ஸ்ரீ வால்மீகீய ஆதிகாவ்யே -ஸ்ரீ ஸுந்தரகாண்டம் – –5.29–

[Sita feels happy seeing auspicious signs.]

ததாகதாஂ தாஂ வ்யதிதாமநிந்திதாஂ வ்யபேதஹர்ஷாஂ பரிதீநமாநஸாம்.

ஷுபாஂ நிமித்தாநி ஷுபாநி பேஜிரே நரஂ ஷ்ரியா ஜுஷ்டமிவோபஜீவிநஃ৷৷5.29.1৷৷

ததாகதாம் as expected, வ்யதிதாம் agonized lady, அநிந்திதாம் faultless, வ்யபேதஹர்ஷாம் bereft of all joy, பரிதீநமாநஸாம் distressed in mind, ஷுபாம் auspicious, தாம் her, ஷ்ரியா with benign favour of fortune, ஜுஷ்டம் pleased, நரம் man, உபஜீவிநஃ இவ like well- wishing, ஷுபாநி auspicious, நிமித்தாநி for the sake, பேஜிரே wealthy man.

Like well-wishers flocking round a person on whom fortune is smiling, omens foretelling auspicious happenings in near future appeared to Sita. She was unimpeachable. She was in agony, distressed in mind, bereft of all joy (now) standing under that Simsupa tree.
தஸ்யாஃ ஷுபஂ வாமமராலபக்ஷ்ம ராஜீவரிதஂ கரிஷ்ணவிஷாலஷுக்லம்.

ப்ராஸ்பந்ததைகஂ நயநஂ ஸுகேஷ்யா மீநாஹதஂ பத்மமிவாபிதாம்ரம்৷৷5.29.2৷৷

ஸுகேஷ்யாஃ of the lady with beautiful hair, தஸ்யாஃ her, ஷுபம் auspicious, அராலபக்ஷ்மராஜீவரிதம் surrounded by a row of curved eye lashes, கரிஷ்ணவிஷாலஷுக்லம் broad black pupils in white, வாமநயநம் left eye, மீநாஹதம் struck by fish, அபிதாம்ரம் reddish ring, ஏகம் one, பத்மமிவ like lotus, ப்ராஸ்பந்தத throbbed.

Her left eye with a row of curved eye-lashes, the black pupils of the eye in white throbbed in an auspicious manner. The lady with her long tresses, and throbbing eye appeared like a red lotus gently struck by a fish.
புஜஷ்ச சார்வஞ்சிதபீநவரித்தஃ

பரார்த்யகாலாகருசந்தநார்ஹஃ.

அநுத்தமேநாத்யுஷிதஃ ப்ரியேண

சிரேண வாமஃ ஸமவேபதாஷு৷৷5.29.3৷৷

சார்வஞ்சிதபீநவரித்தஃ beautifuly curved round and stout, பரார்த்யகாலாகருசந்தநார்ஹஃ deserving the application of excellent black agaru and sandal paste, அநுத்தமேந by the best, ப்ரியேண by the beloved, சிரேண for long, அத்யுஷிதஃ used to rest the head, வாமஃ புஜஷ்ச by the left arm, ஆஷு suddenly, ஸமவேபத throbbed.

Her stout left arm curved beautifully, fit for excellent agaru and sandal paste once the pillow by her beloved lord for long, throbbed suddenly.
கஜேந்த்ரஹஸ்தப்ரதிமஷ்ச பீந

ஸ்தயோர்த்வயோஃ ஸம்ஹதயோஃ ஸுஜாதஃ.

ப்ரஸ்பந்தமாநஃ புநரூருரஸ்யா

ராமஂ புரஸ்தாத் ஸ்திதமாசசக்ஷே৷৷5.29.4৷৷

ஸஂஹதயோஃ close to each other, தயோஃ த்வயோஃ of those two, கஜேந்த்ரஹஸ்தப்ரதிமஃ resembling an elephant’s trunk, பீநஃ stout, ஸுஜாதஃ well shaped, அஸ்யாஃ ஊருஃ her thigh, ப்ரஸ்பந்தமாநஃ throbbing, ராமம் Rama, புரஸ்தாத் in front, ஸ்திதம் stood, ஆசசக்ஷே indicated.

Again her round-shaped left thigh resembling an elephant’s trunk started throbbing, presaging union with Rama.
ஷுபஂ புநர்ஹேமஸமாநவர்ண

மீஷத்ரஜோத்வஸ்தமிவாமலாக்ஷ்யாஃ.

வாஸ ஸ்ஸ்திதாயா ஷ்ஷிகராக்ரதந்த்யாஃ

கிஞ்சித்பரிஸ்ரஂஸத சாருகாத்ய்ராஃ৷৷5.29.5৷৷

புநஃ again, அமலாக்ஷ்யாஃ lady with pristine eyes, ஷிகராக்ரதந்த்யாஃ with round edged teeth, சாருகாத்ய்ராஃ of the lady of beautiful limbs, ஸ்திதாயாஃ standing, ஷுபம் auspicious, ஹேமஸமாநவர்ணம் of the colour of gold, ஈஷத் slightly, ரஜோத்வஸ்தமிவ slightly dull on account of dust, வாஸஃ clothes, கிஞ்சித் a little, பரிஸ்ரஂஸத slipped.

Her eyes were pristine, teeth well-shaped. The gold-hued auspicious sari on her charming limbs was now a little soiled on account of dust. It slipped slightly as she stood up. This augured well for her.
ஏதைர்நிமித்தைரபரைஷ்ச ஸுப்ரூஃ

ஸம்போதிதா ப்ராகபி ஸாது ஸித்தைஃ.

வாதாதபக்லாந்தமிவ ப்ரணஷ்டஂ

வர்ஷேண பீஜஂ ப்ரதிஸஂஜஹர்ஷ৷৷5.29.6৷৷

ப்ராகபி in the past also, ஸாது well, ஸித்தைஃ by seers, ஏதைஃ by these, நிமித்தை: by the presence of omens, அபரைஷ்ச and by others, ஸம்போதிதா addressed, ஸுப்ரூஃ a lady with lovely eye-brows, வாதப்ரக்லாந்தம் blighted by wind and heat, ப்ரணஷ்டம் dried, பீஜம் seed, வர்ஷேண இவ with rain, ப்ரதிஸஞ்ஜஹர்ஷ felt happy.

Reassured by such omens which augured well as tested by time, Sita, with beautiful eye-brows, and deep foresight experienced great joy, like a seed blighted by the wind and the Sun comes back to joyful life through a pleasing shower. (A foreteller is addressed as siddha in sanskrit dramas)
தஸ்யாஃ புநர்பிம்பபலாதரோஷ்டஂ

ஸ்வக்ஷிப்ருகேஷாந்தமராலபக்ஷ்ம.

வக்த்ரஂ பபாஸே ஸிதஷுக்லதஂஷ்ட்ரஂ

ராஹோர்முகாச்சந்த்ர இவ ப்ரமுக்தஃ৷৷5.29.7৷৷

புநஃ again, தஸ்யாஃ her, பிம்பபலாதரோஷ்டம் with lips like bimba fruit, ஸ்வக்ஷிப்ருகேஷாந்தம் beautiful eye brows, அராலபக்ஷ்ம curved eyelashes extending up to her hair, ஸிதசாருதந்தம் white and lovely teeth, வக்த்ரம் mouth, ராஹோஃ from planet Rahu, முகாத் from face, ப்ரமுக்தஃ set free, சந்த்ரஃ இவ like the Moon, பபாஸே shone.

Her face shining with beautiful red lips like bimba fruit, sparkling teeth, and curved eyelashes with lovely brows extending up to her hair, she appeared like a Moon released from the mouth of Rahu.
ஸா வீதஷோகா வ்யபநீததந்த்ரீ

ஷாந்தஜ்வரா ஹர்ஷவிபுத்தஸத்த்வா.

அஷோபதார்யா வதநேந ஷுக்லே

ஷீதாஂஷுநா ராத்ரிரிவோதிதேந৷৷5.29.8৷৷

ஆர்யா revered lady, ஸா she, வீதஷோகா relieved from grief, வ்யபநீததந்த்ரீ a lady relieved from exhaustion, ஷாந்தஜ்வரா fears allyed, ஹர்ஷவிபுத்தஸத்த்வா a lady with her mind illumined by joy, வதநேந with her countenance, ஷுக்லே in the bright fortnight, உதிதேந risen, ஷீதாஂஷுநா with cool Moon, ராத்ரிரிவ like the night, அஷோபத shone.

Revered Sita, completely relieved of grief, exhaustion gone, fears allayed, mind illumined with joy, looked charming with her countenance as a night with the Moon fully risen during the bright fortnight.
இத்யார்ஷே ஷ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீய ஆதிகாவ்யே ஸுந்தரகாண்டே ஏகோநத்ரிஂஷஸ்ஸர்கஃ৷৷
Thus ends the twentyninth sarga of Sundarakanda of the holy Ramayana, the first epic compsed by sage Valmiki.
[Sita feels happy seeing auspicious signs.]

ததாகதாஂ தாஂ வ்யதிதாமநிந்திதாஂ வ்யபேதஹர்ஷாஂ பரிதீநமாநஸாம்.

ஷுபாஂ நிமித்தாநி ஷுபாநி பேஜிரே நரஂ ஷ்ரியா ஜுஷ்டமிவோபஜீவிநஃ৷৷5.29.1৷৷

ததாகதாம் as expected, வ்யதிதாம் agonized lady, அநிந்திதாம் faultless, வ்யபேதஹர்ஷாம் bereft of all joy, பரிதீநமாநஸாம் distressed in mind, ஷுபாம் auspicious, தாம் her, ஷ்ரியா with benign favour of fortune, ஜுஷ்டம் pleased, நரம் man, உபஜீவிநஃ இவ like well- wishing, ஷுபாநி auspicious, நிமித்தாநி for the sake, பேஜிரே wealthy man.

Like well-wishers flocking round a person on whom fortune is smiling, omens foretelling auspicious happenings in near future appeared to Sita. She was unimpeachable. She was in agony, distressed in mind, bereft of all joy (now) standing under that Simsupa tree.
தஸ்யாஃ ஷுபஂ வாமமராலபக்ஷ்ம ராஜீவரிதஂ கரிஷ்ணவிஷாலஷுக்லம்.

ப்ராஸ்பந்ததைகஂ நயநஂ ஸுகேஷ்யா மீநாஹதஂ பத்மமிவாபிதாம்ரம்৷৷5.29.2৷৷

ஸுகேஷ்யாஃ of the lady with beautiful hair, தஸ்யாஃ her, ஷுபம் auspicious, அராலபக்ஷ்மராஜீவரிதம் surrounded by a row of curved eye lashes, கரிஷ்ணவிஷாலஷுக்லம் broad black pupils in white, வாமநயநம் left eye, மீநாஹதம் struck by fish, அபிதாம்ரம் reddish ring, ஏகம் one, பத்மமிவ like lotus, ப்ராஸ்பந்தத throbbed.

Her left eye with a row of curved eye-lashes, the black pupils of the eye in white throbbed in an auspicious manner. The lady with her long tresses, and throbbing eye appeared like a red lotus gently struck by a fish.
புஜஷ்ச சார்வஞ்சிதபீநவரித்தஃ

பரார்த்யகாலாகருசந்தநார்ஹஃ.

அநுத்தமேநாத்யுஷிதஃ ப்ரியேண

சிரேண வாமஃ ஸமவேபதாஷு৷৷5.29.3৷৷

சார்வஞ்சிதபீநவரித்தஃ beautifuly curved round and stout, பரார்த்யகாலாகருசந்தநார்ஹஃ deserving the application of excellent black agaru and sandal paste, அநுத்தமேந by the best, ப்ரியேண by the beloved, சிரேண for long, அத்யுஷிதஃ used to rest the head, வாமஃ புஜஷ்ச by the left arm, ஆஷு suddenly, ஸமவேபத throbbed.

Her stout left arm curved beautifully, fit for excellent agaru and sandal paste once the pillow by her beloved lord for long, throbbed suddenly.
கஜேந்த்ரஹஸ்தப்ரதிமஷ்ச பீந

ஸ்தயோர்த்வயோஃ ஸம்ஹதயோஃ ஸுஜாதஃ.

ப்ரஸ்பந்தமாநஃ புநரூருரஸ்யா

ராமஂ புரஸ்தாத் ஸ்திதமாசசக்ஷே৷৷5.29.4৷৷

ஸஂஹதயோஃ close to each other, தயோஃ த்வயோஃ of those two, கஜேந்த்ரஹஸ்தப்ரதிமஃ resembling an elephant’s trunk, பீநஃ stout, ஸுஜாதஃ well shaped, அஸ்யாஃ ஊருஃ her thigh, ப்ரஸ்பந்தமாநஃ throbbing, ராமம் Rama, புரஸ்தாத் in front, ஸ்திதம் stood, ஆசசக்ஷே indicated.

Again her round-shaped left thigh resembling an elephant’s trunk started throbbing, presaging union with Rama.
ஷுபஂ புநர்ஹேமஸமாநவர்ண

மீஷத்ரஜோத்வஸ்தமிவாமலாக்ஷ்யாஃ.

வாஸ ஸ்ஸ்திதாயா ஷ்ஷிகராக்ரதந்த்யாஃ

கிஞ்சித்பரிஸ்ரஂஸத சாருகாத்ய்ராஃ৷৷5.29.5৷৷

புநஃ again, அமலாக்ஷ்யாஃ lady with pristine eyes, ஷிகராக்ரதந்த்யாஃ with round edged teeth, சாருகாத்ய்ராஃ of the lady of beautiful limbs, ஸ்திதாயாஃ standing, ஷுபம் auspicious, ஹேமஸமாநவர்ணம் of the colour of gold, ஈஷத் slightly, ரஜோத்வஸ்தமிவ slightly dull on account of dust, வாஸஃ clothes, கிஞ்சித் a little, பரிஸ்ரஂஸத slipped.

Her eyes were pristine, teeth well-shaped. The gold-hued auspicious sari on her charming limbs was now a little soiled on account of dust. It slipped slightly as she stood up. This augured well for her.
ஏதைர்நிமித்தைரபரைஷ்ச ஸுப்ரூஃ

ஸம்போதிதா ப்ராகபி ஸாது ஸித்தைஃ.

வாதாதபக்லாந்தமிவ ப்ரணஷ்டஂ

வர்ஷேண பீஜஂ ப்ரதிஸஂஜஹர்ஷ৷৷5.29.6৷৷

ப்ராகபி in the past also, ஸாது well, ஸித்தைஃ by seers, ஏதைஃ by these, நிமித்தை: by the presence of omens, அபரைஷ்ச and by others, ஸம்போதிதா addressed, ஸுப்ரூஃ a lady with lovely eye-brows, வாதப்ரக்லாந்தம் blighted by wind and heat, ப்ரணஷ்டம் dried, பீஜம் seed, வர்ஷேண இவ with rain, ப்ரதிஸஞ்ஜஹர்ஷ felt happy.

Reassured by such omens which augured well as tested by time, Sita, with beautiful eye-brows, and deep foresight experienced great joy, like a seed blighted by the wind and the Sun comes back to joyful life through a pleasing shower. (A foreteller is addressed as siddha in sanskrit dramas)
தஸ்யாஃ புநர்பிம்பபலாதரோஷ்டஂ

ஸ்வக்ஷிப்ருகேஷாந்தமராலபக்ஷ்ம.

வக்த்ரஂ பபாஸே ஸிதஷுக்லதஂஷ்ட்ரஂ

ராஹோர்முகாச்சந்த்ர இவ ப்ரமுக்தஃ৷৷5.29.7৷৷

புநஃ again, தஸ்யாஃ her, பிம்பபலாதரோஷ்டம் with lips like bimba fruit, ஸ்வக்ஷிப்ருகேஷாந்தம் beautiful eye brows, அராலபக்ஷ்ம curved eyelashes extending up to her hair, ஸிதசாருதந்தம் white and lovely teeth, வக்த்ரம் mouth, ராஹோஃ from planet Rahu, முகாத் from face, ப்ரமுக்தஃ set free, சந்த்ரஃ இவ like the Moon, பபாஸே shone.

Her face shining with beautiful red lips like bimba fruit, sparkling teeth, and curved eyelashes with lovely brows extending up to her hair, she appeared like a Moon released from the mouth of Rahu.
ஸா வீதஷோகா வ்யபநீததந்த்ரீ

ஷாந்தஜ்வரா ஹர்ஷவிபுத்தஸத்த்வா.

அஷோபதார்யா வதநேந ஷுக்லே

ஷீதாஂஷுநா ராத்ரிரிவோதிதேந৷৷5.29.8৷৷

ஆர்யா revered lady, ஸா she, வீதஷோகா relieved from grief, வ்யபநீததந்த்ரீ a lady relieved from exhaustion, ஷாந்தஜ்வரா fears allyed, ஹர்ஷவிபுத்தஸத்த்வா a lady with her mind illumined by joy, வதநேந with her countenance, ஷுக்லே in the bright fortnight, உதிதேந risen, ஷீதாஂஷுநா with cool Moon, ராத்ரிரிவ like the night, அஷோபத shone.

Revered Sita, completely relieved of grief, exhaustion gone, fears allayed, mind illumined with joy, looked charming with her countenance as a night with the Moon fully risen during the bright fortnight.

————–

இத்யார்ஷே ஷ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீய ஆதிகாவ்யே ஸுந்தரகாண்டே ஏகோநத்ரிஂஷஸ்ஸர்கஃ৷৷

————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பரத லஷ்மண சத்ருக்ந ஸீதா பிராட்டி ஸமேத சக்ரவர்த்தி திருமகன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: