Archive for the ‘நம்பிள்ளை’ Category

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-11–

January 16, 2019

நிகமத்தில்
இப்பத்தும் அப்யசித்தவர்களை -கற்றவர்களை ஆழ்வார் தம்மைப் போலே பகவான் உடைய
விஷயீகார பாத்ரம் -திருவருளுக்குப் பாத்ரமாக்கும் என்கிறார்-

நெடியான் அருள் சூடும் படியான் சடகோபன்
நொடி ஆயிரத்து இப்பத்து அடியார்க்கு அருள் பேறே–10-5-11-

நெடியான் அருள் சூடும் படியான் சடகோபன் –
சர்வேஸ்வரன் திருவருளுக்கு பாத்திரமாகும் தன்மையரான ஆழ்வார் -என்றது
ஆற்ற நல்ல வகை காட்டும் அம்மான் –4-5-5-என்று
தன் குணங்களையும் சேஷ்டிதங்களையும் செயல்களையும்-சாத்மிக்க சாத்மிக்க பொறுக்கப் பொறுக்க
அனுபவிப்பித்துக் கொண்டு போந்த படியை அனுசந்தித்து விஸ்மிதர் – நினைத்து ஈடுபட்டார் மேல் –
இப்போது அவன் கொடுத்த அருள் எல்லாம் உண்டு அறுக்க வல்லார் ஆனார் ஆயிற்று -என்றபடி

நொடிதல் –
சொல்லுதல்

ஆயிரத்து இப்பத்து அடியார்க்கு அருள் பேறே –
இப்பத்து தானே இதனைக் கற்றார்க்கு-அப்யசித்தார்க்கு – நெடியான் அருள் சூடும் படியான் -என்றதுவே பேறாக்கும்
ஈஸ்வரன் கொடுத்த பேறு-சாதர்மயம் – ஆழ்வாரால் கொடுக்க மாட்டாமை இல்லை இறே

கண்ணன் அடி இணையில் காதல் உறுவார் செயலைத்
திண்ணம் உறவே சுருங்கச் செப்பியே -மண்ணவர்க்கு
தான் உபதேசிக்கை தலைக் கட்டினான் மாறன்
ஆன புகழ் சேர் தன் அருள் ––திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி -95

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-10–

January 16, 2019

அவ்வளவே அன்றிக்கே கைங்கர்யங்களுக்கு பிரதிபந்தகங்களும் -தடையாக உள்ளவைகளும் போம்
ஆன பின்பு அவனை ஆஸ்ரயியுங்கோள் -அடையுங்கோள் என்கிறார் –

வினை வல் இருள் என்னும் முனைகள் வெருவிப் போம்
சுனை நல் மலர் இட்டு நினைமின் நெடியானே–10-5-10-

வினை –
கர்மம்

வல் இருள் -என்னும் முனைகள்
பிரபலமான அஞ்ஞானம்
அதற்கு அடியான தேக சம்பந்தம்
இவற்றைப் பற்றி வருகிற ருசி வாசனை யாகிற
இத் திரள்கள்
முனை -திரள்

வெருவிப் போம் –
நமக்கு இது நிலம் அன்று -என்று பீதமாய் -அஞ்சிப்போம்
அன்றிக்கே
முனை என்று முகமாய்
முகம் கெட்டுப் போம் -என்றுமாம் –

சுனை நல் மலர் இட்டு –
அப்ராக்ருத த்ரவ்யம் -விண்ணுலகில் உள்ள பொருள்களை தேடி இட வேண்டும் என்ன வேண்டா –

நினைமின் –
சிந்திப்பே அமையும் –
உங்கள் மனம் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது -பாங்கான சமயத்தில் -ஒரு கால் நினையுங்கோள் –
ஸ்திதே மனசி ஸூ ஸ் வச்தே சரீரே சதியோ நர
நாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வ ரூபம்ச மாமஜம்
ஒரு கால் நினைத்து இவனைப் போலே கலங்க வேண்டியது இல்லை அன்றோ அவனுக்கு –

நெடியானே –
சர்வ குண சம்பன்னனுமாய் -எல்லா குணங்களாலும் நிறைந்தவனாய்-அகர்ம வஸ்யனுமாய் –
கர்மங்கட்கு வசப் படாதவனும் ஆகையாலே
உருவ நினைத்த படியே இருக்கும் அன்றோ அவன் –
நீங்கள் ஒரு கால் நினைத்து விட்டால் பின்னை அவன் தானே
அஹம் ஸ்மராமி -உங்களை நினைத்த படியே -நிகழ் காலம் – இருக்கும் –

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-9–

January 16, 2019

ஜென்மாதிகள் அப்ரயோஜம் -பிறவி தொடக்கமானவைகள் காரணங்கள் ஆகாமல் போனாலும்
பிரயோஜனாந்த பரராய் ஆவதற்கு காரணமான பாவங்கள் செய்வது என் என்னில்-ப்ரயோஜன ஸூந்யராய்
அநந்ய பிரயோஜனராய் கொண்டு ஆஸ்ரயிக்கவே -பற்றவே அவை தாமே போம் என்கிறார்

அமரர்க்கு அரியானை தமர்கட்கு எளியானை
அமரத் தொழுவார்கட்கு அமரா வினைகளே–10-5-9-

அமரர்க்கு அரியானை –
எத்தனையேனும் அதிசயித -மேலான ஞானத்தை உடையவரான பிரமன் முதலாயினோர்கட்கும்
ஸ்வ யத்னத்தால் பிராபிக்க ஒண்ணாதவனை –தங்கள் முயற்சியால் அடைய முடியாதவனை –
யன் நாயம் பகவான் ப்ரஹ்மா ஜாநாதி புருஷோத்தமம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -1-9-59-என்கிறபடியே

தமர்கட்கு எளியானை –
அநந்ய பிரயோஜனர்கட்கு ஸூலபன் ஆனவனை -என்றது –
ஒரு குரங்கு ஆகவுமாம்
ஒரு வேடுவச்சி ஆகவுமாம்
ரிஷிகள் ஆகவுமாம்
அவர்களுக்கு எளியனாக இருக்கும் -என்றபடி
பிதா யஸ்ய புராஹி ஆஸீத் சரண்ய தர்ம வத்சல
தஸ்ய புத்ர சரண்ய ஸ சுக்ரீவம் சரணம் கத -கிஷ்கிந்தா -3-20-என்றும்

ஸ அப்ய கச்சத் மகா தேஜா சபரீம் சத்ரு ஸூ தன
சபர்யா பூஜிதா சம்யக் ராம தசரதாத்மஜா -என்றும்

இமௌ ஸ்ம முனி சர்த்தூல கின்கரௌ சாம் உபச்திதௌ
ஆஜ்ஞா பய யதேஷ்டம் வை சாசனம் கரவாவ கிம் -பால காண்டம் -31-4-என்றும்

சுக்ரீவன் சபரி விஸ்வாமித்ரர் போல்வாருக்கு எளியன் ஆன பெருமாள் போலே –

அமரத் தொழுவார்கட்கு –
ஒரு ப்ரயோஜனத்தை -பயனைக் கணிசியாதே அநந்ய பிரயோஜனராய்க் கொண்டு
தொழுமவர்க்கு –
மிக்க சீர் தொண்டர் -திரு மங்கை மன்னன்

அமரா வினைகளே –
ப்ரயோஜனாந்தர பரதைக்கு வேறு பயன்களை விரும்புவதற்கு அடியான
தீ வினைகள் வந்து கிட்ட மாட்டா

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-8–

January 16, 2019

அதிகாரி நியதி இல்லை-யாரேனுமாக திருப் பெயரை நிரந்தரமாக – எப்பொழுதும் சொல்லுவார்
நித்ய ஸூரிகளோடு ஒப்பார்கள் –என்கிறார்

சாரா ஏதங்கள் நீரார் முகில் வண்ணன்
பேர் ஆர் ஓதுவார் ஆரார் அமரரே–10-5-8–

சாரா ஏதங்கள் –
ஏதங்கள் சாரா
எந்த வித பொல்லாங்குகளும் வந்து கிட்ட மாட்டா

நீரார் முகில் வண்ணன் –
நீராலே பூர்ணமான நிறைந்த மேகம் போலே இருக்கிற நிறத்தினை உடையவன் –
அவ்வடிவு காணும் தனையும் இறே உபதேசிக்க வேண்டுவது –

பேர் ஆர் ஓதுவார் –
அவன் திருப் பெயரை நிரந்தரமாக எப்பொழுதும் சொல்வார் யாவர் சிலர்

ஆரார் அமரரே –
அவர்கள் பிறவிகளில் தாழ்ந்தவர்களாய் இருப்பினும்-ஏதேனும் ஜென்ம வருத்தங்களை உடையரே யாகிலும்
அவர்கள் இருந்தபடியே நித்ய ஸூரிகளோடு ஒப்பர்
அந்த அந்த பிறவிகளோடு இருக்கும் போதே-அவ்வவ ஜென்ம ஸ்திதிகளிலே
நித்ய ஸூரிகளோடு ஒப்பார்கள் –
ஆஸ்ரயிப்பார்க்கு ருசி பிறக்கைக்காக அவர்கள் ஏற்றம் அருளிச் செய்கிறார் –

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-7–

January 16, 2019

ப்ரீதியினாலே தூண்டப் பட்டவர்களாகி -ப்ரேரிதராய் -ஆஸ்ரயிக்கவும் -அடையவும் இனிமையோடு திருநாமம்
சொல்லவும் மாட்டாதார் அந்தப்புர பரிகரமானார் வார்த்தையைச் சொல்லவே-பூர்ண உபாசனத்தில் பலம் சித்திக்கும் –
பக்தியை செய்தார் அடையும் பலத்தை அடையலாம் – என்கிறார்

மாதவன் என்று என்று ஓத வல்லீரேல்
தீது ஒன்றும் அடையா ஏதம் சாரவே-10-5-7-

மாதவன் என்று என்று ஓத வல்லீரேல்
நாராயண நாமத்தோடே இதனைச் சேர்த்து சொல்லப் பாருங்கோள் –
நாரணமே -என்றாரே கீழே –

ஓத வல்லீரேல் –
உங்களுக்கு ருசி இல்லை யாகிலும்-பர ப்ரேரிதராய்க் கொண்டு – பிறராலே தூண்டப் பட்டவராகி-
நிரந்தரமாக – எப்போதும் சொல்ல வல்லீர் கோளாகில் -என்பார் –
ஓத வல்லீரேல் -என்கிறார்
ஓத -ஒருவர் உச்சாரணம் செய்ய நீங்கள் அனு உச்சாரணம் செய்ய –

தீது ஒன்றும் அடையா –
பூர்வாகம் நசிக்கும் -முன் செய்தவை எல்லாம் அழிந்து விடும் –

ஏதம் சாரவே –
உத்தராகத்துக்கு அவிஸ்லேஷமே ஆம் –
இனித் தீய செயல் அடையாது -என்றது
முன் செய்த இரு வினைகளையும் விஸ்மரிக்கும் -மறந்து விடும் –
உத்தராகத்தில் -இனி செய்வன வற்றில் தன் நெஞ்சு செல்லாது –
போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பு –

கீழ்ச் சொன்ன திரு மந்த்ரமும்
இப்பாசுரத்தில் சொன்ன ஸ்ரீமத் பதமும்
தனித்தனியே பேற்றுக்கு பர்யாப்த்தமான -போதியவாய பின்பு
இரண்டினையும் சேர்த்து சொன்னவர்களுக்கு பேறு சொல்ல வேண்டாவே அன்றே

மாதவன் என்று என்று-இரட்டித்து சொன்னது
த்வயத்தில் ஸ்ரீ சம்பந்தம் இரண்டு வாக்யத்திலும் உண்டே என்பதால் —

எண் பெருக்கில் எண்ணும் திரு நாமத்தின் சப்தார்தங்களைச் சுருக்கி
மாதவன் என்று த்வ்யமாக்கி -ஆச்சார்ய ஹிருதய ஸ்ரீ ஸூக்தி பிரகரணம் -4-சூர்ணிகை -10-

முற்கூற்றால் பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிட்டு ஈஸ்வரன் திருவடிகளை உபாயமாக பற்றுகிறது
பிற்கூற்றால் அச் சேர்த்தியில் அடிமையை இரக்கிறது-முமுஷுப்படி -சூர்ணிகை -122-

ஆக-திருமந்தரம் த்வயம் இரண்டையும் அனுசந்திக்க வல்லீர் கோளாகில் -என்றது ஆயிற்று –

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-6–

January 16, 2019

நீர் சொன்னபடியே செய்யலாவது-ஆஸ்ரயணீயனை- அடையத் தக்க இறைவனை கண்டால் அன்றோ
கண்டு அன்றோ ஆஸ்ரயிக்க -அடைய வேண்டும் என்ன –
பிற்பாடரான நமக்காக திரு மலையிலே நின்று அருளினான் அவனை ஆஸ்ரயியுங்கோள் -அடையுங்கோள்
என்கிறார்

மேயான் வேங்கடம் காயா மலர் வண்ணன்
பேயார் முலை உண்ட வாயான் மாதவனே–10-5-6-

மேயான் வேங்கடம் –
நீங்கள் சென்று அடையும்படியாக-ஆஸ்ரயிப்பித்துக் கொள்ளுகைக்காக –
திருமலையிலே பொருந்தி வசிக்கிறவன் –

கண்ட அளவிலேயே-பஜிக்கலாமாய் –
வணங்கக் கூடியதாக இருக்குமோ -என்னில் –

காயா மலர் வண்ணன் –
துரும்பும் எழுந்து ஆடி அடிமையில் மீண்டு அல்லது நிற்க
ஒண்ணாதபடியான வடிவு படைத்தவன் –
விரோதி வர்க்கம் -நம்மைச் சூழ்ந்து உள்ள தீ வினைகள் செய்வன என் என்னில் –

பேயார் முலை உண்ட வாயான் –
பூதனை பட்டது படும் இத்தனை –

மாதவனே –
நம்முடைய பூர்வ வ்ருத்தம் -செயலைப் பாராதே
விஷயீ கரிக்கைக்கு -அங்கீ கரிப்பதற்கு அருகே இருப்பாரும் உண்டு

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-5–

January 16, 2019

இப்படி செவ்வி மாறாத மலர்களைக் கொண்டு அவன் திரு நாமத்தை – திருப் பெயரை –
ஹர்ஷத்துக்கு -உவகைக்கு போக்குவீடாகச் சொல்லுங்கோள் –
அப்படிச் செய்யவே ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூப அனுரூபமான கைங்கர்யத்தைப் பெறலாம் –
என்கிறார்

நாடீர் நாள் தோறும் வாடா மலர் கொண்டு
பாடீர் அவன் நாமம் வீடே பெறலாமே–10-5-5-

நாடீர் நாள் தோறும் –
பசித்த போது எல்லாம் உண்ணுமாறு போலே –

வாடா மலர் கொண்டு –
உங்களுடைய அபிநிவேச அனுரூபமான தகுதியான மலர்களைக் கொண்டு –
மார்வம் என்பதோர் கோயில் அமைத்து
மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி
ஆர்வம் என்பதோர் பூ இட வல்லார்க்கு -அன்பாகிய மலர் –
அன்றிக்கே
ஆன்மாவாகிய மலர் என்னவுமாம்
கந்த மா மலர் எட்டும் இட்டு இன மலர் எட்டும் இட்டு
செங்கழுநீர் செண்பகம் இருவாட்சி பாதிரி புன்னை குருக்கத்தி கருமுகை தாமரை –

பாடீர் அவன் நாமம் –
ஏதத் சாம காயான் ஆஸ்தே –-முக்தர் சாம கானம் பண்ணுமாறு போலே
அவனுடைய திரு நாமங்களை -திருப் பெயர்களை ப்ரீதி பூர்வகமாக -பக்தி முன்னாக பாடுங்கோள் –

நாடீர் -என்பதனால் -மானசீகம்-மானஸ வியாபாரம் –
வாடா மலர் இட்டு -காயிக வியாபாரம்
பாடீர் -வாசக வியாபாரத்தைச் சொல்லிற்று
ஆக முக் கரணங்களின் தொழில்களையும் சொல்லிற்று –

வீடே பெறலாமே –
ஸ்வேன ரூபேண அபிநிஷ்பத்யதே -சாந்தோக்யம் –
உயிர்க்கு உரியதாக கைங்கர்யத்தைச் செய்யவே
தனது உருவத்தோடு தோன்றுகின்றான் -என்றதனைப் பெறலாமே
இனியதனைச் செய்ய பெரியதனைப் பெறலாம் –

சிறியதை செய்ய பெரியது கிட்டும் அங்கும் இதே செய்வோம்

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-4–

January 16, 2019

ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோவை நர ஸூ நவே
அயனம் தஸ்ய தர பூர்வம் தேன நாராயண ஸ்மிருத -விஷ்ணு புராணம் -1-4-6-
தண்ணீர் நரன் என்ற பரம் பொருளின் நின்றும் உண்டாயிற்று
ஆதலால் தண்ணீர் -நாரம் -என்று சொல்லப் படுகிறது -என்னும் ஒரு நிர்வசன பிரகாரம் –
உண்டே அன்றோ இதற்கு
அவ்வழியாலே திருமந்த்ரத்துக்கு பொருள் கொண்டு-நிர்வசித்து –
திருமந்த்ரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு
மலர்களைக் கொண்டு கை கூப்பி வணங்கி ஆஸ்ரயியுங்கோள் அடையுங்கோள் – என்கிறார்-

ஆள்வான் ஆழி நீர்க் கோள்வாய் அரவு அணையான்
தாள்வாய் மலர் இட்டு நாள்வாய் நாடீரே–10-5-4-

ஆள்வான் –
இவற்றை அடைய -முழுதும் அடிமை கொள்ளுமவன் –

ஆழி நீர் ஆள்வான்
அடிமை கொள்ளும் பிரகாரம் -வகை இருக்கும்படி
காரணமான தண்ணீரிலே-ஸ்ருஷ்ட்டி உன்முகனாக – படைத்தலில் நோக்கு உள்ளவனாய்
திருக் கண் வளர்ந்து அருளி –அத்தசையிலே – அந் நிலையிலே –
சேதன சமஷ்டியை -ஆத்மாக்களை காப்பாற்றியவன் –

கோள்வாய் –
மிடுக்கை உடைய வாய் -என்னுதல்
பிரதிகூலர்க்கு -பகைவர்கட்கு எமனான வாய் -என்னுதல்

அரவு அணையான் தாள்வாய் மலர் இட்டு-
ஸ்வ ஆராதனன் -எளிதில் ஆராதிக்க தக்கவன் -என்றபடி
அனந்த சாயி -ஆதி சேஷனைப் படுக்கையாக உடையவன் திருவடிகளில்
செவ்விப் பூவினை பணி மாறி

நாள்வாய் நாடீரே –
நாள் தோறும் ஆஸ்ரயியுங்கோள் வணங்குங்கோள்
அத் திருவநந்த ஆழ்வான் உடைய பேறு நீங்களும் பெறலாம்-

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-3–

January 16, 2019

ஸ்வாமித்வ ப்ரயுக்தமான -சர்வேஸ்வரன் ஸ்வரூபத்துக்கு ஏற்ற-சர்வ வித –
பல வகைப் பட்ட ரக்ஷணங்களை சொல்லுகிறார்-

தானே உலகு எல்லாம் தானே படைத்து இடந்து
தானே உண்டு உமிழ்ந்து தானே ஆள்வானே–10-5-3-

தானே உலகு எல்லாம் –
சர்வம் கலு இதம் ப்ரஹ்ம – தஜ்ஜலான் எல்லா பொருள்களும் ப்ரஹ்மமாகவே இருக்கின்றன –
தத் த்வம் அஸி -அது நீ ஆகின்றாய் –
என்றும் சொல்லக் கடவது அன்றோ –

தானே படைத்து இடந்து தானே உண்டு உமிழ்ந்து தானே ஆள்வானே –ஆகையாலே
தானே உலகு எல்லாம் -என்கிறது –

தஜ்ஜலான்
தஜ்ஜத்வ-அந்த பரம் பொருள் இடத்து உண்டாவதாலும் –
தல்லத்வ – அந்த பரம் பொருளில் லயம் அடைவதாலும் –
தத் நத்வ -அந்த பரம் பொருளால் காப்பாற்றப் படுவதாலும்
இதம் சர்வம் -காணப் படுகிற இவை எல்லாம்
ப்ரஹ்ம கலு -அந்த பரம் பொருள் அல்லவா –
தத் அநத்வம் -உயிர்பித்தல் -காப்பாற்றுதல்
தஜ்ஜத்வ தல் லத்வங்களில் –
தச் -சப்தம் -சூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்ம பரம்
தத் அநத்வத்தில்-தச் சப்தம் கேவல ஸ்வரூப மாதரம்
ஸ்வேன ரூபேண நின்று ஸ்திதிப்பிக்க வேண்டுகையாலே –
இங்கு சொல்லுகிற தாதாத்மியம் -ஓன்று பட்டு இருத்தல் -ஸ்வரூபத்தால் ஐக்கியம் சொல்லுகிறது அன்று
சரீர ஆத்மா பாவத்தால் சொல்லுகிறது –
காரணனாய் இருக்கும் தன்மையை சொல்லில்
விகாராஸ் பதமாம் -வேறு படுகின்ற விகாரங்களுக்கு இடமாம் என்று சங்கித்து
சரீர ஆத்மா பாவத்தாலே சொல்லுகிறது
சரீரத்துக்கு உளதாகும் பால்யம் யௌவனம் முதலானவைகள்
ஆத்மாவை அடையாதது -தட்டாதது -போன்று
இவற்றைப் பற்றி வரும் விகாரங்கள் அவனுக்கு வாரா
என்று தோஷ அஸ்பர்சம் -குற்றம் தீண்டாமை சொல்லுகைக்காக சொல்லுகிறது

தானே படைத்து –
தம பர தேவ ஏகீ பவதி -சுபால உபநிஷத்
மூலப் பிரகிருதி பரம் பொருளில் ஒன்றுகிறது -என்கிறபடியே
ஸூஷ்ம சித் அசித்துக்களை சரீரமாக உடைய –சரீரியான தானே எல்லா உலகங்களையும் உண்டாக்கி –
அசித்தினும் வேறுபடாத நிலை உடைத்தாகையாலே-அசித் விசேஷிதமான தசையில் –
அபேக்ஷிப்பாரும் – விரும்புவாரும் இன்றிக்கே-
தயாமானமநாவாய் – அருள் உடையவனாய் தானே இறே உண்டாக்கினான்

தானே இடந்து –
ப்ரளயங்கதையான- பிரளயத்தால் மூடப் பட்ட பூமி -என்னை எடுக்க வேண்டும் -என்று
அபேக்ஷிக்கை அன்றிக்கே -விரும்பியதால் அன்று –நஷ்ட உத்தரணம் அழிந்த உலகத்தை நிறுத்தியது

தானே உண்டு –
பிரளயம் வர புகுகின்றது என்று அறிவார் இலரே

உமிழ்ந்து –
உள்ளே கிடந்தது நோவு படும் இத்தனை அல்லது
எங்களை வெளிநாடு காணப் புறப்பட வேண்டும் -என்று இரவாது இருக்க தானே உமிழ்ந்து

இப்படி சர்வ ரக்ஷணங்களையும் -பல விதமான பாது காத்தலை பண்ணுகையாலே
தானே உலகு எல்லாம் –
சர்வம் கலு இதம் ப்ரஹ்ம -எல்லா பொருள்கள் எல்லாம் ப்ரஹ்மமாகவே இருக்கின்றன-

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் – -10-5-2–

January 16, 2019

இரண்டாம் பாட்டிலும் மூன்றாம் பாட்டிலும்
நாராயணன் -என்னும் திருப் பெயரின் உடைய அர்த்தத்தை -பொருளை அருளிச் செய்கிறார் –
ஏதேனுமாக திரு மந்த்ரத்தை சொல்ல நேர் பட்டவாறே-ப்ரஸ்துதமானவாறே-
முன்னே அர்த்தத்தைச் சொல்லி பின்பு வாசக சப்தத்தை -பெயரினைச் சொல்லுதல் –
முன்பே திருப் பெயரைச் சொல்லி பின்பு அர்த்தத்தை சொல்லுதல்
செய்யக் கடவதாய் இருப்பது ஒரு நிர்பந்தம் உண்டு இவர்க்கு-

எண் பெருக்கு அந் நலத்து ஒண் பொருள் ஈறில வண் புகழ் நாரணன் – என்னுதல்
யாவையும் எவரும் தானாம் அமைவுடை நாரணன் -என்னுதல் –
நாரணன் முழு ஏழு உலகுக்கும் நாதன் -என்னுதல் –
நாராயணன் நங்கள் பிரான் அவனே -என்னா -அவனே அகல் ஞாலம் படைத்து இடந்தான் -என்னுதல் செய்வர்

நாரணன் எம்மான் பாரணங்கு ஆளன்
வாரணம் தொலைத்த காரணன் தானே–10-5-2-

நாரணன் –
மேலே அர்த்த உபன்யாசம் -பொருளினை அருளச் செய்ய நினைத்து-சப்த உபாதானம் –
பெயரினை எடுத்துச் சொல்கிறார் –
நாரங்கள் ஆவன -முமுஷுப்படி ஸ்ரீ ஸூ க்தி-

எம்மான் –
எனக்கு ஸ்வாமி யானவன் –

பாரணங்கு ஆளன்-
பாரணங்கு உண்டு -ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி –
அவளுக்குத் தலைவன் நிர்வாஹகன் -–
பூமிக்கு உரியவள் ஆதலின் -பாரணங்கு -என்கிறார் –
பாரணங்கு -என்கையாலே -பரம பதத்துக்கு உரியவன் -என்கிறது
ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி யைச் சொன்னது நித்ய ஸூரிகளுக்கு உப லஷணம்-
இத்தால் நித்ய விபூதி யோகம் சொல்லிற்று
எம்மான் -இது லீலா விபூதிக்கு உப லஷணம்–ஆக உபய விபூதி நாதன் -என்றபடி
குற்றம் செய்தது பொறுக்கைக்கு ஒரு உலகமும்
பொறுப்பிக்கைக்கு ஒரு உலகமும் -ஆயிற்று –
க்ருதா கஸ–ஷாம்யதி -குற்றம் தலை நிரம்பி புறம்பு புகல் இல்லாதாரை காக்கும் ஈஸ்வரன் –
குற்றம் நிரம்பி அனுதாபம் இல்லாதாரை பொறுப்பிக்கும் பிராட்டி
தலை அறுக்கச் சொல்லுகிறது என்–கொடுக்கச் சொல்லுகிறது என்
நம்முடைய நிக்ரஹம் -தண்டனையாகில் அதற்கு மூலம் நிக்ரஹம் -தண்டனை பலிக்கும் படி பண்ணிப் பின்பு
அனுக்ரஹத்தை செய்ய வேண்டுமோ -என்று இருக்கும் ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டி –

வாரணம் தொலைத்த –
தன்னைப் பெற வேண்டும் என்று இருப்பார் ஆஸ்ரயண விரோதிகள் -அடைவதற்கு
தடைகளாக உள்ள உள்ள அவர் கர்மங்கள் குவலயா பீடம் பட்டது படும் –
பகையை அழித்தல் இந்தத் திரு மந்த்ரத்தின் பொருள் ஆமோ -என்னில்
அகாரத்தில் முதலிலே தொடங்கி-அதில் சொல்லிக் கொண்டு போகிறது ரஷகத்வம் அன்றோ –
ரஷிக்கையாவது விரோதியை போக்குகையும் அபேஷித்தத்தை கொடுக்கையும்
இவை இரண்டும் சேதனர் இன்ற நின்ற அளவுக்கு ஈடாக இருக்கும்
அதற்கு களை பிடுங்கி நோக்க வேண்டுமே –
அவ ரஷணே -என்னக் கடவது அன்றோ –

காரணன் தானே –
இவற்றின் உடைய ஸ்வரூபம் ஸ்திதி முதலானவைகள் ஸ்வ- தன் அதீனமாய் உடையவனாய் இருக்கையும்
அதற்குப் பொருள் அன்றோ –
இவற்றுக்கு ஆஸ்ரயம்-இவை தனக்கு ஆஸ்ரயமாக –
இவை இரண்டாலும் பலித்தது பரத்வ சௌலப்யங்கள்-அந்தர்யாமித்வமும் -உபாயத்வமும் -உபேயத்வமும்-

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-