ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-2- அண்ட ஸ்ருஷ்ட்டி விவரணம் — 6thஅத்யாயம்-ஸ்ரீ ப்ரஹ்மம் தானே அருளிச் செய்த ஸ்ரீ ஸூக்திகள்

பிரம்மா மேலும் கூறலானார்.
பகவானுடைய முகத்தில் இருந்து வாக்கு பிறந்தது. இதன் அதிஷ்டான தேவதை அக்னி. ஏழு தாதுக்களும் காயத்ரி முதலிய ஏழு சந்தஸாகும். யக்ஞங்களில் ஆஹுதி செய்யும் தேவர்களின் பாகமாகிய ஹவிஸ், பித்ருக்களின் பாகமாகிய கவிஸ் இரண்டும் அவர் நாவிலிருந்து தோன்றியவை.

நாசித்வாரங்களிலிருந்து பிராணன் , அதன் அதிஷ்டான தேவதை வாயு. அவருடைய கந்த உணர்வு அச்விநிதேவர்கள் பிறப்பிடம். அதிலிருந்து மூலிகைகள் மணமுள்ளவைகள் தோன்றின.
அவர் கண்கள் சந்திரனும் சூரியனும். அவர் செவிகள் திசைகளின் உற்பத்திஸ்தானம். அவருடைய கரங்கள் திசைகளின் தேவதைகளின் இருப்பிடம்.அவர் பாதங்கள் அபீஷ்டங்களை கொடுக்க வல்லது.

அவர் ரத்தகுழாய்களே நதிகள். எலும்புகள் மலைகள். அவர் உதரம் சகல ஜீவராசிகளின் இருப்பிடம். அவருடைய சித்தம் எனபது தர்மம். நான் நீ அனைத்து ரிஷிகள் அனைத்து ஜீவராசிகள் எல்லாம் அவரிடம் இருந்து உற்பத்தியானவை.

ஸர்வம் புருஷமேவேதம் பூதம் பவ்யம் பவச்ச யத்
தேநேதம் ஆவ்ருதம் விச்வம் விதஸ்திம் அதிதிஷ்டதி( ஸ்ரீமத் பாக. 2.6.15)

சிருஷ்டி எல்லாமே பகவான்தான். கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வரும் காலம் எல்லாம் அவனே.

புருஷ ஏவ இதம் ஸர்வம் யத் பூதம் யத் ச பவ்யம்
உதாம்ருதஸ்ச்யசான: யதன்னேனாதிரோஹதி (புருஷசூக்தம் )

யத் பூதம்- எது இருந்ததோ
யத் பவ்யம்- யது இருக்கப்போவதோ
இதம் – எது இப்போது இருக்கிறதோ
சர்வம் இது எல்லாம்
புருஷ: ஏவ- பரமபுருஷனே
உத-மேலும் பரமபுருஷனே
அம்ருதத்வஸ்ய – அழிவின்மைக்கும்
ஈசான:-அதிபன்
யத் –எது
அன்னேன- அன்னமயமான இந்த பிரபஞ்சத்தை
அதிரோஹதி- கடந்து நிற்கிறதோ ( அதுவும் பரம புருஷனே) . எங்கும் வியாபித்து, அதைக் கடந்து நிற்கிறான்.

,’ ஸ பூமிம் விச்வதோ வ்ருத்வா அத்யதிஷ்டத் தசாங்குலம்.’ (புருஷசூக்தம். )

பரமபுருஷன் உலகை வியாபித்து அதற்கு மேல் பத்து விரல் எண்ணிக்கை அளவு கடந்து நிற்கிறார்.
பத்து விரல்களால் எண்ணும் எண்ணிக்கையை கடந்து நிற்கிறார் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கலாம்.

இது கணிதத்தில் அளவு என்ற பொருளைக் குறிக்கும் சொல். எண்ணிக்கைக்கு ஆரம்பம் பத்து விரல்கள் அல்லவா? அதைகடந்து நிற்கிறான் என்றால்அது இறைவனின் எல்லையில்லாத் தன்மையைக் குறிக்கிறது. அதாவது அனந்தம் infinity.

அவர் ஸ்வயம் பிரகாசமானவர். எவ்வாறு சூரியன் தன் பிரகாசிக்கச் செய்துகொண்டு வெளியிலும் பிரகாசிக்கிரானோ அதுபோலபிரம்மாண்டத்திற்கு உள்ளும் வெளியிலும் பிரகாசிக்கிறார்.

பிரம்மா கூறினார் .

நான் அவருடைய நாபியில் இருந்து உண்டானபோது அவரைத்தவிர வேறு எதையும் காணவில்லை . அவருடைய அவயவங்களில் இருந்தே ஆராதிக்கும் முறைகள் பொருட்கள் எல்லாமே என்னால் கல்பிக்க ப்பட்டன வேள்விப் பொருள்களையும் இவ்வாறு கல்பித்து, யக்ஞபுருஷரான அவரை ஆராதித்தேன்.
அவரால் ஏவப்பட்டு நான் படைக்கிறேன். அவருக்கு வசப்பட்டு ருத்ரன் அழிக்கிறார். அவரே விஷ்ணுரூபத்தில் உலகை பரிபாலிக்கிறார்.

யஸ்யாவதார கர்மாணி காயந்திஹி அஸ்மதாதய:
ந யம் விதந்தி தத்வேன தஸ்மை பகவதே நம: (ஸ்ரீ. பா. 2.6.37)
எவருடைய அவதாரலீலைகளை நம்போன்றவர்கள் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள் ஆனாலும் அவரை உள்ளபடி அறியமாட்டார்களோ அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம்

நாயம் ஆத்மா ப்ரவசனேன லப்ய:
ந மேதயா பஹுணா ஸ்ருதேன
யமைவேஷ வ்ருணுதி தேன லப்ய:
தஸ்ய எஸ ஆத்மா வ்ருணுதே தானும் ஸ்வாம் ( கட. உப. 2.23)
வேதங்களைக் கற்றதாலோ நுண்ணறிவினாலோ நிறைய கேட்பதனாலோ இந்த ஆத்மா(பகவான்) அடையப்படுவதன்று. எவன் உண்மையாக பிரார்த்திக்கிறானோ அவனுக்கு உண்மை ஸ்வரூபம் தானாக வெளிப்படுகிறது.

ஸ ஏவ ஆத்ய: புருஷ: கல்பே கல்பே ஸ்ருஜதி அஜ:
ஆத்மா ஆத்மனி ஆத்மனா ஆத்மானம் ஸம்யச்சதி ச பாதி ச(ஸ்ரீ.பா. 2.6. 38)

பிறப்பில்லாத அந்த புருஷன் கல்பம் தோறும் தானே தன்னிடத்தில் தன்னாலேயே தன்னையே ஆக்கவும் அழிக்கவும் செய்துகொள்கிறார்.

விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் ப்ரத்யக் ஸமயக் அவஸ்திதம்
சத்யம் பூர்ணம் அநாத்யந்தம் நிர்குணம் நித்யம் அத்வயம் (2.6.39)
அவர் ஸ்வரூபமானது பரிசுத்தமாகவும் ஞானமே உருவாயும்,அனைத்துள்ளும் நிறைந்து நித்யமாகவும் ஸத்தியமாகவும் பூரணமாகவும் அடிமுடியற்று நிர்குணமான ஒன்றேயானது.

நாரதரே, உடலும் இந்திரியங்களும் மனமும் அமைதி பெற்ற முனிவர்கள் அந்த ஸ்வரூபத்தை அறிகிறார்கள்.

நாஹம் பிரகாச: ஸர்வஸ்ய யோகாமாயாஸமாவ்ருத:
மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் (ப.கீ. 7.25)

கீதையில் பகவான் சொல்கிறார்.
நான் யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டு எல்லோருக்கும் தெரிவதில்லை. அறியாமையால் இந்த உலகத்தில் என்னை பிறப்பற்றவன் நிலையானவன் என்று அறிவதில்லை.

பரம புருஷனின் ஆதி அவதாரம் விராட்புருஷ வடிவாகும்.அதிலிருந்து ,காலம், பிரகிருதி, மனம் , பஞ்சபூதங்கள் , அஹங்காரம் முக்குணங்கள் , இந்த்ரியங்கள் ,ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் தோன்றின .
இவ்வாறு பகவானின் பெருமைகளின் சுருக்கத்தை உனக்கு உபதேசித்தேன் என்று கூறினார் பிரம்மா

brahma uvaca–Lord Brahma said; vacam–of the voice; vahneh–of fire; mukham–the mouth; ksetram–the generating center;
chandasam–of the Vedic hymns, such as Gayatri; sapta–seven; dhatavah–skin and six other layers;
havya-kavya–offerings for the demigods and the forefathers; amrta–food for human beings;
annanam–of all sorts of foodstuffs; jihva–the tongue; sarva–all; rasasya–of all delicacies; ca–also.–2-6-1-

Lord Brahma said: The mouth of the virat-purusa [the universal form of the Lord] is the generating center of the voice,
and the controlling deity is fire. His skin and six other layers are the generating centers of the Vedic hymns,
and His tongue is the productive center of different foodstuffs and delicacies for offering to the demigods, the forefathers

sarva–all; asunam–different kinds of life air; ca–and; vayoh–of the air; ca–also; tat–His; nase–in the nose;
parama-ayane–in the transcendental generating center; asvinoh–of the Asvini-kumara demigods;
osadhinam–of all medicinal herbs; ca–also; ghranah–His smelling power;moda–pleasure; pramodayoh–specific sport.–2-6-2-

His two nostrils are the generating centers of our breathing and of all other airs, His smelling powers generate
the Asvini-kumara demigods and all kinds of medicinal herbs, and His breathing energies produce different kinds of fragrance.

rupanam–for all kinds of forms; tejasam–of all that is illuminating;caksuh–the eyes; divah–that which glitters;
sur yasya–of the sun; ca– also; aksini–the eyeballs; karnau–the ears; disam–of all directions;
ca–and; tir thanam–of all the Vedas; srot ram–the sense of hearing;akasa–the sky; sab dayoh–of all sounds.–2-6-3-

His eyes are the generating centers of all kinds of forms, and they glitter and illuminate.
His eyeballs are like the sun and the heavenly planets. His ears hear from all sides and are
receptacles for all the Vedas, and His sense of hearing is the generating center of the sky and

tat–His; gatram–bodily surface; vastu-saranam–of the active principles of all articles;
saubhagasya–of all auspicious opportunities;ca–and; bhajanam–the field of production; tvak–skin; asya–His;
sparsa–touch; vayoh–of the moving airs; ca–also; sarva–all kinds of; medhas ya–of sacrifices;
ca–also; eva–certainly; hi–exactly.–2-6-4-

His bodily surface is the breeding ground for the active principles of everything and for all kinds of
auspicious opportunities. His skin, like the moving air, is the generating center for all kinds of sense of touch
and is the place for performing all kinds of sacrifice

romani–hairs on the body; udbhijja–vegetables; jatinam–of the kingdoms; yaih–by which; va–either;
yajnah–sacrifices; tu–but; sambhrtah–particularly served; kesa–hairs on the head; smasru–facial hair;
nakhani–nails; asya–of Him; sila–stones; loha–iron ores; abhra–clouds; vidyutam–electricity.–2-6-5-

The hairs on His body are the cause of all vegetation, particularly of those trees which are required as
ingredients for sacrifice. The hairs on His head and face are reservoirs for the clouds, and
His nails are the breeding ground of electricity, stones and iron ores.

bahavah–arms; loka-palanam–of the governing deities of the planets, the demigods; prayasah–almost always;
ksema-karmanam–of those who are leaders and protectors of the general mass.–2-6-6-

The Lord’s arms are the productive fields for the great demigods and other leaders of the living
entities who protect the general mass

vikramah–forward steps; bhuh bhuvah–of the lower and upper planets; svah–as well as of heaven; ca–also;
ksemasya–of protection of all that we have; saranasya–of fearlessness; ca–also; sarva-kama–all that we need;
varasya–of all benedictions; api–exactly; hareh–of the Lord;caranah–the lotus feet; aspadam–shelter.–2-6-7-

Thus the forward steps of the Lord are the shelter for the upper, lower and heavenly planets,
as well as for all that we need. His lotus

apam–of water; viryasya–of the semen; sargasya–of the generative; parjanyasya–of rains; prajapateh–of the creator;
pumsah–of the Lord; sisnah–the genitals; upasthah tu–the place where the genitals are situated;
prajati–due to begetting; ananda–pleasure; nirvrteh–cause.–2-6-8-

From the Lord’s genitals originate water, semen, generatives, rains, and the procreators.
His genitals are the cause of a pleasure that

payuh–the evacuating outlet; yamasya–the controlling deity of death; mitrasya–of Mitra;
parimoksasya–of the evacuating hole; narada–O Narada; himsayah–of envy; nirrteh–of misfortune;
mr tyoh–of death;nira yasya–of hell; gudam–the rectum; smrtah–is understood.–2-6-9-

O Narada, the evacuating outlet of the universal form of the Lord is the abode of the controlling
deity of death, Mitra, and the evacuating hole and the rectum of the Lord is the place
of envy, misfortune, death, hell, etc.

parabhuteh–of frustration; adharmasya–of immorality; tamasah–of ignorance; ca–and; api–as also;
pascimah–the back; nadyah–of the intestines; nada–of the great rivers; nadinam–of the rivulets;
ca–also; gotranam–of the mountains; asthi–bones; samhatih–accumulation.–2-6-10-

The back of the Lord is the place for all kinds of frustration and ignorance,
as well as for immorality. From His veins flow the great

avyakta–the impersonal feature; rasa-sindhu nam–of the seas and oceans of water;
bhutanam–of those who take birth in the material world; nidhana sya–of the annihilation; ca–also;
udaram–His belly; viditam–is known by the intelligent class of men; pumsah–of the great personality;
hrdayam–the heart; manasah–of the subtle body; padam–the place.–2-6-11-

The impersonal feature of the Lord is the abode of great oceans, and His belly is the resting place
for the materially annihilated living entities. His heart is the abode of the subtle material bodies of living

dharmasya–of religious principles, or of Yamaraja; mama–mine;tubhyam–of yours; ca–and;
kumaranam–of the four Kumaras; bhavasya–Lord Siva; ca–and also; vijnanasya–of transcendental knowledge;
ca–also; sattvasya–of truth; parasya–of the great personality; atma–consciousness; parayanam–dependent.–2-6-12-

Also, the consciousness of that great personality is the abode of religious principles–mine, yours, and
those of the four bachelors Sanaka, Sanatana, Sanat-kumara and Sanandana.
That consciousness is also the abode of truth and transcendental knowledge.

aham–myself; bhavan–yourself; bhavah–Lord Siva; ca–also; eva– certainly; te–they; ime–all; munayah–the great sages;
agra-jah–born before you; sura–the demigods; asura–the demons; narah–the human beings;
nagah–the inhabitants of the Naga planet; khagah–birds; mrga–beasts; sarisrpah–reptiles;
gandharva-apsarasah, yaksah, raksah-bhutagana-uragah, pasavah, pitarah, siddhah, vidyadhrah, caranah–all
inhabitants of different planets; drumah–the vegetable kingdom; anye–many others; ca–also;
vividhah–of different varieties; jivah–living entities; jala–water; sthala–land;
nabha-okasah–the inhabitants of the sky, or the birds; graha–the asteroids; rksa–the influential stars;
ketavah–the comets; tarah–the luminaries; taditah–the lightning;
stanayitnavah–the sound of the clouds; sarvam–everything; purusah–the Personality of Godhead;
eva idam–certainly all these; bhutam–whatever is created; bhavyam–whatever will be created;
bhavat–and whatever was created in the past; ca–also; yat–whatever; tena idam–it is all by Him;
avrtam–covered; visvam–universally comprehending; vitastim–half a cubit; adhitisthati–situated.–2-6-13 /14 /15 /16 —

Beginning from me [Brahma] down to you and Bhava [Siva], all the great sages who were born before you,
the demigods, the demons, the Nagas, thehuman beings, the birds, the beasts, as well as the reptiles, etc., and
all phenomenal manifestations of the universes, namely the planets, stars, asteroids, luminaries, lightning, thunder,
and the inhabitants of the different planetary systems, namely the Gandharvas, Apsaras, Yaksas,
Raksas, Bhutaganas, Uragas, Pasus, Pitas, Siddhas, Vidyadharas, Caranas, and all other different varieties of
living entities, including the birds, beasts, trees and everything that be, are all covered by the
universal form of the Lord at all times, namely past, present and future,
although He is transcendental to all of them, eternally existing in a

ஸர்வம் புருஷமேவேதம் பூதம் பவ்யம் பவச்ச யத்
தேநேதம் ஆவ்ருதம் விச்வம் விதஸ்திம் அதிதிஷ்டதி( ஸ்ரீமத் பாக. 2.6.15)

சிருஷ்டி எல்லாமே பகவான்தான். கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வரும் காலம் எல்லாம் அவனே.

sva-dhisnyam–radiation; pratapan–by expansion; pranah–living energy; bahih–external; ca–also;
pratapati–illuminated; asau–the sun;evam–in the same way; virajam–the universal form; pratapan–by expansion of;
tapati–enlivens; antah–internally; bahih–externally;puman–the Supreme Personality.–2-6-17-

The sun illuminates both internally and externally by expanding its radiation; similarly,
the Supreme Personality of Godhead, by expanding His universal form, maintains everything
in the creation both internally

sah–He (the Lord); amrtasya–of deathlessness; abhayasya–of fearlessness; isah–the controller; martyam–dying;
annam–fruitive action; yat–one who has; atyagat–has transcended; mahima–the glories;esah–of Him; tatah–therefore;
brahman–O brahmana Narada; purusasya–of the Supreme Personality; duratyayah–immeasurable.–2-6-18-

The Supreme Personality of Godhead is the controller of immortality and fearlessness, and He is transcendental
to death and the fruitive actions of the material world. O Narada, O brahmana, it is therefore

padesu–in the one fourth; sarva–all; bhutani–living entities; pumsah–of the Supreme Person;
sthiti-padah–the reservoir of all material opulence; viduh–you should know; amrtam–deathlessness;
ksemam–all happiness, free from the anxiety of old age, diseases, etc.;
abhayam–fearlessness; tri-murdhnah–beyond the three higher planetary systems; adhayi–exist;
murdhasu–beyond the material coverings.–2-6-19-

The Supreme Personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulences
by the one fourth of His energy in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness and
freedom from the anxieties of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond
the three higher planetary systems and beyond the

padah trayah–the cosmos of three fourths of the Lord’s energy; bahih–thus situated beyond; ca–and for all;
asan–were; aprajanam–of those who are not meant for rebirth; ye–those; asramah–status of life; antah–within;
tri-lokyah–of the three worlds; tu–but; aparah–others; grhamedhah–attached to family life;
abrhat-vratah–without strictly following a vow of celibacy.–2-6-20-

The spiritual world, which consists of three fourths of the Lord’s energy, is situated beyond this material world,
and it is especially meant for those who will never be reborn. Others, who are attached to
family life and who do not strictly follow celibacy vows, must live

srti–the destination of the living entities; vicakrame–exists comprehensively;
visvan–the all-pervading Personality of Godhead; sasana–activities of lording it over;
anasane–activities in devotional service; ubhe–both; yat–what is; avidya–nescience; ca–as well as;
vidya–factual knowledge; ca–and; purusah–the Supreme Person; tu–but;
ubhaya–for both of them; asrayah–the master.–2-6-21-

By His energies, the all-pervading Personality of Godhead is thus comprehensively the master in the
activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nescience and

yasmat–from whom; andam–the universal globes; virat–and the gigantic universal form; jajne–appeared; bhuta–elements;
indriya–senses; guna-atmakah–qualitative; tat dravyam–the universes and the universal form, etc.;
atyagat–surpassed; visvam–all the universes;gobhih–by the rays; suryah–the sun;
iva–like; atapan–distributed rays and heat.-2-6-22-

From that Personality of Godhead, all the universal globes and the universal form with all material elements,
qualities and senses are generated. Yet He is aloof from such material manifestations, like the

yada–at the time of; asya–His; nabhyat–from the abdomen; nalinat– from the lotus flower; aham–myself;
asam–took my birth; maha-atmanah–of the great person; na avidam–did not know; yajna–sacrificial;
sambharan–ingredients; purusa–of the Lord; avayavan–personal bodily limbs; rte–except.–2-6-23-

When I was born from the abdominal lotus flower of the Lord [Maha-Visnu], the great person,
I had no ingredients for sacrificial

tesu–in such sacrifices; yajnasya–of the sacrificial performance; pasavah–the animals or the sacrificial ingredients;
sa-vanaspatayah–along with flowers and leaves; kusah–the straw; idam–all these; ca–as also;
deva-yajanam–the sacrificial altar; kalah–a suitable time; ca–as also; uru–great; guna-anvitah–qualified.–2-6-24-

For performing sacrificial ceremonies, one requires sacrificial ingredients, such as flowers,
leaves and straw, along with the sacrificial altar and a suitable time [spring].

vastuni–utensils; osadhayah–grains; snehah–clarified butter; rasaloha- mrdah–honey, gold and earth;
jalam–water; rcah–the Rg Veda; yajumsi–the Yajur Veda; samani–the Sama Veda;
catuh-hotram–four persons conducting the performance; ca–all these; sattama–O most pious one.–2-6-25–

Other requirements are utensils, grains, clarified butter, honey, gold, earth, water,
the Rg Veda, Yajur Veda and Sama Veda and four

nama-dheyani–invoking the names of the demigods; mantrah–specific hymns to offer to a particular demigod; ca–also;
daksinah–reward; ca–and; vratani–vows; ca–and; devata-anukramah–one demigod after another; kalpah–the specific scripture;
sankalpah–the specific purpose; tantram–a particular process; eva–as they are; ca–also.–2-6-26-

Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense,
in accordance with the particular scripture, for specific purposes and by specific processes.

gatayah–progress to the ultimate goal (Visnu); matayah–worshiping the demigods; ca–as also; eva–certainly;
prayascittam–compensation; samarpanam–ultimate offering; purusa–the Personality of Godhead;
avayavaih–from the parts of the body of the Personality of Godhead; ete–these;
sambharah–the ingredients; sambhrtah–were arranged; maya–by me.–2-6-27-

Thus I had to arrange all these necessary ingredients and paraphernalia of sacrifice from the personal bodily parts of the
Personality of Godhead. By invocation of the demigods’ names, the ultimate goal, Visnu, was gradually attained,
and thus compensation and ultimate offering were complete

iti–thus; sambhrta–executed; sambharah–equipped myself well; purusa–the Personality of Godhead;
avayavaih–by the parts and parcels; aham–I; tam eva–unto Him; purusam–the Personality of Godhead;
yajnam–the enjoyer of all sacrifices; tena eva–by all those; ayajam–worshiped;
isvaram–the supreme controller.–2-6-28-

Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts of the body
of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord

tatah–thereafter; te–your; bhratarah–brothers; ime–these; prajanam–of the living creatures; patayah–masters;
nava–nine; ayajan–performed; vyaktam–manifested; avyaktam–nonmanifested; purusam– personalities;
su-samahitah–with proper rituals.–2-6-29-

My dear son, thereafter your nine brothers, who are the masters of living creatures, performed the sacrifice
with proper rituals to satisfy both the manifested and non manifested personalities

tatah–thereafter; ca–also; manavah–the Manus, the fathers of mankind; kale–in due course of time;
ijire–worshiped; rsayah–great sages; apare–others; pitarah–the forefathers; vibudhah–the learned scholars;
daityah–great devotees of the demigods; manusyah–mankind;
kratubhih vibhum–by performance of sacrifices to please the Supreme Lord.–2-6-30-

Thereafter, the Manus, the fathers of mankind, the great sages, the forefathers, the learned scholars,
the Daityas and mankind performed sacrifices meant to please the Supreme Lord

narayane–unto Narayana; bhagavati–the Personality of Godhead; tat idam–all these material manifestations;
visvam–all the universes; ahitam–situated; grhita–having accepted; maya–material energies; urugunah–greatly powerful;
sarga-adau–in creation, maintenance and destruction; agunah–without affinity for the material modes;
svatah–self-sufficiently.–2-6-31-

All the material manifestations of the universes are therefore situated in His powerful material energies,
which He accepts self sufficiently, although He is eternally without affinity for the material modes.

srjami–do create; tat–by His; niyuktah–appointment; aham–I; harah–Lord Siva; harati–destroys;
tat-vasah–under His subordination; visvam–the whole universe; purusa–the Personality of Godhead;
rupena–by His eternal form; paripati–maintains; tri-sakti-dhrk–the controller of three energies.–2-6-32-

By His will, I create, Lord Siva destroys, and He Himself, in His eternal form as the Personality of Godhead,
maintains everything. He is the powerful controller of these three energies.

iti–thus; te–unto you; abhihitam–explained; tata–my dear son; yatha–as; idam–all these; anuprcchasi–as you have inquired;
na–never; anyat–anything else; bhagavatah–beyond the Personality of Godhead;kincit–nothing; bhavyam–to be thought ever;
sat–cause; asat–effect;atmakam–in the matter of.-2-6-33-

My dear son, whatever you inquired from me I have thus explained unto you, and you must know for certain that
whatever there is (either as cause or as effect, both in the material and spiritual worlds) is
dependent on the Supreme Personality of Godhead.

na–never; bharati–statements; me–mind; anga–O Narada; mrsa–untruth; upalaksyate–prove to be; na–never;
vai–certainly; kvacit–at any time; me–mine; manasah–of the mind; mrsa–untruth; gatih–progress;
na–nor; me–mine; hrsikani–senses; patanti–degrades; asat-pathe–in temporary matter; yat–because; me–mine;
hrda–heart; autkanthyavata–by great earnestness; dhrtah–caught hold of; harih–the Supreme Personality of Godhead.–2-6-34-

O Narada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari,
with great zeal, whatever I say has never proved to have been false. Nor is the progress of my mind ever deterred.
Nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter

sah aham–myself (the great Brahma); samamnaya-mayah–in the chain of disciplic succession of Vedic wisdom;
tapah-mayah–successfully having undergone all austerities; prajapatinam–of all the forefathers of living entities;
abhivanditah–worshipable; patih–master; asthaya–successfully practiced; yogam–mystic powers; nipunam–very expert;
samahitah–self realized;tam–the Supreme Lord; na–did not; adhyagaccham–properly understood;
yatah–from whom; atma–self; sambhavah–generated.–2-6-35-

Although I am known as the great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although
I have undergone all austerities and am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am
recognized as such by the great forefathers of the living entities, who offer me respectful obeisances,
still I cannot understand Him, the Lord,the very source of my birth

natah–let me offer my obeisances; asmi–am; aham–I; tat–the Lord’s; caranam–feet; samiyusam–of the surrendered soul;
bhavat-chidam–that which stops repetition of birth and death; svasti-ayanam–perception of all happiness;
su-mangalam–all-auspicious; yah–one who; hi–exactly; atma-maya–personal energies; vibhavam–potency; sma–certainly;
paryagat–cannot estimate; yatha–as much as; nabhah–the sky; sva-antam–its own limit;
atha–therefore; apare–others; kutah–how.–2-6-36-

Therefore it is best for me to surrender unto His feet, which alone can deliver one from the miseries of
repeated birth and death. Such surrender is all-auspicious and allows one to perceive all happiness.
Even the sky cannot estimate the limits of its own expansion. So what can others do when the Lord Himself
is unable to estimate His own limits?

na–neither; aham–I; na–nor; yuyam–all you sons; yat–whose; rtam– factual; gatim–movements; viduh–do know; na–nor;
vamadevah–Lord Siva; kim–what; uta–else; apare–others; surah–demigods; tat–by His;mayaya–by the illusory energy;
mohita–bewildered; buddhayah–with such intelligence; tu–but; idam–this; vinirmitam–what is created; ca–also;
atma-samam–by dint of one’s personal ability; vicaksmahe–observe.–2-6-37-

Since neither Lord Siva nor you nor I could ascertain the limits of spiritual happiness, how can other demigods know it?
And because all of us are bewildered by the illusory external energy of the Supreme Lord, we
can see only this manifested cosmos according to our individual ability

யஸ்யாவதார கர்மாணி காயந்திஹி அஸ்மதாதய:
ந யம் விதந்தி தத்வேன தஸ்மை பகவதே நம: (ஸ்ரீ. பா. 2.6.37)
எவருடைய அவதாரலீலைகளை நம்போன்றவர்கள் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள் ஆனாலும் அவரை உள்ளபடி அறியமாட்டார்களோ அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம்

yasya–whose; avatara–incarnation; karmani–activities; gayanti– chant in glorification; hi–indeed;
asmat-adayah–persons like us; na–do not; yam–whom; vidanti–know; tattvena–cent percent as He is; tasmai–unto Him;
bhagavate–unto the personality of Godhead Sri Krsna; namah–respectful obeisances.–2-6-38-

Let us offer our respectful obeisances unto that Supreme Personality of Godhead, whose incarnations and
activities are chanted by us for glorification, though He can hardly be fully known as He is.

ஸ ஏவ ஆத்ய: புருஷ: கல்பே கல்பே ஸ்ருஜதி அஜ:
ஆத்மா ஆத்மனி ஆத்மனா ஆத்மானம் ஸம்யச்சதி ச பாதி ச(ஸ்ரீ.பா. 2.6. 38)

பிறப்பில்லாத அந்த புருஷன் கல்பம் தோறும் தானே தன்னிடத்தில் தன்னாலேயே தன்னையே ஆக்கவும் அழிக்கவும் செய்துகொள்கிறார்.

sah–He; esah–the very; adyah–the original Personality of Godhead; purusah–the Maha-Visnu incarnation,
a plenary portion of Govinda, Lord Krsna; kalpe kalpe–in each and every millennium; srjati–creates; ajah–the unborn;
atma–self; atmani–upon the self; atmana–by His own self; atmanam–own self; sah–He;
samyacchati–absorbs; pati–maintains; ca–also.–2-6-39-

That supreme original Personality of Godhead, Lord Sri Krsna, expanding His plenary portion as Maha-Visnu,
the first incarnation,creates this manifested cosmos, but He is unborn. The creation, however,
takes place in Him, and the material substance and manifestations are all Himself. He maintains them
for some time and absorbs them into Himself again.

விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் ப்ரத்யக் ஸமயக் அவஸ்திதம்
சத்யம் பூர்ணம் அநாத்யந்தம் நிர்குணம் நித்யம் அத்வயம் (2.6.39)
அவர் ஸ்வரூபமானது பரிசுத்தமாகவும் ஞானமே உருவாயும்,அனைத்துள்ளும் நிறைந்து நித்யமாகவும் ஸத்தியமாகவும் பூரணமாகவும் அடிமுடியற்று நிர்குணமான ஒன்றேயானது.

நாரதரே, உடலும் இந்திரியங்களும் மனமும் அமைதி பெற்ற முனிவர்கள் அந்த ஸ்வரூபத்தை அறிகிறார்கள்.

visuddham–without any material tinge; kevalam–pure and perfect;jnanam–knowledge; pratyak–all-pervading;
samyak–in fullness; avasthitam–situated; satyam–truth; purnam–absolute; anadi–without any beginning;
antam–and so also without any end; nirgunam–devoid of material modes; nityam–eternal; advayam–without any rival;
rse–O Narada, O great sage; vidanti–they can only understand; munayah–the great thinkers; prasanta–pacified;
atma–self; indriya–senses; asayah–sheltered; yada–while; tat–that; eva–certainly; asat–untenable;
tarkaih–arguments; tirah-dhiyeta–disappears; viplutam–distorted.–2-6-40 / 41

The Personality of Godhead is pure, being free from all contaminations of material tinges. He is the Absolute
Truth and the embodiment of full and perfect knowledge. He is all-pervading, without beginning or end, and
without rival. O Narada, O great sage, the great thinkers can know Him when completely freed from all
material hankerings and when sheltered under undisturbed conditions of the senses. Otherwise, by untenable
arguments, all is distorted, and the Lord disappears from our sight

adyah–first; avatarah–incarnation; purusah–Karanarnavasayi Visnu;parasya–of the Lord; kalah–time; svabhavah–space;
sat–result; asat–cause; manah–mind; ca–also; dravyam–elements; vikarah–material ego;
gunah–modes of nature; indriyani–senses; virat–the complete whole body; svarat–Garbhodakasayi Visnu; sthasnu–immovable;
carisnu–movable;bhumnah–of the Supreme Lord.-2-6-42 –

Karanarnavasayi Visnu is the first incarnation of the Supreme Lord, and He is the master of eternal time, space,
cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the
universal form of the Lord, Garbhodakasayi Visnu, and the sum total of all living beings, both moving and nonmoving

aham–myself (Brahmaji); bhavah–Lord Siva; yajnah–Lord Visnu; ime–all these; praja-isah–the father of the living beings;
daksa-adayah–Daksa, Marici, Manu, etc.; ye–those; bhavat–yourself;
adayah ca–and the bachelors (Sanat-kumara and his brothers); svarloka-palah–the leaders of the heavenly planets;
khagaloka-palah–the leaders of space travelers; nrloka-palah–the leaders of mankind;
talaloka-palah–the leaders of the lower planets; gandharva–the residents of Gandharvaloka;
vidyadhara–the residents of the Vidyadhara planet; carana-isah–the leaders of the Caranas; ye–as also others;
yaksa–the leaders of the Yaksas; raksa–demons; uraga–snakes; naga-nathah–the leaders of Nagaloka (below the earth);
ye–others; va–also; rsinam–of the sages;rsabhah–the chief; pitrnam–of the forefathers; daitya-indra–leaders of the atheists;
siddha-isvara–leaders of the Siddhaloka planets (spacemen); danava-indrah–leaders of the non-Aryans; anye–besides them;
ca–also; ye–those; preta–dead bodies; pisaca–evil spirits; bhuta–jinn; kusmanda–a special type of evil spirit;
yadah–aquatics; mrga–animals; paksi-adhisah–giant eagles; yat–anything; kim ca–and everything; loke–in the world;
bhagavat–possessed of bhaga, or extraordinary power; mahasvat–of a special degree;
ojah-sahasvat–specific mental and sensual dexterity; balavat–possessed of strength;
ksamavat–possessed of forgiveness; sri–beauty; hri–ashamed of impious acts; vibhuti–riches; atmavat–possessed of intelligence;
adbhuta–wonderful; arnam–race; tattvam–specific truth; param–transcendental;
rupavat–as if the form of; asva-rupam–not the form of the Lord.–2-6-43 / 44 / 45-

I myself [Brahma], Lord Siva, Lord Visnu, great generators of living beings like Daksa and Prajapati,
yourselves [Narada and the Kumaras],heavenly demigods like Indra and Candra, the leaders of the Bhurloka
planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets,
the leaders of the Vidyadhara planets, the leaders of the Caranaloka planets, the leaders of
the Yaksas, Raksas and Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists and the great spacemen,
as well as the dead bodies, evil spirits, satans, jinn, kusmandas, great aquatics, great beasts and great
birds, etc.–in other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, mental
and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, and breeding, whether in form or
formless–may appear to be the specific truth and the form of the Lord, but actually they are not so.
They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord

pradhanyatah–chiefly; yan–all those; rse–O Narada; amananti–worship; lila–pastimes; avataran–incarnations;
purusasya–of the personality of Godhead; bhumnah–the Supreme; apiyatam–in order to be relished by you; karna–ears;
kasaya–foul matter; sosan–that which evaporates; anukramisye–shall state one after another; te–they;
iman–as they are in my heart; su-pesan–all pleasing to hear.–2-6-46-

O Narada, now I shall state, one after another, the transcendental incarnations of the Lord known as
lila-avataras. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear.
These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore they are in my heart.

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: