Archive for March, 2019

ஸ்ரீ குலசேகர பெருமாள் சாத்தி அருளிய திவ்ய நாமங்கள் –

March 9, 2019

அம்மான்
ஆயர் ஏறு
ஆழி அம்மான்
ஆதி ஆயன்
அணி அரங்கன்
அரங்க நகர் துயின்றவன்
அரசன்
அத்தன்
அச்சன்
அரங்கன்
அல்லி மா மா மலர் மங்கை நாதன்
ஆலினிலைப் பாலகன்
அரு மருந்து
அயோத்திமனே
அயோத்தி நகருக்கு அதிபதி
தாமோதரன்
தடம் கண்ணினன்
தாசாரதி
ஈசன்
இலங்கை அழித்தவன்
எம்பெருமான்
எம்பிரான்
என் அமுது
எந்தை
கோவிந்தன்
ஜனகன் திரு மருகா
காகுஸ்தா
கடல் வண்ணர்
கடல் கிடந்தவன்
கண்ணன்
கண புரத்து என் கரு மணி
கரிய கோ
கரு மணி
கரும்பு அன்னவன்
கேசவன்
கோமளம்
கோமளப் பிள்ளாய்
குழகன்
மாலோன்
மாயோன்
மலர் கண்ணன்
மணி வண்ணன்
மைதிலி தன் மணவாளன்
நாரணன்
நெடியான்
நெடும் தோள் வேந்தே
நீர் நிறத்தன்
பேய் முலை உண்ட வாயன்
பெரும் சுடர்
ராமன்
ராகவன்
சிலை வலவா
ஸ்ரீ ராமா
செல்வன்
தாமரைக் கண்ணன்
தனி முதல்வன்
தயரதன் தன் மா மதலாய்
தென் அரங்கன்
திருக் கண்ணபுரத்து அரசு
திரு மார்பன்
திரு மங்கை கேள்வன்
உலகம் உண்டவன்
உன்மதன்
வன மாலை மார்வன்
வானவர் தம் பிரான்
வஸூ தேவன்
வீரன்
வேங்கடக் கோன்
வேங்கடவா
வித்துவக்கோட்டு அம்மன்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமழிசைப் பிரான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருமழிசைப் பிரான் சாத்தி அருளிய திவ்ய நாமங்கள்–

March 9, 2019

ஆதி அந்தம் இல்லவன்
ஆதி பூதம்
ஆதி தேவன்
ஆலிலை துயின்ற ஆதி தேவன்
ஆதி பெருமான்
ஆக்கை கொடுத்து ஆழ்த்த கோன்
ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன்
அத்தன்
ஆயன்
ஆழியான்
ஆளும் எம்பிரான்
ஆமையான கேசவன்
ஆய்ச்சி பிள்ளை
அஞ்சனத்த வண்ணன்
அனந்தன் மேலே கிடந்த எம் புண்ணியன்
அனந்த சயனன்
அன்பாவாய் ஆராவமுதவமாய் அடியேனுக்கு என்பாவாய் எல்லாம் நீ யாவாய் பொன் பாவை கேள்வா
அண்ணல்
அரங்கன்
அணியன்
அரங்க வாணன்
அற்புதன்
அரி உருவான்
அச்யுதன்
அழகியான்

போக மூர்த்தி
பூமி நாதன்
சக்ரபாணி
தேவ தேவன்
ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்
ஏக மூர்த்தி
இலங்கை கட்டழித்தவன்
இலங்கை கட்டளித்த காகுஸ்தன்
எம் ஈசன்
இமையோர் பெருமான்
என் கண்ணன்
என் நெஞ்சம் மேய் என் இருள் நீக்கி எம்பிரான்
என்றும் திரு இருந்த மார்பன்
எந்தை
எட்டு எழுத்து
ஞான மூர்த்தி
ஞானப் பிரான்

காரணனன்
கடல் கிடந்த கண்ணன்
கடல் கிடைக்கும் மாயன்
கள்வன்
கண்ணன்
கார் செறித்த கண்டன்
கற்பவை நீ
கரும்பு இருந்த கட்டி
கரு கலந்த காள மேகன்
கவிக்கு நிறை பொருள்
கேசன்
கற்றவை நீ
கேட்ப்பார்க்கு யரும் பொருளாய் நின்ற அரங்கன்
கூத்தன்
கொண்டல் வண்ணன்
கோவலன்
கண்ணபிரான்

மாதவன்
மால்
மாயன்
மது ஸூ தன்
மலை ஆமை மேல் வைத்து வாசுகியை சுற்றி தலையாமை தான் ஒரு கைப்பற்றி அலையாமல் பீற்றக் கடைந்த பெருமான்
மங்கை மன்னு வாழ் மார்பன்
மண்ணளந்தான்
மண் அளந்து கொண்ட காலன்
மாயன்
மாய வாமனன்
மேக வண்ணன்
மெய்ப்பொருள்
மிகப்பெரியவன்
மூன்று மூர்த்தி
முகுந்தனார்
முத்தனார்

நாதன்
நற்கிரிசை நாரணன்
நின்மலன்
நாலு மூர்த்தி
நாக மூர்த்தி சயனமாய்
நாகணைகே கிடந்த நாதன்
நல்லான்
நாராயணன்
நாங்கள் கண்ணன்
நெடுமால்
நீள் முடியின்
ஒளி உருவன் ஒருவனாகி தாரணி இடர்ந்து எடுத்தவன்

பாலன்
பாம்பின் அணையான்
பத்ம நாபன்
பங்கயகே கண்ணன்
பாவை சேரும் மார்பன்
பாவ நாச நாதன்
பிறப்பு அறுக்கும் சொல்லான்
பொன் மகரக் காதன்
பூவை வண்ணன்
புண்ணியத்தின் மூர்த்தி
புண்டரீகன்
புனிதன்

சாம வேதி கீதன்
சார்ங்க பாணி
சீர் அண்ணன்
செம் கண் மால்
சேயன்
சிங்கமாய தேவ தேவன்
ஸ்ரீதரன்
ஸ்ரீ யன்
தம்பிரான்
தன் ஓப்பான் தான்
திரு வேங்கடத்தான்
திரு இருந்த மார்பன்
தோன்று ஜோதி

துவரைக் கோன்
உத்தமன்
உகப் புருவான்
உலகம் உண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஆழியான்
வானரக் கோன் வாலி மதன் அழித்த வில்லாளன்
வள்ளலார்
வைகுண்டச் செல்வனார்
வீரன்
வேதன்
வேத முதல் பொருள்
வேத கீதன்
வேலை வண்ணன்
வெள்ளம் பரக்க கரந்து உலகம் காத்து அழித்த கண்ணன்
வேங்கடத்து மேயான்
வில் கை வீரன்
வில்லி ராமன்
விண் கடந்த ஜோதி
விண்ணவர்க்கு நற் பொருள்
விண்ணின் நாதன்

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ திருமழிசைப் பிரான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப் பல்லாண்டிலும் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழியில் அருளிச் செய்து அருளிய திவ்ய நாமங்கள்–

March 9, 2019

ஆரா அமுதன்
ஆயர்கள் நாயகன்
ஆயர்கள் போரேறே
ஆயர் புத்ரன்
ஆயர்பாடிக்கு அணி விளக்கு
ஆயிரம் பெயர் தேவன்
ஆழியான்
ஆழி யம் கையன்

அச்யுதன்
அனந்த சயனன்
அஞ்சன வண்ணன்
அந்தணர் தம் அமுது
ஏனமும் மீன் உருவும் ஆளரியும் குறளும் ஆமையும் ஆனவன்
ஆலிலையில் துயில் கொண்டாய்
அமரர் கோ
அமரர் பெருமான்
அமரர் முதல் தனி வித்து
அரும் தெய்வம்
அன்பா
அப்பன்
அறம்பா
அத்தன்
முத்தத்தின் பாத்தா நாள் தோன்றிய அச்யுதன்
அயோத்திக்கு அரசன்
ஆழி வலவன்
அழகன்

சக்கரக்கையன்
தாமோதரன்
தேவகி சிங்கம்
தேவ பிரான்
தேவர்கள் சிங்கம்
தைவத்தலைவன்
இரணியன் மார்பை முன் கீண்டவன்
ஈசன்
இளம் சிங்கம்
எம்பிரான்
எம்மனா
ஏன் குல தெய்வம்
என்னுடை நாயகன்
எண்ணற்க்கு அறிய பிரான்
இருடீகேசன்
என் மணி
ஏழு உலகு யுடையாய்

கோவிந்தன்
ஜோதி நம்பி
காயா மலர் வண்ணன்
கடல் நிற வண்ணன்
கடலைக் கடைந்தான்
காகுத்த நம்பி

காவலனே
கேசவன்
கார் முகில் வண்ணன்
கண்ணன்
கண்ணபுரத்து அமுது
காவேரி தென்னரங்கன்
கோதுகலமுடைய குட்டன்
கோலபி பிரான்
கொண்டல் வண்ணன்
கோ நிரை மேய்த்தவன்
கோவலக் குட்டன்
குடந்தைக் கிடந்தான்
குடமாடு கூத்தா
குலகே குமரன்
குலத்துக்கு அதிபதி
குன்று எடுத்தாய்
குன்று எடுத்து ஆ நிரை காத்தவன்
குழகன்

மாதவன்
மாயன்
மாயபி பிள்ளை
மாய மணாள நம்பி
மதில் சூழ் சோலை மலைக்கு அரசு
மது ஸூதனன்
மதுரை மன்னன்
மன்னு குறுங்குடியாய்
மா மலை தாங்கிய மைந்தன்
மண்ணாளன்
மன்னவன்
மரகத வண்ணன்
மருப்பு ஓசித்தாய்
மல் அடர்த்தாய்
மாணிகே குறளன்
மணி வண்ணன்
முகில் வண்ணன்

நாதன்
நெடுமால்
நாகணைபி பள்ளி கொண்டாய்
நாக பகைகே கொடியான்
நம்பி
நமோ நாராயணன்
நம்முடை நாயகன்
நான்மறையின் பொருள்
நம் பரமன்
நாந்தகம் ஏந்திய நம்பி
நந்தன் காளாய்
நந்தகோபன் அணி சிறுவன்
நந்தகோன் இள அரசு
நெஞ்சில் உறைவாய்

பாலகன்
பார் அளந்தான்
பார் கடல் வண்ணன்
பத்ம நாபன்
பஞ்சவர் தூதன்
பட்டி கன்று
பேய் முலை உண்டான்
பண்புடை பாலகன்
பரமன்
பரமேட்டி
பவித்ரன்
பெயர் ஆயிரத்தான் பாலகன்
பிள்ளை அரசு
பிரமன்
பொரு கரியின் கொம்பு ஓசித்தாய்
பூவை பூ வண்ணன்
புருஷோத்தமன்
புள்ளின் தலைவன்
புள் ஆளன்டான்
புள்ளின் வாய் பிளந்தாய்
புள்ளின் வாய் கீண்டான்
புள்ளின் வாய் பிளந்தாய்

சதிரா
சது முகன் தன்னைப் படைத்தான்
சார்ங்கம் என்னும் வில் ஆண்டான்
சீதை மணாளன்
செம் கண் மால்
செல்வன்
சிங்க பிரான்
ஸ்ரீதரன்
சோதி சுடர் முடியாய்
சோத்தம்பிரான்
ஸூந்தரத் தோளன்

தாமரைக் கண்ணன்
தரணி அளந்தான்
தேனில் இனிய பிரான்
திருமால்
திரு மார்பன்
திரு நாரண
திரு விக்ரமன்
திண்ணார் வெண் சங்குடையாய்
திருவோணத்தான்
தூ மணி வண்ணன்
கண்ணன்
தரணி ஆளன்
தேனில் இனிய உலகம் அளந்தான்
உம்பர் கோமான் .
உய்த்தவன்
உத்தமன்
உருவும் அழகிய நம்பி
வைகுண்ட குட்டன்
வையம் அளந்தான்
வாமனன்
வான் இள அரசு
வாமன நம்பி
வாஸூ தேவன்
வேதப் பொருள்
வெள்ளறையாய்
வேங்கட வண்ணன்
வித்தகன்
ஏழ் உலகும் விழுங்கிய கண்டன்

—————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ குரு பரம்பரா விவரணம் —

March 7, 2019

ஸ்ரீ லஷ்மி நாத சமாரம்பாம் நாத யமுனா மத்யமாம் அஸ்மத் ஆச்சார்ய பர்யந்தாம் –
அனைத்து ஆச்சார்யர்களையும் நினைத்து நிதானமாக அனுசந்திக்க வேண்டும் –
அஸ்மத் குருப்யோ சமாரம்பாம் -யதீந்த்ர மத்யமாம் லஷ்மி நாத பர்யந்தாம் குரு பரம்பரை –

————————————————–

ஸ்ரீ யபதியாய் -ஸ்ரீ வைகுண்ட நிகேதனாய் -நித்ய முக்த அனுபாவ்யனாய்-நிரதிசய ஆனந்த யுக்தனாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் –
அந்த நித்ய ஸூரிகளோபாதி தன்னை அனுபவித்து நித்ய கைங்கர்ய ரசராய் வாழுகைக்கு பிராப்தி உண்டாய் இருக்கச் செய்தேயும்-அத்தை இழந்து
அசன்நேவ ச பவதி-என்கிறபடியே அசத் கல்பராய் -போக மோக்ஷ ஸூந்யராய்-சம்யுக்த மேகம் ஷரம் அக்ஷரஞ்ச -என்கிறபடியே
திலதைலவத் தாருவஹ் நிவத் துர்விவேச த்ரிகுண துரத்யயா நாத்யசித் சம்பந்த திரோஹித ஸ்வ ப்ரகாசராய்க் கிடக்கிற
சம்சாரி சேதனருடைய இழவை அனுசந்தித்து
ச ஏகாகீ ந ரமேத -என்றும் ப்ருசம் பவதி துக்கித-என்றும் சொல்லுகிறபடி அத்யந்த வியாகுல சித்தனாய் –
இவர்கள் கரண களேபரங்களை இழந்து லூன பஷா இவாண்டஜ-என்கிறபடியே இறகு ஒடிந்த பஷி போலே கிடக்கிற தசையில் –
நாம ரூபே வ்யாகரவாணி -என்றும் -அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி -என்றும் சொல்லுகிறபடியே இவர்களுக்கு கரண களேபரங்களைக் கொடுத்து –
அவற்றைக் கொண்டு வ்யாபாரிக்கைக்கு ஈடான சக்தி விசேஷங்களையும் கொடுத்து –
தேஹாத்ம அபிமானமும் -அந்நிய சேஷத்வமும் -ஸ்வ ஸ்வா தந்தர்யமுமான படு குழியிலே விழுந்து அநர்த்தப் படாதே –
தன்னை ஆஸ்ரயித்து உஜ்ஜீவிக்கைக்கு உடலாக -அபதோஷமபும்பவம்-என்கிறபடியே
அபவ்ருஷேயமாய்-அத ஏவ புருஷ சேமுஷீ தோஷ மாலின்ய வி நிர்முக்தமாய் -வேத சாஸ்த்ராத் பரம் நாஸ்தி என்கிறபடியே

தனக்கு மேற்பட்டதொரு சாஸ்திரம் இன்றிக்கே இருப்பதாய் ஸ்வத பிரமாணமான வேதத்தை –
யோவை வேதாம்ஸ் ச ப்ரஹினோதி-என்றும் அருமறையை வெளிப்படுத்திய அம்மான் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
நாராயணத்வ ப்ரயுக்தமான தன் உதரத் தெறிப்பாலே தானே ப்ரவர்ப்பித்த இடத்திலும் ததர்த்த நிர்ணயம் தான்
சர்வ சாகா ப்ரத்யய ந்யாயாதி சாபேஷமாய் இருக்கையாலே -அல்ப மதிகளுக்கு அர்த்த நிர்ணயம் பண்ணுகை அரிது -என்றும் –
இம்முகத்தாலே இவர்கள் திருந்திக் கரை மரம் சேருகை அரிது என்றும்-உபதேச பரம்பரையாலே இவர்களைத் திருத்தி
உஜ்ஜீவிப்பிக்கை எளிது என்றும் திரு உள்ளம் பற்றி -ஆச்சார்யாணாம் அசாவசா வித்யா பகவத்த-என்று உபதேசம் தான்
பகவான் தான் அடியாக வந்ததாய் இருக்குமதாகையாலே -அதுக்காக முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் -என்றும் –
சசி வர்ணம் -என்றும் -வல்லன் எம்பிரான் விட்டுவே-என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஒரு மந்த்ரத்தை உபதேசிக்கும் இடத்தில்
தத் உபதேஷ்டாவுக்கு வடிவாய் இருந்துள்ள ஸூத்த ஸ்வ பாவத்வ அகடி தகடநா சாமர்த்யாதிகளை யுடையனாய் –
பஹுதா விஜாயதே-என்றும் ஜன்மம் பல பல செய்தும் -என்றும் சொல்லுகிறபடியே பலவகைப்பட்ட விபவங்களில் வைத்துக் கொண்டு
மத்யே விரிஞ்சி கிரிசம் பிரதம அவதார -என்னும்படி பிரதம அவதாரமான மஹா விஷ்ணுவாய்க் கொண்டு –
இவ்வண்டாந்த வர்த்தியான சர்வ லோகத்துக்கும் அவ்வருகாய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத்தில் –
ஜகத் உபக்ருதயே சோயமிச்சாம் அவதார -என்கிறபடியே இஜ்ஜகத்தை வாழ்விப்பதாக-ஸ்ரோனா நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுர் தேவதா -என்னும்படி
ஸ்ரீ விஷ்ணு தேவதாகமான திருவோணம் என்கிற திரு நக்ஷத்ரத்திலே ஸ்வ இச்சையால் ஸ்வயமேவ திருவவதரித்து அருளி
உடனே இறையும் அகலகில்லேன் என்று இருக்கும் பெரிய பிராட்டியாரையும்

அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத்தில் தானே -பத்மேஸ்திதாம் -என்றும் -தேனமரும் பூ மேல் திரு -என்றும் -ஸ்ரீ விஷ்ணு பத்னீ -என்றும் –
சொல்லுகிறபடியே அப்போது அலர்ந்த தாமரைப் பூவிலே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ என்கிற திரு நாமத்தை யுடையாளாய் ஸ்வ மஹிஷியாகத்
தானே திரு அவதரிப்பித்து அருளி -தாப புண்டரஸ் ததா நாம மந்த்ரோ யாகஸ் ச பஞ்சம -என்று ஸ்ரீ ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசம் தான்
தாப ஊர்த்வ புண்ட்ர தாஸ்ய நாம பூர்வகமாய் இருக்கிறவோபாதி –
பரம்பராம் உபதிசேத் குரூணாம் பிரதமோ குரு-ஆத்ம வித்யா விஸூத்யர்த்தம் ஸ்வா ச்சார்யாத்யாம் த்விஜோத்தம -என்றும் –
சஹஸ்ர புருஷம் வாபி சத பூருஷ மேவவா த்ரி சப்த புருஷம் வாபி த்வி சப்த தச பூருஷம்-என்றும் –
ஆதா உபதி சேத்வேதே கிலருக்வாக சம்ஜகம்-அஸ்மத் குருப்ய -இத்யாதி வாக்ய த்ரய மரிந்தம – என்றும் இத்யாதிகளிலே
குரு பரம்பரா ஸங்க்ரஹமாய் இருந்துள்ள -அஸ்மத் குருப்யோ நம-இத்யாதி வாக்ய த்ரய உபதேச பூர்வகமாய் இருக்குமாகையாலே
ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகே பகவான் விஷ்ணுர் நாராயணஸ் ஸ்வயம் -ப்ரோக்தவான் மந்த்ர ராஜா தீந் லஷ்ம்யா சதா பாதி பூர்வகம் -என்றும் –
விஷ்ணும் ஆதி குரும் லஷ்ம்யா மந்த்ர ரத்னம் பிரதமம் பஜே-என்றும் சொல்லுகிறபடியே -அவளுக்கு தாப ஊர்த்வ புண்ட்ர தாஸ்ய நாம
பிரதான பரஸ் சரமான இந்த வாக்ய த்ரய உபதேச பூர்வகமாக ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்த யாதாத்ம்ய ப்ரதிபாதகமான
ரஹஸ்ய த்ரயத்தைத் தானே நேராக உபதேசித்து அருளி அப்படியே

சோபாதிஷ்டவதீ ப்ரீத்யா தாப புண்டராதி பூர்வகம் -விஷ்ணு லோக அவதீர்ணாய ப்ரியாய சததம் ஹரே சேநேசாய ப்ரியா
விஷ்ணோர் மூல மந்த்ர த்வயாதிகம் -என்கிறபடியே அவளைக் கொண்டு அந்த விஷ்ணு லோகத்தில் தானே அவதீர்ணரான
சேனை முதலியாருக்கு இந்த கிரமத்தில் இந்த ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசத்தைப் பண்ணுவித்து பின்னையும் அப்படியே

சேநேசஸ் ஸ்வ யமாகத்ய ப்ரீத்யா ஸ்ரீ நகரீம் ஸூபாம் சடகோபாயா முனயே திந்த்ருணீ மூல வாசிநே -தாபாதி
பூர்வகம் மந்த்ர த்வயஸ்லோகாந் பராந் க்ரமாத்-விஷ்ணு பத்ந்யா மஹா லஷ்ம்யா நியோகா துபதிஷ்டவான்-என்கிறபடியே –
இந்த க்ரமத்திலே தானே ஸ்ரீ சேனை முதலியாரைக் கொண்டு திரு நகரியிலே திருப் புளி ஆழ்வார் அடியிலே எழுந்து அருளி இருக்கிற
ஸ்ரீ ஆழ்வாருக்கு ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசத்தைப் பண்ணுவித்து உடனே அவருக்கு மயர்வற மதி நலம் அருளி

புநஸ் ச நாத முநயே பஞ்ச ஸம்ஸ்கார பூர்வகம் -பட்ட நாத ப்ரப்ருதிர் நிர்மி தைர் திவ்ய யோகிபி-திவ்யைர் விம்சதி சங்க்யாகை –
பிரபந்தைஸ் ஸஹ தேசிக ஸ்வோக்த திராவிட வேதா நாம் சதுர்ணாம் உபதேச க்ருத -என்கிறபடியே
ஸ்ரீ ஆழ்வாரைக் கொண்டு அத்திரு நகரியில் திருப் புளி ஆழ்வார் அடியிலே தானே ஸ்ரீ நாத முனிகளுக்கு இந்த க்ரமத்திலே
ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசத்தை திவ்ய பிரபந்த உபதேச சிரஸ்கமாகப் பண்ணுவித்து பின்னையும் அப்படியே

அந்த ஸ்ரீ நாத முனிகளைக் கொண்டு ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் தொடக்கமானவர்க்கும் –
ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டாரைக் கொண்டு ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி தொடக்கமானவர்க்கும்
ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பியைக் கொண்டு ஸ்ரீ ஆளவந்தார் தொடக்கமானவர்க்கும்
ஸ்ரீ ஆளவந்தாரைக் கொண்டு ஸ்ரீ பெரிய நம்பி தொடக்கமானவர்க்கும்
ஸ்ரீ பெரிய நம்பியைக் கொண்டு ஸ்ரீ உடையவருக்கும் இந்த க்ரமத்திலே ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசத்தைப் பண்ணுவித்து
பின்னையும் அப்படியே ஸ்ரீ உடையவரைக் கொண்டு ஸ்ரீ ஆழ்வான் ஸ்ரீ ஆண்டான் முதலான எழுபத்து நாலு முதலிகளுக்கும்
ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார் தொடக்கமான ஏழு நூறு ஜீயர்களுக்கும்
மற்றும் அநேக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கும் இந்த க்ரமம் தப்பாமே ரஹஸ்ய த்ரய உபதேசத்தைப் பண்ணுவித்து –
பின்னையும் அப்படியே ஸ்ரீ உடையார் தாம் தரிசனத்தை நிர்வஹித்துக் கொண்டு போரா நிற்கிற காலத்திலே

ப்ரீத்யா ப்ருதக் ப்ருதக் சிஷ்ய ப்ரணமேதீஸ் வராதி-ஸ்வார்யாத்யாந் யாவதாஜ் ஞாதும் ஸக்யந்தாவ தநுஸ்மரேத்-என்றும்
ப்ரத்யஹம் பிரணதைஸ் சிஷ்யை ப்ரபாதே பத்ம சம்பவ தத்யதா விதிவந் நித்யம் ப்ராவக்த வ்யங்குரோ குலம் -என்கிறபடியே –
இம்மூன்று வாக்யத்துடனே -ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய நம-என்கிற வாக்யம் தொடங்கி -ஸ்ரீ தராய நம -என்கிற வாக்யத்து அளவான
பத்து வாக்யத்தையும் சேர்த்து பதின்மூன்று வாக்யமாக்கி
அஸ்மத் குருப்யோ நம- அஸ்மத் பரம குருப்யோ நம -அஸ்மத் சர்வ குருப்யோ நம -ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய நம -ஸ்ரீ பராங்குச தாசாய நம
ஸ்ரீ மத் யமுன முநயே நம -ஸ்ரீ ராம மிஸ்ராய நம -ஸ்ரீ புண்டரீகாஷாய நம -ஸ்ரீ மத் நாத முநயே நம -ஸ்ரீ மதே சடகோபாய நம
ஸ்ரீ மதே விஷ்வக் ஸேனாய நம -ஸ்ரீ ரியை நம -ஸ்ரீ தராய நம –
இத்தை மேலோரான நம் ஆச்சார்யர்கள் தந்தாமுக்கும் தஞ்சமாக அனுசந்திப்பதும் தந்தமை ஆஸ்ரயித்தாருக்கும் உபதேசிக்கவும்
செய்யக் கடவர்கள் என்று தாமே ஸ்ரீ ஆழ்வானைக் கொண்டு நியமித்து அருளி
இப் புடைகளிலே சேதன ஸ்வரூபத்தைப் பல்லவிதமாக்கியும் புஷ்பிதமாக்கியும் பலபர்யந்தம் ஆக்கியும்
செய்ததுவாய்த்த செல்வனாய் -துளக்கற்ற அமுதமாய் -விஜ்வர பிரமுமோத ஹா -என்கிறபடியே-
உள் வெதுப்பு தீர்ந்து நிவ்ருத்தனாய் இருந்தான்

அந்வ யாதபிஸை கஸ்ய சம்யங் ந்யஸ்தாத் மநோ ஹரவ் -சர்வ ஏவ ப்ரமுஸ்யேரந்நரா பூர்வே பரே ததா -என்றும் –
அர்வாஞ்சோ யத்பத சரஸிஜ த்வந்த்வ மாஸ்ரித்ய பூர்வே மூர்த் நாயஸ் யாந்வயமுபகதா தேசிகா முக்திமாபு -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
முன்புள்ள முதலிகளுக்கும் பின்புள்ள முதலிகளுக்கும் ஓக்க உத்தாரகரான ஸ்ரீ உடையவர் சர்வஞ்ஞராய் இருக்கச் செய்தேயும்-
ததாபி சமயாசாரம் ஸ்தாபயந் சாம்ப்ரதாயிகம் -என்கிறபடி தமக்கு சத் சம்பிரதாய பரி ஸூத்தி உண்டு என்னும் இடம் தோற்ற
அஸ்மத் குருப்ய இத்யாதி வாக்ய த்ரயத்தையும் தாம் அநுஸந்திக்கும் போது முந்தின வாக்கியத்தில் குருபத ப்ரதிபாத்யர்
ஸ்ரீ பெரிய நம்பி என்றும் அதில் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ திருக் கச்சி நம்பியும் ஸ்ரீ பேர் அருளாளப் பெருமாளும் என்றும் –
இரண்டாம் வாக்கியத்தில் பரம குரு ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் என்றும் –
அதில் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் தத் சப்ரஹ்மசாரிகளான பெரியோர்கள் என்றும்
மூன்றாம் வாக்கியத்தில் குருபத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி தொடக்கமான
மேலோர் எல்லாரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ உடையவருக்கு முன்புள்ள முதலிகளில் வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீ பெரிய நம்பி இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
முந்தின வாக்கியத்தில் குருபத ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் என்றும் –
இரண்டாம் வாக்கியத்தில் பரம குரு ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி என்றும் -இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர்
இவர்களுக்கு குரூபசத்தியிலே ருசியை ஜெநிப்பித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் -அவர்களோடே சங்கதியை யுண்டாக்கின சர்வேஸ்வரன் என்றும் –
மூன்றாம் வாக்கியத்தில் குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் தொடங்கி
ஸ்ரீ யப்பதி அளவாய் உள்ள அனைவரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ ஆளவந்தார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது குருபத ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி என்றும் –
த்விதீய வாக்கியத்தில் பரம குரு ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் யதா சம்பவம் இதில் ருசியைப் பிறப்பித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் சர்வேஸ்வரனும் என்றும்
மூன்றாம் வாக்கியத்தில் குரு பாத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் தொடங்கி
ஸ்ரீ தரன் அளவாயுள்ள அனைவரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் –
ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டாரும் ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகளும் என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் யதாசம்பவம் இத்தை இசைவித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் சர்வேஸ்வரனும் என்றும் –
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ ஆழ்வார் தொடக்கமான எல்லாரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது ஆதி மத்யம -பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த
குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் – ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகளும் ஸ்ரீ ஆழ்வாரும் என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் யதாசம்பவம் இத்தை இசைவித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் -பெரியோர்களும் -சர்வேஸ்வரனும் என்றும் –
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ சேனை முதலியார் தொடக்கமான
மேலோர் அனைவரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகள் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது ஆதி மத்யம -பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த
குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் – ஸ்ரீ ஆழ்வாரும் ஸ்ரீ சேனை முதலியாரும் என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் யதாசம்பவம் இத்தை இசைவித்த-தத் சம்பந்த கடகரான –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் -பெரியோர்களும் -சர்வேஸ்வரனும் என்றும் –
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ பிராட்டியாரும் ஸ்ரீ எம்பெருமானும்
மற்றும் அங்குள்ள அனைவரும் என்று கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ ஆழ்வார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது ஆதி மத்யம -பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த
குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் – ஸ்ரீ சேனை முதலியாரும் என்றும் ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியாரும் -என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் இவ்விருவருக்கும் உயிர் நிலையாய் இருப்பார் சிலர் என்றும் –
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் ஸ்ரீ எம்பெருமானும் வ்யூஹமும் விபவமும்
நித்ய ஸூரி களும் என்றும் கண்டு கொள்வது –

அப்படியே ஸ்ரீ சேனை முதலியார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது ஆதி மத்யம -பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த
குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் – ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியாரும் ஸ்ரீ விஷ்ணு அவதாரமான எம்பெருமான் -என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் -அவளுக்கு ஸ்தந பாஹு த்ருஷ்ட்டி ஸ்தாந னீயரான மற்றைப் பிராட்டிமார்களும்
இவ்விருவருக்கும் உயிர் நிலையாய் இருப்பார் -இவர் அடிமை கொள்ளும் மற்றைய சிலர் என்றும் – –
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் இவ்வாதாரங்களுக்கு நாற்றங்காலான ஸ்ரீ ஷீரார்ணவ நிகேதனனும்
மற்றும் உள்ள வ்யூஹமும் விபவமும் ஸ்வேதா தீப வாசிகளும் என்றும் இப்புடைகளிலே இவற்றுக்குப் பொருள் சொல்லக் கடவது

அப்படியே ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது ஆதி மத்யம -பிரதம த்வதீய வாக்யஸ்த
குரு பரமகுரு பத ப்ரதிபாத்யர் – ஸ்ரீ விஷ்ணு அவதாரமான எம்பெருமான் தானும்
அவ்வவதார கந்தமான ஸ்ரீ வ்யூஹ வாஸூ தேவனும் -என்றும் –
இரண்டிலும் பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் -இவ்விருவருக்கும் உயிர் நிலையாய் இருப்பார் -இவர் அடிமை கொள்ளும்
ஸ்ரீ பெரிய திருவடி தொடக்கமான மற்றைய சிலர் என்றும் – -சங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன அநிருத்த கள் என்றும்
த்ருதீய வாக்யஸ்த குரு பத சர்வ சப்த பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் வான் இளவரசு வைகுண்ட குட்டனும் ஓடும் புள்ளேறிப் படியே
இச்சேதனனுக்காக அவ்விபூதியிலே அவன் பரிக்ரஹிக்கும் சில அவதாரங்களும் நித்ய சித்தரும்
என்றும் யதாசம்பவம் இப்புடைகளிலே இவற்றுக்குப் பொருள் சொல்லக் கடவது

பிரதம அவதாரமான ஸ்ரீ விஷ்ணு அவதாரமும் அவ்வவதார கந்தமான பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமனும் –
நிதானமான ஸ்ரீ வைகுண்ட நாட்டில் இருக்கும் ஸ்ரீ பர வாஸூ தேவனும் தர்மி ஐக்யத்தாலே பேதம் இன்றிக்கே
ஏக தத்வமாய் இருந்தார்களே ஆகிலும் -ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளுக்கும் ஸ்ரீ பெருமாளுக்கும் தர்மி ஐக்கியம் இருக்கச் செய்தே –
ஸஹ பத்ந்யா விசாலாஷ்யா நாராயணம் உபாகமத் -என்று விக்ரஹ பேதத்தாலே உப கந்தவ்ய உப கந்த்ருத்வங்களை சொன்னவோ பாதி
இவ்விடத்திலும் விக்ரஹ பேதத்தை இட்டு இம்மூவருக்கும் இங்கன்-குருத்வ -பரம குருத்வ -சர்வ குருத்வங்களை சொல்லக் குறை இல்லை

ஸ்ரீ உடையவருக்கு பின்புள்ள முதலிகளில் வைத்துக் கொண்டு -ராமானுஜ பதாச்சாயா -என்னும்படி அவர் திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்து
அவருக்கு நிழலும் அடிதாறுமாய்க் கொண்டு குரு பரம்பரா அனுபிரவிஷ்டரான ஸ்ரீ எம்பார் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
குரு பரம குரு சர்வ குரு பாத பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் கோபலீ வர்க்க ந்யாயத்தாலே ஸ்ரீ பிள்ளானும் ஸ்ரீ ஆழ்வானும் ஸ்ரீ ஆண்டானும்
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் அவர்களுக்கு அபிமதராய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் என்று இங்கனே விபஜித்துப் பொருள் சொல்லக் கடவது –

அப்படியே ஸ்ரீ எம்பார் திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்த ஸ்ரீ பட்டர் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
குரு பரம குரு சர்வ குரு பாத பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் அடைவே ஸ்ரீ எம்பாரும் ஸ்ரீ பிள்ளானும் ஸ்ரீ ஆழ்வானும் ஸ்ரீ ஆண்டானும்
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் அவர்களுக்கு அபிமதராய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் என்று
இங்கனே பூர்வம் போலே விபஜித்துப் பொருள் சொல்லக் கடவது –

பின்னையும் அப்படியே ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்த ஸ்ரீ நஞ்சீயர் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
குரு பரம குரு சர்வ குரு பாத பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் அடைவேஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ எம்பாரும் ஸ்ரீ பிள்ளானும் ஸ்ரீ ஆழ்வானும் ஸ்ரீ ஆண்டானும்
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் அவர்களுக்கு அபிமதராய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் என்று இங்கனே
பூர்வம் போலே யதா சம்பவம் விபஜித்துப் பொருள் சொல்லக் கடவது –

பின்னையும் அப்படியே ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்த ஸ்ரீ நம்பிள்ளை இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
குரு பரம குரு சர்வ குரு பாத பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் அடைவே ஸ்ரீ நஞ்சீயரும் ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ எம்பாரும் ஸ்ரீ பிள்ளானும்
ஸ்ரீ ஆழ்வானும் ஸ்ரீ ஆண்டானும் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் அவர்களுக்கு அபிமதராய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும்-
ச ப்ரஹ்மசாரிகளாய் பஹு மந்தவ்யராய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ ராமானுஜனைத் தோளும் பெரியோர்கள் என்று
இங்கனே பூர்வம் போலே யதா சம்பவம் விபஜித்துப் பொருள் சொல்லக் கடவது –

இக் குரு பரம்பரை தான் ஆரோஹ க்ரமத்திலே ஆ பகவதத்த-என்று ஸ்ரீ பகவான் அளவும் சென்று அவர்களுக்குச் செல்லக் கடவது ஓன்று –
இங்கனே இருந்தாலும் அவரோஹ க்ரமத்திலே வந்தால் ஸ்ரீ ராமானுசனைத் தாள் பிடித்தார் பிடித்தாரைப் பற்றி இத்யாதிப்படியே
மேன்மேல் கொழுந்து விட்டுப் படர்ந்து செல்லக் கடவது ஓன்று ஆகையால்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளில் ஆஸ்ரயித்த ஸ்ரீ வடக்குத் திருவீதி பிள்ளையும் அவர் திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்த
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் தொடக்கமானாரும் இவ்வாக்கிய த்ரயத்தை அநுஸந்திக்கும் போது
குரு பரம குரு சர்வ குரு பாத ப்ரதிபாத்யர் அடைவே இன்னார் இன்னார் என்ற இடமும் ஆச்சார்யர்களுடைய திரு நாமங்களில் கண்டு கொள்வது
அப்படியே பஹு வசன ப்ரதிபாத்யர் அவர்களுக்கு உயிர் நிலையாய் தத்தமக்கு பஹு மந்தவ்யராய்க் கொண்டு
கொடியைக் கொள் கொம்பிலே துவக்கும் சுள்ளிக் கால் போலே தம்தாமை அவர் அவர்கள் திருவடிகளில் சேர்க்கும்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்று கண்டு கொள்வது –

இனி ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய நம -இத்யாதி வாக்ய தசகத்திலும் வைத்துக் கொண்டு -ஸ்ரீ யை நம -ஸ்ரீ தராய நம -என்கிற வாக்ய த்வயத்தில் –
ஸ்ரீ ரிதி பிரமம் நாம லஷ்ம்யா -என்று ஸ்ரீ ரித்யே வசநாமதே -என்றும் சொல்லுகையாலே
ஸ்ரீ சப்தம் ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியாருக்கு வாசகமாய் இருக்கும் -மற்றை எட்டு வாக்யத்திலும்
ஸ்ரீ சப்தம் நஜ்ஞான துல்யம் தநமஸ்தி கிஞ்சித் -என்றும் பகவத் பக்திரே வாத்ர ப்ரபந்நா நாம் மஹத் தநம்-என்றும் சொல்லுகையாலே
ஞான பக்திகளாகிற மஹா சம்பத்துக்கு வாசகமாய் இருக்கும்

இதில் சில வாக்கியங்களில் ஸ்ரீ சப்தம் ச விபக்திக மதுப் ப்ரத்யயோ பேதமாயும் -சில வாக்கியங்களில் லுப்தா விபக்திக மது ப்ரத்யயோ பேதமாயும் –
சில வாக்கியங்களில் மது ப்ரத்யய ரஹிதமாயும் இங்கன் வைரூப்யேண நிர்த்தேசிகைக்கு நிபந்தம்-
சிலருடைய ஞான பக்திகள் விசத தரங்களாய் -சிலருடைய ஞான பக்திகள் விசதங்களாய் இருக்கையாலே -அது எங்கனே என்னில்
ஸ்ரீ பங்கயத்தாள் திருவடியைப் பற்றின ஸ்ரீ சேனை முதலியார் உடையவும் அவர் திருவடிகளை பற்றின ஆழ்வார் உடையவும்
அவர் திருவடி பணிந்து உய்ந்த ஸ்ரீ உடையவர் உடையவும் ஞான பக்திகள் விசத தமங்களாய் இருக்கும்
ஸ்ரீ திருக் குருகூர் நம்பிக்கு நண்பரான ஸ்ரீ மன் நாதமுனிகள் உடையவும் -தத் விஷயீ கார பாத்திர பூதரான
ஸ்ரீ யமுனைத் துறையவர் உடையவும் ஞான பக்திகள் விசத தரங்களாய் இருக்கும்
சீல மிகு ஸ்ரீ மன் நாதமுனி சீர் உரைக்கும் பிரிய சிஷ்யரான ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் உடையவும்
தத் சிஷ்யரான ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி உடையவும் தத் பிரியா சிஷ்யரான ஸ்ரீ பெரிய நம்பி உடையவும்
ஞான பக்திகள் விசதங்களாய் இருக்கும் –

இவர்களுடைய ஞான பக்திகள் ஏக ரூபமாய் இராதே இங்கன் தர தம பாவேந இருக்கைக்கு ஹேது என் என்னில்
ஸ்ரீ சேனை முதலியார் உடையவும் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் உடையவும் ஞான பக்திகள் தாம் -பிரபத்தி மார்க்கத்தை ஸ்ரீ விஷ்வக்ஸேன சம்ஹிதையில்
பரக்கத் தர்சிப்பிக்கைக்கும் -பிரபத் தவ்யனான ஸ்ரீ எம்பெருமான் படிகளை உள்ளபடி அனைவருக்கும் அறிவிக்கைக்கும் –
அப்படியே -ப்ரியேண சேநாபதி நாந்வேதி தத் தத் அநு ஜானந்தம் உதார வீக்ஷணைஎன்று மதிப்புடையார் சொல்லும்படிக்கும்
அவன் அடியாகப் பிறந்தவையாய் இருக்கையாலும்-ஸ்ரீ திருவாய் மொழி முகத்தாலே-தந்தான் தன தாள் நிழலே–
கழல்கள் அன்றி மற்றோர் களை கண் இலம் காண்மின்களே -என்றும் -அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே -என்றும்
பிரபத்தி மார்க்கத்தைப் பல படியாலும் தம்முடைய யுக்தி அனுஷ்டானங்களாலே ஸ்பஷ்டம் ஆக்குகைக்கும் –
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் -மயர்வற மதிநலம் அருளினன் -தேவர்க்கும் தேவாவோ -என்று பிரபத்தவ்யனுடைய படிகளைப்
பத்தும் பத்தாக ஏற்றி எடுக்கைக்கும்
உம்முயிர் வீடு உடையான் -யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே -தொண்டர் தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன் -என்று பிரபத்தாவின்
படிகளைப் பல வகையாகப் பிரகாசிப்பைக்கும்
பேரமர் காதல் கடல் புரைய விளைவித்த -கொண்ட என் காதல் உரைக்கில் தோழி மண் தினி ஞாலமும் ஏழு கடலும் நீள் விசும்பும்
கழியப் பெரிதால் -சூழ்ந்து அதனில் பெரிய அவா -என்று பிராட்டிமார் பேச்சாலும் தம் பேச்சாலும்
தம்முடைய ஆற்றாமையை அறிவிக்கைக்கும் உறுப்பாய் இருக்கையாலும் விசத தமங்களாய் இருக்கும்

ஸ்ரீ உடையவருடைய ஞான பக்திகள் -பவது மம பரஸ்மின் சேமுஷீ பக்தி ரூபா -என்று தாமும் –
அச்யுத பதாம் புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாமோஹத -என்று ஸ்ரீ ஆழ்வானும் அருளிச் செய்யலாம் படி அவன் அடியாகப் பிறந்தவையாய் –
ஸ்ரீ கத்யத்ரய ஸ்ரீ பாஷ்யாதி முகத்தால் சரணாகதி பக்தி சாஸ்திரங்களை அடைவே வெளியிடுகைக்கும்
அவ்வெழில் மறையில் சேராதவரைச் சிதைப்பது அப்போது ஒரு சிந்தை செய்தே -என்கிறபடியே தம்முடைய தாதாத்விக பிரதிபையாலே
பிரதிவாதி வாரண பிரகடாடோப விபாட நத்துக்கும்
நூறு தடாவில் வெண்ணெயையும் நூறு தடா நிறைந்த அக்கார வடிசிலையும் ஸ்ரீ நாச்சியார் மநோ ரதித்த படியே
பரம ஸ்வாமியான ஸ்ரீ அழகருக்கு தாம் அமுது செய்து அருளப் பண்ணுகைக்கும்
துருஷ்கன் படை வீட்டிலே சென்று அவன் மக்கள் மாளிகையில் இருந்த ஸ்ரீ ராமப்ரியரை -வருக வருக வருக இங்கே இத்யாதிப்படியே
தாமே அழைத்து அருளி அவர் தம் அருகே ஓடி ஓடி வந்தவாறே -என் செல்வாய் பிள்ளாய் வாராய் -என்று அவருக்குத் திரு நாமம் சாத்தித்
தம் திரு மார்பிலே அணைத்துக் கொள்ளுகைக்கும் –
புழுவன் பட்ட வ்ருத்தாந்தத்தைத் திருக் கல்யாணிக் கரையிலே தம் சந்நிதியில் சென்று ஸ்ரீ மாறு ஓன்று இல்லா மாருதி ஆண்டான்
விண்ணப்பம் செய்யக் கேட்டு பெரிய ப்ரீதியோடே செங்கோலுடைய திருவரங்கச் செல்வனாரான ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளை
மங்களா சாசனம் பண்ணுவதாகக் கோலி ஸ்ரீ கோயிலுக்கு எழுந்து அருளும் போது தாமே ஐம்பத்து இருவரைச் செயல் நன்றாகத் திருத்தி
தத் விஷயத்திலே பரிவராய் இருக்கும்படி நியமிக்கைக்கும்
கரை கட்டாக் காவேரி போலே கரை புரண்டு ஆஸ்ரயித்து அளவு அன்றிக்கே இருக்கைக்கு உடலாய் இருக்கையாலே
விசத தமங்களாய் இருக்கும்

ஸ்ரீ மத் நாத முனிகளுடையவும் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் உடையவும் ஞான பக்திகள் இங்கனே விஸ்ருங்கலமாய்க் கரை புரண்டு இராதே
அளவு பட்டு அரையாறு பட்டுத் தம் தாமை ஆஸ்ரயித்தார் அளவில் தானே அடங்கி ஓன்று இரண்டு பிரபந்தங்களை
இட்டு அருளுகைக்கு உடலாய் இருக்கையாலே விசத தரங்களாய் இருக்கும்

ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டார் உடையவும் ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி உடையவும் ஸ்ரீ பெரிய நம்பி உடையவும் ஞான பக்திகள்
கீழ்ச் சொன்னபடி இராதே சினையாறு பட்டுப் பரிமதங்களாய் இருக்கையாலே விசதங்களாய் இருக்கும்

இப்பதின் மூன்று வாக்யங்களிலும் முந்தின வாக்கியங்கள் மூன்றும் வேதம் ஆகிற சாஸ்த்ர ருசி பரிக்ருஹீதங்களாய் இருக்கும் –
மற்றை வாக்கியங்கள் பத்தும் ஆச்சார்ய ருசி பரிக்ருஹீதங்களாய் இருக்கும் –

அபவ்ருஷேயமாயும்-பவ்ருஷேயமாயும் இருக்கிற ரஹஸ்ய த்ரயத்துக்கு ஏகாவயவித்வம் சொன்னவோ பாதி இப்படி
அபவ்ருஷேயமாயும் பவ்ருஷேயமாயும் இருந்துள்ள இப்பதின் மூன்று வாக்யத்துக்கும் ஏகாவயவித்வம் சொல்லத் தட்டில்லை–
அப்படியே நமருஷிப்ய -என்று அபவ்ருஷேயமானாப் போலே நமஸ் சப்தம் முன்னாக இவ்வாக்கிய த்ரயத்தையும் நிர்த்தேசியாதே
அஸ்மத் சப்தம் முன்னாக நிர்த்தேசித்து-அகில புவன ஜென்ம -என்கிற இடத்தில் மாங்களிகமான அகாரத்தைப் போலே
மாங்களிகமான அகார உபக்ரம சித்யர்த்தமாக அஸ்மத் சப்தத்தை முன்னிட்டு நிர்த்தேசித்தவோபாதி மற்றை இரண்டு வாக்கியங்களையும்
அஸ்மத் சப்தத்தைத் தானே முன்னிட்டு நிர்த்தேசித்தது-சந்நோ மித்ரஸ் சம் வருண-சந்நோ பவத் வர்யமா-என்னுமா போலே –

த்ரயோதச வாக்யாத்மகமான இக்குரு பரம்பரா ரூப மந்த்ரம் தான் ஸ்ரீ சஹஸ்ர நாம மாலா மந்த்ரம் போலே அநேக நமஸ் சப்த சரீரகமாய் –
ஸ்ரீ த்வார சேஷிகளுக்கும் ஸ்ரீ பிரதான சேஷிகளுக்கும் அடைவே ப்ரதிபாதகமாய் -பிரதம -மத்திய -சரம -அவதி ரூபமான பர்வத த்ரய ப்ரகாசகமாய் –
உபதேஷ்ட்ரு -உபதேச -உபதேஸ்ய-ரூப மூன்று வர்க்கத்துக்கும் சாம்ப்ரதாயிகத்வ சாத் குண்ய யோக்யதைகளுக்கும் சம்பாதகமாய்
வக்தவ்யம் குரு பரம்பரையும் த்வயமும் -என்கையாலே ஸ்ரீ த்வயத்தோ பாதி சதா அனுசந்தேயமாய் –
தன்னை முன்னிட்டு ரஹஸ்ய த்ரயத்தை அனுசந்திப்பாரை
நாவ காரியம் சொல் இல்லாதவர் -என்று மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்றவர் கொண்டாடும்படி பண்ணக் கடவதாய்
அஸ்மத்-என்று அகாராதியாக உபக்ராந்தமாய்-அப்படியே ஸ்ரீ நமஸ் சப்தங்களைப் பல இடங்களிலும் இடையிலே உடைத்தாய்
ஸ்ரீ தராய நம -என்று மாங்களிகமான நமஸ் சப்தத்தோடு நிகமிக்கப் பட்டதாய் இருக்கையாலே கார்த்ஸ்ந்யேந மங்களாத்மகமாய் இருக்கும்

ஸ்ரீ குரு பரம்பரா விவரணம் சம்பூர்ணம் –

———————————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நம் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ குரு பரம்பரா பிரபாவம் -ஆறாயிரப்படி– -ஸ்ரீ இளையாழ்வார் வைபவம் – -ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை வைபவங்கள் – –

March 6, 2019

ஸ்ரீ லஷ்மி நாத சமாரம்பாம் நாத யமுனா மத்யமாம் அஸ்மத் ஆச்சார்ய பர்யந்தாம் –
அனைத்து ஆச்சார்யர்களையும் நினைத்து நிதானமாக அனுசந்திக்க வேண்டும் –
அஸ்மத் குருப்யோ சமாரம்பாம் -யதீந்த்ர மத்யமாம் லஷ்மி நாத பர்யந்தாம் குரு பரம்பரை –

————————————————

ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை வைபவங்கள் –

அநந்தரம் வேதாந்திகளான ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ பட்டர் நல்லருள் கொண்டு திருவாய் மொழிக்கு ஒன்பதினாயிரமாக ஸ்ரீ பாஷ்ய ப்ரக்ரியையிலே
ஒரு வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்து முற்றப் பட்டோலை கொண்டு இத்தை ஒரு சம்புடத்திலே நன்றாக எழுதித் தர வல்லார் உண்டோ என்று
தம் திருப் பாதத்து முதலிகளைக் கேட்க அவர்களும் தென்கரையினின்றும் ஸ்ரீ நம்பூர் வரதராஜர் என்பார் ஒருவர் பலகாலும் இங்கே வருவர் –
அவர் நன்றாக எழுதுவர் என்று ஸ்ரீ நஞ்சீயருக்கு விண்ணப்பம் செய்ய
ஸ்ரீ ஜீயரும் ஸ்ரீ வரதராஜரை அழைப்பித்து ஒரு கிரந்தம் எழுதிக் காட்டிக் கண்ணீர் -என்ன ஸ்ரீ வரதராஜரும் எழுதிக் காட்ட –
ஸ்ரீ ஜீயரும் அத்தைத் திருக் கண் சாத்தி அருளி எழுத்து முத்துப் போலே நன்றாக இருந்தது -ஆகிலும் இது ஸ்ரீ திருவாய் மொழி வியாக்யானம்
ஆகையால் ஒரு விலக்ஷணரைக் கொண்டு எழுதுவிக்க வேண்டுகையாலே திரு இலச்சினை திரு நாமம் மாத்திரம் உண்டான இவரைக் கொண்டு
எங்கனே எழுதுவிப்பது -விசேஷஞ்ஞரைக் கொண்டே எழுதுவிக்க வேணும் இறே என்று சந்தேகிக்க
ஸ்ரீ வரதராஜரும் ஸ்ரீ ஜீயர் திரு உள்ளத்தை அறிந்து அடியேனையும் தேவரீர் திரு உள்ளத்துக்கு வரும்படியே திருத்திப் பணி கொள்ளலாகாதோ என்ன –

அவ்வளவில் ஸ்ரீ ஜீயரும் மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அப்போதே ஸ்ரீ வரதராஜரை அங்கீ கரித்து அருளி
பஞ்சாஸ் த்ராங்கா – பஞ்ச ஸம்ஸ்கார யுக்தா பஞ்சார்த்த ஞான- பஞ்சம உபாய நிஷ்டா -தேவர்ணானாம் பஞ்சமாஸ் சாஸ்ரமாணாம்-
விஷ்ணோர் பக்தா -பஞ்ச கால பிரபன்னா -என்கிற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன பிரபன்ன நிஷ்டை எல்லாம் பூர்ணமாம் படி விசேஷ கடாக்ஷம் செய்து அருளி –
பட்டோலையில் எழுதின ஒன்பதினாயிரத்தையும் முற்ற ஒரு உரு ஸ்ரீ வரதராஜருக்கு அருளிச் செய்து காட்டி அருளி இப்படியே தப்பாமல் எழுதித் தாரும் என்று
பட்டோலையை ஸ்ரீ வரதராஜர் திருக்கையில் கொடுத்து அருள -அவரும் அத்தை வாங்கிக் கொண்டு அடியேன் ஊரில் போய் எழுதிக் கொண்டு வருகிறேன்
என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ ஜீயரும் அப்படியே செய்யும் என்று விட அநந்தரம் ஸ்ரீ வரதராஜர் திருக் காவேரியிலே எழுந்து அருளின அளவிலே
சிற்றிடம் நீஞ்சிப் போக வேண்டுகையாலே பட்டோலையை திரு முடியில் கட்டிக் கொண்டு நீஞ்சிப் போகச் செய்தே ஒரு அலை வந்து அடித்து
கிரந்தம் ஆற்றுக்கு உள்ளே விழுந்து போக ஸ்ரீ வரதராஜரும் அக்கரையில் ஏறி பட்டோலை போய் விட்டதே -இனி நாம் என் செய்யக் கடவோம் என்று
விசாரித்து-ஒரு அலேகத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டு
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் பிரசாதித்து அருளின அர்த்தம் ஒன்றும் தப்பாமல் ஒன்பதினாயிரமும் நன்றாக எழுதி அருளித் தாம் தமிழுக்கு மிகவும் உத்தம விரகர் ஆகையால்-
ஓர் ஒரு பாட்டுக்களிலே -யுக்தார்த்த விசதிகார யுக்தாதாந்தர போதனம் மதம் விவரணந்த்ர மஹிதாமாம் மநீஷினிம்-என்கிறபடியே
உசிதமான ஸ்தலங்களுக்கு பிரசன்ன கம்பீர பதங்களாலே அர்த்த விசேஷங்களையும் எழுதிக் கொண்டு போய் ஸ்ரீ ஜீயர் திருக்கையிலே கொடுக்க

ஸ்ரீ ஜீயரும் ஸ்ரீ கோசத்தை அவிழ்த்துப் பார்த்த அளவிலே தாம் அருளிச் செய்த கட்டளையாய் இருக்கச் செய்தேயும்-சப்தங்களுக்கு மிகவும் அனுகுணமாகப்
பல இடங்களிலும் அநேக விசேஷ அர்த்தங்கள் எழுதி இருக்கையாலே அத்தைக்கு கண்டு மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அருளி
ஸ்ரீ வரதராஜரைப் பார்த்து -இது மிகவும் நன்றாய் இரா நின்றது இது என் என்று கேட்க -அவரும் பயப்பட்டு ஒன்றும் விண்ணப்பம் செய்யாது இருக்க –
ஸ்ரீ ஜீயரும் நீர் பயப்பட வேண்டா உண்மையைச் சொல்லும் என்ன-
ஸ்ரீ வரதராஜரும் -ஸ்ரீ சீயா திருக் காவேரி நீச்சாகையாலே பட்டோலையை அடியேன் தலையிலே கட்டிக் கொண்டு நீஞ்சப் புக்கவாறே
ஒரு அலை வந்து அடிக்கையாலே அது ஆற்றிலே விழுந்து அமிழ்ந்து போயிற்று -இது தேவரீர் ஒரு உரு முற்றப் பிரசாதித்து அருளின
கட்டளையிலே எழுதினேன் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ நஞ்சீயரும் -இவருடைய புத்தி விசேஷம் இருந்தபடி என் தான் -இவர் மஹா சமர்த்தராய் இருந்தார் -நன்றாக எழுதினார் என்று
மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அருளி ஸ்ரீ வரதராஜரை வாரி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு –
இவர் நம்முடைய பிள்ளை -திருக் கலி கன்றி தாசர் -என்ற திரு நாமம் சாத்தி தம்முடைய சந்நிதியில் அரை க்ஷணமும் பிரியாமல்
வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீ பிள்ளைக்கு சகல அர்த்தங்களையும் கரதலா மலகமாம் படி பிரசாதித்து அருளினார் –
அவரும் ஸ்ரீ ஜீயரை அல்லது தேவி மற்று அறியேன் என்று எழுந்து அருளி இருந்தார் –
ஆகையால் ஸ்ரீ ஜீயர் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை என்று அருளிச் செய்த அன்று தொடங்கி ஸ்ரீ வரதராஜருக்கு ஸ்ரீ நம்பிள்ளை என்ற திரு நாமம் உண்டாயிற்று –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ நஞ்சீயரை -இதர உபாயங்களுக்கு பிரமாணமும் பஹுளமாய்-அனுஷ்டாதாக்களும் பலராய் இருக்க –
இதுக்கு பிரமாணமும் சுருங்கி -அனுஷ்டாதாக்களும் சுருங்கி -ருஷிச் சந்தோதி தைவதாதிகளும் அனுசந்தேங்கள் அன்றியே
இருப்பான் என் என்று கேட்க – ஸ்ரீ ஜீயர் அருளிச் செய்த படி -இருவர் கூடி ஓர் ஆற்றிலே இறங்கிப் போகா நின்றால்-
ஆற்றில் அமிழ்ந்தவனை அமிழாதவன் கையைப் பிடித்து கரை யேற்றுகைக்கு ஒரு பிராமண அபேக்ஷை வேணுமோ –
பிரமாண அபேக்ஷை உண்டு என்று நினைத்தீர் ஆகிலும் –
முமுஷுர் வை சரணம் அஹம் பிரபத்யே -என்றும்-தஸ்மான் ந்யாஸ மோஷான் தபஸாம் அதிரிக்த மாஹு-என்றும் –
ந்யாஸ இத்யாஹுர் மநீஷினோ ப்ரஹ்மாணம்-என்றும்
நிஷேபா பர பர்யாயோ ந்யாஸ பஞ்சாங்க சம்யுத சந்ந்யாஸஸ் தியாக இதயுக்தஸ் சரணா அதிரித்யபி -என்றும் ஏவமாதி பிரமாணங்கள்
பலவற்றையும் அருளிச் செய்து -பிரமாணங்களில் குறை இல்லை -நான் இவ்வர்த்தத்தில் பிரமாணம் தான் வேண்டாம் என்று இருப்பன் –
அதற்கு அடி -ஒரு குள்ளனும் நெடியனுமாக ஆற்றிலே இழிந்தால் -குள்ளன் அமிழா நின்றால் நெடியவன் கையைப் பிடிக்கும் போது
கரையிலே இருந்து ஒருவன் சொல்ல வேண்டுவது இல்லை இறே -இவனுடைய தர்மி க்ராஹ பிரமாணம் தானே அமையும் இறே –
அவன் கையை அவன் பிடிக்கைக்கு ஒரு விதி வேணுமோ என்று அருளிச் செய்து –

ப்ராஹ்மணோ யஜேத-என்று ஜாதி நிபந்தனமாக சாஸ்திரங்கள் சொன்னாலும் க்வசித் கோணே யஜிப்பார் அற்பமாய் இறே இருப்பது –
ஆகையால் அதிகாரி சுருங்கி இருக்கும் காணும்
இனி ஒரு அதிகாரி சுருக்கம் பார்க்கில் லோகத்தில் இருந்ததே குடியாக சர்வரும் சம்சாரிகளாய் இருக்க அதில் நாலு இரண்டு பேர்
உத்தம ஆஸ்ரமிகள் ஆனால் சம்சாரிகளுக்கு ஒரு உத்கர்ஷமும் சன்யாசிகளுக்கு ஒரு அபகரக்ஷமும் உண்டோ -இனி
ஜ்யோதிஷ்டோமே நஸ்வர்காமோ யஜேத-என்று ஸ்வர்க்க அனுபவத்துக்கு சாதனத்தை சாஸ்திரம் விதியா நின்றால்
ஒரு ஊரில் ஒருவன் அன்றோ யஜித்தான் என்று கேட்கிறது-இதுக்கோ உமக்கு ஆள் பற்றப் போகிறது –
ருஷ்யா தீம்ஸ் சகர ந்யாஸம் அங்கன்யா சஞ்ச வர்ஜயேத்-என்கையாலே -இதுக்கு ருஷ்யாதி அபேக்ஷை இல்லை –
இதில் அர்த்தத்துக்கு கூட்டு வேண்டில் இறே இதற்கும் கூட்டு வேண்டுவது –
இதுவே எனக்கு கருத்து என்று திரு உள்ளமாக ஸ்ரீ பிள்ளையும் க்ருதார்த்தராய் அருளினார் –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ நஞ்சீயரைக் குறித்து ஒருவன் தனக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்மம் உண்டு என்று அறியலாவது
எவ்வஸ்தை பிறந்தால் என்ன ஸ்ரீ ஜீயரும்
அர்ச்சாவதாரத்துக்கு பரத்வம் உண்டு என்று அறிந்த அளவிலும் -ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் பக்கல் புத்ர தாராதிகள் பக்கல் உள்ள
ஸ்னேகத்து அளவாகிலும் சிநேகம் பிறந்த அளவிலும்
ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கடுத்து வார்த்தை அருளிச் செய்தால் தன் நெஞ்சில் சிவிட்க்குத் தட்டாதே போக ரூபமாய் இருந்த அளவிலும்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்வம் உண்டு என்று அறியலாம் –
ஆகையால் அர்ச்சாவதார பரத்வ புத்தியும்-பாகவத ப்ரேமமும் -தத் கடிந யுக்தி போக்யதா புத்தியும்
உண்டான போது ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்வம் சித்தம் என்கிறது –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திருப் பாதத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யம் வாசித்து அருளா நிற்கச் செய்தே -திருப் போனகம் சமைந்து என்றவாறே –
ஸ்ரீ சொக்கத் தேவரையும் திருவாராதனம் பண்ணும் என்று அருளிச் செய்ய -ஸ்ரீ நம்பிள்ளையும் அடியேன் திருவாராதன க்ரமத்தை
அறிந்தேனோ என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ ஜீயரும் நானோ சால க்ரமம் அறிந்து இருக்கிறேன்-
ஸ்ரீ த்வயத்தில் உத்தர வாக்கியத்தை அனுசந்தித்துத் திருவடி விளக்கி அமுது செய்யப் பண்ண மாட்டீரோ -என்று அருளிச் செய்தார் –
உகந்து அருளின இடங்கள் பல இடமாய்த் திருப் போனகம் படைப்பது ஒன்றிலே யாகில் அமுது செய்து அருளப் பண்ணும் படி
எங்கனே என்று ஸ்ரீ பிள்ளை ஸ்ரீ ஜீயரைக் கேட்க
ஸ்ரீ ஜீயரும் ஸ்ரீ த்வயத்தில் பூர்வ உத்தர கண்டங்களில் இரண்டுக்கும் நடுவே -சர்வ மங்கள விக்ரஹாய -என்கிற விசேஷண ஸஹிதமாக
உச்சரித்து அமுது செய்யப் பண்ணுவது -என்று அருளிச் செய்தார்
இத்தால் உபய கண்ட மத்யே இத்தை உச்சரிக்க அருளிச் செய்தது -கைங்கர்ய வாசக சதுர்த்தியுடன் இச்சதுர்த்தி சேர்ந்து இருக்கைக்காகவும் –
உபய நாராயண பத சித்த விக்ரஹ சமர்ப்பக மாகைக்காகவும்-அநந்ய ப்ரயோஜனத்வ த்யோதன அர்த்தகமாகவும் இறே
இத்தால் நம் பூர்வாச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ த்வயம் ஒழிந்த வேறே மந்த்ரம் கொண்டு திருவடி விளக்கார்கள் -என்று கருத்து –

ஸ்ரீ சீயரை ஸ்ரீ பிள்ளை -திரு அவதாரங்கள் ஏதுக்காக என்று கேட்க-ஸ்ரீ ஜீயரும் ஒரோ அவதாரங்களால் பண்ணின
ஆனைத் தொழில்கள் எல்லாம் பாகவத அபசாரம் பண்ணினவனை அந்தப் பலத்தை அனுபவிப்பைக்காக -என்று அருளிச் செய்தார் –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் பாகவத அபசாரம் தான் எது -என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ ஜீயரும் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களைக் கண்டக்கால்
தங்களோபாதி ப்ரக்ருதிமான்களாக நினைத்து இருக்கும் புல்லிமை-எங்கனே என்னில் –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் -திருவுடை மன்னர்-செழு மா மணிகள் -நிலத்தேவர் -பெரு மக்கள்-தெள்ளியார் -பெரும் தவத்தார் –
உருவடியார் இளையார்கள் நல்லார் -வேதம் வல்லார் -செய்த வேள்வியர் -தக்கார் மிக்கார் -வேத விமலர் -சிறு மா மனுசர்-
எம்பிரான் தன் சின்னங்கள் -பேராளன் பேரோதும் பெரியோர் -என்று இப்படி பலபடியாக மிகவும் விரும்பி -நம் குலா நாதராய் –
மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள் பஹுமதி பண்ணித் திரு நாமங்கள் சாத்தி வாய் புலத்தி அருளிச் செய்கையாலே
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை தங்களோடு ஒத்த பிரக்ருதிமான்களாக நினைத்து இருக்கை நேரே பாகவத அபசாரம் என்று அருளிச் செய்தார் –
ஆகையால் ஸ்ரீ ஆழ்வார்களும் உட்பட ஸ்ரீ கடல் மல்லைத் தல சயனத்து உறைவாரைக் கொண்டாடும் நெஞ்சுடையார் அவர் எங்கள் குல தெய்வமே
என்று பஹு மதி பண்ணி விரும்பும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ விஷயத்தில் ஸ்வ சாம்ய புத்தியே அநர்த்த ஹேது இறே

ஸ்ரீ ஜீயர் ஸ்ரீ பிள்ளையைக் குறித்து பகவத் அனுபவம் பண்ணுமவனுக்கு விஷய அனுபவத்தில் அந்வயம் இல்லை –
இவ் வர்த்தத்தை ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் பல இடங்களிலும் அருளிச் செய்தார்கள் இறே -எங்கனே என்னில் –
ஸ்ரீ வாஸூ தேவன் வலையுள் அகப்படுதல் -மாதரார் கயல் கண் என்னும் வலையுள் உட்படுத்தல் –
மதுரக் கொழும் சாறு கொண்ட ஸூந்தரத் தோளிலே அகப்படுதல் –
சாந்தேந்து மென் முலையார் தடம் தோளிலே அகப்படுதல் -வானவர்க்கு வன் துணையான அரங்கத்து உறையும்
இன் துணைவனைத் துணை என்று இருத்தல் -ஆவியே அமுதே யென நினைந்து உருகி அவரவர் பணை முலை துணை என்று இருத்தல் –
அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆராவமுதத்தை பானம் பண்ணுதல் -பாவையர் அமுதத்தைப் பானம் பண்ணுதல் –
நான்கு வேதப்பயனைப் பேணுதல் -மாதரார் வன முலைப் பயனே பேணுதல்
ஒன்றில் இதுவாதல் -ஒன்றில் அதுவாதல் என்று ஏவமாதிகளாலே பஹு முகமாக அருளிச் செய்தார்கள் இறே
ஆகையால் அன்ன மென்னடையினார் கலவியை அருவருத்து அஞ்சினாயேல் -என்றும்
முந்துற யுரைக்கேன் விரைக் குழல் மடவார் கலவியை விடு -என்று ஸ்ரீ பரகாலனான ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் பிரதமம் விஷய ருசியைக்
காறி உமிழ்ந்தே பகவத் ஸமாச்ரயணம் பண்ண வேணும் என்று நிஷ்கர்ஷித்து அருளிச் செய்து அருளுகையாலே –
ஷூத்ர விஷயத்தை ச வாசனமாகப் பரித்யஜித்தே ப்ராப்த விஷயத்தைப் பற்ற வேணும் என்று அருளிச் செய்தார்
ஸ்ரீ பிள்ளையும் க்ருதார்த்தராய் ஸ்ரீ ஜீயரை அரை க்ஷணமும் பிரியா அடிமை செய்து கொண்டு வாழ்ந்து அருளும் காலத்திலே
ஸ்ரீ ஜீயர் நூறு உரு ஸ்ரீ திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தம் நிர்வகித்து அருளுகையாலே
ஸ்ரீ பிள்ளை ஸ்ரீ ஜீயருக்கு சதாபிஷேகம் பண்ணி அருளினார் என்று பிரசித்தம் இறே

ஸ்ரீ நஞ்சீயர் பக்கலிலும் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை பக்கலிலும் சார்வார்த்தங்களும் வந்து குடி புகுருகையாலே
ஸ்ரீ பிள்ளையும் தீபா துத்பன்ன ப்ரதீபம் போலே தர்சனம் நிர்வகிக்க கண்டு ஸ்ரீ ஜீயரும் க்ருதார்த்தராய் இருக்கும் காலத்தில்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ பாதத்தில் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -ஸ்ரீ வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை – ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் –
ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி மாதவப் பெருமாள் -முதலான அநேக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஆஸ்ரயித்து க்ருதார்த்தராய் இருந்தார்கள் –

இவர்களில் ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் ஊணும் உறக்கமும் இன்றியே ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில் வழுவிலா அடிமை செய்து
கொண்டு வாழ்ந்து அருளும் காலத்தில் ஒருகால் திருமேனி பாங்கு இன்றியே கண் வளர்ந்து அருளுகிற போது தமக்கு அந்தரங்கரான
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அழைத்து -அடியேன் இப்போது திருவடி சாராமல் இங்கே இன்னம் சிறிது நாள் இருக்கும்படி
ஸ்ரீ பெருமாள் சந்நிதியில் சென்று ஏழை ஏதலனமும்-ஆழி எழ சங்கும் விண்ணப்பம் செய்து பிரபத்தி பண்ணி வேண்டிக் கொள்ளுங்கோள்-என்ன
அவர்களும் அப்படியே செய்து நிற்க ஸ்ரீ ஜீயருக்கு திருமேனி பண்டு போலே பாங்காயிற்று –
இத்தைக் கேட்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை சந்நிதியில் சென்று தண்டன் சமர்ப்பித்து -ஞான வ்ருத்தருமாய் வ்யோ வ்ருத்தருமாய்
இருக்கும் ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் இப்படிச் செய்தார் -இது இவர் ஸ்வரூபத்துக்குச் சேருமோ -என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -அவருடைய அபிப்ராயம் அறிகிலோம் -சகல சாஸ்திரங்களும் போருவது ஸ்ரீ பிள்ளை எங்கள் ஆழ்வானுக்கு ஆய்த்து-
அவர் பக்கலிலே சென்று கேளுங்கோள் என்ன -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் ஸ்ரீ எங்கள் ஆழ்வானைக் கேட்க –
அவரும் ஸ்ரீ ரெங்க ஐஸ்வர்யத்திலே சங்கம் போலே காணும் என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் இத்தைக் கேட்டு -அழகிது ஸ்ரீ திரு நாராயண புரத்து அரையரைச் சென்று கேளுங்கோள் என்ன –
அவர்களும் அவரைக் கிட்டிக் கேட்ட இடத்தில் -அவரும் இங்கு துவங்கின கைங்கர்யம் தலைக்கட்டாமையாலே காணும் என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளை இத்தையும் கேட்டு -ஸ்ரீ அம்மங்கி அம்மாளைக் கேளுங்கோள் என்ன –
அவரும் ஸ்ரீ பிள்ளை கோஷ்ட்டியில் இருந்து ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் கேட்க்கிறவர்களுக்கும் ஒரு தேச விசேஷம் ருசிக்குமோ -என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் கேட்டு நல்லது என்று விட்டு ஸ்ரீ அம்மங்கி பெரிய முதலியாரைக் கேளுங்கோள் என்ன-
அவரும் -ஸ்ரீ நம்பெருமாள் சிவந்த திரு முக மண்டலமும் கஸ்தூரித் திரு நாமமும் ஸ்ரீ பரமபதத்தில் கண்டிலேன் ஆகில் ஒரு மூலையடியே
முறித்துக் கொண்டு வருவேன் என்று அன்றோ ஸ்ரீ பட்டர் அருளிச் செய்தது –
அப்படியே இவரும் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் சிவந்த திரு முக மண்டலத்தையும் திரு நுதலில் கஸ்தூரித் திரு நாமத்தையும்
விட்டுப் போக மாட்டாராக வேணும் என்றார் –

ஸ்ரீ பிள்ளை இவற்றை எல்ல்லாம் திரு உள்ளம் பற்றி அருளி ஸ்ரீ ஜீயர் திரு முக மண்டலத்தைப் பார்த்து சிரித்து –
இவை உம்முடைய நினைவுக்கு ஒக்குமோ என்ன –இவை அத்தனையும் அன்று என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஆகில் உம்முடைய அபிப்ராயத்தை நாம் அறிந்தோம் என்று ஸ்ரீ பிள்ளை அருளிச் செய்ய –
ஸ்ரீ ஜீயர் -தேவரீர் சர்வஞ்ஞர் ஆகையால் அறிந்து அருளாதது இல்லை -அடியேனைக் கொண்டு வெளியிடத்
திரு உள்ளமாகில் விண்ணப்பம் செய்கிறேன்
திருமஞ்சனச் சாலைக்கு எழுந்து அருளித் தேவரீர் திருமஞ்சன முறைகளில் திருமஞ்சனம் கொண்டு அருளித் தூய யுடையாடித்
திரு உத்தரீயம் சாத்தி அருளி உலாவி அருளும் போது குறு வேர்ப்போடு கூடின திரு முக மண்டலச் செவ்வியையும் அடியேன்
சுற்றிச் சுழற்றிப் பரிமாறுகிற கைங்கர்யத்தையும் விட்டு அடியேனுக்கு ஸ்ரீ பரமபதத்துக்குப் போக இச்சையாய் இருந்தது இல்லை –
பெரும் முக உல்லாசமும் இன்னம் சிறிது காலம் இங்கே இருந்து பெற வேணும் என்று நினைத்துச் செய்தேன்-என்று விண்ணப்பம் செய்தார் –
இத்தைக் கேட்டருளி ஸ்ரீ பிள்ளையும் முதலிகளும் -இவ்வுடம்போடே இவ்வைஸ்வர்யம் கூடுவதே-என்று
மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அருளினார்கள் –

ஒருநாள் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் அருளிச் செய்து கோஷ்டி கலைந்த அளவிலே ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில்
தண்டன் சமர்ப்பித்து இவ்வாத்மாவுக்கு ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்தங்கள் இவை என்று அருளிச் செய்ய வேணும் -என்று விண்ணப்பம் செய்ய
ஸ்ரீ பிள்ளையும் இச்சை ஸ்வரூபம் -இரக்கமே உபாயம் -இனிமை உபேயம் என்று அருளிச் செய்ய
அப்படி அன்று அடியேன் நினைத்து இருப்பது என்று விண்ணப்பம் செய்ய –ஸ்ரீ ஜீயரும் -ஆகில் உமக்கு என்று
சில பிள்ளைக் கிணறுகள் உண்டோ -நீர் எங்கனே நினைத்து இருப்பது -அத்தைச் சொல்லிக் கண்ணீர் -என்ன
தேவரீர் திருவடிகளே தஞ்சம் என்று இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அடிமையாய் இருக்கையை அடியேனுக்கு ஸ்வரூபம் –
அவர்களுடைய அபிமானமே அடியேனுக்கு உபாயம் -அவர்களுடைய முக மலர்த்தியே அடியேனுக்கு உபேயம் என்று இருப்பன் என்று
விண்ணப்பம் செய்ய ஸ்ரீ ஜீயரையும் ஸ்ரீ பிள்ளை போரப் பிரியப்பட்டு அருளினார் –

ஒரு கால் ஸ்ரீ பிள்ளை ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் அருளிச் செய்து கோஷ்டி கலைந்து போகா நிற்கச் செய்தே-
ஸ்ரீ வைஷ்ணவானாய் இருப்பான் ஒரு ராஜா வருகிற பெரும் திரளைக் கண்டு ஸ்ரீ நம் பெருமாள் திருலோக்கம் கலைந்ததோ –
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை கோஷ்டி கலைந்ததோ என்று கேட்டான் என்பார்கள்
இப்படி மஹா சம்ருத்தமான ஸ்ரீ வைஷ்ண ஸ்ரீயோடே ஸ்ரீ நம்பிள்ளை வாழ்ந்து அருளும் காலத்தில் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் திருப்பேரனாய்
ஸ்ரீ கந்தாடை ஆண்டான் திருக்குமாரரான ஸ்ரீ கந்தாடை தோழப்பர் ஸ்ரீ நம்பிள்ளையுடைய பெரு மதிப்பையும் வைபவத்தையும் கண்டு
அஸூ யாளுவாய் பொறுக்க மாட்டாமல் இருக்குமவர் -ஒரு நாள் ஸ்ரீ பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ பெருமாளை சேவித்துக் கொண்டு
இருக்கும் அளவிலே ஸ்ரீ பிள்ளையும் முதலிகளுமாய் பெரும் திரளாக ஸ்ரீ பெருமாளை சேவிக்க என்று ஸ்ரீ கோயிலுக்கு உள்ளே எழுந்து அருள
ஸ்ரீ தோழப்பர் ஸ்ரீ பிள்ளையுடைய பெருமையைக் கண்டு பொறுக்க மாட்டாமல் சீறிப் பகவத் சந்நிதியில் ஸ்ரீ நம்பிள்ளையைப் பஹு வாகப்
பருஷ யுக்திகளை சொல்லி அநேகமாக நிந்திக்க -ஸ்ரீ பிள்ளையும் அத்தைக் கேட்டு நடுங்கிக் கொண்டு ஸ்ரீ பெருமாளை சேவித்துப் புறப்பட்டு
எழுந்து அருள-இச் செய்தியை ஞானாதிகையாய் இருக்கிற ஸ்ரீ தோழப்பர் திருத் தேவிகள் கேட்டுப் பெருக்க வ்யாகுலப்பட்டுத்
திரு மாளிகைக்குள் செய்கிற கைங்கர்யங்களையும் செய்யாமல் விட்டு வெறுத்து எழுந்து அருளி இருக்க

அவ்வளவில் ஸ்ரீ தோழப்பரும் ஸ்ரீ பெருமாளை சேவித்து மீண்டு தம் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருள –
ஸ்ரீ தேவிகளும் முன்பு போலே எதிரே புறப்பட்டு வந்து ப்ரீதியுடன் தமக்கு ஒரு கைங்கர்யமும் பண்ணாமையாலே ஸ்ரீ தோழப்பர்
தம் திருத்த தேவியாரைப் பார்த்து -உன்னை நாம் அங்கீ கரித்த அன்று தொடங்கி இன்று அளவாக நம்மைக் கண்டால் ஆச்சார்ய பிரதிபத்தி
பண்ணிக் கொண்டு போந்தாய்-இன்று உதாசீனம் பண்ணி இருந்தாய் -இதற்கு அடி என் என்று கேட்டு அருள –
திருத் தேவியாரும் ஸ்ரீ தோழப்பரைப் பார்த்து -வாரீர் ஸ்ரீ ஆழ்வாருடைய திரு அவதாரம் என்னலாம் படி ஒரு அவதார விசேஷமாய்
ஸ்ரீ பெருமாளுக்குப் பிராண பூதருமாய் இருந்துள்ள ஸ்ரீ நம்பிள்ளையை ஸ்ரீ பெருமாள் சந்நிதியில் கூசாமல் அநேகமாக பருஷ யுக்திகளைப்
பண்ணித் தூஷித்து -இப்படி செய்தோமே -என்ற அனுதாபமும் அற்று உஜ்ஜீவிக்க இருக்கிற உம்மோடு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் உண்டு –
நீர் என்னை வெறுத்தீர் ஆகில் என்னுடைய மாதா பிதாக்கள் என்னைப் பெற்று வளர்த்து உம்முடைய கையில் காட்டித் தந்த இந்த சரீரத்தை
உமக்கு வேண்டின படி செய்து கொள்ளும் -எங்கள் ஆச்சார்யர் என் ஆத்மாவை அடியிலே அங்கீ கரித்து அருளின அன்றே நான் உஜ்ஜீவித்தேன் –
ஆன பின்பு பத்ம கோடி சதேந அபி ந ஷமாமி கதாசன -என்று பாகவத நிந்தனை பண்ணினவர்களை ஒரு காலும் ஷமிப்பது இல்லை என்று
ஸ்ரீ பெருமாள் தாமே அருளிச் செய்த திருமுகப் பாசுரம் அறிந்தும் அறியாதவர் போலே இருக்கிற உம்மோடு எனக்கு ஸஹவாசமும் கூடாது –

