ஸ்ரீ திவ்ய தேசங்களும் ஸ்ரீ அருளிச் செயல்கள் பாசுரங்களும் –

ஸ்ரீ திவ்ய தேசங்களும் ஸ்ரீ அருளிச் செயல்கள் பாசுரங்களும்

ஸ்ரீ சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகள்-

001. ஸ்ரீ ரெங்கம்
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் -ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி – 6
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 28, 46, 70, 88
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 62
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி – 3, 30, 36, 60
ஸ்ரீ திருச்சந்த விருத்தம் – 21, 49-55, 93, 119
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திரு விருத்தம் – 28
ஸ்ரீ திருவாய் மொழி — 7-2-1 to 11
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி – 1-1to 11, 2-1 to10 , 3-1 to 9
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 4-8-1 to 10, 4-9- 1 to 11, 4-10-1 to 10
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 11-1 to 10
ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திருமாலை – 1 to 45
ஸ்ரீ திருப்பள்ளி எழுச்சி – 1 to 10
ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார் -ஸ்ரீ அமலனாதி பிரான் – 1 to 10
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -5-4-1 to 5-8-10

002. ஸ்ரீ உறையூர் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-2-5

003. ஸ்ரீ திருத் தஞ்சை –
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் – ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 70
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 1-1-6, 2-5–3, 7-3-9

004. ஸ்ரீ திரு அன்பில் –
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி 36

005. ஸ்ரீ உத்தமர் கோயில் -கரம்பனூர் -ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 5-6-2-

006. ஸ்ரீ திருவெள்ளறை –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 2-8-1 to 10
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் -37
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 37
ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 5-3-1 to 10, 10-1-4-

007. ஸ்ரீ புள்ளம் பூதங்குடி
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 5-1-1 to 5-1-10-

008. ஸ்ரீ திருப்பேர் நகர் -அப்பக்குடத்தான் சந்நிதி -ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி 36
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி 2-5-1, 2-6-2, 2-9-4
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி 10-8-1 to 11
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 1-5-4, 5-6-2, 5-9-1 to 10, 7-6-9, 10-1-4,10-1-10
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 8, 9, 19
ஸ்ரீ திருக் குறும் தாண்டகம் – 17, 19
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 58-

009. ஸ்ரீ திரு ஆதனூர் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் 65 – To 78-

010. ஸ்ரீ திருவழுந்தூர் -ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 7-5-1 to 7-8-10
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 15, 26
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 61-

011. ஸ்ரீ திருப்புலியூர் –
ஸ்ரீ திரு சிறுப்புலியூர் -ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி –

012. ஸ்ரீ திருச்சேறை –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 7-4-1 to 10, 10-1-6
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 56-

013. ஸ்ரீ திருத் தலைச் சங்காடு
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 8-9-9
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் — 67-

014–ஸ்ரீ திருக் குடந்தை –
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 70, 97
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 30, 62
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி – 36
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திருச்சந்த விருத்தம்- 1
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 1-3-3, 1-7-4, 2-6-2, 2-6-6
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 2-7-7
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 5, 8-1 to 11, 8-2-6, 10-9-7
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி– 1-1-2, 1-1-7, 1-5-4, 2-4-1, 3-6-5, 5-5-7, 6-8-9
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 6,14
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 54-

015.–ஸ்ரீ திருக்கண்டியூர் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -திருக் குறும் தாண்டகம் — 19-

016. ஸ்ரீ விண்ணகரம் -ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் திருக் கோயில்
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 61, 62
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 6-3-1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 6-1-1 to 10, 6-2-1 to 10, 6-3-1 to 10, 10-1-8
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 29
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 53-

017. ஸ்ரீ திருக் கண்ணபுரம் –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 1-6-8
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திரு மொழி – 4 -2
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி – 8-1 to 10
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி -9-10- 1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 8-1-1 to 8-10-10-

018. ஸ்ரீ திருவாலி –
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் – 8-7-1
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 2-4-1, 3-5-1 to 3-7-10, 4-9-2, 6-8-2, 8-9-6, 8-9-8
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 12
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 67-

019. ஸ்ரீ திரு நாகை-ஸ்ரீ நாகப்பட்டினம் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-2-1 to 10-

020. ஸ்ரீ திரு நறையூர்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 2-4-1, 4-9-2, 6-4-1 to 7-3-10
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 16,17
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 30
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 38-

021. ஸ்ரீ நந்தி புர விண்ணகரம் -ஸ்ரீ நாதன் கோயில்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 5-10-1 to 10-

022. ஸ்ரீ திரு இந்தளூர் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-9-1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 63-

023. ஸ்ரீ தில்லை திருச் சித்ர கூடம் – ஸ்ரீ சிதம்பரம் –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவாய் மொழி – 2-6-7
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி – 10-1 to 10
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-2-1 to 3-3-10
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 24-

024. திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் -ஸ்ரீ சீர்காழி –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-4-1 to 10

025. ஸ்ரீ கூடலூர் திருமங்கை ஆழ்வார் -திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 5-2-1 to 10

026. ஸ்ரீ திருக் கண்ணங்குடி –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-1-1 to 10

027. ஸ்ரீ திருக் கண்ணமங்கை
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 7-6-5, 7-10-1 to 10, 10-1-1, 11-6-7
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 57

028. ஸ்ரீ திருக் கபிஸ்தலம்
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி -50-

029. ஸ்ரீ திரு வெள்ளியங்குடி
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -4-10-1 to 10

030. ஸ்ரீ திரு மணி மாடக் கோயில்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-8-1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 68

031. ஸ்ரீ திரு வைகுண்ட விண்ணகரம் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-9-1 to 10-

032. ஸ்ரீ திரு பரிமேய விண்ணகரம் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-10-1 to 10

033. ஸ்ரீ திருத் தேவனார் தொகை -ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயில்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-1-1 to 10

034. ஸ்ரீ திரு வண் புருஷோத்தமம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-2-1 to 10

035. ஸ்ரீ திருச் செம் போன் கோயில்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-3- 1 to 10

036. ஸ்ரீ திருத் தெற்றி அம்பலம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-4-1 to 10

037. ஸ்ரீ திரு மணிக் கூடம் –
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-5-1 to 10

038. ஸ்ரீ திருக்காவலம்பாடி
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-6- 1 to 10

039. ஸ்ரீ திரு வெள்ளக் குளம்-ஸ்ரீ அண்ணன் கோயில் –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-7-1 to 10

040. ஸ்ரீ பார்த்தன் பள்ளி –
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் -ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி – 67
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 4-8-1 to 10

————-

ஸ்ரீ பாண்டிய நாட்டுத் திருப்பதிகள்

041. ஸ்ரீ திருமாலிருஞ்சோலை
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 46, 48, 54
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 61
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 1-6-8, 3-4-5, 4-2-1 to 11, 4-3-1 to 11, 5-3-1 to 10
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 4-1-1, 9-1 to 10
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 3-10-1 to 11, 10-7-1 to 11, 10-8-1, 10-8-6
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-8-1 to 10, 9-9-1 to 10

042. ஸ்ரீ திருக் கோஷ்டியூர்
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 46,87
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 62
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி – 34
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவாய் மொழி – 1-2- 1 to 10, 4-4-1 to 11, 2-6-2
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-10-1 to 10, 10-1-9, 7-1-3
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 63-

043. ஸ்ரீ திரு மெய்யம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 2-5-8, 3-6-9, 5-5-2, 6-8-7, 8-2-3, 10-1-5, 11-7-5
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 19-

044. ஸ்ரீ திருப்புல்லாணி -ஸ்ரீ தர்ப்பை சயனம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-3-1 to 10, 9-4-1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் – 67-

045. ஸ்ரீ திருத் தங்கல்
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 70
ஸ்ரீ திரு மங்கை யாழ்வார்-ஸ்ரீ பெரிய திரு மொழி – – 5-6-2
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 17
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 59-

046. ஸ்ரீ திரு மோகூர்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 10-1-1 to 10
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39

047. ஸ்ரீ திருக் கூடல் -ஸ்ரீ தென் மதுரை –
திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி – 39
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 4-1 to 10
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-2-5

048. ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர்
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 2-2-6
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 5-5

049. ஸ்ரீ ஆழ்வார் திரு நகரி -ஸ்ரீ திருக் குருகூர்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி -4-10-1 to 10

050. ஸ்ரீ திருத் தொலை வில்லி மங்கலம்-ஸ்ரீ இரட்டைத் திருப்பதி –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 6-5-1 to 11

051.ஸ்ரீ திரு ஸ்ரீ வர மங்கை -ஸ்ரீ வான மா மலை -ஸ்ரீ நாங்குநேரி -ஸ்ரீ தோத்தாத்ரி
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 5-7-1 to 11-

052. ஸ்ரீ திருப் புளிங்குடி
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 9-2-1 to 11, 8-3-5

053. ஸ்ரீ தென் திருப்பேரை
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 7-3-1 to 10

054. ஸ்ரீ வைகுண்டம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 9-2-4, 9-2-8

055. ஸ்ரீ வரகுண மங்கை -ஸ்ரீ நத்தம் –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 9-2-4

056. ஸ்ரீ பெரும் குளம்–ஸ்ரீ திருக் குளந்தை
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 8-2-4

057. ஸ்ரீ திருக் குறுங்குடி
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் – 62
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திரு மொழி – 1-6-8
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி -i 5-5-1 to 10, 1-10-9, 3-9-2
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 5-6-2, 6-3-3, 9-5-1 to 9-6-10
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 14
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 55-

058. ஸ்ரீ திருக் கோளூர்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி — 6-7-1 to 11, 8-3-5

————–

ஸ்ரீ -மலை -கேரள நாட்டுத் திருப்பதிகள்

059. ஸ்ரீ திரு வனந்தபுரம் -ஸ்ரீ அனந்த சயனம் –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 10-2- 1 to 11

060. ஸ்ரீ திரு வண் பரிசாரம் -ஸ்ரீ திருப்பதி சாரம் –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 8-3-7

061. ஸ்ரீ திருக் காட்கரை –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 9-6-1 to 11

062. ஸ்ரீ திரு மூழிக் களம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 9-7-1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 7-1-6
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 10
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 65

063. ஸ்ரீ திருப் புலியூர் -ஸ்ரீ குட்ட நாட்டுத் திருப் புலியூர்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் – ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 8-9-1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39

064. ஸ்ரீ திருச் செங்குன்றூர் திருச் சிற்றாறு
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 8-4- 1 to 11

065. ஸ்ரீ திரு நாவாய் –
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 9-8- 1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 6-8-3, 10-1-9

066. ஸ்ரீ திரு வல்ல வாழ் —
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி -5-9-1 to 11
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 9-7- 1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 58

067. ஸ்ரீ திரு வண் வண்டூர்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 6-1-1 to 11

068. ஸ்ரீ திரு வாட்டாறு
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 10-6-1 to 11

069. ஸ்ரீ திரு வித்துவக்கோடு
ஸ்ரீ குலசேகராழ்வார் ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி — 5-1 to 10

070. ஸ்ரீ திருக் கடித்தானம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 8-6-1 to 11

071. ஸ்ரீ திருவாறன்விளை -ஸ்ரீ ஆரமுலா
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 7-10-1 to 11

—————-

ஸ்ரீ நடு நாட்டுத் திருப்பதிகள்

072. ஸ்ரீ திரு வயீந்திர புரம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 3-1-1 to 10

073. ஸ்ரீ திருக் கோவலூர ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் -ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி 1-100
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 1-100
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி 1-100

————

ஸ்ரீ தொண்டை நாட்டுத் திருப்பதிகள்

074. ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரி
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 2
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி -1
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 6-10-4
ஸ்ரீ திருக் குறும் தாண்டகம் – 19
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 1

075. ஸ்ரீ அஷ்ட புஜ பெருமாள் கோயில் ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 99
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 2-8-1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் 64

076. ஸ்ரீ திரு தண்கா -ஸ்ரீ தீப பிரகாசர் திருக்கோயில்
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவிருத்தம் — 26
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 10-1-1
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 14

077. ஸ்ரீ திரு வேளுக்கை
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி– 26, 34, 62
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 63-

078. ஸ்ரீ திருப் பாடகம் -ஸ்ரீ பாண்டவ தூதர் கோயில் –
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி – 94
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி – 30
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் 63, 64
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 6-10-4
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 63-

079. ஸ்ரீ திரு நீரகம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 8
080. ஸ்ரீ திரு நிலாத் திங்கள் துண்டம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 8
080–ஸ்ரீ திரு ஊரகம் –ஸ்ரீ உலகு அளந்த பெருமாள் திருக் கோயில்
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் — 63, 64
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 8, 13
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 63

082. ஸ்ரீ திரு வெக்கா –திருவெஃகணை
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் -ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி — 77
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் –ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி –26, 62, 64, 76
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 36
ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் — 63, 64
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் –ஸ்ரீ திரு விருத்தம் – 26
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-6-5, 10-1-7
ஸ்ரீ சிறிய திருமடல் — 39
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 64

083. ஸ்ரீ திருக்காராகம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் — 8-

084. ஸ்ரீ திருக் கார் வண்ணன்
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் — 8

085. ஸ்ரீ திருக் கள்வனூர்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் — 8

086. ஸ்ரீ திருப் பவள வண்ணன்
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் — 9

087. ஸ்ரீ பரமேஸ்வர விண்ணகரம் -ஸ்ரீ வைகுந்தபுரம் கோயில்
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -2-9- 1 to 10

088. ஸ்ரீ திரு புட் குழி
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-7-8
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் – 57

089. ஸ்ரீ திரு நின்றவூர்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி –2-5-2, 7-10-5

090. ஸ்ரீ திருவள்ளூர்
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — ௩௬
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-2-1 to 10
ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் — 57

091. ஸ்ரீ திரு நீர் மலை -ஸ்ரீ தோயாசலம் ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் –ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி —
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-4-1 to 10

092. ஸ்ரீ திரு இடவெந்தை –
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி —

093. ஸ்ரீ திருக் கடல் மல்லை –
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி — 70
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-5-1 to 10, 2-6-1 to 10, 3-5-8, 7-1-4
ஸ்ரீ திருக் குறும் தாண்டகம் — 19
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் — 9
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் — 58

094. ஸ்ரீ திரு வல்லிக் கேணி
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி — 16
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 35
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 2-3-1 to 10, 8-9-4, 8-9-9,
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் — 39
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி — 61-

ஸ்ரீ வட நாட்டுத் திருப் பதிகள் –

096. ஸ்ரீ திரு வேங்கடம்
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் -ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி — 5, 26, 28, 37, 38, 39, 40, 53, 58, 64, 65, 68, 74, 76, 77, 82, 99
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் –ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி — 25, 28, 33, 45, 46, 53, 54, 70, 72, 75
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் –ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி — 14, 26, 30, 32, 39, 40, 45, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71,72,
73, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 31, 34, 39-48, 90; ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் — 48, 60, 81
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 1.5.3, 1.9.8, 2.6.9. 2.7.3, 2.9.6, 3.3.4, 5.4.1
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி — 1.1, 1.3, 4.2, 5.2, 8.1-8.10, 10.5, 10.8
ஸ்ரீ திருப் பாண் ஆழ்வார் –ஸ்ரீ அமலனாதிபிரான் – 1, 3
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி — 4.1-4.11
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் –ஸ்ரீ திருவாய்மொழி — 1.8.3, 2.6.9-10, 2.7.11, 3.3 (full),3.5.8, 3.9.1, 4.5.11,6.6 (full),
6.9.5, 6.10 (full),8.2.1, 9.3.8, 10.5.6, 10.7.8
ஸ்ரீ திருவிருத்தம் — 8, 10, 15, 31, 50, 60, 67, 81
ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி — 68
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 1.8 (full), 2.1 (full), 3.5.9, 4.3.8, 4.7.5, 5.3.4, 5.5.1, 5.6.7, 6.8.1,
7.1.3, 7.3.5, 7.10.3, 8.2.3, 9.7.4, 9.9.9, 10.1.2, 10.9.2, 10.10.5, 11.3.7, 11.5.10
ஸ்ரீ திருக் குறும் தாண்டகம் – 7
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 16
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39
ஸ்ரீ பெரிய திரு மடல் — 62

097. ஸ்ரீ அஹோபிலம் -ஸ்ரீ சிங்க வேள் குன்றம்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி– 1-7-1 to 10

098. திரு அயோத்தியை
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி — 3-9-6, 8-10, 3-10-4, 8-4-7, 9
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி — 8-6-7, 10-1-8
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -10-3-8

099. ஸ்ரீ நைமிசாரண்யம் —
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -6-1 to 10

100. ஸ்ரீ சாளக்கிராமம் —
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 2-9-5, 4-7-9
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி – 1-5-1 to 10

101. ஸ்ரீ திருவதரி -ஸ்ரீ பத்ரிகாஸ்ரமம் –
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 4-7-9
ஸ்ரீ திரு மங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி 1-3-1 to 10, 1-4-1 to 10
ஸ்ரீ சிறிய திரு மடல் – 39-

102. ஸ்ரீ திருக் கண்டம் என்னும் கடி நகரம் -ஸ்ரீ தேவ பிரயாகை
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி — 4-7-1 to 11-

103. ஸ்ரீ திருப் பரிதி-ஸ்ரீ ஜோஷிர்மட்
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி- 1-2-1 to 10-

104. ஸ்ரீ திருத் துவாரகை
ஸ்ரீ திரு மழிசை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 71
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி – 4-1-6, 4-7-8, 94-9-4, 5-4-10
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 5-3-6
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி– 6-6-7, 6-8-7-

105. ஸ்ரீ வடமதுரை -ஸ்ரீ கோவர்தனம் –ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி–6-7-5, 6-8-10, 9-9-6
ஸ்ரீ சிறிய மடல் -39
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி -3-6-3, 4-7-9, 4-10-8
ஸ்ரீ ஆண்டாள் –ஸ்ரீ திருப்பாவை — 5
ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி –4-5-6, 6-5, 7-3, 12-1
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் –ஸ்ரீ திருவாய் மொழி – 7-10-1, 8-5-9, 9-1- t o11

106. ஸ்ரீ திரு ஆய்ப்பாடி –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி — 2-2-5, 2-3-7, 3-4-10
ஸ்ரீ ஆண்டாள் –ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி – 12-2, 13-௧௦

107. ஸ்ரீ திருப் பாற் கடல் –
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் –ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி — 25
ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் –ஸ்ரீ இரண்டாம் திருவந்தாதி — 3, 28
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் –ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி –11, 31, 32, 61
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 3, 36
ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் — 17, 18, 23, 28, 29
ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் –ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி — 2-8, 4-4
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி –2-6-2, 4-10-5, 5-1-2, 5-1-7, 5- 4-9, 5-10-2
ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ திருப்பாவை – 2
ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி -2-3, 5-7
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் –ஸ்ரீ திருவாய் மொழி — 2-5-7, 2-6-5, 3-6-3, 3-7-1, 4-3-3, 5-3-7, 6-9-5, 8-1-8, 8-2-8, 8-5-4
ஸ்ரீ திரு விருத்தம் — 79
ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி – 34, 77
ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி –1-6-6, 1-6-9, 1-8-2, 3-5-2, 5-4-2, 5-6-1, 5-7-6, 7-1-3, 7-4-10,
8-10-7, 9-6-2, 9-9-1, 10-1-3, 11-5-10
ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் – 9,15

108. ஸ்ரீ பரம பதம்
ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் –ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி –68-77
ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -ஸ்ரீ மூன்றாம் திருவந்தாதி –61
ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் –ஸ்ரீ நான்முகன் திருவந்தாதி — 95
ஸ்ரீ திருச் சந்த விருத்தம் — 48
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் –ஸ்ரீ திருவாய்மொழி – 3-10-5, 4-4-1, 5-3-9, 6-9-5, 8-2-8, 9-8-7, 10-7-3
ஸ்ரீ திருவிருத்தம் — 75
ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி — 68

————-

001. Srirangam
Poigaiazhwar Mudal Thiruvandathi – 6
Boothatalwar IrandamT.Andadi – 28, 46, 70, 88
Peyazhwar Moonraam T.Andadi – 62
Thirumazhisai Azhwar Naanmuhan T.Andadi – 3, 30, 36, 60
Tiruchandavirutham 21, 49-55, 93, 119
Nammazhwar Tiruvirutham 28
Thiruvoimozhi 7-2-1 to 11
Kulasekara Azhwar PerumalThirumozhi 1-1to 11, 2-1 to10 , 3-1 to 9
Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 4-8-1 to 10, 4-9- 1 to 11, 4-10-1 to 10
Andal NachiarThirumozhi 11-1 to 10
Tondaradippodialwar Tirumalai 1 to 45
Tiruppallieluchi 1 to 10
Tiruppanalwar Amalanadippiran 1 to 10
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-4-1 to 5-8-10
002. Varaiyur Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-2-5
003. Tirutthanjai Boodathazhwar IrandamT.Andad 70
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 1-1-6, 2-5–3, 7-3-9
004. Tiruanbil Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 36
005. UttamarKoil (Karambanur) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-6-2
006. Tiruvellarai Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 2-8-1 to 10
Thirumangai Azhwar Siriathirumadal 37
PeriyaThirumadal 37
PeriyaThirumozhi 5-3-1 to 10, 10-1-4
007. Pullumbhhothamgudi Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-1-1 to 5-1-10
008. Tirupper (Koiladi) Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 36
Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 2-5-1, 2-6-2, 2-9-4
Nammazhwar Thiruvoimozhi 10-8-1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 1-5-4, 5-6-2, 5-9-1 to 10, 7-6-9, 10-1-4,10-1-10
Tirunedundandakam 8, 9, 19
Tirukkrunandagam 17, 19
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 58
009. Adanur Thirumangai Azhwar PeriyaThirumadal 65 – To 78
010. Tiruvalandur (Therezhundur) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 7-5-1 to 7-8-10
Tirunedundandagam 15, 26
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 61
011. Tiruppuliyaar (Tiruchirupuliyur) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi
012. Tirucherai Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 7-4-1 to 10, 10-1-6
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 56
013. Talaichengadu (Tiruthalaichenga) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 8-9-9
PeriyaThirumadal 67
014. Tirukudanthai (Kumbakonam) Boodathazhwar IrandamT.Andadi 70, 97
Peyazhwar MoonramT.Andadi 30, 62
Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 36
Tiruchandavirutham 1
Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 1-3-3, 1-7-4, 2-6-2, 2-6-6
Andal NachiarThirumozhi 2-7-7
Nammazhwar Thiruvoimozhi 5, 8-1 to 11, 8-2-6, 10-9-7
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 1-1-2, 1-1-7, 1-5-4, 2-4-1, 3-6-5, 5-5-7, 6-8-9
Tirunedundandagam 6,14
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 54
015. Tirukkandiyur (Kandanpuram) Thirumangai Azhwar Tirukkurandandaham 19
016. Tiruvinnaharam (Uppiliappan koil) Peyazhwar MoonraamT.Andadi 61, 62
Nammazhwar Thiruvoimozhi 6-3-1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 6-1-1 to 10, 6-2-1 to 10, 6-3-1 to 10, 10-1-8
Tirunedundandaham 29
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 53
017. Tirukkannapuram Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 1-6-8
Andal NachiarThirumozhi 4 -2
Kulasekara Azhwar PerumalThirumozhi 8-1 to 10
Nammazhwar Thiruvoimozhi 9-10- 1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 8-1-1 to 8-10-10
018. Tiruvali Kulasekara Azhwar PerumalThirumozhi 8-7-1
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-4-1, 3-5-1 to 3-7-10, 4-9-2, 6-8-2, 8-9-6, 8-9-8
Tirunedundandaham 12
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 67
019. Tirunagai (Nagapattinam) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-2-1 to 10
020. Tirunaraiyur Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-4-1, 4-9-2, 6-4-1 to 7-3-10
Tirunedundandaham 16,17
SiriyaThirumadal 30
PeriyaThirumadal 38
021. Nandipuravinnaharam (Nathan Koil) Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 5-10-1 to 10
022. Tiruvindalur (Indalur) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-9-1 to 10
PeriyaThirumadal 63
023. Tillaitirucchitrakutam (Chidambaram) Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 2-6-7
Kulasekara Azhwar PerumalThirumozhi 10-1 to 10
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-2-1 to 3-3-10
PeriyaThirumadal 24
024. Tirukalichiramavinnagaram ( Sirghazhi) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-4-1 to 10
025. Koodalur Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-2-1 to 10
026. Tirukkannangudi Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-1-1 to 10
027. Tirukkannamangai Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 7-6-5, 7-10-1 to 10, 10-1-1, 11-6-7
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 57
028. Kapisthalam (Tirukkavitthalam) Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 50
029. Tiruveliangudi Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-10-1 to 10
030. Tirumanimadakoil Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-8-1 to 10
PeriyaThirumadal 68
031. Tiruvaikuntavinnaharam Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-9-1 to 10
032. Tiruaprameyavinnaharam Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-10-1 to 10
033. Tiruthevanarthohai (Madhavaperumalkoil) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-1-1 to 10
034. Tiruvanpurushothamam Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-2-1 to 10
035. Tiruchembonkoil Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-3- 1 to 10
036. Tiruthetriambalam Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-4-1 to 10
037. Tirumanikudum Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-5-1 to 10
038. Tirukkavalambadi Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-6- 1 to 10
039. Tiruvellakulam (Annankoil) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-7-1 to 10
040. Tiruparthanpalli Poigai Azhwar MudalT.Andadi 67
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 4-8-1 to 10
Pandyanaattu Tirupatigal
041. Tirumaalirumsholai Boodathazhwar Irandam T.Andadi 46, 48, 54
(Alahar sannidhi / Kallalahar sannidhi) Peyazhwar MoonramT.Andadi 61
Periyazhwar PeriyalarThirumozhi 1-6-8, 3-4-5, 4-2-1 to 11, 4-3-1 to 11, 5-3-1 to 10
Andal NachiarThirumozhi 4-1-1, 9-1 to 10
Nammazhwar Thiruvoimozhi 3-10-1 to 11, 10-7-1 to 11, 10-8-1, 10-8-6
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-8-1 to 10, 9-9-1 to 10
042. Tirukkottiyur (Goshtipuram) Boodathazhwar Irandam T.Andadi 46,87
Peyazhwar MoonramT.Andadi 62
Thirumazhisai Azhwar Naanmuhan T.Andadi 34
Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 1-2- 1 to 10, 4-4-1 to 11, 2-6-2
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-10-1 to 10, 10-1-9, 7-1-3
PeriyaThirumadal 63
043. Tirumeyyam Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-5-8, 3-6-9, 5-5-2, 6-8-7, 8-2-3, 10-1-5, 11-7-5
Tirunedundandaham 19
044. Tirupullani (Darbhashayanam) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-3-1 to 10, 9-4-1 to 10
PeriyaThirumadal 67
045. Tiruttangal Boodathazhwar Irandam T.Andadi 70
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-6-2
Tirunedundandaham 17
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 59
046. Tirumugur Nammazhwar Tiruvoymozhi 10-1-1 to 10
Thirumangai Azhwar SiriyaThirumadal 39
047. Tirukkudal Thirumazhisai Azhwar Naanmuhan T.Andadi 39
(Koodal / Thenmadurai) Andal NachiarThirumozhi 4-1 to 10
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-2-5
048. Srivilliputtur Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 2-2-6
Andal NachiarThirumozhi 5-5
049. Alwartirunagari (Kurukapuri) Nammazhwar Thiruvoymozhi 4-10-1 to 10
050. Tirutollaivillimangalam (Ratte Tirupati) Nammazhwar Thiruvoymozhi 6-5-1 to 11
051.Tirusirivaramangai Nammazhwar Thiruvoymozhi 5-7-1 to 11
(Vanamamalai,Thothadri, Naanguneri)
052. Tiruppulingudi Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-2-1 to 11, 8-3-5
053. Tirupperai /(Tentirupparai) Nammazhwar Thiruvoymozhi 7-3-1 to 10
054. Sreevaikuntam Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-2-4, 9-2-8
055. Varagunamangai (Nattham) Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-2-4
056. Perumkulam (Tirukulandai) Nammazhwar Thiruvoymozhi 8-2-4
057. Tirukurungudi Thirumazhisai Azhwar Tiruchendavirutham 62
Periyazhwar PeriyazhwarThirumozhi 1-6-8
Nammazhwar Thiruvoymozhi 5-5-1 to 10, 1-10-9, 3-9-2
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 5-6-2, 6-3-3, 9-5-1 to 9-6-10
Tirundundandaham 14
PeriyaThirumadal 55
058. Tirukkolur Nammazhwar Thiruvoymozhi 6-7-1 to 11, 8-3-5
Keralanaattu Tirupatigal
059. Tiruvananthapuram (Ananthashayanam) Nammazhwar Thiruvoymozhi 10-2- 1 to 11
060. Tiruvanparisaram (Tirupatisaram) Nammazhwar Thiruvoymozhi 8-3-7
061. Tirukatkarai (Tentirukatkarai) Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-6-1 to 11
062. Tirumalikkalum Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-7-1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 7-1-6
Tirundundandaham 10
PeriyaThirumadal 65
063. Tiruppuliyur (Kuttanadutiruppuliyur) Nammazhwar Thiruvoymozhi 8-9-1 to 11
Thirumangai Azhwar SiriyaThirumadal 39
064. Tiruchenganrur (Tiruchitraru) Nammazhwar Thiruvoymozhi 8-4- 1 to 11
065. Tirunavai Nammazhwar Thiruvoymozhi 9-8- 1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 6-8-3, 10-1-9
066. Tiruvella (Tiruvella vala) Nammazhwar Thiruvoymozhi 5-9-1 to 11
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 9-7- 1 to 10
PeriyaThirumadal 58
067. Tiruvanvandur Nammazhwar Thiruvoymozhi 6-1-1 to 11
068. Tiruvattaru Nammazhwar Thiruvoymozhi 10-6-1 to 11
069. Tirumittorukodu (Mittakodu,Vittavakotu) Kulasekara Azhwar PerumalThirumozhi 5-1 to 10
070. Tirukkaditanam Nammazhwar Thiruvoymozhi 8-6-1 to11
071. Tiruvaranvilai (Aramula) Nammazhwar Thiruvoymozhi 7-10-1 to 11
Nadunaattu Tirupatigal
072. Tiruvahindrapuram Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 3-1-1 to 10
073. Tirukkovalur *Poigaiazhwar Mudal T.Andadi 1-100
*Boothatazhwar Irandam T.Andadi 1-100
*Peyazhwar Moonram T.Andadi 1-100
*The first 100s of the three Andadis were sung here.

Thondadesa Tirupatigal
074. Atthigiri (Hastigiri – Kaanchipuram) Boodathazhwar IrandamT.Andadi 2
Peyazhwar MoonramT.Andadi 1
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 6-10-4
Tirukurandandam 19
Tirunedundandaham 1
075. Astabhujaperumalkoil Peyazhwar Moonram T.Andadi 99
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-8-1 to 10
PeriyaThirumadal 64
076. Tiruttanka (Deepaprakasankoil) Nammazhwar Tiruvirutham 26
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 10-1-1
Tirunedundandaham 14
077. Velukkai (Kamasikaperumalkoil) Peyazhwar Moonram T.Andadi 26, 34, 62
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumadal 63
078. Tiruppatakam (Pandavathootarkoil) Boodathazhwar Irandam T.Andadi 94
Peyazhwar MoonramT.Andadi 30
Thirumazhisai Azhwar Tiruchendavirutham 63, 64
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 6-10-4
PeriyaThirumadal 63
079. Tiruneerakam Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8
080. Tirunilathingal thundam Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8
Tiruooragam (Ulagalandaperumalkoil) Thirumazhisai Azhwar Tiruchendavirutham63, 64
Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8, 13
SiriyaThirumadal 39
PeriyaThirumadal 63
082. Tiruveqa Poigai Azhwar Mudal T.Andadi 77
Peyazhwar Moonram T.Andadi 26, 62, 64, 76
Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 36
Tiruchendavirutham 63, 64
Nammazhwar Tiruvirutham 26
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-6-5, 10-1-7
Siriya Tirumadal 39
PeriyaThirumadal 64
083. Tirukkarakam Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8
084. Tirukkaravanam Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8
085. Tirukkalvanur Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 8
086. Tiruppavalavannam Thirumangai Azhwar Tirunedundandaham 9
087. Paramechuravinnaharam (Vaikuntaperumalkoil) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-9- 1 to 10
088. Tiruputkuzhi Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-7-8
PeriyaThirumadal 57
089. Tiruninravur (Thinnanur) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-5-2, 7-10-5
090. Tiruvellur (Tiruevvul) Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 36
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-2-1 to 10
PeriyaThirumadal 57
091. Tiruneermalai (Thoyachalam) Boodathazhwar Irandam T.Andadi
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-4-1 to 10
092. Tiruvidavendai (Tiruvidunthai) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi
093. Tirukadanmallai Boodathazhwar Irandam T.Andadi 70
(Maamallapuram. Mahabalipuram) Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-5-1 to 10, 2-6-1 to 10, 3-5-8, 7-1-4
Tirukurandandam 19
Tirunedundandaham 9
Siriya Tirumadal 39
PeriyaThirumadal 58
094. Tiruvallikeni (Triplicane) Peyazhwar Moonram T.Andadi 16
Thirumazhisai Azhwar NaanmuhanT.Andadi 35
Thirumangai Azhwar PeriyaThirumozhi 2-3-1 to 10, 8-9-4, 8-9-9, Siriya Tirumadal 39
Peyazhwar Moonram T.Andadi 61
Vadanadu Tirupatigal
096. Tiruvengadam (Tirupati) Poygai Alwar Mudal Thiruvandadi 5, 26, 28, 37, 38, 39, 40, 53, 58, 64, 65, 68, 74, 76, 77, 82, 99
Bhoodataazhwar4 Irandaam Thiruvandadi 25, 28, 33, 45, 46, 53, 54, 70, 72, 75
Pey Alwarar Moonram T.andadi 14, 26, 30, 32, 39, 40, 45, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71,72,
73, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Thirumazisai Alwar Naanmuhan Thiruvandadi 31, 34, 39-48, 90; Thiruchanda Viruttam 48, 60, 81
Periyalwar Thirumozhi 1.5.3, 1.9.8, 2.6.9. 2.7.3, 2.9.6, 3.3.4, 5.4.1
Andal Nachiyaar Thirumozhi 1.1, 1.3, 4.2, 5.2, 8.1-8.10, 10.5, 10.8
Thiruppan Alwar Amalanadipiran 1, 3
Kulasekhara Alwar Perumal Thirumozhi 4.1-4.11
Nammalwar Thiruvoimozhi 1.8.3, 2.6.9-10, 2.7.11, 3.3 (full),3.5.8, 3.9.1, 4.5.11,6.6 (full),
6.9.5, 6.10 (full),8.2.1, 9.3.8, 10.5.6, 10.7.8
Tiruviruttam 8, 10, 15, 31, 50, 60, 67, 81
Periya Thiruvandathi 68
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 1.8 (full), 2.1 (full), 3.5.9, 4.3.8, 4.7.5, 5.3.4, 5.5.1, 5.6.7, 6.8.1,
7.1.3, 7.3.5, 7.10.3, 8.2.3, 9.7.4, 9.9.9, 10.1.2, 10.9.2, 10.10.5, 11.3.7, 11.5.10
Tirukkurundandakam 7
Tirunedundandakam 16
Siriya Tirumadal 39
Periya Tirumadal 62
097. Ahobilam (Singavelkunram) Tirumangai Alwar Periya Thirumozhi 1-7-1 to 10
098. TiruAyodhya (Ayodhya) Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 3-9-6, 8-10, 3-10-4, 8-4-7, 9
Kulasekhara Alwar Perumal Thirumozhi 8-6-7, 10-1-8
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 10-3-8
099. Naimisharanyam Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi1-6-1 to 10
100. Tirusaligramam (Saligramam) Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 2-9-5, 4-7-9
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 1-5-1 to 10
101. Tiruvadari (Badarikashram) Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 4-7-9
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 1-3-1 to 10, 1-4-1 to 10
Siriya Tirumadal 39
102. Tirukkandan (Devaprayag / Ghatinagar) Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 4-7-1 to 11
103. Tiruppiriti (Joshimutt / Nandaprayag) Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 1-2-1 to 10
104. Thuvarai (Dwaraka) Thirumazisai Azhwar Naanmuhan Thiruvandadi 71
Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 4-1-6, 4-7-8, 94-9-4, 5-4-10
Andal Nachiyaar Thirumozhi 4-8, 9-8, 12-9
Nammazhwar Thiruvoimozhi 5-3-6
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 6-6-7, 6-8-7
105. Vadamadurai (Govardhan / Mathura) Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 3-6-3, 4-7-9, 4-10-8
Andaal Tiruppavai 5
Nachiyaar Thirumozhi 4-5-6, 6-5, 7-3, 12-1
Nammazhwar Thiruvoimozhi 7-10-1, 8-5-9, 9-1- t o11
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 6-7-5, 6-8-10, 9-9-6
Siriya Tirumadal 39
106. Tiruaypadi (Gokul) Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 2-2-5, 2-3-7, 3-4-10
Andaal Nachiyaar Thirumozhi 12-2, 13-10
Eternal Abodes
107. Tirupparkadal (Ksheerabdisagaram) Poigai Azhwar Mudal Thiruvandathi 25
Bhoothataazhwar Irandaam Thiruvandathi 3, 28
Peyazhwar Moonram Thiruvandathi 11, 31, 32, 61
Thirumazisai Azhwar Naanmuhan Thiruvandathi 3, 36
Tiruchanda Viruttam 17, 18, 23, 28, 29
Kulasekhara Azhwar Perumal Thirumozhi 2-8, 4-4
Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 2-6-2, 4-10-5, 5-1-2, 5-1-7, 5- 4-9, 5-10-2
Andaal Tiruppavai 2
Nachiyaar Thirumozhi 2-3, 5-7
Nammazhwar Thiruvoimozhi 2-5-7, 2-6-5, 3-6-3, 3-7-1, 4-3-3, 5-3-7, 6-9-5, 8-1-8, 8-2-8, 8-5-4
Tiruvirutham 79
PeriyaT.Andadi 34, 77
Thirumangai Azhwar Periya Thirumozhi 1-6-6, 1-6-9, 1-8-2, 3-5-2, 5-4-2, 5-6-1, 5-7-6, 7-1-3, 7-4-10,
8-10-7, 9-6-2, 9-9-1, 10-1-3, 11-5-10
Tirunedundandakam 9,15
108. Paramapadam – (Vaikuntham – Tirunadu) Poigai Azhwar Mudal Thiruvandathi 68-77
Peyazhwar Moonram Thiruvandathi 61
Thirumazisai Azhwar Naanmuhan Thiruvandathi 95
Tiruchanda Viruttam 48
Periyazhwar Periyazhwar Thirumozhi 3-6-3, 4-7-9, 5-4-10
Nammazhwar Thiruvoimozhi 3-10-5, 4-4-1, 5-3-9, 6-9-5, 8-2-8, 9-8-7, 10-7-3
Tiruvirutham 75
PeriyaT.Andadi 68

—————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: