Archive for the ‘கம்பராமாயணம்’ Category

திவ்ய பிரபந்த வைபவ விவேகம் -ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் அருளிச் செய்த முதல் கிரந்தம் -/ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வாரும் அருளிச் செயல்களும் –

April 4, 2017

தென் குருகூர் புனிதன் கவியோர் பாதத்தின் முன் செல்லுமோ தொல்லை மூலப் பரஞ்சுடரே–கம்பன்

மார்க்கண்டேய புராணத்தில் -ஏதா ஸ்வேதகாதா -ச நித்யா -திராவிட சம்ஹிதா கலவ் கலவ் பிரகாசியந்தே க்ருபயா ஞான யோகிபி
த்வாபராந்த யதா வியாஸோ வியாசிஷ்யதி மஹா ஸ்ருதி தத்வன் நித்யாத்மபூகதா சடகோப ப்ரனேஷ்யதி-
-சாகா சகஸ்ர வேதானாம் காதா ரூபம் விதாஸ்யதி த்ராமிடீ ப்ரஹ்ம வித்யா சா தஸ்மாஜ் ஜாதா மஹா முநே
சம்ஸ்க்ருத ஸ்ருதியோ யத் த்ராவிடச் ஸ்ருத யஸ்ததா நித்யா –
திராவிட வேதங்களும் நித்யங்கள் -வியாச பகவான் வேதங்களை வெளியிட்டு அருளியது போலே
நம்மாழ்வாரும் -இந்த திராவிட ப்ரஹ்ம வித்யை வெளியிட்டு அருளினார் என்றவாறு –

ஸ்கந்த புராணத்திலும் -ஏவ மேவ விஜா நீ ஹி த்ராமிடஞ்சாபி பாஷிதம் —-அகஸ்திய பிரார்த்தனாதுஷ்ட ப்ரஹ்ம தத்வாரா இமா நாபப்ரம் சத்வ தோஷா
–த்ராமிடீ நாம் க்ராம்ததா யதைவ ஸம்ஸ்க்ருதீ பாஷா ப்ரயுக்தா ஸ்வர்க்க தாயி நீ பிரக்ருதீ த்ராமிடீ சாபி ததைவ ஸ்வர்க்க தாயிகே
அதோன்யா கலூயா பாஷா ஆந்திர கர்ணாட தேசஜா அநார்ஷத்வாத பப்ரம்சா இதை சாஸ்த்ர விதாம் மதம் தஸ்மாத் பாஷாந்த்ரீ யானாம்
காவ்யானாம் தோஷ கீர்த்தனம் பிராக்ருதாத் தராமிடச்சாபீ லிபன்ன விஷயம் பவேத் ச்ருதவ் து நம்லேச்சிதவா இத்யேத நபி யத் வச ததநார்ஷவ
சாம்ஸ்யேவ நிஷதேத் நார்ஷமப் யாஹூ என்று அகஸ்ய முனி சம்பந்தத்தால் -தமிழும் அநாதி -குற்றம் அற்ற பாஷை என்றவாறு –

பாத்ம புராணத்தில் பிரமனைக் குறித்து மஹா விஷ்ணு -உத்கர்ஷ க்யாப்யதே யைஸ்து விச்வா ஸாத் த்ரவிட ஸ்ருதே சங்கீர்த்தி தாஸ்தே மத் பக்தா —
இதை மத் பக்த லக்ஷணம் இதை திராவிட வேதஸ்ய உத்கர்ஷ க்யாபி தோமயா அத ஸ்ருதிம பேஷ்யாஸ்யாம் ப்ரக்ருஷ்ட திராவிட ச்ருதவ்
பரமாதரமாததஸ்வ நிஸ் சந்தேகம் ப்ரஜாபதே–என்று தமிழ் வேத வைபவம் சாதித்து அருளினார்
ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் -ஸ்ரூயதா முச்யதே கிஞ்சித் ரகஸ்யம் முனி சத்தம காலாந்தரேது மச்சய்யா பூதோ புஜக நாயக-நிர் நித்ர திந்த்ரிநீ சத்வ மேஷ்யத் யஹம பீஷ்டத
நேதும் த்ராவிடதாம் வேதான் அத்ரை வர்ணிகதாம் கத மத் பக்த சடகோபாக்யோ பவிஷ்யாமி மமேச்சயா தாம்ர பரணி யுத்தர தடே
யத்ர தாத்ரா அர்ச்சிதோஸ்ம் யஹம் தத்ரமே சட கோபஸ்ய தேச ஜென்ம பவிஷ்யதி ததா பிரகாசயிஷ்யாமி பரமர் திராவிட ஸ்ருதி-என்று
அனந்தாழ்வான் உறங்கா புளியாகவும்-நானே நான்காம் வருணத்தில் சடகோபராக அவதரித்து திராவிட வேதங்களை வெளியிடப் போகிறேன் என்றான் இறே

அதே புராணத்திலே -தஸ்மாத் ச புருஷ சிரேஷ்ட பக்தா நாம் அம்ருதோ பமாம் ப்ரகாசயிஷ்யதி பராம் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்று
அந்த புருஷ சிரேஷ்டர் சடகோபர் தொண்டர்க்கு அமுது உன்னை திராவிட வேதத்தை வெளியிட்டு அருளுவார் என்கிறார்

பவிஷ்யத் புராணத்தால் -திராவிடம் நயா நிரதம் யோ நிந்ததி ஸூ துர்மதி -ப்ரஹ்ம பிரளய பர்யந்தம் கும்பீ பாகே ச பஸ்யதே
ஸ்வ மாதுர் வ்யபிசாரோக்தவ்யோ தோஷ பரி கீர்த்தித ச தோ ஷோ திராவிடம் நாய தூஷனே பி பவேத் த்ருவம்-என்று
தமிழ் வேத நிஷ்டரை பழிப்பவர் நரகம் போவார் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மத்தில் –யஸ்து சாமான்ய பாவேந த்ராமிடாம்நாயமுத்தமம் மன்யதே கல்ப கோடீஸ் ச ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத்-என்று
உயர்ந்த தமிழ் வேதத்தை சாதாரண பாட்டாக நினைத்தவன் நரகம் புகுவான் என்கிறது –

பரமேஸ்வர சம்ஹிதையில் -த்ரமிடச் ஸ்ருதி சந்தோஹே யாவதீ ப்ரீதி ரஸ்தி மே நதாவதீ மஹா லஷ்ம்யாமப் யஸ்தீதி நிபோதத–என்று
பெருமாள் பிராட்டியை விட திராவிட ஸ்ருதிகளில் ப்ரீதி கொண்டுள்ளதை தெரிவிக்கிறான் –

தோற்றங்கள் ஆயிரத்துள் –திருவாய் -6–8–11-என்று பகவத் அவதாரம் போலே திருவாயமொழியும் ஆவிர்பவித்தமை –
மந்த்ரங்களை ரிஷிகள் காணுமா போலே அவன் அருளாலே ஆழ்வாருடைய அகக் கண்ணுக்கு இலக்காகி அவரது திருவாக்கின்றும் தோற்றின -என்றவாறு –
பகவத் ஆவிர்பாவம் போலே வேத ரூப ஆவிர்பாவமான ஆயிரம் என்றபடி
இதே போல் சொல் சந்தங்கள் ஆயிரம் / சோர்வில் அந்தாதி / கெடல் ஆயிரம் / அழிவில்லா ஆயிரம் / தெளிவுற்ற ஆயிரம் / தீர்த்தங்கள் ஆயிரம்
/ தீதில் அந்தாதி / பாலோடு அமுதன்ன வாயிரம் / ஏற்கும் பெரும் புகழ் ஆயிரம் /வழு விலா ஒண் தமிழ் / தூய வாயிரம் / முந்தை வாயிரம் /
செய் கோலத்து ஆயிரம் /பொய்யில் பாடல் ஆயிரம் /
என் முன் சொல்லும் மூவுருவாம் முதல்வன் –திருவாய் -7–9–2-சந்தை சொல்லி அருளிய முதல்வன் –

நப்ரீதி ரஸ்தி மம வக்ஷஸிலா விதாயாம் லஷ்ம்யாம் ததா சகல பூதன் தான சீம்னி மஜ் ஜென்ம கர்ம குண பந்தயுதான் பிரபந்தான் சஙகீந்த்ய
த்யநக பக்த ஜநே யதைவ -என்று -தமிழ் பிரபந்தங்கள் மேல் பிராட்டியை விட அதிக ப்ரீதி கொண்டமை அறிவிக்கப் பட்டதே –
வித்யந்தே ஹி பராசராதி முநிபி ப்ரோக்தா பிரபந்தா பரா பக்தா ஏவ ஹி தே தாதாபி சகலம் த்யக்த்வா அத்ர ரெங்கேஸ்வர-
பக்தா நேவ பரங்குசாதி புருஷான் தத் தத் பிரபந்தான் ச தான் அத்யாத்ருத்ய சதோ பலாலயதி யத் தத் ஞாபனம் தத் ப்ரியே -என்று
ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் மிகவும் ஆதரிப்பதாக பட்டர் அருளிச் செய்தார் –
விஸ்வகர்மா சாபத்தால் அகஸ்தியர் வருந்த விஷ்ணுவே தோன்றி விஷ்வக்சேனர் முதலானோரை ஆழ்வார்களாக
பிறப்பித்து தமிழ் அடிமை செய்யும் படி செய்து நாலாயிரம் வெளியிட்டமை அருளிச் செய்தார் –

இவற்றைப் பின்பற்றியே -சகஸ்ர சாக உபநிஷத் சமாகமம் நமாம் யஹம் திராவிட வேத சாகரம் -என்றும்
சடாரேர் உபநிஷதாம் உப கான மாத்ர போக -என்றும்
ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி –சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் -என்றும்
த்ரமிட வேதம் என்றும் -தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்றும் -சடாரி த்ருஷ்ட சாம வேத மௌலி -என்றும் –
ஸ்வம் சம்ஸ்க்ருத திராவிட வேத ஸூ க்தை பாந்தம் -என்றும் -சகஸ்ர சாகாம் த்ராஷீத் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்றும்
-வட மொழி மறை என்றது தென் மொழி மறையை நினைத்து இ றே என்றும் மாறன் மறை என்றும் ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் –
வேத நூல் ஸ்ருதி -ஸ்ம்ருதி -மம ஆஞ்ஞா -வசையில் நான்மறை -சுடர் மிகு ஸ்ருதி -வேத நூல் ஒதுகின்றது உண்மை
-பண்டை நான் மறை -நிற்கும் நான் மறை -போலே –
இரும் தமிழ் நூல் -ஆணை ஆயிரத்து -ஏதமில் ஆயிரத்து இப்பத்து -செவிக்கு இனிய செஞ்சொல் -பொய்யில் பாடல் –முந்தை ஆயிரத்துள் இவை
அழிவில்லா ஆயிரத்து இப்பத்து –என்கிற எழு லக்ஷணங்கள் -இவை இரண்டுக்கும் சாமான்கள் -ஆகும்
சடகோபன் சொல்லப் பட்ட ஆயிரம் என்றது -அநாதி தாநா ஹ்யேஷா வாகுத் ஸ்ருஷ்டா -மனு ஸ்ம்ருதி –கர்த்ருத்வம் வெளிப்படுத்தும் தன்மையே
கண்டு வெளிப்படுத்தும் ரிஷி -நினைத்து ஆராயும் முனி –காலம் கடந்தவற்றை சாஷாத்கரிக்கும் கவி -போலே இவரையும்
ருஷிம் ஜூஷாமஹே -சடகோபன் முனி வந்தே -ஒன்றி ஒன்றி இவ்வுலகம் படைத்தான் கவி யாயினேற்கு–திருவாய் -3–9–10-
ஸூ ர்ய சந்த்ர உலகம் படைத்தால் போலே -திவ்ய பிரபந்தங்களும் யதா பூர்வ கல்பனமே –
வகுளா பரணாதி ஸூ ரி ஸ்ரீ ஸூ க்த்யா கார்த்தஸ்யேந பிராமண தாரா -என்று யதீந்த்ர மத தீபிகா ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-
தேவாஸூர ஹேலயோ ஹேலய இதை குர்வந்த பரா பபூவு தஸ்மாத் ப்ராஹ்மணேந நம்லேச்சித்தவை நாபபாஷிதவை ம்லேச்சா ஹவா ஏஷ யத் அப சப்த
அப பாஷை இலக்கவிதிக்கு முரணான சொல் -அசுரர்கள் பாஷை -கவ் என்பதற்கு பதில் காவி கோணி என்பது அபபதம் –
ருஷி சம்பந்தம் இல்லாத பாஷைகளையே தடுக்கும் ஸ்ருதி வாக்கியம் –
நாஹம் வஸாமி வைகுண்ட யோகி நாம் ஹ்ருத யேஷூ சமத் பக்தா யத்ர காயந்தி தத்ர திஷ்டாமி நாரத –என்று
தன்னை பாடுகிற இடத்திலே தான் இருப்பதாக சோதி வாய் திறந்து அருளிச் செய்தானே -ஏதத் சாம காயன் ஆஸ்தே –

யத்ருசோ உத்ய கீஷத தா பய ஆஹூதயோ தேவா நாம பவன் யத் யஜும் க்ருதா ஹதயோ யத் சாமானி சோமா ஹுதயோ
யத் அதர்வாங்கி ரஸோ மத்வா ஹுதயோ யத் ப்ராஹ்மணாநி இதிஹாசன் புராணா நீ கல்பான் கதா நாராசம் சீர் மேதா
ஹுதாயோ தேவா நாம பவன் தாபி ஷூதம் பாப்மா நம பாசனந் அபஹத பாப்மா நோ தேவா ஸ்வர்க்கம் லோக மயன்
ப்ரஹ்மணஸ் சாயுஜ்யம் ருஷயோ கச்சன் –என்று
ருக்வேதாதி அத்யயனத்தால் தேவர்கள் பாலால் செய்த ஆஹூதிகள் போலவும் – யஜு ர் வேதாதிகள் நெய் ஆஹுதி போலவும்
-சாம வேதாதிகள் சோம தாரா சால ஆஹூதிகள் போலவும் -அதர்வண வேதாதிகள் தேன் ஆஹூதிகள் போலவும்
-இதிஹாச புராண கல்ப அருளிச் செயல்கள் மாம்ச ஆஹூதிகள் போலவும் -மகிழ்ந்து
பசி ஒழிந்து ஸ்வர்க்கம் போக -ருஷிகளோ ப்ரஹ்ம சாயுஜ்யம் பெற்றார்கள்
ப்ரஹ்ம யஜ்ஜம் போலே திவ்ய பிரபந்த சேவையும் -ஆயூஸூ ஒளி பலம் செல்வம் புகழ் ப்ரஹ்ம தேஜஸ் அன்னம்
-போன்றவற்றை அருளும் -பூஜ்யத்வம் உண்டு என்றவாறே –

சகஸ்ர பரமாதே வீ சதமூலா சதாங்குரா சர்வம் ஹரது மே பாபம் தூர்வா துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -தைத்ரியம்
சகஸ்ர பரமாதே வீ -திருவாய்மொழி -ஆயிரம் பாட்டாக அமைந்த -திவ்ய பிரபந்த அபிமானியான தேவதை
சதமூலா -திரு விருத்தம் ஆகிய நூறு பாசுரம்
சதாங்குரா -ராமானுஜ நூற்று அந்தாதி ஆகிய முளை
தூர்வா -த்ரவி தாரனே -சம்சார பந்தத்தை தாண்டுவிப்பதாயும்
துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -ஸ்வப்னத்தை விட பிரபல சம்சாரத்தை நசிக்கச் செய்து
மான துஸ் மே சர்வம் ஹரது மே பாபம்-எல்லா பாபங்களையும் போக்கடிக்கட்டும் –
மாறன் மறையும் இராமானுசன் பாஷ்யமும் தேறும் படி யுரைக்கும் சீர் –மா நகரில் மாறன் மறை வாழ்கவே –
அதர பரத்ர சாபி –
ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல்கள் வாழி –

—————————

-வேத அங்கங்கள் -சீஷா – வியாகரணம்- நிருக்தம்- சந்தஸ் -கல்பம்- ஜோதிஷம் -ஆகிய ஆறும் –
உப அங்கங்கள் -மீமாம்சை –நியாயம் -புராணம் -தர்ம சாஸ்திரம் -ஆயுர் வேதம் -பாரதம் -சிற்பம் -கீதம் -ஆகிய எட்டும்
இன்ப மாரி–நான்கு நம்மாழ்வார் திரு பிரபந்தங்கள் -உத்கீதம் உள்ளுறை பொருள் -ஆயிரம் இன் தமிழ் அந்தாதி
நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகளுக்கு எல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே -என்பர் திருமாலால் அருள பெற்ற நம்மாழ்வார்
அருள் மாரி -ஆறு அங்கங்கள்
மற்றைய எண்மர் -உப அங்கங்கள்

நல்லவரை காத்து அல்லவரை அழித்து அறம் காக்கவே அவதாரங்கள்
அறியவேண்டிய செம்பொருள் ஐந்து
-மிக்க இறை நிலை -பெண்மை கலந்த ஆண்மை நிறைந்த திருமால் /மெய்யாம் உயிர் நிலை -திருமால் அடியான்
/தக்க நெறி -உடல் பிணைப்பில் இருந்து விடுபட்டு இறைவின் பிடிப்பில் ஆட் படுதல்-
தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினைகளை அறிந்து -ஆக்கை வழி உழலாமல் ஆன்மிக அறநெறி நடத்துதல்
உயரிய நல் வாழ்வு என்பதே இறை உணர்வுடன் தெரித்து எழுதி வாசித்து கேட்டு வணங்கி வழி பட்டு பூசித்து பொழுது போக்குவதே –

அனைத்துலகும் தன்னுள்ளே நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரானே நாராயணன் -விசிஷ்டா அத்வைதம் -சரீராத்மா பாவம் –
நினைத்த எப்பொருள்களுக்கும் வித்தாய் -முதலில் சிதையாமல் -அவற்றுள் ஊடுருவியும் அவை அனைத்தையும் தன்னுள் ஒதுக்கியும்
நிற்பவன் நாராயணன் -அந்தர் பஹிச்ச தத் சர்வம் -வியாப்ய நாராயண ஸ்தித –
அசாரம்-பாஹ்யர்கள் / அல்ப சாரம் -குத்ருஷ்டிகள் / விசிஷ்டாத்வைதம் -சாரம் / அருளிச் செயல்வழி ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் சார தர்மம்
/ பூர்வாச்சார்யர் வியாக்கினங்கள் கொண்டு உணரும் சத் சம்ப்ரதாயம் சார தர்மம் –
காண்கின்ற உடலில் –காணாமல் உறைகின்ற உயிரில்பரம்பொருளின் பான்மையை விளக்குவதே விசிஷ்டாத்வைதம்
அப் பரம் பொருள் எல்லா வற்றையும் கடந்தும் -எல்லாவற்றின் உள்ளும் கலந்தும் இருப்பதால் -கடவுள் –
தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான் –
ருக்வேதம் –10-மண்டலங்கள் -10152-மந்த்ரங்கள் /யஜுர் -40-அத்யாயம் -1975-மந்த்ரங்கள் /
சாமம் –1975-மந்த்ரங்கள் / அதர்வணம் -20-காண்டங்கள் –5987-மந்த்ரங்கள்
பிரஸ்தான த்ரயம் –உபநிஷத் / ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் / ஸ்ரீ பகவத் கீதை –

———————–

It has been proved through scientific-studies,
Tulasi soaked water kept in a copper container is an antidote
for dreaded diseases like cholera and other water borne diseases

———————————

தாவிய சேவடி சேப்பத் தம்பியோடும் கான் போந்து -சோ வரணும் போர் மடியத் தொல்லிலங்கை
கட்டு அழித்த சேவகன் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே -இளங்கோ

மேல் ஒரு பொருள் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தங்கி கால் தரை தோய நின்று கட் புலக்கு உற்றதம்மா -கம்பர் வாலி வார்த்தையாக

நடையில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்தின் இடை நிகழ்ந்த
இராமாவதாரப் பேர்த் தொடை நிரம்பியதொரு தாக்கத்தை -கம்பர் அவையடக்கப் பாடல் –

வள்ளல் ராமன் உன் மைந்தன் ஆணை -என்றான் -கைகேயியைச் சுட்டி உன் மைந்தன்
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் -வளர்த்தது தவத்தால் கேகேயன் மடந்தை -நகர மக்கள் வார்த்தையாக கம்பர் –

இராமனைப் பயந்த ஏற்கு இடர் உண்டோ -என்று கைகேயி கூனி இடம்
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை திரு உறப் பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை -என்றும்
இரும் கடகக் கர தலத்தில் எழுத அரிய திரு மேனி கரும் கடலை செங்கனி வாய் கோசலை என்பாள் பயந்தாள் -என்றும் –
இராமனும் வசிஷ்டர் இடம் -ஏன்றனன் எந்தை இவ்வரங்கள் ஏவினாள்
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் -என்று கைகேயியை ஈன்றவளாகவே கூறினார்

உனைப் பயந்த கைகேயி -பெருமாள் திருமொழி –9-1–பாசுரம் அடி ஒட்டி
கேகேயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் தாயினும் அன்போடு தாழ்ந்து வணங்கி ஆயதன் அன்னை அடித் துணை சூடி -என்றும்
கைகயன் தனயை முந்தக் காலுறப் பணிந்து முற்றை மொய் குழல் இருவர் தாளும் முறைமையின் வணங்கும் செங்கண் ஐயனை -என்றும்
முந்துற கைகேயியை வணங்குவதாகக் காட்டினார் கம்பர்
கோ மகனும் அத்திசை குறித்தனன் விழித்தான் -விரூபாக்ஷி என்று வால்மீகி சொன்ன சூர்ப்பணகை-கலை வணக்கு நோக்கு அரக்கி -என்று
மானும் வெட்க்கி தலை குனியும் படி குலசேகர ஆழ்வார் பாசுரமும்-பெரியாழ்வார் -நுடங்கிடை சூர்ப்பணகா -3- 9–8- அடி ஒட்டி -கம்பர்
திரை கெழு பயோதி துயிலும் தெய்வ வான் மரகத மலையினை வழுத்தி
நெஞ்சினால் கர கமலம் குவித்து இருந்த காலையில் -தேவர்கள் வ்யூஹத்தில் இரக்க என்றபடி

பரமன் கருடன் மேல் ஊர்ந்து திருவோடும் மருவித் தோன்றினான் -என்பர் புருஷகார பூதை உண்டு என்று காட்ட
கருடன் தோள் நின்றும் இறங்கி -சென்னி வான் மண்டபத்து சேர்ந்து அரி துன்னு போன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான்
-அரியாசனத்தில் தனிக் கொள் செல்ல வீற்று இருந்து அருளினான்
கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்து யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள் -பாசுரம் ஒட்டி
தர்மாதி பீடத்தில் இருந்து -வஞ்சகர் தன் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பன் -என்று அருளிச் செய்தான் என்பர்

அக்கணத்தில் அயன் படை ஆண்ட கை சக்கர படையொடும் தழிஇச் சென்று புக்க தக்கொடியோன் உரம் பூமியும் திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திருந்தவே –
ப்ரஹ்மாஸ்திரம் வானும் மண்ணும் சுழல சக்கர படையொடும் தழுவிச் சென்று இராவணன் மார்பிடைப் புக்கது-
கை நின்ற சக்கரத்தன் கருதும் இடம் பொருது -பாசுரத்தில் அடியாக

பிராட்டி –உனது பாழுடல்–பத்துள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்க்கு ஒத்த சித்திர இலக்கமாகும்-என்றாள்-
அதற்கு ஏற்ப -மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய் தலை அற்று அற்று வீழத் தொடுத்து -ஐயன் முதலில் விளையாடினான் –
கம்பர் செவ்வழி உணர்வு தோன்றச் செப்பினம் –உணர்வு எனும் பெரும் பதம் தெரிந்து -திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்தி படி உணர்வு -பரம் பொருள் -அன்றோ
ராம பக்தனாகவே கம்பர் அருளிச் செய்கிறார் -பத்தர் பித்தர் பாடினோம் என்பர் –

——————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ராமனின் பாதையில்-2014-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

January 3, 2016

ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோ ரமே சஹச்ர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரா நநே

ஆபத்தாம் அபஹர்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீ ராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம்

கோன்வச்மின் சாம்ப்ரதம் லோகே குணவான் கஸ்ஸ வீர்யவான் தர்மஜ்ஞச்ச க்ருதஜ்ஞச்ச சத்யவாக்யோத்ருட வ்ரத
சாரித்ரேண ஸ கோ யுகத சர்வ பூதேஷு கோஹித வித்வான் க க ஸ் சமர்தஸ்ஸ கச்சைக ப்ரிய தர்சன
ஆத்மவான் க் ஜிதக்ரோத த்யுதிமான் கோ அன ஸூயக கஸ்ய பிப்யதிதே தேவாஸ்ஸ ஜாத ரோஷச்ய சம்யுகே –

குணவான்
-சௌசீல்யம் -பிறப்பு கல்வி செல்வம் அழகு -பாராமல் கலந்து -குகனோடு ஐவரானோம் முன்பு
-பின் குன்று சூழ்வான் மகனொடும் அறுவரானோம் -அகனமர் காதல் ஐய நின்னோடும் எழுவரானோம்-

வீர்யவான்
-சத்ரோ பிரக்யாத வீர்யச்ய ரஞ்சநீயஸ்ய விக்ரமை
ராம -விராம -தேவர்கள் கொடுத்த வரம் ஒய்வு கொள்ள வேண்டிய படி வீர்யம் -வெட்டுவது மட்டும் வீரம் அல்ல விட்டுக் கொடுப்பதும் வீரமே –
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி சேனை காவலர் ஆயிரம் –
ஜய ஜய மஹா வீர -அப்போது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்ற திருமுகம் -இரட்டைகளைக் கண்டு கலங்காமல் –

தர்மஜ்ஞன்
-பொதுவான தர்மங்கள் -சிறப்பான தர்மங்கள் -கருணை தயை –குருவின் ஆனை -தாடகை வதம் -சரணாகத வத்சல்யன்
–இவள் சந்நிதியால் காகம் தலை பெற்றது -விபீஷண ஆழ்வான் இடம் தம் மதம் -குற்றமாகவே இருந்தாலும் ரஷிப்பேன்
-யதி வா ராவணஸ்ய -விபீஷணஸ்ய -மித்ரா பாவேன – வ்ரதம் மம –வானர முதலிகளை வில்லும் கையுமாக விழித்து இருந்து காத்து அருளினான் –
நகச்சின் நபராதயாதி -லுகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டி

க்ருதஜ்ஞன்
-உனக்கு ஏதேனும் ஓன்று நேர்ந்து இருந்தால் பின்பு சீதையை அடைந்தும் என்ன பயன் -என்பானே
-வானர பெண்களையும் புஷ்பக விமானத்தில் அயோத்யை கூட்டிச் சென்றானே
-இரண்டு உயிர்களையும் ரஷித்த ஆஞ்சநேயருக்கு என் செய்வேன் என்று துடித்த மிதுனம் –

சத்ய வாக்யவான்
ராமோ தவிர் நாபி பாஷதே -ஒரு வில் ஒரு இல் ஒரு சொல்- சக்ருத் ஏவ ஒரே தடவை பற்றினாலே போதும் –
பரத்வாஜர் ஆஸ்ரமம் தங்கி கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி -ஆஞ்சநேயரை நந்திக்ராமம் அனுப்பி பரதனை ஆசவாசப் படுத்தி
-சூர்பணகை இடமும் ஆர்ஜவம் காட்டி அருளி –
சத்யேன லோகன் ஜயதி -வைகுந்தத்தை ஜடாயுவுக்கு அருளினான் –

த்ருட வ்ரதன்-
-உயிரை விட்டாலும் பிராட்டியை விட்டாலும் லஷ்மணனை விட்டாலும் சொன்ன சொல்லை விட மாட்டேன்
-புறா கதை –குரங்கு மனிதன் புலி -கதை –
உடல் வளைந்தால் ஆரோக்கியம் -உள்ளமும் உறையும் வளையாமல் உறுதியோடு இருந்தால் அதுவே உண்மையான வலிமை –

சாரித்ரேண யுக்தன் –
கிங்கரராகவே இருப்போம் -விஸ்வாமித்ரர் இடம் -அனுஷ்டானங்கள் ஒன்றும் குறையாமல்
-உடம்பில் புழு பூச்சிகள் ஊர்ந்தது கூட தெரியாமல் -சீதைக்காக உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து-
ராமனை அன்றி அறியாத பரதனை அன்றி அறியாத சத்ருக்னன் -உடை வாள் -போலே பாகவத சேஷத்வமும் பார தந்த்ர்யமே நமக்கு வகுத்தவை
-பிராட்டி நூபுரம் ஒன்றே அறிந்த இளைய பெருமாள் நிலை
-கல்வி செல்வம் பதவி முக்குறும்பு அறுத்து அடிப்படை தர்மங்களை அலட்சியம் செய்யாமல் கடைப்பிடித்தே வாழ வேண்டும் –

சர்வ பூதேஷு ஹிதன்-
அரக்கர்களையும் உயிர் மீட்க நினைத்தான் –
யதி வா ராவணஸ்ய விபீஷணஸ்ய -தீயவர்கள் திருந்தா விடில் உலகுக்குத் தீமை -அவர்களையும் திருத்துவதே அனைவருக்கும் நன்மை –
மரணாணி வைராணி பகைவர்கள் மாண்டு போகலாம் -ஆனால் மாண்டவன் பகைவனாக மாட்டான் அல்லவா –

வித்வான்
-நீண்ட கால தீர்க்க தர்சனம் -அம்மான் பின் போனால் தானே அவதரித்த கார்யம் நிறைவேறும்
–கற்றதையும் கேட்டதையும் மட்டும் ஆராயாமல் உள்ளத்தையும் ஊடுருவிப் பார்ப்பவனே வித்வான் –
கணை யாழி கொடுத்து பிராட்டி கடாஷாம் பெற்று துஷ்க்ருதவான் என்னப் பண்ணி அருளினான் –
குற்றம் பார்த்து கைவிடாமல் ஏற்றுக் கொள்பவர் –

சமர்த்தன்
-வலியவர்கள் நட்பை விட நல்லவர்கள் நட்பு நன்மை செய்யும் -கூடா நட்போ குழியில் தள்ளும்
வாலியை விட்டு ஸூ க்ரீவனை சகாவாகக் கொண்டான் –
கிஷ்கிந்தையும் அயோத்யைக்கு சேர்ந்த இடமே –தண்டிக்கும் பொழுதும் வேட்டை யாடும் பொழுதும் நேருக்கு நேர் செய்யத் தேவதை இல்லையே
மக்கள் அரசன் தொடர்பு உண்டே -குற்றத்துக்கு தண்டனை -தம்பி மனைவியை பறித்து -காலில் விழுந்து சரண் அடைந்தவனை காக்காமல் -வாலியே ஒத்துக் கொண்டான் –
-பாதுகையை பணயமாக பரத ஆழ்வானுக்கு ஈந்து காடேறினான்
-நல்லவர்கள் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் உலகுக்கு நன்மையே –தீயவர்கள் சாமர்த்தியமாக இருந்தாலோ உலகுக்குத் தீமை தானே –
பர ப்ரஹ்மத்தை முழுவதும் அறிந்தேன் என்பவன் அறிவிலி -அறிவுக்கு எட்டாதவர் என்று அறிபவனே அறிவாளி –

ஏக் ப்ரிய தர்சனன்-
ரமயதி இதி ராம -லஷ்மண லஷ்மி சம்பன்னன் -ராம என்றால் நாவுக்கு தூய்மை -கண்டால் கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி
-வா போ வந்து இங்கு மீண்டும் போ -தளர்ச்சியைப் போக்கி முதியவனையும் உத்சாஹம் அடைவித்து இளமையும் அழகும் தருபவன் அன்றோ
-சபரி பெருமாள் கடாஷம் பெற்றாள்-
மூக்கு அறுபட்டவள் இளமை அழகு மென்மைப்பண்பு வலிமை தாமரைக் கண்கள் மான் தோல் மரவுரி அணிந்த ஒப்பனை அழகு கொண்டாடி பேசினாள்
இராமனை நாம் தர்சித்தால் பயன் -இராமன் நம்மை கடாஷித்தால் பெரும் பயன் உண்டே –

ஆத்மவான்
-ஜீவாத்மாவின் தன்மை யுடையவனைப் போலே தோன்றினாலும் பரத்வம் ஸ்புடமாக பொலியும் படி அதி மானுஷ சேஷ்டிதங்கள் –
ரிஷிகள் குடிலிலே ஒதுங்கி இருந்த பெருமாள் -ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம –சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்றே உகப்பவன்
-ஐந்து நாட்களில் நூறு யோசனை நீல சேது அணை கட்டி அருளி -தர்சித்தால் புண்யம் கிட்டும் -பெருமாளையே பாலமாக பற்றினால் முக்தியே கிட்டுமே
புல் எறும்பாதி எல்லாம் வைகுந்தத்து ஏற்றி அருளி -குப்தார்காட் -சரயு நதியில் இறங்கி தன்னுடைச் சோதி அடைந்தான்
பேச்சால் தெய்வம் போன்றும் செயலால் கீழ்த் தரமாக நடப்பதை விட பேச்சில் மனிதனாகவும் செயலில் தெய்வத் தன்மை உடன் இருத்தலே நலம் –
சாம்யா பத்தி அடைகிறான் முக்தன் -ஆனந்தத்திலே சாம்யம் -சாலோக்யம் சாமீப்யம் சாரூப்யம் சாயுஜ்யம் –

ஜிதக்ரோதன் –
-பரதன் என்னை எதிர்க்கிறான் என்ற நினைவே என்னைக் கொன்று விடுமே கோபத்தை விடு என்று இளைய பெருமாளுக்கு உபதேசித்தான்
-ரோஷராமன் இடம் –இராவணன் இடம் -காட்டிய கோபம் -கோபத்தை வசமும் படுத்துவார் -கோபத்தின் வசமும் ஆவார்
-விறகு நெருப்பைத் தூண்டும் -தண்ணீரோ நெருப்பை அணைக்கும் -கோபம் மென்மேலும் கோபத்தையே தூண்டும் –
ஆனால் பொறுமையோ கோபத்தையே அனைத்து மனதினைக் குளிர்வித்து குணவான் ஆக்கும் –

த்யுதிவான் –
ஒளி யுடையவன் -கல்யாண குணங்களையே ஒளியாக கொண்டவர் -நற் குணங்கள் வடிவான சீதா பிராட்டியே ஒளியாக கொண்டவர்
ரிஷிகள் இடம் வெட்கி -முன்னே வந்து ரஷித்தேன் அல்லேனே என்றார் -விளக்கு ஒளி வெளியிருளைப் போக்கும்
-இராமனின் பண்பு எனும் தூய பேரொளி உள்ளிருலான அறியாமையைப் போக்கி விடும்
அடியார்வர்கள் குற்றத்தை பொறுத்த -பெருமாள் சமுத்திர ராஜன் இடம் -தான் விட்ட அம்பு உனது எதிரிகளுக்கு என்றானே –
வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்கு -பொறுமை குணத்தால் எப்போதும் உலகை பிரகாசம் ஆக்குகிறார் –
மேகத்துக்கு மின்னல் -ஸூ ர்யனுக்கு ஒளி -பெருமாளுக்கு சீதா பிராட்டி
குண சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் -ராம திவாகரனுக்கும் ஒளி ஊட்டுபவள் பிராட்டி
பர்ணசாலை பார்த்து தந் தந்தை இறக்க வில்லை உன்னை எனக்கவே வைத்துச் சென்றார் என்றார் பெருமாள் இளைய பெருமாள் இடம் –
பூவுக்கு மணம் -ரத்னத்துக்கு ஒளி -ஆத்மாவுக்கு இறைத் தொண்டு –

அநஸூயன்
அஸூயை இல்லாமல் குற்றத்தையே குணமாக கொள்பவன் அன்றோ
பிறருக்கு கிடைக்கும் பெருமையைக் கண்டு அவர்களை விட மகிழ்ச்சி கொள்பவனும் இவனே –
பொன்முடி சூடும் அரசனாக இருப்பதை விட இராமன் திருவடி சூடும் அரசனாக இருப்பதே சாலச் சிறந்தது
அயோத்யா மக்கள் இன்ப துன்பங்களை தமதாக கொண்டவர் பெருமாள் –

ஜாத ரோஷன் –
எவருக்கு கோபம் வந்தால் தேவர்களும் நடுங்குவார்களோ அவனே ராமன் -கோபத்தை வென்றவன் -ஜிதக்ரோத –கோபப்பட நேரிடில்
-ஜிதக்ரிஷா -அதுவும் நன்மையிலே தான் முடியும்
இறைவனுடைய சினம் என்பது அடியவர்களுக்கு பேர் அருளே –பாகவத அபசாரம் பொறாமை தானே இவன் ஆனைத் தொழில்கள் செய்து அருளியவை
-சாது மிரண்டால் காடு கொல்லாதே
சீறி அருளாதே -நீ தாராய் -பறை -இறைத் தொண்டு -என்று ஆண்டாளைப் போலே நாமும் இறைஞ்சுவோம் –
கோபமும் அருளும் கலந்து இருப்பவன் இராமன் -கோபத்தை விலக்கி இராமனை அருள வைக்கும் கருணை உள்ளவள் சீதாப் பிராட்டி –
இணை பிரியா இவ்விருவரையும் ஒரு சேர நமக்கு நல்கி அருளுபவர் -காரேய் கருணை இராமானுசர்
-இளைய பெருமாள் திரு நாமத்தையும் கைங்கர்ய செல்வத்தையும் தனதாக்கிக் கொண்டு திருவவதரித்தவர்
இராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் குடி கொண்ட கோயில் இராமானுசர் திருவடிகளையே புகலாகப் பற்றி
ஸ்ரீ ராமன் பாதையில் நன்னடை பயில்வோம்
நம் நன்னடத்தையால் சீதா மணாளனின் சீர் அருளுக்கு இலக்காவோம்

———————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ இராமாயண சாரம் -ஸ்ரீ P.B.A.ஸ்வாமிகள்-

December 7, 2015

ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி இடம் -கோ நு அஸ்மின் சாம்ப்ரதம் லோகே –குணவான் -வீர்யவான் –16 கல்யாண குணங்கள்
ஸ்ரீ ராம சந்தரன் -குணா பரிவாஹாத்ம நாம் ஜன்ம நாம் –

1- க குணவான் –

வசீ வதான்ய குணவான் ருஜூ சுசி –சமஸ்த கல்யாண குணாம் ருதோததி–ஸ்தோத்ர ரத்னம் -18-
குணவான் -சீலவான் என்றபடி –
சீல க ஏஷ தவ ஹந்த –அத்ர அவதீர்ய ந நு லோசந கோசர பூ -அதிமாநுஷ ஸ்தவம் -10-
பிறந்தவாறும் -உருகும் படி திருவவதரித்த சீல குணம் -ஏழை எதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி –சீரணிந்த தோழமை கொண்டதும் ஓர் அடையாளம் –
தத்ர ராஜா குஹோ நாம் ராமஸ்ய ஆத்ம சமஸ் சகா –தம் ஆர்த்தஸ் சம் பரிஷ்வஜ்ய குஹோ ராகவம் அப்ரவீத் –
குகனொடும் ஓர் ஐவரானோம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் -மகனொடும் ஓர் அறுவரானோம்
எம்முழை யன்பின் வந்த அகனமர் காதலையந நின்னோடும் எழுவரானோம் புகலரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் தந்தை -கம்பர்
நிஷாதா நாம் நே தா கபி குலபதி காபி சபரீ-பெருமாள் ஸ்ரீ சபரி கையாலே அமுது செய்து அருளினார்
-ரகுகுல திலகராய் ஆசார பிரதானரான பெருமாள் -சபர்யா பூஜிதஸ் சமயக் ராமோ தசரதாத்மஜா —என்னும்படி
வேடுவிச்சியாய் வைத்தே குரு சுசுருஷையிலே பழுத்து ஜ்ஞாநாதிகையாய்-தன நாவுக்கு இனிதாய் இருந்த பல மூலாதிகள் எல்லாம்
இங்குத்தைக்கு என்று சஞ்சயித்துக் கொண்டு வரவு பார்த்து இருந்த ஸ்ரீ சபரி தன ஆதார அனுகுணமாக
தன கையாலே அமுது செய்யப் பண்ண அதி சந்துஷ்டராய் அமுது செய்தார் –
நஹி வர்த்தே ப்ரதிக்ரஹே-என்று குகன் இடம் மறுத்த பெருமாள் -இங்கே அர்ச்சி தோஹம் த்வயா பக்த்யா -உகந்து இவள் சமர்ப்பனையை ஏற்றுக் கொண்டார்
கபந்தன் பெருமாள் இடம் -ஸ்ரமணீ சபரீ காகுத்ஸத சிரஞ்சீவிநீ த்வாம் து தர்மே ஸ்திதா நித்யம் –என்றும்
ஸ்ரமணீம் தர்ம நிபுணாம் அபி கச்ச –தர்மம் என்றது குரு சுஸ்ருஷ்யையே
பெருமாளும் சபரி இடம் -கச்சித் தேகுரு சுஸ்ருஷா சபலா சாருபாஷிணி-இந்த தர்மம் இருந்ததால் தான் சபரி இடம் அமுது கொண்டு அருளினார் பெருமாள்
பகவதி பரத்வாஜே புக்திஸ் ததா சபரி க்ருஹே -தேசிகன் –
கோயம் குண கதரகோடிகத கியான் வா கஸ்ய ஸ்துதே பதம் அஹோ பத கஸ்ய பூமி -அதி மானுஷ ஸ்தவம் -27
-திருவினைப் பிரித்த கொடுமையில் கடு விசை அரக்கன் -பஞ்சு எனச் சிவக்கும் மென்கால் பாவையை பிரித்த பாவி வஞ்சன்
-ராவணனை இன்று போய் நாளை வா -என்ற குணமும் சீலம்
-கச்சா நுஜா நாமி ரணார் திதஸ் தவம் பிரவிச்ய ராத் ரிஞ்சிர ராஜ லங்காம் ஆச்வாச்ய நிர்யாஹி –
சீலவத்தை யாகிறது அபிஷேக விக்னம் பிறந்தது என்று வெறுப்பு இன்றியே -வன வாஸோ மஹோ தய -என்று காடு ஏறப் புறப்பட்டுப் போவது
-ஆவாசம் த்வஹமிச்சாமி -என்று ரிஷிகள் பக்கலிலே தாழ நிற்பது
-கிங்கரௌ சமுபஸ்திதௌ-எனபது-ஜன்ம வருத்தங்களில் குறைய நிற்கிறவர்களை -உகந்த தோழன் எனபது
-இப்படிகளாலே சீலவதியை மூதலித்தது-அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா –

2- க வீர்யவான்

வீர்யம் சௌர்யம் பராக்கிரமம் -சௌலப்யத்தை அனுசந்தித்து உருகி ஈடும் எடுப்பும் இல்லாத மேன்மையை அனுசந்தித்து தரிக்க அடுத்த குணம் இது
-ஜய ஜய மஹா வீர -வீர ராகவன் –
அன்று சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார்
சத்ரோ ப்ரக்க்யாத வீர் யஸ்ய ரஜ்ஞ நீயச்ய விக்ரமை -யுத்த -106-6-ராவணன் வார்த்தை
சின்னம் பின்னம் –ராம சஹஸ்ராணி –காகுத்ச்தம் ஏகமேவ
ஒருவர் இருவர் ஓர் மூவர் என நின்று உருவு கறந்து உள்ளும் தோறும் தித்திப்பான் – –உருக்கெட வாளி பொழிந்த ஒருவனே –
வேகம் மிக்கவாறே இந்த்ரிய சம்யோகத்துக்கு இடம் இல்லாத படி யாகையால் ரூப க்ரஹணம் அரிதாகி உருக்கெட வாளி பொழிந்த ஒருவன் என்று அன்வயம்
வ்யாபரித்த சடக்காலே ரூபம் கண்ணுக்கு பிடி படாது ஒழிகை –
கிள்ளிக் களைந்தானை –தலை பத்து உதிர ஒட்டி ஓர் வெங்கணை உய்த்தவன் –
வாலீ வானர புங்கவ –சர ஏணை கேந வானர -அசஹாய சூரன் -சதுர்தச சகஸ்ராணி — ஏகச்ச ராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி
மரணாந்தானி வைராணி நிர்வ்ருத்தம் -ந பிரயோஜனம் -க்ரியதாம் அஸ்ய சம்ச்காரோ மமாப்யேஷ யதா தவ
-விபீஷணோ வா ஸூக்ரீவ யதி வா-இவன் விலக்காது ஒழிவான் என்பதே நாம்பார்த்த பிரயோஜனம்
ரஷ்யா அபேஷம் ப்ரதீஷதே –
அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் -தான் விகாரம் அடையாமல் அனைவரைகளையும் விகாரம் அடையச் செய்பவன் வீர்யவான் –

3-க தர்மஜ்ஞ
தர்மம் அறியா குறும்பன்
ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்ம த்வத்த ஏவ மயா ஸ்ருத –கருணா காகுத்ச்த
காருண்யம் கருணா க்ருணா க்ருபா தயா அநு கம்பா ஸ்யாத் அனுக்ரோசோபி-ஏழு பதங்கள் பர்யாயம்
துக்கத்தில் நடுங்குபவனை கண்டு தானும் நடுங்குதல் அனுகம்பா -அழுபவனைக் கண்டால் அழுபவன் அனுக்ரோசம்
வ்யச நேஷூ மனுஷ்யாணாம் ப்ருசம் பவதி துக்கித உத்சவேஷூ ச சர்வேஷூ பிதேவ பரிதுஷ்யதி -அயோத்யா -2-40-
விகர்த்தா -சகஸ்ர நாமம் –
பிராணா தார்த்தி ஹரன் -கோவிந்தேதி யதாக்ரந்தத் கிருஷ்ணா மாம் தூர வாசினாம் ருணம் ப்ரவ்ருத்த மிவ மே ஹ்ருதயாத் நாப சர்ப்பதி —
இத்யேவ மார்த் தஸ்ய ரகுப்ரவீர ச்ருத்வா வாஸோ வால்யநுஜஸ்ய தஸ்ய -சஞ்ஜாத பாஷ்ப பரவீர ஹந்தா ராமோ முஹூர்த்தம் விமாநா பபூவ
–ஸூ க்ரீவன் அழுகை ஓய்ந்தபின்பும் பெருமாள் கண்ணீர் பொழிந்தார்-மதி எல்லாம் உள் கலங்கி நின்றார்
இயம் ஸீதா சஹ தர்ம சரீ தவ –நமது கல்யாணத்தில் இமாம் கன்யாம் தர்ம பிரஜார்த்தம் வ்ருணீ மஹே-
விதி தஸ் ச ஹி தர்மஜ்ஞஸ் சரணாகத வத்சல-சம் ரஷைணைக வ்ரதி தரமோ விக்ரஹவான் –
ஆவியைச் சனகன் பெற்ற வன்னத்தை அமிழ்தின்வந்த தேவியைப் பிரிந்த பின்னைத் திகைத்தனை போலும் செய்கை –
வதார்ஹம் அபி காகுத்ச்த க்ருபயா பர்யபாலயத் –கிருபா -பிராட்டிக்கு வாசகம் -லஷ்ம்யா சஹ ஹ்ருஷிகேசோ தேவ்யா காருண்யரூபயா
-அனுக்ரஹமயீம் வந்தே நித்யம் அஜ்ஞாத நிக்ரஹம் -இவள் சந்நிதியாலே காகம் தலைப் பெற்றது -அது இல்லாமையாலே ராவணன் முடிந்தான் –

4-க க்ருதஜ்ஞ-
கருதக்நே நாஸ்தி நிஷ்க்ருதி -எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு –
நின்று தளரா வளர் தெங்கு தாளுண்ட நீரைத் தலையாலே தான் தருதலால்
வெறிதே அருள் செய்பவர் -மனிதனாக வந்த இடத்தில் உண்ட குணம் அன்றோ
ஸூ க்ரீவன் அனுப்பியே திருவடி
பம்பா தீரே ஹ நு மதோ சங்கதோ வாநரேண ஹ -இந்த செயலுக்கு நன்றி பாராட்டியே லோக நாத புரா பூத்வா ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சதி
-ஸூக்ரீவம் சரணம் கத –
விபீஷணனை ராவணன் குல பாம்சனம் என்றான் பெருமாள் இஷ்வாகு வம்சராக நினைத்து வார்த்தை அருளிச் செய்தார் –
ஆக்க்யாஹி மம தத்வேன ராஷசா நாம் பலாபலம்-செல்வா விபீடணற்கு வேறாக பல்லானை
க்ருதம் ஜா நாதி இதி க்ருதஜ்ஞ-சாஸ்திரமும் விதியாதே நாமும் அறியாதே இருக்கிற வித்தை ஸூ க்ருதம் என்று நாம் பேர் இடுகிறபடி என் என்னில்
நாம் அன்று ஈஸ்வரன் என்று கேட்டு இருக்கையாய் இருக்கும் –யாத்ருச்சிக்க -ஆநு ஷங்கிக-ப்ரா சங்கிக

5-க சத்ய வாக்ய

ஷமா சத்யம் தமச் சம –சத்யம் பூதஹிதம் ப்ரோக்தம் -சத்யம் ப்ரூயாத் ப்ரியம் ப்ரூயாத் ன் ப்ரூயாத் சத்யம் அப்ரியம்
வீதஹவ்யன் -ப்ருகு மகரிஷி இடம் ஒழிந்த கதை -நே ஹா அஸ்தி ஷத்ரிய கச்சித் சர்வே ஹீமே த்விஜாதய
தர்மஸ்ய தத்வம் நிஹிதம் குஹாயாம் -ஸூ ஷ்ம பரம துர்ஜ்ஞேயஸ் சதாம் தர்ம பிலவங்கம
தத் ப்ருஹி வசனம் தேவி ராஜ்ஞோ யதபி காங்ஷிதம் -கரிஷ்யே பிரதிஜாநேச ராமோ த்விர் நாபி பாஷதே –கைகேயி இடம் பெருமாள் வார்த்தை
அந்ருதம் நோக்த பூர்வம் மே நச வஷ்யதே கதாசன -ஏதத் தே பிரதிஜா நாமி சத்யே நைவச தே சபே -கிஷ்-7-22- ஸூக்ரீவன் இடம் /மீண்டும் கிஷ்-14-14
–முன்பே வரப்ரதானத்தைப் பண்ணி வைத்து இப்போதாக மறுக்க ஒண்ணாது என்று ஆபாசமான சத்ய தர்மத்தைப் பற்றி நின்று
-ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம –என்கிற பெருமாளோடு கூடி வாழ இருந்த பேற்றை இழந்த தசரத சக்கரவர்த்தியை போலே
இங்கே இல்லை என்ற தாதி பாண்டன் தனது தயிர் தாழி உடன் மோஷம் பெற்றான்
சத்யேன லோகன் ஜயதி தீ நான் தா நேன ராகவ குரூன் சுச்ரூஷயா தீரோ தாநுஷோ யுதி சாத்ரவான் -சத்ய வாக்காலே சகல லோகங்களையும்
தானிட்ட வழக்காக கொண்டார் பெருமாள் இதனாலே மயா த்வம் சமநுஜ்ஞாதோ கச்ச லோகன் அனுத்தமான் –
மா ச லஷ்மண சந்தாபம் கார்ஷீர் லஷ்ம்யா விபர்யயே-ராஜ்யம் வா வனவாசோ வா -வனவாசோ மஹோதய –அயோத்யா -22-29-
-வனவாசமே உகந்தது என்றபடி
ராஜ்யாத் பரம்சோ வநே வாஸோ நஷ்டா ஸீதா ஹதோ த்விஜ-யீத்ருசீயம் மமா லஷ்மீ நிர்தஹேதபி பாவகம் -ஆரண்ய -67-25-என்று
புலம்புவது எவ்வாறு பொருந்தும் பிராட்டி பிரிந்து மகாராஜர் இழந்த துக்கத்தால் அன்றோ இந்த வார்த்தை –

6- க த்ருட வ்ரத–திடமான வரதம் கொண்டவன்
சரணாகத வத்சல்யன் –
நிஷ் கிஞ்சன ஜன ஸ்வயம் ரஷா தீஷா சமாதிக சமிந்தானயசசே -சர்வ அவஸ்த ச்க்ருத் பிரபன்ன ஜநநா சம்ரஷணை கவ்ரதீ
அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம்வா சீதே ச லஷ்மணாம் ந து பிரதிஜ்ஞாம் சம்ஸ்ருத்ய ப்ராஹ்மணேப்யோ விசேஷத -ஆரண்ய -10-19-
சத்ரு சஞ்சா நுரூபஞ்ச கு லஸ்ய தவ சாத்மன-ச தர்ம சாரிணீ
மே த்வம் பிராணே ப்யோபி கரீயசீ -10-22-
கபோத உபாக்யானம் -வ்யாக்ரவா நர சம்வாதம்
மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் நத்யஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமேவத கர்ஹிதம்
சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாமி ஏதத் வரதம் மம –

7–சாரித்ரேண ச கோ யுகத –
சாரித்ரம் -நல் நடத்தை -சரித்ரம் நீண்டு சாரித்ரம்
ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதமஜாம்
இமௌ ஸ்ம முனிசார்தூல -கிங்க ரௌ சமுபஸ்தி தௌ ஆஜ்ஞா பய யதேஷ்டம் வை சாஸ நம் கரவாவ கிம்
ந மே ஸ்நானம் பஹூ மதம் வஸ்த்ராணி ஆபரணாநி ச -தம் வி நா கைகயீ புத்ரம் பரதம் தர்ம சாரிணம்
பரத்வாஜச்ய சாசநாத் –
பித்ருவசன நிர்தேசாத் –
விச்வாமித்ரஸ்ய வசனாத் –
அகஸ்த்ய வசனாத் -சைவ –
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே யாள நீ போய்த் தாழிரும் சடைகள் தாங்கித் தாங்கரும் தவம் மேற் கொண்டு
பூழி வெங்கான நண்ணிப் புண்ணியப் புனல்களாடி ஏழ் இரண்டு ஆண்டின் வா வென்று
இத்தை மீறி நடக்க உபதேசித்த ஜாபாலி முனிவர் வசனம் கேட்காத பெருமாள்
மாத்ரு தேவோபவ பித்ரு தேவோ பவ –
ந தேம்பா மத்ய மாதாத கர்ஹி தவ்யா கதஞ்சன -தாமேவ இஷ்வாகு நாதஸ்ய பர தஸ்ய கதாம் குரு –
கௌசல்யா ஸூ ப்ரஜாராம பூர்வா சந்த்யா ப்ரவர்த்ததே -உத்திஷ்ட நரசார்த்தூல கர்த்தவ்யம் தைவமாஹ் நிகம் -நித்ய கர்மானுஷ்டங்களில் நிஷ்டன்
ஆச்வாசிதோ லஷ்மணேன ராமஸ் சந்த்யாம் உபாசத ஸ்மரன் கமலா பத்ராஷீம் சீதாம் சோகாகு லீக்ருத -பிராட்டியை பிரிந்த காலத்திலும்
அக்னிம் சம்சமயது ஆர்ய -ஹோம புகை கண்டு பரதன் அடையாளம் காணாமல் இருக்க அக்னியை அனைத்து விடும்படி சொல்லுகிறார் பெருமாள்-
வேல் வெட்டிப் பிள்ளைக்கு பிள்ளை யருளிச் செய்த வார்த்தையை ஸ்மரிப்பது-
சாரித்ரம் தெய்வ பக்தி -சஹ பத்ன்யா விசாலாஷ்யா நாராயணம் உபாகமத் -அயோத்யா -6-1-
த்யாயன் நாராயணம் தேவம் –மேலேயும் உண்டு
லப்த்வா குலதனம் ராஜா லங்காம் ப்ராயாத் விபீஷண-யுத்த -131-85-
ஸ்ரீ ரெங்கே ந்தோ பதகி சலயே–ஹேமாம் போஜைர் நிபிட நிகடே ராம சீதோ ப நீதை-பெருமாள் அர்ச்சனை செய்த புஷ்பங்கள் இன்றும்
பெரிய பெருமாள் திருவடிகளில் காணலாம் பட்டர்
சர்க்காப்யாச விசாலாய நிஜதியா -ஸ்லோஹத்தில் ப்ரஹ்மாவால் ஆராதிக்கப் பட்டவன் -அதற்கு மேலே
ம நு குல மஹீ பால –மைதிலீ ரமணவபுஷா ஸ்வேன ச்வார்ஹாணி ஆராத நானி அஸி லம்பித்த -ஸ்ரீ ஸீதா பெருமாள் ஆராதித்து பின்பு
ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுக்கு கிடைத்ததை மேலே பட்டர் உத்தர சதகத்தில் அருளுகிறார்
சாரித்ரம் ஒரே தாரம் கொண்டவன் என்றுமாம்

8-சர்வ பூதேஷு கோ ஹித

வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளான் பால் –
சிலரை ஸூ கிகலாகவும் சிலரை துக்கி களாகவும் ஸ்ருஷ்டித்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்கள் வாராதோ என்னில்
-கர்மம் அடியாகச் செய்கையாலும் மண் தின்ற பிரஜையை நாக்கிலே குறியிட்டு அஞ்சப் பண்ணும் மாதாவைப் போலே ஹித பரநாகச் செய்கையாலும் வாராது
பெறலரும் திருப் பெற்று உதவி உதவிப் பெரும் திறன் நினைந்திலன் சீர்மையினன் தீர்ந்தனன் –
அறம் மறந்தனன் அன்பு கிடக்க நம் மறம் அறிந்திலன் வாழ்வின் மயங்கினான் -ஸூ க்ரீவனுக்கு ஹிதம் செய்யவே இளைய பெருமாளை அனுப்பினான்
ஹரிர் துக்கானி பக்தேப்யோ ஹித புத்த்யா கரோதி வை —சாஸ்திர வாக்யம் அன்றோ –

9-க வித்வான் –

வேத வேதாங்க தத் வஜ்ஞ தனுர் வேதேச நிஷ்டித சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்ளஜஞ ச்ம்ருதிமான் பிரதிபானவான் -என்கிறார் நாரதர்
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்த யுன் பாதங்கள் இவை என்னில் படிவங்கள் எப்படியோ ஓதங்கள் கடல் அன்றி
ஒன்றினோடு ஓன்று ஒவ்வாப் பூதங்கள் தோறும் உறைந்தால்
அவை யுன்னைப் பொறுக்குமோ –விராதன் ஸ்தோத்ரம்
ஆதிப் பிரமனும் நீ ஆதிப் பரமனும் நீ ஓதி யுறு பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாயினு நீ சோதிச் சுடர்ப் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற
வேத முரை செய்தால் வெள்காரோ வேறுள்ளார்-கவந்தன் ஸ்தோத்ரம்
வேத வேத்யே பர் பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே
அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மஹா தேஜா யேசேமே தபசி ஸ்திதா –
வேதாஹ மேதம் புருஷம் மஹாந்தம்
இருந்தாலும் ஆத்மானம் மானுஷம் மத்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்
வித்வான் -சர்வஜ்ஞன் -என்றபடி -உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -கருதரிய யுயிர்க்கு யுயிராய் கரந்து எங்கும் பரந்து
உறையும் ஒரு தனி நாயகம் என்றால் உன் பெருமைக்கு அளவாகுமோ
தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாம் எதத கர்ஹிதம் -குன்றனைய குற்றம் செய்யினும் குணம் கொள்ளும் -என்பதாலும் வித்வான் இவனே என்றதாயிற்று

10-க சமர்த்தா

தீன பந்து தீன தயாளு -என்பதாலே ஸூ க்ரீவன் உடன் நட்பு கொண்ட சமர்த்தன் -இளையவர்கட்கு அருளுடையாய் இராகவனே
–தம்பிகள் மட்டும் அல்ல -இளைத்தவர்கள் என்றுமாம்
சிலையும் கணையும் துணையாக சென்றான் வென்றிச் செருக்களத்து
-அங்குல் யகரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
அசமர்த்தம் விஜா நாதி மா மாயம் மகராலய -தனது திரு வாக்காலே அசமர்த்த புருஷனாக கட அரசன் கருதினான் என்று சொல்லும் படி
சரணாகதியை விளக்கி அருளவே சமுத்திர அரசன் இடம் சரண் அடைந்தார் அன்று ஈன்ற கன்றான விபீஷண ஆழ்வான் சொல் படியே பண்ணி அருளிய சமர்த்தன்

11- ஏக ப்ரிய தர்சன க —

எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது ஆராவமுதமே
ரமயதி ராமன் -சந்த்ரகாந்தாநநாம் ராமம் அதீவ ப்ரிய தர்சனம் ரூபா ஔதார்ய குணை பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரிணம்
ந ததர்ப்ப சமாயாந்தம் பச்யமாதோ நராதிப -அயோத்யா -3-28-
சந்த்ரனை விட காந்தி உள்ளவன் -பும்ஸாம் -தண்டா பூபிகா நியாயம் -அனைவருக்கும்
கண்ணில் காண்பரேல் ஆடவர் பெண்மையை அவாவும் தோளினாய் -கம்பர்
வாராக வாமனனே அரங்கா வட்ட நேமி வலவா ராகவா உன் வடிவு கண்டால் மன்மதனும் மடவாராக வாதரம் செய்வன் -திருவரங்கத்தந்தாதி
பெண்டிரும் ஆண்மை வெக்கிப் பேதுரு முலையினாள்–சீவக சிந்தாமணி
கௌசல்யா ஸூ பிரஜாராமா -முனிவன் உண்ணப் புக்கு வாயை மறப்பாரைப் போலே தான் அதிகரித்த காரியத்தை மறந்து பெற்ற வயிற்ருக்குப் பட்டம்
கட்டுகிறவனாய் ஒரு திருவாட்டி பிள்ளை பெற்ற படி என்னே -என்று ஸ்ரீ கௌசல்யாரைக் கொண்டாடுகிறான் -வடிவு அழகு படுத்தும் பாடு
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தோடு கழல் கமலமன்ன தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் அக்தே வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே
வடிவினை முடியக் கண்டார் ஊழ் கண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் –
வா போகு வா வின்னம் வந்து ஒரு கால் கண்டு போ –
ரூப சம்ஹ நனம் லஷ்மீம் சௌகுமார்யம் ஸூ வேஷதாம் தத்ருசுர் விச்மிதாகாரா ராமஸ்ய வனசாரிண-வன வாசின –
தருனௌ ரூபா சம்பன்னௌ ஸூ குமாரௌ மஹா பலௌ புண்டரீக விசாலாஷௌ சீர கிருஷ்ணா ஜி நாம்பரௌ
கந்தர்வ ராஜ ப்ரதிமௌ பார்த்திவவ் யஜ்ஞா நான்விதௌ-சூர்பனகை
ஓவியத் எழுத ஒண்ணா உருவத்தாய் -வாலி
ஆயதாச்ச ஸூ வ்ருதாச்ச பாஹவ பரிகோபமா சர்வ பூஷண பூஷார்ஹா -திருவடி
மஞ்செனத் திரண்ட கோலமேனிய மகளிக்கு எல்லாம் நஞ்செனத் தகையவாகித் நளிரிரும் பனிக்கு தேம்பாக்க கஞ்ச மொத்த லர்ந்த கண்ண -கம்பர்
தம் பத்ம தள பத்ராஷம் சிம்ஹ விக்ராந்த காமி நம் தன்யா பச்யந்தி மே நாதம் க்ருதஜ்ஞம் ப்ரியவாதி நம் –வால்மீகி
பத்ம தளம் பத்ம பத்ரம் இரண்டும்
செங்கமலத் தலர் போலும் கண் கை கால் செங்கனிவாய் அக்கமலத்திலை போலும் திருமேனி யடிகளுக்கே
அஷம் இந்த்ரிய காயயோ-கண்ணுக்கும் வடிவுக்கும்
சினத்தினால் தென் இலங்கை கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியான் -ஆண்டாள்
திரு உள்ளத்து அழகைக் காட்டி திருத்தவே அணை கட்டி இலங்கைக்கு வந்தார் பெருமாள் -தன பால் ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகன் அன்றோ
ஏக ப்ரிய தர்சனன் -இனிமையாக கண்டு கொண்டு இருக்கத் தக்கவன்
யச்ச ராமம் ந பச்யேத் து யஞ்ச ராமோ ந பச்யதி நிந்தி தஸ் ஸ வஸே லோகே ஸ்வாத் மாப்யே நம் விகர்ஹதே –
சபரி -சஷூஷா தவ சௌம்யேன பூ தாஸ்மி ரகு நந்தன –
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய் –
விரும்பிக் காணத் தக்க அழகன் என்றும் அன்பர்களை விரும்பிக் காண்பவன் என்றுமாம் –

12- ஆத்மவான் க –

ஆத்மா ஜீவே -த்ருதௌ தேஹே சவ பாவே பரமாத்மநி –நிகண்டு -ஜீவாத்மா -தைரியம் -உடல் -இயல்பு பரமாத்மா
பிதரம் ரோசா யாமாச -சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சேஷி என்றுமாம்
இமௌ ஸ்ம முனிசார்தூல கிங்கரௌ சமுபஸ்திதௌ -ஆஜ்ஞா பய யதேஷ்டம் வை சாஸ நம் கரவாவ கிம் –
கிங்கரன்-என் செய்வேன் என் செய்வேன் -என்னுபவன்-என் செய்தான் என் செய்தான் -என்னப் படுபவன்
பிசாசான் தாநவான் யஷான் ப்ருதிவ் யாஞ்சைவ ராஷசான் -அங்குல் யக்ரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
பரதச்ய வச குர்வன் யாசமா நஸய ராகவ -ஆத்மானம் நாதி வர்த்தே தாஸ் சத்ய தர்ம பராக்கிரம -தேவும் தன்னையும் -திருவாய் மொழி
தேவி -ஐஸ்வர்யம் -தன்னையும்-ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம்
ஆத்மா பூதம் பரதம் நாதி வர்த்ததே -பூர்வர் -பட்டர் நீரான தன்மை யாகிறது ஆஸ்ரித பாரதந்த்ராகை
-உம்முடைய தம்பி சொன்ன வார்த்தையை மறுத்து நீரான தன்மையை இழவாதே கொள்ளும் என்கிறான் என்று -இத்தால் பக்த பராதீனன் என்கிறது
பரமாத்மாவின் தன்மையையும் காட்டிய அவதாரம் அன்றோ
ஸ ஹி தேவை ருதீர்ணஸய ராவணஸ்ய வதார்த்திபி -அர்த்திதோ மானுஷே லோகே ஜஜ்க்னே விஷ்ணுஸ் சநாதன
மயா த்வம் சம நு ஜ்ஞாதோ கச்ச லோகா ந நுத்தமான் –

14- க த்யுதிமான்

13-கோ ஜிதக்ரோத —16-கஸ்ய பிப்யதி தேவாச்ச ஜாத ரோ ஷஸ்ய சம்யுகே -சேர்த்து பின்னர் பார்ப்போம்
த்யுதி -ஒளி-ராம திவாகரா -ராம ரத்னம் -மணியே மாணிக்கமே -அனந்யா ராகவேணாஹம் பாஸ்கரேண பிரபா யதா –
அனந்யா ஹி மயா ஸீதா பாஸ்கரேண பிரபா யதா —
நித்ய அநபாயினி-கிருஷ்ணா ஜிநேந சம்வ்ருண் வன் ச்ரியம் வஷஸ்தலஸ்திதாம் -மான் தோலினால் மறைத்துக் கொண்டானே
இவளோடு கூடியே வஸ்துவினுடைய உண்மை -அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உறை மார்பன் -திருவில்லாத் தேவரை தேறேல் மின் தேவு
வேதாந்தாஸ் தத்வ சிந்தாம் முரபிது ரசியத்பாத சிஹ்நைஸ்
தரந்தி –பூர்ணம் தேஜ ச்புரதி பவதீ பாதலா ஷார சாங்கம் –
ஒளி -பிராட்டி என்றும் திருக் கல்யாண குணங்கள் என்றும் கொள்ளலாம் -புருஷகார பலத்தாலே ஸ்வா தந்த்ர்யம் தலை சாய்ந்தால்
தலை எடுக்கும் கல்யாண குணங்கள் – அன்றோ
பால்யாத் ப்ரப்ருத்தி ஸூஸ்நிக்த-தொட்டில் பருவத்தில் உள்ள சிசுக்களையும் ஈடுபடுத்த வல்ல அழகும் குணங்களும் உண்டே

15-க அ ந ஸூ யக —
வாத்சல்யமும் அ ந ஸூ யையும் பர்யாய சப்தங்கள் -நற்றங்களை குற்றங்களாக கொள்வதே அ ஸூ யை
செய்தாரேல் நன்றே செய்தார் என்பர் போலும் –
மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் ந த்யேஜேயம் கதஞ்சன –தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதா மேதத கர்ஹிதம் –
துஷ்டனாக–தேசிகன்-தோஷ தஸ்ய ஸ்யாத் –
பிறர் பெருமையை பொறுக்கும் தன்மை இல்லாமை அ ஸூ யை என்றும் கொள்ளலாம்
உத்சவேஷூ ஸ சர்வேஷூ பிதேவ பரிதுஷ்யதி -அயோத்யா மக்கள் பெருமாளை தந்தையாகக் கொள்ளுவார்கள்
இப்படி இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களின் ஏற்றம் அறிந்து உகந்து இருக்கை -மற்றை எல்லாக் குணங்களும் உண்டானாலும்
உண்டாக அரிதாய் இருப்பது ஓன்று அன்றோ இது
ப்ரவஷ்யாமி அ ந ஸூ யவே -ஸ்ரீ கீதை -9-1–சாஸ்திர உக்தங்களான விஷயங்களைக் கேட்டால் இது பொருந்தாது என்று
குதர்க்கம் செய்பவன் அ ஸூ யை உடையவன் பொருந்தும் என்று உகந்து இருப்பவன் அ ஸூ யை இல்லாதவன்
ஜாபாலி சொல்வதை சஹிக்க மாட்டாமல் பெருமாள் சீறி வெறுத்தார்-

13/16- கோ ஜிதக்ரோத –கஸ்ய பிப்யதி தேவாச்ச ஜாத ரோஷஸ்ய சம்யுகே

கோபத்தை வென்றவர் –ஸ்வ அதீனமாக கொண்டவர் -அம்கண் மா ஞாலம் அஞ்ச -முளைத்த சீற்றம் விண் சுடப் போய் மூ வுலகும் பிறவும்
அனைத்தும் அஞ்ச -உயிர் மலங்கக் கொண்ட சீற்றம் ஓன்று உண்டு -சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற –
இஷ்வாகு சம்ச ப்ரபவோ ராமோ நாம ஜ நைஸ் ஸ்ருத —சதைவ ப்ரிய தர்சன –சோமவத் ப்ரிய தர்சன –காலாக்னி சத்ருச க்ரோத-
-கோபச்ய வசமேயிவான் -பாகவத அபாசரம் பொறாமையால் அன்றோ இவன் அவதரித்து செய்து அருளிய ஆனைத் தொழில்கள் –

——————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமாயணமும் ஸ்ரீ ராமானுஜரும் -ஸ்ரீ .உ. வே. வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள்

November 10, 2015

வைதேஹி சஹிதம் -ஹேம மண்டபம் –மத்யே புஷ்க ஆசனம் -சீராணம் ஸூ ஸ்திதம் பரதாதி
–பிரபஞ்சன ஸூ தன் -திருவடி வாசிக்க -முனிவர்களுக்கு வியாக்யானம் பெருமாளே பண்ணி -அருளினான்
-பஜே நமஸ்கரிக்கிறேன் -லாவகுசர் பண்ண -பெருமாள் சபையில் போனது வால்மீகி ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் உண்டு
நமக்கும் நல்லது நடக்க ஸ்ரீ ராமாயணம் ஏற்பாடு -பரதனுக்கு ஆஜ்ஞ்ஞை -தான் செவியால் கேட்டான் -பிராட்டி இல்லாத பொழுது
இங்கே வைதேஹி சஹிதம் -திருவடி பண்ண -பெருமாள் -வியாக்யானம் -பட்டாபிஷேகம் ஆனபின்பு
-காட்டுக்கு போவதற்கு முன்பு -தத்வார்த்தங்களை காட்டி அருளி –
கிரந்த காலஷேபம் -எம்பெருமானார் திருமலை நம்பி இடம் கேட்டு -63 திரு நஷத்ரம்
அனந்தாழ்வான் 1053 -திருவவதாரம் சுவாமி -1017-38 வயசில் வாசி
20 வயசில் ஆச்ரயித்தால் 58 திருமலை நந்தவனம் அமைத்து பின்பு எதிர் கொண்டார் என்பதால் குறைந்த பஷம் 60 மேல் இருக்க வேண்டும்

1923-1971–1370 மா முனிகள் அருணோதயம்
தனியன் –

சரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம்
அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சகயம் ஆத்ம நிவேதனம்

தஸ்யா ராமகதா ச்ருணு து ஹனுமான் வால்மீகபூ கீர்த்தனே
சீதா சம்ஸ்மரணே ததைவ பரத ஸ்ரீ பாதுகா சேவனே
அர்ச்சாயாம் சபரி ப்ரணாம கரணே லங்கா திபோ லஷ்மண
தாஸ்ய சக்ய க்ருதே அரகஜ தனுக்ரத த்ராணே ஜடாயு நவ

தாதா –தமப்பனார் திருமலை நம்பி லஷ்மி குமாரா தாதாசார்யார் –வர வம்சம்
பர்மா தாத்தா =பிதாமகனான பிரம்மாவுக்கும் பிதாமகம்
பிராகேசாஸ் முக்கிய பல பிரதானர் –பாஷ்ய காராய உத்தம தேசிகர் இவர் -ஸ்ரீ ராமாயாணம் தூண் -கொடுத்த உத்தமர் அன்றோ
அனந்தாழ்வான் -மாமனார் -சம்பந்திகள் -லஷ்மீ தாத்தாச்சார்யர் இவர் வம்சம் –
ஸ்ரீ ராமாயணம் திருவாய்மொழி -இரண்டு தூண்கள் -பிரதிபிம்பம் போலே
தூது -திரு வண் வண்டூர் -ராமனுக்கு வைகல் பூங்கழிவாய்-ஒரு வண்ணம் சென்று புக்கு -தூது உரையே –
ஏதோ ஒரு வகையாக -கேகேய தேசம் சென்று பரத ஆழ்வானுக்கு கூட்டி வர சொல்லி சோலை வாய்ப்பு
-ரீஷாமானா -பார்த்து போனார்கள் நேராக அர்த்தம் –
-தசரதர் அந்திம கைங்கர்யம் செய்ய –7 நாள் குதிரை வேகம் -இன்றைய கழல்கச்தான் —
பாராதே போனார்கள் ஈட்டில்-பார்த்து போனால் நாளாகும் -ரிஷிமூலம் -அர்த்தங்கள்
சந்நிதியிலே சக்கரவத்தி திருமகன் -சரவணம் புனர்வசு புறப்பாடு பெரிய ஜீயர் -இதிஹாச மாலை -ஏகாங்கி ஏற்படுத்தி ராமானுஜர் -மடாதிபதி ஆக்கி –
சக்ரவர்த்தி திருமகன் எழுந்து அருளப் பண்ணி -திருமலை நம்பி மூலம் கிடைத்த –ஹனுமான் முத்தரை இன்றும் உண்டே –
ஈட்டில் -இந்த அர்த்தங்கள் -தனி ஸ்லோகியும் இந்த அர்த்தங்கள் பொதிந்து உள்ளன –
திருவவதார தத்வம்
தேவர்கள் வேண்டிக் கொள்ள ராவண வதார்த்தமாக மானுஷ்ய லோகே ஜக்னே -திருவவதரித்தார்
பரித்ராணாயா சாதூனாம் —-இத்யாதி -விநாசாயா துஷ்க்ருதாம் -ஒன்றே மூல காரணம் -ராவணா வதார்த்தம் -மற்ற இரண்டும் இதிலே அந்தர்பூதம் –
சங்கல்பமே போதும் -சக்கரத் ஆழ்வார் உண்டே அவதரிக்க வேண்டுமே –கருதும் இடம் சென்று பொருதும் கை நின்ற சக்கரத்தன்
-கீழ் உலகில் அசுரர்களை ஆழி விடுத்து கிழங்கு எடுத்தான் -சாணை இடுவதும் அசுரர்கள் கழுத்தில் –
அவாப்த சமஸ்த காமன் -எதற்கு திருவவதரித்தான் -பிரயோஜனம் இருக்க வேண்டுமே -தர்க்கக சாஸ்திரம் கொண்டு எம்பெருமானார் -ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில்
மழுங்காத –வைந்நுதிய சக்கரத்து நல வலத்தையாய் –தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினை
மழுங்காத ஞானமே படையாக -உன் சுடர்ச் சோதி மறையாதோ -பாசுரம்
சிற்றாண்ட்கொண்டான் வார்த்தை -மறையும் -மறையும்-என்று பணிக்கும்
-ஆ என்று தான் கத்தினான் -ஆ மூலம் தானே அவ ரஷணே -நம்மைத் தான் கூப்பிடுகிறான் ஓடி வந்தான்
த்வாரா நம –சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை -சாது பரித்ராணாம் -சாது -ஆத்மைவ மே மதம் -முக்ய காரணம் –
ஆநுஷங்கிகம் மற்றவை -இத்தாலே இத்தை சொல்ல மற்றவை ச காரம் வைத்து சொல்லி அருளினார்
தொளும்பாயார்க்கு -அடியவர் –தொழும் காதல் இரண்டாலும் ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான்-பிராவண்யம் காட்டி –
சாது –உகத லஷண சீலன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அக்ரேசர்-மத தர்சநாத் விநா தாரண போஷணாதிகம்-என்று -ஒரு ஷணம் கல்ப கோடி —
ஸ்வரூப சேஷ்டிதம் காட்டி – அவலோகனம் கடாஷம் அருளி ரஷிக்க வேண்டுமே -தானே தொட்டு தடவி ரஷிக்க வேண்டும் –
சகல மனுஷ நயன விஷயம் ஆக்குவதே மேல் இருந்து கீழே இறங்கி -அவதாரம் -இடத்தாலும் இல்லை மனத்தாலும் இரங்கி -இறங்கி –
வருவதே அவதாரம் -அடியவர் விரோதி போக்க தானே குதித்து ரஷிக்க வேண்டுமே -தாய் குழந்தை -போலே -நெஞ்சாரல் தீர
உம்பரால் அறியலாக ஒளி உளார்அவன் இருக்கும் இடத்து தேஜஸ் கூட அறிய முடியாதே –யானைக்காக -முதலை மேல் சீறி வந்தான்
-வசிஷ்டராதிகளுக்காக இல்லை திர்யக்குக்காக விரோதி -ராவணாதிகள் இல்லை நீர் புழு அன்றோ
கொண்ட சீற்றம் -ஓன்று உண்டு உளது என்று அடியேன்
இமௌ–கிங்கரௌ–பெருமாள் -சொல்லி சௌலப்யம் -கிம் கரவாணி -கேட்டு -செய்து –கிம் க்ருதவான் கொண்டாட வைத்து
-கிம் சாசனம் –ஏகாங்கி ன் ரமேதா –
சீரணிந்த தோழமை கொண்டதும் ஓர் அடையாளம் –அத்தை திருமங்கை ஆழ்வார் விவரிக்கிறார் –ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி —
அவன் தான் தன்னை ஏழை என்று நினைக்க முடியாமல் பழகி –உன் தோழி -உம்பி -தம்பிக்கு முன் பிறந்து –
பெண் மான் பொன் மானைக் கேட்டு அம்மானை இழந்தாள்-மான்கள் கிட்டே வர வில்லை -வேஷம் -i
என்நின்ற யோனியுமாய் -ஆய -ஆனால் -மெய்ப்பாடு -தினவு போக்க மற்றவை இவன் முதுகில் தேய்க்க-அவன் அளவில்
தன்னை தாழ விட்டுக் கொண்டு -கீழ் மகன் தலை மகனுக்கு சம சகாகாய் தம்பிக்கு முன் பிறந்து –
-புஷ்யம் நட்ஷத்ரம் -பெருமாள் குகன் -லஷ்மணன் -இது தான் சீர் அணிந்த தோழமை —நீன்னொடும் எழுவரானோம்
–புதல்வரால் பொலிந்தார் உந்தை -என்கிறார் எந்தை -என்னாமல் கம்பர் -பட்டர் காலம் என்பர் -காஞ்சி சுவாமிகள்
-லோக நாதம் -தகுதி போலும் சுக்ரீவ நாதம் இச்சதி -ராஜ்ஜியம் இழந்து ஒளிந்து உள்ளவனை
இளையவர்கட்கு அருள் உடையாய் –பெருமாள் திருமொழி –மூத்தவன் இருக்க இளையவனுக்கே தம்பி -இளைத்தவர்கட்கே அருள் செய்பவன்
மழுவேந்தி கார்யம் செய்வது -கற்பூரம் செய்து சத்யம் செய்வது போலே நம்பிக்கை கொடுக்க -தாழ விட்டு -தாழ்ந்தவர்களுக்கும் கீழே -சென்று
சீதா கல்யாணம் -பிராட்டி -தத்வம் –ஜகத்வ்யாபாரம் கிடையாதே -வர்ஜனம் -எதற்கு -அவனுக்கு -மாம் ஏகம்
-பிராட்டி மா -சொல்லி -இவன் ஏக்க -மாம் ஏகம் பிராட்டி உடன் சேர்ந்த பெருமாள் –
கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே -வேதம் சொல்லி கரடு முரடான நாவால் ஈரச் சொற்கள் சொல்ல முடியாதே -நின் தனக்கும் குறிப்பாகில்
கலிகன்றி தாசர் -நம்பிள்ளை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை -ஆவணி ரோகினி கிருஷ்ண மிஸ்ரர் இயல் பெயர்
அகில புவன ஜன்ம -ச்தேம பங்காதி லீலே ஆதி -மோஷ ப்ரதன்-நான்கும் எம்பெருமானுக்கு -ஆனந்தத்தில் சாம்யம் -துல்யமான ஆனந்தம்
பார்த்துக் கொண்டே வரும் ஆனந்தம் -அவனுக்கு செய்வதில் ஆனந்தம்
உரைப்பர் தம் தேவிமார்க்கு -அங்கும் தேவிகள் உண்டே -மதிமுகம் மடந்தையர் உண்டே
இயம் சீதா மம சுதா சஹ தர்ம சாரிணி –வேந்தர் தலைவன் ஜனக ராஜன் -வேதாந்த தலைவன் -மா முனிகள் -வியாக்யானம்
சக்கரவர்த்திக்கு இழவுக்கு உறுப்பு ஆனதே – ஆபாச தர்மம் கைக் கொண்டு சாஷாத் தர்மம் கை விட்டான் –
தர்மம் -சரணா கதி வத்சல்யன் –காவ்யம் ராமாயணம் –முழுவதும் -சீதையா சரிதம் -மஹத் -புலச்ய வதம் -இரண்டு விசேஷணங்கள்-
சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் தெரிவிக்கின்றது
அயோத்யா 8-18-திருவவதாரம் –39 ஸ்லோகம் விஸ்வாமித்ரர் வந்தார் -12 திரு நஷத்ரம்
வனம் -25 வயசில் –12 வருஷம் இன்பமாக அயோத்தியில் இருந்தேன் -சீதா -அபூர்வ ராமாயணம் காஞ்சி சுவாமிகள்
16 கல்யாண குணங்கள் -தர்மம் அறிந்தவன் -யார்
சரணாகத வத்சல்யன் -பிரசித்தி -சீதை பிராட்டியே அருளி
விராத வதம் –கர தூஷணாதிகள்
விராதன் -பிராட்டியை விட்டு வேறு காட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான்
ஜன ஸ்தானம் -படை -இளைய பெருமாளை பிராட்டியை தூர வைக்க நியமிக்க -குகையில் வைக்கச் சொல்லி
இவள் இருந்தால் வதம் செய்ய முடியாதே –
பிராட்டி இருந்த பொழுதே சங்கை -மருந்தை குலுக்கி சாப்பிட வேணும் -ச்வாதந்த்ராயம் தலையெடுக்க அத்தை நீக்கி
காருண்யம் வாத்சல்யாதி குணங்கள் தலை எடுக்க
புகு தருவான் நின்ற -எப்பொழுது கழுத்தில் உட்காரலாம் என்று நிற்கும் -சாஸ்திர வச்யதைக்கும் பங்கம் வாராமல் –
பாபிகளையும் ரஷிக்க-பாபம் செய்யாதவர்களுக்கு உதவ வேண்டாமா –
அக்ர–சென்று கல் நெஞ்சினர் முள் நெஞ்சினர் -மாற்றி -அருள -உபதேசத்தாலே திருத்தும் -அருளாலே திருத்தும்
புருஷ விக்ரஹம் –ஆண் பிள்ளை சொல்ல அர்ஹம் அல்ல -ஆண் உடை உடுத்த பெண் பிள்ளை தகப்பனார் நினைப்பர் –
பேசலாமா -இப்படி சொன்னால் தான் நடக்கும்

அநு கச்சதாம் -சஹ தர்ம சரி தவா -வன வாசம் செல்லும் பொழுதும் பெருமாள் வார்த்தை –
சூர்பணகை-13 வருஷங்கள் கழித்தே வந்து இருக்க வேண்டும் பஞ்சவடியில் –12 வருஷங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தோம்
நெருப்பு போலே ஆயுதம் கையில் -ச்நேஹம் பஹூ மானம் போலே உபதேசிக்க வில்லை —அப்யகம் ஜீவிதம் – ண் பிரதிஜ்ஞ்ஞை –
உயிரை விட்டாலும் -உன்னையும் விட்டாலும் இளைய பெருமாளை விட்டாலும் –ரஷிக்கும் வர்தம் விட மாட்டேன் –
பிராட்டி -வார்த்தை இங்கே -புருஷகாரமா -12 வருஷம் தண்ணீர் துரும்பு அற்று அனுபவித்தார்கள் -தானே வலி ய சிறை இருந்தாள் தேவர்கள் சிறை அறுக்க
நம்மை விட்டு பிரிந்தால் பெருமாள் நிலை என்ன ஆகும் -என்ற கவலையால் அருளிச் செய்த வார்த்தை -அதனால் தான் பதில் சொல்ல வில்லை –கம்பம் அசைத்து -பார்ப்பது போலே தூணாதி -நியாயம் -அத்யவசாயம் அறிந்து மகிழ்ந்து -தன அடியார் –செய்தாரேல் நன்று செய்தார் -பெரிய வாச்சான் பிள்ளை –
சிதை -கோள் சொன்னாலும் -என்னடியார் அது செய்யார் -சேர்ப்பதற்கு முன்பு அவள் மன்றாடும் சேர்த்த பின்பு இவன் மன்றாடும்
நம் அடியார் -இல்லை ஊர் இரண்டு பட்டவாறே சொத்தும் இரண்டு பட்டது -என் அடியார் அது செய்யார் -சரணாகதிக்கு முன்பு தான் நம் அடியார்
என் அடியார் ஆனபின்பு பாபமே இல்லையே -பொறுக்க நாம் உண்டே -நான் ரஷித்து பெருமை சேர்க்க -என்னடி –யார் அது செய்யார்
பாபம் பண்ணாதது யார் -நீ சொன்னாயே -இது அன்றோ திவ்ய தம்பதிகள் பணி-கிருபா பரிபாலயது-தானே சொல்லிக் கொள்ள மாட்டாள்
-கிருபையே அவள் தானே –
தங்கையை மூக்கும் –தமையனை தலையும் –பொல்லா மூக்கு -பொல்லாத தங்கையின் மூக்கும் -காதலி சொல்ல வில்லை
-ராஷசி-நர வாசனை சம்பந்தம் இல்லா இடத்தில் மூக்கை நுழைத்தாள்
செந்தாமரைக் கை இவளது -நான் உள்ளேன் –அவனுக்கு பயப்படாதே
அணி மிகு தாமரைக் கை அவனது -அபய ஹஸ்தம் -பாபத்துக்கு பயப்படாதே
இவள் கையை நீ பிடி -இவள் உள்ள இடம் வந்து திருக் கல்யாணம்
அரி முகன் அச்சுதன் கை மேல் தன -கை வைத்து -அவள் கை தான் மேல்

——————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ .உ. வே. வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
  பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-635–644-

October 7, 2014

635-
தபஸ் –நாரதம் –முனி புங்கவம்
ஸ்ரீ ராமாயணம் துவக்க ஸ்லோஹம்
ஆத்மாவை பரமாத்மாவை அறியும் ஆர்வம் வேண்டுமே
கேள்விகள் உள்ளன
பெரியோர்கள் பதில்
முக்தி அடைவது எப்படி
உண்மையில் நம்மைப் பற்றி
நிரவதிக ஆனந்தம் அடைய
கல்யாண குணங்கள்
இஷ்வாகு வம்சத்தில் ஸ்ரீ ராமன்
அவனே புருஷோத்தமன்
அம்மாம் பேட்டை ஜெயா வீரஆஞ்சநேயர் ராகவன் திருக் கோயில்
தச முக ஆஞ்சநேயர் சேவித்தோம்
கோதண்ட ராமர் மூலவர் உத்சவர்
நாடு நாயகம் மணிரத்னம்
ராமரத்னம்
கையில் வில் இல்லாமல் லஷ்மணர் கை கூப்பி
வில் இல்லாமல் பார்ப்பது இங்கே தான்
வில் பிடித்த பாங்கு ராமன் அழகு
நீண்ட நெடிய
நெருப்பு பாம்பு விஷம் கக்கும்
காக்கும் -ஆபரணம் போலே இருக்கும் அனுகூலர்களுக்கு
புஷ்பக விமானம் புறப்பட
ராமன் கீழ் இருக்கும் இடங்கள் காட்டி
123 சர்க்கம்
வானரங்கள் கூட ஏறி அமர
கைலாச திரிகூட லண்காம் மலை காட்டி
பலம் பார்த்து முதல் இடம்
இலங்கை பார்த்து
கண்களால் குளிர கடாஷம் செய்து அருள்
10 மாசம் இருந்தேன்
ராவணன் ஆண்டான்
நம் பிள்ளை விபீஷணன்
வேண்டியவர் வேண்டாதார் பார்வை அறியேன்
சீதைக்கு கோபமே வாராதே
ராவணன் அளித்த இடம் உன் காரணமாக
கும்பன் நிகும்பன் போன்றோர் முடிந்த இடம் காட்டி
ராஷசர்கள் பெயரை சொல்லி
இலங்கை புகும் த்வாரம்
சேது காட்டி
நீண்ட அணையை பார்த்து
கடலுக்கு நடுவில்
நளன் அருளால்
வருணன் அருள்
மைனாக பர்வதம் இருந்தது
சேது பந்தம்
இனி மேல் உபயோகம்
கிழக்கு கடல் புண்யம்
பிராய சித்த ஸ்தலம்
போக்கு வரதுக்காக இல்லை
பல்லாண்டு வாழி சேது

636
வேத வேதே –சாஷாத் ராமாயணம் வேதம்
அரிய பல விஷயங்கள் புரிந்து கொள்ள இதிகாசங்கள் புராணங்கள்
2 இதிகாசம்
18 புராணங்கள்
தீர்த்த யாத்ரை
புண்ய ஸ்தலங்கள்
வைகுந்தம்
இங்கும் வைகுந்தம்
முன் உதாரணம் முன் பயிற்சி போலே
வெள்ளோட்டம்
பாபங்கள் தொலசிந்து
புண்ணியம் பெருகி
சத்வ குணம் பெருகி
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் மங்களா சாசனம் செய்த இடங்கள்
வைஷ்ணவ தேவி யாத்ரை
அமர்நாத் யாத்ரை
பத்ரிகாச்ரமம் யாத்ரை
பாதங்கள் பட்ட இடம்
பாத தூளி
சேது கரை சன்யாசம்
வேண்டுதல் புண்ய யாத்ரை
வரலாறு இதிகாசம் புராணங்களில்
1000 வருஷங்கள் சனாதன தர்மம்
இடத்துக்கு முக்கியம் பெருமாள் விட
காட்டு நைமிசாரண்யம்
புஷ்கரம் நீர்
ஸ்ரீநிவாசன்
திரு வேங்கடமுடையான்
வேங்கடத்து உறைவான் தேசம் சொல்லியே பெருமாள் திரு நாமங்கள்
மாகாத்ம்யம் அறிந்து
நடந்த கதை
இடங்கள் இல்லாமல் வெறும் கதை மட்டும் இல்லாமல்
கற்பனை இல்லையே
இடங்கள் அங்குலம் மாறாமல்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
ராம கிருஷ்ண பக்தர் பகவத் பக்தர்
முக்கியத்வம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி
வரலாற்று சிறப்பு பெருமை உணர்ந்து
சொத்து வியாசர் வால்மீகி விட்டு வைத்து
விட்டு போய் இருக்கும் இடங்கள் கருத்துக்கள்
தண்டம் துறை 700 வருஷம் பழைய கோயில்
தஞ்சை கும்ப கோணம் பாதை
கருடன் சேவை
கோபுரம்
வேணு கோபாலன் புல்லாம் குழல்
ருக்மிணி சத்யா பாமை
அழகுக்கு பேர்
ராமேஸ்வர கரை
123 சர்க்கம்
21 ஸ்லோஹம் சேது பந்தம்
மூன்று உலக்ஜோருக்கும் புண்ணியம்
விபீஷணன் வந்த இடம்
உனது புருஷாகார பலன்
கிஷ்கிந்தை வழியாக
வந்த மார்க்கத்திலே திரும்பி
குரங்குகள் பெண் பார்க்க ஆசை சீதை பட
ராமன் இசைந்து
தாரை
சுக்ரீவன் பெண்டிர்
சீக்கிரம் கூட்டி வா சுக்ரீவன் இடம் சொல்லி விட
நமக்கும் பாக்கியம்
ராம மாதாக்கள் அயோத்யா வாசிகள் கூட இருக்க
சீதையை பார்க்க ஆசை
அழகு
வாழ் இல்லையே
கண் அகலமாக இருக்கே
குரங்குகள் கண்
மூக்கு தூக்கலாக உள்ளதே
வாலே இல்லாத பெண்ணா
நந்தி கிராமம் இரங்கி பரதன் உடன் சேரப் போகிறான்

637

ராம பூதம் ஜகத் பூதம்
ராமராஜ்யம்
பிரஜை உள்ளம் வீற்று இருந்து ஆண்டான் ஸ்ரீ ராமன்
வேறுபாடு இன்றி
ராஜதே ரஞ்சநாத் ஆண்டு ஆனந்தம் கொடுக்க
முதலில் பரதன்
பாதுகை அரி அணையில் ஏற்றி
தவிப்புடன் இருக்க
அதைக் காட்டிலும் ராமன் உள்ளம் தவிக்க
சீதைக்கு இடம் காட்டி
உள்ளம் பரதன் இடம்
ராமன் லஷ்மணன் சீதை ஆஞ்சநேயர் சேவை
அம்புரா துணி சிற்ப வேலை பாடுடன்
அமோக பாணம்
வீணாகாதே அம்பு
கனிவு பார்வை சீதை
விமான ஆஞ்சநேயர் சேவை
வாலை தலை மேல்
123 சர்க்கம் இறுதியில்
ரிஷ்யமுகம் மேல்
பர்வதம் -இங்கு தான் வானரங்கள் மறைந்து
ஆபரணங்கள் கீழே போட்ட இடம்
அக்னி சாட்சி சுக்ரீவன் கை பிடித்தேன்
சபரி ஆஸ்ரமம் காட்டி
கோதாவரி
கனிகள் உண்டேன்
கபந்தன் அழித்த இடம்
காகுத்த்கே ஜடாயு
சம்ஸ்காரம் செய்த இடம்
பர்ன சாலை நாசிக் பஞ்சவடி
ராவணன் கூட்டி
மாயமான் வதம் செய்த இடம்
அகஸ்த்யர் ஆஸ்ரமம்
இங்கே ஆஸ்ரம மண்டலம்
மந்தாகினி விராதன் அழித்த இடம்
சித்ரா கூடம் காட்டி
பரதன் நாட்டை சமர்ப்பிக்க வந்த இடம்
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம்
கங்கை யமுனை சரஸ்வதி சங்கமம்
சுருங்கி பேர புரம் குகன்
அயோதியை நோக்கி கை கூப்பச் சொல்லி
ராஜதானி
குரங்குகள் எழுந்து அயோதியை பார்க்க
எட்டி எட்டி பார்க்க
நீண்ட வீதிகள்
யானை குதிரை
மக்கள் எதிர் பார்த்த முகம்
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம் விமானம் இறங்க
124 சர்க்கம்
சுக்ல பாஷம் பஞ்சமி திதி சித்தரை மாசம் இறங்க
விழுந்து நமஸ்கரிக்க
செய்திகள் கேட்க
14 வருஷம்
கதை அறிந்தேன் யோக பிரபாவத்தால் அறிந்து கொண்டேன்
பரதன் சீக்கிரம் பார்க்க
ஒரு நாள் தங்கி விருந்து ஏற்றுக் கொண்டு போக சொல்லி

638

வ்ருத்தானாம் ப்ரஹ்மனனாம் உபாச்யதா
ஸ்ரீ ராமன் பெரியார் இடம் கேட்டு அறிந்து
ரிஷிகளை அண்டி
ஹனுமானுக்கு முக்கிய பணி கொடுத்து
124 சர்க்கம்
கும்பகோணம்
கும்பம் தாது வைத்து
குட மூக்கு
பஜார் தெரு
கோமளவல்லிதாயார் சாரங்க பாணி சக்கரபாணி ராம ஸ்வாமி
மூவராலும் சன்மானம்
பொற்றாமரை குளம் மேற்குத் தெருவில் கடைத் தெரு ஆஞ்சநேயர்
கிழக்கு நோக்கி
அபய முத்தரை
உத்சவர்
பழைய திருமேனி
சாரங்கபாணி உடன் சேர்ந்து உத்சவம்
16/17 ச்லோஹம்
தபஸ் பலத்தால் பரத்வாஜர் வரம் கொடுக்க
ராவணன் அழித்ததை அறிந்தேன்
வரம் கேள் ஸ்ரீ ராமன் இடம்
நாளைக்கு போகலாம் சொல்ல
பதைப்பு பரதன் நினைத்து
அன்பு கண் மூடித்தனம் வைத்து
கண்ணை திறந்தாள் உலகம் தெரியுமே
கண்ணை மூடினாலும் பகவான் தெரிவான்
பரத்வாஜர் சொல்லையும் மீற முடியவில்லை
ராஜ மார்க்கம் மரங்கள் பூக்க
காலம் இல்லாத பொழுதும் பூத்து பழுத்து
அகால
4 மாசம் மழை காலம்
கார்த்திகை மாசம் தேட
தை மாசி திரும்பி வந்து
காலம் இல்லாத காலம்
பிரிந்த பொழுது பட்டுப் போயின
ராமன் சேர்க்கையும் பிரிவுமே காரணம்
125 சர்க்கம்
அயோதியை பரதன் நிலை நினைத்து
சீக்கிரம் ஹனுமானை புறப்பட சுருங்கி பெற புறம் சென்று குகனை கூட்டி
பரதன் இடம் செய்தி சொல்லி
உயிர் போன்ற இனிய தோழன் குகன்
நன்றாக இருக்கிறோம்
நடந்ததை சொல்லி
பரதன் முகம் எப்படி இருக்கிறது பார் சொல்லும்பொழுது
நன்கு வர வெற்பது போல் இருந்தால்
நாட்டுக்கு பரதன் பெருமை அறிய
முகம் கோணுவது போல் இருந்தால்
சொல்லு மீண்டும் காடு நோக்கி
இருவரும் விட்டு கொடுப்பதில் சக்கரவர்த்திகள்
அயோதியை ஆளும் எண்ணம் இருக்கலாம்
மக்களுக்கும் அவன் அரசாக இருப்பது பிடித்து இருக்கலாம்
பெரிய திருவடி போலே பறந்து
குகன் இடம் செய்தி சொல்லி
குகன் கண்ணும் கண்ணா நீருமாக பரதனை பார்க்க செல்ல

639

பரதன் பெருமை
பாதுகா சஹாச்ரம்
தேசிகன்
ராமன் திரு உள்ளம் படி நடக்கும் மனச் பக்குவம்
ஹனுமான் இடம் வார்த்தை சொல்லி அனுப்பி
குகனை கூட்டி பரதன் இடம் போக
வென்னாற்றம் கரை
இருகரை கோதண்ட ராமர் கோயில்
1982 சம்ப்ரோட்ஷனம்
தீப ஸ்தம்பம்
கருடன் சேவை
விரஜா நதி இரு கரை லீலா நித்ய விபூதி
நந்தி கிராமம்
சத்ருக்னன் கூப்பிட்டு
நெருப்பு மூட்டி குதிக்க
அனர்த்தம்
ஹனுமான் உறுதி கொண்டு
கை விட்டு விடுவாரோ
உடம்பு முழுவதும் அழுக்கு
தவ திருக் கோலம்
மான் தோல் மர உறி தரித்து
மைதிலி இழந்து
திரும்ப பெற்று
பரத்வாஜர் ஆஸ்ரமம் உள்ளார்
கட்டி தழுவிக் கொண்டார்கள்
தோள்கள் மேல் முகம்
இன்றும் சேவிக்கலாம்
இழப்பு தாங்காத இளைத்த முகம்
பரதன் கண்ட ஆனந்தம்
ஆனந்த கண்ணீர்
முகூர்த்தம் நேரம் மயங்கி
உமக்கு என்ன கைம்மாறு செய்வேன்
ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு
சித்ரா கூடம்
தண்டகாரண்யம்
ஆஸ்ரம ரிஷி
அகஸ்த்யர் அஸ்தரம்
பஞ்சவடி
ரிஷிகள் துன்பம் போக்கி
ஜனஸ்தானம் 14000 பேரை முடித்து
சூர்பணகை
மாயமான்
தங்களை பற்றி ஆபரணம் பெற்று கடாஷம்
வாலி
சுக்ரீவன்
தெற்கு திசை கடலை கடந்து
ராமான் கணை ஆழி பலத்தால்
நடந்ததை எல்லாம் சொல்லி அருளி

640

அஞ்சனா நந்தனம் —
நாமக்கல்
நாமகிரி தாயார்
பெரிய மலை
மலைகோட்டை
கமலாலயம் புஷ்கரிணி
தாயார் திருவவதாரம்
ஆஞ்சநேயர்
சந்த்யா வந்தனம் -சாள கிராமம் மூலம்
நரசிம்ஹர் திருவவதாரம்
பழைமையான திருக் கோயில்
பக்தி பெருமிதம் பயம்
பெரிய திரு உருவம்
சஞ்சீவி மலை வைத்து வரும் வழியில்
த்ரேதா யுகம் கிடைத்த சாக கிராமம்
பெருமாள் நகர திரு உள்ளம் இல்லை
ஒரு திருவடி மடித்து
இன்னம் ஒன்றை நீட்டி
வெண் சாமரம்
ப்ரகுமாதிகள் ஸ்தோத்ரம்
உத்சவர்
வைகுண்ட நாதன்
வாமன மூர்த்தி திரு விக்ரமன் வராக பெருமாள் சேவை
உக்ரம நரசிம்ஹர் சேவை
நாமகிரி தாயார்
பக்த ஆஞ்சநேயர்
நெடிய திரு உருவம்
பரதன் இடம் செய்தி சொல்லி 126 சர்க்கம்
நாளை புஷ்ய நஷத்ரம்
ஸ்ரீ ராமன் வருவார்
கவலை கொல்லாதே
துடித்த உதடு கை கூப்பி
127 சர்க்கம்
காண்போம் நம்பிக்கை மலர
நாடு பறை
எங்கும் கோலாகலம்
பந்தங்கள் தோரணங்கள்
ஆடி பாடி ஆணை இட்டார்
சத்ருனனை அழைத்து விழாக் கோலம்
மக்கள் அலங்கரித்து
வீணை வாத்தியம் கச்சேரி
எங்கும் ஆனந்தம்
14 ஆண்டுகள் காத்து
நந்தி கிராமம் நோக்கி அனைவரும் வர
8 மந்த்ரிகள்
1000 யானைகள்
தேர்கள் பல
பெற்ற மூவரும் ஆனந்தம்
முகம் எதிர் பார்ப்பை தேக்கி வர
நடுவாக பரதன் நிற்க
வெண் கொற்றக் குடை ஏந்தி தயாராக
வெண் சாமரம் சத்ருக்னன் ஏந்தி தயாராக
தெற்கு நோக்கி இருக்க
நீர் சொன்னது உண்மை த்கானே
அழுகிறேன் என்பதால் சமாதானம்
தீன குரலில்
நேரம் போகிறதே
என் ஐந்து நாளிகை உளது
15 ஆண்டு முதல் நாள் தானே வர வேண்டும்
புஷ்பக விமானம் ஒலி
சாள வருஷம் காட்டை கடந்து
சூர்யன் உதிக்கப் போகிறார்
ஐயன் வந்தனன் ஆரியன் வந்தனான் —
பக்தன் கை காட்டும் இடத்தில் பகவான் தோன்ற
நம் அருள் சீதை கடாஷம் ஸ்ரீ ராமன் வருவது தோற்ற

641

அசாத்திய சாதக ராம தூதம் க்ருபா சிந்து
பாஷ்ப வாரி
மாருதிம் வாய் குமாரன் ஹனுமான்
நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்
பக்த ஆஞ்சநேயர்
கிருத யுகம் நரசிம்ஹர் சாள கிராமம் புகுந்து
வாளை சுழற்றி தளை மேலே மணி கட்டி
127 சர்க்கம்
ஐயன் வந்தான்
புஷ்பக விமானம் வர
சூர்யன் உதித்தால் போலே
மக்கள் அனைவரும் நம் ராமன் வந்தான் ஆனந்த கூத்தாடி
ஆடி பாடி பரதன் நிற்க
தரை இறங்க
பரதன் ராமன் அருகில் சென்று நமஸ்கரித்து
மடியில் அமர்த்தி
அன்பை கொட்டு
பரதனை கட்டி தழுவி
பரதன் மாருதி அக்ரூரர் -நாம் பெரும் சம்மானம் குறு மா மணி பூ
சீதை தேவி சேவித்து விம்மி வெடித்து அழ
சத்ருகன்
நளன் சுக்ரீவன்
நண்பன் இலக்கணம்
அயோத்யா நகரம் உமக்கு கடன்
தாயாரை அணுகி வணங்கி
கௌசல்யை சுமத்ரை கைகேயி
மக்கள் மலர சூர்யன் கண்ட தாமரை போலே
இரண்டு பாதுகைகள் தலையில் சூடி திருவடியில் சமர்ப்பித்து
ராஜ்ஜியம் 10 மடங்கு பெருக்கி சமர்ப்பிக்கிறேன்
அடுத்து பட்டாபிஷேக சர்க்கம்

642

ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்
ஆரா அமுதன்
சாரங்க பாணி கையில் வில்லேந்தி
ராமனா
சக்ராயுதம் கொண்டு சக்ரபாணி
இருவரும் சேர்ந்து உத்சவம் கண்டு அருளி
ராம சுவாமி கல்யாண பட்டாபிஷேக ராமர்
பெரிய மண்டபம்
1614 40 நாயக்கர்
ரகுநாத நாயக்கர்
கோவிந்த தீஷிதர் ஐயன்
ஐயம்பேட்டை ஐயன் குளம் இன்றும்
தாராசுரம் குளம் வெட்டி
அங்கு உள்ள மூர்த்திகள்
இங்கே ஸ்தாபனம்
கல்லும் கவி கூறும்
ராம பக்தி வெளிப்படுத்தும்
லஷ்மி நரசிம்ஹர்
ரிஷிகள் ராமன்
ஒரே தூணில் ராமன் சீதை லஷ்மணர் மூவரும் சேவை சாதிக்க
வேணுகோபாலன்
திரிவிக்ரமன்
கண்ணாடி அரை வேலைப்பாடுகள் சித்திரங்கள்
கடைசி சர்க்கம் 128
பட்டாபிஷேகம்
அயோதியை அடைந்து
பரதன் அரசன் நீ சமர்ப்பிக்கிறேன்
ஒன்பது மடங்காக பெருக்கி
செலவு பாதுகை அனுமதி
வசூல் தானே செய்து
ராம ராஜ்ஜியம் பெருகி
ராமானுஜர் சொத்து வீறு படும்
பாகவதர்கள் சிறப்பு பெரும்
பாரம் கன்று குட்டி லுக்குமா
அரசு சுமை
மரம் வளர்ந்து பழம் பறிக்க முடியாமல்
தொண்டன் நான்
உடனே பட்டாபிஷேகம்
ராமன் ஏற்றுக் கொண்டான்
கங்கை ஓடும் வரை
சூர்யா சந்தரன் உள்ளவரை நீயே அரசன்
ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்
ராம பக்தர்கள் நாம்
திருவடிகளுக்கே பல்லாண்டு பாட
பாரத தேசம் ஜடபரதர்–த்ரேதா யுகம் – பரதர் –கலி யுகம் துஷ்யந்தன் மகன் பரதன் மூன்று யுகம்
ராமன் ஒத்துக் கொண்டு
பட்டாடை
சத்ருஞ்ஞன் யானை முன் செல்ல
பரதன் நீராடி
சடை முடி களைந்து
ராமன் ;லஷ்மணர் சாதரணன்
சீதை நீராடி
வானர ஸ்திரீகள் அலங்காரம்
கௌசல்யை விட்டு கொடுக்க
சுமந்த்ரன் மந்த்ரி தேரோட்டி தேர் கொண்டு வர
நீண்ட குண்டலம் சுக்ரீவன் பத்னிகள்
நீண்ட புறப்பாடு
கீதம் பாட்டு கோலாட்டம்
நீர் தெளித்து கோலம்
பரதன் தானே தேர் ஒட்டி
சத்ருனன் குடை பிடிக்க
சாமரம் லஷ்மணன் விபீஷணன்
சத்ருஞ்ஞயன் பட்டது யானை மேலே சுக்ரீவன் அமர்ந்து
9000 யானைகள் மேல் குரங்கு
மங்களம்
வாலி
பொலிக
பல்லாண்டு
அயோதியை அடைந்து
அரண்மனைக்குள் நுழைய

643

கோன்–வால்மீகி நாரதர் -கேள்வி
ஸ்ரீ ராமாயணம் தொடங்கி
16 கல்யாண குணங்கள்
பிரகாசிக்க சீதை பிராட்டி
நீறு பூத்த நெருப்பு போலே
வெந்நீரை ஆற்ற தண்ணீர்
பாபம் கண்டு கொதித்த
லஷ்மி சக
கோலத் திரு மா மகள் உடன்சால காத்து அருளுவான்
குணசாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
கருணை கடல் சீதை உடன் அமர்த்தி
128 சர்க்கம்
சர்க்கம் பிரிந்து இருக்கலாம்
ஸ்லோகங்கள் மாறு பாடு இல்லை
பிரகாரங்கள் ஸ்ரீ இராமாயண சித்திரங்கள்
புஸ்தகம்
ஸ்ரீ நிவாசன்
நவநீத நர்த்தன கண்ணன்
பட்டாபிஷேக ராமர்
ஆழ்வார்கள்
ஆச்சார்யர் சேவை
தேசிகன்
மிக பெரிய அரண்மனை
45 ஸ்லோகம்
ராமன் திரு உள்ளம் உருகி
சுக்ரீவன் குரங்குகளை தங்க சொல்லி
சிறந்தவற்றை கொடுப்பதே
த்யாக ராஜன் த்யாகேசன்
வசிஷ்டர்
நான்கு திக்குகள்
தீர்த்தங்கள்
மணி மாணிக்கம் போர் குடங்கள்
கடலை நோக்கி பறந்து
ஜாம்பவான் ஹனுமான் ரிஷபன் போல்வார் சுஷேணன்
ரத்னம் பொருந்திய தங்க சிம்ஹாசனம்
ராமாபிஷேகம்
நேரம் குறித்து
ராமம் ரத்னமைய பீடம் சீதை உடன்
அங்கதான்
அரியணை அனுமான் தாங்க
அங்கதன் உடை வாள் எந்த
பரதன் வெண் கொற்றக் குடை
இருவரும் சாமரம் வீச
வசிஷ்டர் மௌலி
தீர்த்த வாரி
எட்டு ரிஷிகள் சுத்தி நிற்க
மனிதரில் மாணிக்கம்
புனித நீர்
கோசல தேசம்
குணசாம்ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம்
எண்மர் புனித தண்ணீர் செர்ல்க்க
தேவர்கள் பூ மாரி பொழிய
கிரீடம் பொன் தட்டில் வைத்து வசிஷ்டர் சூட
வெண் கொற்ற குடை சத்ருனன்
சுக்ரீவன் விபீஷணன் சாமரம் வீச
ஸ்லோஹம் 128-70
சத்திர சாமர பாணி
ராம ராஜ்ஜியம் 11000 ஆண்டுகள் நடக்கும்
பல்லாண்டு -உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு

644

சீதை ராமர் ஒரே சிங்காசனம்
அபய ஹஸ்தம்
கையில் வில் இல்லை
பட்டாபிஷேகம் கோலம்
வராத முத்தரை தாயார்
லஷ்மணர் வலது பக்கம்
பரதன் சத்ருக்னன் குடை சாமரம்
இசை சேவிக்கும் கோலம் ஆஞ்சநேயர்
பரதன் யுவராஜா பட்டம்
பசுக்கள் பொன் காசுகள் தானம்
முக்தா ஹாரம்
இந்த்ரன் இடம் வந்த முத்து மாலை ராமன் சீதை இடம்
சிங்காசனம் விட்டு ஆஞ்சநேயர் இடம் நடந்து
கண்ணால் ராமனை கேட்டு அஸி தீஷணா
பெரிய பாக்யம்
பக்தனுக்கு கொடுத்த மரியாதை
பார்க்க செய்து -அனைவர்களும்
நாடு புகழும் பரிசு
யான் பெரும் சம்மானம்
கணவன் சம்மதம்
இருவரும் சேர்ந்தே முடிவு
குண்டலங்கள் அந்தகனுக்கு
விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ரெங்க விமானம்
குலதனம்
ஆராத்ய தேவதை
இப்பொழுது ஆவது
தன்னுடை சோதிக்கு எழுந்து அருளும் போது அருளினான்
சுக்ரீவனுக்கும் பரிசு
லஷ்மணன் யுவராஜன் வேண்டாம் தாசன்
பரதன்
11000 ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்
யாகங்கள் பல
வியாதி துர்மரணம் இல்லை
மும்மாரி பொலிய
செல்வம்
கைங்கர்யம்
பூத்து குலுங்க
பழங்கள்
கேட்டார்கள் பலன் சொல்லி
புத்ரர் பாக்யம்
திருமணம்
வியாபாரம்
பாபங்கள் தொலையும்
குடும்ப விருத்தம்
தன தான்யா விருத்தம்
ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியம் யசஸ்
வால்மீகி அருளி
534 சர்க்கம் கேட்டோம்
644நிகழ்வுகள்
2007-735 ஸ்ரீ கீதை
621 -ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
சீதா ராமர் பல்லாண்டு

மூன்றும் சேர்ந்து 2000 நிகழ்வுகள்
ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம் மங்களகரமான விஷயம் இனி பார்ப்போம்

————————————————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-626-634-

October 7, 2014

626

627

ராமாயா ராமபத்ராய –சீதாயா நம-
தந்தை தாய் பிணக்கால் குழந்தைகள்
மஞ்சள் பீடித்த கண் என்று தன மேலே குற்றம்
116 117 118 சர்க்கம்
லஷ்மி நாராயணன் மூல மூர்த்தி சேவை
தாயார் சேவை
பாசம் அன்பு வளர்க்க
பீடம் வலது திருவடி
வலது திருக்கை அபயஹச்தம்
உத்சவர் சேவை
வரத ஹஸ்தம்
116 சர்க்கம் –
சங்கை எதனால்
10 மாதம் பிரிந்து
மனம் உம்மிடமே
மாயமான் பின் சென்ற நீர்
உடல் தான் தூக்கிச் செல்லப்பட்டது
மனம் உம்மிடமே தான்
மனம் ஆச்சார்யர் இடமே
கைப்பிடித்த கணவன் குழந்தைகளையே நினைத்து பிறந்தகம் மறக்கும் பெண் போலே
உடல் மாற்றான் இடம் போனாலும் மனம் உம்மிடம்
தர்மம் அறிந்தவர்
சங்கை கேள்விப்பட்டு முடியாமல் உள்ளேனே
அதுவே கலக்கத்துக்கு காரணம்
ஹனுமான் வந்து செய்தி சொல்லியும் அறியீதீராய்இருக்கலாமா
கர்ப்பம் வாசம் இல்லாத பெண்
உம்மைப் போலே இல்லை
12 மாதம் இருந்து பிறந்தீர்
ஜனகன் தந்தை
சாதாரண பெண்மணி இல்லையே
கை பிடித்த பிடியிலே அறிந்து கொண்டு இருப்பீரே
லஷ்மணா இந்த வார்த்தை கேட்டு இருக்க மாட்டேன்
நெருப்பு மூட்டு
ராமனை வலம் வந்து கை கூப்பி
குதிக்க

628
ஸ்ரீ ராம ராமேதி –சீதா ராமாயா நம
எத்தனை பொருத்தம்
துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தாம்
கோதண்ட ராமர்
கனகவல்லி நாச்சியார் தனிக் கோயில்
த்வார பாலகர் வயோ விருத்தர்கள்
உயர்ந்த திருக் கோலம்
கருணை மிக்க திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் சேவை சுந்தர
பரிவுடன் கைங்கர்யம்
அந்தரங்கர்
116 சர்க்கம் 25 ஸ்லோகம்
அக்னியில் குதித்து
சுத்த சரீரம்
சுத்தவள் நிரூபிக்க
ராமன் திரு உள்ளம் அறியும்
உலகத்தார் அறிய
வானர முதலிகள் ஆச்சர்யப்பட
பெண்கள் குலத்துக்கு பெருமை சேர்க்க
ஏக தார வரதன்
ராமனா இப்படி
117 சர்க்கம்
தேவர்கள்
சாமான்ய மனிதன் போலே நடக்கவா
ராமன் தடுக்க வில்லை
லஷ்மணன் கண்களால் கேட்க தடுக்க வில்லையே
சகஸ்ராஷன் மகா தேவ
அல்ப மனிதன் போலே
உன்னை உணர வில்லையா
தேவாதி தேவன் பெருமை படைத்த நீர்
ஆத்மாநாம் மானுஷ்யம்
மனிதனாக
தசரதாத் மஜன்
தயரதன் பெற்ற மனிதனே நான்
அஹம் பாந்தவோ ஜாத-உங்களில் ஒருவன்
பிரிக்காதீர் என்னை உங்கள் இடம் இருந்து
ஸ்ரீ மான் -தர்மம் நிலைக்க அவதரித்த
வேண்டித் தேவர்கள் இரக்க -வந்து அவதரித்து அருளிய
அயோதியை சேர்ந்து தாய்களை -மக்களை பார்க்க வேண்டுமே ருத்ரன் சொல்ல ஸ்ரீ மான் என்கிறார்

629

630-
குண சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
புனித நீர் கொண்டு
அயோத்யா சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
அனைத்து கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த
-ரகு நாயக நாயக்கர் ஏற்படுத்திய
பட்டாபி ராமர் சேவை
சீதை பிராட்டி லஷ்மணர் சமேத
சத்திர சாமரங்கள்
வெண் சாமரம் வெண் கொற்றக் கொடை இரண்டு கைகளிலும்
ஸ்ரீ ராமாயணம் புஸ்தகம் தம்புரா உடன் ஆஞ்சநேயர்
ஸ்ரீ இராமாயண பாராயணம்
புனிதமானவள்
ப்ரஹ்மா ஸ்தோத்ரம் பார்த்தோம்
அக்னி பகவான் கொடுக்க ராமர் ஏற்றுக் கொண்டு
ராமர் மேல் குற்றம் இல்லை
அரசன்
தனி மனிதன் உரிமை விட அரச கடமை உண்டே
அப் பழுக்கு அற்றவள்
தவறு சரி சொல்ல அதிகாரம்
ஜீவாத்மா
பரமாத்மா
கர்மம் அப்பால் பட்டது
வசபடுபவர் நாம்
சூர்யன் இருள் இல்லை
இருட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்
ராமன் இடம் குற்றம் இல்லை
பரம் பொருள்
வேதாந்தம் சொல்வதை நம்பி
முக்குணங்களுக்கும் அப்பால்
சங்கை கூடாதே
இன்னார் செய்தது நல்லது தான்
வேதம் சொல்வதை நம்பி
வேதம் சொல்வது உண்மையே
வாலி வதம் -பட்டி மன்றம்
இங்கும்
பின்பு உத்தர காண்டம் சீதை மூன்றாவது பிரிவு
குற்றம் சொல்ல முடியாதே
118 சர்க்கம்
அக்னி பகவான் திரும்பி கொடுக்க
பிறவி சம்பந்தம் இல்லாத பிராட்டி
விதேக ராஜ வம்சம் வைதேகி
எந்த கரணத்தாலும் குற்றம் இல்லை
10 மாதம் பிரிந்து ஊண் உறக்கம் இல்லாமல்
ஆனந்தமாக ராமர் கேட்க
தர்மம் அறிந்தவர்களில் தலைவன் ராமன்
இவள் பேரில் குற்றம் வர கூடாது என்பதால் செய்த செயல்
சூர்யன் விட்டு ஒளி பிரபை இருக்க மாட்டாது போலே இருவரும்

 

631

632-

அவதாரம்
பலராமன் கண்ணனை சந்தித்து
தசரத ராதன்
தோப்பு தெரு -கும்பகோணம்
ராஜ கோபாலர்
மூலவர் ராமர்
உத்சவர் கண்ணன் -ராஜ கோபாலன்
அபயஹச்தம் ஆஞ்சநேயர்
சௌகந்திகா புஷ்பம் இடது திருக்கையில்
கருடன்
பாலா வாஹன்கள்
வேதாத்மா -ஆசானம் -வாஹனம் விஹஹெச்வர –
மன்னார்குடிபோலே ருக்மிணி சத்யபாமா சமேத
திவத்திலும் பசு நிறை மேத்தி
கன்று மேய்த்து மிக உகந்த காளாய்
நம் கண்ணன் கண்
ரஷகன் அவன் ஒருவனே
தசரதன் இடம் விண்ணப்பம்
119-24 ஸ்லோஹம்
தசரதன் புகழ
அடுத்த சர்க்கம் இந்த்ரன் இடம் விண்ணப்பம் செய்கிறார் பெருமாள்
எல்லாம் பாரார்த்தம்
பிறர்க்காக என்றால் லோகமே வைகுந்தம் ஆகுமே
தனக்காக இல்லை
கைகேயி உன்னால் கை விடப் பட்டாள்
பரதனையும் விட்டீர்
அந்திம சடங்கு கூடாது
பட்டாபிஷேகம் செய்ய பிள்ளை
மனைவி மகன் திரும்பி ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்
இதுவே எனது வேண்டுகோள்
நின்னையே மகனாக ஏழு பிறப்பும்
நாலூர்ரன் முக்தி பெற்ற கூரத் ஆழ்வான் ராமன் வழித் தோன்றல்
கொண்டாடி
சீதை இடம் தழு தழுத்த
குலத்துக்கு கீர்த்தி சேர்த்தாய்
தேவ லோகம் அடைந்தார் தசரதர்
அடுத்த சர்க்கம் –
கை கூப்பி ராகவன்
இந்த்ரன் உனக்கு என்ன விருப்பம்
எங்களுக்கு வேண்டியதை செய்து அருளி
சமுத்திர ராஜன் இடமம் சரண் முன்
ராமன் நயந்து கேட்ப்பது என்ன
வாமனன் உபெந்த்ரன் அதிதி காச்யபர்
அடுத்த அவதாரம் -ஏழு நாள்கள் மழை பொழிய
நிலை இல்லையே இந்த்ரனுக்கும்
பகவானே எனக்கு என்று இல்லாமல்
பிரயோஜனாந்த பரர்கள்
அமுதனை விட்டே உப்பு சாறு கேட்டு
குரங்குகள் கரடிகள் -எனக்காக உயிர் விட்டு
பிழைப்பிக்க வென்னும்
மீண்டும் உறவுகள் சேர வேணும்
காலம் இல்லா காலம் பழங்களும் உண்டாக்கி
அரிதான வரம் –
மயங்கி தூக்கம் இருந்து எழுந்தது போலே
ராம லஷ்மணர் காத்தார்கள் அறிந்து
அயோத்யைக்கு போக வேண்டும்
தாய்மார்களை
பரதனை சத்ருனனை கூட வேணும்
குரங்குகள் பெருமாளுக்கு நினைவூட்ட

633-

சகஸ்ரநாமம் தத் துல்யம் ஸ்ரீ ராம திருநாமம்
பீஷ்மர் -1000 தொகுத்து
ருத்ரன் பார்வதிக்கு வ்யாஜ்யமாக நமக்கு அருளிச் செய்கிறார்
லகு உபாயம்
ஸ்ரீ ராம ராமேதி
முதல் சொல் மட்டும் ஸ்ரீ ராம
திருமால்
ஸ்ரீ மன் நாராயணன்
பிரிந்தவர் கோடி
ராமன் சீதை ஒரே சிலையால்
தோப்பு தெரு திருக்கோயில் சேவை
கும்ப கோணம் ராஜ கோபாலன் சுவாமி
சீதா ராமர்
ஒரே சோலை
லஷ்மணர் தனி சிலை
ஏக சிலா ரூபம்
வலது திருக்கை அழகு
லஷ்மணர் திருமுடி அலங்காரம்
முகம் தெளிவு
சீதா ராமர் சேர்ந்து சேவிக்கும் மகிழ்வு –
பரதன் -சூழ் உரைத்து
14 ஆண்டு கழித்து 15 ஆண்டு
முதல் நாள் உன் முகம் முழிக்கா விடில் நெருப்பு மூட்டி விழுவேன்
121 சர்க்கம்
விபீஷணன் பிரார்த்தனை –
ஸ்நானம் –
புஷ்பம் -அலங்காரம் ஏற்று கொண்டு
சந்தானம் அஞ்சனம் கொண்டு அலங்காரம் பண்ண 100 100பெர் வர
உபசாரம் சுக்ரீவன் முதலோருக்கு செய்
தப வாழ்க்கை எனக்காக இவர்கள்
கொடுப்பதை அவர்களுக்கு கொடு
என்னால் ஏற்று கொள்ள முடியாது
சௌகுமார பரதன் தவிக்க
நீராட்டமோ உடையோ ஆபரணமி அவன்கூடத்தான்
கைகேயி புத்திரன் மகனை விடுத்து
மென்மையானவன்
பரதன் சொல்லாமல்
கைகேயி புத்திரன்
அவள் படுத்தின பாடு பரதனுக்கு போராதா –
நீராட்டம் இல்லை பரதன் ‘
லஷ்மணன் விட்டு தூக்கம் இல்லை
சங்கம் அம்சம்
அபிஷேகம் -சங்கு வேண்டும்
ஆதி சேஷன் படுக்கை அம்சம்
கடலை எப்படி கடக்க
எப்பொழுது செல்வோம்
குபேரன் புஷ்பக விமானம் உள்ளது
நல்ல செயலுக்கு இப்பொழுதான் உபயோகம்
நிகரற்ற பராக்கிரமம் உள்ளவன்
பக்தி அன்பு உண்மையானால் இருந்து நான் தருவதை ஏற்று கொண்டு போக பிரார்த்திக்க
பேச்சில் சாமர்த்தியம் உண்டே ராமனுக்கு
உன்னை மதிப்பெண்
குகனும் தங்க சொன்னான்
இனி உன்னை பார்த்து பரதனை மறந்தால் குற்றம் புரிந்தவன் ஆவேன்
சடிலம் சீர மான் தோல் தரித்து இருக்கிறான்
குளிக்கை ஏற்றுக் கொள்ள மனம் இங்கே இல்லை
கௌசல்யை காண வேண்டும்
குகனையும் சந்திக்க வேண்டும் மறக்காமல் சொல்கிறார்
அயோத்யா மக்களையும் காண வேணும்
முக்கிய செயல்கள் காத்து
விபீஷணன் ஏற்றுக் கொண்டான்
லஷ்மி தேவி புஷ்பக விமானம்
அனைவரும் பார்த்து மகிழ
மனோ வேகத்தில் போகும் விமானம்
மின்னல் வெட்டினால் போலே வந்து நிற்க –

634-

அபதாம் அபகத்தாரம் –
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் கூடுமோ
பரதனை காண பாரித்து
விபீஷணன் கொஞ்சம் தங்கி இளைப்பாறி போக சொல்ல
121 சர்க்கம் இறுதி பகுதி
திருப்தி உற்றேன்
நீ கேட்டதற்கு இணங்க முடியாது
பரதன் தலையால் பிரார்த்தித்தான்
நான் நிறை வேற்றாமல்
ஆசை உடன் கூப்பிட்டான் ‘கைகளை கூப்பி
அடியார்களுக்கு வேண்டியது எல்லாம் செய்து
என் செய்வன் என்றே இருத்தி
ஒன்றும் செய்ய வில்லை
பாதுகை கொடுத்து அனுப்பி
அவனையே நினைத்து 14 வருஷம் கழித்தும்
விபீஷணன் கேட்டதை நிறை வேற்ற முடியாமல்
விடை பெற்று
புஷ்பக விமானம்
நந்தி கிராமம் நோக்கி
122 சர்க்கம்
விபீஷணன்
வானர வீரர்கள் அனைவரும்
அம்மா பேட்டை கோதண்ட ராமர் திரு கோயில்
தஞ்சாவூர் நாகப் பட்டணம் அருகில்
200 ஆண்டுகள் பழைமை
பாஞ்சராத்ர ஆகமம்
பெரிய கோபுரம்
சுதை சிற்பங்கள்
கோபுர தர்சனம் பாபங்களை போக்கும்
ஜெயா வீர ஆஞ்சநேயர்
அபயஹச்தம்
இடுத்து கை இடுப்பில்
இரண்டு கதைகள் உடன் சேவை
கருடன் -சேவை
உடையவர் சேவை ராமானுஜ திவாகரர்
புஷ்பக விமானம் கொடுத்து
வேறு என்ன ஆணை கேட்க
வானரோத்தமார்கள்
அன்னபானம் பரிசுகள் கொடு ரத்னங்கள் வச்த்ரங்கள்
பட்ட பாட்டுக்கு சமமான பரிசாகாது
பெற்று கொண்டதும்
இதற்காக செய்ய வில்லை
பிரதி பலம் எதிர் பார்க்காமல்
பலன் தன்னடையே கிட்டும்
தேவர்களும் உங்கள் பெருமைக்கு ஒப்பு இல்லை
அனைவரும் அயோதியை வந்து
பட்டாபிஷேகம் காண ஆசை
அனைவருக்கும் இடம் கொடுக்கும் புஷ்பக விமானம்
கௌசல்யா தேவி வணங்க வேண்டும்
பிரியம்
மொத்தமும் ஏறி புறப்பட
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம் -இரங்கி –
கிஷ்கிந்தா வானர பெண்களையும் கூட்டி

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-616-625-

October 7, 2014

616
வீர கோதண்ட ராமர்
பஞ்ச லோகம்
5 அடி உயரம் ஸ்ரீ ராமர்
பெரிய மேடை ‘
சீதை
உடம்பில் நரம்பு எல்லாம் சேவை சாதிக்கிற திருக் கோலம்
தில்லை வளாகம்
சக்தி ஆயுதம்
லஷ்மணன் உடைக்க
விபிஷணன் மேலே விட
தன நெஞ்சில் இலக்குவன் ஏற்றுக் கொண்டு
இலக்குவன் விழ
கோபம் வசம் ராமன் ஆனான்
யுக முடிவில் ஊ ழி த் தீ போலே கோபம்
அதி கோபத்துடன் ராமன்
சித்தர் கந்தர்வர் தேவர் சாரணர் பார்க்கட்டும்
101 சர்க்கம்
சக்தி ஆயுதத்தால் விழ
ராவணன் செயல் உஇலக்க பண்ணி
இலஷ்மணன் மடியில் வைத்து
இனி சீதை பெற்று என்ன பலன்
உன்னை என்னிடம் ஒப்படைத்து
சுஷேணன் வைத்தியன்
உயிர் பிரியவில்லை
மூச்சு உண்டே
கவலை வேண்டாம்
ஔஷதிகள்
மூலிகை
ஓட்ட
புன்ன ஆற்ற
சக்தி பெற
வேதனை தொலைய
நான்கு மூலிகைகள்
மலை அடைந்து
ஸ்ரீ மான் -லஷ்மணனுக்கு பட்டம்
ராமனை ரஷித்துக் கொடுத்த ஸ்ரித்வம்
நீர் உண்ட மேகம் போலே மலை தூக்கி ஆஞ்சநேயர் வர
சுஷேணர் ஆனந்தம்
லஷ்மணன் மீண்டு எழ

617
ஸ்ரீ ராம ராமேதி –1000 திரு நாமங்களுக்கு ஒப்பு
பட்டீஸ்வரம் கோதண்ட ராமர்
கும்பகோணம்
தாராசுரம் அருகில்
பட்டாபிஷேக ராமர் சீதை
தசாவதாரம்
கருடன் சேவை
லஷ்மி நாராயணன் சேவை
பாட்டோடு சம்பந்தம் கொண்ட திருக் கோயில்
பட்டு பூச்சி கொல்லாமல் உமிழ்ந்த பட்டை கொண்டு
பழைமை மாறாமல்
வியாபார ரீதியில் பொருந்தாது –
சால்ய மகரிஷி
பட்டு பூச்சி ஹிம்சை
பாப்பம் போக்கி இங்கேயே ராமன் எழுந்து அருள வேண்டி
ப்ரஹ்ம ஹத்தி சாயா ஹத்தி தோஷம் போக்கி கொள்ள
துளசி மாடம்
ராமானுஜர் சேவை
மருத்துவ ரீதி சிறப்பு துளசிக்கு
101/102 சர்க்கம்
உயிர் பிழைத்த லஷ்மணன் பேச
பெரும் போர் புரிய வேண்டும்
என்னைப் பற்றி கவலைப் படாதே
சாமான்யன் போலே புலம்பாமல்
ராவணனை முடிக்க பிரதிஞ்ஞை செய்து உள்ளே
சீக்ரம் முடிக்க
6 நாள் முடிய போகிறது
ராமன் புறப்பட
102
தரையில் ராமன்
தேரில் ராவணன் ‘
கண்ட இந்த்ரன் -தேர் கவசம் சக்தி ஆயுதம் அனுப்ப
ராவணனை முடிக்க வில்லை எடுத்து வீர
பொருந்தாத யுத்தம்
சக்கரவர்த்தி திருமகன் தரையில் இருக்கலாமா
நூறு மணி ரத்னம் புரவி பூட்டிய தேர் ‘
மாதலி தேரோட்டி
மங்கள கரமான வில்லையும்
சக்தி ஆயுதம் கவசம் கொடுத்து அனுப்ப
காந்தர்வா அஸ்தரம்
பாம்புக்கு கருட அஸ்தரம்
மாத்லி தேர் கொடி குதிரை அடிக்க
ராகு சந்தரன்
செவ்வாய் இஷ்வாகு விசாகம் பீடித்து கொண்டது போலே இருக்க
காலாந்தகன் மிருத்யு போலே
தசக்ரீவன் –
சூலம் எய்த
அஸ்த்ரன்களால் தடுக்க முடியாமல்
சக்தி ஆயுதம் எடுத்து விட
மந்த்ரம் உச்சரித்து
சூலம் உடைய
ராவணன் தளர
நிற்க மாட்டாமல் தச்விக்க
தேரோட்டி காக்க நினைக்க
103 சர்க்கம்
தேரோட்டி வெகு தூரம் போக
புற முதுகு
தேரோட்டியை கடிந்து கொண்டான்
தார்மிகன் போலே சண்டை போடா வில்லை
தனியாக இருந்த சீதை
நைய புடைக்க
அடி தாளாமல் தளர்ந்து போக
தேரோட்டி எப்படி நடக்க வேண்டும் சொல்கிறான் ராவணன் –

618

மித்ரா பாவேன –தோஷோ –
நண்பன் போர்வை போதுமே
கை விட மாட்டான்
தோஷங்கள் இருந்தாலும்
உறுதி மொழி வரதம்
-வலங்கை மான் கோதண்ட ராமர் கோயில்
த்வஜ ஸ்தம்பம்
கருடன்
வாஹனம் ஆசனம் தோழன் அடியார்க்கு வீதியார எழுந்து அருளப் பண்ணி
ஆஞ்சநேயர் அபயஹச்தம்
அஞ்சலிஹச்தம் வெள்ளி கவசம் நம்மை நோக்கி அருள்பார்வை
மூலவர் -த்வாரபாலகர் ஜெயன் விஜயன்
வில்லோ அம்போ இல்லாமல்
அமர்ந்த திருக்கோலம்
சீதா லஷ்மணன் சேர்ந்து சேவை
ராமானுஜர் -ராமானுஜ திவாகரர்
104 சர்க்கம்
ராவணன் சரியாய்
தேரோட்டஈ கூட்டிப் போக
ராவணன் மீண்டு
ரணகளம் ஓடினது அவமானம்
தேரோட்டி இடம் கோபித்து கொண்டான்
வீரம் சக்தி ஆண்மை தேஜஸ் மிக்கு
அவமானம்
யசாஸ் வீர்யம் தேஜஸ் கீர்த்தி அழித்து விட்டாய்
ராமனை புகழ்ந்து
காபுருஷன் ராமன்
சத்ருக்களும் கொண்டாடும் வீரம் புகழ்
ரஞ்சநீச்ய விக்கிரமம்
கொண்டாடுகிறான்
பெருமை அறிந்து கை கூப்பி இருக்கக் கூடாதா
நட்பு அன்பு காட்டி உய்ந்து போகலாமே
ரதம் சீக்கிரம் கூட்டி போ
நெஞ்சில் அம்பு ஏற்க வேண்டும்
தேரோட்டி தன நிலைமை சொல்லி
செருக்கால் செய்ய வில்லை
மறந்தும் செய்ய வில்லை
சரமம் தீர்க்க
தளர்ந்து இருந்தாய்
வெற்றி களிப்பு இல்லை
நிமித்தங்கள் துஷ்டம் து ர்
லஷணம் இங்கிதம் அறிந்து செய்ய வேண்டும்
காக்க தான் செய்தேன்
ராவணன் சமாதனம்
தங்க தோடா பரிசு கொடுக்க
105 சர்க்கம்
அதித்ய ஹிருதயம் உபதேசம் அஹஸ்தியர்
சக்தி கொடுக்க
அஷயம் பரமம் சிவம்
முன்னோர் சூர்யன்
கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் கிட்ட
சூர்யன் இருள் ஒட்டுமா போலே
ராமா மகா பாஹோ கேள்
உன் விரோதிகள் தொலைவார்
புண்ணியம் கொடுக்கும்
மங்களம் கொடுக்கும்
ஆயுள் நீடிக்கும்
நோய் தொலையும்
சியவித்ரா மண்டல மத்திய வர்த்தி
அதிதி காச்யபர் பிறந்த சூர்யன்
விவஸ்வான் பாஸ்கரன் பெயர்
தேஜஸ்வி
சோமன் யமன் மகேந்தரன் ஸ்கந்தன் வணங்கப் படும்
திவாகர
அம்சுமான்
ஸ்தோத்ரம் செய்து
வெற்றி நிச்சயம் –

619

உடல் பயிற்சி
உணவு கட்டுப்பாடு
ஆரோக்கியம்
கர்மம் -பிறவி -துன்பம் நீக்க –
சக்தி பகவான் ஒருவன் இடம் மட்டும்
ஆதித்ய பகவான்
சூர்யன்
சவிதா தினகரன்
சூர்யா வம்சம்
ஆதித்ய ஹிருதயம் மூன்று தடவை சொல்ல அகஸ்தியர்
கண்ணுக்கு தெரியாத
இரண்டும் செய்ய வேண்டும்
திருஷ்ட அதருஷ்ட
மது வன ராமர்
வலங்கை மான் கோதண்ட ராமர் சேவித்தோம்
ஆஞ்சநேயர் செய்தி கேட்டு மது வனம் த்வம்சம் தாதி முகன்
ராமர் கண்டு -சீதை கண்டதால் தேன் குடிக்கும்
கையில் வீணை
ராம ராம ஹரே
பாடி
105 சர்க்கம்
பல திரு நாமங்கள்
ஆதித்யா சவிதா சுவர்ண சதிச பானு
சப்த சப்திர்
மார்தண்ட
அம்சுமான்
அக்னி கற்க
தமோ பேதி
வோயமா நாதன்
ருக் யஜுர் சாம புகழப் படு
தண்ணீருக்கு மித்திரன்
ஆத்தி மண்டலி
விஸ்வ
மகா தேஜா
சர்வ
விஸ்வ பாவனா
தேஜோ பதார்த்தங்கள் தலைவன்
த்வாதேச ஆதித்யர்
சவிதா வணக்கம்
ஞானம் தூண்ட
சாவித்திரி காயத்ரி
நம்ம காக்கட்டும்
நோய் விரட்டி
கிழக்கில் உதித்தி
ஜோயோதிஸ் கூட்டங்கள் பகல் தலைவர்
ஜெயன்
ஆதித்யா நாம
நாம உக்றாயா வீரையா சாரன்காயா நாம
உம்மை கண்டு தாமரை மலரும்
ஞானம் மலரும்
பவம் கதிரோர்க்கன் அன்று அலராதே
அதி கலங்க
சிவந்த திரு மேனி
சத்ருநாயா
கிருதக்க்னா அளிக்கும்
தேவனே
ஜோயோதிஸ் தலைவன்
உருகின வார்த்த பொன் போலே
லோக சாஷி
உன் மூலம் தான் மழை
தூங்கினாலும் விளித்து உள்ளீர்
அக்னி ஹோதரம் செய்ய தூண்டி
தேவர்களுக்கு தலைவர்
நல்ல செயல் சூர்யன் இருக்கும் பொழுது தான்
இரவில் யாகம் ஹோமம் கூடாதே
தேவ தேவம் ஜகத் பதிம்
குலத்துக்கு தலைவன்
தினகர குல திவாகரன்
மூன்று முறை ஜபம் செய்து வலம் வந்து வெற்றி நிச்சயம்
அகஸ்த்யர் சொல்லிப் போக
ஆசமனம் மூன்று முறை சொல்லி
கூறி வணங்கி
ராவணனை விட்டு விட கூடாது
திரும்பி வர காத்து
பார்த்த ராவணன் நடுங்க –
தேவ கணங்கள் கூட
என்ன நடக்கும் பார்ப்போம் –

620
சக்ருத் -ஏதத் வரதம் மம
கை விட மாட்டான்
ஸ்ரீ ராம சரம ஸ்லோகம்
கடல் கரையில் விபீஷணன் –
அம்பை கீழே வைத்து தான் அபயம்
வில் இல்லாமல் தர்சனம்
மது வன ராமர்
அபயஹச்தம்
இடது கை திருமடியில்
ரூபத்தால் கண்ணையும் மனத்தையும் கவர்ந்து
வில் கார்யம் அழகு
லஷ்மணன் கை கூப்பி இருக்க
ததிமுகன் தடுக்க
அடியார்கள் உத்சவம் காண ராமர் லஷ்மணன் வந்து காண
தோள்களில் அம்புறா அம்புகள் உடன் சேவை
சீதை இல்லை மதுவனம் அன்று
இன்று உண்டே
புஷ்ப அலங்காரம்
தோட்டம் நந்தவனம்
காலை மாலை மலர் கொண்டு
செப்பேடு விஜய நகர் பேரரசு
பட்டயம் தர்சனம்
ஆதுத்ய ஹிருதயம் கற்ற ஸ்ரீ ராமன்
106 சர்க்கம்
நல்ல நிமித்தங்கள் தோற்ற
தேரோட்டி ராமன் முன்னேவர
இந்திர பட்டணம் அசைந்து வந்தால் போலே இருக்க
தேஜஸ் மிக்கு
மாதலி இடம்
இன்று இறுதி போர்
விழிப்பு உணர்வுடன் நினைத்த இடம் தேர் ஒட்டி
சூறாவளி மேகம் சினபின்னம் ஆக்குவது போலே
சூர்யா கிரணங்கள் போலே
தூசி கிளப்ப
வாய் பேகம் மனோ வேகம்
மாதலி தேர் முன்பு
பழைய வியாக்யானம்
பயந்து பின்னோக்கி ஓட்டத்தான் அறிவான் முன்பு
இன்று முன்பு போக
பெரும் யுத்தம்
ராவணச்ய விநாசாய நிமித்தம்
நெருப்பு கங்குல் கொள்ளிக் கட்டை விழ
தேர் ஓட கம்பனம் ஏற்பட
முகத்தில் கிரணங்கள்
செப்பு மஞ்சள் பல காட்ட
பூ தாதுக்கள் போலே
காற்று கோரமாக வீச
இடி ஒலி கேட்க
சாரிகைகள் பறவை சண்டை
பின் காலால் நெருப்பு வரும் படி தேக்க
கண்ணீர் குதிரைகள்விட
107 சர்க்கம்
தலைகள் வெட்ட வெட்ட மீண்டும் முளைக்க
ஒருவருக்க் ஒருவர் சண்டை
ராஷசர் குரங்குகள் ஓய்ந்து போக
சித்தர் சாரணர் ரிஷிகள் கூட விஜயீ பவ
இந்த்ரன் கொடி
சரம் கொண்டு ராவணன் கொடி விழ
ஆகாசம் முழுவதும் பாணங்கள் நிரம்பி
புண் சிரிப்புடன் சண்டை
தேரோட்டி குதிரைகளை அழிக்க
குரோத வசம்
மாதலி நையைப் புடிக்கப் பட
கூர்மையான சரங்கள்
உலக்கை கலப்பை மாறி முட்டிக் கொள்ள
நடுங்க
லோகம் நாசம் அடையாமல் இருக்க வேண்டும்
ரிஷிகள் பல்லாண்டு
சாகரம்
ஆகாயம்
ராம ராவண யுத்தம்
வேறு நிகர் இல்லையே இவை ஓன்று ஒன்றுக்கும் –

621

கோன் வஸ்மி–குணவான் –
நாரதர்
வீரன் சுசீலன் தர்மம் அறிந்தவன்
ராமன்
இஷ்வாகு வம்சம்
சூர்யா குலம்
ராஜா ராமன்
கோதண்ட ராமன்
பக்த ஆஞ்சநேயர் திருக் கோயில்
அஞ்சலி ஹஸ்தம்
பக்தாஞ்சலி புடாஹஸ்தா-
நான் எனக்கு உரியன் அல்லன்
உன்னுடைய சொத்து சொல்லிக் கொண்டே
108 சர்க்கம் –
ராவணன் முடிந்து போகிறான்
105 –
தலை கொய்யப் பட்டு விழுந்து மீண்டும் முளைக்க
சமயதி -சின்னம் மாதரம் புனர் –
வியப்பு
மாரீசனை மூத்த அம்பு
கர தூஷணன்
வாலி முடிந்த அம்பு
இவன் இடத்தில் இப்படி
ராவணன் புத்துணர்ச்சி பெற்று
உலக்கை ஆயுதம் கொடு அடிக்க
இரவு நீண்டு போக
அரக்கனுக்கு பலம் இரவில்
முழுவதும் போர்
மாதலி உணர்த்த
விளையாட்டு சண்டை போதும்
ராவணன் முடிய வேண்டுமே
108 சர்க்கம்
ராவணன் மாண்டு விழுகிறான்
ராமா -நீ விளையாட்டு சண்டை போட்டுக் கொண்டு
பிரம்மாஸ்திரம் உண்டே உன்னுடம்
பிதாமகர்
மாதரம் அகச்யர் உபதேசித்து கொடுத்தார்
அத்தை இவன் இடம் செலுத்து
ஆகாச மயமான சரீரம்
காற்றை விட வேகம்
தங்காததால் அலங்கரிக்கப் பட்ட கூர்மை
தேஜஸ் மிக்க
சக்தி மலையையும் கூட பிளக்கும்
கடலையும் வற்ற அடிக்கும்
ராமன் மந்த்ரம் உச்சாரணம்
வில்லி பூட்டி -கார்முகம் -வில்
நாணை இழுத்து அம்பை விட
வாய் வேகம் மநோ வேகம்-செய்ய வேண்டிய வேலை செய்து
மீண்டும் அம்புறா துணி வர
வானர வீரர் வெற்றி செய்து சொல்லி ஓட
தேவர் கந்தர்வர் கூடி பூ மாறி பொழிய
அனைவருக்கும் ஆனந்தம்
மந்த மாருதம் வீச
109 சர்க்கம்
ராவணன் மாண்டான்
விபீஷணன் அலுத்து புலம்ப
அண்ணன் ஆயிற்றே
வீரனே விக்ரான்தனே சாஸ்திரம் அறிந்தவனே
இந்த்ரியங்கள் பாடு சென்று முடிந்தாய்
நல்ல வார்த்தை காதில் விழ வில்லை
தேவர்களுக்கு கொண்டாட்டம்
தூசி போலே கீழே கிடக்க
நெருப்பு தேஜஸ்
சூர்யன் நுழைய அஞ்சும் முன்பு
ராமன் நல்கல வார்த்தை சொல்லி தேற்ற
வீரன் -வெற்றி தோல்வி சமம்
ஷத்ரிய தர்மம்
போரை கண்டு கலங்காதே
ஆத்மா முடியாதே
சண்டை இது போல் யாருமே போட முடியாதே
ரண பூமி
வீர ஸ்வர்க்கம் அடைவான்
மேலே ஆகவேண்டிய கார்யங்கள் உண்டே
கடல் கரையை பெயர்த்தால் தாங்குமா
மேலே செய்ய வேண்டிய ஈம சடங்குகள்
மரனானி வைராக்யான்
ராமன் பெருமை அறிவோம் –

622-

வ்யதமேஷ
நான்கு ஸ்லோகம்
ராமனே திருமால் மண்டோதரி சொல்லி
மணியான ஸ்லோகங்கள் காட்டி
லஷ்மி நாராயணன்
உலக ஷேமதுக்குகாக ராமன் அவதாரம் காட்டி
லஷ்மி நாராயண கோதண்ட ராமர்
கண்காதரபுரம் திருவையாறு
மூலவர் லஷ்மி நாராயணன்
உத்சவர் ராமர்
பொருத்தம்
அவனே ராமனாக அவதாரம்
தர்சனம் பாக்கியம்
ராஜ கோபுரம்
தோட்டம் மிக்க சூழல்
தண்ட காரண்யம் போலே
த்வஜ ஸ்தம்பம்
கருடன் சேவை
வாயு குமாரர் கை கூப்பி அஞ்சலி ஹஸ்தம்
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
அஹோபில மேடம் ஜீயர் பலர்
இங்கே இருந்து பட்டம்
காகேய நதி வடக்கே நோக்கி பாயும் நதி
கங்கையே காவரி உடன் கலக்கும் துலா மாசம்
110 சர்க்கம்
அந்திம சம்ஸ்காரம் ஈமச் சடங்கு
மனைவிகள் ஓடி வர
சுக ஹரஷி
கை கால் பிடித்து தலையை மடியில் வைத்து
புலம்பி
மானிடர் இடத்தில் தோற்று
நல்ல வார்த்தை கேட்க்காமல் அழிந்து
இந்த்ரன் யமன் பயந்து இருந்தார்கள்
அதர்ம மார்க்கம் சென்று முடிந்து போனாய்
நீயே உன்னை அழித்துக் கொண்டு
தெய்வ பலம் தான் வென்றது
தெய்வம் சங்கல்பம் நிறை வெற்றது
தெய்வ யோகத்தால் நீர் அழிந்தீர்
பொருளோ வீரமோ ஆணையோ செல்லுபடி ஆகாதே
111 சர்க்கம்
மண்டோதரி ஓடி வந்து
மாயன் மகள்
அசுரர் தலைவன் பெண்
இந்த்ரஜித் தாய்
வந்து உண்மை பேச
சத்வம்
வினாசச்த ராவணன்
ராம ரூபன மிருத்யு தேவதையோ
இந்த்ரன் ப்ரஹ்மா பயப்படும் உன்னை
நான் அறிந்தே
ஊரார் உமக்கு அறிய கூறுகின்றேன்
வ்யக்தமேஷ மகா யோகி
வணக்குற்றவன்
இவன் திருமால்
பரமாத்மா
மகானை காட்டிலும் உயர்ந்த
சங்கு சக்கரம் தரித்து
நிலை நின்று
ஸ்ரீ வச்தம்
சத்யா பராக்கிரமம்
விஷ்ணு
வானரங்கள் தேவர்கள்
லோகேஸ்வர ஸ்ரீ மான்
ராஷசர் அழிக்க
இந்த்ரியன்களால் தோற்றீர்
உம்மை அழிக்க உம்முடைய புலன்கள்
கர தூஷணர் அழிந்ததும் உணர வேண்டாமா
அருந்ததி விட கற்பில் சிறந்த சீதை இடம் அபசாரம்
கர்ம பலன் அனுபவித்தே தீர வேண்டும்
சுபம் செய்தவன் சுபம் அடைகிறான்
பாப கார்யம் செய்தவன்
விபீஷணன் தர்ம மார்க்கம் சுகம்
சீதை எந்த விதம் என்னை விட என்ன பெருமை
பிதா தானவ ராஜன் மாயன்
பிள்ளை இந்த்ரனை வென்ற
மிருத்யு மிருத்யு வாக இருந்தீர்
சீதை கவர்ந்த குற்றம்
ராசாச குலமே நாதன் இழந்து
காற்று வீசும்
சூர்யன் கிரணங்கள் நுழையும்
உண்மையும் சொல்லி புலம்பி

623

வேத வேத்யே-சாஷாத் இராமாயண
அடியார்கள் ரஷண்துக்காகா ராமனாக திரு அவதாரம்
நேர்மையின் அடியாளம்
சத்தியத்தின் உருவம்
108 சர்கம் -ராவணன் அழிந்தான் பார்த்தோம்
மண்டோதரி ராமன் பெருமை பேச
விபீஷணன் அந்திம சடங்கு செய்ய போகிறான்
கங்காதர காங்கேயன் கரை அருகில்
லஷ்மி நாராயணன் பெருமாள் மூலவர்
சரணா கதி பலிக்க தாயார் அடி பற்றி அவன் திருவடி பிடிக்க

இலக்குவன் சீதை சமேத ராமர் உத்சவர்
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் -அகில பவன -பக்தி ரூபா ஏற்பட வேண்டிக் கொண்டார்
111 சர்க்கம்
விபீஷணன் இடம் ஈமச் சடங்கு செய்ய சொல்ல
தீயவன் ஆயிற்றே
நான் செய்யவா
அண்ணன் தான்
மாற்றான் மனைவி கவர்ந்தவன்
நான் செய்ய மாட்டேன்
காமம் வசப்பட்டவன்
சூரன் பலவான் மன்னன்
மரநான்தானி விரோதம் -பகைவன் இல்லையே மரணம் ஆனபின்பு
ராமன் போன்ற உயர்ந்த பண்பாளன் –
நான் என்றுமே பகைவனாக நினைக்க வில்லை
அவன் நினைத்து இருந்தான்
இனி மேல் நினைக்க மாட்டான்
நல்லது செய்தததை தடுக்க மாட்டான்
பல்லக்கு -சந்தன கட்டைகளை வாசனை திரவியம்
தென் கிழக்கு தசையில் ஹோம குண்டம்
உலக்கை போன்றவை வைத்து
புஷ்பங்கள் வைத்து
மந்த்ரங்கள் ஓதி
பித்ரு மேதம் ப்ரஹ்ம மேதம் முறைப்படி செய்ய
முடிந்த பின்பு
நகரம் நோக்கி போக
இந்த்ரன்வில் கவசம் தேர் களைந்து
புன்சிரிப்பு மாறாத முகம்
112
லங்கா ராஜ பட்டாபிஷேகம் லஷ்மணன் மூலம் செய்ய
தேவர்கள் ஸ்தோத்ரம் செய்ய
மாதளிக்கு விடை கொடுக்க
ராகவன் சுக்ரீவன் கூட்டி கால்நடையாக பாசறைக்கு போக
கடல் கரையில் அடி சூடும் அரசு பட்டாபிஷேகம் விபீஷணன் விரும்பிய கைகர்யம்
கடல் நீரை அபிஷேகம்
ததி
ஆஷாதை வெள்ளக் கொழுக்கட்டை
ராமன் முன்னிலையில் பட்டாபிஷேகம்
ஹனுமான் இடம் சீதை அசோகா வனம் இருந்து கூட்டி வர சொல்லி அனுப்ப

624

லஷ்ம்யா சகா -காக்கிறான் திருமால்
தேவா கார்ய்ந்ய ரூபா
கருணை வடிவு கருணை தூண்டி விட்டு
சீதையாக அவதரித்து
சீதா ராமன் –
ஆஞ்சநேயர் -சீதையின் கருணை சிறப்பை உணர
விஜய பட்டாபிஷேக ராமர் திருக் கோயில் மதுப்பூர் அருகில்
கார்ப்பன்காடு பக்கம் அபீஷ்ட வராத ராஜ பெருமாள்
சிரமேகொடி கிராமம்
பலி பீடம் –
கருடன் சன்னதி -ராமனை ரஷித்து நாக பாசம் விடுவித்து
பிரகாரம்-வளம்
மூலவர் ராமர் அமர்ந்த திருக் கோலம்
அபயபிரதானம்
சாய்த்து பிடித்த ஹஸ்தம்
ஆசனம் மேல் ஒரு திருவடி
மற்று ஒரு திருவடி கீழே
சீதா தேவி லஷ்மணர் ஆஞ்சநேயர் சேவை
113 சர்க்கம் –
ராமனாலே ஏவப்பட்ட வாயு மைந்தன் விரைந்து –
கண்கள் பஞ்சு அடைந்து
ஆஞ்சநேயர் கண்டு மகிழ்ந்து
கண்ட ஆஞ்சநேயர் மகிழ
விஜய செய்தி சொல்லி
குரங்கு படை துணையுடன் விபீஷணன் காட்டிய வழியில் ராவணனை ராமன் அளிக்க 7 நாள்கள் யுத்தம்
பிரகர்ஷேன-ஆனந்தம்
தொண்டை அடைத்து பேச முடியாமல் தவிக்க
ஏதாவது தப்பூ செய்தோமே பேச வில்லையே
பிரத்யுபகாரம் செய்ய ஒன்றுமே இல்லை
சத்ருசமாக
எத்தை கொடுப்பேன்
இரண்டு உயிரையும் காத்தீர்
பேச்சு 8 பெருமைகள் சிறந்த நீ
தேஜ ஷமா பலவான் சத்வ குணம் தைர்யம் பணிவு 10 குணங்கள் உம்மிடம் குடி கொண்டு இருக்க
உமக்கு என்ன பிரத்யுபகாரம் மகா லஷ்மி சொல்ல –
ராஷசிகள் –பிழிந்து கொல்ல அனுமதி
உயர்ந்த குணம்
அவர்களை காக்க
ராவணன் சம்பளம் கொடுக்க அடித்தார்கள்
விபீஷணன் கொடுத்தால் அலங்காரம்
எய்தவன் இருக்க அம்பு
புலி துரத்த -மரத்தில் கரடி -மனிசன் கதை –
ராமன் சொன்ன கதை கொஞ்சம் மாற்றி -சீதை சொல்ல
என்னை தேடி வந்தவனை நான் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன்
பாபானாம் வா சுபானாம் வா
பாப்பம் செய்யாதவர் யார்
நீர் குற்றம்
அக்னி சாட்சி கை இடித்த
எனது கணவன் பற்றி பேசிய குற்றம்
ராமனை அறிவீர்
இனி மேல் தான் சீதாராமர் தாசர் பெருமை உணர்வீர்
மாதர் மைதிலி -சீதா கோஷ்டி உயந்தது
காலில் விழாத சரணம் சொல்லாத ராஷசிகளை காத்து –

625

ராமன் குணங்களுக்கு அரசன்
குணங்கள் சீர் பிராட்டியால்
கூட இருக்கும் பொழுது மன்னித்து அருளுவான்
சீதை சாநித்ய மகாத்மியம் ஆஞ்சநேயர் கண்டார்
சரணம் புகுந்த விபீஷணன் காகாசுரன் ராமன் ஆக்க
சரணம் யாத ராஷசிகளை காத்து அருளி
திரிஜடை கனவின் பொழுதே சொப்பதை நிறைவேற்றி
நீர் பூத்த நெருப்பு போலே
தூண்டி
செருக்கு மாற்றி
தயை கருணை -கோபம் மூடி இருக்க
உசித உபாயம் -விச்மார்யா
மறக்க
ஸ்ரீ கிக்கு இஷ்டன்
சிஷ்டனே திருவரங்கத்து
ஸ்ரீ கிக்கு இஷ்டன்
அபவிக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் ராவணன் நம் போல்வாருக்கும் உபதேசம்
விஜய பட்டாபிஷேக ராமர்
தாமரை மேல் திருவடி
உத்சவர் கையில் வில் பற்றி மணி ஓசை
கூப்பிய கை உடன் ஆஞ்சநேயர்
தஞ்சாவூர் அருகில்
பஞ்ச கிராமம்
கார்ப்பன்காடு
அபிமான ஸ்தலங்கள்
ஆஞ்சநேயர் இடம் குற்றம் செய்யாதார் யார்
114
ராமன் இடம் சீதை செய்தி சொல்லி
விபீஷணன் இடம் திவ்ய அலங்காரம் திவ்ய ஆபரண பூஷிதாம்
நீராடி ஆடை அலங்காரம் செய்ய விபீஷணன் சொல்ல
10 மாசம் குளிக்காத சரீரம் ராமன் இடம் காட்ட aasai
ராமன் உடைய ஆணை
அப்படியானால் செய்கிறேன்
பல்லக்கு
மூடு
ஆஞ்சநேயர் அங்கதான் சுக்ரீவன்
குரங்குகள் உடனே பார்க்க ஆவல்
தள்ளி விட
ராமன் மனம் கோபம் கொப்பளிக்க
நமது பக்தர்கள்
பக்தர்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டான்
கோபம் கொண்ட ராமனை லஷ்மணன்
பல்லக்கு இறங்கி
குரங்குகளை மறுபடியும் தள்ள
மீண்டும் ராமன் கோபம்
பார்க்க கூடாது என்று எதனால் தள்ளுகிறீர்கள்
ஆபத்து /துன்பம் -யுத்த பூமி /சுயம்வர /யாக சாலையில் பார்க்கலாமே ஸ்திரீகளை
பார்க்கட்டும்
நடத்தி கூட்டி வர சொல்ல முக்காடு இட்டு நடந்து வர
ராமன் எதனால்கொபம் புரியாமல்
ராம சந்தரன் முகம் கண்டு
வல்லியோ
தாமரைக் கண்
கோபம் கண்டு கலங்க
ராமனா கோபம்
அடுத்த சர்க்கம்
உலகம் சீதை தனியாக
பிரஜைகள் தப்பாகா நினைப்பார்களா
சபாலன் ராவணன்
விபீஷணன்
கடலை தாண்டியது
பலித்தது
இந்த பலன் ஒழுங்காக
பிரஜைகள்
அணைக்க திரட்டு உள்ளம்
மனம் இரண்டுபட
மஞ்சள் காமாலை நோய் போலே
நம்பிள்ளை
கண்ணு கோளாறு போலே தீபம்
குற்றம் தனது தலையில் வைத்து பேச
ராஜ சபையில் அப்படி கூற
நீ உள்ளம் அறிந்து அப்படியே வந்து இருக்க வேண்டும் –

 

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-607-615-

October 7, 2014

607
நாச்சியார்கள் உடன் வராத ராஜர் பெருமாள் சேவை
கருடன் சேவை
பட்டாபிஷேக திருக் கோலம்
தேவர்கள் குழுமி
தசாவதார சுதை சிற்பங்கள்
விபீஷணன் ஆச்வாசம் படுத்த
மாயா சீதை -இந்த்ரஜித் 84 சர்க்கம்
உண்மை இல்லை
இது கண்டு மயங்காதே
இந்த செயலின் பின் உள்ள ரகசியம் வெளி இட
விபீஷணன் மந்த்ரிகளை நிறுத்தி யுத்த பூமி காத்து
ராமன் இடம் வர
இலக்குவன் மடியில் ராமன்
நடந்ததை சொல்ல –
வாடி இருக்கும் கார்யம் வானர உத்தமர் சொல்ல
கடல் வற்றுமா
சீதை வெட்டி விட்டான் நம்பலாமா
ராவணா -திரும்பி கொடுக்க சொன்னேன்
இப்போது செய்வானா
ராவணன் இந்த்ரஜித் நம்பி
சீதையை அடைய மாட்டோம் முடிவு கொள்ள மாட்டான்
ராமா இன்றியமையாமை யுண்டே
இறந்து இருந்தால்
நாம் துக்கம் தான் படுவோம்
ஆச்சார்யன் கூட சென்ற சிஷ்யர் போலே
இத்தை நம்ப வேண்டாம்
ஆயுக்தம்
நிகும்பலா யாகம்
தேவி பெயர் ‘
யாகம் செய்ய தேவர்கள் இடம் வரம்
சண்டைக்கு நடுவில் செய்ய
உங்களை செயல் அற்று இருக்க வைக்க
திட்டம் போட்டு செய்தான்
நாம் சென்று யாகம் தடுக்க வேண்டும்
தேவர்கள் அனைவரும் ஆனந்தம்
ஜாம்பவான் வழி நடுத்த
இலக்குவன் யாகம் நடக்கும் இடம் செல்ல
அடுத்த சர்க்கம்
ராமன் தெளிந்து
இந்த்ரஜித் ப்ரஹ்ம சிரஸ் ஆயுதம்
யாகம் செய்ய -தடுப்பவன் உன்னை கொள்ளுவான்
நாலு குதிரைகள் பறக்கும் தண்ணீரிலும் போகும்
யாகம் பண்ண ஒட்டாமல் தடுக்க வருபவனே உன்னை கொல்லுவான்
தடுக்க இலக்குவன் அனுப்ப
வில்லை பற்றி
கத்தி இடையில் சொருகி கார்முகம் வில் சாபம் தனுஸ் வில்லுக்கு பெயர்
மகா ரதிகள்
இலக்குவன் புறப்பட
இருட்டை சூர்யன் ஓட்டுவது போலே
சூர்யா குலம் தானே-

608

ஸ்ரீ ரெங்க மங்கள நிதிம் கருணா நிவாசம்
பாரிஜாதம்
யது சைல தீபம்
பிரதான திவ்ய தேசங்கள்
காவரி நடுவில் சயனம் ரெங்கன்
திருமலை -ரிக்வேதம் காலம் தொடக்கி
பிரம்மாவால் தோற்று விக்கப் பட்ட தேவாதி ராஜன் ஹஸ்தி கிரி
ராமன் கண்ணன் ஆராதிக்கப் பெற்ற ராமபுத்திரன்
சனகதிகள் பிரதிஷ்டை செய்த யாத்வாத்ரி
கண்ணனே உத்சவரை பிரதிஷ்டை
பாலாஜி மந்திர்
ரெங்கன்
தேவாதி ராஜன் பல இடங்களில் சேவை
கண்ணன் கோட்டை கோதண்ட ராமர் கோயிலில் வராத ராஜன் சேவை
கொடுத்துக் கொண்டே
பொருள் சாந்தி ஞானம் பக்தி கொடுக்க அவனை கொடுக்க தாயார் பெரும் தேவி தாயார்
லஷ்மி நாராயணன் சேவை
விஷ்வக் சேனர்
ராமானுஜர்
புண்யத்தின் பயன் அடியார் பக்தி விளைவால் திரு அவதரித்தவர்
இலக்குவன் -இந்த்ரஜித் நிகும்பலா யாகம் தடுத்து
விபீஷணன்
காட்ட
யாகம் முடிக்க விட கூடாது
அரக்கர்கள் காவல்
யாகம் செய்வதை தடுக்க
நல்ல சகுனங்கள்
கோரமான யுத்தம்
அரக்கர் கூக்குரல் இட
இலக்குவன் சர மழை பொழிய
யாகம் தொடர முடியாமல் எழுந்து
ராவணன் பிள்ளை
மரத்தின் மறைவு இடத்தில் இருந்தும்
சிங்கம் சீறுவது போலே வெறுப்புடன் கோபத்துடன்
வெளி வர வைக்க தான் முயன்றார்கள்
தேரில் அமர்ந்து
இவர்கள் நோக்கி வராமல்
வேறு இடம் நோக்கி போக
ஹனுமான் –
மரத்தை நோக்கி போக
ஹனுமான்
யுத்தம்
நைய புடைக்க
இலக்குவன் கை லாகவம் காட்ட
87 சர்க்கம்
இந்த்ரஜித் விபீஷணன் பேச்சு
மரத்தை நோக்கிதேர் போக
மர்மம் உடைத்தான் விபீஷணன்
தேவதைக்கு பலி கொடுக்க போக
அதனால் வெற்றி பெற்றான்
மரத்து அடிக்கு போக விடாமல்
மர்மம் சொல்லிக் கொடுத்த சிற்றப்பன் பார்த்து பேச
வெறுத்து
தன ஜாதி ரத்தம் காட்டிக் கொடுத்து
வேண்டாதவன் குணத்தை மாற்ற வேண்டுமே
அவன் வாதம் இது
மாற்றான் உடன் சேர்ந்து காட்டிக் கொடுக்க
சிறுவன் நீ
ப்ரஹ்மா வரம் சத்வ குணம் சாந்தி பெற்றேன் விபீஷணன் சொல்ல
மாற்றான் மனைவி சொத்து எடுத்து
சூஹ்ருதை வெளியில் தள்ளி
நாட்டை மக்களை காக்க இந்த நடவடிக்கை

609

ஸ்ரீ ராம ராமேதி –சஹாச்ற நாம தத் துல்யம்
ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீ ராம கார்யம் கொண்டே அடியார்களுக்கு சித்தி
சீதா ராமன்லஷ்மி பதி
வீர ராகவன்
கோதண்ட பாணி
தென் பெண்ணை ஆற்றங்கரையில்
கேசபாசம் அழகு
ராமனே சௌரி பெருமாள்
புஷ்ப அலங்காரம்
உத்சவர் -மூன்று இடங்களில் வளைத்து
கழுத்து இடை கணுக்கால் த்ரி பங்கி திரு உருவம்
கையில் வில்லை பற்றி
ராம பரிவாரம்
பரதன் சத்ருக்னன்
சேர்த்து தர்சித்தால் மகா பாக்கியம்
பண்ருட்டி –
88 சர்க்கம்
இந்த்ரஜித் இலக்குவன் யுத்தம்
விபீஷணன் இந்த்ரஜித் வார்த்தை பார்த்தோம்
பெரும் கோபம்
காலனை போலே விளங்கி
ராவணன் மகன்
இந்த்ரன் வருணன் குபேரன் யமன்
ஹனுமான் தொழில் இலக்குவன் அமர்ந்து
உதய கிரியில் மேல் சூர்யன் போலே
இந்த்ரஜித் கர்ஜித்து வர
உக்தச்ய -பேச்சை நிறுத்து செயலில் காட்டு
செய்யும் செயலால் தாண்டுபவன் புத்திமான்
கேட்டு கோபம் மிக்கு
பானங்கள் சர மழை
ரத்தம் போதித்த சரீரம்
அடி பட்டு நிற்க
அரக்கர் சத்ரியன் ரத்தம் கவலை படாதவர்கள்
நாணை இழுத்து ஐந்து பாணங்கள் விட்டு
இந்த்ரஜித் முகம் சோர்ந்து
தீவிரமாக சண்டை
சமாளித்து மீண்டும் பேச
பேசி பேசி உத்சாகம் குறைத்து
நாக பாசம் கட்டினேனே
சிறுவர்கள் அஸ்தரம் வேண்டாம்
அல்ப வீரர் போலே
லஷ்மணம் பீமா விக்ரஹம்
அனைவரையும் எதிர்த்து
இருவருக்கும் சரமம்
ஒய்வு எடுக்காமல்
அடுத்த சர்க்கம்
தேரை சாரதி அழித்து
89 சர்க்கம்
இருவரும் உத்சாகம் குறைந்து சண்டை
சகாயம் செய்ய விபீஷணன் வர
இந்த்ரஜித் மட்டும் தான் மிச்சம்
உத்சாகத்துடன் சண்டை போடா சொல்லி
பிரகச்தன் –கும்பகர்ணன் –சம்புமாலி -ராசாச சஹஸ்ரநாமம் முடிந்தார்கள்
என் பிள்ளை ஸ்தானம்
தர்மம் ரஷிக்க சண்டை போடுகிறேன்
இருள் மண்டி போக
தேர் குதிரைகளை அடித்து
பிரமாதி சரபன் கந்தர்மாதி -வானரர்கள் குதிரைகளை முடித்து
தேரையும் அழித்து
இந்த்ரஜித் தரையில் இருக்க

610

ஆவதாரம் அபஹத்தாரம் –பூயோ பூயோ வஹாம்யஹம்
நிறைய ராமர் திருக் கோயில்கள் சேவை தினம் தினம்
சுவாமி மலை தாராசுரம் அருகில் கோதண்ட ராமர் திருக் கோயில்
திருவேங்கடமுடையான் சேவை
தசாவதாரம் சேவை திரு மண்டபத்தில் சேவை
இச்சை கருணை தயை விருப்பம் அடியாரை காக்கவே அவதாரம்
கர்மம் அடியாக இல்லை
நல்ல பண்பிலே சேரும் அவன் துக்கம் துன்பம் எல்லாம்
அவதார ரகசியம்
இந்த்ரஜித் இலக்குவன் சண்டை
89 சர்க்கம்
தேர் குதிரைகள் தேர் ஒட்டி அழிய
தரையில் இருவரும் தர்ம யுத்தம்
இரவு நேரம்
அரக்கர்கள் -தான் போவது தெரியாமல் சண்டை போடா சொல்லி
புது தேர் குதிரை கொண்டு வர
புத்துணர்ச்சி
கலங்க வைக்க
குரங்குகள் ஆச்சார்யம்
என்ன மாயசக்தி
பிரம்மாதி தேவர்களும் இதனால் இவனுக்கு அடங்கி
பலரும் இறக்க
இலக்கிவன் வில்லை
மாய வில் பற்றி சர மழை பொழிய
மீண்டும் சாரதி அழிய
குதிரைகள் தானே போக பழக்கி
கடிவாளம் ஒரு கை வில் ஒரு கை
இலக்குவன் கவசம் உடைந்து
விடாமல் அம்பு மழை
ஐந்து அம்புகள் கொண்டு
விபீஷணன் நெற்றியில் இரத்தம்
தேரை யும் முடித்து
பிரம்மாஸ்திரம் யமன் கொடுத்த அஸ்திரம்
குபேரனால் கொடுத்த அஸ்தரம் இலக்குவன் விட
உடைந்து இரண்டும் விழ
அக்னி அஸ்தரம் வீச
சூர்யா அஸ்தரம் விட்டு அளிக்க
ஆசுரா அஸ்தரம் விட
பரமேஸ்வர அஸ்தரம் வைதுமுடிக்க
இந்திர அஸ்தரம் எடுத்து த்யானித்து
மேலே சக்தி உஊட்ட
லஷ்மீவான் கைங்கர்ய செல்வன்
தாசரதி தர்மாத்வாசத்யவான் நேர்மை உரு
ராமன் உண்மையில் அடிப்படி எதிர் அம்பு இல்லாமல் நெஞ்சை பிளக்கட்டும்
எய்தான் மார்பை பிளந்து
தலை அறுந்து விழ
வானரர்கள் தேவர்கள் ஆனந்தம் கூத்தாட
முக்கிய பெரும் தடங்கள் முடிந்ததே
அரக்கர்கள் பயந்து ஓட
கடலில் குதிக்க
அனைவரும் மடியப் போவது நிச்சயம்
இந்த்ரஜித் மாண்டதும் இந்த்ரன் உத்சாகம்
துந்துபி முழங்க
புஷ்ப வர்ஷம் பொழிய
குதிக்க உருண்டு ஓடி இலக்குவனை கூட்டி ராமன் இடம் விட
உச்சி முகர்ந்து பார்க்கிறார் பெருமாள்

611

யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம்
வேதங்களே ஸ்ரீ ராமாயணம்
திருமாலே ஸ்ரீ ராமன்
அணுக்கத் தொண்டர் ஆஞ்சநேயர்
பல ஆஞ்சநேயர்
பக்த வீர விநய யோக கார்ய சித்தி பஞ்ச முக
விஸ்வரூப ராமாஞ்சநேயர் சஞ்சீவ ஆஞ்சநேயர்
இப்படி நவ ரசம்
பஞ்ச முகம் கருடன் வராஹர் ஹயக்ரீவர் நரசிம்ஹர் தானான
பத்து திரு கரங்கள்
அபயம் அஞ்சேல் வலது திருக்கரம்
ராமனையும் ராம பக்தரையும் காத்து
ஸ்ரீ நிவாசர்
விஷ்வக் சேனர்
ஆழ்வார்
ஆண்டாள் ராமானுஜர் சேவை
தேசிகன் –
பக்தி மார்க்கம் பரப்பி
இந்த்ரஜித் மடிந்து விழ
அகோராத்ரா விபாகம் இல்லாமல் போர் புரிந்த இலக்குவன்
உபாதை தீர
ரணம் மாற
91 சர்க்கம்
விசல்ய கரணம்
மூலிகை மூலம் சரிப்படுத்த
ராமன் தழுவி உச்சி முகர்ந்து
செயற்கு அரிய செயல் செய்தாய்
ராவணன் ஒருவனே உள்ளான்
பிள்ளை மாண்டால் -வெற்றி கொடுப்பேன் சொல்ல ஆள் இல்லை
மனிப்பு கேட்டோ உயிர் விட்டோ ராவணன் முடிந்து போவான்
நிகும்பலா யாகம் தடுத்து
சௌமித்ரி இலக்குவன்
சுஷேனர் வைத்தியர்
மூலிகை முகர்ந்து பார்க்க செய்து
வலி -காயம் ஆறிப் போக
சக்ரஜித் இந்த்ரஜித் விழுந்து
தேவர்கள் வானரர்கள் மகிழ
92 சர்க்கம்
ராவணன் சீதை இடம் போக
செய்தி கேட்டு ராவணன்
வீரத்துடன் போராடி இலக்குவனால்
மயங்கி விழுந்தான் ஒரு முஹூர்த்த காலம்
சோகத்தால் அழுது அலற்றி
யுவ ராஜர் -பிரஜைகளை அழ விட்டு எங்கே போனாய்
எனக்கு ஈம சடங்கு செய்ய வேண்டிய நீ
கோபம் மிகுந்து
சீதையை அழிக்க
ப்ரஹ்மா வரம் பெற்றும்
ப்ரஹ்மா கொடுத்த கவசம் வில் அணிந்து போனான்
அபசகுனம்
பல்லை கடித்து போக
வேகமாக போவதை கண்டான்
ராமன்
நிராசையாலா
கைகேயி ஆசை முடியுமோ
நல்ல மதி படைத்த சுபாச்ரன் தடுக்க

612

தபஸ்வீ வாக் -நாரதீம் -முதல் ச்லோஹம் வால்மீகி ஆஸ்ரமம் வந்த நாரதர்
16 கேள்விகள்
கோன் வஸ்மி
யார் இங்கே அனைத்தும் இப்பொழுதே கொண்டவன்
இஷ்வாகு வம்ச ராமன் தசரத மைந்தன்
எத்தனை குணங்கள்
கஸ்ய வீர்யவான்
அடுத்த இரண்டு சர்க்கம்
வேணுகோபாலன்
ஒய்யாராம மான திருக்கோலம்
மூங்கில் மரம் மேலே பொறாமை மற்றவற்றுக்கு
வேணு கானம்
லஷ்மி நரசம்ஹன் -போழ்ந்த புனிதன்
சிங்க வேள் -மாலோலன்
லஷ்மி நரசிம்ஹர் கருணையே வடிவு
மூல பலம் அழிந்து
அரக்கர் படை தனி ஒருவனாக -93 ராமன் அளிக்க
ராவணன் கோபம்
பிள்ளை இழந்த
வெறுப்பு
சுபார்சன் மேதாவி 92 சர்க்கம் ராவணனை தடுத்து
ஹன்தும் இச்சதி வைதேஹிம்
புலஸ்த வம்சன்
குபேரன் தம்பி
பெண்ணை கொலை செய்யும் குற்றம் ஆளாக வேண்டாம்
கோபம் ராமன் இடம் காட்டு
சூரா -மைதிலி -ராமனை அழித்து அடையலாம்
எள்ளி நகை ஆடுவார்கள்
சுபார்சன் எடுத்து உரைக்க
சரி என்று ராவணனுக்கு பட
அரண்மனை போனான்
ராஜ்ய சபை
93 சர்க்கம்
மீது உள்ள ராஷசர்
மூல படை எடுக்க
யானை தேர் காலாள் குதிரைப்படை
ஈட்டி திரிசூலம் கலப்பை ஆயுதம் கொண்டு
ரத்த ஆறுஓட
அரக்கர் எண்ணிக்கை குறைய
வலிமை குறைந்து வர
ராமம் தசரராத்மாஜம்
சின்ன பின்னம்
சரண்யம் -ராமம் தசராத்மஜம்
அனைவருக்கும் புகலிடம்
குரங்குகள் காலில் விழ
மன்னிக்க மறக்க முடியாது இனி ராவணனை
அம்புகள் நெருப்பு கங்கு போலே
ஒரு -இரண்டு மூன்று -ராமன் உருவம் மறைந்து
உருவு கரந்து
வாளி பொழிந்த பெருமான்
திருக் கடித்தானம்
கையில் வில்லால்
10000 தேர்
200000 காலாள் படை
முஹூர்த்தம் நேரில்
மணி கட்ட
கண்ணீர்
ஆனை 1000-தேர் 16000 சேனை காவலர் 1000-
1000 உடல்கள் ஆட கணீர் -ஏழரை நாழிகை ஆடினது அம்மா
மிக பெரிய யுத்தம் –
ராமன் வீரம் உலகம் பார்க்கட்டும்
ராமன் பெருமையா முக்கண்ணன் பெருமையா
14000 கர தூஷணர் முடித்த அன்றே பெருமை
வாளி அளித்த
ருத்ரனா விஷ்ணுவா யார்
ப்ரஹ்மா வரம் பெற்ற நம் அரசர்
மனிசர் வானரர் இடம் சாகாமல் இருக்க வரம் பெற வில்லையே

613
கோன் வசமி -நாரதர் -வால்மீகி
இறைவன்
தலைவன்
எதானால் பற்றுகிறோம்
நல்லவர் என்பதாலா
கணவர் மனைவி -முதலில் கணவர்
பாக்யத்தால் நல்லவர் என்றால் இரட்டிப்பு
தலைவர் நல்லவர் குணம் மிக்கு
பழம் நழுவு பாலில் விழுந்தால் போலே
உபதேசம் முக்தி அளிபதால்
ராவணன் பிடிவாதம்
இல்லை என்றால் வாழ்த்தே போவான்
108 சர்க்கம் -ராம ராவண யுத்தம் முடியும்
128 சர்க்கம் பட்டாபிஷேகம்
சண்டன் பிரசண்டன்
ஜெயா விஜயன்
வாசல் காப்பான்
கோயில் காப்பான்
தவாற செஷிகள்
ஆச்சார்யர் -சன்னதி கதவை திறந்து அவனைக் காட்டிக் கொடுக்க
ராமசந்தரன் -சூர்யா குலமாக
ஒளி மேன்மை குளிர்ச்சி
தகிக்க மாட்டான்
நேர்மை சத்யம் ஒளி குளிர்ந்து சேர்ந்த
புனர்வசு
ரோகினி
புறப்பாடு உத்சவம்
ஸ்ரீ ராம நவமி சித்தரை பங்குனி
94 சர்க்கம் பார்த்தோம் மூல பலம் அழிந்து
ப்ரஹ்மா ருத்ரன் சாபம்
தேவர்கள் துதிக்க -அவர்களுக்கு வரம்
ராவணனுக்கு சாபம்
தானவர் அரக்கர் அசுரர் பயப்படுவார்கள்
ருத்ரன் –
பெண் சீதை தோன்றி அவள் காரணம் ராசாச வர்க்கம் அழியும்
அது தான் உண்மையாக நடக்க போகிறது
ராமனால் ஆபத்து யார் புகல்
ராவணன் கோரமான யுத்தம்
துர்நிமித்தம் அபசகுனம்
அடி பட்டு
யார் காப்பர் சொல்லிக் கொண்டு ஊருக்கு ஓடி வர
மூவரும் -மட்டுமே இருக்க
படை திரட்டி
தேர்கள் 10000’0
யானைகள் 350000
கோடி சூர்யா பிரகாசம் போலே ராவணன் புறப்பட
வாத்தியம் சப்தம்
கனைக்கும் யானை குதிரைகள்
நரிகள் உஊலை இட
பறவைகள் அப்ரதஷணம் பறக்க
இடது கண் துடிக்க ராவணனுக்கு
கடும் போர்
96 சர்க்கம்
பூமாதேவி பாரம் மிக
நெருப்பில் விட்டில் பூச்சி போலே அரக்கர் படை
சுஷேணன் படை காக்க
விரூபாஷன் சுக்ரீவன் சண்டை
வில் சப்தம்
மலைமுகட்டை பெயர்த்து வீச
வானரங்கள் ஆயுதம் இல்லாமல் மரங்கள் மலைகளை கொண்டே
கைகளால் முட்டி உயர்ந்து அவனை முடிக்க
ராவணன் மகோதரனை கூப்பிட

614

காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோ குணா சமுத்பவ
அடையாளம் காட்டும்
ரஜோ குணம்
காமம் பெரிய விருப்பம்
அது நிறைவேறாமல் கோபம்
ராவணன் –
தார்மீக முறையில்
மனசை அடக்காமல்
கண்ணன் பண்ணி பண்ணி உரைத்தான்
ராவணன் ஹிரன்ய கசிபு கன்சன் சிசுபாலன்
தீய குணங்களை
அடையாளம்
தீய எண்ணம் மட்டுமே அழித்து
கண்டதை கானால் கண்டதை பேசாமல் ‘கண்ணும் நாக்கும் தவறான இடத்தில் பயன் செய்வது குற்றம்
தான் தீங்கு நினைந்த –கருத்தை பிழைப்பித்த கண்ணன்
ஆத்மா அழியாதே
மிக பெரிய யுத்தம்
காமம் குரோதம் லோகம் அஹங்காரம்
i
வீர கோதண்ட ராமர்
தில்லை வளாகம்
மன்னார்குடி
முத்து பேட்டை அருகில் கடல் கரை
வேதாரண்யம் ராமேஸ்வரம் பகுதி
மூலவர் பஞ்ச லோக பெருமாள்
1862 தேவேர் ராமர் மேடம் கட்ட
கல் கட்டடம்
ஆச்சார்யா விக்ரஹங்கள் கிடைக்க
பர்ன சாலை வைக்க
50 ஆண்டுகள் அங்கெ இருக்க விருப்பம்
சித்ரா கூடம்
பஞ்சவடி இருந்த நினைவு போலும்
1912/1913 சம்ரோஷனம்
லாலுகுடி கோபால கிருஇஷ்ன
உடன் உத்சவர்
5/4.5.34
2.5/2.25.2 உத்சவர்
மணிகள் கட்டப் பட்டு
சங்க நிதி பத்ம நிதி நவ நிதிகள்
தாமரை பூ பிடித்து பத்ம நிதி
சங்கு பிடித்து சங்கு நிதி
சித்ரா வேலை பாடுகள் நிறைந்த
97 சர்க்கம்
மகோதரன்
மகா பார்ச்வன் அடுத்த சர்க்கம்
விருபாஷன் முந்திய சர்க்கம்
அனைவரும் அழிய
சுக்ரீவன் வேகமாக ஓட
மலை பெயர்த்து வீச
உலக்கை கொண்டு உடைக்க
இரண்டும் கீழே விழ
கதை வீச நெஞ்சில் பட
முட்டி கொண்டு சண்டை இட
கை சண்டை போட்டதும்
கத்தி வீச
கடகம் -கதி சண்டை
தலையை வெட்டி சுக்ரீவன் முடிக்க
ராவணன் துயரம் கோபம்
98 சர்க்கம் மகா பரசவன்
அங்கதபெருமாள் அழிக்க
மலை -ஆயுதம் சண்டை
உலக்கை சுழற்றி வீச
மலை வீச
நெஞ்சில் குதி முடிக்க
ராவணன் இடம் ஆள் இல்லை –

615

ஸ்ரீ ராம ராமேதி –ஆயிரம் திரு நாமங்களுக்கு நிகர்
கண்ணையும் மனத்தையும் சமர்ப்பிக்க வைக்கிறான்
கண்ணை கவரும் திரு மேனி
தில்லை வளாகம்
தில்லை நகர் திரு சித்ரா கூடம்
ஆழ்வார் ராமனாக கண்டு
இங்கு தில்லை வளாகம் வீர கோதண்ட ராமன்
மேற்கு சமுத்ரம் சென்று
வடக்கு பக்கம் வந்தாரா
ராமேஸ்வரம் தங்கி
திருத் துழாய் வாசனை எங்கும் கமழும்
ராமன் அருகில் உண்டே
விஷ்வக் சேனர்
கருட வாஹனம்
புனர்வசு
அகன்று பரந்த நெற்றி
திருத் தோள்களில்
சந்தான கிருஷ்ணன் சேவை
ஆதி செஷன் குடைபிடிக்க
நர்த்தன கிருஷ்ணன்
யசோதை -அடிக்க -போனால் காலில் போடுவாள்
ஸ்ரீ நிவாசன்
சக்கர ராஜன்
தில்லை மரம் ஸ்தல வருஷம்
ராம சீதா ஹனுமான் தீர்த்தங்கள் மூன்று பக்கமும்
99 சர்க்கம் –
ராவணன் ராம லஷ்மணன் பெரும் போர்
தேர் ஒட்டி நடுங்க
குமுதன் நலன் சுக்ரீவன் ஜாம்பவான்
ராம வருஷம் சீதை பூ பூக்க
வீர பேசு பேசி கோர ஆயுதம் விட
குரங்கு கூட்ட்டங்கள் அழிய
ராமன் இடம் சரண்
இந்த்ரன் விஷ்ணு போலே
ராம லஷ்மணன் இருக்க
இனி பொறுமை கூடாது
தாங்க மாட்டாத கோபம் கொண்டார்
சரணம் சொல்ல மாட்டானா இப் பொழுதாவாது
வில்லை கெட்டியாக பிடிக்காமல் இது வரை
குரங்குகள் அழிவைக் கண்டு
வில்லை நடுவில் பிடித்து
ஆயுதங்கள் பல விட
யமனே பயப்படும் படி
கடல் அலை போலே வில்லில்
சார்ங்கம் உத்தைத்த சரமழை
ஆயுத கூட்டம் மாலை போலே
லலாடம் -நெற்றி நோக்கி அஸ்தரம் விட
ராவணன் நடுங்க
ஆசுர ஆயுதம் ராவணன் விட மகா கோரம்
யானை சிங்கம் உரு வெளிப்பட அந்த ஆயுதம் இருந்து
எங்கும் அம்பு கூட்டம்
எதனால் யுத்தம் முடிந்தது
ஆகாச இடை வெளி இல்லாமல் இல்லை
ஸ்தோத்ரம் பாட கொஞ்சம் நிறைய
புகல் சொல்லி முடிக்க முடியாதே
பெருமைக்கு குறை இல்லை வாக்குக்குதான் குறை
பானங்கள் தீர்ந்தன இங்கு
இஷ்ட வடிவு கொண்டு குரங்குகள்
100 சர்க்கம்
விபீஷணன் மேல் வரும் அம்பை லஷ்மணன் ஏற்று கொண்டு
சூலம் வர பலத்தால் பெற்றதை ஏறிய
காந்தர்வ அஸ்தரம் கொண்டு முடிக்க
லஷ்மணன்
ராவணன் தேரை இழந்து விழ
சக்தி அஸ்தரம் விட
மேலே பார்ப்போம்

 

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-597-606.

October 7, 2014

597

கண்ணன் கீதையில் 6 அத்யாயம் இறுதியில்

யோகங்கள் விளக்கி முடித்து
பக்தி யோகிகள் இடம் பிரியம் அதிகம்
பக்தியில் நிலை நின்றுன் அவன் இடமே நெஞ்சில் வைத்து
கர்ம ஞான யோகத்தால் அவனை அடைய முடியாது
கீழ் படிகள்
மேல் படி உயர்ந்த படி பக்தி யோகம்
யோகம் -கூடி இருத்தல்
பக்தியை மார்க்கமாக கொள்ளுதல்
யோக ஆஞ்சநேயர் சோளிங்கர்
நுங்கம் பாக்கம் மெத்த நகர் அருகி ஔவையார் தெரு
1972 -பஜனை மடம்
பட்டாபிஷேக ராமர்
1980 திருக் கோயில் ஸ்தாபிக்க முயன்று
20008 நடந்தது
நரசிம்கர் ஹயக்ரீவர் சேவை
அலங்கார திருக் கோலம்
அமர்ந்த திருக் கிஒலம்
நீண்ட கிரீடம் சீதா ராமர்
அரசன் போல அலங்காரம்
தாசருக்குஅரசன்
அடி சூடும் அரசு
அரசமர்ந்தான் அடி சூடும் அரசு
முத்து கவசம்
யோக பட்டை
யோக முத்தரை
சங்கு சக்கரம் பற்றின்
உத்சவர் கை கூப்பி
யுத்த காண்டம் 68
ராவணன் -மகோதரன் மகோபார்ச்வன் –கும்பன் நிகும்பன் இந்த்ரஜித் மட்டுமே மீதி
கும்ப கர்ணன் முடிந்த செய்தி கேட்டு
ராமனை சேவித்து மயங்காமல் எதிர்த்து
இலங்கை வாசலில் கும்ப கர்ணன் உடல் கண்டு மோகித்து புலம்ப
தேவாந்தரன்-புதல்வன் –
அரசை வைத்து என்ன லாபம்
ராகவனை யுத்தம் செய்து இறந்தவனுக்கு நன்றி கடன்
ராஷச குலம் அழியும் விபீஷணன் சொன்னது
69 சர்க்கம்
அங்கத பெருமாள் நராந்தகனை அழிக்க
ராவணன் பிள்ளைகள்
யுத்தம் போக யுத்தோமத்தன் தம்பி உடன் போக
ஆடை அலங்காரம் தேஜஸ் கண்டு வானர முதலிகள் நடுங்க
கோர யுத்தம்
சுக்ரீவன் பார்த்து அங்கதபெருமாளை அனுப்பி
நராந்தகன் -வஜ்ரம் மின்னல் வெட்டினால் போலே முடிய

598-

599
பக்தன் எனக்காகவே வாழ்கிறான்
ஐஸ்வர்யம் ஆரோக்கியம் ஆயுள் கேட்காமல்
அப்படி பட்ட மகாத்மா ச துர் லபம்
வாசு தேவன் சர்வம்
அறிவார் உயிர் ஆனாய்
அறிவார்களுக்கு உயிர் ஆத்மாவாக இருப்பவன்
அறிவார்களை உயிர் ஆகக் கொண்டவன்
ராமன் -ஆஞ்சநேயர் சேர்த்தி
அவரையே அருகில் கொண்ட
ராமாஞ்சநேயர் அயோத்யா மண்டபம் அருகில்
நரசிம்கன் கருடன் -தூணில் சிற்ப ரூபம்
மத்ஸ்ய தசாவதாரமும் வாசலில் சேவை –
கண்ணன் சேவை –
அனுக்ரகம் அருள் அபயஹச்தம்
வெண்ணெய் பற்றிய கை
கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம்
தலை சாய்த்த ராமன் -மூன்று இடம் வளைந்து
சார்ங்கம் கார் முகம் கோதண்டம் வில்லை பற்றி
லஷ்மணன் பிரபாவம்
கோடி இடையால் சீதை
பொய்யோ என்னும் இடையாள் இளையான் உடன் போனான் -கம்பர்
72 சர்க்கம் –
அனைவரும் மாய்ந்து எட்டு பேரும்
ராவணன் புலம்ப
அதிகாயன் இறந்தான் கேட்டு தவிக்க
பூம்ராஷான் அகம்பனன் -அனைவரும் அழிந்து போக
அஸ்தரம் சஸ்த்ரம் -வர பலன் உடையவர்
நாக பாஷம் வெளி வந்து
சு பலவான் ராமன் மகத்-ராவணன் உணர்ந்தான்
அசோகா வனம்
லங்கா த்வாரம்
அரண்மனை காவல் இருக்க அரக்கர் அனுப்பி
தீனம் தளர்ந்து அந்தபுரம் சென்றான் ராவணன்
73 சர்க்கம்
இந்த்ரஜித் பிரம்மாஸ்திரம் விட்டு அனைவரையும் மயங்கி சரிய வைக்க
இந்த்ரஜித் உயிர் உடன் இருக்க தந்தையே கவலை விடும்
வெற்றி பெற்று வருவேன்
பொன் மயமான தேர்
பொன் மயமான கவசம்
ஆனை குதிரை ஒட்டகம் கோவேரி கழுதை -தேர் நடுவில் நிறுத்தி
பலி கொடுத்து பூஜை செய்தான்
திக்கு தேவதைகளுக்கு பூஜை
நெருப்பு குண்டம் மூட்டி
அக்னி பகவான் தானே எழுந்து வந்து பெற்று கொண்டான்
தப வலிமை உண்டே
தேவர்கள் வரம் கொடுத்து கஷ்டம் பட
பிரம்மாஸ்திரம் ஆஹ்வானம் பண்ண
சடக்கு என்று ஆகாசம் மறைந்து
மகா தேஜா மகா பல
பேர் அழிவு வருகிறதே
அங்கதன் ஜாம்பவான் எதிர்த்தும் பலிக்க வில்லை
பிரம்மாஸ்திரம் பூட்ட
முன்னமே இந்திர ஜித் பிரம்மாஸ்திரம் விட்டு மயங்கப் பண்ண

600

மேற்கு மாம்பலம்
ஆஞ்சநேயர் நின்ற திருக் கோலம்
வரபிரசாதி
வாலில் பலம் வானரங்களுக்கு
வாளைத் தூக்கி
ராமன் விஜயம் ஆனந்தம்
இந்த்ரஜித் -பிரம்மாஸ்திரம்
ஹனுமான் விபீஷணன் ஜாம்பவான் பிரம்மா புத்திரன் கட்டுப் பட வில்லை
74 சர்க்கம்
அனைவரும் கட்டுப் பட்டு கிடக்க
ச்வயம்புவன் அருளால் வந்த பிரம்மாஸ்திரம்
அதன் மதிப்பு கெடக் கூடாது –
கட்டுப் பட்டது போலே ராமன் லஷ்மணன் கிடக்க
விபீஷணன் சொன்னதை கேட்டு ஆஞ்சநேயர்
நிஜத்தில் கட்டுப் பட வில்லை
ராமன் வசிசிஷ்டர் இடம் கற்று
கண்ணன் சாந்தீபன்
குரு தேடி கற்க வேண்டும் காட்டி அருள
பிரம்மாஸ்திரம் மதிப்பை நிலை நாட்ட –
உயிர் உடன் உள்ளவரை தேட ஆஞ்சநேயர்
மைந்தன் நீலன் பலரும் விழுந்து
ஜாம்பவான் எழுந்து
அம்புகள் உடம்பில்
விபீஷணன் வந்தது அறிந்து
அஞ்சனா புத்திரன் ஹனுமான் வானர ச்ரேஷ்டன் உயிர் உடன் உள்ளானா -முதல் கேள்வி
சுக்ரீவன் அங்கதான் ராமன் லஷ்மணன் கேட்க்காமல்
ஹனுமான் உயிர் உடன் இருந்தால் அனைவரும் உயிர் பெறுவார்
உயிர் ஊட்டுபவர் அறிந்து கேள்வி
எவ்வளவு நம்பிக்கை –
நம்மை மதிப்புடன் பேச
திருவடி பற்றி தாம் வந்ததை அறிவித்தார்
ஜாம்பவான் ஆனந்தம் பட
பராக்கிரமம் காட்ட நேரம் வந்தது
சஞ்சீவி ஹிமாசலம் சென்று
பொன்மலை கைலாசம் சிகரம் தாண்டி
சஞ்சீவினி -மிருத
காரணி ஸ்வர்ண காரணி சந்தானி
தலை உடலை ஓட்ட வைக்க
நான்கு கொண்டு வர
தாங்களே ஒளிவிட்டு காட்டும்
தோள் தொடை தட்டி
ஆகாசம் தாவி சென்றார் –

601

பச்க்த்யாத் அனன்யா சக்த்யா
ஞாதும் த்ருஷ்ட்வா
வேத்ய ஜனார்த்தனன் பக்தி சாச்த்ரத்தால் அறிகிறேன் சஞ்சயன்
அறிய காண அடைய பக்தி ஒன்றே வழி
பக்த ஆஞ்சநேயர்
கீர்த்தியும் மூர்த்தியும் பெரியவர்
20 அடி உயரம் -அசோக் நகரில்
வெள்ளி கவசம்
காதில் குண்டலம்
நீண்ட முடி
கதை பிடித்து கை கூப்பி
ராமா கோவிக் கொண்டே அதரம்
1000 லட்டுமாலை ஹனுமத் ஜெயந்தி
வெற்றிலை காய்கறி மாலை பலன்கள் மாலை
பரிவுடன் பூஜை
உத்சவர் கைகள் கூப்பி கண்களில் அன்பு தவில
சஞ்சீவி பர்வதம் தூக்கி சிற்பங்கள் –
வாயு வேகத்துடன் பறந்து
ஹிமாசலமே பறப்பது போலே
கடல் கலங்க அலைகள் ஆர்பரிக்க
கீச் குரலின் த்வனி கேட்டு அரக்கர்கள் மனம் உளுத்து போக
சக்கரம் இலக்கு போவது போலே
மேலே பறந்து ஹிமவந்தம்
வெள்ளி மலைகள் தாண்டி
ப்ரஹ்மாலாயம் வைஸ்ரவனாலயம் தாண்டி
கைலாசைய பர்வதம்
ஓஷதி மலை அடைந்து
தெய்வ தன்மை வாய்ந்த பூமிகள் மறைந்து போக
சிங்க நாதம் எழுப்ப
ராம கைங்கர்யம் வந்தால்
அஹங்கரித்து இருக்கிறாயே
தர்ம பிரபு ராமன்
தர்மத்துக்கு இருக்கும் நீங்கள் காக்க வேண்டாமா
மலையோடு பேர்த்து –
நேரம் கடத்தக் கூடாதே
குரங்குகளுக்கும் ஓஷதி வேண்டுமே –
சக்தன்
யோசித்து முடிவு படுத்து செயல் படுத்த வல்லமை
தேவர்கள் பறவைகள் திகைக்க
கருடன் அரவம் காலில் போலே
மலையை இடுக்கி
கம கம வாசனை பட்டு குரங்குகள் எழுந்து இருக்க
ராம லஷ்மணர் வாசனை பட்டு தெளிய
அனைவரும் உயிர் த்து எழ
மலையை மீம்ண்டும் கொண்டு போக வைக்க இயற்க்கை மேல் ராமனுக்கு அன்பு
75 சர்க்கம்
இரவு முழுவதும் போர் புரிய
பட்டணம் த்வாரம் இருந்து அரக்கர்களை அழிக்க
நகரம் நுழைந்து சண்டை
தீப் பந்தங்கள் மாணிக்கம் போலே
சகும்பன் -கும்பன் நிகும்பன் -பெருத்த அரக்கர்கள் மாண்ட
சுக்ரீவன் கும்பனை அழிக்க
ஹனுமான் நிகும்பனை அழிக்க

602-

603
இதிகாசம் புராணங்கள் ஏற்றம்
18 புராணங்கள்
2 அதிகாசம்
சௌகன பகவான்
அபய வராத ஆஞ்சநேயர் -பல்லவர்
கண் நோய் தீர்க்கும் பெருமாள்
சோளிங்க நலூர் செம்மஞ்சேரி அருகில்
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் சந்நிதி
ராமன் அபயவரதர் ஸ்ரீநிவாசன்
மூன்று நிலை ராஜ கோபுரம்
நவநீத கிருஷ்ணன் வர வேற்க
செறு மணம் சேரி நீர் வாய்ப்பு நறு மனம்
திருக்கடல் மலை தான் உண்டே
சௌகனர் உடனே சேவிக்க ஆசை
இவருக்காக அங்கேயே எழுந்து அருளி
ஸ்ரீநிவாசன்
காலிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணன்
நவநீத கிருஷ்ணன்
கருடன்
பலி பீடம் சேவை
மகராஷன் அழிந்து
78 சர்க்கம்
வந்தான் முடிந்தான் -இரண்டு சர்க்கம்செர்ந்து பார்ப்போம்
வைத்ததே குற்றமாக
சீதை என்பதோர் தெய்வம்
வம்புலா கடிகாவில் சிறையா வைத்ததே
எங்கள் ராவணன் -என்கிறார் திரு மங்கை ஆழ்வார்
ராஷசன் பாவத்திலே பாடி அருளி
தாச யசோதை பாவனை அறிவோம்
ஆசைப் பட்ட பெண்ணை அழைத்து வந்து சிறை வைக்க
அஞ்சினோம் தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ
அரக்கர் ஆடழைப்பார் இல்லை
ஆடு -வெற்றி சொல்ல
ஆடி கதை சிங்கம் தீஷை
முன்னம் கால் நிமிர்ந்து உட்கார
ஓட வில்லை -அஜாகலத்வம் தொங்க வராத சங்கல்பம்
999 சிங்கம் -ஓன்று குறை
தெய்வம் பார்த்து நீ வந்தாய்
வெட்டி பேச்சு பேச கூட ஆள் இல்லை
78 சர்க்கம்
கரன் பிள்ளை மகராட்ஷன்
உன் தமப்பனார் அழித்தான்
பழி தீர்க்க போ
குதிரை கால் தடுக்க அபசகுனம்
கொக்கரித்து புறப்பட
79 சர்க்கம்
ராமன் உடன் யுத்தம்
ஆயுதம் தரித்து
சூழ் உரைக்க
தவந்த யுத்தம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்
தந்தை அழித்ததுக்கு பழி தீர்க்க வந்தேன்
உன்னை அழித்தால் தான் மனஸ் சாந்தி அடையும்
ராமன் -நான் தான் அழித்தேன்
ஆகாசம் தேவர் கந்தர்வர்கள் கண்டார்கள்
சூலம் உடைத்து
ராகவா மகாத்மா
அம்பாலே முடித்தான்

604

605

வேத வேதாங்களில்
ஸ்ரீநிவாசன்
செம்மஞ்சேரி
அலர்மேல் மங்கை தாயார்
அகலகில்லேன் இறையும்
பிரபன்ன ஜன கூடச்தார்
என்னை ஆள்வான்
புகல் ஒன்றும் இல்லா அடியேன்
வலது கையால் திருவடி காட்டி
சம்சாரம் பெரும்கடல் வற்றி
வாடா திரு வேங்கடமுடையான் மாய்ந்தான்
மன்றமர கூத்தாடி
நீண்ட கிரீடம்
அழுந்திய திருவடிகள்
பூவார் கழல்
பூலங்கி சேவை மூலவர்
வியாழக்கிழமை காலை
நேத்ரா சேவை
திருக்கண்கள் கடாஷித்து
ஆடை ஆபரணங்கள் களைந்து
பூ பண்ணின பாக்கியம்
உத்சவர் அபயவரத ஹஸ்தம்
தாயே தந்தையே –நோய் பட்டு ஒழிந்தேன்
நாயேன் வந்து அடசிந்தேன் நலிகி என்னைக் கொண்டு அருளே
அமுதம் -திவக் கோமான்
அடி சேர் வண்ணம் அருளாயே
எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதம்
காதில் இல்லை -அது பாசுரங்கள்
நாவில் இல்லை
எண்ணும் பொழுதே தித்திக்கும்
மாயா சீதா –
தத்ரூபம்
தேரில் வைத்து யாவரும் பார்க்க
பாபத்தால் துர்விருத்தன் துராத்மா
ஹனுமான் –
தொட்டு விட்டு உயிர் உடன் இருப்பாயா
தர்ம சாஸ்திரம்
பாபம் உன்னை விடாதே கோபப்பட்டு பேச
இந்த்ரஜித்
பயனுக்காக வந்த
வீண
குலத்துக்கு நாசம் பெண் -ராஜ நீதி
கத்தி வைத்து தலை அறுபட்டு விழ
ஒ வைதேகி
நாம் செய்தது எல்லாம் வீண
82 சர்க்கம்
நிகும்பலா யாகம் தொடங்க
இவர்களை மயக்கி
கிடைத்த நேரத்தில் பண்ண
வானரங்கள் அங்கும் இங்கும் ஓட
மலை போலே தேர் போடா
தேர் விலகி போக
ராமன் இடம் செய்தி சொல்ல ஹனுமான் விரைய
நிகும்பலா யாகம் ஹோமம் தொடங்க
83 சர்க்கம்
ராமன் மயங்கி
லஷ்மணன் தேற்றி
விபீஷணன் வந்து பொய் சொன்னதும் எழுந்து இருக்க
கரடி படை உடன் ஜாம்பவான்
செய்து ஹனுமான் கூற
இந்த்ரஜித் செய்ததை சொல்ல
கொடுத்த வார்த்தை காக்க முடியாமச்ல் இழந்தோம்
ராமன் மயங்கிவிழ
லஷ்மணன் எடுத்து மடியில் வைத்து
வேர் அற்ற மரம் போலே விழ
சீதை போன்ற மனைவி பிறந்த துக்கம்
ராமன் போலகனவன்
இருந்து பிரிந்தால் துக்கம்
லஷ்மணன் அழகாக தர்மம் பேச –

606

நம கோதண்ட ஹச்தாயா சீதாய பதயே நாம
வளைந்த வில்
தொண்டர்க்கு அரசன் ஆஞ்சநேயர்
தார்மிகன் நீ
தர்மத்தின் வழி நடக்கும்
கலி யுகம் இல்லை
த்ரேத யுகம்
தர்மத்தின் பலம் வந்தே சேரும்
அதர்மம் பாபங்கள் சேரும்
பிறப்பு இல்லாமல் இருக்க தர்மம் வழி நடப்பதே
அனர்த்தம் இருந்து காக்கும்
கை கொடுத்தே தீரும்
லஷ்மணன் சொல்ல
மேலே மேலே துன்பம் வந்தாலும்
நாஸ்திக வாதம் தலை இடாமல் தளர்ந்து
மோஷ விருப்பம் போனால் தேஹம் சந்தோஷ செயல் செய்வோம்
தர்மம் தர்மத்தில் தூண்டும்
கலி யுகம் தர்மம் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டு அழியும் தப்பு
ஷத்ரியன் வீரம் பலம் இழக்க கூடாது
நீ வீரன்
அரசை விட்டதே தர்மம் இருந்து விலகி
தந்தை சொல் காக்க
மாய யுத்தம் செய்தார்கள் இவர்கள்
காகுஸ்தா –
சாஸ்திரம் படி நடக்க
வீரம் விட்டு கொடுக்காமல்
தர்ம அர்த்த காமம் மோஷம் பார்த்து செயல்
பொருள் இருந்தால் தான் -பண்டிதன் புகழ்
தர்மம் அர்த்தம் விகிதாச்சாரம் வேண்டும்
ஹர்ஷம் ஆனந்தம் வரும்
சமம் தமம் இதனால் தான்
அருள் இருந்தால் அந்த உலகம்
ராமனை எழுப்ப
விபீஷணன் வந்து இது எல்லாம் பொய் என்பதை சொல்லி –
விழித்து

 

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

 

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-587-596.

July 28, 2014

587-

588-

589-

ராமோ -சதா விஜயதே
கோதண்டத்தால் தானே வெற்றி
விஜய கோதண்ட ராமன் மகேந்திர பள்ளி   சேவை
ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்கள் சேவை
கண்ணனுக்கு பிறந்த நம் ஆழ்வாரை கற்பார் ராம பிரானை அல்லால் கற்பரோ
காளிய நர்த்தன கண்ணன் தனி சேவை
உத்சவர் -அழகு -பழமையும் சேர்ந்த நேர்த்தி
அஞ்சலி ஹஸ்தம் ஆஞ்சநேயர்
ராம ராவண யுத்தம்
திருவடி அடித்ததும் கோபம்
அர்ஜுனன் அடி பட்டதும் கண்ணன் கோபம்
பக்த அபராதம் பொறுக்க
ஈஸ்வரன் அவதரித்து பண்ணின ஆனைத் தொழில்கள் எல்லாம் பாகவத் அபசாரம் பொறாமையாலே
கோபச்ய  வசவே இவ
கோபத்துக்கு வசனம் கோன் வசமி
சித்த குரோத -கோபம் வந்தால் ஜகமே நடுங்கமே –
சசல்ல ராஜா அம்பு மழை போலே பெய்தது கட்டி வைக்க
வில் விழ -ராவணன்
சசால முமோஷ வீர -வெறும் கை வீரன்
கொண்டாடுகிறார்
வில் கை வீரன் ராமன்
நாம் எல்லாம் வெறும் கை வீரர்
அருள் கிட்ட இதுவே வழி
என்னை காப்பாற்ற திறமை இல்லை
வில விழுந்ததும்
எடுக்காமல் இருந்தால் அப்பொழுதே  வென்று இருப்பான்
தோற்றோம் ஜிதந்தே -சொன்னாதும்
தோற்றோம் மட நெஞ்சம் எம்பெருமான் நாரணற்கு
அவன் தான் தோற்றேன் என்பான்
க்ரீடம் மகுடம் அம்பால் துளைக்க
திகைத்து நின்றான்
தேரில்லை கிரீடம் இல்லை
பரிஸ்ராந்தி
நிராயுத பாணி யுத்த நீதி அறிந்த இஷ்வாகு குலம்
இன்று போய் நாளை வா
புது தேர் வில் கொண்டு வா
அருள் பெற வருவானா வில் தேர் இல்லாமல் இந்த குணம் ஏத்தி சேர்க்க
கூரத் ஆழ்வான் மிகுந்த வியப்பு -ரகு வீரன்
பெருமை கோபம் ஷமை மன்னிப்பு எளிமை எதில் சேர்க்க இந்த செயலை
யார் பேச்சுக்கும் கிட்டாத குணக் கடல்
பொலிவு இழந்து நடந்து போகிறான் வெட்கி தலைகுனிந்து

590

காலத்தை கழிக்கின்றீரே
ராமன் திரு நாமம் பேச –
வில்லின் மகாத்மயம்
சாபம் சார்ங்கம் வில் சிலை ஆற்றல்
அந்த வில்லின் இடம் நாம்தொர்க்க வேண்டும்
கை கூப்பினால் அம்பு மழை பொழியாது கருணை மழை பொழியும்
60 சர்க்கம்
அடுத்த 7 சர்க்கங்கள் கும்பகர்ணன்
மகேந்திர பள்ளி
8 அடிஉயர மூலவர் விபவம் [ஓலே
கவசம் சாத்தி சேவை
தங்கம் வெள்ளி கவசம் ராமர் சீதை லஷ்மணன் ஆஞ்சநேயர் கவசம் உடன்செவை
ஆஜானுபாஹூ
புண்டாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரினாம் ரூப ஔதார்ய சேஷ்டிதங்களால்
கீழ் கோட்டை -எழுந்து அருளி இங்கே பிரதிஷ்டை
ராமோ ராமோ -ராம பூதம் ஜகம்
60 சர்க்கம்
கும்ப கர்ணனை எழுப்ப
உயிர் பிச்சை பெற்று வந்த கலக்கம்
சாபங்கள் தான் காரணம்
ராகவன் பாணம் நினைத்து
நெருப்பு கங்குல்
வருண வாயுஅக்னி பகவான் சேர்ந்த பாணம
ஆனந்ரன்யன் -இஷ்வாகு வம்சம் சாபம் –
ராமன் முன் இருந்த அரசன் சாபம்
வேகவதி -நெருப்பில் குதித்து மாய
பலி தீர பார்க்கிறாள்
ரம்பா வருண புத்ரி  சாபம்
பெருத்த உடல் உடன் கும்ப கர்ணன் தூங்க
கள்ளு ரத்தம் மாமிச குடங்கள் அடுக்கி
அரகில் போகவே பயம்
தயங்கி போனார்கள்
மூச்சுக் காற்றில் தூக்கி போடப் பட்டார்கள்
ரத்ன  மயமான கட்டில்
விலங்குகள் ஓட்ட விட்டு
ஆணை குதிரை ஒட்டகம் குதித்தும் பலன் இல்லை
சங்கு ஒலிஎழுப்ப
தண்ணீர் காதில் கொட்டி
1000 யானைகள் மார்பில் மிதிக்க
1000 பெரி ஓசை
அசைந்து கொடுத்தான்
1000 குடம் தண்ணீர் காதில் விட
சற்றே இமை அசைய
புரண்டு விழிக்க
உணவு வகைகள் காட்ட
உண்டான்
கிமர்த்தம் –
அரசன் தேவை இல்லாமல் எழுப்ப மாட்டானே
யுபாஷன் சேனாவதி மந்த்ரி இடம் கேட்க செய்திசொன்னான்
சீதை -காரணமாக ராமன் மனிசன் வந்து
ராவணன் இடம் சென்று பேசி பின்பு யுத்த பூமி செல சொல்ல
நடை நடந்து வந்தான்
சுக்ரீவன் இத்தை கண்டு கிஷ்கிந்தைக்கே போக முற்பட

591

வெண்ணெய் அளைந்த –நாரணா  நீராட  வாராய்
பிள்ளை பிடிவாதம்
புழுதி அளைந்த -கருப்பான திரு மேனி -பரப்பாக அழகு
உத்சவர் திருமஞ்சனம் சேவை
துளசி மாலை மட்டும் அணிந்து
அங்கங்கள் அழகு மாறி –
நீரால் –
சங்க தாரை பத்ம தாரை
பால் –
தயிர் –
தேன்-
தேனே இன்னமுதே என்று  என்றே கூத்து சொல்ல
மஞ்சள்
சந்தனம்
அர்ச்சகர் கை வண்ணம் -நேராக சாத்தி
அஞ்சலி ஹஸ்தம் ஆஞ்சநேயர்
பாண்டியன் கொண்டை
தாயார் சாய்ந்த கொண்டை
அலங்காரம் உடன் சேவை
யாம் பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசு
விஜய கோதண்ட ராமர் -சிதம்பரம் அருகில்
60 சர்க்கம்
கும்பகர்ணன் ராவணன் பவனம்
காலை  இடி வைத்தால் போலே நடக்க
பெருத்த உடல் படைத்தவன் யார்
61 சர்க்கம் ராமன் கேட்க
விபீஷணன் பதில்
விச்ரவன் புதல்வன் ராவணன் தம்பி
பிறந்த பொழுதே பலம் உடையவன்
தேவர்களை வாயில் போட்டுக் கொண்டான் பிறந்ததுமே
இந்த்ரன் வஜ்ராயுதம் கொண்டு அடிக்க
குட்ட ஐராவதம் இந்த்ரன் சாய
ப்ரஹ்மா சபித்து –
மிருத கல்பம் போலே தூங்கி
கால வரை சொல்ல ராவணன் கேட்க
6 மாசம் தூங்கி
ஒரு நாள் விழித்து உண்டு
நீலன் சரபன் அங்கதன் திக்கு காக்கும் பொறுப்பு கொடுத்து
62 சர்க்கம்
ராவணன் இடம்  வார்த்தை ஆட –
அண்ணனை வணங்கி
அணைத்து ஆசனம் கொடுத்து
நூறு யோஜனை பெருத்த கடலை தாண்டி
குரங்கு வந்து ஊரை கொளுத்தி
அனைவரும் அழித்து
பாலர் வயதானவர் பெண்டுகள் தான் மிச்சம்
கஜானா காலி
அரக்கர் பெரும் போர் செய்ய இல்லை
தேவர்கள் கூட வெல்ல முடியாதவர்களை குரங்குகள் அழிக்க

592

சுந்தரி -சீதையை வால்மீகி
பிரவசம் பார்த்த
லவ குசர் பெற்று எடுத்து
சுந்தரி வைபவம்
அழகுக்கு எற்ற சுந்தர கோதண்ட ராமன்
நல்லூர்  கிராமம்
கருடன் -கைங்கர்ய ஸ்ரீ மான் சேவை
பழைமை மிக்க திருக் கோயில் –
மங்கள வாத்தியம் வாசிக்க ஆள் இல்லை
கைங்கர்யம் பண்ணும் பாக்கியம் இழந்து
உடல் கால் கை வாய் பெற்ற பலன் கொண்டு
விஸ்வக்சேனர்
ஆழ்வார்கள்
ஆச்சார்யர்கள் சேவை
சுந்தர கோதண்ட ராமர் திருக் கோயில்
எழில் கொஞ்சும்
மனஸ் தாவும் மந்தி பாய் வடவேங்கட மா மலை –
அஞ்சலி ஹஸ்தம் ஆஞ்சநேயர்
கோதண்டமும் ராமனும் சுந்தரம் தான்
சுந்தரனும் சுந்தரியும் சேர்ந்து மோஷம் தருவார்கள்
நல்லூர் ராமன் தர்சனம்
கும்ப கர்ணன் உபதேசம் சொல்ல
காதில் ஏறாதே
63 சர்க்கம்
கஜானா கலி
மனிசன் இடம் தோற்றாய்
குரங்குகள் அளிக்க
குறை உன் இடத்தில் தான்
நீ நடக்க கூடாததை செய்ததால்
நடக்ககூடாதவை நடக்க
மாற்றான் மனைவிக்கு ஆசைப் பட்டாய்
சனாதன தர்மம் –
பொறுமை சகிப்பு காட்ட வேணும்
பாபம் பலன் உடனே பெற்றாய் ராவணா
யோசிக்காமல் தப்பான வழி
காமம் தப்பான இடத்தில்
கர்மம் அர்த்த காம மோஷம்
சாம பேத தண்டம் ஆராயாமல்
அஹங்காரம் செருக்கால் காமம் வசப் பட்டாய்
இப்பொழுது சீதையை மீண்டும் சமர்பித்து
விபீஷணன் நல்லது சொன்னான்
ராவணன் கோபம் கொண்டான்
ஆபத்தில் இருக்கும் எனக்கு உதவாமல்
நண்பனும் இல்லை கூட பிறந்தவனும் இல்லை
வீண் வார்த்தை
கும்ப கர்ணன் உணர்ந்தான்
சோகப் படாதே
தனித்து சென்று போர் புரிவேன்
என்னில் உன்னை மிகவும் விரும்புவேன்
ஜனஸ்தானம் தனியாக 14000 பேரை கொன்றவன்
ஐவரும் சேர்ந்து போக
ராமன் மாண்டதாக தண்டோரா போட்டால் சீதை மயங்குவாள்
நீ அனுபவிக்கலாம்
தப்பான வார்த்தை பேச

593-
ஸ்ரீ நிதிம் -தேவராஜம் ஆஸ்ரிதர்
கேட்பவர்கள் கெடுக்கும் வரத்தை தரும் வரதன்
பெரும் தேவியாருக்கும் நிதி
நம் போல்வாருக்கும் நிதி
ராமர் கோயில் -திருப்பாதிரிப் புலியூர் -திருவகீந்த்ர புரம் அருகில்
தென் நாதன் தரிசிக்கும் வழியில்
கருட நதி அருகில்
பலாவ்ருஷம் தல வ்ருஷம்
ராம தூதன் -சேவை -சிறிய மூர்த்தி
ஜெயந்தி 10008 மாலை சமர்ப்பித்து கொள்கிறார் –
வீரம் விவேகம் தைர்யம் சக்தி குடி கொண்ட
128 சர்க்கம்
பாதி கடந்தோம்
65 சர்க்கம் பார்த்து இருக்கிறோம்
கும்ப கர்ணன் வதைப் படலம்
உறங்குகின்ற –எழுந்திராய்
மாய வாழ்வு எல்லாம் இறங்குகின்றது
கரங்கு போலே வில் பிடித்த
கால தேவன் பாசக் கயிறில் அழுந்த போகிறீர்கள்
இடை பேரா -துயில் எழுப்பி
குலத்து இயல்பு அழிந்தது –
புலத்திய வம்சம் மரியாதை அளித்து
கெடுத்தனை ஒ நின் பெரும் கிளையை
தையலை விட்டு
சரணம்
இல்லையாகில்
இருந்து தேம்புதல்
படை சிதறுவதை பார்ப்பது வேறு வழி
இற்றை நாள் வரை -கொற்றவன் ஆரிய -பெயர்ந்து போயினான் –
ஆழியாய் இவன் ஆகுவான் தாழ்விலாத் தம்பியன்
உள்ளத்தால் நல்லவன்
சுக்ரீவன்-நம் பக்கல் இழுக்க
கூட்டிக்   கொண்டு நின்றது நல்லது சுக்ரீவன்
விபீஷணன் வந்து அண்ணனை வணங்கி
இங்கே வந்தது தப்பாது
அமரரும் பெற்றால் ஆகாதே நீ இருந்த இடம்
அமுது உண்பாய் நஞ்சு உண்பாயோ
ராம அமர்த்தம் உணர்ந்தவன்
தவம் செய்து திருவடி பெற்றாய்
அயோதியை வேந்தர்க்கு அடைக்கலம் ஆகி
நீர்க்கடல் கழிக்க நீ மிச்சம் இருக்க வேண்டும் உனக்கும் அமிர்தம் கொடுக்க வந்தேன்
போர்க்கோலம் செய்து
கார்க்கோல மேனியானை கூடுதி
இந்த வாழ்வு இப்படி தான் முடியும்
ஆலம் கண்டு அஞ்சி
சுக்ரீவனும் ஓடுவான்
சண்டை போடுவது உறுதி

594-

அபாதாம் ஆபகத்தாரம் பூயோ பூயோ ஸ்ரீ ராமன்
தனிப் பெரும் நாயகன் வீரன்
கருடன்
நதி யும் கருட நதி
லஷ்மி வராகன் லஷ்மி நரசிங்கன்
பொய்யிலாத மணவாள மா முனிகள் சேவை
காலே காலே வர வர முனி கல்பய மங்களா நாம்
பெரும்தேவி தாயார் ஆகார த்ரயம் காட்டி அருளி
65 சர்க்கம் –
கும்ப கர்ணன்
அரக்கர் தேவை அற்ற துர்போதனை
பெருமைக்கு வீரத்துக்கும் தகுதி இல்லாத மந்த்ரிகள் சேனாபதிகள்
நீரில்லா வெளுத்த மேகம் தான் சப்திக்கும்
மகோரதன் தப்பாக உபதேசம்
இந்த்ரனை வென்ற கும்ப கர்ணன் தனியே போவேன் சொல்லி புறப்பட
படையை திரட்டி போக சொல்லி ராவணன் அனுப்ப
ரத்ன குண்டலங்கள் மாலை சாதி புறப்பட்டான்
கடிய திருமேனி எடுத்து போக
அபசகுனங்கள்
கழுகு மாலை போலே விழ
ஆதித்யன் மந்த ஓளி வீச
த்ருஷ்ட்வா வானர ஸ்ரேஷ்டம் -சூறாவளி வந்து மேகம் வீசுவது போலே
கபி கன
உலக்கை கையில் கொண்டு வந்த கும்பகர்ணன்
66 சர்க்கம்
வானரர்கள் ஓட அரக்கர்கள் கண்டு மகிழ
அங்கதபெருமாள் ஓன்று போலே போராட கூப்பிட
பல முதலிகள் மாள
பல கடலில் குதிக்க
பயந்து ஓடினால் நல்ல பெயர் இல்லை
குல பெருமை முக்கியம்
அங்கதபெருமாள் மீண்டும் உபதேசிக்க
ராமனை முன்னிட்டு வந்து இருக்கிறோம்
சீதை யை மீட்டு தானே போக வேண்டும்
சாமான்ய குரங்குகள் நாங்கள்

595

ஹஸ்திகிரி-வேதங்கள் காண முடியாது
நம் போல்வார் மனத்திலும் மலையிலும்
ஒப்பார் மிக்கார் இல்லாத
கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் திரு நாராயணபுரம் -பிரதானம்
சம்ப்ரதாயம் ரஷித்து
ஆளவந்தார் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றி
ராமானுஜரை ஆக்கி
திருக் கச்ச நம்பி இடம் பேசி
கற்பக மரம்
கன்னத்தில் குழி -திரு முக மண்டலம்
வரத அபய ஹஸ்தம் நிமிர்ந்த திரு மார்பு
வைகாசி விசாகம் கருட சேவை -வையம் பிரசித்தம்
கொடை அழகு -வள்ளல் என்பதை கேட்க
நடை அழகு ஸ்ரீ ரெங்கம்
சத்சங்கங்கள் நிறைய
கருட வாகனம் தானே அனைத்தும் அளிக்கும்
67 சர்க்கம்
ஹனுமான் அங்கதன் சுக்ரீவன் இலக்குவன் இடம் சண்டை போட்டு ராமன் இடம் முடிந்தான்
176 ஸ்லோகங்கள் -பெரிய சர்க்கம்
பெரிய உடம்பு என்பதால்
நலன் நீளன் மைந்தன் அங்கதன்  முதலிகளைத் தேற்றி
மேகம் தண்ணீரை கொட்டுவது போலே
மரங்கள் மலை முகடுகளை போட்டாலும் அசையாமல் கும்ப கர்ணன் –
ஹனுமான் -எதிர்த்து வந்தார்
தலைக்கு மேலே பரச்ந்து மலைகளை போட
சூலத்தால் பொடி பொடி ஆக்கினான்
முட்டியால் சண்டை போட்டார்கள் –
சூலத்தால் அடிக்க
ஹனுமான் விழ
ரிஷபன் சரபன் நீலன  ஐவரும் சேர்ந்து எதிர்க்க
பல ஆயிரம் குரங்குகள் சேர்ந்து சண்டை போட
பார்வை நெருப்பு போலே
பில த்வாரம் போலே வாய்
ராஷசர்கள் மகிழ
ராமா சரணம் குரங்குகள் ஓட
அங்கதன் ஹனுமான் சுக்ரீவன் -ராமனை வர விடுவதா நாம் சண்டை போட்டு முடிப்போம்
சூலம் வீச
ஒதுங்கி தப்பித்து கொள்ள
ஓங்கி குத்த அங்கதன் சாய
சுக்ரீவன் வர
ஆகாயம் தாவி சண்டை போட
இந்த்ரனை குபேரனை வென்றாய்
என்னிடம் தோற்ப்பாய்

596-

ராம கமல பத்ராஷா சர்வ மனஸ் ஆனந்தம் கொடுப்பவன்
தாமரை  கண்கள் கொண்டே
புண்டரீகாஷான்
அனைவரையும் ஈர்க்கிறார்
ஜடப் பொருள்களையும் கூட
கல்கள் நதிகள் -கூட
கோதண்ட ராமர் -திருக் கோயில் –
வரதராஜர் கோயில் –
தங்கி தர்சிக்க வேண்டும் –
மரங்களும் இரங்கும் வகை மணி வண்ணா ஒ
பூத்தன பழுத்தன அபி வருஷா -சுமந்த்ரன் சொல்லி –
வளைந்த கோதண்டம்
அம்பையும் வில்லையும் கண்டு நாம் நிம்மதியாக தூங்கலாம்
கலங்கா பெரு நகரம் காட்டுவான்
சராசரங்களை வைகுந்தம் ஏற்றி
கண் பார்வை செல்லும் இடமே ஸ்ரீ வைகுண்டம்
தயரதர்க்கு மகன் அல்லால் தஞ்சம் இல்லை
அரக்கர் கோனைச்  செற்ற நம் சேவகனார் –
67 சர்க்கம் –
சுக்ரீவன் ஆகாசம் தாவி சண்டை போட
வஜ்ராயிதம் போலே மலைகள் கொண்டு தாக்க
சூலம் கொண்டு அடிக்க
ஆஞ்சநேயர் தடுத்து உடைக்க
குரங்குகள் மகிழ
சுக்ரீவன் மயங்க
தூக்கி கொண்ட பாசறைக்கு போக
அரசன் மாண்டால்  சைன்யம் அழியுமே
ஆஞ்சநேயர் பெரிய ரூபம் எடுக்க
ராமன் தானே காக்க வேண்டும்
குளிர் காற்று சுக்ர்தீவன் நினைவு வர
பறந்து ராமன் அருகில் நிற்க –
கும்ப கர்ணன் திரும்பி வர
இலக்குவன் பானம் பிரயோகம் செய்ய
எங்கே ராமன் கேட்க
காட்டி
கண்டவர் விண்டிலர்
சண்டை தொடங்க
விபீஷணன் மூலம் பேசி பார்த்தேன்
மீண்டும் நல்ல வார்த்தை சொல்லியும் கேட்காமல்
கைகள் அறுந்து விழ
விருத்ராஷன் அழிந்தது போலே விழ
பூ மா தேவி ரிஷிகள் தேவர்கள் மகிழ
கும்ப கர்ணன் அழிந்தான்
இந்த்ரஜித் மட்டுமே உள்ளான் ராவணன் உடன் –

———————————————————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்