Archive for the ‘கம்பராமாயணம்’ Category

ஸ்ரீ கம்ப ராமாயணம் -பால காண்டம் –

January 20, 2019

திருவழுந்தூர்க் கம்பன் –கருணை செயதோர் மற்றும் புலவரையும் வாழ வைத்தார் சோழ மண்டலமே
சீரணி சோழ நாட்டுத் திருவழுந்தூர் உவச்சன் -கம்பர் ஜாதி உவச்ச சாதி
தந்தை பெயர் -ஆதித்யன் -இளைமையில் இழந்ததால்–திரு வெண்ணெய் நல்லூர் சடையப்ப வள்ளல் போஷகரானார்
நம் சடகோபனைபி பாடினையோ வென்று நம்பெருமாள் விஞ்சிய ஆதரத்தால் கேட்பக்
கம்பன் விரித்துரைத்த செஞ்சொல் அந்தாதிக் கலித்துறை நூறும் -சடகோபர் அந்தாதி
எண்ணி சகாத்தம் எண்ணூற்று ஏழின் மேல் சடையன் வாழ்வு
புண்ணிய வெண்ணெய் நல்லூர் தன்னிலே கம்ப நாடன்
பண்ணிய விராம காதை பங்குனி உத்தரத்தில்
கண்ணிய வரங்கர் முன்னே கவி அரங்கேற்றினானே —
சாலிவாகன சகாப்தம் -807-கி பி -885-மெட்டு அழகிய சிங்கர் சந்நிதியில் அரங்கேற்றம் –
சிலர் 12-நூற்றாண்டு என்றும் சொல்வர் –
திருமண் தரித்து இருந்தார் -நான்முகன் முதல் யாரும் யாவையும் நின்ற பேர் இருளினை நீக்கி
நீள் நெறி சென்று மீளாக் குறி சேர்த்திடு தன் திரு நாமத்தை தானும் சாத்தியே –
இவருக்கு அம்பிகாபதி என்ற மகன் பிறந்து அவனும் சிறந்த வித்வானாக ராஜசபை சென்று நாள்தோறும் பெருமையுடன் வாழ்ந்தான்
புகழேந்தி புலவர் ஒட்டக்கூத்தர் சமகாலத்து புலவர்கள்–

————————

தருகை நீண்ட தயரதன்தான் தரும்
இரு கை வேழத்து இராகவன் தன் கதை
திருகை வேலைத் தரைமிசைச் செப்பிட,
குருகை நாதன் குரை கழல் காப்பதே. 9

தருகை நீண்ட-கொடுக்கும் தொழில் மிக்குள்ள -சாஷாத் தர்மமான பெருமாளையே தந்தவர் அன்றோ
தயரதன்தான் தரும்-சக்கரவர்த்தி பெற்ற
இரு கை வேழத்து இராகவன் தன் கதை-இரண்டு திருக் கையை யுடைய யானையைப் போன்ற ஸ்ரீ ராமபிரானு டைய சரிதத்தை
திருகை வேலைத் தரைமிசைச் செப்பிட–வட்ட வடிவமாகிய சமுத்ரத்தால் சூழப்பட்ட இந்த பூ லோகத்தில் சொல்லுதற்கு
குருகை நாதன் குரை கழல் காப்பதே.–காப்பாக இருப்பது திருக் குருகூர் நம்பி நம்மாழ்வாருடைய வீரக் கழலை அணிந்த திருவடிகளே

தனியன்
நாரணன் விளையாட்டு எல்லாம் நாரத முனிவன் கூற,
ஆரணக் கவிதை செய்தான், அறிந்த வான்மீகி என்பான்;
சீர் அணி சோழ நாட்டுத் திருவழுந்தூருள் வாழ்வோன்,
கார் அணி கொடையான், கம்பன், தமிழினால் கவிதை செய்தான். 1

அம்பிலே சிலையை நாட்டி அமரர்க்கு அன்று அமுதம் ஈந்த
தம்பிரான் என்ன, தானும் தமிழிலே தாலை நாட்டி,
கம்ப நாடு உடைய வள்ளல், கவிச் சக்ரவர்த்தி, பார்மேல்
நம்பு பாமாலையாலே நரர்க்கும் இன் அமுதம் ஈந்தான். 2– தாலை நாட்டி -நாவாகிற மந்த்ரத்தை நிறுத்திக் கடைந்து –

மறைப் பாற் கடலைத் திரு நாவின் மந்தரத்தால் கடைந்து
துறைப் பால் படுத்தித் தமிழ் ஆயிரத்தின் சுவை யமுதம்
கறைப் பாம்பணை பள்ளியான் யன்பர் ஈட்டம் கண்டு அருந்த நிறைப்பான்-போலே

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே;
தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே;
சென்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருமே –
இம்மையே இ’ராம’ என்று இரண்டு எழுத்தினால். 15

வட கலை, தென் கலை, வடுகு, கன்னடம்,
இடம் உள பாடை யாதுஒன்றின் ஆயினும்,
திடம் உள ரகு குலத்து இராமன் தன் கதை
அடைவுடன் கேட்பவர் அமரர் ஆவரே. 21

இத் தலத்தின் இராமாவதாரமே
பத்திசெய்து, பரிவுடன் கேட்பரேல்,
புத்திரர்த் தரும்; புண்ணியமும் தரும்;
அத் தலத்தில் அவன் பதம் எய்துமே. 22

உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும்,
நிலைபெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் – அவர்
தலைவர்; அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. 1-பிராணவார்த்தம் -அகில புவன ஜென்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே -போலே

சிற்குணத்தர் தெரிவு அரு நல் நிலை
எற்கு உணர்த்த அரிது; எண்ணிய மூன்றினுள்
முற் குணத்தவரே முதலோர்; அவர்
நற்குணக் கடல் ஆடுதல் நன்றுஅரோ. 2

சிற்குணத்தர்–ஞானவான்கள்
தெரிவு அரு நல் நிலை எற்கு உணர்த்த அரிது–அறிந்து சொல்ல முடியாத பர ப்ரஹ்மத்தின் தன்மையை –
பிறர் அறியும்படி சொல்லுவது எனக்கு முடியாததாகும்
எண்ணிய மூன்றினுள்–சாஸ்திரங்கள் மதித்து கூறும் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய முக்குணங்களுள்
முற் குணத்தவரே முதலோர்–மும்மூர்த்திக்களுக்குள் சுத்த சத்வம் யுடைய திருமாலே முதல்வர்
அவர் நற்குணக் கடல் ஆடுதல் நன்றுஅரோ–அவனது கல்யாண குண சாகரத்தில் நீராடுவதே நன்று

ஆதி, அந்தம், அரி என, யாவையும்
ஓதினார், அலகு இல்லன, உள்ளன,
வேதம் என்பன – மெய்ந் நெறி நன்மையன்
பாதம் அல்லது பற்றிலர்-பற்று இலார். 3-

————-

ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று, ஒரு
பூசை, முற்றவும் நக்குபு புக்கென,
ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன்-மற்று, இக்
காசு இல் கொற்றத்து இராமன் கதைஅரோ! 4-
பாற்கடலை நக்கி முழுவதும் நக்கிப்பருக புகுந்தால் போல் அன்றோ ஸ்ரீ ராமகதையைச் சொல்லப்புகுந்தேன் -அவை அடக்கப்பாடல்

மா நிஷாத ப்ரதிஷ்டான் த்வம் காம் ஸாஸ்வதீஸ் சமாயத் கிரௌஞ்ச மிதுனா தேகம் அவதி காம மோஹிதம்

வையம் என்னை திகழவும் மாசு எனக்கு
எய்தவும் இயம்புவது இது யாது எனில்
பொய்யில் கேள்விப் புலைமையினோன் புகழ்
தைவ மாக் கவி மாட்சி தெரிக்கவே

முத்தமிழ் துறையின் முறை போகிய
உத்தமக் கவி கட்கு ஓன்று உணர்த்துவென்
பித்தர் சொன்னவும் பேதையார் சொன்னவும்
பத்தர் சொன்னவும் பன்னப் பெறுபவோ

அறையும் ஆடரங்கும் படைப் பிள்ளைகள்
தறையில் கீறிடில் தச்சரும் காய்வரோ
இறையும் ஞானம் இலாத என் புன் கவி
முறையில் நூல் உணர்ந்தாரும் முனிவரோ —தச்சர் -சிற்ப நூல் வல்லரான சிற்பிகள்

———————————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கம்பநாட்டாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம் -ஸ்ரீ மஹா வீர வைபவம் –

August 19, 2018

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேஸரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

ஜயதி யாஸ்ரித ஸந்த்ரா ச த் வாந்த வித்மம் சநோதயா
பிரபாவான் சீதயா தேவ்யா பரம வ்யோம பாஸ்கர–

ஆஸ்ரிதர்களுடைய –
இருட்டு பயம் அஞ்ஞானம் -போக்கி -வித்மம்சன உதய –ஒளி விடும்படி
உதித்தான் -ஆவிர்பாவம் -பிதரம் ரோசயாமாசா -தாய் தகப்பனை தேர்ந்து எடுத்துக் கொண்டு இச்சாக்ருஹீத அவதாரம்
ஜயதி
கோல திருமா மகளோடு ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பரஞ்சோதி ரூபம் -நிரவதிக தேஜஸ் உடன் விளங்கட்டும்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்ப்ரதாயம் -ஸ்ரீ சீதா பிராட்டியால் ஒளி -பிரபாவான் -பட்ட மஹிஷி தேவி –

————————————-

விகாரம் தனக்கு கொஞ்சமும் இல்லாமல் மற்றவர்க்கு -வீரம் சூரம் பராக்ரமம் -கலங்காமல் –
உள்ளே புகுந்து சின்னாபின்னம் ஆக்கி– தான் கிஞ்சித்தும் மாறாமல் -மூன்றும் உண்டே
மஹா வீரன் – பூஜிக்க தக்கவன் மஹான்-
ரகு -இஷுவாகு குலம் -சூர்யா குலம் மனுவின் பிள்ளை இஷுவாகு -ரகு குலம் என்பதால் ராகவன் –
குணம் ஒவ் ஒன்றுமே விகாரம் அடைவிக்குமே -வில் கொண்டு மட்டும் இல்லை -அது சாதாரணம்
அழகில் ஆழ்ந்து –நேர்மையில் ஆழ்ந்து –ஆர்ஜவத்தில் ஆழ்ந்து போவோமே
திருவடி கொண்டாடும் துறை -வீரம் -பக்திஸ்ஸ நியதா வீர–பாவோ நான்யத்ர கச்சதி —
வீரத்தை தவிர வேறு ஒன்றிலும் செல்லாதே –
கோன் வஸ்மி-குணவான் -கஸ்ய வீர -16-கல்யாண குணங்களில் -ஸுசீல்யத்துக்கு அடுத்து –
நேர்மையுடன் கூடிய வீரன் பெருமாள் -ஆயுதம் எடுக்காத வெறும் கை வீரன் கீதாச்சார்யன் –

—————————————————-

ஸ்ரீ பால காண்டம்

ஜய ஜய மஹா வீர
மஹா தீர தவ்ரேய
தேவாஸூர சமர சமய சமுதித
நிகில நிர்ஜர நிர்த்தாரித நிரவதிக மஹாத்ம்ய
தச வதன தமித தைவத பரிஷதப் யர்த்தித தாசரதி பாவ
தி நகர குல கமல திவாகர
திவிஷ ததிபதி ரண ஸஹ சரண சதுர தசரத சரமருண விமோசன
கோசல ஸூதா குமார பாவ கஞ்சுகித காரணாகார –7-

ஜய ஜய மஹா வீர -பல்லாண்டு -பல்லாண்டு –
வீறு கொண்டு விளங்குகிறான் -கீழே ஏன் கண் முன்னே சீதா பிராட்டி உடன் வீற்று இருந்த காஷி-சேவை -கண்டு
அந்த வீறு -வயிறு பிடித்து -என் வருகிறதோ -பல்லாண்டு இங்கே –
பய நிவர்த்தங்களுக்கு பயந்து -அஸ்தாநே பய சங்கை -இவர்களுக்கு -தாய் உள்ளம் –
மஹா தீர தவ்ரேய–லோகத்தில் உள்ள மஹா தீரர்களில் முதன்மை -முன்னோடி -முன் நின்று நடத்தி –
தேவாஸூர சமர சமய சமுதித
நிகில நிர்ஜர நிர்த்தாரித நிரவதிக மஹாத்ம்ய –
அல்ல அல்ல குறையாத பெருமை -அறுதி இட்டப் பட்ட–தேசாசூர அசுரர் சண்டை –
கூட்டங்கள் -சமுதித-பெருமாளுடைய வீர கல்யாண குணத்தை அறுதி விட்டார்களே
குண சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் தானே பெருமாளுக்கு
அனவதிக அதிசய அஸங்க்யேய அத்புத ஆராவமுத கல்யாண குணங்கள் –
அமர -தேவ நிர்ஜர -அமரகோசம் –
தச வதன தமித தைவத பரிஷதப் யர்த்தித -அப்யர்த்தித்த முன்னே சென்று பிரார்த்திக்கப்பட-தேவர் கூட்டங்கள்
பத்து முக -ராவணனால் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள் -தமித-
வேண்டித் தேவர் இரக்க
தாசரதி பாவ-தசரத குமரன் தாசரதி பாவம் -ஏறிட்டுக் கொண்டான்
தி நகர குல கமல திவாகர -சூர்ய குலம் என்னும் தாமரைக்கு சூர்யன் -அத்தை மலர வைக்கவே அவதாரம்
இத்தை தேர்ந்து எடுத்து -தானே பெரிய பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் செய்வதற்க்கே –
வாள் நாள் அருளிய ருத்ரன் பிரமன் முதலான தேவர்களை நலிந்த ராவண வதார்த்தம்-அமுக்கிய காரணம் -கிள்ளிக் களைந்தான் –
மனுகுல மஹீ பால –ஸ்ரீ ரெங்க –பட்டர் -ஸஹ பதன்யா விசாலாஷீ –நாராயணா உபாஸீத —
அர்ச்சக குலத்தில் பிறந்தால் தானே ஆராதிக்க முடியும் –
திவிஷ ததிபதி ரண ஸஹ சரண சதுர தசரத சரமருண விமோசன
-ருண -கடன் -சரம ருண -கடைசி கடன் -தேவ கடன் யாகாதிகள் மூலம் தீர்க்க
போக்கடித்தவன்
ரிஷி கடன் -சாஸ்திரங்கள் அறிந்து அனுஷ்ட்டித்து /பித்ருக்கள் கடன் தீர்க்கவே பெருமாள் திரு அவதாரம்
த்விஷத் அதிபதி-தேவர்களுக்கு அதிபதி – -ரணம் யுத்தம்
ஸஹ சரண -ஒத்தாசை செய்வதில் சதுர சாமர்த்தியம் படைத்த தசரதர் –
பத்து திக்கிலும் ரதம் செலுத்தியே வென்று கொடுக்க வல்லவன் -திருவவதார வைபவம் -மூலம் பித்ரு கடன் தீர்த்தார் –
கோசல ஸூதா குமார பாவ கஞ்சுகித காரணாகார -மன்னு புகழ் –ஸ்ரீ கௌசல்யை மணி வயிறு வாய்த்தவனே –
காரணம் –ஆகாரம் -ஜகத்துக்கு -அத்தை மறைத்துக் கொண்டு தானே திருவவதாரம்
கஞ்சுகம் -கவசம் -அணிந்து மறைத்துக் கொண்டு கோசலை ஸூதா -பாவனை -என்கிற கவசம் –
நவமி புனர்வசு சித்திரை -எங்கள் குலத்துக்கு இன்னமுத்து கௌசல்யை குல மதலை-ஜனகன் திரு மருகன் –
சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்றாலே உகப்பானே -பெற்ற வயிற்றுக்குப் பட்டம் கட்டபி பிறந்து –
தொட்டில் பருவம் தொடக்கி சேஷத்வம் -/ பரதன் -பாரதந்தர்யம் -சத்ருக்கனன் பாகவத பாரதந்தர்யம் –

———————————-

கௌமார கேளி கோபாயித கௌசிகாத்வர
ரணாத்வர துர்ய பவ்ய திவ்யாஸ்திர ப்ருந்த வந்தித
ப்ரணத ஜன விமத விமதன துர் லளித தோர் லளித
தனுதர விசிக விதாடன விகடித விசராரு சராரு தாடகா தாடகேய

கௌமார கேளி கோபாயித –சிறுபிள்ளை
-சேஷ்டிதங்களால் ரக்ஷிக்கப்பட்ட -குமார தனத்துக்கு தக்க –
கௌசிகாத்வர–கௌசிகர் -விசுவாமித்திரர் –
கைசிக ஏகாதசி -திருக்குறுங்குடி வைபவம் -விஜயரங்க சொக்க நாதர்-ஒரு வருஷம் காத்து இருந்து சேவித்த விருத்தாந்தம் –
அத்வர -யாகம் –
ரணாத்வர -சண்டைக்களம் -ஷத்ரியனுக்கு யுத்தக்களமே ஹோம குண்டம்
துர்ய பவ்ய திவ்யாஸ்திர ப்ருந்த-அஸ்திர கூட்டங்கள் – வந்தித-சேவிக்கப்பட்டவன்
பல அதிபலா மந்த்ரங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க
துர்ய முதன்மை பெற்ற
ப்ரணத ஜன -ஆஸ்ரிதர்களுடைய
விமத-சத்ருக்களை
விமதன-முடிக்கும்
துர் லளித தோர் லளித-விரோதி நிரசனத்தாலே அழகு பெற்ற தோள்கள்
தனுதர-மிகச்சிறிய -கல்விச் சிலையால்
விசிக விதாடன -அம்புக்களால் விகடித விசராரு சராரு -தங்கள் துன்புறுத்த -இவர்களை மற்றவர்களால் துன்புறுத்தப்படாத
தாடகா தாடகேய –தாடகை -ஸூபாஹு மாரீசன் –
குட்டிக்கதைகள் பல சொல்லி விசுவாமித்திரர்
பின்பு சீதா பிராட்டி கதை சொல்வாள் பெருமாள் கேட்பர்
மா முனி வேள்வியைக் காத்து -1௦௦௦ யானைகள் -தும்பிக்கை வால் முடிந்து தோளில் அணிந்த தாடகை –
முதல் வதம் பெண் வதமா சலனம் முதலில் –
கல்விச்சிலையால் காத்தானூர் -அரக்கர் குலப்பாவை-வாடா -முனி தன் வேள்வியை -வித்யா தனுஷ்
சார்ங்கம் கோதண்டம் மேலே பெறுவார் –
த்வாபர யுகம் -அர்ஜுனன் கண்ணன் சொன்னதை மறுக்க –சம்சாரி ஆணை இட்டதை பரமாத்மா முடித்து த்ரேதா யுகம்-
கலியுகம் பற்றி பேச வேண்டாமே
அவித்யா -தாய் -தாடகை -அகங்கார மமகாராம் -தாடகேயர்கள்
பூர்வாகம் -அழித்து/ உத்தராகம் ஒட்டி -போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்
தீயினில் தூசாகும் -தாமரை இலைத் தண்ணீர் போலே விலக்கி –
சித்தாஸ்ரமம் வாமனாஸ்ரமம் பூர்வாஸ்ரமம் இடத்தில்-பெருமாளுக்கு பூர்வம் வாமனன் தானே -வேள்வி நடந்த இடம் –
ஆறு நாள்கள் வேள்வி முடித்தார் –
கங்கா சரயு கலக்க-ஓசை கேட்டு பெருமாள் வினவ – -கங்கை வந்த கதை சொல்லி -குமாரசம்பவமும் சொல்லி
இனி யாம் செய்யும் பணி என்ன என்று இயம்பும் —
தூங்க கௌசல்யா சூப்ரஜா -பெற்ற வயிற்றுக்குப் பட்டம் கட்டி -மேலே சொல்ல முடியாமல் –

——————————————–

ஜட கிரண சகலதர ஜடில நட பதி மகுட தட நடநபடு
விபுத சரிததி பஹுள மதுகளந லலித பத நளின ரஜ உபம்ருதித
நிஜ வ்ருஜின ஜஹதுபல தனுருசிர பரம முனி வர யுவதி நுத
குசிக ஸூத கதித விதித நவ விவித க

ஜட கிரண சகலதர ஜடில -சந்திரனின் ஒளி கற்றைகளில் ஒரு பகுதி -தலையில் சூடிய பரமசிவன்
நட பதி -நாட்டியத்தில் கை தேர்ந்த
மகுட தட நடநபடு விபுத சரித –பெரிய மகுடத்தில் நடனமாடும் சாமர்த்தியம் தேவர்கள் ஆறு கங்கை
அதி பஹுள மதுகளந –மது பிரவஹிக்கும் -திரிவிக்ரமன் திருவடி -தாமரை தேன்-
வழியார முத்தீன்றும் காவேரி போலே
லலித பத-திருவடி தானே மூலம் –
நளின ரஜ–தாமறைத்துகள்கள் ரஜஸ் அடிப்பொடி
உபம்ருதித -துகைக்கப்பட்ட –
நிஜ வ்ருஜின -தன்னுடைய பாபங்கள்
ஜஹதுபல தனுருசிர பரம முனி வர யுவதி நுத -அழகிய -கௌதம முனிவர் கைப்பிடித்த யுவதி அகல்யையால்
ஸ்தோத்ரம் பண்ணப்பட்ட பெருமை
அங்கே-தாடகை வாதம் கண்டார் விசுவாமித்திரர் கை வண்ணம் இங்கு கால் வண்ணம்
உபலதனு -கல் /ஜகத்-போக்கி –
குசிக ஸூத கதித கௌசிகரால் -சொல்லப்பட்ட விதித நவ விவித கத-வேறு வேறு செய்திகளை கேட்டு
தனது கதையும் மேலே சொல்ல கேட்டு -ப்ராஹ்மண ஷத்ரிய -சத்யவதி -ரசிகர் –
ஜமதக்கினி பிறந்து பரசுராமர் வளர்ப்பால் க்ஷத்ரியர் /

————————-

மைதில நகர ஸூ லோசன லோசன சகோர சந்த்ர
கண்ட பரஸூ கோதண்ட பிரகாண்ட கண்டன சவ்ண்ட புஜதண்ட
சண்டகர கிரண மண்டல போதித புண்டரீக வன ருசி லுண்டாக லோசன
மோசித ஜனக ஹ்ருதய சங்காதங்க
பரிஹ் ருத நிகில நரபதி வரண ஜனகதுஹித்ரு குசதட விஹரண சமுசித கரதல
சதகோடி சதகுண கடின பரஸூதர முனிவர கரத்ருத
துரவநமதம நிஜ தனுரா கர்ஷண ப்ரகாசித பாரமேஷ்ட்ய

மிதிலை –சீதாமாரு-தர்பங்கா -பூமி பிளந்து -இன்றைய பீகார் –
மைதில நகர ஸூ லோசன லோசன சகோர சந்த்ர – ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பன கொடிகள் –
ஆலோசன-கண் அழகு படைத்த பெண்களுக்கு -ராம சந்திரன் –
கண்கள் சகோர பக்ஷிகள் -கண்டு உண்டே வாழும்
அவளும் நோக்கினாள் -பிரிந்தவர் பேசினால் பேசவும் கூடுமோ –
எங்கும் அவனுக்கு சீதை -இவளுக்கு பெருமாள் –
சதானந்தர் –அறிமுகம் -நின் அன்னை சாபம் முடித்தனர் -என்றதுமே -எழுந்தார்
தனுர் பஸ்ய-பார்க்கச் சொல்ல -இமைக்காமல் -பார்க்க -எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டனர்
கண்டன -முறித்த

சண்டகர கிரண மண்டல போதித புண்டரீக வன ருசி லுண்டாக லோசன -ஸூர்ய கிரணங்களால் மலர்ந்த
தாமரைக்காடு அழகைப் பறித்தும் தாமரைக் கண்ணன் பெருமாள் –
சீதையைக் கண்டதும் அலர்ந்த திருக் கண்கள் அன்றோ –
இயம் சீதா மம ஸூதா சக தர்ம சாரிணி-சரிதவ -ப்ரதீச்ச பத்ரம் தே-

கண்ட பரஸூ கோதண்ட பிரகாண்ட கண்டன சவ்ண்ட புஜதண்ட-தோள் கண்டார் தோளே கண்டார்
அன்னலும் நோக்கினாள்-
ஸ்ரீதரன் செய்ய தாமரைக் கண்ணன் -பெரிய பிராட்டி அடைந்ததால் –
மோசித ஜனக ஹ்ருதய சங்காதங்க-ஆதங்க -சங்கையால் துடித்த -கல்யாணம் ஆகுமோ என்ற கவலை -ஸ்ரீ ஜனகன்
சீதா அனசூயை -சம்வாதம் –
கடலில் விழுந்த -சிந்தார்ணவ -ஜனகன் -கவலைக் கடல் -ஆறு வயசில் —
சிவ தநுஸ் முறித்து -ஆறாவது ஜனகன் -ஜனக குலத்தில்-
பரிஹ் ருத நிகில நரபதி வரண -அரசர்கள் வரணத்தை விலக்கி
ஜனகதுஹித்ரு குசதட-சீதா பிராட்டி திரு மார்பில்
விஹரண சமுசித கரதல-விளையாடும் திருக் கரங்கள் பெருமாளுடையதே
இவளைப்பார் -இயம் சீதா -எங்கும் சீதா தோற்ற -காட்டித் தர வேண்டுமே –
கலப்பை நுனி முட்டி சீதா அழகு –
மம ஸூதா –மமகாராம் விட்டவனுடைய மமகாராம் -நல்ல குடிப்பிறப்பு
சக தர்ம சரிதவ-
பாலைக்குடிக்க காலைப்பிடிப்பார் உண்டோ –
சீதை பிராட்டி கையை முன் வைத்து -பாணி கிரஹணம் -கன்னிகா தானம் செய்து கொடுப்பது தசரதர்
பிராட்டி திருக் கை -அபய ஹஸ்தம் –ஸ்வ தந்திரனைக் கண்டு பயப்படாதே -அஞ்சேல் -என்று சொல்லும் அவரைப் பார்த்து அஞ்சேல் –
செந்தாமரைக் கை -இவளது -தாமரைக்கை அவனது –

———————————————

க்ரதுஹர சிகரி கந்துக விஹ்ருத் யுன்முக ஜகதருந்ததா
ஜிதஹ்ரி -தந்தி தந்த தந்துர தசவதன தமன குசல தச சத புஜ முக
ந்ருபதி குல ருதிர ஜர பரித ப்ருதுதர தடாக தரப்பித பித்ருக ப்ருகுபதி ஸூகதி விஹிதிகர நத பருடிஷூ பரிசு -20-

சதகோடி சதகுண கடின பரஸூதர முனிவர கரத்ருத –வஜ்ராயுதம் விட நூறு மடங்கு பெருமை பரசு -கையில் பிடித்த வில்
துரவநமதம நிஜ தனுரா கர்ஷண ப்ரகாசித பாரமேஷ்ட்ய -தன்னுடைய வில்லை வாங்கி -நாண் ஏற்றி
அமோக அஸ்திரம் -தபஸின் மேல்

தக்ஷ பிரஜாபதி -யாகம் -க்ருது ஹரம் அழித்து -சிகரி கைலாசம்
கந்தக -விளையாட்டு பந்து போலே
ஜகாத்தை நலிந்த ராவணன்
ஐராவத யானை வென்றி -தந்தம் -குத்தி -தந்துர மேடு பள்ளம் நிறைந்த உடல் கொண்ட பத்து தலை ராவணன் -அவனையும்
தமனம் அடக்கி-குசல சாமர்த்தியம் கார்த்யா வீர்யார்ஜுனன்–அங்கதன் சொல்லும் விருத்தாந்தம் –
ஆயிரம் கைகள் –
கோகுல மன்னர் -21-முடித்த -ருதிர ஆற்றல்-நிறைந்த தடாகம் -தர்ப்பணம் பண்ணி
பிருகு குல பரசுராமர் நல் கதி அடையாத படி -வளைந்த -அம்புக்கூட்டங்கள்

—————–

அயோத்யா காண்டம்

அந்ருத பய முஷித ஹ்ருதய பித்ரு வசன பாலன ப்ரதிஞ்ஞா வஞ்ஞாத யவ்ராஜ்ய
நிஷாத ராஜ ஸுஹ்ருத ஸூசித ஸுசீல்ய சாகர

அந்ருத பய முஷித ஹ்ருதய பித்ரு வசன பாலன ப்ரதிஞ்ஞா வஞ்ஞாத யவ்ராஜ்ய
-தந்தை வசனம் -பாலனம் -சத்யம் ஆக்க பிரதிஞ்ஞானி யுவராஜ்யத்தில் கண் வைக்காமல்
முஷிதா -கலங்கிய / அந்ருத பயம் -அசத்திய வாக்ய பயம்
மாற்றுத்தாய் கூற்றுத்தாய் ஈற்றுத்தாய் -மூவரும் -கூறு கொண்டு பாயாசம் உண்ட தாய் –
உன்னையும் உன் அருமையையும் உன் தாயின் வருத்தத்தையும் பாராதே
என்னையும் என் மெய் வார்த்தையும் -உன்னையே மகனாக ஏழு பிறப்பும் பெற வேண்டும் –
அரும்கானம் அடைந்தவன் –காடு நாடு எது -ஸ்வர்க்கம் நரகம் எது-செல்வா ஸூந்தரி –

————————

நிஷாத ராஜ ஸுஹ்ருத ஸூசித ஸுசீல்ய சாகர
வேட தலைவ நட்பு-ஸுசீல்ய சாகரம் ஸூ சகம் –
ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி –
ஸுசீல்யமே ஸ்ரீ ராமாவதார குணம் -ஆஸ்ரித பக்ஷபாதமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார குணம்

————————-

பரத்வாஜ சாசன பரிக்ருஹீத விசித்ர சித்ரகூட கிரி கடக தட ரம்யாவசத
அநந்ய சாஸனீய

பரத்வாஜ சாசன பரிக்ருஹீத விசித்ர சித்ரகூட -அழகிய சித்ரகூடம்-பரத்வாஜர் காட்டியபடி -18-மாதங்கள் இருவரும்
கிரி கடக தட ரம்யாவசத -தாழ்வரையில் ரம்ய ஆவசத-அழகிய பர்ணசாலையில் –
அநந்ய சாஸனீய -வேறு ஒருவரால் கட்டுப்படாத -பரதன் -அயோத்யா மக்கள் வேண்டியும் திரும்ப வில்லையே
குகனும் பரதனும் பரகத ஸ்வீகாரத்துக்கும் ஸ்வகத ஸ்வீகாரத்துக்கும் உதாரணம்-
நானே தான் ஆயிடுக -பரதன் இல்லாத குற்றத்தை உண்டு என்று ஏறிட்டு செய்தாலும் இல்லை செய்யாமல்
உண்டு என்று ஏறிட்டுக் கொள்வதே ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்வம்
ஸ்ரீ ராம பக்தியே உரு வெடுத்த ஸ்ரீ பரதாழ்வான்

——————————–

ப்ரணத பரத மகுட தட ஸூ கடித பாதுகாக்ர்ய அபிஷேக
நிர்வர்த்தித சர்வ லோக யோக ஷேம

ப்ரணத பரத மகுட தட ஸூ கடித பாதுகாக்ர்ய அபிஷேக -பொருந்தி –
பாதுகை கொக்குவாயும் படு கண்ணியும் போலே ஸ்ரீ பரத்தாழ்வான் திரு முடியில்
நிர்வர்த்தித சர்வ லோக யோக ஷேம–லோக ஷேமத்துக்காக
மரவடியை பணயமாக வைத்து -நந்திகிராமத்தில் இருந்தே ராஜ்ஜியம் –
பாதுகையே பெண் சிங்கம் -பரதன் குட்டி சிங்கம் -ராமன் -ஆண் சிங்கம் -ராவணன் -யானை
மணி பாதுகை தானே பரதனைக் கூட்டிப் போனது –
திருவடி விட்டுப் பிரிந்தது பாதுகை -ஸ்ரீ பரதாழ்வானை வருந்த வைப்பதால் –
ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லியும் பீஷ்மர் வாக்கை உண்மையாக்கினான் அன்றோ ஸ்ரீ கீதாச்சார்யர்

———————————–

ஆரண்ய காண்டம்

பிஸித ருசி விஹித துரித வலதனா தநய பலிபுக நுகதி சரபஸ சயன த்ருண சகல பரிபதந
பய ஸஹித சகல ஸூர முனிவரா பஹுமத மஹாஸ்த்ர சாமர்த்த்ய
த்ருஹிண ஹர வலமதன துராரக்ஷ சரலக்ஷ
தண்டகா தபோவன ஜங்கம பாரிஜாத
விராத ஹரிண சார்த்தூல
விலுளித பஹு பல மக கலம ரஜ நிசர ம்ருக ம்ருக யாரம்ப சம்ப்ருத சீரப்ருதநுரோத
த்ரிசித சிரஸ் த்ரிதய திமிர நிராச வாசரகர
தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித ருஷி கண கோஷித விஜய கோஷண
கரதர கரதரு கண்டன சண்ட பவன
த்வி சப்த ரக்ஷஸ் சஹஸ்ர நளவந விலோலந மஹா கலப-
அஸகாய ஸூர
அநபாய ஸாஹஸ
மஹித மஹாம்ருத தர்சன முதித மைதிலீ த்ருட தர பரிரம்பண விபவ விரோபித விகட வீரவ்ரண

பிஸித ருசி -மாம்ச ருசி
துரித வலதனா தநய -இந்திரன் பிள்ளை
பலிபுக-பலி பூஜிக்கும் காக்கை
அ நுகதி சரபஸ -பின் தொடர்ந்து
சயன த்ருண சகல–ஒரு பாக தர்ப்பை
பரிபதந
பய ஸஹித சகல ஸூர முனிவரா -தேவர்கள் முனிவர்கள்
பஹுமத மஹாஸ்த்ர சாமர்த்த்ய-கொண்டாடும்படி
காகாசூரன் விருத்தாந்தம் -வால்மீகி இந்த விருத்தாந்தம் அடையாளம் -ஸூந் தர காண்டத்தில் வைக்க
இருவர் மட்டும் அறிந்த அடையாளம் –

த்ருஹிண ஹர வலமதன துராரக்ஷ சரலக்ஷ -பிரமன் சிவன் இந்திரன் தேவாதிகள் காக்க முடியாமல் –

தண்டகா தபோவன ஜங்கம பாரிஜாத -நடமாடும் பாரிஜாதம் போலே பெருமாள்
கேட்டதை அருளும் –
மஹரிஷிகள் பிரார்த்தனை அனைத்தும் அருளி –
விராத ஹரிண சார்த்தூல -விராதன் தும்புரு- சாபத்தால் -மானை முடிக்கும் சிங்கம் போலே

விலுளித-கெடுக்கப்பட்ட
பஹு பல-பலம் கொடுக்கும்
மக கலம -யாக யஞ்ஞங்கள்
ரஜ நிசர ம்ருக-ராக்ஷஸர்கள் மிருகங்கள்
ம்ருக யாரம்ப சம்ப்ருத சீரப்ருதநுரோத-வேட்டை யாடி மரவுரி தரித்த ரிஷிகளுக்கு அனுகூலமாக செய்து அருளி

த்ரிசித சிரஸ் த்ரிதய திமிர நிராச-மூன்று தலைகள் உள்ள திரிசார அரசனை போக்கி வாசரகர
தூஷண ஜலநிதி சோஷண -காரா தூஷணாதிகள் வென்று
தோஷித ருஷி கண கோஷித விஜய கோஷண-ரிஷிகள் கொண்டாட
கரதர கரதரு கண்டன சண்ட பவன-மரத்தை வென்ற சண்டமாருதம்
த்வி சப்த ரக்ஷஸ் சஹஸ்ர நளவந -14000-கோரை புற்கள் போல ராக்ஷசர் யானை போலே முடித்து
விலோலந மஹா கலப-ஒரே முகூர்த்த காலத்தில் முடித்து –
வீரவ்ரண—விழுப்புண்கள் -தழும்பு -வடுக்களுடன் சேவை பார்த்தசாரதி
குலசேகர ஆழ்வார் ஈடுபட்ட விருத்தாந்தம் -அநவரதம் ராமகதை அருளுமவன் வாழியே –
அஸகாய ஸூர அநபாய ஸாஹஸ-கேடு இல்லாத சாஹசம் –
சஹகாச நைரபேஷ்யம்-பர ப்ரஹ்மத்துக்கு -பிராட்டி ஆச்சார்யர் முன்னிட்டு வர சாசனம் செய்ததே அவன் தானே –
மஹித மஹாம்ருத தர்சன முதித மைதிலீ த்ருட தர பரிரம்பண விபவ விரோபித விகட வீரவ்ரண
கேடு இல்லாத சாஹசம் -பிராட்டி சந்தான கரணி விசால கரணி-சத்ரு காந்தாரம் -த்ருஷ்டா வைதேகி -ஆலிங்கனம்
நித்ய ஆலிங்கன சேவை

———————————

மாரீச மாயா ம்ருக சர்ம பரிகர்மித நிர்பர தர்பாஸ் தரண
விக்ரம யசோ லாப விக்ரீத ஜீவித க்ருத்ரராஜ தேஹ திதஷா லஷிதா பக்த ஜன தாக்ஷிண்ய
கல்பித விபுதபாவ கபந்தா பிநந்தித
அவந்த்ய மஹிம முநிஜன பஜன முஷித ஹ்ருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாக்ஷி பூத

மாரீ ச மாயா ம்ருக சர்ம பரிகர்மித நிர்பர தர்பாஸ் தரண-தர்பம் மேலே அமர்ந்து -மான் தோலாலால் ஆசனம் -வேண்டுமே –
அதற்காகவே மாரீச வத வ்ருத்தாந்தம் -சுருக்கமாக மாரீச வதம் அருளிச் செய்கிறார் இங்கே
பயந்து வ்ருஷே வ்ருஷே -ர சொற்கள் எல்லாமே பயமூட்ட
ராம பிரபாவம் அறிந்து-
சிலை வணங்கி மான் மறிய எய்தான் தன்னை –தலை வணங்கி கை கூப்பி -அடியார்களால் உலகம் வாழ்கிறது -குலசேகரர்
தில்லைச் சித்ர கூட பதிகம்
புஷ்ப காச திருவடிகள்-அன்று அவனுக்கு கைங்கர்யம் இழந்தோமே -இராமானுஜர்
மான் தொடர்ந்த அம்மானை ஏத்தாது -பெரிய திருவந்தாதி பாசுரம்

விக்ரம யசோ லாப -யசஸ் லாபம்
விக்ரீத ஜீவித க்ருத்ரராஜ தேஹ திதஷா – ஜடாயு மஹாராஜருக்கு அந்திம சடங்கு செய்ய ஆசை
லஷிதா பக்த ஜன தாக்ஷிண்ய–அன்பும் ஆதரவும் காட்டுமே –
ராஜ்ஜியம் இழந்து – வனே வாசம்–சீதா நாஷ்டா -பறவை அரசன் இழந்து -மேலே மேலே சொல்லி-
சிறகின் கீழே ஒதுங்கி இருக்க ஆசைப்பட்டோம் இழந்தோம் -ஆயுஷ்மான் பவ -சரமதசையிலும் பல்லாண்டு
கச்ச லோகான் -பரத்வம் பீறிட்டு
கோதாவரி -தூய்மை இழந்ததே -கோதா தேவியால் மீண்டும் பெற்றது என்பர்

கல்பித விபுதபாவ கபந்தா பிநந்தித –கபந்தன் -முடித்து -அவன் வழி காட்ட –
பஞ்சவடி நாசிக் பத்ராசலம் இரண்டும் உண்டே கோதாவரி கரை இரண்டு இடத்திலும் உண்டே –தண்டகாரண்யம் -கிஷ்கிந்தை –
அஹோபிலம் காட்டு பகுதியில் கபந்தன் வாதம் என்பர் –
சபரி ஆஸ்ரமம் சென்று -அவள் வழி காட்ட கிஷ்கிந்தை –
தெய்வத்தன்மை ராமனால் கொடுக்கப்பட்டவன் -கல்பித –
அபீவந்தித -சாப விமோசனம் பண்ணி ஸ்தோத்ரம் பண்ணினான்

அவந்த்ய மஹிம முநிஜன-வீணாகாப் போகாத ஆச்சார்ய கைங்கர்யம்
பஜன முஷித ஹ்ருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாக்ஷி பூத –அழுக்கு -கஷன்கள் போக்கப்பட்ட சபரி மோக்ஷத்துக்கு சாக்ஷியாக இங்கே –
மதங்க முனிவருடைய ஸச் சிஷ்யை -கைங்கர்யம் பண்ணிய பின்பு வரலாம் சொல்லிப் போந்தார்

——————————————–

கிஷ்கிந்தா காண்டம் –

பிரபஞ்சன் தநய பாவுக பாஷித ரஞ்ஜித ஹ்ருதய
தரணி ஸூத சரணாகதி பரதந்த்ரீ க்ருத ஸ்வா தந்தர்ய
த்ருட கடித கைலாச கோடி விகட துந்துபி கங்காள கூட தூர விக்ஷேப தஷ தஷிணே தர
பாதங்குஷ்ட தர சலன விஸ்வஸ்த ஸூஹ்ரு தாசயா
அதிப்ருதுல பஹு விடபி கிரி தரணி விவர யுகபதுதய விவ்ருத சித்ரபுங்க வைசித்ர்ய
விபுல புஜ சைலமூல நிபிட நிபீடித ராவண ரண ரணக ஜனக சதுருததி விஹரண சதுர
கபிகுலபதி ஹ்ருதய விசால சிலாதல தாரண தாருண சிலீமுக —

பிரபஞ்சன் தனய -வாயு குமாரன்
பேச்சைக்கேட்டு ஆனந்தம்
ய பாவுக பாcஷித ரஞ்ஜித ஹ்ருதய –வேதங்கள் கற்றவன் வார்த்தை அன்றோ –
நவ வ்யாக்ருதி பண்டிதன் -விரிஞ்சனோ –சொல்லாலே அறிந்தோமே -நா உடையாய் –
ப்ரஹ்மம் பார்ப்பதும் முன்பே சடபுத்தி -பின்பு ஆர்ஜிதம் தானே வருமே-

தரணி ஸூத-சுக்ரீவன்
சரணாகதி பரதந்த்ரீ க்ருத ஸ்வா தந்தர்ய–நிராங்குச ஸ் வா தந்த்ரன் அன்றோ நாதம் இச்சதி -பரதந்த்ரன் ஆக்கிக் கொண்டார்
அநந்ய சாசானியன் -யாராலும் சாசனம் பண்ண முடியாதவன்
இரண்டும் ஒத்துப்போகும் -அவனே ஏறிட்டுக் கொண்ட -கட்டுண்ணப் பண்ணும் பெரு மாயன் தானே-
நின்னோடும் அறுவரானோம்

த்ருட கடித கைலாச கோடி-எலும்பு மலைக்கூடு கைலாச மலைகள் போலே
விகட துந்துபி கங்காள கூட தூர விக்ஷேப தஷ-தூர வீசும் சாமர்த்தியம்
தஷிணே தர பாதங்குஷ்ட தர சலன –இடது திருவடி கட்டை விரலை கொஞ்சம் அசைத்தே செய்த கார்யம் -சக்தி விசேஷம்
விஸ்வஸ்த ஸூஹ்ருப்ரசயா -ஆசுவாசம் அடைந்த சுக்ரீவன் உடன் கூடி –
சால வ்ருஷங்கள் -மராமரம் ஏழு எய்து –
அதிப்ருதுல பஹு விடபி–பல மரங்கள்
கிரி தரணி விவர யுகபதுதய -ஒரே சமயத்தில் செய்தது போலே
விவ்ருத சித்ரபுங்க வைசித்ர்ய- அழகிய பிடிகளுடன் கூடிய அம்புகள் செயல்கள் –மலை -பூமி -எது எல்லாம் ஏழாக இருந்தவையே
சப்த ரிஷிகள் சமுத்திரங்கள் நடுங்க –
நாமி பலத்தால் சுக்ரீவன் அறை கூவ -திருநாம பலத்தால் தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் –
வாலி வத வ்ருத்தாந்தம் -இளைய பெருமாள் -மூலம் மாலையைப் போட வைத்து -ஆச்சார்ய சம்பந்தம் மூலமே கார்யம் –
விபுல புஜ சைலமூல -மலைகள் போலே தோள்கள் கொண்ட ராவணனை
நிபிட நிபீடித ராவண–அர்க்ய பிரதானம் விட சமுத்திரங்கள் செல்லும் வாலி -ராவணனை இடுக்கி சென்றான் –
ரண ரணக ஜனக –பயத்தை மூட்டும்
சதுருததி விஹரண சதுர -நான்கு கடலிலும் விளையாடும் சாமர்த்தியம்
கபிகுலபதி ஹ்ருதய விசால சிலாதல-பெரும் பாறை போன்ற ஹிருதயம்
தாரண தாருண சிலீமுக –பிளப்பதில் கொடிய அம்புகள் -ராம நாமம் பார்த்து –

———————————-

ஸூந்தர காண்டம் –

அபார பாராவார பரிகா பரிவ்ருத பரபுர பரிஸ்ருத தவ தஹந ஜவந
பவநபவ கபிவர பரிஷ்வங்க பாவித சர்வஸ்வ தாந –

அபாராவார பரிகா பரிவ்ருத பரபுர – எதிரி யுடைய புரமான இலங்கை
பரிஸ்ருத தவ தஹந ஜவந
பவநபவ கபிவர பரிஷ்வங்க பாவித சர்வஸ்வ தாந -அசோகவனம் எரித்து -மாருதியால் சுடுவித்தான்
வாயுகுமாரன் –
பெருமாள் ஆலிங்கனம் -யாம் பெரும் ஸம்மானம் -நாடு புகழும் பரிசு –
பரிஷ்வ்ங்க பாவத்தால் தன்னையே முழுக்க கொடுத்து அருளி –

————————————

யுத்த காண்டம் –

அஹித ஸஹோதர ரக்ஷ பரிக்ரஹ விசம்வாதி விவித ச சிவ விஸ்ரம்பண
சமய சம்ரம்ப சமுஜ்ஜ்ரும்பித சர்வேஸ்வர பாவ
ஸக்ருத் ப்ரபந்ந ஜன சம்ரக்ஷண தீஷித
வீர
சத்யவ்ரத

அஹித-வேண்டத்தகாத
ஸஹோதர ரக்ஷ பரிக்ரஹ-ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வானை பரிக்ரஹிக்கும் சமயத்தில்
நேராக அபயப்பிரதானத்துக்கு வந்தார் தேசிகன் இதில்
விசம்வாதி -எதிர்த்து பேசும்
விவித ச சிவ -வேறே வேறே மந்திரிகள் ஜாம்பவான் அங்கதன் போல்வார்
விஸ்ரம்பண சமய -பதில் சொல்லி
சம்ரம்ப சமுஜ்ஜ்ரும்பித சர்வேஸ்வர பாவ–ஒரு ஒரு வாதத்துக்கும் –அப்போது ஒரு சிந்தை செய்து –
வெளிப்படுத்திய சர்வேஸ்வர பாவம் –
அங்கதன் -கருத்தை அறிந்து -சரவண ஒற்றனை அனுப்பி / ஜாம்பவான் தப்பான காலம் சமயம் /
மைந்தன் ராவணன் இடம் சென்றுய் அவன் கருத்தை அறிந்து நடவடிக்கை
ஹனுமான் -பிரயோஜனம் ஆகுமா அறிய வேலை கொடுக்க வேண்டுமே –
ராம பக்ஷம் தீயவனானாலும் கைக் கொள்ள வேண்டும் –அனைவர் மனசையும் சமாதானப்படுத்தி –
குரங்குக்கதை-மனிதன் புலி குரங்கு –புறா கதை சொல்லி மிதுனம் வேடன் -அங்கீகாரம் பண்ணவே வேண்டும் –
ராம அன்பால் ரக்ஷணத்துக்காக அன்றோ சுக்ரீவாதிகள்
மூன்று ஸ்லோகங்கள் -இரண்டாவது வார்த்தை சொல்லி அறியாத பெருமாள் -வில் சொல் மனைவி ஓன்று அன்றோ –
மித்ர பாவனாக வந்தாலும் நத்யஜேயம் -தோஷத்துடன் வந்தாலும் -கைக் கொள்வேன்
பிசாசான் தனவான் யக்ஷன் ராக்ஷஸன் -அங்குள்ள அக்ரேன–முன் அவதார செயல் –இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
ஸக்ருத் ப்ரபந்ந ஜன சம்ரக்ஷண தீஷித
வீர
சத்ய விரதம் -தீக்ஷை

—————–

பிரதிசயன பூமிகா பூஷித பயோதி புளிந
பிரளய சிகி புருஷ விசிக சிகா சோஷிதா கூபார வாரி பூர
பிரபல ரிபு கலஹா குதுக சடுல கபிகுல கரதல தூலித ஹ்ருத
கிரி நிகர சாதித சேதுபத சீமா சீமந்தித சமுத்ர
த்ருத கதி தரும்ருக வரூதிநீ நிருத்த லங்கா வரோத வேபது
லாஸ்ய லீலோபதேச தேசிக தநுர்ஜ்யா கோஷ
ககந சர கநக கிரி கரிம தர நிகமமய நிஜ கருட கருதநில லவ களித விஜ வதந சர கதந
அக்ருதசர வநசர ரண கரண வைலஷ்ய கூணி தாஷ பஹு வித ரஷோ பலாத்யக்ஷ
வக்ஷ கவாட பாடந படிம சாடோப கோபா வலேப
கடுரட தடநி டங்க்ருதி சடுல கடோர கார்முக விநிர்க்கத விசங்கட விசிக விகடித மகுட விஹ்வல
விஸ்ரவஸ் தநய விஸ்ரம சமய விஸ்ராணந விக்யாத விக்ரம
கும்ப கர்ண குலகிரி விதளந தம்போளி பூத நிஸ் சங்க கங்கபத்ர
அபி சரண ஹூதவஹ பரி சரண விகடந சரபஸ பரி பதத் அபரிமித கபிபல ஜலதி லஹரி
கலகலரவ குபித மகவஜி தபிஹநந க்ருத நுஜ சாஷிக ராக்ஷஸ த்வந்த்வயுத்த —

பிரதிசயன பூமிகா பூஷித–அவன் அனுஷ்ட்டிக்க ஒண்ணாத சரணாகதியை -அனுஷ்ட்டித்து –
தர்ப்பசயன சேவை –சாகரம் சோக்ஷயிஷ்யாமி-பூமிகா வேஷம்
பயோதி புளிந -கடல் மணல் திட்டில் -அழகாக -மணல் திட்டை கொண்டாடுகிறார் அவன் சயனித்ததால் வந்த அழகு
பிரளய சிகி-பிரளய கால அக்னி ஓக்க
புருஷ விசிக சிகா சோஷிதா கூபார வாரி பூர -கொடிய அம்புக்கள் தீக்கொழுந்து விடும் -வற்று அடிக்கப்பட்ட கடல்
பிரபல ரிபு கலஹா -ராவணன் உடன் சண்டை போடும் ஆர்வம்
குதுக சடுல-குதுகூலம் -குதித்து
கபிகுல கரதல தூலித-கைகளில் பட்டு பஞ்சு போலே கற்கள் –
ஹ்ருத -தூக்கி வரப்பட்ட
கிரி நிகர சாதித சேதுபத -மலைகள் மூலம் கட்டப்பட்ட சேது அணை
சீமா சீமந்தித சமுத்ர-வகுடு எடுக்கப்பட்டது போலே சமுத்திரம்
குரங்குகள் மலையை நூக்க-குளித்துத் தாம் புரண்டிட்டு ஓடி -சலமிலா அமிலம் போலே –
கொல்லை விலங்கு பணி செய்ய —
குரை கடலை அடல் அம்பால் மருக
த்ருத கதி தரும்ருக-குரங்குகள் வேகமாக ஓட
வரூதிநீ நிருத்த லங்கா வரோத வேபது-அந்தப்புரப்பெண்கள் நடுங்க
லாஸ்ய லீலோபதேச தேசிக
தநுர்ஜ்யா கோஷ –கோஷம் – நாண் ஒலி உபதேசம் நட்டுவாங்கம் போலே இவர்கள் ஆட
சாரங்க ஒலி நாண் ஒலி ஆட்டுவிக்க ஆடினார்கள்
ககந சர-ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கும்
கநக கிரி கரிம தர நிகமமய-பொன்மலையான மேரு போன்று பெருமை படைத்த வேதாத்மா விஹகேஸ்வரன்
நிஜ கருட–தனக்கு உயிர் தோழன் போலே கருடன் -காகுஸ்தன் -அஹம் சஹா -வால்மீகி உள்ளது போலே –
மனிஷா பாவம் தானே பெருமாள் -சில இடத்தில் தானே பரத்வம் பீறிட்டு -ஜடாயு மோக்ஷம் பாலைவன
கருதநில லவ-இறக்கைகளால் சிறிய காற்று
களித விஜ வதந-அழிக்கப்பட்ட விஷ நாக்கு -நாக பாசம் போக்கும்
சர கதந
அக்ருதசர-முன்பு செய்யப்படாத
வநசர ரண கரண வைலஷ்ய –குரங்குகள் உடன் போடும் யுத்தம்
கூணி தாஷ பஹு வித ரஷோ பலாத்யக்ஷ வக்-வெட்க்கி மார்பின்
கவாட பாடந படிம சாடோப-கதவு போலே உள்ள முன் பாகம் வசிக்கும் படி
கோபா வலேப-கோப வேஷம்
அரக்கர் ஆள் அழைப்பார் இல்லை -எங்கள் இராவணன் ராக்ஷசர் பாவனையில் -தடம் பொங்கோதம் பொங்கோ
கடுரட தட -அம்பு முனி
தீ கக்கி -ஒலி உடன்
நிடங்க்ருதி சடுல கடோர கார்முக-தானே அம்புகள் போகும் வில்லில் இருந்து -வில்லாண்டான் –
விநிர்க்கத விசங்கட விசிக விகடித மகுட விஹ்வல
விஸ்ரவஸ் தநய விஸ்ரம சமய விஸ்ராணந -விலக்கப்பட்ட மகுடம் -சசால சாபஞ்ச -வெறும் கை வீரன் இன்று பொய் நாளை வா –
விக்யாத விக்ரம-லோகம் பரவிய கீர்த்தி

கும்ப கர்ண குலகிரி விதளந தம்போளி பூத நிஸ் சங்க கங்கபத்ர -குலத்துக்கு மலை போன்ற கும்பகர்ணன்
பிளப்பதில் வஜ்ராயுதம் போலே வீணாகாமல் முடிக்கும் அம்புகள் -கங்க பத்ரம் -அம்புகள்
அபி சரண ஹூதவஹ -அபிசார யாகம் -இந்திரஜித் -நிக்கும்போல யாகம் மாயா சிரஸ்
பரி சரண விகடந சரபஸ பரி பதத் அபரிமித கபிபல-
ஜலதி லஹரி -கடல் அலை போலே
கலகலரவ குபித மகவஜி தபிஹநந க்ருத நுஜ சாஷிக ராக்ஷஸ த்வந்த்வயுத்த –இலட்மணனை சாக்ஷியாக கொண்டு இந்திரஜித்தை முடிக்க
த்வந்தயுத்தம் -மல்லர் போலே-கந்தர்வாஸ்திரம் ஒருவர் ஒருவர் மற்றவரை ராமன் என்று நினைத்து மடிந்து
ஒருவர் இருவர் மூவர் என்று உருவு கரந்து-

————————————-

அப்ரதி த்வந்த்வ பெவ்ருஷ
த்ர்யம்பக சமதிக கோராஸ் த்ராடம்பர
சாரதி ஹ்ருத ரத சத்ரப சாத்ரவ சத்யாபித பிரதாப

அப்ரதி த்வந்த்வ பெவ்ருஷ-நிகர் அற்ற புருஷோத்தமன்-வீரம் உடையவன் –
ஓத்தார் மிக்கார் இல்லாத குணவான் -நிஸ்ஸமாப்யதிக ரஹிதன் –தாரித்ர்யம் அவனுக்கும் இதில் –
லவண வர்ஜிதன் ஒப்பில்லா அப்பன் –
த்ர்யம்பக சமதிக கோராஸ் த்ராடம்பர-கோரமான ஆயுதங்கள் -த்ரயம்பக-சிவன் என்றவாறு

சாரதி ஹ்ருத ரத சத்ரப சாத்ரவ சத்யாபித பிரதாப -வீரன் -நிலை நிறுத்தப்பட்ட கீர்த்தி -விரோதிகளும் கொண்டாடும்
ராவணனும் -தேரில் மயங்கி -யுத்த பூமியில் இருந்து சாரதி கூட்டிப்போக
கோபம் வெட்கம் -இருந்தும் கீர்த்தியை பேசினான் ராவணன் –

——————–

சித சர க்ருத லவன தசமுக முக தசக நிபதன புநருதய தர களித ஜனித தர தரள ஹரிஹய
நயந நளினவந ருசி கசித கதல நிபதித ஸூரதரு குஸூம விததி ஸூரபித ரத பத
அகில ஜகததிக புஜ பல வர பல தச
லபந லபந தசக லவந
ஜனித கதன பரவச ரஜ நிசர யுவதி விலபன வசன சம விஷய நிகம சிகர
நிகர முகர முக முனி வர பரி பணித

லோக திவாகரன் –தாமரை கண்கள் -மலரும் -குவியும் அஸ்தமித்ததும் -ராவணன் தலை விழ -முளைக்க –
ஆகாசம் முழுவதும் நிரம்பி -கீழே கொட்டி தேரை அலங்கரித்து -கவி சாமர்த்தியம்
விசேஷயம் -பல விசேஷணங்கள்
சித சர க்ருத லவன தசமுக முக தசக நிபதன புநருதய-விழுந்து உதிக்க
தர களித ஜனித தர தரள -இந்திரன் மனஸ் குழம்ப
ஹரிஹய =இந்திரன்
நயந நளினவந தாமரைக்காடு-
ருசி-அழகான – கசித கதல-ஆகாசம்-அலங்கரிக்கப்பட்ட
நிபதித ஸூரதரு குஸூம-தேவர் மரப்பூ கொட்டுமா போலே விததி ஸூரபித ரத பத -நருமணமூட்ட
அகில ஜகததிக புஜ பல வர பல–அதிகமான பலவான்-அதுக்கும் மேலே வர பலம்
தச லபந லபந தசக லவந-வெட்டுவதால்
ஜனித கதன -பிறந்த துன்பம்
பரவச-மண்டோதரி சோகம் பிரலாபம்
ரஜ நிசர யுவதி-ராக்ஷசர் கூட்ட தலைவன் தர்ம பத்னி
விலபன வசன சம விஷய நிகம சிகர-சமமான விஷயம் -வேதாந்தம்
நிகர-கூட்டங்கள் –
முகர முக -முகத்தால் பேசுவதும் -முனி வர பரி பணித –ரிஷிகளால் போற்றப்பட்ட ராமன் –
மண்டோதரி பிரலாபம் வேதாந்த வாக்கியம் போலே இருக்க-
கோப வசமானார் பெருமாள் -உருவு கரந்து வாளி பொழிந்த வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்து –
சிலை இலங்கு -பொன்னாழி -ஆபரணமாகவே -பரகால நாயகி அனுபவம்
நேர்வழியில் நடந்தால் குரங்கு கூட உதவும் -தவறான வழியில் நடந்தால் தம்பியும் உதவான்
வ்யக்தமாக பரமாத்வை அறிந்தேன்–மண்டோதரி சதுஸ் ஸ்லோகி –

————————————-

அபிகத சதமக ஹுதவக பித்ருபதி நிர்ருதி வருண பவந தனத கிரிச முக ஸூரபதி நுதி முதித

அமித மதி விதி விதித கதித நிஜ விபவ ஜலதி ப்ருஷத லவ
விகத பய விபுத பரி ப்ருட விபோதித வீர சயன ஸாயிதா வாநர ப்ருதநவ்க
ஸ்வ சமய விகடித ஸூ கடித சஹ்ருதய ஸஹ தர்ம சாரிணீக –

அபிகத சதமக-இந்திரன் ஹுதவக-அக்னி – பித்ருபதி நிர்ருதி வருண பவந தனத குபேரன் கிரிசபரமசிவன் முக ஸூரபதி நுதி முதித-தேவர்கள் அனைவரும் ஸ்தோத்ரம் பண்ண கேட்டு ஆனந்தம் –

அமித-அளவுக்கு அடங்காத -மதி விதி விதித- கதித-பேசப்பட்ட
நிஜ விபவ ஜலதி ப்ருஷத லவ -நீர் நிறைந்த கடலில் நீர்த் திவலை போலே
நம்முடன் பிறந்து
விகத பய -பயம் போக -விபுத பரி ப்ருட விபோதித -உயிர் ஊட்டப்பட்ட
வீர சயன ஸாயிதா வாநர–கொல்லப்பட்ட வானரங்களை உயிர் இந்திரன் கொடுக்க
-ராக்ஷஸர்கள் சரீரம் கடலில் போடா ராவணன் சொல்லி -குவிந்ததால் பயம் மிகும் என்று
ப்ருதநவ்க
ஸ்வ சமய -தன்னுடைய சங்கல்பத்தால் -விகடித ஸூ கடித சஹ்ருதய ஸஹ தர்ம சாரிணீக -பிரிந்து கூடி –
சங்கல்பம் அடியாக அனைத்தும்
மித்ர பாவேனே –கைப்பிடிக்க சொல்லி -பல இடங்களில் சக தர்ம ஸாரீனீகம் ஸ்பஷ்டம்
ஹிருதயம் ஒத்து -தர்ம பத்னி –தர்மத்தையே நாடி இருவரும் -அக்னி பிரவேசமும் ஹ்ருதயம் ஒத்து –
மனஸ்தாபம் கிஞ்சித்தும் இல்லாமல் -பெருமாள் பண்ணினதும் தர்மத்துக்காகவே –

——————————————–

விபீஷண வசம் வதீக்ருத லங்கைஸ்வர்ய
நிஷ்பன்ன க்ருத்ய
க புஷ்பித ரிபு பஷ
புஷ்பக ரபச கதி கோஷ்பதீக்ருத ககநார்ணவ
ப்ரதிஞ்ஞ ஆர்ணவ தரண க்ருத க்ஷண பரத மனோரத சம்ஹித சிம்ஹாசனாதி ரூடா
ஸ்வாமின்
ராகவ ஸிம்ஹ

விபீஷண வசம் வதீக்ருத லங்கைஸ்வர்ய–பட்டாபிஷேகம் மீண்டும் -சேதுக்கரையிலே செய்து ஜுரம் நீங்கப் பெற்றான்
நிஷ்பன்ன க்ருத்ய-க்ருதக்ருத்யனானான் இத்தால் -தம்பி என்றாலே ராஜ்ஜியம் வேண்டாம் என்பார்களே
க புஷ்பித ரிபு பஷ-ஆகாசத்தில் பூக்கப்பட்ட எதிரிகள் கூட்டம் -ஆகாச தாமரை -யாரும் இல்லை என்பதை
த்ருஷ்டாந்தம் கொண்டு காட்டுகிறார் -அனைவரும் விபீஷணனுக்கு வசப்பட்டு

புஷ்பக ரபச கதி கோஷ்பதீக்ருத ககநார்ணவ -புஷ்பக விமானம் கொண்டு மேலே ஸ்ரீ பரதாழ்வானுக்கு கொடுத்த கெடு -அடுத்த வேளை ஸ்நானம் கைகேயி பிள்ளை – அவன் உடன் தானே -பாஞ்சஜன்ய அம்சம் அன்றோ இவன் -லஷ்மணன் விட்டு தூக்கம் இல்லை படுக்கை /
ஷடர்த்த ஸ்ரீ மான்-முக் கண்ணான் சிவன் -கொண்டாடி -/
சீதைக்கு காட்டி இலங்கையை -நம் பிள்ளை விபீஷணன் சொத்து -கடாக்ஷிக்க சொல்லி
ஆகாசம் கடல் மாட்டுக்குளம்பு போலே -கோஷ்பதீக்ருதம் சிறியதாகி-அவ்வளவு வேகம் பெரியது அன்றோ புஷ்பக விமானம்
ப்ரதிஞ்ஞ ஆர்ணவ தரண க்ருத க்ஷண பரத மனோரத சம்ஹித சிம்ஹாசனாதி ரூடா -பிரதிஞ் ஜை என்னும் பெரும் கடலை தாண்டி –
பாரதனுடைய ஆசை முடித்து -ஸிம்ஹாஸனம் ஏறி அமர்ந்து
ஸ்வாமின்
ராகவ ஸிம்ஹ –ரகுகுல ஸிம்ஹம்-ஒரே தலைவன் -பரத்வாஜர் ஒரு நாள் தங்க சொல்வதை எதிர்த்து பேச முடியாமல் –
ஹனுமான் -குகன் இடம் சென்று கூட்டி அயோத்தியை -குகன் பரதன் முன்பு அறிவார்கள் அன்றோ -ராஜ நீதி எங்கும் –
பரதன் அக்னி வலம் வருவதை பார்த்து -ஜடிலம் -அழுக்கு உடம்பு -ஆயிரம் ராமனை ஓப்பான் என்று திருவடியும் நினைக்க
ரஷிக்க திருவடி கை கண்ட மருந்து -எருது கெட்டாருக்கும் ஏழு கடுக்காய் -ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்லி –
ஆலிங்கனம் -நந்திக்ராமம் இன்றும் சேவை -ராம பக்தி தவழும் திரு முகங்கள் –
ரத்ன பீடம்-எட்டு ரிஷிகள் -எட்டு திக்கு தீர்த்தம் -சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் –

——————————-

உத்தர காண்டம் –

ஹாடக கிரி கடக லடஹ பாத பீட நிகிட தட பரி லுடித நிகில ந்ருபதி
கிரீட கோடி விவித மணி கண கிரண நிகர நீராஜித சரண ராஜீவ
திவ்ய பவ்ம அயோத்யாதி தைவத
பித்ரு வத குபித பரஸூ தர முனி விஹித ந்ருப ஹநந கதந பூர்வ கால பிரபவ சத குண ப்ரதிஷ்டாபித தார்மிக ராஜ வம்ச
ஸூப சரித ரத பரத கர்வித கர்வ யூத கீத விஜய காதா சத
சாஸித மதுஸூத சத்ருக்ந சேவித
குச லவ பரிக்ருஹீத குல காதா விசேஷ

ஹாடக கிரி கடக லடஹ பாத பீட
நிகிட தட -அருகில்-பரி லுடித-துவளும் – நிகில ந்ருபதி-அனைத்து ராஜாக்கள் -மேருமலை போலே இவன் திருவடிகள் பீடம்
கிரீட கோடி விவித மணி கண கிரண நிகர-ஒளிக்கற்றை – நீராஜித–ஆலத்தி சரண ராஜீவ-திருவடித்தாமரை –
ஹாரத்தி -ரத்னங்கள் ராஜாக்களின் மணி மகுடம் -ஹாடாகம் தங்கம் -பித்தளாட்டம்-பித்தளையை தங்கம் ஆக்குவது –
திவ்ய பவ்ம அயோத்யாதி–திவ்ய அயோத்தியை பூமி அயோத்யா இரண்டையும் –
அதி தைவத-உபய விபூதி -நாயகன் –
பித்ரு வத குபித -ஜமதக்கினியை கொன்ற கோபத்தால் -பரஸூ தர முனி விஹித ந்ருப ஹநந கதந பூர்வ கால-முற்கால –
பிரபவ சத குண ப்ரதிஷ்டாபித–நூறு மடங்கு பெருகும் படி – தார்மிக ராஜ வம்ச -புனர் நிர்மாணம்-35-ராஜாக்கள் முன்பும் -30-பின்பும்
பரசுராமன் குழைத்த ராஜ மரியாதையை புனர் நிர்மாணம்

ஸூப சரித ரத பரத கர்வித கர்வ கந்தர்வ யூத கீத விஜய காதா சத -பரதன் கந்தர்வர்களை அடக்கி –
வீர சரிதம் தானே இது அவர்களால் பாடப்பெற்ற –

சாஸித மதுஸூத சத்ருக்ந சேவித
குச லவ பரிக்ருஹீத -லவனாச்வரனை வென்ற சத்ருகன் –
சூலாயுதம் பரமசிவன் கொடுத்து -மதுவுக்கு பிள்ளை லவணாசுரன் –
வேட்டைக்கு போகும் பொழுது சூலம் இல்லாமல் போவான் அறிந்து வென்று –
மன்னு வடமதுரை -அன்றோ –
போகும் வழியில் தான் வால்மீகி ஆஸ்ரமம் சீதை இருந்த இடம் –
இத்தைப்பற்றி இங்கு ஒன்றும் சொல்ல வில்லை –
கர்ப்பிணி பெண் ஆசையை நிறைவேற்ற தானே இந்த நடவடிக்கை -வண்ணான் தலையில் போட்டு கதை –
மழைக்காலத்தில் ராஜாக்கள் வர மாட்டார்கள் என்று சூலம் விட்டு போவான்
சத்ருக்கனன் ஆஸ்ரமம் இருந்த பொழுது தான் லவகுசர்கள் அவதாரம் –

குல காதா விசேஷ-ஸ்ரீ ராமாயணம் -பாடி -ஸ்ரீ பரத்தாழ்வான் கேட்டு கூட்டி பாடச் சொல்ல -32-நாள்கள் பாடி
-30-நாள் சீதை அந்தர்கதம் -மேலே நடக்க போவதையும் -வால்மீகி எழுதி சொல்லி வைத்து
-31-கௌசல்யாதிகள் /-32-நாள் லஷ்மணன் செல்ல ராமனும் தன்னுடைச்சோதி எழுந்து அருள
தொடை தட்டி கேட்க சீதை அருகில் இல்லை -பெருமாள் கீழே இறங்கி-
தனிக்கேள்வி இது -மிதுன கேள்வி திருவாய்மொழி–இருக்கும் வியந்து

—————————————

விதிவச பரிணம தமர பணிதி கவிவர ரசித நிஜ சரித நிபந்தன நிசமந நிர்வ்ருத
சர்வ ஜன சம்மாநித
புநருப ஸ்தாபித விமான வர விஸ்ராணந ப்ரீணித வைஸ்ரவண விஸ்ராவித யசஸ் பிரபஞ்ச

பஞ்சதாபன்ன முனி குமார சஞ்சீவன அம்ருத
த்ரேதா யுக ப்ரவர்த்தித கார்த்தயுக வ்ருத்தாந்த
அவிகல பஹு ஸ்வர்ண ஹயமக சஹஸ்ர நிர்வஹண நிரவர்த்தித நிஜ வர்ணாஸ்ரம தர்ம சர்வ கர்ம சமாராத்ய
சனாதன தர்ம
சாகேத ஜனபத ஜனி தநிக ஜங்கம ததிதர ஐந்து ஜாத திவ்ய கதி தான தர்சித நித்ய நிஸ் சீம வைபவ

பவ தபந தாபித பக்த ஜன பத்ரா ராம
ஸ்ரீ ராம பத்ர
நமஸ்தே புநஸ்தே நம
சதுர்முக ஈஸ்வர முகை புத்ர பவ்த்ராதி சாலிநே
நம சீதா சமேதாய ராமாய க்ருஹமேதிநே
கவி கதக ஸிம்ஹ கதிதம் கடோர ஸூ குமார கும்ப கம்பீரம்
பவ பய பேஷஜமேதத் படத மஹா வீர வைபவம் ஸூ திய

விதிவச-விதி வசத்தால் வால்மீகி பாட –
பரிணம தமர பணிதி-அமர பணித தேவ பாஷை
கவிவர ரசித நிஜ சரித நிபந்தன நிசமந நிர்வ்ருத-கேட்டு மகிழ்ந்து
சர்வ ஜன சம்மாநித
புநருப ஸ்தாபித விமான வர விஸ்ராணந ப்ரீணித வைஸ்ரவண -ஆனந்தப்பட்டு குபேரன் –
விஸ்ராவித யசஸ் பிரபஞ்ச -திக்கு எட்டும் பரவிய கீர்த்தி -குபேரன் கொண்டாடும்

பஞ்சதாபன்ன முனி குமார சஞ்சீவன அம்ருத -செறிதவ சம்பூகன் -வர்ணாஸ்ரமம் மாறி ப்ராஹ்மணர் பிள்ளை மீட்டிய சரித்ரம் –

த்ரேதா யுக ப்ரவர்த்தித கார்த்தயுக வ்ருத்தாந்த -க்ருத யுக தர்மத்தை இரண்டாவது யுகத்தில் நடத்தி காட்டி

அவிகல-குறைவற்ற – பஹு ஸ்வர்ண-நிறைய ஸ்வர்ணன்கள் – ஹயமக சஹஸ்ர –ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகம் நிறைவேற்றி –
நிர்வஹண நிரவர்த்தித நிஜ வர்ணாஸ்ரம தர்ம சர்வ கர்ம சமாராத்ய-கர்மங்களை செய்பவனும் நானே என்னும் –
ஆராத்யனும் ஆராதனனும் பெருமாளே
சனாதன தர்ம -தர்மமாகவே ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம-கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதனம் –
தர்மம் நிலை நிறுத்த அன்றோ அவதாரம் -எல்லா தர்மமும் தானே –

சாகேத-கோசல நாட்டில் – ஜனபத ஜனி தநிக–அதுவே செல்வமாக கொண்ட –
ஜங்கம -அசைவது -ததிதர-ஸ்தாவர ஐந்து ஜாத திவ்ய கதி -அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி
தான தர்சித நித்ய நிஸ் சீம வைபவ -அழியாத எல்லைக்கு அடங்காத வைபவம் அன்றோ –
முனிவர் வேண்ட -இலக்குமணன் -பெருமாளை பிரிந்த நாள்களே இல்லையே இவனுக்கு –
புல் பா முதலா நல் பாலுக்கு உய்த்தனன் -பாவோ நான்யத்ர கச்சதி -மாற்று ஒன்றைக்காணாவே-அச்சுவை வேண்டேன்

பவ தபந தாபித-சம்சார சூரியனால் சுடப்படட்ட – பக்த ஜன பத்ரா ராம
ஸ்ரீ ராம பத்ர-அழகால் மங்களம் ஜகத்துக்கு
நமஸ்தே புநஸ்தே நம-மீண்டும் மீண்டும் வணக்கம்
சதுர்முக ஈஸ்வர முகை புத்ர பவ்த்ராதி சாலிநே-பிள்ளை பேரனாக பெற்றவனே
குமார சம்பவம்
நம சீதா சமேதாய ராமாய
க்ருஹமேதிநே-இல்லறம் நடத்தி -உலகமே குடும்பம் இவனுக்கு
கவி கதக -தார்க்கிக – ஸிம்ஹ கதிதம் கடோர ஸூ குமார கும்ப கம்பீரம் -சேர்த்தி ஆழமான பொருள்கள்-கடுமை மிருது -சொற்கள்
பவ பய -சம்சார வியாதிக்கு பேஷஜமேதத்-அரு மருந்து படத மஹா வீர வைபவம் ஸூ திய தி -இந்த கத்யம் படிக்க சம்சாரம் போகும்
நலம் திகழ் நாரணன் அடிக்கீழ் நண்ணுவோமே

இதி மஹா வீர வைபவம் சம்பூர்ணம்

——————————————-

கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே
ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம —

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரும் தேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ தேவாதி ராஜ பர ப்ரஹ்மம் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

அஞ்சிலே ஓன்று பெற்ற –உள்ளுறை பொருள் –

April 26, 2017

அஞ்சிலே ஓன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி
அஞ்சிலே ஓன்று ஆறாறாக ஆரியர்க்காக
அஞ்சிலே ஓன்று பெற்ற அணங்கைக் கண்டு
அயலார் ஊரில் அஞ்சிலே ஓன்று வைத்தான் அவன் நம்மை அளித்துக் காப்பான் -கம்பர்

கடலை தாவி-வாயு மார்க்கமாக சென்று -பூமி மாதா வைக் கண்டு தீயை வைத்து வாயு பெற்ற பிள்ளை –

உள்ளுறை பொருள்
-பஞ்ச சம்ஸ்காரம் முதல் அஞ்சு
-வித்யை- தாயாகப் பெற்ற -அன்று நான் பிறந்திலேன் -இவ்வாதம வஸ்துவை ஜனிப்பித்து

இரண்டாவது அஞ்சு –அர்த்த பஞ்சகம்
-அறிய வேண்டிய அர்த்தங்கள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே உண்டே
-விரோதி ஸ்வரூபத்தை தாண்டி
ஸ்வரூப உபாய பிராப்ய விரோதிகளையும் -தாண்டி-

-மூன்றாவது அஞ்சு –உபாய பஞ்சகம் -ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் –

நான்காவது அஞ்சு பரத்வாதி பஞ்சகம் –-அர்ச்சாவதாரம் -கண்டு காணச் செய்து -அணங்கு தெய்வம்

ஐந்தாவது அஞ்சு— லோக பஞ்சகம் -மண் உலகம் நரக லோகம் ஸ்வர்க்க லோகம் கைவல்ய லோகம் பரமபதம்

ஆக பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பெற்று -பிரதி பந்தகங்களைக் கடந்து –சரம உபாயத்தைக் கடைப் பிடித்து —
அர்ச்சாவதாரத்தைக் காட்டிக் கொடுத்து
சம்சார உத்தீரணராக்கும் சதாசார்யனுடைய படிகளை வெளியிட்டார் யாயிற்று –

திருவடி தானே ஆச்சார்ய ஸ்தானம் நம் சம்பிரதாயத்தில் –

——————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டாழ்வான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

திவ்ய பிரபந்த வைபவ விவேகம் -ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் அருளிச் செய்த முதல் கிரந்தம் -/ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வாரும் அருளிச் செயல்களும் –

April 4, 2017

தென் குருகூர் புனிதன் கவியோர் பாதத்தின் முன் செல்லுமோ தொல்லை மூலப் பரஞ்சுடரே–கம்பன்

மார்க்கண்டேய புராணத்தில் -ஏதா ஸ்வேதகாதா -ச நித்யா -திராவிட சம்ஹிதா கலவ் கலவ் பிரகாசியந்தே க்ருபயா ஞான யோகிபி
த்வாபராந்த யதா வியாஸோ வியாசிஷ்யதி மஹா ஸ்ருதி தத்வன் நித்யாத்மபூகதா சடகோப ப்ரனேஷ்யதி-
-சாகா சகஸ்ர வேதானாம் காதா ரூபம் விதாஸ்யதி த்ராமிடீ ப்ரஹ்ம வித்யா சா தஸ்மாஜ் ஜாதா மஹா முநே
சம்ஸ்க்ருத ஸ்ருதியோ யத் த்ராவிடச் ஸ்ருத யஸ்ததா நித்யா –
திராவிட வேதங்களும் நித்யங்கள் -வியாச பகவான் வேதங்களை வெளியிட்டு அருளியது போலே
நம்மாழ்வாரும் -இந்த திராவிட ப்ரஹ்ம வித்யை வெளியிட்டு அருளினார் என்றவாறு –

ஸ்கந்த புராணத்திலும் -ஏவ மேவ விஜா நீ ஹி த்ராமிடஞ்சாபி பாஷிதம் —-அகஸ்திய பிரார்த்தனாதுஷ்ட ப்ரஹ்ம தத்வாரா இமா நாபப்ரம் சத்வ தோஷா
–த்ராமிடீ நாம் க்ராம்ததா யதைவ ஸம்ஸ்க்ருதீ பாஷா ப்ரயுக்தா ஸ்வர்க்க தாயி நீ பிரக்ருதீ த்ராமிடீ சாபி ததைவ ஸ்வர்க்க தாயிகே
அதோன்யா கலூயா பாஷா ஆந்திர கர்ணாட தேசஜா அநார்ஷத்வாத பப்ரம்சா இதை சாஸ்த்ர விதாம் மதம் தஸ்மாத் பாஷாந்த்ரீ யானாம்
காவ்யானாம் தோஷ கீர்த்தனம் பிராக்ருதாத் தராமிடச்சாபீ லிபன்ன விஷயம் பவேத் ச்ருதவ் து நம்லேச்சிதவா இத்யேத நபி யத் வச ததநார்ஷவ
சாம்ஸ்யேவ நிஷதேத் நார்ஷமப் யாஹூ என்று அகஸ்ய முனி சம்பந்தத்தால் -தமிழும் அநாதி -குற்றம் அற்ற பாஷை என்றவாறு –

பாத்ம புராணத்தில் பிரமனைக் குறித்து மஹா விஷ்ணு -உத்கர்ஷ க்யாப்யதே யைஸ்து விச்வா ஸாத் த்ரவிட ஸ்ருதே சங்கீர்த்தி தாஸ்தே மத் பக்தா —
இதை மத் பக்த லக்ஷணம் இதை திராவிட வேதஸ்ய உத்கர்ஷ க்யாபி தோமயா அத ஸ்ருதிம பேஷ்யாஸ்யாம் ப்ரக்ருஷ்ட திராவிட ச்ருதவ்
பரமாதரமாததஸ்வ நிஸ் சந்தேகம் ப்ரஜாபதே–என்று தமிழ் வேத வைபவம் சாதித்து அருளினார்
ப்ரஹ்மாண்ட புராணத்தில் -ஸ்ரூயதா முச்யதே கிஞ்சித் ரகஸ்யம் முனி சத்தம காலாந்தரேது மச்சய்யா பூதோ புஜக நாயக-நிர் நித்ர திந்த்ரிநீ சத்வ மேஷ்யத் யஹம பீஷ்டத
நேதும் த்ராவிடதாம் வேதான் அத்ரை வர்ணிகதாம் கத மத் பக்த சடகோபாக்யோ பவிஷ்யாமி மமேச்சயா தாம்ர பரணி யுத்தர தடே
யத்ர தாத்ரா அர்ச்சிதோஸ்ம் யஹம் தத்ரமே சட கோபஸ்ய தேச ஜென்ம பவிஷ்யதி ததா பிரகாசயிஷ்யாமி பரமர் திராவிட ஸ்ருதி-என்று
அனந்தாழ்வான் உறங்கா புளியாகவும்-நானே நான்காம் வருணத்தில் சடகோபராக அவதரித்து திராவிட வேதங்களை வெளியிடப் போகிறேன் என்றான் இறே

அதே புராணத்திலே -தஸ்மாத் ச புருஷ சிரேஷ்ட பக்தா நாம் அம்ருதோ பமாம் ப்ரகாசயிஷ்யதி பராம் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்று
அந்த புருஷ சிரேஷ்டர் சடகோபர் தொண்டர்க்கு அமுது உன்னை திராவிட வேதத்தை வெளியிட்டு அருளுவார் என்கிறார்

பவிஷ்யத் புராணத்தால் -திராவிடம் நயா நிரதம் யோ நிந்ததி ஸூ துர்மதி -ப்ரஹ்ம பிரளய பர்யந்தம் கும்பீ பாகே ச பஸ்யதே
ஸ்வ மாதுர் வ்யபிசாரோக்தவ்யோ தோஷ பரி கீர்த்தித ச தோ ஷோ திராவிடம் நாய தூஷனே பி பவேத் த்ருவம்-என்று
தமிழ் வேத நிஷ்டரை பழிப்பவர் நரகம் போவார் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மத்தில் –யஸ்து சாமான்ய பாவேந த்ராமிடாம்நாயமுத்தமம் மன்யதே கல்ப கோடீஸ் ச ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத்-என்று
உயர்ந்த தமிழ் வேதத்தை சாதாரண பாட்டாக நினைத்தவன் நரகம் புகுவான் என்கிறது –

பரமேஸ்வர சம்ஹிதையில் -த்ரமிடச் ஸ்ருதி சந்தோஹே யாவதீ ப்ரீதி ரஸ்தி மே நதாவதீ மஹா லஷ்ம்யாமப் யஸ்தீதி நிபோதத–என்று
பெருமாள் பிராட்டியை விட திராவிட ஸ்ருதிகளில் ப்ரீதி கொண்டுள்ளதை தெரிவிக்கிறான் –

தோற்றங்கள் ஆயிரத்துள் –திருவாய் -6–8–11-என்று பகவத் அவதாரம் போலே திருவாயமொழியும் ஆவிர்பவித்தமை –
மந்த்ரங்களை ரிஷிகள் காணுமா போலே அவன் அருளாலே ஆழ்வாருடைய அகக் கண்ணுக்கு இலக்காகி அவரது திருவாக்கின்றும் தோற்றின -என்றவாறு –
பகவத் ஆவிர்பாவம் போலே வேத ரூப ஆவிர்பாவமான ஆயிரம் என்றபடி
இதே போல் சொல் சந்தங்கள் ஆயிரம் / சோர்வில் அந்தாதி / கெடல் ஆயிரம் / அழிவில்லா ஆயிரம் / தெளிவுற்ற ஆயிரம் / தீர்த்தங்கள் ஆயிரம்
/ தீதில் அந்தாதி / பாலோடு அமுதன்ன வாயிரம் / ஏற்கும் பெரும் புகழ் ஆயிரம் /வழு விலா ஒண் தமிழ் / தூய வாயிரம் / முந்தை வாயிரம் /
செய் கோலத்து ஆயிரம் /பொய்யில் பாடல் ஆயிரம் /
என் முன் சொல்லும் மூவுருவாம் முதல்வன் –திருவாய் -7–9–2-சந்தை சொல்லி அருளிய முதல்வன் –

நப்ரீதி ரஸ்தி மம வக்ஷஸிலா விதாயாம் லஷ்ம்யாம் ததா சகல பூதன் தான சீம்னி மஜ் ஜென்ம கர்ம குண பந்தயுதான் பிரபந்தான் சஙகீந்த்ய
த்யநக பக்த ஜநே யதைவ -என்று -தமிழ் பிரபந்தங்கள் மேல் பிராட்டியை விட அதிக ப்ரீதி கொண்டமை அறிவிக்கப் பட்டதே –
வித்யந்தே ஹி பராசராதி முநிபி ப்ரோக்தா பிரபந்தா பரா பக்தா ஏவ ஹி தே தாதாபி சகலம் த்யக்த்வா அத்ர ரெங்கேஸ்வர-
பக்தா நேவ பரங்குசாதி புருஷான் தத் தத் பிரபந்தான் ச தான் அத்யாத்ருத்ய சதோ பலாலயதி யத் தத் ஞாபனம் தத் ப்ரியே -என்று
ஸ்ரீ ரெங்கநாதன் மிகவும் ஆதரிப்பதாக பட்டர் அருளிச் செய்தார் –
விஸ்வகர்மா சாபத்தால் அகஸ்தியர் வருந்த விஷ்ணுவே தோன்றி விஷ்வக்சேனர் முதலானோரை ஆழ்வார்களாக
பிறப்பித்து தமிழ் அடிமை செய்யும் படி செய்து நாலாயிரம் வெளியிட்டமை அருளிச் செய்தார் –

இவற்றைப் பின்பற்றியே -சகஸ்ர சாக உபநிஷத் சமாகமம் நமாம் யஹம் திராவிட வேத சாகரம் -என்றும்
சடாரேர் உபநிஷதாம் உப கான மாத்ர போக -என்றும்
ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி –சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் -என்றும்
த்ரமிட வேதம் என்றும் -தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்றும் -சடாரி த்ருஷ்ட சாம வேத மௌலி -என்றும் –
ஸ்வம் சம்ஸ்க்ருத திராவிட வேத ஸூ க்தை பாந்தம் -என்றும் -சகஸ்ர சாகாம் த்ராஷீத் த்ராமிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் -என்றும்
-வட மொழி மறை என்றது தென் மொழி மறையை நினைத்து இ றே என்றும் மாறன் மறை என்றும் ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் –
வேத நூல் ஸ்ருதி -ஸ்ம்ருதி -மம ஆஞ்ஞா -வசையில் நான்மறை -சுடர் மிகு ஸ்ருதி -வேத நூல் ஒதுகின்றது உண்மை
-பண்டை நான் மறை -நிற்கும் நான் மறை -போலே –
இரும் தமிழ் நூல் -ஆணை ஆயிரத்து -ஏதமில் ஆயிரத்து இப்பத்து -செவிக்கு இனிய செஞ்சொல் -பொய்யில் பாடல் –முந்தை ஆயிரத்துள் இவை
அழிவில்லா ஆயிரத்து இப்பத்து –என்கிற எழு லக்ஷணங்கள் -இவை இரண்டுக்கும் சாமான்கள் -ஆகும்
சடகோபன் சொல்லப் பட்ட ஆயிரம் என்றது -அநாதி தாநா ஹ்யேஷா வாகுத் ஸ்ருஷ்டா -மனு ஸ்ம்ருதி –கர்த்ருத்வம் வெளிப்படுத்தும் தன்மையே
கண்டு வெளிப்படுத்தும் ரிஷி -நினைத்து ஆராயும் முனி –காலம் கடந்தவற்றை சாஷாத்கரிக்கும் கவி -போலே இவரையும்
ருஷிம் ஜூஷாமஹே -சடகோபன் முனி வந்தே -ஒன்றி ஒன்றி இவ்வுலகம் படைத்தான் கவி யாயினேற்கு–திருவாய் -3–9–10-
ஸூ ர்ய சந்த்ர உலகம் படைத்தால் போலே -திவ்ய பிரபந்தங்களும் யதா பூர்வ கல்பனமே –
வகுளா பரணாதி ஸூ ரி ஸ்ரீ ஸூ க்த்யா கார்த்தஸ்யேந பிராமண தாரா -என்று யதீந்த்ர மத தீபிகா ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-
தேவாஸூர ஹேலயோ ஹேலய இதை குர்வந்த பரா பபூவு தஸ்மாத் ப்ராஹ்மணேந நம்லேச்சித்தவை நாபபாஷிதவை ம்லேச்சா ஹவா ஏஷ யத் அப சப்த
அப பாஷை இலக்கவிதிக்கு முரணான சொல் -அசுரர்கள் பாஷை -கவ் என்பதற்கு பதில் காவி கோணி என்பது அபபதம் –
ருஷி சம்பந்தம் இல்லாத பாஷைகளையே தடுக்கும் ஸ்ருதி வாக்கியம் –
நாஹம் வஸாமி வைகுண்ட யோகி நாம் ஹ்ருத யேஷூ சமத் பக்தா யத்ர காயந்தி தத்ர திஷ்டாமி நாரத –என்று
தன்னை பாடுகிற இடத்திலே தான் இருப்பதாக சோதி வாய் திறந்து அருளிச் செய்தானே -ஏதத் சாம காயன் ஆஸ்தே –

யத்ருசோ உத்ய கீஷத தா பய ஆஹூதயோ தேவா நாம பவன் யத் யஜும் க்ருதா ஹதயோ யத் சாமானி சோமா ஹுதயோ
யத் அதர்வாங்கி ரஸோ மத்வா ஹுதயோ யத் ப்ராஹ்மணாநி இதிஹாசன் புராணா நீ கல்பான் கதா நாராசம் சீர் மேதா
ஹுதாயோ தேவா நாம பவன் தாபி ஷூதம் பாப்மா நம பாசனந் அபஹத பாப்மா நோ தேவா ஸ்வர்க்கம் லோக மயன்
ப்ரஹ்மணஸ் சாயுஜ்யம் ருஷயோ கச்சன் –என்று
ருக்வேதாதி அத்யயனத்தால் தேவர்கள் பாலால் செய்த ஆஹூதிகள் போலவும் – யஜு ர் வேதாதிகள் நெய் ஆஹுதி போலவும்
-சாம வேதாதிகள் சோம தாரா சால ஆஹூதிகள் போலவும் -அதர்வண வேதாதிகள் தேன் ஆஹூதிகள் போலவும்
-இதிஹாச புராண கல்ப அருளிச் செயல்கள் மாம்ச ஆஹூதிகள் போலவும் -மகிழ்ந்து
பசி ஒழிந்து ஸ்வர்க்கம் போக -ருஷிகளோ ப்ரஹ்ம சாயுஜ்யம் பெற்றார்கள்
ப்ரஹ்ம யஜ்ஜம் போலே திவ்ய பிரபந்த சேவையும் -ஆயூஸூ ஒளி பலம் செல்வம் புகழ் ப்ரஹ்ம தேஜஸ் அன்னம்
-போன்றவற்றை அருளும் -பூஜ்யத்வம் உண்டு என்றவாறே –

சகஸ்ர பரமாதே வீ சதமூலா சதாங்குரா சர்வம் ஹரது மே பாபம் தூர்வா துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -தைத்ரியம்
சகஸ்ர பரமாதே வீ -திருவாய்மொழி -ஆயிரம் பாட்டாக அமைந்த -திவ்ய பிரபந்த அபிமானியான தேவதை
சதமூலா -திரு விருத்தம் ஆகிய நூறு பாசுரம்
சதாங்குரா -ராமானுஜ நூற்று அந்தாதி ஆகிய முளை
தூர்வா -த்ரவி தாரனே -சம்சார பந்தத்தை தாண்டுவிப்பதாயும்
துஸ் ஸ்வப்ன நாசின் -ஸ்வப்னத்தை விட பிரபல சம்சாரத்தை நசிக்கச் செய்து
மான துஸ் மே சர்வம் ஹரது மே பாபம்-எல்லா பாபங்களையும் போக்கடிக்கட்டும் –
மாறன் மறையும் இராமானுசன் பாஷ்யமும் தேறும் படி யுரைக்கும் சீர் –மா நகரில் மாறன் மறை வாழ்கவே –
அதர பரத்ர சாபி –
ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல்கள் வாழி –

—————————

-வேத அங்கங்கள் -சீஷா – வியாகரணம்- நிருக்தம்- சந்தஸ் -கல்பம்- ஜோதிஷம் -ஆகிய ஆறும் –
உப அங்கங்கள் -மீமாம்சை –நியாயம் -புராணம் -தர்ம சாஸ்திரம் -ஆயுர் வேதம் -பாரதம் -சிற்பம் -கீதம் -ஆகிய எட்டும்
இன்ப மாரி–நான்கு நம்மாழ்வார் திரு பிரபந்தங்கள் -உத்கீதம் உள்ளுறை பொருள் -ஆயிரம் இன் தமிழ் அந்தாதி
நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகளுக்கு எல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே -என்பர் திருமாலால் அருள பெற்ற நம்மாழ்வார்
அருள் மாரி -ஆறு அங்கங்கள்
மற்றைய எண்மர் -உப அங்கங்கள்

நல்லவரை காத்து அல்லவரை அழித்து அறம் காக்கவே அவதாரங்கள்
அறியவேண்டிய செம்பொருள் ஐந்து
-மிக்க இறை நிலை -பெண்மை கலந்த ஆண்மை நிறைந்த திருமால் /மெய்யாம் உயிர் நிலை -திருமால் அடியான்
/தக்க நெறி -உடல் பிணைப்பில் இருந்து விடுபட்டு இறைவின் பிடிப்பில் ஆட் படுதல்-
தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினைகளை அறிந்து -ஆக்கை வழி உழலாமல் ஆன்மிக அறநெறி நடத்துதல்
உயரிய நல் வாழ்வு என்பதே இறை உணர்வுடன் தெரித்து எழுதி வாசித்து கேட்டு வணங்கி வழி பட்டு பூசித்து பொழுது போக்குவதே –

அனைத்துலகும் தன்னுள்ளே நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரானே நாராயணன் -விசிஷ்டா அத்வைதம் -சரீராத்மா பாவம் –
நினைத்த எப்பொருள்களுக்கும் வித்தாய் -முதலில் சிதையாமல் -அவற்றுள் ஊடுருவியும் அவை அனைத்தையும் தன்னுள் ஒதுக்கியும்
நிற்பவன் நாராயணன் -அந்தர் பஹிச்ச தத் சர்வம் -வியாப்ய நாராயண ஸ்தித –
அசாரம்-பாஹ்யர்கள் / அல்ப சாரம் -குத்ருஷ்டிகள் / விசிஷ்டாத்வைதம் -சாரம் / அருளிச் செயல்வழி ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் சார தர்மம்
/ பூர்வாச்சார்யர் வியாக்கினங்கள் கொண்டு உணரும் சத் சம்ப்ரதாயம் சார தர்மம் –
காண்கின்ற உடலில் –காணாமல் உறைகின்ற உயிரில்பரம்பொருளின் பான்மையை விளக்குவதே விசிஷ்டாத்வைதம்
அப் பரம் பொருள் எல்லா வற்றையும் கடந்தும் -எல்லாவற்றின் உள்ளும் கலந்தும் இருப்பதால் -கடவுள் –
தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான் –
ருக்வேதம் –10-மண்டலங்கள் -10152-மந்த்ரங்கள் /யஜுர் -40-அத்யாயம் -1975-மந்த்ரங்கள் /
சாமம் –1975-மந்த்ரங்கள் / அதர்வணம் -20-காண்டங்கள் –5987-மந்த்ரங்கள்
பிரஸ்தான த்ரயம் –உபநிஷத் / ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் / ஸ்ரீ பகவத் கீதை –

———————–

It has been proved through scientific-studies,
Tulasi soaked water kept in a copper container is an antidote
for dreaded diseases like cholera and other water borne diseases

———————————

தாவிய சேவடி சேப்பத் தம்பியோடும் கான் போந்து -சோ வரணும் போர் மடியத் தொல்லிலங்கை
கட்டு அழித்த சேவகன் சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே -இளங்கோ

மேல் ஒரு பொருள் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தங்கி கால் தரை தோய நின்று கட் புலக்கு உற்றதம்மா -கம்பர் வாலி வார்த்தையாக

நடையில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்தின் இடை நிகழ்ந்த
இராமாவதாரப் பேர்த் தொடை நிரம்பியதொரு தாக்கத்தை -கம்பர் அவையடக்கப் பாடல் –

வள்ளல் ராமன் உன் மைந்தன் ஆணை -என்றான் -கைகேயியைச் சுட்டி உன் மைந்தன்
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் -வளர்த்தது தவத்தால் கேகேயன் மடந்தை -நகர மக்கள் வார்த்தையாக கம்பர் –

இராமனைப் பயந்த ஏற்கு இடர் உண்டோ -என்று கைகேயி கூனி இடம்
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை திரு உறப் பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை -என்றும்
இரும் கடகக் கர தலத்தில் எழுத அரிய திரு மேனி கரும் கடலை செங்கனி வாய் கோசலை என்பாள் பயந்தாள் -என்றும் –
இராமனும் வசிஷ்டர் இடம் -ஏன்றனன் எந்தை இவ்வரங்கள் ஏவினாள்
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் -என்று கைகேயியை ஈன்றவளாகவே கூறினார்

உனைப் பயந்த கைகேயி -பெருமாள் திருமொழி –9-1–பாசுரம் அடி ஒட்டி
கேகேயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் தாயினும் அன்போடு தாழ்ந்து வணங்கி ஆயதன் அன்னை அடித் துணை சூடி -என்றும்
கைகயன் தனயை முந்தக் காலுறப் பணிந்து முற்றை மொய் குழல் இருவர் தாளும் முறைமையின் வணங்கும் செங்கண் ஐயனை -என்றும்
முந்துற கைகேயியை வணங்குவதாகக் காட்டினார் கம்பர்
கோ மகனும் அத்திசை குறித்தனன் விழித்தான் -விரூபாக்ஷி என்று வால்மீகி சொன்ன சூர்ப்பணகை-கலை வணக்கு நோக்கு அரக்கி -என்று
மானும் வெட்க்கி தலை குனியும் படி குலசேகர ஆழ்வார் பாசுரமும்-பெரியாழ்வார் -நுடங்கிடை சூர்ப்பணகா -3- 9–8- அடி ஒட்டி -கம்பர்
திரை கெழு பயோதி துயிலும் தெய்வ வான் மரகத மலையினை வழுத்தி
நெஞ்சினால் கர கமலம் குவித்து இருந்த காலையில் -தேவர்கள் வ்யூஹத்தில் இரக்க என்றபடி

பரமன் கருடன் மேல் ஊர்ந்து திருவோடும் மருவித் தோன்றினான் -என்பர் புருஷகார பூதை உண்டு என்று காட்ட
கருடன் தோள் நின்றும் இறங்கி -சென்னி வான் மண்டபத்து சேர்ந்து அரி துன்னு போன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான்
-அரியாசனத்தில் தனிக் கொள் செல்ல வீற்று இருந்து அருளினான்
கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்து யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள் -பாசுரம் ஒட்டி
தர்மாதி பீடத்தில் இருந்து -வஞ்சகர் தன் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பன் -என்று அருளிச் செய்தான் என்பர்

அக்கணத்தில் அயன் படை ஆண்ட கை சக்கர படையொடும் தழிஇச் சென்று புக்க தக்கொடியோன் உரம் பூமியும் திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திருந்தவே –
ப்ரஹ்மாஸ்திரம் வானும் மண்ணும் சுழல சக்கர படையொடும் தழுவிச் சென்று இராவணன் மார்பிடைப் புக்கது-
கை நின்ற சக்கரத்தன் கருதும் இடம் பொருது -பாசுரத்தில் அடியாக

பிராட்டி –உனது பாழுடல்–பத்துள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்க்கு ஒத்த சித்திர இலக்கமாகும்-என்றாள்-
அதற்கு ஏற்ப -மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய் தலை அற்று அற்று வீழத் தொடுத்து -ஐயன் முதலில் விளையாடினான் –
கம்பர் செவ்வழி உணர்வு தோன்றச் செப்பினம் –உணர்வு எனும் பெரும் பதம் தெரிந்து -திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்தி படி உணர்வு -பரம் பொருள் -அன்றோ
ராம பக்தனாகவே கம்பர் அருளிச் செய்கிறார் -பத்தர் பித்தர் பாடினோம் என்பர் –

——————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ராமனின் பாதையில்-2014-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

January 3, 2016

ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோ ரமே சஹச்ர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரா நநே

ஆபத்தாம் அபஹர்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீ ராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம்

கோன்வச்மின் சாம்ப்ரதம் லோகே குணவான் கஸ்ஸ வீர்யவான் தர்மஜ்ஞச்ச க்ருதஜ்ஞச்ச சத்யவாக்யோத்ருட வ்ரத
சாரித்ரேண ஸ கோ யுகத சர்வ பூதேஷு கோஹித வித்வான் க க ஸ் சமர்தஸ்ஸ கச்சைக ப்ரிய தர்சன
ஆத்மவான் க் ஜிதக்ரோத த்யுதிமான் கோ அன ஸூயக கஸ்ய பிப்யதிதே தேவாஸ்ஸ ஜாத ரோஷச்ய சம்யுகே –

குணவான்
-சௌசீல்யம் -பிறப்பு கல்வி செல்வம் அழகு -பாராமல் கலந்து -குகனோடு ஐவரானோம் முன்பு
-பின் குன்று சூழ்வான் மகனொடும் அறுவரானோம் -அகனமர் காதல் ஐய நின்னோடும் எழுவரானோம்-

வீர்யவான்
-சத்ரோ பிரக்யாத வீர்யச்ய ரஞ்சநீயஸ்ய விக்ரமை
ராம -விராம -தேவர்கள் கொடுத்த வரம் ஒய்வு கொள்ள வேண்டிய படி வீர்யம் -வெட்டுவது மட்டும் வீரம் அல்ல விட்டுக் கொடுப்பதும் வீரமே –
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி சேனை காவலர் ஆயிரம் –
ஜய ஜய மஹா வீர -அப்போது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்ற திருமுகம் -இரட்டைகளைக் கண்டு கலங்காமல் –

தர்மஜ்ஞன்
-பொதுவான தர்மங்கள் -சிறப்பான தர்மங்கள் -கருணை தயை –குருவின் ஆனை -தாடகை வதம் -சரணாகத வத்சல்யன்
–இவள் சந்நிதியால் காகம் தலை பெற்றது -விபீஷண ஆழ்வான் இடம் தம் மதம் -குற்றமாகவே இருந்தாலும் ரஷிப்பேன்
-யதி வா ராவணஸ்ய -விபீஷணஸ்ய -மித்ரா பாவேன – வ்ரதம் மம –வானர முதலிகளை வில்லும் கையுமாக விழித்து இருந்து காத்து அருளினான் –
நகச்சின் நபராதயாதி -லுகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டி

க்ருதஜ்ஞன்
-உனக்கு ஏதேனும் ஓன்று நேர்ந்து இருந்தால் பின்பு சீதையை அடைந்தும் என்ன பயன் -என்பானே
-வானர பெண்களையும் புஷ்பக விமானத்தில் அயோத்யை கூட்டிச் சென்றானே
-இரண்டு உயிர்களையும் ரஷித்த ஆஞ்சநேயருக்கு என் செய்வேன் என்று துடித்த மிதுனம் –

சத்ய வாக்யவான்
ராமோ தவிர் நாபி பாஷதே -ஒரு வில் ஒரு இல் ஒரு சொல்- சக்ருத் ஏவ ஒரே தடவை பற்றினாலே போதும் –
பரத்வாஜர் ஆஸ்ரமம் தங்கி கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி -ஆஞ்சநேயரை நந்திக்ராமம் அனுப்பி பரதனை ஆசவாசப் படுத்தி
-சூர்பணகை இடமும் ஆர்ஜவம் காட்டி அருளி –
சத்யேன லோகன் ஜயதி -வைகுந்தத்தை ஜடாயுவுக்கு அருளினான் –

த்ருட வ்ரதன்-
-உயிரை விட்டாலும் பிராட்டியை விட்டாலும் லஷ்மணனை விட்டாலும் சொன்ன சொல்லை விட மாட்டேன்
-புறா கதை –குரங்கு மனிதன் புலி -கதை –
உடல் வளைந்தால் ஆரோக்கியம் -உள்ளமும் உறையும் வளையாமல் உறுதியோடு இருந்தால் அதுவே உண்மையான வலிமை –

சாரித்ரேண யுக்தன் –
கிங்கரராகவே இருப்போம் -விஸ்வாமித்ரர் இடம் -அனுஷ்டானங்கள் ஒன்றும் குறையாமல்
-உடம்பில் புழு பூச்சிகள் ஊர்ந்தது கூட தெரியாமல் -சீதைக்காக உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து-
ராமனை அன்றி அறியாத பரதனை அன்றி அறியாத சத்ருக்னன் -உடை வாள் -போலே பாகவத சேஷத்வமும் பார தந்த்ர்யமே நமக்கு வகுத்தவை
-பிராட்டி நூபுரம் ஒன்றே அறிந்த இளைய பெருமாள் நிலை
-கல்வி செல்வம் பதவி முக்குறும்பு அறுத்து அடிப்படை தர்மங்களை அலட்சியம் செய்யாமல் கடைப்பிடித்தே வாழ வேண்டும் –

சர்வ பூதேஷு ஹிதன்-
அரக்கர்களையும் உயிர் மீட்க நினைத்தான் –
யதி வா ராவணஸ்ய விபீஷணஸ்ய -தீயவர்கள் திருந்தா விடில் உலகுக்குத் தீமை -அவர்களையும் திருத்துவதே அனைவருக்கும் நன்மை –
மரணாணி வைராணி பகைவர்கள் மாண்டு போகலாம் -ஆனால் மாண்டவன் பகைவனாக மாட்டான் அல்லவா –

வித்வான்
-நீண்ட கால தீர்க்க தர்சனம் -அம்மான் பின் போனால் தானே அவதரித்த கார்யம் நிறைவேறும்
–கற்றதையும் கேட்டதையும் மட்டும் ஆராயாமல் உள்ளத்தையும் ஊடுருவிப் பார்ப்பவனே வித்வான் –
கணை யாழி கொடுத்து பிராட்டி கடாஷாம் பெற்று துஷ்க்ருதவான் என்னப் பண்ணி அருளினான் –
குற்றம் பார்த்து கைவிடாமல் ஏற்றுக் கொள்பவர் –

சமர்த்தன்
-வலியவர்கள் நட்பை விட நல்லவர்கள் நட்பு நன்மை செய்யும் -கூடா நட்போ குழியில் தள்ளும்
வாலியை விட்டு ஸூ க்ரீவனை சகாவாகக் கொண்டான் –
கிஷ்கிந்தையும் அயோத்யைக்கு சேர்ந்த இடமே –தண்டிக்கும் பொழுதும் வேட்டை யாடும் பொழுதும் நேருக்கு நேர் செய்யத் தேவதை இல்லையே
மக்கள் அரசன் தொடர்பு உண்டே -குற்றத்துக்கு தண்டனை -தம்பி மனைவியை பறித்து -காலில் விழுந்து சரண் அடைந்தவனை காக்காமல் -வாலியே ஒத்துக் கொண்டான் –
-பாதுகையை பணயமாக பரத ஆழ்வானுக்கு ஈந்து காடேறினான்
-நல்லவர்கள் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் உலகுக்கு நன்மையே –தீயவர்கள் சாமர்த்தியமாக இருந்தாலோ உலகுக்குத் தீமை தானே –
பர ப்ரஹ்மத்தை முழுவதும் அறிந்தேன் என்பவன் அறிவிலி -அறிவுக்கு எட்டாதவர் என்று அறிபவனே அறிவாளி –

ஏக் ப்ரிய தர்சனன்-
ரமயதி இதி ராம -லஷ்மண லஷ்மி சம்பன்னன் -ராம என்றால் நாவுக்கு தூய்மை -கண்டால் கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி
-வா போ வந்து இங்கு மீண்டும் போ -தளர்ச்சியைப் போக்கி முதியவனையும் உத்சாஹம் அடைவித்து இளமையும் அழகும் தருபவன் அன்றோ
-சபரி பெருமாள் கடாஷம் பெற்றாள்-
மூக்கு அறுபட்டவள் இளமை அழகு மென்மைப்பண்பு வலிமை தாமரைக் கண்கள் மான் தோல் மரவுரி அணிந்த ஒப்பனை அழகு கொண்டாடி பேசினாள்
இராமனை நாம் தர்சித்தால் பயன் -இராமன் நம்மை கடாஷித்தால் பெரும் பயன் உண்டே –

ஆத்மவான்
-ஜீவாத்மாவின் தன்மை யுடையவனைப் போலே தோன்றினாலும் பரத்வம் ஸ்புடமாக பொலியும் படி அதி மானுஷ சேஷ்டிதங்கள் –
ரிஷிகள் குடிலிலே ஒதுங்கி இருந்த பெருமாள் -ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம –சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்றே உகப்பவன்
-ஐந்து நாட்களில் நூறு யோசனை நீல சேது அணை கட்டி அருளி -தர்சித்தால் புண்யம் கிட்டும் -பெருமாளையே பாலமாக பற்றினால் முக்தியே கிட்டுமே
புல் எறும்பாதி எல்லாம் வைகுந்தத்து ஏற்றி அருளி -குப்தார்காட் -சரயு நதியில் இறங்கி தன்னுடைச் சோதி அடைந்தான்
பேச்சால் தெய்வம் போன்றும் செயலால் கீழ்த் தரமாக நடப்பதை விட பேச்சில் மனிதனாகவும் செயலில் தெய்வத் தன்மை உடன் இருத்தலே நலம் –
சாம்யா பத்தி அடைகிறான் முக்தன் -ஆனந்தத்திலே சாம்யம் -சாலோக்யம் சாமீப்யம் சாரூப்யம் சாயுஜ்யம் –

ஜிதக்ரோதன் –
-பரதன் என்னை எதிர்க்கிறான் என்ற நினைவே என்னைக் கொன்று விடுமே கோபத்தை விடு என்று இளைய பெருமாளுக்கு உபதேசித்தான்
-ரோஷராமன் இடம் –இராவணன் இடம் -காட்டிய கோபம் -கோபத்தை வசமும் படுத்துவார் -கோபத்தின் வசமும் ஆவார்
-விறகு நெருப்பைத் தூண்டும் -தண்ணீரோ நெருப்பை அணைக்கும் -கோபம் மென்மேலும் கோபத்தையே தூண்டும் –
ஆனால் பொறுமையோ கோபத்தையே அனைத்து மனதினைக் குளிர்வித்து குணவான் ஆக்கும் –

த்யுதிவான் –
ஒளி யுடையவன் -கல்யாண குணங்களையே ஒளியாக கொண்டவர் -நற் குணங்கள் வடிவான சீதா பிராட்டியே ஒளியாக கொண்டவர்
ரிஷிகள் இடம் வெட்கி -முன்னே வந்து ரஷித்தேன் அல்லேனே என்றார் -விளக்கு ஒளி வெளியிருளைப் போக்கும்
-இராமனின் பண்பு எனும் தூய பேரொளி உள்ளிருலான அறியாமையைப் போக்கி விடும்
அடியார்வர்கள் குற்றத்தை பொறுத்த -பெருமாள் சமுத்திர ராஜன் இடம் -தான் விட்ட அம்பு உனது எதிரிகளுக்கு என்றானே –
வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்கு -பொறுமை குணத்தால் எப்போதும் உலகை பிரகாசம் ஆக்குகிறார் –
மேகத்துக்கு மின்னல் -ஸூ ர்யனுக்கு ஒளி -பெருமாளுக்கு சீதா பிராட்டி
குண சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் -ராம திவாகரனுக்கும் ஒளி ஊட்டுபவள் பிராட்டி
பர்ணசாலை பார்த்து தந் தந்தை இறக்க வில்லை உன்னை எனக்கவே வைத்துச் சென்றார் என்றார் பெருமாள் இளைய பெருமாள் இடம் –
பூவுக்கு மணம் -ரத்னத்துக்கு ஒளி -ஆத்மாவுக்கு இறைத் தொண்டு –

அநஸூயன்
அஸூயை இல்லாமல் குற்றத்தையே குணமாக கொள்பவன் அன்றோ
பிறருக்கு கிடைக்கும் பெருமையைக் கண்டு அவர்களை விட மகிழ்ச்சி கொள்பவனும் இவனே –
பொன்முடி சூடும் அரசனாக இருப்பதை விட இராமன் திருவடி சூடும் அரசனாக இருப்பதே சாலச் சிறந்தது
அயோத்யா மக்கள் இன்ப துன்பங்களை தமதாக கொண்டவர் பெருமாள் –

ஜாத ரோஷன் –
எவருக்கு கோபம் வந்தால் தேவர்களும் நடுங்குவார்களோ அவனே ராமன் -கோபத்தை வென்றவன் -ஜிதக்ரோத –கோபப்பட நேரிடில்
-ஜிதக்ரிஷா -அதுவும் நன்மையிலே தான் முடியும்
இறைவனுடைய சினம் என்பது அடியவர்களுக்கு பேர் அருளே –பாகவத அபசாரம் பொறாமை தானே இவன் ஆனைத் தொழில்கள் செய்து அருளியவை
-சாது மிரண்டால் காடு கொல்லாதே
சீறி அருளாதே -நீ தாராய் -பறை -இறைத் தொண்டு -என்று ஆண்டாளைப் போலே நாமும் இறைஞ்சுவோம் –
கோபமும் அருளும் கலந்து இருப்பவன் இராமன் -கோபத்தை விலக்கி இராமனை அருள வைக்கும் கருணை உள்ளவள் சீதாப் பிராட்டி –
இணை பிரியா இவ்விருவரையும் ஒரு சேர நமக்கு நல்கி அருளுபவர் -காரேய் கருணை இராமானுசர்
-இளைய பெருமாள் திரு நாமத்தையும் கைங்கர்ய செல்வத்தையும் தனதாக்கிக் கொண்டு திருவவதரித்தவர்
இராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் குடி கொண்ட கோயில் இராமானுசர் திருவடிகளையே புகலாகப் பற்றி
ஸ்ரீ ராமன் பாதையில் நன்னடை பயில்வோம்
நம் நன்னடத்தையால் சீதா மணாளனின் சீர் அருளுக்கு இலக்காவோம்

———————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ இராமாயண சாரம் -ஸ்ரீ P.B.A.ஸ்வாமிகள்-

December 7, 2015

ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி இடம் -கோ நு அஸ்மின் சாம்ப்ரதம் லோகே –குணவான் -வீர்யவான் –16 கல்யாண குணங்கள்
ஸ்ரீ ராம சந்தரன் -குணா பரிவாஹாத்ம நாம் ஜன்ம நாம் –

1- க குணவான் –

வசீ வதான்ய குணவான் ருஜூ சுசி –சமஸ்த கல்யாண குணாம் ருதோததி–ஸ்தோத்ர ரத்னம் -18-
குணவான் -சீலவான் என்றபடி –
சீல க ஏஷ தவ ஹந்த –அத்ர அவதீர்ய ந நு லோசந கோசர பூ -அதிமாநுஷ ஸ்தவம் -10-
பிறந்தவாறும் -உருகும் படி திருவவதரித்த சீல குணம் -ஏழை எதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி –சீரணிந்த தோழமை கொண்டதும் ஓர் அடையாளம் –
தத்ர ராஜா குஹோ நாம் ராமஸ்ய ஆத்ம சமஸ் சகா –தம் ஆர்த்தஸ் சம் பரிஷ்வஜ்ய குஹோ ராகவம் அப்ரவீத் –
குகனொடும் ஓர் ஐவரானோம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் -மகனொடும் ஓர் அறுவரானோம்
எம்முழை யன்பின் வந்த அகனமர் காதலையந நின்னோடும் எழுவரானோம் புகலரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் தந்தை -கம்பர்
நிஷாதா நாம் நே தா கபி குலபதி காபி சபரீ-பெருமாள் ஸ்ரீ சபரி கையாலே அமுது செய்து அருளினார்
-ரகுகுல திலகராய் ஆசார பிரதானரான பெருமாள் -சபர்யா பூஜிதஸ் சமயக் ராமோ தசரதாத்மஜா —என்னும்படி
வேடுவிச்சியாய் வைத்தே குரு சுசுருஷையிலே பழுத்து ஜ்ஞாநாதிகையாய்-தன நாவுக்கு இனிதாய் இருந்த பல மூலாதிகள் எல்லாம்
இங்குத்தைக்கு என்று சஞ்சயித்துக் கொண்டு வரவு பார்த்து இருந்த ஸ்ரீ சபரி தன ஆதார அனுகுணமாக
தன கையாலே அமுது செய்யப் பண்ண அதி சந்துஷ்டராய் அமுது செய்தார் –
நஹி வர்த்தே ப்ரதிக்ரஹே-என்று குகன் இடம் மறுத்த பெருமாள் -இங்கே அர்ச்சி தோஹம் த்வயா பக்த்யா -உகந்து இவள் சமர்ப்பனையை ஏற்றுக் கொண்டார்
கபந்தன் பெருமாள் இடம் -ஸ்ரமணீ சபரீ காகுத்ஸத சிரஞ்சீவிநீ த்வாம் து தர்மே ஸ்திதா நித்யம் –என்றும்
ஸ்ரமணீம் தர்ம நிபுணாம் அபி கச்ச –தர்மம் என்றது குரு சுஸ்ருஷ்யையே
பெருமாளும் சபரி இடம் -கச்சித் தேகுரு சுஸ்ருஷா சபலா சாருபாஷிணி-இந்த தர்மம் இருந்ததால் தான் சபரி இடம் அமுது கொண்டு அருளினார் பெருமாள்
பகவதி பரத்வாஜே புக்திஸ் ததா சபரி க்ருஹே -தேசிகன் –
கோயம் குண கதரகோடிகத கியான் வா கஸ்ய ஸ்துதே பதம் அஹோ பத கஸ்ய பூமி -அதி மானுஷ ஸ்தவம் -27
-திருவினைப் பிரித்த கொடுமையில் கடு விசை அரக்கன் -பஞ்சு எனச் சிவக்கும் மென்கால் பாவையை பிரித்த பாவி வஞ்சன்
-ராவணனை இன்று போய் நாளை வா -என்ற குணமும் சீலம்
-கச்சா நுஜா நாமி ரணார் திதஸ் தவம் பிரவிச்ய ராத் ரிஞ்சிர ராஜ லங்காம் ஆச்வாச்ய நிர்யாஹி –
சீலவத்தை யாகிறது அபிஷேக விக்னம் பிறந்தது என்று வெறுப்பு இன்றியே -வன வாஸோ மஹோ தய -என்று காடு ஏறப் புறப்பட்டுப் போவது
-ஆவாசம் த்வஹமிச்சாமி -என்று ரிஷிகள் பக்கலிலே தாழ நிற்பது
-கிங்கரௌ சமுபஸ்திதௌ-எனபது-ஜன்ம வருத்தங்களில் குறைய நிற்கிறவர்களை -உகந்த தோழன் எனபது
-இப்படிகளாலே சீலவதியை மூதலித்தது-அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா –

2- க வீர்யவான்

வீர்யம் சௌர்யம் பராக்கிரமம் -சௌலப்யத்தை அனுசந்தித்து உருகி ஈடும் எடுப்பும் இல்லாத மேன்மையை அனுசந்தித்து தரிக்க அடுத்த குணம் இது
-ஜய ஜய மஹா வீர -வீர ராகவன் –
அன்று சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார்
சத்ரோ ப்ரக்க்யாத வீர் யஸ்ய ரஜ்ஞ நீயச்ய விக்ரமை -யுத்த -106-6-ராவணன் வார்த்தை
சின்னம் பின்னம் –ராம சஹஸ்ராணி –காகுத்ச்தம் ஏகமேவ
ஒருவர் இருவர் ஓர் மூவர் என நின்று உருவு கறந்து உள்ளும் தோறும் தித்திப்பான் – –உருக்கெட வாளி பொழிந்த ஒருவனே –
வேகம் மிக்கவாறே இந்த்ரிய சம்யோகத்துக்கு இடம் இல்லாத படி யாகையால் ரூப க்ரஹணம் அரிதாகி உருக்கெட வாளி பொழிந்த ஒருவன் என்று அன்வயம்
வ்யாபரித்த சடக்காலே ரூபம் கண்ணுக்கு பிடி படாது ஒழிகை –
கிள்ளிக் களைந்தானை –தலை பத்து உதிர ஒட்டி ஓர் வெங்கணை உய்த்தவன் –
வாலீ வானர புங்கவ –சர ஏணை கேந வானர -அசஹாய சூரன் -சதுர்தச சகஸ்ராணி — ஏகச்ச ராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி
மரணாந்தானி வைராணி நிர்வ்ருத்தம் -ந பிரயோஜனம் -க்ரியதாம் அஸ்ய சம்ச்காரோ மமாப்யேஷ யதா தவ
-விபீஷணோ வா ஸூக்ரீவ யதி வா-இவன் விலக்காது ஒழிவான் என்பதே நாம்பார்த்த பிரயோஜனம்
ரஷ்யா அபேஷம் ப்ரதீஷதே –
அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் -தான் விகாரம் அடையாமல் அனைவரைகளையும் விகாரம் அடையச் செய்பவன் வீர்யவான் –

3-க தர்மஜ்ஞ
தர்மம் அறியா குறும்பன்
ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்ம த்வத்த ஏவ மயா ஸ்ருத –கருணா காகுத்ச்த
காருண்யம் கருணா க்ருணா க்ருபா தயா அநு கம்பா ஸ்யாத் அனுக்ரோசோபி-ஏழு பதங்கள் பர்யாயம்
துக்கத்தில் நடுங்குபவனை கண்டு தானும் நடுங்குதல் அனுகம்பா -அழுபவனைக் கண்டால் அழுபவன் அனுக்ரோசம்
வ்யச நேஷூ மனுஷ்யாணாம் ப்ருசம் பவதி துக்கித உத்சவேஷூ ச சர்வேஷூ பிதேவ பரிதுஷ்யதி -அயோத்யா -2-40-
விகர்த்தா -சகஸ்ர நாமம் –
பிராணா தார்த்தி ஹரன் -கோவிந்தேதி யதாக்ரந்தத் கிருஷ்ணா மாம் தூர வாசினாம் ருணம் ப்ரவ்ருத்த மிவ மே ஹ்ருதயாத் நாப சர்ப்பதி —
இத்யேவ மார்த் தஸ்ய ரகுப்ரவீர ச்ருத்வா வாஸோ வால்யநுஜஸ்ய தஸ்ய -சஞ்ஜாத பாஷ்ப பரவீர ஹந்தா ராமோ முஹூர்த்தம் விமாநா பபூவ
–ஸூ க்ரீவன் அழுகை ஓய்ந்தபின்பும் பெருமாள் கண்ணீர் பொழிந்தார்-மதி எல்லாம் உள் கலங்கி நின்றார்
இயம் ஸீதா சஹ தர்ம சரீ தவ –நமது கல்யாணத்தில் இமாம் கன்யாம் தர்ம பிரஜார்த்தம் வ்ருணீ மஹே-
விதி தஸ் ச ஹி தர்மஜ்ஞஸ் சரணாகத வத்சல-சம் ரஷைணைக வ்ரதி தரமோ விக்ரஹவான் –
ஆவியைச் சனகன் பெற்ற வன்னத்தை அமிழ்தின்வந்த தேவியைப் பிரிந்த பின்னைத் திகைத்தனை போலும் செய்கை –
வதார்ஹம் அபி காகுத்ச்த க்ருபயா பர்யபாலயத் –கிருபா -பிராட்டிக்கு வாசகம் -லஷ்ம்யா சஹ ஹ்ருஷிகேசோ தேவ்யா காருண்யரூபயா
-அனுக்ரஹமயீம் வந்தே நித்யம் அஜ்ஞாத நிக்ரஹம் -இவள் சந்நிதியாலே காகம் தலைப் பெற்றது -அது இல்லாமையாலே ராவணன் முடிந்தான் –

4-க க்ருதஜ்ஞ-
கருதக்நே நாஸ்தி நிஷ்க்ருதி -எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு –
நின்று தளரா வளர் தெங்கு தாளுண்ட நீரைத் தலையாலே தான் தருதலால்
வெறிதே அருள் செய்பவர் -மனிதனாக வந்த இடத்தில் உண்ட குணம் அன்றோ
ஸூ க்ரீவன் அனுப்பியே திருவடி
பம்பா தீரே ஹ நு மதோ சங்கதோ வாநரேண ஹ -இந்த செயலுக்கு நன்றி பாராட்டியே லோக நாத புரா பூத்வா ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சதி
-ஸூக்ரீவம் சரணம் கத –
விபீஷணனை ராவணன் குல பாம்சனம் என்றான் பெருமாள் இஷ்வாகு வம்சராக நினைத்து வார்த்தை அருளிச் செய்தார் –
ஆக்க்யாஹி மம தத்வேன ராஷசா நாம் பலாபலம்-செல்வா விபீடணற்கு வேறாக பல்லானை
க்ருதம் ஜா நாதி இதி க்ருதஜ்ஞ-சாஸ்திரமும் விதியாதே நாமும் அறியாதே இருக்கிற வித்தை ஸூ க்ருதம் என்று நாம் பேர் இடுகிறபடி என் என்னில்
நாம் அன்று ஈஸ்வரன் என்று கேட்டு இருக்கையாய் இருக்கும் –யாத்ருச்சிக்க -ஆநு ஷங்கிக-ப்ரா சங்கிக

5-க சத்ய வாக்ய

ஷமா சத்யம் தமச் சம –சத்யம் பூதஹிதம் ப்ரோக்தம் -சத்யம் ப்ரூயாத் ப்ரியம் ப்ரூயாத் ன் ப்ரூயாத் சத்யம் அப்ரியம்
வீதஹவ்யன் -ப்ருகு மகரிஷி இடம் ஒழிந்த கதை -நே ஹா அஸ்தி ஷத்ரிய கச்சித் சர்வே ஹீமே த்விஜாதய
தர்மஸ்ய தத்வம் நிஹிதம் குஹாயாம் -ஸூ ஷ்ம பரம துர்ஜ்ஞேயஸ் சதாம் தர்ம பிலவங்கம
தத் ப்ருஹி வசனம் தேவி ராஜ்ஞோ யதபி காங்ஷிதம் -கரிஷ்யே பிரதிஜாநேச ராமோ த்விர் நாபி பாஷதே –கைகேயி இடம் பெருமாள் வார்த்தை
அந்ருதம் நோக்த பூர்வம் மே நச வஷ்யதே கதாசன -ஏதத் தே பிரதிஜா நாமி சத்யே நைவச தே சபே -கிஷ்-7-22- ஸூக்ரீவன் இடம் /மீண்டும் கிஷ்-14-14
–முன்பே வரப்ரதானத்தைப் பண்ணி வைத்து இப்போதாக மறுக்க ஒண்ணாது என்று ஆபாசமான சத்ய தர்மத்தைப் பற்றி நின்று
-ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம –என்கிற பெருமாளோடு கூடி வாழ இருந்த பேற்றை இழந்த தசரத சக்கரவர்த்தியை போலே
இங்கே இல்லை என்ற தாதி பாண்டன் தனது தயிர் தாழி உடன் மோஷம் பெற்றான்
சத்யேன லோகன் ஜயதி தீ நான் தா நேன ராகவ குரூன் சுச்ரூஷயா தீரோ தாநுஷோ யுதி சாத்ரவான் -சத்ய வாக்காலே சகல லோகங்களையும்
தானிட்ட வழக்காக கொண்டார் பெருமாள் இதனாலே மயா த்வம் சமநுஜ்ஞாதோ கச்ச லோகன் அனுத்தமான் –
மா ச லஷ்மண சந்தாபம் கார்ஷீர் லஷ்ம்யா விபர்யயே-ராஜ்யம் வா வனவாசோ வா -வனவாசோ மஹோதய –அயோத்யா -22-29-
-வனவாசமே உகந்தது என்றபடி
ராஜ்யாத் பரம்சோ வநே வாஸோ நஷ்டா ஸீதா ஹதோ த்விஜ-யீத்ருசீயம் மமா லஷ்மீ நிர்தஹேதபி பாவகம் -ஆரண்ய -67-25-என்று
புலம்புவது எவ்வாறு பொருந்தும் பிராட்டி பிரிந்து மகாராஜர் இழந்த துக்கத்தால் அன்றோ இந்த வார்த்தை –

6- க த்ருட வ்ரத–திடமான வரதம் கொண்டவன்
சரணாகத வத்சல்யன் –
நிஷ் கிஞ்சன ஜன ஸ்வயம் ரஷா தீஷா சமாதிக சமிந்தானயசசே -சர்வ அவஸ்த ச்க்ருத் பிரபன்ன ஜநநா சம்ரஷணை கவ்ரதீ
அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம்வா சீதே ச லஷ்மணாம் ந து பிரதிஜ்ஞாம் சம்ஸ்ருத்ய ப்ராஹ்மணேப்யோ விசேஷத -ஆரண்ய -10-19-
சத்ரு சஞ்சா நுரூபஞ்ச கு லஸ்ய தவ சாத்மன-ச தர்ம சாரிணீ
மே த்வம் பிராணே ப்யோபி கரீயசீ -10-22-
கபோத உபாக்யானம் -வ்யாக்ரவா நர சம்வாதம்
மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் நத்யஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமேவத கர்ஹிதம்
சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாமி ஏதத் வரதம் மம –

7–சாரித்ரேண ச கோ யுகத –
சாரித்ரம் -நல் நடத்தை -சரித்ரம் நீண்டு சாரித்ரம்
ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதமஜாம்
இமௌ ஸ்ம முனிசார்தூல -கிங்க ரௌ சமுபஸ்தி தௌ ஆஜ்ஞா பய யதேஷ்டம் வை சாஸ நம் கரவாவ கிம்
ந மே ஸ்நானம் பஹூ மதம் வஸ்த்ராணி ஆபரணாநி ச -தம் வி நா கைகயீ புத்ரம் பரதம் தர்ம சாரிணம்
பரத்வாஜச்ய சாசநாத் –
பித்ருவசன நிர்தேசாத் –
விச்வாமித்ரஸ்ய வசனாத் –
அகஸ்த்ய வசனாத் -சைவ –
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே யாள நீ போய்த் தாழிரும் சடைகள் தாங்கித் தாங்கரும் தவம் மேற் கொண்டு
பூழி வெங்கான நண்ணிப் புண்ணியப் புனல்களாடி ஏழ் இரண்டு ஆண்டின் வா வென்று
இத்தை மீறி நடக்க உபதேசித்த ஜாபாலி முனிவர் வசனம் கேட்காத பெருமாள்
மாத்ரு தேவோபவ பித்ரு தேவோ பவ –
ந தேம்பா மத்ய மாதாத கர்ஹி தவ்யா கதஞ்சன -தாமேவ இஷ்வாகு நாதஸ்ய பர தஸ்ய கதாம் குரு –
கௌசல்யா ஸூ ப்ரஜாராம பூர்வா சந்த்யா ப்ரவர்த்ததே -உத்திஷ்ட நரசார்த்தூல கர்த்தவ்யம் தைவமாஹ் நிகம் -நித்ய கர்மானுஷ்டங்களில் நிஷ்டன்
ஆச்வாசிதோ லஷ்மணேன ராமஸ் சந்த்யாம் உபாசத ஸ்மரன் கமலா பத்ராஷீம் சீதாம் சோகாகு லீக்ருத -பிராட்டியை பிரிந்த காலத்திலும்
அக்னிம் சம்சமயது ஆர்ய -ஹோம புகை கண்டு பரதன் அடையாளம் காணாமல் இருக்க அக்னியை அனைத்து விடும்படி சொல்லுகிறார் பெருமாள்-
வேல் வெட்டிப் பிள்ளைக்கு பிள்ளை யருளிச் செய்த வார்த்தையை ஸ்மரிப்பது-
சாரித்ரம் தெய்வ பக்தி -சஹ பத்ன்யா விசாலாஷ்யா நாராயணம் உபாகமத் -அயோத்யா -6-1-
த்யாயன் நாராயணம் தேவம் –மேலேயும் உண்டு
லப்த்வா குலதனம் ராஜா லங்காம் ப்ராயாத் விபீஷண-யுத்த -131-85-
ஸ்ரீ ரெங்கே ந்தோ பதகி சலயே–ஹேமாம் போஜைர் நிபிட நிகடே ராம சீதோ ப நீதை-பெருமாள் அர்ச்சனை செய்த புஷ்பங்கள் இன்றும்
பெரிய பெருமாள் திருவடிகளில் காணலாம் பட்டர்
சர்க்காப்யாச விசாலாய நிஜதியா -ஸ்லோஹத்தில் ப்ரஹ்மாவால் ஆராதிக்கப் பட்டவன் -அதற்கு மேலே
ம நு குல மஹீ பால –மைதிலீ ரமணவபுஷா ஸ்வேன ச்வார்ஹாணி ஆராத நானி அஸி லம்பித்த -ஸ்ரீ ஸீதா பெருமாள் ஆராதித்து பின்பு
ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வானுக்கு கிடைத்ததை மேலே பட்டர் உத்தர சதகத்தில் அருளுகிறார்
சாரித்ரம் ஒரே தாரம் கொண்டவன் என்றுமாம்

8-சர்வ பூதேஷு கோ ஹித

வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளான் பால் –
சிலரை ஸூ கிகலாகவும் சிலரை துக்கி களாகவும் ஸ்ருஷ்டித்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்கள் வாராதோ என்னில்
-கர்மம் அடியாகச் செய்கையாலும் மண் தின்ற பிரஜையை நாக்கிலே குறியிட்டு அஞ்சப் பண்ணும் மாதாவைப் போலே ஹித பரநாகச் செய்கையாலும் வாராது
பெறலரும் திருப் பெற்று உதவி உதவிப் பெரும் திறன் நினைந்திலன் சீர்மையினன் தீர்ந்தனன் –
அறம் மறந்தனன் அன்பு கிடக்க நம் மறம் அறிந்திலன் வாழ்வின் மயங்கினான் -ஸூ க்ரீவனுக்கு ஹிதம் செய்யவே இளைய பெருமாளை அனுப்பினான்
ஹரிர் துக்கானி பக்தேப்யோ ஹித புத்த்யா கரோதி வை —சாஸ்திர வாக்யம் அன்றோ –

9-க வித்வான் –

வேத வேதாங்க தத் வஜ்ஞ தனுர் வேதேச நிஷ்டித சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்ளஜஞ ச்ம்ருதிமான் பிரதிபானவான் -என்கிறார் நாரதர்
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்த யுன் பாதங்கள் இவை என்னில் படிவங்கள் எப்படியோ ஓதங்கள் கடல் அன்றி
ஒன்றினோடு ஓன்று ஒவ்வாப் பூதங்கள் தோறும் உறைந்தால்
அவை யுன்னைப் பொறுக்குமோ –விராதன் ஸ்தோத்ரம்
ஆதிப் பிரமனும் நீ ஆதிப் பரமனும் நீ ஓதி யுறு பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாயினு நீ சோதிச் சுடர்ப் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற
வேத முரை செய்தால் வெள்காரோ வேறுள்ளார்-கவந்தன் ஸ்தோத்ரம்
வேத வேத்யே பர் பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே
அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மஹா தேஜா யேசேமே தபசி ஸ்திதா –
வேதாஹ மேதம் புருஷம் மஹாந்தம்
இருந்தாலும் ஆத்மானம் மானுஷம் மத்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்
வித்வான் -சர்வஜ்ஞன் -என்றபடி -உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -கருதரிய யுயிர்க்கு யுயிராய் கரந்து எங்கும் பரந்து
உறையும் ஒரு தனி நாயகம் என்றால் உன் பெருமைக்கு அளவாகுமோ
தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாம் எதத கர்ஹிதம் -குன்றனைய குற்றம் செய்யினும் குணம் கொள்ளும் -என்பதாலும் வித்வான் இவனே என்றதாயிற்று

10-க சமர்த்தா

தீன பந்து தீன தயாளு -என்பதாலே ஸூ க்ரீவன் உடன் நட்பு கொண்ட சமர்த்தன் -இளையவர்கட்கு அருளுடையாய் இராகவனே
–தம்பிகள் மட்டும் அல்ல -இளைத்தவர்கள் என்றுமாம்
சிலையும் கணையும் துணையாக சென்றான் வென்றிச் செருக்களத்து
-அங்குல் யகரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
அசமர்த்தம் விஜா நாதி மா மாயம் மகராலய -தனது திரு வாக்காலே அசமர்த்த புருஷனாக கட அரசன் கருதினான் என்று சொல்லும் படி
சரணாகதியை விளக்கி அருளவே சமுத்திர அரசன் இடம் சரண் அடைந்தார் அன்று ஈன்ற கன்றான விபீஷண ஆழ்வான் சொல் படியே பண்ணி அருளிய சமர்த்தன்

11- ஏக ப்ரிய தர்சன க —

எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது ஆராவமுதமே
ரமயதி ராமன் -சந்த்ரகாந்தாநநாம் ராமம் அதீவ ப்ரிய தர்சனம் ரூபா ஔதார்ய குணை பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரிணம்
ந ததர்ப்ப சமாயாந்தம் பச்யமாதோ நராதிப -அயோத்யா -3-28-
சந்த்ரனை விட காந்தி உள்ளவன் -பும்ஸாம் -தண்டா பூபிகா நியாயம் -அனைவருக்கும்
கண்ணில் காண்பரேல் ஆடவர் பெண்மையை அவாவும் தோளினாய் -கம்பர்
வாராக வாமனனே அரங்கா வட்ட நேமி வலவா ராகவா உன் வடிவு கண்டால் மன்மதனும் மடவாராக வாதரம் செய்வன் -திருவரங்கத்தந்தாதி
பெண்டிரும் ஆண்மை வெக்கிப் பேதுரு முலையினாள்–சீவக சிந்தாமணி
கௌசல்யா ஸூ பிரஜாராமா -முனிவன் உண்ணப் புக்கு வாயை மறப்பாரைப் போலே தான் அதிகரித்த காரியத்தை மறந்து பெற்ற வயிற்ருக்குப் பட்டம்
கட்டுகிறவனாய் ஒரு திருவாட்டி பிள்ளை பெற்ற படி என்னே -என்று ஸ்ரீ கௌசல்யாரைக் கொண்டாடுகிறான் -வடிவு அழகு படுத்தும் பாடு
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தோடு கழல் கமலமன்ன தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் அக்தே வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே
வடிவினை முடியக் கண்டார் ஊழ் கண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் –
வா போகு வா வின்னம் வந்து ஒரு கால் கண்டு போ –
ரூப சம்ஹ நனம் லஷ்மீம் சௌகுமார்யம் ஸூ வேஷதாம் தத்ருசுர் விச்மிதாகாரா ராமஸ்ய வனசாரிண-வன வாசின –
தருனௌ ரூபா சம்பன்னௌ ஸூ குமாரௌ மஹா பலௌ புண்டரீக விசாலாஷௌ சீர கிருஷ்ணா ஜி நாம்பரௌ
கந்தர்வ ராஜ ப்ரதிமௌ பார்த்திவவ் யஜ்ஞா நான்விதௌ-சூர்பனகை
ஓவியத் எழுத ஒண்ணா உருவத்தாய் -வாலி
ஆயதாச்ச ஸூ வ்ருதாச்ச பாஹவ பரிகோபமா சர்வ பூஷண பூஷார்ஹா -திருவடி
மஞ்செனத் திரண்ட கோலமேனிய மகளிக்கு எல்லாம் நஞ்செனத் தகையவாகித் நளிரிரும் பனிக்கு தேம்பாக்க கஞ்ச மொத்த லர்ந்த கண்ண -கம்பர்
தம் பத்ம தள பத்ராஷம் சிம்ஹ விக்ராந்த காமி நம் தன்யா பச்யந்தி மே நாதம் க்ருதஜ்ஞம் ப்ரியவாதி நம் –வால்மீகி
பத்ம தளம் பத்ம பத்ரம் இரண்டும்
செங்கமலத் தலர் போலும் கண் கை கால் செங்கனிவாய் அக்கமலத்திலை போலும் திருமேனி யடிகளுக்கே
அஷம் இந்த்ரிய காயயோ-கண்ணுக்கும் வடிவுக்கும்
சினத்தினால் தென் இலங்கை கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியான் -ஆண்டாள்
திரு உள்ளத்து அழகைக் காட்டி திருத்தவே அணை கட்டி இலங்கைக்கு வந்தார் பெருமாள் -தன பால் ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகன் அன்றோ
ஏக ப்ரிய தர்சனன் -இனிமையாக கண்டு கொண்டு இருக்கத் தக்கவன்
யச்ச ராமம் ந பச்யேத் து யஞ்ச ராமோ ந பச்யதி நிந்தி தஸ் ஸ வஸே லோகே ஸ்வாத் மாப்யே நம் விகர்ஹதே –
சபரி -சஷூஷா தவ சௌம்யேன பூ தாஸ்மி ரகு நந்தன –
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய் –
விரும்பிக் காணத் தக்க அழகன் என்றும் அன்பர்களை விரும்பிக் காண்பவன் என்றுமாம் –

12- ஆத்மவான் க –

ஆத்மா ஜீவே -த்ருதௌ தேஹே சவ பாவே பரமாத்மநி –நிகண்டு -ஜீவாத்மா -தைரியம் -உடல் -இயல்பு பரமாத்மா
பிதரம் ரோசா யாமாச -சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சேஷி என்றுமாம்
இமௌ ஸ்ம முனிசார்தூல கிங்கரௌ சமுபஸ்திதௌ -ஆஜ்ஞா பய யதேஷ்டம் வை சாஸ நம் கரவாவ கிம் –
கிங்கரன்-என் செய்வேன் என் செய்வேன் -என்னுபவன்-என் செய்தான் என் செய்தான் -என்னப் படுபவன்
பிசாசான் தாநவான் யஷான் ப்ருதிவ் யாஞ்சைவ ராஷசான் -அங்குல் யக்ரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
பரதச்ய வச குர்வன் யாசமா நஸய ராகவ -ஆத்மானம் நாதி வர்த்தே தாஸ் சத்ய தர்ம பராக்கிரம -தேவும் தன்னையும் -திருவாய் மொழி
தேவி -ஐஸ்வர்யம் -தன்னையும்-ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம்
ஆத்மா பூதம் பரதம் நாதி வர்த்ததே -பூர்வர் -பட்டர் நீரான தன்மை யாகிறது ஆஸ்ரித பாரதந்த்ராகை
-உம்முடைய தம்பி சொன்ன வார்த்தையை மறுத்து நீரான தன்மையை இழவாதே கொள்ளும் என்கிறான் என்று -இத்தால் பக்த பராதீனன் என்கிறது
பரமாத்மாவின் தன்மையையும் காட்டிய அவதாரம் அன்றோ
ஸ ஹி தேவை ருதீர்ணஸய ராவணஸ்ய வதார்த்திபி -அர்த்திதோ மானுஷே லோகே ஜஜ்க்னே விஷ்ணுஸ் சநாதன
மயா த்வம் சம நு ஜ்ஞாதோ கச்ச லோகா ந நுத்தமான் –

14- க த்யுதிமான்

13-கோ ஜிதக்ரோத —16-கஸ்ய பிப்யதி தேவாச்ச ஜாத ரோ ஷஸ்ய சம்யுகே -சேர்த்து பின்னர் பார்ப்போம்
த்யுதி -ஒளி-ராம திவாகரா -ராம ரத்னம் -மணியே மாணிக்கமே -அனந்யா ராகவேணாஹம் பாஸ்கரேண பிரபா யதா –
அனந்யா ஹி மயா ஸீதா பாஸ்கரேண பிரபா யதா —
நித்ய அநபாயினி-கிருஷ்ணா ஜிநேந சம்வ்ருண் வன் ச்ரியம் வஷஸ்தலஸ்திதாம் -மான் தோலினால் மறைத்துக் கொண்டானே
இவளோடு கூடியே வஸ்துவினுடைய உண்மை -அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உறை மார்பன் -திருவில்லாத் தேவரை தேறேல் மின் தேவு
வேதாந்தாஸ் தத்வ சிந்தாம் முரபிது ரசியத்பாத சிஹ்நைஸ்
தரந்தி –பூர்ணம் தேஜ ச்புரதி பவதீ பாதலா ஷார சாங்கம் –
ஒளி -பிராட்டி என்றும் திருக் கல்யாண குணங்கள் என்றும் கொள்ளலாம் -புருஷகார பலத்தாலே ஸ்வா தந்த்ர்யம் தலை சாய்ந்தால்
தலை எடுக்கும் கல்யாண குணங்கள் – அன்றோ
பால்யாத் ப்ரப்ருத்தி ஸூஸ்நிக்த-தொட்டில் பருவத்தில் உள்ள சிசுக்களையும் ஈடுபடுத்த வல்ல அழகும் குணங்களும் உண்டே

15-க அ ந ஸூ யக —
வாத்சல்யமும் அ ந ஸூ யையும் பர்யாய சப்தங்கள் -நற்றங்களை குற்றங்களாக கொள்வதே அ ஸூ யை
செய்தாரேல் நன்றே செய்தார் என்பர் போலும் –
மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் ந த்யேஜேயம் கதஞ்சன –தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதா மேதத கர்ஹிதம் –
துஷ்டனாக–தேசிகன்-தோஷ தஸ்ய ஸ்யாத் –
பிறர் பெருமையை பொறுக்கும் தன்மை இல்லாமை அ ஸூ யை என்றும் கொள்ளலாம்
உத்சவேஷூ ஸ சர்வேஷூ பிதேவ பரிதுஷ்யதி -அயோத்யா மக்கள் பெருமாளை தந்தையாகக் கொள்ளுவார்கள்
இப்படி இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களின் ஏற்றம் அறிந்து உகந்து இருக்கை -மற்றை எல்லாக் குணங்களும் உண்டானாலும்
உண்டாக அரிதாய் இருப்பது ஓன்று அன்றோ இது
ப்ரவஷ்யாமி அ ந ஸூ யவே -ஸ்ரீ கீதை -9-1–சாஸ்திர உக்தங்களான விஷயங்களைக் கேட்டால் இது பொருந்தாது என்று
குதர்க்கம் செய்பவன் அ ஸூ யை உடையவன் பொருந்தும் என்று உகந்து இருப்பவன் அ ஸூ யை இல்லாதவன்
ஜாபாலி சொல்வதை சஹிக்க மாட்டாமல் பெருமாள் சீறி வெறுத்தார்-

13/16- கோ ஜிதக்ரோத –கஸ்ய பிப்யதி தேவாச்ச ஜாத ரோஷஸ்ய சம்யுகே

கோபத்தை வென்றவர் –ஸ்வ அதீனமாக கொண்டவர் -அம்கண் மா ஞாலம் அஞ்ச -முளைத்த சீற்றம் விண் சுடப் போய் மூ வுலகும் பிறவும்
அனைத்தும் அஞ்ச -உயிர் மலங்கக் கொண்ட சீற்றம் ஓன்று உண்டு -சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற –
இஷ்வாகு சம்ச ப்ரபவோ ராமோ நாம ஜ நைஸ் ஸ்ருத —சதைவ ப்ரிய தர்சன –சோமவத் ப்ரிய தர்சன –காலாக்னி சத்ருச க்ரோத-
-கோபச்ய வசமேயிவான் -பாகவத அபாசரம் பொறாமையால் அன்றோ இவன் அவதரித்து செய்து அருளிய ஆனைத் தொழில்கள் –

——————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமாயணமும் ஸ்ரீ ராமானுஜரும் -ஸ்ரீ .உ. வே. வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள்

November 10, 2015

வைதேஹி சஹிதம் -ஹேம மண்டபம் –மத்யே புஷ்க ஆசனம் -சீராணம் ஸூ ஸ்திதம் பரதாதி
–பிரபஞ்சன ஸூ தன் -திருவடி வாசிக்க -முனிவர்களுக்கு வியாக்யானம் பெருமாளே பண்ணி -அருளினான்
-பஜே நமஸ்கரிக்கிறேன் -லாவகுசர் பண்ண -பெருமாள் சபையில் போனது வால்மீகி ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் உண்டு
நமக்கும் நல்லது நடக்க ஸ்ரீ ராமாயணம் ஏற்பாடு -பரதனுக்கு ஆஜ்ஞ்ஞை -தான் செவியால் கேட்டான் -பிராட்டி இல்லாத பொழுது
இங்கே வைதேஹி சஹிதம் -திருவடி பண்ண -பெருமாள் -வியாக்யானம் -பட்டாபிஷேகம் ஆனபின்பு
-காட்டுக்கு போவதற்கு முன்பு -தத்வார்த்தங்களை காட்டி அருளி –
கிரந்த காலஷேபம் -எம்பெருமானார் திருமலை நம்பி இடம் கேட்டு -63 திரு நஷத்ரம்
அனந்தாழ்வான் 1053 -திருவவதாரம் சுவாமி -1017-38 வயசில் வாசி
20 வயசில் ஆச்ரயித்தால் 58 திருமலை நந்தவனம் அமைத்து பின்பு எதிர் கொண்டார் என்பதால் குறைந்த பஷம் 60 மேல் இருக்க வேண்டும்

1923-1971–1370 மா முனிகள் அருணோதயம்
தனியன் –

சரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம்
அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சகயம் ஆத்ம நிவேதனம்

தஸ்யா ராமகதா ச்ருணு து ஹனுமான் வால்மீகபூ கீர்த்தனே
சீதா சம்ஸ்மரணே ததைவ பரத ஸ்ரீ பாதுகா சேவனே
அர்ச்சாயாம் சபரி ப்ரணாம கரணே லங்கா திபோ லஷ்மண
தாஸ்ய சக்ய க்ருதே அரகஜ தனுக்ரத த்ராணே ஜடாயு நவ

தாதா –தமப்பனார் திருமலை நம்பி லஷ்மி குமாரா தாதாசார்யார் –வர வம்சம்
பர்மா தாத்தா =பிதாமகனான பிரம்மாவுக்கும் பிதாமகம்
பிராகேசாஸ் முக்கிய பல பிரதானர் –பாஷ்ய காராய உத்தம தேசிகர் இவர் -ஸ்ரீ ராமாயாணம் தூண் -கொடுத்த உத்தமர் அன்றோ
அனந்தாழ்வான் -மாமனார் -சம்பந்திகள் -லஷ்மீ தாத்தாச்சார்யர் இவர் வம்சம் –
ஸ்ரீ ராமாயணம் திருவாய்மொழி -இரண்டு தூண்கள் -பிரதிபிம்பம் போலே
தூது -திரு வண் வண்டூர் -ராமனுக்கு வைகல் பூங்கழிவாய்-ஒரு வண்ணம் சென்று புக்கு -தூது உரையே –
ஏதோ ஒரு வகையாக -கேகேய தேசம் சென்று பரத ஆழ்வானுக்கு கூட்டி வர சொல்லி சோலை வாய்ப்பு
-ரீஷாமானா -பார்த்து போனார்கள் நேராக அர்த்தம் –
-தசரதர் அந்திம கைங்கர்யம் செய்ய –7 நாள் குதிரை வேகம் -இன்றைய கழல்கச்தான் —
பாராதே போனார்கள் ஈட்டில்-பார்த்து போனால் நாளாகும் -ரிஷிமூலம் -அர்த்தங்கள்
சந்நிதியிலே சக்கரவத்தி திருமகன் -சரவணம் புனர்வசு புறப்பாடு பெரிய ஜீயர் -இதிஹாச மாலை -ஏகாங்கி ஏற்படுத்தி ராமானுஜர் -மடாதிபதி ஆக்கி –
சக்ரவர்த்தி திருமகன் எழுந்து அருளப் பண்ணி -திருமலை நம்பி மூலம் கிடைத்த –ஹனுமான் முத்தரை இன்றும் உண்டே –
ஈட்டில் -இந்த அர்த்தங்கள் -தனி ஸ்லோகியும் இந்த அர்த்தங்கள் பொதிந்து உள்ளன –
திருவவதார தத்வம்
தேவர்கள் வேண்டிக் கொள்ள ராவண வதார்த்தமாக மானுஷ்ய லோகே ஜக்னே -திருவவதரித்தார்
பரித்ராணாயா சாதூனாம் —-இத்யாதி -விநாசாயா துஷ்க்ருதாம் -ஒன்றே மூல காரணம் -ராவணா வதார்த்தம் -மற்ற இரண்டும் இதிலே அந்தர்பூதம் –
சங்கல்பமே போதும் -சக்கரத் ஆழ்வார் உண்டே அவதரிக்க வேண்டுமே –கருதும் இடம் சென்று பொருதும் கை நின்ற சக்கரத்தன்
-கீழ் உலகில் அசுரர்களை ஆழி விடுத்து கிழங்கு எடுத்தான் -சாணை இடுவதும் அசுரர்கள் கழுத்தில் –
அவாப்த சமஸ்த காமன் -எதற்கு திருவவதரித்தான் -பிரயோஜனம் இருக்க வேண்டுமே -தர்க்கக சாஸ்திரம் கொண்டு எம்பெருமானார் -ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில்
மழுங்காத –வைந்நுதிய சக்கரத்து நல வலத்தையாய் –தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினை
மழுங்காத ஞானமே படையாக -உன் சுடர்ச் சோதி மறையாதோ -பாசுரம்
சிற்றாண்ட்கொண்டான் வார்த்தை -மறையும் -மறையும்-என்று பணிக்கும்
-ஆ என்று தான் கத்தினான் -ஆ மூலம் தானே அவ ரஷணே -நம்மைத் தான் கூப்பிடுகிறான் ஓடி வந்தான்
த்வாரா நம –சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை -சாது பரித்ராணாம் -சாது -ஆத்மைவ மே மதம் -முக்ய காரணம் –
ஆநுஷங்கிகம் மற்றவை -இத்தாலே இத்தை சொல்ல மற்றவை ச காரம் வைத்து சொல்லி அருளினார்
தொளும்பாயார்க்கு -அடியவர் –தொழும் காதல் இரண்டாலும் ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான்-பிராவண்யம் காட்டி –
சாது –உகத லஷண சீலன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அக்ரேசர்-மத தர்சநாத் விநா தாரண போஷணாதிகம்-என்று -ஒரு ஷணம் கல்ப கோடி —
ஸ்வரூப சேஷ்டிதம் காட்டி – அவலோகனம் கடாஷம் அருளி ரஷிக்க வேண்டுமே -தானே தொட்டு தடவி ரஷிக்க வேண்டும் –
சகல மனுஷ நயன விஷயம் ஆக்குவதே மேல் இருந்து கீழே இறங்கி -அவதாரம் -இடத்தாலும் இல்லை மனத்தாலும் இரங்கி -இறங்கி –
வருவதே அவதாரம் -அடியவர் விரோதி போக்க தானே குதித்து ரஷிக்க வேண்டுமே -தாய் குழந்தை -போலே -நெஞ்சாரல் தீர
உம்பரால் அறியலாக ஒளி உளார்அவன் இருக்கும் இடத்து தேஜஸ் கூட அறிய முடியாதே –யானைக்காக -முதலை மேல் சீறி வந்தான்
-வசிஷ்டராதிகளுக்காக இல்லை திர்யக்குக்காக விரோதி -ராவணாதிகள் இல்லை நீர் புழு அன்றோ
கொண்ட சீற்றம் -ஓன்று உண்டு உளது என்று அடியேன்
இமௌ–கிங்கரௌ–பெருமாள் -சொல்லி சௌலப்யம் -கிம் கரவாணி -கேட்டு -செய்து –கிம் க்ருதவான் கொண்டாட வைத்து
-கிம் சாசனம் –ஏகாங்கி ன் ரமேதா –
சீரணிந்த தோழமை கொண்டதும் ஓர் அடையாளம் –அத்தை திருமங்கை ஆழ்வார் விவரிக்கிறார் –ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி —
அவன் தான் தன்னை ஏழை என்று நினைக்க முடியாமல் பழகி –உன் தோழி -உம்பி -தம்பிக்கு முன் பிறந்து –
பெண் மான் பொன் மானைக் கேட்டு அம்மானை இழந்தாள்-மான்கள் கிட்டே வர வில்லை -வேஷம் -i
என்நின்ற யோனியுமாய் -ஆய -ஆனால் -மெய்ப்பாடு -தினவு போக்க மற்றவை இவன் முதுகில் தேய்க்க-அவன் அளவில்
தன்னை தாழ விட்டுக் கொண்டு -கீழ் மகன் தலை மகனுக்கு சம சகாகாய் தம்பிக்கு முன் பிறந்து –
-புஷ்யம் நட்ஷத்ரம் -பெருமாள் குகன் -லஷ்மணன் -இது தான் சீர் அணிந்த தோழமை —நீன்னொடும் எழுவரானோம்
–புதல்வரால் பொலிந்தார் உந்தை -என்கிறார் எந்தை -என்னாமல் கம்பர் -பட்டர் காலம் என்பர் -காஞ்சி சுவாமிகள்
-லோக நாதம் -தகுதி போலும் சுக்ரீவ நாதம் இச்சதி -ராஜ்ஜியம் இழந்து ஒளிந்து உள்ளவனை
இளையவர்கட்கு அருள் உடையாய் –பெருமாள் திருமொழி –மூத்தவன் இருக்க இளையவனுக்கே தம்பி -இளைத்தவர்கட்கே அருள் செய்பவன்
மழுவேந்தி கார்யம் செய்வது -கற்பூரம் செய்து சத்யம் செய்வது போலே நம்பிக்கை கொடுக்க -தாழ விட்டு -தாழ்ந்தவர்களுக்கும் கீழே -சென்று
சீதா கல்யாணம் -பிராட்டி -தத்வம் –ஜகத்வ்யாபாரம் கிடையாதே -வர்ஜனம் -எதற்கு -அவனுக்கு -மாம் ஏகம்
-பிராட்டி மா -சொல்லி -இவன் ஏக்க -மாம் ஏகம் பிராட்டி உடன் சேர்ந்த பெருமாள் –
கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே -வேதம் சொல்லி கரடு முரடான நாவால் ஈரச் சொற்கள் சொல்ல முடியாதே -நின் தனக்கும் குறிப்பாகில்
கலிகன்றி தாசர் -நம்பிள்ளை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை -ஆவணி ரோகினி கிருஷ்ண மிஸ்ரர் இயல் பெயர்
அகில புவன ஜன்ம -ச்தேம பங்காதி லீலே ஆதி -மோஷ ப்ரதன்-நான்கும் எம்பெருமானுக்கு -ஆனந்தத்தில் சாம்யம் -துல்யமான ஆனந்தம்
பார்த்துக் கொண்டே வரும் ஆனந்தம் -அவனுக்கு செய்வதில் ஆனந்தம்
உரைப்பர் தம் தேவிமார்க்கு -அங்கும் தேவிகள் உண்டே -மதிமுகம் மடந்தையர் உண்டே
இயம் சீதா மம சுதா சஹ தர்ம சாரிணி –வேந்தர் தலைவன் ஜனக ராஜன் -வேதாந்த தலைவன் -மா முனிகள் -வியாக்யானம்
சக்கரவர்த்திக்கு இழவுக்கு உறுப்பு ஆனதே – ஆபாச தர்மம் கைக் கொண்டு சாஷாத் தர்மம் கை விட்டான் –
தர்மம் -சரணா கதி வத்சல்யன் –காவ்யம் ராமாயணம் –முழுவதும் -சீதையா சரிதம் -மஹத் -புலச்ய வதம் -இரண்டு விசேஷணங்கள்-
சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் தெரிவிக்கின்றது
அயோத்யா 8-18-திருவவதாரம் –39 ஸ்லோகம் விஸ்வாமித்ரர் வந்தார் -12 திரு நஷத்ரம்
வனம் -25 வயசில் –12 வருஷம் இன்பமாக அயோத்தியில் இருந்தேன் -சீதா -அபூர்வ ராமாயணம் காஞ்சி சுவாமிகள்
16 கல்யாண குணங்கள் -தர்மம் அறிந்தவன் -யார்
சரணாகத வத்சல்யன் -பிரசித்தி -சீதை பிராட்டியே அருளி
விராத வதம் –கர தூஷணாதிகள்
விராதன் -பிராட்டியை விட்டு வேறு காட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான்
ஜன ஸ்தானம் -படை -இளைய பெருமாளை பிராட்டியை தூர வைக்க நியமிக்க -குகையில் வைக்கச் சொல்லி
இவள் இருந்தால் வதம் செய்ய முடியாதே –
பிராட்டி இருந்த பொழுதே சங்கை -மருந்தை குலுக்கி சாப்பிட வேணும் -ச்வாதந்த்ராயம் தலையெடுக்க அத்தை நீக்கி
காருண்யம் வாத்சல்யாதி குணங்கள் தலை எடுக்க
புகு தருவான் நின்ற -எப்பொழுது கழுத்தில் உட்காரலாம் என்று நிற்கும் -சாஸ்திர வச்யதைக்கும் பங்கம் வாராமல் –
பாபிகளையும் ரஷிக்க-பாபம் செய்யாதவர்களுக்கு உதவ வேண்டாமா –
அக்ர–சென்று கல் நெஞ்சினர் முள் நெஞ்சினர் -மாற்றி -அருள -உபதேசத்தாலே திருத்தும் -அருளாலே திருத்தும்
புருஷ விக்ரஹம் –ஆண் பிள்ளை சொல்ல அர்ஹம் அல்ல -ஆண் உடை உடுத்த பெண் பிள்ளை தகப்பனார் நினைப்பர் –
பேசலாமா -இப்படி சொன்னால் தான் நடக்கும்

அநு கச்சதாம் -சஹ தர்ம சரி தவா -வன வாசம் செல்லும் பொழுதும் பெருமாள் வார்த்தை –
சூர்பணகை-13 வருஷங்கள் கழித்தே வந்து இருக்க வேண்டும் பஞ்சவடியில் –12 வருஷங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தோம்
நெருப்பு போலே ஆயுதம் கையில் -ச்நேஹம் பஹூ மானம் போலே உபதேசிக்க வில்லை —அப்யகம் ஜீவிதம் – ண் பிரதிஜ்ஞ்ஞை –
உயிரை விட்டாலும் -உன்னையும் விட்டாலும் இளைய பெருமாளை விட்டாலும் –ரஷிக்கும் வர்தம் விட மாட்டேன் –
பிராட்டி -வார்த்தை இங்கே -புருஷகாரமா -12 வருஷம் தண்ணீர் துரும்பு அற்று அனுபவித்தார்கள் -தானே வலி ய சிறை இருந்தாள் தேவர்கள் சிறை அறுக்க
நம்மை விட்டு பிரிந்தால் பெருமாள் நிலை என்ன ஆகும் -என்ற கவலையால் அருளிச் செய்த வார்த்தை -அதனால் தான் பதில் சொல்ல வில்லை –கம்பம் அசைத்து -பார்ப்பது போலே தூணாதி -நியாயம் -அத்யவசாயம் அறிந்து மகிழ்ந்து -தன அடியார் –செய்தாரேல் நன்று செய்தார் -பெரிய வாச்சான் பிள்ளை –
சிதை -கோள் சொன்னாலும் -என்னடியார் அது செய்யார் -சேர்ப்பதற்கு முன்பு அவள் மன்றாடும் சேர்த்த பின்பு இவன் மன்றாடும்
நம் அடியார் -இல்லை ஊர் இரண்டு பட்டவாறே சொத்தும் இரண்டு பட்டது -என் அடியார் அது செய்யார் -சரணாகதிக்கு முன்பு தான் நம் அடியார்
என் அடியார் ஆனபின்பு பாபமே இல்லையே -பொறுக்க நாம் உண்டே -நான் ரஷித்து பெருமை சேர்க்க -என்னடி –யார் அது செய்யார்
பாபம் பண்ணாதது யார் -நீ சொன்னாயே -இது அன்றோ திவ்ய தம்பதிகள் பணி-கிருபா பரிபாலயது-தானே சொல்லிக் கொள்ள மாட்டாள்
-கிருபையே அவள் தானே –
தங்கையை மூக்கும் –தமையனை தலையும் –பொல்லா மூக்கு -பொல்லாத தங்கையின் மூக்கும் -காதலி சொல்ல வில்லை
-ராஷசி-நர வாசனை சம்பந்தம் இல்லா இடத்தில் மூக்கை நுழைத்தாள்
செந்தாமரைக் கை இவளது -நான் உள்ளேன் –அவனுக்கு பயப்படாதே
அணி மிகு தாமரைக் கை அவனது -அபய ஹஸ்தம் -பாபத்துக்கு பயப்படாதே
இவள் கையை நீ பிடி -இவள் உள்ள இடம் வந்து திருக் கல்யாணம்
அரி முகன் அச்சுதன் கை மேல் தன -கை வைத்து -அவள் கை தான் மேல்

——————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ .உ. வே. வேங்கட கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
  பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-635–644-

October 7, 2014

635-
தபஸ் –நாரதம் –முனி புங்கவம்
ஸ்ரீ ராமாயணம் துவக்க ஸ்லோஹம்
ஆத்மாவை பரமாத்மாவை அறியும் ஆர்வம் வேண்டுமே
கேள்விகள் உள்ளன
பெரியோர்கள் பதில்
முக்தி அடைவது எப்படி
உண்மையில் நம்மைப் பற்றி
நிரவதிக ஆனந்தம் அடைய
கல்யாண குணங்கள்
இஷ்வாகு வம்சத்தில் ஸ்ரீ ராமன்
அவனே புருஷோத்தமன்
அம்மாம் பேட்டை ஜெயா வீரஆஞ்சநேயர் ராகவன் திருக் கோயில்
தச முக ஆஞ்சநேயர் சேவித்தோம்
கோதண்ட ராமர் மூலவர் உத்சவர்
நாடு நாயகம் மணிரத்னம்
ராமரத்னம்
கையில் வில் இல்லாமல் லஷ்மணர் கை கூப்பி
வில் இல்லாமல் பார்ப்பது இங்கே தான்
வில் பிடித்த பாங்கு ராமன் அழகு
நீண்ட நெடிய
நெருப்பு பாம்பு விஷம் கக்கும்
காக்கும் -ஆபரணம் போலே இருக்கும் அனுகூலர்களுக்கு
புஷ்பக விமானம் புறப்பட
ராமன் கீழ் இருக்கும் இடங்கள் காட்டி
123 சர்க்கம்
வானரங்கள் கூட ஏறி அமர
கைலாச திரிகூட லண்காம் மலை காட்டி
பலம் பார்த்து முதல் இடம்
இலங்கை பார்த்து
கண்களால் குளிர கடாஷம் செய்து அருள்
10 மாசம் இருந்தேன்
ராவணன் ஆண்டான்
நம் பிள்ளை விபீஷணன்
வேண்டியவர் வேண்டாதார் பார்வை அறியேன்
சீதைக்கு கோபமே வாராதே
ராவணன் அளித்த இடம் உன் காரணமாக
கும்பன் நிகும்பன் போன்றோர் முடிந்த இடம் காட்டி
ராஷசர்கள் பெயரை சொல்லி
இலங்கை புகும் த்வாரம்
சேது காட்டி
நீண்ட அணையை பார்த்து
கடலுக்கு நடுவில்
நளன் அருளால்
வருணன் அருள்
மைனாக பர்வதம் இருந்தது
சேது பந்தம்
இனி மேல் உபயோகம்
கிழக்கு கடல் புண்யம்
பிராய சித்த ஸ்தலம்
போக்கு வரதுக்காக இல்லை
பல்லாண்டு வாழி சேது

636
வேத வேதே –சாஷாத் ராமாயணம் வேதம்
அரிய பல விஷயங்கள் புரிந்து கொள்ள இதிகாசங்கள் புராணங்கள்
2 இதிகாசம்
18 புராணங்கள்
தீர்த்த யாத்ரை
புண்ய ஸ்தலங்கள்
வைகுந்தம்
இங்கும் வைகுந்தம்
முன் உதாரணம் முன் பயிற்சி போலே
வெள்ளோட்டம்
பாபங்கள் தொலசிந்து
புண்ணியம் பெருகி
சத்வ குணம் பெருகி
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் மங்களா சாசனம் செய்த இடங்கள்
வைஷ்ணவ தேவி யாத்ரை
அமர்நாத் யாத்ரை
பத்ரிகாச்ரமம் யாத்ரை
பாதங்கள் பட்ட இடம்
பாத தூளி
சேது கரை சன்யாசம்
வேண்டுதல் புண்ய யாத்ரை
வரலாறு இதிகாசம் புராணங்களில்
1000 வருஷங்கள் சனாதன தர்மம்
இடத்துக்கு முக்கியம் பெருமாள் விட
காட்டு நைமிசாரண்யம்
புஷ்கரம் நீர்
ஸ்ரீநிவாசன்
திரு வேங்கடமுடையான்
வேங்கடத்து உறைவான் தேசம் சொல்லியே பெருமாள் திரு நாமங்கள்
மாகாத்ம்யம் அறிந்து
நடந்த கதை
இடங்கள் இல்லாமல் வெறும் கதை மட்டும் இல்லாமல்
கற்பனை இல்லையே
இடங்கள் அங்குலம் மாறாமல்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
ராம கிருஷ்ண பக்தர் பகவத் பக்தர்
முக்கியத்வம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி
வரலாற்று சிறப்பு பெருமை உணர்ந்து
சொத்து வியாசர் வால்மீகி விட்டு வைத்து
விட்டு போய் இருக்கும் இடங்கள் கருத்துக்கள்
தண்டம் துறை 700 வருஷம் பழைய கோயில்
தஞ்சை கும்ப கோணம் பாதை
கருடன் சேவை
கோபுரம்
வேணு கோபாலன் புல்லாம் குழல்
ருக்மிணி சத்யா பாமை
அழகுக்கு பேர்
ராமேஸ்வர கரை
123 சர்க்கம்
21 ஸ்லோஹம் சேது பந்தம்
மூன்று உலக்ஜோருக்கும் புண்ணியம்
விபீஷணன் வந்த இடம்
உனது புருஷாகார பலன்
கிஷ்கிந்தை வழியாக
வந்த மார்க்கத்திலே திரும்பி
குரங்குகள் பெண் பார்க்க ஆசை சீதை பட
ராமன் இசைந்து
தாரை
சுக்ரீவன் பெண்டிர்
சீக்கிரம் கூட்டி வா சுக்ரீவன் இடம் சொல்லி விட
நமக்கும் பாக்கியம்
ராம மாதாக்கள் அயோத்யா வாசிகள் கூட இருக்க
சீதையை பார்க்க ஆசை
அழகு
வாழ் இல்லையே
கண் அகலமாக இருக்கே
குரங்குகள் கண்
மூக்கு தூக்கலாக உள்ளதே
வாலே இல்லாத பெண்ணா
நந்தி கிராமம் இரங்கி பரதன் உடன் சேரப் போகிறான்

637

ராம பூதம் ஜகத் பூதம்
ராமராஜ்யம்
பிரஜை உள்ளம் வீற்று இருந்து ஆண்டான் ஸ்ரீ ராமன்
வேறுபாடு இன்றி
ராஜதே ரஞ்சநாத் ஆண்டு ஆனந்தம் கொடுக்க
முதலில் பரதன்
பாதுகை அரி அணையில் ஏற்றி
தவிப்புடன் இருக்க
அதைக் காட்டிலும் ராமன் உள்ளம் தவிக்க
சீதைக்கு இடம் காட்டி
உள்ளம் பரதன் இடம்
ராமன் லஷ்மணன் சீதை ஆஞ்சநேயர் சேவை
அம்புரா துணி சிற்ப வேலை பாடுடன்
அமோக பாணம்
வீணாகாதே அம்பு
கனிவு பார்வை சீதை
விமான ஆஞ்சநேயர் சேவை
வாலை தலை மேல்
123 சர்க்கம் இறுதியில்
ரிஷ்யமுகம் மேல்
பர்வதம் -இங்கு தான் வானரங்கள் மறைந்து
ஆபரணங்கள் கீழே போட்ட இடம்
அக்னி சாட்சி சுக்ரீவன் கை பிடித்தேன்
சபரி ஆஸ்ரமம் காட்டி
கோதாவரி
கனிகள் உண்டேன்
கபந்தன் அழித்த இடம்
காகுத்த்கே ஜடாயு
சம்ஸ்காரம் செய்த இடம்
பர்ன சாலை நாசிக் பஞ்சவடி
ராவணன் கூட்டி
மாயமான் வதம் செய்த இடம்
அகஸ்த்யர் ஆஸ்ரமம்
இங்கே ஆஸ்ரம மண்டலம்
மந்தாகினி விராதன் அழித்த இடம்
சித்ரா கூடம் காட்டி
பரதன் நாட்டை சமர்ப்பிக்க வந்த இடம்
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம்
கங்கை யமுனை சரஸ்வதி சங்கமம்
சுருங்கி பேர புரம் குகன்
அயோதியை நோக்கி கை கூப்பச் சொல்லி
ராஜதானி
குரங்குகள் எழுந்து அயோதியை பார்க்க
எட்டி எட்டி பார்க்க
நீண்ட வீதிகள்
யானை குதிரை
மக்கள் எதிர் பார்த்த முகம்
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம் விமானம் இறங்க
124 சர்க்கம்
சுக்ல பாஷம் பஞ்சமி திதி சித்தரை மாசம் இறங்க
விழுந்து நமஸ்கரிக்க
செய்திகள் கேட்க
14 வருஷம்
கதை அறிந்தேன் யோக பிரபாவத்தால் அறிந்து கொண்டேன்
பரதன் சீக்கிரம் பார்க்க
ஒரு நாள் தங்கி விருந்து ஏற்றுக் கொண்டு போக சொல்லி

638

வ்ருத்தானாம் ப்ரஹ்மனனாம் உபாச்யதா
ஸ்ரீ ராமன் பெரியார் இடம் கேட்டு அறிந்து
ரிஷிகளை அண்டி
ஹனுமானுக்கு முக்கிய பணி கொடுத்து
124 சர்க்கம்
கும்பகோணம்
கும்பம் தாது வைத்து
குட மூக்கு
பஜார் தெரு
கோமளவல்லிதாயார் சாரங்க பாணி சக்கரபாணி ராம ஸ்வாமி
மூவராலும் சன்மானம்
பொற்றாமரை குளம் மேற்குத் தெருவில் கடைத் தெரு ஆஞ்சநேயர்
கிழக்கு நோக்கி
அபய முத்தரை
உத்சவர்
பழைய திருமேனி
சாரங்கபாணி உடன் சேர்ந்து உத்சவம்
16/17 ச்லோஹம்
தபஸ் பலத்தால் பரத்வாஜர் வரம் கொடுக்க
ராவணன் அழித்ததை அறிந்தேன்
வரம் கேள் ஸ்ரீ ராமன் இடம்
நாளைக்கு போகலாம் சொல்ல
பதைப்பு பரதன் நினைத்து
அன்பு கண் மூடித்தனம் வைத்து
கண்ணை திறந்தாள் உலகம் தெரியுமே
கண்ணை மூடினாலும் பகவான் தெரிவான்
பரத்வாஜர் சொல்லையும் மீற முடியவில்லை
ராஜ மார்க்கம் மரங்கள் பூக்க
காலம் இல்லாத பொழுதும் பூத்து பழுத்து
அகால
4 மாசம் மழை காலம்
கார்த்திகை மாசம் தேட
தை மாசி திரும்பி வந்து
காலம் இல்லாத காலம்
பிரிந்த பொழுது பட்டுப் போயின
ராமன் சேர்க்கையும் பிரிவுமே காரணம்
125 சர்க்கம்
அயோதியை பரதன் நிலை நினைத்து
சீக்கிரம் ஹனுமானை புறப்பட சுருங்கி பெற புறம் சென்று குகனை கூட்டி
பரதன் இடம் செய்தி சொல்லி
உயிர் போன்ற இனிய தோழன் குகன்
நன்றாக இருக்கிறோம்
நடந்ததை சொல்லி
பரதன் முகம் எப்படி இருக்கிறது பார் சொல்லும்பொழுது
நன்கு வர வெற்பது போல் இருந்தால்
நாட்டுக்கு பரதன் பெருமை அறிய
முகம் கோணுவது போல் இருந்தால்
சொல்லு மீண்டும் காடு நோக்கி
இருவரும் விட்டு கொடுப்பதில் சக்கரவர்த்திகள்
அயோதியை ஆளும் எண்ணம் இருக்கலாம்
மக்களுக்கும் அவன் அரசாக இருப்பது பிடித்து இருக்கலாம்
பெரிய திருவடி போலே பறந்து
குகன் இடம் செய்தி சொல்லி
குகன் கண்ணும் கண்ணா நீருமாக பரதனை பார்க்க செல்ல

639

பரதன் பெருமை
பாதுகா சஹாச்ரம்
தேசிகன்
ராமன் திரு உள்ளம் படி நடக்கும் மனச் பக்குவம்
ஹனுமான் இடம் வார்த்தை சொல்லி அனுப்பி
குகனை கூட்டி பரதன் இடம் போக
வென்னாற்றம் கரை
இருகரை கோதண்ட ராமர் கோயில்
1982 சம்ப்ரோட்ஷனம்
தீப ஸ்தம்பம்
கருடன் சேவை
விரஜா நதி இரு கரை லீலா நித்ய விபூதி
நந்தி கிராமம்
சத்ருக்னன் கூப்பிட்டு
நெருப்பு மூட்டி குதிக்க
அனர்த்தம்
ஹனுமான் உறுதி கொண்டு
கை விட்டு விடுவாரோ
உடம்பு முழுவதும் அழுக்கு
தவ திருக் கோலம்
மான் தோல் மர உறி தரித்து
மைதிலி இழந்து
திரும்ப பெற்று
பரத்வாஜர் ஆஸ்ரமம் உள்ளார்
கட்டி தழுவிக் கொண்டார்கள்
தோள்கள் மேல் முகம்
இன்றும் சேவிக்கலாம்
இழப்பு தாங்காத இளைத்த முகம்
பரதன் கண்ட ஆனந்தம்
ஆனந்த கண்ணீர்
முகூர்த்தம் நேரம் மயங்கி
உமக்கு என்ன கைம்மாறு செய்வேன்
ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு
சித்ரா கூடம்
தண்டகாரண்யம்
ஆஸ்ரம ரிஷி
அகஸ்த்யர் அஸ்தரம்
பஞ்சவடி
ரிஷிகள் துன்பம் போக்கி
ஜனஸ்தானம் 14000 பேரை முடித்து
சூர்பணகை
மாயமான்
தங்களை பற்றி ஆபரணம் பெற்று கடாஷம்
வாலி
சுக்ரீவன்
தெற்கு திசை கடலை கடந்து
ராமான் கணை ஆழி பலத்தால்
நடந்ததை எல்லாம் சொல்லி அருளி

640

அஞ்சனா நந்தனம் —
நாமக்கல்
நாமகிரி தாயார்
பெரிய மலை
மலைகோட்டை
கமலாலயம் புஷ்கரிணி
தாயார் திருவவதாரம்
ஆஞ்சநேயர்
சந்த்யா வந்தனம் -சாள கிராமம் மூலம்
நரசிம்ஹர் திருவவதாரம்
பழைமையான திருக் கோயில்
பக்தி பெருமிதம் பயம்
பெரிய திரு உருவம்
சஞ்சீவி மலை வைத்து வரும் வழியில்
த்ரேதா யுகம் கிடைத்த சாக கிராமம்
பெருமாள் நகர திரு உள்ளம் இல்லை
ஒரு திருவடி மடித்து
இன்னம் ஒன்றை நீட்டி
வெண் சாமரம்
ப்ரகுமாதிகள் ஸ்தோத்ரம்
உத்சவர்
வைகுண்ட நாதன்
வாமன மூர்த்தி திரு விக்ரமன் வராக பெருமாள் சேவை
உக்ரம நரசிம்ஹர் சேவை
நாமகிரி தாயார்
பக்த ஆஞ்சநேயர்
நெடிய திரு உருவம்
பரதன் இடம் செய்தி சொல்லி 126 சர்க்கம்
நாளை புஷ்ய நஷத்ரம்
ஸ்ரீ ராமன் வருவார்
கவலை கொல்லாதே
துடித்த உதடு கை கூப்பி
127 சர்க்கம்
காண்போம் நம்பிக்கை மலர
நாடு பறை
எங்கும் கோலாகலம்
பந்தங்கள் தோரணங்கள்
ஆடி பாடி ஆணை இட்டார்
சத்ருனனை அழைத்து விழாக் கோலம்
மக்கள் அலங்கரித்து
வீணை வாத்தியம் கச்சேரி
எங்கும் ஆனந்தம்
14 ஆண்டுகள் காத்து
நந்தி கிராமம் நோக்கி அனைவரும் வர
8 மந்த்ரிகள்
1000 யானைகள்
தேர்கள் பல
பெற்ற மூவரும் ஆனந்தம்
முகம் எதிர் பார்ப்பை தேக்கி வர
நடுவாக பரதன் நிற்க
வெண் கொற்றக் குடை ஏந்தி தயாராக
வெண் சாமரம் சத்ருக்னன் ஏந்தி தயாராக
தெற்கு நோக்கி இருக்க
நீர் சொன்னது உண்மை த்கானே
அழுகிறேன் என்பதால் சமாதானம்
தீன குரலில்
நேரம் போகிறதே
என் ஐந்து நாளிகை உளது
15 ஆண்டு முதல் நாள் தானே வர வேண்டும்
புஷ்பக விமானம் ஒலி
சாள வருஷம் காட்டை கடந்து
சூர்யன் உதிக்கப் போகிறார்
ஐயன் வந்தனன் ஆரியன் வந்தனான் —
பக்தன் கை காட்டும் இடத்தில் பகவான் தோன்ற
நம் அருள் சீதை கடாஷம் ஸ்ரீ ராமன் வருவது தோற்ற

641

அசாத்திய சாதக ராம தூதம் க்ருபா சிந்து
பாஷ்ப வாரி
மாருதிம் வாய் குமாரன் ஹனுமான்
நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்
பக்த ஆஞ்சநேயர்
கிருத யுகம் நரசிம்ஹர் சாள கிராமம் புகுந்து
வாளை சுழற்றி தளை மேலே மணி கட்டி
127 சர்க்கம்
ஐயன் வந்தான்
புஷ்பக விமானம் வர
சூர்யன் உதித்தால் போலே
மக்கள் அனைவரும் நம் ராமன் வந்தான் ஆனந்த கூத்தாடி
ஆடி பாடி பரதன் நிற்க
தரை இறங்க
பரதன் ராமன் அருகில் சென்று நமஸ்கரித்து
மடியில் அமர்த்தி
அன்பை கொட்டு
பரதனை கட்டி தழுவி
பரதன் மாருதி அக்ரூரர் -நாம் பெரும் சம்மானம் குறு மா மணி பூ
சீதை தேவி சேவித்து விம்மி வெடித்து அழ
சத்ருகன்
நளன் சுக்ரீவன்
நண்பன் இலக்கணம்
அயோத்யா நகரம் உமக்கு கடன்
தாயாரை அணுகி வணங்கி
கௌசல்யை சுமத்ரை கைகேயி
மக்கள் மலர சூர்யன் கண்ட தாமரை போலே
இரண்டு பாதுகைகள் தலையில் சூடி திருவடியில் சமர்ப்பித்து
ராஜ்ஜியம் 10 மடங்கு பெருக்கி சமர்ப்பிக்கிறேன்
அடுத்து பட்டாபிஷேக சர்க்கம்

642

ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்
ஆரா அமுதன்
சாரங்க பாணி கையில் வில்லேந்தி
ராமனா
சக்ராயுதம் கொண்டு சக்ரபாணி
இருவரும் சேர்ந்து உத்சவம் கண்டு அருளி
ராம சுவாமி கல்யாண பட்டாபிஷேக ராமர்
பெரிய மண்டபம்
1614 40 நாயக்கர்
ரகுநாத நாயக்கர்
கோவிந்த தீஷிதர் ஐயன்
ஐயம்பேட்டை ஐயன் குளம் இன்றும்
தாராசுரம் குளம் வெட்டி
அங்கு உள்ள மூர்த்திகள்
இங்கே ஸ்தாபனம்
கல்லும் கவி கூறும்
ராம பக்தி வெளிப்படுத்தும்
லஷ்மி நரசிம்ஹர்
ரிஷிகள் ராமன்
ஒரே தூணில் ராமன் சீதை லஷ்மணர் மூவரும் சேவை சாதிக்க
வேணுகோபாலன்
திரிவிக்ரமன்
கண்ணாடி அரை வேலைப்பாடுகள் சித்திரங்கள்
கடைசி சர்க்கம் 128
பட்டாபிஷேகம்
அயோதியை அடைந்து
பரதன் அரசன் நீ சமர்ப்பிக்கிறேன்
ஒன்பது மடங்காக பெருக்கி
செலவு பாதுகை அனுமதி
வசூல் தானே செய்து
ராம ராஜ்ஜியம் பெருகி
ராமானுஜர் சொத்து வீறு படும்
பாகவதர்கள் சிறப்பு பெரும்
பாரம் கன்று குட்டி லுக்குமா
அரசு சுமை
மரம் வளர்ந்து பழம் பறிக்க முடியாமல்
தொண்டன் நான்
உடனே பட்டாபிஷேகம்
ராமன் ஏற்றுக் கொண்டான்
கங்கை ஓடும் வரை
சூர்யா சந்தரன் உள்ளவரை நீயே அரசன்
ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்
ராம பக்தர்கள் நாம்
திருவடிகளுக்கே பல்லாண்டு பாட
பாரத தேசம் ஜடபரதர்–த்ரேதா யுகம் – பரதர் –கலி யுகம் துஷ்யந்தன் மகன் பரதன் மூன்று யுகம்
ராமன் ஒத்துக் கொண்டு
பட்டாடை
சத்ருஞ்ஞன் யானை முன் செல்ல
பரதன் நீராடி
சடை முடி களைந்து
ராமன் ;லஷ்மணர் சாதரணன்
சீதை நீராடி
வானர ஸ்திரீகள் அலங்காரம்
கௌசல்யை விட்டு கொடுக்க
சுமந்த்ரன் மந்த்ரி தேரோட்டி தேர் கொண்டு வர
நீண்ட குண்டலம் சுக்ரீவன் பத்னிகள்
நீண்ட புறப்பாடு
கீதம் பாட்டு கோலாட்டம்
நீர் தெளித்து கோலம்
பரதன் தானே தேர் ஒட்டி
சத்ருனன் குடை பிடிக்க
சாமரம் லஷ்மணன் விபீஷணன்
சத்ருஞ்ஞயன் பட்டது யானை மேலே சுக்ரீவன் அமர்ந்து
9000 யானைகள் மேல் குரங்கு
மங்களம்
வாலி
பொலிக
பல்லாண்டு
அயோதியை அடைந்து
அரண்மனைக்குள் நுழைய

643

கோன்–வால்மீகி நாரதர் -கேள்வி
ஸ்ரீ ராமாயணம் தொடங்கி
16 கல்யாண குணங்கள்
பிரகாசிக்க சீதை பிராட்டி
நீறு பூத்த நெருப்பு போலே
வெந்நீரை ஆற்ற தண்ணீர்
பாபம் கண்டு கொதித்த
லஷ்மி சக
கோலத் திரு மா மகள் உடன்சால காத்து அருளுவான்
குணசாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
கருணை கடல் சீதை உடன் அமர்த்தி
128 சர்க்கம்
சர்க்கம் பிரிந்து இருக்கலாம்
ஸ்லோகங்கள் மாறு பாடு இல்லை
பிரகாரங்கள் ஸ்ரீ இராமாயண சித்திரங்கள்
புஸ்தகம்
ஸ்ரீ நிவாசன்
நவநீத நர்த்தன கண்ணன்
பட்டாபிஷேக ராமர்
ஆழ்வார்கள்
ஆச்சார்யர் சேவை
தேசிகன்
மிக பெரிய அரண்மனை
45 ஸ்லோகம்
ராமன் திரு உள்ளம் உருகி
சுக்ரீவன் குரங்குகளை தங்க சொல்லி
சிறந்தவற்றை கொடுப்பதே
த்யாக ராஜன் த்யாகேசன்
வசிஷ்டர்
நான்கு திக்குகள்
தீர்த்தங்கள்
மணி மாணிக்கம் போர் குடங்கள்
கடலை நோக்கி பறந்து
ஜாம்பவான் ஹனுமான் ரிஷபன் போல்வார் சுஷேணன்
ரத்னம் பொருந்திய தங்க சிம்ஹாசனம்
ராமாபிஷேகம்
நேரம் குறித்து
ராமம் ரத்னமைய பீடம் சீதை உடன்
அங்கதான்
அரியணை அனுமான் தாங்க
அங்கதன் உடை வாள் எந்த
பரதன் வெண் கொற்றக் குடை
இருவரும் சாமரம் வீச
வசிஷ்டர் மௌலி
தீர்த்த வாரி
எட்டு ரிஷிகள் சுத்தி நிற்க
மனிதரில் மாணிக்கம்
புனித நீர்
கோசல தேசம்
குணசாம்ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம்
எண்மர் புனித தண்ணீர் செர்ல்க்க
தேவர்கள் பூ மாரி பொழிய
கிரீடம் பொன் தட்டில் வைத்து வசிஷ்டர் சூட
வெண் கொற்ற குடை சத்ருனன்
சுக்ரீவன் விபீஷணன் சாமரம் வீச
ஸ்லோஹம் 128-70
சத்திர சாமர பாணி
ராம ராஜ்ஜியம் 11000 ஆண்டுகள் நடக்கும்
பல்லாண்டு -உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு

644

சீதை ராமர் ஒரே சிங்காசனம்
அபய ஹஸ்தம்
கையில் வில் இல்லை
பட்டாபிஷேகம் கோலம்
வராத முத்தரை தாயார்
லஷ்மணர் வலது பக்கம்
பரதன் சத்ருக்னன் குடை சாமரம்
இசை சேவிக்கும் கோலம் ஆஞ்சநேயர்
பரதன் யுவராஜா பட்டம்
பசுக்கள் பொன் காசுகள் தானம்
முக்தா ஹாரம்
இந்த்ரன் இடம் வந்த முத்து மாலை ராமன் சீதை இடம்
சிங்காசனம் விட்டு ஆஞ்சநேயர் இடம் நடந்து
கண்ணால் ராமனை கேட்டு அஸி தீஷணா
பெரிய பாக்யம்
பக்தனுக்கு கொடுத்த மரியாதை
பார்க்க செய்து -அனைவர்களும்
நாடு புகழும் பரிசு
யான் பெரும் சம்மானம்
கணவன் சம்மதம்
இருவரும் சேர்ந்தே முடிவு
குண்டலங்கள் அந்தகனுக்கு
விபீஷணனுக்கு ஸ்ரீ ரெங்க விமானம்
குலதனம்
ஆராத்ய தேவதை
இப்பொழுது ஆவது
தன்னுடை சோதிக்கு எழுந்து அருளும் போது அருளினான்
சுக்ரீவனுக்கும் பரிசு
லஷ்மணன் யுவராஜன் வேண்டாம் தாசன்
பரதன்
11000 ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்
யாகங்கள் பல
வியாதி துர்மரணம் இல்லை
மும்மாரி பொலிய
செல்வம்
கைங்கர்யம்
பூத்து குலுங்க
பழங்கள்
கேட்டார்கள் பலன் சொல்லி
புத்ரர் பாக்யம்
திருமணம்
வியாபாரம்
பாபங்கள் தொலையும்
குடும்ப விருத்தம்
தன தான்யா விருத்தம்
ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியம் யசஸ்
வால்மீகி அருளி
534 சர்க்கம் கேட்டோம்
644நிகழ்வுகள்
2007-735 ஸ்ரீ கீதை
621 -ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
சீதா ராமர் பல்லாண்டு

மூன்றும் சேர்ந்து 2000 நிகழ்வுகள்
ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம் மங்களகரமான விஷயம் இனி பார்ப்போம்

————————————————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-626-634-

October 7, 2014

626

627

ராமாயா ராமபத்ராய –சீதாயா நம-
தந்தை தாய் பிணக்கால் குழந்தைகள்
மஞ்சள் பீடித்த கண் என்று தன மேலே குற்றம்
116 117 118 சர்க்கம்
லஷ்மி நாராயணன் மூல மூர்த்தி சேவை
தாயார் சேவை
பாசம் அன்பு வளர்க்க
பீடம் வலது திருவடி
வலது திருக்கை அபயஹச்தம்
உத்சவர் சேவை
வரத ஹஸ்தம்
116 சர்க்கம் –
சங்கை எதனால்
10 மாதம் பிரிந்து
மனம் உம்மிடமே
மாயமான் பின் சென்ற நீர்
உடல் தான் தூக்கிச் செல்லப்பட்டது
மனம் உம்மிடமே தான்
மனம் ஆச்சார்யர் இடமே
கைப்பிடித்த கணவன் குழந்தைகளையே நினைத்து பிறந்தகம் மறக்கும் பெண் போலே
உடல் மாற்றான் இடம் போனாலும் மனம் உம்மிடம்
தர்மம் அறிந்தவர்
சங்கை கேள்விப்பட்டு முடியாமல் உள்ளேனே
அதுவே கலக்கத்துக்கு காரணம்
ஹனுமான் வந்து செய்தி சொல்லியும் அறியீதீராய்இருக்கலாமா
கர்ப்பம் வாசம் இல்லாத பெண்
உம்மைப் போலே இல்லை
12 மாதம் இருந்து பிறந்தீர்
ஜனகன் தந்தை
சாதாரண பெண்மணி இல்லையே
கை பிடித்த பிடியிலே அறிந்து கொண்டு இருப்பீரே
லஷ்மணா இந்த வார்த்தை கேட்டு இருக்க மாட்டேன்
நெருப்பு மூட்டு
ராமனை வலம் வந்து கை கூப்பி
குதிக்க

628
ஸ்ரீ ராம ராமேதி –சீதா ராமாயா நம
எத்தனை பொருத்தம்
துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தாம்
கோதண்ட ராமர்
கனகவல்லி நாச்சியார் தனிக் கோயில்
த்வார பாலகர் வயோ விருத்தர்கள்
உயர்ந்த திருக் கோலம்
கருணை மிக்க திரு முக மண்டலம்
உத்சவர் சேவை சுந்தர
பரிவுடன் கைங்கர்யம்
அந்தரங்கர்
116 சர்க்கம் 25 ஸ்லோகம்
அக்னியில் குதித்து
சுத்த சரீரம்
சுத்தவள் நிரூபிக்க
ராமன் திரு உள்ளம் அறியும்
உலகத்தார் அறிய
வானர முதலிகள் ஆச்சர்யப்பட
பெண்கள் குலத்துக்கு பெருமை சேர்க்க
ஏக தார வரதன்
ராமனா இப்படி
117 சர்க்கம்
தேவர்கள்
சாமான்ய மனிதன் போலே நடக்கவா
ராமன் தடுக்க வில்லை
லஷ்மணன் கண்களால் கேட்க தடுக்க வில்லையே
சகஸ்ராஷன் மகா தேவ
அல்ப மனிதன் போலே
உன்னை உணர வில்லையா
தேவாதி தேவன் பெருமை படைத்த நீர்
ஆத்மாநாம் மானுஷ்யம்
மனிதனாக
தசரதாத் மஜன்
தயரதன் பெற்ற மனிதனே நான்
அஹம் பாந்தவோ ஜாத-உங்களில் ஒருவன்
பிரிக்காதீர் என்னை உங்கள் இடம் இருந்து
ஸ்ரீ மான் -தர்மம் நிலைக்க அவதரித்த
வேண்டித் தேவர்கள் இரக்க -வந்து அவதரித்து அருளிய
அயோதியை சேர்ந்து தாய்களை -மக்களை பார்க்க வேண்டுமே ருத்ரன் சொல்ல ஸ்ரீ மான் என்கிறார்

629

630-
குண சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
புனித நீர் கொண்டு
அயோத்யா சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்
அனைத்து கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த
-ரகு நாயக நாயக்கர் ஏற்படுத்திய
பட்டாபி ராமர் சேவை
சீதை பிராட்டி லஷ்மணர் சமேத
சத்திர சாமரங்கள்
வெண் சாமரம் வெண் கொற்றக் கொடை இரண்டு கைகளிலும்
ஸ்ரீ ராமாயணம் புஸ்தகம் தம்புரா உடன் ஆஞ்சநேயர்
ஸ்ரீ இராமாயண பாராயணம்
புனிதமானவள்
ப்ரஹ்மா ஸ்தோத்ரம் பார்த்தோம்
அக்னி பகவான் கொடுக்க ராமர் ஏற்றுக் கொண்டு
ராமர் மேல் குற்றம் இல்லை
அரசன்
தனி மனிதன் உரிமை விட அரச கடமை உண்டே
அப் பழுக்கு அற்றவள்
தவறு சரி சொல்ல அதிகாரம்
ஜீவாத்மா
பரமாத்மா
கர்மம் அப்பால் பட்டது
வசபடுபவர் நாம்
சூர்யன் இருள் இல்லை
இருட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்
ராமன் இடம் குற்றம் இல்லை
பரம் பொருள்
வேதாந்தம் சொல்வதை நம்பி
முக்குணங்களுக்கும் அப்பால்
சங்கை கூடாதே
இன்னார் செய்தது நல்லது தான்
வேதம் சொல்வதை நம்பி
வேதம் சொல்வது உண்மையே
வாலி வதம் -பட்டி மன்றம்
இங்கும்
பின்பு உத்தர காண்டம் சீதை மூன்றாவது பிரிவு
குற்றம் சொல்ல முடியாதே
118 சர்க்கம்
அக்னி பகவான் திரும்பி கொடுக்க
பிறவி சம்பந்தம் இல்லாத பிராட்டி
விதேக ராஜ வம்சம் வைதேகி
எந்த கரணத்தாலும் குற்றம் இல்லை
10 மாதம் பிரிந்து ஊண் உறக்கம் இல்லாமல்
ஆனந்தமாக ராமர் கேட்க
தர்மம் அறிந்தவர்களில் தலைவன் ராமன்
இவள் பேரில் குற்றம் வர கூடாது என்பதால் செய்த செயல்
சூர்யன் விட்டு ஒளி பிரபை இருக்க மாட்டாது போலே இருவரும்

 

631

632-

அவதாரம்
பலராமன் கண்ணனை சந்தித்து
தசரத ராதன்
தோப்பு தெரு -கும்பகோணம்
ராஜ கோபாலர்
மூலவர் ராமர்
உத்சவர் கண்ணன் -ராஜ கோபாலன்
அபயஹச்தம் ஆஞ்சநேயர்
சௌகந்திகா புஷ்பம் இடது திருக்கையில்
கருடன்
பாலா வாஹன்கள்
வேதாத்மா -ஆசானம் -வாஹனம் விஹஹெச்வர –
மன்னார்குடிபோலே ருக்மிணி சத்யபாமா சமேத
திவத்திலும் பசு நிறை மேத்தி
கன்று மேய்த்து மிக உகந்த காளாய்
நம் கண்ணன் கண்
ரஷகன் அவன் ஒருவனே
தசரதன் இடம் விண்ணப்பம்
119-24 ஸ்லோஹம்
தசரதன் புகழ
அடுத்த சர்க்கம் இந்த்ரன் இடம் விண்ணப்பம் செய்கிறார் பெருமாள்
எல்லாம் பாரார்த்தம்
பிறர்க்காக என்றால் லோகமே வைகுந்தம் ஆகுமே
தனக்காக இல்லை
கைகேயி உன்னால் கை விடப் பட்டாள்
பரதனையும் விட்டீர்
அந்திம சடங்கு கூடாது
பட்டாபிஷேகம் செய்ய பிள்ளை
மனைவி மகன் திரும்பி ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்
இதுவே எனது வேண்டுகோள்
நின்னையே மகனாக ஏழு பிறப்பும்
நாலூர்ரன் முக்தி பெற்ற கூரத் ஆழ்வான் ராமன் வழித் தோன்றல்
கொண்டாடி
சீதை இடம் தழு தழுத்த
குலத்துக்கு கீர்த்தி சேர்த்தாய்
தேவ லோகம் அடைந்தார் தசரதர்
அடுத்த சர்க்கம் –
கை கூப்பி ராகவன்
இந்த்ரன் உனக்கு என்ன விருப்பம்
எங்களுக்கு வேண்டியதை செய்து அருளி
சமுத்திர ராஜன் இடமம் சரண் முன்
ராமன் நயந்து கேட்ப்பது என்ன
வாமனன் உபெந்த்ரன் அதிதி காச்யபர்
அடுத்த அவதாரம் -ஏழு நாள்கள் மழை பொழிய
நிலை இல்லையே இந்த்ரனுக்கும்
பகவானே எனக்கு என்று இல்லாமல்
பிரயோஜனாந்த பரர்கள்
அமுதனை விட்டே உப்பு சாறு கேட்டு
குரங்குகள் கரடிகள் -எனக்காக உயிர் விட்டு
பிழைப்பிக்க வென்னும்
மீண்டும் உறவுகள் சேர வேணும்
காலம் இல்லா காலம் பழங்களும் உண்டாக்கி
அரிதான வரம் –
மயங்கி தூக்கம் இருந்து எழுந்தது போலே
ராம லஷ்மணர் காத்தார்கள் அறிந்து
அயோத்யைக்கு போக வேண்டும்
தாய்மார்களை
பரதனை சத்ருனனை கூட வேணும்
குரங்குகள் பெருமாளுக்கு நினைவூட்ட

633-

சகஸ்ரநாமம் தத் துல்யம் ஸ்ரீ ராம திருநாமம்
பீஷ்மர் -1000 தொகுத்து
ருத்ரன் பார்வதிக்கு வ்யாஜ்யமாக நமக்கு அருளிச் செய்கிறார்
லகு உபாயம்
ஸ்ரீ ராம ராமேதி
முதல் சொல் மட்டும் ஸ்ரீ ராம
திருமால்
ஸ்ரீ மன் நாராயணன்
பிரிந்தவர் கோடி
ராமன் சீதை ஒரே சிலையால்
தோப்பு தெரு திருக்கோயில் சேவை
கும்ப கோணம் ராஜ கோபாலன் சுவாமி
சீதா ராமர்
ஒரே சோலை
லஷ்மணர் தனி சிலை
ஏக சிலா ரூபம்
வலது திருக்கை அழகு
லஷ்மணர் திருமுடி அலங்காரம்
முகம் தெளிவு
சீதா ராமர் சேர்ந்து சேவிக்கும் மகிழ்வு –
பரதன் -சூழ் உரைத்து
14 ஆண்டு கழித்து 15 ஆண்டு
முதல் நாள் உன் முகம் முழிக்கா விடில் நெருப்பு மூட்டி விழுவேன்
121 சர்க்கம்
விபீஷணன் பிரார்த்தனை –
ஸ்நானம் –
புஷ்பம் -அலங்காரம் ஏற்று கொண்டு
சந்தானம் அஞ்சனம் கொண்டு அலங்காரம் பண்ண 100 100பெர் வர
உபசாரம் சுக்ரீவன் முதலோருக்கு செய்
தப வாழ்க்கை எனக்காக இவர்கள்
கொடுப்பதை அவர்களுக்கு கொடு
என்னால் ஏற்று கொள்ள முடியாது
சௌகுமார பரதன் தவிக்க
நீராட்டமோ உடையோ ஆபரணமி அவன்கூடத்தான்
கைகேயி புத்திரன் மகனை விடுத்து
மென்மையானவன்
பரதன் சொல்லாமல்
கைகேயி புத்திரன்
அவள் படுத்தின பாடு பரதனுக்கு போராதா –
நீராட்டம் இல்லை பரதன் ‘
லஷ்மணன் விட்டு தூக்கம் இல்லை
சங்கம் அம்சம்
அபிஷேகம் -சங்கு வேண்டும்
ஆதி சேஷன் படுக்கை அம்சம்
கடலை எப்படி கடக்க
எப்பொழுது செல்வோம்
குபேரன் புஷ்பக விமானம் உள்ளது
நல்ல செயலுக்கு இப்பொழுதான் உபயோகம்
நிகரற்ற பராக்கிரமம் உள்ளவன்
பக்தி அன்பு உண்மையானால் இருந்து நான் தருவதை ஏற்று கொண்டு போக பிரார்த்திக்க
பேச்சில் சாமர்த்தியம் உண்டே ராமனுக்கு
உன்னை மதிப்பெண்
குகனும் தங்க சொன்னான்
இனி உன்னை பார்த்து பரதனை மறந்தால் குற்றம் புரிந்தவன் ஆவேன்
சடிலம் சீர மான் தோல் தரித்து இருக்கிறான்
குளிக்கை ஏற்றுக் கொள்ள மனம் இங்கே இல்லை
கௌசல்யை காண வேண்டும்
குகனையும் சந்திக்க வேண்டும் மறக்காமல் சொல்கிறார்
அயோத்யா மக்களையும் காண வேணும்
முக்கிய செயல்கள் காத்து
விபீஷணன் ஏற்றுக் கொண்டான்
லஷ்மி தேவி புஷ்பக விமானம்
அனைவரும் பார்த்து மகிழ
மனோ வேகத்தில் போகும் விமானம்
மின்னல் வெட்டினால் போலே வந்து நிற்க –

634-

அபதாம் அபகத்தாரம் –
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் கூடுமோ
பரதனை காண பாரித்து
விபீஷணன் கொஞ்சம் தங்கி இளைப்பாறி போக சொல்ல
121 சர்க்கம் இறுதி பகுதி
திருப்தி உற்றேன்
நீ கேட்டதற்கு இணங்க முடியாது
பரதன் தலையால் பிரார்த்தித்தான்
நான் நிறை வேற்றாமல்
ஆசை உடன் கூப்பிட்டான் ‘கைகளை கூப்பி
அடியார்களுக்கு வேண்டியது எல்லாம் செய்து
என் செய்வன் என்றே இருத்தி
ஒன்றும் செய்ய வில்லை
பாதுகை கொடுத்து அனுப்பி
அவனையே நினைத்து 14 வருஷம் கழித்தும்
விபீஷணன் கேட்டதை நிறை வேற்ற முடியாமல்
விடை பெற்று
புஷ்பக விமானம்
நந்தி கிராமம் நோக்கி
122 சர்க்கம்
விபீஷணன்
வானர வீரர்கள் அனைவரும்
அம்மா பேட்டை கோதண்ட ராமர் திரு கோயில்
தஞ்சாவூர் நாகப் பட்டணம் அருகில்
200 ஆண்டுகள் பழைமை
பாஞ்சராத்ர ஆகமம்
பெரிய கோபுரம்
சுதை சிற்பங்கள்
கோபுர தர்சனம் பாபங்களை போக்கும்
ஜெயா வீர ஆஞ்சநேயர்
அபயஹச்தம்
இடுத்து கை இடுப்பில்
இரண்டு கதைகள் உடன் சேவை
கருடன் -சேவை
உடையவர் சேவை ராமானுஜ திவாகரர்
புஷ்பக விமானம் கொடுத்து
வேறு என்ன ஆணை கேட்க
வானரோத்தமார்கள்
அன்னபானம் பரிசுகள் கொடு ரத்னங்கள் வச்த்ரங்கள்
பட்ட பாட்டுக்கு சமமான பரிசாகாது
பெற்று கொண்டதும்
இதற்காக செய்ய வில்லை
பிரதி பலம் எதிர் பார்க்காமல்
பலன் தன்னடையே கிட்டும்
தேவர்களும் உங்கள் பெருமைக்கு ஒப்பு இல்லை
அனைவரும் அயோதியை வந்து
பட்டாபிஷேகம் காண ஆசை
அனைவருக்கும் இடம் கொடுக்கும் புஷ்பக விமானம்
கௌசல்யா தேவி வணங்க வேண்டும்
பிரியம்
மொத்தமும் ஏறி புறப்பட
பரத்வாஜ ஆஸ்ரமம் -இரங்கி –
கிஷ்கிந்தா வானர பெண்களையும் கூட்டி

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ராமனின் அருள்அமுதம்-616-625-

October 7, 2014

616
வீர கோதண்ட ராமர்
பஞ்ச லோகம்
5 அடி உயரம் ஸ்ரீ ராமர்
பெரிய மேடை ‘
சீதை
உடம்பில் நரம்பு எல்லாம் சேவை சாதிக்கிற திருக் கோலம்
தில்லை வளாகம்
சக்தி ஆயுதம்
லஷ்மணன் உடைக்க
விபிஷணன் மேலே விட
தன நெஞ்சில் இலக்குவன் ஏற்றுக் கொண்டு
இலக்குவன் விழ
கோபம் வசம் ராமன் ஆனான்
யுக முடிவில் ஊ ழி த் தீ போலே கோபம்
அதி கோபத்துடன் ராமன்
சித்தர் கந்தர்வர் தேவர் சாரணர் பார்க்கட்டும்
101 சர்க்கம்
சக்தி ஆயுதத்தால் விழ
ராவணன் செயல் உஇலக்க பண்ணி
இலஷ்மணன் மடியில் வைத்து
இனி சீதை பெற்று என்ன பலன்
உன்னை என்னிடம் ஒப்படைத்து
சுஷேணன் வைத்தியன்
உயிர் பிரியவில்லை
மூச்சு உண்டே
கவலை வேண்டாம்
ஔஷதிகள்
மூலிகை
ஓட்ட
புன்ன ஆற்ற
சக்தி பெற
வேதனை தொலைய
நான்கு மூலிகைகள்
மலை அடைந்து
ஸ்ரீ மான் -லஷ்மணனுக்கு பட்டம்
ராமனை ரஷித்துக் கொடுத்த ஸ்ரித்வம்
நீர் உண்ட மேகம் போலே மலை தூக்கி ஆஞ்சநேயர் வர
சுஷேணர் ஆனந்தம்
லஷ்மணன் மீண்டு எழ

617
ஸ்ரீ ராம ராமேதி –1000 திரு நாமங்களுக்கு ஒப்பு
பட்டீஸ்வரம் கோதண்ட ராமர்
கும்பகோணம்
தாராசுரம் அருகில்
பட்டாபிஷேக ராமர் சீதை
தசாவதாரம்
கருடன் சேவை
லஷ்மி நாராயணன் சேவை
பாட்டோடு சம்பந்தம் கொண்ட திருக் கோயில்
பட்டு பூச்சி கொல்லாமல் உமிழ்ந்த பட்டை கொண்டு
பழைமை மாறாமல்
வியாபார ரீதியில் பொருந்தாது –
சால்ய மகரிஷி
பட்டு பூச்சி ஹிம்சை
பாப்பம் போக்கி இங்கேயே ராமன் எழுந்து அருள வேண்டி
ப்ரஹ்ம ஹத்தி சாயா ஹத்தி தோஷம் போக்கி கொள்ள
துளசி மாடம்
ராமானுஜர் சேவை
மருத்துவ ரீதி சிறப்பு துளசிக்கு
101/102 சர்க்கம்
உயிர் பிழைத்த லஷ்மணன் பேச
பெரும் போர் புரிய வேண்டும்
என்னைப் பற்றி கவலைப் படாதே
சாமான்யன் போலே புலம்பாமல்
ராவணனை முடிக்க பிரதிஞ்ஞை செய்து உள்ளே
சீக்ரம் முடிக்க
6 நாள் முடிய போகிறது
ராமன் புறப்பட
102
தரையில் ராமன்
தேரில் ராவணன் ‘
கண்ட இந்த்ரன் -தேர் கவசம் சக்தி ஆயுதம் அனுப்ப
ராவணனை முடிக்க வில்லை எடுத்து வீர
பொருந்தாத யுத்தம்
சக்கரவர்த்தி திருமகன் தரையில் இருக்கலாமா
நூறு மணி ரத்னம் புரவி பூட்டிய தேர் ‘
மாதலி தேரோட்டி
மங்கள கரமான வில்லையும்
சக்தி ஆயுதம் கவசம் கொடுத்து அனுப்ப
காந்தர்வா அஸ்தரம்
பாம்புக்கு கருட அஸ்தரம்
மாத்லி தேர் கொடி குதிரை அடிக்க
ராகு சந்தரன்
செவ்வாய் இஷ்வாகு விசாகம் பீடித்து கொண்டது போலே இருக்க
காலாந்தகன் மிருத்யு போலே
தசக்ரீவன் –
சூலம் எய்த
அஸ்த்ரன்களால் தடுக்க முடியாமல்
சக்தி ஆயுதம் எடுத்து விட
மந்த்ரம் உச்சரித்து
சூலம் உடைய
ராவணன் தளர
நிற்க மாட்டாமல் தச்விக்க
தேரோட்டி காக்க நினைக்க
103 சர்க்கம்
தேரோட்டி வெகு தூரம் போக
புற முதுகு
தேரோட்டியை கடிந்து கொண்டான்
தார்மிகன் போலே சண்டை போடா வில்லை
தனியாக இருந்த சீதை
நைய புடைக்க
அடி தாளாமல் தளர்ந்து போக
தேரோட்டி எப்படி நடக்க வேண்டும் சொல்கிறான் ராவணன் –

618

மித்ரா பாவேன –தோஷோ –
நண்பன் போர்வை போதுமே
கை விட மாட்டான்
தோஷங்கள் இருந்தாலும்
உறுதி மொழி வரதம்
-வலங்கை மான் கோதண்ட ராமர் கோயில்
த்வஜ ஸ்தம்பம்
கருடன்
வாஹனம் ஆசனம் தோழன் அடியார்க்கு வீதியார எழுந்து அருளப் பண்ணி
ஆஞ்சநேயர் அபயஹச்தம்
அஞ்சலிஹச்தம் வெள்ளி கவசம் நம்மை நோக்கி அருள்பார்வை
மூலவர் -த்வாரபாலகர் ஜெயன் விஜயன்
வில்லோ அம்போ இல்லாமல்
அமர்ந்த திருக்கோலம்
சீதா லஷ்மணன் சேர்ந்து சேவை
ராமானுஜர் -ராமானுஜ திவாகரர்
104 சர்க்கம்
ராவணன் சரியாய்
தேரோட்டஈ கூட்டிப் போக
ராவணன் மீண்டு
ரணகளம் ஓடினது அவமானம்
தேரோட்டி இடம் கோபித்து கொண்டான்
வீரம் சக்தி ஆண்மை தேஜஸ் மிக்கு
அவமானம்
யசாஸ் வீர்யம் தேஜஸ் கீர்த்தி அழித்து விட்டாய்
ராமனை புகழ்ந்து
காபுருஷன் ராமன்
சத்ருக்களும் கொண்டாடும் வீரம் புகழ்
ரஞ்சநீச்ய விக்கிரமம்
கொண்டாடுகிறான்
பெருமை அறிந்து கை கூப்பி இருக்கக் கூடாதா
நட்பு அன்பு காட்டி உய்ந்து போகலாமே
ரதம் சீக்கிரம் கூட்டி போ
நெஞ்சில் அம்பு ஏற்க வேண்டும்
தேரோட்டி தன நிலைமை சொல்லி
செருக்கால் செய்ய வில்லை
மறந்தும் செய்ய வில்லை
சரமம் தீர்க்க
தளர்ந்து இருந்தாய்
வெற்றி களிப்பு இல்லை
நிமித்தங்கள் துஷ்டம் து ர்
லஷணம் இங்கிதம் அறிந்து செய்ய வேண்டும்
காக்க தான் செய்தேன்
ராவணன் சமாதனம்
தங்க தோடா பரிசு கொடுக்க
105 சர்க்கம்
அதித்ய ஹிருதயம் உபதேசம் அஹஸ்தியர்
சக்தி கொடுக்க
அஷயம் பரமம் சிவம்
முன்னோர் சூர்யன்
கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் கிட்ட
சூர்யன் இருள் ஒட்டுமா போலே
ராமா மகா பாஹோ கேள்
உன் விரோதிகள் தொலைவார்
புண்ணியம் கொடுக்கும்
மங்களம் கொடுக்கும்
ஆயுள் நீடிக்கும்
நோய் தொலையும்
சியவித்ரா மண்டல மத்திய வர்த்தி
அதிதி காச்யபர் பிறந்த சூர்யன்
விவஸ்வான் பாஸ்கரன் பெயர்
தேஜஸ்வி
சோமன் யமன் மகேந்தரன் ஸ்கந்தன் வணங்கப் படும்
திவாகர
அம்சுமான்
ஸ்தோத்ரம் செய்து
வெற்றி நிச்சயம் –

619

உடல் பயிற்சி
உணவு கட்டுப்பாடு
ஆரோக்கியம்
கர்மம் -பிறவி -துன்பம் நீக்க –
சக்தி பகவான் ஒருவன் இடம் மட்டும்
ஆதித்ய பகவான்
சூர்யன்
சவிதா தினகரன்
சூர்யா வம்சம்
ஆதித்ய ஹிருதயம் மூன்று தடவை சொல்ல அகஸ்தியர்
கண்ணுக்கு தெரியாத
இரண்டும் செய்ய வேண்டும்
திருஷ்ட அதருஷ்ட
மது வன ராமர்
வலங்கை மான் கோதண்ட ராமர் சேவித்தோம்
ஆஞ்சநேயர் செய்தி கேட்டு மது வனம் த்வம்சம் தாதி முகன்
ராமர் கண்டு -சீதை கண்டதால் தேன் குடிக்கும்
கையில் வீணை
ராம ராம ஹரே
பாடி
105 சர்க்கம்
பல திரு நாமங்கள்
ஆதித்யா சவிதா சுவர்ண சதிச பானு
சப்த சப்திர்
மார்தண்ட
அம்சுமான்
அக்னி கற்க
தமோ பேதி
வோயமா நாதன்
ருக் யஜுர் சாம புகழப் படு
தண்ணீருக்கு மித்திரன்
ஆத்தி மண்டலி
விஸ்வ
மகா தேஜா
சர்வ
விஸ்வ பாவனா
தேஜோ பதார்த்தங்கள் தலைவன்
த்வாதேச ஆதித்யர்
சவிதா வணக்கம்
ஞானம் தூண்ட
சாவித்திரி காயத்ரி
நம்ம காக்கட்டும்
நோய் விரட்டி
கிழக்கில் உதித்தி
ஜோயோதிஸ் கூட்டங்கள் பகல் தலைவர்
ஜெயன்
ஆதித்யா நாம
நாம உக்றாயா வீரையா சாரன்காயா நாம
உம்மை கண்டு தாமரை மலரும்
ஞானம் மலரும்
பவம் கதிரோர்க்கன் அன்று அலராதே
அதி கலங்க
சிவந்த திரு மேனி
சத்ருநாயா
கிருதக்க்னா அளிக்கும்
தேவனே
ஜோயோதிஸ் தலைவன்
உருகின வார்த்த பொன் போலே
லோக சாஷி
உன் மூலம் தான் மழை
தூங்கினாலும் விளித்து உள்ளீர்
அக்னி ஹோதரம் செய்ய தூண்டி
தேவர்களுக்கு தலைவர்
நல்ல செயல் சூர்யன் இருக்கும் பொழுது தான்
இரவில் யாகம் ஹோமம் கூடாதே
தேவ தேவம் ஜகத் பதிம்
குலத்துக்கு தலைவன்
தினகர குல திவாகரன்
மூன்று முறை ஜபம் செய்து வலம் வந்து வெற்றி நிச்சயம்
அகஸ்த்யர் சொல்லிப் போக
ஆசமனம் மூன்று முறை சொல்லி
கூறி வணங்கி
ராவணனை விட்டு விட கூடாது
திரும்பி வர காத்து
பார்த்த ராவணன் நடுங்க –
தேவ கணங்கள் கூட
என்ன நடக்கும் பார்ப்போம் –

620
சக்ருத் -ஏதத் வரதம் மம
கை விட மாட்டான்
ஸ்ரீ ராம சரம ஸ்லோகம்
கடல் கரையில் விபீஷணன் –
அம்பை கீழே வைத்து தான் அபயம்
வில் இல்லாமல் தர்சனம்
மது வன ராமர்
அபயஹச்தம்
இடது கை திருமடியில்
ரூபத்தால் கண்ணையும் மனத்தையும் கவர்ந்து
வில் கார்யம் அழகு
லஷ்மணன் கை கூப்பி இருக்க
ததிமுகன் தடுக்க
அடியார்கள் உத்சவம் காண ராமர் லஷ்மணன் வந்து காண
தோள்களில் அம்புறா அம்புகள் உடன் சேவை
சீதை இல்லை மதுவனம் அன்று
இன்று உண்டே
புஷ்ப அலங்காரம்
தோட்டம் நந்தவனம்
காலை மாலை மலர் கொண்டு
செப்பேடு விஜய நகர் பேரரசு
பட்டயம் தர்சனம்
ஆதுத்ய ஹிருதயம் கற்ற ஸ்ரீ ராமன்
106 சர்க்கம்
நல்ல நிமித்தங்கள் தோற்ற
தேரோட்டி ராமன் முன்னேவர
இந்திர பட்டணம் அசைந்து வந்தால் போலே இருக்க
தேஜஸ் மிக்கு
மாதலி இடம்
இன்று இறுதி போர்
விழிப்பு உணர்வுடன் நினைத்த இடம் தேர் ஒட்டி
சூறாவளி மேகம் சினபின்னம் ஆக்குவது போலே
சூர்யா கிரணங்கள் போலே
தூசி கிளப்ப
வாய் பேகம் மனோ வேகம்
மாதலி தேர் முன்பு
பழைய வியாக்யானம்
பயந்து பின்னோக்கி ஓட்டத்தான் அறிவான் முன்பு
இன்று முன்பு போக
பெரும் யுத்தம்
ராவணச்ய விநாசாய நிமித்தம்
நெருப்பு கங்குல் கொள்ளிக் கட்டை விழ
தேர் ஓட கம்பனம் ஏற்பட
முகத்தில் கிரணங்கள்
செப்பு மஞ்சள் பல காட்ட
பூ தாதுக்கள் போலே
காற்று கோரமாக வீச
இடி ஒலி கேட்க
சாரிகைகள் பறவை சண்டை
பின் காலால் நெருப்பு வரும் படி தேக்க
கண்ணீர் குதிரைகள்விட
107 சர்க்கம்
தலைகள் வெட்ட வெட்ட மீண்டும் முளைக்க
ஒருவருக்க் ஒருவர் சண்டை
ராஷசர் குரங்குகள் ஓய்ந்து போக
சித்தர் சாரணர் ரிஷிகள் கூட விஜயீ பவ
இந்த்ரன் கொடி
சரம் கொண்டு ராவணன் கொடி விழ
ஆகாசம் முழுவதும் பாணங்கள் நிரம்பி
புண் சிரிப்புடன் சண்டை
தேரோட்டி குதிரைகளை அழிக்க
குரோத வசம்
மாதலி நையைப் புடிக்கப் பட
கூர்மையான சரங்கள்
உலக்கை கலப்பை மாறி முட்டிக் கொள்ள
நடுங்க
லோகம் நாசம் அடையாமல் இருக்க வேண்டும்
ரிஷிகள் பல்லாண்டு
சாகரம்
ஆகாயம்
ராம ராவண யுத்தம்
வேறு நிகர் இல்லையே இவை ஓன்று ஒன்றுக்கும் –

621

கோன் வஸ்மி–குணவான் –
நாரதர்
வீரன் சுசீலன் தர்மம் அறிந்தவன்
ராமன்
இஷ்வாகு வம்சம்
சூர்யா குலம்
ராஜா ராமன்
கோதண்ட ராமன்
பக்த ஆஞ்சநேயர் திருக் கோயில்
அஞ்சலி ஹஸ்தம்
பக்தாஞ்சலி புடாஹஸ்தா-
நான் எனக்கு உரியன் அல்லன்
உன்னுடைய சொத்து சொல்லிக் கொண்டே
108 சர்க்கம் –
ராவணன் முடிந்து போகிறான்
105 –
தலை கொய்யப் பட்டு விழுந்து மீண்டும் முளைக்க
சமயதி -சின்னம் மாதரம் புனர் –
வியப்பு
மாரீசனை மூத்த அம்பு
கர தூஷணன்
வாலி முடிந்த அம்பு
இவன் இடத்தில் இப்படி
ராவணன் புத்துணர்ச்சி பெற்று
உலக்கை ஆயுதம் கொடு அடிக்க
இரவு நீண்டு போக
அரக்கனுக்கு பலம் இரவில்
முழுவதும் போர்
மாதலி உணர்த்த
விளையாட்டு சண்டை போதும்
ராவணன் முடிய வேண்டுமே
108 சர்க்கம்
ராவணன் மாண்டு விழுகிறான்
ராமா -நீ விளையாட்டு சண்டை போட்டுக் கொண்டு
பிரம்மாஸ்திரம் உண்டே உன்னுடம்
பிதாமகர்
மாதரம் அகச்யர் உபதேசித்து கொடுத்தார்
அத்தை இவன் இடம் செலுத்து
ஆகாச மயமான சரீரம்
காற்றை விட வேகம்
தங்காததால் அலங்கரிக்கப் பட்ட கூர்மை
தேஜஸ் மிக்க
சக்தி மலையையும் கூட பிளக்கும்
கடலையும் வற்ற அடிக்கும்
ராமன் மந்த்ரம் உச்சாரணம்
வில்லி பூட்டி -கார்முகம் -வில்
நாணை இழுத்து அம்பை விட
வாய் வேகம் மநோ வேகம்-செய்ய வேண்டிய வேலை செய்து
மீண்டும் அம்புறா துணி வர
வானர வீரர் வெற்றி செய்து சொல்லி ஓட
தேவர் கந்தர்வர் கூடி பூ மாறி பொழிய
அனைவருக்கும் ஆனந்தம்
மந்த மாருதம் வீச
109 சர்க்கம்
ராவணன் மாண்டான்
விபீஷணன் அலுத்து புலம்ப
அண்ணன் ஆயிற்றே
வீரனே விக்ரான்தனே சாஸ்திரம் அறிந்தவனே
இந்த்ரியங்கள் பாடு சென்று முடிந்தாய்
நல்ல வார்த்தை காதில் விழ வில்லை
தேவர்களுக்கு கொண்டாட்டம்
தூசி போலே கீழே கிடக்க
நெருப்பு தேஜஸ்
சூர்யன் நுழைய அஞ்சும் முன்பு
ராமன் நல்கல வார்த்தை சொல்லி தேற்ற
வீரன் -வெற்றி தோல்வி சமம்
ஷத்ரிய தர்மம்
போரை கண்டு கலங்காதே
ஆத்மா முடியாதே
சண்டை இது போல் யாருமே போட முடியாதே
ரண பூமி
வீர ஸ்வர்க்கம் அடைவான்
மேலே ஆகவேண்டிய கார்யங்கள் உண்டே
கடல் கரையை பெயர்த்தால் தாங்குமா
மேலே செய்ய வேண்டிய ஈம சடங்குகள்
மரனானி வைராக்யான்
ராமன் பெருமை அறிவோம் –

622-

வ்யதமேஷ
நான்கு ஸ்லோகம்
ராமனே திருமால் மண்டோதரி சொல்லி
மணியான ஸ்லோகங்கள் காட்டி
லஷ்மி நாராயணன்
உலக ஷேமதுக்குகாக ராமன் அவதாரம் காட்டி
லஷ்மி நாராயண கோதண்ட ராமர்
கண்காதரபுரம் திருவையாறு
மூலவர் லஷ்மி நாராயணன்
உத்சவர் ராமர்
பொருத்தம்
அவனே ராமனாக அவதாரம்
தர்சனம் பாக்கியம்
ராஜ கோபுரம்
தோட்டம் மிக்க சூழல்
தண்ட காரண்யம் போலே
த்வஜ ஸ்தம்பம்
கருடன் சேவை
வாயு குமாரர் கை கூப்பி அஞ்சலி ஹஸ்தம்
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
அஹோபில மேடம் ஜீயர் பலர்
இங்கே இருந்து பட்டம்
காகேய நதி வடக்கே நோக்கி பாயும் நதி
கங்கையே காவரி உடன் கலக்கும் துலா மாசம்
110 சர்க்கம்
அந்திம சம்ஸ்காரம் ஈமச் சடங்கு
மனைவிகள் ஓடி வர
சுக ஹரஷி
கை கால் பிடித்து தலையை மடியில் வைத்து
புலம்பி
மானிடர் இடத்தில் தோற்று
நல்ல வார்த்தை கேட்க்காமல் அழிந்து
இந்த்ரன் யமன் பயந்து இருந்தார்கள்
அதர்ம மார்க்கம் சென்று முடிந்து போனாய்
நீயே உன்னை அழித்துக் கொண்டு
தெய்வ பலம் தான் வென்றது
தெய்வம் சங்கல்பம் நிறை வெற்றது
தெய்வ யோகத்தால் நீர் அழிந்தீர்
பொருளோ வீரமோ ஆணையோ செல்லுபடி ஆகாதே
111 சர்க்கம்
மண்டோதரி ஓடி வந்து
மாயன் மகள்
அசுரர் தலைவன் பெண்
இந்த்ரஜித் தாய்
வந்து உண்மை பேச
சத்வம்
வினாசச்த ராவணன்
ராம ரூபன மிருத்யு தேவதையோ
இந்த்ரன் ப்ரஹ்மா பயப்படும் உன்னை
நான் அறிந்தே
ஊரார் உமக்கு அறிய கூறுகின்றேன்
வ்யக்தமேஷ மகா யோகி
வணக்குற்றவன்
இவன் திருமால்
பரமாத்மா
மகானை காட்டிலும் உயர்ந்த
சங்கு சக்கரம் தரித்து
நிலை நின்று
ஸ்ரீ வச்தம்
சத்யா பராக்கிரமம்
விஷ்ணு
வானரங்கள் தேவர்கள்
லோகேஸ்வர ஸ்ரீ மான்
ராஷசர் அழிக்க
இந்த்ரியன்களால் தோற்றீர்
உம்மை அழிக்க உம்முடைய புலன்கள்
கர தூஷணர் அழிந்ததும் உணர வேண்டாமா
அருந்ததி விட கற்பில் சிறந்த சீதை இடம் அபசாரம்
கர்ம பலன் அனுபவித்தே தீர வேண்டும்
சுபம் செய்தவன் சுபம் அடைகிறான்
பாப கார்யம் செய்தவன்
விபீஷணன் தர்ம மார்க்கம் சுகம்
சீதை எந்த விதம் என்னை விட என்ன பெருமை
பிதா தானவ ராஜன் மாயன்
பிள்ளை இந்த்ரனை வென்ற
மிருத்யு மிருத்யு வாக இருந்தீர்
சீதை கவர்ந்த குற்றம்
ராசாச குலமே நாதன் இழந்து
காற்று வீசும்
சூர்யன் கிரணங்கள் நுழையும்
உண்மையும் சொல்லி புலம்பி

623

வேத வேத்யே-சாஷாத் இராமாயண
அடியார்கள் ரஷண்துக்காகா ராமனாக திரு அவதாரம்
நேர்மையின் அடியாளம்
சத்தியத்தின் உருவம்
108 சர்கம் -ராவணன் அழிந்தான் பார்த்தோம்
மண்டோதரி ராமன் பெருமை பேச
விபீஷணன் அந்திம சடங்கு செய்ய போகிறான்
கங்காதர காங்கேயன் கரை அருகில்
லஷ்மி நாராயணன் பெருமாள் மூலவர்
சரணா கதி பலிக்க தாயார் அடி பற்றி அவன் திருவடி பிடிக்க

இலக்குவன் சீதை சமேத ராமர் உத்சவர்
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் -அகில பவன -பக்தி ரூபா ஏற்பட வேண்டிக் கொண்டார்
111 சர்க்கம்
விபீஷணன் இடம் ஈமச் சடங்கு செய்ய சொல்ல
தீயவன் ஆயிற்றே
நான் செய்யவா
அண்ணன் தான்
மாற்றான் மனைவி கவர்ந்தவன்
நான் செய்ய மாட்டேன்
காமம் வசப்பட்டவன்
சூரன் பலவான் மன்னன்
மரநான்தானி விரோதம் -பகைவன் இல்லையே மரணம் ஆனபின்பு
ராமன் போன்ற உயர்ந்த பண்பாளன் –
நான் என்றுமே பகைவனாக நினைக்க வில்லை
அவன் நினைத்து இருந்தான்
இனி மேல் நினைக்க மாட்டான்
நல்லது செய்தததை தடுக்க மாட்டான்
பல்லக்கு -சந்தன கட்டைகளை வாசனை திரவியம்
தென் கிழக்கு தசையில் ஹோம குண்டம்
உலக்கை போன்றவை வைத்து
புஷ்பங்கள் வைத்து
மந்த்ரங்கள் ஓதி
பித்ரு மேதம் ப்ரஹ்ம மேதம் முறைப்படி செய்ய
முடிந்த பின்பு
நகரம் நோக்கி போக
இந்த்ரன்வில் கவசம் தேர் களைந்து
புன்சிரிப்பு மாறாத முகம்
112
லங்கா ராஜ பட்டாபிஷேகம் லஷ்மணன் மூலம் செய்ய
தேவர்கள் ஸ்தோத்ரம் செய்ய
மாதளிக்கு விடை கொடுக்க
ராகவன் சுக்ரீவன் கூட்டி கால்நடையாக பாசறைக்கு போக
கடல் கரையில் அடி சூடும் அரசு பட்டாபிஷேகம் விபீஷணன் விரும்பிய கைகர்யம்
கடல் நீரை அபிஷேகம்
ததி
ஆஷாதை வெள்ளக் கொழுக்கட்டை
ராமன் முன்னிலையில் பட்டாபிஷேகம்
ஹனுமான் இடம் சீதை அசோகா வனம் இருந்து கூட்டி வர சொல்லி அனுப்ப

624

லஷ்ம்யா சகா -காக்கிறான் திருமால்
தேவா கார்ய்ந்ய ரூபா
கருணை வடிவு கருணை தூண்டி விட்டு
சீதையாக அவதரித்து
சீதா ராமன் –
ஆஞ்சநேயர் -சீதையின் கருணை சிறப்பை உணர
விஜய பட்டாபிஷேக ராமர் திருக் கோயில் மதுப்பூர் அருகில்
கார்ப்பன்காடு பக்கம் அபீஷ்ட வராத ராஜ பெருமாள்
சிரமேகொடி கிராமம்
பலி பீடம் –
கருடன் சன்னதி -ராமனை ரஷித்து நாக பாசம் விடுவித்து
பிரகாரம்-வளம்
மூலவர் ராமர் அமர்ந்த திருக் கோலம்
அபயபிரதானம்
சாய்த்து பிடித்த ஹஸ்தம்
ஆசனம் மேல் ஒரு திருவடி
மற்று ஒரு திருவடி கீழே
சீதா தேவி லஷ்மணர் ஆஞ்சநேயர் சேவை
113 சர்க்கம் –
ராமனாலே ஏவப்பட்ட வாயு மைந்தன் விரைந்து –
கண்கள் பஞ்சு அடைந்து
ஆஞ்சநேயர் கண்டு மகிழ்ந்து
கண்ட ஆஞ்சநேயர் மகிழ
விஜய செய்தி சொல்லி
குரங்கு படை துணையுடன் விபீஷணன் காட்டிய வழியில் ராவணனை ராமன் அளிக்க 7 நாள்கள் யுத்தம்
பிரகர்ஷேன-ஆனந்தம்
தொண்டை அடைத்து பேச முடியாமல் தவிக்க
ஏதாவது தப்பூ செய்தோமே பேச வில்லையே
பிரத்யுபகாரம் செய்ய ஒன்றுமே இல்லை
சத்ருசமாக
எத்தை கொடுப்பேன்
இரண்டு உயிரையும் காத்தீர்
பேச்சு 8 பெருமைகள் சிறந்த நீ
தேஜ ஷமா பலவான் சத்வ குணம் தைர்யம் பணிவு 10 குணங்கள் உம்மிடம் குடி கொண்டு இருக்க
உமக்கு என்ன பிரத்யுபகாரம் மகா லஷ்மி சொல்ல –
ராஷசிகள் –பிழிந்து கொல்ல அனுமதி
உயர்ந்த குணம்
அவர்களை காக்க
ராவணன் சம்பளம் கொடுக்க அடித்தார்கள்
விபீஷணன் கொடுத்தால் அலங்காரம்
எய்தவன் இருக்க அம்பு
புலி துரத்த -மரத்தில் கரடி -மனிசன் கதை –
ராமன் சொன்ன கதை கொஞ்சம் மாற்றி -சீதை சொல்ல
என்னை தேடி வந்தவனை நான் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன்
பாபானாம் வா சுபானாம் வா
பாப்பம் செய்யாதவர் யார்
நீர் குற்றம்
அக்னி சாட்சி கை இடித்த
எனது கணவன் பற்றி பேசிய குற்றம்
ராமனை அறிவீர்
இனி மேல் தான் சீதாராமர் தாசர் பெருமை உணர்வீர்
மாதர் மைதிலி -சீதா கோஷ்டி உயந்தது
காலில் விழாத சரணம் சொல்லாத ராஷசிகளை காத்து –

625

ராமன் குணங்களுக்கு அரசன்
குணங்கள் சீர் பிராட்டியால்
கூட இருக்கும் பொழுது மன்னித்து அருளுவான்
சீதை சாநித்ய மகாத்மியம் ஆஞ்சநேயர் கண்டார்
சரணம் புகுந்த விபீஷணன் காகாசுரன் ராமன் ஆக்க
சரணம் யாத ராஷசிகளை காத்து அருளி
திரிஜடை கனவின் பொழுதே சொப்பதை நிறைவேற்றி
நீர் பூத்த நெருப்பு போலே
தூண்டி
செருக்கு மாற்றி
தயை கருணை -கோபம் மூடி இருக்க
உசித உபாயம் -விச்மார்யா
மறக்க
ஸ்ரீ கிக்கு இஷ்டன்
சிஷ்டனே திருவரங்கத்து
ஸ்ரீ கிக்கு இஷ்டன்
அபவிக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் ராவணன் நம் போல்வாருக்கும் உபதேசம்
விஜய பட்டாபிஷேக ராமர்
தாமரை மேல் திருவடி
உத்சவர் கையில் வில் பற்றி மணி ஓசை
கூப்பிய கை உடன் ஆஞ்சநேயர்
தஞ்சாவூர் அருகில்
பஞ்ச கிராமம்
கார்ப்பன்காடு
அபிமான ஸ்தலங்கள்
ஆஞ்சநேயர் இடம் குற்றம் செய்யாதார் யார்
114
ராமன் இடம் சீதை செய்தி சொல்லி
விபீஷணன் இடம் திவ்ய அலங்காரம் திவ்ய ஆபரண பூஷிதாம்
நீராடி ஆடை அலங்காரம் செய்ய விபீஷணன் சொல்ல
10 மாசம் குளிக்காத சரீரம் ராமன் இடம் காட்ட aasai
ராமன் உடைய ஆணை
அப்படியானால் செய்கிறேன்
பல்லக்கு
மூடு
ஆஞ்சநேயர் அங்கதான் சுக்ரீவன்
குரங்குகள் உடனே பார்க்க ஆவல்
தள்ளி விட
ராமன் மனம் கோபம் கொப்பளிக்க
நமது பக்தர்கள்
பக்தர்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டான்
கோபம் கொண்ட ராமனை லஷ்மணன்
பல்லக்கு இறங்கி
குரங்குகளை மறுபடியும் தள்ள
மீண்டும் ராமன் கோபம்
பார்க்க கூடாது என்று எதனால் தள்ளுகிறீர்கள்
ஆபத்து /துன்பம் -யுத்த பூமி /சுயம்வர /யாக சாலையில் பார்க்கலாமே ஸ்திரீகளை
பார்க்கட்டும்
நடத்தி கூட்டி வர சொல்ல முக்காடு இட்டு நடந்து வர
ராமன் எதனால்கொபம் புரியாமல்
ராம சந்தரன் முகம் கண்டு
வல்லியோ
தாமரைக் கண்
கோபம் கண்டு கலங்க
ராமனா கோபம்
அடுத்த சர்க்கம்
உலகம் சீதை தனியாக
பிரஜைகள் தப்பாகா நினைப்பார்களா
சபாலன் ராவணன்
விபீஷணன்
கடலை தாண்டியது
பலித்தது
இந்த பலன் ஒழுங்காக
பிரஜைகள்
அணைக்க திரட்டு உள்ளம்
மனம் இரண்டுபட
மஞ்சள் காமாலை நோய் போலே
நம்பிள்ளை
கண்ணு கோளாறு போலே தீபம்
குற்றம் தனது தலையில் வைத்து பேச
ராஜ சபையில் அப்படி கூற
நீ உள்ளம் அறிந்து அப்படியே வந்து இருக்க வேண்டும் –

 

—————————————————————————————————————————————————————————

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டு ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்