ஸ்ரீ திருமாலை – அருளிச் செயலில்- உபக்ரமும் உப சம்ஹாரமும் —

காவலில் புலனை வைத்து கலி தன்னைக் கடக்கப் பாய்ந்து
நாவலிட்டு உழி தருகின்றோம் நமன் தமர் தலைகள் மீதே
மூவுலகு உண்டு உமிழ்ந்த முதல்வ நின் நாமம் கற்ற
ஆவலிப்புடைமை கண்டாய் அரங்க மா நகர் உளானே -1-

அவதாரிகை –
திருநாமம் யம வஸ்யதையை தவிர்த்து தரும் என்று இதனுடைய
பாவநத்வத்தையும்
ராஜ குல மஹாத்ம்யத்தையும் சொல்லுகிறது –

வியாக்யானம் –
காவலில் புலனை வைத்து –
காவல் இல்லாதபடி இந்திரியங்களை வைத்து –
அதாகிறது -மேல் சொல்லுகிற லாபங்களுக்கு அநுகூலமாக செய்தது ஒன்றும் இல்லை
யென்கையும் –அவ்வளவே அன்றிக்கே –
நிருபசு –ஸ்தோத்ர ரத்னம் -58-மனித வடிவம் கொண்ட பசு -என்னும்படி
விஷய ப்ராவண்யன்களிலே நியதி இன்றிக்கே போந்தபடியும் –
விஹிதங்களை அனுஷ்டித்தல் -நிஷித்தங்களை கை விடுதல் செய்யாதவன் என்கை –

இதுக்கு அடியாக கொண்டு இழிந்த ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மத்திலும் -ராகாதி ப்ரநிர்ஜிதை என்று
அஜிதேந்திரியர் ஆனவர்களுக்கும் பகவத் பிராப்தி உபாயம் ஏது என்று இறே கேட்டது –
ஆக இப்படி சேதனன் தான் மூலையடியே திரிந்தாலும் அவன் தோஷங்களைப் போக்கி
மேல் சொல்லுகிற நன்மைகளைக் கொடுக்கும்படி யாய்த்து திருநாமம் உடைய ப்ரபாபம்-இருப்பது –
ஒருவன் விஷ தஷ்டன் ஆனால் விஷ வித்யையில் குசலனாய் இருப்பான் ஒருவன் –
நீ சுகமே எண்ணெய் வார்க்கவுமாம் -குளிக்கவுமாம் -உறங்குவுமாம் –
ஸ்வைர சஞ்சாரம் பண்ணவும் அமையும் -நான் அழகிதாப் போக்கித் தருகிறேன் என்னும் இறே –
அப்படியே யாய்த்து சம்சார விஷ தஷ்டனைக் குறித்து திருநாம பிரபாவம் இருப்பது –

வைத்து –
என்கிற இது புத்தி பூர்வகமாக அநீதியிலே மூட்டிப் போந்தேன் என்கை –
காவல் இல்லாதபடி என்றால் சப்தம் வசிக்குமோ என்னில் –
மீமாம்சகர் அபத்தத்தை நியமித்தாலும் அர்த்தத்தை முக்கியமாக கொள்ளுமா போலே –
இங்கும் அர்த்த கௌரவத்தாலே சப்தத்தை நியமித்து சொல்லுகிறோம் –
அங்கன் இன்றிக்கே –
காவலில் புலனை வைத்து என்னுமாம்
அந்த பஷத்தில் இது சாதன கோடியிலே புகக் கடவது –
அதாவது இதர விஷயங்களிலே மண்டித் திரிந்த இந்திரியங்களை திருநாமத்தை
அண்டை கொண்ட பலத்தால் சிறையிலே வைத்தபடி –
அராஜகமாய் கிடந்த காலம் குறும்பு செய்தாரை -ராஜகீயம் ஆனவாறே
ராஜாவை அண்டை கொண்டு சிறையிலே வைக்குமா போலே –

அதவா
அப்ராப்த விஷயங்களில் மண்டித் திரிந்த இந்திரியங்களை பிராப்த விஷயங்களிலே மூட்டினேன் -என்னவுமாம் –
பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரிணம் -என்னும்படியான விஷயம் ஆகையாலே –
அப்ராப்த விஷயங்களில் போகாதபடி தன் பக்கலில் ஆக்கிக் கொள்ள வல்ல வயிர உருக்கான விஷயம் இறே

கலி தன்னைக் கடக்கப் பாய்ந்து –
அஜிதேந்த்ரியத்வதுக்கு அடியான பாப ராசியை வாசனையோடு போக்கி –
தன்னை -என்றது –
த்ருஷ்டத்தில் விஷய பிராவண்ய ஹேது –
அத்ருஷ்டத்தில் நரக ஹேது –
பகவத் வைமுக்ய ஹேது –
தேக ஆத்ம அபிமான ஹேது –
இன்னமும் அநர்த்தங்களுக்கு அடியான கனத்தை நினைத்து
என்னை நியமித்து போந்தது தன்னையே -நான் இப்போது நியமித்தேன் என்கை –
கடக்க -என்றது –
அஸ்ப்ருஷ்ட சம்சார கந்தரிலே ஒருவன் என்னலாம்படி இருக்கை
அதாவது -வந்து கழிந்தது -என்று தோற்றாதபடி இருக்கை
கலி -என்றது
கால பரமான போது க்ருதயுக புருஷர்களிலே ஒருவன் என்று சொல்லலாம்படி இருக்கை –
திருவடி சமுத்திர தரணம் பண்ணினால் போலே இவர் பாப சமுத்ரத்தை கடக்க வல்லவர் ஆனார்

நின் நாமம் கற்ற -என்ற
திருநாம வைபாவத்தாலே வந்த இத்தை தன் தலையாக வந்ததாக சொல்லுவான் என் என்னில் –
திருநாமத்துக்கு உள்ளதொரு ஸ்வபாவம் ஆய்த்து இது –
இரா மடமூட்டுவாரைப் போலே முகம் தோற்றாமல் நின்று உபகரிக்கையாலே -இவன் தானே செய்து கொண்டானாக
அபிமாநிக்க லாம்படியாய் இருக்கும் –
இனி பலம் தன்னது ஆகையாலே பாய்ந்து -என்னத் தட்டில்லை

தாம் தேக ஹம்ஸ்ருஷ்டராய் இருக்கச் செய்தேயும் இத்தைக் கடந்து என்னலாம்படி இறே பெரிய பெருமாள் இவரை விஷயீ கரித்தது

நாவலிட்டு உழி தருகின்றோம் நமன் தமர் தலைகள் மீதே –
பாப பலத்தை அனுபவிக்கும் யமனுடைய தலையிலும் -அவன் மணாட்டி தலையிலும் -அடியிட்டு சஞ்சரியா நின்றோம் –
நலிந்து போன யம படரை ஒரு பேரை இட்டுத் துகைக்கிறார் காணும் –
நாவலோ நாவல் என்றும் –
அறையோவறை என்றும் -தோற்றவர்கள் முன்னே ஜெயித்தவர்கள் சொல்லும் சொல்லு –
முன்பே யமாதிகள் பேர் கேட்க அஞ்சிக் கிடந்தவர் -திருநாமத்தை அண்டை கொண்ட பலத்தாலே
யமன் வாசலிலே சென்று அறை கூவுகிறார் -இப்போது –
வாலி பேர் கேட்க அஞ்சி சுரமடைந்து கிடந்த மகாராஜர் -பெருமாளை அண்டை கொண்ட பலத்தாலே கிஷ்கிந்தா த்வாரத்திலே
சென்று அறை கூவினாற் போலே -அங்கு நாமி பலம் -இங்கு நாம பலம் –

உழி தருகின்றோம் -என்றது
தம் மிடுக்கு தோற்ற நின்று நிர்ப்பய சஞ்சாரம் பண்ணுகிறபடி –
பாபத்துக்கு நீ எழுதி வைத்த பட்டோலையை கொண்டு வரவில்லை யாகில் புறப்படாய் என்றாற் போலே இருக்கிறது ஆய்த்து –
உழி தருகின்றோம் –என்கிற
பஹு வசனத்தாலே திருநாமம் ரசிக்க வாயிலே புறப்பட்டவாறே இவர் சத சாதகமாய்ப் பனைத்த படி –
அதவா
இதன் இயலை அபயசித்து இதில் அத்வேஷம் உடையாரையும் கூட்டிக் கொள்ளுக்கிறார் ஆய்த்து
சமுத்ரலங்கனம் முதலாக இலங்கையில் உண்டான பராக்கிரமம் எல்லாம் திருவடி தான் ஒருவனே செய்தானாய் இருக்க –
பிராட்டியைக் கண்ட ப்ரீதிக்கு போக்குவீடாக மதுவனம் அழிக்கிற பலத்திலே எல்லா முதலிகளுக்கும் அந்வயம் உண்டானாப் போலே –
ஒருவனுக்கு ராஜகுல சம்பந்தமுண்டானால் அவன் பந்துக்களும் அவனை என் என்றாரும் அடங்க வாழக் கடவது இறே –
அவ்வளவும் இல்லை யாகிறது அன்றே பகவத் சம்பந்தத்துக்கு

உழி தருகின்றோம் -என்று
பலரையும் கூட்டிக் கொள்ளும் ஆகையாலே இவர்களுக்கு எல்லாம் சஞ்சார ஸ்தலம் வேணும் என்று –
அவன் பரிகாரத்தையும் கூட்டிக் கொள்ளுகிறார் –
லோகத்தில் பாபம் பண்ணினார் தத்பல அனுபவத்துக்கு அஞ்சி யமன் பேரிடுவார் அவனுடைய லேகேகன் பேரிடுவராய் –
யமம் தர்ப்பயாமி -சித்ரா குப்தம் தர்ப்பயாமி –என்று ஆராதியா நிற்க –
திருநாமத்தை அண்டை கொண்ட பலத்தாலே அவர்கள் தலையிலே அடி இடுகிறோம் என்கிறார் இறே இவர் –
தம்மை கீழ் நலிந்த யமாதிகளை இப்போது ஒரு பேரை இட்டுத் துகைக்கிறார் காணும் –
இவர் தமக்கு விஜயமாக சொல்லுகிறார் இத்தனை போக்கி -அவன் தான் தன் தலை கண்டது
திருநாமம் கற்றார் திருவடிகளிலே வணங்க என்று ஆய்த்து இருப்பது –
பிரணாமாம் யே அபிகுர்வந்தி தேஷாம் அபி நமோ நம -என்னக் கடவது இறே

ஸ்வ புருஷ மி வீஷ்ய பாச ஹஸ்தம் ப்ரபுரஹ மன்யன் ருணாம் ந வைஷ்ணவானாம்
என்றது கேவலம் தேக போஷண பரராய் இருப்பார்க்கு காண் நிர்வாஹகனாய் இருப்பது –
மற்றைப்படியே வைஷ்ணவர்கள் எனக்கு நிர்வஹகராய் காண் இருப்பர் என்றபடி –
திறம்பேன்மின் கண்டீர் இறைஞ்சியும் சாதுவராய்ப் போதுமின்கள் என்றான் -நான்முகன் திருவந்தாதி -68–
இவர்களைக் கண்டால் அனுகூல வ்ருத்திகளைப் பண்ணி தாந்தராய்ப் போரும் கோள்-என்கிறான்
இப்படி தானும் பயப்பட்டு தம் படரையும் நியமித்துக் கொண்டு இறே யமன் இருப்பது

லோகமடங்க யமபட பீதராய் இருக்க -நமன் தமர் தலைகள் மீதே நாவலிட்டு உழி தருகின்றோம் -என்கைக்கு
வந்த தன் ஏற்றம் என் -என்ற பெரிய பெருமாள் திரு உள்ளமாக –
மூவுலகுண்டு உமிழ்ந்த முதல்வ -என்கிறார் –
ப்ராதேசிகனைப் பற்றினேன் ஆகில் அன்றோ அவனுக்கு அஞ்ச வேண்டுவது –
பிரளய ஆபத்திலே சர்வ லோகங்களையும் திரு வயிற்றிலே வைத்து ரஷித்து -அங்கிருந்து நெருக்கு ஒண்ணாதபடி
வெளிநாடு காண புறப்பட்டு விட்ட ஜகத் காரண பூதனானவனே –
பிரளய ஆபத்திலும் ஸ்ருஷ்டி வேளையிலும்
அந்த யமாதிகளோடு என்னோடு வாசி யற சர்வ நிர்வாஹகன் ஆனவன் அல்லையோ –

நம்மைப் பற்றி உமக்கு இந்த நன்மை எல்லாம் உண்டாய்த்து என்கிறீரோ -என்ன
உன் அருகு வந்திலன் –
நின் நாமம் கற்ற ஆவலிப்பு –
உன் திருநாமத்தை கற்ற பலம் -என்னுதல் –
கர்வம் என்னுதல்
நின்னாமம் -என்றது -ஓராயிரமாய் உலகு ஏழும் அளிக்கும் பேர் அன்றோ -திருவாய்மொழி -9-3-1-
தேவரீரைப் போலேயோ திருநாமம் –
கட்டிப் பொன்னுக்கும் பனிப் பொன்னுக்கும் உள்ள வாசி போராதோ
தேவரீருக்கும் திருநாமத்துக்கும்
மறுவலிடும் பிரளய ஆபத்தில் அன்றோ தேவரீர் எடுத்தது –
சம்சார பிரளயத்தில் நின்றும் எடுக்கும் போது தேவரீர் திருநாமம் வேண்டாவோ
நீளரவை சுற்றிக் கடைந்தான் பெயர் என்றே தொல் நரகைப் பற்றிக் கடத்தும் படை -முதல் திருவந்தாதி -81-
மந்த்ரம் என்னாது ஒழிந்தது –
கால நியமம் என்ன -அதிகாரி நியமம் என்ன -இவை தொடக்கமானவை வாராமைக்காக –
இடறினவன் அம்மே என்னும் போது ஒரு சடங்கு வேண்டாம் இறே

நஞ்ஜீயர் -அப்ரயதனாய்க் கொண்டு திரு நாமம் சொல்லலாமோ ஆகாதோ என்று -பட்டரைக் கேட்க –
கங்கா ஸ்நானம் பண்ணப் போமவனுக்கு வுவர்க் குழியிலே தோய்ந்து போக வேணுமோ –
மேலுண்டான நன்மைகளைப் பண்ணிக் கொடுக்க வற்றானது -கீழ் உள்ள அசுத்தியை போக்க மாட்டாதோ என்று அருளிச் செய்தார் –
வாயாலே திருநாமம் சொல்லுகைக்கு ஆகாதார் இல்லை –
மாத்ரு காதுகனுக்கும் கை சலித்தால் அம்மே என்ன பிராப்தி உண்டே யாய் இறே இருப்பது
கற்ற-என்றது
ஆசார்ய உச்சாரண அநு உச்சாரண க்ரமத்தாலெ வந்ததாய் இருக்கை
பெரிய பெருமாள் சொல்லுவிக்க அநந்தரம் சொன்னவர் ஆய்த்து இவர் –
கற்ற -என்றது –
ஸார்த்தம் ஆக அன்றிக்கே சப்த மாத்ரத்தை அப்யசிக்கை

ஆவலிப்புடைமை –
வைஸ்ரவணன் -என்னுமா போலே யாய்த்து திருநாம சம்பந்தத்தால் வந்த ஐஸ்வர்யம்

கண்டாய் –
இவ்வர்த்தம் உபதேசிக்க வேண்டி இருந்ததோ –
என் வடிவிலே தெரியாதோ –
ரசாயன சேவை பண்ணினாரையும் மண் தின்றாரையும் வடிவிலே தெரியாதோ
நான் பண்டையவன் என்று தோற்றா நின்றாதோ
மண் தின்ற உன் முகம் போலே இருந்ததோ என் முகமும்

அரங்க மா நகர் உளானே –
இங்கு வந்து சாய்ந்து அருளிற்று -திருநாமம் சொல்ல வல்லான் ஒருவனை
கிடைக் கவற்றோ என்னும் நசையாலே அன்றோ
சத்ய சங்கல்பர் ஆகையாலே தேவரீருடைய நினைவு சபலமாக பெற்றது இறே
மா நகர் –
ராஜா இன்ன மண்டபத்தே இருந்து நினைப்பிட்டான் என்றால் பின்னை அவன் தன்னாலும் தவிர்க்க ஒண்ணாதாய்
இருக்குமா போலே – இங்கே இருந்து விஷயீ கரித்தது என்றால் இனி தேவராலும் தவிர்க்கப் போமோ –
மா நகர்
சம்சாரிகமான துர் வ்யவஹாரம் அறும் இடம்

முன்பு அநீதியிலே கை வளர்ந்து -அசதச்யனாய் -நால்வர் இருந்த இடத்தில் சென்று ஏற மாட்டாதே இருந்தவன் –
தனக்கு-ஒரு ராஜகுல சம்பந்தம் உண்டானால்
சதச்சை மதியாதே சென்று ஏறுகையும் –
அவர்கள் சிரஸா வகிக்கையுமாய இறே இருப்பது –
அப்படியே முன்பு யமாதிகளுக்கு அஞ்சிக் கிடந்தது இடம் அறியாதே போந்தவர் –
இப்போது திருநாம சம்பந்தத்தாலே யமதிகள் தலையிலே அடி இட்டு
திரியும்படியான ராஜ குலத்தை சொல்லிற்று ஆய்த்து –

——————–

நிகமத்தில் –
குவலயா பீடத்தைப் போக்கினால் போலே-தம்முடைய பிரதிபந்தகத்தைப் போக்கின படியைச் சொல்லி –
பெரிய பெருமாள் உடைய ப்ரீதியே-தமக்கு பிரயோஜனம் என்று முடிக்கிறார் –

——————————————————————————————————————————————————————

வள வெழும் தவள மாட மதுரை மா நகரம் தன்னுள்
கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணனை யரங்கமாலைத்
துளவத் தொண்டைய தொல் சீர்த் தொண்டர் அடிப் பொடி சொல்
இளைய புன் கவிதை ஏலும் எம்பிராற்கு இனியவாறே–45–

——————————————————————————————————————————————————————-

வள வெழும் தவள மாட –
அழகு மிக்கு இருப்பதாய்
வெள்ளியாலே செய்தது போலே அதி தவளமான மாடங்களை உடைத்ததாய் -இருக்கை –
திரு அவதரித்த தன்று போகப் பெறாத இழவு தீருகிறார் –
வில் விழவுக்காக கம்சன் கோடித்த படியைச் சொல்லிற்றாகவுமாம்

வளம் -அழகு
எழுச்சி -மிகுதி

மதுரை மா நகரம் தன்னுள் –
பிரதமத்தில் வாமன ஆஸ்ரயமாய்
பின்பு ஸ்ரீ சத்ருன ஆழ்வான் படை வீடு செய்து
பின்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திரு அவதாரம் பண்ணுகையால் உண்டான பெருமையைச் சொல்கிறது –
இப்படி பகவத் சம்பந்தம் மாறாத தேசம் ஆகையாலே ஸ்ரீ வைகுந்த மா நகரில் காட்டிலும் இது வ்யாவ்ர்த்தம் –

கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணனை –
கவளம் கொண்டு இருப்பதாய் பெருத்து இருந்துள்ள யானையைக் கொன்ற கிருஷ்ணனை –
களபமால் -என்று எதுகைக்கு சேர பாடம் ஆன போது –
களபம் என்று உருவத்தில் பெருத்த யானை -என்றபடி –

கீழே ஆனைக்கு அன்று அருளை ஈந்த -என்றார்
இங்கே ஆனை கொன்ற என்கிறார்
இத்தால்
தேவாநாம் தானவாநாஞ்ச -என்றது அழிந்தது-

அங்கு உள்ளார் விரோதிகளைப் போக்கி தன்னை அனுபவிப்பித்தாப் போலே
இவர் தம் உடைய பிரதிபந்தங்களைப் போக்கி தம்மை அனுபவிப்பித்த படி –
திரு அவதரித்த அன்று ஒளிந்து போன ஊரிலே கண் காண வந்து விரோதியை அழியச் செய்த
ஏற்றத்தை அனுபவிக்கிறார்-

யரங்கமாலைத் –
அவதாரத்துக்கு பிற்பாடரான தம்முடைய விரோதியைப் போக்கி ஸ்ரீ கோயிலிலே வந்தார் ஆய்த்து –

மாலை
ஆஸ்ரித விஷயத்தில் பெரும் பித்தர் ஆனவரை –
விரோதி நிரசனமும்
தத் பூர்வகமான ஸ்வ அனுபவமும்
தன் பேறாய் இருக்கை-

துளவத் தொண்டைய தொல் சீர்த்-
திருத் துழாய் ஆழ்வாருக்கு அடிமை செய்யுமவர்
புருஷார்த்தத்தின் எல்லையிலே நின்றவர் –
இது தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம் அடிமை செய்த படி யாதல் –

துளபத் தொண்டாய –
என்கையாலே -அபசாரம் தட்டாத கைங்கர்யம் -என்கை –
துடை ஒத்த துளபமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டர் அடிப் பொடி -என்னக் கடவது இறே-

தொல்சீர் –
ஸ்வா பாவிகமான பகவத் சேஷத்வத்தின் சீமையிலே –
சஹஜ கைங்கர்யத்தின் உடைய மேல் எல்லை ஸ்ரீவைஷ்ணவ கைங்கர்யம் இறே –

தொண்டர் அடிப் பொடி சொல் –
இத்தால்
தொண்டர் அடிப் பொடி -என்ற பேரை உடையவர் –
இவருக்கு ஞான ஆனந்தங்கள் அன்று காணும் நிரூபகம்
அடிப்பொடி -என்கையாலே –
தொண்டர் தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன் சடகோபன் -என்றாப் போலே இருக்கிறது யாய்த்து –

இளைய புன் கவிதை ஏலும் –
சப்தத்தில் இனிமையும்
கவித்வத்தில் குற்றம் உண்டே யாகிலும்
இளசாய் புல்லிய கவியே யாகிலும் –

எம்பிராற்கு இனியவாறே –
எம்பிரானுக்கு இனிதாய் இருக்கும் இறே –
கிம்ம்ர்ஷ்டம் ஸூத வசனம் -என்கிறபடியே
பெரிய பெருமாள் இத்தை உகந்த படி என் என்கிறார் –
பிரஜை மழலைச் சொல்லு தமப்பனார்க்கு இனிதாய் இருக்கும் இறே –
ப்ரஹர்ஷ யிஷ்யாமி சநாத ஜீவித – என்கிறபடியே
இவ் உகப்பு தானே புருஷார்த்தம் –
இவன் சத்தை யாவது
அவன் ப்ரீதிக்கு கை தொடுமானமாகை

இப்பிரபந்தம் கற்றார்க்கு பலம் சொல்லாது ஒழிந்தது-இவ் உகப்பு தானே அவர்களுக்குப் பலம் ஆகையாலே
இவ் வாழ்வாரை உகந்தாப் போலே-இப் பிரபந்தம் கற்றாரையும் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் உகந்து அருளுவார் -என்கை –
ப்ரியதே சததாம் ராம -என்று ஸ்ரீ ராமாயணம் கற்றார் உடைய பலம் போலே இப் பிரபந்தம் கற்றார் உடைய பலமும் –

—————————————————————————————————————————————————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: