Archive for the ‘திரு மாலை’ Category

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –நான்காம் பாகம் —

June 4, 2023

ப்ரததாதி பலம் ந்ருணாம்। த்ரிபிர் மாைஸஸ் த்ரிர் அவஸ்தாஸ்।
௮௩।௰௨௧
த்ரிவிதாத் பாதகாந் ந்ருப। த்ரீணி நாமாநி ேதவஸ்ய। ௮௩।௰௨௨
ேமாசயந்தி த்ரிவார்ஷிைக:। யதஸ் தேதா வ்ரதம் இதம்। ௮௩।௰௨௨
த்ரிக்ரமம் ஸமுதாஹ்ருதம்। ஸர்வபாபப்ரஸமநம்। ௮௩।௰௨௩
ேகஸவாராதநம் பரம்। ஸ்ருணுஷ்வ ச மஹீபால। ௮௩।௰௨௩
வ்ரதம் விஷ்ணுபதத்ரயம்। ஸர்வபாபப்ரஸமநம்। ௮௪।௰௰௧
யஜ் ஜகாத புரா ஹரி:। ப்ராேசதஸாய தக்ஷாய। ௮௪।௰௰௧
தக்ஷஸ் சாஹ விவஸ்வேத। விவஸ்வாந் அலஸித்ராய। ௮௪।௰௰௨
அலஸித்ேரா அஸிதாய ச। அஸிேதந ஸமாக்யாதம்। ௮௪।௰௰௨
அல்பாயாஸம் மஹாபலம்। தத் இதம் ஸ்ரூயதாம் ஸம்யக்। ௮௪।௰௰௩
வ்ரதம் விஷ்ணுபதத்ரயம்। தக்ஷ: ப்ரஜாபதி: பூர்வம்। ௮௪।௰௰௩
விஷ்ணும் ஆராத்ய ப்ருஷ்டவாந்। பஹுஸஸ் து விபந்நாயாம்।
௮௪।௰௰௪
ஸ்ருஷ்டாவ் அரிநிஸூதந। பகவந் ஸர்வகக்ருத்வம்। ௮௪।௰௰௪
மமாதிஷ்டம் ஸ்வயம்புவா। ப்ரஹ்மணா ேதவேதேவஸ। ௮௪।௰௰௫
தவாேதேஸந ேகஸவ। விபந்நா ச ஜகந்நாத। ௮௪।௰௰௫
மம ஸ்ருஷ்டி: க்ருதா க்ருதா। பூர்வகர்மவிபாேகந। ௮௪।௰௰௬
வ்யாகுலஸ் சாஸ்மி ேசதஸா। யதா ச ேதவ முச்ேயய। ௮௪।௰௰௬
அஸ்மாத் ஸம்ஸாரஸம்கடாத்। விஷயாஸங்கவிஷமாத்। ௮௪।௰௰௭
தந் மமாஜ்ஞாபயாச்யுத। இத்ய் ஏவம் உக்ேதா தேக்ஷண। ௮௪।௰௰௭
ேதவேதேவா ஜநார்தந:। ஆசஷ்ட து:கக்ஷயதம்। ௮௪।௰௰௮
வ்ரதம் விஷ்ணுபதத்ரயம்। ஸர்வாரம்பவிநிஷ்பத்தி । ௮௪।௰௰௮

காரகம் பாபநாஸநம்। ஸம்ஸாேராச்ேசதகம் தீைரர்। ௮௪।௰௰௯
ஆசீர்ணம் ஸ்திரபுத்திபி:। தத் அஹம் தவ ராேஜந்த்ர। ௮௪।௰௰௯
வ்ரதாநாம் உத்தேமாத்தமம்। கதயாமி ஸமாசஷ்ட। ௮௪।௰௧
யதா பூர்வம் மமாஸித:। ஆஷாேட மாஸி பூர்வாஸு। ௮௪।௰௧
ததாஷாடாஸு பார்திவ। ஸமப்யர்ச்ய ஜகந்நாதம்। ௮௪।௰௧௧
அச்யுதம் நியத: ஸுசி:। புஷ்ைபர் ஹ்ருத்ையஸ் ததா தூைபர்।
௮௪।௰௧௧
கந்ைத: ஸாகருசந்தைந:। யதாவிபவதஸ் சாந்ையர்। ௮௪।௰௧௨
அந்ைநர் வாேஸாபிர் ஏவ ச। க்ஷரஸ்ேநஹஸ்திதம் ீ தத்வத்। ௮௪।௰௧௨
ைபஷ்டம் விஷ்ணுபதத்வயம்। ஸமப்யர்ச்ய யதாந்யாயம்। ௮௪।௰௧௩
ேகஸவஸ்யாக்ரேதா ந்யேஸத்। யவாம்ஸ் ச தத்யாத் விப்ராய।
௮௪।௰௧௩
பூகதி: ப்ரீயதாம் இதி। நக்தம் புஞ்ஜதீ ராேஜந்த்ர। ௮௪।௰௧௪
ஹவிஷ்யாந்நம் ஸுஸம்ஸ்க்ருதம்। தேதாத்தராஸ்வ் ஆஷாடாஸு।
௮௪।௰௧௪
ஸ்ராவேண மாஸி மாநவ:। தைதவாப்யர்ச்ய ேகாவிந்தம்। ௮௪।௰௧௫
தத்வத் விஷ்ணுபதத்வயம்। விப்ராய ச யவாந் தத்யாத்। ௮௪।௰௧௫
ப்ரீணயித்வா ச பூகதிம்। நக்தம் பூஞ்ஜதீ ராேஜந்த்ர। ௮௪।௰௧௬
நேரா ேயாஷித் அதாபி வா। ப்ராப்ேத பாத்ரபேத மாஸி। ௮௪।௰௧௬
பூர்வபத்ரபதாஸு ச। தைதவாப்யர்ச்ய ேகாவிந்தம்। ௮௪।௰௧௭
தத்வத் விஷ்ணுபதத்வயம்। விப்ராய ச யவாந் தத்த்வா। ௮௪।௰௧௭
ப்ரீணயித்வா புேவாகதிம்। புஞ்ஜதீ ேகாரஸப்ராயம்। ௮௪।௰௧௮
நேரா ேயாஷித் அதாபி வா। தத்வத் ஆஸ்வயுேஜ தாநம்। ௮௪।௰௧௮

தத்வத் ேகாவிந்தபூஜநம்। பதத்வயஸ்ய பூஜாம் ச। ௮௪।௰௧௯
ப்ரீணநம் ச புேவாகேத:। தைதவ நக்தம் புஞ்ஜதீ । ௮௪।௰௧௯
ேகாரஸம் ெமௗநம் ஆஸ்தித:। ஸ்த்ரீ வா ராேஜந்த்ர பூர்வாஸு।
௮௪।௰௨
ததா பத்ரபதாஸு ைவ। பால்குேந பல்குநீபூர்வா। ௮௪।௰௨
பவதீஹ யதா ந்ருப। த்ரிவிக்ரமம் ததா ேதவம்। ௮௪।௰௨௧
பூர்ேவாக்தவிதிநார்சேயத்। பதத்வயம் ச ேதவஸ்ய। ௮௪।௰௨௧
ஸம்யக் அப்யர்ச்ய பார்திவ। ஹிரண்யம் தக்ஷிணாம் தத்த்வா।
௮௪।௰௨௨
ஸ்வர்கதி: ப்ரீயதாம் இதி। நக்தம் புஞ்ஜதீ ராேஜந்த்ர। ௮௪।௰௨௨
வஹ்நிபாகவிவர்ஜிதம்। ஏஷ ஏேவாத்தராேயாேக। ௮௪।௰௨௩
ைசத்ேர மாேஸ விதி: ஸ்ம்ருத:। ஏதஜ் ஜகாத ேகாவிந்த:। ௮௪।௰௨௩
புரா தக்ஷாய ப்ருச்சேத। ஸர்வபாபஹரம் புண்யம்। ௮௪।௰௨௪
வ்ரதம் விஷ்ணுபதத்ரயம்। யேதாக்தம் ஏதத் ேயா பக்ேதா। ௮௪।௰௨௪
கேராதி ந்ருபஸத்தம। ஸர்வகாமாந் அவாப்ேநாதி। ௮௪।௰௨௫
ேகஸவஸ்ய வேசா யதா। அபுத்ேரா லபேத புத்ரம்। ௮௪।௰௨௫
அபதிர் லபேத பதிம்। ஸமாகமம் ப்ேராஷிைதஸ் ச। ௮௪।௰௨௬
ததா ப்ராப்ேநாதி பாந்தைவ:। த்ரவ்யம் ஐஸ்வர்யம் ஆேராக்யம்।
௮௪।௰௨௬
ெஸௗபாக்யம் சாருரூபதாம்। ப்ராப்நுவந்த்ய் அகிலாந் ஏதாந்। ௮௪।௰௨௭
பூஜயித்வா பதத்ரயம்। யாந் யாந் காமாந் நர: ஸ்த்ரீ வா। ௮௪।௰௨௭
ஹ்ருதேயநாபிவாஞ்சந்தி। தாம்ஸ் தாம்ஸ் சாப்ேநாதி நிஷ்காேமா।

விஷ்ணுேலாகம் ச கச்சதி। பூர்வம் க்ருத்வாபி பாபாநி। ௮௪।௰௨௮
நர: ஸ்த்ரீ வா நராதிப। பதத்ரயவ்ரதம் சீர்த்வா। ௮௪।௰௨௯
முச்யேத ஸர்வகில்பிைஷ:। விஷ்ேணார் ஆராதநார்தாய। ௮௪।௰௨௯
யாநி தாநாநி ஸத்தம। ேதயாநி தாந்ய் அேஸஷாணி। ௮௫।௰௰௧
மமாசŠவ த்விேஜாத்தம। ேயந ைசவ விதாேநந। ௮௫।௰௰௧
தாநம் பும்ஸ: ஸுகாவஹம்। ப்ரீணநாய ச க்ருஷ்ணஸ்ய। ௮௫।௰௰௨
தந் மமாக்யாஹி விஸ்தராத்। க்ருேதாபவாஸ: ஸம்ப்ராஸ்ய।
௮௫।௰௰௨
பஞ்சகவ்யம் நேரஸ்வர। க்ருதக்ஷராபிேஷகம் ீ ச। ௮௫।௰௰௩
க்ருத்வா விஷ்ேணா: ஸமாஹித:। ஸமப்யர்ச்ய ச ேகாவிந்தம்।
௮௫।௰௰௩
புஷ்பாதிபிர் அரிம்தம। உதங்முகீம் அர்சயித்வா। ௮௫।௰௰௪
ததா க்ருஷ்டிம் பயஸ்விநீம்। ஸபுத்ராம் வஸ்த்ரஸம்வதாம் ீ । ௮௫।௰௰௪
ஸிதயஜ்ேஞாபவதிநீ ீம்। ஸ்வர்ணஸ்ருங்கீம் ஸுபாகாராம்। ௮௫।௰௰௫
ஹிரண்ேயாபரிஸம்ஸ்திதாம்। ஹிரண்யம் வாசயித்வாக்ேர। ௮௫।௰௰௫
ப்ராஹ்மணாேயாபபாதேயத்। இமாம் த்வம் ப்ரதிக்ருஹ்ணஷ்வீ ।
௮௫।௰௰௬
ேகாவிந்த: ப்ரீயதாம் இதி। ஸம்யக் உச்சார்ய தம் விப்ரம்। ௮௫।௰௰௬
ேகாவிந்தம் ந்ருப கல்பேயத்। அநுவ்ரேஜச் ச கச்சந்தம்। ௮௫।௰௰௭
பதாந்ய் அஷ்ெடௗ நராதிப। அேநந விதிநா ேதநும்। ௮௫।௰௰௭
ேயா விப்ராய ப்ரயச்சதி। ேகாவிந்தப்ரீணநாத் ராஜந்। ௮௫।௰௰௮
விஷ்ணுேலாகம் ச கச்சதி। ஸப்தாவராம்ஸ் ததா பூர்வாந்। ௮௫।௰௰௮
ஸப்தாத்மாநம் ச மாநவ:। ஸப்தஜந்மக்ருதாத் பாபாந்। ௮௫।௰௰௯

ேமாசயத்ய் அவநீபேத। பேத பேத ச யஜ்ஞஸ்ய। ௮௫।௰௰௯
ேகாஸவஸ்ய ஸ மாநவ:। பலம் ஆப்ேநாதி ராேஜந்த்ர। ௮௫।௰௧
தக்ஷாையவம் ஜெகௗ ஹரி:। ஸர்வகாமஸம்ருத்தஸ்ய। ௮௫।௰௧
ஸர்வகாேலஷு பார்திவ। பவத்ய் அெகௗகாபஹரா। ௮௫।௰௧௧
யாவத் இந்த்ராஸ் சதுர்தஸ। ஸர்ேவஷாம் ஏவ பாபாநாம்। ௮௫।௰௧௧
க்ருதாநாம் அவிஜாநதா। ப்ராயஸ்சித்தம் இதம் ஸஸ்தம்। ௮௫।௰௧௨
அநுதாேபாபவ்ரும்ஹிதம்। இŠவாகுைநஷா ராேஜந்த்ர। ௮௫।௰௧௨
பூர்வம் தத்தா மஹாத்மநா। தத: ஸ ேலாகாந் அமலாந்। ௮௫।௰௧௩
ப்ராப்தவாந் அவநீபதி:। தைதவாந்ையர் மஹீபாைலர்। ௮௫।௰௧௩
த்விஜைவஸ்யாதிபிஸ் ததா। ேலாகா: காமதுகா: ப்ராப்தா। ௮௫।௰௧௪
தத்த்ேவத்ருக்விதிநா ந்ருப। திலேதநும் ப்ரவŠயாமி। ௮௫।௰௧௪
ேகஸவப்ரீணநாய யா। தத்தா பவதி யஸ் சாஸ்யா। ௮௬।௰௰௧
நேரந்த்ர விதிர் உத்தம:। பலம் ஆப்ேநாதி ராேஜந்த்ர। ௮௬।௰௰௧
தத்வத் வா விதிவத் ததா। யாம் தத்த்வா ப்ரஹ்மஹா ேகாக்ந:।
௰௮௬।௧௩௯
பித்ருக்ேநா குருதல்பக:। ஆகாரதாஹீகரத:। ௮௬।௰௰௨
ஸர்வபாபரேதா அபி வா। மஹாபாதகயுக்ேதா ேயா। ௮௬।௰௰௨
யுக்ேதா யஸ் ேசாபபாதைக:। ஸ முச்யேத அகிைல: பாைபர்।
௮௬।௰௰௩
விஷ்ணுேலாகம் ஸ கச்சதி। ஸ்வநுலிப்ேத மஹீப்ருஷ்ேட। ௮௬।௰௰௩
வஸ்த்ராஜிநஸமாவ்ருேத। ேதநும் திலமயம்ீ க்ருத்வா। ௮௬।௰௰௪
ஸர்வரத்ைந: ஸமந்விதாம்। ஸுவர்ணஸ்ருங்கீம் ெரௗப்யகுராம்।
௮௬।௰௰௪

கந்தக்ராணவதீம் ஸுபாம்। ம்ருஷ்டாந்நஜிஹ்வாம் குர்வதீ। ௮௬।௰௰௫
குடாஸ்யாம் ஸூத்ரகம்பலாம்। இக்ஷுபாதாம் தாம்ரப்ருஷ்டாம்।
௮௬।௰௰௫
குர்யாந் முக்தாபேலக்ஷணாம்। ப்ரஸஸ்தபத்ரஸ்ரவணாம்। ௮௬।௰௰௬
பலதந்தவதீம் ஸுபாம்। ஸ்ரக்தாமபுச்சாம் குர்வதீ। ௮௬।௰௰௬
நவநீதஸ்தநாந்விதாம்। பைலர் மேநாஹைரர் பைக்ஷர்। ௮௬।௰௰௭
மணிமுக்தாபலாந்விதாம்। திலத்ேராேணந குர்வதீ। ௮௬।௰௰௭
ஆடேகந து வத்ஸகம்। ஸுபவஸ்த்ரயுகச்சந்நாம்। ௮௬।௰௰௭
சாருச்சத்த்ரஸமந்விதாம்। ஈத்ருக்ஸம்ஸ்தாநஸம்பந்நாம்। ௮௬।௰௰௮
க்ருத்வா ஸ்ராத்தஸமந்வித:। காம்ஸ்ேயாபேதாஹநாம் தத்யாத்।
௮௬।௰௰௮
ேகஸவ: ப்ரீயதாம் இதி। ஸம்யக் உச்சார்ய விதிநா। ௮௬।௰௰௮
தத்த்ைவேதந நராதிப। ஸர்வபாபவிநிர்முக்த:। ௮௬।௰௰௯
பிதரம் ஸபிதாமஹம்। ப்ரபிதாமஹம் ததா பூர்வம்। ௮௬।௰௰௯
புருஷாணாம் சதுஷ்டயம்। ஆத்மாநம் தநயம் ெபௗத்ரம்। ௮௬।௰௧
தததஸ் து சதுஷ்டயம்। தாரயத்ய் அவநீபால। ௮௬।௰௧
திலேதநுப்ரேதா நர:। யஸ் ச க்ருஹ்ணாதி விதிவத்। ௮௬।௰௧
தஸ்யாப்ய் ஏவம்விதாந் குலாந்। சதுர்தஸ ததா ைசவ। ௮௬।௰௧௧
தததஸ் சாநுேமாதகா:। தீயமாநாம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௮௬।௰௧௧
திலேதநும் ச ேய நரா:। ேத அப்ய் அேஸஷாகநிர்முக்தா:। ௮௬।௰௧௨
ப்ரயாந்தி பரமாம் கதிம்। ப்ரஸாந்தாய ஸுஸலாய ீ । ௮௬।௰௧௨
ததாமத்ஸரிேண புத:। திலேதநும் நேரா தத்யாத்। ௮௬।௰௧௩
ேவதஸ்நாதாய தர்மிேண। த்ரிராத்ரம் யஸ் திலாஹாரஸ்। ௮௬।௰௧௩

திலேதநும் ப்ரயச்சதி। தத்த்ைவகராத்ரம் ச புநஸ்। ௮௬।௰௧௪
திலாந் அத்தி நேரஸ்வர। தாதுர் விஸுத்தபாபஸ்ய। ௮௬।௰௧௪
தஸ்ய புண்யவேதா ந்ருப। சாந்த்ராயணாத் அப்யதிகம்। ௮௬।௰௧௫
ஸஸ்தம் தத் திலபக்ஷணம்। திலாபாேவ ததா தத்யாத்। ௮௬।௰௧௫
க்ருதேதநும் யதவ்ரத:। கல்பயித்வா யதாந்யாயம்। ௮௭।௰௰௧
திலேதந்வா யதவ்ரத:। ேயந பூப விதாேநந। ௮௭।௰௰௧
தத் இைஹகமநா: ஸ்ருணு। வாஸுேதவம் ஜகந்நாதம்। ௮௭।௰௰௧
புருேஷஸம் அஜம் விதும்। ஸர்வபாபநிஹந்தாரம்। ௮௭।௰௰௨
க்ருதக்ஷராபிேஷசநாத் ீ । ஸம்பூஜ்ய பூர்வவத் புஷ்ப । ௮௭।௰௰௨
கந்ததூபாதிபிர் நர:। அேஹாராத்ேராஷிேதா பூத்வா। ௮௭।௰௰௨
தத்பர: ப்ரயத: ஸுசி:। பரேமஸம் அேதா நாம்நா। ௮௭।௰௰௩
அபிஷ்டூய க்ருதார்சிஷா। கவ்யஸ்ய ஸர்பிஷ: கும்பம்। ௮௭।௰௰௩
புஷ்பமால்யாதிபூஷிதம்। காம்ஸ்ேயாபதாநஸம்யுக்தம்। ௮௭।௰௰௪
ஸிதவஸ்த்ரயுேகந ச। ஹிரண்யகர்பஸஹிதம்। ௮௭।௰௰௪
மணிவித்ருமமுக்திைக:। இக்ஷுயஷ்டிமயாந் பாதாந்। ௮௭।௰௰௪
குராந் ெரௗப்யமயாம்ஸ் ததா। ெஸௗவர்ேண சாக்ஷிணீகுர்யாச்।
௮௭।௰௰௫
ஸ்ருங்ேக சாகருகாஷ்டேஜ। ஸப்ததாந்யமேய பார்ஸ்ேவ। ௮௭।௰௰௫
பத்த்ேரார்ணாநி ச கம்பலம்। குர்யாத் துருஷ்ககர்பூெரௗ। ௮௭।௰௰௬
க்ராணம் பலமயாந் ஸ்தநாந்। மணிரத்நஸுவர்ணாநாம்। ௮௭।௰௰௬
ஸம்யக்கல்பநயா க்ருதாம்। தத்வச் சர்கரயா ஜிஹ்வாம்। ௰௮௭।௧௪௰
குடக்ஷரமயம் ீ முகம்। ெக்ஷௗமஸூத்ேரண லாங்கூலம்। ௮௭।௰௰௭

ேராமாணி ஸிதஸர்ஷைப:। தாம்ரபாத்ரமயம் ப்ருஷ்டம்। ௮௭।௰௰௭
குர்யாச் ச்ரத்தாஸமந்வித:। ஈத்ருக்ஸ்வரூபாம் ஸம்கல்ப்ய। ௮௭।௰௰௭
க்ருதேதநும் நராதிப। தத்வத்கல்பநயா ேதந்வா। ௮௭।௰௰௮
க்ருதவத்ஸம் ப்ரகல்பேயத்। தம் ச விப்ரம் மஹாபாக। ௮௭।௰௰௮
மநைஸவ க்ருதார்சிஷம்। கல்பயித்வா ததஸ் தஸ்ைம। ௮௭।௰௰௯
ப்ரயத: ப்ரதிபாதேயத்। ஏதாம் மேமாபகாராய। ௮௭।௰௰௯
க்ருஹ்ணஷ்வீ த்வம் த்விேஜாத்தம। ப்ரீயதாம் மம ேதேவேஸா।
௮௭।௰௧
க்ருதாக்ருசி: புருேஷாத்தம:। இத்ய் உதாஹ்ருத்ய விப்ராய। ௮௭।௰௧
தத்யாத் ேதநும் நேராத்தம। மணிமுக்தாஸுவர்ணாநாம்। ௮௭।௰௧
ஸம்யக்கல்பநயா க்ருதாம்। தத்த்ைவகராத்ரம் ஸ்தித்வா ச। ௰௮௭।௧௪௧
க்ருதாஹாேரா நராதிப। முச்யேத ஸர்வபாேபப்யஸ்। ௮௭।௰௧௧
ததா தாநபலம் ஸ்ருணு। க்ருதக்ஷரவஹா ீ நத்ேயா। ௮௭।௰௧௧
யத்ர பாயஸகர்தமா:। ேதஷு ேலாேகஷு ேலாேகஸ। ௮௭।௰௧௨
ஸ புண்ேயஷூபஜாயேத। பிதுர் ஊர்த்ேவந ேய ஸப்த। ௮௭।௰௧௨
புருஷா: ஸப்த ேய அப்ய் அத:। தாம்ஸ் ேதஷு ந்ருப ேலாேகஷு।
௮௭।௰௧௩
ஸ நயத்ய் அஸ்தகல்மஷ:। ஸகாமாநாம் இயம் வ்யுஷ்டி:। ௮௭।௰௧௩
கதிதா ந்ருபஸத்தம। விஷ்ணுேலாகம் நரா யாந்தி। ௮௭।௰௧௪
நிஷ்காமா க்ருதேதநுதா:। க்ருதம் அக்நிர் க்ருதம் ேஸாமஸ்। ௮௭।௰௧௪
தந்மயா: ஸர்வேதவதா:। க்ருதம் ப்ரயச்சதா தத்தா। ௮௭।௰௧௫
பவந்த்ய் அகிலேதவதா:। ஜலேதநும் ப்ரவŠயாமி। ௮௭।௰௧௫
ப்ரீயேத தத்தயா யயா। ேதவேதேவா ஹ்ருஷீேகஸ:। ௮௮।௰௰௧

ஸர்ேவஸ: ஸர்வபாவந:। ஜலகும்பம் நரவ்யாக்ர। ௮௮।௰௰௧
ஸுவர்ணரஜதாந்விதம்। ரத்நகர்பம் அேஸைஷஸ் து। ௮௮।௰௰௨
க்ராம்ையர் தாந்ைய: ஸமந்விதம்। ஸிதவஸ்த்ரயுகச்சந்நம்। ௮௮।௰௰௨
தூர்வாபல்லவேஸாபிதம்। குஷ்டம் மாம்ஸம்ீ உஸரம்ீ ச। ௮௮।௰௰௩
வாலகாமலைகர் யுதம்। ப்ரியங்குபாத்ரஸஹிதம்। ௮௮।௰௰௩
ஸிதயஜ்ேஞாபவதிநம் ீ । ஸச்சத்த்ரம் ெஸௗபாநத்கம்। ௮௮।௰௰௪
தர்பவிஸ்தரஸம்ஸ்திதம்। சதுர்பி: ஸம்வ்ருதம் பூப। ௮௮।௰௰௪
திலபாத்ைரஸ் சதுர்திஸம்। ஸ்தகிதம் ததிபாத்ேரண। ௮௮।௰௰௫
க்ருதெக்ஷௗத்ரவதா முேக। உேபாஷித: ஸமப்யர்ச்ய। ௮௮।௰௰௫
வாஸுேதவம் ஜேநஸ்வரம்। புஷ்பதூேபாபஹாைரஸ் து। ௮௮।௰௰௬
யதாவிபவம் ஆத்ருத:। ஸம்கல்ப்ய ஜலேதநும் ச। ௮௮।௰௰௬
கும்பம் ஸமபிபூஜ்ய ச। பூஜேயத் வத்ஸகம் தத்வத்। ௮௮।௰௰௭
க்ருதம் ஜலமயம் புத:। ஏவம் ஸம்பூஜ்ய ேகாவிந்தம்। ௮௮।௰௰௭
ஜலேதநும் ஸவத்ஸகாம்। ஸிதவஸ்த்ரதர: ஸாந்ேதா। ௮௮।௰௰௮
வதராேகா ீ விமத்ஸர:। தத்யாத் விப்ராய ராேஜந்த்ர। ௮௮।௰௰௮
ப்ரீத்யர்தம் ஜலஸாயிந:। ஜலஸாயீ ஜகத்ேயாநி:। ௮௮।௰௰௯
ப்ரீயதாம் மம ேகஸவ:। இதி ேசாச்சார்ய பூநாத। ௮௮।௰௰௯
விப்ராய ப்ரதிபாத்யதாம்। அபக்வாந்நாஸிநா ஸ்ேதயம்। ௮௮।௰௧
அேஹாராத்ரம் அத:பரம்। அேநந விதிநா தத்த்வா। ௮௮।௰௧
ஜலேதநும் ஜநாதிப। ஸர்வாஹ்லாதாந் அவாப்ேநாதி। ௮௮।௰௧௧
ேய திவ்யா ேய ச மாநுஷா:। ஸரீராேராக்யம் ஆபாதா । ௮௮।௰௧௧
ப்ரஸம: ஸார்வகாமிக:। ந்ருணாம் பவதி தத்தாயாம்। ௮௮।௰௧௨

ஜலேதந்வாம் ந ஸம்ஸய:। அத்ராபி ஸ்ரூயேத பூப। ௮௮।௰௧௨
புத்கேலந மஹாத்மநா। ஜாதிஸ்மேரண யத் கீதம்। ௮௮।௰௧௩
இஹாப்ேயத்ய புரா கில। ஸ புத்கல: புரா விப்ேரா। ௮௮।௰௧௩
யமேலாககேதா முநி:। ததர்ஸ யாதநா ேகாரா:। ௮௮।௰௧௪
பாபகர்மக்ருதாம் கில। தீப்தாக்நிதீŠணஸஸ்த்ேராத்தா:। ௮௮।௰௧௪
க்வாதைதலகதாஸ் ததா। உஷ்ணக்ஷாரநதீபாதா। ௮௮।௰௧௫
ைபரவா: புருஷர்ஷப। வ்ரணா: க்ஷாரநிபாேதாக்ரா:। ௮௮।௰௧௫
கும்பபாகமஹாபயா ீ :। தா த்ருஷ்ட்வா யாதநா விப்ரஸ்। ௮௮।௰௧௬
சகார பரமாம் க்ருபாம்। ஆஹ்லாதம் ேத ததா ஜக்மு:। ௮௮।௰௧௬
பாபாஸ் ததநுகம்பிதா:। தம் த்ருஷ்ட்வா நாரகா: ேகசித்। ௮௮।௰௧௭
ேகசித் ததவேலாகிந:। ததா ஸ்வஸ்தம் விேலாக்ையவ। ௮௮।௰௧௭
முநிர் நாரகமண்டலம்। தர்மராஜம் ஸ பப்ரச்ச। ௮௮।௰௧௮
ேதஷாம் ப்ரஸமகாரணம்। தஸ்ைம சாசஷ்ட ராேஜந்த்ர। ௮௮।௰௧௮
ததா ைவவஸ்வேதா யம:। ஆஹ்லாதேஹதும் விப்ராய। ௮௮।௰௧௯
ப்ருச்சேத ப்ருதிவபேத ீ । தவாநுபாவாத் ஏேதஷாம்। ௮௮।௰௧௯
நாரகாணாம் த்விேஜாத்தம்। ஸம்ப்ரவ்ருத்ேதா அயம் ஆஹ்லாத:।
௮௮।௰௨
காரணம் யச் ச்ருணுஷ்வ தத்। த்வயாப்யர்ச்ய ஜகந்நாதம்। ௮௮।௰௨
ஸர்ேவஸம் ஜலஸாயிநம்। ஜலேதநு: புரா தத்தா। ௮௮।௰௨௧
விதிவந் முநிபுங்கவ। அஸ்மாத் து ஜந்மேநா அதீேத। ௮௮।௰௨௧
த்ருதீேய த்விஜ ஜந்மநி। தஸ்ய தாநஸ்ய ேத வ்யுஷ்டிர்। ௮௮।௰௨௨
இயம் ஆஹ்லாததாயிநீ। ேயந த்வம் தபஸா யுக்ேதா। ௮௮।௰௨௨

மாநவாநாம் அேகாசரம்। ஸம்ப்ராப்ேதா அஸி மஹாப்ரஜ்ஞ। ௮௮।௰௨௩
ஸர்வஸாஸ்த்ரவிஸாரத। ேய த்வாம் பஸ்யந்தி ஸ்ருண்வந்தி।
௮௮।௰௨௩
ேய ச த்யாயந்தி பாபிந:। ஸ்ருேணாஷி யாம்ஸ் த்வம் விப்ேரந்த்ர।
௮௮।௰௨௪
யாம்ஸ் ச த்யாயஸி பஸ்யஸி। நிர்வ்ருதி: பரமா ேதஷாம்। ௮௮।௰௨௪
ஸர்வாஹ்லாதப்ரதாயிநீ। ஸத்ேயா பவதி மாத்ர த்வம்। ௮௮।௰௨௫
த்விேஜந்த்ர குரு விஸ்மயம்। ஆஹ்லாதேஹதுஜநநம்। ௮௮।௰௨௫
நாஸ்தி விப்ேரந்த்ர தாத்ருஸம்। ஜலேதநுர் யதா ந்ருணாம்। ௮௮।௰௨௬
ஜந்மாந்ய் ஏேகாநஸப்ததி:। ந தாேகா ந க்லேமா நார்திர்। ௮௮।௰௨௬
ந ேமாேஹா விப்ர ஜாயேத। அபி ஜந்மஸஹஸ்ேரஷு। ௮௮।௰௨௭
ஜலேதநுப்ரதாயிநாம்। ஏகஜந்மக்ருதம் வாஞ்சா। ௮௮।௰௨௭
த்ரிஜந்ேமாத்தம் ஸமாஹ்ருதா। ஸப்தஜந்மக்ருதம் பாபம்। ௮௮।௰௨௮
ஹந்தி தத்தாம்புெகௗர் ந்ருணாம்। ஸ த்வம் கச்ச க்ருஹீத்வார்கம்।
௮௮।௰௨௮
அஸ்மத்ேதா த்விஜஸத்தம। ேயஷாம் ஸமாஸ்ரய: க்ருஷ்ேணா।
௮௮।௰௨௯
ந நியம்யா ஹி ேத மயா। க்ருஷ்ண: ஸம்பூஜிேதா ையஸ் து।
௮௮।௰௨௯
ேய க்ருஷ்ணார்தம் உேபாஷிதா:। ையஸ் ச நித்யம் ஸ்ம்ருத: க்ருஷ்ேணா।
௮௮।௰௩
ந ேத மத்விஷேயாபகா:। நம: க்ருஷ்ணாச்யுதாநந்த। ௮௮।௰௩
வாஸுேதேவத்ய் உதீரிதம்। ையர் பாவபாவிைதர் விப்ர। ௮௮।௰௩௧

ேத மத்விஷேயாபகா:। தாநம் ததத்பிர் ையர் உக்தம்। ௮௮।௰௩௧
அச்யுத: ப்ரீயதாம் இதி। ஸ்ரத்தாபுர:ஸைரர் விப்ர। ௮௮।௰௩௨
ந ேத மத்விஷேயாபகா:। உத்திஷ்டத்பி: ஸ்வபத்பிஸ் ச। ௮௮।௰௩௨
வ்ரஜத்பிஸ் ச ஜநார்தந:। ைய: ஸம்ஸ்ம்ருேதா த்விஜஸ்ேரஷ்ட।
௮௮।௰௩௩
ந ேத மத்விஷேயாபகா:। க்ஷுதஸ்கலிதபத்யாதாவ் ீ । ௮௮।௰௩௩
அஸஹத்பிஸ் ச ேவதநாம்। க்ருஷ்ேணத்ய் உதீரிதம் ையஸ் ச।
௮௮।௰௩௪
ந ேத மத்விஷேயாபகா:। ஸர்வாபாதாஸு ேய க்ருஷ்ணம்। ௮௮।௰௩௪
ஸ்மரந்த்ய் உச்சாரயந்தி ச। தத்பாவபாவிதா விப்ர। ௮௮।௰௩௫
ந ேத மத்விஷேயாபகா:। ஸ ஏவ தாதா ஸர்வஸ்ய। ௮௮।௰௩௫
தந்நிேயாககரா வயம்। ஜநஸம்யமேநாத்யுக்தா:। ௮௮।௰௩௬
ேஸா அஸ்மத்ஸம்யமேநா ஹரி:। இத்தம் நிஸாம்ய வசநம்।
௮௮।௰௩௬
யமஸ்ய வதேதா முநிம்। ஊசுஸ் ேத நாரகா: ஸர்ேவ। ௮௮।௰௩௭
வஹ்நிஸஸ்த்ராஸ்த்ரபரவீ :। நம: க்ருஷ்ணாய ஹரேய। ௮௮।௰௩௭
விஷ்ணேவ ஜிஷ்ணேவ நம:। ஹ்ருஷீேகஸாய ேதவாய। ௮௮।௰௩௮
ஜகத்தாத்ேர அச்யுதாய ச। நம: பங்கஜேநத்ராய। ௮௮।௰௩௮
நம: பங்கஜநாபேய। ஜநார்தநாய ஸ்ரீஸாய। ௮௮।௰௩௯
ஸ்ரீபேத பதவாஸேஸ ீ । ேகாவிந்தாய நேமா நித்யம்। ௮௮।௰௩௯
நமஸ் ேசாததிஸாயிேந। நம: கராலவக்த்ராய। ௮௮।௰௪
ந்ருஸிம்ஹாயாதிநாதிேந। ஸார்ங்கிேண ஸிதகட்காய। ௮௮।௰௪
ஸங்கசக்ரகதாத்ருேத। நேமா வாமநரூபாய। ௮௮।௰௪௧

க்ராந்தேலாகத்ரயாய ச। வராஹரூபாய ததா। ௮௮।௰௪௧
நேமா யஜ்ஞாங்கதாரிேண। வ்யாப்தாேஸஷதிகந்தாய। ௮௮।௰௪௨
ஸாந்தாய பரமாத்மேந। வாஸுேதவ நமஸ் துப்யம்। ௮௮।௰௪௨
நம: ைகடபஸூதந। ேகஸவாய நேமா வ்யாபிந்। ௮௮।௰௪௩
நமஸ் ேத அஸ்து மஹீதர। நேமா அஸ்து வாஸுேதவாேயத்ய்।
௮௮।௰௪௩
ஏவம் உச்சாரிேத தத:। ஸஸ்த்ராணி குண்டதாம் ஜக்முர்। ௮௮।௰௪௪
அநலஸ் சாப்ய் அஸஸமத் ீ । அபஜ்யந்த ச யந்த்ராணி। ௮௮।௰௪௪
ஸமுத்ேபதுர் அேயாமுகா:। ஸம்ஸுஷ்கா: க்ஷாரஸரித:। ௮௮।௰௪௫
பதித: கூடஸால்மலி:। ப்ரகாஸதாமஸதத்த்வம் ீ । ௮௮।௰௪௫
நரகஸ் சாகதஸ் து ஸ:। விவாந் பபஞ்ஜ பவேநா அப்ய்। ௮௮।௰௪௬
அஸிபத்ரவநம் தத:। நிருத்ஸாஹா ஜடதிேயா। ௮௮।௰௪௬
பபூவுர் யமகிம்கரா:। ஆஸந் கந்தாம்புவாஹிந்ய:। ௮௮।௰௪௭
பூயேஸாணிதநிம்நகா:। வெவௗ ஸுகந்தீபவேநா। ௮௮।௰௪௭
மந:ப்ரீதிகரஸ் தத:। ேவணுவணாஸ்வநயுதாந் ீ । ௮௮।௰௪௮
கீதஸப்தாம்ஸ் ச ஸுஸ்ருவு:। தம் தாத்ருஸம் அதாலŠய।
௮௮।௰௪௮
ந்ருப ைவவஸ்வேதா யம:। நரகஸ்ய விபர்யாஸம்। ௮௮।௰௪௯
ஸம்க்ஷுத்தஹ்ருதயஸ் தத:। ததர்ஸ நாரகாந் ஸத்ேயா। ௮௮।௰௪௯
திவ்யஸ்ரகநுேலபநாந்। ஜாஜ்வல்யமாநாம்ஸ் ேதேஜாபிர்। ௮௮।௰௫
அமலாம்பரவாஸஸ:। நேமா நேமா அஸ்து க்ருஷ்ணாய। ௮௮।௰௫
ேகாவிந்தாயாவ்யயாத்மேந। வாஸுேதவாய ேதவாய। ௮௮।௰௫௧
விஷ்ணேவ ப்ரபவிஷ்ணேவ। இத்ய் ஏவம் வாதிநஸ் தத்ர। ௮௮।௰௫௧

ப்ரஜாஸம்யமேநா யம:। க்ஷணபாபசயாம்ஸ் ீ தாம்ஸ் து। ௮௮।௰௫௨
பாத்யார்க்யாதிபிர் அர்சயந்। பூஜயித்வா ச தாந் ஆஹ। ௮௮।௰௫௨
ஸ க்ருஷ்ணாய க்ருதாஞ்ஜலி:। ஸமாஹிதமநா பூத்வா। ௮௮।௰௫௩
தர்மராேஜா நேரஸ்வர। விஷ்ேணார் ேதவாதிேதவஸ்ய। ௮௮।௰௫௩
ஜகத்தாது: ப்ரஜாபேத:। ப்ரணாமம் ேய அபி குர்வந்தி। ௮௮।௰௫௪
ேதஷாம் அபி நேமா நம:। ஸர்வஸ்ய ஸர்வஸம்ஸ்தஸ்ய। ௮௮।௰௫௪
ஸர்வாதாரஸ்ய ேயாகிந:। ேய விஷ்ேணா: ப்ரணதாஸ் ேதப்ேயா।
௮௮।௰௫௫
நம: ஸத்ய: புந: புந:। தஸ்ய யஜ்ஞவராஹஸ்ய। ௮௮।௰௫௫
விஷ்ேணார் அமிதேதஜஸ:। ப்ரணாமம் ேய அபி குர்வந்தி। ௮௮।௰௫௬
ேதஷாம் அபி நேமா நம:। ஏவம் ேத ஸம்ஸ்துதாஸ் ேதந। ௮௮।௰௫௬
தர்மராேஜந நாரகா:। விமாநாநி ஸமாரூடா। ௮௮।௰௫௭
ந்ருத்தகாந்தர்வவந்தி ைவ। புத்கேலா அபி மஹாபுத்திர்। ௮௮।௰௫௭
த்ருஷ்ட்ைவதத் அகிலம் ந்ருப। ஜாதிஸ்மேரா அபவத் பூப। ௮௮।௰௫௮
கண்வேகாத்ேர மஹாமுநி:। ஸம்ஸ்ம்ருத்ய யமவாக்யாநி। ௮௮।௰௫௮
விஷ்ேணார் மாஹாத்ம்யம் ஏவ ச। ஜலேதந்வாஸ் ச மாஹாத்ம்யம்।
௮௮।௰௫௯
ஸம்ஸ்ம்ருத்ையதத் அகாயத। அேஹா துருத்தரா விஷ்ேணார்।
௮௮।௰௫௯
மாேயயம் அதிகஹ்வரீ। யயா ேமாஹிதசித்தஸ் தம்। ௮௮।௰௬
ந ேவத்தி பரேமஸ்வரம்। ஜேவா ீ வாஞ்சதி கீடத்வம்। ௮௮।௰௬
யூகாமத்குணேயாநித:। தஸ்மாச் ச ஸலபாதீநாம்। ௮௮।௰௬௧

ேயாநிம் தஸ்மாச் ச பக்ஷிணாம்। ததஸ் ச பஸுதாம் ப்ராப்ய।
௮௮।௰௬௧
நரத்வம் அபிவாஞ்சதி। விமுக்திேஹதுகீ தந்யா। ௮௮।௰௬௨
நரேயாநி: க்ருதாத்மநாம்। ந ப்ராப்நுவந்தி ஸம்ஸாேர। ௮௮।௰௬௨
விப்ராந்தமநேஸா கதிம்। ஜவா ீ மாநுஷ்யதாம் அந்ேய। ௮௮।௰௬௩
ஜந்மநாம் அயுைதர் அபி। விஷ்ணுமாயாபரீதாஸ் ேத। ௮௮।௰௬௩
ப்ராப்யாபி ந தரந்தி ேய। தத் ஈத்ருக்துர்லபம் ப்ராப்ய। ௰௮௮।௧௪௨
முக்தித்வாரம் அேசதஸ:। பதந்தி பூய: ஸம்ஸாேர। ௮௮।௰௬௪
விஷ்ணுமாயாவிேமாஹிதா:। துஸ்தராபி து ஸாத்யாெஸௗ।
௮௮।௰௬௪
மாயா க்ருஷ்ணஸ்ய ேமாஹநீ। சித்யேத யாமேநாந்யஸ்ேத।
௮௮।௰௬௫
முைதவ ஹி ஜநார்தேந। அஸம்த்யஜ்ய ச கார்ஹஸ்த்யம்। ௮௮।௰௬௫
அதப்த்ைவவ ததா தப:। சிந்தந்தி ைவஷ்ணவம்ீ மாயாம்। ௮௮।௰௬௬
ேகஸவார்பிதமாநஸா:। அவிேராேதந விஷயாம்। ௮௮।௰௬௬
புஞ்ஜந் விஷ்ணுவ்யபாஸ்ரய:। க்ருத்வா மநஸ் தரத்ய் ஏதாம்।
௮௮।௰௬௭
விஷ்ேணார் மாயாம் ஸுதுஸ்தராம்। ஈத்ருக்பஹுபலாம் பக்திம்।
௮௮।௰௬௭
ஸர்வதாதரி ேகஸேவ। மாயயா தஸ்ய ேதவஸ்ய। ௮௮।௰௬௮
ந குர்வந்தி விேமாஹிதா:। முைதேவாக்தம் முதாயாதம்। ௮௮।௰௬௮
முதா தத் விதிேசஷ்டிதம்। முைதவ ஜந்ம தந் நஷ்டம்। ௮௮।௰௬௯
யத்ர நாராதிேதா ஹரி:। ஆராதிேதா ஹி ய: பும்ஸாம்। ௮௮।௰௬௯

ஐஹிகாமுஷ்மிகம் பலம்। ததாதி பகவாந் ேதவ:। ௮௮।௰௭
கஸ் தம் ந ப்ரதிபூஜேயத்। ஸம்வத்ஸராஸ் ததா மாஸா। ௮௮।௰௭
விபலா திவஸாஸ் ச ேத। நராணாம் விஷயாந்தாநாம்। ௮௮।௰௭௧
ேயஷு நாராதிேதா ஹரி:। ேயா ந வித்தர்த்திவிபைவர்। ௮௮।௰௭௧
ந வேஸாபிர் ந பூஷைண:। துஷ்யேத ஹ்ருதேயைநவ। ௮௮।௰௭௨
கஸ் தம் ஈஸம் ந பூஜேயத்। ஜலேதந்வாஸ் ச மாஹாத்ம்யம்।
௮௮।௰௭௨
நிஸாம்யாபத்ருஸம் ீ நரா:। தாம் ந யச்சந்தி ேய ேதஷாம்। ௮௮।௰௭௩
விேவக: குத்ர திஷ்டதி। கர்மபூெமௗ ஹி மாநுஷ்யம்। ௮௮।௰௭௩
ஜந்மநாம் அயுைதர் அபி। ஸ்வர்காபவர்கபலதம்। ௮௮।௰௭௪
கதாசித் ப்ராப்யேத நைர:। ஸம்ப்ராப்ய தந் ந ையர் விஷ்ணுஸ்।
௮௮।௰௭௪
ேதாஷிேதா நாம்புேதநுகா। தத்தா ச ஸம்யக் ேத முஷ்டா। ௮௮।௰௭௫
ஜந்மநி ஸுபஹூநி ேபா:। ஊர்த்வபாஹுர் விெரௗம்ய் ஏஷ। ௮௮।௰௭௫
த்ருஷ்டேலாகத்வேயா அஸ்மி ேபா:। ஆராதயத ேகாவிந்தம்।
௮௮।௰௭௬
ஜலேதநும் ப்ரயச்சத। து:ஸேஹா நாரேகா வஹ்நிர்। ௮௮।௰௭௬
அவிஷஹ்யாஸ் ச யாதநா:। ஜ்ஞாநம் மைமதத் ஆலம்ப்ய। ௮௮।௰௭௭
க்ருஷ்ேண பவத ஸுஸ்திரா:। அேதஸிேக ேதஸிேகா அஹம்।
௮௮।௰௭௭
அத்ர மார்ேக மேயாதிதம்। விம்ருஷ்ய ஸத்யம் இத்ய் ஏதந்। ௮௮।௰௭௮
மந: க்ருஷ்ேண நிேவஸ்யதாம்। ப்ராத: க்ருஷ்ேணதி ேதேவதி।
௮௮।௰௭௮

ேகாவிந்ேததி ச ஜல்பதாம்। மத்யாஹ்ேந சாபராஹ்ேந ச। ௮௮।௰௭௯
ேயா அவஸாத: ஸ உச்யதாம்। அேநகவிஷயாலம்பி। ௮௮।௰௭௯
யச் சித்தம் தஜ் ஜநார்தேந। குருத்வம் ஆலம்பநவத்। ௮௮।௰௮
ஸம்ஸ்ம்ருத: புண்யேதா ஹி ஸ:। முைதவ ஜிஹ்வா க்ருஷ்ேணதி।
௮௮।௰௮
ேகஸேவதி ச வŠயதி। முதா ச சித்தம் தத்காமி। ௮௮।௰௮௧
யதி ஸ்யாத் கிம் அேதா அதிகம்। மேயாக்தம் ஏதத் பஹுேஸா।
௮௮।௰௮௧
விநஷ்ேட து ஸரீரேக। மநுஷ்யத்வம் விநா விஷ்ணுர்। ௮௮।௰௮௨
துர்லேபா ேவா பவிஷ்யதி। ஏதா: புத்கலகாதாஸ் ேத। ௮௮।௰௮௨
யமவாக்யம் தேவாதிதம்। ஜலேதந்வாஸ் ச மாஹாத்ம்யம்। ௮௮।௰௮௩
விஷ்ணுஸம்பூஜநஸ்ய ச। வ்ரதாநி ேஸாபவாஸாநி। ௮௮।௰௮௩
ஸர்வகாமப்ரதாநி ேத। வ்ரதம் அந்யந் மஹாபாக। ௮௮।௰௮௪
ஸர்வகாமப்ரதம் ஸ்ருணு। பவிஷ்யம் சாபரம் பூப। ௮௮।௰௮௪
மைமதச் ச்ேராதும் அர்ஹஸி। யத் ப்ரŠயதி மஹீபால:। ௮௯।௰௰௧
பரிக்ஷித் ஸ்வபுேராஹிதம்। பரீக்ஷித: புேராதாஸ் து। ௮௯।௰௰௧
த்விேஜா ெகௗரமுேகா ந்ருப। பவிஷ்யதி ஸமீகஸ்ய। ௮௯।௰௰௨
ஸிஷ்ய: பரமஸம்மத:। ஸ ச ராஜா ஜகத்தாதுர்। ௮௯।௰௰௨
ேதவேதவஸ்ய ஸார்ங்கிந:। ஸைதவாராதேந யத்நம்। ௮௯।௰௰௩
பக்தியுக்த: கரிஷ்யதி। புேராதஸம் ெகௗரமுகம்। ௮௯।௰௰௩
ப்ரணிபத்ய ஸ பார்திவ:। ப்ரŠயத்ய் ஆராதநார்தாய। ௮௯।௰௰௪
ேதவேதவஸ்ய சக்ரிண:। பகவந் பவபேதா ீ அஹம்। ௮௯।௰௰௪
அபவாய தேதா பவாந்। ஆராதயிதும் இச்சாமி। ௮௯।௰௰௫

ஸர்ேவச்சாபூரகம் ஹரிம்। ஸம்குருஷ்வ மஹாபாக। ௮௯।௰௰௫
ப்ரஸாதம் மம ஸுவ்ரத। க்ருஷ்ணாராதநகாமஸ்ய। ௮௯।௰௰௬
மநேஸா ேதஸிேகா பவ। ஆராதேநந ேயேநேஸா। ௮௯।௰௰௬
ஜகதாம் ஈஸ்வேரஸ்வர:। விஷ்ணுர் ஆராத்யேத பும்பி:। ௮௯।௰௰௭
ஸம்ஸாராப்திபரிக்ஷைத:। தந் மேமாபதிஸ ப்ரஹ்மந்। ௮௯।௰௰௭
ப்ரஸாதப்ரவணம் மந:। க்ருத்வா ஸைதவார்திமதாம்। ௮௯।௰௰௮
ஸரண்யம் ஸரணம் குரு:। ஏவம் ஸ ேதந பூபால। ௮௯।௰௰௮
பூபாேலந ர்ஷிபுங்கவ:। ேகஸவாராதநார்தாய। ௮௯।௰௰௯
ஸம்யக் ப்ருஷ்ட: ப்ரவŠயதி। நமஸ்க்ருத்ய ஜகத்தாத்ேர। ௮௯।௰௰௯
ேதவேதவாய ஸார்ங்கிேந। பரேமஸஸுேரஸாய। ௮௯।௰௧
ஹ்ருஷீேகஸாய ேவதேஸ। வரார்திநாம் அேமாகாய। ௮௯।௰௧
பரஸ்ைம ஹரிேமதேஸ। ஸர்வகல்யாணபூதாய। ௮௯।௰௧௧
ஸங்கசக்ரகதாத்ருேத। வராஸிசர்மாவிதேத। ௮௯।௰௧௧
க்ரூரஸாந்தாத்மமூர்தேய। யத்யத்பூேதாபகாராய। ௮௯।௰௧௨
தத்தத்ரூபவிகாரிேண। பரமாண்வந்தபர்யந்த । ௮௯।௰௧௨
ஸஹஸ்ராம்ஸாணுமூர்தேய। ஜடராந்தாயுதாஸாந்த । ௮௯।௰௧௩
ஸ்திதப்ரஹ்மாண்டதாரிேண। ஸ்ேவதாதிதீர்கஹ்ரஸ்வாதி । ௮௯।௰௧௩
கடிநாதிவிகல்பநா। ேயாகிசிந்த்ேய ஜகத்தாம்நி। ௮௯।௰௧௪
யத்ர நாஸ்த்ய் அகிலாத்மநி। தம் அஜம் ஸாஸ்வதம் நித்யம்।
௮௯।௰௧௪
பரிணாமவிவர்ஜிதம்। ேயாகிபிஸ் சிந்த்யேத மூர்திர்। ௮௯।௰௧௫
யத்ர தத்ராகிலாத்மநி। தத்ர தத்ராத்மேநா நித்யம்। ௮௯।௰௧௫

பரிணாமவிவர்ஜிதம்। ப்ரணம்ய ஜகதாம் ஈஸம்। ௮௯।௰௧௬
அநந்தம் பரத: பரம்। பரம் பராணாம் ஸ்ரஷ்டாரம்। ௮௯।௰௧௬
புராணம் புருஷம் ப்ரபும்। வரம் வேரண்யம் வரதம்। ௮௯।௰௧௭
ஸ்தூலஸூŠமஸ்வரூபிணம்। அேஸஷஜகதாம் மூலம்। ௮௯।௰௧௭
அநாதிநிதநஸ்திதிம்। பராபரஸ்வரூபஸ்தம்। ௮௯।௰௧௮
அவிகாரஸ்வரூபிணம்। யஸ்ேயாபசாரத: ஸ்வர்கம்। ௮௯।௰௧௮
ஸ்வரூபம் வ்யதிரிச்யேத। ஜ்ஞாநஜ்ேஞயஸ்ய முநிபிர்। ௮௯।௰௧௯
ஜ்ஞாநவித்பிர் மஹாத்மபி:। தஸ்ைம பார்திவமுக்யாய। ௮௯।௰௧௯
ரகுவர்யமஹாத்மேந। ஸ்ரூயதாம் ஸ முநிஸ்ேரஷ்ேடா। ௮௯।௰௨
யத் வŠயதி பரீக்ஷிேத। ேதவகீநாம ராேஜந்த்ர। ௮௯।௰௨
ேதவகஸ்யாபவத் ஸுதா। அநபத்யா தபஸ் ேதேப। ௮௯।௰௨௧
புத்ரார்தம் கில பாமிநீ। பார்யா ஸா வஸுேதவஸ்ய। ௮௯।௰௨௧
ஸத்யதர்மபராயணா। ந சாதுஷ்யத ேகாவிந்தஸ்। ௮௯।௰௨௨
ததஸ் தாம் ஆஹ பார்கவ:। கிமர்தம் தப்யேத பத்ேர। ௮௯।௰௨௨
தப: பரமதுஸ்சரம்। ேகா அர்தஸ் தவாபிலஷிேதா। ௮௯।௰௨௩
கந்தும் குத்ர தேவப்ஸிதம்। அபுத்ராஹம் த்விஜஸ்ேரஷ்ட। ௮௯।௰௨௩
பத்யுர் ேம நாஸ்தி ஸம்ததி:। ஸாஹம் ஆராத்ய ேகாவிந்தம்।
௮௯।௰௨௪
புத்ரம் இச்சாமி ேஸாபநம்। தபஸ் தாவத் கரிஷ்யாமி। ௮௯।௰௨௪
பரேமண ஸமாதிநா। யாவத் ஆராதிேதா விஷ்ணுர்। ௮௯।௰௨௫
தாஸ்யத்ய் அபிமதம் மம। ேகாவிந்தாராதேந யத்ேநா। ௮௯।௰௨௫
யதி ேத குலநந்திநி। தத் இதம் வ்ரதம் ஆஸ்தாய। ௮௯।௰௨௬
ேதாஷயாஸு ஜநார்தநம்। ப்ரதேம கார்த்திகஸ்யாஹ்நி। ௮௯।௰௨௬

ஸம்ப்ராப்ேத ேதவகாத்மேஜ। பஞ்சகவ்யஜலஸ்நாத:। ௮௯।௰௨௭
பஞ்சகவ்யக்ருதாஸந:। பாணபுஷ்ைப: ஸமப்யர்ச்ய। ௮௯।௰௨௭
வாஸுேதவம் அஜம் விபும்। தத்த்வா ச சந்தநம் தூபம்। ௮௯।௰௨௮
பரமாந்நம் நிேவதேயத்। க்ருேதந வாசேயத் விப்ரம்। ௮௯।௰௨௮
க்ருஹ்ணயாச் ீ ச தேதா வ்ரதம்। அத்யப்ரப்ருத்ய் அஹம் மாஸம்।
௮௯।௰௨௮
விரத: ப்ராணிநாம் வதாத்। அஸத்யவசநாத் ஸ்ைதந்யாந்। ௮௯।௰௨௯
மதுமாம்ஸாதிபக்ஷணாத்। ஸ்வபந் விபுத்யந் கச்சம்ஸ் ச। ௮௯।௰௨௯
ஸ்மரிஷ்யாம்ய் அஹம் அச்யுதம்। பராபவாதைபஸூந்யம்। ௮௯।௰௩
பரபடாகரம் ீ ததா। ஸச்சாஸ்த்ரேதவதாயஜ்வி । ௮௯।௰௩
நிந்தாம் அந்யஸ்ய வா புவி। ந வŠயாமி ஜகத்ய் அஸ்மிந்।
௮௯।௰௩௧
பஸ்யந் ஸர்வகத ஹரிம்। இத்ய் அந்யச் சாபி ஸக்ேநாதி। ௮௯।௰௩௧
யந் நிர்ேவாடும் யஸஸ்விநி। குர்வதீ நியமம் தஸ்ய। ௮௯।௰௩௨
த்யாேகா தர்மாய யஸ்ய ச। க்ருத்ைவவம் புரேதா விஷ்ேணார்।
௮௯।௰௩௨
நிவ்ருத்திம் பாபத: ஸுேப। ைநேவத்யம் ஸ்வயம் அஸ்நீயாந்।
௮௯।௰௩௩
ெமௗநீநித்யம் உதங்முக:। மார்கஸர்ேஷீ ததா மாஸி। ௮௯।௰௩௩
ஜாதிபுஷ்ைபர் ஜநார்தநம்। ஸமப்யர்ச்ய ஸுேப தூபம்। ௮௯।௰௩௪
சந்தநம் ஸம்நிேவத்ய ச। பரமாந்நம் ச ேதவாய। ௮௯।௰௩௪
விப்ராய ச புநர் க்ருதம்। தத்த்வா தைதவ க்ருஹ்ணயாந் ீ । ௮௯।௰௩௫
நியமம் சாஸ்ய ேராசேத। தைதவ நக்தம் புஞ்ஜதீ । ௮௯।௰௩௫

ைநேவத்யம் குலநந்திநி। ஸர்ேவஷ்வ் ஏவ து மாேஸஷு। ௮௯।௰௩௬
பஞ்சகவ்யாதிகம் ஸமம்। புஷ்பதூேபாபஹாேரஷு। ௮௯।௰௩௬
விேஸேஷா தக்ஷிணாஸு ச। ஸ்நாநப்ராஸநேயா: ஸாம்யம்।
௮௯।௰௩௭
ததா ைவ நக்தேபாஜேந। அர்சேயத் ப்ரதிமாஸம் ச। ௮௯।௰௩௭
ைய: புஷ்ைபஸ் தாநி ேம ஸ்ருணு। ேய ச தூபா: ப்ரதாதவ்யா।
௮௯।௰௩௮
ைநேவத்யாந்நம் ச யத் யதா। பாணஸ்ய ஜாதிகுஸுைமஸ்। ௮௯।௰௩௮
தைதவ ச குருண்டைக:। குந்தாதிமுக்தைக ரக்த । ௮௯।௰௩௯
கரவைரஸ்ீ ச ேதவகி। ஸ்ேவைதஸ் தேதா மாலிகயா। ௮௯।௰௩௯
ததா மல்லிகயா தத:। ததிபிண்ட்யாத ேகதக்யா। ௮௯।௰௪
பத்மரக்ேதாத்பேலந ச। க்ரேமணாப்யர்சிேதா விஷ்ணுர்। ௮௯।௰௪
ததாதி மநேஸப்ஸிதம்। கார்த்திேக மார்கஸீர்ேஷ ச। ௮௯।௰௪
தூப: ெபௗேஷ ச சந்தநம்। மாகபால்குநைசத்ேரஷு। ௮௯।௰௪௧
தத்யாத் விஷ்ேணாஸ் ததாகரும்। ைவஸாகாதிஷு மாேஸஷு।
௮௯।௰௪௧
த்ரிஷு ேதவகி பக்தித:। கர்பூரம் ேதவேதவாய। ௮௯।௰௪௨
குக்குலம் ஸ்ராவணாதிஷு। கார்த்திகாதிஷு மாேஸஷு। ௮௯।௰௪௨
பரமாந்நம் ஸுேப த்ரிஷு। காஸாரம் மாகபூர்ேவஷு। ௮௯।௰௪௩
யவாந்நம் ச ததஸ் த்ரிஷு। க்ருதம் திலாஞ் ஜலகடாந்। ௮௯।௰௪௩
ஹிரண்யம் அதவாஜிநம்। ப்ரதிமாஸம் ததா தத்யாத்। ௮௯।௰௪௪
ப்ராஹ்மணாய ஸுபவ்ரேத। யேதாக்தம் நியமாநாம் ச। ௮௯।௰௪௪
க்ரஹணம் ப்ரதிமாஸிகம்। குர்வஞ் ஜகத்பதிர் விஷ்ணு:। ௮௯।௰௪௫

ப்ரீயதாம் இதி மாநவ:। ேயாஷித் அப்ய் அமலப்ரஜ்ேஞ। ௮௯।௰௪௫
வ்ரதம் ஏதத் யதாவிதி। கேராதி யா ஸா ஸகலாந்। ௮௯।௰௪௬
அவாப்ேநாதி மேநாரதாந்। வ்ரேதநாராதிேதா விஷ்ணுர்। ௮௯।௰௪௬
அேநந ஜகத: பதி:। ததாத்ய் அபிமதாந் காமாந்। ௮௯।௰௪௭
அல்பகாேலந பாமிநி। தந்யம் யஸஸ்யம் ஆயுஷ்யம்। ௮௯।௰௪௭
ெஸௗபாக்யாேராக்யதம் ததா। வ்ரதம் ஏதத் ப்ரியதமம்। ௮௯।௰௪௮
வ்ரேதப்ேயா அவ்யக்தஜந்மந:। வ்ரேதநாேநந ஸுத்தாநாம்। ௮௯।௰௪௮
அப்ேதைநேகந ேகஸவ:। ஸுகத்ருஸ்ேயா ந ஸம்ேதேஹா। ௮௯।௰௪௯
தீேபைநவாக்ரத: ஸ்தித:। காயவாங்மநேஸா ஸுத்திம்। ௮௯।௰௪௯
கேராத்ய் ஏதந் மஹாவ்ரதம்। ஸுத்தாநாம் சாமேலா ேதேவா। ௮௯।௰௫
த்ருஸ்ய ஏவ ஜநார்தந:। தஸ்மிந்ந் ஏகாக்ரசித்தாநாம்। ௮௯।௰௫
ப்ராணிநாம் வரவர்ணிநி। விப்ரா ஏவ ப்ரயத்ேநந। ௮௯।௰௫௧
முக்திபாேஜா விபூதய:। யதா கல்பதரும் ப்ராப்ய। ௮௯।௰௫௧
யத் யத் இச்சதி ேசதஸா। தத் தத் பலம் அவாப்ேநாதி। ௮௯।௰௫௨
ததா ஸம்ப்ராப்ய தம் விபும்। ஸுத்திவ்ரதம் இதம் தஸ்மாந்।
௮௯।௰௫௨
மஹாபாதகநாஸநம்। ஆராதநாய க்ருஷ்ணஸ்ய। ௮௯।௰௫௩
குரு ேதவகி பாவநம்। தஸ்மிம்ஸ் சீர்ேண ஹ்ருஷீேகஸஸ்।
௮௯।௰௫௩
துப்யம் தாஸ்யதி தர்ஸநம்। த்ருஷ்ேட சாபிமதம் யத் ேத। ௮௯।௰௫௪
தத் அேஸஷம் பவிஷ்யதி। ேதவகீபார்கவஸ்ையதச்। ௮௯।௰௫௪
ஸ்ருத்வா வாக்யம் நராதிப। ஸுத்திகாமா சசாராத। ௯௰।௰௰௧
ஸர்வகாமப்ரதம் வ்ரதம்। வ்ரேதநாராதிதஸ் ேதந। ௯௰।௰௰௧

ததா ேதவ்யா ஜநார்தந:। தெதௗ தர்ஸநம் ஈேஸஸ:। ௯௰।௰௰௨
ஸங்கசக்ரகதாதர:। த்ருஷ்ேட தஸ்மிந்ந் அேஸேஷேஸ। ௯௰।௰௰௨
ஜகத்தாதரி ேகஸேவ। க்ருத்வா ப்ரணாமம் ஆேஹதம்। ௯௰।௰௰௩
பக்திநம்ராத ேதவகீ। ஜகதாம் ஈஸ்வேரேஸஸ। ௯௰।௰௰௩
ஜ்ஞாந ஜ்ேஞய பவாவ்யய। ஸமஸ்தேதவதாேதவ। ௯௰।௰௰௪
வாஸுேதவ நேமா அஸ்து ேத। ப்ரதாநபும்ேஸார் அஜேயார்। ௯௰।௰௰௪
ய: காரணம் அகாரணம்। அவிேஸஷ்யம் அஜம் ரூபம்। ௯௰।௰௰௫
தவ தஸ்ைம நேமா அஸ்து ேத। த்வம் ப்ரதாநம் புமாம்ஸ் ைசவ।
௯௰।௰௰௫
காரணாகாரணாத்மக:। ஸத் அஸச் சாகிலம் ேதவ। ௯௰।௰௰௬
ேகேநாக்ேதந தவ ஸ்தவ:। ப்ரஸதீ ேதவ ேதவாநாம்। ௯௰।௰௰௬
அரிஸாதந வாமந। ேலாபாபிபூதா யத் அஹம்। ௯௰।௰௰௭
வரயாமி ப்ரயச்ச தத்। அதிதிஸ் த்வம் மஹாபாேக। ௯௰।௰௰௭
புவம் ப்ராப்தா ஸுராரணி। பர்தா ச ேத கஸ்யேபா அயம்। ௯௰।௰௰௮
ேதயஸ் தவ வேரா மயா। அபுத்ராஸ்மி ந ேம பர்துர்। ௯௰।௰௰௮
அஸ்தி ேகஸவ ஸம்ததி:। ப்ரஸதீ ேதஹி ேம புத்ரம்। ௯௰।௰௰௯
அரிதுர்தாரெபௗருஷம்। பவிஷ்யத்ய் அசிராத் ேதவி। ௯௰।௰௰௯
மதம்ேஸந ஸுதஸ் தவ। ஹந்தவ்யா தாநவாஸ் ேதந। ௯௰।௰௧
ஸத்தர்மபரிபந்திந:। த்வாம் அஹம் ஜகத்தாதாரம்। ௯௰।௰௧
உதாேராருபராக்ரமம்। தாரயிஷ்யாமி கர்ேபண। ௯௰।௰௧௧
கதம் அச்யுத ஸம்ஸ ேம। தேவாதேர அவதாரம் ைவ। ௯௰।௰௧௧
புராபி பலிபந்தேந। குர்வதா வித்ருதா: ஸப்த। ௯௰।௰௧௨

ேலாகாஸ் த்வம் சாத்மமாயயா। ததா ஸாம்ப்ரதம் அப்ய் ஏதாம்ல்।
௯௰।௰௧௨
ேலாகாந் ஸஸ்தாணுஜங்கமாந்। தாரயிஷ்யாம்ய் அதாத்மாநம்।
௯௰।௰௧௩
த்வாம் ச ேதவகி லீலயா। இத்ய் ஏவம் உக்த்வா தாம் ேதவம்ீ ।
௯௰।௰௧௩
ேதவகீம் பகவாந் ப்ரபு:। திேராபபூவ ேகாவிந்ேதா। ௯௰।௰௧௪
பூர்புவ:ப்ரபேவா விபு:। அவாப ச தேதா கர்பம்। ௯௰।௰௧௪
ேதவகீவஸுேதவத:। அஜாயத ச விஸ்ேவஸ:। ௯௰।௰௫௧
ஸ்ேவநாங்ேகந ஜநார்தந:। நீேலாத்பலதலஸ்யாமம்। ௯௰।௰௧௫
தாம்ராயதவிேலாசநம்। சதுர்பாஹும் உதாராங்கம்। ௯௰।௰௧௬
ஸ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸம்। தம் ஜாதம் ேதவகீேதவம்। ௯௰।௰௧௬
நிதாநம் ஸர்வேதஜஸாம்। ப்ரணிபத்யாபிதுஷ்டாவ। ௯௰।௰௧௭
ஸம்ப்ரஸ்துதபேயாதரா। அபாேலா பாலரூேபண। ௯௰।௰௧௭
ேயேநஸ த்வம் இஹாஸ்தித:। த்வத்ரூபம் ப்ரணிபத்யாஹம்।
௯௰।௰௧௮
யத் ப்ரவமி ீ நிேபாத தத்। நமஸ் ேத ஸர்வபூேதஸ। ௯௰।௰௧௮
நமஸ் ேத மதுஸூதந। நமஸ் ேத புண்டரீகாக்ஷ। ௯௰।௰௧௯
நமஸ் ேத அஸ்து ஜநார்தந। நமஸ் ேத ஸார்ங்கசக்ராஸி । ௯௰।௰௧௯
கதாபரிகபாணேய। உேபந்த்ராயாப்ரேமயாய। ௯௰।௰௨
ஹ்ருஷீேகஸாய ைவ நம:। நேமா அஸ்து ேத அணுரூபாய। ௯௰।௰௨
ப்ருஹத்ரூபாய ைவ நம:। அேஸஷபூதரூபாய। ௯௰।௰௨௧
ததாரூபாய ேத நம:। அநிர்ேதஸ்யவிேஸஷாய। ௯௰।௰௨௧

துப்யம் ஸர்வாத்மேந நம:। ஸர்ேவஸ்வராய ஸர்வாய। ௯௰।௰௨௨
ஸர்வபூதாய ேத நம:। நேமா அஸ்து ேத வாஸுேதவ। ௯௰।௰௨௨
நேமா அஸ்து கமேலக்ஷண। அேஸஷபூதரூபாய। ௯௰।௰௨௩
ததாபூதாய ேத நம:। நேமா அஸ்து ேத அஸ்வரூபாய। ௰௯௰।௧௪௪
ததாரூபாய ேத நம:। அநிர்ேதஸ்யவிேஸஷாய। ௰௯௰।௧௪௪
துப்யம் ஸர்வாத்மேந நம:। நேமா அஸ்து ேத வாஸுேதவ।
௰௯௰।௧௪௪
நமஸ் ேத புஷ்கேரக்ஷண। நேமா அஸ்து ேத ஸதாசிந்த்ய। ௰௯௰।௧௪௪
ேயாகிசிந்த்ய ஜகத்பேத। விஷ்ேணா நேமா அஸ்து ேத க்ருஷ்ண।
௯௰।௰௨௩
நமஸ் ேத புருேஷாத்தம। நேமா நாராயண ஹேர। ௯௰।௰௨௪
நமஸ் ேத அஸ்து ஸதாச்யுத। நேமா நமஸ் ேத ேகாவிந்த। ௯௰।௰௨௪
நமஸ் ேத கருடத்வஜ। ஸ்ரீஸ ஸ்ரீவத்ஸ ேயாகீஸ। ௯௰।௰௨௫
ஸ்ரீகாந்ேதஸ நேமா அஸ்து ேத। நீேலாத்பலதலஸ்யாம। ௯௰।௰௨௫
தம்ஷ்ட்ேராத்த்ருதவஸும்தர। ஹிரண்யாக்ஷரிேபா ேதவ। ௯௰।௰௨௬
நமஸ் ேத யஜ்ஞஸூகர। ந்ருஸிம்ஹ ஜய விஸ்வாத்மந்। ௯௰।௰௨௬
ைதத்ேயார:ஸ்தலதாரக। நேமா நமஸ் ேத அஸ்து ஸதா। ௯௰।௰௨௭
விேக்ஷபத்வஸ்ததாரக। மாயாவாமநரூபாய। ௯௰।௰௨௭
துப்யம் ேதவ நேமா நம:। த்ரிவிக்ரம நமஸ் துப்யம்। ௯௰।௰௨௮
த்ைரேலாக்யக்ராந்தி துர்ஜய। க்ருக்யஜு:ஸாமபூதாய। ௯௰।௰௨௮
ேவதாஹரணகர்மேண। ப்ரணேவாத்கீதவசேஸ। ௯௰।௰௨௯
மஹாஸ்வஸிரேஸ நம:। நி:க்ஷத்ரிேயார்வகரணீ । ௯௰।௰௨௯
விகராலபராக்ரம। ஜாமதக்ந்ய நமஸ் துப்யம்। ௯௰।௰௩

கார்தவர்யாஸுதஸ்கர ீ । ெபௗலஸ்த்யகுலநாஸாய। ௯௰।௰௩
ஸாதுமார்கவிசாரிேண। நலேஸதுக்ருேத துப்யம்। ௯௰।௰௩௧
நேமா ராகவரூபிேண। ஸாம்ப்ரதம் மத்ப்ரஸந்நாய। ௯௰।௰௩௧
ஸம்பூதாய மேமாதேர। ஸ்வமாயாபாலரூபாய। ௯௰।௰௩௨
நம: க்ருஷ்ணாய ைவ ஹேர। யாவந்தி தவ ரூபாணி। ௯௰।௰௩௨
யாவத்யஸ் ச விபூதய:। நமாமி க்ருஷ்ண ஸர்ேவப்யஸ்। ௯௰।௰௩௩
ேதப்யஸ் தாப்யஸ் ச ஸர்வதா। ஸ்வரூபேசஷ்டிதம் யத் ேத।
௯௰।௰௩௩
யத் ேதவத்ேவ விேசஷ்டிதம்। யச் ச திர்யங்மநுஷ்யத்ேவ। ௯௰।௰௩௪
ேசஷ்டிதம் தந் நமாம்ய் அஹம்। பரேமஸ பேரேஸஸ। ௯௰।௰௩௪
திர்யகீஸ நேரஸ்வர। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வேரேஸஸ। ௯௰।௰௩௫
நமஸ் ேத புருேஷாத்தம। ஏவம் ஸ்துதஸ் தயா ேதவ்யா। ௯௰।௰௩௫
ேதவக்யா மதுஸூதந:। பாலரூபீ ஜகாைதவம்। ௯௰।௰௩௬
வஸுேதவஸ்ய ஸ்ருண்வத:। ஸம்யக் ஆராதிேதேநாக்தம்। ௯௰।௰௩௬
யத் ப்ரஸந்ேநந ைவ ஸுேப। தத் க்ருதம் ஸகலம் பூேயா। ௯௰।௰௩௭
யத் வ்ருேணாஷி ததாமி தத்। அவதாேர தைதவாஸ்மிந்। ௯௰।௰௩௭
வர்ஷாணாம் அதிகம் ஸதம்। ஸ்தாஸ்யாமி நரதாம் ப்ராப்ேதா।
௯௰।௰௩௮
துஷ்டைதத்யநிபர்ஹண:। தத் த்வம் வரய பத்ரம் ேத। ௯௰।௰௩௮
வரம் யந் மநேஸச்சஸி। தாஸ்யாம்ய் அஹம் அஸம்திக்தம்।
௯௰।௰௩௯
யத்ய் அபி ஸ்யாத் ஸுதுர்லபம்। யதி ேதவ ப்ரஸந்நஸ் த்வம்।
௯௰।௰௩௯

ப்ரததாஸி மேமப்ஸிதம்। வ்ருேணாமி தத் அஹம் நித்யம்। ௯௰।௰௪
தவ ேகஸவ தர்ஸநம்। தேவத்ருக்ரூபம் ஆேலாக்ய। ௯௰।௰௪
ஹார்தப்ரஸ்ருதேலாசநா। நாலம் விேயாகம் ஸம்ேஸாடும்। ௯௰।௰௪௧
தவாஹம் மதுஸூதந। தாக்ஷாயணீத்வம் அதிதி:। ௯௰।௰௪௧
ஸம்பூதா வஸுதாதேல। நித்யம் ஏவ ஜகத்தாத்ரி। ௯௰।௰௪௨
ப்ரஸாதம் ேத கேராம்ய் அஹம்। ஷஷ்ேட ஷஷ்ேட ததா பேக்ஷ।
௯௰।௰௪௨
திேந அஸ்மிந்ந் ஏவ பாமிநி। த்வம் மாம் த்ரŠயஸ்ய் அஸம்திக்தம்।
௯௰।௰௪௩
ப்ரஸாதஸ் ேத க்ருேதா மயா। அேநைநவ மஹாபாேக। ௯௰।௰௪௩
பாலரூேபண ஸம்வ்ருத:। தவ தர்ஸநம் ஏஷ்யாமி। ௯௰।௰௪௪
யத்ர ேத ஸ்ேநஹவந் மந:। தஸ்மிந் காேல ச ேலாகாஸ் த்வாம்।
௯௰।௰௪௪
பூஜயிஷ்யந்தி ேதவகி। மாம் ச புஷ்பாதிபிர் ேதவி। ௯௰।௰௪௫
தேவாத்ஸங்கவ்யவஸ்திதம்। ஸம்பூஜிேதா அஹம் ேலாகாநாம்।
௯௰।௰௪௫
தஸ்மிந் காேல ஸுேதாஷித:। ப்ரதாஸ்யாமி ஜகத்தாத்ரி। ௯௰।௰௪௬
யதாபிலஷிதம் வரம்। அபுத்ராணாம் வராந் புத்ராந்। ௯௰।௰௪௬
அதநாநாம் ததா தநம்। ஸுபாந் தாராந் அதாராணாம்। ௯௰।௰௪௭
ஸேராகாணாம் அேராகதாம்। ஸுகதிம் கதிகாமாநாம்। ௯௰।௰௪௭
வித்யாம் வித்யார்திநாம் அபி। ப்ரதாஸ்யஸி மஹாபாேக। ௯௰।௰௪௮
மத்ப்ரஸாேதாபவ்ரும்ஹிதா। ப்ரஸாதிதா ஹி மர்த்யாநாம்। ௯௰।௰௪௮

யத் த்வம் தாஸ்யஸி ேஸாபேந। தத் ேதஷாம் மத்ப்ரஸாேதந।
௯௰।௰௪௯
பவிஷ்யதி ந துர்லபம்। த்வாம் அப்யர்ச்ேயாபசாேரண। ௯௰।௰௪௯
ஸ்நாபயித்வா க்ருேதந மாம்। ஸர்வகாமாந் அவாப்ஸ்யந்தி। ௯௰।௰௫
காேல ஷட்பக்ஷஸம்ஜ்ஞிேத। த்வதங்கஸ்தம் ச மாம் பாலம்। ௯௰।௰௫
ஸம்ஸ்மரிஷ்யந்தி பக்தித:। ப்ரதிமாஸம் ச ேத பூஜாம்। ௰௯௰।௧௪௫
அஷ்டம்யாம் ய: கரிஷ்யதி। மம ைசவாகிலாந் காமாந்। ௯௰।௰௫௧
ஸம்ப்ராப்ேநாத்ய் அபகல்மஷ:। ஏவம் பூர்வம் ஹ்ருஷீேகேஸா।
௯௰।௰௫௧
ேதவக்யா: ப்ரதெதௗ வரம்। தஸ்மாத் க்ருஷ்ணாஷ்டமீபும்ஸாம்।
௯௰।௰௫௨
அேஸஷாெகௗகஹாரிண।ீ தஸ்யாம் ஹி பூஜித: க்ருஷ்ேணா।
௯௰।௰௫௨
ேதவகீ ச ஸமாதிநா। பாபாபேநாதம் குருேத। ௯௰।௰௫௩
ததாதி ச மேநாரதாந்। தத் ஏஷ புஷ்டிகாமாநாம்। ௯௰।௰௫௩
ந்ருணாம் புண்யார்திநாம் அபி। உபவாேஸா மஹீபால। ௯௰।௰௫௪
ஸஸ்த: ேகஸவேதாஷத:। ஸ்ராவேண ஸுக்லபேக்ஷ து। ௯௰।௰௫௪
த்வாதஸ்யாம் ப்ரீயேத ந்ருப। ேகாப்ரதாேநந ேகாவிந்ேதா। ௯௧।௰௰௧
யத் பூர்வம் கதிதம் தவ। ெபௗஷஸுக்ேல து தத்வச் ச। ௯௧।௰௰௧
த்வாதஸ்யாம் க்ருதேதநுகாம்। க்ருதார்சி: ப்ரீணநாயாலம்। ௯௧।௰௰௨
ப்ரதத்யாத் பலதாயிநீம்। தைதவ மாகத்வாதஸ்யாம்। ௯௧।௰௰௨
ப்ரதத்தா திலெகௗர் ந்ருப। ேகஸவம் ப்ரீணயத்ய் ஆஸு। ௯௧।௰௰௩
ஸர்வகாமாந் ப்ரயச்சதி। ஜ்ையஷ்ேட மாஸி ஸிேத பேக்ஷ। ௯௧।௰௰௩

த்வாதஸ்யாம் ஜலேதநுகா। தத்தா யதாவத் விதிநா। ௯௧।௰௰௪
ப்ரீணயத்ய் அம்புஸாயிநம்। லவணம் மார்கஸர்ேஷீ து। ௯௧।௰௰௪
க்ருஷ்ணம் அப்யர்ச்ய ேயா நர:। ப்ரயச்சதி த்விஜாக்ர்யாய। ௯௧।௰௰௫
ஸ ஸர்வரஸதாயக:। ஸர்வேபாகமஹாேபாகாந்। ௯௧।௰௰௫
ப்ராஜிஷ்மந்ேதா மேநாரமாந்। ேலாகாந் அவாப்ேநாதி ந்ருப। ௯௧।௰௰௬
ப்ரஸந்ேந கருடத்வேஜ। ெபௗஷமாேஸ து ேயா தத்யாத்। ௯௧।௰௰௬
க்ருதம் விப்ராய பார்திவ। ஸமப்யர்ச்யாச்யுதம் ேஸா அபி। ௯௧।௰௰௭
ஸர்வகாமாந் அவாப்நுயாத்। மாகமாேஸ து ஸம்பூஜ்ய। ௯௧।௰௰௭
மாதவம் ப்ராஹ்மணாய ய:। ப்ரயச்சதி திலாம்ல் ேலாகாந்। ௯௧।௰௰௮
ஸம்ப்ராப்ேநாத்ய் அபிவாஞ்சிதாந்। பால்குேந புண்டரீகாக்ஷம்।
௯௧।௰௰௮
ய: ஸமப்யர்ச்ய யச்சதி। ஸப்ததாந்யம் நரஸ்ேரஷ்ட। ௯௧।௰௰௯
ஸ ஸர்வஸ்ேயஸ்வேரா பேவத்। ைசத்ேர சித்ராணி வஸ்த்ராணி।
௯௧।௰௰௯
ய: ப்ரயச்சதி ேகஸவம்। பூஜயித்வா ஸ ைவ ேபாகாந்। ௯௧।௰௧
விசித்ராம்ல் லபேத நர:। ைவஸாேக விஷ்ணும் அப்யர்ச்ய। ௯௧।௰௧
யவேகாதூமேதா நர:। ேலாகாந் ஐந்த்ராந் ஸமாஸாத்ய। ௯௧।௰௧௧
ேமாதேத விகதஜ்வர:। துர்நிவர்த்யம் அஹம் மந்ேய। ௯௧।௰௧௧
சஞ்சலம் ஹி மேநா யத:। ஜ்ையஷ்ேட அப்யர்ச்ய ஹ்ருஷீேகஸம்।
௰௯௧।௧௪௬
உதகும்பப்ரேதா ஹி ய:। ஸ பராம் நிர்வ்ருதிம் யாதி। ௯௧।௰௧௨
ஸப்த ஜந்மாந்தராணி ைவ। ஆஷாடமாேஸ ச ஹரிம்। ௯௧।௰௧௨
ய: ஸமப்யர்ச்ய யச்சதி। விப்ராய சந்தநம் ேஸா அபி। ௯௧।௰௧௩

பரமாஹ்லாதபாஜநம்। ேயா ந்ருஸிம்ஹம் ஸமப்யர்ச்ய। ௯௧।௰௧௩
ப்ராஹ்மணாய ப்ரயச்சதி। ஸ்ராவேண நவநீதம் து। ௯௧।௰௧௪
ஸ ஸ்வர்கம் ஸுக்ருதீவ்ரேஜத்। சத்த்ரம் ச ேயா பாத்ரபேத। ௯௧।௰௧௪
வாஸுேதவாபிபூஜக:। ப்ரயச்சதி த்விஜாக்ர்யாய। ௯௧।௰௧௫
ஸ ச்சத்த்ராதிபதிர் பேவத்। குடஸர்கரயா யுக்தம்। ௯௧।௰௧௫
ேமாதகம் ச ப்ரயச்சதி। தைதவாஸ்வயுேஜ அப்யர்ச்ய। ௯௧।௰௧௬
ேயா அநந்தம் ேஸா அமேரா பேவத்। நாராயணம் ஸமப்யர்ச்ய।
௯௧।௰௧௬
ய: ப்ரயச்சதி கார்த்திேக। தீபகம் விப்ரேகேஹஷு। ௯௧।௰௧௭
விமாநம் ேஸா அதிேராஹதி। காம்யாந்ய் ஏதாந்ய் அேஸஷாணி।
௯௧।௰௧௭
ய: ஸம்பூஜ்ய ஜகத்பதிம்। தாநாநி யச்சதி நர:। ௯௧।௰௧௮
ஸ ஸம்பூர்ணமேநாரத:। ஸர்வஸ்ேரஷ்ட: ஸமஸ்தாநாம்। ௯௧।௰௧௮
பந்தூநாம் ஆஸ்ரேயா பேவத்। ஏவம் ஸர்வாணி தாநாநி। ௯௧।௰௧௮
ப்ரீணநாயாச்யுதஸ்ய ய:। ப்ரயச்சதி ஸ ஸர்ேவஷாம்। ௯௧।௰௧௯
பலாநாம் புவி பாஜநம்। தஸ்மாந் நேரந்த்ர விப்ேரப்ய:। ௯௧।௰௧௯
ப்ரீணநாய ஜகத்குேரா:। ப்ரயச்ைசதாநி தாநாநி। ௯௧।௰௨
யச் சாந்யத் தயிதம் தவ। யதீச்சஸி புந: ப்ராப்தும்। ௯௧।௰௨
பூதிம் அப்ரம்ஸநீம் ந்ருப। ததாராதய ேகாவிந்தம்। ௯௧।௰௨௧
நாந்யதா ஸ்யுர் விபூதய:। ஏவம் வஸிஷ்ேடந ததா। ௯௧।௰௨௧
மாந்தாதா ந்ருப ேபாதித:। ஸஹ பத்ந்யா மஹீபால:। ௯௧।௰௨௨
பரிேதாஷம் பரம் யெயௗ। ஜகாத ச முதா யுக்த:। ௯௧।௰௨௨
ப்ரணிபத்ய புேராஹிதம்। ஸஹ பத்ந்யா நரஸ்ேரஷ்ட:। ௯௧।௰௨௩

ஸமுத்தாய வராஸநாத்। திக் திக் வ்ருைதவ யாதாநி। ௯௧।௰௨௩
மைமதாநி திநாந்ய் அேஹா। அநாஸஜ்ய மந: க்ருஷ்ேண। ௯௧।௰௨௪
விஷயாஸக்தேசதஸ:। தா நிஸாஸ் ேத ச திவஸாஸ்। ௯௧।௰௨௪
ேத ர்தவஸ் ேத ச வத்ஸரா:। நராணாம் ஸபலா ேயஷு। ௯௧।௰௨௫
சிந்திேதா பகவாந் ஹரி:। சிந்த்யமாந: ஸமஸ்தாநாம்। ௯௧।௰௨௫
பாபாநாம் ஹாணிேதா ஹி ஸ:। ஸமுத்ஸ்ருஜ்யாகிலம் சிந்த்யம்।
௯௧।௰௨௬
ேஸா அச்யுத: கிம் ந சிந்த்யேத। கஷ்டம் முஷ்ேடா அஸ்மி ஸிஷ்ேடஷு।
௯௧।௰௨௬
வித்யமாேநஷு மந்த்ரிஷு। பராங்முகாநாம் ேகாவிந்ேத। ௯௧।௰௨௭
யத் ப்ராப்தம் பரமம் வய:। ஏவம் விநிந்த்ய ேஸா அத்மாநாம்।
௯௧।௰௨௭
மாந்தாதா ப்ருதிவபதி ீ :। சகாராராதேந யத்நம்। ௯௧।௰௨௮
ேதவேதவஸ்ய ஸார்ங்கிதிண:। தம் ஆராத்ய ச விஸ்ேவஸம்।
௯௧।௰௨௮
உேபந்த்ரம் அஸுேரஸ்வர। ப்ராப ஸித்திம் பராம் பூர்வம்। ௯௧।௰௨௯
தக்ஷ: ப்ராேசதேஸா யதா। ததா த்வம் அபி ராேஜந்த்ர। ௯௧।௰௨௯
ஸர்வபாேவந ேகஸவம்। ஸமாராதய ேகாவிந்தம்। ௯௧।௰௩
தம் ஆராத்ய ந ஸததி ீ । ஏவம் ஸ ைதத்யராேஜந்த்ர:। ௯௧।௰௩
ப்ரஹ்ராேதநாவேபாதித:। பலிர் ஆராதேந யத்நம்। ௯௧।௰௩௧
சக்ேர சக்ரப்ருதஸ் ததா। புஷ்ேபாபஹாைரர் தூைபஸ் ச। ௯௧।௰௩௧
ததா ைசவாநுேலபைந:। வாேஸாபிர் பூஷைண: ஸம்யக்। ௯௧।௰௩௨

ப்ராஹ்மணாநாம் ச தர்பைண:। ஜைபர் ேஹாைமர் வ்ரைதஸ் ைசவ।
௯௧।௰௩௨
யேதாக்தம் புருஷர்ஷப। ஸஹ பத்ந்யா தைதவ த்வம்। ௯௧।௰௩௩
ஸமாராதய ேகஸவம்। பகவம்ஸ் சஞ்சலம் சித்தம்। ௯௧।௰௩௩
மநுஷ்யாணாம் அஹர்நிஸம்। விஷயாஸங்கதுர்துஷ்டம்। ௯௨।௰௰௧
பாபாையவ ப்ரவர்தேத। ெமௗேநந வாசிகம் பாபம்। ௯௨।௰௰௧
பும்பிர் ப்ரஹ்மந் நிவர்த்யேத। ஸாரீரம் அப்ய் அகரணாத்। ௯௨।௰௰௨
ஸுநிவர்த்யம் மதம் மம। யத் த்வ் ஏதந் மாநஸம் பாபம்। ௯௨।௰௰௨
மநுஷ்ையஸ் தந் மஹாமேத। துர்நிவர்த்யம் அஹம் மந்ேய।
௯௨।௰௰௩
சஞ்சலம் ஹி மேநா யத:। தத் அஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி। ௯௨।௰௰௩
மநுஷ்ையர் துர்விசிந்திைத:। யத் ஸ்மர்தவ்யம் ச ஜப்யம் ச। ௯௨।௰௰௪
மாநஸாகப்ரஸாந்தேய। த்வத்யுக்ேதா அயம் அநுப்ரஸ்ந:। ௯௨।௰௰௪
ஸாத்வ் ஏதத் பவேதாதிதம்। சஞ்சலத்வாத் தி சித்தாநாம்। ௯௨।௰௰௫
மாநஸம் பஹு பாதகம்। பூெமௗ த்ருணம் அஸம்க்யாதம்। ௯௨।௰௰௫
யதா ச திவி தாரகா:। ததா பாபம் அஸம்க்ேயயம்। ௯௨।௰௰௬
ேசதஸா க்ரியேத து யத்। பரதாரபரத்ரவ்ய । ௯௨।௰௰௬
பரஹிம்ஸாஸு மாநஸம்। அஹர்நிஸம் மநுஷ்யாணாம்। ௯௨।௰௰௭
ஸாதத்ேயந ப்ரவர்தேத। யத்ய் அஸ்ேயாபஸேமா ராஜந்। ௯௨।௰௰௭
புவி ந க்ரியேத ந்ருபி:। தந் நாஸ்தி நரேகாத்தாேரா। ௯௨।௰௰௮
வர்ஷேகாடீஸைதர் அபி। தத் அஸ்ய ப்ரஸமாயாலம்। ௯௨।௰௰௮
ப்ராயஸ்சித்தம் நராதிப। ஸ்ருணுஷ்வ ேயந சித்ேதாத்தம்। ௯௨।௰௰௯
ஸத்ய: பாபம் வ்யேபாஹதி। ஓம் நேமா வாஸுேதவாய। ௯௨।௰௰௯

புருஷாய மஹாத்மேந। ஹிரண்யேரதேஸ அசிந்த்ய । ௯௨।௰௧
ஸ்வரூபாயாதிேவதேஸ। விஷ்ணேவ ஜிஷ்ணேவ நித்யம்। ௯௨।௰௧
ஸாந்தாயாநகரூபிேண। ஸர்வஸ்தித்யந்தகரண । ௯௨।௰௧௧
வ்ரதிேந பதவாஸேஸ ீ । நாராயணாய விஸ்வாய। ௯௨।௰௧௧
விஸ்ேவஸாேயஸ்வராய ச। நம: கமலகிஞ்ஜல்க । ௯௨।௰௧௨
ஸுவர்ணமுகுடாய ச। ேகஸவாயாதிஸூŠமாய। ௯௨।௰௧௨
ப்ரஹ்மமூர்திமேத நம:। நம: பரமகல்யாண । ௯௨।௰௧௩
கல்யாணாயாத்மேயாநேய। ஜநார்தநாய ேதவாய। ௯௨।௰௧௩
ஸ்ரீதராய ஸுேமதேஸ। மஹாத்மேந வேரண்யாய। ௯௨।௰௧௪
நம: பங்கஜநாபேய। ஸ்ம்ருதமாத்ராககாதாய। ௯௨।௰௧௪
க்ருஷ்ணாயாக்லிஷ்டகர்மேண। நேமா நதாய நம்ேரைஸர்। ௯௨।௰௧௫
அேஸைஷர் வாஸவாதிபி:। நேமா மாயாவிேந துப்யம்। ௯௨।௰௧௫
ஹரேய ஹரிேமதேஸ। ஹிரண்யகர்பகர்பாய। ௯௨।௰௧௬
ஜகத: காரணாத்மேந। ேகாவிந்தாயாதிபூதாய। ௯௨।௰௧௬
ஸ்ராதீநாம் மஹாத்மேந। நேமா பூதாத்மபூதாய। ௯௨।௰௧௭
ஆத்மேந பரமாத்மேந। அச்யுதாய நேமா நித்யம்। ௯௨।௰௧௭
அநந்தாய நேமா நம:। தாேமாதராய ஸுசேய। ௯௨।௰௧௮
யஜ்ேஞஸாய நேமா நம:। நேமா மாயாபடச்சந்ந । ௯௨।௰௧௮
ஜகத்தாம்ேந மஹாத்மேந। ஹ்ருஷீேகஸாய ேசஸாய। ௯௨।௰௧௯
ஸர்வபூதாத்மரூபிேண। தயாலேவ நேமா நித்யம்। ௯௨।௰௧௯
கபிலாய ஸுேமதேஸ। ஸம்ஸாரஸாகேராத்தார । ௯௨।௰௨
ஜ்ஞாநேபாதப்ரதாயிேந। அகுண்டமதேய தாத்ேர। ௯௨।௰௨

ஸர்கஸ்தித்யந்தகர்மணி। கராலெஸௗம்யரூபாய। ௯௨।௰௨௧
ைவகுண்டாய நேமா நம:। யதா ஹி வாஸுேதேவதி। ௯௨।௰௨௧
ப்ேராக்ேத நஸ்யதி பாதகம்। ததா விலயம் அப்ேயது। ௯௨।௰௨௨
மைமதத் துர்விசிந்திதம்। யதா ந விஷ்ணுபக்ேதஷு। ௯௨।௰௨௨
பாபம் ஆப்ேநாதி ஸம்ஸ்திதிம்। ததா விநாஸம் அப்ேயது। ௯௨।௰௨௩
மைமதத் துர்விசிந்திதம்। ஸ்ம்ருதமாத்ேரா யதா விஷ்ணு:। ௯௨।௰௨௩
ஸர்வம் பாபம் வ்யேபாஹதி। ததா ப்ரணாஸம் அப்ேயது। ௯௨।௰௨௪
மைமதத் துர்விசிந்திதம்। யதா ஸர்வத்ரேகா விஷ்ணுஸ்। ௯௨।௰௨௪
தத்ர ஸர்வம் ச ஸம்ஸ்திதம்। உபயாது ததா நாஸம்। ௯௨।௰௨௫
மமாகம் சித்தஸம்பவம்। பாபம் ப்ரணாஸம் மம ஸம்ப்ரயாது।
௯௨।௰௨௫
யந் மாநஸம் யச் ச கேராமி வாசா। ஸாரீரம் அப்ய் ஆசரிதம் ச யந் ேம।
௯௨।௰௨௬
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। ப்ரயாந்து ேதாஷா மம நாஸம் ஆஸு।
௯௨।௰௨௬
ராகாதய: காரணகாரேணேஸ। விஜ்ஞாநதீபாமலமார்கத்ருஸ்ேய।
௯௨।௰௨௭
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। பவந்து பத்ராணி ஸமஸ்தேதாஷா:।
௯௨।௰௨௭
ப்ரயாந்து நாஸம் ஜகேதா அகிலஸ்ய। மயாத்ய பக்த்யா பரேமஸ்வேரேஸ।
௯௨।௰௨௮
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। ேய பூதேல ேய திவி ேய அந்தரிேக்ஷ।
௯௨।௰௨௮

ரஸாதேல ப்ராணிகணாஸ் ச ேகசித்। பவந்து ேத ஸித்தியுேஜா மயாத்ய।
௯௨।௰௨௯
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। புஷ்யந்து ைமத்ரீம் விரமந்து ராகாத்।
௯௨।௰௨௯
உஜ்ஜந்து ேலாபம் க்ஷமிேணா பவந்து। ஆப்ரஹ்மவ்ருக்ஷாந்தரகா மயாத்ய।
௯௨।௰௩
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। ேய ப்ராணிந: குத்ரசித் அத்ர ஸந்தி।
௯௨।௰௩
ப்ரஹ்மாண்டமத்ேய பரதஸ் ச ேகசித்। ேத யாந்து ஸித்திம் பரமாம் மயாத்ய।
௯௨।௰௩௧
ஸ்ம்ருேத ஜகத்தாதரி வாஸுேதேவ। அஜ்ஞாநிேநா ஜ்ஞாநவிேதா பவந்து।
௯௨।௰௩௧
ப்ரஸாந்திபாஜ: ஸதேதாக்ரசித்தா:। குர்வந்து பக்திம் பரமாம் அநந்ேத।
௯௨।௰௩௨
மத்ஸ்ேதாத்ரதுஷ்டஸ்ய ஹேர: ப்ரஸாதாத்। ஸ்ருண்வந்தி ேய ேம படதஸ்
ததாந்ேய। ௯௨।௰௩௨
பஸ்யந்தி ேய மாம் இதம் ஈரயந்தம்। ேதவாஸுராத்யா மநுஜாஸ் திரஸ்ேசா।
௯௨।௰௩௩
பவந்து ேத அப்ய் அச்யுதேயாகபாஜ:। ேய சாபி மூகா விகேலந்த்ரியத்வாச்।
௯௨।௰௩௩
ஸ்ருண்வந்தி ேநா ைநவ விேலாகயந்தி। பஸ்வாதய: கீடபிபலிகாஸ் ீ ச।
௯௨।௰௩௪
பவந்து ேத அப்ய் அச்யுதேயாகபாஜ:। நாமஸ்வ் அநந்தஸ்ய ச கீர்திேதஷு।
௯௨।௰௩௪

யத் அத்ர புண்யம் ஜகத: ப்ரஸூேத:। ேதநாவிேவேகாபஹதாத்மேபாதா।
௯௨।௰௩௫
பவந்து பும்ஸாம் மதய: ஸுஸலா ீ :। ேய து:கிதாஸ் ேத ஸுகிேநா பவந்து।
௯௨।௰௩௫
த்ேவஷாந்விதா ைமத்ரகுேணாபபந்நா:। ஸத்யார்ஜவாத்யாஸ் த்வ் அந்ருதா
விமாயா। ௯௨।௰௩௬
மத்ஸம்ஸ்தவாராதிதக்ருஷ்ணத்ருஷ்டா:। நஸ்யந்து து:காநி ஜகத்ய் அைபது।
௯௨।௰௩௬
ேலாபாதிேகா ேதாஷகுண: ப்ரஜாப்ய:। யதாத்மநி ப்ராதரி சாத்மேஜ ச।
௯௨।௰௩௭
ததா ஜநஸ்யாஸ்து ஜேந அபி ஹார்தம்। ஸம்ஸாரைவத்ேய
அகிலேதாஷஹாநி । ௯௨।௰௩௭
விசக்ஷேண நிர்வ்ருதிேஹதுபூேத। ஸம்ஸாரபந்தா: ஸிதிலீபவந்து।
௯௨।௰௩௮
ஹ்ருதி ஸ்திேத ஸர்வஜநஸ்ய விஷ்ெணௗ। ஏதத் படந் பார்திவ
ஸர்வபாைபர்। ௯௨।௰௩௮
விமுச்யேத விஷ்ணுபர: ஸைதவ। ப்ராப்ேநாதி ஸித்திம் விபுலம் மஹர்த்திம்।
௯௨।௰௩௯
ந சாப்ய் அநர்ேதஷு மதிம் கேராதி। உத்திஸ்ய ஸத்த்வாநி ச யாநி யாநி।
௯௨।௰௩௯
ஸ்ேதாத்ரம் படந்ேத க்ருபயா மநுஷ்யா:। ஸர்வாணி தாந்ய் அப்ரதிகா பவந்தி।
௯௨।௰௪
ப்ரயாந்தி ஸித்திம் பகவத்ப்ரஸாதாத்। தஸ்மாத் த்வையதத் ஸததம்
நிஸாஸு। ௯௨।௰௪

திேநஷு ைசேவஸ்வர மாதவஸ்ய। ஸம்கீர்தநம் கார்யம் அேஸஷபாப ।
௯௨।௰௪௧
விேமாக்ஷேஹேதார் அபவாய ைசவ। இதி ஸகலஜேநாபகாரகாரீ।
௯௨।௰௪௧
ஹரிசரணாப்ஜவிநிஷ்டஸுத்தபுத்தி:। படதி கலு மஹீப ேயா மநுஷ்ய:।
௯௨।௰௪௨
ஸ லயம் உைபதி ஹெரௗ ஹ்ருதாகிலாக:। இதம் ச ஸ்ருணு பூபால।
௯௨।௰௪௨
நஸ்யேத துர்விசிந்திதம்। ேயேநாபாேயந ைவ பும்ஸாம்। ௯௩।௰௰௧
ேயாஷிதாம் வாப்ய் அஸம்ஸயம்। பரதாரபரத்ரவ்ய । ௯௩।௰௰௧
ஜவஹிம்ஸாதிேக ீ ஸதா। ப்ரவர்தேத ந்ருணாம் சித்தம்। ௯௩।௰௰௨
தத் ஏதத் அபிஸம்ஸ்மேரத்। விஷ்ணேவ விஷ்ணேவ நித்யம்।
௯௩।௰௰௨
விஷ்ணேவ விஷ்ணேவ நம:। ஜிஷ்ணேவ ஜிஷ்ணேவ ஸர்வம்।
௯௩।௰௰௩
ஜிஷ்ணேவ ஜிஷ்ணேவ நம:। நமாமி விஷ்ணும் புத்திஸ்தம்। ௯௩।௰௰௩
அஹம்கார கதம் ஹரிம்। சித்தஸ்தம் ஈஸம் அவ்யக்தம்। ௯௩।௰௰௪
அநந்தம் அபராஜிதம்। விஷ்ணும் ஈட்யம் அேஸேஷஸம்। ௯௩।௰௰௪
அநாதிநிதநம் விபும்। விஷ்ணுஸ் சித்தகேதா யந் ேம। ௯௩।௰௰௪
விஷ்ணுர் புத்திகதஸ் ச யத்। யச் சாஹம்காரேகா விஷ்ணுர்।
௯௩।௰௰௫
யத் விஷ்ணுர் மயி ஸம்ஸ்தித:। கேராதி கர்த்ருபூேதா அெஸௗ।
௯௩।௰௰௫
ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச। தத் பாபம் நாஸம் ஆயாது। ௯௩।௰௰௬

தஸ்மிந்ந் ஏவ விசிந்திேத। த்யாேதா ஹரதி ய: பாபம்। ௯௩।௰௰௬
ஸ்வப்ேந த்ருஷ்ட: ஸுபாவஹ:। தம் உேபந்த்ரம் அஹம் விஷ்ணும்।
௯௩।௰௰௭
ப்ரணேதா அர்திஹரம் ஹரிம்। ஜகத்ய் அஸ்மிந் நிராதாேர। ௯௩।௰௰௭
மஜ்ஜமாேந தமஸ்ய் அத:। ஹஸ்தாவலம்பதம் விஷ்ணும்। ௯௩।௰௰௮
ப்ரணேதா அஸ்மி பராத்பரம்। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வர விேபா। ௯௩।௰௰௮
பரமாத்மந்ந் அேதாக்ஷஜ। ஹ்ருஷீேகஸ ஹ்ருஷீேகஸ। ௯௩।௰௰௯
ஹ்ருஷீேகஸ நேமா அஸ்து ேத। ந்ருஸிம்ஹாநந்த ேகாவிந்த।
௯௩।௰௰௯
பூதபாவந ேகஸவ। துருக்தம் துஷ்க்ருதம் த்யாதம்। ௯௩।௰௧
ப்ரஸமாக்ர்ய நேமா அஸ்து ேத। யந் மயா சிந்திதம் துஷ்டம்। ௯௩।௰௧
ஸ்வசித்தவஸவர்திநா। நரகாவஹம் அத்யுக்ரம்। ௯௩।௰௧௧
தச் சமம் நய ேகஸவ। ப்ரஹ்மண்யேதவ ேகாவிந்த। ௯௩।௰௧௧
பரமார்த பராயண। ஜகந்நாத ஜகத்தாத:। ௯௩।௰௧௨
பாபம் ப்ரஸமயாச்யுத। யச் சாபராஹ்ேந பூர்வாஹ்ேந। ௯௩।௰௧௨
மத்யாஹ்ேந ச ததா நிஸி। காேயந மநஸா வாசா। ௯௩।௰௧௩
க்ருதம் பாபம் அஜாநதா। ஜாநதா வா ஹ்ருஷீேகஸ। ௯௩।௰௧௩
புண்டரீகாக்ஷ மாதவ। நாமத்ரேயாச்சாரணதஸ்। ௯௩।௰௧௪
தத் ப்ரயாது மம க்ஷயம்। ஸாரீரம் ேம ஹ்ருஷீேகஸ। ௯௩।௰௧௪
புண்டரீகாக்ஷ மாநஸம்। பாபம் ப்ரஸமயாத்ய த்வம்। ௯௩।௰௧௫
வாக்க்ருதம் மம மாதவ। யத் வ்ரஜந் யத் ஸ்வபந் புஞ்ஜந்। ௯௩।௰௧௫
யத் உத்திஷ்டந் யத் ஆஸ்தித:। க்ருதவாம்ஸ் சாபி யச் சாஹம்।
௯௩।௰௧௬

காேயந மநஸா கிரா। மஹத் ஸ்வல்பம் அதிஸ்தூலம்। ௯௩।௰௧௬
குேயாநிநரகாவஹம்। தத் யாது ப்ரஸமம் ஸர்வம்। ௯௩।௰௧௭
வாஸுேதவஸ்ய கீர்தநாத்। பரம் ப்ரஹ்ம பரம் தாம। ௯௩।௰௧௭
பவித்ரம் பரமம் ச யத்। தஸ்மிந் ஸம்கீர்திேத விஷ்ேணா:। ௯௩।௰௧௮
பேத பாபம் ப்ரணஸ்யது। ஸூரேயா யத் ப்ரேவŠயந்தி ஹ்ய்।
௯௩।௰௧௮
அபுநர்பவகாங்க்ஷிண:। மமாகிலம் தஹ த்வம் ஹி। ௯௩।௰௧௯
தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। யத் ப்ராப்ய ந நிந்வர்தந்ேத। ௯௩।௰௧௯
கந்தஸ்பர்ஸாதிவர்ஜிதம்। பாபம் ப்ரணாஸயத்வ் அத்ய। ௯௩।௰௨
தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। ஸதஸத் யத் ததா வ்யக்தா । ௯௩।௰௨
வ்யக்தரூபம் அஜாஜரம்। ப்ரணமாமி ஜகத்தாம। ௯௩।௰௨௧
தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। ஸாரீேர மாநேஸ ைசவ। ௯௩।௰௨௧
பாேப வாக்ேஜ ச பார்திவ। க்ருேத ஸம்யங் நேரா பக்த்யா। ௯௩।௰௨௨
பேடச் ச்ரத்தாஸமந்வித:। முச்யேத ஸர்வபாேபப்ய:। ௯௩।௰௨௨
க்ருஷ்ணநாமப்ரகீர்தநாத்। உச்சார்யமாேந ைசதஸ்மிந்। ௯௩।௰௨௨
ேதவேதவஸ்ய ஸம்ஸ்தேவ। விலயம் பாபம் ஆயாதி। ௯௩।௰௨௩
பாண்டம் ஆமம் இவாம்பஸி। தஸ்மாத் ஸம்சிந்திேத பாேப। ௯௩।௰௨௩
ஸமநந்தரம் ஏவ ேத। ஜப்தவ்யம் ஏதத் பாபஸ்ய। ௯௩।௰௨௪
ப்ரஸமாய மஹீபேத। ஸம்ஸாரார்ணவமக்ேநந। ௯௩।௰௨௪
புருேஷண மஹாமுேந। விஷயாஸக்தசித்ேதந। ௯௪।௰௰௧
யத் கார்யம் தத் வதஸ்வ ேம। ப்ராம்யதாம் ஸம்கேட துர்ேக।
௯௪।௰௰௧

ஸம்ஸாேர விஷையஷிணாம்। ஸ்வகர்மபிர் மநுஷ்யாணாம்।
௯௪।௰௰௨
உபகாரகம் உச்யதாம்। க்ஷீப்ேத மநஸ்ய் அநாயத்ேத। ௯௪।௰௰௨
வ்ருத்ேத ேலாபாதிேக கேண। ஸரணம் யந் மநுஷ்யாணாம்। ௯௪।௰௰௩
தத் ஆசŠவ மஹாமுேந। ஸம்ஸாராணவேபாதாய। ௯௪।௰௰௩
ஹரேய ஹரிேமதேஸ। நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவŠயாமி। ௯௪।௰௰௪
நராணாம் உபகாரகம்। ஸம்யக் ஆராதிேதா பக்த்யா। ௯௪।௰௰௪
ேவதபாரகுேரார் குரு:। க்ருஷ்ணத்ைவபாயந: ப்ராஹ। ௯௪।௰௰௫
யச் சிஷ்யாய ஸுமந்தேவ। புரா கில துராசாேரா। ௯௪।௰௰௫
துர்புத்திர் அஜிேதந்த்ரிய:। க்ஷத்ரபந்துர் அபூத் பாப:। ௯௪।௰௰௬
பரமர்மாவகட்டக:। மாதாபித்ேரார் அஸுஸ்ரூஷுர்। ௯௪।௰௰௬
த்ேராக்தா பந்துஜநஸ்ய ச। குருேதவத்விஜாதீநாம்। ௯௪।௰௰௭
நிந்தாஸு ஸதேதாத்யத:। ேமாஷ்டா விஸ்வஸதாம் நித்யம்। ௯௪।௰௰௭
அப்ரீதி: ப்ரீதிம் இச்சதாம்। க்ருஜூநாம் அந்ருஜு: க்ஷுத்ர:। ௯௪।௰௰௮
பரஹிம்ஸாபராயண:। ஸ பாந்தைவ: பரித்யக்தஸ்। ௯௪।௰௰௮
ததாந்ைய: ஸாதுவ்ருத்திபி:। அவ்ருத்திமாந் அவிஸ்வாஸ்ேயா।
௯௪।௰௰௯
ம்ருகயாஜவேநா ீ அபவத்। அஹந்ய் அஹநி சக்ராங்காந்। ௯௪।௰௰௯
ஏணகாதீம்ஸ் ததா ம்ருகாந்। ஹத்வாத்மேபாஷணம் சக்ேர। ௯௪।௰௧
வ்யாதவ்ருத்திரேதா அதம:। ஏதயா தஸ்ய துஷ்டஸ்ய। ௯௪।௰௧
குவ்ருத்த்யா பாபேசதஸ:। ஜகாம ஸுமஹாந் கால:। ௯௪।௰௧௧
குர்வேதா தாரேபாஷணம்। ஏகதா து முநிஸ் ேதந। ௯௪।௰௧௧
நிதாேக விஜேந வேந। ம்ருகயாம் அடதா த்ருஷ்ேடா। ௯௪।௰௧௨

வர்த்மந: ப்ரச்யுத: பதி। க்ஷுத்க்ஷாமகண்ட: ஸுஸ்ராந்த:। ௯௪।௰௧௨
ஸுஷ்கஜிஹ்வாஸ்யதாலுக:। த்ருட்பரீேதா அதிவிப்ராந்த:। ௯௪।௰௧௩
காம்திக்பூேதா அல்பேசதந:। ஸ்வாஸாயாஸஸ்லைதர் அங்ைக:।
௯௪।௰௧௩
க்ருச்ச்ராத் ஆத்மாநம் உத்வஹந்। ஸூர்யாம்ஸுதாபாத் ப்ரகலத் ।
௯௪।௰௧௪
ஸ்ேவதார்த்ரசரேணா ந்ருப। தஸ்மிந் த்ருஷ்ேட ததஸ் தஸ்ய।
௯௪।௰௧௪
க்ஷத்ரபந்ேதார் அஜாயத। காருண்யம் தாருணஸ்யாபி। ௯௪।௰௧௫
வ்யாதவ்ருத்திபரிக்ரஹாத்। தம் உேபத்ய ச பூபால। ௯௪।௰௧௫
க்ஷத்ரபந்து: ஸ தாபஸம்। உவாச விப்ரப்ரவரம்। ௯௪।௰௧௬
விமார்ேக வர்தேத பவாந்। ைநஷ பந்தா த்விஜஸ்ேரஷ்ட। ௯௪।௰௧௬
விபிேநா அயம் மஹாடவி:। மாம் அந்ேவஹி த்வராயுக்ேதா। ௯௪।௰௧௭
மா விபத்திம் ஸேமஷ்யஸி। நிஸாம்ய தத் வச: ஸ்ராந்த:। ௯௪।௰௧௭
க்ஷத்ரபந்ேதார் மஹாநுநி:। அநுவவ்ராஜ ராேஜந்த்ர। ௯௪।௰௧௮
ஜலாஸாஜநிேதாத்யம:। கிம்சித் பூபாகம் ஆஸாத்ய। ௯௪।௰௧௮
ததர்ஸ ச மஹாமுநி:। ஹம்ஸகாரண்டவாகீர்ணம்। ௯௪।௰௧௯
ப்ேராத்புல்லநலிநம் ஸர:। ஸாரஸாபிருதம் ரம்யம்। ௯௪।௰௧௯
ஸூபதீர்தம் அகர்தமம்। பத்ேமாத்பலயுதம் சாரு। ௯௪।௰௨
பூர்ணம் ஸ்வச்ேசந வாரிணா। ஸுஸதவநஷண்ைடஸ் ீ ச। ௯௪।௰௨
ஸமந்தாத் பரிேவஷ்டிதம்। தத்க்ஷணாத் த்ருட்பரீதாநாம்। ௯௪।௰௨௧
சக்ஷுேஷா ஹ்லாதகாரிணம்। த்ருஷ்ட்ைவவ ஸ முநிஸ் தத்ர।
௯௪।௰௨௧

ததாமலஜலம் ஸர:। ஸூர்யாம்ஸுதப்ேதா கர்மார்ேதா। ௯௪।௰௨௨
நிபபாத ததம்பஸி। தத்ராஸ்வாஸ்ய க்ருதாஹ்லாத:। ௯௪।௰௨௨
பெபௗ வாரி நராதிப। உஜ்ஜவயந் ீ முநிவேரா। ௯௪।௰௨௩
ஜிஹ்வாதாலு ஸைந: ஸைந:। ேஸா அபி க்ஷத்ரியதாயாேதா।
௯௪।௰௨௩
முநித்ராணபராயண:। விஹாய ஸஸரம் சாபம்। ௯௪।௰௨௪
உஜ்ஜஹார பிஸாந்ய் அத। தெதௗ ச தஸ்ைம ராேஜந்த்ர। ௯௪।௰௨௪
க்ஷுதிதாய தபஸ்விேந। யெயௗ ச த்ருப்திம் விப்ேரா அபி। ௯௪।௰௨௫
பிஸநாலாம்புபக்ஷணாத்। தம் ஆஸ்வஸ்தம் க்ருதாஹாரம்। ௯௪।௰௨௫
உபவிஷ்டம் ஸுஸதேல ீ । ந்யக்ேராதஸாகாஸம்சந்ேந। ௯௪।௰௨௬
நிஷ்பங்ேக ஸரஸஸ் தேட। ஸம்வாஹயாம் ஆஸ ச தம்। ௯௪।௰௨௬
க்ஷத்ரபந்து: ஸைந: ஸைந:। பாதஜங்ேகாருப்ருஷ்ேடஷு। ௯௪।௰௨௬
ேதந ஸம்வாஹிேதா முநி:। ஜெஹௗ ஸ்ரமம் அமித்ரக்ந। ௯௪।௰௨௭
வாக்யம் ேசதம் உவாச ஹ। கஸ் த்வம் பத்ரமுகாத்ேயஹ। ௯௪।௰௨௭
மம ப்ராணபரிக்ஷேய। ஹஸ்தாவலம்பேதா தாத்ரா। ௯௪।௰௨௮
ஜநிேதா விபிேந வேந। விப்ரஷ்டமார்ேகா மூேடா அஹம்। ௯௪।௰௨௮
க்ஷுத்பிபாஸாஸ்ரமாதுர:। த்ராதஸ் த்வயா மஹாபாக। ௯௪।௰௨௯
கஸ் த்வம் அத்ர வேந அஜேந। க்ஷுத்பிபாஸாஸ்ரமார்தஸ்ய।
௯௪।௰௨௯
யஸ் த்ராணம் விபிேந வேந। கேராதி புருஷவ்யாக்ர। ௯௪।௰௩
தஸ்ய ேலாகா மதுஸ்ச்யுத:। ஸ த்வம் ப்ரூஹி மஹாபாக। ௯௪।௰௩
மமாப்யுத்தாரகாரக:। ேயஷாம் ப்ரக்யாதயஸஸாம்। ௯௪।௰௩௧
ஸமுத்பந்ந: குேல பவாந்। ஹர்யஸ்வஸ்ய குேல ஜாத:। ௯௪।௰௩௧

புத்ரஸ் சித்ரரதஸ்ய ச। விமதிர் நாம நாம்நாஹம்। ௯௪।௰௩௨
ஹந்தும் அப்யாகேதா ம்ருகாந்। பித்ரர்தம் ம்ருகேயயம் ேத। ௯௪।௰௩௨
லŠயார்தம் வா மஹாமேத। ஆஹாரார்தம் உதாேஹா அத்ர।
௯௪।௰௩௩
ம்ருகயா வ்யஸநம் து ேத। வ்ருத்திர் ஏஷா மம ப்ரஹ்மந்। ௯௪।௰௩௩
பரித்யக்தஸ்ய பாந்தைவ:। ப்ருத்ையர் அந்ையஸ் ச நஷ்ேட அர்ேத।
௯௪।௰௩௪
நிர்தநஸ்யாமிஷாஸிந:। கிமர்தம் த்வம் பரித்யக்ேதா। ௯௪।௰௩௪
ப்ருத்யஸ்வஜநபந்துபி:। பாதகீகீகட: க்ஷுத்ைரர்। ௯௪।௰௩௫
உபஜப்த: பேரண வா। இத்ய் உக்த: ேஸா அபவந் ெமௗநீ। ௯௪।௰௩௫
பஸ்யந் ேதாஷம் ந்ருபாத்மநி। அதுஷ்டாம்ஸ் சாத்மேநா ப்ருத்யாந்।
௯௪।௰௩௬
விசிந்த்யாதீவ துர்மநா:। அேவŠய தம் ஸாத்வஸிநம்। ௯௪।௰௩௬
க்ஷத்ரபந்தும் மஹாமுநி:। த்யாத்வா சிரம் அதாபஸ்யத்। ௯௪।௰௩௭
க்ஷத்ரபந்தும் ஸ்வேதாஷிணம்। ஸம்த்யக்தபந்துேலாேக ச। ௯௪।௰௩௭
தஸ்மிந் துர்வ்ருத்தேசதஸி। க்ருபாம் சகார ஸ முநி:। ௯௪।௰௩௮
க்ஷத்ரபந்ெதௗ தயாபர:। உவாச ச முநிர் பூய:। ௯௪।௰௩௮
க்ஷத்ரபந்தும் க்ருபாலுக:। உபகாரிணம் உக்ேரண। ௯௪।௰௩௯
கர்மணா தம் விதூஷிதம்। அபி ஸக்ேநாஷி ஸம்யந்தும்। ௯௪।௰௩௯
அகார்யப்ரஸ்ருதம் மந:। ப்ராணி படாநிவ்ருத்திம் ீ ச। ௯௪।௰௪
கர்தும் க்ேராதாதிஸம்யமம்। அபி ைமத்ரீம் ஜேந கர்தும்। ௯௪।௰௪
ஸக்ேநாஷி த்வம் முைதவ யா। ஐஹிகாமுஷ்மிகீவரீ। ௯௪।௰௪௧
க்ரியமாணா மஹாபலா। ந ஸக்ேநாமி க்ஷமாம் கர்தும்। ௯௪।௰௪௧

ைமத்ரீம் மம ேசதஸி। ப்ராணிநாம் அவதாத் ப்ரஹ்மந்। ௯௪।௰௪௨
நாஸ்தி தாராதிேபாஷணம்। அநாயத்தம் ச ேம சித்தம்। ௯௪।௰௪௨
விஷயாந் ஏவ தாவதி। ததப்ராப்ெதௗ ச ஸர்ேவஷாம்। ௯௪।௰௪௩
க்ேராதாதீநாம் ஸமுத்பவ:। ேஸா அஹம் ந ைமத்ரீம் ந க்ஷாந்திம்।
௯௪।௰௪௩
ந ஹிம்ஸாதிவிவர்ஜநம்। கர்தும் ஸக்ேநாமி யத் கார்யம்। ௯௪।௰௪௪
ததந்யத் உபதிஸ்யதாம்। ேதைநவம் உக்ேதா விப்ேரா அெஸௗ।
௯௪।௰௪௪
தம் உேபŠயம் அமந்யத। ததாப்ய் அதிக்ருபாலுத்வாத்। ௯௪।௰௪௫
க்ஷத்ரபந்தும் அபாஷத। யத்ய் ஏதத் அகிலம் கர்தும்। ௯௪।௰௪௫
ந ஸக்ேநாஷி ப்ரவஹி ீ ேம। ஸ்வல்பம் அந்யந் மேயாக்தம் ஹி।
௯௪।௰௪௬
கரிஷ்யதி பவாந் யதி। அஸக்யம் உக்தம் பவதா। ௯௪।௰௪௬
சஞ்சலத்வாத் தி ேசதஸ:। வாக்ஷரீரவிநிஷ்பாத்யம்। ௯௪।௰௪௭
யச் சக்யம் தத் உதீரய। உத்திஷ்டதா ப்ரஸ்வபதா। ௯௪।௰௪௭
ப்ரஸ்திேதந கமிஷ்யதா। ேகாவிந்ேததி ஸதா வாச்யம்। ௯௪।௰௪௮
க்ஷுதப்ரஸ்கலிதாதிஷு। கார்யம் வர்த்மநி மூடாநாம்। ௯௪।௰௪௮
ேக்ஷமமார்ேக அவதாரணம்। ஹிதம் ச வாச்யம் ப்ருஷ்ேடந। ௯௪।௰௪௯
ஸத்ரூணாம் அபி ஜாநதா। ஏதத் தேவாபகாராய। ௯௪।௰௪௯
பவிஷ்யத்ய் அநுபாலிதம்। யத்ய் அந்யத் உபஸம்ஹர்தும்। ௯௪।௰௫
ந ஸக்ேநாஷி மஹீபேத। இத்ய் உக்த்வா ப்ரயெயௗ விப்ரஸ்। ௯௪।௰௫
ேதந வர்த்மநி தர்ஸிேத। ேஸா அபி தச் சாஸநம் ஸர்வம்। ௯௪।௰௫௧
க்ஷத்ரபந்துஸ் சகார ஹ। ேகாவிந்ேததி க்ஷுேத கச்சந்। ௯௪।௰௫

ப்ரஸ்தாநஸ்கலிதாதிஷு। உதீரயந்ந் அவாபாக்ர்யாம்। ௯௪।௰௫௨
ரதிம் தத்ர ஸைந: ஸைந:। தத: காேலந மஹதா। ௯௪।௰௫௨
க்ஷத்ரபந்துர் மமார ைவ। அஜாயத ச விப்ரஸ்ய। ௯௪।௰௫௩
குேல ஜாதிஸ்மேரா ந்ருப। தஸ்ய ஸம்ஸ்மரேதா ஜாதீ:। ௯௪।௰௫௩
ஸதேஸா அத ஸஹஸ்ரஸ:। நிர்ேவத: ஸுமஹாஞ் ஜஜ்ேஞ।
௯௪।௰௫௪
ஸம்ஸாேர அத்ராதிது:கேத। ஸ சிந்தயாம் ஆஸ ஜகத்। ௯௪।௰௫௪
ஸர்வம் ஏதத் அேசதநம்। அஹம் ஏேகா அத்ர ஸம்ஜ்ஞாவாந்।
௯௪।௰௫௪
ேகாவிந்ேதாதீரிதம் ஹி யத்। யச் சாத்வநி விமூடாநாம்। ௯௪।௰௫௫
க்ருதம் வர்த்மாவதாரணம்। ஹிதம் உக்தம் ச ப்ருஷ்ேடந। ௯௪।௰௫௫
தஸ்ய ஜாதிஸ்ம்ருதி: பலம்। ேஸா அஹம் ஜாதிஸ்மேரா பூய:।
௯௪।௰௫௫
கரிஷ்யாம்ய் அதிஸம்கேட। ததா ஸம்ஸாரசக்ேர அஸ்மிந்। ௯௪।௰௫௬
ேயந ப்ராப்ஸ்யாமி நிர்வ்ருதிம்। யஸ்ேயாச்சாரணமாத்ேரண।
௯௪।௰௫௬
ஜாதா ஜாதிஸ்ம்ருதிர் மம। தம் ஏவாராதயிஷ்யாமி। ௯௪।௰௫௭
ஜகதாம் ஈஸ்வரம் ஹரிம்। யந்மயம் பரமம் ப்ரஹ்ம। ௯௪।௰௫௭
தத் அவ்யக்தம் ச யந்மயம்। யந்மயம் வ்யக்தம் அப்ய் ஏதத்।
௯௪।௰௫௮
பவிஷ்யாமி ஹி தந்மய:। யத்ய் அநாராதிேத விஷ்ெணௗ। ௯௪।௰௫௮
மைமதஜ் ஜந்ம யாஸ்யதி। த்ருவம் பந்தவேதா முக்திர்। ௯௪।௰௫௯
ைநவ ஜாதூபபத்யேத। அேஹா து:கம் அேஹா து:கம்। ௯௪।௰௫௯

அேஹா து:கம் அதீவ ஹி। ஸ்வரூபம் அதிேகாரஸ்ய। ௯௪।௰௬
ஸம்ஸாரஸ்யாதிதுர்லபம்। விண்மூத்ரபூயகலிேல। ௯௪।௰௬
கர்பவாேஸ அதிபடநாத் ீ । அஸுசாவ் அதிபபத்ேஸ ீ । ௯௪।௰௬௧
து:கம் அத்யந்தது:ஸஹம்। து:கம் ச ஜாயமாநாநாம்। ௯௪।௰௬௧
காத்ரபங்காதிபடநாத் ீ । வாேதந ப்ேரர்யமாணாநாம்। ௯௪।௰௬௨
மூர்சாகார்ய் அதிபதிதம் ீ । பாலத்ேவ நிர்விேவகாநாம்। ௯௪।௰௬௨
பூதேதவாத்மஸம்பவம்। ெயௗவேந வார்த்தேக ைசவ। ௯௪।௰௬௩
மரேண சாதிதாருணம்। ஸேதாஷ்ணத்ருஷ்ணாக்ஷுத்ேராக ீ । ௯௪।௰௬௩
ஜ்வராதிபரிவாரித:। ஸர்வைதவ புமாந் ஆஸ்ேத। ௯௪।௰௬௪
யாவஜ் ஜந்மாந்தஸம்ஸ்திதி:। து:காதிஸயபூதம் ஹி। ௯௪।௰௬௪
யத் அந்ேத வாஸுகம் ந்ருணாம்। தஸ்யாநுமாநம் ைநவாஸ்தி।
௯௪।௰௬௫
கார்ேயைணவாநுமீயேத। க்ருஷ்யமாணஸ்ய புருைஷர்। ௯௪।௰௬௫
யத் யமஸ்யாதிது:ஸஹம்। து:கம் தத்ஸம்ஸ்ம்ருதிப்ராப்தம்।
௯௪।௰௬௬
கேராதி மம ேவபதும்। கும்பபாேக ீ தப்தகும்ேப। ௯௪।௰௬௬
மஹாெரௗரவெரௗரேவ। காலஸூத்ேர மஹாயந்த்ேர। ௯௪।௰௬௭
ஸூகேர கூடஸால்மெலௗ। அஸிபத்ரவேந து:கம்। ௯௪।௰௬௭
அப்ரதிஷ்ேட ச யந் மஹத்। விடாலவக்த்ேர ச ததா। ௯௪।௰௬௮
தமஸ்ய் உக்ேர ச து:ஸஹம்। ஸஸ்த்ராக்நியந்த்ரேவேகஷு।
௯௪।௰௬௮
ஸேதாஷ்ணாதிஷு ீ தாருணம்। ததஸ் ச முக்தஸ்ய புநர்। ௯௪।௰௬௯
ேயாநிஸம்க்ரமேணஷு யத்। கர்பஸ்தஸ்ய ச யத் து:கம்। ௯௪।௰௬௯

அதிது:ஸஹம் உல்வணம்। புநஸ் ச ஜாயமாநஸ்ய। ௯௪।௰௭
ஜந்ம ெயௗவநஜம் ச யத்। து:காந்ய் ஏதாந்ய் அஸஹ்யாநி। ௯௪।௰௭
ஸம்ஸாராந்தர்விவர்திபி:। புருைஷர் அநுபூயந்ேத। ௯௪।௰௭௧
ஸுகப்ராந்திவிேமாஹிைத:। ந ைவ ஸுககலா காசித்। ௯௪।௰௭௧
தத்ராஸ்த்ய் அத்யந்தது:கேத। ஸம்ஸாரஸம்கேட தீவ்ேர। ௯௪।௰௭௨
உேபதாநாம் கதாசந। விஷயாஸக்தசித்தாநாம்। ௯௪।௰௭௨
மநுஷ்யாணாம் கதா மதி:। ஸம்ஸாேராத்தாரேண வாஞ்சாம்। ௯௪।௰௭௩
கரிஷ்யதி ஹி சஞ்சலா। ேகாவிந்தநாம்நா ஸததம்। ௯௪।௰௭௩
ஸமுச்சாரணஸம்பவம்। ஜாதிஸ்மரத்வம் ஏதந் ந:। ௯௪।௰௭௪
கிம் வ்ருைதவ ப்ரயாஸ்யதி। ேஸா அஹம் முக்திப்ரதாநார்தம்।
௯௪।௰௭௪
அநந்தம் அஜம் அவ்யயம்। தச்சித்தஸ் தந்மேயா பூத்வா। ௯௪।௰௭௫
ேதாஷயிஷ்யாமி ேகஸவம்। ஆத்மாநம் ஆத்மைநவம் ஸ। ௯௪।௰௭௫
ப்ேராக்த்வா ஜாதிஸ்மேரா த்விஜ:। துஷ்டாவ வாக்பிர் இஷ்டாபி:।
௯௪।௰௭௬
ப்ரணத: புருேஷாத்தமம்। ப்ரணிபத்யாக்ஷரம் விஸ்வம்। ௯௪।௰௭௬
விஸ்வேஹதும் நிரஞ்ஜநம்। யத் ப்ரார்தயாம்ய் அவிகலம்। ௯௪।௰௭௭
ஸகலம் தத் ப்ரயச்சது। கர்தாரம் அக்ருதம் விஷ்ணும்। ௯௪।௰௭௭
ஸர்வகாரணகாரணம்। அேணார் அணயாம்ஸம் ீ அஜம்। ௯௪।௰௭௮
ஸர்வவ்யாபிநம் ஈஸ்வரம்। பராத் பரதரம் யஸ்மாந்। ௯௪।௰௭௮
நாஸ்தி ஸர்ேவஸ்வராத் பரம்। தம் ப்ரணம்யாச்யுதம் ேதவம்।
௯௪।௰௭௯
ப்ரார்தயாமி யத் அஸ்து தத்। ஸர்ேவஸ்வராச்யுதாநந்த। ௯௪।௰௭௯

பரமாத்மஞ் ஜநார்தந। ஸம்ஸாராப்திமஹாேபாத। ௯௪।௰௮
ஸமுத்தர மஹார்ணவாத்। வ்ேயாமாநிலாக்ந்யம்புதராஸ்வரூப।
௯௪।௰௮
தந்மாத்ரஸர்ேவந்த்ரியபுத்திரூப। அந்த:ஸ்திதாத்மந் பரமாத்மரூப।
௯௪।௰௮௧
ப்ரஸதீ ஸர்ேவஸ்வர விஸ்வரூப। தம் ஆதிர் அந்ேதா ஜகேதா அஸ்ய
மத்யம்। ௯௪।௰௮௧
ஆேதஸ் த்வம் ஆதி: ப்ரலயஸ்ய சாந்த:। த்வத்ேதா பவத்ய் ஏதத் அேஸஷம்
ஈஸ। ௯௪।௰௮௨
த்வய்ய் ஏவ சாந்ேத லயம் அப்யுைபதி। ப்ரதீபவர்த்யந்தகேதா அக்நிர் அல்ேபா।
௯௪।௰௮௨
யதாதிகேக்ஷ விததம் ப்ரயாதி। தத்வத் விஸ்ருஷ்ேடர் அமராதிபிந்ைநர்।
௯௪।௰௮௩
விகாஸம் ஆயாஸி விபூதிேபைத:। யதா நதீநாம் பஹேவா அம்புேவகா:।
௯௪।௰௮௩
ஸமந்தேதா அப்திம் பகவந் விஸந்தி। த்வய்ய் அந்தகாேல ஜகத் அச்யுேததம்।
௯௪।௰௮௪
ததா லயம் கச்சதி ஸர்வபூேத। த்வம் ஸர்வம் ஏதத் பஹுைதக ஏவ।
௯௪।௰௮௪
ஜகத்பேத கார்யம் இவாப்யுேபதம்। யத் அஸ்தி யந் நாஸ்தி ச தத் த்வம் ஏவ।
௯௪।௰௮௫
ஹேர த்வதந்யத் பகவந் கிம் அஸ்தி। கிம்த்வ் ஈஸ மாயா பவேதா நிேஜயம்।
௯௪।௰௮௫
ஆவிஷ்க்ருதாவிஷ்க்ருதேலாகஸ்ருஷ்ேட। யயாஹம் ஏேஷா அந்யதேமா
மேமதி। ௯௪।௰௮௬

மதீயம் அஸ்யாபிவதந்தி மூடா:। தயா விமூேடந மயாபநாப।
௯௪।௰௮௬
ந யத் க்ருதம் தத் க்வசித் அஸ்தி கிம்சித்। பூம்யம்பராக்நிஸலிேலஷு ேதவ।
௯௪।௰௮௭
ஜாக்ரத்ஸுஷுப்தாதிஷு து:கிேதந। ந ஸந்தி தாவந்தி ஜலாந்ய் அபட்யீ ।
௯௪।௰௮௭
ஸர்ேவஷு நாதாப்திஷு ஸர்வகாலம்। ஸ்தந்யாநி யாவந்தி மயாதிேகாேர।
௯௪।௰௮௮
பதாநி ீ ஸம்ஸாரமஹாஸமுத்ேர। ஸம்பச் சிலாநாம் ஹிமவந்மேஹந்த்ர ।
௯௪।௰௮௮
ைகலாஸேமர்வாதிஷு ைநவ தாத்ருக்। ேதஹாந்ய் அேநகாந்ய்
அநுக்ருஹ்ணேதா ேம। ௯௪।௰௮௯
ப்ராப்தாஸ்திஸம்பந் மஹதி யேதஸ। த்வய்ய் அர்பிதம் நாத புந: புநர் ேம।
௯௪।௰௮௯
மந: ஸமாக்ஷிப்ய ஸுதுர்தேரா அபி। ராேகா ஹி வஸ்யம் குருேத தேதா
அநு। ௯௪।௰௯
ேலாபாதய: கிம் பகவந் கேராமி। ஏகாக்ரதாமூல்யபேலந லப்யம்।
௯௪।௰௯
பெவௗஷதம் த்வம் பகவந் கிைலக:। மந: பராயத்தம் இதம் பேவ அஸ்மிந்।
௯௪।௰௯௧
ஸம்ஸாரது:காத் கிம் அஹம் கேராமி। ந ஸந்தி ேத ேதவ புவி ப்ரேதஸா।
௯௪।௰௯௧
ந ேயஷு ஜாேதா அஸ்மி ததா விநஷ்ட:। அத்தா மயா ேயஷு ந ஜந்தவஸ் ச।
௯௪।௰௯௨

ஸம்பக்ஷிேதா ையஸ் ச ந ஜந்துஸம்ைக:। ஸிம்ேஹந பூத்வா பஹேவா
மயாத்தா। ௯௪।௰௯௨
வ்யாக்ேரண பூத்வா பஹேவா மயாத்தா:। ததாந்யரூைபர் பஹேவா மயாத்தா:।
௯௪।௰௯௩
ஸம்பக்ஷிேதா அஹம் பஹுபிஸ் ததஸ் ச। உத்க்ராந்திது:காந்ய்
அதிது:ஸஹாநி। ௯௪।௰௯௩
ஸஹஸ்ரேஸா யாந்ய் அநுஸம்ஸ்மராமி। ைத: ஸம்ஸ்ம்ருைதஸ் தத்
க்ஷணம் ஏவ ேதவ। ௯௪।௰௯௪
தடித் யதா ேம ஹ்ருதயம் ப்ரயாதி। ததஸ் ச து:காந்ய் அநிவாரணாநி।
௯௪।௰௯௪
யந்த்ராக்நிஸஸ்த்ெரௗகஸமுத்பவாநி। பவந்தி யாந்ய் அச்யுத நாரகாநாம்।
௯௪।௰௯௫
தாந்ய் ஏவ ேதஷாம் உபமாநமாத்ரம்। து:காந்ய் அஸஹ்யாநி ச கர்பவாேஸ।
௯௪।௰௯௫
விண்மூத்ரமத்ேய அதிநிபடிதஸ்ய ீ । பவந்தி யாநி ச்யவதஸ் ச கர்பாத்।
௯௪।௰௯௬
ேதஷாம் ஸ்வரூபம் கதிதும் ந ஸக்யம்। து:காநி பாேலஷு மஹந்தி நாத।
௯௪।௰௯௬
ெகௗமாரேக ெயௗவநிநஸ் ச பும்ஸ:। ஜ்வராதிஸாராக்ஷிருகாதிகாநி।
௯௪।௰௯௭
ஸமஸ்தது:காலய ஏவ வ்ருத்த:। கேராதி கர்மாச்யுத தத்க்ஷேணந।
௯௪।௰௯௭
பாபம் நர: காயமேநாவேசாபி:। யஸ்யாப்தலைக்ஷர் அபி நாந்தம் ஏதி।
௯௪।௰௯௮

ஸஸ்த்ராதியந்த்ராக்நிநிபடேநஷு ீ । து:காநி யாநீஷ்டவிேயாகஜாநி।
௯௪।௰௯௮
பவந்தி ஸம்ஸாரவிஹாரபாஜாம்। ப்ரத்ேயகஸஸ் ேதஷு நரா விநாஸம்।
௯௪।௰௯௯
இச்சந்த்ய் அஸூநாம் மமதாபிபூதா:। ேஸாகாபிபூதஸ்ய மமாஸ்ரு ேதவ।
௯௪।௰௯௯
யாவத்ப்ரமாணம் ந ஜலம் பேயாதா। தாவத்ப்ரமாணம் ந ஜலம் பேயாதா।
௯௪।௧
முஞ்சந்த்ய் அேநைகர் அபி வர்ஷலைக்ஷ:। மந்ேய தரித்ரீ
பரமாணுஸம்க்யாம்। ௯௪।௧
உைபதி பித்ேரார் கணநாமேஸஷம்। மித்ராண்ய் அமித்ராண்ய் அநுஜவிபந்தூந் ீ ।
௯௪।௧௰௧
ஸம்க்யாதம் ஈேஸா அஸ்மி ந ேதவேதவ। ேஸா அஹம் ப்ருஸார்த:
கருணாம் குரு த்வம்। ௯௪।௧௰௧
ஸம்ஸாரகாத்ேர பதிதஸ்ய விஷ்ேணா। மஹாத்மநாம் ஸம்ஸ்ரயம்
அப்யுேபேதா। ௯௪।௧௰௨
ைநவாவஸதத்ய் ீ அதிதுர்கேதா அபி। பராயணம் ேராகவதாம் ஹி ைவத்ேயா।
௯௪।௧௰௨
மஹாப்திமக்நஸ்ய ச ெநௗர் நரஸ்ய। பாலஸ்ய மாதாபிதெரௗ ஸுேகார ।
௯௪।௧௰௩
ஸம்ஸாரகிந்நஸ்ய ஹேர த்வம் ஏக:। ப்ரஸதீ ஸர்ேவஸ்வர ஸர்வபூத।
௯௪।௧௰௩
ஸர்வஸ்ய ேஹேதா பரமார்தஸார। மாம் உத்தராஸ்மாத் உருது:கபங்காத்।
௯௪।௧௰௪

ஸம்ஸாரகர்தாத் ஸ்வபரிக்ரேஹண। தர்மாத்மநாம் அவிகலாம் த்வயி நாத
பக்திம்। ௯௪।௧௰௪
ஸ்ரத்தாவதாம் ஸததம் உத்வஹதாம் வேரண்ய। கார்யம் கியந் மம
விமூடதிேயா அதமஸ்ய। ௯௪।௧௰௫
பூத்வா க்ருபாலுர் அமலாம் அஜ ேதஹி புத்திம்। ஜ்ஞாத்வா யயாகிலம்
அஸாரம் அஸாரம் ஏவ। ௯௪।௧௰௫
பூேதந்த்ரியாதிகம் அபாரம் அமுக்திமூலம்। மாயாந்தேரயம் அசலாம் தவ
விஸ்வரூப। ௯௪।௧௰௬
ஸம்ேமாஹிதம் ஸகலம் ஏவ ஜகத் யையதத்।
ப்ரஹ்ேமந்த்ரருத்ரமருதஸ்விதிவாகராத்யா। ௯௪।௧௰௬
ஜ்ஞாதும் ந யம் பரமகுஹ்யதமம் ஸமர்தா:। ந த்வாம் அலம் ஸ்துதிபேதஷ்வ்
அஹம் ஈஸிதாரம்। ௯௪।௧௰௭
ஸ்ேதாஷ்யாமி ேமாஹகலுஷால்பமதிர் மநுஷ்ய:। யஸ்மாத் இதம் பவதி யத்ர
ஜகத் தேததம்। ௯௪।௧௰௭
யஸ்மிம்ல் லயம் வ்ரஜதி யஸ் ச ஜகத்ஸ்வரூப:। தம்
ஸர்கஸம்ஸ்திதிவிநாஸநிமித்தபூதம்। ௯௪।௧௰௮
ஸ்ேதாதும் பவந்தம் அலம் ஈஸ ந கஸ்சித் அஸ்தி। மூேடா அயம் அல்பமதிர்
அல்பஸுேசஷ்டிேதா அயம்। ௯௪।௧௰௮
க்லிஷ்டம் மேநா அஸ்ய விஷையர் ந மயி ப்ரஸங்கி। இத்தம் க்ருபாம் குரு
மயி ப்ரணேத கிேலஸ। ௯௪।௧௰௯
த்வாம் ஸ்ேதாதும் அம்புஜபேவா அபி ஹி ேதவ ேநஸ:। யஸ்ேயாதேர ஸகல
ஏவ மஹீத்ரசந்த்ர । ௯௪।௧௰௯
ேதேவந்த்ரருத்ரமருதஸ்விதிவாகராக்நி । பூம்யம்புவாயுககநம் ஜகதாம்
ஸமுஹாம்। ௯௪।௧௧

ஸ்ேதாஷ்யாமி தம் ஸ்துதிபைத: கதைமர் பவந்தம்।
யஸ்யாக்நிருத்ரகமேலாத்பவவாஸவாத்ைய:। ௯௪।௧௧
ஸ்வாம்ஸாவதாரகரேணஷு ஸதாங்க்ரியுக்மம்। அப்யர்ச்யேத வத ஹேர ஸ
கதம் மயாத்ய। ௯௪।௧௧௧
ஸம்பூஜித: பரம் உைபஷ்யஸி ேதாஷம் ஈஸ। ந ஸ்ேதாதும் அச்யுத பவந்தம்
அஹம் ஸமர்ேதா। ௯௪।௧௧௧
ைநவார்சைநர் அலம் அஹம் தவ ேதவ ேயாக்ய:। சித்தம் ச ந த்வயி
ஸமாஹிதம் ஈஸ ேதாைஷர்। ௯௪।௧௧௨
ஆக்ஷிப்யேத கதய கிம் நு கேராமி பாப:। தத் த்வம் ப்ரஸதீ பகவந் குரு மய்ய்
அநாேத। ௯௪।௧௧௨
விஷ்ேணா க்ருபாம் பரமகாருணிக: கில த்வம்। ஸம்ஸாரஸாகரநிமக்நம்
அநந்த தீநம்। ௯௪।௧௧௩
உத்தர்தும் அர்ஹஸி ஹேர புருேஷாத்தேமா அஸி। இத்தம் ேதந நரவ்யாக்ர।
௯௪।௧௧௩
ஸ்துேதா பக்திமதா தத:। ஸம்ஸாரபந்தபேதந ீ । ௯௪।௧௧௪
க்ருஷ்ண: ப்ரத்யக்ஷதாம் யெயௗ। ஸ தம் ப்ரத்யக்ஷம் ஈஸாநம்।
௯௪।௧௧௪
அநந்தம் அபராஜிதம்। ேதவேதவம் உவாேசதம்। ௯௪।௧௧௫
அநாதிநிதநம் ஹரிம்। ஸிரஸா தரணம்ீ கத்வா। ௯௪।௧௧௫
யதவாக்காயமாநஸ:। பராபேரஸ்வரம் விஷ்ணும்। ௯௪।௧௧௬
ஜிஷ்ணும் ஆத்யம் அேநாபமம்। திவ்யாக்ஷரபதாநந்த। ௯௪।௧௧௬
ப்ரஸந்ேநா பகவாந் யதி। தத் ேதவ ேதஹி தீநாய। ௯௪।௧௧௭
மஹ்யம் ஏகம் இமம் வரம்। வரம் வரய மத்தஸ் த்வம்। ௯௪।௧௧௭
யத் ேத மநஸி வர்தேத। வரார்திநாம் த்விஜஸ்ேரஷ்ட। ௯௪।௧௧௮

நாபலம் மம தர்ஸநம்। ஜந்மஸம்பச்சிதா ேதவ। ௯௪।௧௧௮
பாபஸம்பந் மமாகிலா। ப்ரயாது நாஸம் ஈேஸஸ। ௯௪।௧௧௯
த்வத்ப்ரஸாதாத் அேதாக்ஷஜ। பக்திபாவபேரணாத்ய। ௯௪।௧௧௯
மந்மேயந த்விேஜாத்தம। ய: ஸ்துேதா அஸ்மி க்ஷயம் பாபம்। ௯௪।௧௨
ேதைநவாகிலம் ஆகதம்। அஸ்மத்ேதா வரேயஹாத்ய। ௯௪।௧௨
த்விஜவர்யாபரம் வரம்। மயி பக்திமதாம் அத்ர। ௯௪।௧௨௧
ேலாேக கிம்சிந் ந துர்லபம்। தந்ேயா அஸ்மி ஸர்வநாேதந। ௯௪।௧௨௧
யத்க்ருேதா மய்ய் அநுக்ரஹ:। தத் ஏகம் ஏவ த்வத்ேதா அஹம்।
௯௪।௧௨௨
வரம் இச்சாமி ேகஸவ। நிர்தூதஸர்வபாேபப்ேயா। ௯௪।௧௨௨
நாத புண்யக்ஷயாந் மம। த்வத்பரஸ்யாஸ்து ேகாவிந்த। ௯௪।௧௨௩
மா புநர் ேதஹஸம்பவ:। யத் அக்ஷரம் யத் அசலம்। ௯௪।௧௨௩
வ்யாபி ஸூŠமம் ச யத் பரம்। விேஸஷார் அவிேஸஷம் ச।
௯௪।௧௨௪
கச்ேசயம் தத் பதம் தவ। ஏவம் பவிஷ்யதீத்ய் உக்த்வா। ௯௪।௧௨௪
ப்ரஸாதஸுமுகஸ் தத:। பூபால தம் த்விஜஸ்ேரஷ்டம்। ௯௪।௧௨௫
கேதா அந்தர்தாநம் ஈஸ்வர:। தத்ப்ரஸாதாத் த்விஜ: ேஸா அபி।
௯௪।௧௨௫
தந்மயஸ் தத்வ்யபாஸ்ரய:। ப்ரக்ஷணகர்மபந்தஸ் ீ து। ௯௪।௧௨௬
ப்ரயாத: பரமம் பதம்। ஏவம் அக்ஷீணபாேபா அபி। ௯௪।௧௨௬
ஜகதாம் ஈஸ்வேரஸ்வரம்। வ்யபாஸ்ரிேதா ஹரிம் யாதி। ௯௪।௧௨௭
பாபமுக்த: பரம் பதம்। ஏதத் த்வயா நாவ்ரதிேந। ௯௪।௧௨௭
ந சாஸுஸ்ரூஷேவ பரம்। ஆக்ேயயம் ராஜஸார்தூல। ௯௪।௧௨௮

யஸ் ச நார்சயேத ஹரிம்। விஷ்ணுபக்தாய தாந்தாய। ௯௪।௧௨௮
வ்ரதிேந புண்யஸலிேந ீ । கதநீயம் இதம் பூப। ௯௪।௧௨௯
ரஹஸ்யம் பரமம் ஹேர:। பஹுேஸா பவதா ப்ேராக்தம்। ௯௪।௧௨௯
ஸாம்ப்ரதம் ச யத் ஈரிதம்। ஸ்ேராதும் இச்சாமி விப்ேரந்த்ர। ௯௫।௰௰௧
தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। யத்ஸ்வரூபம் யதாதாரம்। ௯௫।௰௰௧
யத்ப்ரமாணம் யதாத்மகம்। ஸர்வதாது: பதம் தந் ேம। ௯௫।௰௰௨
ஸ்ேராதும் இச்சா ப்ரவர்தேத। ஸாத்வ் ஏதத் பவதா ப்ருஷ்டம்।
௯௫।௰௰௨
ப்ருஷ்டம் ஆத்மஜ்ஞாநஸமாஸ்ரிதம்। தத் கத்யமாநம் ஏகாக்ர:।
௯௫।௰௰௩
ஸ்ருணு விஷ்ேணா: பரம் பதம்। யத் தத் ப்ரஹ்ம யத: ஸர்வம்।
௯௫।௰௰௩
யத் ஸர்வம் ஸர்வஸம்ஸ்திதி:। அக்ராஹ்யகம் அநிர்ேதஸ்யம்।
௯௫।௰௰௪
தத் ஏவ பகவத்பதம்। தத்ஸ்வரூபம் ச ராேஜந்த்ர। ௯௫।௰௰௪
ஸ்ருணுஷ்ேவஹ ஸமாஹித:। விஷ்ேணா: பதஸ்யாவ்யயஸ்ய।
௯௫।௰௰௫
ப்ரஹ்மேணா கதேதா மம। ப்ரதாநாதிவிேஸஷாந்தம்। ௯௫।௰௰௫
யத் ஏதத் பட்யேத ஜகத்। சராசரஸ்ய தஸ்யாத்யம்। ௯௫।௰௰௬
பரம் ப்ரஹ்ம விலக்ஷணம்। ஜந்மஸ்வப்நாதிரூபாதி । ௯௫।௰௰௬
து:காதிரஹிதம் ச யத்। ேநாபசர்யம் அநிர்ேதஸ்யம்। ௯௫।௰௰௭
ஸ்வப்ரதிஷ்டம் ச தத் பரம்। க்ஷணக்ேலஸாஸ் ீ து ஸம்ஸார ।
௯௫।௰௰௭

விமுக்திபதம் ஆஸ்ரிதா:। ேயாகிநஸ் தத் ப்ரபஸ்யந்தி। ௯௫।௰௰௮
ஸமர்தா ைநவ ேசாதிதும்। தத் ஸர்வம் ஸர்வபாவஸ்தம்। ௯௫।௰௰௮
விேஸேஷண விவர்ஜிதம்। பஸ்யதாம் அப்ய் அநிர்ேதஸ்யம்।
௯௫।௰௰௯
யேதா வாக்விஷேய ந தத்। குர்வந்த்ய் ஆலம்பநத்ேவந। ௯௫।௰௰௯
யத்ப்ராப்த்யர்தம் ச ேதவதா:। ப்ரஹ்ம ப்ரகாஸேத ேதஷாம்। ௯௫।௰௧
தத் வேரைணவ ஸர்வகம்। ப்ரதாநாதிவிேஸஷாந்தம்। ௯௫।௰௧
யத்ைரதத் அகிலம் ஜகத்। தஸ்யாநந்தஸ்ய க: ஸக்த:। ௯௫।௰௧௧
ப்ரமாணம் கதிதும் நர:। ஸூŠமாணாம் தத் பரம் ஸூŠமம்।
௯௫।௰௧௧
ஸ்தூலாநாம் தந் மஹத்தரம்। ஸர்வவ்யாப்ய் அபி ராேஜந்த்ர।
௯௫।௰௧௨
தூரஸ்தம் சாந்திேக ச தத்। பராங்முகாநாம் ேகாவிந்ேத। ௯௫।௰௧௨
விஷயாக்ராந்தேசதஸாம்। ேதஷாம் தத் பரமம் ப்ரஹ்ம। ௯௫।௰௧௩
தூராத் தூரதேர ஸ்திதம்। ந ப்ராப்நுவந்தி கச்சந்ேதா। ௯௫।௰௧௩
யேதா ஜந்மாயுைதர் அபி। ஸம்ஸாராத்வநி ராேஜந்த்ர। ௯௫।௰௧௪
தேதா தூரதேர ஹி தத்। தந்மயத்ேவந ேகாவிந்ேத। ௯௫।௰௧௪
ய நரா ந்யஸ்தேசதஸ:। விஷயத்யாகிநஸ் ேதஷாம்। ௯௫।௰௧௫
விஜ்ேஞயம் ச ததந்திேக। ஸர்வத: பாணிபாதாந்தம்। ௯௫।௰௧௫
ஸர்வேதா அக்ஷிஸிேராமுகம்। ஸர்வத: ஸ்ருதிமல் ேலாேக।
௯௫।௰௧௬
ஸர்வம் ஆவ்ருத்ய திஷ்டதி। ஸர்ேவந்த்ரியகுநாபாஸம்। ௯௫।௰௧௬
ஸர்ேவந்த்ரியவிவர்ஜிதம்। அஸக்தம் ஸர்வப்ருச் ைசநந்। ௯௫।௰௧௭

நிர்குணம் குணேபாக்த்ரு ச। அவிபக்தம் ச பூேதஷு। ௯௫।௰௧௭
விபக்தம் இவ ச ஸ்திதம்। பூதபர்த்ரு ச தஜ் ஜ்ேஞயம்। ௯௫।௰௧௮
க்ரஸிஷ்ணு ப்ரபவிஷ்ணு ச। ஜ்ேயாதிஷாம் அபி தஜ் ஜ்ேயாதிஸ்।
௯௫।௰௧௮
தமஸ: பரம் உச்யேத। ஜ்ஞாநம் ஜ்ேஞயம் ஜ்ஞாநகம்யம்। ௯௫।௰௧௯
ஹ்ருதி ஸர்வஸ்ய் அதிஷ்டிதம்। தச் சாத்ேயா ஜகதாம் ஈஸ:।
௯௫।௰௧௯
பேரஸ: பரேமஸ்வர:। பராபரஸ்வரூேபண। ௯௫।௰௨
விஷ்ணு: ஸர்வஹ்ருதி ஸ்தித:। யஜ்ேஞஸம் யஜ்ஞபுருஷம்। ௯௫।௰௨
ேகசித் இச்சந்தி தத்பரம்। ேகசித் விஷ்ணும் ஹரிம் ேகசித்। ௯௫।௰௨௧
ேகசித் ேகஸவஸம்ஜ்ஞிதம்। ேகசித் ேகாவிந்தநாமாநம்। ௯௫।௰௨௧
புண்டரீகாக்ஷம் அச்யுதம்। ேகசிஜ் ஜநார்தநம் த்வ் அந்ேய। ௯௫।௰௨௨
வதந்தி புருேஷாத்தமம்। ேகசித் விரிஞ்சிம் ப்ராஹ்மணம்। ௯௫।௰௨௨
அப்ஜேயாநிம் ததாபேர। ஸர்வம் ஈஸம் அஜம் ருத்ரம்। ௯௫।௰௨௩
ஸூலிநம் சாபேர ந்ருப। வருணம் ேகசித் ஆதித்யம்। ௯௫।௰௨௩
இந்த்ரம் அக்நிம் அதாபேர। யமம் தேநஸம் அபேர। ௯௫।௰௨௪
ேஸாமம் அந்ேய ப்ரஜாபதிம்। ஹிரண்யகர்பம் கபிலம்। ௯௫।௰௨௪
ேக்ஷத்ரஜ்ஞம் காலம் ஈஸ்வரம்। ஸ்வபாவம் அந்தராத்மாநம்।
௯௫।௰௨௫
ஆத்மாநம் புத்திரூபிணம்। வதந்தி நாமபிஸ் சாந்ையர்। ௯௫।௰௨௫
அநாமாநம் அரூபிணம்। ஸ்ரூயதாம் து நரவ்யாக்ர। ௯௫।௰௨௫
ேவதேவதாந்தநிஸ்சய:। யஜ்ேஞேஸா யஜ்ஞபுருேஷா। ௯௫।௰௨௬
புண்டரீகாக்ஷஸம்ஜ்ஞித:। தத் விஷ்ேணா: பரமம் ப்ரஹ்ம। ௯௫।௰௨௬

யேதா நாவர்தேத புந:। ஸ ஏவ ருத்ரஸ் சந்த்ேரா அக்நி:। ௯௫।௰௨௭
ஸூர்ேயா ைவஸ்ரவேணா யம:। ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதி: கால:। ௯௫।௰௨௭
ஸ்வபாேவா புத்திர் ஏவ ச। ேக்ஷத்ரஜ்ஞாக்யஸ் தைதவாந்யா:।
௯௫।௰௨௮
ஸம்ஜ்ஞாபி: ப்ேராச்யேத புைத:। ஸம்ஜ்ஞா து தஸ்ய ைநவாஸ்தி।
௯௫।௰௨௮
ந ரூபம் நாபி கல்பநா। ஸ ஸர்வபூதாநுகத:। ௯௫।௰௨௯
பரமாத்மா ஸநாதந:। ஆக்யாதம் பவதா ப்ரஹ்மந்ந்। ௯௫।௰௨௯
ஏதத் ப்ரஹ்ம ஸநாதநம்। யஸ்மாத் உத்பத்யேத க்ருத்ஸ்நம்।
௯௬।௰௰௧
ஜகத் ஏதச் சராசரம்। கிம்து ெகௗதுகம் அத்ராஸ்தி। ௯௬।௰௰௧
மம பார்கவநந்தந। தத் அஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி। ௯௬।௰௰௨
த்வத்த: ஸம்ேதஹம் உத்தமம்। யத் ஏதத் பவதாக்யாதம்। ௯௬।௰௰௨
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிதாம் வர। பரிணாேமா ந தஸ்யாஸ்தி। ௯௬।௰௰௩
நிர்குணம் ஸர்வகம் யத:। ஸநாதநாத் ஸர்வகதாத்। ௯௬।௰௰௩
பரிணாமவிவர்ஜிதாத்। கதம் ஸம்ஜாயேத க்ருத்ஸ்நம்। ௯௬।௰௰௪
தஸ்மாத் அபகுணாத் அபி। த்விவிதம் காரணம் பூப। ௯௬।௰௰௪
நிேபாத கதேதா மம। நிமித்தகாரணம் பூர்வம்। ௯௬।௰௰௫
த்விதீயம் பரிணாமி ச। யதா கும்பஸ்ய கரேண। ௯௬।௰௰௫
குலால: ப்ரதமம் ந்ருப। காரணம் பரிணாமாக்யம்। ௯௬।௰௰௬
ம்ருத்த்ரவ்யம் அபரம் ஸ்ம்ருதம்। தர்மாதர்மாதயஸ் தத்வஜ்।
௯௬।௰௰௬
ஜகத்ஸ்ருஷ்ேடர் மஹீபேத। காரணம் பரிணாமாக்யம்। ௯௬।௰௰௭

நிமித்தாக்யம் து தத் பரம்। காரணம் காலககேந। ௯௬।௰௰௭
யதா ஸம்நிதிமாத்ரத:। அவிகாரிதயா ப்ரஹ்ம। ௯௬।௰௰௮
ததா ஸ்ருஷ்ேடர் நேரஸ்வர। அஜ்ஞாநபடலாச்சைநர்। ௯௬।௰௰௮
ஏகேதஸாத்மவ்ருத்திபி:। அநாத்மேவதிபிர் ஜைவர் ீ । ௯௬।௰௰௯
நிஜகர்மநிபந்தைந:। குர்வத்பிர் ந்ருபேத கர்ம। ௯௬।௰௰௯
கர்த்ருத்வம் உபசாரத:। க்ரியேத ஸர்வபூதஸ்ய। ௯௬।௰௧
ஸர்வகஸ்யாவ்யயாத்மந:। யத: ஸம்பந்தவாந் ஏபிர்। ௯௬।௰௧
அேஸைஷ: ப்ராணிபி: ப்ரபு:। கர்த்ருத்வம் உபசாேரண। ௯௬।௰௧௧
ததஸ் தஸ்யாபி பூபேத। ேபதாேபதஸ்வரூேபண। ௯௬।௰௧௧
தத்ர ப்ரஹ்ம வ்யவஸ்திதம்। தேயா: ஸ்வரூபம் ந்ருபேத। ௯௬।௰௧௨
ஸ்ரூயதாம் உபேயார் அபி। அநாதிஸம்பந்தவத்யா। ௯௬।௰௧௨
ேக்ஷத்ரஜ்ஞ: ேக்ஷத்ரவித்யயா। வ்யாப்த: பஸ்யத்ய் அேபேதந।
௯௬।௰௧௩
ப்ரஹ்ம தத் த்ய் ஆத்மநி ஸ்திதம்। பஸ்யத்வ் ஆத்மாநம் அந்யத்ர।
௯௬।௰௧௩
யாவத் ைவ பரமாத்மந:। தாவத் ஸம்ப்ராம்யேத ஜந்துர்। ௯௬।௰௧௪
ேமாஹிேதா நிஜகர்மணா। ஸம்க்ஷநாேஸஷகர்மா ீ து। ௯௬।௰௧௪
பரம் ப்ரஹ்ம ப்ரபஸ்யதி। அேபேதநாத்மந: ஸுத்தம்। ௯௬।௰௧௫
ஸுத்தத்வாத் அக்ஷேயா அக்ஷயம்। ேபதஸ் ச கர்மஜநித:। ௯௬।௰௧௫
ேக்ஷத்ரஜ்ஞபரமாத்மேநா:। ஸம்க்ஷணகர்மபந்தஸ்ய ீ । ௯௬।௰௧௬
ந ேபேதா ப்ரஹ்மணா ஸஹ। உபாஸ்ேயாபாஸ்யகதயா। ௯௬।௰௧௬
ேபேதா ையர் அபி கத்யேத। ெதௗ ஹி ஸுத்த்யர்தம் இச்சந்தி।
௰௯௬।௧௪௭

மலாநாம் தத் உபாஸநம்। பேரா அஸாவ் அபேரணாத்மா। ௰௯௬।௧௪௭
ஸம்த்யக்தமமேதந து। உபாஸ்யேத ததா ேஸா அபி। ௰௯௬।௧௪௭
தத்பாவம் ப்ரதிபத்யேத। கர்மிணாம் கர்மேபேதந। ௰௯௬।௧௪௭
ேபதாத் ஏவாதேயா யத:। கர்மக்ஷயாத் அேஸஷாணாம்। ௯௬।௰௧௭
ேபதாநாம் ஸம்க்ஷயஸ் தத:। அவித்யா து க்ரியா ஸர்வா। ௯௬।௰௧௭
வித்யா ஜ்ஞாநம் ப்ரசக்ஷேத। கர்மணா ஜாயேத ஜந்துர்। ௯௬।௰௧௮
வித்யயா து விமுச்யேத। அத்ைவதம் பரமார்ேதா ஹி। ௯௬।௰௧௮
த்ைவதம் தத்ேபத உச்யேத। உபயம் ப்ரஹ்மேணா ரூபம்। ௯௬।௰௧௯
த்ைவதாத்ைவதவிேபதத:। தேயா: ஸ்வரூபம் வதேதா। ௯௬।௰௧௯
நிேபாத மம பார்திவ। ேதவதிர்யங்மநுஷ்யாக்யஸ்। ௯௬।௰௧௯
தைதவ ந்ருப தாரக:। சதுர்விேதா ஹி ேபேதா ேயா। ௯௬।௰௨
மித்யாஜ்ஞாநநிபந்தந:। அஹம் அந்ேயா அபரஸ் சாயம்। ௯௬।௰௨
அமீசாத்ர ததாபேர। விஜ்ஞாநம் ஏதத் தத் த்ைவதம்। ௯௬।௰௨௧
யத் அந்யச் ச்ரூயதாம் பரம்। மேமத்யஹமிதிப்ரஜ்ஞா । ௯௬।௰௨௧
வியுக்தம் அவிகல்பவத்। அவிகாரம் அநாக்ேயயம்। ௯௬।௰௨௨
அத்ைவதம் அபி பூபேத। அேபேதந தவாக்யாதம்। ௯௬।௰௨௨
யத் ஏதத் ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம்। ஜ்ஞாநஜ்ேஞையக்யஸத்பாவம்।
௯௬।௰௨௩
தத் ஏவாத்ைவதஸம்ஜ்ஞிதம்। யஸ் ச த்ைவேத ப்ரபஞ்ச: ஸ்யாந்।
௯௬।௰௨௩
நிவர்த்ேயாபயேசதஸ:। மேநாவ்ருத்திமயம் த்ைவதம்। ௯௬।௰௨௪
அத்ைவதம் பரமார்தத:। மநேஸா வ்ருத்தயஸ் தஸ்மாத்। ௯௬।௰௨௪
தர்மாதர்மநிமித்தஜா:। நிேராதவ்யாஸ் தந்நிேராதாத்। ௯௬।௰௨௫

த்ைவதம் ைநேவாபபத்யேத। மேநாத்ருஸ்யம் இதம் த்ைவதம்।
௯௬।௰௨௫
யத் கிம்சித் ஸசராசரம்। மநேஸா ஹ்ய் அமதீபாேவ। ௯௬।௰௨௬
த்ைவதாபாவாத் தத் ஆப்நுயாத்। மேநா ஹி விஷயம் யத்வத்।
௯௬।௰௨௬
ஆதத்ேத தத்வத் ஏவ தத்। பவத்ய் அபாஸ்தவிஷயம்। ௯௬।௰௨௭
க்ராஹிதர்ேம ச ஜாயேத। அக்ராஹி தச் ச வித்ருதம்। ௯௬।௰௨௭
ேயாகிநாம் விஷயம் ப்ரதி। நிேராேத ேயாகஸாமர்த்யாத்। ௯௬।௰௨௮
ப்ரஹ்மக்ராஹ்ய் ஏவ ஜாயேத। க்ராஹ்யம் ச பரமம் ப்ரஹ்ம।
௯௬।௰௨௮
ேயாகிசித்தஸ்ய பார்திவ। ஸமுஜ்ஜிதக்ராஹ்யவ்ருத்திர்। ௯௬।௰௨௯
அமலஸ்ய மலம் மஹத்। க்ஷீணக்ேலஸாஸ் து ஸம்ஸார ।
௯௬।௰௨௯
விமுக்திபதம் ஆஸ்ரிதா:। ேய அபி கர்மாணி குர்வந்தி। ௯௬।௰௩
பகவந்தம் அபாஸ்ரிதா:। க்ரியாேயாகபரா ராஜந்। ௰௯௬।௧௪௮
காமாகாங்க்ஷாவிவர்ஜிதா:। ப்ரஹ்மநிஷ்டா த்யாநபரா। ௰௯௬।௧௪௮
ப்ரஹ்மண்ய் ஏவ வ்யவஸ்திதா:। ேத அபி தத்பாவம் ஆயாந்தி।
௰௯௬।௧௪௮
விமுக்திபதம் ஆஸ்ரிதா:। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௰௯௬।௧௪௮
ஸமர்தா ைநவ ேசாதிதும்। கர்மேணா பாவநா ேயயம்। ௯௬।௰௩
ஸா ப்ரஹ்மபரிபந்திநீ। கர்மபாவநயா துல்யம்। ௯௬।௰௩௧
விஜ்ஞாநம் உபபத்யேத। தாத்ருக் பவேதா விஜ்ஞப்திர்। ௯௬।௰௩௧
யாத்ருஸீ கர்மபாவநா। க்ஷேய தஸ்யா: பரம் ப்ரஹ்ம। ௯௬।௰௩௨

ஸ்வயம் ஏவ ப்ரகாஸேத। ஏவம் ஏதந் மயா பூப। ௯௬।௰௩௨
யதாவத் கதிதம் தவ। த்ைவதாத்ைவதஸ்வரூேபண। ௯௬।௰௩௩
யதா ப்ரஹ்ம வ்யவஸ்திதம்। யதாவத் கர்மநிஷ்டாநாம்। ௯௬।௰௩௩
தத்ப்ராப்தி: கதிதம் ததா। ஸ்வரூபம் ப்ரஹ்மணஸ் ேசாக்தம்।
௰௯௬।௧௪௯
உபயத்ராபி ேத ப்ருதக்। வாஸுேதவமயஸ்யாந்யத்। ௯௬।௰௩௪
கிம் பூய: கதயாமி ேத। ஆக்யாதம் பகவந் ஸம்யக்। ௯௬।௰௩௪
பரம் ப்ரஹ்ம த்வயா மம। விஷ்ணுர் ஏவ ஜகத்தாதா। ௯௭।௰௰௧
ேயாகிநாம் வர்தேத யத:। உபாயஸ் தஸ்ய ய: ப்ராப்ேதா। ௯௭।௰௰௧
விஷ்ேணார் ஈஸஸ்ய பார்கவ। அத்ைவதத்ைவதரூபஸ்ய। ௯௭।௰௰௨
தந் ேம விஸ்தரேதா வத। ேயந ஜந்மஜராம்ருத்யு । ௯௭।௰௰௨
மஹாக்ராஹபவார்ணவம்। த்வத்வாக்யநாவம் ஆருஹ்ய। ௯௭।௰௰௩
முக்திதீரம் அவாப்நுயாம்। தந் மம ப்ரூஹி தத்த்ேவந। ௯௭।௰௰௩
ப்ராப்நுயாம் ேயந தத் பதம்। பந்த: கர்மமேயா ஹ்ய் அத்ர। ௰௯௭।௧௫௰
யதாமுக்திவிகாதக்ருத்। தஸ்யாபகமேந யத்ந:। ௯௭।௰௰௪
கார்ய: ஸம்ஸாரபருணா ீ । ஸுவர்ணாதிமஹாதாந । ௯௭।௰௰௪
புண்யதீர்தாவகாஹைந:। ஸாரீைரஸ் ச ததா க்ேலைஸ:। ௯௭।௰௰௫
ஸாஸ்த்ேராக்ைதஸ் தச்சேமா பேவத்। ேதவதாஸ்துதிஸச்சாஸ்த்ர ।
௯௭।௰௰௫
ஸ்ரவைண: புண்யதர்ஸைந:। குருஸுஸ்ரூஷணாச் ைசவ। ௯௭।௰௰௬
பாபபந்த: ப்ரணஸ்யதி। ப்ரபாகூபதடாகாநி। ௯௭।௰௰௬
ேதவதாயதநாநி ச। காரயந் புருஷவ்யாக்ர। ௯௭।௰௰௭
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। ேயாகிநாம் அத ஸுஸ்ரூஷாம்। ௯௭।௰௰௭

தைதவாவஸதாந் ந்ருப। குர்வந் பூர்தாஸ்ரிதம் சாந்யத்। ௯௭।௰௰௮
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। விஷ்ணு: க்ருஷ்ேணா வாஸுேதேவா।
௯௭।௰௰௮
ேகாவிந்த: புஷ்கேரக்ஷண:। இத்யாதி வ்யாஹரந் நித்யம்। ௯௭।௰௰௯
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। விஸ்ேவா விஸ்ேவஸ்வேரா விஸ்வ ।
௯௭।௰௰௯
விதாதா தாம ஸாஸ்வதம்। விஷ்ணுர் இத்யாதி ச ஜபந்। ௯௭।௰௧
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। பத்மநாேபா ஹ்ருஷீேகஸ:। ௯௭।௰௧
ேகஸேவா மதுஸூதந:। இத்யாதி வ்யாஹரந் நித்யம்। ௯௭।௰௧௧
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। நாராயணஸ் சக்ரதேரா। ௯௭।௰௧௧
விஸ்வரூபஸ் த்ரிவிக்ரம:। இத்யாதி வ்யாஹரந் நித்யம்। ௯௭।௰௧௨
பாபபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। விஷ்ெணௗ ப்ரதிஷ்டிதம் விஸ்வம்। ௯௭।௰௧௨
விஷ்ணுர் விஸ்ேவ ப்ரதிஷ்டித:। விஷ்ணுர் விஸ்ேவஸ்வேரா விஸ்வம்।
௯௭।௰௧௩
இதி பாவாத் ப்ரமுச்யேத। ஏவம் ஸம்ஸாந்தபாபஸ்ய। ௯௭।௰௧௩
புண்யவ்ருத்திமேதா ந்ருப। இச்சா ப்ரவர்தேத பூம்ேஸா। ௯௭।௰௧௪
முக்திதாயிஷு கர்மஸு। முக்திதாயநி ீ கர்மாணி। ௯௭।௰௧௪
நிஷ்காேமந க்ருதாநி து। பவந்தி ேதாஷக்ஷயகா:। ௰௯௭।௧௫௧
புண்யபந்தாத் ப்ரமுச்யேத। நித்யைநமித்திகாநீஹ। ௰௯௭।௧௫௧
கர்மாண்ய் உக்தாநி யாநி ைவ। ேதஷாம் நிஷ்காமகாரணாத்। ௯௭।௰௧௫
புண்யபந்த: ப்ரஸாம்யதி। அேநகஜந்மஸம்ஸார । ௯௭।௰௧௫
சிதஸ்யாபி த்ருடாத்மந:। கர்மபந்தஸ்ய ைஸதில்ய । ௯௭।௰௧௬
காரணம் சாபரம் ஸ்ருணு। அஹிம்ஸா நாதிமாநித்வம்। ௯௭।௰௧௬

அதம்பித்வம் அமத்ஸரம்। திதிக்ஷா ஸமதர்ஸித்வம்। ௯௭।௰௧௭
ைமத்ர்யாெதௗ தண்டஸம்யம:। க்ருஜுத்வம் இந்த்ரியஜய:। ௯௭।௰௧௭
ெஸௗசம் ஆசார்யபூஜநம்। புண்யஸ்தவாதிபடநம்। ௯௭।௰௧௮
அைபஸுந்யம் அகத்தநம்। விஷயாந் ப்ரதி ைவராக்யம்। ௯௭।௰௧௮
அநஹம்காரம் ஏவ ச। அகாமித்வம் மந:ஸ்ைதர்யம்। ௯௭।௰௧௯
அத்ேராஹ: ஸர்வஜந்துஷு। அவிவாதஸ் ததா மூைடர்। ௯௭।௰௧௯
அமூைட: ப்ரஸ்நஸத்கதா। விவிக்தேதேஸ அபிரதிர்। ௯௭।௰௨
மஹாஜநவிவர்ஜநம்। ஸத்பி: ஸஹாஸ்ய ஸததம்। ௯௭।௰௨
ேயாகாப்யாேஸா மிேதாக்திதா। ஸ்த்ரீபர்த்ேஸாத்ஸவஸம்லாப ।
௯௭।௰௨௧
விவர்ஜநம் அேவக்ஷணம்। பரேயாஷித்விலாஸாநாம்। ௯௭।௰௨௧
காவ்யாலாபவிவர்ஜநம்। கீதவாதிதந்ருத்ேதஷு। ௯௭।௰௨௨
ம்ருதங்ேகஷ்வ் அபேரஷு ச। அஸக்திர் மநேஸா ெமௗநம்। ௯௭।௰௨௨
ஆத்மதத்த்வாவேலாகநம்। தப: ஸம்ேதாஷ: ஸத்ேயஷு। ௯௭।௰௨௩
ஸ்திதிர் ேலாபவிவர்ஜநம்। ததா பரிக்ரேஹா ராஜந்। ௯௭।௰௨௩
மாயாவ்யாஜவிவர்ஜநம்। அஸ்ருங்மாம்ஸாதிபூதத்வாந்। ௯௭।௰௨௪
நிஜேதஹஜுகுப்ஸநம்। ஸர்வாண்ய் ஏதாநி பூதாநி। ௯௭।௰௨௪
விஷ்ணுர் இத்ய் அசலா மதி:। தத்ைரவாேஸஷபூேதேஸ। ௯௭।௰௨௫
பக்திர் அவ்யபிசாரிண।ீ ஏேத குணா மயாக்யாதா। ௯௭।௰௨௫
மேநாநிர்வ்ருதிகாரகா:। ைஸதில்யேஹதவஸ் ைசேத। ௯௭।௰௨௬
கர்மபந்தஸ்ய பூர்திவ। ஏபி: ஸாந்திம் கேத சித்ேத। ௯௭।௰௨௬
த்யாநாக்ருஷ்ட: ஸ்திேதா ஹரி:। ஸமம் நயதி கர்மாணி। ௯௭।௰௨௭

ஸிதமிஸ்ராஸிதாநி ைவ। பூயஸ் ச ஸ்ருணு ஸாஸ்த்ரார்தம்।
௯௭।௰௨௭
ஸம்ேக்ஷபாத் வதேதா மம। யதா ஸம்ப்ராப்யேத முக்திர்। ௯௭।௰௨௮
மநுேஜந்த்ர முமுக்ஷுபி:। நித்யைநமித்திகாநாம் து। ௯௭।௰௨௮
நிஷ்காமஸ்ய ஹி யா க்ரியா। நிஸித்தாநாம் ஸகாமாநாம்। ௯௭।௰௨௯
தைதவாகரணம் ந்ருப। ஸர்ேவஸ்வேர ச ேகாவிந்ேத। ௯௭।௰௨௯
பக்திர் அவ்யபிசாரிண।ீ ப்ரயச்சதி ந்ருணாம் முக்திம்। ௯௭।௰௩
மா ேத பூத் அத்ர ஸம்ஸய:। ஆக்யாதம் ஏதத் அகிலம்। ௯௭।௰௩
யத் ப்ருஷ்ேடா அஸி மயா த்விஜ। ஜாயேத ஸமகாமாநாம்। ௯௮।௰௰௧
ப்ரஸம: கர்மணாம் யதா। கிம்த்வ் அத்ர பவதா ப்ேராக்தா। ௯௮।௰௰௧
ப்ரஸாந்தி: ஸர்வகர்மணாம்। நாத்யந்தநாஸ: ஸாந்தாநாம்। ௯௮।௰௰௨
உத்பேவா பவிதா புந:। நிஜகாரணம் ஆஸாத்ய। ௯௮।௰௰௨
ஸ்ேதாகஸ்யாக்ேநர் யதா த்ருணம்। தத் ஆசŠவ மஹாபாக।
௯௮।௰௰௨
ப்ரஸாதஸுமுேகா மம। ஸம்க்ஷேயா ேயந பவதி। ௯௮।௰௰௩
மூேலாத்வர்ேதந கர்மணாம்। ந கர்மணாம் க்ஷேயா பூப। ௯௮।௰௰௩
ஜந்மநாம் அயுைதர் அபி। கர்மக்ஷயம் க்ருேத ேயாகாத்। ௯௮।௰௰௪
ேயாகாக்நி: க்ஷபேயத் பரம்। தம் ேயாகம் மம விப்ரர்ேஷ। ௯௮।௰௰௪
ப்ரணதஸ்யாபியாசத:। த்வம் ஆசŠவ க்ஷேயா ேயந। ௯௮।௰௰௫
ஜாயேத அகிலகர்மணாம்। ஹிரண்யகர்ேபா பகவாந்। ௯௮।௰௰௫
அநாதிர் முநிபி: புரா। ப்ருஷ்ட: ப்ேராவாச யம் ேயாகம்। ௯௮।௰௰௬
தம் ஸமாேஸந ேம ஸ்ருணு। அநாதிகாலப்ரஸ்ருதா। ௯௮।௰௰௬
யதா வித்யா மஹீபேத। ததா தத்க்ஷயேஹதுத்வாத்। ௯௮।௰௰௭

ேயாேகா வித்யாமேயா அவ்யய:। தம் பரம்பரயா ஸ்ருத்வா। ௯௮।௰௰௭
முநேயா அத்ர தயாலவ:। ப்ரகாஸயந்தி பூதாநாம்। ௯௮।௰௰௮
உபகாரசிகீர்ஷவ:। ேதவா மஹர்ஷேயா ராஜம்ஸ்। ௯௮।௰௰௮
ததா ராஜர்ஷேயா அகிலா:। ஸ்ேரேயா அர்திந: புரா ஜக்மு:। ௯௮।௰௰௯
ஸரணம் கபிலம் கில। ேத தம் ஊசுர் பவாந் நித்யம்। ௯௮।௰௰௯
தயாலு: ஸர்வஜந்துஷு। ேஸா அஸ்மாந் உத்தர ஸம்மக்நாந்। ௯௮।௰௧
இத: ஸம்ஸாரகர்தமாத்। யச் ச்ேரய: ஸர்வவர்ணாநாம்। ௯௮।௰௧
ஸ்த்ரீணாம் அப்ய் உபகாரகம்। யஸ்மாத் பரதரம் நாந்யச்। ௯௮।௰௧௧
ஸ்ேரயஸ் தத் ப்ரூஹி ந: ப்ரேபா। ஆதாவ் அந்ேத ச மத்ேய ச।
௯௮।௰௧௧
ந்ருணாம் யத் உபகாரகம்। அபி கீடபதம்காநாம்। ௯௮।௰௧௨
தந் ந: ஸ்ேரய: பரம் வத। இத்ய் உக்த: கபில: ஸர்ைவர்। ௯௮।௰௧௨
ேதைவர் ேதவர்ஷிபிஸ் ததா। நாஸ்தி ேயாகாத் பரம் ஸ்ேரய:।
௯௮।௰௧௩
கிம்சித் இத்ய் உக்தவாந் புரா। யதா ஜந்மாயுைத: க்ேலஸா:। ௯௮।௰௧௩
ஸ்ைதர்யம் ேசதஸ்ய் உபாகதா:। தச்சாந்தேய ததா ேயாேகா।
௯௮।௰௧௪
பஹுஜந்மார்ஜிேதா பேவத்। ஸ ஏவாப்யஸதாம் ந்ருணாம்। ௯௮।௰௧௪
தீவ்ரஸம்ேவகிேசதஸாம்। ஆஸந்நதாம் ப்ரயாத்ய் ஆஸு। ௯௮।௰௧௫
விஷ்ணு: ஸம்ந்யஸ்தகர்மணாம்। ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஸாம்।
௯௮।௰௧௫
ஸ்த்ரீஸூத்ரஸ்ய ச பாவநம்। ஸாந்தேய கர்மணாம் நாந்யத்।
௯௮।௰௧௬

ேயாகாத் அஸ்தி ஹி முக்தேய। அப்யஸ்தம் ஜந்மபிர் ைநைக:।
௯௮।௰௧௬
ஸுபஜாதிபேவஷு யத்। ேயாகஸ்வரூபம் தத் ேதஷாம்। ௯௮।௰௧௭
ஸ்த்ரீஸூத்ரத்ேவ வ்யவஸ்திதம்। ேயாகாப்யாேஸா ந்ருணாம் ேயஷாம்।
௯௮।௰௧௭
நாஸ்தி ஜந்மாந்தராஹ்ருத:। ேயாகஸ்ய ப்ராப்தேய ேதஷாம்।
௯௮।௰௧௮
ஸூத்ரைவஸ்யாதிக: க்ரம:। ஸ்த்ரீத்வாச் சூத்ரத்வம் அப்ேயதி।
௯௮।௰௧௮
தேதா ைவஸ்யத்வம் ஆப்நுயாத்। ததஸ் ச க்ஷத்ரிேயா விப்ர:।
௯௮।௰௧௯
க்ரியாஹீநஸ் தேதா பேவத்। அநூசாநஸ் ததா யஜ்வ।ீ ௯௮।௰௧௯
கர்மந்யாஸீ தத: பரம்। தேதா ஜ்ஞாநித்வம் அப்ேயத்ய। ௯௮।௰௨
ேயாகீமுக்திம் க்ரமால் லேபத்। ேயஷாம் து ஜாதிமாத்ேரண। ௯௮।௰௨
ேயாகாப்யாஸஸ் திேராஹித:। ஆஸ்ேத தத்ைரவ முச்யந்ேத।
௯௮।௰௨௧
ஜாதிேஹெதௗ க்ஷயம்கேத। அஸத்கர்ம க்ருதம் பூர்வம்। ௯௮।௰௨௧
அஸஜ்ஜாதிப்ரதாயி யத்। தஸ்மிந் ேயாகாக்நிநா தக்ேத। ௯௮।௰௨௨
தஸ்ய ஜாேதர் பலம் குத:। யதா வாேதரித: கக்ஷம்। ௯௮।௰௨௨
தஹத்ய் ஊர்த்வஸிேகா அநல:। ஸர்வகர்மாணி ேயாகாக்நிர்।
௯௮।௰௨௩
பஸ்மஸாத் குருேத ததா। யதா தக்ததுஷம் பஜம்ீ । ௯௮।௰௨௩
அபஜத்வாந் ீ ந ஜாயேத। ேயாகதக்ைதஸ் ததா க்ேலைஸர்। ௯௮।௰௨௪
நாத்மா ஸம்ஜாயேத புந:। அத்ருஷ்டா த்ருஷ்டதத்த்வாநாம்। ௯௮।௰௨௪

ேயாகிநாம் ேயாகவிச்யுதி:। ேயஷாம் பவதி ேயாகித்வம்। ௯௮।௰௨௫
ப்ராப்நுவந்தீஹ ேத புந:। ஸஜ்ஜாதிப்ராபகம் கர்ம। ௯௮।௰௨௫
க்ருதம் ேதந ததாத்மநா। ஜாதிம் ப்ரயாந்தி விப்ராத்யா। ௯௮।௰௨௬
ேயாககர்மாநுரஞ்ஜிதா:। தத்ராப்ய் அேநகஜந்ேமாத்த । ௯௮।௰௨௬
ேயாகாப்யாஸாநுரஞ்ஜிதா:। ேதைநவாப்யாஸேயாேகந। ௯௮।௰௨௭
ஹ்ரியந்ேத தத்த்வவித்யயா। ைஜகீஷவ்ேயா யதா விப்ேரா। ௯௮।௰௨௭
யதா ைசவாஸிதாதய:। ஹிரண்யநாேபா ராஜந்யஸ்। ௯௮।௰௨௮
ததா ைவ ஜநகாதய:। பூர்வாப்யஸ்ேதந ேயாேகந। ௯௮।௰௨௮
துலாதாராதேயா விஸ:। ஸம்ப்ராப்தா: பரமாம் ஸித்திம்। ௯௮।௰௨௯
ஸூத்ரா: ைபலவகாதய:। ைமத்ேரயீஸுலபா கார்கீ। ௯௮।௰௨௯
ஸாண்டிலீ ச தபஸ்விநீ। ஸ்த்ரீத்ேவ ப்ராப்தா: பராம் ஸித்திம்।
௯௮।௰௩
அந்யஜந்மஸமாதித:। தர்மவ்யாதாதேயா அப்ய் அந்ேய। ௯௮।௰௩
பூர்வாப்யாஸாஜ் ஜுகுப்ஸிேத। வர்ணாவரத்ேவ ஸம்ப்ராப்தா:।
௯௮।௰௩௧
ஸம்ஸித்திம் ஸ்ரவணீததா। பூர்வாப்யஸ்தம் ச தத் ேதஷாம்।
௯௮।௰௩௧
ேயாகஜ்ஞாநம் மஹாத்மநாம்। ஸுப்ேதாத்திதப்ரத்யயவத்। ௯௮।௰௩௨
உபேதஸாதிநா விநா। தஸ்மாத் ேயாக: பரம் ஸ்ேரேயா। ௯௮।௰௩௨
விமுக்திபலேதா ஹி ய:। விமுக்ெதௗ ஸுகம் அத்யந்தம்। ௯௮।௰௩௩
ஸம்ேமாஹஸ் த்வ் இதரத் ஸுகம்। ஏதத் ேத ஸர்வம் ஆக்யாதம்।
௯௮।௰௩௩
மயா மநுஜகுஞ்ஜர। ஸ்ேரய: பரதரம் ேயாகாத்। ௯௮।௰௩௪

கிம்சித் அந்யந் ந வித்யேத। கதிதம் ேயாகமாஹாத்ம்யம்। ௯௮।௰௩௪
பவதா முநிஸத்தம। ஸ்வரூபம் து ந ேம ப்ேராக்தம்। ௯௯।௰௰௧
ஸ்ேராதும் இச்சாமி தத் த்ய் அஹம்। த்ைவவித்யம் ந்ருப ேயாகஸ்ய।
௯௯।௰௰௧
பரம் சாபரம் ஏவ ச। தச் ச்ருணுஷ்வ வதாம்ய் ஏஷ। ௯௯।௰௰௨
வாச்யம் ஸுஸ்ரூஷதாம் ஸதாம்। ேயா தத்யாத் பகவஜ்ஜ்ஞாநம்।
௯௯।௰௰௨
குர்யாத் வா தர்மேதஸநாம்। க்ருத்ஸ்நாம் வா ப்ருதிவம்ீ தத்யாந்।
௯௯।௰௰௩
ந தத்துல்யம் கதம்சந। க்ஷயிஷ்ணூந்ய் அபராணஹீ । ௯௯।௰௰௩
தாநாநி மநுஜாதிப। ஏகம் ஏவாக்ஷயம் ஸஸ்தம்। ௯௯।௰௰௪
ஜ்ஞாநதாநம் அநுத்தமம்। தாநாந்ய் ஏகபலாநீஹ। ௯௯।௰௰௪
த்ைரேலாக்ேய தததா ஸதாம்। ஜ்ஞாநம் ப்ரயச்சதா ஸம்யக்।
௯௯।௰௰௫
கிம் ந தத்தம் பேவந் ந்ருப। ஜ்ஞாநாந்ய் அந்யாந்ய் அஸாராணி।
௯௯।௰௰௫
ஸில்பிநீவ நேரஸ்வர। ஏகம் ஏவ பரம் ஜ்ஞாநம்। ௯௯।௰௰௬
யத் ேயாகப்ராப்திகாரகம்। அஹம் வக்தா பவாஞ் ஸ்ேராதா।
௯௯।௰௰௬
வாச்ேயா ேயாேகா விமுக்தித:। ப்ராணிநாம் உபகாராய। ௯௯।௰௰௭
ஸம்பத் ஏஷா குணாதிகா। பேரண ப்ரஹ்மணா ஸார்தம்। ௯௯।௰௰௭
ஏகத்வம் யந் ந்ருபாத்மந:। ஸ ஏவ ேயாேகா விக்யாத:। ௯௯।௰௰௮
கிம் அந்யத் ேயாகலக்ஷணம்। அபரம் ச பரம் ைசவ। ௯௯।௰௰௮

த்ெவௗ ேயாெகௗ ப்ருதிவபேத ீ । தேயா: ஸ்வரூபம் வŠயாமி।
௯௯।௰௰௯
தத் இைஹகமநா: ஸ்ருணு। ஸத்தாமாத்ரம் பரம் ப்ரஹ்ம। ௯௯।௰௰௯
விஷ்ண்வாக்யம் அவிேஸஷணம்। துர்விசிந்த்யம் யத: பூர்வம்।
௯௯।௰௧
தத்ப்ராப்த்யர்தம் அேதாச்யேத। வாதாலீசஞ்சலம் சித்தம்। ௯௯।௰௧
அநாலம்பநம் அஸ்திதி। ஸூŠமத்வாத் ப்ரஹ்மேணா ராஜந்ந்।
௯௯।௰௧௧
அக்ராஹ்ய் அக்ராஹ்யதர்மிண:। ஸம்யக் அப்யஸ்யேதா அஜஸ்ரம்।
௯௯।௰௧௧
உபவ்ரும்ஹிதஸக்திமத்। ஜந்மாந்தரஸைதர் வாபி। ௯௯।௰௧௨
ப்ரஹ்மக்ராஹ்ய் அபிஜாயேத। யத்ய் அந்தராய ேதாேஷண। ௯௯।௰௧௨
நாபகர்ேஷா நராதிப। ேயாகிேநா ேயாகரூடஸ்ய। ௯௯।௰௧௩
தாலாக்ராத் பதநம் யதா। ஜ்ஞாநம் ப்ரயச்சதாம் ஸம்யக்। ௯௯।௰௧௩
கிம் வதது பேவந் ந்ருப। தத் ஆப்ேநாதி பரம் ப்ரஹ்ம। ௰௯௯।௧௫௨
க்ேலேஸந மஹதா ந்ருப। ஜந்மாப்யாஸாந்தேராத்ேதந। ௯௯।௰௧௪
விஜ்ஞாேநந ஸேமதித:। விஷ்ண்வாக்யம் ப்ரஹ்ம துஷ்ப்ராபம்।
௯௯।௰௧௪
விஷயாக்ருஷ்டேசதஸா। மநுஷ்ேயேணதி தத்ப்ராப்தாவ்। ௯௯।௰௧௫
உபாயம் அபரம் ஸ்ருணு। ஸுரூபாம் ப்ரதிமாம் விஷ்ேணா:।
௯௯।௰௧௫
ப்ரஸந்நவதேநக்ஷணாம்। க்ருத்வாத்மந: ப்ரீதிகரீம்। ௯௯।௰௧௬
ஸுவர்ணரஜதாதிபி:। தஸ்யாஸ் ச லக்ஷணம் பூப। ௯௯।௰௧௬

ஸ்ருணுஷ்வ கதேதா மம। யத்த்ரவ்யா யத்ஸ்வரூபா ச। ௯௯।௰௧௭
கர்தவ்யா த்யாநகர்மணி। ஸுவர்ணரூப்யதாம்ைரஸ் து। ௯௯।௰௧௭
ஆரகூடமயம்ீ ததா। ைஸலதாரும்ருதா வாபி। ௯௯।௰௧௮
ேலக்யஜாம் வாபி காரேயத்। கார்யஸ் து விஷ்ணுர் பகவாந்।
௯௯।௰௧௮
ெஸௗம்யரூபஸ் சதுர்புஜ:। ஸலிலாத்மாதேமகாப:। ௯௯।௰௧௯
ஸ்ரீமாஞ் ஸ்ரீவத்ஸபூஷித:। ஆபத்தமகுட: ஸ்ரக்வ।ீ ௯௯।௰௧௯
ஹாரபாரார்பிேதாதர:। ஸ்வேக்ஷண சாருசிபுக:। ௯௯।௰௨
ஸுலலாேடந ஸுப்ருணா। ஸ்ேவாஷ்ேடந ஸுகேபாேலந। ௯௯।௰௨
வதேநந விராஜதா। கண்ேடந ஸுபேலேகந। ௯௯।௰௨௧
வராபரணதாரிணா। நாநாரத்நாநதார்தாப்யாம்। ௯௯।௰௨௧
ஸ்ரவணாப்யாம் அலம்க்ருத:। புஷ்டஸ்லிஷ்டாயதபுஜஸ்। ௯௯।௰௨௨
தநுதாம்ரநகாங்குலி:। மத்ேயந த்ரிவலீபங்க । ௯௯।௰௨௨
பூஷிேதந ச சாருணா। ஸுபாத: ஸூருயுகல:। ௯௯।௰௨௩
ஸுகடீகுல்பஜாநுக:। வாமபார்ஸ்ேவ கதாேதவ।ீ ௯௯।௰௨௩
சக்ரம் ேதவஸ்ய தக்ஷிேண। ஸங்ேகா வாமகேர ேதேயா। ௯௯।௰௨௪
தக்ஷிேண பத்ம ஸுப்ரபம்। ஊர்த்வத்ருஷ்டிம் அேதாத்ருஷ்டிம்।
௯௯।௰௨௪
திர்யக்த்ருஷ்டிம் ந காரேயத்। நிமீலிதாேக்ஷா பகவாந்। ௯௯।௰௨௫
ந ப்ரஸஸ்ேதா ஜநார்தந:। ெஸௗம்யா து த்ருஷ்டி: கர்தவ்யா।
௯௯।௰௨௫
கிம்சித் ப்ரஹஸிேதவ ச। கார்யஸ் சரணவிந்யாஸ:। ௯௯।௰௨௫
ஸர்வத: ஸுப்ரதிஷ்டித:। சரணாந்தரஸம்ஸ்தா ச। ௯௯।௰௨௬

பிப்ரதீரூபம் உத்தமம்। கார்யா வஸும்தரா ேதவ।ீ ௯௯।௰௨௬
தத்பாததலதாரிண।ீ யாத்ருக்விதா வா மநஸ:। ௯௯।௰௨௬
ஸ்ைதர்யலம்ேபாபபாதிகா। ந்ருஸிம்ஹவாமநாதீநாம்। ௯௯।௰௨௭
தாத்ருஸம்ீ காரேயத் புத:। ப்ரஹ்ம தஸ்யாம் ஸமாேராப்ய। ௯௯।௰௨௭
மநஸா தந்மேயா பேவத்। தாம் ஆர்சேயத் தாம் ப்ரணேமத்। ௯௯।௰௨௮
தாம் ஸ்மேரத் தாம் விசிந்தேயத்। தாம் அர்சயம்ஸ் தாம் ப்ரணமம்ஸ்।
௯௯।௰௨௮
தாம் ஸ்மரம்ஸ் தாம் ச சிந்தயந்। விஸத்ய் அபாஸ்தேதாஷஸ் து।
௯௯।௰௨௯
தாம் ஏவ ப்ரஹ்மரூபிணம்ீ । ஸம்கல்பநக்ரியாரூட:। ௯௯।௰௨௯
ஸ்வரூேபண ந்ருபாத்மந:। குர்வதீ பாவநாம் தத்ர। ௯௯।௰௩
தத்பாேவாத்பத்திகாரணாத்। நாந்யத்ர மநஸாேநயா। ௯௯।௰௩
புத்திர் ஈஷத் அபி க்வசித்। யைமஸ் ச நியைமஸ் ைசவ। ௯௯।௰௩
பூதாத்மா ப்ருதிவஸ்வர ீ । மூர்திம் பகவத: ஸம்யக்। ௯௯।௰௩௧
பூஜேயத் தந்மய: ஸதா। யமாம்ஸ் ச நியமாம்ஸ் ைசவ। ௯௯।௰௩௧
ஸ்ேராதும் இச்சாமி பார்கவ। ையர் தூதகல்மேஷா ேயாகீ। ௧௰௰।௰௰௧
முக்திபாக் உபஜாயேத। அஹிம்ஸா ஸத்யம் அஸ்ேதயம்। ௧௰௰।௰௰௧
ப்ரஹ்மசர்யாபரிக்ரெஹௗ। யமாஸ் தைவேத கதிதா। ௧௰௰।௰௰௨
நியமாந் அபி ேம ஸ்ருணு। ஸம்ேதாஷெஸௗசஸ்வாத்யாயாஸ்।
௧௰௰।௰௰௨
தபஸ் ேசஸ்வரபாவநா। நியமா: ெகௗரவஸ்ேரஷ்ட। ௧௰௰।௰௰௩
ேயாகஸம்ஸித்திேஹதவ:। ஏபிர் மூலகுைண: ஸத்பிர்। ௧௰௰।௰௰௩
விஷ்ேணார் பக்திமதஸ் ததா। ஸ்ரத்ததாநஸ்ய சாந்யாநி। ௧௰௰।௰௰௪

ேயாகாங்காநி நிேபாத ேம। மத்யமப்ராணம் அசலம்। ௧௰௰।௰௰௪
ஸுகதாயி ஸுபம் ஸுசி। ேயாகஸம்ஸித்தேய பூப। ௧௰௰।௰௰௫
ேயாகிநாம் ஆஸநம் ஸ்ம்ருதம்। ப்ராணாயாமஸ் த்ரிதா வாேயா:।
௧௰௰।௰௰௫
ப்ராணஸ்ய ஹ்ருதி தாரணம்। கும்பேரசகபூராக்யாஸ்। ௧௰௰।௰௰௬
தஸ்ய ேபதாஸ் த்ரேயா ந்ருப। ஏேத நிேபாத மாத்ராஸ் து।
௧௰௰।௰௰௬
நாலம்பநகுணாந்விதா:। ஸாலம்பநஸ் சதுர்ேதா அந்ேயா। ௧௰௰।௰௰௭
பாஹ்யாந்தர்விஷய: ஸ்ம்ருத:। இந்த்ரியாணாம் ஸ்வவிஷயாத்।
௧௰௰।௰௰௭
புத்தி: ப்ரத்ேயகஸஸ் து யத்। கேராத்ய் ஆஹரணம் ஜ்ேஞய:।
௧௰௰।௰௰௮
ப்ரத்யாஹார: ஸ பண்டிைத:। ஸுேப ஹ்ய் ஏகத்ர விஷேய।
௧௰௰।௰௰௮
ேசதேஸா யச் ச தாரணம்। நிஸ்சலத்வாத் து ஸா ஸத்பிர்।
௧௰௰।௰௰௯
தாரேணத்ய் அபிதீயேத। ெபௗந:புந்ேயந தத்ைரவ। ௧௰௰।௰௰௯
விஷேய ைஸவ தாரணா। த்யாநாக்யா லபேத ராஜந்। ௧௰௰।௰௧
ஸமாதிம் அபி ேம ஸ்ருணு। அர்தமாத்ரம் ச யத் க்ராஹ்ேய। ௧௰௰।௰௧
சித்தம் ஆதாய பார்திவ। அர்தஸ்வரூபவத் பாதி। ௧௰௰।௰௧௧
ஸமாதி: ேஸா அபிதீயேத। கதிதாநி தைவதாநி। ௧௰௰।௰௧௧
ேயாகாங்காநி க்ருைதஸ் து ைய:। உத்கர்ேஷா ஜாயேத வ்யஸ்ைத:।
௧௰௰।௰௧௨

ஸமஸ்ைதர் ேஹயஸம்க்ஷய:। ேயாகாங்காந்ய் அங்கபூதாநி।
௧௰௰।௰௧௨
த்யாநஸ்ையதாந்ய் அேஸஷத:। த்யாநம் அப்ய் அவநீபால। ௧௰௰।௰௧௩
ேயாகஸ்யாங்கத்வம் அர்சதி। த்யாநம் ஏகவ்ரதாநாம் து। ௧௰௰।௰௧௩
குஸலாகுஸேலஷு தத்। அர்ேதஷ்வ் ஆஸக்திம் அப்ேயதி। ௧௰௰।௰௧௪
ஸர்வைதவ நேரஸ்வர। ஸுபாவ்யாவர்திதம் த்யாநம்। ௧௰௰।௰௧௪
அவிேவகஸ்ய ஜாயேத। ஸம்ஸாரது:கதம் ராஜந்ந்। ௧௰௰।௰௧௫
அஸுபாலம்பி தத் யத:। தத் ஏவாக்ருஷ்ய துஷ்ேடப்ேயா। ௧௰௰।௰௧௫
விஷேயப்ய: ஸுபாஸுபம்। ஸர்வஸம்ஸாரகாந்தார । ௧௰௰।௰௧௬
பாரம் அப்ேயதி மாநவ:। து:கதாகப்ரஸமேந। ௧௰௰।௰௧௬
யா சிந்தாஹர்நிஸம் ந்ருணாம்। தத்த்யாநம் அவிஸுத்தார்தம்।
௧௰௰।௰௧௭
ஸுகதாநாம் அபாலேந। கதம் ஸம்ஸாரபந்ேதா அயம்। ௧௰௰।௰௧௭
அஸ்மாந் முக்தி: கதம் த்வ் இதி। மேநாவ்ருத்திர் மநுஷ்யாணாம்।
௧௰௰।௰௧௮
த்யாநம் ஏதச் சுபம் த்விதா। ஸுத்தம் அப்ய் ஏதத் அகிலம்। ௧௰௰।௰௧௮
ேலாபகார்யதயாநயா। ஸுகாபிலாேஷா யந்முக்ெதௗ। ௧௰௰।௰௧௯
பந்துது:காதிபடநாத் ீ । அவாஞ்சிதபலம் ேலாபம்। ௧௰௰।௰௧௯
அேலாபாம்ஸவிவர்ஜிதம்। ஸுபாஸுபபலம் த்யாநம்। ௧௰௰।௰௨
அரக்தம் த்விஷ்டம் இஷ்யேத। த்ருஷ்டாநுமாநாகமிகம்। ௧௰௰।௰௨
த்யாநஸ்யாலம்பநம் த்ரிதா। ந ஹி நிர்விஷயம் த்யாநம்। ௧௰௰।௰௨௧
மூடவ்ருத்திர் இேவஷ்யேத। ப்ராக் ஸ்தூேலஷு பதார்ேதஷு।
௧௰௰।௰௨௧

தத: ஸூŠேமஷு பண்டித:। த்யாநம் குர்வதீ தத்பஸ்சாத்। ௧௰௰।௰௨௨
பரமாெணௗ மஹீபேத। த்யாநாப்யாஸபரஸ்ையவம்। ௧௰௰।௰௨௨
ேஹயாலம்பநபாதேந। தச்சாந்தேய தத்விபக்ஷ । ௧௰௰।௰௨௩
பாவநாம் ஏவ பாவேயத்। தச்சித்தஸ் தந்மேயா ஜ்ஞாநீ। ௧௰௰।௰௨௩
பவத்ய் அஸ்மாந் ந ேதாஷவத்। குர்வதாலம்பநம் ீ காேல। ௧௰௰।௰௨௪
கஸ்மிம்ஸ்சித் அபி பார்திவ। ஆப்ரஹ்மஸ்தம்பபர்யந்த । ௧௰௰।௰௨௪
ஜகதந்தர்வ்யவஸ்திதா:। ப்ராணிந: கர்மஜநித । ௧௰௰।௰௨௫
ஸம்ஸ்காரவஸவர்திந:। யதஸ் தேதா ந ேத த்யாேந। ௧௰௰।௰௨௫
த்யாநிநாம் உபகாரகா:। அவித்யாந்தர்கதா: ஸர்ேவ। ௧௰௰।௰௨௬
ேத ஹி ஸம்ஸாரேகாசரா:। பஸ்சாத் உத்பூதேபாதாஸ் ச। ௧௰௰।௰௨௬
த்யாதா ைநேவாபகாரகா:। ைநஸர்கிேகா ந ைவ ேபாதஸ்। ௧௰௰।௰௨௭
ேதஷாம் அப்ய் அந்யேதா யத:। தஸ்மாத் தத் அமலம் ப்ரஹ்ம।
௧௰௰।௰௨௭
நிஸர்காத் ஏவ ேபாதவத்। த்ேயயம் த்யாநவிதாம் ஸம்யக்। ௧௰௰।௰௨௮
யத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। ந தத் யஜ்ைஞர் ந தாேநந। ௧௰௰।௰௨௮
ந தேபாபிர் ந தத் வ்ரைத:। பஸ்யந்த்ய் ஏகாக்ரமநேஸா। ௧௰௰।௰௨௯
த்யாேநைநவ ஸநாதநம்। தச் ச விஷ்ேணா: பரம் ரூபம்। ௧௰௰।௰௨௯
அநிர்ேதஸ்யம் அஜம் ஸ்திரம்। யத: ப்ரவர்தேத ஸர்வம்। ௧௰௰।௰௩
லயம் அப்ேயதி யத்ர ச। அநித்ரம் அஜம் அஸ்வப்நம்। ௧௰௰।௰௩
அரூபாநாம ஸாஸ்வதம்। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௧௰௰।௰௩௧
ஜ்ஞாநத்ருஸ்யம் ஸநாதநம்। நிர்தூதபுண்யபாபா ேய। ௧௰௰।௰௩௧
ேத விஸந்த்ய் ஏவம் ஈஸ்வரம்। தச் ச ஸர்வகதம் ப்ரஹ்ம।
௧௰௰।௧௫௩

விஷ்ணு: ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வர:। பரமாத்மா பர: ப்ேராக்த:। ௧௰௰।௰௩௨
ஸர்வகாரணகாரணம்। அநந்தஸக்திம் ஈேஸஸம்। ௧௰௰।௰௩௨
ஸ்வப்ரதிஷ்டம் அேநாபமம்। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௧௰௰।௰௩௩
பகவந்தம் ஸநாதநம்। யத்ர ஸர்வம் யத: ஸர்வம்। ௧௰௰।௰௩௩
ய: ஸர்வம் ஸர்வதஸ் ச ய:। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௧௰௰।௰௩௪
பகவந்தம் ஸநாதநம்। ஸர்காதிகாரணம் யஸ்ய। ௧௰௰।௰௩௪
ஸ்வபாவாத் ஏவ ஸக்தய:। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி। ௧௰௰।௰௩௫
பகவந்தம் ஸநாதநம்। நிர்தூதபுண்யபாபா யம்। ௧௰௰।௰௩௫
விஸந்த்ய் அவ்யயம் ஈஸ்வரம்। ேயாகிநஸ் தம் ப்ரபஸ்யந்தி।
௧௰௰।௰௩௬
பகவந்தம் ஸநாதநம்। தத்ர ேயாகவத: ஸம்யக்। ௧௰௰।௰௩௬
புருஷஸ்ய நேரஸ்வர। யத் உக்தம் லக்ஷணம் தந் ேம। ௧௰௰।௰௩௭
கதத: ஸ்ேராதும் அர்ஹஸி। ப்ரஹ்மண்ய் ஏவ ஸ்திதம் சித்தம்।
௧௰௰।௰௩௭
ஸர்வத: ஸம்நிவர்திதம்। நாந்யாலம்பநஸாேபக்ஷம்। ௧௰௰।௰௩௮
ேயாகிந: ஸித்திகாரகம்। ஸம்ஸ்தாநம் அவிகாேரண। ௧௰௰।௰௩௮
ேசதேஸா ப்ரஹ்மஸம்ஸ்திெதௗ। நிவாத இவ தீபஸ்ய। ௧௰௰।௰௩௯
ேயாகிந: ஸித்திலக்ஷணம்। ஏவம் ஏகாக்ரசித்தஸ்ய। ௧௰௰।௰௩௯
புண்யாபுண்யம் அேஸஷத:। ப்ரயாதி ஸம்க்ஷயம் க்ருேத। ௧௰௰।௰௪
ேதஹாரம்பகேர ந்ருப। ேதஹாரம்பகரஸ்யாபி। ௧௰௰।௰௪
கர்மண: ஸம்க்ஷயாவஹ:। ேயா ேயாக: ப்ருதிவபாலீ । ௧௰௰।௰௪௧
ஸ்ருணு தஸ்யாபி லக்ஷணம்। யத் தத் ப்ரஹ்ம பரம் ப்ேராக்தம்।
௧௰௰।௰௪௧

விஷ்ண்வாக்யம் அஜம் அவ்யயம்। ேசதஸ: ப்ரலயஸ் தத்ர। ௧௰௰।௰௪௨
ேயாக இத்ய் அபிதீயேத। ேயாகேஸவாநிேராேதந। ௧௰௰।௰௪௨
ப்ரலீேந தத்ர ேசதஸி। புருஷ: காரநாபாவாத்। ௧௰௰।௰௪௩
ேபதம் ைநவாநுபஸ்யதி। பராத்மேநார் மநுஷ்ேயந்த்ர। ௧௰௰।௰௪௩
விபாேகா ஜ்ஞாநகல்பித:। க்ஷேய தஸ்யாத்மபரேயார்। ௧௰௰।௰௪௪
விபாகாபாக ஏவ ஹி। பரமாத்மாத்மேநார் ேயா அயம்। ௧௰௰।௰௪௪
அவிபாக: பரம்தப। ஸ ஏவ பரேமா ேயாக:। ௧௰௰।௰௪௫
ஸமாஸாத் கதிதஸ் தவ। யதா கமண்டெலௗ பிந்ேந। ௧௰௰।௰௪௫
தத்ேதாயம் ஸலிேல கதம்। வ்ரஜத்ய் ஐக்யம் தைதைவதத்।
௧௰௰।௰௪௬
உபயம் காரணக்ஷயாத்। யதாக்நிர் அக்ெநௗ ஸம்க்ஷிப்த:। ௧௰௰।௰௪௬
ஸமாநத்வம் அநுவ்ரேஜத்। ததாக்யஸ் தந்மேயா பூத்வா। ௧௰௰।௰௪௭
க்ருஹ்யேத ந விேஸஷத:। ஏவம் ப்ரஹ்மாத்மேநார் ேயாகாத்।
௧௰௰।௰௪௭
அகத்வம் உபபந்நேயா:। ந ேபத: கலஸாகாஸ । ௧௰௰।௰௪௮
நபேஸார் இவ ஜாயேத। ப்ரக்ஷீணாேஸஷகர்மா து। ௧௰௰।௰௪௮
யதா ப்ரஹ்மமய: புமாந்। ததா ஸ்வரூபம் அஸ்ேயாக்ேதர்। ௧௰௰।௰௪௯
ேகாசேர ேநாபபத்யேத। கடத்வம்ேஸ கடாகாஸம்। ௧௰௰।௰௪௯
ந பிந்நம் நபேஸா யதா। ப்ரஹ்மணா ேஹயவித்வம்ேஸ। ௧௰௰।௰௫
விஷ்ண்வாக்ேயந புமாம்ஸ் ததா। பிந்ேந த்ருெதௗ யதா வாயுர்।
௧௰௰।௰௫
ைநவாந்ய: ஸஹ வாயுநா। க்ஷணபுண்யாகபந்தஸ் ீ து। ௧௰௰।௰௫௧
ததாத்மா ப்ரஹ்மணா ஸஹ। தத: ஸமஸ்தகல்யாண । ௧௰௰।௰௫௧

ஸமஸ்தஸுகஸம்பதாம்। ஆஹ்லாதம் அந்யம் அதுலம்। ௧௰௰।௰௫௨
கம் அப்ய் ஆப்ேநாதி ஸாஸ்வதம்। ப்ரஹ்மஸ்வரூபஸ்ய ததா ஹ்ய்।
௧௰௰।௰௫௨
ஆத்மேநா நித்யைதவ ஸ:। வ்யுத்தாநகாேல ராேஜந்த்ர। ௧௰௰।௰௫௩
ஆஸ்ேத ேஹயதிேராஹித:। ஆதர்ஸஸ்ய மலாபாவாத்। ௧௰௰।௰௫௩
ைவமல்யம் காஸேத யதா। ஜ்ஞாநாக்நிதக்தேஹயஸ்ய। ௧௰௰।௰௫௪
ேஸா அஹ்லாேதா ஹ்ய் ஆத்மநஸ் ததா। யதா ந க்ரியேத ஜ்ேயாத்ஸ்நா।
௧௰௰।௰௫௪
மலப்ரக்ஷாலநாதிநா। ேதாஷப்ரஹாணம் ந ஜ்ஞாநம்। ௧௰௰।௰௫௫
ஆத்மந: க்ரியேத ததா। யேதாதுபாநகரணாத்। ௧௰௰।௰௫௫
க்ரியேத ந ஜலாம்பரம்। ஸைதவ நீயேத வ்யக்திம்। ௧௰௰।௰௫௬
அஸத: ஸம்பவ: குத:। யதா ேஹயகணத்வம்ஸாத்। ௧௰௰।௰௫௬
அவேபாதாதேயா குணா:। ப்ரகாஸ்யந்ேத ந ஜந்யந்ேத। ௧௰௰।௰௫௭
நித்யா ஏவாத்மேநா ஹிேத। ஜ்ஞாநைவராக்யம் ஐஸ்வர்யம்।
௧௰௰।௰௫௭
தர்மஸ் ச மநுேஜஸ்வர। ஆத்மேநா ப்ரஹ்மபூதஸ்ய। ௧௰௰।௰௫௮
நித்யம் ஏவ சதுஷ்டயம்। ஏதத் அத்ைவதம் ஆக்யாதம்। ௧௰௰।௰௫௮
ஏஷ ேயாகஸ் தேவாதித:। அயம் விஷ்ணுர் இதம் ப்ரஹ்ம।
௧௰௰।௰௫௯
தைததத் ஸத்யம் உத்தமம்। புநஸ் ச ஸ்ரூயதாம் ஏஷ। ௧௰௰।௰௫௯
ஸம்ேக்ஷபாத் கதேதா மம। நாநாத்ைவகத்வவிஜ்ஞாந । ௧௰௰।௰௬
ஸ்வரூபம் அவநீபேத। ஆத்மா ேக்ஷத்ரஜ்ஞஸம்ஜ்ேஞா அயம்।
௧௰௰।௰௬

ஸம்யுக்த: ப்ராக்ருைதர் குைண:। ைதர் ஏவ விகைத: ஸுத்த:।
௧௰௰।௰௬௧
பரமாத்மா நிகத்யேத। த்ேயயம் ப்ரஹ்ம புமாந் த்யாதா। ௧௰௰।௰௬௧
உபாேயா த்யாநஸம்ஜ்ஞித:। யஸ் த்வ் ஏதத் கரேணஷ்வ் ஆஸ்ேத।
௧௰௰।௰௬௨
தத்வர்ேக கா விபாகதா। ஸம்ேக்ஷபாத் அபி பூபால। ௧௰௰।௰௬௨
ஸம்ேக்ஷபந் அபரம் ஸ்ருணு। புத்ராய யத் பிதா ப்ரூயாத்। ௧௰௰।௰௬௩
ஸ்வஸிஷ்யாயாதவா குரு:। ந வாஸுேதவாத் பரம் அஸ்தி கிம்சிந்।
௧௰௰।௰௬௩
ந வாஸுேதவாத் கதிதம் பரம் ச। ஸத்யம் பரம் வாஸுேதேவா அமிதாத்மா।
௧௰௰।௰௬௪
நேமா நேமா வாஸுேதவாய நித்யம்। தஸ்மாத் தம் ஆராதய சிந்தேயஸம்।
௧௰௰।௰௬௪
அப்யர்சயாநந்தம் அதந்த்ரிதாத்மா। ஸம்ஸாரபாரம் பரம் ஈப்ஸமாைநர்।
௧௰௰।௰௬௫
ஆராதநீேயா ஹரிர் ஏக ஏவ। ஆராதிேதா அர்தாந் தநகாங்க்ஷகாநாம்।
௧௰௰।௰௬௫
தர்மார்திநாம் தர்மம் அேஸஷதர்மீ। ததாதி காமாம்ஸ் ச மேநாநிவிஷ்டாந்।
௧௰௰।௰௬௬
ேமாக்ஷார்திநாம் முக்தித ஏவ விஷ்ணு:। மைமதத் கதிதம் ஸம்யக்।
௧௰௰।௰௬௬
ஆத்மவித்யாஸ்ரிதம் முேந। யத் த்வ் அந்யச் ச்ேராதும் இச்சாமி।
௧௰௧।௰௰௧
தத் ப்ரஸந்ேநா வதஸ்வ ேம। ேயயம் முக்திர் பகவதா। ௧௰௧।௰௰௧

ப்ேராக்தா வர்ணக்ரமாந் மம। தத்ேரச்சாமி முேந ஸ்ேராதும்।
௧௰௧।௰௰௨
வர்ணாத் வர்ேணாத்தேராச்ச்ரயம்। ஸூத்ேரா ைவஸ்யத்வம் அப்ேயதி।
௧௰௧।௰௰௨
கதம் ைவஸ்யஸ் ச பார்கவ। க்ஷத்ரியத்வம் த்விஜஸ்ேரஷ்ட।
௧௰௧।௰௰௩
ப்ராஹ்மணத்வம் கதம் தத:। விப்ரத்வாந் முக்திேயாக்யத்வம்।
௧௰௧।௰௰௩
யதா யாதி மஹாமுேந। தத் அஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி। ௧௰௧।௰௰௪
த்வத்ேதா பார்கவநந்தந। த்வத்யுக்ேதா அயம் அநுப்ரஸ்ந:। ௧௰௧।௰௰௪
குருவர்ய ஸ்ருணுஷ்வ தம்। மேயாச்யமாநம் அகிலம்। ௧௰௧।௰௰௫
வர்ணாநாம் உபகாரகம்। ஸூத்ரதர்மாந் அேஸேஷண। ௧௰௧।௰௰௫
குர்வஞ் ஸூத்ேரா யதாவிதி। ைவஸ்யத்வம் ஏதி ைவஸ்யஸ் ச।
௧௰௧।௰௰௬
க்ஷத்ரியத்வம் ஸ்வகர்மக்ருத்। விப்ரத்வம் க்ஷத்ரிய: ஸம்யக்।
௧௰௧।௰௰௬
த்விஜதர்மபேரா ந்ருப। விப்ரஸ் ச முக்திலாேபந। ௧௰௧।௰௰௭
யுஜ்யேத ஸத்க்ரியாபர:। ஸர்ேவஷாம் ஏவ வர்ணாநாம்। ௧௰௧।௰௰௭
ஸ்வதர்மம் அநுவர்ததாம்। ஸேதாச்ச்ரிதிர் ந்யூநக்ருேதா। ௧௰௧।௰௰௮
ஹாநிஸ் ேசாத்க்ருஷ்டகர்மண:। ேதஷாம் ச ப்ராஹ்மணாதீநாம்।
௧௰௧।௰௰௮
வர்ணதர்மாந் அநுக்ரமாத்। ஸமுச்ச்ரிதிப்ரதாந் ராஜந்। ௧௰௧।௰௰௯
கதேதா ேம நிஸாமய। அநஸூயா தயா க்ஷாந்தி:। ௧௰௧।௰௰௯

ெஸௗசம் மங்கலம் அஸ்ப்ருஹா। அகார்பண்யம் அநாயாஸஸ்।
௧௰௧।௰௧
ததாந்ய: ஸார்வவர்ணிக:। அஷ்டாவ் ஏேத குணா: பும்ஸாம்। ௧௰௧।௰௧
பரத்ேரஹ ச பூதேய। பவந்தி குருஸார்தூல। ௧௰௧।௰௧௧
ப்ருதக்தர்மாம்ஸ் ச ேம ஸ்ருணு। யஜ்ஞாத்யயநதாநாநி। ௧௰௧।௰௧௧
ப்ரஹ்மக்ஷத்ரவிஸாம் ந்ருப। ஸாதாரணாநி ேதஷாம் து। ௧௰௧।௰௧௨
ஜவிகாகர்ம ீ கத்யேத। யாஜநாத்யாபைநர் விப்ரஸ்। ௧௰௧।௰௧௨
ததா ஸஸ்தப்ரதிக்ரைஹ:। ப்ருத்யாதிபரணம் குர்யாத்। ௧௰௧।௰௧௩
யஜ்ஞாம்ஸ் ச விபேவ ஸதி। ப்ருத்யாதிபரேண நாலம்। ௧௰௧।௰௧௩
ஸ்வவ்ருத்த்யா ஹி யதா த்விஜ:। ததா ஜேவத் ீ ஸமாலம்ப்ய।
௧௰௧।௰௧௪
வ்ருத்திம் க்ஷத்ரியைவஸ்யேயா:। ஸம்த்யேஜத ஸமஸ்தாம்ஸ் தாந்।
௧௰௧।௰௧௪
ந குர்யாத் வ்ருத்திஸம்கரம்। ஆபத்காேல அபி விப்ரஸ்ய। ௧௰௧।௰௧௫
ஸூத்ரகர்ம ந ஸஸ்யேத। ப்ரஜாநாம் பாலநம் ஸம்யக்। ௧௰௧।௰௧௫
விதி: ப்ரதமகல்பித:। ராஜந்யஸ்ய மஹீபால। ௧௰௧।௰௧௬
ஸஸ்த்ராஜேவந ீ வா ப்ருதி:। ததுத்பந்ைநர் தைந: குர்யாத்। ௧௰௧।௰௧௬
ஸமஸ்தா: க்ஷத்ரியக்ரியா:। தஸ்யாப்ய் ஆபதி ைவஸ்யஸ்ய।
௧௰௧।௰௧௭
யா வ்ருத்தி: ஸா விதீயேத। வாணிஜ்யம் ைவஸ்யஜாதஸ்ய।
௧௰௧।௰௧௭
பஸூநாம் பாலநம் க்ருஷி:। தத்யாத் யேஜச் ச விதிவத்। ௧௰௧।௰௧௮
ததுத்பந்நதேநந ஸ:। த்விஜாதிஜநஸுஸ்ரூஷாம்। ௧௰௧।௰௧௮

க்ரயவிக்ரயைஜர் தைந:। ஸூத்ேரா யேஜத் பாகயஜ்ைஞர்। ௧௰௧।௰௧௯
தத்யாத் இஷ்டாநி சார்திநாம்। தஸ்ைம ஸுஸ்ரூஷேவ ேதயம்।
௧௰௧।௰௧௯
ஜர்ணவஸ்த்ரம் ீ உபாநெஹௗ। சத்த்ராதிகம் ததா குர்யாத்। ௧௰௧।௰௨
ஸம்யக்தர்ேமாபபாதநம்। சதுர்ணாம் அபி வர்ணாநாம்। ௧௰௧।௰௨
தர்மஸ் ேத கதிேதா மயா। ஸ்ருணுஷ்வ ச மஹீபால। ௧௰௧।௰௨௧
தர்மம் ஆஸ்ரமிணாம் அத:। க்ருேதாபநயந: பூர்வம்। ௧௰௧।௰௨௧
ப்ரஹ்மசாரீ குேரார் க்ருேஹ। குருஸுஸ்ரூஷணம் குர்யாத்।
௧௰௧।௰௨௨
ைபக்ஷாந்நக்ருதேபாஜந:। நிேவத்ய குரேவ ைபக்ஷம்। ௧௰௧।௰௨௨
அத்தவ்யம் ததநுஜ்ஞயா। குேரார் புக்தவத: பஸ்சாந்। ௧௰௧।௰௨௩
நாதிஸ்வாதுமுதாவதா। வஹ்நிஸுஸ்ரூஷணம் க்ருயாத்। ௧௰௧।௰௨௩
ேவதாஹரணம் ஏவ ச। குேரார் அர்ேத ஸதா ேதாயம்। ௧௰௧।௰௨௪
ஸமிதாஹரணம் ததா। புஷ்பாதீநாம் ச குர்வதீ। ௧௰௧।௰௨௪
ஸுப்ேத தஸ்மிஞ் ஸயதீ ச। ஸயேந ச ஸமுத்திஷ்ேடத்। ௧௰௧।௰௨௫
தம் வ்ரஜந்தம் அநுவ்ரேஜத்। ஆஹூதஸ் ச பேடத் ேதந। ௧௰௧।௰௨௫
தந்மநா நாந்யேதாமுக:। வ்ரதாநி சரதா ஸம்யக்। ௧௰௧।௰௨௬
க்ராஹ்ேயா ேவேதா யதாத்மநா। தண்டவத்ப்லவநம் ஸ்நாேந।
௧௰௧।௰௨௬
ஸஸ்தம் நாஸ்யாங்கேஸாதநம்। அதீத்ய ேவதாந் ேவெதௗ வா।
௧௰௧।௰௨௬
ேவதம் வாபி யதாக்ரமம்। அவிப்லுதப்ரஹ்மசர்ேயா। ௧௰௧।௰௨௭

க்ருஹஸ்தாஸ்ரமம் ஆவேஸத்। யேதஷ்டாம் தக்ஷிணாம் தத்த்வா।
௧௰௧।௰௨௭
குரேவ குருநந்தந। தேதா அநுஜ்ஞாம் ஸமாஸாத்ய। ௧௰௧।௰௨௮
க்ருஹஸ்தாஸ்ரமம் ஆவேஸத்। ேதைநவாந்தம் வ்ரேஜத் ப்ராஜ்ஞஸ்।
௧௰௧।௰௨௮
தச்சுஸ்ரூஷணதத்பர:। வாநப்ரஸ்தாஸ்ரமம் தஸ்மாச்। ௧௰௧।௰௨௯
சதுர்தம் வாபி ஸம்ஸ்ரேயத்। யதாக்ரமம் வா குர்வதீ। ௧௰௧।௰௨௯
விதிவத் தாரஸம்க்ரஹம்। ததஸ் த்வ் அேராகிகுலஜாம்। ௧௰௧।௰௨௯
துல்யாம் பத்நீம் ஸமுத்வேஹத்। க்ருஹஸ்தாஸ்ரமவ்ருத்த்யர்தம்।
௧௰௧।௰௩
அவ்யங்காம் விதிநா ந்ருப। ஆக்யாதவர்ணதர்ேமண। ௧௰௧।௰௩
தநம் லப்த்வா மஹீபேத। குர்வதீ ஸ்ரத்தயா யுக்ேதா। ௧௰௧।௰௩௧
நித்யைநமித்திகீ: க்ரியா:। அப்யாகதாதிதீந் பந்தூந்। ௧௰௧।௰௩௧
ப்ருத்யாதீந் ஆதுராம்ஸ் ததா। ேதாஷேயச் சக்திேதா அந்ேநந।
௧௰௧।௰௩௨
வயாம்ஸ்ய் அந்த்யபஸூந் அபி। க்ருதாவ் உபகமஸ் ைசவ। ௧௰௧।௰௩௨
க்ருஹஸ்தஸ்யாபி ஸப்தித:। தர்ேமா தர்மப்ருதாம் ஸ்ேரஷ்ட।
௧௰௧।௰௩௩
யஜ்ேஞாச்சிஷ்டம் ச ேபாஜநம்। ஹவ்ேயந ப்ரீணேயத் ேதவாந்।
௧௰௧।௰௩௩
பித்ருந் கவ்ேயந ஸக்தித:। மநுஷ்யாந் அந்நபாேநந। ௧௰௧।௰௩௪
ஸ்வாத்யாேயந ர்ஷிதர்பணம்। குர்யாச் ச ப்ரீணநம் நித்யம்। ௧௰௧।௰௩௪
பூதாநாம் பலிகர்மணா। ப்ரஜாபதிம் ஸுேதாத்பத்த்யா। ௧௰௧।௰௩௫
ஹார்ேதந ஸகலம் ஜநம்। ஸுேபந கர்மணாத்மாநம்। ௧௰௧।௰௩௫

உபேதேஸந சாத்மஜாந்। அநுஜவிஜநம் ீ வ்ருத்யா। ௧௰௧।௰௩௬
க்ருஹஸ்தஸ் ேதாஷேயத் ஸதா। தைதவாபரமாேநப்ய:। ௧௰௧।௰௩௬
ப்ரேதயம் க்ருஹேமதிநா। அந்நம் பிக்ஷார்திேநா ேய ச। ௧௰௧।௰௩௭
பரிவ்ராட்ப்ரஹ்மசாரிண:। ஏவம் க்ருஹாஸ்ரேம ேதவா:। ௧௰௧।௰௩௭
பிதேரா முநயஸ் ததா। ஸர்வகாமாந் ப்ரயச்சந்தி। ௧௰௧।௰௩௮
மநுஷ்யாஸ் ச ஸுபூஜிதா:। க்ருஹஸ்தஸ் து யதா பஸ்ேயத்।
௧௰௧।௰௩௮
வலீபலிதம் ஆத்மந:। அபத்யஸ்ய ததாபத்யம்। ௧௰௧।௰௩௯
ததாரண்யம் ஸமாஸ்ரேயத்। பித்ருேதவாதிதீநாம் து। ௧௰௧।௰௩௯
ஸ்ம்ருதம் தத்ராபி பூஜநம்। தைதவாரண்யேபாகஸ் ச। ௧௰௧।௰௪
தேபாபிஸ் சாத்மகர்ஷணம்। ப்ரஹ்மசர்யம் மஹீஸய்யா। ௧௰௧।௰௪
ேஹாமஸ் த்ரிஷவணாப்லுதி:। ெமௗநாதிகரணம் ஸஸ்தம்। ௧௰௧।௰௪௧
ஜடாவல்கலதாரணம்। க்ரீஷ்ேம பஞ்சதேபாபிஸ் ச। ௧௰௧।௰௪௧
வர்ஷாஸ்வ் அப்ராவகாஸிைக:। ஜலஸய்யா ச ேஹமந்ேத। ௧௰௧।௰௪௨
பாவ்யம் வநநிேகதைந:। இங்குைதரண்டைதேலந। ௧௰௧।௰௪௨
காத்ராப்யங்காநி ேசஷ்யேத। ஸ்யாமாகநீவாரமயம்। ௧௰௧।௰௪௩
பலமூைலஸ் ச ேபாஜநம்। அப்ரேவஸஸ் ததா க்ராேம। ௧௰௧।௰௪௩
வாநப்ரஸ்தவிதி: ஸ்ம்ருத:। வாநப்ரஸ்தஸ்ய ேத ப்ேராக்தம்। ௧௰௧।௰௪௪
தர்மலக்ஷணம் ஆதித:। ஆஸ்ரமணம் த்வ் அபரம் பிேக்ஷா:। ௧௰௧।௰௪௪
ஸ்ருணுஷ்வ கதேதா மம। க்ராைமகராத்ரிர் வஸதிர்। ௧௰௧।௰௪௫
நகேர பஞ்சராத்ரிகா। ஸர்வஸங்கபரித்யாக:। ௧௰௧।௰௪௫
க்ஷாந்திர் இந்த்ரியஸம்யம:। விகாலைபக்ஷசரணம்। ௧௰௧।௰௪௬

அநாரம்பஸ் ததா ந்ருப। ஆத்மஜ்ஞாநாவேபாேதச்சா। ௧௰௧।௰௪௬
ப்ரஹ்மசர்யம் ஸமாதிநா। ஆத்மாவேலாகநம் ைசவ। ௧௰௧।௰௫௭
பிேக்ஷா: ஸஸ்தாநி பார்திவ। சதுர்தஸ் ைசஷ கதிதஸ்। ௧௰௧।௰௪௭
தவ பிேக்ஷார் மயாஸ்ரம:। க்ரமாத் விமுக்திகாமாநாம்। ௧௰௧।௰௪௮
புருஷாணாம் அயம் விதி:। ஏவம் து வர்ணதர்ேமண। ௧௰௧।௰௪௮
ததா சாஸ்ரமகர்மநா। நிேஜந ஸம்பூஜ்ய ஹரிம்। ௧௰௧।௰௪௯
ஸித்திம் ஆப்ேநாதி மாநவ:। ப்ரஹ்மசாரீ க்ருஹஸ்தஸ் ச। ௧௰௧।௰௪௯
பிக்ஷுர் ைவகாநஸஸ் ததா। குர்வந்ேதா நிஜகர்மாணி। ௧௰௧।௰௫
விஷ்ணும் ஏவ யஜந்தி ேத। யேதா ஹி ேதவதா: ஸர்வா। ௧௰௧।௰௫
ப்ரஹ்மாத்யா: குருநந்தந। அம்ஸபூதா ஜகத்தாதுர்। ௧௰௧।௰௫௧
விஷ்ேணார் அவ்யக்தஜந்மந:। விஸ்ேவ ேதவா யேதா விஷ்ணுர்।
௧௰௧।௰௫௧
விஷ்ணு: பித்ருகேணா யத:। ேதவா யஜ்ஞபுஜஸ் ேசேஸா। ௧௰௧।௰௫௨
யத: பாபஹேரா ஹரி:। விஸ்ேவ பூதாநி பூதாநி। ௧௰௧।௰௫௨
யேதா விஷ்ணுஸ் ததர்ஷய:। தத: ஸர்வாஸ்ரமாணாம் ஹி।
௧௰௧।௰௫௩
பூஜ்ய ஏேகா ஜநார்தந:। ஸர்ேவஸ்வரம் ஸர்வமயம் ஸமஸ்த ।
௧௰௧।௰௫௩
ஸம்ஸாரேஹதுக்ஷயகாரேணஸம்। வரம் வேரண்யம் வரதம் வரிஷ்டம்।
௧௰௧।௰௫௪
விஷ்ணும் க்ரியாவாந் யஜேத மநுஷ்ய:। யஸ்ேயாதேர ஜகத் இதம்
பரமாணுபூதம்। ௧௰௧।௰௫௪

சந்த்ேரந்த்ரருத்ரமருதஸ்விவஸுப்ரேஜைஸ:। ஸர்ைவ: ஸேமதம்
அமிதாத்மதேநாஸ் தம் ஏகம்। ௧௰௧।௰௫௫
அப்யர்ச்ய விஷ்ணும் அபிவாஞ்சிதம் அஸ்த்ய் அலப்யம்। ஆராத்ய யம்
புவநபாவநம் அச்யுதாக்யம்। ௧௰௧।௰௫௫
ஐஸ்வர்யம் ஈப்ஸிதம் அவாப பதி: ஸுராணாம்। த்ைரேலாக்யஸாரம்
அமரார்சிதபாதபத்மம்। ௧௰௧।௰௫௬
ஏகம் தம் ஏவ ஹரிம் அர்சயதார்சநீயம்। யஸ்யாங்க்ரிபத்மகலிதாம்பஸி ேதவ
ைதத்ய । ௧௰௧।௰௫௬
யக்ஷாதிபி: ஸகலபாபம் அேபாஹ்ய ஸித்தி:। ஸம்ப்ராப்யேத
மரணஜந்மஜராபஹந்த்ரீ। ௧௰௧।௰௫௭
விஷ்ேணார் அஜாத் கதய ேகா அப்யதிகஸ் தேதா அஸ்தி।
கமலஜஹரஸூர்யசந்த்ரஸக்ைர:। ௧௰௧।௰௫௭
ஸததம் அபிஷ்டுதம் ஆத்யம் ஈஸிதாரம்। ஸகலபுவநகார்யகாரேநஸம்।
௧௰௧।௰௫௮
புருஷதநும் ப்ரணேதா அஸ்மி வாஸுேதவம்। ஸ்ருதம் பகவேதா ரூபம்।
௧௰௧।௰௫௮
அத்ைவேத யத் த்வேயாதிதம்। விஷ்ேணார் ப்ருகுகுலஸ்ேரஷ்ட।
௧௰௨।௰௰௧
யச் ச த்ைவேத மஹாத்மந:। அவித்யாபிந்நத்ருக்புத்தி:। ௧௰௨।௰௰௧
புருேஷா முநிபுங்கவ। த்ைவதபூேத ஜகத்ய் அஸ்மிந்ந்। ௧௰௨।௰௰௨
அத்ைவதம் பாவேயத் கதம்। க்ேராதேலாபாதேயா ேதாஷா। ௧௰௨।௰௰௨
ேய முக்ேத: பரிபந்திந:। விநிவ்ருத்திரூபா ேயந। ௧௰௨।௰௰௩
ேதஷாம் ேயந வேதர் ஹ தம்। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வேரஸஸ்ய।
௧௰௨।௰௰௩

யச் ச ரூபம் ஹேர: பரம்। தச் சாஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி।
௧௰௨।௰௰௪
த்வத்ேதா ப்ருகுகுேலாத்வஹ। ஸம்யக் ப்ருஷ்டம் இதம் பூப।
௧௰௨।௰௰௪
பவதா குஹ்யம் உத்தமம்। த்ைவதாத்ைவதகதாலாப । ௧௰௨।௰௰௫
ஸம்பந்தாத் உபகாரகம்। புரா தர்மக்ருேஹ ஜஜ்ேஞ। ௧௰௨।௰௰௫
சதுர்மூர்திர் நேரஸ்வர। ேதவேதேவா ஜகத்தாதா। ௧௰௨।௰௰௬
பரமாத்மா ஜநார்தந:। ஜகத: பாலநார்தாய। ௧௰௨।௰௰௬
துர்வ்ருத்தநிதநாய ச। ஸ்ேவச்சயா பகவாந் விஷ்ணு:। ௧௰௨।௰௰௭
ஸம்பவத்ய் ஏவ பூதேல। ஸ்வர்ேக வாபி பூேலாேக வா। ௧௰௨।௰௰௭
புவர்ேலாேக அதவா விபு:। யத்ர வா ேராசேத தத்ர। ௧௰௨।௰௰௮
சிகீர்ஷுர் ஜகேதா ஹிதம்। துரீயாம்ேஸந தர்மஸ்ய। ௧௰௨।௰௰௮
பகவாந் பூதபாவந:। யதாவதாரம் க்ருதவாம்ஸ்। ௧௰௨।௰௰௯
ததா தச்சரிதம் ஸ்ருணு। நேரா நாராயணஸ் ைசவ। ௧௰௨।௰௰௯
ஹரி: க்ருஷ்ணஸ் தைதவ ச। விஷ்ேணார் அம்ஸாம்ஸகா ஹ்ய் ஏேத।
௧௰௨।௰௧
சத்வாேரா தர்மஸூநவ:। ேதஷாம் நாராயணநெரௗ। ௧௰௨।௰௧
கந்தமாதநபர்வேத। ஆத்மந்ய் ஆத்மாநம் ஆதாய। ௧௰௨।௰௧௧
ேதபேத பரமம் தப:। த்யாயமாநாவ் அெநௗபம்யம்। ௧௰௨।௰௧௧
ஸ்வகாரணம் அகாரணம்। வாஸுேதவம் அநிர்ேதஸ்யம்। ௧௰௨।௰௧௨
அப்ரதர்க்யம் அஜம் பரம்। ேயாகயுக்ெதௗ மஹாெமௗநம்। ௧௰௨।௰௧௨
ஆஸ்திெதௗ குருேதஜெஸௗ। தேயாஸ் தப:ப்ரபாேவண। ௧௰௨।௰௧௨
ந ததாப திவாகர:। வெவௗ சாஸங்கிேதா வாயு:। ௧௰௨।௰௧௩

ஸுகஸ்பர்ேஸா ஹ்ய் அஸர்கர:। ஸிஸிேரா அபவத் அத்யர்தம்।
௧௰௨।௰௧௩
ஜ்வலந்ந் அபி விபாவஸு:। ஸிம்ஹவ்யாக்ராதய: ெஸௗம்யாஸ்।
௧௰௨।௰௧௪
ேசரு: ஸஹ ம்ருைகர் கிெரௗ। தேயார் ெகௗரவபாரார்தா। ௧௰௨।௰௧௪
ப்ருதிவ ீப்ருதிவபேத ீ । சசால பூதராஸ் ேசலுஸ்। ௧௰௨।௰௧௫
சுக்ஷுபுஸ் ச மஹாப்தய:। ேதவாஸ் ச ஸ்ேவஷு திஷ்ண்ேயஷு।
௧௰௨।௰௧௫
நிஷ்ப்ரேபஷு ஹதப்ரபா:। பபூவுர் அவநீபால। ௧௰௨।௰௧௬
பரமம் ேக்ஷாபம் ஆகதா:। ேதவராஜஸ் தத: ஸக்ர:। ௧௰௨।௰௧௬
ஸம்த்ரஸ்தஸ் தபஸஸ் தேயா:। யுேயாஜாப்ஸரஸ: ஸுப்ராஸ்।
௧௰௨।௰௧௭
தேயார் விக்நசிகீர்ஷயா। ரம்ேப திேலாத்தேம குண்ேட। ௧௰௨।௰௧௭
க்ருதாசி லலிதாவதி। உம்ேலாேச ஸுப்ருப்ரம்ேலாேச। ௧௰௨।௰௧௮
ெஸௗரேப அபி மேதாத்தேத। அலம்புேஷ மிஸ்ரேகஸி। ௧௰௨।௰௧௮
புண்டரீேக வரூதிநி। விேலாபநீயம் பிப்ராணா। ௧௰௨।௰௧௯
வபுர் மந்மதேபாதநம்। கந்தமாதநம் ஆஸாத்ய। ௧௰௨।௰௧௯
குருத்வம் வசநம் மம। நரநாராயெணௗ தத்ர। ௧௰௨।௰௧௯
தேபாதீக்ஷாந்விெதௗ த்விெஜௗ। தப்ேயேத தர்மதநெயௗ। ௧௰௨।௰௨
தப: பரமதுஸ்சரம்। தாவ் அஸ்மாகம் வராேராஹா:। ௧௰௨।௰௨
குர்வாெணௗ பரமம் தப:। கர்மாதிஸயது:கார்தி । ௧௰௨।௰௨௧
ப்ரதாவயதிநாஸெகௗ। தத் கச்சத ந ப: ீ கார்யா। ௧௰௨।௰௨௧
பவதீபிர் இதம் வச:। ஸ்மர: ஸஹாேயா பவிதா। ௧௰௨।௰௨௨

வஸந்தஸ் ச வராங்கநா:। ரூபம் ச வ: ஸமாேலாக்ய। ௧௰௨।௰௨௨
மதேநாத்தீபநம் பரம்। கந்தர்பவஸம் அப்ேயதி। ௧௰௨।௰௨௩
விவஸ: ேகா ந மாநவ:। இத்ய் உக்தா ேதவராேஜந। ௧௰௨।௰௨௩
மதேநந ஸமம் ததா। ஜக்முர் அப்ஸரஸ: ஸர்வா। ௧௰௨।௰௨௪
வஸந்தஸ் ச மஹீபேத। கந்தமாதநம் ஆஸாத்ய। ௧௰௨।௰௨௪
பும்ஸ்ேகாகிலகுலாகுலம்। சகார மாதேவா ரம்யம்। ௧௰௨।௰௨௫
ப்ேராத்புல்லவநபாதபம்। ப்ரவெவௗ தக்ஷிண: ஸத்ேயா। ௧௰௨।௰௨௫
மலயாநுகேதா அநில:। ப்ருங்கமாலாருதரைவர்। ௧௰௨।௰௨௬
ரமணயம்ீ அபூத் வநம்। கந்தஸ் ச ஸுரபி: ஸத்ேயா। ௧௰௨।௰௨௬
வநராஜிஸமுத்பவ:। கிம்நேராரகயக்ஷாணாம்। ௧௰௨।௰௨௭
பபூவ க்ராணதர்பண:। வராங்கநாஸ் ச தா: ஸர்வா। ௧௰௨।௰௨௭
நரநாராயணாவ் க்ருஷீ। விேலாபயிதும் ஆரப்தா। ௧௰௨।௰௨௮
வராங்கலலிைத: ஸ்மிைத:। ஜகுர் மேநாஹரம் காஸ்சிந்। ௧௰௨।௰௨௮
நந்ருதுஸ் சாத்ர சாபரா:। அவாதயம்ஸ் தைதவாந்யா। ௧௰௨।௰௨௯
மேநாஹரதரம் ந்ருப। ஹாைவர் பாைவ: ஸ்மிைதஸ் த்ராைஸஸ்।
௧௰௨।௰௨௯
ததாந்யா வல்குபாஷிைத:। தேயா: ேக்ஷாபாய தந்வங்க்யஸ்। ௧௰௨।௰௩
சக்ருர் உத்யமம் அங்கநா:। ததாபி ந தேயா: கஸ்சிந்। ௧௰௨।௰௩
மநஸ: ப்ருதிவபேத ீ । விகாேரா அபவத் அத்யாத்ம । ௧௰௨।௰௩௧
பாரஸம்ப்ராப்தேசதேஸா:। நிவாதஸ்ெதௗ யதா தீபாவ்। ௧௰௨।௰௩௧
அகம்ெபௗ ந்ருப திஷ்டத:। வாஸுேதவார்பேண ஸ்வச்ேச। ௧௰௨।௰௩௨
தைதவ மநஸீ தேயா:। பூர்யமாேணா அபி சாம்ேபாபிர்। ௧௰௨।௰௩௨

புவம் அந்யாம் மேஹாததி:। யதா ந யாதி ந யெயௗ। ௧௰௨।௰௩௩
ததா தந்மாநஸம் க்வசித்। ஸர்வபூதஹிெதௗ ப்ரஹ்ம। ௧௰௨।௰௩௩
வாஸுேதவமயம் பரம்। மந்யமாெநௗ ந ராகஸ்ய। ௧௰௨।௰௩௪
த்ேவஷஸ்ய ச வஸம்கெதௗ। ஸ்மேரா அபி ந ஸஸாகாத। ௧௰௨।௰௩௪
ப்ரேவஷ்டும் ஹ்ருதயம் தேயா:। வித்யாமயம் தீபயுதம்। ௧௰௨।௰௩௫
அந்தகாரம் இவாலயம்। புஷ்ேபாஜ்ஜ்வலாம்ஸ் தருவராந்। ௧௰௨।௰௩௫
வஸந்தம் தக்ஷிணாநிலம்। தாஸ் ைசவாப்ஸரஸ: ஸர்வா:। ௧௰௨।௰௩௬
கந்தர்பம் ச மஹாமுநீ। யச் சாரப்தம் தபஸ் தாப்யாம்। ௧௰௨।௰௩௬
ஆத்மாநம் கந்தமாதநம்। தத்ருஸாேத அகிலம் ரூபம்। ௧௰௨।௰௩௭
ப்ரஹ்மண: புருஷர்ஷப। தாஹாய நாநேலா வஹ்ேநர்। ௧௰௨।௰௩௭
நாப:க்ேலதாய சாம்பஸ:। தத்த்ரவ்யம் ஏவ தத்த்ரவ்ய । ௧௰௨।௰௩௮
விகாராய ந ைவ யத:। தேதா விஜ்ஞாநவிஜ்ஞாத । ௧௰௨।௰௩௮
பரப்ரஹ்மஸ்வரூபேயா:। மதுகந்தர்பேயாஷித்ஸு। ௧௰௨।௰௩௯
விகாேரா நாபவத் தேயா:। தேதா குருதரம் யத்நம்। ௧௰௨।௰௩௯
வஸந்தமதெநௗ ந்ருப। சக்ராேத தாஸ் ச தந்வங்க்யஸ்। ௧௰௨।௰௪
தத்ேக்ஷாபாய புந: புந:। அத நாராயேணா ைதர்ய । ௧௰௨।௰௪
காம்பர்ேயாதார்யமாநஸ ீ :। ஊேரார் உத்பாதயாம் ஆஸ। ௧௰௨।௰௪௧
தாம் வேராருபலாம் ததா। த்ைரேலாக்யஸுந்தரீரத்நம்। ௧௰௨।௰௪௧
அேஸஷம் அவநீபேத। குணலாகவம் அப்ேயதி। ௧௰௨।௰௪௨
யஸ்யா: ஸம்தர்ஸநாத் அநு। தாம் விேலாக்ய மஹீபால। ௧௰௨।௰௪௨
சகம்ேப மாதவாநிலம்। வஸந்ேதா விஸ்மயம் யாத:। ௧௰௨।௰௪௩
ஸம்யாத: ஸம்ஸ்மரம் ஸ்மர:। ரம்பாதிேலாத்தமாத்யாஸ் ச।
௧௰௨।௰௪௩

விலக்ஷா ேதவேயாஷித:। ந ேரஜுர் அவநீபால। ௧௰௨।௰௪௪
தல்லக்ஷஹ்ருதேயக்ஷணா:। தத: காேமா வஸந்தஸ் ச। ௧௰௨।௰௪௪
பார்திவாப்ஸரஸஸ் ச தா:। ப்ரணம்ய பகவந்ெதௗ ெதௗ। ௧௰௨।௰௪௫
துஷ்டுவுர் முநிஸத்தெமௗ। ப்ரஸததுீ ஜகத்தாதா। ௧௰௨।௰௪௫
யஸ்ய ேதவஸ்ய மாயயா। ேமாஹிதா: ஸ்ம விஜாநீேமா। ௧௰௨।௰௪௬
நாந்தரம் வந்த்யநிந்த்யேயா:। ப்ரஸததுீ ஸ ேநா ேதேவா। ௧௰௨।௰௪௬
யஸ்ய ரூபம் இதம் த்விதா। தாம பூதஸ்ய ேலாகாநாம்। ௧௰௨।௰௪௭
அநாேதர் அத்ர திஷ்டதி। நரநாராயெணௗ ேதெவௗ। ௧௰௨।௰௪௭
ஸார்ங்கசக்ராயுதாவ் உெபௗ। ஆஸ்தாம் ப்ரஸாதஸுமுகாவ்।
௧௰௨।௰௪௮
அஸ்மாகம் அபராதிநாம்। நிதாநம் ஸர்வவித்யாநாம்। ௧௰௨।௰௪௮
ஸர்வபாேபந்தநாநல:। நாராயேணா ேநா பகவாந்। ௧௰௨।௰௪௯
ஸர்வபாபம் வ்யேபாஹது। ஸார்ங்கசக்ராயுத: ஸ்ரீமாந்। ௧௰௨।௰௪௯
ஆத்மஜ்ஞாநமேயா அநக:। நர: ஸமஸ்தபாபாநி। ௧௰௨।௰௫
ஹத்வாத்மா ஸர்வேதஹிநாம்। ஜடாகலாபபந்ேதா அயம்। ௧௰௨।௰௫
அநேயார் அக்ஷயாத்மேநா:। ெஸௗம்யா ச த்ருஷ்டி: பாபாநி।
௧௰௨।௰௫௧
ஹந்து ஸர்வாணி ந: ஸுபா। ப்ரஸததுீ நேரா அஸ்மாகம்। ௧௰௨।௰௫௧
ததா நாராயேணா அவ்யய:। அபராத: க்ருேதா அஸ்மாபிர்। ௧௰௨।௰௫௨
யேயார் அவ்யக்தஜந்மேநா:। க்வ மூர்திர் ஐஸ்வர்யகுைணர்।
௧௰௨।௰௫௨
யுக்தா திவ்ையர் மஹாத்மேநா:। க்வ ந: ஸரீரகாணத்ருக் ீ । ௧௰௨।௰௫௩
மிஸ்ரகர்மசிதாநி ைவ। ததாப்ய் அவித்யாதுஷ்ேடந। ௧௰௨।௰௫௩

மநஸா ய: க்ருேதா ஹி வாம்। அஸ்மாபிர் அபராேதா அயம்।
௧௰௨।௰௫௪
க்ஷம்யதாம் ஸுமஹாத்யுதீ। ஸரணம் ச ப்ரபந்நாநாம்। ௧௰௨।௰௫௪
தவாஸ்மீதி ச வாதிநாம்। ப்ரஸாதம் பித்ருஹந்த்ருணாம்। ௧௰௨।௰௫௫
அபி குர்வந்தி ஸாதவ:। ஏஷ ஏவ வேரா அஸ்மாகம்। ௧௰௨।௰௫௫
அவிேவகாஹ்ருேதா மஹாந்। த்ைரேலாக்யவந்த்ெயௗ யந்நாெதௗ।
௧௰௨।௰௫௬
விேலாபயிதும் ஆகதா:। ப்ரஸதீ ேதவ விஜ்ஞாந । ௧௰௨।௰௫௬
கநமூடத்ருஸாம் அபி। பவந்தி ஸந்த: ஸததம்। ௧௰௨।௰௫௭
ஸத்தர்மந்யவதாரகா:। த்ருஷ்ட்ைவதந் ந: ஸமுத்பந்நம்। ௧௰௨।௰௫௭
யதா ஸ்த்ரீரத்நம் ஈத்ருஸம்। த்வயி நாராயேணாத்பந்நா। ௧௰௨।௰௫௮
ஸ்ேரஷ்டா பாரவதீமதி:। ேதந ஸத்ேயந ஸத்யாத்மந்। ௧௰௨।௰௫௮
பரமாத்மந் ஸநாதநம்। நாராயண ப்ரஸேததி ீ । ௧௰௨।௰௫௯
ஸர்வேலாகபராயண। ப்ரஸந்நபுத்ேத ஸாந்தாத்மந்। ௧௰௨।௰௫௯
ப்ரஸந்நவதேநக்ஷண। ப்ரஸதீ ேயாகிநாம் ஈஸ। ௧௰௨।௰௬
நர ஸர்வகதாச்யுத। நமஸ்யாேமா நரம் ேதவம்। ௧௰௨।௰௬
ததா நாராயணம் ஹரிம்। நேமா நராய நம்யாய। ௧௰௨।௰௬௧
நேமா நாராயணாய ச। ப்ரஸந்நாநாம் அநாதாநாம்। ௧௰௨।௰௬௧
அபராதவதாம் ப்ரபு:। ஸம் கேராது நேரா அஸ்மாகம்। ௧௰௨।௰௬௨
ஸம் நாராயண ேதஹி ந:। ஏவம் அப்யர்தித: ஸ்துத்யா। ௧௰௨।௰௬௨
ராகத்ேவஷாதிவர்ஜித:। ப்ராேஹஸ: ஸர்வபூதாநாம்। ௧௰௨।௰௬௩
ஸாத்ேயா நாராயேணா ந்ருப। ஸ்வாகதம் மதேவ காம। ௧௰௨।௰௬௩

பவேதா அப்ஸரஸாம் அபி। யத் கார்யம் ஆகதாநாம் வ। ௧௰௨।௰௬௪
இஹாஸ்மாபிஸ் தத் உச்யதாம்। யூயம் ஸம்ஸித்தேய நூநம்।
௧௰௨।௰௬௪
அஸ்மாகம் வலஸத்ருணா। ஸம்ப்ேரஷிதாஸ் தேதா அஸ்மாகம்।
௧௰௨।௰௬௫
ந்ருத்தேகயாதிதர்ஸிதம்। ந வயம் ந்ருத்தகீேதந। ௧௰௨।௰௬௫
நாங்கேசஷ்டாதிபாஷிைத:। லுப்யாேமா விஷேதா மந்ேய। ௧௰௨।௰௬௬
விஷயா தாருணாத்மகா:। ஸப்தாதிஸங்கதுஷ்டாநி। ௧௰௨।௰௬௬
யதா நாக்ஷாணி ந: ஸுபா:। ததா ந்ருத்தாதேயா பாவா:। ௧௰௨।௰௬௭
கதம் ேலாபப்ரதாயிந:। ேத ஸித்தா: ஸ்ம ந ைவ ஸாத்யா। ௧௰௨।௰௬௭
பவதீநாம் ஸ்மரஸ்ய ச। மாதவஸ்ய ச ஸக்ேரா அபி। ௧௰௨।௰௬௮
ஸ்வாஸ்த்யம் யாத்வ் அவிஸங்கித:। ேயா அெஸௗ பரஸ்மாத் பரம:।
௧௰௨।௰௬௮
புருஷாத் பரேமஸ்வர:। பரமாத்மா ஹ்ருஷீேகஸ:। ௧௰௨।௰௬௯
ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச। உத்பத்திேஹதுர் அந்ேத ச। ௧௰௨।௰௬௯
யஸ்மிந் ஸர்வம் ப்ரலீயேத। ஸ ஸர்வவாஸிேதவத்வாத்। ௧௰௨।௰௭
வாஸுேதேவத்ய் உதாஹ்ருத:। வயம் அம்ஸாம்ஸகாஸ் தஸ்ய।
௧௰௨।௰௭
சதுர்வ்யூஹஸ்ய மாயிந:। ததாேதஸிதவர்த்மேநா। ௧௰௨।௰௭௧
ஜகத்ேபாதாய ேதஹிந:। தம் ஸர்வபூதம் ஸர்ேவஸம்। ௧௰௨।௰௭௧
ஸர்வத்ர ஸமதர்ஸிந:। பஸ்யந்த: குத்ர ராகாதீந்। ௧௰௨।௰௭௨
கரிஷ்யாேமா விேபதகாந்। வஸந்ேத மயி ேசந்த்ேர ச। ௧௰௨।௰௭௨
பவதீஷு ததா ஸ்மேர। யதா ஸ ஏவ விஸ்வாத்மா। ௧௰௨।௰௭௩

ததா த்ேவஷாதய: கதம்। தந்மயாந்ய் அவிபக்தாநி। ௧௰௨।௰௭௩
யதா ஸர்ேவஷு ஜந்துஷு। ப்ருதிவ்ய் ஆபஸ் ததா ேதேஜா। ௧௰௨।௰௭௪
வாயுர் ஆகாஸம் ஏவ ச। தேதந்த்ரியாண்ய் அஹம்காேரா। ௧௰௨।௰௭௪
புத்திஸ் ச ந ப்ருதக் யத:। ஸமத்ருஷ்டிர் யத: குத்ர। ௧௰௨।௰௭௫
ராகத்ேவெஷௗ ப்ரவர்தத:। ஆத்மா சாயம் அேபேதந। ௧௰௨।௰௭௫
யத: ஸர்ேவஷு ஜந்துஷு। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வேரா விஷ்ணு:।
௧௰௨।௰௭௬
குத்ர ராகாதயஸ் தத:। ப்ரஹ்மாணம் இந்த்ரம் ஈஸாநம்। ௧௰௨।௰௭௬
ஆதித்யாந் மருேதா அகிலாந்। விஸ்ேவேதவாந் க்ருஷீந் ஸாத்யாந்।
௧௰௨।௰௭௭
வஸூந் பித்ருகணாம்ஸ் ததா। யக்ஷராக்ஷஸபூதாதீந்। ௧௰௨।௰௭௭
நாகஸர்பஸரீஸ்ருபாந்। மநுஷ்யபக்ஷிேகாரூப । ௧௰௨।௰௭௮
கஜஸிம்ஹஜேலசராந்। மக்ஷிகாமஸகாதம்ஸாஞ்। ௧௰௨।௰௭௮
ஸலபாந் அலஸாந் க்ருமீந்। குல்மவ்ருக்ஷலதாவல்லி । ௧௰௨।௰௭௯
த்வக்ஸாரத்ருணஜாதிஜாந்। யச் ச கிம்சித் அத்ருஸ்யம் வா।
௧௰௨।௰௭௯
த்ருஸ்யம் வா த்ரிதஸாங்கநா:। மந்யத்வம் ரூபம் ஏகஸ்ய। ௧௰௨।௰௮
தத் ஸர்வம் பரமாத்மந:। ஜாநமாந: கதம் விஷ்ணும்। ௧௰௨।௰௮
ஆத்மாநம் பரமம் ச யத்। ராகத்ேவெஷௗ ததா ேலாபம்। ௧௰௨।௰௮௧
க: குர்யாத் அமராங்கநா:। ஸர்வபூதஸ்திேத விஷ்ெணௗ। ௧௰௨।௰௮௧
ஸர்வேக ஸர்வதாதரி। நிபாத்யதாம் ப்ருதக்பூேத। ௧௰௨।௰௮௨
குத்ர ராகாதிேகா கண:। ஏவம் அஸ்மாஸு யுஷ்மாஸு। ௧௰௨।௰௮௨
ஸர்வபூேதஷு சாபலா:। தந்மயத்ைவகபூேதஷு। ௧௰௨।௰௮௩

ராகாத்யவஸர: குத:। ஸம்யக்த்ருஷ்டிர் இயம் ப்ேராக்தா। ௧௰௨।௰௮௩
ஸமஸ்ைதக்யாவேலாகிநீ। ப்ருதக்விஜ்ஞாநம் அத்ைரவ। ௧௰௨।௰௮௪
ேலாகஸம்வ்யவஹாரவத்। பூேதந்த்ரியாந்த:கரண । ௧௰௨।௰௮௪
ப்ரதாநபுருஷாத்மகம்। ஜகத் யத் ஏதத் அகிலம்। ௧௰௨।௰௮௫
ததா ேபத: கிமாத்மக:। பவந்தி லயம் ஆயாந்தி। ௧௰௨।௰௮௫
ஸமுத்ேர ஸலிேலார்மய:। ந வாரிேபதேதா பிந்நாஸ்। ௧௰௨।௰௮௬
தைதைவக்யாத் இதம் ஜகத்। யதாக்ேநர் அர்சிஷ: பதா ீ :। ௧௰௨।௰௮௬
பிங்கலாருணதூஸரா:। பவந்தி நாக்நிேபேதந। ௧௰௨।௰௮௭
தைததத் ப்ரஹ்மேணா ஜகத்। பவதீபிஸ் ச யத் ேக்ஷாபம்। ௧௰௨।௰௮௭
அஸ்மாகம் ஸ புரம்தர:। காரயத்ய் அஸத் ஏதச் ச। ௧௰௨।௰௮௮
விேவகாதாரேசதஸாம்। பவத்ய: ஸ ச ேதேவந்த்ேரா। ௧௰௨।௰௮௮
ேலாகாஸ் ச ஸஸுராஸுரா:। ஸமுத்ராத்ரிவேநாேபதா। ௧௰௨।௰௮௯
மத்ேதஹாந்தரேகாசரா:। யேதயம் சாருஸர்வாங்கீ। ௧௰௨।௰௮௯
பவதீநாம் மேயாருத:। தர்ஸிதா தர்ஸயிஷ்யாமி। ௧௰௨।௰௯
ததாத்ைரவாகிலம் ஜகத்। ப்ரயாது ஸக்ேரா மா கர்வம்। ௧௰௨।௰௯
இந்த்ரத்வம் கஸ்ய ஸுஸ்திரம்। யூயம் ச மா ஸ்மயம் யாத।
௧௰௨।௰௯௧
ஸந்தி ரூபாந்விதா: ஸ்த்ரிய:। கிம் ஸுரூபம் குரூபம் வா। ௧௰௨।௰௯௧
யதா ேபேதா ந த்ருஸ்யேத। தாரதம்யம் ஸுரூபத்ேவ। ௧௰௨।௰௯௨
ஸததம் பிந்நதர்ஸிநாம்। பவதீநாம் ஸ்மயம் மத்வா। ௧௰௨।௰௯௨
ரூெபௗதார்யகுேணாத்பவம்। மேயயம் தர்ஸிதா தந்வ।ீ ௧௰௨।௰௯௩
ததஸ் தச்சமம் இச்சதா। யஸ்மாந் மதூேரார் உத்பூதா। ௧௰௨।௰௯௩

இயம் இந்தீவேரக்ஷணா। உர்வஸீ நாம கல்யாண।ீ ௧௰௨।௰௯௪
பவிஷ்யதி தேதா அப்ஸரா:। தத் இயம் ேதவராஜாய। ௧௰௨।௰௯௪
நீயதாம் வரவர்ணிநீ। பவத்யஸ் ேதந சாஸ்மாகம்। ௧௰௨।௰௯௫
ப்ேரஷிதா: ப்ரீதிம் இச்சதா। வக்தவ்யஸ் ச ஸஹஸ்ராேக்ஷா।
௧௰௨।௰௯௫
நாஸ்மாகம் ேபாககாரணாத்। தபஸ்சர்யா ந சாப்ராப்ய । ௧௰௨।௰௯௬
பலம் ப்ராப்தும் அபப்ஸிதம் ீ । ஸந்மார்கம் அஸ்ய ஜகேதா। ௧௰௨।௰௯௬
தர்ஸயிஷ்யந் கேராம்ய் அஹம்। தேபா நேரண ஸஹிேதா।
௧௰௨।௰௯௭
ஜகத: பாலேநாத்யத:। யதி கஸ்சித் தவாபாதாம்। ௧௰௨।௰௯௭
கேராதி த்ரிதேஸஸ்வர। தம் அஹம் வாரயிஷ்யாமி। ௧௰௨।௰௯௮
நிர்வ்ருேதா பவ வாஸவ। கர்தாஸி ேசத் த்வம் ஆபாதாம்। ௧௰௨।௰௯௮
அதுஷ்டஸ்ேயஹ கஸ்யசித்। தவாபி ஸாஸ்ைததத் அஹம்।
௧௰௨।௰௯௯
ப்ரவர்திஷ்யாம்ய் அஸம்ஸயம்। ஏதஜ் ஜ்ஞாத்வா ந ஸம்தாபஸ்।
௧௰௨।௰௯௯
த்வயா கார்ேயா ஹி மாம் ப்ரதி। உபகாராய ஜகதாம்। ௧௰௨।௧
அவதீர்ேணா அஸ்மி வாஸவ। யா ேசயம் உர்வஸீ மத்த:। ௧௰௨।௧
ஸமுத்பூதா புரம்தர। த்ேரதாக்நிேஹதுபூேதயம்। ௧௰௨।௧௰௧
ஐலம் ப்ராப்ய பவிஷ்யதி। இத்ய் உக்ேத அப்ஸரஸ: ஸர்வா:।
௧௰௨।௧௰௧
ப்ரணிபத்யாதிவிஸ்மிதா:। ஊசுர் நாராயணம் ேதவம்। ௧௰௩।௰௰௧
தத்தர்ஸநகுதூஹலா:। உக்ேதா பகவதா ேயா அயம்। ௧௰௩।௰௰௧

உபேதேஸா ஹிதார்திநாம்। ப்ேராக்த: ஸ ஸர்ேவா விஜ்ஞாேதா।
௧௰௩।௰௰௨
மாஹாத்ம்யம் விதிதம் ச ேத। யத் த்வ் ஏதத் பவதா ப்ேராக்தம்।
௧௰௩।௰௰௨
ப்ரஸந்ேநநாவ்யயாத்மநா। தர்ஸிேதயம் விஸாலாக்ஷ।ீ ௧௰௩।௰௰௩
தர்ஸயிஷ்யாமி ேவா ஜகத்। தந்நாத ஸர்வபாேவந। ௧௰௩।௰௰௩
ப்ரபந்நாநாம் ஜகத்பேத। தர்ஸயாத்மாநம் அகிலம்। ௧௰௩।௰௰௪
தர்ஸிேதயம் யேதார்வஸீ। யதி ேதவாபராத்ேதஷு। ௧௰௩।௰௰௪
நாஸ்மாஸு குபிதம் தவ। மநஸ் தஜ் ஜகதம் ஈஸ। ௧௰௩।௰௰௫
தர்ஸயாத்மாநம் ஆத்மநா। பஸ்யேதஹாகிலாம்ல் ேலாகாந்।
௧௰௩।௰௰௫
மம ேதேஹ ஸுராங்கநா:। மதும் மதநம் ஆத்மாநம்। ௧௰௩।௰௰௬
யச் சாந்யத் த்ரஷ்டும் இச்சத। இத்ய் உக்த்வா பகவாந் ேதவஸ்।
௧௰௩।௰௰௬
ததா நாராயேணா ந்ருப। உச்ைசர் ஜஹாஸ ஸ்வநவத்। ௧௰௩।௰௰௭
தத்ராபூத் அகிலம் ஜகத்। ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதி: ஸக்ர:। ௧௰௩।௰௰௭
ஸஹ ருத்ைர: பிநாகத்ருக்। ஆதித்யா வஸவ: ஸாத்யா। ௧௰௩।௰௰௮
விஸ்ேவேதவா மஹர்ஷய:। நாஸத்யதஸ்ராவ் அநிலா:। ௧௰௩।௰௰௮
ஸர்ேவ ஸர்ேவ ததாக்நய:। யக்ஷகந்தர்வஸித்தாஸ் ச। ௧௰௩।௰௰௯
பிஸாசா: கிம்நேராரகா:। ஸமஸ்தாப்ஸரேஸா வித்யா:। ௧௰௩।௰௰௯
ஸாங்கா ேவதாஸ் ததுக்தய:। மநுஷ்யா: பஸவ: கீடா:। ௧௰௩।௰௧
பக்ஷிண: பாதபாஸ் ததா। ஸரீஸ்ருபாஸ் ச ேய ஸூŠமா। ௧௰௩।௰௧

யச் சாந்யஜ் ஜவஸம்ஜ்ஞிதம் ீ । ஸமுத்ரா: ஸகலா: ைஸலா:।
௧௰௩।௰௧௧
ஸரித: காநநாநி ச। த்வபாந்ய் ீ அேஸஷாணி ததா। ௧௰௩।௰௧௧
நதா: ஸர்வஸராம்ஸி ச। நகரக்ராமபூர்ணா ச। ௧௰௩।௰௧௨
ேமதிநீேமதிநீபேத। ேதவாங்கநாபிர் ேதவஸ்ய। ௧௰௩।௰௧௨
ேதேஹ த்ருஷ்டம் மஹாத்மந:। நக்ஷத்ரக்ரஹதாராபி:। ௧௰௩।௰௧௨
ஸமேவதம் நபஸ்தலம்। தத்ருஸுஸ் தா: ஸுசார்வங்க்யஸ்।
௧௰௩।௰௧௩
தஸ்யாந்தர் விஸ்வரூபிண:। ேநார்த்வம் ந திர்யங் நாதஸ் ச।
௧௰௩।௰௧௩
யதாந்தஸ் தஸ்ய த்ருஸ்யேத। தம் அநந்தம் அநாதிம் ச। ௧௰௩।௰௧௪
ததஸ் தாஸ் துஷ்டுவு: ப்ரபும்। மதேநந ஸமம் ஸர்வா। ௧௰௩।௰௧௪
மதுநா ச ஸுராங்கநா:। ஸஸாத்வஸா பக்திமத்ய:। ௧௰௩।௰௧௫
பரம் விஸ்மயம் ஆகதா:। பஸ்யாம நாதிம் தவ ேதவ நாந்தம்।
௧௰௩।௰௧௫
ந மத்யம் அவ்யாக்ருதரூபபாரம்। பராயணம் த்வா ஜகதாம் அநந்தம்।
௧௰௩।௰௧௬
நதா: ஸ்ம நாராயணம் ஆத்மபூதம்। மஹீதிவம் வாயுஜலாக்நயஸ் த்வம்।
௧௰௩।௰௧௬
ஸப்தாதிரூபஸ் ச பராபராத்மந்। த்வத்ேதா பவத்ய் அச்யுத ஸர்வம் ஏதத்।
௧௰௩।௰௧௭
அேபதரூேபா அஸி விேபா த்வம் ஏபி:। த்ரஷ்டாஸி ரூபஸ்ய ரஸஸ்ய
ேவத்தா। ௧௰௩।௰௧௭
ஸ்ேராதா ச ஸப்தஸ்ய ஹேர த்வம் ஏக:। ஸ்ப்ரஷ்டா பவாந் ஸ்ப்ரஸவேதா
அகிலஸ்ய। ௧௰௩।௰௧௮

க்ராதாஸி கந்தஸ்ய ப்ருதக்ஷரீரீ। ஸுேரஷு ஸர்ேவஷு ந ேஸா அஸ்தி
கஸ்சிந்। ௧௰௩।௰௧௮
மநுஷ்யேலாேக ச ந ேஸா அஸ்தி கஸ்சித்। பஸ்வாதிவர்ேக ச ந ேஸா
அஸ்தி கஸ்சித்। ௧௰௩।௰௧௯
ேயா நாம்ஸபூதஸ் தவ ேதவேதவ। ப்ரஹ்மாத்யுேபந்த்ரப்ரமுகாநி
ெஸௗம்ேயஷ்வ்। ௧௰௩।௰௧௯
இந்த்ராக்நிரூபாணி ச வர்யவத்ஸு ீ । ருத்ராந்தகாதீநி ச ெரௗத்ரவத்ஸு।
௧௰௩।௰௨
ரூேபஷு ரூபாணி தேவாத்தமாநி। ஸமுத்ரரூபம் தவ ைதர்யவத்ஸு।
௧௰௩।௰௨
ேதஜஸ்விரூேபஷு ரவிஸ் ததாக்நி:। க்ஷமாதேநஷு க்ஷிதிரூபம் அக்ர்யம்।
௧௰௩।௰௨௧
ரூபம் தவாக்ர்யம் பலவத்ஸு வாயு:। மநுஷ்யரூபம் தவ ராஜேஸஷு।
௧௰௩।௰௨௧
மூேடஷு ஸர்ேவஸ்வர பாதேபா அஸி। தர்பாந்விேதஷ்வ் அச்யுத தாநவஸ்
த்வம்। ௧௰௩।௰௨௨
ஸநத்ஸுஜாதஸ் ச விேவகவத்ஸு। ரஸஸ்வரூேபண ஜேல ஸ்திேதா அஸி।
௧௰௩।௰௨௨
கந்தஸ்வரூேபா பவேதா தரித்ர்யம்। த்ருஸ்யஸ்வரூபஸ் ச ஹுதாஸேந
த்வம்। ௧௰௩।௰௨௩
ஸ்பர்ஸஸ்வரூேபா பகவாந் ஸமீேர। ஸப்தாத்மகம் ேத நபஸி ஸ்வரூபம்।
௧௰௩।௰௨௩
மந்தவ்யரூேபா மநஸி ப்ரேபா த்வம்। ேபாதவ்யரூபஸ் ச விேபா த்வம் ஏக:।
௧௰௩।௰௨௪

ஸர்வத்ர ஸர்ேவஸ்வர ஸர்வபூத:। பஸ்யாம ேத நாபிஸேராஜமத்ேய।
௧௰௩।௰௨௪
ப்ரஹ்மாணம் ஏதம் ச ஹரம் ப்ருகூட்யம்। தத்ராஸ்விெநௗ கர்ணகெதௗ
ஸமஸ்தாண்। ௧௰௩।௰௨௫
அவஸ்திதாந் பாஹுஷு ேலாகபாலாந்। க்ராேண அநிலம் ேநத்ரகெதௗ
ரவந்தூீ । ௧௰௩।௰௨௫
ஜிஹ்வா ச ேத நாத ஸரஸ்வதீயம்। பாெதௗ தரித்ரீம் ஜடரம் ஸமஸ்தாம்ல்।
௧௰௩।௰௨௬
ேலாகாந் ஹ்ருஷீேகஸ விேலாகயாம:। ஜங்ேக வியத் பாதகராங்குலீஷு।
௧௰௩।௰௨௬
பிஸாசரேக்ஷாரகஸித்தஸங்காந்। பும்ஸ்த்ேவ ப்ரஜாநாம் பதிர் ஓஷ்டயுக்ேம।
௧௰௩।௰௨௭
ப்ரதிஷ்டிதாஸ் ேத க்ரதவ: ஸமஸ்தா:। ஸர்ேவஷ்டயஸ் ேத தஸேநஷு
ேதவ। ௧௰௩।௰௨௭
தம்ஷ்ட்ருஆஸு வித்யா பவதஸ் சதஸ்ர:। ேராமஸ்வ் அேஸஷாஸ் தவ
ேதவஸங்கா। ௧௰௩।௰௨௮
வித்யாதரா நாத கராங்க்ரிேரகா:। ஸாங்கா: ஸமஸ்தாஸ் தவ ேதவ ேவதா:।
௧௰௩।௰௨௮
ஸமாஸ்திதா பஹுஷு ஸம்திபூதா:। வராஹரூபம் தரணத்ருதஸ் ீ ேத।
௧௰௩।௰௨௮
ந்ருஸிம்ஹரூபம் ச ஸடாகராலம்। பஸ்யாம ேத வாஜிஸிரஸ் தேதாச்ைசஸ்।
௧௰௩।௰௨௯
த்ரிவிக்ரேம யஸ் ச தவாப்ரேமய:। அமீஸமுத்ராஸ் தவ ேதவ ேதேஹ।
௧௰௩।௰௨௯

ேமர்வாதய: ைஸலவராஸ் தவாமீ। இமாஸ் ச கங்காப்ரமுகா: ஸ்ரவத்ேயா।
௧௰௩।௰௩
த்வபாந்ய் ீ அேஸஷாணி வநாநி ைசவ। ஸ்துவந்தி ைசேத முநயஸ் தேவஸ।
௧௰௩।௰௩
ேதேஹ ஸ்திதாஸ் த்வந்மஹிமாநம் அக்ர்யம்। த்வாம் ஈஸிதாரம் ஜகதாம்
அநந்தம்। ௧௰௩।௰௩௧
யஜ்ேஞஸம் அர்சந்தி ச யஜ்விேநா அமீ। த்வத்ேதா ந ெஸௗம்யம் ஜகதீஹ
கிம்சித்। ௧௰௩।௰௩௧
த்வத்ேதா ந ெரௗத்ரம் ச ஸமஸ்தமூர்ேத। த்வத்ேதா ந ஸதம்ீ ந ச
ேகஸேவாஷ்ணம்। ௧௰௩।௰௩௨
ஸர்வஸ்வரூபாதிஸயீ த்வம் ஏக:। ப்ரஸதீ ஸர்ேவஸ்வர ஸர்வபூத।
௧௰௩।௰௩௨
ஸநாதநாத்மந் பரேமஸ்வேரஸ। த்வந்மாயயா ேமாஹிதமாநஸாபிர்।
௧௰௩।௰௩௩
யத் ேத அபராத்தம் தத் இதம் க்ஷமஸ்வ। கிம் வாபராத்தம் தவ ேதவ
மூைடர்। ௧௰௩।௰௩௩
யந் மாயயா ேநா ஹ்ருதயம் ததாபி। பாபாவஸம் கிம் ப்ரணதார்திஹாரிந்।
௧௰௩।௰௩௪
மேநா ஹி ேநா விங்கலதாம் உைபதி। ந ேத அபராத்தம் யதி வாபராத்தம்।
௧௰௩।௰௩௪
அஸ்மாபிர் உந்மார்கவிவர்தநீபி:। தத் க்ஷம்யதாம் ஸ்ருஷ்டிகரஸ் தைவவ।
௧௰௩।௰௩௫
ேதவாபராதம் ஸ்ருஜேதா விேவகாந்। நேமா நமஸ் ேத ேகாவிந்த।
௧௰௩।௰௩௫
நாராயண ஜநார்தந। த்வந்நாமஸ்மரணாத் பாபம்। ௧௰௩।௰௩௬

அேஸஷம் ந: ப்ரணஸ்யது। தேதா அநந்த நமஸ் துப்யம்। ௧௰௩।௰௩௬
விஸ்வாத்மந் விஸ்வபாவந। த்வந்நாமஸ்மரணாத் பாபம்। ௧௰௩।௧௫௫
அேஸஷம் ந: ப்ரணஸ்யது। நேமா நமஸ் ேத ைவகுண்ட। ௧௰௩।௧௫௫
ஸ்ரீவத்ஸாங்காப்ஜேலாசந। வேரண்ய யஜ்ஞபுருஷ। ௧௰௩।௧௫௫
ப்ரஜாபாலக வாமந। நேமா அஸ்து ேத அப்ஜநாபாய। ௧௰௩।௧௫௫
ப்ரஜாபதிக்ருேத ஹேர। த்வந்நாமஸ்மரணாத் பாபம்। ௧௰௩।௰௩௭
அேஸஷம் ந: ப்ரணஸ்யது। ஸம்ஸாரார்ணவேபாதாய। ௧௰௩।௰௩௭
நமஸ் துப்யம் அேதாக்ஷஜ। த்வந்நாமஸ்மரணாத் பாபம்। ௧௰௩।௰௩௮
அேஸஷம் ந: ப்ரணஸ்யது। நம: பரஸ்ைம ஸ்ரீஸாய। ௧௰௩।௰௩௮
வாஸுேதவாய ேவதேஸ। ஸ்ேவச்சயா குணேபாக்த்ருத்ேவ।
௧௰௩।௰௩௯
ஸர்காந்தஸ்திதிகாரிேண। உபஸம்ஹார விஸ்வாத்மந்। ௧௰௩।௰௩௯
ரூபம் ஏதத் ஸமந்தத:। வர்தமாநம் ந ேநா த்ரஷ்டும்। ௧௰௩।௰௪
ஸமர்தம் சக்ஷுர் ஈஸ்வர। ப்ரலயாக்நிஸஹஸ்ரஸ்ய। ௧௰௩।௰௪
ஸமா தீப்திஸ் தவாச்யுத। ப்ரமாேணந திேஸா பூமிர்। ௧௰௩।௰௪௧
ககநம் ச ஸமாவ்ருதம்। ந வித்ம: க்வ நு வர்தாேமா। ௧௰௩।௰௪௧
பவாந் ைநேவாபலŠயேத। ஸர்வம் ஜகத் இைஹகஸ்தம்। ௧௰௩।௰௪௨
பிண்டிதம் லக்ஷயாமேஹ। கிம் வர்ணயாேமா ரூபம் ேத। ௧௰௩।௰௪௨
கிம் ப்ரமாணம் இதம் ஹேர। மாஹாத்ம்யம் கிம்து ேத ேதவ।
௧௰௩।௰௪௩
ஜிஹ்வாயா யந் ந ேகாசரம்। வக்த்ராணாம் அயுேதநாபி। ௧௰௩।௰௪௩
புத்தீநாம் அயுதாயுைத:। குணாநாம் வர்ணநம் நாத। ௧௰௩।௰௪௪
தவ வக்தும் ந ஸக்யேத। தத் ஏதத் தர்ஸிதம் ரூபம்। ௧௰௩।௰௪௪

ப்ரஸாத: பரம: க்ருத:। சந்தேதா ஜகதாம் ஈஸ। ௧௰௩।௰௪௫
தத் ஏதத் உபஸம்ஹர। இத்ய் ஏவம் ஸம்ஸ்துதஸ் தாபிர்। ௧௰௩।௰௪௫
அப்ஸேராபிர் ஜநார்தந:। திவ்யஜ்ஞாேநாபபந்நாநாம்। ௧௰௩।௰௪௬
தாஸாம் ப்ரத்யக்ஷம் ஈஸ்வர:। விேவஸ ஸர்வபூதாநி। ௧௰௩।௰௪௬
ஸ்ைவர் அம்ைஸர் பூதபாவந:। தம் த்ருஷ்ட்வா ஸர்வபூேதஷு।
௧௰௩।௰௪௬
லீயமாநம் அேதாக்ஷஜம்। விஸ்மயம் பரமம் ஜக்மு:। ௧௰௩।௰௪௭
ஸமஸ்தா ேதவேயாஷித:। ஸ ச ஸர்ேவஸ்வர: ைஸலாந்। ௧௰௩।௰௪௭
பாதபாந் ஸாகராந் புவம்। ஜலம் அக்நிம் ததா வாயும்। ௧௰௩।௰௪௮
ஆகாஸம் ச விேவஸ ஹ। காேல திŠவ் அத ஸர்வாத்மா।
௧௰௩।௰௪௮
மநுஷ்யாத்மந்ய் அதாபி ச। ஆத்மரூப: ஸ்தித: ஸ்ேவந। ௧௰௩।௰௪௯
மஹிம்நா பாவயஞ் ஜகத்। ேதவதாநவரக்ஷாம்ஸி। ௧௰௩।௰௪௯
யக்ஷவித்யாதேராரகாந்। மநுஷ்யபஸுகீடாதீந்। ௧௰௩।௰௫
ம்ருகபŠயந்தரிக்ஷகாந்। ேய அந்தரிேக்ஷ ததா பூெமௗ। ௧௰௩।௰௫
திவி ேய ேய ஜலாஸ்ரயா:। தாந் ப்ரவிஸ்ய ஸ விஸ்வாத்மா।
௧௰௩।௰௫௧
புநஸ் தத் ரூபம் ஆஸ்தித:। நேரண ஸார்சம் யத் தாபிர்। ௧௰௩।௰௫௧
த்ருஷ்டபூர்வம் அரிம்தம। தா: பரம் விஸ்மயம் கத்வா। ௧௰௩।௰௫௧
ஸர்வாஸ் த்ரிதஸேயாஷித:। ப்ரேணமு: ஸாத்யஸா: பாண்டு ।
௧௰௩।௰௫௨
வதநா ந்ருபஸத்தம। நாராயேணா அபி பகவாந்। ௧௰௩।௰௫௨
ஆஹ தாஸ் த்ரிதஸாங்கநா:। நீயதாம் உர்வஸீ பத்ரா। ௧௰௩।௰௫௩

யத்ராஸ்ேத த்ரிதேஸஸ்வர:। பவதீநாம் ஹிதார்தாய। ௧௰௩।௰௫௩
ஸர்வபூேதஷ்வ் அஸாவ் இதி। ஜ்ஞாநம் உத்பாதிதம் பூேயா।
௧௰௩।௰௫௪
லயம் பூேதஷு குர்வதா। தத் கச்சத ஸமஸ்ேதா அயம்। ௧௰௩।௰௫௪
பூதக்ராேமா மதம்ஸக:। அஹம் அப்ய் ஆத்மபூதஸ்ய। ௧௰௩।௰௫௫
வாஸுேதவஸ்ய ேயாகிந:। யஸ்மாத் பரதரம் நாஸ்தி। ௧௰௩।௰௫௫
ேயா அநந்த: பரிபட்யேத। தம் அஜம் ஸர்வபூேதஸம்। ௧௰௩।௰௫௬
ஜாநீத பரமம் பதம்। அஹம் பவத்ேயா ேதவாஸ் ச। ௧௰௩।௰௫௬
மநுஷ்யா: பஸவஸ் ச ேய। ஏதத் ஸர்வம் அநந்தஸ்ய। ௧௰௩।௰௫௭
ேதவேதவஸ்ய விஸ்த்ருதி:। ஏதஜ் ஜ்ஞாத்வா ஸமம் ஸர்கம்।
௧௰௩।௰௫௮
ஸேதவாஸுரமாநுஷம்। ஸபஸ்வாதிகணம் ைசவ। ௧௰௩।௰௫௮
த்ரஷ்டவ்யம் த்ரிதஸாங்கநா:। இத்ய் உக்தஸ் ேதந ேதேவந।
௧௰௩।௰௫௮
ஸமஸ்தாஸ் தா: ஸுரஸ்த்ரிய:। ப்ரணம்ய ெதௗ ஸமதநா:।
௧௰௩।௰௫௯
ஸவஸந்தாஸ் ச பார்திவ। ஆதாய ேசார்வஸம்ீ பூேயா। ௧௰௩।௰௫௯
ேதவராஜம் உபாகதா:। ஆசக்யுஸ் ச யதாவ்ருத்தம்। ௧௰௩।௰௬
ேதவராஜாய தத் ததா। ததா த்வம் அபி ராேஜந்த்ர। ௧௰௩।௰௬
ஸர்வபூேதஷு ேகஸவம்। சிந்தயந் ஸமதாம் கச்ச। ௧௰௩।௰௬௧
ஸமைதவ ஹி முக்தேய। ஜாநந்ந் ஏவம் அேஸேஷஷு। ௧௰௩।௰௬௧
பூேதஷு பரேமஸ்வரம்। வாஸுேதவம் கதம் ேதாஷாம்ல்। ௧௰௩।௰௬௨
ேலாபாதீந் ந ப்ரஹாஸ்யஸி। ஸர்வபூதாநி ேகாவிந்தாத்। ௧௰௩।௰௬௨

யதா நாந்யாநி பூபேத। ததா ைவராதேயா பாவா:। ௧௰௩।௰௬௩
க்ரியதாம் குத்ர பார்திவ। இஹ பஸ்யஞ் ஜகத் ஸர்வம்। ௧௰௩।௰௬௩
வாஸுேதவாத்மகம் ந்ருப। ஏதத் ஏவ ஹி க்ருஷ்ேணந। ௧௰௩।௰௬௪
ரூபம் ஆவிஷ்க்ருதம் ததா। பரமஸ்மாத் அபி மஹத்। ௧௰௩।௰௬௪
ரூபம் யத் கதிதம் தவ। ஜந்மாதிபாவரஹிதம்। ௧௰௩।௰௬௫
தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। ஸம்ேக்ஷேபண ச பூபால। ௧௰௩।௰௬௫
ஸ்ரூயதாம் யத் வதாமி ேத। யந் மெதௗ புருஷ: க்ருத்வா।
௧௰௩।௰௬௬
பரம் நிர்வாணம் க்ருச்சதி। ஸர்வம் விஷ்ணு: ஸமஸ்ெதௗ ஹி।
௧௰௩।௰௬௬
பாவாபாெவௗ ச தந்மெயௗ। ஸதஸத் ஸர்வம் ஈேஸேஸா।
௧௰௩।௰௬௭
வாஸுேதவ: பரம் பதம்। பவஜலதிகதாநாம் த்வந்த்வவாதாஹதாநாம்।
௧௰௩।௰௬௭
ஸுததுஹித்ருகலத்ரத்ராணபாரார்திதாநாம்। விஷமவிஷயேதாேய மஜ்ஜதாம்
அப்லவாநாம்। ௧௰௩।௰௬௮
பவதி ஸரணம் ஏேகா விஷ்ணுேபாேதா நராணாம்। இத்ய் உக்தம் தவ
தர்மஜ்ஞ। ௧௰௩।௰௬௮
விஷ்ேணார் மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்। ஸ்வரூபம் ச ஜகத்தாதுர்।
௧௰௪।௰௰௧
ஆராதநவிநிஸ்சய:। ஆராதிதாத் பலம் யச் ச। ௧௰௪।௰௰௧
ேகஸவாத் ப்ராப்யேத நைர:। கதிதஸ் ச மஹாபாக। ௧௰௪।௰௰௨
தாநாநாம் விஸ்தராத் விதி:। ேயாகத்ைவதம் ச கதிதம்। ௧௰௪।௰௰௨
அத்ைவதம் த்ைவதம் ஏவ ச। அத்ைவதபாவேநாபாேயா। ௧௰௪।௰௰௩

விஸ்தராச் ச தேவாதித:। ஸம்ேக்ஷபவிஸ்தராப்யாம் ச। ௧௰௪।௰௰௩
ஸர்வம் ஏதத் தேவாதிதம்। ேதவேதவஸ்ய மாஹாத்ம்யம்। ௧௰௪।௰௰௪
ஸர்வகஸ்யாவ்யயாத்மந:। ஸ ஏஷ ஸர்வப்ரவர:। ௧௰௪।௰௰௪
ஸர்வபூதஸ் ச மாதவ:। ஸர்வம் அத்ர ச ஸர்வஸ்மிந்ந்। ௧௰௪।௰௰௫
ஏஷ ஏவ ப்ரதிஷ்டித:। த்ரியுகம் புண்டரீகாக்ஷம்। ௧௰௪।௰௰௫
அபவர்கமஹாஹ்ரதம்। ஸமுத்பத்ய பராஹ்லாதம்। ௧௰௪।௰௰௬
அநந்தம் ப்ரதிபத்யேத। ஸ்ருதம் ஏதந் மயா பூர்வம்। ௧௰௪।௰௰௬
விஸ்தேரண த்வேயாதிதம்। யத் த்வ் ஏதத் த்ரியுேகத்ய் உக்தம்।
௧௰௪।௰௰௭
தஸ்ய நிர்வசநம் வத। சதுர்யுேகந காலஸ்ய। ௧௰௪।௰௰௭
பரிஸம்க்யா யதா த்விஜ। த்ரியுேகந ததா விஷ்ேணா:। ௧௰௪।௰௰௮
க்ரியேத கிம் விேஸஷணம்। க்ருதம் த்ேரதா த்வாபரம் ச। ௧௰௪।௰௰௮
கலிஸ் ேசதி சதுர்யுகம்। யதா ஜகதி விக்யாதம்। ௧௰௪।௰௰௯
ததா த்ரியுகதா குத:। ஸாது ப்ருஷ்ேடா அஸ்மி பூபால। ௧௰௪।௰௰௯
பவதா த்ரியுகாஸ்ரிதம்। விேஸஷணம் அநந்தஸ்ய। ௧௰௪।௰௧
கததஸ் தந் நிஸாமய। காஷ்டா பார்திவ விஜ்ேஞயா। ௧௰௪।௰௧
நிேமஷா தஸ பஞ்ச ச। காஷ்டாத்ரிம்ஸத் கலா ஜ்ேஞயா। ௧௰௪।௰௧௧
முஹூர்தம் தாவதீ: கலா:। த்ரிம்ஸந்முஹூர்தா பூபால। ௧௰௪।௰௧௧
ததாேஹாராத்ரம் உச்யேத। தத்ஸம்க்யாைதர் அேஹாராத்ைரர்।
௧௰௪।௰௧௨
மாஸ: பார்திவஸத்தம। அயநம் தக்ஷிணம் மாஸா:। ௧௰௪।௰௧௨
ஷண் மாஸாஸ் ச தேதாத்தரம்। அயநத்விதயாக்யஸ் ச। ௧௰௪।௰௧௩

கால: ஸம்வத்ஸர: ஸ்ம்ருத:। தக்ஷிணம் த்வ் அயநம் ராத்ரிர்।
௧௰௪।௰௧௩
ேதவாநாம் உத்தரம் திநம்। ஸம்வத்ஸேரண ேதவாநாம்। ௧௰௪।௰௧௪
அேஹாராத்ரம் இேஹாச்யேத। ஸதத்ரேயண வர்ஷாணாம்। ௧௰௪।௰௧௪
ஷஷ்ட்யா ச ப்ருதிவபேத ீ । மநுஷ்யஸம்க்யயா வர்ஷம்। ௧௰௪।௰௧௫
ேதவாநாம் அபி கண்யேத। இதி திவ்ேயந மாேநந। ௧௰௪।௰௧௫
சதுர்யுகவிகல்பநாம்। கத்யமாநாம் மயா ராஜந்। ௧௰௪।௰௧௬
யதாவச் ச்ேராதும் அர்ஹஸி। சத்வாரி து ஸஹஸ்ராணி। ௧௰௪।௰௧௬
வர்ஷாணாம் க்ருதம் உச்யேத। தஸ்ய தாவச்சதீஸம்த்யா। ௧௰௪।௰௧௭
ஸம்த்யாம்ஸஸ் ச ததாவித:। த்ேரதா த்ரீணி ஸஹஸ்ராணி।
௧௰௪।௰௧௭
திவ்யாப்தாநாம் நரர்ஷப। தஸ்ய தாவச்சதீஸம்த்யா। ௧௰௪।௰௧௮
ஸம்த்யாம்ஸஸ் ச ததாவித:। த்வாபரம் த்ேவ ஸஹஸ்ேர து।
௧௰௪।௰௧௮
வர்ஷாணாம் அபிதீயேத। தஸ்ய தாவச்சதீஸம்த்யா। ௧௰௪।௰௧௯
ஸம்த்யாம்ஸஸ் ச ததாவித:। கலி: ஸஹஸ்ரம் ஏகம் து। ௧௰௪।௰௧௯
திவ்யாப்தாநாம் நரர்ஷப। தஸ்ய தாவச்சதீஸம்த்யா। ௧௰௪।௰௨
ஸம்த்யாம்ஸஸ் ச ததாவித:। க்ருதம் நாமயுகம் பூர்வம்। ௧௰௪।௰௨
யத்ர தர்ம: ஸநாதந:। க்ருதம் ஏவ ச கர்தவ்யம்। ௧௰௪।௰௨௧
தஸ்மிந் காேல ந்ருேபப்ஸிதம்। ந தத்ர தர்மா: ஸதந்தி ீ । ௧௰௪।௰௨௧
ந ச க்ஷயந்தி ீ ைவ ப்ரஜா:। தத: க்ருதயுகம் நாம। ௧௰௪।௰௨௨
குணத: ப்ேராச்யேத யுகம்। ேதவதாநவகந்தர்வா। ௧௰௪।௰௨௨
யக்ஷராக்ஷஸபந்நகா:। நாஸந் க்ருதயுேக ராஜந்। ௧௰௪।௰௨௩

ந ததா க்ரயவிக்ரய:। ந ஸாமயஜுர்ருக்வர்ணா:। ௧௰௪।௰௨௩
க்ரியா நாஸச்ீ ச மாநவ।ீ நாபிஸம்தாய ச பலம்। ௧௰௪।௰௨௪
கஸ்சித் தர்ேம ப்ரவர்தேத। ந தஸ்மிந் யுகஸம்ஸர்ேக। ௧௰௪।௰௨௪
வ்யாதேயா ேநந்த்ரியக்ஷய:। நாஸூயா நாபி ருதிதம்। ௧௰௪।௰௨௫
ந தர்ேபா நாபி ைபஸுநம்। ந விக்ரஹ: குதஸ் தந்த்ரீ। ௧௰௪।௰௨௫
ந த்ேவேஷா நாபி தம்பநம்। ந பயம் நாபி ஸம்தாேபா। ௧௰௪।௰௨௬
ந ேசர்ஷ்யா நாபி மத்ஸர:। தத: பரமகம் ப்ரஹ்ம। ௧௰௪।௰௨௬
யா கதிர் ேயாகிநாம் பரா। ஆத்மா ச ஸர்வபூதாநாம்। ௧௰௪।௰௨௭
ஸுக்ேலா நாராயணஸ் ததா। தஸ்மிந்ந் ஆத்மநி ேலாகாநாம்।
௧௰௪।௰௨௭
ஸர்வேலாகமேய அச்யுேத। ஸ்ேவச்சயா ெஸௗக்ல்யம் ஆபந்ேந।
௧௰௪।௰௨௮
ஸர்வம் பவதி நிர்மலம்। ப்ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியா ைவஸ்யா:।
௧௰௪।௰௨௮
ஸூத்ராஸ் ச க்ருதலக்ஷணா:। க்ருேத யுேக பவந்தீஹ। ௧௰௪।௰௨௯
ஸ்வகர்மநிரதா: ப்ரஜா:। ஸ்வம் ஆஸ்ரமம் ஸ்வம் ஆசாரம்।
௧௰௪।௰௨௯
ஸம்யக்ஜ்ஞாநஸமந்விதம்। ஜகத் பவதி ராேஜந்த்ர। ௧௰௪।௰௩
ஸத்யப்ராயம் தேபாரதம்। ஏகேவதஸமாயுக்தா। ௧௰௪।௰௩
ஏகமந்த்ரவிதிக்ரியா:। ப்ருதக்தர்மாஸ் த்வ் ஏகேவதா। ௧௰௪।௰௩௧
தர்மம் ஏகம் அநுவ்ரதா:। சதுராஸ்ரமயுக்ேதந। ௧௰௪।௰௩௧
கர்மணா காலேயாகிநா। அகாமபலஸம்ேயாகாத்। ௧௰௪।௰௩௨
ப்ராப்நுவந்தி பராம் கதிம்। ஆத்மேயாகஸமாயுக்ேதா। ௧௰௪।௰௩௨

தர்ேமா அயம் க்ருதலக்ஷண:। க்ருேத யுேக சதுஷ்பாதஸ்। ௧௰௪।௰௩௩
சதுர்வர்ண்யஸ்ய ஸாஸ்வத:। ஏதத் க்ருதயுகம் நாம। ௧௰௪।௰௩௩
த்ைரகுண்யபரிவர்ஜிதம்। த்ேரதாம் அபி நிேபாத த்வம்। ௧௰௪।௰௩௪
யாத்ருக்ரூபம் ப்ரவர்தேத। பாேதந ஹ்ரஸேத தர்ேமா। ௧௰௪।௰௩௪
ரக்ததாம் யாதி சாச்யுத:। ஸத்யப்ரவ்ருத்தாஸ் ச நரா:। ௧௰௪।௰௩௫
க்ரியாதர்மபராயணா:। தேதா யஜ்ஞா: ப்ரவர்தந்ேத। ௧௰௪।௰௩௫
தர்மாஸ் ச விவிதா: க்ரியா:। த்ேரதாயாம் பாவஸம்கல்பா:। ௧௰௪।௰௩௬
க்ரியாதாநபேலாதயா:। ப்ரசரந்தி தேதா வர்ணாஸ்। ௧௰௪।௰௩௬
தேபாதாநபராயணா:। ஸ்வகர்மஸ்தா: க்ரியாவந்த:। ௧௰௪।௰௩௭
ஸமத்வாத் ரஜஸாந்விதா:। த்வாபேர அபி யுேக தர்ேமா। ௧௰௪।௰௩௭
த்விபாேகாந: ப்ரவர்தேத। விஷ்ணு: பதத்வம் ீ அப்ேயதி। ௧௰௪।௰௩௮
சதுர்தா ேவத ஏவ ச। தேதா அந்ேய ச சதுர்ேவதாஸ்। ௧௰௪।௰௩௮
த்ரிேவதாஸ் ச ததாபேர। த்விேவதாஸ் ைசகேவதாஸ் ச। ௧௰௪।௰௩௯
அந்ருசஸ் ச ததாபேர। ஏவம் ஸாஸ்த்ேரஷு பிந்ேநஷு। ௧௰௪।௰௩௯
பஹுதா நீயேத க்ரியா। தேபாதாநப்ரவ்ருத்தா ச। ௧௰௪।௰௪
ராஜஸீ பவதி ப்ரஜா। அல்பாயுேஷா நரா ேவத:। ௧௰௪।௰௪
ஸுமஹாம்ஸ் ேசதி துஸ்தர:। கேராதி பஹுதா ேவதாந்। ௧௰௪।௰௪௧
வ்யாஸரூபீ ததா ஹரி:। ஸத்த்வஸ்ய சாப்ய் அவிஜ்ஞாநாத்।
௧௰௪।௰௪௧
ஸத்த்ேவ கஸ்சித் வ்யவஸ்தித:। ஸத்த்வாத் ப்ரச்யவமாநாநாம்।
௧௰௪।௰௪௨
வ்யாதேயா பஹேவா அபவந்। காமாஸ் ேசாபத்ரவாஸ் ைசவ।
௧௰௪।௰௪௨

ததா ைதவதகாரிதா:। ையர் அர்த்யமாநா: ஸுப்ருஸம்। ௧௰௪।௰௪௩
தபஸ் தப்யந்தி மாநவா:। தநகாமா: ஸ்வர்ககாமா। ௧௰௪।௰௪௩
யஜ்ஞாம்ஸ் தந்வந்தி சாபேர। ஏவம் த்வாபரம் ஆஸாத்ய। ௧௰௪।௰௪௪
ப்ரஜா: க்ஷயந்த்ய் ீ அதர்மத:। பாேதைநேகந ராேஜந்த்ர। ௧௰௪।௰௪௪
தர்ம: கலியுேக அபி ஹி। தாமஸம் யுகம் ஆஸாத்ய। ௧௰௪।௰௪௫
க்ருஷ்ேணா பவதி ேகஸவ:। வ்ரதாசாரா: ப்ரஸாம்யந்தி। ௧௰௪।௰௪௫
தர்மயஜ்ஞக்ரியாஸ் ததா। ஈதேயா வ்யாதயஸ் தந்த்ரீ। ௧௰௪।௰௪௬
ேதாஷா: க்ேராதாதயஸ் ததா। உபத்ரவாஸ் ச வர்தந்ேத। ௧௰௪।௰௪௬
மநஸ்தாபாஸ் ச ஸம்கதா:। யுேகஷ்வ் ஆவர்தமாேநஷு। ௧௰௪।௰௪௬
ேலாேகா வ்யாவர்தேத புந:। ேலாேக க்ஷீேண க்ஷயம் யாந்தி।
௧௰௪।௰௪௭
பாவா ேலாகப்ரவர்தகா:। யுகத்வயக்ருதாந் தர்மாந்। ௧௰௪।௰௪௭
ப்ரார்தநா ந ச குர்வேத। ஏதத் கலியுகம் பூப। ௧௰௪।௰௪௭
யத்ர ஜாேதா அஸி பார்திவ। நாத்ராவதாரம் குருேத। ௧௰௪।௰௪௮
க்ருஷ்ணாம்ேஸந ஸ்வரூபிணா। க்ருதாதிஷு ஜகத் பாதி। ௧௰௪।௰௪௮
ைதத்ேயப்ேயா ரூபத்ருத் தரி:। கெலௗ த்வ் அந்யம் ஸமாவிஸ்ய।
௧௰௪।௰௪௯
பூர்ேவாத்பந்நம் பிபர்தி தம்। ப்ரத்யக்ரரூபத்ருக் ேதேவா। ௧௰௪।௰௪௯
த்ருஸ்யேத ந கெலௗ ஹரி:। க்ருதாதிஷ்வ் ஏவ ேதைநஷ। ௧௰௪।௰௫
த்ரியுக: பரிபட்யேத। கேலர் அந்ேத ச ஸம்ப்ராப்ேத। ௧௰௪।௰௫
கல்கிநம் ப்ரஹ்மவாதிநம்। அநுப்ரவிஸ்ய குருேத। ௧௰௪।௰௫௧
வாஸுேதேவா ஜகத்ஸ்திதிம்। பூர்ேவாத்பந்ேநஷு பூேதஷு। ௧௰௪।௰௫௧
ேதஷு ேதஷு கெலௗ ப்ரபு:। க்ருத்வா ப்ரேவஸம் குருேத। ௧௰௪।௰௫௨

யத் அபிப்ேரதம் அச்யுத:। ஸ்ேவச்சாஸுக்ேல ஜகச் சுக்லம்। ௧௰௪।௰௫௨
ரக்ேத ரக்தம் ச ஜாயேத। பேதீ ச பததாம் ீ அஸ்மிந்। ௧௰௪।௰௫௩
க்ருஷ்ேண சாத்ராஸிதம் ந்ருப। ஏஷ ஏவ ஜகத்ேதேவா। ௧௰௪।௰௫௩
ஜகத்ஸ்ரஷ்டா ஜகத்குரு:। யத்ரூப ஏவ ேதேவா அயம்। ௧௰௪।௰௫௪
தத்ரூபம் ஜாயேத ஜகத்। சதுர்யுகம் ந: கதிதம்। ௧௰௪।௰௫௪
ஸம்ேக்ஷபாத் பவதாகிலம்। கலிம் விஸ்தரேதா ப்ரூஹி। ௧௰௫।௰௰௧
யத்ர ஜாேதா அஸ்மி பார்கவ। பகவத்ய் அமேல விஷ்ெணௗ।
௧௰௫।௰௰௧
க்ரீடயா க்ருஷ்ணதாம் கேத। கிமாஹாரா: கிமாசாரா। ௧௰௫।௰௰௨
பவிஷ்யந்தி ப்ரஜாஸ் ததா। ப்ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியா ைவஸ்யா:।
௧௰௫।௰௰௨
ஸூத்ராஸ் ச த்விஜ கீத்ருஸா:। பவிஷ்யந்தி கெலௗ ப்ராப்ேத।
௧௰௫।௰௰௩
தந் மமாசŠவ விஸ்தராத்। தப: பரம் க்ருதயுேக। ௧௰௫।௰௰௩
த்ேரதாயாம் யஜ்ஞ ஏவ ஹி। ப்ரதாநம் த்வாபேர தாநம்। ௧௰௫।௰௰௪
ஸத்யம் ஏவ கெலௗ யுேக। க்ருேத யுேக மந:ஸுத்திர்। ௧௰௫।௰௰௪
அஸ்த்ய் ஏவாயத்நதஸ் தப:। தேபா நிஷ்பாத்யேத பூப। ௧௰௫।௰௰௫
ேயாகஸம்ஸாதநம் பரம்। ராகாதிேதாஷதுஷ்ேடந। ௧௰௫।௰௰௫
மநஸா யத் தேபா ந்ருப। க்ரியேத க்ேலஸநாஸாய। ௧௰௫।௰௰௬
தத் தேபா ந விமுக்தேய। த்ேரதாயாம் து க்ரியாயஜ்ஞாந்। ௧௰௫।௰௰௬
மேநாயஜ்ஞாம்ஸ் தேதா நரா:। விதந்வேத ஸ்தூலதர:। ௧௰௫।௰௰௭
பந்தா தர்மஸ்ய ஸ ப்ரேபா। த்வாபேர நாதிவித்வத்தா। ௧௰௫।௰௰௭
யதா த்ேரதாயுேக அபவத்। தத: ஸ்தூலதர: பந்தா। ௧௰௫।௰௰௮

தாநாத்மா க்ரியேத நைர:। ந வித்வத்தா ந ஸுத்தார்ேதா। ௧௰௫।௰௰௮
ந ஸுத்திர் மநஸ: கெலௗ। யேதா அத: ஸத்யம் ஏைவகம்।
௧௰௫।௰௰௯
ஏகாந்ேதேநாபகாரகம்। யதா ஸத்யம் ததா க்ஷாந்திர்। ௧௰௫।௰௰௯
அஹிம்ஸா ச கெலௗ யுேக। பேராபதாபாத் விரதிர்। ௧௰௫।௰௧
நராணாம் உபகாரிகா। தஸ்மிந் ேகாேர யுேக ப்ராப்ேத। ௧௰௫।௰௧
க்ருஷ்ேண க்ருஷ்ணத்வம் ஆகேத। யாத்ருக்ரூபம் ஜகத் இதம்।
௧௰௫।௰௧௧
பவதீஹ ஸ்ருணுஷ்வ தத்। ராஜாேநா ப்ராஹ்மணா ைவஸ்யா:।
௧௰௫।௰௧௧
ஸூத்ராஸ் ச மநுேஜஸ்வர। வ்யாஜதர்மபராஸ் ைசவ। ௧௰௫।௰௧௨
தர்மைவதம்ஸிகா ஜநா:। ஸத்யம் ஸம்க்ஷிப்யேத ேலாேக। ௧௰௫।௰௧௨
நைர: பண்டிதமாநிபி:। ஸத்யஹாந்யா ததஸ் ேதஷாம்। ௧௰௫।௰௧௩
ஸ்வல்பம் ஆயுர் பவிஷ்யதி। ஆயுஷ: ப்ரக்ஷயாத் வித்யாம்।
௧௰௫।௰௧௩
ந ஸŠயந்த்ய் உபஸிக்ஷிதும்। வித்யாஹீநாந் அபுத்தீம்ஸ் தாம்ல்।
௧௰௫।௰௧௪
ேலாேபா அப்ய் அபிபவிஷ்யதி। ேலாபக்ேராதபரா மூடா:। ௧௰௫।௰௧௪
காமவஸ்யாஸ் ச மாநவா:। பத்தைவரா பவிஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௧௫
பரஸ்பரவேதப்ஸவ:। ப்ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியா ைவஸ்யா:। ௧௰௫।௰௧௫
ஸம்கீர்யந்த: பரஸ்பரம்। ஸூத்ரதுல்யா பவிஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௧௬
தப:ஸத்யவிநாக்ருதா:। அந்த்யா மத்யா பவிஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௧௬
மத்யாஸ் சாந்தாவஸாயிந:। ஈத்ருேஸா பவிதா ேலாக:। ௧௰௫।௰௧௭

க்ருஷ்ேண க்ருஷ்ணத்வம் ஆகேத। வஸ்த்ராணாம் ப்ரவரா ஸாண।ீ
௧௰௫।௰௧௭
தாந்யாநாம் ேகாரதூஷக:। பார்யாமித்ராஸ் ச புருஷா। ௧௰௫।௰௧௮
பவிஷ்யந்தி கெலௗ யுேக। மத்ஸ்யாமிேஷண ஜவந்ேதா ீ । ௧௰௫।௰௧௮
துஹந்தஸ் சாப்ய் அஜாவிகா:। ேகாஷு நஷ்டாஸு புருஷா।
௧௰௫।௰௧௯
பவிஷ்யந்தி ததா ந்ருப। ஸரித்தீேரஷு குத்தாைலர்। ௧௰௫।௰௧௯
வாபயிஷ்யந்தி ெசௗஷதீ:। தாஸ் சாப்ய் அல்பபலாஸ் ேதஷாம்।
௧௰௫।௰௨
பவிஷ்யந்தி யுகக்ஷேய। அநிஷ்க்ராந்தாஸ் து ஸம்பந்தா:। ௧௰௫।௰௨
ஸ்வேகாத்ராத் புருஷர்ஷப। அநிஷ்க்ராந்தாநி ஸ்ராத்தாநி। ௧௰௫।௰௨௧
பவிஷ்யந்தி ச ேகஹத:। ந வ்ரதாநி சரிஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௨௧
ப்ராஹ்மணா ேவதநிந்தகா:। ந யŠயந்தி ந ேஹாஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௨௨
ேஹதுவாதவிகூலிந:। ப்ராயஸ: க்ருபணாநாம் ச। ௧௰௫।௰௨௨
ததா பந்திமதாம் அபி। விதவாநாம் ச வித்தாநி। ௧௰௫।௰௨௩
ஹரிஷ்யந்தி பலாந்விதா:। அந்யாேயாபாத்தவித்ேதஷு। ௧௰௫।௰௨௩
கரிஷ்யந்தி நரா: ஸ்ப்ருஹாம்। ேவஸ்யாலாவண்யபாேவஷு।
௧௰௫।௰௨௪
ஸ்ப்ருஹாம் ேயாஷித் கரிஷ்யதி। கந்யாம் ந யாசிதா கஸ்சிந்।
௧௰௫।௰௨௪
ந ச கந்யாப்ரேதா நர:। கந்யா வரஸ் ச ச்சந்ேதந। ௧௰௫।௰௨௫
க்ருஹீஷ்யந்தி பரஸ்பரம்। பார்யா ந பதிஸுஸ்ரூஷாம்। ௧௰௫।௰௨௫
ததா காசித் கரிஷ்யதி। நரா ேதவத்விஜாம்ஸ் த்யக்த்வா। ௧௰௫।௰௨௬

பவிஷ்யந்த்ய் அந்யேதாமுகா:। யஜ்ஞபாகபுேஜா ேதவா। ௧௰௫।௰௨௬
ேய ேவதபடிதா த்விஜா:। ப்ரஹ்மாத்யாஸ் தாந் பரித்யஜ்ய। ௧௰௫।௰௨௭
நரா: காலபலாத்க்ருதா:। ேஹதுவாதபரா ேதவாந்। ௧௰௫।௰௨௭
கரிஷ்யந்த்ய் அபராம்ஸ் ததா। ேய யவாந்நா ஜநபதா। ௧௰௫।௰௨௭
ேகாதூமாந்நாஸ் தைதவ ச। தாந் ேதஸாந் ஸம்ஸ்ரயிஷ்யந்தி।
௧௰௫।௰௨௮
நரா: கலியுேக ந்ருப। ந ஸ்ராத்ைதஸ் ச பித்ரும்ஸ் சாபி। ௧௰௫।௰௨௮
தர்பயிஷ்யந்தி மாநவா:। பஹு மம்ஸ்யந்தி ேத ஸ்நாநம்। ௧௰௫।௰௨௯
நாபி ெஸௗசபரா நரா:। ந விஷ்ணுபக்திப்ரவணம்। ௧௰௫।௰௨௯
நராணாம் ந்ருப மாநஸம்। பவிதா து யுேக ப்ராப்ேத। ௧௰௫।௰௩
க்ருஷ்ேண கார்ஷ்ண்ேயாபலக்ஷிேத। விநிந்தாம் ப்ரதேம பாேத।
௧௰௫।௰௩
கரிஷ்யந்தி ஹேரர் நரா:। யுகாந்ேத து ஹேரர் நாம। ௧௰௫।௰௩௧
ைநவ கஸ்சித் க்ருஹீஷ்யதி। தந்யாஸ் ேத புருஷவ்யாக்ர। ௧௰௫।௰௩௧
பாபாம்ேபாதாவ் அபாபிந:। ேய நாமாபி கெலௗ விஷ்ேணார்।
௧௰௫।௰௩௨
க்ருஹீஷ்யந்த்ய் அக்ஷயாத்மந:। த்யாயந் ஹரிம் க்ருதயுேக।
௧௰௫।௰௩௨
த்ேரதாத்வாபரேயார் யஜந்। யத் ஆப்ேநாதி கெலௗ நாம்நா। ௧௰௫।௰௩௩
தத் ஏவ பரிகீர்தயந்। ஹரிர் ஹரதி பாபாநி। ௧௰௫।௰௩௩
நாம பக்த்யா யதீரிதம்। வாஸுேதேவதி ந ஜநஸ்। ௧௰௫।௰௩௪
தத் ஏேவாச்சாரயிஷ்யதி। பஹுபாஷண்டஸம்கீர்ேண। ௧௰௫।௰௩௪

ஜகத்ய் அஸ்மிந் கெலௗ யுேக। க்ருஷ்ணாேயதி நேமா அஸ்த்வ் அத்ர।
௧௰௫।௰௩௫
ஸுக்ருதீயதி வŠயதி। ேஹதுவாதபைலர் ேமாஹம்। ௧௰௫।௰௩௫
குஹைகஸ் ச ஜேந ததா। பாஷண்டிந: கரிஷ்யந்தி। ௧௰௫।௰௩௬
சாதுராஸ்ரம்யதூஷகா:। பாஷண்டபூதம் அத்யர்தம்। ௧௰௫।௰௩௬
ஜகத் ஏதத் அஸத்க்ருதம்। பவிஷ்யதி ததா பூப। ௧௰௫।௰௩௭
வ்ருதாப்ரவ்ரஜிேதாத்கடம்। ந து த்விஜாதிஸுஸ்ரூஷாம்। ௧௰௫।௰௩௭
ந ஸ்வதர்மாநுபாலநம்। கரிஷ்யந்தி ததா ஸூத்ரா:। ௧௰௫।௰௩௮
ப்ரவ்ரஜ்யாலிங்கிேநா வ்ருதா। உத்ேகாசா: ெஸௗகதாஸ் ைசவ।
௧௰௫।௰௩௮
மஹாயாநரதாஸ் ததா। பவிஷ்யந்த்ய் அத பாஷண்டா:। ௧௰௫।௰௩௯
காபிலா பிக்ஷவஸ் ததா। வ்ருத்தா: ஸ்ராவகநிர்க்ரந்தா:। ௧௰௫।௰௩௯
ஸித்தபுத்ராஸ் ததாபேர। பவிஷ்யந்தி துராத்மாந:। ௧௰௫।௰௪
ஸூத்ரா: கலியுேக ந்ருப। நி:ெஸௗசா வக்ரமதய:। ௧௰௫।௰௪
பரபாகாந்நேபாஜநா:। பவிஷ்யந்தி துராத்மாந:। ௧௰௫।௰௪௧
ஸூத்ரா: ப்ரவ்ரஜிதாஸ் ததா। ஏேத சாந்ேய ச பஹவ:। ௧௰௫।௰௪௧
பாஷண்டா: புருஷர்ஷப। ப்ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியா ைவஸ்யா।
௧௰௫।௰௪௨
பவிஷ்யந்தி ததா பேர। ராஜஸுல்கஹரா: க்ஷுத்ரா। ௧௰௫।௰௪௨
க்ருஹஸ்தபரிேமாஷகா:। முநிேவஷாக்ருதிச்சந்நா। ௧௰௫।௰௪௩
வாணிஜ்யம் உபஜவிகா ீ :। ந த்விஜாந் ந கெலௗ ேதவாந்। ௧௰௫।௰௪௩
பூஜயிஷ்யந்தி மாநவா:। ம்ேலச்சபாஷாநிபந்ைதஸ் து। ௧௰௫।௰௪௪
ேஹதுவாைதர் விகூலிதா:। ஏவம் ேதஷ்வ் அதிதுஷ்ேடஷு। ௧௰௫।௰௪௪

விமார்கபதிவர்திந:। பவிஷ்யந்த்ய் அபேர துஷ்டாஸ்। ௧௰௫।௰௪௫
ேதஷாம் மார்காநுயாயிந:। அஸம்ஸ்க்ருேதாக்திவக்தாேரா। ௧௰௫।௰௪௫
ேவதஸாஸ்த்ரவிநிந்தகா:। ஜகதுந்மார்ககர்தாேரா। ௧௰௫।௰௪௬
பவிஷ்யந்தி ததா நரா:। தச்சீலவர்திபிர் பூப। ௧௰௫।௰௪௬
மநுஷ்ைய: பரிபூரிேத। ஜகத்ய் அத்ர ததா ந்ருணாம்। ௧௰௫।௰௪௭
ஸ்வல்பம் ஆயுர் பவிஷ்யதி। பரமாயுஸ் ச பவிதா। ௧௰௫।௰௪௭
ததா வர்ஷாணி ேஷாடஸ। தத: ப்ராணாந் ப்ரஹாஸ்யந்தி। ௧௰௫।௰௪௮
க்ருஷ்ேண க்ருஷ்ணத்வம் ஆகேத। பஞ்சேம வாத ஷஷ்ேட வா।
௧௰௫।௰௪௮
வர்ேஷ கந்யா ப்ரஸூயேத। ஸப்தவர்ஷாஷ்டவர்ஷா வா। ௧௰௫।௰௪௯
ப்ரஜாஸ்யந்தி நராஸ் ததா। அல்பத்ரவ்யா வ்ருதாலிங்கா। ௧௰௫।௰௪௯
ஹிம்ஸாரதிபராயணா:। ஹர்தாேரா ந து தாதாேரா। ௧௰௫।௰௫
பவிஷ்யந்தி கெலௗ நரா:। ஸுக்லாதாநபரா: க்ஷுத்ரா:। ௧௰௫।௰௫
பரபாகாஸிேநா த்விஜா:। ைவஸ்யாஸ் ததா து ராஜாேநா। ௧௰௫।௰௫௧
ந து க்ஷத்ரியவம்ஸஜா:। ஸூத்ரா பிக்ஷவதா விப்ரா:। ௧௰௫।௰௫௧
ஸுஸ்ரூஷாவிபணாஸ்ரிதா:। பவிஷ்யந்தி ந்ருபஸ்ேரஷ்ட। ௧௰௫।௰௫௨
க்ருஷ்ேண க்ருஷ்ணத்வம் ஆகேத। ந ஸிஷ்ேயா ந குரு: கஸ்சிந்।
௧௰௫।௰௫௨
ந புத்ேரா ந பிதா ததா। ந பார்யா ந பதிர் பூப। ௧௰௫।௰௫௩
பவிதா தத்ர ஸம்குேல। ஏதத் காலஸ்வரூபம் ேத। ௧௰௫।௰௫௩
ஸதாநீக மேயாதிதம்। விஷ்ணுபக்தாந் நரஸ்ேரஷ்ட। ௧௰௫।௰௫௪
ந நராந் பாதேத கலி:। ேய அஹர்நிஸம் ஜகத்தாதுர்। ௧௰௫।௰௫௪
வாஸுேதவஸ்ய கீர்தநம்। குர்வந்தி தாந் நரவ்யாக்ர। ௧௰௫।௰௫௫

ந கலிர் பாதேத நராந்। ேய தந்மநஸ்காஸ் திஷ்டந்தி। ௧௰௫।௰௫௫
ப்ரயாந்த: ஸம்ஸ்திதாஸ் ததா। ஸ்வபந்தஸ் ச நரவ்யாக்ர।
௧௰௫।௰௫௬
தாந் கலிர் ந ப்ரபாதேத। ஸர்வத்ர பகவாந் விஷ்ணுர்। ௧௰௫।௰௫௬
ேகாவிந்த: ேகஸேவா ஹரி:। யஸ்ய பாேவா ந தம் பூப। ௧௰௫।௰௫௭
கதாசித் பாதேத கலி:। ந கெலௗ கலிேசஷ்ேடா அெஸௗ। ௧௰௫।௰௫௭
மூேடஷு ந ஸ முஹ்யேத। பகவத்ய் அச்யுேத நித்யம்। ௧௰௫।௰௫௮
ேயந பாவ: ஸமர்பித:। கலிப்ரபாேவா துஷ்ேடாக்தி:। ௧௰௫।௰௫௮
பாஷண்டாநாம் தேதாக்தய:। ந க்ராமந்ேத மநஸ் தஸ்ய। ௧௰௫।௰௫௯
யஸ்ய ேசதஸி ேகஸவ:। கெலௗ க்ருதயுகம் தஸ்ய। ௧௰௫।௰௫௯
கலிஸ் தஸ்ய க்ருேத யுேக। யஸ்ய ேசதஸி ேகாவிந்ேதா। ௧௰௫।௰௬
ஹ்ருதேய யஸ்ய நாச்யுத:। அநிஷ்ட்வாபி மஹாயஜ்ைஞர்। ௧௰௫।௰௬
அக்ருத்வாபி பித்ருஸ்வதாம்। க்ருஷ்ணம் அப்யர்ச்ய யத் பக்த்யா।
௧௰௫।௰௬௧
ைநநம் ஸ்ேவாமரணம் தேபத்। யஸ்யாக்ரதஸ் ததா ப்ருஷ்ேட।
௧௰௫।௰௬௧
கச்சதஸ் திஷ்டேதா அபி வா। ேகாவிந்ேத நியதம் ேசத:। ௧௰௫।௰௬௨
க்ருதக்ருத்ய: ஸைதவ ஸ:। ஏதத் விதித்வா பூபால। ௧௰௫।௰௬௨
ஸர்ேவ ஸர்ேவஸ்வேர ஹெரௗ। தந்மநா பவ தச்சித்தஸ்। ௧௰௫।௰௬௩
தந்மநா நாவஸததி ீ । பரமார்தம் அேஸஷஸ்ய। ௧௰௫।௰௬௩
ஜகத: ப்ரபவாவ்யயம்। ஸரண்யம் ஸரணம் கச்சந்। ௧௰௫।௰௬௪
ேகாவிந்தம் நாவஸததி ீ । கலிகல்மஷகக்ஷாக்நிம்। ௧௰௫।௰௬௪
நிர்வாணம் பதம் அவ்யயம்। ஸர்வகாரணம் அவ்யக்தம்। ௧௰௫।௰௬௫

விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । யத்ர ஸர்வமேய த்யாேத। ௧௰௫।௰௬௫
த்ேயயம் அந்யந் ந வித்யேத। யத்ரார்சிேத அர்சநீயஸ் ச। ௧௰௫।௰௬௬
ஜாயேத தம் நமாம்ய் அஹம்। ஜகத்ஸ்ரஷ்டாரம் இேஸஸம்।
௧௰௫।௰௬௬
அநாதிம் பரத: பரம்। ஸர்வாஸ்பதம் ஸர்வபூதம்। ௧௰௫।௰௬௭
கச்சந் ஸர்வாத்மநா ஹரிம்। ஹரத்ய் அகம் அேஸஷம் ேயா।
௧௰௫।௰௬௭
ஹரிர் இத்ய் அபிஸம்ஸ்துத:। அேஸஷாகஹரம் விஷ்ணும்।
௧௰௫।௰௬௮
ஹரிவர்ணம் ஹரிம் நம:। யத்கீர்தநாத் அக: ஸுத்த:। ௧௰௫।௰௬௮
ஸ்ம்ருேத யத்ராஸுசி: ஸுசி:। தம் ஆத்மநி ஸ்திதம் பூப। ௧௰௫।௰௬௯
புண்டரீேகக்ஷணம் நம:। அபவித்ர: பவித்ேரா வா। ௧௰௫।௰௬௯
ஸர்வாவஸ்தகேதா அபி வா। ய: ஸ்மேரத் புண்டரீகாக்ஷம்। ௧௰௫।௰௭
ஸ பாஹ்யாப்யந்தர: ஸுசி:। யத்ய் அப்ய் உபஹத: பாைபர்। ௧௰௫।௰௭
யதி வாத்யந்ததுஷ்க்ருைத:। ததாபி ஸம்ஸ்மரந் விஷ்ணும்। ௧௰௫।௰௭௧
ஸ பாஹ்யாப்யந்தர: ஸுசி:। கலாவ் அத்ராதிேதாஷாட்ேய। ௧௰௫।௰௭௧
விஷயாஸக்தமாநஸ:। க்ருத்வாபி பாபம் ேகாவிந்தம்। ௧௰௫।௰௭௨
த்யாயந் பாைபர் விமுச்யேத। தத் த்யாநம் யத்ர ேகாவிந்த:।
௧௰௫।௰௭௨
ஸா கதா யத்ர ேகஸவ:। தத் கர்ம யத் ததர்தீயம்। ௧௰௫।௰௭௩
கிம் அந்ையர் பஹுபாஷிைத:। ைநதத் பிதா தநூஜாய। ௧௰௫।௰௭௩
ந ஸிஷ்யாய குருர் ந்ருப। பரமார்தபதம் ப்ரூயாத்। ௧௰௫।௰௭௪
யத் ஏதத் ேத மேயாதிதம்। ஸம்ஸாேர ப்ரமதா லப்யம்। ௧௰௫।௰௭௪

புத்ரதாரதநம் வஸு। ஸுஹ்ருதஸ் ச ததிவாந்ேய। ௧௰௫।௰௭௫
ேநாபேதேஸா ந்ருேபத்ருஸ:। கிம் புத்ரதாைரர் வித்ைதர் வா।
௧௰௫।௰௭௫
ந மித்ேர ேக்ஷத்ரபாந்தைவ:। உபேதஷ்டா பேரா பந்துர்। ௧௰௫।௰௭௬
ஈத்ருேஸா ேயா விமுக்தேய। ேயா ைநகாக்ரமநா விஷ்ணாவ்।
௧௰௫।௰௭௬
இதி ஜ்ஞாத்வாபி பார்திவ। ஸ நூநம் அச்யுதஸ்ையவ। ௧௰௫।௰௭௭
நாநுக்ராஹ்ேயா அத்ர பாபக்ருத்। த்விவிேதா பூதஸர்ேகா அயம்।
௧௰௫।௰௭௭
ைதவ ஆஸுர ஏவ ச। விஷ்ணுபக்திபேரா ைதேவா। ௧௰௫।௰௭௮
விபரீதஸ் ததாஸுர:। உபேதஸப்ரதாேநந। ௧௰௫।௰௭௮
ஸம்பூதித்ரய ஆஸுர:। ைநவ விஷ்ணுபேரா பூப। ௧௰௫।௰௭௯
பவத்ய் அக்ஷீணகல்மஷ:। உபேதேஸஷு ேஸா அத்யந்தம்।
௧௰௫।௰௭௯
ஸம்ரம்பீ யுக்திேயாஜிதம்। ேஹதுவாதாஸ்ரிேதா மூேடா। ௧௰௫।௰௮
ததாத்ய் உத்தரம் அக்ஷயம்। ஸ்நாதஸ்ய ேதவகார்ேயஷு। ௧௰௫।௰௮
ததாபத்ஸு கதாஸு ச। ஆஸுரஸ்யாபி தந்மாத்ரா। ௧௰௫।௰௮௧
ஜாயேத ந்ருபேத மதி:। இதி மத்வாதிஸத்பாவம்। ௧௰௫।௰௮௧
ரஹஸ்யம் பரம் ஈரிதம்। த்வயாச்யுதாந் மதிர் பூப। ௧௰௫।௰௮௨
நாபேநயா கதம்சந। அப்ராப்ய வாஞ்சதி ரதிம்। ௧௰௫।௰௮௨
ஸர்வைதவ ந்ருணாம் மந:। இைஹவாச்யுதஸம்ஸர்கி। ௧௰௫।௰௮௩
யதி தத் கிம் ப்ரஹீயேத। தத் அலம் தவ ராஜ்ேயந। ௧௰௫।௰௮௩
பலேகாஸாதிபிஸ் ததா। சிந்திைதர் அச்யுதஸ் சிந்த்ேயா। ௧௰௫।௰௮௪

யத்பாவி ந ததந்யதா। ஏதத் பவித்ரம் ஆேராக்யம்। ௧௰௫।௰௮௪
தந்யம் து:ஸ்வப்நநாஸநம்। ஸுகப்ரீதிகரம் ந்ருணாம்। ௧௰௫।௰௮௫
பததாம் நிர்வ்ருதிப்ரதம்। ேயஷாம் க்ருேஹஷு லிகிதம்। ௧௰௫।௰௮௫
ஏதத் ஸ்தாஸ்யதி நித்யதா। ந தத்க்ருஹாணி ைதேவாத்தா।
௧௰௫।௰௮௬
பாதிஷ்யந்ேத ஹ்ய் உபத்ரவா:। கிம் தீர்ைத: கிம் ப்ரதாைநர் வா।
௧௰௫।௰௮௬
கிம் யஜ்ைஞ: கிம் உேபாஷிைத:। அஹந்ய் அஹந்ய் ஏதத் ஏவ।
௧௰௫।௰௮௭
தந்மயத்ேவந ஸ்ருண்வத:। ய ததாதி திலப்ரஸ்தம்। ௧௰௫।௰௮௭
ஸுவர்ணஸ்ய ச மாஸகம்। ஸ்ருேணாதி ஸ்ேலாகம் ஏகம் ச।
௧௰௫।௰௮௮
தர்மஸ்யாஸ்ய ஸமம் ஹி தத்। அத்யாயபாரணம் சாஸ்ய।
௧௰௫।௰௮௮
ேகாப்ரதாநாஹ் விஸிஷ்யேத। ஸ்ருண்வம்ஸ் சாஸ்ய தஸாத்யாயாந்।
௧௰௫।௰௮௯
ஸத்ய: பாைப: ப்ரமுச்யேத। ராத்ர்யா யத் ஏந: குருேத। ௧௰௫।௰௮௯
திவேஸந ச மாநவ:। ஸ்ேராதும் வாஞ்சா ஸமஸ்தம் தத்। ௧௰௫।௰௯
பார்திவஸ்ய வ்யேபாஹதி। கபிலாநாம் ஸேத தத்ேத। ௧௰௫।௰௯
யத் பேவஜ் ஜ்ேயஷ்டபுஷ்கேர। நேரந்த்ர விஷ்ணுதர்மாணாம்।
௧௰௫।௰௯௧
ததாவாப்ேநாதி பாரேண। ப்ரவ்ருத்ெதௗ ச நிவ்ருத்ெதௗ ச। ௧௰௫।௰௯௧
தர்மம் தர்மப்ருதாம் வர। நாஸ்த்ய் அந்யத் விஷ்ணுதமாணாம்।
௧௰௫।௰௯௨

ஸத்ருஸம் ஸாஸ்த்ரம் உத்தமம்। ைமத்ரீம் கேராதி பூேதஷு।
௧௰௫।௰௯௨
பக்திம் அத்யந்தம் அச்யுேத। ஸ்ருத்வா தர்மாந் இமாந் ேவத்தி।
௧௰௫।௰௯௩
அேபேதநாத்மேநா ஜகத்। படந்ந் அநுதிநம் தர்மாந்। ௧௰௫।௰௯௩
ஏதாஞ் ஸ்ருண்வம்ஸ் ததாபி வா। பக்த்யா மதிமதாம் ஸ்ேரஷ்ட।
௧௰௫।௰௯௪
ஸர்வபாைப: ப்ரமுச்யேத। ேநாபஸர்ேகா ந சாநர்ேதா। ௧௰௫।௰௯௪
ந ெசௗராக்நிபயம் க்ருேஹ। தஸ்மிந் பவதி பூபால। ௧௰௫।௰௯௫
யத்ைரதத் புஸ்தகம் ஸ்திதம்। ந கர்பஹாரிணீபதிர் ீ । ௧௰௫।௰௯௫
ந ச பாலக்ரஹா க்ருேஹ। யத்ைரதத் பூபேத தத்ர। ௧௰௫।௰௯௬
ந பிஸாசாதிகாத் பயம்। ஸ்ருண்வந் விப்ேரா ேவதவித் ஸ்யாத்।
௧௰௫।௰௯௬
க்ஷத்ரிய: ப்ருதிவபதி ீ :। க்ருத்திம் ப்ரயாதி ைவஸ்யஸ் ச। ௧௰௫।௰௯௭
ஸூத்ரஸ் சாேராக்யம் க்ருச்சதி। யஸ் ைசதாந் நியதாந் தர்மாந்।
௧௰௫।௰௯௭
பேடச் ச்ரத்தாஸமந்வித:। விஷ்ெணௗ மந: ஸமாேவஸ்ய। ௧௰௫।௰௯௮
ஸர்வத்ர ஸமதர்ஸந:। தஸ்ய பாபம் ததா ேராகாந்। ௧௰௫।௰௯௮
து:ஸ்வப்நாத்யாபிசாருகாந்। யச் சாந்யத் துரிதம் கிம்சித்। ௧௰௫।௰௯௯
தத் ஸர்வம் ஹந்தி ேகஸவ:। ேஹமந்ேத ய இமாந் தர்மாஞ்।
௧௰௫।௰௯௯
ஸ்ருேணாதி வஸுதாதிப। ஸ்ரத்தாஸமந்வித: ஸம்யக்। ௧௰௫।௧
ேஸா அக்நிஷ்ேடாமபலம் லேபத்। ஸிஸிேர ச நரவ்யாக்ர। ௧௰௫।௧
ய: ஸ்ருேணாதி யதாவிதி। புண்டரீகஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய। ௧௰௫।௧௰௧

ஸ ப்ராப்ேநாதி பலம் நர:। மதுமாதவஸம்ஜ்ேஞ து। ௧௰௫।௧௰௧
ய: ஸ்ருேணாதி நரஸ் த்வ் இமாந்। ேஸா அஸ்வேமதக்ரேதார் பூப।
௧௰௫।௧௰௨
ப்ராப்ேநாத்ய் அவிகலம் பலம்। ஸ்ருண்வந்ந் ஏதாந் நிதாேக ச।
௧௰௫।௧௰௨
தர்மாந் தர்மப்ருதாம் வர। வாஜேபயஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய। ௧௰௫।௧௰௩
பலம் ப்ராப்ேநாத்ய் அஸம்ஸயம்। வர்ஷாஸு ேசமாந் ேயா தர்மாந்।
௧௰௫।௧௰௩
ஸம்ஸ்ருண்வந் வஸுதாதிப। ராஜஸூயக்ரேதா: புண்யம்। ௧௰௫।௧௰௪
அகிலம் ஸமவாப்நுயாத்। ஸரத்காேல ச ஸம்ஸ்ருண்வந்। ௧௰௫।௧௰௪
தர்மாந் ஏதாந் நரர்ஷப। ப்ராப்ேநாதி ேகாஸவபலம்। ௧௰௫।௧௰௫
ஸம்யக் ஸ்ரத்தாஸமந்வித:। க்ருதுஷ்வ் ஏேதஷ்வ் ஏதத் ஏவ।
௧௰௫।௧௰௫
படதாம் அபி பார்திவ। பலம் பவதி துஷ்ேடஷு। ௧௰௫।௧௰௬
க்ரேஹஷ்வ் ஏேத ஸுபப்ரதா:। கபிலாநாம் ஸதஸ்ேயாக்தம்।
௧௰௫।௧௰௬
யத் பலம் ஜ்ேயஷ்டபுஷ்கேர। பூேயா பூயஸ் தத் ஆப்ேநாதி। ௧௰௫।௧௰௭
பாரேண பாரேண கேத। பக்த்யா படதி யஸ் ைசதாந்। ௧௰௫।௧௰௭
ேதவஸ்ய புரேதா ஹேர:। ேஸா அர்சயத்ய் அவநீபால। ௧௰௫।௧௰௮
ஜ்ஞாநயஜ்ேஞந ேகஸவம்। ஸர்வாபாதாஸ் ததா பாபம்। ௧௰௫।௧௰௮
அகிலம் மநுேஜஸ்வர। விஷ்ணுதர்மா வ்யேபாஹந்தி। ௧௰௫।௧௰௯
ஸம்ஸ்ம்ருதா: படிதா: ஸ்ருதா:। ஏதத் ேத ஸர்வம் ஆக்யாதம்।
௧௰௫।௧௰௯

ரஹஸ்யம் பரமம் ஹேர:। நாத: பரதரம் கிம்சிச்। ௧௰௫।௧௧
ஸ்ராவ்யம் ஸ்ருதிஸுகாவஹம்। அத்ேராக்தவிதியுக்தஸ்ய। ௧௰௫।௧௧
புருஷஸ்ய விபஸ்சித:। ந துர்லபம் நரவ்யாக்ர। ௧௰௫।௧௧௧
பரமம் ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம்। ௧௰௫।௧௧௧

———————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –மூன்றாம் பாகம் —

June 3, 2023

ஸ்ருத்வா தஸ்ய து ேதவர்ேஷர்। வாக்யம் வாக்யவிஸாரத:।
௬௮।௰௰௬
ப்ேராவாச பகவாந் விஷ்ணுர்। நாரதம் ஜகேதா கதி:। ௬௮।௰௰௬
ஹந்த ேத கதயிஷ்யாமி। முேந திவ்யாம் அநுஸ்ம்ருதிம்। ௬௮।௰௰௭
மரேண யாம் அநுஸ்ம்ருத்ய। ப்ராப்ேநாதி பரமாம் கதிம்। ௬௮।௰௰௭
ஓம்காரம் ஆதித: க்ருத்வா। மாம் அநுஸ்ம்ருத்ய மந்மநா:। ௬௮।௰௰௮
ஏகாக்ரப்ரயேதா பூத்வா। இதம் மந்த்ரம் உதீரேயத்। ௬௮।௰௰௮
அவ்யக்தம் ஸாஸ்வதம் ேதவம்। அநந்தம் புருேஷாத்தமம்। ௬௮।௰௰௯
ப்ரபத்ேய ப்ராஞ்ஜலிர் விஷ்ணும்। அச்யுதம் பரேமஸ்வரம்। ௬௮।௰௰௯
புராணம் பரமம் விஷ்ணும்। அத்புதம் ேலாகபாவநம்। ௬௮।௰௧
ப்ரபத்ேய புண்டரீகாக்ஷம்। ஈஸம் பக்தாநுகம்பிநம்। ௬௮।௰௧
ேலாகநாதம் ப்ரபந்ேநா அஸ்மி। அக்ஷரம் பரமம் பதம்। ௬௮।௰௧௧
பகவந்தம் ப்ரபந்ேநா அஸ்மி। பூதபவ்யபவத்ப்ரபும்। ௬௮।௰௧௧
ஸ்ரஷ்டாரம் ஸர்வபூதாநாம்। அநந்தபலெபௗருஷம்। ௬௮।௰௧௨
பத்மநாபம் ஹ்ருஷீேகஸம்। பபத்ேய ஸத்யம் அவ்யயம்। ௬௮।௰௧௨
ஹிரண்யகர்பம் பூகர்பம்। அம்ருதம் விஸ்வேதாமுகம்। ௬௮।௰௧௩
ஆபாஸ்வரம் அநாத்யந்தம்। ப்ரபத்ேய பாஸ்கரத்யுதிம்। ௬௮।௰௧௩
ஸஹஸ்ரஸிரஸம் ேதவம்। ைவகுண்டம் தார்Šயவாஹநம்।
௬௮।௰௧௪
ப்ரபத்ேய ஸூŠமம் அசலம்। வேரண்யம் அபயப்ரதம்। ௬௮।௰௧௪
நாராயணம் நரம் ஹம்ஸம்। ேயாகாத்மாநம் ஸநாதநம்। ௬௮।௰௧௫
ஸரண்யம் ஸர்வேலாகாநாம்। ப்ரபத்ேய த்ருவம் ஈஸ்வரம்। ௬௮।௰௧௫
ய: ப்ரபு: ஸர்வேலாகாநாம்। ேயந ஸர்வம் இதம் ததம்। ௬௮।௰௧௬

சராசரகுருர் ேதவ:। ஸ ேநா விஷ்ணு: ப்ரஸததுீ । ௰௬௮।௰௧௬௧௧௰
யஸ்மாஜ் ஜாத: புரா ப்ரஹ்மா। பத்மேயாநி: பிதாமஹ:। ௬௮।௰௧௭
ப்ரஸததுீ ஸ ேநா விஷ்ணு:। பிதா மாதா பிதாமஹ:। ௬௮।௰௧௭
ய: புரா ப்ரலேய ப்ராப்ேத। நஷ்ேட ேலாேக சராசேர। ௬௮।௰௧௮
ஏகஸ் திஷ்டதி ேயாகாத்மா। ஸ ேநா விஷ்ணு: ப்ரஸததுீ । ௬௮।௰௧௮
சதுர்பிஸ் ச சதுர்பிஸ் ச। த்வாப்யாம் பஞ்சபிர் ஏவ ச। ௰௬௮।௧௰௯
ஹூயேத ச புநர் த்வாப்யாம்। ஸ ேநா விஷ்ணு: ப்ரஸததுீ ।
௰௬௮।௧௰௯
பர்ஜந்ய: ப்ருதிவ ீஸஸ்யம்। காேலா தர்ம: க்ரியா பலம்। ௬௮।௰௧௯
குணாகர: ஸ ேநா பப்ருர்। வாஸுேதவ: ப்ரஸததுீ । ௬௮।௰௧௯
ேயாகாவாஸ நமஸ் துப்யம்। ஸர்வாவாஸ வரப்ரத। ௬௮।௰௨
யஜ்ஞகர்ப மஹாபாக। பஞ்சயஜ்ஞ நேமா அஸ்து ேத। ௬௮।௰௨
சதுர்மூர்ேத ஜகத்தாம। லŠம்யாவாஸ வரப்ரத। ௬௮।௰௨௧
ஸர்வாவாஸ நமஸ் ேத அஸ்து। ஸாக்ஷிபூத ஜகத்பேத। ௬௮।௰௨௧
அேஜய கண்டபரேஸா। விஸ்வமூர்ேத வ்ருஷாகேப। ௬௮।௰௨௨
த்ரிகர்ேத பஞ்சகாலஜ்ஞ। நமஸ் ேத ஜ்ஞாநஸாகர। ௬௮।௰௨௨
அவ்யக்தாத் அண்டம் உத்பந்நம்। அவ்யக்தாத்ய: பர: ப்ரபு:। ௬௮।௰௨௩
யஸ்மாத் பரதரம் நாஸ்தி। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௬௮।௰௨௩
சிந்தயந்ேதா ஹி யம் நித்யம்। ப்ரஹ்ேமஸாநாதய: ப்ரபும்। ௬௮।௰௨௪
நிஸ்சயம் நாதிகச்சந்தி। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௬௮।௰௨௪
ஜிேதந்த்ரியா மஹாத்மாேநா। ஜ்ஞாநத்யாநபராயணா:। ௬௮।௰௨௫
யம் ப்ராப்ய ந நிவர்தந்ேத। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௬௮।௰௨௫

ஏகாம்ேஸந ஜகத் ஸர்வம்। ேயா அவஷ்டப்ய விபு: ஸ்தித:। ௬௮।௰௨௬
அக்ராஹ்ேயா நிர்குண: ஸாஸ்தா। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:।
௬௮।௰௨௬
திவாகரஸ்ய ெஸௗம்யம் ஹி। மத்ேய ஜ்ேயாதிர் அவஸ்திதம்।
௬௮।௰௨௭
ேக்ஷத்ரஜ்ஞம் இதி யம் ப்ராஹு:। ஸ மஹாத்மா ப்ரஸததுீ । ௬௮।௰௨௭
அவ்யக்தம் அநவஸ்தாேநா। துர்விஜ்ேஞய: ஸநாதந:। ௬௮।௰௨௮
ஆஸ்தித: ப்ரக்ருதிம் புங்க்ேத। ஸ மஹாத்மா ப்ரஸததுீ । ௬௮।௰௨௮
ேக்ஷத்ரஜ்ஞ: பஞ்சதா புங்க்ேத। ப்ரக்ருதிம் பஹுபிர் குைண:।
௬௮।௰௨௯
மேநாகுணாம்ஸ் ச ேயா புங்க்ேத। ஸ மஹாத்மா ப்ரஸததுீ ।
௬௮।௰௨௯
ஸாம்க்யா ேயாகாஸ் ச ேய சாந்ேய। ஸித்தாஸ் ைசவ மஹர்ஷய:।
௬௮।௰௩
யம் விதித்வா விமுச்யந்ேத। ஸ மஹாத்மா ப்ரஸததுீ । ௬௮।௰௩
நமஸ் ேத ஸர்வேதாபத்ர। ஸர்வேதா அக்ஷிஸிேராமுக। ௬௮।௰௩௧
நிர்விகார நமஸ் ேத அஸ்து। ஸாக்ஷிபூத ஹ்ருதி ஸ்தித। ௬௮।௰௩௧
அதீந்த்ரிய நமஸ் துப்யம்। லிங்ேகப்யஸ் த்வம் ப்ரமீயேஸ। ௬௮।௰௩௧
ேய து த்வாம் நாபிஜாநந்தி। ஸம்ஸாேர ஸம்ஸரந்தி ேத। ௬௮।௰௩௨
ராகத்ேவஷவிநிர்முக்தம்। ேலாபேமாஹவிவர்ஜிதம்। ௬௮।௰௩௨
அஸரீரம் ஸரீரஸ்தம்। ஸமம் ஸர்ேவஷு ேதஹிஷு। ௬௮।௰௩௨
அவ்யக்தம் புத்த்யஹம்காெரௗ। மஹாபூேதந்த்ரியாணி ச। ௬௮।௰௩௩
த்வயி தாநி ந ேதஷு த்வம்। ேதஷு த்வம் தாநி ந த்வயி। ௬௮।௰௩௩

ஸ்ரஷ்டா ேபாக்தாஸி கூடஸ்ேதா। குணாநாம் ப்ரபுர் ஈஸ்வர:।
௬௮।௰௩௪
அகர்தா ேஹதுரஹித:। ப்ரபு: ஸ்வாத்மந்ய் அவஸ்தித:। ௬௮।௰௩௪
நமஸ் ேத புண்டரீகாக்ஷ। புநர் ஏவ நேமா அஸ்து ேத। ௬௮।௰௩௫
ஈஸ்வேரா அஸி ஜகந்நாத। கிம் அத: பரம் உச்யேத। ௬௮।௰௩௫
பக்தாநாம் யத் திதம் ேதவ। தத் த்யாய த்ரிதேஸஸ்வர। ௬௮।௰௩௫
மா ேம பூேதஷு ஸம்ேயாக:। புநர் பவது ஜந்மநி। ௬௮।௰௩௬
அஹம்காேரண புத்த்யா வா। ததா ஸத்த்வாதிபிர் குைண:। ௬௮।௰௩௬
மா ேம தர்ேமா ஹ்ய் அதர்ேமா வா। புநர் பவது ஜந்மநி। ௬௮।௰௩௭
விஷையர் இந்த்ரிையர் வாபி। மா ேம பூயாத் ஸமாகம:। ௬௮।௰௩௭
ப்ருதிவம்ீ யாது ேம க்ராணம்। யாது ேம ரஸநா ஜலம்। ௬௮।௰௩௮
சக்ஷுர் ஹுதாஸநம் யாது। ஸ்பர்ேஸா ேம யாது மாருதம்।
௬௮।௰௩௮
ஸப்ேதா ஹ்ய் ஆகாஸம் அப்ேயது। மேநா ைவகாரிகம் ததா।
௬௮।௰௩௯
அஹம்காரஸ் ச ேம புத்திம்। த்வயி புத்தி: ஸேமது ச। ௬௮।௰௩௯
விேயாக: ஸர்வகரைணர்। குைணர் பூைதஸ் ச ேம பேவத்। ௬௮।௰௪
ஸத்த்வம் ரஜஸ் தமஸ் ைசவ। ப்ரக்ருதிம் ப்ரவிஸந்து ேம। ௬௮।௰௪
நிஷ்ேகவலம் பதம் ைசவ। ப்ரயாமி பரமம் தவ। ௬௮।௰௪௧
ஏகீபாவஸ் த்வையவாஸ்து। மா ேம ஜந்ம பேவத் புந:। ௬௮।௰௪௧
நேமா பகவேத தஸ்ைம। விஷ்ணேவ ப்ரபவிஷ்ணேவ। ௬௮।௰௪௨
த்வந்மநஸ் த்வத்கதப்ருஆணஸ்। த்வத்பக்தஸ் த்வத்பராயண:।
௬௮।௰௪௨

த்வாம் ஏவாநுஸ்மேர ேதவ। மரேண ப்ரத்யுபஸ்திேத। ௬௮।௰௪௨
பூர்வேதஹக்ருதா ேய ேம। வ்யாதயஸ் ேத விஸந்து மாம்। ௬௮।௰௪௩
ஆர்தயந்து ச து:காநி। ப்ரவிமுஞ்சாமி யத் க்ருணம்। ௬௮।௰௪௩
உபதிஷ்டந்து ேம ேராகா। ேய மயா பூர்வஸம்சிதா:। ௬௮।௰௪௪
அந்ருேணா கந்தும் இச்சாமி। தத் விஷ்ேணா: பரமம் பதம்। ௬௮।௰௪௪
அஹம் பகவதஸ் தஸ்ய। மம சாெஸௗ ஸுேரஸ்வர:। ௬௮।௰௪௫
தஸ்யாஹம் ந ப்ரணஸ்யாமி। ஸ ச ேம ந ப்ரணஸ்யதி। ௬௮।௰௪௫
நேமா பகவேத தஸ்ைம। ேயந ஸர்வம் இதம் ததம்। ௬௮।௰௪௬
தம் ஏவ ச ப்ரபந்ேநா அஸ்மி। மம ேயா யஸ்ய சாப்ய் அஹம்।
௬௮।௰௪௬
இமாம் அநுஸ்ம்ருதிம் நித்யம்। ைவஷ்ணவம்ீ பாபநாஸநீம்। ௬௮।௰௪௭
ஸ்வபஞ் ஜாக்ரத் பேடத் யஸ் து। த்ரிஸம்த்யம் வாபி ய: ஸ்மேரத்।
௬௮।௰௪௭
மரேண சாப்ய் அநுப்ராப்ேத। யஸ் த்வ் இமாம் ஸமநுஸ்மேரத்।
௬௮।௰௪௮
அபி பாபஸமாசார:। ேஸா அபி யாதி பராம் கதிம்। ௬௮।௰௪௮
அர்சயந்ந் அபி ேயா ேதவம்। க்ருேஹ வாபி பலிம் தேதத்। ௬௮।௰௪௯
ஜுஹ்வத் அக்நிம் ஸ்மேரத் வாபி। லபேத ஸ பராம் கதிம்। ௬௮।௰௪௯
ெபௗர்ணமாஸ்யாம் அமாவாஸ்யாம்। த்வாதஸ்யாம் ச விேஸஷத:।
௬௮।௰௫
ஸ்ராவேயச் ச்ரத்ததாநம்ஸ் து। ேய சாந்ேய மாம் உபாஸ்ரிதா:।
௬௮।௰௫
நம இத்ய் ஏவ ேயா ப்ரூயாந்। மத்பக்த: ஸ்ரத்தயாந்வித:। ௬௮।௰௫௧

தஸ்ய ஸ்யுர் அக்ஷயா ேலாகா:। ஸ்வபாகஸ்யாபி நாரத। ௬௮।௰௫௧
கிம் புநர் ேய யஜந்ேத மாம்। ஸாதேவா விதிபூர்வகம்। ௬௮।௰௫௨
த்யாயந்தி ச யதாந்யாயம்। ேத யாந்தி பரமாம் கதிம்। ௬௮।௰௫௨
அஸ்வேமதஸஹஸ்ராணாம்। ய: ஸஹஸ்ரம் ஸமாசேரத்। ௬௮।௰௫௩
நாெஸௗ தத் பதம் ஆப்ேநாதி। மத்பக்ைதர் யத் அவாப்யேத।
௬௮।௰௫௩
இஷ்டம் தத்தம் தேபா அதீதம்। வ்ரதாநி நியமாஸ் ச ேய। ௬௮।௰௫௪
ஸர்வம் ஏதத் விநாஸாந்தம்। ஜ்ஞாநஸ்யாந்ேதா ந வித்யேத।
௬௮।௰௫௪
தஸ்மாத் ப்ரேதயம் ஸாதுப்ேயா। தர்ம்யம் ஸத்த்வாபயம்கரம்।
௬௮।௰௫௫
தாநாதீந்ய் அந்தவந்தீஹ। மத்பக்ேதா நாந்தம் அஸ்நுேத। ௬௮।௰௫௫
ேயா தத்யாத் பகவஜ்ஜ்ஞாநம்। குர்யாத் வா தர்மேதஸநாம்।
௬௮।௰௫௬
க்ருத்ஸ்நாம் வா ப்ருதிவம்ீ தத்யாந்। ந து துல்யம் கதம்சந।
௬௮।௰௫௬
காந்தாரவநதுர்ேகஷு। க்ருச்ச்ேரஷ்வ் ஆபத்ஸு ஸம்ப்ரேம। ௬௮।௰௫௭
தஸ்யுபி: ஸம்நிருத்தஸ் ச। நாமபிர் மாம் ப்ரகீர்தேயத்। ௬௮।௰௫௭
வராேஹா ரக்ஷது ஜேல। விஷேமஷு ச வாமந:। ௬௮।௰௫௮
ராேமா ராமஸ் ச ராமஸ் ச। த்ராயந்தாம் தஸ்யுேதாஷத:। ௰௬௮।௧௧௧
அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஸ் து। ஸர்வத: பாது ேகஸவ:। ௬௮।௰௫௮
பத்த: பரிகரஸ் ேதந। ேமாக்ஷாய கமநம் ப்ரதி। ௬௮।௰௫௯
ஸக்ருத் உச்சாரிதம் ேயந। ஹரிர் இத்ய் அக்ஷரத்வயம்। ௬௮।௰௫௯

ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ராணி। தேபாஜ்ஞாநஸமாதிபி:। ௰௬௮।௧௧௨
நராணாம் க்ஷீணபாபாநாம்। க்ருஷ்ேண பக்தி: ப்ரஜாயேத। ௰௬௮।௧௧௨
கத்வா கத்வா நிவர்தேந। சந்த்ரஸூர்யாதேயா க்ரஹா:। ௰௬௮।௧௧௨
அத்யாபி ந நிவர்தந்ேத। த்வாதஸாக்ஷரசிந்தகா:। ௰௬௮।௧௧௨
ந வாஸுேதவாத் பரம் அஸ்தி மங்கலம்। ந வாஸுேதவாத் பரமம் பவித்ரம்।
௰௬௮।௧௧௨
ந வாஸுேதவாத் பரம் அஸ்தி ைதவதம்। ந வாஸுேதவம் ப்ரணிபத்ய ஸததி ீ ।
௰௬௮।௧௧௨
தஸ்மாந் மாம் ஏவ ேதவர்ேஷ। த்யாயஸ்வாதந்த்ரித: ஸதா। ௬௮।௰௬
அவாப்ஸ்யஸி தத: ஸித்திம்। பதம் த்ரŠயஸி ச த்ருவம்। ௬௮।௰௬
ஏவம் ஸ ேதவேதேவந। நாரத: ப்ரதிேபாதித:। ௬௮।௰௬௧
சகார ேகஸேவ பக்திம்। தஸ்மாத் த்வம் குரு பூபேத। ௬௮।௰௬௧
ய: பேடத் பரயா பக்த்யா। ஸ கச்ேசத் விஷ்ணுஸாம்யதாம்।
௰௬௮।௧௧௩
ஏதத் புண்யம் பாபஹரம்। தந்யம் து:ஸ்வப்நநாஸநம்। ௰௬௮।௧௧௩
பாபம் ப்ரணஸ்யேத ேயந। புண்யம் ேயந விவர்தேத। ௬௯।௰௰௧
யஜ் ஜபந் ஸுகதிம் யாதி। ஸ்ருண்வம்ஸ் ச மம தத் வத। ௬௯।௰௰௧
கஸ்சித் ஆஸத்ீ த்விஜத்ேராக்தா। பிஸுந: க்ஷத்ரியாதம:। ௬௯।௰௰௨
பரபடாருசிர் ீ துஷ்ட:। ஸ்வபாவாத் ஏவ நிர்க்ருண:। ௬௯।௰௰௨
பரிபூதா: ஸதா ேதந। பித்ருேதவத்விஜாதய:। ௬௯।௰௰௩
பரதாேரஷு ைசவாஸ்ய। பபூவாபிரதம் மந:। ௬௯।௰௰௩
ஸ த்வ் ஆயுஷி பரிக்ஷீேண। ஜஜ்ேஞ ேகாேரா நிஸாசர:। ௬௯।௰௰௪
ேதந ைவ கர்மேதாேஷண। ஸ்ேவந பாபக்ருதாம் வர:। ௬௯।௰௰௪

க்ரூைரர் ஏவ தேதா வ்ருத்திம்। ராக்ஷஸத்ேவ விேஸஷத:। ௬௯।௰௰௫
சகார கர்மபி: பாப:। ஸர்வப்ராணிவிஹிம்ஸக:। ௬௯।௰௰௫
தஸ்ய பாபரதஸ்ையவம்। ஜக்முர் வர்ஷஸதாநி ைவ। ௬௯।௰௰௬
ேதந ைவ கர்மேதாேஷண। நாந்யா வ்ருத்திர் அேராசத। ௬௯।௰௰௬
யத் யத் பஸ்யதி ஸத்த்வம் ஸ। தத் தத் ஆதாய ராக்ஷஸ:। ௬௯।௰௰௭
சகாத புருஷவ்யாக்ர। பாஹுேகாசரம் ஆகதம்। ௬௯।௰௰௭
ஏவம் தஸ்யாதிதுஷ்டஸ்ய। குர்வத: ப்ராணிநாம் வதம்। ௬௯।௰௰௮
ஜகாம ஸுமஹாந் கால:। பரிணாமம் ததா வய:। ௬௯।௰௰௮
ஸ ததர்ஸ தபஸ்யந்தம்। தாபஸம் ஸம்ஸ்ரிதவ்ரதம்। ௬௯।௰௰௯
ஊர்த்வபாஹும் மஹாபாகம்। க்ருதரக்ஷம் ஸமந்தத:। ௬௯।௰௰௯
தம் த்ருஷ்ட்வா ஸ து துர்புத்திர்। ப்ராஹ்மணம் ராக்ஷஸாதம:।
௬௯।௰௧
ஸமப்யதாவத் ேவேகந। ஸமாதாதும் சிகாதிஷு:। ௬௯।௰௧
ேதந ரக்ஷா ச யா திக்ஷு। ப்ராஹ்மேணநாபவத் க்ருதா। ௬௯।௰௧௧
தயா நிரஸ்தம் தத் ரேக்ஷா। நிபபாதாவிதூரத:। ௬௯।௰௧௧
பகவந் கீத்ருஸம்ீ ரக்ஷாம்। ஸ சகார த்விேஜாத்தம:। ௬௯।௰௧௨
யயா நிர்தூதவர்ேயா ீ அெஸௗ। நிரஸ்ேதா ரஜநீசர:। ௬௯।௰௧௨
ஏகாக்ரசித்ேதா ேகாவிந்ேத। தஜ் ஜபம்ஸ் தத்பராயண:। ௬௯।௰௧௩
தபஸ் சசார விப்ேரா அெஸௗ। ப்ரவிஷ்ேடா விஷ்ணுபஞ்ஜரம்।
௬௯।௰௧௩
விஷ்ணுபஞ்ஜரம் இச்சாமி। ஸ்ேராதும் தர்மப்ருதாம் வர। ௬௯।௰௧௪
ஸதா ஸர்வபேயப்யஸ் து। ரக்ஷா யா பரமாபவத்। ௬௯।௰௧௪
த்ரிபுரம் ஜக்நுஷ: பூர்வம்। ப்ரஹ்மணா விஷ்ணுபஞ்ஜர:। ௬௯।௰௧௫

ஸம்கரஸ்ய குருஸ்ேரஷ்ட। ரக்ஷணாய நிரூபித:। ௬௯।௰௧௫
வாகீேஸந து ஸக்ரஸ்ய। பலம் ஹந்தும் ப்ரயாஸ்யத:। ௬௯।௰௧௬
தஸ்ய ரூபம் ப்ரவŠயாமி। தந் நிேபாத மஹீபேத। ௬௯।௰௧௬
விஷ்ணு: ப்ராச்யாம் ஸ்திதஸ் சக்ரீ। விஷ்ணுர் தக்ஷிணேதா கதீ।
௬௯।௰௧௭
ப்ரதீச்யாம் ஸார்ங்கத்ருக் விஷ்ணுர்। விஷ்ணு: கட்கீமேமாத்தேர।
௬௯।௰௧௭
ஹ்ருஷீேகேஸா விேகாேணஷு। தச்சித்ேரஷு ஜநார்தந:। ௬௯।௰௧௮
க்ேராடரூபீஹரிர் பூெமௗ। நரஸிம்ேஹா அம்பேர மம। ௬௯।௰௧௮
க்ஷுராந்தம் அமலம் சக்ரம்। ப்ரமத்ய் ஏதத் ஸுதர்ஸநம்। ௬௯।௰௧௯
அஸ்யாம்ஸுமாலா து:ப்ேரக்ஷா। ஹந்து ப்ேரதநிஸாசராந்। ௬௯।௰௧௯
கதா ேசயம் ஸஹஸ்ரார்சிர்। உத்வமத்பாவேகால்வணா। ௬௯।௰௨
ரேக்ஷாபூதபிஸாசாநாம்। டாகிணநாம் ீ ச நாஸநீ। ௬௯।௰௨
ஸார்ங்கவிஸ்பூர்ஜிதம் ைசவ। வாஸுேதவஸ்ய மத்ரிபூந்। ௬௯।௰௨௧
திர்யங்மநுஷ்யகூஷ்மாண்ட । ப்ேரதாதீந் ஹந்த்வ் அேஸஷத:।
௬௯।௰௨௧
கட்கதாராஜ்வலஜ்ஜ்ேயாத்ஸ்நா । நிர்தூதா ேய ஸமாஹதா:। ௬௯।௰௨௨
ேத யாந்து ெஸௗம்யதம் ஸத்ேயா। கருேடேநவ பந்நகா:। ௬௯।௰௨௨
ேய கூஷ்மாண்டாஸ் ததா யக்ஷா। ேய ைதத்யா ேய நிஸாசரா:।
௬௯।௰௨௩
ப்ேரதா விநாயகா: க்ரூரா। மநுஷ்யா ஜம்பகா: ககா:। ௬௯।௰௨௩
ஸிம்ஹாதேயா ேய பஸேவா। தந்தஸூகாஸ் ச பந்நகா:। ௬௯।௰௨௪

ஸர்ேவ பவந்து ேத ெஸௗம்யா:। க்ருஷ்ணஸங்கரவாஹதா:।
௬௯।௰௨௪
சித்தவ்ருத்திஹரா ேய ேம। ேய ஜநா: ஸ்ம்ருதிஹாரகா:। ௬௯।௰௨௫
பெலௗஜஸாம் ச ஹர்தாரஸ்। சாயாவிப்ரம்ஸகாஸ் ச ேய। ௬௯।௰௨௫
ேய ேசாபேபாகஹர்தாேரா। ேய ச லக்ஷணநாஸகா:। ௬௯।௰௨௬
கூஷ்மாண்டாஸ் ேத ப்ரணஸ்யந்து। விஷ்ணுசக்ரரயாஹதா:।
௬௯।௰௨௬
புத்திஸ்வாஸ்த்யம் மந:ஸ்வாஸ்த்யம்। ஸ்வாஸ்த்யம் ஐந்த்ரியகம் ததா।
௬௯।௰௨௭
மமாஸ்து ேதவேதவஸ்ய। வாஸுேதவஸ்ய கீர்தநாத்। ௬௯।௰௨௭
ப்ருஷ்ேட புரஸ்தாந் மம தக்ஷிேணாத்தேர। விேகாணகஸ் சாஸ்து ஜநார்தேநா
ஹரி:। ௬௯।௰௨௮
தத் ஈட்யம் ஈஸாநம் அநந்தம் ஈஸ்வரம்। ஜநார்தநம் ப்ரணிபதிேதா ந ஸததி ீ ।
௬௯।௰௨௮
யதா பரம் ப்ரஹ்ம ஹரிஸ் ததா பரம்। ஜகத்ஸ்வரூபஸ் ச ஸ ஏவ ேகஸவ:।
௬௯।௰௨௯
க்ருேதந ேதநாச்யுதநாமகீர்தநாத்। ப்ரணாஸம் ஏது த்ரிவிதம் மமாஸுபம்।
௬௯।௰௨௯
இத்ய் அஸாவ் ஆத்மரக்ஷார்தம்। ந்யஸ்தவாந் விஷ்ணுபஞ்ஜரம்।
௭௰।௰௰௧
ேதநாஸாத்ய: ஸ துஷ்டாநாம்। பபூவ ந்ருப ரக்ஷஸாம்। ௭௰।௰௰௧
ஏதயாரக்ஷயா ரேக்ஷா। நிர்தூதம் புவி பாதிதம்। ௭௰।௰௰௨
ஜப்யாவஸாேந விப்ேரா அெஸௗ। ததர்ஸ விகெதௗஜஸம்। ௭௰।௰௰௨
த்ருஷ்ட்வா ச க்ருபயாவிஷ்ட:। ஸமாஸ்வாஸ்ய நிஸாசரம்। ௭௰।௰௰௩

பப்ரச்சாகமேந ேஹதும்। தம் சாசஷ்ட யதாததம்। ௭௰।௰௰௩
கதயித்வா ச தத் ஸர்வம்। ராக்ஷஸ: புநர் அப்ரவத்ீ। ௭௰।௰௰௩
ப்ரஸதீ விப்ரவர்ய த்வம்। நிர்விண்ணஸ்யாதிபாபிந:। ௭௰।௰௰௪
பாபப்ரஸமநாயாலம்। உபேதஸம் ப்ரயச்ச ேம। ௭௰।௰௰௪
பஹூநி பாபாநி மயா। க்ருதாநி பஹேவா ஹதா:। ௭௰।௰௰௫
க்ருதா: ஸ்த்ரியஸ் ச ேம பஹ்வ்ேயா। விதவா ஹதபுத்ரிகா:।
௭௰।௰௰௫
அநாகஸாம் ச ஸத்த்வாநாம்। அேநகாநாம் க்ஷய: க்ருத:। ௭௰।௰௰௫
ேஸா அஹம் இச்சாமி விப்ரர்ேஷ। ப்ரஸாதாத் தவ ஸுவ்ரத।
௭௰।௰௰௬
பாபஸ்யாஸ்ய க்ஷயம் கர்தும்। குரு ேம தர்மேதஸநாம்। ௭௰।௰௰௬
கதம் க்ரூரஸ்வபாவஸ்ய। ஸதஸ் தவ நிஸாசர। ௭௰।௰௰௭
ஸஹைஸவ ஸமாயாதா। ஜிஜ்ஞாஸா தர்மவர்த்மநி। ௭௰।௰௰௭
த்வாம் அத்தும் ஆகத: க்ஷிப்ேதா। ரக்ஷயா க்ருதயா த்வயா। ௭௰।௰௰௮
தத்ஸம்ஸ்பர்ஸாச் ச ேம ப்ரஹ்மந்। ஸாத்வ் ஏதந் மநஸி ஸ்திதம்।
௭௰।௰௰௮
கா ஸா ரக்ஷா ந தாம் ேவத்மி। ேவத்மி நாஸ்யா: பராயணம்।
௭௰।௰௰௯
கிம்த்வ் அஸ்யா: ஸம்கம் ஆஸாத்ய। நிர்ேவதம் ப்ராபிதம் பரம்।
௭௰।௰௰௯
ஸ க்ருபாம் குரு தர்மஜ்ஞ। மய்ய் அநுக்ேராஸம் ஆவஹ। ௭௰।௰௧
யதா பாபாபேநாேதா ேம। பவத்ய் ஆர்ய ததா குரு। ௭௰।௰௧
இத்ய் ஏவம் உக்த: ஸ முநி:। ஸதயஸ் ேதந ரக்ஷஸா। ௭௰।௰௧௧

ப்ரத்யுவாச மஹாபாக। விம்ருஸ்ய ஸுசிரம் ததா। ௭௰।௰௧௧
யத் த்வம் ஆத்ேதாபேதஸார்தம்। நிர்விண்ண: ஸ்ேவந கர்மணா।
௭௰।௰௧௨
யுக்தம் ஏதந் ந பாபாநாம்। நிவ்ருத்ேதர் உபகாரகம்। ௭௰।௰௧௨
கரிஷ்ேய யாதுதாநாநாம்। ந த்வ் அஹம் தர்மேதஸநாம்। ௭௰।௰௧௩
தாம்ஸ் த்வம் ப்ருச்ச த்விஜாந் ெஸௗம்ய। ேய ைவ ப்ரவசேந ரதா:।
௭௰।௰௧௩
ஏவம் உக்த்வா யெயௗ விப்ரஸ்। சிந்தாம் ஆப ச ராக்ஷஸ:। ௭௰।௰௧௪
கதம் பாபாபேநாத: ஸ்யாத்। இத்ய் அெஸௗ வ்யாகுேலந்த்ரிய:।
௭௰।௰௧௪
ந ததா காதேத ஸத்த்வாந்। க்ஷுதா ஸம்படிேதா ீ அபி ஸந்। ௭௰।௰௧௫
ஷஷ்ேட ஷஷ்ேட ததா காேல। ஜந்தும் ஏகம் அபக்ஷயத்। ௭௰।௰௧௫
ஸ கதாசித் க்ஷுதாவிஷ்ட:। பர்யடந் விபிேந வேந। ௭௰।௰௧௬
ததர்ஸாத பலாஹாரம்। அக்ரத: ெகௗஸிகம் த்விஜம்। ௭௰।௰௧௬
தம் ஜக்ராஹ ச பக்ஷார்தம்। ஷஷ்ேட காேல புபுக்ஷித:। ௭௰।௰௧௭
குேரார் அர்ேத பலாஹாரம்। ஆகதம் ப்ரஹ்மசாரிணம்। ௭௰।௰௧௭
க்ருஹீேதா ரக்ஷஸா ேதந। ஸ ததா முநிதாரக:। ௭௰।௰௧௮
நிராேஸா ஜவிேத ீ ப்ராஹ। ஸாமபூர்வம் நிஸாசரம்। ௭௰।௰௧௮
ேபா பத்ரமுக யத்கார்யம்। க்ருஹீேதா அஹம் இஹ த்வயா।
௭௰।௰௧௯
தத் ப்ரவஹி ீ யதாதத்த்வம்। அயம் அஸ்ம்ய் அநுஸாதி மாம்।
௭௰।௰௧௯
ஷஷ்ேட காேல மமாஹார:। க்ஷுதிதஸ்ய த்வம் ஆகத:। ௭௰।௰௨

நி:ஸூகஸ்யாதிபாபஸ்ய। நிர்க்ருணஸ்ய த்விஜத்ருஹ:। ௭௰।௰௨
யத்ய் அவஸ்யம் த்வயாத்யாஹம்। பக்ஷணேயா ீ நிஸாசர। ௭௰।௰௨௧
ஆயாஸ்யாமி தத் அத்ையவ। நிேவத்ய குரேவ பலம்। ௭௰।௰௨௧
குருமூேல தத் ஆகத்ய। யத் பலக்ரஹணம் க்ருதம்। ௭௰।௰௨௨
மமாத்ர நிஷ்டாம் ப்ராப்தஸ்ய। தத் பாபாய நிேவதிதம்। ௭௰।௰௨௨
ஸ த்வம் முஹூர்தமாத்ரம் மாம்। அத்ைரவ ப்ரதிபாலய। ௭௰।௰௨௩
நிேவத்ய குரேவ யாவத்। இஹாகச்சாம்ய் அஹம் பலம்। ௭௰।௰௨௩
ஷஷ்ேட காேல ந ேம ப்ரஹ்மந்। கஸ்சித் க்ரஹணம் ஆகத:। ௭௰।௰௨௪
ப்ரமுச்யேத நிேபாைததத்। இதி ேம பாபஜவிகாம் ீ । ௭௰।௰௨௪
ஏக ஏவாத்ர ேமாக்ஷஸ்ய। தவ ேஹது: ஸ்ருணுஷ்வ தம்। ௭௰।௰௨௫
முஞ்சாம்ய் அஹம் அஸம்திக்தம்। யதி தத் குருேத பவாந்। ௭௰।௰௨௫
குேரார் யந் ந விேராதாய। யந் ந தர்ேமாபேராதகம்। ௭௰।௰௨௬
தத் கரிஷ்யாம்ய் அஹம் ரேக்ஷா। யந் ந வ்ரதஹரம் மம। ௭௰।௰௨௬
மயா நிஸர்கேதா ப்ரஹ்மஞ்। ஜாதிேதாஷாத் விேஸஷத:। ௭௰।௰௨௭
நிர்விேவேகந பாேபந। பாபம் கர்ம ஸதா க்ருதம்। ௭௰।௰௨௭
ஆ பால்யாந் மம பாேபஷு। ந புண்ேயஷு ரதம் மந:। ௭௰।௰௨௮
தத்பாபஸம்சயாந் ேமாக்ஷம்। ப்ராப்நுயாம் ேயந தத் வத। ௭௰।௰௨௮
யாநி பாபாநி கர்மாணி। பாலத்வாச் சரிதாநி ேம। ௭௰।௰௨௯
துஷ்டாம் ேயாநிம் இமாம் ப்ராப்ய। தந்முக்திம் கதய த்விஜ। ௭௰।௰௨௯
யத்ய் ஏதத் த்விஜபுத்ர த்வம்। மமாக்யாஸ்யஸ்ய் அேஸஷத:। ௭௰।௰௩
தத் க்ஷுதார்தாத் ஸமார்தஸ் த்வம்। நியதம் ேமாக்ஷம் ஆப்ஸ்யஸி।
௭௰।௰௩

ந ைசதத் பாபஸேலா ீ அஹம்। அத்ய த்வாம் க்ஷுத்பிபாஸித:।
௭௰।௰௩௧
ஷஷ்ேட காேல ந்ருஸம்ஸாத்மா। பக்ஷயிஷ்யாமி நிர்க்ருண:। ௭௰।௰௩௧
ஏவம் உக்ேதா முநிஸுதஸ்। ேதந ேகாேரண ரக்ஷஸா। ௭௰।௰௩௨
சிந்தாம் அவாப மஹதீம்। அஸக்தஸ் தத் உதீரிதும்। ௭௰।௰௩௨
விம்ருஸ்ய ஸுசிரம் விப்ர:। ஸரணம் ஜாதேவதஸம்। ௭௰।௰௩௩
ஜகாம ஜ்ஞாநதாநாய। ஸம்ஸயம் பரமம் கத:। ௭௰।௰௩௩
யதி ஸுஸ்ரூஷிேதா வஹ்நிர்। குேரா: ஸுஸ்ரூஷணாத் அநு।
௭௰।௰௩௪
வ்ரதாநி வா ஸுசீர்ணாநி। ஸப்தார்சி: பாது மாம் தத:। ௭௰।௰௩௪
ந மாதரம் ந பிதரம்। ெகௗரேவண யதா குரும்। ௭௰।௰௩௫
யதாஹம் அவகச்சாமி। ததா மாம் பாது பாவக:। ௭௰।௰௩௫
யதா குரும் ந மநஸா। கர்மணா வசஸாபி வா। ௭௰।௰௩௬
அவஜாநாம்ய் அஹம் ேதந। பாது ஸத்ேயந பாவக:। ௭௰।௰௩௬
இத்ய் ஏவம் ஸபதாந் ஸத்யாந்। குர்வதஸ் தஸ்ய தத் புந:। ௭௰।௰௩௭
ஸப்தார்சிஷா ஸமாதிஷ்டா। ப்ராதுராஸத்ீ ஸரஸ்வதீ। ௭௰।௰௩௭
ஸா ேசாவாச த்விஜஸுதம்। ராக்ஷஸக்ரஹணாகுலம்। ௭௰।௰௩௭
மா ைபர் த்விஜஸுதாஹம் த்வாம்। ேமாக்ஷயாம்ய் அதிஸம்கடாத்।
௭௰।௰௩௮
யத் அஸ்ய ரக்ஷஸ: ஸ்ேரேயா। ஜிஹ்வாக்ேர அஹம் ஸ்திதா தவ।
௭௰।௰௩௯
தத் ஸர்வம் கதயிஷ்யாமி। தேதா ேமாக்ஷம் அவாப்ஸ்யஸி। ௭௰।௰௩௯
அத்ருஸ்யா ரக்ஷஸா ேதந। ப்ேராக்த்ேவத்தம் தம் ஸரஸ்வதீ। ௭௰।௰௪

அதர்ஸநம் இதா ேஸா அபி। த்விஜ: ப்ராஹ நிஸாசரம்। ௭௰।௰௪
ஸ்ரூயதாம் தவ யச் ச்ேரயஸ்। ததாந்ேயஷாம் ச பாபிநாம்। ௭௰।௰௪௧
ஸமஸ்தபாபஸுத்த்யர்தம்। புண்ேயாபசயதம் ச யத்। ௭௰।௰௪௧
ப்ராதர் உத்தாய ஸததம்। மத்யாஹ்ேந அஹ்ந: க்ஷேய அபி வா।
௭௰।௰௪௨
அயம் ஸஸ்த: ஸதா ஜாப:। ஸர்வபாேபாபஸாந்தித:। ௭௰।௰௪௨
ஹரிம் க்ருஷ்ணம் ஹ்ருஷீேகஸம்। வாஸுேதவம் ஜநார்தநம்।
௭௰।௰௪௩
ப்ரணேதா அஸ்மி ஜகந்நாதம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது। ௭௰।௰௪௩
விஸ்ேவஸ்வரம் அஜம் விஷ்ணும்। அப்ரேமயபராக்ரமம்। ௭௰।௰௪௪
ப்ரணேதா அஸ்மி ப்ரஜாபாலம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது। ௭௰।௰௪௪
விஷ்ணும் அச்யுதம் ஈஸாநம்। அநந்தம் அபராஜிதம்। ௭௰।௰௪௫
ப்ரணேதா அஸ்மி மஹாத்மாநம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௪௫
சராசரகுரும் நாதம்। ேகாவிந்தம் ேஸஷஸாயிநம்। ௭௰।௰௪௬
ப்ரணேதா அஸ்மி பரம் ேதவம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௪௬
ேகாவர்தநதரம் தீரம்। ேகாப்ராஹ்மணஹிேத ஸ்திதம்। ௭௰।௰௪௭
ப்ரணேதா அஸ்மி கதாபாணிம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது। ௭௰।௰௪௭
ஸங்கிநம் சக்ரிணம் ஸாந்தம்। ஸார்ங்கிணம் ஸ்ரக்தரம் பரம்।
௭௰।௰௪௮
ப்ரணேதா அஸ்மி பதிம் லŠம்யா:। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௪௮
தாேமாதரம் உதாராக்ஷம்। புண்டரீகாக்ஷம் அவ்யயம்। ௭௰।௰௪௯

ப்ரணேதா அஸ்மி ஸ்துதம் ஸ்துத்ைய:। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௪௯
நாராயணம் நரம் ெஸௗரிம்। மாதவம் மதுஸூதநம்। ௭௰।௰௫
ப்ரணேதா அஸ்மி தராதாரம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது। ௭௰।௰௫
ேகஸவம் ேகஸிஹந்தாரம்। கம்ஸாரிஷ்டநிஸூதநம்। ௭௰।௰௫௧
ப்ரணேதா அஸ்மி சதுர்பாஹும்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௫௧
ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம் ஸ்ரீஸம்। ஸ்ரீதரம் ஸ்ரீநிேகதநம்। ௭௰।௰௫௨
ப்ரணேதா அஸ்மி ஸ்ரிய: காந்தம்। ஸ ேம பாபம் வ்யேபாஹது।
௭௰।௰௫௨
யம் ஈஸம் ஸர்வபூதாநாம்। த்யாயந்தி யதேயா அக்ஷரம்। ௭௰।௰௫௩
வாஸுேதவம் அநிர்ேதஸ்யம்। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௩
ஸமஸ்தாலம்பேநப்ேயா அயம்। ஸம்ஹ்ருத்ய மநேஸா கதிம்।
௭௰।௰௫௪
த்யாயந்தி வாஸுேதவாக்யம்। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௪
ஸர்வகம் ஸர்வபூதம் ச। ஸர்வஸ்யாதாதம் ஈஸ்வரம்। ௭௰।௰௫௫
வாஸுேதவம் பரம் ப்ரஹ்ம। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௫
பரமாத்மாநம் அவ்யக்தம்। யம் ப்ரயாந்தி ஸுேமதஸ:। ௭௰।௰௫௬
கர்மக்ஷேய அக்ஷயம் ேதவம்। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௬
புண்யபாபவிநிர்முக்தா। யம் ப்ரவிஸ்ய புநர்பவம்। ௭௰।௰௫௭
ந ேயாகிந: ப்ராப்நுவந்தி। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௭
ப்ரஹ்மா பூத்வா ஜகத் ஸர்வம்। ஸேதவாஸுரமாநுஷம்। ௭௰।௰௫௮

ய: ஸ்ருஜத்ய் அச்யுேதா ேதவஸ்। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:।
௭௰।௰௫௮
ப்ரஹ்மத்ேவ யஸ்ய வக்த்ேரப்யஸ்। சதுர்ேவதமயம் வபு:। ௭௰।௰௫௯
ஸூதம் ப்ரேபா புரா ஜஜ்ேஞ। தம் அஸ்மி ஸரணம் கத:। ௭௰।௰௫௯
ப்ரஹ்மரூபதரம் ேதவம்। ஜகத்ேயாநிம் ஜநார்தநம்। ௭௰।௰௬
ஸ்ரஷ்ட்ருத்ேவ ஸம்ஸ்திதம் ஸ்ருஷ்ெடௗ। ப்ரணேதா அஸ்மி ஸநாதநம்।
௭௰।௰௬
ய: பாதி ஸ்ருஷ்டம் ச விபு:। ஸ்திதாவ் அஸுரஸூதந:। ௭௰।௰௬௧
தம் ஆதிபுருஷம் விஷ்ணும்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஸநாதநம்। ௭௰।௰௬௧
த்ருதா மஹீஹதா ைதத்யா:। பரித்ராதாஸ் ததாமரா:। ௭௰।௰௬௨
ேயந தம் விஷ்ணும் ஆத்ேயஸம்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஸநாதநம்।
௭௰।௰௬௨
யஜ்ைஞர் யஜந்தி யம் விப்ரா। யஜ்ேஞஸம் யஜ்ஞபாவநம்। ௭௰।௰௬௩
தம் யஜ்ஞபுருஷம் விஷ்ணும்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஸநாதநம்।
௭௰।௰௬௩
வர்ணாஸ்ரமாந் ஸ்திதாவ் ஆத்ேயா। ய: ஸ்தாபயதி வர்த்மநி।
௭௰।௰௬௪
தம் ஆதிபுருஷம் விஷ்ணும்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஸநாதநம்। ௭௰।௰௬௪
கல்பாந்ேத ருத்ரரூேபா ய:। ஸம்ஹரத்ய் அகிலம் ஜகத்। ௭௰।௰௬௫
தம் ஆதிபுருஷம் விஷ்ணும்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஜநார்தநம்। ௭௰।௰௬௫
பாதாலவதீீபூராதீம்ஸ்। ததா ேலாகாந் பிபர்தி ய:। ௭௰।௰௬௬
தம் அந்தபுருஷம் விஷ்ணும்। ப்ரணேதா அஸ்மி ஜநார்தநம்। ௭௰।௰௬௬
ஸம்பக்ஷயித்வா ஸகலம்। யதா ஸ்ருஷ்டம் இதம் ஜகத்। ௭௰।௰௬௭

ேயா ந்ருத்யத்ய் அதிெரௗத்ராத்மா। ப்ரணேதா அஸ்மி ஜநார்தநம்।
௭௰।௰௬௭
ஸுராஸுரா: பித்ருகணா। யக்ஷகந்தர்வராக்ஷஸா:। ௭௰।௰௬௮
யஸ்யாம்ஸபூதா ேதவஸ்ய। ஸர்வகம் தம் நமாம்ய் அஹம்।
௭௰।௰௬௮
ஸமஸ்தேதவா: ஸகலா। மாநுஷாணாம் ச ஜாதய:। ௭௰।௰௬௯
யஸ்யாம்ஸபூதா ேதவஸ்ய। ஸர்வகம் தம் நமாம்ய் அஹம்।
௭௰।௰௬௯
வ்ருக்ஷகுல்மாதேயா யஸ்ய। ததா பஸும்ருகாதய:। ௭௰।௰௭
ஏகாம்ஸபூதா ேதவஸ்ய। ஸர்வகம் தம் நமாம்ய் அஹம்। ௭௰।௰௭
யஸ்மாந் நாந்யத் பரம் கிம்சித்। யஸ்மிந் ஸர்வம் மஹாத்மநி।
௭௰।௰௭௧
ய: ஸர்வம் அவ்யேயா அநந்த:। ஸர்வகம் தம் நமாம்ய் அஹம்।
௭௰।௰௭௧
யதா ஸர்ேவஷு பூேதஷு। ஸ்தாவேரஷு சேரஷு ச। ௭௰।௰௭௨
விஷ்ணுர் ஏவ ததா பாபம்। மமாேஸஷம் ப்ரணஸ்யது। ௭௰।௰௭௨
யதா விஷ்ணுமயம் ஸர்வம்। யத் ஸர்ேவந்த்ரியேகாசரம்। ௭௰।௰௭௩
யச் ச ஜ்ஞாநபரிச்ேசத்யம்। பாபம் நஸ்யது ேம ததா। ௭௰।௰௭௩
ப்ரவ்ருத்தம் ச நிவ்ருத்தம் ச। கர்ம விஷ்ணுமயம் யதா। ௭௰।௰௭௪
அேநகஜந்மகர்ேமாத்தம்। பாபம் நஸ்யது ேம ததா। ௭௰।௰௭௪
யந் நிஸாயாம் ததா ப்ராதர்। யச் ச மத்யாபராஹ்ணேயா:। ௭௰।௰௭௫
ஸம்த்யேயாஸ் ச க்ருதம் பாபம்। கர்மணா மநஸா கிரா। ௭௰।௰௭௫
திஷ்டதா வ்ரஜதா யச் ச। ஸய்யாஸநகேதந ச। ௭௰।௰௭௬

க்ருதம் யத் அஸுபம் கர்ம। காேயந மநஸா கிரா। ௭௰।௰௭௬
அஜ்ஞாநேதா ஜ்ஞாநேதா வா। வாஸுேதவஸ்ய கீர்தநாத்। ௭௰।௰௭௭
தத் ஸர்வம் விலயம் யாது। ேதாயஸ்தம் லவணம் யதா। ௭௰।௰௭௭
பரதாரபரத்ரவ்ய । வாஞ்சாத்ேராேஹாத்பவம் ச யத்। ௭௰।௰௭௮
பரிபேடாத்பவம் ீ நிந்தாம்। குர்வேதா யந் மஹாத்மநாம்। ௭௰।௰௭௮
யச் ச ேபாஜ்ேய ததா ேபேய। யச் ச கண்டூயநாதிஷு। ௭௰।௰௭௯
தத் யாது விலயம் ேதாேய। யதா லவணபாஜநம்। ௭௰।௰௭௯
யத் பால்ேய யச் ச ெகௗமாேர। யத் பாபம் ெயௗவேந மம। ௭௰।௰௮
வய:பரிணெதௗ யச் ச। யச் ச ஜந்மாந்தேரஷு ேம। ௭௰।௰௮
தந் நாராயணேகாவிந்த । ஹரிக்ருஷ்ேணஸகீர்தநாத்। ௭௰।௰௮௧
ப்ரயாது விலயம் ேதாேய। யதா லவணபாஜநம்। ௭௰।௰௮௧
விஷ்ணேவ வாஸுேதவாய। ஹரேய ேகஸவாய ச। ௭௰।௰௮௨
ஜநார்தநாய க்ருஷ்ணாய। நேமா பூேயா நேமா நம:। ௭௰।௰௮௨
இதம் ஸாரஸ்வதம் ஸ்ேதாத்ரம்। அேஸஷாகவிநாஸநம்। ௭௰।௰௮௩
படதாம் ஸ்ருண்வதாம் ைசவ। ஸர்வபாபவிநாஸநம்। ௭௰।௰௮௩
இதம் ய: ப்ராதர் உத்தாய। ப்ரணிபத்ய ஜநார்தநம்। ௭௰।௰௮௪
ஜபத்ய் ஏகமநா: பாபம்। ஸமஸ்தம் ஸ வ்யேபாஹதி। ௭௰।௰௮௪
யஸ் து ஸம்வத்ஸரம் பூர்ணம்। ஸாயம் ப்ராத: ஸமாஹித:।
௭௰।௰௮௫
ஜபத்ய் ஏதந் நர: புண்யம்। க்ருத்வா மநஸி ேகஸவம்। ௭௰।௰௮௫
ஸாரீரம் மாநஸம் வாக்ஜம்। ஜ்ஞாநேதா அஜ்ஞாநேதா அபி வா।
௭௰।௰௮௬
க்ருதம் ேதந து யத் பாபம்। ஸப்த ஜந்மாந்தராணி ைவ। ௭௰।௰௮௬

மஹாபாதகம் அல்பம் வா। ததா யச் ேசாபபாதகம்। ௭௰।௰௮௭
ஸகலம் நாஸயத்ய் ஏதத்। ததாந்யத் புண்யம் க்ருச்சதி। ௭௰।௰௮௭
விப்ராய ஸுவிஸிஷ்டாய। திலபாத்ராணி ேஷாடஸ। ௭௰।௰௮௮
அஹந்ய் அஹநி ேயா தத்யாத்। படத்ய் ஏதச் ச தத் ஸமம்। ௭௰।௰௮௮
அவிப்லுதமதிஸ் சாந்ேத। ஸம்ப்ராப்ய ஸ்மரணம் ஹேர:। ௭௰।௰௮௯
விஷ்ணுேலாகம் அவாப்ேநாதி। ஸத்யம் ஏதந் மேயாதிதம்। ௭௰।௰௮௯
யைதநம் படதி நித்யம்। ஸ்தவம் ஸாரஸ்வதம் புமாந்। ௰௭௰।௧௧௪
அபி பாபஸமாயுக்ேதா। ேமாக்ஷம் ப்ராப்ேநாத்ய் அஸாவ் அபி।
௰௭௰।௧௧௪
யைததத் ஸத்யம் உக்தம் ேம। நாத்ரால்பம் அபி ைவ ம்ருஷா।
௭௰।௰௯
ராக்ஷஸக்ரஸ்தஸர்வாங்கம்। ததா மாம் ஏஷ முஞ்சது। ௭௰।௰௯
ஏவம் உச்சாரிேத முக்த:। ஸ ததா ேதந ரக்ஷஸா। ௭௰।௰௯௧
அகாேமந த்விேஜா பூயஸ்। தம் ஆஹ ரஜநீசரம்। ௭௰।௰௯௧
ஏதத் பத்ரமுகாக்யாதம்। தவ பாதகநாஸநம்। ௭௰।௰௯௨
விஷ்ேணா: ஸாரஸ்வதம் ஸ்ேதாத்ரம்। யஜ் ஜகாத ஸரஸ்வதீ।
௭௰।௰௯௨
ஹுதாஸேநந ப்ரஹிதா। மம ஜிஹ்வாக்ரஸம்ஸ்திதா। ௭௰।௰௯௩
ஜகாேதமம் ஸ்தவம் விஷ்ேணா:। ஸர்வபாபப்ரஸாந்திதம்। ௭௰।௰௯௩
அேநைநவ ஜகந்நாதம்। த்வம் ஆராதய ேகஸவம்। ௭௰।௰௯௪
தத: பாபாபேநாதம் து। ஸ்துேத ப்ராப்ஸ்யஸி ேகஸேவ। ௭௰।௰௯௪
அஹர்நிஸம் ஹ்ருஷீேகஸம்। ஸ்தேவநாேநந ராக்ஷஸ। ௭௰।௰௯௫

ஸ்ெதௗஹி பக்திம் பராம் க்ருத்வா। தத: பாபாத் விேமாŠயேஸ।
௭௰।௰௯௫
ஸ்துேதா ஹி ஸர்வபாபாநி। நாஸயிஷ்யத்ய் அஸம்ஸயம்।
௭௰।௰௯௬
பக்த்யா ராக்ஷஸஸார்தூல। ஸர்வபாபஹேரா ஹரி:। ௭௰।௰௯௬
தத: ப்ரணம்ய தம் விப்ரம்। ப்ரஸாத்ய ச நிஸாசர:। ௭௰।௰௯௭
ஸாலக்ராமம் மஹாராஜ। தைதவ தபேஸ யெயௗ। ௭௰।௰௯௭
தத்ராஹர்நிஸம் ஏைவதஜ்। ஜபஞ் ஜப்யம் நராதிப। ௭௰।௰௯௮
ேதவக்ரியாரதிர் பூத்வா। தபஸ் ேதேப ஸ ராக்ஷஸ:। ௭௰।௰௯௮
ஆராத்ய ச ஜகந்நாதம்। ஸ தத்ர புருேஷாத்தமம்। ௭௰।௰௯௯
ஸர்வபாபவிநிர்முக்ேதா। விஷ்ணுேலாகம் அவாப்தவாந்। ௭௰।௰௯௯
ததா த்வம் அபி ராஜர்ேஷ। ஸர்வபாபப்ரஸாந்திதம்। ௭௰।௧
ஆராதய ஹ்ருஷீேகஸம்। ஜபந் ஸாரஸ்வதம் ஸ்தவம்। ௭௰।௧
ய ஏதத் பரமம் ஸ்ேதாத்ரம்। வாஸுேதவஸ்ய மாநவ:। ௭௰।௧௰௧
படிஷ்யதி ஸ ஸர்ேவப்ய:। பாேபப்ேயா ேமாக்ஷம் ஆப்ஸ்யதி। ௭௰।௧௰௧
ப்ரஹ்மந்ந் அஸாேர ஸம்ஸாேர। ேராகாதிவ்யாப்தமாநஸ:। ௭௧।௰௰௧
ஸப்தாதிலுப்த: புருஷ:। கிம் குர்வந் நாவஸததி ீ । ௭௧।௰௰௧
ஸ்ேவ மஹிம்நி ஸ்திதம் ேதவம்। அப்ரேமயம் அஜம் விபும்। ௭௧।௰௰௨
ேஸாகேமாஹவிநிர்முக்தம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௨
அப்ராணசிதிகம் ப்ரஹ்ம। ேவதாந்ேதஷு ப்ரகாஸிதம்। ௭௧।௰௰௩
ஆத்யம் புருஷம் ஈஸாநம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௩
அஸநாத்ையர் அஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம்। ேஸவிதம் ேயாகிபி: ஸதா।
௭௧।௰௰௪

ஸர்வேதாஷவிநிர்முக்தம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௪
தாமத்ரயவிநிர்முக்தம்। ஸுப்ரபாதம் ஸுநிர்மலம்। ௭௧।௰௰௫
நிஷ்கலம் ஸாஸ்வதம் ேதவம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ ।
௭௧।௰௰௫
க்ஷராக்ஷரவிநிர்முக்தம்। ஜந்மம்ருத்யுவிவர்ஜிதம்। ௭௧।௰௰௬
அபயம் ஸத்யஸம்கல்பம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௬
அம்ருதம் ஸாதநம் ஸாத்யம்। யம் பஸ்யந்தி மநீஷிண:। ௭௧।௰௰௭
ஜ்ேஞயாக்யம் பரமாத்மாநம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௭
அதுலம் ஸுகதர்மாணம்। வ்ேயாமேதஹம் ஸநாதநம்।
௰௭௧।௰௰௮௧௧௫
தர்மாதர்மவிநிர்முக்தம்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ ।
௰௭௧।௰௰௮௧௧௫
வ்யாஸாத்ையர் முநிபி: ஸர்ைவர்। த்யாநேயாகபராயைண:। ௭௧।௰௰௯
அர்சிதம் பாவகுஸுைமர்। விஷ்ணும் த்யாயந் ந ஸததி ீ । ௭௧।௰௰௯
விஷ்ண்வஷ்டகம் இதம் புண்யம்। ேயாகிநாம் ப்ரீதிவர்தநம்। ௭௧।௰௧
ய: பேடத் பரயா ப்ரீத்யா। ஸ கச்ேசத் விஷ்ணுஸாத்ம்யதாம்। ௭௧।௰௧
ஏதத் புண்யம் பாபஹரம்। தந்யம் து:ஸ்வப்நநாஸநம்। ௭௧।௰௧௧
படதாம் ஸ்ருண்வதாம் ைசவ। விஷ்ேணார் மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்।
௭௧।௰௧௧
குர்வந் பக்திம் ஹ்ருஷீேகேஸ। மாநேவா ப்ருகுநந்தந। ௭௨।௰௰௧
நிர்வாணம் ஸமவாப்ேநாதி। யாத்ருஸம் தத் வதஸ்வ ேம। ௭௨।௰௰௧
த்ருஸ்யந்ேத புருஷா பக்திம்। உத்வஹந்ேதா ஜநார்தேந। ௭௨।௰௰௨
ததாப்ய் அேநகேதஹார்தி । மநஸ்தாபாதுரா முேந। ௭௨।௰௰௨

ஸ்ம்ருதமாத்ர: ஸுேரந்த்ரஸ்ய। ேயா அர்திஹா மதுஸூதந:। ௭௨।௰௰௩
தஸ்யாபி கர்மாபிரதா। து:கபாஜ: கதம் நரா:। ௭௨।௰௰௩
ைகஸ் ச தாைநர் ஜகத்ஸ்வாமீ। ஸ்வாமீநாராயேணா ந்ருணாம்।
௭௨।௰௰௪
உபகாராய பக்தாநாம்। ஜாயேத ஸ மஹாமுேந। ௭௨।௰௰௪
த்வத்யுக்ேதா அயம் அநுப்ரஸ்ேநா। மஹாராஜ ஸ்ருணுஷ்வ தம்।
௭௨।௰௰௫
யதா ப்ருஷ்டம் இதம் ஸம்யக்। கத்யமாநம் யதாகிலம்। ௭௨।௰௰௫
ப்ருதிவம்ீ ரத்நஸம்பூர்ணாம்। ய: க்ருஷ்ணாய ப்ரயச்சதி। ௭௨।௰௰௬
தஸ்யாப்ய் அந்யமநஸ்கஸ்ய। ஸுலேபா ந ஜநார்தந:। ௭௨।௰௰௬
நாராத்யேத அச்யுேதா தாைநர்। ந ேஹாைமர் பாவவர்ஜிைத:।
௭௨।௰௰௭
ஐகாத்ம்யம் புருைஷர் யாதி। தந்மையர் ஏவ மாதவ:। ௭௨।௰௰௭
ஸ்ரூயேத ச புராக்யாேதா। ராேஜாபரிசேரா வஸு:। ௭௨।௰௰௮
இயாஜ ஸுபஹூந் யஜ்ஞாஞ்। ஸ்ரத்தாபூேதந ேசதஸா। ௭௨।௰௰௮
ஸ விப்ரஸாபாத் ராஜர்ஷி:। கஸ்மிம்ஸ்சித் காரணாந்தேர। ௭௨।௰௰௯
ஆகாஸசாரீ ஸஹஸா। ப்ரவிேவஸ ரஸாதலம்। ௭௨।௰௰௯
ரஸாதலம் அநுப்ராப்தஸ்। ததாபி ஜகத: ப்ரபும்। ௭௨।௰௧
துஷ்டாவ தந்மேயா பூத்வா। திவ்ையர் மந்த்ைரர் ஜநார்தநம்। ௭௨।௰௧
ேதவாநாம் ஏஷ யஜ்ஞாம்ைஸர்। யஜ்வ ீபக்ஷவிவர்தந:। ௭௨।௰௧௧
ேசதிராட் இதி ைதத்யாநாம்। மதிர் ஆஸத்ீ ரஸாதேல। ௭௨।௰௧௧
அேநந விவிைதர் யஜ்ைஞஸ்। தர்பிதஸ் த்ரிதேஸஸ்வர:। ௭௨।௰௧௨

ஜகாந ைதத்யாந் வத்ேயா அயம்। ப்ராப்ேதா அஸ்மத்ேகாசரம் ரிபு:।
௭௨।௰௧௨
இதி ஸம்மந்த்ர்ய ேத ைதத்யாஸ்। ேசதிராஜஜிகாம்ஸவ:। ௭௨।௰௧௩
தத்ஸமீபம் அநுப்ராப்தா। க்ருஹீதவிவிதாயுதா:। ௭௨।௰௧௩
பரமாமர்ஷஸம்யுக்தாஸ்। ததஸ் ேத ேசதிபுங்கவம்। ௭௨।௰௧௪
ஹந்தும் ந ேஸகு: ஸஸ்த்ைரஸ் து। யத்நவந்ேதா அபி பார்திவம்।
௭௨।௰௧௪
ஸ சாபி வஸுர் ஆஸநீ :। ேகஸவார்பிதமாநஸ:। ௭௨।௰௧௫
ஜஜாப மந்த்ரம் ஓம்காரம்। ப்ரணவம் த்வாதஸாக்ஷரம்। ௭௨।௰௧௫
ததர்ஸ ச ஸ விஸ்ேவஸம்। த்யாநாவஸ்திதமாநஸ:। ௭௨।௰௧௬
க்ருத்வாந்யவிஷயத்யாகி। சித்தம் அத்யந்தநிஸ்சலம்। ௭௨।௰௧௬
ப்ராக் ஈஸம் அக்ஷரம் த்யாநம்। ஜ்ஞாநம் ஜ்ேஞயம் ஜகத்குரும்।
௭௨।௰௧௭
ஸம்சிந்த்ய வாஸுேதவாக்யம்। அநிர்ேதஸ்யம் பராயணம்। ௭௨।௰௧௭
தேதா அந்தர்யாமிருேபண। ப்ராக்ருேதந ச ஸம்ஸ்திதம்। ௭௨।௰௧௮
ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸிவாநாம் ச। ஸ்வரூைப: ஸம்ஸ்திதம் த்ரிதா।
௭௨।௰௧௮
புநஸ் ச ேதவகந்தர்வ । ஸித்தாதிமநுஜாதிஷு। ௭௨।௰௧௯
ஸ்தாவராந்ேதஷு பூேதஷு। ஸர்ேவஷ்வ் ஏவ ஸமாஸ்திதம்।
௭௨।௰௧௯
திŠவ் அம்பரதராபூப்ருத் । ேதாயவாய்வநலாதிஷு। ௭௨।௰௨
த்ருஸ்யாத்ருஸ்ேயஷு ைசேவஸம்। சிந்தயாம் ஆஸ பார்திவ:।
௭௨।௰௨

ஸர்வத்ர த்ருஷ்ட்வா தம் ேதவம்। ஆத்மந்ய் அபி ச ஸர்வகம்।
௭௨।௰௨௧
ஸர்வம் ச தந்மயம் த்ருஷ்ட்வா। விரராம ஸமாதித:। ௭௨।௰௨௧
இந்த்ரியாணந்த்ரியார்ேதஷு ீ । பூர்வவத் ஸ நராதிப:। ௭௨।௰௨௨
விநிேவஸ்ய தேதா அபஸ்யத்। அஸுராந் உத்யதாயுதாந்। ௭௨।௰௨௨
தாந் ஸ த்ருஷ்ட்வா க்ருஹீதார்க்ய। ஏைககஸ்ையவ பார்திவ:।
௭௨।௰௨௩
பாத்யபூர்ேவண விதிநா। பூஜயாம் ஆஸ பக்திமாந்। ௭௨।௰௨௩
ப்ரஸாதம் குரு பத்ரம் ேவா। பகவாஞ் ஜகத: பதி:। ௭௨।௰௨௪
வாஸுேதேவா பவாந் ப்ராப்ேதா। மமாநுக்ரஹகாம்யயா। ௭௨।௰௨௪
இத்ய் ஏவம் ேசதிராேஜா அஸாவ்। ஏைககஸ்ய ச தாநவாந்। ௭௨।௰௨௫
பூஜயாம் ஆஸ பாத்யாதி। நிேவத்ய வசஸா ததா। ௭௨।௰௨௫
ேத அபி தம் ேசதிராஜாநம்। பப்ரச்சுர் அஸுராஸ் ததா। ௭௨।௰௨௬
க்வ வாஸுேதேவா அத்ர வயம்। ப்ராப்தா தாக்ஷாயணஸுதா ீ :।
௭௨।௰௨௬
இத்ய் ஏவம் வதேதா ைதத்யாந்। ஸ ஜகாத புநர் வஸு:। ௭௨।௰௨௭
ப்ரணாமநம்ேரா ராேஜந்த்ர। ஸர்வதர்ஸீ மஹாமதி:। ௭௨।௰௨௭
வாஸுேதேவா ஜகத் ஸர்வம்। யச் ேசங்கம் யச் ச ேநங்கதி। ௭௨।௰௨௮
ப்ரஹ்மாதிஷு த்ருணாந்ேதஷு। ஸ ஏைவேகா ஜகத்குரு:। ௭௨।௰௨௮
அஹம் பவந்ேதா ேதவாத்யா। மநுஷ்யா: பஸவஸ் ச ேய। ௭௨।௰௨௯
ேத அபி ேதவா ஜகத்தாதுர்। வ்யதிரிக்தா ந ேகஸவாத்। ௭௨।௰௨௯
ேதைநவ மாயா விததா। ைவஷ்ணவ ீபிந்நதர்ஸநீ। ௭௨।௰௩
தயா ஸ்வாங்ேகஷு ேதேவா அெஸௗ। ப்ரதர்ஸயதி ஸர்வஸ:। ௭௨।௰௩

தத் யூயம் அஹம் அந்ேய ச। யச் ச ஸ்தாவரஜங்கமம்। ௭௨।௰௩௧
வாஸுேதவாத்மகம் ஸர்வம்। இதி மத்வா நேமா அஸ்து வ:। ௭௨।௰௩௧
இத்ய் உக்தாஸ் ேதந ேத ைதத்யா। ந ஸக்தா மநுேஜஸ்வரம்।
௭௨।௰௩௨
யத்நவந்ேதா அபி தம் ஹந்தும்। ப்ரயயு: ஸ்வாந் அதாலயாந்। ௭௨।௰௩௨
தத: புேராஹிதம் ஸர்ேவ। காவ்யம் நீதிவிஸாரதம்। ௭௨।௰௩௩
ஸேமத்ய ேத யதாவ்ருத்தம்। ஸர்வம் அஸ்ைம ந்யேவதயந்। ௭௨।௰௩௩
அஸ்மாகம் அத்யந்தரிபுர்। அயம் ப்ராப்ேதா ரஸாதலம்। ௭௨।௰௩௪
ேதவாநாம் உபக்ருத் ப்ரஹ்மந்। யஜ்வா ேசதிபதிர் வஸு:। ௭௨।௰௩௪
அஸ்மத்பக்ஷக்ஷயாையஷ। ேதவாநாம் பக்ஷவர்தந:। ௭௨।௰௩௫
தத்ர யத் ப்ரதிபத்தவ்யம்। தந் ேநா ப்ரூஹி மஹாமேத। ௭௨।௰௩௫
ஸ்வேகாசரம் அரி: ப்ராப்த:। ஸத்ருபேக்ஷாபகாரக:। ௭௨।௰௩௬
ந ஹந்தவ்ய இதீதம் ேகா। நீதிமாந் ப்ரவதிஷ்யதி। ௭௨।௰௩௬
தஸ்மாத் ப்ரக்ருஹ்ய திவ்யாநி। ஸர்வாஸ்த்ராண்ய் அமரார்தநா:।
௭௨।௰௩௭
நிபாதயத தம் கத்வா। ேசதிராஜம் ஸ்வேகாசேர। ௭௨।௰௩௭
ஸர்வம் ஏதந் மஹாபாக। தஸ்மிந்ந் அஸ்மாபிர் உத்யைத:। ௭௨।௰௩௮
க்ருதம் ந ஸகிேதா ஹந்தும்। நிர்யத்ேநா அபி ஹி பார்திவ:। ௭௨।௰௩௮
கிம் தத் ேயாகபலம் தஸ்ய। கிம் வா ஜபபலம் முேந। ௭௨।௰௩௯
தபேஸா வா முநிஸ்ேரஷ்ட। விஸ்தராத் தத் வதஸ்வ ந:। ௭௨।௰௩௯
நித்யம் ஸம்சிந்தயத்ய் ஏஷ। ேயாகயுக்ேதா ஜநார்தநம்। ௭௨।௰௪
ஸாஸ்ய ரக்ஷா பரா மந்ேய। ேகா ஹிநஸ்த்ய் அச்யுதாஸ்ரயம்।
௭௨।௰௪

கீர்தித: ஸம்ஸ்ம்ருேதா த்யாத:। பூஜித: ஸம்ஸ்துதஸ் ததா। ௭௨।௰௪௧
ஐஹிகாமுஷ்மிகீம் ரக்ஷாம்। கேராதி பகவாந் ஹரி:। ௭௨।௰௪௧
யத் துர்லபம் யத் அப்ராப்யம்। மநேஸா யந் ந ேகாசேர। ௭௨।௰௪௨
தத் அப்ய் அப்ரார்திதம் த்யாேதா। ததாதி மதுஸூதந:। ௭௨।௰௪௨
ஸரீராேராக்யம் அர்தாம்ஸ் ச। ேபாகாம்ஸ் ைசவாநுஷங்கிகாந்।
௭௨।௰௪௩
ததாதி த்யாயதாம் நித்யம்। அபவர்கப்ரேதா ஹரி:। ௭௨।௰௪௩
யத் இதம் ேசதிராஜாநம்। ஹந்தும் இச்சத தாநவா:। ௭௨।௰௪௪
தத் அஸ்ய ேகஸவாச் சித்தம்। உபாேயநாபநீயதாம்। ௭௨।௰௪௪
ததஸ் ேத தத்வச: ஸ்ருத்வா। தாநவா: குருபுங்கவ। ௭௨।௰௪௫
ப்ரஹ்மரூபப்ரதிச்சந்நா। ஜக்முர் யத்ர ஸ்திேதா வஸு:। ௭௨।௰௪௫
தத்ருஸுஸ் ேத மஹாத்மாநம்। ப்ரணதம் ேசதிபுங்கவம்। ௭௨।௰௪௬
க்ருதபூஜம் ஜகத்தாதுர்। வாஸுேதவஸ்ய பார்திவம்। ௭௨।௰௪௬
ஸம்ஸ்துதாவ் உத்யதம் ஸாந்தம்। ஸர்வத்ர ஸமதர்ஸிநம்। ௭௨।௰௪௭
க்ருஷ்ணார்பிதமேநாவ்ருத்திம்। ஜாநுப்யாம் அவநிம்கதம்। ௭௨।௰௪௭
தத: ஸம்ஸ்ருண்வதாம் ேதஷாம்। துஷ்டாவ மதுஸூதநம்। ௭௨।௰௪௮
தந்நாமஸ்மரேணாத்பூத । புலகஸ் ேசதிபுங்கவ:। ௭௨।௰௪௮
ஜகாத யம் ஸ ராஜர்ஷி:। ஸ்தவம் க்ருஷ்ணஸ்ய ெஸௗநக। ௭௨।௰௪௯
ஸ்ருண்வதாம் தாநேவந்த்ராணாம்। தந் ேம பாபஹரம் வத। ௭௨।௰௪௯
ஸ்ருணு யத் ேதவேதவஸ்ய। விஷ்ேணார் அத்புதகர்மண:। ௭௨।௰௫
ஸ்ேதாத்ரம் ஜகாத ராஜாெஸௗ। ரஸாதலதலம் கத:। ௭௨।௰௫
ஸ்ெதௗமி ேதவம் அஜம் நித்யம்। பரிணாமவிவர்ஜிதம்। ௭௨।௰௫௧

அவ்ருத்திக்ஷயம் ஈஸாநம்। அச்யுதம் பரத: பரம்। ௭௨।௰௫௧
கல்பநாக்ருதநாமாநம்। அநிர்ேதஸ்யம் அஜம் விபும்। ௭௨।௰௫௨
மூலேஹதும் அேஹதும் த்வாம்। வாஸுேதவம் நமாம்ய் அஹம்।
௭௨।௰௫௨
பரமார்தபைரர் ஈஸஸ்। சிந்த்யேத ய: ப்ரஜாகைர:। ௭௨।௰௫௩
தம் வாஸுேதவம் ஈேஸஸம்। நமாம்ய் அத்ய குணம் பரம்। ௭௨।௰௫௩
யஸ்மாத் இதம் யத்ர ேசதம்। இதம் ேயா விஸ்வம் அவ்யயம்।
௭௨।௰௫௪
தம் வாஸுேதவம் அமலம்। நமாமி பரேமஸ்வரம்। ௭௨।௰௫௪
ஜ்ேஞயம் ஜ்ஞாதாரம் அஜரம்। ேபாக்தாரம் ப்ரக்ருேத: ப்ரபும்। ௭௨।௰௫௫
புருஷஸ்வரூபிணம் ேதவம்। நேதா அஸ்மி புருஷம் பரம்। ௭௨।௰௫௫
ப்ரதாநாதிவிேஸஷாந்த । ஸ்வரூபம் அஜம் அவ்யயம்। ௭௨।௰௫௬
ஸ்தூலஸூŠமமயம் ஸர்வம் । வ்யாபிநம் தம் நமாம்ய் அஹம்।
௭௨।௰௫௬
ஸ்ரஷ்டா பாலயிதா சாந்ேத। யஸ் ச ஸம்ஹாரகாரக:। ௭௨।௰௫௭
த்ரயமயம் ீ தம் த்ரிகுணம்। நேதா அஸ்மி புருேஷாத்தமம்। ௭௨।௰௫௭
ஆப்ரஹ்மஸ்தாவராந்ேத ச। ேயா ஜகத்ய் அத்ர ஸம்ஸ்தித:। ௭௨।௰௫௮
வ்யக்தரூபீ ச தம் ேதவம்। நேதா அஹம் விஷ்ணும் அவ்யயம்।
௭௨।௰௫௮
நேமா நேமா அஸ்து ேத ேதவ। ஜகதாம் ஈஸ்வேரஸ்வர। ௭௨।௰௫௯
பரமார்த பராசிந்த்ய। விதாத: பரேமஸ்வர। ௭௨।௰௫௯
த்வம் ஆதிர் அந்ேதா மத்யம் ச। ஜகேதா அஸ்ய ஜகத்பேத। ௭௨।௰௬
ஜகத் த்வயி ஜகச் ச த்வம்। ஜகத் த்வத்ேதா ஜகந்மய। ௭௨।௰௬

தவாக்நிர் ஆஸம் வஸுதாங்க்ரியுக்மம்। நப: ஸிரஸ் சந்த்ரரவ ீச ேநத்ேர।
௭௨।௰௬௧
ஸமஸ்தேலாகா ஜடரம் புஜாஸ் ச। திஸஸ் சதஸ்ேரா பகவந் நமஸ் ேத।
௭௨।௰௬௧
யத் பூகதம் யத் ககநாந்தராேல। யத் வா நபஸ்ய் அகிலேலாககம் ச।
௭௨।௰௬௨
யத் ஸ்தூலம் ஸூŠமம் பரதஸ் தேதா அபி। யத் அஸ்தி யந் நாஸ்தி ச தத்
த்வம் ஈஸ। ௭௨।௰௬௨
ேவதாஸ் ச ேவத்யம் ச பகவாந் அநந்ேதா। ேவதாந்தேவத்யஸ் ச
ஸமஸ்தேஹேதா। ௭௨।௰௬௩
வதந்தி தத் த்வா முநய: பேரஸம்। த்வயி ப்ரஸந்ேந பரமார்தத்ருஸ்ேய।
௭௨।௰௬௩
நேமா ஹ்ருஷீேகஸ தவாப்ரேமய। நமஸ் ச துப்யம் பரமார்தஸார।
௭௨।௰௬௪
விஷ்ேணா நமஸ் ேத அஸ்து பராபேரஸ। க்ருஷ்ணாச்யுதாநந்த ஜகந்நிவாஸ।
௭௨।௰௬௪
நேமா அஸ்து துப்யம் பரேமஸ்வராய। நமஸ் ததாந்த:காரணஸ்திதாய।
௭௨।௰௬௫
ப்ரதாநபூதாய நமஸ் ச துப்யம்। வ்யக்தஸ்வரூேபண ச ஸம்ஸ்திதாய।
௭௨।௰௬௫
ஸம்ஹ்ருத்ய விஸ்வம் ஜலஸாயிேந நேமா। நமஸ் ச ேத ைகடபஸூதநாய।
௭௨।௰௬௬
ஸ்வநாபிபத்ேமாதரஸாயிேந ச। ப்ரஹ்மஸ்வரூேபாபநதாய ைசவ।
௭௨।௰௬௬

ஸ்ரஷ்ட்ேர நம: பாலயித்ேர ஸ்திெதௗ ச। ஸர்ேவஸ துப்யம்
புருேஷாத்தமாய। ௭௨।௰௬௭
ருத்ராய சாந்ேத க்ஷயேஹதேவ ேத। நேதா அஸ்மி ஸம்ஹாரகராய
விஷ்ேணா। ௭௨।௰௬௭
ஜய ப்ரபந்நார்திஹராப்ரேமய। ஜயாக்நிவஸ்வஸ்விமய ப்ரேஜஸ।
௭௨।௰௬௮
ருத்ேரந்த்ரசந்த்ரஸ்துத ேதவேதவ। ஜயாமராணாம் அரிஸாதநாய।
௭௨।௰௬௮
ஜிதம் த்வயா ஸர்வக ஸர்வஸாரம்। ஸர்வாத்மபூதாகில ேவதேவத்ய।
௭௨।௰௬௯
ஜிதம் ஜிதாக்ஷாமலசித்தத்ருஸ்ய। சராசராதார தராதேரட்ய। ௭௨।௰௬௯
யஜ்ஞாஸ்ரேயா யஜ்ஞபுமாந் அேஸஷ। ேதேவஸ மர்த்யாஸுரயஜ்ஞேபாக்த:।
௭௨।௰௭
த்வம் ஈட்யமாேநா அபிமதம் ததாஸி। தராதேரஸாச்யுத வாஸுேதவ।
௭௨।௰௭
நமஸ் ேத ேதவேதவ த்வம்। யதா பாஸ்ய் அகிலம் ஜகத்। ௭௨।௰௭௧
ஸ்திெதௗ ததா ஸமஸ்ேதப்ேயா। ேதாேஷப்ேயா மாம் ஸமுத்தர।
௭௨।௰௭௧
க்ருஷ்ணாச்யுத ஹ்ருஷீேகஸ। ஸர்வபூேதஸ ேகஸவ। ௭௨।௰௭௨
மஹாத்மம்ஸ் த்ராஹி மாம் பக்தம்। வாஸுேதவ ப்ரஸதீ ேம।
௭௨।௰௭௨
இதி ஸ்ேதாத்ராவஸாேந தம்। ேசதிராஜம் தேதா அஸுரா:। ௭௨।௰௭௩
ஜஹஸு: ஸதலாேக்ஷபம்। ப்ேராசுஸ் ச த்விஜரூபிண:। ௭௨।௰௭௩
ப்ராஜ்ஞ: கில ப்ரஜாபாலஸ்। ேசதிராட் ஸம்ஸ்ருேதா புவி। ௭௨।௰௭௪

தஸ் அஸ்ய ஜ்ஞாநம் அகிலம்। விபரீதார்தம் ஈத்ருஸம்। ௭௨।௰௭௪
க்வ வாஸுேதவ: க்வ பவாந்। இமாம் அந்த்யாம் தஸாம் கத:।
௭௨।௰௭௫
ேயா பவாந் விப்ரஸாேபந। ரஸாதலதலாஸ்ரய:। ௭௨।௰௭௫
பவிஷ்யதி ஸ்ம்ருேதா ேதவஸ்। த்ராதா கில தவாச்யுத:। ௭௨।௰௭௬
ேயா அஸாவ் ஆப்யாய்யேத விப்ைரர்। அத்வேரஷு ஹவி:ஸ்ரைவ:।
௭௨।௰௭௬
ேயா அந்யத்ரஸ் த்ராணகாேமா வா। யஜ்ஞபாகம் அபப்ஸேத ீ । ௭௨।௰௭௭
ஸ த்ராதா தவ ேகாவிந்ேதா। பவிஷ்யத்ய் அதிவிஸ்மய:। ௭௨।௰௭௭
யதா த்வம் பகவத்பக்ேதா। விப்ரஸாபாந் நிபாதித:। ௭௨।௰௭௮
ததா ஸ வாஸுேதவஸ் ேத। க்வ கேதா அல்பஸ்ருேதா அவ்யய:।
௭௨।௰௭௮
ந வாஸுேதேவா ந ஹரிர்। ந ேகாவிந்ேதா ந ேகஸவ:। ௭௨।௰௭௯
ஸாபம் ததத்ஸு விப்ேரஷு। பரித்ராணபேரா பேவத்। ௭௨।௰௭௯
ஸ த்வம் ஆர்தப்ரலாேபப்ேயா। விரமாத்ய யதீச்சஸி। ௭௨।௰௮
குபுத்திம் ஏதாம் ஸம்த்யஜ்ய। ஸ்வெபௗருஷபேரா பவ। ௭௨।௰௮
ந வயம் புண்டரீகாக்ஷம்। நாநந்தம் நாச்யுதம் ஹரிம்। ௭௨।௰௮௧
ஸம்ஸ்ரிதா ந ச ஸதாம ீ :। ஸ்வெபௗருஷம் உபாஸ்ரிதா:। ௭௨।௰௮௧
யத்ய் அஸ்மத்வசநம் வரீ। ந ேமாேஹந விஸங்கேஸ। ௭௨।௰௮௨
ததாஸ்ரயஸ்வ ஸ்வம் வர்யம் ீ । பரித்யஜ்ய விமூடதாம்। ௭௨।௰௮௨
இத்ய் உதீரிதம் ஆகர்ண்ய। ஸ ேதஷாம் ேசதிபுங்கவ:। ௭௨।௰௮௩
அஜ்ஞாநபடலச்சந்நாந்। ஹ்ருதேயந ஸுேஸாச தாந்। ௭௨।௰௮௩

உவாச ேசதிராேஜா ைவ ஹ்ருதேய க்ருதமத்ஸர:। அேஹா ேமாேஹா அயம்
ஏேதஷாம்। ௰௭௨।௧௧௬
அஹம்காரஸமுத்பவ:। ேயந ஸர்ேவஸ்வேர விஷ்ணாவ்। ௭௨।௰௮௪
ஏேதஷாம் ஆவ்ருதா மதி:। ப்ரகாஸம் ச ஸ தாந் ஆஹ। ௭௨।௰௮௪
தாநவாந் ப்ரீதிபூர்வகம்। பாபதஸ் தத்பரித்ராணம்। ௭௨।௰௮௫
சிகீர்ஷுர் வஸுதாதிப:। ைமவம் ேபா பகவத்பக்திம்। ௭௨।௰௮௫
குருத்வம் த்விஜஸத்தமா:। ஸம்ஸாராப்ெதௗ மநுஷ்யாணாம்।
௭௨।௰௮௬
ஏக: ேபாேதா ஜநார்தந:। யூயம் வயம் தைதவாந்ேய। ௭௨।௰௮௬
தஸ்ய ஸர்ேவ விபூதய:। ப்ரஹ்மாதிஸ்தாவராந்தம் ஹி। ௭௨।௰௮௭
தஸ்ய ேதவஸ்ய விஸ்த்ருதி:। ஸுகது:கமேயா ந்ருணாம்। ௭௨।௰௮௭
விபாக: கர்மணாம் ச ய:। ஸம்ஸுத்திேஹது: ஸ்வச்சந்தாத்। ௭௨।௰௮௮
ேஸா அபி விப்ரா: ப்ரவர்தேத। பரீக்ஷாம் ச ஜகந்நாத:। ௭௨।௰௮௮
கேராத்ய் அத்ருடேசதஸாம்। நராணாம் அர்தவித்வம்ஸ । ௭௨।௰௮௯
நிகாேஸஷு ஜநார்தந:। அல்பயத்ேநந சாயாந்தி। ௭௨।௰௮௯
விமுக்திம் ேகஸவாஸ்ரயாத்। தத்விகாதாய ஸக்ராத்யா। ௭௨।௰௯
யதந்ேத விக்நேஹதுபி:। யதா ஜநார்தேந பக்திம்। ௭௨।௰௯
வஹந் ஸததி ீ மாநவ:। நிர்விண்ணேசதா: ைஸதில்யம்। ௭௨।௰௯௧
மநஸ: குருேத ததா। ேதவாநாம் மஹதீஸங்கா। ௭௨।௰௯௧
பக்தியுக்தா ஜநார்தேந। முக்திபாேஜா பவிஷ்யந்தீத்ய்। ௭௨।௰௯௨
அதஸ் ேத பரிபந்திந:। ப்ராேயா பவந்தி ேகாவிந்ேத। ௭௨।௰௯௨
பக்திவ்யாகாதேஹதவ:। விக்நாஸ் சித்தவிகாதா ஹி। ௭௨।௰௯௩
விமுக்திபரிபந்திந:। ஸத்யம் ஸேதந விக்நாநாம்। ௭௨।௰௯௩

ஸஹஸ்ேரண ததா தப:। விக்நாயுேதந ேகாவிந்ேத। ௭௨।௰௯௪
ந்ருணாம் பக்திர் நிவார்யேத। ஸ்வம் சாபி கர்ம புருஷ:। ௭௨।௰௯௪
ஸுபாஸுபம் உபாகதம்। புங்க்ேத கிம் அத்ர ேதவஸ்ய। ௭௨।௰௯௫
கர்ஹ்யேத ேயந ேகஸவ:। மர்யாதாம் ச க்ருதாம் ேதந। ௭௨।௰௯௫
ேயா பிநத்தி ஸ மாநவ:। ந விஷ்ணுபக்ேதா மந்தவ்ய:। ௭௨।௰௯௬
ஸாது தர்மார்சேநா ஹரி:। ந புஷ்ைபர் ந ச தூேபந। ௭௨।௰௯௬
ேநாபஹாராநுேலபைந:। ேதாஷம் ப்ரயாதி ேகாவிந்த:। ௭௨।௰௯௭
ஸ்வகர்மாப்யர்சிேதா யதா। ப்ராஹ்மணா ேதவேதேவந। ௭௨।௰௯௭
முகாத் ஸ்ருஷ்டா மஹாத்மநா। ேதவாநாம் அபி ஸம்பூஜ்ய।
௭௨।௰௯௮
பூமிேதவா த்விேஜாத்தமா:। அநுவ்ருத்தி: ஸதா கார்யா। ௭௨।௰௯௮
ேதஷாம் வர்ைணர் அநுவ்ரைத:। ேத பூஜ்யாஸ் ேத நமஸ்கார்யாஸ்।
௭௨।௰௯௮
ேதாஷணயாஸ்ீ ச யத்நத:। ேதஷு துஷ்ேடஷ்வ் அேஸஷாணாம்।
௭௨।௰௯௯
ேதவாநாம் ப்ரீதிர் உத்தமா। ேதஷாம் மயா யத் அஜ்ஞாநாஜ்।
௭௨।௰௯௯
ஜ்ஞாநாத் வா க்ருதம் அப்ரியம்। ேதநாபி துஷ்ட ஏவாஹம்। ௭௨।௧
விஷ்ேணார் அம்ஸா த்விேஜாத்தமா:। க்ரியாவாந் மம ேபாேதா அயம்।
௭௨।௧
பூதலாத் ேயா ரஸாதேல। பதிதஸ்யாதிபேமீ அஸ்மிந்। ௭௨।௧௰௧
துருத்தாேர பவார்ணேவ। ரஸாதலதேலாத்தாரம்। ௭௨।௧௰௧

ந ஹி வாஞ்சாம்ய் அஹம் த்விஜா:। ஸம்ஸாரகர்தாத் உத்தாரம்।
௭௨।௧௰௨
வ்ருேணாம்ய் ஆராதநாத் தேர:। யதாஹம் நாபிவாஞ்சாமி। ௭௨।௧௰௨
ேபாகாந் ஆராத்ய ேகஸவம்। ேதந ஸத்ேயந விஷ்ணுர் ேம। ௭௨।௧௰௩
ஸர்வேதாஷாந் வ்யேபாஹது। யதா ந மாதா ந பிதா। ௭௨।௧௰௩
நாத்மா ந ஸுஹ்ருத: ஸுதா:। க்ருஷ்ணாலாபாத் ப்ரியதராஸ்।
௭௨।௧௰௪
ததா மாம் பாது ேகஸவ:। யதா விஷ்ணுமயம் ஸர்வம்। ௭௨।௧௰௪
ஏதத் பஸ்யாம்ய் அஹம் ஜகத்। ததா மம மேநாேதாஷாந்। ௭௨।௧௰௫
அேஸஷாந் ஸ வ்யேபாஹது। ஜாதா விஷ்ணுவிேலாேமஷு।
௭௨।௧௰௫
பவத்ஸ்வ் அபி தயா மம। யதா ேதநாத்ய ஸத்ேயந। ௭௨।௧௰௬
பவந்த: ஸந்து தந்மயா:। யதா நாஹம் பவத்த்ேவஷாந்। ௭௨।௧௰௬
ந ஸம்ஹர்ஷாத் ப்ரவம்ய்ீ அஹம்। க்ருபையவ ததா ஸர்ேவ।
௭௨।௧௰௭
பவந்த: ஸந்து தந்மயா:। ேயா ேயா ந பக்ேதா ேகாவிந்ேத। ௭௨।௧௰௭
தத்ர தத்ர க்ருபா யதா। மமாரிவர்ேக அபி ததா। ௭௨।௧௰௮
பக்திர் ேவா அஸ்து ஜநார்தேந। ஏவம் உச்சாரிேத ேதஷாம்। ௭௨।௧௰௮
ைதத்யாநாம் தத்க்ஷணாத் ததா। தஸ்மிந் ராஜந்ய் அபூந் ைமத்ரீ।
௭௨।௧௰௯
ததாந்ேயஷு ச ஜந்துஷு। ேதவேதேவ அப்ய் அபூத் பக்திர்। ௭௨।௧௰௯
பாேவா நஷ்டஸ் ததாஸுர:। ஸ்வரூபதாரிணஸ் ைசநம்। ௭௨।௧௧
ப்ரணம்யாஸுரபுங்கவா:। ப்ரத்யூசு: பார்திவம் விஷ்ணு । ௭௨।௧௧

பக்தம் ஸத்ப்ரஹ்மசாரிணம்। ேசதிபூபால பத்ரம் ேத। ௭௨।௧௧
பவேதா அதுலவிக்ரம। ஸம்ஸாேர த்வத்ஸைம: ஸங்க:। ௭௨।௧௧௧
புண்யபாஜாம் ப்ரவர்தேத। வயம் ஸ்வஜாதிேதாேஷண। ௭௨।௧௧௧
ேதவபக்ஷவிேராதிந:। பவந்தம் ஆகதா ஹந்தும்। ௭௨।௧௧௨
ேதவப்ரீணநதத்பரம்। யதா ந ஸக்திேதா ஹந்தும்। ௭௨।௧௧௨
அஸ்மாபிஸ் த்வம் நிராயுத:। விஷ்ணுத்யாநமஹாரக்ஷா । ௭௨।௧௧௩
கக்ஷாந்தரகத: ப்ரேபா। த்யாஜயத்பிஸ் ததா பக்திம்। ௭௨।௧௧௩
ேகஸவாத் இதி தர்ஸிதம்। ைவபல்யம் அதிபுண்ேயஷு। ௭௨।௧௧௪
விஷ்ணுஸுஸ்ரூஷணா ந்ருணாம்। ஸ த்வம் ேதவாதிேதவஸ்ய।
௭௨।௧௧௪
விஷ்ேணார் அமிதேதஜஸ:। அநுக்ராஹ்ேயா யதா ேதயம்। ௭௨।௧௧௫
அச்யுேத நிஸ்சலா மதி:। திஷ்ட்யா க்ேராதாபிபூதாநாம்। ௭௨।௧௧௫
அஸ்மாகம் த்வந்நிவர்ஹேண। மதிர் ஜாதா யத: ப்ராப்தா। ௭௨।௧௧௬
த்வத்ஸங்காத் துர்லபா மதி:। குருஷ்வ ச ப்ரஸாதம் த்வம்। ௭௨।௧௧௬
ப்ரணதாநாம் நேரஸ்வர। ஸத்ராவ் அபி க்ருபாஸலம் ீ । ௭௨।௧௧௭
யந் ேநா துஷ்டம் அபூந் மந:। திஸாம் ைவமல்யம் விமலம்। ௭௨।௧௧௭
சக்ஷுஷஸ் ேசாபபாதிதம்। பவதா துஷ்டதாம் ஏதாம்। ௭௨।௧௧௮
ஆஸுரீம் அபமார்ஜதா। துஷ்டா: ஸ்ம வர்ஷபூகாநி। ௭௨।௧௧௮
யத் யாதாநி வ்ருைதவ ந:। விஷயாக்ஷிப்தசித்தாநாம்। ௭௨।௧௧௯
க்ருஷ்ேண பக்திம் அகுர்வதாம்। கர்மபூெமௗ மநுஷ்யாணாம்। ௭௨।௧௧௯
தத் ஏவ விபலம் திநம்। யத் அச்யுதகதாலாப । ௭௨।௧௨
த்யாநார்சாரஹிதம் கதம்। இத்ய் உக்த்வா ேத அஸுரா பூய:। ௭௨।௧௨

ப்ரஸாத்ய ச ததா வஸும்। விஷ்ெணௗ பக்திபரா யாதாஸ்। ௭௨।௧௨௧
தீவ்ரஸம்ேயாகிேநா அலயந்। ஸ சாபி ேசதிராட் தஸ்மாத்। ௭௨।௧௨௧
ேதவேதேவந சக்ரிணா। பாதாலாத் உத்த்ருத: பஸ்சாத்। ௭௨।௧௨௨
ஸம்ஸாரகஹநாத் அபி। இத்ய் ஏதத் ஸர்வம் ஆக்யாதம்। ௭௨।௧௨௨
யந் மாம் த்வம் பரிப்ருச்சஸி। யதாவஸதந்தி ீ நரா। ௭௨।௧௨௩
பக்திமந்ேதா அபி ேகஸேவ। த்ருடா ஜநார்தேந பக்திர்। ௭௨।௧௨௩
யைதவாவ்யபிசாரிண।ீ ததா கியத் ஸ்வர்கஸுகம்। ௭௨।௧௨௪
ைஸவ நிர்வாணேஹதுகீ। இத்ய் ஏதத் அஸுைர: ஸார்தம்। ௭௨।௧௨௪
ஸம்வாதம் ய: புரா வேஸா:। படிஷ்யத்ய் அகிலம் பக்த்யா। ௭௨।௧௨௫
ஸ தல்ேலாகம் உைபஷ்யதி। ஜகத்ப்ரபும் ேதவேதவம்। ௭௨।௧௨௫
அேஸேஷஸம் ஜநார்தநம்। ப்ரணிபத்யாஹம் ஏதம் த்வாம்। ௭௩।௰௰௧
யத் ப்ருச்சாமி தத் உச்யதாம்। ையர் உபாைய: ப்ரதாைநர் வா।
௭௩।௰௰௧
நராணாம் அமரார்சித:। ப்ரீதிமாந் புண்டரீகாேக்ஷா। ௭௩।௰௰௨
பவத்ய் ஆசŠவ தந் மம। ேய ஸ்வதர்ேம ஸ்திதா வர்ணா। ௭௩।௰௰௨
விப்ராத்யா: குருநந்தந। விதர்ேமஷு ந வர்தந்ேத। ௭௩।௰௰௩
ப்ரீதிமாம்ஸ் ேதஷு ேகஸவ:। ப்ரஹ்மசாரிக்ருஹஸ்தாத்யா। ௭௩।௰௰௩
ந ச்யவந்த்ய் ஆஸ்ரமாச் ச ேய। ஸ்வதர்மேதா ஹரிஸ் ேதஷாம்।
௭௩।௰௰௪
ப்ரீதிமாந் ஏவ ஸர்வதா। ேய ந தம்ேபந வர்தந்ேத। ௭௩।௰௰௪
நரா பூேதஷ்வ் அேலாலுபா:। த்யக்தக்ராம்யாதிஸம்காஸ் ச। ௭௩।௰௰௫
ேதஷு ப்ரீதி: பரா ஹேர:। தாதாேரா நாபஹர்தார:। ௭௩।௰௰௫
பரஸ்வாநாம் அமாயிந:। ேய நராஸ் ேதஷு ேகாவிந்த:। ௭௩।௰௰௬

புத்ேரஷ்வ் இவ ஸதா ஹித:। ேயஷாம் நராணாம் ந மதிர்। ௭௩।௰௰௬
ஜிஹ்வா வாஸத்யம் உஜ்ஜதி। ேத ப்ரியா வாஸுேதவஸ்ய। ௭௩।௰௰௭
ேய ச த்விஜபராயணா:। கர்மணா மநஸா வாசா। ௭௩।௰௰௭
ேய ந ஹிம்ஸாநுவர்திந:। ேத நரா வாஸுேதவஸ்ய। ௭௩।௰௰௮
ப்ரியா: பாண்டுகுேலாத்வஹ। ஸர்வேதேவஷு ேய விஷ்ணும்।
௭௩।௰௰௮
ஸர்வபூேதஷ்வ் அவஸ்திதம்। மந்யந்ேத வாஸுேதவஸ்ய। ௭௩।௰௰௯
ேத ப்ரியா: புத்ரவத் ஸதா। ப்ரஹ்மாத்யம் ஸ்தாவராந்தம் ச। ௭௩।௰௰௯
பூதக்ராமம் ஜநார்தநாத்। ேய ச பஸ்யந்த்ய் அேபேதந। ௭௩।௰௧
ேத விஷ்ேணா: ஸததம் ப்ரியா:। ேதவேவதத்விஜாதீநாம்। ௭௩।௰௧
நிந்தாயாம் ேய ந மாநவா:। ப்ரீதிபாேஜா பவந்தீஷ்டாஸ்। ௭௩।௰௧௧
ேத ஸதா ஸார்ங்கதந்விந:। ப்ரியாணாம் அத ஸர்ேவஷாம்। ௭௩।௰௧௧
ேதவேதவஸ்ய ஸ ப்ரிய:। ஆபத்ஸ்வ் அபி ஸதா யஸ்ய। ௭௩।௰௧௨
பக்திர் அவ்யபிசாரிண।ீ தஸ்மாத் ப்ரியத்வம் க்ருஷ்ணஸ்ய। ௭௩।௰௧௨
வாஞ்சதா நிஜதர்மைஜ:। குைணர் ஆத்மா ஸதா ேயாஜ்ேயா। ௭௩।௰௧௩
ந தூேர குணிேநா ஹரி:। ேயஷாம் ந க்ருத்தி: பாரக்ேய। ௭௩।௰௧௩
தாேர த்ரவ்ேய ச ேசதஸ:। ஹிம்ஸாயாம் ச மநுஷ்யாணாம்। ௭௩।௰௧௪
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। ேவதா: ப்ரமாணம் ஸ்ம்ருதேயா।
௭௩।௰௧௪
ேயஷாம் ஸந்மார்கேஸவிநாம்। பேராபகாரஸக்தாநாம்। ௭௩।௰௧௫
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। கலிகல்மஷேதாேஷண। ௭௩।௰௧௫
ேயஷாம் ேநாபஹதா மதி:। பாஷண்டாநுகதா ைநவ। ௭௩।௰௧௬

ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। ேயஷாம் க்ேலேஸா குேரார் அர்ேத।
௭௩।௰௧௬
ேதவவிப்ேராத்பேவா அபி வா। ந விவித்ஸாஸமுத்பூதஸ்। ௭௩।௰௧௭
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। ஸ்வபந்த: ஸம்ஸ்திதா யாந்தஸ்।
௭௩।௰௧௭
திஷ்டந்தஸ் ச ஜநார்தநம்। ேய சிந்தயந்த்ய் அவிரதம்। ௭௩।௰௧௮
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। யதாத்மநி ததாபத்ேய। ௭௩।௰௧௮
ேயஷாம் அத்ேராஹிணீமதி:। ஸமஸ்தஸத்த்வஜாேதஷு। ௭௩।௰௧௯
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। ேதவபூஜாம் அநுதிநம்। ௭௩।௰௧௯
குருவிப்ரார்தஸத்க்ரியாம்। ேய குர்வந்தி நரா வித்தி। ௭௩।௰௨
ேத க்ருஷ்ேணநாவேலாகிதா:। ஸுவர்ணம் ரத்நம் அதவா। ௭௩।௰௨
பாரக்யம் விஜேந வேந। விேலாக்ய ைநதி ேயா ேலாபம்। ௭௩।௰௨௧
தம் அைவஹி ஹேர: ப்ரியம்। ேதவாந் பித்ரும்ஸ் ததாபந்நாந்।
௭௩।௰௨௧
அதிதீஞ் ஜாமேயா அத்வகாந்। ேயா பிபர்தி விஜாநீஹி। ௭௩।௰௨௨
தம் நரம் பகவத்ப்ரியம்। ந க்ேராதம் ஏதி க்ருத்ேதப்ய:। ௭௩।௰௨௨
ஸஹேத ேயா நிராக்ரியாம்। தம் விஜாநீஹி பர்தவ்யம்। ௭௩।௰௨௩
ேதவேதவஸ்ய ஸார்ங்கிந:। பரேலாகப்ரதீகார । ௭௩।௰௨௩
கரணாய ஸேதாத்யமம்। குர்வந்ந் ஆலŠயதாம் ஏதி। ௭௩।௰௨௪
ேகஸேவநாவேலாகித:। நாத்மஸம்ஸ்தவம் அந்ேயஷாம்। ௭௩।௰௨௪
ந நிந்தாம் சார்தலிப்ஸயா। கேராதி புருஷவ்யாக்ர। ௭௩।௰௨௫
யஸ்ய நாராயேணா ஹ்ருதி। ஸர்வபூததயாம் ஸத்யம்। ௭௩।௰௨௫
அக்ேராதம் தர்மஸலதாம் ீ । பஜந்ேத புருஷா ேதேவ। ௭௩।௰௨௬

ேகாவிந்ேத ஹ்ருதேய ஸ்திேத। ந கெலௗ ந பரத்ரவ்ேய। ௭௩।௰௨௬
பரதாராஸ்ரிதா மதி:। நராணாம் ஜாயேத ராஜந்। ௭௩।௰௨௭
ேகாவிந்ேத ஹ்ருதயஸ்திேத। க்ஷமாம் கேராதி க்ருத்ேதஷு। ௭௩।௰௨௭
தயாம் மூேடஷு மாநவ:। முதம் ச தர்மஸேலஷு ீ । ௭௩।௰௨௮
ேகாவிந்ேத ஹ்ருதேய ஸ்திேத। யதா பிேபத்ய் அதர்மாேதர்। ௭௩।௰௨௮
தர்மாதீம்ஸ் ச யேதச்சதி। ததா குருவரஸ்ேரஷ்ட। ௭௩।௰௨௯
நர: க்ருஷ்ேணந வக்ஷித ீ :। புத்ரதாரக்ருஹேக்ஷத்ர । ௭௩।௰௨௯
த்ரவ்யாேதர் மமதாம் நர:। நாயாஸ்யதி ஜகந்நாேத। ௭௩।௰௩
ஹ்ருஷீேகேஸ பராங்முேக। கெலௗ க்ருதயுகம் ேதஷாம்। ௭௩।௰௩
க்ேலஸாஸ் ேதஷாம் ஸுகாதிகா:। ேயஷாம் ஸரீரக்ரஹேண।
௭௩।௰௩௧
ஹரிஸுஸ்ரூஷேண மதி:। யதா ேநச்சதி பாபாநி। ௭௩।௰௩௧
யதா புண்யாநி வாஞ்சதி। ஜ்ேஞயஸ் ததா மநுஷ்ேயண। ௭௩।௰௩௨
ஹ்ருதேய அஸ்ய ஹரி: ஸ்தித:। பரமார்ேத மதி: பும்ஸாம்। ௭௩।௰௩௨
அஸாேர து பவார்ணேவ। கதம் பவதி ராேஜந்த்ர। ௭௩।௰௩௩
விஷ்வக்ேஸந பராங்முேக। ஸ்ரத்ததாேநா தயாஸலீ :। ௭௩।௰௩௩
ஸமேலாஷ்டாஸ்மகாஞ்சந:। பரார்ேத மாநவ: க்ருஷ்ேண। ௭௩।௰௩௪
ப்ரஸந்ேந ந்ருப ஜாயேத। வஹேதா அபி ஸதா க்ருஷ்ேண। ௭௩।௰௩௪
பக்திம் அவ்யபிசாரிணம்ீ । பாணிஷ்வ் அஸமத்ருக்புத்ேத:। ௭௩।௰௩௫
ஸுலேபா ைநவ ேகஸவ:। ேய தாம்பிகா பிந்நவ்ருத்தா। ௭௩।௰௩௫
ேய ச தர்மத்வேஜாச்ச்ரயா:। துர்லேபா பகவாந் ேதவஸ்। ௭௩।௰௩௬
ேதஷாம் ஸுயததாம் அபி। காமேலாபாஸ்ரிதம் ேயஷாம்। ௭௩।௰௩௬

சித்தம் க்ேராதாதிதூஷிதம்। ேதஷாம் ஜந்மஸஹஸ்ேர அபி। ௭௩।௰௩௭
ந மதி: ேகஸவாஸ்ரயா। ேஹயாம் க்ருஷ்ணாஸ்ரயாம் வ்ருத்திம்।
௭௩।௰௩௭
மந்யந்ேத ேஹதுஸம்ஸ்ரிதா:। அவிேயாபஹதஜ்ஞாநா। ௭௩।௰௩௮
ேய அஜ்ஞாேந ஜ்ஞாநமாநிந:। ேவதவாதவிேராேதந। ௭௩।௰௩௮
கூடயுக்திம் அபாஸ்ரிதா:। ேய ேகஸவஸ் தத்த்ருதேய। ௭௩।௰௩௯
ந கதாசித் ப்ரியாதிதி:। மாநுஷம் தம் மநுஷ்யத்ேவ। ௭௩।௰௩௯
மந்யமாநா: குபுத்தய:। கர்மாணி ேய அஸ்ய நிந்தந்தி। ௭௩।௰௪
ந ேதஷாம் நிஷ்க்ருதிர் ந்ருணாம்। ேகசித் வதந்தி தம் ேதவம்। ௭௩।௰௪
மநுஷ்யம் சால்பேமதஸ:। திர்யக்த்வம் சாபேர விஷ்ணும்। ௭௩।௰௪௧
மாயயா தஸ்ய ேமாஹிதா:। ேதவத்வம் அபி க்ருஷ்ணஸ்ய। ௭௩।௰௪௧
யஸ்ய நிந்தா மஹாத்மந:। ஸ்துதிம் தஸ்ய கதம் ஸக்தா:। ௭௩।௰௪௨
கர்தும் ஈஸஸ்ய மாநவா:। வ்யாபித்வம் ஸாஸ்வதத்வம் ச। ௭௩।௰௪௨
ஜந்மபாவவிவர்ஜிதம்। யதாஸ்ய ப்ேராச்யேத காஸ்ய। ௭௩।௰௪௩
ஸ்துதிர் அர்ேத ததா ஸ்திெதௗ। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வர: க்ருஷ்ண:।
௭௩।௰௪௩
ப்ேராச்யேத யதி பண்டித:। ததாபி ஸ்வல்பம் ஏேவாக்தம்। ௭௩।௰௪௪
பூதார்ேத கதமா ஸ்துதி:। ஆப்ரஹ்மஸ்தம்பபர்யந்ேத। ௭௩।௰௪௪
ஸம்ஸாேர யஸ்ய ஸம்ஸ்திதி:। நிந்தாபி தஸ்ய ந ந்ருபி:। ௭௩।௰௪௫
கர்தும் ஈஸஸ்ய ஸக்யேத। யதா காணாஸ் ச கூண்டாஸ் ச।
௭௩।௰௪௫
மூேடா துர்புத்திர் ஆதுர:। ஸர்வகத்வாத் ஸ ஏைவகஸ்। ௭௩।௰௪௬
ததாெஸௗ நிந்த்யேத கதம்। ஸ்ரஷ்டா பாலயிதா ஹர்தா। ௭௩।௰௪௬

ஜகேதா அஸ்ய ஜகச் ச ஸ:। யஷ்டா யாஜயிதா யாஜ்ய:। ௭௩।௰௪௭
ஸ ஏவ பகவாந் ஹரி:। தாதா தாநம் ததாதாதா। ௭௩।௰௪௭
கர்தா கார்யம் ததா க்ரியா:। ஹந்தா காதயிதா ஹிம்ஸ்ேயா। ௭௩।௰௪௮
ஹார்யம் ஹர்தா ச ய: ஸ்வயம்। ஸர்வகாரணபூதஸ்ய। ௭௩।௰௪௮
தஸ்ேயஸஸ்ய மஹாத்மந:। க: கேராதி ஸ்துதிம் விஷ்ேணார்।
௭௩।௰௪௯
நிந்தாம் வா ப்ருதிவபேத ீ । தஸ்மாத் ஸர்ேவஸ்வேரா விஷ்ணுர்।
௭௩।௰௪௯
ந ஸ்ேதாதும் ந ச நிந்திதும்। ஸக்யேத ஸர்வபூதத்வாச்। ௭௩।௰௫
ேசாக்ஷாேசாக்ஷஸ்வரூபிணா। ஸ்துேத: பாதாத் யேதா நாந்யத்।
௭௩।௰௫
உத்க்ருஷ்டம் உபலப்யேத। தஸ்யாப்ய் உச்சாரேணேநேஸா। ௭௩।௰௫௧
ந ஸ்ேதாதும் ஸக்யேத ஹரி:। பூதார்தவாதஸ்துதேய। ௭௩।௰௫௧
ந நிந்தாைய விதீயேத। யேதா அத: ஸர்வபூதஸ்ய। ௭௩।௰௫௨
கா நிந்தா தஸ்ய கா ஸ்துதி:। ேயந ஸர்வாத்மநா தத்ர। ௭௩।௰௫௨
ஹ்ருதயம் ஸம்நிேவஸிதம்। அபி ெமௗநவதஸ் தஸ்ய। ௭௩।௰௫௩
ஸுலேபா அயம் ஜநார்தந:। தஸ்மாத் த்வம் குருஸார்தூல। ௭௩।௰௫௩
ஸ்வதர்மபரிபாலநம்। குரு விஷ்ணும் ச ஹ்ருதேய। ௭௩।௰௫௪
ஸர்வவ்யாபிநம் ஈஸ்வரம்। தந்மநா பவ தத்பக்தஸ்। ௭௩।௰௫௪
தத்யாஜீதம் நமஸ்குரு। விஷ்ேணார் ஏவம் ப்ரியத்வம் த்வம்।
௭௩।௰௫௫
ஆஸு யாஸ்யஸி பார்திவ। யம் ஸ்துவந் ஸ்தவ்யதாம் ஏதி।
௭௩।௰௫௫

வந்த்யமாநஸ் ச வந்த்யதாம்। தம் ஈஸ்வேரஸ்வரம் விஷ்ணும்।
௭௩।௰௫௬
ஹ்ருதேய ஸம்நிேவஸய। ஸம்பூஜ்ய யம் பூஜ்யதேமா। ௭௩।௰௫௬
பவத்ய் அத்ர ஜகத்த்ரேய। தம் ஈஸ்வேரஸ்வரம் விஷ்ணும்। ௭௩।௰௫௭
ஹ்ருதேய குரு பார்திவ। ஸ்வவர்ணகர்மாபிரத:। ௭௩।௰௫௭
குரு சித்ேத ஜநார்தநம்। ஏஷ ஸாஸ்த்ரார்தஸத்பாவ:। ௭௩।௰௫௮
கிம் உக்ைதர் பஹுவிஸ்தைர:। யஸ்மிந் ப்ரஸந்நசித்தஸ் த்வம்।
௭௩।௰௫௮
யஸ்மிந் ேகாபம் உைபஷி ச। தாவ் உபாவ் அபி தத்பூெதௗ। ௭௩।௰௫௯
சிந்தயந் ஸித்திம் ஏஷ்யஸி। யத்ர யத்ர ஸ்திதம் ேசத:। ௭௩।௰௫௯
ப்ரீத்யா ஸ்ேநேஹந வா தவ। தம் தம் சிந்தய ேகாவிந்தம்। ௭௩।௰௬
மநஸ: ஸ்ைதர்யகாரணாத்। ஸ்வபந் விபுத்த்யந்ந் உத்திஷ்டந்। ௭௩।௰௬
ஸ்திேதா புஞ்ஜந் பிபந் வ்ரஜந்। ஸர்வகம் ஸர்வகர்தாரம்। ௭௩।௰௬௧
விஷ்ணும் ஸர்வத்ர சிந்தய। யதாக்நிஸம்காத் கநகம்। ௭௩।௰௬௧
அபேதாஷம் ப்ரஜாயேத। ஸம்ஸ்லிஷ்டம் வாஸுேதேவந। ௭௩।௰௬௨
மநுஷ்யாணாம் ததா மந:। யஜ்விேநா யம் நமஸ்யந்தி। ௭௩।௰௬௨
யம் நமஸ்யந்தி ேதவதா:। ேயாகிேநா யம் நமஸ்யந்தி। ௭௩।௰௬௩
தம் நமஸ்யம் நமாம்ய் அஹம்। பூயஸ் ச ஸ்ருணு ராேஜந்த்ர।
௭௩।௰௬௩
யஜ் ஜகாத ஜநார்தந:। நாகபர்யங்கஸயேந। ௭௪।௰௰௧
ப்ருஷ்ட: க்ஷீராப்திகந்யயா। புரா ஸயாநம் ேகாவிந்தம்। ௭௪।௰௰௧
ப்ராவ்ருட்காேல மேஹாதெதௗ। ேஸஷேபாகிமஹாேபாேக। ௭௪।௰௰௨
வச்யம்புகணஸதேல ீ ீ । வக்ஷ:ஸ்தலஸ்திதா ேதவ।ீ ௭௪।௰௰௨

ஜகந்மாதா ஜகத்பதிம்। அநந்யாஸக்தத்ருஷ்டிம் ச। ௭௪।௰௰௩
கிம் அப்ய் ஏகாக்ரமாநஸம்। ஸ்ரீவத்ஸவ்க்ஷஸம் லŠமீ:। ௰௭௪।௧௧௭
கரஸம்வாஹநாத்ருதா। ேயாகநித்ராவஸாநஸ்தம்। ௭௪।௰௰௩
அச்யுதம் ஜகத: பதிம்। பப்ரச்ச புண்டரீகாக்ஷம்। ௭௪।௰௰௪
புண்டரீககரா ஹரிம்। ஸ்ருஷ்டம் ஜகத் இதம் ஸர்வம்। ௭௪।௰௰௪
பஹுஸஸ் ேசாபஸம்ஹ்ருதம்। த்வயா ஜகத்பேத சாத்ர। ௭௪।௰௰௫
கிம் கஸ்சித் தயிதஸ் தவ। ேதவாந் மநுஷ்யாந் கந்தர்வாந்। ௭௪।௰௰௫
யக்ஷவித்யாதராஸுராந்। ஸ்ருஷ்ட்வா ஸ்ருஷ்டாந் நிர்க்ருணத்வாத்।
௭௪।௰௰௬
உபஸம்ஹரேத பவாந்। கஸ்சித் ஏேதஷு பூேதஷு। ௭௪।௰௰௬
ேதவாதிஷு தவாச்யுத। த்ேவேஷா அஸ்தி ப்ரீதிர் அதவா। ௭௪।௰௰௭
ஸம: ஸர்வத்ர வா பவாந்। ஸேமா அஸ்மி ஸர்வபூேதஷு। ௭௪।௰௰௭
ந ேம த்ேவஷ்ேயா அஸ்தி ந ப்ரிய:। ததாபி குணக்ருஹ்ேயா அஹம்।
௭௪।௰௰௮
ப்ரத்ேயகஹ்ருதயஸ்தித:। அந்தராத்மநி ஸர்வஸ்ய। ௭௪।௰௰௮
ேலாகஸ்யாஹம் அவஸ்தித:। புண்யாபுண்யக்ருெதௗ ேதஷு।
௭௪।௰௰௯
ப்ரீதித்ேவெஷௗ ஸுேப மம। புண்யம் ப்ரீத்யநுபாேவந। ௭௪।௰௰௯
ஸாது புத்திஷு வர்தேத। த்ேவஷாநுபாேவநாபுண்யம்। ௭௪।௰௧
பலதம் ேதஷு பாமிநி। ஸ்ரூயதாம் ச மஹாபாேக। ௭௪।௰௧
நேரஷு ஸுபசாரிஷு। ஸததம் ேயஷு ேம ப்ரீதிஸ்। ௭௪।௰௧௧
ததாப்ரீதிர் வராநேந। ப்ரலேயாத்பத்திதத்த்வஜ்ஞா। ௭௪।௰௧௧
ஆத்மஜ்ஞாநபராஸ் ச ேய। ஏேத ஸ்வகர்மணா பத்ேர। ௭௪।௰௧௨

மம ப்ரீதிபதம் கதா:। வாங்மந:காயிகீம் ஹிம்ஸாம்। ௭௪।௰௧௨
ேய ந குர்வந்தி குத்ரசித்। ஸர்வைமத்ரா நரா லŠமி। ௭௪।௰௧௩
தயிதாஸ் ேத ஸதா மம। ஸ்வகீயத்ரவ்யஸம்துஷ்டா। ௭௪।௰௧௩
நிவ்ருத்தாஸ் ெசௗர்யகர்மண:। ஸத்யஸலதயாயுக்தா ீ । ௭௪।௰௧௪
நரா மம ஸதா ப்ரியா:। மாத்ருஸ்வஸ்ருஸுதாதுல்யாந்। ௭௪।௰௧௪
பரதாராம்ஸ் ச ேய நரா:। மந்யந்ேத ேத ச ேம லŠமி। ௭௪।௰௧௫
த்ருடம் ப்ரியதமா: ஸதா। ந காமாந் ந ச ஸம்ரம்பாந்। ௭௪।௰௧௫
ந த்ேவஷாத் ேய ச பாமிநி। ஸம்த்யஜந்தி ஸ்வகம் கர்ம। ௭௪।௰௧௬
ேத அதீவ தயிதா மம। விஸ்வாஸ்யா: ஸர்வபூதாநாம்। ௭௪।௰௧௬
அஹிம்ஸ்ராஸ் ச தயாலவ:। த்யக்தாந்ருதகதா ேதவி। ௭௪।௰௧௭
மநுஷ்யா தயிதா மம। தர்மலப்தாம்ஸ் து ேய ேபாகாந்। ௭௪।௰௧௭
புஞ்ஜேத நாதிகீகடா:। பரேலாகாவிேராேதந। ௭௪।௰௧௮
ேத மமாதிப்ரியா நரா:। ந ேலாேப ந ச கார்பண்ேய। ௭௪।௰௧௮
ந ஸ்ேதேய ந ச மத்ஸேர। ேயஷாம் மதிர் மநுஷ்யாணாம்। ௭௪।௰௧௯
ேத அதீவ தயிதா மம। தர்மலப்ேதஷு தாேரஷு। ௭௪।௰௧௯
க்ருதுகாலாபிகாமிந:। க்ருஹஸ்தகர்மாபிரதா। ௭௪।௰௨
நராஸ் ேத தயிதா மம। பரரந்த்ேரஷு ஜாத்யந்தா:। ௭௪।௰௨
பரதாேரஷ்வ் அபும்ஸகா:। பராபவாேத ேய மூகா। ௭௪।௰௨௧
தயிதாஸ் ேத நரா மம। பராபவாதம் நிந்தாம் ச। ௭௪।௰௨௧
பரமர்மாவகட்டநம்। ேய ந குர்வந்தி புருஷாஸ்। ௭௪।௰௨௨
ேத ேதவி மம வல்லபா:। ஸத்யாம் ஸ்லŠணாம் நிராபாதாம்।
௭௪।௰௨௨
மதுராம் ப்ரீதிதாயிநீம்। ேய வாசம் ஈரயந்தி ஸ்ம। ௭௪।௰௨௩

ேத மநுஷ்யா மம ப்ரியா:। ேய ப்ராஹ்மணார்ேத ஸம்த்யஜ்ய।
௭௪।௰௨௩
ஸத்ய: ஸ்வம் அபி ஜவிதம் ீ । யதந்ேத பரயா பக்த்யா। ௭௪।௰௨௪
ேத ேதவி தயிதா மம। ஸாக்ஷாத் ேதவம் இவாயாந்தம்। ௭௪।௰௨௪
யா பதிம் நித்யம் அர்சதி। பாதெஸௗசாதிபிர் நாரீ। ௭௪।௰௨௫
தஸ்யா நாஹம் ஸுதுர்லப:। பூர்ணசந்த்ரம் இேவாத்யதம்। ௭௪।௰௨௫
பர்தாரம் யா க்ருஹாகதம்। ஹ்ருஷ்டா பஸ்யதி தாம் வித்தி।
௭௪।௰௨௬
தயிதாம் ேயாஷிதம் மம। ேத பக்தா ேய ஸதா விப்ராந்। ௭௪।௰௨௬
பூஜயந்த்ய் அப்திஸம்பேவ। யதாவிபவேதா பக்த்யா। ௭௪।௰௨௭
ஸ்வகர்மாபிரதா நரா:। ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதிதம் தர்மம்। ௭௪।௰௨௭
மநஸாபி ந ேய நரா:। ஸமுல்லங்க்ய ப்ரவர்தந்ேத। ௭௪।௰௨௮
ேத பக்தா மம பாமிநி। ப்ரஹ்மரூபதரஸ்யாஸ்யாந்। ௭௪।௰௨௮
மம ேவதா விநி:ஸ்ருதா:। மந்வாதிரூபிணஸ் ைசவ। ௭௪।௰௨௯
ஸமஸ்தா: ஸ்ம்ருதய: ஸ்ம்ருதா:। ஸ்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் மைமவாஜ்ஞா।
௭௪।௰௨௯
தாம் உல்லங்க்ய யேஜச் சுேப। ஸர்வஸ்ேவநாபி மாம் ேதவி। ௭௪।௰௩
நாப்ேநாத்ய் ஆஜ்ஞாவிகாதக்ருத்। ய: ஸ்வதர்மாந் ந சலதி। ௭௪।௰௩
ஹிம்ஸாெதௗ ேயா ந ஸஜ்யேத। வஹதஸ் தஸ்ய மத்பக்திம்।
௭௪।௰௩௧
ஸைதவாஹம் ந துர்லப:। ஏதத் ேதவி மயாக்யாதம்। ௭௪।௰௩௧
யத் ப்ருஷ்ேடா அஹம் இஹ த்வயா। ப்ரியாணாம் மம ஸர்ேவஷாம்।
௭௪।௰௩௨

ஸ்ருணு ேயா அதிதரம் ப்ரிய:। ப்ராஹ்மண: க்ஷத்ரிேயா ைவஸ்ய:।
௭௪।௰௩௨
ஸூத்ரஸ் ச வரவர்ணிநி। ஸ்வதர்மாத் அசலந் ேதவி। ௭௪।௰௩௩
தயாவாந் ஸர்வஜந்துஷு। ஸத்யவாச் ெசௗசஸம்பந்ேநா। ௭௪।௰௩௩
ந த்ேராஹீந ச மத்ஸரீ। வாங்மந:கர்மபி: ஸாந்ேதா। ௭௪।௰௩௪
தயித: ஸததம் மம। ஏவம் ஸ்ரீர் ேதவேதேவந। ௭௪।௰௩௪
ப்ராக் உக்தா ஹரிேமதஸா। தவாபி ஹி நரஸ்ேரஷ்ட। ௭௪।௰௩௫
யதாவத் கதிதம் மயா। ஸம்வாதம் ஏதத் ேதவஸ்ய। ௭௪।௰௩௫
ஸஹ லŠம்யா ஜகத்பேத:। ய: ஸ்ருேணாதி ஸ பாேபப்ய:। ௭௪।௰௩௬
ஸமஸ்ேதப்ய: ப்ரமுச்யேத। பூேயா அகிலம் ஜகத்தாதுர்। ௭௪।௰௩௬
வாஸுேதவஸ்ய பார்கவ। ஸம்யகாராதநாயாலம்। ௭௫।௰௰௧
க்ரியாேயாகம் ப்ரவஹி ீ ேம। யத் பலம் ேகஸவஸ்யார்சாம்। ௭௫।௰௰௧
ப்ரதிஷ்டாப்ய லேபந் நர:। யச் ச ேதவகுலம் விஷ்ேணா:। ௭௫।௰௰௨
காரயித்வா பலம் லேபத்। யத் தீபதூபபுஷ்பாணாம்। ௭௫।௰௰௨
கந்தாநாம் ச நிேவதேந। த்வஜாதிதாேந யத் புண்யம்। ௭௫।௰௰௩
யத் புண்யம் கீதவாதிேத। ததா பவித்ரபடேந। ௭௫।௰௰௩
ஜயஸப்தாத்யுதீரேண। ஸம்மார்ஜநாெதௗ யத் புண்யம்। ௭௫।௰௰௪
நமஸ்காேர ப்ரதக்ஷிேண। ஸர்ணஸ்புடிதஸம்ஸ்கார ீ । ௭௫।௰௰௪
கரேண சாபி யத் பலம்। தந் ேம விஸ்தரத: ஸர்வம்। ௭௫।௰௰௫
பகவந் வக்தும் அர்ஹஸி। ையஸ் ேசாபவாைஸர் பகவாந்। ௭௫।௰௰௫
நைரர் ஆராத்யேத ஹரி:। ேதஷாம் பலம் ச யத் க்ருத்ஸ்நம்।
௭௫।௰௰௬

தந் மமாசŠவ விஸ்தராத்। ஸம்ேக்ஷபாத் பூர்வம் ஏைவதத்।
௭௫।௰௰௬
பவத: கதிதம் மயா। விஸ்தேரண மஹாராஜ। ௭௫।௰௰௭
ஸ்ரூயதாம் ப்ருவேதா மம। அதிதிர் நாம ேதவாநாம்। ௭௫।௰௰௭
மாதா பரமதுஸ்சரம்। தபஸ் சசார வர்ஷாணாம்। ௭௫।௰௰௮
ஸஹஸ்ரம் ப்ருதிவபேத ீ । ஆராதநாய க்ருஷ்ணஸ்ய। ௭௫।௰௰௮
வாக்யதா வாயுேபாஜநா। ைதத்ையர் நிராக்ருதாந் த்ருஷ்ட்வா।
௭௫।௰௰௯
தநயாந் குருநந்தந। வ்ருதாபுத்ராஹம் அஸ்மீதி। ௭௫।௰௰௯
நிர்ேவதாத் ப்ரணதா ஹரிம்। துஷ்டாவ வாக்பிர் இஷ்டாபி:। ௭௫।௰௧
பரமார்தாவேபாதிநீ। ஸரண்யம் ஸரணம் விஷ்ணும்। ௭௫।௰௧
ப்ரணதா பக்தவத்ஸலம்। ேதவைதத்யந்ருபஸ்வாப । ௰௭௫।௧௧௮
வ்ேயாமவாய்வாதிரூபிணம்। நம: ஸ்ம்ருதார்திநாஸாய। ௭௫।௰௧
நம: புஷ்கரமாலிேந। நம: பரமகல்யாண । ௭௫।௰௧௧
கல்யாணாயாதிேவதேஸ। நம: பங்கஜேநத்ராய। ௭௫।௰௧௧
நம: பங்கஜநாபேய। நம: பங்கஜஸம்பூதி । ௭௫।௰௧௨
ஸம்பவாயாத்மேயாநேய। ஸ்ரிய: காந்தாய தாந்தாய। ௭௫।௰௧௨
தாந்தத்ருஸ்யாய சக்ரிேண। நம: ஸங்காஸிஹஸ்தாய। ௭௫।௰௧௩
நம: கநகேரதேஸ। ததாத்மஜ்ஞாநவிஜ்ஞாந । ௭௫।௰௧௩
ேயாகசித்தாத்மேயாகிேந। நிர்குணாய விேஸஷாய। ௭௫।௰௧௪
ஹரேய ப்ரஹ்மரூபிேண। ஜகத் ப்ரதிஷ்டிதம் யத்ர। ௭௫।௰௧௪
ஜகதா ேயா ந த்ருஸ்யேத। நம: ஸ்தூலாதிஸூŠமாய। ௭௫।௰௧௫
தஸ்ைம ேதவாய ஸங்கிேந। யம் ந பஸ்யந்தி பஸ்யந்ேதா। ௭௫।௰௧௫

ஜகத் அப்ய் அகிலம் நரா:। அபஸ்யத்பிர் ஜகத் யச் ச। ௭௫।௰௧௬
த்ருஸ்யேத ஸ்வஹ்ருதி ஸ்தித:। பஹிர்ஜ்ேயாதிஷி லŠேயா ேயா।
௭௫।௰௧௬
லŠயேத ஜ்ேயாதிஷ: பர:। யஸ்மிந்ந் ஏதத் யதஸ் ைசதத்।
௰௭௫।௧௧௯
யஸ் ைசதத் அகிலம் ஜகத்। தஸ்ைம ஸமஸ்தஜகதாம்। ௭௫।௰௧௭
ஆதாராய நேமா நம:। ஆத்ய: ப்ரஜாபதிபதிர்। ௭௫।௰௧௭
ய: பித்ருணாம் பர: பதி:। பதி: ஸுராணாம் யஸ் தஸ்ைம। ௭௫।௰௧௮
நம: க்ருஷ்ணாய ேவதேஸ। ய: ப்ரவ்ருத்ைதர் நிவ்ருத்ைதஸ் ச।
௭௫।௰௧௮
கர்மபிர் விபுர் இஜ்யேத। ஸ்வர்காபவர்கபலேதா। ௭௫।௰௧௯
நமஸ் தஸ்ைம கதாத்ருேத। யஸ் சிந்த்யமாேநா மநஸா। ௭௫।௰௧௯
ஸத்ய: பாபம் வ்யேபாஹதி। நமஸ் தஸ்ைம விஸுத்தாய। ௭௫।௰௨
பரஸ்ைம ஹரிேமதேஸ। யம் ப்ரவிஸ்யாகிலாதாரம்। ௭௫।௰௨
ஈஸாநம் அஜம் அவ்யயம்। ந புநர் ஜந்மமரேண। ௭௫।௰௨௧
ப்ராப்நுவந்தி நமாமி தம்। ேயா யஜ்ேஞ யஜ்ஞபரைமர்। ௭௫।௰௨௧
இஜ்யேத யஜ்ஞஸம்ஸ்திதி:। தம் யஜ்ஞபுருஷம் விஷ்ணும்। ௭௫।௰௨௨
நமாமி ப்ரபும் ஈஸ்வரம்। கீயேத ஸர்வேவேதஷு। ௭௫।௰௨௨
ேவதவித்பிர் விதாம் கதி:। யஸ் தஸ்ைம ேவதேவத்யாய। ௭௫।௰௨௩
விஷ்ணேவ ஜிஷ்ணேவ நம:। யேதா விஸ்வம் ஸமுத்பூதம்। ௭௫।௰௨௩
யஸ்மிம்ஸ் ச லயம் ஏஷ்யதி। விஸ்ேவாத்பவப்ரதிஷ்டாய। ௭௫।௰௨௪
நமஸ் தஸ்ைம மஹாத்மேந। ப்ரஹ்மாதிஸ்தம்பபர்யந்தம்। ௭௫।௰௨௪
விநா ேயந ததாம் இமாம்। மாயாம் நாலம் ஸமுத்தர்தும்। ௭௫।௰௨௫

தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। யம் ஆராத்ய விஸுத்ேதந।
௭௫।௰௨௫
மநஸா கர்மணா கிரா। ஹரத்ய் அவித்யாம் அகிலாம்। ௰௭௫।௧௨௰
தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। விஷாதேதாஷேராஷாத்ையர்।
௰௭௫।௧௨௰
ேயா அஜஸ்ரம் ஸுகது:கைஜ:। ந்ருத்யத்ய் அகிலபூதஸ்தஸ்।
௰௭௫।௧௨௰
தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। ேயா அந்நேதாயஸ்வரூபஸ்ேதா।
௰௭௫।௧௨௰
பிபர்த்ய் அகிலம் ஈஸ்வர:। விஸ்வம் விஸ்வபதிம் விஷ்ணும்।
௭௫।௰௨௬
தம் நமாமி ப்ரஜாபதிம்। மூர்தம் தேமா அஸுரமயம்। ௭௫।௰௨௬
தத்வதாத் விநிஹந்தி ய:। ராத்ரிஜம் ஸூர்யரூபீ ச। ௭௫।௰௨௭
தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। கபிலாதிஸ்வரூபஸ்ேதா। ௭௫।௰௨௭
யஸ் சாஜ்ஞாநமயம் தம:। ஹந்தி ஜ்ஞாநப்ரதாேநந। ௭௫।௰௨௮
தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। யஸ்யாக்ஷிணீசந்த்ரஸூர்ெயௗ।
௭௫।௰௨௮
ஸர்வேலாகஸுபாஸுபம்। பஸ்ேயேத கர்ம ஸததம்। ௭௫।௰௨௯
தம் உேபந்த்ரம் நமாம்ய் அஹம்। யஸ்மிந் ஸர்ேவஸ்வேர ஸர்வம்।
௭௫।௰௨௯
ஸத்யம் ஏதந் மேயாதிதம்। நாந்ருதம் தம் அஜம் விஷ்ணும்। ௭௫।௰௩
நமாமி ப்ரபவாவ்யயம்। யைததத் ஸத்யம் உக்தம் ேம। ௭௫।௰௩
பூயஸ் சாேதா ஜநார்தந:। ஸத்ேயந ேதந ஸகலா:। ௭௫।௰௩௧
பூர்யந்தாம் ேம மேநாரதா:। ஏவம் ஸ்துேதா அத பகவாந்। ௭௫।௰௩௧

வாஸுேதவ உவாச தாம்। அத்ருஸ்ய: ஸர்வபூதாநாம்। ௭௫।௰௩௨
தஸ்யா: ஸம்தர்ஸேந ஸ்தித:। மேநாரதாம்ஸ் த்வம் அதிேத।
௭௫।௰௩௨
யாந் இச்சஸ்ய் அபிபூரிதாந்। தாம்ஸ் தாந் ப்ராப்ஸ்யஸி தர்மஜ்ேஞ।
௭௫।௰௩௩
மத்ப்ரஸாதாத் அஸம்ஸயம்। ஸ்ருணுஷ்வ ச மஹாபாேக। ௭௫।௰௩௩
வரம் யஸ் ேத ஹ்ருதி ஸ்தித:। தம் ப்ரயச்சாமி நியதம்। ௭௫।௰௩௪
மாத்ர கார்யா விசாரணா। மத்தர்ஸநம் ஹி விபலம்। ௰௭௫।௧௨௨
ந கதாசித் பவிஷ்யதி। யதி ேதவ ப்ரஸந்நஸ் த்வம்। ௭௫।௰௩௪
பக்தாயா பக்தவத்ஸல। த்ைரேலாக்யாதிபதி: புத்ரஸ்। ௭௫।௰௩௫
தத் அஸ்து மம வாஸவ:। ஹ்ருதராஜ்ேயா ஹ்ருதஸ் சாஸ்ய।
௭௫।௰௩௫
யஜ்ஞபாேகா மஹாஸுைர:। த்வயி ப்ரஸந்ேந வரத। ௭௫।௰௩௬
தம் ப்ராப்ேநாது ஸுேதா மம। ஹ்ருதம் ராஜ்யம் ந து:காய। ௭௫।௰௩௬
மம புத்ரஸ்ய ேகஸவ। ஸபத்நாத் ஆயதிப்ரம்ேஸா। ௭௫।௰௩௭
பாதாம் ந: குருேத ஹ்ருதி। க்ருத: ப்ரஸாேதா ஹி மயா। ௭௫।௰௩௭
தவ ேதவி யேதப்ஸித:। ஸ்வாம்ேஸந ைசவ ேத கர்ேப। ௭௫।௰௩௮
ஸம்பவிஷ்யாமி கஸ்யபாத்। தவ கர்பஸமுத்பூத:। ௭௫।௰௩௮
ஸுதஸ் ேத ேய ஸுராரய:। தாந் அஹம் நிஹநிஷ்யாமி। ௭௫।௰௩௯
நிர்வ்ருதா பவ நந்திநி। ப்ரஸதீ ேதவேதேவஸ। ௭௫।௰௩௯
நமஸ் ேத விஸ்வபாவந। நாஹம் த்வாம் உதேரேணஸ। ௭௫।௰௪
ேவாடும் ஸŠயாமி ேகஸவ। யஸ்மிந் ப்ரதிஷ்டிதம் விஸ்வம்।
௭௫।௰௪

ேயா விஸ்வம் ஸ்வயம் ஈஸ்வர। தத் அஹம் ேநாதேரண த்வாம்।
௭௫।௰௪௧
ேவாடும் ஸŠயாமி துர்தரம்। ஸத்யம் ஆத்த மஹாபாேக। ௭௫।௰௪௧
மயி ஸர்வம் இதம் ஜகத்। ப்ரதிஷ்டிதம் ந மாம் ஸக்தா। ௭௫।௰௪௨
ேவாடும் ேஸந்த்ரா திெவௗகஸ:। கிந்த்வ் அஹம் ஸகலாம்ல் ேலாகாந்।
௭௫।௰௪௨
ஸேதவாஸுரமாநுஷாந்। ஜங்கமாஜங்கமம் ஸர்வம்। ௭௫।௰௪௩
த்வாம் ச ேதவி ஸகாஸ்யபாம்। தாரயிஷ்யாமி பத்ரம் ேத। ௭௫।௰௪௩
தவ கர்பஸேயா அதிேத। ந ேத க்லாநிர் ந ேத ேகேதா। ௭௫।௰௪௩
கர்பஸ்ேத பவிதா மயி। தாக்ஷாயணி ப்ரஸாதம் ேத। ௭௫।௰௪௪
கேராம்ய் அந்ைய: ஸுதுர்லபம்। கர்பஸ்ேத மயி புத்ராணாம்। ௭௫।௰௪௪
தவ ேயா அரிர் பவிஷ்யதி। ேதஜஸஸ் தஸ்ய ஹாநிம் ச। ௭௫।௰௪௫
கரிஷ்ேய மா வ்யதாம் க்ருதா:। ஏவம் உக்த்வா தத: ஸத்ேயா।
௭௫।௰௪௫
கேதா அந்தர்தாநம் ஈஸ்வர:। ஸாபி காேலந தம் கர்பம்। ௭௫।௰௪௬
அவாப குருஸத்தம। கர்பஸ்திேத தத: க்ருஷ்ேண। ௭௫।௰௪௬
சசால ஸகலா க்ஷிதி:। சகம்பிேர மஹாைஸலா। ௭௫।௰௪௭
ஜக்மு: ேக்ஷாபம் அதாப்தய:। யேதா யேதா அதிதிர் யாந்தீ। ௭௫।௰௪௭
ததாதி லலிதம் பதம்। ததஸ் தத: க்ஷிதி: ேகதாந்। ௭௫।௰௪௮
நநாம வஸுதாதிப। ைதத்யாநாம் அபி ஸர்ேவஷாம்। ௭௫।௰௪௮
கர்பஸ்ேத மதுஸூதேந। பபூவ ேதஜேஸா ஹாநிர்। ௭௫।௰௪௯
யேதாக்தம் பரேமஷ்டிநா। நிஸ்ேதஜேஸா அஸுராந் த்ருஷ்ட்வா।
௭௫।௰௪௯

ஸமஸ்தாந் அஸுேரஸ்வர:। ப்ரஹ்ராதம் அத பப்ரச்ச। ௭௬।௰௰௧
பலிர் ஆத்மபிதாமஹம்। தாத நிஸ்ேதஜேஸா ைதத்யா। ௭௬।௰௰௧
நிர்தக்தா இவ வஹ்நிநா। கிம் ஏேத ஸஹைஸவாத்ய। ௭௬।௰௰௨
ப்ரஹ்மதண்டஹதா இவ। துரிஷ்டம் கிம் நு ைதத்யாநாம்। ௭௬।௰௰௨
கிம் க்ருத்யா ைவரிநிர்மிதா। நாஸாையஷாம் ஸமுத்பூதா। ௭௬।௰௰௩
ேயந நிஸ்ேதஜேஸா அஸுரா:। இத்ய் ஆஸுரவரஸ் ேதந। ௭௬।௰௰௩
ப்ருஷ்ட: ெபௗத்ேரண பார்திவ। சிரம் த்யாத்வா ஜகாேததம்। ௭௬।௰௰௪
அஸுேரந்த்ரம் ததா பலிம்। சலந்தி கிரேயா பூமிர்। ௭௬।௰௰௪
ஜஹாதி ஸஹஜாம் த்ருதிம்। ஸத்ய: ஸமுத்ரா: க்ஷுபிதா। ௭௬।௰௰௫
ைதத்யா நிஸ்ேதஜஸ: க்ருதா:। ஸூர்யாதேயா யதா பூர்வம்।
௭௬।௰௰௫
ததா கச்சந்தி ந க்ரஹா:। ேதவாநாம் ச பரா லŠமீ:। ௭௬।௰௰௬
காரைணர் அநுமீயேத। மஹத் ஏதந் மஹாபாேஹா। ௭௬।௰௰௬
காரணம் தாநேவஸ்வர। ந ஹ்ய் அல்பம் இதி மந்தவ்யம்। ௭௬।௰௰௭
த்வயா கார்யம் ஸுரார்தந। இத்ய் உக்த்வா தாநவபதிம்। ௭௬।௰௰௭
ப்ரஹ்ராத: ேஸா அஸுேராத்தம:। அத்யந்தபக்ேதா ேதேவஸம்।
௭௬।௰௰௮
ஜகாம மநஸா ஹரிம்। ஸ த்யாநபதகம் க்ருத்வா। ௭௬।௰௰௮
ப்ரஹ்ராத: ஸ்வம் மேநா அஸுர:। விசாரயாம் ஆஸ தேதா। ௭௬।௰௰௯
யேதா ேதேவா ஜநார்தந:। ஸ ததர்ேஸாதேர அதித்யா:। ௭௬।௰௰௯
ப்ரஹ்ராேதா வாமநாக்ருதிம்। அந்த:ஸ்தாந் பிப்ரதம் ஸப்த। ௭௬।௰௧
ேலாகாந் ஆதிப்ரஜாபதிம்। தத் அந்தஸ் ச வஸூந் ருத்ராந்। ௭௬।௰௧

அஸ்விெநௗ மருதஸ் ததா। ஸாத்யாந் விஸ்ேவ ததாதித்யாந்।
௭௬।௰௧௧
கந்தர்ேவாரகராக்ஷஸாந்। விேராசநம் ஸதநயம்। ௭௬।௰௧௧
பலிம் சாஸுரநாயகம்। ஜம்பம் குஜம்பம் நரகம்। ௭௬।௰௧௨
பாணம் அந்யாம்ஸ் ததாஸுராந்। ஆத்மாநம் உர்வககநம் ீ । ௭௬।௰௧௨
வாயும் அம்ேபா ஹுதாஸநம்। ஸமுத்ராத்ரித்ருமஸரித் । ௭௬।௰௧௩
ஸராம்ஸி பஸேவா ம்ருகாந்। வேயாமநுஷ்யாந் அகிலாம்ஸ்।
௭௬।௰௧௩
தைதவ ச ஸரீஸ்ருபாந்। ஸமஸ்தேலாகஸ்ரஷ்டாரம்। ௭௬।௰௧௪
ப்ரஹ்மாணம் பவம் ஏவ ச। க்ரஹநக்ஷத்ரதாராஸ் ச। ௭௬।௰௧௪
தக்ஷாத்யாம்ஸ் ச ப்ரஜாபதீந்। ஸம்பஸ்யந் விஸ்மயாவிஷ்ட:।
௭௬।௰௧௫
ப்ரக்ருதிஸ்த: க்ஷணாத் புந:। ப்ரஹ்ராத: ப்ராஹ ைதத்ேயந்த்ரம்।
௭௬।௰௧௫
பலிம் ைவேராசநிம் ததா। வத்ஸ ஜ்ஞாதம் மயா ஸர்வம்। ௭௬।௰௧௬
யதர்தம் பவதாம் இயம்। ேதஜேஸா ஹாநிர் உத்பந்நா। ௭௬।௰௧௭
தச் ச்ருணு த்வம் அேஸஷத:। ேதவேதேவா ஜகத்ேயாநிர்। ௭௬।௰௧௭
அேயாநிர் ஜகதாதிக்ருத்। அநாதிர் ஆதிர் விஸ்வஸ்ய। ௭௬।௰௧௮
வேரண்ேயா வரேதா ஹரி:। பராபராணாம் பரம:। ௭௬।௰௧௮
பர: பரவதாம் அபி। ப்ரபு: ப்ரமாணம் மாநாநாம்। ௭௬।௰௧௯
ஸப்தேலாககுேரார் குரு:। ஸ்திதிம் கர்தும் ஜகந்நாத:। ௭௬।௰௧௯
ேஸா அதித்யா கர்பதாம் கத:। ப்ரபு: ப்ரபூணாம் பரம: பராணாம்।
௰௭௬।௧௨௩

அநாதிமத்ேயா பகவாந் அநந்த:। த்ைரேலாக்யம் அம்ேஸந ஸநாதம் ஏஷ।
௭௬।௰௨
கர்தும் மஹாத்மாதிதிேஜா அவதீர்ண:। ந யஸ்ய ருத்ேரா ந ச பத்மேயாநிர்।
௭௬।௰௨
ேநந்த்ேரா ந ஸூர்ேயந்துமரீசிமிஸ்ரா:। ஜாநந்தி ைதத்யாதிப யத் ஸ்வரூபம்।
௭௬।௰௨௧
ஸ வாஸுேதவ: கலயாவதீர்ண:। ேயா அெஸௗ கலாம்ேஸந ந்ருஸிம்ஹரூப।ீ
௭௬।௰௨௧
ஜகாந பூர்வம் பிதரம் அேஸஷ:। ய: ஸர்வேயாகீஸமேநாநிவாஸ:।
௭௬।௰௨௨
ஸ வாஸுேதவ: கலயாவதீர்ண:। யம் அக்ஷரம் ேவதவிேதா விதித்வா।
௭௬।௰௨௨
விஸந்தி தம் ஜ்ஞாநவிதூதபாபா:। யஸ்மிந் ப்ரவிஷ்டா ந புநர் பவந்தி।
௭௬।௰௨௩
தம் வாஸுேதவம் ப்ரணமாமி ேதவம்। பூதாந்ய் அேஸஷாணி யேதா பவந்தி।
௭௬।௰௨௩
யேதார்மயஸ் ேதாயநிேதர் அஜஸ்ரம்। லயம் ச யஸ்மிந் ப்ரலேய ப்ரயாந்தி।
௭௬।௰௨௪
தம் வாஸுேதவம் ப்ரணமாம்ய் அசிந்த்யம்। ந யஸ்ய ரூபம் ந பலம்
ப்ரபாேவா। ௭௬।௰௨௪
ந ச ஸ்வபாவ: பரமஸ்ய பும்ஸ:। விஜ்ஞாயேத ஸர்வபிதாமஹாத்ையஸ்।
௭௬।௰௨௫
தம் வாஸுேதவம் ப்ரணமாம்ய் அசிந்த்யம்। ரூபஸ்ய சக்ஷுர் க்ரஹேண த்வக்
ஏஷா। ௭௬।௰௨௫

ஸ்பர்ஸக்ரஹீத்ரீ ரஸநா ரஸஸ்ய। ஸ்ேராத்ரம் ச ஸப்தக்ரஹேண நராணாம்।
௭௬।௰௨௬
க்ராணம் ச கந்தக்ரஹேண நியுக்தம்। ந க்ராணசக்ஷு:ஸ்ரவணாதிபிர் ய:।
௭௬।௰௨௬
ஸர்ேவஸ்வேரா ேவதிதும் அவ்யயாத்மா। ஸக்யஸ் தம் ஈட்யம் மநைஸவ
ேதவம்। ௭௬।௰௨௭
க்ராஹ்யம் நேதா அஹம் ஹரிம் ஈஸிதாரம்।
ேயைநகதம்ஷ்ட்ராக்ரஸமுத்த்ருேதயம்। ௭௬।௰௨௭
தராசலா தாரயதீஹ ஸர்வம்। க்ரஸ்த்வா ஸ ேஸேத ஸகலம் ஜகத் யஸ்।
௭௬।௰௨௮
தம் ஈட்யம் ஈஸம் ப்ரணேதா அஸ்மி விஷ்ணும்। அம்ஸாவதீர்ேணந ச ேயந
கர்ேப। ௭௬।௰௨௮
ஹ்ருதாநி ேதஜாம்ஸி மஹாஸுராணாம்। நமாமி தம் ேதவம் அநந்தம் ஈஸம்।
௭௬।௰௨௯
அேஸஷஸம்ஸாரதேரா: குடாரம்। ேதேவா ஜகத்ேயாநிர் அயம் மஹாத்மா।
௭௬।௰௨௯
ஸ ேஷாடஸாம்ேஸந மஹாஸுேரந்த்ர। ஸுேரந்த்ரமாதுர் ஜடரம்
ப்ரவிஷ்ேடா। ௭௬।௰௩
ஹ்ருதாநி வஸ் ேதந பேல வபூம்ஷி। தாத ேகா அயம் ஹரிர் நாம।
௭௬।௰௩
யேதா ந பயம் ஆகதம்। ஸந்தி ேம ஸதேஸா ைதத்யா। ௭௬।௰௩௧
வாஸுேதவபலாதிகா:। விப்ரசித்தி: ஸிபி: ஸங்குர்। ௭௬।௰௩௧
அய:ஸங்குஸ் தைதவ ச। அய:ஸிரா அஸ்வஸிரா। ௭௬।௰௩௨
பங்ககாேரா மஹாஹநு:। ப்ரதாபீ ப்ரகஸ: ஸம்பு:। ௭௬।௰௩௨
குர்குராக்ஷஸ் ச துர்ஜய:। ஏேத சாந்ேய ச ேம ஸந்தி। ௭௬।௰௩௩

ைதேதயா தாநவாஸ் ததா। மஹாபலா மஹாவர்யா ீ । ௭௬।௰௩௩
பூபாரதரணக்ஷமா:। ேயஷாம் ஏைககஸ: க்ருஷ்ேணா। ௭௬।௰௩௪
ந வர்யார்ேதந ீ ஸம்மித:। ெபௗத்ரஸ்ையதத் வச: ஸ்ருத்வா। ௭௬।௰௩௪
ப்ரஹ்ராேதா ைதத்யபுங்கவ:। திக் திக் இத்ய் ஆஹ ஸ பலிம்।
௭௬।௰௩௫
ைவகுண்டாேக்ஷபவாதிநம்। விநாஸம் உபயாஸ்யந்தி। ௭௬।௰௩௫
மந்ேய ைதேதயதாநவா:। ேயஷாம் த்வம் ஈத்ருேஸா ராஜா। ௭௬।௰௩௬
துர்புத்திர் அவிேவகவாந்। ேதவேதவம் மஹாபாகம்। ௭௬।௰௩௬
வாஸுேதவம் அஜம் விபும்। த்வாம் க்ருேத பாபஸம்கல்பம்। ௭௬।௰௩௭
ேகா அந்ய ஏவம் வதிஷ்யதி। ய ஏேத பவதா ப்ேராக்தா:। ௭௬।௰௩௭
ஸமஸ்தா ைதத்யதாநவா:। ஸப்ரஹ்மகாஸ் ததா ேதவா:। ௭௬।௰௩௮
ஸ்தாவராந்தாஸ் ச பூதய:। த்வம் சாஹம் ச ஜகச் ேசதம்। ௭௬।௰௩௮
ஸாத்ரித்ருமநதீநதம்। ஸமுத்ரத்வபேலாகாஸ் ீ ச। ௭௬।௰௩௯
யச் ேசங்கம் யச் ச ேநங்கதி। யஸ்யாதிவந்த்யவந்த்யஸ்ய। ௭௬।௰௩௯
வ்யாபிந: பரமாத்மந:। ஏகாம்ஸாம்ஸகலாஜந்ம। ௭௬।௰௪
கஸ் தம் ஏவம் ப்ரவŠயதி। க்ருேத விநாஸாபிமுகம்। ௭௬।௰௪
த்வாம் ஏகம் அவிேவகிநம்। துர்புத்திம் அஜிதாத்மாநம்। ௭௬।௰௪௧
வ்ருத்தாநாம் ஸாஸநாதிகம்। ேஸாச்ேயா அஹம் யஸ்ய ைவ ேகேஹ।
௭௬।௰௪௧
ஜாதஸ் தவ பிதாதம:। யஸ்ய த்வம் ஈத்ருஸ: புத்ேரா। ௭௬।௰௪௨
ேதவேதவாவமந்யக:। திஷ்டத்வ் அேநகஸம்ஸார । ௭௬।௰௪௨
ஸம்ஹ்ருதாகவிநாஸநீ। க்ருஷ்ேண பக்திர் அஹம் தாவத்। ௭௬।௰௪௩
அேவŠேயா பவேதா ந கிம்। ந ேம ப்ரியதர: க்ருஷ்ணாத்। ௭௬।௰௪௩

அபி ேதேஹா அயம் ஆத்மந:। இதி ஜாநாத்ய் அயம் ேலாேகா।
௭௬।௰௪௪
பவாம்ஸ் ச திதிஜாதம:। ஜாநந்ந் அபி ப்ரியதரம்। ௭௬।௰௪௪
ப்ராேணப்ேயா அபி ஹரிம் மம। நிந்தாம் கேராஷி ச கதம்। ௭௬।௰௪௫
அகுர்வந் ெகௗரவம் மம। விேராசநஸ் தவ குருர்। ௭௬।௰௪௫
குருஸ் தஸ்யாப்ய் அஹம் பேல। மமாபி ஸர்வஜகதாம்। ௭௬।௰௪௬
குருர் நாராயேணா குரு:। நிந்தாம் கேராஷி தஸ்மிம்ஸ் த்வம்।
௭௬।௰௪௬
க்ருஷ்ேண குருகுேரார் குெரௗ। யஸ்மாத் தஸ்மாத் இைஹஸ்வர்யாத்।
௭௬।௰௪௭
அசிராத் ப்ரம்ஸம் ஏஷ்யஸி। மா ேதேவா மா ஜகந்நாேதா। ௭௬।௰௪௭
பேல மாெஸௗ ஜநார்தந:। பவத்வ் அஹம் அேவŠயஸ் ேத।
௭௬।௰௪௮
ப்ரீதிமாந் அத்ர ேம குரு:। ஏதாவந்மாத்ரம் அப்ய் அத்ர। ௭௬।௰௪௮
நிந்ததா ஜகேதா குரும்। நாேபக்ஷிதா வயம் யஸ்மாத்। ௭௬।௰௪௯
தஸ்மாச் சாபம் ததாமி ேத। யதா ேம ஸிரஸஸ் ேசதாத்। ௭௬।௰௪௯
இதம் குருதரம் பேல। த்வேயாக்தம் அச்யுதாேக்ஷபி। ௭௬।௰௫
ராஜ்யப்ரஷ்டஸ் ததா பத। யதா ந க்ருஷ்ணாத் அபரம்। ௭௬।௰௫
பரித்ராணம் பவார்ணேவ। ததாசிேரண பஸ்ேயயம்। ௭௬।௰௫௧
பவந்தம் ராஜ்யவிச்யுதம்। இதி ைதத்யபதி: ஸ்ருத்வா। ௭௬।௰௫௧
குேரார் வசநம் அப்ரியம்। ப்ரஸாதயாம் ஆஸ குரும்। ௭௬।௰௫௨
ப்ரணிபத்ய புண: புந:। ப்ரஸதீ தாத மா ேகாபம்। ௭௬।௰௫௨
குரு ேமாஹஹேத மயி। பலாவேலபமத்ேதந। ௭௬।௰௫௩

மையதத் வாக்யம் ஈரிதம்। ேமாேஹாபஹதவிஜ்ஞாந:। ௭௬।௰௫௩
பாேபா அஹம் திதிேஜாத்தம। யச் சப்ேதா அஸ்மி துராசாரஸ்।
௭௬।௰௫௪
தத் ஸாது பவதா க்ருதம்। ராஜ்யப்ரம்ஸம் வஸுப்ரம்ஸம்। ௭௬।௰௫௪
ஸம்ப்ராப்ஸ்யாமீதி ந த்வ் அஹம்। விஷண்ேணா அஸ்மி யதா தாத।
௭௬।௰௫௫
தைவவாவிநேய க்ருேத। த்ைரேலாக்யராஜ்யம் ஐஸ்வர்யம்। ௭௬।௰௫௫
அந்யத் வா நாதிதுர்லபம்। ஸம்ஸாேர துர்லபாஸ் தாத। ௭௬।௰௫௬
குரேவா ேய பவத்விதா:। தத் ப்ரஸதீ ந ேம ேகாபம்। ௭௬।௰௫௬
கர்தும் அர்ஹஸி ைதத்யப। த்வத்ேகாபேஹதுதுஷ்ேடா அஹம்।
௭௬।௰௫௭
பரிதப்ேய ந ஸாபத:। வத்ஸ ேகாேபந ேமாேஹா ேம। ௭௬।௰௫௭
ஜநிதஸ் ேதந ேத மயா। ஸாேபா தத்ேதா விேவகஸ் ச। ௭௬।௰௫௮
ேமாேஹநாபஹ்ருேதா மம। யதி ேமாேஹந ேம ஜ்ஞாநம்। ௭௬।௰௫௮
நாக்ஷிப்தம் ஸ்யாந் மஹாஸுர। தத் கதம் ஸர்வகம் ஜ்ஞாநந்।
௭௬।௰௫௯
ஹரிம் கம்சிச் சாபாம்ய் அஹம்। ேயா அயம் ஸாேபா மயா தத்ேதா।
௭௬।௰௫௯
பவேதா அஸுரபுங்கவ। பாவ்யம் ஏேதந நூநம் ேத। ௭௬।௰௬
தஸ்மாத் த்வம் மா விஷீததா:। அத்யப்ரப்ருதி ேதேவேஸ। ௭௬।௰௬
பகவத்ய் அச்யுேத ஹெரௗ। பேவதா பக்திமாந் ஈஸ:। ௭௬।௰௬௧
ஸ ேத த்ராதா பவிஷ்யதி। ஸாபம் ப்ராப்ய ச மாம் வரீ। ௭௬।௰௬௧
ஸம்ஸ்மேரதா: ஸ்ம்ருதஸ் த்வயா। ததா ததா யதிஷ்யாமி। ௭௬।௰௬௨

ஸ்ேரயஸா ேயாŠயேத யதா। ஏவம் உக்த்வா ஸ ைதத்ேயந்த்ேரா।
௭௬।௰௬௨
விரராம மஹாமதி:। அஜாயத ஸ ேகாவிந்ேதா। ௭௬।௰௬௩
பகவாந் வாமநாக்ருதி:। அவதீர்ேண ஜகந்நாேத। ௭௬।௰௬௩
தஸ்மிந் ஸர்வம் அஸஸமத் ீ । யத் ஆஸுரம் அபூத் து:கம்। ௭௬।௰௬௪
ேதவாநாம் அதிேதஸ் ததா। வவுர் வாதா: ஸுகஸ்பர்ஸா। ௭௬।௰௬௪
நீரஜஸ்கம் அபூந் நப:। தர்ேம ச ஸர்வபூதாநாம்। ௭௬।௰௬௫
ததா மதிர் அஜாயத। ேநாத்ேவகஸ் சாப்ய் அபூத் ேதேஹ। ௭௬।௰௬௫
மநுஜாநாம் ஜேநஸ்வர। ததா ஹி ஸர்வபூதாநாம்। ௭௬।௰௬௬
பூம்யம்பரதிெவௗகஸாம்। தம் ஜாதமாத்ரம் பகவாந்। ௭௬।௰௬௬
ப்ரஹ்மா ேலாகபிதாமஹ:। ஜாதகர்மாதிகா: க்ருத்வா। ௭௬।௰௬௭
க்ரியாஸ் துஷ்டாவ பார்திவ। ஜயாத்ேயஸ ஜயாேஜய। ௭௬।௰௬௭
ஜய ஸர்வாத்மகாத்மக। ஜய ஜந்மஜராேபத। ௭௬।௰௬௮
ஜயாநந்த ஜயாச்யுத। ஜயாஜித ஜயாேஸஷ। ௭௬।௰௬௮
ஜயாவ்யக்த ஸ்திேத ஜய। பரமார்தார்த ஸர்வஜ்ஞ। ௭௬।௰௬௯
ஜ்ஞாந ஜ்ேஞயாத்மநி:ஸ்ருத। ஜயாேஸஷஜகத்ஸாக்ஷிஞ்। ௭௬।௰௬௯
ஜய கர்தர் ஜகத்குேரா:। ஜகேதா ஜகதந்ேத அந்த। ௭௬।௰௭
ஸ்திெதௗ பாலயிதா ஜய। ஜயாகில ஜயாேஸஷ। ௭௬।௰௭
ஜயாகிலஹ்ருதி ஸ்தித। ஜயாதிமத்யாந்தமய। ௭௬।௰௭௧
ஸர்வஜ்ஞாநமேயாத்தம। முமுக்ஷுபிர் அநிர்ேதஸ்ய। ௭௬।௰௭௧
ஸ்வயம்த்ருஷ்ட ஜேயஸ்வர। ேயாகிபிர் முக்திபலத। ௭௬।௰௭௨
தமாதிகுணபூஷைண:। ஜயாதிஸூŠம துர்ஜ்ேஞய। ௭௬।௰௭௨

ஜகத் ஸ்தூல ஜகந்மய। ஜய ஸ்தூலாதிஸூŠம த்வம்। ௭௬।௰௭௩
ஜயாதீந்த்ரிய ேஸந்த்ரிய। ஜய ஸ்வமாயாேயாகஸ்த। ௭௬।௰௭௩
ேஸஷேபாகஸயாக்ஷர। ஜையகதம்ஷ்ட்ராப்ராந்தாந்த। ௭௬।௰௭௪
ஸமுத்த்ருதவஸும்தர। ந்ருேகஸரிஞ் ஜயாராதி । ௭௬।௰௭௪
வக்ஷ:ஸ்தலவிதாரண। ஸாம்ப்ரதம் ஜய விஸ்வாத்மந்। ௭௬।௰௭௫
மாயாவாமந ேகஸவ। நிஜமாயாபடச்சந்ந। ௭௬।௰௭௫
ஜகத்தாதர் ஜநார்தந। ஜயாசிந்த்ய ஜயாேநக । ௭௬।௰௭௬
ஸ்வரூைபகவித ப்ரேபா। வர்தஸ்வ வர்திதாேநக । ௭௬।௰௭௬
விகாரப்ரக்ருேத ஹேர। த்வய்ய் ஏஷா ஜகதாம் ஈஸ। ௭௬।௰௭௭
ஸம்ஸ்திதா தர்மபத்ததி:। ந த்வாம் அஹம் ந ேசஸாேநா। ௭௬।௰௭௭
ேநந்த்ராத்யாஸ் த்ரிதஸா ஹேர। ஜ்ஞாதும் ஈஸா ந முநய:। ௭௬।௰௭௮
ஸநகாத்யா ந ேயாகிந:। த்வந்மாயாபடஸம்வேதீ । ௭௬।௰௭௮
ஜகத்ய் அத்ர ஜகத்பேத। கஸ் த்வாம் ேவத்ஸ்யதி ஸர்ேவஸம்।
௭௬।௰௭௯
த்வத்ப்ரஸாதம் விநா நர:। த்வம் ஏவாராதிேதா யஸ்ய। ௭௬।௰௭௯
ப்ரஸாதஸுமுக: ப்ரேபா। ஸ ஏவ ேகவலம் ேதவ। ௭௬।௰௮
ேவத்தி த்வாம் ேநதேரா ஜந:। தத் ஈஸ்வேரஸ்வேரஸாந। ௭௬।௰௮
விேபா வர்தஸ்வ பாவந। ப்ரபாவாயாஸ்ய விஸ்வஸ்ய। ௭௬।௰௮௧
விஸ்வாத்மந் ப்ருதுேலாசந। ஏவம் ஸ்துேதா ஹ்ருஷீேகஸ:। ௭௬।௰௮௧
ஸ ததா வாமநாக்ருதி:। ப்ரஹஸ்ய பாவகம்பரம்ீ । ௭௬।௰௮௨
உவாசாப்ஜஸமுத்பவம்। ஸ்துேதா அஹம் பவதா பூர்வம்। ௭௬।௰௮௨
இந்த்ராத்ைய: கஸ்யேபந ச। மயா ச வ: ப்ரதிஜ்ஞாதம்। ௭௬।௰௮௩
இந்த்ரஸ்ய புவநத்ரயம்। பூயஸ் சாஹம் ஸ்துேதா அதித்யா। ௭௬।௰௮௩

தஸ்யாஸ் சாபி ப்ரதிஸ்ருதம்। யதா ஸக்ராய தாஸ்யாமி। ௭௬।௰௮௪
த்ைரேலாக்யம் ஹதகண்டகம்। ேஸா அஹம் ததா கரிஷ்யாமி।
௭௬।௰௮௪
யேதந்த்ேரா ஜகத: பதி:। பவிஷ்யதி ஸஹஸ்ராக்ஷ:। ௭௬।௰௮௫
ஸத்யம் ஏதத் ப்ரவமி ீ ேத। தத: க்ருஷ்ணாஜிநம் ப்ரஹ்மா। ௭௬।௰௮௫
ஹ்ருஷீேகஸாய தத்தவாந்। யஜ்ேஞாபவதம்ீ பகவாந்। ௭௬।௰௮௬
தெதௗ தஸ்ைம ப்ருஹஸ்பதி:। ஆஷாடம் அததத் தண்டம்। ௭௬।௰௮௬
மரீசிர் ப்ரஹ்மண: ஸுத:। கமண்டலும் வஸிஷ்டஸ் ச। ௭௬।௰௮௭
ெகௗஸ்யம் ேவதம் அதாங்கிரா:। அக்ஷஸூத்ரம் ச புலஹ:। ௭௬।௰௮௭
புலஸ்த்ய: ஸிதவாஸஸீ। உபதஸ்துஸ் ச தம் ேவதா:। ௭௬।௰௮௭
ப்ரணவஸ்வரபூஷணா:। ஸாஸ்த்ராண்ய் அேஸஷாணி ததா।
௭௬।௰௮௮
ஸாம்க்யேயாேகாக்தயஸ் ச யா:। ஸ வாமேநா ஜடீ தண்டீ। ௭௬।௰௮௮
சத்த்ரீ த்ருதகமண்டலு:। ஸர்வேதவமேயா பூப। ௭௬।௰௮௯
பேலர் அத்வரம் அப்யயாத்। யத்ர யத்ர பதம் பூப। ௭௬।௰௮௯
பூபாேக வாமேநா தெதௗ। ததாதி பூமிர் விவரம்। ௭௬।௰௯
தத்ர தத்ராதிபடிதா ீ । ஸ வாமேநா ஜடகதிர்। ௭௬।௰௯
ம்ருது கச்சந் ஸபர்வதாம்। ஸாப்தித்வபவத ீ ீம் ஸர்வாம்। ௭௬।௰௯௧
சாலயாம் ஆஸ ேமதிநீம்। தத: ஸம்ஸயம் ஆபந்நா:। ௭௬।௰௯௧
ஸர்ேவ ைதேதயதாநவா:। ஸபர்வதவநாம் உர்வம்ீ । ௰௭௬।௧௨௪
த்ருஷ்ட்வா ஸம்க்ஷுபிதாம் பலி:। பப்ரச்ேசாஸநஸம் ஸுக்ரம்।
௭௭।௰௰௧
ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலி:। ஆசார்ய ேக்ஷாபம் ஆயாதி। ௭௭।௰௰௧

ஸாப்திபூப்ருத்தரா மஹீ। கஸ்மாச் ச நாஸுராந் பாகாந்। ௭௭।௰௰௨
ப்ரதிக்ருஹ்ணந்தி வஹ்நய:। இதி ப்ருஷ்ேடா அத பலிநா। ௭௭।௰௰௨
காவ்ேயா ேவதவிதாம் வர:। உவாச ைதத்யாதிபதிம்। ௭௭।௰௰௩
சிரம் த்யாத்வா மஹாமதி:। அவதீர்ேணா ஜகத்ேயாநி:। ௭௭।௰௰௩
கஸ்யபஸ்ய க்ருேஹ ஹரி:। வாமேநேநஹ ரூேபண। ௭௭।௰௰௪
பரமாத்மா ஸநாதந:। ஸ நூநம் யஜ்ஞம் ஆயாதி। ௭௭।௰௰௪
தவ தாநவபுங்கவ। தத்பதந்யாஸவிேக்ஷாபாத்। ௭௭।௰௰௫
இயம் ப்ரசலிதா மஹீ। கம்பந்ேத கிரயஸ் சாமீ। ௭௭।௰௰௫
க்ஷுபிதா மகராலயா:। ைநநம் பூதபதிம் பூமி:। ௭௭।௰௰௬
ஸமர்தா ேவாடும் ஈஸ்வரம்। ஸேதவாஸுரகந்தர்வ । ௭௭।௰௰௬
யக்ஷராக்ஷஸபந்நகா। அேநைநவ த்ருதா பூமிர்। ௭௭।௰௰௭
ஆேபா அக்நி: பவேநா நப:। தாரயத்ய் அகிலாந் ேதவ । ௭௭।௰௰௭
மநுஷ்யாதீந் மஹாஸுர। இயம் அஸ்ய ஜகத்தாதுர்। ௭௭।௰௰௭
மாயா க்ருஷ்ணஸ்ய கஹ்வரீ। தார்யதாரகபாேவந। ௭௭।௰௰௮
யயா ஸம்பிண்டிதம் ஜகத்। தத்ஸம்நிதாநாத் அஸுரா। ௭௭।௰௰௮
ந பாகார்ஹா: ஸுரத்விஷ:। புஞ்ஜேத சாஸுராந் பாகாந்। ௭௭।௰௰௯
அமீேத ந தவாக்நய:। ஸுக்ரஸ்ய வசநம் ஸ்ருத்வா। ௭௭।௰௰௯
ஹ்ருஷ்டேராமாப்ரவத்ீ பலி:। தந்ேயா அஹம் க்ருதபுண்யஸ் ச।
௰௭௭।௧௨௫
யந் ேம யஜ்ஞபதி: ஸ்வயம்। யஜ்ஞம் அப்யாகேதா ப்ரஹ்மந்। ௭௭।௰௧
மத்த: ேகா அந்ேயா அதிக: புமாந்। யம் ேயாகிந: ஸேதாத்யுக்தா:।
௭௭।௰௧

பரமாத்மாநம் அவ்யயம்। த்ரஷ்டும் இச்சந்தி ேதேவா அெஸௗ।
௭௭।௰௧௧
மதத்வரம் உைபஷ்யதி। ேஹாதா பாகப்ரேதா யஸ்ய। ௭௭।௰௧௧
யம் உத்காதா ச காயதி। தம் அத்வேரஸ்வரம் விஷ்ணும்। ௭௭।௰௧௨
மத்த: ேகா அந்ய உைபஷ்யதி। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வேர விஷ்ெணௗ।
௭௭।௰௧௨
மமாத்வரம் உபாகேத। யந் மயா சார்ய கர்தவ்யம்। ௭௭।௰௧௩
தந் மமாேதஷ்டும் அர்ஹஸி। யஜ்ஞபாகபுேஜா ேதவா। ௭௭।௰௧௩
ேவதப்ராமாண்யேதா அஸுர। த்வயா து தாநவா ைதத்யா। ௭௭।௰௧௪
யஜ்ஞபாகபுஜ: க்ருதா:। அயம் ச ேதவ: ஸத்த்வஸ்த:। ௭௭।௰௧௪
கேராதி ஸ்திதிபாலநம்। நிஸ்ருஷ்ேடஸ் சாயம் அந்ேத ச। ௭௭।௰௧௫
ஸ்வயம் அத்தி ப்ரஜா: ப்ரபு:। த்வயாநுபந்தீபவிதா। ௭௭।௰௧௫
நூநம் விஷ்ணு: ஸ்திெதௗ ஸ்தித:। விதித்ைவதந் மஹாபாக।
௭௭।௰௧௬
குரு யத் ேத மேநாகதம்। த்வயாஸ்ய ைதத்யாதிபேத। ௭௭।௰௧௬
ஸ்வல்பேக அபி ஹி வஸ்துநி। ப்ரதிஜ்ஞா ைநவ ேவாடவ்யா।
௭௭।௰௧௭
வாச்யம் ஸாம ததாபலம்। க்ருதக்ருத்யஸ்ய ேதவஸ்ய। ௭௭।௰௧௭
ேதவார்தம் ைசவ குர்வத:। நாலம் தாதும் தநம் ேதேவத்ய்। ௰௭௭।௧௨௬
ஏவம் வாச்யம் து யாசத:। க்ருஷ்ணஸ்ய ேதவபூத்யர்தம்। ௭௭।௰௧௮
ப்ரவ்ருத்தஸ்ய மஹாஸுர। ப்ரஹ்மந் கதம் அஹம் ப்ரூயாம்।
௭௭।௰௧௮
அந்ேயநாபி ஹி யாசித:। நாஸ்தீதி கிமு ேதேவந। ௭௭।௰௧௯

ஸம்ஸாராெகௗகஹாரிணா। வ்ரேதாபவாைஸர் விவிைதர்। ௭௭।௰௧௯
ய: ப்ரதிக்ராஹ்யேத ஹரி:। ஸ ேசத் வŠயதி ேதஹீதி। ௭௭।௰௨
ேகாவிந்த: கிம் அேதா அதிகம்। யதர்தம் உபஹாராட்யா। ௭௭।௰௨
தமெஸௗசகுணாந்விைத:। யஜ்ஞா: க்ரியந்ேத ேதேவஸ:। ௭௭।௰௨௧
ஸ மாம் ேதஹீதி வŠயதி। தத் ஸாது ஸுக்ருதம் கர்ம। ௭௭।௰௨௧
தப: ஸுசரிதம் ச ந:। யந் மயா தத்தம் ஈேஸஸ:। ௭௭।௰௨௨
ஸ்வயம் ஆதாஸ்யேத ஹரி:। நாஸ்தீத்ய் அஹம் குேரா வŠேய।
௭௭।௰௨௨
தம் அப்ய் ஆகதம் ஈஸ்வரம்। யதி தத் வஞ்ச்யேத ப்ராப்ேத। ௭௭।௰௨௩
நூநம் அஸ்மத்வித: பைல:। யஜ்ேஞ அஸ்மிந் யதி யஜ்ேஞேஸா।
௭௭।௰௨௩
யாசேத மாம் ஜநார்தந:। நிஜமூர்தாநம் அப்ய் அத்ய। ௭௭।௰௨௪
தத் தாஸ்யாம்ய் அவிசாரிதம்। நாஸ்தீதி யந் மயா ேநாக்தம்। ௭௭।௰௨௪
அந்ேயஷாம் அபி யாசதாம்। வŠயாமி கதம் ஆயாேத। ௭௭।௰௨௫
தத் அநப்யஸ்தம் அச்யுேத। ஸ்லாக்ய ஏவ ஹி தீராணாம்। ௭௭।௰௨௫
தாநாத் ஆபத்ஸமாகம:। நாபாதாகாரி யத் தாநம்। ௭௭।௰௨௬
தத் அங்கமலவத் கதம்। மத்ராஜ்ேய நாஸுகீகஸ்சிந்। ௭௭।௰௨௬
ந தரித்ேரா ந சாதுர:। நாத்ருஷிேதா ந ேசாத்விக்ேநா। ௭௭।௰௨௭
ந ஸ்ரகாதிவிவர்ஜித:। ஹ்ருஷ்டதுஷ்ட: ஸுகந்தீச। ௭௭।௰௨௭
த்ருப்த: ஸர்வஸுகாந்வித:। ஜந: ஸர்ேவா மஹாபாக। ௭௭।௰௨௮
கிமுதாஹம் ஸதா ஸுகீ। ஏதத் விஸிஷ்டபாத்ேராத்தம்। ௭௭।௰௨௮
தாநபஜபலம் ீ மம। விதிதம் ப்ருகுஸார்தூல। ௭௭।௰௨௯
மையதத் த்வத்ப்ரஸாதத:। ஏதத் விஜாநேதா தாந । ௭௭।௰௨௯

பஜம்ீ பததி ேசத் குேரா। ஜநார்தேந மஹாபாத்ேர। ௭௭।௰௩
கிம் ந ப்ராப்தம் தேதா மயா। மத்ேதா தாநம் அவாப்ேயேஸா। ௭௭।௰௩
யதி புஷ்ணாதி ேதவதா:। உபேபாகாந்வயகுணம்। ௭௭।௰௩௧
தாநம் ஸ்லாக்யதரம் தத:। மத்ப்ரஸாதபேரா நூநம்। ௭௭।௰௩௧
யஜ்ேஞநாராதிேதா ஹரி:। ேதநாப்ேயதி ந ஸம்ேதேஹா। ௭௭।௰௩௨
தர்ஸநாத் உபகாரக்ருத்। அத ேகாேபந வாப்ேயதி। ௭௭।௰௩௨
ேதவபாேகாபேராதிநம்। மாம் நிஹந்தும் அேதா அபி ஸ்யாத்। ௭௭।௰௩௩
வத: ஸ்லாக்யதேரா அச்யுதாத்। யந்மயம் ஸர்வம் ஏேவதம்। ௭௭।௰௩௩
நாப்ராப்ய யஸ்ய வித்யேத। ஸ மாம் யாசிதும் அப்ேயதி। ௭௭।௰௩௪
நாநுக்ரஹம் க்ருேத ஹரி:। ய: ஸ்ருஜத்ய் ஆத்மபூ: ஸர்வம்। ௭௭।௰௩௪
ேசதைஸவாபஹந்தி ச। ஸ மாம் ஹந்தும் ஹ்ருஷீேகஸ:। ௭௭।௰௩௫
கதம் யத்நம் கரிஷ்யதி। ஏதத் விதித்வா து குேரா। ௭௭।௰௩௫
தாநவிக்நபேரண ேம। ைநவ பாவ்யம் ஜகந்நாேத। ௭௭।௰௩௬
ேகாவிந்ேத ஸமுபஸ்திேத। இத்ய் ஏவம் வததஸ் தஸ்ய। ௭௭।௰௩௬
ப்ராப்தஸ் தத்ர ஜகபதி:। ஸர்வேதவமேயா அசிந்த்ேயா। ௭௭।௰௩௭
மாயாவாமநரூபத்ருக்। தம் த்ருஷ்ட்வா யஜ்ஞவாடாந்த: । ௭௭।௰௩௭
ப்ரவிஷ்டம் அஸுரா: ப்ரபும்। ஜக்மு: ப்ரபாவத: ேக்ஷாபம்। ௭௭।௰௩௮
ேதஜஸா தஸ்ய நிஷ்ப்ரபா:। ேஜபுஸ் ச முநயஸ் தத்ர। ௭௭।௰௩௮
ேய ஸேமதா மஹாத்வேர। பலிஸ் ைசவாகிலம் ஜந்ம। ௭௭।௰௩௯
ேமேந ஸபலம் ஆத்மந:। தத: ஸம்ேக்ஷாபம் ஆபந்ேநா। ௭௭।௰௩௯
ந கஸ்சித் கிம்சித் உக்தவாந்। ப்ரத்ேயேகா ேதவேதேவஸம்। ௭௭।௰௪
பூஜயாம் ஆஸ ேசதஸா। அதாஸுரபதிம் ப்ரஹ்வம்। ௭௭।௰௪

த்ருஷ்ட்வா முநிவராம்ஸ் ச தாந்। ேதவேதவபதி: ஸாக்ஷாத்। ௭௭।௰௪௧
விஷ்ணுர் வாமநரூபத்ருக்। துஷ்டாவ யஜ்ஞம் வஹ்நிம்ஸ் ச।
௭௭।௰௪௧
யஜமாநம் அத ர்த்விஜ:। யஜ்ஞகராதிகாரஸ்தாந்। ௭௭।௰௪௨
ஸதஸ்யாந் த்ரவ்யஸம்பதம்। தத: ப்ரஸந்நம் அகிலம்। ௭௭।௰௪௨
வாமநம் ப்ரதி தத்க்ஷணாத்। யஜ்ஞவாடஸ்திதம் வரம்ீ । ௭௭।௰௪௩
ஸாது ஸாத்வ் இத்ய் உதீரயந்। ஸ சார்கம் ஆதாய பலி:। ௭௭।௰௪௩
ப்ேராத்பூதபுலகஸ் ததா। பூஜயாம் ஆஸ ேகாவிந்தம்। ௭௭।௰௪௪
ப்ராஹ ேசதம் வேசா அஸுர:। ஸுவர்ணரத்நஸம்காதம்। ௭௭।௰௪௪
கஜாஸ்வம் அமிதம் ததா। ஸ்த்ரிேயா வஸ்த்ராண்ய் அலம்காராந்।
௭௭।௰௪௫
காேவா க்ராமாம்ஸ் ச புஷ்கலாந்। ஸர்வஸ்வம் ஸகலாம் உர்வம்ீ ।
௭௭।௰௪௫
பவேதா வா யத் ஈப்ஸிதம்। தத் ததாமி வ்ருணுஷ்வ த்வம்। ௭௭।௰௪௬
மமார்தீஸததம் ப்ரிய:। இத்ய் உக்ேதா ைதத்யபதிநா। ௭௭।௰௪௬
ப்ரீதிகர்வாந்விதம் வச:। ப்ராஹ ஸஸ்மிதகம்பரம்ீ । ௭௭।௰௪௭
பகவாந் வாமநாக்ருதி:। மமாக்நிஸரணார்தாய। ௭௭।௰௪௭
ேதஹி ராஜந் பதத்ரயம்। ஸுவர்ணக்ராமரத்நாதி। ௭௭।௰௪௮
தத் அர்திப்ய: ப்ரதீயதாம்। த்ரிபி: ப்ரேயாஜநம் கிம் ேத। ௭௭।௰௪௮
பைத: பதவதாம் வர। ஸதம் ஸதஸஹஸ்ரம் வா। ௭௭।௰௪௯
பதாநாம் மார்கதாம் பவாந்। ஏதாவதா ைதத்யபேத। ௭௭।௰௪௯
க்ருதக்ருத்ேயா அஸ்மி மார்கதாம்। அந்ேயஷாம் அர்திநாம் வித்தம்।
௭௭।௰௫

இச்சயா தாஸ்யேத பவாந்। ஏதச் ச்ருத்வா து கதிதம்। ௭௭।௰௫
வாமநஸ்ய மஹாத்மந:। வாசயாம் ஆஸ தத் தஸ்ைம। ௭௭।௰௫௧
வாமநாய பதத்ரயம்। பாெணௗ து பதிேத ேதாேய। ௭௭।௰௫௧
வாமேநா பூதபாவந:। ஸர்வேதவமயம் ரூபம்। ௭௭।௰௫௨
தர்ஸயாம் ஆஸ தத்க்ஷணாத்। சந்த்ரஸூர்ெயௗ ச நயேந। ௭௭।௰௫௨
த்ெயௗ: ஸிரஸ் சரெணௗ க்ஷிதி:। பாதாங்குல்ய: பிஸாசாஸ் ச।
௭௭।௰௫௩
ஹஸ்தாங்குல்யஸ் ச குஹ்யகா:। விஸ்ேவேதவாஸ் ச ஜாநுஸ்தா।
௭௭।௰௫௩
ஜங்ேக ஸாத்யா: ஸுேராத்தமா:। யக்ஷா நேகஷு ஸம்பூதா। ௭௭।௰௫௪
ேரகாஸ்வ் அப்ஸரஸ: ஸ்திதா:। த்ருஷ்டிர் திஷ்ணாந்ய் அேஸஷாணி।
௭௭।௰௫௪
ேகஸா: ஸூர்யாம்ஸவ: ப்ரேபா। தாரகா ேராமகூபாணி। ௭௭।௰௫௫
ேராமாணி ச மஹர்ஷய:। பாஹேவா விதிஸஸ் தஸ்ய। ௭௭।௰௫௫
திஸ: ஸ்ேராத்ரம் மஹாத்மந:। அஸ்விெநௗ ஸ்ரவெணௗ தஸ்ய।
௭௭।௰௫௬
நாஸா வாயுர் மஹாபல:। ப்ரஸாதஸ் சந்த்ரமா ேதேவா। ௭௭।௰௫௬
மேநா தர்ம: ஸமாஸ்ரித:। ஸத்யம் அஸ்யாபவத் வாண।ீ ௭௭।௰௫௭
ஜிஹ்வா ேதவ ீஸரஸ்வதீ। க்ரீவாதிதிர் ேதவமாதா। ௭௭।௰௫௭
வித்யாஸ் தத்வலயஸ் ததா। ஸ்வர்கத்வாரம் அபூந் ைமத்ரம்।
௭௭।௰௫௮
த்வஷ்டா பூஷா ச ைவ ப்ருெவௗ। முகம் ைவஸ்வாநரஸ் சாஸ்ய।
௭௭।௰௫௮
வ்ருஷெணௗ து ப்ரஜாபதி:। ஹ்ருதயம் ச பரம் ப்ரஹ்ம। ௭௭।௰௫௯

பும்ஸ்த்வம் ைவ கஸ்யேபா முநி:। ப்ருஷ்ேட அஸ்ய வஸேவா ேதவா।
௭௭।௰௫௯
மருத: ஸர்வஸம்திஷு। ஸர்வஸூக்தாநி தஸநா। ௭௭।௰௬
ஜ்ேயாதீம்ஷி விமலப்ரபா:। வக்ஷ:ஸ்தேல ததா ருத்ேரா। ௭௭।௰௬
ைதர்ேய சாஸ்ய மஹார்ணவ:। உதேர சாஸ்ய கந்தர்வா। ௭௭।௰௬௧
மருதஸ் ச மஹாபலா:। லŠமீர் ேமதா த்ருதி: காந்தி:। ௭௭।௰௬௧
ஸர்வவித்யாஸ் ச ைவ கடி:। ஸர்வஜ்ேயாதீம்ஷி யாநீஹ। ௭௭।௰௬௧
தபஸ் ச பரமம் மஹத்। தஸ்ய ேதவாதிேதவஸ்ய। ௭௭।௰௬௨
ேதஜ: ப்ேராத்பூதம் உத்தமம்। ஸ்தெநௗ குெக்ஷௗ ச ேவதாஸ் ச।
௭௭।௰௬௨
ஜாநூ சாஸ்ய மஹாமகா:। இஷ்டய: பஸுபந்தாஸ் ச। ௭௭।௰௬௩
த்விஜாநாம் ேசஷ்டிதாநி ச। தஸ்ய ேதவமயம் ரூபம்। ௭௭।௰௬௩
த்ருஷ்ட்வா விஷ்ேணார் மஹாபலா:। உபஸர்பந்தி ைதேதயா:।
௭௭।௰௬௪
பதம்கா இவ பாவகம்। ப்ரமத்ய ஸர்வாந் அஸுராந்। ௭௭।௰௬௪
பாதஹஸ்ததைலர் விபு:। க்ருத்வா ரூபம் மஹாகாயம்। ௭௭।௰௬௫
ஸ ஜஹாராஸு ேமதிநீம்। தஸ்ய விக்ரமேதா புமிம்। ௭௭।௰௬௫
சந்த்ராதித்ெயௗ ஸ்தநாந்தேர। நேபா விக்ரமமாணஸ்ய। ௭௭।௰௬௬
ஸக்திேதேஸ ஸ்திதாவ் உெபௗ। பரம் விக்ரமமாணஸ்ய। ௭௭।௰௬௬
ஜாநுமூேல ப்ரபாகெரௗ। விஷ்ேணார் ஆஸ்தாம் மஹீபால। ௭௭।௰௬௭
ேதவபாலநகர்மணி। ஜித்வா ேலாகத்ரயம் க்ருத்ஸ்நம்। ௭௭।௰௬௭
ஹத்வா சாஸுரபுங்கவாந்। புரம்தராய த்ைரேலாக்யம்। ௭௭।௰௬௮
தெதௗ விஷ்ணுர் உருக்ரம:। ஸுதலம் நாம பாதாலம்। ௭௭।௰௬௮

அதஸ்தாத் வஸுதாதலாத்। பேலர் தத்தம் பகவதா। ௭௭।௰௬௯
விஷ்ணுநா ப்ரபவிஷ்ணுநா। அத ைதத்ேயஸ்வரம் ப்ராஹ। ௭௭।௰௬௯
விஷ்ணு: ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வர:। யத் த்வயா ஸலிலம் தத்தம்। ௭௭।௰௭
க்ருஹீதம் பாணிநா மயா। கல்பப்ரமாணம் தஸ்மாத் ேத। ௭௭।௰௭௧
பவிஷ்யத்ய் ஆயுர் உத்தமம்। ைவவஸ்வேத ததாதீேத। ௭௭।௰௭௧
பேல மந்வந்தேர தத:। ஸாவர்ணேக ச ஸம்ப்ராப்ேத। ௭௭।௰௭௨
பவாந் இந்த்ேரா பவிஷ்யதி। ஸாம்ப்ரதம் ேதவராஜாய। ௭௭।௰௭௨
த்ைரேலாக்யம் அகிலம் மயா। தத்தம் சதுர்யுகாநாம் ைவ। ௭௭।௰௭௩
ஸாதிகா ஹ்ய் ஏகஸப்ததி:। நியந்தவ்யா மயா ஸர்ேவ। ௭௭।௰௭௩
ேய தஸ்ய பரிபந்திந:। ேதநாஹம் பரயா பக்த்யா। ௭௭।௰௭௪
பூர்வம் ஆராதிேதா பேல। ஸுதலம் நாம பாதாலம்। ௭௭।௰௭௪
தம் ஆஸாத்ய மேநாரமம்। வஸாஸுர மமாேதஸம்। ௭௭।௰௭௫
யதாவத் பரிபாலயந்। தத்ர திவ்யவேநாேபேத। ௭௭।௰௭௫
ப்ராஸாதஸதஸம்குேல। ப்ேராத்புல்லபத்மஸரஸி। ௭௭।௰௭௬
ஸ்ரவச்சுத்தஸரித்வேர। ஸுகந்திதூபஸம்பாேத। ௭௭।௰௭௬
வராபரணபூஷித:। ஸ்ரக்சந்தநாதிதிக்தாங்ேகா। ௭௭।௰௭௭
ந்ருத்யகீதமேநாரைம:। உபபுஞ்ஜந் மஹாேபாகாந்। ௭௭।௰௭௭
விவிதாந் தாநேவஸ்வர। மமாஜ்ஞயா காலம் இமம்। ௭௭।௰௭௮
திஷ்ட ஸ்த்ரீஸதஸம்வ்ருத:। யாவத் ஸுைரஸ் ச விப்ைரஸ் ச।
௭௭।௰௭௮
ந விேராதம் கரிஷ்யஸி। தாவத் ஏதாந் மஹாேபாகாந்। ௭௭।௰௭௯
அவாப்ஸ்யஸ்ய் அஸுேராத்தம। யதா ச ேதவவிப்ராணாம்। ௭௭।௰௭௯

விருத்தாந்ய் ஆசரிஷ்யஸி। பந்திஷ்யந்தி ததா பாஸா। ௭௭।௰௮
வாருணாஸ் த்வாம் அஸம்ஸயம்। ஏதத் விதித்வா பவதா। ௭௭।௰௮
மயாஜ்ஞப்தம் அேஸஷத:। ந விேராத: ஸுைர: கார்ேயா। ௭௭।௰௮௧
விப்ைரர் வா ைதத்யஸத்தம। இத்ய் ஏவம் உக்ேதா ேதேவந। ௭௭।௰௮௧
விஷ்ணுநா ப்ரபவிஷ்ணுநா। பலி: ப்ராஹ மஹாராஜ। ௭௭।௰௮௨
ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலி:। தத்ராஸேதா ேம பாதாேல। ௭௭।௰௮௨
பகவந் பவதாஜ்ஞயா। கிம் பவிஷ்யத்ய் உபாதாநம்। ௭௭।௰௮௩
உபேபாேகாபபாதகம்। ஆப்யாயிேதா ேயந ேதவ। ௭௭।௰௮௩
ஸ்மேரயம் த்வாம் அஹம் ஸதா। தாநாந்ய் அவிதிதத்தாநி। ௰௭௭।௧௨௭
ஸ்ராத்தாந்ய் அஸ்ேராத்ரியாணி ச। ஹுதாந்ய் அஸ்ரத்தயா யாநி।
௭௭।௰௮௪
தாநி தாஸ்யந்தி ேத பலம்। அதக்ஷிணாஸ் ததா யஜ்ஞா:। ௭௭।௰௮௪
க்ரியாஸ் சாவிதிநா க்ருதா:। பலாநி தவ தாஸ்யந்தி। ௭௭।௰௮௫
அதீதாந்ய் அவ்ரதாநி ச। பேலர் வரம் இதம் தத்த்வா। ௭௭।௰௮௫
ஸக்ராய த்ரிவிதம் ததா। வ்யாபிநா ேதந ரூேபண। ௭௭।௰௮௬
ஜகாமாதர்ஸநம் ஹரி:। ஸஸாஸ ச யதா பூர்வம்। ௭௭।௰௮௬
இந்த்ரஸ் த்ைரேலாக்யம் ஊர்ஜிதம்। ஸிேஷவ ச பராந் காமாந்।
௭௭।௰௮௭
பலி: பாதாலம் ஆஸ்ரித:। இத்ய் ஏதத் ேதவேதவஸ்ய। ௭௭।௰௮௭
விஷ்ேணார் மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்। வாமநஸ்ய பேடத் யஸ் து।
௭௭।௰௮௮
ஸர்வபாைப: ப்ரமுச்யேத। பலிப்ரஹ்ராதஸம்வாதம்। ௭௭।௰௮௮
மந்த்ரிதம் பலிஸுக்ரேயா:। பலிவிஷ்ண்ேவாஸ் ச கதிதம்। ௭௭।௰௮௯

ய: ஸ்மரிஷ்யதி மாநவ:। நாதேயா வ்யாதேயா வாஸ்ய। ௭௭।௰௮௯
ந ச ேமாஹாகுலம் மந:। பவிஷ்யதி குருஸ்ேரஷ்ட। ௭௭।௰௯
பும்ஸஸ் தஸ்ய கதாசந। ச்யுதராஜ்ேயா நிஜம் ராஜ்யம்। ௭௭।௰௯
இஷ்டப்ராப்திம் விேயாகவாந்। அவாப்ேநாதி மஹாபாக। ௭௭।௰௯௧
நர: ஸ்ருத்வா கதாம் இமாம்। பாதாேல நிவஸந் வரஸ்ீ । ௭௭।௰௯௧
ததா ைவேராசநிர் பலி:। காேமாபேபாகஸம்ப்ராப்த்யா। ௭௮।௰௰௧
முதம் ப்ராப பராம் விபு:। அலம்புஷா மிஸ்ரேகஸீ। ௭௮।௰௰௧
புண்டரீகாத வாமநா। க்ருதாசீேமநகா ரம்பா। ௭௮।௰௰௨
நந்ருதுஸ் தஸ்ய ஸம்நிெதௗ। ப்ரஜகுர் ேதவகந்தர்வா। ௭௮।௰௰௨
விஸ்வாவஸுபுேராகமா:। துஷ்டுவுஸ் ச மஹாபாக। ௭௮।௰௰௩
பலிம் ஸித்தா: ஸசாரணா:। தஸ்மிந் ஸம்கீதகீதா து। ௭௮।௰௰௩
வணாேவணுரவாகுேல ீ । ஸ்ரகாதிபூஷிேதா ைதத்ய:। ௭௮।௰௰௪
பெபௗ பாநம் அநுத்தமம்। ஸர்காரஸவமாத்விகாம்। ௭௮।௰௰௪
புஷ்பாஸவபலாஸவம்। திவ்யா: ப்ரஸந்நாஸ் ச ஸுராஸ்। ௭௮।௰௰௫
ததர்ஹாணி மதூநி ச। பராவதம்ஸாந் மதுராம்ல்। ௭௮।௰௰௫
லவணாம்ஸ் திக்தகாண் கடூந்। கஷாயாம்ஸ் ச மஹாராஜ। ௭௮।௰௰௬
ஸும்ருஷ்டாந்ய் அபராணி ச। ஸுஹ்ருட்ஸுஜநஸம்பந்தி । ௭௮।௰௰௬
ப்ருத்யவர்கஸமந்வித:। புபுேஜ பாதாலகதஸ்। ௭௮।௰௰௭
ததா ைவேராசநிர் பலி:। ப்ராஸாதா: காஞ்சநா: ஸர்ேவ। ௭௮।௰௰௭
ஸுவர்ணமணிமண்டிதா:। ஸ்பாடிகாமலேஸாபாநா। ௭௮।௰௰௮
முக்தாஹாரஸேதாஜ்ஜ்வலா:। ேதஷு ஸர்ேவஷு ைதேதயா।
௭௮।௰௰௮

பேல: ஸம்பந்திபாந்தவா:। ந்ருத்யவாத்யாதிமுதிதா। ௭௮।௰௰௯
புபுஜுர் விஷயாந் ப்ரியாந்। பலிஸ் ச பகவாந் ைதத்ேயா। ௭௮।௰௰௯
ைதத்ேயாரகஸைதர் வ்ருத:। உபகீயமாேநா புபுேஜ। ௭௮।௰௧
யேதஷ்டம் விஷயாந் ப்ரியாந்। பத்நீவிந்த்யாவலீ நாம। ௭௮।௰௧
தஸ்ய ைதத்யபேதர் அபூத்। ஸர்வலக்ஷணஸம்பூர்ணா। ௭௮।௰௧௧
ஸ்ரீர் இவாப்ஜம் விநாபரா। ந ேதவ ீநாபி கந்தர்வ।ீ ௭௮।௰௧௧
நாப்ஸரா ந ச மாநுஷீ। தஸ்யா ரூேபண ஸத்ருஸீ। ௭௮।௰௧௨
பபூவ மநுேஜஸ்வர। ஸா து பநாயதஸ்ேராண ீ ।ீ ௭௮।௰௧௨
ம்ருத்வங்கீமதுரஸ்வரா। கேநாந்நதகுசா ஸுப்ரூ:। ௭௮।௰௧௩
ஸஸ்மிதாயதேலாசநா। ம்ருத்வல்பபாணிபாதாப்ஜா। ௭௮।௰௧௩
ஸுமத்யா கஜகாமிநீ। ஸுேகஸீ ஸுமுகீஸ்யாமா। ௭௮।௰௧௪
ஸர்ைவர் ேயாஷித்குைணர் யுதா। தநயா ேமருஸாவர்ேணர்। ௭௮।௰௧௪
ெதௗஹித்ரீ ம்ருகேமாகிந:। வபுஷா ரூபஸம்பதா। ௭௮।௰௧௫
ெபௗதநா ம்ருகேலாசநா। பத்நீஸஹஸ்ரத்விதேய। ௰௭௮।௧௨௮
ப்ரதாநா தஸ்ய ஸாபவத்। தயா து ரமதஸ் தஸ்ய। ௭௮।௰௧௫
ரமணேயீ ரஸாதேல। ஸக்திர் ஆஸத்ீ அநுதிநம்। ௭௮।௰௧௬
விேவகப்ரதிேலாமிநீ। கதாசித் ரமதஸ் தஸ்ய। ௭௮।௰௧௬
ைதத்யராஜஸ்ய பார்திவ। தீŠணாம்ஸுர் மத்யமாம் வதீீம்। ௭௮।௰௧௭
யெயௗ ைவஷுவதீம் ரவி:। யதா யதா ச விஷுவம்। ௭௮।௰௧௭
பாஸ்கர: ப்ரதிபத்யேத। ததா ததா ஹேரஸ் சக்ரம்। ௭௮।௰௧௮
பாதாேல பரிவர்தேத। ஸ்ரவந்தி ேயாஷிதாம் கர்பாஸ்। ௭௮।௰௧௮
தஸ்ய தாராம்ஸுதாபிதா:। ஸஹஸா ைதத்யபத்நீநாம்। ௭௮।௰௧௯

யாஸு பும்ஸாம் ஸமுத்பவ:। நிஸ்ேதஜேஸா ைதத்யபடா। ௭௮।௰௧௯
பவந்தி ச மஹீபேத। தத் த்ருஷ்ட்வா ஸஹஸாயாந்தம்। ௭௮।௰௧௯
ஆதித்யஸதேதஜஸம்। ஜ்வாலாமாலாஸுது:ப்ேரŠயம்। ௭௮।௰௨
விஷ்ணுசக்ரம் ஸுதர்ஸநம்। ஹாஹாக்ருதம் அபூத் ஸர்வம்। ௭௮।௰௨
பாதாலம் அரிஸூதந। ேஜபுர் ேய முநயஸ் தத்ர। ௭௮।௰௨
ஸார்கபாத்ரா மேஹாரகா:। பபூவு: ப்ரணதாஸ் சாந்ேய। ௭௮।௰௨௧
ஸித்தகந்தர்வசாரணா:। ைவக்லவ்யம் சாகதா: ஸர்வா:। ௭௮।௰௨௧
ஸ்த்ரிய: பரபுரம்ஜய। தத் த்ருஷ்ட்வா வ்யாகுலீபூதம்। ௭௮।௰௨௧
பாதாலம் அஸுராஸ் தத:। ேய தஸ்து: ெபௗருஷபராஸ்। ௭௮।௰௨௨
ேத ஹதா: ஸதேநமிநா। ப்ராம்யதா ேதந சக்ேரண। ௭௮।௰௨௨
ஸப்தேலாகவிசாரிணா। ஸமஸ்தஜகதாதார । ௭௮।௰௨௩
கரமுக்ேதந ேவகிநா। தந் நிஷூதிதைதத்ெயௗகம்। ௭௮।௰௨௩
ைதத்யஸ்த்ரீகர்பஹாநிதம்। ஸ்ருத்வா சக்ரம் மஹாசக்ேரா। ௭௮।௰௨௪
நிஸ்சக்ராம க்ருஹாத் பலி:। ஆ: கிம் ஏதத் இதீத்ய் உக்த்வா। ௭௮।௰௨௪
ஸ து மத்யமேஹாத்தத:। விமலம் கட்கம் ஆதாய। ௭௮।௰௨௫
ஸதசந்த்ரம் ச பாநுமத்। நிர்யாந்தம் அத ேவேகந। ௭௮।௰௨௫
தம் உதாரபராக்ரமம்। வித்யாவலீ நாம ஸுபா। ௭௮।௰௨௬
ததார தயிதம் பதிம்। உவாச ச பரிஷ்வஜ்ய। ௭௮।௰௨௬
க்ேராததாம்ேரக்ஷணம் பலிம்। கல்யாணீகுணேதாஷஜ்ஞா। ௭௮।௰௨௭
ப்ரணயாந் ம்ருதுபாஷிண।ீ ைதத்யராஜ ந ேகாபஸ்ய। ௭௮।௰௨௭
வஸம் ஆகந்தும் அர்ஹஸி। விம்ருஸ்ய தஜ்ஜ்ஞ: ஸாமாதீந்।
௭௮।௰௨௮
ப்ரயுஞ்ஜதீ பலாபலம்। கிம் ஏதத் கஸ்ய வா குத்ர। ௭௮।௰௨௮

ிம்நிமித்தம் இஹாகதம்। சக்ரம் இத்தம் விசார்ய த்வம்। ௭௮।௰௨௯
க்ேராதம் யாஹி ப்ரஸாம்ய வா। ஏதத் கில ஜகத்தாதுஸ்। ௭௮।௰௨௯
சக்ரம் விஷ்ேணா: ஸுதர்ஸநம்। ப்ரதிஷண்மாஸம் அப்ேயதி। ௭௮।௰௩
ைதத்யகர்பவிநாஸநம்। புங்கர்பாந் நிகிலாந் ஏதத்। ௭௮।௰௩
தாநவாநாம் மஹாஸுர। விநாஸயத்ய் அநந்தராம்। ௭௮।௰௩௧
ஸர்வதுஷ்டநிபர்ஹணம்। கேராதி து:கம் அதுலம்। ௭௮।௰௩௧
காதநாத் ப்ரதிபக்ஷஜம்। புருஷாணாம் ந ஸர்வத்ர। ௭௮।௰௩௨
ஸம்ஸ்திதா ஜகத: பேத:। மயி த்வயி ததாந்யத்ர। ௭௮।௰௩௨
யதா விஷ்ணுர் வ்யவஸ்தித:। தஸ்ையதச் சக்ரம் ஆயாந்தம்। ௭௮।௰௩௩
புருஷ: ேகா ந பூஜேயத்। யஸ்யாதிேக்ஷபஜா ராஜம்ஸ்। ௭௮।௰௩௩
தவ த்ைரேலாக்யவிச்யுதி:। தஸ்ய சக்ரம் ஜகந்மூர்ேத:। ௭௮।௰௩௪
ஸமுைபஷி ருஷா கதம்। ஸத்ருேஸ புருேஷ க்ேராதம்। ௭௮।௰௩௪
நர: குர்வதீ ைதத்யப। ந து ஸர்ேவஸ்வேர விஷ்ெணௗ। ௭௮।௰௩௫
யத்ர ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்। தத் ப்ரஸதீ மஹாபாக। ௭௮।௰௩௫
ஸமுைபஹி ஜகத்பதிம்। ஸரண்யம் ஸரணம் விஷ்ணும்। ௭௮।௰௩௬
யம் ப்ரணம்ய ந ஸததி ீ । யஸ்மிந் ப்ரஸந்ேந த்ைரேலாக்யம்।
௭௮।௰௩௬
த்வத்த: ப்ராப்த: ஸசீபதி:। ப்ரஷ்டஸ் ச யததிேக்ஷபாத்। ௭௮।௰௩௭
தம் த்வம் ஸரணம் ஆவ்ரஜ। யத்ர ஸர்ேவஸ்வேர ஸர்வம்। ௭௮।௰௩௭
ஸர்வபூேத ஜகத் ஸ்திதம்। தஸ்ய சக்ரம் உைபஹி த்வம்। ௭௮।௰௩௮
விநயாத் அஸுராதிப। ஸர்வகாரணபூதஸ்ய। ௭௮।௰௩௮
ேதவேதவஸ்ய சக்ரிண:। கஸ் சக்ரம் அதிவர்ேதத। ௭௮।௰௩௯

மர்த்யதர்மா மஹாஸுர। சக்ரம் அத்ர ஜகத்தாது:। ௭௮।௰௩௯
கேராதி ஸ்திதிபாலநம்। விபக்ஷாஸுரஸம்பூதி । ௭௮।௰௪
கர்பவிஸ்ரம்ஸநாத் ப்ரேபா। ப்ரஸாத்ய சக்ரநாமாநம்। ௭௮।௰௪
ேகாவிந்தம் ஜகேதா குரும்। ஸ்ேரயேஸ ஸர்வதர்மஜ்ஞ। ௭௮।௰௪௧
ஸரணம் வ்ரஜ ேகஸவம்। ஸம்ஸ்மரஸ்வ ச ைதத்ேயந்த்ர। ௭௮।௰௪௧
ப்ரஹ்ராதம் ஸ்வபிதாமஹம்। ப்ரஷ்டராஜ்ேயந பவதா। ௭௮।௰௪௨
ஸ்மர்தவ்ேயா அஹம் இதி ப்ரேபா। ஸ வ்யாஜஹார பகவாம்ஸ்।
௭௮।௰௪௨
தவாநுக்ரஹகாம்யயா। ஸம்ஸ்மர்யதாம் மஹாபாக। ௭௮।௰௪௩
ஸர்வதர்மப்ருதாம் வர:। விஷ்ணுபக்ேதா மஹாபாஹு:। ௭௮।௰௪௩
ஸ ேத ஸ்ேரேயா அபிதாஸ்யதி। ஏதத் வசநம் ஆகர்ண்ய। ௭௮।௰௪௩
ததா ைவேராசநிர் பலி:। யெயௗ ததார்கம் ஆதாய। ௭௮।௰௪௪
விஷ்ேணாஸ் சக்ரஸ்ய பூஜக:। ஸ ததர்ஸ ஸமாயாந்தம்। ௭௮।௰௪௪
அநந்தகரஸங்கிநம்। சக்ரம் அக்ஷயசக்ரஸ்ய। ௭௮।௰௪௫
விஸ்வஸ்ய பரிபாலகம்। ஸஸ்மார ச பலி: ஸர்வம்। ௭௮।௰௪௫
ப்ரஹ்ராதவசநம் ந்ருப। ஜகாத யச் ச ேகாவிந்த:। ௭௮।௰௪௬
ப்ரஸாதஸுமுக: ப்ரபு:। பக்திநம்ரஸ் தேதா பூத்வா। ௭௮।௰௪௬
பூதபவ்யபவத்ப்ரேபா:। துஷ்டாவ வாஸுேதவஸ்ய। ௭௮।௰௪௭
சக்ரம் அவ்யக்தமூர்திந:। ஜ்வாலாமாலாகராலாந்தம்। ௭௮।௰௪௭
உத்யதிந்துஸமப்ரபம்। மத்யாஹ்நார்கஸமாபாஸம்। ௭௮।௰௪௮
ேதஜஸ: பிண்டஸம்ஸ்திதம்। தம் த்ருஷ்ட்வா ேதஜஸா ராஸிம்।
௭௮।௰௪௮
உபஸம்கம்ய சா விபும்। உவாச ைதத்யஸார்தூல:। ௭௮।௰௪௯

ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலி:। அநந்தஸ்யாப்ரேமயஸ்ய। ௭௮।௰௪௯
விஸ்வமூர்ேதர் மஹாத்மந:। நமாமி சக்ரிணஸ் சக்ரம்। ௭௮।௰௫
கரஸங்கி ஸுதர்ஸநம்। ஸஹஸ்ரம் இவ ஸூர்யாணாம்। ௭௮।௰௫
ஸம்காதம் வித்யுதாம் இவ। காலாக்நிம் இவ யச் சக்ரம்। ௭௮।௰௫௧
தத் விஷ்ேணா: ப்ரணமாம்ய் அஹம்। துஷ்டராஹுகலச்ேசத ।
௭௮।௰௫௧
ேஸாணிதாருணதாரகம்। தந் நமாமி ஹேரஸ் சக்ரம்। ௭௮।௰௫௨
ஸதேநமி ஸுதர்ஸநம்। யஸ்யாரேகஷு ஸக்ராத்யா। ௭௮।௰௫௨
ேலாகபாலா வ்யவஸ்திதா:। ததந்தர் வஸேவா ருத்ராஸ்। ௭௮।௰௫௩
தைதவ மருதாம் கணா:। தாராயாம் த்வாதஸாதித்யா:। ௭௮।௰௫௩
ஸமஸ்தாஸ் ச ஹுதாஸநா:। தாராஜாேல அப்தய: ஸர்ேவ। ௭௮।௰௫௪
நாபிமத்ேய ப்ரஜாபதி:। ஸமஸ்தேநமிஷ்வ் அகிலா। ௭௮।௰௫௪
யஸ்ய வித்யா: ப்ரதிஷ்டிதா:। யஸ்ய ரூபம் அநிர்ேதஸ்யம்। ௭௮।௰௫௫
அபி ேயாகிபிர் உத்தைம:। யத் ப்ரமத் ஸுரஸங்காநாம்। ௭௮।௰௫௫
ேதஜஸ: பரிப்ரும்ஹணம்। ைதத்ெயௗஜஸாம் ச நாஸாய। ௭௮।௰௫௬
தந் நமாமி ஸுதர்ஸநம்। ப்ரமந் மதமஹாேவக । ௭௮।௰௫௬
விப்ராந்தாகிலேகசரம்। தந் நமாமி ஹேரஸ் சக்ரம்। ௰௭௮।௧௨௯
அநந்தாரம் ஸுதர்ஸநம்। நக்ஷத்ரவத்வஹ்நிகண । ௰௭௮।௧௨௯
வ்யாப்தம் க்ருத்ஸ்நம் நபஸ்தலம்। தந் நமாமி ஹேரஸ் சக்ரம்।
௰௭௮।௧௩௰
கரஸங்கி ஸுதர்ஸநம்। ஸ்வபாவேதஜஸா யுக்தம்। ௰௭௮।௧௩௰
யத் அர்காக்நிமயம் மஹத்। விேஸஷேதா ஹேரர் கத்வா। ௭௮।௰௫௭

ஸர்வேதவமயம் கரம்। துர்வ்ருத்தைதத்யமதநம்। ௭௮।௰௫௭
ஜகத: பரிபாலகம்। தந் நமாமி ஹேரஸ் சக்ரம்। ௭௮।௰௫௮
ைதத்யசக்ரஹரம் பரம்। கேராது ேம ஸதா ஸர்ம। ௭௮।௰௫௮
தர்மதாம் ச ப்ரயாது ேம। ப்ரஸாதஸுமுேக க்ருஷ்ேண। ௭௮।௰௫௯
தஸ்ய சக்ரம் ஸுதர்ஸநம்। ஸ்வபாவேதஜஸா யுக்தம்। ௭௮।௰௫௯
மத்யாஹ்நார்கஸமப்ரபம்। ப்ரஸதீ ஸம்யுேக அரிணாம்। ௰௭௮।௧௩௧
ஸுதர்ஸநஸுதர்ஸநம்। வித்யுஜ்ஜ்வாலாமஹாகக்ஷம்। ௭௮।௰௬
தஹாந்தர் மம யத் தம:। ஜஹி ேநா விஷயக்ராஹி। ௭௮।௰௬
மேநா க்ரஹவிேசஷ்டிதம்। விஸ்ேபாடயாகிலாம் மாயாம்। ௭௮।௰௬௧
குருஷ்வ விமலாம் மதிம்। ஏவம் ஸம்ஸ்தூயமாநம் தத்। ௭௮।௰௬௧
வஹ்நிபிண்ேடாபமம் மஹத்। பபூவ ப்ரகடம் சக்ரம்। ௭௮।௰௬௨
ைதத்யசக்ர்பேதஸ் ததா। ததர்ஸ ஸ மஹாபாஹு:। ௭௮।௰௬௨
ப்ரபாமண்டலதுர்த்ருஸம்। அக்நிஜ்வாலாகதம் தாம்ரம்। ௭௮।௰௬௩
தப்தசக்ரம் இவாபரம்। ப்ரமதஸ் தஸ்ய சக்ரஸ்ய। ௭௮।௰௬௩
நாபிமத்ேய மஹீபேத। த்ைரேலாக்யம் அகிலம் ைதத்ேயா। ௭௮।௰௬௪
த்ருஷ்டவாந் பூர்புவாதிகம்। ேமர்வாதீந் அகிலாஞ் ைஸலாந்। ௭௮।௰௬௪
கங்காத்யா: ஸரிதஸ் ததா। க்ஷீராப்திப்ரமுகாம்ஸ் சாப்தீந்। ௭௮।௰௬௫
த்வபாஞ்ீ ஜம்ப்வாதிஸம்ஜ்ஞிதாந்। ைவமாநிகாந் ஸகந்தர்வாந்।
௭௮।௰௬௫
ஸூர்யாதீம்ஸ் ச ததா க்ரஹாந்। நக்ஷத்ரதாரகாகாஸம்। ௭௮।௰௬௬
ஸக்ராதீம்ஸ் ச திெவௗகஸ:। ருத்ராதித்யாம்ஸ் ச மருதாம்।
௭௮।௰௬௬
ஸாத்யாநாம் ச மஹீபேத। ஸம்நிதாநம் நிரீŠயாெஸௗ। ௭௮।௰௬௭

ைதத்யாநாம் விஸ்மிேதா அபவத்। தத: ப்ரணம்யார்திஹரம் ஸுராணாம்।
௭௮।௰௬௭
அபாரஸாரம் பரமாயுதம் ஹேர:। நேமா நமஸ் ேத அஸ்த்வ் இதி ைதத்யராஜ:।
௭௮।௰௬௮
ப்ேராவாச பூேயா அபி நேமா நமஸ் ேத। யந் ேநா அஸுபம் ேசதஸி
வாயுேவக। ௭௮।௰௬௮
யந் ேநா அஸுபம் வாசி ஹுதாஸேநாத்த। யச் சாஸுபம் காயக்ருதம்
ஹேரஸ் தத்। ௭௮।௰௬௯
வராயுதம் த்வம் ப்ரஸமம் நயாஸு। ப்ரஸதீ ஸத்காரக்ருதம் மமாகம்।
௭௮।௰௬௯
ப்ரயாது ேத நாஸம் அநந்தவர்யீ । ஸதாம் ச ஸந்மார்கவதாம் மநாம்ஸி।
௭௮।௰௭
ஸ்திரீபவந்த்வ் அச்யுதபாதயுக்ேம। ஏவம் ஸ்துேத ததஸ் தஸ்மிந்।
௭௮।௰௭
விஷ்ணுசக்ேர ஸுதர்ஸேந। புஷ்பவ்ருஷ்டிர் பேலர் மூர்த்நி। ௭௯।௰௰௧
நிபபாதாந்தரிக்ஷத:। பரிஹ்ருத்ய ச ைதத்ேயந்த்ரம்। ௭௯।௰௰௧
யெயௗ சக்ரம் யேதச்சயா। ப்ரமத் ஏவ ச ைதத்யாநாம்। ௭௯।௰௰௧
யெயௗ தத்பயம் ஆவஹத்। ததஸ் தத் அத்புதம் த்ருஷ்ட்வா।
௰௭௯।௧௩௨
சக்ரஸ்யாகமநம் ஹேர:। பூர்வவத்ஸ்மரணம் ப்ராப்ய। ௭௯।௰௰௨
ஸஸ்மார ஸ்வபிதாமஹம்। கச்சதா பூர்வம் ஆர்ேயண। ௭௯।௰௰௨
ஸ்மர்தவ்ேயா அஹம் இதீரிதம்। தம் ஸ்மரிஷ்யாமி ைதத்ேயந்த்ரம்।
௭௯।௰௰௩
ஸ ந: ஸ்ேரேயா அபிதாஸ்யதி। இத்ய் ஏதத் அதிஸம்ஸ்ம்ருத்ய।
௭௯।௰௰௩

பலிர் ஆத்மபிதாமஹம்। ஸஸ்மார ைதத்யாதிபதிம்। ௭௯।௰௰௪
ப்ரஹ்ராதம் பகவத்ப்ரியம்। ஸம்ஸ்ம்ருதஸ் ச ஸ பாதாலம்। ௭௯।௰௰௪
ஆஜகாம மஹாமதி:। சக்ேராத்யதகர: ஸாக்ஷாத்। ௭௯।௰௰௫
பகவாந் இவ ேகஸவ:। தம் ஆகதம் அேதாத்தாய। ௭௯।௰௰௫
யதாவத் ஸ மஹாமதி:। அபிவாத்ய பலிர் பக்த்யா। ௭௯।௰௰௬
நிேவத்யார்கம் அபாஷத। தாதாம்ஹ்ரிதர்ஸநாத் அத்ய। ௭௯।௰௰௬
பாவிேதா அஸ்ம்ய் அபகல்மஷ:। திவஸ் ச்யுேதா அப்ய் அஹம் மந்ேய।
௭௯।௰௰௭
ஸக்ராத் ஆத்மாநம் உத்தமம்। த்ைரேலாக்யஹரணாத் உக்ரம்।
௭௯।௰௰௭
யத் து:கம் ஹ்ருதேய மம। தச் சாந்தம் பாதஸம்பர்கம்। ௭௯।௰௰௮
உேபத்ய பவேதா மம। இதி ஸம்ஸ்தூய தத்த்வா ச। ௭௯।௰௰௮
வராஸநம் உதாரதீ:। பர்யுபாஸத ராேஜந்த்ேரா। ௭௯।௰௰௯
ைதத்யாநாம் ஸ்வபிதாமஹம்। தம் உபாஸநம்ீ அநக:। ௭௯।௰௰௯
ப்ரஹ்ராேதா ைதத்யபுங்கவ:। ப்ரத்யுவாச மஹாத்மாநம்। ௭௯।௰௧
பலிம் ைவேராசநிம் ந்ருப। பேல ப்ரூஹி யதர்தம் ேத। ௭௯।௰௧
ஸ்ம்ருேதா அஹம் அரிஸூதந। தேவாபகாரேண வித்தி। ௭௯।௰௧௧
தர்ேம மாம் ஸதேதாத்யதம்। தாேதநாஹம் புரா ஜ்ஞப்ேதா। ௭௯।௰௧௧
ப்ரஷ்டராஜ்ேயந ேத பேல। ஸம்ஸ்மர்தவ்ேயா அஸ்ம்ய் அஸம்திக்தம்।
௭௯।௰௧௨
ஸ்ேரேயா வŠயாம்ய் அஹம் ததா। ேஸா அஹம் ராஜ்யபரிப்ரஷ்ேடா।
௭௯।௰௧௨
விஷயாஸக்திஹ்ருஷித:। இந்த்ரிையர் அவஸஸ் தாத। ௭௯।௰௧௩

யத் கார்யம் தத் ப்ரஸாதி மாம்। யதி மத் வசநம் தாத। ௭௯।௰௧௩
ஸ்ரத்ததாஸி ஹிதம் பேல। தம் ேதவேதவம் அநகம்। ௭௯।௰௧௪
ப்ரயாஹி ஸரணம் ஹரிம்। ஸப்தாதிஷ்வ் அநுரக்தாநி। ௭௯।௰௧௪
தவாக்ஷாண்ய் அஸுராதிப। ஸப்தாதயஸ் ச ேகாவிந்ேத। ௭௯।௰௧௫
ஸந்த்ய் ஏவ வ்யவஹாரத:। கீதைகர் கீயதாம் விஷ்ணுர்। ௭௯।௰௧௫
மேநாஹாரிபிர் ஆத்மந:। அந்யாலம்பநதஸ் சித்தம்। ௭௯।௰௧௬
ஆக்ருஷ்யாதத்ஸ்வ ேகஸேவ। கந்தாந் உதாராந் பக்ஷாம்ஸ் ச।
௭௯।௰௧௬
ஸ்ரேஜா வாஸாம்ஸி சாஸுர। ப்ரயச்ச ேதவேதவாய। ௭௯।௰௧௭
தச்ேசஷாண்ய் உபயுஞ்ஜ ச। யத்ர யத்ர ச ேத ப்ரீதிர்। ௭௯।௰௧௭
விஷேய திதிேஜஸ்வர। தத் தம் அச்யுதம் உத்திஸ்ய। ௭௯।௰௧௮
விப்ேரப்ய: ப்ரதிபாதய। ஸர்வபூேதஷு ேகாவிந்ேதா। ௭௯।௰௧௮
பஹுரூேபா வ்யவஸ்தித:। இதி மத்வா மஹாபாேஹா। ௭௯।௰௧௯
ஸர்வபூதஹிேதா பவ। ஆத்மாநம் அச்யுதம் வித்தி। ௭௯।௰௧௯
ஸத்ரும் ச ரிபும் ஆத்மந:। இதிஜ்ஞாநவத: ேகாபஸ்। ௭௯।௰௨
தவ குத்ர பவிஷ்யதி। ஸப்தாதேயா ேய விஷயா। ௭௯।௰௨
விஷயீ யஸ் ச புருஷ:। தத் அேஸஷம் விஜாநீஹி। ௭௯।௰௨௧
ஸ்வரூபம் பரமாத்மந:। பரமாத்மா ச பகவாந்। ௭௯।௰௨௧
விஷ்வக்ேஸேநா ஜநார்தந:। தத்பக்திமாந் பாகவேதா। ௭௯।௰௨௨
நால்பபுண்ேயா ஹி ஜாயேத। பகவச்சாஸநாலம்ப।ீ ௭௯।௰௨௨
பகவச்சாஸநப்ரிய:। பகவத்பக்திம் ஆஸ்தாய। ௭௯।௰௨௩
வத்ஸ பாகவேதா பவ। பகவாந் பூதக்ருத் பவ்ேயா। ௭௯।௰௨௩

பூதாநாம் ப்ரபேவா ஹி ய:। பாேவந தம் பஜஸ்ேவஸம்। ௭௯।௰௨௪
பவபங்ககரம் ஹரிம்। பஜஸ்வ பாேவந விபும்। ௭௯।௰௨௪
பகவந்தம் மேஹஸ்வரம்। தேதா பாகவேதா பூத்வா। ௭௯।௰௨௫
பவபந்தாத் விேமாŠயேஸ। ஸர்வபூேத மநஸ் தஸ்மிந்। ௭௯।௰௨௫
ஸமாதாய மஹாமேத। ப்ராப்ஸ்யேஸ பரமாஹ்லாத । ௭௯।௰௨௬
காரிணம்ீ பரமாம் கதிம்। யத்ராநந்தபரம் ஜ்ஞாநம்। ௭௯।௰௨௬
ஸர்வது:கவிவர்ஜிதம்। தத்ர சித்தம் ஸமாேவஷ்டும்। ௰௭௯।௧௩௩
ந ஸக்ேநாதி பவாந் யதி। ததப்யாஸபரஸ் தஸ்மிந்। ௭௯।௰௨௭
குரு ேயாகம் திவாநிஸம்। தத்ராப்ய் அஸாமர்த்யவத:। ௭௯।௰௨௭
க்ரியாேயாேகா மஹாத்மநா। ப்ரஹ்மணா ய: ஸமாக்யாதஸ்।
௭௯।௰௨௮
தந்மநா: ஸததம் பவ। கேராஷி யாநி கர்மாணி। ௭௯।௰௨௮
தாநி ேதேவ ஜகத்பெதௗ। ஸமர்பயஸ்வ பத்ரம் ேத। ௭௯।௰௨௯
தத: கர்ம ப்ரஹாஸ்யஸி। க்ஷணகர்மா ீ மஹாபாேஹா। ௭௯।௰௨௯
ஸுபாஸுபவிவர்ஜித:। லயம் அப்ேயதி ேகாவிந்ேத। ௭௯।௰௩
தத் ப்ரஹ்ம பரமம் மஹத்। ேபாக்தும் இச்சஸி ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௰௩
கர்மணாம் அத ேசத் பலம்। ததஸ் தம் அர்சேயேஸஸம்। ௭௯।௰௩௧
தத: கர்மபேலாதய:। ேயா அர்தம் இச்சதி ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௰௩௧
ஸ ஸமாராத்ய ேகஸவம்। நி:ஸம்ஸயம் அவாப்ேநாதி। ௭௯।௰௩௨
துந்துமாேரா யதா ந்ருப:। அத்ரிேகஹஸமுத்பூதம்। ௭௯।௰௩௨
தத்தாத்ேரயஸ்வரூபிணம்। ராஜ்யம் ஆராத்ய ேகாவிந்தம்। ௭௯।௰௩௩
கார்தவர்யஸ்ீ ததாப்தவாந்। தர்மம் க்ருஷ்ணப்ரஸாேதந। ௭௯।௰௩௩
முத்கேலா ஜாஜலி: குணி:। ப்ராபுர் அந்ேய ததா காமாந்। ௭௯।௰௩௪

நேரந்த்ரா நஹுஷாதய:। ஜநக: ஸுத்வேஜா நாம। ௭௯।௰௩௪
ஜநக: ஸமிதித்வஜ:। தர்மத்வஜஸ் ததா முக்திம்। ௭௯।௰௩௫
ேகஸவாராதநாத் கத:। ததாந்ேய முநேயா ைதத்ய। ௭௯।௰௩௫
ராஜாநஸ் ச ஸஹஸ்ரஸ:। ப்ராபுர் முக்திம் மஹாபாகா:। ௭௯।௰௩௬
க்ருத்வா பக்திம் ஜநார்தேந। யதா ஹி ஜ்வலிேதா வஹ்நிஸ்।
௭௯।௰௩௬
தேமாஹாநிம் ததர்திநாம்। ஸதஹாநிம் ீ ததாந்ேயஷாம்। ௭௯।௰௩௭
ஸ்ேவதம் ஸ்ேவதாபிலாஷிணாம்। கேராதி க்ஷுதிதாநாம் ச। ௭௯।௰௩௭
ேபாஜ்யபாகம் தேதாத்கடம்। தைதவ காமாந் பூேதஸ:। ௭௯।௰௩௮
ஸ ததாதி யேதப்ஸிதாந்। தத் ஏதத் அகிலம் ஜ்ஞாத்வா। ௭௯।௰௩௮
யத் தேவஷ்டம் ஸ்ருணுஷ்வ தத்। கல்பத்ருமாத் இவ ஹேரர்।
௭௯।௰௩௯
யத் ேத மநஸி வர்தேத। ஏதத் ப்ரஹ்ராதவசநம்। ௭௯।௰௩௯
நிஸாம்ய திதிேஜஸ்வர:। ப்ரத்யுவாச மஹாபாகம்। ௭௯।௰௪
ப்ரணிபத்ய பிதாமஹம்। ஸம்ப்ராப்தஸ்யாம்ருதஸ்ேயவ। ௭௯।௰௪
தவ வாக்யஸ்ய நாஸ்தி ேம। த்ருப்திர் ஏதத் அஹம் தாத। ௭௯।௰௪௧
ஸ்ேராதும் இச்சாமி விஸ்தராத்। அக்ஷீணகர்மா புருேஷா। ௭௯।௰௪௧
மரேண ஸமுபஸ்திேத। கீத்ருஸம் ேலாகம் ஆயாதி। ௭௯।௰௪௨
ய: ஸம்ஸ்மரதி ேகஸவம்। யதா ச வாஸுேதவஸ்ய। ௭௯।௰௪௨
ஸ்மரணம் தாத மாநைவ:। முமூர்ஷுபி: ப்ரகர்தவ்யம்। ௭௯।௰௪௩
தந் மமாசŠவ விஸ்தராத்। கிம் ஜப்யம் கீத்ருஸம் ரூபம்। ௭௯।௰௪௩
ஸ்மர்தவ்யம் ச ஹேரஸ் ததா। கதம் த்ேயயம் ச வித்வத்பிஸ்।
௭௯।௰௪௪

தத் ஆசŠவ யதாததம்। ஸாது வத்ஸ த்வயா ப்ரஸ்ந:। ௭௯।௰௪௪
ஸுகுஹ்ேயா அயம் உதாஹ்ருத:। தபஸாம் தாத ஸர்ேவஷாம்।
௭௯।௰௪௫
தேபா நாநஸநாத் பரம்। கத்யேத ச மஹாபாேஹா। ௭௯।௰௪௫
ஸம்வாேதா அயம் புராதந:। பகீரதஸ்ய ராஜர்ேஷர்। ௭௯।௰௪௬
ப்ரஹ்மணஸ் ச ப்ரஜாபேத:। அதீத்யாமரேலாகம் ச। ௭௯।௰௪௬
கவாம் ேலாகம் ச மாநத। க்ருஷிேலாகம் ச ேயா அகச்சத்। ௭௯।௰௪௭
பகீரத இதி ஸ்ருத:। தம் த்ருஷ்ட்வா ஸ வச: ப்ராஹ। ௭௯।௰௪௭
ப்ரஹ்மா ேலாகபிதாமஹ:। கதம் பகீரதாகாஸ் த்வம்। ௭௯।௰௪௮
இமம் ேதஸம் துராஸதம்। ந ஹி ேதவா ந கந்தர்வா। ௭௯।௰௪௮
ந மநுஷ்யா பகீரத। ஆயாந்த்ய் அதப்ததபஸ:। ௭௯।௰௪௯
கதம் ைவ த்வம் இஹாகத:। நி:ஸங்கம் அந்நம் அததம் ப்ராஹ்மேணப்ய:।
௭௯।௰௪௯
ஸதம் ஸஹஸ்ராணி ஸைதவ தாயம்। ப்ராஹ்மணம் வ்ரதம் நித்யம்
ஆஸ்தாய வித்வந்। ௭௯।௰௫
ந த்வ் ஏவாஹம் தஸ்ய பலாத் இஹாகாம்। தைஸகராத்ராந் தஸ
பஞ்சராத்ராந்। ௭௯।௰௫
ஏகாதைஸகாதஸகாம்ஸ் தைதவ। ஜ்ேயாதிஷ்ேடாமாநாம் ச ஸதம் யத்
இஷ்டம்। ௭௯।௰௫௧
பேலந ேதநாபி ந சாகேதா அஹம்। யச் சாவஸம் ஜாஹ்நவதீீரநித்ய:।
௭௯।௰௫௧
ஸதம் ஸமாஸ் தப்யமாநஸ் தேபா அஹம்। ப்ரதாய
தத்ராஸ்வதரீஸஹஸ்ரம்। ௭௯।௰௫௨

பேலந தஸ்யாபி ந சாகேதா அஹம்। தஸ ேதநுஸஹஸ்ராணி।
௭௯।௰௫௨
மணிரத்நவிபூஷிதா:। தஸார்புதாநி சாஸ்வாநாம்। ௭௯।௰௫௩
அயுதாநி ச விம்ஸதி:। புஷ்கேரஷு த்விஜாதிப்ய:। ௭௯।௰௫௩
ப்ராதாம் காஸ் ச ஸஹஸ்ரஸ:। ஸுவர்ணசந்த்ேராத்தமதாரிணநாம் ீ ।
௭௯।௰௫௩
கந்ேயாத்தமாநாம் அததம் ஸ்ரக்விணநாம் ீ । ஷஷ்டிம் ஸஹஸ்ராணி
விபூஷிதாநாம்। ௭௯।௰௫௪
ஜாம்பூநைதர் ஆபரைணர் ந ேதந। தஸார்புதாந்ய் அததம் ேகாஸேவ யாஸ்
த்வ்। ௭௯।௰௫௪
ஏைககேஸா தஸ கா ேலாகநாத। ஸமாநவத்ஸா: பயஸா ஸமந்விதா:।
௭௯।௰௫௫
ஸுவர்ணகாம்ஸ்ேயாபதுஹா ந ேதந। அஹந்ய் அஹநி விப்ேரஷு।
௭௯।௰௫௫
ஏைககம் த்ரிம்ஸேதா அததம்। க்ருஷ்டீநாம் க்ஷீரதாத்ரீணாம்।
௭௯।௰௫௬
ேராஹிணநாம் ீ ஸதாநி ச। ேதாக்த்ரீணாம் ைவ கவாம் ைசவ।
௭௯।௰௫௬
ப்ரயுதாநி தைஸவ து। ப்ராதாம் தஸகுணம் ப்ரஹ்மந்। ௭௯।௰௫௭
ந ச ேதநாஹம் ஆகத:। ேகாடீஸ் ச காஞ்சநஸ்யாஷ்ெடௗ। ௭௯।௰௫௭
ப்ராதாம் ப்ரஹ்மந் தஸ த்வ் அஹம்। ஏைககஸ்மிந் க்ரெதௗ ேதந।
௭௯।௰௫௮
பேலநாஹம் ந சாகத:। வாஜிநாம் ஸ்யாமகர்ணாநாம்। ௭௯।௰௫௮
ஹரிதாநாம் பிதாமஹ। ப்ராதாம் ேஹமஸ்ரஜாம் ப்ரஹ்மந்।
௭௯।௰௫௯

ேகாடீர் தஸ ச ஸப்த ச। ஈஷாதந்தாந் மஹாகாயாந்। ௭௯।௰௫௯
காஞ்சநஸ்ரக்விபூஷிதாந்। பத்நீவத: ஸஹஸ்ராணி। ௭௯।௰௬
ப்ராயச்சம் தஸ ஸப்த ச। அலம்க்ருதாநாம் ேதேவஸ। ௭௯।௰௬
திவ்ைய: கநகபூஷைண:। ரதாநாம் காஞ்சநாங்காநாம்। ௭௯।௰௬௧
ஸஹஸ்ராண்ய் அததம் தஸ। ஸப்த சாந்யாநி யுக்தாநாம்। ௭௯।௰௬௧
வாஜிபி: ஸமலம்க்ருைத:। தக்ஷிணாவயவா: ேகசித்। ௭௯।௰௬௧
ேதைவர் ேய ஸம்ப்ரகீர்திதா:। வாஜேபேயஷு தஸஸு। ௭௯।௰௬௨
ப்ராதாம் ேதநாபி நாகத:। ஸக்ரதுல்யப்ரபாவாநாம்। ௭௯।௰௬௨
ஈஜ்யயா விக்ரேமண ச। ஸஹஸ்ரம் நிஷ்ககண்டாநாம்। ௭௯।௰௬௩
ப்ரததந் தக்ஷிணாம் அஹம்। விஜித்ய ந்ருபதீந் ஸர்வாந்। ௭௯।௰௬௩
மைகர் இஷ்ட்வா பிதாமஹ। அஷ்டாப்ேயா ராஜஸூேயப்ேயா।
௭௯।௰௬௪
ந ச ேதநாஹம் ஆகத:। ஸ்ேராதஸ் ச யாவத் கங்காயாம்। ௭௯।௰௬௪
சிந்நம் ஆஸஜ்ீ ஜகத்பேத। தக்ஷிணாபி: ப்ரவ்ருத்தாபிர்। ௭௯।௰௬௫
மம நாகம் ச தத்க்ருேத। வாஜிநாம் ச ஸஹஸ்ேர த்ேவ। ௭௯।௰௬௫
ஸுவர்ணமணிபூஷிேத। வாரணாநாம் ஸதம் சாஹம்। ௭௯।௰௬௬
ஏைககஸ்ய த்ரிதாததம்। வரம் க்ராமஸதம் சாஹம்। ௭௯।௰௬௬
ஏைககஸ்ய த்ரிதாததம்। தபஸ்வ ீநியதாஹார:। ௭௯।௰௬௬
ஸமம் ஆஸ்தாய வாக்யத:। தீர்ககாலம் ஹிமவதி। ௭௯।௰௬௭
கங்காயாஸ் ச துருத்ஸஹாம்। மூர்த்நா தாராம் மஹாேதவ:।
௭௯।௰௬௭
ஸிரஸா யாம் அதாரயத்। ந ேதநாப்ய் அஹம் ஆகச்சம்। ௭௯।௰௬௮

பேலேநஹ பிதாமஹ। ஸம்யாேக்ஷைபர் அயஜம் ேதவேதவ।
௭௯।௰௬௮
ததா க்ரதூநாம் அயுைதஸ் சாபி யத்த:। த்ரேயாதஸத்வாதஸாைஹஸ் ச
ேதவ। ௭௯।௰௬௯
ஸபுண்டரீைகர் ந ச ேதஷாம் பேலந। அஷ்ெடௗ ஸஹஸ்ராணி ககுத்மிநாம்
அஹம்। ௭௯।௰௬௯
ஸுக்லர்ஷபாணாம் அதம் ப்ராஹ்மேணப்ய:। பத்நீஸ் ைசஷாம் அததம்
நிஷ்ககண்டீஸ்। ௭௯।௰௭
ேதஷாம் பேலேநஹ ந சாகேதா அஸ்மி। ஹிரண்யரத்நரசிதாந்।
௭௯।௰௭
அததம் ரத்நபர்வதாந்। தநதாந்யஸஹஸ்ராம்ஸ் ச। ௭௯।௰௭௧
க்ராமாஞ் ஸதஸஹஸ்ரஸ:। ஸதம் ஸதாநாம் க்ருஷ்டீநாம்। ௭௯।௰௭௧
அததம் சாப்ய் அதந்த்ரித:। இஷ்ட்வாேநைகர் மஹாயஜ்ைஞர்।
௭௯।௰௭௨
ப்ராஹ்மேணப்ேயா தேநந ச। ஏகாதஸாைஹர் அயஜம் ஸுதக்ஷிைணர்।
௭௯।௰௭௨
த்விர் த்வாதஸாைஹர் அஸ்வேமைதஸ் ச ேதவ। ப்ருஹத்பிர்
த்வாதஸாைஹஸ் ச। ௭௯।௰௭௩
அஸ்வேமைத: பிதாமஹ। அர்காயைண: ேஷாடஸபிஸ் ச ப்ரஹ்மம்ஸ்।
௰௭௯।௧௩௫
ேதஷாம் பேலேநஹ ந சாகேதா அஸ்மி। நிஷ்க்ராமகம் சாப்ய் அததம்
ேயாஜநாநாம்। ௭௯।௰௭௩
த்விர் விஸ்தீர்ணம் காஞ்சநபாதபாநாம்। வநம் சூதாநாம் ரத்நவிபூஷிதாநாம்।
௭௯।௰௭௪

ந ைசவ ேதஷாம் ஆகேதா அஹம் பேலந। துராயணம் து வ்ரதம்
அப்ரத்ருஷ்யம்। ௭௯।௰௭௪
அக்ேராதேநா அகரவம் த்ரிம்ஸேதா அப்தாந்। ஸதம் கவாம் அஷ்ட ஸதாநி
சாஹம்। ௭௯।௰௭௫
திேந திேந ப்ராததம் ப்ராஹ்மேணப்ய:। பயஸ்விநீநாம் அத ேராஹிணநாம் ீ ।
௭௯।௰௭௫
தைதவ சாப்ய் அநடுஹாம் ேலாகநாத। ப்ராதாம் நித்யம் ப்ராஹ்மேணப்ய:
ஸுேரஸ। ௭௯।௰௭௬
ேநஹாகதஸ் ேதந பேலந சாஹம்। த்ரிம்ஸதம் விதிவத் வஹ்நீந்।
௭௯।௰௭௬
அயஜம் யச் ச நித்யஸ:। அஷ்டாபி: ஸர்வேமைதஸ் ச। ௭௯।௰௭௭
ந்ருேமைதர் த்விகுைணஸ் ததா। தஸபிர் விஸ்வஜித்பிஸ் ச।
௭௯।௰௭௭
ஸ்ேதாைபர் அஷ்டாதேஸாத்தைர:। ந ைசவ ேதஷாம் ேதேவஸ।
௭௯।௰௭௮
பேலநாஹம் இஹாகமம்। ஸரவ்யாம் பாஹுதாயாம் ச। ௭௯।௰௭௮
கயாயாம் அத ைநமிேஷ। கவாம் ஸதாநாம் அயுதம்। ௭௯।௰௭௯
அததம் ந ச ேதந ைவ। உத்க்ராந்திகாேல ேகாவிந்தம்। ௭௯।௰௭௯
ஸ்மரந்ந் அநஸநஸ்தித:। த்யக்தவாந் அஸ்மி யத் ேதஹம்। ௭௯।௰௮
ேதேநத்ருக் ப்ராப்தவாந் பலம்। ஏவம் ஏதத் இதீத்ய் ஆஹ। ௭௯।௰௮
ப்ரஹ்மா ேலாகபிதாமஹ:। பகீரதம் மஹீபாலம்। ௭௯।௰௮௧
புண்யேலாகநிவாஸிநம்। தத் ஏதத் உக்தம் தபஸாம்। ௭௯।௰௮௧
ஸமஸ்தாநாம் மஹாமேத। குைணர் அநஸநம் ப்ரஹ்மா। ௭௯।௰௮௨
ப்ரதாநதரம் அப்ரவத்ீ। த்யஜத்ய் அநஸநஸ்ேதா ஹி। ௭௯।௰௮௨

ப்ராணாந் ய: ஸம்ஸ்மரந் ஹரிம்। ஸ யாதி விஷ்ணுஸாேலாக்யம்।
௭௯।௰௮௩
யாவத் இந்த்ராஸ் சதுர்தஸ। அதீதாநாகதாநீஹ। ௭௯।௰௮௩
குலாநி புருஷர்ஷப। புநாத்ய் அநஸநம் குர்வந்। ௭௯।௰௮௪
ஸப்த ஸப்த ச ஸப்த ச। ஸ்ேலாகாஸ் சாத்ர மஹாபாேஹா।
௭௯।௰௮௪
ஸ்ரூயந்ேத யாந் பகீரத:। ஜகாத ப்ரஹ்மேணா ேலாகம்। ௭௯।௰௮௫
உேபத: ப்ருதிவபதி ீ :। ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மமயம் விஷ்ேணார்। ௭௯।௰௮௫
ய: பதம் பரமாத்மந:। ஸம்ஸ்மரம்ஸ் த்யஜதி ப்ராணாந்। ௭௯।௰௮௬
ஸ விஷ்ணும் ப்ரவிஸத்ய் அஜம்। ய: க்ஷீணகர்மா ேபாேகந।
௭௯।௰௮௬
தபஸா வாபி ஸம்ஸ்மரந்। கேராதி காலம் காேலந। ௭௯।௰௮௭
ந பரிச்ேசத்யேத ஹி ஸ:। அக்ஷீணகர்மா மரேண। ௭௯।௰௮௭
ஸம்ஸ்மரந் ேதவம் அச்யுதம்। யதா த்வம் ஏவ ேதவாநாம்। ௭௯।௰௮௮
ேலாேக ேபாகாந் உபாஸ்நுேத। க்ஷுதிேத அபி குேல கஸ்சிஜ்।
௭௯।௰௮௮
ஜாேயயம் கர்மண: க்ஷேய। மநுஷ்ேயா ேயந ஸர்ேவஸம்। ௭௯।௰௮௯
சிந்தேயயம் ஸதா ஹரிம்। தச்சிந்தயாதுநாேஸஷ । ௭௯।௰௮௯
புண்யபாபவிவர்ஜித:। மரேண தந்மநஸ் தத்ர। ௭௯।௰௯
லயம் ஏத்ய தம் ஆப்நுயாத்। கர்மபூெமௗ ஸமஸ்தாநாம்। ௭௯।௰௯
கர்மணாம் உத்தேமாத்தமம்। யத் அந்தகாேல புருைஷ:। ௭௯।௰௯௧
ஸ்மர்யேத புருேஷாத்தம:। இத்ய் ஏதாந் ஆஹ ராஜர்ஷி:। ௭௯।௰௯௧

ஸ்ேலாகாந் ஆத்ேயா பகீரத:। விஷ்ணுஸம்ஸ்மரணாத் ப்ராப்ய।
௭௯।௰௯௨
ேலாகாந் அநஸேந ம்ருத:। ஏவம் அத்யந்தஸஸ்தாநாம்। ௭௯।௰௯௨
கர்மணாம் அஸுேரஸ்வர। நாந்யத் உத்க்ருஷ்டம் உத்திஷ்டம்।
௭௯।௰௯௩
தஜ்ஜ்ைஞர் அநஸநாத் பரம்। தஸ்யாஹம் லக்ஷணம் வŠேய।
௭௯।௰௯௩
யச் ச ஜப்யம் முமூர்ஷுபி:। யாத்ருக்ரூபஸ் ச பகவாம்ஸ்। ௭௯।௰௯௪
சிந்தநீேயா ஜநார்தந:। ஆஸந்நம் ஆத்மந: காலம்। ௭௯।௰௯௪
ஜ்ஞாத்வா ப்ராஜ்ேஞா மஹாஸுர। நிர்தூதமலேதாஷஸ் ச। ௭௯।௰௯௫
ஸ்நாேதா நியதமாநஸ:। ஸமப்யர்ச்ய ஹ்ருஷீேகஸம்। ௭௯।௰௯௫
புஷ்பதூபாதிபிஸ் தத:। ப்ரணிபாைத: ஸ்தைவ: புண்ையர்। ௭௯।௰௯௬
த்யாநேயாைகஸ் ச பூஜேயத்। தத்த்வா தாநம் ச விப்ேரப்ேயா।
௭௯।௰௯௬
விகலாதிப்ய ஏவ ச। ஸபாப்ரபாப்ராஹ்மெணௗக । ௭௯।௰௯௭
ேதெவௗகாத்யுபேயாகி ச। பந்துபுத்ரகலத்ெரௗக । ௭௯।௰௯௭
ேக்ஷத்ரதாந்யதநாதிஷு। மித்ரவர்ேக ச ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௰௯௮
மமத்வம் விநிவர்தேயத்। மித்ராந் அமித்ராந் மத்யஸ்தாந்। ௭௯।௰௯௮
பராந் ஸ்வாம்ஸ் ச புந: புந:। அப்யர்தேநாபசாேரண। ௭௯।௰௯௯
க்ஷாமேயத் குக்ருதம் ஸ்வகம்। ததஸ் ச ப்ரயத: குர்யாத்। ௭௯।௰௯௯
உத்ஸர்கம் ஸர்வகர்மணாம்। ஸுபாஸுபாநாம் ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௧
வாக்யம் ேசதம் உதாஹேரத்। பரித்யஜாம்ய் அஹம் ேபாகாம்ஸ்।
௭௯।௧

த்யஜாமி ஸுஹ்ருேதா அகிலாந்। ேபாஜநாதி மேயாத்ஸ்ருஷ்டம்।
௭௯।௧௰௧
உத்ஸ்ருஷ்டம் அநுேலபநம்। ஸ்ரக்பூஷணாதிகம் ேகயம்। ௭௯।௧௰௧
தாநம் ஆதாநம் ஏவ ச। ேஹாமாதய: பதார்தா ேய। ௭௯।௧௰௨
யாஸ் ச நித்யக்ரியா மம। ைநமித்திகாஸ் ததா காம்யா। ௭௯।௧௰௨
வர்ணதர்மாஸ் தேதாஜ்ஜிதா:। குணதர்மாதேயா தர்மா। ௭௯।௧௰௩
யாஸ் ச காஸ்சிந் மம க்ரியா:। பத்ப்யாம் கராப்யாம் விஹரந்।
௭௯।௧௰௩
குர்வந் வா கர்ம ந த்வ் அஹம்। கரிஷ்ேய ப்ராணிநாம் படாம் ீ ।
௭௯।௧௰௪
ப்ராணிந: ஸந்து நிர்பயா:। நபஸி ப்ராணிேநா ேய து। ௭௯।௧௰௪
ேய ஜேல ேய ச பூதேல। க்ஷிேதர் அந்தரகா ேய ச। ௭௯।௧௰௫
ேய ச பாஷாணஸம்புேட। ேய தாந்யாதிஷு வஸ்த்ேரஷு। ௭௯।௧௰௫
ஸயேநஷ்வ் ஆஸேநஷு ச। ேத ஸ்வபந்து விபுத்யந்து। ௭௯।௧௰௬
ஸுகம் மத்ேதா பயம் விநா। ந ேம அஸ்தி பாந்தவ: கஸ்சித்।
௭௯।௧௰௬
விஷ்ணும் முக்த்வா ஜகத்குரும்। மித்ரபேக்ஷ ச ேம விஷ்ணுர்।
௭௯।௧௰௭
அதஸ் ேசார்த்வம் ததாக்ரத:। பார்ஸ்வேதா மூர்த்நி ப்ருஷ்ேட ச।
௭௯।௧௰௭
ஹ்ருதேய வாசி சக்ஷுஷி। ஸ்ேராத்ராதிஷு ச ஸர்ேவஷு। ௭௯।௧௰௮
மம விஷ்ணு: ப்ரதிஷ்டித:। இதி ஸர்வம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய। ௭௯।௧௰௮
த்யாத்வா ஸர்வத்ர சாச்யுதம்। வாஸுேதேவத்ய் அவிரதம்। ௭௯।௧௰௯

நாம ேதவஸ்ய கீர்தயந்। தக்ஷிணாக்ேரஷு தர்ேபஷு। ௭௯।௧௰௯
ஸயதீ ப்ராச்சிராஸ் தத:। உதச்சிரா வா ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௧௧
சிந்தயஞ் ஜகத: பதிம்। விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் ஹ்ருஷீேகஸம்। ௭௯।௧௧
ேகஸவம் மதுஸூதநம்। நாராயணம் நரம் க்ருஷ்ணம்। ௭௯।௧௧௧
வாஸுேதவம் ஜநார்தநம்। வாராஹம் யஜ்ஞபுருஷம்। ௭௯।௧௧௧
புண்டரீகாக்ஷம் அச்யுதம்। வாமநம் ஸ்ரீதரம் ஸ்ரீஸம்। ௭௯।௧௧௨
ந்ருஸிம்ஹம் அபராஜிதம்। பத்மநாபம் அஜம் ெஸௗரிம்। ௭௯।௧௧௨
தாேமாதரம் அேதாக்ஷஜம்। ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வரம் ஸுத்தம்। ௭௯।௧௧௩
அநந்தம் ராமம் ஈஸ்வரம்। சக்ரிணம் கதிநம் ஸார்ங்கிம்। ௭௯।௧௧௩
ஸங்கிநம் கருடத்வஜம்। கிரீடெகௗஸ்துபதரம்। ௭௯।௧௧௪
ப்ரணமாம்ய் அஹம் அவ்யயம்। அஹம் அத்ர ஜகந்நாேத। ௭௯।௧௧௪
மயி சாஸ்து ஜநார்தந:। ஆவேயார் அந்தரம் மாஸ்து। ௭௯।௧௧௫
ஸமீரநபேஸார் இவ। அயம் விஷ்ணுர் அயம் ெஸௗரிர்। ௭௯।௧௧௫
அயம் க்ருஷ்ண: புேரா மம। நீேலாத்பலதலஸ்யாம:। ௭௯।௧௧௬
பத்மபத்த்ேராபேமக்ஷண:। ஏஷ பஸ்யது மாம் ஈஸ:। ௭௯।௧௧௬
பஸ்யாம்ய் அஹம் அேதாக்ஷஜம்। யேதா ந வ்யதிரிக்ேதா அஹம்।
௭௯।௧௧௭
யந்மேயா அஹம் யதாஸ்ரய:। இத்தம் ஜபந்ந் ஏகமநா:। ௭௯।௧௧௭
ஸ்மரந் ஸர்ேவஸ்வரம் ஹரிம்। ஆஸநீ : ஸுகது:ேகஷு। ௭௯।௧௧௮
ஸேமா மித்ராஹிேதஷு ச। ஓம் நேமா வாஸுேதவாேயத்ய்।
௭௯।௧௧௮
ஏதத் வா ஸததம் வதந்। யத் ேவாதீரயிதும் நாம। ௭௯।௧௧௯
ஸமர்தஸ் தத் உதீரயந்। த்யாேயத ேதவேதவஸ்ய। ௭௯।௧௧௯

ரூபம் விஷ்ேணார் மேநாரமம்। ப்ரஸாந்தேநத்ரப்ரூவக்த்ரம்। ௭௯।௧௧௯
ஸங்கசக்ரகதாதரம்। ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம் ைசவ। ௭௯।௧௨
சதுர்பாஹும் கிரீடிநம்। பதாம்பரதரம் ீ விஷ்ணும்। ௭௯।௧௨
சாருேகயூரதாரிணம்। சிந்தேயச் ச ததா ரூபம்। ௭௯।௧௨௧
மந: க்ருத்ைவகநிஸ்சயம்। யாத்ருேஸ வா மந: ஸ்ைதர்யம்। ௭௯।௧௨௧
ரூேப பத்நாதி சக்ரிண:। தத் ஏவ சிந்தயந் நாம। ௭௯।௧௨௨
வாஸுேதேவதி கீர்தேயத்। இத்தம் ஜபந் ஸ்மரந் ேவத்தம்। ௭௯।௧௨௨
ஸ்வரூபம் பரமாத்மந:। ஆ ப்ராேணாபரமாத் வரஸ்ீ । ௭௯।௧௨௩
தச்சித்தஸ் தத்பராயண:। நிர்விகல்ேபந மநஸா। ௭௯।௧௨௩
ய: ஸ்மேரத் புருேஷாத்தமம்। ஸர்வபாதகயுக்ேதா அபி। ௭௯।௧௨௪
புருஷ: புருஷர்ஷப। ப்ரயாதி ேதவேதேவேஸ। ௭௯।௧௨௪
லயம் ஈட்யதேம அச்யுேத। யதாக்நிஸ் த்ருணஜாலாநி। ௭௯।௧௨௪
தஹத்ய் அநிலஸம்கத:। ததாநஸநஸம்கல்ப:। ௭௯।௧௨௫
பும்ஸாம் பாபம் அஸம்ஸயம்। விஷ்ேணா: ஸம்ஸ்மரேண ப்ராப்ய।
௭௯।௧௨௫
ேலாகம் அநஸேந ம்ருத:। ஏவம் அத்யந்தஸஸ்தாநாம்। ௰௭௯।௧௩௬
கர்மணாம் அஸுேரஸ்வர। நாஸ்தி ஸத்யாத் பேரா தர்ேமா।
௰௭௯।௧௩௬
நாஸ்த்ய் அதர்ம ததாந்ருதாத்। நாஸ்தி வித்யாஸமம் சக்ஷுஸ்।
௭௯।௧௨௬
தேபா நாநஸநாத் பரம்। நாஸ்தி ஜ்ஞாநஸமம் தாநம்। ௭௯।௧௨௬
ந ஸம்ேதாஷஸமம் ஸுகம்। ந ைசேவர்ஷ்யாஸமம் து:கம்। ௭௯।௧௨௭
தேபா நாநஸநாத் பரம்। நாஸ்த்ய் அேராகஸமம் தந்யம்। ௭௯।௧௨௭

நாஸ்தி கங்காஸமா ஸரித்। நாஸ்தி விஷ்ணுஸமம் த்ேயயம்।
௭௯।௧௨௮
தேபா நாநஸநாத் பரம்। உத்க்ராந்திகாேல பூதாநாம்। ௭௯।௧௨௮
முஹ்யந்ேத சித்தவ்ருத்தய:। ஜராவ்யாதிவிதீநாநாம்। ௭௯।௧௨௯
கிமு வ்யாத்யாதிேதாஷத:। அத்யந்தவயஸா வ்ருத்த்யா। ௭௯।௧௨௯
வ்யாதிநா சாதிபடிதீ :। யதி ஸ்தாதும் ந ஸக்ேநாதி। ௭௯।௧௩
க்ஷிதிஸ்ேத தர்பஸம்ஸ்தேர। தத் கிம் அந்ேயா அப்ய் உபாேயா அஸ்தி।
௭௯।௧௩
ந வாநஸநகர்மணி। விபல்யம் ேயந நாப்ேநாதி। ௭௯।௧௩௧
தந் ேம ப்ரூஹி பிதாமஹ। நாத்ர பூமிர் ந ச குஸா:। ௭௯।௧௩௧
ஸம்ஸ்தரஸ் ச ந காரணம்। சித்தஸ்யாலம்பநீபூேதா। ௭௯।௧௩௨
விஷ்ணுர் ஏவாத்ர காரணம்। புஞ்ஜந்ந் அபுஞ்ஜந் கச்சம்ஸ் ச। ௭௯।௧௩௨
ஸ்வபம்ஸ் திஷ்டந்ந் அதாபி வா। உத்க்ராந்திகாேல ேகாவிந்தம்।
௭௯।௧௩௩
ஸம்ஸ்மரம்ஸ் தந்மேயா பேவத்। கிம் ஜைப: கிம் புவா க்ருத்யம்।
௭௯।௧௩௩
கிம் குைஸர் ைதத்யஸத்தம। ததாபி குர்வேதா யஸ்ய। ௭௯।௧௩௪
ஹ்ருதேய ந ஜநார்தந:। தஸ்மாத் ப்ரதாநமந்த்ேராக்தம்। ௭௯।௧௩௪
வாஸுேதவஸ்ய கீர்தநம்। தந்மயத்ேவந ைதத்ேயந்த்ர। ௭௯।௧௩௫
தஸ்ேயாபாயஸ் ச விஸ்தர:। இத்ய் ஏதத் கதிதம் ஸர்வம்। ௭௯।௧௩௫
ப்ருஷ்ேடா அஹம் யத் த்வயா பேல। உத்க்ராந்திகாேல ஸ்மரணம்।
௭௯।௧௩௬
கிம் பூய: கதயாமி ேத। க்ரியாேயாகஸ் த்வயா பூர்வம்। ௭௯।௧௩௬

மேமாக்ேதா ய: பிதாமஹ। தம் அஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி। ௮௰।௰௰௧
பலம் சாஸ்ய யதாததம்। ேதவார்சாம் ேதவதாகாேர। ௮௰।௰௰௧
தந்மயத்ேவந பூஜயம்। யதாவச் ேசதேஸா பூமிம்। ௮௰।௰௰௨
கேராதி நியேதா ஹி ஸ:। தபஸா ப்ரஹ்மசர்ேயண। ௮௰।௰௰௨
புண்யஸ்வாத்யாயஸம்ஸ்தைவ:। க்ரியாேயாக: ஸ வித்வத்பிர்।
௮௰।௰௰௩
ேயாகிநாம் ஸமுதாஹ்ருத:। தத்ராஹம் ஸ்ேராதும் இச்சாமி।
௮௰।௰௰௩
க்ரியாேயாகஸ்திேதா நர:। யத் பலம் ஸமவாப்ேநாதி। ௮௰।௰௰௪
காரயித்வா ஹேரர் க்ருஹம்। ேதவார்சாம் காரயித்வா வா। ௮௰।௰௰௪
யத் புண்யம் புருேஷா அஸ்நுேத। ஸம்பூஜயித்வா விதிவத்। ௮௰।௰௰௫
அநுலிப்ய ச யத் பலம்। காநி மால்யாநி ஸஸ்தாநி। ௮௰।௰௰௫
காநி நார்ஹந்தி ேகஸேவ। ேக தூபா: க்ருஷ்ணதயிதா:। ௮௰।௰௰௬
ேக வர்ஜ்யாஸ் ச ஜகத்பேத:। உபஹாேர பலம் கீம் ஸ்யாத்। ௮௰।௰௰௬
கிம் பலம் கீதவாதிேத। க்ருதக்ஷராதிநா ீ யச் ச। ௮௰।௰௰௭
ஸ்நாபிேத ேகஸேவ பலம்। யச் ேசாபேலபேந தாத। ௮௰।௰௰௭
பலம் அப்யுக்ஷிேத ச யத்। வாஸுேதவக்ருேஹ ஸர்வம்। ௮௰।௰௰௮
தத் அேஸஷம் வதஸ்வ ேம। ஸாது வத்ஸ யத் ஏதத் த்வம்।
௮௰।௰௰௮
வாஸுேதவஸ்ய ப்ருச்சஸி। ஸுஸ்ரூஷணவிெதௗ புண்யம்।
௮௰।௰௰௯
தத் இைஹகமநா: ஸ்ருணு। ப்ரஹ்மணா கில ேதவாநாம்। ௮௰।௰௰௯

க்ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம்। ஸுஸ்ரூஷணபலம் விஷ்ேணா:।
௮௰।௰௧
ப்ேராக்தம் ைதத்யபேத புரா। ேதப்ய: ஸகாஸாந் மநுநா। ௮௰।௰௧
ப்ராப்தம் ஸ்வாேராசிேஷண து। ஸ்வாேராசிஷ: ஸ்வபுத்ராய। ௮௰।௰௧௧
தத்தவாந் க்ருதசக்ஷுேஷ। க்ருதசக்ஷுஸ் ச பர்கேவ। ௮௰।௰௧௧
ஸுக்ரஸ் தஸ்மாத் அவாப ச। மமாக்யாதம் ச ஸுக்ேரண। ௮௰।௰௧௨
யதாவத் ஸுமஹாத்மநா। ஸுஸ்ரூஷேவ மஹாபாக। ௮௰।௰௧௨
ைதத்யாசார்ேயண தீமதா। தத் ஏதச் ச்ரூயதாம் தாத। ௮௰।௰௧௩
க்ரியாேயாகாஸ்ரிதம் பலம்। ஜ்ஞாநேயாகஸ் து ஸம்ேயாகஸ்।
௮௰।௰௧௩
சித்தஸ்ையவாத்மநா து ய:। யஸ் து பாஹ்யார்தஸாேபக்ஷ:। ௮௰।௰௧௪
ஸ க்ரியாேயாக உச்யேத। பரமம் காரணம் ேயாேகா। ௮௰।௰௧௪
விமுக்ேதர் திதிேகஸ்வர। க்ரியாேயாகஸ் ச ேயாகஸ்ய। ௮௰।௰௧௫
பரமம் தாத ஸாதநம்। யத் த்வ் ஏதத் பவதா ப்ருஷ்டம்। ௮௰।௰௧௫
பலம் அந்விச்சதா பலம்। ேதவாலயாதிகரேண। ௮௰।௰௧௬
தத் இைஹகமநா: ஸ்ருணு। யஸ் து ேதவாலயம் விஷ்ேணார்।
௮௰।௰௧௬
தார்வம் ைஸலமயம் ததா। காரேயந் ம்ருந்மயம் வாபி। ௮௰।௰௧௭
ஸ்ருணு தஸ்ய பேல பலம்। அஹந்ய் அஹநி யஜ்ேஞந। ௮௰।௰௧௭
யஜேதா யந் மஹாபலம்। ப்ராப்ேநாதி தத் பலம் விஷ்ேணார்।
௮௰।௰௧௮
ய: காரயதி மந்திரம்। குலாநாம் ஸதம் ஆகாமி। ௮௰।௰௧௮
ஸமதீதம் ததா ஸதம்। காரயந் பகவத்தாம। ௮௰।௰௧௯

நயத்ய் அச்யுதேலாகதாம்। ஸப்தஜந்மக்ருதம் பாபம்। ௮௰।௰௧௯
ஸ்வல்பம் வா யதி வா பஹு। விஷ்ேணார் ஆலயவிந்யாஸ ।
௮௰।௰௨
ப்ராரம்பாத் ஏவ நஸ்யதி। ஸப்தேலாகமேயா விஷ்ணுஸ்। ௮௰।௰௨
தஸ்ய ய: குருேத க்ருஹம்। ப்ரதிஷ்டாம் ஸமவாப்ேநாதி। ௮௰।௰௨௧
ஸ நர: ஸப்தெலௗகிகீம்। ப்ரஸஸ்தேதஸபூபாேக। ௮௰।௰௨௧
ய: ஸஸ்தம் பவநம் ஹேர:। காரயத்ய் அக்ஷயாம்ல் ேலாகாந்।
௮௰।௰௨௨
ஸ நர: ப்ரதிபத்யேத। இஷ்டகாசயவிந்யாேஸா। ௮௰।௰௨௨
யாவந்த்ய் க்ருக்ஷாணி திஷ்டதி। தாவத்வர்ஷஸஹஸ்ராணி।
௮௰।௰௨௩
தத்கர்துர் திவி ஸம்ஸ்திதி:। ப்ரதிமாம் லக்ஷணவதீம்। ௮௰।௰௨௩
ய: காரயதி மாநவ:। ேகஸவஸ்ய ஸ தல்ேலாகம்। ௮௰।௰௨௪
அக்ஷயம் ப்ரதிபத்யேத। ஷஷ்டிம் வர்ஷஸஹஸ்ராணாம்। ௮௰।௰௨௪
ஸஹஸ்ராணி ஸ ேமாதேத। ஸ்வர்ெகௗகஸாம் நிவாேஸஷு।
௮௰।௰௨௫
ப்ரத்ேயகம் அரிஸூதந। ப்ரதிஷ்டாப்ய ஹேரர் அர்சாம்। ௮௰।௰௨௫
ஸுப்ரஸஸ்ேத நிேவஸேந। புருஷ: க்ருதக்ருத்யத்வாந்। ௮௰।௰௨௬
ைநநம் ஸ்ேவாமரணம் தேபத்। ேய பவிஷ்யந்தி ேய அதீதா।
௮௰।௰௨௬
ஆகல்பாத் புருஷா: குேல। தாம்ஸ் தாரயதி ஸம்ஸ்தாப்ய। ௮௰।௰௨௭
ேதவஸ்ய ப்ரதிமாம் ஹேர:। அநுஸஸ்தா: கில புரா। ௮௰।௰௨௭
யேமந யமகிம்கரா:। பாேஸாத்யதாயுதா ைதத்ய। ௮௰।௰௨௮

ப்ரஜாஸம்யமேந ரதா:। விஹரத்வம் யதாந்யாயம்। ௮௰।௰௨௮
நிேயாேகா ேம அநுபால்யதாம்। நாஜ்ஞாபங்கம் கரிஷ்யந்தி। ௮௰।௰௨௯
பவதாம் ஜந்தவ: க்வசித்। ேகவலம் ேய ஜகத்தாதும்। ௮௰।௰௨௯
அநந்தம் ஸமுபாஸ்ரிதா:। பவத்பி: பரிஹர்தவ்யாஸ்। ௮௰।௰௩
ேதஷாம் நாஸ்த்ய் அத்ர ஸம்ஸ்திதி:। ேய து பாகவதா ேலாேக।
௮௰।௰௩
தச்சித்தாஸ் தத்பராயணா:। பூஜயந்தி ஸதா விஷ்ணும்। ௮௰।௰௩௧
ேத வஸ் த்யாஜ்யா: ஸுதூரத:। யஸ் திஷ்டந் ப்ரஸ்வபந் கச்சம்ஸ்।
௮௰।௰௩௧
தத்திஷ்டந் ஸ்கலிேத க்ஷுேத। ஸம்கீர்தயதி ேகாவிந்தம்। ௮௰।௰௩௨
ேத வஸ் த்யாஜ்யா: ஸுதூரத:। நித்யைநமித்திைகர் ேதவம்। ௮௰।௰௩௨
ேய யஜந்தி ஜநார்தநம்। நாவேலாக்ய பவத்பிஸ் ேத। ௮௰।௰௩௩
தத்ேதேஜா ஹந்தி ேவா கதிம்। ேய தூபபுஷ்பவாேஸாபிர்। ௮௰।௰௩௩
பூஷைணஸ் சாபி வல்லைப:। அர்சயந்தி ந ேத க்ராஹ்யா। ௮௰।௰௩௪
நரா: க்ருஷ்ணாஸ்ரேயாத்ததா:। உபேலபநகர்தார:। ௮௰।௰௩௪
ஸம்மார்ஜநபராஸ் ச ேய। க்ருஷ்ணாலேய பரித்யாஜ்யம்। ௮௰।௰௩௫
ேதஷாம் த்ரிபுருஷம் குலம்। ேயந சாயதநம் விஷ்ேணா:। ௮௰।௰௩௫
காரிதம் தத்குேலாத்பவம்। பும்ஸாம் ஸதம் நாவேலாக்யம்। ௮௰।௰௩௬
பவத்பிர் துஷ்டசக்ஷுஷா। ேயநார்சா பகவத்பக்த்யா। ௮௰।௰௩௬
வாஸுேதவஸ்ய காரிதா। நராயுதம் தத்குலஜம்। ௮௰।௰௩௭
பவதாம் ஸாஸநாதிகம்। பவதாம் ப்ரமதாம் அத்ர। ௮௰।௰௩௭
விஷ்ணுஸம்ஸ்ரயமுத்ரயா। விநாஜ்ஞாபங்கக்ருந் ைநவ। ௮௰।௰௩௮
பவிஷ்யதி நர: க்வசித்। வத்ஸ ைவவஸ்வதஸ்ையதா:। ௮௰।௰௩௮

ஸ்ருத்வா காதா மரீசிநா। புருகுத்ஸாய கதிதா:। ௮௰।௰௩௯
பார்திேவந்த்ராய தீமேத। ஏதாம் மஹாபலாம் ேயா அர்சாம்। ௮௰।௰௩௯
விஷ்ேணாஹ் காரயேத நர:। தவாக்யாதம் மஹாபாேஹா। ௮௰।௰௪
க்ருஹகாரயிதுஸ் ச யத்। யஜ்ஞா நராணாம் பாெபௗக । ௮௰।௰௪
க்ஷாலகா: ஸர்வகாமதா:। தைதேவஜ்ேயா ஜகத்தாது:। ௮௰।௰௪௧
ஸர்வயஜ்ஞமேயா ஹரி:। ஸ்தாபிதாம் ப்ரதிமாம் விஷ்ேணா:।
௮௰।௰௪௧
ஸம்யக் ஸம்பூஜ்ய மாநவ:। யம் யம் ப்ரார்தயேத காமம்। ௮௧।௰௰௧
தம் தம் ஆப்ேநாத்ய் அஸம்ஸயம்। ய: ஸ்நாபயதி ேதவஸ்ய।
௮௧।௰௰௧
க்ருேதந ப்ரதிமாம் ஹேர:। ப்ரஸ்ேத ப்ரஸ்ேத த்விஜாக்ர்யாணாம்।
௮௧।௰௰௨
ஸ ததாதி கவாம் ஸதம்। கவாம் ஸதஸ்ய விப்ராணாம்। ௮௧।௰௰௨
யத் தத்தஸ்ய பேவத் பலம்। க்ருதப்ரஸ்ேதந தத் விஷ்ேணார்।
௮௧।௰௰௩
லேபத் ஸ்நாேநாபேயாகிநா। பூரித்யும்ேநந ஸம்ப்ராப்தா। ௮௧।௰௰௩
ஸப்தத்வபாீ வஸும்தரா। க்ருதாடேகந ேகாவிந்த । ௮௧।௰௰௪
ப்ரதிமாஸ்நாபநாத் கில। ப்ரதிமாஸம் ஸிதாஷ்டம்யாம்। ௮௧।௰௰௪
க்ருேதந ஜகத: பதிம்। ஸ்நாபயித்வா ஸமஸ்ேதப்ய:। ௮௧।௰௰௫
பாேபப்ேயா விப்ரமுச்யேத। த்வாதஸ்யாம் பஞ்சதஸ்யாம் ச। ௮௧।௰௰௫
கவ்ேயந ஹவிஷா ஹேர:। ஸ்நாபநம் ைதத்யஸார்தூல। ௮௧।௰௰௬
மஹாபாதகநாஸநம்। ஜ்ஞாநேதா அஜ்ஞாநேதா வாபி। ௮௧।௰௰௬
யத் பாபம் குருேத நர:। தத் க்ஷாலயதி ஸம்த்யாயாம்। ௮௧।௰௰௭

க்ருேதந ஸ்நாபயந் ஹரிம்। ஸர்வயஜ்ஞமேயா விஷ்ணுர்। ௮௧।௰௰௭
ஹவ்யாநாம் பரமம் க்ருதம்। தேயார் அேஸஷபாபாநாம்। ௮௧।௰௰௮
க்ஷாலக: ஸம்கேமா அஸுர। ேயஷு க்ஷரவஹா ீ நத்ேயா। ௮௧।௰௰௮
ஹ்ரதா: பாயஸகர்தமா:। தாம்ல் ேலாகாந் புருஷா யாந்தி। ௮௧।௰௰௯
க்ஷீரஸ்நாநகரா ஹேர:। ஆஹ்லாதம் நிர்வ்ருதிம் ஸ்வாஸ்த்யம்।
௮௧।௰௰௯
ஆேராக்யம் சாருரூபதாம்। ஸப்த ஜந்மாந்ய் அவாப்ேநாதி। ௮௧।௰௧
க்ஷீரஸ்நாநகேரா ஹேர:। தத்யாதீநாம் விகாராணாம்। ௮௧।௰௧
க்ஷீரத: ஸம்பேவா யதா। தைதவாேஸஷகாமாநாம்। ௮௧।௰௧௧
க்ஷீரஸ்நாபநேதா ஹேர:। யதா ச விமலம் ஜ்ஞாநம்। ௮௧।௰௧௧
யதா நிர்வ்ருதிகாரகம்। ததாஸ்ய நிர்மலம் ஜ்ஞாநம்। ௮௧।௰௧௨
பவத்ய் அதிபலப்ரதம்। க்ரஹாநுகூலதாம் புஷ்டிம்। ௮௧।௰௧௨
ப்ரியத்வம் சாகிேல ஜேந। கேராதி பகவாந் விஷ்ணு:। ௮௧।௰௧௩
க்ஷீரஸ்நாபநேதாஷித:। ஸர்ேவா அஸ்ய ஸ்நிக்ததாம் ஏதி। ௮௧।௰௧௩
த்ருஷ்டமாத்ர: ப்ரஸததி ீ । க்ருதக்ஷீேரண ேதேவேஸ। ௮௧।௰௧௪
ஸ்நாபிேத மதுஸூதேந। அத்ராப்ய் உதாஹரந்தீமம்। ௮௧।௰௧௪
ஸம்வாதம் ேகஸவாஸ்ரிதம்। ஸாண்டில்யா ஸஹ ைகேகய்யா:।
௮௧।௰௧௫
ஸுமநாயா: ஸுராலேய। ஸ்வர்ேக அதிேஸாபநாம் த்ருஷ்ட்வா।
௮௧।௰௧௫
ைகேகயம்ீ பதிநா ஸஹ। ப்ராஹ்மணீஸாண்டிலீ நாம। ௮௧।௰௧௬
பர்யப்ருச்சத விஸ்மிதா। ஸதஸ: ஸந்தி ைகேகயி। ௮௧।௰௧௬
ேதவா: ஸ்வர்கநிவாஸிந:। ேதவபத்ந்யஸ் தைதைவதா:। ௮௧।௰௧௭

ஸித்தா: ஸித்தாங்கநாஸ் ததா। ந ேதஷாம் ஈத்ருேஸா கந்ேதா।
௮௧।௰௧௭
ந காந்திர் ந ஸுரூபதா। ந வாஸஸாம் ச ேஸாேபயம்। ௮௧।௰௧௮
யதா ேத பதிநா ஸஹ। ைநவாபரணஜாதாநி। ௮௧।௰௧௮
ேதஷாம் ப்ராஜந்தி ைவ ததா। யதா தவ யதா பத்யுஸ்। ௮௧।௰௧௯
தவ ஸ்வர்கநிவாஸிந:। ஸ்வஸ்ததா ேசதஸஸ் ேசயம்। ௮௧।௰௧௯
யுவேயார் அதிரிச்யேத। ஸக்ராத்யாநாம் அபஸாநாம் ீ । ௮௧।௰௨
க்ஷயாதிஸயவர்ஜித:। தப:ப்ரபாேவா தாநம் வா। ௮௧।௰௨
கர்ம வா ேஹாமஸம்ஜ்ஞிதம்। யுவேயார் யந் மமாசŠவ। ௮௧।௰௨௧
தத் ஸர்வம் வரவர்ணிநி। யஜ்ைஞர் யஜ்ேஞஸ்வேரா விஷ்ணுர்।
௮௧।௰௨௧
ஆவாப்யாம் யத் து ேதாஷித:। ஸ்வர்கப்ராப்திர் இயம் தஸ்ய।
௮௧।௰௨௨
கர்மண: பலம் உத்தமம்। ஸுரூபதாம் மந:ப்ரீதி। ௮௧।௰௨௨
பஸ்யதாம் சாருேவஷதாம்। யத் ப்ருச்சஸி மஹாபாேக। ௮௧।௰௨௩
தத் அப்ய் ஏஷா வதாமி ேத। தீர்ேதாதைகஸ் ததா ஸ்நாைந:। ௮௧।௰௨௩
ஸ்நாபிேதா அயம் ஜநார்தந:। ேதந காந்திர் அதீத்ையதாந்। ௮௧।௰௨௪
ேதவாம்ஸ் த்ரிபுவேநஸ்வராந்। மந:ப்ரஸாத: ெஸௗம்யத்வம்। ௮௧।௰௨௪
ஸாரீரா யா ச நிர்வ்ருதி:। யத் ப்ரியத்வம் ச ஸர்வஸ்ய। ௮௧।௰௨௫
தத் க்ருதஸ்நாநஜம் பலம்। யாந்ய் அபஷ்டாநி ீ வாஸாம்ஸி। ௮௧।௰௨௫
யச் சாபஷ்டம் ீ விபூஷணம்। ரத்நாநி யாந்ய் அபஷ்டாநி ீ । ௮௧।௰௨௬
யத் ப்ரியம் சாநுேலபநம்। ேய தூபா யாநி மால்யாநி। ௮௧।௰௨௬
தயிதாந்ய் அபவம்ஸ் ததா। மம பர்துஸ் தைதவாஸ்ய। ௮௧।௰௨௭

மம ராஜ்யம் ப்ரஸாஸத:। தாநி ஸர்வாணி ஸர்வஜ்ேஞ। ௮௧।௰௨௭
ஸர்வகர்தரி ேகஸேவ। தத்தாநி தத்ஸமுத்ேதா அயம்। ௮௧।௰௨௮
கந்தபூஷாத்மேகா குண:। ஆஹாரா தயிதா ேய ச। ௮௧।௰௨௮
பவித்ராஸ் ச நிேவதிதா:। ேத ேலாககர்த்ேர Šருணாய। ௮௧।௰௨௯
த்ருப்திஸ் தத்குணஸம்பவா। ஸ்வர்ககாேமந ேம பர்த்ரா। ௮௧।௰௨௯
மயா ச ஸுபதர்ஸேந। க்ருதம் ஏதத் அேதா நாபூத்। ௮௧।௰௩
ஆவேயார் பவஸம்க்ஷய:। ேய த்வ் அகாமாம் நரா: ஸம்யக்। ௮௧।௰௩
ஏதத் குர்வந்தி ேஸாபேந। ேதஷாம் ததாதி விஸ்ேவேஸா। ௮௧।௰௩௧
பகவாந் முக்திம் அச்யுத:। ஏவம் அப்யர்ச்ய ேகாவிந்தம்। ௮௧।௰௩௧
ஸர்வபூேதஸ்வேரஸ்வரம்। ப்ராப்ேநாத்ய் அபிமதாந் காமாந்। ௮௧।௰௩௨
ைதத்யாஹ ஸுமநா யதா। சந்தநாகருகர்பூர । ௮௧।௰௩௨
குங்குேமாஸரபத்மைக ீ :। அநுலிப்ேதா ஹரிர் பக்த்யா। ௮௧।௰௩௩
வராந் ேபாகாந் ப்ரயச்சதி। காேலயகம் துங்ககம் ச। ௮௧।௰௩௩
பத்மசந்தநம் ஏவ ச। ந்ருணாம் பவந்தி ேராகாய। ௮௧।௰௩௪
தத்தாநி புருேஷாத்தேம। தஸ்மாத் ஏபிர் ந ேகாவிந்த:। ௮௧।௰௩௪
பூஜநீேயா மஹாஸுர। யாந்ய் ஆத்மந: ஸேதஷ்டாநி। ௮௧।௰௩௫
தாநி ஸஸ்தாந்ய் உபாகுரு। தைதவ ஸுபகந்தா ேய। ௮௧।௰௩௫
தூபாஸ் ேத ஜகத: பேத:। வாஸுேதவஸ்ய தர்மஜ்ைஞர்। ௮௧।௰௩௬
நிேவத்யா தாநேவஸ்வர। ந ஸல்லகீஜம் நாெக்ஷௗலம்। ௮௧।௰௩௬
ந ஸுக்தாஸவஸம்ப்ருதம்। தத்யாத் க்ருஷ்ணாய தர்மஜ்ேஞா।
௮௧।௰௩௭
தூபாந் ஆராதேநாத்யத:। மாலதீமல்லிகா ைசவ। ௮௧।௰௩௭
யூதிகாதாதிமுக்தகா। பாடலா கரவரஸ்ீ ச। ௮௧।௰௩௮

ஜவா பாரந்திர் ஏவ ச। குப்ஜகஸ் தகரஸ் ைசவ। ௮௧।௰௩௮
கர்ணிகார: குரண்டக:। சம்பேகா ேராதக: குந்ேதா। ௮௧।௰௩௯
பாேணா வர்வரமாலிகா:। அேஸாகதிலகா ேராத்ராஸ்। ௮௧।௰௩௯
ததா ைசவாடரூஷக:। அமீபுஷ்பப்ரகாராஸ் து। ௮௧।௰௪
ஸஸ்தா: ேகஸவபூஜேந। பில்வபத்ரம் ஸமீபத்ரம்। ௮௧।௰௪
பத்ரம் ப்ருங்காரகஸ்ய ச। தமாலபத்ரம் ச பேல। ௮௧।௰௪௧
ஸைதவ பகவத்ப்ரியம்। துலஸகாலதுலஸ ீ ீ । ௮௧।௰௪௧
பத்ரம் ப்ருங்கரஜஸ்ய ச। ேகதகீபத்ரபுஷ்பம் ச। ௮௧।௰௪௨
ஸத்யஸ் துஷ்டிகரம் ஹேர:। பத்மாந்ய் அம்புஸமுத்தாநாம்। ௮௧।௰௪௨
ரக்தநீேல தேதாத்பேல। ஸிேதாத்பலம் ச க்ருஷ்ணஸ்ய। ௮௧।௰௪௩
தயிதாநி ஸதாஸுர। நார்கம் ேநாந்மத்தகம் காம்சித்। ௮௧।௰௪௩
தைதவ கிரிகர்ணிகாம்। ந கண்டகாரிகாபுஷ்பம்। ௮௧।௰௪௪
அச்யுதாய நிேவதேயத்। ெகௗடஜம் ஸால்மலீபுஷ்பம்। ௮௧।௰௪௪
ைஸரீஷம் ச ஜநார்தேந। நிேவதிேத பயம் ேராகம்। ௮௧।௰௪௫
நி:ஸ்வதாம் ச ப்ரயச்சதி। ேயஷாம் ந ப்ரதிேஷேதா அஸ்தி। ௮௧।௰௪௫
கந்தவர்ணாந்விதாநி ச। தாநி புஷ்பாணி ேதயாநி। ௮௧।௰௪௬
விஷ்ணேவ ப்ரபவிஷ்ணேவ। ஸுகந்ைதஸ் ச ஸுராமாம்ஸீ ।
௮௧।௰௪௬
கர்பூராகருசந்தைந:। ததாந்ையஸ் ச ஸுைபர் த்ரவ்ையர்। ௮௧।௰௪௭
அர்சேயஜ் ஜகத: பதிம்। துகூலபடுெகௗேஸய । ௮௧।௰௪௭
வார்க்ஷகர்பாஸிகாதிபி:। வாேஸாபி: பூஜேயத் விஷ்ணும்। ௮௧।௰௪௮

ைதேதேயந்த்ராத்மந: ப்ரிைய:। பŠயாணி யாந்ய் அபஷ்டாநி ீ ।
௮௧।௰௪௮
ேபாஜ்யாந்ய் அபிமதாநி ச। பலம் ச வல்லபம் யத் ஸ்யாத்। ௮௧।௰௪௯
தத் தத் ேதயம் ஜநார்தேந। ஸுவர்ணமணிமுக்தாதி। ௮௧।௰௪௯
யச் சாந்யத் அதிவல்லபம்। தத் தத் ேதவாதிேதவாய। ௮௧।௰௫
ேகஸவாய நிேவதேயத்। ஆத்மாநம் ேகஸவம் மத்வா। ௮௧।௰௫
யத் யத் தஸ்ையவ ேராசேத। தத் தத் அவ்யக்தரூபாய। ௮௧।௰௫௧
ேகஸவாய நிேவதேயத்। சக்ரவர்தீமஹாவர்ேயா ீ । ௮௧।௰௫௧
மாந்தாதா யுவநாஸ்வஜ:। ஸஸாஸ ஸ மஹாபாஹு:। ௮௨।௰௰௧
ஸப்தத்வபாம்ீ வஸும்தராம்। அகாயந்த ச யா காதா। ௮௨।௰௰௧
ேய புராணவிேதா ஜநா:। மாந்தாதரி மஹாபாேஹா। ௮௨।௰௰௨
ெயௗவநாஸ்ேவ ஸமாஸ்ரிதா:। யாவத் ஸூர்ய உேததி ஸ்ம।
௮௨।௰௰௨
யாவச் ச ப்ரதிதிஷ்டதி। ஸர்வம் தத் ெயௗவநாஸ்வஸ்ய। ௮௨।௰௰௩
மாந்தாது: ேக்ஷத்ரம் உச்யேத। ஸ ெயௗவநகத: ஸம்ராட்। ௮௨।௰௰௩
ஸப்தத்வபவத ீ ீம் மஹீம்। ஸஸாஸ தர்ேமண புரா। ௮௨।௰௰௪
சக்ரவர்தீமஹாபல:। நாந்யாயக்ருந் ந சாஸக்ேதா। ௮௨।௰௰௪
ந தரித்ேரா ந கீகட:। தஸ்யாபூத் புருேஷா ராஜ்ேய। ௮௨।௰௰௫
ஸம்யக்தர்மாநுஸாஸிந:। சதஸ்ேரா கதயஸ் தஸ்ய। ௮௨।௰௰௫
ெயௗவநாஸ்வஸ்ய தீமத:। பபூவுர் அப்ரதிஹதா। ௮௨।௰௰௬
ஹதாராதிபலஸ்ய ைவ। தஸ்ய பக்திர் அதீவாபூந்। ௮௨।௰௰௬
நிஸர்காத் ஏவ பூபேத:। வாஸுேதேவ ஜகத்தாம்நி। ௮௨।௰௰௭
ஸர்வகாரணகாரேண। தஸ்ய ர்த்திம் மஹிமாநம் ச। ௮௨।௰௰௭

விேலாக்ய ப்ருதிவபேத ீ :। ந ேகவலம் ஜநஸ்யாபூத்। ௮௨।௰௰௮
தஸ்யாப்ய் அத்யந்தவிஸ்மய:। ஸ சிந்தயாம் ஆஸ ந்ருப:। ௮௨।௰௰௮
ஸம்ருத்த்யா விஸ்மிதஸ் தயா। கதம் ஸ்யாத் ஸம்பத் ஏஷா ேம।
௮௨।௰௰௯
புநர் அப்ய் அந்யஜந்மநி। ஏவம் ஸுபஹுேஸா ராஜா। ௮௨।௰௰௯
ைதத்ேயந்த்ர ஸுமஹாபல:। சிந்தயந்ந் அபி தந்மூலம்। ௮௨।௰௧
ந சாஸந்ீ நிஸ்சயாந்வித:। யதா ந நிஸ்சயம் ராஜா। ௮௨।௰௧
ஸ யெயௗ யுவநாஸ்வஜ:। ததா பப்ரச்ச தர்மஜ்ஞாந்। ௮௨।௰௧௧
ஸ விப்ராந் ஸமுபாகதாந்। வஸிஷ்டப்ரமுகாந் வத்ஸ। ௮௨।௰௧௧
விவிக்தாந்த:புரஸ்தித:। ப்ரணிபத்ய மஹாபாஹுர்। ௮௨।௰௧௨
க்ருஹீதாஸநஸத்க்ரியாந்। யதி ஸாநுக்ரஹா புத்திர்। ௮௨।௰௧௨
பவதாம் மயி ஸத்தமா:। தத் அஹம் ப்ரஷ்டும் இச்சாமி। ௮௨।௰௧௩
கிம்சித் தத் வக்தும் அர்ஹத। ஸேமத்யாகிலவிஜ்ஞாநம்। ௮௨।௰௧௩
ஸம்யக்ெதௗதாந்தராத்மபி:। பவத்பிர் யத்ய் அஹம் ந ஸ்யாம்।
௮௨।௰௧௪
விமலஸ் தந் மஹாத்புதம்। யத் யதா தந் மயா ப்ருஷ்டா। ௮௨।௰௧௪
பவந்ேதா மத்ப்ரஸாதிதா:। வக்தும் அர்ஹந்தி வித்வாம்ஸ:। ௮௨।௰௧௫
ஸர்வஸ்ையேவாபகாரிண:। யஸ் ேத மநஸி ஸம்ேதஹஸ்। ௮௨।௰௧௫
தம் ப்ருச்சாத்ய மஹீபேத। கதிஷ்யாேமா யதாந்யாயம்। ௮௨।௰௧௬
யத் ேத ஸாம்ஸயிகம் ஹ்ருதி। வயம் ஹி நரஸார்தூல। ௮௨।௰௧௬
பவதா பரிேதாஷிதா:। ஸம்யக் ப்ரஜா: பாலயதா। ௮௨।௰௧௭
ஸப்தத்வேபீ மஹீதேல। ஸுதுஷ்ேடா ப்ராஹ்மேணா அஸ்நீயாச்।
௮௨।௰௧௭

ிந்த்யாத் வா தர்மஸம்ஸயம்। ஹிதம் ேவாபதிேஸத் தர்மம்।
௮௨।௰௧௮
அஹிதாத் வா நிவர்தேயத்। விவக்ஷும் அத பூபாலம்। ௮௨।௰௧௮
பார்யா தஸ்ையவ தீமத:। ப்ரணாமபூர்வம் ஆேஹதம்। ௮௨।௰௧௯
விநயாத் ப்ரணயாந்விதம்। ந ஸ்த்ரீணாம் அவநீபால। ௮௨।௰௧௯
வக்தும் ஈத்ருக் இேஹஸ்யேத। ததாபி பூபேத வŠேய। ௮௨।௰௨
ஸம்பத் ஈத்ருக் ஸுதுர்லபா। பூேயா அபி ஸம்ஸயம் ப்ரஷ்டும்।
௮௨।௰௨
அலம் ஈஸ பவாந் க்ருஷீந்। ந த்வ் அஹம் புருஷவ்யாக்ர। ௮௨।௰௨௧
ஸதாந்த:புரசாரிண।ீ ஸ ப்ரஸாதம் யதி பவாந்। ௮௨।௰௨௧
கேராதி மம பார்திவ। தந் மதீயம் க்ருஷீந் ப்ரஷ்டும்। ௮௨।௰௨௨
ஸம்ஸயம் பார்திவார்ஹஸி। ப்ரூஹி ஸுப்ரு மதம் யத் ேத।
௮௨।௰௨௨
ப்ரஷ்டவ்யா யந் மயா த்விஜா:। பூேயா அஹம் ஆத்மஸம்ேதஹம்।
௮௨।௰௨௩
ப்ரŠயாம்ய் ஏதாந் த்விேஜாத்தமாந்। ஸ்ரூயந்ேத ப்ருதிவபாலீ ।
௮௨।௰௨௩
ந்ருப ேய ச புராதநா:। ேதஷாம் ந ஸம்பத் பூபால। ௮௨।௰௨௪
யதா தவ கிலாபவத்। தத் ஈத்ருக்ஸம்பதாம் தாம। ௮௨।௰௨௪
த்வம் அேஸஷக்ஷிதீஸ்வர:। ேயந கர்மவிபாேகந। ௮௨।௰௨௫
தத் வதந்து மஹர்ஷய:। அஹம் ச பவேதா பார்யா। ௮௨।௰௨௫
ஸர்வஸமந்திந ீ ீபுவி। விதிநா ேகந தபஸா। ௮௨।௰௨௬
நியுக்தா பவேதா க்ருேஹ। அதீவ கர்மணா ேயந। ௮௨।௰௨௬

தத்விஜ்ஞாேந குதூஹலம்। தாரதம்யதேயஸித்வம்। ௮௨।௰௨௬
அந்ேயஷ்வ் அபி ஹி வித்யேத। நிரஸ்தாதிஸயத்ேவந। ௮௨।௰௨௭
நூநம் நால்ேபந கர்மணா। தத் அந்யஜந்மசரிதம்। ௮௨।௰௨௭
நரநாத நிஜம் பவாந்। முநீந் ப்ருச்சது யா சாஹம்। ௮௨।௰௨௮
யந் மயா ச புரா க்ருதம்। ஸ தேதாக்தஸ் தயா ராஜா। ௮௨।௰௨௮
பத்ந்யா விஸ்மிதமாநஸ:। முநீநாம் புரேதா பார்யாம்। ௮௨।௰௨௯
ப்ரஸம்ஸந் வாக்யம் அப்ரவத்ீ। ஸாது ேதவி மதம் யந் ேம। ௮௨।௰௨௯
த்வயா தத் இதம் ஈரிதம்। ஸத்யம் முநிவச: பும்ஸாம்। ௮௨।௰௩
அர்தம் ைவ க்ருஹிணீயதா। மமாப்ய் ஏதத் அபிப்ேரதம்। ௮௨।௰௩
இமாந் ப்ரஷ்டும் மஹாமுநீந்। யத் த்வயாபிஹிதம் பத்ேர। ௮௨।௰௩௧
மத்ஸ்வபாவாநுயாதயா। ேஸா அஹம் ஏதந் மஹாபாேக। ௮௨।௰௩௧
ப்ரŠயாம்ய் ஏதாந் மஹாமுநீந்। ைநஷாம் அவிதிதம் கிம்சித்।
௮௨।௰௩௨
த்ரிஷு ேலாேகஷு வித்யேத। ஏவம் உக்த்வா ப்ரியாம் பார்யாம்।
௮௨।௰௩௨
ப்ரணிபத்ய ச தாந் க்ருஷீந்। யதாவத் ஏதத் அகிலம்। ௮௨।௰௩௩
பப்ரச்சாஸுரஸத்தம। பகவந்ேதா மமாேஸஷம்। ௮௨।௰௩௩
ப்ரஸாதாஹ்ருதேசதஸ:। கதயந்து யதாவ்ருத்தம்। ௮௨।௰௩௪
யந் மயா ஸுக்ருதம் க்ருதம்। ேகா அஹம் ஆஸம் புரா விப்ரா:।
௮௨।௰௩௪
கிம் ச கர்ம மயா க்ருதம்। கிம் வாநயா ஸுசார்வங்க்யா। ௮௨।௰௩௫
மம பத்ந்யா க்ருதம் த்விஜா:। ேயநாவேயார் இயம் ஸ்பதிர் ீ । ௮௨।௰௩௫
மர்த்யேலாேக ஸுதுர்லபா। சத்வாரஸ் சாப்ரதிஹதா। ௮௨।௰௩௬

கதேயா மம கச்சத:। அேஸஷா பூப்ருேதா வஸ்யா:। ௮௨।௰௩௬
ேகாஸஸ்யாந்ேதா ந வித்யேத। பலம் ைசவாப்ரதிஹதம்। ௮௨।௰௩௭
ஸரீராேராக்யம் உத்தமம்। அதிபாதி ச ேம காந்த்யா। ௮௨।௰௩௭
பார்ேயயம் அகிலம் ஜகத்। மமாபி வபுஷஸ் ேதேஜா। ௮௨।௰௩௮
ந கஸ்சித் ஸஹேத த்விஜா:। ேஸா அஹம் இச்சாமி விஜ்ஞாதும்।
௮௨।௰௩௮
தைதேவயம் அநிந்திதா। நிஜாநுஷ்டாநம் அகிலம்। ௮௨।௰௩௯
யஸ்யாேஸஷம் இதம் பலம்। இதி ப்ரஷ்டா நேரந்த்ேரண। ௮௨।௰௩௯
ஸமஸ்தாஸ் ேத தேபாதநா:। வஸிஷ்டம் ேசாதயாம் ஆஸு:। ௮௨।௰௪
கத்யதாம் இதி பூப்ருத:। ேசாதித: ேஸா அபி தர்மஜ்ைஞர்। ௮௨।௰௪
ைமத்ராவருணிர் ஆத்மவாந்। ேயாகம் ஆஸ்தாய ஸுசிரம்। ௮௨।௰௪௧
யதாவத் யதமாநஸ:। ஜ்ஞாதவாந் ந்ருபேதஸ் தஸ்ய। ௮௨।௰௪௧
பூர்வேதஹவிேசஷ்டிதம்। ஸ தம் ஆஹ முநிர் பூபம்। ௮௨।௰௪௧
விதிதார்ேதா மஹாஸுர। மாந்தாதாரம் மஹாபுத்திம்। ௮௨।௰௪௨
ஸபத்நீகம் இதம் வச:। ஸ்ருணு பூபால ஸகலம்। ௮௨।௰௪௨
யஸ்ேயதம் கர்மண: பலம்। தவ ராஜ்யாதிகம் ஸுப்ரூர்। ௮௨।௰௪௩
ேயயம் சாஸந்ீ மஹீபேத। த்வம் ஆஸீ: ஸூத்ரஜாதீய:। ௮௨।௰௪௩
பரஹிம்ஸாபராயண:। வாக்க்ரூேரா தண்டபாருஷ்ேயா। ௮௨।௰௪௪
நி:ஸ்ேநஹ: ஸர்வஜந்துஷு। தேதயம் பவேதா பார்யா। ௮௨।௰௪௪
பூர்வம் அப்ய் ஆயேதக்ஷணா। த்ேவஷ்யா பபூவ தச்சித்தா। ௮௨।௰௪௫
தவ ஸுஸ்ரூஷேண ரதா। பதிவ்ரதா மஹாபாகா। ௮௨।௰௪௫
பர்த்ஸ்யமாநாப்ய் அநிஷ்டுரா। த்வத்வாக்யாத் அநு ஸர்ேவஷு।
௮௨।௰௪௬

வரகர்மஸு ீ ேசாத்யதா। ைநஷ்டுர்யாத் அஸஹாயஸ்ய। ௮௨।௰௪௬
த்யஜ்யமாநஸ்ய பந்துபி:। க்ஷயம் ஜகாம ேயா அர்ேதா அபூத்।
௮௨।௰௪௭
ஸம்சித: ப்ரபிதாமைஹ:। தஸ்மிந் க்ஷீேண க்ருஷிபரஸ்। ௮௨।௰௪௭
த்வம் ஆஸீ: ப்ருதிவபேத ீ । ஸாபி கர்மவிபாேகந। ௮௨।௰௪௮
க்ருஷிர் விபலதாம் கதா। தேதா நி:ஸ்வம் பரிக்ஷீணம்। ௮௨।௰௪௮
பேரஷாம் ப்ருத்யதாம் கதம்। தத்யாஜ ஸாத்வ ீேவயம் த்வாம்।
௮௨।௰௪௯
த்யஜ்யமாநாபி பார்திவ। அநயா ச ஸமம் ஸாத்வ்யா। ௮௨।௰௪௯
விஷ்ேணார் ஆவஸேத த்வயா। க்ருதம் ஸுஸ்ரூஷணம் வரீ। ௮௨।௰௫
பரிவ்ராட்ப்ரஹ்மசாரிணாம்। பக்ேநஹ: ஸர்வகாேமப்யஸ்। ௮௨।௰௫
தந்மயஸ் த்வம் ததர்பண:। அநந்யகதிர் ஏகஸ்தஸ்। ௮௨।௰௫௧
தஸ்மிந்ந் ஆயதேந ஹேர:। தத்வ்ருத்திலிப்ஸு: ஸுஸ்ரூஷாம்।
௮௨।௰௫௧
ஜநரஞ்ஜநேஹதுக:। க்ருதவாந் ேயாகிநாம் வரீ। ௮௨।௰௫௨
க்ருஷ்ணஸ்ய ஜகத: பேத:। வாஸுேதவாஜிேர நித்யம்। ௮௨।௰௫௨
க்ருதம் ஸம்மார்ஜநம் த்வயா। தைதவாப்யுக்ஷணம் வரீ। ௮௨।௰௫௩
நித்யம் ைசவாநுேலபநம்। பத்ந்யாநயா ச தர்மஜ்ஞ। ௮௨।௰௫௩
யஷ்மச்சித்தாநுவ்ருத்தயா। அஹந்ய் அஹநி தத் கர்ம। ௮௨।௰௫௩
யுவேயார் ந்ருப குர்வேதா:। தத்ர ைசதந்மயத்ேவந। ௮௨।௰௫௪
பாபஹாநிர் அஜாயத। விஷ்ேணா: கார்யம் மயா கார்யம்। ௮௨।௰௫௪
ேயாகிஸுஸ்ரூஷணம் ததா। ந ப்ரபாதம் ப்ரபாதம் து। ௮௨।௰௫௫
சிந்ேதயம் அபவந் நிஸி। ஏவம் ஆயதநம் ரம்யம்। ௮௨।௰௫௫

இத்ய் ஏவம் ச ஸுகாவஹம்। ஸ்ைதர்யம் ந ைசவம் ஏதத் ஸ்யாத்।
௮௨।௰௫௬
இத்ய் ஆஸத்ீ ேத மந: ஸதா। ேயாகிநாம் ஸுகதம் த்வ் ஏவம்।
௮௨।௰௫௬
கர்ைமவம் ைநவம் இத்ய் அபி। தவ சித்தம் அபூத் தத்ர। ௮௨।௰௫௭
ேயாகிகர்மண்ய் அஹர்நிஸம்। ஏவம் தந்மநஸஸ் தத்ர। ௮௨।௰௫௭
க்ருேதாத்ேயாகஸ்ய பார்திவ। ப்ருத்யாவஸாயிந: ஸம்யக்। ௮௨।௰௫௮
யேதாக்தாதிககாரிண:। ஸ்மரத: புண்டரீகாக்ஷம்। ௮௨।௰௫௮
கார்ேயணாதித்ருடாத்மந:। நி:ேஸஷம் உபஸாந்தம் தத்। ௮௨।௰௫௯
பாபம் ேயாகிநிேஷவணாத்। தேதா அதிகம் புரஸ் தஸ்மாத்। ௮௨।௰௫௯
ஆதராத் அநுேலபநம்। ஸம்மார்ஜநம் ச பஹுஸ:। ௮௨।௰௬
ஸபத்நிேகந ேத க்ருதம்। தத்ராகதஸ் ச ெஸௗவரீ:। ௮௨।௰௬
புருஜிந் நாம பூபதி:। மஹாைஸந்யபரீவார:। ௮௨।௰௬௧
ப்ரபூதகஜவாஹந:। ஸர்வஸம்பதுேபதம் தம்। ௮௨।௰௬௧
ஸர்வாபரணபூஷிதம்। வ்ருதம் பார்யாஸஹஸ்ேரண। ௮௨।௰௬௨
த்ருஷ்ட்வா ஸ்ரக்சந்தேநாஜ்ஜ்வலம்। ஸ்ப்ருஹா க்ருதா த்வயா தத்ர।
௮௨।௰௬௨
சாருெமௗலிநி பார்திேவ। ஸர்வகாமப்ரதம் கர்ம। ௮௨।௰௬௨
ேதவேதவஸ்ய குர்வதா। ேதைநதத் அகிலம் ராஜ்யம்। ௮௨।௰௬௩
அேஸஷத்வபவத் ீ தவ। ேதஜஸ் ைசவாதிகம் யத் ேத। ௮௨।௰௬௩
தைததச் ச்ருணு பார்திவ। ேயாகப்ரபாேவாபலப்தம்। ௮௨।௰௬௪
கதயாம்ய் அகிலம் தவ। தத்ைரவாவஸேத தீப:। ௮௨।௰௬௪
ப்ரஸாந்த: ஸ்ேநஹஸம்க்ஷயாத்। நிஜேபாஜநைதேலந। ௮௨।௰௬௫

புந: ப்ரஜ்வாலிதஸ் த்வயா। அநயா ேசாத்தரீயாந்த । ௮௨।௰௬௫
சீரவர்த்யுபவ்ரும்ஹித:। தவ பத்ந்யா ஸ ஜஜ்வால। ௮௨।௰௬௬
காந்திர் அஸ்யாஸ் தேதா அதிகா। தவாப்ய் அகிலபூபால । ௮௨।௰௬௬
மந:ேக்ஷாபகரம் தத:। ேதேஜா நேரந்த்ர ந ஸ்யாச் ச। ௮௨।௰௬௭
கிம் ஆராத்ய ஜநார்தநம்। ஏவம் நேரந்த்ர ஸூத்ரத்வாத்। ௮௨।௰௬௭
விஷ்ணுகர்மபராயண:। தந்மயத்ேவந ஸம்ப்ராப்ேதா। ௮௨।௰௬௮
மஹிமாநம் அநுத்தமம்। கிம் புநர் ேயா நேரா பக்த்யா। ௮௨।௰௬௮
விஷ்ணுஸுஸ்ரூஷணாத்ருத:। கேராதி ஸததம் பூஜாம்। ௮௨।௰௬௯
நிஷ்காேமா நாந்யமாநஸ:। ஸ த்வம் க்ருத்திம் இமாம் லப்த்வா।
௮௨।௰௬௯
ஸர்வேலாேகஸ்வேரஸ்வரம்। பூஜயாச்யுதம் ஈேஸஸம்। ௮௨।௰௭
தம் ஆராத்ய ந ஸததி ீ । புஷ்ைபர் தூைபஸ் ததா கந்ைதர்। ௮௨।௰௭
தீபவஸ்த்ராநுேலபைந:। ஆராதயாச்யுதம் தத்வத்। ௮௨।௰௭௧
ேவஸ்மஸம்மார்ஜநாதிபி:। யத் யத் இஷ்டதமம் கிம்சித்। ௮௨।௰௭௧
யத் யத் அத்யந்ததுர்லபம்। தத் தத் தாத்த்வா ஜகத்தாத்ேர। ௮௨।௰௭௨
ைவகுண்டாய ந ஸததி ீ । ஸுகந்தாகருகர்பூர । ௮௨।௰௭௨
சந்தநாேக்ஷாதகும்குைம:। வாேஸாபிர் விவிைதர் தூைப:। ௮௨।௰௭௩
புஷ்பஸ்ரக்சாமைரர் த்வைஜ:। அந்ேநாபஹாைரர் விவிைதர்। ௮௨।௰௭௩
க்ருதக்ஷராபிேஷசைந ீ :। கீதவாதிதந்ருத்யாத்ையஸ்। ௮௨।௰௭௪
ேதாஷயஸ்வாச்யுதம் ந்ருப। புண்யராத்ரிஷு ேகாவிந்தம்। ௮௨।௰௭௪
ந்ருத்யகீதரேவாஜ்ஜ்வைல:। பூப ஜாகரைணர் பக்த்யா। ௮௨।௰௭௫

ேதாஷயாச்யுதம் அவ்யயம்। ஏவம் ஸம்ேதாஷ்யேத பக்த்யா।
௮௨।௰௭௫
பகவாந் பவபங்கக்ருத்। பூப பாகவைதர் பூத । ௮௨।௰௭௬
பவ்யக்ருத் ேகஸேவா நைர:। ேயஷாம் ந வித்தம் ைதர் பக்த்யா।
௮௨।௰௭௬
மார்ஜநாத்யுபேலபைந:। ேதாஷிேதா பகவாந் விஷ்ணுர்। ௮௨।௰௭௭
ததாத்ய் அபிமதம் பலம்। ேதவகர்மாஸமர்தாணாம்। ௮௨।௰௭௭
ப்ராணிநாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ஸ்தைவ:। ேதாஷிேதா அபிமதாந் காமாந்।
௮௨।௰௭௮
ப்ரயச்சதி ஜநார்தந:। ைநஷ வித்ைதர் ந ரத்ெநௗைக:। ௮௨।௰௭௮
புஷ்பதூபாநுேலபைந:। ஸத்பாேவைநவ ேகாவிந்தஸ்। ௮௨।௰௭௯
ேதாஷம் ஆயாதி ஸம்ஸ்ம்ருத:। த்வையகாக்ரமநஸ்ேகந। ௮௨।௰௭௯
க்ருஹஸம்மார்ஜநாதிகம்। க்ருத்வால்பம் ஈத்ருஸம் ப்ராப்தம்। ௮௨।௰௮
ராஜ்யம் அத்யந்ததுர்லபம்। ப்ராப்ேதாபகரேணா யஸ் த்வம்। ௮௨।௰௮
ஏகாக்ரமதிர் அச்யுதம்। ேதாஷயிஷ்யஸி ேநந்த்ேரா அபி। ௮௨।௰௮௧
பவிதா ேதந ேத ஸம:। தஸ்மாத் த்வம் அநயா ேதவ்யா। ௮௨।௰௮௧
ஸஹாத்யந்தவிநீதயா। ேகஸவாராதேந யத்நம்। ௮௨।௰௮௨
குரு தர்மப்ருதாம் வர। தத: ப்ராப்ஸ்யஸி பக்த்ையவ। ௮௨।௰௮௨
யத் தேபாபி: ஸுதுர்லபம்। ஏதந் முேநர் வஸிஷ்டஸ்ய। ௰௮௨।௧௩௭
நிஸாம்ய வசநம் ந்ருப:। பார்யாஸஹாய: ஸ ததா। ௮௩।௰௰௧
ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதநூருஹ:। க்ருதகார்யம் இவாத்மாநம்। ௮௩।௰௰௧
மந்யமாேநா அஸுேராத்தம। உவாச ப்ரணேதா பூத்வா। ௮௩।௰௰௨
மாந்தாதா வாருணிம் வச:। யதாமரத்வம் ஸம்ப்ராப்ய। ௮௩।௰௰௨

யதா வா ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம்। பரம் நிர்வாணம் ஆப்ேநாதி। ௮௩।௰௰௩
ததாஹம் வசஸா தவ। க்ருதக்ருத்ய: ஸுகீ சாஸ்மி। ௮௩।௰௰௩
நிர்வ்ருதிம் பரமாம் கத:। அஜ்ஞாநதமஸாசந்ேந। ௮௩।௰௰௪
யத் ப்ரதீபஸ் த்வையதித:। அஹம் ஏஷா ச தந்வங்கீ। ௮௩।௰௰௪
விபூதிப்ரம்ஸபருெகௗ ீ । ஆட்யாவ் ஆபாதிெதௗ ப்ரஹ்மந்ந்। ௮௩।௰௰௫
இஹாத்ய வசஸா தவ। ஸம்பதாம் கதிதம் பஜம்ீ । ௮௩।௰௰௫
ஆவேயார் பவதா முேந। ததுப்தாவ் உத்யதாவ் ஆவாம்। ௮௩।௰௰௬
விஜாநீஹி த்விேஜாத்தம। ந ரத்ைநர் ந ச வித்ெதௗைகர்। ௮௩।௰௰௬
ந ச புஷ்பாநுேலபைந:। ஆராத்யேத ஜகந்நாேதா। ௮௩।௰௰௭
பாவஸூந்ையர் ஜநார்தந:। பாஹ்யார்தநிரேபைக்ஷஸ் ச। ௮௩।௰௰௭
மநைஸவ மேநாகதி:। நி:ஸ்ைவர் ஆராத்யேத ேதேவா। ௮௩।௰௰௮
விஷ்ணு: ஸர்ேவஸ்வேரஸ்வர:। ஸர்வம் ஏதந் மயா ஜ்ஞாதம்।
௮௩।௰௰௮
யத் த்வம் ஆத்த மஹாமுேந। யத் த்வாம் ப்ருச்சாமி தந் ேம த்வம்।
௮௩।௰௰௯
ப்ரஸாதஸுமுேகா வத। காநி வ்ரதாநி ையர் ேதேவா। ௮௩।௰௰௯
நைர: ஸ்த்ரீபிஸ் ச ேகஸவ:। ேதாஷம் ஆராதிேதா அப்ேயதி। ௮௩।௰௧
ைகஸ் ச தாைநர் மஹாமுேந। ரஹஸ்யாநி ச ேதவஸ்ய। ௮௩।௰௧
ப்ரீதேய யாநி சக்ரிண:। தாந்ய் அேஸஷாணி ேம ப்ரூஹி। ௮௩।௰௧௧
க்ருஷ்ணாராதநகாங்க்ஷிண:। ஸ்ருணு பூபால ையர் விஷ்ணுர்।
௮௩।௰௧௧
நைரர் ஆராத்யேத வ்ரைத:। நாரீபிஸ் சாதிேகாேர அஸ்மிந்। ௮௩।௰௧௨
பதிதாபிர் பவார்ணேவ। ஸமப்யர்ச்ய ஜகந்நாதம்। ௮௩।௰௧௨

வாஸுேதவம் ஸமாதிநா। ஏகம் அஸ்நாதி ேயா பக்தம்। ௮௩।௰௧௩
த்விதீயம் ப்ராஹ்மணாத்மகம்। கேராதி ேகஸவப்ரீத்ைய। ௮௩।௰௧௩
கார்த்திகம் மாஸம் ஆத்மவாந்। பூர்ேவ வயஸி யத் ேதந। ௮௩।௰௧௩
ஜ்ஞாநேதா அஜ்ஞாநேதா அபி வா। பாபம் ஆசரிதம் தஸ்மாந்।
௮௩।௰௧௪
முச்யேத நாத்ர ஸம்ஸய:। அேநைநவ விதாேநந। ௮௩।௰௧௪
மார்கஸர்ேஷீ அபி மாதவம்। ஸமப்யர்ச்ையகபக்தம் ைவ। ௮௩।௰௧௫
வர்ணிப்ேயா ய: ப்ரயச்சதி। பகவத்ப்ரீணநார்தாய। ௮௩।௰௧௫
பலம் தஸ்ய ஸ்ருணுஷ்வ ேம। மத்ேய வயஸி யத் பாபம்। ௮௩।௰௧௫
ேயாஷிதா புருேஷண வா। க்ருதம் தஸ்மாச் ச ேதேநாக்ேதா।
௮௩।௰௧௬
விேமாக்ஷ: பரமாத்மநா। ததா ைசைவகபக்தம் ைவ। ௮௩।௰௧௬
வர்ணாக்ேரப்ய: ப்ரயச்சதி। புண்டரீகாக்ஷம் அப்யர்ச்ய। ௮௩।௰௧௭
ெபௗஷமாேஸ மஹீபேத। தத்ப்ரீணநாய யத் பாபம்। ௮௩।௰௧௭
வார்த்திேக ேதந ைவ க்ருதம்। ஸ தஸ்மாந் முச்யேத ராஜந்।
௮௩।௰௧௮
புமாந் ேயாஷித் அதாபி வா। த்ைரமாஸிகவ்ரதம் இதம்। ௮௩।௰௧௮
ய: கேராதி நேரஸ்வர। ஸ விஷ்ணுப்ரீணநாத் பாைபர்। ௮௩।௰௧௯
லகுபிர் விப்ரமுச்யேத। த்விதீேய வத்ஸேர ராஜந்। ௮௩।௰௧௯
முச்யேத ேசாபபாதைக:। தத்வத் த்ருதீேய அபி க்ருதம்। ௮௩।௰௨
மஹாபாதகநாஸநம்। வ்ரதம் ஏதந் நைர: ஸ்த்ரீபிஸ்। ௮௩।௰௨
த்ரிபிர் மாைஸர் அநுஷ்டிதம்। த்ரிபி: ஸம்வத்ஸைரர் ஏவ। ௮௩।௰௨௧

———————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –இரண்டாம் பாகம் —

June 3, 2023

பரிஷ்வஜ்ய மஹாபாஹும்। ஸமாஸ்வாஸ்ய ச பால்குநம்। ௩௬।௰௰௧
ப்ர்வாச பகவாந் ேதவ:। ப்ரஹ்ருஷ்ேடநாந்தராத்மநா। ௰௩௬।௩௭
யஸ் த்வாம் ேவத்தி ஸ மாம் ேவத்தி। யஸ் த்வாம் அநு ஸ மாம் அநு।
௩௬।௰௰௨
அேபேதநாத்மநா ேவத்மீ। த்வாம் அஹம் பாண்டுநந்தந। ௩௬।௰௰௨
மமாம்ஸத்வம் மஹாபாேஹா। ஜகத: பாலேநச்சயா। ௩௬।௰௰௩
புேவா பாராவதாரார்தம்। ப்ருதக் பார்த மயா க்ருதம்। ௩௬।௰௰௩

ேதவைதத்ேயாரகா யக்ஷா। கந்தர்வா: கிம்நராப்ஸரா:। ௩௬।௰௰௪
ராக்ஷஸாஸ் ச பிஸாசாஸ் ச। பஸுபக்ஷிஸரீஸ்ருபா:। ௩௬।௰௰௪
வ்ருக்ஷகுல்மாதய: ைஸலா:। ஸர்வபூதாநி சார்ஜுந। ௩௬।௰௰௫
மைமவாம்ஸாநி பூதாநி। வித்தி ஸர்வாண்ய் அரிம்தம। ௩௬।௰௰௫
பகவந் ஸர்வபூதாத்மந்। ஸர்வபூேதஷு ைவ பவாந்। ௩௬।௰௰௬
பரமாத்மஸ்வரூேபண। ஸ்திதம் ேவத்மி தத் அவ்யயம்। ௩௬।௰௰௬
ேக்ஷத்ேரஷு ேயஷு ேயஷு த்வம்। சிந்தநீேயா மயாச்யுத। ௩௬।௰௰௭
ேசதஸ: ப்ரணிதாநார்தம்। தந் மமாக்யாதும் அர்ஹஸி। ௩௬।௰௰௭
யத்ர யத்ர ச யந் நாம। ப்ரீதேய பவத: ஸ்துெதௗ। ௩௬।௰௰௮
ப்ரஸாதஸுமுேகா நாத। தந் மமாேஸஷேதா வத। ௩௬।௰௰௮
ஸர்வக: ஸர்வபூேதா அஹம்। ந ஹி கிம்சித் மயா விநா। ௩௬।௰௰௯
சராசேர ஜகத்ய் அஸ்மிந்। வித்யேத குருஸத்தம। ௩௬।௰௰௯
ததாபி ேயஷு ஸ்தாேநஷு। சிந்தநீேயா அஹம் அர்ஜுந। ௩௬।௰௧
ஸ்ேதாதவ்ேயா நாமபிர் ையஸ் து। ஸ்ரூயதாம் தத் வதாமி ேத।
௩௬।௰௧
புஷ்கேர புண்டரீகாக்ஷம்। கயாயாம் ச கதாதரம்। ௩௬।௰௧௧
ேலாஹதண்ேட ததா விஷ்ணும்। ஸ்துவம்ஸ் தரதி துஷ்க்ருதம்।
௩௬।௰௧௧
Šவாமாச்ேய குமாரம்। ேநபாேல ேலாகபாவநம்। ௰௩௬।௩௮
ராகவம் சித்ரகூேட து। ப்ரபாேஸ ைதத்யஸூதநம்। ௩௬।௰௧௨
வ்ருந்தாவேந ச ேகாவிந்தம்। மா ஸ்துவந் புண்யபாக் பேவத்।
௩௬।௰௧௨
மந்ேதாதபாேந ைவகுண்டம்। மாஹந்த்ேர சாச்யுதம் விபும்। ௰௩௬।௩௯

ஜயம் ஜயந்த்யாம் தத்வச் ச। ஜயந்தம் ஹஸ்திநாபுேர। ௩௬।௰௧௩
வாராஹம் கர்தமாேல து। காஸ்மீேர சக்ரபாணிநம்। ௩௬।௰௧௩
ஜநார்தநம் ச குப்ஜாம்ேர। மதுராயாம் ச ேகஸவம்। ௩௬।௰௧௪
குப்ஜேக ஸ்ரீதரம் தத்வத்। கங்காத்வாேர ஸுேராத்தமம்। ௩௬।௰௧௪
ஸாலக்ராேம மஹாேயாகிம்। ஹரிம் ேகாவர்தநாசேல। ௩௬।௰௧௫
பிண்டாரேக சதுர்பாஹும்। ஸங்ேகாத்தாேர ச ஸங்கிநம்। ௩௬।௰௧௫
வாமநம் ச குருேக்ஷத்ேர। யமுநாயாம் த்ரிவிக்ரமம்। ௩௬।௰௧௬
வநமாலம் ச கிஷ்கிந்தாயாம்। ேதவம் ைரவதேக த்விஜ। ௰௩௬।௪௰
காஸஜேல ீ மஹாேயாகம்। ேதவம் சாமிதேதஜஸம்। ௰௩௬।௪௰
ைவஸாகயூேப அஜிதம்। விரஜாயாம் விப்ரக்ஷயம்। ௰௩௬।௪௰
விஸ்ேவஸ்வரம் ததா ேஸாேண। கபிலம் பூர்வஸாகேர। ௩௬।௰௧௬
ஸ்ேவதத்வபபதிம் ீ சாபி। கங்காஸாகரஸம்கேம। ௩௬।௰௧௭
பூதரம் ேதவிகாநத்யாம்। ப்ரயாேக ைசவ மாதவம்। ௩௬।௰௧௭
நரநாராயணாக்யம் ச। ததா பதரிகாஸ்ரேம। ௩௬।௰௧௮
ஸமுத்ேர தக்ஷிேண ஸ்தவ்யம்। பத்மநாேபதி பால்குந। ௩௬।௰௧௮
த்வாரகாயாம் ததா க்ருஷ்ணம்। ஸ்துவம்ஸ் தரதி துர்கதிம்। ௩௬।௰௧௯
ராமம் நாம மேஹந்த்ராத்ெரௗ। ஹ்ருஷீேகஸம் ததார்புேத। ௩௬।௰௧௯
அஸ்வதீர்ேத ஹயக்ரீவம்। விஸ்வரூபம் ஹிமாசேல। ௩௬।௰௨
ந்ருஸிம்ஹம் க்ருதெஸௗேச ச। விபாஸாயாம் த்விஜப்ரியம்। ௩௬।௰௨
ைநமிேஷ யஜ்ஞபுருஷம்। ஜம்பூமார்ேக ததாச்யுதம்। ௩௬।௰௨௧
அநந்தம் ைஸந்தவாரண்ேய। தண்டேக ஸாங்கதாரிணம்। ௩௬।௰௨௧
உத்பலாவர்தேக ெஸௗரிம்। நர்மதாயாம் ஸ்ரிய: பதிம்। ௩௬।௰௨௨

தாேமாதரம் ைரவதேக। நந்தாயாம் ஜலஸாயிநம்। ௩௬।௰௨௨
ஸர்வேயாேகஸ்வரம் ைசவ। ஸிந்துஸாகரஸம்கேம। ௩௬।௰௨௩
ஸஹ்யாத்ெரௗ ேதவேதேவஸம்। ைவகுண்டம் மாகேத வேந।
௩௬।௰௨௩
ஸர்வபாபஹரம் விந்த்ேய। உட்ேரஷு புருேஷாத்தமம்। ௩௬।௰௨௪
ஹ்ருதேய சாபி ெகௗந்ேதய। பரமாத்மாநம் ஆத்மந:। ௩௬।௰௨௪
வேட வேட ைவஸ்ரவணம்। சத்வேர சத்வேர ஸிவம்। ௩௬।௰௨௫
பர்வேத பர்வேத ராமம்। ஸர்வத்ர மதுஸூதநம்। ௩௬।௰௨௫
நரம் பூெமௗ ததா வ்ேயாம்நி। ெகௗந்ேதய கருடத்வஜம்। ௩௬।௰௨௬
வாஸுேதவம் ச ஸர்வத்ர। ஸம்ஸ்மரஞ் ஜ்ேயாதிஷாம் பதிம்।
௩௬।௰௨௬
அர்சயந் ப்ரணமம்ஸ் து த்வம்। ஸம்ஸ்மரம்ஸ் ச தநம்ஜய। ௩௬।௰௨௭
ஏேதஷ்வ் ஏதாநி நாமாநி। நர: பாைப: ப்ரமுச்யேத। ௩௬।௰௨௭
ஸ்தாேநஷ்வ் ஏேதஷு மந்நாம்நாம்। ஏேதஷாம் ப்ரீணநம் நர:।
௩௬।௰௨௮
த்விஜாநாம் ப்ரீணநம் க்ருத்வா। ஸ்வர்கேலாேக அபிஜாயேத।
௩௬।௰௨௮
நாமாந்ய் ஏதாநி ெகௗந்ேதய। ஸ்தாநாந்ய் ஏதாநி சாத்மவாந்।
௩௬।௰௨௯
ஜயம் ைவ பஞ்சபஞ்சாஸத்। த்ரிஸந்த்யம் மத்பராயண:। ௩௬।௰௨௯
த்ரீணி ஜந்மாநி யத் பாபம்। அவஸ்தாத்ரிதேய க்ருதம்। ௩௬।௰௩
தத் க்ஷாலயத்ய் அஸம்திக்தம்। ஜாயேத ச ஸதாம் குேல। ௩௬।௰௩
த்விஷ்காலம் வா ஜபந்ந் ஏவ। திவாராத்ெரௗ ச யத் க்ருதம்। ௩௬।௰௩௧

தஸ்மாத் விமுச்யேத பாபாத்। ஸத்பாவபரேமா நர:। ௩௬।௰௩௧
ஜப்தாந்ய் ஏதாநி ெகௗந்ேதய। ஸக்ருச்ச்ரத்தாஸமந்விதம்। ௩௬।௰௩௨
ேமாசயந்ேத நரம் பாபாத்। யத் தத்ைரவ திேந க்ருதம்। ௩௬।௰௩௨
தந்யம் யஸஸ்யம் ஆயுஷ்யம்। ஜயம் குரு குேலாத்வஹ। ௩௬।௰௩௩
க்ரஹாநுகூலதாம் ைசவ। கேராத்ய் ஆஸு ந ஸம்ஸய:। ௩௬।௰௩௩
உேபாஷிேதா மத்பரம:। ஸ்தாேநஷ்வ் ஏேதஷு மாநவ:। ௩௬।௰௩௪
க்ருதாயதநவாஸஸ் ச। ப்ராப்ேநாத்ய் அபிமதம் பலம்। ௩௬।௰௩௪
உத்க்ராந்திர் அப்ய் அேஸேஷஷு। ஸ்தாேநஷ்வ் ஏேதஷு ஸஸ்யேத।
௩௬।௰௩௫
அந்யஸ்தாநாச் சதகுணம்। ஏேதஷ்வ் அநஸநாதிகம்। ௩௬।௰௩௫
யஸ் து மத்பரம: காலம்। கேராத்ய் ஏேதஷு மாநவ:। ௩௬।௰௩௬
ேதவாநாம் அபி பூஜ்ேயா அெஸௗ। மம ேலாேக மஹீயேத। ௩௬।௰௩௬
யந் ந தாபாய ைவ பும்ஸாம்। பவத்ய் ஆமுஷ்மிகம் க்ருதம்। ௩௭।௰௰௧
தாபாய யச் ச பவதி। தத் ஆசŠவ மஹாமுேந। ௩௭।௰௰௧
உபவாஸப்ரபாவம் ச। க்ருஷ்ணாராதநகாங்க்ஷிண:। ௩௭।௰௰௨
கதேயஹ மம ப்ரஹ்மந்। ந ச த்ருப்யாமி கத்யேத। ௩௭।௰௰௨
ஸ்ரூயதாம் தால்ப்ய யத் ப்ருஷ்டா:। ெகௗதுகாத் பவதா வயம்।
௩௭।௰௰௩
ஆமுஷ்மிகம் ந தாபாய। யச் ச தாபாய ஜாயேத। ௩௭।௰௰௩
உேபாஷிதப்ரபாவம் ச। க்ருஷ்ணாராதநகாங்க்ஷிண:। ௩௭।௰௰௪
கதயாமி யதாவ்ருத்தம்। பூர்வம் ஏவ மஹாமேத। ௩௭।௰௰௪
ைவதிஸம் நாம நகரம்। ப்ரக்யாதம் இஹ ஸத்தம। ௩௭।௰௰௫
தத்ர ைவஸ்ேயா அபவத் பூர்வம்। வரபத்ர ீ இதி ஸ்ருத:। ௩௭।௰௰௫

பார்யாஜாமாத்ருதுஹித்ரு । புத்ரெபௗத்ரஸ்நுஷாந்வித:। ௩௭।௰௰௬
ப்ரபூதப்ருத்யவர்கஸ் ச। பஹுவ்யாபாரகாரக:। ௩௭।௰௰௬
புத்ரெபௗத்ராதிபரண । வ்யாஸக்தமதிர் ஏவ ச। ௩௭।௰௰௭
பரேலாகம் ப்ரதி மதிஸ்। தஸ்ய சாத்யந்ததுர்முகா। ௩௭।௰௰௭
சகாராநுதிநம் ேஸா அத। ந்யாயாந்யாையர் தநார்ஜநம்। ௩௭।௰௰௮
ஸர்வத்ராந்யத்ர நி:ஸ்ேநஹ:। பரஸ்ேவ சாதிதர்ஷுல:। ௩௭।௰௰௮
ந ஜுேஹாத்ய் உதிேத காேல। ந ததாத்ய் அதித்ருஷ்ணயா। ௩௭।௰௰௯
பபூவ ேசாத்யமஸ் தஸ்ய। புத்ராதிபரேண பர:। ௩௭।௰௰௯
நித்யைநமித்திகாநாம் ச। ஹாநிம் சக்ேர ஸ்வகர்மணாம்। ௩௭।௰௧
த்ருஷ்ணாபிபூேதா விப்ரர்ேஷ। ஸ்வவர்கபரணாத்ருத:। ௩௭।௰௧
காேலந கச்சதா ேஸா அத। ம்ருேதா விந்த்யாடவதேட ீ । ௩௭।௰௧௧
யாதநாேதஹப்ருத் ப்ேரேதா। க்ரீஷ்மகாேல அபவந் முேந। ௩௭।௰௧௧
தம் ததர்ஸ மஹாபாேகா। திவ்யஜ்ஞாநஸமந்வித:। ௩௭।௰௧௨
ேவதேவதாந்தவித் வித்வாந்। பிபேதா ீ நாம ைவ த்விஜ:। ௩௭।௰௧௨
பாஸ்கரஸ்யாம்ஸுபிர் தீப்ைதர்। தஹ்யந்தம் அநிவாரைண:। ௩௭।௰௧௩
ப்ரதப்தவாலுகாமத்ேய। த்ருஷா சாத்யந்தபடிதம் ீ । ௩௭।௰௧௩
க்ஷுத்க்ஷாமகண்டம் ஸுஷ்காஸ்யம்। ஸ்தப்ேதாத்வ்ருத்தவிேலாசநம்।
௩௭।௰௧௪
நிஷ்க்ராந்தஜிஹ்வம் அங்ேகஷு। விஸ்ேபாைட: ஸர்வதஸ் சிதம்।
௩௭।௰௧௪
நிஸ்வாஸாயாஸேகேதந। விரலாஸ்யம் அநாதரம்। ௩௭।௰௧௫
ஸ்ராந்தம் மக்ஷிகயாகீர்ணம்। துர்தக்தம் சாதிதாருணம்। ௰௩௭।௪௧
நிேஜந கர்மணா பத்தம்। அஸமர்தம் பலாயேந। ௩௭।௰௧௫

தம் தாத்ருஸம் அேதா த்ருஷ்ட்வா। கார்தேபேயா மஹாமுநி:।
௩௭।௰௧௬
பிபதீ : ப்ராஹ விப்ரர்ஷி:। காருண்யஸ்திமிதம் வச:। ௩௭।௰௧௬
ஜாநந்ந் அபி ததா ப்ராப்தம்। ததநுஷ்டாநஜம் பலம்। ௩௭।௰௧௭
ஜந்ேதாஸ் தஸ்ேயாபகாராய। ஸர்வேதா ஹ்லாதயந்ந் இவ। ௩௭।௰௧௭
அத: ஸூர்யாம்ஸுபிஸ் தப்ைதர்। பஹுபிர் யாநபாம்ஸுபி:। ௩௭।௰௧௮
உபர்ய் அர்ககைரர் உக்ைரஸ்। த்ருஷா சார்தஸ் ததா க்ஷுதா। ௩௭।௰௧௮
அந்ையஸ் ததாதிபிர் ேகாைரர்। அவிஷஹ்ையர் அவாரைண:।
௩௭।௰௧௯
கதேயஹ யதாதத்த்வம்। ஏகாகீ தஹ்யேஸ கதம்। ௩௭।௰௧௯
தஸ்ையதத் வசநம் ஸ்ருத்வா। பிபதஸ்ய ீ ஸேவதநம்। ௩௭।௰௨
யாதநாஸ்த உவாேசதம்। க்ருச்ச்ராத் உச்ச்வாஸ்ய மஸ்தகம்। ௩௭।௰௨
ப்ரஹ்மந் நாேலாசிதம் பூர்வம்। கதம் அந்ேத பவிஷ்யதி। ௩௭।௰௨௧
அஸாஸ்வேத ஸாஸ்வததீஸ்। ேதந தஹ்யாமி துர்மதி:। ௩௭।௰௨௧
தநாபணக்ருஹேக்ஷத்ர । புத்ரதாரஹிேத ரத:। ௩௭।௰௨௨
நாத்மேநா அஹம் ஹிதாரம்ப।ீ ேதந தஹ்யாமி துர்மதி:। ௩௭।௰௨௨
இதம் கரிஷ்ேய க்ருத்ேவதம்। கரிஷ்யாம்ய் அபரம் த்வ் இதம்।
௩௭।௰௨௩
இதீச்சாஸதஸேரா அஹம்। ேதந தஹ்யாமி துர்மதி:। ௩௭।௰௨௩
ஜுேஹாமி யதி தந் நாஸ்தி। ததாமி யதி ஸததி ீ । ௩௭।௰௨௪
குடும்பம் இதி மூேடா அஹம்। ேதந தஹ்யாமி துர்மதி:। ௩௭।௰௨௪
ஸேதாஷ்ணவர்ஷாபிபவம் ீ । ேலாபாத் ேஸாட்:அம் மயாஸுபம்।
௩௭।௰௨௫

தத் ஏவ ஹி ந தர்மார்தம்। ேதந தஹ்யாமி துர்மதி:। ௩௭।௰௨௫
பித்ருேதவமநுஷ்யாணாம்। அதத்த்வாேபாஷிதா ஹி ேய। ௩௭।௰௨௬
ேத அந்யத்ர க்வாபி வர்தந்ேத। தஹ்யாம்ய் ஏேகா அத்ர துர்மதி:।
௩௭।௰௨௬
புத்ரப்ருத்யகலத்ேரஷு। மம த்வ் ஆத்ருதமாநஸ:। ௩௭।௰௨௭
க்ருத்வா கர்மாண்ய் அஸாதூநி। தஹ்யாம்ய் ஏேகா அத்ர துர்மதி:।
௩௭।௰௨௭
ம்ருேத மயி தேந தஸ்மிந்ந்। அந்யாேயாபார்ஜிேத மயா। ௩௭।௰௨௮
நூநம் மேமதி வர்தந்ேத। தஹ்யாம்ய் ஏேகா அத்ர துர்மதி:। ௩௭।௰௨௮
ந ஹி ந: பூஜிதா ேகஹாந்। நிர்கதா த்விஜஸத்தமா:। ௩௭।௰௨௯
ஸ்வவர்கஹிதகாமஸ்ய। ேதந தஹ்யாம்ய் அஹர்நிஸம்। ௩௭।௰௨௯
யந் ேம ந பூஜிதா ேதவா:। குடும்பம் ேபாஷீதம் பரம்। ௩௭।௰௩
ஏகாகீேதந தஹ்யாமி। ேய புஷ்டாஸ் ேத அந்யேதா கதா:। ௩௭।௰௩
நித்யைநமித்திகம் கர்ம। க்ருேத ேயஷாம் ந ம க்ருதம்। ௩௭।௰௩௧
ஏகாகீேதந தஹ்யாமி। ைதர் மந்ேய க்வாபி ரம்யேத। ௩௭।௰௩௧
யந் ேம பரிஜநஸ்யார்ேத। க்ருதம் கர்ம ஸுபாஸுபம்। ௩௭।௰௩௨
ஏகாகீேதந தஹ்யாமி। கதாஸ் ேத பலேபாகிந:। ௩௭।௰௩௨
தாரா: புத்ராஸ் ச ப்ருத்யாஸ் ச। பாபவ்யாப்த்யா மையதிதா:। ௩௭।௰௩௩
ஏகாகீேதந தஹ்யாமி। கதாஸ் ேத பலேபாகிந:। ௩௭।௰௩௩
புத்ரதாராதிப்ருத்யார்ேத। மயாந்யாயார்தஸம்சயா:। ௩௭।௰௩௪
க்ருதாஸ் ேதநாத்ர தஹ்யாமி। புஞ்ஜேத அப்ய் அந்யேதா கதா:।
௩௭।௰௩௪
க்ருதம் பாபம் மயா புக்தம்। அந்ையஸ் தத்கர்மஸம்சிதம்। ௩௭।௰௩௫

தஹ்யாம்ய் ஏேகா அஹம் அத்யந்தம்। த்யக்தஸ் ைத: பலேபாகிபி:।
௩௭।௰௩௫
யந் மமத்வாபிபூேதந। மயா தநம் உபார்ஜிதம்। ௩௭।௰௩௬
அந்யஸ்ய ேத அத்ய கஸ்யாபி। ேகவலம் மம துஷ்க்ருதம்। ௩௭।௰௩௬
அந்தர்து:ேகந தக்ேதா அந்தர்। பஹிர் தஹ்யாமி பாநுநா। ௩௭।௰௩௭
நாந்தர்து:கம் ந வா பாநு:। பாபம் ஏவ த்விதா ஸ்திதம்। ௩௭।௰௩௭
கம்சித் கர்மஸமுத்தாரம்। பஸ்யஸ்ய் அஸுகஸாகராத்। ௩௭।௰௩௮
மம ேயநாஹம் ஆஹ்லாதம்। ஆப்நுயாம் முநிஸத்தம। ௩௭।௰௩௮
அல்பகாலிகம் உத்தாரம்। தவ பஸ்யாம்ய் அஸம்ஸயம்। ௩௭।௰௩௯
ப்ரக்ஷீணப்ராயம் ஏதத் ேத। ஸுக்ருதம் சாஸ்தி ேத பரம்। ௩௭।௰௩௯
அதீேத தஸேம ஜந்மந்ய்। அச்யுதாராதேநச்சயா। ௩௭।௰௪
ஸுகர்மஜயதாம் பத்ர। த்வாதஸம்ீ த்வம் உேபாஷித:। ௩௭।௰௪
தவ தஸ்யா: ப்ரபாேவண। பாபம் அத்யந்ததுர்ஜயம்। ௩௭।௰௪௧
அல்ைபர் அேஹாபி: ஸம்க்ஷணம் ீ । நவபாத்ேர யதா ஜலம்। ௩௭।௰௪௧
யத் அந்ய: க்ஷபேயத் வர்ைஷஸ்। தத் திைநர் பவத: க்ஷயம்। ௩௭।௰௪௨
கதம் பாபம் அயம் தஸ்யா:। ப்ரபாேவா அத்யந்ததுர்லப:। ௩௭।௰௪௨
ஸமம் பாபஸ்ய குருேத। ஜயம் ஸுக்ருதகர்மண:। ௩௭।௰௪௩
ஸத்கர்மஜயதா ஹ்ய் ஏஷா। தேதா ைவ த்வாதஸீ ஸ்ம்ருதா।
௩௭।௰௪௩
யச் ைசதத் ேவதநார்ேதந। பவதா பரிேதவிதம்। ௩௭।௰௪௪
தத் ததா நாத்ர ஸம்ேதேஹா। மமதா பாபேஹதுகீ। ௩௭।௰௪௪
பாபம் அத்ர க்ருதம் ப்ேரத்ய। பத்ர தாபாய ஜாயேத। ௩௭।௰௪௫

ஆஹ்லாதாய ததா புண்யம்। இஹ புண்யக்ருதாம் ந்ருணாம்।
௩௭।௰௪௫
வரபத்ரம் ீ ஸமாஸ்வாஸ்ய। யயாவ் இத்தம் மஹாமுநி:। ௩௭।௰௪௬
ேஸா அப்ய் அல்ேபைநவ காேலந। தேதா ேமாக்ஷம் அவாப்தவாந்।
௩௭।௰௪௬
ஏவம் தால்ப்ய பேர ேலாேக। யத் அத்ராஸுக்ருதம் க்ருதம்। ௩௭।௰௪௭
தத் தாபாய ஸுகாேயாக்தம்। யத் அத்ைரவ ஸுபம் க்ருதம்। ௩௭।௰௪௭
உபவாஸப்ரபாவஸ் ச। கதிதஸ் ேத மஹாமுேந। ௩௭।௰௪௮
ேயநால்ைபர் ஏவ திவைஸர்। பூரி பாபம் க்ஷயம் கதம்। ௩௭।௰௪௮
தஸ்மாந் நேரண புண்யாய। பதிதவ்யம் ந பாதேக। ௩௭।௰௪௯
உபவாஸாஸ் ச கர்தவ்யா:। ஸைதவாத்மஹிைதஷிணா। ௩௭।௰௪௯
ஸம்ஸாராஸாரதாம் ஜ்ஞாத்வா। விஷயாம்ஸ் சாதிதர்ஷுலாந்।
௩௮।௰௰௧
கர்தவ்யம் யந் மஹாபாக। புருேஷண தத் உச்யதாம்। ௩௮।௰௰௧
ஸம்ஸாராஸாரதாம் ஜ்ஞாத்வா। விஷயாம்ஸ் சாதிதர்ஷுலாந்।
௩௮।௰௰௨
க்ருத்திஸ் ேதஷ்வ் ஏவ ஸம்த்யாஜ்யா। தத்த்யாேகா குணவாந் ந்ருணாம்।
௩௮।௰௰௨
ேயஷாம் அப்தஸஹஸ்ராணாம்। ஸஹஸ்ைரர் அபி ேநா நர:।
௩௮।௰௰௩
ேபாகாத் த்ருப்திம் ஸமாப்ேநாதி। கஸ் ைதர் ேபாைகர் விரஜ்யேத।
௩௮।௰௰௩
யாவேதா வாஞ்சேத ேபாகாந்। அஹந்ய் அஹநி மாநவ:। ௩௮।௰௰௪

ேதஷாம் ஸஹஸ்ரபாேக அபி। தால்ப்ய ப்ராப்திம் ந விந்ததி।
௩௮।௰௰௪
அத ேசத் தந் அவாப்ேநாதி। ஸஹஸ்ரகுணிதாந் நர:। ௩௮।௰௰௫
ததாப்ய் அத்ருப்த ஏவாந்தம்। அந்தகாேல கமிஷ்யதி। ௩௮।௰௰௫
த்ருப்தேய ேய ந ஸம்ப்ராப்தா:। ப்ராப்யந்ேத ேய ந வாஞ்சிதா:।
௩௮।௰௰௬
புத்திமாந் இந்த்ரியார்ேதஷு। ேதஷ்வ் அஸங்கீஸதா பேவத்।
௩௮।௰௰௬
ேயஷாம் த்ருப்திர் ந ேபாேகந। த்யாகஸ் ைசேவாபகாரக:। ௩௮।௰௰௭
உேபாஷிதவிதாேநந। ேபாகாந்த்யாகஸ் தேதா வர:। ௩௮।௰௰௭
க்ருச்ச்ரசாந்த்ராயணாதீநி। நைரஸ் தஸ்மாந் முமுக்ஷுபி:। ௩௮।௰௰௮
நிஷ்காைமர் தால்ப்ய கார்யாணி। பலாய ச பேலப்ஸுபி:। ௩௮।௰௰௮
அத்ராப்ய் உதாஹரந்தீமம்। முநேயா முநிஸத்தம। ௩௮।௰௰௯
தஸ்ராப்யாம் ஸஹ ஸம்வாதம்। ஐலஸ்ய ச மஹாத்மந:। ௩௮।௰௰௯
ஐல: புரூரவா: பூர்வம்। பபூவ மநுேஜஸ்வர:। ௩௮।௰௧
சகேம யம் மஹாபாகம்। உர்வஸீ ஸுரஸுந்தரீ। ௩௮।௰௧
ஸம்த்யஜ்ய த்ரிதஸாவாஸம்। ரூெபௗதார்யகுணாந்விதம்। ௩௮।௰௧௧
ேபேஜ தம் உர்வஸீ தால்ப்ய। புதஸ்ய தநயம் ந்ருபம்। ௩௮।௰௧௧
நாஸத்யதஸ்ெரௗ ரூேபண। ேதவாநாம் அதிெகௗ தத:। ௩௮।௰௧௨
உர்வஸேலாபநம் ீ தஸ்ய। ரூபம் த்ரஷ்டும் ஸமுத்ஸுெகௗ। ௩௮।௰௧௨
ப்ரதிஷ்டாநம் புரம் தஸ்ய। புதபுத்ரஸ்ய தீமத:। ௩௮।௰௧௩
ஜக்மது: ஸுமஹாபாெகௗ। தஸ்ய த்வாஸ்தம் அேதாசது:। ௩௮।௰௧௩

க்ஷத்ேதா அஸ்மத்வசநாத் ஐலம்। ப்ரூஹி த்வம் வஸுதாதிபம்।
௩௮।௰௧௪
த்ரஷ்டும் தவாஸ்விெநௗ ப்ராப்ெதௗ। ரூபஸம்பத்குணம் ண்ர்ப।
௩௮।௰௧௪
தேதஹ்ய் அத்ர மஹாபாக। இஹாஸ்மாந் ஸம்ப்ரேவஸய। ௩௮।௰௧௪
ஆஸ்சர்யபூதம் ேலாேகஷு। உர்வஸேலாபநம் ீ வபு:। ௩௮।௰௧௫
தத் ெகௗதுகம் ந குருேத। கஸ்ய பார்திவபுங்கவ। ௩௮।௰௧௫
ஆவாம் ஸமாகெதௗ தஸ்மாத்। த்வாம் த்ரஷ்டும் மநுேஜாத்தம।
௰௩௮।௪௨
த்வாஸ்தஸ் தேததி தாவ் ஆஹ। ப்ரவிேவஸ ச ஸத்வரம்। ௩௮।௰௧௬
ஆசசேக்ஷ ச தத் ராஜ்ேஞ। நாஸத்யவசநம் த்விஜ। ௩௮।௰௧௬
தச் ச்ருத்வா வசநம் ராஜா। த்வாஸ்தம் ஆஹ முஹூர்தகம்। ௩௮।௰௧௭
விலம்ப்யதாம் மஹாபாெகௗ। ெதௗ ப்ரூஹி வசநாந் மம। ௩௮।௰௧௭
வ்யாயாமைதலஸம்ஸர்க । மலிேநா ந விபூஷித:। ௩௮।௰௧௮
ப்ரஸாதநம் ச க்ருத்வாஹம்। நிஷ்க்ரமாமி த்வராந்வித:। ௩௮।௰௧௮
நிஷ்க்ரம்ய ஸ தேதா த்வாஸ்ேதா। யேதாக்தம் பூப்ருதகிலம்।
௩௮।௰௧௯
ஸமாசஷ்ட தேதா தால்ப்ய। ெதௗ ச பூயஸ் தம் ஊசது:। ௩௮।௰௧௯
அப்ரஸாதிதம் ஏவாஸு। பவந்தம் வஸுதாதிப। ௩௮।௰௨
பஸ்யாவஸ் தவ பூேயா அபி। த்வாம் த்ரŠயாவ: ப்ரஸாதிதம்।
௩௮।௰௨
இத்ய் உக்ேதா நிர்கதஸ் தூர்ணம்। பவநாத் அவநீபதி:। ௩௮।௰௨௧
ைதலாப்யக்ததநுர் தால்ப்ய। வ்யாயாமபரிதாநத்ருக்। ௩௮।௰௨௧

ஸ ப்ரணாமம் தேயா: க்ருத்வா। கிம்சிந் நதஸிரா ந்ருப:। ௩௮।௰௨௨
ப்ேராவாச யந் மயா கார்யம்। பவேதாஸ் தத் இேஹாச்யதாம்।
௩௮।௰௨௨
ஸப்தத்வபவத ீ ீப்ருத்வ।ீ புத்ரதாரபலம் தநம்। ௩௮।௰௨௩
யச் சாந்யத் அபி தத் ஸர்வம்। யுவேயார் ேம நிேவதிதம்। ௩௮।௰௨௩
இத்ய் உதாஹ்ருதம் ஆகர்ண்ய। ந்ருபேதர் அஸ்விநாவ் அபி। ௩௮।௰௨௪
அங்ேகாபாங்காதிகம் ஸர்வம்। ஸநைகஸ் தாவ் அபஸ்யதாம்।
௩௮।௰௨௪
ஸிேராலலாடபாஹும் ஸ । நயநாதிவிேலாகநம்। ௩௮।௰௨௫
க்ருத்வா ச தம் மஹீபாலம்। ஊசதுஸ் தாவ் இதம் ஸுெரௗ।
௩௮।௰௨௫
ப்ரவிஸ்ய ஸ்நாஹி பூபால। யதார்ைதஸ் ச விபூஷைண:। ௩௮।௰௨௬
விபூஷிதம் து பூயஸ் த்வாம்। த்ரŠயாேவா அவாம் நேரஸ்வர।
௩௮।௰௨௬
தேததி ேசாக்த்வா ஸ ந்ருப:। ப்ரவிேவஸ மஹாமுேந। ௩௮।௰௨௭
சக்ேர ச ஸகலம் ஸம்யக்। ஸ்நாத்வா ேதஹப்ரஸாதநம்। ௩௮।௰௨௭
ஸ்நாேதா அநுலிப்த: ஸ்ரக்தாரீ। ஸுவஸ்த்ர: ஸுவிபூஷித:। ௩௮।௰௨௮
நாஸத்யதஸ்ரேயா: பார்ஸ்வம்। இயாய வஸுதாதிப:। ௩௮।௰௨௮
பூேயா அபி ெதௗ யதா பூர்வம்। அங்ேகாபாங்கவிேலாகநம்। ௩௮।௰௨௯
சக்ரதுர் ந்ருபேதஸ் தஸ்ய। ஸ்மிதபிந்ெநௗஷ்டஸம்புெடௗ। ௩௮।௰௨௯
ெதௗ ஸஹாெஸௗ ஸமாலŠய। ஸ ததா வஸுதாதிப:। ௩௮।௰௩
ஹாஸஸ்ய காரணம் ேதவ । பிஷெஜௗ தாவ் அப்ருச்சத। ௩௮।௰௩
ப்ருச்சந்தம் ந தேதா தால்ப்ய। ந்ருபதிம் ஹாஸ்யகாரணம்। ௩௮।௰௩௧

யத் ஊசதுர் மஹாபாெகௗ। தச் ச்ருணுஷ்வ வதாமி ேத। ௩௮।௰௩௧
ஸ்ருணு பூபால ஸகலம்। ஹாஸகாரணம் ஆவேயா:। ௩௮।௰௩௨
யுஷ்மத்தர்ஸநஸம்பூதம்। க்ஷணாபசயேஹதுகம்। ௩௮।௰௩௨
அஸ்நாதஸ்யாபவத் பூப। யாத்ருஸீ ேத ஸுரூபதா। ௩௮।௰௩௩
ஸாம்ப்ரதம் தாத்ருஸீ ேநயம்। பூஷிதஸ்யாபி பூஷைண:। ௩௮।௰௩௩
ஸ்நாத: ஸ்ரக்தாமதாரீ த்வம்। ஸ்வநுலிப்த: ஸுபூஷித:। ௩௮।௰௩௪
ததாப்ய் அஸ்நாத ஏவ ப்ராச்। ேஸாபேநா அபூந் ந ஸாம்ப்ரதம்।
௩௮।௰௩௪
கிம்து தத்காரணம் ேயந। வ்யாயாமமலிநாம்பர:। ௩௮।௰௩௫
ேஸாபேநா அஹம் அபூத் பூர்வம்। இதாநீம் ந விபூஷித:। ௩௮।௰௩௫
திவ்ேயந சக்ஷுஷா பூப। காலஸ்யாஸ்ய ச தஸ்ய ச। ௩௮।௰௩௬
வய:பரிணதிம் ஸூŠமாம்। பஸ்யாேவா அபசயப்ரதாம்। ௩௮।௰௩௬
யதா ஹி நாடிகா பூர்ணா। கலத்ய் அவிரதம் ந்ருப। ௩௮।௰௩௭
ந்ருணாம் பரிணதஸ் தத்வச்। ஸரீரக்ரஹணாத் அநு। ௩௮।௰௩௭
ஜந்மேதா அநந்தரம் பால்யம்। ெபௗகண்டத்வம் தத: பரம்। ௩௮।௰௩௮
ெயௗவநம் மத்யேதஹித்வம்। வார்த்தகம் ச ஜரா ந்ருணாம்। ௩௮।௰௩௮
ஸ்தூலத்ருஷ்ட்யா து பஸ்யந்தி। ந து ேத ஸூŠமதர்ஸிந:।
௩௮।௰௩௮
நிேமஷஸதபாகஸ்ய। ஸஹஸ்ராம்ஸ: க்ஷேணா ந்ருப। ௩௮।௰௩௯
தஸ்யாப்ய் அயுதபாகாம்ேஸா। பவத்ய் அபசேயா ந்ருணாம்। ௩௮।௰௩௯
ஸூŠமாதிஸூŠமாபசய।ீ பவத்ய் ஏஷ புமாந் ந்ருப। ௩௮।௰௪
பரிணாமம் க்ரமாத் யாதி। த்ருப்திம் வாரி பிபந்ந் இவ। ௩௮।௰௪
தத் அஹர் ஜாதபால்யஸ்ய। பாலஸ்யாபசேயா ஹி ஸ:। ௩௮।௰௪௧

ப்ரதிக்ஷணாம்ஸயா வ்ருத்திர்। பாலத்வம் ஹீயேத தயா। ௩௮।௰௪௧
ெபௗகண்ேட ெயௗவேந ைசவ। வார்த்தேக ச மஹாமேத। ௩௮।௰௪௨
ஹாநிக்ரம: ஸ ஏேவாக்ேதா। ேயா பால்ேய கதிதஸ் தவ। ௩௮।௰௪௨
காந்திர் யா ந்ருப பாலஸ்ய। ேபாகண்டஸ்ய ஹி ஸா குத:। ௩௮।௰௪௩
தத்காந்திெஸௗகுமார்யாத்ைய:। ஸூந்யம் ஏவ ஹி ெயௗவநம்।
௩௮।௰௪௩
காந்த்யாதிஸம்பேதா ஹாநி:। பரமா ந்ருப வார்த்தேக। ௩௮।௰௪௪
தத்ராப்ய் அநுக்ஷணம் ஹாநிர்। ஹாநிர் ஆ ம்ருத்யுேதா ந்ருப।
௩௮।௰௪௪
ஏவம் ப்ரதிக்ஷணாம்ஸாம்ேஸா। ந்ருணாம் அபசயப்ரத:। ௩௮।௰௪௫
குர்வத: கிமு காலஸ் ேத। மஹாஸ்நாநப்ரஸாதநம்। ௩௮।௰௪௫
அஸ்மத்த்ருஷ்ேடா பவாந் யாவத்। ப்ரவிஷ்ேடா நிஜமந்திரம்।
௩௮।௰௪௬
தாவத் தாநிம் அநுப்ராப்த:। கிமு யாமார்தஸம்ஸ்தித:। ௩௮।௰௪௬
யாத்ருேஸா அத்ய பவாம்ஸ் தாத்ருக்। த்வம் ந ரூபீ நேரஸ்வர।
௩௮।௰௪௭
பரஸ்வ: ஸஸ்தநம் ைநவ। சதுர்ேத அஹ்நி ச தந்மய:। ௩௮।௰௪௭
ஏவம் ஸமஸ்தபூதாநி। ஸ்தாவராணி சராணி ச। ௩௮।௰௪௮
ப்ரதிக்ஷணாம்ஸாபசயம்। ப்ராப்நுவந்தி மஹீதேல। ௩௮।௰௪௮
தஸ்மாந் ந ெகௗதுகம் கார்யம்। பவதா து நேரஸ்வர। ௩௮।௰௪௯
யத் ேத ரூபம் அபூத் பூர்வம்। அப்ரஸாதிதேஸாபநம்। ௩௮।௰௪௯
ராஜா புரூரவா பூய:। ஸ்ருத்வா வாக்யம் இதம் தேயா:। ௩௮।௰௫
சிந்தயித்வா வச: ப்ராஹ। ஸம்ேவேகாத்கம்பிமாநஸ:। ௩௮।௰௫

அேஹா பவத்ப்யாம் கதிதம்। அநவஸ்திதஸம்ஸ்திதம்। ௩௮।௰௫௧
ஸ்வரூபம் ஜகேதா ேதெவௗ। ேயந த்ரஸ்ேதா அஸ்மி ஸாம்ப்ரதம்।
௩௮।௰௫௧
அஜ்ஞாநதிமிராந்தாநாம்। மத்விதாநாம் பவத்விதா:। ௩௮।௰௫௨
ப்ரதீபபூதா: ஸம்ேதேஹா। வித்யேத நாத்ர கஸ்சந। ௩௮।௰௫௨
ஸதாபசயேதாேஷண। துஷ்டகாைய: ஸுேராத்தெமௗ। ௩௮।௰௫௩
யத் கார்யம் புருைஷஸ் தச் ச। கத்யதாம் ஹிதகாம்யயா। ௩௮।௰௫௩
அதிமூேடா அத்ருேவ காேய। ஸதாபசயதர்மிணி। ௩௮।௰௫௪
நரஸ் ததுபேபாக்யாநி। த்ருவாணி பரிமார்கதி। ௩௮।௰௫௪
ஆஸநம் ஸயநம் யாநம்। பரிதாநம் க்ருஹாதிகம்। ௩௮।௰௫௫
வாஞ்சத்ய் அேஹா அதிேமாேஹந। ஸுஸ்திரம் ஸ்வயம் அஸ்திர:।
௩௮।௰௫௫
மூேடா அத்ருவம் த்ருவமதி:। கிம் ஆத்மாநம் ந புத்யேத।
௰௩௮।௰௫௬௪௩
பால்யாத் ெபௗகண்டதாம் கத்வா। ய: புநர் ெயௗவநம் கத:। ௩௮।௰௫௬
புவ: ைஸலம் ஸமாரூட:। ஸமாரூடஸ் தேதா த்ருமம்। ௩௮।௰௫௭
ஆேராஹணம் ஸ கிம் அந்யத்। க்ருக்ஷபதீ : கரிஷ்யதி। ௩௮।௰௫௭
பால்யாத் ெபௗகண்டதாம் யாேதா। ெயௗவநாத் வ்ருத்ததாம் கத:।
௩௮।௰௫௮
வேயா அவஸ்தா தத: காந்யா। யத் ேபாகாய ஸ்திேரச்சக:। ௩௮।௰௫௮
தஸ்மாத் ஏதந் மநுஷ்ேயண। விசார்யாத்மஹிைதஷிணா। ௩௮।௰௫௯
ஸ்ேரயஸ்ய் ஆமுஷ்மிேக யத்ந:। கர்தவ்ேயா அஹர்நிஸம் ந்ருப।
௩௮।௰௫௯

ேபாேகஷ்வ் அஸக்தி: ஸததம்। தைதவாத்மாவேலாகநம்। ௩௮।௰௬
ஸ்ேரய: பரம் மநுஷ்யாணாம்। கபில: ப்ராஹ பார்திவ:। ௩௮।௰௬
ஸர்வத்ர ஸமதர்ஸித்வம்। நிர்மமத்வம் அஸங்கிதா। ௩௮।௰௬௧
ஸ்ேரய: பரம் மநுஷ்யாணாம்। ப்ராஹ பஞ்சஸிேகா முநி:। ௩௮।௰௬௧
ஆகர்பஜந்மபால்யாதி । வேயா அவஸ்தாதிேவதநம்। ௩௮।௰௬௨
ஸ்ேரய: பரம் மநுஷ்யாணாம்। அங்காரிஷ்ேடா அப்ரவந்ீ ந்ருப:।
௩௮।௰௬௨
அத்யாத்மிகாதிது:காநாம்। அத்யந்தாதிப்ரதிக்ரியா। ௩௮।௰௬௩
ஸ்ேரய: பரம் மநுஷ்யாணாம்। ஜநேகா ஹ்ய் ஆஹ ேமாக்ஷவித்।
௩௮।௰௬௩
அபிந்நேயார் ேபதகர:। ப்ரத்யேயா ய: பராத்மேநா:। ௩௮।௰௬௪
ஹிரண்யகர்பஸ் தச்சாந்திம்। ஸ்ேரய: பரமம் அப்ரவத்ீ। ௩௮।௰௬௪
கர்தவ்யம் இதி யத் கர்ம। க்ருக்யஜு:ஸாமஸம்ஜ்ஞிதம்। ௩௮।௰௬௫
க்ரியேத தத் பரம் ஸ்ேரேயா। ைஜகீஷவ்ேயா அப்ரவந்ீ முநி:।
௩௮।௰௬௫
ஹாநிம் ஸர்வவிதித்ஸாநாம்। ஆத்மந: ஸுகேஹதுகீம்। ௩௮।௰௬௬
ஸ்ேரய: பரம் மநுஷ்யாணாம்। ேதவேலா அப்ய் ஆஹ தத்த்வவித்।
௩௮।௰௬௬
யத் யத் த்யஜதி காமாநாம்। தத் ஸுகஸ்யாபிபூர்யேத। ௩௮।௰௬௭
ஏதத் ஏவ பரம் ஸ்ேரேயா। விஜ்ஞாநம் ஹிதகாமிநாம்। ௩௮।௰௬௭
காமாநுஸாரீ புருஷ:। காமாந் அநு விநஸ்யதி। ௩௮।௰௬௮
அஸ்ேரயஸம் பரம் ைசதத்। யத் பூபாலாதிகாமிதா। ௩௮।௰௬௮
ஏவம் விஜ்ஞாததத்த்வார்த:। ஸநேகா ேயாகிநாம் வர:। ௩௮।௰௬௯

நேரந்த்ர ப்ராஹ விப்ராணாம்। பரமார்தபரம்பரம்। ௩௮।௰௬௯
க்ரியாகலாபபலதம்। க்ருக்யஜு:ஸாமஸம்ஜ்ஞிதம்। ௩௮।௰௭
அமுஷ்மிந் மத்யமம் ஸ்ேரய:। ப்ராஹு: ஸப்த ர்ஷேயா ந்ருப। ௩௮।௰௭
இைஹவ பலதம் காம்யம்। கர்ம யத் க்ரியேத நைர:। ௩௮।௰௭௧
தத் ஆஹுர் அபரம் ஸ்ேரேயா। க்ருசீகச்யவநாதய:। ௩௮।௰௭௧
த்ேவ கர்மணீநரஸ்ேரஷ்ட। ப்ரஹ்மணா ஸமுதாஹ்ருேத। ௩௮।௰௭௨
ப்ரவ்ருத்தாக்யம் நிவ்ருத்தம் ச। ஸ்வர்கமுக்திபேல ஹி ேத। ௩௮।௰௭௨
ப்ரவ்ருத்தம் அபி ேமாக்ஷாய। கர்ம பார்திவ ஜாயேத। ௩௮।௰௭௩
கர்ம ஸ்வரூபேதா ப்ரஷ்டம்। அநாகாங்Šய பலம் க்ருதம்। ௩௮।௰௭௩
ஸாமாந்யம் சாபரம் ஸ்ேரய:। ஸர்வவர்ணாஸ்ரேமஷு யத்। ௩௮।௰௭௪
தச் ச்ருணுஷ்வ மஹீபால। வதேதா மம தத்த்வத:। ௩௮।௰௭௪
ஸத்யம் வக்தவ்யம் நித்யம் ைமத்ேரண பாவ்யம்। கார்யம் ச த்யாஜ்யம்
நித்யம் ஆயாஸகாரி। ௩௮।௰௭௫
ேலாேக அமுஷ்மிந் யத் திதம் ச ததாஸ்மிம்ஸ்। தஸ்மிந்ந் ஆத்மா
ேயாஜநீேயா அநுதீைர:। ௩௮।௰௭௫
தீர்தஸ்நாைந: ேஸாபவாைஸர் அஜஸ்ரம்। பாத்ேர தாைநர் ேஹாமஜாைபஸ்
ச நித்யம்। ௩௮।௰௭௬
ஸுத்திர் ேநேயா ேதவதாப்யர்சைநஸ் ச। ஸுத்ேதா அப்ய் ஆத்மா
ஸங்கேதாஷாத் அஸுத்த:। ௩௮।௰௭௬
ஸுத்தம் வஸ்த்ரம் ஸங்கேதாஷாத் அஸுத்தம்। பூய: ஸுத்திம்
ேஸாத்யமாநம் பர்யாதி। ௩௮।௰௭௭
ஏதஜ் ஜ்ஞாத்வா ந ப்ரமாேதா மநுஷ்ைய:। ஸுத்ேத ஹ்ய் ஆத்மந்ய்
ஆத்மவித்பிர் விேதய:। ௩௮।௰௭௭

இத்ய் உக்த்வா ெதௗ நேரந்த்ரம் ெதௗ। ேதந சார்க்யாதிநா ப்ருதக்।
௩௮।௰௭௮
ஸம்யக் ஸம்பூஜிெதௗ யாெதௗ। நாக ப்ருஷ்டம் அதாஸ்விெநௗ।
௩௮।௰௭௮
ஸ சாப்ய் அநித்யதாம் ஏவம்। அவகம்ய நேரஸ்வர:। ௩௮।௰௭௯
நிஷ்காேமா அநுதிநம் ஏவ। அவகம்ய நேரஸ்வர:। ௩௮।௰௭௯
நிஷ்காேமா அநுதிநம் யஜ்ைஞர்। இயாஜ புருேஷாத்தமம்। ௩௮।௰௭௯
ேபாகாஸங்கி மேநா தால்ப்ய। யதாஸத்ீ தஸ்ய பூபேத:। ௩௮।௰௮
தத் ஏவ பகவத்த்யாந । பரம் சக்ேர மஹாமுேந। ௩௮।௰௮
தத்யாஜார்ேதஷு மமதாம்। அஹம்காரம் ததாத்மநி। ௩௮।௰௮௧
ஸமதாம் ஸர்வபூேதஷு। ஸம்ப்ராப ப்ருதிவபதி ீ :। ௩௮।௰௮௧
யஸ்யாத்மந்ய் அபி விப்ரர்ேஷ। நாஹம்மாேநா அஸ்தி குத்ரசித்।
௩௮।௰௮௨
மதாவேலேபா பூபாெதௗ। தஸ்ய ஸ்யாத் இதி கா கதா। ௩௮।௰௮௨
ஏவம் தால்ப்ய மநுஷ்ேயண। ஸமதாம் அநுதிஷ்டதா। ௩௮।௰௮௩
ஸர்வேபாேகஷு ஸம்த்யாஜ்ேயா। த்ேயயஸ் ச புருேஷாத்தம:।
௩௮।௰௮௩
குத்ர திஷ்டதி ேகாவிந்ேதா। பாஹ்யநிவ்ருதேசதஸி। ௩௮।௰௮௪
தஸ்மாந் நி:ஸங்கசித்ேதந। ஸக்யஸ் சிந்தயிதும் ஹரி:। ௩௮।௰௮௪
ப்ரீதித்ேவஷாதயஸ் த்யக்த்வா। மஹர்ேஷ யஸ்ய ேசதஸா।
௩௮।௰௮௫
ப்ரியாதிதிஸ் தத்த்ருதேய। விஷ்ணுர் ேமாக்ஷபலப்ரத:। ௩௮।௰௮௫
கார்யாரம்ேபஷு ஸர்ேவஷு। து:ஸ்வப்ேநஷு ச ஸத்தம। ௩௯।௰௰௧

அமங்கல்ேயஷு ஸர்ேவஷு। யஜ் ஜப்தவ்யம் தத் உச்யதாம்। ௩௯।௰௰௧
ேயநாரம்பாஸ் ச ஸித்ஹ்யந்தி। து:ஸ்வப்நம் ேசாபஸாம்யதி।
௩௯।௰௰௨
அமங்கலாநாம் ஸர்ேவஷாம்। ப்ரதிகாதஸ் ச ஜாயேத। ௩௯।௰௰௨
ஜநார்தநம் பூதபதிம் ஜகத்குரும்। ஸ்மரந் மநுஷ்ய: ஸததம் மஹாமுேந।
௩௯।௰௰௩
துஷ்டாந்ய் அேஸஷாண்ய் அபஹந்தி ஸாதயத்ய்। அேஸஷகார்யாணி ததா
யதீச்சதி। ௩௯।௰௰௩
ஸ்ருணுஷ்வ சாந்யத் வதேதா மமாகிலம்। வதாமி யத் ேத த்விஜவர்ய
மங்கலம்। ௩௯।௰௰௪
ஸர்வார்தஸித்திம் ப்ரததாதி ய: ஸதா। நிஹந்த்ய் அேஸஷாணி ச பாதகாநி।
௩௯।௰௰௪
ப்ரதிஷ்டிதம் யத்ர ஜகச் சராசரம்। ஜகச் ச ேயா ேயா ஜகதஸ் ச ேஹது:।
௩௯।௰௰௫
ஜகச் ச பாத்ய் அத்தி ச ய: ஸ ஸர்வதா। மமாஸ்து மங்கல்யவிவ்ருத்தேய
ஹரி:। ௩௯।௰௰௫
வ்ேயாமாம்புவாய்வக்நிமஹீஸ்வரூைபர்। விஸ்தாரவாந் ேயா அணுதேரா
அணுபாகாத்। ௩௯।௰௰௬
ஸ ஸ்தூலஸூŠம: ஸதேதஸ்வேரஸ்வேரா। யஸ்மாத் பரஸ்தாத் புருஷாத்
அநந்தாத்। ௩௯।௰௰௬
அநாதிமத்யாத் அகிலம் ந கிம்சித்। ஸ ேஹதுேஹது: பரேமஸ்வேரஸ்வேரா।
௩௯।௰௰௭
ஹிரண்யகர்பாச்யுதருத்ரரூப।ீ ஸ்ருஜத்ய் அேஸஷம் பரிபாதி ஹந்தி।
௩௯।௰௰௮

குணாஸ்ரயீ ேயா பகவாந் ஸ ஸர்வதா। பர: ஸுராணாம் பரேமா
அஸுராணாம்। ௩௯।௰௰௮
பேரா முநீநாம் பரேமா யதீநாம்। பர: ஸமஸ்தஸ்ய ச ய: ஸ ேதேவா।
௩௯।௰௰௯
த்யாேதா யதீநாம் அபகல்மைஷர் ேயா। ததாதி முக்திம் பரேமஸ்வேரஸ்வர:।
௩௯।௰௧
மேநாபிர் ஆத்ய: புருஷ: ஸ ஸர்வதா। ஸுேரந்த்ரைவவஸ்வதவித்தபாம்புப ।
௩௯।௰௧
ஸ்வரூபரூபீ பரிபாதி ேயா ஜகத்। ஸ ஸுத்தஸத்த்வ: பரேமஸ்வேரஸ்வேரா।
௩௯।௰௧௧
யந்நாமகீர்தநேதா விமுச்யேத। அேநகஜந்மார்ஜிதபாபஸம்சைய:।
௩௯।௰௧௨
பாேபந்தநாக்நி: ஸ ஸைதவ நிர்மேலா। ேயேநாத்த்ருேதயம் தரணீ
ரஸாதலாத்। ௩௯।௰௧௨
அேஸஷஸத்த்வஸ்திதிகாரணாத் இதம்। பிபர்தி விஸ்வம் ஜகத: ஸ
மூலவாந்। ௩௯।௰௧௩
பாேதஷு ேவதா ஜடேர சராசரம்। ேராமஸ்வ் அேஸஷா முநேயா முேக மகா:।
௩௯।௰௧௪
யஸ்ேயஸ்வேரஸஸ்ய ஸ ஸர்வதா ப்ரபுர்। ஸமஸ்தயஜ்ஞாங்கமயம் வபுர்
விேபார்। ௩௯।௰௧௪
யஸ்யாங்கம் ஈேஸஸ்வரஸம்ஸ்துதஸ்ய। வராஹரூேபா பகவாந் ஸ
ஸர்வதா। ௩௯।௰௧௫
விேக்ஷாப்ய ஸர்ேவாததிேதாயஸம்பதம்। ததார தாத்ரீம் ஜகதஸ் ச
ேயாத்பவ:। ௩௯।௰௧௬

யஜ்ேஞஸ்வேரா யஜ்ஞபுமாந் ஸ ஸர்வதா।
பாதாலமூேலஸ்வரேபாகிஸம்ஹெதௗ। ௩௯।௰௧௬
விந்யஸ்ய பாெதௗ ப்ருதிவம்ீ ச பிப்ரத:। யஸ்ேயாபமாநம் ந பபூவ ேஸா
அச்யுேதா। ௩௯।௰௧௭
விகர்கரம் யஸ்ய ச ப்ரும்ஹேதா முஹு:। ஸநந்தநாத்ையர்
ஜநேலாகஸம்ஸ்திைத:। ௩௯।௰௧௮
ஸ்ருதம் ஜேயத்யுக்திபைர: ஸ ஸர்வதா। ஏகார்ணவாத் யஸ்ய மஹீயேஸா
மஹீம்। ௩௯।௰௧௮
ஆதாய ேவேகந ஸமுத்பதிஷ்யத:। நுதம் வபுர் ேயாகிவைர: ஸ ஸர்வதா।
௩௯।௰௧௯
ஹேதா ஹிரண்யாக்ஷமஹாஸுர: புரா। புராணபும்ஸா பரேமண ேயந।
௩௯।௰௨
வராஹரூப: ஸ பதி: ப்ரஜாபேதர்। தம்ஷ்ட்ராகராலம் ஸுரபதிநாஸநம் ீ ।
௩௯।௰௨
க்ருத்வா வபுர் திவ்யந்ருஸிம்ஹரூபிணம்। த்ராதம் ஜகத் ேயந ஸ ஸர்வதா
ப்ரபுர்। ௩௯।௰௨௧
ைதத்ேயந்த்ரவக்ஷ:ஸ்தலதாரதாருைண:। கேராருைஹ: ஸத்ருருஜாநுகாரிபி:।
௩௯।௰௨௨
சிச்ேசத ேலாகஸ்ய பயாநி சாவ்யேயா। தந்தாந்ததீப்தித்யுதிநிர்மலாணி।
௩௯।௰௨௨
சகார ஸர்வாணி திஸம் முகாநி। நிநாதவித்ராஸிததாநேவா ஹ்ய் அெஸௗ।
௩௯।௰௨௩
யந்நாமஸம்கீர்தநேதா மஹாபயாத்। விேமாக்ஷம் ஆப்ேநாதி ந ஸம்ஸயம்
நர:। ௩௯।௰௨௪

ஸமஸ்தேலாகார்திஹேரா ந்ருேகஸரீ। ஸடாகலாபப்ரமணாநிலஹதா:।
௩௯।௰௨௪
ஸ்புடந்தி யஸ்யாம்புதரா: ஸமந்தத:। ஸ திவ்யஸிம்ஹ:
ஸ்புரிதாகுேலக்ஷேணா। ௩௯।௰௨௫
யதீக்ஷணஜ்ேயாதிஷி ரஸ்மிமண்டலம்। ப்ரலீநம் ஏவ ந ரராஜ பாஸ்வத:।
௩௯।௰௨௬
குத: ஸஸாங்கஸ்ய ஸ ஸிம்ஹரூபத்ருங்। த்ரவந்தி ைதத்யா: ப்ரணமந்தி
ேதவதா। ௩௯।௰௨௬
நஸ்யந்தி ரக்ஷாம்ஸ்ய் அபயாந்தி சாரய:। யத்கீர்தநாத் ேஸா
அத்புதரூபேகஸரீ। ௩௯।௰௨௭
அேஸஷேதேவஸநேரஸ்வேரஸ்வைர:। ஸதா ஸ்துதம் யச் சரிதம்
மஹாத்புதம்। ௩௯।௰௨௮
ஸ ஸர்வேலாகார்திஹேரா மஹாஹரிர்। க்ருக்காரிதம் ேயா
யஜுஷாதிஸாந்திமத்। ௩௯।௰௨௮
ஸாமத்வநித்வஸ்தஸமஸ்தபாதகம்। சக்ேர ஜகத் வாமநக: ஸ ஸர்வதா।
௩௯।௰௨௯
யத்பாதவிந்யாஸபவித்ரதாம் மஹீ। யெயௗ வியத் க்ருக்யஜுஷாம் உதீரணாத்।
௩௯।௰௩
ஸ வாமேநா திவ்யஸரீரத்ருக் ஸதா। யஸ்மிந் ப்ரயாேத ஸுரபூப்ருேதா
அத்வரம்। ௩௯।௰௩
நநாம ேகதாத் அவநி: ஸஸாகரா। ஸ வாமந: ஸர்வஜகந்மய: ஸதா।
௩௯।௰௩௧
மஹாத்யுெதௗ ைதத்யபேதர் மஹாத்வரம்। யஸ்மிந் ப்ரவிஷ்ேட க்ஷுபிதம்
மஹாஸுைர:। ௩௯।௰௩௨

ஸ வாமேநா அந்தஸ்திதஸப்தேலாகத்ருங்। ஸமஸ்தேதேவஷ்டிமயம்
மஹாத்யுதிர்। ௩௯।௰௩௨
ததார ேயா ரூபம் அதீந்த்ரியம் ப்ரபு:। த்ரிவிக்ரமாக்ராந்தஜகத்த்ரய: ஸதா।
௩௯।௰௩௩
ஸங்ைக: ஸுராணாம் திவி பூதேல ஸ்திைதஸ்। ததா மநுஷ்ையர் ககேந ஸ
ஸர்வதா। ௩௯।௰௩௪
ஸ்துத: க்ரமாத் ய: ப்ரதேத ஸ ஸர்வதா। க்ராந்த்வா தரித்ரீம் ககநம் ததா
திவம்। ௩௯।௰௩௪
மருத்பேதர் ய: ப்ரதெதௗ த்ரிவிஷ்டபம்। ஸ ேதவேதேவா
புவேநஸ்வேரஸ்வேரா। ௩௯।௰௩௫
அநுக்ரஹம் சாபி பேலர் அநுத்தமம்। சகார யஸ் ேசந்த்ரபேதாபலக்ஷணம்।
௩௯।௰௩௬
ஸுராம்ஸ் ச யஜ்ஞஸ்ய புஜ: ஸ ஸர்வதா। ரஸாதலாத் ேயந புரா
ஸமாஹ்ருதா:। ௩௯।௰௩௬
ஸமஸ்தேவதா வரவாஜிரூபிணா। ஸ ைகடபாரிர் மதுஸூதேநா மஹாந்।
௩௯।௰௩௭
நி:க்ஷத்ரியாம் யஸ் ச சகார ேமதிநீம்। அேநகேஸா பாஹுவநம் ததாசிநத்।
௩௯।௰௩௮
ய: கார்தவர்யஸ்ய ீ ஸ பார்கேவாத்தேமா। நிஹத்ய வாலிம் ச கபஸ்வரம் ீ ஹி
ேயா। ௩௯।௰௩௮
நிபத்ய ேஸதும் ஜலெதௗ தஸாநநம்। ஜகாந சாந்யாந் ரஜநீசராந் அெஸௗ।
௩௯।௰௩௯
சிேக்ஷப பால: ஸகடம் பபஞ்ஜ ேயா। யமலார்ஜுெநௗ கம்ஸம் அரிம் ஜகாந।
௩௯।௰௪

மமர்த சாணூரமுகம் ஸ ஸர்வதா। ப்ராத: ஸஹஸ்ராம்ஸுமரீசிநிர்மலம்।
௩௯।௰௪
கேரண பிப்ரத் பகவாந் ஸுதர்ஸநம்। ெகௗேமாதகீம் சாபி கதாம் அநுத்தமாம்।
௩௯।௰௪௧
ஹிேமந்துகுந்தஸ்படிகாப்ரேகாமலம்। முகாநிலாபூரிதம் ஈஸ்வேரஸ்வர:।
௩௯।௰௪௨
மத்யாஹ்நகாேல ச ஸ ஸங்கம் உத்தமம்। ததாபராஹ்ேந
ப்ரவிகாஸிபங்கஜம்। ௩௯।௰௪௨
வக்ஷ:ஸ்தேலந ஸ்ரியம் உத்வஹத் விபு:।
விஸ்தாரிபத்ேமாத்பலபத்ரேலாசேநா। ௩௯।௰௪௩
ஸர்ேவஷு காேலஷு ஸமஸ்தேதேஸஷ்வ்। அேஸஷகார்ேயஷு
தேதஸ்வேரஸ்வர:। ௩௯।௰௪௪
ஸர்ைவ: ஸ்வரூைபர் பகவாந் அநாதிமாந்। ஏதத் படந் தால்ப்ய
ஸமஸ்தபாைபர்। ௩௯।௰௪௪
விமுச்யேத விஷ்ணுபேரா மநுஷ்ய:। ஸித்யந்தி கார்யாணி ததாஸ்ய
ஸர்வாண்ய்। ௩௯।௰௪௫
அர்தாந் அவாப்ேநாதி ததா யேதஷ்டம்। து:ஸ்வப்நம் ப்ரஸமம் உைபதி
பட்யமாேந। ௩௯।௰௪௫
ஸ்ேதாத்ேர அஸ்மிஞ் ஸ்ரவணவிெதௗ ஸேதாத்திதஸ்ய। ப்ராரம்ேபா த்ருதம்
உபயாதி ஸித்திம் ஈஸ:। ௩௯।௰௪௬
பாபாநி க்ஷபயதி சாஸ்ய வாஸுேதவ:। மங்கல்யம் பரமம் இதம்
ஸதார்தஸித்திம்। ௩௯।௰௪௬
நிர்விக்ந த்வ் அதிகபலம் ஸதா ததாதி। கிம் ேலாேக தத் இஹ பரத்ர சாஸ்தி
பும்ஸாம்। ௩௯।௰௪௭

யத் விஷ்ணுப்ரவணதியா ந தால்ப்ய ஸாத்யம்। ேதேவந்த்ரஸ் த்ரிபுவநம்
அர்தம் ஏகபிங்க:। ௩௯।௰௪௭
ஸர்வர்த்திம் த்ரிபுவநகாம் ச கார்தவர்யீ :। ைவேதஹ: பரமபதம் ப்ரஸாத்ய
விஷ்ணும்। ௩௯।௰௪௮
ஸம்ப்ராப்த: ஸகலபலப்ரேதா ஹி விஷ்ணு:। ஸர்வாரம்ேபஷு தால்ப்ையதத்।
௩௯।௰௪௮
து:ஸ்வப்ேநஷு ச பண்டித:। ஜேபத் ஏகமதிர் விஷ்ெணௗ। ௩௯।௰௪௯
ததாமங்கல்யதர்ஸேந। ஸமம் ப்ரயாந்தி துஷ்டாநி। ௩௯।௰௪௯
க்ரஹபடாஸ்ீ ச தாருணா:। கர்மாரம்பாஸ் ச ஸித்யந்தி। ௩௯।௰௫
புண்யம் ஆப்ேநாதி ேசாத்தமம்। ஹரிர் ததாதி பத்ராணி। ௩௯।௰௫
மங்கல்யஸ்துதிஸம்ஸ்துத:। கேராத்ய் அகிலரூைபஸ் ச। ௩௯।௰௫௧
ரக்ஷாம் அக்ஷதஸக்தித்ருக்। குர்வதீ கிம் புமாந் ஸ்தாநம்। ௩௯।௰௫௧
க: புமாந் ப்ரஹ்மேணா பலம்। ப்ரஹ்மணஸ் ச கதம் ேபேதா। ௪௰।௰௰௧
ஜ்ேஞேயா அபிந்நபலப்ரத:। ஸ்வகர்மணா தநம் லப்த்வா। ௪௰।௰௰௧
நித்யைநமித்திகா: க்ரியா:। குர்வதீ ஸுத்திம் ஆஸ்தாய। ௪௰।௰௰௨
ஸ்ேவச்சயா ச ததா பர:। த்யக்த்வா ராகாதிகாந் ேதாஷாந்। ௪௰।௰௰௨
ஸம: ஸர்வத்ர ைவ பேவத்। ஸர்வத்ர ைமத்ரீம் குர்வதீ। ௪௰।௰௰௩
தத்யாத் இஷ்டாநி சார்திநாம்। குர்யாத் தீேநஷு கருணாம்। ௪௰।௰௰௩
து:ஸலாந் ீ பரிவர்ஜேயத்। முதிதாம் தர்மஸேலஷு ீ । ௪௰।௰௰௪
பாவநாம் முநிஸத்தம। ஏகத்ர வா ஜகந்நாேத। ௪௰।௰௰௪
பாவநாம் புருேஷாத்தேம। நி:ேஸஷார்தமலாேபதாம்। ௪௰।௰௰௫
ஸுத்தாம் குர்வதீ பண்டித:। ஸரீரபாஹ்யதாம் ஸஸ்வத்। ௪௰।௰௰௫
திம்ஸாம் குர்வதீ ந க்வசித்। நிந்தாவமாநம் அந்ேயஷாம்। ௪௰।௰௰௬

யச் சாந்யத் உபகாதகம்। ஸரீரவாங்மந:ஸுத்திம்। ௪௰।௰௰௬
குர்வதீ ச ஸதாத்மந:। பூதாநாம் உபகாரஸ் ச। ௪௰।௰௰௭
தேபாபிஸ் சாத்மகர்ஷணம்। ஏஷ தர்ம: ஸமாேஸந। ௪௰।௰௰௭
தால்ப்யாக்யாேதா மயா தவ। அதர்மஸ் சாயம் ஏேவாக்ேதா। ௪௰।௰௰௮
விபரீேதா மநீஷிபி:। ஏேத யத்ர குணா: பூர்வம்। ௪௰।௰௰௮
கதிதா ஜ்ஞாநஸம்யுதா:। ப்ரஹ்மண: ஸாஸ்ரய: ஸுத்த। ௪௰।௰௰௯
உபசாராத் தத் ஏவ ஸ:। ஏகஸ்ையவ ஸதஸ் தஸ்ய। ௪௰।௰௰௯
ப்ரஹ்மேணா த்விஜஸத்தம। நாம்நாம் பஹுத்வம் ேலாகாநாம்।
௪௰।௰௧
உபகாரகரம் ஸ்ருணு। நிமித்தஸக்தேயா நாம்ேநா। ௪௰।௰௧
ேபததஸ் ததுதீரணாத்। விபிந்நாந்ய் ஏவ ஸாத்யந்ேத। ௪௰।௰௧௧
பலாநி குருநந்தந। யச்சக்தி நாம தத் தஸ்ய। ௪௰।௰௧௧
தத் தஸ்மிந்ந் ஏவ வஸ்துநி। ஸாதகம் புருஷவ்யாக்ர। ௪௰।௰௧௨
ெஸௗம்யக்ரூேரஷு வஸ்துஷு। வாஸுேதவாச்யுதாநந்த । ௪௰।௰௧௨
ஸத்யாஜ்யபுருேஷாத்தைம:। பரமாத்ேமஸ்வராத்ையஸ் ச। ௪௰।௰௧௩
ஸ்துேதா நாமபிர் அவ்யய:। நிமித்தபாவம் பகவாந்। ௪௰।௰௧௩
விமுக்ேதர் யாத்ய் அேதாக்ஷஜ:। ததாந்யகார்யஸம்ஸித்ெதௗ। ௪௰।௰௧௪
யத் யத் தத் தந் நிஸாமய। தநக்ருத் தர்மக்ருத் தர்மீ। ௪௰।௰௧௪
தர்மாத்மா விஸ்வக்ருச் சுசி:। ஸுசிஷத் விஷ்ணுர் அப்ஜாக்ஷ:।
௪௰।௰௧௫
புஷ்கராேக்ஷா ஹ்ய் அேதாக்ஷய:। ஸுசிஸ்ரவா: ஸிபிவிஷ்ேடா।
௪௰।௰௧௫
யஜ்ேஞேஸா யஜ்ஞபாவந:। நாம்நாம் இத்ய் ஏவம் ஆதீநாம்। ௪௰।௰௧௫

ஸமுச்சாரணேதா நர:। தர்மம் மஹாந்தம் ஆப்ேநாதி। ௪௰।௰௧௬
பாபபந்தக்ஷயம் ததா। ததார்தப்ராப்தேய ப்ரஹ்மந்। ௪௰।௰௧௬
ேதவநாமாநி ேம ஸ்ருணு। ேயஷாம் ஸமுச்சாரணேதா। ௪௰।௰௧௭
வித்தம் ஆப்ேநாதி பக்திமாந்। ஸ்ரீத: ஸ்ரீஸ: ஸ்ரீநிவாஸ:। ௪௰।௰௧௭
ஸ்ரீதர: ஸ்ரீநிேகதந:। ஸ்ரிய: பதி: ஸ்ரீபரம:। ௪௰।௰௧௮
ஸ்ரீமாஞ் ஸ்ரீவத்ஸலாஞ்ச்சந:। ந்ருஸிம்ேஹா துஷ்டதாமேநா। ௪௰।௰௧௮
ஜேயா விஷ்ணுஸ் த்ரிவிக்ரம:। ஸ்துத: ப்ரயச்சேத சார்தம்। ௪௰।௰௧௯
ஏவம் ஆதிபிர் அச்யுத:। காம்ய: காமப்ரத: காந்த:। ௪௰।௰௧௯
காமபாலஸ் ததா ஹரி:। ஆநந்ேதா மாதவஸ் ைசவ। ௪௰।௰௨
காமஸம்ஸித்தேய ந்ருப। ராம: பரஸுராமஸ் ச। ௪௰।௰௨
ந்ருஸிம்ேஹா விஷ்ணுர் ஏவ ச। விக்ரமஸ் ைசவம் ஆதீநி। ௪௰।௰௨௧
ஜப்யாந்ய் அரிஜிகீஷுபி:। வித்யாம் அப்யஸதா நித்யம்। ௪௰।௰௨௧
ஜப்தவ்ய: புருேஷாத்தம:। தாேமாதரம் பந்தகேதா। ௪௰।௰௨௨
நித்யம் ஏவ ஜபந் நர:। ேகஸவம் புண்டரீகாக்ஷம்। ௪௰।௰௨௨
புஷ்கராக்ஷம் ததா ஜேபத்। ேநத்ரபாதாஸு ஸர்வாஸு। ௪௰।௰௨௩
ஹ்ருஷீேகஸம் பேயஷு ச। அச்யுதம் சாம்ருதம் ைசவ। ௪௰।௰௨௩
ஜேபத் ஔஷதகர்மணி। ப்ராஜிஷ்ணும் அக்நிஹாெநௗ ச। ௪௰।௰௨௪
ஜேபத் ஆலம்பேந ஸ்திதம்। ஸம்க்ராமாபிமுகம் கச்சந்। ௪௰।௰௨௪
ஸம்ஸ்மேரத் அபராஜிதம்। பாதாலநரஸிம்ஹம் ச। ௪௰।௰௨௫
ஜலப்ரதரேண ஸ்மேரத்। சக்ரிணம் கதிநம் ைசவ। ௪௰।௰௨௫
ஸார்ங்கிநம் கட்கிநம் ததா। ேக்ஷமார்ேத ப்ரஸவந் ராஜந்। ௪௰।௰௨௬
திக்ஷு ப்ராச்யாதிஷு ஸ்மேரத்। அஜிதம் சாதிகம் ைசவ। ௪௰।௰௨௬

ஸர்வம் ஸர்வஸ்வரம் ததா। ஸம்ஸ்மேரத் புருேஷா பக்த்யா।
௪௰।௰௨௭
வ்யவஹாேரஷு ஸர்வதா। நாராயணம் ஸர்வகாலம்। ௪௰।௰௨௭
க்ஷுதப்ரஸ்கலிதாதிஷு। க்ரஹநக்ஷத்ரபடாஸு ீ । ௪௰।௰௨௮
ேதவபாதாடவஷு ீ ச। அஸ்யுைவரிநிேராேதஷு। ௪௰।௰௨௮
வ்யாக்ரஸிம்ஹாதிஸம்கேட। அந்தகாேர ச தீவ்ேர ச। ௪௰।௰௨௯
நரஸிம்ஹம் அநுஸ்மேரத்। தரத்ய் அகிலதுர்காணி। ௪௰।௰௨௯
தாபார்ேதா ஜலஸாயிநம்। கருடத்வஜாநுஸ்மரணாத்। ௪௰।௰௨௯
ஆபத்ப்ேயா முச்யேத நர:। ஜ்வரதுஷ்டஸிேராேராக । ௪௰।௰௩
விஷவர்யம் ீ ப்ரஸாம்யதி। ஸ்நாேந ேதவார்சேந ேஹாேம।
௰௪௰।௰௩௰௪௪
ப்ரணிபாேத ப்ரதக்ஷிேண। கீர்தேயத் பகவந்நாம। ௪௰।௰௩௧
வாஸுேதேவதி தத்பர:। ஸ்தகேந வித்ததாந்யாேதர்। ௪௰।௰௩௧
அபத்யாேந ச துஷ்டேஜ। குர்வதீ தந்மநா பூத்வா। ௪௰।௰௩௨
அநந்தாச்யுதகீர்தநம்। நாராயணம் ஸார்ங்கதரம்। ௪௰।௰௩௨
ஸ்ரீதரம் புருேஷாத்தமம்। வாமநம் கட்கிநம் ைசவ। ௪௰।௰௩௩
து:ஸ்வப்ேநஷு ச ஸம்ஸ்மேரத்। ஏகார்ணவாஹிபர்யங்க । ௪௰।௰௩௩
ஸாயிநம் ச நர: ஸ்மேரத்। வாய்வக்நீக்ருஹதாஹாய। ௪௰।௰௩௪
ப்ரவ்ருத்தாவ் உபலŠய ச। வித்யார்தீேமாஹவிப்ராந்தி । ௪௰।௰௩௪
ேவகாகூர்ணிதமாநஸ:। மநுஷ்ேயா முநிஸார்தூல। ௪௰।௰௩௫
ஸதாஸ்வஸிரஸம் ஸ்மேரத்। பலபத்ரம் ஸம்ருத்த்யர்தீ। ௪௰।௰௩௫
ஸரகர்மணி ீ கீர்தேயத்। ஜகத்ஸூதிம் அபத்யார்தீ। ௪௰।௰௩௬
ஸ்துவந் பக்த்யா ந ஸததி ீ । ஜப்தவ்யம் ஸுப்ரஜாக்யம் து। ௪௰।௰௩௬

ேதவேதவஸ்ய ஸத்தம। தம்பத்ேயார் ஆத்மஸம்பந்ேத। ௪௰।௰௩௭
விவாஹாக்ேய புந: புந:। ஸ்ரீஸம் ஸர்வாப்யுதயிேக। ௪௰।௰௩௭
கர்மணி ஸம்ப்ரகீர்தேயத்। அரிஷ்டாந்ேதஷ்வ் அேஸேஷஷு। ௪௰।௰௩௮
விேஸாகம் ச ஸதா ஜேபத்। மருத்ப்ரதாபாக்நிஜல । ௪௰।௰௩௮
பந்தநாதிஷு ம்ருத்யுஷு। ஸ்வாதந்த்ர்யபரதந்த்ேரஷு। ௪௰।௰௩௯
வாஸுேதவம் ஜேபத் புத:। ஸர்வார்தஸக்தியுக்தஸ்ய। ௪௰।௰௩௯
ேதவேதவஸ்ய சக்ரிண:। யத் வாபிேராசேத நாம। ௪௰।௰௪
தத் ஸர்வார்ேதஷு கீர்தேயத்। ஸர்வார்தஸித்திம் ஆப்ேநாதி। ௪௰।௰௪
நாம்நாம் ஏகார்ததா யத:। ஸர்வாண்ய் ஏதாநி நாமாநி। ௪௰।௰௪௧
பரஸ்ய ப்ரஹ்மேணா அநக। ஏவம் ஏதாநி நாமாநி। ௪௰।௰௪௧
ேதவேதவஸ்ய கீர்தேயத்। யம் யம் காமம் அபித்யாேயத்। ௪௰।௰௪௨
தம் தம் ஆப்ேநாத்ய் அஸம்ஸயம்। ஸர்வாந் காமாந் அவாப்ேநாதி।
௪௰।௰௪௨
ஸமாராத்ய ஜகத்குரும்। தந்மயத்ேவந ேகாவிந்தம்। ௪௰।௰௪௨
இத்ய் ஏதத் தால்ப்ய நாந்யதா। தந்மேயா வாஞ்சிதாந் காமாந்।
௪௰।௰௪௩
யத் அவாப்ேநாதி மாநவ:। நிமித்தஸக்தி: ஸா தஸ்ய। ௪௰।௰௪௩
ந ேபேதா தால்ப்ய மாநஸ:। வாங்மந:காயிகம் த்ேவஷம்। ௪௰।௰௪௪
யச் ச குர்வந் ப்ரயாத்ய் அத:। ஸ்வரூபஸக்தி: ஸா தஸ்ய। ௪௰।௰௪௪
மதிேபதக்ருதம் ந தத்। ஸ ஸாக்ேதா நிர்குண: ஸுத்ேதா। ௪௰।௰௪௫
ப்ரஹ்மபூேதா ஜகத்குரு:। கர்மபிர் நாமபிர் ஜேவா ீ । ௪௰।௰௪௫
த்ருஸ்யேத தால்ப்ய ைநகதா। யதா ச கங்காஸலிலம்। ௪௰।௰௪௬
ஸிதம் அத்யந்தநிர்மலம்। ஏகஸ்வரூபம் அத்யாத்மம்। ௪௰।௰௪௬

புண்யாபுண்யவிேபதிபி:। ப்ராந்திஜ்ஞாநாந்விைதர் மிஸ்ரம்। ௪௰।௰௪௭
ஸிதாஸிதவிேசஷ்டிைத:। த்ருஸ்யேத ைநகதா தால்ப்ய। ௪௰।௰௪௭
ப்ராணிபிர் பிந்நபுத்திபி:। தாபார்தாஸ் தாபஸமநம்। ௪௰।௰௪௭
அதிப்ரீத்யதிஸதலம் ீ । கபேதாஷாந்விைதர் நாதி । ௪௰।௰௪௮
ப்ரீதியுக்ைதர் நிரம்ஸுபி:। ஸ்த்ரீேயாக்யம் ஏதந் ேநதீதி। ௪௰।௰௪௮
ப்ரீத்யப்ரீதிஸமந்விைத:। மத்யஸ்தபுத்த்யா ைசவாந்ேய। ௪௰।௰௪௯
நாதிஸதாதிதாபிபி ீ :। பவித்ரம் இத்ய் ஏதத் இதி। ௪௰।௰௪௯
புண்யபுத்த்யா ததாபைர:। ம்ருஷ்டம் ஏதத் இதீத்ய் அந்ையர்। ௪௰।௰௫
மத்ஸ்யாட்யம் இதி சாபைர:। துல்யபுத்த்யாபி ைசவாந்ையர்। ௪௰।௰௫
ேஹயபுத்த்யா ததாபைர:। நாதிேவகாதிேவகம் ச। ௪௰।௰௫௧
ஹ்ருஷ்ேடாத்விக்ைநஸ் ததாபைர:। கிம் ஏேதேநதி ைசவாந்ைய:।
௪௰।௰௫௧
பரதாராபிலாஷிபி:। தால்ப்ய ஸம்த்ருஸ்யேத சாந்ையர்। ௪௰।௰௫௨
ஜந்துபிர் பாயகாதைர:। தத் ஏவ பூயம் பஸ்யந்தி। ௪௰।௰௫௨
ப்ேரதாத்யா ஹ்ருதிபாபிந:। ஏைதஸ் சாந்ையஸ் ச பஹுபிர்। ௪௰।௰௫௨
விேஸைஷர் பஹுஜந்துபி:। விேஸஷவத் கர்மேபதாத்। ௪௰।௰௫௩
ஏகம் ஏவ ஹி த்ருஸ்யேத। ைநேத கங்காம்பேஸா ேபதா:। ௪௰।௰௫௩
ப்ரீத்யப்ரீதிப்ரதாயிந:। ப்ராணிநாம் ேசதேஸா ேபதாத்। ௪௰।௰௫௪
தால்ப்ையேத கர்மேயாநய:। ஸமஸ்தகர்மணா தால்ப்ய। ௪௰।௰௫௪
ஸம்க்ஷேய பயம் ஏத்ய் அெஸௗ। விேஸஷகாரணாபாவாத்। ௪௰।௰௫௫
விேஸஷாபாவ ஏவ ஹி। விஷ்ண்வாக்யம் ஏவம் தத் ப்ரஹ்ம।
௪௰।௰௫௫

ஸுத்தம் அத்யந்தநிர்மலம்। அேபதம் பஹுதா பிந்நம்। ௪௰।௰௫௬
த்ருஸ்யேத கர்மேபதிபி:। ேயாகிபிர் த்ருஸ்யேத ஸுத்தம்। ௪௰।௰௫௬
ராகாத்யுபஸமாமைல:। ராகிபிர் விஷயாகாரம்। ௪௰।௰௫௭
தத் ஏவ ப்ரஹ்ம த்ருஸ்யேத। கர்மமார்காஸ்ரிைத: கர்ம । ௪௰।௰௫௭
ேபாக்த்ருத்ேவ ச தேதஷ்யேத। கிம் அப்ய் அஸ்தீதி ைசவாந்ையர்।
௪௰।௰௫௮
அவிேவகிபிர் உச்யேத। ஸர்வம் ஏதத் தத் ஏேவதி। ௪௰।௰௫௮
வதந்த்ய் அத்ைவதவாதிந:। ப்ரத்யக்ஷம் த்ருஸ்யம் ஏேவதி। ௪௰।௰௫௯
வதந்த்ய் அந்ேய துருக்திபி:। வதந்த்ய் அந்ேய தத் ஏவாஹம்।
௪௰।௰௫௯
நாஸ்தீத்ய் அந்ேய வதந்தி தத்। திர்யங்மநுஷ்யேதவாக்யம்। ௪௰।௰௬
தத் அந்ையர் அபிதீயேத। வந்த்யபுத்த்யா து தத் ைகஸ்சித்। ௪௰।௰௬
த்ேயயபுத்த்யா ததாபைர:। கம்யபுத்த்யா ததாந்ையஸ் ச। ௪௰।௰௬௧
லப்யபுத்த்யா ச ஜந்துபி:। க்ருஹ்யேத தத் பரம் ப்ரஹ்ம। ௪௰।௰௬௧
ரிபுபுத்த்யா ததாபைர:। ஆத்மபுத்ரஸுஹ்ருத்பர்த்ரு । ௪௰।௰௬௨
பரபுத்த்யா ததாபைர:। பரபுத்த்யா ச ைநகதா। ௰௪௰।௪௫
ப்ராணிபி: கர்மைவஷம்ய । பிந்நபுத்திபிர் அவ்யயம்। ௪௰।௰௬௩
தத் ப்ரஹ்ம க்ருஹ்யேத தால்ப்ய। பரமார்தம் நிேபாத ேம। ௪௰।௰௬௩
பூேதந்த்ரியாந்த:கரண । ப்ரதாநபுருஷாத்மகம்। ௪௰।௰௬௪
அபரம் ப்ரஹ்மேணா ரூபம்। பரம் தால்ப்ய நிஸாமய। ௪௰।௰௬௪
அேஹயம் அக்ஷரம் ஸுத்தம்। அஸம்பூதிநிரஞ்ஜநம்। ௪௰।௰௬௫
விஷ்ண்வாக்யம் பரமம் ப்ரஹ்ம। யத் ைவ பஸ்யந்தி ஸூரய:।
௪௰।௰௬௫

யைததத் பவதா ப்ேராக்தம்। தர்மார்தாேதஸ் து ஸாதநம்। ௪௧।௰௰௧
பத்நீந்ருணாம் முநிஸ்ேரஷ்ட। ேயாஷிதஸ் ச ததா நர:। ௪௧।௰௰௧
தச் ச்ேராதும் இச்ேச விப்ரர்ேஷ। விதவா ஸ்த்ரீ ந ஜாயேத। ௪௧।௰௰௨
உேபாஷீேதந ேயநாக்ர்யா। பத்ந்யா ச ரஹிேதா நர:। ௪௧।௰௰௨
அஸூந்யஸயநா நாம। த்விதீயாம் ஸ்ருணு தாம் மம। ௪௧।௰௰௩
யாம் உேபாஷ்ய ந ைவதவ்யம்। ப்ரயாதி ஸ்த்ரீ த்விேஜாத்தம।
௪௧।௰௰௩
பத்நீவியுக்தஸ் ச நேரா। ந கதாசித் ப்ரஜாயேத। ௪௧।௰௰௪
ேஸேத ஜகத்பதி: க்ருஷ்ண:। ஸ்ரியா ஸார்தம் யதா த்விஜ। ௪௧।௰௰௪
அஸூந்யஸயநா நாம। ததா க்ராஹ்யா ஹி ஸா திதி:। ௪௧।௰௰௫
க்ருஷ்ணபக்ஷத்விதீயாயாம்। ஸ்ராவேண த்விஜஸத்தம। ௪௧।௰௰௫
இதம் உச்சாரேயந் நாம। ப்ரணம்ய ஜகத: பதிம்। ௪௧।௰௰௬
ஸ்ரீவத்ஸதாரிணம் ஸ்ரீஸம்। பக்த்யாப்யர்ச்ய ஸ்ரியா ஸஹ। ௪௧।௰௰௬
ஸ்ரீவத்ஸதாரிஞ் ஸ்ரீகாந்த। ஸ்ரீதாம ஸ்ரீபேத அச்யுத। ௪௧।௰௰௭
கார்ஹஸ்த்யம் மா ப்ரணாஸம் ேம। யாது தர்மார்தகாமதம்। ௪௧।௰௰௭
அக்நேயா மா ப்ரணஸ்யந்து। மா ப்ரணஸ்யந்து ேதவதா:। ௪௧।௰௰௮
பிதேரா மா ப்ரணஸ்யந்து। மத்ேதா தாம்பத்யேபதத:। ௪௧।௰௰௮
லŠம்யா ப்ரயுஜ்யேத ேதவ। ந கதாசித் யதா பவாந்। ௪௧।௰௰௯
ததா கலத்ரஸம்பந்ேதா। ேதவ மா ேம விபித்யதாம்। ௪௧।௰௰௯
லŠம்யா ந ஸூந்யம் வரத। யதா ேத ஸயநம் ஸதா। ௪௧।௰௧
ஸய்யா மமாப்ய் அஸூந்யாஸ்து। தைதவ மதுஸூதந। ௪௧।௰௧
ஏவம் ப்ரஸாத்ய பூஜாம் ச। க்ருத்வா லŠம்யாஸ் ததா ஹேர:।
௪௧।௰௧௧

பலாநி தத்யாச் சய்யாயாம்। அபஷ்டாநி ீ ஜகத்பேத:। ௪௧।௰௧௧
நக்தம் ப்ரணம்யாயதேந। ஹவிர் புஞ்ஜதீ வாக்யத:। ௪௧।௰௧௨
ப்ராஹ்மணாய த்விதீேய அஹ்நி। ஸக்த்யா தத்யாச் ச தக்ஷிணாம்।
௪௧।௰௧௨
ஏவம் கேராதி ய: ஸம்யக்। நேரா மாஸசதுஷ்டயம்। ௪௧।௰௧௩
தஸ்ய ஜந்மத்ரயம் தால்ப்ய। க்ருஹபங்ேகா ந ஜாயேத। ௪௧।௰௧௩
அஸூந்யஸயநஸ் சாெஸௗ। தர்மகர்மார்தஸாதக:। ௪௧।௰௧௪
பவத்ய் அவ்யாஹைதஸ்வர்ய:। புருேஷா நாத்ர ஸம்ஸய:। ௪௧।௰௧௪
நாரீ ச தால்ப்ய தர்மஜ்ஞா। வ்ரதம் ஏதத் யதாவிதி। ௪௧।௰௧௫
யா கேராதி ந ஸா ேஸாச்யா। பந்துவர்கஸ்ய ஜாயேத। ௪௧।௰௧௫
ைவதவ்யம் துர்பகத்வம் வா। பர்த்ருத்யாகம் ச ஸத்தம। ௪௧।௰௧௬
நாப்ேநாதி ஜந்மத்ரிதயம்। ஏதச் சீர்த்வா பதிவ்ரதா। ௪௧।௰௧௬
உபவாஸாஸ்ரிதம் ஸம்யக்। ேலாகத்வயபலப்ரதம்। ௪௨।௰௰௧
கதிதம் பவதா ஸர்வம்। யத் ப்ருஷ்ேடா அஸி மயா த்விஜ। ௪௨।௰௰௧
அந்யத் இச்சாம்ய் அஹம் ஸ்ேராதும்। தத் பவாந் ப்ரப்ரவதுீ ேம।
௪௨।௰௰௨
ஸம்ஸாரேஹதும் முக்திம் ச। ஸம்ஸாராந் முநிஸத்தம। ௪௨।௰௰௨
அவித்யாப்ரபவம் கர்ம। ேஹதுபூதம் த்விேஜாத்தம। ௪௨।௰௰௩
ஸம்ஸாரஸ்யாஸ்ய தந்முக்தி:। ஸம்ேக்ஷபாச் ச்ரூயதாம் மம।
௪௨।௰௰௩
ஸ்வஜாதிவிஹிதம் கர்ம। ேலாபத்ேவஷவிவர்ஜிதம்। ௪௨।௰௰௪
குர்வத: க்ஷயேத ீ பூர்வம்। மந்யுபந்தஸ் ச ேநஷ்யேத। ௪௨।௰௰௪
அபூர்வஸம்பவாபவாத்। க்ஷயம் யாத்ய் ஆதிகர்மணி। ௪௨।௰௰௫

தால்ப்ய ஸம்ஸாரவிச்ேசத:। காரணாபாவஸம்பவ:। ௪௨।௰௰௫
பவத்ய் அஸம்ஸயம் சாந்யச்। ஸ்ரூயதாம் அத்ர காரணம்। ௪௨।௰௰௬
ஸம்ஸாராந் முச்யேத தால்ப்ய। ஸமாஸாத் வதேதா மம। ௪௨।௰௰௬
க்ருஹீதகர்மணா ேயந। பும்ஸாம் ஜாதிர் த்விேஜாத்தம। ௰௪௨।௰௰௭௪௬
தத்ப்ராயஸ்சித்தபூதம் ைவ। ஸ்ருணு கர்மக்ஷயாவஹம்। ௪௨।௰௰௭
ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஸாம்। ஸூத்ராந்த்யாநாம் ச ஸத்தம। ௪௨।௰௰௮
ஸ்வஜாதிவிஹிதம் கர்ம। ராகத்ேவஷாதிவர்ஜிதம்। ௪௨।௰௰௮
ஜாதிப்ரதஸ்ய க்ஷயதம்। தத் ஏவாத்யஸ்ய கர்மண:। ௪௨।௰௰௯
ஜ்ஞாநகாரணபாவம் ச। தத் ஏவ ப்ரதிபத்யேத। ௪௨।௰௰௯
புமாம்ஸ் சாதிகதஜ்ஞாேநா। ேபதம் நாப்ேநாதி ஸத்தம। ௪௨।௰௧
ப்ரஹ்மணா விஷ்ணுஸம்ஜ்ேஞந। பரேமணாவ்யயாத்மநா। ௪௨।௰௧
ஏதத் ேத கதிதம் தால்ப்ய। ஸம்ஸாரஸ்ய ஸமாஸத:। ௪௨।௰௧௧
காரணம் பவமுக்திஸ் ச। ஜாயேத ேயாகிேநா யதா। ௪௨।௰௧௧
இதி தால்ப்ய: புலஸ்த்ேயந। யதாவத் ப்ரதிேபாதித:। ௪௩।௰௰௧
ஆராதயாம் ஆஸ ஹரிம்। ேலேப காமாம்ஸ் ச வாஞ்சிதாந்। ௪௩।௰௰௧
ததா த்வம் அபி ைதத்ேயந்த்ர। ேகஸவாராதநம் குரு। ௪௩।௰௰௨
ஆராத்ய தம் ஜகந்நாதம்। ந கஸ்சித் அவஸததி ீ । ௪௩।௰௰௨
இதி ஸுக்ரவச: ஸ்ருத்வா। ப்ரஹ்லாேதா மதுஸூதநம்। ௪௩।௰௰௩
ஆராத்ய ப்ராப்தவாந் க்ருத்ஸ்நம்। த்ைரேலாைகஸ்வர்யம் ஊர்ஜிதம்।
௪௩।௰௰௩
ஏதந் மேயாக்தம் ஸகலம்। தவ பூமிப ப்ருச்சத:। ௪௩।௰௰௪
அநாராத்யாச்யுதம் ேதவம்। க: காமாந் ப்ராப்நுேத நர:। ௪௩।௰௰௪

அம்பரீேஸா நரபதிர்। விஷ்ேணார் மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்। ௪௩।௰௰௫
ஸ்ருத்வா பபூவ ஸததம்। ேகஸவார்பிதமாநஸ:। ௪௩।௰௰௫
ஏவம் த்வம் அபி ெகௗரவ்ய। யதி முக்திம் அபஷ்யஸி ீ । ௪௩।௰௰௬
ேபாகாந் வா விலுபாந் ேதவாத்। தஸ்மாத் ஆராதயாச்யுதம்। ௪௩।௰௰௬
ததாதி வாஞ்சிதாந் காமாந்। ஸகாைமர் அர்சிேதா ஹரி:। ௪௩।௰௰௭
முக்திம் ததாதி ேகாவிந்ேதா। நிஷ்காைமர் அபிபூஜித:। ௪௩।௰௰௭
பகவாந் அவதீர்ேணா அபூந்। மர்த்யேலாகம் ஜநார்தந:। ௪௩।௰௰௮
பாராவதரணார்தாய। புேவா பூதபதிர் ஹரி:। ௪௩।௰௰௮
மாநுஷத்ேவ ச ேகாவிந்ேதா। மம பூர்வபிதாமைஹ:। ௪௩।௰௰௯
சகார ப்ரீதிம் அதுலாம்। ஸாமாந்யபுருேஷா யதா। ௪௩।௰௰௯
ஸாரத்யம் க்ருதவாம்ஸ் ைசவ। ேதஷாம் ஸர்ேவஸ்வேரா ஹரி:।
௪௩।௰௧
நிஸ்தீர்ேணா ேயந பஷ்ெமௗேகா ீ । குருைஸந்யமேஹாததி:। ௪௩।௰௧
உபகாரீ மஹாபாக:। ஸ ேதஷாம் ஸர்வவஸ்துஷு। ௪௩।௰௧௧
ேகஸவ: பாண்டுபுத்ராணாம்। ஸுதாநாம் ஜநேகா யதா। ௪௩।௰௧௧
தந்யாஸ் ேத க்ருதபுண்யாஸ் ச। மம பாண்டுஸுதா மதா:। ௪௩।௰௧௨
விவிஸுர் ேய பரிஷ்வங்ேக। ேகாவிந்தபுஜபஞ்ஜரம்। ௪௩।௰௧௨
ராஜ்யேஹேதார் அரீஞ் ஜக்நுர்। அகஸ்மாத் பாண்டுநந்தநா:। ௪௩।௰௧௩
ஸப்தேலாைககநாேதந। ேய அபவந்ந் ஏகஸாயிந:। ௪௩।௰௧௩
ஆத்மாநம் அவகச்சாமி। பகவந் தூதகல்மஷம்। ௪௩।௰௧௪
ஜாதம் நிர்தூதபாேப அஸ்மிந்। குேல விஷ்ணுபரிக்ரேஹ। ௪௩।௰௧௪
ஏவம் ேதவவரஸ் ேதஷாம்। ப்ரஸாதஸுமுேகா ஹரி:। ௪௩।௰௧௫

ப்ருச்சதாம் கச்சித் ஆசஷ்ேட। கிம்சித் குஹ்யம் மஹாத்மநாம்।
௪௩।௰௧௫
குஹ்யம் ஜநார்தநம் யாம்ஸ் து। தர்மபுத்ேரா யுதிஷ்டிர:। ௪௩।௰௧௬
பப்ரச்ச தர்மாந் அகிலாம்ஸ்। தந் மமாக்யாதும் அர்ஹஸி। ௪௩।௰௧௬
தர்மார்தகாமேமாேக்ஷஷு। யத் குஹ்யம் மதுஸூதந:। ௪௩।௰௧௭
ேதஷாம் அேவாசத் பகவாஞ்। ஸ்ேராதும் இச்சாமி தத் த்வ் அஹம்।
௪௩।௰௧௭
பஹூநி தர்மகுஹ்யாநி। தர்மபுத்ராய ேகஸவ:। ௪௩।௰௧௮
புரா ப்ேராவாச ராேஜந்த்ர। ப்ரஸாதஸுமுேகா ஹரி:। ௪௩।௰௧௮
ஸரதல்பகதாத் பஷ்மாத் ீ । தர்மாஞ் ஸ்ருத்வா யுதிஷ்டிர:। ௪௩।௰௧௯
ப்ருஷ்டவாந் யஜ் ஜகந்நாதம்। தந் ேம நிகதத: ஸ்ருணு। ௪௩।௰௧௯
பஞ்சேமநாஸ்வேமேதந। யதா ஸ்நாேதா யுதிஷ்டிர:। ௪௪।௰௰௧
ததா நாராயணம் ேதவம்। ப்ரஸ்நம் ஏதம் அப்ருச்சத। ௪௪।௰௰௧
பகவந் ைவஷ்ணவா தர்மா:। கிம்பலா: கிம்பராயணா:। ௪௪।௰௰௨
கிம் க்ருத்யம் அதிக்ருத்ையேத। பவேதாத்பாதிதா: புரா। ௪௪।௰௰௨
யதி ேத பாண்டுஷு ஸ்ேநேஹா। வித்யேத மதுஸூதந। ௪௪।௰௰௩
ஸ்ேராதவ்யாஸ் ேசந் மயா தர்மாஸ்। ததஸ் தாந் கதயாகிலாந்।
௪௪।௰௰௩
பவித்ராஸ் ைசவ ேய தர்மா:। ஸர்வபாபப்ரணாஸநா:। ௪௪।௰௰௪
தவ வக்த்ரச்யுதா ேதவ। ஸர்வதர்ேமஷ்வ் அநுத்தமா:। ௪௪।௰௰௪
யாஞ் ஸ்ருத்வா ப்ரஹ்மஹா ேகாக்ந:। பித்ருக்ேநா குருதல்பக:।
௪௪।௰௰௫
ஸுராேபா வா க்ருதக்நஸ் ச। முச்யேத ஸர்வகில்பிைஷ:। ௪௪।௰௰௫

ஏதந் ேம கதிதம் ஸர்வம்। ஸபாமத்ேய அரிஸூதந। ௪௪।௰௰௬
வஸிஷ்டாத்ையர் மஹாபாைகர்। முநிபிர் பாவிதாத்மபி:। ௪௪।௰௰௬
தேதா அஹம் தவ ேதேவஸ। பாதமூலம் உபாகத:। ௪௪।௰௰௭
தர்மாந் கதய தாந் ேதவ। யத்ய் அஹம் பவத: ப்ரிய:। ௪௪।௰௰௭
ஸ்ருதா ேம மாநவா தர்மா। வாஸிஷ்டாஸ் ச மஹாமேத। ௪௪।௰௰௮
பராஸரக்ருதாஸ் ைசவ। ததாத்ேரயஸ்ய தீமத:। ௪௪।௰௰௮
ஸ்ருதா கார்க்யஸ்ய ஸங்கஸ்ய। லிகிதஸ்ய யமஸ்ய ச। ௪௪।௰௰௯
ஜாபாேலஸ் ச மஹாபாேஹா। முேநர் த்ைவபாயநஸ்ய ச। ௪௪।௰௰௯
உமாமேஹஸ்வராஸ் ைசவ। ஜாதிதர்மாஸ் ச பாவநா:। ௪௪।௰௧
குேணஸ் ச குணபாேஹாஸ் ச। காஸ்யேபயாஸ் தைதவ ச। ௪௪।௰௧
பஹ்வாயநக்ருதாஸ் ைசவ। ஸாகுேநயாஸ் தைதவ ச। ௪௪।௰௧௧
அகஸ்த்யகீதா ெமௗத்கல்யா:। ஸாண்டில்யா: ெஸௗரபாஸ் ததா।
௪௪।௰௧௧
ப்ருேகார் அங்கிரஸஸ் ைசவ। கஸ்யேபாத்தாலகாஸ் ததா। ௪௪।௰௧௨
ெஸௗமந்தூக்ராயணாக்ராஸ் ச। ைபலஸ்ய ச மஹாத்மந:। ௪௪।௰௧௨
ைவஸம்பாயநகீதாஸ் ச। பிஸங்கமக்ருதாஸ் ச ேய। ௪௪।௰௧௩
ஐந்த்ராஸ் ச வாருணாஸ் ைசவ। ெகௗேபரா வாத்ஸ்யெபௗணகா:।
௪௪।௰௧௩
ஆபஸ்தம்பா: ஸ்ருதா தர்மாஸ்। ததா ேகாபாலகஸ்ய ச। ௪௪।௰௧௪
ப்ருக்வங்கிர:க்ருதாஸ் ைசவ। ெஸௗர்யா ஹாரீதகாஸ் ததா। ௪௪।௰௧௪
யாஜ்ஞவல்க்யக்ருதாஸ் ைசவ। ததா ஸப்தர்ஷயஸ் ச ேய। ௪௪।௰௧௪
ஏதாஸ் சாந்யாஸ் ச விவிதா:। ஸ்ருதா ேம தர்மஸம்ஹிதா:। ௪௪।௰௧௫
பகவஞ் ஸ்ேராதும் இச்சாமி। தவ வக்த்ராத் விநி:ஸ்ருதாந்। ௪௪।௰௧௫

ஏவம் உக்த: ஸ பார்ேதந। ப்ரத்யுவாச ஜநார்தந:। ௪௪।௰௧௬
பஹுமாநாச் ச ப்ரீத்யா ச। தர்மபுத்ரம் யுதிஷ்டிரம்। ௪௪।௰௧௬
இஷ்டஸ் த்வம் ஹி மஹாபாேஹா। ஸதா மம யுதிஷ்டிர। ௪௪।௰௧௭
பரமார்தம் தவ ப்ரூயாம்। கிம் புநர் தர்மஸம்ஹிதாம்। ௪௪।௰௧௭
பரமஜ்ஞாநிபி: ஸித்ைதர்। யுஞ்ஜத்பிர் அபி நித்யஸ:। ௪௪।௰௧௮
ப்ரஸாந்தஸ்ேயவ தீபஸ்ய। கதிர் மம துரத்யயா। ௪௪।௰௧௮
ஸர்வேவதமயம் ப்ரஹ்ம। பவித்ரம் க்ருஷிபி: ஸ்துதம்। ௪௪।௰௧௯
கதயிஷ்யாமி ேத ராஜந்। தர்மம் தர்மப்ருதாம் வர। ௪௪।௰௧௯
ஏவம் உக்ேத து க்ருஷ்ேணந। க்ருஷேயா அமிதேதஜஸ:। ௪௪।௰௨
ஸமாஜக்மு: ஸபாமத்ேய। ஸ்ேராதுகாமா ஹேரர் கிரம்। ௪௪।௰௨
ேதவகந்தர்வக்ருஷேயா। குஹ்யகாஸ் ச மஹாயஸா:। ௰௪௪।௪௭
வாலகில்யா மஹாத்மாேநா। முநய: ஸம்மிதவ்ரதா:। ௰௪௪।௪௭
பாவநாந் ஸர்வதர்ேமப்ேயா। ரஹஸ்யாந் த்விஜஸத்தம। ௰௪௪।௪௭
ைவஷ்ணவாந் அகிலாந் தர்மாந்। ய: பேடத் பாபநாஸநாந்। ௪௪।௰௨௧
பேவயுர் அக்ஷயாஸ் தஸ்ய। ேலாகா: ஸத்புண்யபாகிந:। ௪௪।௰௨௧
க்ருஷ்ணத்ருஷ்டிஹதம் சாஸ்ய। கில்பிஷம் ஸம்ப்ரணஸ்யதி।
௪௪।௰௨௨
ைவஷ்ணவஸ்ய ச யஜ்ஞஸ்ய। பலம் ப்ராப்ேநாதி மாநவ:। ௪௪।௰௨௨
ெகௗதூஹலஸமாவிஷ்ட:। பப்ரச்ேசதம் யுதிஷ்டிர:। ௪௫।௰௰௧
யமேலாகஸ்ய சாத்வாநம்। அந்தரம் மாநுஷஸ்ய ச। ௪௫।௰௰௧
கீத்ருஸம் கிம்ப்ரமாணம் வா। கதம் வாந்தம் ஜநார்தந। ௪௫।௰௰௨
தரந்தி புருஷா: க்ருஷ்ண। ேகேநாபாேயந ஸம்ஸேம। ௪௫।௰௰௨

தஸ்ய தத் வசநம் ஸ்ருத்வா। விஸ்மிேதா மதுஸூதந:। ௪௫।௰௰௩
ப்ரத்யுவாச மஹாத்மாநம்। தர்மபுத்ரம் யுதிஷ்டிரம்। ௪௫।௰௰௩
ஸாது ஸாதுர் அயம் ப்ரஸ்ந:। ஸ்ரூயதாம் ேபா யுதிஷ்டிர। ௪௫।௰௰௪
ஷடஸதிஸஹஸ்ராணி ீ । ேயாஜநாநாம் நராதிப। ௪௫।௰௰௪
யமேலாகஸ்ய சாத்வாநம்। அந்தரம் மாநுஷஸ்ய ச। ௪௫।௰௰௫
தாம்ரபாத்ரம் இவாதப்தம்। ஸூலவ்யாமிஸ்ரகண்டகம்। ௪௫।௰௰௫
த்வாதஸாதித்யஸம்காஸம்। ைபரவம் துரதிக்ரமம்। ௪௫।௰௰௬
ந தத்ர வ்ருக்ஷா ந ச்சாயா। பாநீயம் ேகதநாநி ச। ௪௫।௰௰௬
யத்ர விஸ்ரமேத ஸ்ராந்த:। புருேஷா அத்வாநேகா ந்ருப। ௪௫।௰௰௭
யாம்ையர் தூைதர் நீயமாேநா। யமஸ்யாஜ்ஞாகைரர் பலாத்। ௪௫।௰௰௭
அவஸ்யம் ச மஹாராஜ। ஸ கந்தவ்ேயா மஹாபத:। ௪௫।௰௰௮
நைர: ஸ்த்ரீபிஸ் ததா திர்ைய:। ப்ருதிவ்யாம் ஜவஸம்ஜ்ஞைக ீ :।
௪௫।௰௰௮
ஏகவிம்ஸச் ச நரகா। யமஸ்ய விஷேய ஸ்ம்ருதா:। ௪௫।௰௰௯
ேய து துஷ்க்ருதகர்மாணஸ்। ேத பதந்தி ப்ருதக் ப்ருதக்। ௪௫।௰௰௯
நரேகா ெரௗரேவா நாம। மஹாெரௗரவ ஏவ ச। ௪௫।௰௧
க்ஷுரதாரா மஹாெரௗத்ர:। ஸூகரஸ் தால ஏவ ச। ௪௫।௰௧
வஜ்ரகும்ேபா மஹாேகார:। ஸால்மேலா அத விேமாஹந:। ௪௫।௰௧௧
கீடாத: க்ருமிபக்ஷஸ் ச। ஸால்மலிஸ் ச மஹாத்ரும:। ௪௫।௰௧௧
ததா பூயவஹ: பாபா। ருதிராந்ேதா மஹத்தம:। ௪௫।௰௧௨
அக்நிஜ்வாேலா மஹாநாத:। ஸம்தாம்ஸ: ஸுநேபாஜந:। ௪௫।௰௧௨
ததா ைவதரணீேசாஷ்ணா। அஸிபத்த்ரவநம் ததா। ௪௫।௰௧௨
விஷ்ேணாஸ் தத் வசநம் ஸ்ருத்வா। பபாத புவி பாண்டவ:। ௪௫।௰௧௩

ஸ ஸம்ஜ்ஞஸ் ச முஹூர்ேதந। பூய: ேகஸவம் அப்ரவத்ீ। ௪௫।௰௧௩
பதஸ்ீ சாஸ்மி மஹாபாேஹா। ஸ்ருத்வா மார்கஸ்ய விஸ்தரம்।
௪௫।௰௧௪
ேகேநாபாேயந தம் மார்கம்। தரந்தி புருஷா: ஸுகம்। ௪௫।௰௧௪
ப்ராஹ்மேணப்ய: ப்ரதாநாநி। நாநாரூபாணி பார்திவ। ௪௫।௰௧௫
ேயா தத்யாச் ச்ரத்தயா யுக்த:। ஸுகம் யாதி மஹாபதம்। ௪௫।௰௧௫
உபாநஹப்ரதா யாந்தி। ஸுகம் சாயாஸு ச்சத்த்ரதா:। ௪௫।௰௧௬
ந ேதஷாம் அஸுபம் கிம்சிச்। ஸூலாதி ந ச கண்டகா:। ௪௫।௰௧௬
உபாநெஹௗ ேயா ததாதி। பாத்ரபூேத த்விேஜாத்தேம। ௪௫।௰௧௭
அஸ்வதர்ய: ப்ரதாதாரம்। உபதிஷ்டந்தி தம் நரம்। ௪௫।௰௧௭
வித்ருஷ்ணாஸ் சாம்புதாதாரஸ்। தர்பிதாஸ் சாந்நதாஸ் ததா।
௪௫।௰௧௮
ஔப்ராவ்ருதா வஸ்த்ரதாஸ் ச। நக்நா ைவ யாந்த்ய் அவஸ்த்ரதா:।
௪௫।௰௧௮
ஹிரண்யதா: ஸுகம் யாந்தி। புருஷா: ஸ்வாப்யலம்க்ருதா:। ௪௫।௰௧௯
ேகாப்ரதா யாந்தி ச ஸுகம்। விமுக்தா: ஸர்வகில்பிைஷ:। ௪௫।௰௧௯
பூமிதா: ஸுகம் அதந்ேத। ஸர்வகாைம: ஸுதர்பிதா:। ௪௫।௰௨
யாந்தி ைசவாபரிக்லிஷ்டா। நரா: ஸய்யாஸநப்ரதா:। ௪௫।௰௨
தத: ஸுகதரம் யாந்தி। விமாேநஷு க்ருஹப்ரதா:। ௪௫।௰௨௧
க்ஷீரப்ரதா ஹி திவ்யாபி:। ஸஸர்பிபிஸ் தைதவ ச। ௪௫।௰௨௧
ேகாப்ரதாதா லேபத் த்ருப்திம்। தஸ்மிந் ேதேஸ ஸுதுர்லபாம்।
௪௫।௰௨௨
ஆராமேராபீ ச்சாயாஸு। ஸதலாஸு ீ ஸுகம் வ்ரேஜத்। ௪௫।௰௨௨

ஸுகந்திகந்திேநா யாந்தி। கந்தமால்யப்ரதா நர:। ௪௫।௰௨௩
அதத்ததாநா கச்சந்தி। பத்ப்யாம் யாேநந யாநதா:। ௪௫।௰௨௩
தீபப்ரதா: ஸுகம் யாந்தி। தீபயந்தஸ் ச தத்பதம்। ௪௫।௰௨௩
விமாைநர் ஹம்ஸயுக்ைதஸ் து। யாந்தி மாேஸாபவாஸிந:। ௪௫।௰௨௪
சக்ரவாகப்ரயுக்ேதந। பஞ்சராத்ேராபவாஸிந:। ௪௫।௰௨௪
தேதா பர்ஹிணயுக்ேதந। ஷட்ராத்ரம் உபவாஸிந:। ௪௫।௰௨௪
த்ரிராத்ரம் ஏகபக்ேதந। க்ஷபேயத் யஸ் து பாண்டவ। ௪௫।௰௨௫
அநந்தரம் ச ேயா அஸ்நீயாத்। தஸ்ய ேலாகா யதா மம। ௪௫।௰௨௫
பநீயம் பரேலாேகஷு। பாவநம் பரமம் ஸ்ம்ருதம்। ௪௫।௰௨௬
பாநீயஸ்ய ப்ரதாேநந। த்ருப்திர் பவதி ஸாஸ்வதீ। ௪௫।௰௨௬
பாநீயஸ்ய குணா திவ்யா:। ப்ேரதேலாேக ஸுகாவஹா:। ௪௫।௰௨௬
தத்ர புண்ேயாதகா நாம। நதீேதஷாம் ப்ரவர்தேத। ௪௫।௰௨௭
ஸதலம் ீ ஸலிலம் தத்ர। பிபந்தி ஹ்ய் அம்ருேதாபமம்। ௪௫।௰௨௭
ேய ச துஷ்க்ருதகர்மாண:। பூயம் ேதஷாம் ப்ரவர்தேத। ௪௫।௰௨௮
ஏஷா நதீமஹாராஜ। ஸர்வகாமதுகா ஸுபா। ௪௫।௰௨௮
அத்வநி கிந்நகாத்ரஸ் து। த்விேஜா ய: க்ஷுத்த்ருஷ்ணாந்வித:।
௪௫।௰௨௯
ப்ருச்சந் ஸதாந்நதாதாரம்। அப்ேயதி க்ருஹம் ஆஸயா। ௪௫।௰௨௯
தம் பூஜய ப்ரயத்ேநந। ேஸா அதிதிர் ப்ராஹ்மண: ஸ்ம்ருத:। ௪௫।௰௨௯
பிதேரா ேதவதாஸ் ைசவ। க்ருஷயஸ் ச தேபாதநா:। ௰௪௫।௫௰
பூஜிதா: பூஜிேத தஸ்மிந்। நிராேஸ து நிராஸகா:। ௰௪௫।௫௰
தம் ஏவ கச்சந்தம் அநுவ்ரஜந்தி। ேதவாஸ் ச ஸர்ேவ பிதரஸ் தைதவ।
௪௫।௰௩

தஸ்மிந் த்விேஜ பூஜிேத பூஜிதாஸ் ேத। கேத நிராேஸ ப்ரதியாந்தி நாஸம்।
௪௫।௰௩
அஹந்ய் அஹநி தாதவ்யம்। ப்ராஹ்மேணப்ேயா யுதிஷ்டிர। ௰௪௫।௫௧
ஆகமிஷ்யதி யத் பாத்ரம்। தத் பாத்ரம் தாரயிஷ்யதி। ௰௪௫।௫௧
ந ததா ஹவிேஷா ேஹாைமர்। ந புஷ்ைபர் நாநுேலபைந:। ௪௬।௰௰௧
அக்ெநௗ வா ஸுஹுேத ராஜந்। யதா ஹ்ய் அதிதிபூஜேந। ௪௬।௰௰௧
கபிலாயாம் து தத்தாயாம்। யத் பலம் ஜ்ேயஷ்டபுஷ்கேர। ௪௬।௰௰௨
தத் பலம் பாண்டவஸ்ேரஷ்ட। விப்ராணாம் பாதெஸௗசேந। ௪௬।௰௰௨
த்விஜபாேதாதகக்லிந்நா। யாவத் திஷ்டதி ேமதிநீ। ௪௬।௰௰௩
தாவத் புஷ்கரபாத்ேரஷு। பிபந்தி பிதேரா ஜலம்। ௪௬।௰௰௩
ேதவமால்யாபநயநம்। த்விேஜாச்சிஷ்டாபமார்ஜநம்। ௪௬।௰௰௪
ஸ்ராந்தஸம்வாஹநம் ைசவ। தீநஸ்ய பரிபாலநம்। ௪௬।௰௰௪
ஏைககம் பாண்டவஸ்ேரஷ்ட। ேகாப்ரதாநாத் விஸிஷ்யேத। ௪௬।௰௰௪
பாதெஸௗசம் ததாப்யங்கம்। தீபம் அந்நம் ப்ரதிஸ்ரயம்। ௪௬।௰௰௫
ததந்தி ேய மஹாராஜ। ேநாபஸர்பந்தி ேத யமம்। ௪௬।௰௰௫
ஸ்வாகேதநாக்நய: ப்ரீதா। ஆஸேநந ஸதக்ரது:। ௪௬।௰௰௬
பிதர: பாதெஸௗேசந। அந்நாத்ேயந ப்ரஜாபதி:। ௪௬।௰௰௬
அபயஸ்ய ப்ரதாேநந। பேவத் ப்ரீதிர் மமாதுலா। ௰௪௬।௫௨
ேயஷாம் தடாகாநி பஹூதகாநி। ப்ரபாஸ் ச கூபாஸ் ச ப்ரதிஸ்ரயாஸ் ச।
௪௬।௰௰௭
அந்நப்ரதாநம் மதுரா ச வாண।ீ யமஸ்ய ேத நிர்வசநா பவந்தி।
௪௬।௰௰௭
ஸவ்ருஷம் ேகாஸதம் ேதந। தத்தம் பவதி ஸாஸ்வதம்। ௪௬।௰௰௮

பாபம் கர்ம ச யத் கிம்சித்। ப்ரஹ்மஹத்யாஸமம் பேவத்। ௪௬।௰௰௯
ேஸாசேயத் கபிலாம் தத்த்வா। ஏதத் ைவ நாத்ர ஸம்ஸய:। ௪௬।௰௰௯
ப்ராஸாதா யத்ர ெஸௗவர்ணா। வேஸார்தாரா ச ஸ்யந்தேத। ௪௬।௰௧
கந்தர்வாப்ஸரேஸா யத்ர। தத்ர கச்சந்தி ேகாப்ரதா:। ௪௬।௰௧
ப்ரயச்சேத ய: கபிலாம் ஸவத்ஸாம்। காம்ஸ்ேயாபேதாஹாம்
கநகாக்ரஸ்ருங்கீம்। ௪௬।௰௧௧
யாந் யாந் ஹி காமாந் அபிவாஞ்சேத அெஸௗ। தாம்ஸ் தாந் அவாப்ேநாத்ய்
அமலாம்ஸ் ச ேலாகாந்। ௪௬।௰௧௧
யாவத் வத்ஸஸ்ய த்ெவௗ பாெதௗ। ஸிரஸ் ைசவ ப்ரத்ருஸ்யேத।
௪௬।௰௧௨
தாவத் ெகௗ: ப்ருதிவ ீஜ்ேஞயா। யாவத் கர்பம் ந முஞ்சதி। ௪௬।௰௧௨
தஸ்மிந் காேல ப்ரதாதவ்யா। விதிநா யா மேயாதிதா। ௪௬।௰௧௨
அந்தரிக்ஷகேதா வத்ேஸா। யாவத் ேயாந்யாம் ப்ரத்ருஸ்யேத।
௪௬।௰௧௩
தாவத் ெகௗ: ப்ருதிவ ீஜ்ேஞயா। யாவத் கர்பம் ந முஞ்சதி। ௪௬।௰௧௩
யாவந்தி தஸ்ய ேராமாணி। தாவத்வர்ஷாணி மாநவ:। ௪௬।௰௧௪
ஹம்ஸயுக்ேதந யாேநந। யுக்ேதநாப்ஸரஸாம் கைண:। ௰௪௬।௫௩
கந்தர்வாப்ஸரேஸாத்கீைத:। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௪௬।௰௧௪
திலேதநும் ப்ரவŠயாமி। யஸ் சாஸ்யா விதிர் உத்தம:। ௪௬।௰௧௫
ஸுவர்ணநாபிம் ய: க்ருத்வா। ஸுகூரம் க்ருஷ்ணமார்கணாம்।
௪௬।௰௧௫
குதபப்ரஸ்தரஸ்தாம் து। திலாம் க்ருத்வா ப்ரயத்நத:। ௪௬।௰௧௬

திைல: ப்ரஸ்தாதி தாம் தத்யாத்। ஸர்வரத்ைநர் அலம்க்ருதாம்।
௪௬।௰௧௬
ஸஸமுத்ரத்ருமா ைசவ। ஸைஸலவநகாநநா। ௪௬।௰௧௭
சதுரந்தா பேவத் தத்தா। ப்ருதிவ ீநாத்ர ஸம்ஸய:। ௪௬।௰௧௭
க்ருஷ்ணாஜிேந திலாம் க்ருத்வா। க்ருஷ்ணாம் வா யதி ேவதராம்।
௪௬।௰௧௮
ராஜேதஷு து பாத்ேரஷு। ேகாேணஷு மதுஸர்பிஷீ। ௰௪௬।௫௪
ப்ரீயதாம் தர்மராேஜதி। யத் வா மநஸி வர்தேத। ௪௬।௰௧௮
யாவஜ் ஜவக்ருதம் ீ பாபம்। ேதந தாேநந பூயேத। ௪௬।௰௧௮
தநம் ப்ராப்ேநாதி புண்ேயந। ெமௗேநநாஜ்ஞாம் ப்ரயச்சதி। ௪௭।௰௰௧
உபேபாகம் து தாேநந। ஜவிதம் ீ ப்ரஹ்மசர்யயா। ௪௭।௰௰௧
அஹிம்ஸயா பரம் ரூபம்। தீக்ஷயா குலஜந்ம ச। ௪௭।௰௰௨
பலமூலாஸநாத் ராஜ்யம்। ஸ்வர்க: பர்ணாஸேநா பேவத்। ௪௭।௰௰௨
பேயாபக்ஷ திவம் யாந்தி। ஸ்நாேநந த்ரவிணாதிகா:। ௪௭।௰௰௩
ஸாகம் ஸாதயேதா ராஜ்யம்। நாகப்ருஷ்டம் அநாஸநாத்। ௪௭।௰௰௩
ஸ்தண்டிேல ச ஸயாநஸ்ய। க்ருஹாணி ஸயநாநி ச। ௪௭।௰௰௪
சீரவல்கலதாரிணாம்। வஸ்த்ராண்ய் ஆபரணாநி ச। ௪௭।௰௰௪
ஸயநாஸநயாநாநி। ேய கதா ஹி தேபாவநம்। ௪௭।௰௰௫
அக்நிப்ரேவஸீ நியதம்। ப்ரஹ்மேலாேக மஹீயேத। ௪௭।௰௰௫
ரஸாநாம் ப்ரதிஸம்ஹாராத்। ெஸௗபாக்யம் அபிஜாயேத। ௪௭।௰௰௬
ஆமிஷப்ரதிேஷதாத் து। பவத்ய் ஆயுஷ்மதீப்ரஜா। ௪௭।௰௰௬
உதவாஸம் வேஸத் யஸ் து। நாகாநாம் அதிேபா பேவத்। ௪௭।௰௰௭
ஸத்யவாதீநரஸ்ேரஷ்ட। ேதவைதஹ் ஸஹ ேமாதேத। ௪௭।௰௰௭

கீர்திர் பவதி தாேநந। ஆேராக்யம் சாப்ய் அஹிம்ஸயா। ௪௭।௰௰௮
த்விஜஸுஸ்ரூஷயா ராஜ்யம்। த்விஜத்வம் சாபி புஷ்கலம்। ௰௪௭।௫௫
த்விஜஸுஸ்ரூஷயா ராஜ்யம்। திவ்யரூபம் அவாப்நுேத। ௪௭।௰௰௮
அந்நபாநப்ரதாேநந। காமேபாைகஸ் து த்ருப்யேத। ௪௭।௰௰௯
தீபாேலாகப்ரதாேநந। சக்ஷுஷ்மாஞ் ஜாயேத நர:। ௪௭।௰௰௯
கந்தமால்யப்ரதாேநந। துஷ்டிர் பவதி புஷ்கலா। ௪௭।௰௧
ேகஸஸ்மஸ்ரூந் தாரயேதா ஹ்ய்। அக்ரா பவதி ஸம்ததி:। ௪௭।௰௧
வாெக்ஷௗசம் மநஸ: ெஸௗசம்। யச் ச ெஸௗசம் ஜலாஸ்ரயம்।
௪௭।௰௧௧
த்ரிபி: ெஸௗைசர் உேபேதா ய:। ஸ ஸ்வர்கீநாத்ர ஸம்ஸய:।
௪௭।௰௧௧
தாம்ராயஸாநாம் பண்டாநாம்। தாதா ரத்நாதிேபா பேவத்। ௪௭।௰௧௨
லபேத து பரம் ஸ்தாநம்। பலவாந் புஷ்யேத ஸதா। ௪௭।௰௧௨
தாந்யம் க்ரேமணார்ஜிதவித்தஸம்சயம்। விப்ேர ஸுஸேலீ ேத ப்ரயச்சேத ய:।
௪௮।௰௰௧
வஸும்தரா தஸ்ய பேவத் ஸுதுஷ்டா। தாரா வஸூநாம் ப்ரதிமுஞ்சதீஹ।
௪௮।௰௰௧
புஷ்ேபாபேபாகம் ச பேலாபேபாகம்। ய: பாதபம் ஸ்பர்ஸயேத த்விஜாய।
௪௮।௰௰௨
ஸ ஸ்ரீஸம்ருத்தம் பஹுரத்நபூர்ணம்। லபத்ய் அதிஷ்டாநவரம் ஸம்ருத்தம்।
௪௮।௰௰௨
இந்தநாநி ச ேயா தத்யாத்। த்விேஜப்ய: ஸிஸிராகேம। ௪௮।௰௰௩
காயாக்நிதீப்திம் ெஸௗபாக்யம்। ஐஸ்வர்யம் சாதிகச்சதி। ௪௮।௰௰௩

சத்த்ரப்ரதாேநந க்ருஹம் வரிஷ்டம்। ரதம் தேதாபாநஹஸம்ப்ரதாநாத்।
௪௮।௰௰௪
துர்யப்ரதாேநந கவாம் தைதவ। ேலாகாந் அவாப்ேநாதி புரம்தரஸ்ய।
௪௮।௰௰௪
ஸ்வர்கீயம் அப்ய் ஆஹ ஹிரண்யதாநம்। ததா வரிஷ்டம் கநகப்ரதாநம்।
௪௮।௰௰௪
ைநேவஸிகம் ஸர்வகுேணாபபந்நம்। ப்ரயச்சேத ய: புருேஷா த்விஜாய।
௪௮।௰௰௫
ஸ்வாத்யாயசாரித்ரகுணாந்விதாய। தஸ்யாபி ேலாகா: ப்ரவரா பவந்தி।
௪௮।௰௰௫
ேயா ப்ரஹ்மேதயாம் ப்ரததாதி கந்யாம்। பூமிப்ரதாநம் ச கேராதி விப்ேர।
௪௮।௰௰௬
ஹிரண்யதாநம் ச ததா விஸிஷ்டம்। ஸ ஸக்ேரா ேலாகம் லபேத துராபம்।
௪௮।௰௰௬
ஸுசித்ரவஸ்த்ராபரேணாபதாநம்। தத்யாந் நேரா ய: ஸயநம் த்விஜாய।
௪௮।௰௰௭
ரூபாந்விதாம் தக்ஷவதீம் மேநாஜ்ஞாம்। பார்யாம் அயத்ேநாபசிதாம் லேபத்
ஸ:। ௪௮।௰௰௭
லவணஸ்ய து தாதாரஸ்। திலாநாம் ஸர்பிஷஸ் ததா। ௪௮।௰௰௮
ேதஜஸ்விேநா அபிஜாயந்ேத। ேபாகிநஷ் சிரஜவிந ீ :। ௪௮।௰௰௮
ஸ்வர்ேக அப்ஸேராபி: ஸஹ புக்தேபாகஸ்। ததஸ் ச்யுத: ஸலவத ீ ீம் ஸ
பார்யாம்। ௰௪௮।௫௬
ரூபாந்விதாம் தக்ஷவதீம் ஸுரக்தாம்। ஸுேகந தர்ேமண ததாபி காேல।
௰௪௮।௫௬

தஸ்ையவ ஸார்தம் ஸுரேலாகம் ஏதி। தஸ்ையவ சாந்யத் புநர் ஏதி ஜந்ம।
௰௪௮।௫௬
கீத்ருக்விதாஸ்வ் அவஸ்தாஸு। தத்தம் தாநம் ஜநார்தந। ௪௯।௰௰௧
இஹேலாேகஷ்வ் அநுபேவத்। புருஷஸ் தத் ப்ரவஹி ீ ேம। ௪௯।௰௰௧
கர்பஸ்தாஸ்யாதவா பால்ேய। ெயௗவேந வார்த்தேக அபி வா।
௪௯।௰௰௨
அவஸ்தாம் க்ருஷ்ண கதய। பரம் ெகௗதூஹலம் ஹி ேம। ௪௯।௰௰௨
வ்ருதாஜந்மாநி சத்வாரி। வ்ருதாதாநாநி ேஷாடஸ। ௪௯।௰௰௩
அபுத்ராணாம் வ்ருதா ஜந்ம। ேய ச தர்மபஹிஷ்க்ருதா:। ௪௯।௰௰௩
பரபாகம் ச ேய அஸ்நந்தி। பரதாரரதாஸ் ச ேய। ௪௯।௰௰௩
பர்ய் அஸ்தாநம் வ்ருதா தாநம்। ஸேதாஷம் பரிகீர்திதம்। ௪௯।௰௰௪
ஆரூடபதிேத ைசவ। அந்யாேயாபார்ஜிதம் ச யத்। ௪௯।௰௰௪
வ்யர்தம் சாப்ராஹ்மேண தாநம்। பதிேத தஸ்கேர ததா। ௪௯।௰௰௫
குேராஸ் சாப்ரீதிஜநேக। க்ருதக்ேந க்ராமயாஜேக। ௪௯।௰௰௫
ப்ரஹ்மபந்ெதௗ ச யத் தத்தம்। யத் தத்தம் வ்ருஷலீபெதௗ। ௪௯।௰௰௬
ேவதவிக்ரயிேண ைசவ। யஸ்ய ேசாபபதிர் க்ருேஹ। ௪௯।௰௰௬
ஸ்த்ரீநிர்ஜிேதஷு யத் தத்தம்। வ்யாலக்ராேஹ தைதவ ச। ௪௯।௰௰௭
பரிசாரேக ச யத் தத்தம்। வ்ருதாதாநாநி ேஷாடஸ। ௪௯।௰௰௭
தேமாவ்ருதஸ் து ேயா தத்யாத்। பயாத் க்ேராதாத் தைதவ ச।
௪௯।௰௰௮
வ்ருதா தாநம் து தத் ஸர்வம்। புங்க்ேத கர்பஸ்த ஏவ து। ௪௯।௰௰௮
ேஸர்ஷ்யாமந்யுமநாஸ் ைசவ। தம்பார்தம் சார்தகாரணாத்। ௪௯।௰௰௯
ேயா ததாதி த்விஜாதிப்ய:। ஸ பாலத்ேவ தத் அஸ்நுேத। ௪௯।௰௰௯

ய: ஸுத்தி: ப்ரயேதா பூத்வா। ப்ரஸந்நமாநேஸந்த்ரிய:। ௰௪௯।௫௮
ப்ரததாதி த்விஜாதிப்ேயா। ெயௗவநஸ்தஸ் தத் அஸ்நுேத। ௰௪௯।௫௮
ேதேஸ ேதேஸ ச பாத்ேர ச। ேயா ததாதி த்விஜாதிஷு। ௪௯।௰௧
மநஸா பரிதுஷ்ேடந। ெயௗவநஸ்தஸ் தத் அஸ்நுேத। ௪௯।௰௧
தஸ்மாத் ஸர்வாஸ்வ் அவஸ்தாஸு। ஸர்வதாநாநி பார்திவ। ௪௯।௰௧௧
தாதவ்யாநி த்விஜாதிப்ய:। ஸ்வர்கமர்கம் அபப்ஸதா ீ । ௪௯।௰௧௧
த்ைரேலாக்ய க்ருஷ்ண பூதாநாம்। ஸர்வேலாகாத்மேகா ஹ்ய் அஸி।
௫௰।௰௰௧
ந்ருணாம் யதுவரஸ்ேரஷ்ட। துஷ்யேஸ ேகந கர்மணா। ௫௰।௰௰௧
ப்ராஹ்மைண: பூஜிைதர் நித்யம்। பூஜிேதா அஹம் ந ஸம்ஸய:।
௫௰।௰௰௨
நிர்பர்த்ஸிைதஸ் ச நிர்பக்நஸ்। தஸ்யாஹம் ஸர்வகர்மஸு।
௫௰।௰௰௨
விப்ராபரா கதிர் மஹ்யம்। யஸ் தாந் பூஜயேத ந்ருப। ௫௰।௰௰௩
தம் அஹம் ேதந ரூேபண। ப்ரபஸ்யாமி யுதிஷ்டிர। ௫௰।௰௰௩
காணா: குப்ஜாஸ் ச கஞ்ஜாஸ் ச। தரித்ரா வ்யாதிதாஸ் ச ேய।
௫௰।௰௰௪
நாவமந்ேயத் த்விஜாந் ப்ராஜ்ேஞா। மம ரூபம் ஹிதம் ததா। ௫௰।௰௰௪
பஹேவா அபி ந ஜாநந்ேத। நரா ஜ்ஞாநபஹிஷ்க்ருதா:। ௫௰।௰௰௫
யதாஹம் த்விஜரூேபண। சராமி ப்ருதிவதேல ீ । ௫௰।௰௰௫
ேய ேகசித் ஸாகராந்தாயாம்। ப்ருதிவ்யாம் கீர்திதா த்விஜா:। ௫௰।௰௰௬
தத் ரூபம் ஹி பரம் மஹ்யம்। ேயா அர்சேயத் அர்சேயத் து ஸ:।
௫௰।௰௰௬

தத்ரூபாந் க்நந்தி ேய விப்ராந்। விகர்மஸு ச யுஞ்ஜந்தி। ௫௰।௰௰௭
அப்ேரஷேண ப்ேரஷயந்ேதா। தாஸத்வம் காரயந்தி ஹி। ௫௰।௰௰௭
ம்ருதாம்ஸ் தாந் கரபத்த்ேரந। யமதூதா மஹாபலா:। ௫௰।௰௰௮
நிக்ருந்தந்தி யதா காஷ்டம்। ஸூத்ரமார்ேகண ஸில்பிந:। ௫௰।௰௰௮
ேய ைசவாஸ்லŠணயா வாசா। தர்ஜயந்தி நராதமா:। ௫௰।௰௰௯
வதந்தி க்ேராதநி:ஸ்பர்ஸம்। பாேதநாபிஹநந்தி ச। ௫௰।௰௰௯
ம்ருதாம்ஸ் தாந் யமேலாேகஷு। நிஹத்ய தரணதேல ீ । ௫௰।௰௧
உர: பாேதந சாக்ரம்ய। க்ேராதஸம்ரக்தேலாசந:। ௫௰।௰௧
அக்நிவர்ைணஸ் ச ஸம்தம்ைஸர்। ஜிஹ்வாம் உத்தரேத யம:। ௫௰।௰௧
பாபாஸ் ச நாரேக வஹ்ெநௗ। தாஸ்யந்ேத யமகிம்கைர:। ௰௫௰।௫௯
ேய து விப்ராந் நிரீக்ஷந்தி। பாபா: பாேபந சக்ஷுஷா। ௫௰।௰௧௧
அப்ரஹ்மண்யா: ஸ்ருேதர் பாஹ்யா। நித்யம் ப்ரஹ்மத்விேஷா நரா:।
௫௰।௰௧௧
ேதஷாம் ேகாரா மஹாகாயா। வஜ்ரதுண்டா பயாநகா:। ௫௰।௰௧௨
உத்தரந்தி முஹூர்ேதந। சக்ஷு: காகா யமாஜ்ஞயா। ௫௰।௰௧௨
யஸ் தாடயதி விப்ராம்ஸ் து। க்ஷதம் குர்யாத் ஸேஸாணிதம்।
௫௰।௰௧௩
அஸ்திபங்கம் ச ய: குர்யாத்। ப்ராைணர் வாபி விேயாஜேயத்।
௫௰।௰௧௩
ப்ரஹ்மக்ந: ேஸா அநுபூர்ேவண। நரேக வஸுதாதிப। ௫௰।௰௧௪
கீைலர் விநிஹத: பாேபா। மீராயாம் பச்யேத ப்ருஸம்। ௫௰।௰௧௪
ஸுபஹூநி ஸஹஸ்ராணி। வர்ஷாணாம் க்ேலஸபாக் பேவத்।
௫௰।௰௧௫

ரவாந் முஞ்சதி துர்புத்திர்। ந தஸ்ைம நிஷ்க்ருதி: ஸ்ம்ருதா। ௫௰।௰௧௫
தஸ்மாத் விப்ரா நரஸ்ேரஷ்ட। நமஸ்கார்யாஸ் ச நித்யஸ:। ௫௰।௰௧௬
அந்நபாநப்ரதாைநஸ் து। பூஜார்ஹா: ஸததம் த்விஜா:। ௫௰।௰௧௬
ஆமந்த்ரயித்வா ேயா விப்ராந்। கந்ைதர் மால்ையஸ் ச மாநவ:।
௫௰।௰௧௭
தர்பேயச் ச்ரத்தயா யுக்த:। ஸ மாம் அர்சயேத ஸதா। ௫௰।௰௧௭
ஸ மாம் ப்ரஸாதேயச் ைசவ। ஸ ச மாம் பரிேதாஷேயத்। ௫௰।௰௧௭
தேபாதமாந்விேதஷ்வ் ஏவ। நித்யம் பூஜாம் ப்ரேயாஜேயத்। ௰௫௰।௬௰
ேய ப்ராஹ்மணா: ேஸா அஹம் அஸம்ஸயம் ந்ருப। ேதஷ்வ் அர்சிேதஷ்வ்
அர்சிேதா அஹம் யதாவத்। ௫௰।௰௧௮
ேதஷ்வ் ஏவ துஷ்ேடஷ்வ் அஹம் ஏவ துஷ்ேடா। ைவரம் ச ைதர் யஸ்ய
மமாபி ைவரம்। ௫௰।௰௧௮
ஸுகந்திதூபாதிபிர் அப்யர்ச்ய விப்ரம்। தம் அச்யுதம் நார்சயேத ஸைதவ।
௰௫௰।௬௧௰௰௧
ேயா பக்ஷேதாயாதிபிர் அந்நபாைநர்। அநுேலபாசமநப்ரதாைந:।
௰௫௰।௬௧௰௰௩
ய: பூஜேயத் ேபாஜயித்வா த்விஜாக்ர்யாந்। ஸம்பூஜயித்வா பரிேதாஷேயச் ச।
௰௫௰।௬௧௰௰௫
அர்க்யாதிநா ேய அபிபூஜ்ய। பூஜயந்தி ஸதாச்யுதம்। ௰௫௰।௬௧௰௰௭
ேதைநவ மாம் ஏவ ஸதா। பூஜயந்தி ந ஸம்ஸய:। ௰௫௰।௬௧௰௰௮
விரூபாஸ் ச ஸுரூபாஸ் ச। விஜநாந் நிஷ்கலாந் அபி।
௰௫௰।௬௧௰௰௯
க்ருபயா பாவிதாத்மாேநா। ேய அர்சயந்தி த்விேஜாத்தமாந்।
௰௫௰।௬௧௰௧௰

அநஸூயா ஹிதாத்மாேநா। விப்ராந் ஆராதேத க்வசித்। ௰௫௰।௬௧௰௧௧
அஸம்ஸயம் ஸதா பக்த்யா। மாம் ஏவார்சயேத ஹி ஸ:।
௰௫௰।௬௧௰௧௨
தத: பவித்ரம் அதுலம்। ந புண்யம் அதிகம் தத:। ௰௫௰।௬௧௰௧௩
யஸ் சந்தைந: ஸாகருகந்தமால்ையர்। அப்யர்சேயத் தாருமயம்ீ மமார்சாம்।
௫௰।௰௧௯
நாெஸௗ மமார்சாம் அர்சயேத அர்சயந் ைவ। விப்ரார்சநாத் அர்சித ஏவ
சாஹம்। ௫௰।௰௧௯
விப்ரப்ரஸாதாந் மத ஏவ சாஹம்। விப்ரப்ரஸாதாத் அஸுராஞ் ஜயாமி।
௫௰।௰௨
விப்ரப்ரஸாதாத் புருேஷாத்தமத்வம்। விப்ரப்ரஸாதாத் அஜிேதா அஸ்மி
நித்யம்। ௫௰।௰௨
ஸாயம் ப்ராதஸ் ச ய: ஸம்த்யாம்। உபாஸ்ேத அஸ்கந்நமாநஸ:।
௫௧।௰௰௧
ஜபந் ஹி பாவநீம் ேதவம்ீ । காயத்ரீம் ேவதமாதரம்। ௫௧।௰௰௧
ஸ தயா பாவிேதா ேதவ்யா। ப்ராஹ்மண: பூதகில்பிஷ:। ௫௧।௰௰௨
ந ஸேதத் ீ ப்ரதிக்ருஹ்ணாந:। ப்ருதிவம்ீ து ஸஸாகராம்। ௫௧।௰௰௨
ேய சாந்ேய தாருணா: ேகசித்। க்ரஹா: ஸூர்யாதேயா திவி। ௫௧।௰௰௩
ேத சாஸ்ய ெஸௗம்யா ஜாயந்ேத। ஸிவா: ஸிவதமாஹ் ஸதா।
௫௧।௰௰௩
யத்ரதத்ரகதம் ைசநம்। தாருணா: பிஸிதாஸநா:। ௫௧।௰௰௪
ேகாரரூபா மஹாகாயா। ந கர்ஷந்தி த்விேஜாத்தமம்। ௫௧।௰௰௪
யாவந்தஸ் ச ப்ருதிவ்யாம் ஹி। சீர்ணேவதவ்ரதா த்விஜா:। ௫௧।௰௰௫
அசீர்ணவ்ரதேவதா வா। விகர்மபதம் ஆஸ்ரிதா:। ௫௧।௰௰௫

ேதஷாம் து பாவநார்தம் ஹி। நித்யம் ஏவ யுதிஷ்டிர। ௫௧।௰௰௬
த்ேவ ஸம்த்ேய ஹ்ய் உபதிஷ்ேடத। தத் அஸ்கந்நம் மஹாவ்ரதம்।
௫௧।௰௰௬
நாஸ்தி கிம்சிந் நரவ்யாக்ர। துஷ்க்ருதம் ப்ராஹ்மணஸ்ய து। ௫௧।௰௰௭
யத்ர ஸ்தித: ஸதாத்யாத்ேம। த்ேவ ஸம்த்ேய ஹ்ய் உபதிஷ்டதி।
௫௧।௰௰௭
பூர்ணாஹுதிம் வா ப்ராப்ேநாதி। ஜுஹுேத ச த்ரேயா அக்நய:।
௫௧।௰௰௮
தஹந்தி துஷ்க்ருதம் தஸ்ய। அக்நேயா நாத்ர ஸம்ஸய:। ௫௧।௰௰௮
ஏவம் ஸர்வஸ்ய விப்ரஸ்ய। கில்பிஷம் நிர்தஹாம்ய் அஹம்।
௫௧।௰௰௯
உேப ஸம்த்ேய ஹ்ய் உபாஸிநஸ்। தஸ்மாத் ஸர்வஸுசிர் த்விஜ:।
௫௧।௰௰௯
ைதேவ பித்ர்ேய ச யத்ேநந। நிேயாக்தவ்ேயா அஜுகுப்ஸித:। ௫௧।௰௧
ஜுகுப்ஸிதஸ் து தச் ச்ராத்தம்। தஹத்ய் அக்நிர் இேவந்தநம்। ௫௧।௰௧
புராணம் மாநவா தர்மா:। ஸாங்ேகா ேவதஸ் சிகித்ஸிதம்। ௫௨।௰௰௧
ஆஜ்ஞாஸித்தாநி சத்வாரி। ந ஹந்தவ்யாநி ேஹதுபி:। ௫௨।௰௰௧
ஹத்வா ஹ்ய் ஏதாநி ஸம்மூட:। கல்பம் தமஸி பச்யேத। ௫௨।௰௰௧
ந ப்ராஹ்மணம் பரீேக்ஷத। ஸ்ராத்தகாேல ஹ்ய் உபஸ்திேத।
௫௨।௰௰௨
ஸுமஹாந் பரிவாேதா ஹி। ப்ராஹ்மணாநாம் பரீக்ஷேண। ௫௨।௰௰௨
காணா: குண்டாஸ் ச ஷண்டாஸ் ச। தரித்ரா வ்யாதிதாஸ் ததா।
௫௨।௰௰௩

ஸர்ேவ ஸ்ராத்ேத நிேயாக்தவ்யா। மிஸ்ரிதா ேவதபாரைக:। ௫௨।௰௰௩
அக்ஷயம் து பேவச் ச்ராத்தம்। ஏதத் தர்மவிேதா விது:। ௫௨।௰௰௩
ப்ராஹ்மேணா ஹி மஹத் பூதம்। ஜந்மநா ஸஹ ஜாயேத। ௫௨।௰௰௪
ேலாகா ேலாேகஸ்வராஸ் சாபி। ஸர்ேவ ப்ராஹ்மணபூஜகா:। ௫௨।௰௰௪
ப்ராஹ்மணா: குபிதா ஹந்யுர்। பஸ்ம குர்யுஸ் ச ேதஜஸா। ௫௨।௰௰௫
ேலாகாந் அந்யாந் ஸ்ருேஜயுஸ் ச। ேலாகபாலாம்ஸ் ததாபராந்।
௫௨।௰௰௫
ப்ராஹ்மணா ஹி மஹாத்மாேநா। விரஜா: ஸ்வர்கஸம்க்ரமா:।
௫௨।௰௰௬
ப்ராஹ்மணாநாம் பரீவாதாத்। அஸுரா: ஸலிேலஸயா:। ௫௨।௰௰௬
அேபய: ஸாகேரா ையஸ் து। க்ருத: ேகாபாந் மஹாத்மபி:। ௫௨।௰௰௭
ேயஷாம் ேகாபாக்நிர் அத்யாபி। தண்டேக ேநாபஸாம்யதி। ௫௨।௰௰௭
ஏேத ஸ்வர்கஸ்ய ேநதாேரா। பூமிேதவா: ஸநாதநா:। ௫௨।௰௰௮
ஏபிஸ் சாதிக்ருத: பந்தா। ேதவயாந: ஸ உச்யேத। ௫௨।௰௰௮
ேத பூஜ்யாஸ் ேத நமஸ்கார்யாஸ்। ேதஷு ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்।
௫௨।௰௰௯
ேத ைவ ேலாகாந் இமாந் ஸர்வாந்। தாரயந்தி பரஸ்பரம்। ௫௨।௰௰௯
ப்ரமாணம் ஸர்வேலாகாநாம்। நியதா ப்ரஹ்மசாரிண:। ௫௨।௰௧
தாந் அபாஸ்ரித்ய திஷ்டந்ேத। த்ரேயா ேலாகா: ஸநாதநா:। ௫௨।௰௧
கூடஸ்வாத்யாயதபேஸா। ப்ராஹ்மணா: ஸம்ஸிதவ்ரதா:। ௫௨।௰௧௧
வித்யாஸ்நாதா வ்ரதஸ்நாதா। அநபாஸ்ரித்யஜவிந ீ :। ௫௨।௰௧௧
ஆஸவிஷா ீ இவ க்ருத்தா। உபசர்யா ஹி ப்ராஹ்மணா:। ௫௨।௰௧௨
தபஸா தீப்யமாநாஸ் ேத। தேஹயு: ஸாகராந் அபி। ௫௨।௰௧௨

ப்ராஹ்மேணஷு ச துஷ்ேடஷு। துஷ்யந்ேத ஸர்வேதவதா:। ௫௨।௰௧௩
ப்ராஹ்மணாநாம் நமஸ்காைர:। ஸூர்ேயா திவி விராஜேத। ௫௨।௰௧௩
ப்ராஹ்மணாநாம் பரீவாதாத்। பேதயுர் அபி ேதவதா:। ௫௨।௰௧௩
துரி ேய நாவஸதந்தி ீ । ப்ரணேதீ யஜ்ஞவஹ்நய:। ௫௨।௰௧௪
ேபாஜநாச்சாதைநர் தாைநஸ்। தாரயந்தி தேபாதநா:। ௫௨।௰௧௪
ேத கதி: ஸர்வபூதாநாம்। அத்யாத்மகதிசிந்தகா:। ௫௨।௰௧௫
ஆதிமத்யாவஸாநாநாம்। ஜ்ஞாநாநாம் சிந்நஸாம்ஸயா:। ௫௨।௰௧௫
பராபரவிேஸஷஜ்ஞா। ேநதார: பரமாம் கதிம்। ௫௨।௰௧௬
அவத்யா ப்ராஹ்மணாஸ் தஸ்மாத்। பாேபஷ்வ் அபி ரதா: ஸதா।
௫௨।௰௧௬
யஸ் ச ஸர்வம் இதம் ஹந்யாத்। ப்ராஹ்மணம் வாபி தத்ஸமம்।
௫௨।௰௧௭
ேஸா அக்நி: ேஸா அர்ேகா மஹாேதஜா। விஷம் பவதி ேகாபித:।
௫௨।௰௧௮
பூதாநாம் அக்ரபுக் விப்ேரா। வர்ணஸ்ேரஷ்ட: பிதா குரு:। ௫௨।௰௧௮
ந ஸ்கந்தேத ந வ்யதேத। ந ச நஸ்யதி கர்ஹிசித்। ௫௨।௰௧௯
வரிஷ்டம் அக்நிேஹாத்ராத் தி। ப்ராஹ்மணஸ்ய முேக ஹுதம்।
௫௨।௰௧௯
அவித்ேயா வா ஸவித்ேயா வா। ப்ராஹ்மேணா மம ைதவதம்।
௫௨।௰௨
ப்ரணதஸ்ீ சாப்ரணதஸ்ீ ச। யதாக்நிர் ைதவதம் மஹத்। ௫௨।௰௨
ஏவம் வித்வாந் அவித்வாந் வா। ப்ராஹ்மேணா ைதவதம் மஹத்।
௰௫௨।௬௩
ஸ்மஸாேநஷ்வ் அபி ேதஜஸ்வ।ீ பாவேகா ைநவ துஷ்யதி। ௫௨।௰௨க

ஹவ்யகவ்யவ்யேபேதா அபி। ப்ராஹ்மேணா ைநவ துஷ்யதி।
௫௨।௰௨௧
ஸர்வதா ப்ராஹ்மணா: பூஜ்யா:। ஸர்வதா ைதவதம் மஹத்। ௫௨।௰௨௨
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்ேநந। ரேக்ஷத் ஆபத்ஸு ப்ராஹ்மணாந்।
௫௨।௰௨௨
ஸக்ேரா அபி ஹி த்விேஜந்த்ராணாம்। பிேபதி விபுதாதிப:। ௫௨।௰௨௨
தாநம் ேதவா: ப்ரஸம்ஸந்தி। இதி தர்மவிேதா விது:। ௫௩।௰௰௧
நாநாதாநவிதிம் தஸ்மாச்। ஸ்ருணுஷ்வ ஸுஸமாஹித:। ௫௩।௰௰௧
ஹிரண்யதாநம் ேகாதாநம்। ப்ருதிவதாநம் ீ ஏவ ச। ௫௩।௰௰௨
ஏதாநி ைவ பவித்ராணி। தாரயந்தி பரத்ர ச। ௫௩।௰௰௨
யத் யத் இஷ்டதமம் ேலாேக। யச் சாஸ்தி தயிதம் க்ருேஹ।
௫௩।௰௰௩
தத் தத் குணவேத ேதயம்। தத் ஏவாக்ஷயம் இச்சதா। ௫௩।௰௰௩
ஸுவர்ணதாநம் ேகாதாநம்। ப்ருதிவதாநம் ீ ஏவ ச। ௫௩।௰௰௪
ஏதத் ப்ரயச்சமாேநா ைவ। ஸர்வபாைப: ப்ரமுச்யேத। ௫௩।௰௰௪
யத் ததாஸி விஸிஷ்ேடப்ேயா। யச் சாஸ்நாஸி திேந திேந। ௫௩।௰௰௫
தத் ேத வித்தம் அஹம் மந்ேய। ேஸஷம் கஸ்யாபி ரக்ஷஸி।
௫௩।௰௰௫
துல்யநாமாநி ஸஸ்தாநி। த்ரீணி துல்யபலாநி ச। ௫௩।௰௰௬
நித்யம் ேதயாநி ராேஜந்த்ர। காவ: ப்ருத்வ ீஸரஸ்வதீ। ௫௩।௰௰௬
தத்வஜ் ஜலம் அமித்ரக்ந। தத் துல்யபலநாமத:। ௫௩।௰௰௭
தத்த்வா த்ருப்திம் அவாப்ேநாதி। யத்ரதத்ராபிஜாயேத। ௫௩।௰௰௭

ஸம்கல்பவிஹிேதா ேயா அர்ேதா। ப்ராஹ்மேணப்ய: ப்ரதீயேத।
௫௩।௰௰௮
அர்திப்ேயா ஹ்ய் அர்தேஹதுப்ேயா। மநஸ்வ ீேதந ஜாயேத।
௫௩।௰௰௮
ஸதேத ீ த்விஜமுக்யாய। ேயா அர்திேந ந ப்ரயச்சதி। ௫௩।௰௰௯
அமர்ேத ஸதி துர்புத்திர்। நரகாேயாபபத்யேத। ௫௩।௰௰௯
ேதநேவா அநடுஹஸ் ைசவ। சத்த்ரம் வஸ்த்ரம் உபாநெஹௗ। ௫௩।௰௧
ேதயாநி யாசமாேநப்ய:। பாநம் அந்நம் தைதவ ச। ௫௩।௰௧
ஏவம் தாநம் ஸமுத்திஷ்டம்। வ்யுஷ்டிமத் தாரகம் பரம்। ௫௩।௰௧
ஏஷ ேத விஹிேதா யஜ்ஞ:। ஸ்ரத்தாபூத: ஸதக்ஷிண:। ௫௩।௰௧௧
விஸிஷ்ட: ஸ ச யஜ்ேஞஷு। தததாம் அநஸூயயா। ௫௩।௰௧௧
தாநவித்பி: க்ருத: பந்தா। ேயந யாந்தி மநீஷிண:। ௫௩।௰௧௨
ையர் தாைநஸ் தர்பயிஷ்யந்தி। ஸ்ரத்தாபூைதர் த்விேஜாத்தமாந்।
௫௩।௰௧௨
யதா ஹி ஸுக்ருேத ேக்ஷத்ேர। பலம் விந்ததி ேக்ஷத்ரிக:। ௫௩।௰௧௩
ஏவம் தத்த்வா ப்ராஹ்மேணப்ேயா। தாதா பலம் உபாஸ்நுேத।
௫௩।௰௧௩
ப்ராஹ்மணாஸ் ைசவ வித்யந்ேத। ஸத்யவந்ேதா பஹுஸ்ருதா:।
௫௩।௰௧௪
ந ததாதி ச தாநாநி। ேமாகம் தஸ்ய தநார்ஜநம்। ௫௩।௰௧௪
உத்தாேயாத்தாய ேபாத்தவ்யம்। கிம் அத்ய ஸுக்ருதம் மயா।
௫௩।௰௧௫
தத்தம் வா தாபிதம் வாபி। ேவாத்ஸாஹ்யம் அபி வா க்ருதம்।
௫௩।௰௧௫

உத்தாேயாத்தாய தாதவ்யம்। ப்ராஹ்மேணப்ேயா யுதிஷ்டிர। ௫௩।௰௧௬
ஆகமிஷ்யதி யத் பாத்ரம்। தத் பாத்ரம் தாரயிஷ்யதி। ௫௩।௰௧௬
யச் ச ேவதமயம் பாத்ரம்। யச் ச பாத்ரம் தேபாமயம்। ௫௩।௰௧௭
அஸம்கீர்ணம் ச யத் பாத்ரம்। தத் பாத்ரம் தாரயிஷ்யதி। ௫௩।௰௧௭
அத்யாயம் தபேஸா வŠேய। தந் ேம நிகதத: ஸ்ருணு। ௫௪।௰௰௧
தபேஸா ஹி பரம் நாஸ்தி। தபஸா விந்தேத பலம்। ௫௪।௰௰௧
க்ருஷயஸ் தப ஆஸ்தாய। ேமாதந்ேத ைதவைத: ஸஹ। ௫௪।௰௰௨
தபஸா ப்ராப்யேத ஸ்வர்கம்। தபஸா ப்ராப்யேத யஸ:। ௫௪।௰௰௨
ஆயு:ப்ரகர்ஷம் ேபாகாம்ஸ் ச। தபஸா விந்தேத நர:। ௫௪।௰௰௩
ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநம் ஆஸ்திக்யம்। ெஸௗபாக்யம் ரூபம் உத்தமம்।
௫௪।௰௰௩
தபஸா லப்யேத ஸர்வம்। மநஸா யத் யத் இச்சதி। ௫௪।௰௰௪
நாதப்ததபேஸா யாந்தி। ப்ரஹ்மேலாகம் கதாசந। ௫௪।௰௰௪
யத் கார்யம் கிம்சித் ஆஸ்தாய। புருஷஸ் தப்யேத தப:। ௫௪।௰௰௫
ஸர்வம் தத் ஸமவாப்ேநாதி। பரத்ேரஹ ச மாநவ:। ௫௪।௰௰௫
ஸுராப: பாரதாரீ ச। ப்ரூணஹா குருதல்பக:। ௫௪।௰௰௬
தபஸா தரேத ஸர்வம்। ஸர்வதஸ் ச விமுச்யேத। ௫௪।௰௰௬
அபி ஸர்ேவஸ்வர: ஸ்தாணுர்। விஷ்ணுஸ் ைசவ ஸநாதந:। ௫௪।௰௰௭
ப்ரஹ்மா ஹுதாஸந: ஸக்ரஸ்। தபஸ்யந்தி ஸநாதநா:। ௫௪।௰௰௭
ஷடஸதிஸஹஸ்ராணி ீ । முநீநாம் ஊர்த்வேரதஸாம்। ௫௪।௰௰௮
தபஸா திவி ேமாதந்ேத। ஸேமதா ைதவைத: ஸஹ। ௫௪।௰௰௮
தபஸா ப்ராப்யேத ராஜ்யம்। ஸக்ர: ஸர்வஸுேரஸ்வர:। ௫௪।௰௰௯

தபஸா பாலயந் ஸர்வம்। அஹந்ய் அஹநி வ்ருத்ரஹா। ௫௪।௰௰௯
ஸூர்யாசந்த்ரமெஸௗ ேதெவௗ। ஸர்வேலாகஹிேத ரெதௗ। ௫௪।௰௧
தபைஸவ ப்ரகாேஸேத। நக்ஷத்ராணி க்ரஹாஸ் ததா। ௫௪।௰௧
ந சாஸ்தி தத் ஸுகம் ேலாேக। யத் விநா தபஸா கில। ௫௪।௰௧௧
தபைஸவ ஸுகம் ஸர்வம்। இதி தர்மவிேதா விது:। ௫௪।௰௧௧
விஸ்வாமித்ரஸ் ச தபஸா। ப்ராஹ்மணத்வம் உபாகத:। ௰௫௪।௬௪
ஸர்வம் ச தபஸாப்ேயதி। ஸர்வம் ச ஸுகம் அஸ்நுேத। ௫௪।௰௧௨
தபஸ் தப்யதி ேயா அரண்ேய। முநிர் மூலபலாஸந:। ௫௪।௰௧௨
க்ருசம் ஏகாம் அபி படந்। ஸ யாதி பரமாம் கதிம்। ௫௪।௰௧௨
தஸ்மாத் தப: ஸமாஸ்தாய। ப்ரார்தேயத் யத் அபப்ஸிதம் ீ । ௰௫௪।௬௫
ஸத்யம் ஏவ பரம் ப்ரஹ்ம। ஸத்யம் ஏவ பரம் தப:। ௫௫।௰௰௧
ஸத்யம் ஏவ பேரா யஜ்ஞ:। ஸத்யம் ஏவ பரம் ஸ்ருதம்। ௫௫।௰௰௧
ஸத்யம் ேதேவஷு ஜாகர்தி। முக்தி: ஸத்யதேரா: பலம்। ௫௫।௰௰௧
தேபா யஸஸ் ச புண்யம் ச। பித்ருேதவர்ஷிபூஜநம்। ௫௫।௰௰௨
ஆத்ேயா விதிஸ் ச வித்யா ச। ஸர்வம் ஸத்ேய ப்ரதிஷ்டிதம்।
௫௫।௰௰௨
ஸத்யம் யஜ்ஞஸ் ததா ேவதா। மந்த்ரா ேதவ ீஸரஸ்வதீ। ௫௫।௰௰௩
வ்ரதசர்யா ததா ஸத்யம்। ஓம்கார: ஸத்யம் ஏவ ச। ௫௫।௰௰௩
ஸத்ேயந வாயுர் அப்ேயதி। ஸத்ேயந தபேத ரவி:। ௫௫।௰௰௪
ஸத்ேயந சாக்நிர் தஹதி। ஸ்வர்கம் ஸத்ேயந கச்சதி। ௫௫।௰௰௪
ஸத்ேயந சாப: க்ஷிபதி। பர்ஜந்ய: ப்ருதிவதேல ீ । ௫௫।௰௰௪
பாரணம் ஸர்வேவதாநாம்। ஸர்வதீர்தாவகஹநஹ்। ௫௫।௰௰௫

ஸத்யம் ச வதேதா ேலாேக। தத் ஸமம் ஸ்யாந் ந ஸம்ஸய:।
௫௫।௰௰௫
அஸ்வேமதஸஹஸ்ரம் ச। ஸத்யம் ச துலயா த்ருதம்। ௫௫।௰௰௬
அஸ்வேமதஸஹஸ்ராத் தி। ஸத்யம் ஏதத் விஸிஷ்யேத। ௫௫।௰௰௬
முநய: ஸத்யநிரதா। முநய: ஸத்யவிக்ரமா:। ௰௫௫।௬௬
முநய: ஸத்யப்ரபதா:। பராம் ஸித்திம் இேதா கதா:। ௰௫௫।௬௬
ஸத்ேயந ேதவா: ப்ரீயந்ேத। பிதேரா ப்ராஹ்மணாஸ் ததா। ௫௫।௰௰௭
ஸத்யம் ஆஹு: பரம் தர்மம்। தஸ்மாத் ஸத்யம் ந ேலாபேயத்।
௫௫।௰௰௭
முநய: ஸத்யநிரதாஸ்। தஸ்மாத் ஸத்யம் விஸிஷ்யேத। ௫௫।௰௰௮
ஸ்வர்ேக ஸத்யபரா நித்யம்। ேமாதந்ேத ேதவதா இவ। ௫௫।௰௰௮
அப்ஸேராகணஸம்கீர்ைணர்। விமாைநர் உபயாந்தி ேத। ௫௫।௰௰௯
வக்தவ்யம் ஹி ஸதா ஸத்யம்। ந ஸத்யாத் வித்யேத பரம்।
௫௫।௰௰௯
ஏதத் ப்ரமாணம் ய: குர்யாத்। ஸர்வயஜ்ஞபலம் லேபத்। ௰௫௫।௬௭
அகாேத விமேல ஸுத்ேத। ஸத்யதீர்ேத ஹ்ரேத ஸுேப। ௫௫।௰௧
ஸ்நாதவ்யம் மநஸா யுக்ைத:। ஸ்நாநம் தத் பரமம் ஸ்ம்ருதம்।
௫௫।௰௧
ஆத்மார்ேத ச பரார்ேத வா। புத்ரார்ேத வாபி பார்திவ। ௫௫।௰௧௧
ேய அந்ருதம் நாபிபாஷந்ேத। ேத நரா: ஸ்வர்ககாமிந:। ௫௫।௰௧௧
அபி ேசதம் புரா கீதம்। தர்மவித்பிர் யுதிஷ்டிர। ௫௫।௰௧௨
ய: ஸத்யவாதீபுருேஷா। நாந்ருதம் பரிபாஷேத। ௫௫।௰௧௨

ஸம்ப்ராப்ய விரஜாம்ல் ேலாகாந்। உஷித்வா ஸாஸ்வதீ: ஸமா:।
௫௫।௰௧௩
ஸுசீநாம் ஸ்ரீமதாம் ேகேஹ। ஜாயேத ஸுமஹாமதி:। ௫௫।௰௧௩
வித்யாேராக்யஸுைகஸ்வர்ையர்। யுக்ேதா ேயாகபேரா பேவத்।
௰௫௫।௬௮
ஆதித்யசந்த்ராவ் அநலாநிெலௗ ச। த்ெயௗர் பூமிர் ஆேபா ஹ்ருதயம் யமஸ்
ச। ௫௫।௰௧௪
அஹஸ் ச ராத்ரிஸ் ச உேப ச ஸம்த்ேய। தர்மஸ் ச ஜாநாதி நரஸ்ய
வ்ருத்தம்। ௫௫।௰௧௪
தஸ்மாந் ந வாச்யம் அந்ருதம் ஹி ஸத்பிர்। ஏவம்விைதர் தர்மவிேதா
வதந்தி। ௫௫।௰௧௫
ஸத்யம் வதம்ஸ் ேதஜஸா தீப்யமாேநா। ந ஹீயேத தர்மயேஸா
அர்தகாைம:। ௫௫।௰௧௫
ஏஷ வாணக்ருேதா ீ தர்ேமா। ைவதிேகா தர்மநிஸ்சேய। ௫௫।௰௧௬
ஏவம் ஏதத் யதாந்யாயம்। ஸத்யாத்யாேய ப்ரகீர்திதம்। ௫௫।௰௧௬
தத் ப்ரமாணம் புத: குர்யாந்। ந ஸத்யாத் வித்யேத பரம்। ௫௫।௰௧௬
ஸர்ேவஷாம் ஏவ வர்ணாநாம்। ப்ரவŠயாமி யுதிஷ்டிர। ௫௬।௰௰௧
உேபாஷிைதஸ் ச ெகௗந்ேதய। யத் ப்ரேயாஜ்யம் யதாவிதி। ௫௬।௰௰௧
பலம் யத் உபவாஸஸ்ய। தந் நிேபாத ச பாண்டவ। ௫௬।௰௰௨
அவாப்ேநாதி யதா காமாந்। உபவாஸபராயண:। ௫௬।௰௰௨
மையேத ந்ருபேத காம்யா। விஹிதா ஹிதம் இச்சதா। ௫௬।௰௰௩
உபவாஸா மநுஷ்யாணாம்। மய்ய் ஏவார்பிதேசதஸாம்। ௫௬।௰௰௩
பஞ்சமீம் ைசவ ஷஷ்டீம் ச। ெபௗர்ணமாஸம்ீ ச பாண்டவ। ௫௬।௰௰௪

உேபாஷ்ய ரூபவாந் தந்ய:। ஸுபகஸ் ைசவ ஜாயேத। ௫௬।௰௰௪
அஷ்டமீம் ைசவ ெகௗந்ேதய। ஸுக்லபேக்ஷ சதுர்தஸம்ீ । ௫௬।௰௰௫
உேபாஷ்ய வ்யாதிரஹிேதா। வர்யவாம்ஸ் ீ ைசவ ஜாயேத। ௫௬।௰௰௫
மார்கஸர்ஷம் ீ து ேயா மாஸம்। நித்யம் ஏகாஸேநா பேவத்।
௫௬।௰௰௬
க்ருஷிபாகீபேவத் ராஜந்। பஹுபுத்ரஸ் ச ஜாயேத। ௫௬।௰௰௬
ெபௗஷமாேஸ து ராேஜந்த்ர। பக்ேதைநேகந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௰௭
ஸுபேகா தர்ஸநீயஸ் ச। ஜ்ஞாநபாகீ ச ஜாயேத। ௫௬।௰௰௭
பித்ருந் உத்திஸ்ய மாகம் து। ய: க்ஷேபத் ஏகேபாஜநம்। ௫௬।௰௰௮
மாேஸந புருஷவ்யாக்ர। ேஸா அநந்த்யம் பலம் அஸ்நுேத। ௫௬।௰௰௮
பகைதவதமாஸம் து। ய: க்ஷேபத் ஏகேபாஜநம்। ௫௬।௰௰௯
ஸ்த்ரீஷு வல்லபதாம் யாதி। வஸ்யாஸ் சாஸ்ய பவந்தி தா:।
௫௬।௰௰௯
ைசத்ரம் து புருஷவ்யாக்ர। ய: க்ஷேபத் ஏகேபாஜநம்। ௫௬।௰௧
மாேஸந புருஷவ்யாக்ர। ெமௗநந் து பலம் அஸ்நுேத । ௰௫௬।௬௯
பகைதவதமாஸம் து। ய: க்ஷேபத் ஏகேபாஜந:। ௰௫௬।௬௯
ஸ்த்ரீஷு வல்லபதாம் யாதி। வஸ்யாஸ் சாஸ்ய பவந்தி தா:।
௰௫௬।௬௯
ைசத்ரம் து புருஷவ்யாக்ர। ய: க்ஷேபத் ஏகேபாஜந:। ௰௫௬।௬௯
ஸுவர்ணமணிமுக்தாட்ேய। குேல மஹதி ஜாயேத। ௰௫௬।௰௧௰௬௯
நிஸ்தேரத் ஏகபக்ேதந। ைவஸாகம் ேயா நராதிப। ௰௫௬।௰௧௧௬௯
நேரா வா யதி வா நாரீ। ஜ்ஞாதீநாம் ஸ்ேரஷ்டதாம் வ்ரேஜத்।
௫௬।௰௧௧

ஜ்ேயஷ்டமாஸம் அபாநீயம்। ஏகபக்ேதந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௧௨
ஐஸ்வர்யம் புருஷவ்யாக்ர। ஸ்த்ரீபாகீேசாபஜாயேத। ௫௬।௰௧௨
ஆஷாடம் பரதஸ்ேரஷ்ட। ஏகபக்ேதந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௧௩
ஸூரஸ் ச பஹுதாந்யஸ் ச। பஹுபுத்ரஸ் ச ஜாயேத। ௫௬।௰௧௩
ஸ்ராவணம் து நரவ்யாக்ர। பக்ேதைநேகந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௧௪
யத்ர யத்ேராபபத்ேயத। தத்ர ஸ்யாஜ் ஜ்ஞாதிவர்தந:। ௫௬।௰௧௪
மாஸம் பாத்ரபதம் ராஜந்ந்। ஏகபக்ேதந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௧௫
தநாட்ேயா வர்யவாம்ஸ் ீ ைசவ। ஐஸ்வர்யம் ப்ரதிபத்யேத। ௫௬।௰௧௫
ய: க்ஷேபத் ஏகபக்ேதந। மாஸம் ஆஸ்வயுஜம் நர:। ௫௬।௰௧௬
தநவாந் வாஹநாட்யஸ் ச। பஹுபுத்ரஸ் ச ஜாயேத। ௫௬।௰௧௬
கார்த்திகம் து நேரா மாஸம்। நித்யம் ஏகாஸேநா பேவத்। ௫௬।௰௧௭
ஸூரஸ் ச பஹுபார்யஸ் ச। கீர்திமாம்ஸ் ைசவ ஜாயேத। ௫௬।௰௧௭
ஏேத மாஸா நரஸ்ேரஷ்ட। ஏகபக்ேதந கீர்திதா:। ௫௬।௰௧௮
திதீநாம் நியமாம்ஸ் ைசவ। தாஞ் ஸ்ருணுஷ்வ நராதிப। ௫௬।௰௧௮
பேக்ஷ பேக்ஷ சதுர்தம் து। பக்தம் ய: க்ஷபேயந் நர:। ௫௬।௰௧௯
விபுலம் தநம் ஆப்ேநாதி। பகவாந் அக்நிர் அப்ரவத்ீ। ௫௬।௰௧௯
மாேஸ மாேஸ சதுர்தம் து। பக்தம் ஏகம் து ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௨
க்ருஷிபாகீயேஸாபாகீ। ேதஜஸ்வ ீசாபி ஜாயேத। ௫௬।௰௨
பேக்ஷ பேக்ஷ த்ரிராத்ரம் து। ய: க்ஷேபந் நரபுங்கவ। ௫௬।௰௨௧
கேண ேகாேஷ புேர க்ராேம। மாஹாத்ம்யம் ப்ரதிபத்யேத। ௫௬।௰௨௧
மாேஸ மாேஸ த்ரிராத்ரம் து। பக்ேதைநேகந ய: க்ஷேபத்। ௫௬।௰௨௨
கணாதிபத்யம் லபேத। நி:ஸபத்நம் அகண்டகம்। ௫௬।௰௨௨

யஸ் து ஸாயம் ததா கல்யம்। புங்க்ேத ைநவாந்தரா பிேபத்।
௫௬।௰௨௩
அஹிம்ஸாநிரேதா நித்யம்। ஜுஹ்வாேநா ஜாதேவதஸம்। ௫௬।௰௨௩
ஷட்பிர் ஏவ து வர்ைஷஸ் து। ஸித்யேத நாத்ர ஸம்ஸய:। ௫௬।௰௨௪
அக்நிஷ்ேடாமஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய। பலம் ப்ராப்ேநாதி மாநவ:। ௫௬।௰௨௪
அஷ்டேமந து பக்ேதந। ராஜந் ஸம்வத்ஸரம் நேயத்। ௫௬।௰௨௫
கவாமயஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய। பலம் ப்ராப்ேநாதி மாநவ:। ௫௬।௰௨௫
ஹம்ஸஸாரஸயுக்ேதந। விமாேநந ஸ கச்சதி। ௫௬।௰௨௬
பூர்ணம் வர்ஷஸஹஸ்ரம் து। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௫௬।௰௨௬
ஆர்ேதா வா வ்யாதிேதா வாபி। கச்ேசத் அநஸநம் து ய:। ௫௬।௰௨௭
பேத பேத யஜ்ஞபலம்। தஸ்ய மந்நாமகீர்தநாத்। ௫௬।௰௨௭
திவ்யக்ருக்ஷப்ரயுக்ேதந। விமாேநந ஸ கச்சதி। ௫௬।௰௨௮
ஸதம் அப்ஸரஸாம் ைசவ। ரமயந்தீஹ தம் நரம்। ௫௬।௰௨௮
ஸஹஸ்ரஸதஸம்யுக்ேத। விமாேந ஸூர்யவர்சேஸ। ௫௬।௰௨௯
ஆரூடஸ்த்ரீஸதாகீர்ேண। விஹரந் ஸுகம் ஏதேத। ௫௬।௰௨௯
ந க்ருத்ேதா வ்யாதிேதா நார்த:। ப்ரஸந்நமநேஸந்த்ரிய:। ௫௬।௰௩
கச்ேசத் அநஸநம் யஸ் து। தஸ்யாபி ஸ்ருணு யத் பலம்। ௫௬।௰௩
ஸதம் வர்ஷஸஹஸ்ராணாம்। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௫௬।௰௩௧
ஸ்வஸ்த: ஸபலஸம்கல்ப:। ஸுகீவிகதகல்மஷ:। ௫௬।௰௩௧
ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரஸமாகீர்ேண। ஸுப்ரேப ஸுகம் ஏதேத। ௫௬।௰௩௧
யாவந்தி ேராமகூபாநி। தஸ்ய காத்ேரஷு பாரத। ௫௬।௰௩௨
தாவத்வர்ஷஸஹஸ்ராணி। திவ்யாநி திவி ேமாதேத। ௫௬।௰௩௨

நாஸ்தி ேவதாத் பரம் ஸாஸ்த்ரம்। நாஸ்தி மாத்ருஸேமா குரு:।
௫௬।௰௩௩
ந தர்மாத் பரேமா லாபஸ்। தேபா நாநஸநாத் பரம்। ௫௬।௰௩௩
ப்ராஹ்மேணப்ய: பரம் நாஸ்தி। திவி ேசஹ ச பாவநம்। ௫௬।௰௩௪
உபவாைஸஸ் ததா துல்யம்। தேபா ஹ்ய் அந்யந் ந வித்யேத।
௫௬।௰௩௪
உேபாஷ்ய விதிவத் ேதவாஸ்। த்ரிதிவம் ப்ரதிேபதிேர। ௫௬।௰௩௫
முநயஸ் ச பராம் ஸித்திம்। உபவாைஸர் அவாப்நுவந்। ௫௬।௰௩௫
திவ்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரம் து। விஸ்வாமித்ேரண தீமதா। ௫௬।௰௩௬
க்ஷாந்தம் ஏேகந பக்ேதந। ேயந விப்ரத்வம் ஆகத:। ௫௬।௰௩௬
ச்யவேநா ஜமதக்நிஸ் ச। வஸிஷ்ேடா ெகௗதேமா ப்ருகு:। ௫௬।௰௩௭
ஸர்ேவ ஹ்ய் ஏேத திவம் ப்ராப்தா:। க்ஷமாவந்ேதா பஹுஸ்ருதா:।
௫௬।௰௩௭
விதிநாேநந ராேஜந்த்ர। ேயா மயா பரிகீர்தித:। ௫௬।௰௩௭
பேடத ேயா ைவ ஸ்ருணுயாச் ச பக்த்யா। ந வித்யேத தஸ்ய நரஸ்ய பாபம்।
௫௬।௰௩௮
உபத்ரைவர் முச்யேத ஸர்வாங்கிைகர்। ந சாபி பாைபர் அபிபூயேத நர:।
௫௬।௰௩௮
ப்ராஹ்மணத்வம் ஸுதுஷ்ப்ராபம்। நிஸர்காத் ப்ராஹ்மேணா பேவத்।
௫௭।௰௰௧
க்ஷத்ரிேயா வாதவா ைவஸ்ேயா। நிஸர்காத் ஏவ ஜாயேத। ௫௭।௰௰௧
துஷ்க்ருேதந து துஷ்டாத்மா। ஸ்தாநாத் ப்ரஸ்யதி மாநவ:। ௫௭।௰௰௨
ஸ்ேரஷ்டம் ஸ்தாநம் ஸமாஸாத்ய। தஸ்மாத் ரேக்ஷத பண்டித:।
௫௭।௰௰௨

யஸ் து விப்ரத்வம் உத்ஸ்ருஜ்ய। க்ஷத்ரியத்வம் நிேஷவேத। ௫௭।௰௰௩
ப்ராஹ்மண்யாத் ஸ பரிப்ரஷ்ட:। க்ஷத்ரேயாந்யாம் ப்ரஸூயேத।
௫௭।௰௰௩
ைவஸ்யகர்மாணி வா குர்வந்। ைவஸ்யேயாெநௗ ப்ரஜாயேத।
௫௭।௰௰௪
ஸூத்ரகர்மாணி குர்வாண:। ஸூத்ரத்வம் உபபத்யேத। ௫௭।௰௰௪
ஸ தத்ர துர்கதிம் ப்ராப்ய। ஸ்தாநாத் ப்ரஷ்ேடா யுதிஷ்டிர। ௫௭।௰௰௫
ஸூத்ரேயாநிம் அநுப்ராப்ேதா। யதி தர்மம் ந ேஸவேத। ௫௭।௰௰௫
மாநுஷ்யாத் ஸ பரிப்ரஷ்டஸ்। திர்யக்ேயாெநௗ ப்ரஜாயேத। ௫௭।௰௰௬
அதர்மேஸவநாந் மூடஸ்। தேமாபஹதேசதந:। ௫௭।௰௰௬
ஜாத்யந்தரஸஹஸ்ராணி। தத்ைரவ பரிவர்தேத। ௫௭।௰௰௭
தஸ்மாத் ப்ராப்ய ஸுபம் ஸ்தாநம்। ப்ரமாதாந் ந து நாஸேயத்।
௫௭।௰௰௭
ஸூத்ராந்ேநநாவேஸேஷண। ேயா ம்ரிேயஜ் ஜடேர த்விஜ:। ௫௭।௰௰௮
ஆஹிதாக்நிஸ் ததா யஜ்வா। ஸ ஸூத்ரகதிபாக் பேவத்। ௫௭।௰௰௮
க்ஷத்ராந்ேநநாவேஸேஷண। க்ஷத்ரத்வம் உபபத்யேத। ௫௭।௰௰௯
ைவஸ்யாந்ேநநாவேஸேஷண। ைவஸ்யத்வம் உபபத்யேத। ௫௭।௰௰௯
தாம் ேயாநிம் லபேத விப்ேரா। புக்த்வாந்நம் யஸ்ய ைவ ம்ருத:।
௫௭।௰௰௯
ப்ராஹ்மணத்வம் ஸுபம் ப்ராப்ய। துர்லபம் ேயா அவமந்யேத। ௫௭।௰௧
ேபாஜ்யாேபாஜ்யம் ந ஜாநாதி। ஸ பேவத் க்ஷத்ரிேயா த்விஜ:। ௫௭।௰௧
கர்மணா ேயந ேமதாவ।ீ ஸூத்ேரா ைவஸ்ேயா அபிஜாயேத। ௫௭।௰௧௧
தத் ேத வŠயாமி நிகிலம்। ேயந வர்ேணாத்தேமா பேவத்। ௫௭।௰௧௧

ஸூத்ரகர்ம யேதாத்திஷ்டம்। ஸூத்ேரா பூத்வா ஸமாசேரத்। ௫௭।௰௧௨
யதாவத் பரிசர்யாம் து। த்ரிஷு வர்ேணஷு நித்யதா। ௫௭।௰௧௨
குருேத அவிமநா யஸ் து। ஸ ஸூத்ேரா ைவஸ்யதாம் வ்ரேஜத்।
௫௭।௰௧௨
க்ஷத்ரியத்வம் யதா ைவஸ்யஸ்। தத் வŠயாம்ய் அநுபூர்வஸ:।
௫௭।௰௧௩
ெசௗக்ஷ: பாபஜநத்ேவஷ்டா। ேஸஷாந்நக்ருதேபாஜந:। ௫௭।௰௧௩
அக்நிேஹாத்ரம் உபாதாய। ஜுஹ்வாநஸ் ச யதாவிதி। ௫௭।௰௧௪
ஸ ைவஸ்ய: க்ஷத்ரியகுேல। ஜாயேத நாத்ர ஸம்ஸய:। ௫௭।௰௧௪
க்ஷத்ரிேயா ப்ரஹ்மேயாந்யாம் து। ஜாயேத ஸ்ருணு தத் யதா।
௫௭।௰௧௫
ததாதி யஜேத யஜ்ைஞர்। விதிவச் சாப்ததக்ஷிைண:। ௫௭।௰௧௫
அதீேத ஸ்வர்கம் அந்விச்சம்ஸ்। த்ேரதாக்நிஸரண: ஸதா। ௫௭।௰௧௫
ஆர்தஹஸ்தப்ரேதா நித்யம்। ப்ரஜா தர்ேமண பாலயந்। ௫௭।௰௧௬
க்ருதுகாேல து ஸ்வாம் பார்யாம்। அபிகச்சந் விதாநத:। ௫௭।௰௧௬
ஸர்வாதித்யம் த்ரிவர்கஸ்ய। தீயதாம் புஜ்யதாம் இதி। ௫௭।௰௧௭
ஸூத்ராணாம் யாசகாநாம் ச। நித்யம் ஸித்திம் இதி ப்ருவந்। ௫௭।௰௧௭
ேகாப்ராஹ்மணஸ்ய சார்தாய। ரேண சாபிமுேகா ஹத:। ௫௭।௰௧௮
த்ேரதாக்நிமந்த்ரபூதாத்மா। க்ஷத்ரிேயா ப்ராஹ்மேணா பேவத்।
௫௭।௰௧௮
விதிஜ்ஞ: க்ஷத்ரியகுேல। யாஜக: ஸ து ஜாயேத। ௫௭।௰௧௮
ப்ராப்யேத அவிகல: ஸ்வர்ேகா। வர்ைண: ஸத்பதம் ஆஸ்திைத:।
௫௭।௰௧௯

ப்ராஹ்மணத்வம் ஸுதுஷ்ப்ராபம்। க்ருச்ச்ேரணாஸாத்யேத நைர:।
௫௭।௰௧௯
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்ேநந। ரேக்ஷத் ப்ராஹ்மண்யம் உத்தமம்।
௫௭।௰௧௯
ஸுவர்ணம் பரமம் தாநம்। ஸுவர்ணம் தக்ஷிணா பரா। ௫௮।௰௰௧
ஏதத் பவித்ரம் பரமம்। ஏதத் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத்। ௫௮।௰௰௧
தஸ பூர்வாபராந் வம்ஸாந்। ஆத்மாநம் ச விஸாம்யேத। ௫௮।௰௰௨
அபி பாபஸதம் க்ருத்வா। தத்த்வா விப்ேரஷு தாரேயத்। ௫௮।௰௰௨
ஸுவர்ணம் ேய ப்ரயச்சந்தி। நரா: ஸுத்ேதந ேசதஸா। ௫௮।௰௰௩
ேதவதாஸ் ேத ப்ரயச்சந்தி। ஸமஸ்தா இதி ந: ஸ்ருதம்। ௫௮।௰௰௩
அக்நிர் ஹி ேதவதா: ஸர்வா:। ஸுவர்ணம் ச ஹுதாஸந:। ௫௮।௰௰௪
தஸ்மாத் ஸுவர்ணம் தததா। தத்தா: ஸர்வாஸ் ச ேதவதா:। ௫௮।௰௰௪
அக்ந்யபாேவ ச குர்வந்தி। வஹ்நிஸ்தாேநஷு காஞ்சநம்। ௫௮।௰௰௫
ஸர்வேவதப்ரமாணஜ்ஞா। ேவதஸ்ருதிநிதர்ஸநாத்। ௫௮।௰௰௫
ேய த்வ் ஏநம் ஜ்வாலயித்வாக்நிம்। ஆதித்ேயாதயநம் ப்ரதி। ௫௮।௰௰௬
தத்யுர் ைவ வ்ரதம் உத்திஸ்ய। ஸர்வாந் காமாந் அவாப்நுயு:।
௫௮।௰௰௬
ஸுவர்ணத: ஸ்வர்கேலாேக। காமாந் இஷ்டாந் உபாஸ்நுேத।
௫௮।௰௰௭
விரஜாம்பரஸம்வதீ:। பரியாதி யதஸ் தத:। ௫௮।௰௰௭
விமாேநநார்கவர்ேணந। பாஸ்வேரண விராஜதா। ௫௮।௰௰௮
அப்ஸேராகணஸம்கீர்ேண। பாஸ்வதா ஸ்ேவந ேதஜஸா। ௫௮।௰௰௮
ஹம்ஸபர்ஹிணயுக்ேதந। காமேகந நேராத்தம:। ௫௮।௰௰௯

திவ்யகந்தவஹ: ஸ்வர்ேக। பரிகச்ேசத் இதஸ் தத:। ௫௮।௰௰௯
தஸ்மாத் ஸ்வஸக்த்யா தாதவ்யம்। காஞ்சநம் மாநைவர் புவி।
௫௮।௰௧
ந ஹ்ய் அத: பரமம் ேலாேக। ஸத்ய: பாபவிேமாசநம்। ௫௮।௰௧
ஸுவர்ணஸ்ய து ஸுத்தஸ்ய। ஸுவர்ணம் ய: ப்ரயச்சதி। ௫௮।௰௧௧
பஹூந்ய் அப்தஸஹஸ்ராணி। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௫௮।௰௧௧
ேலாகாம்ஸ் து ஸ்ருஜதா பூர்வம்। காவ: ஸ்ருஷ்டா: ஸ்வயம்புவா।
௫௯।௰௰௧
ப்ரீத்யர்தம் ஸர்வபூதாநாம்। தஸ்மாத் தா மாதர: ஸ்ம்ருதா:। ௫௯।௰௰௧
தாஸ் து தத்த்வா ெஸௗரேபய:ீ। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௫௯।௰௰௨
தஸ்மாத் தா வர்ணயிஷ்யாமி। தாநம் சாஸாம் யதாவிதி। ௫௯।௰௰௨
யாத்ருஸீ விதிநா ேயந। தாதவ்யா யாத்ருஸாய ச। ௫௯।௰௰௩
த்விஜாய ேபாஷணார்தம் து। ேஹாமேதநுக்ருேத ந ைவ। ௫௯।௰௰௩
ப்ரதமா ெகௗரகபிலா। த்விதீயா ெகௗரபிங்கலா। ௰௫௯।௭௰
த்ருதீயா ரக்தகபிலா। சதுர்தீநீலபிங்கலா। ௰௫௯।௭௰
பஞ்சமீஸுக்லபிங்காக்ஷீ। ஷஷ்டீ து ஸுக்லபிங்கலா। ௰௫௯।௭௰
ஸப்தமீசித்ரபிங்காக்ஷீ। அஷ்டமீபப்ருேராஹிண।ீ ௰௫௯।௭௰
நவமீஸ்ேவதபிங்காக்ஷீ। தஸமீஸ்ேவதபிங்கலா। ௰௫௯।௭௰
தாத்ருஸா ேய அப்ய் அநட்வாஹ:। கபிலாஸ் ேத ப்ரகீர்திதா:।
௰௫௯।௭௰
ப்ராஹ்மேணா வாஹேயத் தாம்ஸ் து। நாந்ேயா வர்ண: கதாசந।
௰௫௯।௭௰

ேதநும் தத்த்வா ஸுவ்ரதாம் ேஸாபதாநாம்। கல்யாணவத்ஸாம் ச பயஸ்விநீம்
ச। ௫௯।௰௰௪
யாவந்தி ேராமாணி பவந்தி ேதந்வா। துஹ்ேயத காமாந் ந்ருப வர்ஷாணி
தாவத்। ௫௯।௰௰௪
ப்ரயச்சேத ய: கபிலாம் ஸவத்ஸாம்। காம்ஸ்ேயாபேதாஹாம்
கநகாக்ரஸ்ருங்கீம்। ௫௯।௰௰௫
ைதஸ் ைதர் குைண: காம்துகா ஹி பூத்வா। நரம் ப்ரதாதாரம் உைபதி ஸா
ெகௗ:। ௫௯।௰௰௫
ேகாஸஹஸ்ரம் து ேயா தத்யாத்। ஸர்வகாைமர் அலம்க்ருதம்।
௫௯।௰௰௬
பராம் வ்ருத்திம் ஸ்ரியம் ப்ராப்ய। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத।
௫௯।௰௰௬
தஸ ேசாபயத: ப்ேரத்ய। மாதாமஹபிதாமைஹ:। ௫௯।௰௰௭
கச்ேசத் ஸுக்ருதிநாம் ேலாகாந்। காேவா தத்த்வா யதாவிதி। ௫௯।௰௰௭
தாயாதலப்ைதர் அர்ைதர் ேயா। கவா: க்ரீத்வா ப்ரயச்சதி। ௫௯।௰௰௮
தஸ்யாபி சாக்ஷயா ேலாகா। பவந்தீஹ பரத்ர ச। ௫௯।௰௰௮
ேயா த்யூேதந தநம் ஜித்வா। க்ரீத்வா காவ: ப்ரயச்சதி। ௫௯।௰௰௯
ஸ கச்ேசத் விரஜாம்ல் ேலாகாந்। ேகாப்ரதாநபலார்ஜிதாந்। ௫௯।௰௰௯
ப்ரதிக்ருஹ்ய து ேயா தத்யாத்। காவ: ஸுத்ேதந ேசதஸா। ௫௯।௰௧
ஸ கத்வா துர்கமம் ஸ்தாநம்। அமைர: ஸஹ ேமாதேத। ௫௯।௰௧
யஸ் சாத்மவிக்ரயம் க்ருத்வா। காேவா தத்யாத் யதாவிதி। ௫௯।௰௧௧
ஸ கத்வா விரஜாம்ல் ேலாகாந்। ஸுகம் வஸதி ேதவவத்। ௫௯।௰௧௧
ஸம்க்ராேம யஸ் தநும் த்யக்த்வா। காவ: க்ரீத்வா ப்ரயச்சதி।
௫௯।௰௧௨

ேதஹவிக்ரயமூல்யஸ் தா:। ஸாஸ்வதா: காமேதாஹநா:। ௫௯।௰௧௨
ரூபாந்விதா: ஸலவேயாபபந்நா ீ :। ஸர்வா: ப்ரஸஸ்தா ஹி ஸுகந்தவத்ய:।
௫௯।௰௧௩
யதா ஹி கங்கா ஸரிதாம் வரிஷ்டா। ததார்ஜுநீநாம் கபிலா வரிஷ்டா।
௫௯।௰௧௩
அந்தர்ஜாதா: ஸுக்ரயஜ்ஞாநலப்தா:। ப்ராணாம்ஸ் த்யக்த்வா ேஸாதகா:
ேஸாத்வஹாஸ் ச। ௫௯।௰௧௪
க்ருச்ச்ேராத்ஸ்ருஷ்டா: ேபாஷணாயாப்யுேபதா। த்வாைரர் ஏைதர்
ேகாவிேஸஷா வரிஷ்டா:। ௫௯।௰௧௪
திஸ்ேரா ராத்ர்யஸ் சாப்ய் உேபாஷ்ேயஹ தாதா। த்ருப்தா கா ைவ
தர்பிேதப்ய: ப்ரயச்ேசத்। ௫௯।௰௧௫
வத்ைஸ: பதா ீ : ேஸாபதாநாஸ் த்ர்யஹம் ச। தத்த்வா கா ைவ ேகாரைஸர்
வர்திதவ்யம்। ௫௯।௰௧௫
ேலாேக ஜ்ேயஷ்டா ேலாகவ்ருத்தாந்தவ்ருத்தா। ேவைதர் கீதா:
ேஸாமநிஷ்யந்தபூதா:। ௫௯।௰௧௬
ெஸௗம்யா: புண்யா: காமதா: ப்ராணதாஸ் ச। காேவா தத்த்வா ஸர்வதா
ஸந்தி ஸந்த:। ௫௯।௰௧௬
ந ைசவாஸாம் தாநமாத்ரம் ப்ரஸஸ்தம்। பாத்ரம் காேலா ேகாவிேஸேஷா
விதிஸ் ச। ௫௯।௰௧௭
த்ருஷ்ட்வா காவ: பாவகாதித்யபூதா:। ஸ்வாத்யாயாட்ேய பாத்ரவர்ேய
விஸிஷ்ேட। ௫௯।௰௧௭
ைவதாநஸ்தம் ஸத்யவாக்யம் க்ருதஜ்ஞம்। ேகாஷு க்ஷாந்தம் ேகாஸரண்யம்
ஸுவ்ருத்தம்। ௫௯।௰௧௮
ஸஸ்தம் பாத்ரம் ேகாப்ரதாநஸ்ய பூேமஸ்। ததா ஸுவர்ணஸ்ய ச
ஸர்வகாலம்। ௫௯।௰௧௮

பிக்ஷாதாநம் சாதிகம் ஸம்ப்ரஸஸ்தம்। பாேதாதாநம் சாந்நதாநம் ததா ச।
௰௫௯।௭௧
பிக்ஷேத பஹுப்ருத்யாய। ஸ்ேராத்ரியாயாஹிதாக்நேய। ௫௯।௰௧௯
தாதவ்யா ெகௗ: ப்ரயத்ேநந। ஏகாப்ய் அதிபலா ஹி ஸா। ௫௯।௰௧௯
தாம் ேசத் விக்ரீணேத ராஜந்। வசஸா கலுஷீக்ருதாம்। ௫௯।௰௨
நாெஸௗ ப்ரஸஸ்யேத விப்ேரா। ப்ராஹ்மேணா ைநவ ஸ ஸ்ம்ருத:।
௫௯।௰௨
தஸ்யாதர்மப்ரவ்ருத்தஸ்ய। லுப்தஸ்யாந்ருதவாதிந:। ௫௯।௰௨௧
ஹவ்யகவ்யவ்யேபதஸ்ய। ந ேதயா ெகௗ: கதம்சந। ௫௯।௰௨௧
ஜர்ணாம் ீ ைசேவாபபுக்தாம் ச। ஜரத்கூபம் இவாபலாம்। ௫௯।௰௨௨
தம: ப்ரவிஸேத தாதா। த்விஜம் க்ேலேஸந ேயாஜயந்। ௫௯।௰௨௨
துஷ்டா: க்ருஸாஸ் ைசவ பாலயதீஸ் ச। ைநதாத்ருஸா தாநேயாக்யா பவந்தி।
௫௯।௰௨௩
க்ேலைஸர் விப்ரம் ேயா அபைல: ஸம்யுநக்தி। கச்ேசத் ஸ திர்யக்
விபலாம்ஸ் ச ேலாகாந்। ௫௯।௰௨௩
அநட்வாஹம் ஸுவ்ரதம் ேயா ததாதி। ஹலஸ்ய ேவாடாரம் அநந்தவர்யம் ீ ।
௫௯।௰௨௪
யுகம்தரம் பலவந்தம் யுவாநம்। ப்ராப்ேநாதி ேலாகாந் தஸேதநுதஸ்ய।
௫௯।௰௨௪
ப்ரயச்சேத ய: புருேஷா த்விஜாய। ஸ்வாத்யாயசாரித்ரகுணாந்விதாய।
௫௯।௰௨௫
பேலந யுக்தம் வ்ருஷபம் து நீலம்। ஷடாங்கவம் ப்ரீதிகரம் ஸுரூபம்।
௫௯।௰௨௫
யுவாநம் பலிநம் ஸ்யாமம்। ஸேதந ஸஹ யூதபம்। ௫௯।௰௨௬

கேவந்த்ரம் ப்ராஹ்மேணந்த்ராய। பூரிஸ்ருங்கம் அலம்க்ருதம்।
௫௯।௰௨௬
வ்ருஷபம் ேய ப்ரயச்சந்தி। ஸ்ேராத்ரியாயாஹிதாக்நேய। ௫௯।௰௨௭
ேத கத்வா தத்கவாம் ேலாகம்। ேதவேலாகாந் மஹத்தரம்। ௰௫௯।௭௨
தத்ர ஸ்தித்வா து ஸுசிரம்। ஸர்வகாைம: ஸுதர்பிதா:। ௰௫௯।௭௨
ஐஸ்வர்ேய ேத அபிஜாயந்ேத। ஜாயமாநா: புந: புந:। ௫௯।௰௨௭
ஸதக்ஷிணாம் காஞ்சநரூப்யஸ்ருங்கீம்। காம்ஸ்ேயாபேதாஹாம்
கநேகாத்தரீயாம்। ௫௯।௰௨௮
ேதநும் திலாநாம் கநேகாத்தரீயாம்। ேலாகா வஸூநாம் அசலா பவந்தி।
௫௯।௰௨௮
திலாலாேப து ேயா தத்யாத்। க்ருதேதநும் யதவ்ரத:। ௫௯।௰௨௯
ஸ துர்காத் தாரிேதா ேதந்வா। ப்ரஹ்மேலாேக மஹீயேத। ௫௯।௰௨௯
க்ருதாலாேப து ேயா தத்யாஜ்। ஜலேதநும் யதவ்ரத:। ௫௯।௰௩
ஸ ஸர்வம் தரேத துர்கம்। ஜலம் திவ்யம் ஸமஸ்நுேத। ௫௯।௰௩
ப்ராஹ்மணாஸ் ைசவ காவஸ் ச। குலம் ஏகம் த்விதாக்ருதம்।
௫௯।௰௩௧
ஏகத்ர மந்த்ராஸ் திஷ்டந்தி। ஹவிர் ஏகத்ர திஷ்டதி। ௫௯।௰௩௧
உபகம்ய து ேயா தத்யாத்। காவ: ஸுத்ேதந ேசதஸா। ௫௯।௰௩௨
யாவந்தி தாஸாம் ேராமாணி। தாவத் ஸ்வர்ேக மஹீயேத। ௫௯।௰௩௨
ஸ்ருணு த்வம் ேம கவாம் ேலாகா। யாத்ருஸா யத்ர வா ஸ்திதா:।
௫௯।௰௩௩
மேநாஜ்ஞா ரமணயாஸ்ீ ச। ஸர்வகாமதுகா: ஸதா। ௫௯।௰௩௩
புண்யா: பாபஹராஸ் ைசவ। கவாம் ேலாகா ந ஸம்ஸய:। ௫௯।௰௩௪

அத்யந்தஸுகிநஸ் தத்ர। ஸர்வபாபவிவர்ஜிதா:। ௫௯।௰௩௪
ப்ரேமாதந்ேத மஹாஸ்தாேந। நரா விகதகல்மஷா:। ௫௯।௰௩௫
ேத வ்ரஜந்ேத விமாேநஷு। க்ரஹா திவி கதா இவ। ௫௯।௰௩௫
ஏவம் ையர் தத்தஸத்காரா:। ஸுரப்யஸ் சார்சிதா: ஸதா। ௫௯।௰௩௬
காமரூபா மஹாத்மாந:। பூதா விகதகில்பிஷா:। ௫௯।௰௩௬
துல்யப்ரபாவா ேதைவஸ் ேத। ேமாதந்ேத அப்ஸரஸாம் கைண:।
௫௯।௰௩௭
கந்தர்ைவர் உபகீயந்ேத। ேகாஸரண்யா ந ஸம்ஸய:। ௫௯।௰௩௭
ப்ரஹ்மண்யா: ஸாதுவ்ருத்தாஸ் ச। தயாவந்ேதா அநுகம்பிந:।
௫௯।௰௩௮
க்ருணிந: ஸுபகர்மாேணா। ேமாதந்ேத ேத அமைர: ஸஹ। ௫௯।௰௩௮
யைதவ ஸலிேல மத்ஸ்ய:। ஸலிேலந ஸேஹாஹ்யேத। ௫௯।௰௩௯
ேகாபி: பாபக்ருதம் கர்ம। த்ருடம் ஏவ மேயாஹ்யேத। ௫௯।௰௩௯
மாதர: ஸர்வபூதாநாம்। ப்ரஜாஸம்ரக்ஷேண ஸ்ம்ருதா:। ௫௯।௰௪
ப்ரஹ்மணா ேலாகஸாேரண। காவ: பாபபயாபஹா:। ௫௯।௰௪
தாஸு தத்தாஸு ராேஜந்த்ர। கிம் ந தத்தம் பேவத் இஹ। ௫௯।௰௪௧
க்ருஸாய து விேஸேஷண। வ்ருத்திக்லாநாய ஸதேத ீ । ௫௯।௰௪௧
பூதாேநந ஸமம் தாநம்। ந பூதம் ந பவிஷ்யதி। ௬௰।௰௰௧
இதி தர்மவித: ப்ராஹுஸ்। தந் ேம நிகதத: ஸ்ருணு। ௬௰।௰௰௧
ஷஷ்டிம் வர்ஷஸஹஸ்ராணி। ஸ்வர்ேக வஸதி பூமித:। ௬௰।௰௰௨
ஆச்ேசத்தா சாநுமந்தா ச। தாந்ய் ஏவ நரேக வேஸத்। ௬௰।௰௰௨
அதிதாநம் து ஸர்ேவஷாம்। பூமிதாநம் இேஹாச்யேத। ௬௰।௰௰௩
அசலா ஹ்ய் அக்ஷயா பூமி:। ஸர்வாந் காமாந் ப்ரயச்சதி। ௬௰।௰௰௩

பூமித: ஸ்வர்கம் ஆருஹ்ய। ஸாஸ்வதீர் ஏததி ஸமா:। ௬௰।௰௰௪
புநஸ் ச ஜந்ம ஸம்ப்ராப்ய। பேவத் பூமிபதிர் த்ருவம்। ௬௰।௰௰௪
யதா பூமி: ஸதா ேதவ।ீ தாதாரம் குருேத பதிம்। ௬௰।௰௰௫
ஏவம் ஸதக்ஷிணா தத்தா। குருேத ெகௗர் ஜநாதிபம்। ௬௰।௰௰௫
அபி பாபக்ருதம் ப்ராப்ய। ப்ரதிக்ருஹ்ணதீ பூமிதம்। ௬௰।௰௰௬
மஹீம் ததந் பவித்ரீ ஸ்யாத்। புண்யா ஹி ஜகதீயத:। ௬௰।௰௰௬
நாம ைவ ப்ரியதத்ேததி। குஹ்யம் ஏதத் ஸநாதநம்। ௬௰।௰௰௭
தத் அஸ்யா: ஸததம் ப்ரீத்ைய। கீர்தநீயம் ப்ரயச்சதா। ௬௰।௰௰௭
யத் கிம்சித் குருேத பாபம்। புருேஷா வ்ருத்திகர்ஷித:। ௬௰।௰௰௮
அபி ேகாசர்மமாத்ேரண। பூமிதாேநந ஸுத்யதி। ௬௰।௰௰௮
ஸுவர்ணம் ரஜதம் தாம்ரம்। மணிமுக்தாவஸூநி ச। ௬௰।௰௰௯
ஸர்வாந் ஏதாந் மஹாப்ராஜ்ஞ। ததாதி வஸுதாம் ததந்। ௬௰।௰௰௯
தேபா யஜ்ஞா: ஸ்ருதம் ஸலம் ீ । அேலாப: ஸத்யவாதிதா। ௬௰।௰௧
குருைதவதபூஜா ச। நாதிக்ரமந்தி பூமிதம்। ௬௰।௰௧
பர்துர் நி:ஸ்ேரயேஸ யுக்தாஸ்। த்யக்தாத்மாேநா ரேண ஹதா:।
௬௰।௰௧௧
ப்ரஹ்மேலாககதா: ஸந்ேதா। நாதிக்ராமந்தி பூமிதம்। ௬௰।௰௧௧
பலக்ருஷ்டாம் மஹீம் தத்த்வா। ேஸாதகாம் ஸபலாந்விதாம்।
௬௰।௰௧௨
ேஸாதகம் வாபி ஸரணம்। ப்ராப்ேநாதி மம ஸம்பதம்। ௬௰।௰௧௨
ரத்ேநாபகீக்ருணாம் வஸுதாம்। ேயா ததாதி த்விஜாதேய। ௬௰।௰௧௩
முக்த: ஸ கலுைஷ: ஸர்ைவ:। ஸ்வர்கேலாேக மஹீயேத। ௬௰।௰௧௩

இக்ஷுபி: ஸம்ததாம் பூமிம்। யவேகாதூமஸாட்பலாம்। ௬௰।௰௧௪
ேய ப்ரயச்சந்தி விப்ேரப்ேயா। ேநாபஸர்பந்தி ேத யமம்। ௬௰।௰௧௪
ஸர்வகாமதுகாம் ேதநும்। ஸர்வஸஸ்யஸமுத்பவாம்। ௬௰।௰௧௫
ேயா ததாதி த்விேஜந்த்ராய। ப்ரஹ்மேலாகம் ஸ கச்சதி। ௬௰।௰௧௫
பூமிதாநம் நர: குர்வந்। முச்யேத மஹேதா பயாத்। ௬௰।௰௧௬
ந பூேயா பூமிதாநாத் தி। தாநம் அந்யத் விஸிஷ்யேத। ௬௰।௰௧௬
புண்யாம் ஸர்வரஸாம் பூமிம்। ேயா ததாதி நரர்ஷப। ௬௰।௰௧௭
ந தஸ்ய ேலாகா: க்ஷயந்ேத ீ । பூமிதஸ்ய மஹாத்மந:। ௬௰।௰௧௭
யதா ஜநித்ரீ புஷ்ணாதி। க்ஷீேரண ஸ்வஸுதம் ந்ருப। ௬௰।௰௧௮
ஏவம் ஸர்வகுணா பூமிர்। தாதாரம் அநுபுஷ்யதி। ௬௰।௰௧௮
அக்நிஷ்ேடாமாதிபிர் யஜ்ைஞர்। இஷ்ட்வா விபுலதக்ஷிைண:।
௬௰।௰௧௯
ந தத் பலம் அவாப்ேநாதி। யத் தத்த்வா வஸுதாம் ந்ருப। ௬௰।௰௧௯
ம்ருத்ேயார் ஹி கிம்கரா தண்டா ஹ்ய்। அக்நிதாபா: ஸுதாருணா:।
௬௰।௰௨
ேகாராஸ் ச வாருணா: பாஸா। ேநாபஸர்பந்தி பூமிதம்। ௬௰।௰௨
பிதர: பித்ருேலாகஸ்தா। ேதவேலாேக திெவௗகஸ:। ௬௰।௰௨௧
ஸம்தர்பயந்தி தாதாரம்। பூேம: ப்ரபவதாம் வர। ௬௰।௰௨௧
க்ருஸாய க்ருஸப்ருத்யாய। வ்ருத்திக்ஷீணாய ஸதேத ீ । ௬௰।௰௨௨
பூமிம் வ்ருத்திகாரீம் தத்த்வா। ஸத்த்ரீ பவதி மாநவ:। ௬௰।௰௨௨
ஸிம்ஹாஸநம் ததா ச்சத்த்ரம்। வராஸ்வா வரவாரணா:। ௬௰।௰௨௩
பூமிதாநஸ்ய புஷ்பாணி। பலம் ஸ்வர்கம் தைதவ ச। ௬௰।௰௨௩
ஆதித்யா இவ தீப்யந்ேத। ேதஜஸா திவி மாநவா:। ௬௰।௰௨௪

ேய ப்ரயச்சந்தி வஸுதாம்। ப்ராஹ்மணாயாஹிதாக்நேய। ௬௰।௰௨௪
யதா பஜாநி ீ ேராஹந்தி। ப்ரகீர்ணாநி மஹீதேல। ௬௰।௰௨௫
ததா காமாதிேராஹந்தி। பூமிதாநகுணார்ஜிதா:। ௬௰।௰௨௫
ஆஸ்ேபாடயந்தி பிதர:। ப்ரவல்கந்தி பிதாமஹா:। ௬௰।௰௨௬
பூமிேதா ந: குேல ஜாத:। ஸ ந: ஸம்தாரயிஷ்யதி। ௬௰।௰௨௬
ஆதித்யா வஸேவா ருத்ரா ஹ்ய்। அஸ்விெநௗ வஸுபி: ஸஹ।
௬௰।௰௨௭
ஸூலபாணிஸ் ச பகவாந்। அபிநந்தந்தி பூமிதம்। ௬௰।௰௨௭
ஸ ந: குலஸ்ய புருஷ:। ஸ ேநா பந்து: ஸ ேநா கதி:। ௬௰।௰௨௮
ஸ தாதா ஸ ச விக்ராந்ேதா। ேயா ததாதி வஸும்தராம்। ௬௰।௰௨௮
தாதாரம் அநுக்ருஹ்ணாதி। யதா தத்ேதந ேராசேத। ௬௰।௰௨௯
பூர்வதத்தாம் ஹரந் பூமிம்। நரகாேயாபபத்யேத। ௬௰।௰௨௯
விந்த்யாடவஷ்வ்ீ அேதாயாஸு। ஸுஷ்கேகாடரவாஸிந:। ௬௰।௰௩
க்ருஷ்ணஸர்பா ஹி ஜாயந்ேத। ேய ஹரந்தி வஸும்தராம்। ௬௰।௰௩
பதந்த்ய் அஸ்ரூணி ருததாம்। தீநாநாம் அவஸததாம் ீ । ௬௰।௰௩௧
ப்ராஹ்மணாநாம் ஹ்ருதம் ேக்ஷத்ரம்। ஹந்யாத் த்ரிபுருஷம் குலம்।
௬௰।௰௩௧
ஸாதுப்ேயா பூமிம் ஆக்ஷிப்ய। ந பூதிம் விந்தேத க்வசித்। ௬௰।௰௩௨
தத்த்வா ஹி பூமிம் ஸாதுப்ேயா। விந்தேத பூதிம் உத்தமாம்। ௬௰।௰௩௨
பூர்வதத்தாம் த்விஜாதிப்ேயா। யத்நாத் ரக்ஷ யுதிஷ்டிர। ௬௰।௰௩௩
மஹீம் மஹீப்ருதாம் ஸ்ேரஷ்ட। தாநாச் ச்ேரேயா அநுபாலநம்।
௬௰।௰௩௩
யத்ைரஷ: பட்யேத ஸ்ராத்ேத। பூமிதாநஸ்ய ஸம்ஸ்தவ:। ௬௰।௰௩௪

ந தத்ர ரக்ஷஸாம் பாேகா। நாஸுராணாம் கதம்சந। ௬௰।௰௩௪
அக்ஷயம் து பேவச் ச்ராத்தம்। பித்ருணாம் நாத்ர ஸம்ஸய:। ௬௰।௰௩௫
தஸ்மாத் விஸ்ராவேயத் ஏநம்। ஸ்ராத்ேதஷு ப்ராஹ்மணாந் ஸதா।
௬௰।௰௩௫
ஏவம் ஏதத் யேதாத்திஷ்டம்। பித்ருணாம் தத்தம் அக்ஷயம்। ௬௰।௰௩௬
பூமிதாநம் மஹாராஜ। ஸர்வபாபாபஹம் ஸுபம்। ௬௰।௰௩௬
அக்நிஷ்ேடாமாதிபிர் யஜ்ைஞர்। இஷ்ட்வா விபுலதக்ஷிைண:। ௬௧।௰௰௧
ந தத் பலம் அவாப்ேநாதி। ஸம்க்ராேம யத் அவாப்நுயாத்। ௬௧।௰௰௧
இதி யஜ்ஞவித: ப்ராஹுர்। யஜ்ஞகர்மவிஸாரதா:। ௬௧।௰௰௨
தஸ்மாத் தத் ேத ப்ரவŠயாமி। யத் பலம் ஸஸ்த்ரஜவிநாம் ீ ।
௬௧।௰௰௨
தர்மலாேபா அர்தலாபஸ் ச। யேஸாலாபஸ் தைதவ ச। ௬௧।௰௰௩
ய: ஸூேரா வத்யேத யுத்ேத। விம்ருதந் பரவாஹிநீம்। ௬௧।௰௰௩
தஸ்ய தர்மார்தகாமாஸ் ச। யஜ்ஞாஸ் ைசவாப்ததக்ஷிணா:। ௬௧।௰௰௩
பரம் ஹ்ய் அபிமுகம் ஹத்வா। தத்யாநம் ேயா அதிேராஹதி।
௬௧।௰௰௪
விஷ்ணுக்ராந்தம் ஸ யஜத। ஏவம் யுத்யந் ரணாஜிேர। ௬௧।௰௰௪
அஸ்வேமதாந் அவாப்ேநாதி। சதுரஸ் ேதந கர்மணா। ௬௧।௰௰௪
யஸ் து ஸஸ்த்ரம் அநுத்ஸ்ருஜ்ய। வர்யவாந் ீ வாஹிநீமுேக।
௬௧।௰௰௫
ஸம்முேகா வர்தேத ஸூர:। ஸ ஸ்வர்காந் ந விவர்தேத। ௬௧।௰௰௫
ராஜாநம் ராஜபுத்ரம் வா। ேஸநாபதிம் அதாபி வா। ௬௧।௰௰௬

ஹந்யாத் க்ஷத்ேரண ய: ஸூரஸ்। தஸ்ய ேலாேகா அக்ஷேயா த்ருவ:।
௬௧।௰௰௬
யாவந்தி தஸ்ய ஸஸ்த்ராணி। பிந்தந்தி த்வசம் ஆஹேவ। ௬௧।௰௰௭
தாவேதா லபேத ேலாகாந்। ஸர்வகாமதுேகா அக்ஷயாந்। ௬௧।௰௰௭
வராஸநம் ீ வரஸய்யா ீ । வரஸ்தாநஸ்திதி ீ : ஸ்திரா। ௬௧।௰௰௮
கவார்ேத ப்ராஹ்மணார்ேத வா। ஸ்வாம்யர்ேத து க்ருதம் ச ைய:।
௬௧।௰௰௮
ேத கச்சந்த்ய் அமலம் ஸ்தாநம்। யதா ஸுக்ருதிநஸ் ததா। ௬௧।௰௰௮
அபக்நம் ய: பரம் ஹந்யாத்। பக்நம் ச பரிரக்ஷதி। ௬௧।௰௰௯
யஸ்மிந் ஸ்திேத பலாயந்தி। ேஸா அபி ப்ராப்ேநாதி ஸ்வர்கதிம்।
௬௧।௰௰௯
ஊர்த்வம் திர்யக் ச யஸ் சார்வாக்। ப்ராணாந் ஸம்த்யஜேத யுதி।
௬௧।௰௧
ஹதாஸ்வஸ் ச பேதத் யுத்ேத। ஸ ஸ்வர்காந் ந நிவர்தேத। ௬௧।௰௧
யஸ்ய சிஹ்நீக்ருதம் காத்ரம்। ஸரஸக்த்ய்ருஷ்டிேதாமைர:। ௬௧।௰௧௧
ேதவகந்யாஸ் து தம் வரம்ீ । ரமயந்தி ரமந்தி ச। ௬௧।௰௧௧
வராப்ஸர:ஸஹஸ்ராணி। ஸூரம் ஆேயாதேந ஹதம்। ௬௧।௰௧௨
த்வரிதாந்ய் அபிதாவந்தி। மம பர்தா மேமதி ச। ௬௧।௰௧௨
ஹதஸ்யாபிமுகஸ்யாெஜௗ। பதிதஸ்யாநிவர்திந:। ௬௧।௰௧௩
ஹ்ரியேத யத் பைரர் த்ரவ்யம்। நரேமதபலம் து தத்। ௬௧।௰௧௩
பூேயா கதிம் ப்ரவŠயாமி। ரேண ேய அபிமுகா ஹதா:। ௬௧।௰௧௪
ஸக்யம் த்வ் இஹ ஸம்ருத்ைதஸ் து। யஷ்டும் க்ரதுஸைதர் நைர:।
௬௧।௰௧௫

ஆத்மேதஹம் து விப்ரார்ேத। த்யக்தும் யுத்ேத ஸுதுஷ்கரம்।
௬௧।௰௧௫
யாம் யஜ்ஞஸம்ைகஸ் தபஸா ச விப்ரா:। ஸ்வர்ைகஷிணஸ் தத்ர சைய:
ப்ரயாந்தி। ௬௧।௰௧௬
க்ஷேணந தாம் ஏவ கதிம் ப்ரயாந்தி। மஹாஹேவ ஸ்வாம் தநும்
ஸம்த்யஜந்த:। ௬௧।௰௧௬
ஸர்வாம்ஸ் ச ேவதாந் ஸஹ ஷட்பிர் அங்ைக:। ஸாம்க்யம் ச ேயாகம் ச
வேந ச வாஸம்। ௬௧।௰௧௭
ஏதாந் குணாந் ஏக ஏவாதிேஸேத। ஸம்க்ராமதாம்ந்ய் ஆத்மதநும் த்யேஜத் ய:।
௬௧।௰௧௭
இமாம் கிரம் சித்ரபதாம் ஸுபாக்ஷராம்। ஸுபாஷிதாம் வ்ருதபிதாம்
திெவௗகஸாம்। ௬௧।௰௧௮
சமூமுேக ய: ஸ்மரேத த்ருடஸ்ம்ருதிர்। ந ஹந்யேத ஹந்தி ச ேஸா அரேண
ரிபூந்। ௬௧।௰௧௮
ஏஷ புண்யதம: ஸ்வர்க்ய:। ஸுயஜ்ஞ: ஸர்வேதாமுக:। ௬௧।௰௧௯
ஸர்ேவஷாம் ஏவ வர்ணாநாம்। க்ஷத்ரியஸ்ய விேஸஷத:। ௬௧।௰௧௯
பூயஸ் ைசவ ப்ரவŠயாமி। பஷ்மவாக்யம் ீ அநுத்தமம்। ௬௧।௰௨
யாத்ருஸாய ப்ரஹர்தவ்யம்। யாத்ருஸம் பரிவர்ஜேயத்। ௬௧।௰௨
ஆததாயிநம் ஆயாந்தம்। அபி ேவதாந்தகம் ரேண। ௬௧।௰௨௧
ஜிகாம்ஸந்தம் ஜிகாம்ஸயாந் ீ । ந ேதந ப்ரஹ்மஹா பேவத்। ௬௧।௰௨௧
ஹதாஸ்வஸ் ச ந ஹந்தவ்ய:। பாநீயம் யஸ் ச யாசேத। ௬௧।௰௨௨
வ்யாதிேதா துர்பலஸ் ைசவ। ரதஹீநஸ் தைதவ ச। ௬௧।௰௨௨
பக்நதந்வாச்சிநகுண:। ப்ராேணப்ஸு: க்ருபணம் ப்ருவந்। ௬௧।௰௨௩

விமுக்தேகேஸா தாேவத் ேயா। யஸ் ேசாந்மத்தாக்ருதிர் பேவத்।
௬௧।௰௨௩
பர்ணஸாகாத்ருணக்ராஹீ। தவாஸ்மீதி ச ேயா வேதத்। ௬௧।௰௨௪
ப்ராஹ்மேணா அஸ்மீதி யஸ் சாஹ। பாேலா வ்ருத்ேதா நபும்ஸக:।
௬௧।௰௨௪
தஸ்மாத் ஏதாந் பரிஹேரத்। யேதாத்திஷ்டாந் ரணாஜிேர। ௬௧।௰௨௫
ஹேதா ந ஹந்யேத ஸத்பிர்। ஹதா ஏவ ஹி பரவீ :। ௬௧।௰௨௫
அமாம்ஸபக்ஷேண ராஜந்। ேயா தர்ம: குருபுங்கவ। ௬௨।௰௰௧
தந் ேம ஸ்ருணு யதாதத்யம்। யஸ் சாஸ்ய விதிர் உத்தம:। ௬௨।௰௰௧
மாஸி மாஸ்ய் அஸ்வேமேதந। ேயா யேஜத ஸதம் ஸமா:। ௬௨।௰௰௨
ந ச காததி ேயா மாம்ஸம்। ஸமம் ஏதத் யுதிஷ்டிர। ௬௨।௰௰௨
ஸதா யஜதி ஸத்த்ேரண। ஸதா தாநம் ப்ரயச்சதி। ௬௨।௰௰௩
ஸதா தபஸ்வ ீபவதி। மதுமாம்ஸவிவர்ஜநாத்। ௬௨।௰௰௩
ஸர்வேவதா ந தத் குர்யு:। ஸர்வதாநாநி ைசவ ஹி। ௬௨।௰௰௪
ேயா மாம்ஸரஸம் ஆஸ்வாத்ய। ஸர்வமாம்ஸாநி வர்ஜேயத்।
௬௨।௰௰௪
துஷ்கரம் ஹி ரஸஜ்ேஞந। மாம்ஸஸ்ய பரிவர்ஜநம்। ௬௨।௰௰௫
சதுர்வ்ரதம் இதம் ஸ்ேரஷ்டம்। ப்ராணிநாம் ம்ருத்யுபருணாம் ீ ।
௬௨।௰௰௫
ததா பவதி ேலாேக அஸ்மிந்। ப்ராணிநாம் ஜவிைதஷிணாம் ீ ।
௬௨।௰௰௬
விஸ்வாஸ்யஸ் ேசாபகம்யஸ் ச। ந ஹி ஹிம்ஸாருதிர் யதா।
௬௨।௰௰௬

துஷ்டராம்ஸ் தரேத ம॥॥ஆம்। மாம்ஸஸ்ய பரிவர்ஜநாத்। ௰௬௨।௭௪
ப்ராணா யதாத்மேநா அபஷ்டா ீ । பூதாநாம் அபி ேத ததா। ௬௨।௰௰௭
ஆத்ெமௗபம்ேயந கந்தவ்யம்। புத்திமத்பிர் மஹாத்மபி:। ௬௨।௰௰௭
அஹிம்ஸா பரேமா தர்ம:। ஸத்யம் ஏவ ச பாண்டவ। ௬௨।௰௰௮
அஹிம்ஸா ைசவ ஸத்யம் ச। தர்ேமா ஹி பரம: ஸ்ம்ருத:। ௬௨।௰௰௮
ந ஹி மாம்ஸம் த்ருணாத் காஷ்டாத்। உபலாத் வாபி ஜாயேத।
௬௨।௰௰௯
ஜவாத் ீ உத்பத்யேத மாம்ஸம்। தஸ்மாத் கர்ஹந்தி தத் புதா:।
௰௬௨।௭௫
யதி ைவ காதேகா ந ஸ்யாந்। ந ததா காதேகா பேவத்। ௬௨।௰௰௯
ேலாபாத் வா புத்திேமாஹாத் வா। ேயா மாம்ஸாந்ய் அத்தி மாநவ:।
௬௨।௰௧
நிர்க்ருண: ஸ ஹி மந்தவ்ய:। ஸத்தர்மபரிவர்ஜித:। ௬௨।௰௧
ஸ்வமாம்ஸம் பரமாம்ேஸந। ேயா வர்தயிதும் இச்சதி। ௬௨।௰௧௧
உத்விக்நவாேஸ வஸதி। யத்ரதத்ராபிஜாயேத। ௬௨।௰௧௧
தேநந க்ராயேகா ஹந்தி। உபேபாேகந காதக:। ௬௨।௰௧௨
காதேகா வதபந்தாப்யாம்। இத்ய் ஏஷ த்ரிவிேதா வத:। ௬௨।௰௧௨
பக்ஷயித்வா து ேயா மாம்ஸம்। பஸ்சாத் அபி நிவர்தேத। ௬௨।௰௧௩
தஸ்யாபி ஸுமஹாந் தர்ேமா। ய: பாபாத் விநிவர்தேத। ௬௨।௰௧௩
வரம் ஏகஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய। தத்யாத் அக்ஷயதக்ஷிணாம்। ௰௬௨।௭௬
ந து விப்ரஸஹஸ்ரஸ்ய। ேகாஸஹஸ்ரம் ஸகாஞ்சநம்। ௰௬௨।௭௬
ேயா தத்யாத் காஞ்சநம் ேமரும்। க்ருத்ஸ்நாம் வாபி வஸும்தராம்।
௰௬௨।௭௬

அபக்ஷணம் ச மாம்ஸஸ்ய। ந து துல்யம் யுதிஷ்டிர। ௰௬௨।௭௬
இதம் அந்யத் ப்ரவŠயாமி। புராணம் க்ருஷிநிர்மிதம்। ௬௨।௰௧௩
ஸ்ரூயேத ச புராகல்ேப ஹ்ய்। க்ருஷீணாம் வ்ரீஹய: பஸு:।
௬௨।௰௧௪
யஜந்ேத ேயந ைவ யஜ்ஞாந்। க்ருஷய: புண்யகர்மிண:। ௬௨।௰௧௪
க்ருஷிபி: ஸம்ஸயம் ப்ருஷ்ேடா। வஸூ ராஜா தத: புரா। ௬௨।௰௧௫
அபŠயம் பŠயம் இதி ைவ। மாம்ஸம் ஆஹ நராதிப। ௬௨।௰௧௫
ஆகாஸாந் ேமதிநீம் ப்ராப்தஸ்। தத: ஸ ப்ருதிவபதி ீ :। ௬௨।௰௧௬
ஏதத் ஏவ புநஸ் ேசாக்த்வா। விேவஸ தரணதலம் ீ । ௬௨।௰௧௬
ெகௗமுதம் து விேஸேஷண। ஸுக்லபேக்ஷ நராதிப। ௬௨।௰௧௭
வர்ஜேயத் ஸர்வமாம்ஸாநி। தர்ேமா ஹ்ய் அத்ர விதீயேத। ௬௨।௰௧௭
சதுேரா வார்ஷிகாந் மாஸாந்। ேயா மாம்ஸம் பரிவர்ஜேயத்। ௬௨।௰௧௮
சத்வாரி பத்ராண்ய் ஆப்ேநாதி। கீர்திர் ஆயுர் யேஸா பலம்। ௬௨।௰௧௮
அப்ய் ஏகம் இஹ ேயா மாஸம்। ஸர்வமாம்ஸாநி வர்ஜேயத்।
௬௨।௰௧௯
அதீத்ய ஸர்வது:காநி। ஸுகம் ஜேவந் ீ நிராமய:। ௬௨।௰௧௯
ேயா ஹி வர்ஷஸதம் பூர்ணம்। தபஸ் தப்ேயத் ஸுதாருணம்।
௬௨।௰௨
அப்ய் ஏகம் வர்ஜேயந் மாஸம்। மாம்ஸம் ஏதத் ஸமம் மதம்। ௬௨।௰௨
ேயா வர்ஜயதி மாம்ஸாநி। மாஸம் பக்ஷம் அதாபி வா। ௬௨।௰௨௧
ஸ ைவ ஹிம்ஸாநிவ்ருத்தஸ் து। ப்ரஹ்மேலாேக மஹீயேத।
௬௨।௰௨௧
ஸர்வகாலம் து மாம்ஸாநி। வர்ஜிதாநி மஹர்ஷிபி:। ௬௨।௰௨௨

மந்வா க்ஷுேபண ஸ்ேவேதந। தைதேவŠவாகுநாபி ச। ௬௨।௰௨௨
ப்ருகுணா நலராமாப்யாம்। திலீபரகுெபௗரைவ:। ௬௨।௰௨௩
ஆயுஷா ைசவ கார்க்ேயண। ஜநைகஸ் சக்ரவர்திபி:। ௬௨।௰௨௩
துந்துமாராம்பரீஷாப்யாம்। நஹுேஷண ச தீமதா। ௬௨।௰௨௪
காதிநா புருகுத்ேஸந। குருணா புருணா ததா। ௬௨।௰௨௪
முசுகுந்ேதந மாந்தாத்ரா। ஸகேரண மஹாத்மநா। ௬௨।௰௨௫
ஸிபிநா சாஸ்வபதிநா। வரேஸநாதிபிஸ் ீ ததா। ௬௨।௰௨௫
ஸம்ஜேயநாத பஷ்ேமண ீ । புஷ்கேரணாத பாண்டுநா। ௬௨।௰௨௬
ஸுவர்ணஷ்டீவிநா ைசவ। துஷ்வந்தந்ருகேராஹிைத:। ௬௨।௰௨௬
ஏைதஸ் சாந்ையஸ் ச பஹுபி:। ஸர்ைவர் மாம்ஸம் ந பக்ஷிதம்।
௬௨।௰௨௭
ஸரத்ெகௗமுதிகம் மாஸம்। தத: ஸ்வர்கம் கதா ந்ருபா:। ௬௨।௰௨௭
ஸர்வகாமஸம்ருத்தாஸ் ேத। வஸந்தி திவி ஸம்ஸ்திதா:। ௬௨।௰௨௭
ப்ரஹ்மேலாேக ச பூஜ்யந்ேத। ஜ்வலமாநா: ஸ்ரியாவ்ருதா:। ௬௨।௰௨௮
உபாஸ்யமாநா காந்தர்ைவ:। ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரஸமந்விதா:। ௬௨।௰௨௮
தத் ஏவம் உத்தமம் தர்மம்। அஹிம்ஸாலக்ஷணம் ஸுபந்। ௬௨।௰௨௯
ேய ரக்ஷந்தி மஹாத்மாேநா। நாகப்ருஷ்ேட வஸந்தி ேத। ௬௨।௰௨௯
மது மாம்ஸம் ச ேய நித்யம்। வர்ஜயந்தீஹ மாநவா:। ௬௨।௰௩
ஜந்மப்ரப்ருதி மத்யம் ச। ஸர்ேவ ேத முநய: ஸ்ம்ருதா:। ௬௨।௰௩
ஆபந்நஸ் சாபேதா முச்ேயத்। பத்ேதா முச்ேயத பந்தநாத்। ௬௨।௰௩௧
வ்யாதிேதா முச்யேத ேராகாத்। து:காந் முச்ேயத து:கித:। ௬௨।௰௩௧
யஸ் ைசநம் படேத நித்யம்। ப்ரயத்நாத் பரதர்ஷப। ௬௨।௰௩௨
ேகாரம் ஸம்தரேத துர்கம்। ஸ்வர்கவாஸம் ச விந்ததி। ௬௨।௰௩௨

திர்யக்ேயாநிம் ந கச்ேசச் ச। ரூபவாம்ஸ் ைசவ ஜாயேத। ௬௨।௰௩௨
ஏதத் ேத கதிதம் ராஜந்। மாம்ஸஸ்ய பரிவர்ஜநம்। ௬௨।௰௩௩
ப்ரவ்ருத்ெதௗ ச நிவ்ருத்ெதௗ ச। ப்ரமாணம் க்ருஷிஸத்தைம:।
௬௨।௰௩௩
ேகாப்ராஹ்மணஹிதார்தாய। சாதுர்வர்ண்யஹிதாய ச। ௬௩।௰௰௧
அஸிஷ்டநிக்ரஹார்தாய। ஸிஷ்டாநாம் ரக்ஷணாய ச। ௬௩।௰௰௧
யுதிஷ்டிரஸ்ய ராஜர்ேஷர்। ஏவம் நாராயேணா அப்ரவத்ீ। ௬௩।௰௰௧
பஞ்ச ரூபாணி ராஜாேநா। தாரயந்த்ய் அமிெதௗஜஸ:। ௬௩।௰௰௨
அக்ேநர் இந்த்ரஸ்ய ேஸாமஸ்ய। யமஸ்ய வருணஸ்ய ச। ௬௩।௰௰௨
தாந் ந ஹிம்ேஸந் ந சாக்ேராேஸந்। நாக்ஷிேபந் நாப்ரியம் வேதத்।
௬௩।௰௰௩
ேதவா மாநுஷரூேபண। சரந்தி ப்ருதிவம்ீ இமாம்। ௬௩।௰௰௩
இந்த்ராத் ப்ரபுத்வம் ஜ்வலநாத் ப்ரதாபம்। க்ெரௗர்யம் யமாத் ைவஸ்ரவணாத்
ப்ரபாவம்। ௬௩।௰௰௪
ஸத்த்வஸ்திதிம் ராமஜநார்தநாபாம்। ஆதாய ராஜ்ஞ: க்ரியேத ஸரீரம்।
௬௩।௰௰௪
ந சாபி ராஜா மந்தவ்ேயா। மநுஷ்ேயா அயம் இதி ப்ரேபா। ௬௩।௰௰௫
மஹதீேதவதா ஹ்ய் ஏஷா। நரரூேபண திஷ்டதி। ௬௩।௰௰௫
ஸ்வயம் இந்த்ேரா நேரா பூத்வா। ப்ருதிவம்ீ அநுஸாஸதி। ௬௩।௰௰௬
ந ஹி பாலயிதும் ஸக்ேதா। மநுஷ்ய: ப்ருதிவம்ீ இமாம்। ௬௩।௰௰௬
யத் ப்ரஜாபாலைந: புண்யம்। ப்ராப்நுவந்தீஹ பார்திவா:। ௬௩।௰௰௭
ந தத் க்ரதுஸஹஸ்ேரண। ப்ராப்நுவந்தி த்விேஜாத்தமா:। ௬௩।௰௰௭
அதீதஹுததப்தஸ்ய। கர்மண: ஸுக்ருதஸ்ய ச। ௬௩।௰௰௮

ஷஷ்டம் லபதி பாகம் து। ப்ரஜா தர்ேமண பாலயந்। ௬௩।௰௰௮
க்ராமாதிபத்யம் நகராதிபத்யம்। ேதஸாதிபத்யம் ப்ருதிவபதித்வம் ீ ।
௬௩।௰௰௯
ந ப்ராப்நுவந்தீஹ மநுஷ்யமாத்ரா। ேய ேதவதாநாம் ந பவந்தி பாகா:।
௬௩।௰௰௯
ந தத் அஸ்தி வ்ரதம் ேலாேக। யத் ராஜ்ஞஸ் சரிேதாபமம்। ௬௩।௰௧
ந தத் ேவதரஹஸ்யம் வா। யத் ராஜ்ஞ: பலேதா அதிகம்। ௬௩।௰௧
ஏவம்வ்ருத்தாஸ் து ராஜாேநா। ேதவபாகா ந மாநுஷா:। ௬௩।௰௧
சதுர்ேவத்யம் ஹுதச॥ந। ேயா ஹிம்ேஸத நராதிப:। ௰௬௩।௭௭
தண்டஸ்ையேத பயாத் பதா ீ । ந காதந்தி பரஸ்பரம்। ௰௬௩।௭௭
ஜ॥தண்டபயாத் ேக॥।। ந துர்வந்தி ஹி பாதகம்। ௰௬௩।௭௭
யமதண்டபயாத் அந்ேய। ந துர்வந்தி பரஸ்பரம்। ௰௬௩।௭௭
நாபேதா ீ யஜேத காம்ஸ்சந் । நாபேதா ீ தண்டம் இச்சதி। ௰௬௩।௭௭
ய ஏவ ேதவா ஹந்தாரஸ்। தாம்ல் ேலாேகா அர்சயேத ப்ருஸம்।
௬௩।௰௧௧
ஹந்தா ஸக்ரஸ் ச ருத்ரஸ் ச। ஹந்தா ைவஸ்ரவேணா யம:।
௬௩।௰௧௧
வருேணா வாயுர் ஆதித்ய:। பர்ஜந்ேயா அக்நிர் ப்ருஹஸ்பதி:। ௬௩।௰௧௧
ஏதாந் ேதவாந் நமஸ்யந்தி। ப்ரதாபப்ரணதா ஜநா:। ௬௩।௰௧௨
ந ப்ரஹ்மாணம் ந தாதாரம்। ந பூஷாணம் கதம்சந। ௬௩।௰௧௨
தண்டக்ரஸ்தம் ஜகத் ஸர்வம்। வஸ்யத்வம் அநுகச்சதி। ௬௩।௰௧௩
நாயம் க்லீபஸ்ய ேலாேகா அஸ்தி। ந பர: பார்திேவாத்தம। ௬௩।௰௧௩
ந ஹி பஸ்யாமி ஜவந்தம் ீ । ராஜந் கம்சித் அஹிம்ஸயா। ௬௩।௰௧௪

உதேக ஜந்தேவா நித்யம்। ப்ருதிவ்யாம் ச பேலஷு ச। ௬௩।௰௧௪
ந ஹத்வா லிப்யேத ராஜா। ப்ரஜா தர்ேமண பாலயந்। ௬௩।௰௧௪
யதி தண்ேடா ந வித்ேயத। துர்விநீதாஸ் தேதா நரா:। ௬௩।௰௧௫
ஹந்யு: பஸூந் மநுஷ்யாம்ஸ் ச। யாஜ்ஞியாநி ஹவிம்ஷி ச।
௬௩।௰௧௫
வ்ருகவத் க்ஷபேயயுஸ் ச। ேயா யஸ்ய பலவத்தர:। ௰௬௩।௭௮
தஸ்மாத் ப்ராணிஹிேத தண்ேட। ஹிம்ஸாேதாேஷா ந பாதேத।
௰௬௩।௭௯
ைநேவாஸ்த்ரா ந பலீவர்தா। நாஸ்வாஸ்வதரகர்தபா:। ௬௩।௰௧௬
யுக்தா வேஹயுர் யாநாநி। தண்டஸ் ேசந் ேநாத்யேதா பேவத்।
௬௩।௰௧௬
ஸத்யம் கிைலதத் யத் உவாச ஸக்ேரா। தண்ட: ப்ரஜா ரக்ஷதி ஸாதுவ்ருத்த:।
௬௩।௰௧௭
யஸ்யாக்நய: ப்ரதிமாஸஸ்ய பதா ீ :। ஸம்தர்ஜிதா தண்டபயாஜ் ஜ்வலந்தி।
௬௩।௰௧௭
யத்ர ஸ்யாேமா ேலாஹிதாேக்ஷா। தண்டஸ் சரதி பாபஹா। ௬௩।௰௧௮
ப்ரஜாஸ் தத்ர ந முஹ்யந்ேத। ேநதா ேசத் ஸாது பஸ்யதி। ௬௩।௰௧௮
தண்டநீெதௗ ஸுநீதாயாம்। ஸர்ேவ ஸித்யந்த்ய் உபக்ரமா:। ௬௩।௰௧௯
தண்டஸ் ேசந் ந ப்ரவர்ேதத। விநஸ்ேயயுர் இமா: ப்ரஜா:। ௬௩।௰௧௯
வ்ருகவத் பக்ஷேயயுஸ் ச। ேயா யஸ்ய பலவத்தர:। ௬௩।௰௨
காகாத்யாஸ் ச புேராதாஸம்। ஸ்வா ைசவாவலிேஹத் தவி:। ௬௩।௰௨
ஸ்வாம்யம் ச ந ஸ்யாத் கஸ்மிம்ஸ்சித்। ப்ரவர்ேததாதேராத்தரம்।
௬௩।௰௨௧
சாதுர்வர்ண்யவிேமாக்ஷாய। துர்விநீதபயாய ச। ௬௩।௰௨௧

தண்ேடந நியேதா ேலாேகா। தர்மஸ்தாநம் ச ரக்ஷதி। ௬௩।௰௨௨
ஸர்ேவா தண்டஜிேதா ேலாேகா। துர்லேபா ஹி ஸுசிர் ஜந:।
௬௩।௰௨௨
தண்டஸ்ய ஹி பயாத் பதா ீ । நராஸ் திஷ்டந்தி ஸாஸேந। ௬௩।௰௨௩
தி அபி ேபாகாய கல்பந்ேத। தண்ேடேநாபரிபடிதா ீ :। ௬௩।௰௨௩
குருர் ஆத்மவதாம் ஸாஸ்தா। ஸாஸ்தா ராஜா துராத்மநாம்। ௬௩।௰௨௪
இஹப்ரச்சந்நபாபாநாம்। ஸாஸ்தா ைவவஸ்வேதா யம:। ௬௩।௰௨௪
பாபாநாம் அத மூடாநாம்। பரத்ரவ்யாபஹாரிணாம்। ௬௩।௰௨௫
பரதாரரதா ேய ச। ேய ச பாதகஸம்ஜ்ஞிதா:। ௬௩।௰௨௫
ேதஷாம் து ஸாஸநார்தாய। மையதத் ஸமுதாஹ்ருதம்। ௬௩।௰௨௫
ப்ராஹ்மண்யம் துஷ்கரம் ஜ்ஞாத்வா। தஸ்ய தண்டம் நிபாதேயத்।
௬௩।௰௨௬
கர்மாநுரூேபா தண்ட: ஸ்யாத்। ேகாஹிரண்யாதிேகா பேவத்।
௬௩।௰௨௬
அவத்ேயா ப்ராஹ்மேணா ராஜந்। ஸ்த்ரீ வ்ருத்ேதா பால ஏவ ச।
௬௩।௰௨௬
யஸ் சேரத் அஸுபம் கர்ம। பாபம் ராஜவிகர்ஹிதம்। ௬௩।௰௨௭
பாதேகஷு ச வர்ேதத। நிக்ரஹம் தஸ்ய காரேயத்। ௬௩।௰௨௭
ஸிரேஸா முண்டநம் க்ருத்வா। ேகாமேயநாநுேலபேயத்। ௬௩।௰௨௮
கரயாேநந நகரம்। டிண்டிேமந து ப்ராமேயத்। ௬௩।௰௨௮
ராஜநிர்திஷ்டதண்டஸ்ய। ப்ராயஸ்சித்தம் ந வித்யேத। ௬௩।௰௨௮
ஏஷ ேத கதிேதா தண்ேடா। ப்ராஹ்மணஸ்ய யுதிஷ்டிர। ௬௩।௰௨௯

க்ஷத்ரியஸ்ய து ேயா தண்டஸ்। தம் வŠயாம்ய் அநுபூர்வஸ:।
௬௩।௰௨௯
பரத்ரவ்யாதிஹரேண। பரதாராபிமர்தேந। ௬௩।௰௩
பாதேகஷு ச ஸர்ேவஷு। ேயா ஹி வர்ேதத க்ஷத்ரிய:। ௬௩।௰௩
தஸ்ய தண்டம் ப்ரவŠயாமி। தந் ேம நிகதத: ஸ்ருணு। ௬௩।௰௩
ஹஸ்தபாதபரிச்ேசதம்। கர்ணநாஸாவகர்தநம்। ௬௩।௰௩௧
ஸர்வஸ்வஹரணம் க்ருத்வா। பரராஷ்ட்ராய ப்ேரஸேயத்। ௬௩।௰௩௧
ராஜ்யம் காங்ேக்ஷத ேயா மூேடா। ராஜபத்நீம் அதாபி வா। ௬௩।௰௩௨
ஸைரஸ் து ராஜா வித்ேயத। ஸக்திசக்ரகதாதிபி:। ௬௩।௰௩௨
க்ஷத்ரியஸ்ய து துஷ்டஸ்ய। தண்ட ஏஷ விதீயேத। ௬௩।௰௩௩
ைவஸ்யஸ்யாபி ச ேயா தண்டஸ்। தம் ப்ரவŠயாமி பாரத।
௬௩।௰௩௩
பாதேகஷ்வ் ஏவ க்ரூேரஷு। யஸ் து ைவஸ்ய: ப்ரவர்தேத। ௬௩।௰௩௪
பரதாேர பரத்ரவ்ேய। தஸ்ய நிக்ரஹம் ஆதிேஸத்। ௬௩।௰௩௪
ஸூலாயாம் ேபதநம் தஸ்ய। வ்ருக்ஷஸாகாவலம்பநம்। ௬௩।௰௩௫
ஏதத் ைவஸ்யஸ்ய நிர்திஷ்டம்। ஸூத்ரஸ்யாப்ய் அநுபூர்வஸ:।
௬௩।௰௩௫
ஸூேல ஸூத்ரஸ்ய ேயா துஷ்டஸ்। தஸ்ையகஸ்ய வத: ஸ்ம்ருத:।
௬௩।௰௩௬
குஞ்ஜேரணாபிமர்ேதத। மீநீயாம் அத பாசேயத்। ௬௩।௰௩௬
ஏதச் சூத்ரஸ்ய நிர்திஷ்டம்। நாந்ேயா தண்ேடா விதீயேத। ௬௩।௰௩௬
ைநகஸ்யார்ேத குலம் ஹந்யாந்। ந ராஷ்ட்ரம் ந ச க்ராமகம்।
௬௩।௰௩௭

தநேலாபாந் ந ேமாக்தவ்ேயா। ராகாத் வா ஸாஸநம் விநா। ௰௬௩।௮௰
ஏகம் ஸுஸிஷ்டிதம் க்ருத்வா। ேஸஷம் ேகாஸம் ப்ரேவஸேயத்।
௬௩।௰௩௭
யுதிஷ்டிரஸ்ய ராஜர்ேஷர்। ஏவம் நாராயேணா அப்ரவத்ீ। ௬௩।௰௩௮
ஸமாேஸந யதாந்யாயம்। தண்டநீதிம் அநுத்தமாம்। ௬௩।௰௩௮
உத்தமாதமகார்ேயஷு। ஸேமஷு விஷேமஷு ச। ௬௩।௰௩௯
ராஜதர்மாம்ஸ் து பஸ்ேயத। விஷ்ணுநா ஸமுதாஹ்ருதாந்। ௬௩।௰௩௯
ஏதாந் தர்மாஞ் ஜகந்நாத:। பாண்டுபுத்ராய ப்ருச்சேத। ௬௪।௰௰௧
ஜகாத புருஷவ்யாக்ர। கிம் அந்யச் ச்ேராதும் இச்சஸி। ௬௪।௰௰௧
பகவந் வஹதாம் பக்திம்। ேதவேதேவ ஜநார்தேந। ௬௪।௰௰௨
யத் பலம் கதிதம் தஜ்ஜ்ைஞஸ்। தந் ேம விஸ்தரேதா வத। ௬௪।௰௰௨
யத் பலம் வஹதாம் பக்திம்। அச்யுேத பவதி ப்ரேபா। ௬௪।௰௰௩
ந தத் வர்ணயிதும் ஸக்யம்। ஹரி: ஸர்ேவப்ஸிதப்ரத:। ௬௪।௰௰௩
யாத்ருக் ஸத்த்வம் மநுஷ்யாணாம்। தாத்ருக் ஆராத்ய ேகஸவம்।
௬௪।௰௰௪
பலம் இச்சந்தி தாத்ருச் ச। லப்யேத ைதர் நேரஸ்வர। ௬௪।௰௰௪
முக்திகாமா நரா முக்திம்। ஸ்வர்கம் ேதவத்வம் ஈப்ஸவ:। ௬௪।௰௰௫
கந்தர்வயக்ஷஸித்தாநாம்। வ்ருண்வந்த்ய் அந்ேய ஸேலாகதாம்।
௬௪।௰௰௫
வர்ேஷஷ்வ் அபப்ஸேவா ீ விஷ்ணும்। பாதாேலஷு ததாபேர।
௬௪।௰௰௬
ேபாகாந் அபப்ஸேவா ீ விஷ்ணும்। ேதாஷயண்தி நராதிப। ௬௪।௰௰௬
ததாபேர நைரஸ்வர்யம்। ஆேராக்யம் குணவத் புவி। ௬௪।௰௰௭

ப்ரார்தயந்த்ய் அச்யுதம் ேதவம்। ஆராத்ய ஜகேதா கதிம்। ௬௪।௰௰௭
தர்ேமாபேதஸாத் அசலாம்। வஹந் பக்திம் ஜநார்தேந। ௬௪।௰௰௮
ஸஸரீேரா கத: ஸ்வர்கம்। தர்மபுத்ேரா யுதிஷ்டிர:। ௬௪।௰௰௮
தைதவ ஜநக: க்ருஷ்ேண। விநிேவஸ்ய ஸ்வமாநஸம்। ௬௪।௰௰௯
அவாப பரமாம் ஸித்திம்। வஸு: ப்ராயாத் த்ரிபிஷ்டபம்। ௬௪।௰௰௯
அந்ேய ச ேய ேய முநேயா। ேய ேய ச வஸுதாதிபா:। ௬௪।௰௧
அவாபுர் அதுலாந் காமாம்ஸ்। ேத ேத ஸம்ேதாஷ்ய ேகஸவம்।
௬௪।௰௧
அநாராத்ய ஜகந்நாதம்। ஸர்வபாபஹரம் ஹரிம்। ௬௪।௰௧௧
ஸத்கதி: ேகந ஸம்ப்ராப்தா। ேபாகாஸ் சாபி மேநாரமா:। ௬௪।௰௧௧
த்ெரௗணிப்ரஹ்மாஸ்த்ரநிர்தக்தஸ்। தவ ராஜந் பிதாமஹ:। ௬௪।௰௧௨
விஷ்ேணா: கார்யமநுஷ்யஸ்ய। தர்ஸநாத் உத்தித: புந:। ௬௪।௰௧௨
நாமஸம்கீர்தநாத் யஸ்ய। பாபம் அந்ையர் உபத்ரைவ:। ௬௪।௰௧௩
ஸமம் விநாஸம் ஆயாதி। ேதவ: ேகா அப்யதிகஸ் தத:। ௬௪।௰௧௩
ராஷ்ட்ரஸ்ய ஸரணம் ராஜா। பிதெரௗ பாலகஸ்ய ச। ௬௪।௰௧௪
தர்ம: ஸமஸ்தமர்த்யாநாம்। ஸர்வஸ்ய ஸரணம் ஹரி:। ௬௪।௰௧௪
முக்திேஹதும் அநாத்யந்தம்। அஜம் அக்ஷயம் அச்யுதம்। ௬௪।௰௧௫
நமஸ்யந் ஸர்வேலாகஸ்ய। நமஸ்ேயா ஜாயேத நர:। ௬௪।௰௧௫
ந ஹி தஸ்ய குணா: ஸர்ேவ। ஸர்ைவர் முநிகைணர் அபி। ௬௪।௰௧௬
வக்தும் ஸக்யா வியுக்தஸ்ய। ஸத்த்வாத்ையர் அகிைலர் குைண:।
௬௪।௰௧௬
ஸ்ருதம் மயா யதா பூர்வம்। ஆர்யேகா ேம யுதிஷ்டிர:। ௬௪।௰௧௭
ஸஸரீேரா கத: ஸ்வர்கம்। ஜிதம் ஆத்மீயகர்மபி:। ௬௪।௰௧௭

யத் த்வ் ஏதத் பகவாந் ஆஹ। ஸ யதா பாண்துபூர்வஜ:। ௬௪।௰௧௮
தர்ேமாபேதஸாத் ேகாவிந்தம்। ஆராதயத தத் வத। ௬௪।௰௧௮
புரா ஸாஸதி தர்மஜ்ேஞ। தர்மபுத்ேர யுதிஷ்டிேர। ௬௪।௰௧௯
தஸ்ையவ ைவஸ்வேதவாந்ேத। சண்டாேலா அப்யாகமத் கில।
௬௪।௰௧௯
ஸமுேபத்ய க்ருஹம் தஸ்ய। தர்மபுத்ரஸ்ய விஸ்மித:। ௬௪।௰௨
உவாச ஸ்வபேசா த்வா:ஸ்தம்। ப்ரஸ்ரயாவநதஸ்தித:। ௬௪।௰௨
கஸ்ையதத் பவநம் திவ்யம்। மணிரத்நவிபூஷிதம்। ௬௪।௰௨௧
ஸுத்தஸ்படிகேஸாபாநம்। மணிகாஞ்சநேதாரணம்। ௬௪।௰௨௧
அஷ்டாஸதிஸஹஸ்ராணி ீ । ப்ராஹ்மணாநாம் திேந திேந। ௬௪।௰௨௨
யுதிஷ்டிரம் க்ருேத பூபம்। புஞ்ஜேத கஸ்ய ேவஸ்மநி। ௬௪।௰௨௨
கதம் ஏதந் ந ஜாநீேஷ। சந்த்ரபிம்பம் இவாபரம்। ௬௪।௰௨௩
யுதிஷ்டிரஸ்ய பவநம்। ேதவராஜக்ருேஹாபமம்। ௬௪।௰௨௩
அபலஸ்ய பலம் ராஜா। பாலஸ்ய ருதிதம் பலம்। ௬௪।௰௨௪
பலம் மூர்கஸ்ய ைவ ெமௗநம்। தஸ்கரஸ்யாந்ருதம் பலம்। ௬௪।௰௨௪
கச்ச ஜல்ப ஸ்வராஜாநம்। ப்ரதீஹார வேசா மம। ௬௪।௰௨௫
து:கார்த: கார்யவாந் ராஜம்ஸ்। சண்டாேலா த்வாரி திஷ்டதி। ௬௪।௰௨௫
ேகநாபி ேஹதுமாத்ேரண। பவந்தம் துஷ்டம் ஆகத:। ௰௬௪।௮௧
இத்ய் உக்ேதா தர்மராஜஸ்ய। ப்ரதீஹாேரா யேதாதிதம்। ௬௪।௰௨௬
நிேவதயாம் ஆஸ ததா। தர்மராேஜா அப்ரவத்ீ இதம்। ௬௪।௰௨௬
கிம் ரூபம் கீத்ருஸம் ஸலம் ீ । ேகா அஸ்யார்த: கிம் ப்ரேயாஜநம்।
௬௪।௰௨௭

ப்ரூஹி த்வா:ஸ்த யதாவந் ேம। நரஸ் திஷ்டதி கீத்ருஸ:। ௬௪।௰௨௭
காகேகாகிலக்ருஷ்ணாங்ேகா। பக்நநாஸாருேணக்ஷண:। ௬௪।௰௨௮
யவமத்ய: க்ருஸக்ரீேவா। வக்ரபாேதா மஹாஹநு:। ௬௪।௰௨௮
ப்ரூஹி கச்ச துராசாரம்। சண்டாலம் பாபகர்மிணம்। ௬௪।௰௨௯
ேதவகார்யஸ்ய ேவலாயாம்। துதஸ் த்வம் ப்ரத்யுபஸ்தித:। ௬௪।௰௨௯
சண்டாலபதிெதௗ த்ருஷ்ட்வா। நர: பஸ்ேயத பாஸ்கரம்। ௬௪।௰௩
ஸ்நாதஸ் த்வ் ஏதாவ் அதாேலாக்ய। ஸைசலஸ்நாநம் அர்ஹதி।
௬௪।௰௩
இத்ய் ஆஜ்ஞப்ேத தேதாக்தஸ் து। சண்டாலஸ் ேதந ைவ தத:।
௬௪।௰௩௧
ப்ரத்யுவாச ப்ரதீஹாரம்। ஈஷந் மந்யுபரிப்லுத:। ௬௪।௰௩௧
கிம் ேதவகார்ேயண நராதிபஸ்ய। க்ருத்வா ஹி மந்யும் விஷயஸ்திதாநாம்।
௬௪।௰௩௨
தத் ேதவகார்யம் ஸ ச யஜ்ஞேஹாேமா। யத் அஸ்ருபாதா ந பதந்தி
ராஷ்ட்ேர। ௬௪।௰௩௨
இதம் வசநம் அவ்யக்ரம்। ப்ரதீஹார த்வரா மம। ௰௬௪।௮௨
நிேவதய ஸ்வராேஜந்த்ரம்। யேதஷ்டம் ஸ கேராது ைவ। ௰௬௪।௮௨
இத்ய் உக்த: ஸத்வரம் கத்வா। தர்மராஜம் ததா ததம் । ௰௬௪।௮௨
கதயாம் ஆஸ தத் ஸர்வம்। சாண்டாேலந யத் ஈரிதம்। ௰௬௪।௮௨
ஸுேஸாபநம் இதம் வாக்யம்। ந பேவத் அந்த்யஜாதிஷு। ௰௬௪।௮௨
சிந்தயித்வா தேதா ராஜா। நிர்ஜகாம யுதிஷ்டிர:। ௰௬௪।௮௨
இத்ய் ஏதத் வசநம் ஸ்ருத்வா। நிர்ஜகாம யுதிஷ்டிர:। ௬௪।௰௩௩
ப்ரத்யுவாச ச சண்டாலம்। ஈஷந் ேகாபஸமந்வித:। ௬௪।௰௩௩

குதஸ் ேத பயம் உத்பந்நம்। ேயந த்வம் க்ருஹம் ஆகத:। ௬௪।௰௩௪
ஆவாதாகாரணம் ஸர்வம்। யதாவத் கதயஸ்வ ேம। ௬௪।௰௩௪
தத் அஹம் ேத ப்ரதிஜ்ஞாய। சண்டகர்மகரக்ஷணம்। ௬௪।௰௩௫
அபாஸ்ய ேதவகார்யார்தம்। ப்ரவிஸ்யாம்ய் அந்தரம் புந:। ௬௪।௰௩௫
ந புஞ்ஜேத ப்ராஹ்மணா ேம। ஸர்வாஸ் ேசாத்விஜேத ஜந:।
௬௪।௰௩௬
ப்ராணிஹிம்ஸா ச ேநா வ்ருத்திர்। ேதவ புஷ்ணாதி ேம அந்ருதம்।
௬௪।௰௩௬
அேநகஜந்மஸாஹஸ்ரீம்। ப்ராப்ய ஸம்ஸாரபத்ததிம்। ௬௪।௰௩௭
மாநுஷ்ேய குத்ஸிதாம் ஜாதிம்। ஆபந்ேநா முஷிேதா அஸ்மி ேபா:।
௬௪।௰௩௭
கர்மபூமிம் இமாம் ராஜந்। ப்ரார்தயந்தி திெவௗகஸ:। ௬௪।௰௩௮
தாம் ஸம்ப்ராப்ய வ்ருதாஜந்மா। முஷ்ேடா அஸ்மி குருஸத்தம।
௬௪।௰௩௮
து:ேக து:காதிகாந் பஸ்ேயத்। ஸுேக பஸ்ேயத் ஸுகாதிகாந்।
௬௪।௰௩௯
ஆத்மாநம் ேஸாகஹர்ஷாப்யாம்। ஸத்ருப்யாம் இவ நார்பேயத்।
௬௪।௰௩௯
ேஸா அஹம் இச்சாமி விஜ்ஞாதும்। அதிதுஷ்க்ருதகர்மக்ருத்। ௬௪।௰௪
வக்தும் அர்ஹஸி தர்மஜ்ஞ। க: பாபிஷ்டதேரா மயா। ௬௪।௰௪
அத்வாநம் உபரி ஸ்ராந்தம்। ப்ராஹ்மணம் க்ருஹம் ஆகதம்। ௬௪।௰௪௧
அநர்சயித்வா ேயா புங்க்ேத। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௧
மாதரம் பிதரம் ைசவ। விகலம் ேநத்ரதுர்பலம்। ௬௪।௰௪௨

ேயா நாப்யுத்தரேத புத்ர:। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௨
ேகாதநஸ்ய த்ருஷார்தஸ்ய। ஜலார்தம் பரிதாவத:। ௬௪।௰௪௩
விக்நம் ஆசரேத யஸ் து। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௩
விவாஹயித்வா ய: கந்யாம்। குலஜாம் ஸலமண்டநாம் ீ । ௬௪।௰௪௪
விநா த்யஜதி ேதாேஷண। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௪
ஆஸாகாரஸ் த்வ் அதாதா ேயா। தாதுஸ் ச ப்ரதிேஷதக:। ௬௪।௰௪௫
தத்தம் ச ய: கீர்தயதி। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௫
பஹுப்ருத்ையர் தரித்ைரஸ் ச। தநம் ஸந்தம் த்விேஜாத்தைம:।
௬௪।௰௪௬
யாசிேதா ந ப்ரயச்ேசத் ய:। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா। ௬௪।௰௪௬
ப்ராஹ்மண: க்ஷத்ரிேயா வாபி। ைவஸ்ய: ஸூத்ேரா அபி வா நர:।
௬௪।௰௪௭
ஸ்வதர்மம் ஸம்த்யேஜத் யஸ் து। ஸ பாபிஷ்டதரஸ் த்வயா।
௬௪।௰௪௭
க்ருதார்ேதா அஹம் கமிஷ்யாமி। யேஸாதர்மம் அவாப்நுஹி।
௬௪।௰௪௮
துஷ்ேடா அஸ்ம்ய் அஹம் ஸ்வயா ேயாந்யா। மத்த: ப்ேராக்தாஸ்
த்வயாதமா:। ௬௪।௰௪௮
ேதவதாநாம் க்ருஷீணாம் ச। பித்ருணாம் ச க்ருதம் மயா। ௬௪।௰௪௯
ஸாம்ப்ரதம் ேதஸகாேலா அயம்। த்வம் ஏவாத்ர பவாதிதி:। ௬௪।௰௪௯
சண்டாேலா அஹம் மஹாராஜ। பதிேதா ேலாகவர்ஜித:। ௬௪।௰௫
கதம் நிஹீேநா வர்ேணப்ேயா। ேபாŠயாமி பவேதா க்ருேஹ।
௬௪।௰௫
சண்டாேலா பவ பாேபா வா। ஸத்ருர் வா பித்ருகாதக:। ௬௪।௰௫௧

ேதஸகாலாப்யுேபதம் த்வாம்। பரணயம்ீ ஹி ேவத்ம்ய் அஹம்।
௬௪।௰௫௧
தஸஸூநாஸமம் சக்ரம்। தஸசக்ரஸேமா த்வஜ:। ௬௪।௰௫௨
தஸத்வஜஸமா ேவஸ்யா। தஸேவஸ்யாஸேமா ந்ருப:। ௬௪।௰௫௨
தஸ ஸூநாஸஹஸ்ராணி। குருேத ேயா ஹி ெஸௗநிக:। ௬௪।௰௫௩
ேதந துல்ய: ஸ்ம்ருேதா ராஜா। ேகாரஸ் தஸ்ய ப்ரதிக்ரஹ:। ௬௪।௰௫௩
நாநாேகாத்ராதிசரணா। புஞ்ஜேத ப்ராஹ்மணா மம। ௬௪।௰௫௪
ந ேத வதந்தி வாக்துஷ்டம்। யைததத் கீர்திதம் த்வயா। ௬௪।௰௫௪
ேலாபாத்மாேநா ந ஜாநீயுர்। ப்ராஹ்மணா ராஜகில்பிஷம்। ௬௪।௰௫௫
வரம் ஸ்வமாம்ஸம் அத்தவ்யம்। ந து ராஜப்ரதிக்ரஹம்। ௬௪।௰௫௫
ராஜகில்பிஷதக்தாநாம்। ப்ராஹ்மணாநாம் யுதிஷ்டிர। ௬௪।௰௫௬
சிந்நாநாம் இவ பஜாநாம் ீ । புநர்ஜந்ம ந வித்யேத। ௬௪।௰௫௬
ராஜப்ரதிக்ரேஹா ேகாேரா। மத்வாஸ்வாேதா விேஷாபம:। ௬௪।௰௫௭
புேதந ப்ரதிஹர்தவ்ய:। ஸ்வமாம்ஸஸ்ேயவ பக்ஷணம்। ௬௪।௰௫௭
அதீத்ய சதுேரா ேவதாந்। ஸர்வஸாஸ்த்ரார்ததத்த்வவித்। ௬௪।௰௫௮
நேரந்த்ரபவேந புங்க்த்வா। விஷ்டாயாம் ஜாயேத க்ருமி:। ௬௪।௰௫௮
நிந்தேஸ ஸர்வராஜாேநா। ந சாத்மாநம் ப்ரஸம்ஸஸி। ௬௪।௰௫௯
ைதர்யவாந் ஆத்மேநா அநிந்த்ேயா। நாஸ்வாஸார்தம் ச ப்ருச்சஸி।
௰௬௪।௮௪
விமுக்தக்ேராதஹர்ஸஸ் ச। ேகா அப்ய் அத்ர ப்ரதிபாஸி ந:।
௰௬௪।௮௪
அநிந்த்ேயா நிந்த்யரூேபண। மஹாத்மா த்வம் ஹி ேம மத:।
௰௬௪।௮௪

ேகா பவாந் ப்ரூஹி ஸத்யம் ேம। கிமர்தம் இஹ சாகத:। ௰௬௪।௮௪
பவாந் உேபந்த்ர: ஸக்ேரா வா। ஸர்ேவா வா த்வம் பிநாகத்ருக்।
௰௬௪।௮௪
அதவா நிந்த்யரூேபண। பிதா நஸ் த்வம் இஹாகத:। ௬௪।௰௫௯
ஜ்ஞாேதா அஸ்மி ப்ருதிவபாலீ । துஷ்டஸ் ச தவ தர்ஸநாத்। ௬௪।௰௬
நந்தந்து பூமிபாகாஸ் ேத। ேயஷு த்வம் ப்ருதிவபதி ீ :। ௬௪।௰௬
நிர்ஜித்ய பரைஸந்யாநி। க்ஷிதிம் தர்ேமண பாலய। ௬௪।௰௬௧
ஸ்வல்பம் அப்ய் அஸ்து ேத ேவலாம்। மா ேகாவிந்ேதாஜ்ஜிதம் மந:।
௬௪।௰௬௧
கிம் ேம ராஜ்ேயந ேபாஸ் தாத। விஷையர் ஜவிேதந ீ வா। ௬௪।௰௬௨
ேயா அஹம் ஸூநாஸஹஸ்ைரஸ் து। தஸபி: பரிேவஷ்டித:।
௬௪।௰௬௨
மா விஷாதம் நரஸ்ேரஷ்ட। ஸமுைபஹி யுதிஷ்டிர। ௬௪।௰௬௩
யஜ்ேஞஸ்வரம் யஜ்ஞமூர்திம்। த்வம் ச விஷ்ணும் ஸமாஸ்ரித:।
௬௪।௰௬௩
ேயஷாம் ந விஷேய விப்ரா। யஜ்ைஞர் யஜ்ஞபதிம் ஹரிம்। ௬௪।௰௬௪
யஜந்தி பூபுஜஸ் ேதஷாம்। ஏதத் ஸூேநாதிதம் பலம்। ௬௪।௰௬௪
ேயஷாம் பாஷண்டஸம்கீர்ணம்। ந ராஷ்ட்ரம் ப்ராஹ்மேணாத்கடம்।
௬௪।௰௬௫
ேத து ஸூநாஸஹஸ்ராணாம்। தஸாநாம் பாகிேநா ந்ருபா:।
௬௪।௰௬௫
ேயஷாம் ந யஜ்ஞபுருஷ:। காரணம் புருேஷாத்தம:। ௬௪।௰௬௬
ேத து பாபஸமாசாரா:। ஸூநாபாெபௗகபாகிந:। ௬௪।௰௬௬

த்வம் து மத்ப்ரபவஸ் தாத। விஷ்ணுபக்தஸ் தைதவ ச। ௬௪।௰௬௭
இஷ்டிர் ைவஸ்வாநரீ பாபம்। உபஹம்ஸ்யதி ேத அகிலம்। ௬௪।௰௬௭
அவஸ்யம் விஷேய கஸ்சித்। ப்ராஹ்மண: ஸம்ஸ்ரிதவ்ரத:।
௬௪।௰௬௮
இஷ்டிம் ைவஸ்வாநரீம் க்ல்ப்தாம்। நிர்வேபத் அப்தபர்யேய।
௬௪।௰௬௮
தஸ்ய ஷட்பாகமாத்ேரண। த்வம் பாபம் நிர்தஹிஷ்யஸி। ௬௪।௰௬௮
ஸ த்வம் வரய பத்ரம் ேத। வரம் யந் மநேஸச்சஸி। ௬௪।௰௬௯
ஸம்யக் ஸ்ரத்தாஸமாசாராத்। அஹம் ஆராதிதஸ் த்வயா। ௬௪।௰௬௯
அத பாதகபதஸ்ீ த்வம்। ஸர்வபாேவந பாரத। ௬௪।௰௭
விமுக்தாந்யஸமாரம்ேபா। நாராயணபேரா பவ। ௬௪।௰௭
பர: பராணாம் ஆத்ேயா அெஸௗ। ஜ்ேஞேயா த்ேயேயா ஜநார்தந:।
௬௪।௰௭௧
ததர்தம் அபி கர்மாணி। குர்வந் பாபம் வ்யேபாஹதி। ௬௪।௰௭௧
ேலாபாதிவ்யாப்தஹ்ருதேயா। யத் பாபம் குருேத நர:। ௬௪।௰௭௨
விலயம் யாதி தத் ஸர்வம்। அச்யுேத ஹ்ருதேய ஸ்திேத। ௬௪।௰௭௨
ஸமாயாலம் ஜலம் வஹ்ேநஸ்। தமேஸா பாஸ்கராதய:। ௬௪।௰௭௩
க்ஷாந்தி: கேலர் அெகௗகஸ்ய। நாமஸம்கீர்தநம் ஹேர:। ௬௪।௰௭௩
ப்ரஸந்ேநா யதி ேம தாத। வரார்ேஹா யதி சாப்ய் அஹம்। ௬௪।௰௭௪
வரம் தத் ஏகம் ஏைவதம்। ப்ராப்தும் இச்சாம்ய் அஹம் பித:। ௬௪।௰௭௪
ஜாக்ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்ேதஷு। ேயாகஸ்தஸ்ய ஸதா மம। ௬௪।௰௭௫
யா காசிந் மநேஸா வ்ருத்தி:। ஸா பவத்வ் அச்யுதாஸ்ரயா। ௬௪।௰௭௫
யா யா ஜாேயத ேம புத்திர்। யாவஜ் ஜவாம்ய் ீ அஹம் பித:। ௬௪।௰௭௬

ஸா ஸா சிநத்து ஸம்ேதஹாந்। க்ருஷ்ணாப்ெதௗ பரிபந்திந:।
௬௪।௰௭௬
யதா ேகாவிந்தம் ஆராத்ய। ஸஸரீர: ஸுராலயம்। ௬௪।௰௭௭
ப்ராப்நுயாம் இதி ேம தாத। ப்ரயச்ச ப்ரவரம் வரம்। ௬௪।௰௭௭
ஏவம் ஏதத் அேஸஷம் ேத। மத்ப்ரஸாதாத் பவிஷ்யதி। ௬௪।௰௭௮
நாஸ்தி ேகாவிந்தபக்தாநாம்। வாஞ்சிதம் புவி துர்லபம்। ௬௪।௰௭௮
இதி தர்ேமாபேதேஸந। ஸர்வேதவவரம் ஹரிம்। ௬௪।௰௭௯
ஆராத்ய பாண்டேவா யாத:। ஸஸரீர: ஸுராலயம்। ௬௪।௰௭௯
பூயஸ் ச ஸ்ருணு ராேஜந்த்ர। ஜநேகந மஹாத்மநா। ௬௫।௰௰௧
யத் கீதம் வஹதா பக்திம்। ஜ்ஞாநம் ஆஸாத்ய ேகஸேவ। ௬௫।௰௰௧
ஸர்வத்ர ஸமத்ருஷ்டிம் தம்। ஜநகம் மிதிேலஸ்வரம்। ௬௫।௰௰௨
பஸ்யந்தம் அச்யுதமயம்। ஸர்வம் ச ஸசராசரம்। ௬௫।௰௰௨
த்விஜரூபம் ஸமாஸ்தாய। ேதவேதேவா ஜநார்தந:। ௬௫।௰௰௩
உபதஸ்ேத மஹாபாகம்। ப்ரத்யுவாச ச பார்திவம்। ௬௫।௰௰௩
ராஜஞ் ஜநக பத்ரம் ேத। யத் ப்ரவமி ீ நிேபாத தத்। ௬௫।௰௰௪
குருஷ்வ ச மஹாபுத்ேத। யதி ஸாது மதம் தவ। ௬௫।௰௰௪
ப்ருதிவம்ீ ப்ருதிவபாலீ :। பாலயித்வா பிதா தவ। ௬௫।௰௰௫
ஸ்வர்கம் கதஸ் ததா ப்ராதா। ஸம்யக் ஸத்யத்வேஜா ந்ருப:।
௬௫।௰௰௫
த்வம் புநர் நிரபமாந ீ :। ஸர்வத்ர ஸமதர்ஸந:। ௬௫।௰௰௬
ரிபுமித்ராதிவர்ேகஷு। கதம் ஏதத் பவிஷ்யதி। ௬௫।௰௰௬
மித்ேரஷு மித்ரவந் ந த்வம்। நாஹிேதஷ்வ் அரிவத் பவாந்। ௬௫।௰௰௭
மத்யஸ்தபாக் ந ைசவ த்வம்। தேதாதாஸநவ்ருத்திஷு ீ । ௬௫।௰௰௭

ஸப்தாதேயா ேய விஸயாஸ்। ேத ைவராக்யபலா ந்ருப। ௬௫।௰௰௮
நீத்யா விஹீநஸ் து பவாந்। கதம் ராஜ்யம் கரிஷ்யதி। ௬௫।௰௰௮
ஸர்ைவர் நீதிம் ஸமாஸ்தாய। யதா ேத ப்ரபிதாமைஹ:। ௬௫।௰௰௯
க்ருதம் ராஜ்யம் ததா பூப। குரு மாதிஜேடா பவ। ௬௫।௰௰௯
தவ ப்ரஜ்ஞா மதா ஹ்ய் ஏஷா। மம ேமாேஹா மஹீபேத। ௬௫।௰௧
த்ரிவர்கஸாதநம் ப்ரஜ்ஞா। ந தர்மாதிவிேராதிநீ। ௬௫।௰௧
ஸம்யக் ஆஹ பவாந் விப்ர। வாச்யம் ஏவம் பவத்விைத:। ௬௫।௰௧௧
மமாபி ஸ்ரூயதாம் வாக்யம்। பவேதா யதி ேராசேத। ௬௫।௰௧௧
யதா ஸர்வகேதா விஷ்ணு:। பரமாத்மா ப்ரஜாபதி:। ௬௫।௰௧௨
ததா மித்ராதிமத்யஸ்த । ஸம்ஜ்ஞா ேகஷு நிபாத்யதாம்। ௬௫।௰௧௨
பிதா மாதா ததா ப்ராதா। யதா நாந்யஜ் ஜநார்தநாத்। ௬௫।௰௧௩
பித்ருமாத்ருமயம்ீ ஸம்ஜ்ஞாம்। ததா குத்ர கேராம்ய் அஹம்।
௬௫।௰௧௩
ேஸா அஹம் ப்ரவமி ீ யத் வாக்யம்। தந் நிேபாத த்விேஜாத்தம।
௬௫।௰௧௪
அேநகரூபரூேபா அயம்। விஷ்ணுர் ஏவாகிலம் ஜகத்। ௬௫।௰௧௪
விஷ்ணு: பிதா ேம ஜகத: ப்ரதிஷ்டா। விஷ்ணுர் மாதா விஷ்ணுர் ஏவாக்ரேஜா
ேம। ௬௫।௰௧௫
விஷ்ணுர் கதிர் விஷ்ணுமயஸ் ததாஸ்மி। விஷ்ெணௗ ஸ்திேதா அஸ்ம்ய்
அக்ஷகதஸ் ச விஷ்ணு:। ௬௫।௰௧௫
ேயா ேம மமத்ேவாபகத: ஸ விஷ்ணுர்। யஸ் சாரிபூேதா மம ேஸா அபி
விஷ்ணு:। ௬௫।௰௧௬

திவம் வியத் பூ: ககுபஸ் ச விஷ்ணுர்। பூதாநி விஷ்ணுர் புவநாநி விஷ்ணு:।
௬௫।௰௧௬
பஸ்யாமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா அந்யச்। ஸ்ருேணாமி விஷ்ணும் ந பரம்
தேதா அந்யத்। ௬௫।௰௧௭
ஸ்ப்ருஸாமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா அந்யஜ்। ஜிக்ராமி விஷ்ணும் ந பரம்
தேதா அந்யத்। ௬௫।௰௧௭
ரஸாமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா அந்யந்। மந்ேய ச விஷ்ணும் ந பரம் தேதா
அந்யத்। ௬௫।௰௧௮
ஜிக்ராமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா அந்யச்। நமாமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா
அந்யத்। ௰௬௫।௮௫
புத்யாமி விஷ்ணும் ந பரம் தேதா அந்யத்। ஸர்வம் ஹி விஷ்ணுர் ந பரம்
தேதா அந்யத்। ௬௫।௰௧௮
விஷ்ணு: ஸமஸ்தம் ந பரம் தேதா அஸ்தி। விஷ்ணு: ஸமஸ்தம் ந பரம் ச
ேதவ:। ௬௫।௰௧௯
விஷ்ணு: ஸ்தாரீயாந் ந பரம் தேதா அஸ்தி। விஷ்ணுர் லகீயாந் ந பரம் தேதா
அஸ்தி। ௰௬௫।௮௬
விஷ்ணுர் கரீயாந் ந பரம் தேதா அந்யத்। யதா ந விஷ்ணுவ்யதிரிக்தம்
அந்யச்। ௬௫।௰௧௯
ஸ்ருேணாமி பஸ்யாமி ததா ஸ்ப்ருஸாமி। ஸத்ேயந ேதேநாபஸமம்
ப்ரயாந்து। ௬௫।௰௨
ேதாஷா விமுக்ேத: பரிபந்திேநா ேய। ந ேம அஸ்தி பந்துர் ந ச ேம அஸ்தி
ஸத்ருர்। ௬௫।௰௨
ந பூதவர்ேகா ந ஜேநா மதந்ய:। த்வம் சாஹம் அந்ேய ச ஸரீரேபைதர்।
௬௫।௰௨௧

விபிந்நம் ஈஸஸ்ய ஹேர: ஸ்வரூபம்। மூர்தாமூர்திவிேஸஷம் து।
௬௫।௰௨௧
பஸ்யதஸ் தந்மயம் த்விஜ। க்ேராதஹர்ஷாதேயா பாவா:। ௬௫।௰௨௨
ஸ்தாஸ்யந்தி ஹ்ருதேய கதம்। ஸ த்வம் ப்ரஸதீ ேமாேஹா அயம்।
௬௫।௰௨௨
அத ேசந் மம ஸுவ்ரத। ததாபி மா ருஷம் கார்ஷீர்। ௬௫।௰௨௩
அசிகித்ஸ்யா ஹி ேமாஹிதா:। பஹுரூபஸ் தேதா ரூபம்। ௬௫।௰௨௩
ஸங்கசக்ரகதாதரம்। தர்ஸயாம் ஆஸ ஸுப்ரீேதா। ௬௫।௰௨௪
ஜநகாய ஜநார்தந:। ததஸ் தத்தர்ஸநாத் பூபம்। ௬௫।௰௨௪
ஸிரஸா ப்ரணதம் ப்ரபு:। ஆத்ய: ப்ரஜாபதிபதி:। ௬௫।௰௨௫
ப்ரத்யுவாசாச்யுேதா ஹரி:। வரம் வரய பூபால। ௬௫।௰௨௫
பரிதுஷ்ேடா அஸ்மி ேத அநக। மய்ய் அர்பிதமேநாபுத்ேத:। ௬௫।௰௨௬
ஸைதவாஹம் ந துர்லப:। யதி ேதவ ப்ரஸந்ேநா அஸி। ௬௫।௰௨௬
ஸம்யக் ஆராதிேதா மயா। தத் வ்ருேணாமி வரம் பக்திஸ்। ௬௫।௰௨௭
த்வய்ய் ஏவாஸ்து ஸதா மம। ஏவம் பவிஷ்யதீத்ய் உக்த்வா।
௬௫।௰௨௭
கேதா அந்தர்தாநம் ஈஸ்வர:। ேஸா அபி ேலேப லயம் விஷ்ெணௗ।
௬௫।௰௨௮
பக்த்யா ேயாகிஸுதுர்லபம்। இதி க்ருஷ்ேண நரவ்யாக்ர। ௬௫।௰௨௮
குர்வந் பக்திம் நர: ஸதா। ப்ராப்ேநாதி புருஷவ்யாக்ர। ௬௫।௰௨௯
முக்திம் சாப்ய் அதிதுர்லபாம்। ஜகத்தாதுர் அநந்தஸ்ய। ௬௫।௰௨௯
வாஸுேதவஸ்ய பார்கவ। மமாவதாராந் அகிலாஞ்। ௬௬।௰௰௧

ஸ்ேராதும் இச்சா ப்ரவர்தேத। யதா யதா ஹி க்ருஷ்ணஸ்ய।
௬௬।௰௰௧
கேதயம் கத்யேத த்வயா। ஜாயேத மநஸ: ப்ரீதிர்। ௬௬।௰௰௨
உத்பூதபுலகஸ் ததா। மந:ப்ரீதிர் அநாயாஸாத்। ௬௬।௰௰௨
அபுண்யசயஸம்க்ஷய:। ப்ராப்யேத புருைஷர் ப்ரஹ்மஞ்। ௬௬।௰௰௩
ஸ்ருண்வத்பிர் பகவத்கதாம்। ஸ குருஷ்வாமலமேத। ௬௬।௰௰௩
ப்ரஸாதப்ரவணம் மந:। அவதாராந் ஸுேரஸஸ்ய। ௬௬।௰௰௪
விஷ்ேணார் இச்சாமி ேவதிதும்। ஜகத்குரும் ஜகத்ேயாநிம்। ௬௬।௰௰௪
அநந்தம் உதேகஸயம்। நாராயணம் புராகல்ேப। ௬௬।௰௰௫
ப்ருஷ்டவாந் கமேலாத்பவ:। விநிர்ஜக்முர் முேகப்யஸ் து। ௬௬।௰௰௫
ப்ரஹ்மேணா வ்யக்தஜந்மந:। ஓம்காரப்ரவணா ேவதா। ௬௬।௰௰௬
ஜக்முஸ் ேத ச ரஸாதலம்। ஏகார்ணேவ ஜகத்ய் அஸ்மிந்। ௬௬।௰௰௬
ப்ரஹ்மண்ய் அமிதேதஜஸி। க்ருஷ்ணநாபிஹ்ரேதாத்பூத । ௬௬।௰௰௭
கமேலாதரஸாயிநி। ேபாகிஸய்யாஸய: க்ருஷ்ேணா। ௬௬।௰௰௭
த்விதீயாம் தநும் ஆத்மந:। க்ருத்வா மீநமயம்ீ ஸத்ய:। ௬௬।௰௰௮
ப்ரவிேவஸ ரஸாதலம்। ேவதமூர்திஸ் தேதா ேவதாந்। ௬௬।௰௰௮
ஆநிந்ேய ப்ரஹ்மேணா அந்திகம்। மதுைகடபாப்யாம் ச புநர்।
௬௬।௰௰௯
ேபாகிஸய்யாகேதா ஹரி:। ஹ்ருதாந் ஹயஸிரா பூத்வா। ௬௬।௰௰௯
ேவதாந் ஆஹ்ருதவாந் ரஸாத்। ஆஹ்ருேதஷ்வ் அத ேவேதஷு।
௬௬।௰௰௯
ேதவேதவம் பிதாமஹ:। துஷ்டாவ ப்ரணேதா பக்த்யா। ௬௬।௰௧
தஸ்ய சாவிர் பெபௗ ஹரி:। அதாமரகுரும் விஷ்ணும்। ௬௬।௰௧

அநந்தம் அஜம் அவ்யயம்। உவாச ப்ரகடீபூதம்। ௬௬।௰௧௧
ப்ரணிபத்யாப்ஜஸம்பவ:। நம: ஸூŠமாதிஸூŠமாய। ௬௬।௰௧௧
நமஸ் துப்யம் த்ரிமூர்தேய। பஹுரூபாதிமத்யாந்த। ௬௬।௰௧௨
பரிணாமவிவர்ஜித। ஜகதீஸஸ்ய ஸர்வஸ்ய। ௬௬।௰௧௨
ஜகத: ஸர்வகாமத। அஹம் ஆத்மபேவா ேதவ। ௬௬।௰௧௩
த்வயாத்யேக்ஷா நிரூபித:। ேஸா அஹம் இச்சாமி தம் ஜ்ஞாதும்।
௬௬।௰௧௩
ஆத்மாநம் ப்ரபவாவ்யயம்। விஸ்வஸ்ய ச விரூபஸ்ய। ௬௬।௰௧௪
ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச। யதி ேத அநுக்ரஹக்ருதா। ௬௬।௰௧௪
மயி புத்திர் ஜநார்தந। தந் மாம் பக்த இதி ஜ்ஞாத்வா। ௬௬।௰௧௫
கதயாத்மாநம் அச்யுத। கதயாமி தவாத்மாநம்। ௬௬।௰௧௫
அநாக்யாேகாதரம் பரம்। ந வாசாம் விஷேய ேயா அஸாவ்।
௬௬।௰௧௬
அவிேஸஷணலக்ஷண:। ப்ரஸாதஸுமுக: ேஸா அஹம்। ௬௬।௰௧௬
இமம் யச்சாமி ேத வரம்। அநாக்யாதஸ்வரூபம் மாம்। ௬௬।௰௧௭
பவாஞ் ஜ்ஞாஸ்யதி ேயாகத:। பக்ேதா மாம் தத்த்வேதா ேவத்தி।
௬௬।௰௧௭
மயி பக்திஸ் ச ேத பரா। மஜ்ஜிஜ்ஞாஸா பரா ப்ரஹ்மம்ஸ்। ௬௬।௰௧௮
ேதந ஜாதா மதிஸ் தவ। ஏவம் உக்தஸ் தேதா ப்ரஹ்மா। ௬௬।௰௧௮
விஷ்ணுநா ப்ரபவிஷ்ணுநா। விஷ்ேணா: ஸ்வரூபம் ஜிஜ்ஞாஸுர்।
௬௬।௰௧௯
யுேயாஜாத்மாநம் ஆத்மநா। ஸ ததர்ஸாதிஸூŠமம் ச। ௬௬।௰௧௯
ஸூŠமஜ்ேயாதிஷ்ய் அஜம் விபும்। நியுதார்தார்தமாத்ேரண। ௬௬।௰௨

வ்யாப்தாேஸஷசராசரம்। ஆத்மாநம் இந்த்ரருத்ரார்க । ௬௬।௰௨
சந்த்ராஸ்விவஸுமாருதாந்। காதீந்ய் அத ச ஸப்தாதீந்। ௬௬।௰௨௧
தத்ருேஸ ச ஸ தந்மயாந்। ேய வ்யக்தா ேய ததாவ்யக்தா। ௬௬।௰௨௧
பாவா ேய சாபி ெபௗருஷா:। தாம்ஸ் ச தத்ராதிஸூŠேமா அபி।
௬௬।௰௨௨
த்ருஷ்டவாந் அகிலாந் விபு:। தத: ப்ரணம்ய ேதேவஸம்। ௬௬।௰௨௨
அஜம் ஆர்திஹரம் ஹரிம்। பிதாமஹ: ப்ரஹ்வதநுர்। ௬௬।௰௨௩
வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ। ஜ்ஞாதம் ஸ்வரூபம் அஜ்ஞாத । ௬௬।௰௨௩
ஸ்வரூப பகவம்ஸ் தவ। மயா ந யத் வாக்விஷேய। ௬௬।௰௨௪
தத்ரஸ்தம் சாகிலம் ஜகத்। தந்ேயா அஸ்ம்ய் அநுக்ருஹீேதா அஸ்மி।
௬௬।௰௨௪
ஸ்வரூபம் யந் மயா தவ। பகவஞ் ஜ்ஞாதம் அஜ்ஞாதம்। ௬௬।௰௨௫
அநந்தாஜ நேமா அஸ்து ேத। யதி ப்ரஸாதம் ேதவ த்வம்। ௬௬।௰௨௫
ப்ரகேராஷி மமாபரம்। பரமம் சாவதாேரஷு। ௬௬।௰௨௬
யத் ரூபம் தத் வதஸ்வ ேம। ேகஷு ேகஷு மயா ஜ்ேஞய:।
௬௬।௰௨௬
ஸ்தாேநஷு த்வம் அேதாக்ஷஜ। ஸம்பூதேயா மமாசŠவ। ௬௬।௰௨௭
யா பவிஷ்யந்தி ேத புவி। ேதவேலாேக ந்ருேலாேக வா। ௬௬।௰௨௭
பாதாேல ேக அந்யேதா அபி வா। ஸம்பூதேயா யாஸ் து பவாந்।
௬௬।௰௨௮
கரிஷ்யதி வதஸ்வ தா:। த்வம் கர்தா ஸர்வபூதாநாம்। ௬௬।௰௨௮
ஸம்ஹர்தா ேசஸ்வேரஸ்வர:। தவாபி கர்தா நாந்ேயா அஸ்தி।
௬௬।௰௨௯

ஸ்ேவச்சயா க்ரீடேத பவாந்। அஹம் ேவத்மி பவந்தம் ஹி।
௬௬।௰௨௯
ந தவாந்ேயா அஸ்தி ேவதிதா। யந் மாம் த்வம் ப்ருச்சஸி ப்ரஹ்மந்।
௬௬।௰௨௯
அவதாராஸ்ரிதம் பரம்। தத் ேத ஸம்யக் ப்ரவŠயாமி। ௬௬।௰௩
நிேபாத மம ஸுவ்ரத। மம ப்ரக்ருத்யா ஸம்ேயாக:। ௬௬।௰௩
ஸ்ேவச்சயா ஸம்ப்ரவர்தேத। ேதேவஷு ந்ருஷு திர்யக்ஷு। ௬௬।௰௩௧
ஸ்தாவேரஷு சேரஷு ச। மமாவதாரா: கார்யார்தம்। ௬௬।௰௩௧
ஜகதஸ் ேசாபகாரிண:। யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய। ௬௬।௰௩௧
க்லாநி: ஸமுபஜாயேத। அப்யுத்தாநம் அதர்மஸ்ய। ௬௬।௰௩௨
ததாத்மாங்கம் ஸ்ருஜாம்ய் அஹம்। பரித்ராணாய ஸாதூநாம்।
௬௬।௰௩௨
விநாஸாய ச துஷ்க்ருதாம்। தர்மஸம்ஸ்தாபநார்தாய। ௬௬।௰௩௩
ஸம்பவாமி யுேக யுேக। பூர்ேவாத்பந்ேநஷு பூேதஷு। ௬௬।௰௩௩
ந்ருேதவாதிஷு சாப்ய் அஹம்। அநுப்ரவிஸ்ய தர்மஸ்ய। ௬௬।௰௩௪
கேராமி பரிபாலநம்। ப்ரவிஸ்ய ச ததா பூர்வம்। ௬௬।௰௩௪
தநும் தர்மப்ருதாம் வர। ஜகேதா அஸ்ய ஜகத்ஸ்ருஷ்டிம்। ௬௬।௰௩௫
கேராமி ஸ்திதிபாலநம்। ேதவத்ேவ ேதவிகா ேசஷ்டா। ௬௬।௰௩௫
திர்யக்த்ேவ மம தாமஸீ। இச்சயா மாநுஷத்ேவ ச। ௬௬।௰௩௬
விசராமி ந்ருேசஷ்டயா। ப்ரதிக்ஷணம் ச பூேதஷு। ௬௬।௰௩௬
ஸ்ருஜாமி ஜகத: ஸ்திதிம்। கேராமி வித்யமாேநஷு। ௬௬।௰௩௭
தர்மஸம்ஸ்தாபேநஷு ச। யத் ைவ தர்ேமாபகாராய। ௬௬।௰௩௭
யச் ச துஷ்டநிவர்ஹணம்। சரிதம் மாநுஷாதீநாம்। ௬௬।௰௩௮

தத் ைவ ஜாநீஹி மத்க்ருதம்। யச் ச ப்ருச்சஸி மாம் ப்ரஹ்மந்।
௬௬।௰௩௮
கா: கா: ஸம்பூதயஸ் தவ। தா: ஸ்ருணுஷ்வ ஸமாேஸந। ௬௬।௰௩௯
யா பவிஷ்யந்தி ஸாம்ப்ரதம்। மத்ஸ்ேயந பூத்வா பாதாலாத்।
௬௬।௰௩௯
தவ ேவதா: ஸமுத்த்ருதா:। மதுைகடபாப்யாம் ச ஹ்ருதா। ௬௬।௰௪
தத்தாஸ்வஸிரஸா மயா। த்வம் அப்ய் அத்ர மஹாபாக। ௬௬।௰௪
மதம்ஸ: கமேலாதராத்। மந்நாபிஸம்பவாஜ் ஜாத:। ௬௬।௰௪௧
ப்ரஜாஸ்ருஷ்டிகர: பர:। ஏகார்ணவம் ச யத் இதம்। ௬௬।௰௪௧
ப்ரஹ்மந் பஸ்யஸ்ய் அேஸஷத:। அஸ்மிந் வஸுமதீம் ேதவம்ீ ।
௬௬।௰௪௨
மக்நாம் பாதாலம் ஆகதாம்। ேவதபாேதா யூபதம்ஷ்ட்ர:। ௬௬।௰௪௨
க்ரதுதந்தஸ் சிதீமுக:। அக்நிஜிஹ்ேவா தர்பேராமா। ௬௬।௰௪௩
ப்ரஹ்மஸர்ேஷா ீ மஹாதபா:। அேஹாராத்ேரக்ஷணதேரா। ௬௬।௰௪௩
ேவதாங்கஸ்ருதிபூஷண:। ஆஜ்யநாஸ: ஸ்ருவஸ்துண்ட:। ௬௬।௰௪௪
ஸாமேகாஷஸ்வேரா மஹாந்। ப்ராக்வம்ஸகாேயா த்யுதிமாந்।
௬௬।௰௪௪
நாநாதீக்ஷாபிர் ஆசித:। தக்ஷிணாஹ்ருதேயா ேயாகீ। ௬௬।௰௪௫
மஹாஸத்த்ரமேயா மஹாந்। உபகர்ேமஷ்டிருசிர:। ௬௬।௰௪௫
ப்ரவர்காவர்தபூஷண:। நாநாச்சந்ேதாகதிபேதா। ௬௬।௰௪௬
ப்ரஹ்ேமாக்திகர்மவிக்ரம:। பூத்வா யஜ்ஞவராேஹா அஹம்।
௬௬।௰௪௬
இதி ப்ரஹ்மந் ரஸாதலாத்। ப்ருதிவம்ீ உத்தரிஷ்யாமி। ௬௬।௰௪௭

ஸ்தாபையஷ்யாமி ச ஸ்திெதௗ। பர்வதாநாம் நதீநாம் ச। ௬௬।௰௪௭
த்வபாத ீ ீநாம் ச யா ஸ்திதி:। தாம் ச தத்வத் கரிஷ்யாமி। ௬௬।௰௪௮
ைஸலாதீநாம் அநுக்ரமாத்। ஹிரண்யாக்ஷம் ச துர்வ்ருத்தம்।
௬௬।௰௪௮
கஸ்யபஸ்யாத்மஸம்பவம்। ேதைநவ காதயிஷ்யாமி। ௬௬।௰௪௯
ரூேபணாஹம் ப்ரஜாபேத। உத்பாத்ய ப்ருதிவம்ீ ஸம்யக்। ௬௬।௰௪௯
ஸ்தாபயித்வா யதா புரா। ஸ்ருஷ்டிம் தத: கரிஷ்யாமி। ௬௬।௰௫
த்வாம் ஆவிஸ்ய ப்ரஜாபதிம்। ஜாநாஸி காபிலம் ரூபம்। ௬௬।௰௫
ப்ரதமம் ெபௗருஷம் மம। ஸர்வவித்யாப்ரேணதாரம்। ௰௬௬।௮௮
த்வயா ேவேதஷு தர்ஸிதம்। ரவிமண்டலமத்யஸ்தம்। ௰௬௬।௮௮
அக்ேநர் யத் பரமம் பதம்। தத உத்ஸ்ருஜ்ய ரூபாணி। ௰௬௬।௮௮
அமராதிவிேபதத:। வ்யாபயிஷ்யாமி ேலாகாம்ஸ் து। ௬௬।௰௫௧
பூேலாகாதீம் அேஸஷத:। ஸ்ருஷ்டம் ஜகத் இதம் ேதவ । ௬௬।௰௫௧
மாநுஷ்யாதிவிேஸஷணம்। ஹிரண்யகஸிபுர் ைதத்யஸ்। ௬௬।௰௫௨
தாபயிஷ்யதி விக்ரமாத்। வ்யம்ஸயித்வா வராம்ஸ் தஸ்ய। ௬௬।௰௫௨
ைதஸ் ைதர் ேஹதுபிர் ஆத்மவாந்। ந்ருஸிம்ஹரூபம் க்ருத்வாஹம்।
௬௬।௰௫௩
காதயிஷ்யாமி தம் ரிபும்। க்ஷராப்ெதௗ ீ கூர்மரூேபா அஹம்।
௬௬।௰௫௩
ேதவாநாம் கமேலாத்பவ। மந்தரம் தாரயிஷ்யாமி। ௬௬।௰௫௪
ப்ருஷ்ேடநாம்ருதமந்தேந। ஹரிஷ்யதி ச ேதவாநாம்। ௬௬।௰௫௪
யஜ்ஞபாகாந் யதா பலி:। ததாஹம் வாமேநா பூத்வா। ௬௬।௰௫௫
கத்வா தஸ்ய மஹாத்வரம்। வஞ்சயித்வாஸுரபதிம்। ௬௬।௰௫௫

கரிஷ்யாமி த்ரிபிஷ்டபம்। பலிம் சாபி கரிஷ்யாமி। ௬௬।௰௫௬
பாதாலதலவாஸிநம்। அத்ேரர் தத்த்வா வரம் ைசவ। ௬௬।௰௫௬
தஸ்ய புத்ரத்வம் ஆகத:। தத்தாத்ேரேயா பவிஷ்யாமி। ௬௬।௰௫௭
நிஹம்ஸ்யாமி ததாஸுராந்। ஸத்த்வாநாம் உபகாராய। ௬௬।௰௫௭
ப்ரதாநபுருஷாந்தரம்। தர்ஸயிஷ்யாமி ேலாேகஷு। ௬௬।௰௫௮
காபிலம் ரூபம் ஆஸ்தித:। கார்தவர்யாதிபிஸ் ீ சாந்ையஸ்। ௬௬।௰௫௮
சதுர்தஸபிர் அந்விதா:। பவிஷ்யந்தி மதம்ேஸந। ௬௬।௰௫௯
த்ேரதாயாம் சக்ரவர்திந:। ததஸ் ச பார்கேவா ராேமா। ௬௬।௰௫௯
க்ருஹீதபரஸுர் த்விஜ:। பூத்வா க்ஷத்ரியஹீநாம் ச। ௬௬।௰௬
கரிஷ்யாமி வஸும்தராம்। புநஸ் ச ராகேவா ராேமா। ௬௬।௰௬
பூத்வா தஸரதாத்மஜ:। பத்த்வா மேஹாததிம் கர்தா। ௬௬।௰௬௧
ராக்ஷஸாநாம் குலக்ஷயம்। உத்தீர்ய ச பரம் பாரம்। ௬௬।௰௬௧
லங்காம் ஆஸாத்ய துர்ஜயாம்। நிஹத்ய ராவணம் வரம்ீ । ௰௬௬।௮௯
வரதாேநந தர்பிதம்। மாயாவிநாம் மஹாவர்யம் ீ । ௰௬௬।௮௯
ரக்ஷஸாம் வநஸாயிநாம்। லŠமணாநுசேரா ராம:। ௰௬௬।௮௯
கரிஷ்யாமி குலக்ஷயம்। அஷ்டாவிம்ஸதிேம ப்ராப்ேத। ௰௬௬।௮௯
த்வாபேர கம்ஸம் உச்ச்ரிதம்। ேகஸிநம் ேதநுகம் ைசவ। ௬௬।௰௬௨
ஸகுநிம் பூதநாம் ததா। அரிஷ்டம் ச ஹநிஷ்யாமி। ௬௬।௰௬௨
முரும் நரகம் ஏவ ச। நிஸும்பம் ஸஹயக்ரீவண்। ௬௬।௰௬௨
ததாந்யாம்ஸ் சாஸுேரஸ்வராந்। ஹநிஷ்யாமி ஸுதுர்வ்ருத்தாம்ல்।
௬௬।௰௬௩
ேலாகாநாம் ஹிதகாம்யயா। ப்ரவர்ஷதி ஸ ேதேவந்த்ேர। ௬௬।௰௬௩

மேஹாபங்கவிேராதிேத। ேகாவர்தநம் கிரிவரம்। ௬௬।௰௬௪
தாரயிஷ்யாமி பாஹுநா। பாராக்ராந்தாம் இமாம் உர்வம்ீ । ௬௬।௰௬௪
தநம்ஜயஸஹாயவாந்। காதயித்வாகிலாந் பூபாம்ல்। ௬௬।௰௬௫
லக்வம்ீ கர்தாஸ்மி ஸத்தம। ப்ராப்ேத கலியுேக க்ருத்ஸ்நம்।
௬௬।௰௬௫
உபஸம்ஹ்ருத்ய ைவ குலம்। த்வாரகாம் ப்லாவயிஷ்யாமி।
௬௬।௰௬௬
உத்ஸ்ரŠயாமி மநுஷ்யதாம்। த்விதீேயா ேயா மமாம்ஸஸ் து।
௬௬।௰௬௬
ராேமா அநந்த: ஸ லாங்கலீ। ேஸா அபி ஸம்த்யஜ்ய வஸுதாம்।
௬௬।௰௬௭
ரஸாதலம் உேபஷ்யதி। தத: கலியுேக ேகாேர। ௬௬।௰௬௭
ஸம்ப்ராப்ேத அப்ஜஸமுத்பவ। ஸுத்ேதாதநஸுேதா புத்ேதா।
௬௬।௰௬௮
பவிஷ்யாமி விமத்ஸர:। ெபௗத்தம் தர்மம் உபாஸ்ரித்ய। ௬௬।௰௬௮
கரிஷ்ேய தர்மேதஸநாம்। நராணாம் அத நாரீணாம்। ௬௬।௰௬௯
தயாம் பூேதஷு தர்ஸயந்। ரக்தாம்பரா ஹ்ய் ஆஞ்ஜிதாக்ஷா:।
௬௬।௰௬௯
ப்ரஸாந்தமநஸஸ் தத:। ஸூத்ரா தர்மம் ப்ரவŠயந்தி। ௬௬।௰௭
மயி புத்தத்வம் ஆகேத। ஏடூகசிஹ்நா ப்ருதிவ।ீ ௬௬।௰௭
ந ேதவக்ருஹபூஷிதா। பவித்ரீ ப்ராயேஸா ப்ரஹ்மந்। ௬௬।௰௭௧
மயி புத்தத்வம் ஆகேத। ஸ்கந்ததர்ஸநமாத்ரம் ஹி। ௬௬।௰௭௧
பஸ்யந்த: ஸகலம் ஜகத்। ஸூத்ரா: ஸூத்ேரஷு தாஸ்யந்தி।
௬௬।௰௭௨

மயி புத்தத்வம் ஆகேத। அல்பாயுஷஸ் தேதா மர்த்யா। ௬௬।௰௭௨
ேமாேஹாபஹதேசதஸ:। நரகார்ஹாணி கர்மாணி। ௬௬।௰௭௩
கரிஷ்யந்தி ப்ரஜாபேத। ஸ்வாத்யாேயஷ்வ் அவஸதந்ேதா ீ । ௬௬।௰௭௩
ப்ராஹ்மணா: ெஸௗசவர்ஜிதா:। அந்த்யப்ரதிக்ரஹாதாநம்। ௬௬।௰௭௪
கரிஷ்யந்த்ய் அல்பேமதஸ:। ந ஸ்ேராஷ்யந்தி பிது: புத்ரா:। ௬௬।௰௭௪
ஸ்வஸ்ரூஸ்வஸுரேயா: ஸ்நுஷா:। ந பார்யா பர்துர் ஈஸஸ்ய।
௬௬।௰௭௫
ந ப்ருத்யா விநயஸ்திதா:। வர்ணஸம்கரதாம் ப்ராப்ேத। ௬௬।௰௭௫
ேலாேக அஸ்மிந் தஸ்யுதாம் கேத। ப்ராஹ்மணாதிஷு வர்ேணஷு।
௬௬।௰௭௬
பவிஷ்யத்ய் அதேராத்தரம்। தர்மகஞ்சுகஸம்வதாீ । ௬௬।௰௭௬
விதர்மருசயஸ் ததா। மாநுஷாந் பக்ஷயிஷ்யந்தி। ௬௬।௰௭௭
ம்ேலச்சா: பார்திவரூபிண:। தத: கலியுகஸ்யாந்ேத। ௬௬।௰௭௭
ேவேதா வாஜஸேநயக:। தஸ பஞ்ச ச ைவ ஸாகா:। ௬௬।௰௭௮
ப்ரமாேணந பவிஷ்யதி। தேதா அஹம் ஸம்பவிஷ்யாமி। ௬௬।௰௭௮
ப்ராஹ்மேணா ஹரிபிங்கல:। கல்கீவிஷ்ணுயஸ:புத்ேரா। ௬௬।௰௭௯
யாஜ்ஞவல்க்யபுேராஹித:। ம்ேலச்சாந் உத்ஸாதயிஷ்யாமி। ௬௬।௰௭௯
க்ருஹீதாஸ்த்ர: குஸாயுத:। ஸ்தாபயிஷ்யாமி மர்யாதாஸ்। ௬௬।௰௮
சாதுர்வர்ண்ேய யேதாதிதா:। ததாஸ்ரேமஷு ஸர்ேவஷு। ௬௬।௰௮
ப்ரஹ்மசாரிவ்ரதாதிகா:। ஸ்தாபயித்வா தத: ஸர்வா:। ௬௬।௰௮௧
ப்ரஜா: ஸத்தர்மவர்த்மநி। கல்கிரூபம் பரித்யஜ்ய। ௬௬।௰௮௧
திவம் ஏஷ்யாம்ய் அஹம் புந:। தத: க்ருதயுகம் பூய:। ௬௬।௰௮௧

பூர்வவத் ஸம்ப்ரவர்த்ஸ்யேத। வர்ணாஸ்ரமாஸ் ச தர்ேமஷு।
௬௬।௰௮௨
த்ேவஷு ஸ்தாஸ்யந்தி ஸத்தம। ஏவம் ஸர்ேவஷு கல்ேபஷு।
௬௬।௰௮௨
ஸர்வமந்வந்தேரஷு ச। மமாவதாரா: ஸதேஸா। ௬௬।௰௮௩
ேய பவந்தி ஜகத்திதா:। ஸம்கர்ஷணாத்மஜஸ் ைசவ। ௬௬।௰௮௩
கல்பாந்ேத ச ரஸாதலாத்। ஸமுத்பத்ஸ்ேயத் ததா ருத்ர:। ௬௬।௰௮௪
காலாக்நிர் இதி ய: ஸ்ருத:। தத: க்ஷயம் கரிஷ்யாமி। ௬௬।௰௮௪
ஜகத் ஸ்தாவரஜங்கமம்। பூயஸ் ைசவ ஹி ஸ்வப்ஸ்யாமி।
௬௬।௰௮௫
ஜகத்ய் ஏகார்ணேவ ஸ்திேத। த்வத்ரூபீ ச தேதா பூத்வா। ௬௬।௰௮௫
ஜகத் ஸ்ரŠயாம்ய் அஹம் புந:। ஏதத் ஸம்ேக்ஷபேதா ப்ரஹ்மந்।
௬௬।௰௮௫
மயாக்யாதம் யதாததம்। அம்ஸாவதரணம் ஸர்வம்। ௬௬।௰௮௬
மத்த: ஸம்ேக்ஷபத: ஸ்ருணு। யத் த்ருஸ்யம் யச் ச ைவ ஸ்ப்ருஸ்யம்।
௬௬।௰௮௬
யத் க்ேரயம் ரஸ்யேத ச யத்। யச் ச்ரவ்யம் யச் ச மந்தவ்யம்।
௬௬।௰௮௭
ேபாதவ்யம் சாஹம் அம்ஸக:। யத் து புத்ேத: பரதரம்। ௬௬।௰௮௭
அநாக்ேயயம் அேநாபமம்। தத் அஹம் ப்ரஹ்ம நிர்த்வந்த்வம்।
௬௬।௰௮௮
யத் ைவ பஸ்யந்தி ஸூரய:। இதம் ஜந்மரஹஸ்யம் ேம। ௬௬।௰௮௮
ேயா நர: கீர்தயிஷ்யதி। ஸுலேபா அஹம் பவிஷ்யாமி। ௬௬।௰௮௯
தஸ்ய ஜந்மநி ஜந்மநி। படந்ந் ஏதத் ப்ரஹ்மஹா து। ௬௬।௰௮௯

ஸுராேபா குருதல்பக:। ஸ்ேதயீ க்ருதக்ேநா ேகாக்நஸ் ச। ௬௬।௰௯
ஸர்வபாைப: ப்ரமுச்யேத। கர்பிணீஜநேயத் புத்ரம்। ௬௬।௰௯
கந்யா விந்ததி ஸத்பதிம்। லபந்ேத அபிமதாந் காமாந்। ௬௬।௰௯௧
நராஸ் தாம்ஸ் தாந் யேதப்ஸிதாந்। இதி ேதவாதிேதேவந। ௬௬।௰௯௧
ப்ரஹ்மேணா வ்யக்தஜந்மந:। ரஹஸ்யம் இதம் ஆக்யாதம்। ௬௬।௰௯௨
தவாபி கதிதம் மயா। விஷ்ணு: ஸர்வகேதா அநந்த:। ௬௬।௰௯௨
ஸர்வம் தத்ர ப்ரதிஷ்டிதம்।