Archive for November, 2020

ஸ்ரீ திருவரங்கன் -ஸ்ரீ கண்ணபிரான் சேர்த்தி அனுபவ -அருளிச் செயல்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்–

November 30, 2020

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -35-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -10-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திரு மழிசைப் பிரான் -14-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள் -31-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -55-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார் 10-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -73-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -12-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வார் 1-பாசுரம் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் 4-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -2-பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்

மொத்தம் –247–பாசுரங்கள் மங்களாசாசனம்

——————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார்–

சீமாலி கனவனோடு தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய்
சாமாறு அவனை நீ எண்ணி சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய்
ஆமாறு அறியும் பிரானே அணி அரங்கத்தே கிடந்தாய்
ஏமாற்றம் என்னைத் தவிர்த்தாய் இருவாட்சி பூ சூட்ட வாராய் 2-7 8-

வண்டு களித்து இரைக்கும் பொழில் சூழ் வரு புனல் காவிரித் தென் அரங்கன்
பண்டு அவன் செய்த கிரீடை எல்லாம் பட்டர்பிரான் விட்டு சித்தன் பாடல்–2-9-11-

தென்னரங்கம் மன்னிய சீர் மதுசூதனா கேசவா பாவியேன் வாழ்வு உகந்து
உன்னை இளம் கன்று மேய்க்க சிறுகாலே யூட்டி ஒருப்படுத்தேன்–3-3-2-

மாதவத்தோன் புத்திரன் போய் மறி கடல் வாய் மாண்டானை
ஓதுவித்த தக்கணையா வுருவுருவே கொடுத்தானூர்
தோதவத்தி தூய் மறையோர் துறை படிய துளும்பி எங்கும்
போதில் வைத்த தேன் சொரியும் புனல் அரங்கம் என்பதுவே – 4-8 1-

பிறப்பகத்தே மாண்டு ஒழிந்த பிள்ளைகளை நால்வரையும்
இறைப் பொழுதில் கொணர்ந்து கொடுத்து ஒருப்படுத்த உறைப்பனூர்
மறைப்பெரும் தீ வளர்த்து இருப்பார் வரு விருந்தை அளித்து இருப்பார்
சிறப்புடைய மறையவர் வாழ் திருவரங்கம் என்பதுவே – 4-8-2 –

மருமகன் தன் சந்ததியை உயிர் மீட்டு மைத்துனன் மார்
உரு மகத்து வீழாமே குருமுகமாய்க் காத்தானூர்
திருமுகமாய் செங்கமலம் திருநிறமாய் கரும் குவளை
பொரு முகமாய் நின்று அலரும் புனல் அரங்கம் என்பதுவே – 4-8-3-

கருளுடைய பொழில் மருதம் கதக் களிறும் பிலம்பனையும் கடிய மாவும்
உருளுடைய சகடரையும் மல்லரையும் உடைய விட்டோசை கேட்டான்
இருளகற்றும் எரி கதிரோன் மண்டலத்தோடு ஏற்றி வைத்து ஏணி வாங்கி
அருள் கொடுத்திட்டு அடியவரை ஆள்கொள்வான் அமருமூர் அணி அரங்கமே – 4-9 3-

பதினாறாம் ஆயிரவர் தேவிமார் பணி செய்ய துவரை என்னும்
அதில் நாயகராகி வீற்று இருந்த மணவாளர் மன்னு கோயில்
புது நாள் மலர்க் கமலம் எம்பெருமான் பொன் வயிற்றில் பூவே போல்வான்
பொது நாயகம் பாவித்து இறுமாந்து பொன் சாய்க்கும் புனல் அரங்கமே – 4-9 4-

ஆமையாய் கங்கையாய் ஆழ கடலாய் அவனியாய் அரு வரைகளாய்
நான்முகனாய் நான்மறையாய் வேள்வியாய் தக்கணையாய் தானும் ஆனான்
சேமமுடை நாரதனார் சென்று சென்று துதித்து இறைஞ்சக் கிடந்தான் கோயில்
பூ மருவிப் புள்ளினங்கள் புள்ளரையன் புகழ் குழறும் புனல் அரங்கமே -4 9-5 –

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திரு முக மண்டலத்தைப் பார்த்து –
ஆச்சர்யராகா நின்றீர த்யேனராகா நின்றீர் -என்று மகரிஷி சொன்ன அளவிலே
ஸ்ரீ நாரத பகவானுக்கு தன் வைபவத்தை பிரகாசிப்பித்த ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரன் -அவன் பக்கலிலே
ஸ்தோத்ரம் பண்ணி வணங்க -கண் வளர்ந்த தேசம் இது என்கிறார்-
இப்படி ஸ்ரீ நாரத பகவான் சேவிக்கும் படியாகவும் –
ருசி உடையார்க்கு எல்லாம் கண்ணாலே கண்டு ஆஸ்ரயிக்கைகும் அனுபவிகைக்கும் உடலாகவும்
கிடந்தோர் கிடக்கை -என்கிறபடியே கிடை அழகால் வந்த மினுக்கம் தோற்றும்படியாக-
கண் வளர்ந்து அருளுகிறவனுடைய தேசம்

மைத்துனன்மார் காதலியை மயிர் முடிப்பித்து அவர்களையே மன்னராக்கி
உத்தரை தன் சிறுவனையும் உய்யக் கொண்ட உயிர் ஆளன் உறையும் கோயில்
பத்தர்களும் பகவர்களும் பழ மொழி வாய் முனிவர்களும் பரந்த நாடும்
சித்தர்களும் தொழுது இறைஞ்சி திசை விளக்காய் நின்ற திருவரங்கமே – 4-9 6-

தேவுடைய மீனமாய் யாமையாய் ஏனமாய் அரியாய் குறளாய்
மூவுருவில் ராமனாய் கண்ணனாய் கல்கியாய் முடிப்பான் கோயில்
சேவலோடு பெடை அன்னம் செங்கமல மலர் ஏறி யூசலாடி
பூவணை மேல் துதைந்து எழு செம்பொடியாடி விளையாடும் புனல் அரங்கமே -4-9 9-

நான் ஏதும் உன் மாயம் ஒன்றும் அறியேன் நமன் தமர் பற்றி நலிந்திட்டு இந்த
ஊனே புக என்று மோதும் போது அங்கு உன்னை நான் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன்
வானேய் வானவர் தங்கள் ஈசா மதுரைப் பிறந்த மா மாயனே என்
ஆனாய் நீ என்னைக் காக்க வேண்டும் அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே – 4-10 8-

குன்று எடுத்து ஆநிரை காத்த ஆயா கோநிரை மேய்த்தவனே எம்மானே
அன்று முதல் இன்று அறுதியா ஆதியம் சோதி மறந்து அறியேன்
நன்றும் கொடிய நமன் தமர்கள் நலிந்து வந்து என்னைப் பற்றும் போது
அன்று அங்கு நீ என்னை காக்க வேண்டும் அரங்கத்து அரவிணைப் பள்ளியானே -4-10-9 –

மாயவனை மதுசூதனனை மாதவனை மறையோர்கள் ஏத்தும்
ஆயர்கள் ஏற்றினை அச்சுதனை அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே
வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூர் மன் விட்டு சித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும்
தூய மனத்தனராகி வல்லார் தூ மணி வண்ணனுக்கு ஆளர் தாமே – 4-10 10-

——

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு–ஸ்ரீ ஆண்டாள்

கண்ணாலம் கோடித்து கன்னி தன்னைக் கைபிடிப்பான்
திண்ணார்ந்து இருந்த சிசுபாலன் தேசு அழிந்து
அண்ணாந்து இருக்கவே ஆங்கு அவளைக் கை பிடித்து
பெண்ணாளன் பேணுமூர் பேரும் அரங்கமே–11-9-

செம்மை யுடைய திருவரங்கர் தாம் பணித்த
மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை விட்டு சித்தர் கேட்டிருப்பார்
தம்மை யுகப்பாரைத் தாம் உகப்பர் என்னும் சொல்
தம்மிடையே பொய்யானால் சாதிப்பார் ஆர் இனியே —11-10-

————

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள்

மாவினை வாய் பிளந்து உகந்த மாலை வேலை
வண்ணனை என் கண்ணனை வன் குன்றம் ஏந்தி
ஆவினை அன்று உய்ய கொண்ட ஆயர் ஏற்றை
அமரர்கள் தம் தலைவனை அம் தமிழ் இன்ப
பாவினை அவ் வடமொழியை பற்றற்றார்கள்
பயில் அரங்கத்து அரவு அணை பள்ளி கொள்ளும்
கோவினை நாவுற வழுத்தி என் தன் கைகள்
கொய்ம் மலர் தூ என்று கொலோ கூப்பும் நாளே—-1-4-

தோடுலா மலர் மங்கை தோள் இணை தோய்ந்ததும் சுடர் வாளியால்
நீடு மா மரம் செற்றதும் நிரை மேய்த்ததும் இவையே நினைந்து
ஆடி பாடி அரங்காவோ! என்று அழைக்கும் தொண்டர் அடி பொடி
ஆட நாம் பெறில் கங்கை நீர் குடைந்து ஆடும் வேட்கை என்னாவதே ?–2-2-

ஏறு அடர்த்ததும் ஏனமாய் நிலம் கீண்டதும் முன்னி ராமனாய்
மாறு அடர்ததும் மண் அளந்ததும் சொல்லி பாடி வண் பொன்னி பேர்
ஆறு போல் வரும் கண்ண நீர் கொண்டு அரங்கன் கோவில் திரு முற்றம்
சேறு செய் தொண்டர் சேவடி செழும் சேறு என் சென்னிக்கு அணிவனே -2-3-

தோய்த்த தண் தயிர் வெண்ணெய் பால் உடன் உண்டலும் உடன்று ஆய்ச்சி கண்டு
ஆர்த்த தோள் உடை எம்பிரான் என் அரங்கனுக்கு அடியார்களாய்
நா தழும்பு எழ நாரணா என்று அழைத்து மெய் தழும்ப தொழுது
ஏத்தி இன்புறும் தொண்டர் சேவடி ஏத்தி வாழ்த்தும் என் நெஞ்சமே–2-4-

பொய் சிலை குரல் ஏறு எருத்தம் இறுத்து போர் அரவீர்த்த கோன்
செய் சிலை சுடர் சூழ் ஒளி திண்ண மா மதிள் தென் அரங்கனாம்
மெய் சிலை கரு மேகம் ஓன்று தம் நெஞ்சில் நின்று திகழ போய்
மெய் சிலிர்ப்பவர் தம்மையே நினைந்து என் மனம் மெய் சிலிர்க்குமே -2-5-

உண்டியே வுடையே உகந்து ஓடும் இம்
மண்டலத்தோடோம் கூடுவதில்லை யான்
அண்ட வாணன் அரங்கன் வன் பேய் முலை
உண்ட வாயன் தன் உன்மத்தன் காண்மினே–3-4-

தீதில் நல் நெறி நிற்க அல்லாது செய்
நீதி யாரொடும் கூடுவதில்லை யான்
ஆதி ஆயன் அரங்கன் அம் தாமரை
பேதை மா மணவாளன் தன் பித்தனே– 3-5-

————–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ திரு மழிசைப் பிரான்

கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனி கூன்
உண்டை கொண்டு அரங்கவோட்டி யுண் மகிழ்ந்த நாதனூர்
நண்டை உண்டு நாரை பேர வாளை பாய நீலமே
அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயும் அம் தண் நீர் அரங்கமே –49-

பொற்றை யுற்ற முற்றல் யானை போர் எதிர்ந்து வந்ததைப்
பற்றி உற்று மற்றதன் மருப்பு ஒசித்த பாகனூர்
சிற்றெயிற்று முற்றல் மூங்கில் மூன்று தண்டர் ஒன்றினார்
அற்ற பத்தர் சுற்றி வாழும் அம் தண் நீர் அரங்கமே –52-

மோடியோட இலச்சையாய சாபம் எய்தி முக்கண்ணான்
கூடு சேனை மக்களோடு கொண்டு மண்டி வெஞ்சமத்து
ஓட வாணன் ஆயிரம் கரம் கழித்த வாதிமால்
பீடு கோயில் கூடு நீர் அரங்கம் என்ற பேரதே –53-

மன்னு மா மலர்க்கிழத்தி வைய மங்கை மைந்தனாய்ப்
பின்னும் ஆயர் பின்னை தோள் மணம் புணர்ந்தது அன்றியும்
உன்ன பாதம் என்ன சிந்தை மன்ன வைத்து நல்கினாய்
பொன்னி சூழ் அரங்கமேய புண்டரீகன் அல்லையே –55-

————–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார்

பச்சை மா மலை போல் மேனி பவள வாய் கமலச் செங்கண்
அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே என்னும்
இச்சுவை தவிர நான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகர் உளானே -2-

மற்றுமோர் தெய்வம் உண்டே மதியிலா மானிடங்காள்
உற்ற போது அன்றி நீங்கள் ஒருவன் என்று உணர மாட்டீர்
அற்றமேல் ஓன்று அறியீர் அவனை அல்லால் தெய்வம் இல்லை
கற்றினம் மேய்த்த எந்தை கழலிணை பணிமின் நீரே-9-

ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்று ஒருவர் இல்லை
பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி
கார் ஒளி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன்
ஆருளர் களைகண் அம்மா அரங்க மா நகர் உளானே –29-

மழைக்கன்று வரை முன் ஏந்தும் மைந்தனே மதுரவாறே
உழைக்கன்றே போல நோக்கம் உடையவர் வலையில் பட்டு
உழைக்கின்றேற்கு என்னை நோக்காது ஒழிவதே யுன்னை என்னே
அழைக்கின்றேன் ஆதி மூர்த்தி அரங்க மா நகர் உளானே –36-

வள வெழும் தவள மாட மதுரை மா நகரம் தன்னுள்
கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணனை யரங்கமாலைத்
துளவத் தொண்டைய தொல் சீர்த் தொண்டர் அடிப் பொடி சொல்
இளைய புன் கவிதை ஏலும் எம்பிராற்கு இனியவாறே

———–

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார்

கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெய்
உண்ட வாயன் என்னுள்ளம் கவர்ந்தானை
அண்டர் கோன் அணி யரங்கன் என் அமுதினைக்
கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே —10–

————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு–ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார்

பள்ளியாவது பாற் கடல் அரங்கம் இரங்க வன் பேய் முலை
பிள்ளையாய் உயிர் உண்ட வெந்தை பிரானவன் பெருகுமிடம்
வெள்ளியான் கரியான் மணி நிற வண்ணன் என்று எண்ணி நாள் தொறும்
தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் திரு வேம்கடம் அடை நெஞ்சே -1-8-2-

கலை யுடுத்த வகலல்குல் வன் பேய் மகள் தாயென
முலை கொடுத்தாள் உயிர் உண்டவன் வாழும் இடம் என்பரால்
குலை எடுத்த கதலிப் பொழிலூடும் வந்துந்தி முன்
அலை எடுக்கும் புனல் காவிரி சூழ் தென்னரங்கமே—5-4-6-

கஞ்சன் நெஞ்சும் கடு மல்லரும் சகடமும் காலினால்
துஞ்ச வென்ற சுடர் ஆழியான் வாழும் இடம் என்பரால்
மஞ்சு சேர் மாளிகை நீடு அகில் புகையும் மறையோர்
செஞ் சொல் வேள்விப் புகையும் கமழும் தென்னரங்கமே –5-4-7-

மானாய மென்னோக்கி வாள் நெடுங்கண் கண்ணீர் மல்கும் வளையும் சோரும்
தேனாய நறுந்துழாய் அலங்கலின் திறம் பேசி யுறங்காள் காண்மின்
கானாயன் கடி மனையில் தயிர் உண்டு நெய் பருக நந்தன் பெற்ற
ஆனாயன் என் மகளைச் செய்தனகள் அம்மனைகீர் அறிகிலேனே–5-5-3-

பூண் முலை மேல் சாந்தணியாள் பொரு கயல் கண் மை எழுதாள் பூவை பேணாள்
ஏண் அறியாள் எத்தனையும் எம்பெருமான் திருவரங்கம் எங்கே என்னும்
நாண் மலராள் நாயகனாய் நாம் அறிய வாய்ப்பாடி வளர்ந்த நம்பி
ஆண் மகனாய் என் மகளைச் செய்தனகள் அம்மனைமீர் அறிகிலேனே —5-5-5-

தாதாடு வன மாலை தாரானோ என்று என்று தளர்ந்தாள் காண்மின்
யாதானும் ஓன்று உரைக்கில் எம்பெருமான் திருவரங்கம் என்னும் பூ மேல்
மாதாளன் குடமாடி மது சூதன் மன்னர்க்காய் முன்னம் சென்ற
தூதாளன் என் மகளைச் செய்தனகள் எங்கனம் நான் சொல்லுகேனே–5-5-6-

வாராளும் இளம் கொங்கை வண்ணம் வேறாயின வாறு எண்ணாள் எண்ணில்
பேராளன் பேரல்லால் பேசாள் இப் பெண் பெற்றேன் என் செய்கேன் நான்
தாராளன் தண் குடந்தை நகராளன் ஐவர்க்காய் அமரில் உய்த்த
தேராளன் என் மகளைச் செய்தனகள் எங்கனம் நான் செப்புகேனே—5-5-7-

ஏனாகி உலகிடந்து அன்று இரு நிலமும் பெரு விசும்பும்
தானாய பெருமானைத் தன் அடியார் மனத்து என்றும்
தேனாகி அமுதாகித் திகழ்ந்தானை மகிழ்ந்து ஒரு கால்
ஆனாயன் ஆனானைக் கண்டது தென்னரங்கத்தே—5-6-3-

தஞ்சினத்தை தவிர்த்து அடைந்தார் தவ நெறியைத் தரியாது
கஞ்சனைக் கொன்று அன்று உலகம் உண்டு உமிழ்ந்த கற்பகத்தை
வெஞ்சினத்த கொடும் தொழிலான் விசை யுருவை யசைவித்த
அஞ்சிறைப் புட்பாகனை யான் கண்டது தென்னரங்கத்தே–5-6-6-

ஆ மருவி நிரை மேய்த்த வணி யரங்கத்து யம்மானைக்
கா மரு சீர்க் கலிகன்றி யொலி செய்த மலி புகழ் சேர்
நா மருவு தமிழ் மாலை நால் இரண்டோடு இரண்டினையும்
தா மருவி வல்லார் மேல் சாரா தீ வினை தானே —5-6-10-

இந்திரன் பிரமன் ஈசன் என்று இவர்கள் எண்ணில் பல் குணங்களே யியற்ற
தந்தையும் தாயும் மக்களும் மிக்க சுற்றமும் சுற்றி நின்று அகலாப்
பந்தமும் பந்தம் அறுப்பதோர் மருந்தும் பான்மையும் பல் உயிர்க்கு எல்லாம்
அந்தமும் வாழ்வுமாய எம்பெருமான் அரங்க நகர் அமர்ந்தானே —5-7-2-

ஊழியாய் ஓமத்து உச்சியாய் ஒரு காலுடைய தேர் ஒருவனாய் உலகினில்
சூழி மால் யானைத் துயர் கெடுத்து இலங்கை மலங்க வன்று வடு சரம் துரந்து
பாழியால் மிக்க பார்த்தனுக்கு அருளிப் பகலவன் ஒளி கெடப் பகலே
ஆழியால் அன்று அங்கு ஆழியை மறைத்தான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே —5-7-8-

பேயினார் முலை யூண் பிள்ளையாய் ஒரு கால் பெரு நிலம் விழுங்கி யது உமிழ்ந்த
வாயனாய் மாலாய் ஆலிலை வளர்ந்து மணி முடி வானவர் தமக்குச்
சேயனாய் அடியேற்கு அணியனாய் வந்து என் சிந்தையுள் வெந்துயர் அறுக்கும்
ஆயனாய் அன்று குன்றம் ஓன்று எடுத்தான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே —5-7-9-

மன்னு நான்மறை மா முனி பெற்ற மைந்தனை மதியாத வெங்கூற்றன்
தன்னை யஞ்சி நின் சரண் எனச் சரணாய் தகவில் காலனை யுக முனிந்து ஒழியாப்
பின்னை என்றும் நின் திருவடிப் பிரியா வண்ணம் எண்ணிய பேரருள் எனக்கும்
அன்னதாகும் என்று அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே –5-8-6-

ஒது வாய்மையும் உவனியப் பிறப்பும் உனக்கு முன் தந்த அந்தணன் ஒருவன்
காதல் என் மகன் புகலிடம் காணேன் கண்டு நீ தருவாய் எனக்கு என்று
கோதில் வாய்மையினான் உனை வேண்டிய குறை முடித்தவன் சிறுவனைக் கொடுத்தாய்
ஆதலால் வந்து உன் அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே —5-8-7-

வேத வாய் மொழி யந்தணன் ஒருவன் எந்தை நின் சரண் என்னுடை மனைவி
காதல் மக்களைப் பயத்தலும் காணாள் கடியதோர் தெய்வம் கொண்டு ஒளிக்கும் என்று அழைப்ப
ஏதலார் முன்னே இன்னருள் அவர்க்குச் செய்து உன் மக்கள் மற்று இவர் என்று கொடுத்தாய்
ஆதலால் வந்து உன் அடி இணை அடைந்தேன் அணி பொழில் திரு வரங்கத் தம்மானே –5-8-8-

தாராளன் தண்ணரங்க வாளன் பூ மேல் தனியாளன் முனியாளர் ஏத்த நின்ற
பேராளன் ஆயிரம் பேருடைய வாளன் பின்னைக்கு மணவாளன் பெருமை கேட்பீர்
பாராளர் அவரிவர் என்று அழுந்தை ஏற்றப் படை மன்னர் உடல் துணியப் பரிமா வுய்த்த
தேராளன் கோச் சோழன் சேர்ந்த கோயில் திரு நறையூர் மணி மாடம் சேர்மின்களே —-6-6-9-

உரங்களால் இயன்ற மன்னர் மாளப் பாரதத்து ஒரு தேரை ஐவர்க்காய்ச் சென்று
இரங்கி யூர்ந்தவர்க்கு இன்னருள் செய்யும் எம்பிரானை வம்பார் புனல் காவிரி
அரங்கமாளி என்னாளி விண்ணாளி ஆழி சூழ் இலங்கை மலங்கச் சென்று
சரங்கள் ஆண்ட தண் தாமரைக் கண்ணனுக்கு அன்றி என் மனம் தாழ்ந்து நில்லாதே –7-3-4-

தரங்க நீர் பேசிலும் தண் மதி காயினும்
இரங்குமோ வெத்தனை நாள் இருந்து எள்கினாள்
துரங்கம் வாய் கீண்டு கந்தானது தொன்மையூர்
அரங்கமே எனபது இவள் தனக்காசையே —8-2-7-

மன்னு மரங்கத்து எம் மா மணியை – வல்லவாழ்
பின்னை மணாளனைப் பேரில் பிறப்பிலியை –பெரிய திருமடல் – 118

————-

ஸ்ரீ கண்ணபிரான் இவன் – பாசுரங்களின் தொகுப்பு-ஸ்ரீ நம்மாழ்வார்

என் செய்கின் றாய்? என் தாமரைக் கண்ணா!
என்னும் கண்ணீர் மல்க இருக்கும்
என் செய்கேன் எறி நீர்த் திருவரங்கத்தாய்!
என்னும் வெவ் வுயிர்த் துயிர்த் துருகும்
முன் செய்த வினையே முகப்படாய் என்னும்
முகில்வண்ணா! தகுவதோ என்னும்
முன் செய்திவ் வுலகம் உண்டு மிழ்ந் தளந்தாய்!
என் கொலோ முடிகின்றது இவட்கே?–7-2-2-

வட்கிலள் இறையும் ‘மணிவண்ணா!’ என்னும்;
வானமே நோக்குமை யாக்கும்
‘உட்குடை அசுரர் உயிரெலாம் உண்ட
ஒருவனே!’ என்னும் உள் ளுருகும்;
‘கட்கிலீ! உன்னைக் காணுமாறு அருளாய்
காகுத்தா! கண்ணனே!’ என்னும்;
திட்கொடி மதிள் சூழ் திருவரங்கத்தாய்’
இவள் திறத் தென் செய்திட்டாயே–7-2-3-

‘பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய்!
பற்றிலார் பற்ற நின்றானே!
கால சக் கரத்தாய்! கடலிடங் கொண்ட
கடல்வண்ணா! கண்ணனே!’ என்னும்;
‘சேல்கொள் தண் புனல்சூழ் திருவரங்கத்தாய்!’
என்னும்’என் தீர்த்தனே!’ என்னும்;
கோல மா மழைக்கண் பனி மல்க இருக்கும்
என்னுடையக் கோமளக் கொழுந்தே.–7-2-7-

‘கொழுந்து வானவர்கட்கு!’ என்னும்’குன்றேந்திக்
கோ நிரை காத்தவன்!’ என்னும்;
அழும் தொழும் ஆவி அனல வெவ்வுயிர்க்கும்;
‘அஞ்சன வண்ணனே!’ என்னும்;
எழுந்து நின்று மேல் நோக்கி இமைப்பிலள் இருக்கும்;
‘எங்ஙனே நோக்குகேன்?’ என்னும்;
செழுந்தடம் புனல் சூழ் திருவரங் கத்தாய்!
என் செய்கேன் என் திரு மகட்கே?–7-2-8-

‘என் திரு மகள் சேர் மார்பனே!’ என்னும்;
‘என்னுடைய ஆவியே!’ என்னும்;
‘நின் திரு எயிற்றால் இடந்து நீ கொண்ட
நிலமகள் கேள்வனே!’ என்னும்;
‘அன்றுரு ஏழும் தழுவி நீ கொண்ட
ஆய்மகள் அன்பனே!’ என்னும்;
தென் திரு அரங்கம் கோயில் கொண் டானே!
தெளிகிலேன் முடிவு இவள் தனக்கே–7-2-9-

——————————————————————————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் -முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் —

November 30, 2020

ஸ்ரீ ௐம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஸூக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரி கமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம் ..

ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாராயணம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ வ்ரஜ ப்ரியம் .
ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்³வைபாயனம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ப்ருʼதா²ஸுதம் ..

———–

பகவ -உள்ளவன் பகவான் பாகவதம் -பாகவே இதம் சொல்லும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே பாகவதத்தில் உள்ளான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூர்வ ப்ரஹ்மம்
ராமன் பூர்ண மனுஷ்ய -கிருஷ்ணன் -பூர்வ பரத்வம்
கிளி போல் -குயில் போல் இனிமை -மலர் போல் மலர்ந்து
மற்ற அவதாரங்கள் சொல்லி புண்ணியம் சம்பாதித்து யோக்யதை பெற

1-சர்க்கம்
2-விசர்க்கம்
3-ஸ்திதி
god-generation -operation- destruction
4-உணவு போஷகம் -அவதாரம்
5-கர்மம் தடைகள்
6-மன்வந்தரம் -காலக் கணக்கு
7-ஈஸ்வர அவதார -அனு அவதார -போல்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
8-விரோதி தூக்கம்
9-முக்தன் –
10-ஆஸ்ரயம் -புகல் இடம் -இத்தை உணர்த்தவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலைகள்

————-

.. ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 1 ..

ஸச்சிதா³னந்த³ ரூபாய விஶ்வோத்பத்யாதி³ ஹேதவே .
தாப த்ரய விநாஶாய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய வயம்ʼ நும꞉ .. 1..

யம்ʼ ப்ரவ்ரஜந்தமனபேதமபேதக்ருʼத்யம்ʼ
த்³வைபாயனோ விரஹகாதர ஆஜுஹாவ .
புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோ(அ)பி⁴னேது³ஸ்தம்ʼ
ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼத³யம்ʼ முனிமானதோ(அ)ஸ்மி .. 2..

விரஹத்தால் வியாசர் ஸூகரைக் கூப்பிட -மற்றவை பதில் குரல் -ப்ரஹ்மம் -அனைத்தும்

நைமிஷே ஸூதமாஸீன மபி⁴வாத்³ய மஹா மதிம் .
கதா²ம்ருʼதர ஸாஸ்வாத³ குஶல꞉ ஶௌனகோ(அ)ப்³ரவீத் .. 3..

நைமிசாரண்யம் -ஸ்வயம் வியக்த திவ்ய தேசம் –
ஸூ கர் -பரீக்ஷித் -சொல்லும் பொழுது கேட்டார் ரோமா ஹர்ஷனர்
ரோம ஹர்ஷனர் பிள்ளை ஸூத பவ்ர்ணிகர் -சொல்ல
அவர் சனகாதிகளுக்கு

ஶௌனக உவாச
அஜ்ஞான த்⁴வாந்த வித்⁴வம்ʼஸகோடி ஸூர்ய ஸம ப்ரப⁴ .
ஸூதாக்²யாஹி கதா²ஸாரம்ʼ மம கர்ண ரஸாயனம் .. 4..

ப⁴க்தி ஜ்ஞான விராகா³ப்தோ விவேகோ வர்த⁴தே மஹான் .
மாயாமோஹ நிராஸஶ்ச வைஷ்ணவை꞉ க்ரியதே கத²ம் .. 5..

இஹ கோ⁴ரே கலௌ ப்ராயோ ஜீவஶ்சாஸுரதாம்ʼ க³த꞉ .
க்லேஶாக்ராந்தஸ்ய தஸ்யைவ ஶோத⁴னே கிம்ʼ பராயணம் .. 6..

ஶ்ரேயஸாம்ʼ யத்³ ப⁴வேச்ச்²ரேய꞉ பாவனானாம்ʼ ச பாவனம் .
க்ருʼஷ்ண ப்ராப்திகரம்ʼ ஶஶ்வத் ஸாத⁴னம்ʼ தத்³வதா³து⁴னா .. 7..

சிந்தாமணிர் லோக ஸுக²ம்ʼ ஸுரத்³ரு꞉ ஸ்வர்க³ஸம்பத³ம் .
ப்ரயச்ச²தி கு³ரு꞉ ப்ரீதோ வைகுண்ட²ம்ʼ யோகி³ து³ர்லப⁴ம் .. 8..

ஸூத உவாச
ப்ரீதி꞉ ஶௌனக சித்தே தே ஹ்யதோ வச்மி விசார்ய ச .
ஸர்வ ஸித்³தா⁴ந்த நிஷ்பன்னம்ʼ ஸம்ʼஸார ப⁴ய நாஶனம் .. 9..

ப⁴க்த்யோக⁴ வர்த⁴னம்ʼ யச்ச க்ருʼஷ்ண ஸந்தோஷ ஹேதுகம் .
தத³ஹம்ʼ தே(அ)பி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஸாவதா⁴னதயா ஶ்ருʼணு .. 10..

சாவதானம் -கவனமாக கேட்க வேண்டும்

கால வ்யால முக²க்³ராஸத்ராஸநிர்ணாஶஹேதவே .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ கலௌ கீரேண பா⁴ஷிதம் .. 11..

ஏதஸ்மாத³பரம்ʼ கிஞ்சின் மன꞉ஶுத்³த்⁴யை ந வித்³யதே .
ஜன்மாந்தரே ப⁴வேத் புண்யம்ʼ ததா³ பா⁴க³வதம்ʼ லபே⁴த் .. 12..

ஜன்மாந்தர புண்யத்தாலே தானே இத்தைக் கேட்க பெறுவோம் –

பரீக்ஷிதே கதா²ம்ʼ வக்தும்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தே ஶுகே .
ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வைவ தே³வாஸ்தத்ர ஸமாக³மன் .. 13..

ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்-உப்புச்சாறு வேண்டாம்

ஶுகம்ʼ நத்வாவத³ன் ஸர்வே ஸ்வகார்யகுஶலா꞉ ஸுரா꞉ .
கதா²ஸுதா⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²ஸ்வ க்³ருʼஹீத்வைவ ஸுதா⁴மிமாம் .. 14..

ஏவம்ʼ வினிமயே ஜாதே ஸுதா⁴ ராஜ்ஞா ப்ரபீயதாம் .
ப்ரபாஸ்யாமோ வயம்ʼ ஸர்வே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாம்ருʼதம் .. 15..

க்வ ஸுதா⁴ க்வ கதா² லோகே க்வ காச꞉ க்வ மணிர்மஹான் .
ப்³ரஹ்மராதோ விசார்யைவம்ʼ ததா³ தே³வான் ஜஹாஸ ஹ .. 16..

அப⁴க்தாம்ʼஸ்தாம்ʼஶ்ச விஜ்ஞாய ந த³தௌ³ ஸ கதா²ம்ருʼதம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ வார்தா ஸுராணாமபி து³ர்லபா⁴ .. 17..

ராஜ்ஞோ மோக்ஷம்ʼ ததா² வீக்ஷ்ய புரா தா⁴தாபி விஸ்மித꞉ .
ஸத்யலோகே துலாம்ʼ ப³த்³த்⁴வாதோலயத்ஸாத⁴னான்யஜ꞉ .. 18..

லகூ⁴ன்யன்யானி ஜாதானி கௌ³ரவேண இத³ம்ʼ மஹத் .
ததா³ ருʼஷிக³ணா꞉ ஸர்வே விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ யயு꞉ .. 19..

மேநிரே ப⁴க³வத்³ரூபம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ கலௌ .
பட²னாச்ச்²ரவணாத்ஸத்³யோ வைகுண்ட²ப²லதா³யகம் .. 20..

ஸப்தாஹேன ஶ்ருதம்ʼ சைதத்ஸர்வதா² முக்திதா³யகம் .
ஸனகாத்³யை꞉ புரா ப்ரோக்தம்ʼ நாரதா³ய த³யாபரை꞉ .. 21..

யத்³யபி ப்³ரஹ்ம ஸம்ப³ந்தா⁴ச்ச்²ருதமேதத்ஸுரர்ஷிணா .
ஸப்தாஹ ஶ்ரவணவிதி⁴꞉ குமாரைஸ்தஸ்ய பா⁴ஷித꞉ .. 22..

ஶௌனக உவாச
லோகவிக்³ரஹமுக்தஸ்ய நாரத³ஸ்யாஸ்தி²ரஸ்ய ச .
விதி⁴ஶ்ரவே குத꞉ ப்ரீதி꞉ ஸம்ʼயோக³꞉ குத்ர தை꞉ ஸஹ .. 23..

ஸூத உவாச
அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாமி ப⁴க்தியுக்தம்ʼ கதா²னகம் .
ஶுகேன மம யத்ப்ரோக்தம்ʼ ரஹ꞉ ஶிஷ்யம்ʼ விசார்ய ச .. 24..

ஏகதா³ ஹி விஶாலாயாம்ʼ சத்வார ருʼஷயோ(அ)மலா꞉ .
ஸத்ஸங்கா³ர்த²ம்ʼ ஸமாயாதா த³த்³ருʼஶுஸ்தத்ர நாரத³ம் .. 25..

குமாரா ஊசு꞉
கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் தீ³னமுக²꞉ குதஶ் சிந்தாதுரோ ப⁴வான் .
த்வரிதம்ʼ க³ம்யதே குத்ர குதஶ்சாக³மனம்ʼ தவ .. 26..

இதா³னீம்ʼ ஶூன்யசித்தோ(அ)ஸி க³தவித்தோ யதா² ஜன꞉ .
தவேத³ம்ʼ முக்தஸங்க³ஸ்ய நோசிதம்ʼ வத³ காரணம் .. 27..

நாரத³ உவாச
அஹம்ʼ து ப்ருʼதி²வீம்ʼ யாதோ ஜ்ஞாத்வா ஸர்வோத்தமாமிதி .
புஷ்கரம்ʼ ச ப்ரயாக³ம்ʼ ச காஶீம்ʼ கோ³தா³வரீம்ʼ ததா² .. 28..

சாந்தி பக்தி கிடைக்காத இடங்கள் இல்லாமல் நாரதர் கவலை

ஹரி க்ஷேத்ரம்ʼ குரு க்ஷேத்ரம்ʼ ஶ்ரீரங்க³ம்ʼ ஸேது ப³ந்த⁴னம் .
ஏவமாதி³ஷு தீர்தே²ஷு ப்⁴ரமமாண இதஸ்தத꞉ .. 29..

நாபஶ்யம்ʼ குத்ர சிச்ச²ர்ம மன꞉ஸந்தோஷ காரகம் .
கலினாத⁴ர்ம மித்ரேண த⁴ரேயம்ʼ பா³தி⁴தாது⁴னா .. 30..

கலி கோலாஹலம் –

ஸத்யம்ʼ நாஸ்தி தப꞉ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னம்ʼ ந வித்³யதே .
உத³ரம் ப⁴ரிணோ ஜீவா வராகா꞉ கூட பா⁴ஷிண꞉ .. 31..

மந்தா³꞉ ஸுமந்த³மதயோ மந்த³பா⁴க்³யா ஹ்யுபத்³ருதா꞉ .
பாக²ண்ட³ நிரதா꞉ ஸந்தோ விரக்தா꞉ ஸபரிக்³ரஹா꞉ .. 32..

தருணீ ப்ரபு⁴தா கே³ஹே ஶ்யாலகோ பு³த்³தி⁴தா³யக꞉ .
கன்யா விக்ரயிணோ லோபா⁴த்³த³ம்பதீனாம்ʼ ச கல்கனம் .. 33..

ஆஶ்ரமா யவனை ருத்³தா⁴ஸ் தீர்தா²னி ஸரிதஸ் ததா² .
தே³வதா யதனான் யத்ர து³ஷ்டைர் நஷ்டானி பூ⁴ரிஶ꞉ .. 34..

ந யோகீ³ நைவ ஸித்³தோ⁴ வா ந ஜ்ஞானீ ஸத்க்ரியோ நர꞉ .
கலிதா³வானலேநாத்³ய ஸாத⁴னம்ʼ ப⁴ஸ்மதாம்ʼ க³தம் .. 35..

அட்டஶூலா ஜனபதா³꞉ ஶிவஶூலா த்³விஜாதய꞉ .
காமின்ய꞉ கேஶஶூலின்ய꞉ ஸம்ப⁴வந்தி கலாவிஹ .. 36..

ஏவம்ʼ பஶ்யன் கலேர்தோ³ஷான் பர்யடன்னவனீமஹம் .
யாமுனம்ʼ தடமாபன்னோ யத்ர லீலா ஹரேரபூ⁴த் .. 37..

தத்ராஶ்சர்யம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தன்முனீஶ்வரா꞉ .
ஏகா து தருணீ தத்ர நிஷண்ணா கி²ன்னமானஸா .. 38..

வ்ருʼத்³தௌ⁴ த்³வௌ பதிதௌ பார்ஶ்வே நி꞉ஶ்வஸந்தாவசேதனௌ .
ஶுஶ்ரூஷந்தீ ப்ரபோ³த⁴ந்தீ ருத³தீ ச தயோ꞉ புர꞉ .. 39..

த³ஶ தி³க்ஷு நிரீக்ஷந்தீ ரக்ஷிதாரம்ʼ நிஜம்ʼ வபு꞉ .
வீஜ்யமானா ஶதஸ்த்ரீபி⁴ர்போ³த்⁴யமானா முஹுர்முஹு꞉ .. 40..

த்³ருʼஷ்ட்வா தூ³ராத்³க³த꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ கௌதுகேன தத³ந்திகம் .
மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சோத்தி²தா பா³லா விஹ்வலா சாப்³ரவீத்³வச꞉ .. 41..

பா³லோவாச
போ⁴ போ⁴꞉ ஸாதோ⁴ க்ஷணம்ʼ திஷ்ட² மச்சிந்தாமபி நாஶய .
த³ர்ஶனம்ʼ தவ லோகஸ்ய ஸர்வதா²க⁴ஹரம்ʼ பரம் .. 42..

ப³ஹுதா² தவ வாக்யேன து³꞉க²ஶாந்திர்ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ பா⁴க்³யம்ʼ ப⁴வேத்³பூ⁴ரி ப⁴வதோ த³ர்ஶனம்ʼ ததா³ .. 43..

நாரத³ உவாச
காஸி த்வம்ʼ காவிமௌ சேமா நார்ய꞉ கா꞉ பத்³ம லோசனா꞉ .
வத³ தே³வி ஸவிஸ்தாரம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 44..

பா³லோவாச
அஹம்ʼ ப⁴க்திரிதி க்²யாதா இமௌ மே தனயௌ மதௌ .
ஜ்ஞானவைராக்³யநாமானௌ காலயோகே³ன ஜர்ஜரௌ .. 45..

இவர்கள் எனது பிள்ளைகள் -பக்தி -பேசுகிறாள் -எனக்கு இளமை திரும்பியது -இவர்கள்
ஞானம் வைராக்யம் – வயசு ஆகி திரும்ப வில்லை -பக்தி தவழும்

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஶ்சேமா மத்ஸேவார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .
ததா²பி ந ச மே ஶ்ரேய꞉ ஸேவிதாயா꞉ ஸுரைரபி .. 46..

இதா³னீம்ʼ ஶ்ருʼணு மத்³வார்தாம்ʼ ஸசித்தஸ்த்வம்ʼ தபோத⁴ன .
வார்தா மே விததாப்யஸ்தி தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 47..

உத்பன்னா த்³ரவிடே³ ஸாஹம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ கர்ணாடகே க³தா .
க்வசித் க்வசின் மஹாராஷ்ட்ரே கு³ர்ஜரே ஜீர்ணதாம்ʼ க³தா .. 48..

பக்தி பிறந்த கதை சொல்கிறாள் -தமிழகம் பிறந்து கர்நாடகம் வளர்ந்து

தத்ர கோ⁴ரகலேர்யோகா³த்பாக²ண்டை³꞉ க²ண்டி³தாங்க³கா .
து³ர்ப³லாஹம்ʼ சிரம்ʼ யாதா புத்ராப்⁴யாம்ʼ ஸஹ மந்த³தாம் .. 49..

வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ புன꞉ ப்ராப்ய நவீனேவ ஸுரூபிணீ .
ஜாதாஹம்ʼ யுவதீ ஸம்யக்ப்ரேஷ்ட²ரூபா து ஸாம்ப்ரதம் .. 50..

இமௌ து ஶயிதாவத்ர ஸுதௌ மே க்லிஶ்யத꞉ ஶ்ரமாத் .
இத³ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ பரித்யஜ்ய விதே³ஶம்ʼ க³ம்யதே மயா .. 51..

ஜரட²த்வம்ʼ ஸமாயாதௌ தேன து³꞉கே²ன து³꞉கி²தா .
ஸாஹம்ʼ து தருணீ கஸ்மாத்ஸுதௌ வ்ருʼத்³தா⁴விமௌ குத꞉ .. 52..

த்ரயாணாம்ʼ ஸஹசாரித்வாத்³வைபரீத்யம்ʼ குத꞉ ஸ்தி²தம் .
க⁴டதே ஜரடா² மாதா தருணௌ தனயாவிதி .. 53..

அத꞉ ஶோசாமி சாத்மானம்ʼ விஸ்மயாவிஷ்டமானஸா .
வத³ யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் காரணம்ʼ சாத்ர கிம்ʼ ப⁴வேத் .. 54..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானேனாத்மனி பஶ்யாமி ஸர்வமேதத்தவானகே⁴ .
ந விஷாத³ஸ்த்வயா கார்யோ ஹரி꞉ ஶம்ʼ தே கரிஷ்யதி .. 55..

ஸூத உவாச
க்ஷண மாத்ரேண தஜ்ஜ் ஞாத்வா வாக்யமூசே முனீஶ்வர꞉ .. 56..

நாரத³ உவாச
ஶ்ருʼணுஷ் வாவஹிதா பா³லே யுகோ³(அ)யம்ʼ தா³ருண꞉ கலி꞉ .
தேன லுப்த꞉ ஸதா³சாரோ யோக³மார்க³ஸ்தபாம்ʼஸி ச .. 57..

பக்தி முக்தி முன் சேர்ந்து இருக்க யுகம் மாற பிரிந்து

ஜனா அகா⁴ஸுராயந்தே ஶாட்²ய து³ஷ்கர்ம காரிண꞉ .
இஹ ஸந்தோ விஷீத³ந்தி ப்ரஹ்ருʼஷ்யந்தி ஹ்யஸாத⁴வ꞉ .
த⁴த்தே தை⁴ர்யம்ʼ து யோ தீ⁴மான் ஸ தீ⁴ர꞉ பண்டி³தோ(அ)த²வா .. 58..

அஸ்ப்ருʼஶ்யானவலோக்யேயம்ʼ ஶேஷபா⁴ரகரீ த⁴ரா .
வர்ஷே வர்ஷே க்ரமாஜ்ஜாதா மங்க³லம்ʼ நாபி த்³ருʼஶ்யதே .. 59..

ந த்வாமபி ஸுதை꞉ ஸாகம்ʼ கோ(அ)பி பஶ்யதி ஸாம்ப்ரதம் .
உபேக்ஷிதானுராகா³ந்தை⁴ர்ஜர்ஜரத்வேன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 60..

வ்ருʼந்தா³வனஸ்ய ஸம்ʼயோகா³த்புனஸ்த்வம்ʼ தருணீ நவா .
த⁴ன்யம்ʼ வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ தேன ப⁴க்திர்ந்ருʼத்யதி யத்ர ச .. 61..

அத்ரேமௌ க்³ராஹகாபா⁴வான்ன ஜராமபி முஞ்சத꞉ .
கிஞ்சிதா³த்மஸுகே²னேஹ ப்ரஸுப்திர்மன்யதே(அ)னயோ꞉ .. 62..

ப⁴க்திருவாச
கத²ம்ʼ பரீக்ஷிதா ராஜ்ஞா ஸ்தா²பிதோ ஹ்யஶுசி꞉ கலி꞉ .
ப்ரவ்ருʼத்தே து கலௌ ஸர்வஸார꞉ குத்ர க³தோ மஹான் .. 63..

கருணாபரேண ஹரிணாப்யத⁴ர்ம꞉ கத²மீக்ஷ்யதே .
இமம்ʼ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ சி²ந்தி⁴ த்வத்³வாசா ஸுகி²தாஸ்ம்யஹம் .. 64..

நாரத³ உவாச
யதி³ ப்ருʼஷ்டஸ்த்வயா பா³லே ப்ரேமத꞉ ஶ்ரவணம்ʼ குரு .
ஸர்வம்ʼ வக்ஷ்யாமி தே ப⁴த்³ரே கஶ்மலம்ʼ தே க³மிஷ்யதி .. 65..

யதா³ முகுந்தோ³ ப⁴க³வான் க்ஷ்மாம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³த꞉ .
தத்³தி³னாத்கலிராயாத꞉ ஸர்வஸாத⁴னபா³த⁴க꞉ .. 66..

த்³ருʼஷ்டோ தி³க்³விஜயே ராஜ்ஞா தீ³னவச்ச²ரணம்ʼ க³த꞉ .
ந மயா மாரணீயோ(அ)யம்ʼ ஸாரங்க³ இவ ஸாரபு⁴க் .. 67..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
தத்ப²லம்ʼ லப⁴தே ஸம்யக் கலௌ கேஶவ கீர்தனாத் .. 68..

கேசவ நாம சங்கீர்த்தனமே இக்கலியில் பலம் அளிக்குமே

ஏகாகாரம்ʼ கலிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸாரவத் ஸார நீரஸம் .
விஷ்ணுராத꞉ ஸ்தா²பிதவான் கலி ஜானாம்ʼ ஸுகா²ய ச .. 69..

குகர்மா சரணாத்ஸார꞉ ஸர்வதோ நிர்க³தோ(அ)து⁴னா .
பதா³ர்தா²꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தா பூ⁴மௌ பீ³ஜஹீனாஸ் துஷா யதா² .. 70..

விப்ரைர் பா⁴க³வதீ வார்தா கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .
காரிதா கண லோபே⁴ன கதா²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 71..

அத்யுக்³ர பூ⁴ரி கர்மாணோ நாஸ்திகா ரௌரவா ஜனா꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தீர்தே²ஷு தீர்த²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 72..

காம க்ரோத⁴ மஹா லோப⁴ த்ருʼஷ்ணாவ்யாகுல சேதஸ꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தபஸி தப꞉ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 73..

மனஸஶ் சாஜயால் லோபா⁴த்³த³ம்பா⁴த்பாக²ண்ட³ ஸம்ʼஶ்ரயாத் .
ஶாஸ்த்ரா னப்⁴யஸனாச் சைவ த்⁴யான யோக³ ப²லம்ʼ க³தம் .. 74..

பண்டி³தாஸ்து கலத்ரேண ரமந்தே மஹிஷா இவ .
புத்ரஸ் யோத்பாத³னே த³க்ஷா அத³க்ஷா முக்தி ஸாத⁴னே .. 75..

ந ஹி வைஷ்ணவதா குத்ர ஸம்ப்ரதா³யபுர꞉ஸரா .
ஏவம்ʼ ப்ரலயதாம்ʼ ப்ராப்தோ வஸ்துஸார꞉ ஸ்த²லே ஸ்த²லே .. 76..

அயம்ʼ து யுக³த⁴ர்மோ ஹி வர்ததே கஸ்ய தூ³ஷணம் .
அதஸ்து புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸஹதே நிகடே ஸ்தி²த꞉ .. 77..

ஸூத உவாச
இதி தத்³வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ க³தா .
ப⁴க்திரூசே வசோ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச ஶௌனக .. 78..

ப⁴க்திருவாச
ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஹி த⁴ன்யோ(அ)ஸி மத்³பா⁴க்³யேன ஸமாக³த꞉ .
ஸாதூ⁴னாம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ லோகே ஸர்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பரம் .. 79..

ஜயதி ஜக³தி மாயாம்ʼ யஸ்ய காயாத⁴வஸ்தே
வசனரசனமேகம்ʼ கேவலம்ʼ சாகலய்ய .
த்⁴ருவபத³மபி யாதோ யத்க்ருʼபாதோ த்⁴ருவோ(அ)யம்ʼ
ஸகலகுஶலபாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மபுத்ரம்ʼ நதாஸ்மி .. 80..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திநாரத³ஸமாக³மோ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 1..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 2 ..

நாரத³ உவாச
வ்ருʼதா² கே²த³யஸே பா³லே அஹோ சிந்தாதுரா கத²ம் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசரணாம்போ⁴ஜம்ʼ ஸ்மர து³꞉க²ம்ʼ க³மிஷ்யதி .. 1..

த்³ரௌபதீ³ ச பரித்ராதா யேன கௌரவகஶ்மலாத் .
பாலிதா கோ³பஸுந்த³ர்ய꞉ ஸ க்ருʼஷ்ண꞉ க்வாபி நோ க³த꞉ .. 2..

த்வம்ʼ து ப⁴க்தி꞉ ப்ரியா தஸ்ய ஸததம்ʼ ப்ராணதோ(அ)தி⁴கா .
த்வயா(ஆ)ஹூதஸ்து ப⁴க³வான் யாதி நீசக்³ருʼஹேஷ்வபி .. 3..

ஸத்யாதி³த்ரியுகே³ போ³த⁴ வைராக்³யௌ முக்தி ஸாத⁴கௌ .
கலௌ து கேவலா ப⁴க்திர் ப்³ரஹ்ம ஸாயுஜ்ய காரிணீ .. 4..

இதி நிஶ்சித்ய சித்³ரூப꞉ ஸத்³ரூபாம்ʼ த்வாம்ʼ ஸஸர்ஜ ஹ .
பரமானந்த³சின்மூர்தி꞉ ஸுந்த³ரீம்ʼ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ம் .. 5..

ப³த்³த்⁴வாஞ்ஜலிம்ʼ த்வயா ப்ருʼஷ்டம்ʼ கிம்ʼ கரோமீதி சைகதா³ .
த்வாம்ʼ ததா³(ஆ)ஜ்ஞாபயத்க்ருʼஷ்ணோ மத்³ப⁴க்தான் போஷயேதி ச .. 6..

அங்கீ³க்ருʼதம்ʼ த்வயா தத்³வை ப்ரஸன்னோ(அ)பூ⁴த்³த⁴ரிஸ்ததா³ .
முக்திம்ʼ தா³ஸீம்ʼ த³தௌ³ துப்⁴யம்ʼ ஜ்ஞானவைராக்³யகாவிமௌ .. 7..

போஷணம்ʼ ஸ்வேன ரூபேண வைகுண்டே² த்வம்ʼ கரோஷி ச .
பூ⁴மௌ ப⁴க்த விபோஷாய சா²யா ரூபம்ʼ த்வயா க்ருʼதம் .. 8..

முக்திம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ விரக்திம்ʼ ச ஸஹ க்ருʼத்வா க³தா பு⁴வி .
க்ருʼதாதி³த்³வாபரஸ்யாந்தம்ʼ மஹானந்தே³ன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 9..

கலௌ முக்தி꞉ க்ஷயம்ʼ ப்ராப்தா பாக²ண்டா³மயபீடி³தா .
த்வதா³ஜ்ஞயா க³தா ஶீக்⁴ரம்ʼ வைகுண்ட²ம்ʼ புனரேவ ஸா .. 10..

ஸ்ம்ருʼதா த்வயாபி சாத்ரைவ முக்திராயாதி யாதி ச .
புத்ரீக்ருʼத்ய த்வயேமௌ ச பார்ஶ்வே ஸ்வஸ்யைவ ரக்ஷிதௌ .. 11..

உபேக்ஷாத꞉ கலௌ மந்தௌ³ வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஜாதௌ ஸுதௌ தவ .
ததா²பி சிந்தாம்ʼ முஞ்ஜ த்வமுபாயம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் .. 12..

கலினா ஸத்³ருʼஶ꞉ கோ(அ)பி யுகோ³ நாஸ்தி வரானனே .
தஸ்மிம்ʼஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தா²பயிஷ்யாமி கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .. 13..

அன்யத⁴ர்மாம்ʼஸ்திரஸ்க்ருʼத்ய புரஸ்க்ருʼத்ய மஹோத்ஸவான் .
ததா³ நாஹம்ʼ ஹரேர்தா³ஸோ லோகே த்வாம்ʼ ந ப்ரவர்தயே .. 14..

த்வத³ன்விதாஶ்ச யே ஜீவா ப⁴விஷ்யந்தி கலாவிஹ .
பாபினோ(அ)பி க³மிஷ்யந்தி நிர்ப⁴யம்ʼ க்ருʼஷ்ணமந்தி³ரம் .. 15..

யேஷாம்ʼ சித்தே வஸேத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வதா³ ப்ரேமரூபிணீ .
ந தே பஶ்யந்தி கீநாஶம்ʼ ஸ்வப்னே(அ)ப்யமலமூர்தய꞉ .. 16..

ந ப்ரேதோ ந பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ வாஸுரோ(அ)பி வா .
ப⁴க்தியுக்தமனஸ்கானாம்ʼ ஸ்பர்ஶனே ந ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 17..

ந தபோபி⁴ர்ன வேதை³ஶ்ச ந ஜ்ஞானேனாபி கர்மணா .
ஹரிர்ஹி ஸாத்⁴யதே ப⁴க்த்யா ப்ரமாணம்ʼ தத்ர கோ³பிகா꞉ .. 18..

ந்ருʼணாம்ʼ ஜன்மஸஹஸ்ரேண ப⁴க்தௌ ப்ரீதிர்ஹி ஜாயதே .
கலௌ ப⁴க்தி꞉ கலௌ ப⁴க்திர்ப⁴க்த்யா க்ருʼஷ்ண꞉ புர꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ப⁴க்தித்³ரோஹகரா யே ச தே ஸீத³ந்தி ஜக³த்த்ரயே .
து³ர்வாஸா து³꞉க²மாபன்ன꞉ புரா ப⁴க்தவினிந்த³க꞉ .. 20..

அலம்ʼ வ்ரதைரலம்ʼ தீர்தை²ரலம்ʼ யோகை³ரலம்ʼ மகை²꞉ .
அலம்ʼ ஜ்ஞானகதா²லாபைர்ப⁴க்திரேகைவ முக்திதா³ .. 21..

ஸூத உவாச
இதி நாரத³நிர்ணீதம்ʼ ஸ்வமாஹாத்ம்யம்ʼ நிஶம்ய ஸா .
ஸர்வாங்க³புஷ்டிஸம்ʼயுக்தா நாரத³ம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் .. 22..

ப⁴க்திருவாச
அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி ப்ரீதிஸ்தே மயி நிஶ்சலா .
ந கதா³சித்³விமுஞ்ஜாமி சித்தே ஸ்தா²ஸ்யாமி ஸர்வதா³ .. 23..

க்ருʼபாலுனா த்வயா ஸாதோ⁴ மத்³பா³தா⁴ த்⁴வம்ʼஸிதா க்ஷணாத் .
புத்ரயோஶ்சேதனா நாஸ்தி ததோ போ³த⁴ய போ³த⁴ய .. 24..

ஸூத உவாச
தஸ்யா வச꞉ ஸமாகர்ண்ய காருண்யம்ʼ நாரதோ³ க³த꞉ .
தயோர்போ³த⁴னமாரேபே⁴ கராக்³ரேண விமர்த³யன் .. 25..

முக²ம்ʼ ஸம்ʼயோஜ்ய கர்ணாந்தே ஶப்³த³முச்சை꞉ ஸமுச்சரன் .
ஜ்ஞான ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ ரே வைராக்³ய ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம் .. 26..

வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்முஹுர்முஹு꞉ .
போ³த்⁴யமானௌ ததா³ தேன கத²ஞ்சிச்சோத்தி²தௌ ப³லாத் .. 27..

நேத்ரைரனவலோகந்தௌ ஜ்ருʼம்ப⁴ந்தௌ ஸாலஸாவுபௌ⁴ .
ப³கவத்பலிதௌ ப்ராய꞉ ஶுஷ்ககாஷ்ட²ஸமாங்க³கௌ .. 28..

க்ஷுத்க்ஷாமௌ தௌ நிரீக்ஷ்யைவ புன꞉ ஸ்வாபபராயணௌ .
ருʼஷிஶ்சிந்தாபரோ ஜாத꞉ கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 29..

அஹோ நித்³ரா கத²ம்ʼ யாதி வ்ருʼத்³த⁴த்வம்ʼ ச மஹத்தரம் .
சிந்தயன்னிதி கோ³விந்த³ம்ʼ ஸ்மாரயாமாஸ பா⁴ர்க³வ .. 30..

வ்யோமவாணீ ததை³வாபூ⁴ன்மா ருʼஷே கி²த்³யதாமிதி .
உத்³யம꞉ ஸப²லஸ்தே(அ)யம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 31..

ஏதத³ர்த²ம்ʼ து ஸத்கர்ம ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஸமாசர .
தத்தே கர்மாபி⁴தா⁴ஸ்யந்தி ஸாத⁴வ꞉ ஸாது⁴பூ⁴ஷணா꞉ .. 32..

ஸத்கர்மணி க்ருʼதே தஸ்மின் ஸநித்³ரா வ்ருʼத்³த⁴தானயோ꞉ .
க³மிஷ்யதி க்ஷணாத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரஸரிஷ்யதி .. 33..

இத்யாகாஶவச꞉ ஸ்பஷ்டம்ʼ தத்ஸர்வைரபி விஶ்ருதம் .
நாரதோ³ விஸ்மயம்ʼ லேபே⁴ நேத³ம்ʼ ஜ்ஞாதமிதி ப்³ருவன் .. 34..

நாரத³ உவாச
அனயா(ஆ)காஶவாண்யாபி கோ³ப்யத்வேன நிரூபிதம் .
கிம்ʼ வா தத்ஸாத⁴னம்ʼ கார்யம்ʼ யேன கார்யம்ʼ ப⁴வேத்தயோ꞉ .. 35..

க்வ ப⁴விஷ்யந்தி ஸந்தஸ்தே கத²ம்ʼ தா³ஸ்யந்தி ஸாத⁴னம் .
மயாத்ர கிம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ யது³க்தம்ʼ வ்யோமபா⁴ஷயா .. 36..

ஸூத உவாச
தத்ர த்³வாவபி ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிர்க³தோ நாரதோ³ முனி꞉ .
தீர்த²ம்ʼ தீர்த²ம்ʼ விநிஷ்க்ரம்ய ப்ருʼச்ச²ன்மார்கே³ முனீஶ்வரான் .. 37..

வ்ருʼத்தாந்த꞉ ஶ்ரூயதே ஸர்வை꞉ கிஞ்சிந்நிஶ்சித்ய நோச்யதே .
அஸாத்⁴யம்ʼ கேசன ப்ரோசுர்து³ர்ஜ்ஞேயமிதி சாபரே .
மூகீபூ⁴தாஸ்ததா²ன்யே து கியந்தஸ்து பலாயிதா꞉ .. 38..

ஹாஹாகாரோ மஹானாஸீத்த்ரைலோக்யே விஸ்மயாவஹ꞉ .
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்விபோ³தி⁴தம் .. 39..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .
உபாயோ நாபரோ(அ)ஸ்தீதி கர்ணே கர்ணே(அ)ஜபஞ்ஜனா꞉ .. 40..

யோகி³னா நாரதே³னாபி ஸ்வயம்ʼ ந ஜ்ஞாயதே து யத் .
தத்கத²ம்ʼ ஶக்யதே வக்துமிதரைரிஹ மானுஷை꞉ .. 41..

ஏவம்ருʼஷிக³ணை꞉ ப்ருʼஷ்டைர்நிர்ணீயோக்தம்ʼ து³ராஸத³ம் .. 42..

ததஶ்சிந்தாதுரஸ்ஸோ(அ)த² ப³த³ரீவனமாக³த꞉ .
தபஶ்சராமி சாத்ரேதி தத³ர்த²ம்ʼ க்ருʼதநிஶ்சய꞉ .. 43..

தாவத்³த³த³ர்ஶ புரத꞉ ஸனகாதீ³ன்முனீஶ்வரான் .
கோடிஸூர்யஸமாபா⁴ஸானுவாச முநிஸத்தம꞉ .. 44..

நாரத³ உவாச
இதா³னீம்ʼ பூ⁴ரிபா⁴க்³யேன ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஸங்க³மோ(அ)ப⁴வத் .
குமாரா ப்³ரூயதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ க்ருʼபாம்ʼ க்ருʼத்வா மமோபரி .. 45..

ப⁴வந்தோ யோகி³ன꞉ ஸர்வே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப³ஹுஶ்ருதா꞉ .
பஞ்சஹாயனஸம்ʼயுக்தா꞉ பூர்வேஷாமபி பூர்வஜா꞉ .. 46..

ஸதா³ வைகுண்ட²நிலயா ஹரிகீர்தனதத்பரா꞉ .
லீலாம்ருʼதரஸோன்மத்தா꞉ கதா²மாத்ரைகஜீவின꞉ .. 47..

ஹரி꞉ ஶரணமேவம்ʼ ஹி நித்யம்ʼ யேஷாம்ʼ முகே² வச꞉ .
அத꞉ காலஸமாதி³ஷ்டா ஜரா யுஷ்மான்ன பா³த⁴தே .. 48..

யேஷாம்ʼ ப்⁴ரூப⁴ங்க³மாத்ரேண த்³வாரபாலௌ ஹரே꞉ புரா .
பூ⁴மௌ நிபதிதௌ ஸத்³யோ யத்க்ருʼபாத꞉ புரம்ʼ க³தௌ .. 49..

அஹோ பா⁴க்³யஸ்ய யோகே³ன த³ர்ஶனம்ʼ ப⁴வதாமிஹ
அனுக்³ரஹஸ்து கர்தவ்யோ மயி தீ³னே த³யாபரை꞉ .. 50..

அஶரீரகி³ரோக்தம்ʼ யத்தத்கிம்ʼ ஸாத⁴னமுச்யதாம்ʼ
அனுஷ்டே²யம்ʼ கத²ம்ʼ தாவத்ப்ரப்³ருவந்து ஸவிஸ்தரம் .. 51..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸுக²முத்பத்³யதே கத²ம் .
ஸ்தா²பனம்ʼ ஸர்வவர்ணேஷு ப்ரேமபூர்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

குமாரா ஊசு꞉
மா சிந்தாம்ʼ குரு தே³வர்ஷே ஹர்ஷம்ʼ சித்தே ஸமாவஹ .
உபாய꞉ ஸுக²ஸாத்⁴யோ(அ)த்ர வர்ததே பூர்வ ஏவ ஹி .. 53..

அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி விரக்தானாம்ʼ ஶிரோமணி꞉
ஸதா³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணதா³ஸாநாமக்³ரணீர்யோக³பா⁴ஸ்கர꞉ .. 54..

த்வயி சித்ரம்ʼ ந மந்தவ்யம்ʼ ப⁴க்த்யர்த²மனுவர்தினி .
க⁴டதே க்ருʼஷ்ணதா³ஸஸ்ய ப⁴க்தே꞉ ஸம்ʼஸ்தா²பனா ஸதா³ .. 55..

ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹவோ லோகே பந்தா²ன꞉ ப்ரகடீக்ருʼதா꞉ .
ஶ்ரமஸாத்⁴யாஶ்ச தே ஸர்வே ப்ராய꞉ ஸ்வர்க³ப²லப்ரதா³꞉ .. 56..

வைகுண்ட²ஸாத⁴க꞉ பந்தா² ஸ து கோ³ப்யோ ஹி வர்ததே .
தஸ்யோபதே³ஷ்டா புருஷ꞉ ப்ராயோ பா⁴க்³யேன லப்⁴யதே .. 57..

ஸத்கர்ம தவ நிர்தி³ஷ்டம்ʼ வ்யோமவாசா து யத்புரா .
தது³ச்யதே ஶ்ருʼணுஷ்வாத்³ய ஸ்தி²ரசித்த꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ .. 58..

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே .
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச தே து கர்மவிஸூசகா꞉ .. 59..

ஸத்கர்மஸூசகோ நூனம்ʼ ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாப꞉ ஸ து கீ³த꞉ ஶுகாதி³பி⁴꞉ .. 60..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ தத்³கோ⁴ஷேண ப³லம்ʼ மஹத் .
வ்ரஜிஷ்யதி த்³வயோ꞉ கஷ்டம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴க்தேர்ப⁴விஷ்யதி .. 61..

ப்ரலயம்ʼ ஹி க³மிஷ்யந்தி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதத்⁴வனே꞉ .
கலேர்தோ³ஷா இமே ஸர்வே ஸிம்ʼஹஶப்³தா³த்³வ்ருʼகா இவ .. 62..

ஜ்ஞானவைராக்³யஸம்ʼயுக்தா ப⁴க்தி꞉ ப்ரேமரஸாவஹா .
ப்ரதிகே³ஹம்ʼ ப்ரதிஜனம்ʼ தத꞉ க்ரீடா³ம்ʼ கரிஷ்யதி .. 63..

நாரத³ உவாச
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²꞉ ப்ரபோ³தி⁴தம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .. 64..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாபாத்தத்கத²ம்ʼ போ³த⁴மேஷ்யதி .
தத்கதா²ஸு து வேதா³ர்த²꞉ ஶ்லோகே ஶ்லோகே பதே³ பதே³ .. 65..

சி²ந்த³ந்து ஸம்ʼஶயம்ʼ ஹ்யேனம்ʼ ப⁴வந்தோ(அ)மோக⁴த³ர்ஶனா꞉ .
விலம்போ³ நாத்ர கர்தவ்ய꞉ ஶரணாக³தவத்ஸலா꞉ .. 66..

குமாரா ஊசு꞉
வேதோ³பநிஷதா³ம்ʼ ஸாராஜ்ஜாதா பா⁴க³வதீ கதா² .
அத்யுத்தமா ததோ பா⁴தி ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ப²லாக்ருʼதி꞉ .. 67..

ஆமூலாக்³ரம்ʼ ரஸஸ்திஷ்ட²ன்னாஸ்தே ந ஸ்வாத்³யதே யதா² .
ஸ பூ⁴ய꞉ ஸம்ப்ருʼத²க்³பூ⁴த꞉ ப²லே விஶ்வமனோஹர꞉ .. 68..

யதா² து³க்³தே⁴ ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்பிர்ன ஸ்வாதா³யோபகல்பதே .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தம்ʼ ஹி தத்³க³வ்யம்ʼ தே³வானாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .. 69..

இக்ஷூணாமாதி³மத்⁴யாந்தம்ʼ ஶர்கரா வ்யாப்ய திஷ்ட²தி .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ச ஸா மிஷ்டா ததா² பா⁴க³வதீ கதா² .. 70..

இத³ம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நாம புராணம்ʼ ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனாய ப்ரகாஶிதம் .. 71..

வேதா³ந்தவேத³ஸுஸ்னாதே கீ³தாயா அபி கர்தரி .
பரிதாபவதீ வ்யாஸே முஹ்யத்யஜ்ஞானஸாக³ரே .. 72..

ததா³ த்வயா புரா ப்ரோக்தம்ʼ சது꞉ஶ்லோகஸமன்விதம் .
ததீ³யஶ்ரவணாத்ஸத்³யோ நிர்பா³தோ⁴ பா³த³ராயண꞉ .. 73..

தத்ர தே விஸ்மய꞉ கேன யத꞉ ப்ரஶ்னகரோ ப⁴வான் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶ்ராவ்யம்ʼ ஶோகது³꞉க²விநாஶனம் .. 74..

நாரத³ உவாச
யத்³த³ர்ஶனம்ʼ ச வினிஹந்த்யஶுபா⁴னி ஸத்³ய꞉
ஶ்ரேயஸ்தனோதி ப⁴வது³꞉க²த³வார்தி³தானாம் .
நி꞉ஶேஷஶேஷமுக²கீ³தகதை²கபானா꞉
ப்ரேமப்ரகாஶக்ருʼதயே ஶரணம்ʼ கா³தோ(அ)ஸ்மி .. 75..

பா⁴க்³யோத³யேன ப³ஹுஜன்மஸமார்ஜிதேன
ஸத்ஸங்க³மம்ʼ ச லப⁴தே புருஷோ யதா³ வை .
அஜ்ஞானஹேதுக்ருʼதமோஹமதா³ந்த⁴காரநாஶம்ʼ
விதா⁴ய ஹி ததோ³த³யதே விவேக꞉ .. 76..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
குமாரநாரத³ஸம்ʼவாதோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 3 ..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானயஜ்ஞம்ʼ கரிஷ்யாமி ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ஜ்ஜ்வலம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனார்த²ம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 1..

குத்ர கார்யோ மயா யஜ்ஞ꞉ ஸ்த²லம்ʼ தத்³வாச்யதாமிஹ .
மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஸ்ய வக்தவ்யோ வேத³பாரகை³꞉ .. 2..

கியத்³பி⁴ர்தி³வஸை꞉ ஶ்ராவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
கோ விதி⁴ஸ்தத்ர கர்தவ்யோ மமேத³ம்ʼ ப்³ருவதாமித꞉ .. 3..

குமாரா ஊசு꞉
ஶ்ருʼணு நாரத³ வக்ஷ்யாமோ வினம்ராய விவேகினே .
க³ங்கா³த்³வாரஸமீபே து தடமாநந்த³நாமகம் .. 4..

நானாருʼஷிக³ணைர்ஜுஷ்டம்ʼ தே³வஸித்³த⁴நிஷேவிதம் .
நானாதருலதாகீர்ணம்ʼ நவகோமலவாலுகம் .. 5..

ரம்யமேகாந்ததே³ஶஸ்த²ம்ʼ ஹேமபத்³மஸுஸௌரப⁴ம் .
யத்ஸமீபஸ்த²ஜீவானாம்ʼ வைரம்ʼ சேதஸி ந ஸ்தி²தம் .. 6..

ஜ்ஞானயஜ்ஞஸ்த்வயா தத்ர கர்தவ்யோ ஹ்யப்ரயத்னத꞉ .
அபூர்வரஸரூபா ச கதா² தத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 7..

புர꞉ஸ்த²ம்ʼ நிர்ப³லம்ʼ சைவ ஜராஜீர்ணகலேவரம் .
தத்³த்³வயம்ʼ ச புரஸ்க்ருʼத்ய ப⁴க்திஸ்தத்ராக³மிஷ்யதி .. 8..

யத்ர பா⁴க³வதீ வார்தா தத்ர ப⁴க்த்யாதி³கம்ʼ வ்ரஜேத் .
கதா²ஶப்³த³ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய தத்த்ரிகம்ʼ தருணாயதே .. 9..

ஸூத உவாச
ஏவமுக்த்வா குமாராஸ்தே நாரதே³ன ஸமம்ʼ தத꞉ .
க³ங்கா³தடம்ʼ ஸமாஜக்³மு꞉ கதா²பானாய ஸத்வரா꞉ .. 10..

யதா³ யாதாஸ்தடம்ʼ தே து ததா³ கோலாஹலோ(அ)ப்யபூ⁴த்
பூ⁴ர்லோகே தே³வலோகே ச ப்³ரஹ்மலோகே ததை²வ ச .. 11..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயூஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
தா⁴வந்தோ(அ)ப்யாயயு꞉ ஸர்வே ப்ரத²மம்ʼ யே ச வைஷ்ணவா꞉ .. 12..

ப்⁴ருʼகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவனஶ்ச கௌ³தமோ
மேதா⁴திதி²ர்தே³வலதே³வராதௌ .
ராமஸ்ததா² கா³தி⁴ஸுதஶ்ச ஶாகலோ
ம்ருʼகண்டு³புத்ராத்ரிஜபிப்பலாதா³꞉ .. 13..

யோகே³ஶ்வரௌ வ்யாஸபராஶரௌ ச
சா²யாஶுகோ ஜாஜலிஜஹ்னுமுக்²யா꞉ .
ஸர்வே(அ)ப்யமீ முனிக³ணா꞉ ஸஹபுத்ரஶிஷ்யா꞉
ஸ்வஸ்த்ரீபி⁴ராயயுரதிப்ரணயேன யுக்தா꞉ .. 14..

வேதா³ந்தானி ச வேதா³ஶ்ச மந்த்ராஸ்தந்த்ரா꞉ ஸமூர்தய꞉ .
த³ஶஸப்தபுராணானி ஷட்ஶாஸ்த்ராணி ததா²(ஆ)யயு꞉ .. 15..

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஸ்தத்ர புஷ்கராதி³ஸராம்ʼஸி ச .
க்ஷேத்ராணி ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா த³ண்ட³காதி³வனானி ச .. 16..

நகா³த³யோ யயுஸ்தத்ர தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³னவா꞉ .
கு³ருத்வாத்தத்ர நாயாதான் ப்⁴ருʼகு³꞉ ஸம்போ³த்⁴ய சானயத் .. 17..

தீ³க்ஷிதா நாரதே³நாத² த³த்தமாஸனமுத்தமம் .
குமாரா வந்தி³தா ஸர்வைர்நிஷேது³꞉ க்ருʼஷ்ணதத்பரா꞉ .. 18..

வைஷ்ணவாஶ்ச விரக்தாஶ்ச ந்யாஸினோ ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ .
முக²பா⁴கே³ ஸ்தி²தாஸ்தே ச தத³க்³ரே நாரத³꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ஏகபா⁴கே³ ருʼஷிக³ணாஸ்தத³ன்யத்ர தி³வௌகஸ꞉ .
வேதோ³பநிஷதோ³(அ)ன்யத்ர தீர்தா²ன்யத்ர ஸ்த்ரியோ(அ)ன்யத꞉ .. 20..

ஜயஶப்³தோ³ நம꞉ஶப்³த³꞉ ஶங்க²ஶப்³த³ஸ்ததை²வ ச .
சூர்ணலாஜா ப்ரஸூனானாம்ʼ நிக்ஷேப꞉ ஸுமஹானபூ⁴த் .. 21..

விமானானி ஸமாருஹ்ய கியந்தோ தே³வநாயகா꞉ .
கல்பவ்ருʼக்ஷப்ரஸூனைஸ்தான் ஸர்வாம்ʼஸ்தத்ர ஸமாகிரன் .. 22..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ தேஷ்வேகசித்தேஷு ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்ய ச .
மாஹாத்ம்யமூசிரே ஸ்பஷ்டம்ʼ நாரதா³ய மஹாத்மனே .. 23..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே வர்ண்யதே(அ)ஸ்மாபி⁴ர்மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஜ꞉ .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண முக்தி꞉ கரதலே ஸ்தி²தா .. 24..

ஸதா³ ஸேவ்யா ஸதா³ ஸேவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
யஸ்யா꞉ ஶ்ரவணமாத்ரேண ஹரிஶ்சித்தம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் .. 25..

க்³ரந்தோ²(அ)ஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ரோ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸம்மித꞉ .
பரீக்ஷிச்சு²கஸம்ʼவாத³꞉ ஶ்ருʼணு பா⁴க³வதம்ʼ ச யத் .. 26..

தாவத்ஸம்ʼஸாரசக்ரே(அ)ஸ்மின் ப்⁴ரமதே(அ)ஜ்ஞானத꞉ புமான் .
யாவத்கர்ணக³தா நாஸ்தி ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² க்ஷணம் .. 27..

கிம்ʼ ஶ்ருதைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶாஸ்த்ரை꞉ புராணைஶ்ச ப்⁴ரமாவஹை꞉ .
ஏகம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ முக்திதா³னேன க³ர்ஜதி .. 28..

கதா² பா⁴க³வதஸ்யாபி நித்யம்ʼ ப⁴வதி யத்³க்³ருʼஹே .
தத்³க்³ருʼஹம்ʼ தீர்த²ரூபம்ʼ ஹி வஸதாம்ʼ பாபநாஶனம் .. 29..

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் .. 30..

தாவத்பாபானி தே³ஹே(அ)ஸ்மிந்நிவஸந்தி தபோத⁴னா꞉ .
யாவன்ன ஶ்ரூயதே ஸம்யக் ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ நரை꞉ .. 31..

ந க³ங்கா³ ந க³யா காஶீ புஷ்கரம்ʼ ந ப்ரயாக³கம் .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச ப²லேன ஸமதாம்ʼ நயேத் .. 32..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா நித்யம்ʼ பா⁴க³வதோத்³ப⁴வம் .
பட²ஸ்வ ஸ்வமுகே²னைவ யதீ³ச்ச²ஸி பராம்ʼ க³திம் .. 33..

வேதா³தி³ர்வேத³மாதா ச பௌருஷம்ʼ ஸூக்தமேவ ச .
த்ரயீ பா⁴க³வதம்ʼ சைவ த்³வாத³ஶாக்ஷர ஏவ ச .. 34..

த்³வாத³ஶாத்மா ப்ரயாக³ஶ்ச கால꞉ ஸம்ʼவத்ஸராத்மக꞉ .
ப்³ராஹ்மணாஶ்சாக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ஸுரபி⁴ர்த்³வாத³ஶீ ததா² .. 35..

துலஸீ ச வஸந்தஶ்ச புருஷோத்தம ஏவ ச .
ஏதேஷாம்ʼ தத்த்வத꞉ ப்ராஜ்ஞைர்ன ப்ருʼத²க்³பா⁴வ இஷ்யதே .. 36..

யஶ்ச பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ வாசயேத³ர்த²தோ(அ)நிஶம் .
ஜன்மகோடிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நஶ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ .. 37..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா படே²த்³பா⁴க³வதம்ʼ ச ய꞉ .
நித்யம்ʼ புண்யமவாப்னோதி ராஜஸூயாஶ்வமேத⁴யோ꞉ .. 38..

உக்தம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நித்யம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ச ஹரிசிந்தனம் .
துலஸீபோஷணம்ʼ சைவ தே⁴னூனாம்ʼ ஸேவனம்ʼ ஸமம் .. 39..

அந்தகாலே து யேனைவ ஶ்ரூயதே ஶுகஶாஸ்த்ரவாக் .
ப்ரீத்யா தஸ்யைவ வைகுண்ட²ம்ʼ கோ³விந்தோ³(அ)பி ப்ரயச்ச²தி .. 40..

ஹேமஸிம்ʼஹயுதம்ʼ சைதத்³வைஷ்ணவாய த³தா³தி ய꞉ .
க்ருʼஷ்ணேன ஸஹ ஸாயுஜ்யம்ʼ ஸ புமாம்ˮல்லப⁴தே த்⁴ருவம் .. 41..

ஆஜன்மமாத்ரமபி யேன ஶடே²ன கிஞ்சித்
சித்தம்ʼ விதா⁴ய ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² ந பீதா .
சாண்டா³லவச்ச க²ரவத்³ப³த தேன நீதம்ʼ
மித்²யா ஸ்வஜன்ம ஜனனீஜனிது³꞉க²பா⁴ஜா .. 42..

ஜீவச்ச²வோ நிக³தி³த꞉ ஸ து பாபகர்மா
யேன ஶ்ருதம்ʼ ஶுககதா²வசனம்ʼ ந கிஞ்சித் .
தி⁴க் தம்ʼ நரம்ʼ பஶுஸமம்ʼ பு⁴வி பா⁴ரரூபம்ʼ
ஏவம்ʼ வத³ந்தி தி³வி தே³வஸமாஜமுக்²யா꞉ .. 43..

து³ர்லபை⁴வ கதா² லோகே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதோத்³ப⁴வா .
கோடிஜன்மஸமுத்தே²ன புண்யேனைவ து லப்⁴யதே .. 44..

தேன யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் ஶ்ரோதவ்யா ஸா ப்ரயத்னத꞉ .
தி³னானாம்ʼ நியமோ நாஸ்தி ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 45..

ஸத்யேன ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .
அஶக்யத்வாத்கலௌ போ³த்⁴யோ விஶேஷோ(அ)த்ர ஶுகாஜ்ஞயா .. 46..

மனோவ்ருʼத்திஜயஶ்சைவ நியமாசரணம்ʼ ததா² .
தீ³க்ஷாம்ʼ கர்துமஶக்யத்வாத்ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 47..

ஶ்ரத்³தா⁴த꞉ ஶ்ரவணே நித்யம்ʼ மாகே⁴ தாவத்³தி⁴ யத்ப²லம் .
தத்ப²லம்ʼ ஶுகதே³வேன ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதம் .. 48..

மனஸஶ்சாஜயாத்³ரோகா³த்பும்ʼஸாம்ʼ சைவாயுஷ꞉ க்ஷயாத் .
கலேர்தோ³ஷப³ஹுத்வாச்ச ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 49..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
அனாயாஸேன தத்ஸர்வம்ʼ ஸப்தாஹஶ்ரவணே லபே⁴த் .. 50..

யஜ்ஞாத்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹ꞉ ஸப்தாஹோ க³ர்ஜதி வ்ரதாத் .
தபஸோ க³ர்ஜதி ப்ரோச்சைஸ்தீர்தா²ந்நித்யம்ʼ ஹி க³ர்ஜதி .. 51..

யோகா³த்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹோ த்⁴யானாஜ்ஜ்ஞானாச்ச க³ர்ஜதி .
கிம்ʼ ப்³ரூமோ க³ர்ஜனம்ʼ தஸ்ய ரே ரே க³ர்ஜதி க³ர்ஜதி .. 52..

ஶௌனக உவாச
ஸாஶ்சர்யமேதத்கதி²தம்ʼ கதா²னகம்ʼ
ஜ்ஞாநாதி³த⁴ர்மான் விக³ணய்ய ஸாம்ப்ரதம் .
நி꞉ஶ்ரேயஸே பா⁴க³வதம்ʼ புராணம்ʼ
ஜாதம்ʼ குதோ யோக³விதா³தி³ஸூசகம் .. 53..

ஸூத உவாச
யதா³ க்ருʼஷ்ணோ த⁴ராம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³ந்துமுத்³யத꞉ .
ஏகாத³ஶம்ʼ பரிஶ்ருத்யாப்யுத்³த⁴வோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 54..

உத்³த⁴வ உவாச
த்வம்ʼ து யாஸ்யஸி கோ³விந்த³ ப⁴க்தகார்யம்ʼ விதா⁴ய ச .
மச்சித்தே மஹதீ சிந்தா தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 55..

ஆக³தோ(அ)யம்ʼ கலிர்கோ⁴ரோ ப⁴விஷ்யந்தி புன꞉ க²லா꞉ .
ஸத்ஸங்கே³னைவ ஸந்தோ(அ)பி க³மிஷ்யந்த்யுக்³ரதாம்ʼ யதா³ .. 56..

ததா³ பா⁴ரவதீ பூ⁴மிர்கோ³ரூபேயம்ʼ கமாஶ்ரயேத் .
அன்யோ ந த்³ருʼஶ்யதே த்ராதா த்வத்த꞉ கமலலோசன .. 57..

அத꞉ ஸத்ஸு த³யாம்ʼ க்ருʼத்வா ப⁴க்தவத்ஸல மா வ்ரஜ .
ப⁴க்தார்த²ம்ʼ ஸகு³ணோ ஜாதோ நிராகாரோ(அ)பி சின்மய꞉ .. 58..

த்வத்³வியோகே³ன தே ப⁴க்தா꞉ கத²ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யந்தி பூ⁴தலே .
நிர்கு³ணோபாஸனே கஷ்டமத꞉ கிஞ்சித்³விசாரய .. 59..

இத்யுத்³த⁴வவச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரபா⁴ஸே(அ)சிந்தயத்³த⁴ரி꞉ .
ப⁴க்தாவலம்ப³னார்தா²ய கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 60..

ஸ்வகீயம்ʼ யத்³ப⁴வேத்தேஜஸ்தச்ச பா⁴க³வதே(அ)த³தா⁴த் .
திரோதா⁴ய ப்ரவிஷ்டோ(அ)யம்ʼ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதார்ணவம் .. 61..

தேனேயம்ʼ வாங்மயீ மூர்தி꞉ ப்ரத்யக்ஷா வர்ததே ஹரே꞉ .
ஸேவனாச்ச்²ரவணாத்பாடா²த்³த³ர்ஶனாத்பாபநாஶினீ .. 62..

ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ தேன ஸர்வேப்⁴யோ(அ)ப்யதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் .
ஸாத⁴னானி திரஸ்க்ருʼத்ய கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 63..

து³꞉க²தா³ரித்³ர்யதௌ³ர்பா⁴க்³யபாபப்ரக்ஷாலனாய ச .
காமக்ரோத⁴ஜயார்த²ம்ʼ ஹி கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 64..

அன்யதா² வைஷ்ணவீ மாயா தே³வைரபி ஸுது³ஸ்த்யஜா .
கத²ம்ʼ த்யாஜ்யா ப⁴வேத்பும்பி⁴꞉ ஸப்தாஹோ(அ)த꞉ ப்ரகீர்தித꞉ .. 65..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ நகா³ஹஶ்ரவணோருத⁴ர்மே
ப்ரகாஶ்யமானே ருʼஷிபி⁴꞉ ஸபா⁴யாம் .
ஆஶ்சர்யமேகம்ʼ ஸமபூ⁴த்ததா³னீம்ʼ
தது³ச்யதே ஸம்ʼஶ்ருʼணு ஶௌனக த்வம் .. 66..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதௌ தௌ தருணௌ க்³ருʼஹீத்வா
ப்ரேமைகரூபா ஸஹஸா(ஆ)விராஸீத் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண கோ³விந்த³ ஹரே முராரே
நாதே²தி நாமானி முஹுர்வத³ந்தீ .. 67..

தாம்ʼ சாக³தாம்ʼ பா⁴க³வதார்த²பூ⁴ஷாம்ʼ
ஸுசாருவேஷாம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஸத³ஸ்யா꞉ .
கத²ம்ʼ ப்ரவிஷ்டா கத²மாக³தேயம்ʼ
மத்⁴யே முனீநாமிதி தர்கயந்த꞉ .. 68..

ஊசு꞉ குமாரா வசனம்ʼ ததா³னீம்ʼ
கதா²ர்த²தோ நிஷ்பதிதாது⁴னேயம் .
ஏவம்ʼ கி³ர꞉ ஸா ஸஸுதா நிஶம்ய
ஸனத்குமாரம்ʼ நிஜகா³த³ நம்ரா .. 69..

ப⁴க்திருவாச
ப⁴வத்³பி⁴ரத்³யைவ க்ருʼதாஸ்மி புஷ்டா
கலிப்ரணஷ்டாபி கதா²ரஸேன .
க்வாஹம்ʼ து திஷ்டா²ம்யது⁴னா ப்³ருவந்து
ப்³ராஹ்மா இத³ம்ʼ தாம்ʼ கி³ரமூசிரே தே .. 70..

ப⁴க்தேஷு கோ³விந்த³ஸரூபகர்த்ரீ
ப்ரேமைகத⁴ர்த்ரீ ப⁴வரோக³ஹந்த்ரீ .
ஸா த்வம்ʼ ச திஷ்ட²ஸ்வ ஸுதை⁴ர்யஸம்ʼஶ்ரயா
நிரந்தரம்ʼ வைஷ்ணவமானஸானி .. 71..

ததோ(அ)பி தோ³ஷா꞉ கலிஜா இமே த்வாம்ʼ
த்³ரஷ்டும்ʼ ந ஶக்தா꞉ ப்ரப⁴வோ(அ)பி லோகே .
ஏவம்ʼ ததா³ஜ்ஞாவஸரே(அ)பி ப⁴க்திஸ்ததா³
நிஷண்ணா ஹரிதா³ஸசித்தே .. 72..

ஸகலபு⁴வனமத்⁴யே நிர்த⁴னாஸ்தே(அ)பி த⁴ன்யா꞉
நிவஸதி ஹ்ருʼதி³ யேஷாம்ʼ ஶ்ரீஹரேர்ப⁴க்திரேகா .
ஹரிரபி நிஜலோகம்ʼ ஸர்வதா²தோ விஹாய
ப்ரவிஶதி ஹ்ருʼதி³ தேஷாம்ʼ ப⁴க்திஸூத்ரோபனத்³த⁴꞉ .. 73..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிமதி⁴கம்ʼ மஹிமானமேவம்ʼ
ப்³ரஹ்மாத்மகஸ்ய பு⁴வி பா⁴க³வதாபி⁴தஸ்ய .
யத்ஸம்ʼஶ்ரயான்னிக³தி³தே லப⁴தே ஸுவக்தா
ஶ்ரோதாபி க்ருʼஷ்ணஸமதாமலமன்யத⁴ர்மை꞉ .. 74..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திகஷ்டநிவர்தனம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 4 ..

ஸூத உவாச
அத² வைஷ்ணவசித்தேஷு த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க்திமலௌகிகீம் .
நிஜலோகம்ʼ பரித்யஜ்ய ப⁴க³வான் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .. 1..

வனமாலீ க⁴னஶ்யாம꞉ பீதவாஸா மனோஹர꞉ .
காஞ்சீகலாபருசிரோ லஸன்முகுடகுண்ட³ல꞉ .. 2..

த்ரிப⁴ங்க³லலிதஶ்சாருகௌஸ்துபே⁴ன விராஜித꞉ .
கோடிமன்மத²லாவண்யோ ஹரிசந்த³னசர்சித꞉ .. 3..

பரமானந்த³சின்மூர்திர்மது⁴ரோ முரலீத⁴ர꞉ .
ஆவிவேஶ ஸ்வப⁴க்தானாம்ʼ ஹ்ருʼத³யான்யமலானி ச .. 4..

வைகுண்ட²வாஸினோ யே ச வைஷ்ணவா உத்³த⁴வாத³ய꞉ .
தத்கதா²ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ தே கூ³ட⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ .. 5..

ததா³ ஜயஜயாராவோ ரஸபுஷ்டிரலௌகிகீ .
சூர்ணப்ரஸூனவ்ருʼஷ்டிஶ்ச முஹு꞉ ஶங்க²ரவோ(அ)ப்யபூ⁴த் .. 6..

தத்ஸபா⁴ஸம்ʼஸ்தி²தானாம்ʼ ச தே³ஹகே³ஹாத்மவிஸ்ம்ருʼதி꞉ .
த்³ருʼஷ்ட்வா ச தன்மயாவஸ்தா²ம்ʼ நாரதோ³ வாக்யமப்³ரவீத் .. 7..

அலௌகிகோ(அ)யம்ʼ மஹிமா முனீஶ்வரா꞉
ஸப்தாஹஜன்யோ(அ)த்³ய விலோகிதோ மயா .
மூடா⁴꞉ ஶடா² யே பஶுபக்ஷிணோ(அ)த்ர
ஸர்வே(அ)பி நிஷ்பாபதமா ப⁴வந்தி .. 8..

அதோ ந்ருʼலோகே நனு நாஸ்தி கிஞ்சித்
சித்தஸ்ய ஶோதா⁴ய கலௌ பவித்ரம்
அகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ʼஸகரம்ʼ ததை²வ
கதா²ஸமானம்ʼ பு⁴வி நாஸ்தி சான்யத் .. 9..

கே கே விஶுத்⁴யந்தி வத³ந்து மஹ்யம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²மயேன .
க்ருʼபாலுபி⁴ர்லோகஹிதம்ʼ விசார்ய
ப்ரகாஶித꞉ கோ(அ)பி நவீனமார்க³꞉ .. 10..

குமாரா ஊசு꞉
யே மானவா꞉ பாபக்ருʼதஸ்து ஸர்வதா³
ஸதா³ து³ராசாரரதா விமார்க³கா³꞉ .
க்ரோதா⁴க்³னித³க்³தா⁴꞉ குடிலாஶ்ச காமின꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 11..

ஸத்யேன ஹீனா꞉ பித்ருʼமாத்ருʼதூ³ஷகா-
ஸ்த்ருʼஷ்ணாகுலாஶ்சாஶ்ரமத⁴ர்மவர்ஜிதா꞉ .
யே தா³ம்பி⁴கா꞉ மத்ஸரிணோ(அ)பி ஹிம்ʼஸகா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 12..

பஞ்சோக்³ரபாபாஶ்ச²லச²த்³மகாரிண꞉
க்ரூரா꞉ பிஶாசா இவ நிர்த³யாஶ்ச யே .
ப்³ரஹ்மஸ்வபுஷ்டா வ்யபி⁴சாரகாரிண꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 13..

காயேன வாசா மனஸாபி பாதகம்ʼ
நித்யம்ʼ ப்ரகுர்வந்தி ஶடா² ஹடே²ன யே .
பரஸ்வபுஷ்டா மலினா து³ராஶயா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 14..

அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாம இதிஹாஸம்ʼ புராதனம் .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண பாபஹானி꞉ ப்ரஜாயதே .. 15..

துங்க³ப⁴த்³ராதடே பூர்வமபூ⁴த்பத்தனமுத்தமம் .
யத்ர வர்ணா꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ஸத்யஸத்கர்மதத்பரா꞉ .. 16..

ஆத்மதே³வ꞉ புரே தஸ்மின் ஸர்வவேத³விஶாரத³꞉ .
ஶ்ரௌதஸ்மார்தேஷு நிஷ்ணாதோ த்³விதீய இவ பா⁴ஸ்கர꞉ .. 17..

பி⁴க்ஷுகோ வித்தவாம்ˮல்லோகே தத்ப்ரியா து⁴ந்து⁴லீ ஸ்ம்ருʼதா .
ஸ்வவாக்யஸ்தா²பிகா நித்யம்ʼ ஸுந்த³ரீ ஸுகுலோத்³ப⁴வா .. 18..

லோகவார்தாரதா க்ரூரா ப்ராயஶோ ப³ஹுஜல்பிகா .
ஶூரா ச க்³ருʼஹக்ருʼத்யேஷு க்ருʼபணா கலஹப்ரியா .. 19..

ஏவம்ʼ நிவஸதோ꞉ ப்ரேம்ணா த³ம்பத்யோ ரமமாணயோ꞉ .
அர்தா²꞉ காமாஸ்தயோராஸன்ன ஸுகா²ய க்³ருʼஹாதி³கம் .. 20..

பஶ்சாத்³த⁴ர்மா꞉ ஸமாரப்³தா⁴ஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸந்தானஹேதவே .
கோ³பூ⁴ஹிரண்யவாஸாம்ʼஸி தீ³னேப்⁴யோ யச்ச²தஸ்ததா³ .. 21..

த⁴னார்த⁴ம்ʼ த⁴ர்மமார்கே³ண தாப்⁴யாம்ʼ நீதம்ʼ ததா²பி ச .
ந புத்ரோ நாபி வா புத்ரீ ததஶ்சிந்தாதுரோ ப்⁴ருʼஶம் .. 22..

ஏகதா³ ஸ த்³விஜோ து³꞉கா²த்³க்³ருʼஹம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ க³த꞉ .
மத்⁴யாஹ்னே த்ருʼஷிதோ ஜாதஸ்தடா³க³ம்ʼ ஸமுபேயிவான் .. 23..

பீத்வா ஜலம்ʼ நிஷண்ணஸ்து ப்ரஜாது³꞉கே²ன கர்ஶித꞉ .
முஹூர்தாத³பி தத்ரைவ ஸந்ந்யாஸீ கஶ்சிதா³க³த꞉ .. 24..

த்³ருʼஷ்ட்வா பீதஜலம்ʼ தம்ʼ து விப்ரோ யாதஸ்தத³ந்திகம் .
நத்வா ச பாத³யோஸ்தஸ்ய நி꞉ஶ்வஸன் ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ புர꞉ .. 25..

யதிருவாச
கத²ம்ʼ ரோதி³ஷி விப்ர த்வம்ʼ கா தே சிந்தா ப³லீயஸீ .
வத³ த்வம்ʼ ஸத்வரம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 26..

ப்³ராஹ்மண உவாச
கிம்ʼ ப்³ரவீமி ருʼஷே து³꞉க²ம்ʼ பூர்வபாபேன ஸஞ்சிதம் .
மதீ³யா꞉ பூர்வஜாஸ்தோயம்ʼ கவோஷ்ணமுபபு⁴ஞ்ஜதே .. 27..

மத்³த³த்தம்ʼ நைவ க்³ருʼஹ்ணந்தி ப்ரீத்யா தே³வா த்³விஜாத³ய꞉ .
ப்ரஜாது³꞉கே²ன ஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்துமிஹாக³த꞉ .. 28..

தி⁴க்³ஜீவிதம்ʼ ப்ரஜாஹீனம்ʼ தி⁴க்³க்³ருʼஹம்ʼ ச ப்ரஜாம்ʼ வினா .
தி⁴க்³த⁴னம்ʼ சானபத்யஸ்ய தி⁴க்குலம்ʼ ஸந்ததிம்ʼ வினா .. 29..

பால்யதே யா மயா தே⁴னு꞉ ஸா வந்த்⁴யா ஸர்வதா² ப⁴வேத் .
யோ மயா ரோபிதோ வ்ருʼக்ஷ꞉ ஸோ(அ)பி வந்த்⁴யத்வமாஶ்ரயேத் .. 30..

யத்ப²லம்ʼ மத்³க்³ருʼஹாயாதம்ʼ தச்ச ஶீக்⁴ரம்ʼ வினஶ்யதி .
நிர்பா⁴க்³யஸ்யானபத்யஸ்ய கிமதோ ஜீவிதேன மே .. 31..

இத்யுக்த்வா ஸ ருரோதோ³ச்சைஸ்தத்பார்ஶ்வம்ʼ து³꞉க²பீடி³த꞉ .
ததா³ தஸ்ய யதேஶ்சித்தே கருணாபூ⁴த்³க³ரீயஸீ .. 32..

தத்³பா⁴லாக்ஷரமாலாம்ʼ ச வாசயாமாஸ யோக³வான் .
ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதி꞉ பஶ்சாத்³விப்ரமூசே ஸவிஸ்தரம் .. 33..

யதிருவாச
முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ ப³லிஷ்டா² கர்மணோ க³தி꞉ .
விவேகம்ʼ து ஸமாஸாத்³ய த்யஜ ஸம்ʼஸாரவாஸனாம் .. 34..

ஶ்ருʼணு விப்ர மயா தே(அ)த்³ய ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ து விலோகிதம் .
ஸப்தஜன்மாவதி⁴ தவ புத்ரோ நைவ ச நைவ ச .. 35..

ஸந்ததே꞉ ஸக³ரோ து³꞉க²மவாபாங்க³꞉ புரா ததா² .
ரே முஞ்சாத்³ய குடும்பா³ஶாம்ʼ ஸந்ந்யாஸே ஸர்வதா² ஸுக²ம் .. 36
ப்³ராஹ்மண உவாச
விவேகேன ப⁴வேத் கிம்ʼ மே புத்ரம்ʼ தே³ஹி ப³லாத³பி .
நோ சேத்த்யஜாம்யஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்வத³க்³ரே ஶோகமூர்ச்சி²த꞉ .. 37..

புத்ராதி³ஸுக²ஹீனோ(அ)யம்ʼ ஸந்ந்யாஸ꞉ ஶுஷ்க ஏவ ஹி .
க்³ருʼஹஸ்த²꞉ ஸரஸோ லோகே புத்ரபௌத்ரஸமன்வித꞉ .. 38..

இதி விப்ராக்³ரஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராப்³ரவீத்ஸ தபோத⁴ன꞉ .
சித்ரகேதுர்க³த꞉ கஷ்டம்ʼ விதி⁴லேக²விமார்ஜனாத் .. 39..

ந யாஸ்யஸி ஸுக²ம்ʼ புத்ராத்³யதா² தை³வஹதோத்³யம꞉ .
அதோ ஹடே²ன யுக்தோ(அ)ஸி ஹ்யர்தி²னம்ʼ கிம்ʼ வதா³ம்யஹம் .. 40..

தஸ்யாக்³ரஹம்ʼ ஸாமாலோக்ய ப²லமேகம்ʼ ஸ த³த்தவான் .
இத³ம்ʼ ப⁴க்ஷய பத்ன்யா த்வம்ʼ தத꞉ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி .. 41..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னமேகப⁴க்தம்ʼ து போ⁴ஜனம் .
வர்ஷாவதி⁴ ஸ்த்ரியா கார்யம்ʼ தேன புத்ரோ(அ)திநிர்மல꞉ .. 42..

ஏவமுக்த்வா யயௌ யோகீ³ விப்ரஸ்து க்³ருʼஹமாக³த꞉ .
பத்ன்யா꞉ பாணௌ ப²லம்ʼ த³த்வா ஸ்வயம்ʼ யாதஸ்து குத்ரசித் .. 43..

தருணீ குடிலா தஸ்ய ஸக்²யக்³ரே ச ருரோத³ ஹ .
அஹோ சிந்தா மமோத்பன்ன ப²லம்ʼ சாஹம்ʼ ந ப⁴க்ஷயே .. 44..

ப²லப⁴க்ஷேண க³ர்ப⁴꞉ ஸ்யாத்³க³ர்பே⁴ணோத³ரவ்ருʼத்³தி⁴தா .
ஸ்வல்பப⁴க்ஷம்ʼ ததோ(அ)ஶக்திர்க்³ருʼஹகார்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் .. 45..

தை³வாத்³தா⁴டி வ்ரஜேத்³க்³ராமே பலாயேத்³க³ர்பி⁴ணீ கத²ம் .
ஶுகவந்நிவஸேத்³க³ர்ப⁴ஸ்தம்ʼ குக்ஷே꞉ கத²முத்ஸ்ருʼஜேத் .. 46..

திர்யக்சேதா³க³தோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா³ மே மரணம்ʼ ப⁴வேத் .
ப்ரஸூதௌ தா³ருணம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸுகுமாரீ கத²ம்ʼ ஸஹே .. 47..

மந்தா³யாம்ʼ மயி ஸர்வஸ்வம்ʼ நனாந்தா³ ஸம்ʼஹரேத்ததா³ .
ஸத்யஶௌசாதி³நியமோ து³ராராத்⁴ய꞉ ஸ த்³ருʼஶ்யதே .. 48..

லாலனே பாலனே து³꞉க²ம்ʼ ப்ரஸூதாயாஶ்ச வர்ததே .
வந்த்⁴யா வா வித⁴வா நாரீ ஸுகி²னீ சேதி மே மதி꞉ .. 49..

ஏவம்ʼ குதர்கயோகே³ன தத்ப²லம்ʼ நைவ ப⁴க்ஷிதம் .
பத்யா ப்ருʼஷ்டம்ʼ ப²லம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ சேதி தயேரிதம் .. 50..

ஏகதா³ ப⁴கி³னீ தஸ்யாஸ்தத்³க்³ருʼஹம்ʼ ஸ்வேச்ச²யா(ஆ)க³தா .
தத³க்³ரே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிந்தேயம்ʼ மஹதீ ஹி மே .. 51..

து³ர்ப³லா தேன து³꞉கே²ன ஹ்யனுஜே கரவாணி கிம் .
ஸாப்³ரவீன்மம க³ர்போ⁴(அ)ஸ்தி தம்ʼ தா³ஸ்யாமி ப்ரஸூதித꞉ .. 52..

தாவத்காலம்ʼ ஸக³ர்பே⁴வ கு³ப்தா திஷ்ட² க்³ருʼஹே ஸுக²ம் .
வித்தம்ʼ த்வம்ʼ மத்பதேர்யச்ச² ஸ தே தா³ஸ்யதி பா³லகம் .. 53..

ஷாண்மாஸிகோ ம்ருʼதோ பா³ல இதி லோகோ வதி³ஷ்யதி .
தம்ʼ பா³லம்ʼ போஷயிஷ்யாமி நித்யமாக³த்ய தே க்³ருʼஹே .. 54..

ப²லமர்பய தே⁴ன்வை த்வம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ து ஸாம்ப்ரதம் .
தத்ததா³சரிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ததை²வ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வத꞉ .. 55..

அத² காலேன ஸா நாரீ ப்ரஸூதா பா³லகம்ʼ ததா³ .
ஆனீய ஜனகோ பா³லம்ʼ ரஹஸ்யே து⁴ந்து⁴லீம்ʼ த³தௌ³ .. 56..

தயா ச கதி²தம்ʼ ப⁴ர்த்ரே ப்ரஸூத꞉ ஸுக²மர்ப⁴க꞉ .
லோகஸ்ய ஸுக²முத்பன்னமாத்மதே³வப்ரஜோத³யாத் .. 57..

த³தௌ³ தா³னம்ʼ த்³விஜாதிப்⁴யோ ஜாதகர்ம விதா⁴ய ச .
கீ³தவாதி³த்ரகோ⁴ஷோ(அ)பூ⁴த்தத்³த்³வாரே மங்க³லம்ʼ ப³ஹு .. 58..

ப⁴ர்துரக்³ரே(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம்ʼ ஸ்தன்யம்ʼ நாஸ்தி குசே மம .
அன்யஸ்தன்யேன நிர்து³க்³தா⁴ கத²ம்ʼ புஷ்ணாமி பா³லகம் .. 59..

மத்ஸ்வஸுஶ்ச ப்ரஸூதாயா꞉ ம்ருʼதோ பா³லஸ்து வர்ததே .
தாமாகார்ய க்³ருʼஹே ரக்ஷ ஸா தே(அ)ர்ப⁴ம்ʼ போஷயிஷ்யதி .. 60..

பதினா தத்க்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ புத்ரரக்ஷணஹேதவே .
புத்ரஸ்ய து⁴ந்து⁴காரீதி நாம மாத்ரா ப்ரதிஷ்டி²தம் .. 61..

த்ரிமாஸே நிர்க³தே சாத² ஸா தே⁴னு꞉ ஸுஷுவே(அ)ர்ப⁴கம் .
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரம்ʼ தி³வ்யம்ʼ நிர்மலம்ʼ கனகப்ரப⁴ம் .. 62..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னோ விப்ரஸ்து ஸம்ʼஸ்காரான் ஸ்வயமாத³தே⁴ .
மத்வா(ஆ)ஶ்சர்யம்ʼ ஜனா꞉ ஸர்வே தி³த்³ருʼக்ஷார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .. 63..

பா⁴க்³யோத³யோ(அ)து⁴னா ஜாத ஆத்மதே³வஸ்ய பஶ்யத .
தே⁴ன்வா பா³ல꞉ ப்ரஸூதஸ்து தே³வரூபீதி கௌதுகம் .. 64..

ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபி விதி⁴யோக³த꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸுதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணம்ʼ நாம சாகரோத் .. 65..

கியத்காலேன தௌ ஜாதௌ தருணௌ தனயாவுபௌ⁴ .
கோ³கர்ண꞉ பண்டி³தோ ஜ்ஞானீ து⁴ந்து⁴காரீ மஹாக²ல꞉ .. 66..

ஸ்னானஶௌசக்ரியாஹீனோ து³ர்ப⁴க்ஷீ க்ரோத⁴வர்தி⁴த꞉ .
து³ஷ்பரிக்³ரஹகர்தா ச ஶவஹஸ்தேன போ⁴ஜனம் .. 67..

சௌர꞉ ஸர்வஜனத்³வேஷீ பரவேஶ்மப்ரதீ³பக꞉ .
லாலனாயார்ப⁴கான் த்⁴ருʼத்வா ஸத்³ய꞉ கூபே ந்யபாதயத் .. 68..

ஹிம்ʼஸக꞉ ஶஸ்த்ரதா⁴ரீ ச தீ³னாந்தா⁴னாம்ʼ ப்ரபீட³க꞉ .
சாண்டா³லாபி⁴ரதோ நித்யம்ʼ பாஶஹஸ்த꞉ ஶ்வஸங்க³த꞉ .. 69..

தேன வேஶ்யாகுஸங்கே³ன பித்ர்யம்ʼ வித்தம்ʼ து நாஶிதம் .
ஏகதா³ பிதரௌ தாட்³ய பாத்ராணி ஸ்வயமாஹரத் .. 70..

தத்பிதா க்ருʼபண꞉ ப்ரோச்சைர்த⁴னஹீனோ ருரோத³ ஹ .
வந்த்⁴யத்வம்ʼ து ஸமீசீனம்ʼ குபுத்ரோ து³꞉க²தா³யக꞉ .. 71..

க்வ திஷ்டா²மி க்வ க³ச்சா²மி கோ மே து³꞉க²ம்ʼ வ்யபோஹயேத் .
ப்ராணாம்ʼஸ்த்யஜாமி து³꞉கே²ன ஹா கஷ்டம்ʼ மம ஸம்ʼஸ்தி²தம் .. 72..

ததா³னீம்ʼ து ஸமாக³த்ய கோ³கர்ணோ ஜ்ஞானஸம்ʼயுத꞉ .
போ³த⁴யாமாஸ ஜனகம்ʼ வைராக்³யம்ʼ பரித³ர்ஶயன் .. 73..

அஸார꞉ க²லு ஸம்ʼஸாரோ து³꞉க²ரூபீ விமோஹக꞉ .
ஸுத꞉ கஸ்ய த⁴னம்ʼ கஸ்ய ஸ்னேஹவான் ஜ்வலதே(அ)நிஶம் .. 74..

ந சேந்த்³ரஸ்ய ஸுக²ம்ʼ கிஞ்சின்ன ஸுக²ம்ʼ சக்ரவர்தின꞉ .
ஸுக²மஸ்தி விரக்தஸ்ய முனேரேகாந்தஜீவின꞉ .. 75..

முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ மோஹதோ நரகே க³தி꞉ .
நிபதிஷ்யதி தே³ஹோ(அ)யம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ வ்ரஜ .. 76..

தத்³வாக்யம்ʼ து ஸமாகர்ண்ய க³ந்துகாம꞉ பிதாப்³ரவீத் .
கிம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வனே தாத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 77..

அந்த⁴கூபே ஸ்னேஹபாஶே ப³த்³த⁴꞉ பங்குரஹம்ʼ ஶட²꞉ .
கர்மணா பதிதோ நூனம்ʼ மாமுத்³த⁴ர த³யாநிதே⁴ .. 78..

கோ³கர்ண உவாச
தே³ஹே(அ)ஸ்தி²மாம்ʼஸருதி⁴ரே(அ)பி⁴மதிம்ʼ த்யஜ த்வம்ʼ
ஜாயாஸுதாதி³ஷு ஸதா³ மமதாம்ʼ விமுஞ்ச
பஶ்யாநிஶம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ க்ஷணப⁴ங்க³நிஷ்ட²ம்ʼ
வைராக்³யராக³ரஸிகோ ப⁴வ ப⁴க்திநிஷ்ட²꞉ .. 79..

த⁴ர்மம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ ஸததம்ʼ த்யஜ லோகத⁴ர்மான்
ஸேவஸ்வ ஸாது⁴புருஷான் ஜஹி காமத்ருʼஷ்ணாம் .
அன்யஸ்ய தோ³ஷகு³ணசிந்தனமாஶு முக்த்வா
ஸேவாகதா²ரஸமஹோ நிதராம்ʼ பிப³ த்வம் .. 80..

ஏவம்ʼ ஸுதோக்திவஶதோ(அ)பி க்³ருʼஹம்ʼ விஹாய
யாதோ வனம்ʼ ஸ்தி²ரமதிர்க³தஷஷ்டிவர்ஷ꞉ .
யுக்தோ ஹரேரனுதி³னம்ʼ பரிசர்யயாஸௌ
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணமாப நியதம்ʼ த³ஶமஸ்ய பாடா²த் .. 81..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
விப்ரமோக்ஷோ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 5 ..

ஸூத உவாச
பிதர்யுபரதே தேன ஜனனீ தாடி³தா ப்⁴ருʼஶம் .
க்வ வித்தம்ʼ திஷ்ட²தி ப்³ரூஹி ஹநிஷ்யே லத்தயா ந சேத் .. 1..

இதி தத்³வாக்யஸந்த்ராஸாஜ்ஜனன்யா புத்ரது³꞉க²த꞉ .
கூபே பாத꞉க்ருʼதோ ராத்ரௌ தேன ஸா நித⁴னம்ʼ க³தா .. 2..

கோ³கர்ணஸ்தீர்த²யாத்ரார்த²ம்ʼ நிர்க³தோ யோக³ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ந து³꞉க²ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ தஸ்ய ந வைரீ நாபி பா³ந்த⁴வ꞉ .. 3..

து⁴ந்து⁴காரீ க்³ருʼஹே(அ)திஷ்ட²த் பஞ்சபண்யவதூ⁴வ்ருʼத꞉ .
அத்யுக்³ரகர்மகர்தா ச தத்போஷணவிமூட⁴தீ⁴꞉ .. 4..

ஏகதா³ குலடாஸ்தாஸ்து பூ⁴ஷணான்யபி⁴லிப்ஸவ꞉ .
தத³ர்த²ம்ʼ நிர்க³தோ கே³ஹாத் காமாந்தோ⁴ ம்ருʼத்யுமஸ்மரன் .. 5..

யதஸ்ததஶ்ச ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ வேஶ்ம புனர்க³த꞉ .
தாப்⁴யோ(அ)யச்ச²த் ஸுவஸ்த்ராணி பூ⁴ஷணானி கியந்தி ச .. 6..

ப³ஹுவித்தசயம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ராத்ரௌ நார்யோ வ்யசாரயன் .
சௌர்யம்ʼ கரோத்யஸௌ நித்யமதோ ராஜா க்³ரஹீஷ்யதி .. 7..

வித்தம்ʼ ஹ்ருʼத்வா புனஶ்சைனம்ʼ மாரயிஷ்யதி நிஶ்சிதம் .
அதோ(அ)ர்த²கு³ப்தயே கூ³ட⁴மஸ்மாபி⁴꞉ கிம்ʼ ந ஹன்யதே .. 8..

நிஹத்யைனம்ʼ க்³ருʼஹீத்வார்த²ம்ʼ யாஸ்யாமோ யத்ர குத்ரசித் .
இதி தா நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸுப்தம்ʼ ஸம்ப³த்⁴ய ரஶ்மிபி⁴꞉ .. 9..

பாஶம்ʼ கண்டே² நிதா⁴யாஸ்ய தன்ம்ருʼத்யுமபசக்ரமு꞉ .
த்வரிதம்ʼ ந மமாராஸௌ சிந்தாயுக்தாஸ்ததா³ப⁴வன் .. 10..

தப்தாங்கா³ரஸமூஹாம்ʼஶ்ச தன்முகே² ஹி விசிக்ஷிபு꞉ .
அக்³நிஜ்வாலாதிது³꞉கே²ன வ்யாகுலோ நித⁴னம்ʼ க³த꞉ .. 11..

தம்ʼ தே³ஹம்ʼ முமுசுர்க³ர்தே ப்ராய꞉ ஸாஹஸிகா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ .
ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபீத³ம்ʼ ததை²வ ச .. 12..

லோகை꞉ ப்ருʼஷ்டா வத³ந்தி ஸ்ம தூ³ரம்ʼ யாத꞉ ப்ரியோ ஹி ந꞉ .
ஆக³மிஷ்யதி வர்ஷே(அ)ஸ்மின் வித்தலோப⁴விகர்ஷித꞉ .. 13..

ஸ்த்ரீணாம்ʼ நைவ து விஶ்வாஸம்ʼ து³ஷ்டானாம்ʼ காரயேத்³பு³த⁴꞉ .
விஶ்வாஸே ய꞉ ஸ்தி²தோ மூட⁴꞉ ஸ து³꞉கை²꞉ பரிபூ⁴யதே .. 14..

ஸுதா⁴மயம்ʼ வசோ யாஸாம்ʼ காமினாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .
ஹ்ருʼத³யம்ʼ க்ஷுரதா⁴ராப⁴ம்ʼ ப்ரிய꞉ கோ நாம யோஷிதாம் .. 15..

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ தா யாதா꞉ குலடா ப³ஹுப⁴ர்த்ருʼகா꞉ .
து⁴ந்து⁴காரீ ப³பூ⁴வாத² மஹான் ப்ரேத꞉ குகர்மத꞉ .. 16..

வாத்யாரூபத⁴ரோ நித்யம்ʼ தா⁴வன் த³ஶதி³ஶோ(அ)ந்தரம் .
ஶீதாதபபரிக்லிஷ்டோ நிராஹார꞉ பிபாஸித꞉ .. 17..

ந லேபே⁴ ஶரணம்ʼ க்வாபி ஹா தை³வேதி முஹுர்வத³ன் .
கியத்காலேன கோ³கர்ணோ ம்ருʼதம்ʼ லோகாத³பு³த்⁴யத .. 18..

அநாத²ம்ʼ தம்ʼ விதி³த்வைவ க³யாஶ்ராத்³த⁴மசீகரத் .
யஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² து ஸம்ʼயாதி தத்ர ஶ்ராத்³த⁴மவர்தயத் .. 19..

ஏவம்ʼ ப்⁴ரமன் ஸ கோ³கர்ண꞉ ஸ்வபுரம்ʼ ஸமுபேயிவான் .
ராத்ரௌ க்³ருʼஹாங்க³ணே ஸ்வப்துமாக³தோ(அ)லக்ஷித꞉ பரை꞉ .. 20..

தத்ர ஸுப்தம்ʼ ஸ விஜ்ஞாய து⁴ந்து⁴காரீ ஸ்வபா³ந்த⁴வம் .
நிஶீதே² த³ர்ஶயாமாஸ மஹாரௌத்³ரதரம்ʼ வபு꞉ .. 21..

ஸக்ருʼன்மேஷ꞉ ஸக்ருʼத்³த⁴ஸ்தீ ஸக்ருʼச்ச மஹிஷோ(அ)ப⁴வத் .
ஸக்ருʼதி³ந்த்³ர꞉ ஸக்ருʼச்சாக்³னி꞉ புனஶ்ச புருஷோ(அ)ப⁴வத் .. 22..

வைபரீத்யமித³ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணோ தை⁴ர்யஸம்ʼயுத꞉ .
அயம்ʼ து³ர்க³திக꞉ கோ(அ)பி நிஶ்சித்யாத² தமப்³ரவீத் .. 23..

கோ³கர்ண உவாச
கஸ்த்வமுக்³ரதரோ ராத்ரௌ குதோ யாதோ த³ஶாமிமாம் .
கிம்ʼ வா ப்ரேத꞉ பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ(அ)ஸீதி ஶம்ʼஸ ந꞉ .. 24..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டஸ்ததா³ தேன ருரோதோ³ச்சை꞉ புன꞉ புன꞉ .
அஶக்தோ வசனோச்சாரே ஸஞ்ஜ்ஞாமாத்ரம்ʼ சகார ஹ .. 25..

ததோ(அ)ஞ்ஜலௌ ஜலம்ʼ க்ருʼத்வா கோ³கர்ணஸ்தமுதீ³ரயத் .
தத்ஸேகாத்³க³தபாபோ(அ)ஸௌ ப்ரவக்துமுபசக்ரமே .. 26..

ப்ரேத உவாச
அஹம்ʼ ப்⁴ராதா த்வதீ³யோ(அ)ஸ்மி து⁴ந்து⁴காரீதி நாமத꞉ .
ஸ்வகீயேனைவ தோ³ஷேண ப்³ரஹ்மத்வம்ʼ நாஶிதம்ʼ மயா .. 27..

கர்மணோ நாஸ்தி ஸங்க்²யா மே மஹாஜ்ஞானே விவர்தின꞉ .
லோகானாம்ʼ ஹிம்ʼஸக꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்த்ரீபி⁴ர்து³꞉கே²ன மாரித꞉ .. 28..

அத꞉ ப்ரேதத்வமாபன்னோ து³ர்த³ஶாம்ʼ ச வஹாம்யஹம் .
வாதாஹாரேண ஜீவாமி தை³வாதீ⁴னப²லோத³யாத் .. 29..

அஹோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபாஸிந்தோ⁴ ப்⁴ராதர்மாமாஶு மோசய .
கோ³கர்ணோ வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா தஸ்மை வாக்யமதா²ப்³ரவீத் .. 30..

கோ³கர்ண உவாச
த்வத³ர்த²ம்ʼ து க³யாபிண்டோ³ மயா த³த்தோ விதா⁴னத꞉ .
தத்கத²ம்ʼ நைவ முக்தோ(அ)ஸி மமாஶ்சர்யமித³ம்ʼ மஹத் .. 31..

க³யாஶ்ராத்³தா⁴ன்ன முக்திஶ்சேது³பாயோ நாபரஸ்த்விஹ .
கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயா ப்ரேத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 32..

ப்ரேத உவாச
க³யாஶ்ராத்³த⁴ஶதேனாபி முக்திர்மே ந ப⁴விஷ்யதி .
உபாயமபரம்ʼ கஞ்சித்த்வம்ʼ விசாரய ஸாம்ப்ரதம் .. 33..

இதி தத்³வாக்யமாகர்ண்ய கோ³கர்ணோ விஸ்மயம்ʼ க³த꞉ .
ஶதஶ்ராத்³தை⁴ர்ன முக்திஶ்சேத³ஸாத்⁴யம்ʼ மோசனம்ʼ தவ .. 34..

இதா³னீம்ʼ து நிஜம்ʼ ஸ்தா²னமாதிஷ்ட² ப்ரேத நிர்ப⁴ய꞉ .
த்வன்முக்திஸாத⁴கம்ʼ கிஞ்சிதா³சரிஷ்யே விசார்ய ச .. 35..

து⁴ந்து⁴காரீ நிஜஸ்தா²னம்ʼ தேநாதி³ஷ்டஸ்ததோ க³த꞉ .
கோ³கர்ணஶ்சிந்தயாமாஸ தாம்ʼ ராத்ரிம்ʼ ந தத³த்⁴யகா³த் .. 36..

ப்ராதஸ்தமாக³தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா லோகா꞉ ப்ரீத்யா ஸமாக³தா꞉ .
தத்ஸர்வம்ʼ கதி²தம்ʼ தேன யஜ்ஜாதம்ʼ ச யதா² நிஶி .. 37..

வித்³வாம்ʼஸோ யோக³நிஷ்டா²ஶ்ச ஜ்ஞானினோ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ .
தன்முக்திம்ʼ நைவ தே(அ)பஶ்யன் பஶ்யந்த꞉ ஶாஸ்த்ரஸஞ்சயான் .. 38..

தத꞉ ஸர்வை꞉ ஸூர்யவாக்யம்ʼ தன்முக்தௌ ஸ்தா²பிதம்ʼ பரம் .
கோ³கர்ண꞉ ஸ்தம்ப⁴னம்ʼ சக்ரே ஸூர்யவேக³ஸ்ய வை ததா³ .. 39..

துப்⁴யம்ʼ நமோ ஜக³த்ஸாக்ஷின் ப்³ரூஹி மே முக்திஹேதுகம் .
தச்ச்²ருத்வா தூ³ரத꞉ ஸூர்ய꞉ ஸ்பு²டமித்யப்⁴யபா⁴ஷத .. 40..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதான்முக்தி꞉ ஸப்தாஹம்ʼ வாசனம்ʼ குரு .
இதி ஸூர்யவச꞉ ஸர்வைர்த⁴ர்மரூபம்ʼ து விஶ்ருதம் .. 41..

ஸர்வே(அ)ப்³ருவன் ப்ரயத்னேன கர்தவ்யம்ʼ ஸுகரம்ʼ த்வித³ம் .
கோ³கர்ணோ நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா வாசனார்த²ம்ʼ ப்ரவர்தித꞉ .. 42..

தத்ர ஸம்ʼஶ்ரவணார்தா²ய தே³ஶக்³ராமாஜ்ஜனா யுயு꞉ .
பங்க்³வந்த⁴வ்ருʼத்³த⁴மந்தா³ஶ்ச தே(அ)பி பாபக்ஷயாய வை .. 43..

ஸமாஜஸ்து மஹாஞ்ஜாதோ தே³வவிஸ்மயகாரக꞉ .
யதை³வாஸனமாஸ்தா²ய கோ³கர்ணோ(அ)கத²யத் கதா²ம் .. 44..

ஸ ப்ரேதோ(அ)பி ததா³ யாத꞉ ஸ்தா²னம்ʼ பஶ்யன்னிதஸ்தத꞉ .
ஸப்தக்³ரந்தி²யுதம்ʼ தத்ராபஶ்யத்கீசகமுச்ச்²ரிதம் .. 45..

தன்மூலச்சி²த்³ரமாவிஶ்ய ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ ஸ்தி²தோ ஹ்யஸௌ .
வாதரூபீ ஸ்தி²திம்ʼ கர்துமஶக்தோ வம்ʼஶமாவிஶத் .. 46..

வைஷ்ணவம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ முக்²யம்ʼ ஶ்ரோதாரம்ʼ பரிகல்ப்ய ஸ꞉ .
ப்ரத²மஸ்கந்த⁴த꞉ ஸ்பஷ்டமாக்²யானம்ʼ தே⁴னுஜோ(அ)கரோத் .. 47..

தி³னாந்தே ரக்ஷிதா கா³தா² ததா³ சித்ரம்ʼ ப³பூ⁴வ ஹ .
வம்ʼஶைகக்³ரந்தி²பே⁴தோ³(அ)பூ⁴த் ஸஶப்³த³ம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ ஸதாம் .. 48..

த்³விதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்³விதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .
த்ருʼதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்ருʼதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஸப்ததி³னைஶ்சைவ ஸப்தக்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
க்ருʼத்வா ஸ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஶ்ரவணாத் ப்ரேததாம்ʼ ஜஹௌ .. 50..

தி³வ்யரூபத⁴ரோ ஜாதஸ்துலஸீதா³மமண்டி³த꞉ .
பீதவாஸா க⁴னஶ்யாமோ முகுடீ குண்ட³லான்வித꞉ .. 51..

நநாம ப்⁴ராதரம்ʼ ஸத்³யோ கோ³கர்ணமிதி சாப்³ரவீத் .
த்வயாஹம்ʼ மோசிதோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபயா ப்ரேதகஶ்மலாத் .. 52..

த⁴ன்யா பா⁴க³வதீ வார்தா ப்ரேதபீடா³விநாஶினீ .
ஸப்தாஹோ(அ)பி ததா² த⁴ன்ய꞉ க்ருʼஷ்ணலோகப²லப்ரத³꞉ .. 53..

கம்பந்தே ஸர்வபாபானி ஸப்தாஹஶ்ரவணே ஸ்தி²தே .
அஸ்மாகம்ʼ ப்ரலயம்ʼ ஸத்³ய꞉ கதா² சேயம்ʼ கரிஷ்யதி .. 54..

ஆர்த்³ரம்ʼ ஶுஷ்கம்ʼ லகு⁴ ஸ்தூ²லம்ʼ வாங்மன꞉கர்மபி⁴꞉ க்ருʼதம் .
ஶ்ரவணம்ʼ வித³ஹேத்பாபம்ʼ பாவக꞉ ஸமிதோ⁴ யதா² .. 55..

அஸ்மின் வை பா⁴ரதே வர்ஷே ஸூரிபி⁴ர்வேத³ஸம்ʼஸதி³ .
அகதா²ஶ்ராவிணாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ ஜன்ம கீர்திதம் .. 56..

கிம்ʼ மோஹதோ ரக்ஷிதேன ஸுபுஷ்டேன ப³லீயஸா .
அத்⁴ருவேண ஶரீரேண ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²ம்ʼ வினா .. 57..

அஸ்தி²ஸ்தம்ப⁴ம்ʼ ஸ்னாயுப³த்³த⁴ம்ʼ மாம்ʼஸஶோணிதலேபிதம் .
சர்மாவனத்³த⁴ம்ʼ து³ர்க³ந்த⁴ம்ʼ பாத்ரம்ʼ மூத்ரபுரீஷயோ꞉ .. 58..

ஜராஶோகவிபாகார்தம்ʼ ரோக³மந்தி³ரமாதுரம் .
து³ஷ்பூரம்ʼ து³ர்த⁴ரம்ʼ து³ஷ்டம்ʼ ஸதோ³ஷம்ʼ க்ஷணப⁴ங்கு³ரம் .. 59..

க்ருʼமிவிட்³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞாந்தம்ʼ ஶரீரமிதி வர்ணிதம் .
அஸ்தி²ரேண ஸ்தி²ரம்ʼ கர்ம குதோ(அ)யம்ʼ ஸாத⁴யேன்ன ஹி .. 60..

யத் ப்ராத꞉ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்ʼ சான்னம்ʼ ஸாயம்ʼ தச்ச வினஶ்யதி .
ததீ³யரஸஸம்புஷ்டே காயே கா நாம நித்யதா .. 61..

ஸப்தாஹஶ்ரவணால்லோகே ப்ராப்யதே நிகடே ஹரி꞉ .
அதோ தோ³ஷநிவ்ருʼத்த்யர்த²மேததே³வ ஹி ஸாத⁴னம் .. 62..

பு³த்³பு³தா³ இவ தோயேஷு மஶகா இவ ஜந்துஷு .
ஜாயந்தே மரணாயைவ கதா²ஶ்ரவணவர்ஜிதா꞉ .. 63..

ஜட³ஸ்ய ஶுஷ்கவம்ʼஶஸ்ய யத்ர க்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
சித்ரம்ʼ கிமு ததா³ சித்தக்³ரந்தி²பே⁴த³꞉ கதா²ஶ்ரவாத் .. 64..

பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஶம்ʼஶயா꞉ .
க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதே .. 65..

ஸம்ʼஸாரகர்த³மாலேபப்ரக்ஷாலனபடீயஸி .
கதா²தீர்தே² ஸ்தி²தே சித்தே முக்திரேவ பு³தை⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதா .. 66..

ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தஸ்மின் விமானமாக³மத்ததா³ .
வைகுண்ட²வாஸிபி⁴ர்யுக்தம்ʼ ப்ரஸ்பு²ரத்³தீ³ப்திமண்ட³லம் .. 67..

ஸர்வேஷாம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ பே⁴ஜே விமானம்ʼ து⁴ந்து⁴லீஸுத꞉ .
விமானே வைஷ்ணவான் வீக்ஷ்ய கோ³கர்ணோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 68..

கோ³கர்ண உவாச
அத்ரைவ ப³ஹவ꞉ ஸந்தி ஶ்ரோதாரோ மம நிர்மலா꞉ .
ஆனீதானி விமனானி ந தேஷாம்ʼ யுக³பத்குத꞉ .. 69..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸமபா⁴கே³ன ஸர்வேஷாமிஹ த்³ருʼஶ்யதே .
ப²லபே⁴த³꞉ குதோ ஜாத꞉ ப்ரப்³ருவந்து ஹரிப்ரியா꞉ .. 70..

ஹரிதா³ஸா ஊசு꞉
ஶ்ரவணஸ்ய விபே⁴தே³ன ப²லபே⁴தோ³(அ)த்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ஶ்ரவணம்ʼ து க்ருʼதம்ʼ ஸர்வைர்ன ததா² மனனம்ʼ க்ருʼதம் .. 71..

ப²லபே⁴த³ஸ்ததோ ஜாதோ ப⁴ஜநாத³பி மானத³ .
ஸப்தராத்ரமுபோஷ்யைவ ப்ரேதேன ஶ்ரவணம்ʼ க்ருʼதம் .. 72..

மனநாதி³ ததா² தேன ஸ்தி²ரசித்தே க்ருʼதம்ʼ ப்⁴ருʼஶம் .
அத்³ருʼட⁴ம்ʼ ச ஹதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரமாதே³ன ஹதம்ʼ ஶ்ருதம் .. 73..

ஸந்தி³க்³தோ⁴ ஹி ஹதோ மந்த்ரோ வ்யக்³ரசித்தோ ஹதோ ஜப꞉ .
அவைஷ்ணவோ ஹதோ தே³ஶோ ஹதம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴மபாத்ரகம் .. 74..

ஹதமஶ்ரோத்ரியே தா³னமனாசாரஹதம்ʼ குலம் .
விஶ்வாஸோ கு³ருவாக்யேஷு ஸ்வஸ்மின் தீ³னத்வபா⁴வனா .. 75..

மனோதோ³ஷஜயஶ்சைவ கதா²யாம்ʼ நிஶ்சலா மதி꞉ .
ஏவமாதி³ க்ருʼதம்ʼ சேத்ஸ்யாத்ததா³ வை ஶ்ரவணே ப²லம் .. 76..

புன꞉ஶ்ரவாந்தே ஸர்வேஷாம்ʼ வைகுண்டே² வஸதிர்த்⁴ருவம்
கோ³கர்ண தவ கோ³விந்தோ³ கோ³லோகம்ʼ தா³ஸ்யதி ஸ்வயம் .. 77..

ஏவமுக்த்வா யயு꞉ ஸர்வே வைகுண்ட²ம்ʼ ஹரிகீர்தனா꞉ .
ஶ்ராவணே மாஸி கோ³கர்ண꞉ கதா²மூசே ததா² புன꞉ .. 78..

ஸப்தராத்ரவதீம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரவணம்ʼ தை꞉ க்ருʼதம்ʼ புன꞉ .
கதா²ஸமாப்தௌ யஜ்ஜாதம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச நாரத³ .. 79..

விமானை꞉ ஸஹ ப⁴க்தைஶ்ச ஹரிராவிர்ப³பூ⁴வ ஹ .
ஜயஶப்³தா³ நம꞉ஶப்³தா³ஸ்தத்ராஸன் ப³ஹவஸ்ததா³ .. 80..

பாஞ்சஜன்யத்⁴வனிம்ʼ சக்ரே ஹர்ஷாத்தத்ர ஸ்வயம்ʼ ஹரி꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸமாலிங்க்³யாகரோத் ஸ்வஸத்³ருʼஶம்ʼ ஹரி꞉ .. 81..

ஶ்ரோத்ரூʼனன்யான் க⁴னஶ்யாமான் பீதகௌஶேயவாஸஸ꞉ .
கிரீடின꞉ குண்ட³லினஸ்ததா² சக்ரே ஹரி꞉ க்ஷணாத் .. 82..

தத்³க்³ராமே யே ஸ்தி²தா ஜீவா ஆஶ்வசாண்டா³லஜாதய꞉ .
விமானே ஸ்தா²பிதாஸ்தே(அ)பி கோ³கர்ணக்ருʼபயா ததா³ .. 83..

ப்ரேஷிதா ஹரிலோகே தே யத்ர க³ச்ச²ந்தி யோகி³ன꞉ .
கோ³கர்ணேன ஸ கோ³பாலோ கோ³லோகம்ʼ கோ³பவல்லப⁴ம் .. 84..

கதா²ஶ்ரவணத꞉ ப்ரீதோ நிர்யயௌ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .
அயோத்⁴யாவாஸின꞉ பூர்வம்ʼ யதா² ராமேண ஸங்க³தா꞉ .. 85..

ததா² க்ருʼஷ்ணேன தே நீதா கோ³லோகம்ʼ யோகி³து³ர்லப⁴ம் .
யத்ர ஸூர்யஸ்ய ஸோமஸ்ய ஸித்³தா⁴னாம்ʼ ந க³தி꞉ கதா³ .
தம்ʼ லோகம்ʼ ஹி க³தாஸ்தே து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஶ்ரவாத் .. 86..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிம்ʼ ப²லவ்ருʼந்த³முஜ்ஜ்வலம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²ஸு ஸஞ்சிதம் .
கர்ணேன கோ³கர்ணகதா²க்ஷரே யை꞉
பீதஶ்ச தே க³ர்ப⁴க³தா ந பூ⁴ய꞉ .. 87..

வாதாம்பு³பர்ணாஶனதே³ஹஶோஷணை-
ஸ்தபோபி⁴ருக்³ரைஶ்சிரகாலஸஞ்சிதை꞉ .
யோகை³ஶ்ச ஸம்ʼயாந்தி ந தாம்ʼ க³திம்ʼ வை
ஸப்தாஹகா³தா²ஶ்ரவணேன யாந்தி யாம் .. 88..

இதிஹாஸமிமம்ʼ புண்யம்ʼ ஶாண்டி³ல்யோ(அ)பி முனீஶ்வர꞉ .
பட²தே சித்ரகூடஸ்தோ² ப்³ரஹ்மானந்த³பரிப்லுத꞉ .. 89..

ஆக்²யானமேதத்பரமம்ʼ பவித்ரம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ ஸக்ருʼத்³வை வித³ஹேத³கௌ⁴க⁴ம் .
ஶ்ராத்³தே⁴ ப்ரயுக்தம்ʼ பித்ருʼத்ருʼப்திமாவஹேந்நித்யம்ʼ
ஸுபாடா²த³புனர்ப⁴வம்ʼ ச .. 90..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
கோ³கர்ணமோக்ஷவர்ணனம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 5..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 6 ..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாம꞉ ஸப்தாஹஶ்ரவணே விதி⁴ம் .
ஸஹாயைர்வஸுபி⁴ஶ்சைவ ப்ராய꞉ ஸாத்⁴யோ விதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 1..

தை³வஜ்ஞம்ʼ து ஸமாஹூய முஹூர்தம்ʼ ப்ருʼச்ச்²ய யத்னத꞉ .
விவாஹே யாத்³ருʼஶம்ʼ வித்தம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 2..

நப⁴ஸ்ய ஆஶ்வினோர்ஜௌ ச மார்க³ஶீர்ஷ꞉ ஶுசிர்னபா⁴꞉ .
ஏதே மாஸா꞉ கதா²ரம்பே⁴ ஶ்ரோத்ரூʼணாம்ʼ மோக்ஷஸூசகா꞉ .. 3..

மாஸானாம்ʼ விப்ர ஹேயானி தானி த்யாஜ்யானி ஸர்வதா² .
ஸஹாயாஶ்சேதரே சாத்ர கர்தவ்யா꞉ ஸோத்³யமாஶ்ச யே .. 4..

தே³ஶே தே³ஶே ததா² ஸேயம்ʼ வார்தா ப்ரேஷ்யா ப்ரயத்னத꞉ .
ப⁴விஷ்யதி கதா² சாத்ர ஆக³ந்தவ்யம்ʼ குடும்பி³பி⁴꞉ .. 5..

தூ³ரே ஹரிகதா²꞉ கேசித்³தூ³ரே சாச்யுதகீர்தனா꞉ .
ஸ்த்ரிய꞉ ஶூத்³ராத³யோ யே ச தேஷாம்ʼ போ³தோ⁴ யதோ ப⁴வேத் .. 6..

தே³ஶே தே³ஶே விரக்தா யே வைஷ்ணவா꞉ கீர்தனோத்ஸுகா꞉ .
தேஷ்வேவ பத்ரம்ʼ ப்ரேஷ்யம்ʼ ச தல்லேக²னமிதீரிதம் .. 7..

ஸதாம்ʼ ஸமாஜோ ப⁴விதா ஸப்தராத்ரம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .
அபூர்வரஸரூபைவ கதா² சாத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 8..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயுஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
ப⁴வந்தஶ்ச ததா² ஶீக்⁴ரமாயாத ப்ரேமதத்பரா꞉ .. 9..

நாவகாஶ꞉ கதா³சிச்சேத்³தி³னமாத்ரம்ʼ ததா²பி து .
ஸர்வதா²(ஆ)க³மனம்ʼ கார்யம்ʼ க்ஷணோ(அ)த்ரைவ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .. 10..

ஏவமாகாரணம்ʼ தேஷாம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வினயேன ச .
ஆக³ந்துகானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ வாஸஸ்தா²னானி கல்பயேத் .. 11..

தீர்தே² வாபி வனே வாபி க்³ருʼஹே வா ஶ்ரவணம்ʼ மதம்ʼ .
விஶாலா வஸுதா⁴ யத்ர கர்தவ்யம்ʼ தத்கதா²ஸ்த²லம் .. 12..

ஶோத⁴னம்ʼ மார்ஜனம்ʼ பூ⁴மேர்லேபனம்ʼ தா⁴துமண்ட³னம் .
க்³ருʼஹோபஸ்கரமுத்³த்⁴ருʼத்ய க்³ருʼஹகோணே நிவேஶயேத் .. 13..

அர்வாக் பஞ்சாஹதோ யத்நாதா³ஸ்தீர்ணானி ப்ரமேலயேத் .
கர்தவ்யோ மண்ட³ப꞉ ப்ரோச்சை꞉ கத³லீக²ண்ட³மண்டி³த꞉ .. 14..

ப²லபுஷ்பத³லைர்விஷ்வக்³விதானேன விராஜித꞉ .
சதுர்தி³க்ஷு த்⁴வஜாரோபோ ப³ஹுஸம்பத்³விராஜித꞉ .. 15..

ஊர்த்⁴வம்ʼ ஸப்தைவ லோகாஶ்ச கல்பனீயா꞉ ஸவிஸ்தரம் .
தேஷு விப்ரா விரக்தாஶ்ச ஸ்தா²பனீயா꞉ ப்ரபோ³த்⁴ய ச .. 16..

பூர்வம்ʼ தேஷாமாஸனானி கர்தவ்யானி யதோ²த்தரம் .
வக்துஶ்சாபி ததா³ தி³வ்யமாஸனம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 17..

உத³ங்முகோ² ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா வை ப்ராங்முக²க்தஸ்ததா³ .
ப்ராங்முக²ஶ்சேத்³ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா சோத³ங்முக²ஸ்ததா³ .. 18..

அத²வா பூர்வதி³க்³ஜ்ஞேயா பூஜ்யபூஜகமத்⁴யத꞉ .
ஶ்ரோத்ரூʼணாமாக³மே ப்ரோக்தா தே³ஶகாலாதி³கோவிதை³꞉ .. 19..

விரக்தோ வைஷ்ணவோ விப்ரோ வேத³ஶாஸ்த்ரவிஶுத்³தி⁴க்ருʼத் .
த்³ருʼஷ்டாந்தகுஶலோ தீ⁴ரோ வக்தா கார்யோ(அ)திநிஸ்ப்ருʼஹ꞉ .. 20..

அனேகத⁴ர்மவிப்⁴ராந்தா꞉ ஸ்த்ரைணா꞉ பாக²ண்ட³வாதி³ன꞉ .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ச்சாரே த்யாஜ்யாஸ்தே யதி³ பண்டி³தா꞉ .. 21..

வக்து꞉ பார்ஶ்வே ஸஹாயார்த²மன்ய꞉ ஸ்தா²ப்யஸ்ததா²வித⁴꞉ .
பண்டி³த꞉ ஸம்ʼஶயச்சே²த்தா லோகபோ³த⁴னதத்பர꞉ .. 22..

வக்த்ரா க்ஷௌரம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தி³நாத³ர்வாக்³வ்ரதாப்தயே .
அருணோத³யே(அ)ஸௌ நிர்வர்த்ய ஶௌசம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேத் .. 23..

நித்யம்ʼ ஸங்க்ஷேபத꞉ க்ருʼத்வா ஸந்த்⁴யாத்³யம்ʼ ஸ்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .
கதா²விக்⁴னவிகா⁴தாய க³ணநாத²ம்ʼ ப்ரபூஜயேத் .. 24..

பித்ரூʼன் ஸந்தர்ப்ய ஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ஸமாசரேத் .
மண்ட³லம்ʼ ச ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தத்ர ஸ்தா²ப்யோ ஹரிஸ்ததா² .. 25..

க்ருʼஷ்ணமுத்³தி³ஶ்ய மந்த்ரேண சரேத்பூஜாவிதி⁴ம்ʼ க்ரமாத் .
ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் பூஜாந்தே ஸ்துதிமாசரேத் .. 26..

ஸம்ʼஸாரஸாக³ரே மக்³னம்ʼ தீ³னம்ʼ மாம்ʼ கருணாநிதே⁴ .
கர்மமோஹ(க்³ராஹ)க்³ருʼஹீதாங்க³ம்ʼ மாமுத்³த⁴ர ப⁴வார்ணவாத் .. 27..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்யாபி தத꞉ பூஜா ப்ரயத்னத꞉ .
கர்தவ்யா விதி⁴னா ப்ரீத்யா தூ⁴பதீ³பஸமன்விதா .. 28..

ததஸ்து ஶ்ரீப²லம்ʼ த்⁴ருʼத்வா நமஸ்காரம்ʼ ஸமாசரேத் .
ஸ்துதி꞉ ப்ரஸன்னசித்தேன கர்தவ்யா கேவலம்ʼ ததா³ .. 29..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாக்²யோ(அ)யம்ʼ ப்ரத்யக்ஷ꞉ க்ருʼஷ்ண ஏவ ஹி .
ஸ்வீக்ருʼதோ(அ)ஸி மயா நாத² முக்த்யர்த²ம்ʼ ப⁴வஸாக³ரே .. 30..

மனோரதோ² மதீ³யோ(அ)யம்ʼ ஸப²ல꞉ ஸர்வதா² த்வயா .
நிர்விக்⁴னேனைவ கர்தவ்யோ தா³ஸோ(அ)ஹம்ʼ தவ கேஶவ .. 31..

ஏவம்ʼ தீ³னவச꞉ ப்ரோச்ய வக்தாரம்ʼ சாத² பூஜயேத் .
ஸம்பூ⁴ஷ்ய வஸ்த்ரபூ⁴ஷாபி⁴꞉ பூஜாந்தே தம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்தவேத் .. 32..

ஶுகரூப ப்ரபோ³த⁴ஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ .
ஏதத்கதா²ப்ரகாஶேன மத³ஜ்ஞானம்ʼ விநாஶய .. 33..

தத³க்³ரே நியம꞉ பஶ்சாத்கர்தவ்ய꞉ ஶ்ரேயஸே முதா³ .
ஸப்தராத்ரம்ʼ யதா²ஶக்த்யா தா⁴ரணீய꞉ ஸ ஏவ ஹி .. 34..

வரணம்ʼ பஞ்சவிப்ராணாம்ʼ கதா²ப⁴ங்க³நிவ்ருʼத்தயே .
கர்தவ்யம்ʼ தைர்ஹரேர்ஜாப்யம்ʼ த்³வாத³ஶாக்ஷரவித்³யயா .. 35..

ப்³ராஹ்மணான் வைஷ்ணவாம்ʼஶ்சான்யான் ததா² கீர்தனகாரிண꞉ .
நத்வா ஸம்பூஜ்ய த³த்தாஜ்ஞா꞉ ஸ்வயமாஸனமாவிஶேத் .. 36..

லோகவித்தத⁴நாகா³ரபுத்ரசிந்தாம்ʼ வ்யுத³ஸ்ய ச .
கதா²சித்த꞉ ஶுத்³த⁴மதி꞉ ஸ லபே⁴த் ப²லமுத்தமம் .. 37..

ஆஸூர்யோத³யமாரப்⁴ய ஸார்த⁴த்ரிப்ரஹராந்தகம் .
வாசனீயா கதா² ஸம்யக்³தீ⁴ரகண்ட²ம்ʼ ஸுதீ⁴மதா .. 38..

கதா²விராம꞉ கர்தவ்யோ மத்⁴யாஹ்னே க⁴டிகாத்³வயம் .
தத்கதா²மனு கார்யம்ʼ வை கீர்தனம்ʼ வைஷ்ணவைஸ்ததா³ .. 39..

மலமூத்ரஜயார்த²ம்ʼ ஹி லக்⁴வாஹார꞉ ஸுகா²வஹ꞉ .
ஹவிஷ்யான்னேன கர்தவ்யோ ஹ்யேகவாரம்ʼ கதா²ர்தி²னா .. 40..

உபோஷ்ய ஸப்தராத்ரம்ʼ வை ஶக்திஶ்சேச்ச்²ருʼணுயாத் ததா³ .
க்⁴ருʼதபானம்ʼ பய꞉பானம்ʼ க்ருʼத்வா வை ஶ்ருʼணுயாத் ஸுக²ம் .. 41..

ப²லாஹாரேண வா ஶ்ராவ்யமேகப⁴க்தேன வா புன꞉ .
ஸுக²ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வேத்³யத்து கர்தவ்யம்ʼ ஶ்ரவணாய தத் .. 42..

போ⁴ஜனம்ʼ து வரம்ʼ மன்யே கதா²ஶ்ரவணகாரகம் .
நோபவாஸோ வர꞉ ப்ரோக்த꞉ கதா²விக்⁴னகரோ யதி³ .. 43..

ஸப்தாஹவ்ரதினாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நியமாஞ்ச்²ருʼணு நாரத³
விஷ்ணுதீ³க்ஷாவிஹீனானாம்ʼ நாதி⁴கார꞉ கதா²ஶ்ரவே .. 44..

ப்³ரஹ்மசர்யமத⁴꞉ஸுப்தி꞉ பத்ராவல்யாம்ʼ ச போ⁴ஜனம்
கதா²ஸமாப்தௌ பு⁴க்திம்ʼ ச குர்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 45..

த்³வித³லம்ʼ மது⁴ தைலம்ʼ ச க³ரிஷ்டா²ன்னம்ʼ ததை²வ ச .
பா⁴வது³ஷ்டம்ʼ பர்யுஷிதம்ʼ ஜஹ்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 46..

காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ மத³ம்ʼ மானம்ʼ மத்ஸரம்ʼ லோப⁴மேவ ச .
த³ம்ப⁴ம்ʼ மோஹம்ʼ ததா² த்³வேஷம்ʼ தூ³ரயேச்ச கதா²வ்ரதீ .. 47..

வேத³வைஷ்ணவவிப்ராணாம்ʼ கு³ருகோ³வ்ரதினாம்ʼ ததா² .
ஸ்த்ரீராஜமஹதாம்ʼ நிந்தா³ம்ʼ வர்ஜயேத்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 48..

ரஜஸ்வலாந்த்யஜம்லேச்ச²பதிதவ்ராத்யகைஸ்ததா² .
த்³விஜத்³விட்³வேத³பா³ஹ்யைஶ்ச ந வதே³த்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 49..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யாம்ʼ மௌனமார்ஜவம்ʼ வினயம்ʼ ததா² .
உதா³ரமானஸம்ʼ தத்³வதே³வம்ʼ குர்யாத் கதா²வ்ரதீ .. 50..

த³ரித்³ரஶ்ச க்ஷயீ ரோகீ³ நிர்பா⁴க்³ய꞉ பாபகர்மவான் .
அனபத்யோ மோக்ஷகாம꞉ ஶ்ருʼணுயாச்ச கதா²மிமாம் .. 51..

அபுஷ்பா காகவந்த்⁴யா ச வந்த்⁴யா யா ச ம்ருʼதார்ப⁴கா .
ஸ்ரவத்³க³ர்பா⁴ ச யா நாரீ தயா ஶ்ராவ்ய꞉ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

ஏதேஷு விதி⁴னா ஶ்ராவே தத³க்ஷயதரம்ʼ ப⁴வேத் .
அத்யுத்தமா கதா² தி³வ்யா கோடியஜ்ஞப²லப்ரதா³ .. 53..

ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா வ்ரதவிதி⁴முத்³யாபனமதா²சரேத் .
ஜன்மாஷ்டமீவ்ரதமிவ கர்தவ்யம்ʼ ப²லகாங்க்ஷிபி⁴꞉ .. 54..

அகிஞ்சனேஷு ப⁴க்தேஷு ப்ராயோ நோத்³யாபநாக்³ரஹ꞉ .
ஶ்ரவணேனைவ பூதாஸ்தே நிஷ்காமா வைஷ்ணவா யத꞉ .. 55..

ஏவம்ʼ நகா³ஹயஜ்ஞே(அ)ஸ்மின் ஸமாப்தே ஶ்ரோத்ருʼபி⁴ஸ்ததா³ .
புஸ்தகஸ்ய ச வக்துஶ்ச பூஜா கார்யாதிப⁴க்தித꞉ .. 56..

ப்ரஸாத³துலஸீமாலா꞉ ஶ்ரோத்ருʼப்⁴யஶ்சாத² தீ³யதாம் .
ம்ருʼத³ங்க³தாலலலிதம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ கீர்தனம்ʼ தத꞉ .. 57..

ஜயஶப்³த³ம்ʼ நம꞉ஶப்³த³ம்ʼ ஶங்க²ஶப்³த³ம்ʼ ச காரயேத் .
விப்ரேப்⁴யோ யாசகேப்⁴யஶ்ச வித்தமன்னம்ʼ ச தீ³யதாம் .. 58..

விரக்தஶ்சேத்³ப⁴வேச்ச்²ரோதா கீ³தா வாச்யா பரே(அ)ஹனி
க்³ருʼஹஸ்த²ஶ்சேத்ததா³ ஹோம꞉ கர்தவ்ய꞉ கர்மஶாந்தயே .. 59..

ப்ரதிஶ்லோகம்ʼ ச ஜுஹுயாத்³விதி⁴னா த³ஶமஸ்ய ச .
பாயஸம்ʼ மது⁴ ஸர்பிஶ்ச திலாந்நாதி³கஸம்ʼயுதம் .. 60..

அத²வா ஹவனம்ʼ குர்யாத்³கா³யத்ர்யா ஸுஸமாஹித꞉ .
தன்மயத்வாத் புராணஸ்ய பரமஸ்ய ச தத்த்வத꞉ .. 61..

ஹோமாஶக்தௌ பு³தோ⁴ ஹௌம்யம்ʼ த³த்³யாத்தத்ப²லஸித்³த⁴யே .
நானாச்சி²த்³ரநிரோதா⁴ர்த²ம்ʼ ந்யூனதாதி⁴கதானயோ꞉ .. 62..

தோ³ஷயோ꞉ ப்ரஶமார்த²ம்ʼ ச படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் .
தேன ஸ்யாத்தத்ப²லம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யஸ்மாத³தி⁴கம்ʼ யத꞉ .. 63..

த்³வாத³ஶ ப்³ராஹ்மணான் பஶ்சாத்³போ⁴ஜயேன்மது⁴பாயஸை꞉ .
த³த்³யாத்ஸுவர்ணதே⁴னும்ʼ ச வ்ரதபூர்ணத்வஹேதவே .. 64..

ஶக்தௌ ப²லத்ரயமிதம்ʼ ஸ்வர்ணஸிம்ʼஹம்ʼ விதா⁴ய ச .
தத்ராஸ்ய புஸ்தகம்ʼ ஸ்தா²ப்யம்ʼ லிகி²தம்ʼ லலிதாக்ஷரம் .. 65..

ஸம்பூஜ்யாவாஹநாத்³யைஸ்தது³பசாரை꞉ ஸத³க்ஷிணம் .
வஸ்த்ரபூ⁴ஷணக³ந்தா⁴த்³யை꞉ பூஜிதாய யதாத்மனே .. 66..

ஆசார்யாய ஸுதீ⁴ர்த³த்த்வா முக்த꞉ ஸ்யாத்³ப⁴வப³ந்த⁴னை꞉ .
ஏவம்ʼ க்ருʼதே விதா⁴னே ச ஸர்வபாபநிவாரணே .. 67..

ப²லத³ம்ʼ ஸ்யாத்புராணம்ʼ து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶுப⁴ம் .
த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷாணாம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ஸ்யான்ன ஸம்ʼஶய꞉ .. 68..

குமாரா ஊசு꞉
இதி தே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதேனைவ பு⁴க்திமுக்தீ கரே ஸ்தி²தே .. 69..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த்வா தே மஹாத்மான꞉ ப்ரோசுர்பா⁴க³வதீம்ʼ கதா²ம் .
ஸர்வபாபஹராம்ʼ புண்யாம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் .. 70..

ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸப்தாஹம்ʼ நியதாத்மனாம் .
யதா²விதி⁴ ததோ தே³வம்ʼ துஷ்டுவு꞉ புருஷோத்தமம் .. 71..

தத³ந்தே ஜ்ஞானவைராக்³யப⁴க்தீனாம்ʼ புஷ்டதா பரா .
தாருண்யம்ʼ பரமம்ʼ சாபூ⁴த் ஸர்வபூ⁴தமனோஹரம் .. 72..

நாரத³ஶ்ச க்ருʼதார்தோ²(அ)பூ⁴த் ஸித்³தே⁴ ஸ்வீயே மனோரதே² .
புலகீக்ருʼதஸர்வாங்க³꞉ பரமானந்த³ஸம்ப்⁴ருʼத꞉ .. 73..

ஏவம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய நாரதோ³ ப⁴க³வத்ப்ரிய꞉ .
ப்ரேமக³த்³க³த³யா வாசா தானுவாச க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ .. 74..

நாரத³ உவாச
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வத்³பி⁴꞉ கருணாபரை꞉ .
அத்³ய மே ப⁴க³வாம்ˮல்லப்³த⁴꞉ ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .. 75..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மேப்⁴யோ வரம்ʼ மன்யே தபோத⁴னா꞉ .
வைகுண்ட²ஸ்தோ² யத꞉ க்ருʼஷ்ண꞉ ஶ்ரவணாத்³யஸ்ய லப்⁴யதே .. 76..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தத்ர நாரதே³ வைஷ்ணவோத்தமே .
பரிப்⁴ரமன் ஸமாயாத꞉ ஶுகோ யோகே³ஶ்வரஸ்ததா³ .. 77..

தத்ராயயௌ ஷோட³ஶவார்ஷிகஸ்ததா³
வ்யாஸாத்மஜோ ஜ்ஞானமஹாப்³தி⁴சந்த்³ரமா꞉ .
கதா²வஸானே நிஜலாப⁴பூர்ண꞉
ப்ரேம்ணா பட²ன் பா⁴க³வதம்ʼ ஶனை꞉ ஶனை꞉ .. 78..

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸத³ஸ்யா꞉ பரமோருதேஜஸம்ʼ
ஸத்³ய꞉ ஸமுத்தா²ய த³து³ர்மஹாஸனம் .
ப்ரீத்யா ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயத் ஸுக²ம்ʼ
ஸ்தி²தோ(அ)வத³த் ஸம்ʼஶ்ருʼணுதாமலாம்ʼ கி³ரம் .. 79..

ஶ்ரீஶுக உவாச
நிக³மகல்பதரோர்க³லிதம்ʼ ப²லம்ʼ
ஶுகமுகா²த³ம்ருʼதத்³ரவஸம்ʼயுதம் .
பிப³த பா⁴க³வதம்ʼ ரஸமாலயம்ʼ
முஹுரஹோ ரஸிகா பு⁴வி பா⁴வுகா .. 80..

த⁴ர்ம꞉ ப்ரோஜ்ஜி²தகைதவோ(அ)த்ர பரமோ நிர்மத்ஸராணாம்ʼ ஸதாம்ʼ
வேத்³யம்ʼ வாஸ்தவமத்ர வஸ்து ஶிவத³ம்ʼ தாபத்ரயோன்மூலனம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாமுனிக்ருʼதே கிம்ʼ வா பரைரீஶ்வர꞉
ஸத்³யோ ஹ்ருʼத்³யவருத்⁴யதே(அ)த்ர க்ருʼதிபி⁴꞉ ஶுஶ்ரூஷுபி⁴ஸ்தத்க்ஷணாத் .. 81..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ புராணதிலகம்ʼ யத்³வைஷ்ணவானாம்ʼ த⁴னம்ʼ
யஸ்மின் பாரமஹம்ʼஸ்யமேவமமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ கீ³யதே .
யத்ர ஜ்ஞானவிராக³ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ நைஷ்கர்ம்யமாவிஷ்க்ருʼதம்ʼ
தச்ச்²ருʼண்வன் ப்ரபட²ன் விசாரணபரோ ப⁴க்த்யா விமுச்யேன்னர꞉ .. 82..

ஸ்வர்கே³ ஸத்யே ச கைலாஸே வைகுண்டே² நாஸ்த்யயம்ʼ ரஸ꞉ .
அத꞉ பிப³ந்து ஸத்³ப⁴க்த்யா மா மா முஞ்சத கர்ஹிசித் .. 83..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவாணே ஸதி பா³த³ராயணௌ
மத்⁴யே ஸபா⁴யாம்ʼ ஹரிராவிராஸீத் .
ப்ரஹ்லாத³ப³ல்யுத்³த⁴வபா²ல்கு³நாதி³பி⁴꞉
வ்ருʼத꞉ ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயச்ச தான் .. 84..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னம்ʼ மஹதா³ஸனே ஹரிம்ʼ
தே சக்ரிரே கீர்தனமக்³ரதஸ்ததா³ .
ப⁴வோ ப⁴வான்யா கமலாஸனஸ்து
தத்ராக³மன் கீர்தனத³ர்ஶனாய .. 85..

ப்ரஹ்லாத³ஸ்தாலதா⁴ரீ தரலக³திதயா சோத்³த⁴வ꞉ காம்ʼஸ்யதா⁴ரீ
வீணாதா⁴ரீ ஸுரர்ஷி꞉ ஸ்வரகுஶலதயா ராக³கர்தார்ஜுனோ(அ)பூ⁴த் .
இந்த்³ரோ(அ)வாதீ³ன்ம்ருʼத³ங்க³ம்ʼ ஜயஜயஸுகரா꞉ கீர்தனம்ʼ தே குமாரா
யத்ராக்³ரே பா⁴வவக்தா ஸரஸரசனயா வ்யாஸபுத்ரோ ப³பூ⁴வ .. 86..

நனர்த மத்⁴யே த்ரிகமேவ தத்ர
ப⁴க்த்யாதி³கானாம்ʼ நடவஸ்துதேஜஸாம் .
அலௌகிகம்ʼ கீர்தனமேததீ³க்ஷ்ய
ஹரி꞉ ப்ரஸன்னோ(அ)பி வசோ(அ)ப்³ரவீத்தத் .. 87..

மத்தோ வரம்ʼ பா⁴க³வதா வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ
ப்ரீத꞉ கதா²கீர்தனதோ(அ)ஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் .
ஶ்ருத்வேதி தத்³வாக்யமதிப்ரஸன்னா꞉
ப்ரேமார்த்³ரசித்தா ஹரிமூசிரே தே .. 88..

நகா³ஹகா³தா²ஸு ச ஸர்வப⁴க்தை-
ரேபி⁴ஸ்த்வயா பா⁴வ்யமிதி ப்ரயத்னாத் .
மனோரதோ²(அ)யம்ʼ பரிபூரணீய-
ஸ்ததே²தி சோக்த்வாந்தரதீ⁴யதாச்யுத꞉ .. 89..

ததோ(அ)னமத்தச்சரணேஷு நாரத³ஸ்ததா²
ஶுகாதீ³னபி தாபஸாம்ʼஶ்ச .
அத² ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ பரிநஷ்டமோஹா꞉
ஸர்வே யயு꞉ பீதகதா²ம்ருʼதாஸ்தே .. 90..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ரக்ஷிதா ஸா
ஶாஸ்த்ரே ஸ்வகீயே(அ)பி ததா³ ஶுகேன .
அதோ ஹரிர்பா⁴க³வதஸ்ய ஸேவனாச்சித்தம்ʼ
ஸமாயாதி ஹி வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 91..

தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஜ்வரதா³ஹிதானாம்ʼ
மாயாபிஶாசீபரிமர்தி³தானாம்ʼ .
ஸம்ʼஸாரஸிந்தௌ⁴ பரிபாதிதானாம்ʼ
க்ஷேமாய வை பா⁴க³வதம்ʼ ப்ரக³ர்ஜதி .. 92..

ஶௌனக உவாச
ஶுகேனோக்தம்ʼ கதா³ ராஜ்ஞே கோ³கர்ணேன கதா³ புன꞉ .
ஸுரர்ஷயே கதா³ ப்³ராஹ்மைஶ்சி²ந்தி⁴ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ த்விமம் .. 93..

ஸூத உவாச
ஆக்ருʼஷ்ணநிர்க³மாத் த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷாதி⁴கக³தே கலௌ .
நவமீதோ நப⁴ஸ்யே ச கதா²ரம்ப⁴ம்ʼ ஶுகோ(அ)கரோத் .. 94..

பரீக்ஷிச்ச்²ரவணாந்தே ச கலௌ வர்ஷஶதத்³வயே .
ஶுத்³தே⁴ ஶுசௌ நவம்யாம்ʼ ச தே⁴னுஜோ(அ)கத²யத்கதா²ம் .. 95..

தஸ்மாத³பி கலௌ ப்ராப்தே த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷக³தே ஸதி .
ஊசுரூர்ஜே ஸிதே பக்ஷே நவம்யாம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ .. 96..

இத்யேதத்தே ஸமாக்²யாதம்ʼயத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ த்வயானக⁴ .
கலௌ பா⁴க³வதீ வார்தா ப⁴வரோக³விநாஶினீ .. 97..

க்ருʼஷ்ணப்ரியம்ʼ ஸகலகல்மஷநாஶனம்ʼ ச
முக்த்யைகஹேதுமிஹ ப⁴க்திவிலாஸகாரி .
ஸந்த꞉ கதா²னகமித³ம்ʼ பிப³தாத³ரேண
லோகே ஹிதார்த²பரிஶீலனஸேவயா கிம் .. 98..

ஸ்வபுருஷமபி வீக்ஷ்ய பாஶஹஸ்தம்ʼ
வத³தி யம꞉ கில தஸ்ய கர்ணமூலே .
பரிஹர ப⁴க³வத்கதா²ஸு மத்தான்
ப்ரபு⁴ரஹமன்யந்ருʼணாம்ʼ ந வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 99..

அஸாரே ஸம்ʼஸாரே விஷயவிஷஸங்கா³குலதி⁴ய꞉
க்ஷணார்த⁴ம்ʼ க்ஷேமார்த²ம்ʼ பிப³த ஶுககா³தா²துலஸுதா⁴ம் .
கிமர்த²ம்ʼ வ்யர்த²ம்ʼ போ⁴ வ்ரஜத குபதே² குத்ஸிதகதே²
பரீக்ஷித்ஸாக்ஷீ யச்ச்²ரவணக³தமுக்த்யுக்திகத²னே .. 100..

ரஸப்ரவாஹஸம்ʼஸ்தே²ன ஶ்ரீஶுகேனேரிதா கதா² .
கண்டே² ஸம்ப³த்⁴யதே யேன ஸ வைகுண்ட²ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 101..

இதி ச பரமகு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸித்³த⁴ம்ʼ
ஸபதி³ நிக³தி³தம்ʼ தே ஶாஸ்த்ரபுஞ்ஜம்ʼ விலோக்ய .
ஜக³தி ஶுககதா²தோ நிர்மலம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சித்
பிப³ பரஸுக²ஹேதோர்த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸாரம் .. 102..

ஏதாம்ʼ யோ நியததயா ஶ்ருʼணோதி ப⁴க்த்யா
யஶ்சைனாம்ʼ கத²யதி ஶுத்³த⁴வைஷ்ணவாக்³ரே .
தௌ ஸம்யக்³விதி⁴கரணாத் ப²லம்ʼ லபே⁴தே
யாதா²ர்த்²யான்ன ஹி பு⁴வனே கிமப்யஸாத்⁴யம் .. 103..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ஶ்ரவணவிதி⁴கத²னம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

————————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீமத் பாகவதம் தியான ஸ்லோகம்–ஸ்ரீ மத் பாகவத ஸப்தாஹம் —

November 30, 2020

ஸ்ரீமத் பாகவதம் தியான ஸ்லோகம்–

ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..

ஜந்மாத்யஸ்ய யதோன்வயா திதரத ச்சார்தேஷ் ஸ்வபிந்ஞ: ஸ்வராட்
தேநே ப்ரஹ்ம ஹ்ருதாய ஆதிகவயே முஹ்யந்தி யத்ஷூரய:
தேஜோ வாரி ம்ருதாம் யதா விநிமயோ யத்ர த்ரிஸர்கோ ம்ருஷா
தாம்நா ஸ்வேத ஸதா நிரஸ்த குஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி

தர்ம ப்ரோஜ்ஜித கைதவோ த்ர பரமோ நிர்மத்ஸராநாம் ஸதாம்
வேத்யம் வாஸ்தவ மத்ர வஸ்து ஸிவதம் தாபத்ர யோன்மூலனம்
ஸ்ரீமத் பாகவதே மஹா முனிக்ருதே கிம் வா பரைரீஸ்வர:
ஸத்யோ ஹ்ருத் ய வ்ருத்யதே (அ)த்ரக்ருதிபி: ஶூஶ்ரூஷிபி ஸ்தத்க்ஷ்ணாத்

நிகம கல்பதோர் களிதம் பலம் ஸுகமுகா தம்ருத த்ரவஸம்யுதம்
பிபத பாகவதம் ரஸமாலயம் முஹுரஹோ ரஸிகா புவிபாவுகா:

யம் பிரவ்ரஜந்த மநுபேத மபேத க்ருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹகாதர ஆஜுஹாவ
புத்ரேதி தன்மய தயா தரவோ பிநேது ஸ்தம் சர்வ பூதஹ்ருதயம் முநிமானதோஸ்மி!!

ய:ஸ்வாது பாவ மகில ஸ்ருதிசாரம் ஏகமத்யாத்ம தீப மதி திதீர்ஷதாம் தமோந்தம்
ஸம்ஸாரிணாம் கருணயா(ஆ)ஹ புராண குஹ்யம் தம் வ்யாஸ ஶூநும் உபயாமி குரூம் முனீநாம்

நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம்
தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயேத்

கிருஷ்ணாய வாசு தேவாய தேவகி நந்தநாய ச
நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நம:

நம: பங்கஜ நாபாய நம : பங்கஜ மாலினே
நம: பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்க்ரயே

ஸ்ரீமத் பாகவதாக்யோ யம் பிரத்யக்ஷ: க்ருஷ்ண ஏவஹி
ஸ்வீக்ருதோ ஸி மயாநாத முக்தை யர்தம் பவசாகரே

யோகீந்த்ராணாம் த்வதங்கேஷ்வதி கஸு மதுரம் முக்தி பாஜாம் நிவாஸோ
பக்தாநாம் காம வர்ஷத்யுதரு கிஸலயம் நாததே பாதமூலம்
நித்யம் சித்தஸ்திதம் மே பவனபுரபதே க்ருஷ்ண காருண்ய ஸிந்தோ
ஹ்ருத்வா நிஸ்ஸேஷ தாபான் பிரதிஷது பரமானந்த ஸந்தோஹ லக்ஷ்மீ

நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப ப்ரநாஸநம்
ப்ரணாமோ துக்க ஸமனஸ் தம் நமாமி ஹரிம் பரம்!!

————-

க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாராயணம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ வ்ரஜப்ரியம் .
க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்³வைபாயனம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ப்ருʼதா²ஸுதம்

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம்

——————

ஸ்ரீ வேத வியாசர் அனைத்து வேத புராணங்களையும் அருளிச் செய்த பின்பும் திரு உள்ளம் சோகமாய் இருக்கக் கண்ட ஸ்ரீ நாரதர்
நான்கு ஸ்லோகங்களால்-2.9.33-36- வேத சாரங்களை அருளிச் செய்து
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பற்றியே முழுவதுமாக ஸ்ரீ மத் பாகவதம் அருளிச் செய்யச் சொல்ல பிறந்த கிரந்தம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயனர் -ஸ்ரீ வேத வியாசர் -ஸ்ரீ பாதாரயனர் -உடைய திருக் குமாரார்
ஸ்ரீ ஸூகர் ஸ்ரீ பரிஷித்துக்கு அருளிச் செய்த ஸ்ரீ மத் பாகவதம்

யாவன் அஹம் யதா பவோ யத் ரூப குண கர்ம ததைவ தத்வ விஞ்ஞானம் அஸ்து தே மத் அநுக்ரஹாத் –2-9-33-

யாவன்-எங்கும் பரந்து உள்ள
அஹம் யதா பவோ யத் ரூப குண கர்ம ததைவ தத்வ விஞ்ஞானம் அஸ்து தே மத் அநுக்ரஹாத் –
நிர்ஹேதுக அனுக்ரஹத்தால் அறியக் கடவீர்

அஹம் ஏவ சம் ஏவ அக்ரே நான்யத் யத் சத் அசத் பரம் பஸ்சத் அஹம் யத் ஏதக் ச யோ அவசிஸ்யேத சோஸ்மை அஹம் –34-

ருதே அர்த்தம் எது பிரதியேத ந பிரதியேத ச ஆத்மனி தத் வித்யாத் ஆத்மனோ மயாம் யத அபாஷஹ யத தமஸ்–35-

ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லா ஓன்று இல்லை -இருப்பது போல் -தமஸாகவே தோன்றும்

யதா மஹந்தி பூதாநி பூதேஸூ உச்ச அவஸேஸூ அனுப் பிரவிஸ்தானி அப் பிரவிஸ்தானி ததா தேசு ந தேசு அஹம் -36
உள்ளே உறைந்து நியமிக்கிறேன் -வியாப்த கத தோஷம் தட்டாமல்

ஸ்ரீ வாஸூ தேவன் இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களையே விவரித்து ஸ்ரீ மத் பாகவாதமாக-வேத சாரமாக
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் சேஷ்டிதங்களை விவரித்து
கிருஷ்ண ஸ்வ தமோபகதே தர்ம ஞான திபீ ஸஹ கலவ் நஸ்தத் ரசம் ஏச புராணர்கோ துணோதித்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தன்னுடைச் சோதி எழுந்து அருள -தமஸில் ஆழ்ந்த உலகம் ஸ்ரீ மத் பாகவத புராணம்
மூலமாகவே கலியில் நாம் ஒளி பெறுகிறோம்

—-

ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
12 ஸ்கந்தங்கள்
335 அத்தியாயங்கள்
18000 ஸ்லோகங்கள்

ஸ்ரீ மத் பாகவத மஹாத்ம்யம் –
ஸ்ரீ பத்ம புராணம் ஆறு அத்தியாயங்கள் –

முதல் நாள் –
ஸ்கந்தம் -3 -அத்யாயம் -22 -வரை -ஸ்ரீ மனு ஸ்ரீ கர்தம ஸம்வாதம் வரை –

பாகவதம் என்றால் என்ன? —பகவானின் தன்மைகள் —பாகவதத்தின் பெருமை —பாகவதத்தை வியாசர் ஏன் இயற்றினார்? —பரீக்ஷித் என்பவர் யார்? சுக பிரம்மம் வருகை —பாகவத சாரம் —வராக அவதாரம்

இரண்டாம் நாள் –
ஸ்கந்தம் -3 -அத்யாயம் -23-தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -5- அத்யாயம் -14-ஸ்ரீ ஜட பரதர் சரித்ரம் வரை

துருவன் -(4-8-8-)பிரகலாதன் சரித்திரம்

4-8-8-

மூன்றாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -5- அத்யாயம் -15 -தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -7- அத்யாயம் -15- வரை -ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ திரு அவதாரம் வரை

நான்காம் நாள்
ஸ்கந்தம் -8 அத்யாயம் -1- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -10–அத்யாயம் -3-வரை -ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜனனம் வரை

ஐந்தாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -10-அத்யாயம் -4- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -10- அத்யாயம் -54- ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவி திருக்கல்யாணம் வரை

ஆறாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -10- அத்யாயம் -55-தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -11-அத்யாயம் -13-ஸ்ரீ ஹம்ஸ உபதேசம் வரை –

ஏழாம் நாள்
ஸ்கந்தம் -11-அத்யாயம் -14- தொடங்கி
ஸ்கந்தம் -12-அத்யாயம் -13 -ஸ்ரீ மத் பாகவத ஸமாப்தம்

———

ஆலயம் -மனம் லயம் அடையும் இடம் -உத்தரா உத்தமம் -உத்த தமம் -உத்தரம் -பகவானையும் பாகவதகனையும் சுமந்த திரு வயிறு கொண்டவள் –
பரி ஈஷதே -எங்கே என்று சுற்றிப் சுற்றிப் பார்த்ததால் பரீக்ஷித் -காரணப் பெயர்-இயல் பெயர் -விஷ்ணு ராதம் -கண்ணனால் கொடுக்கப்பட்ட பரிசு
————

சர்க்கச்ச பிரதி சர்க்கச்ச வம்சோ மன்வந்தராணி ச வம்சய அனுசரிதச் சைவ புராணம் பஞ்ச லக்ஷணம் –மத்ஸ்ய புராணம்

வைஷ்ணவம் நாரதீயஞ்ச ததா பாகவதம் ஸூபம் கருடாஞ்ச ததா பத்மம் வராஹம் ஸூப தர்சனே சாத்விகானி புராணி
விஜ்நேயனி ஸூபாநீவை
ப்ரஹ்மாண்டம் ப்ரஹ்ம வைவர்தம் மார்கண்டேயம் ததைவ ச பவிஷ்யம் வாமனம் ப்ரஹ்மம் ராஜசானி நிபோதமே
மத்ஸ்யம் கூர்மம் ததா லைங்கம் சிவம் ஸ்கந்தம் ததைவ ச அக்னேயம் ச சதேதானி தமஸானி நிபோதமே

யத்ர அதிக்ருத்ய காயத்ரீம் வர்ணயதே தர்ம விஸ்தாரா வ்ருத்தாஸூர வதோ பேதேம் தத் பாகவதம் இஷ்யதே
லிகித்வா தச் ச யோ ததியாத் தேம ஸிம்ஹாஸ மன்விதம் ப்ரவ் க்ஷ தபத்யம் பவுர்ணமாஸ்யாம் ச யதி பரமாம் கதிம்
அஷ்டாக்ஷ சஹஸ்ராணி புராணம் ப்ரகீர்திதம் -மத்ஸ்ய புராண ஸ்லோகம் –53-20-22-
யாவன் ஒருவன் உயர்ந்த வேதாந்த கருத்துக்களை அளிக்கும் ஸ்ரீ மத் பாகவதம் எழுதி பொன்னால் செய்த
சிம்ஹாசனத்தில் வைத்து பத்ர–ஆவணி – மாச பவுர்ணமி அன்று தானமாக அளிக்கிறார்களோ அவர்கள் பரம கதி அடைகிறார்கள்

அர்த்தோயம் ப்ரஹ்ம ஸூ த் ராணாம் பரதர்த்த விநிர்ணய காயத்ரி பாஷ்ய ரூபோசவ் வேதார்த்த பரிபிரும்ஹத புராணம்
சாம ரூபா சாஷாத் பகவதோதித துவாதச ஸ்கந்த யுக்தோயம் சதா விச்சேத சம்யுத கிரந்த
அஷ்டாதச சஹஸ்ர ஸ்ரீ மத் பாகவாதபிதம் –கருட புராணம் -ஹரி பக்த விலாசம் –10-394-395-

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ர விவரணம் -மஹா பாரத சாரம் -காயத்ரி பாஷ்யம் -வேத விவரணம் –
புராண ஸ்ரேஷ்டம் –12 ஸ்கந்தங்கள் –100 அதிகாரங்கள் –18000 ஸ்லோகங்கள்

பதவ் யதியவ் பிரதம த்வித்யவ் த்ரிதியதுர்யவ் கதிதவ் யதுரு நாபிஸ் தத பஞ்சம ஏவ சாஸ்தோ புஜாந்தரம்
தோரயுக லம் யதன்யவ் முகாரவிந்தம் தசமம் பிரபுல்லம்
ஏகாதஸவ் யஸ்ய லலத பதகம் சிரோ பி யத் துவாதச ஏவ பதி தமதி தேவம் கருண நிதானம் தமல வர்ணம்
சுஹித வதரம் அபரஸம்ஸார சமுத்ர சேதும் பஜ மே ஹே பாகவத ஸ்வரூபம்

முதல் இரண்டு ஸ்கந்தங்கள் திருப்பாதங்கள்
அடுத்த இரண்டும் திருத் தொடைகள்-ஊரு
ஐந்தாவது -திரு நாபி
ஆறாவது -திரு மார்பு – புஜாந்தரம்
ஏழாவதும் எட்டாவதும் -திருக்கைகள் -தோர் யுகலம்
ஒன்பதாவது -திருக்கண்டம்
பத்தாவது திரு முகாரவிந்தம்
பதினொன்றாவது -லலாட பதக்கம்
பன்னிரண்டாவது சிரஸ்ஸூ

————–

அஹம் வேத்மி சுகோ வேத்தி வ்யாசோ வேத்தி வ
பக்த்யா பாகவதம் க்ரஹ்யம் ந புத்தியா ந ச திகய –சிவன் சொல்வது -பக்தி ஒன்றாலே பாகவதம் அறியலாம்

ஸ்வயம்புர் நாரத சம்பூ குமாரவ் கபிலோ மனு ப்ரஹலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலிர் வையாஸகிர் வயம்

நாரதர் சம்பு வையாஸகிர் என்னும் சுகதேவர் -ஸ்ரீ பிருந்தாவன் மதுர ரசம் அனுபவித்தவர்
சுகதேவரே பிராட்டி கையில் கிளி-

நாரதர் சிவன் கோபி ஸ்வரூபம் பெற்றவர்கள்

———

ஆதவ் தேவகீ தேவி கர்ப்ப ஜனனம்
கோபீ க்ருஹே வர்த்தனம்
மாயா பூதன ஜீவித அபஹரணம்
கோவர்த்தன உத்தாரணம்
கம்ச சேதன கௌரவாதி ஹனனம்
குந்தி ஸூதா பாலனம்
ஏதத் பாகவத புராண கதிதம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலாம்ருதம்

———————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ தால தான முனிவர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஜ்ஞான லஹரீ

November 30, 2020

ஸ்ரீ த³த்தலஹரீ அத²வா ஸ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஜ்ஞான லஹரீ

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉
த³லாத³ன ருʼஷிருவாச .
விபு⁴ர்நித்யானந்த³꞉ ஶ்ருதிக³ணஶிரோவேத்³யமஹிமா
யதோ ஜன்மாத்³யஸ்ய ப்ரப⁴வதி ஸ மாயாகு³ணவத꞉ .
ஸதா³தா⁴ர꞉ ஸத்யோ ஜயதி புருஷார்தை²கப²லத³꞉
ஸதா³ த³த்தாத்ரேயோ விஹரதி முதா³ ஜ்ஞானலஹரி꞉ .. 1..

ஹரீஶப்³ராஹ்மாண꞉ பத³கமலபூஜாம்ʼ வித³த⁴தே
ஜக³த்³ரக்ஷாஶிக்ஷாஜனனகரணே தே ஹ்யதி⁴க்ருʼதா꞉ .
அபூ⁴வன்னிந்த்³ராத்³யா ஹரித³தி⁴பதாம்ʼ தே³வமுனய꞉
பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ப்ராபு꞉ ஶஶிதி³னகரௌ ஜ்யோதிரமலம் .. 2..

பரம்ʼ ஜ்யோதிர்மூர்தே தவ ருசிரதேஜ꞉ கலரவாஜ்-
ஜக³த்⁴வ்யாப்யேதா³னீம்ʼ தபனஶஶிதாராஹுதபு⁴ஜ꞉ .
மஹாதேஜ꞉புஞ்ஜா꞉ ஸகலஜக³தா³ராத்⁴யசரிதாஶ்-
சரந்த்யேவம்ʼ லோகான்னதஜனமனோபீ⁴ஷ்டப²லதா³꞉ .. 3..

ப⁴வன்மாயாரூபம்ʼ ஜக³த³கி²லஜீவாத்மகமித³ம்ʼ
ப⁴வத்³ரூபம்ʼ ப்ராஹுர்நிகி²லநிக³மாந்தஶ்ருதிசயா꞉ .
த்வயா ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ சாதௌ³ ஹ்ருʼதமவிதமேதத்தத³து⁴னா
ப்ரபா⁴வம்ʼ தே வேத்தும்ʼ ப்ரப⁴வதி ஜன꞉ கோ(அ)வனிதலே .. 4..

க்ருʼபாஸிந்தோ⁴ தாவஜ்ஜனுரஜனனஸ்தா²ப்யகதி²தே
ஜக³த்³ரக்ஷாதீ³க்ஷா ப⁴வதி க²லு நோ சேத்கத²மித³ம் .
அனிஹஸ்யா(அ)கர்துஸ்தவ ஜக³தி கர்மோபக்ருʼதயே
ப்ரமாணீகர்தும்ʼ வா ஸ்வக்ருʼதநிக³மார்தா²னிதி மதி꞉ .. 5..

மஹாவித்³யாரூபே ப⁴க³வதி நிப³த்³த⁴த்வமுசிதம்ʼ
ஹ்ருʼதா³ வாசாக³ம்யே பரமபி விமுஹ்யந்தி கவய꞉ .
அவித்³யாதீத꞉ கிம்ʼ யதி³ கு³ணவிஹீனோபி கு³ணவான்-
அவித்³யாயுக்தோயம்ʼ த்விதி வத³தி மாயாமுஷிததீ⁴꞉ .. 6..

ப⁴வாநாதௌ³ யாதோ³னரம்ருʼக³முக²ஶ்வாதி³கதனூர்-
வித⁴த்தே லோகாநாமவனக்ருʼதிஹேதோரனுயுக³ம் .
விஶுத்³த⁴ஸ்த்வம்ʼ லீலானரவபுரிதா³னீமடஸி கா³ம்ʼ
பவித்ரீகர்தும்ʼ வா பரிஜனநிவாஸாங்க³ணதலம் .. 7..

ஜக³த்³ரக்ஷார்த²ம்ʼ வா விசரஸி ஜக³த்யாத்மஜனதா-
பரித்ராணாயாத்³ய꞉ பரமபுருஷோ(அ)க³ம்யசரித꞉ .
ம்ருʼஷாலோகோ லோகோ வத³தி மனுஜத்வம்ʼ தத³து⁴னா
யயா ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணத்வம்ʼ யத³வப்³ருவதே மூட⁴மதய꞉ .. 8..

மஹாயோகா³தீ⁴ஶைரவிதி³தமஹாயோக³சதுரம்ʼ
கத²ம்ʼ ஜானந்தி த்வாம்ʼ குடிலமதயோ மாத்⁴ஶஜனா꞉ .
ததா²பி த்வாம்ʼ ஜனே தவ பத³யுகா³ம்போ⁴ஜப⁴ஜனான்ன
சேத்த்வத்பாதா³ ஸ்ம்ருʼதிவிஷயவாணீ கத²மபூ⁴த் .. 9..

அபாரே ஸம்ʼஸாரே ஸுதஹிதகலத்ராதி³ப⁴ரணா –
த்³யுபாதௌ⁴ மன்னாஸ்தத்தரணகரணோபாயரஹிதா꞉ .
பதந்தி த்வத்பாதா³ம்பு³ஜயுக³லஸேவாஸு விமுகா²
நரா꞉ பாபாத்மான꞉ ப்ரவரநரகே ஶோகநிலயே .. 10..

ஸுதா⁴ஸிந்தௌ⁴ த்³வீபே கனகலதிகே கல்பகவனே
விதானைர்முக்தாட்⁴யைர்னவமணிமயே மண்ட³பவரே .
அஶேஷைர்மாணிக்யை꞉ க²சிதஹரிபீடே²(அ)ன் குஹரே
ஹுதாஶாரே த்⁴யாயேத்தவ பரமமூர்திம்ʼ நிகி²லதா³ம் .. 11..

த⁴ராதா⁴ராதா⁴ரே ஹுதவஹபுரேதீ⁴ஶக³ணபம்ʼ
விதி⁴ம்ʼ ஶ்ரீஶேஷௌ வானலபவநவ்யோமானி ஹ்ருʼத³யே .
யுதௌ ஜீவாத்மானாவதி⁴கமவமத்யா ப்ரவிஶதே
வித⁴த்தே ஜாயாத்வம்ʼ பரகலிதவாமேன வபுஷா .. 12..

ஸஹஸ்ராரே நீரேருஹி ஸகலஶீதாம்ʼஶுலலிதே
ஸஹஸே ஹம்ʼஸம்ʼ ய꞉ ஸ்பு²டமபி ப⁴வந்தம்ʼ கலயதே .
ஸுஷும்னாவர்தின்யாம்ʼ தவ சரணபீடே²ந்து³ஸுத⁴யா –
ப்லுதோ பி⁴த்த்வா க்³ரந்தி²த்ரயமம்ருʼதரூபோ விசரதி .. 13..

தவாதா⁴ரே ஶக்திஸ்தி²தகமலகர்மாத்³யபி⁴வ்ருʼதே
மஹாபீடே² வைஶ்வானரபுரமருத்³கே³ஹநிலயே .
த⁴ராவ்யோமாகல்பே ஸுரமுனிமஹேந்த்³ராத்³யபி⁴னுதம்ʼ
மஹாதேஜோராஶிம்ʼ நிக³மநிலயம்ʼ நௌமி ஹ்ருʼத³யே .. 14..

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜம்ʼ ப⁴வஜலதி⁴போதம்ʼ ப⁴ஜதி யோ
மஹாஸம்ʼஸாராப்³தி⁴ம்ʼ தனணிதரதீத்யேவ நிக³ம꞉ .
இஹாமுத்ர த்ராதும்ʼ தவ சரணமேவாத்மஶரணம்ʼ
ப⁴வேத்³கீ⁴ரோ வாஹங்க்ருʼதிபரமனஸ்கோயமது⁴னா .. 15..

யதா² தா³ருஷ்வக்³நிர்நிவஸதி ததா² தே³ஹநிகரே
ப்ரவிஶ்ய த்வம்ʼ சைகோ ப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴ஸி தி ததா² .
சலந்நீரே சந்த்³ர꞉ ஶதவித⁴ இவாபா⁴தி கு³ணதோ
ந சைதச்சந்த்³ரே ஸ்யான்ன ஶதவித⁴தா நாபி சபலம் .. 16..

த³ரித்³ரோ வா மூட⁴꞉ கடி²னஹ்ருʼத³யோ வாபி ப⁴வதாம்ʼ
த³யாபாத்ரம்ʼ ஸ்யாச்ச்யேத்³ப⁴ஜதி மஹதாமப்யதி⁴கதாம் .
ந வித்³யா ரூபம்ʼ வா ந குலமபி வா காரணமபூ⁴ன் –
மஹத்த்வே ஸேவைகா தவ பத³யுகா³ம்போ⁴ஜகலனா .. 17..

ந தே காருண்யம்ʼ ஸ்யாத்ஸகலகு³ணவானப்யகு³ணவான்
ப⁴வத்காருண்யம்ʼ ஸ்யாத³கு³ணக³ணபோ வோருகு³ணவான் .
யதா² பத்யௌ ரக்தே யத³பி ச விரக்தே ச யுவதௌ
வ்ருʼதா² ஸௌந்த³ர்யம்ʼ ஸ்யாத்ஸகலமபி தே(அ)னுக்³ரஹவஶாத் .. 18..

அநாதே² தீ³னே மய்யதி⁴க³தப⁴வத்பாத³ஶரணே
ஶரண்யப்³ரஹ்மண்யப்ரதி²தகு³ணஸிந்தோ⁴ குரு த³யாம் .
மஹாதேஜோவார்தே⁴ ஸ்வஸுக்ருʼதமஹிம்னைவ ஸததம்ʼ
புரா புண்யைர்ஹீனம்ʼ புருஷமுபகுர்வந்தி க்ருʼதின꞉ .. 19..

மஹாஶ்வேதத்³வீபே(அ)மருதருக³ணாத்யந்தருசிரே
மணே꞉ பீடா²ம்போ⁴ஜே(அ)னலஶஶிக²கா³ந்தர்நிவஸிதம் .
க³தா³சக்ராஜாஸிப்ரஸ்ருʼதகரபத்³மம்ʼ முரரிபும்ʼ
ஸ த⁴ன்யஸ்த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்பரதரசிதா³னந்த³வபுஷம் .. 20..

லஸன்மேரோ꞉ ஶ்ருʼங்கே³ ஸுரமணிமயே கல்பகதரு –
ப்ரகீர்ணே வாக்பீடே² ரவிஶஶிங்கராகீர்ணஜலஜே
ஸ்தி²தம்ʼ வாசாதீ⁴ஶைர்னுதமனுதி³னம்ʼ த்வாம்ʼ ப⁴ஜதி யோ
ப⁴வேத்³வாணீஶாநாமபி கு³ருரஜேயோ(அ)வனிதலே .. 21..

ஸமுத்³யத்³பா³லார்காயுதனிப⁴ஶரீரம்ʼ முனிவரம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ பீ³ஜே மாரே த்ரித³ஶபதிகோ³பாதிருசிரே .
ஹ்ருʼதி³ த்வாம்ʼ ய꞉ பஶ்யன் ஸுக²கரமிதி த்⁴யாயதி ஸதா³
ஸ ஏவாஹம்ʼ நூனம்ʼ ஸ ப⁴வதி ஜக³ன்மோஹனகர꞉ .. 22..

நிதி⁴ர்விஶ்வேஷாம்ʼ த்வம்ʼ நிஜசரணபத்³மத்³வயவதாம்ʼ
ஶரண்யஶ்சார்கானாம்ʼ சகிதஹ்ருʼத³யாநாமப⁴யத³꞉ .
வரேண்ய꞉ ஸாதூ⁴னாம்ʼ வரத³ இதி வா காமிததி⁴யாம்ʼ
ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோ꞉ ஸுரதருஸமானா ந ப²லதி .. 23..

யதா² வை பாஞ்சாலீ நடதி குஹகேச்சா²னுஶரணம்ʼ
குலாலேன ப்⁴ராந்தம்ʼ ப்⁴ரமதி ச ஸக்ருʼச்ச²க்ரமநிஶம் .
ததா² விஶ்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ வியதி மனவஶ்சானுகு³ணிதா꞉
ஸ்வதந்த்ர꞉ கோ வாஸ்தே வத³ பரஸுரேஶஸ்த்ரிபு⁴வனே .. 24..

த்வயாஜ்ஞப்தோ தா⁴தா ஸ்ருʼஜதி ஜக³தீ³ஶோ(அ)பி ஹரதே
ஹரி꞉ புஷ்ணாதீத³ம்ʼ தபதி தபனோ யாதி பவன꞉ .
த⁴ராம்ʼ ஸாத்³ரித்³வீபாம்ʼ வஹதி பு⁴ஜகா³நாமதி⁴பதி꞉
ஸுரா꞉ ஸர்வே யுஷ்மத்³ப⁴யபரவஶாத்³பி³ப்⁴ரதி ப³லிம் .. 25..

ஸ்வயம்ʼ முக்தே꞉ பூர்வம்ʼ ஸ்வக்ருʼதஸுக்ருʼதம்ʼ மாம்ʼ நயதி சேத்
ப⁴வாஸத்வம்ʼ கா வா தவ சரணபங்கேருஹரதி꞉ .
ஹரேத்பாபௌத⁴ம்ʼ ந꞉ ஶுப⁴மபி த³தா³தீதி ச ஸதா³
ப⁴வந்த்யாஶாப³த்³த்⁴வா꞉ ஸகலமபி தா⁴துர்வஶமஹோ .. 26..

ப்ரதா⁴னம்ʼ வா கர்ம ஸ்தி²திவிலயஸர்கே³லமிதி சேத்
ஜட³த்வாத்க்ஷீணத்வாத்கத²முசிதமேதன்னிக³தி³தும் .
தயோரீஶோ(அ)னீஶே ப⁴வதி ஜக³து³த்பத்திவிலயா –
வனாந்யாஸன் ப்³ரஹ்மாஸ்த்விதி வத³தி ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஶ்ருதிரபி .. 27..

ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோர்ப⁴வத³வஹுதாஶாம்பு³த³னிபா⁴
மஹாமோஹத்⁴வாந்தப்ரதிஹதமதேர்தீ³பகலிகா .
ஸுதா⁴வர்ஷிண்யேஷா விஹிதமனஸாம்ʼ நிர்மலந்ருʼணா –
முபாத்⁴யாயே ப்³ரஹ்மப்ரவசனவிதா⁴னே(அ)திசதுரா .. 28..

அவஜ்ஞாயை லோகே ப³ஹுபரிசிதி꞉ ப்ராக்ருʼதமதி꞉
நிரஸ்யாபோ கா³ங்கா³꞉ ப்ரஸரதி யதா² நால்பதடினீம் .
விஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸகலபுருஷார்தை²கப²லத³ம்ʼ
ப⁴வந்தம்ʼ ஹித்வான்யம்ʼ ப⁴ஜதி கு³ருமாஶாபரவஶ꞉ .. 29..

நிமீல்யாக்ஷித்³வந்த்³வம்ʼ நிக³மநிரதோ நிஶ்சலமனா꞉
ப்ரகாஶந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்யா த்ரிபு⁴வனமுத³ம்ʼ ஜ்ஞானபரயா .
லலாடேதோ⁴முக்²யா ரஸஜனிததி³வ்யாஞ்ஜனத⁴ரம்ʼ
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம்ʼ யோகீ³ ப⁴வதி நிதி⁴ஸித்³தே⁴ரதி⁴பதி꞉ .. 30..

மஹாமாயாமந்த்ராக்ஷரகமலபத்³மாஸனயுதம்ʼ
மஹாநீலச்சா²யம்ʼ மது⁴முதி³தயோகி³ன்யபி⁴வ்ருʼதம் .
த³தா⁴னம்ʼ ஸத்³போ³தா⁴ஸிதகனககோ³க்ஷீரதிலகம்ʼ
முனே யஸ்த்வாம்ʼ பஶ்யேத்³ப⁴வதி ஸகலாத்³ருʼஶ்யகதனு꞉ .. 31..

ஸுதா⁴தா⁴ரே ஹேதௌ ஸகலஜக³தாம்ʼ ஸ்வர்ணகலிதே
ஸிதாம்போ⁴ஜே தேஜோதி⁴கதபனபி³ம்பே⁴ ஶ்ருதிதனௌ .
மணிப்ரோதே பீடே² நிகி²லஸுரவ்ருʼந்தை³꞉ பரிவ்ருʼதே
ஸ்தி²தம்ʼ த்வாமாரோக்³யம்ʼ ஸ்மரதி ஹ்ருʼதி³ தஸ்யாம்ருʼதமயம் .. 32..

பரத்ராதா³தா சேத்³ப⁴வதி ந த³தா³த்யைஹிகஸுக²ம்ʼ
த³தா³த்யேதத்ஸௌக்²யம்ʼ ந விதரதி சாமுஷ்மிகஸுக²ம் .
ப⁴வத்ஸேவா ஜந்தோரிஹ பரஸுக²ப்ராப⁴யகரீ
ஸுராணாமன்யேஷாமனுஶரணமாத்மைவமகரோத் .. 33..

ஜடீ வல்கீ க்காபி க்கசித³பி ஸுபூ⁴ஷாம்ப³ரப்⁴ருʼதீ
க்கசித்³பூ⁴த்யாலிப்த꞉ க்கசித³பி ஸுக³ந்தா⁴ங்கிததனு꞉ .
க்கசித்³யோகீ³ போ⁴கீ³ க்கசித³பி விராகீ³ விஹரஸே
ப³ஹுஜ்ஞானீ ஜ்ஞாதும்ʼ தவ க³திமஶக்தாஶ்ச முனய꞉ .. 34..

விஶுத்³த⁴ம்ʼ சைதன்யம்ʼ க்கசன ஜட³வத்க்காபி ஸகலா –
க³மஜ்ஞோ(அ)ப்யஜ்ஞஸ்யாத்³விஹரஸி கதா³சித்³ப³ஹுவித⁴꞉ .
ருʼஷிப்⁴யஸ்த்வம்ʼ தத்த்வம்ʼ பரமமுபதே³ஷ்டாஸி விததம்ʼ
சரித்ரம்ʼ தே வேத்தும்ʼ சதுரதி⁴கவக்த்ரா ந சதுரா꞉ .. 35..

மணிர்வா மந்த்ரோ வா விவித⁴விமலைஶ்வர்யமபி வா
மஹாயோகோ³ஷ்டாங்கா³ப்⁴யஸனவிஹிதோ வா த்ரிபு⁴வனம் .
ஸமர்த²ம்ʼ சைகைகம்ʼ ப்ரப⁴வதி விஶீகர்துமதி⁴கம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ த்வய்யேவேத³ம்ʼ தவ கிமுத லோகைகவஶதா .. 36..

ஸரஸ்வத்யாதா⁴ரஸ்தி²தமருத³திப்ரேரிதபராம்ʼ
ந்ருʼபோ தா⁴ராம்ʼ பி⁴த்த்வா ரஸகமலவாஸாதி⁴பபுரீ .
பரம்ʼ தேஜோரூபம்ʼ ஸகலபு⁴வனாலோகநிரதோ
ப⁴வம்ʼ தே ஸம்ʼயோகா³த்பரமஸமவேதம்ʼ முனிபதி꞉ .. 37..

அபாம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஹம்ʼஸம்ʼ ஸகலப⁴வதே³வே ஜலருஹே
தடி³த்³பா⁴ஸ்வத்³தீ³ப்திப்ரகடத³லஷட்கே ஸுலலிதே .
பரம்ʼ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ருசிரதரரூபம்ʼ நிருபமம்ʼ
ஸ்தி²தம்ʼ த்⁴யாயேத்த்வாம்ʼ யோ மத³னஸமரூபோ விஜயதே .. 38..

பரீதம்ʼ த்வாம்ʼ விஷ்ணோ ஹுதவஹனமாயாவிலஸிதே
ஸரோஜே நீலாபே⁴ மணிரசிதபீடே² மணிக்³ருʼஹே .
மஹாஸித்³தே⁴꞉ கல்பத்³ருமவரதலே ஸ்வர்ணனிசயாம் –
ப்ரவர்ஷத்³பி⁴꞉ ஸஸ்யாத்பரமதனுபூ⁴தி꞉ ஸ்மரதி ய꞉ .. 39..

மருந்த்தாராப்ராபே⁴ கனகருசிபத்³மே ஶ்ருʼதிமயம்ʼ
ப்ரபு⁴ம்ʼ லோகாதீதம்ʼ நிகி²லநிக³மாவேத்³யசரிதம் .
ப⁴ஜந்தே யே த்வாம்ʼ தே ஸுத்³ருʼட⁴தரதாதா³த்ம்யகத்³ருʼஶா
சிதா³னந்த³ம்ʼ மாயாகு³ணவிரஹிதம்ʼ யாந்தி பரமம் .. 40..

ஸுதா⁴ஶுத்³தே⁴ வ்யோப்⁴னி த்³ருஹிணரமணீபீ³ஜலஸிதே
விஶுத்³தா⁴ம்போ⁴ஜாந்தே ஸுரநரக²கா³த்³யந்தரஹிதம் .
ப⁴வந்தம்ʼ பா⁴வோத்தை²꞉ குஸுமமுக²பூஜோபகரணை꞉
ஸமர்ஹல்லோகே நா த்³விதயபரமம்ʼ ப்³ரஹ்மப⁴ஜதே .. 41..

தடி³ல்லேகா²ஶோசிர்த்³வித³லகமலே பா⁴ஸி பரமோ
மஹாயுக்தானங்கோ³னலஶஶிப்⁴ருʼதோக்ஷீணி ப⁴வத꞉ .
அஶேஷஸ்ரோத ஸு ப்ரஸ்ருʼதசிதிரூபோட்³க³கனக꞉
ஶ்ருதிப்ராணோஷ்டாட்³க³ப்ரகு³ணிதகலாபீட² நிலய꞉ .. 42.. ???

க்வசித்³கு³ஹ்யம்ʼ ஜிஹ்வா க்வச கு³த³கமன்யத்ர கவிதா
க்வசித்³வாக³ன்யத்ர ஶ்ருதிரபரதோ லோசனயுக³ம் .
ஸமாகார்ஷந்த்யாத்மானமிவ ப³ஹுபா⁴ர்யா꞉ ப்ரலுபி⁴தா –
ஸ்ததோ த்⁴யாதும்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ கத²மபி ந ஶக்தஸ்தவ பத³ம் .. 43..

அஶக்தோஹம்ʼ ஸ்னாதும்ʼ க்ஷணமபி ஜபம்ʼ கர்துமபி வௌ –
த³நாபா⁴வாதே³வாதிதி²ஜனஸபர்யா ச ந க்ருʼதா .
குதோ ஜ்ஞானம்ʼ த்⁴யானம்ʼ த்வக்ருʼதகு³ருதே³வஸ்ய மம போ⁴
ப⁴வேதே³வைகாஶா வஸதி தவ ப⁴க்தாத்வஜனிதா .. 44..

அமந்தே³ மந்தா³ரத்³ருமசரஸமீபே மணிமயே
ஸுகா²ஸீனம்ʼ பீடே² ஸுரவரமுனீந்த்³ராதி³வினுதம் .
ஸ்வஹ்ருʼத்பத்³மே வாபி ஸ்தி²தமனுதி³னம்ʼ த்வாம்ʼ ப⁴ஜதி ய꞉
ஸ சேஹாமுஷ்மின்வா ஸகலஜனபூஜ்யஶ்ச ப⁴வதி .. 45..

த்ருʼணம்ʼ மேரும்ʼ குர்யாத்ஸுரவரகி³ரிம்ʼ வாபி ச த்ருʼணம்ʼ
ப⁴வத்ஸாமர்த்²யம்ʼ வா(அ)க⁴டிதக⁴டனாப்ரௌடி⁴மதனோ ..

இத³ம்ʼ ஜானே தஸ்மை புனரபி ந ஜானந்தி கவயோ(அ) –
(அ)ப்யஹோ யுஷ்மன்மாயா ஸகலஜநமோஹோன்மத³கரீ .. 46..

நடோ பூ⁴யோ வேஷைர்ப³ஹுவித⁴ இவாபா⁴தி ஸுகு³ணோ
யதை²கோ வாகாஶோ க⁴டமட²கு³ஹாஸ்வந்தரக³த꞉ .
யதை²கம்ʼ கா³ங்கே³யம்ʼ கடகமுகுடாத்⁴யாக்ருʼதிவஶாத் –
ததா² த³த்தாத்ரேய த்வமபி ப³ஹுரூபஸ்த்ரிபு⁴வனம் .. 47..

ஸஹஸ்ராம்ʼஶுப்ராபே⁴ ஸுரதருஸமாட்⁴யேதி⁴கதரே
விமானே ஹம்ʼஸாக்²யே ஸ்தி²தமம்ருʼதனீஹாரவபுஷம் .
பரீதம்ʼ த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்³யத³ரஜஸமாரூட⁴மனிலை꞉
அஶேஷைராஜ்ஞாயாம்ʼ ப⁴வதி க²சரோ வ்யோமக³மனை꞉ .. 48..

ஸ்தி²தம்ʼ மூலாதா⁴ரே கனகருசிராங்க³ம்ʼ ஹுதபு⁴ஜ꞉
ஶிகா²பி⁴꞉ ப்ரக்²யாபி⁴ர்வ்ருʼதமகி²லதேஜோரஸக⁴டம் .
த⁴ரந்தம்ʼ ப்⁴ரூமத்⁴யே ப்ரஸ்ருʼதநயன꞉ பஶ்யதி ச ய꞉
பரம்ʼ த்வாம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸ்யாத³கி²லரஸவித்³யாதிநிபுண꞉ .. 49..

ஶிர꞉ப்ராந்தப்⁴ராந்தாயதகுடிலபா³லார்கமதுலம்ʼ
ப்ரதீ³ப்தஸ்வர்ணாட்⁴யாருணஶதலஸத்குண்ட³லத⁴ரம் .
மருத்புத்ரம்ʼ லங்காதி⁴பதனுஜநாஶோத்³யதகரம்ʼ
ஸ்மரேத்³யஸ்த்வாம்ʼ யந்தாத்ஸகலப⁴யபூ⁴தாபஹரணே .. 50..

க³ருத்மந்தம்ʼ சஞ்சச்சலகனகபக்ஷத்³வயயுதம்ʼ
ஸுதா⁴கும்போ⁴த்³பா⁴ஸ்வத்கரமகி²லலோகாபி⁴க³மனம் .
அசிந்த்யம்ʼ வேதை³ஸ்த்வாம்ʼ பரமமுனிநாத²ம்ʼ ஸ்மரதி ய꞉
ஸ த³க்ஷோ(அ)ஸௌ வாதீ³ கபடவிஷஜந்துப்ரஹரணே .. 51..

ஸ்ம்ருʼதிம்ʼ நந்த³ந்தம்ʼ யோ மனுஜமுபதிஷ்ட²ந்த்யதிப³லாத்
க்ருʼதாஶாமித்²யாத்³யாத்ப்ரணதஜனமந்தா³ர ப⁴வதா .
அத³த்தே த³த்தத்வாத³மலதரசித்³க³ப்⁴யவிப⁴வா꞉
ஸதா³ த³த்தாத்ரேயோ ப⁴ஜஸி ப⁴ஜதாமிஷ்டப²லத³꞉ .. 52..

விதி⁴ம்ʼ விஷ்ணும்ʼ மாயாம்ʼ ஶ்ருʼணிமத³னயோனிம்ʼ தி³னகரம்ʼ
மிலித்வானங்கே³னானலயுவதியுக்தாம்ʼ ஜபதி ய꞉ .
த்வதா³க்²யாமாக்²யேயாம்ʼ நிகி²லநிக³மாட்⁴யாமகி²லதா³ம்ʼ
ஸ ஸ்ம்பத்³பி⁴ர்தே³வாதி⁴பவிப⁴வயுக்தோ விஹரதி .. 53..

பராமாயாவாணீமத³னகமலாபீ³ஜஸஹிதம்ʼ
மனும்ʼ ப்ரத்யேகம்ʼ தே ஜபதி ஸததம்ʼ நிஶ்சலதி⁴யா .
ததோ(அ)ப்⁴யேத்யைஶ்வர்யஶ்ருதஸகலவித்³யாநிபுணதாம்ʼ
வஶித்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைக்யம்ʼ ஸபதி³ யதி³ யாயாத்பரமுனே .. 54..

அவிஜ்ஞாதம்ʼ கிஞ்சித்தவ ஜக³தி நாஸ்தி ப்ரப⁴விது꞉
ததா³விஜ்ஞாதோ(அ)ஹம்ʼ யத³பி ஸகலஜ்ஞேன ப⁴வதா .
அத்³ருʼஷ்டம்ʼ மன்யே(அ)ஹம்ʼ ப்ரதிப⁴டமவிஜ்ஞானகரணே
முனே த³த்தாத்ரேய ப்ரகுரு மயி காருண்யமதுலம் .. 55..

ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜத்³வய ஶுப⁴ரஸாஸ்வாத³ சதுர –
ப்⁴ரமத்³ப்⁴ருʼங்கீ³ஸங்கா⁴யித ஹ்ருʼத³ய வ்ருʼத்திம்ʼ கலயமாம் .
அனாதா⁴ராதா⁴ராஶ்ரிதஸுரதரோ தாவகஜனே
முனே காருண்யாப்³தே⁴ ப்ரகுருமயி ஸம்பத்ப்ரகடனம் .. 56..

வத³ந்த்யேகே(அ)பார்தா²ம்ʼ தவ க³திமனேகார்த² கரிணீ
அஜானந்தோஜ்ஞே(அ)யாமனதி⁴க³த தத்த்வார்த² மதய꞉ .
மஹாயோகி³ம்ʼ ல்லோகே ஜட³மதிக்ருʼதே த்வம்ʼ த்⁴ருʼதவபு꞉
ததா² நோசேப்⁴த³க்த ஸ்வஜன பரிரக்ஷா கத²மஹோ .. 57..

ஸ்ம்ருʼதஸ்த்வச்சி²ஷ்யோ வா ஜக³தி க்ருʼதவீர்யஸ்ய தனயோ –
(அ)ர்ஜுனோ ராஜா சோராத்³ப⁴யமஹிப⁴யம்ʼ வ்ருʼஶ்சிகப⁴யம் .
ஹினஸ்த்யாஜௌ ஶத்ரூதி³தமபி ப⁴யம்ʼ சேதி க³தி³தம்ʼ
ப⁴வேயுஸ்த்வச்சி²ஷ்யா꞉ கிமுதஹ்ருʼத சோராதி³க ப⁴யா꞉ .. 58..

பதா³னாம்ʼ ஸேவ்யோ வா ந ப⁴வஸி யதா³(அ)கிஞ்சன ந்ருʼணாம்ʼ
ப்ரிய꞉ ஸாதூ⁴னாம்ʼ த்வம்ʼ தவ ச ஸுஹ்ருʼத³ஸ்தே(அ)பி ஸுஜனா꞉ .
மயித்வார்தே தீ³னே ஜனனமரணாத்³யை꞉ குருத³யாம்ʼ
த³யாவான்கோ வா மே ப்⁴ரமனிக³ட³நிர்மோசனவிதௌ⁴ .. 59..

யதா² மாதா புத்ரம்ʼ ஸகலகு³ணஹீனம்ʼ ச குடிலம்ʼ
ப்ரபுஷ்ணாத்யந்நாத்³யைரனுதி³னமதீவாத³ரயுதா .
ததா² த்வம்ʼ லோகானாம்ʼ மம ச பிதராவித்யபி⁴மதம்ʼ
ததஸ்த்ராதும்ʼ தா³தும்ʼ ப²லமபி⁴மதம்ʼ சார்ஹஸி விபோ⁴ .. 60..

ஜட³ம்ʼ வாசாதீ⁴ஶம்ʼ ஸுதி⁴யமபி மூஇகம்ʼ ச குருஷே
ரவேர்வா ஶீதத்வம்ʼ யதி³ ச குருபே த்³ருʼஷ்டிவஸதே꞉ .
அகர்தும்ʼ கர்தும்ʼ வா(அ)ன்யத³பி பரிகர்தும்ʼ ச மனுஷே
ததா³ ஸர்வம்ʼ குர்யா꞉ க்வசன கிமஸாத்⁴யம்ʼ த்ரிபு⁴வனே .. 61..

புமான்யோ வை யுஷ்மச்சரணபரிசர்யாக்ருʼதிபர꞉
மஹாலாபாஸ்தா²நாஶனஶயனபானானி குருதே .
ஸவை த⁴ன்யோ லோகே ஸகலஜக³தா³ராத்⁴யக³ரிமா
அஹோ பா⁴க்³யம்ʼ தஸ்யாக³ணிதயஶஸ꞉ கோ(அ)பி ந ப⁴ஜேத் .. 62..

ப்ரஸாதா³த்தே யஸ்மின்ப்ரப³லதரதா³ரித்³ர்யவிப⁴வ꞉
ஸ யாயாதி³ந்த்³ரத்வம்ʼ ஸகல ஸுரநாரீபரிவ்ருʼத꞉ .
தவோபேக்ஷா யஸ்மின்ப⁴வதி ஸ ஸுராணாமதி⁴பதி꞉
பரத்ரஹ்யத்யந்தம்ʼ ப்ரவிஹதமஹைஶ்சர்யவிப⁴வ꞉ .. 63..

ஸதா³ மந்த்ரைர்ஜாப்ய꞉ புனரபி மனூனேவ ஜபஸி
ஸ்வயம்ʼ தந்த்ரத்⁴யேயோ யத³பி குருதே தந்த்ரனிசயம் .
ஸதா³ ப்³ரஹ்மானந்தா³ம்ருʼதஜலதி⁴கேலீகலிததீ⁴꞉
ஸ பூ⁴தேர்பூ⁴யஸ்யா ப⁴வது ப⁴க³வன்ன꞉ குருத³யாம் .. 64..

தரீயாக்³நிஶ்வேதத்³யுதிதி³னக்ருʼத³ர்கைர்முனிபதே꞉
மஹாவித்³யாக²ண்டை³꞉ பரியுதமஹானுஷ்டுப⁴மனோ꞉ .
சதுர்பி⁴ஶ்சக்ராப்³ஜா(அ)ட்³குஶகு³ணத⁴ரம்ʼ ஸாமியுவதிம்ʼ
ந்ருʼஸிம்ʼஹம்ʼ த்வத்³ரூபம்ʼ ப⁴வதி ஸபுமர்தை²க நிலய꞉ .. 65..

முனே தே மாணிக்யப்ரவரக²சிதே ஹேமமுகுடே
புராகல்பத்⁴வம்ʼஸே பரிகலிதஸூர்யாபரருச꞉ .
வஸந்த்யஸ்மின்னூனம்ʼ நஹி யதி³ ததா³ பூ⁴தமுனயோ
ந வித்³யந்தே லோகா꞉ ப்ரக²ரதிமிராந்தைகசதுரா꞉ .. 66..

அஹோ யோகி³ன்னாநாமணிக²சிதபா⁴வத்கமகுட꞉
ஶிகா²க்³ராலம்பி³ந்யாஸ்த்ரிக தலமஸௌ ரத்னஶிக²ராத் .
மஹோமேரோர்லீலாம்ʼ கலயதி ஸதா³ யாமகலிதாம்ʼ
ஶரத்ஸௌதா³மின்யா꞉ கடகவரதேஜோமயதனோ꞉ .. 67..

ஸுவிஜ்ஞாதம்ʼ லோகைரனவதி⁴ஸதா³தே³ஶனபரை꞉
ஸுதா⁴பா⁴னோ꞉ க²ண்ட³ம்ʼ தவ நிபி³ட³பா⁴வாந்த⁴கரணம் .
த்³விதீயம்ʼ ஸோமேந்து³ஸ்பு²டமுகுடத꞉ காந்தமனக⁴ம்ʼ
மஹாமூர்திஜ்யோத்ஸ்னா ஹரதி நததா³ரித்³ர்யதிமிரம் .. 68..

த்⁴ருʼதம்ʼ புண்ட்³ரம்ʼ மாத்ராத்ரிதயருசிரம்ʼ ஸாக்ஷரமித³ம்ʼ
ஸஹஸ்ராரே ஹம்ʼஸ꞉ ஸ்தி²தபரமஹம்ʼஸாஜிக³மிஷோ꞉ .
வஹந்தீ பாதா³ப்³ஜத்³வயஸரலலாக்ஷாரஸபத³ம்ʼ
பராஶக்தேஶ்சந்த்³ரோபலரசிதஸோபானபத³வீ .. 69..

ஶ்ரயேதே ஹைமந்தே தருவிமலபத்ரே மது⁴கரௌ
ஶுப⁴ம்ʼ க³ர்பா⁴ம்போ⁴ஜே ஸ்தி²தமிதி ஸுசித்ரம்ʼ ஶமநிதே⁴ .
கடோ²ரேந்து³ப்ராம்ʼஶுப்ரவரநிகரீபூ⁴ததிமிரம்ʼ
ஸுதா⁴ம்ஶுர்பா⁴வத்கோ முகுலயதி வித்³யுத்குவலயம் .. 70..

தமோபி⁴ர்மூகாலீக்³ருʼஹமித³மனுஜ்ஜ்ருʼம்பி⁴தமிதி
த்வதீ³யே நேத்ராப்³ஜே கமலஸத³னா ஜ்ருʼம்பி⁴தவதீ .
ஸதா³ ஸுஜ்ஞானேனாவிஶதி ஸத³யாக்ஷி ப்ரஸரதி
ப்ரபோ⁴ யஸ்மின்ஸ்யாத்தே த்⁴ருவமதித⁴னோ(அ)யம்ʼ முனிபதே .. 71..

யதா³ யோகி³ன்னீஷத்³வலிரவிலஸத்கோ(அ)ப்யஸத்³ருʼஶோ –
ருபாந்தே நீலாலீ உத³ரயுக³லீ கஞ்ஜத³லயோ꞉ .
வரம்ʼ காராயேதே கனகமகரீகுண்ட³லயுகே³
கடாக்ஷௌ சாம்பேயஸ்தப³கவிசரந்தாவிவ வரௌ .. 72..

த்ரயீவித்³யாரூபஸ்த்ரிதனுரஹிமாம்ʼஶு꞉ ப்ரதிதி³னம்ʼ
ஶ்ருதீ பா⁴வத்கேசித்³விவித⁴மகரீகுண்ட³லபதே³ .
மிலித்வாத்மாயம்ʼ தே க⁴னதரமுபாதி⁴த்³வயமிதி
வ்யனக்தி ஶ்ரீகாரம்ʼ நிகி²லஜக³தூ³த்³தீ³பகமுனே .. 73..

கபோலௌ யௌஷ்மாகௌ ஸ்பு²டமுகுரபி³ம்ப³ப்ரதிப⁴டௌ
ப்⁴ருʼஶம்ʼ ஸங்க⁴ர்ஷித்வாத்ப்ரதிதி³னஸமாரோபிதரூசௌ .
நிஜாகாந்திர்நித்யா கனகனிகஷோ(அ)த்யந்தமஹிமா
த்வதீ³யா நீசைவ ப்ரசுரதரகாந்திஸ்தவமுனே .. 74..

முகே²ந்து³ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தே யதி³ விஶதி ராஹும்ʼ ப்ரதி
ப⁴யாச்ச²ஶீ வக்த்ரம்ʼ ப்ராப்யத்³விகு³ணிதகலானாம்ʼ நிதி⁴ரபூ⁴த் .
த்³விஜானாம்ʼ ராஜ்யத்வம்ʼ ப்ரகடிதமதோ த³த்தஶரணம்ʼ
ப³லேனாஹோ ஸ்வாமின் கத²மபி ச லப்⁴யோ ஹி மஹிமா .. 75..

தவாயம்ʼ பி³ம்போ³ஷ்ட²ஶ்சிபு³கஸஹிதோ வித்³ருமலதா
ஸமாக்ஷிப்தா திர்யக்³யதி³ ப³ஹுபத³ம்ʼ ஸ்யாத்ப²லயுக³ம் .
வ்ரஜே தத்ஸாம்யம்ʼ தந்நிஹிதமுத வா பல்லவபத³ம்ʼ
யதி³ ஸ்யாத்தே நாலம்ʼ துலயிதுமஹோ ஸம்ʼயமிபதே .. 76..

ப⁴வத்³வாணீஶ்ரேணீம்ʼ ஶ்ரவணபுடஸௌக்²யப்ரகரணீம்ʼ
விஜேதும்ʼ வாக் ஶ்ருத்வா ஸ்வயமுத விதி³த்வா(அ)ஹமிதி பா⁴க் .
அஶக்தா தே(அ)த்யந்தம்ʼ ப²ணிலலிதஜிஹ்வாக்³ரமிஷத꞉
ப்ரவிஷ்டா வக்த்ராந்தம்ʼ ஸிதமணிலஸத்³வித்³ருமக்³ருʼஹம் .. 77..

தவாவ்ருʼத்தா ரேகா²த்ரயவிலஸிதா கம்பு³ரப⁴வத் –
ச்சி²ராணாமாதா⁴ர꞉ கத²மப⁴வதே³தன்ன யதி³ சேத் .
அதே²மாமூஹே(அ)ஹம்ʼ த்விதி கவிஹராத்³யாக்ருʼதித⁴ராம்ʼ
ததா² நோ சேத்³வேத³த்ரிதயகலிதாம்ʼ வாபி க³ணயே .. 78..

மஹானந்தஶ்சாஸீத்³விஷத⁴ரவரோ வாஸுகிரஸௌ
நிப³ர்ஹந்தௌ மர்த்யாதி⁴கப⁴யகரத்வம்ʼ க³ணயதாம் .
பு⁴ஜாகாரௌ ஸ்வீயௌ தவ து பு⁴ஜஸத்த்வம்ʼ வித³த⁴தாம்ʼ
முனே பூ⁴தௌ ஸ்னிக்³தௌ⁴ ஸபதி³ வரதௌ³ சாப⁴யகரௌ .. 79..

முனே க³(அ)ட்³கா³ஸ்ரோதோ(அ)மரவரகி³ரிப்ரஸ்த²ப²லகே
ப்ரஸாதே³ ஸ்வர்ணாட்⁴யம்ʼ ப்ரப⁴வத³ப⁴வத்³பா⁴க³லுலிதம் .
த்ரிஸூத்ரம்ʼ ஸுஸ்னிக்³த⁴ம்ʼ த⁴வலமுபவீதம்ʼ கலயதே
மஹாயோகி³ன்மூர்தித்ரயமபி விலீனம்ʼ தத³ப⁴வா .. 80..

ப்ரஸித்³த⁴꞉ ஸ்வர்ணாத்³ரிர்தி³வி விபு³த⁴வாசாவிதரணாத் –
ப்ரஶஸ்தௌ தே ஹஸ்தாப³கி²ல புருஷார்த² ப்ரகரணாத் .
ஜனானாம்ʼ பாதா³ப்³ஜத்³விதயமதி⁴கம்ʼ ப்ரேம ப⁴ஜதாம்ʼ
முனீந்த்³ர த்ரைலோக்யத்³பு⁴தக³ணமணிக்ஷீரஜலதே⁴ .. 81..

இயம்ʼ ரோம்ணாம்ʼ ராஜிர்விலஸதி மஹாநாபி⁴ஸரஸ꞉
ப்ரவ்ருʼத்தா குல்யேவ ப்ரதிபதிதப⁴(அ)ட்³க்³யஸ்த்ரிவலய꞉ .
நவாலேகா²லோகத்ரயவிப⁴ஜனார்தே² விரசிதா
முனே த³த்தாத்ரேய த்வது³த³ரவிலக்³னா விலஸிதா꞉ .. 82..

த்⁴ருவம்ʼ ஶம்பா மௌஜ்ஜீத்ரிதயவலிரேகா²வரதனோ
ருருக்ஷோ꞉ ப்ராஸாத³ம்ʼ க²ஶய ஹ்ருʼத³யாக்²யம்ʼ தவ ஹரே .
மஹாலக்ஷ்ம்யாஶ்சஞ்சத்கனகமயஸோபானபத³வீ
ந சேந்நாபீ⁴குண்டோ³பரி சிது³பலப்³தா⁴ ஸுபரிகா² .. 83..

ப்ரவ்ருʼத்தாவூரூ தே லஸது³த³ரலோகவ்ரஜத்⁴ருʼதே꞉
த்⁴ருʼதௌ தாவதீ³ந்த்³ரஸ்பு²டபடுகடௌ ஸம்ப்ரகடிதௌ .
கடௌ விஸ்தாரௌ யத்கடகப²லகௌ தாவிவ முனே
மஹாயோகி³ன்விஶ்வம்ப⁴ர இதி ச நூனம்ʼ த்வமதி⁴ஸூ꞉ .. 84..

க்ருʼபாலோ விஶ்வேஶ த்ரிபு⁴வனதலே தே ப்ரமிதிதோ
தி³வாராத்ரௌ ஸ்தா²னம்ʼ மிலதி வபுஷோ ஜானுயுக³லம் .
அப⁴க்தாநித்யேதத்கதி²தமபி⁴யுக்தௌ꞉ ஸமதனோ꞉
ப்ரபுஷ்டம்ʼ த்வம்ʼ ஸம்ப்ரத்யபி த்வதி³த³மர்த²ம்ʼ ஹி ஸுத்³ருʼட⁴ம் .. 85..

ஜக³ன்மூலம்ʼ ஸ்ரஷ்டா ஸகலஜக³தாம்ʼ ஸர்க³குஶலோ
ப⁴வஜ்ஜட்³கே⁴ லக்ஷ்மீக்ருʼத³ஸமஶரஸ்ய ப்ரகுருதே .
ப்ரக்ருʼஷ்டே தே வீக்ஷ்ய ப்⁴ரமவத³விலக்ஷ்யோ(அ)ல்பகு³ணவான்
முனே தேனான(அ)ட்³க³ஸ்தவ து விமுகோ² லக்ஷணவத꞉ .. 86..

நராணாம்ʼ நானார்த²ப்ரத³ரஸகு³டித்வம்ʼ ச த³த⁴தௌ
முனே கு³ல்பௌ² கூ³டௌ⁴ தவ சரணபுஷ்ட்யா ப்ரகடிதௌ .
க⁴டாவ்ருʼத்தீ நார்யா இவ ஸகலகௌ வ்ருʼத்தருசிரௌ
விராஜேதே தேஜோநிகரகலிதாயா꞉ ஸுவபுஷ꞉ .. 87..

மதா³தா⁴ரம்ʼ யுஷ்மத்ப்ரபத³மதிபூஜ்யம்ʼ ஸுருசிரம்ʼ
த்⁴ருவாத்மானம்ʼ மத்வா ஜிதமிதி ஸதா³ கச்ச²பபதி꞉ .
விவேஶாதோ⁴ பூ⁴மேர்யதி³ ததி³த³மேகம்ʼ ஸ்மயகரம்ʼ
த்விதா³னீம்ʼ தஜ்ஜாதிர்முகுலிதஶிராஶ்சாப⁴வத³ஹோ .. 88..

மயா த³த்தம்ʼ கிஞ்சின்ன யதி³ கலிதம்ʼ வாஸவமஹம்ʼ
ததா³ ரோசிர்ஜாதம்ʼ ஜனனமபி பங்கப்ரகடிதம் .
ப்ரவிஶ்யேத்யாயோஜ்யம்ʼ ந சலதி ஹ யத்தத்பத³தி⁴யா
பத³ம்ʼ தே து ஶ்ரீத³ம்ʼ ஸகலஸமயே ஶ்ரீநிலயனம் .. 89..

முனே தே பாதா³ப்³ஜம்ʼ நவமம்ருʼதபாதோ³த்³ப⁴வமஹோ
ஶ்ரிதஸ்தத் ஸோத³ர்யம்ʼ பஶுபதிஶிரோப்³ஜம்ʼ ஹிமகர꞉ .
நிவ்ருʼத்தம்ʼ ஸ்வஸ்யாங்கம்ʼ ப⁴வதி ப⁴வதே³காத்மவபுஷ꞉
கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மாகா³ரே பரமபுருஷா நாங்க்⁴ரிப⁴ஜனா꞉ .. 90..

ந சித்ரம்ʼ தே பாதௌ³ விதரத இதி ப்ரார்தி²தப²லம்ʼ
விதி⁴ம்ʼ ஶ்ரீஶம்ʼ ரக்ஷாகலுஷவிபத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யமதுலம் .
ஸ்மராம்தஶ்ரீக³ங்கா³த⁴ரசரணஶங்கா²ம்பு³ஜ –
ஸுரத்³ருமாம்ʼஶ்ச த்வத்³பா⁴வானதஜனஸதா³னந்த³கலனாத் .. 91..

த்ரிக²ண்டை³꞉ ஶ்ரீவித்³யாமனுவரப⁴வைர்பா⁴வகரிபோ
விவ்ருʼத்³த⁴ஸ்தே மந்த்ரோ விஷவத³தி யோ ஜ்யோதிரமலம் .
ஷட³ர்ணம்ʼ சந்த்³ரார்கப்ரகரருசி தன்மே ப்ரப⁴வதாம்ʼ
ஸதா³ ஜ்ஞானானந்த³ம்ʼ யுவதிந்ருʼமயம்ʼ லோசனபத³ம் .. 92..

ஸமுன்மீலத்³பா⁴னுப்ரகரருசி வாக்³பீ³ஜமமலம்ʼ
மருத்வத்³கோ³பாபா⁴ம்ʼ மத³னலிபிமாதா⁴ரகமலே .
ஹ்ருʼத³ப்³ஜே ஶக்த்யாக்²யம்ʼ ஸிதகரகராப⁴ம்ʼ ஶிரஸிஜே
ஸரோஜே த்வாம்ʼ த்⁴யாயேத்ஸகலபுருஷார்தா²ன் ஸ லப⁴தே .. 93..

சித³ம்ʼஶஸ்த்வதூ³பம்ʼ கிமபி ஸவிதுர்மண்ட³லக³தம்ʼ
வரேண்யம்ʼ ப⁴ர்கோ³ வை த்ரிவித⁴தனுதே³வஸ்ய வபுஷி .
முனே தீ⁴மஹ்யாஸீர்ஹரிரபி தி⁴யோ யோ ந
இதரத்ப்ரசோதா³யாஸ்தத்வம்ʼ ஸ்தி²திலயஸ்ருʼஜஸ்த்வம்ʼ முனிபதே .. 94..

ஹரித்தந்துப்ரோதஸத³ஸி ஶிக²ரே ஶுப்⁴ரகபடோ
ஜக³ன்மூலஸ்தா²ணுஸ்த்வமிதி ஶுப⁴மஸ்பந்த³முனிபி⁴꞉ .
ஜ²ரீபி⁴꞉ ஸ்வர்ணாட்⁴யை꞉ பவனஹதவார்பி³ந்து³நிகரைர்ஜடா –
ஸக்தாப்³ஜாஹீருசிரமபி⁴ஷிக்த꞉ ஸ்தி²த இவ .. 95..

து³ராசாரோ ஜாரஶ்சபலமதிராஜ꞉ பரவஶ꞉
பரத்³ரவ்யாகாங்க்ஷீ ப³ஹுஜனவிரோதீ⁴ ச ஸததம் .
ததா² சாஹம்ʼ பூதஸ்தவ பத³யுக³ஸ்பர்ஶவஶதோ ஹ்யய꞉
க²ண்ட³꞉ ஸ்வர்ணம்ʼ ப⁴வதி ஹி யதா³ ஸித்³த⁴ஸுரதி꞉ .. 96..

பரிக்ராந்தா தே³ஶா ப³ஹுதரத⁴னஸ்யார்ஜனதி⁴யா
குலாசாரம்ʼ ஹித்வா குமதிந்ருʼபஸேவாபி ச க்ருʼதா .
விதா⁴யாஹம்ʼ ஶ்ராந்த꞉ கிமபி ந ச து வபுஷா
ஶ்ரிதம்ʼ த்வத்பாதா³ப்³ஜம்ʼ ஶ்ரிதமனுஜமந்தா³ரமது⁴னா .. 97..

த்வதீ³யோ மே தே³ஹஸ்த்வமபி பிதரௌ ப்⁴ராத்ருʼஸுஹ்ருʼ –
த³ஸ்த்வமேவ ப்³ரஹ்மன்மே ஸுதஹிதக்³ருʼஹக்ஷேத்ரனிவஹா꞉ .
த்வமேவ ப்ராணோ மே த⁴னமபி மம த்வம்ʼ தவ பத³ம்ʼ
ந ஜானே மய்யேவ ஸ்தி²தமபி மஹன்மேயமது⁴னா .. 98..

நமஸ்தே தாராயாம்ருʼதஜலதி⁴தா⁴ம்னே(அ)தி⁴மஹஸே
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மாத்³யை꞉ முநிஸுரவரரை꞉ க்ல்ருʼப்தமஹஸே .
நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நாராயணமுனிவிலாஸாய ப⁴வதே
மனூனாம்ʼ கோடீநாமசலக³ணிதானாம்ʼ ச பதயே .. 99..

நமஸ்தே தே³வைரப்யவிதி³தமஹிம்னே(அ)தியஶஸே
நமஸ்தே தி³க்பாலப்ரகடமுகுடாலஙக்ருʼதபதே³ .
நமஸ்தே தேஜஸ்வின்னதமனுஜமந்தா³ரவபுஷே
நமோ த³த்தாத்ரேயாக்ருʼதிஹரிஹராஜாய மஹதே .. 100..

நமஸ்தே பாபௌகா⁴சலவிததிஸம்ʼஹாரபவயே
நமஸ்தே தா³ரித்³ர்யவ்யதி²தஜனதை³வாந்தவித⁴யே .
நமஸ்தே ரோகா³ர்தானத மனுஜதி³வ்யௌஷதி⁴த்³ருʼஅஶே
நமஸ்தே தை³வம்ʼ மே நஹி ஜக³த்யாம்ʼ தவ பத³ம் .. 101..

அஸௌ த³த்தாத்ரேயஸ்துதியுதக்ருʼதிர்ஜ்ஞானலஹரீ
ஸுதா⁴தா⁴ராபூராகி²லநிக³மஸாரானுபட²தாம் .
ஶ்ருதஶ்ரீவித்³யாயுர்விப⁴வத⁴னதா⁴ன்யாம்ருʼதசயம்ʼ
த³தா³த்யேவாத்யந்தம்ʼ ஜயதி ஸகலாஹ்லாத³ஜனிகா .. 102..

இதி த³லாத³னமுனிவிரசிதா ஶ்ரீத³த்தபத³ப்ராபிகா
ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஜ்ஞானலஹரி꞉ ஸம்பூர்ணா ..

————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ தால தான முனிவர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தத்தாத்தரயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12- —

November 29, 2020

அத்யாயம் -1-யது குல வம்சர் இழிவு நிலை
அத்யாயம் -2-யுத்த காலத்தில் நம்பிக்கை அத்யாயம் –
அத்யாயம் -3-ஸ்ரீ பூமாதேவியின் ஸ்தோத்ரம் -கலியுக தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்
அத்யாயம் -4-பிரளய வகைகள்
அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜருக்கு சரம உபதேசங்கள்

அத்யாயம் -6-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜர் மோக்ஷம் -வேத உபதேசம்
அத்யாயம் -7-சம்ஹிதா வகைகளும் புராணங்களுள் உள்ள பத்து விஷயங்களும்
அத்யாயம் -8-ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயரின் வைராக்ய சீர்மை -அவரது ஸ்ரீ நர நாராயணர்களுக்கு பிரார்தனை
அத்யாயம் -9-ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு ஸ்ரீ பரப்ரஹ்ம மஹிமை காட்டுதல்
அத்யாயம் -10-ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு உபதேசம்

அத்யாயம் -11-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் விசேஷணங்கள்-சூர்ய கதி மூலம் மாசங்களின் அடைவுகள்
அத்யாயம் -12-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் உள்ளவற்றின் தொகுப்பு
அத்யாயம் -13-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் மஹிமை

—————-

ஸ்கந்தம் 12 – அத்தியாயம் 1-ல் 41 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

12:02 கலியுகத்தின் தீமைகளை விளக்குகிறார். கலியுகத்தின் அழிவில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து
தீயவர்களை அழிப்பார் என கூறுகிறார். மொத்தம் 44 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

12:03 மொத்தம் 52 ஸ்லோகங்கள்.
கலியுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே
மோக்ஷம் கிட்டும் என விளக்கப்படுகிறது. முத்ன்முதலில் ஸத்ய யுகம் இருந்தது.
அப்போது மக்கள் இரக்க குணத்தோடும், அமைதியாகவும், நட்பாகவும் இருந்தனர்.
கலியுகத்தின் மக்களின் இழிந்த நிலையை விரிவாக விளக்குகிறார்.

12:04-ல் நாலு விதமான் அழிவுகள் (பிரளயங்கள்) சொல்லப்படுகின்றன.
நைமித்திக பிரளயம், ப்ராக்ரித்கா, அத்யாந்திகா பிரளயங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள்.

12:05 மொத்தம் 13 ஸ்லோகங்கள். பரீக்ஷித் மஹாராஜாவின் மரணம் குறித்த பயங்களை போக்குகிறார்.

12:06 ஒரு ப்ராஹ்மணனின் உருவத்தில் வந்த தக்ஷக என்ற பாம்பு பரீக்ஷித் மஹாராஜாவை கடிக்க
அவர் இவ்வுலகம் நீத்து வைகுந்தம் போகிறார்.
பரீக்ஷித்தின் மகனான ஜெயமேஜெயன் என்ற அரசனுக்கு பாம்புகள் மீது கோபம் வர,
ஒரு யாகம் செய்து எல்லா பாம்புகளையும் அழிக்கிறார். இந்திரனின் பாதுகாப்பில் இருந்த தக்ஷகனும்
யாகத்தின் அக்னியில் விழ வரும் போது, ஆங்கீரஸ ரிஷியின் மகனான ப்ரஹஸ்பதி குறுக்கிட்டு,
தக்ஷகனுக்கு உயிர் அளிக்கிறார். மொத்தம் 80 ஸ்லோகங்கள்.

12:07-ல் ஸ்ரீ ஸூத கோஸ்வாமி அதர்வண வேதம், அதன் பிரிவுகள், புராணங்கள்
குறித்து விளக்குகிறார். மொத்தம் 25 ஸ்லோகங்கள்.

12:08-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷியைப் பற்றி சொல்லுகிறது. மொத்தம் 49 ஸ்லோகங்கள்.

12:09-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷியைப் பற்றி மேலும் சொல்லுகிறது. மொத்தம் 34 ஸ்லோகங்கள்.

12:10-ல் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேய ரிஷி ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ பார்வதியிடமிருந்து ஆசிகள் பெற்றது விளக்கப்படுகிறது.
மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள்.

12-11-ல் ஸ்ரீ மஹாபுருஷன் (ஸ்ரீ பகவான்) குறித்து விளக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீ ஸுரிய பகவான் ரூபத்தில் அவரது 6 குணங்களை சொல்லப்படுகிறது. 50 ஸ்லோகங்கள்.

12:12-ல் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம், ஸ்ரீ பகவானின் லீலைகள் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றன.
மொத்தம் 69 ஸ்லோகங்கள்.

—————-

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12–அத்யாயம் -13–ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் மஹிமை

November 29, 2020

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம் ..

——–

ஸூத உவாச
யம்ʼ ப்³ரஹ்மா வருணேந்த்³ரருத்³ரமருத꞉ ஸ்துன்வந்தி தி³வ்யை꞉ ஸ்தவை꞉
வேதை³꞉ ஸாங்க³பத³க்ரமோபநிஷதை³ர்கா³யந்தி யம்ʼ ஸாமகா³꞉ .
த்⁴யானாவஸ்தி²ததத்³க³தேன மனஸா பஶ்யந்தி யம்ʼ யோகி³னோ
யஸ்யாந்தம்ʼ ந விது³꞉ ஸுராஸுரக³ணா தே³வாய தஸ்மை நம꞉ .. 1..

ப்ருʼஷ்டே² ப்⁴ராம்யத³மந்த³மந்த³ரகி³ரிக்³ராவாக்³ரகண்டூ³யனாத்
நித்³ராலோ꞉ கமடா²க்ருʼதேர்ப⁴க³வத꞉ ஶ்வாஸானிலா꞉ பாந்து வ꞉ .
யத்ஸம்ʼஸ்காரகலானுவர்தனவஶாத்³வேலானிபே⁴னாம்ப⁴ஸாம்ʼ
யாதாயாதமதந்த்³ரிதம்ʼ ஜலநிதே⁴ர்நாத்³யாபி விஶ்ராம்யதி .. 2..

புராணஸங்க்²யாஸம்பூ⁴திமஸ்ய வாச்யப்ரயோஜனே .
தா³னம்ʼ தா³னஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ பாடா²தே³ஶ்ச நிபோ³த⁴த .. 3..
ப்³ராஹ்மம்ʼ த³ஶஸஹஸ்ராணி பாத்³மம்ʼ பஞ்சோனஷஷ்டி ச .
ஶ்ரீவைஷ்ணவம்ʼ த்ரயோவிம்ʼஶச்சதுர்விம்ʼஶதி ஶைவகம் .. 4..

த³ஶாஷ்டௌ ஶ்ரீபா⁴க³வதம்ʼ நாரத³ம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶதி꞉ .
மார்கண்ட³ம்ʼ நவ வாஹ்னம்ʼ ச த³ஶபஞ்ச சது꞉ஶதம் .. 5..

சதுர்த³ஶ ப⁴விஷ்யம்ʼ ஸ்யாத்ததா² பஞ்சஶதானி ச .
த³ஶாஷ்டௌ ப்³ரஹ்மவைவர்தம்ʼ லைங்க³மேகாத³ஶைவ து .. 6..

சதுர்விம்ʼஶதி வாராஹமேகாஶீதிஸஹஸ்ரகம் .
ஸ்காந்த³ம்ʼ ஶதம்ʼ ததா² சைகம்ʼ வாமனம்ʼ த³ஶ கீர்திதம் .. 7..

கௌர்மம்ʼ ஸப்தத³ஶாக்²யாதம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ தத்து சதுர்த³ஶ .
ஏகோனவிம்ʼஶத்ஸௌபர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ த்³வாத³ஶைவ து .. 8..

ஏவம்ʼ புராணஸந்தோ³ஹஶ்சதுர்லக்ஷ உதா³ஹ்ருʼத꞉ .
தத்ராஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ரம்ʼ ஶ்ரீபா⁴க³வதமிஷ்யதே .. 9..

இத³ம்ʼ ப⁴க³வதா பூர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மணே நாபி⁴பங்கஜே .
ஸ்தி²தாய ப⁴வபீ⁴தாய காருண்யாத்ஸம்ப்ரகாஶிதம் .. 10..

ஆதி³மத்⁴யாவஸானேஷு வைராக்³யாக்²யானஸம்ʼயுதம் .
ஹரிலீலாகதா²வ்ராதா ம்ருʼதானந்தி³தஸத்ஸுரம் .. 11..

ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்மாத்மைகத்வலக்ஷணம் .
வஸ்த்வத்³விதீயம்ʼ தந்நிஷ்ட²ம்ʼ கைவல்யைகப்ரயோஜனம் .. 12..

ப்ரௌஷ்ட²பத்³யாம்ʼ பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ ஹேமஸிம்ʼஹஸமன்விதம் .
த³தா³தி யோ பா⁴க³வதம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் .. 13..

ராஜந்தே தாவத³ன்யானி புராணானி ஸதாம்ʼ க³ணே .
யாவன்ன த்³ருʼஶ்யதே ஸாக்ஷாத்ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ பரம் .. 14..

(யாவத்³பா⁴க³வதம்ʼ நைவ ஶ்ரூயதே(அ)ம்ருʼதஸாக³ரம்ʼ)
ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ ஹி ஶ்ரீபா⁴க³வதமிஷ்யதே .
தத்³ரஸாம்ருʼதத்ருʼப்தஸ்ய நான்யத்ர ஸ்யாத்³ரதி꞉ க்வசித் .. 15..

நிம்னகா³னாம்ʼ யதா² க³ங்கா³ தே³வாநாமச்யுதோ யதா² .
வைஷ்ணவானாம்ʼ யதா² ஶம்பு⁴꞉ புராணாநாமித³ம்ʼ ததா² .. 16..

க்ஷேத்ராணாம்ʼ சைவ ஸர்வேஷாம்ʼ யதா² காஶீ ஹ்யனுத்தமா .
ததா² புராணவ்ராதானாம்ʼ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ த்³விஜா꞉ .. 17..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ புராணமமலம்ʼ யத்³வைஷ்ணவானாம்ʼ ப்ரியம்ʼ
யஸ்மின் பாரமஹம்ʼஸ்யமேகமமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ கீ³யதே .
தத்ர ஜ்ஞானவிராக³ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ நைஷ்கர்ம்யமாவிஸ்க்ருʼதம்ʼ
தச்ச்²ருʼண்வன்விபட²ன்விசாரணபரோ ப⁴க்த்யா விமுச்யேன்னர꞉ .. 18..

கஸ்மை யேன விபா⁴ஸிதோ(அ)யமதுலோ ஜ்ஞானப்ரதீ³ப꞉ புரா
தத்³ரூபேண ச நாரதா³ய முனயே க்ருʼஷ்ணாய தத்³ரூபிணா .
யோகீ³ந்த்³ராய ததா³த்மநாத² ப⁴க³வத்³ராதாய காருண்யத꞉
தச்சு²த்³த⁴ம்ʼ விமலம்ʼ விஶோகமம்ருʼதம்ʼ ஸத்யம்ʼ பரம்ʼ தீ⁴மஹி .. 19..

நமஸ்தஸ்மை ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ஸாக்ஷிணே .
ய இத³ம்ʼ க்ருʼபயா கஸ்மை வ்யாசசக்ஷே முமுக்ஷவே .. 20..

யோகீ³ந்த்³ராய நமஸ்தஸ்மை ஶுகாய ப்³ரஹ்மரூபிணே .
ஸம்ʼஸாரஸர்பத³ஷ்டம்ʼ யோ விஷ்ணுராதமமூமுசத் .. 21..

ப⁴வே ப⁴வே யதா² ப⁴க்தி꞉ பாத³யோஸ்தவ ஜாயதே .
ததா² குருஷ்வ தே³வேஶ நாத²ஸ்த்வம்ʼ நோ யத꞉ ப்ரபோ⁴ .. 22..

நாமஸங்கீர்தனம்ʼ யஸ்ய ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் .
ப்ரணாமோ து³꞉க²ஶமனஸ்தம்ʼ நமாமி ஹரிம்ʼ பரம் .. 23..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே வையாஸக்யாமஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ர்யாம்ʼ
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 13..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12–அத்யாயம் -12-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் உள்ளவற்றின் தொகுப்பு-

November 29, 2020

ஸ்ரீ பகவானின் லீலைகள் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றன.

ஸூத உவாச
நமோ த⁴ர்மாய மஹதே நம꞉ க்ருʼஷ்ணாய வேத⁴ஸே .
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்க்ருʼத்ய த⁴ர்மான் வக்ஷ்யே ஸனாதனான் .. 1..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா விஷ்ணோஶ்சரிதமத்³பு⁴தம் .
ப⁴வத்³பி⁴ர்யத³ஹம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ நராணாம்ʼ புருஷோசிதம் .. 2..

அத்ர ஸங்கீர்தித꞉ ஸாக்ஷாத்ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .
நாராயணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ ப⁴க³வான் ஸாத்வதாம்ʼ பதி꞉ .. 3..
அத்ர ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வாப்யயம் .
ஜ்ஞானம்ʼ ச தது³பாக்²யானம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ விஜ்ஞானஸம்ʼயுதம் .. 4..

ப⁴க்தியோக³꞉ ஸமாக்²யாதோ வைராக்³யம்ʼ ச ததா³ஶ்ரயம் .
பாரீக்ஷிதமுபாக்²யானம்ʼ நாரதா³க்²யானமேவ ச .. 5..

ப்ராயோபவேஶோ ராஜர்ஷேர்விப்ரஶாபாத்பரீக்ஷித꞉ .
ஶுகஸ்ய ப்³ரஹ்மர்ஷப⁴ஸ்ய ஸம்ʼவாத³ஶ்ச பரீக்ஷித꞉ .. 6..

யோக³தா⁴ரணயோத்க்ராந்தி꞉ ஸம்ʼவாதோ³ நாரதா³ஜயோ꞉ .
அவதாரானுகீ³தம்ʼ ச ஸர்க³꞉ ப்ராதா⁴னிகோ(அ)க்³ரத꞉ .. 7..

விது³ரோத்³த⁴வஸம்ʼவாத³꞉ க்ஷத்த்ருʼமைத்ரேயயோஸ்தத꞉ .
புராணஸம்ʼஹிதாப்ரஶ்னோ மஹாபுருஷஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ .. 8..

தத꞉ ப்ராக்ருʼதிக꞉ ஸர்க³꞉ ஸப்த வைக்ருʼதிகாஶ்ச யே .
ததோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்பூ⁴திர்வைராஜ꞉ புருஷோ யத꞉ .. 9..

காலஸ்ய ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மஸ்ய க³தி꞉ பத்³மஸமுத்³ப⁴வ꞉ .
பு⁴வ உத்³த⁴ரணே(அ)ம்போ⁴தே⁴ர்ஹிரண்யாக்ஷவதோ⁴ யதா² .. 10..

ஊர்த்⁴வதிர்யக³வாக்ஸர்கோ³ ருத்³ரஸர்க³ஸ்ததை²வ ச .
அர்த⁴நாரீனரஸ்யாத² யத꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வோ மனு꞉ .. 11..

ஶதரூபா ச யா ஸ்த்ரீணாமாத்³யா ப்ரக்ருʼதிருத்தமா .
ஸந்தானோ த⁴ர்மபத்னீனாம்ʼ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ .. 12..

அவதாரோ ப⁴க³வத꞉ கபிலஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
தே³வஹூத்யாஶ்ச ஸம்ʼவாத³꞉ கபிலேன ச தீ⁴மதா .. 13..

நவப்³ரஹ்மஸமுத்பத்திர்த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶனம் .
த்⁴ருவஸ்ய சரிதம்ʼ பஶ்சாத்ப்ருʼதோ²꞉ ப்ராசீனப³ர்ஹிஷ꞉ .. 14..

நாரத³ஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ஸ்தத꞉ ப்ரையவ்ரதம்ʼ த்³விஜா꞉ .
நாபே⁴ஸ்ததோ(அ)னுசரிதம் ருʼஷப⁴ஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ச .. 15..

த்³வீபவர்ஷஸமுத்³ராணாம்ʼ கி³ரினத்³யுபவர்ணனம் .
ஜ்யோதிஶ்சக்ரஸ்ய ஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ பாதாலநரகஸ்தி²தி꞉ .. 16..

த³க்ஷஜன்ம ப்ரசேதோப்⁴யஸ்தத்புத்ரீணாம்ʼ ச ஸந்ததி꞉ .
யதோ தே³வாஸுரனராஸ்திர்யங் நக³க²கா³த³ய꞉ .. 17..

த்வாஷ்ட்ரஸ்ய ஜன்மநித⁴னம்ʼ புத்ரயோஶ்ச தி³தேர்த்³விஜா꞉ .
தை³த்யேஶ்வரஸ்ய சரிதம்ʼ ப்ரஹ்லாத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 18..

மன்வந்தரானுகத²னம்ʼ க³ஜேந்த்³ரஸ்ய விமோக்ஷணம் .
மன்வந்தராவதாராஶ்ச விஷ்ணோர்ஹயஶிராத³ய꞉ .. 19..

கௌர்மம்ʼ தா⁴ன்வந்தரம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ வாமனம்ʼ ச ஜக³த்பதே꞉ .
க்ஷீரோத³மத²னம்ʼ தத்³வத³ம்ருʼதார்தே² தி³வௌகஸாம் .. 20..

தே³வாஸுரமஹாயுத்³த⁴ம்ʼ ராஜவம்ʼஶானுகீர்தனம் .
இக்ஷ்வாகுஜன்ம தத்³வம்ʼஶ꞉ ஸுத்³யும்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 21..

இலோபாக்²யானமத்ரோக்தம்ʼ தாரோபாக்²யானமேவ ச .
ஸூர்யவம்ʼஶானுகத²னம்ʼ ஶஶாதா³த்³யா ந்ருʼகா³த³ய꞉ .. 22..

ஸௌகன்யம்ʼ சாத² ஶர்யாதே꞉ ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ .
க²ட்வாங்க³ஸ்ய ச மாந்தா⁴து꞉ ஸௌப⁴ரே꞉ ஸக³ரஸ்ய ச .. 23..

ராமஸ்ய கோஸலேந்த்³ரஸ்ய சரிதம்ʼ கில்பி³ஷாபஹம் .
நிமேரங்க³பரித்யாகோ³ ஜனகானாம்ʼ ச ஸம்ப⁴வ꞉ .. 24..

ராமஸ்ய பா⁴ர்க³வேந்த்³ரஸ்ய நி꞉க்ஷத்ரகரணம்ʼ பு⁴வ꞉ .
ஐலஸ்ய ஸோமவம்ʼஶஸ்ய யயாதேர்னஹுஷஸ்ய ச .. 25..

தௌ³ஷ்யந்தேர்ப⁴ரதஸ்யாபி ஶந்தனோஸ்தத்ஸுதஸ்ய ச .
யயாதேர்ஜ்யேஷ்ட²புத்ரஸ்ய யதோ³ர்வம்ʼஶோ(அ)னுகீர்தித꞉ .. 26..

யத்ராவதீர்ணோ ப⁴க³வான் க்ருʼஷ்ணாக்²யோ ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ .
வஸுதே³வக்³ருʼஹே ஜன்ம ததோ வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச கோ³குலே .. 27..

தஸ்ய கர்மாண்யபாராணி கீர்திதான்யஸுரத்³விஷ꞉ .
பூதனாஸுபய꞉பானம்ʼ ஶகடோச்சாடனம்ʼ ஶிஶோ꞉ .. 28..

த்ருʼணாவர்தஸ்ய நிஷ்பேஷஸ்ததை²வ ப³கவத்ஸயோ꞉ .
(அகா⁴ஸுரவதோ⁴ தா⁴த்ரா வத்ஸபாலாவகூ³ஹனம் .)
தே⁴னுகஸ்ய ஸஹ ப்⁴ராது꞉ ப்ரலம்ப³ஸ்ய ச ஸங்க்ஷய꞉ .. 29..

கோ³பானாம்ʼ ச பரித்ராணம்ʼ தா³வாக்³னே꞉ பரிஸர்பத꞉ .. 30..

த³மனம்ʼ காலியஸ்யாஹேர்மஹாஹேர்னந்த³மோக்ஷணம் .
வ்ரதசர்யா து கன்யானாம்ʼ யத்ர துஷ்டோ(அ)ச்யுதோ வ்ரதை꞉ .. 31..

ப்ரஸாதோ³ யஜ்ஞபத்னீப்⁴யோ விப்ராணாம்ʼ சானுதாபனம் .
கோ³வர்த⁴னோத்³தா⁴ரணம்ʼ ச ஶக்ரஸ்ய ஸுரபே⁴ரத² .. 32..

யஜ்ஞாபி⁴ஷேகம்ʼ க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸ்த்ரீபி⁴꞉ க்ரீடா³ ச ராத்ரிஷு .
ஶங்க²சூட³ஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்வதோ⁴(அ)ரிஷ்டஸ்ய கேஶின꞉ .. 33..

அக்ரூராக³மனம்ʼ பஶ்சாத்ப்ரஸ்தா²னம்ʼ ராமக்ருʼஷ்ணயோ꞉ .
வ்ரஜஸ்த்ரீணாம்ʼ விலாபஶ்ச மது²ராலோகனம்ʼ தத꞉ .. 34..

க³ஜமுஷ்டிகசாணூரகம்ʼஸாதீ³னாம்ʼ ச யோ வத⁴꞉ .
ம்ருʼதஸ்யாநயனம்ʼ ஸூனோ꞉ புன꞉ ஸாந்தீ³பனேர்கு³ரோ꞉ .. 35..

மது²ராயாம்ʼ நிவஸதா யது³சக்ரஸ்ய யத்ப்ரியம் .
க்ருʼதமுத்³த⁴வராமாப்⁴யாம்ʼ யுதேன ஹரிணா த்³விஜா꞉ .. 36..

ஜராஸந்த⁴ஸமானீதஸைன்யஸ்ய ப³ஹுஶோ வத⁴꞉ .
கா⁴தனம்ʼ யவனேந்த்³ரஸ்ய குஶஸ்த²ல்யா நிவேஶனம் .. 37..

ஆதா³னம்ʼ பாரிஜாதஸ்ய ஸுத⁴ர்மாயா꞉ ஸுராலயாத் .
ருக்மிண்யா ஹரணம்ʼ யுத்³தே⁴ ப்ரமத்²ய த்³விஷதோ ஹரே꞉ .. 38..

ஹரஸ்ய ஜ்ருʼம்ப⁴ணம்ʼ யுத்³தே⁴ பா³ணஸ்ய பு⁴ஜக்ருʼந்தனம் .
ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபதிம்ʼ ஹத்வா கன்யானாம்ʼ ஹரணம்ʼ ச யத் .. 39..

சைத்³யபௌண்ட்³ரகஶால்வானாம்ʼ த³ந்தவக்த்ரஸ்ய து³ர்மதே꞉ .
ஶம்ப³ரோ த்³விவித³꞉ பீடோ² முர꞉ பஞ்சஜநாத³ய꞉ .. 40..

மாஹாத்ம்யம்ʼ ச வத⁴ஸ்தேஷாம்ʼ வாராணஸ்யாஶ்ச தா³ஹனம் .
பா⁴ராவதரணம்ʼ பூ⁴மேர்நிமித்தீக்ருʼத்ய பாண்ட³வான் .. 41..

விப்ரஶாபாபதே³ஶேன ஸம்ʼஹார꞉ ஸ்வகுலஸ்ய ச .
உத்³த⁴வஸ்ய ச ஸம்ʼவாதோ³ வாஸுதே³வஸ்ய சாத்³பு⁴த꞉ .. 42..

யத்ராத்மவித்³யா ஹ்யகி²லா ப்ரோக்தா த⁴ர்மவிநிர்ணய꞉ .
ததோ மர்த்யபரித்யாக³ ஆத்மயோகா³னுபா⁴வத꞉ .. 43..

யுக³லக்ஷணவ்ருʼத்திஶ்ச கலௌ ந்ரூʼணாமுபப்லவ꞉ .
சதுர்வித⁴ஶ்ச ப்ரலய உத்பத்திஸ்த்ரிவிதா⁴ ததா² .. 44..

தே³ஹத்யாக³ஶ்ச ராஜர்ஷேர்விஷ்ணுராதஸ்ய தீ⁴மத꞉ .
ஶாகா²ப்ரணயனம்ருʼஷேர்மார்கண்டே³யஸ்ய ஸத்கதா² .
மஹாபுருஷவிந்யாஸ꞉ ஸூர்யஸ்ய ஜக³தா³த்மன꞉ .. 45..

இதி சோக்தம்ʼ த்³விஜஶ்ரேஷ்டா² யத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹமிஹாஸ்மி வ꞉ .
லீலாவதாரகர்மாணி கீர்திதானீஹ ஸர்வஶ꞉ .. 46..

பதித꞉ ஸ்க²லிதஶ்சார்த꞉ க்ஷுத்த்வா வா விவஶோ ப்³ருவன் .
ஹரயே நம இத்யுச்சைர்முச்யதே ஸர்வபாதகாத் .. 47..

ஸங்கீர்த்யமானோ ப⁴க³வானனந்த꞉
ஶ்ருதானுபா⁴வோ வ்யஸனம்ʼ ஹி பும்ʼஸாம் .
ப்ரவிஶ்ய சித்தம்ʼ விது⁴னோத்யஶேஷம்ʼ
யதா² தமோ(அ)ர்கோ(அ)ப்⁴ரமிவாதிவாத꞉ .. 48..

ம்ருʼஷா கி³ரஸ்தா ஹ்யஸதீரஸத்கதா²
ந கத்²யதே யத்³ப⁴க³வானதோ⁴க்ஷஜ꞉ .
ததே³வ ஸத்யம்ʼ தது³ ஹைவ மங்க³லம்ʼ
ததே³வ புண்யம்ʼ ப⁴க³வத்³கு³ணோத³யம் .. 49..

ததே³வ ரம்யம்ʼ ருசிரம்ʼ நவம்ʼ நவம்ʼ
ததே³வ ஶஶ்வன்மனஸோ மஹோத்ஸவம் .
ததே³வ ஶோகார்ணவஶோஷணம்ʼ ந்ருʼணாம்ʼ
யது³த்தமஶ்லோகயஶோ(அ)னுகீ³யதே .. 50..

ந தத்³வசஶ்சித்ரபத³ம்ʼ ஹரேர்யஶோ
ஜக³த்பவித்ரம்ʼ ப்ரக்³ருʼணீத கர்ஹிசித் .
தத்³த்⁴வாங்க்ஷதீர்த²ம்ʼ ந து ஹம்ʼஸஸேவிதம்ʼ
யத்ராச்யுதஸ்தத்ர ஹி ஸாத⁴வோ(அ)மலா꞉ .. 51..

ஸ வாக்³விஸர்கோ³ ஜனதாக⁴ஸம்ப்லவோ
யஸ்மின் ப்ரதிஶ்லோகமப³த்³த⁴வத்யபி .
நாமான்யனந்தஸ்ய யஶோ(அ)ங்கிதானி
யச்ச்²ருʼண்வந்தி கா³யந்தி க்³ருʼணந்தி ஸாத⁴வ꞉ .. 52..

நைஷ்கர்ம்யமப்யச்யுதபா⁴வவர்ஜிதம்ʼ
ந ஶோப⁴தே ஜ்ஞானமலம்ʼ நிரஞ்ஜனம் .
குத꞉ புன꞉ ஶஶ்வத³ப⁴த்³ரமீஶ்வரே
ந ஹ்யர்பிதம்ʼ கர்ம யத³ப்யனுத்தமம் .. 53..

யஶ꞉ ஶ்ரியாமேவ பரிஶ்ரம꞉ பரோ
வர்ணாஶ்ரமாசாரதப꞉ஶ்ருதாதி³ஷு .
அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ ஶ்ரீத⁴ரபாத³பத்³மயோ-
ர்கு³ணானுவாத³ஶ்ரவணாதி³பி⁴ர்ஹரே꞉ .. 54..

அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ க்ருʼஷ்ணபதா³ரவிந்த³யோ꞉
க்ஷிணோத்யப⁴த்³ராணி ஶமம்ʼ தனோதி ச .
ஸத்த்வஸ்ய ஶுத்³தி⁴ம்ʼ பரமாத்மப⁴க்திம்ʼ
ஜ்ஞானம்ʼ ச விஜ்ஞானவிராக³யுக்தம் .. 55..

யூயம்ʼ த்³விஜாக்³ர்யா ப³த பூ⁴ரிபா⁴கா³
யச்ச²ஶ்வதா³த்மன்யகி²லாத்மபூ⁴தம் .
நாராயணம்ʼ தே³வமதே³வமீஶ-
மஜஸ்ரபா⁴வா ப⁴ஜதா(ஆ)விவேஶ்ய .. 56..

அஹம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்மாரித ஆத்மதத்த்வம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ புரா மே பரமர்ஷிவக்த்ராத் .
ப்ராயோபவேஶே ந்ருʼபதே꞉ பரீக்ஷித꞉
ஸத³ஸ்ய்ருʼஷீணாம்ʼ மஹதாம்ʼ ச ஶ்ருʼண்வதாம் .. 57..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா꞉ கத²னீயோருகர்மண꞉ .
மாஹாத்ம்யம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ய ஸர்வாஶுப⁴விநாஶனம் .. 58..

ய ஏவம்ʼ ஶ்ராவயேந்நித்யம்ʼ யாமக்ஷணமனன்யதீ⁴꞉ .
(ஶ்லோகமேகம்ʼ தத³ர்த⁴ம்ʼ வா பாத³ம்ʼ பாதா³ர்த⁴மேவ வா .)
ஶ்ரத்³தா⁴வான் யோ(அ)னுஶ்ருʼணுயாத்புனாத்யாத்மானமேவ ஸ꞉ .. 59..

த்³வாத³ஶ்யாமேகாத³ஶ்யாம்ʼ வா ஶ்ருʼண்வன்னாயுஷ்யவான் ப⁴வேத் .
பட²த்யனஶ்னன் ப்ரயத꞉ ததோ ப⁴வத்யபாதகீ .. 60..

புஷ்கரே மது²ரயாம்ʼ ச த்³வாரவத்யாம்ʼ யதாத்மவான் .
உபோஷ்ய ஸம்ʼஹிதாமேதாம்ʼ படி²த்வா முச்யதே ப⁴யாத் .. 61..

தே³வதா முனய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ பிதரோ மனவோ ந்ருʼபா꞉ .
யச்ச²ந்தி காமான் க்³ருʼணத꞉ ஶ்ருʼண்வதோ யஸ்ய கீர்தனாத் .. 62..

ருʼசோ யஜூம்ʼஷி ஸாமானி த்³விஜோ(அ)தீ⁴த்யானுவிந்த³தே .
மது⁴குல்யா க்⁴ருʼதகுல்யா꞉ பய꞉குல்யாஶ்ச தத்ப²லம் .. 63..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாமதீ⁴த்ய ப்ரயதோ த்³விஜ꞉ .
ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴க³வதா யத்து தத்பத³ம்ʼ பரமம்ʼ வ்ரஜேத் .. 64..

விப்ரோ(அ)தீ⁴த்யாப்னுயாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ராஜன்யோத³தி⁴மேக²லாம் .
வைஶ்யோ நிதி⁴பதித்வம்ʼ ச ஶூத்³ர꞉ ஶுத்⁴யேத பாதகாத் .. 65..

கலிமலஸம்ʼஹதிகாலனோ(அ)கி²லேஶோ
ஹரிரிதரத்ர ந கீ³யதே ஹ்யபீ⁴க்ஷ்ணம் .
இஹ து புனர்ப⁴க³வானஶேஷமூர்தி꞉
பரிபடி²தோ(அ)னுபத³ம்ʼ கதா²ப்ரஸங்கை³꞉ .. 66..

தமஹமஜமனந்தமாத்மதத்த்வம்ʼ
ஜக³து³த³யஸ்தி²திஸம்ʼயமாத்மஶக்திம் .
த்³யுபதிபி⁴ரஜஶக்ரஶங்கராத்³யை꞉
து³ரவஸிதஸ்தவமச்யுதம்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 67..

உபசிதனவஶக்திபி⁴꞉ ஸ்வ ஆத்மனி
உபரசிதஸ்தி²ரஜங்க³மாலயாய .
ப⁴க³வத உபலப்³தி⁴மாத்ரதா⁴ம்னே
ஸுரருʼஷபா⁴ய நம꞉ ஸனாதனாய .. 68..

ஸ்வஸுக²நிப்⁴ருʼதசேதாஸ்தத்³வ்யுத³ஸ்தான்யபா⁴வோ-
(அ)ப்யஜிதருசிரலீலாக்ருʼஷ்டஸாரஸ்ததீ³யம் .
வ்யதனுத க்ருʼபயா யஸ்தத்த்வதீ³பம்ʼ புராணம்ʼ
தமகி²லவ்ருʼஜினக்⁴னம்ʼ வ்யாஸஸூனும்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 69..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³வாத³ஶஸ்கந்தா⁴ர்த²நிரூபணம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 12..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -11-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுவின் விசேஷணங்கள்-சூர்ய கதி மூலம் மாசங்களின் அடைவுகள்-

November 29, 2020

ஸ்ரீ மஹாபுருஷன் (ஸ்ரீ பகவான்) குறித்து விளக்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீ ஸுரிய பகவான் ரூபத்தில் அவரது 6 குணங்களை சொல்லப்படுகிறது.

ஶௌனக உவாச
அதே²மமர்த²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மோ ப⁴வந்தம்ʼ ப³ஹுவித்தமம் .
ஸமஸ்ததந்த்ரராத்³தா⁴ந்தே ப⁴வான் பா⁴க³வததத்த்வவித் .. 1..

தாந்த்ரிகா꞉ பரிசர்யாயாம்ʼ கேவலஸ்ய ஶ்ரிய꞉ பதே꞉ .
அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பம்ʼ கல்பயந்தி யதா² ச யை꞉ .. 2..

தன்னோ வர்ணய ப⁴த்³ரம்ʼ தே க்ரியாயோக³ம்ʼ பு³பு⁴த்ஸதாம் .
யேன க்ரியானைபுணேன மர்த்யோ யாயாத³மர்த்யதாம் .. 3..

ஸூத உவாச
நமஸ்க்ருʼத்ய கு³ரூன் வக்ஷ்யே விபூ⁴தீர்வைஷ்ணவீரபி .
யா꞉ ப்ரோக்தா வேத³தந்த்ராப்⁴யாமாசார்யை꞉ பத்³மஜாதி³பி⁴꞉ .. 4..

மாயாத்³யைர்னவபி⁴ஸ்தத்த்வை꞉ ஸ விகாரமயோ விராட் .
நிர்மிதோ த்³ருʼஶ்யதே யத்ர ஸசித்கே பு⁴வனத்ரயம் .. 5..

ஏதத்³வை பௌருஷம்ʼ ரூபம்ʼ பூ⁴꞉ பாதௌ³ த்³யௌ꞉ ஶிரோ நப⁴꞉ .
நாபி⁴꞉ ஸூர்யோ(அ)க்ஷிணீ நாஸே வாயு꞉ கர்ணௌ தி³ஶ꞉ ப்ரபோ⁴꞉ .. 6..

ப்ரஜாபதி꞉ ப்ரஜனனமபானோ ம்ருʼத்யுரீஶிது꞉ .
தத்³பா³ஹவோ லோகபாலா மனஶ்சந்த்³ரோ ப்⁴ருவௌ யம꞉ .. 7..

லஜ்ஜோத்தரோ(அ)த⁴ரோ லோபோ⁴ த³ந்தா ஜ்யோத்ஸ்னா ஸ்மயோ ப்⁴ரம꞉ .
ரோமாணி பூ⁴ருஹா பூ⁴ம்னோ மேகா⁴꞉ புருஷமூர்த⁴ஜா꞉ .. 8..

யாவானயம்ʼ வை புருஷோ யாவத்யா ஸம்ʼஸ்த²யா மித꞉ .
தாவானஸாவபி மஹாபுருஷோ லோகஸம்ʼஸ்த²யா .. 9..

கௌஸ்துப⁴வ்யபதே³ஶேன ஸ்வாத்மஜ்யோதிர்பி³ப⁴ர்த்யஜ꞉ .
தத்ப்ரபா⁴ வ்யாபினீ ஸாக்ஷாத்ஶ்ரீவத்ஸமுரஸா விபு⁴꞉ .. 10..

ஸ்வமாயாம்ʼ வனமாலாக்²யாம்ʼ நாநாகு³ணமயீம்ʼ த³த⁴த் .
வாஸஶ்ச²ந்தோ³மயம்ʼ பீதம்ʼ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம்ʼ த்ரிவ்ருʼத்ஸ்வரம் .. 11..

பி³ப⁴ர்தி ஸாங்க்²யம்ʼ யோக³ம்ʼ ச தே³வோ மகரகுண்ட³லே .
மௌலிம்ʼ பத³ம்ʼ பாரமேஷ்ட்²யம்ʼ ஸர்வலோகாப⁴யங்கரம் .. 12..

அவ்யாக்ருʼதமனந்தாக்²யமாஸனம்ʼ யத³தி⁴ஷ்டி²த꞉ .
த⁴ர்மஜ்ஞாநாதி³பி⁴ர்யுக்தம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ பத்³மமிஹோச்யதே .. 13..

ஓஜ꞉ஸஹோப³லயுதம்ʼ முக்²யதத்த்வம்ʼ க³தா³ம்ʼ த³த⁴த் .
அபாம்ʼ தத்த்வம்ʼ த³ரவரம்ʼ தேஜஸ்தத்த்வம்ʼ ஸுத³ர்ஶனம் .. 14..

நபோ⁴னிப⁴ம்ʼ நப⁴ஸ்தத்த்வமஸிம்ʼ சர்ம தமோமயம் .
காலரூபம்ʼ த⁴னு꞉ ஶார்ங்க³ம்ʼ ததா² கர்மமயேஷுதி⁴ம் .. 15..

இந்த்³ரியாணி ஶரானாஹுராகூதீரஸ்ய ஸ்யந்த³னம் .
தன்மாத்ராண்யஸ்யாபி⁴வ்யக்திம்ʼ முத்³ரயார்த²க்ரியாத்மதாம் .. 16..

மண்ட³லம்ʼ தே³வயஜனம்ʼ தீ³க்ஷா ஸம்ʼஸ்கார ஆத்மன꞉ .
பரிசர்யா ப⁴க³வத ஆத்மனோ து³ரிதக்ஷய꞉ .. 17..

ப⁴க³வான் ப⁴க³ஶப்³தா³ர்த²ம்ʼ லீலாகமலமுத்³வஹன் .
த⁴ர்மம்ʼ யஶஶ்ச ப⁴க³வாம்ʼஶ்சாமரவ்யஜனே(அ)ப⁴ஜத் .. 18..

ஆதபத்ரம்ʼ து வைகுண்ட²ம்ʼ த்³விஜா தா⁴மாகுதோப⁴யம் .
த்ரிவ்ருʼத்³வேத³꞉ ஸுபர்ணாக்²யோ யஜ்ஞம்ʼ வஹதி பூருஷம் .. 19..

அனபாயினீ ப⁴க³வதீ ஶ்ரீ꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மனோ ஹரே꞉ .
விஷ்வக்ஸேனஸ்தந்த்ரமூர்திர்விதி³த꞉ பார்ஷதா³தி⁴ப꞉ .
நந்தா³த³யோ(அ)ஷ்டௌ த்³வா꞉ஸ்தா²ஶ்ச தே(அ)ணிமாத்³யா ஹரேர்கு³ணா꞉ .. 20..

வாஸுதே³வ꞉ ஸங்கர்ஷண꞉ ப்ரத்³யும்ன꞉ புருஷ꞉ ஸ்வயம் .
அநிருத்³த⁴ இதி ப்³ரஹ்மன் மூர்திவ்யூஹோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே .. 21..

ஸ விஶ்வஸ்தைஜஸ꞉ ப்ராஜ்ஞஸ்துரீய இதி வ்ருʼத்திபி⁴꞉ .
அர்தே²ந்த்³ரியாஶயஜ்ஞானைர்ப⁴க³வான் பரிபா⁴வ்யதே .. 22..

அங்கோ³பாங்கா³யுதா⁴கல்பைர்ப⁴க³வாம்ʼஸ்தச்சதுஷ்டயம் .
பி³ப⁴ர்தி ஸ்ம சதுர்மூர்திர்ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .. 23..

த்³விஜருʼஷப⁴ ஸ ஏஷ ப்³ரஹ்மயோனி꞉ ஸ்வயந்த்³ருʼக்
ஸ்வமஹிமபரிபூர்ணோ மாயயா ச ஸ்வயைதத் .
ஸ்ருʼஜதி ஹரதி பாதீத்யாக்²யயானாவ்ருʼதாக்ஷோ
விவ்ருʼத இவ நிருக்தஸ்தத்பரைராத்மலப்⁴ய꞉ .. 24..

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணஸக² வ்ருʼஷ்ண்ய்ருʼஷபா⁴வநித்⁴ருக்³-
ராஜன்யவம்ʼஶத³ஹனானபவர்க³வீர்ய .
கோ³விந்த³ கோ³பவனிதாவ்ரஜப்⁴ருʼத்யகீ³த-
தீர்த²ஶ்ரவ꞉ ஶ்ரவணமங்க³ல பாஹி ப்⁴ருʼத்யான் .. 25..

ய இத³ம்ʼ கல்ய உத்தா²ய மஹாபுருஷலக்ஷணம் .
தச்சித்த꞉ ப்ரயதோ ஜப்த்வா ப்³ரஹ்ம வேத³ கு³ஹாஶயம் .. 26..

ஶௌனக உவாச
ஶுகோ யதா³ஹ ப⁴க³வான் விஷ்ணுராதாய ஶ்ருʼண்வதே .
ஸௌரோ க³ணோ மாஸி மாஸி நானா வஸதி ஸப்தக꞉ .. 27..

தேஷாம்ʼ நாமானி கர்மாணி நியுக்தாநாமதீ⁴ஶ்வரை꞉ .
ப்³ரூஹி ந꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னானாம்ʼ வ்யூஹம்ʼ ஸூர்யாத்மனோ ஹரே꞉ .. 28..

ஸூத உவாச
அநாத்³யவித்³யயா விஷ்ணோராத்மன꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் .
நிர்மிதோ லோகதந்த்ரோ(அ)யம்ʼ லோகேஷு பரிவர்ததே .. 29..

ஏக ஏவ ஹி லோகானாம்ʼ ஸூர்ய ஆத்மா(ஆ)தி³க்ருʼத்³த⁴ரி꞉ .
ஸர்வவேத³க்ரியாமூலம்ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹுதோ⁴தி³த꞉ .. 30..

காலோ தே³ஶ꞉ க்ரியா கர்தா கரணம்ʼ கார்யமாக³ம꞉ .
த்³ரவ்யம்ʼ ப²லமிதி ப்³ரஹ்மன்னவதோ⁴க்தோ(அ)ஜயா ஹரி꞉ .. 31..

மத்⁴வாதி³ஷு த்³வாத³ஶஸு ப⁴க³வான் காலரூபத்⁴ருʼக் .
லோகதந்த்ராய சரதி ப்ருʼத²க்³த்³வாத³ஶபி⁴ர்க³ணை꞉ .. 32..

தா⁴தா க்ருʼதஸ்த²லீ ஹேதிர்வாஸுகீ ரத²க்ருʼன்முனே .
புலஸ்த்யஸ்தும்பு³ருரிதி மது⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 33..

அர்யமா புலஹோ(அ)தௌ²ஜா꞉ ப்ரஹேதி꞉ புஞ்ஜிகஸ்த²லீ .
நாரத³꞉ கச்ச²நீரஶ்ச நயந்த்யேதே ஸ்ம மாத⁴வம் .. 34..

மித்ரோ(அ)த்ரி꞉ பௌருஷேயோ(அ)த² தக்ஷகோ மேனகா ஹஹா꞉ .
ரத²ஸ்வன இதி ஹ்யேதே ஶுக்ரமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 35..

வஸிஷ்டோ² வருணோ ரம்பா⁴ ஸஹஜன்யஸ்ததா² ஹுஹூ꞉ .
ஶுக்ரஶ்சித்ரஸ்வனஶ்சைவ ஶுசிமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 36..

இந்த்³ரோ விஶ்வாவஸு꞉ ஶ்ரோதா ஏலாபத்ரஸ்ததா²ங்கி³ரா꞉ .
ப்ரம்லோசா ராக்ஷஸோ வர்யோ நபோ⁴மாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 37..

விவஸ்வானுக்³ரஸேனஶ்ச வ்யாக்⁴ர ஆஸாரணோ ப்⁴ருʼகு³꞉ .
அனும்லோசா ஶங்க²பாலோ நப⁴ஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 38..

பூஷா த⁴னஞ்ஜயோ வாத꞉ ஸுஷேண꞉ ஸுருசிஸ்ததா² .
க்⁴ருʼதாசீ கௌ³தமஶ்சேதி தபோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 39..

க்ரதுர்வர்சா ப⁴ரத்³வாஜ꞉ பர்ஜன்ய꞉ ஸேனஜித்ததா² .
விஶ்வ ஐராவதஶ்சைவ தபஸ்யாக்²யம்ʼ நயந்த்யமீ .. 40..

அதா²ம்ʼஶு꞉ கஶ்யபஸ்தார்க்ஷ்ய ருʼதஸேனஸ்ததோ²ர்வஶீ .
வித்³யுச்ச²த்ருர்மஹாஶங்க²꞉ ஸஹோமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 41..

ப⁴க³꞉ ஸ்பூ²ர்ஜோ(அ)ரிஷ்டனேமிரூர்ண ஆயுஶ்ச பஞ்சம꞉ .
கர்கோடக꞉ பூர்வசித்தி꞉ புஷ்யமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 42..

த்வஷ்டா ருʼசீகதனய꞉ கம்ப³லஶ்ச திலோத்தமா .
ப்³ரஹ்மாபேதோ(அ)த² ஶதஜித்³த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர இஷம்ப⁴ரா꞉ .. 43..

விஷ்ணுரஶ்வதரோ ரம்பா⁴ ஸூர்யவர்சாஶ்ச ஸத்யஜித் .
விஶ்வாமித்ரோ மகா²பேத ஊர்ஜமாஸம்ʼ நயந்த்யமீ .. 44..

ஏதா ப⁴க³வதோ விஷ்ணோராதி³த்யஸ்ய விபூ⁴தய꞉ .
ஸ்மரதாம்ʼ ஸந்த்⁴யயோர்ன்ரூʼணாம்ʼ ஹரந்த்யம்ʼஹோ தி³னே தி³னே .. 45..

த்³வாத³ஶஸ்வபி மாஸேஷு தே³வோ(அ)ஸௌ ஷட்³பி⁴ரஸ்ய வை .
சரன் ஸமந்தாத்தனுதே பரத்ரேஹ ச ஸன்மதிம் .. 46..

ஸாமர்க்³யஜுர்பி⁴ஸ்தல்லிங்கை³ர்ருʼஷய꞉ ஸம்ʼஸ்துவந்த்யமும் .
க³ந்த⁴ர்வாஸ்தம்ʼ ப்ரகா³யந்தி ந்ருʼத்யந்த்யப்ஸரஸோ(அ)க்³ரத꞉ .. 47..

உன்னஹ்யந்தி ரத²ம்ʼ நாகா³ க்³ராமண்யோ ரத²யோஜகா꞉ .
சோத³யந்தி ரத²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டே² நைர்ருʼதா ப³லஶாலின꞉ .. 48..

வாலகி²ல்யா꞉ ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிர்ப்³ரஹ்மர்ஷயோ(அ)மலா꞉ .
புரதோ(அ)பி⁴முக²ம்ʼ யாந்தி ஸ்துவந்தி ஸ்துதிபி⁴ர்விபு⁴ம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஹ்யநாதி³நித⁴னோ ப⁴க³வான் ஹரிரீஶ்வர꞉ .
கல்பே கல்பே ஸ்வமாத்மானம்ʼ வ்யூஹ்ய லோகானவத்யஜ꞉ .. 50..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஆதி³த்யவ்யூஹவிவரணம்ʼ நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 11..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -10-ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு உபதேசம்-

November 29, 2020

மார்க்கண்டேய ரிஷி ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ பார்வதியிடமிருந்து ஆசிகள் பெற்றது விளக்கப்படுகிறது.

ஸூத உவாச
ஸ ஏவமனுபூ⁴யேத³ம்ʼ நாராயணவிநிர்மிதம் .
வைப⁴வம்ʼ யோக³மாயாயாஸ்தமேவ ஶரணம்ʼ யயௌ .. 1..

மார்கண்டே³ய உவாச
ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யங்க்⁴ரிமூலம்ʼ தே ப்ரபந்நாப⁴யத³ம்ʼ ஹரே .
யன்மாயயாபி விபு³தா⁴ முஹ்யந்தி ஜ்ஞானகாஶயா .. 2..

ஸூத உவாச
தமேவம்ʼ நிப்⁴ருʼதாத்மானம்ʼ வ்ருʼஷேண தி³வி பர்யடன் .
ருத்³ராண்யா ப⁴க³வான் ருத்³ரோ த³த³ர்ஶ ஸ்வக³ணைர்வ்ருʼத꞉ .. 3..

அதோ²மா தம்ருʼஷிம்ʼ வீக்ஷ்ய கி³ரிஶம்ʼ ஸமபா⁴ஷத .
பஶ்யேமம்ʼ ப⁴க³வன் விப்ரம்ʼ நிப்⁴ருʼதாத்மேந்த்³ரியாஶயம் .. 4..

நிப்⁴ருʼதோத³ஜ²ஷவ்ராதம்ʼ வாதாபாயே யதா²ர்ணவம் .
குர்வஸ்ய தபஸ꞉ ஸாக்ஷாத்ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸித்³தி⁴தோ³ ப⁴வான் .. 5..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
நைவேச்ச²த்யாஶிஷ꞉ க்வாபி ப்³ரஹ்மர்ஷிர்மோக்ஷமப்யுத .
ப⁴க்திம்ʼ பராம்ʼ ப⁴க³வதி லப்³த⁴வான் புருஷே(அ)வ்யயே .. 6..

அதா²பி ஸம்ʼவதி³ஷ்யாமோ ப⁴வான்யேதேன ஸாது⁴னா .
அயம்ʼ ஹி பரமோ லாபோ⁴ ந்ருʼணாம்ʼ ஸாது⁴ஸமாக³ம꞉ .. 7..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த்வா தமுபேயாய ப⁴க³வான் ஸ ஸதாம்ʼ க³தி꞉ .
ஈஶான꞉ ஸர்வவித்³யாநாமீஶ்வர꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் .. 8..

தயோராக³மனம்ʼ ஸாக்ஷாதீ³ஶயோர்ஜக³தா³த்மனோ꞉ .
ந வேத³ ருத்³த⁴தீ⁴வ்ருʼத்திராத்மானம்ʼ விஶ்வமேவ ச .. 9..

ப⁴க³வாம்ʼஸ்தத³பி⁴ஜ்ஞாய கி³ரீஶோ யோக³மாயயா .
ஆவிஶத்தத்³கு³ஹாகாஶம்ʼ வாயுஶ்சி²த்³ரமிவேஶ்வர꞉ .. 10..

ஆத்மன்யபி ஶிவம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ தடி³த்பிங்க³ஜடாத⁴ரம் .
த்ர்யக்ஷம்ʼ த³ஶபு⁴ஜம்ʼ ப்ராம்ʼஶுமுத்³யந்தமிவ பா⁴ஸ்கரம் .. 11..

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ ஶூலக²ட்வாங்க³சர்மபி⁴꞉ .
அக்ஷமாலாட³மருககபாலாஸித⁴னு꞉ ஸஹ .. 12..

பி³ப்⁴ராணம்ʼ ஸஹஸா பா⁴தம்ʼ விசக்ஷ்ய ஹ்ருʼதி³ விஸ்மித꞉ .
கிமித³ம்ʼ குத ஏவேதி ஸமாதே⁴ர்விரதோ முனி꞉ .. 13..

நேத்ரே உன்மீல்ய த³த்³ருʼஶே ஸக³ணம்ʼ ஸோமயாக³தம் .
ருத்³ரம்ʼ த்ரிலோகைககு³ரும்ʼ நநாம ஶிரஸா முனி꞉ .. 14.. ஹஹனபாபஹஹமஹாதே³வ
தஸ்மை ஸபர்யாம்ʼ வ்யத³தா⁴த்ஸக³ணாய ஸஹோமயா .
ஸ்வாக³தாஸனபாத்³யார்க்⁴யக³ந்த⁴ஸ்ரக்³தூ⁴பதீ³பகை꞉ .. 15..

ஆஹ சாத்மானுபா⁴வேன பூர்ணகாமஸ்ய தே விபோ⁴ .
கரவாம கிமீஶான யேனேத³ம்ʼ நிர்வ்ருʼதம்ʼ ஜக³த் .. 16..

நம꞉ ஶிவாய ஶாந்தாய ஸத்த்வாய ப்ரம்ருʼடா³ய ச .
ரஜோஜுஷே(அ)ப்யகோ⁴ராய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ தமோஜுஷே .. 17..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ஸ்துத꞉ ஸ ப⁴க³வாநாதி³தே³வ꞉ ஸதாம்ʼ க³தி꞉ .
பரிதுஷ்ட꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ப்ரஹஸம்ʼஸ்தமபா⁴ஷத .. 18..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ந꞉ காமம்ʼ வரதே³ஶா வயம்ʼ த்ரய꞉ .
அமோக⁴ம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ யேஷாம்ʼ மர்த்யோ யத்³விந்த³தே(அ)ம்ருʼதம் .. 19..

ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸாத⁴வ꞉ ஶாந்தா நி꞉ஸங்கா³ பூ⁴தவத்ஸலா꞉ .
ஏகாந்தப⁴க்தா அஸ்மாஸு நிர்வைரா꞉ ஸமத³ர்ஶின꞉ .. 20..

ஸலோகா லோகபாலாஸ்தான் வந்த³ந்த்யர்சந்த்யுபாஸதே .
அஹம்ʼ ச ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்ʼ ச ஹரிரீஶ்வர꞉ .. 21..

ந தே மய்யச்யுதே(அ)ஜே ச பி⁴தா³மண்வபி சக்ஷதே .
நாத்மனஶ்ச ஜனஸ்யாபி தத்³யுஷ்மான் வயமீமஹி .. 22..

ந ஹ்யம்மயானி தீர்தா²னி ந தே³வாஶ்சேதனோஜ்ஜி²தா꞉ .
தே புனந்த்யுருகாலேன யூயம்ʼ த³ர்ஶனமாத்ரத꞉ .. 23..

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்யாமோ யே(அ)ஸ்மத்³ரூபம்ʼ த்ரயீமயம் .
பி³ப்⁴ரத்யாத்மஸமாதா⁴னதப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .. 24..

ஶ்ரவணாத்³த³ர்ஶநாத்³வாபி மஹாபாதகினோ(அ)பி வ꞉ .
ஶுத்⁴யேரன்னந்த்யஜாஶ்சாபி கிமு ஸம்பா⁴ஷணாதி³பி⁴꞉ .. 25..

ஸூத உவாச
இதி சந்த்³ரலலாமஸ்ய த⁴ர்மகு³ஹ்யோபப்³ருʼம்ʼஹிதம் .
வசோ(அ)ம்ருʼதாயனம்ருʼஷிர்னாத்ருʼப்யத்கர்ணயோ꞉ பிப³ன் .. 26..

ஸ சிரம்ʼ மாயயா விஷ்ணோர்ப்⁴ராமித꞉ கர்ஶிதோ ப்⁴ருʼஶம் .
ஶிவவாக³ம்ருʼதத்⁴வஸ்தக்லேஶபுஞ்ஜஸ்தமப்³ரவீத் .. 27..

ருʼஷிருவாச
அஹோ ஈஶ்வரலீலேயம்ʼ து³ர்விபா⁴வ்யா ஶரீரிணாம் .
யன்னமந்தீஶிதவ்யானி ஸ்துவந்தி ஜக³தீ³ஶ்வரா꞉ .. 28..

த⁴ர்மம்ʼ க்³ராஹயிதும்ʼ ப்ராய꞉ ப்ரவக்தாரஶ்ச தே³ஹினாம் .
ஆசரந்த்யனுமோத³ந்தே க்ரியமாணம்ʼ ஸ்துவந்தி ச .. 29..

நைதாவதா ப⁴க³வத꞉ ஸ்வமாயாமயவ்ருʼத்திபி⁴꞉ .
ந து³ஷ்யேதானுபா⁴வஸ்தைர்மாயின꞉ குஹகம்ʼ யதா² .. 30..

ஸ்ருʼஷ்ட்வேத³ம்ʼ மனஸா விஶ்வமாத்மனானுப்ரவிஶ்ய ய꞉ .
கு³ணை꞉ குர்வத்³பி⁴ராபா⁴தி கர்தேவ ஸ்வப்னத்³ருʼக்³யதா² .. 31..

தஸ்மை நமோ ப⁴க³வதே த்ரிகு³ணாய கு³ணாத்மனே .
கேவலாயாத்³விதீயாய கு³ரவே ப்³ரஹ்மமூர்தயே .. 32..

கம்ʼ வ்ருʼணே நு பரம்ʼ பூ⁴மன் வரம்ʼ த்வத்³வரத³ர்ஶனாத் .
யத்³த³ர்ஶனாத்பூர்ணகாம꞉ ஸத்யகாம꞉ புமான் ப⁴வேத் .. 33..

வரமேகம்ʼ வ்ருʼணே(அ)தா²பி பூர்ணாத்காமாபி⁴வர்ஷணாத் .
ப⁴க³வத்யச்யுதாம்ʼ ப⁴க்திம்ʼ தத்பரேஷு ததா² த்வயி .. 34..

ஸூத உவாச
இத்யர்சிதோ(அ)பி⁴ஷ்டுதஶ்ச முனினா ஸூக்தயா கி³ரா .
தமாஹ ப⁴க³வாஞ்ச²ர்வ꞉ ஶர்வயா சாபி⁴னந்தி³த꞉ .. 35..

காமோ மஹர்ஷே ஸர்வோ(அ)யம்ʼ ப⁴க்திமாம்ʼஸ்த்வமதோ⁴க்ஷஜே .
ஆகல்பாந்தாத்³யஶ꞉ புண்யமஜராமரதா ததா² .. 36..

ஜ்ஞானம்ʼ த்ரைகாலிகம்ʼ ப்³ரஹ்மன் விஜ்ஞானம்ʼ ச விரக்திமத் .
ப்³ரஹ்மவர்சஸ்வினோ பூ⁴யாத்புராணாசார்யதாஸ்து தே .. 37..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ வரான் ஸ முனயே த³த்த்வாகா³த்த்ர்யக்ஷ ஈஶ்வர꞉ .
தே³வ்யை தத்கர்ம கத²யன்னனுபூ⁴தம்ʼ புராமுனா .. 38..

ஸோ(அ)ப்யவாப்தமஹாயோக³மஹிமா பா⁴ர்க³வோத்தம꞉ .
விசரத்யது⁴னாப்யத்³தா⁴ ஹராவேகாந்ததாம்ʼ க³த꞉ .. 39..

அனுவர்ணிதமேதத்தே மார்கண்டே³யஸ்ய தீ⁴மத꞉ .
அனுபூ⁴தம்ʼ ப⁴க³வதோ மாயாவைப⁴வமத்³பு⁴தம் .. 40..

ஏதத்கேசித³வித்³வாம்ʼஸோ மாயாஸம்ʼஸ்ருʼதிராத்மன꞉ .
அநாத்³யாவர்திதம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ காதா³சித்கம்ʼ ப்ரசக்ஷதே .. 41..

ய ஏவமேதத்³ப்⁴ருʼகு³வர்யவர்ணிதம்ʼ
ரதா²ங்க³பாணேரனுபா⁴வபா⁴விதம் .
ஸம்ʼஶ்ராவயேத்ஸம்ʼஶ்ருʼணுயாது³ தாவுபௌ⁴
தயோர்ன கர்மாஶயஸம்ʼஸ்ருʼதிர்ப⁴வேத் .. 42..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 10..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -9-ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு ஸ்ரீ பரப்ரஹ்ம மஹிமை காட்டுதல்=

November 29, 2020

ஸூத உவாச
ஸம்ʼஸ்துதோ ப⁴க³வானித்த²ம்ʼ மார்கண்டே³யேன தீ⁴மதா .
நாராயணோ நரஸக²꞉ ப்ரீத ஆஹ ப்⁴ருʼகூ³த்³வஹம் .. 1..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
போ⁴ போ⁴ ப்³ரஹ்மர்ஷிவர்யோ(அ)ஸி ஸித்³த⁴ ஆத்மஸமாதி⁴னா .
மயி ப⁴க்த்யானபாயின்யா தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .. 2..

வயம்ʼ தே பரிதுஷ்டா꞉ ஸ்ம த்வத்³ப்³ருʼஹத்³வ்ரதசர்யயா .
வரம்ʼ ப்ரதீச்ச² ப⁴த்³ரம்ʼ தே வரதே³ஶாத³பீ⁴ப்ஸிதம் .. 3..

ருʼஷிருவாச
ஜிதம்ʼ தே தே³வ தே³வேஶ ப்ரபன்னார்திஹராச்யுத .
வரேணைதாவதாலம்ʼ நோ யத்³ப⁴வான் ஸமத்³ருʼஶ்யத .. 4..

க்³ருʼஹீத்வாஜாத³யோ யஸ்ய ஶ்ரீமத்பாதா³ப்³ஜத³ர்ஶனம் .
மனஸா யோக³பக்வேன ஸ ப⁴வான் மே(அ)க்ஷிகோ³சர꞉ .. 5..

அதா²ப்யம்பு³ஜபத்ராக்ஷ புண்யஶ்லோகஶிகா²மணே .
த்³ரக்ஷ்யே மாயாம்ʼ யயா லோக꞉ ஸபாலோ வேத³ ஸத்³பி⁴தா³ம் .. 6..

ஸூத உவாச
இதீடி³தோ(அ)ர்சித꞉ காமம்ருʼஷிணா ப⁴க³வான் முனே .
ததே²தி ஸ ஸ்மயன் ப்ராகா³த்³ப³த³ர்யாஶ்ரமமீஶ்வர꞉ .. 7..

தமேவ சிந்தயன்னர்த²ம்ருʼஷி꞉ ஸ்வாஶ்ரம ஏவ ஸ꞉ .
வஸந்நக்³ன்யர்கஸோமாம்பு³பூ⁴வாயுவியதா³த்மஸு .. 8..

த்⁴யாயன் ஸர்வத்ர ச ஹரிம்ʼ பா⁴வத்³ரவ்யைரபூஜயத் .
க்வசித்பூஜாம்ʼ விஸஸ்மார ப்ரேமப்ரஸரஸம்ப்லுத꞉ .. 9..

தஸ்யைகதா³ ப்⁴ருʼகு³ஶ்ரேஷ்ட² புஷ்பப⁴த்³ராதடே முனே꞉ .
உபாஸீனஸ்ய ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மன் வாயுரபூ⁴ன்மஹான் .. 10..

தம்ʼ சண்ட³ஶப்³த³ம்ʼ ஸமுதீ³ரயந்தம்ʼ
ப³லாஹகா அன்வப⁴வன் கராலா꞉ .
அக்ஷஸ்த²விஷ்டா² முமுசுஸ்தடி³த்³பி⁴꞉
ஸ்வனந்த உச்சைரபி⁴வர்ஷதா⁴ரா꞉ .. 11..

ததோ வ்யத்³ருʼஶ்யந்த சது꞉ஸமுத்³ரா꞉
ஸமந்தத꞉ க்ஷ்மாதலமாக்³ரஸந்த꞉ .
ஸமீரவேகோ³ர்மிபி⁴ருக்³ரனக்ர-
மஹாப⁴யாவர்தக³பீ⁴ரகோ⁴ஷா꞉ .. 12..

அந்தர்ப³ஹிஶ்சாத்³பி⁴ரதித்³யுபி⁴꞉ க²ரை꞉
ஶதஹ்ரதா³பீ⁴ருபதாபிதம்ʼ ஜக³த் .
சதுர்வித⁴ம்ʼ வீக்ஷ்ய ஸஹாத்மனா முநிர்ஜலாப்லுதாம்ʼ
க்ஷ்மாம்ʼ விமனா꞉ ஸமத்ரஸத் .. 13..

தஸ்யைவமுத்³வீக்ஷத ஊர்மிபீ⁴ஷண꞉
ப்ரப⁴ஞ்ஜனாகூ⁴ர்ணிதவார்மஹார்ணவ꞉ .
ஆபூர்யமாணோ வரஷத்³பி⁴ரம்பு³தை³꞉
க்ஷ்மாமப்யதா⁴த்³த்³வீபவர்ஷாத்³ரிபி⁴꞉ ஸமம் .. 14..

ஸக்ஷ்மாந்தரிக்ஷம்ʼ ஸதி³வம்ʼ ஸபா⁴க³ணம்ʼ
த்ரைலோக்யமாஸீத்ஸஹ தி³க்³பி⁴ராப்லுதம் .
ஸ ஏக ஏவோர்வரிதோ மஹாமுநிர்ப³ப்⁴ராம
விக்ஷிப்ய ஜடா ஜடா³ந்த⁴வத் .. 15..

க்ஷுத்த்ருʼட் பரீதோ மகரைஸ்திமிங்கி³லைருபத்³ருதோ
வீசினப⁴ஸ்வதா ஹத꞉ .
தமஸ்யபாரே பதிதோ ப்⁴ரமன் தி³ஶோ
ந வேத³ க²ம்ʼ கா³ம்ʼ ச பரிஶ்ரமேஷித꞉ .. 16..

க்வசித்³க³தோ மஹாவர்தே தரலைஸ்தாடி³த꞉ க்வசித் .
யாதோ³பி⁴ர்ப⁴க்ஷ்யதே க்வாபி ஸ்வயமன்யோன்யகா⁴திபி⁴꞉ .. 17..

க்வசிச்சோ²கம்ʼ க்வசின்மோஹம்ʼ க்வசித்³து³꞉க²ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴யம் .
க்வசின்ம்ருʼத்யுமவாப்னோதி வ்யாத்⁴யாதி³பி⁴ருதார்தி³த꞉ .. 18..

அயுதாயுதவர்ஷாணாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ஶதானி ச .
வ்யதீயுர்ப்⁴ரமதஸ்தஸ்மின் விஷ்ணுமாயாவ்ருʼதாத்மன꞉ .. 19..

ஸ கதா³சித்³ப்⁴ரமம்ʼஸ்தஸ்மின் ப்ருʼதி²வ்யா꞉ ககுதி³ த்³விஜ꞉ .
ந்யக்³ரோத⁴போதம்ʼ த³த்³ருʼஶே ப²லபல்லவஶோபி⁴தம் .. 20..

ப்ராகு³த்தரஸ்யாம்ʼ ஶாகா²யாம்ʼ தஸ்யாபி த³த்³ருʼஶே ஶிஶும் .
ஶயானம்ʼ பர்ணபுடகே க்³ரஸந்தம்ʼ ப்ரப⁴யா தம꞉ .. 21.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
மஹாமரகதஶ்யாமம்ʼ ஶ்ரீமத்³வத³னபங்கஜம் .
கம்பு³க்³ரீவம்ʼ மஹோரஸ்கம்ʼ ஸுனாஸம்ʼ ஸுந்த³ரப்⁴ருவம் .. 22..

ஶ்வாஸைஜத³லகாபா⁴தம்ʼ கம்பு³ஶ்ரீகர்ணதா³டி³மம் .
வித்³ருமாத⁴ரபா⁴ஸேஷச்சோ²ணாயிதஸுதா⁴ஸ்மிதம் .. 23..

பத்³மக³ர்பா⁴ருணாபாங்க³ம்ʼ ஹ்ருʼத்³யஹாஸாவலோகனம் .
ஶ்வாஸைஜத்³வலிஸம்ʼவிக்³னனிம்னநாபி⁴த³லோத³ரம் .. 24..

சார்வங்கு³லிப்⁴யாம்ʼ பாணிப்⁴யாமுன்னீய சரணாம்பு³ஜம் .
முகே² நிதா⁴ய விப்ரேந்த்³ரோ த⁴யந்தம்ʼ வீக்ஷ்ய விஸ்மித꞉ .. 25..

தத்³த³ர்ஶநாத்³வீதபரிஶ்ரமோ முதா³
ப்ரோத்பு²ல்லஹ்ருʼத்பத்³மவிலோசனாம்பு³ஜ꞉ .
ப்ரஹ்ருʼஷ்டரோமாத்³பு⁴தபா⁴வஶங்கித꞉
ப்ரஷ்டும்ʼ புரஸ்தம்ʼ ப்ரஸஸார பா³லகம் .. 26..

தாவச்சி²ஶோர்வை ஶ்வஸிதேன பா⁴ர்க³வ꞉
ஸோ(அ)ந்த꞉ஶரீரம்ʼ மஶகோ யதா²(ஆ)விஶத் .
தத்ராப்யதோ³ ந்யஸ்தமசஷ்ட க்ருʼத்ஸ்னஶோ
யதா² புராமுஹ்யத³தீவ விஸ்மித꞉ .. 27..

க²ம்ʼ ரோத³ஸீ ப⁴க³ணானத்³ரிஸாக³ரான்
த்³வீபான் ஸவர்ஷான் ககுப⁴꞉ ஸுராஸுரான் .
வனானி தே³ஶான் ஸரித꞉ புராகரான்
கே²டான் வ்ரஜாநாஶ்ரமவர்ணவ்ருʼத்தய꞉ .. 28..

மஹாந்தி பூ⁴தான்யத² பௌ⁴திகான்யஸௌ
காலம்ʼ ச நானாயுக³கல்பகல்பனம் .
யத்கிஞ்சித³ன்யத்³வ்யவஹாரகாரணம்ʼ
த³த³ர்ஶ விஶ்வம்ʼ ஸதி³வாவபா⁴ஸிதம் .. 29..

ஹிமாலயம்ʼ புஷ்பவஹாம்ʼ ச தாம்ʼ நதீ³ம்ʼ
நிஜாஶ்ரமம்ʼ யத்ர ருʼஷீனபஶ்யத் .
விஶ்வம்ʼ விபஶ்யஞ்ச்²வஸிதாச்சி²ஶோர்வை
ப³ஹிர்நிரஸ்தோ ந்யபதல்லயாப்³தௌ⁴ .. 30..

தஸ்மின் ப்ருʼதி²வ்யா꞉ ககுதி³ ப்ரரூட⁴ம்ʼ
வடம்ʼ ச தத்பர்ணபுடே ஶயானம் .
தோகம்ʼ ச தத்ப்ரேமஸுதா⁴ஸ்மிதேன
நிரீக்ஷிதோ(அ)பாங்க³நிரீக்ஷணேன .. 31..

அத² தம்ʼ பா³லகம்ʼ வீக்ஷ்ய நேத்ராப்⁴யாம்ʼ தி⁴ஷ்டி²தம்ʼ ஹ்ருʼதி³ .
அப்⁴யயாத³திஸங்க்லிஷ்ட꞉ பரிஷ்வக்துமதோ⁴க்ஷஜம் .. 32..

தாவத்ஸ ப⁴க³வான் ஸாக்ஷாத்³யோகா³தீ⁴ஶோ கு³ஹாஶய꞉ .
அந்தர்த³தே⁴ ருʼஷே꞉ ஸத்³யோ யதே²ஹானீஶநிர்மிதா .. 33..

தமன்வத² வடோ ப்³ரஹ்மன் ஸலிலம்ʼ லோகஸம்ப்லவ꞉ .
திரோதா⁴யி க்ஷணாத³ஸ்ய ஸ்வாஶ்ரமே பூர்வவத்ஸ்தி²த꞉ .. 34..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ மாயாத³ர்ஶனம்ʼ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 9..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –