ஸ்ரீ சோழ நாட்டு திவ்ய தேச பாசுரங்கள்–

ஸ்ரீ ரெங்கம்
அனைவரும் மங்களாசாசனம்- கோயில் -247-பாசுரங்கள்
பொய்கையார் -1-/ பூதத்தார் -4-/பேயார் -2-/திருமழிசை -14-/குலசேகரர் -31-/நம்மாழ்வார் -12-/
பெரியாழ்வார்–35- / ஆண்டாள் -10- / தொண்டர் -55-/பாணனார் -10-/கலியன் -73-

வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கர் வண் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் -இருந்தாலும்
குறிப்பிட்டு –247-பாசுரங்கள் அருளிச் செயல்களில் உண்டே
பொய்கையார் —1-பாசுரம் -6-
பூதத்தார் –———–4-பாசுரங்கள் —28-/-46-/-70-/-88-
பேயார் —————-2–பாசுரங்கள் –61 -/-62-
திருமழிசையார் –14 -பாசுரங்கள் —திருச்சந்த விருத்தம் –10-பாசுரங்கள்-21-/-49-/-50-/-51-/-52-/-53-/-54-/-55-/-93-/-119-/ நான்முகன் திருவந்தாதி –4-பாசுரங்கள்-3-30-/-36-/-60-
நம்மாழ்வார் ———-12-பாசுரங்கள் —திருவிருத்தம் –1-பாசுரம் -28-/ திருவாய்மொழி-11-பாசுரங்கள் -7-2-
குலசேகரர் ———–-31-பாசுரங்கள் -1-/.-2-/-3-பதிகங்கள் –/-8-10-
பெரியாழ்வார் —35–பாசுரங்கள் –2-7–2-/-2-7-8-/-2-9-11-/–3-3-2-/ பதிகங்கள் -4-8-/-4-9-/-4–10-
ஆண்டாள் ———-10–பாசுரங்கள் –நாச்சியார் திருமொழி -11-பதிகம்
தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் –55-பாசுரங்கள் –-திருமாலை –45-பாசுரங்களும் / திருப் பள்ளி எழுச்சி –10-பாசுரங்களும்
திருப் பாண் ஆழ்வார் –10-அமலனாதி பிரான் -10-பாசுரங்களும்
திரு மங்கை ஆழ்வார் –73-பாசுரங்கள் —பெரிய திருமொழி -58–பாசுரங்கள் –1-8-2-/3-7-6 /பதிகங்கள் ,5-4,/5-5,/5-6,/5-7,/5-8,/
பாசுரங்கள் -6-6-9,/7-3-4,/ 8-2-7,/ 9-9-2,/11-3-7,/11-3-8–/ திருக் குறும் தாண்டகம் -4-பாசுரங்கள் -7-/-12-/-13-/-19-/
திரு நெடும் தாண்டகம் -9-பாசுரங்கள் –11,/12,/14,/18,/19,/23,/24,/25,/26./ சிறிய திரு மடல் -1-பாசுரம் -71-/ பெரிய திரு மடல் -1-பாசுரம் -118-

——–

திரு உறையூர் -2-பாசுரங்கள் –பெருமாள் திருமொழி -2-10-10-/ பெரிய திருமொழி -9-2-5-

திருத் தஞ்சை மணிக் கோயில் -5-பாசுரங்கள் –பூதத்தார் -70-/திருவாய் -5-3-1-/ பெரிய திருமொழி -1-1-5-/-2-5-3-/-7-4-9-

திரு அன்பில் -1-பாசுரம் -நான்முகன் -36-

திருக் கரம்பனூர் -1-பாசுரம் -பெரிய திருமொழி -5-6-2-

திரு வெள்ளறை -24-பாசுரங்கள் –பெரியாழ்வார் –1-6-8-/பதிகம் -2-8-/ பெரிய திரு மொழி பதிகம் -5-3-/10 -1-4-/ சிறிய திருமடல் -70-/பெரிய திரு மடல் -117-

திருப் புள்ளம் பூதம் குடி -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி -பதிகம் -5-1-

திருப் பேர் நகர் -33-பாசுரங்கள் –நான்முகன் -36-/ திருவாய் பதிகம் -10-8-/பெரியாழ்வார் -2–6-2-/-2-9-4-/பெரிய திருமொழி பதிகம் -5-9-/-10-1-4-/-10-1-10-/

திருக் குறும் தாண்டகம் -17-/-18-/ திரு நெடும் தாண்டகம் -8-/-9-/-10-/ சிறிய திரு மடல் -70-/ பெரிய திரு மடல் -118-

திரு ஆதனூர் -1-பாசுரம் –பெரிய திருமடல் -130-

திருத் தேர் அழுந்தூர் -45-பாசுரங்கள் -பெரிய திருமொழி பதிகங்கள்-7-5-/-7-6-/-7-7-/-10-2-7-/

திரு நெடும் தாண்டகம் -15-/-26-/சிறிய திரு மடல் -72-/ பெரிய திரு மடல் -123-

திரு சிறு புலியூர் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி பதிகம் -7-9-

திருச் சேறை-13-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -7-4-/ 10 -2-6-/ சிறிய திரு மடல் -72-/ பெரிய திரு மடல் -115-

திருத் தலைச் சங்க நாண் மதியம் -2-பாசுரங்கள் -பெரிய திரு மொழி -8-9-1-/ பெரிய திரு மடல் -132-

திருக் குடந்தை -51-பாசுரங்கள் –பெரியாழ்வார் -2-6-2-/2-6-6,/2-7-7../ நாச்சியார் -13-2-/பூதத்தார் -70-/-97-/பேயார் -30-/-62-/
திருச் சந்த விருத்தம் -56-/-57-/–58 -/-59-/-60-/-61-/ நான்முகன் -36-/திருவாய்மொழி பதிகம் -5-8-
பெரிய திருமொழி -1-1-2-/-1-1-7-/1-5-4,/2-4-1,/3-6-5,/3-6-8,/5-3-7,/6-8-9,/6-10-1,/7-3-3,/7-6-9,/8-9-5,/9-2-2,/10-2-6,/10-10-8,/11-2-4,/11-6-9./
திருக் குறும் தாண்டகம் -6-/-14-/ திரு நெடும் தாண்டகம் -17-19-29-/ திரு எழு கூற்று இருக்கை/ சிறிய திரு மடல் -73-/பெரிய திருமடல் -114-
கலியன் ஆறு திவ்ய பிரபந்தங்களிலும் மங்களா சாசனம் திருக் குடந்தைக்கு உண்டே –

திருக் கண்டியூர் -1-பாசுரம் -திருக் குறும் தாண்டகம் -19-

திரு விண்ணகர் -47-பாசுரங்கள் –பேயார் -61-/-62-/திருவாய் –பதிகம் -6-3-/பெரிய திருமொழி -பதிகம் -6-1-/-6-2-/-6–3-/-10-2-8-/

திரு நெடும் தாண்டகம் -20-/சிறிய திரு மடல் -72-/பெரிய திரு மடல் -113-

திருக் கண்ண புரம் -128-பாசுரங்கள் –பெரியாழ்வார் -1-7-8-/ நாச்சியார் –4-2-/பெருமாள் திருமொழி –பதிகம் -8-1-/ திருவாய் பதிகம் -9-10-/
பெரிய திருமொழி -8-பத்து பதிகங்களும் /திரு நெடும் தாண்டகம் -16 –/-27-/ சிறிய திரு மடல் -72-/ பெரிய திரு மடல் -90-/-133-

திருவாலி திரு நகரி -42-பாசுரங்கள் –பெருமாள் திருமொழி -8-7-/ பெரிய திருமொழி –2-4-1,/ பதிகங்கள் -3-5,3-6,3-7,/4-9-2,/6-8-2,/8-9-6,/10-1-3,/11-7-3,/11-8-6.
திரு நெடும் தாண்டகம் -12-/ சிறிய திரு மடல் -71-/ பெரிய திரு மடல் -115-

திரு நாகை -10–பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -9-2-

திரு நறையூர் -110-பாசுரங்கள் -பெரிய திருமொழி -2-4-1-/-4-9-2-/ -6–3–3-/பதிகங்கள் பத்தும் -6-4-முதல் –7–3-வரை /-7-7-4-/-8-2-2-/-10-1–5-

திரு நெடும் தாண்டகம் -16-/-17-/சிறிய திருமடல் -71-/பெரிய திருமடல் -73-/-113-

திரு நந்தி புர விண்ணகரம் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி பதிகம் –5–10-

திரு இந்தளூர் -11-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி -பதிகம் -4–9-

திருச் சித்ர கூடம் -32-பாசுரங்கள் –பெருமாள் திருமொழி- பதிகம் -10-பெரிய திருமொழி பதிகங்கள் -3-2-/-3-3-/ பெரிய திரு மடல் -125-

திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி -பதிகம் -3-4-

திருக் கூடலூர் -10-பாசுரங்கள் -பெரிய திருமொழி -பதிகம் -5-2-

திருக் கண்ணங்குடி -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -8-9-

திருக் கண்ண மங்கை -14-பாசுரங்கள் -பெரிய திருமொழி -பதிகம் -7-10-/ 10-1-/ 1,11-6-7 /பெரிய திருமடல் -71-/ பெரிய திருமடல் -116-

திருக் கபிஸ்தலம் -1-பாசுரம் -நான்முகன் -50-

திரு வெள்ளியங்குடி -10-பாசுரங்கள் -பெரிய திருமொழி -பதிகம் -4–10-

திரு மணி மாடக் கோயில் –12-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி -பதிகம் -3-8-/ -10–1-3-/ பெரிய திரு மடல் -132-

திரு வைகுந்த விண்ணகரம் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -3-9-

திரு அரிமேய விண்ணகரம் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -3-10-

திருத் தேவனார் தொகை -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -4–1-

திரு வண் புருஷோத்தமம்-10-பாசுரங்கள் –பெரிய திருமொழி –பதிகம் -4–2-

திருச் செம் பொன் கோயில் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–3 —

திருத் தெற்றி அம்பலம் –10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–4 —

திரு மணிக் கூடம் -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–5–

திருக் காவளம் பாடி -10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–6 —

திரு வெள்ளக் குளம்-10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–7 —

திரு பார்த்தன் பள்ளி –10-பாசுரங்கள் –பெரிய திரு மொழி –பதிகம் -4–8–

—————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: