ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –பாசுரம் -7-

ஆறாவது அதிகார ஸூ சனம் கீழ் -உபதேச ஷட்கம் முடிந்து ஏழாவது அத்தியாயத்தில்
அதி தேச ஷட்கம் தொடங்குகிறது
அதில் பிரகிருதி யின் தர்மங்களை விக்ருதியிலும் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டும் என்று
சாமான்யமாக பிரதர்சனம் செய்கிறது –
ஒரு யாகம் முதலிய வைதிக கர்மங்களில் அங்கங்களை எல்லாம் விஸ்தாரமாய் வாசனிமாக விதித்து
இருப்பதை -பிரகிருதி -மூலம் -என்பர் –
விக்ருதி என்பது அதன் சாத்ருஸ்யம் உள்ள மற்ற யாகாதி கர்மம் –
மூலமான ப்ரக்ருதியில் விதிக்கப்பட்டு இருக்கும் அங்கங்களை விக்ருதியிலும் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டும்
என்று விதிப்பது

ப்ரக்ருதி வத் விக்ருதி கர்தவ்யா -என்று சாமான்யமான அதிதேச விதி
எம்பெருமானார் -ப்ரக்ருதி பூதரான நம் சம்பிரதாய ஆச்சார்யர்
நான் அந்த பரம்பரையில் அந்த ஸ்தானத்தில் ஆச்சார்யனாய் நிவேசனம் செய்யப்பட்டு இருக்கும் விக்ருதி
யுகாதி கர்மங்கள் அசேதனங்கள்
அந்த விஷயத்தில் -ப்ரக்ருதி வத் விக்ருதி கர்தவ்யா-என்று செய்யப்படும் பொருளாக
கர்மணி பிரயோகம் தான் சம்பவிக்கும் கர்த்ருத்வம் சம்பவியாது
இங்கு மூல ப்ரக்ருதி ஸர்வஞ்ஞரான ஸ்ரேஷ்ட தம ஞானி ஆச்சார்யர்
விக்ருதியான நானும் சைதன்யவானே -பசு விருத்தியாய் இருந்தாலும் சைதன்யத்துக்குக் குறை இல்லை –

எம்பெருமாருடைய லோக உத்தர ஆசார்ய தர்ம சீலா சரணாதிகள் போல் கூடிய வரையில் அந்த ஸ்தானத்தில்
இருக்கும் ஆச்சார்யர்களும் ஆசார்ய தர்ம சம்பத்துக்களோடு ஸம்பன்னராய் இருக்க வேணும்
ப்ரக்ருதி வத் விக்ருதி கரோதி -என்று இங்கு அதி தேசத்தை மாற்றிக் கொள்ள வேணும்
மூல ஆச்சார்ய சம்பத்தைப் போன்ற சம்பத்தை விக்ருதியாய் இருப்பவரும் அனுஷ்ட்டிக்க வேணும்
தேஹத்தைப் பற்றிய பாஹ்ய காஷாய வசன யஜ்ஜோ பவீத த்ரி தண்ட தாரணாதி வேஷங்கள் எல்லாம்
மூல ஆச்சார்யரைப் போலவே அநு கரணம் செய்கிறேன்
கர்ம இந்த்ரியங்களைப் பற்றிய பாஹ்ய ஸந்யாஸ ஆசாரங்களை எல்லாம் அப்படியே அநு கரணம் செய்கிறேன்

ஆந்தரமான சம தமாதி குணங்களையும் ஞான இந்திரியங்களையும் நைத்யத்தையும் அநு சரிப்பது இல்லை —
மேலுக்கு மட்டும் பாவனையே –
பிரக்ருதியைப் போல் தேஹ வேஷங்களிலும் கர்ம இந்த்ரிய நிர்வர்த்யமான பாஹ்ய ஆசாரங்களில்
மட்டும் அநு கரணம் உண்டு –
ஆந்த்ர சம தமாதி இந்திரிய நிக்ரஹம் கூடிய மனச்சுத்தியை அனுஷ்டிப்பது இல்லை -தத் விபரீத சீலமே உள்ளது –
ஸ்ரோத்ரியம் ப்ரஹ்ம நிஷ்டம் -என்று ஆசார்யரை முண்டகம் வர்ணித்தது –
ஸம்ஸ்க்ருத திராவிட உபய வேதங்களையும் அத்யயனம் செய்த ஸ்ரோத்ரிய லக்ஷணம் சம்பாதித்து இருந்தாலும்
சாந்தோ தாந்த உபரத திதிஷு ஸமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மன் யே வாத்மா நம் பஸ்யேத் -ப்ருஹதாரண்யம்
ப்ரஹ்ம நிஷ்டைக்கு அவஸ்யம் அபேக்ஷிதமாக விதிக்கப் பட்டு இருக்கும் சம தமாதி அந்தரங்க
ஸம்பத்துக்களைத் தேடவில்லை -அனுஷ்ட்டிக்க வில்லை -அதுக்கு விபரீதமாகவே நடக்கிறேன்
ஸாது தமரான பெரியோர்கள் வர்த்திப்பவரைப் போல் ஆச்சார்ய ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் வர்த்திக்க வேணும் –
என்னுடைய ஆந்த்ர விருத்திகள் விபரீதமாகவே இருக்கின்றன –
தேஹ விருத்திகள் மூலத்தைப் போலவே விஷமாக நடிப்பு – நான் உண்மையில் மூல விபரீதமாகவே வர்த்திக்கிறேன் –
வஞ்சனத்தில் என்னிலும் நிபுணர் இல்லை -வஞ்சனையே ஒரு வ்யஸனமாகவும் வ்ருத்தியாகவும் கொண்டு
வஞ்சன பரனாகவே வர்த்திக்கிறேன் –
வஞ்சன பர -என்று யாமுனர் நிச்சயத்தால் செய்தது நைச்ய அனுசந்தானம் –
எனக்கு வஞ்சகம் உண்மையான வ்ருத்தி

பிரக்ருதிகளுக்கு உள்ள அங்க தர்மங்களை விக்ருதியிலும் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டும் என்று அதி தேசம் –
ப்ரக்ருதிக்கும் விக்ருதிக்கும் சாத்ருசம் இருக்க வேண்டும்
ப்ரத்யக்ஷ வசனம் நாமதேயம் சோதனா லிங்க அநு மித வசனம் -மூன்றையும் கொண்டு
எந்த பிரக்ருதிக்கு எந்த விக்ருதி என்று அறிய வேணும்
த்ரி வித ச அதி தேச ப்ரத்யக்ஷ வஸனாத் நாமதேயாத் சாதனா லிங்க அநு மிதி வஸனாச் ச -ஸாஸ்த்ர தீபிகை
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் போற்றிய ஸதாசாரங்களையே அவர் ஸ்தானத்தில் இருக்கும் பின்புள்ள ஆச்சார்யர்களும் பின் பற்ற வேணும்
சடகோபர் பரம்பரையில் வந்த ஆச்சார்யர்களே சடராய் வஞ்சன பரராய் இருக்கலாமா
எனது வஞ்சனை பரதையால் அவர் திரு உள்ளம் புண் படாதா
ஆதி குருவான பத்ரிகாஸ்ரம தாபஸ நாராயணனைப் போல் இருக்க வேண்டாவோ

த தாத்ம நிரதே உபநிஷத் ஸூ யே தர்மா தே மயி ஸந்து தே மயி சந்து -என்று
தினமும் சாந்தி பாடம் ஓதுவிக்கிறேன்
அக்னி ஹோத்ரம் என்ற சத்ருசமான நாம தேயத்தைக் கொண்டே குண்ட பாயிகளின் அயனம் என்னும் விக்ருதியில்
நித்ய அக்னி ஹோத்ர தர்மங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று
பூர்வ மீமாம்ஸை 7 வது அத்யாயம் 3 வது பாதத்தில் முதல் அதிகரணத்தில் நிர்ணயிக்கப் பட்டது
அதே பாதத்தில் ஆறாவது அதிகரணத்தில்
ஆதித்யாயாம் வைஷ்ணவோ நவக பாலோ பவ தி -என்று விதிக்கப்பட்ட ப்ரக்ருதிக்குள்ள அங்க தர்மங்கள் எல்லாம்
ராஜ ஸூய யாகத்தில் வைஷ்ணவ த்ரி க பால-என்று விதிக்கப்பட்ட மூன்று ஒட்டு புரோடாச கர்மத்தில்
வைஷ்ணவ என்ற பேர் ஒற்றுமையைக் கொண்டு அதிதேசத்தால் வருமோ என்று பூர்வ பக்ஷம் பண்ணி
வைஷ்ணவ என்கிற பதம் தத்தித ப்ரத்யய த்தால் விஷ்ணு தேவதா உத்தேச்யகம் -என்பதை மட்டுமே விதிக்கும் –
வைஷ்ணவ நவ கபால கர்மத்தில் உள்ள அங்கங்களைக் கொண்டு வராது என்று நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது
அந்த ந்யாயத்தாலே வைஷ்ணவ என்ற பெயர் விஷ்ணு விஷ்ணு தேவதையை வழி படுபவர் என்பது
ஒன்றையே ஸித்திக்கும் அல்லது சீலாதி குணாதிகள் ஸித்திக்க மாட்டாது என்றும் ஒரு ரஸ ப்ரஸ்னம் –

விஷ்ணு லிங்கம் என்று ஸந்யாஸ ஆஸ்ரமத்துக்கு பெயர்
பெயருக்கு சத்ருசமாக காஷாய த்ரி தண்ட யஜ்ஜோ பவீதாதி தாரிகளான பாஹ்ய ஆசார வேஷம் உண்டே
ஒழிய வைஷ்ணவ யாதிகளுக்கு இன்றியமையாத ஆத்ம குணங்களான யதி தர்மங்களை
கொள்ள வில்லை என்று நைச்யம் நிர்வேதம் –

ஹ்ருதய பேஷயா து மனுஷ்ய அதிகாரத்வாத் -மநுஷ்யர்களே ஸாஸ்த்ர விதிகளுக்கு கட்டுப் பட்டவர்கள்
திர்யக்குகளுக்கு இல்லை –
ஆறாவது அதிகாரம் முதல் பாதம் இரண்டாம் அதிகாரணத்தில் நிர்ணயிக்கப் பட்ட விஷயம்
வ்ருத்தியாலும் ஸ்வ பாவத்தாலும் பசுவாயாயே உள்ளேன் என்று நைச்சிய பிரதர்சனம்

சீல வ்ருத்த பலம் ஸ்ருதம்-சபா பர்வம் -நாரதர் தர்மபுத்ரருக்கு உபதேசம் -நைச்யத்தால் ஆத்ம சிந்தனை
ஞானேந ஹீந பஸூபிர் சமான
ஞான ஹீநம் குரும் ப்ராப்ய
ஞானி ந தத்வ தர்சின
நான் ஞான ஹீந பசு என்று ஆத்ம நிந்தனை
மனுஜ பசுபிர் நிர்மரியாதை -வே ணீ சம்ஹாரத்தில் அஸ்வத்தாமாவின் நிந்தை சொல் போல்
நான் மனுஜ பசு என்று ஆத்ம நிந்தை

பசுவத் மூர்க்கோ பவேத் -இங்கே பசு என்றும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில்
மூர்க்க-ஸ்வ நிந்தை -பசுத்தன்மையால் மூர்க்கத்தவம் சித்தம்
சித்தம் -ஸத் ஸம்ப்ரதாயே -ஸ்த்திரதிய மனகம் -ஸ்ரோத்ரியம் -ப்ரஹ்ம நிஷ்டம் -ஸத்வஸ்த்தம்-ஸத்ய வாஸம்
சமய நியதயா சாது வ்ருத்யா ஸமேதம் –டம்ப அஸூ யாதி வர்ஜம் -ஜித விஷய கணம் -தீர்க்க பந்தும் -தயாளும் –
ஸ்க்கா வித்யே ஸாசீ தாரம் -ஸ்வ பர ஹித பரம் தேசிகம் பூஷ்ணு ரீப்சேத் –ஆச்சார்ய லக்ஷண ஸ்லோகம் –
இதையே ஸ்வாமி உதாஹரித்துள்ளார் –

வ்ருத்யா பசுர் நரவபு த்வஹம் ஈத்ருசோபி-
ஸ்ருத்யாதி சித்த நிகிலாத்ம குணாஸ்ரயோயம்
இத்யாதரேண க்ருதி நோபி மித ப்ரவக்தும் –
அத்யாபி வஞ்சன பரோத்ர யதீந்திர வர்த்தே—7-

யதீந்திர-யதிகட்க்கு இறைவரே
அஹம் து -நானோ என்றால்
வ்ருத்யா -நடத்தையினால் -சீலத்தினால்
பசுர் -ஞானம் இல்லாத மிருகம் போல் வர்த்திப்பவாய் இருக்கிறேன்
நரவபு -நடத்தையினால் பசு -ஆகாரத்தால் -சரீரத்தால் – மனுஷ்ய வடிவாய் இருக்கிறேன்
ஈத்ருசோபி-விசித்திர சங்கர ஜந்துவாய் இருந்தாலும் துர்லப மனுஷ்ய தேகம் பெற்றும்
சாஸ்த்ர வஸ்யதை இல்லாத பசு துல்யனாக இருந்தாலும்
அயம் -இவர் எம்பெருமானார் ஆச்சார்ய பரம்பரை ஸிம்ஹாஸனத்தில் வீற்று இருக்கும் இவர்
ஸ்ருத்யாதி சித்த நிகிலாத்ம குணாஸ்ரயோயம் இதி -சதாச்சார்யர்களுக்கு நியதமாய் இருக்க வேண்டியதாக
சுருதி ஸ்ம்ருதி ஸதாச்ஸாரங்களால் ஸித்தமாய் ஏற்பட்டுள்ள சமதமாதி ஆத்ம குணங்கள் யாவற்றுக்கும்
நித்தியமாய் இருப்பவர் என்று ஆஸ்ரய பூதர் என்று
க்ருதி நோபி-என்னை ஆஸ்ரயித்து என்னைச் சுற்றி இருக்கும் ஞானாதி பூர்ணரான அக்ர கண்யர்களும்
யாதரேண -மிக்க பக்தியோடும் அன்போடும்
மித–ஒருவருக்கு ஒருவர் ரஹஸ்யமாய்
ப்ரவக்தும் வஞ்சன பரோத்ர -விஸ்தாரமாய் என்னைப் புகழ்ந்து பேசுவிக்கும் படியாக அத்தனை வஞ்சனையிலேயே
ஆழ்ந்து -ஏமாற்றுவதையே வ்ருத்தியாகக் கொண்ட
அத்யாபி -பரம ஹம்ஸ பரிவ்ராக ஆஸ்ரமத்தைப் பரிக்ரஹித்து இந்த ஸ்தானத்தில் அபி ஷிக்தனாய் இருக்கும் இப்பொழுதும்
வர்த்தே-வர்த்திக்கிறேன் -நடந்து வருகிறேன்

வ்ருத்யா பசுர்
தமது மூர்கத்வத்தை சாதிக்க பசு சாத்ருஸ்யத்தைக் காட்டினால் போதும் பகவந் மூர்க்கோ பவேத் –
பசுவாதிர் ச அவிசேஷாத் -சங்கரர் பாஷ்ய தொடக்கம்
ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற ஆசையும் யத்னமும் இல்லாதவர்
பசும்புல் போல் ஆஹாரத்திலும் -அதைக் கொடுப்பவர் இடம் பிரியமும் -அச்சம் இன்மையும் –
தடி எடுத்து ஓங்குபவர் இடம் பயமும்
பசுக்களுக்கும் மநுஷ்யர்களுக்கும் துல்யம் என்று காட்டுகிறார் –
ஆஹார நித்ரா பயாதிகள் இருவருக்கும் பொதுவான வ்ருத்தி
தேஹத்தையும் ஜீவனத்தையும் பற்றியவை
ஆத்ம உஜ்ஜீவனம் என்பதே பசுக்களுக்குத் தெரியாதே

மனுஷ்ய தேகம் ஆத்ம உஜ்ஜீவ நத்துக்காகவே கொடுக்கப்பட்டது
ப்ரவ்ருத்திகள் நிவ்ருத்திகள் பசுவைப் போலவே -ஸாஸ்த்ர ஹித வ்ருத்தி இல்லை –
இரண்டு கால் பசுவாகவே உள்ளேன்
வருத்தத்தால் பசு தேஹத்தால் மனுஷ்யன் என்று ப்ரதர்சனம்
அஹம் து
நானோ என்றால் -மேலும் கீழும் அந்வயம்
பசுவிலும் விஜாதீயமான பசு
வ்ருத்தி ஞாப்ய நர பசுத்வ வான்
வ்ருத்யா -ஸ்லோக தொடக்கம் ஹேதுவாக படிப்பது மிக்க ரசம்
வ்ருத்யா–வஞ்சன பரோத்ர -என்று மேலும் அந்வயம் கொள்ள இடம் உண்டு

நரவபு
தேகத்தில் மட்டும் மனுஷ்யன் விவேகம் -த்யாஜ்ய உபாதிய பகுத்து அறியும் தன்மை இல்லாதவன்
ஆஹார நித்ர க்ரமாதி விருத்திகள் பொதுவானவை பசுவைப் போல்
சாஷான் நாராயணோ தேவ க்ருத்வா மர்த்ய மயீம் தநும் மக்நான் உத்தரதே
லோகான் காருண்யாத் ஸாஸ்த்ர பாணிநா –
ஜஹ்னுர் நாராயண நர -சஹஸ்ர நாமம்
ந ரீயதே இதி நர-அவ்யயமான சாஸ்வத புருஷன்
ஸத் சம்பிரதாய ஆச்சார்யர்கள் நர நாராயணனே
அதற்கு நான் ஒரு அபவாதம் –
நாராயண தேஹமாய் இருக்க வேண்டியது போய் கேவல மனுஷ்ய தேஹமான இருப்புக்கு வெறுக்கிறார் –
பசு மனுஷ்ய தேஹத்தைப் பூண்டு இருக்கிறது என்று வெறுப்பு

சிறு மா மனிசர் என்று இருக்க வேண்டியவர் சிறு மிருகம் ஆனதே
ப்ரஹ்ம ப்ராயனாய் வர்த்திக்க வேண்டிய இருப்பு போய் பசு ப்ராயனாய் வர்த்திக்கிறேன்
நர என்பது விஷ்ணு வாசகம் -விஷ்ணு லிங்கம் சன்யாசம் -லிங்கம் என்பது சரீரத்தையும் சொல்வது —
சந்நியாசியின் திரு மேனி விஷ்ணுவின் திரு மேனி –
நர வபு -என்பதால் ஸந்யாஸி வேஷமும் ஸூ சிதம் –
விஷயாந்தர -தேஹ சம்பந்திகளை துறந்து ஆத்ம குண சம்பன்னராய் அத்யாத்ம ஞான நித்யராய்
இருக்க வேண்டியது போய் இப்படி பசு வ்ருத்தியாய் இருப்பதும் நிர்வேதம் –

அஹம் ஈத்ருசோபி-
உண்மையில் ஆந்தரமாய் பசு பிராயனாய் இருந்தாலும்
சாஷாத் நாராயணனே என் மனுஷ்ய சரீரத்தைப் பரிக்ரஹித்து உள் இருந்து நான் என்னும் ஆசார்யனாக
விளங்குகிறான் என்ற வசனத்துக்கு ஏற்ப நான் சகல உபநிஷத் ஆத்ம குண சீல ஸம்பன்னனாய்
இருக்க வேண்டியது அவஸ்யமாயினும்
எம்பெருமானார் குரு பரம்பரா பீடத்தில் இப்பொழுது நிவேசிக்கப் பட்டு விஷ்ணு லிங்க ஸந்யாசியாய்
இருப்பதும் தக்க ஞான ஆத்ம குணாதி சம்பத்துக்களோடே இருக்க வேண்டி இருந்தும்
பிரகார சாத்ருஸ்யத்தைக் காட்டும் ஈத்ருச ஸப்த பிரயோகத்தால் அதிதேசத்துக்கு மூலமான
ஸாத்ருஸ்ய நியமம் த்வனிக்கப் படுகிறது –

ஸ்ருத்யாதி சித்த நிகிலாத்ம குணாஸ்ரயோயம்
ஸ்ருதி முதலிய ப்ரமாணங்களால் ப்ரஹ்ம நிஷ்டருக்கு நியதமாய் இருக்க வேண்டிய
ஆத்ம குணங்கள் விதிக்கப் பட்டு உள்ளன –
ப்ரஹ்ம உபாசனத்துக்கு அவஸ்யமான ஆத்ம குணங்கள் கர்மம் ஆசாரம் முதலிய அங்கங்கள் விதிக்கப் பட்டுள்ளன –
ஆதி -ஸ்ம்ருதிகள் -ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரங்கள் -ஸதாசாரங்கள் – ஸம் ப்ரதாயா சரணைகள் -இவற்றைச் சொன்னவாறு –

மீமாம்ஸை -3 வது அத்தியாயத்தால் யாகாதிகளுக்கு அங்கங்கள் எவை என்று தீர்மானிக்க –
ஸ்ருதி -லிங்கம் – வாக்ய பிரகரண ஸ்தான சமாக்யைகள்-என்னும் பிரமாணங்கள் காட்டப் பட்டுள்ளன –
ஸ்ருத் யாதி பலீயஸ் த்வாச்ச ந பாத -ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்தாலும் – ஸ்ருத்யாதி ப்ரமாணங்களையும்
அவற்றின் பலாபலமும் ஆதரிக்கப் பட்டு உள்ளன
ஆதி -லிங்காதி ஐந்து பிரமாணங்களும் கொள்ள வேண்டும் –

சம தமாத் யுபேத ஸ்யாத் ததாபி தத் அங்க தயா தத் விதே –என்கிற ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரத்தால்
சமம் தமம் உபரதி திதிஷை சமாதாநம் ஸ்ரத்தை முதலிய ஆந்த்ர ஆத்ம குணங்கள் க்ருஹஸ்தரான
ப்ரஹ்ம உபாஸகருக்கும் அவஸ்யமான அங்கங்களாக விதிக்கப் பட்டு உள்ளன –
ஸந்யாசியான ஆச்சார்யர்களுக்கு அவை அவஸ்யம் என்பது கைமுத்ய ஸித்தம் –
ப்ரபன்னரான க்ருத்யக்ருத்ய ப்ரஹ்ம நிஷ்டருக்கும் அவை ஸித்தமான அதிகாரி விசேஷணங்கள்
அவிச்சின்னமாய் யாவதாயுஷம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் –
நா விரதோ துச்சரிதாத் நா சாந்தோ நா ஸமாஹித-என்கிற ஸ்ருதியையும் நினைக்க வேணும் –
அத்வேஷ்டா ஸர்வ பூதாநாம் –என்று தொடங்கினதும் -அமானித்வம் அதம்பித்வம் -என்று தொடங்கினதும்
அபயம் ஸத்வ ஸம் ஸூ த்தி -என்று தொடங்கிய பல கீதா ஸ்லோகங்களையும் நினைக்க வேணும் –
இந்த ஆத்ம குணங்களில் பரம ஆதரத்துடன் பகவான் திரும்ப திரும்ப இவற்றைப் பாடியது –

யஸ்யை தேசத் வாரிம் சத் ஸம்ஸ்காரா அஷ்ட ஆத்ம குணா -என்று
எட்டு ஆத்ம குணங்கள் கௌதம ஸூத்ரத்தில் விதிக்கப் பட்டு உள்ளன –
ஸித்த -என்று நிர்விவாதமாய் சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த ஸித்தம்
நிகில -அசேஷ குணங்களும் சம்பூர்ணமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது ஸூ சனம் –
ப்ரத்யேகம் ஸம்பூர்ணமாய் இந்த அசேஷ குணங்களும் இவரையே ஆஸ்ரயித்து இருக்கின்றன –
இந்த ஆஸ்ரயம் இல்லா விடில் அவை நிராஸ்ரயமாய் திண்டாடும் – என்றும் ரஸ ஸூசனம்
குணங்களுக்கு ஆஸ்ரய அபேக்ஷை நியதம் –

இந்த குண சமுதாயம் பூர்ணமாக என்னிடம் இருப்பதாக நினைத்து ஆச்சர்யமாக பேசிக் கொள்கிறார்கள் –
அயமேய -இவர் ஒருவரே என்று ஏமாந்து போகிறார்கள்
அவர்கள் நை புண்யத்துக்கு மேல் பட்டது என்னுடைய ஏமாற்றும் நை புண்யம்
ஆஸ்ரய -உத்தேஸ்யம் என்றும்
அயம் -விதேய சமர்ப்பகம் -என்றும்
உத்தேச்யம் பூர்வம் விதேயம் பரம் -என்பது நியாயம் –

முன் பதம் உத்தேச்யத்தைச் சொல்லும் -பின் பதம் விதேயத்தைச் சொல்லும்
ஆஸ்ரய பதம் முன்பும் அடுத்து அயம் பதம்
ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் குணங்கள் கூட்டங்களை சொல்லி அவை அனைத்தும் ஓன்று சேர்ந்து உள்ள வியக்தி யார்
என்று அன்வேஷணம் செய்து ஆஸ்ரயத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்வது போல் இங்கும்
அயம் -ஏவ -அவதாரணத்தையும் கூட்டிக் கொள்ள வேணும் –

ஸ்ருத்யாதி நிகில ஆத்ம குண ஆஸ்ரயம் உத்திஸ்ய அயமிதி தாதாத்ம் யேந விதி –
தேநச உத்தேச்யதா வச்சேத கவ்யா பகத்வம் விதேய உபாஸதே

இத்யாதரேண
இப்படி அத்புத ரஸ அனுபவத்தோடு -ஆச்சர்யம் ஆச்சர்யம் -என்று மனம் ஆர்ந்த பரிவோடு
குரும் ப்ரகாஸயேத் தீமான் -என்ற விதியினால் சோதிதராய் புகழ்வர் அல்லர்
ப்ரீத் யைவ காரிதராய் உள்ளே நாபியில் இருந்து வரும் சொல் –

க்ருதி நோபி
ஸர்வஞ்ஞரும் -குண தோஷ விசார நிபுணரும் -தோஷஞ்ஞாருமான வித்வான்கள்
வித்வான் -விபச்சித- தோஷஞ்ஞன்- கோவிதன்-ப்ராஞ்ஞன்–சங்க்யா வான் –பண்டிதன் -கவி –
தீ மான் –ஸூரி -க்ருதீ -விசஷண ன் -அமரர் காட்டும் க்ருதி ஸப்த பர்யாயங்கள் –
சங்க்யா -விசாரணா -அஸ்தி -அஸ்ய இதி சங்க்யா வான் –என்று ஸூதை உரை-
இத்தனை பொருள்களையும் இங்கே க்ருதி பதம் காட்டும் – –
ஸதா -கூடவே இருக்கும் விசாரணா குசலரான அந்தே வாசிகள் –
அவர்கள் கால ஷேபம் முடிந்து மஹா வித்வான்களாகி க்ருதார்த்தர்களாக இருந்தும் வெளியே சென்று
ஸ்வயம் ஆச்சார்யக நிர்வஹணம் செய்யக் கூடிய க்ருதிகளாய் இருந்தும் என்னை விட்டு அகலாமல் இருக்கிறார்கள் –
இந்தப்பத்தை -இப்படிக்கொத்த நிபுண மஹான்களையும் -என்று இரண்டாம் வேற்றுமை உருபாகவும் கொள்ளலாம் –
ப்ரதமையாகவும் உரைகள்
இப்படிக்கொத்த திக் கஜங்களான விபச்சித்துக்களும் தங்களுக்கு உள்ளே ஒருவருக்கு ஒருவர்
பேசிக் கொள்ளும் படி என்று முதல் வேற்றுமையாகவும் உரை –

மித ப்ரவக்தும் –
மித -ஒருவருக்கு ஒருவர் என்றும் ரஹஸ்யமாகவும் என்றும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் ரஹஸ்யமாகப் பேசிக் கொள்ளும் படி
என் ப்ரீதிக்காக என் காதில் விழும்படி பேசிக் கொள்வது இல்லை –
ஏகாந்தமாய் ஆசார்ய நாமசவ் -இவரே உத்தம ஆத்ம குண சம்பன்னர் -என்று ஹார்த்தத்தைப் பேசுவது
ப்ரத்யஷே குரவ ஸ்துதியா -என்ற நியமத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு என் முன் பேசுவது அல்ல –
வக்தும் என்பதை
அந்தர் பாவித ணிச்சாக்க கொண்டு ப்ரவாசயிதும் -அவர்களைப் பேசுவிக்கும்படி என்றுமாம்
இப்படி உள்ள நிபுணர்களையும் பேசுவிக்கும் படி நான் அதி நிபுணமாய் ஏமாற்றிக் கொண்டே
வர்த்திக்கிறேன் என்ற பொருள் தெரிகிறது
நான் வர்த்திக்கிறேன் என்ற வர்த்தக கிரியைக்குக் கர்த்தாவே பேசுவிக்கச் செய்ய என்ற
ப்ரவசன கிரியைக்கும் ப்ரயோஜக கர்த்தா ஆகிறார் –
பேசுகிறவர்கள் பிரயோஜ்ய கர்த்தாக்கள் மட்டுமே
காரயித்ருத்வம் இவருக்கு -கர்த்ருத்வம் அவர்களுக்கு
இப்படி இவர்கள் பேசிக் கொள்ள வேணும் -என் ப்ரயோஜனத்துக்காக நான் ஏமாற்றி வர்த்திக்கிறேன் என்றுமாம்
ஆதாரத்தோடு இப்படி என்னைப் புகழும்படி -அறிவில் தலை நின்றவர்கள் எல்லாரும் தங்களுள் ஏக கண்டராய்
ப்ரீதிக்குப் போக்கு விட்டுப் புகழும்படி அன்றோ அடியேன் வர்த்திப்பது –

க்ருதி ந முதல் வேற்றுமையாகக் கொண்டும் உரைகள் உண்டு
க்ருதி ந -பன்மைக்கு நிஸ் சேஷமாய் எல்லாரும் என்றதாயிற்று
ப்ர-ப்ரகரஷேன வக்தும் -பல் கால் பேசுவிக்கும் படி
புன புன வசனம் ஹார்த்த தாத்பர்யத்துக்கு அசையாளம்
ஸ்வயம் ஆசாரதே யஸ்மாத் -ஆச்சார்ய லக்ஷணத்துக்கு ஒரு அம்சம்
ஸ்வயம் -எனக்கு ஆச்சார்ய குண சம்பத்து இல்லை
ஆசாரே ஸ்தா பயத் யபி -என்பதற்கு அடியோடு இடம் இல்லை
என் அந்தே வாசிகளான மஹான்கள் ஸ்வயம் ஸித்தர் போன்ற க்ருதிகள்

அத்யாபி அத்ர
இந்த உத்துங்க ஆச்சார்ய சிம்ஹாசனத்தில் அபி ஷேசனம் செய்யப்பட்டு இதில் வீற்று இருந்து
ஆசார்யகம் நடத்திக் கொண்டு இருக்கையிலும்
முன் இப்படி இருந்தது போகட்டும் -இப்பொழுதும் அப்படியே தொடர்ந்து வர்த்திக்கிறேன்
இந்த ஸ்ரீ ரெங்க ஷேத்ரத்திலே ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளும் திருச்செவி சாற்றி அருளும்படி அவர் சந்நிதியில்
மஹத் கோஷ்டியிலே சுத்தானந்த ஸீமாவான சடகோபன் சாரஸ்வத சாரத்துக்கு
ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் பிரவசனம் செய்த பிறகும்
ஸ்ரீ சைல –ஸ்ரீ தீ பக்த்யாதி குணார்ணவம் -என்று புகழப் பெற்ற பிறகும்

வஞ்சன பர
ஞானாதி கரான விசாரண குசல சிஷ்யர்களை ஏமாற்றுவதையே வியசனமாகக் கொண்டு அதிலே ஆசக்தனாய்
ஆளவந்தார் நைச்ய அனுசந்தானத்தை ஸூ சிக்கிறார்
என் அந்தே வாசிகள் ஞான சீலாதிகளிலே க்ருதிகள் -நான் வஞ்சனத்தில் க்ருதீ -அதி குசலன்

வர்த்தே-
வஞ்சனை விருத்தியோடே வர்த்திக்கிறேன்
அனுஷ்டான பூர்த்தி உடைய ஆசார்ய மூலமான பிரகிருதி –
அவர்களை போலவே விக்ருதிகளான பின் உள்ளார் வர்த்திக்க வேணும் என்று ஸ்ருதி கூறும்
இந்த சிஷ்ட அனு கரண அநு சந்தான சுருதி ஒரு அதிதேச நியமனம்
மூல ப்ரக்ருதிகளான யதீந்த்ராதிகளைப் போல் அந்த ஸ்தானத்தில் உள்ள விக்ருதியான
நான் வர்த்திக்க வில்லை
ப்ரவக்தும் யதா ததா -என்று அன்வயத்து உரை

யதீந்திர
தேவரீர் சம்யமீந்திரர்
தேவரீர் வர்த்தித்த பீடத்தில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டு இங்கே இப்படி வர்த்திக்கிறேன்
யாதிகளுக்கு ராஜாவான உம்மிடத்தில் இப்படி பயம் இல்லாமல் வர்த்திக்கிறேன்

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: