ஸ்ரீ தால தான முனிவர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஜ்ஞான லஹரீ

ஸ்ரீ த³த்தலஹரீ அத²வா ஸ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஜ்ஞான லஹரீ

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉
த³லாத³ன ருʼஷிருவாச .
விபு⁴ர்நித்யானந்த³꞉ ஶ்ருதிக³ணஶிரோவேத்³யமஹிமா
யதோ ஜன்மாத்³யஸ்ய ப்ரப⁴வதி ஸ மாயாகு³ணவத꞉ .
ஸதா³தா⁴ர꞉ ஸத்யோ ஜயதி புருஷார்தை²கப²லத³꞉
ஸதா³ த³த்தாத்ரேயோ விஹரதி முதா³ ஜ்ஞானலஹரி꞉ .. 1..

ஹரீஶப்³ராஹ்மாண꞉ பத³கமலபூஜாம்ʼ வித³த⁴தே
ஜக³த்³ரக்ஷாஶிக்ஷாஜனனகரணே தே ஹ்யதி⁴க்ருʼதா꞉ .
அபூ⁴வன்னிந்த்³ராத்³யா ஹரித³தி⁴பதாம்ʼ தே³வமுனய꞉
பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ப்ராபு꞉ ஶஶிதி³னகரௌ ஜ்யோதிரமலம் .. 2..

பரம்ʼ ஜ்யோதிர்மூர்தே தவ ருசிரதேஜ꞉ கலரவாஜ்-
ஜக³த்⁴வ்யாப்யேதா³னீம்ʼ தபனஶஶிதாராஹுதபு⁴ஜ꞉ .
மஹாதேஜ꞉புஞ்ஜா꞉ ஸகலஜக³தா³ராத்⁴யசரிதாஶ்-
சரந்த்யேவம்ʼ லோகான்னதஜனமனோபீ⁴ஷ்டப²லதா³꞉ .. 3..

ப⁴வன்மாயாரூபம்ʼ ஜக³த³கி²லஜீவாத்மகமித³ம்ʼ
ப⁴வத்³ரூபம்ʼ ப்ராஹுர்நிகி²லநிக³மாந்தஶ்ருதிசயா꞉ .
த்வயா ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ சாதௌ³ ஹ்ருʼதமவிதமேதத்தத³து⁴னா
ப்ரபா⁴வம்ʼ தே வேத்தும்ʼ ப்ரப⁴வதி ஜன꞉ கோ(அ)வனிதலே .. 4..

க்ருʼபாஸிந்தோ⁴ தாவஜ்ஜனுரஜனனஸ்தா²ப்யகதி²தே
ஜக³த்³ரக்ஷாதீ³க்ஷா ப⁴வதி க²லு நோ சேத்கத²மித³ம் .
அனிஹஸ்யா(அ)கர்துஸ்தவ ஜக³தி கர்மோபக்ருʼதயே
ப்ரமாணீகர்தும்ʼ வா ஸ்வக்ருʼதநிக³மார்தா²னிதி மதி꞉ .. 5..

மஹாவித்³யாரூபே ப⁴க³வதி நிப³த்³த⁴த்வமுசிதம்ʼ
ஹ்ருʼதா³ வாசாக³ம்யே பரமபி விமுஹ்யந்தி கவய꞉ .
அவித்³யாதீத꞉ கிம்ʼ யதி³ கு³ணவிஹீனோபி கு³ணவான்-
அவித்³யாயுக்தோயம்ʼ த்விதி வத³தி மாயாமுஷிததீ⁴꞉ .. 6..

ப⁴வாநாதௌ³ யாதோ³னரம்ருʼக³முக²ஶ்வாதி³கதனூர்-
வித⁴த்தே லோகாநாமவனக்ருʼதிஹேதோரனுயுக³ம் .
விஶுத்³த⁴ஸ்த்வம்ʼ லீலானரவபுரிதா³னீமடஸி கா³ம்ʼ
பவித்ரீகர்தும்ʼ வா பரிஜனநிவாஸாங்க³ணதலம் .. 7..

ஜக³த்³ரக்ஷார்த²ம்ʼ வா விசரஸி ஜக³த்யாத்மஜனதா-
பரித்ராணாயாத்³ய꞉ பரமபுருஷோ(அ)க³ம்யசரித꞉ .
ம்ருʼஷாலோகோ லோகோ வத³தி மனுஜத்வம்ʼ தத³து⁴னா
யயா ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணத்வம்ʼ யத³வப்³ருவதே மூட⁴மதய꞉ .. 8..

மஹாயோகா³தீ⁴ஶைரவிதி³தமஹாயோக³சதுரம்ʼ
கத²ம்ʼ ஜானந்தி த்வாம்ʼ குடிலமதயோ மாத்⁴ஶஜனா꞉ .
ததா²பி த்வாம்ʼ ஜனே தவ பத³யுகா³ம்போ⁴ஜப⁴ஜனான்ன
சேத்த்வத்பாதா³ ஸ்ம்ருʼதிவிஷயவாணீ கத²மபூ⁴த் .. 9..

அபாரே ஸம்ʼஸாரே ஸுதஹிதகலத்ராதி³ப⁴ரணா –
த்³யுபாதௌ⁴ மன்னாஸ்தத்தரணகரணோபாயரஹிதா꞉ .
பதந்தி த்வத்பாதா³ம்பு³ஜயுக³லஸேவாஸு விமுகா²
நரா꞉ பாபாத்மான꞉ ப்ரவரநரகே ஶோகநிலயே .. 10..

ஸுதா⁴ஸிந்தௌ⁴ த்³வீபே கனகலதிகே கல்பகவனே
விதானைர்முக்தாட்⁴யைர்னவமணிமயே மண்ட³பவரே .
அஶேஷைர்மாணிக்யை꞉ க²சிதஹரிபீடே²(அ)ன் குஹரே
ஹுதாஶாரே த்⁴யாயேத்தவ பரமமூர்திம்ʼ நிகி²லதா³ம் .. 11..

த⁴ராதா⁴ராதா⁴ரே ஹுதவஹபுரேதீ⁴ஶக³ணபம்ʼ
விதி⁴ம்ʼ ஶ்ரீஶேஷௌ வானலபவநவ்யோமானி ஹ்ருʼத³யே .
யுதௌ ஜீவாத்மானாவதி⁴கமவமத்யா ப்ரவிஶதே
வித⁴த்தே ஜாயாத்வம்ʼ பரகலிதவாமேன வபுஷா .. 12..

ஸஹஸ்ராரே நீரேருஹி ஸகலஶீதாம்ʼஶுலலிதே
ஸஹஸே ஹம்ʼஸம்ʼ ய꞉ ஸ்பு²டமபி ப⁴வந்தம்ʼ கலயதே .
ஸுஷும்னாவர்தின்யாம்ʼ தவ சரணபீடே²ந்து³ஸுத⁴யா –
ப்லுதோ பி⁴த்த்வா க்³ரந்தி²த்ரயமம்ருʼதரூபோ விசரதி .. 13..

தவாதா⁴ரே ஶக்திஸ்தி²தகமலகர்மாத்³யபி⁴வ்ருʼதே
மஹாபீடே² வைஶ்வானரபுரமருத்³கே³ஹநிலயே .
த⁴ராவ்யோமாகல்பே ஸுரமுனிமஹேந்த்³ராத்³யபி⁴னுதம்ʼ
மஹாதேஜோராஶிம்ʼ நிக³மநிலயம்ʼ நௌமி ஹ்ருʼத³யே .. 14..

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜம்ʼ ப⁴வஜலதி⁴போதம்ʼ ப⁴ஜதி யோ
மஹாஸம்ʼஸாராப்³தி⁴ம்ʼ தனணிதரதீத்யேவ நிக³ம꞉ .
இஹாமுத்ர த்ராதும்ʼ தவ சரணமேவாத்மஶரணம்ʼ
ப⁴வேத்³கீ⁴ரோ வாஹங்க்ருʼதிபரமனஸ்கோயமது⁴னா .. 15..

யதா² தா³ருஷ்வக்³நிர்நிவஸதி ததா² தே³ஹநிகரே
ப்ரவிஶ்ய த்வம்ʼ சைகோ ப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴ஸி தி ததா² .
சலந்நீரே சந்த்³ர꞉ ஶதவித⁴ இவாபா⁴தி கு³ணதோ
ந சைதச்சந்த்³ரே ஸ்யான்ன ஶதவித⁴தா நாபி சபலம் .. 16..

த³ரித்³ரோ வா மூட⁴꞉ கடி²னஹ்ருʼத³யோ வாபி ப⁴வதாம்ʼ
த³யாபாத்ரம்ʼ ஸ்யாச்ச்யேத்³ப⁴ஜதி மஹதாமப்யதி⁴கதாம் .
ந வித்³யா ரூபம்ʼ வா ந குலமபி வா காரணமபூ⁴ன் –
மஹத்த்வே ஸேவைகா தவ பத³யுகா³ம்போ⁴ஜகலனா .. 17..

ந தே காருண்யம்ʼ ஸ்யாத்ஸகலகு³ணவானப்யகு³ணவான்
ப⁴வத்காருண்யம்ʼ ஸ்யாத³கு³ணக³ணபோ வோருகு³ணவான் .
யதா² பத்யௌ ரக்தே யத³பி ச விரக்தே ச யுவதௌ
வ்ருʼதா² ஸௌந்த³ர்யம்ʼ ஸ்யாத்ஸகலமபி தே(அ)னுக்³ரஹவஶாத் .. 18..

அநாதே² தீ³னே மய்யதி⁴க³தப⁴வத்பாத³ஶரணே
ஶரண்யப்³ரஹ்மண்யப்ரதி²தகு³ணஸிந்தோ⁴ குரு த³யாம் .
மஹாதேஜோவார்தே⁴ ஸ்வஸுக்ருʼதமஹிம்னைவ ஸததம்ʼ
புரா புண்யைர்ஹீனம்ʼ புருஷமுபகுர்வந்தி க்ருʼதின꞉ .. 19..

மஹாஶ்வேதத்³வீபே(அ)மருதருக³ணாத்யந்தருசிரே
மணே꞉ பீடா²ம்போ⁴ஜே(அ)னலஶஶிக²கா³ந்தர்நிவஸிதம் .
க³தா³சக்ராஜாஸிப்ரஸ்ருʼதகரபத்³மம்ʼ முரரிபும்ʼ
ஸ த⁴ன்யஸ்த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்பரதரசிதா³னந்த³வபுஷம் .. 20..

லஸன்மேரோ꞉ ஶ்ருʼங்கே³ ஸுரமணிமயே கல்பகதரு –
ப்ரகீர்ணே வாக்பீடே² ரவிஶஶிங்கராகீர்ணஜலஜே
ஸ்தி²தம்ʼ வாசாதீ⁴ஶைர்னுதமனுதி³னம்ʼ த்வாம்ʼ ப⁴ஜதி யோ
ப⁴வேத்³வாணீஶாநாமபி கு³ருரஜேயோ(அ)வனிதலே .. 21..

ஸமுத்³யத்³பா³லார்காயுதனிப⁴ஶரீரம்ʼ முனிவரம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ பீ³ஜே மாரே த்ரித³ஶபதிகோ³பாதிருசிரே .
ஹ்ருʼதி³ த்வாம்ʼ ய꞉ பஶ்யன் ஸுக²கரமிதி த்⁴யாயதி ஸதா³
ஸ ஏவாஹம்ʼ நூனம்ʼ ஸ ப⁴வதி ஜக³ன்மோஹனகர꞉ .. 22..

நிதி⁴ர்விஶ்வேஷாம்ʼ த்வம்ʼ நிஜசரணபத்³மத்³வயவதாம்ʼ
ஶரண்யஶ்சார்கானாம்ʼ சகிதஹ்ருʼத³யாநாமப⁴யத³꞉ .
வரேண்ய꞉ ஸாதூ⁴னாம்ʼ வரத³ இதி வா காமிததி⁴யாம்ʼ
ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோ꞉ ஸுரதருஸமானா ந ப²லதி .. 23..

யதா² வை பாஞ்சாலீ நடதி குஹகேச்சா²னுஶரணம்ʼ
குலாலேன ப்⁴ராந்தம்ʼ ப்⁴ரமதி ச ஸக்ருʼச்ச²க்ரமநிஶம் .
ததா² விஶ்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ வியதி மனவஶ்சானுகு³ணிதா꞉
ஸ்வதந்த்ர꞉ கோ வாஸ்தே வத³ பரஸுரேஶஸ்த்ரிபு⁴வனே .. 24..

த்வயாஜ்ஞப்தோ தா⁴தா ஸ்ருʼஜதி ஜக³தீ³ஶோ(அ)பி ஹரதே
ஹரி꞉ புஷ்ணாதீத³ம்ʼ தபதி தபனோ யாதி பவன꞉ .
த⁴ராம்ʼ ஸாத்³ரித்³வீபாம்ʼ வஹதி பு⁴ஜகா³நாமதி⁴பதி꞉
ஸுரா꞉ ஸர்வே யுஷ்மத்³ப⁴யபரவஶாத்³பி³ப்⁴ரதி ப³லிம் .. 25..

ஸ்வயம்ʼ முக்தே꞉ பூர்வம்ʼ ஸ்வக்ருʼதஸுக்ருʼதம்ʼ மாம்ʼ நயதி சேத்
ப⁴வாஸத்வம்ʼ கா வா தவ சரணபங்கேருஹரதி꞉ .
ஹரேத்பாபௌத⁴ம்ʼ ந꞉ ஶுப⁴மபி த³தா³தீதி ச ஸதா³
ப⁴வந்த்யாஶாப³த்³த்⁴வா꞉ ஸகலமபி தா⁴துர்வஶமஹோ .. 26..

ப்ரதா⁴னம்ʼ வா கர்ம ஸ்தி²திவிலயஸர்கே³லமிதி சேத்
ஜட³த்வாத்க்ஷீணத்வாத்கத²முசிதமேதன்னிக³தி³தும் .
தயோரீஶோ(அ)னீஶே ப⁴வதி ஜக³து³த்பத்திவிலயா –
வனாந்யாஸன் ப்³ரஹ்மாஸ்த்விதி வத³தி ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஶ்ருதிரபி .. 27..

ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோர்ப⁴வத³வஹுதாஶாம்பு³த³னிபா⁴
மஹாமோஹத்⁴வாந்தப்ரதிஹதமதேர்தீ³பகலிகா .
ஸுதா⁴வர்ஷிண்யேஷா விஹிதமனஸாம்ʼ நிர்மலந்ருʼணா –
முபாத்⁴யாயே ப்³ரஹ்மப்ரவசனவிதா⁴னே(அ)திசதுரா .. 28..

அவஜ்ஞாயை லோகே ப³ஹுபரிசிதி꞉ ப்ராக்ருʼதமதி꞉
நிரஸ்யாபோ கா³ங்கா³꞉ ப்ரஸரதி யதா² நால்பதடினீம் .
விஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸகலபுருஷார்தை²கப²லத³ம்ʼ
ப⁴வந்தம்ʼ ஹித்வான்யம்ʼ ப⁴ஜதி கு³ருமாஶாபரவஶ꞉ .. 29..

நிமீல்யாக்ஷித்³வந்த்³வம்ʼ நிக³மநிரதோ நிஶ்சலமனா꞉
ப்ரகாஶந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்யா த்ரிபு⁴வனமுத³ம்ʼ ஜ்ஞானபரயா .
லலாடேதோ⁴முக்²யா ரஸஜனிததி³வ்யாஞ்ஜனத⁴ரம்ʼ
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம்ʼ யோகீ³ ப⁴வதி நிதி⁴ஸித்³தே⁴ரதி⁴பதி꞉ .. 30..

மஹாமாயாமந்த்ராக்ஷரகமலபத்³மாஸனயுதம்ʼ
மஹாநீலச்சா²யம்ʼ மது⁴முதி³தயோகி³ன்யபி⁴வ்ருʼதம் .
த³தா⁴னம்ʼ ஸத்³போ³தா⁴ஸிதகனககோ³க்ஷீரதிலகம்ʼ
முனே யஸ்த்வாம்ʼ பஶ்யேத்³ப⁴வதி ஸகலாத்³ருʼஶ்யகதனு꞉ .. 31..

ஸுதா⁴தா⁴ரே ஹேதௌ ஸகலஜக³தாம்ʼ ஸ்வர்ணகலிதே
ஸிதாம்போ⁴ஜே தேஜோதி⁴கதபனபி³ம்பே⁴ ஶ்ருதிதனௌ .
மணிப்ரோதே பீடே² நிகி²லஸுரவ்ருʼந்தை³꞉ பரிவ்ருʼதே
ஸ்தி²தம்ʼ த்வாமாரோக்³யம்ʼ ஸ்மரதி ஹ்ருʼதி³ தஸ்யாம்ருʼதமயம் .. 32..

பரத்ராதா³தா சேத்³ப⁴வதி ந த³தா³த்யைஹிகஸுக²ம்ʼ
த³தா³த்யேதத்ஸௌக்²யம்ʼ ந விதரதி சாமுஷ்மிகஸுக²ம் .
ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோரிஹ பரஸுக²ப்ராப⁴யகரீ
ஸுராணாமன்யேஷாமனுஶரணமாத்மைவமகரோத் .. 33..

ஜடீ வல்கீ க்காபி க்கசித³பி ஸுபூ⁴ஷாம்ப³ரப்⁴ருʼதீ
க்கசித்³பூ⁴த்யாலிப்த꞉ க்கசித³பி ஸுக³ந்தா⁴ங்கிததனு꞉ .
க்கசித்³யோகீ³ போ⁴கீ³ க்கசித³பி விராகீ³ விஹரஸே
ப³ஹுஜ்ஞானீ ஜ்ஞாதும்ʼ தவ க³திமஶக்தாஶ்ச முனய꞉ .. 34..

விஶுத்³த⁴ம்ʼ சைதன்யம்ʼ க்கசன ஜட³வத்க்காபி ஸகலா –
க³மஜ்ஞோ(அ)ப்யஜ்ஞஸ்யாத்³விஹரஸி கதா³சித்³ப³ஹுவித⁴꞉ .
ருʼஷிப்⁴யஸ்த்வம்ʼ தத்த்வம்ʼ பரமமுபதே³ஷ்டாஸி விததம்ʼ
சரித்ரம்ʼ தே வேத்தும்ʼ சதுரதி⁴கவக்த்ரா ந சதுரா꞉ .. 35..

மணிர்வா மந்த்ரோ வா விவித⁴விமலைஶ்வர்யமபி வா
மஹாயோகோ³ஷ்டாங்கா³ப்⁴யஸனவிஹிதோ வா த்ரிபு⁴வனம் .
ஸமர்த²ம்ʼ சைகைகம்ʼ ப்ரப⁴வதி விஶீகர்துமதி⁴கம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ த்வய்யேவேத³ம்ʼ தவ கிமுத லோகைகவஶதா .. 36..

ஸரஸ்வத்யாதா⁴ரஸ்தி²தமருத³திப்ரேரிதபராம்ʼ
ந்ருʼபோ தா⁴ராம்ʼ பி⁴த்த்வா ரஸகமலவாஸாதி⁴பபுரீ .
பரம்ʼ தேஜோரூபம்ʼ ஸகலபு⁴வனாலோகநிரதோ
ப⁴வம்ʼ தே ஸம்ʼயோகா³த்பரமஸமவேதம்ʼ முனிபதி꞉ .. 37..

அபாம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஹம்ʼஸம்ʼ ஸகலப⁴வதே³வே ஜலருஹே
தடி³த்³பா⁴ஸ்வத்³தீ³ப்திப்ரகடத³லஷட்கே ஸுலலிதே .
பரம்ʼ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ருசிரதரரூபம்ʼ நிருபமம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ த்⁴யாயேத்த்வாம்ʼ யோ மத³னஸமரூபோ விஜயதே .. 38..

பரீதம்ʼ த்வாம்ʼ விஷ்ணோ ஹுதவஹனமாயாவிலஸிதே
ஸரோஜே நீலாபே⁴ மணிரசிதபீடே² மணிக்³ருʼஹே .
மஹாஸித்³தே⁴꞉ கல்பத்³ருமவரதலே ஸ்வர்ணனிசயாம் –
ப்ரவர்ஷத்³பி⁴꞉ ஸஸ்யாத்பரமதனுபூ⁴தி꞉ ஸ்மரதி ய꞉ .. 39..

மருந்த்தாராப்ராபே⁴ கனகருசிபத்³மே ஶ்ருʼதிமயம்ʼ
ப்ரபு⁴ம்ʼ லோகாதீதம்ʼ நிகி²லநிக³மாவேத்³யசரிதம் .
ப⁴ஜந்தே யே த்வாம்ʼ தே ஸுத்³ருʼட⁴தரதாதா³த்ம்யகத்³ருʼஶா
சிதா³னந்த³ம்ʼ மாயாகு³ணவிரஹிதம்ʼ யாந்தி பரமம் .. 40..

ஸுதா⁴ஶுத்³தே⁴ வ்யோப்⁴னி த்³ருஹிணரமணீபீ³ஜலஸிதே
விஶுத்³தா⁴ம்போ⁴ஜாந்தே ஸுரநரக²கா³த்³யந்தரஹிதம் .
ப⁴வந்தம்ʼ பா⁴வோத்தை²꞉ குஸுமமுக²பூஜோபகரணை꞉
ஸமர்ஹல்லோகே நா த்³விதயபரமம்ʼ ப்³ரஹ்மப⁴ஜதே .. 41..

தடி³ல்லேகா²ஶோசிர்த்³வித³லகமலே பா⁴ஸி பரமோ
மஹாயுக்தானங்கோ³னலஶஶிப்⁴ருʼதோக்ஷீணி ப⁴வத꞉ .
அஶேஷஸ்ரோத ஸு ப்ரஸ்ருʼதசிதிரூபோட்³க³கனக꞉
ஶ்ருதிப்ராணோஷ்டாட்³க³ப்ரகு³ணிதகலாபீட² நிலய꞉ .. 42.. ???

க்வசித்³கு³ஹ்யம்ʼ ஜிஹ்வா க்வச கு³த³கமன்யத்ர கவிதா
க்வசித்³வாக³ன்யத்ர ஶ்ருதிரபரதோ லோசனயுக³ம் .
ஸமாகார்ஷந்த்யாத்மானமிவ ப³ஹுபா⁴ர்யா꞉ ப்ரலுபி⁴தா –
ஸ்ததோ த்⁴யாதும்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ கத²மபி ந ஶக்தஸ்தவ பத³ம் .. 43..

அஶக்தோஹம்ʼ ஸ்னாதும்ʼ க்ஷணமபி ஜபம்ʼ கர்துமபி வௌ –
த³நாபா⁴வாதே³வாதிதி²ஜனஸபர்யா ச ந க்ருʼதா .
குதோ ஜ்ஞானம்ʼ த்⁴யானம்ʼ த்வக்ருʼதகு³ருதே³வஸ்ய மம போ⁴
ப⁴வேதே³வைகாஶா வஸதி தவ ப⁴க்தாத்வஜனிதா .. 44..

அமந்தே³ மந்தா³ரத்³ருமசரஸமீபே மணிமயே
ஸுகா²ஸீனம்ʼ பீடே² ஸுரவரமுனீந்த்³ராதி³வினுதம் .
ஸ்வஹ்ருʼத்பத்³மே வாபி ஸ்தி²தமனுதி³னம்ʼ த்வாம்ʼ ப⁴ஜதி ய꞉
ஸ சேஹாமுஷ்மின்வா ஸகலஜனபூஜ்யஶ்ச ப⁴வதி .. 45..

த்ருʼணம்ʼ மேரும்ʼ குர்யாத்ஸுரவரகி³ரிம்ʼ வாபி ச த்ருʼணம்ʼ
ப⁴வத்ஸாமர்த்²யம்ʼ வா(அ)க⁴டிதக⁴டனாப்ரௌடி⁴மதனோ ..

இத³ம்ʼ ஜானே தஸ்மை புனரபி ந ஜானந்தி கவயோ(அ) –
(அ)ப்யஹோ யுஷ்மன்மாயா ஸகலஜநமோஹோன்மத³கரீ .. 46..

நடோ பூ⁴யோ வேஷைர்ப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴தி ஸுகு³ணோ
யதை²கோ வாகாஶோ க⁴டமட²கு³ஹாஸ்வந்தரக³த꞉ .
யதை²கம்ʼ கா³ங்கே³யம்ʼ கடகமுகுடாத்⁴யாக்ருʼதிவஶாத் –
ததா² த³த்தாத்ரேய த்வமபி ப³ஹுரூபஸ்த்ரிபு⁴வனம் .. 47..

ஸஹஸ்ராம்ʼஶுப்ராபே⁴ ஸுரதருஸமாட்⁴யேதி⁴கதரே
விமானே ஹம்ʼஸாக்²யே ஸ்தி²தமம்ருʼதனீஹாரவபுஷம் .
பரீதம்ʼ த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்³யத³ரஜஸமாரூட⁴மனிலை꞉
அஶேஷைராஜ்ஞாயாம்ʼ ப⁴வதி க²சரோ வ்யோமக³மனை꞉ .. 48..

ஸ்தி²தம்ʼ மூலாதா⁴ரே கனகருசிராங்க³ம்ʼ ஹுதபு⁴ஜ꞉
ஶிகா²பி⁴꞉ ப்ரக்²யாபி⁴ர்வ்ருʼதமகி²லதேஜோரஸக⁴டம் .
த⁴ரந்தம்ʼ ப்⁴ரூமத்⁴யே ப்ரஸ்ருʼதநயன꞉ பஶ்யதி ச ய꞉
பரம்ʼ த்வாம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸ்யாத³கி²லரஸவித்³யாதிநிபுண꞉ .. 49..

ஶிர꞉ப்ராந்தப்⁴ராந்தாயதகுடிலபா³லார்கமதுலம்ʼ
ப்ரதீ³ப்தஸ்வர்ணாட்⁴யாருணஶதலஸத்குண்ட³லத⁴ரம் .
மருத்புத்ரம்ʼ லங்காதி⁴பதனுஜநாஶோத்³யதகரம்ʼ
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம்ʼ யந்தாத்ஸகலப⁴யபூ⁴தாபஹரணே .. 50..

க³ருத்மந்தம்ʼ சஞ்சச்சலகனகபக்ஷத்³வயயுதம்ʼ
ஸுதா⁴கும்போ⁴த்³பா⁴ஸ்வத்கரமகி²லலோகாபி⁴க³மனம் .
அசிந்த்யம்ʼ வேதை³ஸ்த்வாம்ʼ பரமமுனிநாத²ம்ʼ ஸ்மரதி ய꞉
ஸ த³க்ஷோ(அ)ஸௌ வாதீ³ கபடவிஷஜந்துப்ரஹரணே .. 51..

ஸ்ம்ருʼதிம்ʼ நந்த³ந்தம்ʼ யோ மனுஜமுபதிஷ்ட²ந்த்யதிப³லாத்
க்ருʼதாஶாமித்²யாத்³யாத்ப்ரணதஜனமந்தா³ர ப⁴வதா .
அத³த்தே த³த்தத்வாத³மலதரசித்³க³ப்⁴யவிப⁴வா꞉
ஸதா³ த³த்தாத்ரேயோ ப⁴ஜஸி ப⁴ஜதாமிஷ்டப²லத³꞉ .. 52..

விதி⁴ம்ʼ விஷ்ணும்ʼ மாயாம்ʼ ஶ்ருʼணிமத³னயோனிம்ʼ தி³னகரம்ʼ
மிலித்வானங்கே³னானலயுவதியுக்தாம்ʼ ஜபதி ய꞉ .
த்வதா³க்²யாமாக்²யேயாம்ʼ நிகி²லநிக³மாட்⁴யாமகி²லதா³ம்ʼ
ஸ ஸ்ம்பத்³பி⁴ர்தே³வாதி⁴பவிப⁴வயுக்தோ விஹரதி .. 53..

பராமாயாவாணீமத³னகமலாபீ³ஜஸஹிதம்ʼ
மனும்ʼ ப்ரத்யேகம்ʼ தே ஜபதி ஸததம்ʼ நிஶ்சலதி⁴யா .
ததோ(அ)ப்⁴யேத்யைஶ்வர்யஶ்ருதஸகலவித்³யாநிபுணதாம்ʼ
வஶித்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைக்யம்ʼ ஸபதி³ யதி³ யாயாத்பரமுனே .. 54..

அவிஜ்ஞாதம்ʼ கிஞ்சித்தவ ஜக³தி நாஸ்தி ப்ரப⁴விது꞉
ததா³விஜ்ஞாதோ(அ)ஹம்ʼ யத³பி ஸகலஜ்ஞேன ப⁴வதா .
அத்³ருʼஷ்டம்ʼ மன்யே(அ)ஹம்ʼ ப்ரதிப⁴டமவிஜ்ஞானகரணே
முனே த³த்தாத்ரேய ப்ரகுரு மயி காருண்யமதுலம் .. 55..

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜத்³வய ஶுப⁴ரஸாஸ்வாத³ சதுர –
ப்⁴ரமத்³ப்⁴ருʼங்கீ³ஸங்கா⁴யித ஹ்ருʼத³ய வ்ருʼத்திம்ʼ கலயமாம் .
அனாதா⁴ராதா⁴ராஶ்ரிதஸுரதரோ தாவகஜனே
முனே காருண்யாப்³தே⁴ ப்ரகுருமயி ஸம்பத்ப்ரகடனம் .. 56..

வத³ந்த்யேகே(அ)பார்தா²ம்ʼ தவ க³திமனேகார்த² கரிணீ
அஜானந்தோஜ்ஞே(அ)யாமனதி⁴க³த தத்த்வார்த² மதய꞉ .
மஹாயோகி³ம்ʼ ல்லோகே ஜட³மதிக்ருʼதே த்வம்ʼ த்⁴ருʼதவபு꞉
ததா² நோசேப்⁴த³க்த ஸ்வஜன பரிரக்ஷா கத²மஹோ .. 57..

ஸ்ம்ருʼதஸ்த்வச்சி²ஷ்யோ வா ஜக³தி க்ருʼதவீர்யஸ்ய தனயோ –
(அ)ர்ஜுனோ ராஜா சோராத்³ப⁴யமஹிப⁴யம்ʼ வ்ருʼஶ்சிகப⁴யம் .
ஹினஸ்த்யாஜௌ ஶத்ரூதி³தமபி ப⁴யம்ʼ சேதி க³தி³தம்ʼ
ப⁴வேயுஸ்த்வச்சி²ஷ்யா꞉ கிமுதஹ்ருʼத சோராதி³க ப⁴யா꞉ .. 58..

பதா³னாம்ʼ ஸேவ்யோ வா ந ப⁴வஸி யதா³(அ)கிஞ்சன ந்ருʼணாம்ʼ
ப்ரிய꞉ ஸாதூ⁴னாம்ʼ த்வம்ʼ தவ ச ஸுஹ்ருʼத³ஸ்தே(அ)பி ஸுஜனா꞉ .
மயித்வார்தே தீ³னே ஜனனமரணாத்³யை꞉ குருத³யாம்ʼ
த³யாவான்கோ வா மே ப்⁴ரமனிக³ட³நிர்மோசனவிதௌ⁴ .. 59..

யதா² மாதா புத்ரம்ʼ ஸகலகு³ணஹீனம்ʼ ச குடிலம்ʼ
ப்ரபுஷ்ணாத்யந்நாத்³யைரனுதி³னமதீவாத³ரயுதா .
ததா² த்வம்ʼ லோகானாம்ʼ மம ச பிதராவித்யபி⁴மதம்ʼ
ததஸ்த்ராதும்ʼ தா³தும்ʼ ப²லமபி⁴மதம்ʼ சார்ஹஸி விபோ⁴ .. 60..

ஜட³ம்ʼ வாசாதீ⁴ஶம்ʼ ஸுதி⁴யமபி மூஇகம்ʼ ச குருஷே
ரவேர்வா ஶீதத்வம்ʼ யதி³ ச குருபே த்³ருʼஷ்டிவஸதே꞉ .
அகர்தும்ʼ கர்தும்ʼ வா(அ)ன்யத³பி பரிகர்தும்ʼ ச மனுஷே
ததா³ ஸர்வம்ʼ குர்யா꞉ க்வசன கிமஸாத்⁴யம்ʼ த்ரிபு⁴வனே .. 61..

புமான்யோ வை யுஷ்மச்சரணபரிசர்யாக்ருʼதிபர꞉
மஹாலாபாஸ்தா²நாஶனஶயனபானானி குருதே .
ஸவை த⁴ன்யோ லோகே ஸகலஜக³தா³ராத்⁴யக³ரிமா
அஹோ பா⁴க்³யம்ʼ தஸ்யாக³ணிதயஶஸ꞉ கோ(அ)பி ந ப⁴ஜேத் .. 62..

ப்ரஸாதா³த்தே யஸ்மின்ப்ரப³லதரதா³ரித்³ர்யவிப⁴வ꞉
ஸ யாயாதி³ந்த்³ரத்வம்ʼ ஸகல ஸுரநாரீபரிவ்ருʼத꞉ .
தவோபேக்ஷா யஸ்மின்ப⁴வதி ஸ ஸுராணாமதி⁴பதி꞉
பரத்ரஹ்யத்யந்தம்ʼ ப்ரவிஹதமஹைஶ்சர்யவிப⁴வ꞉ .. 63..

ஸதா³ மந்த்ரைர்ஜாப்ய꞉ புனரபி மனூனேவ ஜபஸி
ஸ்வயம்ʼ தந்த்ரத்⁴யேயோ யத³பி குருதே தந்த்ரனிசயம் .
ஸதா³ ப்³ரஹ்மானந்தா³ம்ருʼதஜலதி⁴கேலீகலிததீ⁴꞉
ஸ பூ⁴தேர்பூ⁴யஸ்யா ப⁴வது ப⁴க³வன்ன꞉ குருத³யாம் .. 64..

தரீயாக்³நிஶ்வேதத்³யுதிதி³னக்ருʼத³ர்கைர்முனிபதே꞉
மஹாவித்³யாக²ண்டை³꞉ பரியுதமஹானுஷ்டுப⁴மனோ꞉ .
சதுர்பி⁴ஶ்சக்ராப்³ஜா(அ)ட்³குஶகு³ணத⁴ரம்ʼ ஸாமியுவதிம்ʼ
ந்ருʼஸிம்ʼஹம்ʼ த்வத்³ரூபம்ʼ ப⁴வதி ஸபுமர்தை²க நிலய꞉ .. 65..

முனே தே மாணிக்யப்ரவரக²சிதே ஹேமமுகுடே
புராகல்பத்⁴வம்ʼஸே பரிகலிதஸூர்யாபரருச꞉ .
வஸந்த்யஸ்மின்னூனம்ʼ நஹி யதி³ ததா³ பூ⁴தமுனயோ
ந வித்³யந்தே லோகா꞉ ப்ரக²ரதிமிராந்தைகசதுரா꞉ .. 66..

அஹோ யோகி³ன்னாநாமணிக²சிதபா⁴வத்கமகுட꞉
ஶிகா²க்³ராலம்பி³ந்யாஸ்த்ரிக தலமஸௌ ரத்னஶிக²ராத் .
மஹோமேரோர்லீலாம்ʼ கலயதி ஸதா³ யாமகலிதாம்ʼ
ஶரத்ஸௌதா³மின்யா꞉ கடகவரதேஜோமயதனோ꞉ .. 67..

ஸுவிஜ்ஞாதம்ʼ லோகைரனவதி⁴ஸதா³தே³ஶனபரை꞉
ஸுதா⁴பா⁴னோ꞉ க²ண்ட³ம்ʼ தவ நிபி³ட³பா⁴வாந்த⁴கரணம் .
த்³விதீயம்ʼ ஸோமேந்து³ஸ்பு²டமுகுடத꞉ காந்தமனக⁴ம்ʼ
மஹாமூர்திஜ்யோத்ஸ்னா ஹரதி நததா³ரித்³ர்யதிமிரம் .. 68..

த்⁴ருʼதம்ʼ புண்ட்³ரம்ʼ மாத்ராத்ரிதயருசிரம்ʼ ஸாக்ஷரமித³ம்ʼ
ஸஹஸ்ராரே ஹம்ʼஸ꞉ ஸ்தி²தபரமஹம்ʼஸாஜிக³மிஷோ꞉ .
வஹந்தீ பாதா³ப்³ஜத்³வயஸரலலாக்ஷாரஸபத³ம்ʼ
பராஶக்தேஶ்சந்த்³ரோபலரசிதஸோபானபத³வீ .. 69..

ஶ்ரயேதே ஹைமந்தே தருவிமலபத்ரே மது⁴கரௌ
ஶுப⁴ம்ʼ க³ர்பா⁴ம்போ⁴ஜே ஸ்தி²தமிதி ஸுசித்ரம்ʼ ஶமநிதே⁴ .
கடோ²ரேந்து³ப்ராம்ʼஶுப்ரவரநிகரீபூ⁴ததிமிரம்ʼ
ஸுதா⁴ம்ஶுர்பா⁴வத்கோ முகுலயதி வித்³யுத்குவலயம் .. 70..

தமோபி⁴ர்மூகாலீக்³ருʼஹமித³மனுஜ்ஜ்ருʼம்பி⁴தமிதி
த்வதீ³யே நேத்ராப்³ஜே கமலஸத³னா ஜ்ருʼம்பி⁴தவதீ .
ஸதா³ ஸுஜ்ஞானேனாவிஶதி ஸத³யாக்ஷி ப்ரஸரதி
ப்ரபோ⁴ யஸ்மின்ஸ்யாத்தே த்⁴ருவமதித⁴னோ(அ)யம்ʼ முனிபதே .. 71..

யதா³ யோகி³ன்னீஷத்³வலிரவிலஸத்கோ(அ)ப்யஸத்³ருʼஶோ –
ருபாந்தே நீலாலீ உத³ரயுக³லீ கஞ்ஜத³லயோ꞉ .
வரம்ʼ காராயேதே கனகமகரீகுண்ட³லயுகே³
கடாக்ஷௌ சாம்பேயஸ்தப³கவிசரந்தாவிவ வரௌ .. 72..

த்ரயீவித்³யாரூபஸ்த்ரிதனுரஹிமாம்ʼஶு꞉ ப்ரதிதி³னம்ʼ
ஶ்ருதீ பா⁴வத்கேசித்³விவித⁴மகரீகுண்ட³லபதே³ .
மிலித்வாத்மாயம்ʼ தே க⁴னதரமுபாதி⁴த்³வயமிதி
வ்யனக்தி ஶ்ரீகாரம்ʼ நிகி²லஜக³தூ³த்³தீ³பகமுனே .. 73..

கபோலௌ யௌஷ்மாகௌ ஸ்பு²டமுகுரபி³ம்ப³ப்ரதிப⁴டௌ
ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஸங்க⁴ர்ஷித்வாத்ப்ரதிதி³னஸமாரோபிதரூசௌ .
நிஜாகாந்திர்நித்யா கனகனிகஷோ(அ)த்யந்தமஹிமா
த்வதீ³யா நீசைவ ப்ரசுரதரகாந்திஸ்தவமுனே .. 74..

முகே²ந்து³ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தே யதி³ விஶதி ராஹும்ʼ ப்ரதி
ப⁴யாச்ச²ஶீ வக்த்ரம்ʼ ப்ராப்யத்³விகு³ணிதகலானாம்ʼ நிதி⁴ரபூ⁴த் .
த்³விஜானாம்ʼ ராஜ்யத்வம்ʼ ப்ரகடிதமதோ த³த்தஶரணம்ʼ
ப³லேனாஹோ ஸ்வாமின் கத²மபி ச லப்⁴யோ ஹி மஹிமா .. 75..

தவாயம்ʼ பி³ம்போ³ஷ்ட²ஶ்சிபு³கஸஹிதோ வித்³ருமலதா
ஸமாக்ஷிப்தா திர்யக்³யதி³ ப³ஹுபத³ம்ʼ ஸ்யாத்ப²லயுக³ம் .
வ்ரஜே தத்ஸாம்யம்ʼ தந்நிஹிதமுத வா பல்லவபத³ம்ʼ
யதி³ ஸ்யாத்தே நாலம்ʼ துலயிதுமஹோ ஸம்ʼயமிபதே .. 76..

ப⁴வத்³வாணீஶ்ரேணீம்ʼ ஶ்ரவணபுடஸௌக்²யப்ரகரணீம்ʼ
விஜேதும்ʼ வாக் ஶ்ருத்வா ஸ்வயமுத விதி³த்வா(அ)ஹமிதி பா⁴க் .
அஶக்தா தே(அ)த்யந்தம்ʼ ப²ணிலலிதஜிஹ்வாக்³ரமிஷத꞉
ப்ரவிஷ்டா வக்த்ராந்தம்ʼ ஸிதமணிலஸத்³வித்³ருமக்³ருʼஹம் .. 77..

தவாவ்ருʼத்தா ரேகா²த்ரயவிலஸிதா கம்பு³ரப⁴வத் –
ச்சி²ராணாமாதா⁴ர꞉ கத²மப⁴வதே³தன்ன யதி³ சேத் .
அதே²மாமூஹே(அ)ஹம்ʼ த்விதி கவிஹராத்³யாக்ருʼதித⁴ராம்ʼ
ததா² நோ சேத்³வேத³த்ரிதயகலிதாம்ʼ வாபி க³ணயே .. 78..

மஹானந்தஶ்சாஸீத்³விஷத⁴ரவரோ வாஸுகிரஸௌ
நிப³ர்ஹந்தௌ மர்த்யாதி⁴கப⁴யகரத்வம்ʼ க³ணயதாம் .
பு⁴ஜாகாரௌ ஸ்வீயௌ தவ து பு⁴ஜஸத்த்வம்ʼ வித³த⁴தாம்ʼ
முனே பூ⁴தௌ ஸ்னிக்³தௌ⁴ ஸபதி³ வரதௌ³ சாப⁴யகரௌ .. 79..

முனே க³(அ)ட்³கா³ஸ்ரோதோ(அ)மரவரகி³ரிப்ரஸ்த²ப²லகே
ப்ரஸாதே³ ஸ்வர்ணாட்⁴யம்ʼ ப்ரப⁴வத³ப⁴வத்³பா⁴க³லுலிதம் .
த்ரிஸூத்ரம்ʼ ஸுஸ்னிக்³த⁴ம்ʼ த⁴வலமுபவீதம்ʼ கலயதே
மஹாயோகி³ன்மூர்தித்ரயமபி விலீனம்ʼ தத³ப⁴வா .. 80..

ப்ரஸித்³த⁴꞉ ஸ்வர்ணாத்³ரிர்தி³வி விபு³த⁴வாசாவிதரணாத் –
ப்ரஶஸ்தௌ தே ஹஸ்தாப³கி²ல புருஷார்த² ப்ரகரணாத் .
ஜனானாம்ʼ பாதா³ப்³ஜத்³விதயமதி⁴கம்ʼ ப்ரேம ப⁴ஜதாம்ʼ
முனீந்த்³ர த்ரைலோக்யத்³பு⁴தக³ணமணிக்ஷீரஜலதே⁴ .. 81..

இயம்ʼ ரோம்ணாம்ʼ ராஜிர்விலஸதி மஹாநாபி⁴ஸரஸ꞉
ப்ரவ்ருʼத்தா குல்யேவ ப்ரதிபதிதப⁴(அ)ட்³க்³யஸ்த்ரிவலய꞉ .
நவாலேகா²லோகத்ரயவிப⁴ஜனார்தே² விரசிதா
முனே த³த்தாத்ரேய த்வது³த³ரவிலக்³னா விலஸிதா꞉ .. 82..

த்⁴ருவம்ʼ ஶம்பா மௌஜ்ஜீத்ரிதயவலிரேகா²வரதனோ
ருருக்ஷோ꞉ ப்ராஸாத³ம்ʼ க²ஶய ஹ்ருʼத³யாக்²யம்ʼ தவ ஹரே .
மஹாலக்ஷ்ம்யாஶ்சஞ்சத்கனகமயஸோபானபத³வீ
ந சேந்நாபீ⁴குண்டோ³பரி சிது³பலப்³தா⁴ ஸுபரிகா² .. 83..

ப்ரவ்ருʼத்தாவூரூ தே லஸது³த³ரலோகவ்ரஜத்⁴ருʼதே꞉
த்⁴ருʼதௌ தாவதீ³ந்த்³ரஸ்பு²டபடுகடௌ ஸம்ப்ரகடிதௌ .
கடௌ விஸ்தாரௌ யத்கடகப²லகௌ தாவிவ முனே
மஹாயோகி³ன்விஶ்வம்ப⁴ர இதி ச நூனம்ʼ த்வமதி⁴ஸூ꞉ .. 84..

க்ருʼபாலோ விஶ்வேஶ த்ரிபு⁴வனதலே தே ப்ரமிதிதோ
தி³வாராத்ரௌ ஸ்தா²னம்ʼ மிலதி வபுஷோ ஜானுயுக³லம் .
அப⁴க்தாநித்யேதத்கதி²தமபி⁴யுக்தௌ꞉ ஸமதனோ꞉
ப்ரபுஷ்டம்ʼ த்வம்ʼ ஸம்ப்ரத்யபி த்வதி³த³மர்த²ம்ʼ ஹி ஸுத்³ருʼட⁴ம் .. 85..

ஜக³ன்மூலம்ʼ ஸ்ரஷ்டா ஸகலஜக³தாம்ʼ ஸர்க³குஶலோ
ப⁴வஜ்ஜட்³கே⁴ லக்ஷ்மீக்ருʼத³ஸமஶரஸ்ய ப்ரகுருதே .
ப்ரக்ருʼஷ்டே தே வீக்ஷ்ய ப்⁴ரமவத³விலக்ஷ்யோ(அ)ல்பகு³ணவான்
முனே தேனான(அ)ட்³க³ஸ்தவ து விமுகோ² லக்ஷணவத꞉ .. 86..

நராணாம்ʼ நானார்த²ப்ரத³ரஸகு³டித்வம்ʼ ச த³த⁴தௌ
முனே கு³ல்பௌ² கூ³டௌ⁴ தவ சரணபுஷ்ட்யா ப்ரகடிதௌ .
க⁴டாவ்ருʼத்தீ நார்யா இவ ஸகலகௌ வ்ருʼத்தருசிரௌ
விராஜேதே தேஜோநிகரகலிதாயா꞉ ஸுவபுஷ꞉ .. 87..

மதா³தா⁴ரம்ʼ யுஷ்மத்ப்ரபத³மதிபூஜ்யம்ʼ ஸுருசிரம்ʼ
த்⁴ருவாத்மானம்ʼ மத்வா ஜிதமிதி ஸதா³ கச்ச²பபதி꞉ .
விவேஶாதோ⁴ பூ⁴மேர்யதி³ ததி³த³மேகம்ʼ ஸ்மயகரம்ʼ
த்விதா³னீம்ʼ தஜ்ஜாதிர்முகுலிதஶிராஶ்சாப⁴வத³ஹோ .. 88..

மயா த³த்தம்ʼ கிஞ்சின்ன யதி³ கலிதம்ʼ வாஸவமஹம்ʼ
ததா³ ரோசிர்ஜாதம்ʼ ஜனனமபி பங்கப்ரகடிதம் .
ப்ரவிஶ்யேத்யாயோஜ்யம்ʼ ந சலதி ஹ யத்தத்பத³தி⁴யா
பத³ம்ʼ தே து ஶ்ரீத³ம்ʼ ஸகலஸமயே ஶ்ரீநிலயனம் .. 89..

முனே தே பாதா³ப்³ஜம்ʼ நவமம்ருʼதபாதோ³த்³ப⁴வமஹோ
ஶ்ரிதஸ்தத் ஸோத³ர்யம்ʼ பஶுபதிஶிரோப்³ஜம்ʼ ஹிமகர꞉ .
நிவ்ருʼத்தம்ʼ ஸ்வஸ்யாங்கம்ʼ ப⁴வதி ப⁴வதே³காத்மவபுஷ꞉
கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மாகா³ரே பரமபுருஷா நாங்க்⁴ரிப⁴ஜனா꞉ .. 90..

ந சித்ரம்ʼ தே பாதௌ³ விதரத இதி ப்ரார்தி²தப²லம்ʼ
விதி⁴ம்ʼ ஶ்ரீஶம்ʼ ரக்ஷாகலுஷவிபத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யமதுலம் .
ஸ்மராம்தஶ்ரீக³ங்கா³த⁴ரசரணஶங்கா²ம்பு³ஜ –
ஸுரத்³ருமாம்ʼஶ்ச த்வத்³பா⁴வானதஜனஸதா³னந்த³கலனாத் .. 91..

த்ரிக²ண்டை³꞉ ஶ்ரீவித்³யாமனுவரப⁴வைர்பா⁴வகரிபோ
விவ்ருʼத்³த⁴ஸ்தே மந்த்ரோ விஷவத³தி யோ ஜ்யோதிரமலம் .
ஷட³ர்ணம்ʼ சந்த்³ரார்கப்ரகரருசி தன்மே ப்ரப⁴வதாம்ʼ
ஸதா³ ஜ்ஞானானந்த³ம்ʼ யுவதிந்ருʼமயம்ʼ லோசனபத³ம் .. 92..

ஸமுன்மீலத்³பா⁴னுப்ரகரருசி வாக்³பீ³ஜமமலம்ʼ
மருத்வத்³கோ³பாபா⁴ம்ʼ மத³னலிபிமாதா⁴ரகமலே .
ஹ்ருʼத³ப்³ஜே ஶக்த்யாக்²யம்ʼ ஸிதகரகராப⁴ம்ʼ ஶிரஸிஜே
ஸரோஜே த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்ஸகலபுருஷார்தா²ன் ஸ லப⁴தே .. 93..

சித³ம்ʼஶஸ்த்வதூ³பம்ʼ கிமபி ஸவிதுர்மண்ட³லக³தம்ʼ
வரேண்யம்ʼ ப⁴ர்கோ³ வை த்ரிவித⁴தனுதே³வஸ்ய வபுஷி .
முனே தீ⁴மஹ்யாஸீர்ஹரிரபி தி⁴யோ யோ ந
இதரத்ப்ரசோதா³யாஸ்தத்வம்ʼ ஸ்தி²திலயஸ்ருʼஜஸ்த்வம்ʼ முனிபதே .. 94..

ஹரித்தந்துப்ரோதஸத³ஸி ஶிக²ரே ஶுப்⁴ரகபடோ
ஜக³ன்மூலஸ்தா²ணுஸ்த்வமிதி ஶுப⁴மஸ்பந்த³முனிபி⁴꞉ .
ஜ²ரீபி⁴꞉ ஸ்வர்ணாட்⁴யை꞉ பவனஹதவார்பி³ந்து³நிகரைர்ஜடா –
ஸக்தாப்³ஜாஹீருசிரமபி⁴ஷிக்த꞉ ஸ்தி²த இவ .. 95..

து³ராசாரோ ஜாரஶ்சபலமதிராஜ꞉ பரவஶ꞉
பரத்³ரவ்யாகாங்க்ஷீ ப³ஹுஜனவிரோதீ⁴ ச ஸததம் .
ததா² சாஹம்ʼ பூதஸ்தவ பத³யுக³ஸ்பர்ஶவஶதோ ஹ்யய꞉
க²ண்ட³꞉ ஸ்வர்ணம்ʼ ப⁴வதி ஹி யதா³ ஸித்³த⁴ஸுரதி꞉ .. 96..

பரிக்ராந்தா தே³ஶா ப³ஹுதரத⁴னஸ்யார்ஜனதி⁴யா
குலாசாரம்ʼ ஹித்வா குமதிந்ருʼபஸேவாபி ச க்ருʼதா .
விதா⁴யாஹம்ʼ ஶ்ராந்த꞉ கிமபி ந ச து வபுஷா
ஶ்ரிதம்ʼ த்வத்பாதா³ப்³ஜம்ʼ ஶ்ரிதமனுஜமந்தா³ரமது⁴னா .. 97..

த்வதீ³யோ மே தே³ஹஸ்த்வமபி பிதரௌ ப்⁴ராத்ருʼஸுஹ்ருʼ –
த³ஸ்த்வமேவ ப்³ரஹ்மன்மே ஸுதஹிதக்³ருʼஹக்ஷேத்ரனிவஹா꞉ .
த்வமேவ ப்ராணோ மே த⁴னமபி மம த்வம்ʼ தவ பத³ம்ʼ
ந ஜானே மய்யேவ ஸ்தி²தமபி மஹன்மேயமது⁴னா .. 98..

நமஸ்தே தாராயாம்ருʼதஜலதி⁴தா⁴ம்னே(அ)தி⁴மஹஸே
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மாத்³யை꞉ முநிஸுரவரரை꞉ க்ல்ருʼப்தமஹஸே .
நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நாராயணமுனிவிலாஸாய ப⁴வதே
மனூனாம்ʼ கோடீநாமசலக³ணிதானாம்ʼ ச பதயே .. 99..

நமஸ்தே தே³வைரப்யவிதி³தமஹிம்னே(அ)தியஶஸே
நமஸ்தே தி³க்பாலப்ரகடமுகுடாலஙக்ருʼதபதே³ .
நமஸ்தே தேஜஸ்வின்னதமனுஜமந்தா³ரவபுஷே
நமோ த³த்தாத்ரேயாக்ருʼதிஹரிஹராஜாய மஹதே .. 100..

நமஸ்தே பாபௌகா⁴சலவிததிஸம்ʼஹாரபவயே
நமஸ்தே தா³ரித்³ர்யவ்யதி²தஜனதை³வாந்தவித⁴யே .
நமஸ்தே ரோகா³ர்தானத மனுஜதி³வ்யௌஷதி⁴த்³ருʼஅஶே
நமஸ்தே தை³வம்ʼ மே நஹி ஜக³த்யாம்ʼ தவ பத³ம் .. 101..

அஸௌ த³த்தாத்ரேயஸ்துதியுதக்ருʼதிர்ஜ்ஞானலஹரீ
ஸுதா⁴தா⁴ராபூராகி²லநிக³மஸாரானுபட²தாம் .
ஶ்ருதஶ்ரீவித்³யாயுர்விப⁴வத⁴னதா⁴ன்யாம்ருʼதசயம்ʼ
த³தா³த்யேவாத்யந்தம்ʼ ஜயதி ஸகலாஹ்லாத³ஜனிகா .. 102..

இதி த³லாத³னமுனிவிரசிதா ஶ்ரீத³த்தபத³ப்ராபிகா
ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஜ்ஞானலஹரி꞉ ஸம்பூர்ணா ..

————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ தால தான முனிவர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தத்தாத்தரயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: