ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி:

ஶ்ரீமதாநந்த ராமாயணாந்தர்கத ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி–

ௐம் ஸீதாயை நம: ।
ௐம் ஜாநக்யை நம: ।
ௐம் தேவ்யை நம: ।
ௐம் வைதேஹ்யை நம: ।
ௐம் ராகவ ப்ரியாயை நம: ।

ௐம் ரமாயை நம: ।
ௐம் அவநி ஸுதாயை நம: ।
ௐம் ராமாயை நம: ।
ௐம் ராக்ஷஸாந்த ப்ரகாரிண்யை நம: ।
ௐம் ரத்ந குப்தாயை நம: । 10

ௐம் மாது லிங்க்யை நமஹ் ।
ௐம் மைதில்யை நம: ।
ௐம் பக்த தோஷதாயை நம: ।
ௐம் பத்மாக்ஷஜாயை நம: ।
ௐம் கஞ்ஜநேத்ராயை நம: ।

ௐம் ஸ்மிதாஸ்யாயை நம: ।
ௐம் நூபுரஸ்வநாயை நம: ।
ௐம் வைகுண்ட நிலயாயை நம: ।
ௐம் மாயை நம: ।
ௐம் ஶ்ரியை நம: । 20

ௐம் முக்திதாயை நம: ।
ௐம் காமபூரண்யை நம: ।
ௐம் ந்ருபாத்மஜாயை நம: ।
ௐம் ஹேம வர்ணாயை நம: ।
ௐம் ம்ருது லாங்க்யை நம: ।

ௐம் ஸுபாஷிண்யை நம: ।
ௐம் குஶாம்பிகாயை நம: ।
ௐம் திவ்யதாயை நம: ।
ௐம் லவமாத்ரே நம: ।
ௐம் மநோஹராயை நம: । 30

ௐம் ஹநுமத் வந்திதபதாயை நம: ।
ௐம் முக்தாயை நம: ।
ௐம் கேயூர தாரிண்யை நம: ।
ௐம் அஶோகவநமத்யஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ராவணாதிகமோஹிண்யை நம: ।

ௐம் விமாந ஸம்ஸ்திதாயை நம: ।
ௐம் ஸுப்ருவே நம: ।
ௐம் ஸுகேஶ்யை நம: ।
ௐம் ரஶநாந்விதாயை நம: ।
ௐம் ரஜோரூபாயை நம: । 40

ௐம் ஸத்வ ரூபாயை நம: ।
ௐம் தாமஸ்யை நம: ।
ௐம் வஹ்நிவாஸிந்யை நம: ।
ௐம் ஹேமம்ருகாஸக்த சித்தயை நம: ।
ௐம் வால்மீகாஶ்ரம வாஸிந்யை நம: ।

ௐம் பதி வ்ரதாயை நம: ।
ௐம் மஹா மாயாயை நம: ।
ௐம் பீதகௌஶேய வாஸிந்யை நம: ।
ௐம் ம்ருகநேத்ராயை நம: ।
ௐம் பிம்போஷ்ட்யை நம: । 50

ௐம் தநுர்வித்யா விஶாரதாயை நம: ।
ௐம் ஸௌம்ய ரூபாயை நம:
ௐம் தஶரதஸ்தநுஷாய நம: ।
ௐம் சாமர வீஜிதாயை நம: ।
ௐம் ஸுமேதா துஹித்ரே நம: ।

ௐம் திவ்ய ரூபாயை நம: ।
ௐம் த்ரைலோக்ய பாலிந்யை நம: ।
ௐம் அந்ந பூர்ணாயை நம: ।
ௐம் மஹா லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐம் தியே நம: । 60

ௐம் லஜ்ஜாயை நம: ।
ௐம் ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐம் ஶாந்த்யை நம: ।
ௐம் புஷ்ட்யை நம: ।
ௐம் ஶமாயை நம: ।

ௐம் கௌர்யை நம: ।
ௐம் ப்ரபாயை நம: ।
ௐம் அயோத்யா நிவாஸிந்யை நம: ।
ௐம் வஸந்தஶீதலாயை நம: ।
ௐம் கௌர்யை நம: । 70

ௐம் ஸ்நாந ஸந்துஷ்ட மாநஸாயை நம: ।
ௐம் ரமாநாம பத்ரஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ஹேம கும்ப பயோ தராயை நம: ।
ௐம் ஸுரார்சிதாயை நம: ।
ௐம் த்ருத்யை நம: ।

ௐ காந்த்யை நம: ।
ௐம் ஸ்ம்ருத்யை நம: ।
ௐம் மேதாயை நம: ।
ௐம் விபாவர்யை நம: ।
ௐம் லகூதராயை நம: । 80

ௐம் வாராரோஹாயை நம: ।
ௐம் ஹேம கங்கண மண்திதாயை நம: ।
ௐம் த்விஜ பத்ந்யர்பித நிஜ பூஷாயை நம: ।
ௐம் ரகவதோஷிண்யை நம: ।
ௐம் ஶ்ரீராமஸேவநரதாயை நம: ।

ௐம் ரத்ந தாடங்க தாரிண்யை நம: ।
ௐம் ராமவாமாங்கஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ராமசந்த்ரைக ரஞ்ஜிந்யை நம: ।
ௐம் ஸரயூஜல ஸங்க்ரீடா காரிண்யை நம: ।
ௐம் ராமமோஹிண்யை நம: । 90

ௐம் ஸுவர்ண துலிதாயை நம: ।
ௐம் புண்யாயை நம: ।
ௐம் புண்யகீர்தயே நம: ।
ௐம் கலாவத்யை நம: ।
ௐம் கலகண்டாயை நம: ।

ௐம் கம்புகண்டாயை நம: ।
ௐம் ரம்போரவே நம: ।
ௐம் கஜகாமிந்யை நம: ।
ௐம் ராமார்பித மநஸே நம: ।
ௐம் ராம வந்திதாயை நம: । 100

ௐம் ராம வல்லபாயை நம: ।
ௐம் ஶ்ரீராம பத சிஹ்நாங்காயை நம: ।
ௐம் ராம ராமேதி பாஷிண்யை நம: ।
ௐம் ராமபர்யங்கஶயநாயை நம: ।
ௐம் ராமாங்க்ரிக்ஷாலிண்யை நம: ।

ௐம் வராயை நம: ।
ௐம் காமதேந்வந்ந ஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐம் மாது லிங்க கராத்ருதாயை நம: ।
ௐம் திவ்யசந்தந ஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் மூலகாஸுரமர்திந்யை நம: । 110

॥ ஶ்ரீஸீதாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி: ஸமப்தா ॥

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: