ஸ்ரீ தேவராஜ குரு என்ற ஸ்ரீ எறும்பி அப்பா அருளிச் செய்த பூர்வ தினச்சர்யா —

ஸ்ரீ ஸுவ்ம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர சரணாம்புஜ ஷட் பதம்
ஸ்ரீ தேவராஜ குரும் வந்தே திவ்ய ஞான ப்ரதம் ஸூபம் –

———

அங்கே கவேரே கந்யாயா துங்கே புவன மங்கலே
ரெங்கே தாம்நி ஸூகா ஸீநம் வந்தே வர வர முநிம் -1-

மயி ப்ரவசிதி ஸ்ரீமாந் மந்திரம் ரெங்க சாயிநே
பத்யு பத்தாம் புஜம் த்ரஷ்டும் ஆயாந்தம் அவி தூரத-2-

ஸூதா நிதிம் இவ ஸ்வைர ஸ்வீ க்ருதோ தக்ர விக்ரஹம்
பிரசந்நார்க்க ப்ரதீகாச பிரகாச பரிவேஷ்டிதம் -3-

பார்ஸ்வத பாணி பத்மாப்யாம் பரிக்ருஹ்ய பவத் ப்ரியவ்
விநஸ் யந்தம் சனை அங்க்ரீ ம்ருதுலவ் மேதிநீதிலே –4-

ஆம்லாந கோமலாகாரம் ஆதாம்ர விமலாம்பரம்
ஆபீந விபிலோரஸ்கம் ஆஜானு புஜ பூஷணம் -5-

ம்ருணால தந்து சந்தான சம்ஸ்தான தவலத் விஷா
சோபிதம் யஜ்ஞ ஸூத்ரேண நாபி பிம்ப சநாபிநா -6-

அம்போஜ பீஜ மாலாபி அபி ஜாத புஜாந்தரம்
ஊர்த்வ புண்ட்ரை உபஸ் லிஷ்டம் உச்சித ஸ்தான லக்ஷணை-7-

காஸ்மீர கேஸரஸ்தோம கடாரஸ் நிக்த ரோஸிஷா
கௌசேயேந சமிந்தாநம் ஸ்கந்த மூல அவலம்பிதா -8-

மந்த்ர ரத்ன அநு சந்தான சந்தன ஸ்புரிதாதரம்
ததர்த்த தத்வ நித்யான சந் நத்த புலகோத்தமம்-9-

ஸ்மயமாந முகாம் போஜம் தயமான த்ரு கஞ்சலம்
மயி பிரசாத ப்ரவணம் மதுர உதார பாஷாணம் -10-

ஆத்ம லாபாத் பரம் கிஞ்சித் அந்யந் நாஸ் தி இதி நிஸ்சயாத்
அங்கீ கர்த்தும் இவ பிராப்தம் அகிஞ்சனம் இமம் ஜனம்-11-

பவந்தம் ஏவ நீரந்தரம் பஸ்யந் வஸ்யேந சேதஸா
முநே வர வர ஸ்வாமிந் முஹு த்வாம் ஏவ கீர்த்தயந் -12-

த்வதந்யா விஷய ஸ்பர்ச விமுகை அகிலேந்த்ரியை
பவேயம் பவ துக்காநாம் அசஹ்யாநாம் அநாஸ் பதம் -13-

ப்ரேத்யு பஸ்ஸிமே யாமே யாமிந்யா சமுபஸ்திதே
பிரபுத்ய சரணம் கத்வா பராம் குரு பரம்பராம் -14-

த்யாத்வா ரஹஸ்யம் த்ரிதயம் தத்வ யாதாம்ய தர்ப்பணம்
பர வ்யூஹாதிகாந் பத்யு பிரகாராந் ப்ரணிதாய ச -15-

தத ப்ரத்யுஷஸி ஸ்நாத்வா த்ருத்வா பவ்ர்வாஹ்நிகீ க்ரியா
யதீந்த்ர சரண த்வந்த்வ பிரவேணனைவ சேதஸா -16-

அத ரெங்க நிதிம் சம்யக் அபி கம்ய நிஜம் ப்ரபும்
ஸ்ரீ நிதாநம் சனை தஸ்ய ஸோதயித்வா பத த்வயம் -17-

தத் தத் சந்நிதி ஸ்தம்ப மூல பூதல பூக்ஷணம்
ப்ராங் முகம் ஸூகம் ஆஸீநம் பிரசாத மதுர ஸ்மிதம் -18-

ப்ருத்யை ப்ரிய ஹிதைகாக்ரை ப்ரேம பூர்வம் உபாசிதம்
தத் ப்ரார்த்தநா அநு சாரேண சம்ஸ்காராந் சம் விதாய மே -19-

அநு கம்பா பரீ வாஹை அபி ஷேசந பூர்வகம்
திவ்யம் பத த்வயம் தத்வா தீர்க்கம் ப்ரணமதோ மம -20-

சாஷாத் பல ஏக லஷ்யத்வ பிரதிபத்தி பவித்ரிதம்
மந்த்ர ரத்னம் ப்ரயச் சத்தம் வந்தே வர வர முநிம்-21-

தத சார்தம் விநிர் கத்ய ப்ருத்யை நித்ய அநபாயி பிர்
ஸ்ரீ ரெங்க மங்கலம் த்ருஷ்டும் புருஷம் புருகேசயம் -22-

மஹதி ஸ்ரீ மதி த்வாரே கோபுரம் சதுராநநம்
ப்ரணிபத்ய சனை அந்த ப்ரவிசந்தம் பஜாமி தம் -23-

தேவி கோதா யதிபதி சடத்வேஷிணவ் ரெங்க ஸ்ருங்கம்
சேநாநாதவ் விஹக வ்ருஷப ஸ்ரீ நிதி சிந்து கந்யா
பூமா நிலா குரு ஜன வ்ருத்தஸ் புருஷ சேத்ய மீஷாம் அக்ரே
நித்ய வர வர முநே அங்க்ரி யுக்மம் ப்ரபத்யே -24-

மங்களா சாசநம் க்ருத்வா தத்ர தத்ர யதோ உசிதம்
தாம்ந தஸ்மாத் விநிஷ்க்ரம்ய ப்ரவிஸ்ய ஸ்வம் நிகேதநம் -25-

அத ஸ்ரீ சைல நாதார்ய நாம்நி ஸ்ரீ மதி மண்டபே
தத் அங்கரி பங்கஜ த்வந்த்வ சாயா மத்ய நிவேசிநாம் -26-

தத்வம் திவ்ய ப்ரபந்தாநாம் சாரம் சம்சார வைரிணாம்
ச ரசம் ச ரஹஸ்யானாம் வ்யாஸ க்ஷாணம் நமாமி தம் -27-

தத ஸ்வ சரணாம்போஜ ஸ்பர்ச சம்பந்த சவ்ரபர்
பாவனை அர்தி நஸ் தீர்தை பாவ யந்தம் பஜாமி தம் -28-

ஆராத்ய ஸ்ரீ நிதிம் பஸ்ஸாத் அநு யாகம் விதாய ச
பிரசாத பாத்ரம் மாம் க்ருத்வா பஸ்யந்தம் பாவயாமி தம் -29-

தத சேத சமாதாய புருஷே புஷ்கரேஷணே
உத்தம் சிர கர த்வந்தம் உபவிஷ்டம் உபஹ்வரே -30-

அப்ஜாஸநஸ்தம் அவதாத ஸூ ஜாத மூர்த்திம்
ஆமீலி தாக்ஷம் அநு சம்ஹித மந்த்ர ரத்னம்
ஆநம்ர மௌலிபிர் உபாசிதம் அந்தரங்கை
நித்யம் முநிம் வரவரம் நிப்ருதோ பஜாமி -31-

தத ஸூபாஸ்ரயே தஸ்மிந் நிமக்நம் நிப்ருதம் மனஸ்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் கர்த்தும் யதமாநம் நமாமி தம் -32-

இதி பூர்வ திநசர்யா சமாப்தம் —

—————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ எறும்பி அப்பா ஸ்வாமிகள் திரு வடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: