ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -6-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜர் மோக்ஷம் -வேத உபதேசம்-

ஒரு ப்ராஹ்மணனின் உருவத்தில் வந்த தக்ஷக என்ற பாம்பு பரீக்ஷித் மஹாராஜாவை கடிக்க
அவர் இவ்வுலகம் நீத்து வைகுந்தம் போகிறார்.
பரீக்ஷித்தின் மகனான ஜெயமேஜெயன் என்ற அரசனுக்கு பாம்புகள் மீது கோபம் வர,
ஒரு யாகம் செய்து எல்லா பாம்புகளையும் அழிக்கிறார். இந்திரனின் பாதுகாப்பில் இருந்த தக்ஷகனும்
யாகத்தின் அக்னியில் விழ வரும் போது, ஆங்கீரஸ ரிஷியின் மகனான ப்ரஹஸ்பதி குறுக்கிட்டு,
தக்ஷகனுக்கு உயிர் அளிக்கிறார்.

ஸூத உவாச
ஏதந்நிஶம்ய முனிநாபி⁴ஹிதம்ʼ பரீக்ஷித்³-
வ்யாஸாத்மஜேன நிகி²லாத்மத்³ருʼஶா ஸமேன .
தத்பாத³மூலமுபஸ்ருʼத்ய நதேன மூர்த்⁴னா
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிஸ்தமித³மாஹ ஸ விஷ்ணுராத꞉ .. 1..

ராஜோவாச
ஸித்³தோ⁴(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதா கருணாத்மனா .
ஶ்ராவிதோ யச்ச மே ஸாக்ஷாத³நாதி³நித⁴னோ ஹரி꞉ .. 2..

நாத்யத்³பு⁴தமஹம்ʼ மன்யே மஹதாமச்யுதாத்மனாம் .
அஜ்ஞேஷு தாபதப்தேஷு பூ⁴தேஷு யத³னுக்³ரஹ꞉ .. 3..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாமஶ்ரௌஷ்ம ப⁴வதோ வயம் .
யஸ்யாம்ʼ க²லூத்தமஶ்லோகோ ப⁴க³வானனுவர்ண்யதே .. 4..

ப⁴க³வம்ʼஸ்தக்ஷகாதி³ப்⁴யோ ம்ருʼத்யுப்⁴யோ ந பி³பே⁴ம்யஹம் .
ப்ரவிஷ்டோ ப்³ரஹ்மநிர்வாணமப⁴யம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ த்வயா .. 5..

அனுஜானீஹி மாம்ʼ ப்³ரஹ்மன் வாசம்ʼ யச்சா²ம்யதோ⁴க்ஷஜே .
முக்தகாமாஶயம்ʼ சேத꞉ ப்ரவேஶ்ய விஸ்ருʼஜாம்யஸூன் .. 6..

அஜ்ஞானம்ʼ ச நிரஸ்தம்ʼ மே ஜ்ஞானவிஜ்ஞானநிஷ்ட²யா .
ப⁴வதா த³ர்ஶிதம்ʼ க்ஷேமம்ʼ பரம்ʼ ப⁴க³வத꞉ பத³ம் .. 7..

ஸூத உவாச
இத்யுக்தஸ்தமனுஜ்ஞாப்ய ப⁴க³வான் பா³த³ராயணி꞉ .
ஜகா³ம பி⁴க்ஷுபி⁴꞉ ஸாகம்ʼ நரதே³வேன பூஜித꞉ .. 8.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
பரீக்ஷித³பி ராஜர்ஷிராத்மன்யாத்மானமாத்மனா .
ஸமாதா⁴ய பரம்ʼ த³த்⁴யாவஸ்பந்தா³ஸுர்யதா² தரு꞉ .. 9..

ப்ராக்கூலே ப³ர்ஹிஷ்யாஸீனோ க³ங்கா³கூல உத³ங்முக²꞉ .
ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ மஹாயோகீ³ நி꞉ஸங்க³ஶ்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉ .. 10..

தக்ஷக꞉ ப்ரஹிதோ விப்ரா꞉ க்ருத்³தே⁴ன த்³விஜஸூனுனா .
ஹந்துகாமோ ந்ருʼபம்ʼ க³ச்ச²ன் த³த³ர்ஶ பதி² கஶ்யபம் .. 11..

தம்ʼ தர்பயித்வா த்³ரவிணைர்நிவர்த்ய விஷஹாரிணம் .
த்³விஜரூபப்ரதிச்ச²ன்ன꞉ காமரூபோ(அ)த³ஶந்ந்ருʼபம் .. 12..

ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸ்ய ராஜர்ஷேர்தே³ஹோ(அ)ஹிக³ரலாக்³னினா .
ப³பூ⁴வ ப⁴ஸ்மஸாத்ஸத்³ய꞉ பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் .. 13.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
ஹாஹாகாரோ மஹானாஸீத்³பு⁴வி கே² தி³க்ஷு ஸர்வத꞉ .
விஸ்மிதா ஹ்யப⁴வன் ஸர்வே தே³வாஸுரனராத³ய꞉ .. 14..

தே³வது³ந்து³ப⁴யோ நேது³ர்க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸோ ஜகு³꞉ .
வவ்ருʼஷு꞉ புஷ்பவர்ஷாணி விபு³தா⁴꞉ ஸாது⁴வாதி³ன꞉ .. 15..

ஜனமேஜய꞉ ஸ்வபிதரம்ʼ ஶ்ருத்வா தக்ஷகப⁴க்ஷிதம் .
யதா² ஜுஹாவ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ நாகா³ன் ஸத்ரே ஸஹ த்³விஜை꞉ .. 16..

ஸர்பஸத்ரே ஸமித்³தா⁴க்³னௌ த³ஹ்யமானான் மஹோரகா³ன் .
த்³ருʼஷ்ட்வேந்த்³ரம்ʼ ப⁴யஸம்ʼவிக்³னஸ்தக்ஷக꞉ ஶரணம்ʼ யயௌ .. 17..

அபஶ்யம்ʼஸ்தக்ஷகம்ʼ தத்ர ராஜா பாரீக்ஷிதோ த்³விஜான் .
உவாச தக்ஷக꞉ கஸ்மான்ன த³ஹ்யேதோரகா³த⁴ம꞉ .. 18..

தம்ʼ கோ³பாயதி ராஜேந்த்³ர ஶக்ர꞉ ஶரணமாக³தம் .
தேன ஸம்ʼஸ்தம்பி⁴த꞉ ஸர்பஸ்தஸ்மாந்நாக்³னௌ பதத்யஸௌ .. 19..

பாரீக்ஷித இதி ஶ்ருத்வா ப்ராஹர்த்விஜ உதா³ரதீ⁴꞉ .
ஸஹேந்த்³ரஸ்தக்ஷகோ விப்ரா நாக்³னௌ கிமிதி பாத்யதே .. 20..

தச்ச்²ருத்வா(ஆ)ஜுஹுவுர்விப்ரா꞉ ஸஹேந்த்³ரம்ʼ தக்ஷகம்ʼ மகே² .
தக்ஷகாஶு பதஸ்வேஹ ஸஹேந்த்³ரேண மருத்வதா .. 21..

இதி ப்³ரஹ்மோதி³தாக்ஷேபை꞉ ஸ்தா²நாதி³ந்த்³ர꞉ ப்ரசாலித꞉ .
ப³பூ⁴வ ஸம்ப்⁴ராந்தமதி꞉ ஸவிமான꞉ ஸதக்ஷக꞉ .. 22..

தம்ʼ பதந்தம்ʼ விமானேன ஸஹ தக்ஷகமம்ப³ராத் .
விலோக்யாங்கி³ரஸ꞉ ப்ராஹ ராஜானம்ʼ தம்ʼ ப்³ருʼஹஸ்பதி꞉ .. 23..

நைஷ த்வயா மனுஷ்யேந்த்³ர வத⁴மர்ஹதி ஸர்பராட் .
அனேன பீதமம்ருʼதமத² வா அஜராமர꞉ .. 24..

ஜீவிதம்ʼ மரணம்ʼ ஜந்தோர்க³தி꞉ ஸ்வேனைவ கர்மணா .
ராஜம்ʼஸ்ததோ(அ)ன்யோ நாஸ்த்யஸ்ய ப்ரதா³தா ஸுக²து³꞉க²யோ꞉ .. 25..

ஸர்பசௌராக்³னிவித்³யுத்³ப்⁴ய꞉ க்ஷுத்த்ருʼட்வ்யாத்⁴யாதி³பி⁴ர்ந்ருʼப .
பஞ்சத்வம்ருʼச்ச²தே ஜந்துர்பு⁴ங்க்த ஆரப்³த⁴கர்ம தத் .. 26..

தஸ்மாத்ஸத்ரமித³ம்ʼ ராஜன் ஸம்ʼஸ்தீ²யேதாபி⁴சாரிகம் .
ஸர்பா அநாக³ஸோ த³க்³தா⁴ ஜனைர்தி³ஷ்டம்ʼ ஹி பு⁴ஜ்யதே .. 27..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த꞉ ஸ ததே²த்யாஹ மஹர்ஷேர்மாநயன் வச꞉ .
ஸர்பஸத்ராது³பரத꞉ பூஜயாமாஸ வாக்பதிம் .. 28..

ஸைஷா விஷ்ணோர்மஹாமாயாபா³த்⁴யயாலக்ஷணா யயா .
முஹ்யந்த்யஸ்யைவாத்மபூ⁴தா பூ⁴தேஷு கு³ணவ்ருʼத்திபி⁴꞉ .. 29..

ந யத்ர த³ம்பீ⁴த்யப⁴யா விராஜிதா
மாயா(ஆ)த்மவாதே³(அ)ஸக்ருʼதா³த்மவாதி³பி⁴꞉ .
ந யத்³விவாதோ³ விவித⁴ஸ்ததா³ஶ்ரயோ
மனஶ்ச ஸங்கல்பவிகல்பவ்ருʼத்தி யத் .. 30..

ந யத்ர ஸ்ருʼஜ்யம்ʼ ஸ்ருʼஜதோப⁴யோ꞉ பரம்ʼ
ஶ்ரேயஶ்ச ஜீவஸ்த்ரிபி⁴ரன்விதஸ்த்வஹம் .
ததே³தது³த்ஸாதி³தபா³த்⁴யபா³த⁴கம்ʼ
நிஷித்⁴ய சோர்மீன்விரமேத்ஸ்வயம்ʼ முனி꞉ .. 31..

பரம்ʼ பத³ம்ʼ வைஷ்ணவமாமனந்தி
தத்³யன்னேதி நேதீத்யதது³த்ஸிஸ்ருʼக்ஷவ꞉ .
விஸ்ருʼஜ்ய தௌ³ராத்ம்யமனன்யஸௌஹ்ருʼதா³
ஹ்ருʼதோ³பகு³ஹ்யாவஸிதம்ʼ ஸமாஹிதை꞉ .. 32..

த ஏதத³தி⁴க³ச்ச²ந்தி விஷ்ணோர்யத்பரமம்ʼ பத³ம் .
அஹம்ʼ மமேதி தௌ³ர்ஜன்யம்ʼ ந யேஷாம்ʼ தே³ஹகே³ஹஜம் .. 33..

அதிவாதா³ம்ʼஸ்திதிக்ஷேத நாவமன்யேத கஞ்சன .
ந சேமம்ʼ தே³ஹமாஶ்ரித்ய வைரம்ʼ குர்வீத கேனசித் .. 34..

நமோ ப⁴க³வதே தஸ்மை க்ருʼஷ்ணாயாகுண்ட²மேத⁴ஸே .
யத்பாதா³ம்பு³ருஹத்⁴யானாத்ஸம்ʼஹிதாமத்⁴யகா³மிமாம் .. 35..

ஶௌனக உவாச
பைலாதி³பி⁴ர்வ்யாஸஶிஷ்யைர்வேதா³சார்யைர்மஹாத்மபி⁴꞉ .
வேதா³ஶ்ச கதி²தா வ்யஸ்தா ஏதத்ஸௌம்யாபி⁴தே⁴ஹி ந꞉ .. 36..

ஸூத உவாச
ஸமாஹிதாத்மனோ ப்³ரஹ்மன் ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ .
ஹ்ருʼத்³யாகாஶாத³பூ⁴ந்நாதோ³ வ்ருʼத்திரோதா⁴த்³விபா⁴வ்யதே .. 37..

யது³பாஸனயா ப்³ரஹ்மன் யோகி³னோ மலமாத்மன꞉ .
த்³ரவ்யக்ரியாகாரகாக்²யம்ʼ தூ⁴த்வா யாந்த்யபுனர்ப⁴வம் .. 38..

ததோ(அ)பூ⁴த்த்ரிவ்ருʼதோ³ங்காரோ யோ(அ)வ்யக்தப்ரப⁴வ꞉ ஸ்வராட் .
யத்தல்லிங்க³ம்ʼ ப⁴க³வதோ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாத்மன꞉ .. 39..

ஶ்ருʼணோதி ய இமம்ʼ ஸ்போ²டம்ʼ ஸுப்தஶ்ரோத்ரே ச ஶூன்யத்³ருʼக் .
யேன வாக்³வ்யஜ்யதே யஸ்ய வ்யக்திராகாஶ ஆத்மன꞉ .. 40..

ஸ்வதா⁴ம்னோ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸாக்ஷாத்³வாசக꞉ பரமாத்மன꞉ .
ஸ ஸர்வமந்த்ரோபநிஷத்³வேத³பீ³ஜம்ʼ ஸனாதனம் .. 41..

தஸ்ய ஹ்யாஸம்ʼஸ்த்ரயோ வர்ணா அகாராத்³யா ப்⁴ருʼகூ³த்³வஹ .
தா⁴ர்யந்தே யைஸ்த்ரயோ பா⁴வா கு³ணநாமார்த²வ்ருʼத்தய꞉ .. 42..

ததோ(அ)க்ஷரஸமாம்னாயமஸ்ருʼஜத்³ப⁴க³வானஜ꞉ .
அந்தஸ்தோ²ஷ்மஸ்வரஸ்பர்ஶஹ்ரஸ்வதீ³ர்கா⁴தி³லக்ஷணம் .. 43..

தேனாஸௌ சதுரோ வேதா³ம்ʼஶ்சதுர்பி⁴ர்வத³னைர்விபு⁴꞉ .
ஸவ்யாஹ்ருʼதிகான் ஸோங்காராம்ʼஶ்சாதுர்ஹோத்ரவிவக்ஷயா .. 44..

புத்ரானத்⁴யாபயத்தாம்ʼஸ்து ப்³ரஹ்மர்ஷீன் ப்³ரஹ்மகோவிதா³ன் .
தே து த⁴ர்மோபதே³ஷ்டார꞉ ஸ்வபுத்ரேப்⁴ய꞉ ஸமாதி³ஶன் .. 45..

தே பரம்பரயா ப்ராப்தாஸ்தத்தச்சி²ஷ்யைர்த்⁴ருʼதவ்ரதை꞉ .
சதுர்யுகே³ஷ்வத² வ்யஸ்தா த்³வாபராதௌ³ மஹர்ஷிபி⁴꞉ .. 46..

க்ஷீணாயுஷ꞉ க்ஷீணஸத்த்வான் து³ர்மேதா⁴ன் வீக்ஷ்ய காலத꞉ .
வேதா³ன் ப்³ரஹ்மர்ஷயோ வ்யஸ்யன் ஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ச்யுதசோதி³தா꞉ .. 47..

அஸ்மின்னப்யந்தரே ப்³ரஹ்மன் ப⁴க³வான் லோகபா⁴வன꞉ .
ப்³ரஹ்மேஶாத்³யைர்லோகபாலைர்யாசிதோ த⁴ர்மகு³ப்தயே .. 48..

பராஶராத்ஸத்யவத்யாமம்ʼஶாம்ʼஶகலயா விபு⁴꞉ .
அவதீர்ணோ மஹாபா⁴க³ வேத³ம்ʼ சக்ரே சதுர்வித⁴ம் .. 49..

ருʼக³த²ர்வயஜு꞉ஸாம்னாம்ʼ ராஶீருத்³த்⁴ருʼத்ய வர்க³ஶ꞉ .
சதஸ்ர꞉ ஸம்ʼஹிதாஶ்சக்ரே மந்த்ரைர்மணிக³ணா இவ .. 50..

தாஸாம்ʼ ஸ சதுர꞉ ஶிஷ்யானுபாஹூய மஹாமதி꞉ .
ஏகைகாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ப்³ரஹ்மன்னேகைகஸ்மை த³தௌ³ விபு⁴꞉ .. 51..

பைலாய ஸம்ʼஹிதாமாத்³யாம்ʼ ப³ஹ்வ்ருʼசாக்²யாமுவாச ஹ .
வைஶம்பாயனஸஞ்ஜ்ஞாய நிக³தா³க்²யம்ʼ யஜுர்க³ணம் .. 52..

ஸாம்னாம்ʼ ஜைமினயே ப்ராஹ ததா² ச²ந்தோ³க³ஸம்ʼஹிதாம் .
அத²ர்வாங்கி³ரஸீம்ʼ நாம ஸ்வஶிஷ்யாய ஸுமந்தவே .. 53..

பைல꞉ ஸ்வஸம்ʼஹிதாமூசே இந்த்³ரப்ரமிதயே முனி꞉ .
பா³ஷ்கலாய ச ஸோ(அ)ப்யாஹ ஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸ்வகாம் .. 54..

சதுர்தா⁴ வ்யஸ்ய போ³த்⁴யாய யாஜ்ஞவல்க்யாய பா⁴ர்க³வ .
பராஶராயாக்³னிமித்ர இந்த்³ரப்ரமிதிராத்மவான் .. 55..

அத்⁴யாபயத்ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ மாண்டூ³கேயம்ருʼஷிம்ʼ கவிம் .
தஸ்ய ஶிஷ்யோ தே³வமித்ர꞉ ஸௌப⁴ர்யாதி³ப்⁴ய ஊசிவான் .. 56..

ஶாகல்யஸ்தத்ஸுத꞉ ஸ்வாம்ʼ து பஞ்சதா⁴ வ்யஸ்ய ஸம்ʼஹிதாம் .
வாத்ஸ்யமுத்³க³லஶாலீயகோ³க²ல்யஶிஶிரேஷ்வதா⁴த் .. 57..

ஜாதூகர்ண்யஶ்ச தச்சி²ஷ்ய꞉ ஸநிருக்தாம்ʼ ஸ்வஸம்ʼஹிதாம் .
ப³லாகபைலவைதாலவிரஜேப்⁴யோ த³தௌ³ முனி꞉ .. 58..

பா³ஷ்கலி꞉ ப்ரதிஶாகா²ப்⁴யோ வாலகி²ல்யாக்²யஸம்ʼஹிதாம் .
சக்ரே வாலாயநிர்ப⁴ஜ்ய꞉ காஸாரஶ்சைவ தாம்ʼ த³து⁴꞉ .. 59..

ப³ஹ்வ்ருʼசா꞉ ஸம்ʼஹிதா ஹ்யேதா ஏபி⁴ர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்த்⁴ருʼதா꞉ .
ஶ்ருத்வைதச்ச²ந்த³ஸாம்ʼ வ்யாஸம்ʼ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே .. 60..

வைஶம்பாயனஶிஷ்யா வை சரகாத்⁴வர்யவோ(அ)ப⁴வன் .
யச்சேருர்ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼஹ꞉ க்ஷபணம்ʼ ஸ்வகு³ரோர்வ்ரதம் .. 61..

யாஜ்ஞவல்க்யஶ்ச தச்சி²ஷ்ய ஆஹாஹோ ப⁴க³வன் கியத் .
சரிதேனால்பஸாராணாம்ʼ சரிஷ்யே(அ)ஹம்ʼ ஸுது³ஶ்சரம் .. 62..

இத்யுக்தோ கு³ருரப்யாஹ குபிதோ யாஹ்யலம்ʼ த்வயா .
விப்ராவமந்த்ரா ஶிஷ்யேண மத³தீ⁴தம்ʼ த்யஜாஶ்விதி .. 63..

தே³வராதஸுத꞉ ஸோ(அ)பி ச²ர்தி³த்வா யஜுஷாம்ʼ க³ணம் .
ததோ க³தோ(அ)த² முனயோ த³த்³ருʼஶுஸ்தான் யஜுர்க³ணான் .. 64..

யஜூம்ʼஷி தித்திரா பூ⁴த்வா தல்லோலுபதயா(ஆ)த³து³꞉ .
தைத்திரீயா இதி யஜு꞉ஶாகா² ஆஸன் ஸுபேஶலா꞉ .. 65..

யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ததோ ப்³ரஹ்மம்ʼஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸ்யதி⁴க³வேஷயன் .
கு³ரோரவித்³யமானானி ஸூபதஸ்தே²(அ)ர்கமீஶ்வரம் .. 66..

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஆதி³த்யாயாகி²லஜக³தா-
மாத்மஸ்வரூபேண காலஸ்வரூபேண சதுர்வித⁴-
பூ⁴தநிகாயானாம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப³பர்யந்தானா-
மந்தர்ஹ்ருʼத³யேஷு ப³ஹிரபி சாகாஶ இவோபாதி⁴னா-
வ்யவதீ⁴யமானோ ப⁴வானேக ஏவ க்ஷணலவ-நிமேஷாவயவோபசிதஸம்ʼவத்ஸரக³ணேனாபாமாதா³ன-
விஸர்கா³ப்⁴யாமிமாம்ʼ லோகயாத்ராமனுவஹதி .. 67..

யது³ ஹ வாவ விபு³த⁴ர்ஷப⁴ ஸவிதரத³ஸ்தப-
த்யனுஸவனமஹரஹராம்னாயவிதி⁴னோப-
திஷ்ட²மானாநாமகி²லது³ரிதவ்ருʼஜின-
பீ³ஜாவப⁴ர்ஜன ப⁴க³வத꞉ ஸமபி⁴தீ⁴மஹி
தபனமண்ட³லம் .. 68..

ய இஹ வாவ ஸ்தி²ரசரநிகராணாம்ʼ
நிஜநிகேதனானாம்ʼ மன இந்த்³ரியாஸு-
க³ணானனாத்மன꞉ ஸ்வயமாத்மாந்தர்யாமீ
ப்ரசோத³யதி .. 69..
ய ஏவேமம்ʼ லோகமதிகராலவத³னா-
ந்த⁴காரஸஞ்ஜ்ஞாஜக³ரக்³ரஹகி³லிதம்ʼ
ம்ருʼதகமிவ விசேதனமவலோக்யா-
நுகம்பயா பரமகாருணிக
ஈக்ஷயைவோத்தா²ப்யாஹரஹரனுஸவனம்ʼ
ஶ்ரேயஸி ஸ்வத⁴ர்மாக்²யாத்மாவஸ்தா²னே
ப்ரவர்தயதி .. 70..

அவனிபதிரிவாஸாதூ⁴னாம்ʼ ப⁴ய-
முதீ³ரயன்னடதி பரித ஆஶா-
பாலைஸ்தத்ர தத்ர கமலகோஶா-
ஞ்ஜலிபி⁴ருபஹ்ருʼதார்ஹண꞉ .. 71..

அத² ஹ ப⁴க³வம்ʼஸ்தவ சரணநலினயுக³லம்ʼ
த்ரிபு⁴வனகு³ருபி⁴ரபி⁴வந்தி³தமஹமயாத-
யாமயஜுஷ்காம உபஸராமீதி .. 72..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ஸ்துத꞉ ஸ ப⁴க³வான் வாஜிரூபத⁴ரோ ஹரி꞉ .
யஜூம்ʼஷ்யயாதயாமானி முனயே(அ)தா³த்ப்ரஸாதி³த꞉ .. 73..

யஜுர்பி⁴ரகரோச்சா²கா² த³ஶபஞ்ச ஶதைர்விபு⁴꞉ .
ஜக்³ருʼஹுர்வாஜஸன்யஸ்தா꞉ காண்வமாத்⁴யந்தி³நாத³ய꞉ .. 74..

ஜைமினே꞉ ஸாமக³ஸ்யாஸீத்ஸுமந்துஸ்தனயோ முனி꞉ .
ஸுன்வாம்ʼஸ்து தத்ஸுதஸ்தாப்⁴யாமேகைகாம்ʼ ப்ராஹ ஸம்ʼஹிதாம் .. 75..

ஸுகர்மா சாபி தச்சி²ஷ்ய꞉ ஸாமவேத³தரோர்மஹான் .
ஸஹஸ்ரஸம்ʼஹிதாபே⁴த³ம்ʼ சக்ரே ஸாம்னாம்ʼ ததோ த்³விஜ .. 76..

ஹிரண்யநாப⁴꞉ கௌஸல்ய꞉ பௌஷ்யஞ்ஜிஶ்ச ஸுகர்மண꞉ .
ஶிஷ்யௌ ஜக்³ருʼஹதுஶ்சான்ய ஆவந்த்யோ ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ .. 77..

உதீ³ச்யா꞉ ஸாமகா³꞉ ஶிஷ்யா ஆஸன் பஞ்சஶதானி வை .
பௌஷ்யஞ்ஜ்யாவந்த்யயோஶ்சாபி தாம்ʼஶ்ச ப்ராச்யான் ப்ரசக்ஷதே .. 78..

லௌகா³க்ஷிர்மாங்க³லி꞉ குல்ய꞉ குஶீத³꞉ குக்ஷிரேவ ச .
பௌஷ்யஞ்ஜிஶிஷ்யா ஜக்³ருʼஹு꞉ ஸம்ʼஹிதாஸ்தே ஶதம்ʼ ஶதம் .. 79..

க்ருʼதோ ஹிரண்யநாப⁴ஸ்ய சதுர்விம்ʼஶதி ஸம்ʼஹிதா꞉ .
ஶிஷ்ய ஊசே ஸ்வஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ ஶேஷா ஆவந்த்ய ஆத்மவான் .. 80..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ வேத³ஶாகா²ப்ரணயனம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: