ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-2- அண்ட ஸ்ருஷ்ட்டி விவரணம் — 10 th அத்யாயம்-ஸ்ரீ மத் பாகவதமே அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்கும்–

sri-sukah uvaca–Sri Sukadeva Gosvami said; atra–in this Srimad-Bhagavatam;
sargah–statement of the creation of the universe; visargah– statement of subcreation; ca–also;
sthanam–the planetary systems;posanam–protection; utayah–the creative impetus; manvantara–changes of Manus;
isa-anukathah–the science of God; nirodhah–going back home, back to Godhead;
muktih–liberation; asrayah–the summum bonum.–2-10-1-

Sri Sukadeva Gosvami said: In the Srimad-Bhagavatam there are ten divisions of statements regarding the following:
the creation of the universe, subcreation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus,
the change of Manus, the science of God, returning home, back to Godhead, liberation, and the summum bonum.

dasamasya–of the summum bonum; visuddhi–isolation; artham–purpose; navanam–of the other nine;
iha–in this Srimad-Bhagavatam; laksanam–symptoms; varnayanti–they describe; maha-atmanah–the great sages;
srutena–by Vedic evidences; arthena–by direct explanation; ca–and;anjasa–summarily.–2-10-2-

To isolate the transcendence of the summum bonum, the symptoms of the rest are described sometimes by
Vedic inference, sometimes by direct explanation, and sometimes by summary explanations given by the great sages.

bhuta–the five gross elements (the sky, etc.); matra–objects perceived by the senses; indriya–the senses;
dhiyam–of the mind; janma–creation; sargah–manifestation; udahrtah–is called the creation;
brahmanah–of Brahma, the first purusa; guna-vaisamyat–by interaction of the three modes of nature;
visargah–re-creation; paurusah–resultant activities; smrtah–it is so known.–2-10-3-

The elementary creation of sixteen items of matter–namely the five elements [fire, water, land, air and sky],
sound, form, taste, smell,touch, and the eyes, ears, nose, tongue, skin and mind–is known as
sarga, whereas subsequent resultant interaction of the modes of material

sthitih–the right situation; vaikuntha-vijayah–the victory of the Lord of Vaikuntha; posanam–maintenance;
tat-anugrahah–His causeless mercy; manvantarani–the reign of the Manus; sat-dharmah–perfect occupational duty;
utayah–impetus to work; karma-vasanah–desire for fruitive work.–2-10-4-

The right situation for the living entities is to obey the laws of the Lord and thus be in perfect peace of mind
under the protection of the Supreme Personality of Godhead. The Manus and their laws are meant to
give right direction in life. The impetus for activity is the desire for

avatara–incarnation of Godhead; anucaritam–activities; hareh–of the Personality of Godhead; ca–also; asya–of His;
anuvartinam–followers; pumsam–of the persons; isa-kathah–the science of God; proktah–is said;
nana–various; akhyana–narrations; upabrmhitah–described.–2-10-5-

The science of God describes the incarnations of the Personality of Godhead and His different
activities together with the activities of His

nirodhah–the winding up of the cosmic manifestation; asya–of His;
anusayanam–the lying down of the purusa incarnation Maha-Visnu in mystic slumber; atmanah–of the living entities;
saha–along with; saktibhih–with the energies; muktih–liberation; hitva–giving up; anyatha–otherwise;
rupam–form; sva-rupena–in constitutional form; vyavasthitih–permanent situation.–2-10-6-

The merging of the living entity, along with his conditional living tendency, with the mystic lying down
of the Maha-Visnu is called the winding up of the cosmic manifestation. Liberation is the permanent
situation of the form of the living entity after he gives up the

abhasah–the cosmic manifestation; ca–and; nirodhah–and its winding up; ca–also; yatah–from the source; asti–is;
adhyavasiyate–become manifested; sah–He; asrayah–reservoir; param–the Supreme; brahma–Being;
paramatma–the Supersoul; iti–thus; sabdyate–called.–2-10-7-

The supreme one who is celebrated as the Supreme Being or the Supreme Soul is the supreme source of the
cosmic manifestation as well as its reservoir and winding up. Thus He is the Supreme Fountainhead, the

yah–one who; adhy atmikah–is possessed of the sense organs; ayam– this; purusah–personality; sah–he; asau–that;
eva–also; adhi daivikah–controlling deity; yah–that which; tatra–there; ubhaya–of both; vicchedah–separation;
purusah–person; hi–for; adhi bhautikah–the visible body or the embodied living entity.–2-10-8-

The individual person possessing different instruments of senses is called the adhyatmic person,
and the individual controlling deity of the senses is called adhi daivic. The embodiment seen on the eyeballs is

ekam–one; ekatara–another; abhave–in the absence of; yada–because; na–does not; upalabhamahe–perceptible;
tritayam–in three stages; tatra–there; yah–the one; veda–who knows; sah–he; atma–the Supersoul;
sva–own; asraya–shelter; asrayah–of the shelter.–2-10-9-

All three of the above-mentioned stages of different living entities are interdependent.
In the absence of one, another is not understood. But the Supreme Being who sees every one of them
as the shelter of the shelter is independent of all, and therefore He is the supreme shelter.

There are innumerable living entities, one dependent on the other in the relationship of the controlled and the controller.
But without the medium of perception, no one can know or understand who is the controlled and who is the controller.
For example, the sun controls the power of our vision, we can see the sun because the sun has its body, and the sunlight
is useful only because we have eyes. Without our having eyes, the sunlight is useless, and without sunlight the eyes are useless.
Thus they are interdependent, and none of them is independent.
Therefore the natural question arises concerning who made them interdependent.
The one who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent.
As stated in the beginning of the Srimad- Bhagavatam, the ultimate source of all interdependent objectives is the
complete independent subject. This ultimate source of all interdependence is the Supreme Truth or Paramatma,
the Supersoul, who is not dependent on anything else. He is svasrayasrayah. He is only dependent on His self,
and thus He is the supreme shelter of everything. Although Paramatma and Brahman are subordinate to Bhagavan,
because Bhagavan is Purusottama or the Superperson, He is the source of the Supersoul also.
In the Bhagavadgita (15.18) Lord Krsna says that He is the Purusottama and the source of

purusah–the Supreme Person, Paramatma; andam–the universes; vinir bhidya–making them each separately situated;
yada–when; asau–the same; sah–He (the Lord); vinir gatah–came out; atmanah–of Himself;ayanam–lying in place;
anvicchan–desiring; apah–water; asraksit–created; sucih–the most pure; sucih–transcendental.–2-10-10-

After separating the different universes, the gigantic universal form of the Lord [Maha-Visnu], which came out of
the causal ocean, the place of appearance for the first purusa-avatara, entered into each of the
separate universes, desiring to lie on the created transcendental water

tasu–in that; avatsit–resided; sva–own; srstasu–in the matter of creation; sahasram–one thousand;
parivatsaran–years of His measurement;tena–for that reason; narayanah–the Personality of Godhead named Narayana;
nama–name; yat–because; apah–water; purusa-udbhavah–emanated from the Supreme Person.–2-10-11-

That Supreme Person is not impersonal and therefore is distinctively a nara, or person.
Therefore the transcendental water created from the Supreme Nara is known as nara.
And because He lies down on that water, He

dravyam–physical elements; karma–action; ca–and; kalah–time; ca–also; sva-bhavah jivah–the living entities;
eva–certainly; ca–also; yat–whose; anu grahatah–by the mercy of; santi–exist; na–does not;
santi–exist; yat-upe ksaya–by negligence.–2-10-12-

One should definitely know that all material ingredients, activities, time and modes, and the living entities
who are meant to enjoy them all, exist by His mercy only, and as soon as He does not care for them,

ekah–He, one alone; nanatvam–varieties; anvicchan–so desiring; yoga-talpat–from the bedstead of mystic slumber;
samut thitah–thus generated; viryam–the semina; hiran mayam–golden hue; devah–the demigod;
mayaya–by the external energy; vyasr jat–perfectly created;tridha–in three features.–2-10-13-

The Lord, while lying on His bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue,
through external energy out of His desire

adhidaivam–the controlling entities; atha–now; adhyatmam–the controlled entities; adhibhutam–the material bodies;
iti–thus; prabhuh–the Lord; atha–in this way; ekam–one only; paurusam–of His Lordship;
viryam–potency; tridha–in three; abhidyata–divided; tat–that; srnu–just hear from me.–2-10-14-

Just hear from me how the potency of His Lordship divides one into three, called the controlling entities,
the controlled entities and the material bodies, in the manner mentioned above.

antah sarire–within the body; akasat–from the sky; purusasya–of Maha-Visnu; vicestatah–while so trying, or willing;
ojah–the energy of the senses; sahah–mental force; balam–bodily strength; jajne–generated;
tatah–thereafter; pranah–the living force; mahan asuh–the fountainhead of everyone’s life.–2-10-15-

From the sky situated within the transcendental body of the manifesting Maha-Visnu, sense energy,
mental force and bodily strength are all generated, as well as the sum total of
the fountainhead of the total living force.

anuprananti–follow the living symptoms; yam–whom; pranah–senses; pranantam–endeavoring; sarva-jantusu–in all living entities;
apanantam- -stop endeavoring; apananti–all others stop; nara-devam–a king; iva–like; anugah–the followers.–2-10-16-

As the followers of a king follow their lord, similarly when the total energy is in motion, all other living
entities move, and when the total energy stops endeavoring, all other living entities stop sensual

pranena–by the living force; aksipata–being agitated; ksut–hunger; trt–thirst; antara–from within;
jayate–generates; vibhoh–of the Supreme; pipasatah–being desirous to quench the thirst;
jaksatah–being desirous to eat; ca–and; prak–at first; mukham–the mouth; nirabhidyata–was opened.–2-10-17-

The living force, being agitated by the virat-purusa, generated hunger mukhatah–from the mouth; talu–the palate;
nirbhinnam–being generated; jihva–the tongue; tatra–thereupon; upajayate–becomes manifested; tatah–thereupon;
nana-rasah–various tastes; jajne–became manifested; jihvaya–by the tongue; yah–which; adhigamyate–become relished.–2-10-18-

From the mouth the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated.
After this all the different tastes came into

vivaksoh–when there was a need to speak; mukhatah–from the mouth; bhumnah–of the Supreme;
vahnih–fire or the controlling deity of fire; vak–vibration; vyahrtam–speeches; tayoh–by both; jale–in the water;
ca–however; etasya–of all these; suciram–a very, very long time; nirodhah–suspension; samajayata–did continue.–2-10-19-

When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth.
Then the controlling deity Fire was generated from the mouth. But

nasike–in the nostrils; nirabhidyetam–being developed; dodhuyati–rapidly blowing; nabhasvati–air respiration;
tatra–thereupon; vayuh–air; gandha-vahah–smelling odor; ghranah–sense of smell; nasi–in the nose;
jighrksatah–desiring to smell odors.–2-10-20-

Thereafter, when the supreme purusa desired to smell odors, the nostrils and respiration were generated,
the nasal instrument and odors came into existence, and the controlling deity of air, carrying smell,
also became manifested

yada–while; atmani–unto Himself; niralokam–without any light; atmanam–His own transcendental body;
ca–also other bodily forms; didrksatah–desired to look upon; nirbhinne–due to being sprouted; hi–for;
aksini–of the eyes; tasya–of Him; jyotih–the sun; caksuh–the eyes; guna-grahah–the power of seeing.–2-10-21-

Thus when everything existed in darkness, the Lord desired to see Himself and all that was created.
Then the eyes, the illuminating god Sun, the power of vision and the object of sight all became manifested

bodhyamanasya–desiring to understand; rsibhih–by the authorities; atmanah–of the Supreme Being; tat–that;
jighrksatah–when He desired to take up; karnau–the ears; ca–also; nirabhidyetam–became manifested;
disah–the direction or the god of air; srotram–the power of hearing;guna-grahah–and the objects of hearing.–2-10-22-

By development of the desire of the great sages to know, the ears, the power of hearing, the controlling
deity of hearing, and the objects of hearing became manifested. The great sages desired to hear about the Self.

vastunah–of all matter; mrdu–softness; kathinya–hardness; laghu–lightness; guru–heaviness; osna–warmness;
sitatam–coldness; jighrksatah–desiring to perceive; tvak–the touch sensation; nirbhinna–distributed;
tasyam–in the skin; roma–hairs on the body; mahi-ruhah–as well as the trees, the controlling deities; tatra–there;
ca–also; antah–within; bahih–outside; vatah tvaca–the sense of touch or the skin;
labdha–having been perceived; gunah–objects of sense perception; vrtah–generated.–2-10-23-

When there was a desire to perceive the physical characteristics of matter, such as softness, hardness, warmth,
cold, lightness and heaviness, the background of sensation, the skin, the skin pores, the hairs on the body and
their controlling deities (the trees) were generated. Within and outside the skin is a covering of
air through which sense perception became prominent

hastau–the hands; ruruhatuh–manifested; tasya–His; nana–various; karma–work; cikirsaya–being so desirous;
tayoh–of them; tu–however;balavan–to give strength; indrah–the demigod in heaven; adanam–activities of the hand;
ubhaya-asrayam–dependent on both the demigod and the hand.–2-10-24-

Thereafter when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands and their controlling strength,
and Indra, the demigod in heaven, became manifested, as also the acts dependent on both the hands and the demigod

gatim–movement; jigisatah–so desiring; padau–the legs; ruruhate–being manifested; abhikamikam–purposeful;
padbhyam–from the legs;yajnah–Lord Visnu; svayam–personally Himself; havyam–the duties;
karmabhih–by one’s occupational duty; kriyate–caused to be done;nrbhih–by different human beings.–2-10-25-

Thereupon, because of His desiring to control movement, His legs became manifested, and from the legs
the controlling deity named Visnu was generated. By His personal supervision of this act, all varieties of
human being are busily engaged in dutiful occupational sacrifice

nirabhidyata–came out; sisnah–the genitals; vai–certainly; prajaananda– sex pleasure;
amrta-arthinah–aspiring to taste the nectar;upasthah–the male or female organ; asit–came into existence;
kamanam–of the lustful; priyam–very dear; tat–that; ubhaya-asrayam–shelter for both.–2-10-26-

Thereupon, for sexual pleasure, begetting offspring and tasting heavenly nectar, the Lord developed the genitals,
and thus there is the genital organ and its controlling deity, the Prajapati.
The object of sexual pleasure and the controlling deity are under the control of the genitals of the Lord

utsisrksoh–desiring to evacuate; dhatu-malam–refuse of eatables; nirabhidyata–became open; vai–certainly;
gudam–the evacuating hole; tatah–thereafter; payuh–the evacuating sense organ; tatah–thereafter;
mitrah–the controlling demigod; utsargah–the substance evacuated;ubhaya–both; asrayah–shelter.–2-10-27-

Thereafter, when He desired to evacuate the refuse of eatables, the evacuating hole, anus, and the sensory organ
thereof developed along with the controlling deity Mitra. The sensory organ and the evacuating
substance are both under the shelter of the controlling deity

asisrpsoh–desiring to go everywhere; purah–in different bodies; puryah–from one body;
nabhi-dvaram–the navel or abdominal hole; apanatah–was manifested; tatra–thereupon;
apanah–stopping of the vital force; tatah–thereafter; mrtyuh–death; prthaktvam–separately;
ubhaya–both; asrayam–shelter.–2-10-28-

Thereafter, when He desired to move from one body to another, the navel and the air of departure and death
were combinedly created. The navel is the shelter for both, namely death and the separating force.

aditsoh–desiring to have; anna-pananam–of food and drink; asan– there became; kuksi–the abdomen;
antra–the intestines; nadayah–and the arteries; nadyah–the rivers; samudrah–seas; ca–also; tayoh–of them;
tustih–sustenance; pustih–metabolism; tat–of them; asraye–the source.–2-10-29-

When there was a desire to have food and drink, the abdomen and the intestines and also the arteries became manifested.
The rivers and seas are the source of their sustenance and metabolism

nididhyasoh–being desirous to know; atma-mayam–own energy; hrdayam– the location of the mind;
nirabhidyata–was manifested; tatah– thereafter; manah–the mind; candrah–the controlling deity of the mind, the moon;
iti–thus; sankalpah–determination; kamah–desire; eva–as much as; ca–also.–2-10-30-

When there was a desire to think about the activities of His own energy, then the heart (the seat of the mind),
the mind, the moon, determination and all desire became manifested

tvak–the thin layer on the skin; carma–skin; mamsa–flesh; rudhira– blood; medah–fat; majja–marrow; asthi–bone;
dhatavah–elements; bhumi–earth; ap–water; tejah–fire; mayah–predominating; sapta–seven;
pranah–breathing air; vyoma–sky; ambu–water; vayubhih–by the air.–2-10-31-

The seven elements of the body, namely the thin layer on the skin, the skin itself, the flesh, blood, fat,
marrow and bone, are all made of earth, water and fire, whereas the life breath is produced by the sky,water and air

guna-atmakani–attached to the qualities; indriyani–the senses; bhuta-adi–material ego; prabhavah–influenced by;
gunah–the modes of material nature; manah–the mind; sarva–all; vikara–affection (happiness and distress);
atma–form; buddhih–intelligence; vijnana–deliberation; rupini–featuring.–2-10-32-

The sense organs are attached to the modes of material nature, and the modes of material nature are products
of the false ego. The mind is subjected to all kinds of material experiences (happiness and distress),
and the intelligence is the feature of the mind’s deliberation

etat–all these; bhagavatah–of the Personality of Godhead; rupam– form; sthulam–gross; te–unto you;
vyahrtam–explained; maya–by me; mahi–the planets; adibhih–and so on; ca–unlimitedly; avaranaih–by coverings;
astabhih–by eight; bahih–external; avrtam–covered.–2-10-33-

Thus by all this, the external feature of the Personality of Godhead is covered by gross forms such as
those of planets, which were explained to you by me

atah–therefore; param–transcendental; suksmatamam–finer than the finest; avyaktam–unmanifested;
nirvisesanam–without material features; anadi–without beginning; madhya–without an intermediate stage;
nidhanam–without end; nityam–eternal; vak–words; manasah–of the mind; param–transcendental.–2-10-34-

Therefore beyond this [gross manifestation] is a transcendental manifestation finer than the finest form.
It has no beginning, no intermediate stage and no end; therefore it is beyond the limits of
expression or mental speculation and is distinct from the material conception

amuni–all these; bhagavat–unto the Supreme Personality of Godhead; rupe–in the forms; maya–by me; te–unto you;
hi–certainly; anuvarnite–described respectively; ubhe–both; api–also; na–never; grhnanti–accepts;
maya–external; srste–being so manifested; vipah-citah–the learned one who knows.–2-10-35-

Neither of the above forms of the Lord, as just described unto you from the material angle of vision, is
accepted by the pure devotees of the Lord who know Him well

sah–He; vacya–by His forms and activities; vacakataya–by His transcendental qualities and entourage;
bhagavan–the Personality of Godhead; brahma–absolute; rupa-dhrk–by accepting visible forms; nama–name; rupa–form;
kriya–pastimes; dhatte–accepts; sa-karma–engaged in work; akarmakah–without being affected; parah–transcendence.–2-10-36-

He, the Personality of Godhead, manifests Himself in a transcendental form, being the subject of His
transcendental name, quality, pastimes, entourage and transcendental variegatedness. Although He is unaffected by
all such activities, He appears to be so engaged

praja-patin–Brahma and his sons like Daksa and others; manun–the periodical heads like Vaivasvata Manu;
devan–like Indra, Candra and Varuna; rsin–like Bhrgu and Vasistha; pitr-ganan–the inhabitants of the Pita planets;
prthak–separately; siddha–the inhabitants of the Siddha planet; carana–the inhabitants of the Carana planet;
gandharvan–the inhabitants of the Gandharva planets; vidyadhra–the inhabitants of the Vidyadhara planet;
asura–the atheists; guhyakan–the inhabitants of the Yaksa planet; kinnara–the inhabitants of the Kinnara planet;
apsarasah– the beautiful angels of the Apsara planet; nagan–the serpentine inhabitants of Nagaloka;
sarpan–the inhabitants of Sarpaloka (snakes);kimpurusan–the monkey-shaped inhabitants of the Kimpurusa planet;
naran–the inhabitants of earth; matr–the inhabitants of Matrloka; raksah–the inhabitants of the demoniac planet;
pisacan–the inhabitants of Pisacaloka; ca–also; preta–the inhabitants of Pretaloka; bhuta–theevil spirits;
vinayakan–the goblins; kusmanda–will-o’-the-wisp; unmada–lunatics; vetalan–the jinn; yatudhanan–a particular type of evil spirit;
grahan–the good and evil stars; api–also; khagan–the birds; mrgan–the forest animals; pasun–the household animals;
vrksan–the ghosts; girin–the mountains; nrpa–O King; sarisrpan–reptiles; dvividhah– the moving and the standing living entities;
catuh-vidhah–living entities born from embryos, eggs, perspiration and seeds; ye–others;anye–all; jala–water; sthala–land;
nabha-okasah–birds; kusala–in happiness; akusalah–in distress; misrah–in mixed happiness and distress;
karmanam–according to one’s own past deeds; gatayah–as result of; tu–but; imah–all of them.–2-10-37 /38 /39 /40 –

O King, know from me that all living entities are created by the Supreme Lord according to their past deeds.
This includes Brahma and his sons like Daksa, the periodical heads like Vaivasvata Manu, the demigods
like Indra, Candra and Varuna, the great sages like Bhrgu, Vyasa and Vasistha, the inhabitants of Pitrloka and Siddhaloka,
the Caranas, Gandharvas, Vidyadharas, Asuras, Yaksas, Kinnaras and angels, the serpentines, the monkey-shaped Kimpurusas,
the human beings, the inhabitants of Matrloka, the demons, Pisacas, ghosts, spirits, lunatics and evil spirits,
the good and evil stars, the goblins, the animals in the forest, the birds, the household animals, the reptiles, the
mountains, the moving and standing living entities, the living entities born from embryos, from eggs, from perspiration and from seeds,
and all others, whether they be in the water, land or sky, in happiness, in distress or in mixed happiness and distress.
All of them, according to their past deeds, are created by the Supreme Lord.

sattvam–the mode of goodness; rajah–the mode of passion; tamah–the mode of darkness; iti–thus; tisrah–the three; sura–demigod;
nr–human being; narakah–one who is suffering hellish conditions; tatra api–even there; ekaikasah–another; rajan–O King;
bhidyante–divide into; gatayah–movements; tridha–three; yada–at that time; ekaikatarah–one in relation with another;
anyabhyam–from the other; sva-bhavah–habit; upahanyate–develops.–2-10-41-

According to the different modes of material nature–the mode of goodness, the mode of passion and the mode of
darkness–there are different living creatures, who are known as demigods, human beings and hellish living entities.
O King, even a particular mode of nature, being mixed with the other two, is divided into three, and thus each kind of
living creature is influenced by the other modes and acquires its habits also

sah–He; eva–certainly; idam–this; jagat-dhata–the maintainer of the entire universe; bhagavan–the Personality of Godhead;
dharma-rupadhrk–assuming the form of religious principles; pusnati–maintains; sthapayan–after establishing; visvam–the universes;
tiryak–living entities lower than the human beings; nara–the human beings; suraadibhih–by the demigodly incarnations.–2-10-42-

He, the Personality of Godhead, as the maintainer of all in the universe, appears in different incarnations after establishing
the creation, and thus He reclaims all kinds of conditioned souls amongst the humans, the nonhumans and the demigods.

tatah–thereafter, at the end; kala–destruction; agni–fire; rudraatma– in the form of Rudra; yat–whatever; srstam–created;
idam–all these; atmanah–of His own; sam–completely; niyacchati–annihilates; tat kale–at the end of the millennium;
ghana-anikam–bunches of clouds; iva–like that of; anilah–air.–2-10-43-

Thereafter, at the end of the millennium, the Lord Himself in the form of Rudra, the destroyer, will
annihilate the complete creation as the wind displaces the clouds

ittham–in these features; bhavena–the matter of creation and destruction; kathitah–described; bhagavan–the Personality of Godhead;
bhagavat-tamah–by the great transcendentalists; na–not; ittham–in this; bhavena–features; hi–only; param–most glorious; drastum–to see;
arhanti–deserve; surayah–great devotees.–2-10-44-

The great transcendentalists thus describe the activities of the Supreme Personality of Godhead, but
the pure devotees deserve to see more glorious things in transcendence, beyond these features

na–never; asya–of the creation; karmani–in the matter of; janmaadau– creation and destruction; parasya–of the Supreme;
anuvidhiyate–it is so described; kartrtva–engineering; pratisedha-artham–counteract;
mayaya–by the external energy; aropitam–is manifested; hi–for; tat–the creator.–2-10-45-

There is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction of the material world.
What is described in the Vedas about His direct interference is simply to counteract the idea that material
nature is the creator

ayam–this process of creation and annihilation; tu–but; brahmanah–of Brahma; kalpah–his one day;
sa-vikalpah–along with the duration of the universes; udahrtah–exemplified; vidhih–regulative principles;
sadharanah–in summary; yatra–wherein; sargah–creation; prakrta–in the matter of material nature; vaikrtah–disbursement.–2-10-46-

This process of creation and annihilation described in summary herein is the regulative principle during the duration
of Brahma’s one day. It is also the regulative principle in the creation of mahat, in which the material nature is dispersed.
Therefore the thirty kalpas of Brahma are:
(1) Sveta-kalpa, (2)Nilalohita, (3) Vamadeva, (4) Gathantara, (5) Raurava, (6) Prana,
(7)Brhat-kalpa, (8) Kandarpa, (9) Sadyotha, (10) Isana, (11) Dhyana, (12)Sarasvata,
(13) Udana, (14) Garuda, (15) Kaurma, (16) Narasimha, (17)Samadhi, (18) Agneya,
(19) Visnuja, (20) Saura, (21) Soma-kalpa, (22)Bhavana, (23) Supuma, (24) Vaikuntha,
(25) Arcisa, (26) Vali-kalpa, (27)Vairaja, (28) Gauri-kalpa, (29) Mahesvara, (30) Paitr-kalpa

parimanam–measurement; ca–also; kalasya–of time; kalpa–a day of Brahma; laksana–symptoms; vigraham–form;
yatha–as much as; purastat– hereafter; vyakhyasye–shall be explained; padmam–by the name Padma;
kalpam–the duration of a day; atho–thus; srnu–just hear.–2-10-47-

O King, I shall in due course explain the measurement of time in its gross and subtle features with
the specific symptoms of each, but for the present let me explain unto you the Padma-kalpa

saunakah uvaca–Sri Saunaka Muni said; yat–as; aha–you said; nah– unto us; bhavan–your good self; suta–O Suta;
ksatta–Vidura; bhagavat auttamah–one of the topmost devotees of the Lord; cacara–practiced;
tirthani–places of pilgrimage; bhuvah–on the earth; tyaktva–leaving aside; bandhun–all relatives;
su-dustyajan–very difficult to give up.–2-10-48-

Saunaka Rsi, after hearing all about the creation, inquired from Suta Gosvami about Vidura,
for Suta Gosvami had previously informed him how Vidura left home, leaving aside all his relatives,
who were very difficult to leave.

ksattuh–of Vidura; kausaraveh–as that of Maitreya; tasya–their; samvadah–news; adhyatma–in the matter of transcendental knowledge;
samsritah–full of; yat–which; va–anything else; sah–he; bhagavan–His Grace; tasmai–unto him; prstah–inquired; tattvam–the truth;
uvaca–answered; ha–in the past; bruhi–please tell; nah–unto us; tat–those matters; idam–here; saumya–O gentle one; vidurasya–of Vidura;
vicestitam–activities; bandhu-tyaga–renouncing the friends; nimittam–the cause of; ca–also; yatha–as; eva–also; agatavan–came back;
punah–again (at home).–2-10-49 / 50 –

Saunaka Rsi said: Let us know, please, what topics were discussed between Vidura and Maitreya, who talked on
transcendental subjects, and what was inquired by Vidura and replied by Maitreya. Also please let us
know the reason for Vidura’s giving up the connection of his family members, and why he again came home.
Please also let us know the activities of Vidura while he was in the places of pilgrimage

sutah uvaca–Sri Suta Gosvami replied; rajna–by the King; pariksita– by Pariksit; prstah–as asked; yat–what;
avocat–spoke; maha-munih–the great sage; tat–that very thing; vah–unto you; abhidhasye–I shall explain;
srnuta–please hear; rajnah–by the King; prasna–question;anusaratah–in accordance with.–2-10-51-

Sri Suta Gosvami explained: I shall now explain to you the very subjects explained by the great sage
in answer to King Pariksit’s inquiries. Please hear them attentively.

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: