அறுபது வருடங்களுக்கு காயத்ரி மந்திரங்கள் —

அறுபது வருடங்களுக்கு காயத்ரி மந்திரங்கள் :-

1.பிரபவ வருடம் :-

விஷ்வ பரமாத்மா பரம ஈஸ்ய வித்மஹே

விஷ்வ நாராயண பரம்பொருள் தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிரபவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

2.விபவ வருடம் :-

விஷ்வ மகாமாயதேவாய வித்மஹே

சர்வ பரம்பொருள் விஷ்வ தேவா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விபவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

3.சுக்கில வருடம் :-

விஷ்வ காயத்ரி தேவ தேவி வித்மஹே

விஷ்வ துர்க்கா லலிதா பரமதேவி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சுக்கில வருஷா ப்ரஷோதயாத்

4.பிரமோதூத வருடம் :-

பிரம்மசாரிய சிருஷ்டிய வித்மஹே

பிரம்ம ஆசார ஆச்சாரியதேவா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிரமோதூத வருஷா ப்ரஷோதயாத்

5.பிரஜோற்பத்தி வருடம் :-

பரம ஈச ஜோதி புருஷத்ய வித்மஹே

பரமாத்மா விஷ்வ நாநாயணய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிரஜோற்பத்தி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

6.ஆங்கிஸ வருடம் :-

ஆங்கார ஓங்கார விஷ்வதேவியே வித்மஹே

பரமகா மச்சி பரமதேவி ஜோதிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ஆங்கிஸ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

7.ஸ்ரீமுக வருடம் :-

ஸ்ரீ முக பரம சிவபுதல்வாய வித்மஹே

விஷ்வ குல பரமதேவி ஜோதிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீமுக வருஷா ப்ரஷோதயாத்

8.பவ வருடம் :-

பாச பந்த மாயவேஷய வித்மஹே

விஷ்வ குல ஸ்ரீ ராம புருஷோத்மா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீபவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

9.யுவ வருடம் :-

ருத்ரதேவ பிரம்ம வம்ச வித்மஹே

பரம ஓங்காரம் வடிவய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீயுவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

10.தாது வருடம் :-

பிரப்பஞ்சலிங்க சர்வாச்சாரிய வித்மஹே

விஷ்வ வாமன குல பிரம்மணய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீதாது வருஷா ப்ரஷோதயாத்

11.ஈஸ்வர வருடம் :-

சர்வ பரப்பிரம்ம விஷ்வதேவாய வித்மஹே

சர்வாச்சாரிய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ஈஸ்வர வருஷா ப்ரஷோதயாத்

12.வெகுதான்ய வருடம் :-

வேத நீதி சர்வ பாரதியா வித்மஹே

சாஸ்திர குரு வேதகா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ வெகுதான்ய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

13.பிரமாதி வருடம் :-

ஆனந்த பரம ஈஸ பிரம்ம வித்மஹே

சிருஷ்டி விந்தேவ பிரம்மசரிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிரமாதி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

14.விக்கிரம வருடம் :-

விக்னேஷ் வர பரமதேவாய வித்மஹே

விஷ்வ கணபதி பிரம்ம குல புருஷா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விக்கிரம வருஷா ப்ரஷோதயாத்

15.விஷு வருடம் :-

விஷ்வ பரமாத்மா பரப்பிரம்மய வித்மஹே

சர்வாச்சாரிய தேவ தேவாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீவிஷ்வருஷா ப்ரஷோதயாத்

16.சித்திரபானு வருடம் :-

பரமஞான பரமநத ஈஸ்ய வித்மஹே

பரமாத்மா ஞான சித்த புருஷய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சித்திரபானு வருஷா ப்ரஷோதயாத்

17.சுபானு வருடம் :-

பரம ஞான பரம நாராயணாய வித்மஹே

சுக பிரபஞ்ச சிருஷ்டி தேவாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சுபானு வருஷா ப்ரஷோதயாத்

18.தாரண வருடம் :-

தர்ம வேத சாஸ்திர தானவந்திரிய வித்மஹே

பிரம்ம வர்ண பிரம்மஞான சாரிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ தாரண வருஷா ப்ரஷோதயாத்

19.பார்த்திப வருடம் :-

பார்த்த சாரதி பரமதேவாய வித்மஹே

பரமகிருஷ்ண பரம ஈஸ்ஹய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பார்த்திப வருஷா ப்ரஷோதயாத்

20.விய வருடம் :-

வித்யஞான சரஸ்வதி தேவி தேவி வித்மஹே

பரமகிருஷ்ண பரம ஈஸ்வர தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

21.சர்வஜித்து வருடம் :-

சர்வேலாக பரமபிதா விஷ்வாய வித்மஹே

சர்வ பரப்பிரம்ம பரமேஸ்வர தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சர்வஜித்து வருஷா ப்ரஷோதயாத்

22.சர்வதாரி வருடம் :-

சர்வ ஜீவ பரமாத்மா தேவாய வித்மஹே

பரமஞான ஜீவ ஆன்ம தீப தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சர்வதாரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

23.விரோதி வருடம் :-

பரம சர்வ ஸ்வர பரமதேவாய வித்மஹே

பகைமை யமுதான நஞ்ச தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீவிரோதி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

24.விக்ருதி வருடம் :-

ஆனந்த பரம கதிரவ தேவாய வித்மஹே

விஷ்வ மகன் பரமதேவ ஈஸ்ய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விக்ருதி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

25.கர வருடம் :-

காயத்ரி பரம ஈஸ்வரி விஷ்வதேவி வித்மஹே

கருணை ஞானம் மகா மந்திரஸ்வரி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ கர வருஷா ப்ரஷோதயாத்

26.நந்தன வருடம் :-

நத்த பரம தேவ நனிதய வித்மஹே

நத்த கோபால பரமாத்மாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ நந்தன் வருஷா ப்ரஷோதயாத்

27.விஜய வருடம் :-

விஜய மகாலட்சுமி பரமதேவி வித்மஹே

விஷ்வ குல பரம ஞானஸ்வரி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீவிஜய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

28.ஐய வருடம் :-

ஸ்ரீ நாராயண பரமாத்மா வித்மஹே

ஸ்ரீ நாராயண சித்தர் பரம்பொருள் தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ஐய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

29.மன்மத வருடம் :-

பிரம்ம வம்ச சாரிய புதல்வய வித்மஹே

மாய யின்பபரம ஞான புருஷத்ம தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ மன்மத வருஷா ப்ரஷோதயாத்

30.துர்முகி வருடம் :-

துர்க்கா பரதேவி பரஸ்வரிய வித்மஹே

தர்ம வேத சாஸ்திர நீதிஈஸ்வர தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ துர்முகி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

31.ஹேவிளம்பி வருடம் :-

ஹேசவ பரமஸ்ர சர்வதேவய வித்மஹே

கோவிந்த பரம ஞான தீபய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ஹேவிளம்பி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

32.விளம்பி வருடம் :-

ஓங்கார பரம பிதா நரசிம்மய வித்மஹே

பத்தஞான பரம சோப ஞானதீப தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விளம்பி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

33.விகாரி வருடம் :-

விஷ்வ தேவ மதா விஷ்வ பத்தினிய வித்மஹே

மகா பரமஞான மந்திர காயத்ரி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விகாரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

34.சார்வரி வருடம் :-

சர்வலோ பிதா சர்வாச்சாரிய வித்மஹே

ஓம் விராட் விஷ்வ பிரம்ம பரமாத்மாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சார்வரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

35.பிலவ வருடம் :-

பரம சித்த பரமஞான சர்வ ஈஸ்சா வித்மஹே

பிரப்பஞ்ச மாய ஜெனன நர ஈஸ்சாரிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிலவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

36.சுபகிருது வருடம் :-

சர்வ பரம ஞான ஆன்மா தேவ வித்மஹே

பரவித்ர பரம தேவ கோவிந்தய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சுபகிருது வருஷா ப்ரஷோதயாத்

37.சோபகிருது வருடம் :-

ஜோதி பரம சொரூப பரமனே வித்மஹே

பரம வித்ர பரம கோபாலாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சோபகிருது வருஷா ப்ரஷோதயாத்

38.குரோதி வருடம் :-

குருகுல பரம ஞான சாரய வித்மஹே

தேவகுரு ஆச்சாரிய பிரம்ம தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ குரோதி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

39.விசுவாவசு வருடம் :-

ஸ்ரீ விஷ்வபிரம் பரப்பிம்மாய வித்மஹே

சர்வலோக தேவ பரமஜீவ ஆத்மாபிதாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விசுவாவசு வருஷா ப்ரஷோதயாத்

40.பராபவ வருடம் :-

பரமாத்மா பரமஸ்வாய வித்மஹே

ஸ்ரீமந் நர நாராயண தேவாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பராபவ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

41.பிலவங்க வருடம் :-

ருத்ர பரமஸ்வரபரம தேவாய வித்மஹே

விஷ்வ மகாமாய ஸ்ஷாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிலவங்க வருஷா ப்ரஷோதயாத்

42.கீலக வருடம் :-

கலியுக வரதா புருஷத்மய வித்மஹே

கல்கிவரதா கிருஷ்ணய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ கல்கி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

43. சௌமிய வருடம் :-

சீதாபரம ஞான யோக தேவி வித்மஹே

சகல ஆயுள் ஸ்வரிய லட்சுமி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சௌமிய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

44.சாதாரண வருடம் :-

மகாவித்யா ஞான தேவியே வித்மஹே

சர்வ சார பரமயன்னேயே தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சாதாரண வருஷா ப்ரஷோதயாத்

45.விரோதிகிருது வருடம் :-

ஸ்ரீ நரசிம்மபரம பிதாய வித்மஹே

சக ஜீவபரம ஆன்மா தேவா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ விரோதிகிருது வருஷா ப்ரஷோதயாத்

46.பரிதாபி வருடம் :-

சர்வலோக மாதா பரம தேவாய வித்மஹே

பரமஞான பரம்பொருள் தேவ தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பரிதாபி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

47.பிரமாதீச வருடம் :-

சதாதியலோக பரம புருஷத்ம வித்மஹே

ஆச்சாரிய சிருஷ்டி பிரம்மய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிரமாதீச வருஷா ப்ரஷோதயாத்

48.ஆனந்த வருடம் :-

ஆதியந்தமும் நித்திய புருஷா வித்மஹே

ஆதிமூல பரமாத்மா பரம தேவ தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ஆனந்த வருஷா ப்ரஷோதயாத்

49.இராக்ஷஸ வருடம் :-

இராவண பங்க தேவாய வித்ம ஹே

பரம ஆனந்த ஸ்ரீராமய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ இராக்ஷஸ வருஷா ப்ரஷோதயாத்

50.நள வருடம் :-

நர நாராயண பரமதேவாய வித்மஹே

ஸ்ரீ பரமாத்மா ஞான சித்த புருஷா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ நள வருஷா ப்ரஷோதயாத்

51.பிங்கள வருடம் :-

பத்ம பரஸ்வரே பரம சித்தம் வித்மஹே

பரம ஓங்கார நரஸ்வர தேவ தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ பிங்கள வருஷா ப்ரஷோதயாத்

52.காளயுக்தி வருடம் :-

சத்திய தர்மநீதி தேவதேவாய வித்மஹே

திருபரம பரம தீபசோடர்ய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ காளயுக்தி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

53.சித்தாத்திரி வருடம் :-

பரம ஞான ஸ்ரீ ஞான சித்த புருஷத்ம வித்மஹே

பரம சித்த பரமஸ்வரதேவாய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ சித்தாத்திரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

54.ரௌத்திரி வருடம் :-

ஸ்ரீ ஆதி நாராயண சித்தர் பரமாத்மா வித்மஹே

பரப்பிரம்ம பரம்பொருள் நரஸ்வரய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ரௌத்திரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

55.துன்மதி வருடம் :-

மாய பரம ஞான மகாதேவி வித்மஹே

மகா மாய பிரம்ம காயத்திரி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ துன்மதி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

56.துந்துபி வருடம் :-

ஆனந்த பரமயின்ப பரமதேவி வித்மஹே

ஸ்ரீ ஆதிநாராயண சித்தர் பரம ஞானதேவி காயத்திரி தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ துந்துபி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

57.ருத்ரோத்கரி வருடம் :-

விஷ்வருத்ர பரமஸ் வரதேவாய வித்மஹே

மாயபரம சித்த பரமஞான தீப புருஷா தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ருத்ரோத்காரி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

58.ரக்தாக்ஷி வருடம் :-

ஆனந்த ரச்சக பரம தேவாய வித்மஹே

ஸ்ரீ வைகுண்ட பரம ஸ்வரதேவ தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ ரக்தாக்ஷி வருஷா ப்ரஷோதயாத்

59.குரோதுன வருடம் :-

குருபரம குரு விஷ்ணு பரமாத்மாய வித்மஹே

சர்வலோக குருவாச்சாரிய தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ குரோதுன வருஷா ப்ரஷோதயாத்

60.அஷய வருடம் :-

ஓம் விராட் விஷ்வ பிரம்ம பரமாத்மாய விஷ்வ வித்மஹே

சர்வாச்சாரிய ஸ்ரீமந் நாராயண தீமஹி

தன்நோ ஸ்ரீ அஷய வருஷா ப்ரஷோதயாத்

————————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: