ஸ்ரீ ராமானுஜ நூற்றந்தாதி பாசுரமும்- ஸ்ரீ ஆழ்வார் பாசுரங்களும் –84-கண்டு கொண்டேன் எம் இராமானுசன் தன்னை- இத்யாதி —

ஸ்ரீ பெரிய ஜீயர் அருளிய உரை ––அவதாரிகை –

மேல் பெரும் அம்சம் கிடக்கச் செய்தே இதுக்கு முன்பு தான் பெற்றவை தனக்கு
ஒரு அவதி உண்டோ -என்கிறார் –

ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிய உரை–அவதாரிகை–

கீழ்ப் பாட்டிலே பிரதம பர்வ கோஷ்டியிலே அந்வயியாதே இருக்கிற என்னை சரம பர்வமான ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளை
பரம ப்ராப்யமாக இவர் அத்யவசித்து இருக்கிறார் என்று லோகத்தார் எல்லாரும்அறியும் படி பண்ணி யருளினார் என்று சொல்லி –
இதிலே –
எனக்கு வகுத்த சேஷியான ஸ்ரீ எம்பெருமானாரை கண்ணாரக் கண்டு -அந்த காட்சி கொழுந்து விட்டு ஓடிப் படர்ந்து –
ததீய பர்யந்தமாக வளருகையாலே-
அவர்கள் திருவடிகளில் அடிமைப் பட்டு அதி குரூரமான துஷ் கர்மங்களை கட்டடங்க விடுவித்துக் கொண்டு –
அவருடைய கல்யாண குணாம்ர்தத்தை வாயார அள்ளிக் கொண்டு பருகா நின்ற நான் –
இன்னமும் பெற்றவற்றை சொல்லப் புக்கால் –
மேல் பெற வேண்டுமவற்றுக்கு ஒரு தொகை இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தே
இவை தன்னை ஒரு வாசகம் இட்டு என்னால் சொல்லித் தலைக் கட்டப் போகாது என்கிறார் –

ஸ்ரீ அமுது விருந்து-ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் ஸ்வாமிகள்-அருளிய உரை–அவதாரிகை-

ஸ்ரீ எம்பெருமானார் வள்ளன்மையாலே இனிமேல் பெற வேண்டியவை ஒரு புறம் இருக்க –
இதற்கு முன்பு பெற்றவை தாம் -ஒரு கணக்கில் அடங்குமோ – என்கிறார் .

கண்டு கொண்டேன் எம் இராமானுசன் தன்னை காண்டலுமே
தொண்டு கொண்டேன் அவன் தொண்டர் பொற்றாளில் என் தொல்லை வெந்நோய்
விண்டு கொண்டேன் அவன் சீர் வெள்ள வாரியை வாய் மடுத்தின்
றுண்டு கொண்டேன் இன்னுமுற்றனவோ தில் உலப்பில்லையே – -84 – –

பத உரை –
எம் இராமானுசன் தன்னை -எங்கள் ஸ்வாமியான ஸ்ரீ எம்பெருமானாரை
கண்டு கொண்டேன் -உள்ள படி கண்டு கொண்டேன்
காண்டலுமே -கண்ட வுடனேயே
அவன் தொண்டர் பொன் தாளில் -அவருடைய அடியார்களின் விரும்பத் தக்க திருவடிகளில்
தொண்டு கண்டேன் -அடிமை பட்டேன்
என் தொல்லை வெந்நோய் -என்னுடைய பண்டைய கொடிய கர்மங்களை
விண்டு கொண்டேன் -நீக்கிக் கொண்டேன்
அவன் சீர் வெள்ள வாரியை -அவருடைய குண பிரவாஹம் ஆகிய சமுத்ரத்தை
வாய் மடுத்து -கையினால் அன்றி வாயை மடுத்து
விடாயர் விடாய் தீர மடுவிலே வாய் மடுத்து பருகுவது போலே
இன்று உண்டு கொண்டேன் -இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டேன்
இன்னம் -இன்னமும்
உற்றன -நான் பெற்றவைகளை
ஓதில் -சொன்னால்
உலப்பு இல்லை -முடிவே இல்லை

வியாக்யானம் –
இவர் நம்மோடு சஜாதீயர் அல்லர் –
நம்மை உத்தரிப்பிக்க வந்தவர் என்று
அஸ்மத் ஸ்வாமியான ஸ்ரீ எம்பெருமானாரை உள்ளபடி கண்டு கொண்டேன் .
(ஜென்ம கர்மம் மே திவ்யம் யோ வேத்தி தத்வதக -உண்மையாக )
இப்படி தர்சித்த அளவிலே -அவர் தம் அளவிலே -நின்று விடாதே
அவர்க்கு அநந்யார்ஹர் ஆனவர்களுடைய அழகிய திருவடிகளிலே அடிமைப்பட்டேன் –
என்னுடைய அநாதியாய் -அதிக்ரூரமான கர்மங்களை நீக்கிக் கொண்டேன் –
அவருடைய குண பூரமாகிற சமுத்ரத்தைப் பெரு விடாயர் மடுவிலே வாய் மடுத்து
பருகுமா போலே பெரிய அபிநிவேசத்தொடே இன்று புசித்து கொண்டேன்-
(வெள்ள வாரியை குடிக்க வேண்டுமே -புசித்தல் என்றது -எல்லை -தெரியாது -த்ரவ்யமா கடின பொருளா தெரியாதே –
குணங்களை எப்படி என்று அறியேன் என்பதற்கு த்ருஷ்டாந்தம் இந்த சொல் -பெற்ற பாக்யம் ஒன்றே அறிவேன் என்றவாறு )
இன்னமும் நான் பெற்றவற்றை சொல்லில் அதுக்கொரு முடிவு இல்லை

காண்டலுமே -என்றது கண்ட அளவிலே என்றபடி
தொண்டு கொண்டேன் -என்று ஒரு முழுச் சொல்லு -அடிமையைக் கைக் கொண்டேன் என்னுதல்
விள்ளுதல்-நீங்குதல்
வாரி -சமுத்ரம்
உலப்பு -முடிவு–

நான்கு விஷயங்கள் -கண்டு -தொண்டு பட்டு -வினைகள் கழிந்து -கல்யாண குணங்கள் பருகி –
நான்கு படிகள் -அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இல்லை -இந்த நான்கும் -குண அனுபவமே புருஷார்த்தம் –
சேஷவா –விஷ்வக் சேனரோ —
வெள்ள வாரி -பாலே போல் சீர் –கூடிய சமுத்திரம் -அர்ச்சை – அருளி செயல்- சமைத்த மடு-
அதிலே தேங்கின மடு போல அர்ச்சா அவதாரம்–அருளி செயல் – சாய் கரம்-கொட்டிண்டே இருக்கும்–

கண்டு கொண்டேன் –
காஷாய ஸோபி கமநீய சிகா நிவேசம் தண்டத்ரய யோஜ்வலகரம் விமலோபவீதம் -உத்யத்தி நேச நிப முல்லச
தூர்த்த்வ புண்டரம் ரூபம் தவாஸ்து யதிராஜ திரிசோர் மம அக்ரே –
பத்மம் என திகழும்– தமிழ் பாசுரம் போலே -என்று
பிரார்த்தித்து பெற வேண்டிய வடிவு அழகை ஆகஸ்மிகமாக கண்ணாரக் கண்டு கொண்டேன் –-
கண்டோம் கண்டோம்-கண்டோம் கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம் –
திருக் கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் -இத்யாதிப் படியே-
மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்றவர்கள் ததீயரைக் கண்டால் போலே சாஷாத் கரித்தது என்றபடி-

நீர் தாம் கண்ட பிரகாரம் எது என்னில் –
என் இராமானுசன் தன்னை –
கலவ் ராமானுஜஸ் ச்ம்ர்த -என்றும்
சேஷோவா சைன்ய நாதோவா ஸ்ரீ பதிர் வேதி சாத்விகை விதர்க்காய மகா ப்ராஜ்ஜை எதிராஜாயா -என்று சொல்லுகையாலே
இவர் நம்முடைய கோடியிலே ஒருவர் அல்லர் –என்னை சம்சாரத்தில் நின்றும் உத்தரிக்கைக்காக பரம பதத்தில் நின்றும் –
நான் இருந்த இடம் தேடி -வந்தவர் என்று அத்யவசித்துக் கொண்டு –
அஸ்மத் ஸ்வாமியான ஸ்ரீ எம்பெருமானாரை உள்ளபடி கண்டேன் என்றபடி —

கண்டு கொண்டேன் எம்மிராமானுசன் தன்னை–
இவர் நம்மைப் போன்ற சாதாரண மனிதர் அல்லர் -நம்மை உய்விப்பதற்காக விண்ணின் தலை ஸ்ரீ பரம பதத்தில் -நின்றும்
மண்ணின் தலத்து உதித்தவர் என்று உள்ளபடி கண்டு கொண்டேன் -என்றபடி .

காண்டலுமே தொண்டு கொண்டேன் அவர் தொண்டர் பொற்றாளில் –
இப்படி தர்சித்த அளவிலே -அந்த ப்ரீதியானது மேன்மேலும் பெருகி வந்து தம்மளவில் சுவறிப் போகாதே –
அவருக்கு அனந்யார்ஹரான ததீயரைத் தொடர்ந்து –
அவர்களுடைய ஸ்ப்ருஹணீயமான திருவடிகளில் எல்லா அடிமைகளும் செய்வதாக அடிமைப் பட்டேன் –
காண்டலுமே -என்றது -கண்ட அளவிலே -என்றபடி –
தொண்டு கொண்டேன் -என்றது –தொண்டு பட்டேன் என்று ஒரு முழுச் சொல்லு -அடிமையை கொண்டேன் என்னுதல் –
த்வத் தாஸ தாஸ கண நா சரமாவதவ் யஸ் த்வத் தாசதைகர சதா விரதாமமச்து -என்று ஸ்ரீ ஜீயரும் அபேஷித்து அருளினார் இறே –

காண்டலுமே –தொண்டர் பொற்றாளில்-
கண்ட மாத்திரத்திலே -அவர் அளவோடு நில்லாது அவர்க்கு ஆட்பட்டாருடைய
அழகிய திருவடிகளில் அடிமைப் பட்டு விட்டேன் -என்கிறார் .

என் தொல்லை வெந்நோய் விண்டு கொண்டேன் –
இப்படி தாச்யத்திலே அந்வயிக்கவே
அநாதி கால ஆர்ஜிதங்களாய்-ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரனுடைய– ஷிபாமி -ந ஷமாமி -க்கு உடலாய் அதி க்ரூரங்களான
கர்மங்களினுடைய பலமான என்னுடைய ஆத்யாத்மிகாதி துக்கங்களை எல்லாம் கட்டடங்க விடுவித்துக் கொண்டேன்
விள்ளுதல் -நீங்குதல் –

என் தொல்லை விண்டு கொண்டேன் –
எனது அநாதியான கொடிய பாபங்கள் நீங்கப் பெற்றேன் .
நோய் -நோய்க்கு காரணமாக கர்மத்தைக் கூறுகிறது உபசார வழக்கு .
விள்ளுதல்-நீங்குதல்
கண்டேன் கமல மலர்ப்பாதம் காண்டலுமே விண்டே யொழிந்த வினையாயின எல்லாம் – ஸ்ரீதிருவாய் மொழி -10 4-9 – – என்று
ஸ்ரீ நம் ஆழ்வாருக்கு பிரதம பர்வத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவம் இங்கு நினைவிற்கு வருகிறது .

அவன் சீர் வெள்ள வாரியை –
அந்த ஸ்ரீ எம்பெருமானாருடைய கல்யாண குணங்கள் ஆகிற மகா சமுத்ரத்தை
பிரவஹியா நிற்கிற சமுத்ரத்தை -என்றபடி –
அவருடைய கல்யாண குணங்கள் அசங்க்யேயங்கள் ஆகையாலே அவற்றுக்கு நிஸ் சலமாய் கொண்டு பரித்ர்சயமானமான
சமுத்ரத்தை போலியாக சொல்ல ஒண்ணாது என்று கரை புரண்டு பிரவஹியா நிற்கிற சமுத்ரத்தை போலியாக சொல்கிறார் –
(அபூத உவமை அக்காரக்கனி போலே -சக்கரை விதையாக வைத்து வளர்ந்த மரத்தில் கனி போலே )-
விஷயம் அனுபூதமாய் இருக்கிறாப் போலே இதுவும் அனுபூதமாய் காணும் இருப்பது –

அன்றிக்கே –
அவருடைய கல்யாண குண பூரமாகிற சமுத்ரத்தை-என்னுதல் –
வாரி -சமுத்ரம் –

வாய் மடுத்து இன்று உண்டு கொண்டேன் –
ஆதித்ய கிரணங்களாலே தப்தனாய் –
த்ர்ஷார்த்தனானவன் மடுவிலே புக்கு வாய் மடுத்து அந் நீரை பருகுமா போலே
ஸ்ரீ அமுதனாரும் இவருடைய விஷயீ காரத்தை பெரும் அளவும் சம்சாரிக்க துக்க தாபதப்தர் ஆகையால் அந்த விடாய் எல்லாம் தீரும்படி
இவருடைய விஷயீ காரத்தை பெற்று –
இவர் தம் அருகே சென்று அந்த கல்யாண குணாம்ர்த்தத்தை பெரிய அபிநிவேசத்தொடே வாய் மடுத்து அனுபவித்து களித்தேன் என்கிறார் –
ஷீராதி ரஸ்ய பதார்த்தங்கள் நமக்கு ரசித்து இருக்கிறாப் போலே காணும் –
பாலேய் போல் சீர்- என்னும்படியான அவருடைய கல்யாண குணங்கள் இவருக்கு ரசிக்கிறபடி –

வாய் மடுத்து உண்கையாவது –
வாயைத் திறந்து அவற்றுக்கு வாசகமான சப்த ராசியை இட்டு அவை தன்னையே ஸ்துதிக்கை-
(இதுதானே இந்த ஸ்ரீ இராமானுச நூற்றந்தாதி பிரபந்தம் )

அவன் சீர் —உண்டு கொண்டேன்
சீர் -குணம் அது வெள்ளமாய்ப் பெருக்கெடுத்து கடலாய் தோற்றுகிறது –
விடாய் தீர அக்குணக் கடலையே வாய் மடுத்து உண்டு கொண்டேன் என்கிறார் –
சீர்க் கடலை உட் பொதிந்த சிந்தனையேன் -என்று ஸ்ரீ நம் ஆழ்வார் திரு மால் குணக் கடலை- உண்டதாகக் கூறினார் ..

வாய் மடுத்து உண்டு கொண்டேன்
அடியேன் வாய் மடுத்து பருகிக் களித்தேனே -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி -2 -3 -9 -என்று ஸ்ரீ நம் ஆழ்வாரும் –
உடலுருகி வாய் திறந்து மடுத்துன்னை நிறைத்துக் கொண்டேன் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திரு மொழி -5 -4 -4 -என்று
அருளிச் செய்து இருப்பது இங்கு நினைவு கூரத் தக்கது .

இன்னம் உற்றன –
இவ்வளவும் சொல்லிப் போந்த இவை அன்றிக்கே இன்னமும் அவர் தம்மாலே நான் பெற்ற பேற்றை –

ஓதில் –
சொல்லப் புக்கால் –

உலப்பு இல்லை –
முடிவு இல்லை –
நான் பெற்றவற்றுக்கு ஒரு தொகை இல்லாமையாலே கணக்கிட்டு சொல்ல மாட்டிற்று இலேன் என்கிறார் –
உலப்பு -முடிவு –

இன்னம் -உலப்பு இல்லையே
இனி மேலும் நான் பெற்றவைகளை சொல்லிக் கொண்டே போனால் ஒரு முடிவே இல்லை -என்கிறார் –

உலப்பிலானை எல்லா உலகும் உடைய ஒரு மூர்த்தி உலப்பு-எல்லை-

——————–

ஸ்ரீ அருளிச் செயல்களில் –கண்டு கொண்டேன் -போன்ற -பாசுரங்கள்

வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால் பெரும் இடும்பையில் பிறந்து
கூடினேன் கூடி இளையவர் தம்மோடு அவர் தரும் கல்வியே கருதி
ஓடினேன் ஓடி உய்வதோர் பொருளால் உணர்வு எனும் பெரும் பதம் தெரிந்து
நாடினேன் நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி–1-1-1-

தூவிசேர் அன்னம் துணையொடும் புணரும் சூழ் புனல் குடந்தையே தொழுது என்
நாவினால் உய்ய நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்—-1-1-2–

காமனார் தாதை நம்முடை அடிகள் தம்மடைந்தார் மனத்து இருப்பார்
நாமம் நான் உய்யக் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் —1-1-3–

பன்றியாய் அன்று பாரகம் கீண்ட பாழியான் ஆழியான் அருளே
நன்று நான் உய்ய நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் —1-1–4–

செம்புலாஞ் சோலை மா மதிள் தஞ்சை மா மணிக் கோயிலே வணங்கி
நம்பிகாள் உய்ய நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் —1-1-6–

குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படு துயர் ஆயின எல்லாம்
நிலந்தரம் செய்யும் நீள் விசும்பு அருளும் அருளொடு பெரு நிலம் அளிக்கும்
வலந்தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும்
நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் —1-1-9-

கோகுலங்கள் தளராமல் குன்றமேந்திக்
காத்தானை எம்மானைக் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே—2-5-4-

அப்பொய்யறை வாய்ப்புகப் பெய்த மல்லர் மங்கக்
காய்ந்தானை எம்மானைக் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே—2-5-5-

இரு நிலனும் பெரு விசும்பும் எய்தா வண்ணம்
கடந்தானை எம்மானைக் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே–2-5-6-

உள்ளுவார் உள்ளத்தே யுறைகின்றானை
காணாது திரி தருவேன் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே-2-5-7-

இலங்கொளி சேர் அரவிந்தம் போன்று நீண்ட
கண்ணானை கண்ணாரக் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே–2-5-8-

ஐந்து வேள்விகளும் கேள்வியோடு அங்கமாறும்
கண்டானை தொண்டனேன் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லத்தை தல சயனத்தே-2-5-9-

திட மொழி மறையோர் நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலின் உள்ளே
கடல் நிற வண்ணன் தன்னை நான் அடியேன் கண்டு கொண்டு உய்ந்து ஒழிந்தேனே –4-3-3-

திசை முகனனை யோர் நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலின் உள்ளே
உயர் மணி மகுடம் சூடி நின்றானைக் கண்டு கொண்டு உய்ந்து ஒழிந்தேனே—4-3-4-

தேமலர்ப் பொழில் சூழ் நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே
காமனைப் பயந்தான் தன்னை நான் அடியேன் கண்டு கொண்டு உய்ந்து ஒழிந்தேனே —4-3-5–

செல்வ நான் மறையோர் நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலின் உள்ளே
அல்லி மா மலராள் தன்னோடும் அடியேன் கண்டு கொண்டு அல்லல் தீர்ந்தேனே–4-3-6–

செஞ்சொல் நான் மறையோர் நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலின் உள்ளே
அஞ்சனக் குன்றம் நின்றது ஒப்பானைக் கண்டு கொண்டு அல்லல் தீர்ந்தேனே–4-3-7–

செஞ்சொல் நான் மறையோர் தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற
அஞ்சனக் குன்றன் தன்னை அடியேன் கண்டு கொண்டேனே –7-6-5-

அரியானை அழுந்தூர் மறையோர்கள் அடி பணியும்
கரியானை அடியேன் கண்டு கொண்டு களித்தேனே –7-6-6-

அருவாய் நின்றவனைத் தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற
கருவார் கற்பகத்தைக் கண்டு கொண்டு களித்தேனே -7–6-7-

அலையாரும் கடல் போல் முழங்கும் தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற
கலையார் சொற்பொருளைக் கண்டு கொண்டு களித்தேனே —7-6-8-

ஆராவின்னமுதைத் தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற
காரர் கரு முகிலைக் கண்டு கொண்டு களித்தேனே –7-6-9-

கண்ணினைக் கண்கள் ஆர அளவும் நின்று கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே —7-10-9-

கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேன் என்று காதலால் கலிகன்றி யுரை செய்த
வண்ண ஒண் தமிழ் ஒன்பதோடு ஓன்று இவை–7-10-10-

கானார் புறவில் கண்ண புரத்தடியேன் கண்டு கொண்டேனே —8-8-1-

விலங்கல் திரியத் தடங்கடலுள் சுமந்து கிடந்த வித்தகனை
கலங்கல் முந்நீர்க் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே–8-8-2-

கூரார் ஆரல் இரை கருதிக் குருகு பாயக் கயல் இரியும்
காரார் புறவில் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே –8-8-3-

பிளந்து வளைந்த வுகிரானைப் பெரும் தண் செந்நெல் குலை தடிந்து
களம் செய் புறவில் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே –8-8-4-

உழு நீர் வயலுள் பொன் கிளைப்ப ஒரு பால் முல்லை முகையோடும்
கழு நீர் மலரும் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே —8-8-5-

குடியா வண்டு கொண்டு உண்ணக் கோல நீலம் மட்டுகுக்கும்
கடியார் புறவில் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே —8-8-6-

செய்த வெம்போர் நம்பரனைச் செழும் தண் கானல் மண நாறும்
கைதை வேலிக் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே –8-8-7-

செற்ற கொற்றத் தொழிலானைச் செந்தீ மூன்றும் இல்லிருப்ப
கற்ற மறையோர் கண்ண புரத்து அடியேன் கண்டு கொண்டேனே –8-8-8-

விண்ணோர் நாண் மதியை விரிகின்ற வெஞ்சுடரை
கண்ணாரக் கண்டு கொண்டு களிக்கின்றது இங்கு என்று கொலோ —8-9-9-

மதியினை மாலை வாழ்த்தி வணங்கி என் மனத்து வந்த
விதியினைக் கண்டு கொண்ட தொண்டனேன் விடுகிலேனே–திருக் குறும் தாண்டகம் –1-

கண்டு கொண்ட –
நான் கண்டு கொண்டேன் -என்று திரு அரசடியிலே காட்டிக் கொடுத்த காட்சி
ஏது செய்தால் மறக்கேன் -என்று மறந்து விட ஒண்ணாதபடி இறே மனசிலே புகுந்து காட்டிக் கொடுத்தது –
கண்டு கொண்ட –
கேட்டது கண்டால் போலே இருக்கிறது காணும்
ஸ்வரூப ஞானம் பிறந்தவர் ஆகையாலே -பண்டே வுண்டாய் – இழந்தது கண்டால் போலே இருக்கிறது –

தலைப் பெய் காலம் நமன் தமர் பாசம் விட்டால்
அலைப் பூண் உண்ணும் அவ் வல்லல் எல்லாம் அகலக்
கலைப் பல் ஞானத்து என் கண்ணனைக் கண்டு கொண்டு
நிலைப் பெற்று என்னெஞ்சம் பெற்றது நீடு உயிரே–3-2-10-

உள்ளன மற்று உளவா புறமே சில மாயம் சொல்லி
வள்ளல் மணி வண்ணனே என்று என்றே உன்னையும் வஞ்சிக்கும்
கள்ள மனம் தவிர்ந்தே உன்னைக் கண்டு கொண்டு உய்ந்து ஒழிந்தேன்
வெள்ளத்து அணைக் கிடந்தாய் இனி உன்னை விட்டு என் கொள்வனே –5-1-3-

என்னுடைக் கோவலனே! என் பொல்லாக் கரு மாணிக்கமே!
உன்னுடைய உந்தி மலர் உலகமவை மூன்றும் பரந்து
உன்னுடைச் சோதி வெள்ளத்து அகம்பால் உன்னைக் கண்டு கொண்டிட்டு
என்னுடை ஆர் உயிரார் எங்ஙனே கொல் வந்து எய்துவரே?–7-6-5-

இருத்தும் வியந்து என்னைத் தன் பொன்னடிக் கீழ் என்று
அருத்தித் தெனைத்தோர் பல நாள் அழைத்தேற்கு
பொருத்தமுடை வாமனன் தான் புகுந்து என்தன்
கருத்தை யுற வீற்றிருந்தான் கண்டு கொண்டே–8-7-1-

இருந்தான் கண்டு கொண்டே என தேழை நெஞ்சாளும்
திருந்தாத வோரைவரைத் தேய்ந்தற மன்னி
பெருந்தாட் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பெருமான்
தருந்தானருள் தான் இனி யானறியேனே—8-7-2-

உருவாகிய ஆறு சமயங்கட்கு எல்லாம்
பொருவாகி நின்றான் அவன் எல்லாப் பொருட்கும்
அருவாகிய வாதியைத் தேவர்கட்கு எல்லாம்
கருவாகிய கண்ணனைக் கண்டு கொண்டேனே–9-4-8-

கண்டேன் கமல மலர்ப்பாதம் காண்டலுமே
விண்டே ஒழிந்த வினை யாயின வெல்லாம்
தொண்டே செய்து என்றும் தொழுது வழி ஒழுக
பண்டே பரமன் பணித்த பணி வகையே–10-4-9-

கண்டேன் திருமேனி யான் கனவில் ஆங்கு அவன் கைக்
கண்டேன் கனலும் சுடர் ஆழி -கண்டேன்
உறு நோய் வினை இரண்டும் ஓட்டுவித்துப பின்னும்
மறு நோய் செறுவான் வலி—இரண்டாம் திருவந்தாதி67-

————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண ஐயங்கார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருவரங்கத் தமுதனார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: