ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -2-யுத்த காலத்தில் நம்பிக்கை –

கலியுகத்தின் தீமைகளை விளக்குகிறார். கலியுகத்தின் அழிவில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து
தீயவர்களை அழிப்பார் என கூறுகிறார்.

ஶ்ரீஶுக உவாச
ததஶ்சானுதி³னம்ʼ த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ க்ஷமா த³யா .
காலேன ப³லினா ராஜன்னங்க்ஷ்யத்யாயுர்ப³லம்ʼ ஸ்ம்ருʼதி꞉ .. 1..

வித்தமேவ கலௌ ந்ரூʼணாம்ʼ ஜன்மாசாரகு³ணோத³ய꞉ .
த⁴ர்மந்யாயவ்யவஸ்தா²யாம்ʼ காரணம்ʼ ப³லமேவ ஹி .. 2..

தா³ம்பத்யே(அ)பி⁴ருசிர்ஹேதுர்மாயைவ வ்யாவஹாரிகே .
ஸ்த்ரீத்வே பும்ʼஸ்த்வே ச ஹி ரதிர்விப்ரத்வே ஸூத்ரமேவ ஹி .. 3..

லிங்க³மேவாஶ்ரமக்²யாதாவன்யோன்யாபத்திகாரணம் .
அவ்ருʼத்த்யா ந்யாயதௌ³ர்ப³ல்யம்ʼ பாண்டி³த்யே சாபலம்ʼ வச꞉ .. 4..

அனாட்⁴யதைவாஸாது⁴த்வே ஸாது⁴த்வே த³ம்ப⁴ ஏவ து .
ஸ்வீகார ஏவ சோத்³வாஹே ஸ்னானமேவ ப்ரஸாத⁴னம் .. 5..

தூ³ரே வார்யயனம்ʼ தீர்த²ம்ʼ லாவண்யம்ʼ கேஶதா⁴ரணம் .
உத³ரம்ப⁴ரதா ஸ்வார்த²꞉ ஸத்யத்வே தா⁴ர்ஷ்ட்யமேவ ஹி .. 6..

தா³க்ஷ்யம்ʼ குடும்ப³ப⁴ரணம்ʼ யஶோ(அ)ர்தே² த⁴ர்மஸேவனம் .
ஏவம்ʼ ப்ரஜாபி⁴ர்து³ஷ்டாபி⁴ராகீர்ணே க்ஷிதிமண்ட³லே .. 7..

ப்³ரஹ்மவிட்க்ஷத்ரஶூத்³ராணாம்ʼ யோ ப³லீ ப⁴விதா ந்ருʼப꞉ .
ப்ரஜா ஹி லுப்³தை⁴ ராஜன்யைர்நிர்க்⁴ருʼணைர்த³ஸ்யுத⁴ர்மபி⁴꞉ .. 8..

ஆச்சி²ன்னதா³ரத்³ரவிணா யாஸ்யந்தி கி³ரிகானனம் .
ஶாகமூலாமிஷக்ஷௌத்³ரப²லபுஷ்பாஷ்டிபோ⁴ஜனா꞉ .. 9..

அனாவ்ருʼஷ்ட்யா வினங்க்ஷ்யந்தி து³ர்பி⁴க்ஷகரபீடி³தா꞉ .
ஶீதவாதாதபப்ராவ்ருʼட்³ ஹிமைரன்யோன்யத꞉ ப்ரஜா꞉ .. 10..

க்ஷுத்த்ருʼட்³ப்⁴யாம்ʼ வ்யாதி⁴பி⁴ஶ்சைவ ஸந்தப்ஸ்யந்தே ச சிந்தயா .
த்ரிம்ʼஶத்³விம்ʼஶதி வர்ஷாணி பரமாயு꞉ கலௌ ந்ருʼணாம் .. 11..

க்ஷீயமாணேஷு தே³ஹேஷு தே³ஹினாம்ʼ கலிதோ³ஷத꞉ .
வர்ணாஶ்ரமவதாம்ʼ த⁴ர்மே நஷ்டே வேத³பதே² ந்ருʼணாம் .. 12..

பாக²ண்ட³ப்ரசுரே த⁴ர்மே த³ஸ்யுப்ராயேஷு ராஜஸு .
சௌர்யாந்ருʼதவ்ருʼதா²ஹிம்ʼஸா நானாவ்ருʼத்திஷு வை ந்ருʼஷு .. 13..

ஶூத்³ரப்ராயேஷு வர்ணேஷு ச்சா²க³ப்ராயாஸு தே⁴னுஷு .
க்³ருʼஹப்ராயேஷ்வாஶ்ரமேஷு யௌனப்ராயேஷு ப³ந்து⁴ஷு .. 14..

அணுப்ராயாஸ்வோஷதீ⁴ஷு ஶமீப்ராயேஷு ஸ்தா²ஸ்னுஷு .
வித்³யுத்ப்ராயேஷு மேகே⁴ஷு ஶூன்யப்ராயேஷு ஸத்³மஸு .. 15..

இத்த²ம்ʼ கலௌ க³தப்ராயே ஜனேஷு க²ரத⁴ர்மிஷு .
த⁴ர்மத்ராணாய ஸத்த்வேன ப⁴க³வானவதரிஷ்யதி .. 16..

சராசரகு³ரோர்விஷ்ணோரீஶ்வரஸ்யாகி²லாத்மன꞉ .
த⁴ர்மத்ராணாய ஸாதூ⁴னாம்ʼ ஜன்மகர்மாபனுத்தயே .. 17..

ஶம்ப⁴லக்³ராமமுக்²யஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
ப⁴வனே விஷ்ணுயஶஸ꞉ கல்கி꞉ ப்ராது³ர்ப⁴விஷ்யதி .. 18.. ஸ கோ³ நா ஸம்ʼ கோ³
அஶ்வமாஶுக³மாருஹ்ய தே³வத³த்தம்ʼ ஜக³த்பதி꞉ .
அஸினாஸாது⁴த³மனமஷ்டைஶ்வர்யகு³ணான்வித꞉ .. 19..

விசரந்நாஶுனா க்ஷோண்யாம்ʼ ஹயேனாப்ரதிமத்³யுதி꞉ .
ந்ருʼபலிங்க³ச்ச²தோ³ த³ஸ்யூன் கோடிஶோ நிஹநிஷ்யதி .. 20..

அத² தேஷாம்ʼ ப⁴விஷ்யந்தி மனாம்ʼஸி விஶதா³னி வை .
வாஸுதே³வாங்க³ராகா³தி புண்யக³ந்தா⁴னிலஸ்ப்ருʼஶாம் .
பௌரஜானபதா³னாம்ʼ வை ஹதேஷ்வகி²லத³ஸ்யுஷு .. 21..

தேஷாம்ʼ ப்ரஜாவிஸர்க³ஶ்ச ஸ்த²விஷ்ட²꞉ ஸம்ப⁴விஷ்யதி .
வாஸுதே³வே ப⁴க³வதி ஸத்த்வமூர்தௌ ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தே .. 22..

யதா³வதீர்ணோ ப⁴க³வான் கல்கிர்த⁴ர்மபதிர்ஹரி꞉ .
க்ருʼதம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ததா³ ப்ரஜா ஸூதிஶ்ச ஸாத்த்விகீ .. 23..

யதா³ சந்த்³ரஶ்ச ஸூர்யஶ்ச ததா² திஷ்யப்³ருʼஹஸ்பதீ .
ஏகராஶௌ ஸமேஷ்யந்தி ப⁴விஷ்யதி ததா³ க்ருʼதம் .. 24..

யே(அ)தீதா வர்தமானா யே ப⁴விஷ்யந்தி ச பார்தி²வா꞉ .
தே த உத்³தே³ஶத꞉ ப்ரோக்தா வம்ʼஶீயா꞉ ஸோமஸூர்யயோ꞉ .. 25..

ஆரப்⁴ய ப⁴வதோ ஜன்ம யாவன்னந்தா³பி⁴ஷேசனம் .
ஏதத்³வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ து ஶதம்ʼ பஞ்சத³ஶோத்தரம் .. 26..

ஸப்தர்ஷீணாம்ʼ து யௌ பூர்வௌ த்³ருʼஶ்யேதே உதி³தௌ தி³வி .
தயோஸ்து மத்⁴யே நக்ஷத்ரம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே யத்ஸமம்ʼ நிஶி .. 27..

தேனைத ருʼஷயோ யுக்தாஸ்திஷ்ட²ந்த்யப்³த³ஶதம்ʼ ந்ருʼணாம் .
தே த்வதீ³யே த்³விஜா꞉ காலே அது⁴னா சாஶ்ரிதா மகா⁴꞉ .. 28..

விஷ்ணோர்ப⁴க³வதோ பா⁴னு꞉ க்ருʼஷ்ணாக்²யோ(அ)ஸௌ தி³வம்ʼ க³த꞉ .
ததா³விஶத்கலிர்லோகம்ʼ பாபே யத்³ரமதே ஜன꞉ .. 29..

யாவத்ஸ பாத³பத்³மாப்⁴யாம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶன்னாஸ்தே ரமாபதி꞉ .
தாவத்கலிர்வை ப்ருʼதி²வீம்ʼ பராக்ராந்தும்ʼ ந சாஶகத் .. 30..

யதா³ தே³வர்ஷய꞉ ஸப்த மகா⁴ஸு விசரந்தி ஹி .
ததா³ ப்ரவ்ருʼத்தஸ்து கலிர்த்³வாத³ஶாப்³த³ஶதாத்மக꞉ .. 31..

யதா³ மகா⁴ப்⁴யோ யாஸ்யந்தி பூர்வாஷாடா⁴ம்ʼ மஹர்ஷய꞉ .
ததா³ நந்தா³த்ப்ரப்⁴ருʼத்யேஷ கலிர்வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ க³மிஷ்யதி .. 32..

யஸ்மின் க்ருʼஷ்ணோ தி³வம்ʼ யாதஸ்தஸ்மின்னேவ ததா³ஹனி .
ப்ரதிபன்னம்ʼ கலியுக³மிதி ப்ராஹு꞉ புராவித³꞉ .. 33..

தி³வ்யாப்³தா³னாம்ʼ ஸஹஸ்ராந்தே சதுர்தே² து புன꞉ க்ருʼதம் .
ப⁴விஷ்யதி யதா³ ந்ரூʼணாம்ʼ மன ஆத்மப்ரகாஶகம் .. 34..

இத்யேஷ மானவோ வம்ʼஶோ யதா² ஸங்க்²யாயதே பு⁴வி .
ததா² விட் ஶூத்³ரவிப்ராணாம்ʼ தாஸ்தா ஜ்ஞேயா யுகே³ யுகே³ .. 35..

ஏதேஷாம்ʼ நாமலிங்கா³னாம்ʼ புருஷாணாம்ʼ மஹாத்மனாம் .
கதா²மாத்ராவஶிஷ்டானாம்ʼ கீர்திரேவ ஸ்தி²தா பு⁴வி .. 36..

தே³வாபி꞉ ஶந்தனோர்ப்⁴ராதா மருஶ்சேக்ஷ்வாகுவம்ʼஶஜ꞉ .
கலாபக்³ராம ஆஸாதே மஹாயோக³ப³லான்விதௌ .. 37..

தாவிஹைத்ய கலேரந்தே வாஸுதே³வானுஶிக்ஷிதௌ .
வர்ணாஶ்ரமயுதம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ பூர்வவத்ப்ரத²யிஷ்யத꞉ .. 38..

க்ருʼதம்ʼ த்ரேதா த்³வாபரம்ʼ ச கலிஶ்சேதி சதுர்யுக³ம் .
அனேன க்ரமயோகே³ன பு⁴வி ப்ராணிஷு வர்ததே .. 39..

ராஜன்னேதே மயா ப்ரோக்தா நரதே³வாஸ்ததா²பரே .
பூ⁴மௌ மமத்வம்ʼ க்ருʼத்வாந்தே ஹித்வேமாம்ʼ நித⁴னம்ʼ க³தா꞉ .. 40..

க்ருʼமிவிட்³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞாந்தே ராஜநாம்னோ(அ)பி யஸ்ய ச .
பூ⁴தத்⁴ருக் தத்க்ருʼதே ஸ்வார்த²ம்ʼ கிம்ʼ வேத³ நிரயோ யத꞉ .. 41..

கத²ம்ʼ ஸேயமக²ண்டா³ பூ⁴꞉ பூர்வைர்மே புருஷைர்த்⁴ருʼதா .
மத்புத்ரஸ்ய ச பௌத்ரஸ்ய மத்பூர்வா வம்ʼஶஜஸ்ய வா .. 42..

தேஜோப³ன்னமயம்ʼ காயம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா(ஆ)த்மதயாபு³தா⁴꞉ .
மஹீம்ʼ மமதயா சோபௌ⁴ ஹித்வாந்தே(அ)த³ர்ஶனம்ʼ க³தா꞉ .. 43..

யே யே பூ⁴பதயோ ராஜன் பு⁴ஞ்ஜந்தி பு⁴வமோஜஸா .
காலேன தே க்ருʼதா꞉ ஸர்வே கதா²மாத்ரா꞉ கதா²ஸு ச .. 44..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: