ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தரம்–

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண
கமலாநாதோ
வாஸுதேவஸ்
ஸநாதந:
வஸுதேவாத்மஜ:

புண்யோ
லீலா மாநுஷ விக்ரஹ:
ஸ்ரீவத்ஸ
கௌஸ்துபதரோ
யஶோதா வத்ஸலோ

ஹரி:
சதுர்புஜாத்த
சக்ராஸி கதா ஶங்காத் யுதாயுத:
தேவகீ நந்தந:
ஸ்ரீஶோ

நந்த கோப ப்ரியாத்மஜ:
யமுனா வேக ஸம்ஹாரீ
பல பத்ர ப்ரியாநுஜ:
பூதநாஜீவிதஹர:
ஶகடாஸுர பஞ்ஜந:

நந்த வ்ரஜ ஜநாநந்தீ
ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ:
நவநீத விலிப்தாங்கோ
நவநீத நடோநக:
நவநீத நவஹாரோ

முசுகுந்த ப்ரஸாதக:
ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶ:
த்ரிபங்கீ லலிதாக்ருதி:
ஸுகவாகம் ருதாப்தீந்து:
கோவிந்தோ

யோகினாம் பதி:
வத்ஸ வாடசரோ நந்தோ
தேநுகாசுர பஞ்ஜந:
த்ருணீ த்ருத
த்ருணா வர்தோ

யமலார்ஜுந பஞ்ஜந:
உத்தால தால பேத்தா
ச தமால ஶ்யாமலாக்ருதி:
கோப கோபீஶ்வரோ
யோகீ

கோடி ஸூர்ய ஸமப்ரப:
இளாபதி:
பரம்ஜ்யோதிர்
யாதரவேந்த்ரோ
யதூத்வஹ:

வநமாலீ
பீதவாஸா:
பாரிஜாதாபஹாரக:
கோவர்தநாச லோத்தர்த்தா
கோபால:

ஸர்வ பாலக:
அஜோ
நிரஞ்ஜந:
காம:
ஜநக:

கஞ்ச லோசந:
மதுஹா
மதுரா நாதோ
த்வாரகா நாயகா
பலீ

ப்ருந்தாவ நாந்தஸ்
ஸஞ்சாரீ
துலஸீ தாம பூஷண:
ஸ்யமந்தக மணேர் ஹர்தா
நர
நாராயணாத்மக:

குப்ஜா
க்ருஷ்ணாம்பரதரோ
மாயீ
பரம பூருஷ:
முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்ல யுத்த விஶாரத:

ஸம்ஸாரவைரீ
கம்ஸாரி:
முராரிர் நரகாந்தக:
அநாதி
ப்ரஹ்மசாரீ ச

க்ருஷ்ணாவ்யஸந கர்ஶக:
ஶிஶுபால ஶிரஶ் சேத்தா
துர்யோதந குலாந்தக:
விதுராக்ரூர வரதோ
விஶ்வரூப ப்ரதர்ஶக:

ஸத்ய வாக்
ஸத்ய ஸங்கல்ப:
ஸத்ய பாமாரதோ விஜயீ
ஸுபத்ரா பூர்வஜோ
விஷ்ணு:

பீஷ்ம முக்தி ப்ரதாயக:
ஜகத் குருர்
ஜகந் நாதோ
வேணுநாத விஶாரத:
வ்ருஷபாஸுர வித்வம்ஸீ

பாணாஸுர பலாந்தக:
யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாதா
பர்ஹி பர்ஹாவதம்ஸக:
பார்த்தஸாரதி
ரவ்யக்தோ

கீதாம்ருத மஹோததி:
காளீயபண மாணிக்ய ரஞ்ஜித ஸ்ரீபதாம்புஜ:
தாமோதரோ
யஜ்ஞபோக்தா
தாநவேந்த்ர விநாஶக:

நாராயண:
பர ப்ரஹ்ம
பந்நகாஶந வாஹந:
ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீ வஸ்த்ரா பஹாரக:
புண்ய ஶ்லோக:

தீர்த்தபாதோ
வேத வேத்யோ
தயாநிதி:
ஸர்வ பூதாத்மகஸ்
ஸர்வ க்ரஹ ரூபீ
பராத்பர:

ஏவம் கிருஷ்ணஸ்ய தேவஸ்ய நாம் நாம அஷ்டோத்தரம் ஶதம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாம்ருதம் நாம பரமாநந்த காரகம்
அத்யுபத்ரவ தோஷக்நம் பரமாயுஷ்ய வர்த்தநம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்-

——————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: