ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -11-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் விசேஷணங்கள்-சூர்ய கதி மூலம் மாசங்களின் அடைவுகள்-

ஸ்ரீ மஹாபுருஷன் (ஸ்ரீ பகவான்) குறித்து விளக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீ ஸுரிய பகவான் ரூபத்தில் அவரது 6 குணங்களை சொல்லப்படுகிறது.

ஶௌனக உவாச
அதே²மமர்த²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மோ ப⁴வந்தம்ʼ ப³ஹுவித்தமம் .
ஸமஸ்ததந்த்ரராத்³தா⁴ந்தே ப⁴வான் பா⁴க³வததத்த்வவித் .. 1..

தாந்த்ரிகா꞉ பரிசர்யாயாம்ʼ கேவலஸ்ய ஶ்ரிய꞉ பதே꞉ .
அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பம்ʼ கல்பயந்தி யதா² ச யை꞉ .. 2..

தன்னோ வர்ணய ப⁴த்³ரம்ʼ தே க்ரியாயோக³ம்ʼ பு³பு⁴த்ஸதாம் .
யேன க்ரியானைபுணேன மர்த்யோ யாயாத³மர்த்யதாம் .. 3..

ஸூத உவாச
நமஸ்க்ருʼத்ய கு³ரூன் வக்ஷ்யே விபூ⁴தீர்வைஷ்ணவீரபி .
யா꞉ ப்ரோக்தா வேத³தந்த்ராப்⁴யாமாசார்யை꞉ பத்³மஜாதி³பி⁴꞉ .. 4..

மாயாத்³யைர்னவபி⁴ஸ்தத்த்வை꞉ ஸ விகாரமயோ விராட் .
நிர்மிதோ த்³ருʼஶ்யதே யத்ர ஸசித்கே பு⁴வனத்ரயம் .. 5..

ஏதத்³வை பௌருஷம்ʼ ரூபம்ʼ பூ⁴꞉ பாதௌ³ த்³யௌ꞉ ஶிரோ நப⁴꞉ .
நாபி⁴꞉ ஸூர்யோ(அ)க்ஷிணீ நாஸே வாயு꞉ கர்ணௌ தி³ஶ꞉ ப்ரபோ⁴꞉ .. 6..

ப்ரஜாபதி꞉ ப்ரஜனனமபானோ ம்ருʼத்யுரீஶிது꞉ .
தத்³பா³ஹவோ லோகபாலா மனஶ்சந்த்³ரோ ப்⁴ருவௌ யம꞉ .. 7..

லஜ்ஜோத்தரோ(அ)த⁴ரோ லோபோ⁴ த³ந்தா ஜ்யோத்ஸ்னா ஸ்மயோ ப்⁴ரம꞉ .
ரோமாணி பூ⁴ருஹா பூ⁴ம்னோ மேகா⁴꞉ புருஷமூர்த⁴ஜா꞉ .. 8..

யாவானயம்ʼ வை புருஷோ யாவத்யா ஸம்ʼஸ்த²யா மித꞉ .
தாவானஸாவபி மஹாபுருஷோ லோகஸம்ʼஸ்த²யா .. 9..

கௌஸ்துப⁴வ்யபதே³ஶேன ஸ்வாத்மஜ்யோதிர்பி³ப⁴ர்த்யஜ꞉ .
தத்ப்ரபா⁴ வ்யாபினீ ஸாக்ஷாத்ஶ்ரீவத்ஸமுரஸா விபு⁴꞉ .. 10..

ஸ்வமாயாம்ʼ வனமாலாக்²யாம்ʼ நாநாகு³ணமயீம்ʼ த³த⁴த் .
வாஸஶ்ச²ந்தோ³மயம்ʼ பீதம்ʼ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம்ʼ த்ரிவ்ருʼத்ஸ்வரம் .. 11..

பி³ப⁴ர்தி ஸாங்க்²யம்ʼ யோக³ம்ʼ ச தே³வோ மகரகுண்ட³லே .
மௌலிம்ʼ பத³ம்ʼ பாரமேஷ்ட்²யம்ʼ ஸர்வலோகாப⁴யங்கரம் .. 12..

அவ்யாக்ருʼதமனந்தாக்²யமாஸனம்ʼ யத³தி⁴ஷ்டி²த꞉ .
த⁴ர்மஜ்ஞாநாதி³பி⁴ர்யுக்தம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ பத்³மமிஹோச்யதே .. 13..

ஓஜ꞉ஸஹோப³லயுதம்ʼ முக்²யதத்த்வம்ʼ க³தா³ம்ʼ த³த⁴த் .
அபாம்ʼ தத்த்வம்ʼ த³ரவரம்ʼ தேஜஸ்தத்த்வம்ʼ ஸுத³ர்ஶனம் .. 14..

நபோ⁴னிப⁴ம்ʼ நப⁴ஸ்தத்த்வமஸிம்ʼ சர்ம தமோமயம் .
காலரூபம்ʼ த⁴னு꞉ ஶார்ங்க³ம்ʼ ததா² கர்மமயேஷுதி⁴ம் .. 15..

இந்த்³ரியாணி ஶரானாஹுராகூதீரஸ்ய ஸ்யந்த³னம் .
தன்மாத்ராண்யஸ்யாபி⁴வ்யக்திம்ʼ முத்³ரயார்த²க்ரியாத்மதாம் .. 16..

மண்ட³லம்ʼ தே³வயஜனம்ʼ தீ³க்ஷா ஸம்ʼஸ்கார ஆத்மன꞉ .
பரிசர்யா ப⁴க³வத ஆத்மனோ து³ரிதக்ஷய꞉ .. 17..

ப⁴க³வான் ப⁴க³ஶப்³தா³ர்த²ம்ʼ லீலாகமலமுத்³வஹன் .
த⁴ர்மம்ʼ யஶஶ்ச ப⁴க³வாம்ʼஶ்சாமரவ்யஜனே(அ)ப⁴ஜத் .. 18..

ஆதபத்ரம்ʼ து வைகுண்ட²ம்ʼ த்³விஜா தா⁴மாகுதோப⁴யம் .
த்ரிவ்ருʼத்³வேத³꞉ ஸுபர்ணாக்²யோ யஜ்ஞம்ʼ வஹதி பூருஷம் .. 19..

அனபாயினீ ப⁴க³வதீ ஶ்ரீ꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மனோ ஹரே꞉ .
விஷ்வக்ஸேனஸ்தந்த்ரமூர்திர்விதி³த꞉ பார்ஷதா³தி⁴ப꞉ .
நந்தா³த³யோ(அ)ஷ்டௌ த்³வா꞉ஸ்தா²ஶ்ச தே(அ)ணிமாத்³யா ஹரேர்கு³ணா꞉ .. 20..

வாஸுதே³வ꞉ ஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரத்³யும்ன꞉ புருஷ꞉ ஸ்வயம் .
அநிருத்³த⁴ இதி ப்³ரஹ்மன் மூர்திவ்யூஹோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே .. 21..

ஸ விஶ்வஸ்தைஜஸ꞉ ப்ராஜ்ஞஸ்துரீய இதி வ்ருʼத்திபி⁴꞉ .
அர்தே²ந்த்³ரியாஶயஜ்ஞானைர்ப⁴க³வான் பரிபா⁴வ்யதே .. 22..

அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பைர்ப⁴க³வாம்ʼஸ்தச்சதுஷ்டயம் .
பி³ப⁴ர்தி ஸ்ம சதுர்மூர்திர்ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .. 23..

த்³விஜருʼஷப⁴ ஸ ஏஷ ப்³ரஹ்மயோனி꞉ ஸ்வயந்த்³ருʼக்
ஸ்வமஹிமபரிபூர்ணோ மாயயா ச ஸ்வயைதத் .
ஸ்ருʼஜதி ஹரதி பாதீத்யாக்²யயானாவ்ருʼதாக்ஷோ
விவ்ருʼத இவ நிருக்தஸ்தத்பரைராத்மலப்⁴ய꞉ .. 24..

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணஸக² வ்ருʼஷ்ண்ய்ருʼஷபா⁴வநித்⁴ருக்³-
ராஜன்யவம்ʼஶத³ஹனானபவர்க³வீர்ய .
கோ³விந்த³ கோ³பவனிதாவ்ரஜப்⁴ருʼத்யகீ³த-
தீர்த²ஶ்ரவ꞉ ஶ்ரவணமங்க³ல பாஹி ப்⁴ருʼத்யான் .. 25..

ய இத³ம்ʼ கல்ய உத்தா²ய மஹாபுருஷலக்ஷணம் .
தச்சித்த꞉ ப்ரயதோ ஜப்த்வா ப்³ரஹ்ம வேத³ கு³ஹாஶயம் .. 26..

ஶௌனக உவாச
ஶுகோ யதா³ஹ ப⁴க³வான் விஷ்ணுராதாய ஶ்ருʼண்வதே .
ஸௌரோ க³ணோ மாஸி மாஸி நானா வஸதி ஸப்தக꞉ .. 27..

தேஷாம்ʼ நாமானி கர்மாணி நியுக்தாநாமதீ⁴ஶ்வரை꞉ .
ப்³ரூஹி ந꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னானாம்ʼ வ்யூஹம்ʼ ஸூர்யாத்மனோ ஹரே꞉ .. 28..

ஸூத உவாச
அநாத்³யவித்³யயா விஷ்ணோராத்மன꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் .
நிர்மிதோ லோகதந்த்ரோ(அ)யம்ʼ லோகேஷு பரிவர்ததே .. 29..

ஏக ஏவ ஹி லோகானாம்ʼ ஸூர்ய ஆத்மா(ஆ)தி³க்ருʼத்³த⁴ரி꞉ .
ஸர்வவேத³க்ரியாமூலம்ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹுதோ⁴தி³த꞉ .. 30..

காலோ தே³ஶ꞉ க்ரியா கர்தா கரணம்ʼ கார்யமாக³ம꞉ .
த்³ரவ்யம்ʼ ப²லமிதி ப்³ரஹ்மன்னவதோ⁴க்தோ(அ)ஜயா ஹரி꞉ .. 31..

மத்⁴வாதி³ஷு த்³வாத³ஶஸு ப⁴க³வான் காலரூபத்⁴ருʼக் .
லோகதந்த்ராய சரதி ப்ருʼத²க்³த்³வாத³ஶபி⁴ர்க³ணை꞉ .. 32..

தா⁴தா க்ருʼதஸ்த²லீ ஹேதிர்வாஸுகீ ரத²க்ருʼன்முனே .
புலஸ்த்யஸ்தும்பு³ருரிதி மது⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 33..

அர்யமா புலஹோ(அ)தௌ²ஜா꞉ ப்ரஹேதி꞉ புஞ்ஜிகஸ்த²லீ .
நாரத³꞉ கச்ச²நீரஶ்ச நயந்த்யேதே ஸ்ம மாத⁴வம் .. 34..

மித்ரோ(அ)த்ரி꞉ பௌருஷேயோ(அ)த² தக்ஷகோ மேனகா ஹஹா꞉ .
ரத²ஸ்வன இதி ஹ்யேதே ஶுக்ரமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 35..

வஸிஷ்டோ² வருணோ ரம்பா⁴ ஸஹஜன்யஸ்ததா² ஹுஹூ꞉ .
ஶுக்ரஶ்சித்ரஸ்வனஶ்சைவ ஶுசிமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 36..

இந்த்³ரோ விஶ்வாவஸு꞉ ஶ்ரோதா ஏலாபத்ரஸ்ததா²ங்கி³ரா꞉ .
ப்ரம்லோசா ராக்ஷஸோ வர்யோ நபோ⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 37..

விவஸ்வானுக்³ரஸேனஶ்ச வ்யாக்⁴ர ஆஸாரணோ ப்⁴ருʼகு³꞉ .
அனும்லோசா ஶங்க²பாலோ நப⁴ஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 38..

பூஷா த⁴னஞ்ஜயோ வாத꞉ ஸுஷேண꞉ ஸுருசிஸ்ததா² .
க்⁴ருʼதாசீ கௌ³தமஶ்சேதி தபோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 39..

க்ரதுர்வர்சா ப⁴ரத்³வாஜ꞉ பர்ஜன்ய꞉ ஸேனஜித்ததா² .
விஶ்வ ஐராவதஶ்சைவ தபஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 40..

அதா²ம்ʼஶு꞉ கஶ்யபஸ்தார்க்ஷ்ய ருʼதஸேனஸ்ததோ²ர்வஶீ .
வித்³யுச்ச²த்ருர்மஹாஶங்க²꞉ ஸஹோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 41..

ப⁴க³꞉ ஸ்பூ²ர்ஜோ(அ)ரிஷ்டனேமிரூர்ண ஆயுஶ்ச பஞ்சம꞉ .
கர்கோடக꞉ பூர்வசித்தி꞉ புஷ்யமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 42..

த்வஷ்டா ருʼசீகதனய꞉ கம்ப³லஶ்ச திலோத்தமா .
ப்³ரஹ்மாபேதோ(அ)த² ஶதஜித்³த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர இஷம்ப⁴ரா꞉ .. 43..

விஷ்ணுரஶ்வதரோ ரம்பா⁴ ஸூர்யவர்சாஶ்ச ஸத்யஜித் .
விஶ்வாமித்ரோ மகா²பேத ஊர்ஜமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 44..

ஏதா ப⁴க³வதோ விஷ்ணோராதி³த்யஸ்ய விபூ⁴தய꞉ .
ஸ்மரதாம்ʼ ஸந்த்⁴யயோர்ன்ரூʼணாம்ʼ ஹரந்த்யம்ʼஹோ தி³னே தி³னே .. 45..

த்³வாத³ஶஸ்வபி மாஸேஷு தே³வோ(அ)ஸௌ ஷட்³பி⁴ரஸ்ய வை .
சரன் ஸமந்தாத்தனுதே பரத்ரேஹ ச ஸன்மதிம் .. 46..

ஸாமர்க்³யஜுர்பி⁴ஸ்தல்லிங்கை³ர்ருʼஷய꞉ ஸம்ʼஸ்துவந்த்யமும் .
க³ந்த⁴ர்வாஸ்தம்ʼ ப்ரகா³யந்தி ந்ருʼத்யந்த்யப்ஸரஸோ(அ)க்³ரத꞉ .. 47..

உன்னஹ்யந்தி ரத²ம்ʼ நாகா³ க்³ராமண்யோ ரத²யோஜகா꞉ .
சோத³யந்தி ரத²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டே² நைர்ருʼதா ப³லஶாலின꞉ .. 48..

வாலகி²ல்யா꞉ ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிர்ப்³ரஹ்மர்ஷயோ(அ)மலா꞉ .
புரதோ(அ)பி⁴முக²ம்ʼ யாந்தி ஸ்துவந்தி ஸ்துதிபி⁴ர்விபு⁴ம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஹ்யநாதி³நித⁴னோ ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .
கல்பே கல்பே ஸ்வமாத்மானம்ʼ வ்யூஹ்ய லோகானவத்யஜ꞉ .. 50..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஆதி³த்யவ்யூஹவிவரணம்ʼ நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 11..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: