ஸ்ரீ திருவாய் மொழி பத்தாம் பத்தில் –ஆறாம் திருவாய் மொழியில் – பாசுரங்கள்-ஸ்ரீ ஈட்டில் -அவதாரிகைகளின் –தொகுப்பு

ஸ்ரீ ஈஸ்வரன் நம்மை விஷயீ கரிக்கையில் -ஏற்றுக் கொள்கையில் -ஒருப்படா நின்றான்
அது தானும் நாம் விதித்த படி செய்வானாய் இரா நின்றான் என்கிறார்

அருள் பெறுவார் அடியார் தன் அடியனேற்கு ஆழியான்
அருள் தருவான் அமைகின்றான் அது நமது விதி வகையே
இருள் தரும் மா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி யான் வேண்டேன்
மருள் ஒழி மட நெஞ்சே வாட்டாற்றான் அடி வணங்கே–10-6-1-

————————-

விதி வகையே -என்று கேவலம் ஸ்ரீ பகவானுடைய கிருபையால் வந்ததாகச் சொல்லுகிறது என் என்னில்
அடியிலே இந்நின்ற நீர்மை இனி யாம் உறாமை -என்றிலோமோ நாம் -என்ன
நாம் அபேக்ஷித்த -விரும்பிய அளவோ பெற்றது -என்கிறார்-

வாட்டாற்றான் அடி வணங்கி மா ஞாலம் பிறப்பு அறுப்பான்
கேட்டாயே மட நெஞ்சே கேசவன் எம்பெருமானைப்
பாட்டாயே பல பாடிப் பல வினைகள் பற்று அறுத்து
நாட்டாரோடு இயல்வு ஒழிந்து நாரணனை நண்ணினமே–10-6-2-

—————————-

நெஞ்சே – நம்மை விஷயீ -அங்கீ கரிக்க வல்லனே என்று நாம் இருக்க –அவ்வளவு அன்றிக்கே
பலிக்கிற படி என் -என்கிறார்-
மோஷ தானத்தில் பிரணத பாரதந்த்ர்யம்
வளம் மிக்க நதியிலே கரை புரளும் -ஆச்சார்ய ஹிருதயம் ஸ்ரீ ஸூக்தி-சூர்ணிகை -85-

நண்ணினம் நாராயணனை நாமங்கள் பல சொல்லி
மண்ணுலகில் வளம் மிக்க வாட்டாற்றான் வந்து இன்று
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதி வகையே
எண்ணினவாறு ஆகா இக் கருமங்கள் என் நெஞ்சே –10-6-3-

————————-

ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரன் நாம் விதித்த படியே செய்வானாக சொன்ன இது சம்பவிக்கிமோ – நடக்கக் கூடியதாமோ -என்னில்
அவன் அடியார்க்கு பரதந்த்ரப் பட்டு இருக்கும் தன்மையை -ஆஸ்ரித பாரதந்த்ரத்தை அனுசந்தித்தால் -நினைக்கும் போது
கூடாதது இல்லை காண் – என்கிறார்

என் நெஞ்சத்து உள் இருந்து இங்கு இருந்தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து
வன்னெஞ்சத்து இரணியனை மார்வு இடந்த வாட்டாற்றான்
மன் அஞ்சப் பாரதத்து பாண்டவர்க்காய் படை தொட்டான்
நன்னெஞ்சே நம் பெருமான் நமக்கு அருள் தான் செய்வானே-10-6-4-

————————

அவன் ஸ்ரீ பரம பதத்துக்கு போக ஆஸ்ரிதற்கு -அடியார்க்கு வைத்த ஸ்ரீ அர்ச்சிராதி கதியாலே -போகப் பெறா நின்றேன்
நித்ய ஆஸ்ரிதர் -எப்போதும் அடைந்து உள்ள ஸ்ரீ நித்ய ஸூரிகளைப் போலே நானும் விஷயீ அங்கீகரிக்கவும் பெற்றேன் –
என்கிறார்-

வான் ஏற வழி தந்த வாட்டாற்றான் பணி வகையே
நான் ஏறப் பெறுகின்றேன் நரகத்தை நகு நெஞ்சே
தேன் ஏறு மலர்த் துளவம் திகழ் பாதன் செழும் பறவை
தான் ஏறித் திரிவான தாளிணை என் தலை மேலே–10-6-5-

————————

ஸ்ரீ திருவாட்டாற்றிலே சந்நிதி பண்ணி -எழுந்து அருளி இருந்து என்னை சர்வதோ முகமாக -எல்லா வகையாலும்-
விட மாட்டாதவன் உடைய திருவடிகளைக் கிட்டப் பெற்றோம் – என்கிறார் –

தலை மேலே தாளிணைகள் தாமரைக் கண் என் அம்மான்
நிலை பேரான் என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும் எம்பெருமான்
மலை மாடத்து அரவணை மேல் வாட்டாற்றான் மதம் மிக்க
கொலையானை மருப்பு ஒசித்தான் குரை கழல்கள் குறுகினமே–10-6-6-

———————-

குறுகினம் -என்ற இது-என் கொண்டு அறிவது -என்னில்-பார்க்கலாகாதோ உடம்பு ஸ்ரீ கோயில் சாந்து நாறுகிறபடி –என்கிறார்

குரை கழல்கள் குறுகினம் நம் கோவிந்தன் குடி கொண்டான்
திரை குழுவு கடல் புடை சூழ் தென்னாட்டுத் திலதம் அன்ன
வரை குழுவு மணி மாடம் வாட்டாற்றான் மலர் அடி மேல்
விரை குழுவு நறுந்துளவம் மெய்ந்நின்று கமழுமே–10-6-7-

———————

அத்யந்த விலக்ஷணானவன் -மிக உயர்ந்த மேன்மையினை உடையனான ஸ்ரீ எம்பெருமான்
ஸ்ரீ திரு வாட்டாற்றிலே வந்து ஸூலபனாய் என் மனத்திலே ஹ்ருதயத்தில் -வந்து புகுந்து-
உஜ்ஜ்வலன் – பேர் ஒளியன் ஆகைக்கு -நான் என்ன நன்மை செய்தேன் –என்கிறார்-

மெய்ந்நின்ற கமழ் துளவ விரை ஏறு திரு முடியன்
கைந்நின்ற சக்கரத்தன் கருதுமிடம் பொருது புனல்
மைந்நின்ற வரை போலும் திரு உருவ வாட்டாற்றாற்கு
எந்நன்றி செய்தேனோ என்நெஞ்சில் திகழ்வதுவே–10-6-8-

———————–

அத்யந்தம் பூர்ணனான -எல்லாப் பொருள்களாலும் நிறைவு பெற்று இருக்கின்ற தான் இகழாதே -என் மனத்தினை-
சர்வ காலமும் – எக் காலத்திலும் விடுகின்றிலன்
ஒருவனுடைய வ்யாமோஹமே -காதல் இருந்தபடி என் –என்று பிரீதர் -ஆகிறார்

திகழ்கின்ற திரு மார்வில் திரு மங்கை தன்னோடும்
திகழ்கின்ற திருமாலார் சேர்விடம் தண் வாட்டாறு
புகழ் நின்ற புள்ளூர்தி போர் அரக்கர் குலம் கெடுத்தான்
இகழ்வு இன்றி என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும் பிரியானே–10-6-9-

———————–

மஹா புருஷர்களை -பெரியாரை அடைந்தால் எதிர்தலையைப் பாராதே தங்கள் தரத்தைக் கொடுப்பர்கள் -என்னும்
இவ் விஷயத்தை ஸ்ரீ திருவாட்டாற்றில் நாயனார் என் பக்கலிலே காட்டினார் –என்கிறார்

பிரியாது ஆட்செய்து என்று பிறப்பறுத்து ஆள் அறக் கொண்டான்
அரியாகி இரணியனை ஆகம் கீண்டான் அன்று
பெரியார்க்கு ஆட்பட்டக் கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு
வரி வாள்வாய் அரவணை மேல் வாட்டற்றான் காட்டினனே–10-6-10-

——————–

நிகமத்தில் இத் திருவாய் மொழியை கற்க -அனுபவிக்க -உரியவர்கள் ஸ்ரீ நித்ய ஸூரிகள் ஆவார்கள் என்கிறார்

காட்டித் தன் கனை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த
வாட்டாற்று எம் பெருமானை வளம் குருகூர்ச் சடகோபன்
பாட்டாய தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்
கேட்டு ஆரார் வானவர்கள் செவிக்கு இனிய செஞ்சொல்லே–10-6-11-

——————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜீயர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஆத்தான் ஜீயர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: