Archive for the ‘ஸ்தவம்’ Category

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–51-107-

November 9, 2019

மத்யே விரிஞ்ச கிரிஸம் பிரதம அவதார
தத் சாம்யத ஸ்தகயிதும் தவ சேத் ஸ்வரூபம்
கிம் தே பரத்வ பிசுநை இஹ ரங்க தாமந்
சத்த்வ ப்ரவர்த்தந க்ரூபா பரிபாலந ஆத்யை –51-

————–

மது கைடபச்ச இதி ரோதம் விதூய
த்ரயீ திவ்ய சஷு விதாது விதாய
ஸ்மரசி அங்க ரங்கிந் துரங்க அவதார
சமஸ்தம் ஜகத் ஜீவயிஷ்யஸி அகஸ்மாத் –52-

————–

ரங்கதே திமிர கஸ்மர சீத ஸ்வச்ச ஹம்ஸ தநு இந்து இவ உத்யந்
வேதபாபி அநு ஜக்ரஹித அர்த்தாந் ஞான யஜ்ஞ ஸூதயா ஏவ சம்ருத்த்யந் — 53-

—————

வடதலம் அதிசய்ய ரங்க தாமந் சயித இவ அர்ணவ தர்ணக பதாப்ஜம்
அதிமுகம் உதரே ஜகந்தி மாதும் நிதித வைஷ்ணவ போக்ய லிப்சயா வா –54-

—————

உந் மூல்ய ஆஹர மந்த்ர அத்ரிம் அஹிநா தம் சம்பதாந அமுநா
தோர்ப்பி சஞ்சல மாலிகை ச ததி நிர்மாதம் மதாந அம்புதிம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர சந்த்ர கௌஸ்துப ஸூதா பூர்வம் க்ருஹாண இதி தே
குர்வாணஸ்ய பலே க்ரஹி ஹி கமலா லாபேந சர்வ ச்ரம –55-

————–

தேவீ ஹஸ்த அம்புஜேப்ய சரண கிசலயே சம்வஹத்ப்ய அபஹ்ருத்ய
ப்ரத்யஸ்ய அநந்த போகம் ஜடிதி ஸலபுடே சஷுஷீ விஸ்த்ருணாந
ஆஷிப்ய உரஸ் ச லஷ்ம்யா ஸ்தந கலச கநத் குங்கும ஸ்தோம பங்காத்
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க தாம கஜபதி குஷிதே வியாகுல ஸ்தாத் புரோ ந –56-

ஸ்ரீ கஜேந்திரன் கூக்குரல் கெட்டு நிலை குலைந்த படியை வர்ணிக்கிறார்

—————

அதந்த்ரித சமூபதி ப்ரஹித ஹஸ்தம் அஸ்வீக்ருத
ப்ரணீத மணிபாதுகம் கிம் இதி ச ஆகுல அந்தப்புரம்
அவாஹந பரிஷ் க்ரியம் பதக ராஜம் ஆரோஹத
கரிப்ரவர ப்ரும்ஹிதே பகவத் த்வராய நம –57-

——————-

யம் பஸ்யன் விஸ்வ துர்யாம் தியம் அஸக்ருத் அதோ மந்தாரம் மந்ய மாந
ஹுங்கார ஆஸ்பாலந அங்க்ரி ப்ரஹதிபி தம் தார்ஷ்ட்யம் அத்யஷிபஸ் த்வம்
கிஞ்ச உதஞ்சந் உதஸ்தா தமத கஜபதே ப்ரும்ஹதே ஜ்ரும்பமானே
தேவ ஸ்ரீ ரெங்க பந்தோ பிரணமதி ஹி ஜனே காந்தி சீகீ தசா தே –58-

பெரிய திருவடி சங்கல்பத்தை விட வேகமாக சென்றாலும் பொறாமல் தூக்கி சென்றாயே -ரக்ஷண பாரிப்பு இருந்தபடி

——————-

ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் மம அஸி வாத்யா
வ்யாலோலத் கமல தடாக தாண்டவேந
ஸ்ரக் பூஷா அம்பரம் அயதாயதம் ததாந
திக் மாம் இதி அநு கஜ கர்ஷம் ஆஜ கந்த —59-

—————

மீந தநுஸ் த்வம் நாவி நிதாய ஸ்திர சர பரிகரம் அநுமநு பகவந்
வேதசநாபி ஸ்வ யுக்தி விநோதை அகலித லய பயலவம் அமும் அவஹ –60-

இது முதல் ஸ்லோகம் -73-வரை தசாவதார அனுபவம் -இதில் மீனாவதாரம் -மநு மகரிஷி -சத்யவ்ரதன்

—————-

ஸ்ரீ நய நாப உத்பாஸூர தீர்க்க ப்ரவிபுல ஸ்ருசிர சுசி சிசிர வபு
பக்ஷநிகீர்ண உத்கீர்ண மஹாப்தி ஸ்தல ஜல விஹரண ரதகதி அசர –61-

————–

சகர்த்த ஸ்ரீ ரங்கிந் நிகில ஜகத் ஆதாரகமட
பவந் தர்மாந் கூர்ம புந அம்ருத மந்தாசல தர
ஜகந்த ஸ்ரேய த்வம் மரகத சிலா பீட லலித
ஜலாத் உத்யத் லஷ்மீ பத கிசலய ந்யாஸ ஸூ லபம்—62-

—————-

ஹ்ருதி ஸூரரிபோ தம்ஷ்ட்ரா உத்காதே ஷிபந் பிரளய அர்ணவம்
ஷிதி குச தடீம் அர்ச்சந் தைத்ய அஸ்ர குங்கும சர்ச்சயா
ஸ்புட துத சடா பிராம்யத் ப்ரஹ்ம ஸ்தவ உந் முக ப்ரும்ஹிதஸ்
சரணம் அஸி மே ரங்கிந் த்வம் மூல கோல தநுஸ் பவந் –63-

—————–

ந்ருஹரி தசயோ பஸ்யன் ஓவ்பத்திகம் கடநா அத்புதம்
நரம் உத ஹரிம் த்ருஷ்ட்வா ஏகைகம் சமுத்விஜதே ஜந
இதி கில சிதாஷீர ந்யாயேந சங்கமித அங்கம்
ஸ்புட சட மஹா தம்ஷ்ட்ரம் ரங்கேந்திர சிம்மம் உபாஸ்மஹே —64-

————-

த்விஷாண த்வேஷ உத்யத் நயநவாவஹ்னி பிரசமந
பிரமத் லஷ்மீ வக்த்ர ப்ரஹித மது கண்டூஷ ஸூக்ஷமை
நக ஷூண்ண அராதிஷதஜ படலை ஆப்லுதசடா
ச்சடாஸ் கந்த ருந்தே துரிதம் இஹ பும்ஸ் பஞ்ச வதந –65-

————-

நகாக்ர க்ரஸ்தேபி த்விஷதி நிஜபக்தி த்ருஹி ருக்ஷஸ்
ப்ரகர்ஷாத் விஷ்ணுத்வ த்வி குண பரிணாஹ உத்கட தநு
விருத்தே வையக்ரீ சிகடித சமா நாதி கரணே
ந்ருஸிம்ஹத்வே பிப்ரத் வரத பிபராமாசித–66-

—————

தைத்ய ஓவ்தார்ய இந்த்ர யாஸ்ஞா விஹதிம் அப நயந் வாமன அர்த்தீ த்வம் ஆஸீ
விக்ராந்தே பாத பத்மே த்ரிஜகத் அணுசமம் பாம் ஸூலீ க்ருத்ய லில்யே
நாபீ பத்மச்ச மாந ஷமம் இவ புவந க்ராமம் அந்யம் சிச்ருஷு
தஸ்தவ் ரெங்கேந்திர வ்ருத்தே தவ ஜயமுகர டிண்டிம தத்ர வேத –67-

———————-

பவாந் ராமோ பூத்வா பரசு பரிகர்மா ப்ருகு குலாத்
அலாவீத் பூ பாலாந் பித்ரு கணம் அதார்ப் ஸீத் தத் அஸ்ருஜா
புவோ பார ஆக்ராந்தம் லகு தலம் உபா ஸீக்ல்பத்
த்விஷாம் உக்ரம் பஸ்ய அபி அநக மம மாஜீ கணத் அகம் —68-

————–

மனுஜசமயம் க்ருத்வா நாத அவதேரித பத்மயா
க்வசந விபேந சா சேத் அந்தர்த்தி நர்ம விநிர்மமே
கிம் அத ஜலதிம் பத்த்வா ரக்ஷஸ் விதி ஈச வர உத்ததம்
பலிமுக குல உச்சிஷ்டம் குர்வன் ரிபும் நிரபத்ரய –69-

சங்கல்பம் கொண்டு ராமன் சீதா அவதாரம் -அசோகவனம் சோலையில் ஒளிந்து பிராட்டி விளையாட –
அவளை அடையவே அணை கட்டினாய் –
ராவணாதிகளை காக்கைக் கூட்டம் கண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் போன்றவனாக்கி ஒழித்தாய் -இது என்ன விளையாட்டு

———————-

யத் த்யூதே விஜயாபதாந கணந காளிங்க தந்த அங்குரை
யத் விஸ்லேஷ லவஸ் அபி காலியபுவே கோலாஹலாயா அபவத்
தூத்யேந அபி ச யஸ்ய கோபவநிதா க்ருஷ்ண ஆகசாம் வ்யஸ்மரந்
தம் த்வாம் ஷேம க்ருஷீ வலம் ஹலதரம் ரங்கேச பக்தாஸ்மஹே –70-

——————

ஆ கண்ட வாரி பர மந்தர மேக தேசயம்
பீதாம்பரம் கமல லோசந பஞ்ச ஹேதி
ப்ரஹ்ம ஸ்தநந்தயம் அயாசத தேவகீ த்வாம்
ஸ்ரீ ரெங்க காந்த ஸூத காம்யதி கா அபர ஏவம் –71-

—————-

சைல அக்நிச்ச ஜலாம் பபூவ முநய மூடாம் பபூவு ஜடா
ப்ராஞ்ஞாமாஸூ அகா ச கோபம் அம்ருதாமாஸூ மஹா ஆஸீ விஷா
கோ வ்யாக்ரா ஸஹஜாம் பபூவு அபரே து அந்யாம் பபூவு ப்ரபோ
த்வம் தேஷு அந்ய தமாம் பபூவித பவத் வேணு க்வண உந்மாதநே –72-

———————

கல்கி தநு தரணீம் லகயிஷ்யந் கலி கலுஷான் விலுநாசி புரம் த்வம்
ரங்க நிகேத லுநீஹி லுநீஹி இதி அகிலம் அருந்துதம் அத்ய லுநீஹி—73-

ரெங்கா காளியின் முடியில் பூ பாரம் குறைக்க அவதரிக்கப் போகிற நீ இன்றே அவதரித்து
கொடியவர்களை அழித்து-அழித்தேன் அழித்தேன் என்று அருளிச் செய்ய வேணும்

————————————-

ஆஸ்தாம் தே குணராசிவத் குண பரீவாஹ ஆத்மாநம் ஜன்மனாம்
சங்க்யா பவ்ம நிகேத நேஷு அபி குடீ குஞ்சேஷு ரெங்கேஸ்வர
அர்ச்சயஸ் சர்வ ஸஹிஷ்ணு அர்ச்சக பராதீன அகில ஆத்ம ஸ்திதி
ப்ரீணீஷே ஹ்ருதயாலுபி தவ ததச் சீலாத் ஐடீ பூயதே –74-

குணங்களும் அவதாரங்களும் எண்ணிறந்தவையாய் இருந்தும் கோயில்கள் வீடுகள் ஆசிரமங்களில்
அர்ச்சக பராதீனமாக மகிழ்ந்து இருக்கும் ஸுவ்சீல்யம் என்னே

—————-

ஸ்ரீ மத் வ்யோம நஸீம வாக்மநசயோ சர்வே அவதாரா க்வசித்
காலே விஸ்வ ஜெனீனாம் ஏதத் இதி தீ ஸ்ரீ ரெங்க தாமந்யத
ஆர்த்த ஸ்வா கதிகை க்ருபா கலுஷிதை ஆலோகிதை ஆர்த்ரயந்
விஸ்வ தாரண விமர்சந ஸ்கலிதயா நித்ராஸி ஜாகர்யயா –75-

பின்னானார் வணங்கும் ஜோதி -நம் போல்வாருக்கு அன்றோ ரெங்கா நீ உன்
கடாக்ஷ வீக்ஷணங்களை வழங்கி யோக நித்திரை பன்னி அருள்கிறாய்

————–

சர்க்காப்யாஸ விசாலயா நிஜதியா ஜாநந் அனந்தே சயம்
பாரத்யா ஸஹ தர்ம சாரரதயா ஸ்வாதீந சங்கீர்த்தந
கல்பாந் ஏவ பஹுந் கமண்டலு கலத் கங்காப்லுத அபூஜயத்
ப்ரஹ்மா த்வாம் முக லோசந அஞ்ஜலி புடை பத்மை இவ ஆவர்ஜிதை –76-

இந்த ஸ்லோகம் தொடங்கி மூன்று ஸ்லோகத்தால் சத்யலோகத்தில் இருந்து வந்தமை–
இதில் நான்முகன் கமண்டல நீரால் புருஷ ஸூக்தாதிகள் கொண்டு சரஸ்வதி தேவி உடன் ஸ்துதித்தது –

—————————-

மநு குல மஹீபால வ்யாநம்ர மௌலி பரம்பரா
மணி மகரி காரோசி நீராஜித அங்க்ரி ஸரோருஹஸ்
ஸ்வயம் அத விபோ ஸ்வேந ஸ்ரீ ரெங்க தாமனி மைதிலீ
ரமண வபுஷா ஸ்வ அர்ஹாணி ஆராததானி அஸி லம்பித –77-

மனு குல சக்கரவர்த்திகள் மீன் வடிவ க்ரீடங்களில் ரத்னங்களின் தேஜஸ்ஸூ உனது திருவடிகளுக்கு ஆலத்தி கழிக்க
பின்பு பெருமாளாலே திரு ஆராதனை -உன்னாலே உன்னை ஆராதனை –

—————-

மநு அந்வ வாயே த்ருஹீனே ச தந்யே விபீஷனேந ஏவ புரஸ் க்ருதேந
குணைஸ் தரித்ராணம் இமம் ஜனம் த்வம் மத்யே சரித் நாத ஸூகா கரோஷி –78-

—————-

தேஜஸ் பரம் தத் ஸவிதுஸ் வரேண்யம் தாம்நா பரேண ஆ பிரணகாத் ஸூ வர்ணம்
த்வாம் புண்டரீக ஈஷணம் ஆம நந்தி ஸ்ரீ ரெங்க நாதம் தம் உபாசி ஷீய –79-

ய ச ஏஷ அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷோ–கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி–உபநிஷத் சாயல்

—————

ஆத்மா அஸ்ய கந்து பரிதஸ்துஷஸ் ச மித்ரஸ்ய சஷுஸ் வருணஸ்ய ச அக்நே
லஷ்ம்யா ஸஹ ஓவ்பத்திக காட பந்தம் பஸ்யேம ரங்கே சரதச் சதம் த்வாம் –80-

—————

யஸ்ய அஸ்மி பத்யு ந தம் அந்தரேமி ஸ்ரீ ரெங்க துங்க ஆயதநே சயாநம்
ஸ்வ பாவ தாஸ்யேந ச ய அஹம் அஸ்மி ச சந் யஜே ஞான மயை மகை தம் –81-

நான் உனக்கு பழ வடியேன்–சேஷத்வ ஞானம் கொண்டே உன்னை ஆராதிப்பேன்

—————-

ஆயுஸ் பிரஜாநாம் அம்ருதம் ஸூ ராணாம்
ரெங்கேஸ்வரம் த்வாம் சரணம் ப்ரபத்யே
மாம் ப்ரஹ்மணே அஸ்மை மஹஸே
ததர்த்தம் ப்ரத்யஞ்ஞம் ஏனம் யுநஜை பரஸ்மை–82-

————-

ஆர்த்திம் திதீர்ஷுரத ரங்க பதே தநயாந்
ஆத்மம் பரி விவிதிஷு நிஜ தாஸ்ய காம்யந்
ஞாநீ இதி அமூந் சம மதாஸ் சமம்
அத்யுதாராந் கீதா ஸூ தேவ பவத் ஆச்ரயண உபகாரான்–83-

சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா ஸூஹ்ருதிந அர்ஜுந ஆர்த்த ஜிஜ்ஞாஸூ அர்த்தார்த்தீ ஞானீ ச பரதர்ஷப–ஸ்ரீ கீதை -7-16-

—————–

நித்யம் காம்யம் பரம் அபி கதிசித் த்வயி அத்யாத்ம ஸ்வ மதிபி அமமா
ந்யஸ்ய அசங்கா விதததி விஹிதம் ஸ்ரீ ரெங்க இந்தோ விதததி ந ச தே –84-

ஆத்ம ஸ்வரூபம் உணர்ந்து த்ரிவித த்யாகத்துடன் கர்மம் செய்கிறார்கள்

————-

ப்ரத்யஞ்சம் ஸ்வம் பஞ்ச விம்சம் பராச
சஞ்சஷானா தத்வராஸே விவிஸ்ய
யுஞ்ஞாநாச் சர்த்தம் பராயாம் ஸ்வ புத்தவ்
ஸ்வம் வா த்வாம் வா ரங்க நாத ஆப்நு வந்தி–85-

———–

அத ம்ருதித கஷாயா கேசித் ஆஜான தாஸ்ய
த்வரித சிதில சித்தா கீர்த்தி சிந்தா நமஸ்யா
விதததி நநு பாரம் பக்தி நிக்நா லபந்தே த்வயி கில
ததேம த்வம் தேஷு ரங்கேந்திர கிம் தத் –86-

————-

உபா தத்தே சத்தா ஸ்திதி நியமந ஆத்யை சித் அசிதவ்
ஸ்வம் உத்திஸ்ய ஸ்ரீ மாந் இதி வததி வாக் ஓவ்பநிஷதீ
உபாய உபேயத்வ தத் இஹ தவ தத்வம் ந து குணவ்
அத த்வாம் ஸ்ரீ ரெங்கேசய சரணம் அவ்யாஜம் அபஜம்–87-

அனைத்தும் உனக்காகவே உன் சொத்துக்களை அடையவே செய்கிறார் –
உபாய உபேயம் உன் ஸ்வரூபம் -சரண் அடைகிறேன்

———————-

படு நா ஏக வராடிகா இவ க்ல்ப்தா ஸ்தலயோ கா கணி கா ஸூ வர்ண கோட்யோ
பவ மோக்ஷ ணயோ த்வயா ஏவ ஐந்து க்ரியதே ரெங்க நிதே த்வம் ஏவ பாஹி –88-

நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரன் -நீயே அடியேனை ரக்ஷிப்பாய்

————–

ஞான க்ரியா பஜன சமத் அகிஞ்சன அஹம்
இச்சா அதிகார சகந அநுசய அந பிஞ்ஞ
ரெங்கேச பூர்ண வ்ருஜின சரணம் பவேதி
மௌர்க்க்யாத் ப்ரவீமி மனசா விஷய ஆகுலேந —89-

———–

த்வயி சதி புருஷார்த்தே மத் பரே ச அஹம்
ஆத்ம க்ஷய கர குஹநார்த்தான் சரத்ததத் ரங்க சந்த்ர
ஜனம் அகிலம் அஹம் யு வஞ்சயாமி த்வத்
ஆத்ம பிரதிம பவத் அநந்ய ஞானி வத் தேசிக சன்–90-

என்னை பெற ஆவலாக நீ உள்ளாய் -விஷயாந்தரங்களில் மண்டி உள்ளேன் -ஸ்ரீ கீதையில் நீ அருளிச் செய்தபடி
ஆத்மாவாக உள்ள ஞானி என்றும் உன்னை விட மாறுபடாத ஆசார்யன் என்றும் கூறிக் கொண்டு வஞ்சிப்பவனாக உள்ளேன்

———————

அதிக்ராமந் ஆஞ்ஞாம் தவ விதி நிஷேதேஷு பவதே அபி
அபித்ருஹ்யன் வாக்தீக்ருதிபி அபி பக்தாய சததம்
அஜாநந் ஜாநந் வா பவத் அஸஹநீய ஆகஸீ ரத
ஸஹிஷ்ணு த்வாத் ரங்க ப்ரவண தவ மா பூவம் அபர–91-

———

ப்ர குபித புஜக பணாநாம் இவ விஷயானாம் அஹம் சாயாம்
சதி தவ புஜ ஸூர விடபி பரச் சாயே ரங்க ஜீவித பஜாமி —92-

———–

த்வத் சர்வசக்தே அதிகா அஸ்மதாதே கீடஸ்ய சக்தி பத ரெங்க பந்தோ
யத் த்வத் க்ருபாம் அபி அதி கோசகார ந்யாயாத் அசவ் நஸ்யதி ஜீவ நாசம் –93-

சர்வசக்தனான உனது சக்திக்கும் விஞ்சினா பாபிஷ்டன் -கோசாரம் பூச்சி தன் வாய் நூலாலால் கூட்டைக் கட்டிக் கொண்டு
வாசலையும் அடைத்து அழியுமா போலே ஜீவனும் தன்னை அழித்துக் கொள்கிறான்

——————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச த்வத் குணா நாம் இவ அஸ்மத் தோஷணாம் க பாரத்ருச்வா யத அஹம்
ஓகே மோகோ தன்யவத் த்வத் குணா நாம்
த்ருஷ்ணா பூரம் வர்ஷதாம் நாஸ்மி பாத்ரம் –94-

கல்யாண குணங்களுக்கு எல்லை இல்லாதப்ப போலே என்னுடைய தோஷங்களுக்கும் எல்லை இல்லையே
வெள்ளம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பிசாசுக்கள் மனிதர்களைக் கொன்றே தங்கள் தாகத்தை தீர்த்துக் கொள்ளுமே
உனது கர்ணாம்ருத வர்ஷத்துக்கும் தப்பினேன்

——————

த்வத் சேத் மனுஷ்ய ஆதி ஷு ஜாயமான தத் கர்ம பாகம் க்ருபயா உபயுங்ஷே
ஸ்ரீ ரெங்க சாயிந் குசல இதராப்யாம் பூய அபி பூயே மஹி கஸ்ய ஹேதோ —95-

எத்தனை காலம் கர்மத்தால் பீடிக்கப்பட்டு உழல்வோம்

—————

ஷமா சாபராதே அநு தாபிநி உபேயா கதம் சாபராதே அபி திருப்தே மயி ஸ்யாத்
ததபி அத்ர ரங்காதி நாத அநு தாபவ்ய பாயம்ஷமதே அதி வேலா ஷமா தே –96-

அனுதாப கேசமும் இல்லாமல் அபராதங்களே பண்ணிப் போரும் அஸ்மதாதிகள் இடத்திலும்
உனது ஷமா குணம் பலிதமாகிறதே –

————–

பலிபுஜி சிசுபாலே தாத்ருக் ஆகஸ்கரே வா
குண லவ ஸஹ வாஸாத் த்வத் ஷமா சங்கு சந்தீ
மயி குண பரமாணு உதந்த சிந்தா அநபிஜ்ஜே
விஹரது வரத அசவ் ஸர்வதா ஸார்வ பவ்மீ–97-

காகாசூரன் சிசுபாலாதிகள் இடம் உள்ள லவ லேச நற்குணங்களும் இல்லாத அஸ்மதாதிகளுக்கு அன்றோ நீ

—————————

தயா பர வ்யசன ஹரா பவவ்யதா ஸூகாயதே மம தத் அஹம் தயாதிக
ததாபி அசவ் ஸூகயதி துக்கம் இதி அத தயஸ்த மாம் குணமய ரங்க மந்த்ர –98-

————–

கர்ப்ப ஜென்ம ஜரா ம்ருதி கிலேச கர்ம ஷட் ஊர்மக
ஸ்வா இவ தேவ வஷட் க்ருதம் த்வாம் ஸ்ரீ யஸ் அர்ஹம் அகாமயே–98-

நாய் புரோடாசம் நக்குவது போலே பெரிய பிராட்டியாருக்கே உரியவனாக உன்னை விரும்பினேன்

———–

அநு க்ருத்ய பூர்வ பும்ஸ ரங்க நிதே விநயடம்பத அமுஷ்மாத்
சுந இவ மாம் வரம் ருத்தே உபபோக த்வத் விதீர்ணயா –100-

என் முன்னோர் போன்றவன் என்று போலியாக உன்னுடன் குழைந்து நிற்கலாம்
அதை விட அடி நாயேன் சம்சார வாழ்க்கையே களித்து நிற்பது நல்லது அன்றோ

———————

ஸக்ருத் ப்ரபந்நாய தவ அஹம் அஸ்மி
இதி ஆயாசதே ச அபயதீஷ மாணம்
த்வாம் அபி அபாஸ்ய அஹம் அஹம்பவாமி
ரங்கேச விஸ்ரம்ப விவேக ரேகாத் -101-

ஸக்ருத் சரண் அடைந்தாரையும் ரஷிக்க விரதம் கொண்டுள்ளாய் -விசுவாச கேசமும் இல்லாமல்
தியாக உபாதேயங்களையும் அறியாமல் அஹம்பாவத்துடன் திரிகிறேன்

—————————

தவ பர அஹம் அகாரிஷி தார்மிகை சரணம் இதி அபி வாசம் உதைரிரம்
இதி ச சாக்ஷி கயன் இதம் அத்ய மாம் குரு பரம் தவ ரங்க துரந்தர—102-

ஆச்சார்யர்களாலே திருத்தி உனக்கு ஆளாகும்படி ஆக்கப்பட்டு சரணம் புகுந்தேன்
இத்தையே பற்றாசாக அடியேனை ரக்ஷித்துக் கைக்கொண்டு அருள வேணும் –

————-

தயா அந்யேஷாம் துக்க அப்ர ஸஹ நம் அநந்ய அசி சகலை
தயாளு த்வம் நாத ப்ரணமத் அபராதாந் அவிதுஷ
ஷமா தே ரெங்க இந்தோ பவதி ந தராம் நாத ந தமாம்
தவ ஓவ்தார்யம் யஸ்மாத் தவ விபவம் அர்த்திஸ்வம் அமதா–103-

குற்றங்களை அறியாமல் இருக்கிறாய் அதனால் -ஷமா-இல்லை என்னலாம்-
உனது சர்வமும் அடியார்களுக்கே என்றே இருப்பதால் உதார குணம் இல்லை என்னலாம்
குணம் வெளிப்பட காரணம் இல்லை என்றால் குணம் இல்லை என்னலாமே என்றவாறு

——————-

குண துங்க தயா ரங்க பதே ப்ருச நிம் நம் இமம் ஜனம் உந்நமய
யத் அபேஷ்யம் அபேக்ஷிது அஸ்ய ஹி தத் பரிபூர்ணம் ஈஸிதுஸ் ஈஸ்வர -104-

உனது கல்யாண குண பூர்த்தி எனது தண்மையின் தாழ்ச்சியை நிரப்பி உனது
ஸர்வேஸ்வரத்வம் நிலை பெறட்டும்

—————–

த்வம் மீந பாநீய நயேந கர்ம தீ பக்தி வைராக்ய ஜூஷு பிபர்ஷி
ரங்கேச மாம் பாசி மிதம்பஸம் யத் பாநீய சாலம் மருபுஷு தத் ஸ்யாத் –105-

உபாசகர்களை ரக்ஷிப்பது மீனுக்கு தண்ணீர் வார்ப்பது போன்றதாகும் –
என்னை ரக்ஷிப்பது பாலைவனத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது போலே அன்றோ –

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–உத்தர சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–1-50-

November 9, 2019

ஹர்த்தும் தமஸ் சத் அஸதீ விவேக்தும் ஈச மாநம் ப்ரதீபம் இவ காருணிகா ததாதி
தேந அவ லோக்ய க்ருதிநஸ் பரி புஞ்ஜதே தம் தத்ர ஏவ கேபி சபலா ஸலபீ பவந்தி–1-

காருணிகனான பெரிய பெருமாள் அஞ்ஞானம் இருளை போக்கவும் த்யாஜ்ய உபாதேயங்களை விவேகிக்கவும்
சாஸ்திரமான விளைக்கை அளித்தான் -புண்யம் செய்தவர்கள் அந்த விளக்கை கொண்டு அவனை அறிந்து கொள்ள
விவேகம் அற்றவர்கள் வீட்டில் பூச்சி போலே அந்த விளக்கில் மடிகின்றனர் —
முரணாக அர்த்தம் செய்து வீண் வாதம் செய்கிறார்

———–

யா வேத பாஹ்யா ஸ்ம்ருதய அர்ஹத் ஆதே வேதேஷு யா காச்ச குத்ருஷ்டய தா
ஆகஸ் க்ருதாம் ரங்க நிதே த்வத் அத்வனி அந்தம் கரண்ய ஸ்ம்ருதவான் மநு தத் –2-

வேத பாஹ்யர்–ஜைனாதிகள் குத்ருஷ்டிகள் –கபிலாதிகள்–துர்வாதங்கள் –
உன்னை அடையும் மார்க்கத்துக்கு தடைகள் என்று மனு ஸ்ம்ருதி சொல்லுமே

—————–

ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமதன பஸ்யதோ ஹரத்வாத் நிர்த்தோஷ சுருதி விமதேச்ச பாஹ்ய வர்த்ம
துஸ்தர்க்க ப்ரபவதயா ச வக்த்ரு தோஷ ஸ்ப்ருஷ்ட்யாச ப்ரஜஹதி ரங்க விந்த வ்ருத்தா –3-

பாஹ்யர்கள் பிரத்யக்ஷமானவற்றையே இல்லை என்பர் -தூர்வாதிகள் -வேதத்துக்கு புறம்பான கருத்தை
துர்வாதத்தால் சாதிப்பார் -வைதிகர்கள் இவர்களை புறக்கணிப்பர்

—————-

அவயவிதயா இதம் குர்வாணை பஹி கரணை வபு நிரவயவக அஹங்கார அர்ஹ புமாந் கரண அதிக
ஸ்புரதி ஹி ஜனா ப்ரத்யாசத்தே இமவ் ந விவிஞ்சதே தத் அதிகுருதாம் சாஸ்திரம் ரெங்கேச தே பரலோகினி -4-

உடல் -இது -காட்டும் படி -அவயவங்களுடன் உள்ளது -ஜீவாத்மா -அஹம் சப்தம் -இந்த்ரியங்களால் அரிய முடியாதே
அவிவேகிகள்–சாருவாகர் போல்வார் தேகமே ஆத்மா என்பர் -சாஸ்திரம் மூலமே உண்மையை அறியலாம்

————–

ப்ரத்யஷா சுருதி அர்த்த தீ ச ந ததா தோஷா தத் அர்த்த புந
தர்ம அதர்ம பர அவா ஈஸ்வர முகா ப்ரத்யக்ஷ பாத்ய ந ச
தத் சார்வாக மதே அபி ரங்க ரமண ப்ரத்யக்ஷ வத் சா ப்ரமா
யோக உந்மிலீ ததீ தத் அர்த்தம் அதவா ப்ரத்யக்ஷம் ஈஷேத ச –5-

வேதங்கள் காதுகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் -அர்த்தங்கள் அந்தக்கரணம் -சித்தம் புத்தி மனம் அஹங்காரம் -இவற்றுக்கு ப்ரத்யக்ஷம்
வேதங்களால் கூறப்படும் தர்மம் அதர்மம் ஈஸ்வரன் தேவதைகள் -இவய் ப்ரத்யக்ஷத்தால் பாதிப்பு அடைவது இல்லை
சாருவாகனுக்கும் ஸ்ருதிகளே ப்ரத்யக்ஷ பிரமாணம் யோகத்தால் தெளிந்த புத்தி கொண்டு வேதார்த்தங்களை அறியலாம்

—————–

ந சத் அசத் உபயம் வா ந உபயஸ்மாத் பஹிர் வா
ஜகத் இதி ந கிலைகாம் கோடிம் ஆடீ கதே தத்
இதி ந்ருபதி சர்வம் சர்விகாத நிஷேதந்
வரத ஸூக தபாஸ சோரலாவம் விவால்ய–6-

சர்வ சூன்யவாதி நிரசனம் -அனைத்தும் இல்லை இப்போதும் இல்லை எப்போதும் இல்லை -என்பர்

———————

ப்ரதீதி சேத் இஷ்டா ந நிகில நிஷேத யதி ந க
நிஷேத்தாதோ ந இஷ்டா நிருபதி நிஷேத சதுபதவ்
நிஷேத அந்யத் ஸித்த்யேத் வரத கட பங்கே சகலவத்
ப்ரமா ஸூந்யே பக்ஷே சுருதி அபி மதே அஸ்மின் விஜயதாம் -7-

அனைத்தும் சூன்யம் என்றால் இப்படி சொன்ன வார்த்தையும் சூன்யம் ஆகுமே
நாஸ்தி என்று சொல்லும் சூன்ய வாதம் பொருந்தாதே –
வேதங்களே பிரமாணம் ஆகும் என்றவாறு

————-

யோகாசார ஜகத் அபலபதி அத்ர ஸுவ்த்ராந்திக தத்
தீ வைசித்ர்யாத் அநு மிதி பதம் வக்தி வைபாஷிகஸ்து
ப்ரத்யக்ஷம் தத் க்ஷணி கயதி தே ரெங்க நாத த்ரய அபி
ஞான ஆத்மத்வ க்ஷண பிதுரத சஷதே தாந் ஷிபாமே –8-

யோகாசாரம் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறான் -ஸுவ்த்ராந்திகன் அநு மான ஹேது என்பான் –
வைபாஷிகன் க்ஷணம் தோறும் அழிக்கூடியது என்பான் -மூவரையும் நிரசிக்கிறார்

———————–

ஜகத் பங்குரம் பங்குரா புத்தி ஆத்மா இதி
அசத் வேத்ரு அபாவே ததா வேத்ய வித்த்யோ
க்ஷண த்வம்ஸதச் ஸ்ம்ருதி ப்ரத்யபிஞ்ஞா
தரித்திரம் ஜகத் ஸ்யாத் இதம் ரெங்க சந்த்ர –9-

க்ஷணம் தோறும் அழியும் என்னும் வாதிகள் நிரசனம்

—————–

அஹம் இதம் அபி வேத்மி இதி ஆத்ம வித்த்யோ விபேதே
ஸ்புரதி யதி தத் ஐக்யம் பாஹ்யம் அபி ஏகம் அஸ்து
பிரமிதி அபி ம்ருஷா ஸ்யாத் மேய மித்யாத்வ வாதே
யதி ததபி சஹேரந் தீர்க்கம் அஸ்மாத் மத ஆயுஸ்–10-

நான் இதை அறிகிறேன் -ஆத்மா வேறே அறிவு வேறே தெளிவு -ஒன்றே என்றால் அறியப்படும் விஷயத்தை
மட்டும் எதற்கு விலக்க வேண்டும் -அனைத்தும் பொய் என்றால் அறியப்படும் வஸ்துவும் பொய் என்றதாகும்
அறியப்படும் வஸ்து உண்மை என்றால் அனைத்தும் பொய் என்றவாதம் தள்ளுபடி ஆகும் —
ஆகவே நமது மதம் தீர்க்கமான ஆயுஸ் கொண்டதாகும்

—————————

ஏதத் ராமாஸ்திரம் தளயது கலி ப்ரஹ்ம மீமாம்சகாந் ச
ஞாப்த்தி ப்ரஹ்ம ஏதத் ஜ்வலத் அபி நிஜ அவித்யயா பம்ப்ரமீதீ
தஸ்ய ப்ராந்தீம் தாம் ஸ்லத்யதி ஜித அத்வைத வித்ய து ஜீவ
யத் யத் த்ருஸ்யம் விததம் இதி யே ஞாபயாஞ்சக்ருஸ் அஞ்ஞா –11-

நிர்விசேஷ சின் மாத்ர ப்ரஹ்மம் -அத்வைத வாத கண்டனம் —
ராம பானம் போன்ற இந்த ஸ்லோகங்கள் இவர்கள் வாதங்களை முடித்தே விடும்

———————–

அங்கீ க்ருத்ய து சப்த பங்கி குஸ்ருதம் ஸ்யாத் அஸ்தி நாஸ்தி ஆத்மிகாம்
விஸ்வம் த்வத் விபவம் ஜகத் ஜிநமதே நைகாந்தம் ஆசஷதே
பின்னா பின்னம் இதம் ததா ஜகதுஷே வந்த்யா மம அம்பா இதிவத்
நூத்ந ப்ரஹ்ம விதே ரஹ பரம் இதம் ரெங்கேந்திர தே சஷதாம் –12-

ஜைன வாத நிரசனம்

—————–

கண சர சரணா ஷவ் பிஷமாணவ் குதர்க்கை
சுருதி சிரசி ஸூ பிக்ஷம் த்வத் ஜகத் காரணத்வம்
அணுஷு வி பரிணாம்ய வ்யோம பூர்வம்ச கார்யம்
தவ பவத் அநபேஷம் ரெங்க பர்த்த ப்ருவாதே –13-

கௌதமர் ஏற்படுத்திய -நையாயிகர்–நியாய மதம் இதுவே – —-
கணாதர் ஏற்படுத்திய வைசேஷிக மதம் –பரம அணுவே காரணம் போன்ற -வாதங்கள் நிரசனம்
பிஷமாணவ்–ஐஸ்வரம் விஞ்சி இருக்க பிக்ஷை எடுப்பது போலே உயர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் முழங்கியபடி இருக்க
தவறான வாதங்கள் பின் செல்பவர் –

——————–

வேதே கர்த்ரு ஆதி அபவாத் பலவதி ஹி நயை தவத் முகை நீயமாநே
தத் மூலத்வேந மாநம் ததிதாத் அகிலம் ஜாயதே ரங்க தாமந்
தஸ்மாத் சாங்க்யம் ச யோகம் சபசுபதிமதம் குத்ரசித் பஞ்சராத்ரம்
ஸர்வத்ர ஏவ பிரமாணம் தத் இதம் அவகதம் பஞ்சமாத் ஏவ வேதாத் –14-

வேதமே பரம பிரமாணம் -யோக சாஸ்திரம் பசுபதி ஆகமம் -ஓர் அளவே பிரமாணம் -பாஞ்சராத்மம் முழு பிரமாணம்

—————-

சஞ்சஷ்டே ந ஈஸ்வரம் த்வாம் புருஷ பரிஷதி ந்யஸ்ய யத்வா ஆந்ய பர்யாத்
சாங்க்ய யோகீ ச காக்வா பிரதி பலனம் இவ ஐஸ்வர்யம் ஊஸே காயசித்
பிஷவ் சைவ ஸூ ராஜம்பவம் அபிமநுதே ரங்க ராஜ அதி ராகாத்
த்வாம் த்வாம் ஏவ அப்யதா த்வம் தநு பர விபவ வ்யூஹந ஆட்யம் பவிஷ்ணும்–15-

சாங்க்யர் உன்னை சேதனன்-என்பர் -பதஞ்சலி உனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை என்பர் -சைவர்கள் ருத்ரனை ஈசன் என்பர் –
வ்யூஹ விபவங்களால் நீயே சர்வேஸ்வரன் என்று காட்டி அருளினாய்

——————————

இதி மோஹந வர்த்மநா த்வயா அபி க்ரதிதம் பாஹ்ய மதம் த்ருணாய மந்யே
அதி வைதிக வர்ம வர்மிதாநாம் மனிதாஹே குத்ருஸாம் கிம் ஈச வர்த்ம–16-

நீயே பாக்ய குத்ருஷ்டிகளை உண்டாக்கினாயே ஆகிலும் உள்ளத்தாலும் நினையேன் –

———————–

சம்ஸ்காரம் பிரதி சஞ்சரேஷு நிததத் சர்க்கேஷு தத் ஸ்மாரிதம்
ரூபம் நாம ச தத்தத் அர்ஹ நிவஹே வ்யாக்ருத்ய ரஙகாஸ்பத
ஸூப்த உத்புத்த விரிஞ்ச பூர்வ ஜெகதாம் அத்யாப்ய தத்தத் ஹிதம்
ஸாஸத் ந ஸ்ம்ருத கர்த்ருகாந் வஹஸி யத் வேதா பிரமாணம் தத –17-வேதங்களே பரம பிரமாணம்

—————-

சீஷாயாம் வர்ண சிஷா பதசமதிகம வியாக்ரியா நிர்வசோப்யாம்
சந்தஸ் சந்தஸ்திதவ் ஸ்யாத் கமயதி சமயம் ஜ்யவ்திஷம் ரங்க நாத
கல்பே அனுஷ்டானம் யுக்தம் ஹி உசிதகமிதயோ நியாய மீமாம்சயோ ஸ்யாத்
அர்த்த வ்யக்தி புராண ஸ்ம்ருதி ஷு தத் அனுகா த்வாம் விசின் வந்தி வேதா –18-

ஸீஷா–அக்ஷரங்கள் உச்சரிப்பு போன்றவை /வ்யாக்ரணம் -இலக்கணம் /ந்ருக்தி -அர்த்த பிரயோகம்
சந்தஸ் -காயத்ரீ உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் த்ரிஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி ஜெகதீ -சப்தம்
ஜ்யோதிஷம் -அனுஷ்டான கால நிர்ணயம் / கல்பம் -அனுஷ்டான விதி முறைகள்
நியாயம் மீமாம்சை புராணங்கள் ஸ்ம்ருதி –இவய் போன்ற அங்கங்கள் கூடிய அங்கி யான வேதம் உன்னையே தேடியபடி இருக்கும்

—————–

ஆதவ் வேதா பிரமாணம் ஸ்ம்ருதி உப குருதே ச இதிஹாஸை புராணை
ந்யாயை சார்த்தம் த்வத் அர்ச்சா விதம் உபரி பரி ஷீயதே பூர்வ பாக
ஊர்த்வ பாக த்வத் ஈஹா குண விபவ பரிஞாபநை த்வத் பத ஆப்தவ்
வேத்ய வேதை ச சர்வை அஹம் இதி பகவந் ஸ்வேந ச வ்யாஸ கர்த்த –19-

—————

க்ரியா தத் சக்தி வா கிம் அபி தத் அபூர்வம் பித்ரு ஸூர
பிரசாத வா கர்த்து பலத இதி ரங்கேச குத்ருஸ
த்வத் அர்ச்சா இஷ்டா பூர்த்தே பலம் அபி பவத் ப்ரீதிஜம் இதி
த்ரயீ வ்ருத்தா தத்தத் விதி அபி பவத் ப்ரேரணம் –20-

குத்ருஷ்டிகள் –அபூர்வம் -கல்பித்து -அவர்களை நிரசனம் –ஆஞ்ஞா ரூப கர்மங்கள் —
இஷ்டா பூர்த்தம் –ஆராதன ரூபம் -அவன் உகப்புக்காகவே தான் –

———————-

ஆஞ்ஞா தே ச நிமித்த நித்ய விதய ஸ்வர்க்காதி காம்யத்விதி
ச அநுஞ்ஞா சடசித்த சாஸ்த்ர வசதா உபாய அபிசார சுருதி
சர்வீ யஸ்ய ஸமஸ்த சாசிது அஹோ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ரஷா ஆகூத நிவேதிநீ சுருதி அசவ் த்வத் நித்ய சாஸ்தி தத –21-

வேதங்களே உனது ஆஞ்ஞா ரூபம் -உன்னுடைய ரக்ஷகத்வாதிகளை வேதங்கள் உணர்த்தும் –

—————–

அத்ர ஆஸ்தே நிதி இதி வத் புமர்த்த பூதே
சித்த அர்த்தா அபி குண ரூப வ்ருத்த வாதா
ரெங்கேச த்வயி சகலா சமன்வயந்தே ந
உபாஸா பல விதிபி விசேஷ ஏஷாம்–22-

உனது கல்யாண குணங்களை விவரிக்கும் வேதங்கள் -இங்கு பெரும் புதையல் உள்ளது போன்று–
சித்த வாக்யங்களாக பன்னி உரைக்கும்

———————-

தேஹ தேஹினி காரேண விக்ருத்ய ஜாதி குணா கர்ம ச
த்ரவ்யே நிஷ்டித ரூப புத்தி வசநா தாத்ஸ்த்யாத் ததா இதம் ஜகத்
விஸ்வம் த்வயி அபி மந்யஸே ஜகதிஷே தேந அத்விதீய தத
மாயா உபாதி விகார சங்கர கதா கா நாம ரங்கேஸ்வர –23-

உடல் ஆத்மா -அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகம் -மாயா வாதங்கள் உபாதி வாதங்கள் விகார வாதங்கள் நிலை நிற்காதே

——————–

ஸ்திதி உத்பத்தி ப்ரவ்ருத்தி க்ரசன நியமன வ்யாபநை ஆத்மந தே
சேஷ அசேஷ பிரபஞ்ச வபு இதி பவத தஸ்ய ச அபேதவாதா
சர்வம் கலு ஜெகதாத்ம்யம் சகலம் இதம் அஹம் தத் த்வம் அஸி ஏவம் ஆத்யா
வ்யாக்யாதா ரங்க தாம ப்ரவண விஜயபி வைதிகை ஸார்வ பவ்மை –24-

———————

ச ராஜகம் அ ராஜகம் புந அநேக ராஜம் ததா
யதாபிமத ராஜகம் ஜெகதீம் ஜஜல்பு ஜடா
ஜகவ் அவச சித்ர தாதரத மத்வதர்க்க
அங்கிகா சுருதி சிதசிதீ த்வயா வரத நித்ய ராஜந் வதீ –25-

—————–

ப்ரஹ்ம ஆத்யா ஸ்ருஷ்ய வர்க்கே ப்ருகுடி படதயா உத்காடிதா ந அவதார
பிரஸ்தாவே தேந ந த்வம் ந ச தவ சத்ருஸா விஸ்வம் ஏக ஆதபத்ரம்
லஷ்மீ நேத்ரா த்வயா இதி சுருதி முனி வசனை த்வத்பரை அர்ப்பயாம
ஸ்ரீ ரெங்க அம்போதி சந்த்ர உதய ஜலம் உசிதம் வாதி கௌதஸ் குதேப்ய —26-

உனது புருவ நெருப்புக்கு அடங்கியே ஸ்ருஷ்ஜமான ப்ரஹ்மாதிகள் -வேதங்களில் சாரேவேஸ்வரன் –
ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் நீ ஒருவனே என்பதைக் கொண்டே தவறான வாதிகளுக்கு ஏற்ற
தர்ப்பண நீரை நாங்கள் விடுகிறோம்

———————————-

தோஷ உபதா அவதி சம அதி சயாந சங்க்யா
நிர்லேப மங்கல குண ஓக துகா ஷட் ஏதா
ஞான ஐஸ்வரீ சகா வீர்ய பல அர்ச்சிஷ
த்வாம் ரங்கேச பாச இவ ரத்னம் அநர்க்க யந்தி –27-

ஞானாதி ஷட் குணங்கள் அனைத்து கல்யாண குணங்களுக்கும் பீஜம் —
ரத்தினத்துக்கு தேஜஸ் போலவே கல்யாண குணங்களும் உன்னைக் காட்டித் தருமே —

————————–

யுகபத் அநிசம் அக்ஷைஸ் ஸ்வைஸ் ஸ்வதஸ் வாஷ கார்யே
நியமம் அநியமம் வா ப்ராப்ய ரங்காதி ராஜ
கரதலவத் அசேஷம் பஸ்யசி ஸ்வ பிரகாசம்
தத் அவரணம் அமோகம் ஞானம் ஆம்நாசி ஷு தே –28-

அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நோக்கியபடி -உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி இருப்பதைக் காண்பது போன்று
எளிதாக அறியும் சர்வஞ்ஞன் அன்றோ

————————

நயன ஸ்ரவண த்ருஸா ஸ்ருனோஷி அத தே ரெங்க பதே மஹே சிது
கரணை அபி காம காரிண கடதே சர்வ பதீநம் ஈஷணம்–29-

கண்களால் கேட்க முடியும் காதுகளால் பார்க்கவும் -இருப்பதை புகழ்கிறார் –

—————-

சார்வஞ்யேந அஜ்ஞ மூலம் ஜகத் அபிததத வாரிதா சாக்ஷி மாத்ராத்
சாங்க்ய யுக்தாத் காரணம் த்வாம் பரயதி பகவந் ஐஸ்வரீ ரங்க சாயிந்
அப்ரேர்ய அந்யை ஸ்வ தந்த்ர அப்ரதிஹதி சத் அசத் கர்ம சைத்ர்யா விசித்திரம்
யத்ர இச்சா லேசத த்வம் யுகபத் அகணயந் விஸ்வம் ஆவிச் சகர்த்த–30-

சாங்க்யர் சாக்ஷி மாத்ர புருஷன் என்பர் -நீயோ சர்வஞ்ஞன் ஸத்ய ஸங்கல்பன் –சர்வ காரணன் –

———————–

கார்யே அனந்தே ஸ்வ தநு முகத த்வாம் உபாதானம் ஆஹு
சா தே சக்தி ஸூ கரம் இதரத் ச இதி வேலாம் விலங்க்ய
இச்சா யாவத் விஹரதி சதா ரங்க ராஜ அந பேஷா
ச ஏவ ஐசா நாத் அதிசய கரீ சா ஊர்னநாபவ் விபாவ்யா –31-

சர்வ சக்தன் -உபாதான குணம் இருந்தும் அதிகாரம் உண்டே –
சிலந்தி இடமே காணலாம் -பாசுபத வாத நிரசனம்

——————

ஸ்வ மஹிம ஸ்திதி ஈச ப்ருசக்ரிய அபி
அகலித ஸ்ரம ஏவ பிபர்ஷி யத்
வபு இவ ஸ்வம் அசேஷம் இதம் பலம்
தவ பர ஆஸ்ரித காரண வாரணம் –32-பல குண அனுபவம்

——————-

ம்ருக நாபி கந்த இவ யத் சகல அர்த்தாந்
நிஜ சந்நிதே அவிக்ருத விக்ருனோஷி
பிரிய ரங்க வீர்யம் இதி தத் து வதந்தே
ச விகார காரணம் இத வினிவார்யம்–33-வீர்ய குண அனுபவம்

—————-

ஸஹ காரி அபேக்ஷம் அபி ஹாதும் இஹ தத் அநபேஷ கர்த்ருதா
ரங்க தந ஜயதி தேஜ இதி ப்ரணத ஆர்த்திஜித் பிரதிபட அபி பாவுகம்–34- தேஜஸ் குண அனுபவம்

—————-

மர்த்ய உத்தாயம் விரிஞ்ச அவதிகம் உபரி ச உத் ப்ரேஷ்ய மீமாம்சமாநா
ரெங்கேந்திர ஆனந்த வல்லீ தவ குண நிவஹம் யவ்வன ஆனந்த பூர்வம்
ந ஸ்வ அர்த்தம் ஸ்பிரஷ்டும் ஈஷ்டே ஸ்கலதி பதி பரம் மூக லாயம் நிலில்யே
ஹந்த ஏவம் த்வத் குணா நாம் அவதி கணநயோ கா கதா சித்த வாசோ –35-

—————–

ந்யதாயிஷத யே குணா நிதி நிதாயம் ஆரண்ய கேஷு
அமீ ம்ரதிம சாதுரீ பிரணதசாபல ஷாந்த்ய
தயா விஜய ஸுவ்ந்தரீ பரப்ருத்ய அபி ரத்ன ஓகவத்
ஜகத் வ்யவ ஹ்ருதி ஷமா வரத ரங்க ரத்ன ஆபணே–36-

திருக்கல்யாண குணங்கள் உபநிஷத்தில் ரஹஸ்யமாக வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும்
திருவரங்கம் கர்ப்ப க்ருஹ இரத்தினக் கடையில் குவியலாக –பெரிய பெருமாள் இடம் காணலாமே

————————-

யம் ஆஸ்ரித்ய ஏவ ஆத்மம் பரய இவ தே சத் குண கணா
ப்ரதந்தே ச அநந்த ஸ்வ வச கந சாந்தோதித தச
த்வம் ஏவ த்வாம் வேத்த ஸ்திமித விதரங்கம் வரத போ
ஸ்வ சம் வேத்ய ஸ்வாத்மத்வயச பஹுல ஆனந்த பரிதம்–37-

குணங்கள் உன்னை ஆஸ்ரயத்தே நிறம் பெறுகின்றன -உனது ஸ்வரூபத்தை நீயே அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளாய்

——————

ஆக்ராய ஐஸ்வர்ய கந்தம் ஈசத்ருசம் மந்யா தவேந்த்ர ஆதய
முஹ்யந்தி த்வம் அநாவில நிரவதே பூம்ந கணே ஹத்ய யத்
சித்ரீயே மஹி ந அத்ர ரங்க ரசிக த்வம் த்வத் மஹிம் ந பர
வை புல்யாத் மஹித ஸ்வ பாவ இதி வா கிம் நாம சாத்ம்யம் ந தே –38-

ஐஸ்வர்யா லேசம் பெற்ற இந்த்ராதிகள் ஈஸ்வரோஹம் என்று அஹங்கரித்து நிற்க -உனது ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் மேம்பட்டு
மனுஷ்யர்க்கு தேவர் போலே தேவாதி தேவனாய் இருந்து திருவரங்கத்தை ரசித்தபடி கண் வளர்ந்து உள்ளாயே

—————————-

ஷாட் குண்யாத் வாஸூதேவ பர இதி சபவாந் முக்த போக்ய பல ஆட்யாத்
போதாத் சங்கர்ஷண த்வம் ஹரசி விதநுஷே சாஸ்திரம் ஐஸ்வர்ய வீர்யாத்
ப்ரத்யும்ன சர்க்க தர்மவ் நயசி ச பகவந் சக்தி தேஜஸ் அநிருத்த
பிப்ரண பாசி தத்வம் கமயசி ச ததா வ்யூஹ ரங்காதிராஜ–39-

—————–

ஜாக்ரத் ஸ்வப்ந அத்யலச துரீய பிராய த்யாத்ரு க்ரமவத் உபாஸ்ய
ஸ்வாமிந் தத் தத் ஸஹ பரிபர்ஹ சாதுர் வ்யூஹம் வஹஸி சதுர்த்தா -40-

விழிப்பு நிலைகள் புலன்கள் இயங்கும் /கனவு நிலை -புலன்கள் இயங்கா மனஸ்ஸூ விழித்து இருக்கும்
ஆழ்ந்த உறக்கம் -மைனஸூம் இயங்கா மூச்சு மட்டும் -மோர்ச்சா மயக்க நிலை -பிராணனும் சீராக இல்லாமல்
நான்கு வ்யூஹங்கள் போல்

———-

அசித் அவிசேஷாந் ப்ரளயசீ மநி சம்சரத
கரண களேபரை கடயிதும் தயமாந மநா
வரத நிஜ இச்சயா ஏவ பரவாந் அகரோ ப்ரக்ருதிம்
மஹத் அபிமான பூத கரண ஆவளி கோராகினீம் –41-

பிரளயே அசித் அவிசிஷ்டான் ஐந்தூந் அவ லோக்ய ஜாத நிர்வேதா கரண களேபர யோகம் விதரசி –தயா சதகம் -17-
நித்ய கைங்கர்ய ரசராய் வாழுகைக்கு பிராப்தி உண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும் அத்தை இழந்து
அசத் கல்பராய்க் கிடக்கிற சம்சாரி சேதனருடைய –இவர்கள் கரண களேபரங்களை இழந்து இறகு ஒடிந்த
பக்ஷி போல் கிடக்கிற -மா முனிகள் தத்வ த்ரய வ்யாக்யானம்

————–

நிம்நோந்நதம் ச கருணம் ச ஜகத் விசித்திரம்
கர்ம வ்யபேஷ்ய ஸ்ருஜத தவ ரெங்க சேஷிந்
வைஷம்ய நிர்க்ருண தயா ந கலு ப்ரஸக்தி
தத் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர ச சிவ ஸ்ருதய க்ருணந்தி –42-

—————–

ஸ்வ அதீந ஸஹ காரி காரண கணே கர்த்து சரீரேதவா
போக்து ஸ்வ அநு விதா அபராத விதயோர் ஆஞ்ஞா யதா சாஸிது
தாதுர்வா அர்த்தி ஜநே கடாக்ஷணம் இவ ஸ்ரீ ரெங்க சர்வஸ்வ தே
ஸ்ரஷ்டு ஸ்ருஜ்ய தசாவ்ய பேஷணம் அபி ஸ்வா தந்தர்யம் ஏவ ஆவ ஹேத் –43-

ஸ்வ தந்திரனாய் இருந்தும் -ஸஹ காரி நிபேஷனாய் இருந்தும் கர்மம் அடியாக ஸ்ருஷ்ட்டி செய்வது
தச்சன் நாற்காலி செய்ய உபகரணங்கள் கொண்டு செய்வது போலவும்
ஜீவன் தனது உடலைக் கொண்டு ஸூகம் அனுபவிப்பது போலவும்
தானம் கொடுப்பவன் தானம் பெறுவனையே ஸஹ காரியாகக் கொண்டு தானம் செய்வது போலவும் கொள்ள வேண்டும்

——————-

பிரளய சமய ஸூப்தம் ஸ்வம் சரீர ஏக தேசம்
வரத சித் அசித் ஆக்யம் ஸ்வ இச்சையா விஸ்த்ருணாந
கசிதம் இவ கலாபம் சித்ரம் ஆதத்ய தூந்வந்
அநு சிகிநீ சிகீ இவ க்ரீடசி ஸ்ரீ சமஷம்–44-

பிரளயத்தில் சூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -ஆண் மயில் பல நிறங்களுடன் கூடிய அழகிய தோகையை
பெண் மயிலுக்கு விரித்துக் காட்டுவது போலே நீயும் பெரிய பிராட்டியார் இடம் காண்பித்தாய்

————

பூயோ பூய த்வயி ஹித பர அபி உத்பத அநாத்மநீந
ஸ்ரோத மக்நாந் அபி பத நயந் த்வம் துராசா வஸேந
ருக்னே தோகே ஸ்வ இவ ஜனதீ தத் கஷாயம் பிபந்தி
தத் தத் வர்ண ஆஸ்ரம விதிவச க்லிஸ்யஸே ரங்க ராஜ –45-

ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் -பிறந்து -கர்மவசப் படாமல் இருந்தும் வர்ணாஸ்ரமம் அனுஷ்ட்டித்து —
தாய்ப்பால் பருகும் குழந்தைக்கு உண்டான நோயைத் தீர்க்கும் விதமாக தாயானவள் கசப்பான மருந்தை குடிப்பது போன்றது

———————

ஸார்வ த்வத் கம் சகல சரிதம் ரெங்க தாமந் துராசா
பாசேப்ய ஸ்யாத் ந யதி ஜெகதாம் ஜாது மூர்க்க உத்தராணாம்
நிஸ்தந்த்ராலோ தவ நியமத ந ருது லிங்க பிரவாஹா
சர்க்க ஸ்தேம ப்ரப்ருதிஷு சதா ஜாகரா ஜாகடீதி–46-

சோம்பாது ஸ்ருஷ்டித்து -என்றாவது சொத்து ஸ்வாமியை அடையும் என்னும் நப்பாசை

————

ஸூஹ்ருத் இவ நிகல ஆத்யை உன்மதிஷ்ணும் ந்ருசம்சம்
த்வம் அபி நிரய பூர்வை தண்டயந் ரங்க நேத
ததிதரம் அபி பாதாத் த்ராயஸே போக மோக்ஷ
பிரதி அபி தவ தண்டா பூபி காதா ஸூஹ்ருத் த்வம் –47-

தண்டா பூப நியாயம் -நரகத்தில் இடுதல் தண்டனை இல்லை

——————-

த்ருதி நியமந ரஷா வீக்ஷணை சாஸ்த்ரதாந பரப்ருதிபி அசிகித்ஸ்யாந் பிராணிந ப்ரேஷ்ய பூய
ஸூர மனுஜ திரச்சாம் ஸர்வதா துல்ய தர்மா த்வம் அவதரசி தேவ அஜ அபி சந் அவ்யயாத்மா –48-

சாஸ்த்ர பிரதானம் -உள்ளே புகுந்து நியமித்து –இவற்றாலும் கார்ய கரம் இல்லாமல்
பல யோனிகளாய் அவதரித்ததும் அருளினாய்

———————

அநு ஜனு அநு ரூப சேஷ்டா ந யதி சமா கமம் இந்திரா அகர்ஷியத்
அசரசம் அதவா அப்ரியம் பவிஷ்ணு த்ருவம் அகரிஷ்யத ரங்க ராஜ நர்ம—49-

அவதாரம் தோறும் அனுரூபையாய் பிராட்டி அவதரித்து சுவையும் பிரியமும் ஆகும் படி செய்தாள்

——————-

கரீயஸ்த்வம் பரிஜா நந்தி தீரா பரம் பாவம் மனுஜத்வாதி பூஷ்ணும்
அஜா நந்த த்வ அவஜா நந்தி மூடா ஜநிக்நம் தே பகவந் ஜென்ம கர்ம –50-

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–பூர்வ சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–61-127-

November 8, 2019

லீலா லதா க்ருபாணீ ப்ருங்கார பதத்க்ரஹ அர்ப்பித கர அக்ரா
ப்ரோத அவதம்சித குசா பதாப்ஜ சமவாஹினீ வயம் ஸ்து மஹே –61-

கைங்கர்ய உபகரணங்களான -கொடி -கத்தி -பொன் வட்டில் -படிக்கும் இவற்றை ஏந்தி –
பரிசாரிகைகள் -கைங்கர்யம் செய்பவர்களை ஸ்துதிப்போம்

——————–

முகுளித நளிநா சகவ் முதீகா இவ ஸூ நிசா விமலாதிகா நவாபி
சிரஸிக்ருத நமஸ்யத் ஏக ஹஸ்தா இதர கர உச்சல சாமரா ச்ரயேயம்-62-

சாமரம் வீசும் விமலை முதலான ஒன்பது பரிசாரிகைகள்–காணும் பொழுது தாமரை மலர்கள் குவிந்தபடி
நில்லதும் நிலவுடன் கூடிய இரவுப் பொழுது போன்று உள்ளது

————–

உத்ப் புல்ல பங்கஜ தடாகம் இவ உபயாநி ஸ்ரீ ரெங்கராஜம் இஹ தக்ஷிண சவ்ய ஸீம்நோ
லஷ்மீம் விஹார ரசிகாம் இவ ராஜ ஹம்ஸீம் ச்சாயாம் இவ அப்யுதயிநீம் அவநீம் ச தஸ்யா –63-

இப்படிப்பட்ட கர்ப்ப க்ருஹத்தில் தாமரை மலர்கள் நிறைந்த தடாகம் போன்ற நம் பெருமாளையும்
ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி மார்களையும் ஸ்துதிப்போம்
தாமரைக்குளம் பாவனம் -அன்னப்பறவைகளும் உண்டே அதே போன்ற உபய நாச்சியார்
இது தொடங்கி -14-ஸ்லோகங்களால் நம்பெருமாள் ஸ்துதி
மேலே -77-ஸ்லோகம் தொடங்கி பெரிய பெருமாள் ஸ்துதி

———————

பிப நயன புர தே ரங்க துர்ய அபி தாநம் ஸ்த்திதம் இஹ பரி புல்லத் புண்டரீகம் தடாகம்
ஸ்ரியம் அபி விஹரந்தீம் ராஜ ஹம்சீம் இவ அஸ்மிந் பிரதி பலநம் இவ அஸ்யா பஸ்ய விஸ்வம் பராம் ச –64-

தாமரைப் பொய்கை போன்ற நம்பெருமாள் -அந்த நீரைப் பருகுவோம் –
அன்னப்பறவை போன்ற ஸ்ரீ தேவி -அவளது பிரதிபிம்பம் போன்ற ஸ்ரீ தேவி இருவரையும் வணங்குவோம்

——————-

ஸுவ்சீல்ய சீதலம் அவேல க்ருபா தரங்க சம்ப்லாவித அகிலம் அக்ருத்ரிம பூம நிம்நம்
லஷ்ம்யா ச வாசிதம் அபூம விகஹமாநா ஸ்ரீ ரெங்கராஜ மிஷ பத்மஸர பிரசன்னம் –65-

ஸுவ்சீல்யத்தால் குளிர்ந்த தடாகம் -கருணை அலைகளால் உலகை நீராட்டும் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாரால் நறு மணம் சேர்க்கப் பட்டது –
நிம்நம் –ஆழம் என்றபடி -அபரிச்சேத்யம்–

————————-

ஸிம்ஹாஸநே கமலயா ஷமயா ச விஸ்வம் ஏக ஆத பத்ரயிதும் அஸ்மத் அஸூந் நிஷண்ணம்
லஷ்மீ ஸ்வயம் வர சநாதித யவ்வன ஸ்ரீ ஸுவ்ந்தர்ய சம்பத் அவலிப்தம் இவ ஆலிஹீய –66-

பிராட்டிமார் சேர்த்தி மூலம் கிட்டப் பெற்ற இளமை அழகு ஐஸ்வர்யம் கொண்டு
வீற்று இருந்து அருளும் நம்பெருமாளை எப்போதும் சேவிப்போம்

———————-

ஆபாத மூல மணி மௌலி ச முல்லசந்த்யா ஸ்வா தந்த்ய ஸுவ்ஹ்ருத தரங்கி தயா அங்க பங்க்யா
சக்க்யம் ஸமஸ்த ஜன சேதஸி சந்த தாநம் ஸ்ரீ ரெங்க ராஜம் அநிமேஷம் அநுஸ்ரியாஸ்ம –67-

திருவடிகள் தொடங்கி திருமுடி வரை -திவ்ய அவயவங்கள் இருந்து மேன்மையும் நீர்மையும் அலை மோதியபடி உள்ளன –
அவன் மேல் உள்ள காதலை வளர்க்கின்றன -கண்கள் இமைக்காமல் கண்டு ஸ்துதிப்போம்

——————–

ஷிதி கமல நிவாஸா கல்பவல்லி ச லீல உல்லுடந த ச திசா உத்யத் யவ்வன ஆரம்ப ஜ்ரும்ப
ஸ்ரமம் அபஹரதாம் மே ரங்க தாமா இதி தத் தத் வரமய பல நம்ர பத்ரல பாரிஜாத –68-

ஸ்ரீ தேவி பூதேவி கற்பகக் கொடிகள் நம்பெருமாளை ஆலிங்கனம் -செய்தபடி உள்ளன –
பாரிஜாதமாகவே இருந்து–பலன்களை அனைத்தும் அளித்து – சம்சார தாபங்களைத் தீர்க்கும்

——————

ஸம்பாஷமாணம் இவ சம்வ வசம் வதேந மந்த ஸ்மிதேந மதுரேண ச வீக்ஷணேன
திவ்ய அஸ்த்ர புஷ்பித சதுர்புஜம் அதி உதாரம் ரங்க ஆஸ்பதம் மம சுப ஆஸ்ரயம் ஆஸ்ரயாணி –69-

———————-

ஏதே சங்க கதா ஸூ தர்சன ப்ருத ஷேமங்கரா பாஹவா பாத த்வந்த்வம் இதம் சரண்யம் அபயம் பத்ரம் ச வ ஹே ஜனா
இதி ஊசுஷி அபயம் கரே கரதல ஸ்மரேண வக்த்ரேண தத் வ்யாகுர்வந் இவ நிர்வஹேத் மம துரம் ஸ்ரீ ரெங்க சர்வம் ஸஹ –70-

—————–

அங்கை அஹம் ப்ரமிதிகா ஆசரித ஆத்மதாநை ஆமோத மாந நவ யவ்வன சாவலேபை
ஸஹ பாரிஜாதம் இவை நூதன தாயமான சாகாசதம் ஹ்ருதி ததி கதமதீ மஹி ரங்க துர்யம்–71-

————–

ஆலோகா ஹ்ருதயாளவ ரசவசாத் ஈஸாநாம் ஈஷத் ஸ்மிதம்
பிரச் ச் சாயாநீ வஸாம்ஸி பத்மநிலயா சேத சரவ்யம் வபுஸ்
சஷுஷ் மந்தி கதா கதானி த இமே ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ருங்கார தே
பாவா யவ்வன கந்திந கிம் அபரம் சிஞ்சந்தி சேதாம்சி ந –72-

ஸ்ருங்கார ரஸமே வடிவு –ஸ்மிதம் கல் நெஞ்சைரையும் உருக்குமே -அர்ச்சா சமாதியை கடந்து பேசத்துடிக்கும்
திருவாயானது தாபத் த்ரயம் தீர்க்கும் நிழல் -யவ்வனம் மனசை குளிர வைக்கும்

——————————–

ஆயத் கிரீடம் அளிக உல்லசத் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் ஆகர்ண லோசநம் அநங்குச கர்ண பாசம்
உத் புல்ல வக்ஷஸம் உத் ஆயுத பாஹும் அர்ஹன் நீவிம் ச ரங்கபதிம் அப்ஜபதம் பஜாம–73-

——————

அப்ஜ ந்யஸ்த பதாப்ஜம் அஞ்சித கடீ ஸம்வாதி கௌசயேகம்
கிஞ்சித் தாண்டவ கந்தி சம்ஹநநகம் நிர்வ்யாஜ மந்த ஸ்மிதம்
சூடா கம்பி முக அம்புஜம் நிஜ புஜா விஸ்ராந்த திவ்ய ஆயுதம்
ஸ்ரீ ரெங்கே சரதஸ் சதம் ததஸ் இத பஸ்யேம லஷ்மீ சகம் –74-

————–

அக்ரே தார்ஷ்யேண பச்சாத் அஹிபதி சயனேந ஆத்மநா பார்ஸ்வயோ
ஸ்ரீ பூமிப்யாம் அத்ருப்த்யா நயந சுளிகநை ஸேவ்ய மாந அம்ருதவ்கம்
வக்த்ரேண ஆவி ஸ்மிதேந ஸ்ப்புரத் அபயக தா சங்க சக்ரை புஜாக்ரை
விஸ்வஸ்மை திஷட்ட மாநம் சரணம் அ சரணாஸ் ரங்கராஜம் பஜாம –75-

——————-

ஆர்த்த அபாஸ்ரயம் அர்த்தி கல்பகம் அஸஹ்ய ஆகஸ்கர ஷமா தலம்
ஸத்ய ஸம்ஸ்ரித காமதேனும் அபியத் சர்வஸ்வம் அஸ்மத் தனம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வரம் ஆஸ்ரயேம கமலா சஷு மஹீ ஜீவிதம்
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ ஸூகா கரோது ஸூ சிரம் தாஸ்யம் ச தத்தாம் மயி –76-

——————-

ஸ்வ பண விதான தீப்ர மணிமாலி ஸூதாம ருசி
ம்ரதிம ஸூ கந்தி போக ஸூக ஸாயித ரங்க தனம்
மத பர மந்த்ர உச்ச் வசித நிஸ்ச்வசித உத்தரளம்
பணி பதி டோலி கதாலிமம் ஆஸ்வசிம ப்ரணதா -77-

இந்த ஸ்லோகம் தொடங்கி பெரிய பெருமாள் ஸ்துதி –இந்த ஸ்லோகம் ஆதிசேஷன் அனுபவம்

———————-

வடதள தேவகீ ஜடர வேத சிரஸ் கமலா ஸ்தந
சடகோப வாக் வபுஷி ரங்க க்ருஹே சயிதம்
வரதம் உதார தீர்க்க புஜ லோசந சம்ஹநநம்
புருஷன் உபாஸிஷீய பரமம் ப்ரணதார்த்தி ஹரம்–78-

——————-

உததி பரம வ்யோம்நோ விஸ்ம்ருத்ய பத்ம வநாலய விநிமயமயீம் நித்ராம் ஸ்ரீ ரெங்க தாமநி தாமநி
பணி பரிப்ருட ஸ்பார ப்ரஸ்வாஸ நிஸ்ஸவசித க்ரம ஸ்கலித நயனம் தன்வந் மந்வீத ந பரம புமாந் –79-

—————

ஜலதிம் இவ நிபீதம் நீரதேந அத்ரிம் அப்தவ் நிஹிதம் இவ சயாநம் குஞ்ஜரம் வா த்ரு குஞ்ஜே
கமல பத கர அக்ஷம் மேசகம் தாம்நி நீலேபணிநம் அதிசயாநம் பூருஷம் வந்தி ஷீயே –80-

மேகத்தினால் பருகப்பட்ட கடல் போன்றும் -கடலுள் உல்ல மலை போன்றும் —
மலை புதரில் உறங்கும் யானை போன்றவன்
மேகம் -ரெங்க விமானம் -கடல் -பெரிய பெருமாள்
கடல் ரெங்க விமானம் -அதனுள் உல்ல மலை பெரிய பெருமாள்
புதர் விமானம் யானை பெரிய பெருமாள்

———————————-

ஸ்ரீ ரெங்கேச இஹ சர்ம நிர்மிமீதாம்
ஆ தாம்ர அதர பாத பாணி வித்ரும ந
காவேரீ லஹரி கர உப லால்யமாந
கம்பீர அத்புத இவ தர்ணக அர்ணவஸ்ய-81-

சிவந்த அவயவங்கள் -காவேரி அலைகளால் தாலாட்டு -கம்பீர ஸ்வபாவம் -கடலின் குட்டி போன்றவன்

————–

சிஞ்சேத் இமம் ச ஜனம் இந்திரயா தடித்வாத்
பூஷா மணி த்யுதிபி இந்திர தனு ததாந
ஸ்ரீ ரெங்க தாமநீ தயாரச நிர்ப்பர த்வாத்
அத்ரவ் சயாளு இவ சீதள காள மேக -82-

ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் என்னும் மின்னல் –இரத்தின கற்கள் தேஜஸ் -இந்த்ர வில் —
க்ருபை என்னும் நீர் நிரம்பிய மழைக்கால மேகம் என்னும் பெரிய பெருமாள் திருவரங்கம் மலை மேல் இளைப்பாறுகிறது

———————————————

ஆ மௌலி ரத்ன மகராத் புநரா ச பத்ப்யாம்
தாம க்ரம உந்நமத் உதார மநோ ஹர அங்கம்
ஸ்ரீ ரெங்க சேஷ சயனம் நயநை பிபாம
பஸ்யத் மந ப்ரவணம் ஓகம் இவ அம்ருதஸ்ய -83-

——————

அரவிந்தம் அங்க்ரி பாணி வக்த்ரை அபிதாபி அஞ்சிதம் அங்க காந்த்யா
அதரேண ச பந்து ஜீவிதம் ஸ்ரீ நியதம் நந்தந யேந சந்த்ரம் –84-

————–

அந்யோன்ய ரஞ்சக ருச அனுபமான சோபா திவ்ய சரக் அம்பர பரிஷ்கரண அங்கராக
சம்ஸ்பர்சத புலகிதா இவ சின்மயத்வாத் ரங்கேது காந்திம் அதிகம் உப பிரும்ஹயந்தி –85-

———–

த்ருத கனக ஜகிரி பரிமிலத் உததி பிரசலித லஹரிவத் அஹமஹமிகயா
ஸ்ந பயதி ஜனம் இமம் அபஹரதி தமஸ் ப் பணி சய மரகத மணி கிரண கண –86-

—————

போகீந்த்ர நிஸ்வசித ஸுவ்ரப வர்த்திதம் ஸ்ரீ நித்ய அனுஷக்த பரமேஸ்வர பாவ கந்தி
ஸுவ்ரப்யம் ஆப்லுத திசா அவதி ரெங்க நேது ஆனந்த சம்பதி நிமஜ்ஜயதே மநாம் சி –87-

———

ரங்க பர்த்து அபி லோசநச்சர்சாம் சாகச ஆவலிஷு லேகய மாநம்
புஷப ஹாஸ இதி நாம துஹா நம் ஸுவ்குமார்யம் அதி வாங் மநசம் ந –88-

————

ஏகை கஸ்மிந் பரம் அவயவே அநந்த ஸுவ்ந்தர்ய மக்நம் சர்வம் த்ரஷ்ட்யே கதம் இதி முதா மா மதா மந்த சஷு
த்வம் ஸுவ்பிராத்ர வ்யதிகர கரம் ரங்கராஜ அங்க காநாம் தத் லாவண்யம் பரிண மயிதா விஸ்வ பாரீண வ்ருத்தி –89-

———–

வபு மந்தாரஸ்ய பிரதம குஸூம உல்லாச சமய ஷமா லஷ்மீ ப்ருங்கி சகல கரண உந் மாதந
விகாச ஸுவ்ந்தர்ய ஸ்ரஜி ரசிகதா சீது களக யுவத்வம் ரெங்கேந்தோ ஸூரபயதி நித்யம் ஸூவ்பகதாம் –90-

———

கிரீட சூட ரத்ன ராஜி ஆதிராஜ்ய ஜல்பிகா
முக இந்து காந்தி உந் முகம் தரங்கிதா இவ ரங்கின–91-

முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ

—————-

சிகராத்ந உத் ப்ரதீப்தம் திசி திசி ச மாணிக்ய மகரீ லசத் ஸ்ருங்கம் ரங்க பிரபு மணி கிரீடம் மனுமஹே
சமுத்துங்க ஸ்ப்பீதம் சித் அசித் ஆதி ராஜ ஸ்ரீய ப்ரிய ஆக்ரீடம் சூடாமணிம் அபி நிதம்பம் தம் அபிதா –92-

————-

விஹரது மயூ ரங்கின சூலிகா ப்ரமரக திலக ஊர்த்வ புண்ட்ர உஜ்ஜ்வலம்
முகம் அம்ருத தடாக சந்த்ர அம்புஜ ஸ்மய ஹர கசி முக்த மந்த ஸ்மிதம் –93-

—————

முக புண்டரீகம் உபரி த்ரி தண்டகம் திலகா ச கேச ரசமா ச மௌக்திகா
இஹ ரெங்க பர்த்து அபியத் மது விரத பிரகர ஸ்ரியம் பிரமரகாணி பிப்ரதி–94-

—————

ஹ்ருதயம் ப்ரஸாதயதி ரங்க பதே மதுர ஊர்த்வ புண்ட்ர திலகம் லலிதம்
அலிக அர்த்த சந்த்ர தல சம்வலிதாம் அம்ருத ஸ்ருதிம் யத் யபி சங்கயதே –95

————-

சரசீருஹே சமவநாம்ய மதாத் உபரி பரி ந்ருத்யத் அளி பங்க்தி நிபே
ஸ்ப்புரத ப்ருவவ் உபரி லோசநயோ ச விலாச லாஸ்ய கதி ரங்க ப்ருத–96-

—————-

ஸ்மரஸர நலின பிரமாத் நேத்ரயோ பரிசர நமத் இஷு சாபச்சவி
யுகம் உதயதி ரங்க பர்த்து ப்ருவோ குருகுலம் இவ சார்ங்க ந்ருத்த ஸ்ரிய –97

————-

க்ருபயா பரயா கரிஷ்ய மானே சகல அங்கம் கில ஸர்வத அஷி நேத்ர
ப்ரதமம் ஸ்ரவஸி சமாஸ் த்ருணாதே இதி தைர்க்யேண விதந்தி ரங்க நேது –98-

————

ஸ்ரவோ நாசா ரோதாத் தத் அவதிக டோலாயிதகதே விசால ஸ்ப்பீதே ஆயத் ருசிர சிசிர ஆதாம்ர தவளே
மித பத்த ஸ்பர்த்த ஸ்ப்புரித சபர த்வந்த்வ லலிதே கிரியாஸ்தாம் ஸ்ரீ ரெங்க பிரணயி நயந அப்ஜே மயி தயாம் -99-

—————

கருணா அம்ருத கூல முத்வாஹ ஏஷா ப்ரணமத் ஸ்வாகதிகீ பிரசன்ன சீதா
மயி ரங்க தந உப கர்ணிகா அஷ்ணோ சரிதோ வீக்ஷண வீசி சந்ததி ஸ்தாத் -100-

———–

விலசதி நாசா கல்பக வல்லி முக்தா இவ ரங்க நிலயஸ்ய
ஸ்மிதம் அபி தத் நவ குஸூமம் கபுக கபோலம் ச பல்லவ உல்லசிதம் –101-

—————–

நயன சபர வித்தவ் கர்ண பாச அவருத்தவ் ருக்ஷ இவ லுடத அர்ச்சிர் மஞ்ஜரீ உத் க்ரந்தவ்
பரிமிலத் அலக ஆலீ சைவலாம் அம்சவேலாம் அநு மணி மகர உத்கவ் ரங்க துர்ய அம்ருத அப்தே –102-

———-

அதர மதுர அம்போஜம் தத் கர்ண பாச ம்ருணாளிகா வலயம் அபி மாம் ஆஸ்தாம் ரெங்கேந்து வக்த்ர சர சிரம்
நயன சபரம் நாசா சைவால வல்லரி கர்ணிகா மகரம் அலக ஸ்ரேநீ பர்யந்த நீல வந ஆவலி –103-

திருமுகமான ஏரியில் -உதடுகள் தாமரை -கண்கள் மீன் -மூக்கு பாசிக்கொடி-கர்ணபூஷணம் மகர மீன்கள் -கேசங்கள் சோலைகள்

———

ரமயது ச மாம் கண்ட ஸ்ரீ ரெங்க நேது உதஞ்சித க்ரமுக தருண க்ரீவா கம்பு ப்ரலம்ப மலிம்லுச
ப்ரணய விலகத் லஷ்மீ விஸ்வம்பரா கர கந்தலீ கநக வலய கிரீடா சங்க்ராந்த ரேக இவ உல்லஸத் –104-

திருக்கழுத்தின் உள்ள பிராட்டி திருக்கை வளையல்களால் உண்டான ரேகைகளை அனுபவிக்கிறார்

————-

அதிஷ்டான ஸ்தம்பவ் புவந ப்ருது யந்த்ரஸ்ய கமலா கரேனா ஆலாநே அரி கரி கடா உந்மாத முசலவ்
ப்பணீந்திர ஸ்ப்பீத ஸ்ரக் வ்யதிகரித சந் நிக்த விபபவ் புஜவ் மே பூயாஸ்தம் அபயம் அபி ரங்க பிரணயிந –105-

—————

பிரதி ஜலதித வேலா ஸய்யாம் விபீஷண கௌதுகாத் புந இவ புரஸ் கர்த்தும் ஸ்ரீ ரங்கின ப்பணி புங்கவே
சமுபததத கஞ்சித் கஞ்சித் ப்ரசாரயத புஜ த்வயம் அபி சதா தாந ஸ்ரத்தாளு தீர்க்கம் உபாசமஹே –106-

—————

குஸூம பர அலசவ் ஸ்ப் படிக வேதி சயவ் விடபவ் அமரதரோ பரம் பரிஹஸன் ப்ருது ரங்க புஜ
பஹு மணி முத்ரிகா கநக கங்கண தோர்வலயை கிசலயி தோர்த்வயம் ப்பணிநி நிர்ப்பர ஸூப்தம் –107-

—————

மத் ரஷா விரத கௌதுகே ஸூ கடகே விக்ராந்தி ஐர்னே ஜபே
சார்ங்க ஜியாகின கர்க்க சிம்னி ஸூமந சரக் மோஹந மார்த்தவே
தோர்த் வந்த்வம் பஹு ச ப்ரலோப்ய கமலா லீலா உப தானம் பவத்
தத் சித்ர அலக முத்ரிதம் விஜயதே ஸ்ரீ ரெங்க சம் சங்கிந –108-

———————–

பவ ஆர்த்தா நாம் வக்த்ர அம்ருத ஸரஸி மார்க்கம் திசத் இவ
ஸ்வயம் வக்த்ரேண இதம் வரதம் இதி சந்தர்சிதம் இவ
கர அம்போஜம் பங்கேருஹ வநருஷா இவ பாடலம் இவ
ச்ரயாமி ஸ்ரீ ரெங்கே சயிது உபதாநீ க்ருதம் அஹம் –109-

—————-

கிரீடம் ஸ்ரீ ரெங்கே சயிது உபதாநீ க்ருத புஜ விதி ஈச அதீ சத்வாத் கடதே இதி ஸம்ஸ்ருஸ்ய வததி
நிஹீநாநாம் முக்க்யம் சரணம் இதி பாஹு ததிதர ஸ்ப் புடம் ப்ருதே பாத அம்புஜ யுகளம் ஆஜானு நிஹித–110-

——————–

மலயஜ சசி லிப்தம் மாலதி தாம தல்பம் ஸூ மணி சர விதாநம் கௌஸ்துப ஸ்வஸ்தி தீபம்
தனுஜ வ்ருஷ விஷாண உல்லேக சித்ரம்ச லஷ்மீ லலித க்ருஹம் உபாஸே ரங்க சர்வம் ஸஹ உரஸ் –111-

————-

ஹார ஸ்ப் பாரித பேநம் அம்சு லஹரீ மாலா ருத்தி முக்தாபல
ஸ்ரேநீ சீகர துர்த்திநம் தத இதோ வ்யாகீர்ண ரத்ன உத்கரம்
ஆவிர் கௌஸ்துப லஷ்மி ரங்க வஸதே நிஸ்ஸீம பூம அத்புதம்
வஷஸ் மந்த்ர மத்த்ய மாந ஜலதி ஸ்லாகம் விலோகே மஹி –112-

————

வக்ஷஸ்த் ஸ்தவ்யாம் துளசி கமலா கௌஸ்துபை வைஜயந்தீ
சர்வ ஈசத்வம் கதயதி தராம் ரங்க தாம்ந தத் ஆஸ்தாம்
கூர்ம வ்யாக்ரீ நக பரி மிலத் பஞ்ச ஹேதீ யசோதா
நத்தா மௌக்த்ய ஆபரணம் அதிகம் ந சமாதிம் திநோதி -113-

——————–

கியான் பர மம ஜகத் ஆண்ட மண்டலீ இதி அத்ருப்திதஸ் க்ருசிதம் இவ உதரம் விபோ
ரிரஷிஷா உசித ஜெகதீ பரம்பராம் பராம் இவ ப்ரதயதி நாபி பங்கஜம் –114-

—————-

த்ரிவித சித் அசித் ப்ருந்தம் துந்த அவலம்பி வலி த்ரயம் விகணயத் இவ ஐஸ்வர்யம் வ்யாக்க்யாதி ரங்க மஹே சிது
ப்ரணத வசதாம் ப்ரூதே தாமோதரத்வ கர கிண தத் உபய கிண ஆக்ருஷ்டம் பட்டம் கில உதர பந்தனம் –115–

————-

த்ரயா தேவா துல்யா த்ரிதயம் இதம் அத்வைதம் அதிகம்
த்ரிகாத் அஸ்மாத் தத்த்வம் பரம் இதி விதர்க்கான் விகடயன்
விபோ நாபீ பத்ம விதி சிவ நிதாநம் பகவத
தத் அந்யத் ப்ரூ பங்கீ பரவத் இதி சித்தாந்தயதி ந –116-

—————

கர்ப்பே க்ருத்வா கோப்தும் அநந்தம் ஜகத் அந்தஸ்
மஜ்ஜத் ப்ரம்யா வாஞ்ச்சதி சாம்யம் நனு நாபி
உத்க்ஷிப்ய ஏதத் ப்ரேஷிதும் உத்யத் ப்ரமி பூயம்
நாபீ பத்ம ரம்ஹதி ரங்க ஆயதன அப்தே–117

—————

மதம் இவ மது கைடபஸ்ய ரம்பா கரப கரீந்த்ர கர ஆபி ரூப்ய தர்ப்பம்
ஸ்ப்புடம் இவ பரி பூய கர்வ குர்வோ கிம் உபமிமீ மஹி ரங்க குஞ்ஜர ஊர்வோ—118-

—————

கடீ காந்தி ஸம்வாதி சாதுர்ய நீவி லசத் ரத்ன காஞ்சீ கலாப அநு லோபம்
மஹாப்ரம் லிஹந் மேரு மாணிக்ய சானூ இவ ஆபதி பீதாம்பரம் ரங்க பந்தோ –119

————-

பர்மஸ்தல அம்க பரிவேஷ இவ அம்பு ராஸே சந்த்யா அம்பு வாஹ நிகு ரம்பம் இவ அம்பரஸ்ய
சம்பா கதம்பகம் இவ அம்பு முச மந ந பீதாம்பரம் பிபதி ரங்க துரந்தரஸ்ய–120-

—————-

வை பூஷண்யாம் காந்திஸ் ஆங்கீ நிமக்நா விஸ்வத்ரீசீ க்வாபி சோந் மாத வ்ருத்தி
ஜாநே ஜானு த்வந்த்வ வார்த்தா விவர்த்த ஜாத ஸ்ரீ மத் ரங்க துங்க ஆலயஸ்ய –121-

——————-

ஸ்ரீ ரெங்கேசய ஜங்கே ஸ்ரீ பூமி ஆமர்ச ஹர்ஷ கண்ட கிதே
தத் கேளி நளின மாம்சல நால த்வய லலிதம் ஆசரத –122-

——————–

வந்தாரு ப்ருந்தாரக மௌலி மாலா யுஞ்ஜான சேத கமலா கரேப்ய
ஸங்க்ராந்த ராகவ் இவ பாத பத்மவ் ஸ்ரீ ரெங்க பர்த்து மநவை நவை ச –123-

—————–

யத் பிருந்தாவன பண்டிதம் தத் ரைவ யத் தாண்டவம் சிஷிதம்
யத் லஷ்மீ கர ஸுவ்க்க்ய சாக்ஷி ஜலஜ ப்ரஸ்ப்ரத் தமானருத்தி யத்
யத் பக்தேஷு அஜல ஸ்த்தலஞ்ஜம் யத் தூத்ய பிரசங்க உத் ஸூகம்
தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் வஹது ந ஸ்ரீ ரெங்கினோ மங்களம் –124-

————-

சிஞ்ஜான சுருதி சிஞ்ஜிநீ மணிரவை வஜ்ர அரவிந்த த்விஜ ஸ்சத்ரீ கல்பக சங்க சக்ர முகுரை தை தை ச ரேகா மயை
ஐஸ்வர்யேன ஜெயம் த்ரி விக்ரம முகம் குஷ்யத்பி ஆம்ரேடிதம் ஸ்ரீ ரெங்கேசய பாத பங்கஜ யுகம் வந்தாமஹே ஸூந்தரம் –125-

—————–

புநாநி புவனாநி அஹம் பஹு முகீ சதி சர்வ அங்குலீ
ஜலஜ் ஜலித ஜாஹ்நவீ லஹரி ப்ருந்த ஸந்தேஹதா
திவா நிசி ச ரங்கின ச சரண சாரு கல்பத்ரும
பிரவால நவ மஞ்ஜரீ நக ருசீ விகாஹே மஹி –126–

—————–

ஸ்ரீ ரெங்க இந்தோ பத கிசலயே நீல மஞ்ஜீர மைத்ர்யா
வந்தே வ்ருந்த பிரணயி மதுபவ்ராத ராஜீவ ஜைத்ரே
நித்ய அப்யர்ச்சா நத விதிமுக ஸ்தோம சம் சய்யா மாநை
ஹேம அம்போஜை நிபிட நிகடே ராம சீதா உப நீதை –107-

ஸ்ரீ பெருமாளும் ஸ்ரீ சீதாப்பிராட்டியும் சமர்ப்பித்த பொன்னாலான தாமரை மலர்கள் நிரம்பி உள்ள திருவடிகளை
வணங்குவதாக அருளிச் செய்து பூர்வ சதகத்தை நிகமிக்கிறார்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம்–பூர்வ சதகம்–ஸ்லோகங்கள்–1-60-

November 8, 2019

ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருக் கோஷ்ட்டியூரில் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் திரும்பி வரும் போது திருக் காவேரி தொடக்கமாக
ஸ்ரீ ரெங்கத்தை வருணிக்க படி எழுந்து அருளினார்
பூர்வ சதகம் -127-ஸ்லோகங்கள்
உத்தர சதகம் -105-ஸ்லோகங்கள்

ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யா ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோஹித
ஸ்ரீ வத் சாங்க ஸூதா ஸ்ரீ மாந் ஸ்ரயசே மேஸ்து பூயஸே

————

ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ந மிஸ்ரேப்ய நம உக்தீம் அதீ மஹே
யத் உக்தயஸ் த்ரயீ கண்டே யாந்தி மங்கள ஸூத்ரதாம் –1-

——-

ராமானுஜ பதச் சாயா கோவிந்த ஆஹ்வா அநபாயிநீ
தத் ஆயத்த ஸ்வரூபா சா ஜீயாத் மத் விஸ்ரமஸ்த் தலீ-2-

———-

ராமானுஜ முனி ஜீயாத் யோ ஹரேர் பக்தி யந்த்ரத
கலி கோலாஹல கிரீடா முதாக்ரஹம் அபாஹரத்–3-

————–

விதாய வைதிகம் மார்க்கம் அகௌதஸ் க்ருத கண்டகம்
நே தாரம் பகவத் பக்தேர் யாமுநம் மநவாமஹை -4-

————-

நவ்மி நாத முனிம் நாம ஜீமுதம் பக்தி அவக்ரஹே
வைராக்ய பகவத் தத்வ ஞான பக்தி அபி வர்ஷுகம் –5-

———

ரிஷிம் ஜூஷாமஹே க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வம் இவோதிதம்
சஹஸ்ர சாகரம் ய அத்ராஷீத் த்ராவிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் –6-

———

நம ஸ்ரீ ரெங்க நாயக்யை யத் ப்ரூ விப்ரம பேதத
ஈச ஈஸிதவ்ய வைஷம்ய நிம்ந உந்நதம் இதம் ஜகாத் -7-

————

ஸ்ரீ ஸ்தந ஆபரணம் தேஜஸ் ஸ்ரீ ரெங்கேசயம் ஆஸ்ரயே
சிந்தாமணிம் இவை உத்வாந்தம் உத்ஸங்கே அநந்த போகிந –8-

————-

அஸ்தி வஸ்து இதம் இத்தந்த்வ பிரசங்க்யாந பராங்முகம்
ஸ்ரீ மதி ஆயதநே லஷ்மீ பத லாஷா ஏக லக்ஷணம் –9-

————-

லஷ்மீ கல்ப லதா உத்துங்க ஸ்தந ஸ்தாபக சஞ்சல
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ப்ருங்க மே ரமதாம் மாநச அம்புஜே –10-

———-

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீஸ்தந கஸ்தூரீ மகரீ முத்ரித உரச
ஸ்ரீ ரெங்கராஜாத் சரதஸ் சதம் ஆஸாஸ் மஹேதமாம் –11-

————–

பாது ப்ரணத ரஷாயாம் விலம்பம் அஸஹந் இவ
சதா பஞ்சாயுதீம் பிப்ரத் ச ந ஸ்ரீ ரெங்க நாயக—12-

————-

அமதம் மதம் மதம் அத மதம் ஸ்துதம் பரி நிந்திதம் ஸ்பவதி நிந்திதம் ஸ்துதம்
இதி ரெங்கராஜம் உதஜூ குஷத் த்ரயீ ஸ்துமஹே வயம் கிம் இதி தம் ந சக்நும –13-

————–
யதி மே சஹஸ்ர வதந ஆதி வைபவம் நிஜம் அர்ப்பயேத் ச கில ரெங்க சந்த்ரமா
அத சேஷவத் மம ச தத்வத் ஏவ வா ஸ்துதி சக்தி அபாவ விபவே அபி பாகிதா -14-

—————

ச அங்க வேத யதிவா ந கிலேதி வேத சந்தேக்தி அநர்க்க விதம் ஆத்மநீ ரங்க நாதம்
ஸ்த்தாநே தத் ஏஷ கலு தோஷ மலீம ஸாபி மத் வாக்பி ஐசம் அதி சாயநம் ஆ வ்ருணோதி –15-

ஸ்துதிக்க சக்தியும் அதிகாரமும் இல்லை என்றார் கீழ் இரண்டாலும் –
இதில் தம்மிடம் ஞான சப்த அர்த்த தோஷங்கள் இருந்தாலும் அன்பும் பரிவும் கொண்டு –
இளைய புன் கவியாய் இருந்தாலும் இனியவாறே கொள்கிறான்

————–

ஸ்வம் சம்ஸ்க்ருத திராவிட வேத ஸூக்தை பாந்தம் மத் உக்தை மலிநீ கரோதி
ஸ்ரீ ரெங்க கம்ர கலபம் க ஏவ ஸ்நாத்வா அபி தூளீ ரசிகம் நிஷேத்தா –16-

யானை குளித்து வரும் பொழுது புழுதியை மேலே போட்டுக் கொள்ளுவது போலே
ஸ்ரீ ரெங்கன் எனது புன்சொற்களையும் போக்யமாகக் கொள்கிறான்

—————-

கிந்து பிரபத்தி பல தாரித விஷ்ணு மாய மத் வம்சய ராஜ குல துர் லலிதம் கில ஏவம்
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ கமலா பத லாலிதத்வம் யத்வா அபராத்யதி மம ஸ்துதி சாஹசே அஸ்மின் –17-

தமது குல பெருமையும் -திவ்ய தம்பதிகளால் -ஸ்வீ காரம் பெற்றதாலும் -இவ்வாறு ஸ்திதிக்கப் பண்ணிற்று

————–

நாதஸ்ய ச ஸ்வ மஹிம அர்ணவ பாரத்ருஸ்வ
விஞ்ஞான வாக் விலஸிதம் ஸஹதே ந வேத
ஆபேஷிகம் யதி தத் அஸ்தி மாம் அபி தேந
ஸ்ரீ ரங்கிண ஸ்துதி விதவ் அஹம் அத்யகார்ஷம் -18- ஸ்துதிக்க அதிகாரம் பெற்றேன் என்கிறார்

————–

அந் யத்ர அதத் குண யுக்தி பகவதி ந தத் உத்கர்ஷ ஸுவ்ர்யை பரேஷாம்
ஸ்துத் யத்வாத் யாவத் அர்த்தா பணிதி அபி ததா தஸ்ய நிஸ்ஸீமகத்வாத்
ஆம்நாயாநாம் அசீம் நாம் அபி ஹரி விபவே வர்ஷ பிந்தோ இவ அப்தவ்
சம்பந்தாத் ஸ்வாத்ம லாப நது கபளநத ஸ்தோது ஏவம் ந கிம் மே –19-

மழை துளிகள் கடலில் விழுந்து ஸ்வரூபம் பெறுமா போலே வேதங்கள் ஸ்துதித்து ஸ்வரூபம் பெறுமே-
அதே போலே நானும் ஸ்துதிக்கிறேன்

————————–

காவேரீம் அவகாஹிஷீய பகவன் போக அந்தராயீ பவத்
கர்ம கிலேச பல ஆசய பிரசமந உத்வேல அமல ஸ்ரோதசம்
ஐந்தோ சம்சரத அர்ச்சிராதி சரணி வ்யாசங்க பங்காய யா
லோகே அஸ்மின் விரஜா இவ வேல்லிதஜலா ஸ்ரீ ரெங்கம் ஆலிங்கதி–20-

லோக உஜ்ஜீவன காவேரியே விரஜா –தீர்த்த தமம்–திருவாராதன தீர்த்தமும் கொடுக்கும் -இவனே பர வாஸூதேவன்
கல்யாண சீர் வரிசைகளை அழகிய மணவாளனுக்கு கொணர்ந்து -திருக் காவேரியை ஸ்துதிக்கிறார்

—————–

துக்த அப்தி ஜெநநோ ஜெநநீ அஹம் இயம் ஸ்ரீ ஏவ புத்ரீ வர
ஸ்ரீ ரெங்கேஸ்வர ஏதத் அர்ஹம் இஹ கிம் குர்யாம் இதி ஏவ ஆகுலா
சஞ்சத் சாமர சந்த்ர சந்தன மஹா மாணிக்யா முக்தா உத்கராந்
காவேரீ லஹரீ கரைஸ் விதததீ பர்யேதி
சா சேவ்யதாம் —21-

கடல் நதிகளின் பதி -திருப்பாற்கடலில் வெளிப்பட்ட பிராட்டிக்கு தாய் அன்றோ இவள்
மருமகனான அழகிய மணவாளானுக்கு-சாமரங்கள் -பச்சைக்கற்பூரம் -சந்தனமரங்கள் -மாணிக்கங்கள் -முத்துக்கள் –
இவற்றை அலைகளாகிய கைகளால் ஏந்தி வர -அரங்கன் தொண்டில் ஈடுபட்ட காவேரியை
அனைவரும் நாடி வணங்கி நீராட வேண்டும்

—————————————

தீர்த்தம் கந்ததி பாதி நந்தன தரூன் ரத்த்யா அங்கணாநி உஷதி
ஸ்நாநீய அர்ஹண பாநவாரி வஹதி ஸ்நாத புநீதே ஜனான்
ஸ்யாமம் வேதரஹ வ்ய நக்தி புவிநே பேநைர் ஹசந்தீ இவ தத்
கங்காம் விஷ்ணு பதீத்வ மாத்ரமுகராம் ஹேம ஆபகா ஹந்து அகம் –22-

தீர்த்த தமம் –நந்தவன போஷகம் –திருவீதிகளையும் நனைத்து -திரு மஞ்சனம் திரு ஆராதனம் தீர்த்தமும் கொடுத்து –
கைங்கர்யங்களில் ஈடுபட்டு உகந்து நுரைகளாகிற புன்னகை காட்டும் –
ஒரு க்ஷண ஸ்ரீ பாத சம்பந்தத்தால் பெருமை வாய்ந்தது என்று அஹங்கரித்து இருக்கும் கங்கையிலும் சீரியவள் அன்றோ காவேரி –
இப்படிப்பட்ட காவேரி நம் பாபங்களைப் போக்கட்டும்

—————————-

அ கணித குண அவத்யம் சர்வம் ஸ்திரத்ரஸம் அப்ரிதிக்ரியம்
அபி பயஸ் பூரைஸ் ஆப்யா யந்தீ அநு ஜாக்ரதீ
ப்ரவஹதி ஜகத் தாத்ரீ பூத்வா இவ ரங்கபதே தயா
சிசிர மதுர அகாதா சா ந புநாது மருத் வ்ருதா–23-

கர்ம பலனாக ஸ்தாவரங்கள் –பிராயச்சித்தம் செய்யத் தகாதவை –
அவற்றுக்கும் தாய் பாலூட்டுமா போலே நீர் மூலம் மகிழ்ச்சி யூட்டும்-
நம்பெருமாள் கருணை போலே எங்கும் சூழ்ந்து இருக்கும் -குளிர்ந்த இனிமையான
காவேரி நம்மை தூய்மைப்படுத்தட்டும் –

—————————-

தரள தனு தரங்கை மந்தம் ஆந்தோளியமாந
ஸ்வ தட விட பிராஜீ மஞ்ஜரீ ஸூப்த ப்ருங்கா
ஷிபது கநக நாம்நீ நிம்நகா நாளிகேர
க்ரமு கஜ மகரந்தை மாம்ச லாபா மதம்ஹ–24-

சோலைகளில் மெதுவாக மோத–மலர்க் கொத்துக்கள் அசைந்தாட -வண்டுகள் இனிமையாக உறங்க –
மகரந்தம் பெருகும்படி செய்கிறது
கநக நாம்நீ-பொன்னி -நம் பாபங்களை கழுவட்டும்

———————————

கதள வகுள ஜம்பூ பூக மாகந்த கண்ட்ட
த்வயஸ சரஸ நீராம் அந்தரா ஸஹ்ய கன்யாம்
பிரபல ஜல பிபாசா லம்பமநா அம்புத ஒக
பிரமகர தரு பிருந்தம் வந்த்யதாம் அந்த ரீபம் –25-

வாழை -மகிழ -நாவல் -பாக்கு -மரங்களின் கழுத்து அளவு -பார்க்கும் பொழுது மேகங்கள் தாக சாந்திக்காக
வந்து நிற்பது போலும் இருக்குமே மரங்கள்
சோலைகளால் சூழப்பட்ட திருவரங்கம் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும்

—————–

யத் விஷ்ணோ பதம் அதம பரோரஜஸ் அக்ர்யம்
முக்தா நாம் அநு விரஜம் விதீப்ரம் ஆஹு
தத் புண்யம் புளிநம் இதந்த்யா அந்ய மத்யே
காவேரி ஸ்ப்புரதி தத் ஈஷிஷீய நித்யம் –26-

முக்தாத்மா செல்லும் பரமபதம் போலே மணல் குன்று -முக்குணங்கள் அற்றது –
எப்போதும் கண்டு மகிழும்படி இருக்க வேண்டும் –

———————-

த்ரய்யந்த ப்ரஹதி மதீஷு வைஷ்ணவாநாம்
ப்ராப்யஸூ பிரசுர பவ ச்ரம அபஹாஸூ
காவேரீ பரிசரதாஸூ பாவநீஷு
ஸ்ரீ ரெங்க உபவன தடீ ஷூ வர்த்திஷீய –27-

சோலைகளின் வர்ணனை தொடக்கம் –

———————

ஸ்ப்புரித சபர தீர்யத் நாளிகேரீ குளுச்ச ப்ரஸ்ருமர
மது குல்யா வர்த்தித அநோக ஹாநி
ரதிம் அவிரதி ரங்க ஆராம் ரம்ய ஸ்த்தலாநி க்ரமுக
பனச மோஸா மேஸகாநி க்ரியாஸூ –28-

பெரிய மீன்கள் துள்ள -அவை மோதி இளநீர் பொலிய அதுவே விளைநீராக வளரும்
பாக்கு பலா வாழை மரங்கள் சூழ்ந்து -கறுத்த இனிமையான சோலைகள்

———————-

அதி பரம பதம் புரீம் அயோத்யாம் அம்ருத வ்ருதாம் அபராஜிதாம் உசந்தி
புளிநம் உபரி ரங்கராஜ தாநீ பிசிதத்ருஸாம் அபி சா புரஸ் ஸகாஸ்தி–29-

மூன்று ஸ்லோகங்களால் திருவரங்க வர்ணனை –
பரமபதம் அயோத்யா அபராஜிதை –போன்றதே திருவரங்கம் காவேரியின் மணல் கரையில் வந்து நின்றது –

————————

பவ பதம் அபி திவ்ய தாம கர்த்தும் தத் உபய தந்த்ரித ஹர்ம்ய மாலிகா இவ
பவந மணி தலை விஜ்ரும்ப மாணா ஜயதி தராம் இஹ ரெங்கராஜ தாநீ –30-

உயர்ந்த மாட மாளிகைகள் -ரத்தினங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மேல் தளங்கள் –
உபய விபூதியையும் இணைக்கும் -ஸ்ரீ ரெங்கராஜன் செங்கோல் கொண்டு ஆளும் நகரம்

—————————–

மணி மகரருஸீ விதத்ய பாஸாந் விஸ்ரு மரகேது
கரைஸ் ம்ருகம் ஹிமாம்சோ
ஸ்ரீ ய இவ நவ கேளயே ஜிக்ருஷு
ஸூ கயதி ரங்க புரீ சகாசதீ ந –31-

மாளிகைகளில் மகர தோரணங்கள் –அவை கட்டப்பட்ட கொடிக்கம்பங்கள் கைகள் போலே —
ஸ்ரீ ரெங்கநாச்சியார் விளையாடி மகிழ – ஸ்ரீ ரெங்கம் என்ற பெண் சந்திரனில் உள்ள மாயமானைப் பிடிக்கும்
வலை போலே உள்ளன -நம்மையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய படி

——————

ஜனபத சரித் அந்தரீப புஷ்யத் புர பரிபாலந நித்ய ஜாக ரூகாந்
ப்ரஹரண பரிவார வாஹந ஆட்யாந் குமுத முகாந் கண நாயகாந் நமாமி –32-

குமுதாதி கண நாதர்கள்–ஆயுதங்கள் பரிவாரங்கள் -வாகனங்கள் உடன் ரக்ஷணத்தில் மும்முரமாக உள்ளனர் –

————————

அஹ்ருத சஹஜ தாஸ்யா ஸூரயா ஸ்ரஸ்த பந்தா
விமல சரம தேஹா இதி அமீ ரங்க தாம
மஹித மனுஜ திர்யக் ஸ்த்தா வரத்வா சந்த
ஸூ நியதம் இதிஹ ஸ்ம ப்ராஹு ஏப்ய நம ஸ்தாத் –33-

நித்யர் முக்தர் முமுஷுக்கள் அனைவரும் மனுஷ்ய ஸ்தாவர ஜங்கம பிறவி ஏற்று இங்கே கைங்கர்யம் செய்கிறார்கள்
அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள்

————————–

ஸ்ரீ ரெங்க திவ்ய பவனம் புவி கோபுராணாம்
பிரகாரி தேந நிகரேண கருத்மதா இவ
பார்ஸ்வ பிரசாரித பதத்ர புடேந பக்த்யா
நாநாத நூபி உப கூடம் உபக்நயாம –34-

திரு மதிள்கள் பெரிய திருவடி சிறகுகளை விரித்து ஸ்ரீ ரெங்கம் பெரிய கோயிலை மறைத்து ரக்ஷிப்பது போல் உள்ளது –
இந்த பெரிய கோயிலை நாம் பற்றுக் கொம்பாகக் கொள்வோம்

—————-

பிராகார மத்யே அஜிர மண்டபே உக்த்யா சத்வீப ரத்நாகர ரத்ன சைலா
சர்வம் சஹா ரங்க விமாந சேவாம் ப்ராப்தா இவ தத் மந்திரம் ஆவி ரஸ்து–35-

ஏழு த்வீபங்கள் –ஏழு சமுத்திரங்கள் -மஹா மேரு இவற்றுடன் கூடிய ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டியே இங்கே தரிசிக்க வந்தாள் போலும்
பிரகாரங்களே சமுத்திரங்கள் –இணைக்கும் பகுதிகள் த்வீபங்கள் -கோபுர மண்டபங்களே மேரு –

——————–

ஜித பாஹ்ய ஜின ஆதி மணி ப்ரதிமா அபி வைதிகயந் இவ ரங்க புரே
மணி மண்டப வப்ர கணாந் விதநே
பரகால கவி ப்ரணமே மஹி தாந் —36-

ஜைனாதி பாஹ்யர்களுக்கு யமன் போலே திருமங்கை ஆழ்வார் வாதத்தால் ஜெயித்து அவர்கள் விக்ரஹங்களையும்
வைதிகமாக மாற்றவே மதில்களையும் மண்டபங்களையும் அமைத்தார்

—————————

ஸ்மேர ஆநந அஷி கமலை நமத புநா நாந்
தம்ஷ்ரா கதா ப்ருகுடிபிர் த்விஷத துநாநாத்
சண்ட ப்ரசண்ட முகத ப்ரணமாமி ரங்க
த்வார ஆவளீஷு சதஸ்ருஷு அதிகார பாஜ –37–

கோரைப் பற்களாலும் புருவ நெறிப்பாலும் அடியார் விரோதிகளை அச்சம் கொள்ளச் செய்கின்றனர்
தெற்கு வாசல் –பத்ரன் -ஸூ பத்ரன் /வடக்கு வாசல் -தாத்ரு –விதாத்ரு /
மேற்கு வாசல் -ஜெயன் விஜயன் /கிழக்கு வாசல் -சண்டன் -ப்ரசண்டன்

————————–

சர்வ ஆத்ம சாதாரண நாத கோஷ்ட்டி
பூரே அபி துஷ்பூர மஹாவகாசம்
ஆஸ்த்தாநம் ஆனந்த மயம் சஹஸ்ர
ஸ்தூணாதிநா ஆம் நாதம் அவாப்நவானி –38-

பரந்த திரு மா மணி மண்டபம் -ஆயிரம் கால் மண்டபத்தை அடைவேன் –

——————–

விஹரதி ஹரவ் லஷ்ம்யா லீலா ஆதபத்ர பரிஷ்க்ரியா
விநிமயவிதா ஸூநா ஸூநிக்ரியா சபல உத்பலாம்
அத முனி மந பத்மேஷு அப்ஜா ஸஹாய விஹாரஜ
ஸ்ரமஹர தடீம் யாம தாம் ஜந்தவீம் அரவிந்திநீம் –39-

அடியவர் ஹ்ருதய தாமரையில் வீற்று இருந்த களைப்பு தீர பிராட்டியுடன் சந்த்ரபுஷ்கரணியில் ஜலக்ரீடை –
மலர்கள் குடை போலவும் -லீலைக்கும் -அலங்காரத்துக்கும் இங்குள்ளன –
அவன் களைப்பையும் தீர்க்க வல்லதான சந்த்ர புஷ்கரணியை அடைவோம்

—————————————-

தாப த்ரயீம் ஜந்தவ புஷ்கரண்யாம் நிமஜ்ஜ்ய நிர்வாபயிதாஸ்மி
அப்யாஸத அபாம் அகமர்ஷ்ணீனாம் சந்த்ரஸ் ஸூதா தீதிதிதாம் அவாப –40-

சந்திரன் ஷயம் நீங்கப் பெற்றது போலே நாமும் தாபத்ரய வேதனையைப் போக்கி கொள்ள நீராடுவோம்

—————-

பூர்வேண தாம் தத்வத் உதார நிம்ன பிரசன்ன சீத ஆசய மக்ந நாதா
பராங்குச ஆத்யா ப்ரதமே புமாம்ச நிஷே திவாம்ச தச மாம் தயேரந்–41-

கிழக்கு கரையில் ஆழ்வார்கள் சேவை பெறுவோம்

—————–

ஆதார ஸக்திம் உபரி ப்ரக்ருதிம் பரேண தாம் கூர்மம் அத்ர பணிநம் ப்ருத்வீம் ப்பணாஸூ
ப்ருத்த்யாம் பயோதிம் அதிதத் நளிநம் நிதாய ஸ்ரீ ரெங்க தாம ஸூ நிவிஷ்டம் அபிஷ்டவானி -42-

அடுத்த நான்கு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ ரெங்க விமான அனுபவம் –பகவத் சக்தி -அதன் மேல் ப்ரக்ருதி மண்டலம் —
கூர்மம் -ஆதிசேஷன் -படங்கள் மேல் பூமி -அதன் மேல் சமுத்திரம் -அதன் மேல் எட்டு தள தாமரை –
அதன் மேல் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் -ஸ்துதிப்போம்

——————————–

பரேண நாகம் புரி ஹேம மய்யாம் ய ப்ரஹ்ம கோச அஸ்தி அபராஜிதா ஆக்க்ய
ஸ்ரீ ரெங்க நாம்நா தம் அபவ்ருஷேயம் விமான ராஜம் புவி பாவயானி –43-

—————-

அநாதி ஆம்நாதத்வாத் புருஷ ரஸநா தோஷ ரஹிதம்
ஜனே தாம்ஸ்தாந் காமாந் விததத் அபி சாயுஜ்ய ஹ்ருதயம்
அசந்தேஹ அத்யாஸம் பகவத் உப லம்ப ஸ்த்தலம் அமீ
ப்ரதீம ஸ்ரீ ரெங்கம் சுருதிசத சமாநருத்தி சரணம் –44-

வேதங்கள் போலவே ஸ்ரீ ரெங்க விமானமும் – அபவ்ருஷேயம்–மோக்ஷ ப்ரதம்–
ஸ்ரீ ரெங்கனையே காட்டிக் கொடுக்கும் -இத்தையே புகலிடமாகக் கொள்வோம்

———————

அபி பணிபதி பாவாத் சுப்ரம் அந்த சயாளோ மரகத ஸூ குமாரை ரங்க பர்த்து மயூகை
சகல ஜலதி பாநஸ்யாம ஜீமுத ஜைத்ரம் புளக யதி விமானம் பாவநம் லோசநே ந–45-

ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் -ஆதிசேஷன் ஸ்வரூபம் -வெண்ணிறம் -ஆயினும் மரகத அழகிய மணவாளன்
உள்ளே இருப்பதால் கடல் நீர் முழுவதும் பருகிய கறுத்த மேகம் போன்று உள்ளது –
கண்களுக்கு குளிர்ந்து மயிர்க்கூச்சல் எடுக்க வைக்கும்

—————————-

வ்யாபி ரூபம் அபி கோஷ்பத யித்வா பக்த வத்ஸல தயா உஜ்ஜீத வேலம்
தத் த்விஷந்த ரூப ந் ரூ கேசரி ரூபம் கோபுர உபரி விஜ்ரும்பிதம் ஈடே –46-

மேட்டு அழகிய சிங்கர் -அனுபவம் இதிலும் அடுத்தும் –

—————–

அஹம் அலம் அவலம்ப சீததாம் இதி அஜஸ்ரம் நிவஸத் உபரிபாகே கோபுரம் ரங்க தாம்ந
க்வசந ந் ரு பரிபாடீ வாசிதம் க்வாபி ஸிம்ஹ க்ரம ஸூரபிதம் ஏகம் ஜ்யோதி அக்ரே ஸகாஸ்தி –47-

————

சம்சோத்ய பாவந மநோ ஹர த்ருஷ்ட்டி பாதை தேவாய மாம் அபி நிவேதயதாம் குரூணாம்
சவ்ய உத்தரே பகவதஸ் அஸ்ய கடாக்ஷ வீஷா பங்க்திம் பிரபத்ய பரித பரித பவேயம் —48-

பூர்வாச்சார்யர்களை அடியேனை கடாக்ஷித்து கைங்கர்யத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக ஆக்கி அருளினார்கள் –
அவர்கள் திருவடிகளை சரணமாகப் பற்றி வலம் வருவோம் –

————–

ஸ்ரீ ரெங்கராஜ கர நம்ரித சாகி காப்யஸ் லஷ்ம்யா ஸ்வ ஹஸ்த கலித ஸ்ரவண அவதம்சம்
புந்நாக தல்லஜம் அஜஸ்ர சஹஸ்ர கீதீ ஸேக உத்த்த திவ்ய நிஜ ஸுவ்ரபம் ஆமநாம –49-

புன்னை மர அனுபவம் -அரங்கன் கிளையை வளைக்க பிராட்டி மலர் கொய்யும் படியும் –
திருவாய் மொழி நறுமணம் பரவியும் உள்ளதே -ஸ்துதிப்போம்

—————–

ஸ்ரீ ரெங்க சந்த்ர மசம் இந்திரியா விஹர்த்தும் விந் யஸ்ய விஸ்வ சித் அசித் நயன அதிகாரம்
ய நிர்வஹதி அநிசம் அங்குளி முத்ரயா ஏவ ஸேநாந்யம் அந்ய விமுகா தம் அசிச் ரியாம -50-

ஸ்ரீ விஷ்வக் சேனரை ஸ்துதிக்கிறார்

—————-

ஸைன்ய துரீண ப்ராண ஸஹாயம் ஸூத்ரவதீம் ஆஸீஸ்ரியம்
ஸ்ரீ பத லாஷா லாஞ்ச்சித சேவா ப்ரோத லசத்தோர் வல்லி விலாசம் –51-

ஸூத்ரவதி தேவியை ஸ்துதிக்கிறார்

————-

விததது ஸூகம் விஷ்வக்ஸேனஸ்ய தே ப்ரதமே படா
கரி முக ஜயத்ஸேநவ் காலாஹ்வ ஸிம்ஹ முகவ் ச ந
ஜகதி பஜதாம் தத் தத் ப்ரத்யூஹதூல தவாநலா
திசி திசி திவா ராத்ரம் ஸ்ரீ ரெங்க பாலந கர்மடா –52-

கஜானனன்-ஜயத் ஸேநன்-ஹரி வக்த்ரன் -கால ப்ரப்ருதி –நால்வரும் நமக்கு நன்மை அளிக்கட்டும்

—————-

சுருதி மயம் அதி ஹர்ஷ ப்ரசர்ய ஸ்மேர வக்த்ரம்
மணி முகுரம் இவ அக்ரே மங்களம் ரங்க தாம்ந
சரணம் அபிகதா ஸ்ம யத்ர ரூப ஸ்வரூப
ஸ்வ குண மஹிம தர்சீ மோததே ரங்க ஸாயீ–53-பெரிய திருவடியை ஸ்துதிக்கிறார்

————–

தார்ஷ்ய பக்ஷ திவத் தஸ்ய வல்லபாம் ருத்ராய ஸஹ ஸூ கீர்த்திம் அர்ச்சயே
ஹர்ஷ பாஷ்யம் அபி கீர்த்திம் அர்த்திதாம் யந் முகேந கமலா கடாக்ஷயேத்–54-

ஸூகீர்த்தி- ருத்ரை -பெரிய திருவடியின் தேவிமார்கள் ஸ்துதி

—————–

ஸ்வ அஸ்த்ர ரூப ஸ்ப்புரத் மௌலி மா சப்த இதி உத்துநாநாம் ஸூராந் தர்ஜநீ முத்ரயா
நாத நித்ரா உசித உந்நித்ர தாம்ர ஈஷனாம் சஞ்சரந்தீம் ஸ்தும தாம் ச பஞ்சாயுதீம் –55- பஞ்சாயுத ஸ்துதி

————-

அஸ்த்ரக்ராம அக்ரேசரம் நாத வீஷா சீது ஷீப உத்வேல ந் ருத்த அபிராமம்
சக்ரம் தைத்யச்ஸேத கல்மாஷித அங்கம் பிராம்யத் ஜ்வாலா மாலபாரி ப்ரபத்யே –56-

சக்கரத்தாழ்வார் ஸ்துதி -கடாக்ஷ அம்ருதம் சதா பருகி மதம் கொண்டு நர்த்தனம் பண்ணுகிறான்
இரத்தக்கறை கொண்ட திருமேனி -கொழுந்து விட்டு எறியும் ஜ்வாலை –

—————–

ஹநுபூஷ விபீஷணயோ ஸ்யாம் யதமவ் இஹ மோக்ஷம் உபேஷ்ய
ரகு நாயக நிஷ்க்ரய பூதம் புவி ரங்க தனம் ரமயதே–57-திருவடி விபீஷண ஸ்துதி

——————

இத பஹி பஞ்ச பராஞ்சி கானி ப்ரத்யஞ்சி தானி ஸ்யு இத அந்த இத்த்தம்
ஓவ்பாதி கேப்ய நிருபாதி போக்யே ப்ரத்யாஹரத் வேத்ரவரம் வ்ரஜாமி –58-

திருப்பிரம்பு அனுபவம் -விஷயாந்தரங்களில் இருந்து நம்மை மீட்டு –
அநந்யராக உள்ளவராக ஆக்கி -அரங்கன் இடம் சேர்த்து அருளும்

———————–

சேஷசய லோசந அம்ருத நதீ ரய ஆகுலித லோலமாநாநாம்
ஆலம்பம் இவ ஆமோத ஸ்தம்ப த்வயம் அந்தரங்கம் அபியாம -59-

திரு மணத் தூண்களே பற்றுக்கோலாக அழகு வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்து உள்ள நாம் தரித்து நிற்போம்

————–

ஸ்ரீ ரெங்க அந்தர் மந்திரம் தீப்ர சேஷம் ஸ்ரீ பூமி தத் ரம்ய ஜாமாத்ரு கர்ப்பம்
பஸ்யேம ஸ்ரீ திவ்ய மாணிக்ய பூஷா மஞ்ஜூ ஷாயா துல்யம் உந் மீலி தாயா -60-

மூலஸ்தான ஸ்துதி -ஆதிசேஷன் -உபய நாச்சியார் சமேத நம் பெருமாள் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாரின் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள திரு ஆபரண பெட்டி போன்ற கர்ப்ப க்ருஹம்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—51-61-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 7, 2019

சஞ்சீவயந் நபி ம்ருதம் ஸூதம் உத்தராயா சாந்தீபிநேஸ் சிர ம்ருதம் ஸூதமா நயம்ச் சா
தாம்நோ நிஜாத் த்விஜ ஸூதாந் புநர் ஆநயந் வா ஸ்வாமேவ தாம் தநுமஹோ கதம் ஆநயஸ் த்வம் –51-

ம்ருதம்–செத்துக் கிடந்த
உத்தராயா -ஸூதம் -உத்தரையின் சிறுவனை
சஞ்சீவயந் நபி –பிழைப்பியா நின்றும்
சிர ம்ருதம்-நெடு நாளைக்கு முன் செத்துக் கிடந்த
சாந்தீபிநேஸ் ஸூதம் ஆநயம்ச் சா –சாந்தீபினி புத்ரனை மீட்டுக் கொண்டு வாரா நின்றதும்
தாம்நோ நிஜாத் -தன்னுடைச் சோதியில் நின்றும்
த்விஜ ஸூதாந் புநர் ஆநயந் வா –வைதிக புத்திரர்களை மீட்டுக் கொணரா நின்றும் இருந்த நீ
ஸ்வாமேவ தாம் தநும் –அவர்களுடையதான அந்த சரீரத்தையே
கதம் ஆநயஸ் த்வம் –அஹோ –எப்படிக் கொண்டு வந்தாய் –ஆச்சர்யம்

மருமகன் தன் சந்ததியை உயிர் மீட்டு –உத்தரை தன் சிறுவனையும் உய்யக் கொண்ட உயிராளன்
யதி மே ப்ரஹ்மசர்யம் ஸ்யாத் மயி சத்யம் ச திஷ்டதி–அவ்யாஹதம் மம ஐஸ்வர்யம் தேந ஜீவது பாலக —
என்று அருளிச் செய்து
பாதேந கமலாபேந பிரம்மா ருத்ர அர்ச்சிதேந ச பஸ்பர்ச புண்டரீகாக்ஷ ஆபாத தல மஸ்தகம் –
திருவடியால் ஸ்பர்சிக்க பரீஷீத்-நாமகரணம் ஆயிற்றே

சாந்தீபிநேஸ் சிர ம்ருதம் –மாதவத்தோன் புத்திரன் போய் மறி கடல் வாய் மாண்டானை ஓதுவித்த
தக்கணையா உருவுருவே கொடுத்தான்
தம் பாலம் யாதநா ஸம்ஸ்தம் யதா பூர்வ சரீரிணம்-பித்ர் பிரதத்வான் கிருஷ்ண
ஸூதமா நயம்ச் சா
தாம்நோ நிஜாத் த்விஜ ஸூதாந் புநர் ஆநயந் வா -சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில்
வைதிகம் பிள்ளைகளை உடலோடும் கொண்டு கொடுத்தவன்
ஸ்வாமேவ தாம் தநுமஹோ கதம் ஆநயஸ் த்வம்–அகடி கடநா சாமர்த்தியத்தால் அன்றோ கொணர்ந்தாய்

————

அத்யாபி நாஸ்த் யுபரதி த்ரிவித அபசாராத் பாப பரே நிபதி தோஸ்மி தமஸ்ய பாரே
ஏதாத்ருஸ அஹம் அகதிர் பவதோ தயாயா பாத்ரம் த்வதீய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே –59-

த்ரிவித அபசாராத் –மூன்று வித அபசாரங்களில் நின்றும்
யுபரதி-அத்யாபி நாஸ்த்–ஒழிந்தமை இன்றைக்கும் இல்லை
பாப பரே அபாரே தமசி –பாபியான அடியேன் மஹத்தாயும் துஸ்தரமுமாயும் இருக்கிற அஞ்ஞானத்தில்
நிபதி தோஸ்மி–விழுந்து கிடக்கிறேன்
ஏதாத்ருஸ –இப்படிப்பட்டவனாய்
அகதிர் –உபாயான்தர ஸூந்யனாய்
பவதோ தயாயா பாத்ரம் –உன் அருளுக்கு பாத்திரமாய் இருக்கிற
அஹம்-அடியேன்
த்வதீய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே –உன் திருவடிகளை சரணம் புகுகிறேன்

கீழ் ஸ்லோகத்தோடே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதா அனுபவம் தலைக்கட்டி அருளி –
பகவத் குணங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாய் உள்ள ஸ்வ கீய குண அநுஸந்தானம்–தம்முடைய தண்மையினை
விண்ணப்பம் செய்து ஸ்தவத்தை தலைக் கட்டுகிறார்
பகவத் அபசார -பாகவத அபசார -அஸஹ்ய அபசாரங்களை செய்வதில் இருந்தும் இன்றும் ஒழிந்திலேன்
அதோதஸ் பாபாத்மா சரணத நிமஜ் ஜாமி தமஸி–கணக்கு கரையேற்ற தமஸ்ஸிலே விழுந்து
மூதாவியில் தடுமாறுகிறேன்

——————

விஸ்ரம்பணம் த்வயி ந யத்யபி மேஸ்தி நாபி ஸ்ரத்தா யதோக்த வச நார்த்த கதா ததாபி
வாசம் த்விமாம் ஸக்ருத் அதாபி அஸக்ருத் மயா யுக்தாம் சத்யாம் குருஷ்வ தயயைவ தயைக ஸிந்தோ -60-

ஹே தயைக ஸிந்தோ –கருணைக்கடலான பகவானே
விஸ்ரம்பணம் த்வயி –உன் பக்கலில் மஹா விஸ்வாசமானது
மே யத்யபி நாஸ்தி –அடியேனுக்கு இல்லை யாயினும்
யதோக்த வச நார்த்த கதா ததாபி ஸ்ரத்தா –த்வதீய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே -என்று கீழ்ச் சொன்ன
வாக்கியத்தின் பொருளில் ஸ்ரத்தையும்
மே யத்யபி நாஸ்தி–அடியேனுக்கு இல்லை யாயினும்
ஸக்ருத் மயா யுக்தாம் இமாம் வாசம் –ஒரு கால் நான் சொன்ன இந்த வாக்கியத்தை
அதாபி அஸக்ருத் யுக்தாம்–மேன்மேலும் அடுத்து அடுத்து சொல்லப் பட்டதாகவும்
சத்யாம்–யதார்த்தமாகவும்
தயயைவ குருஷ்வ -நின் அருளாலே செய்து அருள வேணும்

நின் அருளாலே புரிந்து இருந்தேன் இனி என் திருக் குறிப்பே
நிர்ஹேதுக பகவத் கிருபையே –யாத்ருச்சிக ப்ராசங்கிக்க ஆனுஷங்காதி ஸூஹ்ருத லவலேசத்தை
ஒன்றைப் பத்தாக்கி கார்யம் செய்ய வல்லது -அன்றோ

——————-

பாபீயசோபி சரணாகத சப்த பாஜ ந உபேஷணம் மம தவ உசிதம் ஈஸ்வரஸ்ய
த்வத் ஞான சக்தி கருணா ஸூ ஸதீஷு நேஹ பாபம் பராக்ரமிதும் அர்ஹதி மாமகீநம் -61-

பாபீயசோபி –பாபிஷ்டனாய் இருந்தேன் ஆகிலும்
சரணாகத சப்த பாஜ ந மம –சரணாகத்தான் என்று பேர் சுமந்து இரா நின்ற அடியேனை
உபேஷணம் –உபேக்ஷிப்பதானது
ஈஸ்வரஸ்ய தவ ந உசிதம் –சர்வேஸ்வரனான உனக்குத் தகாது
த்வத் ஞான சக்தி கருணா ஸூ ஸதீஷு –உன்னுடைய ஞான சக்தி கிருபையால் இருக்கும் போது
இஹ மாமகீநம் பாபம் பராக்ரமிதும் ந அர்ஹதி –இங்கே என்னுடைய பாபம் வீறு பெற மாட்டாது காண்

சர்வ ஈஸிதவ்ய ரக்ஷணம் சர்வேஸ்வரனுக்கு க்ருத்யம் அன்றோ
உன்னுடைய சர்வஞ்ஞத்வ சர்வ சக்தித்வ சர்வ பூத ஸூஹ்ருதத்வாதி குணங்களின் முன்னே
என்னுடைய கூடு பூரித்து இருக்கும் பாபங்கள் அசத் கல்பம் அன்றோ
அப்ரதிஹத சக்திகமான உன்னுடைய திருக் கல்யாண குணங்களையே திரு உள்ளம் பற்றி
அருள வேணும் என்ற விண்ணப்பத்துடன் தலைக் கட்டி அருளுகிறார்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—41-50-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 7, 2019

மாத்ரா யதி த்வமஸி தாமனி சந் நிபந்த தச் ஸ்ரா விணாம் உதித சாஷுஷ நிர்ஜராணாம்
பதநாசி ஹந்த ஹ்ருதயம் பகவந் குதஸ் தத் சர்வோ ஹி வஸ்ய விஷயே விவ்ருணோதி வீர்யம் –41-

ஹே பகவந்
த்வம் மாத்ரா தாமனி–நீ தாயான யசோதையாலே தாம்பிலே
தம் நிபந்ததோஸி யதி-கட்டப்பட்டாய் ஆகில்
தச் ஸ்ரா விணாம்–அந்த விருத்தாந்தத்தை கேள்விப்பட்டவர்களாயும்
உதித சாஷுஷ நிர்ஜராணாம் -அத ஏவ கண்ணீர் பெருகப் பெற்றவர்களாயும் உள்ள ஆர்ய ஜனங்களினுடைய
பதநாசி ஹந்த ஹ்ருதயம் –மனசைக் கட்டுகிறாயே
குதஸ் தத் –அது ஏனோ –
அதவா -இது உக்தமே –
சர்வோ வஸ்ய விஷயே ஹி –சர்வ ஜனமும் தன் கையில் அடங்கினவர்கள் இடத்தில் அன்றோ
விவ்ருணோதி வீர்யம் –தன் வீர்யத்தைக் காட்டுவது

பிரானே க்ருத ப்ரதிக்ருதம் சர்வேபி தத் குர்வதே–ஆர் பக்கலிலே செய்ய வேண்டியதை யார் பக்கலிலே செய்கிறாய்
ப்ரேம பரவசர்களின் ஹ்ருதயத்தை பந்திக்கிறாயே
கட்டுண்ட நீ கண்ணீர் பொழியாமே தாம பந்த வ்ருத்தாந்தம் கேட்டவர்கள் அன்றோ கண்ணீர் சொரிகிறார்கள்
ஆஹ்லாத சீத நேத்ராம்பு புலகீ க்ருத காத்ரவாந்-சதா பரகுண ஆவிஷ்டோ த்ரஷ்டவ்யஸ் சர்வ தேஹிபி
யசோதை தனக்கு வஸ்யனான உன்னிடத்தில் வீர்யம் காட்ட
நீ உனக்கு வஸ்யரான இவர்கள் பக்கலில் வீர்யம் காட்டுவது சரியே என்று ஸமாஹிதராகிறார்

————–

காந்த அலகாந்தம் அமலம் கமல ஆயதாக்ஷம் உத் ப்ரூ விலாசம் உதித ஸ்மிதம் உன்னசஞ்ச
வக்த்ரம் வஹந் பரம கோப க்ருஹேஷு கிம் த்வம் கோபீ மநம் சி நவநீதம் அப்யமோஷீ–42-

ஹே பரம
காந்த அலகாந்தம் –அழகிய திருக்குழல் நுனியை உடையதும்
அமலம் –நிர்மலமானதும்
கமல ஆயதாக்ஷம் –தாமரை போன்று நீண்ட திருக்கண்களை உடையதும்
உத் ப்ரூ விலாசம் –உத்துங்கமான புருவ வட்ட விலாசத்தை யுடையதும்
உதித ஸ்மிதம் -புன் முறுவல் உண்டாகப் பெற்றதும்
உன்னசஞ்ச –உயர்ந்த நாசியை உடையதுமான
வக்த்ரம் –திரு முக மண்டலத்தை
வஹந் த்வம் –வஹியா நின்ற நீ
கோப க்ருஹேஷு-ஆயர் மனைகளில்
கோபீ மநம் சி நவநீதம் அப்யமோஷீ–ஆய்ச்சிகளின் நெஞ்சைக் களவு கண்டாயா
உத நவநீதம் அப்யமோஷீ–அல்லது வெண்ணெயைக் களவு கண்டாயா

பாவனா ப்ரகர்ஷத்தாலே -ப்ரத்யக்ஷ சாமானகாரமான அனுபவித்து இனியர் ஆகிறார்
பரம-வண்ணக் கரும் குழல் ஆய்ச்சியால் மொத்துண்டு கண்ணிக் குறுங்கயிற்றால் கட்டுண்டான் ஆகிலும்
எண்ணற்க்கு அரிய இமையோர்க்கும் சாழலே-என்னும்படி பாரம்யத்திலே குறையில்லையே
ஆறு விசேஷணங்கள்–வக்த்ரத்துக்கு –
1-காந்த அலகாந்தம் –செங்கமலப்பூவில் தேன் உண்ணும் வண்டே போல் பாக்கிகள் வந்து உன் பவள வாய் மொய்ப்ப
2-அமலம் –மறுக் கழற்றின சந்த்ர மண்டலம் போலே நிஷ் களங்கமாய் இருக்கும்
3-கமல ஆயதாக்ஷம் –அரவிந்தம் போன்ற நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள்
4-உத் ப்ரூ விலாசம் –உத்துங்கமான ப்ரூ பங்க ஸுவ்பாக்யம்
5-உதித ஸ்மிதம் –படல் அடைத்த சிறு குரம்பை நுழைந்து புக்கு பசு வெண்ணெய் களவு காண புக்க இடத்தில் –
இருட்சியால் தடா நிற்க வெண்ணெய்த் தாழிகள் கிட்டின பிரியா லாபத்தாலே ஸ்மிதம் பண்ணுமே
அதுவே கை விளக்காக அமுது செய்யும் –
நாள் இளம் திங்களைக் கோள் விடுத்து வேயகம் பால் வெண்ணெய் தோடு உண்ட ஆனாயர் தாயவனே
6-உன்னசஞ்ச –மாட்டுயர் கற்பகத்தின் வல்லியோ கொழுந்தோ -நித்ய சந்தேக ஜனகமான கோல நீள் கொடி மூக்கு
வக்த்ரம் –இப்படி விலக்ஷணமான திரு முக மண்டலம்
நவநீத ஹரனாயும் மநோ ஹரனாயும் இருந்து வெண்ணெயும் பெண்ணையும் களவு கண்டாயே

ஸூந்தரோரு புஜ நந்த நந்தனஸ் த்வம் பவந் ப்ரமா விபரமாலக மந்திரேஷு நவநீத தல்லஜம் வல்லவீ
தியமுத வ்யஸூசுர–ஸ்ரீ ஸூந்தர பாஹு ஸ்தவம்

————–

சர்வம் குணாய குணிநா இதி சத்யம் ஏதத் யத் கலு இஹ இதர ஜநே மலிநத்வ ஹேது
யத் கோப வேஷ விநீ ஷேவணம் உத்தமம் தே கோபாலநம் ச கணயந்தி குணம் குணேஷு –43-

கண யந்தி குணம் குணஜ்ஞா–பாட பேதமும் உண்டு

இஹ–இந்த லோகத்தில்
யத் கலு-யாதொரு வியாபாரம்
இதர ஜநே -குண ஹீனமான சாமான்யமான ஜனத்தின் இடத்தில்
மலிநத்வ ஹேது-மாலின்ய ஹேதுவாக ஆகின்றதோ
தத் சர்வம் –அந்த வியாபாரம் எல்லாம்
குணிநாம் –குணசாலிகள் விஷயத்தில்
குணாய –குணமாக ஆகின்றது
இத் ஏதத் –என்கிற இந்த லோக பிரவாதம்
சத்யம்–மெய்யே
யத்-ஏன் என்றால்
தே –உன்னுடைய
கோப வேஷ விநீ ஷேவணம் –கோபால வேஷ பரிக்ரஹத்தையும்
கோ பாலநம் ச–பசு மேய்க்கும் தொழிலையும்
குணேஷு –குணங்களினுள்ளே
உத்தமம் குணம் –ஸ்லாக்ய குணமாக
கணயந்தி–வ்யவஹரியா நின்றார்கள் இறே –

கற்றினம் மேய்க்கலும் மேய்க்கப் பெற்றான் காடு வாழ் சாதியுமாகப் பெற்றான் –ஏச்சுக்கு உறுப்பானவை தானே
ஞானிநாம் அக்ரேசர்களுக்கு குண கோடியில் அநு சந்தேயமாய்த்து இறே
கம்ச நிரசன பாண்டவ ரக்ஷணாதி க்ருத்யங்களில் காட்டில் கோப வேஷ பரிக்ரஹமும்
கோ பாலனமம் இறே வீற்று பெற்று இருப்பது
ச -காரம் அநுக்த சமுச்சயித்திலேயாய் உரவிடை ஆப்புண்டது முதலானவற்றைச் சொல்லக் கடவது —

—————

கோபால போத கதயா நிப்ருதம் தரித்ரீம் ஆவஸ்து காம இவ சந்நபி பால்ய லவ்ல்யாத்
ஐந்த்ரம் நிஹத்ய மஹம் அத்ரிம் அதோ ததாந கிம் தஸ்த்திஷே ஸூர கணாய சவாசவாய –44-

கோபால போத கதயா –கோப குமாரனாய்
நிப்ருதம் –ரஹஸ்யமாக
தரித்ரீம் ஆவஸ்து காம இவ சந்நபி –பூமியில் வசிக்க வேணும் என்று நீ நினைத்து இருந்தும்
பால்ய லவ்ல்யாத்–பால்ய உசித சாபல்யத்தாலே
ஐந்த்ரம் நிஹத்ய மஹம் –தேவேந்த்ரனுடைய விழவை விலக்கி
அதோ–அதற்குப் பிறகு
அத்ரிம் ததாந -கோவர்த்தன கிரியை எடுத்தவனாகி
சவாசவாய -ஸூர கணாய -இந்திரனோடு கூடின தேவ சமூகத்துக்கு
கிம் தஸ்த்திஷே –ஏன் எதிரியாய் நின்றாய்

ஐந்தரம் நிஹத்யமகம்–என்றும் பாட பேதம் -மகமாவது யஜ்ஞம் –தேவ பூஜை -யஜ தேவ பூஜாயாம்

ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர்ந்தது -சக்தி விசேஷங்களை மறைத்து
ஸுவ்சீல்ய ஸுவ்லபயங்களை காட்ட வந்த இடத்தில் பரத்வம் பொலிய செய்த சேஷ்டிதங்களை –
அதி மானுஷ க்ருத்யங்களை அன்றோ அனுபவிக்கிறார் இதில்
இந்திரனுக்கு என்று ஆயர்கள் எடுத்த எழில் விழவில் பழ நடை செய் மந்த்ர விதியில் பூசனை —
இந்திரா சமாராதனையை விலக்கி
மாரிப் பகை புணர்த்து
அம்மைத்தடம் கண் மடவாய்ச்சியரும் ஆனாயரும் ஆநிரையும் அலறின அளவிலே கோவர்த்தனம் என்னும்
கொற்றக்கொடை ஏந்தி நின்றது என்னோ பிரான்

—————–

வேணு க்வண பிரணயி நீ த்வயி லோக நாத பிருந்தாவனம் சரண சஞ்சரணை புநாநே
பாவாஸ் ததா வந புவ கில கீத்ருஸஸ் தே த்வத் கீத சிக்த சிக தாஸூ வஸூந்தராஸூ –45-

லோக நாத த்வயி –சகல ஜகத்பதியே நீ
வேணு க்வண பிரணயி –வேணு காநப் பிரியனாய்க் கொண்டு
சரண சஞ்சரணை –பாத சஞ்சாரத்தால்
பிருந்தாவனம் புநாநே சதி –பிருந்தாவனத்தை பவித்ரம் ஆக்கின அளவிலே
ததா -அப்போது
த்வத் கீத சிக்த சிக தாஸூ—உன்னுடைய வேணு காண அம்ருதத்தாலே நனைக்கப்பட்ட மணல்களை யுடைய
வஸூந்தராஸூ –பூமிகளில்
வந புவ தே பாவாஸ் –ஆரண்ய பதார்த்தங்கள்
கீத்ருஸஸ் -எப்படிப்பட்டவையாய் இருந்தன

இடவணரை இடத்தோளோடு சாய்த்து இரு கை கூடப் புருவம் நெறிந்து என்ற குட வயிறு பட வாய் கடை கூடக்
கோவிந்தன் குழல் கொடூதின போது
அந்த கானத்தாலே குளிர்ந்த அவ்வரண்ய பூமியில் உண்டான சகல சராசரங்களும் பட்டபாடு என்னோ பிரானே
கீத்ருஸஸ்–நாவலம் பெரிய தீவினில் பெரியாழ்வார் அருளிச் செய்த பாசுரங்களைத் திரு உள்ளத்தில் கொண்டு
அந்த பிரகாரங்களைத் தம் வாயாலே பேச மாட்டாமே -கீத்ருஸஸ்–என்று அவன் தன்னையே கேட்கிறார் ஆய்த்து

சைலோக் நிச்ச ஜலாம் பபூவ முநயோ மூடாம் பபூவுர் ஜடா ப்ராஞ்ஜாம் ஆஸூ –என்று தொடங்கி
த்வம் தேஷ்வந்ய தமாம் பபூவித பவத் வேணு க்வண உந் மாதநே –என்று ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தவத்தில்
ஸ்ரீ பட்டர் அவனை கேளாதே தரித்து நின்று பேச வல்லரானார் –
ஸ்ரீ ஆழ்வான் அவ்வளவு உரம் உடையவர் அல்லாமையாலே –கீத்ருச -என்ற ப்ரஸ்னத்தோடே தலைக் கட்டுகிறார்

——————

தந்யைஸ் ஸ்ருதம் ததிஹ தாவக ராஸ காலே கீதேந யேநஹி சிலாஸ் சவிலாம் பபூவஸ்
பஞ்சாபி கிஞ் ச பரிவ்ருத்த குணாநி பூதாநி உர்வீ க்ருசாநு மருதம் பர சாம்பராணி–46-

இஹ -இந்த லோகத்தில்
தாவக ராஸ காலே –நீ குரவைக் கூத்து ஆடின போது
கீதேந யேந–யாதொரு வேணு கானத்தாலே
சிலாஸ்–கற்கள்
சவிலாம் பபூவஸ்-நீர்ப் பண்டமாயினவோ
கிஞ் ச-இன்னமும்
உர்வீ க்ருசாநு மருதம் பர சாம்பராணி– பூமி அக்னி வாயு ஆகாசம் ஜலம்–என்கிற
பஞ்சாபி பூதாநி -பஞ்ச பூதங்களும்
பரிவ்ருத்த குணாநி -மாறுபட்ட குணங்களை யுடையவனாக
பபூவ –ஆயினவோ
தத் கீதம் தந்யைஸ் ஸ்ருதம் –அப்படிப்பட்ட கானமானது பாக்யாதிகர்களாலே செவி சாத்தப்பட்டது

ராஸக்ரீடை -திருக்குரவை
அங்கநாம் அங்கநாம் அந்தரே மதவோ மாதவம் மாதவம் ச அந்தரேணர் அங்கநா
அந்த சமயம் திருக் குழல் ஓசையால் கடின பதார்த்தங்களும் நீர்ப்பண்டமாய் உருகிப் போயினவே
பஞ்ச பூதங்களும் ஸ்வ ஸ்வ குணங்கள் தன்மைகள் மாறாடப் பெற்றனவே
பாக்ய சாலிகளாலே அந்த திவ்ய கானம் செவி சாத்தப் பட்டதே
கருவிலே திருவிலாத அடியேன் போல்வாருக்கு அந்த பிராப்தி கிட்டாதே

———————-

தேப்யஸ் க்ருதீ ந கில கச்சித் இஹ அஸ்தி யே வை ராசோத்சவ உத் ஸூக தியஸ் தவ காநநாந்தே
வேணு ஸ்வந ஸ்ருத ரஸவ்க பரிப்லு தாந்தே ஸ்வே ஸ்ருக்வணீ ரஸநயா லிலிஹுர் புஜங்கா –47-

யே புஜங்கா –எந்த சர்ப்பங்கள்
காநநாந்தே –பிருந்தாவனத்தில்
ராசோத்சவ உத் ஸூக தியஸ் தவ -ராஸக்ரீடையில் உத் கண்டிதமான புத்தி யுடையவனான உன்னுடைய
வேணு ஸ்வந ஸ்ருத ரஸவ்க பரிப்லு தாந்தே-வேணு நாதத்தாலே பெருகின ரஸ ப்ரவாஹத்தாலே நனைக்கப்பட்ட
பிராந்தி பிரதேசத்தை யுடைய
ஸ்வே ஸ்ருக்வணீ–தமது கடைவாய்களை
ரஸநயா–நாக்கினாலே
லிலிஹுர் –ஆஸ்வாதனம் செய்தனவோ
தேப்யஸ் –அந்த சர்ப்பங்களில் காட்டில்
க்ருதீ –ஸூ க்ருதியான
கச்சித் இஹ ந அஸ்தி கில –ஒருவனும் இந்த லோகத்தில் இல்லை இறே

பசுர் வேத்தி -சிசுர் வேத்தி வேத்தி காந ரஸம் பணீ–இத்யாதி
சர்ப்பங்களினுடைய விஷமும் அம்ருதமாக பரிணமித்தது அத்புதம் அன்றோ

——————-

அம்போத நீலம் அரவிந்த தள ஆயதாக்ஷம் பிஞ்ச அவதம்சம் உரரீ க்ருத வேணு பாணிம்
த்வாம் கோப வேஷ பரிகர்மித காய காந்திம் தந்யாஸ் ததா தத்ருஸூர் உந்மதித அந்ய பாவாஸ் –48-

ததா -அந்த ராஸக்ரீடை சமயத்தில்
அம்போத நீலம் –மேக ஸ்யாமனாயும்
அரவிந்த தள ஆயதாக்ஷம் –தாமரை இதழ் போன்று நீண்ட திருக்கண்களை உடையனாயும்
பிஞ்ச அவதம்சம் -மயில் கண் சூடினவனாயும்
உரரீ க்ருத வேணு பாணிம் –வேய்ங்குழலைக் கொண்ட திருக் கையை உடையவனாயும்
கோப வேஷ பரிகர்மித காய காந்திம்-கோபால வேஷத்தாலே வீறு பெறுத்தப் பட்ட திருமேனி ஒளியை உடையவனாயும் இருந்த
த்வாம் –உன்னை
தந்யாஸ் –பாக்ய சாலிகள்
உந்மதித அந்ய பாவாஸ் –சந்த தத்ருஸூர்–அநந்ய சித்தர்களாய்க் கொண்டு சேவிக்கப் பெற்றார்கள்

தழைகளும் தொங்கலும் –பெரியாழ்வார் -ப்ரக்ரியையில் அருளிச் செய்கிறார்

அம்போத நீலம் –மழை கொலோ வருகின்றது என்னும் படி இருக்குமே
அரவிந்த தள ஆயதாக்ஷம் –இலங்கு ஒளி சேர் அரவிந்தம் போன்று நீண்ட கண்ணானை
பிஞ்ச அவதம்சம் –நீல நன்னுறும் குஞ்சி நேத்ரத்தால் அணிந்து
கரும் கண் தோகை மயில் பீலி யணிந்து
உரரீ க்ருத வேணு பாணிம் -இடவணரை இடத்தோளோடு சாய்த்து இரு கை கூடப் புருவம் நெறிந்து என்ற
குட வயிறு பட வாய் கடை கூடக் கோவிந்தன் குழல் கொடூதின போது
கோப வேஷ பரிகர்மித காய காந்திம் –சீலைக் குதம்பை ஒரு காது ஒரு காது செந்நிற மேல் தோன்றிப் பூ –
கோலப் பணைக் கச்சம் கூறை யுடையும் குளிர் முத்தின் கோடாலமும் காலிப் பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணன் வேடம்
வலம் காதில் மேல் தோன்றிப்பூ அணிந்து
த்வாம் –சாலப் பன்னிரைப் பின்னே –பாசுரம் முழுவதுமே இந்த ஸ்லோகமாக பரிணமித்த படி –இப்படிப்பட்ட உன்னை
தந்யாஸ் ததா தத்ருஸூர் உந்மதித அந்ய பாவாஸ் -காலிப்பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணன் வேடத்தைக் காணீர்–என்று யசோதா பிராட்டியும்
என்றும் இவனை ஒப்பார் நங்காய் கண்டு அறியேன் ஏடி வந்து காணாய் –என்று ஆய்ப்பெண்டிர்களும் அழைத்துக் காட்ட
கண்டவர்கள் க்ருதார்த்தர்கள்
பாக்கியசாலிகள் அன்று இருந்து காணப் பெற்றார்கள் -துர் பாக்யத்தாலே நாம் இன்று இருந்து இழந்தோம் ஆகுதும்
உந்மதித அந்ய பாவாஸ் -எங்கும் காவலும் கடந்து –நின்றனர் –என்னும் போது வேறு ஒன்றில் நெஞ்சு செல்லுமோ –

————————–

கோவர்த்தனோ கிரிவரோ யமுனா நதீ சா பிருந்தாவனம் ச மதுரா புரீ புராணீ
அத்யாபி ஹந்த ஸூலபாஸ் க்ருதிநாம் ஜனாநாம் ஏதே பவச் சரண சாரஜூஷஸ் பிரதேசா–49-

கோவர்த்தனோ கிரிவரோ –பர்வத ஸ்ரேஷ்டமான கோவர்த்தனமும்
யமுனா நதீ சா –அந்த யமுனா ஆறும்
பிருந்தாவனம் ச –ப்ருந்தாவனமும்
மதுரா புரீ புராணீ –புராதனமான மதுரா நகரையும் -ஆகிய
பவச் சரண சாரஜூஷஸ் ஏதே பிரதேசா–உன்னுடைய பாத சஞ்சாரம் பெற்ற இந்த ஸ்தலங்கள்
க்ருதிநாம் ஜனாநாம் –ஸூஹ்ருதிகளுக்கு
அத்யாபி ஸூலபாஸ் –இன்றைக்கும் ஸூல பமாய் உள்ளன –

அன்று பிறவாதே இழந்தாருக்கும் ஒரு படி சமாதானம் பண்ணிக் கொள்ள விரகு உண்டாய்த்தே
கோவர்த்தனோ கிரிவரோ –காலிகள் உய்ய மழை தடுத்துக் கொடையாக ஏந்தி நின்ற கோவர்த்தனத்து
என்னை உய்த்திடுமின் –இன்றும் காணப் பெறுகிறோமே
யமுனா நதீ சா -கண்ணபிரானும் ஆய்ச்சிகளும் குழுமித் திளைத்த தூய பெரு நீர் யமுனைத்துறையில் இன்றும் நீராடலாமே
பிருந்தாவனம் ச -திட்டமான பசுக்களை இனிதே மறித்து நீரூட்டி விட்டுக் கொண்டு விளையாடி நின்ற விருந்தாவனம் இங்கும் காண்கிறோமே
மதுரா புரீ புராணீ –மன்னு வடமதுரையும் இன்றும் மன்னி இருக்கப் பெறுகிறோமே
அத்யாபி ஹந்த ஸூலபாஸ் க்ருதிநாம்-ஜனாநாம் ஏதே பவச் சரண சாரஜூஷஸ் பிரதேசா–அவன் உலாவிப்போன
அடிச்சுவடு கொண்டு தரிக்க இருப்பார்க்கு அன்று அவன் எடுத்த குன்றமும் -பெண்களுடன் துளைத்த யமுனையும் –
வேட்டையாடி நின்ற ப்ருந்தாவனமும் திருவவதரித்து நின்ற இடமான திருமதுரையும் இன்றும் நமக்கும் உண்டாய்த்து அன்றோ
க்ருதிநாம் ஜனாநாம்-ஸூலபாஸ்–பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கேட்டேயும் காலாழும் நெஞ்சு அழியும் கண் சுழலும் —
என்னும்படி உள்ளார்க்கு இவை தானும் விபலம் இறே
ஊராய எல்லாம் ஒழியாமே நான் அவனை –என்று சங்கல்பித்து –தான் உகந்த ஊர் எல்லாம் தன் தாள் பாடி –
கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம் கச்சி பேர் மல்லை என்று மண்டித் திரியும் மஹா பாக்ய சாலிகளுக்கு ஸூலபமே கிடீர்

——————–

ப்ருந்தாவனே ஸ்திர சராத்மக கீட தூர்வா பர்யந்த ஐந்து நிசயே பத யே ததா நீம்
நைவால பாமஹி ஜனீம் ஹதகாஸ் த ஏத பாபா பதம் தவ கதா புநர் ஆஸ்ரயமா–50-

ப்ருந்தாவனே –ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்தில்
ஸ்திர சராத்மக கீட தூர்வா பர்யந்த ஐந்து நிசயே –ஸ்தாவரங்களிலே எல்லையான த்ருணம் என்ன —
ஜங்கமங்களில் எல்லையான புழு என்ன –இவை யாகிற ஐந்து ஸமூஹங்களினுள்ளே
ஜனீம்-அந்ய தமமாம் படியான ஜென்மத்தை
யே வயம் நைவ அல பாமஹி–எந்த நாங்கள் அடைய வில்லையோ
தே ஏதே ஹதகாஸ் பாபா வயம் –படுபாபிகளான அந்த நாங்கள்
பதம் தவ–உன்னுடைய திருவடியை
கதா புநர் ஆஸ்ரயமா–பின்னை எப்போது அனுபவிக்கப் போகிறோம்
பத -கஷ்டம்

அன்று பிருந்தாவனத்தில் ஜனித்து இருந்த சேதன அசேதனங்கள் பல உண்டே —
அவற்றில் ஏதேனுமாக ஒரு வஸ்துவாக ஜனிக்கப் பெற்று இருந்தேன் ஆகில் இன்று சம்சாரியாகப் பிறக்க
நேர்ந்து இராதே-அந்தோ நல்லடிக்காலத்தை இழந்து ஒழிந்தேனே
உன் திருவடி சேர என்றைக்குப் பிராப்தம் ஆகுமோ என்று முடி மேல் மோதிக் கொள்கிறார் –

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—31-40-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 7, 2019

யே தர்ம ம் ஆசரிதம் அப்யஸிதும் ச யோகம் போத்துஞ் ச கிஞ்சன ந ஜாது அதிகாரபாஜ
தேபி த்வதா சரித பூதல பந்த கந்தாத் பந்தாதிகா பரகதிம் கமிதாஸ் த்ருணாத்யா –31-

யே த்ருணாத்யா –யாவை சில த்ருணாதிகள்
தர்மம் ஆசரிதம் –கர்ம யோகத்தை அனுஷ்டிப்பதற்கும்
அப்யஸிதும் ச யோகம் –யோகாப்யாஸம் பண்ணுவதற்கும்
போத்துஞ் ச கிஞ்சன –ஏதேனும் ஒன்றை அறிவதற்கும்
ஜாது–ஒரு காலும்
ந அதிகாரபாஜ –அநதிகாரிகளாய் இருந்தனவோ
தேபி –அந்த த்ருணாதிகளும்
த்வதா சரித பூதல பந்த கந்தாத் –நீ சஞ்சரித்த பிரதேசங்களின் சம்பந்த வாசனையால்
பந்தாதிகாஸ் சந்த –கர்ம பந்தத்தைக் கடந்து
பரகதிம் கமிதாஸ் –உத்க்ருஷ்ட கதியை அடைவிக்கப் பட்டன –

—————-

தாத்ருக் குணோ ந நு பபூவித ராகவத்வே யஸ் தாவகம் சரிதம் அந்வஹம் அந்வ புங்க்த
ச அத்ரைவ ஹந்த ஹனுமான் பரமாம் விமுக்திம் புத்த்யா அவதூய சரிதம் தவ சேவதே அசவ் –32-

ஹே தேவ
ராகவத்வே–ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில்
தாத்ருக் குணோ ந நு பபூவித –அப்படிப்பட்ட கல்யாண குணங்களை யுடையையாய் இருந்தாய் இறே
அதை விவரிக்கிறார் மேலே
யஸ் ஹனுமான் தாவகம் சரிதம் –யாவன் ஒரு திருவடி உனது சரித்திரத்தை
அந்வஹம் அந்வ புங்க்த –நித்யம் அனுபவித்தானோ
ச அசவ் –அந்த ஹனுமான்
அத்ரைவ பரமாம் விமுக்திம் –இவ்விடத்தில் இருந்து கொண்டே ஸ்லாக்யமான மோஷத்தையும்
புத்த்யா அவதூய –ஸ்வ புத்தியால் திரஸ்கரித்து
சரிதம் தவ சேவதே –உன் சரிதையையே அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்தான்

பாவோ நாந் யத்ர கச்சதி –பராதவ பேர் சொல்லுகையும் அஸஹ்யமாய் —
அந்யத்ர –உன்னை அல்லது ஒன்றையும் அறியாது இருந்தானே
பஹவோ ந்ரூப கல்யாண குணா புத்ரஸ்ய சாந்தி தே –சக்ரவர்த்தீ உனது திருமகனுக்கு குணங்கள்
பல உள என்று பவ்ர ஜனங்கள் சொன்னது கிடக்கட்டும்
திருவடியை ஈடுபத்திய குணங்களை ஏன் சொல்வோம்

——————————-

யத் த்வம் க்ருத ஆகசமபி ப்ரணதி ப்ரஸக்தம் தம் வாயசம் பரமயா தயயா அஷமிஷ்டா
தேநைவ மாத்ருஸ ஜனஸ்ய மஹா கசோபி யுக்தம் சமாஸ் வசனம் ஈத் உபதாரயாமி –33-

க்ருத ஆகசமபி–ஆர்த்த அபராதியாய் இருக்கச் செய்தேயும்
ப்ரணதி ப்ரஸக்தம்–ப்ரணாமத்திலே உத்யுக்தனாய்
தம் வாயசம்–அந்த காகாசூரனை
பரமயா தயயா–பேர் அருளாலே
யத் த்வம் அஷமிஷ்டா –நீ க்ஷமித்தாய் என்பது யாது ஓன்று உண்டோ
தேநைவ –அது கொண்டே
மஹா கச-தீரக் கழியக் குற்றம் செய்து இருக்கிற
மாத்ருஸ ஜனஸ்யபி -என்னைப் போன்றவர்களுக்கும்
யுக்தம் சமாஸ் வசனம் ஈத் உபதாரயாமி –அச்சம் கெட்டு தேறி இருக்கை கூடும் என்று விஸ்வசித்து இருக்கிறேன்

அஷமிஷ்டா –கிருபா காரியமே பலித்து விட்டது பிராட்டி சந்நிதியாலே

————

இதுவரை ஸ்ரீ ராமாவதார அனுபவம் -மேல் -25-ஸ்லோகன்களால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார அனுபவம்

சா பூதநா சகடம் அர்ஜுனயோச் ச யுக்மம் பால்ய உசித அந்ய பர சேஷ்டித விஷ் புலிங்கே
யஸ்ய அலபந்த சல பத்வ மஹோ நிகூடஸ் ச த்வம் வ்ரஜே வவ்ருதிஷே கில கம்ச பீத்யா–33-

யஸ்ய தவ –யாவன் ஒரு உன்னுடைய
பால்ய உசித அந்ய பர சேஷ்டித விஷ் புலிங்கே–பால்ய உசிதமாயும்-அந்யார்த்தமாயும் இருக்கிற
சேஷ்டைகளாகிற நெருப்புப் பொறியிலே
சா பூதநா சகடம் அர்ஜுனயோச் ச யுக்மம்–அந்த பூதனையும்-சகடாசூரனும் -யாமலார்ஜுனனும்
அலபந்த சல பத்வம் ச த்வம் –வீட்டில் பூச்சி போல் ஒழிந்தனவோ-அப்படிப்பட்ட விக்ரமசாலியான நீ
கம்ச பீத்யா–கம்ச பயத்தால்
நிகூடஸ் ச ந் வ்ரஜே-மறைந்து கொண்டு திருவாய்ப்பாடியிலே
வவ்ருதிஷே கில அஹோ –வளர்ந்தாய் அன்றோ -அந்தோ

பூத நாதி நிராசனம் போலே கம்ச நிரசனத்தையும் சைசைவத்திலே அவலீலையாக செய்ய வல்ல நீ
அஞ்சி ஒளித்து வளர்ந்தது என்னோ

———————–

பஸ்யத் ஸூ ஸூரிஷு சதா பரமம் பதம் தே தேவ்யா ஸ்ரியா ஸஹ வசந் பரயா விபூத்யா
யோகேந யோக நிரதைஸ் பரிம் ருக்யமாண கிம் த்வம் வ்ரஜேஷு நவநீத மஹோ வ்யமுஷ்ணா–35-

ஹே கிருஷ்ண
தே பரமம் பதம்–உன்னுடைய பரம பதத்தை
ஸூரிஷு-நித்ய ஸூரி கள்
பஸ்யத் ஸூ சதா –சதா தர்சனம் பண்ணா நிற்க
பரயா விபூத்யா உப லஷிதஸ் சந் –சிறந்த செல்வத்தோடு கூடினவனாய்
தேவ்யா ஸ்ரியா ஸஹ வசந் –ஸ்ரீ தேவியோடு கூடி வாழ்பவனாய்
யோக நிரதைஸ்-யோகாப்யாஸ நிஷ்டர்களாலே
யோகேந பரிம் ருக்யமாண –தியாக மார்க்கத்தாலே தேடப்படா நிற்பவனுமாய்
த்வம் -நீ
வ்ரஜேஷு நவநீதம் –ஆயர் மனைகளில் வெண்ணெயை
கிம் த்வம் வ்யமுஷ்ணா–ஏன் களவு கண்டாய் —
அஹோ –ஆச்சர்யம் –

பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான்
ஒண் டொடி யாள் திரு மகளும் நீயுமே நிலா நிற்ப இருந்தும்
ஆயர் மனைகளில் புகுந்து வெண்ணெய் களவு கண்டாயே
அது என்ன பரத்வம் -இது என்ன ஸுவ்லப்யம்
எங்கானும் இது ஒப்ப தோர் மாயம் உண்டோ –பெரிய திருமொழி

———————

யம் துர்க்கரஹம் ஸூ மநசோ மநசாபி நித்யம் பந்தச் சிதம் பரமம் ஈசம் உதார கந்தி
தாம்நா நிபந்த இதி சுச்ரும தம் பவந்தம் ந அலம் பபூவித பத ஸ்லதநாய தஸ்ய –36-

யம் பவந்தம்–யாவன் ஒரு உன்னை
ஸூ மநசோ மநசாபி நித்யம் துர்க்கரஹம் –பரிசுத்த அந்தக்கரணனாவனுடைய மனஸ்ஸாலும் ஒரு காலும்
க்ரஹிக்கக் கூடாதவனாகவும்
பந்தச் சிதம் –சாம்சாரிக கர்ம பந்தங்களை அறுக்க வல்லவனாகவும்
பரமம் ஈசம் –பரமேஸ்வரனாகவும்
உதாஹரந்தி –வைதிகர்கள் சொல்லுகிறார்களோ
தம் பவந்தம்–அப்படிப்பட்ட உன்னை
தாம்நா நிபந்த இதி சுச்ரும –தாம்பினால் கட்டுப்பட்டவன் என்று கேள்விப் பட்டோம்
தஸ்ய ஸ்லதநாய –அந்த பந்தத்தை அவிழ்த்துக் கொள்ள
அலம் ந பபூவித பத –அசமர்த்தனானாய் –என்ன ஆச்சர்யம்

ஆச்சர்ய தமம் அன்றோ தாம பந்த வ்ருத்தாந்தம் –
கண்ணி நுண் சிறுதாம்பினால் கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெரு மாயன் அன்றோ –

—————

ஐஸம் ஹி சைஸவம் அபி வ்யதிலேவ கேலம் யத் பூதநா சகடம் அர்ஜுனயோச் ச யுக்மம்
பால்ய உசித அந்ய பர சாசி விசேஷ்டிதேந ஹந்த அலபந்த சலபாயிதம் ஓஜஸஸ் தே –37-

யத் –யாவன் ஒரு காரணத்தால்
பூதநா சகடம் அர்ஜுனயோச் ச யுக்மஞ்ச –பூதனையையும் -சகடாசூரனையும் இரட்டை மருதங்களையும் -உன்னுடைய
ஐஸம் ஹி சைஸவம் அபி வ்யதிலேவ கேலம் யத்
பால்ய உசித அந்ய பர சாசி விசேஷ்டிதேந– பால்ய உசிதமாயும் அந்யார்த்தமாயும் இருக்கிற யாத்ருச்சிக சேஷ்டையினாலே
தே ஓஜஸஸ் சலபாயிதம் –உன்னுடைய பிரதாப அக்னிக்கு –வீட்டில் பூச்சியாய் இருக்கையை
அலபந்த –அடைந்தனவோ
ஆகையினாலே
வ்யதிலேவ கேலம் ஹி –அளவற்ற திரு விளையாடல்களை யுடையது இறே
பரம புருஷனுடைய சைசைவமும் பரம போக்யமாய் இருக்குமே என்று அனுசந்திக்கிறார்
சாசி விசேஷ்டிதம் –என்றது யாத்ருச்சிக சேஷ்டை

———————

சத்யேவ கவ்ய நிவஹே நிஜ தாம்நி பூம்நா பர்யந்த சத்மஸூ கிமர்த்தம் அஸூசுரஸ் த்வம்
முஷ்ணம்ச் ச கிம் வ்யஜ கடோ கடசேஷம் அக்ரே கோபீ ஜனஸ்ய பரிஹாஸபதம் கிம் ஆஸீ —38-

நிஜ தாம்நி –ஸ்வ க்ருஹத்திலே
கவ்ய நிவஹே –நவநீதாதி த்ரவ்ய ராசியானது
பூம்நா –அதிகமாக
சத்யேவ –இருக்கச் செய்தேயும்
பர்யந்த சத்மஸூ –அண்டை வீடுகளில்
த்வம் கிமர்த்தம் அஸூசுரஸ் — நீ ஏன் திருடினாய்
முஷ்ணம்ச் ச –திருடினாயாகிலும் ஆகிறாய்
கடசேஷம்-புக்த சேஷமான பாத்திரத்தை
அக்ரே-கண் முன்னே
கிம் வ்யஜ கடோ –ஏன் உடைத்தாய்
கோபீ ஜனஸ்ய –ஆய்ச்சிகளுக்கு
பரிஹாஸபதம் கிம் ஆஸீ —ஏச்சுக்கு இடமாக ஏன் ஆனாய்

அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் திரு மாளிகையில் பிறந்து வைத்து
அங்கெ கவ்யங்களுக்குக் குறை உண்டாய் பிறர் மனையில் புக்கு களவாட வேணுமோ –
வைத்த நெய்யும் காய்ந்த பாலும் வடி தயிரும் நறு வெண்ணெயும் இத்தனையும் பெற்று அறியேன் எம்பிரான்
நீ பிறந்த பின்னை –என்று சொல்லும்படி க்ருஹத்திலே உள்ளவை அடங்கலும் புஜித்தும்
பர்யாப்தி பிறவாதே களவு செய்தது ஏனோ
வெண்ணெய் விழுங்கி வெறும் கலத்தை வெற்பிடை இட்டு –மோரார் குடம் உருட்டி –
பானையில் பாலைப் பருகிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப
வேயின் அன்ன தோள் மடவார் வெண்ணெய் உண்டான் இவன் என்று ஏச நின்ற எம்பெருமான்
இவ்வாறு செய்தது எல்லாம் கேவல லீலையே பிரயோஜனம்
ஆஸ்ரிதருடைய ஹஸ்த ஸ்பர்ச த்ரவ்யமே தாரகம்-போக்யம்-என்றாய்த்து செய்து அருளிற்று

———————

யத் நாம நாத நவநீதம் அஸூசுரஸ் த்வம் தச் சாதனாய யதி தே மதிர் ஆவீராசித்
கிம் முக்த்த திக்க்தம் அமுதா கா பல்லவம் தே காத்ரே ப்ரம்ருஜ்ய திரகாஸ் கில நிர்விசங்கஸ் –39-

ஹே நாத-கண்ணபிரானே
த்வம் யத் நவநீதம் அஸூசுரஸ் –நீ யாதொரு வெண்ணெயை களவு கண்டாயோ
தச் சாதனாய –அத்தை மறைப்பதற்கு
யதி தே மதிர் ஆவீராசித் –உனக்கு எண்ணம் உண்டானால்
ஹே முக்த்த –மறைக்கும் வழி தெரியாத முக்த்தனே
அமுதா –இந்த திருடின வெண்ணெயாலே
திக்க்தம் கா பல்லவம் –பூசப்பட்டு இருந்த தளிர் போன்ற கையை
தே காத்ரே ப்ரம்ருஜ்ய –உன்னுடைய உடம்பிலே தடவிக்கொண்டு
திரகாஸ் கில நிர்விசங்கஸ் –நிர்ப்பயனாய்க் கொண்டு வெளிப்புறப்பாய் அன்றோ
கிம் -இது என்னோ

வாயிலோ கையிலோ வெண்ணெய் இருந்தால் தானே களவு கண்டாய் என்று அன்றோ உடம்பில் பூசிக்க கொண்டாய்
முக்த்த சேஷ்டிதத்தை அனுசந்தித்து-இது வஸ்த்துத மௌக்யமா –மௌக்கிய பாவனையா -என்கிறார் போலும்

————————

த்வாம் அந்ய கோப க்ருஹே கவ்ய முஷம் யசோதா குர்வீ த்வதீய அவமானம் அம்ருஷ்யமாணா
ப்ரேம்ணா த தாம பரிணாம ஜூஷா பபந்த தாத்ருக் ந தே சரிதம் ஆர்ய ஜநாஸ் சஹந்தே –40-

யசோதா குர்வீ–பெரு மதிப்பை உடையவளான யசோதையானவள்
த்வதீய அவமானம் அம்ருஷ்யமாணா –உன்னுடைய பார்ப்வத்தைப் பொறாதவளாய்
த்வாம் அந்ய கோப க்ருஹே கவ்ய முஷம் –வேறு இடையர்கள் மனைகளில் உள்ள கவ்யங்களைத் திருடின உன்னை
அத -பிறகு
தாம பரிணாம ஜூஷா–தாம்பாய் பரிணமித்த
ப்ரேம்ணா பபந்த –பிறேமத்தாள் கட்டினாள்
தாத்ருக் தே சரிதம் –அப்படி நீ கட்டுண்டாய் என்கிற செய்தியை
ஆர்ய ஜநாஸ் ந சஹந்தே –ஆழ்வார் போல்வார் சகிக்க மாட்டுகின்றிலர்

மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினில் உரவிடை ஆப்புண்டு எத்திறம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே —
எத்திறம் என்று ஆறு மாசம் மோஹிப்பாரே
குர்வீ–மானமுடைத்து எங்கள் ஆயர் குலம்-என்னும்படியான அபிமானம் உடையவள்
த்வதீய அவமானம் அம்ருஷ்யமாணா-இப்பழி கெட்டேன் வாழ்வில்லை என்னுமவன்
ப்ரேம்ணா த தாம பரிணாம ஜூஷா–அன்புற்று நோக்கி அடித்தும் பிடித்தும் –தாம பந்தகம் ப்ரேம கார்யம்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—21-30-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 6, 2019

யத்வா ம்ருகம் ம்ருக யுவந் ம்ருகயா பதேநச் சன்னேர் ஜகந்த ந து சத்ரு வதாபி முக்யாத்
தத் யுக்தமேவ தவ ராகவ வம்ச ஜஸ்ய திர்யஷு நைவ ஹி விபக்ஷதயோபசார-21-

ம்ருகம் ம்ருக யுவந் –காட்டு மிருகத்தை வேடன் மறைந்து கொல்லுமா போலே
ம்ருகயா பதேநச் –தேவரீரும் வாலியை வேட்டையாடும் விழுக்காட்டிலே
சன்னேர் ஜகந்த -மறைந்து இருந்து கொன்றீர்
சத்ருவத் ஆபி முக்யாத் து ந ஜகந்த-சத்ருவோடு யுத்தம் செய்யும் கணக்கிலே நீர் நின்று கொன்றீர் இல்லை
இதி யத்வா –என்பது யாது ஓன்று உண்டோ
தத் ராகவ வம்ச ஜஸ்ய தவ –ஏதுவானது இஷுவாஹு வம்ச தேவரீருக்கு
யுக்தமேவ–தகுந்ததே யாம் -ஏன் என்றால் –
திர்யஷு –திர்யக் ஜந்துக்கள் இடத்தில்
நைவ ஹி விபக்ஷதயோபசார—உபசாரிக சத்ருத்வ பிரதிபத்தியும் தகாது இறே

வாலியை சத்ருவாக பிரதிபத்தி பண்ணுகைக்கு ஈஷத்தும் தாம் போராமையாலே-
ராஜாக்கள் கொடிய மிருகங்களை வேட்டையாடுவது போலே கொன்றதுவே உக்ததரம் என்கிறார்
பரதாரா பரிக்ரஹமும் -ப்ராத்ரு விரோத சிந்தையும் -துர்பலனாய் முதுகு காட்டி ஓடுபவனை
துரத்திக் கொல்ல முயன்றதும் வாலி இடம் உள்ள துர்க்குணம்

—————-

மானுஷ்யகம் சரிதம் ஆசரிதும் ப்ரவ்ருத்த தேவாதிகம் சரிதமங்க கிம் அங்க்ய கார்ஷீ
யத் சாகரே பத பபந்தித நாத சேதும் சைலை ப்லவங்க மசமிங்கித சம் ப்ரணுந்நை–22-

அங்க –வாராய் பிரானே
மானுஷ்யகம் சரிதம் –மனுஷ்ய த்வைகாந்தமான காரியத்தை
ஆசரிதும் –செய்வதற்கு
ப்ரவ்ருத்த த்வம் –ப்ரவர்த்தித்தவனான நீ
தேவாதிகம் சரிதம் –தேவர்களுக்கு நிலம் அல்லாத காரியத்தை
கிம் அங்க்ய கார்ஷீ-ஏன் ஏற்றுக் கொண்டாய்
அப்படி செய்த கார்யம் எது என்னில்
நாத-ஸ்வாமிந்
ப்லவங்க மசமிங்கித சம் ப்ரணுந்நை–வானர வீரர்களால் கொண்டு வந்து எறியப்பட்ட
சைலை -குன்றுகளாலே
சாகரே-சமுத்ரத்திலே
பபந்தித சேதும் -அணை கட்டினாய்
இதி யத் –என்பது யாது ஓன்று உண்டோ
ததேவ -பத –அது தான் ஆச்சர்யம் –

சேது பந்தமாகிற அதி மானுஷ க்ருத்ய அனுபவம்
குரக்கினத்தால் குரை கடல் தன்னை நெருக்கி அணை கட்டி
மனுஷ்யத்வே பரத்வத்திலே ஈடுபட்டு அருளிச் செய்கிறார்
பாவநா ஸித்தமான மனுஷ்யத்வத்தை ஸ்வா பாவிகமான பரத்வம் வென்று விடும் என்றதாயிற்று

————

யோ விக்ரமேண மனுஜத்வே விபூஷணேந தேவம் வரம் வருண ராஜம் அஜ வ்யஜேஷ்டா
க்ருத்வோபதாம் தசரதம் விதி ருத்ர முக்யைர் தேவை ஸ்துதச் ஸ கில இந்த்ரஜிதா ஜிதோசி –23-

அஜ-பிறப்பிலியான பெருமானே
ய த்வம் -யாவன் ஒரு நீ
மனுஜத்வே விபூஷணேந –மனுஷ்யத்வத்துக்குப் பாங்கான
விக்ரமேண -பராக்ரமத்தாலே
தேவம் வரம் –தேவ ஸ்ரேஷ்டனான
வருண ராஜம் வ்யஜேஷ்டா –வருணனாகிய ராஜாவை ஜெயித்தாயோ
விதி ருத்ர முக்யைர் தேவை –ப்ரஹ்ம ருத்ராதி தேவர்களால்
தசரதம் உபதாம் க்ருத்வா–தசரதனைப் புரஸ்கரித்து
ஸ்துதச் ஸ அபூ -ஸ்துதிக்கவும் பட்டாயோ
ஸ த்வம் –அப்படிப்பட்ட நீ
கில இந்த்ரஜிதா ஜிதோசி –இந்த்ரஜித்தாலே ஜெயிக்கப் பட்டாய் இறே இது ஏன்

சீதா லஷ்மீ -பவாந் விஷ்ணு -தேவ க்ருஷ்ண பிரஜாபதி யதார்த்தம் ராவணஸ்யேஹ
ப்ரவிஷ்டோ மானுஷீம் தநூம் –என்று தேவர்கள் ஸ்துதி
பராத்பரனாய் பொலிந்து நின்ற நீ இந்திரஜித்தின் அஸ்திரத்தால் கட்டுண்டு மூர்ச்சித்துக் கிடந்தது என் கொல்

—————-

அப்திம் ந தேரித ந ஜிக்யித ராக்ஷஸேந்திரம் நைவாஸ்ய ஜஞ்ஜித யதா ஸ பலாபலம் த்வம்
நிஸ் சம்சயஸ் சபதி தஸ்ய பதேப்ய ஷிஞ்ச தஸ்யானுஜம் கதமிதம் ஹி விபீஷணஞ்ச ஸ –24-

ஹே ராம த்வம் யதா –நீ எப்பொழுது
அப்திம் ந தேரித –கடலைக் கடக்க வில்லையோ
ந ஜிக்யித ராக்ஷஸேந்திரம் –ராவணனை ஜெயிக்க வில்லையோ
நைவ அஸ்ய ஜஞ்ஜித ஸ பலாபலம் –இந்த ராவணனுடைய பலாபலத்தையும் அறியவில்லையோ
ததா -அப்போது
சபதி-சகாசமாக
தஸ்யானுஜம்-விபீஷணஞ்ச-தஸ்ய பதே-அவன் தம்பியான விபீஷணனை அவன் பதவியிலேயே
நிஸ் சம்சயஸ் அப்யஷிஞ்ச கதமிதம் ஹி ஸ –சம்சயம் இல்லாதவனாய் அபிஷேகம் பண்ணினாய்
என்பது பிரசித்தம் -இதுவும் எங்கனே

அபி ஷிஸ்ய ஸ லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்திரம் விபீஷணம் க்ருதக்ருத்யஸ் ததா ராமா விஜ்வர பிரமுமோதஹ
இப்படி செய்து அருளினது சத்யகாமத்தவ ஸத்யஸங்கல்ப -குணங்களை ஆவிஷ்கரித்துக் கொண்ட படி –
பரத்வ அபிமானம் கொண்டே அன்றோ

—————–

த்வம் தஷிணஸ்ய நிவசன்னு ததேஸ் தடேபி தூராந்தர உத்தர பயோதி மஹாந்த்ரீபே
தைத்யாந் நிஜைக சாபாரணயத் கிமேதாம் லங்காம் ஸ்திதோத்ர குருஷே கில ந ஸ்ம பஸ்ம–26-

ஹே ராம
த்வம் தஷிணஸ்ய உததேஸ் தடேபி
நிவசன்னு –நீ தெற்கு சமுத்திர கரையில் வசிக்கச் செய்தேயும்
தூராந்தர உத்தர பயோதி மஹாந்த்ரீபே–தூரமான அவகாசத்தை உடைய வடக்கு சமுத்திரத்தின் பெரிய தீவிலே இருந்த
தைத்யாந் -அசுரர்களை
நிஜைக சாபாரணயத் த்வம் –தனது ஒரு அம்புக்கு இரையாக்கி முடித்த நீ
அத்ர ஸ்தித –இக்கரையில் இருந்து கொண்டே
ஏதாம் லங்காம்–இந்த லங்காபுரியை
பஸ்ம ந குருஷே ஸ்ம –கில கிம் –பஸ்மம் ஆக்கி ஒழிக்க வில்லையே இது ஏன்

இதுக்கு சமாதானம் -ராவணனை முடித்து ஒழிக்க திரு உள்ளம் இல்லையே பெருமாளுக்கு –
ஆபீமுக்ய லேசமாவது நேருமாகில் திருத்திப் பணி கொள்ள அன்றோ பிரயாசம் –
எங்கனமாவது நமக்கு ஆளாகாக் கூடும் நசையால் அன்றோ இலங்கை அளவும் சென்று துவண்டது

————————-

ஏதம் கதம் கதய யன் மதிதஸ் த்வயாசவ் ஹித்வா ஸ்வ பாவ நியமம் பிரதிதம் த்ரி லோக்யாம்
அஸ்வாப்சரோ விஷ ஸூதா விது பாரிஜாத லஷ்ம்யாத்மநா பரிணதோ ஜலதிர் பபூவ —27-

ஹே தேவ
த்வயா மதிதஸ் –உன்னாலே கடையப்பட்ட
அசவ் ஜலதிர்–இந்த சமுத்ரமானது
பிரதிதம் த்ரி லோக்யாம்–த்ரி ஜகத் பிரசித்தமான
ஹித்வா ஸ்வ பாவ நியமம் -இன்னது இன்னவிதமாக பரிணமிக்கும் என்கிற நியத ஸ்வ பாவத்தை விட்டு
ஏதம் கதம் கதய யன்
அஸ்வாப்சரோ விஷ ஸூதா விது பாரிஜாத லஷ்ம்யாத்மநா –குதிரை அப்சரஸ்ஸூ விஷம் அம்ருதம் சந்திரன்
கல்பதரு லஷ்மீ –ஆகிய ஏதத் ரூபமாக
பரிணதோ பபூவ —இதி யத் –பரிணமித்தது என்பது யாது ஓன்று உண்டோ
ஏதத் கதம் கதய –இது எங்கனே –சொல்லாய்

கீழே நான்கு ஸ்லோகங்களில் சமுத்திர பிரஸ்தாபம் -ஆகவே இங்கு சமுத்திர மதனமும் ஸ்ம்ருதமாய் –
இது என்ன அதிசயம் -சமுத்ரமே உச்சைஸ் சரவஸ் என்னும் குதிரையாகவும் -அப்சரஸ் ஸ்த்ரீ -காலாஹால விஷம் –
அம்ருதம் கற்பக வருஷம் சந்திரன் பிராட்டி -பரிமணிக்கும் படி என்ன விசித்திரம் அப்பனே சொல்லாய் –

————————————-

யத் தாத்ருச ஆகசம் அரிம் ரகுவீர வீஷ்ய விஸ்ரம்யதாம் இதி முமோசித முக்தம் ஆஜவ்
கோயம் குண கதரகோடிகத கியான் வா கஸ்ய ஸ்துதே பதம் அஹோ பாத கஸ்ய பூமி –27-

ரகுவீர
யத் தாத்ருச ஆகசம் அரிம் –அப்படிப்பட்ட துர்வசமான அபராதம் செய்த ராவணனை
ஆஜவ்-போர்க்களத்திலே
முக்தம் வீஷ்ய –ஒன்றும் செய்யத் தோன்றாதவனாக நோக்கி
விஸ்ரம்யதாம் இதி முமோசித –இன்று போய் நாளை வா –என்று போக விட்டாயே
அயம் குண க –இது என்ன குணம்
கதரகோடி கத –எந்த வகுப்பில் சேர்ந்தது
கியான் வா –எவ்வளவு உடையது
கஸ்ய ஸ்துதே பதம் –யாருடைய ஸ்தோத்ரத்துக்கு ஆஸ்பதம் ஆனது
கஸ்ய பூமி –யாருக்கு காண நிலமாவது
அஹோ பாத –ஆச்சர்யம் என்னும் அத்தனை

சுரி குழல் கனிவாய்த் திருவினைப் பிரித்த கொடுமையில் கடுவிசை அரக்கன்
முக்தம் -நிலை கலங்கினவனை
போர்க்களத்திலே வந்த பயலை இப்படி விடுவார் உண்டோ
இந்த குணத்தின் அளவு அப்ரமேயம் –
வெண்ணெய் களவு கண்டு உரலினோடு இணைந்து இருந்து என்கின்ற குணத்தைச் சொல்லப் புக்கு
ஆறு மாதம் மோகித்தார்கள் என்றால் இந்த குணம் தன்னையே வாய் திறக்க உண்டோ வழி
இத்தைக் காண்பார் தான் உண்டோ -ஒருவருக்கும் நிலம் அன்று இறே–

—————-

யல் லஷ்மணஸ் த்வத் அநுஜோ ரிபு சக்தி முக்த சத்ரோர் குருர் ஹனுமதஸ் து லகுர் பபூவ
ஏதேந தே ஸூ விதிதோ பவத் இந்திர சத்ரோ மாய அஸ்திர பந்தந நிபந்தனஜோ விமோஹ –28-

ஹே ராம
ரிபு சக்தி முக்த–சத்ருவான ராவணனுடைய சக்தி என்னும் ஆயுதத்தால் மோகித்தவனான
லஷ்மணஸ் த்வத் அநுஜோ –உன் தம்பியான லஷ்மணன்
சத்ரோர் குருர் –சத்ருவுக்கு அசைக்க முடியாதபடி கனத்தவனாகவும்
ஹனுமதஸ் து –திருவடிக்கோ என்றால்
லகுர் பபூவ–பூ மாலை போலே எடுக்கலாம் படி லேசாகவும் ஆனான்
இதி யத் –என்பது யாது ஓன்று உண்டோ
ஏதோ தே –இந்த விஷயத்தினால் உனக்கு
இந்திர சத்ரோ மாய அஸ்திர பந்தந நிபந்தனஜோ விமோஹ –இந்திரஜித் மாய அஸ்திரத்தால் கட்டி வைத்ததனால்
உண்டான மயக்கமானது
ஸூ விதித அபவத் –மனுஷ்ய பாவ நார்த்தம் என்னும் இடம் ஸ்பஷ்டமாயிற்று –

கீழே -23-ஸ்லோகத்துக்கு இது சமாதானம்
மாயா அஸ்திர பந்தக மூல வ்யாமோஹம் பெருமாள் இளைய பெருமாள் இருவருக்கும் உண்டானாலும்
இங்கு பெருமாளை பற்றி ஸ்தோத்ர ப்ரஸக்தி என்பதால் -தே –என்று ஏக வசன பாடம்

——————

ஹா ஹந்த ஹந்த பவதச் சரணாரவிந்த த்வந்த்வம் கதானு பவிதா விஷயோ மம அஷ்ணோ
யோஹம் நிரர்கள விநிர்களஅந்த காரைஸ் வ்ருஷைஸ் த்ருணைச் ச ஸூலபம் சமயம் வ்யதீத –29-

யோஹம்–யாவன் ஒரு அடியேன்
நிரர்கள விநிர்கள அந்த காரைஸ் –நன்றாக விடுபட்ட அஞ்ஞான அந்தகாரத்தை உடைய
வ்ருஷைஸ் த்ருணைச் ச–வ்ருக்ஷங்களாலும் த்ருணங்களாலும்
ஸூலபம்–எளிதில் அடையக் கூடியதாய் இருந்த
சமயம் வ்யதீத —கால விசேஷத்தை இழந்தேனோ
தஸ்ய மம–அப்படிப்பட்ட எனக்கு
பவதச் சரணாரவிந்த த்வந்த்வம் –உன்னுடைய திருவடித்தாமரை இணை
விஷயோ அஷ்ணோ–நேத்ர விஷயமாக
கதானு பவிதா –இனி எப்போது ஆகப் போகிறது
ஹா ஹந்த ஹந்த –கஷ்டம் கஷ்டம்

அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி அருளிய வ்ருத்தாந்தத்தை அனுசந்தித்து நல்லடிக்காலத்தை இழந்து ஒழிந்தேனே –
நிரர்கள விநிர்களஅந்த காரைஸ்–ஆந்திர தமஸ்ஸான அஞ்ஞானம் -அந்தகாரம்
வ்ருஷைஸ் த்ருணைச் ச –புற்பா முதலாக புல் எறும்பாதி ஓன்று இன்றியே
ஹா ஹந்த ஹந்த-பூரிதான காலத்திலும் இழந்தவனுக்கு பரீஷ்ய தான காலத்தில் என்ன ப்ரஸக்தி –
பாவியேன் இழந்தே ஒழிந்தேனே -கதறுகிறார்

————–

வம்சம் ரகோர் அநு ஜிக்ருஷுர் இஹ அவதீர்ண திவ்யைர் வவர்ஷித ததா அத்ர பவத் குணவ்கை
த்வத் சந்நிதி பிரபவ சைத்ய ஜூஷோ யதாஹி வ்ருஷாச் ச தாந்தி மல பந்த பவத் வியோக–30-

ஹே ராம
வம்சம் ரகோர் –ரகு வம்சத்தை
அநு ஜிக்ருஷுர் –அனுக்ரஹிக்க விரும்பி
இஹ அவதீர்ண தவம் –இந்நிலத்தில் அவதரித்த நீ
அத்ர–இவ்விடத்தில்
திவ்யைர் பவத் குண ஓகை–திவ்யமான உனது குண ப்ரவாஹங்களைக் கொண்டு
வவர்ஷித ததா –அப்படி வர்ஷித்தாய் –
எப்படி என்னில்
த்வத் சந்நிதி பிரபவ சைத்ய ஜூஷோ –உன்னுடைய சந்நிதானத்தாலே உண்டான குளிர்ச்சியை அடைந்த
வ்ருஷாச் ச–பவத் வியோக—மரங்களும் உன்னை விட்டுப் பிரிந்த காலத்திலேயே
யதாஹி தாந்திம் அல பந்த –எப்படிப்பட்ட வாட்டம் அடைந்தனவோ

பெருமாளுடைய சன்னிதானம் தாரகமாக செழித்துக் கிடந்தவை வியோகத்தில் உலர்ந்து வாடிப்போயினவே
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன்
பரம பக்தியை த்ருணாதிகளுக்கு உண்டாக்கி தேவரீர் முக்தி அளித்தீர் என்கிறார் யாயிற்று

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—11-20-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 6, 2019

யம் பாதகாத் ஸூ மஹதோபி உததாராயஸ் த்வம் த்வத் பாத வாரி பரி பூத சிராச்ச யோ பூத்
தம் வந்தஸே கில ததச்ச வரம் வ்ருநீஷே கிரீடாவிதிர் பத விலக்ஷண லக்ஷண ஸ்தே –11-

ஹே தேவ
த்வம் -தேவரீர்
யம்–யாவன் ஒரு ருத்ரனை
பாதகாத் ஸூ மஹதோபி –மிகப் பெரிய பாவத்தில் நின்றும்
உததாராயஸ் –உத்தரித்து அருளிற்றோ
யச்ச –யாவன் ஒரு ருத்ரன்
த்வத் பாத வாரி பரி பூத சிராச்சய –தேவரீருடைய ஸ்ரீ பாத தீர்த்தத்தால் பரிசுத்தமான சிரஸ்ஸை உடையவனாக
அபூத் –ஆனானோ
தம் வந்தஸே –அப்படிப்பட்ட ருத்ரனை -தேவரீர் நமஸ்கரியா நின்றதே
தத –அவன் இடத்தில்
வரம் ச வ்ருநீஷே –வரமும் வேண்டிப் பேரா நின்றதே
தே கிரீடாவிதிர் –தேவரீருடைய லீலா வியாபாரமானது
விலக்ஷண லக்ஷணஸ் — விசித்திர ஸ்வரூபமாய் இரா நின்றது
பத –ஆச்சர்யம்

அந்த ஸுசீல்யம் அதி வேலமாய்ப் பெருகின படியை அனுசந்தித்து
மாயனே உன் ஸ்வ தந்த்ர லீலா பிரகாரங்கள் இருந்த படி என் என்று தலை சீய்க்கிறார்
அநுக்ரஹோ யதி ஸ்யாந் மே தேவ தேவ ஜகத் பதே -தாதும் அர்ஹஸி புத்ரம் த்வம் வீர்ய வந்தம் ஜனார்த்தன –
ஸ்ரீ மத் துவாரகையில் கண்ணபிரான் ருக்மிணி பிராட்டி உடன் பள்ளி கொண்டு அருளி வார்த்தையாடா நிற்கையில்
புத்ர தானம் தர கண்ணனை ருக்மிணி பிரார்த்திக்க -பரமசிவன் இடம் வரம் கேட்ட ஐதிக்யம்-
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையவன் அன்றோ -லீலா பரனாய்க் கொண்டு செய்யுமவற்றுக்கு ஓர் அடைவுண்டோ
கிரீடா விதிர் பத விலக்ஷண லக்ஷணஸ் தே -என்கிறார் –

————-

கிரீடா விதேஸ் பரிகரஸ் தவ யா து மாயா சா மோஹிநீ ந கதமஸ்ய து ஹந்த ஐந்தோ
ஹை மர்த்ய ஸிம்ஹவ புஷஸ் தவ தேஜஸ் சா அம்சே சம்புர் பவந் ஹி சரபச் சலபோ பபூவ –12-

ஹே தேவ
யா து மாயா –யாதொரு மாயையானது
தவ கிரீடா விதேஸ் –தேவரீருடைய லீலா வியாபாரத்துக்கு
பரிகரஸ் –ஸாமக்ரியையாய் இருக்கிறதோ
சா -அந்த மாயை யானது
கதமஸ்ய ஐந்தோ-எந்தப் பிராணிக்குத் தான்
ந மோஹிநீ –அவி விவேகத்தை உண்டு பண்ணுகிறது இல்லை
சரப பவந் சம்புர்–சரப உருக்கொண்ட சிவனானவன்
தவசா து ஹந்த
மர்த்ய ஸிம்ஹவ புஷஸ் –நரஸிம்ஹ வடிவு கொண்ட
தவ தேஜஸ் சா அம்சே –தேவரீருடைய தேஜஸ்ஸின் ஏக தேசத்திலே
சலபோ பபூவ-ஹி -ஹை –வீட்டில் பூச்சி போலே பட்டு ஒழிந்தான் இறே–என்ன ஆச்சர்யம் –

கேழ் கிளறும் அங்க வேள் குன்ற அழல் சரபத்தைப் பிளந்த சிங்க வெல்ல குன்றத்தினார் –பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார்
துயக்கறு மதியின் நல் ஞானத்துள் அமரரைத் துயக்கும் மயக்குடை மாயைகள் வானிலும் பெரியன வல்லன்
ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரதாபா அக்னிஸ் புலிங்கத்திலே வீட்டில் பூச்சி பட்டது பட்டான் என்பது மாயையின் காரியமே
இரண்டு தலைகள் -சிறகுகள்-அதி தீக்ஷணம் உள்ள எட்டு கால்கள் -மேல் நோக்கிய கண்களை உடைய மிருக விசேஷம் சரபம் –
பிரதாப அக்னியில் சரபம் சபலமாயிற்று –

———————-

யஸ்ய ஆத்மதாம் திரிபுர பங்க விதா வதாஸ் த்வம் த்வச் சக்தி தேஜித சரஸ் விஜயீ ச யோ பூத்
தக்ஷ க்ரதவ் து கில தேந விநிர்ஜிதஸ் த்வம் யுக்தோ விதேய விஷயேஷு ஹி காம சாரா –13-

திரிபுர பங்க விதவ் –திரிபுர தஹன காரியத்தில்
யஸ்ய த்வம் ஆத்மதாம் அதாஸ்–யாவன் ஒரு ருத்ரனுக்கு தேவரீர் அந்தராத்மாவாய் இருக்கையை தரித்ததோ
யச்ச த்வச் சக்தி தேஜித சரஸ் சந்–தேவரீருடைய சக்தியாலே கூர்மை பெற்ற பாணத்தை உடையனாய்க் கொண்டு
விஜயீ ச ய அபூத் –ஜயசாலி யானானோ
தேந -அப்படிப்பட்ட ருத்ரனாலே
த்வம் -தேவரீர்
தக்ஷ க்ரதவ் –தக்ஷ யாகத்தில்
விநிர்ஜிதஸ்–வெல்லப்பட்டது
விதேய விஷயேஷு –வஸ்ய விஷயங்களில்
காம சாரா –மனம் போனபடி நடந்து கொள்கை
யுக்தோ ஹி –யுக்தமே அன்றோ –

அவனுடைய ஏறிட்டுக் கொண்ட பாரதந்தர்யம் தானும் ஸ்வா தந்தர்ய காஷ்டை-என்கிறார்
கிருபையால் வரும் பாரதந்தர்யத்தைக் காட்டில் ஸ்வா தந்தர்யத்தால் வரும் பாரதந்தர்யம் பிரபலம் -ஸ்ரீ வசன பூஷணம்
கிருபா பிரயுக்த பாரதந்தர்யம் -ப்ரேம பந்தம் வைத்துத் தன்னை அடியார்கள் இட்ட வழக்காய் -காண்பது பல இடங்களில் உண்டே
ஸ்வா தந்தர்ய ப்ரயுக்த பாரதந்தர்யம் காணலாவது க்வசித் க்வசித்தே யாம் -அது தன்னை ருத்ரன் அளவிலே காட்டின படியைப் பேசுகிறார் இங்கு –
விஷ்ணோர் ஆத்மா பகவதோ பவஸ்யாமித தேஜஸ் -தஸ்மாத் தனுர்ஜ்யா சம்ஸ்பர்சம் சா விஷே ஹே மஹேஸ்வர –கர்ணபர்வம் —
சத்தா நிர்வாஹமாய் சாமான்யமான அந்தப்பிரவேசமும் -ஜெயத்துக்கே ஐகாந்திகமாக விசேஷித்து அனுபிரவேசிப்பதும் உண்டே

த்வச் சக்தி தேஜித சரஸ்
சிந்தயித்வா ஹரீம் விஷ்ணும் அவ்யயம் யஜ்ஜ வாஹனம் சரம் சங்கல்ப யாஞ்ச சக்ரே –கர்ண பர்வம்
குழல் நிற வண்ணா நின் கூறு கொண்ட தழல் நிற வண்ணன் நண்ணார் நகரம் விழ நனி மலை சிலை வளைவு செய்து
அங்கழல் நிற வைப்பது வானவனே–பெரிய திருமொழி –6-1-3-
விஜயீ அபூத்–விஜயம் எம்பெருமானுக்கே ஆனாலும் -திரிபுரம் மூன்று எரித்தான்-என்றும்
புரங்கள் மூன்றும் ஓர் மாத்திரைப் போதில் பொங்கு எரிக்கு இரை கண்டவன் –என்றும் ருத்ரனுக்கு பிரசித்தி உண்டாம் படி செய்து அருளிற்று
தக்ஷ க்ரதவ் து கில தேந விநிர்ஜிதஸ் த்வம்–ருத்ரன் தக்ஷனின் தலையை அறுத்து தஷாத்வர த்வம்ஸீ-
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தலைவன் -பெயர் பெறும்படி பண்ணி அருளினான்
யஜ்ஜ துவம்சம் விளைந்தது -விஷ்ணு பராஜய பர்யாயம் தானே -யஜ்ஜோவை விஷ்ணு –
வேள்வியாய்த் தக்கணையாய் தானும் ஆனான் -அன்றோ
அவன் செய்த த்வம்ஸங்களுக்கு இசைந்து இருந்து ஸ்வ பராஜயத்தையும் தத் விஜயத்தையும் விளங்கக் காட்டி அருள
திரு உள்ளம் கொண்டு செய்த கார்யம் அன்றோ
யுக்தோ விதேய விஷயேஷு ஹி காம சாரா -புத்ர தாராதிகளை உச்சி மேல் அணிந்த போதொடும் உதைத்துத் தள்ளின போதொடும்
சேஷ சேஷி பாவம் வியவஸ்திதமாய் இருக்குமே
விதேய கோடியில் ஒருவனான ருத்ரன் அளவில் பரிமாற்றம் கேட்பார் அற்ற ஸ்வா தந்தர்யத்துக்கு சேர்ந்ததே –
ருத்ர பாராம்ய ஸ்தாபகம் ஆக மாட்டாதே

———–

முக்தச் சிசுர் வடதளே சயித அதி தந்வா தந்வா ஜகந்தி பிப்ருஷே சா விகாசமேவ
ஐஸீமிமாம் து தவ சக்திம் அதர்கிதவ்யாம் அவ்யாஜதஸ் ப்ரதயஸே கிம் இஹ அவதீர்ணஸ் –14-

வடதளே சயித–ஆலிலையில் பள்ளி கொண்ட
முக்தச் சிசுர் த்வம் –அதி பாலனான தேவரீர்
அதி தந்வா -அதி ஸூஷ்மமான
தந்வா –திரு மேனியாலே
ஜகந்தி ச விகாசமேவ பிப்ருஷே–உலகங்களை நிஸ் சங்கோசமாகவே தாங்கி அருளுகிறது
தவ ஐஸீம் -தேவரீருடைய ஸர்வேச்வரத்வ ஏகாந்தமும்
அதர்கிதவ்யாம் -அத ஏவ அசிந்த நீயமுமான
இமாம் சக்திம் –இந்த சக்தியை
இஹ அவதீர்ணஸ் –சந் –இந்த லோகத்தில் அவதரியா நின்று கொண்டு
அவ்யாஜதஸ் கிம் ப்ரதயஸே –நிர்ஹேதுகமாக என் பிரகாசிப்பித்து அருளுகிறது

தக்கன் வேள்வியைத் தகர்ப்பது போன்ற செயல்களால் ருத்ரன் பக்கல் பாரம்யம் கொள்வாரும் உண்டே
அன்று எல்லாரும் அறியாரோ எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் தேவர் அல்லாதார் தாம் உளரே
திரு வயிற்றிலே புகுந்து பிழைத்த கதையை உணர்த்தினால் அந்த பேயர்களும் தெளிவார்களே
நளிர் மதிச் சடையினும் –ஒரு பொருள் புறப்பாடு இன்றி முழுவதும் அகப்படக் கரந்து ஓர் ஆலிலைச் சேர்ந்த
எம்பெருமானை அல்லது ஒரு மா தெய்வம் மற்று உடையமோ யாமே —

முக்தச் சிசுர் –படியாதுமில் குழவிப்படி-இது சாத்மிக்கும் இது சாத்மிக்காது என்று அறியாமல்
முன்பு தோன்றினதை வாயில் போட்டுக் கொள்ளும் பருவம்
ரஷக வஸ்துவினுடைய வியாபாரம் ஆகையால் இது ரக்ஷணமாகத் தலைக்கட்டினது அத்தனை
வடதளே சயித -அன்றே தோன்றிப் பால் மாறாதே இருந்த ஆலந்தளிரிலே யாயத்து கண் வளர்ந்து அருளிற்று
அதி தந்வா தந்வா -லோகத்தில் சிசுக்களுக்கு உள்ள வடிவம் இல்லை யாய்த்து-
ஆலிலையில் அடங்காத தக்க சிறிய வடிவம் பெற்ற படி
ஜகந்தி பிப்ருஷே –சிவனையும் திரு வயிற்றிலே கொண்டமை தனிப்படச் சொல்ல வேணுமோ
நெற்றி மேல் கண்ணானும் நிறை மொழி வாய் நான்முகனும் –கடல் அரையன் விழுங்காமல் தான் விழுங்கி
உய்யக் கொண்ட கொற்றப் போராழியான்–என்றும்
அங்கண் ஞாலம் உண்ட போது வேள்வி வெற்பு அகன்றதோ —
பிப்ருஷே–அவ்வபதானம் ஆழ்வானுக்கு கண் எதிரே தோன்றுகிறது போலும் -வர்த்தமாக நிர்த்தேசிக்கிறார்
பப்ருஷே –பாட பேதம் -பூத காலம்
சா விகாசமேவ –சிறிய திரு வயிற்றினுள்ளே -அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஓரு மா நிலம் எழுமால் வரை முற்றும்
நெருக்குப் படாமே தனித்தனியே இடம் வலம் கொள்ளப் பாங்காக வஹித்த படி
ஐஸீமிமாம் து தவ சக்திம் அதர்கிதவ்யாம் அவ்யாஜதஸ் –நெஞ்சால் நினைக்க ஒண்ணாத -அவதாரங்களில்
அசக்தியும் அத்புத சக்தியும் கலந்த கட்டியாய் அன்றோ இருப்பது
ஸுவ்லப்யம் ஸுவ்சீல்யம் காட்டி அருள அவதரித்த இடங்களிலும் ஸர்வேச்வரத்வ சக்தி விசேஷங்களையும்
கூடவே காட்டி அருளுவது எதுக்காக என்று ப்ரச்னம்
ப்ரதயஸே கிம் இஹ அவதீர்ணஸ்-வடதள சாயியாய்க் கொண்டு செய்த செயலை மனுஷ்ய சஜாத்திய
பாவனையோடு அவதரித்த இடத்திலும்
வையம் எழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே
வாயில் வையகம் கண்ட மட நல்லார்
பாலகன் என்று பரிபவம் செய்யேல் பண்டு ஒரு நாள் ஆலினிலை வளர்ந்த சிறுக்கன் இவன் -என்று அடி அறிந்து
சொல்லும்படி அமைத்துக் கொண்டது என்னோ பிரானே
அவ்யாஜதஸ் –ஒருவரும் அபேக்ஷியாது இருக்க ஸ்வயமேவ
ப்ரதயஸே கிம்-ப்ரஸ்னத்துடன் தலைக் கட்டுகிறார் -சமாதானத்தை வெளியிட மாட்டாமே ஆழ்வானது
திரு உள்ளம் உடைகுலைப் படுகிறபடி
ஆதி யம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த –அஜஹத் ஸ்வ பாவனாய் அப்ராக்ருத திவ்ய சமஸ்தானத்தோடே
வந்து அவதரித்த படியால் திவ்ய சக்தி விசேஷங்கள் மறைக்க முடியாமல் வ்யக்தமாகின்றனவே காண் -என்பதாக திரு உள்ளம் –

———————

பிரஹ்மேச மத்ய கணநா கணநா அர்க்க பங்க்தவ் இந்த்ர அனுஜத்வம் அதிதேஸ் தந யத்வ யோகாத்
இஷுவாகு வம்ச யதுவம்ச ஜநிச்ச ஹந்த ஸ்லாக்யாநி அமூநி அநுபமஸ்ய பரஸ்ய தாம்ந –15-

அநுபமஸ்ய–ஒப்பற்ற
பரஸ்ய தாம்ந –பரஞ்சோதியாகிய எம்பெருமானுக்கு
பிரஹ்மேச மத்ய கணநா –ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களின் நடுவே ஒருவனாக எண்ணப் பெறுகையும்
கணநா அர்க்க பங்க்தவ் –துவாதச ஆதித்யர்கள் திரளில் எண்ணப் பெறுகையும்
இந்த்ர அனுஜத்வம் அதிதேஸ் தந யத்வ யோகாத் -அதிதிக்குப் பிள்ளையாகப் பிறந்ததனால் உபேந்த்ரனாக ஆனதும்
இஷுவாகு வம்ச யதுவம்ச ஜநிச்ச –இஷுவாகு வம்சத்திலும் யதுவம்சத்திலும் அவதரித்ததும்
அமூநி -ஆகிய இவ்வாதாரங்கள் எல்லாம்
ஹந்த ஸ்லாக்யாநி –அதிசயாவஹங்கள் அன்றோ -ஆச்சர்யம்

பல பிறப்பாய் ஒளி வரும் முழு நலம்
கேவல பரத்வமும் கேவல ஸுவ்லபயமும் ஸ்லாக்யமாக மாட்டாவே
ஸுவ்லப்யம் பொலியும்படி பரத்வத்தை மறைத்து அருளி அவதரித்து ஒளி பெறுவதே
பிரஹ்மேச மத்ய கணநா –விஷ்ணுவாய் -நல்லரன் நாரணன் நான்முகனுக்கு –என்றபடி
கணநா அர்க்க பங்க்தவ் –ஆதித்யர் பன்னிருவரில் உயர்ந்த விஷ்ணு நான் -ஸ்ரீ கீதா
இந்த்ர அனுஜத்வம் அதிதேஸ் தந யத்வ யோகாத் -அதிதி காஸ்யபருக்கு -ஸ்ரீ வாமனனாய் –
இஷுவாகு வம்ச யதுவம்ச ஜநிச்ச ஹந்த ஸ்லாக்யாநி அமூநி அநுபமஸ்ய பரஸ்ய தாம்ந —
இவ்வவதாரங்கள் எல்லாம் இச்சா பரிக்ருஹீதம்–அதிசயவஹம் அன்றோ -என்றபடி
கீழே இஹ அவதீர்ண –என்றவாறே இவ்வவதாரங்களை அனுசந்தித்து அருளிய படி –

————–

த்வந் நிர்மிதா ஜடரகா சா தவ த்ரி லோகீ கிம் பிஷனாத் இயம் ருதே பவதோ துராபா
மத்யே கதா து ந விசக்ரமிஷே ஜகச்சேத் த்வத் விக்ரமை கதம் இவ ஸ்ருதிர் அஞ்சிதா ஸ்யாத்—16-

ஹே தேவ
த்வந் நிர்மிதா –தேவரீரால் படைக்கப் பட்டதும்
ஜடரகா சா தவ –ஒரு கால் தேவரீருடைய திரு வயிற்றிலே கிடந்து ரக்ஷை பெற்றதுமான
இயம் த்ரி லோகீ –இந்த மூ உலகும்
பிஷனாத் ருதே –மகா பலி இடத்தில் யாசிப்பது தவிர மற்ற உபாயத்தினால்
பவதோ துராபா கிம் –தேவரீருக்கு கிடைக்க அரிதோ
யாசித்துப் பெறாமல் ஸ்வா தந்த்ரியத்தினாலேயே பெற முடியாததோ
மத்யே கதா து -இடையில் ஒரு காலத்தில்
ந விசக்ரமிஷே ஜகச்சேத் த்வத் –இந்த உலகத்தை பிஷா வ்யாஜத்தினால் மூவடி கொண்டு அளந்து அருளா விடில்
விக்ரமை கதம் இவ ஸ்ருதிர் அஞ்சிதா ஸ்யாத்—வேதமானது தேவரீருடைய விக்ரமங்களினால்
எங்கனம் மேன்மை பெற்றதாகும்

ஆழ்வாரைப் போலே எம்பெருமானை மடி பிடித்துக் கேள்வி கேட்கிறார்
சீரால் பிறந்து சிறப்பால் வளராது பேர் வாமனாகாக்கால் பேராளா -மார்பாரப் புல்கி நீ உண்டு உமிழ்ந்த
பூமி நீர் ஏற்பது அரிதே சொல்லு நீ யாம் அறியச் சூழ்ந்து –பெரிய திருவந்தாதி
ஷிதி ரியம் ஜெனி ஸம்ஹ்ருதி பாலநை நிகிரண உத்கிரண உத்தரணைர் அபி -வந கிரீச தவைவ ஸதீ கதம் வரத
வாமன பிஷணம் அர்ஹதி –ஸ்ரீ ஸூந்தர பாஹு ஸ்தவம்
உபயோகம் அற்ற பல விஷயங்களையும் பரக்கப் பேசி எச்சில் வாயாய் ஒழிந்த வேதமானது
இதம் விஷ்ணுர் விசக்ரமே த்ரேதா நிதம் பதம் -என்றும்
த்ரீணி பதா விசக்ரமே விஷ்ணுர் கோபா அதாப்ய-என்றும்
விசக்ரமாணஸ் த்ரேதாருகாய –என்றும் பேசி பவித்ரமாகவே மூவடி அளந்து மூ வுலகு பெற்றாய்
வேதம் அபூதமாய்க் கிடக்க ஒண்ணாதே என்றே செய்து அருளிய திரு அவதாரம்

————–

இது தொடங்கி -33-ஸ்லோகம் வரை ஸ்ரீ ராமாவதார அனுசந்தானம் –
மத்யே -ஏதத் கதம் கதய யந் மதிதஸ் த்வயாசவ் -என்கிற ஸ்லோகம் ஒன்றும் ப்ராசங்கிகம்

ப்ருச்சாமி கிஞ்சன யதா கில ராகவத்வே மாயா ம்ருகஸ்ய வசகோ மனுஜத்வ மவ்க்த்யாத்
சீதா வ்யோக விவசோக சா தத்கதிஞ்ஞ பிராதாஸ் ததா பரகதிம் ஹி கதம் ககாய–17-

ஹே தேவ
ப்ருச்சாமி கிஞ்சன -தேவரீரை ஓன்று கேட்கிறேன்
ராகவத்வே–ஸ்ரீ ராமனாக திரு அவதரித்த காலத்தில்
யதா –யாதொரு சமயத்தில்
மனுஜத்வ மவ்க்த்யாத்-ஆத்மாநாம் மானுஷம் மந்யே -என்ற மனுஷ்யத்வ ப்ரயுக்தமான மோகத்தால்
மாயா ம்ருகஸ்ய வசகஸ் சந்–மாரீசனாகிய மாயமானுக்கு பரவசராகி
சீதா வ்யோக விவசோக –பிராட்டியைப் பிரிந்து வருந்தினீரோ
தத்கதிஞ்ஞச் ச ந அபூ -அவள் போன போக்கையும் அறியாதவராய் இருந்தீரோ
ததா ககாய–அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் ஜடாயுவுக்கு
பரகதிம் ஹி கதம் பிராதாஸ் -பரமபத ப்ராப்தியை எப்படிப் பண்ணித் தந்தீர்

மனிச்சு தவிர்ந்து பரத்வம் குடி புகுந்து-மயா த்வம் சம நுஞ்ஜாதோ கச்ச லோகாந் அநுத்தமான்- —
எண்ண வேணுமோ
சத்யேந லோகான் ஜயதியைக் கொண்டு சமாதானம் அறிவது –

————————-

கீழ் ஸ்லோகார்த்தத்தை முக பேதத்தால் அனுசந்திக்கிறார் இதில்-
புநர் யுக்தி தோஷம் இல்லை
பெரிய பிராட்டியாருக்கு பரகதி அழித்த பெருமையில் ஈடுபட்டு கீழே
பிராட்டியைப் பிரிந்து வருந்திய எளிமையில் ஈடுபட்டு இங்கே

அஷூண்ண யோக பதம் அக்ர்ய ஹதம் ஜடாயும் த்ரியஞ்சம் ஏவ பத மோக்ஷ பதே நியோக்தும்
சக்நோஷி வேத்சி ச யதா ச ததா கதம் த்வம் தேவீம் அவாப்தம் அநலம் வ்யதிதோ விசிந்வந் –18-

ஹே தேவ -த்வம் –எம்பெருமானே தேவரீர்
அஷூண்ண யோக பதம் -யோகமார்க்கத்தை அப்யசியாதவரும்
அக்ர்ய ஹதம் -ப்ராஹ்மண ஜாதீயனான ராவணனால் கொலையுண்டவரும்
ஜடாயும் த்ரியஞ்சம் ஏவ-திர்யக் யோனியில் பிறந்தவருமான ஜடாயுவையும் கூட
பத மோக்ஷ -மோக்ஷ மார்க்கத்துக்குப் போகும்படி
நியோக்தும்-அனுமதி பண்ண
சக்நோஷி வேத்சி ச யதா –எப்போது அறிந்தீரோ -சக்தராகவும் ஆனீரோ –
ச ததா த்வம் -அப்போது அப்படிப்பட்ட தேவரீர்
தேவீம் விசிந்வந் –பிராட்டியைத் தெடிக் கொண்டு
அவாப்தம் அநலம் -அவளை பெறுவதற்கு அசமர்த்தராய்
வ்யதிதோ கதம் அபூ –வருந்தினீரோ -அது என் கொல்

பெரிய உடையார் மோக்ஷ ப்ராப்திக்கு அநர்ஹர் -என்பதை மூன்று விசேஷணங்களால் மூதலிக்கிறார்
அஷூண்ண யோக பதம் –நோற்ற நோன்பிலேன் -இடகிலேன் ஓன்று அட்டகில்லேன்
அஷூண்ண –அநப் யஸ்தஸ்–சாதன அனுஷ்டானம் ஒன்றும் செய்யாதவர்
த்ரியஞ்சம்-சாதன அனுஷ்டானத்துக்கு உரிய ஜென்மத்திலும் பிறந்திலர்
அக்ர்ய ஹதம் –அவ்வளவேயோ -பிரதிபந்தக அபாவமாவது இருக்கலாகாதா –
ப்ரஹ்ம வஷ்யனான ராவணனால் கொலையுண்டு பரகதி பிரதிபந்தகமும் வேறே உண்டே
ப்ரஹ்ம புத்திரரான புலஸ்தியருடைய வம்சத்தில் பிறந்தவன் ராவணன்

—————

சாலாந் ஹி சப்த ஸக்ரீந் சர சாதலான் யாந் ஏக இஷுமந்த ஜவதோ நிர்பத்ரயஸ் த்வம்
தேஷு ஏக விவ்யதந கிந்நபி ப்ரனுந்நம் சாகாம்ருகம் ம்ருகயஸேஸ்ம கதம் சகாயம் –19-

ஹே தேவ
யாந்-சப்த சாலாந் – ஸக்ரீந் –யாவை சில சப்த சால வ்ருக்ஷங்களைக் குல பர்வதங்களோடு கூடினவையாகவும்
சர சாதலான் –பாதாளங்களோடு கூடினவையாகவும்
ஏக இஷுமந்த ஜவதோ –ஒரு பணத்தில் ஸ்வல்ப வேகத்தினால்
நிர்பத்ரயஸ் த்வம் –தேவரீர் பேதித்து அருளிற்றோ
தேஷு -அந்த சால வருஷங்களில்
ஏக விவ்யதந கிந்நபி ப்ரனுந்நம் –ஒரு
மரத்தைப் பிளப்பதிலும் வருந்தி ஒழிந்த வாலியினாலே துரத்தி அடிக்கப் பட்ட
சாகாம்ருகம் -ஸூக்ரீவனை
ம்ருகயஸேஸ்ம கதம் சகாயம் -துணைவனாக எங்கே தேடிற்று

ஸூக் ரீவனை விரித்தது ஸஹாயத்துக்காக அல்லவே –
சரணாகத ரக்ஷணத்தை விரதமாகக் கொண்ட பெருமாளுக்கு கோல் விழுக்காட்டாலே அவனை ஸ்வீ கரிக்க நேர்ந்தது
சப்த சாகரங்களும் சப்த ரிஷிகளும் சூரியனுடைய சப்த ஆஸ்வங்களும்-அஞ்சி நடுங்குவதாக கம்பர்

—————-

தாஸஸ் சஹா சமபவத் தவ ய கபீந்த்ர தத்வித் விஷம் கபிம் அமர்ஷ்வசாத் ஜிகாம்ஸூ
த்வத் ஸ்நேஹ விக்லபதியம் தமிமம் கபீந்த்ரம் விஸ்ரம்பயந் சபதி சால கிரீந் அவித்ய–20-

ஹே தேவ
ய கபீந்த்ர -யாவன் ஒரு ஸூக் ரீவன்
தாஸஸ் சஹா சமபவத் தவ –தேவரீருக்கு அடியனாகவும் நண்பனாகவும் ஆனானோ
தத் வித்விஷம் கபிம் –அவனுக்கு விரோதியான வாலியை
த்வம் அமர்ஷ்வசாத் ஜிகாம்ஸூ –தேவரீர் கோப வசத்தால் கொல்ல விரும்பினவராய்
த்வத் ஸ்நேஹ விக்லபதியம் –தேவரீர் பக்கல் பிரேமத்தினால் கலங்கின புத்தியை உடையவனாக அந்த ஸூக் ரீவனை
விஸ்ரம்பயந் ஸந் -விஸ்வசிப்பியா நின்று கொண்டு
சபதி-அப்போதே
சால கிரீந் அவித்ய-மரா மரங்களையும் குல பர்வதங்களையும் தேவரீர் எய்து அருளிற்று

ஸூக்ரீவன் பெருமாள் சந்நிதியில் புகுந்து
ஸோஹம் த்ரஸ்த்தோ வநே பீதோ வசாம் யுத் பிராந்தா சேதன -வாலிநா நிக்ருதோ பிராத்ரா க்ருத வைரச் ஸ ராகவ
வாலிநோ மே மஹா பாகே பயார்த்தஸ்யா பயம் குரு -கர்த்தும் அர்ஹதி காகுத்ஸ பயம் மே ந பவேத் யதா —
என்று அபயம் வேண்டின அளவிலே
பெருமாளும் -வாலிநம் தம் வதிஷ்யாமி தவ பார்ய அபஹாரிணம்–என்று பெருமாள் அபயப்ரதானம் பண்ணி அருளினார்
அபயப்ரதானம் பழுது படாமைக்காக ஸூக்ரீவனை விஸ்ரப்தனாக்க வேண்டியது ஆவஸ்யமாக
சால பஞ்சனம் பிராப்தம் ஆயிற்று அத்தனை –என்று இந்த ஸ்லோகத்தால் அருளிச் செய்தார் ஆயிற்று –

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -ஸ்லோகங்கள்—1-10-ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் உரை –

November 5, 2019

ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம யுக்தி மதீ மஹே
யத் யுக்தஸ் த்ரயீ கண்டே யாந்தி மங்கள ஸூத்ரதாம்

அர்வாஞ்சோ யத் பத ஸரஸி த்வந்தம் ஆஸ்ரித்வ பூர்வே
மூர்த்ரா யஸ்ய அந்வயம் உபகதா தேசிகா முக்திமாபு
சோயம் ராமானுஜ முனிர் அபி ஸ்வீய முக்திம் காரஸ்தம்
யத் சம்பந்தாத் அனுமத கதம் வர்ணயதே கூர நாத

————-

திருமாலிருஞ்சோலைக்கு எழுந்து அருளும் வழியிலே ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம் அருளிச் செய்து
தலைக்கட்டின பின்னர் இரண்டாவதாக ஸ்ரீ அதிமானுஷ ஸ்தவத்தை அருளிச் செய்தார்
மூன்றாவது ஸ்ரீ ஸூந்தார பாஹு ஸ்தவம்
நான்காவதாக ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம்
ஐந்தாவதாக ஸ்ரீ ஸ்தவம்

அதி மானுஷ சீல வ்ருத்த வேஷை-என்று தொடங்குவதால் வந்த திரு நாமம்
அதி மானுஷர்களான ராம க்ருஷ்ண ஸ்தவம் என்றுமாம்
ஆத்மாநம் மானுஷம் மன்யே
அஹம் வோ பாந்தவ ஜாத -போன்ற வசன வ்யக்திகள் உண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும்
பெரிய உடையாருக்கு பரமகதி அளிப்பது
கடலிலே அணை கட்டுவது
குன்றம் ஓன்று எடுத்து ஏந்தி நிற்பது
சாந்தீபிநீ புத்ர சஞ்சீவனம்
வைதிக புத்ர ஆநயநம் –போன்ற பல திவ்ய சேஷ்டிதங்கள் உண்டே

சப்த சந்தர்ப்ப
மாதுர்ய விசேஷ
அர்த்த காம்பீர்ய –புஷ்கல்யத்தால் ஒப்பற்ற ஸ்தவம் இது

———-

அதி மானுஷ சீல வ்ருத்த வேஷை
அதி வ்ருத்த அமர விக்ரம ப்ரதாபை
அதி லங்கித சர்வ லோக சாம்யம்
வரயே வைஷ்ணவ வைபவ அவதாரம் –1–

அதி மானுஷ சீல வ்ருத்த வேஷை
திவ்யமான ஸ்வ பாவம் என்ன -சேஷ்டிதம் என்ன -ஆக்ருதி என்ன இவற்றாலும்
அதி வ்ருத்த அமர விக்ரம ப்ரதாபை
அதி திவ்யமான விக்ரமங்கள் என்ன -பிரதாபங்கள் என்ன -இவற்றாலும்
அதி லங்கித சர்வ லோக சாம்யம்
ஒருவரோடும் ஒப்புச் சொல்ல ஒண்ணாது இருக்கிற
வரயே வைஷ்ணவ வைபவ அவதாரம்
எம்பெருமானுடைய விபவ அவதாரத்தைப் புகழ்கின்றேன்

அதி அத்புதங்களான ஸ்வபாவத்தாலும் -வியாபாரத்தாலும்-அலங்காரத்தாலும் -விக்ரமத்தாலும் -பிரதாபத்தாலும்
ஒத்தாரை மிக்காரை இலையாய மா மாயனான பரம புருஷனுடைய விபவ அவதாரத்தை
புகழ்ந்து பேசாத தொடங்குகிறேன் என்று ப்ரதிஜ்ஜை பண்ணுகிறார் இதில்

அதி மானுஷ சீல வ்ருத்த வேஷை
இமவ் ஸ்ம முனி சார் தூல கிங்கரவ் சமூபஸ்திதவ்–என்றும்
அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா சீதே லஷ்மணாம் ந ஹி ப்ரதிஜ்ஞாம் ஸம்ஸ்ருத்ய ப்ராஹ்மனேப்யோ
விசேஷத–என்றும் இத்யாதிகளிலே ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய சீலமும்
கடலிலே அணை கட்டிய ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய விருத்தமும்
கோவர்த்தன உத்தாரண முதலான ஸ்ரீ கண்ணபிரானின் வ்ருத்தமும்
பும்ஸாம் த்ருஷ்ட்டி சித்த அபஹாரிணாம்-என்னும்படியான ஸ்ரீ ராமனின் வேஷமும்
அம்போதநீலம் அரவிந்த தளாய தாக்ஷம் பிஞ்சாவதாம்ச முக பாணிம் -என்ற ஸ்ரீ கண்ணபிரானின் வேஷமும்
அதி மானுஷ கடலிலே ஒரு திவலை எடுத்துக் காட்டின படி

அதி வ்ருத்த அமர விக்ரம ப்ரதாபை
விக்ரமம் ஆவது என் -பிரதாபம் ஆவது என் –
கூசாதே சத்ரு ஸைன்ய மத்யத்தில் பிரவேசிக்கைக்கு ஈடான சக்தி விசேஷம் வீர்யம்
பிறரால் அபி பவிக்க ஒண்ணாமைக்கு உறுப்பான சக்தி விசேஷம் பிரதாபம்

வரயே
வரம் என்று ஸ்லாக்யமாய்-ஸ்லாக்யமாக சொல்கின்றேன் -புகழ்கின்றேன் என்றபடி

———–

இது முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களாலே ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் பக்கல் ப்ராவண்யத்தை பிரகாசிப்பித்து அருள்கிறார்
மா முனி வேள்வியை–அடு திறல் அயோத்தி எம் அரசே அரங்கத்தம்மா
கொண்டால் வண்ணன் கோவலனாய் வண்ணனாய் வெண்ணெய் உண்ட வாயன் –அண்டர் கோன் அணி அரங்கன்
விபவத்தை பேசும் பொழுது அர்ச்சையும் பேசி அல்லது தரிக்கப் போகாதே

ஸ்ரேய கிரந்து கிரணாச் சரணாரவிந்த
நிஷ்யந்தமான மகரந்த ரஸவ்க சேஸ்யா
தஜ்ஜா ஸ்ருதேர் மதுந உத்ஸ இதி ப்ரதீதா
மாங்கல்ய ரங்க நிலயஸ்ய பரஸ்ய தாம்ந -2-

மாங்கல்ய ரங்க நிலயஸ்ய-அனைவருக்கும் ஷேமங்கரமான ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை வாஸஸ் ஸ்தானமாக உடையவனாய்
பரஸ்ய தாம்ந –
பரஞ்சோதி என்று பிரசித்தமான எம்பெருமானுடைய
சரணாரவிந்த நிஷ்யந்தமான மகரந்த ரஸவ்க சேஸ்யா
திருவடித் தாமரைகளில் நின்றும் பெருகா நின்ற மகரந்த ரஸ ப்ரவாஹம் என்னலாம் படியாய்
மதுந உத்ஸ இதி-
மதுவின் ப்ரவாஹம் என்று
ஸ்ருதேர் ப்ரதீதா -வேதத்தினால் பிரதிபன்னனாய்
தஜ்ஜா -அந்த திருவருள் நின்றும்
கிரணாச் ஸ்ரேய கிரந்து –கிரணங்கள் நன்மையை விருத்தி பண்ணட்டும் –

அணியார் பொழில் சூழ் அரங்க நகர் அப்பா –பரஞ்சோதி -என்னப்பட்ட
பரஞ்சோதி சப்த வாச்யனான ஸ்ரீ ரெங்கநாதனுடைய
தாமரை போன்ற திருவடிகளின் கிரணங்களானவை ச்ரேயஸ்கரங்களாக வேணும்
அந்த கிரணங்கள் எப்படிப்பட்டவை என்னில் -தாமரை மலரில் நின்றும் பெருகுகின்ற
மரகரந்த ரஸ ப்ரவாஹமோ இவை என்னலாம் படி இருக்கும்
சரணம் என்று பேராய் தாமரையே இறே உள்ளது -தாமரையாகில் மகரந்தம் பெருகுமே
அந்த கிரண வ்யாஜத்தாலே பரவா நின்றது போலும் -மகரந்த ப்ரவாஹம் என்று நாம் உத்ப்ரேஷிக்கிற அளவே அல்ல
சுருதி பிரதிபாதமும் உண்டு என்கிறார்
விஷ்ணோ பதே பரமே மத்வ உத்ஸ–என்றது இறே ஸ்ருதியும்

என்னுடைய சரண வரணத்துக்கு விஷயமான ரங்க ரமண சரண கிரணங்கள் அதி மானுஷ சரித்திர
ஸ்தோத்ரத்துக்கு உறுப்பான வாக் ஸம்ருத்தியைக் கொடுக்க வேணும் என்று
இந்த ஸ்லோகத்தால் பிரார்த்திக்கிறார் ஆயிற்று –

——————–

ஸ்ரீ பராங்குச முநீந்தர மநோ நிவாஸாத்
தஜ்ஜ அநுராக ரஸ மஞ்ஜனம் அஞ்ஜஸா ஆப்ய
அத்யாபி அநாரத ததுத்தி தாரக யோகம்
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜம் உந்நயாம –3-

ஸ்ரீ பராங்குச முநீந்தர மநோ நிவாஸாத்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திரு உள்ளத்திலே உறைந்ததினாலேயே
தஜ்ஜ அநுராக
திரு உள்ளத்தில் உண்டான அநு ராகம் என்னும் தீர்த்தத்தினால்
ரஸ மஞ்ஜனம் –திருமஞ்சனத்தை
அஞ்ஜஸா ஆப்ய –சீக்கிரமாக அடைந்து
அத்யாபி
இன்னமும்
அநாரத ததுத்தி தாரக யோகம்
அந்த அநு ராக ரஸ சமஞ்சனத்தால் உண்டான ராக சம்பந்தம் மாறாமல் இறுக்கப் பெற்ற
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜம் உந்நயாம —
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனுடைய திருவடித்தாமரையை சிரஸா தரிக்கிறோம் –

அஞ்ஜஸா–சீக்கிரம் -த்ருவம் -அர்த்தங்கள் இங்கு த்ருவம் உண்மையாகவே என்றபடி
உந்நயாம-உயர்ரத்த தூக்குகை -இங்கு சிரஸா வஹிக்கை

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வம் இவோதிதம் –ஸ்ரீ பகவத் விஷய அநு ராகமே வடிவு
திருக்கடித்தானமும் என்னுடைச் சிந்தையும் ஒருக்கடுத்து உள்ளே உறையும் பிரான்
ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளான்
வெல்ல நெடியான் நிறம் கரியான் உல் புகுந்து நீங்கான் அடியேன் உள்ளத்தகம் –

————-

வஜ்ர த்வஜ அங்குச ஸூதா கலச ஆதபாத்ர
பங்கேருஹ அங்க பரிகர்ம பரீதம் அந்த
ஆபாத பங்கஜ விச்ருங்கல தீப்ர மௌலே
ஸ்ரீ ரெங்கிண சரணயோர் யுகம் ஆஸ்ரயாம–4-

பரிகர்ம -அலங்காரம்
பரீதம் -வ்யாப்தம்
அந்த –உள்ளடியிலே

ஆபாத பங்கஜ விச்ருங்கல தீப்ர மௌலே
திருவடித்தாமரை அளவும் நிரர்கனமாக ஜ்வலித்துக் கொண்டு இருக்கிற திரு அபிஷேகத்தை யுடையனான
ஸ்ரீ ரெங்கிண -அந்த
ஸ்ரீ ரெங்கநாதனின் திருவடியின் உடபுறத்தில்
வஜ்ர த்வஜ அங்குச ஸூதா கலச ஆதபாத்ர பங்கேருஹ அங்க பரிகர்ம பரீதம்
வஜ்ரம் -த்வஜம் மாவட்டி -அம்ருத கலசம் -குடை -தாமரைப்பூ –இந்த சின்னங்கள் ஆகிற அலங்காரத்தாலே வ்யாப்தமாய் இருக்கிற
சரணயோர் யுகம் ஆஸ்ரயாம–
திருவடியை ஆஸ்ரயிக்கிறோம் –

முற்ற இம்மூ உலகும் விரிகின்ற சுடர் முடிக்கே
கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்தால் ஒத்த நீண் முடியின் பிரகாச வைபவம் வாக்குக்கும் எட்டாதே
தன் தேஜஸ்ஸாலே திரு மேனி முழுவதையும் முட்டாக்கு இட்டு வீறு பெற்று விளங்கா நிற்கும் திரு அபிஷேகத்தை
அணிந்து திகழும் திருவரங்கச் செல்வனாரின் திருவடிகளை ஆஸ்ரயிப்போம்
புருஷோத்தம லக்ஷண சின்னங்கள் நிறைந்தவை
வஜ்ர அங்குச த்வஜ சரோருஹ சங்க சக்ர மத்ஸீ ஸூதா கலச கல்பக கல்பிதாங்கம்
த்வத் பாத பத்ம யுகளம் –ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம்

————–

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணவ் ப்ரணுமோ யயோ
கலு ஏகஸ் த்ரிவிக்ரம விதவ் வஸூதாம் அசேஷாம்
வ்யக்ரம்ஸ்த சாசல குலாமபி விப்ர கீர்ண
ஸ்தூலா வலக்ந சிகதாம் இவ நிர்நதோச்சம்–5-

யயோ
எம்பெருமானுடைய இரண்டு திருவடிகளுள்
ஏகஸ்
ஒரு திருவடியானது
கலு த்ரிவிக்ரம விதவ்
மூ வுலகு அளந்த இடத்து
சாசல குலாமபி
பர்வத சமூகங்களோடு கூடி இருக்கச் செய்தேயும்
விப்ர கீர்ண ஸ்தூலா வலக்ந சிகதாம் இவ ஸ்திதாம்
சிதறின பெரிய பருக்கைகள் ஒட்டிக் கொண்டு இருக்கப் பெற்றது போன்று இருந்த
அசேஷாம் –
சமஸ்தமான
வஸூதாம்
பூ மண்டலத்தையும்
நிர்நதோச்சம்-
சிறிது பெரிது என்கிற வாசி இன்றிக்கே
யதா ததா
சகல பதார்த்த வ்யாபியாக
வ்யக்ரம்ஸ்த
அளந்ததோ
தவ்
அந்த திருவடியோடே கூடி த்வந்தமாய் இரா நின்ற
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணவ் ப்ரணுமோ
ஸ்ரீ ரெங்கநாதனுடைய திருவடிகளை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறோம்

உவந்த உள்ளத்தனாய் உலகம் அளந்து அண்டமுற நிவர்ந்த நீண் முடியன் –கடியார் பொழில் அரங்கத்தம்மான் அன்றோ
கண் எச்சில் வாராமைக்காக இரண்டு திருவடிகளின் செயலை ஒன்றே செய்ததாக அருளிச் செய்கிறார்
மந்தர மீது போகி மதி நின்று இறைஞ்ச மலரோன் வணங்க வளர் சேர் அந்தரம் ஏழிநூடு செல உய்த்த பாதமது
நம்மை ஆளும் அரசே -என்று திருமங்கை ஆழ்வார் -உபரிதான நிலங்களை அளந்த ஒரு திருவடியைப் பற்றினார்
நிலம் தாவிய நீள் கழலே –நாள் தோறும் வீடு இன்றியே தொழக் கூடுங்கோல்–நம்மாழ்வார்
கீழ் உலகங்களை அளந்த திருவடி ஒன்றைப் பற்றினார்
இவர் ஒரு திருவடியின் செயலை அனுசந்தித்து இரண்டு திருவடிகளையும் பற்றுகிறார்
சிலம்பினிடைச் சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குளம்பில் கண கணப்ப–பர்வத சமூகங்கள் பருக்கை போலே –
சாசல குலாமபி விப்ர கீர்ண ஸ்தூலா வலக்ந சிகதாம் இவ-என்கிறார்
தாமத்ய கதோ –யஸ்ய –மேரு -கண கணாயத -அவனது அளப்புக்கு இடையூறாக வில்லை
நிர்நதோச்சம்-வ்யக்ரம்ஸ்த-வசிஷ்ட சண்டாள விபாகம் இல்லாமல் எல்லார் தலையிலும் ஒருங்கே
திருவடியை இட்ட படி சொல்லுகிறது –

——————-

ஞானம் பலம் விபுலம் ஈசந வீர்ய சக்தி தேஜாம்சி ச த்ரியுக பூரம் உபாகதானி
பூர்ணானி ஷட் ச பரிக்ருஹ்ய பவந் சதுர்தா பக்தம் ஜனம் த்வம் அநு ஜக்ரஹித அநு ராகாத்–6-

ஹே தேவ –எம்பெருமானே
த்வம் விபுலம் ஞானம்
தேவரீர் அளவற்ற ஞானம் என்ன
பலம் ஈசந வீர்ய சக்தி தேஜாம்சி ச
பலம் என்ன -ஐஸ்வர்யம் என்ன -வீர்யம் என்ன -சக்தி என்ன -தேஜஸ் என்ன ஆகிய இந்த
ஷட் த்ரியுக பூரம் உபாகதானி
ஆறு குணங்களையும் மூ விரண்டாய் இருக்கும் தன்மையை அடைந்தனவாகவும்
பூர்ணானி ச
சமஸ்தங்களாயும்
பரிக்ருஹ்ய
பரிக்ரஹித்து அருளி
பவந் சதுர்தா
வாஸூ தேவ சங்கர்ஷ்ண ப்ரத்யும்ன அநிருத்த ரூபங்களாலே சதுர்விதராகி
பக்தம் ஜனம் – அநு ராகாத்– அநு ஜக்ரஹித
பக்த ஜனங்களை அன்புடனே அனுக்ரஹித்து அருளிற்று

அநு ஜக்ரஹித–அனுக்ரஹித்தாய் என்றபடி

ஸங்க்யாதும் தைவ ஸக்யந்தே குணா தோஷாச் ச சார்ங்கிண ஆனந்த்யாத் பிரதமோ ராசி அபாவாதேவ பச்சிம –என்கிறபடியே
அஸங்க்யாத குணகணா கரனாய் இருக்கச் செய்தேயும்-தவ ஆனந்த குணஸ்யாபி ஷட் ஏவ ப்ரதமே குணா –
ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம் -15-/-16-ப்ரக்ருஷ்டம் விஞ்ஞானம் பலமதுலம்–குணைஸ் ஷட் பிஸ்த் வேதை —
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்த்தவத்திலும்–உத்தர சதகம் -39-
ஷாட் குண்யாத் வாஸூ தேவ பர இதி சா பவாந் முக்த போக்யோ பலாட்யாத் போதாத் சங்கர்ஷணஸ்
த்வம் ஹரஸி வித நுஷே சாஸ்திரம் ஐஸ்வர்ய வீர்யாத் ப்ரத்யும்னஸ் சர்கதர்மவ் நயசி சா பகவன்
சக்தி தேஜோ நிருத்தோ பிப்ராண பாசி தத்வம் கமயசி ச ததா வ்யூஹ்ய ரங்காதிராஜ–

தத்வத்ரயத்திலும்
பரத்வத்தில் ஞானாதிகள் ஆறும் பூரணமாய் இருக்கும்
வ்யூஹத்தில் இவ்விரண்டு குணம் பிரகடமாய் இருக்கும்
அதில் சங்கர்ஷணர் -ஞான பலங்கள் இரண்டோடும் கூடி -தேஹ தத்துவத்தை அதிஷ்டித்து –
அத்தை பிரக்ருதியில் நின்றும் விவேகித்து ப்ரத்யும்ன அவஸ்தையும் பஜித்து சாஸ்த்ர ப்ரவர்த்தனத்தையும்
ஜகத் சம்ஹாரத்தையும் பண்ணக் கடவராய் இருப்பர்
ப்ரத்யும்னர் ஐஸ்வர்ய வீர்யங்களோடே கூடி மனஸ் தத்துவத்தை அதிஷ்டித்து தர்ம உபதேசத்தையும்
மனு சதுஷ்ட்யம் தொடக்கமான சுத்த வர்க்க ஸ்ருஷ்ட்டியையும் பண்ணக் கடவராய் இருப்பர்
அநிருத்தர்சக்தி தேஜஸ்ஸுக்கள் இரண்டோடும் கூடி ரக்ஷணத்துக்கும் -தத்வ ஞான பிரதானத்துக்கும்
கால ஸ்ருஷ்டிக்கும் மிஸ்ர ஸ்ருஷ்டிக்கும் கடவராய் இருப்பர் -என்பதையும் அனுசந்திக்கலாம்

—————–

ஏகாந்த மங்கள குண ஆஸ்பதம் அஸ்த ஹேயம் நித்யம் பதம் தவ யதஸ் தத ஏவ தேவ
ஆம் நாயதே ததிஹ விஸ்வ விரூப ரூபம் தேநைவ நன்விதம் அசப்தம் அரூபம் ஆஹு –7-

ஹே தேவ
தவ –தேவரீருடைய
பதம் -ஸ்வரூபமானது
யத–யாதொரு காரணத்தால்
அஸ்த ஹேயம் ச பவதி –ஹேய குணங்களை உடைத்தாகாததாயும் இருக்கிறதோ
நித்யம் –சர்வ காலமும்
ஏகாந்த மங்கள குண ஆஸ்பதம்
அசாதாரணங்களான கல்யாண குணங்களுக்கு இருப்பிடமாயும்
தத ஏவ-அந்த காரணத்தால்
தத் -அந்த ஸ்வரூபமானது
இஹ -இங்கே
விஸ்வ விரூப ரூபம் –சகல விலக்ஷண ஆகாரமாக
ஆம் நாயதே-வேதங்களால் ப்ரதிபாதிக்கப் படுகிறது
தேநைவ-ஆனது பற்றியே
இதம் -பிரகிருத ஸ்வரூபத்தை
அரூபம் -ரூப சூன்யமாகவும்
அசப்தம் –நாம சூன்யமாகவும்
ஆ ஹு –வைதிகர்கள் சொல்லுகிறார்கள்

உபய லிங்க ஸ்வரூபம்
அகில ஹேயபிரத்ய நீக கல்யாணை கதாந ஸ்வ இதர ஸமஸ்த வஸ்து விலக்ஷண அனந்த ஞானானந்த ஏக ஸ்வரூப –
உபய லிங்க அதிகரணத்தில் –ந ஸ்தாநதோபி பாஸ்ய உப லிங்கம் ஸர்வத்ர ஹி

தவ பதம் –தேவரீருடைய ஸ்வரூபம் என்றபடி
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்திலும் -ஸமஸ்த ஹேய ரஹிதம் விஷ்ணுவாக்யம் பரமம் பதம் –என்று
பதம் -ஸ்வரூப வாசகமாக இருப்பது போலே இங்கும்

ஏகாந்த மங்கள குண ஆஸ்பதம்
ஏகாந்தம் -தனக்கே அசாதாரணம்
தத் உத்கர்ஷ ஸுவ்ர்யை பரேஷாம் ஸ்துத்யத்வாத்–என்று இவன் குணங்களை களவு கண்டு ஆரோபித்து லௌகிகர் ஸ்துதிப்பர்
அஸ்த ஹேயம் –நிரஸ்த தோஷம் -என்றபடி
தத் விஸ்வ விரூப ரூபம் ஆம் நாயதே —
பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவே ஸ்ரூயதே ஸ்வபாவிகீ ஞான பல க்ரியா ச–சுருதி
ந தத் சமச்சாப் யதி கச்ச த்ருச்யதே
விரூபம் -என்றது விசஜாதீயம் என்றபடி

தேநைவ நன்விதம் அசப்தம் அரூபம் ஆஹு —
நாம ரூபங்களின் அத்யந்தா பாவத்தைச் சொல்லுகிறது அன்று
விவஷீத குண உபபத்தேச்ச -1-2-2-என்பதற்கு ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சர்வ கந்த சர்வ ரஸ ஸ்ருதியை விவரிக்கும் இடத்தில்
அசப்தம் அஸ்பர்சம் இத்யாதிநா பிராகிருத கந்த ரஸாதி நிஷேதாத் அப்ராக்ருதரஸ் ஸ்வ அசாதாரண நிரவத்ய நிரதிசய
கல்யாணா ஸ்வ போக்ய பூதா சர்வ வித்தா கந்த ரசாஸ் தஸ்ய சந்தீ த்யர்த்த என்று
பிராகிருத நாம ரூபங்களை மட்டும் நிரசனம்
பலபலவே ஆபரணம் பேரும் பலபலவே பலபலவே சோதி வடிவு -உண்டே

———————————-

சப்தாதி ஹேயமிஹ கோசர இந்த்ரியாணாம் தத் ப்ரத்ய நீக விபவஸ் த்வம் அதீந்த்ரிய அஸி
தேநைவ தே ந பத தர்சனம் அஸ்தி கிஞ்சித் வாசோ தியச் ச தத ஏவ ந கோஸரோசி –8-

ஹே தேவ
சப்தாதி ஹேயம் வெறுக்கத்தக்க சப்தாதி விஷயம் –
மிஹ கோசர இந்த்ரியாணாம்
ஸ்ரோத்ராதி இந்திரயங்களுக்கு விஷயமாகா நின்றது
தத் ப்ரத்ய நீக விபவஸ் த்வம்
அதற்கு எதிர்த்தட்டான குண சம்பத்தை உடைய தேவரீர்
அதீந்த்ரிய அஸி –இந்திரியங்களுக்கு அவிஷயமாகா நின்றீர்
தேநைவ –ஆகையால்
தே கிஞ்சித் தர்சனம் நாஸ்தி–தேவரீருக்கு ஒரு படியாலும் த்ரஷ்டத்வயம் இல்லை
தத ஏவ-ஆனது பற்றியே
வாசோ தியச்ச கோஸர நாசி –வாக்குக்கும் புத்திக்கும் எட்டாதவராய் இருக்கின்றீர்
பத–இப்படிப்பட்ட உன்னை மாத்ருசர்கள் எங்கனே சாஷாத் கரிக்க வல்லார் என்று வருந்துகின்ற படி

கீழ் ஸ்லோகார்த்த விவரணம்
பொறி உணர்வு அவை இலன்
தத் ப்ரத்ய நீக விபவஸ்-உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் அன்றோ

—————–

இனி விபவ அவதாரத்துக்கு அடியிடுகிறார்

ஏவம் ஸ்திதே த்வத் உப ஸம்ஸரயணாப் யுபாய மாநேந கேந சித லப்ஸ்தய நா உப லப்தும்
நோ சேத் அமர்த்ய மனுஜா தீஷு யோனிஷு த்வம் இச்சா விஹார விதிநா சம்வாதரிஷ்ய–9-

ஏவம் ஸ்திதே –தேவரீர் இப்படி அதீந்த்ரியராய் இருக்கச் செய்தே
த்வம் இச்சா விஹார விதிநா –கர்ம நிபந்தனமாக இன்றிக்கே ஸ்வச் சந்த விஹார ப்ரயுக்தமாக
அமர்த்ய மனுஜா தீஷு யோனிஷு–தேவ மனுஷ்யாதி யோனிகளிலே
நோ – சம்வாதரிஷ்யச்- சேத்—திரு அவதரித்து அருளா விடில்
த்வத் உப ஸம்ஸரயணாப் யுபாய –தேவரீரை ஆஸ்ரயிப்பதற்கு உறுப்பான யுபாயம்
கேந சித் மாநேந– ஒரு பிரமாணத்தாலும்
உப லப்தும்–நா -லப்ஸ்தய -அறியக் கிடைக்காமல் போயிருக்கும்

உயிர் அளிப்பான் என்நின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் –என்கிறபடி திரு அவதரித்து அருளாதே
இந்த்ரிய மார்க்கத்துக்கு அணித்தாகாத பர வ்யூஹ அந்தர்யாமி ரூபேண மாத்திரம் இருந்து இருந்தால்
உபாசன அர்ச்சன ப்ரதஷிண நமஸ்காரங்கள் போன்ற வழிபாட்டுகளுக்கு விஷம் இன்றிக்கே ஒழியுமே
அங்கன் ஆகாமைக்காக ஆயிற்று திரு அவதாரங்கள் செய்து அருளிற்று

————-

சீல க ஏஷ தவ ஹந்த தயைக ஸிந்தோ ஷூத்ரே ப்ருதக் ஜன பதே ஜகதண்ட மத்யே
ஷோதீயசோபி ஹி ஜனஸ்ய க்ருதே க்ருதீ த்வம் அத்ராவதீர்ய ந நு லோசந கோசார அபூ –10-

தயைக ஸிந்தோ–வாரீர் அருள் கடலே
க்ருதீ த்வம்-க்ருதக்ருத்யரான தேவரீர்
ஜகதண்ட மத்யே –இந்த ப்ரஹ்மாண்ட மத்யத்திலே
ஷூத்ரே –அத் க்ஷய அல்பமாயும்
ப்ருதக் ஜன பதே –பிராகிருத ஜனங்களுக்கு வாஸஸ் ஸ்தானமாயுள்ள
அத்ர ஷோதீயச–இவ்விடத்தில் அதி ஷூத்ரமான
ஜனஸ்ய அபி க்ருதே அவதீர்ய–ஜனங்களுக்காகவும் அவதரித்து
லோசந கோசார ந நு அபூ–கண்களுக்கு இலக்காக ஆயிற்றே
தவ- ஏஷ- சீல க ஹந்த –இந்த ஸுவ்சீல்யம் என் கொல் -ஆச்சர்யம்

பிறந்தவாறும் –என்று மோஹிக்கும் படி இருக்குமே -கட்கிலி-என்ற ஸ்வரூபத்தை -சகல மனுஜ நயன விஷயம் ஆக்கி –
ஆஸூர ப்ரக்ருதிகள் நடுவே -திருத்திப் பணி கொள்வதை தனது பேறாகக் கொண்டு -இது என்ன ஸுவ்சீல்யம்
தயைக ஸிந்தோ-இந்த சீலத்துக்கு முதலடி கிருபை
ப்ருதக் ஜன பதே—விவர்ண பாமரோ நீச ப்ராக்ருதச்ச -ப்ருதக் ஜன –என்றும்
மூர்க்க நீசவ் ப்ருதக் ஜனவ் -என்றும்
அவஜா நந்தி மாம் மூடா
இங்குள்ள எலி எழும்பர்களை அனுக்ரஹிக்க வாய்த்து திரு அவதாரம்

————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்