Archive for the ‘Acharyarkall’ Category

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–1-9-பரத்வம்-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –

November 15, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

ஸூ ரேசஸ் சரணம் சர்மா விஸ்வரேதா ப்ரஜாபவ
அஹஸ் சம்வத்சரோ வ்யாள பிரத்யயஸ் சர்வ தர்சன –10-
அஜஸ் சர்வேச்வரஸ் சித்தஸ் சித்திஸ் சர்வாதிரச்யுத
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா சர்வயோகவி நிஸ் ஸ்ருத –11-

—————

89-விச்வரேதோ –
அகில உலகங்களுக்கும் காரணம்
சரணம் சரம -திரு நாமங்களுக்கு தோற்றுவாய் இத் திரு நாமம்
ரேதஸ் -தன்னை அறிய ஞான இந்த்ரியங்களையும்
கைங்கர்யம் பனி உஜ்ஜீவிக்கும் படி கர்மேந்த்ரியங்களையும்
உண்டாக்குகிறான்
விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈச்வராய நிவேதிதம்
கருமமும் கரும பலனுமாகிய காரணன் -3-5-10-
ஆற்ற நால்வகை காட்டும் அம்மான் -4-5-5-

உலகங்கட்கு எல்லாம் மூல காரணமாய் இருப்பவர் -அவனே உபாயமாகவும் உபேயமாகவும் இருப்பவர் –
தானே சர்வ காரணம் என்று அறிந்து தனது திருவடிகளிலே கைங்கர்யம் செய்யவே
ஞான கர்ம இந்த்ரியங்களை கொடுத்து அருளினவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

ஏதஸ்மாத் ஜாயதே ப்ரானோ மனஸ் சர்வ இந்திரியாணி ச கம் வாயு ஜ்யோதி ஆப பிருதிவோ விஸ்வஸ்ய தாரினோ–முண்டக -2-1-3-
சப்த பிராணா ப்ரபவந்தி தஸ்மாத் –முண்டக -2-1-8—இங்கு ஏழு என்றது -2-கண்கள் -2-காதுகள் -2-மூக்குத்துவாராம் -1-நாக்கு
பவந்தி பாவா பூதா நாம் மத்தஸ் ஏவ ப்ருதக் விதா–ஸ்ரீ கீதை -10-5-
விசித்ரா தேஹ சம்பந்தி ஈஸ்வராய நிவேதிதும் பூர்வமேவ க்ருதா ப்ரஹ்மந் ஹஸ்த பாதாதி –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்

உலகங்கங்களுக்கு எல்லாம் காரணமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

உலகுக்குக் காரணமானவர் -வாயுவிற்கு காரணம் ஆனவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் விச்வரேதோ நம
அனைத்துக்கும் விதை -காரணம் –
இதே நாமாவளி மீண்டும் -118-/151–இரண்டு தடவை மேலும் வரும்

————-

90-பிரஜாபவ –
பிரஜைகளுக்கு இடமாய் -உய்யும் படி அவைகளில் இருப்பவன்
ஆபிமுக்யம் உண்டாகி அவனை அடைய வழி ஏற்பட
பந்தம் அறுப்பதோர் மருந்தும் பான்மையும் பல் உயிர்க்கு எல்லாம் அந்தமும் வாழ்வுமாய எம்பெருமான் -பெரிய திருமொழி -5-7-2-

எல்லா பிரஜைகளும் தாம் கொடுத்த சாதனங்களைக் கொண்டே தம்மைச் சேரும்படி
அவைகளுக்கு இடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

எல்லா பிரஜைகளின் உற்பத்திக்கும் காரணமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் —

தம்மை நினைப்பூட்டும் ஞானிகளுக்கு ஸ்ரீ வைகுண்டம் முதலிய வற்றைத் தருபவர் -பிரஜைகளைப் படைப்பவர் –
பிரஜைகளையும் நஷத்ரங்களையும் நடத்துபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் பிரஜாபவாய நம
பிரஜைகளை உண்டாக்கியவன் -முதலில் தானே அஹங்காராதிகள் உண்டாக்கி நான்முகனை ஸ்ருஷ்டித்து
அவனுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து மற்ற ஸ்ருஷ்ட்டி

————————-

91-அஹ –
பகல் போலே குறைவற்று விளங்குபவன்
பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் -இரண்டாம் திரு -82
அல்லல் இன்பம் அளவிறந்து எங்கும் அழகு அமர் சூழ் ஒளியன்-3-10-8-

அநாதி மாயையினால் உறங்கி-அவித்யையில் இருந்து – எழுந்தவனுக்கு முதலில் தம் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டுவதால்
பகல் போன்றவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அஹ அஹீநம் –யாரையும் கை விடாதவன்
அஹ -பகல் போன்றவன்
ந ஹி கல்யாண க்ருத கச்சித் துர்கதிம் தாத கச்சதி –ஸ்ரீ கீதை -6-40-
தன்னைப் பற்றி ஞானம் அளித்து பகல் போல் நிற்கிறான் –

ஒளிமயமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவர் -விடத் தகாதவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் அஹசாய நம
யாரையும் விட்டுக் கொடுக்காதவன்

——————

92-சம்வத்சர –
சேதனர் இடம் நன்றாக வசிப்பவன்
என்னுடைச் சூழல் உளானே -1-9-1-ஆறுகள் இலானே -ஒழிவிலன் என்னுடன் உடனே -1-9-3
அல்லும் பகலும் இடைவீடு இன்றி மன்னி என்னை விடான் -நம்பி நம்பியே -1-10-8-
ததாமி புத்தி யோகம்
மீண்டும் 423-பொருந்தி வசிப்பவன்
கல்கியாக அவதரிக்கும் காலம் எதிர் நோக்கி திருவநந்த ஆழ்வான் மேலே கண் வளர்ந்து அருளி
அநந்த சயநாரூடம் -சாத்விஹ சம்ஹிதை
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணன்-

அப்படி எழுந்தவர்களின் அறிவில் சேர்ந்து வசிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

ததாமி புத்தி யோகம் தம் யேந மாம் உபயாந்தி தே –ஸ்ரீ கீதை -10-10-
தேஷாம் அஹம் சமுத்தர்த்தா –ஸ்ரீ கீதை –12-7-

கால ரூபியாய் இருத்தலால் வருடமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

காலத்தை நியமிப்பவராக வருடத்தில் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் சம்வத்சராய நம
அடியார்களை உஜ்ஜீவிப்பித்து அருளுபவர் –மீண்டும் -423-நாமாவளி வரும் -வருஷத்துக்கு இதே பெயர்

———————-

93-வ்யால-
தன் வசம் ஆக்குமவன் -அங்கீ கரிப்பவன்
செல்வ விபீடணற்கு வேறாக நல்லானை -பெரிய திருமொழி -6-8-5-
இசைவித்து என்னை யுன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மானே -5-8-9-

அவர்களை அங்கீ கரித்துத் தமக்கு உட்படுத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஆநய ஏனம் ஹரி ஸ்ரேஷ்ட தத்தம் அஸ்ய அபயம் மயா –யுத்தம் -18-34–
சரணம் அடைந்தவர்களை அணைத்துக் கொள்பவன்

பாம்பைப் போல் யானையைப் போல் எவராலும் பிடிக்க முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

கௌஸ்துபம் முதலிய விசேஷமான அணிகலன்களை யுடையவர் –
பக்தர்களுக்காகவே அனைத்தையும் அளிக்க முயல்பவர் –
ஸ்ருஷ்டியாதிகளுக்கு தாம் ஒருவரே -பகைவர்களை அழிப்பவர்-அனைத்து காரணமானவர் –
விசேஷமாக பிரகாசிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் வ்யாலாய நம
சரணாகத வத்சலன் -சரணாகத ரக்ஷண தீக்ஷை கொண்டவன்

——————–

94-ப்ரத்யய –
நம்பிக்கை உண்டாக்குபவன்
நம்பனை நரசிங்கனை -பெரியாழ்வார் -4-4-9-

அவர்களுக்குத் தம்மிடத்தில் நம்பிக்கை யுண்டாக்குபவர்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ரக்ஷகத்வ குணத்தைக் காட்டி விச்வாஸம் ஊட்டுபவன்
தம் தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதம் –ஸ்வேதாஸ்வர –தன்னைப் பற்றிய ஞானம் அளித்தவனை சரணம் அடைகிறேன்
பூயோ பூயோபி தே ப்ரஹ்மந் விஸ்வாஸ்ய புருஷோத்தம -ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
யதி தே ஹ்ருதயம் வேத்தி யதி தே ப்ரத்யயோ மயி பீமஸேனோ அர்ஜுனவ் சீக்ரம் ந்யாஸ பூதவ் ப்ரயச்ச மே -சபா பர்வம்

ஞானமே வடிவானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

அனைத்தையும் அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ப்ரத்யயா நம
நம்பத்தக்கவன்

—————

95- சர்வ தர்சன –
தன் மகிமைகள் எல்லாம் பூரணமாக காட்டி அருளுபவன்
தச்யைஷ ஆத்மா விவ்ருனுதே தநூம் ஸ்வாம் -முண்டகோப
காட்டவே கண்ட பாதம் –
காட்டித் தன் கணை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த எம்பெருமான் -10-6-1-

அவர்கள் தம்மிடத்தில் உள்ளது எல்லாம் காணும்படி செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தம் அக்ரதும் பச்யதி வீத சோக தாது ப்ரஸாதாத் மஹிமாநம் ஈஸாம்–ஸ்வேதாஸ்வரம்
தஸ்ய ஏஷா ஆத்மா விவ்ருணதே தநூம் ஸ்வாம் –முண்டகம்

எல்லாவற்றையும் கண்களாக யுடையவர்-எல்லாவற்றையும் அறிபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

சம்ஹாரம் செய்யும் ருத்ரனுக்கு ஞானத்தைக் கொடுப்பவர் -அனைத்தையும் பிரத்யஷமாக காண்பவர் –
எல்லா தர்ச புண்ய காலங்களிலும் அமாவாச்யைகளிலும் ஹவிஸ்சை எடுத்துச் செல்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் சர்வ தர்சநாய நம
அடியாருக்கு சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ணி அருளுபவர் –
அனைத்தையும் காண்பவர்

———————–

அஜஸ் சர்வேச்வரஸ் சித்தஸ் சித்திஸ் சர்வாதிரச்யுத
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா சர்வயோகவி நிஸ் ஸ்ருத –11-

————-

96-அஜ –
தடைகளை விலக்குபவன்-
அடியார்கள் வினைத்தொடரை அருள் என்னும் ஒள வாள் உருவி வெட்டிக் களைபவன் –
என் தன மெய் வினை நோய் களைந்து நல ஞானம் அளித்தவன்
ஒ இறப்பிலி -அகாரத்தால் சொல்லப்படுபவன் -206-524- மீண்டும் வரும் –

அவர்கள் தம்மை அடைவதற்கு இடையூறுகளை தாமே விலக்குபவர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தேஷாம் ஏவ அநு கம்பார்த்தம் அஹம் அஞ்ஞானஜம் தமஸ் நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்த ஞான தீபேந பாஸ்வதா –ஸ்ரீ கீதை -10-11-
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி –ஸ்ரீ கீதை -18-66-

பிறப்பற்றவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் —

பிறப்பற்றவர் -செல்பவர் – ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்

ஓம் அஜாய நம
தாமே பிரதிபந்தகங்களைப போக்கி தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்பவன்
மீண்டும் -206–524-நாமாவளி வரும்

——————-

97-சர்வேஸ்வர –
தானே அடியார் இடம் சென்று ஸ்ருபவன்
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்தே -உலக்குக்கோர் முந்தை தாய் தந்தையே -5-7-7-

தன்னைச் சரணம் அடைந்தவர்களைத் தாமே விரைவாக அவர்களிடம் செல்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஈஸ்வரர்களுக்கு எல்லாம் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

விபீஷனேன ஆசு ஜகாம சங்கமம் –யுத்த -18-39–பெருமாள் விரைந்து சரணம் அடைந்த விபீஷணன் உடன் சேர்ந்தார்

எல்லோருக்கும் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் சர்வேஸ்வராய நம
திருவடி அடைய ஆசை உள்ளோர்க்கு தானே சென்று சேவை சாதிப்பவன்

——————

98-சித்த –
சித்த தர்மம் -எப்போதும் உள்ளவன் –
புதையல் போலே எப்போதும் இருப்பவன்
ஆழியான் அருள் தருவான் அமைகின்றான் -10-6-1-

உபாயாந்தரங்களால் அன்றி தாமே சித்த உபாயமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
ந்யாஸ இத்யாஹூ மநீஷினோ ப்ராஹ்மணம் –தைத்ர்யம் -புதையல் போன்று ப்ரஹ்மம்
உள்ளேயே இருப்பதாக ஞானிகள் கூறுகின்றனர்

என்றைக்கும் உள்ள தன்மையை யுடைய நித்யர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

அடையப் பெறுபவர் -எப்போதும் ஞான வடிவினர் -அடியவர்களில் காக்க சித்தமாக உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் சித்தாயா நம
அடியார்களுக்கு கை வசப்பட்டு இருப்பவன்

—————-

99- சித்தி
பேறாய் இருப்பவன்
அடியை அடைந்து ஈறில் இன்பத்து இரு வெள்ளம் யான் மூழ்கினேன் -2-6-8-
உபாயாந்தரங்களுக்கும் பலன் அளிப்பவன் –

உபாயங்களினால் தேடப்படும் பலனுமானவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யதிச்சந்தோ ப்ரஹ்ம சர்யம் சரந்தி–கட
யம் ப்ருதக் தர்ம சரணா ப்ருதக் தர்ம பலைஷிண -ப்ருதக் தர்மை சமர்ச்சந்தி தஸ்மை தர்மாத்மனே நம

எல்லாவற்றிலும் சிறந்த பயனாய் ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் சித்தியே நம
அனைவருக்கும் அடையப்பட வேண்டியவன்

————-

100-சர்வாதி –
எல்லா புருஷார்த்தன்கலுக்கும் மூல காரணம்
சர்வான் காமான் ப்ராப்னுவந்தே –கிருஷ்ண நாமாபிதாநாத்
சகல பல பிரதோ ஹி விஷ்ணு
அற முதல் நான்கவையாய் -திரு வெழு கூற்று இருக்கை-

உயர்வும் தாழ்வும் ஆகிற எல்லாப் பயங்களுக்கும் தாமே காரணமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யே த்வாம் தேவம் த்ருவம் பக்தா புராணம் புருஷோத்தமம் ப்ராப்னுவந்தி சதா காமாந் இஹ லோகே பரத்ர ச –யுத்த -120-31-
சர்வான் காமான் ப்ராப்னுவந்தே விசாலான் த்ரை லோக்யே அஸ்மின் க்ருஷ்ண நாமாபிதாநாத்

எல்லா பூதங்களுக்கும் காரணம் ஆனவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

அனைத்திற்கு காரணம் ஆனவர் -எல்லாராலும் ஏற்கப் பெறுபவர் -எல்லாம் உண்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் சர்வாதியே நம
சகலத்துக்கும் சகல -த்ரிவித-காரணம் ஆனவன்

————————————————————–

ஆறும் பேறும் அவனே -மருந்தும் விருந்தும் அவனே –

87-சரணம் -அனைவருக்கும் உபாயம் –தன்னை அடைய தானே வழியாய் இருப்பவர் –
88-சர்ம -ஸுக ரூபமானவர் –
89-விச்வரேதா-பிரபஞ்சத்துக்கு முதல் காரணமாக இருப்பவர் -உடலையும் புலன்களையும் தன் தொண்டுக்காகவே படைப்பவர் –
90-பிரஜாபவ -அவர் கொடுத்த உடலையும் புலன்களையும் கருவிகளாகக் கொண்டு அவரைச் சேரும்படி இருப்பிடமானவர்
91-அஹ-அவர்கள் தன்னைக் கிட்டுவதற்காக இடையூறாக இருக்குமவற்றை தானே விலக்குபவர் –
92-சம்வத்சர-அடியார்களைக் கை தூக்கி விட அவர்கள் உள்ளத்திலேயே
97-சர்வேஸ்வர -சரணாகதர்களை தகுதி பார்க்காமல் தாமே சடக்கென அடைபவர்
98-சித்த –தன்னை அடைவதற்கு வேறு வழிகள் தேவை இல்லாமல் தானே தயாரான வழியானவர் –
99-சித்தி -அனைத்து தர்மங்களாலும் அனைவராலும் அடைய படும் பயனாக இருப்பவர் –
100-சர்வாதி -உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த அனைத்துப் பயன்களுக்கும் மூலமாக இருப்பவர் –

———-

முதல் சதகம் முடிந்தது-

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–1-8-பரத்வம்-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்

November 13, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

ஈசான பிராணத ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஸ் ஸ்ரேஷ்ட பிரஜாபதி
ஹிரண்ய கர்ப்போ பூ கர்ப்போ மாதவோ மது ஸூ தன–8-
ஈஸ்வரோ விக்ரமீ தன்வீ மேதாவீ விக்ரம க்ரம
அனுத்தமோ துராதர்சா க்ருதஜ்ஞ க்ருதிராத்மவான் –9
ஸூ ரேசஸ் சரணம் சர்மா விஸ்வரேதா ப்ரஜாபவ
அஹஸ் சம்வத்சரோ வ்யாள பிரத்யயஸ் சர்வ தர்சன –10-
அஜஸ் சர்வேச்வரஸ் சித்தஸ் சித்திஸ் சர்வாதிரச்யுத
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா சர்வயோகவி நிஸ் ஸ்ருத –11

———–

ஈசான பிராணத ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஸ் ஸ்ரேஷ்ட பிரஜாபதி
ஹிரண்ய கர்ப்போ பூ கர்ப்போ மாதவோ மது ஸூ தன–8-

————

66-பிராணத-
பிராணனைக் கொடுப்பவன் –
தன்னை நித்ய அனுபவ சக்தி கொடுப்பவன்
தனியேன் ஆர் உயிரே-10-10-1-உன் சுவட்டை அறிவித்து
சுவட்டை சுவையை பிரித்தாளும் முடியாதபடி
குணாவிஷ்காரத்தாலே -தரிப்பித்தவனே –மேலும் -322-409-956 பார்ப்போம் –

எக்காலமும் தர்சித்து மகிழ்வுடன் நித்ய கைங்கர்யம் செய்யும் சக்தியை நித்ய ஸூரிகளுக்கு அளிப்பவர்-
இவனுடைய ஐஸ்வர்யங்களில் முதன்மையானது இது –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
எஜமானன் என்கிற தன்மைக்கு முதன்மையான திரு நாமம்
நித்ய ஸூரிகளுக்கு உயிரும் வலிமையையும் அளித்து நித்ய கைங்கர்யத்தில் ஈடுபத்துபவன்
ய ஆத்மா தா பலதா–தைத்ரியம் -4-1-8-அவன் தன்னையே ஆத்மாவாகவும் வலிமையாகவும் அளிக்கிறான்
ச தை வ பிராண ஆவிசதி–பிருஹத் 3-5-20–அவனே பிராணனாக அனைத்து உயிர்களிலும் புகுகிறான்

உயிர்களை நடத்துபவர் -கால ரூபியாக உயிர்களைக் கண்டிப்பவர் -அழிப்பவர்-பிராணன்களை சோதிப்பவர் -கண்டிப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் —

பிராணங்களைத் தருபவர் -விசேஷமாக சுகத்திற்கு எதிரான துக்கத்தை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பிராணத நம
அனைவருக்கும் சத்தையை -உயிரை -அளிப்பவன் –
நித்ய கைங்கர்யம் செய்வதற்கு உரிய சக்தி நித்யர்களுக்கு கொடுப்பவன்

———————-

67-பிராண –
உயிராக இருப்பவனே –
ஒத்தே எப்பொருட்கும் உயிராய் -2-3-2-
ததேதத் அஷரம் ப்ரஹ்ம ச பிராண தது வாங்மந -உயிர் வாக் மனம் அனைத்துமாக இருக்கிறான் –

அவர்களுக்கு உயிராக இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

தேவர்களுக்கும் பிராணனாக உள்ளவன்
ததோ தேவாநாம் நிரவர்த்தா ஸூரேக –தைத்ரியம் -4-1-8-ஒரே உயிராக தேவர்களுக்கு அவனே இருந்தான்
கோ ஹி ஏவ அந்யாத் க ப்ராண்யாத்–தைத்ரியம் ஆனந்த வல்லீ -7-அவன் இல்லை என்றால் இந்த உலகிலும் அந்த உலகிலும்
யாரால் ஆனந்தம் அனுபவிக்க இயலும்
பிரானோ ரஷதி விஸ்வம் ரஷத் –பிராணனாகிய அவனே பாதுகாக்குகிறான்
பிராணஸ் ததா அநு கதாம் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -1-1-29-அவனே பிராணன் என்று உணரலாம்
அதைநம் ஏதே தேவா பிராணா அம்ருதோ ஆவிசந்தி –அதன் பின்னர் இறவாமை பெற்ற தேவர்கள் பிராணன் எனப்படும் அவனுள் புகுந்தனர்
தத் ஏதத் அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம ச பிராண தது வாங்மந முண்டகம் –2-2-2-அழியாத ப்ரஹ்மமே மனம் வாக்கு பிராணன்
சத்யாத்ம ப்ராணாராமம் மம ஆனந்தம் –தைத்ரியம் சீஷா வல்லி-6-2-முக்தர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும்
அவனே பிராணன் மற்றும் ஆனந்தமாக உள்ளான்
மநோ மய பிராண சரீரோ பா ரூப ஸத்ய சங்கல்ப –சாந்தோக்யம் -3-14-2–மனத்தால் மட்டும் உணரப்பட வேண்டியவன் –
பிராணனை சரீரமாகக் கொண்டவன் ஸத்யஸங்கல்பன்
அதோபகரணம் திவ்யம் பஞ்ச சக்தி உபலஷிதம் கால ஞான கிரியா இச்சாக்ய பிராண சம்ஜ்ஞம் மஹா மதே பிராண
ஸக்தேஸ்து ச அத்யாத்மம் ஷட் குணம் அகிலம் ஹி யத் அதி தேவதம் அப்ஜாஷோ வாஸூ தேவோ சநாதந –பவ்ஷகரை சம்ஹிதை —
காலம் ஞானம் செயல்பாடு விருப்பம் பிராணன் -ஆகிய ஐந்து வித திவ்ய சக்தியைக் கொண்டுள்ளான் –
பிராணன் சேரும் பொது ஆறு குணங்களும் உண்டாகின்றன -இப்படியாக உள்ள புண்டரீகாக்ஷனான வாஸூ தேவனே உயர்ந்தவன்
ஞான கிரியா இச்சா பிராண ரூபம் சக்தி வ்யூஹம் த்விஜ அச்யுதம் -தவ்ம்ய சம்ஹிதை —இரண்டு பிறவி கொண்ட
ப்ராஹ்மணரே ஞானம் செயல்பாடு விருப்பம் பிராணன் ஆகியவற்றை உடைய அவனை அச்யுதன் என்கிறோம்

உயிராக இருப்பவர் -முக்ய பிராணன் ஆனவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் —

செயல்பாடுகளை நன்கு நடத்துபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பிராண நம
ஸ்திதி அளிப்பவன் -அவனை அடைவதற்கு உயிராக இருப்பவன்

————————

68-ஜ்யேஷ்ட –
முதன்மை யானவன் –
அந்தமில் புகழாய் -5-7-7-
செலக் காண்கிற்பார் காணும் அளவும் செல்லும் கீர்த்தியாய் உலப்பிலானே -5-8-4-
முது வேத முதல்வன் -ஆதி பெரும் மூர்த்தி -ப்ரஹ்மைவ பூதாநாம் ஜ்யேஷ்டம் –

தம்மாலும் சூரிகளாலும் எக்காலமும் அனுபவிக்கப் பட்டாலும் கரை காண முடியாத பெரிய ஐஸ்வர்யம் உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

போற்றத்தக்கவன் முதியவன் –அனைவருக்கும் முதியவன் -ப்ரஸஸ்ய போற்றத்தக்கவன் என்ற பதத்துடன்
இஷ்டன்-விரும்பத் தக்கவன் சேரும் பொழுது ஜ்யஇஷ்டன் –ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லை அற்றதாக இருக்கும் என்றதாயிற்று
அவன் தன்னாலும் -நித்ய ஸூரி களாலும் எப்போதும் எந்த நிலையிலும் அனுபவிக்கப்பட்டவனாக இருந்தாலும்
அத்தகைய அனுபவத்துக்கு எல்லை இல்லையே -இதனாலே அதிகமாகப போற்றத்தக்கவன் என்றவாறு

எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையானவர் -எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஆனவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

குணங்களாலும் காலத்தாலும் தொன்மையானவர் -மிகச் சிறந்த முறையில் போற்றத தக்கவர் –
ஜ்யேஷ்ட ஸ்ரேஷ்ட -என்று ஒரு திரு நாமம் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ஜ்யேஷ்டாய நம
முதன்மையான -முதியவன்

———————-

69-ஸ்ரேஷ்ட –
மேன்மை மிக்கவன்
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -10-7-2- என்னப் பண்ணும்
தத் விப்ராசோ விபன்யவ ஜாக்ருவாம்ச சமிந்ததே விஷ்ணோர்யத் பரமம் பதம் –
திசைதொறு அமரர்கள் சென்று இறைஞ்ச நின்றவன் -ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் –

நித்ய சூரிகள் எப்போதும் செய்யும் துதிகளினால் ஆராதிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அவனது திருக் கல்யாண குணங்களையும் திவ்யமான திரு மேனியையும் எப்போதும் அனுபவிக்கும் நித்ய ஸூரி கள்-
அவனை எப்போதும் புகழ்ந்த படி உள்ளனர்
புகழத்தக்கவன் ப்ரஸஸ்ய +மிகவும் சிறந்த இஷ்டன் -சேர்ந்து சிரேஷ்ட -ஆகிறது
தத் விப்ராஸ விபந்யவ ஜாக்ருவாம்ச சமிந்ததே விஷ்ணோர்யத் பரமம் பதம் ஸூபால உபநிஷத் -அவனைப்
போற்றி கைங்கர்யம் செய்கிறார்கள்
தஸ்மை தேவா உபாஸதே –தேவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள்

எல்லா வற்றுக்கும் மேம்பட்டவர் -எல்லா வகையாலும் உயர்ந்தவர்–ஸ்ரீ சங்கரர் —

ஓம் ஷ்ரேஷ்டா நம
மேன்மையிலும் முதன்மையானவன்

————————

70-பிரஜாபதி –
நித்ய ஸூரிகளுக்கு தலைவன் -அமரர்கள் அதிபதி -முனிவர்க்கு உரிய அப்பன் -8-11-11
அகில ஜகத் ஸ்வாமின் அஸ்மத் ஸ்வாமின் –

பக்த முக்தர்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களான நித்ய சூரிகளுக்குத் தலைவர் –
அவர்கள் யார் என்றும் அவர்களுக்கு உள்ள சம்பந்தமும் சொல்லுகிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

நித்ய ஸூரிகளின் தலைவனை அன்றோ இப்படி புகழ்கிறார்கள் –
அவர்களுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சொல்லும் இத் திரு நாமம்
பக்தர் முக்தர் இவர்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்த நித்யர்களை பிரஜா என்று சொல்லி –
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதிஇமையோர் தலைவனை பிரஜாபதி என்கிறது
அனைத்தையும் அறிந்த -எல்லை அற்ற காலம் பரம பதத்தில் வாசம் செய்பவர் நித்யர் -பிரஜா
ரஸ்மி ரஸ்மீ நாம் மத்யே தபந்தம் ருதஸ்ய பத்தே காவாயோ நிபந்த்தி –தேஜஸ் மிக்குள்ளார் நடுவில் அவர்களை விட
தேஜஸ்ஸூ விஞ்சி ஜ்யோதிஸ்ஸூ ஸ்வரூபமாகவும் ஸத்ய ஸ்வரூபனாகவும் உள்ள பரமாத்மாவின் திருவடிகளை
அனைத்தும் அறிந்த நித்யர்கள் வணங்குகிறார்கள்
யமந்த சமுத்ரே கவயோ வயந்தி ததஷரே பரமே பிரஜா -தைத்ரியம் நாராயண வல்லீ –3-அனைத்தையும் அறிந்த
நித்யர்கள் சமுத்திரத்தின் நடுவில் உள்ள சாஸ்வதமான பரம் பொருளை அறிகிறார்கள்
யஸ்மின் தேவா அதி விச்வே நிஷேது –தைத்ரியம் ஆனந்த வல்லீ -2-அனைத்து தேவர்களும் இவன் இடம் வாழ்கிறார்கள்
அதீயீஸ்வரே –அஷ்டாத்யாயீ
யஸ் மாதீகம் யஸ்ய ச ஈஸ்வரானாம் தத்ர சப்தமி –அஷ்டாத்யாயீ –யாருக்கு ஈஸ்வரத்தன்மை அதிகம் உள்ளதோ
யோ தேவேஷூ அதிதேவ ஏக ஆஸீத் –தைத்ரியம்
யத்ர பூர்வே ஸாத்யா சாந்தி தேவா
சதா பஸ்யந்தி ஸூரயா
யத்ர ருஷயோ பிரதமஜா ஏ புராணா-புருஷ ஸூக்தம்
மத்யே வாமநம் ஆஸினம் விஸ்வ தேவா உபாஸதே –கட–2-5-3– இதயத்தில் உள்ள பூஜிக்கத்தக்க பரம்பொருளை
சத்வ குணத்துடன் தேவர்கள் உபாசிக்கிறார்கள்

ஈஸ்வரர் என்பதனால் பிரஜைகளுக்கும் அதிபதி –ஸ்ரீ சங்கரர் —

பிரஜைகளைக் காப்பவர் -தனக்கு மேம்பட்ட பத்தி இல்லாதவராய் உலகை நன்கு படைப்பவர் –ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பிரஜாபதி நம
சர்வேஸ்வர ஈஸ்வரன்

—————————-

71-ஹிரண்ய கர்ப்ப —
மிகவும் விரும்பத் தக்க -பரிசுத்தமான -பரம பதத்தில் இருப்பவன்
தொண்டர் ஆள்வது சூழ் பொன் விசும்பே பொன்னுலகு -10-8-1-
பொன்னுலகு ஆளீரோ புவனி முழுதாளீரோ -9-8-1-

இதமாகவும் மகிழ்ச்சியைத் தருவதாகவும் உள்ளதனால் ஹிரண்யம் எனப்படும் பரம பதத்தில் நித்யமாக வசிப்பவர் –
இப்படி அனுபவிக்கும் தேச விசேஷம் கூறப்படுகிறது –
தோஷம் அற்றதாய் -நித்யமாய் -பரம சத்வ மயமாகத் தங்கம் போலே இருப்பதால் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

சுத்த சத்வமயம் -தோஷங்கள் அற்ற -நித்தியமான -தங்கம் போன்ற மேம்பட்டது -ஹிரண்யம் ஹிதம் ரமணீயம் –
அவனை கர்ப்பத்தில் கொண்டுள்ளதால் ஹிரண்யகர்ப்பம் பரமபதம் ஆகும்
ஹிரண்மயே பரே லோகே விரஜம் ப்ரஹ்ம நிஷ்கலம் தத் சுப்ரம் ஜ்யோதிஷம் ஜ்யோதி தத்யத் ஆத்மவிதோ விது
ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி -முண்டக –2-2-10-அவன் முன்னே சூர்யன் போன்றவை பிரகாசிப்பது இல்லையே
தேவாநாம் பூ அயோத்யா தஸ்யாம் ஹிரண்மய கோசபுரம் ஹிரண்மயீம் ப்ரஹ்ம விவேச அபராதிஜா –யஜுர் ஆரண்யகம்

பொன் மயமான அண்டத்தில் உள்ள பிரமனுக்கு ஆத்மாவானவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் —

பொன்னிறம் கொண்ட பிரம்மாண்டத்தை கர்ப்பத்தில் உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ஹிரண்ய கர்ப்பாய
பரமபதத்தில் இருப்பவன்

————————–

72-பூ கர்ப்ப –
பூமிப் பிராட்டிக்கு ஸ்வாமி –அவளை கர்ப்பத்தில் போல் காப்பவன்
70-71-72-73-பரம பதத்தில் நித்யர் உடன் தன் பெருமைக்கு பொருத்தமாக திவ்ய மகிஷிகள் உடன் வசிப்பதை சொல்பவை
மஹீம் தேவீம் விஷ்ணு பத்நீம் அஜூர்யாம் -மஹீ தேவி பூமி பிராட்டி -நித்ய யௌவனை –
எயிற்றில் மண் கொண்ட வெந்தை -பெரியாழ்வார் -5-2-3-
பார் வண்ண மட மங்கை பத்தர் -திரு நெடு -18-

இனி -அவனுக்கு திவ்ய மகிஷிகள் உள்ளமை கூறப்படுகின்றது –
பூமி தேவியைக் கர்ப்பத்தில் வைப்பது போலே வைத்துக் காப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

பூ -பூமா தேவி -ஹ்ரீ -ஷமா-பெயர்களும் உண்டே
மஹீம் தேவீம் விஷ்ணு பத்னீம் அஜூர்யாம் -நித்ய யுவாகுமாரியான பூமாதேவியை வணங்குகிறோம்
உத்ருதா அஸீ வாராஹேண–தைத்ரியம் ஸ்ரீ வராஹ நாயனாரால் உத்தாரணம்

பூமியைக் கர்ப்பத்தில் வைத்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தேவர்களை யுண்டாக்குபவர்-பூமியை கர்ப்பத்தில் யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூ கர்ப்பாய நம
பூமியை ரக்ஷித்து அருளுபவர்
உண்டு முழித்து இத்யாதி செய்ததால் ஸ்ரீ தேவி சீராரோ–விராடன்

——————-

73-மாதவ-
திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் -மா -ஸ்ரீ தேவி அவளுக்கு ஸ்வாமி
அஸ்ய ஈசாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்நீ
ஸ்ரத்தையா தேவோ தேவத்வம் அஸ்நுதே –
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன்
நித்யைவ ஏஷா ஜகன்மாதா விஷ்ணோ ஸ்ரீ அநபாயிநீ
அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பன்
அமுதில் வரும் பெண்ணமுதம் கொள்ள வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவன்
ஸ்ரீ வல்லபன்

மா எனப்படும் திருமகளுக்கு கேள்வன் -இவளுக்கு ஸ்வரூபத்தை போலவே நித்ய நிர்மலமான ரூபம் ஸ்வா பாவிகமான பரம ஐஸ் வர்யம்
உலகு அனைத்துக்கும் தாயாக இருக்கும் தன்மை -எம்பெருமான் யுடன் நித்தியமான ஸ்வா பாவிகமான தொடர்பு ஆகியவை
தத்வ பர சாஸ்திரங்களான ஸ்ரீ ஸூ கதம் -சரத்தா ஸூ க்தம் மேதா ஸூ க்தம்-உத்தர நாராயணம் –
கௌஷீதகீ ப்ராஹ்மணம் முதலியவற்றால் விரிவாகச் சொல்லப் படுகின்றன -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அஸ்ய ஈசாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்நீ
ஹ்ரீச்சதே லஷ்மீம் ச பத்ந்யை -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-18-17–
நித்யைவ ஏஷா ஜெகன் மாதா விஷ்ணோர் ஸ்ரீ அநபாயிநீ யதா சர்வகதோ விஷ்ணோர் ததைவ இயம் த்விஜோத்தம – ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-18-17–
தச் சக்தி துர்ஜயா பீமா விஷ்ணு சக்தி இதை ஸ்ம்ருதா சர்வ பூத ஹ்ருதப்ஜஸ்தா நாநா ரூப தரா பரா
ப்ராணாக்யா மந்த்ரமாயா ச விஸ்வஸ்ய ஜநநீ த்ருவா தேவீ பிந் நாஞ்ஜன ஸ்யாமா நிர் குணா வ்யோம ஏவ ஹி –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம புராணம் —
அவனது சக்தியே இவள் -உலகை வாழ்விப்பவள் என்பதால் பிராணன் எனப்படுபவள்
ததைவ ஏகா பரா சக்தி ஸ்ரீர் தஸ்ய கருணாஸ்ரயா ஞானாதி ஷாட் குண்யமயீ யா ப்ரோக்தோ ப்ரக்ருதி பரா ஏகைவ சக்தி
ஸ்ரீர் தஸ்ய த்வதீயா பரிவர்த்திதே பராவரேண ரூபேண சார்வாகாரா சநாதநீ அநந்த நாமதேயோ ச சக்தி சக்ரஸ்ய
நாசிகா ஜகத் சராசரம் இதம் சர்வம் வ்யாப்ய வ்யபஸ்திதா
மஹா விபூதே சம்பூர்ண ஷாட் குண்ய வபுஷு ப்ரபோ பகவத் வாஸூ தேவஸ்ய நித்யேவ ஏஷ அநபாயிநீ
ஏகைவ வர்த்ததே பிந்நா ஜ்யோத்ஸ் நேவ ஹிமதீ திதே
சர்வ சக்த்யாத்மிகா சைவ விஸ்வம் வ்யாப்ய வ்யவஸ்திதா சர்வ ஐஸ்வர்ய குணோபேதா நித்யம் தத் தர்ம தர்மிநீ
பிராண சக்தி பரா ஹி ஏஷ ஸர்வேஷாம் பிராணி நாம் புவி சக்தீ நாம் சைவ ஸர்வாசாம் யோனி பூதா பரா கலா யஸ்மாத்
லஷ்ம்யம்ச ஸம்பூதோ சக்த்யோ விஸ்வகா சதா காரணத்வேந திஷ்டந்தி ஜகத் அஸ்மின் ததாஜ்ஞாயா தஸ்மாத் ப்ரீதா
ஜெகன் மாதா ஸ்ரீர் யஸ்ய அச் யுத வல்லபா ஸூ ப்ரீதா சக்த்ய தஸ்ய சித்திம் இஷ்டாம் நிஷாந்தி ச -ஸ்ரீ மஹா லஸ்மி சஹஸ்ர நாமம்
காவ்யம் இராமாயணம் க்ருஸ்த்னம் ஸீதாயா சரிதம் மஹத் –பாலகாண்டம் -4-7-
ஸ்ரத்தாயா தேவோ தேவத்வம் அஸ்னுத் –ஸ்ரீ லஷ்மீ தத்வம் சொல்லுமே இவை

மா எனப்படும் திருமகளுக்கு கேள்வன் -மது வித்யையினால் அறியப்படுபவர் -மௌனம் த்யானம் யோகம் இவற்றால்
மாதவனை அறியாவாக -வியாசர் என்பதால் மாதவன் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

லஷ்மிக்கு கணவன் -தனக்கு யஜமானன் இல்லாதவன் -மதுவின் வம்சத்தில் உதித்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் மாதவா நம
திரு மா மகள் கொழுநன் -நித்ய சம்ச்லேஷம் -க்ஷண விஸ்லேஷ அஸஹயன்
மீண்டும் வரும் –169-/–741-நாமாவளியாக

——————–

74- மது ஸூதந-
மது அரக்கரை முடித்தவன்
மது -இந்த்ரியங்களை சொல்லி நித்யர் சிந்தை எப்போதும் இவன் பால் ஈர்த்து கொள்பவன்
மாயா வாமனனே மது ஸூ தா -7-8-1
வள்ளலே மது சூதனா என் மரகத மலையே -2-6-3-

மது முதலிய அசுரர்களை அழிப்பதனால் லஷ்மியானவள் தம்மிடம் நிலைத்து இருப்பவர் -நித்ய சூரிகளின் இந்த்ரியங்களைத்
தடைகள் இல்லாமல் தம்மிடம் ஈர்ப்பவர் -மது -எனபது இந்திரியங்களைக் குறித்து அவற்றைத் தம்மிடம் ஈர்ப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

மகிழ்வித்தல் என்ற நந்தி +ல்யு –நந்தன் போலே–அழித்தல் என்ற ஸூத +ல்யு -ஸூதந
இதே போன்று நந்தன -வர்த்தன-மதன -சங்கர்ஷண -ஜனார்த்தன போன்றவையும் ல்யு கொண்டவை
சர்வ தத்வ ந்யாச்சைவ மதுஹா மது ஸூதநா –உத்யோக பர்வம் -68-4-என்று அநேக தத்துவங்களையும் தன்னிடம் கொண்டதால்
மதுஹா என்றும் மது ஸூதநன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான்
மது இந்திரிய நாமா ச ததே மது நீ ஷுதந –இந்திரியங்களுக்கு மது என்று பெயர்
அஸூரம் ஹந்தி மது ஸூதந

மது என்னும் அசுரனை அழித்தவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

சிறந்த ஞானமுடைய ஜீவர்களை சுகம் மிகுந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்பவர் –
மது என்னும் அசுரனைக் கொன்றவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் மது ஸூதநாய நம
மது அசுரனை நிரசித்தவன்
கர்ம பலன்களையும் மது என்பர் -அத்தையும் நிரசிப்பவர்
நித்ய ஸூ ரிகளின் இந்த்ரியங்களையும் மது என்பர் -அவற்றை அடக்கி அவர்களுக்கு தன்னையே
சதா பஸ்யந்தி பண்ணும்படி இலக்கு ஆக்குபவன்

————

ஈஸ்வரோ விக்ரமீ தன்வீ மேதாவீ விக்ரம க்ரம
அனுத்தமோ துராதர்சா க்ருதஜ்ஞ க்ருதிராத்மவான் –9

———

75-ஈஸ்வர
சர்வ ஸ்வாமி -சர்வேஸ்வரேஸ்வரன்
சத்ய காம சத்ய சங்கல்ப -இச்சிப்பதும் நினைப்பதும் உண்மையாகும் -நடக்கும் –
எண்ணில் தொல் புகழ் வானவர் ஈசனே -3-3-3-
வானோர் பெருமான் மா மாயன் வைகுந்தன் எம்பெருமான் -1-5-4-

அளவில்லாத நித்ய விபூதியிலும் தடையில்லாத சங்கல்பம் உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஸத்ய காம ஸத்யஸங்கல்ப –சாந்தோக்யம் -8-1-5
யத்ர காம அகமோ வசீ –எங்கும் செல்ல வல்லவன் -அனைத்தையும் தம் வசம் வைத்துள்ளவன்

எல்லாம் வல்லவர் ஆதலால் ஈஸ்வரர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஈச எனப்படும் பிரம்மா முதலியவர்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவர் –
லஷ்மீ தேவியையும் வாயுவையும் பிரகாசிக்கச் செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ஈஸ்வராய நம
தனது சங்கல்பத்தாலே அனைத்தையும் ஆள்பவன்
கீழே -36-நாமாவளியாகவும் பார்த்தோம்
சர்வ சக்தன் -கிரியா இச்சா ஞான சக்திகளை ஆள்பவன்

——————–

76-விக்ரமீ –
பராக்கிரமம் உடையவன் –
நினைவாலே நடக்கும் -சுண்டு விரல் நுனியாலேயே நினைத்தால் முடித்து விடுவேன்
பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் -5-10-திருவாய் மொழி முழுதும் அவன் விக்கிரமம் பேசும்

நினைத்தது தடைபடும் வாய்ப்பே இல்லாமல் நினைத்ததை முடிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அனைவராலும் போற்றப்படும் விக்ரம் -நித்தியமாக இனி சேர்ந்து விக்ரமீ
மனசா ஏவ ஜகத் ஸ்ருஷ்டிம் சம்ஹாரம் கரோதி ய தஸ்ய அரி பக்ஷே ஷபணே கியாந் உத்யம விஸ்தர–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-22-15-
சங்கல்பத்தாலே அனைத்தையும் செய்ய வல்லவன் விரோதிகளை நிரசிக்க என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும்

சௌர்யத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தனது அவதாரங்களில் ஏற்றத் தாழ்வு இல்லாதவர் -பராக்ரமத்தை யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் விக்ரமீ நம
வீர தீர பராக்ரமங்களில் ஒப்பற்றவன்

————————–

77-தந்வீ –
சாரங்க வில்லை யுடையவனே -மற்ற திவ்ய ஆயுதங்களுக்கும் உப லஷணம்-
சார்ங்கம் என்னும் வில்லாண்டான் தன்னை –
அன்று நேர்ந்த நிசாசரரை வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான்

இப்படிப்பட்ட தமக்குத் தகுந்த உயர்ந்த சார்ங்கம் என்னும் வில்லை யுடையவர் –
எல்லா திவ்ய ஆயுதங்களோடும் கூடியவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
சார்ங்க தந்வா ஹ்ருஷீகேஸ புருஷ புருஷோத்தம அஜித கட்க த்ருக் விஷ்ணு க்ருஷ்ண ச ஏவ பிருஹத் பல–யுத்த -120-15-
சர நாநா வித ஆகார தனு ஆயுத விக்ரஹம் அநு வ்ரஜந்தி காகுத்ஸ்தம் சர்வே புருஷ விக்ரஹ –யுத்த 107-9–
பெருமாள் தன்னுடைச் சோதி எழுந்து அருளும்போது அம்புகளும் கோதண்டமும் தொடர்ந்தன
ததோ ராஜன் பகவான் உக்ர தன்வா நாராயண பிரபவ ச அப்யய–இவனே ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹார காரணன்
பூதாதிம் இந்திரியாதிம் ச த்விதா அஹங்காரம் ஈஸ்வர பிபார்த்தி
சங்க ரூபேண சார்ங்க ரூபேண ச ஸ்திதம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-22-70-என்று
பஞ்ச பூதங்களின் காரணமான தாமச அஹங்காரம் இந்திரியங்களின் காரணமான சாத்விக அஹங்காரம்
இரண்டையும் சர்வேஸ்வரன் சங்கு மற்றும் சார்ங்க வடிவில் வைத்துள்ளான் –

வில்லை யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

வில்லை யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் தந்வீ நம
சாரங்கம் உடையவன்

———————

78-மேதாவீ-
எல்லாம் அறிந்தவன் -ஸ்வதஸ் சர்வஞ்ஞன்
எல்லையில் ஞானத்தன் -3-10-8

கால தேச வரையரை யற்ற மகிமைக்கு உதவியாக -ஸ்வா பாவிக சர்வஜ்ஞத்வம் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
அஸ்மாயா மேதா ஸ்ரஜோ விநி –அஷ்டாத்யாயீ –அஸ் என்பது யசஸ் மாயா மேதா ஸ்ரக் போன்றவற்றின் இறுதியில்
உடையவன் பொருளில் விநி என்ற பதம் வரும் -மேதா +இநி -மேதாவீ

பல கிரந்தங்களை தரிக்கும் திறமை உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அறிவுடையவள் ஆதலால் மேதாவீ-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் மேதாவீ நம
சர்வஞ்ஞன்–முக்காலத்தில் நடப்பவை அனைத்தையும் கையிலங்கு நெல்லிக்கனியாக ப்ரத்யக்ஷமாக பார்ப்பவன் –
நினைவு மாறாதவன்

——————–

79-விக்ரம-
கருட வாஹனன் –
அஞ்சிறைப் புள் தனிப் பாகன் அமரர் வேந்தன்
தத் புருஷாய வித்மஹே ஸூ வர்ண பஷாய தீ மஹி -தந்நோ கருடக ப்ரசோதயாத் –
வையத்தேவரும் வணங்க அணங்கு எழு மா மலை போல் தெய்வப் புள்ளேறி வருவான் -பெரிய திரு மொழி -3-3-6-

வேத மூர்த்தியான கருடனைக் கொண்டு விரும்பியபடி எழுந்து அருளுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
வி+க்ரமணம் -கருடன் மேல் அமர்ந்த
தத் புருஷாய வித்மஹே ஸூ வர்ண பஷாய தீமஹீ தந்நோ கருட ப்ரசோதயாத் -தைத்ர்ய நாராயண வல்லீ -1-24-

உலகத்தை அளந்தவர் -கருடனை வாகனமாகக் கொண்டவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

திரிவிக்கிரம அவதாரத்தில் மென்மையான அடிகளை யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் விக்ரமாய நம
புள்ளரையன் -வேத ஸ்வரூபியை வாகனமாககே கொண்டவன்

———————

80-க்ரம-
செழிப்புற்றவன் -திவ்ய தேசம் திவ்ய மகிஷிகள் திவ்ய ஆயுதம் திவ்ய வாகன செழிப்பு
அண்டத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் -பரம்பரன் -ஓடியா வின்பப் பெருமையோன்-8-8-2-

இப்படி அளவற்ற நித்ய ஐஸ்வர் யத்தால் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து வளர்ந்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
நித்தியமான ஐஸ்வர்யம் உடையவன் -க்ரம வினைச் சொல் -செல்வந்தனாக உள்ள நிலை

வ்யாபித்தவர் -உலகம் வியாப்பிப்பதற்கு காரணம் ஆனவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

வேதங்களில் தேவதையாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் க்ரம நம
உலக நடவடிக்கை கிராமமாக நடக்கச் செய்பவன்
அனைத்திலும் வியாபித்து இருப்பவன்

———————-

81-அநுத்தம –
மேம்பட்டார் இல்லாதவன்
ந்தத் சமச்ச அப்யதிகச்ச த்ருச்யதே
ஒத்தாரும் மிக்காரும் இல்லாத மா மாயன் -2-3-2-
மத்த பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய -ஸ்ரீ கீதை–7-7-

அதனால் தமக்கு மேம்பட்டவர் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

தஸ்மாத் ஹ அந்யத் ந பரம் கிஞ்சன ஆச
தேந அர்ஹதி ப்ராஹ்மணா ஸ்பர்த்திதும் க -தேந க அர்ஹதி ஸ்பர்த்திதும்
மத்த பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய -ஸ்ரீ கீதை-7-7-
பரம் ஹி அபரம் ஏதஸ்மாத் விஸ்வ ரூபாத் ந வித்யதே

மேம்பட்டார் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

மேம்பட்டவர் இல்லாதவர் -தம்மை நியமிப்பவர் இல்லாத மிக உயர்ந்தவர் -நிரந்தரமான செல்வம் ஞானம் யுடையவர் –
துன்பம் அற்ற லஷ்மி தேவியை யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் அநுத்தமாய நம
ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய -உவமானம் இல்லாதவன்

———————-

82-துராதர்ஷ –
கலக்க முடியாதவன் –
தத் தாம பரமம் மம -தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம்
பாரளந்த பேரரசு எம் விசும்பரசு -திரு விருத்தம் -80
வானோர் சோதி மணி வண்ணன் விண்ணோர் தலைவன் -1-5-5-
அஷோப்ய -807-கலக்க முடியாதவன் அர்த்தம்
கலக்கமிலா நல தவ முனிவர் -8-4-1-
அஷோப்ய -999-அசைக்க முடியாதவன் -பிரபன்னாய அபயம் சர்வ பூதேப்யோததாமி ஏதத் வ்ரதம் மம –
உறுதியான வ்ரதம் -அசைக்க முடியாத
தேசுடைய தேவனார் திருவரங்க செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே -நாச்சியார் -11-5-
வைகுண்டேது பரே லோகே ச்ரியா ஸார்த்தம் ஜகத்பதி
ஆஸ்தே விஷ்ணு அசிந்த்யாத்மா பக்தி பாகவதை சஹ -சூழ விளங்கி
ஏகமேவ அத்விதீயம் -நித்ய ஸ்வாமித்வம் –

கடல் போலே ஆழ்ந்து இருப்பதால் கலக்க முடியாதவர் -கீழ்ச் சொன்னவைகளில் கோஷிக்கப் பட்டதாய் -காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாய்
அழியாததாய் -மாறுபாடு இல்லாததாய் -தமஸ்ஸூக்கு அப்பால் பட்டதாய் -நித்தியமாய் -மீண்டு வருதல் இல்லாத ஸ்தானமாய்-
பகவத் ஸ்வரூபம் போலே விளங்கும் பரமபதம் ஓன்று மட்டுமே இரண்டாவது இல்லை –
சத் இல்லை அசத் இல்லை -ஸ்ருதி வாக்யங்களால் ஒன்றே -இரண்டாவது இல்லை என்று கூறப் பட்டதாய் –
நித்தியமான பரம பதத்தில் ஸ்ரீ தேவி பூமி தேவி நீளா தேவி போன்ற மகிஷிமார்களுடன் கூடி
பர்யங்க வித்யையின் படி ரத்ன மயமான திவ்ய ஸ்தானத்திலே திவ்யமான மஞ்சத்தின் மீது எழுந்து அருளி
அநந்தன் விஸ்வக்சேனர் முதலிய நித்ய சூரிகளால் எப்போதும் கைங்கர்யம் செய்யப் பெற்ற
திருவடிகளை யுடையவனாக விளங்கும் சகல வேத ரஹச்யமான சர்வ ஐஸ்வர்யம் விளக்கப்பட்டது-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

மநோ மய பிராணா சரீர பூ ரூப ஸத்யஸங்கல்ப ஆகாசாத்மா சர்வ கர்மா சர்வ கந்த
சர்வ ரஸ சர்வம் இதம் அப்யாத்த அவர்ஸீ அநாதர
கம்பீர பரமோ தேவா
மஹோததீம் இவ அஷோப்யம்–ஆரண்ய -47-32-
காம்பீர்யாத் சாகர உபமம்
தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம்
தத் அக்ஷரே பரமே வ்யோமன்
தே ஹ நாகம் –புருஷ ஸூக் தம் -துக்கத்தொடர்பு அற்றது
தத் தாம பரமம் மம -ஸ்ரீ கீதை -15-6-
திவ்யம் ஸ்தானம் அஜரம் ச அப்ரமேயம்
ஸ்வ லோகம் கச்ச கதஜ்வர சிரம் –பால -15-33-
விவேச வைஷ்ணவம் தேஜஸ் –உத்தர -110-13-
காலா முஹுர்த்தாதி மய ச கால ந யத் விபூதே பரிணாம ஹேது–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -4-1-84–
தேஷாம் தத் பரமம் ஸ்தானம்
ஏகம் ஏவம் அத்விதீயம்
ந அசத் ஆஸீத் நே சத் ஆஸீத் ததா நீம் வைகுண்ட து பரே லோகே ஸ்ரீ யா சார்த்தம் ஜகத் பதி ஆஸ்தே
விஷ்ணு அசிந்த்யாத்மா பக்தைர் பாகவதைஸ் ஸஹ-லிங்க புராணம்
பஞ்ச சக்தி மயோ தேவ பஹிர் லோகேஸ்வர ஆஸ்தே ஸ்வாநந்த பாவேந பரம வ்யோம்நி ஸூஸ்தித –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்

அசுரர் முதலியவர்களால் வெல்ல முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

பிறரால் அவமானப் படுத்த முடியாதவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் துராதர்ஷாய நம
அப்ரதிஹதன்–யாராலும் வெல்ல முடியாதவன்

————————-

83-க்ருதஜ்ஞ-
செயல்களை அறிபவன்
தர்மஜ்ஞச்ச க்ருதஜ்ஞச்ச –
எண்ணிலும் வரும் -1-10-2-
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ-பெரிய திருவந்தாதி -53–

ஆத்மாவிற்கு நிலை நின்ற ஸ்வரூபம் கைங்கர்யம் என்பதையும் தனக்கு என்று ஒன்றும் இல்லை எனபதையும் மறந்து
அவித்யையால் தங்களை ஸ்வதந்த்ரராக நினைத்து பிறப்பு இறப்பு களை யுடைய உலக வாழ்வில் அகப்பட்டு
உழலும் சம்சாரிகள் செய்யும் சிறிய உபசாரங்களையும் மறவாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

கோவிந்த இதி யத் ஆக்ரந்தத் கிருஷ்ணா மாம் தூர வாசினம் ருணம் ப்ரவ்ருத்தம் இவ மே ஹ்ருதயாத்
ந அபசர்ப்பதி–உத்யோக பர்வம் -3-58-22-

இலை பூ போன்ற எளியவற்றை அளிப்பவர்களுக்கும் மோஷம் தருபவர் –
பிரஜைகள் செய்யும் புண்ய பாப கர்மங்களை அறிபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

தனக்குச் செய்யப்பட்டு வழி பாட்டை நன்றியுடன் நினைப்பவர் -செய்யும் செயல்களை அறிபவர் –
எல்லா பொருள்களையும் அறிந்தவர் -ஜீவர்களை பிறப்பிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நம
சிறிது செய்தாலும் பெரியதாககே கொள்பவன் -அனைத்தும் செய்தாலும் ஒன்றுமே செய்யயாதவன் போலே இருப்பவன்

———————

84-க்ருதி –
செய்விப்பவன் –
தன்னை பூஜிக்க ஸூக்ருதத்தையும் தானே அழிப்பவன்
உம்பர் ஒருவனை என் உணர்வினுள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனது இன்னருளே -8-8-3-
மயர்வற என்னுள்ளே மன்னினான் தன்னை உயர் வினையே தரும் -1-7-4-
என்னைத் தீ மனம் கெடுத்தாய் –மருவித் தொழும் மனமே தந்தாய் -2-7-7-/8
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும் -5-6-4-

அதற்குரிய ஸூஹ்ருதத்தையும் தாமே கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அகர்த்தி ச காரகே சஞ்சாயாம்-வினைப்பகுதி +க்தின் -சேர்ந்து பெயர்ச்சொல் -இதே போலே பூதி -636- / சித்தி -99-
ஏஷ ஏவ சாது கர்ம காரயதி தம் யம் ஏப்யோ லோகேப்யா உந்நிநீஷதி –கௌஷீதகி -3-9-நற்செயல்களை செய்யும் படி
தூண்டி விட்டு தன்னிடம் அழைத்துச் செல்கிறான்

எல்லாம் தாமாகவே இருப்பதால் எல்லாச் செய்கைகளுக்கும் ஆதாரமானவர் –
புருஷ பிரயத்னமாக -அல்ல செயலாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் —

முயற்சி ரூபம் உள்ளவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் க்ருதி நம
என் உணர்வின் உள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனது இன்னருளே
நம்மை ஸத் கர்மங்களிலே ஈடுபடுத்துபவன்

——————

85-ஆத்மவான் –
ஜீவாத்மாக்களை தனது சொத்தாக உடையவன்
எனதாவி ஆவியும் நீ -2-3-4-
எனதாவியுமுனதே-5-7-10–

அந்த ஆத்மாக்களின் ஸ்வரூபம் செய்கை முதலியவற்றை எல்லாம் தமது அதீனத்தில் யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஆத்மாக்களை உடைமையாகக் கொண்டவன்

தம்முடைய மகிமையே தமக்கு ஆதாரமாக யுள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

பிரமனை யுடையவர் -அழியாத திருமேனி உள்ளவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ஆத்மவான் நம
ஸத்கார்த்தாக்களை நியமிப்பவன் -அனைத்து ப்ரவ்ருத்திகளும் அவன் அதீனம்

————

ஸூ ரேசஸ் சரணம் சர்மா விஸ்வரேதா ப்ரஜாபவ
அஹஸ் சம்வத்சரோ வ்யாள பிரத்யயஸ் சர்வ தர்சன –10-

————

86- ஸூரேச –
ப்ரஹ்மாதி தேவர்களுக்கு ஈஸ்வரன் –
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத்தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-
பிரமன் முதலானவர்க்கு ஐஸ்வர்யங்கள் அதிகாரங்கள் கொடுப்பவன்
அமரர்க்கு அமுதீந்த ஆயர் கொழுந்து -1-7-9-

பிரம்மா முதலிய தேவர்களையும் அவரவர் அதிகாரங்களில் நியமிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
யஸ்ய ப்ரஸாதாத் அஹம் அச்யுதஸ்ய பூத பிரஜா சர்க்கர அண்டகாரீ க்ரோதாச்ச ருத்ர ஸ்திதி ஹேது பூத –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -4-1-85-

தேவர்களுக்குத் தலைவர் -நன்மையைக் கொடுப்பவர்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

தேவர்களுக்குத் தலைவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ஸூரேசா நம
தேவாதி ராஜன் -மனிசர்க்குத் தேவர் போலே தேவர்களுக்கும் தேவாவோ

———————–

87-சரணம் –
உபாயமாய் இருப்பவன் –நிரபேஷ -நிருபாதிக ரஷகன் –
நிவாஸ சரணம் ஸூ ஹ்ருத் கதிர் நாராயண –
ஆறெனக்கு நின் பாதமே சரணாகத் தந்து ஒழிந்தாய் -5-8-10-
நாகணை மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு -5-10-8-

எல்லோருக்கும் அடையும் சரணமாகவும் -தம்மை அடைவதற்கு உபாயமாகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

ரஷிக்கும் கிரியை ச்ரு +ல்யுட் சேர்ந்து சரணம்
இதே போலே கரணம் -380-/ காரணம் -381-/பிரமாணம் -432-959-திரு நாமங்கள்
தம் ஹ தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதம் முமுஷுர்வை சரணம் அஹம் பிரபத்யே -ஸ்வேதாஸ்வரம் -6-18-
நிவாஸ சரணம் ஸூஹ்ருத் கத்தி நாராயண –ஸூ பால-3-
சரண்யம் சரணம் ச த்வாம் அஹூ திவ்யா மஹர்ஷய –யுத்த -120-18-

துன்பப் படுபவர்களின் துன்பத்தைப் போக்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

எல்லோருக்கும் அடைக்கலமாகவும் காப்பாற்றுவராகவும் இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் சரணாயா நம
பரம பாராயணம் -ஒரே உபாயம் -ஒரே உபேயம்

—————–

88- சர்ம –
உயர்ந்த பலனாய் இருப்பவன் -சுக ரூபமாய் இருப்பவன்
ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம
வானவர் தெய்வம் என்கோ வானவர் போகம் என்கோ -3-4-7-
எனக்குத் தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -10-7-2-
அமுதாகித் தித்தித்து -ஆராவமுதே
சர்வ கந்த சர்வ ராச
கறந்த பால் நெய்யே நெய்யின் சுவையே கடலினுள் அமுதமே அமுதில் பிறந்த இன் சுவையே -8-1-7-

ஸூக ரூபமாகவும் பயனாகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
சுக -ச்ரு +ம நின் –சர்ம–ஆனந்தமயன் -சர்வ கந்த சர்வ ரஸ -கம் ப்ரஹ்ம கம் ப்ரஹ்ம -ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம

பரமானந்த ரூபமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

அசுபங்களைப் போக்குபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் சரமே நம
நிரவாதிக ஆனந்த மயன் -ஒரே உபேயம்

——————————————————————————

67-பிராண -உயிர் அளிப்பவன் -நித்ய சூரிகளுக்கு உயிர் போலே பிரியமாய் இருப்பவர்
68-ஜ்யேஷ்ட -அனைத்துக்கும் முன்னானவன் -என்பதால் முதியவன்
69-ஸ்ரேஷ்ட -நித்யர்களால் ஸ்துதி செய்யப்படும் சிறந்தவர் –
70-பிரஜாபதி -நித்யர்களுக்கு பதியானவர் -அவர்கள் கைங்கர்த்யத்தை ஏற்றுக் கொள்பவர் –

71-ஹிரண்யகர்ப்ப -தூய சத்வமான பொன்னுலகம் என்னும் ஸ்ரீ வைகுந்தத்தில் வசிப்பவர் –
72-பூ கர்ப -தன் பூமா தேவியை கர்ப்பத்தைப் போலே பாதுகாப்பவர் -ஸ்ரீ வராஹ நாயனாராக திருவவதரித்து கடலில் நின்றும் இடர்ந்து எடுத்தவர்
73-மாதவ -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியின் கணவர் -அவளை விட்டு ஷண நேரமும் பிரியாதவர் –
74-மது சூதன –மது என்னும் அசுரனை அழித்தவர்-அதே போலே அனைத்து தீமைகளையும் ஒழிப்பவர் –
75-ஈஸ்வர -தடங்கல் அற்ற ஆட்சி புரிபவர் -அனைத்து சங்கல்பங்களையும் முடிப்பவர் –
76-விக்ரமீ-மிக்க திறல் உடையவர் -எதிர்க்கும் அனைவரையும் ஒழிக்க வல்லவர் –
77-தன்வீ -சார்ங்கம் என்னும் வில்லைப் பிடித்த தன்னிகர் அற்றவர் —
78-மேதாவீ-தன் பெருமைக்குத் தக்க சர்வஜ்ஞ்ஞர் -சர்வஜ்ஞ்ஞர் –
79-விக்ரம-வேத வடிவமான கருடனை வாகனமாகக் கொண்டு தன் விருப்பப்படி செய்பவர் –
80-க்ரம-பரமபதத்தில் செழிப்பானவர் -எங்கும் நிறைந்து இருப்பவர் –

81- அநுத்தம–தனக்கு மேற்படி யாரும் அற்றவர் –
82-துராதர்ஷ -கடல் போலே ஆழமானவர் -ஆகையால் கடக்கவோ கலக்கவோ வெற்றி கொள்ளவோ முடியாதவர் –
83-க்ருதஜ்ஞ-செய் நன்றி அறிபவர் -நாம் செய்யும் சிறு பூசையையும் நினைவில் கொள்பவர் –
84-க்ருதி – அடியார்களை தர்மத்தில் தூண்டும் சக்தியாய் இருப்பவர் –
85-ஆத்மவான் -தர்மம் செய்யும் ஆத்மாக்களை தனக்குச் சொத்தாகக் கொண்டவர் –
86-சூரேச -தேவர்களுக்குத் தலைவர் -ப்ரஹ்மாதிகளையும் ஆட்சி செய்பவர்

ஆறும் பேறும் அவனே -மருந்தும் விருந்தும் அவனே –

87-சரணம் -அனைவருக்கும் உபாயம் –தன்னை அடைய தானே வழியாய் இருப்பவர் –
88-சர்ம -ஸுக ரூபமானவர் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–1-7- பரத்வம்-சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –

November 12, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

யோகோ யோகவிதாம் நேதா பிரதான புருஷேஸ்வரஹ
நாரஸிம்ஹ வபுஹ ஸ்ரீ மான் கேசவ புருஷோத்தம –3-
சர்வஸ் சர்வஸ் சிவஸ் ஸ்தாணுர் பூதாதிர் நிதிரவ்யய
சம்பவோ பாவனோ பர்த்தா ப்ரபவ ப்ரபுரீச்வர –4
ஸ்வயம் பூஸ் சம்புராதித்ய புஷ்கராஷோ மஹாச்வன
அநாதி நிதநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம –5
அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேச பத்மநாபோ அமரப்ரபு
விஸ்வகர்மா மநு ஸ்த்வஷ்டா ச்தவிஷ்டச் ச்தவிரோத்ருவ –6
அக்ராஹ்ய சாஸ்வத கிருஷ்ணோ லோஹிதாஷா ப்ரதர்தன
ப்ரபூதஸ் த்ரிக்கு(ப்)த்தாமா பவித்ரம் மங்களம் பரம் –7
ஈசான பிராணத ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஸ் ஸ்ரேஷ்ட பிரஜாபதி
ஹிரண்ய கர்ப்போ பூ கர்ப்போ மாதவோ மது ஸூ தன–8

—————

21- நார சிம்ஹ வபு –
தானவன் மார்வகலம் இரு கூறா நகந்தாய் நரசிங்கமதாய உருவே -3-4-7-

பக்தனுடைய பயத்தைப் போக்க அவன் விரும்பிய காலத்திலே திவ்ய நரசிம்ஹ உருவத்தைக் கொண்டவன் –
பக்தர்களின் தடைகளைப் போக்கி அருளுபவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

மனித சிம்ம லஷணங்களும் ஒரே தேகத்தில் பொருந்தி இருந்தவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—

மனிதன் சிம்கம் இரு உருவங்களையும் சேர்த்து தரித்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் நரஸிம்ஹ வபுஷே நம
பாலும் சக்கரையும் போலே மனுஷ்ய ஸிம்ஹ உரு கொண்டு
அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றி
சிறுக்கனுக்கு அருளி ஹிரண்யன் மேலே சீறினவன்
திருத்தூணே இவனை ஈன்ற திருத்தாயார்

———–

22-ஸ்ரீ மான் –
அழகியவன் –
இமையோர் பெருமான் அரி பொங்கிக் காட்டும் அழகு -நான் திரு -21
அழகியான் தானே அரி யுவன் தானே -நான் -திரு 22
180-222 மேலும் இதே திரு நாமம் வரும் –
180-திவ்ய ஆபரண செல்வம்
உள்ளே வெண் பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன்
சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவனே -8-8-1-
222-தாமரைக் கண்ணன் -மத்ஸ்ய கமல லோஷண
மீனாய் ஆமையாய் –கார் வண்ணனே –கமலத் தடம் கண்ணன் -5-1-11
மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தன் -2-8-5-

ஒன்றுக்கு ஓன்று முரண்பட்ட வடிவங்களைச் சேர்த்துக் கொண்ட போதும் அழகு மிக்க மநோஹரமான வடிவை யுடையவர்
அப்போது கலந்த அழகைக் கண்டவர்கள் பிறகு மனிதனை மட்டுமோ சிங்கத்தை மட்டுமோ
கண்டால் அருவெறுப்பு யுண்டாகும் படி அழகன் –
அப்படிப்பட்ட ரூபத்தைக் கொண்டதால் மட்டுமே யன்றோ உலகம் காக்கப்பட்டது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஸ்ரீ மான் –பரஸ்பர -துர்கடா பூர்வ விக்ருத ரூப பரிக்ருத சௌந்தர்ய லாவண்ய அதிபி மநோஹர திவ்ய ரூப

தம்ஷ்ட்ரா கராளம் ஸூர பீதி நாசநம் க்ருத்வா வபூஸ் திவ்ய நரஸிம்ம ரூபிணா த்ராதம் ஜகத் யேந — ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -43-21-

திருமார்பில் திரு மகள் நித்யமாக பொருந்தி இருக்கப் பெற்றவர் —ஸ்ரீ சங்கரர்—

சாந்த ரூபனான வாயுவினிடம் பற்றுள்ளவர் -ஸ்ரீ லஷ்மி தேவிக்கு பதி –ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் ஸ்ரீ மான் நம
அழகியான்–ஸுவ்ந்தர்ய லாவண்ய சாகரம் –
திருமகள் கேள்வன் -ஸ்ரீ யபதி

————-

23-கேசவ –
அழகிய கேசாபாசங்களை உடையவன் -இங்கு திரு மேனியின் அழகிலே நோக்கு
கொள்கின்ற கோளிருளைச் சுகிர்ந்திட்ட கொழும் சுருளின் உள் கொண்ட நீல நன்னூல் தழை கொல் அன்று மாயன் குழல் -7-7-9-
பிரமனுக்கும் ஈசனுக்கும் நிர்வாஹகன்
கேசி -அசுரனைக் கொன்றவன்
கேசவ -654- க்லேச நாசன -க்லேசங்களைப் போக்கும் கண்ணன்

கறுத்துச் சுருண்டு சேர்ந்து இணங்கி இருக்கும் கூந்தலை யுடையவர் –
இப்படிப்பட்ட அழகுக்கு யுரிய தனிப்பட்ட அடையாளம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
பிரசஸ்த மிக நீள குடில குந்தள –

க-எனப்படும் பிரம்மா-அ எனப்படும் விஷ்ணு -ஈசன் எனப்படும் ருத்ரன் மூவரையும் தம் வசத்தில் யுடையவர் –
அழகிய கேசத்தை யுடையவர் -கேசியை வதம் செய்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

பிரமன் ருத்ரன் ஆகியோரை படைத்தல் அழித்தல் செய்யும் படி தூண்டுபவர் -அழகிய கேசங்களை யுடையவர் -கேசியை அழித்தவர் –
அம்சுமானாக இருப்பவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் கேசவா நம
ப்ரசஸ்த கேச பாசன் -கேசி ஹந்தா

—————-

24-புருஷோத்தம –
ஷரன் -சம்சாரி அஷரன்-முக்த நித்யர்
மலர்ந்து எழுந்து அணவி மணிவண்ண உருவின் மால் புருடோத்தமன் -பெரியாழ்வார் -4-7-2-

பக்தர் முக்தர் நித்யர் ஆகிய மூவகைப் புருஷர்களிலும் உயர்ந்தவர் -லஷணம் கூறத் தொடங்கி
புருஷ -என்று அசேதனத்தை காட்டிலும் சிறப்பு கூறி
உத் -என்ற சொல்லால் சேதனர்களை விட சிறப்பு கூறி
தர -என்பதால் முக்தர்களைக் காட்டிலும் சிறப்பு சொல்லி
உத்தம -என்று நித்யர்களை விட ஏற்றம் சொல்கிறது
இத்தால் போக்யமான அசேதனமும் -போக்தாவான அசேதனனும் -நியமிப்பவன்மான பகவானும்
ஒன்றுக்கு ஓன்று வேறுபட்டமை தெளிவு
இத்தால் ப்ரஹ்மமே வேறுபாடு அடைகின்றது என்ற கொள்கை மறுக்கப் பட்டு
ப்ரஹ்மம் மாறுபாட்டை அடைகின்றது -ப்ரஹ்மம் சம்சாரத்தை அடைகிறது -நாராயணனைக் காட்டிலும் யாதொரு தன்மையும் இல்லாத
மற்ற ஓன்று ப்ரஹ்மம் என்றும் அவ்யக்தமும் அதில் இருந்து விடுபட்ட முக்தரும் ப்ரஹ்மத்தில் லயித்து
அதில் இருந்து யுண்டாகுகிறார்கள் என்று இப்படி எல்லாம் கூறப்படும் கொள்கைகள் அனைத்தும்
இந்த புருஷோத்தமத்வத்தோடும் சகல வேதாந்த சித்தத்தோடும் மறுக்கப் படுகின்றன -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

த்வா விமவ் புருஷவ் லோகே –ஸ்ரீ கீதை -15-16-
பூமிர் ஆபவ் அநலோ வாயு –ஸ்ரீ கீதை -7-4-
யோமாம் அஜம் அநாதிம் ச –ஸ்ரீ கீதை -10-3-
அவிகாராய ஸூத் தாய
பர பராணம் பரம –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-10-

புருஷர்களுக்குள் உயர்ந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

புருஷர்களுக்குள் உயர்ந்தவர் -புருஷர்களைக் காட்டிலும் -ஐந்தாம் வேற்றுமையில் -உயர்ந்தவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் புருஷோத்தம நம
பரம புருஷன் -பக்த முக்த நித்யர்கள் அனைவருக்கும் சர்வேஸ்வரன்

—————-

சர்வஸ் சர்வஸ் சிவஸ் ஸ்தாணுர் பூதாதிர் நிதிரவ்யய
சம்பவோ பாவனோ பர்த்தா ப்ரபவ ப்ரபுரீச்வர –4–

————

25-சர்வ –
கரந்து எங்கும் பரந்து உளன் -1-1-10
சர்வம் சமாப் நோஷி ததோசி சர்வ -ஸ்ரீ கீதை

சராசரங்களையும் உடலாக நினைத்து -ஆத்மாகவே வியாபித்து -அவற்றைத் தாமாகவே நினைத்து நடத்துபவர் –
நிர்ஹேதுகமாக -அபிமானித்து இருப்பவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
சர்வ -சரீரம் தானே சேதன அசேதனங்கள் -அவனுக்கு –
ஸ்வரூப ஸ்தித்யாதி பிஹி ஸ்வ நிர்வாஹதய சரீரிவ ஆத்மாநுசந்ததே அதக

அசதச்ச சதச்சைவ ஸர்வஸ்ய பிரபவாப்யய ஸர்வஸ்ய ச சதா ஞானாத் சர்வம் ஏனம் ப்ரசக்ஷதே –மஹா பாரதம்
தேந சர்வம் இதம் க்ரோதம் –தைத்ரியம்
ச வை சர்வம் இதம் சர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோ அஸி சர்வ –ஸ்ரீ கீதை -11-40-

அனைத்து உத்பத்தி நாசங்களுக்கும் காரணமே இருப்பதாலும் -எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் அறிவதானாலும்
எல்லாமுமாய் இருப்பவன் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

வேதத்தில் அனைத்து சொற்களாலும் அறியப்படுபவர் -எங்கும் வியாபித்திருப்பவர் -எல்லாவற்றையும் அடைந்தது –
எல்லோரையும் படைப்பவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் சர்வ நம
ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அனைத்துக்கும் த்ரிவித காரணமும் இவனே
சர்வஞ்ஞன் சர்வவித்

——————–

26-சர்வ –
அழிப்பவன்-சர்வ சிவ ஸ்தாணு -இவை எல்லாமும் விஷ்ணோர் நாம சஹஸ்ராணி –கௌணாநி –
ச ப்ரஹ்மா சசிவ சேந்தர-
அசுபத்தை நீக்கி சுபத்தை -மங்களத்தை தருமவன் –
வைகுந்தா மணி வண்ணனே செய்குந்தா வரும் தீமைகள் உன்னடியார்க்குத் தீர்த்து -2-6-1-

தமது சரீரங்களாக உள்ளவற்றின் விரோதிகளை சிதறச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
திருக் கண்டியூர் -அரன் சாபம் தீர்த்து –ஸ்வ சர்வ பூதானாம் அஸூபவதி ஸ்ருணாதீதி

சம்ஹார காலத்தில் எல்லா பிராணிகளையும் அழிப்பவர் -அழிப்பிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர்—

அனைவரையும் -அயோக்யருக்கு சுகம் கிட்டாமல் செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் சர்வ நம
சரீர மாக உள்ள ஸமஸ்த த்ரிவித சேதன அசேதனங்களின் பிரதிபந்தகங்களை போக்கி அருளுபவர்

——————–

27-சிவ-
மங்களங்களை அளிப்பவன்-
ஞாலத்து உயிர்க்கு எல்லாம் அருள் செய்யும் -3-6-11
சாஸ்வதம் சிவம் அச்யுதம்
மங்களா நாஞ்ச மங்களம்
607–சிவ -மங்கள பரதன் மீண்டும் வரும் -சரீர சம்பந்தம் போக்கி –
அருளொடு பெரு நிலம் அளிக்கும் நாரணன் -பெரிய திரு மொழி -1-1-9-
செடியார் ஆக்கை அடியாரைச் சேர்த்தல் தீர்க்கும் திருமால் -1-5-7-

நன்மைகளைச் செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –சுபாவஹா தத் சிவா –

சாஸ்வதம் சிவம் அச்யுதம்–தைத்ரியம்
ஸ்ம்ருதி சகல கல்யாண பாஜ நம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
மங்களம் பகவான் விஷ்ணு
மங்களாய தநம் ஹரி
மங்களா நாஞ்ச மங்களம்-மஹா பாரதம்
மங்கல்யம் மங்களம் விஷ்ணு -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்

முக் குணங்கள் இல்லாமையால் பரிசுத்தர் -சிவன் முதலிய நாமங்களாலும் விஷ்ணுவே ஸ்துதிக்கப் படுபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

மங்களமாக இருப்பவர் -மங்களைத்தையும் செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் சிவா நம
அனைத்து மங்களங்களும் அளிப்பவர்

—————-

28-ஸ்தாணு
நிலையானவன் –அனுக்ரஹம் அளிப்பதில் ஸ்திரமானவன் –
மாதவன் என்று ஓத வல்லீரேல் தீதொன்றும் அடையா –ஏதம் சாராவே -10-5-7-
அடியார்க்கு இன்னும் என் செய்வன் என்றே இருத்தி –
428-ஸ்தாவர ஸ்தாணு -மீண்டும் வரும்
வன்மை யுடைய வரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொருத நன்மை யுடையவன் -3-10-1-

நிலைத்து நிற்ப்பர் -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்தி செய்து அருளி மேன்மேலும் அருளுபவர் –
பகவத் சம்ச்லேஷம் குறிப்பிட்ட பாவங்களைப் போக்குவிக்கும் பிரயாச்சித்தம் போலே இல்லை
காரீரீ சித்ரம் தார்ச பூர்ண மாசம் போன்ற யாகங்கள் போலேயோ தேவ தாந்த்ரங்களைப் போலேயோ
குறிப்பிட்ட பலன்களை மட்டும் கொடுத்து நிற்பது இல்லை –
பலமான தடைகளால் தடுக்கப் படுவது இல்லை -அழிவதில்லை -மாறாக மேன்மேலும் அருளுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
திஷ்டதே -அசேஷமவ சிவம் சம்ஷமய்ய -அகிலம் அகில பஹூ முகம் விஸ்ரான்யபி -ந ஜாது சிதது – விஸ்ராம்யதி –ஸ்திரமாக அருளுபவன்
யாதவ பிரகாசர் திருந்தி எம்பெருமானார் திருவடி சேர்ந்து -கோவிந்த நாதர் -திரு நாமம் பெற்று எதி தர்ம சமுச்சயம் கிரந்தம் -அருளி உள்ளார் –

ஏகோ பஹு நாம் யோ விததாதி காமாந் -ஸ்வேதாஸ்வர -கட உபநிஷத்
ஏதத்தி ஏவ அக்ஷரம் ஞாத்வா யோ யாதிச்சதி தஸ்ய தத் –கட உபநிஷத்
தஸ்மிந் ப்ரசன்னே கிமிஹாஸ்தி அலப்யம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-17-91-
சகல பலப்ரதோ ஹி விஷ்ணு –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -42-47-
ரத்ன பர்வதம் ஆருஹ்ய யதா ரத்னம் நரோ முனே சத்தவானு ரூபம் ஆதத்தே ததா கிருஷ்ணாத் மநோ ரதாம்-ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -7-3-
பீமம் மநோ ரதம் ஸ்வர்க்கம் ஸ்வர்க்கி வந்த்யம் ச யத் பதம் ப்ராப்நோதி ஆராதிதே விஷ்ணவ் முக்திம்
அபி அதி துர்லபாம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -3-8-6–
யத் துர்லபம் யத் அப்ராப்யம் மனசோ யத் அகோசரம் ததாபி அபிரார்த்திதம்
த்யாதோ தாதாபி மது ஸூதந

ஸ்திரமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

எங்கும் பரவி இருப்பவர் -அணு அளவுள்ளவர் -சிவனுக்கு அந்தர்யாமியாய் இருப்பவர் –
சிவ ஸ்தாணு -ஒரே பதமாக கொண்டு-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்

ஓம் ஸ்தாணு நம
ஊற்றமுடையவன்.–அடியவரை ரக்ஷிப்பதிலே விரதம் கொண்டவன்

——————

29-பூதாதி –
சர்வ தோஷங்கள் போக்கி -சுபங்களை அளித்து -சிவ -இவற்றை நிலைத்து ஸ்தாணு -இதனால் சர்வராலும் ஆதரிக்கப் படுபவன்
எல்லா யுலகு முடையான் தனை நன்று சூட்டும் விதி எய்தினம் என்ன குறை நமக்கே -4-5-7-

மிகவும் விரும்பப்படும் தன்மை உள்ளவராதளால் பிராணிகளால் அடையப் படுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
பிரஹனீயது -மத்வாது —பூதைகி உபாதீயது –

கிம் ப்ரஜயா கரிஷ்யாமோ யேஷாம் ந அயம் ஆத்மா –பிருஹத்
ஏதே வயம் சர்வ சம்ருத்த காமா ஏஷா மயம் நோ பவிதா பிரசாஸ்தா –அயோத்யா -16-49-

எல்லா பொருள்களுக்கும் காரணமாய் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—

எல்லா பூதங்களுக்கும் காரணமானவர் -சம்ஹார காலத்தில் யுண்பவர்-பூதங்களால் ஏற்க அடையப் படுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் பூதாதி நம
அனைவராலும் வேண்டப்படுபவன் -அனைத்து புருஷார்த்தங்களையும் வேண்டியவர்க்கு வேண்டியதை அளிப்பவன்
பஞ்ச பூதங்களுக்கு காரண பூதன்

———————

30-நிதிரவ்யய –
அழிவற்ற நிதி -ஆபத் தனம் -அவ்யய -13 திரு நாமம் பார்த்தோம் முன்பு
வைத்த மா நிதியம் மது சூதனன் -4-7-11
தனம் மதியம் தவ பாத பங்கஜம்
நிதியினைப் பவளத் தூணை -திருக் குறு-1-

எல்லா காலமும் எல்லா வகைகளாலும் அனுபவித்தாலும் குறையாத ஆபத்துக்கு உதவும் வைத்த மா நிதி –
நிதி எனபது அவ்யய என்பதற்கு விசேஷணம்-தனித் திரு நாமம் அல்ல –
இல்லா விடில் அவ்யய புருஷ -சொல்லப் பட்டதே மீண்டும் சொன்ன குற்றம் வரும் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
மகா லோபேன ஆபத்வத் நிதியேத்வாத் சர்வதா சர்வதோப ஜீவா மானத் அபிகலயாபி அனுபஷயாதி

தத் யதா ஹிரண்ய நிதிம் நிஹிதம் –சாந்தோக்யம்
அவ்யய -என்றது நிதிக்கு விசேஷணம் -தனியான திரு நாமம் இல்லை

பிரளய காலத்தில் எல்லாம் தம்மிடம் வைப்பதால் நிதியாக இருப்பவர் -அவ்யய நிதி -அழியாத நிதி –ஸ்ரீ சங்கரர்—-

நல்லோர்களால் இதயத்தில் வைக்கப் படுபவர் -நிதி /ஞானிகளால் அன்புடன் நோக்கிச் செல்லப்படுபவர் –
அவ்யய -இரண்டு திருநாமங்கள்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் நிதிரவ்யயா நம
வைத்த மா நிதி அன்றோ
சாஸ்வத நிதி

—————–

31- சம்பவ –
அவதாரம் செய்பவன் -நிதியாக பொக்கிஷமாக அடியார் காப்பாற்றினாலும்
பவித்ராணாம் –தர்ம சம்ஸ்தாபநார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே –
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே -3-1-9-
பஹூநிமே வ்யதீதாநி ஜன்மாநி –
ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து –

அப்படி மறைத்து வைத்து இருந்த போதும் தம்மை அனுபவிக்க ஆவல் கொண்டு பிரார்த்திக்க்குமவர்களுக்கு
அவதாரங்களினால் வெளிப்படுத்துபவர் –
சம்பவாமி யுகே யுகே -மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ நரசிம்ஹ வாமன ராம கிருஷ்ணாதி அவதாரங்களால் பல முறையால்
எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலத்திலும் அவதரிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
ஏவம் லிகிதமபி ஆத்மானம் தம் சம்ச்லேஷத் தவரையா அர்தித்த்வய கதாசயத் சம்பவ

பஹுதா விஜாயதே -புருஷ ஸூக்தம்
பஹுநி மே வியதீதாநி –ஸ்ரீ கீதை -4-5-
யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய –ஸ்ரீ கீதை -4-7–

தமது இச்சையின் படி பிறக்கும் வல்லமை உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—-

நஷத்ரங்களை நடத்துபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—–

ஓம் சம்பவாய நம
திருவவதாரம் -யுகம் தரும் செய்து அருளுபவர் -சம்பவாமி யுகே யுகே
தேவாதி ரூபமாக எந்த காலத்திலும் எங்கும் திரு அவதரித்து அருளுபவர்
மத்ஸ்யாதி தசாவதாரம் பிரசித்தம்

————-

32-பாவந –
உய்விப்பவன் -பக்தியை உண்டாக்கி வளரச் செய்து பூர்ண பக்தனாக்கி உஜ்ஜீவிப்பவன்
அடியவர் வினை கெடுக்கும் நச்சு மா மருந்தம் நலம் கடல் அமுதம் -3-4-5-

திருவவதரித்து துன்பங்களை போக்கி உய்விப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
ஏவம் சம்பூய அநிஷ்ட நிவாரண ஆதினாம் உஜ்ஜீவன யதீனாம் –

பரித்ராணாய ஸாதூ நாம் –ஸ்ரீ கீதை -4-8-

எல்லாருக்கும் எல்லாப் பலன்களையும் அளிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர்—-

மனங்களைச் செலுத்துபவர் -அபாவன -என்று கொண்டு பிறப்பு இல்லாதவர் –
சூர்யன் ஒளியால் பொருள்களை காட்டுபவர் -ஒளிகள் அடையும் இடமாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—–

ஓம் பாவந நம
திருவவதரித்து அனைவரையும் வாழ்விப்பவன்
கர்ம பலன்களை அளித்து அருளுபவர்

——————–

33-பர்த்தா –
பரிப்பவன் -ஆதரிப்பவன் -போஷிப்பவன்
தன்னையே அனுபவிக்கும்படி தந்து போஷிப்பவன் –
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம் -2-7-11-

தம்மைத் தருவதன் மூலம் அவர்களைப் போஷிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக தாங்குபவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—-

எல்லோரையும் போஷிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—–

ஓம் பர்த்தா நம
அனைத்தையும் தாங்குபவர் -அனைத்தையும் அருளுபவர் –
தன்னையும் அருளி போஷிப்பவர்

—————-

34-ப்ரபவ-
பிரக்ருஷ்டமாக -சிறப்பாக ஜனிப்பவன் –இச்சையால் –
ஜன்மம் சேஷ்டிதம் மே திவ்யம் –
தஸ்ய தீரா பரிஜா நந்தி யோநிம்-
பிறந்தவாறும் -வளர்ந்த வாறும் -இச் சிறந்த வான் சுடரே -5-10-1-

பிரபவ –
மிகவும் சிறந்த பிறப்பு உடையவர் -தோஷத்தின் தொடர்பு இல்லாத மேன்மை -அவதார ரகஸ்யம் அறிந்த மாதரத்தில்
விலங்கு போன்ற வலிய அனைத்து பிறவிகளும் நிர்மூலமாகுமே –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

அஜாயமான
தஸ்ய தீரா பரிஜாநந்தி யோனிம்
நைஷ கர்பத்வம் ஆபதே ந யோந்யாம் அவஸத் பிரபு ஆத்மநஸ் தேஜஸா கிருஷ்ண ஸர்வேஷாம் குருதி கீதம் –சபா பர்வம்
அப்ரமேயம் அநாத் யந்தம் காமத் ஜாதம் அஜம் ந்ருஷு பாண்டவ தர்க்கயாமாச கர்மபி தேவ ஸம்மிதை-
ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வத த்யக்த்வா தேகம் புவநர் ஜென்ம சைதி மாமேதி ச அர்ஜுனா –ஸ்ரீ கீதை -4-9-

தேவாதி பிறவிகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட மேன்மை யுண்டே அவதாரங்களுக்கு எல்லா பூதங்களுக்கும்
விசேஷ காரணமானவர் -உயர்ந்த பிறப்புகளை யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—-

சிறந்த ஒளியுள்ள சூர்ய சந்த்ரர்களை நடத்துபவர் -உயர்ந்த பிறப்புள்ளவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் பிரபவ நம
பிறந்தும் ஒளி பெற்று சம்சாரத்தை தாண்டுவிப்பவர்

——————-

35-பிரபு –
சமர்த்தன் –
தோஷம் தீண்டாமல் மேன்மை குறையாமல் -மோஷம் அழிக்க வல்ல சக்தி அவதரித்தும்
ஜடாயு மோஷம் -சிந்தயந்தி -சேட்பால் பழம் பகைவன் சிசுபாலனுக்கும் மோஷம் –
உயிர் அளிப்பான் என் நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திரு விருத்தம் -1-

மனிதன் போன்ற அவதாரங்களிலும் தேவர்களுக்கும் கிடைக்க அரிய போகம் மோஷம் முதலிய் சிறந்த பலன்களை அளிக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர் –
சிந்தயந்தீ சிசுபாலன் முதலியவர்களுக்கு சாயுஜ்ய மோஷம் அளித்த விருத்தாந்தங்களில் இது மிகவும் ஸ்பஷ்டம் —ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
ஏவம் மனுஷ்யாதி சாமான்ய அவதாராதி அபி பிரபு பவதி -தேவாதி சுகர போக அபவர்க்காதி பல சமர்ப்பண சமர்த்த-

எல்லா செய்கைகளிலும் மிக்க சாமர்த்தியம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—-

எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவராக உள்ளவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—–

ஓம் பிரபுவே நம
சர்வசக்தன் -சர்வேஸ்வர ஈஸ்வரன் -பரமபதத்தை அருளுபவர்

—————–

36-ஈஸ்வர –
ஆளும் ஈசன் -பரமேஷ்டி -பரம பத நாதன் –
பல்லாண்டு என்று பவித்ரனைப் பரமேட்டியை –
அஜோபிசன் நவ்யயாத்மா பூதாநாம் ஈச்வரோபிசன் -ஸ்ரீ கீதை
தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசன் -3-4-1- ‘
மீண்டும் 75-சர்வ ஸ்வாமி
எண்ணில் தொல் புகழ் வானவர் ஈசனே -3-3-3-
வானோர் பெருமான் மா மாயன் வைகுந்தன் எம்பெருமான் -1-5-4-

சுத்த ஸ்வரூபத்தில் இருப்பதைக் காட்டிலும் அவதாரங்களில் ஈஸ்வரத் தன்மை முகவும் பயன்படும் படி இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
அதக ஜன்மசூ அதிகதம பிரயோஜன ஐஸ்வர் யாதி –

மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜா நந்த –ஸ்ரீ கீதை -9-11-
பூதா நாம் ஈஸ்வர அபி சந் –ஸ்ரீ கீதை -4-6-

இயற்கையான ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—-

கட்டளை இடுபவர் -ஈசர்களில் சிறந்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் ஈஸ்வரயா நம
அவதாரங்களில் ஈஸ்வரத் தன்மை குன்றாமல் ஆதி யம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்தவர்
சஹகாரி நிரபேஷமாக அனைவரையும் நியமிப்பவர்

————

ஸ்வயம் பூஸ் சம்புராதித்ய புஷ்கராஷோ மஹாச்வன
அநாதி நிதநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம –5

———

37-ஸ்வயம்பூ –
தானே பிறப்பவன் –
ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம திஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயயா
பிதரம் ரோசயமாச–தசரதம்
தானே தனித் தோன்றல் -பெரிய திரு -24
ஆதி அம் சோதி யுருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்தவன்

தம் மகிழ்ச்சிக்காக தம் இச்சையினால் தமக்கே சிறப்பாக உள்ள சத்வ திருமேனியை தேவாதி யோனிகளில் அமைத்துக் கொண்டு அவதரிப்பவர் –
ப்ரஹ்மாதிகள் இவரது வசம் -பிரகிருதி ஜீவன் இவரது யுடைமையாக இருந்தாலும் சுத்த சத்வம் அசாதாரணம் –
அனைத்தும் அவனுடைய போகத்திற்காக இருப்பதால் என்னுடைய பிரகிருதி -என்று அவனால் கூறப்பட்டது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஸ்வ லீலாபரம –பிரயோஜனாதி ஸ்வேச்சாயா ஸ்வ சாதாரணீம் பரம சத்வ மயம் பிரக்ருதிமீவ
ஸூர நர ஜாதீய சந்நிவேசாம் அதிஷ்டாய ஸ்வயமேவ பவதி –

ஸ்வயம்பூ ப்ரஹ்ம பரமம் கவீ நாம் –தைத்ரியம் -6-11–
ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயயா –ஸ்ரீ கீதை -4-6-
ப்ரஹ்ம தேஜோ மயம் திவ்யம் ஆச்சர்யம் த்ருஷ்ட்வான் அஸி அஹம் ச பரத ஸ்ரேஷ்ட மத் தேஜஸ் தத் சனாதனம் ப்ரக்ருதி
சா மம பரா வ்யக்த அவ்யக்த ச பாரத தாம் பிரவிஸ்ய பவந்தீஹ முக்தா பரம சத்தம
மத்ஸ்ய கூர்மம் வராஹானாம் அவிர்பாவோ மஹாத்மன அநந் யைவ த்விஜ ஸ்ரேஷ்ட நாந் யதா தத் விரோதித
சமஸ்த்தா சக்தயச்ச ஏதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
ஐந்து சக்திகள் -தோற்றம் -காரணம் -காரியம் -காலம் -எண்ணிக்கை -இவற்றால் மேன்மை
சர்வ லோகேஸ்வர சாஷாத் லோகா நாம் ஹித காம்யயா –யுத்த -144-17-
ச ஹி தேவை உதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்த்திபி அர்த்திதோ மானுஷே லோகே ஜஜ்ஜே விஷ்ணு சனாதன –அயோத்யா -1-7-
ச ஏவ ஸ்வயம் உத்பபவ் –அவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான் –அஷ்டாத்யாயி

தாமே யுண்டானவர் -எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தாமே இருப்பவர் -ஸ்வ தந்த்ரர் -பரதந்த்ரர் அல்ல -எல்லாவுமாய் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—-

தாமே யுண்டாகுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் ஸ்வயம்புவே நம
தானே இச்சையால் -காருண்யம் அடியாக அவதரிப்பவர்

————

38-சம்பு –
இன்பம் உண்டாக்குமவன்
ரூப ஔதார்ய குணை பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரினம்
சந்திர காந்தா நனம் ராமம் அதீவ ப்ரிய தர்சனம் –
புழுதி அளைந்த பொன் மேனி காணப் பெரிதும் உகப்பன் -பெரியாழ்வார் -2-4-9-

அழகு எளிமை குணங்களை வெளிப்படுத்தி பேரின்பத்தை விளைப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஏவம் ஸ்வ சௌந்தர்யாதி சௌசீல்யாதி குணாவிஷ்காரேண் ஸூ கம் பாவயதியாதி –

விச்வாஷம் விஸ்வ சம்புவம் –தைத்ரியம்
ரூப ஓவ் தார்ய குணை பும்ஸாம் த்ருஷ்ட்டி சித்த அபஹாரிணம்–அயோத்யா -3-29-
சந்த்ர காந்தாநநம் இராமம் அதீவ பிரிய தர்சனம் -அயோத்யா -3-28-

பக்தர்களுக்கு இன்பத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

சுகத்தை அளிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் சம்புவே நம
தனது கல்யாண குணங்களால் நிரவதிக அந்தமில் பேர் இன்பம் அளிப்பவன்

————-

39-ஆதித்ய
நீள் சுடர் இரண்டும் எங்கோ -3-4-1-
ய ஏஷோ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷ த்ருச்யதே தஸ்ய யதா கப்யாசம் புண்டரீக மேவ மஷிணீ —
தஸ்ய உதித்தி நாமா -சாந்தோக்யம்
உத் -என்று அவன் திரு நாமம்
த்யேயஸ் சதா சவித்ரு மண்டல மத்ய வர்த்தி நாராயண –
568-ஆதித்ய-மீண்டும் வரும் தேவகி புத்திரன் –
அதிதியே தேவகியாக பிறந்தபடியால் அவல் கர்ப்பத்தில் உண்டானவனை ஆதித்யன்
ஆ- அஷரத்தினால் உபாசிக்கத் தகுந்தவன்
தேவகி தன வயிற்றில் அத்தத்தின் பத்தா நாள் தோன்றிய அச்சுதன் -பெரியாழ்வார் -1-2-6
தேவகி சிங்கமே -பெரியாழ்வார் -1-3-4-

சூர்ய மண்டலத்தில் வசிப்பவர் -அவதாரங்களுக்கு எல்லாம் உதாரணமாக சூர்ய மண்டலத்தில் உள்ள
புருஷனைக் கூறுகிறார் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

அந்தஸ்த தர்ம உபதேசாத்-1-1-21-
ய ஏஷ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷோ த்ருச்யதே –சாந்தோக்யம்
ச யச்சாயம் புருஷே யச்சா சா வாதித்யே ச ஏக –தைத்ரியம்
த்யேய யதா ஸவித்ரு மண்டல மத்ய வர்த்தீ
தஸ்ய யதா கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி–சாந்தோக்யம்

பக்தர்களுக்கு இன்பத்தைத் தருபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—
சூர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவர் -ஒரே சூர்யன் பிரதிபலிப்பது போலே பரமாத்மா ஒருவரே
பல உடல்களில் தோற்றுவதால் சூர்யன் போன்றவர் –
பன்னிரண்டு ஆதித்தியர்களில் விஷ்ணுவாக இருப்பவர் -அதிதியாகிய பூமிக்கு பதியாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

சூர்ய மண்டலத்தில் இருப்பவர் -அங்கே இருந்து கொண்டு பூமியின் நீரை ஆவியாக வற்றச் செய்பவர்-
உபேந்திர ரூபத்துடன் அதிதிக்கு மைந்தனாக அவதரித்தவர் -க்ரஹிப்பவர் -செல்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் ஆதித்யாய நம
ஸவித்ரு மண்டல மத்திய வர்த்தி

—————–

40-புஷ்கராஷ –
தாமரைக் கண்ணன்
புருஷ -புஷ்கரேஷண-ராம கமல பத்ராஷ -மகா வராஹ ஸ்புட பத்ம லோசன –
பெரும் கேழலார் தன பெரும் தண் மலர்ப் புண்டரீகம் -திரு விருத்தம் -45
கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அக்தே -திருநெடும் தாண்டகம் -21
மீண்டும் -561-வரும் புஷ்டி அளிக்கும் கண்ணை உடையவன்
அனுக்ரகம் வர்ஷிக்கும் கண்களை உடையவன் –
மீன் கண்ணாலே குஞ்சுகளை வளர்ப்பது போலே
அல்லிக் கமலக் கண்ணனை -8-10-11
செய்ய தாமரைக் கண்ணன் -3-6-

புஷ்கராஷா-
சர்வேஸ்வரனுக்கு உரிய இலக்கணமான தாமரை கண்களை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
சர்வ ஐஸ்வர்ய அசாதாராண லஷணம் புண்டரீகாஷத்வம் சங்கமயதி

தாமரையை ஒத்த திரு கண்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

தாமரை போன்ற இரு கண்களை யுடையவர் -எண்ணற்ற கண்களை யுடையவர் –
புஷ்டியைத் தருபவர் -அழிவில்லாதவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் புஷ்காராஷாய நம
செந்தாமரைக்கண்ணன்

—————

41-மகாஸ்வந-
பூஜிக்கத் தக்க ஸ்வந -சப்தம் திரு நாமம் உடையவன்
தஸ்ய உதிதி நாம -உத் –
உயர்வற -உ வில் தொடங்கி–உயர்ந்தே -தே யில் முடியும் திருவாய்மொழி யான மஹா சப்த வாச்யன்
சப்தம் -வேதம் -காயத்ரியால் சொல்லப்படும் பூஜ்யன் –

மிகவும் உயர்ந்த சப்தங்களை திரு நாமமாக யுடையவர் -வேத சப்தத்தை யுடையவன் -பூஜ்யமான சாவித்ரி
மந்தரத்தால் பிரதிபாதிக்கப் படுபவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-மஹா பூஜ்யான ஸ்வ நக சப்த யச்யேதி-மஹாஸ்வந-

தஸ்ய உத் இதி நாம –சாந்தோக்யம் -அவனது பெயரும் ரூபமும் சப்தத்தை -வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை
சாஷா த்ரயீ ஏவ வித்யா தபதி ய ஏஷ அந்தர் ஆதித்யே ஹிரண்மய புருஷ –
வித்யா ஸஹாயவந்தம் மாம் ஆதித்யஸ்தம் சநாதநம் –மோக்ஷ தர்மம்

மிகவும் உயர்ந்த சப்தமாகிய வேதத்தை லஷணமாக யுடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

ஆதரவற்ற நல்லோரை தம்மிடத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும் மேன்மை யுடையவர் –
மேன்மை கொண்ட வாயுவைத் தூண்டுபவர் –
கம்பீரமான குரலுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் மஹா ஸ்வாந நம
சிறந்த வேத ஒலி உடையவன்

———————-

42- அநாதி நிதந –
ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவன் –
பரமாத்மா ஸ்வரூபம் ரூபம் நித்யம்
அவிகாராய சுத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே
சதைக ரூபா ரூபாயா
ஆதி அம் சோதி யுருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறக்கிறான்
தோற்றக் கேடவை இல்லவன் -3-6-6-

நித்ய யுவா -ஷட்பாவம் இல்லாத திருமேனி யுடையவர் -ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை சொல்லுவது அல்ல –
சகல ஆத்மாக்களும் நித்யம் ஆகையாலே –
திவ்ய மங்கள விக்ரஹ ஸ்வரூபத்தை சொல்கிறது -தோஷமற்ற -நீலக் கடலில் உள்ள மின்னல் போன்ற
அழகிய இளமை பொருந்திய -எல்லாக் காலத்திலும் காரணமாக இருப்பதாலும்
ஞானத்தைப் போலே அவன் ஸ்வரூபத்தை காட்டும் அடையாளமாக இருப்பதாலும்
தமஸ் ஸூக்கு அப்பால் -அஷரம் -கால அதீதம் அப்பால் பட்டு –
உபாசிப்பவர் பெரும் நித்யமான சாரூப்யம் -நித்யமாக விளங்கும் திரு மேனி –
உருவம் இல்லை என்கிற சுருதி வாக்யங்கள் உலகோர் போல தாழ்ந்த உருவம் இல்லை -என்பதைச் சொல்ல வந்ததே –
ப்ரஹ்ம ஸூத்ரகாரர் வாக்யகாரர் பாஷ்யகாரர்கள் நித்தியமான சரீரம் காட்டி அருளி யுள்ளார்கள் –
அவதாரங்களிலும் தோற்றம் முடிவு இல்லை -திரைக்குள் இருந்து வெளியே வந்து உள்ளே போவதைப் போலே
பரம பதத்தில் இருந்து வந்து மீண்டும் தன்னுடைச் சோதி எழுந்து அருளுகிறான் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

பா ரூப ஸத்ய சங்கல்ப –சாந்தோக்யம்
ஹிரண்மய புருஷ –தைத்ரியம் -சாந்தோக்யம் –
வித்யுத் புருஷாததி –தைத்ரியம்
ஆதித்யவர்ண தமச புரஸ்தாத் -புருஷ ஸூக்தம்
சர்வ காமாந் சர்வ கந்த சர்வ ரஸ –சாந்தோக்யம்
ருக்மாபம் ஸ்வப்நதீ கம்யம் வித்யாத் து புருஷம் பரம் –மனு ஸ்ம்ருதி
புருஷ புண்டரீகாக்ஷ -ஸ்ரீ வராஹ புராணம்
சவைக ரூப ரூபாய –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-1-
ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா நித்ய ஸ்ரீ –யுத்த -114-15-
ச ஏவ பகவான் கால சர்வம் ஆத்மவாசம் நயேத்
நாஸ்தி விஷ்ணு பரம் தத்வம் தஸ்ய காலாத் பரா தனு
ஆக திருமேனி இல்லை என்பது பிரர்களைப் போலே ப்ரக்ரிதி சம்பந்த திரு மேனி இல்லை –
அப்ராக்ருதம் -ஆதி யம் சோதி உரு

ந பூத சந்த சமஸ்தாநோ தேஹ அஸ்ய பரமாத்மன–சாந்தி பர்வம்
ந தஸ்ய பிராக்ருதா மூர்த்தி மாம்ஸ மேதி அஸ்தி ஸம்பவா–ஸ்ரீ வராஹ புராணம்
ரூபம் வா அதீந்த்ரியம் அந்தக்கரண ப்ரத்யக்ஷ நிர்தேசாத் –த்ரமிட பாஷ்யம்
அஞ்ஞசைவ விஸ்வஸ்ருஜோ ரூபம்
பூஜை சதுர்ப்பிஸ் சமுபேதம் மம இதம் ரூபம் விசிஷ்டம் திவி ஸம்ஸ்திதம் ச பூமை கதம்
பூஜயத அப்ரமேயம் –மவ்சல பர்வம்
ஸ்வர்கலோகம் ஆகச்ச கதஜ்வர சிரம் ஸூரேந்த்ர குப்தம் கத தோஷ கில்பிஷம் –பால -15-33-
விவேச வைஷ்ணவம் தேஜஸ் ச சரீர சஹானுக –உத்தர -110-12-

பிறப்பு இறப்பு இரண்டும் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—
பிறப்பு இறப்பு அற்றவர் -முக்ய பிராணனைத் தூண்டுபவர்-
ருத்ரனின் அந்தர்யாமி நருசிம்மனாக இருந்து மன்மதனை எரித்தவர்

தம்மைப் பற்றிய கானத்தைக் செய்பவர்களை அழிக்காதவர் -வாழ்விப்பவர் –
கானத்தில் பிரியம் யுடையவர் ஆதலால் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் அநாதி நிதந –
ஆதியும் அந்தமும் இல்லா நித்ய யுவாயாய் இருப்பவன் -யுவா குமாரா

—————————

44-தாதா –
சிருஷ்டிப்பவன் –
ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லா வன்று நான் முகன் தன்னோடு
தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் -4-10-1
தஸ்மின் கர்பம் ததாம் யஹம் –
மீண்டும் -951-தாதா -தர்மத்தை உபதேசிப்பவன்
உலகத்து அற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திருமொழி -10-6-1-

எல்லா அசேதனங்களின் தொகுதியும் -எல்லாவற்றுக்கும் விளைநிலமான மூல பிரக்ருதியில்
சேதனர்களின் தொகுதியாகிய பிரமன் எனும் கர்பத்தைத் தாங்குபவர் –
காரணமாக இருக்கும் போதும் பிரம்மா முதலியவர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
அநிருத்த ஸ்வரூபேண் சர்வ யோனௌ அசித் சமஷ்டி பூதானாம் பிரக்ருதௌ சித் சமஷ்டி பூதம்
பீஞ்சாத்மகம் கர்ப்பம் ததாதி –
அநிருத்தன் வடிவு எடுக்கும் பகவான் நான்முகனை அனைத்துக்கும் இருப்பிடமான ப்ரக்ருதியில்
கருவாக விதைத்து அசேதனம் தோன்ற காரணம்
மம யோநி மஹத் ப்ரஹ்ம தஸ்மிந் கர்ப்பம் ததாம்யஹம் –ஸ்ரீ கீதை -14-3-
தாதா க்ஷேத்ரே கர்ம பீஜ பூதம் கர்ப்பம் ததாதி –மவ்ல சம்ஹிதை
அத ஏவ ச சர்ஜ ஆதவ் தாஸூ வீர்யம் அபாஸ்ருஜத் –மனு ஸ்ம்ருதி

ஆதிசேஷன் முதலிய உருவங்களால் உலகத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

அனைத்து உலகங்களையும் தரித்துக் காப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் தாதா நம
நான்முகனை சரீரமாகக் கொண்டவன்

—————————

44-விதாதா –
கர்ப்பத்தை போஷித்து உற்பத்தி செய்பவன்
யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்
தஸ்மாத் விராட் அஜாயத
அந்தி போல் நிறத்தாடையும் அதன் மேல் அயனைப் படைத்த தோர் எழில் உந்தி
தாமரை யுந்தி தனிப் பெரு நாயக -திருவாசிரியம் -1
மீண்டும் -485-வரும் விதிப்பவன் -அடக்கி ஆள்பவன்
சாதுவராய்ப் போதுமின்கள் என் தான் நமனும் தந் தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு -நான் முகன் -68
பரிஹர மது ஸூதன பிரபன்னான் பிரபுர ஹ மன்யன்ருணாம் ந வைஷ்ணவாநாம் –
எம் கோன் அவன் தமர் நமன் தமரால் ஆராயப் பட்டறியார் கண்டீர் –
நமன் தமர் பாசம் விட்டால் அலைப் பூண் உண்ணும் அவ்வவை எல்லாம் அகல கலைப் பல் ஞானத்து என் கண்ணன் -3-2-1-

அந்த கர்ப்பத்தை முதிர வைத்து உற்பத்தி செய்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-தம் கர்ப்பம் பரிணமய ஆவிபாவாவயதிச்ச –

யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் –ஸ்வேதாஸ்வர
அத புநரேவ நாராயண –தத்ர ப்ரஹ்மா சதுர்முகோ அஜாயத்–மஹா உபநிஷத்
ஹிரண்ய கர்ப்பம் பஸ்யத் ஜாய மானம்–தைத்ரியம்
தஸ்மாத் விராட் அஜாயத் -புருஷ ஸூக்தம்
தஸ்மிந் ஜஜ்ஜே ஸ்வயம் ப்ரஹ்மா சர்வ லோக பிதா மஹ–மனு ஸ்ம்ருதி

ஆதி சேஷன் முதலிய உருவங்களால் உலகத் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—
கர்மங்களையும் அவற்றின் பலன்களையும் உண்டாக்குபவர் –
பூமியைத் தாங்கும் அனந்தன் முதலானோரையும் தாங்குபவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

கருடனால் தரிக்கப்படுபவர் -தமக்கு ஒரு தாரக போஷகர்கள் இல்லாதவர் -முக்தர்களைத் தாங்குபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் விதாதா நம
நான்முகனையும் படைத்து அவன் மூலம் உலகைப் படைத்தவன்

——————

45-தாதுருத்தம
பிரமனில் சிறந்தவன் –
பிதா தெய்வக் குழாங்கள் கை தொழக் கிடந்த தாமரை யுந்தி தனிப் பெரு நாயகன் -திருவாசிரியம் -1
தத்வம் நாராயண பர பரோ நாராயணோ ததேவ தஸ்மாத் ஜஜ்ஞே சதுர்முக
நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்
நாத்தழும்ப நான்முகனும் ஈசனுமாய் முறையால் ஏத்த -பெரிய திருமொழி -1-7-8-

உயர்ந்த படைப்பாளி -நான்முகனில் காட்டிலும் முகச் சிறந்தவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
ஸ்ரஷ்டு உத்க்ருஷ்ட தம தண்டா பூபிகா தத் ஸ்ருஷ்டப்ய க பிரஜாபதி
பூமி முதலிய தாதுக்களைக் காட்டிலும் சிறந்த ஞான வஸ்து –
விசேஷணத்துடன் கூடிய ஒரே நாமம் -சாமாநாதிகரண்யத்தால் -பிரமன் முதலியவர்களில் காட்டிலும் மேம்பட்டவர்
அல்லது -வையதிகரண்யத்தால் இரண்டு நாமமாகவும் கொள்ளலாம் –
கார்யம் காரணம் இரண்டுமாக இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை தாங்கும்

தத்வம் நாராயண பர –தைத்ரியம்
ஏதேஷாம் கதமோ தேவ பர கோ வா அதவா அபரா –பரோ நாராயண தேவ தஸ்மாத் ஜாத சதுர்முக -ஸ்ரீ வராஹ புராணம்

சித்த ஸ்வரூபி -ஸ்ரீ சங்கரர்—
நான்முகனை விட மிக உயர்ந்தவர் -வினையடியை யுடைய சொற்களுக்கு பொருளாக உள்ளவர்களில் மிக உயர்ந்தவர் –

வினைச் சொற்கள் பெயர்ச் சொற்கள் முதலியவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் வல்லவரான
ஸ்ரீ ஹனுமானால் விரும்பப் படுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் தாதுருத்தம நம
அந்த நான்முகனைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவன்

————-

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேச பத்மநாபோ அமரப்ரபு
விஸ்வகர்மா மநு ஸ்த்வஷ்டா ச்தவிஷ்டச் ச்தவிரோத்ருவ –6-

———————

46-அப்ரமேய-
அறிவுக்கு எட்டாத பெருமைகளை உடையவன் –
அறிவில் சிறந்த பிரமனை
நேரே கடிக் கமலத்து உள்ளிருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன் அடிக்கமலம் தன்னை அயன் -முதல் திரு -56
யம் நாயம் பகவான் ப்ரஹ்மா ஜாநாதி புருஷோத்தமம்
அப்ரமேயம் ஹிதத்தேஜ

ப்ரஹ்மாதிகளாலும் இந்த்ரியங்க ளால் அறிய முடியாதவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-
சாஸ்திரம் முதலிய எந்தப் பிரமாணங்களுக்கும் எட்டாதவர் -சப்தம் முதலிய எந்த குணங்களும் இல்லாதவர் ஆகையால்
பிரத்யஷ பிரமாணத்துக்கு விஷயமல்லர் –
அடையாளங்கள் இல்லாதவர் ஆகையால் அனுமானத்துக்கும் விஷயம் அல்லர்
பாகங்கள் இல்லாமை பற்றி சாத்ருச்யம் இல்லாமையாலே உபமானத்தாலும் அறிய முடியாதவர்
ஒன்றும் சம்பவிக்க மாட்டாதாகையாலே அர்த்தா பத்திக்கும் விஷயம் அல்லர்
பாவ ரூபமாக இருப்பதால் அபாவத்துக்கும் விஷயம் அல்லர்
பிரமாண அதிசயம் ஒன்றும் இல்லாதவர் ஆகையாலே சாஸ்திர பிரமாணத்துகும் விஷயம் அல்லர்
பின் சாஸ்திர யோநித்வம் எப்படிக் கூடும் என்னில் பிரமாண பிரமேயங்களுக்கு சாஷியாக இருப்பதால்

யம் நாமம் பகவான் ப்ரஹ்மா ஜாநாதி புருஷோத்தமம்
ந ஹி அதிமத்யாந்தம் அஜஸ்ய யஸ்ய வித்மோ வயம் சர்வ மயஸ்ய தாதோ ந ச ஸ்வரூபம்
ந பர பிரபாவம் ந சைவ சாரம் பரமேஸ்வரஸ்ய
ந ச ஸக்ய த்வயா த்ரஷ்டும் மயா அந்யைர் வா அபி சத்தம ச குணோ நிர் குணோ விஸ்வ ஞான
த்ருஸ்யோ ஹி அசவ் ஸ்ம்ருத–மவ்ல பர்வம்
த்வாந்தராத்மா மம ச யே சாந்யே தேஹி சம்ஹிதா ஸர்வேஷாம் சாக்ஷி பூத அசவ் ந பிராஹ்ய கேநசித் கூசித் —
அனைவருக்கும் அந்தராத்மாவாக இருந்தும் எளிதில் ஸ்வ யத்னத்தால் அறிய இயலாதே

பிரமாணத்திற்கு விஷயம் ஆகாமல் இருக்கச் செய்தேயும்
பிரமாணத்திற்கு விஷயமாக நினைக்கும் பிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிற விஷயத்தில் சாஸ்திரம் பிரமாணம் ஆகின்ற படியால்
சாஸ்திரம் பிரம்மத்தில் பிரமாணம் என்கிறது -ஸ்ரீ சங்கரர்—

அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவற்ற குணங்களை யுடையவர் –
சர்வஞ்ஞன் ஆதலால் தாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை எவையும் இல்லாதவர்
பக்தர்களால் அறிய வேண்டிய பொருத்தமான குணங்கள் உள்ளவர்-
உயர்ந்தவளான லஷ்மி தேவிக்கு ஆச்சர்யத்தை யுண்டாக்குபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் அப்ரமேயோ நம
அபரிச்சேத்யன் –
நேரே கடிக்கமலத்துள் இருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன் அடிக்கமலம் தன்னை
இந்திரிய கோசாரம் அல்லன் .
ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானம் உபமானம் வாக்ய சப்த பிரமாணங்களை எட்டாதவன்
வேதைக சமையன்

———————-

47-ஹ்ருஷீ கேச
இந்த்ரியங்களுக்கு நியாமகன்
ஹர்ஷம் சந்தோசம் இவற்றுடன் ஈசனாய் இருப்பவன்
உத்சாஹம் ஆனந்தம் ஐஸ்வர்யம் பொருந்தி
இருடீ கேசன் எம்பிரான் -2-7-10–

இந்த்ரியங்களையும் நியமிப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

ஹ்ருஷீ காணி இந்த்ரியான்யாஹு தேஷாம் ஈசோ யதோ பவான் ஹ்ருஷீகேஷ ததோ விஷ்ணு
க்யாதோ தேவேஷு கேசவ –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம்
ஹர்ஷாத் சவ்க்யாத் ஸூக ஐஸ்வர்யாத் ஹ்ருஷீ கேஸத்வம் அஸ்னுதே

இந்த்ரியங்களுக்குத் தலைவரான ஜீவா ஸ்வரூபர்-உலகு அனைத்துக்கும் மகிழ்ச்சியை யுண்டாக்கும்
கேசங்கள் என்கிற கிரணங்களை யுடைய சூரிய சந்திர ரூபர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

திரு மகளுக்கும் நான்முகனுக்கும் தலைவர் -லஷ்மீ ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளை யுண்டாக்கியவர் –
இந்த்ரியங்களுக்கு ஈஸ்வரர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் ஹ்ருஷீகேசா நம
நமது இந்திரியங்களை ஆள்பவன்

—————————–

48-பத்ம நாப –
கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ வழகன் -நாச் -11-2-
பூவில் நான் முகனைப் படைத்த தேவன் எம்பெருமான் -2-2-4-
மீண்டும் 198-348- வரும்
தாமரை உந்தி தனிப் பெரும் நாயகன் -திருவாசிரியம்
அயனைப் படைத்த எழில் உந்தி -அமலனாதி –

நான்முகனுக்குப் பிறப்பிடமான தாமரையைத் தம் திரு நாபியிலே யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

தாதோத்தாந சம்விசதி பஞ்ச வர்ஷ ச தாநி து
தாதுர் நாப்யாம் புஷ்கரம் ப்ராதுர் பவதி புஷ்கரம் புண்டரீகம் ச பத்மம் சக்ரம் இத்யேஷ கால
அஜஸ்ய நாபா வத்யேகம் அர்ப்பிதம்
அஜஸ்ய நாபா வத்யேகம் யஸ்மின் விஸ்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்

உலக்குக்கு எல்லாம் காரணமான தாமரைய்த் தன் உந்தியிலே உடையவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

தாமரையை அலர்த்துகின்ற சூர்யனைப் போன்ற ஒளி உள்ளவர் -நாபியில் தாமரையை யுடையவர் –
திருவடியில் திரு மகளை யுடையவர் -ஒளி யுள்ளவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் பத்ம நாபோ நம
கொப்பூழில் எழு கமலப்பூவால் நான்முகனைப் படைத்து
தொப்பூள் கொடியால் குழந்தைக்கு போஷகம் ஆகுமா போலே ஸ்ருஷ்டித்த உலகங்களைப் போஷிப்பவன்

——————

49-அமரப் பிரபு-
தேவர்களுக்கு நிர்வாஹகன்
ப்ரஜாபத்யம் த்வயா கர்ம சர்வம் மயி நிவேசிதம் –
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-

அமரப்ரபு –
அந்த நான்முகன் முதலிய தேவர்களுக்கும் படைத்தல் முதலிய அதிகாரங்களைக் கொடுத்து நடத்துபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

மஹார்ணவே சயாநவ் அப்ஸூ மா த்வம் பூர்வம் அஜீஜன ப்ரஜாபத்யம் த்வயா கர்ம சர்வம் மயி நிவேசிதம் –உத்தர -104-4-
ஏதவ் த்வவ் விபூத ஸ்ரேஷ்டவ் பிரசாத க்ரோத ஜீ ஸ்ம்ருதவ் ததா தர்சித பந்தாநவ் ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹார காரகவ் –மவ்சல பர்வம்

அமரர்களுக்குத் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

ஞானத்தை மிகக் கொடுக்கும் பிரபு -அளவில்லா மகிழ்ச்சியை யுடையவர் –
தன்னை அறிந்த மேதைகளைப் பிரகாசிக்கச் செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் அமரப்பிரபு நம
தேவர்களுக்கும் தேவன் -தேவாதி ராஜன்
அவரவர் தேவரைப் படைத்து நியமிப்பவன்

——————-

50-விஸ்வ கர்மா –
ஜகத் வியாபாரங்களை தானே செய்பவன் -பஹூச்யாம் ப்ரஜாயேய
சமஷ்டி சிருஷ்டி இவனது
பின்னது வ்யஷ்டி சிருஷ்டி
பார் உருவில் விசும்பாகிப் பல் வேறு சமயமுமாய் பரந்து நின்ற -திரு நெடு -2-

பிரமனைப் படைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள உலக வியாபாரங்கள் எல்லாம் தமது செய்கைகளாகவே யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —-

விஸ்வ கர்மண சமவர்த்ததாதி
புருஷம் விஸ்வ கர்மாணம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும்
ய இமா விச்வா புவ நாநி ஜூஹ்வதே
ததைஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயதே -சாந்தோக்யம்
ச ஐஷத லோகாந் னு ஸ்ருஜா –ஐதரேய
ச ஆகாமயத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயதே –தைத்ரியம்
அத புந ரேவ நாராயண ச அந்யம் காமம் மனசா த்யாஸீத
ததசதேச சத் மநஸ் அகுருத அஸ்யாம்
ச அபித்யாய சரீராத் ஸ்வாத் சிச்ருஷி விவிதா பிரஜா
ச சிச்ருஷு சஹஸ்த்ராம்சாத் அஸ்ருஜத் புருஷம் த்விதா
காமாச்ச நானுமாநா பேஷா –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் –1-1-19-

உலகங்களைப் படைக்கும் செயலை யுடையவர் -படைக்கப் படுவதால் உலகம் கர்மம் உலகமாகிய கர்மத்தை யுடையவர் –
விசித்தரமாக நிர்மாணிக்கும் சக்தியை உடைய விச்வகர்மாவைப் போன்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

கருடன் மீது அமர்ந்து செல்பருமாய் -கர்மங்களால் கட்டுப் படாதவருமாய் இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—-

ஓம் விஸ்வ கர்மா நம
விச்வங்களை நியமித்து ஆள்பவன்

————————–

51- மனு
சங்கல்பிப்பவன் -மனனம் பண்ணுமவன் மனு

உலக வியாபாரங்களையும் தம் சங்கல்ப லேசத்தினாலே செய்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

எல்லாவற்றையும் நினைப்பவர் -மந்திர ரூபி -மனு என்னும் சிருஷ்டிகர்த்தா -ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஞான ஸ்வரூபியானவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் மனு நம
சங்கல்ப லேசத்தாலே அனைத்தையும் செய்து முடிப்பவர் -ஸத்யஸங்கல்பன்

————-

52-த்வஷ்டா –
பாகுபாடு செய்பவன் -த்வஷ்டா -செதுக்குமவன்
நாம ரூபாணி வ்யாகரவாணி
தேவ மனுஷ்ய திர்யக் ஜங்கமம்-ரூபம் குணம் செயல் பெயர் வ்யவஸ்தை பண்ணுமவன்
பல்வேறு சமயமுமாய் -இத்தையே சொல்லும்-

உலகங்களை தேவர் மனிதர் முதலிய பெயர் உருவங்கள் உள்ளவைகளாக வகுப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

த்வஷ்டாரம் ரூபாணி விகுர்வந்தம் விபச்சிதம்
வேதந ரூபே வியகரோத் சதாசதீ பிரஜாபதி
சர்வாணி ரூபாணி விசித்திர தீர
நாம ரூபம் ச பூதா நாம் க்ருத்யா நாம் ச ப்ரபஞ்சனம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-5-63-

சம்ஹார காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர் –

ஒளியுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் த்வஷ்டா நம
நாம ரூபங்களை அளித்து அருளுபவர்

——————-

53-ஸ்தவிஷ்ட –
மிகவும் ஸ்தூலமானவன் -பெரியவன் பரப்பு உடையவன்
சூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -பஹூச்யாம் -சங்கல்பித்து
ஸ்தூல சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -பலவாக விரிந்து சிருஷ்டி
வேர் முதல் வித்தாய்ப் பரந்து தனி நின்ற -2-8-10
மீண்டும் -437-வரும் –
செல்வர் பெரியர் -நாச்சியார் -10-10-

மிக்க ஸ்தூலமாக இருப்பவர் -ஸ்தூல ரூபமாகக் காணும் பொருள்கள் எல்லாம் தாமாயிருப்பவர் –
பஹூச்யாம்-சங்கல்ப்பித்துக் கொண்டு -ஸூ ஷ்மமானஅவயகதம் முதலிய க்ரமத்தாலே தேவாதி யோனிகள்
ஸ்பர்சாதி குணங்கள் ஈரேழு லோகங்கள் உட்கொண்ட பிரம்மாண்டம் அதற்கு ஆவரனமான ஸ்தூல வ்யக்தமான
வியஷ்டி கார்யம் என்று விஸ்தாரமாகப் பரந்தவன்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்திக் கொண்டான்
நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே –ஸ்ரீ கீதை 10-19–
வ்யோம அம்பு வாயு அக்னி மஹீ ஸ்வரூபை விஸ்தாரவாந்யோ அணுதாரா அணுபாவாத்–ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -4-3-6-
விஸ்தார சர்வ பூதஸ்ய விஷ்ணோ சர்வம் இதம் ஜகத் –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-7-84-
த்வத் விஸ்தாரோ யதோ தேவ

மிகப் பருத்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மிகவும் பருத்தவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ஸ்தவிஷ்டா நம
சங்கல்பத்தாலே ப்ரஹ்மாண்டங்களை -உருவாக்கியவன்
பஞ்ச பூதங்கள் -கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் இத்யாதிகளை சதுர்வித லோகங்களையும்
சஹஸ்ர அண்டங்களையும் சதுர் முகங்களையும் சங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டித்தவன்

—————-

54-ஸ்தவிர
நிலைத்து இருப்பவன்
விஸ்வகர்மா -ஜகத் வியாபாரம் சொல்லி
மனு -சங்கல்ப்பத்தால் சிருஷ்டி சொல்லி
ஸ்தவிர -பெரிதாக பரிணப்பிதால் வரும் பெருமை சொல்லும்
காலமும் அவன் வசத்தில் இருந்தாலும் சிருஷ்டி காலத்தை அனுசரித்து லீலா வியாபாரம்
எக்காலத்து எந்தையாய் -2-9-8-
கால சக்கரத்தாய் -7-2-7-

காலத்தை எதிர்பார்ப்பதை லீலையாக மட்டும் கொண்டு நினைத்த போது படைக்கும் ஸ்வ தந்த்ரர் –
சங்கல்ப மூலமாக காரணம் என்றாலும் விலஷணன் -காலமும் இவனுக்கு வசப்பட்டதே -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

காலஸ்ய ச ஹி ம்ருத்யோச்ச ஜங்கம ஸ்தாவரஸ்ய ச ஈசிதா பகவான் ஏக தஸ்யமேதத் ப்ரவீமி தே -உத்யோக பர்வம்
கால சக்ரம் ஜகத் சக்ரம் யுக சக்ரம் ச கேசவ ஆத்ம யோகேன பகவான் பரிவர்த்தயதே அநிசம்
காலம் ச பசதே தத்ர ந காலஸ் தத்ரவை பிரபு

தொன்மையானவர் -நிலையானவர் – த்ருவ-தொன்மையான நிலையானவர் -என்று ஒரே திரு நாமம் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முதியவர்–ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்

ஓம் ஸ்தவிர நம
கால வசப்படாதவன்

—————–

55- த்ருவ-
மாறாமல் நிலை நிற்பவன் -ஸ்வரூபத்தில் நின்றும் நழுவாமல் –
அசையா சாஸ்வதோ த்ருவ –
அவிகாராய சுத்தாயா நித்யாய பரமாத்மனே
உள்ளூரும் சிந்தை நோய் எனக்கே தந்து -திரு நெடும் -23-பிரிவுத் துயரை எனக்கே தந்தாய்

இப்படிப் பலவகை உலகங்களாக மாறியும் ஸ்வரூபம் மாறாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

மாறாத ஸ்வரூபம் -அவதாரங்கள் எல்லை அற்று இருந்தாலும் மாறாமல் இருப்பவன்
அஜஸ்ய ஸாஸ்வதோ த்ருவ–யுத்த -114-15-
அதிகாராய ஸூத்தாய –
அபஷய விநாசாப்யாம்

நிலையானவர்—ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் த்ருவாய நம
அவிகாராய -ஸ்வரூப ஸ்வ பாவங்கள் யுகங்கள் தோறும் கொண்டவன்-

—————-

அக்ராஹ்ய சாஸ்வத கிருஷ்ணோ லோஹிதாஷா ப்ரதர்தன
ப்ரபூதஸ் த்ரிக்கு(ப்)த்தாமா பவித்ரம் மங்களம் பரம் –7–

—————-

56-அக்ராஹ்ய –
க்ரஹிக்க முடியாதவன் –
தானே காரணமாயும் கர்த்தாவாகவும்
அதி திஷ்டதி ஏக
வளவேழு உலகின் முதலாய வானோர் இறை -1-5-1-
ஆர்ந்த ஞானச் சுடராகி கீழ் மேல் அளவிறந்து -1-5-10-

மண் நூல் போன்ற காரணங்கள் குயவன் சேணியன் போன்றோரால் கையாளப் படுவது போலே
மற்று ஒருவரால் கையாளப் படாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

நைநம் ஊர்த்வம் ந தீர்யஞ்சம் ந மத்யமே பரிஜக்ரபத்–தைத்ரியம்
ப்ரஹ்மாத் யதிஷ்டத்
அதி திஷ்டதி ஏக –ஸ்வேதாஸ்வர

கர்ம இந்த்ரியங்களால் அறிய முடியாதவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

முழுவதுமாக எவராலும் அறியப்பட முடியாதவர் -அவாப்த சமஸ்த காமர் -எவராலும் எளிதில் அடைய முடியாதவர் –
குணங்களால் வியாபித்து இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் அக்ராஹ்ய நம
கிரஹிக்க முடியாதவன்

——————

57-சாஸ்வத
நிரந்தரமாய் இருப்பவன்
சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்கள்-தடை இன்றி லீலையாக
அகில புவன ஜன்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே -ஸ்ரீ பாஷ்யம்
என்றுமோர் இயல்வோடு நின்ற என் திடரே -1-1-6-
நிலையான வேத பிரதிபாத்யன்

படைத்தல் -காத்தல் -அழித்தல்-இடையறாமல் செய்து ஒய்வில்லாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

அப்யுச் சிந்நா ததஸ்து ஏதே சர்க்க ஸ்தித் யந்த ஸம்யமா–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-26-

எல்லாக் காலங்களிலும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

எப்போதும் மாறாத ரூபத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ஸாஸ்வதா நம
நித்யமானவன்

——————

58- கிருஷ்ண –
ஆனந்தம் அடைபவன் -சிருஷ்டி யாதிகளால்
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையானைப் பெற்று -3-10-9
கன்று மேய்த்து இனிது உகக்கும் காளை-

இந்த ஸ்ருஷ்டி முதலிய லீலைகளின் ரசத்தினால் எப்போதும் மகிழ்ந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

க்ருஷிணீ பூவாசக சப்த ணச்வ நிவ்ருத்தி வாசக க்ருஷ்ணஸ் தத் பாவ யோகாச்ச–உத்யோக பர்வம்

சச்சிதானந்த ரூபமாக இருப்பவர் -கருமை நிறம் உள்ளவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

தனது கட்டளையிடும் சாமர்த்தியத்தினால் உலகை ஈர்ப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் க்ருஷ்ணா நம
கரியான் ஒரு காளை
ஆனந்தமயன் -நீல மேக ஸ்யாமளன்
லீலா ரசம் அனுபவிப்பவன் -கார் முகில் வண்ணன்

——————–

59-லோஹிதாஷா –
சிவந்த கண்களை யுடையவன் –
ஸ்வாவாவிக செந்தாமாரைக் கண்ணன் -முன் சொல்லிய ஆனந்தத்தால் மேலும் சிவக்கும்
கண்கள் சிவந்து பெரியவை -8-8-1-
வாத்சல்யத்தாலும் கண்கள் சிவக்கும்-

இந்த மகிழ்ச்சிக்கு அடையாளமாக சிவந்த தாமரைக் கண்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

சிவந்த கண்களை யுடையவர் –ஸ்ரீ சங்கரர் –

விரோதிகளிடத்தில் கோபத்தினால் சிவந்த கண்களை யுடையவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் லோகிதாஷா நம
செந்தாமரைக்கண்ணன் -புண்டரீகாக்ஷன்

——————–

60-ப்ரதர்தந-
சம்ஹரிப்பவன் -பிரளய காலத்தில் எல்லா வற்றையும் அழிப்பவன்-
யாவகை உலகமும் யாவரும் அகப்பட -ஒரு பொருள் புறப்பாடு இன்றி முழுதும் அகப்படக் கரந்து
ஓர் ஆலிலைச் சேர்ந்த எம்பெரு மா மாயன் -திரு வாசிரியம் -7-

பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச க்ஷத்ரம் ச உபே பவத ஆதந –கட -2-24-
அத்தா சராசர க்ரஹணாத் -1-2-9-

பிரளய காலத்தில் பூதங்களை அழிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

சத்ருக்களைத் துன்புறுத்துவர் – ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ப்ரதர்தன நம
பிரளயகாலத்திலும் அனைத்தையும் திருவயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷிப்பவன்

——————-

61-ப்ரபூத –
சம்ருத்தன் -நிரம்பியவன் -போக்ய போக ஸ்தான போக உபகரணங்களால் நிரம்பிய -பரமபதம் உடையவன் –
அழியாத சம்பத்தை உடையவன்
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான்

அழியாதவையும் அளவற்றவையுமான போக சாதனங்கள் நிரம்பிய பரமபதத்தை யுடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

ஞானம் ஐஸ்வர்யாதி குணங்களால் நிறைந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் –

மேலான ஆகாசாதி பூதங்களைப் படைத்தவர் -உயர்ந்தவன் -குணங்களால் பரவியிருப்பவன்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ப்ரபூத நம
ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களை உடையவன்

——————-

62-த்ரிக குததாமா –த்ரிக குப்தாமா –
த்ரிபாத் விபூதியான -பரம பதத்தை இருப்பிடமாக உடையவன்
தனிமாத் தெய்வம் -அமரர்கள் அதிபதி -விண்ணவர் பெருமான் –
த்ரி யுகம் மூன்று இரட்டைகள் ஞான பல -ஐஸ்வர்யா வீர்யம் -சக்தி தேஜஸ் –
க்குத் -கெட்டியான முகப்பு -மூன்று முகப்புகள் உள்ள மஹா வராஹம்
த்ரிக குப்தாம ஒளி உடைய -பெரும் கேழலார் -திருவிருத்தம் -45
கோல வராஹம் ஒன்றாய் -10-10-7-

த்ரிபாத் விபூதி என்னும் பரம பதத்தை உடையவர் -த்ரிககுத் -மூன்று கொண்டைகளுடன் கூடிய வராகமாக அவதரித்தவர்-
தாம -ஒளியுள்ளவர்-என்று இரண்டு திரு நாமம் ஆகவுமாம் –
இப்படி ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் எல்லாம் அவனுடைய விபூதியிலே அணு அளவேயான லீலா விபூதியை அன்றோ –
த்ரிககுத்தாமா என்றும் த்ரிககுப்தாமா என்றும் சொல்வர் -இரண்டாலும் அவயவங்கள் குறிக்கப் படுகின்றன –
அன்றிக்கே -த்ரிககுப் -எனபது ஞானம் பலம் -ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் -என்று மூவிரண்டுகளாய்-அதற்குத் தர்மியானவன் –
ஆறு குணங்களால் பூரணமானவன் -அதனாகே த்ரி யுகம் என்று கூறப்படுகிறான் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பாத அஸ்ய விச்வா பூதாநி த்ரிபதாஸ் யாம்ருதம் திவி -புருஷ ஸூக்தம்
யஸ்ய ஆயுதாயுத அம்சாம்ஸோ விஸ்வ சக்தி இயம் ஸ்திதா –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-9-53-
மேரோர் இவ அணு யஸ்யைத்
ததைவ ஆஸம் த்ரி ககுதோ வாராஹம் ரூபம் ஆஸ்தித த்ரிக குத தேந விக்யாத சரீரஸ்ய பிரமாண பாத் –என்று தேஜஸ்ஸையும் சொல்லும்

மேல் கீழ் நடு ஆகிய மூவுலகங்களுக்கும் இருப்பிடமானவர் த்ரிககுப்த்தாம -என்று பாடம் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

த்ரிககுப்தாம -மூன்று உலகங்களை உடையவர் -த்ரி க்குத் தாம -க்குத் -திமில் –இரு தோள்கள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய
வராஹமாக அவதரித்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் –த்ரிக குப்தாமா நம
ஸ்ரீ மஹா வராஹ திருவவதாரம் எடுத்தவன்
மூன்று கொம்புகள்
திரிபாத் விபூதி உடையவன்

——————–

63-பவித்ரம் –
பரிசுத்த ஸ்வரூபம்
அமலன் விமலன் நிமலன் நின்மலன் -அரங்கத்தம்மான் –
பவித்ரானாம் பவித்ரம் -மங்களா நாஞ்ச மங்களம்
தீர்த்தன் -உலகு அளந்த -2-8-6-
பன்னலார் பயிலும் பரனே பவித்ரனே -2-3-7-
அனுபவ விரோதி போக்கும் சுத்தி
விண்ணவர் பெருமான் படிவானமிறந்த பவித்ரன் -2-3-9-
அமலங்களாக விழிக்கும் -1-9-9-
ச்ரமணீ விதுர ரிஷி பத்நிகளை பூதராக்கின புண்டரீ காஷன்

குணங்கள் -மகிமைகள் -ரூபம் இவைகளைப் படிகளாகக் கொண்ட பரிசுத்த ஸ்வரூபத்தை உடையவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
குணங்கள் ஐஸ்வர்யம் ரூபம் இவற்றை விளக்கி இது முதல் ஸ்வரூபத்தை விளக்கத் தொடங்குகிறார்

பரிசுத்தப் படுத்துபவர் -பரிசுத்தப் படுத்தும் ரிஷி -தேவதை -வஜ்ராயுதத்திலிருந்து-இடியில் இருந்து – காப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

புனிதமாக்குபவர் -வஜ்ராயுதத்தைப் போலே காப்பவர் -சக்ராயுதத்தை யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பவித்ரம் நம
பவானத்தவமே உரு எடுத்தவன் -சர்வத்தையும் பரிசுத்தம் ஆக்கி அருளுபவர்

——————-

64-மங்களம் பரம் –
சிறந்த மங்களம் –தோஷங்களுக்கு எதிர் தட்டாய் உள்ளவன் –
ஆனந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வான் –
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன்
சத்யம் ஞானம் ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம
ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம சாந்தி சம்ருத்தம் அம்ருதம்
உணர் முழு நலம் -1-1-2–கட்டடங்க ஞானமும் ஆனந்தமாய் இருக்கும்

தோஷம் அனைத்திற்கும் எதிர்தட்டாய் எல்லையற்ற கல்யாண குணங்களை யுடையவர் –
அகில ஹேய ப்ரத்ய நீக கல்யாணை கத -அவாப்த சமஸ்த காமன் -பர அவஸ்தை -நித்ய த்ருப்தன்-
ஞான மாத்ர ரசம் வாதம் கண்டனம் –
ஞான ஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் -ஞானத்தாலும் குணத்தாலும் பிரத்யஷமாகப் பார்க்கிறான் -அபேஷிக்காமல் பிரகாசிக்கிறான் –
அதனால் ஞானம் என்றும் ஞானம் உடையவன் என்றும் சொல்லுகிறது –
அவனது கல்யாண குணங்களில் ஞானம் சாரம் என்பதால் ஞான ஸ்வரூபம் என்னவுமாம் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

தத் குணா சாரத்வாத் தத் வியபதேச பிரஞ்ஞவத் -2-3-29-
ய ஸர்வஞ்ஞ சர்வவித்
யதா ஜீவஸ் ப்ரசாந்த்தாத்மா ஹ்ருஸ்வே வா எதி வா மஹான் ஞானாத்மானம் ததா வித்யாத் புருஷம்
சர்வ ஐந்துஷு ச அதிர தேவயேத் வேத்யம்

ஆனந்த மயோ அப்யாஸத்-1-1-13-
ஆனந்தாதய பிரதானஸ்ய -3-3-11 —
அக்ஷராதி யாம் த்வவரோத-3-3-33-
சத்யம் ஞானம் அநந்தம்–தைத்ரியம்
ஆனந்தோ ப்ரஹ்ம –தைத்ரியம்
சாந்தி சம்ருத்தம் அம்ருதம் –தைத்ரியம்
யத்ர லக்ஷயேத் சாந்தம் அநுத்வாதம் அந்தரங்கம் திருப்தம் அம்ருதம் பரம் ப்ரஹ்ம தத்ர தாரயேத்
இதி ஏஷா நைஷ்டிகீ தாரணா –யோக ஸூத்ரம்
அந்தரங்கம் அநிர் தேஸ்யம் அபதாநந்த லக்ஷணம்
அவன் ஞானமயன் மட்டும் இல்லவே -ஞானம் சக்தி ஆனந்தம் ஐஸ்வர்யம் இத்யாதி ஸமஸ்த கல்யாண குணமயன்

எல்லா பூதங்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்த மங்கள ரூபமானவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

மங்களம் -கல்யாண ரூபம் உடையவர் -பரம் -அனைத்திலும் சிறந்தவர் -என்று இரண்டு திரு நாமங்கள்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் மங்களம் பரம்
மங்கள குணங்கள் நிறைந்தவன் -மங்களப் பொருள்களுக்கு எல்லாம் மங்களத் தன்மை அளிப்பவன்

———————–

ஈசான பிராணத ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஸ் ஸ்ரேஷ்ட பிரஜாபதி
ஹிரண்ய கர்ப்போ பூ கர்ப்போ மாதவோ மது ஸூ தன–8

————

65- ஈசாந –
அடக்கி ஆள்பவன்
பதிம் விச்வச்ய ஆத்மெச்வர ஜகத் பத்தி
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான் -நச் -11-3-
ஆளும் எம்பெருமானுமாய் நம்மை யாட் கொள்பவன் -திருச் சந்த -15
ஈஸ்வர சர்வ பூதாநாம் சர்வ பூத மகேஸ்வர -ஸ்ரீ கீதை
இமையோர் தலைவன் அமரர்கள் அதிபதி விண்ணவர் கோன்
ஈசந சீல நாராயண –
இதை இல்ல செய்பவருக்கு தில தர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் -என்கிறார் பட்டர்

எல்லாவற்றையும் நிர்வகிப்பதற்குரிய சக்தி ஒரு போதும் குறையாதவர் –
இந்த ஸ்வ பாவம் ஒரு சமயம் பிரகாசிப்பத்தும் மறைந்தும் ஜீவர்களுக்கு இருக்கும்
இவனுக்கு வ்யாவருத்தம் சொல்கிறது –
ஐஸ்வர்யம் சர்வஜ்ஞத்வம் கற்பனையாலோ உபாதியாலோ பரிணாமத்தாலோ என்பார்களைக் கண்டிக்கிறார் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

தம் ஈஸ்வராணாம் பரமம் மஹேஸ்வரம்
ஸ்வ பாவகீ ஞான பல க்ரியா ச
ந தஸ்ய கச்சித் பதிரஸ்தி லோகே ந சேசிதா ந ஏவ ச தஸ்ய லிங்கம் ச காரணம் கரணாதி பாதிப
ந சாஸ்ய கச்சித் ஜெனிதா ந ச அதிப –
ஸர்வஸ்ய வசீ ஸர்வஸ்ய ஈஸாந ஸர்வஸ்ய அதிபதி ச ந சாதுநா கர்மணா பூயாந் நோ ஏவ அசாதுநா கவீயாந்
ஏஷ சர்வேஸ்வர ஏஷ பூதாதிபதி ஏஷ பூத பால ஏஷ சேது விதரண ஏஷா லோகாநாம் அசம்பேதாய–பிருஹத் -4-4-22-
ச வா அயமாத்மா ஸர்வேஷாம் பூதா நாம் அதிபதி ஸர்வேஷாம் பூதா நாம் ராஜா –பிருஹத் -2-5-15-
ஏக இத்ராஜா ஜகதோ பபூவ–தைத்ரியம்
ச ஈஸ அஸ்ய ஜகதோ நித்யமேவ நாந்யோ ஹேது வித்யதே ஈஸாநாய-ஸ்வேதாஸ்வர
ஈஸ்வர சர்வ பூதா நாம் –ஸ்ரீ கீதை -18-61-
ஈஸதே பகவான் ஏக சத்யமேதத் ப்ரவீமி தே –உத்யோக பர்வம்
பரமாத்மா ச ஸர்வேஷாம் ஆதார பரமேஸ்வர –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –6-4-40-

எல்லா பூதங்களையும் நியமிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர் —

ருத்ரன் முதலியவர்களை இயக்குபவர் -லஷ்மி தேவிக்கு சுகத்தை தருபவர் -முக்ய பிராணனுக்குத் தலைவர் –
முக்தர்களை நடத்துபவர் -ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் ஈசாந நம
சர்வேஸ்வர ஈஸ்வரன் -தனக்கு ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லாதவன்

———————————————————————-

அனைத்தும் தானே –ஆனால் அவற்றிலும் உயர்ந்தவன் –

21-நாரசிம்ஹ வபு -நிகர் அற்ற நரம் கலந்த சிங்க உருவமாய்ப் பிறந்தவர் –
22-ஸ்ரீ மான் -ஒளி மிக்க -மனித -சிங்க உருவங்கள் பொருந்திய அழகிய திருமேனி உடையவர் –
23-கேசவ –இவ் வுருவில் அழகிய திருக் குழலும் பிடாரியும் உடையவர் –
24-புருஷோத்தம -பத்தர் முக்தர் நித்யர் -ஆகிய மூவகை ஆத்மாக்களை விட உயர்ந்தவர்
25-சர்வ -அனைத்துப் பொருள்களையும் தன் உடலாகக் கொண்டு அவற்றை நடத்துபவர் –
26-சர்வ -தன் உடலாக இருக்கும் அனைத்தின் தீமைகளையும் விலக்குபவர்-
27-ஸிவ -மங்களமாக இருப்பவர் –
28-ஸ்தாணு -அடியவர்களுக்கு நிலை நின்ற பயனைக் கொடுப்பதில் ஸ்திரமானவர் –
29-பூதாதி -அனைத்து பிராணிகளாலும் இறுதியான பயனாக அடையப் படுபவர் –
30-நிதிரவ்யய–எத்தனை பயன்படுத்தினாலும் அழியாத செல்வம் –

31-சம்பவ -புதையல் போலே மறைந்து இருந்து சரியான நேரத்தில் அடியார்களுக்காக அவதரிப்பவர் –
32-பாவன -அவதரிக்கும் போது அடியார்கள் துன்பங்களை நீக்கிக் காப்பவர் –
33-பர்த்தா -தன்னையே அழித்து தாங்குபவர்
34-பிரபவ -அவனை நினைந்தாலே பாபங்களைப் போக்கும் குற்றமற்ற சிறந்த பிறப்பை உடையவர் –
35-ப்ரபு -மனிதனான எளிய பிறப்பிலும் சிந்தயந்தி சிசூபாலன் போன்றோருக்கு முக்தி கொடுத்த மேன்மை உடையவர்
36-ஈஸ்வர -எளியவராக பிறந்த போதும் அனைவரையும் ஆள்பவர் –
37-ஸ்வயம்பூ -வினைகளின் பயனாகப் பிறவாமல் தன் கருணை மற்றும் விருப்பத்தினால் பிறப்பவர் –
38-சம்பு -தன் அழகாலும் பண்புகளாலும் அடியார்களுக்குப் பெருக்கு எடுக்கும் இன்பத்தை அளிப்பவர் –
39-ஆதித்ய -சூர்ய மண்டலத்தின் நடுவே இருப்பவர் -உருக்கிய தங்கம் போலத் திகழ்பவர் –
40-புஷ்கராஷ-தாமரைக் கண்ணன் -இதுவே முழு முதல் கடவுளுக்கு அடையாளம் –

41-மஹாஸ் வன -உயர்ந்த ஒலியை உடையவர் -அதாவது வேதங்களால் போற்றப் படுபவர் –
42-அநாதி நிதன-முதலும் முடிவும் அற்றவர் –
43-தாதா- -உலகைப் படைக்க முதலில் நான்முகனை தன் கர்ப்பமாகப் படைத்தவர் –
44-விதாதா -பிரமனாகிய கர்ப்பத்தை வளர்த்து உத்பத்தி செய்பவர் –
45-தாதுருத்தம -நான்முகனைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவர் –
46-அப்ரமேய -புலன்களுக்கு அளவிட முடியாதவர் -தெய்வங்களுக்கும் அரியவர் –
47-ஹ்ருஷீகேச -அனைவருடைய புலன்களையும் ஆளும் தலைவர் -இன்பமும் நலமும் செல்வமும் பொருந்தியவர் –
48-பத்ம நாப -நான்முகனின் பிறப்பிடமான தாமரையை உந்தியில் உடையவர் –
49-அமரப் ப்ரபு -தெய்வங்களுக்கும் ஸ்வாமியாய் -அவர்களை சிருஷ்டி சம்ஹார தொழில்களில் நடத்துபவர் –
50-விஸ்வ கர்மா -பிரமனைப் படைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் அனைத்து செயல்களையும் செய்பவர் –

51-மநு -சங்கல்ப்பிப்பவர் -தன் நினைவின் சிறு பகுதியாலேயே பிரபஞ்சத்தைப் படைப்பவர் –
52-த்வஷ்டா -பிராணிகளை பெயரோடும் உருவத்தோடும் செதுக்குபவர் –
53-ஸ்தவிஷ்ட-விரிவானவர் -பிரளயத்தின் போது சூஷ்மமாக இருந்த சித் அசித் களான தனது உடலை படைப்பின் போது விவரிப்பவர்
54-ஸ்தவிர-எக்காலத்திலும் நிலைத்து இருப்பவர் -மாறுதல் இல்லாதவர் –
55-த்ருவ -தன் உடலையே படைப்பின் போது பிரபஞ்சமாக விரித்தலும் -இயற்க்கை நிலையில் மாறுதல் அற்றவர் –
56-அக்ராஹ்ய -யாருடைய உணர்த்தலுக்கும் அப்பால் பட்டவர் -புத்தியால் பிடிக்க முடியாதவர் –
57-சாஸ்வத -படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகியவை விடாமல் தொடர்வதால் ஒய்வில்லாதவர்
58-கிருஷ்ண -முத் தொழில் விளையாட்டாலேயே இன்புறுவர்
59-லோஹிதாஷா–இவ் விளையாட்டாலாயே சிவந்த மலர்ந்த கண் உடையவர் –
60-பிரதர்தன -பிரளயத்தின் போது அனைத்தையும் அழித்து தன்னுள் ஒடுக்குபவர் –

61-ப்ரபூத -உலகமே அழிந்த போதும் நிலையான வைகுந்தச் செல்வத்தால் நிரம்பியவர்
62-த்ரிககுத்தாமா –லீலா விபூதியை விட மூன்று மடங்கு பெரிய நித்ய விபூதி –
63-பவித்ரம் -குற்றம் அற்ற தூய்மை உடையவன் –
64-மங்களம் பரம் -தீமைகளுக்கு எதிரான சிறந்த மங்களங்களின் இருப்பிடம் –
65-ஈசான -பிரபஞ்சத்தை ஆட்சி செய்பவர் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்–1-5-பரத்வம்- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள் / 1-6-பரத்வம்-நியாமகன்-20-திரு நாமம் —

November 12, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

யோகோ யோகவிதாம் நேதா பிரதான புருஷேஸ்வரஹ -2
நாரஸிம்ஹ வபுஹ ஸ்ரீ மான் கேசவ புருஷோத்தம –3-

——–

1-5-பரத்வம்- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19-

18-யோக –
மோஷ சாயுஜ்யத்துக்கு தானே உபாயம் -நிருபாதிக
மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ
தனியேன் வாழ் முதலே கனிவார் வீட்டின்பமே-2-3-5-
கடுவினை நஞ்சே என்னுடை அமுதே சேர்ந்தார் தீ வினைகட்கு
அரு நஞ்சைத் தண் மதியை தீர்ந்தார் தம் மனத்துப் பிரியாதவர் உயிராய் அடியேன் அடைந்தேன் -2-3-6-
பக்தி உழவன் –

யோக –
சாயுஜ்யமாகிய முக்திக்கு வேறோர் உபாயம் வேண்டாதபடி தானே உபாயமாக இருப்பவர் –
முக்திக்கு உபாயமும் முதர்களுக்கு உபேயமும் அவனே -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ததி பாண்டத்துக்கும் கூட முக்தி அளித்தானே –
சேவிக்க சாமர்த்தியம் இல்லா இடங்களுக்கும் -தானே காட்டக் கண்டு அனுபவிக்கலாம்
யுஜ்யதே பிராப்யதே –அநேநேதி சாயுஜ்ய -நான்யாபேஷ -சாஷாத் ஹேது இத்யர்த்த

யோக -யுஜ்யதே -யாருடைய உதவியால் குறிக்கோள் அடையப்படுகிறது –
மோக்ஷம் அடைய தானே நிருபாதிக்க சஹகாரி நிரபேஷ உபாயம்
ஏஷ ஹி ஏவ ஆனந்தயாதி –தைத்ரியம்
தத் தே து வியபதேசாத் ச -1-1-15-
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி –ஸ்ரீ கீதை -18-66–

ஐக்ய சிந்தனையாகிற யோகத்தினால் அடையத் தக்கவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—

யோகிகளால் தம் இதயத்தில் த்யானம் செய்யப்படுபவர் -அனைத்து குணங்களும் சேர்ந்து இருப்பவர் –
பக்தர்களுக்கு உலகைக் கடக்க வழியாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் யோகாய நம
தன்னை அடைய தானே ஒரே உபாயமாக இருப்பவன் –
யோகிகளால் அடையத்தக்கவன்

———–

19-யோகவிதாம் நேதா –
மற்ற உபாயங்களை பற்றியவர்களையும் பல பர்யந்தம் -நடத்திச் செல்பவன்
பக்தி யோக நிஷ்டனையும் பலனை அடையச் செல்பவன்
ப்ரீதி பூர்வகம் புத்தி யோகம் ததாமி

யோக விதாம் நேதா
வேறு உபாயம் ஆகிய பக்தி யோகத்தைப் பற்றியவர்களுக்கும் பலன் யுன்டாம்படி நிர்வகிப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

நயதி வினை உடன் த்ருச் சேர்ந்து நேதா –இதே போலே பர்த்தா -33-/ தாதா -43–/951-
யோகத்தை அனுஷ்டிப்பவர்களை வழி நடத்துபவன்
தேஷாம் ஏவ அநு கம்பார்த்தம் –ஸ்ரீ கீதை -10-11–
தேஷாம் அஹம் சமுத்தர்த்தா –ஸ்ரீ கீதை-12-7-
சம்சாரம் பார்ம பரம் ஈப்சமானை ஆராதநீயோ ஹரி ஏக ஏவம் -ஸ்வேதாஸ்வர
பரம் அம்ருதாத் பரிமுச்சந்தி சர்வே -தைத்ரியம்
ஜுஷ்டஸ் ததஸ்தேந அம்ருதத்வம் ஏதி –ஸ்வேதாஸ்வர

ஞானிகளின் யோக ஷேமங்களை வகுத்து நடத்துபவர் -யோகத்தை விசாரிப்பவர்கள் –
அறிபவர்கள்-அடைபவர்கள் யோக வித்துக்கள் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

த்யான யோகம் அறிந்த பக்தர்கள் மோஷ பலத்தை அடையும்படி செய்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் யோக விதாம் நேதாய நம
உபாசகர்களை வழி நடத்தி தன்னை அடையும் படி செய்பவன்
பக்தர்களுக்கும் நசபுநராவ்ருத்தி மோக்ஷம் அடையச் செய்பவன்

———————————————————————————

1-6-பரத்வம்-நியாமகன்

20-பிரதான புருஷச்வர –
பிரகிருதி ஆத்மா -அனைத்தையும் நியமித்து நடத்துபவன் –
ஈச்வரஸ் சர்வ பூதாநாம் -ஸ்ரீ கீதை
உடல் ஆழிப் பிறப்பு வீடு உயிர் முதலாய் முற்றுமாய் அடல் ஆழி யம்மான் -1-4-10-

பிரதான புருஷேச்வர –
ஜீவர்களைக் கட்டுப் படுத்தும் பிரக்ருதியையும் அதில் கட்டுண்ட ஜீவர்களையும் நடத்துபவர் –
தனது மாயையினால் அபராதம் செய்பவர்களை சம்சாரத்தில் கட்டி வைத்தும் சரணம் அடைந்தவர்களை விடுவித்தும் விளையாடுகிறான்
ஈஸ்வர -வரச் பிரத்யயத்தால் இத் தன்மை இயற்கை என்பதும் -சித் அசித் ஈஸ்வரன் தத்வத்ரய பேதமும் கூறப்படுகிறது
நியமிப்பவன் ஒருவன் -நியமிக்கப்படுபவை இரண்டும் -இயற்கையாக செய்பவன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —

வ்ரச் என்கிற எச்சம் ஸ்தா தாது உடன் சேர்ந்து ஈஸ்வர / இதே போல் ஸ்தாவர -428-திரு நாமம்
சம்யுக்தம் ஏதத் அக்ஷரம் அக்ஷரம் ச வ்யக்த அவ்யக்தம் பரதே விஸ்வம் ஈஸா அநீசச் சாத்மா பத்யதே
போக்த்ர பாவாத் ஞாத்வா தேவம் முச்யதே சர்வ பாஸை-ஸ்வேதாஸ்வர
பிரதான ஷேத்ரஞ்ஞ பதி குணேச -ஸ்வேதாஸ்வர
ஷராத்மாநவ் ஈஸதே தேவ ஏக -ஸ்வேதாஸ்வர
தைவீ தேவஸ்ய க்ரீடத
கிரீட நகம்
சம்சார மோக்ஷ ஸ்திதி பந்த ஹேது
தத் க்ருதா யாஸ்தி மாயாயா தத் பிரசாதம் விநா க்வசித் நாஸ்தி நிர்ணாசநே ஹேது சங்க்ஷிப்யேதத் பிரபாஷிதம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
பராபித்யாநாத் து திரோஹிதம் ததா ஹி அஸ்ய பந்த விபர்யயவ் -3-2-4-
தேஹ யோகாத் வா ஸோ அபி -3-2-5–

ஈஸ்வர சர்வ பூதாநாம்
தைவீ ஹி ஏஷா குணமயீ–ஸ்ரீ கீதை -7-14-

பிரதானம் ஆகிய மாயைக்கும் புருஷனாகிய ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரர் –ஸ்ரீ சங்கரர்—

பிரதானமாகிய பிரக்ருதிக்கும் புருஷர்களாகிய ஜீவர்களுக்கும் ஈஸ்வரர்
எல்லாருக்கும் தாரண போஷணங்களைத் தருபவர் -நான்முகனுக்கு ஹயக்ரீவராக இருந்து வேதங்களை அருளுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய சந்த தீர்த்தர்—

ஓம் பிரதான புருஷேஸ்வராஹ நம
பிரகிருதி ஜீவர்கள் இருவருக்கும் ஒரே ஈஸ்வரன்

———————-

முக்திக்கு வழி –

18-யோக -முக்தியை அடையும் வழி உபாயமாகவும் இருப்பவர்
19-யோக -வேறு உபாயம் ஆகிற பக்தி யோகத்தை செய்பவர்களை வழி நடத்துபவர்
20-பிரதான புருஷேச்வர -மூல பிரக்ருதிக்கும் அதில் கட்டுண்ட ஜீவர்களுக்கும் ஸ்வாமி –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் -1-4–பரத்வம்–முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-

November 12, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநம் பரம கதி அவ்ய புருஷஸ் சாக்ஷி ஷேத்ரஜ்ஞ அஷர ஏவ ச -2–

——–

12-
முக்தாநாம் பரமா கதி –
கலக்கமில்லா நல் தவ முனிவர் கரை கண்டோர்
துளக்கமில்லா வாவன வெல்லாம் தொழுவார்கள் -8-3-10-

மாமுபேத்ய புநர்ஜந்ம துக்காலயமஷாஷ்வதம்.–நாப்நுவந்தி மஹாத்மாந ஸம் ஸித்திம் பரமாம் கதா—৷৷8.15৷৷
மூன்றையும் சொல்லி -இதில் பகவல் லாபார்த்தி உடைய ஏற்றம் -சித்தி மூவருக்கும் -சம்சித்தி இவருக்கே –
யாதாம்யா ஸ்வரூப ஞானம் பெற்று -விஸ்லேஷத்தில் தரிக்காமல் -சம்ச்லேஷத்தில் நித்ய மநோ ரதம் கொண்டு –
என்னை அடைந்து பரம ப்ராப்யம் பெறுகிறார்கள் –
மகாத்மாக்கள் இவர்கள் -மற்ற இருவர் கூட சேர்ந்து நினைக்க கூடாதே –
ஜென்மம் தேகம் இனிமேல் இல்லை –கைவல்யார்த்தி மாம் உபாத்தியே இல்லையே-அல்பம் -அவனும் சித்தி -இவர் சம்சித்தி –
தேகம் -துக்கத்துக்கு ஆலயம் -சாஸ்வதம் இல்லாதது —நித்யம் அல்லாதது -புறம் சுவர் ஓட்டை மாடம் -புரளும் பொழுது அறிய மாட்டீர் –
வியன் மூ உலகு பெறினும் தானே தானே ஆனாலும் – சயமே அடிமை -பகவல் லாபம் விட்டு -அடியார் அடியார் -ஆழ்வார்கள் நிலைமை –
புண்ய பாபே விதூய நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி

எல்லாருக்கும் தலைவரான தாமே – -அவித்யை கர்மம் சம்ஸ்காரம் ஆசை விபாகம் போன்ற தடைகளை முற்றும் துறந்த 
முக்தர்கள் முடிவாக அடையும் இடமாக இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஏவம் சர்வ சேஷிணமேவ பராமாத்மா பிராப்யத்வம் முக்தாநாம் பரமாத்மா கதி –

தத் ஸூஹ்ருத துஷ்க்ருதே தூனுதே -கௌஷீதகீ -உபாசகன் புண்ய பாபங்களை உதறுகிறான்
அஸ்வ இவ ரோமாணி விதூய பாபம்–சந்தோக்யம் -8-13-1-
புண்ய பாபே விதூய –முண்டகம் -3-1-3-
ததா வித்வான் நாம ரூபாத் விமுக்த –முண்டக -3-2-1-
ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாசை -ஸ்வேதாஸ்வரம்
பித்யதே ஹ்ருதய கிரந்தி –முண்டகம் -2-2-8-
மாயா மேதாம் தரந்தி தே –ஸ்ரீ கீதை -7-14–
ஏ ஹீநா சப்த தசாபி குணை கர்ம அபிரேவ ச கலா பஞ்ச தசா த்யக்த்வா தே முக்தா இதி நிச்சய –சாந்தி பர்வம்

திவ்யேன சஷுஷா மனசா ஏதாந் காமாந் பஸ்யந் ரமதே–சாந்தோக்யம் -8-12-5-
நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி -முண்டகம்
மம சாதரம்யம் ஆகதா
ஏவம் அபி உந்யாசாத் பூர்வ பாவாத் அவிரோதம் பாதராயண –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூதரம் -4-4-7-
ச ஏகதா பவதி -சாந்தோக்யம்
ஐஷத் க்ரீடந் ரம மாண–சாந்தோக்யம்
காமாந் நீ காம ரூப்ய அநு ஸஞ்சரன்–தைத்ரியம்
தம் ப்ரஹ்ம கந்த ப்ரவிசதி தம் ப்ரஹ்ம ரஸ ப்ரவிசதி –கௌஷீதகீ
தம் ப்ரஹ்ம அலங்காரேண அலங்குர்வந்தி -கௌஷீதகீ
த்வா தசா ஹவத் உபயவீதம் பாதாரயாண –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-12-

முக்தா நாம் -பன்மை -பலர் உண்டே
பராம்ருதாத் பரி முச்ச யந்தி சர்வே –முண்டக
மஹிமாநஸ் ச சந்தே
சா தர்ம்யம் ஆகதா –ஸ்ரீ கீதை -14-2-
மாம் உபாயந்தி தே –ஸ்ரீ கீதை -10-10-
இங்கு திரு நாமங்கள் -15-517-மூலம் அவனே சாக்ஷி என்றும் அவனே இலக்கு என்றும் சொல்லி
எம்பெருமானுக்கு முக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டையும் காட்டுகிறார்

ஜுஷ்டம் யதா பஸ்யத்யந்யம் ஈசம் அஸ்ய மஹிமாநம் இதி வீத சோக –முண்டகம் -3-1-2-
ப்ருதக் ஆத்மா நம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா–ஸ்வேதாஸ்வரம்
புருஷம் உபைதி திவ்யம் –முண்டகம்
ஸஹ ப்ராஹ்மணா விபச்சிதா -தைத்ரியம்
பரம் ஜ்யோதி ரூப சம்பத்யா -சாந்தோக்யம்
முக்த உபஸ் ருப்ய வ்யபதேசாத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூதரம் -1-3-2-
ச ஹி நாராயனோ ஜேய சர்வாத்மா புருஷோ ஹி ச ந லிப்யதே மலைச்சாபி பதமபத்ரம் இவ அம்பசா கர்மாத்மா
து அபரோ யஸ் அசவ் மோக்ஷ பந்தே ச யுஜ்யதே ச சப்த தசகே நாபி ராசிநா யுஜ்யதே து ச –சாந்தி பர்வம் -352-14-/15-

ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்ம ஏவ பவதி –முண்டக
தத் பாவ பாவம் ஆபந்ந ததா அசவ் பரமாத்மநா பவதி அ பேதீ–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -6-7-95-வேறுபாடு இல்லை என்றும்
தேவாதி பேதோ அபத்வஸ்தே நாஸ்த்யே வா வரேண ஹி ஸஹ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -திரை விலகுவதைச் சொல்லும்

முக்தனுக்கும் அவனுக்கும் சேஷ சேஷி பாவம் என்பதை
ஏதம் ஆனந்த மயம் ஆத்மாநம் உப சங்க்ரம்ய–தைத்ரியம் –ஆனந்தமயமான ப்ரஹ்மத்தை அடைந்த பின்
அநு ஸஞ்சரன் -தைத்ரியம் -முக்தன் பரமாத்மாவை பின் செல்கிறான்
ஏந ஏந காதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி தத் யதா தருண வத்சா வத்சம் வத்சோ வா மாதரம் -பசு கன்று போலே
சாயா வா சத்வம் அநு கச்சேத் –நிழல் போலே
பிரதிபந்தகங்கள் நீங்கி சேஷத்வம் பிரகாசிக்குமே

ஸ்வேந ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே–சாந்தோக்யம்
யதா ந க்ரியதே ஜ்யோத்ஸ்நா பல ப்ரஷால நாத்மனே ததா ஹேய குணத்வம்சாத் அவபோதா தயோ குணா ப்ரகாசயந்தே
ந ஜந்த்யந்தே நித்யா ஏவ ஆத்மநோ ஹி தே ஞானம் வைராக்யம் ஐஸ்வர்யம் தர்மம்ச் ச மனுஜேஸ்வர
ஆத்மநோ ப்ரஹ்ம பூதஸ்ய நித்யாமேதத் சதுஷ்டயம் –ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் -104-55-/56–
சம்பத்ய ஆவிர்பாவ ஸ்வேந சப்தாத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-1-

இங்கு ஒரு ஆஷேபம் –
ஆப் நோதி ஸ்வா ராஜ்யம்-தைத்ரியம்
ஸ்வ ராட் பவதி -சாந்தோக்யம்
அத ஏவ ச அநந்ய அதிபதி –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4-9-
என்றும் உள்ளதே -முக்தன் எப்படி பரமாத்மாவுக்கு வசப்பட்டது என்றும் அவனுக்காகவே உள்ளார்கள் என்றும் எவ்வாறு கூறலாம்

இதுக்கு பட்டர் சமாதானம் -அநாதி பதி என்று சொல்லாமல் -அநந்ய அதிபதி-
ஆனந்தமயமாகும் தன்மையில் மட்டும் சாம்யம்
ஜகத் வியாபார வர்ஜம் –4-4-17-
போக மாத்ர சாம்யா லிங்காச்ச -4-4-21–
பாரதந்தர்யம் பரே பூம்சி ப்ராப்ய நிர்கத பந்தன ஸ்வா தந்தர்யம் அதுலம் லப்த்வா தேநேவ ஸஹ மோததே –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
ஸ்வத்வம் ஆத்மநி சஞ்ஜாதம் ஸ்வாமித்வம் ப்ரஹ்மநி ஸ்திதம் உபயோர் ஏஷ சம்பந்தோ ந பரோ அபிமதோ மம –ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வம்
பிரதாவசாநே ஸூசுபாந் நராந் தத்ரு சீமோ வயம் ஸ்வேதாந் சந்த்ர பிரதீகாசாந் சர்வ லக்ஷண லஷிதாந்
நித்யாஞ்சலி க்ருதாந் ப்ரஹ்ம ஜபத பிராகுதங்க முகாந் –மவ்சல பர்வம்
க்ருத அஞ்சலி புடா ஹ்ருஷ்டா நம இத்யேவ வாதிநா —மவ்சல பர்வம்
அதீந்திரியா அநாஹார அநிஷ் யந்த ஸூ கந்திந-
யே அபி முக்தா பவந்தீஹ நரா பரத சத்தம தேஷாம் லக்ஷணாம் ஏதத்தி யஸ் ஸ்வேத த்வீப வாசி நாம் –ஸ்ரீ கீதை -7-29–

கதி என்ற பதத்துக்கு பரமா -சிறப்பு விசேஷணம் இருப்பதால் ஒரு சிலர் கைவல்யம்
ஜரா மரண மோஷாயா மாம் அஸ்ரித்ய யதந்தி யே –ஸ்ரீ கீதை -7-29–
யோகி நாம் அம்ருதம் ஸ்தானம் ஸ்வ ஆத்மா சந்தோஷ காரிணாம்–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-6-38–
சா காஷ்டா ச பரா கதி –கட -3-11-
மாம் ஏவ அநுத்தமாம் கதிம்–ஸ்ரீ கீதை -7-18-
சோ அத்வந பாரம் ஆப்னோதி –கட -3-9-
ஆத்ம லாபாத் ந பரம் வித்யதே –என்று பரமாத்மாவை விட உயர்ந்த குறிக்கோள் கதி ஏதும் இல்லை என்றதே

இவ்வாறு பாஷ்யம் குத்ருஷ்ட்டி நிரசனம் செய்யும் பொருட்டு விஸ்தாரம் இதில்

முக்தர்களுக்கு உயர்ந்த கதி -அவரைத் தவிர வேறு தேவதைகளை அடைய வேண்டியது இல்லை –
அவரை அடைந்தவர் திரும்புவது இல்லை -ஸ்ரீ சங்கரர்–

மிக உயர்ந்தவர்களான முக்தர்களால் மட்டுமே அடையத் தக்கவர் -ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் முக்தானாம் பரமாம் கதி
அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம்

—————-

13-
அவ்யய -விலக்காதவன் –
நச புனராவர்த்தததே-நச புனராவர்த்தததே
அநாவ்ருத்திச்சப்தாத் -அநாவ்ருத்திச்சப்தாத் -ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம்
திண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய் –நம் கண்ணன் கண்ணல்லது இல்லையோர் கண்ணே -2-2-1-

அவ்யய-
தம்மை விட்டு ஒருவரும் அகலாமல் இருப்பவர் -சம்சார பெரும் கடலை கடந்து தன்னை அடைந்தார்
மீளாத படி அருளுபவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ந ச புன ஆவர்த்ததே -ஸ்ரீ பாஷ்யம்-தன்னைப் போலே ஆக்கி பிரியாமல் வைத்து கொள்பவன் அன்றோ —
ந வீயதே ந வீயகம்யதே அஸ்மாத் இதி –

அவன் இடம் இருந்து யாரும் திரும்ப அனுப்படுவது இல்லை என்பதால் அவ்யய –
இதே போலே ப்ரத்யய -94-/ விநய -510-/ ஜய -511-திரு நாமங்களும் உண்டே
ஏதேந பிரதிபத்யமாநா இமம் மாநவம் ஆவர்த்த ந ஆவர்த்தந்தே –சாந்தோக்யம் –4-15-6-
ந ச புந ராவர்த்ததே -ந ச புந ராவர்த்ததே —சாந்தோக்யம் -8-15-1-
அநா வ்ருத்தி சப்தாத் அநா வ்ருத்தி சப்தாத் -4-4-4-
சத்வம் வஹதி ஸூஷ்மத்வாத் பரம் நாராயணம் ப்ரபும் பரமாத்மாநம் ஆ ஸாத்ய பரம் வைகுண்டம் ஈஸ்வரம்
அம்ருதத்வாய கல்பதே ந நிவர்த்ததே வை புந –எம ஸ்ம்ருதி
யதி தர்ம கதி சாந்த சர்வ பூத சமோ வசீ ப்ராப் நோதி பரமம் ஸ்தானம் யத் ப்ராப்ய ந நிவர்த்ததே

நாசம் அற்றவர் -விகாரம் அற்றவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்–

சூர்யன் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்க நியமனம் தந்தவர்-ஆட்டைப் போலே எதிரிகளை எதிர்க்கச் செல்பவர் -ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் அவ்யய நம
நச புநராவ்ருத்தி லக்ஷணம் -யதா -நிகில ஹேய ப்ரத்ய நீக –கல்யாணை கதான–
ஜகஜ் ஜன்மாதிகாரணம் -சமஸ்த வஸ்து விலஷணம் — சர்வஜ்ஞ– சத்யசங்கல்ப –ஆஸ்ரித வாத்சல்யை கஜலதி–
நிரஸ்த சமாப்யதிக –சம்பாவன பரம காருணிக –பர ப்ரஹ்ம அபிதான –பரம புருஷ
அனாவ்ருத்திச் சப்தாத் அனாவ்ருத்திச் சப்தாத்
நச பரமபுருஷ சத்யசங்கல்ப அத்யர்த்தப்ரியம் ஜஞாநினம் லப்த்வா கதாசிதாவர்த்தயிஷ்யதி
சேதன லாபம் எம்பெருமானுக்கு பரம புருஷார்தம் அன்றோ
வாரிக் கொண்டு என்னை விழுங்குவன் காணில் என்று ஆர்வுற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம்
பாரித்து தான் என்னை முற்றப் பருகினான் கார் ஒக்கும் காட்கரை யப்பான் கடியனே -9-6-10-

——————-

14-
புருஷ -மிகுதியாக கொடுப்பவர்
வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் என் வள்ளல் -3-9-5-
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம் -2-7-1
தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர்
ஸோஅச்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மனா விபச்சிதா
ரசோவை ச ரசக்குஹ்யேவாயம் லப்த்வா ஆனந்தீ பவதி
புருஷ -407- ஸ்ரீ ராம பரமான திருநாமம் –

புருஷ –
மிகுதியாகக் கொடுப்பவர் -முக்தர்களுக்கு தம் குண விபவ அனுபவங்களை கொடுப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
தன்னையே தன பக்தர்களுக்கு அர்ப்பநிப்பவன் -தன்னையே எனக்குத் தந்த கற்பகம் -செல்லப்பிள்ளை -வந்தானே –

புரு -மிகுதி / ஸநோதி–அளிக்கும் செயல்-முக்தர்கள் மீது தன்னை அனுபவிக்கும் ஆனந்தம் குணங்கள் மேன்மைகள்
அனைத்தும் நெஞ்சாலும் நினைக்க முடியாத அளவு வாரி வழங்குகிறான்
ஏஷ ப்ரஹ்ம ஏவ ஆனந்த்யாதி –தைத்ரியம் -1-2-
ஸோ அஸ்னுதே சர்வான் காமான் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா –சாந்தோக்யம்
திவ்யேந சஷுஷா மனசா ஏதாந் காமாந் பஸ்யன் ரமதே -சாந்தோக்யம்
ச தத்ர பர் யேதி ஐஷத் க்ரீடந் ரமமாணா –தைத்ரியம்
காமாந்தி காமரூபீ –தைத்ர்யம்
ரஸோ வை ச ஹி ஏவம் அயம் லப்தவா ஆனந்தீ பவதி –தைத்ரியம்
அஸ்மின் அஸ்ய ச தத் யோகம் அஸ்தி -4-4-12-
தத்தே து வ்யபதேசாத் ச -1-1-5-

புரம் என்னும் யுடலில் இருப்பவர் -உயர்ந்த பொருள்களில் இருப்பவர் -முன்பே இருந்தவர் –
பலன்களைக்   கொடுப்பவர் -சர்வ வியாபி -சம்ஹாரம் செய்பவர்  -ஸ்ரீ சங்கரர்–

மோஷ ரூபம் ஆகிய முழுப் பலத்தையும் பூர்ணனான தன்னைத் தருபவன் -முன்பே உள்ளவர் –
பல செயல்களை யுடையவர் -அசுரர்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் புருஷாய நம
முக்தர்களுக்கு நிரவதிக ஆனந்தம் -சாயுஜ்யம் அளிப்பவன் -எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம் –

———————-

15-சாஷீ
பார்த்து இருப்பவன் –தனை அனுபவிப்பித்து மகிழும் முக்தர்களை பார்த்து மகிழுமவன்-
சர்வஞ்ஞன் –
அளிக்கின்ற மாயப் பிரான் அடியார் குழாங்களையே -2-3-10-

-சாஷீ-
முக்தர்களை மகிழ்வித்து தாமும் மகிழ்ந்து பார்த்து இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
ஏவம் தாநு ஆனந்தாயன்னு ஸ்வயம் அபி த்ருப்தாயன்னு சாஷாத் கரோதி –

முக்தர்கள் தன்னால் அளிக்கப்பட ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதை நேரடியாக காண்கிறான்
ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா –ஆனந்த வல்லி –அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் காண்கிறான்

சஹகாரி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நேரில் பார்ப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

நேரில் பார்ப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் சாக்ஷி நம
சர்வஞ்ஞன்–முக்காலத்தில் நடப்பதை யுகபாத் நேராக காண்பவன் அன்றோ -சர்வவித்
சூர்யன் தேஜஸ்ஸால் அனைத்தையும் காட்டி -எதனாலும் தான் பாதிக்காமல் இருப்பானே –
முக்தர் நித்யர் சதா பஸ்யந்தி காண்பதை காண்பவன்

—————

16-ஷேத்ரஜ்ஞ-
இடத்தை அறிபவன் -நித்ய விபூதியை அறிந்தவன் –
பரமே வ்யோமன் ஸோஅச்நுதே
அயோத்யை-அபராஜிதா ஸ்ரீ வைகுண்டம்

ஷேத்ரஜ்ஞ-
தம்மை முக்தர்கள் அனுபவிக்க ஏகாந்தமான இடத்தை அறிந்தவர் –
போக சம்ருத்தி யுண்டாகும் பரம பதம் -அத்தை சரீரமாக யுடையவன் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
திருக் கண்ண புரம் வரச் சொல்லி நடந்து காட்டி அருளி பழையவற்றை ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுக்கு
நினைவு பட வைத்து அருளி -ஷேத்ரஜ்ஞ்ஞன்
இத்தம் தேப்யாக ஸ்வானுபவம் தாதும் ததேகாந்தம் ஷேத்ரம் ஜாநாதீதி –

எல்லை அற்ற ஆனந்தம் என்ற பயிர் ஓங்கி வளரும் வயல் தானே ஸ்ரீ வைகுண்டம் –
அன்றிக்கே அதே தன்மை கொண்ட திரு மேனி என்றுமாம்
ஆகாசா சரீரம் ப்ரஹ்ம -தைத்ரியம் -ப்ரஹ்மம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்னும் ஆகாயத்தை சரீரமாகக் கொண்டது
முக்தாநாம் து கதி ப்ரஹ்மன் ஷேத்ரஞ்ஞ இதி கல்ப்யத–மோக்ஷ பர்வம்
பரமே வ்யோமன் ச அஸ்னுதே -தைத்ரியம் முக்தன் பகவானை ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அனுபவிக்கிறான்
தே நாஹம் மஹிமாந ச சந்தே –புருஷ ஸூக்தம் –ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் முக்தர் அவன் மேன்மையை அனுபவிக்கிறார்கள்
நாக ப்ருஷ்டே விராஜதி–முக்தன் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் ஒளிர்கிறான்
ச மோதேத த்ரி விஷ்டபே
ராத்திரி காமேதத் புஷ்பாந்தம் யத் புராணம் ஆகாசம் தத்ர மே ஸ்தானம் குர்வன் ந புந பவேயம்

யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம் பரமம் மம –ஸ்ரீ கீதை -8-21-
சுருதி ப்ரமாணகம் மங்களைஸ்து யுக்தே ஜரா ம்ருத்யு பயாத் அதீத ததோ நிமித்தே ச பலே விநஷ்டேஹி
அலிங்கம் ஆகாஸே அலிங்க ஏஷ–மோக்ஷ தர்மம்
ஏகாந்திந சதா ப்ரஹ்ம த்யாயந்தே யோகிநோ ஹி யே தேஷாம் தத் பரமம் ஸ்தானம் யத்வை பஸ்யந்தி ஸூரய –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
யத் தந்ந கிஞ்சித் இதி யுக்தம் மஹா வ்யோம தத் உச்யதே -ப்ரஹ்ம புராணம்
தந் மோக்ஷ தத் பரம் தேஜோ விஷ்ணோரிதி விநிச்சய
பஸ்ய லோகம் இமம் மஹ்யம் யோ ந வேதைஸ்து த்ருச்யதே த்வத் பிரியார்த்தம் அயம் லோக தர்சிதஸ்தே த்விஜோத்தம -ஸ்ரீ வராஹ புராணம் –
அகஸ்தியருக்கு காட்டிய ஸ்ரீ வைகுண்டம்
பகவன் த்வன் மயோ லோக சர்வ லோக வரோத்தம சர்வ லோகா மயா த்ருஷ்டா ப்ரஹ்ம சக்ராதி நாம் முநே அயம் த்வத் பூர்வ லோகோ
மே ப்ரதிபாதி தபோதந சம்பத் ஐஸ்வர்ய தேஜாபிர் ஹர்மயைர் ரத்ந மயைஸ் ததா அத்யாபி தம் லோகவரம் த்யாயந் திஷ்டாமி
ஸூ வ்ரத கதா ப்ராப்ஸ்யேத் து அசவ் லோக சர்வ லோக வரோத்தம இதி சிந்தாபர அபவந் –கண்டதை அகஸ்தியர் எம்பெருமான் இடம் சொல்வது
கார்யாணாம் காரணம் பூர்வ வசசாம் வாஸ்யம் உத்தமம் யோகாநாம் பரமாம் சித்திம் பரமம் தே பதம் விது -ருக் வேதம்
யமாஹு சர்வ பூதாநாம் ப்ரக்ருதே ப்ரக்ருதி த்ருவாம் அநாதி நிதனம் தேவம் ப்ரபும் நாராயணம் பரம் ப்ரஹ்மண
சதநாத் தஸ்ய பரம் ஸ்தானம் ப்ரகாஸதே -வன பர்வம்
தத்ர கத்வா புநர் நேமம் லோகம் ஆயாந்தி பாரத ஸ்தானம் ஏதத் மஹா ராஜ த்ருவம் அக்ஷரம் அவ்யயம்
ஈஸ்வரஸ்ய சதா ஹி ஏதத் பிராண மாத்ரம் யுதிஷ்ட்ர -வன பர்வம்

ப்ரஹ்ம தேஜோ மயம் திவ்யம் ஆச்சர்யம் த்ருஷ்டவாந் அஸி அஹம் ச பரத ஸ்ரேஷ்ட மத் தேஜஸ் தத் சனாதனம்
ப்ரக்ருதி சா மம பரா வ்யக்த அவ்யக்த ச பாரத தாம் பிரவிஸ்ய பவந்தீஹ முக்தா பரத சத்தம சா சாங்க்யானாம் கதி
பார்த்த யோகி நாம் ச தபஸ்வி நாம் தத் பரம் பரமம் ப்ரஹ்ம சர்வம் விபஜதே ஜகத் –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம்
ஹ்ருத் பத்ம கர்ணி காந் தஸ்த புருஷ சர்வதோமுக ஸர்வஞ்ஞ சர்வக சர்வ சர்வம் ஆவ்ருத்ய திஷ்டதி தஸ்மாத்
து பரமம் ஸூஷ்மம் ஆகாசம் பாதி நிர்மலம் சுத்த ஸ்படிக ஸங்காசம் நிர்வாணம் பரமம் பதம் தத் பரம் ப்ராப்ய
தத்வஞ்ஞா முச்யந்தே ச சுபாசுபாத் த்ரசரேணு பிரமாணாஸ்தே ரஸ்மி கோடி விபூஷிதா பூயஸ்தே
நைவ ஜாயந்தே ந லீயந்தே ச தே க்வசித் –ப்ரஹ்ம சம்ஹிதை

ஷேத்ரம் ஆகிய சரீரத்தை அறிந்தவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்—

ஷேத்ரம் என்று பரமான பிரசித்தமான அவயகதம் முதலிய சரீரத்தை அறிந்தவர்  –
தம் சரீரத்தையும் அனைவருடைய சரீரத்தையும் அறிந்தவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் ஷேத்ரஞ்ஞ நம
க்ஷேத்ரம் -சரீரம் -தத்வங்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவன் -பக்த முக்த நித்யர் சரீரங்களை அறிந்தவன்

———————-

17-அஷர –
குறையாதவன் –
திவ்ய சௌந்தர்யம் கல்யாண குணங்கள் -எல்லை காண முடியாதவை –
கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம் கோதில தந்திடும் என் வள்ளல் -4-7-2-
அதோஷஜ -416-
சத் அஷரம்-480
இதே அர்த்தங்களில் மேலே வரும்

அஷர-
முக்தர்களின் அனுபவ ஆனந்தம் முடிவு பெறாமல் மேலும் மேலும் வளரும்  படி
கல்யாண குணங்கள் நிறைந்து இருப்பவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
அழியாதவர் -அச் -வினை யடியால் அனுபவிப்பவர் – ஏவகாரம் -அஷரன் ஷேத்ரஜ்ஞன் -பேதம் இல்லை –
ஜ்ஞானத்துக்கு அடி -ஆதாரம் -அஷரம்-
ஜ்ஞானாந்த நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யாநாம் -ஹயக்ரீவர் உபாஸ்மகே அஷரமாக இருப்பவர் –
தத்ர முக்தைஸ் –ததானுபூயமான -அபி மது சத்வ நிச்சீம குண உன்மஜ்ஜன உபரி உபரி போக்யதயா உபசீததய நது ஷரதி அஷர –

தத்த்வமஸி-சகாரம் பேதம் வ்யவஹாரத்தில் மட்டும் உள்ளத்தைக் காட்டுகிறது -ஸ்ரீ சங்கரர்—

அழிவற்ற வைகுண்டம் முதலியவற்றை அருளுபவர் -வைகுண்டம் முதலிய உலகங்களில் ரமிப்பவர் –
அளிவில்லாதவர் -இந்த்ரியங்களில் விளையாடுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் அக்ஷர நம
அழிவில்லா கீர்த்தி -ஆனந்தம் -பரமாகதிக்கு உரித்தான லக்ஷணம்

————–

முக்தர்களால் அடையத் தக்கவன் –

12-முக்தாநாம் பரமாம் கதி -முக்தர்கள் அடையும் இடமாய் இருப்பவர்
13-அவ்யய-யாரும் தம்மை விட்டு விலகாமல் இருப்பவர் –வைகுந்தம் அடைந்து திரும்புவது இல்லையே
14-புருஷ -முக்தர்களுக்கு தன்னையும் தன் குணங்களையும் பேர் ஆனந்தத்தோடு அனுபவிக்கக் கொடுப்பவர்
15-சாஷீ-மகிழும் முக்தர்களை நேரே கண்டு மகிழ்பவன் –
16-ஷேத்ரஜ்ஞ -முக்தர்கள் தம்மோடு மகிழும் நிலமான வைகுந்தத்தை அறிந்து இருப்பவர்
17-அஷர -முக்தர்கள் எத்தனை அனுபவித்தாலும் குணங்களால் குறையாதவன் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் –1.3—பரத்வம் – தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்–

November 12, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநம் பரம கதி அவ்ய புருஷஸ் சாக்ஷி ஷேத்ரஞர ஏவ ச

——–

10-பூதாத்மா -பரிசுத்த ஸ்வாபம் உடையவன் –
பூதாத்மா–8 th -திரு நாமம் -அந்தர்யாமித்வம் சொல்லிற்று
அநச்நன் அந்ய அபிசாகதீதி -கனி புசிக்காமல் பிரகாசித்து கொண்டு இருக்கும் பறவை
ஏஷ சர்வ பூதாந்தராத்மா அபஹதபாப்மா –
அமலன் -ஆதிபிரான் –

தாம் ஆத்மாவாக இருந்தாலும் தோஷங்கள் தட்டாதவன் -பரிசுத்த ஸ்வ பாவம் யுடையவன் -ஜீவாத்மா மட்டும்
கர்ம பலன்களை அனுபவிப்பான் -கசை தொடர்பு ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்கும் யுண்டே -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
உப்பில்லா பண்டமும் ஒப்பில்லாமல் ஆக்குமவன் -மட்டமான வஸ்துவையும் பெருமை படுத்துமவன்
ஆத்மீத்யவ சம்சாரித்வாதி அஸ்ய சரீரவத் -சித் அசித் சுத்த ஸ்வபாவ –

ஜஹாத் யேநாம் முக்த போகாம் அஜஸ் அந்யஸ் –தைத்ரிய நாராயண வல்லீ -10-5-பிறப்பற்ற ஜீவன் அனுபவித்து கிளம்ப
பரமாத்மா அனுபவிப்பதுடன் நிற்காமல் ஒளி வீசுகிறான்
அநஸ்நந் அந்யோ அபிசாக ஸீதி முண்டக -3-1-1-
ஏஷ சர்வ பூத அந்தராத்மா அபஹத பாப்மா –ஸூபால
ந மாம் கர்மாணி லிம்பந்தீ –ஸ்ரீ கீதை -4-11–
பஸ்ய தேவஸ்ய மஹாத்ம்யம் மஹிமாநம் ச நாரத சுப அசுபை கர்மபிரியோ ந லிப்யதே கதாசந –சாந்தி பர்வம் -340-26–
சம்போக பிராப்தி இதி சேத்ந வைசேஷ்யாத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -1-2-8-அவன் இயல்பாகவே அனைவரையும் விட உயர்ந்தவன்

பரிசுத்தமான ஆத்மாவை யுடையவர் -நிர்குணர்-பூதக்ருத் போன்ற திரு நாமங்களால் சொன்ன குணங்கள்
இவன் இச்சையினால் கற்ப்பிக்கப் பட்டன -ஸ்ரீ சங்கரர்-

ஜீவாத்மாக்கள் பரிசுத்த  தன்மை எவன்  இடம் இருந்து பெறுகின்றனவோ அவன் பூதாத்மா –
புனிதமானவர்களின்  ஆத்மா -புனித ஆத்மா-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூதாத்மா நம
பரிசுத்த ஆத்மா –வ்யாப்த கத தோஷம் தட்டாதவன்
உபாத்யார் கை பிரம்பு கொண்டு பிழையை திருத்துவது போலே
ஒரே சிறைக்குள்ளே கைதியும் தண்டிக்கும் அதிகாரியும் இருக்குமா போலே

————

11-பரமாத்மா –
பரம புருஷன் நாராயணன் –
பரோ மா அஸ்ய இதி பரம –
பதிம் விச்வச்ய ஆதமேஸ்வரம்
ஒத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயன் -2-3-2-
நதத் சமச்ச அப்யதி கச்சத்ருயதே
மத்த பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சி தஸ்தி -ஸ்ரீ கீதை
பர பராணாம் பரம பரமாத்மா -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

எல்லாவற்றுக்கும் தாம் ஆத்மாவே இருப்பது போலே தமக்கே மேல் ஓர் ஆத்மா இல்லாதவர் –
மேம்பட்டவர் இல்லாதவராய் ஆத்மாவாகவும் இருப்பவர் -தமக்கு மேம்பட்ட ஈஸ்வரர் இல்லாதவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
பெருமாள் ஆராதனம் செய்த பெரிய பெருமாள் —
யதா சர்வாணி – பூதான் அந்யேன ஆத்மா பந்தி நைவம் அன்யேன கேன சிது அநகா பரமாத்மா –

ஆத்மேஸ்வரம்–தைத்ரியம்
தஸ்மாத் ஹ அந் யத்ர பர கிஞ்சநா ச –தைத்ரியம் -2-8-9-
ந தத் சமச்ச அப்யதிகச்ச த்ருச்யதே -ஸ்வேதாஸ்வர
யஸ்மாத் பரம் ந அபரம் அஸ்தி கிஞ்சித் -ஸ்வேதாஸ்வர
ந பரம் புண்டரீகாஷாத் த்ருச்யதே பரதர்ஷப–பீஷ்ம பர்வம் -62-2-
பரம் ஹி புண்டரீகாஷாத் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி –பீஷ்ம பர்வம் -67-18-
ந தேவம் கேஸவாத் பரம்
யஸ்மாத் பரஸ்மாத் புருஷாத் அநந்தாத் அநாதி மத்யாத் அதிகம் ந கிஞ்சித்
மத்த பரதரம் ந அந்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி -ஸ்ரீ கீதா -7-7-
பரம் ஹி அம்ருதம் ஏதஸ்மாத் விஸ்வரூபாத் ந வித்யதே —
பர பராணம் பரம பரமாத்மா -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-2-10-

உயர்ந்தவராகவும் ஆத்மாவாகவும் இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

மிகவும் மேம்பட்டவர் -விரோதிகளை அழிப்பவர்-லஷ்மி பதி-அடியவர்களைக் காப்பவர் –
ஞானம் யுடையவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

“ஓம் பரமாத்மா நம
கேசவ பரம் நாஸ்தி –

—————

குற்றம் அற்றவன் -ஒப்பிலி அப்பன் –

10-பூதாத்மா -தூய்மையானவர் –தமக்கு உடலாய் இருக்கும் சித் அசித் இவற்றின் குற்றங்கள் தீண்டாதவர்
11-பரமாத்மா -அனைவருக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் -தனக்கு ஒரு ஆத்மா இல்லாதவர் –

——————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் –1.2–பரத்வம் – சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்

November 11, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

5–பூதக்ருத் –
எல்லாவற்றையும் படைப்பவன் –
யாதேவா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே –தத் ப்ரஹ்ம-
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணனே -3-2-1-

எல்லாப் பொருள்களையும் தம் சங்கல்பத்தினால் படைப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
சர்வானி பூதானி ஸ்வ தந்தரத ஸ்ருஜதி இதி பூதக்ருத –

சர்வம் ஹி ஏதம் ப்ரஹ்மணா ஹி ஏவ ஸ்ருஷ்டம்
யாதோ வா இமாநி பூதாநி –தைத்ரியம்

ரஜோ குணத்தைக் கைக்கொண்டு பிரம்மா ரூபியாகப் படைப்பவர் –
தமோ குணத்தைக் கைக்கொண்டு ருத்ரரூபியாக பூதங்களை அழிப்பவர்-ஸ்ரீ சங்கரர்-

எல்லாப் பிராணிகளையும் படைப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூத க்ருத நம
சஹகார நிரபேஷமாக சகல ஸ்ருஷ்ட்டி செய்பவன்

————-

6-பூதப்ருத்—
எல்லாவற்றையும் தரிப்பவன் -தானுமவன்
விபர்தி அவ்யய ஈஸ்வர -ஸ்ரீ கீதை

எல்லாப் பொருள்களையும் தாங்குபவர் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
பூதானி விபர்த்தாதி -அனைத்து சிருஷ்டிகளுக்கும் போஷணம் அளிப்பவன் –

விஸ்வம் பிபர்த்தி புவநஸ்யநாபி –தைத்ரியம் -உலகை தாங்குபவன் -நாபியாக உள்ளான்
தத் யதா ரதஸ்யா ரேஷு நேமிர்பிதா நாபாவரா அர்பிதா ஏவம் ஏவ ஏதா பூதமாத்ரா பிரஞ்ஞா மாத்ரா ஸூ அர்பிதா
ப்ராஞ்ஞா மாத்ரா ப்ராணேஷ் வர்ப்பிதா –கௌஷீதகீ –3-9-
தேர் சக்கரம் -குறுக்குக்கம்பி -சக்கரத்தின் அச்சு போலே உடலில் உள்ள பஞ்சபூதங்கள் ஜீவனால் தாங்கப்பட்டு-
ஜீவன் பிராணனான எம்பெருமானால் தங்கப்படுகிறான்
ச தாதார ப்ருதிவீம் -தைத்ரியம்
பிபர்த்தி அவ்யய ஈஸ்வர –ஸ்ரீ கீதை -15-17-

சத்வ குனந்த்தைக் கொண்ட அனைத்தையும் தாங்குபவர் -போஷிப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

எல்லாப் பொருள்களையும் தாங்குபவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூத ப்ருத் நம
அனைத்துக்கும் ஆதாரம் -சக்கரத்தின் அச்சு போலே
ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் ரஷிக்கும் பொறுப்பையும் தானே கொள்பவன்
ஆதி கூர்மாவதாரம் போலவே அனைத்தையும் தாங்குபவன்

—————-

7-பாவ –
அனைத்துடன் கூடி -பிரிக்க முடியாத -பிரகாரங்கள் -ஐஸ்வர்யங்கள்
வண் புகழ் நாரணன் -1-2-10-

எல்லாப் பொருள்களையும் மயிலுக்குத் தோகை போலே தமக்கு அணியாகக் கொண்டவர் –
பிரகாரி இவன் -பிரகாரம் அவை -விபூதிமான் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
உகத வஷ்ய மான சர்வ –விபூதிஅபிகி கலாபீவ பிரசாரகேன விஷ்டதையா பவதீதி பாவகி
மயில் தோகை விரிக்குமா போலே -தன்னுள்ளே அடக்கி வைத்து இருக்கும் சேதன அசேதனங்களை ஸ்ருஷ்டிக்குமா போலே —

பவதேச்ச இதி வக்த்வயம்–அனைத்தும் அவனது பிரகாரம் விபூதிகள்

உலக ரூபமாக இருப்பவர் -தனித்தே இருப்பவர் -எல்லாவற்றிற்கும் இருப்பாய் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

உலகைப் படைப்பவர் -சந்தரன் -நஷத்ரங்கள் முதலியோருக்கு ஒளி தருபவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்–

ஓம் பாவ நம
ஸ்வா பாவிக -அப்ரதிஹத — நிரவதிக தேஜோ மயன்

——————

8-பூதாத்மா –
உலகுக்கு உயிராய் இருப்பவன் –
யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம் யஸ்ய ஆத்மா சரீரம்
ஏஷ சர்வ பூதாந்தராத்மா –
உலகுக்கே ஓர் உயிருமானாய் -6-9-7-
ஒத்தே எப்பொருட்கும் உயிராய் -2-3-2-

எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் -ஸ்வம்-ஸ்வாமி சம்பந்தம்
ஜீவாத்மா சரீரத்தை -வியாபித்து நியமித்து -பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி செய்வது போலேவும் அந்தரங்கமாகவும் இருப்பது போலே –
சரீர சரீரி பாவம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -பூ பாத யஸ்ய நாபி -அந்தஸ்தம் —
உலகமே உடம்பு சர்வேஷாம் பூதானாம் ஆத்மா -அந்தர்யாமி -அனைத்தைக்கும்

ய ப்ருதிவ்யாம் திஷ்டன் ய ஆத்மநி திஷ்டன் -யஸ்ய ப்ருத்வீ சரீரம் -யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் –பிருஹத்
ஏஷ சர்வ பூத அந்தராத்மா ஸூபால
ஜகத் சர்வம் தே -யுத்த -120-25–
தாநி சர்வாணி தத் வபூ –ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் –
தத் சர்வம் வை ஹரேஸ் தனு -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் —

பிராணங்களுக்கு அந்தர்யாமியாய் இருப்பவர் –ஸ்ரீ சங்கரர்-

பிராணிகளுக்கு கட்டளை இடுபவர் -உலகில் வியாபித்து ஆத்மாவாக இருப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூதாத்ம நம

அனைத்துக்கும் ஆத்மா -அனைத்தும் ப்ரஹ்மத்துக்கு சரீரமே –
உள்ளே புகுந்து நியமித்து -ஸ்வரூப ஸ்திதி -பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -அனைத்தும் தனது அதீனமாகக் கொண்டவன்

———————

9-பூத பாவன –
வ்ருத்தி அடையும் படி பரிபாலிப்பவன் –
பூத பாவன பூதேச -ஸ்ரீ கீதை-10-15-
ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழ் அளிக்கும் -9-1-1-

நான் உன்னை அன்றி இலேன் நீ என்னை அன்றி இலை -நான் முகன் -7-
ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதுமில்லா வன்று -4-10-1
நான் முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான்

எல்லாப் பொருள்களையும் தாங்குவது -போஷிப்பது -போகங்களைக் கொடுப்பது -ஆகிய வற்றால்
வளர்ப்பவர் -ஸ்வரூபம் ஸ்திதி பாலனம் -செய்து அருளி -சேஷி -சேஷ பாவம் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் —
தாரக போஷாக போகய பிரதானேன வர்த்தயதி-

ஏஷ பூத பால –பிருஹத்
சேஷ பரார்த்தத்வாத்–பூர்வ மீமாம்சை -3-3-1-

பிராணிகளை உண்டாக்குபவர் -அவற்றை விருத்தி செய்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்-

பிராணிகளின் மனங்களைத் தம் நினைவின்படி நடத்துபவர் -இருப்புக்கு காரணம் –
உலகில் பரவிய ஒளியானவராய்க் காப்பவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் பூத பாவந நம
ஸ்ருஷ்டித்த அனைத்தையும் வ்ருத்தி அடையச் செய்து பாலனம் பண்ணுபவன்

————————–

தானே உலகு எல்லாம் –தானே படைத்து அழித்துக் காப்பவன்

5-பூதக்ருத் -தன் நினைவாலே அனைத்தையும் படைப்பவர் –
6-பூதப்ருத்–படைத்த அனைத்தையும் தானே தாங்குபவர் –
7-பாவ -பிரபஞ்சத்தையே தன்னை விட்டுப் பிரியாமல் சார்ந்து இருப்பதாகக் கொண்டவர் -மயிலுக்குத் தோகை போலே
8-பூதாத்மா -அனைத்துக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் -அனைத்தும் அவருக்கு உடல்
9-பூத பாவன-அனைத்தையும் பேணி வளர்ப்பவர் -ஆகையால் அவரே ஸ்வாமி

——————————

விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்கரோ பூத பவ்ய பவத் ப்ரபோ
பூத க்ருத பூத ப்ருத் பாவ பூதாத்மா பூத பாவந
இந்த நவரத்ன நாமாவளி தொடர் அழகு அவனைப் போலே ஒப்பற்றதே

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் –1.1–பரத்வம் – வ்யாப்தி –ஸர்வேஸ்வரத்வம் –முதல் நான்கு திரு நாமங்கள் –

November 11, 2019

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ பராசுர பட்டர் –
1-122-பரத்வம் சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-1- வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்—முதல் நான்கு திரு நாமங்கள்
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் நிர்வஹிக்கை -5-9 -ஸ்வாமித்வம் – சொல்லும் திரு நாமங்கள்
1-3–தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10/11-திருநாமங்கள்
1-4-முக்தர்களுக்கு மேலான கதியாய் உள்ளவன் -12-17 திரு நாமங்கள்-
1-5- முக்திக்கு உபாயமாய் உள்ளவை -18/19 –திரு நாமங்கள்
1-6-நியாமகன்-20-திரு நாமம்
1-7- சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65- திருநாமங்கள் –
1-8-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -நியாமகன் -66-88-திரு நாமங்கள்
1-9-உபாய ஸ்வரூபி -உபேய ஸூக ஸ்வரூபி –89-100 திரு நாமங்கள் –
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

—————

1-விச்வம் –
ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் அனைத்திலும் பூரணன்
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் –1-1-1-
ஒத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன்
திட விசும்பு எரி வளி நீர் நிலம் இவை மிசை
படர் பொருள் முழுவதுமாய் அவையவை தொறும் உடன் மிசை உயிர் எனக் கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -1-1-7-

விஸ்வம்-
ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் மகிமை ஆகியவற்றால் பரிபூர்ணர்-ஸ்வா பாவிக-சர்வ வித பூரணத்வம் –
அசங்க்யேய உயர்வற -மங்களங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே இருப்பிடம் –
ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் விபவம் முதலியவற்றால் பூர்ணர்–ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -all in one
விச்வம் -ஸ்வரூப ரூப குண விபைவைகி பரி பூர்ண இத்யர்த்த -குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -என்பதைப் பின்பற்றி

வேச நாத் விஸ்வம் இத்யாஹு லோகாநாம் காசி சத்தம லோகம்ச்ச விஸ்வம் ஏவ இதி ப்ரவதந்தி நராதிப -மோக்ஷ தர்மம்
மங்களகரமான ஸ்வரூபம் ரூபம் குணம் விபவம் இவற்றை ஸ்வா பாவிகமாக கொண்டவன் என்று முதலில் மங்களகரமாக திரு நாமம்

உலகுக்குக் காரணமாக இருப்பவர் -யதஸ் சர்வாணி பூதாணி-கார்யமாகவும் காரணமாகவும் -உலகம் ப்ரஹ்மம் விட வேறு அல்லாமையாலே –
விசதி-உலகைப் படைத்து பிரவேசிக்கிறான்
விசந்தி -சம்ஹார காலத்தில் சகல பூதங்களும் இவன் இடம் பிரவேசிக்கின்றன
விச்வம் -ஓம் என்கிற பிரணவம் -சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் வேறுபாடு இல்லை -ஓங்காரமான பிராமத்தையே குறிக்கும்–ஸ்ரீ சங்கரர்

எல்லா இடத்திலும் உட் புகுந்து இருப்பவர் -கருடாரூடன் -சர்வ வியாபி -விசேஷமாக வளர்பவர் -வாயுவுக்கு அந்தர்யாமியாக நடத்துபவர்
உலகை நடத்துபவர் -உலகிற்குக் காரணமானவர் -ஜீவர்களை நியமிப்பவர்
விசேஷமான ஸூக ஜ்ஞான ரூபமாக இருப்பவர் -விசேஷமான ஸூகமே பல ரூபமாக இருப்பவர் -ஜ்ஞான ஸ்வரூபர் -ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்

ஸ்ரீ நரஸிம்ஹனையே சொல்ல வந்தது – -ஆதி மத்யம் அந்தம் -சொல்வதால்
விச்வம்-
நகமும் ஆயுதம்
நடுவிலும் அவனைச் சொல்ல வந்தது
விச்வம்-ஓம் விசவாய நம ஆதி சங்கரர் ஓம் விச்வச்மை நம –
புள்ளின் வாய் கீண்டானை- பகாசுரனை
சீதை -பொல்லா அரக்கன்- கம்சன்-கிள்ளிக் களைந்தவன் — கண்ணன்
நாமம் ஆயிரமுடைய நம்பி நாராயணன் ஸ்ரீ கண்ணன்-
ஸ்ரீ ராமன் -சொல்லும் ஸ்ரீ ராம ராமேதி
–ஸ்ரீ ராமனும் இல்லை -ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் இல்லை –ஸ்ரீ நரஸிம்ஹனையே இல்லை நாராயணன் தானே அனைவரும் –
கிள்ளுவது நகம் கார்யம்
புள் ஜடாயு-கோபம் வர காரணம் -கச்ச லோகா -மயா–ஸ்ரீ லஷ்மி நியமனம் –
சரப பஷி கிளித்த ஸ்ரீ நரஸிம்ஹன்-தப்பான பிரசாரம் – மேட்டு அழகிய சிங்கன்-
ஹிரண்ய கசிபு -ஹிரண்ய ரஷன் -ராகவ ஸிம்ஹன்- யாதவ ஸிம்ஹன் – -மூன்று தடவை ஜெய விஜயரை
சிசுபாலன் தந்தவத்திரன்- காலே சடக்கென ஸ்ரீ நரஸிம்ஹன் போல் வர வேண்டும் ஸ்ரீ ருக்மிணி எழுதி அனுப்பிய —
அழகியான் தான் அரி உருவம் தான்-
நர லோக மனோபிராமம்
ராஜ சூய யாகம்- சிசுபாலன்-கோப சரிகள் காமத்தால் சிசு பாலன் த்வேஷத்தால்-
ஸ்ரீ நரசிம்மர் விருத்தாந்தம் பரிஷித் நாரதர் அருளுகிறார் பத்தாவது ஸ்கந்தம்
மனதுக்கு இனியன்
விச்வம்-வியாப்தி -குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல்
காரணமான பிர பஞ்சம்-காரியம் பிரமத்தை -குறிக்கும் சங்கரர்
அவதாரம் பூர்ணம் -மத்வர்

விஸ்வம் –
விஸ் –நுழைதல்
விஸ்வம் -விஸ்வம் அனைத்துக்கும் த்ரிவித காரணன்
விஸ்வம் –ஸமஸ்த கல்யாண குண பூர்ணன் –
பர வாஸூ தேவன்
ஓம் விஸ்வாய நம –மந்த்ரம்

—————-

2-விஷ்ணு –

எங்கும் வியாபித்து உள்ளவன்
ஸ்வ விபூதி பூதி பூதம் சித் அசிதாத்மகம் சர்வம் விசதி இதி
யாவையும் யாவரும் தானாய்-
விச்வம் -பூர்த்தியில் நோக்கு
விஷ்ணு – வ்யாப்தியில் நோக்கு
பரந்த தண் பரவையுள் நீர் தொறும் பரந்துளன் பரந்த வண்டமிதென -1-1-10-

தம் உடைமைகளான சேதன அசேதனங்கள் எலாவற்றிலும் உட்புகுந்து இருப்பவர் —
விஷ்ணு திருவவதாரத்தில்-one in all
அனுபிரவேசித்து இருப்பவர் -விச்வம் பூரணத்வம் விஷ்ணு வ்யாக்தியையும் சொல்வதால்
கூறியது கூறல் குறை ஆகாது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

விவேச பூதாநி சராசராணி —-தைத்ரியம் நாராயண வல்லி
ததேவா னு ப்ரவிஸத்
வியாப்ய சர்வான் இமான் லோகான் ஸ்தித ஸர்வத்ர கேசவ ததச்ச விஷ்ணு நாமா அஸி விசேர்த்தாதோ பிரவேச நாத்

எங்கும் வியாபித்து இருப்பவர் -தேச கால வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதர்-ஸ்ரீ சங்கரர்

சர்வ வியாபி -ஓங்கி உலகளந்த உத்தமர் –ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் விஷ்ணவே நம
கரந்து எங்கும் பரந்துளன்

மீண்டும் 259/663 விஷ்ணு திருநாமம் உண்டு
மீண்டும் -259- நாமாவளியாக —ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி -எங்கும் தானாய் -நாங்கள் நாதனே -1-9-9-
நமக்கும் அவனுக்கும் நெருப்புக்கு புகைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் போலே -விட்டுப் பிரியாமல் -அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகமே
புகை இருந்தால் நெருப்பு இருக்கும் -சூடான இரும்பு இருந்தால் புகை இருக்காதே
உள்ளே புகுந்து நியமிக்கிறான்-நிரவதிக ஸுவ்சீல்யம் தயா குணம் அடியாகவே உகந்து அருளினை நிலங்களை
சாதனமாக கொண்டு நம் ஹ்ருதயத்துக்குள் வருவதை சாத்தியமாக கொள்கிறான்
இளங்கோவில் கைவிடேல் என்று பிரார்த்திக்க வேண்டுமே
நீர் நிலம் இவை மிசை படர் பொருள் முழுவதுமுவை அவை அவை தொறும் உடல் மிசை உயிர்
எனக் கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -1-1-7-
பஞ்சபூதங்களையும் படைத்து அவை உள்ளும் புகுந்து

மீண்டும் -663-நாமாவளியாக வரும் –சர்வ சகதீசன்
மூவடி இரந்து இரண்டடியால் அளந்தவன்
என்னைக் கொண்டு என் பாவம் தன்னையும் பறக்கைத்து எமர் ஏழு ஏழு பிறப்பும் மேவும்
தன் மயம் ஆக்கினான் வல்லன் எம்பிரான் -2-7-4-
முதல் திருநாமம் – விஸ்வம் -பூர்த்தியைச் சொல்லி இதில் -விஷ்ணு -வியாப்தியைச் சொல்லிற்று
சாத்விகர்கள் அனைத்தும் விஷ்ணு மயம் என்று உணர்வார்கள்

————–

3-வஷட்க்காரா

அனைத்தையும் நிர்வகித்து ஆட்சி செய்பவர் –

எல்லாப் பொருள்களையும் தனது நினைவின்படி நடக்குமாறு வசப்படுத்தி இருப்பவர் –
ஆகாசம் போலன்றி வியாபித்து இருப்பதன் பயன் கூறப்படுகிறது -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –
the charming inner controller

ஜகத் வஸே வர்த்தேதம்-மஹா பாரதம்

தேவர்களை மகிழ்விக்கும் வஷட்காரம் முதலிய மந்த்ரமாய் இருப்பவர் –
வஷட்காரம் சமர்ப்பிக்கப் படுபவர் -வஷட்காரம் சமர்ப்பிக்கப்படும் யாகமாக இருப்பவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் புகழ் செல்வம் ஞானம் வைராக்கியம் -ஷட் குணங்களை யுடையவர் –
ஆறு குணங்களோடு கூடி வஷட் என்று கூறப்படுபவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

ஓம் வஷட்க்காரா நம

சர்வச்ய வசீ சர்வச்ய ஈசான -பிருஹத் –6-4-22
வ்யாப்தியின் பிரயோஜனம் -நியமித்தல்
கர விசும்பு எரி வளி நீர் நிலம் இவைமிசைவரனவில் திறல் வழி யளி பொறையாய் நின்ற பரன் -1-1-11

———————

4-பூத பவ்ய பவத் பிரபு

பதிம் விச்வச்ய -பூத பவ்ய பவன்நாத கேசவ கேசி ஸூத
ராஜ்யஞ்சா அஹஞ்சா ச ராமஸ்ய –
வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழி காலமாய் உலகை ஒருங்கா அளிப்பாய் -3-1-5-
உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது -திருப்பாவை –

கால சக்கரத்தாய் -முக்காலத்திலும் உள்ள அனைத்துக்கும் அனைவருக்கும் சேஷீ
ஆதி அந்தம் இல்லா நித்யன்
ஒன்றும் தேவும் –மற்றும் யாதும் இல்லா அன்றும் சத்தாக இருந்து -அனைத்தும் ஸூஷ்ம ரூபமாக அவன் இடம் இருக்குமே

முக் காலங்களுக்கும் இறைவர் -கால வேறுபாடு இன்றி என்றும் இருப்பவர் -கால பேதத்தை எதிர்பாராமல்
சத்தா மாத்ரமாக இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் ஆக  இருப்பவர் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் –

பதிம் பதீ நாம்
பூதஸ்ய ஜாத பதிரேக ஆஸீத்
தத் புருஷஸ்ய விஸ்வம்
யஸ் யேமா ப்ரதிஸ
கிருஷ்ணஸ்ய ஹி க்ருதே பூதம் இதம் விஸ்வம் சராசரம் –சபாபர்வம்
பூத பவ்ய பவந் நாத கேசவ கேசி ஸூதந
ஜெகந்நாதஸ்ய பூ பதே

முக்காலங்களிலும் உள்ள பொருள்கள் அனைத்திற்கும் தலைவர் -ஸ்ரீ சங்கரர்

முக்காலத்திலும் மங்களங்களை யுண்டாக்குபவர் –
முக்காலத்திலும் உள்ளவற்றுக்குத் தலைவர்-ஸ்ரீ சத்ய  சந்த தீர்த்தர்-

————————————-

குணத்தால் நிறைந்தவன் -எங்கும் பரந்து ஆள்பவன் –

1- விஸ்வம் -மங்களமான குணங்களால் முழுதும் நிரம்பியவர் -all in one
2-விஷ்ணு -அனைத்துக்குள்ளும் நுழைந்து நீக்கமற நிறைந்து இருப்பவர் -one in all
3-வஷட்கார -அனைத்தையும் தாம் நினைத்தபடி நடத்தி தன் வசத்தில் வைத்து இருப்பவர் –
4-பூத பவ்ய பவத் ப்ரபு–முக்காலங்களில் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் -ஸ்வாமி –

——————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–51-107-

November 9, 2019

மத்யே விரிஞ்ச கிரிஸம் பிரதம அவதார
தத் சாம்யத ஸ்தகயிதும் தவ சேத் ஸ்வரூபம்
கிம் தே பரத்வ பிசுநை இஹ ரங்க தாமந்
சத்த்வ ப்ரவர்த்தந க்ரூபா பரிபாலந ஆத்யை –51-

————–

மது கைடபச்ச இதி ரோதம் விதூய
த்ரயீ திவ்ய சஷு விதாது விதாய
ஸ்மரசி அங்க ரங்கிந் துரங்க அவதார
சமஸ்தம் ஜகத் ஜீவயிஷ்யஸி அகஸ்மாத் –52-

————–

ரங்கதே திமிர கஸ்மர சீத ஸ்வச்ச ஹம்ஸ தநு இந்து இவ உத்யந்
வேதபாபி அநு ஜக்ரஹித அர்த்தாந் ஞான யஜ்ஞ ஸூதயா ஏவ சம்ருத்த்யந் — 53-

—————

வடதலம் அதிசய்ய ரங்க தாமந் சயித இவ அர்ணவ தர்ணக பதாப்ஜம்
அதிமுகம் உதரே ஜகந்தி மாதும் நிதித வைஷ்ணவ போக்ய லிப்சயா வா –54-

—————

உந் மூல்ய ஆஹர மந்த்ர அத்ரிம் அஹிநா தம் சம்பதாந அமுநா
தோர்ப்பி சஞ்சல மாலிகை ச ததி நிர்மாதம் மதாந அம்புதிம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர சந்த்ர கௌஸ்துப ஸூதா பூர்வம் க்ருஹாண இதி தே
குர்வாணஸ்ய பலே க்ரஹி ஹி கமலா லாபேந சர்வ ச்ரம –55-

————–

தேவீ ஹஸ்த அம்புஜேப்ய சரண கிசலயே சம்வஹத்ப்ய அபஹ்ருத்ய
ப்ரத்யஸ்ய அநந்த போகம் ஜடிதி ஸலபுடே சஷுஷீ விஸ்த்ருணாந
ஆஷிப்ய உரஸ் ச லஷ்ம்யா ஸ்தந கலச கநத் குங்கும ஸ்தோம பங்காத்
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க தாம கஜபதி குஷிதே வியாகுல ஸ்தாத் புரோ ந –56-

ஸ்ரீ கஜேந்திரன் கூக்குரல் கெட்டு நிலை குலைந்த படியை வர்ணிக்கிறார்

—————

அதந்த்ரித சமூபதி ப்ரஹித ஹஸ்தம் அஸ்வீக்ருத
ப்ரணீத மணிபாதுகம் கிம் இதி ச ஆகுல அந்தப்புரம்
அவாஹந பரிஷ் க்ரியம் பதக ராஜம் ஆரோஹத
கரிப்ரவர ப்ரும்ஹிதே பகவத் த்வராய நம –57-

——————-

யம் பஸ்யன் விஸ்வ துர்யாம் தியம் அஸக்ருத் அதோ மந்தாரம் மந்ய மாந
ஹுங்கார ஆஸ்பாலந அங்க்ரி ப்ரஹதிபி தம் தார்ஷ்ட்யம் அத்யஷிபஸ் த்வம்
கிஞ்ச உதஞ்சந் உதஸ்தா தமத கஜபதே ப்ரும்ஹதே ஜ்ரும்பமானே
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க பந்தோ பிரணமதி ஹி ஜனே காந்தி சீகீ தசா தே –58-

பெரிய திருவடி சங்கல்பத்தை விட வேகமாக சென்றாலும் பொறாமல் தூக்கி சென்றாயே -ரக்ஷண பாரிப்பு இருந்தபடி

——————-

ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் மம அஸி வாத்யா
வ்யாலோலத் கமல தடாக தாண்டவேந
ஸ்ரக் பூஷா அம்பரம் அயதாயதம் ததாந
திக் மாம் இதி அநு கஜ கர்ஷம் ஆஜ கந்த —59-

—————

மீந தநுஸ் த்வம் நாவி நிதாய ஸ்திர சர பரிகரம் அநுமநு பகவந்
வேதசநாபி ஸ்வ யுக்தி விநோதை அகலித லய பயலவம் அமும் அவஹ –60-

இது முதல் ஸ்லோகம் -73-வரை தசாவதார அனுபவம் -இதில் மீனாவதாரம் -மநு மகரிஷி -சத்யவ்ரதன்

—————-

ஸ்ரீ நய நாப உத்பாஸூர தீர்க்க ப்ரவிபுல ஸ்ருசிர சுசி சிசிர வபு
பக்ஷநிகீர்ண உத்கீர்ண மஹாப்தி ஸ்தல ஜல விஹரண ரதகதி அசர –61-

————–

சகர்த்த ஸ்ரீ ரங்கிந் நிகில ஜகத் ஆதாரகமட
பவந் தர்மாந் கூர்ம புந அம்ருத மந்தாசல தர
ஜகந்த ஸ்ரேய த்வம் மரகத சிலா பீட லலித
ஜலாத் உத்யத் லஷ்மீ பத கிசலய ந்யாஸ ஸூ லபம்—62-

—————-

ஹ்ருதி ஸூரரிபோ தம்ஷ்ட்ரா உத்காதே ஷிபந் பிரளய அர்ணவம்
ஷிதி குச தடீம் அர்ச்சந் தைத்ய அஸ்ர குங்கும சர்ச்சயா
ஸ்புட துத சடா பிராம்யத் ப்ரஹ்ம ஸ்தவ உந் முக ப்ரும்ஹிதஸ்
சரணம் அஸி மே ரங்கிந் த்வம் மூல கோல தநுஸ் பவந் –63-

—————–

ந்ருஹரி தசயோ பஸ்யன் ஓவ்பத்திகம் கடநா அத்புதம்
நரம் உத ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா ஏகைகம் சமுத்விஜதே ஜந
இதி கில சிதாஷீர ந்யாயேந சங்கமித அங்கம்
ஸ்புட சட மஹா தம்ஷ்ட்ரம் ரங்கேந்திர சிம்மம் உபாஸ்மஹே —64-

————-

த்விஷாண த்வேஷ உத்யத் நயநவாவஹ்னி பிரசமந
பிரமத் லஷ்மீ வக்த்ர ப்ரஹித மது கண்டூஷ ஸூக்ஷமை
நக ஷூண்ண அராதிஷதஜ படலை ஆப்லுதசடா
ச்சடாஸ் கந்த ருந்தே துரிதம் இஹ பும்ஸ் பஞ்ச வதந –65-

————-

நகாக்ர க்ரஸ்தேபி த்விஷதி நிஜபக்தி த்ருஹி ருக்ஷஸ்
ப்ரகர்ஷாத் விஷ்ணுத்வ த்வி குண பரிணாஹ உத்கட தநு
விருத்தே வையக்ரீ சிகடித சமா நாதி கரணே
ந்ருஸிம்ஹத்வே பிப்ரத் வரத பிபராமாசித–66-

—————

தைத்ய ஓவ்தார்ய இந்த்ர யாஸ்ஞா விஹதிம் அப நயந் வாமன அர்த்தீ த்வம் ஆஸீ
விக்ராந்தே பாத பத்மே த்ரிஜகத் அணுசமம் பாம் ஸூலீ க்ருத்ய லில்யே
நாபீ பத்மச்ச மாந ஷமம் இவ புவந க்ராமம் அந்யம் சிச்ருஷு
தஸ்தவ் ரெங்கேந்திர வ்ருத்தே தவ ஜயமுகர டிண்டிம தத்ர வேத –67-

———————-

பவாந் ராமோ பூத்வா பரசு பரிகர்மா ப்ருகு குலாத்
அலாவீத் பூ பாலாந் பித்ரு கணம் அதார்ப் ஸீத் தத் அஸ்ருஜா
புவோ பார ஆக்ராந்தம் லகு தலம் உபா ஸீக்ல்பத்
த்விஷாம் உக்ரம் பஸ்ய அபி அநக மம மாஜீ கணத் அகம் —68-

————–

மனுஜசமயம் க்ருத்வா நாத அவதேரித பத்மயா
க்வசந விபேந சா சேத் அந்தர்த்தி நர்ம விநிர்மமே
கிம் அத ஜலதிம் பத்த்வா ரக்ஷஸ் விதி ஈச வர உத்ததம்
பலிமுக குல உச்சிஷ்டம் குர்வன் ரிபும் நிரபத்ரய –69-

சங்கல்பம் கொண்டு ராமன் சீதா அவதாரம் -அசோகவனம் சோலையில் ஒளிந்து பிராட்டி விளையாட –
அவளை அடையவே அணை கட்டினாய் –
ராவணாதிகளை காக்கைக் கூட்டம் கண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் போன்றவனாக்கி ஒழித்தாய் -இது என்ன விளையாட்டு

———————-

யத் த்யூதே விஜயாபதாந கணந காளிங்க தந்த அங்குரை
யத் விஸ்லேஷ லவஸ் அபி காலியபுவே கோலாஹலாயா அபவத்
தூத்யேந அபி ச யஸ்ய கோபவநிதா க்ருஷ்ண ஆகசாம் வ்யஸ்மரந்
தம் த்வாம் ஷேம க்ருஷீ வலம் ஹலதரம் ரங்கேச பக்தாஸ்மஹே –70-

——————

ஆ கண்ட வாரி பர மந்தர மேக தேசயம்
பீதாம்பரம் கமல லோசந பஞ்ச ஹேதி
ப்ரஹ்ம ஸ்தநந்தயம் அயாசத தேவகீ த்வாம்
ஸ்ரீ ரெங்க காந்த ஸூத காம்யதி கா அபர ஏவம் –71-

—————-

சைல அக்நிச்ச ஜலாம் பபூவ முநய மூடாம் பபூவு ஜடா
ப்ராஞ்ஞாமாஸூ அகா ச கோபம் அம்ருதாமாஸூ மஹா ஆஸீ விஷா
கோ வ்யாக்ரா ஸஹஜாம் பபூவு அபரே து அந்யாம் பபூவு ப்ரபோ
த்வம் தேஷு அந்ய தமாம் பபூவித பவத் வேணு க்வண உந்மாதநே –72-

———————

கல்கி தநு தரணீம் லகயிஷ்யந் கலி கலுஷான் விலுநாசி புரம் த்வம்
ரங்க நிகேத லுநீஹி லுநீஹி இதி அகிலம் அருந்துதம் அத்ய லுநீஹி—73-

ரெங்கா காளியின் முடியில் பூ பாரம் குறைக்க அவதரிக்கப் போகிற நீ இன்றே அவதரித்து
கொடியவர்களை அழித்து-அழித்தேன் அழித்தேன் என்று அருளிச் செய்ய வேணும்

————————————-

ஆஸ்தாம் தே குணராசிவத் குண பரீவாஹ ஆத்மாநம் ஜன்மனாம்
சங்க்யா பவ்ம நிகேத நேஷு அபி குடீ குஞ்சேஷு ரெங்கேஸ்வர
அர்ச்சயஸ் சர்வ ஸஹிஷ்ணு அர்ச்சக பராதீன அகில ஆத்ம ஸ்திதி
ப்ரீணீஷே ஹ்ருதயாலுபி தவ ததச் சீலாத் ஐடீ பூயதே –74-

குணங்களும் அவதாரங்களும் எண்ணிறந்தவையாய் இருந்தும் கோயில்கள் வீடுகள் ஆசிரமங்களில்
அர்ச்சக பராதீனமாக மகிழ்ந்து இருக்கும் ஸுவ்சீல்யம் என்னே

—————-

ஸ்ரீ மத் வ்யோம நஸீம வாக்மநசயோ சர்வே அவதாரா க்வசித்
காலே விஸ்வ ஜெனீனாம் ஏதத் இதி தீ ஸ்ரீ ரெங்க தாமந்யத
ஆர்த்த ஸ்வா கதிகை க்ருபா கலுஷிதை ஆலோகிதை ஆர்த்ரயந்
விஸ்வ தாரண விமர்சந ஸ்கலிதயா நித்ராஸி ஜாகர்யயா –75-

பின்னானார் வணங்கும் ஜோதி -நம் போல்வாருக்கு அன்றோ ரெங்கா நீ உன்
கடாக்ஷ வீக்ஷணங்களை வழங்கி யோக நித்திரை பன்னி அருள்கிறாய்

————–

சர்க்காப்யாஸ விசாலயா நிஜதியா ஜாநந் அனந்தே சயம்
பாரத்யா ஸஹ தர்ம சாரரதயா ஸ்வாதீந சங்கீர்த்தந
கல்பாந் ஏவ பஹுந் கமண்டலு கலத் கங்காப்லுத அபூஜயத்
ப்ரஹ்மா த்வாம் முக லோசந அஞ்ஜலி புடை பத்மை இவ ஆவர்ஜிதை –76-

இந்த ஸ்லோகம் தொடங்கி மூன்று ஸ்லோகத்தால் சத்யலோகத்தில் இருந்து வந்தமை–
இதில் நான்முகன் கமண்டல நீரால் புருஷ ஸூக்தாதிகள் கொண்டு சரஸ்வதி தேவி உடன் ஸ்துதித்தது –

—————————-

மநு குல மஹீபால வ்யாநம்ர மௌலி பரம்பரா
மணி மகரி காரோசி நீராஜித அங்க்ரி ஸரோருஹஸ்
ஸ்வயம் அத விபோ ஸ்வேந ஸ்ரீ ரெங்க தாமனி மைதிலீ
ரமண வபுஷா ஸ்வ அர்ஹாணி ஆராததானி அஸி லம்பித –77-

மனு குல சக்கரவர்த்திகள் மீன் வடிவ க்ரீடங்களில் ரத்னங்களின் தேஜஸ்ஸூ உனது திருவடிகளுக்கு ஆலத்தி கழிக்க
பின்பு பெருமாளாலே திரு ஆராதனை -உன்னாலே உன்னை ஆராதனை –

—————-

மநு அந்வ வாயே த்ருஹீனே ச தந்யே விபீஷனேந ஏவ புரஸ் க்ருதேந
குணைஸ் தரித்ராணம் இமம் ஜனம் த்வம் மத்யே சரித் நாத ஸூகா கரோஷி –78-

—————-

தேஜஸ் பரம் தத் ஸவிதுஸ் வரேண்யம் தாம்நா பரேண ஆ பிரணகாத் ஸூ வர்ணம்
த்வாம் புண்டரீக ஈஷணம் ஆம நந்தி ஸ்ரீ ரெங்க நாதம் தம் உபாசி ஷீய –79-

ய ச ஏஷ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷோ–கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி–உபநிஷத் சாயல்

—————

ஆத்மா அஸ்ய கந்து பரிதஸ்துஷஸ் ச மித்ரஸ்ய சஷுஸ் வருணஸ்ய ச அக்நே
லஷ்ம்யா ஸஹ ஓவ்பத்திக காட பந்தம் பஸ்யேம ரங்கே சரதச் சதம் த்வாம் –80-

—————

யஸ்ய அஸ்மி பத்யு ந தம் அந்தரேமி ஸ்ரீ ரெங்க துங்க ஆயதநே சயாநம்
ஸ்வ பாவ தாஸ்யேந ச ய அஹம் அஸ்மி ச சந் யஜே ஞான மயை மகை தம் –81-

நான் உனக்கு பழ வடியேன்–சேஷத்வ ஞானம் கொண்டே உன்னை ஆராதிப்பேன்

—————-

ஆயுஸ் பிரஜாநாம் அம்ருதம் ஸூ ராணாம்
ரெங்கேஸ்வரம் த்வாம் சரணம் ப்ரபத்யே
மாம் ப்ரஹ்மணே அஸ்மை மஹஸே
ததர்த்தம் ப்ரத்யஞ்ஞம் ஏனம் யுநஜை பரஸ்மை–82-

————-

ஆர்த்திம் திதீர்ஷுரத ரங்க பதே தநயாந்
ஆத்மம் பரி விவிதிஷு நிஜ தாஸ்ய காம்யந்
ஞாநீ இதி அமூந் சம மதாஸ் சமம்
அத்யுதாராந் கீதா ஸூ தேவ பவத் ஆச்ரயண உபகாரான்–83-

சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா ஸூஹ்ருதிந அர்ஜுந ஆர்த்த ஜிஜ்ஞாஸூ அர்த்தார்த்தீ ஞானீ ச பரதர்ஷப–ஸ்ரீ கீதை -7-16-

—————–

நித்யம் காம்யம் பரம் அபி கதிசித் த்வயி அத்யாத்ம ஸ்வ மதிபி அமமா
ந்யஸ்ய அசங்கா விதததி விஹிதம் ஸ்ரீ ரெங்க இந்தோ விதததி ந ச தே –84-

ஆத்ம ஸ்வரூபம் உணர்ந்து த்ரிவித த்யாகத்துடன் கர்மம் செய்கிறார்கள்

————-

ப்ரத்யஞ்சம் ஸ்வம் பஞ்ச விம்சம் பராச
சஞ்சஷானா தத்வராஸே விவிஸ்ய
யுஞ்ஞாநாச் சர்த்தம் பராயாம் ஸ்வ புத்தவ்
ஸ்வம் வா த்வாம் வா ரங்க நாத ஆப்நு வந்தி–85-

———–

அத ம்ருதித கஷாயா கேசித் ஆஜான தாஸ்ய
த்வரித சிதில சித்தா கீர்த்தி சிந்தா நமஸ்யா
விதததி நநு பாரம் பக்தி நிக்நா லபந்தே த்வயி கில
ததேம த்வம் தேஷு ரங்கேந்திர கிம் தத் –86-

————-

உபா தத்தே சத்தா ஸ்திதி நியமந ஆத்யை சித் அசிதவ்
ஸ்வம் உத்திஸ்ய ஸ்ரீ மாந் இதி வததி வாக் ஓவ்பநிஷதீ
உபாய உபேயத்வ தத் இஹ தவ தத்வம் ந து குணவ்
அத த்வாம் ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் அவ்யாஜம் அபஜம்–87-

அனைத்தும் உனக்காகவே உன் சொத்துக்களை அடையவே செய்கிறார் –
உபாய உபேயம் உன் ஸ்வரூபம் -சரண் அடைகிறேன்

———————-

படு நா ஏக வராடிகா இவ க்ல்ப்தா ஸ்தலயோ கா கணி கா ஸூ வர்ண கோட்யோ
பவ மோக்ஷ ணயோ த்வயா ஏவ ஐந்து க்ரியதே ரெங்க நிதே த்வம் ஏவ பாஹி –88-

நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரன் -நீயே அடியேனை ரக்ஷிப்பாய்

————–

ஞான க்ரியா பஜன சமத் அகிஞ்சன அஹம்
இச்சா அதிகார சகந அநுசய அந பிஞ்ஞ
ரெங்கேச பூர்ண வ்ருஜின சரணம் பவேதி
மௌர்க்க்யாத் ப்ரவீமி மனசா விஷய ஆகுலேந —89-

———–

த்வயி சதி புருஷார்த்தே மத் பரே ச அஹம்
ஆத்ம க்ஷய கர குஹநார்த்தான் சரத்ததத் ரங்க சந்த்ர
ஜனம் அகிலம் அஹம் யு வஞ்சயாமி த்வத்
ஆத்ம பிரதிம பவத் அநந்ய ஞானி வத் தேசிக சன்–90-

என்னை பெற ஆவலாக நீ உள்ளாய் -விஷயாந்தரங்களில் மண்டி உள்ளேன் -ஸ்ரீ கீதையில் நீ அருளிச் செய்தபடி
ஆத்மாவாக உள்ள ஞானி என்றும் உன்னை விட மாறுபடாத ஆசார்யன் என்றும் கூறிக் கொண்டு வஞ்சிப்பவனாக உள்ளேன்

———————

அதிக்ராமந் ஆஞ்ஞாம் தவ விதி நிஷேதேஷு பவதே அபி
அபித்ருஹ்யன் வாக்தீக்ருதிபி அபி பக்தாய சததம்
அஜாநந் ஜாநந் வா பவத் அஸஹநீய ஆகஸீ ரத
ஸஹிஷ்ணு த்வாத் ரங்க ப்ரவண தவ மா பூவம் அபர–91-

———

ப்ர குபித புஜக பணாநாம் இவ விஷயானாம் அஹம் சாயாம்
சதி தவ புஜ ஸூர விடபி பரச் சாயே ரங்க ஜீவித பஜாமி —92-

———–

த்வத் சர்வசக்தே அதிகா அஸ்மதாதே கீடஸ்ய சக்தி பத ரெங்க பந்தோ
யத் த்வத் க்ருபாம் அபி அதி கோசகார ந்யாயாத் அசவ் நஸ்யதி ஜீவ நாசம் –93-

சர்வசக்தனான உனது சக்திக்கும் விஞ்சினா பாபிஷ்டன் -கோசாரம் பூச்சி தன் வாய் நூலாலால் கூட்டைக் கட்டிக் கொண்டு
வாசலையும் அடைத்து அழியுமா போலே ஜீவனும் தன்னை அழித்துக் கொள்கிறான்

——————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச த்வத் குணா நாம் இவ அஸ்மத் தோஷணாம் க பாரத்ருச்வா யத அஹம்
ஓகே மோகோ தன்யவத் த்வத் குணா நாம்
த்ருஷ்ணா பூரம் வர்ஷதாம் நாஸ்மி பாத்ரம் –94-

கல்யாண குணங்களுக்கு எல்லை இல்லாதப்ப போலே என்னுடைய தோஷங்களுக்கும் எல்லை இல்லையே
வெள்ளம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பிசாசுக்கள் மனிதர்களைக் கொன்றே தங்கள் தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்ளுமே
உனது கர்ணாம்ருத வர்ஷத்துக்கும் தப்பினேன்

——————

த்வத் சேத் மனுஷ்ய ஆதி ஷு ஜாயமான தத் கர்ம பாகம் க்ருபயா உபயுங்ஷே
ஸ்ரீ ரெங்க சாயிந் குசல இதராப்யாம் பூய அபி பூயே மஹி கஸ்ய ஹேதோ —95-

எத்தனை காலம் கர்மத்தால் பீடிக்கப்பட்டு உழல்வோம்

—————

ஷமா சாபராதே அநு தாபிநி உபேயா கதம் சாபராதே அபி திருப்தே மயி ஸ்யாத்
ததபி அத்ர ரங்காதி நாத அநு தாபவ்ய பாயம்ஷமதே அதி வேலா ஷமா தே –96-

அனுதாப கேசமும் இல்லாமல் அபராதங்களே பண்ணிப் போரும் அஸ்மதாதிகள் இடத்திலும்
உனது ஷமா குணம் பலிதமாகிறதே –

————–

பலிபுஜி சிசுபாலே தாத்ருக் ஆகஸ்கரே வா
குண லவ ஸஹ வாஸாத் த்வத் ஷமா சங்கு சந்தீ
மயி குண பரமாணு உதந்த சிந்தா அநபிஜ்ஜே
விஹரது வரத அசவ் ஸர்வதா ஸார்வ பவ்மீ–97-

காகாசூரன் சிசுபாலாதிகள் இடம் உள்ள லவ லேச நற்குணங்களும் இல்லாத அஸ்மதாதிகளுக்கு அன்றோ நீ

—————————

தயா பர வ்யசன ஹரா பவவ்யதா ஸூகாயதே மம தத் அஹம் தயாதிக
ததாபி அசவ் ஸூகயதி துக்கம் இதி அத தயஸ்த மாம் குணமய ரங்க மந்த்ர –98-

————–

கர்ப்ப ஜென்ம ஜரா ம்ருதி கிலேச கர்ம ஷட் ஊர்மக
ஸ்வா இவ தேவ வஷட் க்ருதம் த்வாம் ஸ்ரீ யஸ் அர்ஹம் அகாமயே–98-

நாய் புரோடாசம் நக்குவது போலே பெரிய பிராட்டியாருக்கே உரியவனாக உன்னை விரும்பினேன்

———–

அநு க்ருத்ய பூர்வ பும்ஸ ரங்க நிதே விநயடம்பத அமுஷ்மாத்
சுந இவ மாம் வரம் ருத்தே உபபோக த்வத் விதீர்ணயா –100-

என் முன்னோர் போன்றவன் என்று போலியாக உன்னுடன் குழைந்து நிற்கலாம்
அதை விட அடி நாயேன் சம்சார வாழ்க்கையே களித்து நிற்பது நல்லது அன்றோ

———————

ஸக்ருத் ப்ரபந்நாய தவ அஹம் அஸ்மி
இதி ஆயாசதே ச அபயதீஷ மாணம்
த்வாம் அபி அபாஸ்ய அஹம் அஹம்பவாமி
ரங்கேச விஸ்ரம்ப விவேக ரேகாத் -101-

ஸக்ருத் சரண் அடைந்தாரையும் ரஷிக்க விரதம் கொண்டுள்ளாய் -விசுவாச கேசமும் இல்லாமல்
தியாக உபாதேயங்களையும் அறியாமல் அஹம்பாவத்துடன் திரிகிறேன்

—————————

தவ பர அஹம் அகாரிஷி தார்மிகை சரணம் இதி அபி வாசம் உதைரிரம்
இதி ச சாக்ஷி கயன் இதம் அத்ய மாம் குரு பரம் தவ ரங்க துரந்தர—102-

ஆச்சார்யர்களாலே திருத்தி உனக்கு ஆளாகும்படி ஆக்கப்பட்டு சரணம் புகுந்தேன்
இத்தையே பற்றாசாக அடியேனை ரக்ஷித்துக் கைக்கொண்டு அருள வேணும் –

————-

தயா அந்யேஷாம் துக்க அப்ர ஸஹ நம் அநந்ய அசி சகலை
தயாளு த்வம் நாத ப்ரணமத் அபராதாந் அவிதுஷ
ஷமா தே ரெங்க இந்தோ பவதி ந தராம் நாத ந தமாம்
தவ ஓவ்தார்யம் யஸ்மாத் தவ விபவம் அர்த்திஸ்வம் அமதா–103-

குற்றங்களை அறியாமல் இருக்கிறாய் அதனால் -ஷமா-இல்லை என்னலாம்-
உனது சர்வமும் அடியார்களுக்கே என்றே இருப்பதால் உதார குணம் இல்லை என்னலாம்
குணம் வெளிப்பட காரணம் இல்லை என்றால் குணம் இல்லை என்னலாமே என்றவாறு

——————-

குண துங்க தயா ரங்க பதே ப்ருச நிம் நம் இமம் ஜனம் உந்நமய
யத் அபேஷ்யம் அபேக்ஷிது அஸ்ய ஹி தத் பரிபூர்ணம் ஈஸிதுஸ் ஈஸ்வர -104-

உனது கல்யாண குண பூர்த்தி எனது தண்மையின் தாழ்ச்சியை நிரப்பி உனது
ஸர்வேஸ்வரத்வம் நிலை பெறட்டும்

—————–

த்வம் மீந பாநீய நயேந கர்ம தீ பக்தி வைராக்ய ஜூஷு பிபர்ஷி
ரங்கேச மாம் பாசி மிதம்பஸம் யத் பாநீய சாலம் மருபுஷு தத் ஸ்யாத் –105-

உபாசகர்களை ரக்ஷிப்பது மீனுக்கு தண்ணீர் வார்ப்பது போன்றதாகும் –
என்னை ரக்ஷிப்பது பாலைவனத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது போலே அன்றோ –

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–1-50-

November 9, 2019

ஹர்த்தும் தமஸ் சத் அஸதீ விவேக்தும் ஈச மாநம் ப்ரதீபம் இவ காருணிகா ததாதி
தேந அவ லோக்ய க்ருதிநஸ் பரி புஞ்ஜதே தம் தத்ர ஏவ கேபி சபலா ஸலபீ பவந்தி–1-

காருணிகனான பெரிய பெருமாள் அஞ்ஞானம் இருளை போக்கவும் த்யாஜ்ய உபாதேயங்களை விவேகிக்கவும்
சாஸ்திரமான விளைக்கை அளித்தான் -புண்யம் செய்தவர்கள் அந்த விளக்கை கொண்டு அவனை அறிந்து கொள்ள
விவேகம் அற்றவர்கள் வீட்டில் பூச்சி போலே அந்த விளக்கில் மடிகின்றனர் —
முரணாக அர்த்தம் செய்து வீண் வாதம் செய்கிறார்

———–

யா வேத பாஹ்யா ஸ்ம்ருதய அர்ஹத் ஆதே வேதேஷு யா காச்ச குத்ருஷ்டய தா
ஆகஸ் க்ருதாம் ரங்க நிதே த்வத் அத்வனி அந்தம் கரண்ய ஸ்ம்ருதவான் மநு தத் –2-

வேத பாஹ்யர்–ஜைனாதிகள் குத்ருஷ்டிகள் –கபிலாதிகள்–துர்வாதங்கள் –
உன்னை அடையும் மார்க்கத்துக்கு தடைகள் என்று மனு ஸ்ம்ருதி சொல்லுமே

—————–

ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமதன பஸ்யதோ ஹரத்வாத் நிர்த்தோஷ சுருதி விமதேச்ச பாஹ்ய வர்த்ம
துஸ்தர்க்க ப்ரபவதயா ச வக்த்ரு தோஷ ஸ்ப்ருஷ்ட்யாச ப்ரஜஹதி ரங்க விந்த வ்ருத்தா –3-

பாஹ்யர்கள் பிரத்யக்ஷமானவற்றையே இல்லை என்பர் -தூர்வாதிகள் -வேதத்துக்கு புறம்பான கருத்தை
துர்வாதத்தால் சாதிப்பார் -வைதிகர்கள் இவர்களை புறக்கணிப்பர்

—————-

அவயவிதயா இதம் குர்வாணை பஹி கரணை வபு நிரவயவக அஹங்கார அர்ஹ புமாந் கரண அதிக
ஸ்புரதி ஹி ஜனா ப்ரத்யாசத்தே இமவ் ந விவிஞ்சதே தத் அதிகுருதாம் சாஸ்திரம் ரெங்கேச தே பரலோகினி -4-

உடல் -இது -காட்டும் படி -அவயவங்களுடன் உள்ளது -ஜீவாத்மா -அஹம் சப்தம் -இந்த்ரியங்களால் அரிய முடியாதே
அவிவேகிகள்–சாருவாகர் போல்வார் தேகமே ஆத்மா என்பர் -சாஸ்திரம் மூலமே உண்மையை அறியலாம்

————–

ப்ரத்யஷா சுருதி அர்த்த தீ ச ந ததா தோஷா தத் அர்த்த புந
தர்ம அதர்ம பர அவா ஈஸ்வர முகா ப்ரத்யக்ஷ பாத்ய ந ச
தத் சார்வாக மதே அபி ரங்க ரமண ப்ரத்யக்ஷ வத் சா ப்ரமா
யோக உந்மிலீ ததீ தத் அர்த்தம் அதவா ப்ரத்யக்ஷம் ஈஷேத ச –5-

வேதங்கள் காதுகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் -அர்த்தங்கள் அந்தக்கரணம் -சித்தம் புத்தி மனம் அஹங்காரம் -இவற்றுக்கு ப்ரத்யக்ஷம்
வேதங்களால் கூறப்படும் தர்மம் அதர்மம் ஈஸ்வரன் தேவதைகள் -இவய் ப்ரத்யக்ஷத்தால் பாதிப்பு அடைவது இல்லை
சாருவாகனுக்கும் ஸ்ருதிகளே ப்ரத்யக்ஷ பிரமாணம் யோகத்தால் தெளிந்த புத்தி கொண்டு வேதார்த்தங்களை அறியலாம்

—————–

ந சத் அசத் உபயம் வா ந உபயஸ்மாத் பஹிர் வா
ஜகத் இதி ந கிலைகாம் கோடிம் ஆடீ கதே தத்
இதி ந்ருபதி சர்வம் சர்விகாத நிஷேதந்
வரத ஸூக தபாஸ சோரலாவம் விவால்ய–6-

சர்வ சூன்யவாதி நிரசனம் -அனைத்தும் இல்லை இப்போதும் இல்லை எப்போதும் இல்லை -என்பர்

———————

ப்ரதீதி சேத் இஷ்டா ந நிகில நிஷேத யதி ந க
நிஷேத்தாதோ ந இஷ்டா நிருபதி நிஷேத சதுபதவ்
நிஷேத அந்யத் ஸித்த்யேத் வரத கட பங்கே சகலவத்
ப்ரமா ஸூந்யே பக்ஷே சுருதி அபி மதே அஸ்மின் விஜயதாம் -7-

அனைத்தும் சூன்யம் என்றால் இப்படி சொன்ன வார்த்தையும் சூன்யம் ஆகுமே
நாஸ்தி என்று சொல்லும் சூன்ய வாதம் பொருந்தாதே –
வேதங்களே பிரமாணம் ஆகும் என்றவாறு

————-

யோகாசார ஜகத் அபலபதி அத்ர ஸுவ்த்ராந்திக தத்
தீ வைசித்ர்யாத் அநு மிதி பதம் வக்தி வைபாஷிகஸ்து
ப்ரத்யக்ஷம் தத் க்ஷணி கயதி தே ரெங்க நாத த்ரய அபி
ஞான ஆத்மத்வ க்ஷண பிதுரத சஷதே தாந் ஷிபாமே –8-

யோகாசாரம் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறான் -ஸுவ்த்ராந்திகன் அநு மான ஹேது என்பான் –
வைபாஷிகன் க்ஷணம் தோறும் அழிக்கூடியது என்பான் -மூவரையும் நிரசிக்கிறார்

———————–

ஜகத் பங்குரம் பங்குரா புத்தி ஆத்மா இதி
அசத் வேத்ரு அபாவே ததா வேத்ய வித்த்யோ
க்ஷண த்வம்ஸதச் ஸ்ம்ருதி ப்ரத்யபிஞ்ஞா
தரித்திரம் ஜகத் ஸ்யாத் இதம் ரெங்க சந்த்ர –9-

க்ஷணம் தோறும் அழியும் என்னும் வாதிகள் நிரசனம்

—————–

அஹம் இதம் அபி வேத்மி இதி ஆத்ம வித்த்யோ விபேதே
ஸ்புரதி யதி தத் ஐக்யம் பாஹ்யம் அபி ஏகம் அஸ்து
பிரமிதி அபி ம்ருஷா ஸ்யாத் மேய மித்யாத்வ வாதே
யதி ததபி சஹேரந் தீர்க்கம் அஸ்மாத் மத ஆயுஸ்–10-

நான் இதை அறிகிறேன் -ஆத்மா வேறே அறிவு வேறே தெளிவு -ஒன்றே என்றால் அறியப்படும் விஷயத்தை
மட்டும் எதற்கு விலக்க வேண்டும் -அனைத்தும் பொய் என்றால் அறியப்படும் வஸ்துவும் பொய் என்றதாகும்
அறியப்படும் வஸ்து உண்மை என்றால் அனைத்தும் பொய் என்றவாதம் தள்ளுபடி ஆகும் —
ஆகவே நமது மதம் தீர்க்கமான ஆயுஸ் கொண்டதாகும்

—————————

ஏதத் ராமாஸ்திரம் தளயது கலி ப்ரஹ்ம மீமாம்சகாந் ச
ஞாப்த்தி ப்ரஹ்ம ஏதத் ஜ்வலத் அபி நிஜ அவித்யயா பம்ப்ரமீதீ
தஸ்ய ப்ராந்தீம் தாம் ஸ்லத்யதி ஜித அத்வைத வித்ய து ஜீவ
யத் யத் த்ருஸ்யம் விததம் இதி யே ஞாபயாஞ்சக்ருஸ் அஞ்ஞா –11-

நிர்விசேஷ சின் மாத்ர ப்ரஹ்மம் -அத்வைத வாத கண்டனம் —
ராம பானம் போன்ற இந்த ஸ்லோகங்கள் இவர்கள் வாதங்களை முடித்தே விடும்

———————–

அங்கீ க்ருத்ய து சப்த பங்கி குஸ்ருதம் ஸ்யாத் அஸ்தி நாஸ்தி ஆத்மிகாம்
விஸ்வம் த்வத் விபவம் ஜகத் ஜிநமதே நைகாந்தம் ஆசஷதே
பின்னா பின்னம் இதம் ததா ஜகதுஷே வந்த்யா மம அம்பா இதிவத்
நூத்ந ப்ரஹ்ம விதே ரஹ பரம் இதம் ரெங்கேந்திர தே சஷதாம் –12-

ஜைன வாத நிரசனம்

—————–

கண சர சரணா ஷவ் பிஷமாணவ் குதர்க்கை
சுருதி சிரசி ஸூ பிக்ஷம் த்வத் ஜகத் காரணத்வம்
அணுஷு வி பரிணாம்ய வ்யோம பூர்வம்ச கார்யம்
தவ பவத் அநபேஷம் ரெங்க பர்த்த ப்ருவாதே –13-

கௌதமர் ஏற்படுத்திய -நையாயிகர்–நியாய மதம் இதுவே – —-
கணாதர் ஏற்படுத்திய வைசேஷிக மதம் –பரம அணுவே காரணம் போன்ற -வாதங்கள் நிரசனம்
பிஷமாணவ்–ஐஸ்வரம் விஞ்சி இருக்க பிக்ஷை எடுப்பது போலே உயர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் முழங்கியபடி இருக்க
தவறான வாதங்கள் பின் செல்பவர் –

——————–

வேதே கர்த்ரு ஆதி அபவாத் பலவதி ஹி நயை தவத் முகை நீயமாநே
தத் மூலத்வேந மாநம் ததிதாத் அகிலம் ஜாயதே ரங்க தாமந்
தஸ்மாத் சாங்க்யம் ச யோகம் சபசுபதிமதம் குத்ரசித் பஞ்சராத்ரம்
ஸர்வத்ர ஏவ பிரமாணம் தத் இதம் அவகதம் பஞ்சமாத் ஏவ வேதாத் –14-

வேதமே பரம பிரமாணம் -யோக சாஸ்திரம் பசுபதி ஆகமம் -ஓர் அளவே பிரமாணம் -பாஞ்சராத்மம் முழு பிரமாணம்

—————-

சஞ்சஷ்டே ந ஈஸ்வரம் த்வாம் புருஷ பரிஷதி ந்யஸ்ய யத்வா ஆந்ய பர்யாத்
சாங்க்ய யோகீ ச காக்வா பிரதி பலனம் இவ ஐஸ்வர்யம் ஊஸே காயசித்
பிஷவ் சைவ ஸூ ராஜம்பவம் அபிமநுதே ரங்க ராஜ அதி ராகாத்
த்வாம் த்வாம் ஏவ அப்யதா த்வம் தநு பர விபவ வ்யூஹந ஆட்யம் பவிஷ்ணும்–15-

சாங்க்யர் உன்னை சேதனன்-என்பர் -பதஞ்சலி உனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை என்பர் -சைவர்கள் ருத்ரனை ஈசன் என்பர் –
வ்யூஹ விபவங்களால் நீயே சர்வேஸ்வரன் என்று காட்டி அருளினாய்

——————————

இதி மோஹந வர்த்மநா த்வயா அபி க்ரதிதம் பாஹ்ய மதம் த்ருணாய மந்யே
அதி வைதிக வர்ம வர்மிதாநாம் மனிதாஹே குத்ருஸாம் கிம் ஈச வர்த்ம–16-

நீயே பாக்ய குத்ருஷ்டிகளை உண்டாக்கினாயே ஆகிலும் உள்ளத்தாலும் நினையேன் –

———————–

சம்ஸ்காரம் பிரதி சஞ்சரேஷு நிததத் சர்க்கேஷு தத் ஸ்மாரிதம்
ரூபம் நாம ச தத்தத் அர்ஹ நிவஹே வ்யாக்ருத்ய ரஙகாஸ்பத
ஸூப்த உத்புத்த விரிஞ்ச பூர்வ ஜெகதாம் அத்யாப்ய தத்தத் ஹிதம்
ஸாஸத் ந ஸ்ம்ருத கர்த்ருகாந் வஹஸி யத் வேதா பிரமாணம் தத –17-வேதங்களே பரம பிரமாணம்

—————-

சீஷாயாம் வர்ண சிஷா பதசமதிகம வியாக்ரியா நிர்வசோப்யாம்
சந்தஸ் சந்தஸ்திதவ் ஸ்யாத் கமயதி சமயம் ஜ்யவ்திஷம் ரங்க நாத
கல்பே அனுஷ்டானம் யுக்தம் ஹி உசிதகமிதயோ நியாய மீமாம்சயோ ஸ்யாத்
அர்த்த வ்யக்தி புராண ஸ்ம்ருதி ஷு தத் அனுகா த்வாம் விசின் வந்தி வேதா –18-

ஸீஷா–அக்ஷரங்கள் உச்சரிப்பு போன்றவை /வ்யாக்ரணம் -இலக்கணம் /ந்ருக்தி -அர்த்த பிரயோகம்
சந்தஸ் -காயத்ரீ உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் த்ரிஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி ஜெகதீ -சப்தம்
ஜ்யோதிஷம் -அனுஷ்டான கால நிர்ணயம் / கல்பம் -அனுஷ்டான விதி முறைகள்
நியாயம் மீமாம்சை புராணங்கள் ஸ்ம்ருதி –இவய் போன்ற அங்கங்கள் கூடிய அங்கி யான வேதம் உன்னையே தேடியபடி இருக்கும்

—————–

ஆதவ் வேதா பிரமாணம் ஸ்ம்ருதி உப குருதே ச இதிஹாஸை புராணை
ந்யாயை சார்த்தம் த்வத் அர்ச்சா விதம் உபரி பரி ஷீயதே பூர்வ பாக
ஊர்த்வ பாக த்வத் ஈஹா குண விபவ பரிஞாபநை த்வத் பத ஆப்தவ்
வேத்ய வேதை ச சர்வை அஹம் இதி பகவந் ஸ்வேந ச வ்யாஸ கர்த்த –19-

—————

க்ரியா தத் சக்தி வா கிம் அபி தத் அபூர்வம் பித்ரு ஸூர
பிரசாத வா கர்த்து பலத இதி ரங்கேச குத்ருஸ
த்வத் அர்ச்சா இஷ்டா பூர்த்தே பலம் அபி பவத் ப்ரீதிஜம் இதி
த்ரயீ வ்ருத்தா தத்தத் விதி அபி பவத் ப்ரேரணம் –20-

குத்ருஷ்டிகள் –அபூர்வம் -கல்பித்து -அவர்களை நிரசனம் –ஆஞ்ஞா ரூப கர்மங்கள் —
இஷ்டா பூர்த்தம் –ஆராதன ரூபம் -அவன் உகப்புக்காகவே தான் –

———————-

ஆஞ்ஞா தே ச நிமித்த நித்ய விதய ஸ்வர்க்காதி காம்யத்விதி
ச அநுஞ்ஞா சடசித்த சாஸ்த்ர வசதா உபாய அபிசார சுருதி
சர்வீ யஸ்ய ஸமஸ்த சாசிது அஹோ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ரஷா ஆகூத நிவேதிநீ சுருதி அசவ் த்வத் நித்ய சாஸ்தி தத –21-

வேதங்களே உனது ஆஞ்ஞா ரூபம் -உன்னுடைய ரக்ஷகத்வாதிகளை வேதங்கள் உணர்த்தும் –

—————–

அத்ர ஆஸ்தே நிதி இதி வத் புமர்த்த பூதே
சித்த அர்த்தா அபி குண ரூப வ்ருத்த வாதா
ரெங்கேச த்வயி சகலா சமன்வயந்தே ந
உபாஸா பல விதிபி விசேஷ ஏஷாம்–22-

உனது கல்யாண குணங்களை விவரிக்கும் வேதங்கள் -இங்கு பெரும் புதையல் உள்ளது போன்று–
சித்த வாக்யங்களாக பன்னி உரைக்கும்

———————-

தேஹ தேஹினி காரேண விக்ருத்ய ஜாதி குணா கர்ம ச
த்ரவ்யே நிஷ்டித ரூப புத்தி வசநா தாத்ஸ்த்யாத் ததா இதம் ஜகத்
விஸ்வம் த்வயி அபி மந்யஸே ஜகதிஷே தேந அத்விதீய தத
மாயா உபாதி விகார சங்கர கதா கா நாம ரங்கேஸ்வர –23-

உடல் ஆத்மா -அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகம் -மாயா வாதங்கள் உபாதி வாதங்கள் விகார வாதங்கள் நிலை நிற்காதே

——————–

ஸ்திதி உத்பத்தி ப்ரவ்ருத்தி க்ரசன நியமன வ்யாபநை ஆத்மந தே
சேஷ அசேஷ பிரபஞ்ச வபு இதி பவத தஸ்ய ச அபேதவாதா
சர்வம் கலு ஜெகதாத்ம்யம் சகலம் இதம் அஹம் தத் த்வம் அஸி ஏவம் ஆத்யா
வ்யாக்யாதா ரங்க தாம ப்ரவண விஜயபி வைதிகை ஸார்வ பவ்மை –24-

———————

ச ராஜகம் அ ராஜகம் புந அநேக ராஜம் ததா
யதாபிமத ராஜகம் ஜெகதீம் ஜஜல்பு ஜடா
ஜகவ் அவச சித்ர தாதரத மத்வதர்க்க
அங்கிகா சுருதி சிதசிதீ த்வயா வரத நித்ய ராஜந் வதீ –25-

—————–

ப்ரஹ்ம ஆத்யா ஸ்ருஷ்ய வர்க்கே ப்ருகுடி படதயா உத்காடிதா ந அவதார
பிரஸ்தாவே தேந ந த்வம் ந ச தவ சத்ருஸா விஸ்வம் ஏக ஆதபத்ரம்
லஷ்மீ நேத்ரா த்வயா இதி சுருதி முனி வசனை த்வத்பரை அர்ப்பயாம
ஸ்ரீ ரெங்க அம்போதி சந்த்ர உதய ஜலம் உசிதம் வாதி கௌதஸ் குதேப்ய —26-

உனது புருவ நெருப்புக்கு அடங்கியே ஸ்ருஷ்ஜமான ப்ரஹ்மாதிகள் -வேதங்களில் சாரேவேஸ்வரன் –
ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் நீ ஒருவனே என்பதைக் கொண்டே தவறான வாதிகளுக்கு ஏற்ற
தர்ப்பண நீரை நாங்கள் விடுகிறோம்

———————————-

தோஷ உபதா அவதி சம அதி சயாந சங்க்யா
நிர்லேப மங்கல குண ஓக துகா ஷட் ஏதா
ஞான ஐஸ்வரீ சகா வீர்ய பல அர்ச்சிஷ
த்வாம் ரங்கேச பாச இவ ரத்னம் அநர்க்க யந்தி –27-

ஞானாதி ஷட் குணங்கள் அனைத்து கல்யாண குணங்களுக்கும் பீஜம் —
ரத்தினத்துக்கு தேஜஸ் போலவே கல்யாண குணங்களும் உன்னைக் காட்டித் தருமே —

————————–

யுகபத் அநிசம் அக்ஷைஸ் ஸ்வைஸ் ஸ்வதஸ் வாஷ கார்யே
நியமம் அநியமம் வா ப்ராப்ய ரங்காதி ராஜ
கரதலவத் அசேஷம் பஸ்யசி ஸ்வ பிரகாசம்
தத் அவரணம் அமோகம் ஞானம் ஆம்நாசி ஷு தே –28-

அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நோக்கியபடி -உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி இருப்பதைக் காண்பது போன்று
எளிதாக அறியும் சர்வஞ்ஞன் அன்றோ

————————

நயன ஸ்ரவண த்ருஸா ஸ்ருனோஷி அத தே ரெங்க பதே மஹே சிது
கரணை அபி காம காரிண கடதே சர்வ பதீநம் ஈஷணம்–29-

கண்களால் கேட்க முடியும் காதுகளால் பார்க்கவும் -இருப்பதை புகழ்கிறார் –

—————-

சார்வஞ்யேந அஜ்ஞ மூலம் ஜகத் அபிததத வாரிதா சாக்ஷி மாத்ராத்
சாங்க்ய யுக்தாத் காரணம் த்வாம் பரயதி பகவந் ஐஸ்வரீ ரங்க சாயிந்
அப்ரேர்ய அந்யை ஸ்வ தந்த்ர அப்ரதிஹதி சத் அசத் கர்ம சைத்ர்யா விசித்திரம்
யத்ர இச்சா லேசத த்வம் யுகபத் அகணயந் விஸ்வம் ஆவிச் சகர்த்த–30-

சாங்க்யர் சாக்ஷி மாத்ர புருஷன் என்பர் -நீயோ சர்வஞ்ஞன் ஸத்ய ஸங்கல்பன் –சர்வ காரணன் –

———————–

கார்யே அனந்தே ஸ்வ தநு முகத த்வாம் உபாதானம் ஆஹு
சா தே சக்தி ஸூ கரம் இதரத் ச இதி வேலாம் விலங்க்ய
இச்சா யாவத் விஹரதி சதா ரங்க ராஜ அந பேஷா
ச ஏவ ஐசா நாத் அதிசய கரீ சா ஊர்னநாபவ் விபாவ்யா –31-

சர்வ சக்தன் -உபாதான குணம் இருந்தும் அதிகாரம் உண்டே –
சிலந்தி இடமே காணலாம் -பாசுபத வாத நிரசனம்

——————

ஸ்வ மஹிம ஸ்திதி ஈச ப்ருசக்ரிய அபி
அகலித ஸ்ரம ஏவ பிபர்ஷி யத்
வபு இவ ஸ்வம் அசேஷம் இதம் பலம்
தவ பர ஆஸ்ரித காரண வாரணம் –32-பல குண அனுபவம்

——————-

ம்ருக நாபி கந்த இவ யத் சகல அர்த்தாந்
நிஜ சந்நிதே அவிக்ருத விக்ருனோஷி
பிரிய ரங்க வீர்யம் இதி தத் து வதந்தே
ச விகார காரணம் இத வினிவார்யம்–33-வீர்ய குண அனுபவம்

—————-

ஸஹ காரி அபேக்ஷம் அபி ஹாதும் இஹ தத் அநபேஷ கர்த்ருதா
ரங்க தந ஜயதி தேஜ இதி ப்ரணத ஆர்த்திஜித் பிரதிபட அபி பாவுகம்–34- தேஜஸ் குண அனுபவம்

—————-

மர்த்ய உத்தாயம் விரிஞ்ச அவதிகம் உபரி ச உத் ப்ரேஷ்ய மீமாம்சமாநா
ரெங்கேந்திர ஆனந்த வல்லீ தவ குண நிவஹம் யவ்வன ஆனந்த பூர்வம்
ந ஸ்வ அர்த்தம் ஸ்பிரஷ்டும் ஈஷ்டே ஸ்கலதி பதி பரம் மூக லாயம் நிலில்யே
ஹந்த ஏவம் த்வத் குணா நாம் அவதி கணநயோ கா கதா சித்த வாசோ –35-

—————–

ந்யதாயிஷத யே குணா நிதி நிதாயம் ஆரண்ய கேஷு
அமீ ம்ரதிம சாதுரீ பிரணதசாபல ஷாந்த்ய
தயா விஜய ஸுவ்ந்தரீ பரப்ருத்ய அபி ரத்ன ஓகவத்
ஜகத் வ்யவ ஹ்ருதி ஷமா வரத ரங்க ரத்ன ஆபணே–36-

திருக்கல்யாண குணங்கள் உபநிஷத்தில் ரஹஸ்யமாக வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும்
திருவரங்கம் கர்ப்ப க்ருஹ இரத்தினக் கடையில் குவியலாக –பெரிய பெருமாள் இடம் காணலாமே

————————-

யம் ஆஸ்ரித்ய ஏவ ஆத்மம் பரய இவ தே சத் குண கணா
ப்ரதந்தே ச அநந்த ஸ்வ வச கந சாந்தோதித தச
த்வம் ஏவ த்வாம் வேத்த ஸ்திமித விதரங்கம் வரத போ
ஸ்வ சம் வேத்ய ஸ்வாத்மத்வயச பஹுல ஆனந்த பரிதம்–37-

குணங்கள் உன்னை ஆஸ்ரயத்தே நிறம் பெறுகின்றன -உனது ஸ்வரூபத்தை நீயே அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளாய்

——————

ஆக்ராய ஐஸ்வர்ய கந்தம் ஈசத்ருசம் மந்யா தவேந்த்ர ஆதய
முஹ்யந்தி த்வம் அநாவில நிரவதே பூம்ந கணே ஹத்ய யத்
சித்ரீயே மஹி ந அத்ர ரங்க ரசிக த்வம் த்வத் மஹிம் ந பர
வை புல்யாத் மஹித ஸ்வ பாவ இதி வா கிம் நாம சாத்ம்யம் ந தே –38-

ஐஸ்வர்யா லேசம் பெற்ற இந்த்ராதிகள் ஈஸ்வரோஹம் என்று அஹங்கரித்து நிற்க -உனது ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் மேம்பட்டு
மனுஷ்யர்க்கு தேவர் போலே தேவாதி தேவனாய் இருந்து திருவரங்கத்தை ரசித்தபடி கண் வளர்ந்து உள்ளாயே

—————————-

ஷாட் குண்யாத் வாஸூதேவ பர இதி சபவாந் முக்த போக்ய பல ஆட்யாத்
போதாத் சங்கர்ஷண த்வம் ஹரசி விதநுஷே சாஸ்திரம் ஐஸ்வர்ய வீர்யாத்
ப்ரத்யும்ன சர்க்க தர்மவ் நயசி ச பகவந் சக்தி தேஜஸ் அநிருத்த
பிப்ரண பாசி தத்வம் கமயசி ச ததா வ்யூஹ ரங்காதிராஜ–39-

—————–

ஜாக்ரத் ஸ்வப்ந அத்யலச துரீய பிராய த்யாத்ரு க்ரமவத் உபாஸ்ய
ஸ்வாமிந் தத் தத் ஸஹ பரிபர்ஹ சாதுர் வ்யூஹம் வஹஸி சதுர்த்தா -40-

விழிப்பு நிலைகள் புலன்கள் இயங்கும் /கனவு நிலை -புலன்கள் இயங்கா மனஸ்ஸூ விழித்து இருக்கும்
ஆழ்ந்த உறக்கம் -மைனஸூம் இயங்கா மூச்சு மட்டும் -மோர்ச்சா மயக்க நிலை -பிராணனும் சீராக இல்லாமல்
நான்கு வ்யூஹங்கள் போல்

———-

அசித் அவிசேஷாந் ப்ரளயசீ மநி சம்சரத
கரண களேபரை கடயிதும் தயமாந மநா
வரத நிஜ இச்சயா ஏவ பரவாந் அகரோ ப்ரக்ருதிம்
மஹத் அபிமான பூத கரண ஆவளி கோராகினீம் –41-

பிரளயே அசித் அவிசிஷ்டான் ஐந்தூந் அவ லோக்ய ஜாத நிர்வேதா கரண களேபர யோகம் விதரசி –தயா சதகம் -17-
நித்ய கைங்கர்ய ரசராய் வாழுகைக்கு பிராப்தி உண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும் அத்தை இழந்து
அசத் கல்பராய்க் கிடக்கிற சம்சாரி சேதனருடைய –இவர்கள் கரண களேபரங்களை இழந்து இறகு ஒடிந்த
பக்ஷி போல் கிடக்கிற -மா முனிகள் தத்வ த்ரய வ்யாக்யானம்

————–

நிம்நோந்நதம் ச கருணம் ச ஜகத் விசித்திரம்
கர்ம வ்யபேஷ்ய ஸ்ருஜத தவ ரெங்க சேஷிந்
வைஷம்ய நிர்க்ருண தயா ந கலு ப்ரஸக்தி
தத் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர ச சிவ ஸ்ருதய க்ருணந்தி –42-

—————–

ஸ்வ அதீந ஸஹ காரி காரண கணே கர்த்து சரீரேதவா
போக்து ஸ்வ அநு விதா அபராத விதயோர் ஆஞ்ஞா யதா சாஸிது
தாதுர்வா அர்த்தி ஜநே கடாக்ஷணம் இவ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ஸ்ரஷ்டு ஸ்ருஜ்ய தசாவ்ய பேஷணம் அபி ஸ்வா தந்தர்யம் ஏவ ஆவ ஹேத் –43-

ஸ்வ தந்திரனாய் இருந்தும் -ஸஹ காரி நிபேஷனாய் இருந்தும் கர்மம் அடியாக ஸ்ருஷ்ட்டி செய்வது
தச்சன் நாற்காலி செய்ய உபகரணங்கள் கொண்டு செய்வது போலவும்
ஜீவன் தனது உடலைக் கொண்டு ஸூகம் அனுபவிப்பது போலவும்
தானம் கொடுப்பவன் தானம் பெறுவனையே ஸஹ காரியாகக் கொண்டு தானம் செய்வது போலவும் கொள்ள வேண்டும்

——————-

பிரளய சமய ஸூப்தம் ஸ்வம் சரீர ஏக தேசம்
வரத சித் அசித் ஆக்யம் ஸ்வ இச்சையா விஸ்த்ருணாந
கசிதம் இவ கலாபம் சித்ரம் ஆதத்ய தூந்வந்
அநு சிகிநீ சிகீ இவ க்ரீடசி ஸ்ரீ சமஷம்–44-

பிரளயத்தில் சூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -ஆண் மயில் பல நிறங்களுடன் கூடிய அழகிய தோகையை
பெண் மயிலுக்கு விரித்துக் காட்டுவது போலே நீயும் பெரிய பிராட்டியார் இடம் காண்பித்தாய்

————

பூயோ பூய த்வயி ஹித பர அபி உத்பத அநாத்மநீந
ஸ்ரோத மக்நாந் அபி பத நயந் த்வம் துராசா வஸேந
ருக்னே தோகே ஸ்வ இவ ஜனதீ தத் கஷாயம் பிபந்தி
தத் தத் வர்ண ஆஸ்ரம விதிவச க்லிஸ்யஸே ரங்க ராஜ –45-

ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் -பிறந்து -கர்மவசப் படாமல் இருந்தும் வர்ணாஸ்ரமம் அனுஷ்ட்டித்து —
தாய்ப்பால் பருகும் குழந்தைக்கு உண்டான நோயைத் தீர்க்கும் விதமாக தாயானவள் கசப்பான மருந்தை குடிப்பது போன்றது

———————

ஸார்வ த்வத் கம் சகல சரிதம் ரெங்க தாமந் துராசா
பாசேப்ய ஸ்யாத் ந யதி ஜெகதாம் ஜாது மூர்க்க உத்தராணாம்
நிஸ்தந்த்ராலோ தவ நியமத ந ருது லிங்க பிரவாஹா
சர்க்க ஸ்தேம ப்ரப்ருதிஷு சதா ஜாகரா ஜாகடீதி–46-

சோம்பாது ஸ்ருஷ்டித்து -என்றாவது சொத்து ஸ்வாமியை அடையும் என்னும் நப்பாசை

————

ஸூஹ்ருத் இவ நிகல ஆத்யை உன்மதிஷ்ணும் ந்ருசம்சம்
த்வம் அபி நிரய பூர்வை தண்டயந் ரங்க நேத
ததிதரம் அபி பாதாத் த்ராயஸே போக மோக்ஷ
பிரதி அபி தவ தண்டா பூபி காதா ஸூஹ்ருத் த்வம் –47-

தண்டா பூப நியாயம் -நரகத்தில் இடுதல் தண்டனை இல்லை

——————-

த்ருதி நியமந ரஷா வீக்ஷணை சாஸ்த்ரதாந பரப்ருதிபி அசிகித்ஸ்யாந் பிராணிந ப்ரேஷ்ய பூய
ஸூர மனுஜ திரச்சாம் ஸர்வதா துல்ய தர்மா த்வம் அவதரசி தேவ அஜ அபி சந் அவ்யயாத்மா –48-

சாஸ்த்ர பிரதானம் -உள்ளே புகுந்து நியமித்து –இவற்றாலும் கார்ய கரம் இல்லாமல்
பல யோனிகளாய் அவதரித்ததும் அருளினாய்

———————

அநு ஜனு அநு ரூப சேஷ்டா ந யதி சமா கமம் இந்திரா அகர்ஷியத்
அசரசம் அதவா அப்ரியம் பவிஷ்ணு த்ருவம் அகரிஷ்யத ரங்க ராஜ நர்ம—49-

அவதாரம் தோறும் அனுரூபையாய் பிராட்டி அவதரித்து சுவையும் பிரியமும் ஆகும் படி செய்தாள்

——————-

கரீயஸ்த்வம் பரிஜா நந்தி தீரா பரம் பாவம் மனுஜத்வாதி பூஷ்ணும்
அஜா நந்த த்வ அவஜா நந்தி மூடா ஜநிக்நம் தே பகவந் ஜென்ம கர்ம –50-

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்