ஸ்ரீ வேத ஸம்ஹிதைகள்- / ஸ்ரீ ப்ரவரம், கோத்ரம், ஸூத்ரம் கோத்ரம் -விவரணங்கள் —

ஸ்ரீ ரிக் வேத ஸம்ஹிதைகள்.
ஐத்ரேய ப்ராஹ்மணா.
ஐத்ரேய அரண்யகை.
ஐத்ரேய உபநிஷத்.
கௌஷிடகி ப்ராஹ்மணா.
கௌஷிடகி அரண்யகை.
கௌஷிடகி உபநிஷத்.
ஆஸ்வலாயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
ஆஸ்வலாயன க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
சாங்காயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
கௌஷிடகி க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
வசிஷ்ட தர்ம சூத்திரம்.

ஸ்ரீ சாமவேத ஸம்ஹிதைகள்.கௌத்தும சாகா.
பஞ்சவிம்ச ப்ராஹ்மணா.
சத்விம்ச ப்ராஹ்மணா.
மந்த்ர ப்ராஹ்மணா.
சாந்தோக்ய உபநிஷத்.
மசாக கல்ப சூத்திரங்கள்.
லாத்யாயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
கோபில/கௌத்தும க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
கௌதம தர்ம ஸாஸ்த்ரம்.
ராணானனீய சாகா.
த்ராஹ்யாயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
த்ராஹ்யாயன/ காதீர க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
ஜைமிநீய சாகா.
ஜைமிநீய ப்ராஹ்மணை.
ஜைமிநீய உபநிஷத்.
கேன உபநிஷத்.
ஜைமிநீய ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
ஜைமிநீய க்ரஹ்ய சூத்திரம்.

ஸ்ரீ யஜுர்.மைத்ராயனி ஸம்ஹிதை.
மானவ ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
மானவ க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
வராஹ ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
வராஹ க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
மானவ தர்ம சூத்திரம்.
மனு ஸ்ம்ரிதி.
கதா ஸம்ஹிதை.
கதா ப்ராஹ்மணை.
கதா ஆரண்யகை.
கதா ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
கதா க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
கதா தர்ம சூத்திரம்.
விஷ்ணு ஸ்ம்ரிதி.
கதா கபிஸ்தல ஸம்ஹிதை.
கதா கபிஸ்தல ப்ராஹ்மணை.
தைத்ரீய ஸம்ஹிதை.
தைத்ரீய ப்ராஹ்மணை.
வாதுல ப்ராஹ்மணை.
தைத்ரீய அரண்யகை.
தைத்ரீய உபநிஷத்.
மஹாநாராயண உபநிஷத்.
பௌதாயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
வாதூல ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
பரத்வாஜ ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
ஆபஸ்தம்ப ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
ஹிரண்யகேசி ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
வைகநாச ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
பௌதாயன க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
வாதூல க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
பரத்வாஜ க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
ஆபஸ்தம்ப க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
ஹிரண்யகேசி க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
வைகநாச ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
பௌதாயன தர்ம சூத்திரம்.
வாதூல ஸ்ம்ரிதி.
ஆபஸ்தம்ப தர்ம சூத்திரம்.
வைகநாச தர்ம சூத்திரம்.
வாஜஸனேயி ஸம்ஹிதை.
ஸதபத ப்ராஹ்மணா.
ஸதபத ஆரண்யகை.
ப்ரஹதாரண்யக உபநிஷத்.
ஈச உபநிஷத்.
காத்யாயன ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
பாரஸ்கர க்ரஹ்ய சூத்திரம்.
யாஞவல்கிய ஸ்ம்ரிதி.

ஸ்ரீ அதர்வ வேதம்.பைப்பாலட சம்ஹிதை.
அகஸ்த்ய ஸ்ரௌத சூத்திரம்.
சுமந்து தர்ம சூத்திரம்.

—————–

‘அபிவாதயே’ என்று ஆரம்பித்தவுடன் அவரவர் கோத்ரத்திற்கான மூல ரிஷிகளின் பெயரைச் சொல்லுகிறோம்,
அவர்கள் அந்த கோத்ரத்தின் ரிஷிகள். யாரெல்லாம் கோத்ர ரிஷிகள் என்றால், மொத்தம் பத்து பெயர்களை
கோத்ர ரிஷிகளாக ஸ்மிருதியில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். சில ஸ்மிருதிகளில் எட்டு (8) என்றும்,
சிலவற்றில் பத்து (10) என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக தெரிகிறது.

ப்ரும்மாவின் புத்ரகளான,ப்ருகு, அங்கிரஸ், மரீசி, அத்ரி ஆகிய நால்வர் மற்றும் இவர்களில்,
ப்ருகுவின் புத்ரரான ஜமதக்னி,
அங்கிரஸரின் புத்ரகளான கெளதமர், பரத்வாஜர்,
மரீசியின் புத்ரரான கஸ்யபர், வஸிஷ்டர், அகஸ்தியர் மற்றும்
அத்ரியின் புத்ரரான விஸ்வாமித்ரரும் கோத்ர ரிஷிகளில் வரும் மூலவர்கள்.

கோத்ர ரிஷிகள் 8 என்று சொல்லும் ஸ்மிருதிகள், மேற்சொன்ன புத்ரர்களான 7 நபர்களையும், அத்ரியையும் சேர்த்து 8 ரிஷிகளாக
குறிப்பிட்டுள்ளதாகச் சொல்லுகிறார்கள்.
ப்ருகு மற்றும் அங்கிரஸ் ஆகிய இருவர்கள் பற்றி ஸ்மிருதிகளில் அதிகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதால் அவர்களையும் சேர்த்து 10 ரிஷிகள்
என்பதாக சில ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆக யார் எந்த கோத்ரத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த 10 ரிஷிகளில் ஒருவராவது வைதீக செய்கையில் வரும் ரிஷிகளாக இருப்பார்கள்.
இவ்வாறு இருப்பதால் இவர்கள் கோத்ர ரிஷிகள் என்றும் பெயர் வந்தது.

நமது கோத்ர ரிஷியினிடமிருந்து உண்டான, ப்ரபலமான, யோக்யதையுள்ள ரிஷிகளே, ப்ரவர ரிஷிகள் எனப்படுகிறார்கள்.
சில கோத்ரத்தில் 7 ப்ரவர ரிஷிகள், சிலதில் 5, சிலதில் 3, சிலதில் 1 – இருக்கலாம்.
ஆதலால் ஸப்தார்ஷேய, பஞ்சார்ஷேய, த்ரயார்ஷேய, ஏகார்ஷேய எனக் கூறுகிறோம்.
‘அபிவாதயே’ எனில் இவைகளைச் சொல்லி நான் யாரெனத் தெரிவிக்கிறேன் என்று பொருள்.

ஆதியில் 9 ரிஷிகளிடமிருந்தே கோத்ரங்கள் உண்டாயின. அவை பின்னர் நூற்றுக்கணக்காக வளர்ந்தன.
நாம் எந்த ரிஷியின் பரம்பரையிலிருந்து நேராக உண்டானோமோ, அவர்களையே கோத்ர ரிஷி என்கிறோம்.

முதலில் ப்ரவரம், பிறகு கோத்ரம், பிறகு ஸூத்ரம் என்பதைக் கூறுகிறோம்.
அதன் பிறகு நமது வேதம் எது என்றும், பிறகு சாகை என்னவென்றும், அதன் பின் கோத்திரம் என்ன என்றும் கூறுகிறோம்.
அதன்பின் அஸ்மிபோ என்கிறோம். ‘அஸ்மி’ என்றால் (மேலே சொன்னவைகளுடன் கூடியவனாக) இருக்கிறேன் என்று பொருள்.
“போ” எனில் பெரியோர்களை மரியாதையாக அழைப்பதாம்.

ஆஸ்வலாயநம், கௌஷீதகம், போதாயனம், ஆபஸ்தம்பம், பாரத்வாஜம், ஸத்யாஷாடம், வைகாநஸம், காத்யாயனம்,
த்ராக்யாயனம், ஜைமினீயம் என ஸூத்ரங்கள் பல உள்ளன.
அந்தந்த ரிஷிகள் ‘கர்ப்பாதானம்’ முதல் என்ன என்ன ஸம்ஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என விதித்திருக்கிறார்கள்.
மங்களமானவற்றை பூர்வ ப்ரயோகம் என்றும், மரண விஷயமானதை அபரம் என்றும் கூறுவர்.

ரிக் வேதத்திற்கு ஆஸ்வலாயனம்,
கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திற்கு போதாயனம், ஆபஸ்தம்பம், பாரத்வாஜம், ஸத்யாஷாடம், வைகானஸம் என்ற ஸூத்ரங்கள் ப்ரசித்தமானவை.
சுக்ல யஜுர்வேதத்திற்கு காத்யாயனம்,
ஸாம வேதத்திற்கு த்ராஹ்யாயனம் என்ற ஸூத்ரங்களாம்.

ஒரு வேதத்திற்குப் பல ரிஷிகள் ஸூத்ரம் இயற்றினாலும், நமது தேவாங்க குலப் பெரியோர் கைக்கொண்ட ஸூத்ரத்தையே
நாம் கொள்ள வேண்டும். சிகை, புண்ட்ரம், ஸூத்ரம், ஆசாரம் இவைகளை நம் குல பெரியோர்கள் ஆசாரித்தபடி நாம் செய்ய வேண்டும்.

ஆதியில் 9 ரிஷிகளிடமிருந்தே கோத்ரங்கள் உண்டாயின. அவை பின்னர் நூற்றுக்கணக்காக வளர்ந்தன.
நாம் எந்த ரிஷியின் பரம்பரையிலிருந்து நேராக உண்டானோமோ, அவர்களையே கோத்ர ரிஷி என்கிறோம்.
சமானமான கோத்ரம் உள்ளவர் சகோதரர். சமமான ப்ரவரமுள்ளவர் சப்ரவர்.
ச கோதரர்களையும், சமான ப்ரவர்களையும் மணந்து கொள்ளக் கூடாது.

ஒவ்வொரு கோத்ரத்திற்கும் (தந்தை வழி) மூலாதாரர்களாகிய ரிஷிகளின் பெய்ர்களைக் கூறி தன்னை அறிமுகப் படுத்திக் கொண்டு,
“அவர்களின் வழியாக வந்த ….. என்ற பெயரைக் கொண்ட நான் தங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன்” என்று கூறி விட்டு
பிரம்மசாரி பெரியவர்களுச் செய்யும் வணக்கத்திற்கு (நம்ஸ்காரம்) முன்பு சம்ஸ்க்ருதத்தில் சொல்லும் வார்த்தை தான்
‘அபிவாதயே’. “அபிவாதயே” மந்த்ரம் கோத்ரத்திற்கு கோத்ரம் மாறுபடும்.
உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீவத்ச கோத்ரத்தில் பிறந்த நான் என்னை விடப் பெரிய்வர்க்ளுக்கு,
“அபிவாதயே, பார்கவ, ஸ்யவன், ஔர்வ, ஆப்னவான, ஜாமதக்னேதி பஞ்சாரிஷேருபரான்விதம் ஸ்ரீவத்ச கோத்ரே,
ஸ்ரீனிவாச நாமதேயம் அஸ்மின் பூஹு” என்று கூறி சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும்.

பெரியவர்களையும் மஹான்களையும் நமஸ்கரிப்பதால், ஆயுள், பலம், கீர்த்தி, செல்வம், சந்ததி முதலியன
மென்மேலும் அபிவிருத்தியடைகின்றன என சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன.
ஆகவே மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களைக் கண்டால் சாஷ்ட்டாங்கமாக (அதாவது அட்டாங்க வணக்கம் எனப்படுவது –
தலை, கையிரண்டு, செவியிரண்டு, மேவாய், புயங்களிரண்டு என்னும் எட்டு அங்கங்களும் நிலத்தில் தோயும்படி வணங்குதல் வேண்டும்.)
விழுந்து அவரவர் சம்பிரதாயப்படி ஒரு முறையோ பல முறைகளோ நமஸ்கரிக்க வேண்டும்.
பெரியவர்களை முதலில், நமஸ்கரித்த பிறகு தம்முடைய ப்ரவரம் கோத்ரம், சூத்ரம் வேதசாகை, பெயர் என்று இவைகளை வரிசைப்படி
தாம் நமஸ்கரிக்கும் பெரியவரின் காதில் விழும்படி சொல்லி முறையாக அவர்களிடம் ஆசிர்வாதம் பெறுவதற்கு, “அபிவாதனம்” என்று பெயர்.
முதலில் நமஸ்காரம் செய்த பின், இரு உள்ளங்கைகளாலும் காதை மூடிக்கொண்டு மேற்கண்ட ப்ரவரம் கோத்ரம், சூத்ரம் வேதசாகை, பெயர்
இவைகளை வரிசைப்படி சொல்லி முடித்தவுடன் இரு உள்ளங்கைகளையும் மல்லாத்தி,
வலது மணிக்கட்டின் மேல் இடது கை மணிக்கட்டைக் குறுக்காக வைத்து தாம் நமஸ்கரித்த பெரியவரின் பாதங்களில் குனிந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நாம் நமஸ்காரம் செய்யும் அப்பெரியவர் நம்மை, “ஆயுஷ்மாநேதி” அல்லது, “தீர்க்காயுஷ்மாந் பவ.” என்று சொல்லுவதோடு
நம் பெயரையும் சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டும்.
சனாதன தர்மத்தில், இப்பேர்ப்பட்ட குடியின் வழித்தோன்றலாக, இன்ன பெயர் கொண்ட நான் இருக்கிறேன், என்பதாகக்
குடியைச் சொன்ன பிறகு, தன்னுடைய பெயரை ஒருத்தன் சொல்லுவதாக அபிவாதனத்தை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் –
தன்னைத்தானே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் முறையே “அபிவாதனம்”.

யஜுர் வேத ஸூத்திரங்கள்- ஆபஸ்தம்ப, போதாயனம்
ரிக்வேத ஸூத்திரங்கள் – ஆஸ்வலாயநம், காத்யாயனம்
ஸாமவேத ஸூத்திரங்கள் – த்ராஹ்யாயணி, ரணாயநி

————-

1-கபிச-அங்கீரஸ-பரத்வாஜ -மாதவாச்ச-ப்ரஹஸ்பத்ய-வாந்தன-பஞ்ச ப்ரவர்
2-பவ்தமர்ஷி -அங்கீரஸ -ப்ரஹஸ்பத்ய-ஜமதக்னி -அப்நுவத் -இங்கும் பஞ்ச ப்ரவர்
3-குண்டின கௌதம -அங்கீரஸ -ஆயஸ்ய-குண்டின கௌதம
4-பரத்வாஜ -அங்கீரஸ -ப்ரஹஸ்பத்ய -பரத்வாஜ
5-வாதுல-சவானி-யஸ்க–பார்கவ -வைதஹவ்ய -சாவேதச

6-மைத்ரேய -பார்கவ -தைவதச-வத்ர்யஸ்வ -ஷவ்னக -ஏகர்ஷேய
7-கர்த்சமத-பார்க்கவ -சுநஹோத்ர -கர்த்சமத
8-வத்ஸ -ஸ்ரீ வத்ஸ-பார்க்கவ -ஸ்யவன -அப்நவந/ அப்நுவத் -ஒளரவ-ஜமதக்ஞ்ய
9-ஆர்ஷிதிசேன-பார்க்கவ – ஸ்யவன -அப்நவந -ஆர்ஷிதிசேன -அநுப
10-பிதாச -பார்கவ – ஸ்யவன அப்நவந / அப்நுவத் -ஒளரவ -பைத

11-சாவர்ணி -பார்க்கவ -வைதஹவ்ய -சாவேதாச-
12-ஷதமர்ஷண-அங்கீரஸ – பவ்ருகுத்ச- த்ராசதஸ்ய ,
13-ஆத்ரேய /கிருஷ்ணா – ஆத்ரேய -ஆத்ரேய -ஆர்ச்சனாச -ஸ்யாவாச்வ
14-ஆர்ஷிதிசேன-பார்க்கவ -ஸ்யவன -ஆப்நவந ஆர்ஷிதிசேன -அநுப
15-பிதச-பார்க்கவ ஸ்யவன-ஆப்நவந/ஆப்நுவத் ஒளரவ -பைத

16-சாவர்ணி -பார்க்கவ -வைதஹவ்ய -சவேதச-
17-ஷதமர்ஷண -அங்கீரஸ – பவ்ருகுத்ச-த்ராசதஸ்ய –
18-ஆத்ரேய /க்ருஷ்ண -ஆத்ரேய- ஆத்ரேய –ஆர்ச்சனாச ஸ்யாவாஸ்ய –
19-வத்புதக-ஆத்ரேய -ஆர்ச்சனாச -வத்புதக
20-கவிஸ்திரஸ் -ஆத்ரேய -கவிஸ்திர -பூர்வதித

21- கௌசிக -விச்வாமித்ர அகமர்ஷண கௌசிக
22-காலபோதன/ கால பவ்த–விச்வாமித்ர -ஆகமர்ஷண -காலபோதன/ கால பவ்த-
23-பார்கவ –பார்கவ -த்வஷ்டா -விஸ்வரூப விச்வாமித்ர -வைச்வாமித்ர -தேவராத–ஒவ்தல-
24-கௌண்டின -வசிஷ்ட -மைத்ராவருண -பயன் -கௌண்டின்ய
25-கபிஞ்ஜலா -வசிஷ்ட -ஐந்த்ர ப்ரமத-அபரத்வஸ்ய

26-வசிஷ்ட -வசிஷ்ட –ஏகார்ஷேய
27-ஹரித/ ஹரிதஸ –ஹரித -அம்பரிஷ-யுவனஸ்வ
28-அங்கிரஸ -அம்பரிஷ -யுவனஸ்வ
29-கௌதமச –அங்கீரஸ – கௌதம – தன்வந்திரி
30-அங்கீரஸ -ப்ரஹஸ்பத்ய -அவத்சர -நைத்ரூப -மௌத்கல்ய

இதில் மூன்று வகைகள்
31-அங்கீரஸ -பர்ம்யஸ்வ -மௌத்கல்ய -தர்க்ஷ்ய –
32-அங்கீரஸ -தவ்ய-மௌத்கல்ய சண்டில்ய
33-கஸ்யப -அவத்சார-தைவல
34-கஸ்யப -அவத்சார -சண்டில்ய
35-கஸ்யப -தைவல -ஆஸித

36-நைத்ரு வகாஸ்யப –கஸ்யப-ஆவத்சர -நைத்ருவ குத்ச /கௌஷ்ஹச
37-அங்கீரஸ -மாந்தத்ர–கௌத்ச -கபி
38-அங்கீரஸ -ஆமஹைய-ஒருக்க்ஷய -கபில
39-அங்கீரஸ -ஆமஹைய-ஒருக்க்ஷய-கன்வ
40-அங்கீரஸ -அஜமீத-கான்வ

41-அங்கீரஸ -கௌர-கான்வ
42-பராசர -வசிஷ்ட -ஷக்த்ரீ-பாராசர்ய- பைங் உபமன்யு –
43-வசிஷ்ட -ஐந்த்ர ப்ரமத – பத்ரவஸ்ய -அகஸ்திய
44-அகஸ்திய -தர்த்தச்யுத -ஸுமவஹ- கர்க்யச –
45-அங்கீரஸ -பர்ஹஸ்பத்ய –பரத்வாஜ -ஸைன்ய –

46-கார்க்ய -அங்கீரஸ -பார்ஷதஸ்வ – ராதிதர
47-கஸ்யப -கஸ்யப -அவத்சார -தைவல–
48-சங்க்ரிதி-சங்க்ரிதி-இரண்டு வகை
49-அங்கிரஸ -கௌரவித -சாங்கரித்ய-சத்ய – கௌரவித -சாங்கரித்ய
50-ஸுர்யத்வஜ-லஹி /மேஹ்ரிஷி-சோரல்-பிஞ்சு

51-தைவரதசவ -விச்வாமித்ர -தைவரதச ஒவ்தலை சிகிதச /விச்வாமித்ர -தேவரத-அகமர்ஷண
52-ஷக்த்ரி –வசிஷ்ட -ஷக்த்ரி-பரஷர்
53-ஜாபாலி /ஜபாலி –பார்கவ -வைதஹவ்ய -ரைவச-த்ரையாரிஷேய-
54-விஷ்ணு வ்ரிதே /விஷ்ணு வர்தனு –அங்கீரஸ -பவ்ருகுத்ச -த்ராசதஸ்ய

———————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேத வியாசர் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

One Response to “ஸ்ரீ வேத ஸம்ஹிதைகள்- / ஸ்ரீ ப்ரவரம், கோத்ரம், ஸூத்ரம் கோத்ரம் -விவரணங்கள் —”

  1. mukundhan Says:

    கௌசிக -விச்வாமித்ர அகமர்ஷண KOUNDEYA GOTHRA is missing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: