ஸ்ரீ வால்மீகீய ஆதிகாவ்யே -ஸ்ரீ ஆரண்ய காண்டம் – –3.70–

[Rama and Lakshmana sever the arms of Kabandha– reveal their identity to him– Kabandha welcomes Rama and Lakshmana– his lamentation.]

தௌ து தத்ர ஸ்திதௌ தரிஷ்ட்வா ப்ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ.

பாஹுபாஷபரிக்ஷிப்தௌ கபந்தோ வாக்யமப்ரவீத்৷৷3.70.1৷৷

பாஹுபாஷபரிக்ஷிப்தௌ bound by the shackles of his arms, தத்ர ஸ்திதௌ both stood there, ப்ராதரௌ brothers, தௌ both, ராமலக்ஷ்மணௌ Rama and Lakshmana, தரிஷ்ட்வா after seeing, கபந்தஃ Kabandha, வாக்யம் these words, அப்ரவீத் said.

Kabandha saw the brothers, Rama and Lakshmana, stand there bound by the shackles of his arms and said:
திஷ்டதஃ கிஂ நு மாஂ தரிஷ்ட்வா க்ஷுதார்தஂ க்ஷத்ரியர்ஷபௌ.

ஆஹாரார்தஂ து ஸந்திஷ்டௌ தைவேந கதசேதஸௌ৷৷3.70.2৷৷

க்ஷத்ரியர்ஷபௌ two bulls among the kshatriyas, க்ஷுதார்தம் suffering from hunger, மாம் me, தரிஷ்ட்வா after seeing, கிஂ நு why do you, திஷ்டதஃ both stand here, கதசேதஸௌ with the senses lost, தைவேந by god, ஆஹாரார்தம் for my food, ஸந்திஷ்டௌ are sent.

O bulls among the kshatriyas! You are sent by destiny as food to appease my hunger. Seeing me hungry, why do you stand there with your senses switched off ?
தச்ச்ருத்வா லக்ஷ்மணோ வாக்யஂ ப்ராப்தகாலஂ ஹிதஂ ததா.

உவாசார்திஂ ஸமாபந்நோ விக்ரமே கரிதலக்ஷணஃ৷৷3.70.3৷৷

லக்ஷ்மணஃ Lakshmana, தத் that, ஷ்ருத்வா having heard, ததா then, ஆர்திம் suffering, ஸமாபந்நஃ he underwent, விக்ரமே to exhibit courage, கரிதலக்ஷணஃ he has resorted to, ப்ராப்தகாலம் appropriate time, ஹிதம் good, வாக்யம் words, உவாச said.

Having heard this, Lakshmana, who was greatly suffering gathered courage at appropriate time and said these salutary words:
த்வாஂ ச மாஂ ச புரா தூர்ணமாதத்தே ராக்ஷஸாதமஃ.

தஸ்மாதஸிப்யாமஸ்யாஷு பாஹூ சிந்தாவஹை குரூ৷৷3.70.4৷৷

ராக்ஷஸாதமஃ this vile demon, தூர்ணம் quickly, த்வாஂ ச your, மாஂ ச and me, புரா ஆதத்தே before he gulps, தஸ்மாத் therefore, அஸ்ய his, குரூ long, பாஹூ shoulders, அஸிப்யாம் by our swords, சிந்தாவஹை cut off.

Before this vile demon gulps you and me let us cut off his long arms with our swords.
பீஷணோயஂ மஹாகாயோ ராக்ஷஸோ புஜவிக்ரமஃ.

லோகஂ ஹ்யதிஜிதஂ கரித்வா ஹ்யாவாஂ ஹந்துமிஹேச்சதி৷৷3.70.5৷৷

பீஷணஃ horrible, மஹாகாயஃ huge, புஜவிக்ரமஃ having the strength of his arms, ராக்ஷஸஃ demon, லோகம் world, அதிஜிதம் having conquered, கரித்வா after doing so, இஹ here, ஆவாம் us, ஹந்தும் to kill, இச்சதி intends.

This huge, horrible demon with the strength of his arms has conquered the world, and now intends to kill us here.
நிஷ்சேஷ்டாநாஂ வதோ ராஜந்குத்ஸிதோ ஜகதீபதேஃ.

க்ரதுமத்யோபநீதாநாஂ பஷூநாமிவ ராகவ৷৷3.70.6৷৷

ராஜந் king, ராகவ of the Raghu race, நிஷ்சேஷ்டாநாம் of harmless creatures, வதஃ killing, க்ரதுமத்யோபநீதாநாம் brought in the midst of a sacrifice, பஷூநாமிவ like animals, ஜகதீபதேஃ lord of the world, குத்ஸிதஃ censurable.

O prince of the Raghu race ! just as the animal brought in the midst of a sacrifice should not be killed, so also for a king to kill any harmless creature is despicable.
ஏதத்ஸஞ்ஜல்பிதஂ ஷ்ருத்வா தயோஃ க்ருத்தஸ்து ராக்ஷஸஃ.

விதார்யாஸ்யஂ ததா ரௌத்ரஸ்தௌ பக்ஷயிதுமாரபத்৷৷3.70.7৷৷

க்ரூரஃ cruel, ரௌத்ரஃ ferocious, ராக்ஷஸஸ்து the demon, ததா then, தயோஃ them, ஸஞ்ஜல்பிதம் conversing, ஷ்ருத்வா having heard, ஆஸ்யம் mouth, விதார்ய widely opening, தௌ them, பக்ஷயிதும் to eat, ஆரபத் made an effort.

The cruel, ferocious demon heard them talk. He opened his mouth and attempted to eat both of them.
ததஸ்தௌ தேஷகாலஜ்ஞௌ கட்காப்யாமேவ ராகவௌ.

அச்சிந்ததாஂ ஸுஸஂவிக்நௌ பாஹூ தஸ்யாஂஸதேஷதஃ৷৷3.70.8৷৷

ததஃ then, ஸுஸஂவிக்நௌ became agitated, தேஷகாலஜ்ஞௌ knowers of time and space, தௌ those two, ராகவௌ Raghavas, கட்காப்யாம் with their swords, தஸ்ய his, பாஹூ two arms, அஂஸதேஷதஃ from the shoulders, அச்சிந்ததாம் cut off.

Then the agitated brothers, aware of time and space, quickly pulled out their swords and cut off both his arms from the shoulders.
தக்ஷிணோ தக்ஷிணஂ பாஹுமஸக்தமஸிநா ததஃ.

சிச்சேத ராமோ வேகேந ஸவ்யஂ வீரஸ்து லக்ஷ்மணஃ৷৷3.70.9৷৷

ததஃ then, தக்ஷிணஃ standing on the right, ராமஃ Rama, அஸக்தம் severed, வேகேந quickly, தக்ஷிணஂ பாஹும் right arm, அஸிநா with a sword, சிச்சேத cut off, வீரஃ hero, லக்ஷ்மணஸ்து Lakshmana, ஸவ்யம் left arm.

While standing on the right, Rama cut off his right arm and the brave Lakshmana cut off the left.
ஸ பபாத மஹாபாஹுஷ்சிந்நபாஹுர்மஹாஸ்வநஃ.

கஂ ச காஂ ச திஷஷ்சைவ நாதயஞ்ஜலதோ யதா৷৷3.70.10৷৷

மஹாபாஹுஃ with strong arms, ஸஃ that, சிந்நபாஹுஃ with his arms severed, மஹாஸ்வநஃ roaring, ஜலதஃ யதா like a stormy cloud, கஂ ச sky, காஂ ச earth, திஷஷ்சைவ quarters, நாதயந் while resounding, பபாத he fell down.

The strong-armed demon, his arms severed, rumbling like a rain-cloud filling the sky, the earth and the quarters, fell down.
ஸ நிகரித்தௌ புஜௌ தரிஷ்ட்வா ஷோணிதௌகபரிப்லுதஃ.

தீநஃ பப்ரச்ச தௌ வீரௌ கௌ யுவாமிதி தாநவஃ৷৷3.70.11৷৷

ஸஃ that, தாநவஃ demon, நிகரித்தௌ with amputated, பூஜௌ arms, தரிஷ்ட்வா after seeing, ஷோணிதௌகபரிப்லுதஃ drenched in the flood of blood, தீநஃ a pathetic one, யுவாம் you both, கௌ who are you, இதி thus, தௌ வீரௌ those two heroes, பப்ரச்ச asked.

The demon with his arms amputated, drenched in a pool of blood looked pathetic and asked them, Who are you?
இதி தஸ்ய ப்ருவாணஸ்ய லக்ஷ்மணஷ்ஷுபலக்ஷணஃ.

ஷஷஂஸ ராகவஂ தஸ்ய கபந்தஸ்ய மஹாத்மநஃ৷৷3.70.12৷৷

தஸ்ய his, இதி thus, ப்ருவாணஸ்ய when he was speaking, ஷுபலக்ஷணஃ a man of auspicious traits, ஸஃ லக்ஷ்மணஃ Lakshmana, மஹாத்மநஃ of the great self, கபந்தஸ்ய of Kabandha, ராகவம் Raghava, ஷஷஂஸ revealed.

Imbued with auspicious signs, Lakshmana revealed the identity of Rama to great Kabandha.
அயமிக்ஷ்வாகுதாயாதோ ராமோ நாம ஜநைஷ்ஷ்ருதஃ.

அஸ்யைவாவரஜஂ வித்தி ப்ராதரஂ மாஂ ச லக்ஷ்மணம்৷৷3.70.13৷৷

அயம் he, ராமோ நாம by name Rama, ஜநைஃ by people, ஷ்ருதஃ famous, இக்ஷ்வாகுதாயாதஃ an heir of the Ikshvaku family, மாம் me, அஸ்ய his, அவரஜஂ ப்ராதரம் as his younger brother, லக்ஷ்மணம் Lakshmana, வித்தி you may know me,

Here is Rama, an heir of the Ikshvaku family, known to the people and I am his younger brother Lakshmana for your information.
அஸ்ய தேவப்ரபாவஸ்ய வஸதோ விஜநே வநே.

ரக்ஷஸாபஹரிதா பத்நீ யாமிச்சந்தாவிஹாகதௌ৷৷3.70.14৷৷

விஜநே desolate, வநே in the forest, வஸதஃ living, தேவப்ரபாவஸ்ய as powerful as a god, அஸ்ய his, பத்நீ wife, ரக்ஷஸா by a demon, அபஹரிதா is carried off, யாம் whom, இச்சந்தௌ both wishing, இஹ here, ஆகதௌ came.

He is equal to a god in prowess. While living in this desolate forest his wife has been carried off by a demon. We both came here searching for her.
த்வஂ து கோ வா கிமர்தஂ வா கபந்தஸதரிஷோ வநே.

ஆஸ்யேநோரஸி தீப்தேந பக்நஜங்கோ விசேஷ்டஸே৷৷3.70.15৷৷

த்வஂ து you, கஃ வா who are you, கபந்தஸதரிஷஃ appearing like a trunk, உரஸி in the chest, தீப்தேந by a glittering, ஆஸ்யேந with a mouth, பக்நஜங்கஃ with calf muscles broken, வநே in the forest, கிமர்தஂ வா for what purpose, விசேஷ்டஸே you are rolling down?

Who are you with only the trunk of the body, and a glittering mouth in the chest with your calf muscles broken rolling down in the forest?
ஏவமுக்தஃ கபந்தஸ்து லக்ஷ்மணேநோத்தரஂ வசஃ.

உவாச பரமப்ரீத ஸ்ததிந்த்ரவசநஂ ஸ்மரந்৷৷3.70.16৷৷

லக்ஷ்மணேந by Lakshmana, ஏவம் in that way, உக்தஃ having been told, கபந்தஸ்து the Kabandha, தத் that, இந்த்ரவசநம் Indra’s words, ஸ்மரந் remembering, பரமப்ரீதஃ very pleased, உத்தரம் reply, வசஃ words, உவாச said.

While hearing Lakshmana, Kabandha, reminded of Indra’s words, replied to him in great joy :
ஸ்வாகதஂ வாஂ நரவ்யாக்ரௌ திஷ்ட்யா பஷ்யாமி சாப்யஹம்.

திஷ்ட்யா சேமௌ நிகரித்தௌ மே யுவாப்யாஂ பாஹுபந்தநௌ৷৷3.70.17৷৷

நரவ்யாக்ரௌ two tigers among men, வாம் to you, ஸ்வாகதம் welcome, அஹம் I, திஷ்ட்யா luckily, பஷ்யாமி I see, திஷ்ட்யா by my luck, யுவாப்யாம் by both of you, மே my, இமௌ these, பாஹுபந்தநௌ that arms which bound you, நிகரித்தௌ are cut off.

O tigers among men! you are welcome. It is my good luck that I am able to see you. It is my good luck also that the arms that bound you have been amputated.
விரூபஂ யச்ச மே ரூபஂ ப்ராப்தஂ ஹ்யவிநயாத்யதா.

தந்மே ஷரிணு நரவ்யாக்ர தத்த்வதஷ்ஷஂஸதஸ்தவ৷৷3.70.18৷৷

நரவ்யாக்ர O best among men (Rama), மே my, விரூபம் deformity, யத் such, ரூபம் form, யதா as, அவிநயாத் due to haughtiness, ப்ராப்தம் is obtained, தவ to your, தத்த்வதஃ exactly, ஷஂஸதஃ as I narrate, மே from me, ஷரிணு you may listen.

O best among men! hear how I have been deformed due to my haughtiness.

——————–

இத்யார்ஷ ஷ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீய ஆதிகாவ்யே அரண்யகாண்டே ஸப்ததிதமஸ்ஸர்கஃ৷৷

————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பரத லஷ்மண சத்ருக்ந ஸீதா பிராட்டி ஸமேத சக்ரவர்த்தி திருமகன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: