ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் திரு நாமங்கள் —

ஸ்ரீ ஹரி – இயற்கையின் அதிபர்
ஸ்ரீ கேசவன் – அளவிடப்பட முடியாதவன், வாயால் விவரிக்கப்பட முடியாதவன்.
ஸ்ரீதரன் – இலக்குமியை மார்பில் கொண்டவன்
ஸ்ரீ வாசுதேவன் – அனைத்து உயிர்களில் வசிப்பவன்.
ஸ்ரீ விஷ்ணு – எங்கும் பரந்திருக்கும் இயல்பினன்.

ஸ்ரீ மாதவன் – பெரும் தவம் செய்பவன்.
ஸ்ரீ மதுசூதனன் – மது எனும் அசுரனை கொன்றதால் மதுசூதனன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ புண்டரீகாட்சன் – தாமரை போன்ற கண்களை உடையவன் (தாமரைக் கண்ணன்)
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் – தீயவர்களின் இதயங்களில் அச்சத்தை விளைவிப்பதால் ஜனார்த்தனன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சாத்வதன் – சாத்வ குணம் அவனை விட்டு எப்போதும் விலகாததாலும், அவனும் சாத்வ குணத்தை விட்டு விலகாமல்
இருப்பதாலும் சாத்வதன் என அழைக்கப்படுகிறான்;

ஸ்ரீ விருபாட்சணன் – “விருசபம்” என்பது “வேதங்களைக்” குறிக்கும், “இச்சணம்” என்பது “கண்ணைக்” குறிக்கும்.
இவையிரண்டும் இணைந்து, வேதங்களே அவனது கண்கள் என்றோ, வேதங்களே அவனைக் காண்பதற்கான கண்கள்
என்றோ குறிக்கின்றன என்பதால், கிருஷ்ணணை விருஷபாட்சணன் என அழைக்கப்படுகிறான்,
ஸ்ரீ அஜா – எந்த உயிரிலிருந்தும் சாதாரண வழியில் தனது பிறப்பை எடுக்காததால் அஜா என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ தாமோதரன் – தேவர்களைப் போலல்லாமல் அவனது பிரகாசமும், அவனது சுயமும், படைக்கப்படாததாக இருப்பதாலும்,
சுயக்கட்டுப்பாடும், பெரும் பிரகாசமும் கொண்டிருப்பதாலும் தாமோதரன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ ரிஷிகேசன் – “என்றும் மகிழ்ச்சி” என்பதற்கு “ஹ்ரிஷிகா” என்றும் “ஈசா” என்பதற்கு “ஆறு தெய்வீகப் பண்புகள்” என்றும் பொருள்.
இன்பம், மகிழ்ச்சி, தெய்வீகம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பது.
ஸ்ரீ மகாபாகு – தனது இரு கரங்களால் பூமியையும், வானத்தையும் தாங்கிப் பிடிப்பதால் மஹாபாஹு என அழைக்கப்படுகிறான்.

ஸ்ரீ அதாட்சன் – எப்போதும் கீழே வீழாதவன் என்பதாலும், எக்குறைவின்றியும் இருப்பதனாலும் அதாட்சன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ நாராயணன் – மனிதர்கள் அனைவருக்கும் புகலிடமாக இருப்பர்
ஸ்ரீ புருசோத்தமன் – ஆண் மக்களில் (புருசர்களில்) மேன்மையானவன் என்பதால் புருசோத்தமன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சர்வன் – அனைத்துப் பொருட்களின் அறிவையும் கொண்டிருப்பதால் சர்வன் என்று அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சத்யன் – கிருஷ்ணன் எப்போதும் உண்மையில் இருக்கிறான், உண்மையும் எப்போதும் அவனில் இருப்பதால் சத்யன் என அழைக்கப்படுகிறான்.

ஸ்ரீ ஜிஷ்ணு – தனது ஆற்றலுக்கும், வெற்றிக்காகவும் ஜிஷ்ணு என அறியப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ அனந்தன் – அழிவில்லாதவனாக இருப்பதால் அனந்தன் என்று அறியப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ கோவிந்தன் – கோவிந்தன் என்ற சொல்லுக்கு பசுக்களின் தலைவன், கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருபவன், பூமியை தாங்குபவன் என்று பொருளாகும்.[5]
ஸ்ரீ அச்சுதன் – என்றும் நழுவாதவர்
ஸ்ரீ பத்மநாபன் – தொப்புளில் தாமரை மலரைக் கொண்டவன்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் – ஏற்கனவே இருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் “கிருஷி” மற்றும் “நித்திய அமைதி” என்பதைக் குறிக்கும் “ண” ஆகிய
இரண்டு சொற்களுக்குள் தன்னை மறைமுகமாக ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வதால் அவன் கிருஷ்ணன் என்று அழைக்கப்படுகிறான்.
( “க்ருஷ்” என்றால் கீறுதல் என்று பொருள். “கருஷ்” என்றால் பூமி என்று பொருள், “ண” என்றால் சுகம் என்று பொருள்.
“கிருஷ்ண” என்றால் கலப்பையினால் பூமி கீறப்படுவதால் விளையும் நன்மையைக் குறிப்பதாகும் என்றும் பொருள்).
ஸ்ரீ கீதாச்சார்யன்
ஸ்ரீ அச்சாலன் தற்போதும் உள்ளவர்
ஸ்ரீ அச்சுதன் நழுவாதவர்
ஸ்ரீ அற்புதன் வியக்கத்தக்கவன்

ஸ்ரீ ஆதிதேவன் உண்மையான இறைவன்
ஸ்ரீ ஆதித்தியன் அதிதியின் மகன்
ஸ்ரீ அஜென்மா பிறப்பில்லாதவன்
ஸ்ரீ அஜெயன் பிறப்பையும், இறப்பையும் வென்றவன்
ஸ்ரீ அட்சரன் என்றும் நிலையானவன்

ஸ்ரீ அமிர்தன் மரணம் அற்றவன்
ஸ்ரீ ஆனந்தசாகரன் பெருங்கடலைப் போன்று பேரின்பமானவன்
ஸ்ரீ அனந்தன் அளவிட முடியாதவன்
ஸ்ரீ அனந்தஜித் என்றும் வெற்றியாளன்
ஸ்ரீ அனயன் தலைமை அற்றவர்

ஸ்ரீ அனிருத்தன் தடுத்து நிறுத்த முடியாதவன்
ஸ்ரீ அபாரஜித் வெல்லப்பட முடியாதவன்
ஸ்ரீ அவ்வியக்தன் படிகம் போன்று தூய்மையானவன்
ஸ்ரீ பிகாரி எங்கும் பயணம் செய்பவன்
ஸ்ரீ பாலகோபாலான் அனைவரையும் ஈர்க்கும் குழந்தை கிருஷ்ணன்

ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் குழந்தை கிருஷ்ணன்
ஸ்ரீ சதுர்புஜன் நான்கு கைகள் கொண்டவன்
ஸ்ரீ தானவேந்திரன் செல்வங்களை அருள்பவன்
ஸ்ரீ தயாளன் இரக்கத்தின் களஞ்சியம்
ஸ்ரீ தயாநிதி இரக்கமுள்ள அருளாளன்

ஸ்ரீ தேவாதிதேவன் தேவர்களின் தலைவர்
ஸ்ரீ தேவகிநந்தன் தேவகியின் மகன்
ஸ்ரீ தேவேஷ்வா அவதார புருஷன்
ஸ்ரீ தர்மாதியட்சர் தரும தேவன்
ஸ்ரீ திரவின் எதிரிகள் அற்றவன்

ஸ்ரீ துவாரகாபதி துவாரகையின் தலைவர்
ஸ்ரீ கோபாலன் ஆவினங்களுடன் விளையாடுபவன்
ஸ்ரீ கோபாலப் பிரியன் ஆவினங்களை நேசிப்பவர்
ஸ்ரீ கோவிந்தன் ஆவினங்கள், நிலம் மற்றும் முழு இயற்கையையும் அமைதிப்படுத்துபவர்.
ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரன் அறிவுக் கடவுள்

ஸ்ரீ ஹரி இயற்கையின் அதிபர்
ஸ்ரீ இரண்யகர்பன் “அனைத்தையும் படைப்பவர்”
ஸ்ரீ ரிஷிகேசன் அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் அதிபர்
ஸ்ரீ ஜெகத்குரு பிரபஞ்சத்திற்கு குரு
ஸ்ரீ ஜெகதீஷ்வரன் பிரபஞ்சத்தின் இறைவன்

ஸ்ரீ ஜெகன்நாதர் பிரபஞ்சத்திற்கு தலைவர்
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் வரங்களை வழங்குபவர்
ஸ்ரீ ஜெயந்தன் அனைத்துப் பகைவர்களை வெல்பவன்
ஸ்ரீ ஜோதிராதித்தியன் சூரியனில் ஒளியாக விளங்குபவர்
ஸ்ரீ கமலநாதன் இலக்குமியின் நாதர்

ஸ்ரீ கமலநயனன் தாமரை வடிவக் கண்களை கொண்டவர்.
ஸ்ரீ கம்சந்தகன் கம்சனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ காஞ்சலோசனன் தாமரைக் கண்ணன்
ஸ்ரீ கேசவன் நீண்ட, கரிய, சுருள் கொண்ட முடியைக் கொண்டவர்
ஸ்ரீ கிருட்டிணன் அனைவரையும் கவர்பவன்

ஸ்ரீ இலக்குமி காந்தன் இலக்குமியின் கணவர்
ஸ்ரீ லோகாதியட்சன் மூவுலகின் நாயகன்
ஸ்ரீ மதனன் அன்பிற்கினியவன்
ஸ்ரீ மாதவன் இலக்குமியின் கணவர்
ஸ்ரீ மதுசூதனன் மது எனும் அரக்கனை கொன்றவர்

ஸ்ரீ மகேந்திரன் இந்திரனுக்குத் தலைவர்
ஸ்ரீ மன்மோகன் தடுமாறத மனம் உடையவன்
ஸ்ரீ மனோகரன் அழகின் அதிபதி
ஸ்ரீ மயூரன் மயிலிறகை மணிமகுடமாகக் கொண்டவன்
ஸ்ரீ மோகனன் வசீகரமானவன்

ஸ்ரீ முரளி புல்லாங்குழலை இசைப்பவன்
ஸ்ரீ முரளிதரன் புல்லாங்குழலை கையில் கொண்டவன்
ஸ்ரீ முரளி மனோகரன் குழல் ஊதி மயக்குபவன்
ஸ்ரீ நந்த குமாரன் நந்தகோபரின் வளர்ப்பு மகன்
ஸ்ரீ நந்த கோபாலன் பசுக்கூட்டங்களின் மீது அன்பு பாராட்டுபவன்

ஸ்ரீ நாராயணன் அனைவருக்கும் புகலிடம் அளிப்பவர்
ஸ்ரீ நவநீதசோரன் வெண்ணெய் திருடி உண்பவன்
ஸ்ரீ நிரஞ்சனன் அப்பழுக்கற்றவன்
ஸ்ரீ நிர்குணன் குணங்களைக் கடந்தவன்
ஸ்ரீ பத்மஹஸ்தன் தாமரைத் தண்டு போன்ற கைகளை கொண்டவன்

ஸ்ரீ பத்மநாபன் தொப்புள் மீது தாமரையைக் கொண்டவன்
ஸ்ரீ பரப் ப்ரஹ்மம் முற்றான முழுமையான உண்மையானவன்
ஸ்ரீ பரமாத்மா அனைத்து உயிர்களிலும் ஆத்மாவாக திகழ்பவன்
ஸ்ரீ பரமபுருஷன் மேலான புருஷன்
ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி அருச்சனனின் தேரை ஓட்டியவன்

ஸ்ரீ பிரஜாபதி அனைத்து சீவராசிகளையும் படைத்தவர்
ஸ்ரீ புண்ணியவான் தவத்தால் அடையத்தக்கவன்
ஸ்ரீ புருசோத்தமன் ஜீவாத்மாக்களில் மேலானவன்
ஸ்ரீ ரவி லோசனன் சூரியனைப் போன்ற கண்களை உடையவன்
ஸ்ரீ சகஸ்ராட்சகன் ஆயிரம் கண்களைக் கொண்டவன்

ஸ்ரீ சஹஸ்ர ஜிதன் ஆயிரம் பேர்களை அழித்தவன்
ஸ்ரீ சாட்சி அனைத்து செயல்களுக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவன்
ஸ்ரீ சனாதனன் தொன்று தொட்டு விளங்குபவர்
ஸ்ரீ சர்வ ஜனன் அனைத்தும் அறிந்தவர்
ஸ்ரீ சர்வ பாலகன் அனைத்தையும் காப்பவர்

ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரன் அனைத்திற்கும் தலைவர்
ஸ்ரீ சத்திய வசனன் சத்தியம் மட்டும் பேசுபவர்
ஸ்ரீ சத்திய விரதன் உண்மையையே இலக்காகக் கொண்டவர்
ஸ்ரீ சாதனன் அனைத்தறிவுக்கும் கருவியானவன்
ஸ்ரீ ஸ்ரேஷ்டன் மிகவும் புகழ்பெற்றவன்

ஸ்ரீ காந்தன் இலக்குமியின் பிரியமானவன்
ஸ்ரீசியாம் கருநிறத்தவன்
ஸ்ரீ சியாமசுந்தரன் கார்மேக அழகன்
ஸ்ரீ சுதர்சனன் சுதர்சனம் எனும் சக்கரத்தைக் ஆயுதமாகக் கொண்டவன்.
ஸ்ரீ சுமேதா நுட்பமான அறிவினன்

ஸ்ரீ சுரேஷ்வரன் அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் தலைவர்
ஸ்ரீ சுவர்க்கபதி சொர்க்கத்தின் தலைவர்
ஸ்ரீ திரிவிக்கிரமன் மூவுலகையும் அளந்தவன்
ஸ்ரீ உபேந்திரன் இந்திரனின் நண்பர்
ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன் வைகுந்தத்தில் உறைபவன்

ஸ்ரீ வர்தமானன் அருவமான (உருமற்ற) இறைவன்
ஸ்ரீ வாசுதேவ புத்திரன் வசுதேவரின் மகன்
ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரபஞ்சத்தின் இறைவன்
ஸ்ரீ விஸ்வதட்சினன் திறமை மற்றும் ஆளுமை மிக்கவன்
ஸ்ரீ விஸ்வகர்மன் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் படைத்தவர்

ஸ்ரீ விஸ்வமூர்த்தி அனைத்து பிரபஞ்சங்களின் வடிவானவர்
ஸ்ரீ விஸ்வரூபன் பிரபஞ்சத்தின் வடிவாகக் காட்சியளிப்பவர்
ஸ்ரீ விஸ்வாத்மா பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மா
ஸ்ரீ விருசபர்வா அறத்தின் நாயகன்
ஸ்ரீ யாதவேந்திரன் யாதவ குல தலைவர்

ஸ்ரீ யோகி யோகியானவன்
ஸ்ரீ யோகினாம்பதி யோகிகளின் தலைவர் (யோகீஸ்வரன்)
ஸ்ரீ அச்சலன் குழந்தை
ஸ்ரீ அச்சுதன் தவறிழைக்காதவன்
ஸ்ரீ அவ்வியக்தன் தெள்ளத் தெளிவான மனதுடையவன்

ஸ்ரீ பங்கே பிகாரி (வனத்தின் விகாரி என்பதன் திரிபுச் சொல்) பிருந்தாவனக் காடுகளில் விளையாடுவதை நேசிப்பவன்
ஸ்ரீ பிகாரி விளையாட்டை நேசிப்பவன்
ஸ்ரீ பக்தவத்சலன் பக்தர்களை தூக்கி விடுபவர்
ஸ்ரீ பிரஜேஷா விரஜ மக்களின் தலைவன்
ஸ்ரீ சக்கரதாரன் கையில் சக்கரத்தைக் கொண்டவன்.

ஸ்ரீ தாமோதரன் அன்னை யசோதையால் இடுப்பில் கயிறு கட்டப்பட்டவன்.
ஸ்ரீ தீனபந்து துன்பத்திலிருப்போரின் உறவினன்
ஸ்ரீ தீனநாதன் ஆதரவற்றவர்களுக்கு அடைக்கலம் தருபவர்
ஸ்ரீ துவாரகாதீசன் துவாரகையின் தலைவர்
ஸ்ரீ துவாரகாநாதன் துவாரகையின் தலைவர்

ஸ்ரீ கண்ஷியாம் கார்மேக நிறத்தவன்
ஸ்ரீ கிரிதாரி கோவர்தன மலையை கையால் உயர்த்தி பிடித்தவன்
ஸ்ரீ கோபாலன் இடையன், பசுக்களை காப்பவன், (குறிப்பாக அனைத்து சீவராசிகளை காப்பவர்).
ஸ்ரீ கோபிநாதன் கோபியர் உளம் கவர் கள்வன்
ஸ்ரீ கோவிந்தன் ஆவினங்களை காப்பவர்

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் இடையர்களின் அரசன்
ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் குருவாயூர் கோயிலில் குடி கொண்டவன்
ஸ்ரீ ஹரி பாவங்களை நீக்குபவர், பிறவிச்சுழற்சியிலிருந்து விடுவிப்பவர்.
ஸ்ரீ ஈஸ்வரன் இறைவன்
ஸ்ரீ ருஷீகேசன் உணர்வுகளின் தலைவர்

ஸ்ரீ ஜெகன்நாதர் பிரபஞ்சத்தின் தலைவர்
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் வரம் தருபவர்
ஸ்ரீ காலதேவன் காலத்திற்கு அதிபதி
ஸ்ரீ கல்மஷாஹீனன் பாவமற்றவன்
ஸ்ரீ கண்ணையா பக்தர்களின் சுமைகளை பகிர்ந்து கொள்பவர் அல்லது பக்தர்களிடம் நெருக்கமாக இருப்பவர்

ஸ்ரீ கேசவன் நீண்ட முடியை உடையவன்
ஸ்ரீ மதன மோகனன் தன் அழகால் கலக்கமடையச் செய்பவன்
ஸ்ரீ மாதவன் இலக்குமியின் நாயகன்
ஸ்ரீ மதுசூதனன் மது எனும் அரக்கனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ மணிகண்டன் கௌஸ்துபம் எனும் மணிமாலையை அணிந்தவன்

ஸ்ரீ முராஹரி முரா எனும் அரக்கனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ முகிலன் கார்மேக நிறத்தவன்
ஸ்ரீ முகுந்தன் வீடுபேற்றுக்கான ஆன்மீக அறிவொளியை அருள்பவர்.
ஸ்ரீ நந்தகோபாலன் இடையர்களுக்குப் பிரியமானவன்
ஸ்ரீ நந்தலால் நந்தகோபனுக்குப் பிரியமானவன்.

ஸ்ரீ பாண்டுரங்கன் பண்டரிபுரத்து வெள்ளை நிற கிருஷ்ணண்
ஸ்ரீ பரப் ப்ரஹ்மம் அனைத்திற்கும் மேலான பிரம்மம்
ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் மேலான ஈஸ்வரன்
ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி குரு ஷேத்திரப் போரில் அருச்சுனனுக்கு தேரோட்டியவர்.
ஸ்ரீ பிரதிபாவனன் பாவத்தில் வீழ்ந்தவர்களை தூய்மைப்படுத்துபவர்

ஸ்ரீ இராதாவல்லபவன் ராதையின் அன்பிற்குரியவன்
ஸ்ரீ இராஜகோபாலன் இடையர்களின் அரசன்
ஸ்ரீ ரண்ச்சோதரை அமைதி காக்கும் பொருட்டு போரை மறுத்து துவாரகைக்கு ஓடியவன்
ஸ்ரீ ஸ்யாமசுந்தரன் கருப்பழகன்
ஸ்ரீ சந்தானம் அன்பானவன்

ஸ்ரீ சந்தானசாரதி வானுலக ஆன்மீக தோரோட்டி
ஸ்ரீ சௌரி சூரசேனரின் வழித்தோன்றல்
ஸ்ரீ வாசுதேவன் வசுதேவரின் மகன்
ஸ்ரீ யதுநந்தனன் யதுக்களின் அன்பிற்குரியவன்
ஸ்ரீ யோகீஸ்வரன் யோகிகளின் தலைவர்
ஸ்ரீ யசோதா நந்தனன் யசோதையின் வளர்ப்பு மகன்

——————–

ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ
ஓம் கமலநாதாய நமஹ
ஓம் வாசுதேவாய நாமஹ
ஓம் சனாதனாய நமஹ
ஓம் வசுதேவாத்மஜாய நமஹ

ஓம் புண்யாய நமஹ
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீவத்ச கௌஸ்துபதாராய நமஹ
ஓம் யசோதாவத்சலாய நமஹ
ஓம் ஹரியே நமஹ

ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராசிகதா நமஹ
ஓம் சம்காம்புஜா யுதாயுஜாய நமஹ
ஓம் தேவகீநந்தனாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீசாய நமஹ
ஓம் நந்தகோப பிரியாத்மஜாய நமஹ

ஓம் யமுனாவேகா சம்ஹாரினே நமஹ
ஓம் பலபத்திர பிரியனுஜாய நமஹ
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய நமஹ
ஓம் சகடசூர பம்ஜனாய நமஹ
ஓம் நந்தவிரஜா ஜனானம்தினே நமஹ

ஓம் சச்சிதானந்த விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் நவநீத விலிப்தாம்காய நமஹ
ஓம் நவநீத நடனாய நமஹ
ஓம் முசுகுந்த பிரசாதகாய நமஹ
ஓம் சோஷடஸஸ்திரீ சஹஸ்ரேஸாய நமஹ

ஓம் திரிபம்கினே நமஹ
ஓம் மதுராக்குறுதயா நமஹ
ஓம் சுகவாக அம்ருதாப்தீம்தவே நமஹ
ஓம் கோவிந்தாய நமஹ
ஓம் யோகினாம் பதேய நமஹ

ஓம் வத்சவாடி சராய நமஹ
ஓம் அனந்தாய நமஹ
ஓம் தேனுகாசூர பம்ஜனாய நமஹ
ஓம் த்ருணீக்ருத திருணா வர்தாய நமஹ
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாயா நமஹ

ஓம் உத்தலோத்தால பேத்திரே நமஹ
ஓம் தமால சியாமலாக்கிறுதியோ நமஹ
ஓம் கோபகோபீஸ்வராய நமஹ
ஓம் யோகினே நமஹ
ஓம் கோடிசூர்ய சமப்ரபாய நமஹ

ஓம் இலாபதயே னம நமஹ
ஓம் பரம்ஜோதியோதிஷே நமஹ
ஓம் யாதவேம்த்ராய நமஹ
ஓம் யதூத்வஹாய நமஹ
ஓம் வனமாலினே நமஹ

ஓம் பீதவாஸனே நமஹ
ஓம் பாரிஜாதபஹாரகாய நமஹ
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே நமஹ
ஓம் கோபாலாய நமஹ
ஓம் சர்வபாலகாய நமஹ

ஓம் அஜாய நமஹ
ஓம் நிரஞ்சனாய நமஹ
ஓம் காமஜனகாய நமஹ
ஓம் கம்ஜலோசனாய நமஹ
ஓம் மதுக்னே நமஹ

ஓம் மதுராநாதாய நமஹ
ஓம் துவாரகாநாயகாய நமஹ
ஓம் பலினே நமஹ
ஓம் பிருந்தாவனாம்த சம்சாரிணே நமஹ
ஓம் துளசிதாம பூஷனாய நமஹ

ஓம் சமந்தக மணேர்ஹர்த்தரே நமஹ
ஓம் நாராயாணாத்மகாய நமோ
ஓம் குஜ்ஜ கிருஷ்ணாம்பரதாயா நமஹ
ஓம் மாயினே நமஹ
ஓம் பரமபுருஷாய நமஹ

ஓம் முஷ்டிகாசூர சாணுர நமஹ
ஓம் மல்யுத்த விசாரதாய நமஹ
ஓம் சம்சாரவைரிணே நமஹ
ஓம் கம்சாராயே நமஹ
ஓம் முராரரே நமஹ

ஓம் நாராகாம்தகாய நமஹ
ஓம் அனாதி பிரம்மசாரிணே நமஹ
ஓம் கிருஷ்ணாவ்யஸன கர்சகாய நமஹ
ஓம் சிசுபாலஸித்சேத்ரே நமஹ
ஓம் துர்யோதனகுலாம்தகாய நமஹ

ஓம் விதுராக்ரூர வரதாய நமஹ
ஓம் விஸ்வரூபப்பிரதர்சகாயே நமஹ
ஓம் சத்யவாசே நமஹ
ஓம் சத்ய சம்கல்பாய நமஹ
ஓம் சத்யபாமாரதாய நமஹ

ஓம் ஜெயினே நமஹ
ஓம் சுபத்ரா பூர்வஜாய நமஹ
ஓம் விஷ்ணவே நமஹ
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய நமஹ
ஓம் ஜெகத்குரவே நமஹ

ஓம் ஜகன்னாதாய நமஹ
ஓம் வேணுநாத விசாரதாய நமஹ
ஓம் விருஷபாசூர வித்வசினே நமஹ
ஓம் பாணாசூர கராம்தக்றுதே நமஹ
ஓம் யுதிஷ்திர பிரதிஷ்டாத்ரே நமஹ

ஓம் பஹிபர்ஹவாதசம்சகாய நமஹ
ஓம் பார்த்தசாரதியே நமஹ
ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே நமஹ
ஓம் காளீய பணிமாணிக்ய ரம்ஜித ஶ்ரீ பதாம்புஜாய நமஹ

ஓம் தமோதராய நமஹ
ஓம் யக்ஞபோக்த்ரே நமஹ
ஓம் தானவேந்திரா விநாசகாய நமஹ
ஓம் நாராயணாய நமஹ
ஓம் பரப்பிரம்மனே நமஹ

ஓம் பன்னகாஸன வாகனாய நமஹ
ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த நமஹ
ஓம் கோபீவஸ்த்ராபஹாராகாய நமஹ
ஓம் புண்ணியஸ்லோகாய நமஹ
ஓம் தீர்தக்றுதே நமஹ

ஓம் வேதவேத்யாய நமஹ
ஓம் தயாநிதேயே நமஹ
ஓம் சர்வதீர்தாத்மகாய நமஹ
ஓம் சர்வக்ரஹ ருபிணே நமஹ
ஓம் பராத்பராய நமஹ

—————

—————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: