Archive for the ‘ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர்’ Category

ஸ்ரீ யாமுனாசார்யர் அருளிச் செய்த-ஸ்ரீ தத்வ பூஷணம் –

February 6, 2018

ஸ்ரீ மாலாதர வம்ச மௌக்திக மணி கண்டீரவோ வாதி நாம்
நாம்நா யமுனா தேசிக கவிவர பாதாஞ்சலே பண்டித –யோக சாஸ்திரத்தில் சிறந்தவர் -வாதிகளுக்கு ஸிம்ஹம் போன்றவர்

ஆக்யாய யாமுனாசார்ய ஸும்ய ராஜ புரோஹித
அரீ ரசதி தம் பும்ஸாம் பூஷணம் தத்வ பூஷணம் –

ஸ்ரீ திருமாலை ஆண்டான் திருக் குமாரர் -ஸ்ரீ சுந்தரத் தோளுடையான்-என்னும் ஸ்ரீ பெரியாண்டான் –
அவர் திருக் குமாரர் -இளையாழ்வார் -என்று எம்பெருமானார் திருநாமம் சாத்த –
இவர் உடைய பௌத்ரர் ஸ்ரீ யமுனாசார்யர் –
இவர் வாதிகேசரி அழகிய மணவாள சீயர் உடைய சிஷ்யர்-
இவர்-ஸ்ரீ ப்ரமேய ரத்னம் -ஸ்ரீ தத்வ பூஷணம் -ஸ்ரீ ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் (இது தற்போது கிடைக்க வில்லை ) -மூன்று நூல்களை இயற்றி அருளி உள்ளார் –

நெஞ்சினால் நினைந்தும் வாயினால் மொழிந்தும் நீதி யல்லாதன செய்தும் -என்று சொல்லுகிறபடியே த்ரிவித கரணங்களாலும் பாபார்ஜனம் பண்ணி
ஓடி ஓடிப் பல பிறப்பும் -என்கிறபடியே -பிறப்பது இறப்பதாய்-வேத நூல் பிராயம் நூறு மனுசர் தாம் புகுவரேலும் பாதியும் உறங்கிக் கழிப்பது –
நின்றதில் பதினை ஆண்டிலே பேதை பாலகனாய்க் கழிப்பது
நடுவில் உள்ள காலத்திலே-சூதனாய்க் கள்வனாய் தூர்த்தரோடு சேர்ந்து அல்ப சாரங்களை அனுபவிக்கைக்காக அஸேவ்ய சேவை பண்ணுவது
அதில் ஆராமையாலே பர த்ரவ்ய அபஹாரம் பண்ணுவது -அதுக்கு மேலே பர ஹிம்ஸையிலே ஒருப்படுவது
பெரு நிலத்தார் உயிர்க்கு எல்லாம் செற்றமே வேண்டி -மனிசரில் துரிசனாயும் பின்புள்ள காலத்தில் –
பண்டு காமரானவாறும் பாவையர் வாயமுது யுண்டவாறும் வாழ்ந்தவாறும் ஓக்க உரைத்து இருமித் தண்டு காலா யூன்றி யூன்றித்
தள்ளி நடப்பதாய்க் கொண்டு -பால்யத்தில் அறிவில்லாதனாயும் -யவ்வனத்தில் விஷயபரனாயும் -வார்த்தக்யத்திலே அசக்த கரணனாயும் -இப்படி
பழுதே பல பகலும் கழித்துப் -புறம் சுவர் கோலம் செய்து -நண்ணாதார் முறுவலிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்து ஏங்கும்படி முடிவிலே முள் கவ்வக் கிடப்பது –
ஈங்கி தன் பால் வெந்நரகம் என்று அனந்தரம் நரகானுபவம் பண்ணுவது
அனுபவிக்கும் இடத்து வெஞ்சொலாளர்கள் நமன் தமர் கடியர் கொடிய செய்வனவுள-என்கிறபடியே
பயங்கரரான எம கிங்கரருடைய வெவ்விதான சொற்களாலும் ஈடுபடுவது
அதுக்கு மேலே ரௌரவம் மஹா ரௌரவம் என்று தொடங்கி உண்டான நன்றாக விசேஷங்களை அனுபவிப்பது
பிறர் பொருள் தாரம் என்று இவற்றை நம்பினால் எரி எழுகின்ற செம்பினால் இயன்ற பாவையைத் தழுவுவதாய்
இப்படி அறுப்புண்பது சூடுண்பது தள்ளுண்பதாய் -நாநா விதமான நரக அனுபவம் பண்ணுவது
மீண்டு கர்ப்ப வேதனையை அனுபவிப்பதாய் -மாதாவினுடைய கர்ப்ப கோளகத்தோடு எம தண்டமோடு வாசியறப் போக்குவரத்து செய்து
ஒத்து ஒவ்வாத பல் பிறப்பிலே பிறப்பதாய் படுகிற கண் கலக்கத்தைக் கண்டு
ஏவம் சம்ஸ்ருதி சக்ரஸ்தே பிராம்யமாணே ஸ்வ கர்மபி –ஜீவே து காகுலே விஷ்ணோ க்ருபா காப்யுபாஜாயதே-என்றும்
நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே ராஜாவானவன் தண்டயனாய் இருப்பான் ஒருவனை
ஒவ்வொரு பகுதியாகக் கட்டினால் ஒரு பகுதியிலே இவன் படும் ஈடுபாட்டைக் கண்டு மற்றைப் பகுதிகளைக் கழித்துப் பொகடுமா போலே
ஈஸ்வரனும் ஒரு கர்மத்தில் இவன் படும் ஈடுபாட்டைக் கண்டு ஒரு கர்மத்தினுடைய முடிவிலே ஒரு கர்மம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே
நடுவே நிர்ஹேதுக கடாக்ஷத்தைப் பண்ணா நிற்கும்
இது அடியாக இவன் பக்கலிலே யாதிருச்சிக்க ஸூஹ்ருதம் பிறக்கும்
இத்தாலி சர்வம் பிரகாசிக்கும் -சத்வம் விஷ்ணு பிரகாசகம் -என்கிறபடியே
சத்வ குணத்தால் பகவத் பிரபாவம் நெஞ்சிலே படும்
இது நெஞ்சிலே படப் பட த்யாஜ்ய உபாதேய விபாகம் பிறக்கும்
இது அறிகைக்காக சாஸ்த்ர அபேக்ஷை பிறக்கும் –
இந்த சாஸ்த்ர ஸ்ரவணம் பண்ணுகைக்காக ஆச்சார்ய அபேக்ஷை பிறக்கும்
அவ்வபேஷை பிறந்தவாறே -தத்வித்தி ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஸ்நேந சேவயா -உபதேஷ்யந்தி
தே ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானி நா தத்வ தர்சிந -என்கிறபடியே ஆச்சார்ய அநு வர்த்தகம் பண்ணும்
அவ்வநுவர்த்தனத்தாலே இவன் அளவிலே பிரசாதம் பிறக்கும்
ஆச்சார்யவான் புருஷ வேத -என்கிறபடியே ஆச்சார்யரானவர் இவன் பக்கலிலே தனக்குப் பிறந்த
பிரசாதம் அடியாக அர்த்த உபதேசத்தை பண்ணா நிற்கும்
இவ்வர்த்த உபதேசத்தால் -பாணனார் திண்ணம் இருக்க -என்கிறபடியே இவனுக்கு அத்யவசாயம் பிறக்கும்
இவ்வத்யவசாயத்தாலே பகவத் அங்கீ காரம் பிறக்கும்
பகவத் அங்கீ காரத்தாலே சத் கர்ம ப்ரவ்ருத்தி யுண்டாகும்
இக்கர்ம பரிபாகத்தாலே ஞானம் பிறக்கும்
அந்த ஞான பரிபாகத்தாலே பிரேம ரூபையான பக்தி பிறக்கும்
பக்தி யநந்தரம் பகவத் கடாக்ஷம் பிறக்கும்
பகவத் கடாக்ஷ விசேஷத்தாலே ஸாத்ய உபாய நிவ்ருத்தியும் சித்த உபாய நிஷ்டையும் பிறக்கும்
சித்த உபாய நிஷ்டையாலே ப்ரபந்ந அதிகாரம் பிறக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பிரபன்ன அதிகாரிக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறப்பது தத்வ தர்சனத்தாலே
இங்கு தத்வம் என்னப் பார்க்கிறது உபாய உபேய தத்வங்களை
உபாய உபேயத்வ ததிஹ தவ தத்வம் ந து குணவ் -என்கையாலே இவ்வதிகாரிக்கு உபாய உபேய ரூபமான தத்வ தர்சித்தவம் யுண்டாம் போது
ஞாதவ்யமாய் இருப்பது மூன்றாய் இருக்கும் -தத்வ த்ரய விஷய ஞானமும் –தத்வ த்வய வைராக்கியமும் -தத்வ ஏக விஷய பக்தியும்
இதிலே தத்வ த்ரய விஷய ஞானமாவது -அசித் விஷய ஞானமும் -சித் விஷய ஞானமும் -ஈஸ்வர விஷய ஞானமுமே –
அசித்து த்யாஜ்யதயா ஞாதவ்யம் -சித்து த்யாஜ்ய உபாதேய தயா ஞாதவ்யம் -ஈஸ்வரன் உபாதேய தயா ஞாதவ்யன் –

இதில் அசித்து மூன்று படியாய் இருக்கும் -அவ்யக்தம் -வியக்தம் -காலம் –
இதில் அவ்யக்தத்தின் நின்றும் மஹான் பிறக்கும்
மஹானின் நின்றும் அஹங்காரம் பிறக்கும் –
அஹங்காரத்தின் நின்றும் சாத்விக ராஜஸ தாமச ரூபங்களான குண த்ரயங்கள் பிறக்கும்
அதில் சாத்விக அஹங்காரத்தின் நின்றும் ஸ்ரோத்ர த்வக் சஷூர் ஜிஹ்வா க்ராணங்கள் ஆகிற ஞான இந்திரியங்கள் ஐந்தும்
வாக் பாத பாணி பாயு உபஸ்தங்கள் ஆகிற கர்ம இந்திரியங்கள் ஐந்தும்
இந்திரிய கூடஸ்தமான மனஸ்ஸூம் -ஆக இந்திரியங்கள் -11-பிறக்கும்
தாமச அஹங்காரத்தின் நின்றும் சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்தங்களும்
தத் குண ரூபமான பிருத்வி அப்பு தேஜோ வாயு ஆகாசங்கள் என்கிற பஞ்ச பூதங்களும் பிறக்கும்
ராஜஸ அஹங்காரம் இரண்டுக்கும் ஸஹ காரியாய் இருக்கும்
ஆக இப்படி வியக்தமாகிறது -23- தத்வமாய் இருக்கும்
அவ்யக்தமானது இவ் வ்யக்தத்துக்கும் காரணமாய் -குண த்ரயங்களினுடையவ் சாம்யா அவஸ்தையை யுடைத்தாய்
மூல ப்ரக்ருதி சப்த வாஸ்யமாய் -முடிவில் பெரும் பாழ்-என்று சொல்லும்படியாய் இருக்கும்
இனி காலமும் அசித் விசேஷமுமாய் -நித்தியமாய் ஜடமாய் நிமிஷ காஷ்டாதி விகாரங்களை யுடைத்தாய்
எம்பெருமானுக்கு பிரகாரதயா சேஷமாய் இருக்கும் –
இவ்வசித்தை -24-தத்துவமாக பிரதமாச்சார்யரும் மங்கவொட்டு-என்கிற பாட்டிலே அனுசந்தித்து அருளினார்
ஆக இவ்வசித் தத்வம் -நித்தியமாய் -ஜடமாய் -விபூவாய் -குண த்ரயாத்மகமாய் -சதத பரிணாமியாய் –
சந்தத க்ஷண க்ஷரண ஸ்வ பாவமாய் -சர்வேஸ்வரனுக்கு லீலா உபகாரணமாய் இருக்கும் –

அநந்தரம் சித் ஸ்வரூபம் இருக்கும் படி என் என்னில்
அப்ராக்ருதமாய் -ஞான ஸ்வரூபமாய் -ஞான குணகமுமாய்-அஹம் புத்தி கோசாரமுமாய் -ஆனந்த ரூபமாய் –
உத்க்ரந்திகத்யாதிகள் உண்டாகவே அநு பூதமாகையாலே தீபமும் ப்ரபையும் போலே ஸ்வரூப ஸ்வ பாவத்தை யுடையதாய் –
அநேகமாய் -அகார வாச்யனான எம்பெருமானுக்கு அப்ருதக் சித்த விசேஷணமாய் இருக்கும்
திருமாளையாண்டான் பெரிய முதலியாரைப் பார்த்து ஆத்மாவினுடைய வேஷம் இருக்கும்படி என் என்று விண்ணப்பம் செய்ய
சேஷத்வமும் பாரதந்தர்யமும் காண் வேஷமாய் இருப்பது என்று அருளிச் செய்தார் –
கூரத் தாழ்வான்-இவ்வாத்மாவுக்கு உஜ்ஜீவனம் எம்பெருமானுடைய கிருபை என்று பணிக்கும் –
முதலியாண்டான் -ஈஸ்வர ஸ்வா தந்தர்யம் உஜ்ஜீவனம் என்று நிர்வஹிப்பர் –
நம்பிள்ளையை ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கும் படி என் என்று கேட்க உன் இணைத் தாமரைகட்கு அன்புருகி நிற்குமது என்று அருளிச் செய்தார்

இப்படிக்கொத்த ஆத்மாக்களும் மூன்று படியாய் இருக்கும் -நித்யர் -முக்தர் பத்தர் -என்று
நித்யராவார் அஸ்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தராய் -பகவத் இச்சையாலே அவனுடைய திவ்ய குணங்களோபாதி நித்யபூதராய்
யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் சந்திதேவ -என்றும் -விண்ணாட்டவர் மூத்தவர் -என்றும் –
சொல்லலாம்படியான அனந்த கருட விஷ்வக்ஸேன ப்ரப்ருதிகளான ஸூரிகள்-
முக்தராவார் -சந்த்ரைகத்வம் ச்ருதமானாலும் சாஷூஷமான திமிரதோஷம் நிவ்ருத்தம் ஆகாமையாலே சந்த்ர த்வித்வ புத்தி
அநு வர்த்திக்குமோபாதி பிரக்ருதே பரம் -என்கிற ஸ்ரவண ஞானம் யுண்டேயாகிலும் ஆத்ம சாஷாத்காரம் இல்லாமையால்
பின்னையும் தேகாத்ம அபிமானம் அநு வர்த்திக்க
சதாச்சார்ய பிரசாதத்தாலே ஆத்ம சாஷாத்காரமும் பிறந்து அதடியாக தேகாத்ம அபிமானம் நிவ்ருத்தமாயும்
பகவத் ஏக போக்யதா விஷய சாஷாத் காரத்தாலே -விஷயாந்தர ருசி நிவ்ருத்தமாயும் –
அந்த ஞான விசேஷத்தாலே -அதனில் பெரிய என் அவா -என்கிறபடியே
கங்கு கரையுமற பெருகுகிற காவேரி போலே நடக்கிற பகவத் ப்ரேமம் என்ன
ப்ரேம அநு ரூபமாக நடக்கிற பகவத் நிரந்தர அனுபவ ஆத்மகதை என்ன
அந்த அனுபவ விரோதியான தேக பரித்யாகம் என்ன -அர்ச்சிராதி மார்க்க கமனம் என்ன –
அவ்வர்ச்சிராதி மார்க்க கமனத்தோடே போம்போது சூழ் விசும்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின-
ஆழ் கடல் அலை திரை கை எடுத்தாடின -என்கிறபடியே ஆகாசமானது மேக முகத்தால் திரைகளாகிற
கைகளை எடுத்து ச சம்பிரம ந்ருத்தம் பண்ண -ஓங்காரம் ரதம் ஆருஹ்ய -என்கிறபடியே
பிரணவம் ஆகிற தேரிலே ஏறி மநோ ரதத்தோடே கூடிக் கொண்டு
மனஸ்ஸானது ஸுமநஸ்யம் தோன்றும்படி சாரத்யம் பண்ணி வாயு லோகத்தில் சென்ற அளவிலே அவனும்
தன்னுடைய பாவனத்வம் தோன்றும்படி சத்கரிக்க -அநந்தரம்
தேரோர் நிறை கதிரோன் மண்டலத்தைக் கீண்டு புக்கு -என்கிறபடியே ஆதித்ய மண்டலத்தைக் கீண்டு புக்கு –
அவ்வருகே சந்த்ர லோகத்தைக் கிட்டி -அநந்தரம்
வித்யுத் புருஷன் எதிர் கொள்ள -அவ்வருகே வருண லோகத்தில் சென்று -இந்த்ர லோகத்தில் சென்று – பிரஜாபதி லோகத்தில் சென்று –
அங்குள்ளார் அடைய பூர்ண கும்பம் வைப்பார் -தோரணம் நாட்டுவார் –மங்கள தீபம் வைப்பார் -மாலைகள் கொண்டு நிற்பார் –
ஏத்துவார் -சிறிது பேர் வாழ்த்துவர் வணங்குவாராய்
வழி இது வைகுந்ததற்கு -என்று இப்படித் தந்தான் எல்லை அளவும் வந்து தர்சிக்க அவ்வருகே போய்
அண்ட கபாலத்தைக் கீண்டு தச குணோத்தரமான ஏழு ஆவாரணத்தையும் கடந்து -அநந்தரம் -மூல ப்ரக்ருதியையும் கடந்து -சம்சாரம் அற
பரமபதத்துக்கு எல்லையான விரஜையிலே வாசனா தோஷம் கழித்து அதிலே குளித்து அழுக்கு அறுப்புண்டு ஸூஷ்ம சரீரத்தைக் கழித்து
அப்ராக்ருத திவ்ய விக்ரஹத்தை பரிக்ரஹம் பண்ணி யுவராஜ உன்முகனான ராஜகுமாரன் பட்டத்துக்கு உரிய ஆனையை மேல் கொண்டு வருமா போலே
நலமந்தம் இல்லாதோர் நாட்டிலே புக்கு -ஐரம் மதீயம் -என்கிற சரஸைக் கிட்டின அளவிலே பார்த்திரு சகாசத்துக்கு போகும் பெண்பிள்ளையை
ஒப்பித்துக் கொண்டு போமா போலே -நிதியும் நற்சுண்ணமும் நிறைகுட விளக்கமும் மதிமுக மடந்தையர் ஏந்தினர் -என்கிறபடியே
ப்ரஹ்ம அனுபவத்துக்கு அநு ரூபமாக அலங்கரித்திக் கொண்டு கலங்கா பெரு நகரான பரம பதத்திலே சென்ற அளவிலே
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவுவார் –தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் பண்ணுவார் –
கொடி யணி நெடு மதிள் கோபுரத்து வாசலிலே சென்று புக்கு
முடியுடை வானவர் முறை முறை எதிர் கொள்ளத் திரு மா மணி மண்டபத்திலே சென்ற அளவிலே -எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுப்பார்
கதிரவர் அவரவர் கைந்நிரை காட்டுவாராய்க் கொண்டு பார்த்த இடம் எங்கும் அஞ்சலி பந்தமாம் படி மங்களா சாசனம் பண்ணுவாராய்
இவனுடைய சம்சார தாபமடைய போம்படி அம்ருத தாரைகளை வர்ஷித்தால் போலே அழகிய கடாக்ஷங்களாலே எளியப் பார்ப்பாராய்
இப்படி இவர்கள் ஆதரிக்க திவ்ய பர்யங்கத்தைக் கிட்டி -முத்தினை மணியை -என்கிறபடியே முக்தா வலிக்கு எல்லாம் நாயக்க ரத்னமான
ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனைக் கண்டு வேரற்ற மரம் போலே விழுந்து எழுந்திருப்பதாக அவனும் அங்கே –
பரதம் ஆரோப்ய-என்னுமா போலே அரவணைத்து அடியிலே வைக்க
அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் என்ன -தத் குண அனுபவம் என்ன -தத் கைங்கர்ய அனுபவம் என்ன –
இப்படி ச விபூதிக ப்ரஹ்ம அனுபவம் பண்ணும் பாக்யாதிகாரிகள்

பத்தராவார் -சேற்றிலே இருக்கிற மாணிக்கம் போலவும் -ராஹு க்ரஸ்தனான சந்திரனைப் போலவும் -பகவத் சேஷ பூதரான
ஆத்ம ஸ்வரூபராய் இருக்கச் செய்தேயும் அநாத்ய வித்யையாலே திரோஹித ஸ்வரூபராய் -இருட்டறையில் புக்கு
வெளிநாடு காண மாட்டாதாப் போலே இருப்பாராய் -சார்ந்த இரு வல்வினைகள் ஆகிற இரட்டை விலங்காலே கட்டுண்டு திரியக் கடவராய்
சப்தாதி விஷய பிரவணராய் ப்ரஹ்மா தலையாக எறும்பு கடையாக நடுவுல ஆத்ம ஜாதிகள்

அநந்தரம் ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -நியந்த்ருத்வம் -வியாபகத்வம் -உபய லிங்க விசிஷ்டத்வம்-என்று –
இதில் நியந்த்ருத்வமாவது -உபய விபூதியும் தான் இட்ட வழக்காம் படி -அவற்றுக்கு அந்தராத்மதயா நியமித்துக் கொண்டு நிற்கும் நிலை –
வியாபகத்வமாவது தன் ஸ்வரூப ஏக தேசத்திலே உபய விபூதியும் தரிக்கும் படி விபுவாய் இருக்கை-
உபய லிங்க விசிஷ்டத்வம் ஆவது -ஹேய ப்ரதிபடத்வமும்-கல்யாணை கதாநத்வமும் –
ஹேய திபடத்வம்-ஆவது -உலகு உன்னோடு ஒன்றி நிற்க வேறு நிற்றி -என்கிறபடியே தத்காதா தோஷம் தட்டாது இருக்கை –
கல்யாணை கதாநத்வமும் -ஸூபாஸ்ரயத்வம் –
ஆக இவ்விரண்டாலும் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் இஷ்ட பிராப்தியும் சொல்லுகிறது –
அதாகிறது உபாய உபேயத்வங்கள் இ றே ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்வரூபம்

ஆக -அசித்து ஜ்ஜேயதைக ஸ்வரூபத்தாலே போக்யமாய் இருக்கும்
சித்து ஜ்ஞாத்ரு தைக ஸ்வரூபத்தாலே போக்தாவாய் இருக்கும்
பரமாத்மா நியன்தரு தைக ஸ்வாபாவத்தாலே ஈஸ்வரனாய் இருக்கும்
இப்படி மூவருடைய ஸ்வரூபத்தையும் அறிந்த பின்பு உபய விபூதிக்கும் ஈஸ்வரியான பிராட்டி ஸ்வரூபம்
அசித் கோடியிலேயோ ஆத்ம கோடியிலேயோ ஈஸ்வர கோடியிலேயோ என்று நிரூபித்தால்
அறிவுண்டாகையாலே அசித் கோடியில் அன்று -ஐஸ்வர்யத்தாலே ஆத்ம கோடியில் அன்று -நித்ய பாரதந்தர்யத்தாலே ஈஸ்வர கோடியில் அன்று
ஆனால் தத்வம் நாலாகிறதோ என்னில் அதுக்கு பிராமண உபபத்திகள் இல்லை
ஆனால் இவளுடைய ஸ்வரூபம் அறுதியிடும்படி என் என்னில் -நிரூபக விசேஷணம் -நிரூபித விசேஷணம் என்று இரண்டாய்
சேதனன் நிரூபித விசேஷணமாய் இவள் நிரூபக விசேஷணமாய் இருக்கும்
ஆனால் அஸ்ய ஈஸாநா ஜகத -என்றும் -ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் -என்றும் -ஸ்ருதிகளிலே ஈஸ்வரியாக ஓதிப் போருகையாலே ஈஸ்வர கோடியிலேயாகக் குறையில்லையே என்னில்
அப்போது நாட்டுக்கு இரண்டு ஈஸ்வரர்கள் கூடாமையாலும்
பதிம் விஸ்வஸ்ய ஆத்மேஸ்வரம் –ஷராத்மாநா வீசதே தேவ ஏக –என்றும் தொடங்கி உண்டான பிராமண பரம்பரைகளுக்கு
விரோதம் பிறக்கையாலும் யுக்தி இல்லாமையாலும் ஈஸ்வரத்வம் கூடாது –
அங்கு ஓதிப் போருகிற ஈஸ்வரத்வம் பத்னீத்வ நிபந்தனமாகக் கடவது –ராஜ மஹிஷியை சோபசாரமாகச் சொல்லாத போது
அவனுடைய ரோஷத்துக்கு இலக்காம் அத்தனை இறே
பும்பிரதான ஈஸ்வர ஈஸ்வரீம் -என்று தொடங்கி இவளுடைய வைபவங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற பிரதேசங்களில் அவளுடைய
போக்யதா அதிசயத்தை சொல்லுகிறது அத்தனை

ஆனால் ஈஸ்வரனோ பாதி இவளுக்கும் ஜகத் காரணத்வம் உண்டாகத் தடை என் என்னில் -ஒருவனுக்கு காரணத்வம் உண்டாம் போது
க்ராஹக ஸாமர்த்யத்தாலும்-அன்வய வ்யதிரேகத்தாலும் -அர்த்தாபத்தியாலும்-ஸ்ருதியாதி பிரமாணங்களாலும் இறே உண்டாகக் கடவது
இவளுக்கு காரணத்வ சக்தி யுண்டாகையாலே தர்மி க்ராஹத்வம் யுண்டு
பிரபஞ்சம் இவள் பார்த்த போது யுண்டாய் தத் அபாவத்திலே இல்லாமையால் அன்வய வ்யதிரேகம் யுண்டு –
இது தன்னாலே அர்த்தா பத்தி யுண்டு பகவச் சாஸ்திரங்களில் காரணத்வ ஸூ சகங்களான பிரமாணங்கள் உண்டு –
ஆகையால் காரணத்வம் உண்டாகக் குறை என் என்னில்
சக்திமத்வம் குணத்தால் அல்ல பத்நீத்வ நிபந்தம் -வீக்ஷணாதீந வ்ருத்திமத்வமாகக் கடவது அன்வய வ்யதிரேகம் –
இத்தாலே ஜகத் ஸித்தியிலே இவளை ஒழிய உபபத்தி யுண்டு –
ஸ்ருதியாதி பிரமாணங்களும் ப்ரஹ்மாத்மகமான ஜகத்தினுடைய விலோகந பரங்களாய் இருக்கும்
ஆகையால் இவளுக்கு காரண பாவத்தில் அந்வயம் இல்லை –

ஈஸ்வரன் ஸ்ரீ லஷ்மீ விசிஷ்டானாய் அன்றோ காரண பூதனாகிறது –
ஆகையால் இவளுக்கும் காரணத்வத்தில் அந்வயம் யுண்டாகக் குறை என் என்னில்
அவன் லீலா விபூதியை ஸ்ருஷ்டிக்கும் போது நித்ய விபூதி விசிஷ்டானாய் அன்றோ இருப்பது –
அப்போது நித்ய விபூதிக்கும் காரணத்வம் யுண்டாகிறதோ -அவ்வோபாதி அவளுக்கும் காரணத்வம் இல்லை
ஆனால் இவளுக்கு ஜகாத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி காரணத்வத்தில் ஓர் அந்வயம் இல்லையோ என்னில் அநு மோதனத்தால் வரும் அந்வயம் யுண்டு –
காரண வஸ்துவே உபாஸ்யமுமாய் சரண்யமுமாய் ஆகையால் இவளுக்கு உபாய பாவத்தில் அந்வயம் இல்லை
இவளுக்கு உபாய பாவத்தில் அந்வயம் யுண்டாக பிரமாணங்கள் யுண்டே என்னில் அது சரண்யனுடைய இச்சா அநு விதாயித்தவமாகக் கடவது –
யதா சர்வகதோ விஷ்ணு ததைவேயம் த்விஜோத்தம –என்று தொடங்கி இவளுடைய வியாப்தி சொல்லா நின்றது இறே என்ன
ரிஷி தானே விபாகம் பண்ணுகையாலே ஸ்வ விபூதி சரீரங்களில் யுண்டான வியாப்தி ஒழிய ஸர்வத்ர வியாப்தி இல்லை
இந்த வியாப்தி தான் குணத்தால் வருவது ஓன்று இறே

ஸுபரியைப் போலே -ஆனால் இவளுக்கு சேதன சாமானையோ என்னில் -அப்படி அன்று –
பத்தரைக் காட்டில் முக்தர் வ்யாவருத்தர் –
முக்தரைக் காட்டில் நித்யர் வ்யாவருத்தர்
நித்யரைக் காட்டில் அனந்த கருடாதிகள் வ்யாவருத்தர் –
அவர்களில் காட்டில் தேவீ ஜனங்கள் வ்யாவருத்தர்
தேவீ ஜனங்களில் காட்டில் பூ நீளைகள் வ்யாவருத்தர்
பூ நீளைகள் காட்டில் இவள் வ்யாவருத்தை –ஆகையால் இ றே உபய விபூதிக்கும் ஈஸ்வரியாய் போரு கிறது
இவளுக்கு ஸ்வரூபத்தாலே சேதன சாம்யம் யுண்டு -ஸ்வ பாவத்தால் ஈஸ்வர சாம்யம் யுண்டு
இது நித்யருக்கும் முக்தருக்கும் யுண்டோ என்னில் -இவர்களுக்கும் இன்றியிலே -தேவீ ஜனங்களுக்கும் இன்றியிலே –
ஈஸ்வரன் தனக்கும் இன்றியிலே இருப்பன சில குண விசேஷங்கள் யுண்டு
அவை எவையென்னில்
நிரூபகத்வம் –அநு ரூப்யம்–அபிமதத்வம் –அசேஷ சேஷித்வ சம்பந்த த்வராபாவம் -ஆஸ்ரயண சித்தி –ப்ராப்ய பூரகத்வம் –
இவ்வர்த்தத்தை அபியுக்தரும் வெளியிட்டார்கள்-

திருவினுக்கு அரசே -திருமாலே -என்று நிரூபகத்தையும்
உனக்கேற்கும் கோல மலர்ப்பாவை -என்று அநு ரூபத்தையும்
அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குகள்-என்று போக்யதையும் -பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பன் -என்று அபிமதத்வத்தையும் –
திரு மா மகளால் அருள் மாரி -என்றும் -திருமாலால் அருளப் பட்ட சடகோபன் -என்றும் -அசேஷ சேஷித்வ சம்பந்த த்வார பாவத்தையும் –
திருக் கண்டேன் பொன்ம் மேனி கண்டேன் -என்று ஆஸ்ரயண ஸித்தியையும்
திருமால் அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்கள் -என்று ததீயா பர்யந்தமான ப்ராப்ய பூரகத்தையும் வெளியிட்டு அருளினார்கள்
ஆக இந்த குணங்களாலே இ றே இவள் சர்வ அதிசயகாரியாய் இருப்பது
திரு மா மகள் கேள்வா தேவா -என்றும்
பெருமையுடைய பிரானார் -என்றும்
எம்பெருமானுக்கு சேஷித்வ பூர்த்தி பிறப்பது இவளாலே-
இவளுடைய சத்தை எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும் –
எம்பெருமானுடைய ஐஸ்வர்யம் இவள் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
இவருடைய ஸ்வரூபமும் பூவும் மணமும் போலே இறே -பூவை ஒழிய மணத்துக்கு சத்தை இல்லை -மணத்தை ஒழிய பூவுக்கு ஏற்றம் இல்லை
ஆதித்யனும் பிரபையும் போலே இவருடைய சம்பந்தமும் அவிநா பூதமாய் இருக்கும்
இருவரையும் பிரித்துக் காண்பார் யுண்டாகில் சூர்பனகையும் ராவணனும் பட்டது படுவார்கள்
ஆகையிறே-திருமாலே நானும் உனக்குப் பழ வடியேன் -என்று சேஷத்வ பிரதிசம்பந்தி ஒரு மிதுனமாய்
நாளும் நம் திருவுடை அடிகள் தம் நலம் கழல் வணங்கி -என்று ஆஸ்ரயண பிரதிசம்பந்தி ஒரு மிதுனமாய்
அடிமை செய்வார் திருமாலுக்கே என்று -கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தியும் ஒரு மிதுனமாய் இ றே இருப்பது
இத்தாலே இ றே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் -மிதுனம் ஒழிய ஒரு வஸ்து இல்லை -என்று அறுதியிட்டது –
மத்ஸயத்தினுடைய ஆகாரம் எல்லாம் ஜலமாய் இருக்குமோ பாதி ஸ்ரீ மானுடைய வடிவெல்லாம் ஸ்ரீ மயமாய் இருக்கும் என்று
பெரிய முதலியாரும் நஞ்சீயரும் அருளிச் செய்து போருவார்கள் –

ஏவம்பூதமான மிதுன வஸ்துவுக்கு பரதந்தர்யம் ஆத்மவஸ்து
ஆத்மவஸ்துவுக்கு பரதந்தர்யம் அசித்வஸ்து
இப்படி வஸ்து த்ரய யாதாம்ய ஞானம் பிறக்கை-தத்வ த்ரய ஞானமாவது

அநந்தரம் தத்வ த்வய விஷய வைராக்யமாவது என் என்னில்
சேதனனாய் இருப்பான் ஒருவனுக்கு புருஷார்த்தம் மூன்று படியாய் இருக்கும்
ஐஸ்வர்யம் -கைவல்யம் -பகவத் பிராப்தி -என்று
இதில் ஐஸ்வர்யம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -ராஜபதம் -இந்த்ர பதம் -ப்ரஹ்ம பதம் -என்று
கைவல்யமாவது –
சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை -என்றும்
தெரிவரிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
ஐஸ்வர்யத்தைக் காட்டில் வியாவருத்தி யுண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும் பகவத் அனுபவம் இல்லாமையால் விதவை அலங்கார
சத்ருசமாம் படி ஸ்வ அனுபவம் பண்ணி இருக்கை
ஆக -ஜட ரூபமான ஐஸ்வர்யத்தையும் -சிற்றின்பமான கைவல்யத்தையும் விடுகை தத்வ த்வய விஷய வைராக்யமாவது –

இனி தத்வ ஏக விஷய பக்தியாவது
தத்வம் ஏகோ மஹா யோகீ-என்று சொல்லுகிறபடியே எம்பெருமான் பக்கலிலே அநவரத பாவனையாகச் செல்லக் கடவதான ப்ரேமம் –
பக்தி தான் மூன்று படியாய் இருக்கும் -பக்தி -பர பக்தி -பரம பக்தி -என்று
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -என்றும்
பக்தி க்ரீதோ ஜனார்த்தன -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
இந்த பக்தியால் ஏவிக் கொள்ளலான அகார வாச்யனுடைய ஆகாரமும் மூன்று படியாய் இருக்கும் –
நீர்ப் பூ நிலப் பூ மரத்தில் ஒண் பூ -என்று பிரதமாச்சார்யாரும் அருளிச் செய்தார்
மரத்தில் ஒண் பூ என்கையாலே பரத்வம் சொல்லுகிறதாய் -நீர்ப் பூ என்கையாலே வ்யூஹம் சொல்லுகிறதாய் –
நிலப் பூ என்கையாலே அவதாரம் சொல்லுகிறது
ஆனால் அந்தர்யாமித்வமும் அர்ச்சாவதாரமும் சொல்ல வேண்டாவோ என்னில் –
பரத்வ அந்தர்பூத்தம் -அந்தராமித்வம் -அவதார விசேஷம் அர்ச்சாவதாரம்-
ஆகையால் ஈஸ்வரனுடைய ஆகாரமும் மூன்று என்னத் தட்டில்லை-

இப்படி ஆகார த்ரய விசிஷ்டனான எம்பெருமானை பிராபிக்கக் கடவனான சேதனனுடைய ஸ்வரூபம் மூன்று படியாய் இருக்கும்
அநந்யார்ஹத்வம் -அநந்ய சாதனத்வம் -அநந்ய ப்ரயோஜனத்வம் –
இருவரையும் சேர விடக் கடவளான பிராட்டி ஸ்வரூபம் –
சேஷத்வ பூர்த்தி -புருஷகாரத்வம் -கைங்கர்ய வர்த்தகம் -என்றும் மூன்று படியாய் இருக்கும்
இவனை பிரதமத்திலே அங்கீ கரித்த ஆச்சார்யருடைய ஸ்வரூபம் –
அஞ்ஞான நிவர்த்தகம் -ஞான ப்ரவர்த்தகம்-ருசி ஜனகத்வம் – என்றும் மூன்று படியாய் இருக்கும்
இவனுக்கு வரக் கடவதான விரோதி ஸ்வரூபம் -ஸ்வரூப விரோதி -உபாய விரோதி -ப்ராப்ய விரோதி -என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த விரோதிக்கு இரட்டைவித்தாய்ப் போருகிற அஹங்கார மமகாரங்களும் -அஞ்ஞான -ஞான -போக -தசைகளில் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அஹங்கார மமகார ஹேதுவான அஞ்ஞானம் -ஞான அனுதயம் -விபரீத ஞானம் -அந்யதா ஞானம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
ஞான அநுதயம் -தேகாத்ம அபிமானம்
விபரீத ஞானம் -ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்யம்
அந்யதா ஞானம் -தேவதாந்த்ர சேஷத்வம் –
இந்த அஞ்ஞானத்தைப் பற்றி வரும் அபசாரமும் -பகவத் பாகவத அஸஹ்ய அபசாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அபசாரத்தைப் பற்றி வரும் அகமும் -பூர்வாகம் உத்தராகம் ப்ராரப்தம் என்று மூன்று படியாய் இருக்குc
இதன் அடியாக வரக் கடவதான தாப த்ரயமும் -ஆத்யாத்மீகம் ஆதி பவ்திகம் ஆதி தாய்விகம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பாபத்தை குட நீர் வழியும் போது விவேகஞானம் –
ஆத்ம அநாத்ம விவேக ஞானம் -புருஷார்த்த அபுருஷார்த்த விவேக ஞானம் -உபாய அநுபாய விவேக ஞானம் -என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அஞ்ஞானத்தைப் பற்றி வரும் அபசாரமும் -பகவத் பாகவத அஸஹ்ய அபசாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இந்த அபசாரத்தைப் பற்றி வரும் அகமும் -பூர்வாகம் உத்தராகம் ப்ராரப்தம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இதன் அடியாக வரக் கடவதான தாப த்ரயமும் -ஆத்யாத்மீகம் ஆதி பவ்திகம் ஆதி தாய்விகம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும்
இப்படிக்கு ஒத்த பாபத்தை குட நீர் வழியும் போது விவேக ஜானம் –
ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் –புருஷார்த்த அபுருஷார்த்த விவேகம் -உபாய அநுபாய விவேகம் -என்று மூன்றுபடியாய் இருக்கும்
இந்த விவேகத்துக்கு ஸ்தானமாய் -தத்வம் -அபிமதம் -விதானம் என்றும் –
ஸ்வரூப ப்ரதிபாதிகமான திருமந்திரம் தத்வமாவது -புருஷார்த்த ப்ரதிபாதிதமான மந்த்ர ரத்னம் அபிமதமாவது –
ஹித விதாயமாய் சரண்யா அபிமதயாலே ப்ரவ்ருத்தமான சரம ஸ்லோகம் விதானமாகிறது

இதில் தத்வ ரூபமான திருமந்திரமும் பத ரூபத்தாலே மூன்று படியாய் இருக்கும்-
இதிலே பிரதம பதத்தாலே சேதனனுடைய ஸ்வரூபம் சொல்லுகிறது -மத்யம பதத்தாலே ஸ்திதி சொல்லுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே வ்ருத்தி சொல்கிறது
இந்த ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் மூன்றும் எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
பிரதம பதத்தாலே இவனுடைய அநந்யார்ஹத்வம் சொல்கிறது -மத்யம பதத்தாலே அநந்ய சரண்யத்வம் சொல்கிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே அநந்ய போக்யத்வம் சொல்கிறது
இவனுக்கு பிரதிசம்பந்தியாய் இருக்கிறவனுடைய சேஷித்வம் சொல்கிறது பிரதம பதத்தாலே –
அவனுடைய சரண்யத்வம் சொல்கிறது மத்யம பதத்தாலே -அவனுடைய போக்யத்வம் சொல்கிறது த்ருதீய பதத்தாலே –
இந்த ஞானம் அடியாக அஹங்கார ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது பிரதம பதம்
அர்த்த ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது மத்யம பதம்
கர்ம ஜன்யமான அஞ்ஞானம் போம்படி சொல்கிறது த்ருதீய பதம்
பிரதம பதத்தில் சொல்லுகிற ஞாத்ருத்வமும் -மத்யம பதத்தில் சொல்லுகிற கர்த்ருத்வமும்
த்ருதீய பதத்தில் சொல்லுகிற போக்த்ருத்வமும் எம்பெருமான் இட்ட வழக்காய் இருக்கும்
திருமந்திரம் சாமாந்யேன ஸ்வரூப பாரமாய் இருக்கும் -சிலர் வாக்ய த்ரயம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்-
சிலர் வாக்ய ஏக வாக்யத்தாலே ஏக வாக்கியம் என்று நிர்வஹிப்பார்கள் –
சிலர் ஸ்வரூப புருஷார்த்தம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்
சிலர் அர்த்த பஞ்சக பரம் என்று நிர்வஹிப்பார்கள்
சிலர் பிரபத்தியையும் கூட்டி ஷடர்த்த பரம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்
சிலர் ஆத்ம சமர்ப்பணம் என்று நிர்வஹிப்பர்கள்

திரு வெட்டு எழுத்தும் கற்று நான் உற்றதும் உன்னடியார்க்கு அடிமை -என்று பத க்ரமத்துக்கும் தாத்பர்யமான அர்த்தம்
ததீய சேஷத்வம் என்று அருளிச் செய்தார் திரு மங்கை ஆழ்வார்
பிரதம ஆச்சார்யரான நம்மாழ்வாரும் பயிலும் சுடர் ஒளியிலே -எம்மை ஆளும் பரமர் -என்றும் –
எம்மை ஆளுடையார்கள் -என்றும் -எமக்கு எம் பெரு மக்களே -என்றும்
ததீயர்களை சேஷிகளாக ப்ரதிபாதிக்கையாலும்
வருமையும் இம்மையும் நம்மை அளிக்கும் பிராக்களே-என்றும் –
சன்ம சன்மாந்தரம் காப்பரே -என்றும் -நாளுய்யக் கொள்கின்ற நம்பரே -என்றும் -ததீயரையே சரண்யராக பிரதிபாதிக்கையாலும் –
ஆக பிரதம பத ஸித்தமான சேஷிகளும் ததீயரேயாய் -மத்யம பத ஸித்தமான சரண்யரும் ததீயரேயாய் -த்ருதீய பத ஸித்தமான
ப்ராப்யரும் ததீயரே யானபடியாலே-திருமந்த்ரத்துக்குத் தாத்பர்யமான அர்த்தம் ததீய சேஷத்வம் என்று அறிகை
நிருபாதிக தேவதா -பரமாத்மா / நிருபாதி கோயாக-ஆத்ம சமர்ப்பணம் -/ நிருபாதிகோ மந்த்ர -பிரணவம் /
நிருபாதிக பலம் – மோக்ஷம் -என்று ஓதுகையாலே ப்ரணவத்துக்குக் கர்மாத்மாகத்வம் யுண்டு
ஏதத் ஞானம் ச ஜ்ஜேயம் ச சேஷ அந்யோ க்ரந்த விஸ்தர-என்கையாலே ஞானமும் இதுவாகக் கடவது
ஓமித் யாத்மாநம் த்யாயீதா -என்கையாலே பக்தியும் இதுவாகக் கடவது
ப்ரஹ்மணே த்வாமஹச ஓமித் யாத்மாநம் யூஞ்ஜீத – என்கையாலே பிரபத்தியும் இதுவேயாகக் கடவது –
பிரணவம் ஸ்வரூப யாதாம்யத்தைச் சொல்லுகையாலே –
பரம் ஜ்யோதி ரூப சம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேண அபி நிஷ்பத்யதே-என்று சொல்லுகிற பலமும் இதுவேயாய் இருக்கும் –

பிரணவம் தான் அக்ஷர ஸ்வ பாவத்தால் -அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்று மூன்று படியாய் இருக்கும் –
அதில் அகாரம் காரணத்வத்தையும் -ரக்ஷகத்வத்தையும் -சேஷித்வத்தையும் -ஸ்ரீ யபதித்வத்தையும்-சொல்லக் கடவதாய் இருக்கும் –
இதில் காரணத்வத்தாலும் ரக்ஷகத்வத்தாலும் உபாய பாவத்தை வெளியிடுகிறது
சேஷித்தவத்தாலும் ஸ்ரீ யபதித்வத்தாலும் உபேய பாவத்தை வெளியிடுகிறது
வாஸ்ய பூதனான எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபமும் உபாய உபேயத்வங்ககள் ஆகையால்
வாசகமான இவ் வகாரமும் உபாய உபேயத்வங்களைச் சொல்லுகிறது

இவ் வகாரத்தில் ஏறிக் கழிந்த சதுர்த்தி எம்பெருமானுக்கு அதிசய கரத்வமான சேஷத்வத்தைச் சொல்லுகிறது
இச் சேஷத்வத்தினுடைய ஆஸ்ரயத்தைச் சொல்லுகிறது வ்யஞ்ஜன ரூப மகாரம்
அகாரத்தாலே சேஷித்வத்தைச் சொல்லி -மகாரத்தாலே சேஷத்வ ஆஸ்ரயமான சேதனனைச் சொல்லி –
அவதாரண வாசியான உகாரத்தாலே இவர்களுடைய சம்பந்தம் அவிநா பூதம் என்கிறது –
இக்கிரமத்தை அபியுக்தரும் வெளியிட்டு அருளினார்கள்

கண்ணபுரம் ஓன்று யுடையானுக்கு -என்று -சதுர்த் யந்தமான அகாரார்த்தத்தை வெளியிட்டு –
அடியேன் -என்று மகாரார்த்தத்தைவெளியிட்டு –
ஒருவருக்கு உரியேனோ -என்று உகாரார்த்தத்தை வெளியிட்டு அருளினார் –
மூன்று எழுத்ததனை மூன்று எழுத்ததனால் மூன்று எழுத்தாக்கி மூன்று எழுத்தை ஏன்று கொண்டு இருப்பார் என்கிறபடியே
நித்ய அனுசந்தானமாய் இருப்பது பிரணவம் இ றே

இப்படி சேஷத்வத்துக்கு ஓம் என்று இசைந்தவர்களுக்கு வரக் கடவதான ஸ்வார்த்த ஹானியைச் சொல்லுகிறது –
அத்யந்த பாரதந்தர்ய ப்ரகாசகமான மத்யம பதத்தாலே –
மத்யம பதம் தான் இரண்டு எழுத்தாய் இருக்கும் -நம -என்று
அஹம் அபி மம ந பகவத ஏவாஹமஸ்மி -என்று றே இதன் அர்த்தம் இருக்கும் படி
சம்பந்த சாமான்ய வாசியான ஷஷ்டியாலே ஸ்வர்த்ததையைச் சொல்லுகிறது -ஸ்வார்த்தத்வமானது ஸ்வா தந்தர்யமும் ஸ்வத் முமம் –
ஸ்வா தந்தர்யமாவது -அஹங்காரம் -ஸ்வத்மாவது மமகாராம் -அவ் வஹங்காரம் தான் இரண்டு படியாய் இருக்கும் –
தேகாத்ம அபிமான ரூபம் என்றும் தேகாத் பரனான ஆத்மாவினுடைய ஸ்வா தந்தர்ய அபிமான ரூபம்
மமதையும் இரண்டுபடியாய் இருக்கும் -தேக அநு பந்தி போக்ய போக உபகரணாதிகளை விஷயீ கரித்து இருக்கையும்
பார லௌகிகமான பல தத் சாதனங்களை விஷயீ கரித்து இருக்கையும்
ஆக நாலு வகைப் பட்டு இருக்கிற ஸ்வார்த் தத்துவமும் காட்டப் படுகிறது –
உகாரத்தாலே பிறர்க்கு உரியன் அன்று என்றவிடம் சொல்லி நமஸ் ஸாலே தனக்கு உரியன் அன்று என்றவிடம் சொல்லுகிறது
ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்களாலே பூர்ணமாகையாலே பிரார்த்தனா ரூப சரணாகதியாகவுமாம்
நமஸ் சக்ருர் ஜனார்த்தனம் -என்று ஸ்தான ப்ரமாணத்தாலே பிரபத்தி யாகவுமாம்
ந்யாஸ வாசகமான நமஸ் சப்தமானது சாஷாத் உபாய பூதனான பரமாத்மாவைச் சொல்லுகையாலே முக்ய ப்ரபத்தியாகக் குறையில்லை
இப்படி இங்கு பிரபத்தி வாசகமான நமஸ்ஸிலே மத் யாஜீ மாம் நமஸ் குரு -என்று பக்தியும் ஸூஸிதையாகப் போருகிறது

இப்படி பிரதம பதத்தாலே இவனுடைய ஸ்வரூபம் சொல்லி -மத்யம பதத்தாலே ஸ்வரூப அநு ரூபமான உபாயம் சொல்லி –
உபாய அநு ரூபமான புருஷார்த்தம் சொல்லுகிறது த்ருதீய பதத்தாலே
இது தான் -நார -என்றும் -அயன -என்றும் -ஆய -என்றும் மூன்றாய் இருக்கும் –
மகார விவரணமான நார சப்தம் ஸமூஹ வாசியாய் -இதிலே பஹு வசனமும் பஹுத்வ வாசியாகையாலே
பஞ்ச உபநிஷண் மயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும் -ஞான சக்த்யாதி குணங்களும் -திவ்ய ஆபரணங்களும் -திவ்ய ஆயுதங்களும் –
ஸ்ரீ லஷ்மீ ப்ரப்ருதி திவ்ய மஹிஷீ வர்க்கமும் -நித்ய விபூதியும் -ப்ரவாஹ ரூபேண நடக்கிற லீலா விபூதியுமாக
உபய விபூதியும் நார சப்தத்தாலே சொல்லப் படுகிறது
அதில் யுண்டான பஹு வரீஹீ சமாசத்தாலும் தத் புருஷ சமாசத்தாலும் அந்தர்யாமித்வமும் ஆதாரத்வமும் சொல்லுகிறது
அந்தர்யாமித்வத்தாலே எம்பெருமானுடைய சரீரத்வம் சொல்லுகிறது –
ஆதாரத்வத்தாலே அதிசயம் சொல்லுகிறது –
அகார விவரணமான அயன பதத்திலே கர்மணி வ்யுத்பத்தியாலும் கரணே வ்யுத்பத்தியாலும் ப்ராப்ய ப்ராபகங்கள் சொல்லப்படுகிறது –
அதாவது உபாய உபேயத்வங்கள் இறே
ஆக இப்படி பிரணவத்தாலே -தன் ஸ்வரூபம் பகவத் அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணி
ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்ய நிவர்த்தகமான மத்யம பதத்தாலே அத்யந்த பாரதந்தர்யம் என்று உபபாதித்து
கீழ் ப்ரஸ்துதமான சேஷத்வமே ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் என்று நிகமிக்கிறது

சதுர்த்தியாலே சேஷ சேஷிகளுடைய போகம் சொல்லுகிறது –
அஹம் அன்னம் -என்ற பலம் -ந மம -என்றும் -படியாய்க் கிடந்தது உன் பவள வாய் காண்பேனே -என்றும்
சொல்லுகிறபடியே -இதில் சாஷாத் போகம் எம்பெருமானதாய் சைதன்ய ப்ரயுக்தமான போகமாய் இருக்கும் இவனுக்குள்ள அளவு
இந்த போகம் தான் சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்தோசிதமாய் சர்வாதிகாரமாய் இருக்கும்
ஆக பிரதம பதத்தாலே ப்ரக்ருதே பரத்வ பூர்வகமாக ஸ்வ ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறது –
மத்யம பதத்தாலே ஸாத்ய உபாய நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக சித்த உபாய நிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே ஸ்வ போக நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக பர போக நிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது –
இடைஞ்சல் வராதபடி களை அறுத்துக் கொடுக்கிறது மத்யம பதம் –
விளைந்து ஸ்வாமிக்கு போகம் கொடுக்கிறது த்ருதீய பதம்

பிரதம பதத்தாலே பாணி கிரஹணம் பண்ணுகிறது -மத்யம பதத்தாலே உடை மணி நீராட்டுகிறது –
த்ருதீய பதத்தாலே சதுர்த்தி படுக்கையாய் இருக்கிறது -என்று பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் நிர்வஹிப்பர்-
சேஷத்வம் பிறந்தது இல்லையாகில் பிரதம பதத்தில் அந்வயம் இல்லை -ஞானம் பிறந்து இல்லையாகில் மத்யம பதத்தில் அந்வயம் இல்லை –
ப்ரேமம் பிறந்து இல்லையாகில் த்ருதீய பதத்தில் அந்வயம் இல்லை -என்று பட்டருக்கு எம்பார் அருளிச் செய்வர்
ஸ்வரூப சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் பிரதம பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது –
உபாய சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் மத்யம பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது –
போக சாஷாத்காரம் பிறந்தது இல்லையாகில் த்ருதீய பதத்தில் ஒட்டில்லையாகக் கடவது -என்று நம்பிள்ளைக்கு நஞ்சீயர் அருளிச் செய்வர்
இப்படி சகல நிகமாந்தங்களும் பத த்ரயமான மூல மந்திரத்துக்கு விவரணமாய் இருக்கும் –

இந்த மூல மந்திரத்துக்கு த்வயம் விவரணமாய் இருக்கும் -இது விவரணமான படி என் என்னில்
ஈஸ்வர உபாய மாத்ரமேயாய் -புருஷகாரத்தையும் அதனுடைய நித்ய யோகத்தையும் -உபாய பாவத்துக்கு உறுப்பான குண விசேஷங்களையும்-
அக் குணங்களோபாதியான விக்ரஹ வைலக்ஷண்யத்தையும் உபாய விஷயமாக இந்த அதிகாரிக்கு யுண்டாம் வியவாசத்தையும்
அங்குச் சொல்லாமையாலும் இங்கே சாப்தமாகப் ப்ரதிபாதிக்கையாலும் மத்யம பதத்துக்கு பூர்வ வாக்கியம் விவரணமாகக் கடவது –
இங்கு சர்வேஸ்வரனுக்குக் கிஞ்சித்க்கார பிரார்த்தனா மாத்ரமேயாய் கிஞ்சித்க்காரம் கொள்ளுமவன் ஸ்ரீ மானாக வேணும் என்றும்
கிஞ்சித்க்காரம் பண்ணுமவன் நிரஹங்கார நிர்மமனாக வேணும் என்றும் சொல்லாமையாலும் இங்கு சாப்தமாகச் சொல்லுகையாலும்
த்ருதீய பதத்துக்கு உத்தர வாக்கியம் விவரணமாகக் கடவது -ஆகையால் இப்படி வாக்ய த்வயமாகக் கடவது

ஸ்ரீ யபதி உபேயங்களுக்கு அவதியாய் இருக்குமோபாதி இது உபாயங்களுக்கு அவதியாய் இருக்கும்
அவன் ஞான சக்த்யாதி ஷட் குணங்களையும் உடையவனாய் இருக்குமோபாதி
இதுவும் கார்ப்பண்யாதி ஷட் அங்கத்தையும் யுடைத்தாய் இருக்கும்
அவன் தேவகீ புத்ர ரத்னமாய் இருக்குமோபாதி இதுவும் மந்த்ர ரத்னமாய் இருக்கும்
இம்மந்திரம் தான் ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் -உய்யக் கொண்டார் -மணக்கால் நம்பி -ஆளவந்தார் -என்று சொல்லுகிற
பரமாச்சார்யர்களுடைய நெஞ்சாகிற செப்பிலே வைத்துச் சேமிக்கப் பட்டு இருக்கும் –
அர்த்தோ விஷ்ணு -என்று சொல்லப் படுகிற அர்த்தவான்களுக்குக் காட்டக் கடவதாய் அறப் பெரு விலையதாய் இருக்கும்
சர்வ உபாய தரித்தற்கு சர்வ ஸ்வம்மாய் இருக்கும்

இந்த உபாயம் அஞ்ஞருக்கும் அசக்தருக்கும் வைத்த தண்ணீர்ப் பந்தலாய் இருக்கும் –
ஆச்சார்யன் பிரமாதா என்றும் -அர்ச்சாவதாரம் ப்ரமேயம் என்றும் -த்வயம் பிரமாணம் என்றும் அருளிச் செய்வார் உய்யக் கொண்டார்
இது சம்சார விஷ தஷ்டனுக்கு ரசாயனமாய் இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வார் மணக்கால் நம்பி
அந்தகனுக்கு மஹா நிதி போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் பெரிய முதலியார்
ஷூத்தார்த்தனுக்கு அம்ருத பானம் போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் திருமாலை ஆண்டான்
ஸ்தந்தய பிரஜைக்கு ஸ்தந்யம் போலே இருக்கும் என்று அருளிச் செய்வர் திருக் கோஷ்ட்டியூர் நம்பி
ராஜகுமாரனுக்கு முடியும் மாலையும் போலே பிரபன்னனுக்கு த்வய உச்சாரணம் என்று அருளிச் செய்வர் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர்
சம்சாரத்தில் இந்த உபாய விசேஷம் விலங்கு இடப்பட்டவன் தலையிலே முடியை வைத்தால் போலே என்று அருளிச் செய்வர் எம்பார் –
வாஸ்யங்களில் எம்பெருமானுக்கு அவ்வருகு அல்லாதாப் போலே வாசகங்களில் பிரபத்தியில் காட்டில் அவ்வருகு இல்லை என்று அருளிச் செய்வர் நஞ்சீயர்
ராஜகுமாரனுக்கு கர்ப்பூர நிகரம் போலே இவனுக்கு பிரபத்தியை விடில் நாக்கு வற்றும் -என்று அருளிச் செய்வர் நம்பிள்ளை
எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்து ராஜ்ஜியம் பெறுவாரோபாதி என்று பணிக்கும் திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான்
குரு பரம்பரையை ஒழிந்த பிரபத்தியும் சாத்தனாந்தரங்களோடு ஒக்கும் என்று நிர்வஹிப்பர் முதலியாண்டான்
த்வயம் பிறவி மிடியன் கையில் சிந்தாமணி புகுந்தால் போலே என்று நிர்வஹிப்பர் பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர்

இப்படி ஆச்சார்ய அபிமதமாய்ப் போருகிற பிரபதனம் -தென்னன் திரு மாலிரும் சோலைத் திசை கை கூப்பிச் சேர்ந்த யான் -என்கிறபடியே
அல்லாத உபாயங்கள் போல் அன்றியே இதுவே கை கூடின உபாயம் இறே
இதில் கோப்த்ருத்வ வரணத்தையும்-ஆத்ம நிக்ஷேபத்தையும் சொல்லுகையாலும் -த்வயம் என்று திரு நாமமாய்
-25- திரு அக்ஷரமாய் -ஆறு பதமாய் -ஸமஸ்த பதத்தாலே பத்து அர்த்தமாய் இருக்கும் –
இதில் பூர்வ கண்டத்திலும் உத்தர கண்டத்திலும் மா மலர் மங்கையாகிற ஸ்ரீ ரத்னத்தோடே கூடுகையாலே இருதலை மாணிக்கமாய் இருக்கும்
இப்படிக்கொத்த த்வயமும் அர்த்த ப்ராதான்யத்தாலே மூன்று படியாய் இருக்கும் –
விசேஷண பிரதானம் -விசேஷ்ய பிரதானம் -விசிஷ்ட பிரதானம் -என்று
ஆஸ்ரயண தசையில் -விசேஷண பிரதானமாய் இருக்கும் —
உபாய தசையில் விசேஷ்ய பிரதான்யமாய் இருக்கும் –
போக தசையில் விஸிஷ்ட பிரதானமாய் இருக்கும்

இதில் பிரதம பதத்திலே -ஸ்ரீ சப்தத்தால் –
ஸ்ரயந்தீ வைஷ்ணவம் பாவம் ஸ் ரீயமாணா அகிலைர் ஜன –என்றும்
ஸ்ருணோதி தத் அபேக்ஷ உக்திம் -ஸ்ராவயந்தி ச தா பரம் -என்றும்
ஸ்ருணுதி நிகிலான் தோஷான் ஸ்ருணுதி ச குணைர் ஜகத் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
சகல ஜனனியான பிராட்டி சர்வேஸ்வரனை ஆச்ரயணம் பண்ணி இருக்கையும் –
ஸ்வ வ்யதிரிக்த ஸமஸ்த சேதனராலும் தான் ஸமாஸ்ரிக்கப் பட்டு இருக்கையும்
இவர்கள் அபேஷா ஸூக்திகளை கேட்க்கையும் -கேட்ட ஸூக்திகளை ஈஸ்வரனை கேட்ப்பிக்கையும்
அஞ்ஞநாதி தோஷங்களை போக்குகையும் ஞான குண அத்யாவசாயத்தை யுண்டாக்குகையும்
ஆக ஷட் பிரகார விசிஷ்டமான புருஷகாரத்தையும்
மதுப்பாலே அதனுடைய நித்ய யோகத்தையும் -ஆக ஸ்ரீ மத் சப்தத்தாலே புருஷகார பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -நாராயண பதத்தாலே
வாத்சல்யமும் ஸ்வாமித்வமும் ஸுசீல்யமும் ஸுலப்யமும் ஞானமும் சக்தியும் பிராப்தியும் பூர்த்தியும் கிருபையும் காரணத்வமும்
ஆக ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக-ஆசிரிய கார்ய ஆபாதக குணங்களைப் பிரதிபாதிக்கிறது
இதில் வாத்சல்யம் -தோஷம் போகமாய் இருக்கை / ஸ்வாமித்வம் -சொத்தின் பக்கல் உண்டான அபிமானம் /
ஸுசீல்யம் -தன்னில் தாழ்ந்தவனோடு தன் மேன்மை தோன்றாதபடி புரை யறச் சேர்ந்து இருக்கை –
ஸுலப்யம் -அர்ச்சாவதார பர்யந்தமாக எளியனாம் படி சந்நிதி பண்ணி இருக்கை
ஆக இந்த நாலு குணங்களாலும் -ஸ்வ அபராதங்களாலும் -பந்துத்வ ஹானியாலும் -தண்மையாலும் –
கிட்ட ஒண்ணாமையாலும் உண்டான பயம் நிவர்த்தமாகிறது
ஞானம் -ஆஸ்ரிதருடைய நினைவை அறிகை / சக்தி அந்த நினைவை தலைக் கட்டிக் கொடுக்கை /
பூர்த்தி -ஐஸ்வர்யம் தான் இட்ட வழக்காய் இருக்கை / பிராப்தி -சேஷி சேஷ பாவத்தால் உண்டான உறவு
ஆக இந்த நாலு குணங்களாலும் அஞ்ஞான் அசக்தன் அபூர்ணன் அப்ராப்தன் என்கிற சங்கா களங்க நிவ்விருத்தியும் ஆகிறது
கிருபை -கீழ்ச் சொன்ன நாலு குணங்களும் இவனுடைய கர்மத்தை கணக்கிட்டே பலம் கொடுக்க உறுப்பாகையாலே –
அது வராதபடி ஈடுபாடு கண்டு இவன் அளவிலே பண்ணுகிற இரக்கம் -/ காரணத்வம் அபீஷ்ட அர்த்தங்களை நிதானமாய் இருக்கை
ஆக சரணாகதிக்கு உறுப்பான ஆச்ரய குணங்களைச் சொல்லுகையாலே புருஷகாரமும் மிகை என்னும்படியான குண பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

சரணவ்-என்கிற பதத்தில் தாதுவில் யுண்டான அர்த்த விசேஷத்தாலே ப்ராப்ய ப்ராபகங்கள் இரண்டும்
திருவடிகளே என்று சொல்கிறது -இந்த பதம் விக்ரஹத்துக்கு உப லக்ஷணமாய் இருக்கும்
சரணம் ப்ரபத்யே -என்கிற பதங்களால்-ஈஸ்வரன் அறிவும் ஆசையும் யுடையாருக்கு அபிமதத்தை கொடா நிற்கும் –
அவன் அடியும் அறிவும் ஆசையும் யுண்டாக்கி அபிமதங்களைக் கொடா நிற்கும்
இது சிந்தையந்தி பக்கலிலும் ஸ்ரீ மாலா காரர் பக்கலிலும் காணலாம்
ஆக கீழ்ச் சொன்ன குணங்கள் இத்தனையும் தொடைக் கொள்ளலாம்படியான விக்ரஹ பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது

உத்தர வாக்கியத்தில் ஸ்ரீ சப்தத்தால் தாதார்த்ய பல கிஞ்சித்க்கார பிரதிசம்பந்த பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது
மதுப்பாலே புருஷார்த்தினுடைய சர்வ பிரகார நித்ய பூர்த்தியைச் சொல்கிறது
இந்த பதத்திலே கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தி யுண்டாகில் அனந்த பதத்தாலே சொல்லுகிறது என் என்னில்
கைங்கர்யம் ப்ரீதி ஜன்யமாகையாலும் -ப்ரீதி அனுபவ ஜன்யமாகையாலும் -அனுபவம் அனுபாவ்ய சாபேஷம் ஆகையால் –
அனுபாவ்யங்களான ஸ்வரூப ரூப குண விபூதியாதிகளைச் சொல்லுகிறது
ஆக -நாராயண பதத்தாலே ஸ்வரூப ரூப குண விபூதியாதி அபரிச்சின்னத்வ பூர்த்தியைச் சொல்கிறது
சதுர்த்தியாலே கிஞ்சித்க்கார பிரார்த்தனா பூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது
நமஸ்ஸாலே அதுக்குண்டான விரோதி நிவ்ருத்தி பூர்த்தியைச் சொல்கிறது

1-புருஷகார பூதையான சாஷாத் லஷ்மியையும்
2-தத் சம்பந்தத்தையும் –
3-சம்பந்தம் அடியாக பிரகாசிக்கும் ஸுலப்யாதி குணங்களையும்
4-குணவானுடைய சரண கமலத்தையும்
5-சரண கமலங்களினுடைய உபாய பாவத்தையும்
6-உபாய விஷயமான வ்யவசாயத்தையும்
7-வ்யவசிதனுடைய கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தியையும்
8-பிரதிசம்பந்தி பூர்ணமாகையும்
9-பூர்ண விஷயத்தில் பண்ணும் கைங்கர்ய பிரார்த்தனையும்
10-கைங்கர்ய விரோதியான அஹங்கார மமகார நிவர்த்தியையும்
ஆக -பத்து அர்த்தத்தையும் –
எட்டுப் பதமும்-மதுப்பும்-சதுர்த்தியுமாகச் சொல்லுகிறது -என்று நிர்வஹிப்பர் ஆச்சான் பிள்ளை

1-ஆஸ்ரயண த்வாரத்தையும்
2-ஆஸ்ரயண வஸ்துவையும்
3-தத் உபாய பாவத்தையும்
4-தத் வரணத்தையும்
5-ஆஸ்ரயண வஸ்துவினுடைய அதிசயத்தையும்
6-தத் பூர்த்தியையும்
7-தத் தாஸ்ய பிரார்த்தனையையும்
8-தத் விரோதி நிவ்ருத்தியையும் -ப்ரதிபாதிக்கிறது என்று நிர்வஹிப்பர் நஞ்சீயர்

1-பிரதம பதத்தில் விசேஷண பதத்தாலே பிராயச்சித்த வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
2-பிரதம பதத்தாலே உபாயாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
3-த்விதீய பதத்தாலே உபேய வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
4-க்ரியா பதத்தாலே அதிகாரி வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
5-உத்தர வாக்கியத்தில் பிரதம பதத்தாலே ப்ராப்யாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
6-த்விதீய பதத்தாலே தேவதாந்த்ர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
7-இதில் சதுர்த்தியாலே பிரயோஜனாந்தர வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது
8-த்ருதீய பதத்தாலே ஸ்வபாவ வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –என்று நிர்வஹிப்பர் பெரிய பிள்ளை

1-பிரதம பதத்தில் விசேஷணத்தில் பிரதம அஷரத்தாலே புருஷகாரத்யபாவ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
2-அனந்தர பதத்தாலே நிர்குண ப்ரஹ்ம வாதிகளை நிரசிக்கிறது
3-பிரதம பதாந்தமான த்வி வசனத்தாலே நிர்விக்ரஹ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
4-அனந்தர பதத்தாலே உபாய த்வித்வ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
5-க்ரியா பதத்தாலே அத்யவசாயாபாவ வாதிகளை நிரசிக்கிறது
6-மதுப்பாலே அநித்யயோக வாதிகளை நிரசிக்கிறது
7-உத்தர வாக்கியத்தில் பிரதம பதத்தாலே ஆத்ம சாம்யா வாதிகளை நிரசிக்கிறது
8-அனந்தர பதத்தாலே ஈஸ்வர ஸாம்ய வாதிகளை நிரசிக்கிறது
9-இதில் சதுர்த்தியாலே கிஞ்சித்கார புருஷார்த்த பிரதிபட வாதிகளை நிரசிக்கிறது
10-அனந்தர பதத்தாலே ஸ்வ ப்ரயோஜன வாதிகளை நிரசிக்கிறது -என்று நிர்வஹிப்பர் நடுவில் திரு வீதிப் பிள்ளை

1-ஸ்ரீ மச் சப்தத்தாலே ஆனு கூல்ய சங்கல்பத்தையும் –
2-பிரதிகூல்ய வர்ஜனத்தையும் ப்ரதிபாதிக்கிறது
3-நாராயண சப்தத்தாலே ரஷிக்கும் என்கிற விசுவாசத்தை பிரதிபாதிக்கிறது
4-உத்தர வாக்கியத்தில் ஸ்ரீமச் சப்தத்தால் கோப்த்ருத்வ வரணத்தை ப்ரதிபாதிக்கிறது
5-நாராயண பதத்தாலே ஆத்ம நிக்ஷேபத்தை பிரதிபாதிக்கிறது
6-விரோதி நிவர்த்தக பதத்தாலே கார்ப்பண்யத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது
ஆக ஷடங்க சம்பூர்ணமாய் மந்த்ர ரத்னம் என்னும் திரு நாமத்தை யுடைத்தாய் இருக்கும்

இதில் சரண சப்தத்தால் சரணாகதி என்று திருநாமம்
க்ரியா பதத்தாலே பிரபத்தி என்று திருநாமம்
வாக்ய த்வயத்தாலே த்வயம் என்று திரு நாமம்
சதுர்த்யந்தமான இரண்டுக்கும் நிஷேபம் என்றும் ந்யாஸம் என்றும் திருநாமம்
விரோதி நிவர்த்தக பதத்தாலே தியாகம் என்ற திருநாமம்

இதில் க்ரியா பதத்தாலே உபாய பிரார்த்தனை
சதுர்த்தியாலே உபேய பிரார்த்தனை
இவை இரண்டும் அதிகாரி க்ருத்யம்

ஏவம் பூதமான த்வயத்தில் நிஷ்டையாவது -ஸ்வாச்சார்ய புரஸ் சரமாக -கோவலர் பொற்கொடியான பிராட்டி இருக்க -சரணம் புக்கு
கொடி வழியாகச் சென்று ப்ரஹ்ம தருவாய் ஆஸ்ரயித்து இளைப்பாறி இருக்கை
ரகு ராக்ஷஸ சம்வாதத்திலும் வ்யாக்ர வானர சம்வாதத்திலும் -கபோத உபாக்யானத்திலும் -கண்டூப உபாக்யானத்திலும்
சரணாகதியினுடைய ஏற்றத்தைக் கண்டு கொள்வது –

——————————

அநந்தரம் ஏவம்பூதமான நியாசத்துக்கு விவரணமாய் இருக்கும் சர்வ தர்ம பரித்யாக பூர்வகமாக இத்தை விதிக்கிற சரம ஸ்லோகம்
இது விவரணமான படி என் என்னில்
அங்கு உபாயாந்தர தியாகத்தையும் உபாய நைரபேஷ்யத்தையும் சொல்லாமையாலே பூர்வ வாக்யத்துக்கு பூர்வார்த்தம் விவரணமாகிறது
இங்கு பிராப்தி பிரதிபந்தகங்கள் அடையப் போகக் கடவது -போக்குவான் உபய பூதனானவன் என்று சொல்லாமையாலே
உத்தர வாக்யத்துக்கு உத்தரார்த்தம் விவரணமாகக் கடவது

இப்படிக்கொத்த சரம ஸ்லோகம் மூன்று படியாய் இருக்கும் -பரித்யாகம் என்றும் -ஸ்வீ காரம் என்றும் -சோக நிவ்ருத்தி -என்றும் –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -என்று தியாகம் சொல்லுகிறதாய் -மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ என்று ஸ்வீ காரம் சொல்லுகிறதாய் –
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்கையாலே சோக நிவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –
இதில் பிரதம பதத்திலே சோதனா லக்ஷணமான தர்ம சப்தத்தாலே -உபசன்னனான அர்ஜுனனைக் குறித்து
மோக்ஷ உபாயமாக அருளிச் செய்த உபாஸனாத்மிகையான பக்தியைச் சொல்லுகிறது
இதில் பஹு வசனத்தாலே கர்ம ஞானங்களைச் சொல்லுகிறது –
இது தன்னாலே யஜ்ஞம் தானம் தபஸ்ஸூ தீர்த்த கமனம் நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் தொடங்கி யுண்டான கர்ம பேதங்களையும்
சத் வித்யை தகர வித்யை அந்தராதித்ய வித்யை அஷி வித்யை என்று தொடங்கி யுண்டான ஞான பேதங்களையும்
த்யானம் அர்ச்சனம் தொடங்கி யுண்டான பக்தி பேதங்களையும்
அவதார ரஹஸ்ய ஞானம் புருஷோத்தம வித்யை திரு நாம சங்கீர்த்தனம் என்று தொடங்கி யுண்டானவற்றையும் சொல்லுகிறது
வஷ்யமான தியாகத்தினுடைய கர்ம பாவத்தைச் சொல்கிறது த்விதீயா விபக்தியாலே
விசேஷணமான சர்வ சப்தத்தாலே கர்ம ஞான பக்திகளுக்கும் யோக்யதாபாதகங்களான வர்ணாஸ்ரம ஆசாரங்களைச் சொல்லுகிறது –
அநந்தரம் பரித்யஜ்ய என்கிற பதத்தாலே அவற்றினுடைய தியாக பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது –
இங்கு தியாகம் என்னப் பார்க்கிறது கர்ம ஞான பக்திகளினுடைய சாதனத்வ புத்தி விடுகை –
இந்த பிரகாரத்தை லயப்பாலே -சொல்லி -பரி என்கிற உப சர்க்கத்தாலே
கர்மாதிகளுடைய சாதனத்வ புத்தியை ச வாசனமாக விடச் சொல்கிறது –

இப்படி சகல தர்மங்களும் த்யாஜ்யமாய் யுள்ள இடத்தில் நயத்தை தர்ம தியாகம் இல்லை -எங்கனே என்னில்
கர்ம ராசி மூன்று படியாய் இருக்கும் -அநர்த்த சாதனம் -என்றும் -அர்த்த சாதனம் என்றும் அநர்த்த பரிஹாரம் என்றும்
இதில் அநர்த்த சாதனம் என்கிறது ஹிம்ஸாஸ் தேயாதிகமான கர்ம ராசி –
அர்த்த சாதனம் என்கிறது கர்ம ஞானாதிகமான கர்ம ராசி
சரணார்த்திக்குப் பூர்வம் அநிஷ்டாவஹமாகையாலே த்யாஜ்யம் -உத்தரம் உபாய வரணத்துக்கு அங்கமாகையாலே த்யாஜ்யம்
அநர்த்த பரிஹாரமான கர்ம ராசி இரண்டு வகையாய் இருக்கும் -இதில் ஒரு வகை பூர்வார்ஜிதமான
பாபத்தைப் போக்குகைக்கு ப்ராயச்சித்தமாய் இருக்கும் -இதுவும் த்யாஜ்யமாகக் கடவது –
மற்றவை ஆகாமியான அநர்த்தத்தை பரிஹரிக்கையாலே இது அநுஷ்டேயமாகக் கடவது -இது இறே நியதி தர்மம் ஆகையாவது

க்ரியமாணம் ந கஸ்மைசித் யதார்த்தாய பிரகல்பதே அக்ரியாவதநர்த்தாய கர்ம தத்து சமாசரேத் -என்கிறபடியே
நியதி தர்மம் கர்த்தவ்யமாகக் கடவது –
அவிப் லவாய தர்மாணம் பாவநாய குலஸ்ய ச–ஸங்க்ரஹாய ச லோகஸ்ய மர்யாதா ஸ்தாப நாய ச –
ப்ரியாய மம விஷ்ணோச் ச தேவ தேவஸ்ய சார்ங்கிண -மநீஷீ வைதிகாசாரான் மனஸாபி ந லங்கயத் -என்கிறபடியே
தர்மங்களுக்கு நழுவுதல் வாராமைக்காகவும்-குலா பாலான அர்த்தமாகவும் -லோக ஸங்க்ரஹார்த்தமாகவும் –
மர்யாதா ஸ்தாபநார்த்தமாகவும் அனுஷ்டிப்பான் –
இது வேண்டா என்று இருந்தானாகில் பகவத் ப்ரீணாரத்தமாக அனுஷ்ட்டிக்க வேணும் –
ப்ராப்த ஹேதுத்வ புத்தி விட்டு ப்ரீதி ஹேது என்று அனுஷ்ட்டிப்பார் –என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்வர் –

அநந்தரம் -மாம் -என்கிற பதத்தாலே -சாத்யங்களாய் -அசேதனங்களாய் -அநேகங்களாய் -த்யாஜ்யங்களான -உபாயங்களைக் காட்டில்
சுத்தமாய் -பரம சேதனமாய் -ஏகமாய் -விசிஷ்டமான -உபாயத்தினுடைய வ்யாவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது –
பதர்க் கூட்டத்தை விட்டு பர்வதத்தை அண்டை கொள்ளுமாப் போலே -என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்வர் –
இந்த சித்த உபாயத்தை விட்டு ஸாத்ய உபாயங்களில் அந்வயித்தான் ஆகில் மரக்கலத்தை விட்டு
தெப்பத்தைப் பற்றுமோபாதி -என்று நிர்வஹிப்பர் சோமாசி ஆண்டான்
அதர்மத்திலே தர்ம புத்தி பண்ணி இருக்கிற அர்ஜுனனுடைய தோஷம் பாராமல் தத்வ உபதேசம் பண்ணுகையாலே வாத்சல்யமும்
ஒரு மரகத மலையை உரு வகுத்தால் போலே மேசகமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹமும் ஸேநா தூளி தூசரிதமான மை வண்ண நறுங்குஞ்சிக் குழலும்
மையல் ஏற்றி மயக்கும் திரு முகத்திலே அரும்பின குரு வேர் முறுவலும் கடுக்கின மசிலையும்
கையில் பிடித்த உழவு கோலும் சிறு வாய்க் கயிறுமாய் ஒரு தட்டுத் தாழ நிற்கையாலே ஸுசீல்யமும்
விஸ்வரூப தர்சனத்தாலே பீதனான அர்ஜுனனுக்கு தர்ச நீயமான வடிவைக் காட்டுகையாலே ஸுலப்யமும்
வேதாஹம் சமதீதாநி-என்கையாலே ஞானமும்
ஆழியால் அன்று அங்கு ஆழியை மறைக்கையாலே சக்தியும்
நாநவாப்தம் அவாப் தவ்யம்-என்கையாலே பூர்த்தியும்
சர்வாத்ம பாவத்தை அருளிச் செய்கையாலே பிராப்தியும்
ஆக இந்த குணங்கள் அத்தனையும் விச்வாஸ அர்த்தமாக இந்தப் பதத்திலே அநு சந்தேயம்

அநந்தரம் ஏவம் குண விசிஷ்டனான சரண்யனுடைய நைர பேஷ்யத்தைச் சொல்லுகிறது -அவதாரண ரூபமான ஏக சப்தத்தால்
சாதன சாத்யங்களினுடைய ப்ருதுக் பாவ ஜன்யமான த்வித்வத்தையும்-ஸ்வீ கர்த்தாவினுடைய அன்வயத்தாலே வருகிற த்வித்வத்தையும்
வ்யாவர்த்திகையாலே சரண்யனுடைய சுணை யுடைமையைச் சொல்லுகிறது –

அநந்தரம் -சரண -சப்தத்தால் ஸ்வீ காரத்துக்கு உபாயத்வம் கொள்ளில் ஸ்வீ கர்த்தா அகலும் –
ஸ்வீ காரத் த்வாரா ஸ்வீ கர்த்தா அகலில் தத் அந்வயம் யுண்டாம் –
ஆகையால் இரண்டையும் வ்யாவர்த்தித்து ஸ்வீ காரனான எம்பெருமானை உபாய புதன் என்று சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -வ்ரஜ -என்கிற பதத்தாலே இவ்வுபாயத்தினுடைய வரணத்தைச் சொல்லுகிறதாய் –
இத்தாலே பிரபத்தி மாத்ரத்தில் யுண்டான ஸுகர்யம் சொல்லுகிறது

அநந்தரம் -அஹம் -சப்தத்தால் -அநிஷ்ட நிவர்த்தகனுடைய சர்வஞ்ஞத்வம்–சர்வ சக்தித்வம் —
அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வம் -பரம காருணீகத்வம்-என்று தொடங்கி யுண்டானவை அநு சந்தேயம்

அநந்தரம்-த்வா-என்கிற பதத்தாலே-நான் சரண்யன் -நீ சரணாகதன்-நான் பிரபத்தவ்யன் -நீ பிரபத்தா –
நான் பூர்ணன் -நீ அகிஞ்சன்யன் -ஆகையால் என் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணியிருக்கிற யுன்னை -என்கிறது –

அநந்தரம் -சர்வ பாபேப்யோ என்கிற பதத்தாலே புண்ய பாபங்களைச் சொல்லுகிறது -புண்ணியமும் பாபமோ என்னில்
அபிமத விரோதி பாபமாகையாலே மோக்ஷத்தைபி பற்ற புண்ணியமும் விரோதி யாகையாலே பாபம் என்கிறது –
இதில் பஹு வசனத்தாலே -அவித்யா கர்மா -வாசனா -ருசி -ப்ரக்ருதி சம்பந்தங்களையும் பூர்வாக உத்தராகங்களையும் சொல்லுகிறது
சர்வ சப்தத்தால் -க்ருதம் -க்ரியமாணம்-கரிஷ்யமாணம் -அபுத்தி பூர்வகம் -ஆரப்தம் -என்று தொடங்கி உண்டானவற்றைச் சொல்கிறது

அநந்தரம் -மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்கிற பதத்தாலே -தாத்வர்த்தத்தாலே பூர்வாக உத்தராகங்களுடைய அஸ்லேஷ விநாசத்தைப்
புத்ர மித்ர களத்ரங்களில் அசல் பிளந்து ஏறிட்ட புண்ய பாபங்களையும் அதிகாரி விசேஷஸ்தமான ஆரப்த நிரசனத்தையும் –
ஆக இந்த விமோசனத்தைச் சொல்லி-
இதில் ணி ச்சாலே உபாய பூதனுடைய பிரயோஜக கர்த்ருத்வத்தைச் சொல்லி -இத்தாலே-
ஆதித்ய சந்நிதியில் அந்தகாரம் போலெ சும்மெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே -என்கிறபடி முன்பு யாவை யாவை
சில பாபத்துக்கு பீதனாய்ப் போந்தாய்-அவை தான் உனக்கு அஞ்சிப் போம்படி பண்ணுவேன் என்றபடி

அநந்தரம் -மாஸூச -என்கிற பதத்தாலே -வ்ரஜ -என்கிற விதியோ பாதி மாஸூச என்கிற இதுவும் விதியாகையாலே
ஸ்வீ காரத்தோ பாதி சோக நிவ்ருத்தியும் கர்த்தவ்யம் என்கை
பலியானவனுக்கு பல அபாவத்தில் சோகம் உத் பன்னமாம்
உபாய கர்த்தாவுக்கு உபாய பாவத்தில் சோகம் உத் பன்னமாம்
இந்த உபாயத்தில் பல கர்த்ருத்வங்கள் இரண்டும் உனக்கு இல்லாமையாலும்
இவை இரண்டும் நாமே யாகையாலும் நீ சோகிக்க வேண்டா என்கை
உன்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்க வேண்டா -என்னைப் பார்த்தாலும் சோகிக்க வேண்டா –
அதாவது உன்னைப் பார்த்து நிர்ப்பரனாய் இரு -என்னைப் பார்த்து நிர்ப்பரனாய் இரு -என்கை –
இனி சோகித்தாயாகில்-உன் ஸ்வரூபத்தையும் அழித்து என் வைபவத்தையும் அழித்தாயாம் அத்தனை –
முன்பு சோகித்திலை யாகில் அதிகாரி சித்தி இல்லை -பின்பு சோகித்தாயாகில் பல சித்தி இல்லை –
துஷ்கரத்வ ஆபன்னமாய்-ஸ்வரூப விரோதியான -சாதனா பரித்யாகத்தாலே சோகிக்க வேண்டா
ஸ்வீ கார உபாயம் ஸூலபமாகையாலே சோகிக்க வேண்டா
அது சா பேஷம் அல்லாமையாலே சோகிக்க வேண்டா
அவ்யஹித உபாயம் ஆகையால் சோகிக்க வேண்டா
மானஸ மாத்திரம் ஆகையால் சோகிக்க வேண்டா –
உபாயம் அபாய ரஹிதமாக பல விதரண நிபுணமாகையாலே சோகிக்க வேண்டா
விரோதி போமா போகாதோ என்று சோகிக்க வேண்டா
வ்ரஜ -என்கிற பதம் ஸ்வீ கார நிபந்தனமாய் இருக்குமோபாதி இந்தப் பதமே நிர்ப்பரத்வ நிபந்தனமாய் இருக்கும்
கமுகு உண்ணில் வாழையும் யுண்ணும் என்று இருக்கை –
ஆக பல பிராப்தி அவிளம்பேந கை புகுருகையாலே ஒரு பிரகாரத்தாலும் உனக்கு சோக ஹேது வில்லை -என்று தலைக் கட்டுகிறது –

ஆக —
1-த்யாஜ்யத்தையும்
2-த்யாஜ்ய பாஹுள்யத்தையும்
3-த்யாஜ்ய சாகல்யத்தையும்
4-தியாக விஸிஷ்ட வரணத்தையும்
5-தந் நைர பேஷ்யத்தையும்
6-தத் யுபாய பாவத்தையும்
7-தத் வரணத்தையும்
8-தத் அநிஷ்ட நிவர்த்தக குண யோகத்தையும்
9-தந் ந்யஸ்த பரத்வத்தையும்
10-தத் பாபத்தையும்
11-தத் பாஹுள் யத்தையும்
12-தத் சர்வவிதத்தையும்
13-தந் மோசன பிரகாரத்தையும்
14-தந் மோசன சங்கல்பத்தையும்
15-தந் ந்யஸ்த பர சோக நிவ்ருத்தியையும் –பிரதிபாதிக்கிறது –

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஆழ்வானுக்கு -சரம ஸ்லோகத்தை உபதேசித்து -இருந்தபடி என் -என்று கேட்டருள
ஒரு ஜென்மத்தில் இருந்தும் ஒரு ஜென்மத்தில் போந்தால் போலே இருந்தது -என்று பணித்தார்
நஞ்சீயர் சரம ஸ்லோகத்தைக் கேட்டுத் தலைச் சுமை போட்டால் போலே இருந்தது என்றார்
ஸ்வரூப பிரகாச வாக்கியம் திரு மந்த்ரம் -அனுஷ்டான பிரகாச வாக்கியம் த்வயம் -விதான பிரகாச வாக்கியம் சரம ஸ்லோகம்
சாஸ்த்ர அபிமதம் திரு மந்த்ரம் -ஆச்சார்ய அபிமதம் த்வயம் -சரண்ய அபிமதம் சரம ஸ்லோகம் -என்று ஆச்சான் பிள்ளை நிர்வஹிப்பர்
பிராமண ஹ்ருதயம் திருமந்திரம் -பரமாத்ரூ ஹிருதயம் த்வயம் -ப்ரமேய ஹிருதயம் சரம ஸ்லோகம் -என்று ஜீயர் நிர்வஹிப்பர்
திரு மந்த்ரம் திரு முகப் பாசுரமாய் இருக்கும் -த்வயம் படி எடுப்பாய் இருக்கும் -சரம ஸ்லோகம் வெட்டாய் இருக்கும் –

இந்த சரம ஸ்லோகத்துக்கு ஸங்க்ரஹம் த்வயம் -த்வயத்துக்கு ஸங்க்ரஹம் திரு மந்த்ரம்
திருமந்திரத்தில் பிரதம பதத்தில் பிரதம அக்ஷரமான அகாரம் ப்ரக்ருதி என்றும் ப்ரத்யயம் என்றும் இரண்டாய்
இதில் பிரக்ருதியான அகாரம் உபாயத்தைச் சொல்கிறது -ப்ரத்யயமான சதுர்த்தி உபேயத்தைச் சொல்லுகிறது –
அகார விவரணம் உகாரம் -உகார விவரணம் மத்யம பதம் -மகார விவரணம் த்ருதீய பதம்
மத்யம பத விவரணம் த்வயத்தில் பூர்வ கண்டம் -த்ருதீய பத விவரணம் உத்தர கண்டம்
பூர்வ கண்ட விவரணம் சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தம் -உத்தர கண்ட விவரணம் உத்தரார்த்தம்
பிரதம பதத்தில் மத்யம அக்ஷரமும் -மத்யம பதமும் -த்வயத்தில் பூர்வ கண்டமும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தமும் உபாய வாசகமாய் இருக்கும் –
பிரதம பதத்தில் த்ருதீய அக்ஷரமும் -த்ருதீய பதமும் -த்வயத்தில் உத்தர கண்டமும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் உத்தரார்த்தமும் உபேய வாசகமாய் இருக்கும்
சரம ஸ்லோகத்தில் உத்தார்த்த ஸங்க்ரஹம் த்வயத்தில் உத்தர கண்டம் –
உத்தர கண்ட ஸங்க்ரஹம் திருமந்திரத்தில் த்ருதீய பதம் -த்ருதீய பத ஸங்க்ரஹம் மகாரம்
சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்த ஸங்க்ரஹம் த்வயத்தில் பூர்வ கண்டம் –
பூர்வ கண்டம் ஸங்க்ரஹம் மத்யம பதம் -மத்யம பத ஸங்க்ரஹம் உகாரம்
மகார ஸங்க்ரஹம் சதுர்த்தி -உகார ஸங்க்ரஹம் அகாரம்
ஆக -சரம ஸ்லோக ஸங்க்ரஹம் த்வயமாய் -த்வய ஸங்க்ரஹம் திரு மந்திரமாய் -திரு மந்த்ர ஸங்க்ரஹம் பிரணவமாய் –
பிரணவ ஸங்க்ரஹம் பிரதம அக்ஷரமான அகாரமாய் இருக்கும்

இந்த அகாரம் -அ இதி ப்ரஹ்ம-ஹாரோ விஷ்ணு வாசக -என்கிறபடியே பகவத் வாசகமாய் இருக்கும் –
பகவத் வாசகமாய் இருக்கிற அகாரம் உபாய உபேயங்களைச் சொல்லுகையாலே வாஸ்ய பூதனுடைய ஸ்வரூபமும் உபாய உபேயத்வமுமாம்
உபாய உபேயத்வம் ஸ்வரூபமான படி என் என்னில் –
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் ஞானாநந்தம் என்று ஸூ பிரசித்தம் ஆகையால் ஞானம் உபாயம் -ஆனந்தம் உபேயம் -‘
இவ்வுபாய உபேயங்கள் எம்பெருமானுக்குத் தத்வம் என்று தத்வ ரூபமான திரு மந்திரத்தாலும்
ஹித ரூபமான த்வயத்தாலும் -விதான ரூபமான சரம ஸ்லோகத்தாலும் -அறிகை இவ்வதிகாரிக்கு தத்வ தர்சித்வமானது-

இந்த தத்வ தர்சனத்தாலே இ றே இவனுக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறப்பது
ஆனால் ஜனகாதிகள் கர்மா நிஷ்டராயும் பரதாதிகள் ஞான நிஷ்டராயும் ப்ரஹ்லாதமுகரானார் பக்தி நிஷ்டராயும்
மோக்ஷம் பெறுகையாலே இவை உபாயமாகக் குறை என் -என்னில்
பாண்டுரோகியானவன் மாணிக்கத்தைக் கொடுத்து மண்ணாங்கட்டியைக் கொள்ளுகை போலே
அத்ருஷ்ட ரூபமான கர்மமும் சேதன அபிப்பிராயத்தாலே த்ருஷ்டத்தில் நோக்குகிறதாய் இருக்கும் –
செத்துகிடந்த புலியை ம்ருத சஞ்சீவினியை இட்டு எழுப்பினால் பின்பு அது தானே பாதகமாய் இருக்குமா போலே
ப்ரக்ருதி வஸ்யன் ப்ரக்ருதி ஆத்ம விவேகத்தை பண்ணா நிற்கச் செய்தேயும் -ஸ்வதந்த்ரோஹம் -என்று இருக்கையாலே பாதகமாய் இருக்கும் –
முக்தி ஹேதுவாகா நிற்கச் செய்தேயும் ஏவம்விதமான ஞானமும் அநர்த்த ஹேதுவாய் இருக்கும்
பிச்சானையை மேற்கொண்டு வீர பதம் பெறுவாரைப் போலே இருக்கும் பக்தி யோகம்
இப்படி தோஷ பூயிஷ்டங்கள் ஆகையால் சிர தர ஜென்ம சாத்தியங்கள் ஆகையால் -அதுக்கும் மேலே
எம்பெருமானுடைய சரணமுடைமையை அழிக்கையாலும் இவையும் யுபாயம் அன்று
இனி உபாயம் ஏது என்று பார்த்தால் பிரபத்தியே உபாயமாக வேணும் -பக்தி ப்ரபத்திகள் இரண்டும் தம்மில் ஒவ்வாதோ என்னில்
பக்திக்கு க்ருஷ்யாதி த்ருஷ்டாந்தம் -ப்ரபத்திக்கு ரத்ன வாணிஜ்யம் த்ருஷ்டாந்தம் –
க்ருஷ்யாதி அர்த்த சாதனமாம் போது-அநேக யத்னங்களை யுடைத்தாய் ஓன்று விகலமானாலும் பல வை கல்யம் பிறக்கும்
ரத்ன வாணிஜ்யம் அல்ப யத்னமும் அநேக அர்த்தங்களுக்கு சாதனமாய் இருக்கும்
ஆகையால் அஸக்ருத் கார்யையான பக்தியில் காட்டில் ஸக்ருத் கார்யையான ப்ரபத்திக்கு உத்கர்ஷம் யுண்டு
அதுக்கும் மேலே பக்தியில் காட்டில் பிரபத்திக்கு பிராரப்த பங்க ரூபமான பலாதிக்யம் யுண்டு -ஆகையால் பிரபத்தி உத்க்ருஷ்டமாகக் கடவது

பிரபத்தி தான் உபாயமாம் அளவிலே சப்த உச்சாரண மாத்ரமும் உபாயம் அன்று –
இது உபாயமாகில் சாதனாந்தர விசேஷமாய் இருக்கும் –
இனி உபாயம் ஏது நின்று நிஷ்கர்ஷித்தால் பிரபத்தவ்யனே உபாயமாகக் கடவது
உபாய உபேயங்கள் ஸ்வரூபம் ஆகையால் உபேய பூதனானவனே உபாயமாகும் அளவில்
இவ்வதிகாரிக்குச்செய்ய வேண்டிய க்ருத்யம் ஒன்றும் இல்லை-
இவன் ஆர்த்த ப்ரபன்னன் ஆகில் அப்போதே ப்ராப்ய சித்தி பிறக்கும்
திருப்த ப்ரபன்னனாகில் சரீர அவசான சமனந்தரம் பிறப்பிய சித்தி பிறக்கும் –
இப்படி உபாய உபேயங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு தத்வம் என்று -உபாய உபேயத்வே ததிஹ தவ தத்வம் நது குணவ் -என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணி
ரஹஸ்ய த்ரய பரந்தமாக இத்தை உபபாதித்து கர்மா ஞான சக க்ருதையான பக்தியில் காட்டில் பிரபத்தி வ்யாவ்ருத்தி
சொல்லுகிற முகத்தாலே உபாய உபேயத்வங்கள் தத்வம் என்று நிகமிக்கிறது –

இப்படிக்கொத்த தத்வம் அறியும் போது -உபதேஷ்யந்தி தி ஞானம் ஞானி ந தத்வ தர்சின -என்கிறபடியே
தத்வ தர்சியான ஆச்சார்யனை ஆஸ்ரயித்து தன் முகத்தாலே உபதேசிக்க அறிய வேணும் என்று
ஜீயர் 12-சம்வத்சரம் ஆஸ்ரயித்த பின் இ றே பட்டரும் தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்
வேதாந்தச்சார்யரான உடையவர் -18-பர்யாயம் சென்று ஆஸ்ரயித்த பின்பு இறே
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி இந்த தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்
சர்வஞ்ஞரான உய்யக் கொண்டார் ஸர்வத்ர அனுவர்த்தனம் பண்ணின பின்பு இறே
ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகள் தத்வ உபதேசம் பண்ணி அருளினார்

ஆச்சார்யன் இந்த அர்த்தத்தை -கசடர்க்கும் -கர்ம பரவசர்க்கும் -கில்பிஜ ஜீவிகளுக்கும் -அபிமான க்ரஸ்தருக்கும் -குத்ஸித ஜனங்களுக்கும் –
க்ருதக்னருக்கும் -கேவலாத்ம பரர்க்கும் -கைதவ வாதிகளுக்கும் -கோபிகளுக்கு -கௌத்ஸகுதற்கும் -அமரியாதர்க்கும் –
அஸூயா பரர்க்கும் -வஞ்சன பரர்க்கும் -சஞ்சல மதிகளுக்கும் -டாம்பீகருக்கும் -சாதனாந்தர நிஷ்டர்க்கும் – உபதேசிப்பான் அல்லன் –
கீர்த்தியைப் பற்றவும் ஸத்காரத்துக்காகவும் உபதேசிப்பான் அல்லன் –
கார்ப்பண்ய நிஷ்டரான அதிகாரியினுடைய ஆர்த்தியைக் கண்டு இரங்கி உபதேசிக்கிறவன் ஆச்சார்யன் ஆகிறான் –
சிஷ்யனாகில் தான் ஸத்ய ப்ரக்ருதியாய் சதாசார்யர் பரிசாரத்திலே சர்வ காலமும் வர்த்திக்கக் கடவனாய் சந்ததம் சத்வ குதூஹலியாய்
சம்சாரத்தில் உண்டான ஸூக அனுபவத்தை சப்தார்ச்சிஸ்ஸினுடைய ஜ்வாலையை விழுங்கி ஸந்தாபத்தைப் போக்குமாபாதியும்
விஷ வ்ருஷ பலாஸ்வாதனத்தோ பாதியும் நிர்வேதம் பண்ணி இருக்கக் கடவனாய் -சஹி வித்யா தஸ்தம் ஜனயதி -என்கிறபடியே
ஆச்சார்யனாகிற பிதாவுக்குத் திருமந்திரம் ஆகிற மாதாவின் பக்கலிலே அபிஜாதனாய் -ஆஸ்திக்யாதி குண விசிஷ்டனாய் –
ஆச்சார்யருடைய சாயையை அனுவர்த்திக்கக் கடவனாய் -ஆத்ம யாத்திரையும் தேக யாத்திரையும்
ஆச்சார்யன் இட்ட வழக்காம் படி அவன் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணி இருக்குமவன் சிஷ்யன்

தேவு மற்று அறியேன் -என்று ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வாரும் ஆச்சார்ய பர ந்யாஸம் பண்ணினார் –
விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவர் -என்று நாச்சியாரும் பர ந்யாஸம் பண்ணினார்
இந்த அர்த்தத்தை இன்னார் சொல்லி இன்னார் கேட்க வேணும் என்கிற நியதி இல்லை
பிதா புத்ர சம்வாதத்திலே பிதாவுக்கு புத்ரன் உபதேசம் பண்ணினான்
அகஸ்தியருக்கு லோபாமுத்திரை உபதேசம் பண்ணினாள்
கௌரிக்கு ருத்ரன் உபதேசித்தான்
ஆச்சார்ய புத்திரனான சுக்ரனுக்கு ஜனகன் உபதேசித்தான்
பரம ரிஷிகளுக்கு தர்ம வ்யாதன் உபதேசித்தான்
ஆண்டாள் பட்டர் பக்கலிலே ஸ்ரவணம் பண்ணி இருந்தாள்
பரதாய அப்ரமேயாய குஹோ கஹந கோசார -என்கிறபடியே ஸ்ரீ குஹப் பெருமாள் ஸ்ரீ பரத்தாழ்வானுக்கு ஸ்ரீ ராம வ்ருத்தாந்தம் சொன்னான்
விருப்புற்று கிடக்கின்றேன் சொல் ஆழி வெண் சங்கே -என்று நாச்சியார் ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யத்தைக் கேட்டாள்
ஆகையால் -பகவத் வைபவம் சொல்லுமவன் ஆச்சார்யன் -கேட்க்குமவன் சிஷ்யன்

இவ்வதிகாரி ஆச்சார்யன் பக்கலிலே கேட்க்கும் போது ஜனகன் வாசலிலே சுக்ரன் பட்டது பட்டாகிலும் கேட்க வேண்டும்
ஊஷர ஷேத்ரத்திலே நல்ல விரையிட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை –
ஸூ ஷேத்ரத்திலே பொட்டை விரையிட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை
நல்ல தரையிலே நல்ல விரையை இட்டால் இறே கார்யகரமாவது
ஆகையால் அவன் சத்வ ப்ரக்ருதியுமாய் நல்ல கேள்வியில் ச்ருதமாக வேண்டும் –
இப்படிக்கொத்த தத்துவத்தை உபதேசித்த ஆச்சார்யனுக்கு சிஷ்யன் செய்யும் உபகாரம் என் என்று பார்த்தால்
சரீரம் அர்த்தம் பிராணம் ச சத் குருப்யோ நிவேதயத்-என்கிறபடியே -ஆச்சார்ய சமர்ப்பணம் பண்ணுகிற சரீரமும் அர்த்தமும் பிராணனும்
இதுக்கு சத்ருசம் அல்லாமையாலே அதுக்கு ஈடாக இவன் செய்யலாவது ஒன்றும் இல்லை
இனி ஆச்சார்யன் பக்கலிலே உபகார ஸ்ம்ருதி பண்ணி இருக்கை இறே நம்மாழ்வார் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை என்று போருகிறது –

ஆச்சார்யர்களுக்கு எல்லை நிலம் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான்
ஆச்சார்ய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் சபரியும் பொன்னாச்சியாரும்
ஆச்சார்ய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் இரக்கம்
சிஷ்ய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் உபகார ஸ்ம்ருதி
ஆச்சார்யர் உபதேசிக்கும் திரு மந்திரத்துக்கு எல்லை நிலம் மந்த்ர ரத்னம்
மந்த்ர ரத்னத்தின் சொல்லுகிற ஆஸ்ரய குணங்களுக்கு எல்லை நிலம் ஸுலப்யம்
இந்த குண விசிஷ்டனுக்கு விக்ரஹங்களுக்கு எல்லை நிலம் அர்ச்சாவதார
இவனைப் பெறுகைக்கு உண்டான உபாயங்களுக்கு எல்லை நிலம் இவன் தான்
இவ்வுபாய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் திரௌபதியும் திருக் கண்ண மங்கை ஆண்டானும்
உபாய பூதனான அவன் தானே உபேயத்துக்கும் எல்லை நிலம்
இவ்வுபேய விசுவாசத்துக்கு எல்லை நிலம் சிந்தையந்தியும் பெரிய யுடையாரும்
இம்மந்திரத்துக்கு எல்லை நிலமான அதிகாரி பிரபன்னன்
பிரபன்னனுடைய கால ஷேபத்துக்கு எல்லை நிலம் பகவத் கைங்கர்யம்
பகவத் கைங்கர்யத்துக்கு எல்லை நிலம் அனந்தாழ்வான்
பாகவத கைங்கர்யத்துக்கு எல்லை நிலம் எண்ணாயிரத்து எச்சான்
பிரபன்னனுடைய கால ஷேபம் கைங்கர்ய அன்விதம் –

ஞானம் பிறக்கை ஸ்வரூபம் –ஆச்சார்யனுக்கு மிதுன க்ருதஞ்ஞாபநம் ஸ்வரூபம் –இத்தை அறிந்த அதிகாரிக்கு வியவசாயம் ஸ்வரூபம்
ஆக -இந்த பூர்ண அதிகாரியானவன் -இப்படி தத்வ உபதேசம் பண்ணின ஆச்சார்யன் பக்கலிலே
பர ஸ்வரூபத்தையும்
ஸ்வ ஸ்வரூபத்தையும்
உபாய ஸ்வரூபத்தையும்
விரோதி ஸ்வரூபத்தையும்
பல ஸ்வரூபத்தையும்
அறிந்து -அவன் பக்கலிலே க்ருதஞ்ஞனுமாய் —
ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமானே சேஷியாகவும் -தன்னை சேஷ பூதனாகவும்
அவனை ஸ்வாமியாகவும் தன்னை தாச பூதனாகவும்
அவனை ஆத்மாவாகவும் தன்னை சரீர பூதனாகவும்
அவனைப் புருஷனாகவும் தன்னை ஸ்த்ரீத்வ குண யுக்தனாகவும் -அனுசந்தித்து
நம்முடைய த்ருஷ்டத்தை கர்மாதீனமாகவும் நிர்வஹிக்கும்
அத்ருஷ்டத்தை க்ருபாதீனமாகவும் நிர்வஹிக்கும் -என்று
அவன் பக்கலிலே பர ந்யாஸம் பண்ணி இருக்குமவனுக்கு ஸ்வரூப சித்தி பிறக்கும் –

தத்வ பூஷணம் முற்றிற்று

—————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ யாமுனாசார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ மத் ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் — -அதிகாரம் -29–ஸ்ரீ சரம ஸ்லோக அதிகாரம் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய விளக்கம் –ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஸ்வாமி–

February 2, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தாசார்ய வர்யோமே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான்
பாரொன்றச் சொன்ன பழ மொழியில் ஓரொன்று
தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழ்வு –

——————————————————————————–

ய உபநிஷதாம் அந்தே யஸ்மாத் அநந்த தயாம்புதே
த்ருடித ஜநதா சோக ஸ்லோக ஸமஜாயதே
தமிஹ விதிநா கிருஷ்ணம் தர்மம் பிரபத்ய சநாதாநம்
சமித துரித சங்கா தங்க த்யஜ ஸூக மாஸ்மகே

துர் விஞ்ஞாநைர் நியமகஹநை தூர விஸ்ராந்தி தேசை
பால அநர்ஹை பஹூபி அயநை சோசதாம் ந ஸூ பந்தா
நிஷ் ப்ரத்யூகம் நிஜ பதமசவ் நேது காம ஸ்வபூம்நா
சத் பாதேயம் கமபி விததே சாரதி சர்வ நேதா

ஒண் டொடியாள் திருமகளும் தானுமாகி
ஒரு நினைவால் ஈன்ற உயிர் எல்லாம் உய்ய
வண் துவரை நகர் வாழ வசு தேவற்காய்
மன்னவர்க்குத் தேர் பாகனாகி நின்ற
தண் துளவ மலர் மார்பன் தானே சொன்ன
தனித் தருமம் தானே எமக்காய்த் தன்னை என்றும்
கண்டு களித்து அடி சூட விலக்காய் நின்ற
கண் புதையல் விளையாட்டைக் கழிக்கின்றானே

————————

அவதாரிகை –

ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதன நாக பர்யந்தம் உத்ஸ்ருஜ்ய ஹி ஆகதோ மதுராம் புரீம் –ஸ்ரீ ஹரி வம்சம் -113-62-
என்கிறபடியே ஸ்ரீ யப்பதியான சர்வேஸ்வரன் -சாது பரித்ராண துஷ்க்ருத விநாச தர்ம சம்ஸ்தானங்களுக்காக
வண்டுவராபதி மன்னனாய் -வந்து திருவவதரித்து அருளி சர்வ ஸூலபனாய் -த்ரௌபத்யா சஹிதா சர்வே நமஸ் ஸக்ரூர் ஜனார்த்தனம் -என்கிறபடியே
சரணாகதரான பாண்டவர்களுக்காக இன்னார் தூயதன் என நின்று அர்ஜுனனை ரதியாக்கித் தான் சாரதியாய் அவனுக்கு விதேயனாய் நின்ற அளவிலே

இவ்வர்ஜுனன் தன்னை நிமித்த மாத்ரமாகக் கொண்டு சர்வேஸ்வரன் தன் பிரதிபக்ஷங்களை நிரசிக்க நின்ற நிலையைக் கண்டு
பந்து விநாசம் சித்தம் என்று நிச்சயித்து அஸ்தாந ஸ்நேஹத்தாலே பிறந்த சோகத்தால் அஸ்தாந கிருபையாலும்
ஆச்சார்யாதிகள் யுத்த யுன்முகரே யாகிலும் அவர்கள் வாதத்தாலே பாபம் வருகிறது என்கிற பயத்தாலும் கலங்கி
எது ஹிதம் என்று தெளிய வேண்டும் என்று பார்த்து
யச் ஸ்ரேயா ஸ்யாந் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தந்மே சிஷ்யஸ்தே அஹம் சாதி மாம் த்வாம் ப்ரபன்னம் –ஸ்ரீ கீதை -2-7–என்று விண்ணப்பம் செய்ய
அவனுடைய சோகத்தை நிவர்த்திப்பிக்கைக்காக தேகாதி வியதிரிக்தமாய் பர சேஷ தைக ரசமான நித்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும்
இஸ் ஸ்வரூபம் தெளிந்தவனுக்குப் பரம புருஷார்த்த லாபத்துக்குப் பரம்பரயா காரணங்களாக கர்மயோக ஞான யோகங்களையும்
சாஷாத் உபாயமாகச் சோதிதமான பக்தியோகத்தையும் ச பரிகரமாக உபதேசிக்க
இப்பரம புருஷார்த்தத்தைக் கடுகப் பெற வேணும் என்கிற த்வரை யுண்டே யாகிலும் ச பரிகரமான இவ்வுபாயத்தினுடைய துஷ்கரதையாலும்
இவ்வுபாய அனுஷ்டானத்துக்கு அபேக்ஷித ஞான சக்திகள் யுண்டேயாகிலும் அநேக அவதானத்தோடே கூடச் சிரகால சாத்தியமான உபாய
ஸ்வபாவத்தாலே அபிமதம் கடுகத் தலைக் கட்டாதபடி இருக்கையாலும்-நிரதிசய சோகாவிஷ்டனான அர்ஜுனனை வியாஜமாகக் கொண்டு
பரம காருணிகனான ஸ்ரீ கீதா உபநிஷதாச்சார்யன் –
பக்த்யா பரமயாவாபி பிரபத்த்யா வா மஹா மதே ப்ராப்யோஹம் நாந்யதா பிராப்யோ மம கைங்கர்யம் லிப்ஸூபி –
என்று தான் விகல்பித்து விதித்த உபாயங்களில் -தாவ தார்த்திஸ் ததா வாஞ்ச தாவந் மோஹஸ் ததா அஸூகம் -என்கிறபடியே
தன் திருவடிகளைப் பெறுகைக்கும் மற்றும் அபிமதமானவை எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான ஸாதனமாய்
ஆநு கூல்ய சங்கல்பாதி வ்யதிரிக்த பரிகார நிரபேஷமாய் லகு தரமாய் க்ஷணம் மாத்ர சாத்தியமான ரஹஸ்ய தம உபாயத்தை
ஸ்ரோதவ்ய சேஷம் இல்லாத படி உபதேச பர்யவசனமான சரம ஸ்லோகத்தால் சர்வ லோக ரஷார்த்தமாக அருளிச் செய்கிறான்
ஸ்ருதி ஸித்தமான இவ்வர்த்தத்தை சரண்யனான சர்வேஸ்வரன் தானே உபதேசிக்க இது தானே
சந்த்யஜ்ய விதிநா நித்யம் ஷட்விதம் சரணாகதிம் ஆச்சார்ய அநுஜ் ஞாயா குர்யாத் சாஸ்திர த்ருஷ்டேன வர்த்மநா -என்று
ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்வாதிகளிலே சொன்ன ஆச்சாரய அநுஜ்ஜையுமாயிற்று-

——————-

சர்வ தர்மான் -விளக்கம் –

சர்வ தர்மான்-இந்த ஸ்லோகத்துக்கு-சங்கராதி குத்ருஷ்டிகள் சொல்லும் பொருள்களை எல்லாம் தாத்பர்ய சந்திரிகையிலும்
நிஷேபரக்ஷையிலும் பரக்க தூஷித்தோம் -இங்கு சாரமான அர்த்தங்களை சத் சம்பிரதாய ஸித்தமான படியே சொல்லுகிறோம் –
இதில் பூர்வார்த்தம் உபாய விதாயகம்
உத்தரார்த்தம் பல நிர்த்தேசாதி முகத்தால் விதி சேஷம்
ஆகையால் இஸ் ஸ்லோகம் உபாய விதி பிரதானம் –

தர்மமாவது சாஸ்திரமே கொண்டு அறிய வேண்டியிருக்கும் புருஷார்த்த சாதனம்
தர்மான் -என்கிற பஹு வசனத்தாலே அபிமத சாதனமாக சாஸ்திர சோதிதங்களான தர்மங்களினுடைய பாஹூல்யத்தைச் சொல்கிறது
சர்வ சப்தத்தாலே ச பரிகரமான நிலையை விவஷிக்கிறது
தர்ம பரிகரங்களையும் தர்மம் என்று சொல்லக் குறையில்லை இ றே-
இஸ் சர்வ சப் தத்தை ஏக சப்த பிரதி சம்பந்தியாக யோஜிக்கும் போது இது அங்கிகளான நாநா தர்மங்களினுடைய கார்த்ஸ் ந்யத்தைச் சொல்லுகிறது
இப்படி பொதுவிலே சொன்னாலும் இங்குப் பிரகரண வசத்தாலே மோஷார்த்தமாக சாஸ்திர விஹிதங்களுமாய்
ச பரிகரங்களாய் நாநா பிரகாரங்களான உபாசனங்களை எல்லாம் சொல்லுகையிலே தாத்பர்யம் –

புருஷோத்த மத்வ ஞானம் சர்வ வித்யைகளுக்கும் உபகாரமான தத்வ ஞான மாத்ரமாகவும் –
அவதார ரஹஸ்யம் சிந்தனம் அனுஷ்டிக்கிற உபாசனாதிகளுடைய சீக்ர நிஷ்பந்தி ஹேதுவாகவும்
தேச வாசாதிகள் உபாய விரோதி பாப க்ஷய ஹேதுக்களாய்க் கொண்டு உபாய நிஷ்பாதங்களாகவும் ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யாதிகளிலே சமர்த்திக்கையாலே
இவற்றை சாஷான் மோக்ஷ உபாயங்களாக்கி அங்கி பஹுத்வ விஷயமான பஹூ வசனத்தாலே விவஷிக்கிறது என்கை உசிதம் அன்று
நாநா சப்தாதி பேதாத் -ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -3-3-56–என்கிறபடியே இவை ஒழியவும் சத் வித்யா தஹர வித்யாதி பேதத்தாலே அங்கு
பஹூத்த்வம் கிடைக்கையாலே இப் பஹு வசனம் சார்த்தம் -அங்கி பஹூ த்வத்தையும் பரிகர பஹூ த்வத்தையும் கூட விவஷித்தாலும் விரோதம் இல்லை –

பரித்யஜ்ய-

பரித்யஜ்ய என்கிற இடத்தில் தியாகமாவது -அநயா ச ப்ரபத்யா மாம் ஆகிஞ்சனந்யை க பூர்வகம் -இத்யாதிகளில் படியே அகிஞ்சனனான தன்
நிலையைக் கண்டு உபாயாந்தரங்களிலே பிறந்த நைராச்யம் -ஆசையாலே பற்றானால் ஆசையை விடுகை தியாகம் என்ன உசிதம் இறே
அதில் பரி-என்கிற உபசர்க்கத்தாலே -அநாகத அநந்த கால சமீஷயா அபி அத்ருஷ்ட சாந்தார உபாய -ஸ்ரீ ரெங்க கத்யம் 2–என்றும்
த்வத் பாத கமலாத் அந்யத் ந மே ஜன்மாந்தரேஷ்வபி -ஜிதந்தே -1–10-இத்யாதிகளில் படியே அத்யந்த அகிஞ்சனனுக்கு
சர்வ காலத்திலும் சர்வ பிரகாரத்திலும் யோக்யதை இல்லாமை தெளிகையாலே பிறந்த நைராஸ்ய அதிசயம் சொல்லப்படுகிறது
சர்வ பிரகாரத்தாலும் தியாகமாவது பூரண அனுஷ்டான சக்தி இல்லாத போது யதா சக்தி அனுஷ்டானம் பண்ணுகிறோம் என்றும்
அதுக்குயோக்யதை இல்லாத தசையில் வேறே சில அநு கல்பங்களை யாதல் உபாய உபாயங்களை யாதல் அனுஷ்டிக்கிறோம் என்றும்
தனக்கு துஷ்கரங்களைக் கனிசிக்கும் துராசை யற்று இருக்கை-

இவ் வனுவாதத்துக்கு அதிகார விசேஷத்தை காட்டுகை பிரயோஜனம் -அதில் பரி என்கிற உப சர்க்கம் அதிகார புஷ்கல்யத்தை விவஷிக்கிறது
அநித்யம் அஸூகம் லோகம் இமாம் ப்ராப்ய பஜஸ்வ மாம் -ஸ்ரீ கீதை -9–33-என்கிற இடத்தில் பிராப்ய என்கிறது -விதி அன்றிக்கே
ப்ராப்ய வர்த்தமான த்வம்-என்று வியாக்யாதம் ஆனால் போலே இங்கும் பரித்யஜ்ய ஸ்தித த்வம் -அனைத்து வழி முறைகளையும் கை விட்ட நீ —
என்று விவஷிதமாகக் கடவது இப்படி அர்த்தாந்தரங்களிலும் பிரயோகம் யுண்டாகையாலே –
கத்வா -ஸ்ருதி மாத்ரத்தைக் கொண்டு தியாகம்-கை விடுதல் -ப்ரபத்தியுடைய – அங்கம் என்ன ஒண்ணாது

பரித்யஜ்ய -என்கிறது விதியான போது ப்ரபாத்யாயாதிகளில் விதிக்கிறபடியே ஆகிஞ்சன்ய பிரதி சந்தனாதி ரூபமான கார்ப்பண்யம் ஆகிற –
வேறு கதி அற்றவன் -என்கிற பிரபத்யங்கத்தை விதிக்கிறது என்றால் அர்த்தத்தில் விரோதம் இல்லை —
அப்போது சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய என்கிற இது
அஹம் அஸ்மி அபராதாநாம் ஆலய–அகிஞ்சன அகதி -ந தர்மே நிஷ்டே அஸ்மி -இத்யாதிகளில் படியே
சர்வ தர்மங்களும் தன்னை யோக்யதா பர்யந்தமாக கழித்த படியை முன்னிட்டுக் கொண்டு என்றபடி
இப்படி விளம்பித ப்ரதீதிகமான அர்த்தமும் பஹு பிராமண அநு குணமாகையாலே அவற்றுக்கு விருத்தமாக
சங்கராத் யுக்தங்களான சர்வ தர்ம ஸ்வரூப தியாக அர்த்தங்களில் காட்டிலும் உபாதேயம்

ப்ராப்திக்காக ஒரு தர்மமும் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டா என்று ப்ரபத்தியினுடைய நைரபேஷ்யத்தைச் சொல்லுகிறது என்கை விதி பஷத்துக்கு உசிதம்
அப்போது பரி என்கிற உப சர்க்கம் -ஆஸாந்தேந கர்தவ்யம் சுசிநா கர்தவ்யம் -இத்யாதிகளில் சொல்லுகிற சர்வ சாதாரண
யோக்யதா ஆபாதகங்களும் இதுக்கு அங்கமாக ஸ்வீ கார்யங்கள் ஆகா என்று விவஷிக்கிறது

இங்கண் அன்றிக்கே கர்ம யோகம் ஞானயோகம் பக்தியோகம் என்கிற தர்மங்களினுடைய ஸ்வரூப தியாகம் ப்ரபத்திக்கு அங்கம் என்னும் பக்ஷத்தில்
பிரபத்தி சர்வாதிகாரம் இன்றிக்கே ஒழியும்-தர்ம நிஷ்டான சக்தனுக்கு இ றே அவற்றினுடைய தியாகத்தை விதிக்க வேண்டுவது
இது பஹு பிராமண சுத்தமான கார்ப்பண்யம் ஆகிற அங்கத்துக்கும் -புகல் ஒன்றில்லா அடியேன் – குலங்களாய -குளித்து மூன்று –
ந தர்ம நிஷ்டா அஸ்மி-இத்யாதிகளிலே பிரசித்தமான அகிஞ்சன அதிகாரம் என்கிற சம்பிரதாயத்துக்கு விருத்தமாம்
ஈஸ்வரனைப் பற்ற அத்யந்த பாரதந்த்ரையாலே உபாயாந்தரங்களுக்கு ஷேத்ரஞ்ஞன் நித்ய அசக்தன் என்று காட்டி இவனுக்கு
அவற்றினுடைய தியாகத்தை விதிக்கும் என்னுமது சர்வ சாஸ்த்ர ஸ்வ வசன ஸ்வ ப்ரவ்ருத்தியாதி விரோதத்தாலே அத்யந்த பரிஹாஸ்யம் –
அப்போது துல்ய நியாயதையாலே -வ்ரஜ-என்பது தானும் கடியாது
உபாயாந்தரங்களுக்கு ஜீவாத்மா நித்ய அசக்தன் என்கை தங்களுக்கு அநிஷ்டமான அநுவாத பஷத்துக்கு ஸ்த்ரீ கரணம் பண்ணினபடியாம் அத்தனை
ஏக பிரயோகம் தானே அசக்தனைப் பற்ற தியாக அநுவாதமாய் இதரனைப் பற்ற தியாக விதியாகை ஏக வாக்கியத்தில் கடியாது

பலத்தில் வைஷம்யம் இன்றிக்கே அதிகாரியும் ஏகனாய் இருக்க -குரு-லகு -விகல்பமும் சொல்ல ஒண்ணாது
குரு உபாயத்திலே சக்தனானவனுக்கே அதன் தியாக விசிஷ்டமான லகு உபாயத்தை விதித்தால் குரு உபாயத்தில் ஒருத்தரும் பிரவர்த்திப்பார் இல்லாமையாலும்
வேறு ஒரு முகத்தால் அதிகாரி பேதம் சொல்ல ஒண்ணாமையாலும் குரு உபாயத்தை விதிக்கிற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பிரமாணம் இன்றிக்கே ஒழியும்
லகு உபாய ப்ரோசன அர்த்தமாக குரு உபாயத்தை விதித்து அது தன்னையே நிஷேதிக்கிறது என்கையும் அத்யந்த அனுசிதம்
அநு பாயங்களை உபாயங்களாக விதிக்கிறது என்றால் ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகள் மோஹன சாஸ்த்ரங்களாக
பிரசங்கிக்கையாலே சரண்ய ஸ்வரூபாதிகளும் சித்தியாத படியாம்
குருக்களான க்ருஷ்யாதி வியாபாரங்களும் லகுக்களான ரத்னவாணி ஜ்யாதிகளும் அர்த்தார்த்திகள் பக்கல் விகல்ப்பிக்கறதும்
அதிகாரி விசேஷ வியவஸ்தையாலே என்னும் இடம் லோக பிரசித்தம் -ஆழ்வானுடைய சரம ஸ்லோக வியாக்யானத்திலும்
இவ்வளவே விவஷிதம் ஆகையால் ஒரு விரோதமும் இல்லை
சமாவர்த்த நாதிகளில்-ப்ரஹ்மசர்யம் முடித்து க்ருஹஸ்தனாகும் பொழுது செய்யும் ஸ்நநாதிகள் – குரு லகு விகல்பமும்
அவஸ்தா விசேஷங்களாலே நியதம் என்று கொள்ளாத போது குரு விதாந வையர்த்தமும் வரும் –

ஞான பூர்த்தியாதல் -விசுவாச பூர்த்தி யாதல் -யுடையவன் ப்ரபத்திக்கு அதிகாரி -ஞான மாந்த்யமாதல்-விசுவாச மாந்த்யமாதல் யுடையவன்
உபாச நாதிகளுக்கு அதிகாரி என்றால் இச் சரம ஸ்லோகாதிகளுக்கு உப தேஷ்டாக்களுமாய் பரம ஆஸ்திகரும் ஆகையால்
பூர்ண ஞான விசுவாசரான வ்யாஸாதிகளுக்கு உபாஸனாதிகளில் அதிகாரம் இல்லையாம்
அவர்கள் உபதேச காலத்தில் ஞான விசுவாசங்கள் யுடையராகப் பின்பு கலங்கி உபாசகர் ஆனார்கள் என்கைக்கு ஒரு பிரமாணம் இல்லை –

பிரபன்னராய் வைத்து லோக ஸங்க்ரஹார்த்தமாக உபாஸனாதிகளை அனுஷ்ட்டித்தார்கள் என்கைக்கும் அவ்வோ பிரபந்தங்களில் ஒரு வசனம் இல்லை –
அப்படி கல்பிக்கப் புக்காலும் தன் அதிகாரத்துக்கு நிஷித்தமானவற்றை லோக ஸங்க்ரஹமாக அனுஷ்ட்டிக்கப் புக்கால் அவை
இவன் தனக்கும் பாபமாய் அதிகாரத்துக்கு விருத்த அனுஷ்டானம் பண்ணுகையாலே தன் அனுஷ்டானத்தையிட்டு லோக ஸங்க்ரஹம்
பண்ணவும் கடப்படாது ஒழியும் i தனக்கு இரண்டு வழிகள் சாஸ்த்ர அநு மதங்கள் ஆனால் அவற்றில் லோகத்தாருக்கு ஸக்யமாய் அ
வர்களுக்கு இதமாய் இருப்பது ஒன்றைத் தான் அனுஷ்டித்துக் காட்டி லோகத்தாரை அதிலே நிலை நிறுத்துகையே
லோக ஸங்க்ரஹம் என்று ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யத்திலே அருளிச் செய்தார் -அல்லது சந்நியாசிக்கு நிஷித்தமான க்ருஹஸ்த ஏகாந்த தர்மத்தை
சந்நியாசி அனுஷ்ட்டித்துக் காட்டுமது லோக ஸங்க்ரஹார்த்தம் ஆகாது இது ஆஞ்ஞாநா அதி லங்கனாம் அத்தனை –
இப்படியே பிரபத்தி அதிகாரிக்கு நிஷித்ததை அவன் தானே கைங்கர்ய புத்தியாலே அனுஷ்டிக்கையும் ஸ்வ அதிகார விருத்தம்
பிரபத்திக்கு அந பேஷிதங்களான சாஸ்த்ரீயங்களை கைங்கர்ய புத்தியாலே அனுஷ்ட்டிப்பார்க்கு விரோதம் இல்லை

தம் தாம் ஜாதியாதிகளுக்கு அநு ரூபங்களுமாய்த் தம் தமக்கு ஸக்யங்களுமான சர்வ தர்மங்களினுடைய ஸ்வரூப தியாகம் அங்கமாக
விதேயம் என்னும் பாசத்திலும் பிரபத்தி உத்தர காலம் தன் வர்ணாஸ்ரம அதிகாரங்களுக்கு அநு ரூபமாக அடைத்த கைங்கர்யத்தையும் இழந்து
அஹிம்சா சத்ய வசனாதி சாமான்ய தர்மங்களையும் ஆச்சார்ய வந்தனாதிகளையும் தவிர்ந்து பசு மிருக பக்ஷியாதிகளைப் போலே திரியும்படியாகும்

நிஷேத வாக்ய சித்தங்களான நிவ்ருத்தி ரூப தர்மங்கள் ஸ்வ ரக்ஷணார்த்த ஸ்வ வியாபாரம் அல்லாமையாலே சரணாகதியோடு
விரோதம் இல்லாமையால் இங்குப் ப்ரவ்ருத்தி ரூப தர்மங்களினுடைய தியாகமே விவஷிதம் என்னும் நிர்வாகமும் மந்தம் –
நிவ்ருத்தியும் வியாபார விசேஷம் என்னும் இடமும் அதுவும் ஸ்வ ரக்ஷணார்த்த மாம் என்னும் இடமும் லோக வேத சித்தம் இறே

இவ்விதி பலத்தாலே ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி ரூபங்களான சர்வ தர்மங்களையும் தவிர்ந்து திரிகை தானே பிரபன்னனுக்கு சாஸ்த்ரார்த்தம் ஆனாலோ என்னில்
பிரபன்னரான பூர்வர்களும் இப்போது உள்ளாறும் சாவதானமாகப் பண்ணிப் போகிற கைங்கர்யங்களும் அபசார பரிகாரங்களும் விருத்த அனுஷ்டானமாம்
யதா பிரமாணம் பிரபத்தி சம்பிரதாய ப்ரவர்த்தகராய்ப் பரம காருணிகருமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு ப்ரம விப்ர லம்ப சம்பாவனையும் இல்லை

யாவஜ் ஜீவம் சர்வ தர்ம தியாகம் விதேயமாகில் அன்றோ இவ்விரோதம் உள்ளது -பிரபத்ய அனுஷ்டான க்ஷணத்தில் சர்வ தர்மங்களினுடைய
ஸ்வரூப தியாகம் அங்கமானால் விரோதம் இல்லையே எண்ணில் -அப்போது சம்பாவிதம் அல்லாதவற்றினுடைய ஸ்வரூப தியாகம் விதிக்க வேண்டா –
சம்பாவிதம் ஆனவற்றினுடைய ஸ்வரூப தியாகம் விதேயமாகில் அப்போது உண்டான பகவத் க்ஷேத்ர வாச சிகா யஜ்ஜோபவீத
ஊர்த்வ புண்டர தாரணாதிகளைத் தவிர்ந்து கொண்டு பிரபத்தி பண்ணபி பிரசங்கிக்கும் –

ஆகையால் உபாசனத்தில் வரும் கர்மாதி யங்கங்களாலே நிரபேஷையாய் இருக்கிற பிரபத்திக்கு அங்கமாக ஒரு தர்மத்தையும் பற்ற வேண்டா
என்கையை தியாக விதி பஷத்துக்கு உசிதம் -இந்தத் தியாக விதியான பக்ஷம் தன்னிலும் உபாயாந்தர சாமர்த்தியம் இல்லாதார்க்கும் –
அது உண்டாகிலும் விளம்ப ஷமர் அல்லாதார்க்கும் இப்பிரபத்தியில் அதிகாரம் -அப்படியானால் ஒரு பிரமாணத்துக்கும் விரோதம் இல்லை

பூர்வாச்சார்யர்களும் இவ்விடத்தில் சர்வ தர்மஸ்வரூப தியாகம் பிரபத்யங்கம் என்றும் இப்படி அன்று என்றும் விவாதமும் பண்ணினார்கள் அல்லர் –
பிரபத்திக்கு அதிகாரமான ஆகிஞ்சன்யமும் ப்ரபத்தியினுடைய நைரபேஷ்யமும் இச் சரம ஸ்லோகத்தில்
எந்தப் பதங்களிலே விவஷிக்கை விமர்சித்தார்கள் அத்தனை

அதிகாரம் புரஸ் க்ருத்ய உபாயஸ்ய நிரபேஷதாம் ஏக சப்தேந வக்தீதி கேசித் வாக்ய விதோ விது –என்று
பிரபத்திக்கு அதிகாரம் ஆகிஞ்சன்யம் என்று சொல்லி
மேலே -ஏகம்-மூலம் நைரபேஷ்யம் -வேறே அங்கங்கள் வேண்டாம் -என்பதாகவே பொருள் உரைத்தார்கள்

நைரபேஷ்யம் புரஸ் க்ருத்ய விஹிதஸ்ய லகீயஸ உபாயஸ்ய அதிகாரம் து சோக த்யோத்யம் விது பரே-என்று
நைரபேஷயம் சொன்ன பின்பு இந்த லுகுவான உபாயத்தை கைக் கொள்ளும் தகுதி உள்ள அதிகாரி மாஸூச -என்று
உபாயாந்தரங்களை கைக் கொள்ள இயலாத நிலை என்பதே

இத்தம் அர்த்த அவிசேஷ அபி யோஜநா பேத மாத்ரத ப்ராஸாம் விவாத சம்விருத்தோ பாஷ்ய காரை அவாரித–என்று
கருத்து வேறுபாடு ஒன்றும் இல்லை -எந்தப்பதம் எத்தைக் காட்டும் என்பதிலேயே யோஜனா பேதம் -ஆகவே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் தடுக்கவில்லை

அஞ்ஞாத பூர்வ வ்ருத்தாந்தை யத் தத்ர ஆரோபிதம் பரை தத் து ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தாத்யை நிர்மூலம் இதி தர்சிதம் –என்று
முன்பு உள்ளவற்றைக் குறித்து அறியாதவர்களாக -சரம ஸ்லோகத்தில் தர்மங்களைத் துறக்க வேண்டும் என்று ஒரு இல்லாத
அம்சம் கூறப்பட்டதோ-அதுவே வேரில்லாத கருத்து என்று ஸ்ரீ எங்கள் ஆழ்வான் போன்றார் அருளிச் செய்தது –

ஆனால் இதம் சரணம் அஞ்ஞானம் இதமேவ விஜாநதாம்-இதம் திதீரஷதாம் பாரம் இதம் ஆனந்த்யம் இச்சதாம் -ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்திரம் -17- 101-என்றும்
அவித்யாதோதேவே பரிப்ருட தயா வா விதி தயா -ஸ்வ பக்தேர் பூம்நா வா ஜகதி கதம் அந்யாம் அவிதுஷாம் –ஸ்ரீ பட்டர் முக்த ஸ்லோகம் -என்றும்
சொல்லுகிற அதிகார பேதம் இருக்கும்படி என் என்னில்-இவ்விடத்தில் சொன்ன அஞ்ஞானம் உபாஸ நாதிகளில் தெளிவில்லாமை யாதல்
பிரபத்தி தன்னிலும் ஸூஷ்ம விசேஷங்கள் அறியாமை யாதலாம் அத்தனை
இவற்றில் -விஜாநதாம் -என்றும் -தேவே பரி வ்ருடதயா வா விதி தயா -என்றும் சொன்ன ஞான விசேஷமும் உபாஸனாதிகளில் தெளிவாதல்
பிரபத்திக்கு உபயுக்தமான சரண்ய குணாதி விஷயத்தில் தெளிவாதலாம் அத்தனை அல்லது இதுக்கு அந பேஷிதமான சர்வ விஷய ஞானம் அன்று
பரி வ்ருடத்வ ரூபமான சரண்ய குண விசேஷ ஞானம் இறே இங்கு சொல்லப் படுகிறது
இவ்வுபயுக்த ஞானம் யுண்டானாலும் உபாயாந்தரத்தில் சக்தி இல்லாத போது அகிஞ்சனனாய் ப்ரபத்திக்கு அதிகாரியாம்-
சக்தி யுண்டேயாகிலும் -சரைஸ்து சங்குலாம் க்ருத்வா லங்காம் பரபலார்த்தந –மாம் நயத்யேதி காகுத்ஸ்த-
தத்தஸ்ய சத்ருசம் பவேத் -ஸ்ரீ ஸூந்தர -39–30- என்கிறபடியே
ரக்ஷகன் கை பார்த்து தான் கை வாங்கி இருக்கை அன்றோ உசிதம் என்னில்
இதி பிரபன்னனுடைய உத்தர க்ருத்ய விசேஷத்துக்கு உதாஹரணமாம்
அல்லாத போது உபாய விதாயக சாஸ்திரங்கள் நிரார்த்தங்கள் ஆகும் –

உபாயாந்தரத்தில் தனக்கு ஞானமுண்டாய் -அதில் அனுஷ்டான சக்தியும் யுண்டானாலும் விளம்ப ஷமன் அன்றிக்கே இருக்குமாகில்
கடுக பலம் தர வல்ல ப்ரபத்தியே நமக்கு உசிதை என்று இருக்குமவனும் இப்பிரபத்திக்கு அதிகாரியாம்
இத்தை -இதம் திதீர்ஷ்தாம் பாரம் -இத்யாதிகளில் சொல்லுகிறது -எங்கனே எனில் -திதீர்ஷ்தாம் பாரம்-என்றது
கடுக அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பிறக்க வேணும் என்னும் த்வரை யுடையார்க்கு என்றபடி –
ஆனந்த்யம் இச்சதாம் என்றது ஸ்வரூப ப்ராப்ய பரிபூர்ண பகவத் அனுபவத்தைப் பெற்று அல்லது தரிக்க மாட்டார்க்கு -என்றபடி –

இவ்விரண்டையும் நினைத்து -ஸ்வ பக்தே பூம்நா வா -என்கிறார் -இங்கு பக்தி என்றது ப்ரேம பரவஸ்யத்தைச் சொன்னபடி
அல்லது பக்தி யோகத்தைச் சொன்னபடி அன்று –
இப்படி பக்தியினுடைய பூமாவாகிறது கடுகப் பிராப்தி கிடையாத போது அழியும்படியான அவஸ்தா விசேஷம்
இது சிலருக்கு கட்டளைப் பட்ட பக்தியோகம் இல்லையாகிலும் ஸூக் ருத விசேஷ மூலமான பகவத் பிரசாதத்தாலே வரும்
இவ்வவஸ்தை யுடையவனும் ப்ரபத்திக்கு அதிகாரி

இப்படியாகையால் உபாயாந்தரத்தில் அஞ்ஞராய் -இவ்வுபாயத்தில் சமுதாய ஞான மாத்ரமாய் யுடையராய் இருப்பார்க்கும்
இதிலும் உபாயாந்தரத்திலும் தெளிவு யுண்டானாலும் உபாயாந்தரத்தில் அனுஷ்டான சக்தி இல்லாதார்க்கும்
இவை இரண்டும் யுண்டானாலும் விளம்பம் பொறாத ஆர்த்தி யதிசயம் யுடையார்க்கும் பிரபத்தியிலே இழியலாம்
இவ்விளம்ப ஷமனும் தான் நினைத்த காலத்தில் பலம் பெறுகைக்கு உபாயாந்தர ரஹிதன்
இப்பிரகாரத்தை நினைத்து -ஜகதி கதிம் அந்யாம் அவிதுஷாம் -என்கிறது –

வியாசாதிகள் அதிகாரி புருஷர்கள் ஆகையால் விளம்ப ஷ மருமாய் இருப்பார்கள் -ஆகையால் உபாசனத்திலே இழிந்தார்கள்
அல்லது ஞான மாந்த்யமாதல்-விசுவாச மாந்த்யமாதல் -உண்டாகி இழிந்தார்கள் அல்லர் –
அசக்தஸ்யாதி க்ருச்சேஷூ துராசா தார்டடய சாலிந -கஸ்ய சித் புத்தி தவ்ர்பல்யம் லகு த்யாகஸ்ய காரணம் -என்றும்
தத்ர பிரபத்ய நர்ஹாணாம் அந்யாதித்யபி யுஜ்யதே வியாஸாதிஷூ து நைவஷா நீதி சம்சய காதிஷூ -என்றும்
இப்படி உபாசனை பிரபதங்களுக்கு அதிகாரம் வியவஸ்திதம் ஆகையால் இரண்டு சாஸ்திரமும் ச பிரயோஜனம் –
இரண்டு அதிகாரிகளுக்கும் ஸ்வ தர்மத்தில் பிரதிபத்தி வைஷம்யமே உள்ளது -பிரபன்னனுக்கு கோரின பலத்தைப் பற்ற
வேறு ஒன்றை அனுஷ்டிக்கில் ப்ரஹ்மாஸ்த்ர பந்த நியாயத்தாலே விரோதம் யுண்டானாலும்
ஸ்வயம் பிரயோஜனமாக வாதல் பகவத் பாகவத ஸம்ருத்தி யாதி பலாந்தரத்தைப் பற்ற வாதல்
வேறு ஒன்றை அனுஷ்ட்டித்தால் விரோதம் இல்லை –

இப்படி ஸ்வரூப தியாகம் கூடாது ஒழிந்தாலும் உபாயத்வ புத்தி தியாகம் பண்ணுகை -பரித்யஜ்ய -வுக்குப் பொருளானாலோ என்னில்
பிரபன்னனுக்கு உத்தர க்ருத்ய கோசாரங்களான வாக்கியங்களில் உபாயத்வ புத்தி தியாகம் விதிக்கிற இடம் உசிதம் –
இங்கு உத்தர க்ருத்ய பரம் அன்றிக்கே உபாய விதாயகமாய் இருக்கிற இவ்வாக்கியத்தில் சொல்லுகையாலே
இப்புத்தி தியாக பூர்வகமான தர்ம ஸ்வரூபம் ப்ரபத்திக்கு அங்கமாக அநுஷ்டேயம் என்று புலிக்கையாலே
ஸ்வயம் பிரயோஜனமாக ம் கேவல கைங்கர்யம் உத்தர க்ருத்யம் என்கிற பதம் சித்தியாது –

இவ்வுபாயத்துக்குச் சொல்லுகிற தர்மாந்திர நைரபேஷ்யமும் கிடையாது -இவ்வுபாயம் அகிஞ்சனாதிகாரம் அன்றிக்கே ஒழியும்-
எங்கனே என்னில் -உபாயம் அல்லாதவற்றில்
உபாயத்வ புத்தி தியாகம் இங்கே விதிக்க வேண்டா -உபாயமானவற்றில் உபாயத்வ புத்தி தியாகம் பண்ணி அனுஷ்டிக்கை யாவது
பழைய உபாஸ நாதிகளில் நிலையாம் –
இங்கு உபாயத்வ புத்தி தியாகம் பொருளாகச் சொல்லுகிற பக்ஷத்தில் தியாக விதிக்கும் அனுஷ்டான விதிக்கும் அதிகாரி பேதத்தாலே
விரோதம் பரிஹரித்த இடம் அநபேஷித வசனம் –
இங்கு ஸ்வரூப தியாகம் சொல்லும் போது இறே இவ்விரோத பிரசங்கம் உள்ளது -இப்படி புத்தி விசேஷ தியாக பூர்வக
கர்ம ஞான பக்திகளைப் பிரபத்திக்கு அங்கமாக இசையும் பக்ஷத்தில் உபாசன பிரபதனங்களுக்கு அங்காங்கி வியபதேசத்தில் மாறாட்டமே யுள்ளது
அங்க பாவத்தில் யதா கதஞ்சித் அனுஷ்டானம் அமையும் என்கிற வைஷம்யமும் பந்தம் –
சகல அங்கோப சம்ஹாரே காம்ய கர்ம ப்ரஸித்யதி -என்று சொல்லப் பட்டது இறே

அத ஸ்வரூப தியாக உக்தவ் கைங்கர்யஸ்ய அபசாரதா உபாயத்வம் இதி தியாகோ தத் ஸ்வரூப அங்கதா பவேத் -என்றும்
சாத்விக தியாக யுக்தாநாம் தர்மாணம் ஏகத் அங்கதா நூநம் விஸ்ம்ருத காகாதி வ்ருத்தாந்தை உபவர்ணிதா -என்றும்
ஸக்ருத் ப்ரபத நேந ஏவ தர்மாந்தர தவீயஸா தத் ஷணே அபிமதம் பூர்வே சாம்ப்ராபு இதி சுச்ருமே -என்றும்
ப்ரஸக்த அங்கத்வ பாதே து ப்ரஹ்மாஸ்த்ர சம தேஜஸே உபாயஸ்ய ப்ரபாவச்ச கைங்கர்யாதி ச ஸூஸ் திரம் -என்றும் சொல்லக் கடவது இறே

ஆகையால் -இங்கு சர்வ தர்மங்களினுடைய ஸ்வரூப தியாகத்தை அங்கமாக விதிக்கிறது -என்றும் –
அவை அங்கமாம் படி இங்கு புத்தி விசேஷ தியாக மாத்திரம் விதிக்கிறது -என்றும்
சொல்லுகிற பக்ஷங்கள்ஆஞ்ஞா அநு பாலனாதி சாஸ்த்ரங்களுக்கும் -ப்ரபத்திக்கு நைரபேஷ்யம் சொல்லுகிற சாஸ்த்ரங்களுக்கும்-
பூர்வாச்சார்ய சம்பிரதாயங்களுக்கும் ப்ரபன்னராய்ப் போந்த பூர்வ சிஷ்டர்களுடைய ஆசாரத்துக்கும் விருத்தங்களாம்
இப்படி யுக்த தோஷங்களாலே தர்மங்களினுடைய ஸ்வரூப தியாகமும் ப்ரபத்திக்கு அங்கமன்று –
யுக்த நைரபேஷ்யத்தாலே அந்த தர்மங்களினுடைய ஸ்வரூபமும் இதுக்கு அங்கம் அன்று
ஆகையால் இங்கு மற்றொரு தர்மத்தாலும் இப்பிரபத்திக்கு அபேக்ஷை இல்லை என்கையில் இத் தியாக விதிக்கு தாத்பர்யம்

இப்படி ப்ரதிஷேதிக்கைக்குப் பிரசங்கம் வேணும் -இங்கு என்ன தர்மங்கள் ப்ரஸக்தங்களாகப் ப்ரதிஷேதிக்கப் படுகின்றன என்னில்
வேதாந்த சோதிதைகளான வித்யைகளில் ஒரு வித்யையில் ஓதி அங்கங்களாகத் தோற்றின வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களும் கதி சிந்த நாதிகளும்
வித்யாந்தரத்திலும் வருமா போலே ந்யாஸ வித்யையிலும் இவை துல்ய நியாதயையாலே அங்கங்களாய் வரப் புக
இப்படி அங்கத்வ பிரசங்கம் உடைய சர்வ தர்மங்களாலும் இதுக்கு அபேக்ஷை இல்லை என்கை இவ்விடத்துக்கு உசிதம்

இத் தர்மங்களுக்கு -ஸஹ காரித்வேந –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -3–4-33-என்பதில் சொன்ன வித்யா ஸஹ காரித்வ வேஷம் தவிர்த்தாலும்
விஹிதத் வாச்சாச்ரம கர்மாபி -3-4-32-என்பதில் சொன்ன விநியோகாந்தரத்துக்கு ப்ரபன்னன் பக்கல் நிவாரகர் இல்லை –
ஆகையால் இத் தர்மங்களினுடைய அனுஷ்டானமும் -தர்மங்களைத் த்யஜிக்கையும் ப்ரபத்திக்கு அங்கம் இல்லாமையால்
அசக்யங்களில் நைரஷ்யம் அதிகாரத்தில் சொருகும் -ஸக்யமான நித்ய நைமித்திகங்களினுடைய
அனுஷ்டானம் ஆஞ்ஞா அநு பாலனமான கைங்கர்ய மாத்ரமாம்

சங்கல்ப மாத்ரமேவ அங்கம் ஸ்ருதம் ஆசரணம் புந அநங்கம் ஆஞ்ஞயா பிராப்தம் சங்கல்ப நிபந்தநம்–

இப்படியாகில் இவனுக்கு நித்ய நைமித்திகங்களில் அடைக்க ஒண்ணாத ப்ரபூத கைங்கர்யங்களுக்கு ப்ரயோஜகர் -ஆர் என்னில் –
இவை இவனுக்கு உபாயாந்தரத்தில் புகா –
அங்காந்தர நிரபேஷையான ப்ரபத்திக்கு பரிகரங்களும் ஆகா -அகரணத்தில் ஈஸ்வரன் வெறுக்கும் என்று செய்கிறானும் அல்லன்-
தனியே இவை தமக்கு ஒரு பாப க்ஷய ஸ்வர்க்க பசு புத்ராதி பலாந்தரத்தை ஆசைப்பட்டுச் செய்கிறானும் அல்லன் –
லௌகிகரானவர்கள் த்யூயாதிகள் பண்ணுமாப் போலே கேவலம் தன உகப்பாலே ப்ரவர்த்திக்கிறானும் அல்லன் –
முக்தரைப் போலே பகவத் அபிப்ராயத்தைப் பிரத்யக்ஷமாகக் கண்டு அவனை உகப்பிக்கைக்காக ப்ரவர்த்திக்கிறானும் அல்லன் –
மற்று எங்கனே என்னில்
இக்கைங்கர்யங்களுக்கும் பலாந்தரங்கள் போலே பகவத் ப்ரீதியும் பலமாக சாஸ்த்ர சித்தமாகையாலே அவன் உகப்பிலே
சத்வோத்தரனான தன் ப்ரக்ருதி ஸ்வ பாவத்தாலே ருசி பிறக்கையாலே
ஸூஹ்ருத் புத்ராதி உபாலாலனங்களில் போலே சர்வவித பந்துவான அவனுடைய ப்ரீணநங்களிலே சாஸ்திரம் கை விளக்காகப் பிரவர்த்திக்கிறான்

இவ்விடத்தில் சிலர் சர்வேஸ்வரன் பக்கலிலே சர்வ பர ந்யாஸம் பண்ணின விவேகிக்குத் த்யாஜ்ய உபாதேய விபாக நிர்ணயகம் ஸ்வரூப அஞ்ஞானம் அன்றோ –
இப்படி இவன் ஸ்வரூப வச்யனாம் அத்தனை போக்கி சாஸ்த்ர வச்யனாம் படி என் என்று சொல்லுவார்கள் -இதுவும் அநு பந்நம் -எங்கனே என்னில்
ஸ்வரூபம் இன்னபடி இருக்கும் என்று சாஸ்திரத்தைக் கொண்டு அறுதியிட்டால் -இஸ் ஸ்வரூபத்துக்கு இன்ன புருஷார்த்தமும் தத் உபாயமும் த்யாஜ்யம்
இன்ன புருஷார்த்தமும் தத் உபாயமும் உபாதேயம் -என்று பிரித்துத் தெளிகைக்கு முக்தனாம் அளவும் சாஸ்திரம் ஒழிய வழியில்லை –
ஸ்வரூபத்தில் சேக்ஷத்வாதிகளைக் கொண்டு சில ஓவ்சித்திய மாத்திரம் அறியலாம் அத்தனை அல்லது -சேஷி உகந்த கைங்கர்யத்தின் பிரகாரம் இது –
இக்கைங்கர்யத்துக்கு உபாயங்கள் இவை -என்று ஸ்வரூப ஞானம் நியமித்துக் காட்டாது –
ஆனபின்பு சாஸ்திரத்தை அநாதரித்து நிஷித்த த்ரவ்யங்களைக் கொண்டதால் -விஹிதங்கள் தம்மிலும் நியாய ஆர்ஜிதம் அல்லாத த்ரவ்யங்களைக் கொண்டதால் –
தனக்கு ருசித்த படியே சாஸ்த்ர விருத்தமாய் இருக்கும் கட்டளையிலே கைங்கர்யத்தை நடத்தப் பார்த்தால் உபசார அபசாரங்களுக்குப் பிரிவில்லையாம்
அப்போது தன் ருசி ஒழிய வேறு நியாமகம் இல்லாமையால் முமுஷுக்கள் தவிர்ந்து போருகிற சர்வ நிஷித்தங்களையும்
தன் ருசி மாத்திரத்தாலே கைங்கர்யமாக அனுஷ்ட்டிக்கப் பிரசங்கிக்கும்
ஹவிர் நிவேதனத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் -சாஸ்த்ர விருத்தாநி சம்ப்ருத்ய-ஸ்ரீ நித்ய கிரந்தத்தில் -என்று அருளிச் செய்தார்
ஆகையால் சாஸ்த்ர வஸ்யனாய் தன் அதிகாரத்துக்கு சாஸ்திரம் அடைத்த கைங்கர்யங்களையே பண்ணப் பிராப்தம் –

தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய அகார்ய வியஸ்திதவ் ஜ்ஞாத்வா சாஸ்த்ர விதா நோக்தம் கர்ம கர்த்தும்
இஹ அர்ஹஸி -ஸ்ரீ கீதை -16-24-என்ற உபதேசம் -சர்வாதிகாரிகளுக்கும் பொதுவாய் இருக்கும் –
ஆளவந்தார் ஸ்ரீ கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலே -ஜ்ஞாநீ து பரமை காந்தி ததாயத்தாத்ம ஜீவந –
தத் சம்ச்லேஷ வியோகைக ஸூக துக்கஸ்ததேகதீ-29- -என்றும்
பகவத் த்யான யோகோக்தி வந்தன ஸ்துதி கீர்த்தனை லப்தாத்மா தத் கத பிராண மநோ புத்தி இந்திரிய க்ரிய-30–என்றும்
விஜ கர்மாதி பக்தயந்தம் குர்யாத் ப்ரீத் யைவ காரித உபாயதாம் பரித்யஜ்ய நியஸ்யேத்தேவே து தமபி -31–என்றும் அருளிச் செய்தவிடத்தில் –
ப்ரீத் யைவ காரித-என்றதுவும் சாஸ்திரம் வேண்டா என்றபடி அன்று -இங்கு சாஸ்திரம் கொண்டே அறிய வேண்டுகிற கைங்கர்யம் தன்னில்
ஸ்வாமி சந்தோஷ ஜனகத்வம் அடியாக சேஷபூதனான தனக்குப் பிறக்கிற ப்ரீதியினுடைய ப்ரேகத்வ அதிசயம் சொல்லுகையிலே தாத்பர்யம் –
இஸ் ஸ்லோகங்களை உபாசன அதிகாரி பக்கலிலே யோஜிக்கும் போது உபாஸ நாதிகளுடைய ஸ்வாதுதமத்வத்தையும்
பல உபாயமான சரண்யனுக்குப் ப்ரசாதனமாய்க் கொண்டு பலத்துக்கு சாஷாத் உபாயம் அன்றிக்கே நிற்கிற நிலையையும்
இவ்வுபாச நத்தாலே ப்ரசன்னமான சர்வேஸ்வரன் தானே பலத்துக்கு சாஷாத் உபாயமாய் நிற்கிற நிலையையும் சொல்லுகையிலே நோக்காகக் கடவது –
ஸ்வதந்த்ர பிரபத்தி நிஷ்டன் திறத்தில் -இஸ் ஸ்லோகங்களை யோஜிக்கும் போது-இவை ஆஞ்ஞா அநுஜ்ஜைகளாலே பண்ணும் கைங்கர்யங்கள் எல்லாம்
பக்தி யோகாதிகளின் கட்டளை குலையாது இருந்தாலும் ஸ்வாமி ஸந்தோஷம் ஒழிய வேறொரு ஸ்வர்க்க மோஷாதி பிரயோஜனத்துக்கு
உபாயமாக அனுஷ்டிக்கிறான் இல்லாமையாலே-இவனுக்கு அநந்ய உபாயதையும் அநந்ய ப்ரயோஜனதையும் குலையாதே இருக்கிற படியையும்
அகிஞ்சனான இவனுக்கு ஈஸ்வரன் தானே உபாயாந்தர ஸ்தானத்தில் நின்று பலம் கொடுக்கிறபடியையும் சொல்லுகையிலே தாத்பர்யம் –

இரண்டு அதிகாரிகளும் பிரதிபுத்தா ந சேவந்தே-என்றும் -அநந்ய தேவதா பக்தா -என்றும் நான்யம் தேவம் நமஸ்குர்யாத்-என்றும் -இத்யாதிகளில் படியே
பரமைகாந்திகளாய் இருக்க -இங்கு நிஜ கர்மாதி பக்தயந்தம் –ஸ்ரீ கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் -31-என்று அருளிச் செய்தபடியே
வர்ணாஸ்ரமாதி தர்மங்களை இவர்கள் அனுஷ்ட்டிக்கப் புக்கால்
அக்னீ இந்திராதி தேவதா வ்யாமிஸ்ரதையாலே பிரமை காந்தித்தவம் குலையாதோ-என்று வேதாந்த வ்யுத்புத்தி பண்ணாதார் சோத்யம் பண்ணுவார்கள்
இவ்விடத்தில் சாஷாதப்ய விரோதம் ஜைமினி -1 –2–29-என்கிற ஸூத்ரத்தின் படியே அக்நயாநாதி வ்யுத்புத்தி வசத்தால் அக்நயாதி சப்தங்களை
சர்வேஸ்வரனுக்கு சாஷாத் வாசகங்களாக நிர்வஹிக்கலாம் இடத்தில் இவை ஸ்ரீ சஹஸ்ர நாமத்தின் திருநாமங்கள் படியே
நிற்கையாலே இவற்றில் வேதாந்ந்த்ர ஸ்பர்சம் இல்லை –

தேவான் ருஷீன் பித்ரூன் பகவாதத்மகாந் த்யாத்வா சந்தர்ப்யம்-என்று நித்ய ப்ரப்ருதிகளிலே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்த படியே
தத் தத் தேவதா சரீரிகனாய்ப் பரமாத்வை அனுசந்தித்திக் கொண்டு தத் தத் கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கை சாஸ்த்ர பல ஸித்தமான இடத்தில்
உபாஸாத் தரைவித்யாத் ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -1–1–32–என்கிறபடியே ப்ரதர்தன வித்யாதிகளிலே விதேஷ்யமான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தாலும்
சேதன அசேதன விசிஷ்டனாகவும் பரமாத்மாவை உபாசியா நின்றாலும் விசேஷணமான சேதன அசேதனங்களில் ஆராதயத்வம் இல்லாதாப் போலே
இவ்விடத்தில் விசேஷணமான தேவ ரிஷி பித்ராதிகளை இவன் ஆராதிக்கிறான் அல்லன்

அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞாநாம் போக்தா ச பிரபு ரேவச -ஸ்ரீ கீதை -9–24-என்றும்
ஹவ்ய கவ்யம் புகேகஸ் த்வம் பித்ரு தேவ ஸ்வரூபத்ருத் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1- 19-73-என்றும்
யே யஜந்தி பித்ரூன் தேவான் ப்ராஹ்மணான் சஹுதாச நாந் சர்வ பூதாந்த்ர ஆத்மாநம் விஷ்ணுமேவ யஜந்தி தே -சாந்தி பர்வம் -355-41-என்றும்
சர்வ அந்தர்யாமியானவனே பிரதிபுத்தனான இவனுக்கு ஆராத்யன் ஆகையால் இப்படி தெளிந்து அனுஷ்டிக்குமவனுக்கு
யதா சாஸ்திரம் அனுஷ்டிக்கிற கைங்கர்யங்களால் உபாயாந்தர ஸ்பர்சம் வராதாப் போலேயும்
ஆராத்ய விசேஷணமாக விதி பல ப்ராப்தங்களான சேதன அசேதனங்களால் தேவதாந்த்ர ஸ்பர்ச தோஷம் வாராது

நாராயணம் பரித்யஜ்ய ஹ்ருதிஸ்தம் பிரபுமீஸ்வரம் -யோ அந்நியம் அர்ச்சயதே தேவம் பரபுத்தயா ச பாப பாக் -ப்ரஜாபத்தியா ஸ்ம்ருதி
யஸ்து நாராயணம் தேவம் சாமான்யேநாபி மந்யதே மந்யதே -ச யாதி நரகம் கோரம் யாவச் சந்த்ர திவாகரம் -என்றும்
புத்த ருத்ராதி வசதீம் மசாநம் சவமேவ ச அடதீம் ராஜதாநீம் ச தூரத பரிவர்ஜயேத்-சாண்டில்ய ஸ்ம்ருதி -என்றும் இத்யாதிகளில் படியே
தேவதாந்த்ரங்களிலே பரதவ புத்தி பண்ணுதல் -சமத்துவ புத்தி பண்ணுதல் -நித்ய நைமித்திகங்களிலே துவக்கற்ற தேவதாந்த்ரங்களிலே செல்லுதல் செய்யில்
பரமைகாந்திக்கு தோஷமாம் அல்லது நித்ய நைமித்திகங்களில் ஆராத்யனான சர்வ அந்தர்யாமிக்குச் சரீரமாய் நிலையில் இத்தேவதைகள் பக்கல்
பரத்வ புத்தியும்- சாம்ய புத்தியும் -ஸ்வ நிஷ்ட புத்தியும் -ஆராத்யத்வ புத்தியும் -பல பிரதான புத்தியும் -இல்லாமையாலே
உபாஸ்ய விசேஷணங்களான பிராண வைஸ்வாநர த்ரைலோக்யாதிகளால் இவனுக்கு வியபிசாரம் வராதாப் போலே
சாஸ்த்ர சித்தங்களான அக்னீ இந்திராதி விசேஷணங்களால் இவனுக்கு ஏகாந்த்ய விரோதம் வாராது –

வங்கிபுரத்து நம்பியும் ப்ரபன்னனுக்கு அஹோராத்ர க்ருத்யமான பகவத் சமாராதனத்தை சொல்ல இழிந்து
காயத்ரீ ஜெப பர்யந்தம் மந்த்ர ஆசமன பூர்வகம் -சாந்த்யம் கர்மாகிலம் சாது ஸமாப்ய ச யதா விதி –
ஸமிதாஜ் யாதிபிர் த்ரவ்யை மந்தரைரபி யதோதிதை-ஹூத்வா அக்னீந் அக்னி ஹோத்ராதவ் யுக்தம் காலமபி ஷிபன் -என்றும்
ததோ மாத்யந்தினம் கர்ம ஸ்வோதிதம் ஸ்ருதி சோதிதம்-ஸ்நாநாதி ப்ரஹ்ம யஞ்ஞாந்தம் க்ருத்வா அகில மதந்த்ரித-என்றும்
ஹோமம் பித்ரு க்ரியாம் பச்சாத் அநு யாகாதிகம் ச யத் -என்றும் இப்பிரகாரங்களிலே
தத் தந்மந்த்ர பூர்வகங்களான வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களை அருளிச் செய்தார்
பட்டரும் ஆழ்வானும் தாம் தாங்கள் அருளிச் செய்த நித்யங்களிலே -ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி யுதிதம் கர்ம யாவச் சக்தி பாராத்மந –
ஆராதநத்வே நாபாத்ய ச ஊர்த்வ புண்டரச்ச தர்ப்பயேத் -இத்யாதிகளை அருளிச் செய்தார்
பெரிய ஜீயரும் -நம் ஜீயரும் -ஸ்ரீ பராசர்ய பட்டார்ய சரணவ் ஸம்ஸ்ரேயமஹி -இத்யாதியாலே
சம்பிரதாய விசேஷ ஞாபந அர்த்தமாக குரு நமஸ்காராதிகளைப் பண்ணி
பகவச் சரணாம் போஜ பரிசார்ய விதிக்ரமம் -ஏகாந்திபிர் அநுஷ்டேயம் நித்யம் சமபிதத்யமஹே -என்று தொடங்கி
ஆபோ ஹித்யாதிபிர் மந்த்ரை வாசகை பரமாத்மன சம் ப்ரேஷிய மந்த்ர ஆசமனம் மந்த்ரைஸ் தத் ப்ரதிபாதிகை–
ஆதித்யாந்த ஸ்தி தஸ்ய அர்க்க்யம் விதீர்ய பரமாத்மன -ப்ரதிபாதி கயா விஷ்ணோ சவித்ரயா தம் ஜபேத்விரம்-த்யாயன் ஜப்த்வோ
பதிஷ்டேத தமேவ புருஷோத்தமம்-நாராயணாத் மகான் தேவான் ருஷீன் சந்தர்ப்பயேத் பித்ரூன் -என்று அருளிச் செய்தார்
பாஷ்யகார சம்பிரதாயத்தில் உள்ள குளங்கள் எல்லாம் இன்று அறுதியாக ஸ்வ ஸூத்ர உக்தத்தின் படியே தத் தத் தேவதா
மந்த்ரங்களைக் கொண்டு விவாஹ உப நயனாதிகள் அனுஷ்ட்டிக்கவும் காணா நின்றோம்
பெரிய நம்பி முதலான பரமாச்சார்யர்களும் தம் தம் ஸூத்ரங்களின் படியே யஞ்ஞாதிகள் பண்ணினார்கள் என்னும் இடம் சர்வருக்கும் பிரசித்தம்

ஆனபின்பு பாஷ்யகாரருடையவும் தத் சிஷ்ய ப்ரவிஷ்யர்களுடையவும் உபதேச அனுஷ்டானங்களில் நிஷ்டை யுடையாருக்கு
ஆகம சித்தாந்த அநு வர்த்திகளான சம்ஹிதா விசேஷங்களில் பிரதிநியதமாகச் சொல்லும் மந்த்ர விசேஷங்களைக் கொண்டு
க்ரியா விசேஷங்கள் அனுஷ்ட்டிக்க ஒண்ணாது
அதிகாராதிகளுக்கு அநு ரூபமாகச் சதுர்வித பஞ்சராத்ரமும் விபக்தமாய் நிற்கும் நிலையம் வசன விரோதம் இல்லாவிடத்தில்
அநுக்தம் அந்யதோ க்ராஹ்யம் -என்கிற நியாயம் நடக்கிறபடியும் நாலு ஆஸ்ரமத்திலும் ப்ரஹ்ம வித்யையும் மோக்ஷ பலமும் யுண்டு என்று
சாரீரகாதிகளிலே சமர்த்தித்தால் போலே ஆகம சித்தாந்திகள் நாலிலும் சாஷான் மோக்ஷ உபாயமும் மோக்ஷ பிராப்தியும் யுண்டு என்றும்
ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ர ரக்ஷையிலே உபபாதித்தோம்
இச் சாஸ்திரங்களில் வியவஸ்திதமாக விதித்தபடி ஒழியத் தம் தமக்கு ருசித்த மந்த்ரங்களைக் கொண்டு சர்வ கர்மங்களையும்
அனுஷ்ட்டித்தால் ப்ராயச்சித்தாதிகளும் பரக்கச் சொல்லப் பட்டன –
ஆனபின்பு முக்தனாம் அளவும் ஸ்வ அதிகார அநு குணமாகச் சாஸ்திரம் சொன்ன கட்டளை அன்றிக்கே கைங்கர்யம் பண்ண விரகில்லை

இப்படி பிரபன்னனுக்கும் சாஸ்த்ர வஸ்யனாய் சாஸ்த்ர யுக்த கைங்கர்யமே பண்ண வேண்டுகையாலே
விதி நிஷேத லங்கந பேஷமும் விஹித நிஷித்த தியாக பக்ஷமும்
வர்ணாஸ்ரம தர்மங்கள் உபாதி நிமித்தங்கள் ஆகையால் ஸ்வரூப ஞானம் பிறந்தவனுக்கு த்யாஜ்யங்கள் என்கிற பக்ஷமும்
இவை செய்யவுமாம் தவிரவுமாம் -என்கிற பக்ஷமும் இவை தவிர்ந்தாலும் உகப்பிக்குமத்தனை ஒழிய வேறொரு ப்ரத்யவாயாம் இல்லை என்கிற பக்ஷமும்
இவை அனுஷ்டியாத போது லோக விரோத மாத்திரமே ப்ரத்யவாயம் என்கிற பக்ஷமும் மற்றும் இப்புடைகளில் உள்ள பக்ஷங்களும் எல்லாம்
சம்மயங்நியாய அநு க்ருஹீத சாஸ்த்ர சம்பிரதாய விருத்தங்களான படியால் சத்வஸ்தர்க்கு அநு பாதேயங்கள்

சந்யாச ஆஸ்ரமஸ்தர்க்குப் பண்டுள்ளவை சிலவற்றை நிஷேதித்துப் புதியனவற்றை சிலவற்றை விதிக்குமா போலே
பாகவத தத்வம் அடியாகச் சிலவற்றை நிஷேதித்துச் சிலவற்றை அபூர்வமாக விதித்தாலும் -சந்த்யா ஹீந அசுசிர் நித்யம் அநர்ஹ சர்வ கர்மஸூ -இத்யாதிகளிலே
அவசிய கர்தவ்யங்களாகச் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை விட ஒண்ணாது -தர்ம சாஸ்த்ர ஸூ த்ர பேதங்களில் போலே பகவத் சாஸ்த்ர சம்ஹிதா பேதங்களிலும்
இதிஹாச புராணங்களிலும் சொல்லும் சந்த்யா உபாசன பேதங்களை அவ்வோ சாஸ்திரங்களில் இழிந்தவர்கள் அனுஷ்ட்டிக்கக் கடவர்கள்

தைவதான்யபி கச்சேது -என்றும் -தேவ ஸ்தான ப்ரணாமனம் -என்றும் இப்புடைகளிலே தர்ம சாஸ்த்ர இதிஹாசாதிகளில் சொன்ன ஆசாரமும்
பரமை காந்திக்கு சாஸ்த்ர பலத்தால் பகவத் விஷயத்திலே நியதம் -ஆகையால் ஒரு சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லை –
தஸ்மாத் அஷ்டாக்ஷரம் மந்த்ரம் மதபக்தைர் வீதிகல்மஷை -சந்த்யா காலேஷூ ஜப்தவ்யம் சததம் சாத்மசுத்தயே -என்று
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களில் சொன்னதுவும்
த்வயம் அர்த்தானுசந்தாநேந ஸஹ சதைவம் வக்தா -என்று கத்யத்தில் அருளிச் செய்ததுவும் மற்றும் இப்புடைகளில் உள்ளவையும் எல்லாம்
அவசிய கர்தவ்யங்களான நித்ய நைமித்திகங்களுக்கு விரோதம் வராதபடி அவற்றுக்குப் போக்கி மிக்க காலத்திலே யாகக் கடவன்
ஸ்ரவ்த ஸ்மார்த்தா விருத்தேஷூ காலேஷூ ஜபம் ஆசரேத் -என்று நாரதாதிகளும் சொன்னார்கள்
ஹூத்வா அக்னீந் அக்னி ஹோத்ராதவ் யுக்தம் காலமபி ஷிபன் -என்று வங்கிபுரத்து நம்பியும் அருளிச் செய்தார்
பாஷ்யகாரர் அந்திம திசையிலும் வருந்தி யெழுந்திருந்து சந்த்யா காலத்திலே ஜலாஞ்சலி ப்ரஷேபம் பண்ணி அருளினார்

ஆகையால் வர்ணாஸ்ரம தர்மங்கள் உபாதி நிமித்தங்கள் என்று த்யஜிக்கை பூர்வ அனுஷ்டானாதி விருத்தம் -இப்படி த்யஜிக்கில் தேக இந்திரியாதி உபாதிகளை ஒழிய
மாலா கரண தீபா ரோபணாதி விசேஷ கைங்கர்யங்களும் அனுஷ்ட்டிக்க ஒண்ணாமையாலே அவையும் எல்லாம் உபாதி நிமித்தங்களாகத் த்யாஜ்யங்களாம்
அவை அனுஷ்ட்டிக்க ஆசைப்படில் அவற்றுக்கு யோக்யதா ஆபாதங்களான ஆசார ஸம்ஸ்காராதிகளையும் விட ஒண்ணாதே -ஆனபின்பு
1–ஆஹார க்ரஹ மந்த்ராதி ஜாத்யாதி நியமைர் யுத-குர்யாத் லஷ்மீ ச கைங்கர்யம் சக்த்யா அநந்ய ப்ரயோஜன –
2–மங்கல்ய ஸூத்ர வஸ்த்ரா தீந் சம்ரக்ஷதீ யதா வதூ -ததா ப்ரபந்ந சாஸ்த்ரீயா பதி கைங்கர்ய பத்ததிதம்
3–யத்வத் மங்கல்ய ஸூத்ராதே த்யாகே சம் ரஷணேபி அபி வா -ரஷேத் நிரோதை போகைர் வா பதி தத்வத் இஹ அபி
4—அவஜ் ஞார்யம் அநர்த்தாயா பக்த ஜென்மாதி சிந்தனம் சாஸ்த்ர வியவஸ்தா மாத்ரார்த்தம் ந து தத் தூஷ்யதி க்வசித்
5–அத ஏவ ஹி சாஸ்த்ரேஷூ தத் தத் ஜாத்யைவ தர்சிதா–தர்மவ்யாத துலாதார சபரீ விதுராய
6–ஸ்வ ஜாதி அநு குண ஏவ ஏஷாம் வ்ருத்தி அபி இதிஹாஸிகீ விசேஷ விதி சித்தம் து தத்வலாத் தத்ர யுஜ்யதே –
7—தேச காலாதி கார்யாதி விசேஷ ஷூ வியவஸ்திதா ந தர்மா ப்ராப்திம் அர்ஹந்தி தேச காலாந்தராதிஷூ
8–கேசித் தத் தத் உபாக்யாந தாத்பர்ய க்ரஹணாஷமா-கலி கோலா ஹல க்ரீடாம் வர்த்தயந்தி ரமாபதே
9–மாத்ருபி பித்ருபிச் சா ஏதா பதிபிர் தேவரை ததா -பூஜ்யா பூஷயிதா வ்யாச்ச பஹு கல்யாணம் ஈப்ஸூபி
10–ஜாமயோ யாநி கேஹாநி சா பந்தி அப்ரதி பூஜிதா -தாநி க்ருத்யா ஹதா நீவ விநச்யந்தி சமந்தத
11–ஏவ மாதி ஷூ பூஜோக்தி யதா ஓவ்சித் யாத் நியமதே -பக்த ம்லேச்சாதி பூஜோக்தி ஏவம் ஏவ நியம்யதாம்
இந்நியமங்கள் எல்லாம் சம் பிரதிபன்ன சிஷ்ட அனுஷ்டான பரம்பரையாலும் சித்தங்கள்
ஆகையால் தன் வர்ணாஸ்ரமாதிகளுக்கு அடைத்த நியமங்களோடே பகவத் கைங்கர்யம் பண்ணுகை பரமை காந்தித்தவ விருத்தம் அன்று –

1-சாஷாத் லஷ்மீ பதவ் ஏவ க்ருதம் கைங்கர்யம் அஜ்ஞசா -சார கல்க விபாகேந த்விதா சாத்பி உதீர்யதே
2-க்ருதக்ருத்யஸ்ய கைங்கர்யம் யத் அநந்ய பிரயோஜனம் குர்வாதி ரக்ஷனார்த்தம் வா தத் சாரம் சம் ப்ரசக்ஷதே
3-டம்பார்த்தம் பர பீடார்த்தம் தந் நிரோதார்த்தம் ஏவ வா ப்ரயோஜநா அந்தரார்த்தம் வா கைங்கர்யம் கல்க இஷ்யதே
பரமை காந்திகள் அல்லாதார் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளால் கைக் கொள்ளும் என்னும் இடத்தையும்
பராமை காந்திகள் பண்ணும் கைங்கர்யத்தைத் திரு முடியாலே கைக் கொள்ளும் என்னும் இடத்தையும்
தத் சர்வம் தேவ தேவஸ்ய சரணா யுபதிஷ்டதே -என்றும்
யா க்ரியா சம் ப்ரயுக்தா ஸ்யு ஏகாந்த கத புத்திபி தா சர்வா சிரஸா தேவ பிரதி க்ருஹணந்தி வை ஸ்வயம் -என்றும்
ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் அருளிச் செய்தான்

இப்படி இவன் பகவத் ஆஞ்ஜையாலே அனுஷ்டிக்கிற நித்ய நைமித்திகங்களும் -பகவத் அநுஜ்ஜையாலே இவன் உகப்பே பிரயோஜனமாக
அனுஷ்டிக்கிற ஏற்றமான கைங்கர்யங்களும் இப் பிரபத்தியோடே துவக்கற்று நின்ற நிலை –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -என்கிற விதானத்தாலே ஸித்தமாயிற்று
அத சக்யானி ஸர்வாணி ந பிரபத்யர்த்தம் ஆசரேத் -அசக்யேஷூ ச சாமர்த்யம் ந ததர்த்தம் சமார்ஜயேத் –
இந்த யோஜனையில்-அதிகாரமான ஆகிஞ்சன்யமும் -சோகியாதே கொள்-என்று தேற்றுகிற வாக்யத்தாலே ஸூசிதம்
அநு வாத பக்ஷத்தில் தன் அசக்தியால் கழிந்தவை ஒழிய ஸக்யமாகச் செய்கிற ஆஞ்ஞா அநு பாலநாதிகளும்
ப்ரபத்தியில் துவக்கு ஒண்ணா என்னும் இடம் ஏக -சப்தத்தில் விவஷிதமாகக் கடவது
இப்பாசத்தில் மாஸூச என்கிற வாக்கியம் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய என்று யுக்தமான அதிகாரத்தை வ்யக்தமாக்கிக் கொண்டு
மேல் உள்ள நிர்ப்பரத் வாதிகளை முன்னிட்டு உத்தர காலத்தில் இருக்கக் கடவ படியை எல்லாம் உப லஷிக்கிறது

தியாக விதி பஷத்துக்கு பிரமாணம் விரோதம் வராதபடி சில கதிகள் உண்டு –
ஆத்ம அசக்ய வ்ருதா ஆயாச நிவாரணம் இஹ அபி வா –லஜ்ஜா புரஸ்சர தியாக வாத அபி அத்ர நியம்யதாம் –
ஸ்வ துஷ் கரேஷூ தர்மேஷூ குசகாச அவலம்பத–ஆசா லேச அநு வ்ருத்தி வா தியாக உக்த்வா விநி வார்யதே-
அவி சிஷ்ட பலத்வேந விகல்போ யச்ச ஸூத்ரிதா –தந் முகேந அபி ப்ரஹ்மாஸ்த்ர நியாய ஸூசநம் –
அஸக்யத்திலே ப்ரவ்ருத்தனை தவிர் என்கையும்-தனக்கு துஷ் கரங்களாய் கழிந்து நிற்கிறவற்றிலே அபி நிவேசம் யுடையவனை இது வேண்டா என்கையும் –
விகல்ப்பித்த உபாயாந்தரங்களிலே ஒன்றை இங்கே கூட்டில் ப்ரஹ்மாஸ்த்ர நியாயத்தாலே விரோதிக்கும் என்று கழிக்கையும் விதி பிரகாரங்கள்

சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -ஆறு பொருள்களின் சுருக்கம் –
அதோ அசக்த அதிகாரத்வம் ஆகிஞ்சன்ய ப்ரஸ் க்ரியா –அநங்க பாவோ தர்மாணாம் அசக்ய ஆரம்ப வாரணம் –
தத் ப்ரத்யாசா பிரசமனம் ப்ரஹ்மாஸ்த்ர நியாய ஸூசநம் -சர்வ தர்ம பரித்யாக சப்தார்த்தா –சாது சம்மதா-
தேவதாந்த்ர தர்மாதி தியாக யுக்தி -அவிரோதி நீ -உபாசகே அபி துல்யவாத் இஹ சா ந விசேஷிகா -உபாய உபாய ஸந்த்யாகீ-
இத்யாதிகளில் சொன்ன உபாய தியாகமும் இப்பிரகாரங்களிலே நிர்வாஹ்யம்

மூண்டாலும் அரியதனில் முயல வேண்டா
முன்னமதில் ஆசை தன்னை விடுகை திண்மை
வேண்டாது சரண நெறி வேறோர் கூட்டு
வேண்டில் அயனத்திரம் போல் வெள்கி நிற்கும்

நீண்டாகு நிறை மதியோர் நெறியில் கூடா
நின் தனிமை துணையாக என்தன் பாதம்
பூண்டால் உன் பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பன் என்ற
புண்ணியனார் புகழ் அனைத்தும் புகழ்வோமே

——————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேதாந்தச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் அருளிச் செய்த அர்த்த பஞ்சகம் -ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிச் செய்த வியாக்யானம் –

January 23, 2018

ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர்  தனியன்  –

லோகாசார்யாய குரவே கிருஷ்ண பாதச்ய ஸூ நவே
சம்சார போகி சந்தஷ்ட ஜீவா ஜீவாதவே நம-

வாழி உலகாசிரியன் வாழி யவன் மன்னு குலம்
வாழி முடும்பை என்னும் மா நகரம் -வாழி
மனம் சூழ்ந்த பேரின்ப மல்கு மிகு நல்லார்
இனம் சூழ்ந்து இருக்கும் இருப்பு –

——————————————————

ஸ்ரீ யபதியாய்-அகில ஹேய ப்ரத்ய நீக கல்யாணை கதா நத்வாதி களாய்-ஸ்வ இதர சமஸ்து வஸ்து விலஷணனாய் –
அப்ராக்ருதமாய் -சுத்த சத்வ மயமாய்-ஸ்வ அசாதாரணமாய் -புஷப காச ஸூ குமாரமுமாய் -புண்ய கந்த வாஸித
அநந்தாதிகந்த ராளமாய் -சர்வ அபாஸ்ரயமாய் இருந்துள்ள திவ்ய மங்கள விக்ரஹ உபேதனாய்
நூபுராதி க்ரீடாந்தமான திவ்ய பூஷித பூஷனாய் -சங்க சக்ராதி திவ்யாயுதனாய் நிரதிசய ஆனந்த மயனாய்
தேவ கணம் அபிஜன வாக் மனச அபரிச்சேதய பரம வ்யோமம் ஆகிய ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில்
ஆனந்த மயமான திவ்ய ஆஸ்த்தான மண்டபத்திலே பெரிய பிராட்டியாரும் நாய்ச்சிமார் உடன் கோப்புடைய சீரிய சிம்ஹாசனத்திலே எழுந்து அருளி
செங்கோல் செய்ய வீற்று இருந்து அருளி -நித்ய நிர்மல ஞானாதி குணகராய்-ஸ்வ சந்த அனுவ்ருத்தி ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி பேதராய்
-அஸ்த்தானே பய சங்கிகள் ஆகிற அயர்வரும் அமரர்களாலே அநவரதம் பரிச்சர்யமான சரண நளினமாய்க் கொண்டு அங்கு செல்லா நிற்க
ஸ்வ சங்கல்ப அயத்த ஸ்வரூப ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தகமான சகல சேதன அசேதனங்களை தனக்கு சேஷமாய் தான்
ஸூத்த அஸூத்த இவ்விபூதி த்வய ஏக சேஷியாய் விபுத்வாத் தேச பரிச்சேதய ரஹிதனாய் -நித்யத்வாத் -கால பரிச்சேதய ரஹிதனாய் –
ஸ்வ இதர ஸமஸ்தங்களும் தனக்கு பிரகாரங்களாய்த் தான் பிரகாரியாய் -தனக்கு பிரகாராந்தம் இல்லாமையால் வஸ்து பரிச்சேதய ரஹிதனாய் –
தத்காதா தோஷ அச்மருஷ்டனாய்-ஞானானந்த ரூபனாய் -சத்யத்வாதி ஞானத்வாதி ஸ்வரூப நிரூபக தர்ம யுக்தனாய்
ஞான பல ஐஸ்வர்யாதி வாத்சல்ய ஸ்வாமித்வ ஸுசீல்யாதி அநந்த கல்யாண குண கண சமூக மஹோததியாய்
நாராயணாதி திவ்ய நாம சஹஸ்ரங்களை ஸ்வ வாசகங்களாக யுடைய ஸமஸ்த வாச்யனாய் ஸ்ருதி சிரஸி விதீப்த மானனாய்
ஆக இவ்வனைவற்றாலும் சேதன விசஜாதியானாய் இருந்து வைத்தும் ரக்ஷகாந்தரம் ஒன்றியில் தானே சர்வ பிரகார ரக்ஷகனாய் இருப்பதையிட்டு
ஆஸ்ரித வாத்சல்யத்தாலே -மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து -என்கிற திரு முக பாசுரத்தின் படியே
ஜென்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறிச் சுற்றிச் சுழன்று -சம்சார ஆற்றில் ஆழங்கால் இட்டு
நித்ய நிமக்நராய் அநர்த்தப்படும் தேவ மனுஷ்யாதிகள் சஜாதீயனாய் வந்து தான் பரம கிருபாதிசயத்தாலே அவர்கள்
உதர போஷண கிங்கரராய் -சம்சரிக்கும் அவ்வவோ இடங்களிலே திருவவதாரங்களைப் பண்ணும் ஸ்வபாவனாய்
அவ்வவ வனந்த வவதாரங்களிலும் உதவப் பெறாத கர்ப்ப நிர்பாக்யருக்கும்

சம்சாரியான சேதனனுக்கு தத்வ ஜ்ஞானம் பிறந்து உஜ்ஜீவிக்கும் போது அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானம் யுண்டாக வேணும் –

சம்சாரியான சேதனனுக்கு-அநாதி மாயயா ஸூப்த-என்கிறபடியே -அனாதையான சம்சார சமுத்திரத்தில் உழன்று இருக்கும் சேதனனுக்கு என்னுதல் –
சம்சாரம் தன்னையே நிரூபகமாம் படி இருக்கிற சேதனனுக்கு என்னுதல் –
( ஞானாத் மோக்ஷ –அஞ்ஞாத சம்சாரம் -/ உஜ்ஜீவனம் -உத்க்ருஷ்ட ஜீவனம் – )
தத்வ ஜ்ஞானம் பிறந்து-
இவர் தாமே -தத்வ ஞானம் ஆவது சர்வ ஸ்மாத் பரனான நாராயணனுக்கு -சர்வ பிரகார பரதந்த்ரரான
சர்வாத்மாக்களினுடையவும் ஸ்வரூபத்துக்கு அனுரூப புருஷார்த்தமான கைங்கர்யத்தை அனாதையாக பிரதிபந்தித்திக்குக் கொண்டு
போருகிற கர்ம சம்பந்தத்தை நிவர்த்திப்பிக்கும் உபாயம் -தத் சரணாரவிந்த சரணாகதி -என்கிற ஞான விசேஷம்
என்று தத்வ சேகரத்தில் சாதித்து அருளின பிரகாரம் –
( தமேவ வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி -ஈஸ்வரனை அறியும் பொழுது சேதன அசேதன விசிஷ்டமாகவே அறிய வேண்டுமே )
ஸ்வரூப யாதாம்ய விஷயத்தில் ஞானம் பிறந்து -உஜ்ஜீவிக்கும் போது -உய்யும் போதைக்கு என்றபடி -அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானம் யுண்டாக வேணும் –
சாஸ்த்ர ஞானம் சேதனனுக்கே -புபுஷுக்களையும் முக்தர்களையும் நித்யர்களையும் வியாவர்த்தித்து –
சம்சாரியான சேதனன் உஜ்ஜீவிக்க தத்வ ஞானம் வேண்டும் என்கிறது –

———————————————-

அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானம் ஆவது –1- ஸ்வ ஸ்வரூப /2- பர ஸ்வரூப /3- புருஷார்த்த ஸ்வரூப /
4- உபாய ஸ்வரூப /5- விரோதி ஸ்வரூபங்களை -உள்ளபடி அறிக்கை –
இவற்றில் ஒரொரு விஷயம் தான் அஞ்சு படிப் பட்டு இருக்கும் –ஸ்வரூபம் என்றது அசாதாரண ஆகாரம் என்றவாறு

1- ஸ்வ ஸ்வரூபம் -என்கிறது -ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை –ஆத்ம ஸ்வரூபம் தான் நித்யர் -முக்தர் -பத்தர் -கேவலர் – -முமுஷூக்கள் -என்று ஐந்து
2-பர ஸ்வரூபம் -என்கிறது ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை -ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தான் -பரத்வம் வ்யூஹம் விபவம் அந்தர்யாமித்வம் அர்ச்சாவதாரம் என்று ஐந்து –
3- புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் -என்கிறது புருஷனாலே அர்த்திக்கிப்படுமது புருஷார்த்தம் –
அந்தப் புருஷார்த்தம் தான் -தர்ம -அர்த்த -காம -ஆத்மானுபவம் -பகவத் அனுபவம் -என்று ஐந்து
4- உபாய ஸ்வரூபம் என்கிறது கர்ம ஜ்ஞான பக்தி பிரபத்தி ஆச்சார்யா அபிமானம் என்று ஐந்து –
5-விரோதி ஸ்வரூபம் என்கிறது -ஸ்வரூப விரோதி பரதவ விரோதி -புருஷார்த்த விரோதி -உபாய விரோதி -ப்ராப்தி விரோதி என்று ஐந்து –

ஞானாநந்தங்கள் தடஸ்தம் என்னும் படி -தாஸ்யம் இ றே அந்தரங்க நிரூபனம் ஆத்மாவுக்கு
-பாரதந்த்ரத்தோடு கூடின சேஷத்வமே நிலை நின்ற லக்ஷணம் -அடியேன் உள்ளான் –
புருஷனாலே சேதனனாலே அர்த்திக்கப்படுமது புருஷார்த்தம் –

—————————————-

1-இவற்றில் நித்யராவார் -ஒரு நாளும் சம்சார சம்பந்தம் ஆகிற அவத்யம் இன்றிக்கே நிரவத்யராய் -பகவத் அனுபவ -அனுகூல்யைக போகராய்
வானிளவரசு வைகுந்தக் குட்டன் வாசுதேவன் -பெரியாழ்வார் -3-6-3-என்கிற ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனுக்கு
விண்ணாட்டவர் மூதுவர் -திரு விருத்தம் -2-என்கிறபடி பட்டம் கட்டுகைக்கு உரியராம்படி மூப்பரான மந்த்ரி களாய்
ஈஸ்வர நியோகாத் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களைப் பண்ணவும் சக்தராய்
பர வ்யூஹாதி சர்வ அவச்தைகளிலும் தொடர்ந்து அடிமை செய்யக் கடவராய்
கோயில் கொண்டான் தன் திருக் கடித்தானத்தை கோயில் கொண்டான் அதனோடு என்நெஞ்சகம்
கோயில் கொள் தெய்வம் எல்லாம் தொழ வைகுந்தம் கோயில் கொண்ட குடக் கூத்த வம்மானே   -திருவாய் -8-6-5-என்றபடி
கோயில் கொள் தெய்வங்களான -சேனை முதலியார் தொடக்கமான அமரர்கள்-கோயில் கொள்ளல் குடி கொள்ளல் என்றபடி –

சதா பஸ்யந்தி ஸூரய –ஏகாந்திக சதா ப்ரஹ்ம த்யாயின
வைகுண்ட குட்டன் -ஆஸ்ரித பரதந்த்ரன் -வைகுண்ட கூடஸ்தன் / வா ஸூ தேவாய தீமஹி /
வான் இள வைரசு -ஷோடச வர்ஷோமே–யுவா குமாரா
சம்பூர்ண ஷட் குணஸ் தேஷூ வாஸூ தேவோ ஜகத் பதி
தொடர்ந்து -யேன யேன ததா கச்சதி தேன தேன ஸஹ கச்சதி –

——————————————
2-முக்தராவார் -பகவத் பிரசாதத்தாலே பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் வந்த க்லேசங்கள் எல்லாம் கழிந்து
பகவத் ஸ்வரூப ரூப குண விபவங்களை அனுபவித்து அவ் வநுபவ ஜனித ப்ரீதி உள்ளடங்காமையாலே வாயாரப் புகழ்ந்து
மீட்சியின்றி வைகுண்ட மா நகரத்திலே -திருவாய் -4-10-11-களித்து ஆனந்திக்கிற முனிவர்கள் –

விகுண்டி தாய் வயிற்றில் பிறக்கையாலே வைகுண்டன் -பகவத் ப்ரஸாதத்தாலே -க்ருபா கர்ப்ப ஜாயதே -பிராகிருத சம்பந்த கிலேச அமலங்கள் எல்லாம் தீர பெற்று –
சரீர சம்பந்தத்தால் வந்த ஆத்மாத்தமிகாதி துக்கங்களும் அஞ்ஞானதி அமல ரூபா தர்மங்களும் நீங்கப் பெற்று -மனனகம் மலம் அற -என்றபடி
அவனுடைய ஸ்வரூப ரூப விபவங்களை அனுபவித்து -அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி காரியமாக காவு காவு அஹம் அன்னம் என்று வாயார புகழ்ந்து –

————————————————-

3-பத்தராவார் -பாஞ்ச பௌதிகமாய்-அநித்யமாய்-ஸூக துக்க அநுபவ பரிகரமாய் -ஆத்ம விச்லேஷத்தில் தர்சன ஸ்பர்சன யோக்யம் அல்லாதபடி
அஸூத்தாஸ்பதமாய்- அஜ்ஞான அந்யதா ஜ்ஞான விபரீத ஜ்ஞான ஜநகமான ஸ்வ தேஹமே ஆத்மாவாகவும் -சப்தாதி விஷய அநுபவ ஜனிதமான
ஸ்வ தேக போஷணமே புருஷார்த்தமாகவும்-சப்தாதி விஷய அனுபவத்துக்கு உறுப்பாக வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களை அழிய மாறியும்
-அசேவ்ய சேவை பண்ணியும்  -பூத ஹிம்சை பண்ணியும் -பர தார பர த்ரவ்ய அபஹாரம் பண்ணியும் -சம்சார வர்த்தகராய்-பகவத் விமுகரான சேதனர்-

ஞான அநுதயம் -என்கிறது தேஹாத்ம அபிமானத்தை
அந்யதா ஞானம் -யோக்யதா சந்தமானம் -ஸ்வ சேஷத்வ -அந்நிய சேஷத்வ ரூபமான அந்நிய சேஷத்வத்தை
விபரீத ஞானம் -ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்ய ஞானத்தை
அன்னம் போஜ்யம் மனுஷ்யானாம்

—————————————-

4-கேவலன் ஆவான் -தனி இடத்திலே மிகவும் ஷூதப்பிப்பாசைகளாலே நலிவு பட்டவன் பாஹ்ய அபாஹ்ய விபாகம் பண்ண மாட்டாதே
தன்னுடம்பைத் தானே ஜீவித்து ப்ரசன்னமாம் போலெ சம்சார தாபா அக்னியாலே தப்தனானவன் சம்சார துக்க நிவ்ருத்திக்கு உறுப்பாக
சாஸ்த்ர ஜன்ய ஞானத்தால் ப்ரக்ருதி ஆத்ம விவேகம் பண்ணி -பிரகிருதி துக்க ஆஸ்ரயமாய் ஹேயா பதார்த்த சமூகமாய் இருக்கிற ஆகாயத்தையும்
ஆத்மா ப்ரக்ருதே பரனாய் பஞ்ச விம்சகனாய் ஸ்வயம் பிரகாசனாய் ஸ்வதஸ் ஸூ கியாய் -நித்யனாய் அப்ராக்ருதனாய் இருக்கிற ஆகாயத்தையும்
அனுசந்தித்து முன்பு தான் பட்ட துக்கத்தின் உபதானத்தாலே இவ் உபாசனத்திலே கால் தாழ்ந்து உணர் முழு நலமான பரமாத்மா விவேகம் பண்ண மாட்டாதே
அமுத வெள்ளத்தானாம் சிறப்பு விட்டு அவ்வாத்மா ப்ராப்திக்கு சாதனமான ஞான யோகத்தில் நிஷ்டனாய் யோக பலமான அவ்வாத்மா அனுபவ மாத்ரத்தையே
புருஷாகாரமாக அனுபவித்து பின்பு சம்சார சம்பந்தமும் பகவத் பிராப்தியும் அற்று யவாதாத்மபாவி அசரீரியாககே கொண்டு திரிவான் ஒருவன்

——————————–

5-மோக்ஷத்திலே இச்சை யுடையவர்களுக்கு முமுஷுக்கள் என்று பேராகக் கடவது
அவர்கள் தான் முமுஷுக்களாய் உபாஸகராயும் இருப்பாரும்
முமுஷுக்களாயும் ப்ரபன்னராய் இருப்பாருமாய் இரண்டு படி பட்டு இருக்கும்

————————————-

ஈஸ்வர விஷயத்தில் பரத்வமாவது -பரமபதத்தில் அ வாக்ய அநா தர -என்று எழுந்து அருளி இருக்கிற ஆதி யம் சோதி உருவான பர வாஸூ தேவர்

அகால கால்யமான நலமந்தம் இல்லாதோர் நாட்டில் -தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -/ திருமகள் பூமி ஏவ மற்ற அமரர் ஆட்செய்யும் தேசம் /

வ்யூஹமாவது ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹார கர்த்தாக்களான சங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன அநிருத்ரர்கள்

விபவமாவது ராம கிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள்

அந்தர் யாமித்வம் இரண்டு படியாய் இருக்கும் –
அதாவது அடியேன் உள்ளான் -என்றும் -எனதாவி -என்றும் -என்னுயிர் -என்றும் போதில் கமல வென்னெஞ்சம் புகுந்து –
அரவிந்தப் பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து என்றும் -புந்தியில் புகுந்து தன்பால் ஆதரம் பெறுக வைத்த அழகன் என்றும்
உள்ளூர் உள்ளத்தில் எல்லாம் உடன் இருந்து அறிந்து என்றும் சொல்லுகிறபடி
ஸ்ரீ லஷ்மீ ஸஹிதனாய் வி லேசான விக்ரஹ யுக்தனாய்க் கொண்டு ஹிருதயக் கமலத்து உள்ளும் சகல பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளையும்
சதா அவலோகநம் பண்ணிக் கொண்டு எழுந்து அருளி இருக்கும் இருப்பு

அந்தரபாவமும் -விக்ரஹ விசிஷ்டமாயும் உண்டே பூதக ஜலம் -கடக்லி / பேரமர் காதல் கடல் புரைய விளைவித்த காரமர் மேனி /இரா மதமூட்டுவாரைப் போலே
மருந்தே போக மகிழ்ச்சிக்கு -நித்யருக்கும் / தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதமுமாகி தித்தித்தது என் ஊனில் உயிரினில் உணர்வினில் நின்ற ஒன்றை உணர்ந்தேன்

அர்ச்சாரமாவது -தமர் உகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே தமர் உகந்தது எப்பேர் அப்பேர் -என்கிறபடி தனக்கு என ஒரு உருவமும் ஒரு பெயரும் இன்றிக்கே
ஆஸ்ரிதர் உகந்த வடிவே வடிவாகவும் அவர்கள் இட்ட பெயரே பெயராகவும் சர்வஞ்ஞனாய் இருக்கச் செய்தே அஸக்தனைப் போலேயும்-சா பேஷனைப் போலே யும்
ரக்ஷகனாய் இருக்கச் செய்தே ரஷ்யம் போலேயும் -ஸ்வ ஸ்வாமி பாவத்தை மாறடிக் கொண்டு கண்ணுக்கு விஷயமாம் படி
சர்வ சுலபனாய்க் கொண்டு கோயில்களிமும் கிருகங்களிலும் தேச கால அவதி இன்றிக்கே எழுந்து அருளி இருக்கும் நிலை –
இருட்டறையில் விளக்கு -தேங்கின மடுக்கள் /ராஜ மகிஷி பார்த்தாவின் பூம் படுக்கையை விட பிரஜை யுடைய தொட்டில் கால் கிடை யோக்யமாகக் கொண்டு
கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் தொடக்கமான அர்ச்சா ஸ்தலங்கள் -ஸ்வயம் வியக்தம் -தைவம் சைத்யம் -மானுஷம் -நான்கு வகைகள் உண்டே
ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சாமி -பாண்டவ மாமா பிராணாசி -ஞானீத் வாத்மைவ – போலே ஆசைப்படுமவன்
குடில் கட்டிக்க கொண்டு கிருஷிகன் கிடைக்குமா போலே -குடீ குஞ்சேஷூ-கனிவாய் வீட்டின்பம் -சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்தைகளும் அர்ச்சாவதாரம் தானே

—————————

புருஷார்த்தங்களில் தர்மமாவது -பிராணி ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகப் பண்ணும் வ்ருத்தி விசேஷங்கள்

தாரா புத்ராதிகளுக்கு அன்ன வஸ்த்ராதிகளை இட்டு ரஷிக்க உடலாக

அர்த்தமாவது வர்ணாஸ்ரம அனுரூபமாக தான தானியங்களை ஸங்க்ரஹித்து தேவதா விஷயங்களிலும் பைத்ருகமான கர்மங்களிலும்
பிராணிகள் விஷயமாகவும் உத்க்ருஷ்ட தேச கால பாத்திரங்களை அறிந்து தர்ம புத்தியா வியவயிக்கை -செலவிடுகை

அயோத்யா மதுரா மாயா காஞ்சீ அவந்திகா காசீ துவாரகா /அம்மாவாசை வசந்த காலம் உத்தராயணம் கிரஹணம் / தர்ம புத்தியா -பல த்யாகத்துடன் என்றவாறு

காமமாவது ஐஹிக லௌகீகமாயும் பார லௌகீகமாயும் த்வி விதமாய் இருக்கும்
இஹ லோகத்தில் காமம் ஆவது பித்ரு மாத்ரு ரத்ன தான தான்ய வஸ்து அன்ன பான புத்ர மித்ர களத்ர பசு க்ருஹ க்ஷேத்ர சந்தன குஸூம தாம்பூலத்தி
பதார்த்தங்களில் சப் தாதி விஷய அனுபவத்தால் வந்த ஸூக துக்க விசேஷங்கள்

பார லௌகிக காமமாவது -இதில் வி லக்ஷணமாய் தேஜோ ரூபமான ஸ்வர்க்காதி லோகங்களில் ஆசை சென்று பசி தாக மோக சோக ஜர மரணாதிகள் அன்றிக்கே
ஆர்ஜித்த புண்யத்துக்கு ஈடாக அம்ருத பணம் பண்ணி அப்சரஸ் ஸூ க்களுடன் சப் தாதி விஷய அனுபவம் பண்ணுகை –

ஆத்ம அனுபவம் ஆவது துக்க நிவ்ருத்தி மாத்ரமான கேவல ஆத்ம அனுபவ மாத்ரத்தையும் மோக்ஷம் என்று சொல்லுவார்கள்

இனி பகவத் அனுபவ ரூபமான பரம புருஷார்த்த லேசான மோக்ஷமாவது
பிராரப்த கர்ம சேஷமாய் அவசியம் அனுபாவ்யமான புண்ய பாபங்கள் நசித்து
அஸ்தி ஜாயதே பரிணமதே விவர்த்ததே அபஷீயதே விகசியதே என்கிறபடியே ஷட்பாவ விகாராஸ்பதமாய்
தாபத்ரய ஆஸ்ரயமாய் பகவத் ஸ்வரூபத்தை மறைப்பித்து விபரீத ஞானத்தை ஜெநிப்பிக்கக் காட்டுவதாய் சம்சார வர்த்தகமான
ஸூ தூல சரீரத்தை உபேக்ஷையோடே பொகட்டு ஸூஷூம்நா நாடியாலே சிரக் கபாலத்தை பேதித்துப் புறப்பட்டு ஸூஷ்ம சரீரத்தோடு வானேற வழி பெற்று
மன்னும் கடும் கதிரோன் மண்டலத்தின் நந்நடுவுள் அன்னதோர் இல்லியினூடு போய் ஸூஷ்ம சரீரத்தையும் வாசனா ரேணுவையும்
விராஜா ஸ் நாணத்தால் கழித்து சகல தாபங்களும் ஆறும்படி அமானவ கர ஸ்பர்சமும் பெற்று ஸூத்த சத்வாத்மகமாய் பஞ்ச உபநிஷண் மயமாய்
ஞானானந்த ஜனகமாய் பகவத் ஏக பரிகாரமாய் ஒளிக் கொண்ட சோதி யாய் இருக்கிற அப்ராக்ருத விக்ரஹத்தைப் பெற்று முடியுடை வானவர் முறை முறை எதிர் கொள்ள
நிரதிசய ஆனந்தமயமான திரு மா மணி மண்டபத்தை பிறப்பித்து
ஸ்ரீ லஷ்மீ ஸஹிதனாய் பூமி நீளா நாயகனாய் விலக்ஷனா விக்ரஹ யுக்தனாய் குழுமித் தேவர் குழாங்கள் காய் தொழச் சோதி வெள்ளத்தின் உள்ளே
எழுவதோர் உருவான ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனை நித்ய அனுபவம் பண்ணி நித்ய கிங்கர ஸ்வ பாவனாகை

————————————-

உபாயங்களில் கர்ம யோகமாவது
யஃஞ தான தப த்யான சந்த்யா வந்தன பஞ்ச மஹா யஞ்ஞ அக்னி ஹோத்ர தீர்த்த யாத்திரை புண்ய க்ஷேத்ர வாச
க்ருச்சர சாந்த்ராயண புண்ய நதி ஸ்நான வராத சாதுர்மாஸ்ய பலமூலாசன சாஸ்த்ரா அப்பியாச சமாராதன ஜல தர்ப்பணாதி கர்ம அனுஷ்டானத்தால் வந்த
காய சோஷணத்தாலே பாப நாசம் பிறந்து அத்தாலே இந்த்ரியத்வாரா பிரகாசிக்கிற தர்மபூத ஞானத்திற்கு சப்த்தாதிகள் விஷயம் அல்லாமையாலே விஷய சாபேஷை பிறந்து
எம நியம ஆசன பிராணாயாம ப்ரத்யாஹார த்யான தாரணா சமாதி ரூபமான அஷ்டாங்க யோக க்ரமத்தாலே யோக அப்பியாச காலத்து அளவும்
ஞானத்துக்கு ஆத்மாவை விஷயம் ஆக்குகை

வெங்கானமும் கல்லும் கடலும் எல்லாம் கொதிக்க -/ பூத தேவ பித்ரு மனுஷ்ய ப்ரஹ்ம -பஞ்ச யஞ்ஞங்கள்

இது தான் ஞான யோகத்துக்கு ஸஹ காரியாய் ஐஸ்வர்யத்துக்கு பிரசாதன சாதகமாய் இருக்கும்

கர்மா பத்தி அன்விதம் ஞானம் / ஞானம் பக்தி அன்விதாம் கர்மா /ஜ்யோதிஷ்டோமோதி முகத்தாலே பிரதான சாதனம்

ஞான யோகமாவது –
இப்படி யோக ஜன்யமான ஞானத்துக்கு ஹ்ருதய கமலம் ஆதித்ய மண்டலம் தொடக்கமான ஸ்தல விசேஷங்களில் எழுந்து அருளி இருக்கிற
சர்வேஸ்வரனை விஷயமாகி -அந்த விஷயம் தன்னை சங்க சக்ர கதா தர பீதாம்பர யுக்தமாய் க்ரீடாதி நூபுராந்த திவ்ய பூஷண அலங்க்ருதமாய்
லஷ்மீ ஸஹிதமாகவும் அனுபவித்து யோக அப்பியாச க்ரமத்தாலே அனுபவ காலத்தைப் பெருக்கி அனவரத பாவமாகை

விரோதி நிராசனத்துக்காகவும் -அழகு அனுபவிப்பைக்காகவும் -ஆதி ராஜ்ய ஸூ சகம் திரு அபிஷேகம் –தைல தாராவத் அவிச்சின்ன பாவனா ரூபம் -என்றவாறு –

இது தான் பக்தி யோகத்துக்கு ஸஹ காரியுமுமாய்
கைவல்ய மோக்ஷத்துக்கும் பிரதான சாதனமுமாய் இருக்கும்

அவிச்சின்ன பாவன ரூப அவஸ்தை தனக்கு உண்டாகையாலே தத் அவஸ்தையை ப்ரீதி ரூப அவஸ்தையாக பஜிக்கைக்குப் பண்ண வேண்டுமே
ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு ஐஹிக சப்தாதி விஷயம் த்யாஜ்யமாய் ==ஐஸ் வர்யாதிகள் உபாதேயம் –ஜ்யோதிஷ்டோமம் பிரதான சாதனம் –
அதுக்கு அங்கமாக அண்டாதிபதயே நம -என்று பகவன் நமஸ்காரம்
கேவலனுக்கு -ஐஸ்வர்யமும் பகவத் பிராப்தியும் த்யாஜ்யம் -ஆத்ம அனுபவம் புருஷார்த்தம் -சக்தி குண விசிஷ்டனான பகவான் நமஸ்காரம் அங்கம் –
ஆத்ம அனுபவ ஞானம் பிரதான சாதனம்

பக்தி யோகமாவது –
இப்படி தைல தாராவத் அவிச்சின்ன ஸ்ம்ருதி சந்தான ரூபமான அனுபவம்
ப்ரீதி ரூபா பன்னமாக்குக்கையும்-
அது தன்னை அறியப் பார்த்தால் பிராரப்த கர்மம் கழிகையும்
சாதனா சாத்தியங்களை அனுசந்தித்து
அதனுடைய சங்கோச விகாசமாம் படி பரிணமிக்கையும்

சாதனம் என்றது பக்தி யோகத்தை -சாத்தியம் என்றது -ஆத்தாள் சாதிக்கப்படும் ஈஸ்வர அனுபவமும் -ஈஸ்வரனையும் சொல்லும்
பக்தியால் ஈஸ்வரன் பிரசன்னனாவான் – என்று நினையாமல் த்வயி ப்ரசன்னே மம கிம் ருனென-ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் ப்ரீதியை விகாசமாக்கும் பணி பரிணமிக்கும்

பிரபத்தி உபாயமாவது
இப்படி கர்ம ஞான ஸஹ ஹ்ருதையான பக்தி யோகத்தில்
அசக்தருக்கும்
அப்ராப்தருக்கும்
ஸூ கரமுமாய்
சீக்ர பல பிரதமுமாய்
உபாயம் ஸக்ருத் ஆகையால்
உபாய அனுஷ்டான சமானந்தம் உண்டாக்க கடைவதான
பகவத் விஷய அனுபவங்கள் எல்லாம்
ப்ராப்ய கோடி கடிதங்கள் ஆகையால்
ஸ்வரூப அனுரூபமாய் இருக்கும்

இது தனக்கு ஸ்வரூபம் தன்னைப் பொறாது ஒழிகை -உபாய வர்ணாத்மகமான தன்னை உபாயம் என்ன சஹியாத படியாய் இருக்கை –
அதாவது ஆபாத ப்ரதீதியில் ஒழிய உள்ளபடி நிரூபித்தால் ஸ்வஸ்மின் உபாய பிரதிபதிக்கு யோக்யமாகாத படி இருக்கை –
அதாவது விடுவது எல்லாம் விட்டு தன்னையும் விடுவதாகும்
பிரபத்தி பண்ணும் அதிகாரிகள் -அஞ்ஞார் ஞானாதிகர் பக்தி பரவசர் -இது சர்வாதிகாரம் –கால தேச பிரகார நியதிகள் இல்லை
விதி பரதந்த்ரம் இல்லாமல் ஆச்சார்ய பரிக்ருஹீதாம் / காய கிலேசம் வேண்டாம் / தேக அவசனத்திலே பலம் சித்திக்கும் -அந்திம ஸ்ம்ருதி அவன் பொறுப்பு
பக்தி அசேதனம் இது பரம சேதனம் -அது பல பரத்துக்கு ஈஸ்வரனை அபேக்ஷித்து இருக்கை -இது தானே ப்ராப்யம்
அது பலவாக இருக்க இது ஒன்றாக இருக்குமே
அது ஸ்வரூப வ்ருத்த ஸ்வா தந்த்ர யுக்தனாக செய்கை -இது ஸ்வரூபத்தோடே சேர்ந்த பரதந்த்ரனாகச் செய்கை
பிரபன்னனுக்கு பரிஹார்யம் ஆறு —
1—ஆஸ்ரயண விரோதி / 2–ஸ்ரவண விரோதி /3–அனுபவ விரோதி /4—ஸ்வரூப விரோதி /5–பரத்வ விரோதி /6–பிராப்தி விரோதி
அதாவது அகங்கார மமகாரங்கள் -நாம் ஞானம் அனுஷ்டானம் உடையவன் நல்ல நியமத்துடன் சரணாகதி பண்ணினேன் இவை நம்மை ஒழிய யாருக்கும் இல்லை /
புருஷகாரத்தை இகழ்ந்து நாம் சரணாகதி பண்ணிப் பெற்றோம் நடுவில் ஆச்சார்யர் எதற்கு என்று இருக்கை
பேற்றில் சம்சயதுடன் இருக்கை /
ஸ்ரவண விரோதி-பகவத் குண பரவசனாய் செவி தாழாதே -தேவதாந்த்ர கதைகளை கேட்பது
-அனுபவ விரோதி நித்ய விபூதி யுக்தனுடன் நித்ய அனுபவம் பண்ணாமல் நித்ய சம்சாரிகள் உடன் நித்ய அனுபவம் பண்ணுகை
ஸ்வரூப விரோதி பரதந்த்ரனாய் இருக்கும் தன்னை ஸ்வ தந்த்ரனாக பிரமிப்பது
பரத்வ விரோதி ஷேத்ரஞ்ஞார்களான ப்ரஹ்மாதிகளை ப்ரத்வம் என்று எண்ணுதல்
பிராப்தி விரோதி கைவல்யாதிகள்
ஆகையால் இந்த ஆறு விரோதிகளை பிற்பன்னன் பரிஹரிக்க வேண்டும்
க்ஷிப்ரம் தேவ பிரசாதம் -சிந்திப்பே அமையும் -புருஷகாரமும் ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக குண யோகங்களும் ஆஸ்ரயண கார்ய ஆபாதக குண யோகங்களும்
விக்ரஹ யோகமும் சகலவித கைங்கர்ய சம்பத்தியும் ப்ராப்ய கொடியிலே அந்வயிக்கும்

இது தான் ஆர்த்த ரூப பிரபத்தி என்றும் திருப்த ரூப பிரபத்தி என்றும் இரண்டு படி பட்டு இருக்கும் –

ஆர்த்த ரூப ப்ரபத்தியாவது
நிர்ஹேதுக பகவத் கடாக்ஷம் அடியாக -சாஸ்த்ரா அப்யாஸத்தாலும்
சதாசார்ய உபதேசத்தாலும் யதா ஞானம் பிறந்தவாறே
பகவத் அனுபவத்துக்கு விரோதியான தேஹ சம்பந்தமும்
தேச சம்பந்தமும் தேசிகருடைய ஸஹ வாசமும் துஸ் சகமாய்
பகவத் அனுபவத்துக்கு ஏகாந்தமாம் படி விலக்ஷணமான தேகத்தையும் தேசத்தையும் தேசிகருடைய ஸஹ வாசத்தையும் பிராபிக்கையில் த்வரை விஞ்சி
ஓயும் மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்தான் ஆகையால்
திரு வேங்கடத்தானே புகல் ஒன்றும் இல்லா அடியேன் -என்றும்
வேங்கடத்து உறைவாருக்கு நம -என்றும்
பூர்ண பிரபத்தி பண்ணி
பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ -இன்னம் கெடுப்பாயோ –
இக்கரை ஏறி இளைத்து இருந்தேன் இனி அடைய அருளாய் திருவாணை நின்னாணை கண்டாய் இனி நான் போக்கால் ஓட்டேன்
என்று தடுத்தும் வளைத்தும் பெறுகை

க்ருபா காப்யுப ஜாயதே -யம் பஸ்யேத் மது ஸூ தன -வெறித்தே அருள் செய்வார் -/ ஈஸ்வரனே சேஷி சரண்யன் ப்ராப்யன் என்கிற ஆகார த்ரயத்தையும்
அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் அநந்ய சரண்யத்வம் அநந்ய போக்யத்வம் -என்கிற சேதனருடைய ஆகார த்ரயத்தையும் மந்த்ர உபதேசத்தால் பெற்று
கடி மா மலர்ப்பாவை யோடுள்ள சாம்ய ஷட்கம்–போன்ற -யதார்த்த ஞானம் பிறந்தவாறே
அழுக்கு உடம்பு -த்ரிகுணாத்மகமான தேக தேச சம்பந்தத்தில் வெறுப்பும்
கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ-எந்நாள் யான் உன்னை வந்து கூடுவேனோ –
உனக்கு ப்ரீதி விஷயமான பிராட்டி மேல் ஆணை -அவளுக்கு ப்ரீதி விஷயமான உன் மேல் ஆணை -இனி நான் உன்னை
என்னை விட்டு அகன்று புறம்பே போக ஓட்டேன் –என்று வழி மறித்தும் சூழ சுற்றிக் கொண்டும் -பகவத் ப்ராப்தியைப் பிராபிக்குமது

த்ருப்தி ரூப ப்ரபத்தியாவது –
சரீராந்தர ப்ராப்தியிலும்
ஸ்வர்க்க நரக அனுபவங்களிலும் விரக்தியும் ப்ரீத்தியும் பிறந்து
அதனுடைய நிவ்ருத்திக்கும் -பகவத் ப்ராப்திக்கும் உறுப்பாக சதாசார்ய உபதேச முகத்தாலே உபாய ஸ்வீ காரம் பண்ணி
விபரீத ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தராய்
வேத விஹிதமான வர்ணாஸ்ரம அனுஷ்டானமும் -பகவத் பாகவத கைங்கர்யமும் –மானஸ வாசிக காயிகங்களாலே யதா பலம் அனுஷ்ட்டித்து
ஈஸ்வரன் –
சேஷியாய்
நியாந்தாவாய்
ஸ்வாமியாய்
சரீரியாய்
வ்யாபகனாய்
தாரகனாய்
ரக்ஷகனாய்
போக்தாவாய்
சர்வஞ்ஞனாய்
சர்வ சக்தியாய்
சர்வ சம்பூர்ணனாய்
அவாப்த ஸமஸ்த காமனாய் இருக்கிற ஆகாரத்தையும்
தான் அவனுக்கு
சேஷமாய்
நியாம்யமாய்
ஸ்வம்மாய்
சரீரமாய்
வ்யாப்யாமாய்
கார்யமாய்
ரஷ்யமாய்
போக்யமாய்
அஞ்ஞனாய்
அசக்தனாய்
அபூர்ணனாய்
சா பேஷனாய் இருக்கிற ஆகாரத்தையும் அனுசந்தித்திக் கொண்டு
களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழி வாய் களை கண் மற்றிலேன் -என்று
உபாயத்தில் சர்வ பரங்களையும் அவன் பக்கலிலே பொகட்டு நிர்ப்பரணாய் இருக்கை –

மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து –புண்ய பாப ரூப கர்மங்கள் -மோக்ஷ விரோதித்வ ஆகாரத்தால் த்யாஜ்யம் / இவற்றின் நிவ்ருத்திக்கும் பய நிவ்ருத்திக்கும் –
தாபாதி ஸம்ஸ்கார க்ரமத்தால் ஆச்சார்ய உபதேச க்ரமத்தாலே -ஞான விசேஷம் பிறக்க விசேஷார்த்த உபதேச க்ரமங்கள்/
விபரீத ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகள் –தேவதாந்த்ர–சாதனாந்தர -விஷயாந்தர ப்ராவண்யம் –பாகவத அபசார பிரவ்ருத்திகள் -ஆகிய ஸமஸ்த பிறவிருத்தி நிவ்ருத்திகள்
வர்ணாஸ்ரமம் -ஸ்ரேஷ்ட ஜென்ம –வர்ணா நாம் பஞ்சம ஆஸ்ரானாம் -குலம் தரும் -தொண்டை குலம் -கைங்கர்ய விருத்திகள்
தொழுமினீர் கொள்மின் கொடுமின் -ஞான பரிமாற்றம் / சந்தன குஸூம தாம்பூலாதிகளைப் போலே -இஷ்ட விநியோக அர்ஹமாம் படி
அஹம் அன்னம் -என்றபடி அன்னமாகவும் -அந்நாதா/ அவன் போக்தாவாகவும் / ஞானியை விக்ரகத்தோடே ஆதரிக்கும் –
ஈஸ்வரன் இடம் ஆத்மாத்மீயங்களை சமர்ப்பித்து நிர்ப்பரணாய் இருக்கும்

ஆச்சார்ய அபிமானம் ஆவது இவை ஒன்றுக்கும் சக்தி இருக்கே இருப்பான் ஒருவனைக் குறித்து
இவனுடைய இழவையும்
இவனைப் பெற்றால் ஈஸ்வரனுக்கு உண்டான ப்ரீத்தியையும் அனுசந்தித்து
ஸ்தனந்தய பிரஜைக்கு வியாதி உண்டானாலது தன் குறையாக நினைத்து ஒளஷத சேவையைப் பண்ணும் மாதாவைப் போலே
இவனுக்காகத் தான் உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணி ரசிக்க வல்ல பரம தயாளுவான
மஹா பாகவதம் அபிமானத்திலே ஒதுங்கி
வல்ல பரிசு தருவிப்பரேல் அது காண்டம் என்று சொல்லுகிறபடியே
சகல பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளையும் அவன் இட்ட வழக்காக்குகை –

ஆர்த்த திருப்த பிரன்னனாகவும் சக்தன் இன்றிக்கே -மஹா விசுவாச பூர்வகம் இல்லாமல் -/ பகவத் ஸ்வா தந்த்ர ஸ்வரூபத்தையும்
தோஷ விசிஷ்டமான தன் ஸ்வரூபத்தையும் அனுசந்திக்க பயம் வர்த்திக்குமே –
கிருபாதி குணங்களை பார்த்து -என் அடியார் அது செய்யார் -அனுசந்திக்க நிர்பயராய் இருக்கலாமே -இப்படி பய அபயங்கள் மாறி மாறி யாவச் சரிரீபாதம் இருக்குமே
ந சம்சய -கச்சதா -தேவு மாற்று அறியேன் -இருப்பதே ஸ்வரூபம்
ஜன்மாந்தர ஸஹஸ்ரேஷு -கர்மாதிகளுக்கு வேண்டுமே / அநாதி மாயயா ஸூப்தா–சம்சார சாகரத்தில் அழுந்தி இழந்து இருப்பதை அனுசந்தித்து –
மந்திரத்தையும் மந்த்ரார்த்தையும் அருளி திருத்திப் பணி கொண்டு -தத் அனுஷ்டானத்தையும் உபதேசித்து -ஆன்ரு சம்சயம் பரோ கர்மா -பர துக்க அஸஹிஷ்ணுத்வம் –
கியாதி லாப பூஜாதி நிரபேஷமாய்-ஆகாரத்ராய சம்பன்னனாய் -பீதாக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாக வந்து வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே –
பரதந்தரையாய் ஆச்சார்யர் அபிமானத்தில் ஒதுங்கி /
ஆச்சார்யர் குரு ஆசான் தேசிகன் மெய்ஞ்ஞார் தீர்த்தர் பகைவர் பண்டிதர் கடகர் உபகாரகர் உத்தாரகர் -என்பர் இட்ட வழக்காயே இருக்கை

எம்பெருமான் தனித்து நித்ய சித்த ப்ராப்யனாகா நிற்கச் செய்தே
சகல தேவதா அந்தர்யாமியாய்க் கொண்டு ப்ராப்யன் ஆகிறாப் போலே
இவ்வாச்சார்ய அபிமானமும் தனியே உபாயமாகா நிற்கச் செய்தேயும்
எல்லா உபாயங்களுக்கும் ஸஹ காரியுமுமாய்
ஸ்வ தந்திரமு மாயிருக்கும்

குரு வந்தன பூர்வகம் -கர்மாதி உபாய சதுஷ்ட்யத்துக்கும் ஸஹ காரியுமாயும் இருக்குமே -அதாவது அங்கமாய் இருக்குமே
ஸ்வயம் சாதனமாயும் இருக்கும்
இப்படி உபாய ஸ்வரூபம் ஐந்து படி பட்டு இருக்கும்

—————————————-

பரத்வ விரோதியாவது –
தேவதாந்த்ர பரத்வ புத்தியும்
சமத்துவ பிரதிபத்தியும்
ஷூத்ர தேவதா விஷயத்தில் சக்தி யோக பிரதிபத்தியும்
அவதார விஷயத்தில் மானுஷ பிரதிபத்தியும்
அர்ச்சாவதார விஷயத்தில் அசக்தி யோக பிரதிபத்தியும் –

ஹிரண்ய கர்ப்ப -சரீராத்மா பாவம் அறியாமல் / ஸஹ படிதானானவர்கள் என்று கொண்டு சமத்துவ பிரதிபத்தியும் –
ஷூ தரரசு அநித்யராய் ஷூத்ர அநித்ய அல்ப அஸ்திர பலன்களை தருமவர்களாய் /
ஆதி யம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்ததை அறியாமல் -ஆத்மாநாம் மானுஷம் மன்யே-அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாத -என்ற
அவன் யுக்திகளைக் கொண்டே அவதாரங்களில் மனுஷ்யத்வ புத்தியும்
பின்னானார் வணங்கும் சோதி -ந சஷூஷா பஸ்யதி–கண் காண நின்று சர்வ பலன்களையும் கொடுத்தாலும்
தத் இச்சையா கேவல ஸ்வா தந்திரயாதிகள் இன்றிக்கே ஆஸ்ரித பரதந்த்ரனாய் இருப்பதை உணராமல்
இப்படி பஞ்சகமும் பர ஸ்வரூப விரோதி யாகுமே

புருஷார்த்த விரோதி யாவது –
புருஷார்த்தங்களில் இச்சையும் –
தான் உகந்த பகவத் கைங்கர்யங்களில் இச்சையும் –

க்ரியதாம் இதி –ஏவிப் பணி கொள்ள விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டுமே –ஸ்வ இஷ்ட பகவத் கைங்கர்யத்தில் இச்சை கூடாதே
பிரபன்னனுக்கு ஸ்வீ காரத்தில் ஸ்வகதமும் -அனுபவத்தில் ஸ்வ போக்த்ருத்வமும் கூடாது இறே

உபாய விரோதி யாவது –
உபாயாந்தர வை லக்ஷண்ய பிரதிபத்தியும்
உபாய லாகவமும்
உபேய கௌரவமும்
விரோதி பாஹுள்யமும்

ஆச்சார்ய அபிமானமாகிற சரம உபாயத்துக்கு விரோதி -குரு ரேவா பர ப்ரஹ்ம இத்யாதி / சிறுமை பாராதே சகல கைங்கர்யங்களையும் செய்ய வேண்டுமே
நின் கோயில் சீய்த்து –சீய்க்கப் பெற்றால் கடுவினைகள் களையலாமே-/ கொடுவினையேனும் பிடிக்க நீ ஒரு நாள் கூவுதல் வருதல் செய்யாயே

பிராப்தி விரோதி யாவது –
பிராரப்த சரீர சம்பந்தமாய் -அனுதாப சூன்யமாய் -குருவாய் -ஸ்திரமாய் இருந்துள்ள –
பகவத் அபசார –
பாகவத அபசார –
அஸஹ்யா அபசாரங்கள்

பச்சா தாப லேசமும் இன்றிக்கே -அவஜாநந்தி மாம் மூடா -அகங்கார அர்த்த காம மூலமாக-பகவத் விஷயத்திலும்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் விஷயத்திலும் ஸஹிக்க முடியாமல் காரணமே இல்லாமல் பண்ணும் அபசாரங்கள்
ஷிபாமி ந ஷமாமி -என்பதால் நித்தியமாய் செல்லுமே இவை

இவை எல்லா வற்றுக்கும் விரோதி என்று பேராகக் கடவது

————————————-

அன்ன தோஷம் ஞான விரோதியாகக் கடவது –
ஸஹ வாச தோஷம் போக விரோதியாகக் கடவது –
அபி மானம் ஸ்வரூப விரோதியாகக் கடவது –

துரன்னம் -பகவத் -ப்ரபன்னர் இன்றிக்கே ப்ராக்ருதருடைய அன்னம் / துஷ் ப்ரதிக்ரஹ அன்னம் -சண்டாள மிலேச்சாதிகள் மூலம் /
ஜாதி ஆஸ்ரய நிமித்த அனுஷ்டான அன்னம் -காய சுத்தி இல்லாத அன்னம் / பிரபன்ன வேஷத்தை கொண்டு உபாசகர் நிஷ்டையை நடத்தி கொண்டு
இருப்பவன் கொடுத்த அன்னமும் கூடாதே / ஐஸ்வர்யம் சக்தி பூஜா கிரியைகளுக்கா செய்த அன்னமும் கூடாதே
உண்ணும் சோறு -கண்ணன் தத் வ்யாதிரிக்த அன்னங்கள் எல்லாம் கூடாதே
அகங்கார மமகாரங்கள் உள்ளவர்கள் உடன் இருக்கக் கூடாதே

—————————————–

இப்படி அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானம் பிறந்து முமுஷூவாய் சம்சாரத்திலே வர்த்திக்கிற சேதனனுக்கு மோஷ சித்தி அளவும்
சம்சாரம் மேலிடாத படி கால ஷேபம் பண்ணும் க்ரமம்-வர்ணாஸ்ரம அனுரூபமாகவும் -வைஷ்ணத்வ அனுரூபமாகவும் –
அசநாச்சாதநங்களை சம்பாதித்து -யதன்ன புருஷோ பவதி ததான் நாஸ் தஸ்ய தேவதா -என்கிறபடியே சகல பதார்த்தங்களையும் பகவத் விஷயத்திலே
நிவேதித்து யதாபலம் பாகவத கிஞ்சித் காரம் பண்ணி தேக தாரண மாத்ரத்தை பிரசாத பிரதிபத்தியோடே ஜீவிக்கையும் –
வருந்தியும் தத்வ ஜ்ஞானம் பிறப்பித்த ஆச்சார்யன் சந்நிதியிலே கிஞ்சித் காரத்தோடு அவனுக்கு அபிமதமாக வர்த்திக்கையும்
ஈஸ்வரன் சந்நிதியிலே தன்னுடைய நீசத்வத்தை அனுசந்திக்கையும் –
ஆச்சார்யன் சந்நிதியில் தன்னுடைய அஜ்ஞதையை அனுசந்திக்கையும் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சந்நிதியிலே தன்னுடைய பாரதந்த்ர்யத்தை அனுசந்திக்கையும் –
சம்சாரிகள் முன்னில் தன்னுடைய வ்யாவ்ருத்தியை அனுசந்திக்கையும்
ப்ராப்யத்தில் த்வரையும்-
பிராபகத்தில் அத்யவசாயமும் –
விரோதியில் பயமும் –
தேஹத்தில் அருசியும் -ஆர்த்தியும்
ஸ்வரூபத்தில் உணர்த்தியும்
ஸ்வ ரஷணத்தில் அசக்தியும் –
உத்தேச விஷயத்தில் கௌரவமும் –
உபகார விஷயத்தில் க்ருதஜ்ஞதையும் -உத்தாரகப் பிரதிபத்தியும்
அனுவர்த்திக்கையும் வேணும் –

வர்ணாஸ்ரம அனுரூபமாகவும் -வைஷ்ணத்வ அனுரூபமாகவும் –அனு லோம பிரதிலோம அத்ரைவர்ணிக விபாகம் அன்றிக்கே
முமுஷுக்களாய் இருப்பார்க்கு எல்லாம்-சொன்னதாகக் கடவது
அசநாச்சாதநங்களை சம்பாதித்து —ஆசனம் -உணவு / ஆச்சாதனம் -போர்வை / உபகாரங்களிலும் -ஸ்வரூபத்துச் சேராத கார்யங்களைப் பண்ணி
தாரா புத்ராதிகளுடைய போஷண அர்த்தமாகச் சம்பாதியாதே -யோக்கியமான ஸ்தலங்களில் பரிசுத்தமான உபாதான வ்ருத்தியாலே சம்பாதித்து

உத்தேச்யத்வ -உபகாரத்வ -உத்தாரகத்வங்கள் மூன்றும் ஆச்சார்யர் -என்று உணர்ந்து கௌரவமும் க்ருதஞ்ஞத்தையும் உத்தாரகத்வ பிரதிபத்தியும் –
அன்றிக்கே
ஈஸ்வரன் இடம் உத்தேச்யத்வ புத்தியும் அதனால் -கௌரவ புத்தியும்பா /கவதர்கள் உபகாரகர்களாய் – -அவர்கள் பக்கல் க்ருதஞ்ஞத்தையும் /
ஆச்சார்யர் உத்தாரகராய்-அவர் பக்கல் உத்தாரகத்வ பிரதி பத்தியும்
அன்றிக்கே
தேவு மாற்று அறியேன் -என்று ஆச்சார்ய விஷயமே உத்தேவ்யமாய் அது உள்ளது எம்பெருமானாருக்கே என்று நித்ய சத்ருக்கனன் போலே
இரு கரையராகி இல்லாமல் எல்லாம் அவரே என்றும் கூரத் தாழ்வான தொடக்கி திருவாய் மொழிப் பிள்ளை முதலானவர்களால் அன்றோ
நாம் இவரை லபித்தது என்று உபகாரத்வமும் கிருதஞ்ஞத்தையும் அவர்கள் இடத்திலும்
அன்றிக்கே
உத்தேச்ய விஷயத்தில் கௌரவமும் உபகார விஷயத்தில் க்ருத்தஞ்ஞத்தையும் என்று சொன்னது உபகார வஸ்து கௌரவத்தாலே -என்று
ஆச்சார்யனானை உபகரித்த ஈஸ்வரனை மிகவும் உபகாரகன் என்று அருளிச் செய்கையாலே -மூன்றுமே சரம சேஷியான எம்பெருமானார் இடமே பர்யவசிக்கும்

—————————–

இப்படி ஜ்ஞான அனுஷ்டானங்களோடு கூடி வர்த்திக்குமவன் -ஈஸ்வரனுக்கு பிராட்டிமாரிலும் -நித்ய முக்தரிலும் -அத்யந்த அபிமத விஷயமாகக் கடவன் –

————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீஜார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் – ஸ்ரீ பிரதான சதகம் —

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ பிரதான சதகம்

ய பிரதான பிரபன்னாம் பிரதான சதகம் வியதாத்
தம் நவ்மி வேங்கடாச்சார்யன் துர்யாம் மார்க்கே யாதிசிது

பரவித் உபாசதிதாம் ந பிரதான சதகம் பிராமண சித்தம்
பஜதி சத கோடி பாவம் பர் பக்ஷே ச பிரயோஜனே ச சதாம்

பொங்கு புனல் ஆறுகளில் புவனம் எல்லாம் பொன் கழலால் அளந்தான் தன் தாளால் வந்த
கங்கை என்னும் நதி போலே கடல்கள் ஏழில் கமலை பிறந்து அவன் உகந்த கடலே போலே
சங்குகளில் அவன் ஏந்தும் சங்கே போலே தாரில் அவன் தன் துளவத் தாரே போலே
எங்கள் குலபதிகள் இவை மேலாம் என்று எண்ணிய நல் வார்த்தைகள் நாம் இசைகின்றோமே

1–பிரதான நான்கு பிரமாணங்கள் -பிரத்யக்ஷம் -அனுமானம் -சாஸ்திரம் -வேதம் –
சத்யம் சத்யம் புந சத்யம் சத்யம் உத்ருத்த புஜம் உச்ச்யதே வேதாத் சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி ந தேவம் கேஸவாத் பரம் -நாரதீய புராணம்
2—பர அவர தத்வ -ஹித -புருஷார்த்தங்களில் அந்யதா சித்த பிரமாணாந்தரங்களால் வரும் கலக்கங்களை எல்லாம் தீர்க்க வல்ல வேதாந்தம் பிரதானம்
3—புருஷ ஸூக்தம் வேதாந்தங்களில் பிரதானம்
4—மந்திரங்களில் வியாபக மந்த்ரங்கள் மூன்றும் பிரதானம்
5—அவற்றுள் அஷ்டாக்ஷரம் பிரதானம்
யதா சர்வேஷு தேவேஷு நாஸ்தி நாராயணாத் பர
ததா சர்வேஷு மந்த்ரேஷு ந மந்த்ரோ அஷ்டாஷராத் பர
6—ஆச்சார்யராகிய பிதாவால் அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தில் பிறந்த ஞான பிறவி பிரதானம்
7—கிராம் அஸ்மி ஏகாம் அக்ஷரம் –ஸ்ரீ கீதா -10–25-/ அக்ஷராநாம் அகாரோ அஸ்மி-10 -33- -அகாரம் பிரதானம்
8—ப்ரத்யக் ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம புருஷம் பிரணவ ஸ்வரூபம் அகார உகார மகார இதி தா அநேகதா சம்பவாத் ததே ததோ மிதி -நாரதீய உபநிஷத்
பூ புவ ஸ்வ -மூன்றும் ரிக் யஜுஸ் சாமத்தில் இருந்து -அகார உகார மகார மாய் திரண்டு பிரணவம் ஆயிற்று -சாந்தோக்யம்
சர்வ வாசக ப்ரக்ருதி-
9–அகாரமும் லுப்த சதுர்த்தியும் -சர்வ ரக்ஷகத்வத்தை ஸ்பஷ்டமாக்கும்
10—உபாய யுக்த ரக்ஷகத்வம் பிரதானம்
11—ஸ்ரீ யபதித்வம்/ தயா குணம் / ஸூ பாஸ் ராய திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -இவையும் பிரதானங்கள்
12—நாராயண அநுவாக மந்த்ரம் பிரதானம்
13—உபய விபூதியையும் ஆளும் மிதுனமே பிரதானம்
14–சர்வ பிரதானம் சர்வேஸ்வரன்
15—ப்ருஹத்வம்-ப்ரஹ்மணத்வம் / வியாபகத்வம் / ஆதாரத்வம் /பர ப்ரஹ்மம் -பிரதானம் —அவனே பர தத்வம் —அவனே பர தேவதை -அவனே பர கதி
—அவனே பர காஷ்டை —அவனே பராயணம் –அவனே பர தபஸ் /-அவனே பவித்ராணாம் பவித்ரம் –அவனே மங்களாணாம் ச மங்களம் -பரம பிரதானம்
16–நிருபாதிக சேஷியும் அவனே
17—அர்ஜுனன் தேர் தட்டில் போலே ஜீவன் முன் நின்றாலும் அகாரம் முன் நின்றால் போலே அவனே பிரதானம் -சேஷி சேஷ பூத சம்பந்தம்
18—அர்த்த ஸ்வ பாவத்தாலும் அவனே பிரதானம்
19–அத்யந்த பரதந்தர்யம் ஜீவனுக்கு பிரதானம் -அப்ருதக் சித்த விசேஷண வாசி சப்தங்கள் -நிஸ்கர்ஷ பர்யவசாயம் -சரீர சரீரீ சம்பந்தம்
20—அகார வாஸ்ய எம்பெருமான் சேஷிக்கு -நான்காம் வேற்றுமை -மகார வாஸ்ய ஜீவன் -முதல் வேற்றுமை –
ரக்ஷகத்வ ரஷ்யத்வ பாவம் -விபுத்வ அணுத்வ-சேஷி சேஷ பாவ ஞானம் பிரதானம்
21–தத்வ ஞானம்- பக்தி பிரபத்தி உபாய ஞானம்- சேஷத்வ ஞானமே பிரதானம்

22–நமஸ் -சங்க பிரபதனம் -பிரபத்தியே பிரதானம்
23—ஆத்ம சமர்ப்பணம் -அங்கி-ஆனுகூல்ய சங்கல்பாதி -அங்கங்களை விட பிரதானம்
24—ஸ்வரூப சமர்ப்பணம் -பல சமர்ப்பணம் -இவை இரண்டையும் விட பர சமர்ப்பணம் பிரதானம்
25—பர ந்யாஸம் -பர சமர்ப்பணத்தை மாம் சரணம் வ்ரஜ -என்கிறான்
26—வசீகரணம் -சேதன கிருத்யம் -நிரங்குச ஸ்வ தந்த்ரனே சர்வ காரணன் -அவனே பிரதானம்
27— அஹிர்புத்ன்ய சம்ஹிதை ஸ்தூல -ஸூஷ்ம -பர -வழியிலும் வியாகரண சாஸ்திரம் ஸ்தூல வழியிலும் நமஸ் சபிதார்த்தம் சொல்லும்
நாமயதி-வசீகரணம் -பிரபத்தி -ஸாத்ய உபாயத்வம் சொல்லும் இந்த ஸ் தூல வழியில்
28—ந்ருக்த சாஸ்திரம் படி ந ம -எனக்கு அல்லேன்-ஸூஷ்ம யோஜனையால் ஸ்வ ஸ்வா தந்த்ர புத்தி தவிர்க்கப்படும்
29—பர யோஜனையில்-சரணாகதி யுடைய பிரதான்யம் தெரியும்
30–பர யோஜனையில் பரத்வம் சரணாகதியை விட சர்வேஸ்வரனின் சித்த உபாயத்தின் பிரதான்யம் தெரியும்

31–பஹு வ்ரீஹி சமாசம் -நாரா அயனம் யஸ்ய-அந்தர் வியாப்தி / தத்புருஷ சமாசம் நாராயணம் அயனம்-பஹு வியாப்தி -உபாயம் –
32—ஸ்வரூபம் உபாயம் பலம்-ஒவ் ஒன்றையும் -இரண்டையும் -மூன்றையும் காட்டும் பத்து அர்த்தங்களும்
திரு மந்திரத்தில் இருந்தாலும் மூன்றையும் காட்டும் அர்த்தமே பிரதானம்
33– த்வயம் பிரபத்தி மந்த்ரங்களுக்குள் பிரதானம்
34—ஸூ பாஸ் ராய திவ்ய மங்கள விக்ரகம் ஸ்வரூபத்தை விட பிரதானம் -அவற்றுள்ளும் திருவடி இணைகள் பிரதானம்
காலைப்பிடித்து கார்யம் கொண்டால் விட ஒண்ணாமல் தயா பிரவாஹம் வலியும் -அநதிக்ரம ணீயம் ஹி சரண கிரஹணம் -ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய ஸ்ரீ ஸூ க்தி
35– இருந்தாலும் திருவடிகளுடைய அவனே பிரதான சித்த உபாயம்
36–ப்ராப்ய ப்ராபக ஐக்கியமும் அவன் இடமே
37–பாஞ்ச ராத்ர சாஸ்திரம் அவனாலே வெளிப்பட்டதால் பிரபத்தி சாஸ்த்ரங்களுக்குள் பிரதானம்
38–அருளிச் செயல்கள் சித்த ரஞ்சிதமாய் ஆராவமுதமாய் பிரபத்தியை கையிலங்கு நெல்லிக் கனியாக விளக்கும்
39 –ஸ்ரீ ராமாயணம் ஸ்ரீ மஹா பாரதம் புராணங்கள் பிரபத்தி விவரிக்கும் -அவற்றுள் ஸ்ரீ ராமாயணம் பிரதானம் —-
ஸக்ருத்யேவ பிரபன்னாயா–யுத்த -6–18–33- -ஸ்ரீ ராம சரம ஸ்லோகமும்
பாபா நாம் வா சுபா நாம் வா வாதார்ஹாணாம் பிலவங்கம கார்யம் கருணாம் ஆர்யேன ந கச்சித ந அபராத்ராதி–யுத்த -6–116- -ஸ்ரீ சீதா சரம ஸ்லோகம் -44-
40—மஹத்வே ச குருத்வே ச ப்ரியமாணாம் ததோதிகம் மஹத்வாத் பரத்வாச்சா மஹா பாரதம் உச்ச்யதே –ஆதிபர்வம் -1–293–296-பஞ்சம வேதமும் பிரபத்தி பெருமை பேசும்
41– மஹா பாரதம் பேசும் -தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் புருஷார்த்தங்களை விட அத்யாத்ம வித்யை பிரதானம்

42—அத்யாத்ம வித்யைகளில் ஸ்ரீ கீதா உபநிஷத் ஸ்ரீ கீதா சாஸ்திரம் பிரதானம்
43—மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவ இஷ்யசி சதயம் தே ப்ரஹித்ஜேன ப்ரியோசி மே –18–65-
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஸூ ச -18–66-இரண்டும் பரம ரஹஸ்யங்கள் -பிரதானங்கள்
44–இரண்டிலும் வைத்துக் கொண்டு சரம ஸ்லோகம் பரம பிரதானம் — -த்வயார்தம் -அதிகாரி ஸ்வரூபம் பிரபத்தி ஸ்வரூபம் —
அதிகாரி நைரபேஷ்ய -விஷய ஸ்வரூப பல விசேஷங்களை தெளிவாக அருளிச் செய்வதால்
45–சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வ அர்த்த-பூர்வ வாக்கியம்-அதிகாரி ஸ்வரூபம் சொல்வதால் -உத்தர அர்த்தம் -உத்தர வாக்கியத்தை விட – பிரதானம்
46–பூர்வ அர்த்தத்திலும்-பிரதிபந்தக நிவ்ருத்தி கிட்டியதும் ஸ்வதா பிராப்தம் -ஸ்வாமி லாபம் -என்பதால் பிரதிபந்தக நிவ்ருத்தி பிரதானம்
47—அர்ஜுனனுக்கு மூன்று சோகங்கள் -2–16–18-நிவர்த்தக பெருமாள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் மூன்றிலும் உண்டே –
இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் -அஸ்தானே ஸ்நேஹாதி நிபந்தமான சோகத்தை –நானு சோஷந்தி பண்டித
ஸூர அஸூர சம்பத் -கேட்டு அநாதிகாரத்வ சங்கா -பரிகரித்து 16-அத்தியாயத்தில் –
இறுதியில் பண்ணி அருளிய சோக நிவர்த்தனம் சம்சாரிகளுக்கு அதி பிரயோஜனம் என்பதால் இதுவே -பிரதானம்

48–பிரபன்னர்களுள் ஆர்த்த பிரபன்னர் திருப்த பிரன்னர்களை விட பிரதானம்
49–ஆர்த்த பிரன்னர்களில் உடனே திருவடி சேர்ந்து கைங்கர்யங்களில் நியத்தமாவதில் துடித்து சம்சாரத்தில் க்ஷணம் பொழுதும் இருக்க மாட்டாதவர்கள் பிரதானம்
50–வைகுண்டம் காண்பதற்கு என் மனம் ஏகம் என்னும் இராப் பகல் இன்றியே –என்றபடி அர்ச்சிராதி கதி சிந்தனையே ஆர்த்த பிரபன்ன்னர்களுக்கு பிரதானம்
51–சரீர அபதான ஸமயே கேவல மத் ஏவைய தயையா அதிர் பிரபுத்த மாம் ஏவ அவலோகயன் -அந்திம ஸ்மர்த்த வர்ஜனமானாலும் –
பகவத் ஸ்ம்ருதி மாறாமல் தேவ அவசான காலத்திலும் இருப்பதே பிரதானம்
52–அஞ்ஞான கைங்கர்யம் -அதாவது நித்ய நைமித்திக கர்மாக்கள் –ஸந்த்யாவந்தனாதிகள் — அநுஜய கைங்கர்யங்கள் புஷபம் பரிமாறுதல் இத்யாதிகளை விட பிரதானம் –
53–அக்ருத்ய கரண நிவ்ருத்தியே க்ருத்ய கர்ண பிரவ்ருத்தியை விட பிரதானம்
54–அநுஞ்ஞ கைங்கர்யங்களில் -ஜான அம்சமே கர்ம அம்சத்தை விட பிரதானம்
55–சாஸ்திர விசுவாசம் இல்லாத சிஷ்யர் / சாஸ்திர விப்ரபத்தி பண்ணும் சிஷ்யர் /ஆச்சார்யர் இல்லாமல் ஸ்வயமாக கற்க முயலும் சிஷ்யர் /
ஸூய ஆச்சார்யரை விட்டு விலகிய சிஷ்யர் / உபதேசம் வழி நடவாமல் உள்ள சிஷ்யர் / பகவத் ஆச்சார்ய அபசாரம் செய்யும் சிஷ்யர் /
இவர்களை விட தேவதாந்த்ர போஜனம் பண்ணும் சிஷ்யர்களை நிரசிப்பதே பிரதானம்
56–ப்ரஹ்மவித்தாய் சாஸ்திரம் அரிந்து அனுஷ்ட்டித்து மற்றவர்களுக்கும் போதிக்கும் சிஷ்யன் பிரதானம்
57—ஆத்ம குண பூர்த்தி உள்ள சிஷ்யனே-சம்ஸ்காரங்கள் அனைத்தும் செய்தும் ஆத்மகுணங்கள் இல்லாத சிஷ்யனை விட பிரதானம்
58–பாகவத கைங்கர்யமே பகவத் கைங்கர்யத்தை விட பிரதானம் –
ஸத்கார சல்லாப ஸஹவாச பீதி ப்ரீதி யோக்ய பாகவதர்கள் என்று ஐந்து வகைகள்
59—ஸத்கார யோக்ய-சம்யக் பகவத் ஞான அதிகாரிகள் –
இவ்வகை பாகவதர்கள் பிரதான
60—சல்லாப யோக்ய பாகவதர்களுக்குள் சம்சார நிர்வேதம் அடைந்த பாகவதர்கள் பிரதான
61— ஸஹ வாச யோக்ய பாகவதர்களுக்குள் வைராக்யம் முற்றிய பாகவதர்களே பிரதான
62—பீதி யோக பாகவதர்கள் மகான்களை அணுக மரியாதை மிக்கு பீதி கொண்டு நீச பாவத்துடன் உள்ள பாகவத்ர்களே பிரதான
ஸ்ரீ ராம ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் குருக்களை அணுகி வீநீத வேஷத்தோடே கற்றது உண்டே
63—ப்ரீதி யோக்ய பாகவதர் -ஆஹ்லாத சீத்ர நேத்ராம்பு புலகாக்ருத காத்ரவான் -பாஷ்ப ரோமாஞ்சலி உடன் பகவத் குண அனுபவம் செய்யும் பாகவதர்களே பிரதானர்
64–ஸ்வ ஆச்சார்யர் கைங்கர்யமே பாகவத கைங்கர்யங்களை விட பிரதானம்
65—பகவத் கைங்கர்யத்திலும் பாகவத ஆச்சார்ய கைங்கர்யங்கள் பிரதானம்
66—பகவத் பாகவத ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் மொட்டு பல்லவம் பழம் போன்று ஒன்றுக்கு ஓன்று மேம்பட்ட நிஷ்டை
67—இவர்களுக்கு செய்யும் கைங்கர்யங்களை விட இவர்கள் உகந்த கைங்கர்யமே பிரதானம்
68—சிரத்தையுடனும் உகந்து பாவ வ்ருத்தியுடன் செய்யும் கைங்கர்யமே பிரதானம்
69—ஸ்வ ப்ரயோஜனார்த்த கைங்கர்யத்தை விட பர சேஷத்வ அத்யந்த பரதந்தர்ய ஞானம் கொண்டு பர ப்ரீதிக்காக செய்யும் கைங்கர்யமே பிரதானம்
70—பர வ்யூஹ விபவ அந்தர்யாமி அர்ச்சா அவஸ்தைகளுக்குள் கைங்கர்யம் ஓன்று ஓன்று மேலே பிரதானம்
71—பர ப்ரஹ்மம் ஐந்து நிலையிலும் அந்தர்பவித்துள்ளான் என்று உணர்ந்து ஏதாவது ஒன்றில் கைங்கர்யம் செய்வதே பிரதானம்
72—சத்வ குணம் மிக்கு உள்ள க்ருத யுக கைங்கர்யம் மற்ற யுக கைங்கர்யங்களை விட பிரதானம்
73–க்ருத யுக -த்யானம் / த்ரேதா யுக யாக யாங்ஙங்கள் –த்வாபர யுக அர்ச்சனாதிகள் -இவற்றை விட -கலியுக திரு நாம சங்கீர்த்தனம் -பிரதானம்
74–மனஸ் வாக் காயம் ஓன்று சேர்ந்த ஆர்ஜவ சுத்த ஹ்ருதயத்துடன் செய்யும் கைங்கர்யமே பிரதானம்
75—ஆர்ஜவதுடன் கிடைத்த ஸாமக்ரியை ஏதாவது கொண்டு ஆராதனையை பிரதானம்
76—பாகவத கைங்கர்யம் செய்ய உசிதமான க்ஷேத்ர வாசமே பிரதானம்
77—ஸ்வயம் வியக்த -சைத்தார்கள் பிரதிஷடை சைத்தம்–ரிஷிகளால் -ஆர்ஷம் -பரம ஏகாந்தி பாகவதர்களால் -வைஷ்ணவம் -நான்கு வித திவ்ய தேசங்கள்
78–மேல் நான்கிலும் நித்ய வாசம் கிட்டா விடிலும் பாகவதருக்கு கைங்கர்யம் செய்ய்ய உசித தேசம் பிரதானம்
79— பாகவத கைங்கர்யத்துக்கு முன் ஸ்நானம்-வருண -மந்த்ர -மானஸ -மூன்று வகை / குள்ளக் குளிர நீரில் ஆழ்ந்து –
மந்த்ரம் கொண்டு ப்ரோக்ஷித்தும் -அர்ச்சா திருமேனியில் மஹா விசுவாசம் கொண்டு மானஸ -ஸ்நானம் -இதில் மந்த்ர ஸ் நானம் பிரதானம்
80—ஆர்ஜவதுடன் மனஸ் வாக் காயம் ஒன்றுபட்டு செய்யும் பாகவத கைங்கர்யமே பிரதானம்

81—பேராசை பிரதான விரோதி
82—தோஷ நிவ்ருத்திக்கு ஹேது பாகவத ஸஹ வாசமும் சத் உபதேசங்களும் தாயாதி குணங்களும்
83—ஆச்சார்ய அபராதம் பாகவத பகவத் அபசாரங்களை விட பிரதானம்
84–ஆச்சார்யர் அபசாரங்களில் பிரதானம் அவர் செய்த மஹா உபசாரங்களை மறப்பதே
85—அஞ்சலி முத்திரை ஷமைக்கு பிரதான உபாயம்
86—பாகவத அபசாரங்களை பாகவதர்களைக் கொண்டே தீர்த்துக் கொள்ள முடியும்
87—பிராயாச்சித்தம் செய்து போக்க அசக்தனுக்கு ஆச்சார்யர் தயா கடாக்ஷம் கொண்டே போக்கிக் கொள்ள முடியும்
88—ஸ்ரீ ராமபிரான் அருளிச் செய்த கடற்கரை வார்த்தையே சம்சார சாகரம் கடக்க நமக்கு பிரதான தஞ்சம்

89—வேதாந்த சாஸ்திர பிரவர்த்தக ஸ்யாச்சார்யனே பிரதானம்
90–ரகஸ்த்ய த்ரயார்த்தம் அறிவித்த ஆச்சார்யனே பிரதானம்
91–பிராச்சார்யர் கைங்கர்யமே ஸ்யாச்சார்யார் உகந்த கைங்கர்யமாகும்
92—ஸ்வாச்சார்யர் ஏவின பணிகளை செய்வதே உசிதம்
93—தேவதா பரதேவ புத்தி பண்ணும் ஹீனர்கள் ஸஹ வாசம் நிஷித்தம்
94—ப்ரயோஜனாந்த பரர்கள் ஸஹ வாசமும் நிஷிதம்
95—அநந்யார்ஹ சேஷத்வ புத்தியுடன் கைங்கர்யம் செய்வதே உசிதம்
96—காம்ய கர்மாக்கள் நிஷித்தம் -கண்ணனுக்கு காதல் வளர்க்க சர்வேஸ்வரனையும் நித்ய ஸூ ரிகளையும் பிரார்த்திப்பதே பிரதானம்
97—ஞானாதிகர்களுக்கு கைங்கர்யம் செய்வதே பிரதான கர்தவ்யம்
98—பரி பூர்ண பகவத் அனுபவத்துக்கு பிரதிபந்தகங்களை போக்க சத்வ குண அபிவிருத்தி பிரதானம்
99–சம தமாதி ஆத்ம குணங்களை வளர்ப்பதே கர்தவ்யம்
100—நிரவத்ய நித்ய கைங்கர்ய அபிலாஷை வளர்த்து அர்ச்சிராதி கதி சிந்தனையுடன் வாழ்வதே கர்தவ்யம்
101—நமக்கே தன்னைத் தந்து சாம்யா பத்தி அருளும் சர்வேஸ்வரன் பிரதானங்களுக்குள் பிரதானம்-

———————————————

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் – ஸ்ரீ விரோதி பரிக்ரஹம் – –

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ விரோதி பரிக்ரஹம்

ஸ்ரீ மன் நாராயணா ஸ்வாமி சரண்யா சர்வ தேஹினாம்
பூயம் நிஜபத பிராப்தி விரோதி வி நிவாரக –

உதிதாம் பவத பயாத் ஒளஷதாத்ரி சமீபதா ஒளஷதம் சேதஸ்ய சேவ்யாம் அபுந ஸ்தன்ய பாயினாம்

பிரபதன மயே வித்யாபேதே ப்ரதிஷ்டித சேதச
பிரதிபதமிக ப்ரஜ்யா தயாம் திஸந்து தயா தான
சடரிபு சுக வியாச ப்ராசேசாதி நிபந்தன
ஸ்ரம பரிணாத சுத்த சுத்தாசயா மம தேசிகா

முமுஷுணாம் அவசிய ஞான தவேயேஷு ஆர்த்தேஷு பிரதீயமானணாம் விரோதாணாம் அப்ரஸ்மானே-
ஜாநேந ஹீந பசுபிஸ் சமானா -இதயவஸ்தா பவேத் —

த்ரயோ வேதா ஷட் அங்கானி சந்தாம்ஸி விவித ஸ்வர அஷடாந்தரான்தாஸ் தாம் யஸ்சாநீயேதாபி வாங்மயாம்

மூல மந்த்ராதிகாரம் -சங்கைகள் -80-

1—அநாதி கால அனுவ்ருத்த சம்சார துக்க சஹிதான் ஷேத்ரஞ்ஞன் சர்வ ஜநத்வாதி குண சம்பவே அபி
அனுத்தரன் ஈஸ்வர சர்வ ரஷக இதி வியவகார கதாம் கதாதே

ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வபாவஸ்ய நியமேநைவ ரக்ஷனாத்
அநிஷ்ட வரணாதேச்ச யோகித்வாத் நித்ய ரஷக –

சர்வ விஷய சத்தாதி ரக்ஷண ரூபம் ஏகம் நித்ய ரக்ஷகத்வம் -ஒரு வகை
அடுத்து -சம்சாரி விஷய அபி அநிஷ்ட நிவாராணாதி ரூபம் கதா சித்கம் –யத் கிஞ்சித் வியாஜ்ய சாபேக்ஷத்வாத் -ஆக இரண்டாவது வகை
இத்தால் சர்வரக்ஷகத்வம் சித்தம்

2–பர கத அதிசய ஆதான இச்சயா உபேதேயத்வம் ஏவ யஸ்ய ஸ்வரூபம் ச சேஷா பர சேஷி இதி ஸ்ரீ பாஷ்யகாரக நிர்ணைஷு –
ததா ச சதி பகவதா ஸ்வ சித்த அதிசயத்வம் கதம் உபபத்யதே –

இதற்கு பதில்
ஸ்வ அதிசய இத்யஸ் அபி ஞானாத்யை நிகிலை குணை
யுக்தம் குண விபூதியதே சர்வாதிசே இதே
ஸ்வே யதிபதே ரத்னம் பவதாபி மஹார்ஹாம் ந விகுணாம் ந குந்தஸ்வாந்ர்யம் ச பவதி ந ச அநேஹித குணம் -ஸ்ரீ குணரத்ன கோசம் -31-போலே
ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாள் –சேஷ பூதங்கள் சரீரவத் தானே -/ ரத்னத்துக்கு ஸ்வ பாவிக ஒளி போலே -என்றவாறு

3–நனு ஏகாஸ் யைவ சர்வ சேஷித்வம் சாஸ்திரதாத் ப்ரதிபாத்யதே -அதா கதம் உபய அதிஷ்டானத்வம் ஏகம் சேஷித்வம் இதி

விஸ்வம் பிரதி து சேஷித்வம் மாதா பித்ரோரிவ த்வயோ பத்நீஏஷ பதி சேக்ஷத்வாத் சர்வ சேஷி பர புமான்-
அதோ பகவத சர்வ சேஷித்வ வியவஸ்தாபன்னாத் லஷ்மீ ஏஷ பகவத் வியதிரிக்த சர்வ சேஷித்வ வியவா ஸ்தாபநாத் ச ந உபப்லவாவகாச
அவன் சர்வ சேஷி -இவள் அவனுக்கு சேஷ பூதை -அவனை தவிர மற்ற அனைவருக்கும் சேஷி என்றவாறு

4-இத்தம் சர்வேஸ்வரஸ்ய ஸ்வா பாவிகே சர்வ சேஷித்வே பரிஜன பரிபர்ஹா பூஷணாநி ஆயுதாநி
இத்யத்யுக்த பிரகாரேன தஸ்யாபி ஆஸ்ரித சேஷத்வ கதானம் கதாம் இவ உபபத்யதே —
ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவத்தில் அத்யந்த பக்தர்களுக்கு அவனும் அவன் திவ்யாயுத திவ்ய பூஷணாதிகளும் சேஷம் என்பது எங்கனம் பொருந்தும்

இதற்கு பதில் -சத்தாதி ப்ருப்பாதநாத் ஸ்வார்த்தம் சித் அசிதோர் அபி சேஷித்வம் சேஷ பாவஸ்து குணாதேவ உபபத்யஹே
தானே தன் ஸ்வா தந்திரம் அடியாக எரித்துக் கொண்ட ஆஸ்ரித பரதந்த்ரம் குண கோஷ்டியிலே தானே சேரும்

5-ஜீவஸ்ய பகவந்தம் பிரதி சேஷத்வஸ்ய ஸ்வ பாவ சீதத்தய நித்யத்வ நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி இதி
முக்த அவஸ்தாயாம் பரம் சாம்யா வசனம் பரலோபந மாத்ரம் ஸ்யாத்

போக மாத்ர ரஸ மாணத்வாத் ஜகத் வியாபார வர்ஜணாத் ஏக தேசேன சாம்யம் ஸ்யாத் ஸ்வர்ண சிலயோரிவ
ஜகத் வியாபார வர்ஜம் பிரகரணாத் அசன்னிஹிதத்வாத் ச -ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -4-4–௧௭–போக மாத்ர சாம்யா லிங்காச்ச-
ஸ்வர்ணத்தை எடைக்கல்லுக்கு சாம்யம் ஒரே எடை என்பதால் மட்டும் தானே அதே போலே –
தூலார்த்த ஸ்வர்ண வியாபார நியேயென ஏகேனாப் ஆகாரேன பரம சாம்யம் அபரேன ச ஆகாரேன வைதர்ம்யம்

6-ஏவம் சேஷத்வஸ்ய நித்யத்வே தத் துல்ய நியாய சித்தஸ்ய பரதந்த்ராஸ் அபி முக்த அவஸ்த்யாயாம் அனுவர்த்தமானத்வாத்-ச ஸ்வராட் பவதி -இத்யாதி
ஸ்ருதி சித்தம் ஸ்வா தந்தர்யம் கதம் இவ அநுவர்த்ததே
சேஷத்வம் நித்யமானால் முக்தன் தன் சங்கல்பம் படி எவ்வாறு பல உரு கொண்டு கைங்கர்யம் செய்கிறான் என்னில்

ஸ்ருதி சித்தஸ்ய ஜீவஸ்ய பரதந்த்ர அவஸ்தாய ஸ்வா தந்தர்யம் அபர்வர்க்கே து கைங்கர்யாத்மசு கர்மசு
சரீராத்மா பாவம் உண்டே ஜீவனுக்கும் அவனுக்கும் -அவன் சங்கல்பம் அடியாகவே இவன் கர்தவ்யம் –
ஸ்வ தந்த்ரன் -ச ஸ்வராட் பவதி-என்றது கர்மம் பந்தம் விட்டபடி என்றவாறு

7-ஆத்ம சப்த வாஸ்ய -தேவ -திர்யக் -மானுஷ்ய -ஸ்தாவராதிகம் சர்வம் அபி பகவத் தாஸத்வேன த்ருச்யதே தத் கதம் ஏதத் உபபத்யதே
திர்யக் ஸ்தாவரங்கள் எவ்வாறு சேஷ பூதர்களாக முடியும்

தாஸத்வம் கலு சேஷத்வ ஞானர்ஹத்வம் நிகத்யதே பஸ்வாதீனம் து தத் ஞானம் பவேத் ஜன்மாந்தரேஷ் வபி
அவைகளும் சேஷத்வத்துக்கு யோக்யமே -இந்த ஜென்மத்தில் இல்லை என்றாலும் இது அநித்தியம் தானே -சேஷத்வமே நித்யம் –

8-கதம் ச சேதன அசேதனஸ்யோ பகவந்தம் பிரதி அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் அபிலப்யதே
உலகில் அசேதனங்கும் சேதனர்களும் பிறருக்கு சேஷ பூதர்களாக காண்கிறோமே என்னில்

நிருபாதிக சேஷம் ஹி விச்வமேதத் ஸ்ரீயப்பதே — கர்மாதி உபாதி நியத சேஷத்வம் இதரான் பிரதி -கர்மம் அடியாக இவை என்பதால் விரோதம் இல்லை

9-சேஷத்வ அவதாரணாத் சரீர ஆத்ம சித்தே இதி வாஸோ யுக்தி அநுப பன்னா–சேஷத்வமும் சரீராத்மா பாவமும் பொருந்தும் படி எங்கனே என்னில்

ஆதார ஆதேய பாவம் –நியந்த நியாம்ய பாவம் -சேஷ சேஷி பாவ –தத் ஹைக்க்ஷத பஹஸ்யாம் ப்ரஜாயேய
வியவச்சே அயோகஸ்ய சரீராத்மத் வம்ஷியதே -அந்நிய யோக வியவச்சேதாத் நிர்வேதாத்தேஸ்து காரணம் –
அகரா சித்த அயோக- உகார சித்த – அந்நிய யோக வியாவச்சேதங்களாலும் சேஷத்வம் ஸித்திக்குமே-சரீரம் ஆத்மா ஒருவருக்கு தானே சேஷமாய் இருக்கும் –

10-ஜீவ ஈஸ்வரயோ உபயோர் அபி விபுத்வம் அணுத்துவம் ச பிரமானேஷூ கதேயதே கதம் அஸ்ய அணுத்துவம் ஈஸ்வரஸ்ய விபுத்வம் ஏவ இதி நியாமா உபபத்யதே

விபுத்வ அணுத்வ பேதேந ஜீவேஸ் நியமாத் ஸ்ருதவ் ஸ்மரத்திஸ் அனுசாராச்ச ந அணுத்துவம் ப்ரஹ்மணி ஸ்திதிதம்
ஆராக்ர மாத்ரோ ஹயவரோஹி த்ருஷ்டா -என்று ஸ்ருதியும் -மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகதா வியாக்த்தாமூர்த்தினா -ஸ்ரீ கீதை -9–4- என்றும்
நா னு அத ஸ்ருதேத் இதி ந இதராதிகாரஅத் –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் -2–3 -22
ச வ ஏஷ மஹான் அஜ ஆத்மா –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் –4–4–22-
அணோராந் அணீயான்-சாந்தோக்யம் -என்றது அணுவான ஆத்மாக்குள்ளும் இருப்பதால் -ஆக விரோதம் இல்லை

11-ஏகஸ்மின் சரீர பாணி பாதாதிஸ்தி ஸர்வத்ர சுக துக்கோ பலம்பாத சர்வ உபலம்ப விருத்தமானுத்வம்–
அணுவாக இருந்து சரீரம் எங்கும் சுக துக்கம் அனுபவம் எவ்வாறு என்னில்

விபுத்வே அபி ஹி ஜீவஸ்ய ஞானாத் ஏவ சுகாதிகம் அந்யதா சர்வகம் தத்ஸ்யாத் ஞானம் சேதிக தத் சமம் —
தர்ம பூத ஞானம் சரீரம் எங்கும் வியாபிக்கிற படியால்

12-ஸுபரி ப்ரப்ருதீநாம் நித்யானாம் முக்தானாம் ச அநேக சரீர பரிக்ரக ஸர்வத்ர அபி சரீரேஷு ஸ்வரூபஸ்
ஸாந்நித்யாபவாத் பாஹேஷு விஷயேஷு இவ அஹம் புத்தி ந சம்பவயதே
அஹம் புத்தி -எல்லா சரீரங்களிலும் எவ்வாறு பொருந்தும் –என்னில்

அஹம் புத்தி யதைகஸ்மின் சரீரேபி ச ஸம்ஸ்திதா ஸர்வத்ர வியாபாரகா ததான் யத்ரபி த்ருஸ்யதாம்-
ப்ரதீபவாத் ஆவேச ததா ஹி தரஸ்யதி–ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் -4–4–14-பிரபை போலே என்றவாறு

13-ஸ்ருதி ஸ்வாரஸ்ய அநு ரோதேந ஜீவஸ்ய அணுத்வம் இதி அமோக்ஷஸ்தயீ இதி நிர்ணேத்வயம்–

வாலாக்ர சத பாகஸ்ய சத்தா கல்பிதஸ்ய ச பாகோ ஜீவா ச விஜிநேய ச ச அநத்யாய கல்பதே–ஸ்ருதி
ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் -அங்கே தர்ம பூத ஞானம் சுருக்கம் இல்லாமல் ஆகுமே

14–ஏகஸ்மின் ஏவ பஹு சரீர பரிக்ரகே சர்வான் அபி சரீராணி ஏகே நைவ அதிஷ்டிதானி இதி வக்தும் சக்யதே இதி ஏக ஜீவ வாதா ப்ரஸஜாயதே

சுக துக்காதி பேதே து நாநாத்வ வியவஸ்தித அந்த கரண பேதேந ப்ரதிசந்த நிராக்ருதி -ஏக ஜீவ வாதம் நிரசனம் -மனஸ் தர்ம பூத ஞானங்களில் வாசி உண்டே

15-ஏகஸ்ய உபாதி பேதாத் ப்ரதிஸந்தான அபாவஸ்ய அநன்கீகாரே ராம கிருஷ்ணாதீநாம் ஏக ஈஸ்வர அவதார ரூபத்வம் ந யுஜ்யதே –

ஆத்மாநாம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசாரதாத்மஜம் -மனஸ் இந்த்ரியங்களில் வாசி என்றால்
ஒரே ஈஸ்வரன் ராம கிருஷ்ணாதி அவதாரங்களில் எவ்வாறு உண்டாகும் என்னில்

நாடகமே –ஸ்வ தந்த்ரஸ் ஈச்வரஸ் யபி கர்மவஸ்யாத்வ நாடகம் தேந வஞ்சயதே லோகா நித்யாத்யை அபிதீயதே –
தேந வஞ்சயதே லோகாந் மாயா யோகேந கேசவ யே தமேவ பிரபத்யந்தே ந தே முக்யந்தி மாணவ -மஹா பாரதம் -உத்யோக பர்வம் -இத்தையே இங்கே காட்டுகிறார்
சர்வ கர்த்தா சர்வஞ்ஞா சர்வ சக்தன் ஈஸ்வரன் ஸ்வயம் ஏவ பர துக்கம் உத்பாத்ய தத் தர்சநேந
ஸ்வயம் அபி பரம காருணிகதயா சோசதி இதி வசனம் ஜரத்காவ்யாதி அனவதேயம் ஏவ

16-ஆவேச அவதாரங்களும் உண்டே -இதுவும் நாடகமா
பிரதர்தனுக்கு இந்திரன் தன்னையே உபாஸிக்க சொல்லி -அந்தராத்மதயா பர ப்ரஹ்மத்தையே காட்டும்

17-அஞ்ஞான துக்கித்வா கர்ம வச்யத்வாதி யுக்தானாம் சம்ஸாரினாம் ஞான ஆனந்த அமலத்வாதிகாம் நித்ய சித்தம் இதி வசனம் விருத்தம் ஏவ -என்னில்

ஞான ஆனந்த அமலத்வாதிகள் ஸ்வரூபே ஸம்ப்ரதாரநாத் -தத் அந்நிய விஷய ஞான துக்கத்யாம் கிம் ந உச்யதே –
கர்மாதீனம் தானே சுக துக்கங்கள் -ஞானானந்த ஸ்வரூபத்தை இவை தீண்டாதே –

18-பிரகிருதி கார்யமான சுக துக்காதிகள்-எவ்வாறு உண்மையாக இருக்க முடியும் –

தர்ம பூத ஞான சங்கோசம் -கர்ம என்கிற உபாதியால்-இத்தை நிவ்ருத்திக்கவே ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் அடைகிறான்

19-நனு ஸ்வரூப ஞான அபாவாத் அநாதி கால ப்ரயுக்த தேகாத்ம பிராந்தி வசானாம் ஜீவானாம் ஆத்ம ஸ்வரூபம் ஸ்வ பிரகாசம் இதி வசனம் உபலம்ப விருத்தம் இதி

அதிஷ்டான ப்ரதீதி கலவ் ஆரோபஸ்ய உபயுஜ்யதே தஸ்மாத் ஸ்வரூபே போதினா பிராந்தி நைவ விந்த்யதே
சேஷத்வம் ஆதேயத்வம் அறியா தனத்தால் தான் ஸ்வா தந்த்ர தேஹாத்ம பிராந்திகள்

20-ஏவம் ஆத்மனா ஞான ஸ்வரூபத்வே ஸ்வயம் பிரகாசத்வே ஸூ ஸூஷ்ப்தியாம் அபி பிரகாச பிரஸ்ஜேயத –ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் இருக்க வேண்டுமே என்னில்

யத்ர ஏதத் புருஷ ஸ்வபிதி நாம சதா ஸும்ய ததா சம்பன்னனோ பவதி ஸ்வம் அபீதா பவதி-சாந்தோக்யம்
ஞாத்ருத்வம் ஞான ரூபத்வம் த்வயம் ஸ்ருதி ஏவ கம்யதே ஸ்வரூபம் ஞாயதே ஸூப்தவ் வைசிஷ்ட்யம் து ந புத்யதே-என்றும்
ஏஷ ஹி த்ருஷ்ட ஸ்ப்ரஷ்ட ஸ்ரோத்ர க்ராஹ்த்த ரசயித மந்த போத கர்த்த விஞ்ஞானாத்மா புருஷ –என்கையாலும்
நான் என்னை அறியாமல் நன்றாக தூங்கினேன் என்பது புலன்கள் கார்யம் இல்லையாகிலும் தன்னை அறிகிறானே-

21-ஜீவஸ்ய ஞான ஸ்வரூபத்வே ஞாத்ருத்வ வதானாம் ச அபவ்சாரிகத்வம் நியாயம் ந கலு தர்ம பூத ஞானஸ்ய ஞான ஸ்வரூபஸ்ய ஞாத்ருத்வம் உபலபாமஹே

உபலம்பஸ்ய சாமர்த்தயேத் ஸ்ருதி தாத்பர்யதோபி ச ஏகஜா தீயதோ தர்ம தர்மித்வம் கிம் ந யுஜ்யதே –இரண்டும் ஒரே வகையே –
பிரித்து நிலை இல்லையே -ஒளி ரத்னம் -மணம் பூ போலே

22-தேகாதி விலக்ஷணத்வேன விபக்த ஸ்வரூபஸ்ய ஜீவஸ்ய கர்தவ்யாந்தரம் ந உபலபாமகே -அத ஸ்வரூப அநு பந்தி வர்ணாஸ்ரமாதி ராஹித்ய
வேதின புருஷா கதாம் இவ கர்ம அதிகாரினா பவிஷ்யந்தி –
புமான் ந தேவோ ந நரோ ந புசுர்நா ச பதாப சரீர க்ருத்பேதேஷூ பூபா எதை கர்ம யோனயா–ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -2–13–98-
நாயாம் தேவோ ந மரத்யோ வ ந திர்யக் ஸ்தாவரோபி வா ஞான ஆனந்தமயஸ்த வாத்மா சேஷ ஹி பரமாத்மநா -மஹா பாரதம்
ஆகவே ஜீவனுக்கு கர்ம பாதிப்பு இல்லையே என்னில்

சாருவாகர்-வேத பாஹ்யர் -/ வேத விஹித கர்மாக்கள் கர்தவ்யம் -ராஜாதி ராஜ சர்வேஸ்வரன் ஆஞ்ஞா ரூபமே சாஸ்திரம்
அப்ரஹ்மாகீடம் அகிலைர் அபி அனுவர்த்தனீய சாசனஸ்ய ராஜாதி ராஜஸ்ய பாகவத சர்வேஸ்வரஸ்ய சாசனம் அபி
யதாதிகாரம் யாவத் தேகாப்தம் அனுவர்த்தனீயம் இதி பிரமாணிகானாம் பந்தா –

23-அதாபி ஆத்மஞானம் கை வந்தவன் ஆனந்தமயமாய் அனுபவித்து இருக்க கர்மாக்கள் இல்லையே என்னில்

உண்ணுவது உடுப்பது மூச்சு விடுவது போலே நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களை விடக் கூடாதே –
பகவத் ஆராதனை ரூபமாக பரமைகாந்திகளும் பண்ண வேண்டுமே -இப்படிப்பட்ட பரமைகாந்தி ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் பாவனத்வம் உடையது அன்றோ

24-அநந்யார்ஹத்துக்கு கொத்தை வாராதோ என்னில் –

பரமைகாந்திகள் -அக்னி இந்திராதி -அந்தர்யாமியாக -சரீர பூதர்களே அனைவரும் –
அஹம் ஹி சர்வ யஜ்ஜா அஹம் போக்தா ச பிரபுரேவ ச -ஸ்ரீ கீதை –9–24- / சாஷாத் அபி அவிரோதம் ஜைமினி –ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் –1–2–29-
காம்ய கர்மாக்களுக்கே நிஷித்தம் -நித்ய நைமித்திக கர்மாக்கள் யாவத் சரீரம் உள்ளவரை தொடரும் –

25-ந னு ஞான ஸ்வரூபதயா ச ஞான குணதயா ச பிராமண சித்தஸ் யாபி ஜீவஸ்ய ஞான உத்பத்தி விநாஸ்யோ ப்ரத்யஷாதி
பிராமண சித்தத்வாத் ஞான நித்யத்வ வாத ஸர்வதா ந சங்கதக –தர்ம பூத ஞானம் அநித்யம் ஆகாதோ என்னில்

ஆகாது -சாஸ்திர பிரமாணத்தால் –
யதா ந கிரியதே ஜ்யோஸ்த்னா இத்யாதி வாக்யனுசராத் ஞானம் நித்யம் அவஸ்தாபி உத்பத்யாதிஸ்து கத்யதே
விஷ்ணு தர்மம் –ரத்னத்தின் ஒளி புதியதாக ஊட்ட வேண்டாமே -அழுக்கை கழித்தால் போதுமே
சங்கோச விகாசங்கள் -தானே ஒழிய அழிவில்லையே –

26-அதபி ஸ்வதா பிரகாஸ்யபி ஞானஸ்ய கேநாபி திரோதானேந அப்ரகாஸத்வ அங்கீ காரே மிர்ஷாவாதிமதாவதாரா பிரஸ்ஜேயேத- –
சங்கோசம் -திரோதானம் அழிவு போலே யன்றோ என்னில்

ஞானம் நித்யத்வாதஸ்ய ஸ்ருதி யைவ பிரதிபடநாத் ஸ்வ ப்ரகாஸத்வம் ஏதஸ்ய விஷய க்ரஹேன சதி –
தர்ம பூத ஞான நித்யத்வம் -ஸ்ருதி சித்தம் -ஸ்வயம் பிரகாசத்வம் உள்ளது –

27-அஸ்து ஞான ஸ்வரூப ஆத்ம ஆனந்த ஸ்வரூபம் து ந ம்ரஷ்யாமகே-நான் சுகிக்கிறேன் -என்று சுகம் தர்மம் தானே தர்மி யாவது எங்கனம் என்னில்

தர்ம பூத ஞானம் மூலம் பெரும் ஆனந்தம் வேறே -ஸ்வயம் ஆனந்தம் வேறே -அதனால் விரோதம் இல்லை

28-ஆனந்த ஸ்வரூபம் நித்ய ப்ரகாஸத்வமாக இருக்க யோகத்தால் தானே அறியும்படி சொல்வது எப்படி பொருந்தும் என்றால்

கர்மாவால் மறைக்கப்பட்டு -யோக மகிமையால் விலக்கப்படும் என்றவாறு

29-கைவல்யம் -விஷயாந்தர சுகமும் இன்றிக்கே பகவத் லாப சுகமும் இன்றிக்கே புருஷார்த்தமாவது எப்படி பொருந்தும் என்னில்

உபசாரமாக புருஷார்த்தம் என்கிறது -தமேவம் வித்வான் அம்ருதம் இஹ பவதி -போலே இங்கும்

30-கைவல்யம் -முக்தி நிர்வாணம் ஸ்ரேயஸ் அஸ்ரேயஸ் அம்ருதம் அபவர்க்கம் மோக்ஷம் -பர்யாய சப்தங்கள்

ஸ்வரூப ஆவிர்பாவ பூர்வக பரமாத்மா பிராப்தி ரூப பரி பூர்ண பகவத் அனுபவ ரஸ பரிவாஹ ரூப பகவத் கைங்கர்ய பிராப்தி
ஒன்றே மோக்ஷம் -கைவல்யம் கேவலம் சம்சார நிவ்ருத்தி மட்டுமே

31-மஹாபாரத ஷாந்தி பர்வம் -கைவல்யம் நிரந்தம் இல்லை -திரும்பவும் வரலாம் என்றும் நிரந்தரம் என்றும் இரண்டு வகைகள் –
மது வித்யை ப்ரஹ்ம வித்யை மூலமே பகவத் பிராப்தி –

32-பாகவத சேஷத்வம் பகவத் அநந்யார்ஹ சேஷத்வத்துக்கு கொத்தையோ எனில்

ராஜா சில சேவகர்களை தம் சேவகர்களுக்கு சேவகராக்குவது போலே அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்திய விமலன் -போலே சரம பர்வ நிஷ்டை அன்றோ

33-கர்மம் அடியாக பிறருக்கும் -அந்நிய தேவதைகளுக்கும் சேஷ பூதர்களாக ஆனவர்கள் கதி–பகவத் சேஷத்வ மகிமை அறிந்தும் –
இங்கும் இல்லாமல் அங்கும் இல்லாமல் இருந்தால் சோகமே விளையும் அன்றோ என்னில்

சோகப்பட வேண்டாம் -பிரதிபந்தகங்களை அவனே போக்கி அருள்வான் -மச்சித்தா சர்வ துக்கானி மத் ப்ரஸாதாத் தரிஷ்யதி –
அவனை அபேக்ஷித்து அந்நிய சேஷத்வம் கழிக்கப் பெறலாம்

34-பாகவத அதிரிக்த சேஷத்வம் உபாதி அடியாக -பகவத் சேஷத்வம் நிருபாதிகம்-இது பிராமண ஸித்தமாய் இருக்க
நிருபாதிக மிதுன சேஷித்வம் கதம் சித்தம் –

ஸ்ரீ அவனுள் அடங்கும் பிரிக்க ஒண்ணாத நிரூபக தர்மம் அன்றோ / சர்வ சேஷி அவன் -விஷ்ணு பத்னி இவள் -தத் அந்தர்பவாத்

35-அபீஷ்ட கரணம் -சாஸ்திரம் விதித்த நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களை அங்கங்களுடன் செய்வது ஆஞ்ஞா கைங்கர்யம்
திருவாராதனாதிகள் செய்வதும் இவை செய்பவரே அதிகாரி ஆவார்கள்

36-பாஞ்சராத்ர ஆகம விதி க்ருத யுகத்துக்கு மட்டுமா கலியுகத்துக்கும் உண்டா என்னில்
உண்டு
கோவிந்தனை ஹிருதயத்துக்குள் வைப்பார் கலியுகத்தில் இருந்தாலும் க்ருத யுகத்தில் உள்ளார் போலவே தானே
பர பக்தி பர ஞான பரம பக்தி பரி பூர்ண அதிகாரி சம்பவாத் பரமைகாந்தி தர்ம அனுஷ்டானம் க்ருத யுகம் ஏவ –
வாசுதேவோ சர்வம் இதி மஹாத்மா ஸூ துர்லபா –

37-அபிகமனம்-உபாதானம் -இஜ்யை -ஸ்வாத்யாயம் -யாகம் -பஞ்ச கால பாராயண பரர்கள் பரமைகாந்திகள்
சாஸ்திரம் ஹி வத்ஸல தரம் மாதா பிதா சஹஸ்ரதாத்

38-ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் பகவத் பாகவத கைங்கர்யம் விட உயர்ந்ததே -ஆச்சார்யர் தேவதா போஜனம் செய்பவராக இருந்தால் சிஷ்யர் செய்ய வேண்டிய கர்தவ்யம் என் என்னில்

பகவத் கைங்கர்யம் செய்ய செய்ய பகவத் கிருபையால் நல் வழி தானாகவே வராகி செய்து அருளுவார் -அந்தர்யாமி இவனே என்ற எண்ணத்துடன் செய்ய வேண்டும் –

39-ஏவம் சேதனஸ்ய சேஷத்வே அபி -ஸ்வயம் ம்ருதபிண்ட பூதஸ்ய தேகின -இதி அசேதனத்வாத் அத்யந்த பரதந்த்ரே சாஸ்திர வஸ்யத கதம் கததே-என்னில்

ந சித் சாஸ்திர வச்யதாம் ந ஸ்வ தந்த்ரஸ்ய தத் பாவேத் கர்ம வஸ்ய விசேஷய சாஸ்திர வச்யத்வம் இஷ்யதே –

40-ஜீவஸ்ய சர்வ சரீரம் பகவந்தம் பிரதி -ஆதேயத்வ -விதேயத்வ -சேக்ஷத்வாதிஷு-அவிசேஷத்தயா அனுசந்தேயேஷு–சேஷத்வம் ஏவ பிரதானி க்ருத்ய கிமர்த்தம் அனுசந்தீயதே –

அந்தரங்கம் ஹி சேஷத்வம் அவிகாராதிஷு த்ரிஷு தஸ்மாத் சேஷத்வமே ஏவஹு ஆச்சார்யாத் பிரதான குணம்

41-சேஷத்வம் பரதந்தர்யம் இரண்டில் எது முதல் என்னில்

பகவத் பாரதந்த்ரயேந சேஷத்வம் அபி சித்யதி இதி வக்தும் க்வசித் பூர்வம் பரதந்தர்யஸ்யா வரணம் –
பரதந்த்ரனாய் இருந்தால் தானே சேஷத்வம் சித்திக்கும் -ஆகையால் இரண்டையும் வேறே வேறே இடங்களில் முதலில் சொல்லப்படும்

42-மமகாராம் விட்டால் என் சரீரம் என் ஞானம் இல்லாமல் போகுமே – வர்ணாஸ்ரம அனுஷ்டானங்களை ஞானம் வளர்க்கவும் எவ்வாறு முயலுவான் என்னில்

பகவத் கைங்கர்யத்துக்கு உபயோகம் இல்லாதவற்றை விட்டு சரீரம் ஞானம் இவை அனைத்தும்
அவன் கைங்கர்யத்துக்காக அவன் கிருபையால் நமக்கு அளித்து உள்ளான் -என்ற எண்ணம் வேண்டுமே

43-நிரபேஷ நிரங்குச ஸ்வா தந்தர்யமும் ஆஸ்ரித பரதந்த்ரமும் ஈஸ்வரனுக்கு எவ்வாறு பொருந்தும்

பாரதந்த்ரீயம் ஸ்வகீயேஷு ஸ்வ தந்த்ரஸ்ய ரமா பதே-ஸ்வா தந்த்ரஸ்ய -காஷ்டாரூபத்வாத் குண கோடவ் நிவேசயதே
ராமா பாதியாக இருப்பதாலேயே ஏறிட்டுக் கொண்ட ஆஸ்ரித பாரதந்தர்யம்

44-சேஷ சேஷி பாவங்கள் பாகவதர்களுக்குள் எவ்வாறு பொருந்தும் –

அந்யோன்ய சேஷ பாவே து ந அநந்யோ ஆஸ்ரயதா பாவேத் ஆகார பேதாத் உபயைஷம் ஹி யுஜ்யதே —
மச்சித்த மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச

45-பாகவதர்கள் மற்ற பாகவதருக்கு சேஷ பூதரானால் ஆச்சார்யரும் சிஷ்யருக்கு சேஷபூதராவாரோ என்னில்

விரோதம் எதுவும் இல்லை –ஞானப் பிரதாதிகள் கைங்கர்யம் ரூபமே –

47-சுக துக்கம் அனுபவம் ஜீவனுக்கு பிரகிருதி காரணமாக -புலன்கள் பட்டி மேய்வதால் -போக்த்ருத்வம் ஜீவனுக்கா இந்த்ரியங்களுக்கா என்னில்

போக்த்ருபஸ்ய ஜீவஸ்ய போக்த்ருத்வம் ந நிஷ்டயதே தேந பிரகிருதி சம்பந்தாத் ப்ரயுக்தத்வம் விதீயதே-
தேக சம்பந்தத்தால் சுக துக்கம் -யாதாம்யா ஞானம் பெற்ற ஜீவனுக்கு சுக துக்கங்கள் இல்லையே

48-சித் அசித் ஈஸ்வர மூன்று தத்துவங்களும் நித்தியமாக இருந்தாலும் அசித்தை நஸ்வரம் என்பது எதனால் என்னில்

ஸ்வரூபேந ஸ்வபாவேந ரூபாந்த்ர விதாயினீ -ந த்ருஷ்டா விக்ருதி நாதே நர இதீர்யதே
ஸ்வரூப ஸ்வாப மாற்றம் இல்லை ஈஸ்வரனுக்கு / ஸ்வரூபம் மாற்றம் இல்லாமல் ஸ்வ பாவ மாற்றம் ஜீவனுக்கு கர்மம் அடியாக /
ஸ்வரூப ஸ்வ பாவ இரண்டாலும் மாற்றங்கள் உண்டே அசித்திக்கு – நர சமூஹோ-நாரா -நராத் ஜாதானி நாராணி–

49-அஸ்து நர சப் தாத் நாராயணா சப்த கதம் -சர்வ வியாபி எவ்வாறு சேதன அசேதனங்களுக்குள் இருக்க முடியும்

அந்தர்யந்து பகவதாத் விஸ்வம் சித் அசித்தாத்மகம்-தேகினோ தேகிவத் கார்யம் வாசஸ்தானம் இதீர்யதே –சரீராத்மா போலே தானே

50-அணுவுக்கும் அணுவாகவும் பஹுவுக்கும் பஹுவாகவும் எவ்வாறு ஈஸ்வரன் இருக்க முடியும்

அவன் இல்லாத இடம் இல்லை என்று காட்டவே / சத்தாக இருக்க வேண்டுமானால் ப்ரஹ்மாத்மாகவே இருக்க வேண்டும்

51-அந்தர்கதமானால் அகில ஹேய ப்ரத்யநீகத்வம் எவ்வாறு ஸித்திக்கும்

ஸ்வரூப ஸ்வ பாவக vi பாகங்கள் இல்லாமல் -கர்ம வஸ்யம் இல்லை -என்பது மட்டும் இல்லாமல் சேதனர்களுடைய
கர்ம வஸ்யத்தை விடுவிக்க அன்றோ -கிருபாதீனமாக அன்றோ அந்தர்கதம்

52-ஏவம் லீலா ஜகத் வியாபாரகத்வம் -அவாப்த ஸமஸ்த காமனுக்கு எவ்வாறு பொருந்தும்

அவாப்த ஸமஸ்த காமத்வத்தால் பிரதிபந்தகங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் -சத்யா சங்கல்பத்துவம் -நினைத்ததை செய்து முடிக்க வல்லவன்
ஸ்ருஷ்டியாதிகளுமும் மோக்ஷ பரதமும் லீலா ரஸ காரியங்களே

53-ஸ்வ லீலார்த்தமாக செய்பவன் என்றால் மோக்ஷ பிரதம கருணாதி கார்யம் என்பான் என் என்னில்

க்ரீடேயம் க்ருபையாஜுஷ்ட கிருபையா துக்க தாரணாத் க்ரீட அனுபந்தி யுக்தாயாம் அபுனர்ஜனனாதி –லீலா ரசம் கருணை மிக்கே உள்ளதால்

54-கிருபா கார்யம் மது கைடபாதிகளுக்கு பலியாதது எதனால்

கருணை நிருபாதிகம் -தண்டத்தவம் உபாதி அடியாக -சாது பரித்ராணாம் அடியாகவே தானே – -துஷ்ட நிக்ரகம்
சம்சார துக்கம் அறிந்த பின்பே முமுஷுவாகிறான்
அனுக்ரஹம் நித்யம் -கால தேச பரிச்சேதமான -நிக்ரகம் செய்து திருத்தி தன் அடிக்க கீழ் சேர்த்துக் கொள்ளும் கிருத்யமே தானே

55-அனைத்தும் அவன் சங்கல்பம் அடியாக என்னில் லீலா விபூதி நித்ய விபூதி விபாகம் எதனால் –

அவதார்யை சேஷ்டிதங்கள் காட்டி அருளி கர்ம பந்தம் நிவர்த்திப்பிக்க லீலா விபூதியும் -நித்ய நிரவதிக ஆனந்த வஹமாகவே நித்ய போக விபூதி

56-ஏவம் சர்வேஸ்வரஸ்ய லீலா உபகரண பூதஸ்ய சம்சாராத் ஜீவஸ்ய பாதகத்வேந முக்தி தஸாயாம் அநுகூலதய ப்ரதிபாசந்த இதி கோ அயம் விருத்தவதாத்
சம்சாரிகளுக்க்௭க்கு பிரதிபந்தகங்கமாய் இருப்பவையே அனுகூலமாக முக்தர்களுக்கு இருப்பது விருத்தம் அன்றோ என்னில்

புண்ய பாபம் அடியாகவே –அனைத்தையும் லீலா கார்யமாகவும் அவன் உள்ளே அந்தரகதமாக இருந்து செய்விப்பதையும் அறிந்தால் ஆனந்தவஹமாகவே இருக்குமே

57-நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணன் நீ என்னை அன்றி இலை -நம்மாழ்வார்
சரீரீ இல்லாமல் சரீரம் இருக்க முடியாதே –யதோவா இமானி பூதாணி ஜாயந்தே -யேந ஜாதானி ஜீவந்தி யஸ்மின் அபிஸம்விசந்தி

58-சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்மம் -அவனது ஞான ஆனந்தங்கள் விபூதிகளை கொண்டே நிரூபிப்பது எதனால்

வ்யாவ்ருத்த சர்வ ஹேதுத்வத்வ சர்வ அந்தர்யாமித்வாதிபி பிரதிபத் யேத தத் விஸ்வம் விஷ்ணோ நித்ய நிரூபகம்-
ஆகவே நாரங்களைக் கொண்டே நாராயணனின் ஞான ஆனந்தாதி நிரூபகம்

59-ஏக சாஸ்தா ந த்வீதீயோ அஸ்தி / க கேன ஹன்யதே ஐந்து க கேன பரிகாஸயதே-எதனால் –

பாதகத்வ நியந்த்ருத்வ ரக்ஷகத்வாதிகம் த்ரிஷு ஈஸ்வரயாயாத்தம் ஏதஸ்மா க கேனயேதி அதியுஜ்யதே –அவனே சர்வ கர்த்தா –
உதாசீனனாக பிரதம ப்ரவ்ருத்தியில் –அனுமந்தா -அடுத்து -தூண்டி நல் வழி மேலே -சஹகாரி -பல பிரதன்-தஸ்மாத் சர்வாத்மனா பகவத் பரதந்த்ர ஏவ அயம் ஜீவா –

60-பக்தி பிரபத்தியால் உகந்து சம்சார நிவ்ருத்தி என்றும் -சரணாகதி கத்யத்தில் கேவலம் மதியேயைவ தயயா -என்று
கருணை அடியாக நிவ்ருத்தியும் அவன் உகப்புக்காக மோக்ஷ பிரதத்வமும் -என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்

கிருபா பிரசாதம் -பர்யாயம் -நிருபாதிகம் -ஆகையால் விரோதம் இல்லை -இசைவித்து தாளிணை கீழ் இருக்கும் ஸ்வாமி அன்றோ

61-சர்வஞ்ஞன் என்பதும் அவிஞ்ஞாதா-என்பதும் எவ்வாறு பொருந்தும் –

யதோ தோஷம் பக்தேஷூ இஹ வரத நைவாகலயசி -வாத்சல்யம் அடியாகவே தானே -காணாக் கண் இட்டு உள்ளான்

62-அயனம் உபாய உபேயம் ஒரே வியக்தியிலே எவ்வாறு பொருந்தும் –

ஈயதே அநந்ய -அயனம் -உபாயம் / ஈயதே அசவ் -உபேயம் / உபாய உபேய ரூபத்வம் ஏகஸ்யாபி ச சம்பவேத் ஆகார பேதயோனே விரோத ஸாந்திம் அப்ப்னுயாத் –
ச ஸ்வ நைவ பல பரதவ் பலம் அபி ஸ்வ நைவ நாராயணா /

63-உபாயத்வம் பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு இல்லாமல் பிரபன்னனுக்கு மட்டும் அவனுக்கு சொல்வது எதனால்

உபாயத்வம் விசேஷேண துல்யத்வே பியூபுபத்யதே -உபாயாந்தரா சாதயஸ்ய ஸ்வயம் ஏவோபபாதனம்

64-பக்திச்ச பகவத் பிரசாத அவ்யவதானேன பலம் ததாதி ந து சாஷாத் பல ஹேது -அத வ்யாஜ மாத்ரம் ஏதாதபி ப்ராப்தே துல்யம்
ஏவம் ச சாதி பிரபத்தி அனுபாய பக்திஸ்து இதி வதாதாம் கோ வ அபிப்பிராயா -அவனே பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கும்
பலம் பிரதத்வம் பண்ணுவானாய் இருக்க பக்திக்கும் பிரபத்திக்கும் எதனால் வாசிகள் –

பிரபத்தி உபாயம் இல்லையே பக்தி போலே -உபாய வரணமே -த்வம் ஏவ உபாய பூதோ மே பவ -எண்கிறோமே -அதனாலே வாசிகள்

65-சர்வம் பரவசம் துக்கம் –பர சேவஸ்ய ரூபஸ்ய கைங்கர்யஸ்ய -கதம் புருஷார்த்தம் -என்னில்

விசித்திர தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதிதம் பூர்வம் ஏவ க்ருத ப்ரஹ்மன் ஹஸ்த பாதாதி சம்யுத -சுகம் துக்கம் வியக்தி தோறும் மாறுமே –
சேஷத்வ ஞானம் அறிந்தவனுக்கு ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே ஸ்வரூப அனுரூப புருஷார்த்தம் ஆகும்

66-அரசனை அண்டி ரக்ஷகத்வம் ஐஸ்வர்யம் பெரும் சம்சாரிகள் போலே அன்றியே பரமைகாந்திகள் -இவர்களை அண்டியே அரசனும் ஞானம் பெற்று உஜ்ஜீவிக்கிறான்

67-பகவத் ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் செய்து -அவன் உகப்பைக் கண்டு உகப்பதே ஞானத்துக்கு பிரயோஜனம் –
சாயுஜ்யம் பிரதிபன்ன யே தீவிர பக்தாத் தபஸ்விநா -கிம் கார மம தே நித்யம் பவந்தி நிருபத்ரவா /
பகவத் அனுபவ ஜெனித அனவதிக அதிசய ப்ரீதி காரித அசேஷ அவஸ்த உசித அசேஷ சேஷதபி ஏக ரதிரூப நித்ய கிங்கரோ பவாநி

68-புனர் ஜென்ம ந வித்யதே –ந ச புனர் ஆவர்த்ததே–ந ச புனர் ஆவர்த்ததே

69-அஸ்மாத் லோகாத் ப்ரேத்ய–ஏதம் ஆனந்தமயம் ஆத்மாநாம் உபசங்கரமய்ய–இமான் லோகான் காமாநீ காம ரூபே
அநு ஸஞ்சரன் ஏதத் சாமகாயான் அஸ்தே -என்பான் என் என்னில்

முக்தஸ்ய புனராவ்ருத்தி வார்யதே கர்ம சம்பவ ந து வார்ய ததோ விஷ்ணோ அநு சஞ்சாராணாதிகம் –கர்மம் அடியாக இல்லையே
பெரிய திருவடி அனந்தன் போல்வார் இங்கேயும் உண்டே

70-நித்தியமாக பரதந்த்ரனாகவும் உள்ள முக்தர் எவ்வாறு சாம்யாபத்தி அடைவதாகச் சொல்வது பொருந்தும் -என்னில்

போகம் – கைங்கர்யம் மூலம் -சாம்யம் -அசேஷ சேஷத்வ அனுரூப சக்திகளை குறை இல்லாமல் அருளுகிறானே

71-சாலோக்ய சாரூப்ய சாமீப்ய சாயுஜ்ய -இவ்வாறு வேறு பட சொல்வது எதனால் அங்கும் –

மோக்ஷம் சாயுஜ்யம் ஏவத்ர சாலோக்யாதவ் து தத்வச அபவ சாரிகம் இதி ஏவ நிஸ் சின்வந்தி விபஸ்ச்சித
லோகேஷூ விஷ்ணோ நிவாஸந்தி கேசித் சமீபம் ரிச்சந்தி கேஸிதன்யே -அன்யே து ரூபம் ஸதர்சம் பஜந்தே சாயுஜ்யம் அன்யே ச து மோக்ஷ யுக்தத் —
ச லோக்யம் அவஸ்தைக்கு அடுத்து -சாரூப்பியம் -சாமீப்யம் –சாயுஜ்யம் -என்றவாறு

72-சாயுஜ்யம் -ஏகீ பவ–என்பதால் சேஷத்வம் அங்கு எவ்வாறு பலிக்கும் –

ஏகீ பவ ந சாயுஜ்யம் -சப்த சாமர்த்திய வர்ஜனாத் -போக்ய சாம்யம் து சாயுஜ்யம் பிரேமாநை அவதாரணாத்
மம ஸா தர்மம் ஆகத /அ நேந சாம்யம் யஸ்யாமி /த்வ சுவர்ணா சாயுஜா சகாயே /
சோஸ்னுதே சர்வான் காமான் ஸஹ ப்ராஹ்மணா விபச்சித்த -/ நதிகள் கடலிலே கலப்பது போலவே /

73-ஏவம் பரதந்த்ர சேஷ பூதஸ்ய முக்தஸ்ய ஸ்வ தந்த்ர ஸ்வாமிந பகவதச்ச கதம் போக சாம்யம்

ராஜாதி ராஜா ஸர்வேஷாம் உடன் கூடி அந்தரங்கர் அனுபவிக்குமா போலே

74-ஸ்ருஷ்டியாதிகளை லீலைக்காக செய்யும் அவன் போகம் இவர்கள் போகத்துக்கு எவ்வாறு சாம்யமாகும்

கந்தர்வ வித்யா நியாயேன நடபிரேகாஷகேயோரிவ சந்தோஷ சாம்யம் உபயோ சேதன ஈஸ்வர யோர் அபி –
நாடக இயக்குனருக்கும் கதாநாயகனுக்கு உள்ள சந்தோஷ சாம்யம் போலே

75-சம்சாரக காரண நிவ்ருத்தி ஏவ மோக்ஷம் -/ சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி /என்று இருக்கும் பொழுது
அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்தி இதி த்வை விவிதம் எவ்வாறு

பந்த காரணம் விடுவித்த பின்பு ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் உண்டே -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பெற்ற உடனே தன்னடையே இஷ்ட பிராப்தி உண்டாமே

76-இரண்டையும் சொல்வது எதனால் என்றால்

வெள்ளை நிறம் உள்ள பொருளை வெள்ளை நிறம் உள்ளது என்றும் கருப்பு நிறம் இல்லாதது என்றும் சொல்வது போலே
அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி -பந்தம் விடுவிக்கும் -ஜான சங்கோசம் நீங்கி ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் கிடைக்கும்

77-ஞான சங்கோசம் விகாசம் இருக்கும் பொழுது ஞான நித்யத்வம் எவ்வாறு சித்தமாகும்

ப்ரத்வம்ச பாவ நித்யத்வம் பவதா யதாவத் உச்யதே தத்வத் பிராமண சாமர்த்யாத் முக்த ஜனஸ்ய நித்யதா —
பானைக்கு ப்ரத்வம்ச பாவம் -முன் உள்ள நிலை -மண்/ பூர்ண ஞானம் கர்மம் அடியாக சங்கோசம் -/ சம்சார பந்தம் நிவ்ருத்தி யடைந்த பின்பு பூர்ண ஞானம் பெறுகிறான்
யதா ந கிரியதே ஜ்யோதிஸ் ந -ஒளி உண்டாக்க வேண்டாமே ரத்னத்துக்கு அழுக்கு நீக்கினால் போதுமே –

78-நனு முக்தஸ்ய கைங்கர்ய நித்யத்வே கைங்கர்யஸ்ய சரீர அபேஷாயாம் சத்யம் சரீரத்வம் ச த்வி விதயாம் அபி கதம் –

த்வாதசகாவத் உபயவிதம் பத்ராயநோத–ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் -4–4–12-/ முக்தனுக்கு அவன் சங்கல்பம் படி சரீரம் கொள்ளவும் கொள்ளலாம்–
இல்லாமலும் கைங்கர்யம் செய்யலாம் என்கிறதே / உபய ரூபேண கைங்கர்யம் பிரதிபத்யதே –

79-ஏவம் அபி ஸ்வ சந்த விருத்தி பரிஹரேன -பர சந்த அநு வர்த்தின முக்தஸ்ய கதம் இதம் கைங்கர்யம் அபி நந்த நீயம்–
தன் மனப்படி இல்லாமல் பரன் திரு உள்ளபடி செய்யும் கைங்கர்யம் எவ்வாறு கொண்டாடப்படும்

ஸ்வரூபம் உணர்ந்தால்-அவன் திரு உள்ள கருத்தே இவனுக்கும் மனசு

80-தத் அபி ஸ்வாமி சந்தோஷ ஏவ கைங்கர்யஸ்ய பிரயோஜனம் இதி கதம்

பதி போக அநு சங்கேன சித்தோ நேவ பலாயதே ஸ்வ போகா ச ச தத் போக சேஷத்வம் அதிகச்சதி —
முக்தனுக்கு பகவத் ப்ரீதியைக் கண்டு உகப்பதே கர்தவ்யம்

—————————

–மூல மந்த்ர கர்ப்பமான – சர்வ சாரார்த்த தத்வார்த்தமான- த்வயத்தினுடைய – உபாய உபேய -விசத அனுசந்தான அர்த்தம்– மேலே அருளுகிறார்

அபாச து தம பும்ஸாம் அநபாய பிரபான் வித அஹீந்த்ர நகரே நித்யம் உதிதோயம் ஆகஸ்கர-அடியார்க்கு மெய்யன் நம் அஞ்ஞானங்களை போக்கி அருளுவான்

81-ஸ்வ பாவிக சர்வ ரக்ஷஸ்ய பரம காருணீ கஸ்ய பவத -கதாம் இவ புருஷகார அபேஷா —
பகவத் சாஸ்திர உல்லங்கநம் -செய்தால் நிரங்குச ஸ்வ தந்த்ரன் -சேஷி சீறாமல் இருக்க அவல் சிபாரிசு வேண்டுமே –

82-அஸ்து புருஷகாரத்வம் -ததபி புருஷாகார –சப்த சேதன விசேஷு கதம் ப்ரயுஜ்யதே
புருஷனாக்குகிறாளே-பிராட்டி கர்தவ்யமே

83-ஸ்ரீ மத் –அப்ருதக் சித்த விசேஷணம் -மதுப் சப்தம் -நித்ய அநபாயினி –/ ஏக சேஷித்வ யோகம் /
ஸர்வஸ்யாபி தத்வ ஜாதஸ்ய -பகவத் அப்ருதக் சித்த விசேஷண -ஏகம் தத்வம் இதி வாதோ அபி யுக்தர்த்த -இதி நித்ய யோக மதுப்

84-தமேவ சரணம் கதா -மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ /லஷ்ம்யாம் ஸஹ பகவான் -எவ்வாறு பொருந்தும் –
பிராட்டி அவனுக்கு ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -விசேஷணம் -ஆகவே விரோதம் இல்லையே

85-சர்வ விசிஷ்டஸ்ய பகவத ஏவ உபாயத்வே தச்ச சரண அரவிந்த சமானாதி கரண்யம் கிம் -என்னில் -திண் கழல் அன்றோ

86-உபாயார்த்த வாசகம் -ரக்ஷகத்வம் -கோப்த்ருத்வ வர்ணம் -பக்தி யோக ஸ்தானத்தில் என்பதால் உபாயர்த்தம் என்றவாறு

87-ப்ரபத்யே -பத் -அறிதல் -அடைதல் -மஹா விசுவாச பூர்வக பர ந்யாஸம் -ச விச்வாசோ பர ந்யாஸ பிரபத்தி இதி அபி தீயதே

88-ப்ரபத்யே -வர்த்தமானம் –பிரபத்தி செய்யும் காலத்தையே குறிக்கும் -ஸக்ருத் செய்வதையே -மீண்டும் போக அனுரூபமாக ஸ்ம்ருதி விஷயம்

89-ஸ்ரீ மதே–இங்கும் பிராட்டி சம்பந்தம் மட்டுமே -சுபாஸ்ரயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் இல்லையே -சர்வேஸ்வரன் மிதுனத்தில் கைங்கர்யம் கொள்கிறான்
முக்தன் திருமேனி அனுபவம் கொண்டாலும் ஏக சேஷித்வ யோகம் காட்டவே ஸ்ரீ மதே சப்தம்

90–நம சப்தார்த்தாம் —ஸ்வ தந்த்ர புத்தியா கைங்கர்யம் -ஸ்வ பலனுக்காக கைங்கர்யம் -ஸ்வ தந்த்ரனாக அனுபவம் —
ஸ்வ போக்கியத்துக்காக கைங்கர்யம் –இவற்றை தவிர்க்கிறது

————-

91-சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய –பக்தியில் அசக்தன் தானே பிரபன்னன் -வர்ணாஸ்ரம கர்மங்களை விடாமல் செய்ய வேண்டும்
முடிந்த அளவு தர்மங்களை த்ரிவித தியாகங்கள் உடன் செய்ய வேண்டும்

92-அவனே சித்த உபாயம் -உபாய வர்ணம் சேதனனுடையது அதிகாரி ஸ்வரூபம்

93-அங்க பிரபத்தியை விட ஸ்வ தந்த்ர பிரபத்தியே பிரபலம்

——————————-

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் – / ஸ்ரீ தத்வ நவநீதம் / ஸ்ரீ தத்வ சந்தேசம் / ஸ்ரீ தத்வ மாத்ருகை —

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ தத்வ நவநீதம்

உயிரும் உடலும் உடலாக ஓங்கித்
தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டான் -பயிரில்
களை போல் அசுரரைக் காய்ந்தான் தன் கையில்
வளை போல் எம் ஆசிரியர் வாக்கு

ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யம் -ஹஸ்த ஆபரணம் போல் அன்றோ நம் ஆச்சார்யர் ஸ்ரீ ஸூக்திகள்

1-சம்ஸ்க்ருத திராவிட -ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி -இதிஹாச -புராணங்களில் -சொல்லுகிற தத்வ ஞான பூர்வகமாக மோக்ஷ உபாய அனுஷ்டானம் வேண்டுகையாலே
முமுஷுவுக்கு விசேஷித்து அறிய வேணும் -சித் அசித் ஈஸ்வர தத்துவங்களை -போக்தா என்றும் -போக்யம் என்றும் -ப்ரேரிதா என்றும் உபநிஷத் சொல்லுகிறது
தேகாத்மா பிரமமும் ஸ்வ ஸ்வா தந்த்ர பிரமமும்-அந்நிய சேஷத்வ பிரமமும் – போக்க வேண்டுமே
ஜீவனுடைய போக்த்ருத்வம் -பரி பூர்ண நிரங்குச ஸ்வ தந்த்ரனான ஈஸ்வரன் சங்கல்பம் அடியாகவே -ஆகவே நியாந்தா ப்ரேரிதா -சர்வேஸ்வரன்

த்ரி குணமாவது –பிரகிருதி -ஸூ கத்துக்கும் -துக்கத்துக்கும் -மோஹத்துக்கும் -விசேஷ காரணங்களான
சத்வ ரஜஸ் தமஸ் ஸூக்களாகிற குணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம் –
இது கேவல பிரகிருதி என்றும் -பிரகிருதி விக்ருதி என்றும் -கேவல விக்ருதி -என்றும் மூன்று வகையாய் -24- தத்வ ரூபமாய் இருக்கும்
மகான் அஹங்காரம் தன்மாத்திரைகள் -ஆகிய ஏழும் பிரகிருதி விக்ருதிகள்
பஞ்ச பூதங்களும் கர்ம ஞான பஞ்ச இந்திரியங்களும் மனஸ் ஆகிய இவை -16-கேவல விக்ருதிகள்
இவற்றில் ஸ்வ பாவத்தாலும் பஞ்சீ கரணாதிகளாலும் தேச கால பேதத்தாலே யுண்டாம் விக்ருதிகளுக்கு எல்லையில்லை –

சுத்த சத்வமாவது -ரஜஸ் தமஸ்ஸூக்கள் இன்றிக்கே -பிராகிருத சத்வ -வி லக்ஷண சத்வத்துக்கு ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம்
இது ச பரிகாரனான ஸ்ரீ யபதிக்கு போக்ய-போக உபகரண -போக ஸ்தான ரூபமாய்க் கொண்டு
அனந்த ஆச்சர்யமாய் ஹிரண்ய கர்ப்பாதி ஸ்தலங்கள் எல்லாம் நரகமாய்த் தோற்றும்படியான ஆனுகூல்ய ப்ரகர்ஷத்தாலே பரமபத சப்த வாஸ்யமாய் இருக்கும்

ஈஸ்வரன் -சர்வ சரீரி -சர்வ அந்தர்யாமி -சத்யா சங்கல்பம் -சர்வ நியாமகன் -சர்வ காரணத்வம் -மூன்று காலங்களிலும் ஏக ஸ்வரூபன் /
மூன்று யுகங்களிலும் விசேஷித்து பிரகாசிப்பவன் /
மூன்று குண யூகத்தாலும் -த்ரை யுகானாய் மூன்று வ்யூஹங்களாலே மூவிரண்டு பிரகாரங்களைப் பண்ணுமவனாய் –
மூன்று புருஷார்த்தங்களுக்கும் மூலமாய் மூன்று பிரமாணங்களாலும் ப்ரதிஷேதம் இல்லாதவனாய்
மூன்று மாத்ரையான ஒற்றை எழுத்துக்கு முக்யார்த்தமாய் மூன்று ரகஸ்யங்களில் சிஷையாலே விசேஷித்து அறியப்படும் –

ப்ரஹ்மத்துக்கு உபநிஷத்துக்களில் சொன்ன -த்ரை வித்யம் -போக்த்ரு விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் -போக்ய விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் –
பிரேரகத்வ விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் உப பன்னம்-
தன்னையும் ப்ரேரி தாவையும் பிரிய அறிந்து பற்றினவனுக்கு அவன் பிரசாதத்தாலே மோக்ஷம் என்று இ றே இங்கு ஓதுகிறது

அலையற்ற வாரமுதக் கடல் அக்கடலுண்ட முகில்
விலையற்ற நன் மணி வெற்பு வெயில் நிலவு ஓங்கு பகல்
துலை யுற்றன வென்பர் தூ மறை சூடும் துழாய் முடியாற்கு
இலை ஒத்தன அவன் பாதம் பணிந்தவர்க்கு எண்ணுதற்கே–பாகவத பிரபாவம் சொல்லும் பாசுரம் –

சத் சம்பிரதாய ததின சமுத்ர்தம் வேங்கடேசன்
தத்வ நவநீதம் ஏதத் தநுதே நவநீதம் நர்த்தன ப்ரீதம்-சத் சம்ப்ரதாயம் தயிர் கடைந்த நவநீதம் -வெண்ணெய்க்கு ஆடும் பிள்ளை உகப்பானே –

வரத வ்ரசய த்வம் வாரித அசேஷ தோஷம்
புனருபாஸித்த புண்யம் பூஷிதம் புண்ய கோட்ய
சீத முதித மனோபி த்வம் ஏவ நித்ய சேவ்யாம்
ஹத ரிபுஜன யோகம் ஹஸ்தி தாம்னா சம்ரிதம்

வரத த்வம் ஏவ தவ ஹஸ்தி தாம்நா வ்ரசய –நீ ஒருவனே உனது ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரியை ரஷித்து போஷித்து அருள வேண்டும் –
வாரித அசேஷ தோஷம் புனருபாஸித்த புண்யம் புண்ய கோட்ய பூஷிதம்–தர்சன மாத்திரத்தாலே அசேஷ தோஷங்களை போக்கி புண்யங்களை வர்த்திப்பிக்குமே
சீத முதித மனோபி நித்ய சேவ்யாம் ஹத ரிபுஜன யோகம் –பாகவத கோஷ்ட்டியையும் -ஹஸ்தி கிரி போலே -ரஷித்து போஷித்து அருளுவாய்

—————————————–

ஸ்ரீ தத்வ சந்தேசம் –

ஸ்வா தீன த்ரிவித த்யேத அபிப்ராய பிரகாசயதே-கசியச்சித் தத்வநிஷ் தஸ்ய காங்ஷித பிரதிபதயே
ஸ்வ அதீன த்ரிவித சேதன அசேதன ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி பேதம்
அந்தராத்மா தயா -சங்கல்பம் மூலமும் அவன் ஆதீனமே / ஆதாரம் அனைத்துக்கும் /
இதில் ஸ்வ அதீன -என்கிற சப்தத்தாலே-ஸ்வரூப அதீனத்வமும்–இச்சா அதீனதவமும் -இவை இரண்டும் -சரீர ஆத்ம பாவ ஸ்ருதியாதி சித்தம்
இவற்றில் ஸ்வரூப அதீனத்வம்-ஈஸ்வர ஸ்வரூப -வ்யதிரிக்த -சர்வ வஸ்துக்களையும் யதா சம்பவம் -வியவஹித அவ்யவஹித பேதவத்தாய் இருக்கும்
ஸ்வரூபத்தால் ஆதேயனாகவும் சங்கல்பத்தால் விதேயனாகவும் –

பத்த சேதனர் தங்களுக்கே முக்த தசை யாகையாலே -தர்மி பேதம் இல்லையாய் இருக்க -நித்யருக்குப் போலே
முக்தருக்கும் பத்தரைக் காட்டில் அத்யந்த வைஷம்யம் தோற்றுகைக்காக ஜீவ த்ரை வித்யம் சொல்லப்படுகிறது –
பிரதான பிரதிதந்தரம் -சரீரீ சரீர பாவம்
பேத அபேத கடக ஸ்ருதிகள்
ஸ்வரூப ரக்ஷ பல சமர்ப்பணங்கள்
எனக்கே யாட்செய் எக்காலத்தும் என்று என் மனக்கே வந்து இடைவீடு இன்றி மன்னித் தனக்கே யாக எனைக் கொள்ளுமீதே
எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே – என்கிறபடியே அவன் பிரயோஜன விசேஷத்தாலே தனக்கு பிரயோஜன விசேஷம் என்று தெளிந்து –
ஸ்வ அதிகார அனுகுணமாக ஸ்வரூப பர பல சமர்ப்பணத்தாலே இவை மூன்றிலும் நிர்மமனாய் வர்த்திக்கும்
சத்வஸ்தன் நிபிரதம் பிரஸாதய சதாம் வ்ருத்திம் வ்யவஸ்தபய
த்ர ஸ்ய ப்ரஹ்மவித் அஹஸ்த்ருணமிவ த்ரை வர்க்கான் பாவய
நித்யே சேஷினி நிக்ஷிப்பான் நிஜ பாரம் சர்வம் சஹே ஸ்ரீ சஹே
தர்மம் தாரய சாதகஸ்ய குஸலின் தாரா தாரை காந்தின –சாதக பஷி போலே அருளை மட்டுமே எதிர்பார்த்து எல்லாம் ஸ்ரீ யபதி இடம் சமர்ப்பித்து -நிரபரமாய் இருக்கலாம் –

—————————————————

ஸ்ரீ தத்வ மாத்ருகை –

தத்துவங்கள் எல்லாம் தகவால் அறிவித்து
முத்தி வழி தந்தார் மொய் கழலே –அத்திவத்தில்
ஆர் அமுதம் ஆறாம் இரு நிலத்தில் என்று உரைத்தார்
தாரம் முதல் ஓதுவித்தார் தாம்

ஈஸ்வர தத்வம்
1-சதாசார்ய உபதேசத்தாலே சாரீரிக மூல மந்த்ராதிகளைக் கொண்டு சாத்விகருக்கு அறிய வேண்டும் தத்வம் பரம் என்றும் அவரம் என்றும் இரண்டு வகையாய் இருக்கும்
2-பரதத்வமாவது நினைந்த எல்லா பொருள்கட்கும் வித்தாய் -சர்வ வஸ்துக்களிலும் உடன் மிசை உயிர் எனக் கரந்து
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -என்றும் –
உணர் முழு நலம் என்றும் –
அளப்பரிய வாரமுதை -என்றும்
அமலன் என்றும் சொல்லுகிறபடியே
அத்யபூதமாய் -குணங்களுக்கும் அதிசயாவஹமாய்த் திருவுக்கும் திருவாம் படி நிருபாதிக மங்களமான ஸ்வரூபத்தை யுடையவனாய் –
உயர்வற உயர்நலம் யுடையவன் எவன் அவன் என்னும்படி அனவதிக அதிசய ஆனந்தம் முதலான அனந்த கல்யாண குணங்களை உடையனாய்
ஆஸ்ரிதர் பல பிறப்பும் பிறவாதபடி தான் என்நின்ற யோனியுமாய் பிறக்கக் கடவனாய் அவர்கள் நாட்டில் பிறந்து படுமவை படாமைக்காகத்
தான் பிறந்து படாதன படக் கடவனாய் தான் சொல்லிற்றுச் செய்யும் தேவ பிரக்ருதிகளுக்கு தானும் சொல்லிற்றுச் செய்யக் கடவனாய்
விபரீத ஆகாரம் பண்ணும் ஆசூரா ப்ரக்ருதிகளுக்கு தானும் விபரீத ஆகரணம் பண்ணக் கடவனாய்
தன்னை அந்தராத்மா என்று நினைத்து இருப்பாரைத் தானும் தனக்கு அந்தராத்மா வென்று அந்தராத்மா வென்று நினைத்து இருக்குமவனாய்
தனக்கு ஆத்ம ஆத்மீய சமர்ப்பணம் பண்ணப் படக் கடவனான ஸ்ரீ யபதி புருஷோத்தமன் –
3– இவன் பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான் செங்கோலுடைய திருவரங்கச் செல்வனார் என்கிறபடியே
உபய விபூதி நிர்வாஹகனாய் -தன் ஒப்பார் இல்லப்பன் -என்றும் -இனன் இலன் எனன் உயிர் மிகு நிரை இலனே –என்றும்
ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயா -என்றும் சொல்லுகிறபடியே சம அதிக தரித்ரனாய் இருக்கும் –
4—அப்ராக்ருதமாய் பஞ்ச உபநிஷத் ப்ரதிபாத்ய சுத்த சத்வ பஞ்ச சக்தி மயமாய்-அஸ்வ பூஷண ரூப விசித்திர தத்வ ஆஸ்ரயமான
திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசேஷத்தாலே விசிஷ்டானாய்க் கொண்டு பர வ்யூஹாதி பஞ்ச பிரகாரனாய் இருக்கும் –
5-பர ரூபமாவது -நித்தியமாய் ஏக ரூபமாய் நித்யருக்கும் முக்தருக்கும் ஸேவ்யமாய் –
குழுமித் தேவர் குழாங்கள் கை தொழச் சோதி வெள்ளத்தினுள்ளே எழுவதோர் உரு என்றும்
ஆதியஞ்சோதி யுரு என்றும் சொல்லுகிறபடியே வானுயர் இன்பம் மன்னி வீற்றிருந்த ரூபம்
6—வ்யூஹங்கள் ஆவன இப்பர ரூபம் அடியாக பூர்வ பூர்வத்துக்கு உத்தர உத்தரம் கார்யமாகக் கொண்டு பிரிந்து
முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் பாலின் நீர்மை செம்பொன் நீர்மை இத்யாதிகள் படியே க்ருத த்ரேதா யுகங்கள் தோறும் மாறி மாறி வரும் நிறங்களுடைய ரூபங்கள்
7—அபிமான விசேஷத்தாலே ஜீவ மனா அகங்கார சப்த வாஸ்யங்களான-சங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன அநிருத்த ரூபங்களில் ஞான பலாதிகளில் இவ்விரண்டு குணங்களும்
சம்ஹார -சாஸ்த்ரா ப்ரவர்த்த நாதிகளில் இவ்விரண்டு தொழில்களும் உடையவனாய் இருக்கும்
சங்கர்ஷணன் -ஜீவ அபிமான தேவதை –ஞான பலம் -சம்ஹாரம் -சாஸ்திரம்
ப்ரத்யும்னன் -மஹான் அபிமான தேவதை -ஐஸ்வர்யம் வீர்யம்-ஸ்ருஷ்ட்டி -சாஸ்த்ரா தர்ம ப்ரவர்த்தகம்
அநிருத்தன் -அகங்கார அபிமான தேவதை — சக்தி தேஜஸ் -பாலனம் -தத்வ ஞானம் பிரதம்
8—வாசுதேவாதிகளான நாலு வ்யூஹங்களிலும் ஒவ் ஒரு வ்யூஹத்திலே மூன்று மூன்றாக பிரிந்து கேசவன் தமரில் சொல்லுகிற ரூபங்கள் பன்னிரண்டும் வ்யூஹாந்தரங்கள்
9—விபவங்கள் ஆவன -மீனாய் ஆமையாய் இத்யாதிகளில் படியே விபூதிகளோடு ஸஜாதீயங்களாகத் தோன்றும் ரூபங்கள்
10—அவை தம்மிலே தோன்றுவன சில ரூபங்கள் விபவாந்தரங்கள்
11—அந்தர்யாமி ரூபமாவது கண்கள் சிவந்து இத்யாதிகளில் படியே உள்ளே யோகிகளுக்கு காணலாவதொரு ஸூஷ்ம ரூப விசேஷம்
12-அர்ச்சாவதாரமாவது -தமர் உகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே தமர் உகந்தது எப்பேர் மற்றப் பேர் –
நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவனாகும் நீல் கடல் வண்ணனே -என்னும்படி
ஸ்வயம் வ்யக்த -திவ்ய ஆர்ஷ –மானுஷ -வைஷ்ணவ -ஸ்தானங்களிலே சர்வ ஸஹிஷ்ணுவாய் அர்ச்சக பரதந்தர்யத்துக்கு எல்லை நிலமாய்
சேஷ சேஷி பாவ சாபலமாய் -பவ்ம கதம் -புஜ யாதாம் ப்ரமேயம் என்று -தானே அருளிச் செய்த ரூபம்
13—தன்னுள்ளே திரைத்து எழுந்து இத்யாதிகளில் படியே நிற்கிற இவ்வஞ்சு ரூபமும் -அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உறையும் படியான ஸூபாஸ்ரயமாய் இருக்கும்
14—திருக் கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன் என்கிறபடியே ச லஷ்மீ கமாக இப்பரதத்வத்தைக் கண்டவன் மாற்று இங்கோர் திரு வில்லாப் புதுத் தெய்வம் தேறான்

15–இப்படி சுடர் மிகு ஸ்ருதியுள் உளனான ஸ்ரீ யபதிக்கு சரீரம் என்று பிரமணமான அவர தத்வம் சேதனம் என்றும் அசேதனம் என்றும் இரண்டுவகையாய் இருக்கும்
16-சேதனமான அவர தத்வமாவது ஜீவா சப்த வாஸ்யமாய் ஸ்வரூபத்தாலும் சக்தியாதி குணங்களாலும் பரிச்சேதமான அஹம் அர்த்தம்
17—இது ஸ்வயம் பிரகாசதையாலும்-ஞான குண ஆஸ்ரயம் ஆகையால் ஞானம் என்று பேர் பெற்று -இரண்டு படியாலும் தனக்குத் தான் தோன்றுமதாய்
அனுகூல ஸ்வ பாவமாய் அதி ஸூஷ்மமாய் -நிலத்தில் தைலம் போலேவும் தாருவில் அக்னி போலவும் சர்வ அசேதனங்களிலும் அநு பிரவேசிக்கவற்றாய்
நிர்விகாரமாய் குண த்ரயாத்மகமாய் -கண்டு கேட்டு உற்று மோந்து உண்டு உழலும் ஐங்கருவிகளுக்கும் விஷயம் இன்றிக்கே
நிஷ்க்ருஷ்ட வேஷத்தில் தேவத்வ மனுஷ்யாதி பேதங்கள் இல்லாமையாலே தேவ மனுஷ்யாதி சப்த கோசாரம் அன்றிக்கே
சர்வ ஆத்ம சாதாரணங்களான அஹம் புத்தி சப்தங்களாலே தாமதாமுக்கு அநு பாவ்யமாய் இருக்கும்
18—நான் என்கிற அர்த்தம் தானே பர புத்தி விஷயமாம் போது -அவன் -இவன் -யுவன் -என்றும் நீ என்றும் தோற்றும்
19—இஜ் ஜீவா தத்வம் புத்தன் என்றும் பந்த ரஹிதர் என்றும் இரண்டு படியாய் இருக்கும்
20—பத்தராவார் -பல செய்வினை வன் கயிற்றால் திண்ணம் அழுந்தக் கட்டுண்டு பெரும் துயர் இடும்பையிலே மாறி மாறிப் பல பிறப்பும்
பிறந்து மண்ணாய் நீர் எரி கால் மஞ்சுலாவும் ஆகாசமுமாம் புன்னார் ஆக்கையின் வழி உழன்று நாநா வித நரகம் புகும் பாவம் செய்து
சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழிலே-பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும் இந்நின்ற நீர்மை என்னும்படி
தன்னுருக்கொடுத்து வேற்றுருக் கொண்டு ஆவாரார் துணை என்று அலை நீர் கடலுள் அழுந்தும் நாவாய் போல் பிறவிக் கடலுள் நின்று துலங்குகின்ற சேதனர்
21—இவர்களுக்கு அநாதியான கர்ம ப்ரவாஹ வைஷம்யத்தாலே அவ்வோ போகங்களுக்குப் போலே
அவசர பிரதீஷா பகவத் க்ருபா மூலமான மோக்ஷத்துக்கு முற்பாடு பிற்பாடுகள் உண்டாம்
22—பந்த ரஹிதர் முக்தர் என்றும் நித்யர் என்றும் இரண்டு வகை
23—முக்தராவார் எம் மா பாவியர்க்கும் விதி வாய்க்கின்று வாய்க்கும் கண்டீர் -என்னும்படி நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் திருவருளாலே-
கருவிலே திரு யுடையராய் பீதாக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து பாத இலச்சினை வைத்து ஞானக் கை தர
யானே என் தனதே என்கிற அஹங்கார மமகாரங்கள் ஆகிற படு குழியினின்றும் ஏறி
ஓண் டொடி யாள் திரு மகளும் திருமகள் சேர் மார்பனுமே நிலா நிற்பக் கண்ட சதிர் கண்டு
ஐங்கருவி கண்ட இன்பம் தெளிவரிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம் ஒழிந்து-களை கண் மற்று இன்றி
நாகணை மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு என்று-
திரு நாரணன் தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்து
புகல் ஒன்றும் இல்லா அடியேன் உன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே –என்றும்
அடைக்கலம் புகுந்த என்னை அஞ்சல் என்ன வேண்டும் -என்றும்
தொன் மா வல் வினைத் தொடர்களை முதல் அரிந்து
மங்க ஒட்டு உன் மா மாயை
மாயம் செய்யேல் என்னை என்றும் வளைத்து
ஆக்கை விடும் பொழுது எண்ணி
பாவம் எல்லாம் சும் எனாதே கை விட்டோடித் தூறுகள் பாய அமரரோடு உயர்வில் சென்று
மன்னும் கடும் கதிரோன் மண்டலத்தின் நன்னடுவுள் அன்னதோர்
இல்லியனூடு போய் இமையோர் வாழ் தனி முட்டிடக் கோட்டையினைக் கழித்து வாட்டாற்றான் பணி வகையை வானேறப் பெற்று
ஆண்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று வாள் ஓண் கண் மடந்தையர் வாழ்த்த கொடி யணி நெடு மதிள் கோபுரம் குறுகி
வாசலில் வானவர் வைகுந்தன் தமர் எமர் எமதிடம் புகுதென்ன விதி வகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர் பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவ
நிதியும் நற் சுண்ணமும் நிறை கூட விளக்கமும் மதி முக மடந்தையர் ஏந்த-வந்து அவர் எதிர் கொள்ள தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளிணைக் கீழ் கொள்ளும் அப்பன்
கொழுஞ்சோதி உயரத்துக் கூட்டரிய திருவடிகள் கூட்ட அவன் தாளிணைக் கீழ் வாழ்ச்சி பெற்று அடியார்கள் குழாங்கள் உடன் கூடி
திரு மா மணி மண்டபத்தில் அந்தமில் பேரின்பத்து அடியரான நித்ய ஸூ ரிகளோடு நிரை ஓக்க இருந்து
அனைத்து உலகும் உடைய அரவிந்த லோசனைத் தினைத்தனையும் விடாதே அனுபவித்து
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா வடிமை செய்து வாழும்படி வீடு திருத்துவான் பக்கல் வீடு பெற்றவர்கள் –
24—நித்யராவர் -நித்தியமான பரிபூர்ண பகவத் அனுபவத்தை யுடையராய் — வடிவுடை வானவர் என்றும் — முடியுடை வானவர் என்றும்– வைகுந்தத்து அமரர் என்றும் —
ஸூ ரிகள் என்றும்– ஸாத்ய தேவர்கள் என்றும் சொல்லப்பட்ட அனந்த கருட விஷ்வக் சேநாதிகளான அயர்வறும் அமரர்கள்
25—பத்தருக்கு கர்ம பிரவாஹம்-அநாதியாய்-அனந்த வத்தாய் இருக்கும்
26—முக்தருக்கு கைங்கர்ய பிரவாஹம் அதிமத்தாய் அந்த ரஹிதமாய் இருக்கும்
27—நித்தியருக்கு பகவத் அபிமத விபரீத ருசி இல்லாமையாலே ஒரு காலத்திலும் கர்ம பந்தம் இன்றிக்கே அதிகார நியமத்தோடே கூடின
கைங்கர்ய பிரவாகம் அநாதி அந்தமாய் இருக்கும்
28—இப்படி ஷட்விம்சிகன் என்றும் பஞ்ச விம்சிகன் என்றும்
( ஜீவனை அவன் சரீரமாக கொண்டு பஞ்ச விம்சிக்கன் ) பிரிக்கப்பட்ட பரமாத்மாவுக்கு சர்வ அவஸ்தையிலும்
( பரத்வாதி பஞ்சகங்களிலும் ) ஸ்வாஸ்ரித விஷயத்தில் உள்ள பரதந்தர்ய சேஷத்வங்கள் ஸ்வ தந்தர்ய நிபந்தகளாய் இருக்கும் –
( சொன்ன வண்ணம் செய்வானாய் ஏறிட்டுக் கொண்ட ஆஸ்ரித பரதந்தர்யம் )
29—ஜீவாத்மாக்களுக்கு சர்வ அவஸ்தையிலும் ஸ்வ வியாபாராதிகளில் உள்ள ஸ்வ தந்த்ர சேஷித்வங்கள் பரதந்த்ர நிபந்தங்களாய் இருக்கும்
( அவன் சங்கல்பம் அடியாகவே ஜீவனுக்கு ஸ்வ தந்திரம் என்றவாறு )

30—இப்படி பரம சேஷியாயும் த்வார சேஷியாயும் உள்ள -பர -அவர -ஆத்மாக்கள் -இருவரில் வேறுபட்ட அசேதன தத்வம்
த்ரை குணம் என்றும் -அத்ரை குணம் என்றும் -இரண்டு வகையாகவும் –
அத்ரை குணம் காலம் என்றும் சுத்த சத்வம் என்றும் இரண்டு வகையாகவும் இருக்கும்
31—அசேதன த்ரவ்யமான தர்ம பூத ஞானத்தோடு கூட நாலு வகை என்று எண்ணலாய் இருக்க இத்தைச் சரீரமாகக் கொள்ளாமையாலும்
பிரயோஜன விசேஷத்தாலும் இவை-பிரகிருதி காலம் -சுத்த சத்வம் -என்ற இவை – மூன்றையும் வகுத்து அனுசந்தித்தார்கள் –
32–த்ரை குணமாவது சத்வ ரஜஸ் தமஸ் ஸூ க்களுக்கு ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம் –
33—சத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸூ க்களாவன -அடைவே ஞான சுகாதிகளுக்கும் -ராக துக்காதிகளுக்கும்-பிரமாத மோஹாதிகளுக்கும் ஹேதுக்களான குண விசேஷங்கள்
34— இத் த்ரை குணத்தினுடைய காரண தசையும் கார்ய தசையையும் கூடப் ப்ரக்ருதி மானங்கார மனங்கள் –
பொங்கைம் புலனும் பொறி யைந்தும் கருமேந்திரியம் ஐம்பூதம் -என்று பிரித்து சாஸ்திரம் சொல்லா நிற்கும்
35—இவற்றில் குண சாம்யத்தை யுடைய மூல ப்ரக்ருதியில் ஒரு பிரதேசத்தில் பகவத் -சங்கல்ப -நியத-காலமான குண வைஷம்யம் அடியாக –
சாத்விக ராஜஸ -தாமஸங்கள் என்று பிரிவுடைத்தானா மஹான் பிறக்கும் –
36— -இதினின்றும் இவ்வடைவே சாத்விக ராஜஸ தாமச -அஹங்காரங்கள் யுண்டாம்
37—ராஜஸ அஹங்காரம் துணையாக சாத்விக அஹங்காரத்தினிற்று தன்மாத்திரைகளை இடையிட்டுக் கொண்டு பஞ்ச பூதங்களும் உத்பன்னங்களாம் –
தாமச அஹங்காரம் -சப்த தன்மாத்ரம் –ஆகாசம் -ஸ்பர்ச தன்மாத்ரம் -வாயு -ரூப தன்மாத்ரம் -தேஜஸ் -ஜலம் -கந்தம் -பூமி -இவ்வாறு உண்டே
38—பூதங்களுக்கு உபாதானங்களான சப்தாதி தன்மாத்திரைகளும் பூதங்களுக்கு குணங்களான சப்தாதிகளும் வேறுபட்டவை
39—இப்பூதங்கள் ஐந்திலும் குணங்கள் ஐந்தும் நிற்கும் அடைவைப் பூநிலாய ஐந்துமாய் என்கிற பாட்டின் படியே அனுசந்திப்பது
40—இப்படி மஹதாதிகளான தத்துவங்களும் இவற்றின் கலசுதல் அடியாக பிறக்கும் அனந்தங்களான ப்ரஹ்மாண்டங்கள் முதலான காரியங்களும் எல்லாம்
த்ரை குண த்ரவ்யம் ஆகிற பெரும் கடலிலே அலைகளும் நுரைகளும் குமுழிகளும் போலேவே ஆவது அழிவதாய் வருகிற ப்ரவாஹம் அநாதியாக
விச்சேதம் அறப் போருகைக்கு அடி -பல பல மாய மயக்குகளால் இன்புறும் இவ்விளையாட்டு யுடையாமுடைய இச்சா அனுவர்த்தியான காலம் -காலம் –
காலம் அநாதியாய் அநந்தமாய் நடக்கும் என்னும் இடத்தை -அநாதிர் பகவான் கால -இத்யாதிகளிலே கண்டு கொள்வது –
41—காலமாவது -எதிர் நிகழ் கழிவு / முன்பு பின்பு / ஒரு காலம் பல காலம் -என்றால் போலே சொல்லுகிற பாசுரங்களுக்கு இலக்காய் இருபதொரு த்ரவ்ய விசேஷம் –
42—இதில் இறைப் பொழுது முதலாக -நாள் திங்கள் -ஆண்டு ஊழி கல்பம் -பரார்த்தம் -த்வி பரார்த்தம் -மகா கல்பம் -என்றால் போலே சொல்லுகிற எல்லைகள் எல்லாம்
ஸ்வ தந்த்ர சங்கல்பம் ஆகிற சூறாவளிக் காற்றாலே சுழன்று வாரா நின்றால் கழிந்த க்ஷணங்களும் கல்பங்களும் அனந்தங்களாய்
இவற்றால் லீலா விபூதியில் உள்ள காரியங்களுக்கு உத்பத்தி -ஸ்திதி -நாச-வியவஸ்த்தை யுண்டாய் இருக்கும்
43—சுத்த சத்வத்தில் இக்கால தத்வம் உண்டேயாகிலும் அங்குள்ள கார்யங்களினுடைய உத்பாதியாதிகளுக்கு இங்கு அடைத்த கால விசேஷம் நியாமாகம் அன்று
44—சுத்த சத்வமாவது குண த்ரய ரஹிதமாயும் குண த்ரய ஆஸ்ரயமாயும் உள்ள த்ரவ்யங்களில் காட்டில் வேறுபட்ட விலக்ஷணமான சத்வ குணத்துக்கு ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம்
45—இதன் படியைப் பார்த்தால் -பரமயோகி வாக் மனஸ் அபரிச்சேதய ஸ்வரூப ஸ்வ பாவமாய் –
சேணுயர் வானம் -என்றும்
தெளி விசும்பு என்றும்
பொன்னுலகு -என்றும் –
கலங்காப் பெரு நகரம் -என்றும்
மா வைகுந்தம் -என்றும் சொல்லப்பட்ட வேறுபாட்டை யுடையதாய் ப்ரஹ்மாதி பதங்களும் எல்லாம் நரக துல்யங்களாய்த் தோற்றும்படி
அபரிமித ஆச்சர்யங்களான போக்ய போக உபகரண போக ஸ்தானங்களை யுடைத்ததாய் சர்வேஸ்வரனுக்கும் நித்யருக்கும் முக்தருக்கும்
விக்ரகாதி ரூபேண விசித்திர ப்ரவாஹமாய் இருக்கும் –
46—இப்படி அனந்தங்களான -ஜன பத -நகர -விமான -மண்டப -கோபுராதி -விபவங்களை-யுடைத்தான-திவ்ய லோகத்தில் பிரதானமான திரு மா மணி மண்டபத்திலே –
அனந்த தேவாத்மகமான திவ்ய யோக பரியங்க விசேஷத்திலே த்ரிவித சேதனரையும் த்ரிவித அசேதனங்களையும் ஸ்வ அதீனங்கள் ஆக்கிக் கொண்டு –
வைகுண்ட து பர் லோகே -இத்யாதிகளில் படியே சர்வ சேஷியான ஸ்ரீ யபதி எழுந்து அருளி இருக்கும் படி
முமுஷு தசையில் நித்ய அனுசந்தேயமாய் முக்த தசையில் நித்ய அனுபாவ்யமாய் இருக்கும்

47—இப்பர அவர தத்வங்கள் இரண்டுக்கும் ஓரோர் ஆகாரங்களாலே சாதார்ம்யம் உண்டேயாகிலும் விசேஷ ஆகாரங்களாலே வேறுபட்டு
சேஷ சேஷி பாவ நியந்தரு நியாம்ய பாவ -வியாப்ய வியாபக பாவங்களால் இவை ஒன்றி நிற்கும் நிலை பிராணவத்திலும் சத்ய சப்தத்திலும் –
புருஷ -சப்தத்திலும் -நாராயண -சப்தத்திலும் -புருஷோத்தம சப்தத்திலும்
கறந்த பாலுள் நெய்யே போல் / அடியேன் உள்ளான் /ஊனில் உயிரில் உணர்வினில் நின்ற ஒன்றை /
உலகு உன்னோடு ஒன்றி நின்று நிற்க வேறு நிற்றி -இத்யாதிகளிலும் சுருங்க அனுசந்திக்கலாம்
48—ஒன்றை அறிகையும் அதன் அடியாக வியாபரிக்கையும் ஒரு பலத்தை புஜிக்கையும் தனக்குத் தான் தோன்றுகையும் இல்லாத த்ரவ்யம் அசேதன தத்வம்
49—இவற்றை- இந்த நான்கையும் – பராதீனமாக -பகவத் சங்கல்பம் அடியாக -யுடையது ஜீவ தத்வம்
50—த்ரைவித சேதன அசேதனங்களுடைய -ஸ்வரூப ஸ்திதி-ப்ரவ்ருத்திகள் மூன்றும் தான் இட்ட வழக்காம் படி நிற்கிறது பர தத்வம்
51—இத் தத்வ விவேகத்துக்கு பிரயோஜனம்
தன் விசேஷணங்களை அறியாமையால் வருகிற ப்ரக்ருதி -ஆத்ம பிரமமும்
தன் விசேஷ்யத்தை அறியாமையால் வருகிற ஸ்வ தந்த்ர -ஆத்ம பிரமமும் -கழிந்து
தன் ஸ்வரூபத்துக்கு த்யாஜ்ய உபாதேய புருஷார்த்தங்களைத் தெளிந்து
விபரீத அபிசந்தி நிவ்ருத்தியும் ப்ராப்ய ருசியும் பிறந்து
ப்ராபக சாபேஷனாகை-ஆகிய இவ்வையும் பிரயோஜனங்கள்

திரு நாராயணன் எனும் தெய்வமும் சித்தும் அசித்தும் என்று
பெரு நான்மறை முடி பேசிய தத்வ மூன்றிவைக் கேட்டு
ஒருநாள் யுணர்ந்தவர் உய்யும் வகை அன்றி ஓன்று உகவார்
இரு நால் எழுத்தின் இதயங்கள் ஓதின எண் குணரே

காரணமாய் யுயிராகி அனைத்தும் காக்கும் கருணை முகில் காமாலையுடன் இலங்குமாறும்
நாரணனார் வடிவான யுயிர்கள் எல்லாம் நாம் என்று நல்லடிமைக்கு ஏற்குமாறும்
தாரணி நீர் முதலான மாயை காலம் தனி வான் என்று இறை யுருவாம் தன்மை தானும்
கூரணி சீர் மதியுடைய குருக்கள் காட்டக் குறிப்புடன் நாம் கண்டவை கூறினோமே

ஸ்தநந்தையர் அபி சக சைவ ஸூஹ்ரஹ சமுத்தித நிதிரிவ வேங்கடேச வராத்
பர அவர ஸ்திதிமிக தத்வ மாத்ருகா கரதோத்யசவ் கரதல மவ்க்தி கோபமாம் —

அக்ஷயஸ் அந்தி மகரந்த ரஸ ப்ரஸக்தான் அபியார்த்தயே முரபிதாங்க்ரி சரோஜப்ரங்கான்
காமம் ப்ரஸீதத யதா அஹம் அநந்ய பாவ கர்ணாம்ருதானி பவதா மாதாரேயம்

—————————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் — ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி /ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி பிரதிபாத்ய சங்க்ரஹம்–

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி –

வன்மை யுகந்த வருளால் வரம் தரு மாதவனார்
உண்மை வுணர்ந்தவர் ஓதுவிக்கின்ற வுரை வழியே
திண்மை தரும் தெளிவு ஒன்றால் திணி இருள் நீங்கிய நம்
தண்மை கழிந்தனம் தத்துவம் காணும் தரத்தினமே –

1-ஜீவாத்மா வாவது -ஸ்வரூபத்தாலும் ஸாமர்த்யத்தாலும் பரிச்சின்னமான அஹம் அர்த்தம்
2-த்ரிவித ஜீவ வர்க்கத்தினுடைய ஸ்வரூபாதிகள் சர்வ ரக்ஷகனான ஸ்ரீ யபதிக்கு-அநந்யார்ஹ நிருபாதிக சேஷபூதங்கள் என்று நிகமாந்தங்களில் நிர்ணிதம் ஆகையாலே
இஜ் ஜீவன் தண் ஸ்வரூபத்திலும் தனக்கு உள்ள அதிசயங்களிலும் தான் செய்யும் சேஷ விருத்திகளிலும்
தனக்கு பிரதான சேஷித்வமும் உபகார பிரதியுபகார பிரசாங்கமும் அற சர்வ அவஸ்தையிலும் நிர்மமனாய் இருக்க ப்ராப்தன்
3–இவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்திதி யாதிகள் எல்லாம் பர தந்த்ரங்களாக இருக்கையாலே தன்னையும் பிறரையும் பற்ற இவன் நிரபேஷ ரக்ஷகன் அல்லன்
4–சேஷத்வத்தாலே ஸ்வாமிக்கு இஷ்ட விநியோக அர்ஹனாம்
5–பார தந்திரத்தால் யதேஷ்ட வினியுக்தனாம்
6–அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் -என்கிறதுக்கு ஸ்வாரத்த ப்ர வ்ருத்தனான ஸ்வாமியினுடைய க்ருதக்ருதையிலும்
அவனுடைய விநியோக விவேஷத்தாலே க்ருதார்த்தனான தாச புதனுடைய க்ருதஞ்ஞதையிலும் தாத்பர்யம்
7–இச் சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்களும் நித்ய சித்த ஞான அனுஷ்டான சாமர்த்யங்களும் கூட ஸ்வ தந்த்ர ஸ்வாமி சம்மதங்களான உபாய பல விசேஷங்களுக்கு உப யுக்தங்களாம்
8—இஜ் ஜீவா தத்வம் அதேயத்வ விதேயத்வ-சேஷத்வ நியமத்தாலே உடன் மீசை உயிர் என்க் கரந்து நிற்கிற
உயர்வற உயர்நலம் உடையவனுடையத் தன் உடம்பும் தானும் உடைமாபாய் இருக்கும்
அதேயத்வம் -ஸ்வரூபம் ஸ்திதி -இவன் அதீனம்/ விதேயம் -என்றது இவன் சங்கல்ப அதீனம் /
9— இப்படி சரீரத்திய பரதந்த்ரமாய்ச் சரீரங்களையும் எடுத்து ஞாத்ருத்வ கர்த்ருத்வாதிகளை உடைத்தாய் இருந்தாலும் ஸ்வரூபத்தில்
நாமாந்தரம் வரும்படியான அவஸ்தா விசேஷங்கள் இல்லாமையால் ஜீவனுக்கு விசேஷத்து நித்யத்வ நிர்வாகதவாதிகளைச் சொல்கிறது
நாம ரூபங்கள் சரீரத்தின் அடிப்படையிலே தானே
10—ஸ்வரூப நித்யத்வம் சேதன அசேதனங்கள் எல்லா வற்றுக்கும் துல்யம்

11–அசேதனம் -ஆவது அறிவில்லாத வஸ்து
12—இது ஸ்வ ப்ரகாசத்துக்கும் பர ப்ரகாசத்திற்கும் பலியாமையாலே இதற்கு பிரதியகத்வ போக்த்ருத்வங்கள் இல்லை
13—தன்னையும் பிறரையும் காட்டுகிற ஞானத்துக்கு ஆஸ்ரயம் அல்லாமையாலே ஸ்வ புத்தி பூர்வ ப்ரவ்ருத்தி லக்ஷண கர்த்ருத்வம் இல்லை
14—அசேதன த்ரவ்யங்களில் த்ரை குணம் சர்வேஸ்வரனுக்கு லீலா விபூதியாய் -சம்சாரிகளுக்குக் கரண களேபராதி ரூபமாய்க் கொண்டு
பரிணமித்துக் கர்ம அனுகுண வைஷம்யத்தாலே விஷமங்களான அனுகூல ப்ரத்யகூலங்களை உடைத்தாய் இருக்கும்
15—இது தானே இவர்கள் முக்தரானால் ஸ்வாமி விபூதியான வேஷத்தாலே ஸ்வ பாவிகமான அனுகூல அதிசயத்தை உடைத்தான் –
16—பூர்வ அவஸ்தையில் தன்னைப் பற்ற உண்டான பிரதிகூல்யமும் பர பிரதிகூலமான ஆகாரமும் முக்தனுக்குத் தோன்றா நின்றாலும்
ஈஸ்வரனுக்குப் போலே இவனுக்கும் பிரதிகூலமாய் இராது
முக்தனுக்கு சர்வ சாம்யா புத்தி உண்டே -பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானந்தம் உண்டே
17—சத்வ மாத்ர ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம் போக விபூதியில் ஸூரி ஸேவ்யமான ஸ்ரீ யபதிக்கும் ஸூ ரிகளுக்கும் ஸூ ரி துல்ய ஞான விகாசம் பெற்ற முக்தருக்கும்
ஸ்வ சந்தா தேகாதி ரூபமாய் ஸர்வதா அத்யந்த அனுகூல ரூபமாய் இருக்கும்
18—சத்வாதி குண த்ரயம் இல்லாத கால த்ரவ்யம் விபூதி த்வயத்தையும் வியாபித்து நின்றாலும் கல்பாதி விபாகத்தாலே
லீலா விபூதியில் விகார விசேஷங்களுக்கு நியாமகமாக இருக்கும் –
19-ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களுடைய ஞானமும் குண த்ரய ரஹிதமான அசேதன த்ரவ்யமாய் தன்னையும் தான் அல்லாதவற்றையும் தன் ஆஸ்ரயத்துக்கு
பிரகாசிப்பிக்க வற்றாகையாலே-சித் சப்த வாஸ்யமாய் தான் ஒரு ஞானத்திற்கு தான் ஒரு ஆஸ்ரயம் அல்லாமையாலே அசித் சப்த வாஸ்யமுமாய் இருக்கும்
20– யுக்தமான சேதன த்ரவ்யம் ஈஸ்வரனைப் போலே ஆத்மா என்றும் அசேதன த்ரவ்யம் கேவல குணங்களைப் போலே அநாத்மா வென்றும் பிரிக்கப்படும்
21—ஈஸ்வரனானவன் -சர்வ நியாந்தாவான -நாராயணன்
22—நித்ய அநித்ய சர்வ வஸ்துக்களும் இவனுடைய நித்ய அநித்ய இச்சா சித்தங்களாய் — இவனால் வியாப்தங்களாய் –
இவனுக்கு அப்ருதக் சித்த பிரகாரங்களாக இருக்கும்
23—இவன் சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமாம் போது -உபாதான பூத -சர்வ தத்துவங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாய் நின்று
வாமன -த்ரிவிக்ரம நியாயத்தாலே -விசிஷ்டா வேஷத்தாலே உபாதானுமாய் உபேதேயனுமாய்–காரண கார்ய வஸ்துமாய்- இருக்கும்
24—சங்கல்ப விசேஷங்களாலும் நிமித்த பூத சர்வ வஸ்துக்களாலும் விசிஷ்டானாய்க் கொண்டு நிமித்தமுமாம் –
25—இவனுக்கு அந்தர்வியாப்தியாவது-சர்வ வஸ்துக்களிலும் தான் இல்லாத இடம் இல்லாத படி நிற்கை
26—பஹிர் வியாப்தியாவது பரிச்சின்ன வஸ்துக்களுக்குப் புறம்பும் உண்டாகை
27—சர்வ சரண்யனான இவனுக்கு ஸ்வரூப குண விபூதிகள் எல்லாவற்றாலும் உள்ள நித்ய பரத்வம் உத்தர அவதி ரஹிதமாய் இருக்கும்
28—அதில் சீலாதிகளால் வந்த பரத்வம் தானே ஸுலப்ய பர்யந்தமாய் இருக்கும்
29—அது அடியாக சாஸ்த்ர விஹித ஸாத்ய உபாய வசீகரணான இவன் சித்த உபாயமாம்
30—ஸாத்ய ப்ராப்யமான கைங்கர்யத்துக்குப் பிரதி சம்பந்தியாய்க் கொண்டு சித்த ப்ராப்யனாம் –

இந்த தத்வ ரத்னாவளியிலே ஏதேனும் ஒன்றையும் -எல்லா பிரகாரத்தாலும் -தெளிகை சர்வஞ்ஞனுக்கு அல்லது கூடாமையாலே
உபயுக்த தமமான இவ்வளவு தெளிந்தாலும் உபாய பல சித்தி உண்டாகும் –

நாராயணன் பரன் நாம் அவனுக்கு நிலையடியோம்
சோராது அனைத்தும் அவன் உடம்பு என்னும் ஸ்ருதிகளால்
சீரார் பெரும் தகைத் தேசிகர் எம்மைத் திருத்துதலால்
தீரா மயல் அகற்றும் திறம்பாத் தெளிவுற்றனமே

மானாத சம்மிதத்வே அபி மஹதி பரமார்த்தா
தத்வ ரத்னாவளிரியம் சத்பிர் தார்யம் தமோ அபக –

ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி சம்பூர்ணம் –

————————————————-

ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி பிரதிபாத்ய சங்க்ரஹம்

1-ஜீவாத்மா வாவது -ஸ்வரூபத்தாலும் ஸாமர்த்யத்தாலும் பரிச்சின்னமான அஹம் அர்த்தம் —
ஜீவனுடைய லக்ஷணம் –
2-த்ரிவித ஜீவ வர்க்கத்தினுடைய ஸ்வரூபாதிகள் சர்வ ரக்ஷகனான ஸ்ரீ யபதிக்கு-அநந்யார்ஹ நிருபாதிக சேஷபூதங்கள் என்று நிகமாந்தங்களில் நிர்ணிதம் ஆகையாலே
இஜ் ஜீவன் தண் ஸ்வரூபத்திலும் தனக்கு உள்ள அதிசயங்களிலும் தான் செய்யும் சேஷ விருத்திகளிலும்
தனக்கு பிரதான சேஷித்வமும் உபகார பிரதியுபகார பிரசாங்கமும் அற சர்வ அவஸ்தையிலும் நிர்மமனாய் இருக்க ப்ராப்தன் –
ஜீவனுடைய -ஸ்வ பாவிக -சேஷத்வ பிரகாரம் -சேஷத்வமே ஜீவனுடைய நிரூபக தர்மம்
3–இவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்திதி யாதிகள் எல்லாம் பர தந்த்ரங்களாக இருக்கையாலே தன்னையும் பிறரையும் பற்ற இவன் நிரபேஷ ரக்ஷகன் அல்லன்-
ஜீவனுடைய பாரதந்த்ர பிரகாரம்
4–சேஷத்வத்தாலே ஸ்வாமிக்கு இஷ்ட விநியோக அர்ஹனாம்–
ஜீவனுடைய சேஷத்வ பிரயோகம்
5–பார தந்திரத்தால் யதேஷ்ட வினியுக்தனாம் —
ஜீவனுடைய பர தந்த்ரய உபயோகம்
6–அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் -என்கிறதுக்கு ஸ்வாரத்த ப்ர வ்ருத்தனான ஸ்வாமியினுடைய க்ருதக்ருதையிலும்
அவனுடைய விநியோக விவேஷத்தாலே க்ருதார்த்தனான தாச புதனுடைய க்ருதஞ்ஞதையிலும் தாத்பர்யம் –
உபய சித்தமான-நித்ய தாஸ்ய பார தந்தர்ய – உசித உபயோக விசேஷம்
7–இச் சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்களும் நித்ய சித்த ஞான அனுஷ்டான சாமர்த்யங்களும் கூட ஸ்வ தந்த்ர ஸ்வாமி சம்மதங்களான உபாய பல விசேஷங்களுக்கு உப யுக்தங்களாம்
ஜீவனுடைய ஞானாதி ஸஹித உபயோகம்
8—இஜ் ஜீவா தத்வம் அதேயத்வ விதேயத்வ-சேஷத்வ நியமத்தாலே உடன் மீசை உயிர் என்க் கரந்து நிற்கிற
உயர்வற உயர்நலம் உடையவனுடையத் தன் உடம்பும் தானும் உடைமாபாய் இருக்கும்
அதேயத்வம் -ஸ்வரூபம் ஸ்திதி -இவன் அதீனம்/ விதேயம் –
என்றது இவன் சங்கல்ப அதீனம் /
அதேயத்வ விதேயத்வ ஸஹித உபய பலன்
9— இப்படி சரீரத்திய பரதந்த்ரமாய்ச் சரீரங்களையும் எடுத்து ஞாத்ருத்வ கர்த்ருத்வாதிகளை உடைத்தாய் இருந்தாலும் ஸ்வரூபத்தில்
நாமாந்தரம் வரும்படியான அவஸ்தா விசேஷங்கள் இல்லாமையால் ஜீவனுக்கு விசேஷத்து நித்யத்வ நிர்வாகதவாதிகளைச் சொல்கிறது
நாம ரூபங்கள் சரீரத்தின் அடிப்படையிலே தானே
யுக்த பிரகாரங்களாலே சங்கீத அநித்யவாதி பரிக்ரஹம்
10—ஸ்வரூப நித்யத்வம் சேதன அசேதனங்கள் எல்லா வற்றுக்கும் துல்யம்
சர்வ த்ரவ்ய சாதாரண ஸ்வரூப நித்யத்வம்

11–அசேதனம் -ஆவது அறிவில்லாத வஸ்து
அசித்தினுடைய லக்ஷணம்
12—இது ஸ்வ ப்ரகாசத்துக்கும் பர ப்ரகாசத்திற்கும் பலியாமையாலே இதற்கு பிரதியகத்வ போக்த்ருத்வங்கள் இல்லை
அசித்தினுடைய ப்ரத்யக்த்வ போத்ருத்வ அ பாவம்
13—தன்னையும் பிறரையும் காட்டுகிற ஞானத்துக்கு ஆஸ்ரயம் அல்லாமையாலே ஸ்வ புத்தி பூர்வ ப்ரவ்ருத்தி லக்ஷண கர்த்ருத்வம் இல்லை
புத்தி பூர்வ கர்த்ருத்வ அபாவம்
14—அசேதன த்ரவ்யங்களில் த்ரை குணம் சர்வேஸ்வரனுக்கு லீலா விபூதியாய் -சம்சாரிகளுக்குக் கரண களேபராதி ரூபமாய்க் கொண்டு
பரிணமித்துக் கர்ம அனுகுண வைஷம்யத்தாலே விஷமங்களான அனுகூல ப்ரத்யகூலங்களை உடைத்தாய் இருக்கும்
அசேதன த்ரவ்யங்களில் த்ரை குணத்துக்கு கர்ம வஸ்யரை பற்றி உண்டான பிரதிகூலாதி பிரகாரம்
15—இது தானே இவர்கள் முக்தரானால் ஸ்வாமி விபூதியான வேஷத்தாலே ஸ்வ பாவிகமான அனுகூல அதிசயத்தை உடைத்தான் –
அகர்ம வஸ்யரைப் பற்ற இதனுடைய ஆனுகூல்ய அதிசயம்
16—பூர்வ அவஸ்தையில் தன்னைப் பற்ற உண்டான பிரதிகூல்யமும் பர பிரதிகூலமான ஆகாரமும் முக்தனுக்குத் தோன்றா நின்றாலும்
ஈஸ்வரனுக்குப் போலே இவனுக்கும் பிரதிகூலமாய் இராது
முக்தனுக்கு சர்வ சாம்யா புத்தி உண்டே -பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானந்தம் உண்டே
பிரதிகூல சங்க பரிஹாரம்
17—சத்வ மாத்ர ஆஸ்ரயமான த்ரவ்யம் போக விபூதியில் ஸூரி ஸேவ்யமான ஸ்ரீ யபதிக்கும் ஸூ ரிகளுக்கும் ஸூ ரி துல்ய ஞான விகாசம் பெற்ற முக்தருக்கும்
ஸ்வ சந்தா தேகாதி ரூபமாய் ஸர்வதா அத்யந்த அனுகூல ரூபமாய் இருக்கும்
பரமபத்தினுடைய போக்யதா அதிசயம்
18—சத்வாதி குண த்ரயம் இல்லாத கால த்ரவ்யம் விபூதி த்வயத்தையும் வியாபித்து நின்றாலும் கல்பாதி விபாகத்தாலே
லீலா விபூதியில் விகார விசேஷங்களுக்கு நியாமகமாக இருக்கும் –
காலத்தின் பிரகாரம்
19-ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களுடைய ஞானமும் குண த்ரய ரஹிதமான அசேதன த்ரவ்யமாய் தன்னையும் தான் அல்லாதவற்றையும் தன் ஆஸ்ரயத்துக்கு
பிரகாசிப்பிக்க வற்றாகையாலே-சித் சப்த வாஸ்யமாய் தான் ஒரு ஞானத்திற்கு தான் ஒரு ஆஸ்ரயம் அல்லாமையாலே அசித் சப்த வாஸ்யமுமாய் இருக்கும்
தர்ம பூத ஞானத்தின் பிரகாரம்
20– யுக்தமான சேதன த்ரவ்யம் ஈஸ்வரனைப் போலே ஆத்மா என்றும் அசேதன த்ரவ்யம் கேவல குணங்களைப் போலே அநாத்மா வென்றும் பிரிக்கப்படும்
இவற்றினுடைய அநாத்மத்வம்

21—ஈஸ்வரனானவன் -சர்வ நியாந்தாவான -நாராயணன்
ஈசுவரனுடைய லக்ஷணம்
22—நித்ய அநித்ய சர்வ வஸ்துக்களும் இவனுடைய நித்ய அநித்ய இச்சா சித்தங்களாய் — இவனால் வியாப்தங்களாய் –
இவனுக்கு அப்ருதக் சித்த பிரகாரங்களாக இருக்கும்
இவனுடைய நிரங்குச ஸ்வ தந்த்ராதிகள்
23—இவன் சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமாம் போது -உபாதான பூத -சர்வ தத்துவங்களுக்கும் அந்தராத்மாவாய் நின்று
வாமன -த்ரிவிக்ரம நியாயத்தாலே -விசிஷ்டா வேஷத்தாலே உபாதானுமாய் உபேதேயனுமாய்–காரண கார்ய வஸ்துமாய்- இருக்கும்
உபாதான காரணத்வ பிரகாரம்
24—சங்கல்ப விசேஷங்களாலும் நிமித்த பூத சர்வ வஸ்துக்களாலும் விசிஷ்டானாய்க் கொண்டு நிமித்தமுமாம் –
நிமித்த காரணத்வ பிரகாரம்
25—இவனுக்கு அந்தர்வியாப்தியாவது-சர்வ வஸ்துக்களிலும் தான் இல்லாத இடம் இல்லாத படி நிற்கை
அந்தர் வியாப்தி ஸ்வரூபம்
26—பஹிர் வியாப்தியாவது பரிச்சின்ன வஸ்துக்களுக்குப் புறம்பும் உண்டாகை
பஹிர் வியாப்தி நியமம்
27—சர்வ சரண்யனான இவனுக்கு ஸ்வரூப குண விபூதிகள் எல்லாவற்றாலும் உள்ள நித்ய பரத்வம் உத்தர அவதி ரஹிதமாய் இருக்கும்
சர்வ பிரகார பாரம்யம்
28—அதில் சீலாதிகளால் வந்த பரத்வம் தானே ஸுலப்ய பர்யந்தமாய் இருக்கும்
ஸுலப்ய விசேஷம்
29—அது அடியாக சாஸ்த்ர விஹித ஸாத்ய உபாய வசீகரணான இவன் சித்த உபாயமாம்
சித்த உபாயத்வம்
30—ஸாத்ய ப்ராப்யமான கைங்கர்யத்துக்குப் பிரதி சம்பந்தியாய்க் கொண்டு சித்த ப்ராப்யனாம் –
சித்த ப்ராப்யத்வம்

ஸ்ரீ தத்வ ரத்னாவளி பிரதிபாத்ய சங்க்ரஹம் சம்பூர்ணம்

—————————————–

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள்- ஸ்ரீ ரகஸ்ய ரத்னாவளி / ஸ்ரீ ரகஸ்ய த்ரய சுகளம் -சாரா சங்க்ஷேபம் /ஸ்ரீ ரகஸ்ய பதவி —

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ ரகஸ்ய ரத்னாவளி

ஒன்றே புகல் என்று உணர்ந்தவர் காட்டத் திருவருளால்
அன்றே அடைக்கலம் கொண்ட நம் அத்திகிரித் திருமால்
இன்றே இசையில் இணை அடி சேர்ப்பர் இனிப் பிறவோம்
நன்றே வருவது எல்லாம் நமக்கு பரம் ஓன்று இலதே

1—ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு ஜீவன் தஞ்சம் அல்லன்
2—ஸ்ரீ மானான நாராயணன் ஒருவனே சர்வ ஜீவர்களுக்கும் தஞ்சம்
3—இஜ் ஜீவன் அநாதி காலம் அனுபவிக்கப் பெறாதே ஸ்ரீ யபதியைப் பெறுகைக்கு ஹேதுவான உபாயத்தை
ரகஸ்ய த்ரய முகத்தாலே உபதேசித்து அவ்வழியாலே ஆசார்யன் இவனுக்கு தஞ்சமாகிறான்
4— சர்வ ஸ்வாமிநி யாய் -சர்வேஸ்வரனுக்கு சேஷ பூதையாய் ஸஹ தர்ம சாரிணியான பெரிய பிராட்டியார் இத்தலையிலே
வாத்சல்ய அதிசயத்தாலும் அத்தலையில் வால்லப்ய அதிசயத்தாலும் புருஷாகாரமாய்க் கொண்டு இஜ்ஜீவர்களுக்கு தஞ்சமாகிறாள்
5—இவளைப் புருஷாகாரமாக்க வேண்டுவது ஈஸ்வரன் தண்ட தரனாகையாலே
6—இத் தண்ட கரண்யம் அநாதியான அஞ்ஞான அதிலங்கனம்
7–இப்படி அபராத அநு ரூபமாக தண்ட தரனாய்ப் போருகிற சரண்யனுடைய வசீகரணங்களில் பிரதானம் சர்வ அகிஞ்சன அதிகாரமான ஆத்ம ரக்ஷ பர சமர்ப்பணம்
8—இது ச பரிகரமாக ஸக்ருத் கர்தவ்யம்
9–இச் சமர்ப்பணத்தை தான் அனுஷ்ட்டிக்கவுமாம் -தனக்காக ஆச்சார்யாதிகள் அனுஷ்ட்டிக்கவுமாம்
10—இதற்குக் கோரின பலத்தைப் பற்றப் புந பிரபத்தி முதலான கர்தவ்ய சேஷம் இல்லை
11—இப்படி க்ருதக்ருத்யனான ப்ரபன்னனுக்கு வர்ண ஆஸ்ரமாதி தர்மங்கள் ஸ்வ தந்த்ர அஞ்ஞான சித்தங்களான கைங்கர்ய விசேஷங்கள்
12—இவனுக்கு ஆஞ்ஞா அனுஞ்ஞா சித்தங்களான கைங்கர்யங்கள் எல்லாம் ஸ்வயம் பிரயோஜனங்கள்
13—கரண அகரண ரூபங்களான அபசாரங்கள் புகுந்தாலும் பிரபன்னனுக்கு நரகாதிகள் இல்லை –
14— ராஜ குமாரனுக்கும் அவதானம் பண்ணி நடக்க வேண்டுமா போலே லகு ப்ரத்யவாயமும் வாராமைக்காக அபசாரங்கள் துரபரி ஹரணீ யங்கள்
15—பிரபத்திக்கு கோரின பலத்துக்கு ஒன்றாலும் பிரதிபந்தம் இல்லை
16—புத்தி பூர்வக அபசாரங்கள் புகுந்தாலும் பிராயச்சித்த விசேஷம் அதிகாரி விசேஷம் நியதம்
17—இப்படி பிராயச்சித்தத்திலே மூட்டுகிறதும் கடின ப்ரக்ருதிகளுக்கு காசை காட்டுவாரைப் போலே அவன் பண்ணுகிற சிஷைகளும் எல்லாம் சரண்ய பிரசாத பலம்
18—இங்கு இருந்த காலம் தர்ம அனுபந்தியான போகத்திலும் போக புத்தியால் ப்ராவண்யம் பிறந்ததாகில் இது தான்
அதிகார அனுரூபமான கைங்கர்ய அம்ருத ரசத்துக்கு தண்ணீர்த் துரும்பு
19—இப்படி நிஷித்த போக பிராவண்யம் கைங்கர்ய அம்ருத ரஸ விருத்தம் ஆகையால் விஷம் போலே திரை பரி ஹரணீயம்
20—கைங்கர்யமாவது -ஸ்வாமி உகந்த ஏவல் தொழில் செய்கையாலே இது எதா சாஸ்திரம் பண்ணினாள் உகப்பாம்
21—பகவத் கைங்கர்யமும் பாகவத கைங்கர்யமும் சேர அனுஷ்ட்டிக்க அரிதான போது பரம புருஷார்த்த காஷ்டையான பாகவத கைங்கர்யமே உபாதேயமாம்
22–இவை இரண்டிலும் பிரதானம் ஆச்சார்ய கைங்கர்யம்
23–இக் கைங்கர்ய பரனுக்கு பரமை காந்திகள் உகந்த இடமே உசித ஸ்தானம்
24—இப்படி துல்ய சீலரைக் கிடையாத போது விபரீத சம்சர்க்கம் ஏகாந்த வாச பரிஹார்யம்
25—இவனுக்கு அர்ச்சிராதி கதி சிந்தனைகள் சித்த சந்தோஷ ஹேது வான காலேயாபனம்-கால ஷேப கார்யம்
26—சாதக வ்ருத்தியான இவனுக்கு அந்திம ப்ரத்யயம் ஸ்வதந்த்ர சாத்தியம் அன்று
27—இப்படி க்ஷண க்ருத்யமான ஆத்ம சமர்ப்பன யாகத்துக்கு பகவத் சங்கல்ப சாத்தியமான தேக அவசானம் அவப்ரதம்
28—சதாசார்ய பரிக்ராகத்திற்கு முன்புள்ள அநாதி காலம் எல்லாம் ஒரு காள ராத்திரி
29—பின்பு தேச அவசனத்து அளவும் நல் விடிவு
30—மேல் முழுக்க ஸ்வ ச்சந்த கைங்கர்ய மஹோத்சவ திவசம்

இது சாத்விக ஹ்ருதயங்கையமான ரஹஸ்ய ரத்நா வளி

சிறு பயனில் படியாத தாக்கவோர் எம்மைச் சேர்க்க அடைக்கலம் கொண்ட திருமால் தானே
மறு பிறவி அறுத்து அழியா வானில் வைக்கும் மனமே நீ மகிழாத இருப்பது என் கொல்
உறுவது உனக்கு உரைக்கேன் இங்கு இருக்கும் காலம் ஒரு பிழையும் புகுதாத யுணர்த்தி வேண்டிப்
பெறுவது எல்லாம் இங்கே நாம் பெற்று வாழப் பேர் அடிமையாலே இது என்று இகழேல் நீயே

ரஷந்த்வ அநந்யார்ஹ ஷேயம் லகீயா சீமபி காரீயசீ சாந்த
லஷ்மீ ஸஹாய ஹ்ருதயம் ரஹஸ்ய ரத்ன வளீம் ரமேயம் –

———————————————————

ஸ்ரீ ரகஸ்ய த்ரய சுகளம் -சாரா சங்க்ஷேபம்-

ஓதுமறை நான்கு அதனுள் ஓங்கும் ஒரு மூன்றினுள்ளே
நீதி நெறி வழுவா நிற்கின்றோம் -போது அமரும்
பேர் ஆயிரமும் திருவும் பிரியாத
நாரணன் அருளால் நாம்

——————————————-

ஸ்ரீ ரகஸ்ய பதவி

ரகஸ்ய த்ரயங்கள் தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களை தெளிவாக காட்டி அளிக்கும் –

மூன்றில் ஒரு மூன்றும் மூவிரண்டும் முன் நான்கும் -தோன்றாத் தொலையும் துயர் –

தோன்றி தான் சூரியோதயம் இருளைத் தொலைக்கும் -இம் மூன்றும் தோன்றாமல் சம்சார துரிதங்களை போக்கி அருளும் என்றவாறு –

இதி தத்வ த்ரயஸ்ய ஏஷா ரகஸ்ய த்ரயஸ்ய ச பதவீ வேங்கடேசே ந ப்ரத்யக் ப்ராச்சீ பிரதர்சிதா–ப்ரத்யக் ப்ராச்சீ-ஆத்ம ஸ்வரூப ஞானம்

ரகஸ்ய த்ரயர்த்தங்கள்
ஸ்ரீ யபதித்தவம் / ஜகத் காரணத்வம் / ஜகத் ரக்ஷகத்வம் / ஸ்வ பாவிக சேஷித்வம் / ஜீவன் – அநந்யார்ஹ சேஷ பூதன் / ஜீவன் பாகவத -ததீய சேஷ பூதன்/
ஸமஸ்த ஜகத் பாலனத்வம் / ஞானாதி ஸுலப்யாதி குண விசிஷ்டன் / ஜீவன் அணு -பரமாத்மா விபு / ஜீவன் தேக இந்திரியாதி வி லக்ஷணம் /
அவன் சங்கல்பம் அடியாகவே ஜீவனுக்கு ஸ்வ தந்த்ர லேசம்/ ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே பரம புருஷார்த்தம் பிரபன்னனுக்கு /
ரகஸ்ய த்ரய ஞானமே உஜ்ஜீவன ஹேது

—————————————-

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் -ஸ்ரீ ரஹஸ்ய மாத்ருகை-

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ ரஹஸ்ய மாத்ருகை –

அப்படி நின்ற அமலன் படி எல்லாம்
இப்படி எம் உள்ளத்து எழுதினார் -எப்படியும்
ஏரார் சுருதி ஒளியா இருள் நீக்கும்
தாராபதி அனையார் தாம் –சந்திரன் -மதி -அருளினார்கள் முன்னோர்

திரு மந்திரத்தில் மூலமாகிய ஒற்றை எழுத்தான முதல் பதத்தில் முதல் எழுத்திலே
1–ஸ்ரீ யபதியினுடைய சர்வ ஜகத் காரணத்வமும்
2–சர்வ ரக்ஷகத்வமும்
3–நித்ய நிருபாதிக சர்வ சேஷித்வமும்
4–ஜீவனுடைய நித்ய நிருபாதிக சேஷத்வமும்
5–இதன் நடு எழுத்திலே ஸ்ரீ யபதிக்கு நித்ய நிருபாதிக சேஷ பூதனான ஜீவன் மாற்று ஒருவருக்கு உரியன அல்லாத்தையும்
6–மூன்றாம் எழுத்தாலே ஜீவனுக்கு தேக இந்திரியாதிகளில் வேறுபாடும்
7—அறிவானமையும்
8—அறிவுடைமையும்
9—இரண்டு ஆகாரத்தாலும் ஆனந்த ஸ்வரூபனாய் இருக்கும் படியும்
10—ஸ்வயம் பிரகாசனாய் இருக்கும் படியும்
11—தனக்குத் தான் தோற்றும் படியும்
12—அணுவானமையும்

13—நம என்கிற இரண்டாம் பதத்தில் இஜ் ஜீவன் அநாதியாக விரோதி கையிலே அகப்பட்டு நின்றமையும்
14—நான் ஒன்றையும் பற்ற நிருபாதிக சேஷி இல்லாமையும்
15—ஒரு காரியத்திலும் நிருபாதிக கர்த்ருத்வம் இல்லாமையும்
16—ஸ்வ தந்த்ர ஸ்வாமியாலே பாகவத சேஷனாக விநியுக்தனான படியும்
17—அநந்ய உபாயத்வமும்
18—உபாய விசேஷ பரிக்ராஹமும்

19—நலம் தரும் சொல்லான நாராயண சப்தத்தில் அசித்தினுடைய ஸ்வரூப அந்யத்தபாவமும்
20—ஜீவருக்கு ஸ்வரூப அந்யத்த பாவம் இல்லாமையும்
21—சேதாரஞ்ஞணுடைய ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹார விஷயத்துவமும்
22—சேதன வர்க்கத்தினுடைய அநந்யதவமும்
23—சர்வ நியாந்தாவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வ பாவ நித்யத்வ பிரகாரமும்
24—நேத்ருத்வமும்
25—சர்வ வ்யாப்தமும்
26—சர்வ ஆதாரத்வமும்
27—சர்வ வித பந்துத்வமும்
28—சர்வவித புருஷார்த்த உபாயத்வமும்
29–முக்த ப்ராப்யத்வமும்
30—பிரதம அனுசந்தானமும்
இந் நாராயண சப்தத்திலே சதுர்த்தியில் ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிழா அடிமை செய்ய வேண்டும்படி பிரதானமாக அனுசந்தேயம்

இப்படி திருமந்திரத்தில் சர்வ வேதங்களுக்கும் விந்தையான முதல் பதத்திலே விளைத்து
இரண்டாம் பதத்திலே வளர்ந்து
மூன்றாம் பதத்திலே பல பர்யந்தமான சம்யக் ஞானத்தை உடையவனுக்கு
அநுஷ்டேயமான
சங்க பர சமர்ப்பணத்தை விசதமாக பிரகாசிப்பிக்கிற த்வயத்தில்

31–பிரதம அஷ்ரமான ஸ்ரீ சப்தத்தில் விஷ்ணு பத்னியாய் புருஷகார பூதையான
வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள் வினை தீர்க்கும் பிரகாரங்களும்
32—அதன் மதுப்பிலே அலர்மேல் மங்கை சரண்யா சரண்யனானவன் மார்பிலே அகலகில்லேன் இறையும் என்று உறையும் படியையும்
33— நாராயண சப்தத்தில் -நிகரில் பூக்களாய் -இத்யாதிகளில் அருளிச் செய்த சரண்ய ஸ்வ பாவமும்
34—சரணவ் சப்தத்தில் உபாய உபேய தசைகளை ஊடுருவி நிற்கிற திவ்ய மங்கள விக்ராஹ யோகமும்
35—சரணம் என்கிற சப்தத்தில் உன் சரண் அல்லால் சரண் இல்லை என்று கழல்கள் அவையே சரணாகக் கொள்ளுகிற படியும்
36—ப்ரபத்யே என்கிற பதத்திலே கத்யர்த்தமான தாதுவில் பிராமண அநு சாரத்தாலே அத்யாவசயாதி பூர்வகமாக அடிக் கீழ் புகுந்து அடைக்கலம் புகுந்த படியும்
37—இப்பதத்தில் உத்தமனிலே -களை கண் மற்றிலேன் -என்னும்படி தானும் தமரும் பிறரும் தனக்குத் தஞ்சம் இன்றிக்கே
புகல் ஒன்றும் இல்லா அடியேன் -என்று நிற்கிற நிலையும்
38—ஸ்ரீ மதே என்கிற பதத்திலே பூ வளரும் திருமகளால் பொன்னுலகில் அருள் பெருமவனுக்கு கோலத் திரு மா மகளோடு உன்னை -என்னும்படி நின்ற
ப்ராப்ய தம்பதிகளுடைய பிரிவற்ற சேர்த்தியும்
39— நாராயணாயா என்கிற பதத்திலே வழு விலா அடிமைக்கு வகுத்த சேஷியினுடைய நிரதிசய போக்யத்வமும்
40–நம சப்தத்திலே சர்வ விரோதி நிவ்ருத்தி தசையில் வரும் கைங்கர்யம் களை அறுத்து இருக்கும் படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயாம்

இம்மந்த்ரங்கள் இரண்டிலும் தோற்றுகிற அனுஷ்டானத்துக்கு விதாயகமான சரம ஸ்லோகத்தில்
41–சர்வ தர்மான் என்கிற பதத்திலே குறிக் கொள் ஞானங்களாலே பண்ணும் யாரும் தவங்களினுடைய நாநா விதத்வமும்
42—பரித்யஜ்ய என்கிற பதத்திலே போக்கற்றவன் ப்ரஹ்மாஸ்த்ர துல்யை யான பிரபத்தியைப் பண்ணும் போது
அனபேஷிதங்களிலும் தனக்கு சக்யம் அல்லாதவற்றிலும் துவக்கு அற்று வெறுமையே துணையாக முன்னிட்டும் படியும்
43–மாம் என்கிற பதத்திலே மலர்மகள் விருப்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் பத்துடை அடியவருக்கு எளியவனாய்
அருள் புரிந்த சிந்தை அடியார் மேல் வைத்து அடைக்கலம் கொள்ள ஒருப்பட்டு நிற்கிற நிலையும்
44–ஏகம் என்கிற பதத்திலே தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனே பற்றிலார் பற்ற நிற்கிறபடியும்
45—சரணம் என்கிற பதத்திலே அசரண்ய சரண்யன் விபரீத அபிசந்தி யற்ற தேவ பிரக்ருதிகளுக்கு வன் சரணாய்த் தன் சரண் நிழல் கீழ் வைக்க வகுத்தமையும்
46–வ்ரஜ என்கிற பதத்திலே நெறி எல்லாம் எடுத்து உரைத்த நிரை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி தந்த ஞானக் கையால்
நின்னிலங்கு பாதம் அன்றி மற்று ஓர் பற்றிலேன் என்று நாம் அவனைப் பற்றலாம்படி தன் பாதமே சரணாகத் தந்து ஒழிந்தமையும்
47–அஹம் என்கிற பதத்திலே வல்லை காண் என்னும்படியான சர்வ சக்தி கொளும் சோதி உயரத்து கூட்டரிய திருவடிகள் கூட்டி அடிமை கொள்ள ஒருப்பட்ட படியும்
48—த்வா என்கிற பதத்திலே நின்னருளே புரிந்து இருந்தேன் என்று இருக்கிற க்ருதக்ருத்யனை ஆரால் குறை யுடையோம் என்னும் படி சாதக வ்ருத்தி யாக்கினபடியும்
49—சர்வ பாபேப்ய என்கிற பதத்தில் -நானே நாநா வித நரகம் புகும் பாவம் செய்தென் என்றும்
நம்மன் போல் வீழ்த்து அமுக்கும் நாட்டில் உள்ள பாபம் எல்லாம் என்றும் சொல்லுகிறபடியே
எண்ணாராத் துயர் விளைக்கும் வல்வினையே மாளாதோ என்னும்படி எண்ணிறந்த கிடக்கிற படியும்
50– மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்கிறபதத்திலே இருள் தரும் மா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி கழித்து மருள் ஒழிந்த மட நெஞ்சம் உடையோருக்கு
வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் வள்ளல் மணி வண்ணன் விண்ணுலகம் தர விரைந்து சார்ந்த இரு வல் வினைகளும் சரிந்து மாய பற்று அறுத்துத்
தீர்ந்து தன் பால் மனம் வைக்கத் திருத்தி வீடு திருத்துகிறபடியும்
51–மா ஸூ ச -என்கிற இடத்தில் உழலை என் பேய்ச்சி முலையூடு அவளை உயிருண்டான் கழல்கள் அவையே சரணாகக் கொண்டு – செய்த வேள்வியன்
திருமால் தலைக் கொண்ட நான்கடிக்கு எங்கே வரும் தீ வினையே -என்றும்
கூட்டரிய திருவடிகள் கூட்டினை நான் கண்டேனே -என்றும் தெளிவுற்ற சிந்தையால் தேறி
யாவது சரீராப்தம் அஞ்ஞான அநு பலமான அக்னி இந்திராதி சப்தங்களை பிரயோகிக்கும் அளவிலும் அந்நிய தேவதா அபி சாந்தி அற
ஸ்வயம் பிரயோஜன கைங்கர்ய ரசத்தாலே க்ருதார்த்தனாய் இருக்கும் படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயம்

இப்படி திருமந்த்ராதிகளில் முற்பட சிக்ஷிக்கும் அர்த்தமே மோக்ஷ சாஸ்திரங்களில் –
முதல் -நடுவு இறுதியாக முகம் மாறிக் காக்கின்ற வர்ண சரங்களுக்கு எல்லாம் மாத்ருகை

செம் பொன் கழலிணைச் செய்யாள் அமரும் திருவரங்கர்
அன்பர்க்கு அடியவர் அடி சூடிய நாம் உரைத்தோம்
இன்பத்தொகை என் எண்ணிய மூன்று எழுத்து அடைவே
ஐம்பத்தொரு பொருள் ஆர் உயரிக்கு அமுது எனவே

பஹு ஸ்ருதைர் இயமைதுன மித பிரியை
அநுக்ரமாத் அனுதின போகலாலசை |
ரமபடவ் நிஹித பார : யூடிரிட
ரசவஹ பவதி ரஹஸ்ய மாத்ரிகா —

ரகஸ்ய மாத்ரிகா சேயம் வேங்கடேச விபாஸ்வித
வி சுத்த தேசிகாவத ரெங்க தாமி விய லிக்யதா

—————————————————

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யங்கள் – ஸ்ரீ ரகஸ்ய சந்தேகம் / ஸ்ரீ ரகஸ்ய சந்தேச விவரணம்–

January 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யம் – ஸ்ரீ ரகஸ்ய சந்தேகம்–

அஹம் ஆத்மா ந தேஹோஸ்மி விஷ்ணு சேஷ அ பரிக்ரஹ
தமேவ சரணம் ப்ராப்த தத் கைங்கர்ய சிக்கீஷயா

யான் அறியும் சுடராகி நின்றேன் மற்றும் யாதுமலேன்
வானமரும் திருமால் அடியேன் மற்றோர் பற்றும் இலேன்
தான் அமுதம் அவன் தன் சரணே சரண் என்று அடைந்தேன்
மானமிலா அடிமைப் பணி பூண்ட மனத்தினனே –

திரு மந்த்ரத்திலே
பிரகிருதி ஆத்ம விவேகமும்
ஜீவ ஈஸ்வர விவேகமும் பிறந்து
ஸ்வ பாவிக பகவத் சம்பந்தத்தை உணர்ந்து
உபாதி நிமித்தமாக வந்த தேக விபூதியாதி சம்பந்தத்தை இகழ்ந்து
ஸ்வரூப அனுரூப பரம புருஷார்த்த சித்திக்கு
ஸ்வ அதிகார அனுகுணமான ஸூ கர உபாய விசேஷத்தைப் பற்றி
ஸ்வாமி கைங்கர்ய மநோ ரதனாய் நிற்கிற நிலையை
அஹம் ஆத்ம என்கிற ஸ்லோகம் பிரதிபாதிக்கிறது –

அநாத் மநி ஆத்ம புத்தியைக் கழிக்கிற -தேகத்தில் காட்டில் வேறு என்று சொன்ன இது
இந்த்ரியங்களில் அந்யதைக்கும் உப லக்ஷணம் ஆகையால் பஞ்ச விம்சகனுடைய தத்வாந்தர வை லக்ஷண்யமும் பலிக்கிறது
விஷ்ணு சேஷ -விஷ்ணு ஏவ சேஷ என்றுமாம்
இதில் விசேஷ நிர்தேச ஸ்வாரஸ் யத்தாலும் -சமாஜ ஸாமர்த்யத்தாலும்
விஷ்ணுவுக்கே சேஷம் என்று என்று தோற்றுகையாலே அந்நிய சேஷத்வத்தை கழிக்கிற நமஸ்ஸின் அர்த்தத்தைக் காட்டுகிறது
இந்த நமஸ் ஸூ தன்னிலே -விகசிதமான பகவத் சரண அரவிந்த சரணாகதியை -தத் பிரார்த்தனையைக் கொண்டு
தான் பண்ணின பிரகாரம் தமேவ சரணம் ப்ராப்த என்று சொல்லப் படுகிறது
தத் கைங்கர்ய சிக்கீஷயா -என்கிற பதம் த்ருதீய பதத்தில் ப்ரக்ருதி ப்ரத்யய அம்ச தாத்பர்யத்தை ஸங்க்ரஹிக்கிறது

இதில் அர்த்த க்ரமத்தைப் பார்த்தால் –
தேகாதி வி லக்ஷணமாய் –
ஞாதாவாயும் ஞான ஸ்வரூபனுமாய் –
இரண்டு படியாலும் ப்ரத்யக்காய் –
பகவத் ஏக சேஷ பூதனாய்
நிருபாதிக சேஷித்தவாதி ரஹிதனான நான்
நிரவதிக பகவத் கைங்கர்ய ரஸா லாபார்த்தமாக அவன் தன்னையே சரணமாக பற்றினேன்
என்று பிரபன்னனுடைய ஸ்வ நிஷ்டா அபி ஞானம் சொல்லுகிறது
ந்யஸ்த பரனுக்கும் இது ஸ்வ பர சந்தோஷார்த்தம் நித்யம் அனுசந்தேயம்

சீலம் கவர்ந்திடும் தேசிகர் தேசின் பெருமையினால்
தூலங்கள் அன்ன துரிதங்கள் மாய்ந்தன துஞ்சல் தரும்
கோலம் கழிந்திடக் கூறிய காலம் குறித்து நின்றோம்
மேல் இங்கு நாம் பிறவோம் வேலை வண்ணனை மேவுதுமே

——————————————————-

ஸ்ரீ சில்லரை ரகஸ்யம் – ஸ்ரீ ரகஸ்ய சந்தேச விவரணம் – –

சரணாகதியினுடைய விஷய ஸ்வரூப பரிகார பல விசேஷங்களை விசதமாக பிரகாசிப்பிக்கிற த்வயத்திற்கு என்கிற இடத்தில்
விஷய விசேஷமானது –
சரண்யாந்தரங்களும் இன்றிக்கே ஸ்வரூபம் மாத்ரமும் இன்றிக்கே பத்னீ சம்பந்த குண விக்ரக விசிஷ்டனான சர்வேஸ்வரன்
விஷய விசேஷம்
ஸமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டனான சர்வேஸ்வரன் ஒருவனே அதிகாரி –
அவன் ஸ்வரூபத்தை விட திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்திலே சரண் அடைகிறோம்
அதிலும் மிதுனமே உத்தேச்யம் –
ஸ்வரூப விசேஷமானது
துஷ்கரத்வ சிரகால ஸாத்ய அவதிகளை உடைத்தான் உபாஸனாதிகளில் காட்டிலும் அதன் பரிகாரங்களில் காட்டிலும் வேறுபட்ட பர ந்யாஸம்
பரிகார விசேஷமானது –
எம நியாமாதிகளான உபாசன அங்கங்களிலும் பக்தி பிரபக்திகளிலும் காட்டில் வேறுபட்ட அனுகூல்ய சங்கள்பாதி பஞ்சகம்
பல விசேஷமானது
ஈஸ்வர கைவல்ய ரூப பிரயோஜனாந்தரங்களிலும் பகவத் சாலோக்யாதி மாத்ரத்திலும் வியாவர்த்தமாய்
தேச காலாதி பரிச்சேதம் இல்லாத கைங்கர்ய பர்யந்தமான பரி பூர்ண ப்ரஹ்ம அனுபவம் –

சீலம் கவர்ந்திடும் தேசிகர் தேசின் பெருமையினால்
தூலங்கள் அன்ன துரிதங்கள் மாய்ந்தன துஞ்சல் தரும்
கோலம் கழிந்திடக் கூறிய காலம் குறித்து நின்றோம்
மேல் இங்கு நாம் பிறவோம் வேலை வண்ணனை மேவுதுமே –

சீலம் கவர்ந்திடும் தேசிகர் தேசின் பெருமையினால்
சர்வேஸ்வரன் இவர்களை அநு பந்திகளோடும் ரஷிக்கக் கடவோம்-என்னும்படி பண்ணின ஆத்ம ஆத்மீய பர ந்யாஸ ப்ரபாவத்தாலே -என்றபடி
தூலங்கள் அன்ன துரிதங்கள் மாய்ந்தன துஞ்சல் தரும்
அநாதி மாயா ஸூப்தா என்கிறபடி –ஆத்ம பரமாத்மாதி ஞானம் இல்லாதபடி பண்ணுகிற பிராகிருத சரீரம் -என்றபடி
தூலங்கள் அன்ன துரிதங்கள் மாய்ந்தன துஞ்சல் தரும்
கோலம் கழிந்திடக் கூறிய காலம்
பிராரப்த சரீரம் ஆகிய சிறையை ஸ்வ தந்த்ரனான ஸ்வாமி மாற்றுகைக்கு பிராமண நியாமான சமயம் என்றபடி
குறித்து நின்றோம்
ஸ்வ யத்ன அபேக்ஷை அற ஓடம் பார்த்து இருப்பிற்கு ஓடம் வருமா போலே இது ஸ்வயம் ஆகாதமாய் அணித்தாகப் பெற்றோம்
மேல் இங்கு நாம் பிறவோம்
சதாசார்ய பிரசாதத்தாலே சரீராந்தர ஹேதுவான பிராரப்த கர்ம அம்சமும் கழியப் பெற்ற நாம்
இருள் தரும் மா ஞா லத்துள் துக்க ஹே துவான சரீர பரிக்ரகம் பண்ணோம் என்கிறது
வேலை வண்ணனை மேவுதுமே
இப்படி சர்வ அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் நிரதிசய ஆனந்த ரூப பரி பூர்ண பகவத் அனுபவமும் உண்டாம்படி
கூட்டுதி நின் குரை கழல்கள் இமையோரும் தொழா வகை செய்து ஆட்டுதி நீ அரவணையாய் அடியேனும் அஃது அறிவேன்
வேட்க்கை எல்லாம் விடுத்து என்னையும் உன் திருவடியே சுமந்து உழல கூட்டரிய திருவடிகள் கூட்டினை நான் கண்டேனே –திருவாய் -4–4–9–என்று
க்ருதக்ருத்யனான தான் க்ருதார்த்தன் ஆகிறேன் –

————————————————-

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ நயினாராச்சார்யர் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements