ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்ரம் —

ஶ்ரீ ராமாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓஂ ஶ்ரீராமாய நம:
ஓஂ ராம ப4த்3ராய நம:
ஓஂ ராம சந்த்3ராய நம:
ஓஂ ஶாஶ்வதாய நம:
ஓஂ ராஜீவலோசனாய நம:

ஓஂ ஶ்ரீமதே நம:
ஓஂ ராஜேந்த்3ராய நம:
ஓஂ ரகு4புங்க3வாய நம:
ஓஂ ஜானகீவல்லபா4ய நம:
ஓஂ ஜைத்ராய நம: ॥ 1௦ ॥

ஓஂ ஜிதாமித்ராய நம:
ஓஂ ஜனார்த3னாய நம:
ஓஂ விஶ்வாமித்ர ப்ரியாய நம:
ஓம் தா3ன்தாய நம:
ஓஂ ஶரண த்ராண தத் பராய நம:

ஓஂ வாலி ப்ரமத2னாய நம:
ஓஂ வாங்மினே நம:
ஓஂ ஸத்ய வாசே நம:
ஓஂ ஸத்ய விக்ரமாய நம:
ஓஂ ஸத்ய வ்ரதாய நம: ॥ 2௦ ॥

ஓஂ வ்ரதத4ராய நம:
ஓஂ ஸதா3 ஹனுமதா3ஶ்ரிதாய நம:
ஓஂ கோஸலேயாய நம:
ஓம் க2ர த்4வம்ஸினே நம:
ஓஂ விராத4வத4 பண்டி3தாய நம:

ஓஂ விபீ4ஷண பரித்ராத்ரே நம:
ஓஂ ஹர கோத3ண்ட3 க2ண்ட3னாய நம:
ஓஂ ஸப்த ஸால ப்ரபே4த்த்ரே நம:
ஓம் த3ஶக்3ரீவ ஶிரோ ஹராய நம:
ஓஂ ஜாமத3க்3ன்ய மஹா த3ர்பத3ல்த3னாய நம: ॥ 3௦ ॥

ஓஂ தாடகாந்தகாய நம:
ஓஂ வேதா3ந்த ஸாராய நம:
ஓஂ வேதா3த்மனே நம:
ஓம் ப4வரோக3ஸ்ய பே4ஷஜாய நம:
ஓம் தூ3ஷணத்ரிஶிரோ ஹந்த்ரே நம:

ஓஂ த்ரி மூர்தயே நம:
ஓஂ த்ரி கு3ணாத்மகாய நம:
ஓஂ த்ரி விக்ரமாய நம:
ஓஂ த்ரி லோகாத்மனே நம:
ஓஂ புண்ய சாரித்ர கீர்தனாய நம: ॥ 4௦ ॥

ஓஂ த்ரி லோக ரக்ஷகாய நம:
ஓம் த4ந்வினே நம:
ஓம் த3ண்ட3காரண்ய கர்தனாய நம:
ஓஂ அஹல்யா ஶாப ஶமனாய நம:
ஓஂ பித்ரு ப4க்தாய நம:

ஓஂ வர ப்ரதா3ய நம:
ஓஂ ஜித க்ரோதா4ய நம:
ஓஂ ஜிதா மித்ராய நம:
ஓஂ ஜக3த்3 கு3ரவே நம:
ஓஂ ருஷவானர ஸங்கா4தினே நம: ॥ 5௦॥

ஓஂ சித்ரகூ டஸமாஶ்ரயாய நம:
ஓஂ ஜயந்தத்ராண வரதா3ய நம:
ஓஂ ஸுமித்ரா புத்ர ஸேவிதாய நம:
ஓஂ ஸர்வ தே3வாதி3 தே3வாய நம:
ஓஂ ம்ருத வானர ஜீவனாய நம:

ஓஂ மாயா மாரீச ஹந்த்ரே நம:
ஓஂ மஹா தே3வாய நம:
ஓஂ மஹா பு4ஜாய நம:
ஓஂ ஸர்வ தே3வஸ்துதாய நம:
ஓஂ ஸௌம்யாய நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் ப்3ரஹ்மண்யாய நம:
ஓஂ முனி ஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓஂ மஹா யோகி3னே நம:
ஓஂ மஹோ தா3ராய நம:
ஓஂ ஸுக்3ரீவேப்ஸித ராஜ்யதா3ய நம:

ஓஂ ஸர்வ புண்யாதி4க ப2லாய நம:
ஓஂ ஸ்ம்ருத ஸர்வாக4னாஶனாய நம:
ஓஂ ஆதி3 புருஷாய நம:
ஓஂ பரம புருஷாய நம:
ஓஂ மஹா புருஷாய நம: ॥ 7௦ ॥

ஓஂ புண்யோ த3யாய நம:
ஓம் த3யா ஸாராய நம:
ஓஂ புராணாய நம:
ஓஂ புருஷோத்தமாய நம:
ஓஂ ஸ்மித வக்த்ராய நம:

ஓஂ மித பா4ஷிணே நம:
ஓஂ பூர்வ பா4ஷிணே நம:
ஓஂ ராக4வாய நம:
ஓஂ அனந்த கு3ண க3ம்பீ4ராய நம:
ஓம் தீ4ரோதா3த்த கு3ணோத்தமாய நம: ॥ 8௦ ॥

ஓஂ மாயா மானுஷ சாரித்ராய நம:
ஓஂ மஹா தே3வாதி3 பூஜிதாய நம:
ஓஂ ஸேதுக்ருதே நம:
ஓஂ ஜித வாராஶயே நம:
ஓஂ ஸர்வ தீர்த2 மயாய நம:

ஓஂ ஹரயே நம:
ஓஂ ஶ்யாமாங்கா3ய நம:
ஓஂ ஸுந்த3ராய நம:
ஓஂ ஶூராய நம:
ஓஂ பீத வாஸஸே நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் த4னுர்த4ராய நம:
ஓஂ ஸர்வயஜ்ஞாதி4பாய நம:
ஓஂ யஜ்வனே நம:
ஓஂ ஜரா மரண வர்ஜிதாய நம:
ஓஂ ஶிவ லிங்க3 ப்ரதிஷ்டா2த்ரே நம:

ஓஂ ஸர்வாவகு3ண வர்ஜிதாய நம:
ஓஂ பரமாத்மனே நம:
ஓஂ பரஸ்மை ப்3ரஹ்மணே நம:
ஓஂ ஸச்சிதா3ந்ந்த3 விக்3ரஹாய நம:
ஓஂ பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓஂ பரஸ்மை தா4ம்னே நம:
ஓஂ பராகாஶாய நம:
ஓஂ பராத் பராய நம:
ஓஂ பரேஶாய நம:
ஓஂ பாரகா3ய நம:

ஓஂ பாராய நம:
ஓஂ ஸர்வ தே3வாத்மகாய நம:
ஓஂ பராய நம: ॥ 1௦8 ॥

இதி ஶ்ரீ ராமாஷ்டோத்தர ஶத நாமா வளீதீ3ஸ் ஸமாப்தா ॥

—————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: