ஸ்ரீ திராவிட உபநிஷத் சங்கதி/ஸ்ரீ திராவிட உபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்னாவளி/ஸ்ரீ ஆதேஸ உபநிஷச் சாயை /ஸ்ரீ திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி –ஆடியாடி யகம் கரைந்து–2-4-சாரங்கள் —

ஸ்ரீ திராவிட உபநிஷத் சங்கதி

தத் ப்ரார்த்திதா நதி கமேந ஸமுத்தி தார்த்தி
அக்ரே ஹரே பர முகேந யதா விதேயம்
ஆர்த்தேர் நிவேதநம் அபா கரணம் அர்த்த நஞ்ச
மூர்ச்சாம் ததா முனிரகாந் மஹதீம் சதுர்த்தே —

பர முகேந -மாற்றார் வாயால் -திருத்தாயார் பாசுரமாக
யதா விதேயம் –மடப்பம் மிக்க தலைமகள்
மஹதீம் மூர்ச்சாம்-பெரிய மயக்கம்
அபா கரணம் அர்த்த நஞ்ச -என் கொல் நுமது திரு உள்ளம் -பிரார்த்தனை –

———-

ஸ்ரீ திராவிட உபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்னாவளி

ப்ரஹ்லா தார்த்தே ந்ருஸிம்ஹம்
ஷபித விபது ஷா வல்லபம்
ஷிப்த லங்கம்
ஷ்வேள ப்ரத்யர்த்தி கேதும்
ஸ்ரமஹர துளஸீ மாலிநம்
தைர்ய ஹேதும்
த்ராணே தத்தா வதாநம்
ஸ்வ ரிபு ஹத க்ருத ஆஸ் வாஸனம்
தீப்த ஹேதிம்
சத் பிரேஷா ரஷிதாரம்
வியசன நிரசனம்-வியக்த கீர்த்திநம் ஜகாத

1-ப்ரஹ்லா தார்த்தே ந்ருஸிம்ஹம் –நாடி நாடி நரசிங்கா என்று -பக்தனான ப்ரஹ்லாதன் நிமித்தமாக ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹணாக ஆவிர்பவித்தும்

2-ஷபித விபது ஷா வல்லபம் -விறல் வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்தீர் -அநிருத்தருக்கு விரோதியான பாணாசூரனுடைய கரங்களைக் கழித்தும்

3-ஷிப்த லங்கம் -அரக்கன் இலங்கை செற்றீர் -எதிரியான ராவணனுடைய இலங்கையை அழித்தும்

4-ஷ்வேள ப்ரத்யர்த்தி கேதும் -வலம் கொள் புள் உயர்த்தாய் என்னும் -விஷ விரோதியான வைனயதேயனை த்வஜமாகப் படைத்தும் –

5-ஸ்ரமஹர துளஸீ மாலிநம்-வண்டு திவளும் தண்ணம் துழாய்-மதுஸ்யந்தி யாகையாலே ஸ்ரமஹரமாய் இருக்கும் திருத்துழாய் மாலையைத் தரித்தும்

6-தைர்ய ஹேதும்—என தக வுயிர்க்கு அமுதே–விரஹ வியசனத்தாலே ஆத்ம வஸ்து அழியாதே அம்ருதமாய் இருந்து தரிப்பித்தும் –

7-த்ராணே தத்தா வதாநம்—வெள்ள நீர்க் கிடந்தாய் என்னும்—ரக்ஷணத்திலே அவஹிதனாயத் திருப்பாற் கடலிலே வந்து கண் வளர்ந்ததும் –

8-ஸ்வ ரிபு ஹத க்ருத ஆஸ் வாஸனம்—விறல் கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தீர்–மிடுக்கனான கஞ்சனை அழியச் செய்து
தன் நிமித்தமான பயத்தைத் தீர்த்து ஆஸ்வாஸம் பண்ணியும்

9-தீப்த ஹேதிம் —சுடர் வட்ட வாய் நுதி நேமியீர்-தேஜிஷ்டமான திருவாழியைத் திருக்கையிலே தரித்தும்

10-சத் பிரேஷா ரஷிதாரம்–மாழை நோக்கு ஒன்றும் வாட்டேன்மினே–ஆஸ்ரிதருடைய ப்ரேக்ஷையைப் போக்காதே ரஷித்தும்

வியசன நிரசனம்-வியக்த கீர்த்திநம் ஜகாத
இப்படி பிரசித்த வைபவனான எம்பெருமானை ஆஸ்ரிதருடைய வியசனம் எல்லாம் நிரஸித்து அருளுபவனாக
ஆடி யாடி தசகத்திலே ஆழ்வார் அனுசந்தித்தார் -என்கிறார்

————-

ஸ்ரீ ஆதேஸ உபநிஷச் சாயை–

கீழ்த் திருவாய் மொழியில் உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று ஆசைப்பட்ட நித்ய ஸூரிகள்
குழாத்திலே அப்போதே போய்ப் புகப் பெறாமையாலே அவசன்னராய்
ஒரு பிராட்டி தசையை அடைந்து திருத் தாயார் பாசுரத்தாலே எம்பெருமானுக்கு அறிவிக்கிறார் ஆடியாடியிலே –

—-

ஆடியாடி யகம் கரைந்து இசை
பாடிப்பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும்
நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று
வாடிவாடும் இவ்வாணுதலே –2-4-1-

ஆற்றாமையின் கனத்தாலே ஓர் இடத்தில் நிலை கொள்ளாதே -எங்கும் உலாவி உலாவி –
அந்தக்கரணம் நீர்ப் பண்டமாய் உருகி தரித்து இருக்க மாட்டாமையாலே பிரலாபித்து –
கண்ண நீர்கள் விழ விட்டு -நாலு திக்கிலும் தேடித்தேடி –
நரசிங்கா என்று இந்த ஒளியை யுடைய முகத்தை உடைய பெண் பிள்ளை
மிகவும் வாடா நின்றாள் என்கிறாள் -ஆடியாடி -இத்யாதியால் –

——

வாணுதல் இம்மடவரல் உம்மைக்
காணும் ஆசையுள் நைகின்றாள் விறல்
வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்தீர் உம்மைக்
காண நீர் இரக்கமிலீரே–2-4-2-

அவயவ சோபையை யுடைய ம்ருது ஸ்வபாவையான இவள் உம்மைக் காண வேணும்
என்கிற ஆசையால் நையா நின்றாள்
பலிஷ்டனான பாணாசுரனுடைய ஆயிரம் தோள்களையும் துண்டித்தவரே –
உம்மைக் காண்கையிலும் கூட நீர் இரக்கம் இல்லாதவராக இருக்கிறீர் -என்கிறாள் -வாணுதல் -இத்யாதியால் –

———–

இரக்க மனத்தோடு எரியணை
அரக்கும் மெழுகும் ஒக்கும் இவள்
இரக்கம் எழீர் இதற்கு என் செய்கேன்
அரக்கன் இலங்கை செற்றீருக்கே –2-4-3–

நெகிழ்ந்த நெஞ்சை யுடைய இவள் அக்னி ஸஹ வாஸத்திலே இருக்கிற
அரக்கையும் மெழுகையும் ஒத்து இரா நின்றாள் –
நீராகில் தயை பண்ணுகிறது இல்லை –
ராக்ஷஸனுடைய இலங்கையை ஜெயித்த -ஷயித்த -உமக்கு இதுக்கு
நான் என் செய்கேன் என்கிறாள் -இரக்க மனத்தோடு-இத்யாதியால் –

———-

இலங்கை செற்றவனே யென்னும் பின்னும்
வலம் கொள் புள்ளுயர்த்தாய் என்னும் உள்ளம்
மலங்க வெவ்வுயிர்க்கும் கண்ணீர் மிகக்
கலங்கிக் கை தொழும் நின்றிவளே –2-4-4-

இலங்கையை ஜெயித்தவனே என்னா நின்றாள் –
பின்னையும் பலம் காய்ந்து இருக்கிற பெரிய திருவடியாலே வஹிக்கப் பட்டவரே -என்னா நின்றாள் –
ஹ்ருதயம் நடுங்கும்படி பெரு மூச்சு எறியா நின்றாள் –
கண்ணீர் மிகும்படி கலங்கி நின்று இவள் கை தொழா நின்றாள் -என்கிறாள் -இலங்கை -இத்யாதியாலே –

——–

இவள் இராப் பகல் வாய் வெரீஇத் தன்
குவளை ஒண் கண்ண நீர் கொண்டாள் வண்டு
திவளும் தண்ணம் துழாய் கொண்டீர் என
தவள வண்ணர் தகவுகளே –2-4-5-

இவள் இரவும் பகலும் வாய் வெருவிக் கொண்டு தன்னுடைய குவளைப் பூப் போலே அழகிய கண்களிலே நீரைக் கொண்டாள் –
வண்டுகள் படிந்து குளிர்ந்து அழகிய திருத்துழாயைக் கொடீர் –
ஸூத்த ஸத்வ ஸ்வபாவரான உம்முடைய கிருபைகள் எங்கே போயிற்றோ -என்கிறாள் -இவள் -இத்யாதியாலே –

———–

தகவுடையவனே யென்னும் பின்னும்
மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் என
தகவுயிர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளம்
உகவுருகி நின்றுள்ளுளே–2-4-6-

தகவில்லை என்னப் பொறாமையாலே -தகவுடையவனே -என்னா -நின்றாள் –
பின்னையும் மிகவும் தகவு பெற்றால் போலே ஆதரியா நின்றாள் –
இத்தசையிலும் இப்படிச் சொல்லப் பண்ணிய உபகாரகனே -என்னா நின்றாள் –
என்னுடைய அந்தராத்மாவுக்கு அம்ருதம் போலே போக்யனானவனே என்னா நின்றாள் –
ஹ்ருதயம் மிகவும் உருகி நின்று உள்ளோடுகிற வியாபாரம் உள்ளேயாய்
வாசா மகோசரமாய் இரா நின்றது -என்கிறாள் -தகவு -இத்யாதியால் –

———-

உள்ளுளாவி உலர்ந்து உலர்ந்து என்
வள்ளலே கண்ணனே என்னும் பின்னும்
வெள்ள நீர்க் கிடந்தாய் என்னும் என்
கள்வி தான் பட்ட வஞ்சனையே –2-4-7-

உள்ளே யுள்ளே பிராணன் உலர்ந்து உலர்ந்து -என்னுடைய பரம உதாரனே -எனக்கு ஸூ லபனே -என்னா நின்றாள் –
பின்னையும் எனக்கு அணித்தாக ஷீராப்தியில் கண் வளர்ந்து அருளினவனே -என்னா நின்றாள் –
தன் ஹ்ருதயத்தில் ஓடுகிறது பிறர் அறியாது இருக்கிற இவள் பட்ட வஞ்சனை
என்னவாய் இருந்தது என்கிறாள் -உள்ளுளாவி இத்யாதியாலே –

————-

வஞ்சனே என்னும் கை தொழும் தன்
நெஞ்சம் வேவ நெடிதுயிர்க்கும் விறல்
கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தீர் உம்மைத்
தஞ்சம் என்று இவள் பட்டனவே –2-4-8-

நான் அல்லேன் என்றாலும் விடாதே வஞ்சித்துச் சேர்த்துக் கொண்டவனே -என்னா நின்றாள் –
வஞ்சித்த உபகாரத்துக்குக் கை தொழா நின்றாள்
தன் நெஞ்சு வேம்படியாக நெடு மூச்சு விடா நின்றாள்
பலிஷ்டனான கம்சனை வஞ்சனை செய்தவரே –
நிர் க்ருணரான உம்மை ரக்ஷகர் என்று விஸ்வசித்த இவள் பட்ட பாடுகள்
என் தான் -என்கிறாள் -வஞ்சனே என்னும் இத்ப்யாதியால் –

——–

பட்டபோது எழுபோது அறியாள் விரை
மட்டலர் தண் துழாய் என்னும் சுடர்
வட்ட வாய் நுதி நேமியீர் நும்
திட்டமென் கொல் இவ்வேழைக்கே–2-4-9-

உதித்த போதும் அஸ்தமித்த போதும் அறிகிறிலள் –
இது ஒரு பரிமளமே -இது ஒரு தேனே -இது ஒரு பூவே -இது ஒரு குளிர்த்தியே -இது ஒரு திருத்துழாயே -என்று
திருத்துழாய் விஷயமாக ஒரு கோடி சொல்லா நின்றாள் –
தேஜஸ்ஸையும் வட்டமான வாயயையும் கூர்மையையும் யுடைய திருவாழியைத் திருக்கையிலே யுடையீர்
சபலையான இவள் விஷயத்தில் உம்முடைய இஷ்டம் ஏது சொல்லீர் -என்கிறாள் -பட்டபோது -இத்யாதியாலே –

———–

ஏழை பேதை இராப்பகல் தன்
கேழில் ஒண் கண் கண்ண நீர் கொண்டாள் கிளர்
வாழ்வை வேவ இலங்கை செற்றீர் இவள்
மாழை நோக்கு ஒன்றும் வாட்டேன்மினே –-2-4-10-

சபலையாய் பாலையான இவள் இரவும் பகலும் தன்னுடைய உபமான ரஹிதமாய் –
அழகிய கண்களிலே நீரைக் கொண்டாள் –
கிளர்ந்த ஐஸ்வர்யம் வேம்படி லங்கையை நிரசித்தீர்
இவளுடைய முக்தமான நோக்கு ஒன்றும் -கிடக்கும்படி கார்யம் பார்க்க வேணும் -என்கிறாள் –
ஏழை பேதை -இத்யாதியாலே –

——–

வாட்டமில் புகழ் வாமனனை இசை
கூட்டி வண் சடகோபன் சொல் அமை
பாட்டோராயிரத்து இப்பத்தால் அடி
சூட்டலாகுமே அந்தாமமே –2-4-11-

இத் தசையில் வந்து -ஸம்ஸ்லேஷிக்கையாலே வட்டம் இலாத கல்யாண குணங்களை யுடைய விநீதனைக் குறித்து
இசையைக் கூட்டிப் பரம உதாரரான ஆழ்வார் அமைத்த பாட்டு ஓர் ஆயிரத்திலும்
இந்தப் பத்தால் அழகிய மாலையை எம்பெருமான் திருவடிகளிலே சூட்டலாகும் என்று
உக்த அர்த்தத்தை -நிகமிக்கிறார்-வாட்டமில் -இத்யாதியாலே –

——-

ஸ்ரீ திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி -பாசுரம்–14–

இதில் ததீயரையும் அவனையும் பிரிகையாலே
மிகவும் தளர்ந்து
தாய் பேச்சாலே பேசுகிற பாசுரத்தை அனுவதித்து அருளிச் செய்கிறார் –
எங்கனே என்னில் –
எம்பெருமானைப் பிரிந்த அளவன்றிக்கே அவனுக்கு பிராண பூதரான
நித்ய சூரிகளையும் கூடப் பிரிகையாலே
தம் தசையை அறியாதபடி மோஹிதராய் கிடக்கிற தம் படியை
பார்ஸ்வச்தரான பரிவர் அவனுக்கு விண்ணப்பம் செய்கிற பிரகாரத்தை
கலந்து பிரிந்து மோஹங்கதையான பிராட்டி உடைய
விரஹ பரவச வியாபார உக்திகளை அனுகரித்து
அவனுக்கு அறிவிக்கிற திருத் தாயார் பேச்சாலே
அருளிச் செய்கிற -ஆடி யாடியில் அர்த்தத்தை –
ஆடி மகிழ் -இத்யாதியாலே அருளிச் செய்கிறார் –

ஆடி மகிழ் வானில் அடியார் குழாங்களுடன்
கூடி இன்பம் எய்தாக் குறையதனால் -வாடி மிக
அன்புற்றார் தம் நிலைமை ஆய்ந்து உரைக்க மோகித்து
துன்புற்றான் மாறன் அந்தோ ——ஸ்ரீ திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி———-14-

வியாக்யானம்-

ஆடி மகிழ் வானில் அடியார் குழாங்களுடன் கூடி இன்பம் எய்தாக் குறையதனால் -வாடி மிக –
ஆடி மகிழ் வானில் –
பகவத் அனுபவத்தில் அவஹாகித்து
ஹிருஷ்டர் ஆகிற -என்னுதல் –
அன்றிக்கே
பகவத் அனுபவ பிரகர்ஷத்தாலே
ந்ருத்யந்தி கேசித் -என்னும் படியாக –
அத்தாலே ஹ்ருஷ்டராக -என்னுதல் –
இப்படியான வானில் அடியார் உண்டு
வைகுண்ட வாசிகளான நித்ய சூரிகள்
அவர்கள் சங்கத்திலே சங்கதராய்
ஆனந்தத்தை அடையாத அபூர்த்தியாலே
வாடி வாடும் -என்று மிகவும் வாடி –

அன்புற்றார் தம் நிலைமை ஆய்ந்து உரைக்க –
முயல்கின்றேன் அவன் தன் மொய் கழற்கு அன்பை -என்று
நிரவதிக சிநேக உக்தரான
மதுரகவி ப்ரப்ருதி ப்ரயுக்த ஸூக்ருத்துக்கள்-
இவர் வ்யாமோஹத்தை எம்பெருமானுக்கு நிரூபித்து
தன் முகேன இது தேவர் கிருபா சாத்தியம் -என்று
விஞ்ஞாபிக்கிற படியை
தன் திறத்திலே பரிவுடைய திருத் தாயார்
தன் ஸ்வ பாவத்தை அறிந்து பேசும்படியாக –

மோகித்து துன்புற்றான் மாறன் அந்தோ –
தாம் தம் தசையைப் பேச மாட்டாமல்
பிறர் பேசும்படி மோஹித்து துக்கத்தைப் பிராப்தர் ஆனார் ஆழ்வார் –

ஐயோ -மமா பிவ்யதிதம் மன -என்று
அற்ற பற்றர்க்கும் இரங்க வேண்டும் படியாய் இறே இவர் தசை இருப்பது –
அற்ற பற்றார் -மதுரகவி போல்வார் –

அன்புற்றார் தன்னிலைமை யாய்ந்து உரைக்கை யாவது –
சாதியர் கூர்த்தவஞ்ச -இத்யாதிப் படியே
எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் -என்றும்
உம்மைக் காணும் ஆசையுள் நைகின்றாள் -உம்மைக் காண நீர் இரக்கம் இலீரே –என்றும்
வண்டு திவளும் தண்ணம் துழாய் கொடீர் என தவள வண்ணர் தகவுகளே -என்றும்
உம்மைத் தஞ்சம் என இவள் பட்டனவே –என்றும்
நுமது இட்டம் என் கொலோ இவ் ஏழைக்கு -என்றும்
இவள் மாழை நோக்கு ஒன்றும் மாட்டேன்மினே -என்றும்
இப்புடைகளிலே அருளிச் செய்தவை-என்கை –
இப்படி தம் தசை தமக்கும் வாசோ மகோசரமாய்
கண்டார் எல்லாரும் இரங்க வேண்டும்படியாய்
இருக்கும் ஆயிற்று –

——————————————————————-—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூத்த ஸத்வாச்சார்யார் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: