வஹஸி சதுர்த்தா -40-

விழிப்பு நிலைகள் புலன்கள் இயங்கும் /கனவு நிலை -புலன்கள் இயங்கா மனஸ்ஸூ விழித்து இருக்கும்
ஆழ்ந்த உறக்கம் -மைனஸூம் இயங்கா மூச்சு மட்டும் -மோர்ச்சா மயக்க நிலை -பிராணனும் சீராக இல்லாமல்
நான்கு வ்யூஹங்கள் போல்

———-

அசித் அவிசேஷாந் ப்ரளயசீ மநி சம்சரத
கரண களேபரை கடயிதும் தயமாந மநா
வரத நிஜ இச்சயா ஏவ பரவாந் அகரோ ப்ரக்ருதிம்
மஹத் அபிமான பூத கரண ஆவளி கோராகினீம் –41-

பிரளயே அசித் அவிசிஷ்டான் ஐந்தூந் அவ லோக்ய ஜாத நிர்வேதா கரண களேபர யோகம் விதரசி –தயா சதகம் -17-
நித்ய கைங்கர்ய ரசராய் வாழுகைக்கு பிராப்தி உண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும் அத்தை இழந்து
அசத் கல்பராய்க் கிடக்கிற சம்சாரி சேதனருடைய –இவர்கள் கரண களேபரங்களை இழந்து இறகு ஒடிந்த
பக்ஷி போல் கிடக்கிற -மா முனிகள் தத்வ த்ரய வ்யாக்யானம்

————–

நிம்நோந்நதம் ச கருணம் ச ஜகத் விசித்திரம்
கர்ம வ்யபேஷ்ய ஸ்ருஜத தவ ரெங்க சேஷிந்
வைஷம்ய நிர்க்ருண தயா ந கலு ப்ரஸக்தி
தத் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர ச சிவ ஸ்ருதய க்ருணந்தி –42-

—————–

ஸ்வ அதீந ஸஹ காரி காரண கணே கர்த்து சரீரேதவா
போக்து ஸ்வ அநு விதா அபராத விதயோர் ஆஞ்ஞா யதா சாஸிது
தாதுர்வா அர்த்தி ஜநே கடாக்ஷணம் இவ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ஸ்ரஷ்டு ஸ்ருஜ்ய தசாவ்ய பேஷணம் அபி ஸ்வா தந்தர்யம் ஏவ ஆவ ஹேத் –43-

ஸ்வ தந்திரனாய் இருந்தும் -ஸஹ காரி நிபேஷனாய் இருந்தும் கர்மம் அடியாக ஸ்ருஷ்ட்டி செய்வது
தச்சன் நாற்காலி செய்ய உபகரணங்கள் கொண்டு செய்வது போலவும்
ஜீவன் தனது உடலைக் கொண்டு ஸூகம் அனுபவிப்பது போலவும்
தானம் கொடுப்பவன் தானம் பெறுவனையே ஸஹ காரியாகக் கொண்டு தானம் செய்வது போலவும் கொள்ள வேண்டும்

——————-

பிரளய சமய ஸூப்தம் ஸ்வம் சரீர ஏக தேசம்
வரத சித் அசித் ஆக்யம் ஸ்வ இச்சையா விஸ்த்ருணாந
கசிதம் இவ கலாபம் சித்ரம் ஆதத்ய தூந்வந்
அநு சிகிநீ சிகீ இவ க்ரீடசி ஸ்ரீ சமஷம்–44-

பிரளயத்தில் சூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -ஆண் மயில் பல நிறங்களுடன் கூடிய அழகிய தோகையை
பெண் மயிலுக்கு விரித்துக் காட்டுவது போலே நீயும் பெரிய பிராட்டியார் இடம் காண்பித்தாய்

————

பூயோ பூய த்வயி ஹித பர அபி உத்பத அநாத்மநீந
ஸ்ரோத மக்நாந் அபி பத நயந் த்வம் துராசா வஸேந
ருக்னே தோகே ஸ்வ இவ ஜனதீ தத் கஷாயம் பிபந்தி
தத் தத் வர்ண ஆஸ்ரம விதிவச க்லிஸ்யஸே ரங்க ராஜ –45-

ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் -பிறந்து -கர்மவசப் படாமல் இருந்தும் வர்ணாஸ்ரமம் அனுஷ்ட்டித்து —
தாய்ப்பால் பருகும் குழந்தைக்கு உண்டான நோயைத் தீர்க்கும் விதமாக தாயானவள் கசப்பான மருந்தை குடிப்பது போன்றது

———————

ஸார்வ த்வத் கம் சகல சரிதம் ரெங்க தாமந் துராசா
பாசேப்ய ஸ்யாத் ந யதி ஜெகதாம் ஜாது மூர்க்க உத்தராணாம்
நிஸ்தந்த்ராலோ தவ நியமத ந ருது லிங்க பிரவாஹா
சர்க்க ஸ்தேம ப்ரப்ருதிஷு சதா ஜாகரா ஜாகடீதி–46-

சோம்பாது ஸ்ருஷ்டித்து -என்றாவது சொத்து ஸ்வாமியை அடையும் என்னும் நப்பாசை

————

ஸூஹ்ருத் இவ நிகல ஆத்யை உன்மதிஷ்ணும் ந்ருசம்சம்
த்வம் அபி நிரய பூர்வை தண்டயந் ரங்க நேத
ததிதரம் அபி பாதாத் த்ராயஸே போக மோக்ஷ
பிரதி அபி தவ தண்டா பூபி காதா ஸூஹ்ருத் த்வம் –47-

தண்டா பூப நியாயம் -நரகத்தில் இடுதல் தண்டனை இல்லை

——————-

த்ருதி நியமந ரஷா வீக்ஷணை சாஸ்த்ரதாந பரப்ருதிபி அசிகித்ஸ்யாந் பிராணிந ப்ரேஷ்ய பூய
ஸூர மனுஜ திரச்சாம் ஸர்வதா துல்ய தர்மா த்வம் அவதரசி தேவ அஜ அபி சந் அவ்யயாத்மா –48-

சாஸ்த்ர பிரதானம் -உள்ளே புகுந்து நியமித்து –இவற்றாலும் கார்ய கரம் இல்லாமல்
பல யோனிகளாய் அவதரித்ததும் அருளினாய்

———————

அநு ஜனு அநு ரூப சேஷ்டா ந யதி சமா கமம் இந்திரா அகர்ஷியத்
அசரசம் அதவா அப்ரியம் பவிஷ்ணு த்ருவம் அகரிஷ்யத ரங்க ராஜ நர்ம—49-

அவதாரம் தோறும் அனுரூபையாய் பிராட்டி அவதரித்து சுவையும் பிரியமும் ஆகும் படி செய்தாள்

——————-

கரீயஸ்த்வம் பரிஜா நந்தி தீரா பரம் பாவம் மனுஜத்வாதி பூஷ்ணும்
அஜா நந்த த்வ அவஜா நந்தி மூடா ஜநிக்நம் தே பகவந் ஜென்ம கர்ம –50-

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–பூர்வ சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–61-127-

November 8, 2019

லீலா லதா க்ருபாணீ ப்ருங்கார பதத்க்ரஹ அர்ப்பித கர அக்ரா
ப்ரோத அவதம்சித குசா பதாப்ஜ சமவாஹினீ வயம் ஸ்து மஹே –61-

கைங்கர்ய உபகரணங்களான -கொடி -கத்தி -பொன் வட்டில் -படிக்கும் இவற்றை ஏந்தி –
பரிசாரிகைகள் -கைங்கர்யம் செய்பவர்களை ஸ்துதிப்போம்

——————–

முகுளித நளிநா சகவ் முதீகா இவ ஸூ நிசா விமலாதிகா நவாபி
சிரஸிக்ருத நமஸ்யத் ஏக ஹஸ்தா இதர கர உச்சல சாமரா ச்ரயேயம்-62-

சாமரம் வீசும் விமலை முதலான ஒன்பது பரிசாரிகைகள்–காணும் பொழுது தாமரை மலர்கள் குவிந்தபடி
நில்லதும் நிலவுடன் கூடிய இரவுப் பொழுது போன்று உள்ளது

————–

உத்ப் புல்ல பங்கஜ தடாகம் இவ உபயாநி ஸ்ரீ ரெங்கராஜம் இஹ தக்ஷிண சவ்ய ஸீம்நோ
லஷ்மீம் விஹார ரசிகாம் இவ ராஜ ஹம்ஸீம் ச்சாயாம் இவ அப்யுதயிநீம் அவநீம் ச தஸ்யா –63-

இப்படிப்பட்ட கர்ப்ப க்ருஹத்தில் தாமரை மலர்கள் நிறைந்த தடாகம் போன்ற நம் பெருமாளையும்
ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி மார்களையும் ஸ்துதிப்போம்
தாமரைக்குளம் பாவனம் -அன்னப்பறவைகளும் உண்டே அதே போன்ற உபய நாச்சியார்
இது தொடங்கி -14-ஸ்லோகங்களால் நம்பெருமாள் ஸ்துதி
மேலே -77-ஸ்லோகம் தொடங்கி பெரிய பெருமாள் ஸ்துதி

———————

பிப நயன புர தே ரங்க துர்ய அபி தாநம் ஸ்த்திதம் இஹ பரி புல்லத் புண்டரீகம் தடாகம்
ஸ்ரியம் அபி விஹரந்தீம் ராஜ ஹம்சீம் இவ அஸ்மிந் பிரதி பலநம் இவ அஸ்யா பஸ்ய விஸ்வம் பராம் ச –64-

தாமரைப் பொய்கை போன்ற நம்பெருமாள் -அந்த நீரைப் பருகுவோம் –
அன்னப்பறவை போன்ற ஸ்ரீ தேவி -அவளது பிரதிபிம்பம் போன்ற ஸ்ரீ தேவி இருவரையும் வணங்குவோம்

——————-

ஸுவ்சீல்ய சீதலம் அவேல க்ருபா தரங்க சம்ப்லாவித அகிலம் அக்ருத்ரிம பூம நிம்நம்
லஷ்ம்யா ச வாசிதம் அபூம விகஹமாநா ஸ்ரீ ரெங்கராஜ மிஷ பத்மஸர பிரசன்னம் –65-

ஸுவ்சீல்யத்தால் குளிர்ந்த தடாகம் -கருணை அலைகளால் உலகை நீராட்டும் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாரால் நறு மணம் சேர்க்கப் பட்டது –
நிம்நம் –ஆழம் என்றபடி -அபரிச்சேத்யம்–

————————-

ஸிம்ஹாஸநே கமலயா ஷமயா ச விஸ்வம் ஏக ஆத பத்ரயிதும் அஸ்மத் அஸூந் நிஷண்ணம்
லஷ்மீ ஸ்வயம் வர சநாதித யவ்வன ஸ்ரீ ஸுவ்ந்தர்ய சம்பத் அவலிப்தம் இவ ஆலிஹீய –66-

பிராட்டிமார் சேர்த்தி மூலம் கிட்டப் பெற்ற இளமை அழகு ஐஸ்வர்யம் கொண்டு
வீற்று இருந்து அருளும் நம்பெருமாளை எப்போதும் சேவிப்போம்

———————-

ஆபாத மூல மணி மௌலி ச முல்லசந்த்யா ஸ்வா தந்த்ய ஸுவ்ஹ்ருத தரங்கி தயா அங்க பங்க்யா
சக்க்யம் ஸமஸ்த ஜன சேதஸி சந்த தாநம் ஸ்ரீ ரெங்க ராஜம் அநிமேஷம் அநுஸ்ரியாஸ்ம –67-

திருவடிகள் தொடங்கி திருமுடி வரை -திவ்ய அவயவங்கள் இருந்து மேன்மையும் நீர்மையும் அலை மோதியபடி உள்ளன –
அவன் மேல் உள்ள காதலை வளர்க்கின்றன -கண்கள் இமைக்காமல் கண்டு ஸ்துதிப்போம்

——————–

ஷிதி கமல நிவாஸா கல்பவல்லி ச லீல உல்லுடந த ச திசா உத்யத் யவ்வன ஆரம்ப ஜ்ரும்ப
ஸ்ரமம் அபஹரதாம் மே ரங்க தாமா இதி தத் தத் வரமய பல நம்ர பத்ரல பாரிஜாத –68-

ஸ்ரீ தேவி பூதேவி கற்பகக் கொடிகள் நம்பெருமாளை ஆலிங்கனம் -செய்தபடி உள்ளன –
பாரிஜாதமாகவே இருந்து–பலன்களை அனைத்தும் அளித்து – சம்சார தாபங்களைத் தீர்க்கும்

——————

ஸம்பாஷமாணம் இவ சம்வ வசம் வதேந மந்த ஸ்மிதேந மதுரேண ச வீக்ஷணேன
திவ்ய அஸ்த்ர புஷ்பித சதுர்புஜம் அதி உதாரம் ரங்க ஆஸ்பதம் மம சுப ஆஸ்ரயம் ஆஸ்ரயாணி –69-

———————-

ஏதே சங்க கதா ஸூ தர்சன ப்ருத ஷேமங்கரா பாஹவா பாத த்வந்த்வம் இதம் சரண்யம் அபயம் பத்ரம் ச வ ஹே ஜனா
இதி ஊசுஷி அபயம் கரே கரதல ஸ்மரேண வக்த்ரேண தத் வ்யாகுர்வந் இவ நிர்வஹேத் மம துரம் ஸ்ரீ ரெங்க சர்வம் ஸஹ –70-

—————–

அங்கை அஹம் ப்ரமிதிகா ஆசரித ஆத்மதாநை ஆமோத மாந நவ யவ்வன சாவலேபை
ஸஹ பாரிஜாதம் இவை நூதன தாயமான சாகாசதம் ஹ்ருதி ததி கதமதீ மஹி ரங்க துர்யம்–71-

————–

ஆலோகா ஹ்ருதயாளவ ரசவசாத் ஈஸாநாம் ஈஷத் ஸ்மிதம்
பிரச் ச் சாயாநீ வஸாம்ஸி பத்மநிலயா சேத சரவ்யம் வபுஸ்
சஷுஷ் மந்தி கதா கதானி த இமே ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ருங்கார தே
பாவா யவ்வன கந்திந கிம் அபரம் சிஞ்சந்தி சேதாம்சி ந –72-

ஸ்ருங்கார ரஸமே வடிவு –ஸ்மிதம் கல் நெஞ்சைரையும் உருக்குமே -அர்ச்சா சமாதியை கடந்து பேசத்துடிக்கும்
திருவாயானது தாபத் த்ரயம் தீர்க்கும் நிழல் -யவ்வனம் மனசை குளிர வைக்கும்

——————————–

ஆயத் கிரீடம் அளிக உல்லசத் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் ஆகர்ண லோசநம் அநங்குச கர்ண பாசம்
உத் புல்ல வக்ஷஸம் உத் ஆயுத பாஹும் அர்ஹன் நீவிம் ச ரங்கபதிம் அப்ஜபதம் பஜாம–73-

——————

அப்ஜ ந்யஸ்த பதாப்ஜம் அஞ்சித கடீ ஸம்வாதி கௌசயேகம்
கிஞ்சித் தாண்டவ கந்தி சம்ஹநநகம் நிர்வ்யாஜ மந்த ஸ்மிதம்
சூடா கம்பி முக அம்புஜம் நிஜ புஜா விஸ்ராந்த திவ்ய ஆயுதம்
ஸ்ரீ ரெங்கே சரதஸ் சதம் ததஸ் இத பஸ்யேம லஷ்மீ சகம் –74-

————–

அக்ரே தார்ஷ்யேண பச்சாத் அஹிபதி சயனேந ஆத்மநா பார்ஸ்வயோ
ஸ்ரீ பூமிப்யாம் அத்ருப்த்யா நயந சுளிகநை ஸேவ்ய மாந அம்ருதவ்கம்
வக்த்ரேண ஆவி ஸ்மிதேந ஸ்ப்புரத் அபயக தா சங்க சக்ரை புஜாக்ரை
விஸ்வஸ்மை திஷட்ட மாநம் சரணம் அ சரணாஸ் ரங்கராஜம் பஜாம –75-

——————-

ஆர்த்த அபாஸ்ரயம் அர்த்தி கல்பகம் அஸஹ்ய ஆகஸ்கர ஷமா தலம்
ஸத்ய ஸம்ஸ்ரித காமதேனும் அபியத் சர்வஸ்வம் அஸ்மத் தனம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வரம் ஆஸ்ரயேம கமலா சஷு மஹீ ஜீவிதம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ ஸூகா கரோது ஸூ சிரம் தாஸ்யம் ச தத்தாம் மயி –76-

——————-

ஸ்வ பண விதான தீப்ர மணிமாலி ஸூதாம ருசி
ம்ரதிம ஸூ கந்தி போக ஸூக ஸாயித ரங்க தனம்
மத பர மந்த்ர உச்ச் வசித நிஸ்ச்வசித உத்தரளம்
பணி பதி டோலி கதாலிமம் ஆஸ்வசிம ப்ரணதா -77-

இந்த ஸ்லோகம் தொடங்கி பெரிய பெருமாள் ஸ்துதி –இந்த ஸ்லோகம் ஆதிசேஷன் அனுபவம்

———————-

வடதள தேவகீ ஜடர வேத சிரஸ் கமலா ஸ்தந
சடகோப வாக் வபுஷி ரங்க க்ருஹே சயிதம்
வரதம் உதார தீர்க்க புஜ லோசந சம்ஹநநம்
புருஷன் உபாஸிஷீய பரமம் ப்ரணதார்த்தி ஹரம்–78-

——————-

உததி பரம வ்யோம்நோ விஸ்ம்ருத்ய பத்ம வநாலய விநிமயமயீம் நித்ராம் ஸ்ரீ ரெங்க தாமநி தாமநி
பணி பரிப்ருட ஸ்பார ப்ரஸ்வாஸ நிஸ்ஸவசித க்ரம ஸ்கலித நயனம் தன்வந் மந்வீத ந பரம புமாந் –79-

—————

ஜலதிம் இவ நிபீதம் நீரதேந அத்ரிம் அப்தவ் நிஹிதம் இவ சயாநம் குஞ்ஜரம் வா த்ரு குஞ்ஜே
கமல பத கர அக்ஷம் மேசகம் தாம்நி நீலேபணிநம் அதிசயாநம் பூருஷம் வந்தி ஷீயே –80-

மேகத்தினால் பருகப்பட்ட கடல் போன்றும் -கடலுள் உல்ல மலை போன்றும் —
மலை புதரில் உறங்கும் யானை போன்றவன்
மேகம் -ரெங்க விமானம் -கடல் -பெரிய பெருமாள்
கடல் ரெங்க விமானம் -அதனுள் உல்ல மலை பெரிய பெருமாள்
புதர் விமானம் யானை பெரிய பெருமாள்

———————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச இஹ சர்ம நிர்மிமீதாம்
ஆ தாம்ர அதர பாத பாணி வித்ரும ந
காவேரீ லஹரி கர உப லால்யமாந
கம்பீர அத்புத இவ தர்ணக அர்ணவஸ்ய-81-

சிவந்த அவயவங்கள் -காவேரி அலைகளால் தாலாட்டு -கம்பீர ஸ்வபாவம் -கடலின் குட்டி போன்றவன்

————–

சிஞ்சேத் இமம் ச ஜனம் இந்திரயா தடித்வாத்
பூஷா மணி த்யுதிபி இந்திர தனு ததாந
ஸ்ரீ ரெங்க தாமநீ தயாரச நிர்ப்பர த்வாத்
அத்ரவ் சயாளு இவ சீதள காள மேக -82-

ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் என்னும் மின்னல் –இரத்தின கற்கள் தேஜஸ் -இந்த்ர வில் —
க்ருபை என்னும் நீர் நிரம்பிய மழைக்கால மேகம் என்னும் பெரிய பெருமாள் திருவரங்கம் மலை மேல் இளைப்பாறுகிறது

———————————————

ஆ மௌலி ரத்ன மகராத் புநரா ச பத்ப்யாம்
தாம க்ரம உந்நமத் உதார மநோ ஹர அங்கம்
ஸ்ரீ ரெங்க சேஷ சயனம் நயநை பிபாம
பஸ்யத் மந ப்ரவணம் ஓகம் இவ அம்ருதஸ்ய -83-

——————

அரவிந்தம் அங்க்ரி பாணி வக்த்ரை அபிதாபி அஞ்சிதம் அங்க காந்த்யா
அதரேண ச பந்து ஜீவிதம் ஸ்ரீ நியதம் நந்தந யேந சந்த்ரம் –84-

————–

அந்யோன்ய ரஞ்சக ருச அனுபமான சோபா திவ்ய சரக் அம்பர பரிஷ்கரண அங்கராக
சம்ஸ்பர்சத புலகிதா இவ சின்மயத்வாத் ரங்கேது காந்திம் அதிகம் உப பிரும்ஹயந்தி –85-

———–

த்ருத கனக ஜகிரி பரிமிலத் உததி பிரசலித லஹரிவத் அஹமஹமிகயா
ஸ்ந பயதி ஜனம் இமம் அபஹரதி தமஸ் ப் பணி சய மரகத மணி கிரண கண –86-

—————

போகீந்த்ர நிஸ்வசித ஸுவ்ரப வர்த்திதம் ஸ்ரீ நித்ய அனுஷக்த பரமேஸ்வர பாவ கந்தி
ஸுவ்ரப்யம் ஆப்லுத திசா அவதி ரெங்க நேது ஆனந்த சம்பதி நிமஜ்ஜயதே மநாம் சி –87-

———

ரங்க பர்த்து அபி லோசநச்சர்சாம் சாகச ஆவலிஷு லேகய மாநம்
புஷப ஹாஸ இதி நாம துஹா நம் ஸுவ்குமார்யம் அதி வாங் மநசம் ந –88-

————

ஏகை கஸ்மிந் பரம் அவயவே அநந்த ஸுவ்ந்தர்ய மக்நம் சர்வம் த்ரஷ்ட்யே கதம் இதி முதா மா மதா மந்த சஷு
த்வம் ஸுவ்பிராத்ர வ்யதிகர கரம் ரங்கராஜ அங்க காநாம் தத் லாவண்யம் பரிண மயிதா விஸ்வ பாரீண வ்ருத்தி –89-

———–

வபு மந்தாரஸ்ய பிரதம குஸூம உல்லாச சமய ஷமா லஷ்மீ ப்ருங்கி சகல கரண உந் மாதந
விகாச ஸுவ்ந்தர்ய ஸ்ரஜி ரசிகதா சீது களக யுவத்வம் ரெங்கேந்தோ ஸூரபயதி நித்யம் ஸூவ்பகதாம் –90-

———

கிரீட சூட ரத்ன ராஜி ஆதிராஜ்ய ஜல்பிகா
முக இந்து காந்தி உந் முகம் தரங்கிதா இவ ரங்கின–91-

முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ

—————-

சிகராத்ந உத் ப்ரதீப்தம் திசி திசி ச மாணிக்ய மகரீ லசத் ஸ்ருங்கம் ரங்க பிரபு மணி கிரீடம் மனுமஹே
சமுத்துங்க ஸ்ப்பீதம் சித் அசித் ஆதி ராஜ ஸ்ரீய ப்ரிய ஆக்ரீடம் சூடாமணிம் அபி நிதம்பம் தம் அபிதா –92-

————-

விஹரது மயூ ரங்கின சூலிகா ப்ரமரக திலக ஊர்த்வ புண்ட்ர உஜ்ஜ்வலம்
முகம் அம்ருத தடாக சந்த்ர அம்புஜ ஸ்மய ஹர கசி முக்த மந்த ஸ்மிதம் –93-

—————

முக புண்டரீகம் உபரி த்ரி தண்டகம் திலகா ச கேச ரசமா ச மௌக்திகா
இஹ ரெங்க பர்த்து அபியத் மது விரத பிரகர ஸ்ரியம் பிரமரகாணி பிப்ரதி–94-

—————

ஹ்ருதயம் ப்ரஸாதயதி ரங்க பதே மதுர ஊர்த்வ புண்ட்ர திலகம் லலிதம்
அலிக அர்த்த சந்த்ர தல சம்வலிதாம் அம்ருத ஸ்ருதிம் யத் யபி சங்கயதே –95

————-

சரசீருஹே சமவநாம்ய மதாத் உபரி பரி ந்ருத்யத் அளி பங்க்தி நிபே
ஸ்ப்புரத ப்ருவவ் உபரி லோசநயோ ச விலாச லாஸ்ய கதி ரங்க ப்ருத–96-

—————-

ஸ்மரஸர நலின பிரமாத் நேத்ரயோ பரிசர நமத் இஷு சாபச்சவி
யுகம் உதயதி ரங்க பர்த்து ப்ருவோ குருகுலம் இவ சார்ங்க ந்ருத்த ஸ்ரிய –97

————-

க்ருபயா பரயா கரிஷ்ய மானே சகல அங்கம் கில ஸர்வத அஷி நேத்ர
ப்ரதமம் ஸ்ரவஸி சமாஸ் த்ருணாதே இதி தைர்க்யேண விதந்தி ரங்க நேது –98-

————

ஸ்ரவோ நாசா ரோதாத் தத் அவதிக டோலாயிதகதே விசால ஸ்ப்பீதே ஆயத் ருசிர சிசிர ஆதாம்ர தவளே
மித பத்த ஸ்பர்த்த ஸ்ப்புரித சபர த்வந்த்வ லலிதே கிரியாஸ்தாம் ஸ்ரீ ரெங்க பிரணயி நயந அப்ஜே மயி தயாம் -99-

—————

கருணா அம்ருத கூல முத்வாஹ ஏஷா ப்ரணமத் ஸ்வாகதிகீ பிரசன்ன சீதா
மயி ரங்க தந உப கர்ணிகா அஷ்ணோ சரிதோ வீக்ஷண வீசி சந்ததி ஸ்தாத் -100-

———–

விலசதி நாசா கல்பக வல்லி முக்தா இவ ரங்க நிலயஸ்ய
ஸ்மிதம் அபி தத் நவ குஸூமம் கபுக கபோலம் ச பல்லவ உல்லசிதம் –101-

—————–

நயன சபர வித்தவ் கர்ண பாச அவருத்தவ் ருக்ஷ இவ லுடத அர்ச்சிர் மஞ்ஜரீ உத் க்ரந்தவ்
பரிமிலத் அலக ஆலீ சைவலாம் அம்சவேலாம் அநு மணி மகர உத்கவ் ரங்க துர்ய அம்ருத அப்தே –102-

———-

அதர மதுர அம்போஜம் தத் கர்ண பாச ம்ருணாளிகா வலயம் அபி மாம் ஆஸ்தாம் ரெங்கேந்து வக்த்ர சர சிரம்
நயன சபரம் நாசா சைவால வல்லரி கர்ணிகா மகரம் அலக ஸ்ரேநீ பர்யந்த நீல வந ஆவலி –103-

திருமுகமான ஏரியில் -உதடுகள் தாமரை -கண்கள் மீன் -மூக்கு பாசிக்கொடி-கர்ணபூஷணம் மகர மீன்கள் -கேசங்கள் சோலைகள்

———

ரமயது ச மாம் கண்ட ஸ்ரீ ரெங்க நேது உதஞ்சித க்ரமுக தருண க்ரீவா கம்பு ப்ரலம்ப மலிம்லுச
ப்ரணய விலகத் லஷ்மீ விஸ்வம்பரா கர கந்தலீ கநக வலய கிரீடா சங்க்ராந்த ரேக இவ உல்லஸத் –104-

திருக்கழுத்தின் உள்ள பிராட்டி திருக்கை வளையல்களால் உண்டான ரேகைகளை அனுபவிக்கிறார்

————-

அதிஷ்டான ஸ்தம்பவ் புவந ப்ருது யந்த்ரஸ்ய கமலா கரேனா ஆலாநே அரி கரி கடா உந்மாத முசலவ்
ப்பணீந்திர ஸ்ப்பீத ஸ்ரக் வ்யதிகரித சந் நிக்த விபபவ் புஜவ் மே பூயாஸ்தம் அபயம் அபி ரங்க பிரணயிந –105-

—————

பிரதி ஜலதித வேலா ஸய்யாம் விபீஷண கௌதுகாத் புந இவ புரஸ் கர்த்தும் ஸ்ரீ ரங்கின ப்பணி புங்கவே
சமுபததத கஞ்சித் கஞ்சித் ப்ரசாரயத புஜ த்வயம் அபி சதா தாந ஸ்ரத்தாளு தீர்க்கம் உபாசமஹே –106-

—————

குஸூம பர அலசவ் ஸ்ப் படிக வேதி சயவ் விடபவ் அமரதரோ பரம் பரிஹஸன் ப்ருது ரங்க புஜ
பஹு மணி முத்ரிகா கநக கங்கண தோர்வலயை கிசலயி தோர்த்வயம் ப்பணிநி நிர்ப்பர ஸூப்தம் –107-

—————

மத் ரஷா விரத கௌதுகே ஸூ கடகே விக்ராந்தி ஐர்னே ஜபே
சார்ங்க ஜியாகின கர்க்க சிம்னி ஸூமந சரக் மோஹந மார்த்தவே
தோர்த் வந்த்வம் பஹு ச ப்ரலோப்ய கமலா லீலா உப தானம் பவத்
தத் சித்ர அலக முத்ரிதம் விஜயதே ஸ்ரீ ரெங்க சம் சங்கிந –108-

———————–

பவ ஆர்த்தா நாம் வக்த்ர அம்ருத ஸரஸி மார்க்கம் திசத் இவ
ஸ்வயம் வக்த்ரேண இதம் வரதம் இதி சந்தர்சிதம் இவ
கர அம்போஜம் பங்கேருஹ வநருஷா இவ பாடலம் இவ
ச்ரயாமி ஸ்ரீ ரெங்கே சயிது உபதாநீ க்ருதம் அஹம் –109-

—————-

கிரீடம் ஸ்ரீ ரெங்கே சயிது உபதாநீ க்ருத புஜ விதி ஈச அதீ சத்வாத் கடதே இதி ஸம்ஸ்ருஸ்ய வததி
நிஹீநாநாம் முக்க்யம் சரணம் இதி பாஹு ததிதர ஸ்ப் புடம் ப்ருதே பாத அம்புஜ யுகளம் ஆஜானு நிஹித–110-

——————–

மலயஜ சசி லிப்தம் மாலதி தாம தல்பம் ஸூ மணி சர விதாநம் கௌஸ்துப ஸ்வஸ்தி தீபம்
தனுஜ வ்ருஷ விஷாண உல்லேக சித்ரம்ச லஷ்மீ லலித க்ருஹம் உபாஸே ரங்க சர்வம் ஸஹ உரஸ் –111-

————-

ஹார ஸ்ப் பாரித பேநம் அம்சு லஹரீ மாலா ருத்தி முக்தாபல
ஸ்ரேநீ சீகர துர்த்திநம் தத இதோ வ்யாகீர்ண ரத்ன உத்கரம்
ஆவிர் கௌஸ்துப லஷ்மி ரங்க வஸதே நிஸ்ஸீம பூம அத்புதம்
வஷஸ் மந்த்ர மத்த்ய மாந ஜலதி ஸ்லாகம் விலோகே மஹி –112-

————

வக்ஷஸ்த் ஸ்தவ்யாம் துளசி கமலா கௌஸ்துபை வைஜயந்தீ
சர்வ ஈசத்வம் கதயதி தராம் ரங்க தாம்ந தத் ஆஸ்தாம்
கூர்ம வ்யாக்ரீ நக பரி மிலத் பஞ்ச ஹேதீ யசோதா
நத்தா மௌக்த்ய ஆபரணம் அதிகம் ந சமாதிம் திநோதி -113-

——————–

கியான் பர மம ஜகத் ஆண்ட மண்டலீ இதி அத்ருப்திதஸ் க்ருசிதம் இவ உதரம் விபோ
ரிரஷிஷா உசித ஜெகதீ பரம்பராம் பராம் இவ ப்ரதயதி நாபி பங்கஜம் –114-

—————-

த்ரிவித சித் அசித் ப்ருந்தம் துந்த அவலம்பி வலி த்ரயம் விகணயத் இவ ஐஸ்வர்யம் வ்யாக்க்யாதி ரங்க மஹே சிது
ப்ரணத வசதாம் ப்ரூதே தாமோதரத்வ கர கிண தத் உபய கிண ஆக்ருஷ்டம் பட்டம் கில உதர பந்தனம் –115–

————-

த்ரயா தேவா துல்யா த்ரிதயம் இதம் அத்வைதம் அதிகம்
த்ரிகாத் அஸ்மாத் தத்த்வம் பரம் இதி விதர்க்கான் விகடயன்
விபோ நாபீ பத்ம விதி சிவ நிதாநம் பகவத
தத் அந்யத் ப்ரூ பங்கீ பரவத் இதி சித்தாந்தயதி ந –116-

—————

கர்ப்பே க்ருத்வா கோப்தும் அநந்தம் ஜகத் அந்தஸ்
மஜ்ஜத் ப்ரம்யா வாஞ்ச்சதி சாம்யம் நனு நாபி
உத்க்ஷிப்ய ஏதத் ப்ரேஷிதும் உத்யத் ப்ரமி பூயம்
நாபீ பத்ம ரம்ஹதி ரங்க ஆயதன அப்தே–117

—————

மதம் இவ மது கைடபஸ்ய ரம்பா கரப கரீந்த்ர கர ஆபி ரூப்ய தர்ப்பம்
ஸ்ப்புடம் இவ பரி பூய கர்வ குர்வோ கிம் உபமிமீ மஹி ரங்க குஞ்ஜர ஊர்வோ—118-

—————

கடீ காந்தி ஸம்வாதி சாதுர்ய நீவி லசத் ரத்ன காஞ்சீ கலாப அநு லோபம்
மஹாப்ரம் லிஹந் மேரு மாணிக்ய சானூ இவ ஆபதி பீதாம்பரம் ரங்க பந்தோ –119

————-

பர்மஸ்தல அம்க பரிவேஷ இவ அம்பு ராஸே சந்த்யா அம்பு வாஹ நிகு ரம்பம் இவ அம்பரஸ்ய
சம்பா கதம்பகம் இவ அம்பு முச மந ந பீதாம்பரம் பிபதி ரங்க துரந்தரஸ்ய–120-

—————-

வை பூஷண்யாம் காந்திஸ் ஆங்கீ நிமக்நா விஸ்வத்ரீசீ க்வாபி சோந் மாத வ்ருத்தி
ஜாநே ஜானு த்வந்த்வ வார்த்தா விவர்த்த ஜாத ஸ்ரீ மத் ரங்க துங்க ஆலயஸ்ய –121-

——————-

ஸ்ரீ ரெங்கேசய ஜங்கே ஸ்ரீ பூமி ஆமர்ச ஹர்ஷ கண்ட கிதே
தத் கேளி நளின மாம்சல நால த்வய லலிதம் ஆசரத –122-

——————–

வந்தாரு ப்ருந்தாரக மௌலி மாலா யுஞ்ஜான சேத கமலா கரேப்ய
ஸங்க்ராந்த ராகவ் இவ பாத பத்மவ் ஸ்ரீ ரெங்க பர்த்து மநவை நவை ச –123-

—————–

யத் பிருந்தாவன பண்டிதம் தத் ரைவ யத் தாண்டவம் சிஷிதம்
யத் லஷ்மீ கர ஸுவ்க்க்ய சாக்ஷி ஜலஜ ப்ரஸ்ப்ரத் தமானருத்தி யத்
யத் பக்தேஷு அஜல ஸ்த்தலஞ்ஜம் யத் தூத்ய பிரசங்க உத் ஸூகம்
தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் வஹது ந ஸ்ரீ ரெங்கினோ மங்களம் –124-

————-

சிஞ்ஜான சுருதி சிஞ்ஜிநீ மணிரவை வஜ்ர அரவிந்த த்விஜ ஸ்சத்ரீ கல்பக சங்க சக்ர முகுரை தை தை ச ரேகா மயை
ஐஸ்வர்யேன ஜெயம் த்ரி விக்ரம முகம் குஷ்யத்பி ஆம்ரேடிதம் ஸ்ரீ ரெங்கேசய பாத பங்கஜ யுகம் வந்தாமஹே ஸூந்தரம் –125-

—————–

புநாநி புவனாநி அஹம் பஹு முகீ சதி சர்வ அங்குலீ
ஜலஜ் ஜலித ஜாஹ்நவீ லஹரி ப்ருந்த ஸந்தேஹதா
திவா நிசி ச ரங்கின ச சரண சாரு கல்பத்ரும
பிரவால நவ மஞ்ஜரீ நக ருசீ விகாஹே மஹி –126–

—————–

ஸ்ரீ ரெங்க இந்தோ பத கிசலயே நீல மஞ்ஜீர மைத்ர்யா
வந்தே வ்ருந்த பிரணயி மதுபவ்ராத ராஜீவ ஜைத்ரே
நித்ய அப்யர்ச்சா நத விதிமுக ஸ்தோம சம் சய்யா மாநை
ஹேம அம்போஜை நிபிட நிகடே ராம சீதா உப நீதை –107-

ஸ்ரீ பெருமாளும் ஸ்ரீ சீதாப்பிராட்டியும் சமர்ப்பித்த பொன்னாலான தாமரை மலர்கள் நிரம்பி உள்ள திருவடிகளை
வணங்குவதாக அருளிச் செய்து பூர்வ சதகத்தை நிகமிக்கிறார்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–பூர்வ சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–1-60-

November 8, 2019

ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருக் கோஷ்ட்டியூரில் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் திரும்பி வரும் போது திருக் காவேரி தொடக்கமாக
ஸ்ரீ ரெங்கத்தை வருணிக்க படி எழுந்து அருளினார்
பூர்வ சதகம் -127-ஸ்லோகங்கள்
உத்தர சதகம் -105-ஸ்லோகங்கள்

ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யா ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோஹித
ஸ்ரீ வத் சாங்க ஸூதா ஸ்ரீ மாந் ஸ்ரயசே மேஸ்து பூயஸே

————

ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ந மிஸ்ரேப்ய நம உக்தீம் அதீ மஹே
யத் உக்தயஸ் த்ரயீ கண்டே யாந்தி மங்கள ஸூத்ரதாம் –1-

——-

ராமானுஜ பதச் சாயா கோவிந்த ஆஹ்வா அநபாயிநீ
தத் ஆயத்த ஸ்வரூபா சா ஜீயாத் மத் விஸ்ரமஸ்த் தலீ-2-

———-

ராமானுஜ முனி ஜீயாத் யோ ஹரேர் பக்தி யந்த்ரத
கலி கோலாஹல கிரீடா முதாக்ரஹம் அபாஹரத்–3-

————–

விதாய வைதிகம் மார்க்கம் அகௌதஸ் க்ருத கண்டகம்
நே தாரம் பகவத் பக்தேர் யாமுநம் மநவாமஹை -4-

————-

நவ்மி நாத முனிம் நாம ஜீமுதம் பக்தி அவக்ரஹே
வைராக்ய பகவத் தத்வ ஞான பக்தி அபி வர்ஷுகம் –5-

———

ரிஷிம் ஜூஷாமஹே க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வம் இவோதிதம்
சஹஸ்ர சாகரம் ய அத்ராஷீத் த்ராவிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் –6-

———

நம ஸ்ரீ ரெங்க நாயக்யை யத் ப்ரூ விப்ரம பேதத
ஈச ஈஸிதவ்ய வைஷம்ய நிம்ந உந்நதம் இதம் ஜகாத் -7-

————

ஸ்ரீ ஸ்தந ஆபரணம் தேஜஸ் ஸ்ரீ ரெங்கேசயம் ஆஸ்ரயே
சிந்தாமணிம் இவை உத்வாந்தம் உத்ஸங்கே அநந்த போகிந –8-

————-

அஸ்தி வஸ்து இதம் இத்தந்த்வ பிரசங்க்யாந பராங்முகம்
ஸ்ரீ மதி ஆயதநே லஷ்மீ பத லாஷா ஏக லக்ஷணம் –9-

————-

லஷ்மீ கல்ப லதா உத்துங்க ஸ்தந ஸ்தாபக சஞ்சல
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ப்ருங்க மே ரமதாம் மாநச அம்புஜே –10-

———-

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீஸ்தந கஸ்தூரீ மகரீ முத்ரித உரச
ஸ்ரீ ரெங்கராஜாத் சரதஸ் சதம் ஆஸாஸ் மஹேதமாம் –11-

————–

பாது ப்ரணத ரஷாயாம் விலம்பம் அஸஹந் இவ
சதா பஞ்சாயுதீம் பிப்ரத் ச ந ஸ்ரீ ரெங்க நாயக—12-

————-

அமதம் மதம் மதம் அத மதம் ஸ்துதம் பரி நிந்திதம் ஸ்பவதி நிந்திதம் ஸ்துதம்
இதி ரெங்கராஜம் உதஜூ குஷத் த்ரயீ ஸ்துமஹே வயம் கிம் இதி தம் ந சக்நும –13-

————–
யதி மே சஹஸ்ர வதந ஆதி வைபவம் நிஜம் அர்ப்பயேத் ச கில ரெங்க சந்த்ரமா
அத சேஷவத் மம ச தத்வத் ஏவ வா ஸ்துதி சக்தி அபாவ விபவே அபி பாகிதா -14-

—————

ச அங்க வேத யதிவா ந கிலேதி வேத சந்தேக்தி அநர்க்க விதம் ஆத்மநீ ரங்க நாதம்
ஸ்த்தாநே தத் ஏஷ கலு தோஷ மலீம ஸாபி மத் வாக்பி ஐசம் அதி சாயநம் ஆ வ்ருணோதி –15-

ஸ்துதிக்க சக்தியும் அதிகாரமும் இல்லை என்றார் கீழ் இரண்டாலும் –
இதில் தம்மிடம் ஞான சப்த அர்த்த தோஷங்கள் இருந்தாலும் அன்பும் பரிவும் கொண்டு –
இளைய புன் கவியாய் இருந்தாலும் இனியவாறே கொள்கிறான்

————–

ஸ்வம் சம்ஸ்க்ருத திராவிட வேத ஸூக்தை பாந்தம் மத் உக்தை மலிநீ கரோதி
ஸ்ரீ ரெங்க கம்ர கலபம் க ஏவ ஸ்நாத்வா அபி தூளீ ரசிகம் நிஷேத்தா –16-

யானை குளித்து வரும் பொழுது புழுதியை மேலே போட்டுக் கொள்ளுவது போலே
ஸ்ரீ ரெங்கன் எனது புன்சொற்களையும் போக்யமாகக் கொள்கிறான்

—————-

கிந்து பிரபத்தி பல தாரித விஷ்ணு மாய மத் வம்சய ராஜ குல துர் லலிதம் கில ஏவம்
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ கமலா பத லாலிதத்வம் யத்வா அபராத்யதி மம ஸ்துதி சாஹசே அஸ்மின் –17-

தமது குல பெருமையும் -திவ்ய தம்பதிகளால் -ஸ்வீ காரம் பெற்றதாலும் -இவ்வாறு ஸ்திதிக்கப் பண்ணிற்று

————–

நாதஸ்ய ச ஸ்வ மஹிம அர்ணவ பாரத்ருஸ்வ
விஞ்ஞான வாக் விலஸிதம் ஸஹதே ந வேத
ஆபேஷிகம் யதி தத் அஸ்தி மாம் அபி தேந
ஸ்ரீ ரங்கிண ஸ்துதி விதவ் அஹம் அத்யகார்ஷம் -18- ஸ்துதிக்க அதிகாரம் பெற்றேன் என்கிறார்

————–

அந் யத்ர அதத் குண யுக்தி பகவதி ந தத் உத்கர்ஷ ஸுவ்ர்யை பரேஷாம்
ஸ்துத் யத்வாத் யாவத் அர்த்தா பணிதி அபி ததா தஸ்ய நிஸ்ஸீமகத்வாத்
ஆம்நாயாநாம் அசீம் நாம் அபி ஹரி விபவே வர்ஷ பிந்தோ இவ அப்தவ்
சம்பந்தாத் ஸ்வாத்ம லாப நது கபளநத ஸ்தோது ஏவம் ந கிம் மே –19-

மழை துளிகள் கடலில் விழுந்து ஸ்வரூபம் பெறுமா போலே வேதங்கள் ஸ்துதித்து ஸ்வரூபம் பெறுமே-
அதே போலே நானும் ஸ்துதிக்கிறேன்

————————–

காவேரீம் அவகாஹிஷீய பகவன் போக அந்தராயீ பவத்
கர்ம கிலேச பல ஆசய பிரசமந உத்வேல அமல ஸ்ரோதசம்
ஐந்தோ சம்சரத அர்ச்சிராதி சரணி வ்யாசங்க பங்காய யா
லோகே அஸ்மின் விரஜா இவ வேல்லிதஜலா ஸ்ரீ ரெங்கம் ஆலிங்கதி–20-

லோக உஜ்ஜீவன காவேரியே விரஜா –தீர்த்த தமம்–திருவாராதன தீர்த்தமும் கொடுக்கும் -இவனே பர வாஸூதேவன்
கல்யாண சீர் வரிசைகளை அழகிய மணவாளனுக்கு கொணர்ந்து -திருக் காவேரியை ஸ்துதிக்கிறார்

—————–

துக்த அப்தி ஜெநநோ ஜெநநீ அஹம் இயம் ஸ்ரீ ஏவ புத்ரீ வர
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர ஏதத் அர்ஹம் இஹ கிம் குர்யாம் இதி ஏவ ஆகுலா
சஞ்சத் சாமர சந்த்ர சந்தன மஹா மாணிக்யா முக்தா உத்கராந்
காவேரீ லஹரீ கரைஸ் விதததீ பர்யேதி
சா சேவ்யதாம் —21-

கடல் நதிகளின் பதி -திருப்பாற்கடலில் வெளிப்பட்ட பிராட்டிக்கு தாய் அன்றோ இவள்
மருமகனான அழகிய மணவாளானுக்கு-சாமரங்கள் -பச்சைக்கற்பூரம் -சந்தனமரங்கள் -மாணிக்கங்கள் -முத்துக்கள் –
இவற்றை அலைகளாகிய கைகளால் ஏந்தி வர -அரங்கன் தொண்டில் ஈடுபட்ட காவேரியை
அனைவரும் நாடி வணங்கி நீராட வேண்டும்

—————————————

தீர்த்தம் கந்ததி பாதி நந்தன தரூன் ரத்த்யா அங்கணாநி உஷதி
ஸ்நாநீய அர்ஹண பாநவாரி வஹதி ஸ்நாத புநீதே ஜனான்
ஸ்யாமம் வேதரஹ வ்ய நக்தி புவிநே பேநைர் ஹசந்தீ இவ தத்
கங்காம் விஷ்ணு பதீத்வ மாத்ரமுகராம் ஹேம ஆபகா ஹந்து அகம் –22-

தீர்த்த தமம் –நந்தவன போஷகம் –திருவீதிகளையும் நனைத்து -திரு மஞ்சனம் திரு ஆராதனம் தீர்த்தமும் கொடுத்து –
கைங்கர்யங்களில் ஈடுபட்டு உகந்து நுரைகளாகிற புன்னகை காட்டும் –
ஒரு க்ஷண ஸ்ரீ பாத சம்பந்தத்தால் பெருமை வாய்ந்தது என்று அஹங்கரித்து இருக்கும் கங்கையிலும் சீரியவள் அன்றோ காவேரி –
இப்படிப்பட்ட காவேரி நம் பாபங்களைப் போக்கட்டும்

—————————-

அ கணித குண அவத்யம் சர்வம் ஸ்திரத்ரஸம் அப்ரிதிக்ரியம்
அபி பயஸ் பூரைஸ் ஆப்யா யந்தீ அநு ஜாக்ரதீ
ப்ரவஹதி ஜகத் தாத்ரீ பூத்வா இவ ரங்கபதே தயா
சிசிர மதுர அகாதா சா ந புநாது மருத் வ்ருதா–23-

கர்ம பலனாக ஸ்தாவரங்கள் –பிராயச்சித்தம் செய்யத் தகாதவை –
அவற்றுக்கும் தாய் பாலூட்டுமா போலே நீர் மூலம் மகிழ்ச்சி யூட்டும்-
நம்பெருமாள் கருணை போலே எங்கும் சூழ்ந்து இருக்கும் -குளிர்ந்த இனிமையான
காவேரி நம்மை தூய்மைப்படுத்தட்டும் –

—————————-

தரள தனு தரங்கை மந்தம் ஆந்தோளியமாந
ஸ்வ தட விட பிராஜீ மஞ்ஜரீ ஸூப்த ப்ருங்கா
ஷிபது கநக நாம்நீ நிம்நகா நாளிகேர
க்ரமு கஜ மகரந்தை மாம்ச லாபா மதம்ஹ–24-

சோலைகளில் மெதுவாக மோத–மலர்க் கொத்துக்கள் அசைந்தாட -வண்டுகள் இனிமையாக உறங்க –
மகரந்தம் பெருகும்படி செய்கிறது
கநக நாம்நீ-பொன்னி -நம் பாபங்களை கழுவட்டும்

———————————

கதள வகுள ஜம்பூ பூக மாகந்த கண்ட்ட
த்வயஸ சரஸ நீராம் அந்தரா ஸஹ்ய கன்யாம்
பிரபல ஜல பிபாசா லம்பமநா அம்புத ஒக
பிரமகர தரு பிருந்தம் வந்த்யதாம் அந்த ரீபம் –25-

வாழை -மகிழ -நாவல் -பாக்கு -மரங்களின் கழுத்து அளவு -பார்க்கும் பொழுது மேகங்கள் தாக சாந்திக்காக
வந்து நிற்பது போலும் இருக்குமே மரங்கள்
சோலைகளால் சூழப்பட்ட திருவரங்கம் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும்

—————–

யத் விஷ்ணோ பதம் அதம பரோரஜஸ் அக்ர்யம்
முக்தா நாம் அநு விரஜம் விதீப்ரம் ஆஹு
தத் புண்யம் புளிநம் இதந்த்யா அந்ய மத்யே
காவேரி ஸ்ப்புரதி தத் ஈஷிஷீய நித்யம் –26-

முக்தாத்மா செல்லும் பரமபதம் போலே மணல் குன்று -முக்குணங்கள் அற்றது –
எப்போதும் கண்டு மகிழும்படி இருக்க வேண்டும் –

———————-

த்ரய்யந்த ப்ரஹதி மதீஷு வைஷ்ணவாநாம்
ப்ராப்யஸூ பிரசுர பவ ச்ரம அபஹாஸூ
காவேரீ பரிசரதாஸூ பாவநீஷு
ஸ்ரீ ரெங்க உபவன தடீ ஷூ வர்த்திஷீய –27-

சோலைகளின் வர்ணனை தொடக்கம் –

———————

ஸ்ப்புரித சபர தீர்யத் நாளிகேரீ குளுச்ச ப்ரஸ்ருமர
மது குல்யா வர்த்தித அநோக ஹாநி
ரதிம் அவிரதி ரங்க ஆராம் ரம்ய ஸ்த்தலாநி க்ரமுக
பனச மோஸா மேஸகாநி க்ரியாஸூ –28-

பெரிய மீன்கள் துள்ள -அவை மோதி இளநீர் பொலிய அதுவே விளைநீராக வளரும்
பாக்கு பலா வாழை மரங்கள் சூழ்ந்து -கறுத்த இனிமையான சோலைகள்

———————-

அதி பரம பதம் புரீம் அயோத்யாம் அம்ருத வ்ருதாம் அபராஜிதாம் உசந்தி
புளிநம் உபரி ரங்கராஜ தாநீ பிசிதத்ருஸாம் அபி சா புரஸ் ஸகாஸ்தி–29-

மூன்று ஸ்லோகங்களால் திருவரங்க வர்ணனை –
பரமபதம் அயோத்யா அபராஜிதை –போன்றதே திருவரங்கம் காவேரியின் மணல் கரையில் வந்து நின்றது –

————————

பவ பதம் அபி திவ்ய தாம கர்த்தும் தத் உபய தந்த்ரித ஹர்ம்ய மாலிகா இவ
பவந மணி தலை விஜ்ரும்ப மாணா ஜயதி தராம் இஹ ரெங்கராஜ தாநீ –30-

உயர்ந்த மாட மாளிகைகள் -ரத்தினங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மேல் தளங்கள் –
உபய விபூதியையும் இணைக்கும் -ஸ்ரீ ரெங்கராஜன் செங்கோல் கொண்டு ஆளும் நகரம்

—————————–

மணி மகரருஸீ விதத்ய பாஸாந் விஸ்ரு மரகேது
கரைஸ் ம்ருகம் ஹிமாம்சோ
ஸ்ரீ ய இவ நவ கேளயே ஜிக்ருஷு
ஸூ கயதி ரங்க புரீ சகாசதீ ந –31-

மாளிகைகளில் மகர தோரணங்கள் –அவை கட்டப்பட்ட கொடிக்கம்பங்கள் கைகள் போலே —
ஸ்ரீ ரெங்கநாச்சியார் விளையாடி மகிழ – ஸ்ரீ ரெங்கம் என்ற பெண் சந்திரனில் உள்ள மாயமானைப் பிடிக்கும்
வலை போலே உள்ளன -நம்மையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய படி

——————

ஜனபத சரித் அந்தரீப புஷ்யத் புர பரிபாலந நித்ய ஜாக ரூகாந்
ப்ரஹரண பரிவார வாஹந ஆட்யாந் குமுத முகாந் கண நாயகாந் நமாமி –32-

குமுதாதி கண நாதர்கள்–ஆயுதங்கள் பரிவாரங்கள் -வாகனங்கள் உடன் ரக்ஷணத்தில் மும்முரமாக உள்ளனர் –

————————

அஹ்ருத சஹஜ தாஸ்யா ஸூரயா ஸ்ரஸ்த பந்தா
விமல சரம தேஹா இதி அமீ ரங்க தாம
மஹித மனுஜ திர்யக் ஸ்த்தா வரத்வா சந்த
ஸூ நியதம் இதிஹ ஸ்ம ப்ராஹு ஏப்ய நம ஸ்தாத் –33-

நித்யர் முக்தர் முமுஷுக்கள் அனைவரும் மனுஷ்ய ஸ்தாவர ஜங்கம பிறவி ஏற்று இங்கே கைங்கர்யம் செய்கிறார்கள்
அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள்

————————–

ஸ்ரீ ரெங்க திவ்ய பவனம் புவி கோபுராணாம்
பிரகாரி தேந நிகரேண கருத்மதா இவ
பார்ஸ்வ பிரசாரித பதத்ர புடேந பக்த்யா
நாநாத நூபி உப கூடம் உபக்நயாம –34-

திரு மதிள்கள் பெரிய திருவடி சிறகுகளை விரித்து ஸ்ரீ ரெங்கம் பெரிய கோயிலை மறைத்து ரக்ஷிப்பது போல் உள்ளது –
இந்த பெரிய கோயிலை நாம் பற்றுக் கொம்பாகக் கொள்வோம்

—————-

பிராகார மத்யே அஜிர மண்டபே உக்த்யா சத்வீப ரத்நாகர ரத்ன சைலா
சர்வம் சஹா ரங்க விமாந சேவாம் ப்ராப்தா இவ தத் மந்திரம் ஆவி ரஸ்து–35-

ஏழு த்வீபங்கள் –ஏழு சமுத்திரங்கள் -மஹா மேரு இவற்றுடன் கூடிய ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டியே இங்கே தரிசிக்க வந்தாள் போலும்
பிரகாரங்களே சமுத்திரங்கள் –இணைக்கும் பகுதிகள் த்வீபங்கள் -கோபுர மண்டபங்களே மேரு –

——————–

ஜித பாஹ்ய ஜின ஆதி மணி ப்ரதிமா அபி வைதிகயந் இவ ரங்க புரே
மணி மண்டப வப்ர கணாந் விதநே
பரகால கவி ப்ரணமே மஹி தாந் —36-

ஜைனாதி பாஹ்யர்களுக்கு யமன் போலே திருமங்கை ஆழ்வார் வாதத்தால் ஜெயித்து அவர்கள் விக்ரஹங்களையும்
வைதிகமாக மாற்றவே மதில்களையும் மண்டபங்களையும் அமைத்தார்

—————————

ஸ்மேர ஆநந அஷி கமலை நமத புநா நாந்
தம்ஷ்ரா கதா ப்ருகுடிபிர் த்விஷத துநாநாத்
சண்ட ப்ரசண்ட முகத ப்ரணமாமி ரங்க
த்வார ஆவளீஷு சதஸ்ருஷு அதிகார பாஜ –37–

கோரைப் பற்களாலும் புருவ நெறிப்பாலும் அடியார் விரோதிகளை அச்சம் கொள்ளச் செய்கின்றனர்
தெற்கு வாசல் –பத்ரன் -ஸூ பத்ரன் /வடக்கு வாசல் -தாத்ரு –விதாத்ரு /
மேற்கு வாசல் -ஜெயன் விஜயன் /கிழக்கு வாசல் -சண்டன் -ப்ரசண்டன்

————————–

சர்வ ஆத்ம சாதாரண நாத கோஷ்ட்டி
பூரே அபி துஷ்பூர மஹாவகாசம்
ஆஸ்த்தாநம் ஆனந்த மயம் சஹஸ்ர
ஸ்தூணாதிநா ஆம் நாதம் அவாப்நவானி –38-

பரந்த திரு மா மணி மண்டபம் -ஆயிரம் கால் மண்டபத்தை அடைவேன் –

——————–

விஹரதி ஹரவ் லஷ்ம்யா லீலா ஆதபத்ர பரிஷ்க்ரியா
விநிமயவிதா ஸூநா ஸூநிக்ரியா சபல உத்பலாம்
அத முனி மந பத்மேஷு அப்ஜா ஸஹாய விஹாரஜ
ஸ்ரமஹர தடீம் யாம தாம் ஜந்தவீம் அரவிந்திநீம் –39-

அடியவர் ஹ்ருதய தாமரையில் வீற்று இருந்த களைப்பு தீர பிராட்டியுடன் சந்த்ரபுஷ்கரணியில் ஜலக்ரீடை –
மலர்கள் குடை போலவும் -லீலைக்கும் -அலங்காரத்துக்கும் இங்குள்ளன –
அவன் களைப்பையும் தீர்க்க வல்லதான சந்த்ர புஷ்கரணியை அடைவோம்

—————————————-

தாப த்ரயீம் ஜந்தவ புஷ்கரண்யாம் நிமஜ்ஜ்ய நிர்வாபயிதாஸ்மி
அப்யாஸத அபாம் அகமர்ஷ்ணீனாம் சந்த்ரஸ் ஸூதா தீதிதிதாம் அவாப –40-

சந்திரன் ஷயம் நீங்கப் பெற்றது போலே நாமும் தாபத்ரய வேதனையைப் போக்கி கொள்ள நீராடுவோம்

—————-

பூர்வேண தாம் தத்வத் உதார நிம்ன பிரசன்ன சீத ஆசய மக்ந நாதா
பராங்குச ஆத்யா ப்ரதமே புமாம்ச நிஷே திவாம்ச தச மாம் தயேரந்–41-

கிழக்கு கரையில் ஆழ்வார்கள் சேவை பெறுவோம்

—————–

ஆதார ஸக்திம் உபரி ப்ரக்ருதிம் பரேண தாம் கூர்மம் அத்ர பணிநம் ப்ருத்வீம் ப்பணாஸூ
ப்ருத்த்யாம் பயோதிம் அதிதத் நளிநம் நிதாய ஸ்ரீ ரெங்க தாம ஸூ நிவிஷ்டம் அபிஷ்டவானி -42-

அடுத்த நான்கு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ ரெங்க விமான அனுபவம் –பகவத் சக்தி -அதன் மேல் ப்ரக்ருதி மண்டலம் —
கூர்மம் -ஆதிசேஷன் -படங்கள் மேல் பூமி -அதன் மேல் சமுத்திரம் -அதன் மேல் எட்டு தள தாமரை –
அதன் மேல் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் -ஸ்துதிப்போம்

——————————–

பரேண நாகம் புரி ஹேம மய்யாம் ய ப்ரஹ்ம கோச அஸ்தி அபராஜிதா ஆக்க்ய
ஸ்ரீ ரெங்க நாம்நா தம் அபவ்ருஷேயம் விமான ராஜம் புவி பாவயானி –43-

—————-

அநாதி ஆம்நாதத்வாத் புருஷ ரஸநா தோஷ ரஹிதம்
ஜனே தாம்ஸ்தாந் காமாந் விததத் அபி சாயுஜ்ய ஹ்ருதயம்
அசந்தேஹ அத்யாஸம் பகவத் உப லம்ப ஸ்த்தலம் அமீ
ப்ரதீம ஸ்ரீ ரெங்கம் சுருதிசத சமாநருத்தி சரணம் –44-

வேதங்கள் போலவே ஸ்ரீ ரெங்க விமானமும் – அபவ்ருஷேயம்–மோக்ஷ ப்ரதம்–
ஸ்ரீ ரெங்கனையே காட்டிக் கொடுக்கும் -இத்தையே புகலிடமாகக் கொள்வோம்

———————

அபி பணிபதி பாவாத் சுப்ரம் அந்த சயாளோ மரகத ஸூ குமாரை ரங்க பர்த்து மயூகை
சகல ஜலதி பாநஸ்யாம ஜீமுத ஜைத்ரம் புளக யதி விமானம் பாவநம் லோசநே ந–45-

ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் -ஆதிசேஷன் ஸ்வரூபம் -வெண்ணிறம் -ஆயினும் மரகத அழகிய மணவாளன்
உள்ளே இருப்பதால் கடல் நீர் முழுவதும் பருகிய கறுத்த மேகம் போன்று உள்ளது –
கண்களுக்கு குளிர்ந்து மயிர்க்கூச்சல் எடுக்க வைக்கும்

—————————-

வ்யாபி ரூபம் அபி கோஷ்பத யித்வா பக்த வத்ஸல தயா உஜ்ஜீத வேலம்
தத் த்விஷந்த ரூப ந் ரூ கேசரி ரூபம் கோபுர உபரி விஜ்ரும்பிதம் ஈடே –46-

மேட்டு அழகிய சிங்கர் -அனுபவம் இதிலும் அடுத்தும் –

—————–

அஹம் அலம் அவலம்ப சீததாம் இதி அஜஸ்ரம் நிவஸத் உபரிபாகே கோபுரம் ரங்க தாம்ந
க்வசந ந் ரு பரிபாடீ வாசிதம் க்வாபி ஸிம்ஹ க்ரம ஸூரபிதம் ஏகம் ஜ்யோதி அக்ரே ஸகாஸ்தி –47-

————

சம்சோத்ய பாவந மநோ ஹர த்ருஷ்ட்டி பாதை தேவாய மாம் அபி நிவேதயதாம் குரூணாம்
சவ்ய உத்தரே பகவதஸ் அஸ்ய கடாக்ஷ வீஷா பங்க்திம் பிரபத்ய பரித பரித பவேயம் —48-

பூர்வாச்சார்யர்களை அடியேனை கடாக்ஷித்து கைங்கர்யத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக ஆக்கி அருளினார்கள் –
அவர்கள் திருவடிகளை சரணமாகப் பற்றி வலம் வருவோம் –

————–

ஸ்ரீ ரெங்கராஜ கர நம்ரித சாகி காப்யஸ் லஷ்ம்யா ஸ்வ ஹஸ்த கலித ஸ்ரவண அவதம்சம்
புந்நாக தல்லஜம் அஜஸ்ர சஹஸ்ர கீதீ ஸேக உத்த்த திவ்ய நிஜ ஸுவ்ரபம் ஆமநாம –49-

புன்னை மர அனுபவம் -அரங்கன் கிளையை வளைக்க பிராட்டி மலர் கொய்யும் படியும் –
திருவாய் மொழி நறுமணம் பரவியும் உள்ளதே -ஸ்துதிப்போம்

—————–

ஸ்ரீ ரெங்க சந்த்ர மசம் இந்திரியா விஹர்த்தும் விந் யஸ்ய விஸ்வ சித் அசித் நயன அதிகாரம்
ய நிர்வஹதி அநிசம் அங்குளி முத்ரயா ஏவ ஸேநாந்யம் அந்ய விமுகா தம் அசிச் ரியாம -50-

ஸ்ரீ விஷ்வக் சேனரை ஸ்துதிக்கிறார்

—————-

ஸைன்ய துரீண ப்ராண ஸஹாயம் ஸூத்ரவதீம் ஆஸீஸ்ரியம்
ஸ்ரீ பத லாஷா லாஞ்ச்சித சேவா ப்ரோத லசத்தோர் வல்லி விலாசம் –51-

ஸூத்ரவதி தேவியை ஸ்துதிக்கிறார்

————-

விததது ஸூகம் விஷ்வக்ஸேனஸ்ய தே ப்ரதமே படா
கரி முக ஜயத்ஸேநவ் காலாஹ்வ ஸிம்ஹ முகவ் ச ந
ஜகதி பஜதாம் தத் தத் ப்ரத்யூஹதூல தவாநலா
திசி திசி திவா ராத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க பாலந கர்மடா –52-

கஜானனன்-ஜயத் ஸேநன்-ஹரி வக்த்ரன் -கால ப்ரப்ருதி –நால்வரும் நமக்கு நன்மை அளிக்கட்டும்

—————-

சுருதி மயம் அதி ஹர்ஷ ப்ரசர்ய ஸ்மேர வக்த்ரம்
மணி முகுரம் இவ அக்ரே மங்களம் ரங்க தாம்ந
சரணம் அபிகதா ஸ்ம யத்ர ரூப ஸ்வரூப
ஸ்வ குண மஹிம தர்சீ மோததே ரங்க ஸாயீ–53-பெரிய திருவடியை ஸ்துதிக்கிறார்

————–

தார்ஷ்ய பக்ஷ திவத் தஸ்ய வல்லபாம் ருத்ராய ஸஹ ஸூ கீர்த்திம் அர்ச்சயே
ஹர்ஷ பாஷ்யம் அபி கீர்த்திம் அர்த்திதாம் யந் முகேந கமலா கடாக்ஷயேத்–54-

ஸூகீர்த்தி- ருத்ரை -பெரிய திருவடியின் தேவிமார்கள் ஸ்துதி

—————–

ஸ்வ அஸ்த்ர ரூப ஸ்ப்புரத் மௌலி மா சப்த இதி உத்துநாநாம் ஸூராந் தர்ஜநீ முத்ரயா
நாத நித்ரா உசித உந்நித்ர தாம்ர ஈஷனாம் சஞ்சரந்தீம் ஸ்தும தாம் ச பஞ்சாயுதீம் –55- பஞ்சாயுத ஸ்துதி

————-

அஸ்த்ரக்ராம அக்ரேசரம் நாத வீஷா சீது ஷீப உத்வேல ந் ருத்த அபிராமம்
சக்ரம் தைத்யச்ஸேத கல்மாஷித அங்கம் பிராம்யத் ஜ்வாலா மாலபாரி ப்ரபத்யே –56-

சக்கரத்தாழ்வார் ஸ்துதி -கடாக்ஷ அம்ருதம் சதா பருகி மதம் கொண்டு நர்த்தனம் பண்ணுகிறான்
இரத்தக்கறை கொண்ட திருமேனி -கொழுந்து விட்டு எறியும் ஜ்வாலை –

—————–

ஹநுபூஷ விபீஷணயோ ஸ்யாம் யதமவ் இஹ மோக்ஷம் உபேஷ்ய
ரகு நாயக நிஷ்க்ரய பூதம் புவி ரங்க தனம் ரமயதே–57-திருவடி விபீஷண ஸ்துதி

——————

இத பஹி பஞ்ச பராஞ்சி கானி ப்ரத்யஞ்சி தானி ஸ்யு இத அந்த இத்த்தம்
ஓவ்பாதி கேப்ய நிருபாதி போக்யே ப்ரத்யாஹரத் வேத்ரவரம் வ்ரஜாமி –58-

திருப்பிரம்பு அனுபவம் -விஷயாந்தரங்களில் இருந்து நம்மை மீட்டு –
அநந்யராக உள்ளவராக ஆக்கி -அரங்கன் இடம் சேர்த்து அருளும்

———————–

சேஷசய லோசந அம்ருத நதீ ரய ஆகுலித லோலமாநாநாம்
ஆலம்பம் இவ ஆமோத ஸ்தம்ப த்வயம் அந்தரங்கம் அபியாம -59-

திரு மணத் தூண்களே பற்றுக்கோலாக அழகு வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்து உள்ள நாம் தரித்து நிற்போம்

————–

ஸ்ரீ ரெங்க அந்தர் மந்திரம் தீப்ர சேஷம் ஸ்ரீ பூமி தத் ரம்ய ஜாமாத்ரு கர்ப்பம்
பஸ்யேம ஸ்ரீ திவ்ய மாணிக்ய பூஷா மஞ்ஜூ ஷாயா துல்யம் உந் மீலி தாயா -60-

மூலஸ்தான ஸ்துதி -ஆதிசேஷன் -உபய நாச்சியார் சமேத நம் பெருமாள் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாரின் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள திரு ஆபரண பெட்டி போன்ற கர்ப்ப க்ருஹம்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—91-102–ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 5, 2019

கர்ப்பேஷு நிர்ப்பர நிபீடந கிந்நதேஹ
ஷோதீயசஸ் அதி மஹத அபி அகிலஸ்ய ஐந்தோ
ஜன்மாந்தராணி அநு விசிந்த்ய பரஸ் சஹஸ்ராணி
அத்ர அஹம் அப்ரதிவிதிர் நிகிதஸ் சராமி -91-

அதி ஷூத்ரமாயும்-அதி மஹத்தாயும் இருக்கிற சகல ஜந்துக்களினுடையவும் கர்ப்பங்களில்
மிகவும் உறைந்து இருந்ததனாலே வருந்தின தேகத்தை யுடையனான நான் பலவாயிரம் ஜன்மாந்தரங்கள்
நேரப் போகின்றவற்றைச் சிந்தனை செய்து அதற்கு ஒரு விதமான பிரதிகிரியையும் அறியாதானாய்
ம்ருத பிராயனாய் உழல்கின்றேன் –

இது முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களினால் சாம்சாரிக துக்கங்கள் தமக்கு மிகவும் அஸஹ்யமாக இருக்கும் படியை
அதி மாத்ர நிர்வேதத்தோடே விண்ணப்பம் செய்கிறார்
திறந்து கிடந்த வாசல் தோறும் நுழைந்து திரியும் பதார்த்தம் போலே நான் நுழைந்து புறப்படாத யோனி இல்லை –
அதி ஷூத்ரமான பிபீலிகை முதல் அதி மஹத்தான கஜ சிம்ஹாதிகள் வரையில் உண்டான
சகல பிராணி வர்க்கங்களின் கர்ப்பங்களிலே புக்கு
அத்யாம்ல கடு தீஷ்ண உஷ்ண லவணைர் மாத்ரு போஜனை-அதிதாபி பிரத் யர்த்தம் வர்த்த மாநாதி வேதந
கிலேசாந் நிஷ் கிராந்தி மாப்நோதி ஜடராந் மாது ராதுர–என்கிறபடியே
பலவகையான கிலேசங்களை அனுபவித்த அளவே அன்றிக்கே மேலும் வர போகிற ஜன்மாந்தரங்களையும் பற்றிச்
சிந்தித்து இதற்கு நம்மால் செய்யலாவதொரு பிரதி அதிகாரம் இல்லையே என்று தளரா நின்றேன் –

————-

பூயச் ச ஜென்ம சமயேஷு ஸூ துர்வாசநி
துக்காநி துக்கம் அதிரிஸ்ய கிமபி அஜாநந்
மூட அநு பூய புநரேவ து பால பாவாத்
துக்கோத்தரம் நிஜ சரித்திரம் அமுத்ர ஸேவே –92-

எம்பெருமானே கர்ப்ப கிலேசங்களை அனுபவித்த பின்பும் கர்ப்பத்தில் நின்றும் வெளிப்படுகை யாகிற
ஜனன காலங்களில் இன்னவை இனையவை என்று சொல்ல முடியாத துயரங்களை அனுபவித்து
துக்கம் தவிர வேறு ஓன்றும் அறியாதானாயும் -அந்தத் துக்கங்களை போக்கிக் கொள்ளும் விரகு அறியாதவனாயும் உள்ள அடியேன்
இன்னமும் அவிவிவேகத்தினால் பர லோகத்தில் மிகுந்த துக்கத்தை விளைக்குமதான வல்வினையைச் செய்து போருகின்றேன்

கர்ப்ப வாச கால கிலேசங்கள் அபாரம் –
கர்ப்பத்தில் இருந்து வெளிப்புறப்படும் கால துக்கங்களும் அபாரம்
மேல் உள்ள காலம் எல்லாம் அனுபவிக்க இருப்பதும் துக்கமே-தன் நிலையை எடுத்துச் சொல்லி
எம்பெருமானுக்கு கடுக இரக்கம் பிறக்குமாறு அருளிச் செய்கிறார் –

————————

பூயாம்சி பூய உபயந் விவிதாநி துக்காநி
அந்யச்ச துக்கம் அநு பூய ஸூக ப்ரமேண
துக்க அநு பந்தம் அபி துக்க விமிஸ்ரம் அல்பம்
ஷூத்ரம் ஜூகுப்சித ஸூகம் ஸூகம் இதி உபாஸே–92-

பேதை பாலகன் அது ஆகும் -அது என்று விவஷிதமான யவ்வன பருவ சம்பவங்களை
மஹா விரக்தரான ஆழ்வான் அஸ்மதாதிகள் அனுசந்திக்க அருளிச் செய்கிறார் இதில் –

எம்பெருமானே பின்னையும் பலவகைப்பட்ட துக்கங்களை அடைகின்றவனான நான் வேறு துக்கங்களையும்
ஸூகமே என்னும் பிரமத்தினாலே அனுபவித்து -காலாந்தரத்திலே துக்கத்தை விளைப்பதாயும்
துக்க மிஸ்ரமாயும் மிகவும் அல்பமாயும் சிஷ்ட கர்ஹிதமாயும் உள்ள வைஷயிக ஸூகத்தை
உண்மையான ஸூகமாகக் கொண்டு விரும்புகின்றேன்

பூயாம்சி பூய உபயந் விவிதாநி துக்காநி-
கீழே இரண்டாலும் சொன்ன துக்கங்கள் அளவே இன்றிக்கே மற்றும் பலவகை துக்கங்களையும்
அது ஷூத்ர ஸூ கங்களையும் உத்தம ஸூ கமாக பிரமித்து அவற்றிலே நசை பண்ணிப் போரா நின்றேன்

————-

லோலத்பி இந்த்ரியஹயைர் அபதேஷு நீத
துஷ் பிராப துர்ப்பக மநோரத மத்த்ய மாந
வித்யா தந அபிஜன ஜென்ம மதேந காம
க்ரோதாதிபிச் ச ஹததீர் ந சமம் பிரயாமி –93-

எம்பெருமானே சஞ்சலங்களான இந்த்ரியக் குதிரைகளினால் தப்பு வழிகளில் கொண்டு போகப்பட்டவனாய் –
பெறுவதற்கு அரிய வீணான மநோரதங்களால் பீடிக்கப் பட்டவனாய்
கல்விச் செருக்கு -செல்வச் செருக்கு -குலச் செருக்கு -ஆகிய இவற்றாலும் காம க்ரோதாதிகளாலும்
அறிவு கெட்டவனாய் இந்த்ரிய ஜெயம் பண்ண முடியாதவனாய்க் கிடக்கிறேன் –

மொழியைக் கடக்கும் பெரும் புகழான் வஞ்ச முக்குறும்பாம் குழியைக் கடக்கும் நம் கூரத்தாழ்வான்
அனுசந்தானம் இதுவானால் நம் போல்வார் பேச வேண்டிய பாசுரம் எண்ண என்று அறியோமே

—————

லப்யேஷு துர்லபதரேஷு அபி வாஞ்சி தேஷு
ஜாதா சஹஸ்ர குண தத் பிரதி லம்பேநேபி
விக்நைர் ஹதேஷு அபி ச தேஷு சமூல காதம்
வரத்திஷ்ணுரேவ ந து சாம்யதி ஹந்த த்ருஷ்ணா –95-

எம்பெருமானே -எளியவையாயும் -மிகவும் அரியவையாயும் இருக்கிற இஷ்ட வஸ்துக்களில் உண்டான அபிலாஷையானது –
ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகப் பலன் கிடைத்தாலும் -இடையூறுகளினால் வேர் பரி உண்டானாலும் –
அவ்வஸ்துக்களின் ஆசை மேல் மேலும் வளர்ந்து சென்றுகின்றதே அன்றி அடங்கி ஒழிகின்றது இல்லை

கீழே -துஷ் பிராப துர்ப்பக மநோரத மத்த்ய மாந -என்றதை விவரிக்கிறார் இதில்
இது கீழ் ஸ்லோகத்துக்கு சேஷ பூதம் ஆகையால் -ந சமம் பிரயாமி-என்று அங்குச் சொன்னதே
இங்கும் பிரதான கிரியையாக மானஸ அனுசந்தானமாகக் கடவது –

———————–

த்வத் கீர்த்தந ஸ்துதி நமஸ்க்ருதி வேதநேஷு
ஸ்ரத்தா ந பக்திர் அபி சக்திர் அதோ ந ச இச்சா
நை வ அனுதாப மதிர் ஏஷு அக்ருதேஷு கிம் நு
பூயாந் அஹோ பரிகர பிரதிகூல பக்ஷே–96-

எம்பெருமானே -உன்னுடைய திரு நாம சங்கீர்த்தனம் -குண கீர்த்தனம் -நமஸ்காரம் -த்யானம் -ஆகிய இவற்றில் எனக்கு
ஸ்ரத்தையோ -பக்தியோ -சக்தியோ -இச்சையோ -எதுவும் இல்லை
கீழே சொன்ன கீர்த்த நாதிகள் செய்யப்படாத அளவில் அநு தாப புத்தியும் இல்லை -இது என்னோ -அந்தோ –
பிரதிகூல பக்ஷத்தில் தான் ஸாமக்ரி வலிதாக உள்ளது –

ஆனுகூல்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் –ஆகிய இரண்டில் பிரதிகூல்ய வர்ஜனம் இல்லை என்பதை
கீழே பரக்கப் பேசி இதில் ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் தானும் இல்லை என்கிறார்
யந் முஹூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி வாஸூதேவோ ந சிந்த்யதே-ச ஹாநிஸ் தந் மஹச்சித்ரம் சா பிராந்திஸ் சா ச விக்ரியா –என்றும்
ஏகஸ்மின் நப்யதிக்ராந்தே முஹுர்த்தே த்யான வர்ஜிதே தஸ்யுபிர் முஷிதேநேவ யுக்த மாக்ரந்திதம் ந்ருணாம் –என்றும்
ஒரு க்ஷண காலம் பாழே கழிந்தாலும் சர்வமும் இழந்தவன் போலே கதறுவதே பிராப்தம்
அனுதாப கந்தமும் இன்றியே அன்றோ நான் இருப்பது
பூயாந் அஹோ பரிகர பிரதிகூல பக்-
ஈஸ்வர ஸ்ருஷ்டியிலே அனுகூல பக்ஷத்தில் ஸாமக்ரியைகள் குறையவும்
பிரதி கூல பக்ஷத்தில் சாமக்ரீ புஷ்கல்யமும் காணா நின்றோம் அன்றோ –

————————

ஏதேந வை ஸூ விதிதம் பத மாமகீநம்
தவ்ராத்ம்யம் அப்ரதி விதேயம் அபாரம் ஈச
சாம் மூர்ச்சத அபியத அபயம் அஸ்மி யதஸ் த்வதீய
நிஸ்ஸீம பூமா கருணாம்ருத வீசி வாயோ –97-

எம்பெருமானே எங்கும் பரந்த உன்னுடைய எல்லை கடந்த பெருமை வாய்ந்த கருணாதரங்கத்தின் காற்றும் கூட
என் மேல் படாமல் இருப்பதினாலே பிரதிகாரம் அற்றதாய் அபாரமான எனது துர்பாக்யமானது ஸூ பிரசித்தம் -அந்தோ –
உன்னுடைய எல்லை கடந்த கருணார்ணவத்தின் அலை எறிவு எங்கும் நிரங்குசமாக பரவா நிற்கச் செய்தேயும்
அதன் காற்றும் கூட படாத படி அன்றோ என்னுடைய அளவுகடந்த பாபம் –
பிரதிகாரம் அற்றது என்று அறுதி இடத் தட்டு இல்லையே –

————-

ஐஸ்வர்ய வீர்ய கருணா கரிம ஷமா ஆத்யா
ஸ்வாமிந் அகாரண ஸூஹ்ருத்வம் அதோ விசேஷாத்
சர்வே குணாஸ் ச விஷயாஸ் தவ மாமபார
கோரக பூர்ணம் அகதிம் நிஹதம் சமேத்ய–98-

எம்பெருமானே உன்னுடைய ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் கருணையின் பெருமை பொறுமை முதலானவைகளும்
அதற்கு மேல் -விசேஷப் படியான அவ்யாஜ ஸுவ்ஹார்த்தமும் ஆகிற சகல குணங்களும்
அபார கோர பாபங்கள் நிறைந்தவனாய் கதி அற்றவனாய் ம்ருத பிராயனான என்னைப் பெற்று
சா விஷயங்கள் ஆகின்றன

உனது திருக்கல்யாண குணங்கள் என் பக்கலில் அன்றோ நிஸ் சங்கோசமாக பிரசரிக்கலாவது –
இத்தலையில் கிஞ்சித் காரத்தையும் எதிர்பார்க்காத ஐஸ்வர்யமும்
சங்கல்ப அனுகுண ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பான வீரியமும்
துக்கத்தை பொறுத்து இருக்க மாட்டாமை யாகிற கருணையும்
குற்றங்களில் கண் செலுத்த வேண்டாமைக்கு உறுப்பான பொறுமையும்
மற்றும் உள்ள அவ்யாஜ ஸுவ்ஹார்த்த ஸுவ்சீல்யாதிகளும் -என் அளவில் அன்றோ இரை பெறுகின்றன –
ஆகவே உனக்கும் உபேக்ஷிக்க ஒண்ணாதே -எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை காண் –

————————

த்வத் பாத ஸம்ஸ்ரயண ஹேதுஷு சாதிகாராந்
உத்யுஞ்ஜதச் சரிதக்ருத் ஸ்நவிதீம்ச் சா தாம் ஸ்தாத்
த்வம் ரக்ஷ ஸீதி மஹிமா ந த்வ அலம் ஏஷா
மாஞ்சேத அநீத்ருசம் அநந்ய கதிம் ந ரஷே–99-

எம்பெருமானே உன் திருவடிகளை அடைவதற்கு சாதனங்களான கர்ம யோகாதிகளில் அதிகாரம் பெற்றவர்களாயும்
அவற்றை அனுஷ்ட்டிக்க முயலுபர்களாயும் -அவற்றை எல்லாம் அனுஷ்ட்டித்துத் தலைக் கட்டினவர்களாயும் உள்ள
அவ்வவர்களை நீ ரஷித்து போருகிறாய் என்கிற இப்பெருமை யானது
அப்படிப்பட்டவர்களிலே சேராதவனாய் வேறு புகல் அற்றவனான அடியேனை ரஷியாத அளவில் விலை செல்லாது
அது க்ருத பிரதி க்ருதம் ஆகுமே ஒழிய ரக்ஷணம் ஆகாதே
இவை ஒன்றும் இல்லாத அநந்ய கதியான என்னை உபேக்ஷிப்பதாக திரு உள்ளம் ஆகில்
உனக்குள்ள ரக்ஷகத்வ பிரதிக்கு வசையாய் அன்றோ முடியும் –

———————–

யா கர்மணாம் அதி க்ருதிர் ய இஹ உத்யமஸ் தேஷு
அப் ஏஷு அனுஷ்டிதிர் அசேஷம் இதம் ஹி பும்ஸாம்
த்வாம் அந்தரேண ந கதஞ்சன சக்யம் ஆப்தும்
ஏவஞ்ச தேஷு மயி சாஸ்தி ந தே விசேஷ –100-

எம்பெருமானே கர்ம யோகாதி அனுஷ்டானங்களை அதிகாரி ஆவதும் -அவற்றில் முயற்சி செய்வதும் –
அவற்றைச் செய்து தலைக் கட்டுகையும்
ஆகிய இவை எல்லாம் உன் உதவியால் அன்றி ஒரு விதத்தாலும் பெற முடியாதே
ஆகையால் அவர்களோடு என்னோடு வாசி இல்லையாயிற்று உனக்கு
ஒன்றும் அனுஷ்டியாதவர்களையும் நான் ரக்ஷிப்பது என்றால் மோக்ஷ சாதன விதி சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தல் ஆகாதோ என்ன
எல்லாமே உனது சங்கல்பத்தால் அன்றி நிறைவேற மாட்டாதவை அன்றோ -உன் கிருபையினாலேயே தலைக்கட்ட வேண்டும்
உனது திரு உள்ளம் உக்காந்தாள் அல்லது அவர்களுக்கும் பேறு கை புகுராதே
கிரியா கலாபங்கள் ஸ்வ தந்திரமாக பலன் அளிக்க மாட்டாவே
அனன்யதா ஸித்தமான உபாயம் ஸித்தமாய் இருக்க அந்யதா ஸித்தமான
சாத்ய உபாயங்களிலே தலையிட்டு தடுமாற வேண்டாவே என்றதாயிற்று –

—————–

நிர்பந்த ஏஷ யதி தே யத் அசேஷ வைத
சம்சேவிந வரத ரக்ஷஸி ந இதராம் ஸ்த்வம்
தர்ஹி த்வமேவ மயி சக்த்யதிகார வாஞ்சா
ப்ரத்யூஹ சாந்திம இதரச்ச விதேஹி விஸ்வம் –101-

வரம் தரும் பெருமானே -சாஸ்த்ரா விஹிதங்களான எல்லாவற்றையும் அனுஷ்டிப்பவர்களையே ரக்ஷிப்பது –
அல்லாதாரை ரக்ஷிப்பது இல்லை
என்னும் இது உனக்கு ஒரு நிர்ப்பந்தமாக உள்ளத்தாகில்
நீயே என் இடத்தில் சக்தியையும் அதிகாரத்தையும் அபேக்ஷையையும் பிரதிபந்தக நிவ்ருத்தியையும்
மற்றும் அபேக்ஷிதமான எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கிக் கொள்ளக் கடவை –

ப்ரபாகாந்தர பரித்யாகத்துக்கு அஞ்ஞான அசக்திகள் அன்று -ஸ்வரூப விரோதமே பிரதான ஹேது –ஸ்ரீ வசன பூஷணம்
காம்பறத் தலை சிரைத்து உன் கடைத்தலை இருந்து வாழும் சோம்பரை உகத்தி போலும் சூழ் புனல் அரங்கத்தானே –
பகவத் ப்ரவ்ருத்தி விரோதி ஸ்வ ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி யாகிற பிரபத்தி
அங்க உபாங்க ஸஹிதமான அங்கி எவ்வளவு வேணும் என்ற திரு உள்ளமோ அவ்வளவும் நீயே உண்டாக்கிக் கொண்டு
ஸ்வ நிர்பந்தம் ஒருபடி பரிபாலிதம் ஆயிற்று என்று கொண்டு ரஷித்து அருளுவது என்று
அவனுக்கும் மறுமாற்றம் உரைக்க இடம் இல்லாதபடி
விண்ணப்பம் செய்து ஸ்தவத்தைத் தலைக்கட்டினார் ஆயிற்று

—————-

முடிவு தனியன்

வ்யக்தீ குர்வன் நிகம சிரசாமர்த்த மந்தர் நிகூடம்
ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்துதி மக்ருத ய ஸ்ரயசே சஞ்சநாநாம்
கூரா தீசம் குரு தர தயா துக்த சிந்தும் த மீடே
ஸ்ரீ வத் சாங்கம் சுருதி மத குருச் சாத்ர சீலை கதாமா

வேதாந்தங்களிலே பொதிந்து கிடக்கிற பொருள்களை விஸதீ கரித்து அருள நினைத்து
சத் புருஷர்களின் ஸ்ரேயஸ்ஸுக்காக
ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவத்தை அருளிச் செய்தவராயும்
மிகுந்த கருணைக் கடலாயும் சாஸ்த்ரா ஸித்தமான ஆச்சார்ய லக்ஷண சிஷ்ய லக்ஷணங்களுக்கு
முக்கிய வாஸஸ் ஸ்தானமாயும்
உள்ள ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானை ஸ்துதிக்கிறேன்

————–

அர்வாஞ்சோ யத் பத ஸரஸி த்வந்தம் ஆஸ்ரித்வ பூர்வே
மூர்த்ரா யஸ்ய அந்வயம் உபகதா தேசிகா முக்திமாபு
சோயம் ராமானுஜ முனிர் அபி ஸ்வீய முக்திம் காரஸ்தம்
யத் சம்பந்தாத் அனுமத கதம் வர்ணயதே கூர நாத

தம்முடைய சிஷ்யர்களைத் தம்முடைய திருவடி சம்பந்தத்தினாலும்
தம்முடைய பூர்வாச்சார்யர்களைத் தமது திரு முடி சம்பந்தித்தினாலும்
உஜ்ஜீவிப்பித்து அருளும் ஸ்ரீ எம்பெருமானாரும் கூட
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானுடைய சம்பந்தித்தினாலேயே தமக்கு முக்தி சித்தம் என்று
திரு உள்ளம் பற்றியதாக இதிகாசம் உள்ளது
அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ ஆழ்வானது பெருமையை என்ன வென்று வருணிப்பது
மொழியைக் கடக்கும் பெரும் புகழ் அன்றோ ஸ்ரீ ஆழ்வானது

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—81-90–ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 5, 2019

யா பிப்ரதீ ஸ்திர சராத்மகம் ஏவ விஸ்வம்
விஸ்வம் பரா பரமயா ஷாமயா ஷமா ச
தாம் மாதரஞ்ச பிதரஞ்ச பவந்தம் அஸ்ய
வ்யச்சந்து ராத்ரய இமா வரிவஸ்யதோ மே –81-

எம்பிரானே -யாவள் ஒரு பூமிப் பிராட்டியானவள் ஸ்தாவர ஜங்கமாத்மகமான சகல ஜகத்தையும் வஹிப்பவளாய் இருந்து கொண்டே
விஸ்வம் பரா என்று பெயர் பெறுகின்றாளோ–சிறந்த பொறுமையினால் -ஷமா-என்றே பெயர் பெறுகின்றாளோ
அந்தத் தாயையும்-தஞ்சமாகிய தந்தையாகிய உன்னையும் சேர்த்துக் கைங்கர்யம் பண்ண விரும்பி இருக்கும் அடியேனுக்கு
இந்த சம்சார காள ராத்திரிகள் விடிந்தனவாகட்டும் –
ஸ்ரீ பூமிப்பிராட்டி சேர்த்தியில் அடிமை செய்யப் பாரிக்கிறார்
இரவும் பகலும் கலசி இருக்கை இன்றிக்கே எப்பொழுதும் விடிந்த பகலாகவே-உள்ள
திரு நாட்டிலே நித்ய கைங்கர்யத்தைப் பாரிக்கிறார்

வ்யச்சந்து
அபூர்வமான க்ரியா பதம் -விசேஷத்தில் வேதத்தில் உள்ள பதம் -விடிந்தது ஆகட்டும் என்றபடி
ராத்ரய-கர்த்ரு பதத்துக்குச் சேர இந்த கிரியை பத பிரயோகம்
வரிவஸ்யத
ஷஷ்டி யந்த பதம் -வர்த்தமான அர்த்தம் –

——————

பாவைர் உதார மதுரைர் விவிதைர் விலாச
ப்ரூவிப்ரம ஸ்மித கடாக்ஷ நிரீக்ஷணைச் ச
யா த்வந் மயீ த்வமபி யந்மய ஏவ சா மாம்
நீளா நிதாந்தம் உரரீகுருதாம் உதாரா –82-

ஸ்ரீ நீளா தேவியை அனுசந்தித்து அவளுடைய அங்கீ காரத்தையும் பிரார்திக்கிறார்
எம்பெருமானே கம்பீர மநோ ஹரங்களான சித்த வ்ருத்திகளாலும் -பலவகைப்பட்ட சிருங்கார சேஷ்டிதங்களாலும்
புருவ விலாசம் -புன் முறுவல் -கடைக் கணிப்பு -ஆகிய இவைகளாலும்
யாவள் ஒரு நீளா தேவியானவள் உன்னில் வேறுபடாதவளாய் இருக்கின்றாயோ
நீயும் யாவள் ஒரு நீளா தேவியில் காட்டில் வேறுபடாது இருக்கின்றாயோ
உதாரையான அந்த நீளா தேவியானவள் அடியேனைப் பரிபூர்ணமாக அங்கீ கரித்து அருள வேணும் –
யா த்வந் மயீ த்வமபி யந்மய ஏவ சா மாம் நீளா நிதாந்தம் உரரீகுருதாம் உதாரா –
மனஸ்வீ தத்கதஸ் தஸ்யா நித்யம் ஹ்ருதி சமர்ப்பித -ஸ்ரீ இராமாயண ஸ்லோகம் அனுசந்தேயம்

—————–

பாவைர் அநு க்ஷணம் அபூர்வ ரஸ அநு வித்தை
அத்யத்புதை அபி நவை அபி நந்த்ய தேவீ
ப்ருத்யாந் யதோசித பரிச்சதிந யதார்ஹம்
சம்பா வயந்தம் அபித பகவந் பவேயம் –83-

பகவானே க்ஷணம் தோறும் அபூர்வமாய் இருக்கின்ற சிருங்கார ரஸ விசேஷத்தோடே கூடி அத்யாச்சர்யங்களாய்
புதிது புதிதாய் இருக்கின்ற சித்த வ்ருத்திகளாலே பிராட்டிமார்களை உகப்பித்து
தங்களுக்கு உரிய கைங்கர்ய உபகரணங்களை–சத்ர சாமர வேத்ராதி – உடையவர்களான -நித்ய ஸூரி களான –
கிங்கரர்களை யதா யோக்யமாக சத்கரியா நிற்கிற பரமபத நாத்தனானை உன்னைச் சூழ்ந்து கொண்டு வர்த்திக்கக் கடவேன்
அந்தமில் பேர் இன்பத்து திரு ஓலக்கத்தில் அன்வயித்து முன் அழகு பின் அழகு பக்கத்து அழகு –
அனைத்தையும் அனுபவிக்க பாரிக்கிறார்

———————

ஹா ஹந்த ஹந்த ஹதக அஸ்மி கல அஸ்மி திக் மாம்
முஹ்யந் அஹோ அஹம் இதம் கிம் உவாச வாசா
த்வம் அங்க மங்கள குண ஆஸ்பதம் அஸ்த ஹேயம்
ஆ ஸ்மர்த்துமேவ கதம் அர்ஹதி மாத்ருக் அம்ஹ -84-

அம்மான் ஆழிப் பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் நான் யார்
தேவர்களுக்கு அர்ஹமான புரோடசத்தை நாய் விரும்புமா போலே அன்றோ
நித்ய சம்சாரியான அடியேன் நித்ய ஸூரீகல் ஓலக்கத்தில் நித்ய கைங்கர்யம் ஆசைப்படுவது ஹா ஹா என்ன சாஹசம்
ஐயோ கெட்டேன் கெட்டேன் வாழ்வில்லை -நான் அதி துஷ்டன் -விஷயாந்தரங்களிலே வ்யாமோஹம் உடையவன் –
பகவத் விஷய ப்ரவணன் போலே வாயினால் என்ன சொன்னேன் அந்தோ –
எண்ணெய் போன்ற பாப பிண்டம் அகில ஹேயபிரத்ய நீக கல்யாணை கதாநநான உன்னை
நெஞ்சினால் நினைக்கவும் யோக்யதை உடையது அன்றே
மாத்ருக் அம்ஹ -என்னைப் போன்ற பாபி என்னாமல் பாபம் -என்றது பாப பிராசர்யத்தைப் பற்ற
அங்க -என்றது சம்போதனார்த்த அவ்யயம்

————————–

அம்ஹ ப்ரஸஹ்ய விநிக்ருஹ்ய விசோத்ய புத்திம்
வ்யாபூய விஸ்வம் அசிவம் ஜனுஷா அநு பத்தம்
ஆதாய சத்குண கணாந் அபி நார்ஹ அஹம்
த்வத் பாதயோ யத் அஹம் அத்ர சிராத் நிமக்ந—85 –

எம்பிரானே எனது பாபத்தை பலாத்காரமாகப் போக்கிக் கொண்டும் புத்தியை சுத்தம் ஆக்கிக் கொண்டும்
ஜென்ம அநு பந்தியான தீதுக்களை எல்லாம் உதறித் தள்ளியும் சத் குண சமூகங்களை யுண்டாக்கியும் கூட
நான் உன் திருவடிகளுக்கு யோக்யமாக மாட்டேனே
ஏன் என்றால் இப்பிறவிக் கடலுள் நான் நெடும் காலமாக மூழ்கி இருப்பவன் அன்றோ

அயோக்கியதா அநு சந்தானம் பண்ணப் பிராப்தி இல்லை காணும் -என்று பணிப்பதாகக் கொண்டு இது அருளிச் செய்கிறார்
தேவரீர் என்னைக் கல்யாண தமனாக்க எவ்வளவு முயன்றாலும் அநாதி காலமாக -வன் சேற்று அள்ளல் பொய்ந் நிலத்தவனான
என்னை அடிமைக்கு உரியவன் ஆக்கிக் கொள்ள முடியாது
இப்படிப்பட்ட தம்மையும் அடிமையிலே அந்வயிப்பித்துக் கொள்ளவே போகிறான் என்று அத்தலையிலே
குண உத்கர்ஷம் சொல்லுகிறார் -அது தன்னையே அடுத்த ஸ்லோகத்திலே விளக்குவார்

—————-

ஜானே தவா கிம் அஹம் அங்க யதேவ சங்காத்
அங்கீ கரோஷி ந ஹி மங்களம் அந்யத் அஸ்மாத்
தேந த்வம் ஏநம் உரரீ குருஷே ஜனம் சேத்
நைவ அமுதோ பவதி யுக்த தரோ ஹி கச்சித்—86-

எம்பிரானே -ஏன் அறிவேன் ஏழையேன் -நீ சஹஜ ஸுவ்ஹார்த்தத்தினால் அடியேனை அங்கீ கரித்து அருளும் அளவில்
அப்படிப்பட்ட அங்கீ காரத்தில் காட்டிலும் வேறு நன்மை இல்லை அன்றோ –
ஆகவே அந்த ஸுவ்ஹார்த்தத்தினால் இவ்வடியேனை அங்கீ கரித்து அருளுவாய் ஆகில்
என்னைக் காட்டிலும் வேறு ஒரு யோக்யன் தேற மாட்டேன் அன்றோ

அவனது இயற்கையான இன்னருளை நினைத்து ஸமாஹிதர் ஆகிறார்
அடியேன் நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன்–திருவடிகளுக்கு அநர்ஹநே -என்றாலும்
தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதா மேதத கர்ஹிதம் -என்றும்
விபீஷனோ வா ஸூ க்ரீவ பதிவா ராவண ஸ்வயம் -என்றும்
அருளிச் செய்து ஆட்க்கொள்ள வல்ல தேவரீருக்கு ஆகாதது உண்டோ
என்னிடம் ஆர்ஜித நன்மை இல்லை என்றாலும் உன்னால் வரும் நன்மையை இல்லை செய்ய ஒண்ணுமோ
யமே வைஷ வ்ருணுதே தேந லப்ய -என்கிறபடியே தேவரீராகவே விஷயீகரித்து அருளும் அளவில்
அயோக்கியன் என்று அகலாமல் எனக்கு நிகர் யார் அகல் வானத்தே என்று மார்பு தட்டவே ப்ராப்தமாகும்
அவன் இவனைப் பெற நினைக்கும் போது பாதகமும் விலக்கு அன்று -ஸ்ரீ வசன பூஷணம் -143-
இதுக்கு வியாக்யானம்
ஸ்வாமியாய் ஸ்வ தந்த்ரனானவன் -ஸ்வம்மாய் பரதந்த்ரனாய் இருக்கிறவனை ஸ்வ இச்சையால் பெற நினைக்கும்
அளவில் பாபங்களில் பிரதானமாக எண்ணப் படும் பாதகமும் பிரதிபந்தகம் ஆக மாட்டாது என்கை –
இத்தால் பரகத ஸ்வீ கார உபாயத்வம் காட்டப்பட்டது -மா முனிகள்

—————–

யத் நாபவாம பாவதீய கடாக்ஷ லஷ்யம்
சம்சார கர்த்த பரிவர்த்தம் அத அகமாம
ஆகாம்ஸி யே கலு சஹஸ்ரம் அஜஸ்ரம் ஏவம்
ஜென்ம ஸூ அதன்மஹி கதம் தா இமே அநு கம்ப்யா–87-

கீழே ஒருவாறு ஸமாஹிதரானவர் மீண்டும் தடுமாறுகிறார்
ஜாயமானம் ஹி புருஷம் யம் பஸ்யேத் மது ஸூதந -சாத்விகஸ் ச து விஜ்ஜேயஸ் ச வை மோஷார்த்த சிந்தக
எம்பெருமானே -நீ செய்து அருளும் ஜாயமான கால கடாக்ஷத்துக்கு அடியேன் இலக்காகாது ஒழிந்தமையால்
சம்சார படு குழியிலே விழ நேர்ந்தது
அதற்கு மேலும் ஜென்மங்கள் தோறும் இடைவீடு இன்றி அளவற்ற பாபங்களையும் செய்து போந்து இருக்க –
கீழ் ஸ்லோகத்தில் ப்ரஸ்துதமான உன்னுடைய அருளுக்கு எங்கனே இலக்காவேன்

—————–

சத் கர்ம நைவ கில கிஞ்சந சஞ்சிநோமி
வித்யாப் யவத்ய ரஹிதா ந ச வித்யதே மே
கிஞ்ச த்வத் அஞ்சித பதாம்புஜ பக்தி ஹீந
பாத்ரம் பவாமி பகவந் பவதோ தயாயா –88-

பகவானே சத் கருமத்தை சிறிதும் செய்கிறேன் அல்லேன் -நிரவத்யமான வித்யையும் எனக்கு இல்லை –
உனது சிறந்த பாதாரவிந்தத்தில் பக்தியும் இல்லாதவனாய் இருக்கிறேன்
ஆகவே உன் அருளுக்கே பாத்ரம் ஆகின்றேன்

த்வத் அஞ்சித பதாம்புஜ –த்வத் பதத்துக்கு பதாம்புஜத்திலே நோக்கு
அஞ்சிதம் -சர்வ லோக பூஜிதம் என்றபடி

ஆகிஞ்சன்யத்தை முன்னிட்டுத் திருவருளைப் பிரார்த்திக்கிறார்
இடகில்லேன் ஓன்று அட்டகில்லேன் ஐம்புலன் வெல்லகில்லேன்-கடவனாகிக் காலம் தோறும் பூப் பறித்து ஏத்தகில்லேன்
நோற்ற நோன்பு இலேன் நுண் அறிவிலேன்
குளித்து மூன்று அனலை ஓம்பும் குறி கொள் அந்தணமை தன்னை ஒளித்திட்டேன் என் கண் இல்லை நின் கண் பக்தனும் அல்லேன்
அகிஞ்சனர்களையே தேடித்திரியும் உமக்கு இலக்காவேன்

———————

கிம் பூயஸா பிரலபிதேந யதேவ கிஞ்சித்
பாபாஹ்வம் அல்பம் உரு வா தத் அசேஷம் ஏஷ
ஜாநந் ந வா சத சஹஸ்ர பரார்த்த க்ருத்வ
யோ கார்ஷ மேந மகதிம் க்ருபயா க்ஷமஸ்வ –89-

பல பிதற்றி என் -பாபம் என்று பேர் பெற்றது சிறியதோ பெரியதோ எது எது உண்டோ அதை எல்லாம்
தெரிந்தும் தெரியாமலும் எண்ணிறந்த படி செய்து போந்தேன்-அந்தோ –
இவ்வடியேனை பரம கிருபையினால் க்ஷமித்து அருள வேணும்

ஷமா பிரார்த்தனை பண்ணாத அளவில் கிருபை பெறுவது இல்லை என்னும் இடத்தையும்
க்ஷமை வேண்டியவாறே கிருபை பெருகப் புகுகிறது என்னும் இடத்தையும் லோகத்தில் கண்டவர் ஆகையால்
ஷமா பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் இதில் –

கிம் பூயஸா பிரலபிதேந-
கிம் பஹு நா என்பது உண்டே -அது தான் இது -நானே சங்கிப்பதும் நானே ஸமாஹிதன் ஆவதுமாய்ப் பல பிதற்றி என் பிரயோஜனம் –
அநந்ய கதியானவனை அவசர பிரதீக்ஷையான ஸ்வ கீய கிருபையினாலேயே ஷமா விஷயம் ஆக்கி அருள வேணும்

————–

தேவ த்வதீய சரண ப்ரணய ப்ரவீண ராமாநுஜார்ய விஷயீ க்ருதம் அப்யஹோ மாம்
பூய பிரதர்ஷயதி வைஷயிகோ விமோஹ
மத் கர்மண கதரத் அத்ர சமானசாரம்–90-

எம்பெருமானே உன் திருவடிகளில் அன்பு பூண்டு இருப்பதில் தலை சிறந்தவரான எம்பெருமானாரால்
ஆட்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட அடியேனையும் விஷய வியாமோஹம் பரிபவிக்கின்றது அந்தோ
என்னுடைய கருமத்தோடு ஒத்த வலிதான கருமம் வேறு ஒருவருக்கு
உண்டோ இவ்வுலகில்
இந்த நிலைமையில் ஆச்சார்ய நாம உச்சாரணம் செய்வது ச்ரேயஸ்கரம் என்று திரு உள்ளம் பற்றி
ஒருவாறு அது தன்னைச் செய்கிறார்

மதநகதநைர் ந க்லிஸ்யந்தே யதீஸ்வர ஸம்ஸ்ரயா
காமாதி தோஷ ஹரம் ஆத்ம பதாஸ்ரிதா நாம் -என்று பெருமை வாய்ந்த
எம்பெருமானாரால் விஷயீ கரிக்கப் பெற்றும்
பாவியேனைப் பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ
கிறி செய்து என்னைப் புறத்திட்டு இன்னம் கெடுப்பாயோ
மதியிலேன் வல்வினையே மாளாதோ–வலிய கருமம் எனக்கே அசாதாரணம் என்று நினைக்க வேண்டியதாகிறது
அத்ர-மத் கர்மண- சமானசாரம்-கதரத்
இவ்வுலகில் என்னைப் போல் தீ வினை செய்தார் உண்டோ -என்கிறார்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—71-80–ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 4, 2019

த்ரை விக்ரம க்ரம க்ருத ஆக்ரமண த்ரி லோகம்
உத்தம்சம் உத்தமம் அநுத்தம் பக்தி பாஜாம்
நித்யம் தநம் மம கதா ஹி மத் உத்தம அங்கம்
அங்கீ கரிஷ்யதி சிரம் தவ பாத பத்மம் –71-

எம்பெருமானே த்ரிவிக்ரம அபதானத்தினால் மூவுலகையும் ஆக்ரமித்ததாய் –
சிறந்த பக்திமான்களுக்கு உத்தமமான சிரோ பூஷணமாய்
எனக்கு சாஸ்வதமான செல்வமாய் இரா நின்ற உன்னுடைய திருவடித் தாமரையை என்னுடைய தலையானது
நித்யமாக அங்கீ கரிப்பது எப்போதோ
தேவரீருடைய உலகம் அளந்த பொன்னடிகளை என்னுடைய தலை நித்யமாக சேகரமாகக் கொள்வது என்றைக்கோ

த்ரை விக்ரம க்ரம க்ருத ஆக்ரமண த்ரி லோகம்
தாவி அன்று உலகம் எல்லாம் தலைவிளாக் கொண்ட எந்தாய்
காடும் மோடையும் அளந்த திருவடிகளுக்கு பாவியேன் தலை ஆஸ்பதமாகக் கூடாதோ
உத்தம்சம் உத்தமம் அநுத்தம் பக்தி பாஜாம்
மிகச் சிறந்த பக்தியே வடிவெடுத்த ஆழ்வார்களும் ஆளவந்தார் போன்ற ஆச்சார்யர்களுக்கும் தலையான
சிரோ பூஷணமாய் இருந்த திருவடிகளை
நீசனேன் நிறை ஒன்றுமிலேன் விரும்புவது தகுதி அற்றதாயினும் சாபலத்தாலே விரும்புகிறேன்
க்ஷமித்து அருள வேணும்

———————

உன்னித்ர பத்ர சதபத்ர ச கோத்ரம் அந்தர்
லோக அரவிந்தம் அபி நந்தனம் இந்த்ரியனாம்
மந் மூர்த்னி ஹந்த கர பல்லவ தல்லஜம் தே
குர்வந் கதா க்ருத மநோரத யிஷ்யசே மாம் –72-

எம்பிரானே விகசித்த இதழ்களை உடைய தாமரையோடு ஒத்ததாயும் உட் புறத்தில் ரேகா ரூபமான அரவிந்தத்தை யுடையதாயும்
ஸர்வேந்த்ரிய ஆஹ்லாத கரமாயும் சிறந்த தளிர் போன்ற தாயும் இருக்கிற உன்னுடைய திருக் கைத்தலத்தை
என் தலையில் வைத்து என்னைப் பரிபூர்ண மநோ ரதனாக்குவது என்றைக்கோ –
அணி மிகு தாமரைக்கையை அந்தோ அடிச்சியோம் தலைமிசை நீ அணியாய் –ஆழ்வார் பிரார்த்தது போலே இந்த ஸ்லோகம் –

உன்னித்ர பத்ர சதபத்ர ச கோத்ரம்
நாள் பூ மலர்ந்தால் போலே மலர்ந்த திருக்கைத் தலங்களை அடியேன் சென்னி மேல் வைத்து அருள வேணும்
அந்தர்லோக அரவிந்தம்
திருக்கைத்தலம் தாமரை போன்று இருப்பது மாத்திரம் அன்று தாமரை ரேகையும் பொருந்தி இருக்குமதாயிற்று
அபி நந்தனம் இந்த்ரியனாம்
சர்வ இந்திரிய ஆஹ்லாத கரமானது -இப்படிப்பட்ட
தே கர பல்லவ தல்லஜம் –
தல்லஜ-சப்தம் ஸ்ரேஷ்ட வாசகம்
அழகில் சிறந்த தளிர் போன்ற திருக்கைத்தலத்தை
மந் மூர்த்னி குர்வந்
காலம் தோறும் நான் இருந்து கைத்தலை பூசல் இட்டால் –என்கிறபடியே
என் கையையே தலை மேல் வைத்துக் கொண்டு புலம்பா நின்றேன் காண்
இப்படிப்பட்ட என் தலையிலே உன் திருக்கைத்தலத்தை வைத்து அருளி அஞ்சேல் என்ன வேண்டாவோ
நான் தலை படைத்த பிரயோஜனம் இது அன்றோ

———————

ஆங்கீ நிசர்க நியதா த்வயி ஹந்த காந்தி
நித்யம் தவாலமியமேவ ததாபி சாந்யா
வைபூஷணீ பவதி காந்தி ரலந்தராம் சா
ஹை புஷ்கலைவ நிகிலாபி பவத் விபூதி –73-

எம்பிரானே உனது திரு மேனியில் இயற்கையாக உள்ள காந்தியே போதும் -அதற்கு மேலே மற்றொரு காந்தியும் உள்ளதே
அதாவது -திரு ஆபரணச் சேர்த்தியாலே உண்டான காந்தியானது பரம போக்யமாய் இரா நின்றது
இங்கனே பிரித்துச் சொல்வது என் -உன்னுடைய விபூதி ஒவ் ஒன்றுமே யாவஜ்ஜீவம் அனுபவிக்கப் போதுமானது -ஐயோ
இயற்கை அழகின் மேலே செயற்கை அழகும் தம்மை ஈடுபடுத்தும் படியை அருளிச் செய்கிறார் இதில்
மெய்யமர் பல் கலன் நன்கு அணிந்தானுக்கு
பலபலவே ஆபரணம்
மின்னு நீண் முடி யாரம் பல் கலன் தானுடை எம்பெருமான்
தேவரீருடைய விபவம் ஒவ் ஒன்றுமே புஷ்கலமாய் அன்றோ இருப்பது

———————

ஸ்ரீ வத்ஸ கௌஸ்துப கிரீட லலாடி காபி
கேயூர ஹார கடக உத்தம கண்டிகாபி
உத்தம தாம மணி நூபுர நீ விபந்தை
பாந்தம் பவந்த மனிமேஷ முதீஷிஷீய–74-

எம்பிரானே -ஸ்ரீ வத்சம் கௌஸ்துபம் கிரீடம் சுட்டி இவைகளாலும் -தோள் வளை ஹாரம் கடகம் சிறந்த கண்ட சரம் இவைகளாலும்
மிகச் சிறந்த ஒளியை உடைய மணி நூபுரம் என்ன உதர பந்தம் என்ன இவைகளாலும் விளங்கிக் கொண்டு
இருக்கிற உன்னை இமை கொட்டாது சேவிக்கக் கடவேன்
திரு மார்பில் அணிந்த ஸ்ரீ வத்ச ஸ்ரீ கௌஸ்துபங்கள் என்ன -திரு முடியில் அணிந்த திரு அபிஷேகம் என்ன –
திரு நெற்றி அணியான சுட்டி என்ன -திருத் தோள் வளை என்ன -கோல மணி ஹாரங்கள் என்ன –
திருக்கைகளுக்கான கடகங்கள் என்ன -திருக்கழுத்துக்கு அணியான கண்டசரம் என்ன –
வனமாலை என்ன திருவடிகளுக்கு அணியான பாடகம் என்ன திரு உதர பந்தனம் என்ன
ஆகிய இத்திரு ஆபரணங்களோடே விளங்கா நின்ற தேவரீரைக் கண் அமைத்தல் இன்றியே சேவிக்கப் பெறுவேனாக வேணும் –

——————–

ஐந்தீ வரீ க்வசித் அபி க்வசந ஆர விந்தீ
சாந்த்ராதபீ க்வசந ச க்வச நாத ஹை மீ
காந்திஸ் தவோட பரபாக பரஸ்பர ஸ்ரீ
பார்யேத பாரணயிதும் கிமு சஷுஷோர் மே -75-

எம்பிரானே -சில இடங்களில் நீலோத்பல ஸமான காந்தியும் சில இடங்களில் அரவிந்த ஸமான காந்தியும்
சில இடங்களில் நிலாப் போன்ற காந்தியும் -சில இடங்களில் பொன் போன்ற காந்தியாக
இப்படி ஒன்றோடு ஓன்று பரபாகமாகப் பொருந்தி உள்ள திருவடியின் ஒளியானது எனது கண்களுக்கு
பூர்ண திருப்தியை உண்டாக்க வற்றோ -அப்படிப்பட்ட காலம் என்றைக்கோ –

பரஸ்பர பரபாக சோபைகளை அற்புதமாக பேசி அருளுகிறார் –
திவ்ய மங்கள விக்ரஹ காந்தியோ ஐந்தீ வற காந்தி பரம்பினால் போலே உள்ளது
திரு முகம் திருக்கைத்தலம் திருவடித்தலம் முதலானவற்றில் தோன்றும் காந்தியோ அரவிந்த காந்தி பரம்பினால் போன்று உள்ளது
மந்த ஹாஸ முக்தாஹாராதிகளிலே தோன்றும் காந்தி நிலா ஒளி பரம்பினால் போன்று உள்ளது
ஸ்ரீ கௌஸ்துப பீதாம்பராதிகளிலே தோன்றும் சாயை ஸூவர்ணச் சாயை பரவினால் போன்று உள்ளது
ஆக இப்படி பரஸ்பர பரபாக சோபையை வஹித்து இரா நின்ற தேவரீருடைய விலக்ஷண திவ்ய மங்கள விக்ரஹ காந்தியானது
அடியேனுடைய கண்களின் பட்டினியைத் தீர்த்துப் பரி பூர்ண பாரணையாக வேணும்

—————-

த்வாம் ஸேவிதம் ஜலஜ சக்ர கதா அஸி சார்ங்கை
தார்ஷ்யேண ஸைன்யபதிநா அநுசரைஸ் ததா அந்யை
தேவ்யா ஸ்ரியா ஸஹ லசந்தம் அனந்தபோகே
புஞ்ஜீய சாஞ்ஜலிர் அங்குசித அஷி பஷ்மா–76-

எம்பிரானே -சங்கு சக்ரம் கதை வாள் வில் ஆகிய பஞ்சாயுதங்களாலும் -பெரிய திருவடியாலும்-சேனாபதி ஆழ்வானாலும் –
மற்றும் உள்ள அநு சரர்களாலும் -சேவிக்கப்பட்டவனாயும்
திருவனந்த ஆழ்வான் திருமேனியின் மீது ஸ்ரீ தேவியோடு கூட விளங்குபவனாயும் உள்ள உன்னைக் கண்ணிமை கொட்டாமல்
அஞ்சலி ஹஸ்தனாகக் கொண்டு அனுபவிக்கக் கடவேன்

——————

கைங்கர்ய நித்ய நிரதைர் பவத் ஏக போகை
நித்யைர் அநு க்ஷண நவீந ரஸ ஆர்த்ர பாவை
நித்ய அபி வாஞ்சித பரஸ்பர நீச பாவைர்
மத்தை வதை பரி ஜனைஸ் தவ சங்க ஸீய–77-

ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி ஆட் செய்பவர்களாயும் -அநந்ய போக்யத்வ ஸ்வரூபத்தில் தலை நின்றவர்களாயும்
நித்ய ஸித்தர்களாயும் க்ஷணம் தோறும் புதிது புதிதாக விளைகின்ற பகவத் அனுபவ ருசியினால் உருகின நெஞ்சை உடையராயும்
பாகவதர்களுக்குள் பரஸ்பரம் சேஷத்வத்தையே சதா விரும்புவர்களாயும் -அடியேனுக்குத் தெய்வமாகக் கொண்டாடாத தக்கவர்களாயும்
இருக்கிற தேவரீருடைய அடியார்களுடன் உடனே கூடி வாழக் கடவேன்

அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ –என்று பாரித்த ஆழ்வார்
வந்தவர் எதிர் கொள்ள மா மணி மண்டபத்து அந்தமில் பேர் இன்பத்து அடியாரோடு இருந்தமை -என்று
பரிமாறப் பெற்றமை அருளிச் செய்து தலைக் கட்டினார்
கீழில் த்வாம் புஞ்ஜீய -என்றதை பூர்வ பக்ஷமாய்க் கொண்டு ததீய சேஷத்வம்–பாகவத அனுபவ சாரஸ்யம்
விஞ்சி இருப்பதை அருளிச் செய்கிறார்
நித்ய அபி வாஞ்சித பரஸ்பர நீச பாவைர்
கேசவா புருஷோத்தமா கிளர் சோதியாய் குறளா என்று பேசுவார் அடியார்கள் எம் தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே–ஸ்ரீ பெரியாழ்வார்
ஹரி பக்த தாஸ்ய ரசிகார் பரஸ்பரம் கிரய விக்ரய அர்ஹத சாயா சமிந்ததே –ஸ்ரீ யதிராஜ சப்ததி
மத்தை வதை
கடல் மல்லைத் தல சயனத்து உறைவாரைக் கொண்டாடும் நெஞ்சுடையார் அவர் எங்கள் குல தெய்வமே –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி

—————-

அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களும் குளகம் மூன்றுமே பெரிய பிராட்டியாரின் பெருமைகளைப் பேசும்
கோலத் திரு மா மகளோடு உன்னைக் கூடி அடிமை செய்யக் கடவேன் -சேர்த்தியில் மநோ ரதம்

யத் கிஞ்சித் உஜ்ஜ்வலம் இதம் யத் உபாக்க்யயாஹு
ஸுவ்ந்தர்யம் ருத்திர் இதி யந் மஹிம அம்ச லேச
நாம் நைவ யாம் ச்ரியம் உசந்தி யதீய தாம
த்வாம் ஆம நந்தி யதமா யதமாந சித்தி –78–

மிகுந்த ஒளி உடையதாக உள்ளது யாது ஓன்று உண்டோ அப்படிப்பட்டதை யாவள் ஒரு பிராட்டியின்
திரு நாமத்தால் சொல்லுகின்றார்களோ
உலகில் ஸுவ்ந்தர்யம் என்றும் சம்பத் என்னும் சொல்லப்படுமவை யாவள் ஒரு பிராட்டியின் மஹிமையானது லவ லேசமோ
யாவள் ஒரு பிராட்டியைத் திரு நாமத்தினாலேயே ஸ்ரீ என்று சொல்லுகிறார்களோ
எம்பெருமானாகிய தேவரீரை யாவள் ஒரு பிராட்டியினுடையதான ஸ்தானமாகச் சொல்லுகிறார்களோ
யாவள் ஒரு பிராட்டியானவள் யோகிகளின் சித்தியே வடிவு எடுத்தவளோ

யத் கிஞ்சித் உஜ்ஜ்வலம் இதம் யத் உபாக்க்யயாஹு ஸுவ்ந்தர்யம் ருத்திர் இதி யந் மஹிம அம்ச லேச
ஸ்ரீ ஸ்தவத்தில் -7-ஐஸ்வர்யம் யத் அசேஷ பும்ஸி யதிதம் ஸுவ்ந்தர்ய லாவண்யயோ
ரூபம் யச்ச ஹி மங்களம் கிமபி யல்லோகே சதித் யுச்யதே
தத் சர்வம் த்வத் அதீநமேவ யததஸ் ஸ்ரீர்த்ய பேதேந வா
யத்வா ஸ்ரீ மதி தீத்ருஸேந வசசா தேவி ப்ரதாம் அஸ்நுதே —
நாம் நைவ யாம் ச்ரியம் உசந்தி
ஸ்ரீரித் யேவ ச நாம தே பகவதி ப்ரூம கதம் த்வாம் வயம் –ஸ்ரீ சதுஸ் ஸ்லோகி -அடி ஒற்றி அருளிச் செய்தபடி
யதீய தாம த்வாம் ஆம நந்தி
அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பா
சகர்த்த யஸ்யா பவனம் புஜாந்தரம் –ஆளவந்தார்
யதமா யதமாநா சித்தி
யதமா என்றது -யா என்றபடி –
மனுஷ்யானாம் ஸஹஸ்ரேஷு கச்சித் யததி ஸித்தயே ந் யததாம் அபி கௌந்தேய கச்சிந் மாம் வேத்தி தத்வத –ஸ்ரீ கீதை -7-3–என்று
யததாம் -என்று சொல்லப்பட்டவர்களே இங்கு -யதமாநா -என்று
அவர்களுடைய சித்தி ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார் கடாக்ஷத்தினாலேயே அல்லது வேறு ஒன்றினாலும் உண்டாகாதது ஆதலால்
இவளையே யதமாந சித்தி என்கிறது

————–

யா வை த்வயா அபி உததி மந்தந யத்ந லப்யா
யா அந்தர்ஹிதா இதி ஜகத் உன்மத உத்யத அபூ
யா சா பிரதி க்ஷணம் அபூர்வ ரஸ அநு பந்தை
பாவைர் பவந்தம் அபி நந்தயதே சதைவ –79-

யாவள் ஒரு பிராட்டி தேவரீராலும் கடல் கடைகையாகிற முயற்சியால் பெறத்தக்கவளாய் இருக்கின்றாளோ
யாவள் ஒரு பிராட்டி -ஸ்ரீ சீதா பிராட்டி -பஞ்சவடியிலே ராவண அபஹார வியாஜத்தினால் -மறைந்தாள் என்று
ஜகத்தை எல்லாம் உப சம்ஹாரம் செய்வதில் தேவரீர் உத்தியோகித்ததோ
யாவள் ஒரு பிராட்டி க்ஷணம் தோறும் அபூர்வமான புதிது புதிதாகத் தோன்றுகின்ற சுவைச் செறிவை உடைய
பாவ பந்தங்களினால் தேவரீரை இடைவீடு இன்றி உகப்பிக்கின்றாளோ

யா வை த்வயா அபி உததி மந்தந யத்ந லப்யா
ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் -யதார்த்தம் அம்போதிரமந்தி -என்றதை அடி ஒற்றி
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தவத்தில் –உன்மூல் யாஹார மந்த ராத்ரிம் –என்கிற ஸ்லோகத்தால் கடல் கடைந்த வரலாற்றைச் சொல்லி
ப்லேக்ரஹிர் ஹி கமலா லாபேந சர்வ சிரம -என்று தலைக்கட்டிற்று
அண்ணல் செய்து அலை கடல் கடைந்து அதனுள் கண்ணுதல் நஞ்சு உண்ணக் கண்டவனே-விண்ணவர்
அமுது உண மதில் வரும் பெண்ணமுது உண்ட எம்பெருமானே —
யா அந்தர்ஹிதா இதி ஜகத் உன்மத உத்யத அபூ
பிராட்டியின் பிரிவால் பெருமாள் -ஜகத் ச சைலம் பரிவர்த்தயாம் அஹம் -வால்மீகி
ராவணா அபஹ்ருதேதி என்னாமல் -அந்தர்ஹிதேதி -என்கையாலே ஸ்வ இச்சையால் வலிய சிறை புகுந்தமை அருளிச் செய்கிறார்
பிராட்டி என்னாதே சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் என்றது அவளுடைய தாயாதிசயத்தை பிரகாசிப்பிக்கைக்காக
பிரஜை கிணற்றில் விழுந்தால் ஓக்க குதித்து எடுக்கும் மாதாவைப் போலே
நிரதிசய வாத்சல்ய பிராஸுர்யம்
தனிச்சிறையில் விளப்புற்ற கிளி மொழியாள்
யா சா பிரதி க்ஷணம் அபூர்வ ரஸ அநு பந்தை பாவைர் பவந்தம் அபி நந்தயதே சதைவ —
நிரந்தரம் அனுபவியா நின்றாலும் நித்ய அபூர்வமாய்த் தோற்றுகின்ற சுவை இன்பம் தொடர்ந்து செல்லப்பெற்ற
சாத்விகாதி பாவங்களினால் தேவரீரை எப்போதும் உகப்பிக்கின்றாள் யாவள் ஒருத்தியே –

—————-

ரூப ஸ்ரியா குண கணைர் விபவேந தாம்நா
பாவை ருதார மதுரைச் சதுரைச் சரித்ரை
நித்தம் தவைவ சத்ரு சீம் ச்ரியம் ஈஸ்வரீம் தாம்
த்வாம் ச அஞ்ஜித பரிசரேயம் உதீர்ண பாவ –80-

வடிவு அழகினாலும் திருக் குணங்களினாலும் அவதாரத்தினாலும் தேஜஸ்ஸினாலும் -இருப்பிடத்தினாலும் –
மிகப்பெரியவையாய் மதுரங்களான சித்த வ்ருத்திகளினாலும் சதிரான நடத்தைகளினாலும்
எப்போதும் தேவரீருக்கே ஏற்று இருப்பவளான அந்த பெரிய பிராட்டியாரையும் தேவரீரையும் அடியேன் அடைந்தவனாகி
கைங்கர்ய மநோ ரதம் விஞ்சப் பெற்றவனாய் அடியேன் செய்யக் கடவேன்

ஸுவ்ந்தர்ய லாவண்ய ஸுவ்குமார்யாதிகளாலும் -தயா வாத்சல்யாதி குண ஸமூஹங்களாலும் ஓக்க அவதரிக்கையினாலும்
ஸ்தானப் பெருமையாலும் கம்பீர மதுரங்களான சித்த வ்ருத்திகளாலும் ஆஸ்ரித சம்ரக்ஷண சமர்த்தங்களான செய்கைகளினாலும்
துல்ய சீல வயோ வருத்தம் துல்ய அபி ஜன லக்ஷணம் ராகவோர் அர்ஹதி வைதேஹம் அஸி தேஷணா -பேசப்பட்ட ஆனுருப்யத்தையும்
ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம்–பேசப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்தையும் உடையலான பிராட்டியும் தேவரீருமான சேர்த்தியிலே அடியேன்
அணுகி நின்று வழு விலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்கிற கைங்கர்ய மநோ ரதம் விஞ்சி நின்று
அத்தாணிச் சேவகமும் செய்யக்கடவேன்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—61-70–ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 4, 2019

யத் ப்ரஹ்ம கல்ப நியுத அனுபவேபி அநாஸ்யம்
தத் கில்பிஷம் ஸ்ருஜதி ஐந்துர் இஹ க்ஷணார்த்தே
ஏவம் சதா சகல ஜென்மஸூ சாபராதம்
ஷாம்யஸி அஹோ ததபிஸந்தி விராம மாத்ராத் –61-

எம்பெருமானே யாதொரு பாபமானது லக்ஷக்கணக்கான ப்ரஹ்ம கல்பங்கள் அனுபவித்தாலும் மாளாததோ
அப்படிப்பட்ட பாபத்தை சேதனன் இங்கு அரை நொடியில் செய்கிறான்
இப்படி எல்லா பிறப்புகளிலும் எப்போதும் குற்றவாளனாகவே இரா நின்ற சேதனனை –
இனி நாம் குற்றம் செய்யலாகாது என்று கை ஒழிந்த அளவையே கொண்டு க்ஷமித்து அருளா நின்றீர் —
ஆச்சர்யமான குணம் இது -ஷமா குணத்தின் பெருமையைப் பேசுகிறார் இதில் –

யத் ப்ரஹ்ம கல்ப நியுத அனுபவேபி அநாஸ்யம்
தத் கில்பிஷம் ஸ்ருஜதி ஐந்துர் இஹ க்ஷணார்த்தே
அவன் அவன் பண்ணின பாபத்தை அனுபவித்தே தொலைக்க வேணும் அன்றோ
நா புக்தம் ஷீயதே கர்ம கல்ப கோடி சதைரபி –என்றபடி செய்த பாபம் தான் அனுபவித்தால் அல்லது தொலையாததே
ஒருவன் அரை நொடிப்பொழுதில் செய்கிற பாபம் எத்தனை காலம் அனுபவித்துத் தொலைக்க வேணும் என்னில்
ப்ரஹ்ம கல்ப நியுத அனுபவேபி அநாஸ்யம் –
லக்ஷக்கணக்கான ப்ரஹ்ம கல்பங்கள் வரைக்கும் அனுபவித்தாலும் கூட தொலையாதது காணீர்
அரை நொடிப் பொழுதிலே -இவ்வளவு என்றால் ஆண்டுகள் நாள் திங்களாய் நிகழ் காலம் எல்லாம் பிறவி தோறும்
செய்து போருகிற தன்மை பற்றி வாய் திறக்க உண்டோ வழி
அப்படிப்பட்ட அபராதங்கள் கூடு பூரித்து கிடக்கிற சேதனரையும் எம்பெருமான் ஷாமைக்கு இலக்கு ஆக்குவது உண்டே
அது தன்னைச் சொல்லுகிறது
ஏவம் சதா சகல ஜென்மஸூ சாபராதம்
ஷாம்யஸி அஹோ –என்று
ஷமிக்கைக்கு ஒரு ஹேது வேணுமே -நிர்ஹேதுகமாக ஷமிக்கை என்றால் சர்வ அபராதிகள் விஷயத்திலும்
க்ஷமை உண்டாக வேணுமே –
என்ன ஹேது கொண்டு ஷமிப்பது என்னில்
ததபிஸந்தி விராம மாத்ராத் —
அபராதங்களைச் செய்து கொண்டு போந்தவன் ஒரு நாளிலே கை சலித்து கை ஒழிந்து நின்றான் ஆகில்
அந்த விராமம் தானே பற்றாசாக க்ஷமித்து அருளுகிறபடி
வ்யாஜ மாத்ர சா பேஷமான ஷமா குணத்துக்கு இவ்வளவு போதும் அன்றோ –

——————————

ஷாந்திஸ் தவேயம் இயதீ மஹதீ கதம் நு
முஹ்யேத் அஹோ த்வயி க்ருதாஞ்ஜலி பஞ்ஜரேஷு
இத்தம் ஸ்வதோ நிகில ஐந்துஷு நிர்விசேஷம்
வாத்சல்யம் உத்ஸூக ஜநேஷு கதம் குணஸ் தே —62-

எம்பெருமானே இவ்வளவாய் பெரிதான தேவரீருடைய பொறுமைக் குணமானது தேவரீர் விஷயத்தில்
அஞ்சலியாகிற ரக்ஷையைச் செய்து கொண்டவர்கள் விஷயத்தில் எவ்வாறு இடம் பெறாது ஒழியும்
இப்படி சகல சேதனர்கள் இடத்திலும் இயற்கையாகவே பக்ஷபாத சூன்யமாய் இருக்கின்ற தேவரீரது
வாத்சல்யமானது அத்யந்த பக்தர்கள் விஷயத்தில் எங்கனே குணமாகும்
ஷமா குணத்தின் காஷ்டா பூமியான வாத்சல்ய குணத்தை பிரஸ்தாபித்து அருளுகிறார்

ஷாந்திஸ் தவேயம் இயதீ மஹதீ
கீழே -ஷாம்யஸி அஹோ ததபிஸந்தி விராம மாத்ராத் –61-என்னப் பெற்ற பெருமை பொருந்திய இந்த ஷாந்தியானது
கதம் நு முஹ்யேத் அஹோ த்வயி க்ருதாஞ்ஜலி பஞ்ஜரேஷு -பக்தரேஷு-
க்ருத அபராதஸ்யஹி தே நாந்யத் பஸ்யாம் அஹம் ஷமம் அந்தரேண அஞ்ஜலீம் பத்த்வா லஷ்மணஸ்ய பிரசாத நாத் —
இத்யாதி பிரமாணங்கள் கண்டோ
அது தானும் அறியாமலோ அஞ்சலியும் செய்து போருகின்ற பக்தர்கள் திறத்தில் அந்த க்ஷமையைக் காட்டாது இருக்க முடியுமோ –
அஞ்சலி மாத்ரமும் பண்ணாதே அபராதங்களிலே கை ஒழிந்த வாறே க்ஷமை காட்டி அருளா நின்ற தேவரீர் –
பஞ்சரமாவது கவசம்
அஞ்சலியானது ஸ்வ தோஷ அபநோதந ஹேதுவாகையாலே கவசம் என்னத் தகும் இறே
கதம் நு -முஹ்யேத் -கதம் விரமேத்-என்றபடி
பக்தி உக்தர்கள் பக்கல் பிரசுரிக்க கேட்க வேணுமோ -இதுவும் ஒரு அதிசயமோ -என்றவாறு
இது போலவே வாத்சல்யமும் என்கிறார் மேல்
இத்தம் ஸ்வதோ நிகில ஐந்துஷு நிர்விசேஷம் வாத்சல்யம் உத்ஸூக ஜநேஷு கதம் குணஸ் தே —
தெருவில் போகுமவர்களுக்கும் கனக தாரைகளை வர்ஷிக்குமவன் புத்ர மித்ர பாந்தவாதிகள் இடத்தில் வர்ஷித்தான் என்றால்
அது உதார குணம் ஆகுமோ -இயல்பு தானே
அத்யந்த பக்தர்கள் இடத்தில் பிரசரித்து மேன்மை பெற மாட்டாது இறே என்கை
அநா லோசித விசேஷ அசேஷ லோக சரண்யத்வம் அனுசந்திக்கப்பட்டதாயிற்று

———————

விஸ்வம் தியைவ விரசய்ய நிஸாய்ய பூயஸ்
சஞ்ஜஹ்ருஷஸ் சதி ஸமாச்ரித வத்சலத்வே
ஆஜக்முஷஸ் தவ கஜோத்தம ப்ர்ம்ஹிதேந
பாதம் பராமம்ர் சுஷோபி ச கா மநீஷா –63-

எம்பெருமானே -சங்கல்பித்தினாலேயே பிரபஞ்சத்தை படைத்தும் காத்தும் மீண்டும் சம்ஹரித்தும் போருகிறவாய்
ஆஸ்ரித வாத்சல்யம் உண்டான அளவிலே கஜேந்திர ஆழ்வானுடைய கூக்குரலினாலே பொய்கைக் கரைக்கு ஓடி வருபவராய் –
அவ்வானையின் பாதத்தைத் தடவிக் கொடுப்பவராயுமாய் இரா நின்ற தேவரீருடைய திரு உள்ளம் என்னோ
இதில் வாத்சல்ய குணத்தின் சீமா பூமியைப் பேசி இனியராகிறார்
மழுங்காத வை நுதிய சக்கர நல் வலத்தையாய்-தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே-
மழுங்காத ஞானமே படையாக மலர் உலகில் தொழும் பாயர்க்கு அளித்தால் உன் சுடர்ச் சோதி மறையாதே -திருவாய் -3-1-9–
பாசுர விசேஷ வியாக்யானம் இந்த ஸ்லோகம் –

கஜ ஆகர்ஷதே தீரே க்ராஹ ஆகர்ஷதே ஜலே
மீனவர் பொய்கை நாண் மலர் கொய்வான் வேட்கையினோடு சென்று இழிந்த -கானமர் வேழம் கை எடுத்து அலறக்
கராவதன் காலைக் கதுவ ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை
பெண்ணுலாம் சடையினானும் பிரமனும் உன்னைக் காண்பான் எண்ணிலா ஊழி ஊழி தவம் செய்தார் வெள்கி நிற்ப
விண்ணுளார் வியப்ப வந்து ஆணைக்கு அன்று அருளை ஈந்த
க்ரஹம் சக்ரேண மாதவ
குட்டத்துக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்து எறிந்த சக்கரத்தான்
யானையின் காலைத் திருக்கையிலே ஏந்தித் தடவிக் கொடுத்து உபசாரங்கள் செய்தது தான் என்னோ –
இங்கணன் செய்து அருளியத்துக்கு என்ன திரு உள்ளம் பிரானே –என்கிறார்

பரமாபதம் ஆபன்னோ மனசா அசிந்தயேத் ஹரீம்
போரானை பொய்கை வாய்க் கோட்பட்டு நின்று அலறி நீரார் மலர்க்கமலம் கொண்டோர் நெடும் கையால்
நாராயணா ஓ மணி வண்ணா நாகணையாய் வாராய் என் ஆர் இடரை நீக்காய்
நாஹம் களே பரஸ் யாஸ்ய த்ராணார்த்தம் மது ஸூதந கரஸ்த கமல அந்யேவ பாதயோர் அர்ப்பிதம் தவ –
திருப்பரிவட்டத்தைத் திருப்பவளத்தில் வைத்து வெது கொண்டு ஒற்றி ஒற்றி எடுத்து உபசாரங்கள் செய்தால் அன்றி
தன்னுடைய நெஞ்சாறல் தார மாட்டாமையால் இருந்ததால் அதுவும் செய்ய பிராப்தம் ஆயிற்று –
கா மநீஷா -பிரஸ்னத்திலே நோக்கு -ஈடுபாடு தோற்ற அருளிச் செய்கிறபடி –

—————–

ய கச்சி தேவ யதி கஞ்சன ஹந்து ஐந்து
பவ்யோ பஜேத பகவந்தம் அநந்ய சேதா
தம் சோயம் ஈத்ருஸ இயாந் இதி வா அபி அஜாநந்
ஹை வைநதேய சமமபி உரரீ கரோஷி —64-

எம்பெருமானே எவனேலும் ஒருவன் தூயவனாய் அநந்ய மனஸ்கனாய் தேவரீரைப் பணிந்தான் ஆகில்
இவன் இன்னான் இனையான் என்று கூட ஆலோசியாமல் அவனைப் பெரிய திருவடியோடும் ஓக்கவும் திரு உள்ளம் பற்றுகின்றீர் –
இது மிகவும் வியக்கத்தக்கது -வ்யாமோஹ அதிசயம் பெருக நின்று கைக் கொள்ளும்படியை அருளிச் செய்கிறார் இதில் –

ய கச்சி தேவ யதி கஞ்சன ஹந்து ஐந்து
பவ்யோ பஜேத பகவந்தம் அநந்ய சேதா
திர்யக் ஜாதீயனான கஜேந்திரன் திறத்திலா இவ்வளவு வ்யாமோஹம்
வஸ்து கோடியிலே எண்ணத் தகாத ஜென்மமாகவும் அமையும்
அநந்ய சேதாஸ் சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யச –ஸ்ரீ கீதையின் படியே அநந்ய சேதஸ்கத்வம் ஒன்றே வேண்டுவது
தம் சோயம் ஈத்ருஸ இயாந் இதி வா அபி அஜாநந்
இவன் இன்னான் இனையான் என்று அவனை இட்டு எண்ணுவான் அல்லன் எம்பெருமான்
இவன் செய்த குற்றம் என்ன பிறப்பு என்ன இயல்வு என்ன -ஒன்றையுமே கணிசியான்
ஹை வைநதேய சமமபி உரரீ கரோஷி —
தாசஸ் சஹா வாஹனம் ஆசனம் த்வஜோ யஸ் தே விதானம் வ்யஜனம் த்ரயீ மய –என்னும்படியான
புள்ளரையனைப் போலே கைக்கொள்ளும்
ஹை
இது என்ன சீலம் தான்
பகவந்தம் -தேவரீரை -என்றபடி

————————

த்வத் சாம்யம் ஏவ பஜதாம் அபி வாஞ்சசி த்வம்
தத் சாத்க்ருதைர் விபவ ரூப குணைஸ் த்வதீயை
முக்திம் ததோ ஹி பரமம் தவ சாம்யமாஹு
த்வத் தாஸ்யம் ஏவ விதுஷாம் பரமம் மதம் தத் –65-

எம்பெருமானே -பக்தர்களுக்கு முக்தி தசையில் சாம்யம் ஆவது தேவரீருடைய விபவங்களையும் ரூப குணங்களையும்
அவர்களுக்கு அதீனமாக்கி-அதனாலேயே ஸாம்யா பத்தி என்றும் தேவரீர் திரு உள்ளம் பற்றி இருப்பது
அங்கன் அன்றிக்கே தேவரீருக்கு அடிமை செய்வதே மோக்ஷம் என்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்வான்களின் சிறந்த கொள்கை –

ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனை ச விபூதிகனாக அனுபவித்திக்க இழிந்த இந்த ஸ்தவத்தில் இவ்வளவிலும்
விபூதிப் பரப்பிலே ஊன்றிப் போந்தார்
இடையிலே -41-ஸ்லோகம் தொடங்கி -யத் வைஷ்ணவம் ஹி பரமம் பதம் ஆம நந்தி -தொடங்கி
ஐந்து ஸ்லோகங்களால் திரு நாட்டை வருணித்தார்
மேலே ப்ராசங்கிக்கமாக அவனுடைய திருக்கல்யாண குணங்களை அனுபவித்தார்
இனி முக்த போக்யமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தைப் பேசப் புகுகிறார்
இந்த ஸ்லோகத்தில் எம்பெருமானார் தர்சனப்படி மோக்ஷ பதார்த்த நிஷ்கர்ஷம் செய்து அருளுகிறார்

பாஷாண கல்பதைவ முக்தி -என்றும்
ஆத்யந்திக துக்க த்வம்ச ஏவ மோக்ஷ -என்றும் -சொல்லிப் போவார் சிலர்
ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்ம ஐவ பவதி -சுருதி வாக்கியத்தின் உண்மைப்பொருளை அறியாமல் ஐக்யமே மோக்ஷம் என்பர் சிலர்
ததா வித்வான் புண்ய பாபே விதூய நிரஞ்சனம் பரமம் சாம்யம் உபைதி —
இரண்டு வஸ்துக்கள் இருந்தால் தான் சாம்யம் உபைதி சொல்ல முடியும்
எபெருமானுக்கு உள்ள விபவ ரூப குணங்கள் எல்லாம் முக்தாத்மாவுக்கு உண்டாகப் பெறுகையே சாம்யம் என்ன வேணும்
முக்த சாம்ராஜ்யம் -என்பது இவ்வளவே அன்றே
உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உனபாதம் பெற்றேன் -அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே –
என்பதை இங்கே காட்டி அருளுகிறார்
விதுஷாம் -என்றது ஆழ்வார் ஆளவந்தார் எம்பெருமானார் போல்வாரை –

——————–

தத் வை ததாஸ்து கதம் அயம் அஹோ ஸ்வ பாவோ
யாவாந் யதாவித குணோ பஜதே பவந்தம்
தாவாந் ததாவித குணஸ் தததீன வ்ருத்தி
சம்ஸ்லிஷ்யசி த்வம் இஹ தேந ஸமான தர்மா –66-

எம்பெருமானே கீழ் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் அப்படி இருக்கட்டும் -இவ்வாச்சர்யம் கேளீர்
ஒரு சேதனன் -எவ்வளவிலனாய் -எந்த குணத்தை உபாஸ்யனாகப் பரிக்ரஹித்தவனாய் தேவரீரை பஜிக்கின்றானோ
தேவரீர் அவ்வளவராய் அப்படிப்பட்ட குண ஆவிஷ்காரத்தையே உடையவராய்
அவ்வுபாசனுக்கு அதீனமான விருத்தியை உடையவராய் தத் ச தர்மாவாய்க் கொண்டு அவனோடு கலந்து அருளுகிறீர்
அந்தோ இது என்ன இயல்பு

அப்ரதீ காலம்ப நாந் –தத் க்ரதுச் ச –என்கிற ப்ரஹ்ம ஸூதரத்துக்கு விஷய வாக்யமாக
யதா க்ரதுர் அஸ்மின் லோகே புருஷோ பவதி ததா இத ப்ரேத்ய பவதி-என்ற ஸ்ருதியைக் காட்டி தாத்பர்யம் அருளப்பட்டது –
அவ்வர்த்தமே இந்த ஸ்லோகத்தில் அருளிச் செய்யப் படுகிறது

தத் வை ததாஸ்து
கீழ் ஸ்லோகத்தில் பூர்வ அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் கிடக்கட்டும் கிடீர்
தன்னுடைய விபூதி ரூப குணங்களை பக்தாதீனம் ஆக்கி சாம்யா பத்தி அருளினது பெரிய குணமோ –
இப்போது சொல்லப்படும் இது அன்றோ சிறந்த குணம் -சொல்வதற்கு முன்னே
கதம் அயம் அஹோ ஸ்வ பாவோ
என்று நெஞ்சு குழைகிறார்
யாவாந் யதாவித குணோ பஜதே பவந்தம்
பஜிப்பவன் எவ்வளவான ஞானாதி குண யுக்தனாய்க் கொண்டு தேவரீருடைய திருக்கல்யாண குணங்களில்
தன்னுடைய ருசிக்கு ஈடாக எந்த திருக்குணங்களை உபாஸ்யமாகக் கொண்டு பஜிக்கிறானோ
த்வாம் தாவாந் ததாவித குணஸ்
தேவரீரும் அவ்வளவராய் அவன் அனுபவித்த குணங்களை மாத்திரம் குணமாகக் கொண்டவராய்
தததீன வ்ருத்தி
அவ்வுபாசகன் இட்ட வழக்காய்
சம்ஸ்லிஷ்யசி த்வம் இஹ தேந ஸமான தர்மா —
அவனோடு புரையறக் கலந்து பரிமாறா நின்றீர்
அயம் அஹோ கதம ஸ்வ பாவ —
என்று விஸ்மயப்படுகிறபடி
தத் க்ரது நியாயம் -பிரசித்தம் -வேதாந்தங்களில்
உபாசகனுக்கும் எம்பெருமானுக்குமே தெரிந்த இந்த குண விசேஷத்தை பன்னி உரைக்க நம் போல்வாருக்கு நிலமோ

———————

நீலாஞ்சனாத்ரி நிபம் உந்நசம் ஆயதாக்ஷம்
ஆஜாநு ஜைத்ர புஜம் ஆயத கர்ண பாசம்
ஸ்ரீ வத்ஸ லக்ஷணம் உதார கபீர நாபம்
பஸ்யேம தேவ சாதச் சதம் ஈத்ருசம் த்வாம் —67-

எம்பெருமானே நீல அஞ்சன மலை போன்றவரும் -நீண்ட திரு மூக்கு உடையவரும் -பரந்த திருக்கண்களை உடையவரும்
திரு முழம் தாள்கள் அளவும் தொங்குகின்ற ஜெயசீல புஜங்களை உடையவரும் -பரந்த திருச்செவி மடல்களை உடையவரும் –
திரு மறு மார்பரும் –அழகிய ஆழ்ந்த திரு நாபியை யுடையவருமான தேவரீரை
இவ்வண்ணமாகவே பல்லாண்டு பல்லாண்டு அளவும் சேவிக்கக் கடவோம்
இது தொடங்கி -83-ஸ்லோகம் அளவும் பரம ப்ராப்யமான பரம புருஷார்த்தம் தன்னையே வாய் வெருவுகிறார்
திரு நாட்டிலே திரு மா மணி மண்டபம் தன்னிலே தாம் இருப்பதாக பாவனா பிரகர்க்ஷத்தாலே
அபி சந்தி பண்ணி அந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை அனுபவித்து இனியராகிறார்

நீலாஞ்சனாத்ரி நிபம்
பச்சை மா மலை போல் மேனி
நின்ற குன்றத்தினை நோக்கி நெடுமாலே வா என்று கூவும்
உந்நசம்
மாட்டுயர் கற்பகத்தின் வல்லியோ கொழுந்தோ -என்று நித்ய சந்தேக ஜனகமாய் யாயிற்று கோல நீள் நெடு மூக்கு இருப்பது
உந்நதா நாசிகா யஸ்ய ச உன்னசா
உபசர்க்காச்சா -பாணினி சூத்ரம்
ஆயதாக்ஷம்
கரியவாகிப் புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட அப்பெரியவாய திருக்கண்கள் இருக்கிறபடி
ஆஜாநு ஜைத்ர புஜம்
திரு முழம் தாள் அளவும் நீண்டு ஜெயசீலங்களாய் விளங்கா நின்ற திருக்கைகளை யுடையீர்
ஆயத கர்ண பாசம்
திருச்செவி மடல்கள் தோள் அளவும் தள தள என்று தொங்கி இருக்கும் இறே
லச தம்ச விலம்பி கர்ணபாசம் –என்றும்
ஆயத் கர்ண பாச பரி கர்மசதம்சம்–ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம்
ஸ்ரீ வத்ஸ லக்ஷணம்
ஸ்ரீ வத்சம் என்பது மயிர்ச்சுழி -அவன் திரு மார்பில் அசாதாரணமாக விளங்கும்
வ்யக்தமேஷா மஹா யோகி –ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா நித்ய ஸ்ரீ -மண்டோதரி
உதார கபீர நாபம்
திரு நாபிக்கு உதார குணமாவது -நான்முகனைத் தந்து அவன் மூலமாக மூவுலகையும் தருகை
பஸ்யேம தேவ சாதச் சதம் ஈத்ருசம் த்வாம் —
இங்கனம் கால தத்வம் உள்ளதனையும் சேவிக்கக் கடவேன்
சதா பஸ்யந்தி ஸூரயா
சாதச் சதம்-என்றது நூறு வருஷத்தில் நிற்கும் வார்த்தை அன்று –
இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு இரும் என்னுமா போலே கொள்ளக் கடவது –

——————-

அம்போருஹாக்ஷம் அரவிந்த நிப அங்க்ரி யுக்மம்
ஆதாம்ர தாம ரஸ ரம்ய கராக்ர காந்தி
ப்ருங்காலகம் ப்ரமர விப்ரம காய காந்தி
பீதாம்பரம் வபுரதஸ் து வயம் ஸ்தவாம –68-

எம்பெருமானோ அடியோங்களோ என்றால் செந்தாமரை கண்களை யுடையதும் -செந்தாமரை அடிகளை யுடையதும் –
செந்தாமரை போன்று அழகிய திருக்கைத்தல அழகை யுடையதும் வண்டு ஒத்த இருண்ட திருக் குழல்களை யுடையதும்
வண்டின் சாயலை யுடையதும் பீதகவாடை அணிந்ததுமான இந்தத் திரு மேனியை ஏத்தக் கடவோம் –
கீழே காட்சியை வேண்டினார் -கண்டவாறே வாய் படைத்த பிரயோஜனத்துக்கு துதிக்க வேணுமே-

கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கை ஒவ்வாது –என்னச் செய்தேயும்
செந்தாமரைத் தடம் கண் செங்கனி வாய்ச் செங்கமலம் செந்தாமரை யடிகள்-என்றும்
கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணிணையும் அரவிந்தம் அடியும் அஃதே -என்றும்
அப்ஜம் நு கதம் நிதர்சனம் என்று இவரும் அருளிச் செய்தேயும்
அப்ஜ பாதம் அரவிந்த லோசனம் பத்ம பாணி தலம் –என்றார் ஸ்ரீ ஸூந்தர பாஹு ஸ்தவத்தில்
ஆகவே இங்கும் அம்போருஹம் –அரவிந்தம் -தாமரசம் -என்று சொற்களை மாற்றி இட்டு வருணிக்கிறார்

ப்ருங்காலகம்
செங்கமலப்பூவில் தேன் உண்ணும் வண்டே போல் பங்கிகள் வந்து உன் பவள வாய் மொய்ப்ப –பெரியாழ்வார்
முன் நெற்றி மயிர்கள் திரு முக மண்டலத்தில் படிந்து இருப்பதை நோக்கினால்
செங்கமலப்பூவில் தேன் உண்ணும் வண்டே போல் இருக்கும் இறே
ப்ரமர விப்ரம காய காந்தி
திரு மேனி முழுவதுமே வண்டினங்கள் ஒளியாய் இருக்கும்
தூவியம் புள்ளுடை தெய்வ வண்டு அன்றோ
பீதாம்பரம் வபுரதஸ் து வயம் ஸ்தவாம —
திருமேனிக்கு பரபாக சோபையாகத் திருப்பீதாம்பரம் அணிந்து இருக்கும் படி
இப்படிப்பட்ட திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை வாயார வாழ்த்தக் கடவேன் –

———————

ப்ரூ விப்ரமேண ம்ருது சீத விலாகி தேந
மந்த ஸ்மிதேந மதுராஷராய ச வாசா
ப்ரேம ப்ரகர்ஷ பிசுநேந விகாஸிந ச
சம்பாவயிஷ்யஸி கதா முக பங்கஜேந –69-

எம்பெருமானே -திருப் புருவ விலாசத்தாலும் -மெல்லிய குளிர்ந்த கடாக்ஷ வீக்ஷணத்தாலும்-புன் முறுவலாலும்
மதுரமான அக்ஷரங்களை உடைய வாங்கினாலும் -உள்ளே உறையும் ப்ரேம பிரகர்ஷத்தை கோள் சொல்லித் தரக் கடவதாய்
விகாச சாலியான முகாரவிந்தத்தினாலும் அடியேனை எப்போது சத்கரிக்கப் போகிறாய்
கதாஹம் பகவந்தம் நாராயணம் –இதி பகவத் பரிசர்யாயாம் ஆசாம் வார்த்தயித்வா–ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்யம் –என்ற
கணக்கிலே நான்கு ஸ்லோகங்கள் அருளிச் செய்கிறார்
இதில் நின் முக ஒளி திகழ முறுவல் செய்து நிற்கும் காலம் என்றைக்கோ -என்கிறார்

ப்ரூ விப்ரமேண
தன் கைச்சார்ங்கம் அதுவே போல் புருவ வட்டம் அழகிய –என்றபடி திருபுருவ விலாசத்தாலும்
ம்ருது சீத விலாகி தேந
தம் பெரும் கண் மலர்ப் புண்டரீகம் நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் -என்னும் படி திருக் கண் நோக்கத்தாலும்
மந்த ஸ்மிதேந
முற்றம் புகுந்து முறுவல் செய்து நின்றீர்–என்று அந்தரங்க பிரணயினிகளுக்கு யாரும் பெரும் பேறான புன் முறுவலினாலும்
மதுராஷராய ச வாசா
வஞ்சி மருங்குல் நெருங்க நோக்கி வாய் திறந்து ஓன்று பணித்தது உண்டு-என்றும்
தொண்டர்க்கு அருளி சோதி வாய் திறந்து -என்றும் பேசலாம்படியான திரு வாசகங்களாலும்
ப்ரேம ப்ரகர்ஷ பிசுநேந விகாஸிந ச
சம்பாவயிஷ்யஸி கதா முக பங்கஜேந -திரு உள்ளத்தில் உறையும் ப்ரீதி அடங்கலும் திரு முக மண்டலத்தில்
தோற்றக் கடவதாய் இருக்க வேணும்
இங்கனம் அடியேனுக்கு பரிசு அளிக்கத் திரு உள்ளம் பற்றி இருப்பது எப்போதோ –

————–

வஜ்ர அங்குச த்வஜ சரோருஹ சங்க சக்ர
மத்ஸ்யீ ஸூதா கலச கல்பக கல்பிதாங்கம்
த்வத் பாத பத்ம யுகளம் விகளத் ப்ரபாத்பி
பூயோ அபிஷேஷ்யதி கதா நு சிரோ மதீயம் –70-

எம்பெருமானே -வஜ்ரம் என்ன -அங்குசம் என்ன -த்வஜம் என்ன -தாமரை என்ன -சங்கம் என்ன -சக்ரம் என்ன –
மத்ஸ்யம் என்ன -அம்ருத கலசம் என்ன -கல்பக வருஷம் என்ன -ஆகிய இவற்றின் ரேகைகளினால்
அடையாளம் செய்யப்பெற்ற உனது பாதாராவிந்த த்வந்தவமானது
பெருகுகின்ற காந்தி ப்ரவாஹமாகிற தீர்த்தத்தினால் என்னுடைய சிரசை எப்போது நன்றாக அபிஷேகம் செய்யுமோ –

திரு முக மண்டலத்தினால் பண்ணி அருளும் பரிசை பிரார்த்தித்தார் கீழே
நீ ஒரு நாள் படிக்கு அளவாக நிமிர்த்த நின் பாத பங்கயமே தலைக்கு அணியாய்
கோல மாம் என் சென்னிக்கு உன் கமலம் அன்ன குரை கழலே
அடிச்சியோம் தலைமிசை நீ அணியாய் ஆழி யம் கண்ணா உன் கோலப் பாதம்
இந்த பிரார்த்தனையை இரண்டு ஸ்லோகங்களால் செய்து அருளுகிறார்

வஜ்ர அங்குச த்வஜ சரோருஹ சங்க சக்ர
மத்ஸ்யீ ஸூதா கலச கல்பக கல்பிதாங்கம்
த்வத் பாத பத்ம யுகளம் விகளத் ப்ரபாத்பி
பூயோ அபிஷேஷ்யதி கதா நு சிரோ மதீயம் –70-
வஜ்ராயுதாத்மகமான சின்னம் -அங்குச ரூபமான சின்னம் -த்வஜ ரூபமான சின்னம் -தாமரைப்பூ மயமான சின்னம்
பஞ்சாயுத சின்னம் -மத்ஸ்யாகாரமான சின்னம் -அம்ருத கலச ரூபமான சின்னம் -கல்ப வ்ருஷாத்மகமான சின்னம் –
ஆகிய இவை உள்ளடியிலே பொருந்து இருக்கப் பெறுவது உத்தம புருஷ பாத சிஹ்னமாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டு இருப்பதாலும்
எம்பெருமானுடைய திருப்பாத கமலங்களில் இந்த சின்னங்களை பூர்வர்கள் அனுசந்திப்பதாலும் அருளிச் செய்தபடி
வஜ்ர த்வஜாங்குச ஸூதா கலசாத பத்ர பங்கேரு ஹாங்க பரி கர்ம பரீத மந்த –ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம்
சங்க ரதாங்க கல்பக த்வஜாரவிந்தாங்குச வஜ்ர லாஞ்சனம் –ஸ்ரீ ஆளவந்தார்
வஜ்ர அரவிந்த த்வஜச் சத்ரீ கல்பக சங்க சக்ரேத்யாதி –ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தவம்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—51-60–ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 3, 2019

த்ரயீ உத்யதா தவ யுவத்வ முகைர் குணை
ஆனந்தம் ஏதிதம் இயர்ந் இதி சம் நியந்தும்
தே யே சதம் த்விதி பரம்பரயா ப்ரவ்ருத்தா
நைவைஷ வாங் மனச கோசர இத்யுதாஹ–51-

எம்பெருமானே யவ்வனம் முதலான குண ஸமூஹங்களினாலே மிகச் சிறந்து விளங்குமதான
தேவரீருடைய ஆனந்தத்தை இவ்வளவு என்று அளவிடப் புகுந்த வேதமானது –
தே யே சதம் -என்கிற பரம்பரையினாலே சொல்லப் புகுந்தது
இக்குணம் வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதது என்று சொல்லி நின்றது

ஸ்வரூப நிரூபணம் செய்து போரும் அடைவில் கீழே -24-ஸ்லோகத்தில் ஆனந்தத்தின்
அபரிச்சின்னத்வத்தை அருளிச் செய்தார்
அதை இப்போது குண பிரகாரணத்தில் விவரித்து அருளுகிறார்

தவ யுவத்வ முகைர் குணை
ஆனந்தம் ஏதிதம் இயர்ந் இதி சம் நியந்தும் உத்யதா த்ரயீ
ஆனந்த வல்லி –ஸைஷா நந்தஸ்ய மீமாம்ஸா பவதி –தொடங்கி –யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே –
ஸ்தோத்ர ரத்னம் -19-உபர்யு பர்யப் ஜபுவோபி பூருஷான் பிரகல்பய
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ உத்தர சதகத்தில் — மர்த்தோத்தாயம் விரிஞ்சாவதிகமுபரி சொத்ப்ரேஷ்ய மீமாம்ச மாநா ரெங்கேந்திர ஆனந்த வல்லீ
தே யே சதம் த்விதி பரம்பரயா ப்ரவ்ருத்தா நைவைஷ வாங் மனச கோசர இத்யுதாஹ–
இப்படி தொடர்ந்து ஓதிச் சென்ற வேதத்தின் பரம தாத்பர்யம் -எம்பெருமானுடைய ஆனந்தம் அவாங் மனச கோசரம் –
அப்ராப்ய மனசா ஸஹ என்று முக்த கண்டமாகவும் சொல்லிற்றே அது –

———————

ஏவம் தயா சதுரயா தவ யவ்வநாத் யாஸ்
சர்வே குணாஸ் ஸஹ ஸமஸ்த விபூதி பிச் ச
ப்ரவ்யாஹ்ருதாஸ் ஸ்யுர் அவதீன் அவதிரயந்த
வாசா மகோசர மஹா மஹிமாந ஏவ –52–

சாதுர்யமுடைத்தான அந்த ஆனந்த வல்லி என்னும் ஸ்ருதியினாலே இவ்விதமாக தேவரீருடைய
யவ்வனம் முதலிய சகல குணங்களும் சகல விபூதிகளும் கூட நிரவதிகங்களாகவும்
வாசா மகோசர மஹா வைபவசாலிகளாயும் சொல்லி முடிக்கப் பட்டவைகளே யாகும்

சதுரயா தயா –
ஒவ் ஒரு திருக் குணத்தையும் தனித்தனியே எடுத்து இது அபரிச்சின்னம் இது அபரிச்சின்னம் என்று
சொல்லிப்போகும் சிரமத்தை விட்டு சகல குணங்களும் சகல விபூதிகளும் அபரிச்சின்னம்
என்று காட்டுகையாகும் சாதுர்யம்
பிருந்தாவனம் பகவதோ கிருஷ்னேந அக்லிஷ்ட்ட கர்மணா -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –
ஒவ் ஒரு பசுவுக்கும் கன்றுக்கும் தனித்தனியே புல்லும் தண்ணீரும் திரட்டித் தராமல் நெருஞ்சிக்காடு
முழுவதையும் பசும் புல் காடாகாக்கிய சாமர்த்யமே அக்லிஷ்ட்ட கர்மணா என்றது

தவ யவ்வநாத் யாஸ் சர்வே குணாஸ்
ஆனந்த உபக்ரமத்தில் யுவா ஸ்யாத என்று முன்னிட்டு ஓதுகையாலே அதுவே சகல குணங்களுக்கும் உப லக்ஷணம்
ஸஹ ஸமஸ்த விபூதிஸ்
ஆனந்த மீமாம்சையில் தஸ்யேயம் ப்ருத்வீ சர்வா வித்தஸ்ய பூர்ணா ஸ்யாத் என்று
பூ லோக ஐஸ்வர்யம் மாதரம் சொன்னது
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்கு யாதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமானுடைய
சர்வ லோக ஐஸ்வர்யத்துக்கும் உப லக்ஷணம்

—————–

சம்வர்த்த வர்த்தி நிகிலம் நிரபிஞ்சஜம்
சித்ரே ச கர்மணி யதார்ஹம் அஹோ நியச்சன்
சத்யா க்ரிமி த்ருஹிண பேதம் அபேதத்
ஆவிச்ச கர்த்த சக்ரு தீக்ஷண தீஷனேந –53-

எம்பெருமானே பிரளயத்தில் கிடப்பதாய்-அனுபவ ரூப ஞானமும் ப்ரத்யபிஜ்ஞா ரூப ஞானமும் அற்றதான சகல ஐந்து ஜாதத்தையும்
விசித்திரமான தத் தத் கர்மங்களிலே யதா யோக்யமாக நிபந்த்தித்து ஏக காலத்தில் கடாஷிக்கும் தீக்ஷை கொண்டு
உடனே இவ்வுலகத்தை ப்ரஹ்மாதி ஸ்தம்ப பர்யந்த பெத்த விசிஷ்டமாயும் ஸ்ருஷ்ட்டி காலத்தில் பேதம் அற்றதாயும் படைத்தீர்

சம்வர்த்த வர்த்தி
சங்கல்ப ரூபமான ஞான விசேஷமும் அபரிச்சின்னம் என்கிறார் இதில்
ஸ்ருஷ்ட்டியைச் சொல்லும் போது பிரளயத்தையே முன்னிட்டு ஸ்ருதியும் சொல்லும் –
பிரபஞ்சம் அநாதி என்பதால் அபூர்வ ஸ்ருஷ்ட்டி சொல்ல ஒண்ணாது
சூர்யா சந்த்ர மசவ் ததா யதா பூர்வம் கல்பயத்–என்று யதா பூர்வம் -என்னப் பட்டது இறே
சதேவ ஸோம் யே இதம் அக்ர ஆஸீத்
ஆஸீத் இதம் தமோ பூதம் –இத்யாதிகளும் உண்டே
இவற்றை அடி ஒற்றியே சம்வர்த்தவர்த்தி என்கிறார்
சம்வர்த்தம் என்றது பிரளயம் -பிரளய காலத்தில் எல்லாம் ஸூஷ்ம தசாபன்னமாக உண்டே
நிகிலம் நிரபிஞ்சஜம்
அனுபவ ரூப ஞானம் இல்லாது என்றபடி
அஜ்ஞம்
ப்ரத்யபிஜ்ஞா ரூப ஞானம் இல்லாதது
சித்ரே ச கர்மணி யதார்ஹம் அஹோ நியச்சன்
சிதரே ச -என்றது -சித்ரேசத்யபி -அஸங்கயேயமான பிராணி சமூகங்கள் செய்த கர்மங்கள் விசித்ரமாகவே இருக்குமே
அவற்றின் பரிபாக தசை ஏக காலத்தில் உண்டாகாதே -ஸ்ருஷ்ட்டி காலத்தில் சகல ஜந்துக்களும் ஏக காலத்தில் பிறப்பது அசம்பாவிதம்
ஏக காலத்தில் கரண களேபரங்களைக் கொடுத்து அருளியது கேவலம் கிருபையினாலேயே -என்று நம் பூர்வர்கள் நிர்வாஹம்
ஓவ்கபத்யம் அனுக்ரஹ கார்யம்
சரீர பேதங்கள் மாத்திரம் தத் தத் கர்ம அனுகுணமே யாகும் -எனவே -யதார்ஹம் நியச்சன்-என்கிறார்
சத்யா
என்றது யுகபத் என்றபடி –சமகாலத்தில் என்கை
த்ருஹிண—
என்று ப்ரஹ்மாவை சொல்லிற்று
அபேதத்
பக்ஷபாத சூன்யமாக -வைஷம்யம் நைர்க்ருண்ய ப்ரஸக்தி ஏற்றபடி
சக்ரு தீக்ஷண தீஷனேந –ஆவிச்ச கர்த்த
சங்கல்ப லேசத்தினாலே தோற்றுவித்தீர்
இத்தால் சங்கல்பத்தின் பிரபா அதிசயம் சொல்லிற்று ஆயிற்று –

—————-

அஸ்தம் யத் உத்யத் உபசாயி அபசாயிஸ ஏவம்
ஈசம் தரித்திரம் ஜங்கமம் அப்ய நிங்கம்
விஸ்வம் விசித்திரம் அ விலக்ஷண வீக்ஷனேந
விஷோ பயஸி அநவதிர் பாத சக்திர் ஐஸீ –54-

எம்பெருமானே அழிவதும் உண்டாவதும் வளர்வதும் தேய்வதும் சம்பன்னமும் தரித்ரமும் ஜங்கமமும் ஸ்தாவரமுமாய்
இப்படி விசித்திரமான பிரபஞ்சத்தை ஸக்ருத் சங்கல்பித்தினாலே ஸ்ருஷ்டிக்கு அனுகூலமான
விகாரத்தோடே கூடியதாக ஆக்குகின்றீர்-ஈஸ்வர ப்ரயுக்தமான உமது சக்தி எல்லை கடந்தது
சங்கல்பத்தின் கூடிய சக்தியின் பிரபாவத்தை அனுசந்திக்கிறார்

அஸ்தம் யத் உத்யத்
விநாச உன்முகம் ஆனதொன்று -உதய உன்முகம் ஆனதொன்று
அஸ்தமயத்தை அடைகின்றது ஓன்று -உதயத்தை அடைகின்றது ஓன்று
உபசாயி அபசாயிஸ
அபிவிருத்தி அடைவது ஓன்று -ஷயம் அடைவது ஓன்று
ஈசம் தரித்திரம்
ஐஸ்வர்யத்தை அடைவது ஓன்று -தாரித்ரய விசிஷ்டம் ஓன்று
ஜங்கமம் அநிங்கம்
நடையாடுவது ஓன்று நிலைத்து நிற்பது ஓன்று
ஏவம் விஸ்வம் விசித்திரம்
ஈசேசி தவ்ய வைஷம்ய நிம்நோந் நதமிதம் ஜகத் -என்கிறபடியே எல்லை கடந்து காணப்படுகின்ற
வைஷம்யங்களாலே விசித்திரமாய் அன்றோ விஸ்வம் இருப்பது -இப்படிப் பட்டதாம் படி
அ விலக்ஷண வீக்ஷனேந விஷோ பயஸி
ஏக ரூபமான சங்கல்பத்தினாலே விசேஷ விகார யுக்தமாய் செய்யா நின்றீர் என்கை –
ஸ்ருஷ்டிக்கு உன்முகமான குண விகாரத்தோடே கூடியதாகச் செய்யா நின்றீர் என்கை –
அநவதிர் பாத சக்திர் ஐஸீ —
அநிதர சாதாரணமாய் ஈச்வரத்வ ப்ரயுக்தமாய் உள்ள இந்த சக்திக்கு ஓர் அவதி உண்டோ

———————–

ரூப பிரகார பரிணாம க்ருத வ்யவஸ்தம்
விஸ்வம் விபர்யசிதும் அந்யத் அசத் ச கர்த்தும்
ஷாம்யந் ஸ்வபாவ நியமம் கிம் உதீஷசே த்வம்
ஸ்வாதந்தர்யம் ஐஸ்வர்யம் அபர்யநுயோஜ்யம் ஆஹு –55-

இன்ன வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வரூப பரிணாமம் -இன்ன வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வ பாவ பரிணாமம் என்று வ்யவஸ்தை பெற்று இருக்கிற
சேதன அசேதனாத்மகமான சகல பிரபஞ்சத்தையும் விபரீதம் ஆக்குதற்கும் அசத் கல்பமானவற்றை சத்தா யுக்தமாக்குதற்கும்
சக்தரான தேவரீர் ஸ்வபாவ நியமத்தை ஏதுக்குக் கணிசிக்கிறீர்
ஈஸ்வர ப்ரயுக்தமான உமது ஸ்வா தந்தர்யம் கேட்பர் அற்றது என்கிறார்கள்
எம்பெருமானுடைய ஸ்வா தந்தர்யம் நிரங்குசம் என்னும் இடம் சொல்லுகிறது இதில்

ரூப பிரகார பரிணாம க்ருத வ்யவஸ்தம் விஸ்வம்
ரூபமாவது ஸ்வரூபம்
பிரகாரமாவது ஸ்வ பாவம்
அசேதன வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வரூப விகாரமும் -சேதன வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வ பாவ விகாரமும்
பகவத் சங்கல்பத்தாலே வ்யவஸ்திதம்
அம்ருதாஷரம் ஹர
ஆத்மா சுத்தோஷர -என்று அக்ஷர சப்தத்தால் ஆத்மாவைச் சொல்லி இருக்கையாலே
க்ஷண ஷரண ஸ்வ பாவமாய்க் கொண்டு ஷர சப்த வாஸ்யமான அசித்துப் போலே விகரிக்கை இன்றிக்கே
சதைக ரூபமாய் இருக்கும் சித் தத்வம்
அவிகார்யோயம் -என்று ஸ்ரீ கீதா உபநிஷத் ஆச்சார்யரும் அருளிச் செய்தான்
விகாரமாவது அவஸ்தாந்தராபத்தி
சேதன ஸ்வபாவத்துக்கு அவஸ்தாந்தராபத்தி இருந்தாலும் சேதன ஸ்வரூபத்துக்கு அது ஒரு நாளும் கிடையாது —
அசேதன ஸ்வரூபத்துக்கு அது உண்டு
ஆக ஸ்வரூப விகார ஸ்வ பாவ விகாரங்களிலே ஒரு நியதி கொண்டு இருக்கிற விஸ்வத்தை
விபர்யசிதும் அந்யத் அசத் ச கர்த்தும் ஷாம்யந்
விபர்யஸ்தம் ஆக்குதற்கும் அழிக்கைக்கும் ஆக்குதற்கும் சக்தர் என்னவுமாம்
ஸ்வபாவ நியமம் கிம் உதீஷசே
அவ்வோ வஸ்துக்களின் கர்ம பல ஸ்வ பாவ நியதியைக் கடாக்ஷிக்க வேண்டியது உண்டோ –
ப்ரளய அனுகூலமான கர்ம விபாகத்தையும் ஸ்ருஷ்ட்டி அனுகூலமான கர்ம விபாகத்தையும் எதிர்பார்த்து
ஸ்ருஷ்ட்டி பிரளயங்களை நிர்வஹிக்க வேண்டிய ஆவஸ்ய கதை இல்லை இறே
தேவரீருக்கு -என்றபடி
ஏன் என்னில் நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரர் ஆகையால் என்று மேலே சமர்த்திக்கிறார்
ஸ்வாதந்தர்யம் ஐஸ்வர்யம் அபர்யநுயோஜ்யம் ஆஹு —
நியோக பர்யநுயோகாநர்ஹத்வ ரூபமான ஸ்வா தந்தர்யம் அன்றோ ஈஸ்வரனுக்கு உள்ளது
இத்தைச் செய் அத்தைச் செய்யாதே என்று ஏவுகை நியோகம்
ஏன் இதைச் செய்தாய் ஏன் இப்படிச் செய்தாய் என்று கேட்பது பர்யநுயோகம்
இவை இரண்டுக்கும் நிலம் அல்லாதது ஈஸ்வர ஸ்வா தந்தர்யம்
அபர்யநுயோஜ்யம்-என்ற இடத்தில் நியோகாநர்ஹதையும் உப லக்ஷண விதயா கொள்ளக் கடவது
நிராங்குச ஸ்வா தந்த்ரயத்தை போற்றி அனுசந்திக்கிறார்

——————

சம்வர்த்த சம்ப்ருத கரஸ்ய சஹஸ்ர ரசமே
உஸ்ரம் தமிஸ்ரயத் அஜஸ்ர விஹாரி ஹாரி
நித்யானுகூலம் அனுகூல ந்ரூணாம் பரேஷாம்
உத்வேஜநஞ்ச தவ தேஜ உதா ஹரந்தி–56-

எம்பெருமானே பிரளய காலத்தில் நிரம்பிய கிரணங்களை உடையனான சூரியனுடைய கிரணங்களை இருளாக்குவதும்
நித்ய அசங்குசிதமும் மனோஹரமும் பிரதிகூலர்களுக்கு பயங்கரமுமான உன்னுடைய தேஜஸ்ஸை
அன்பர்களுக்கு போக்யமாகச் சொல்லுகிறார்கள்
பராபிபவன சாமர்த்திய ரூபமான தேஜஸ் என்னும் குணத்தை அனுபவிக்கிறார்

சம்வர்த்த சம்ப்ருத கரஸ்ய சஹஸ்ர ரசமே உஸ்ரம் தமிஸ்ரயத்
ப்ரளய காலத்தில் ஸூர்ய சந்த்ர வாயு யமாதிகளான சகல தேவதைகளுக்கும் வீர்யம் அபரிமிதம் என்பது நூல் கொள்கை
சூரியனுடைய கிரணங்கள் அத்யுக்ர மாக ஜ்வலிக்கும் போது -அந்த பிரகாச அதிசயமும் இருள் என்னலாம் படி உள்ளது
எம்பெருமானுடைய இயற்கையான தேஜஸ்ஸூ
தமிஸ்ரயத் -என்றது தமிஸ்ரம் குர்வத்–தமிஸ்ரம் திமிரம் தமஸ் அமர கோசம்
அஜஸ்ர விஹாரி
எப்போதும் விஹாரிப்பது -ஒரு நாளும் சங்கோசம் இல்லாதது என்றபடி
ஹாரி
மனோஹரமானது
நித்யானுகூலம் அனுகூல ந்ரூணாம்
குழுமித் தேவர் குழாங்கள் கை தொழச் சோதி வெள்ளத்தின் உள்ளே -என்று வாய் வெருவும்படி உள்ளது என்கை
பரேஷாம் உத்வேஜநஞ்ச
மாரீசன் போல்வார் -அப்ரமேயம் ஹி தத் தேஜஸ் -என்று நெஞ்சு உழைத்து சொல்லும்படி யானது
தவ தேஜ உதா ஹரந்தி–
ஆக இப்படிப்பட்டதாயிற்று தேவரீருடைய தேஜஸ்ஸை அனுபவ ரசிகர்கள் கூறுகிறார்கள்

—————–

நைவஹ்ய அவாப்யம் அநவாப்தம் இஹ வாஸ்தி யஸ்ய
சத்தாபி தஸ்ய தவ வீக்ஷணத பிரஜாநாம்
சம்பத் து கிம்பு நரிதோ ந வதான்யம் அந்யே
மன்யே த்வமேவ கலு மந்திரம் இந்திராயா —57-

எம்பெருமானே யாவர் ஒரு தேவரீருக்கு உபய விபூதியிலும் இதுவரை கிட்டாததாய் -இனி கிட்ட வேண்டியதாக இல்லையோ
அப்படி அவாப்த ஸமஸ்த காமரான தேவரீருடைய கடாக்ஷத்தினால் தான் பிரஜைகளுக்கு சத்தையும் ஆகிறது
செல்வம் உண்டாவதை பற்றி கேட்கவும் வேணுமோ -ஆதலால் தேவரீரை விட வேறு ஒரு உதாரரை அறிகின்றிலேன் –
திருவுக்கும் இருப்பிடம் தேவரீர் அன்றோ

உதார குணத்தை கொண்டாடுகிறார் இதில்
வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளல்
எற்பரன் என்னை யாக்கிக் கொண்டு எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்
தேவரீர் அவாப்த ஸமஸ்த காமர் ஆகையாலும்-தேவரீருடைய கடாக்ஷ வீக்ஷணத்தினாலேயே
உலகுக்கு எல்லாம்–ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் உட்பட – சத்தையும் சம்பத்தும் விளைவதனாலும்
ஸ்ரீ மஹா லஷ்மிக்கு தேவரீர் வல்லவராகையாலும்
தேவரீருக்கு மேற்பட்ட உதார வ்யக்தியை காண்கின்றிலேன்
வதாந்ய –உதார புருஷன் என்றபடி

————————–

பாபைர் அநாதி பவ சம்பவ வாசநா உத்தை
துக்கேஷு ய கலு மிமங்ஷதி ஹந்த ஐந்து
தம் கேவலம் நு கிருபயைவ சமுத்தரிஷ்யன்
தத் துஷ் க்ருதஸ்ய ந நு நிஷ்கிருதிம் ஆத்த ஸாஸ்த்ரை –58-

எம்பெருமானே அநாதியான சம்சார பிறப்பின் வாசனையால் உண்டான பாபங்களினால் யாவன் ஒரு சேதனன்-
அந்த அந்த பாவங்களுக்குப் பயனான நரகாதி துக்கங்களில் மூழ்க நினைக்கிறானோ -அப்படிப்பட்ட சேதனனையும்
நிர்ஹேதுக கிருபையினால் கரை மரம் சேர்க்கத் திரு உள்ளம் பற்றிய தேவரீர் அவன் செய்த பாபங்களுக்கு உரிய
பிராயச்சித்தங்களை சாஸ்த்ரங்களினால் அறியச் செய்யா நின்றீர்
கிருபா குணத்தின் பெருமையை அருளிச் செய்யத் திரு உள்ளம் பற்றி இதில் அதற்கு அடியிடுகிறார்
ய கச்சி தேவ -64-ஸ்லோகம் வரை ஏக வாக்யார்த்தமாக கிருபையினால் உத்தம்பிதமாகக் கடவதான
ஷமா குணத்தையும் கூட்டி அனுபவித்துத் தலைக் கட்டுகிறார்
சர்வ முக்தி பிரசங்கமும் வாராமல் –
வைஷம்ய நைர்க்ருண்ய பிரசங்கமும் வாராமல் –
சாஸ்திரங்களை அவ தரிப்பித்து கிருபா குணத்தை சத்தை பெறுவித்துக் கொள்ளும் படியை அருளிச் செய்கிறார்

அநாதி பவ சம்பவ வாசநா உத்தை–பாபைர் –
சம்சார சக்கரம் சுழன்று -அநாதி காலமாக -மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து -இவற்றின் வாசனை ரூட மூலமாய் இருக்கையாலே –
அதன் கனத்தினால் பாபங்கள் விளைந்து கொண்டே இருக்குமே
துக்கேஷு ய கலு மிமங்ஷதி ஹந்த ஐந்து
செய்த பாபங்கள் பலனைக் கொடுத்தே தீரும் அன்றோ
இப்படி சம்சாரமும் தப்பாமல் -அவற்றின் வாசனைகளும் தப்பாமல்
அதன் பலனாக நரகாதி வ்யசனமும் தப்பாமல் இருக்க அவன் கரி ஏறும் வழியைக் காட்டுகிறது மேல்
தம் கேவலம் நு கிருபயைவ சமுத்தரிஷ்யன் -தத் துஷ் க்ருதஸ்ய ந நு நிஷ்கிருதிம் ஆத்த ஸாஸ்த்ரை —
அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்னும் நிர்பந்தம் இல்லையே
அனுதாபதது பரமாத் பிராயச்சித்த உன்முகத்வத தத் பூர்ணாஸ் அபதாராஸ் சர்வே நச்யந்தி பாதச —
பிராயச்சித்த அனுஷ்டானத்தாலே தொலைத்துக் கொள்ளும் படி கேவல கிருபையால் சாஸ்த்ர முகத்தால் வெளியிட்டு அருளினான் –

————————

ஸாஸ்த்ரைர் அநாதி நிதநை ஸ்ம்ருதிபிஸ் த்வதீய
திவ்யாவதார சரிதைச் சுபயா ச த்ருஷ்ட்யா
நிச்சரேயசம் யது பகல் பயசி பிரஜாநாம்
சா த்வத் க்ருபா ஜலதி தல்லஜ வல்கித ஸ்ரீ –59-

எம்பெருமானே உத்பத்தி விநாசங்கள் இல்லாத சாஸ்திரங்கள் ஆகிய வேதங்களினாலும்
மந்வாதி ஸ்ம்ருதிகளினாலும் –
தேவரீருடைய திவ்ய அவதார சரிதைகளினாலும்
திவ்ய கடாஷித்தினாலும் –சேதனர்களுக்கு நன்மையைச் செய்து அருளா நின்றீர்
என்பது யாது ஓன்று உண்டோ -அதுவானது தேவரீருடைய அருளான கடலின் திரைக்கிளர்ச்சியே யாகும் –

ஸாஸ்த்ரைர் அநாதி நிதநை
ஸ்ம்ருதிகளும் சாஸ்திரமாய் இருக்கச் செய்தே அவற்றை -ஸ்ம்ருதிபிஸ் -என்று தனியே சொல்லி இருக்கையாலே
கோபலீ வர்த்த நியாயத்தாலே இங்கு சாஸ்த்ரா சப்தம் ஸ்ருதிகளைச் சொல்லிற்றாகக் கடவது
சாஸ நாத் சாஸ்திரம் -இதம் குரு இதம் மாகார்ஷீ
இவை அநாதி நிதனங்களாய் இருக்கும்
ஸ்ம்ருதிபிஸ்
சுருதிஸ் ஸ்ம்ருதிர் மாமை வாஜ்ஞா யஸ் தாம் உல்லங்கய வர்த்ததே ஆஜ்ஞாச் ஸேதீ மம த்ரோஹீ மத் பக்தோபி
ந வைஷ்ணவ –தானே சோதி வாய் திறந்து பணித்ததால் ஸ்ருதிகளோடு ஸ்ம்ருதிகளும் ஓக்கக் கொள்ளத் தக்கவை
த்வதீய திவ்யாவதார சரிதைச்
அவதார பிரயோஜனங்களை அருளிச் செய்த இடத்து -தர்ம சம்ஸ்தான அர்த்தாய சம்பவாமி —
திரு அவதாரங்களில் காட்டி அருளிய சரிதைகளும் சுருதி ஸ்ம்ருதிகளோடு ஓக்க நினைக்கலாம் படி அன்றோ இருப்பது
ஆக இத்தால் இதிஹாச புராணங்களையும் சொன்னபடி
சுபயா ச த்ருஷ்ட்யா
ஸூபாவஹமான திருக் கண் நோக்கத்தாலும்
ஜாயமாநம் ஹி புருஷம் யாம் பச்யேத் மது ஸூதந சாத்விகஸ் ச து விஜ்ஜேயஸ் ச வை மோஷார்த்த சிந்தக –
என்றது இங்கே அனுசந்தேயம்
ஆக இவற்றால்
நிச்சரேயசம் யத் உபகல் பயசி பிரஜாநாம்
இத்தால் தேவரீர் சேதனர்களுக்கு நன்மை செய்யப் பார்ப்பது என்பது யாது ஓன்று உண்டு
சா த்வத் க்ருபா ஜலதி தல்லஜ வல்கித ஸ்ரீ —
இது எல்லாம் நிர்ஹேதுக கிருபை அடியாக அன்றோ -என்றபடி

——————

ஹை ஹந்த ஐந்துஷு நிரந்தர சந்தத ஆத்மா
பாப்மா ஹி நாம பத கோ அயம் அசிந்த்யசக்தி
யஸ் த்வத் க்ருபா ஜலதிம் அபி அதிவேல கேலம்
உல்லங்கயதி அக்ருத பாஸூர பாகதே யாந் —60-

எம்பெருமானே சேதனர்கள் இடத்தில் இடைவீடின்றி வியாபித்து இருக்கின்ற ஸ்வரூபத்தை உடையதாய்
நெஞ்சாலும் நினைக்க ஒண்ணாத சக்தியை உடைத்தானஇந்த பாபமானது என்னோ
பாபம் செய்வது என்ன என்றால் துர்பாக்கிய சாலிகள் தேவரீருடைய கரை கடந்த அருள் கடலையும்
மீறுனவர்களாம் படி அன்றோ செய்யா நின்றது
சில பாக்ய ஹீனர் பக்கலிலே கிருபையின் பிரசரம் சங்குசிதம் ஆவது உண்டே
கருணை வெள்ளம் தானாகவே பெருகப் புக்கால் தடை செய்யாமல் இருந்தாலே வாழ்ந்து போகலாமே –
அந்தோ இது என்ன பிரபல பாபம்
அந்த அருள் வெள்ளத்தையும் தடை செய்கின்ற கருவிலே திரு இல்லாதவரும் சிலர் உண்டாவதே என்று தபிக்கிறார்

ஹை ஹந்த ஐந்துஷு நிரந்தர சந்தத ஆத்மா –அசிந்த்யசக்தி – கோ அயம் பாப்மா நாம–
பிராணிகள் இடத்தில் இடைவிடாது தொடர்ந்து செல்லுமதாய் -இப்படிப்பட்டது என்று சிந்திக்க முடியாத
சக்தியை உடைத்தான பாபம் காண்கிறதே -இது என்னோ
யஸ் த்வத் க்ருபா ஜலதிம் அபி அதிவேல கேலம் -உல்லங்கயதி அக்ருத பாஸூர பாகதே யாந் —
இதன் கொடுமை வாசா மகோசரம்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்