ஆகையால் நிலம் பிளந்தால் இழை இட ஒண்ணாதது போலவும் -கடல் உடைந்தால் கட்ட ஒண்ணாதது போலேயும்-
மலை முறிந்தால் தங்க ஒண்ணாதது போலேயும் அனுதாபம் பிறவாத பாகவத அபசாரம் தீர்த்துக் கொள்ளக் கூடாதது இ றே –
ஆன பின்பு நான் என் இஷ்டத்திலே இருந்து யீடு ஏறிப் போகிறேன் என்ன ஸ்ரீ தோழப்பரும் தேவிகள் சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டுச்
சற்றுப் போது திகைத்து எழுந்து அருளி இருந்து -பெரிய வித்வான் ஆகையாலும் திரு வம்ச பிரபாவத்தாலும் அஸூயையால் வந்த
திரு உள்ளத்தின் கலக்கம் தீர்ந்து தெளிந்து வந்து திருத் தேவிகளைப் பார்த்து-நீ சொன்னது எல்லாம் ஒக்கும் -நாம் தப்பச் செய்தோம் –
இனி மேல் செய்ய அடுக்குமது எது-என்ன திருத் தேவிகளும்-ஆற்றிலே கெடுத்துக் குளத்திலே தேடாதே-கெடுத்த இடத்தே தேடிக் கொள்ளீர் -என்ன –
ஸ்ரீ தோழப்பரும் ஆவது என் -என்ன -திருத் தேவிகளும் பரம தயாளுவான ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளில் சென்று சேவித்து
அபராத ஷாமணம் பண்ணிக் கொண்டு அவர் கிருபை பண்ணி அருள யீடு ஏறீர் என்ன –
ஸ்ரீ தோழப்பரும் அவரை ஸ்ரீ பெருமாளுடைய பெரும் திரு ஓலக்கத்திலே பரிபவித்து -இப்போது அவர் சந்நிதியில் போய் நிற்க என்றால்
எனக்கு லஜ்ஜா பயங்கள் அனுவர்த்தியா நின்றது -நீ கூட வந்து ஷமிப்பிக்க வேணும் -என்ன திருத் தேவிகளும் ஸ்ரீ தோழப்பர் சொல்லும்
வார்த்தையைக் கேட்டு -அப்படியே செய்கிறேன் என்று கடுக எழுந்து அருளி இருந்து அவரையும் கூட்டிக் கொண்டு
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திரு மாளிகைக்கு எழுந்து அருளுவதாக புறப்பட்ட அளவிலே

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை செய்தபடி -ஸ்ரீ கோயிலிலும் இருந்து எழுந்து அருளின பின்பு முதலிகள் எல்லாரையும் அனுப்பி அருளி
பகல் எல்லாம் அமுது செய்து அருளாமல் தம் திரு மாளிகைக்கு உள்ளே எழுந்து அருளி இருந்து சாயங்காலமான வாறே
ஆவஸயக கர்மத்தைச் செய்து அருளி ஒற்றைத் திருப்பரி யட்டத்துடனே முட்டாக்கு இட்டுக் கொண்டு தாம் ஒருவருமே எழுந்து அருளி
ஸ்ரீ கந்தாடைத் தோழப்பர் திரு மாளிகை வாசலிலே கைப்புடையிலே வந்து கண் வளர்ந்து அருள –
ஸ்ரீ தோழப்பரும் திருத் தேவிகளுமாக திரு விளக்கை ஏற்றிக் கொண்டு ஸ்ரீ பிள்ளை திருமாளிகைக்கு எழுந்து அருளுவதாகத்
திரு மாளிகை வாசலிலே புறப்பட்ட அளவிலே -திரு விளக்கு ஒளியாலே கைப்புடையிலே ஒரு வெள்ளை கிடக்கிறதைக் கண்டு-
ஸ்ரீ தோழப்பர் இங்கே யார் கிடக்கிறார் -என்று கேட்க -ஸ்ரீ பிள்ளையும் -அடியேன் திருக் கலிகன்றி தாசர் -என்ன

அவ்வளவில் ஸ்ரீ தோழப்பர் -இது என் என்று திகைத்து -ஸ்ரீ பிள்ளையைப் பார்த்து -நாம் மஹா தேஜஸ்வீ -நம்மை ஸ்ரீ நம்பெருமாள்
திரு ஓலக்கத்திலே பரிபவிக்கலாவது என் -என்கிற கோப அதிசயத்தாலே நம்முடைய திரு வாசலிலே வந்து
மௌர்க்யம் செய்வதாகக் கிடக்கிறீரோ என்ன -ஸ்ரீ நம்பிள்ளையும் ஸ்ரீ தோழப்பரைக் குறித்து -அடியேன் அப்படிச் செய்ய வரவில்லை -என்ன –
ஆகில் இங்கு வந்து கிடப்பான் என்று என்று ஸ்ரீதோழப்பர் கேட்க -ஸ்ரீ பிள்ளை அருளிச் செய்தபடி –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் திருப்பேரனான தேவரீர் திரு உள்ளம் கலங்கும்படி வர்த்தித்த மஹா பாபியான
அடியேனுக்குத் தேவரீர் திரு மாளிகை வாசல் அல்லது புகுவாசம் மாண்டு வந்து கிடக்கிறேன் -என்ன

இவரை அநு வர்த்திப்பதாகப் புறப்பட்டு வந்து நிற்கிற ஸ்ரீ தோழப்பர் ஸ்ரீ பிள்ளை கண் வளர்ந்து அருளுகிற தைன்யத்தைக் கண்டு
அவருடைய நைச்ய வார்த்தைகளையும் கேட்டு -இது ஒரு அதிகாரம் இருந்தபடி என் -என்று போர வித்தராய் ஸ்ரீ பிள்ளையை வாரி எடுத்து
அணைத்துக் கொண்டு-இத்தனை நாளும் சிறிது பேருக்கு ஆச்சார்யர் என்று இருந்தேன் -இப்போது லோகத்துக்கு எல்லாம்
நீரே ஆச்சார்யர் ஆகைக்கு ப்ராப்தர் என்று அறிந்தேன் என்று ஸ்ரீ தோழப்பர் உகந்து -ஸ்ரீ லோகாச்சார்யார் -என்று ஸ்ரீ பிள்ளைக்குத்
திரு நாமம் சாத்தி அருளித் தம்முடைய திரு மாளிகையில் கொண்டு புக்குத் தாமும் திருத் தேவிகளுமாய் ஸ்ரீ பிள்ளையை
அநேகமாக அனுவர்த்தித்து அவர் திரு உள்ளத்தை மிகவும் உகப்பித்து தமக்கு வேண்டும் அர்த்த விசேஷங்களை
எல்லாம் கேட்டுக் கொண்டு ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில் ப்ரவணராய் க்ருதார்த்தராய் அருளினார் –

இப்படி ஸ்ரீ நம்பிள்ளை மஹா வைபவம் உடையவராய் வாழ்ந்து அருளுமது கண்டு ஸ்ரீ நஞ்சீயர் செய்தது வாய்த்து
ஸ்ரீ மானாய் நூறு திரு நக்ஷத்ரம் எழுந்து அருளி இருந்து அந்திம தசையில் திருமேனி நோவு சாத்திக் கண் வளர்ந்து அருள
ஸ்ரீ ஜீயர் சிஷ்யரான ஸ்ரீ குட்டிச் குறி இளை யாழ்வார் ஸ்ரீ ஜீயரைப் பார்த்து ஸ்ரீ த்வயத்தை அனுசந்திக்கலாகாதோ என்ன
ஸ்ரீ நஞ்சீயரான பெரிய ஜீயர் அவரைக் குறித்து -அது என் -உனக்கு வேண்டாதே எனக்கு இப்போதாக வேண்டுகிறது என் –
நடையாடித் திரிவாருக்கு வேண்டாதே கிடைக்கப்பட்டார்க்கு வேண்டியோ ஸ்ரீ த்வயம் இருப்பது -என்ன
அவரும் நிருத்தராய் லஜ்ஜிதரானார் இறே-
இத்தால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு ஸ்ரீ த்வயம் சதா அனுசந்தேயாம் என்றபடி –

இத்தைக் கேட்டுத் தெற்கு ஆழ்வார் பட்டர் ஸ்ரீ ஜீயர் திருப்பாதத்தில் சென்று சேவித்து -உமக்குச் செய்ய வேண்டுவது என் என்று கேட்டு அருள –
ஸ்ரீ ஜீயரும் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ண அனுபவிக்க வேண்டி இரா நின்றது -என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ தெற்கு ஆழ்வார் பட்டரும் இத்தை ஸ்ரீ திருமாலை தந்த பெருமாளுக்கு அறிவிக்க -அவரும் இத்தை ஸ்ரீ பெருமாளுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பெருமாளும் புறப்பட்டு அருளி திரு மடத்து வாசலிலே சென்று சேலையைக் களைந்து ஸ்ரீ ஜீயரை அனுபவிப்பித்து அருள –
ஸ்ரீ ஜீயரும் அனுபவித்து ஹ்ருஷ்டராய் ஸ்ரீ பிள்ளை முதலான முதலிகளைக் குறித்து -ஸ்ரீ பெருமாள் எனக்கு சர்வ ஸ்வ தானம்பண்ணி அருளினார் –
நாம் உங்களுக்கு சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ணுவதாக ஒருப்பட்டோம்-அபேக்ஷை உடையார் உடையபடியே அபேக்ஷித்துக் கொள்ளுங்கோள் -என்று அருளிச் செய்ய –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் அடியேனுக்கு தஞ்சமாய் இருப்பதோர் வார்த்தை அருளிச் செய்ய வேணும் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ ஜீயரும் -மணக் கோலத்தில் முள்ளைத் தெளிப்பாரைப் போலே இப்போது தஞ்சமாய் கேட்பது ஒரு வார்த்தை உண்டோ -என்று
ஸ்ரீ பிள்ளைக்கு அருளிச் செய்த வார்த்தை –
ஆத்ம வினியோகம் ஈஸ்வரன் என்று இராதே ஈஸ்வர விநியோகம் ஆத்மா என்று இரும் -என்று அருளிச் செய்ய –
அதில் ஸ்ரீ பிள்ளை திரு உள்ளம் பிரசன்னம் ஆகாமையாலே பேசாதே நிற்க -ஸ்ரீ ஜீயரும் -உம்முடைய நினைவு எது சொல்லிக் கண்ணீர் என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஸ்ரீ பரமபதத்துக்கு எழுந்து அருளினால் இங்கு இருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்ன நினைத்து இருக்கக் கடவர் என்ன –
ஸ்ரீ ஜீயரும் -அது அதிகார அனுகுணமாக வன்றோ இருப்பது -திருப்தனாகில் ஆர்த்தன் ஆகிறான் –
ஆர்த்தனாகில் திருப்தனாகிறான் -என்று அருளிச் செய்து அருளி

பின்னையும் ஸ்ரீ பிள்ளையைக் குறித்து -ஞான காரியத்தில் உமக்கு கர்தவ்யம் இல்லை -ஸ்ரீ பெருமாளுக்கு உகப்பாக முதலிகளையும்
கூட்டிக் கொண்டு தர்சன அர்த்தம் நிர்வஹித்துப் போரீர்-என்று அருளிச் செய்து அருளி
வாரீர் பிள்ளாய் -ஸ்ரீ பட்டர் அடியேனுக்கு ஹித உபதேசம் செய்து -வேதாந்தி என்கிற பேரை யுடையோம் -நம் பக்கல் ஆஸ்ரயித்தோம் –
பஹு த்ரவ்யத்தை ஆச்சார்ய தக்ஷிணையாகக் கொடுத்தோம் -என்று இறுமாந்து இராதே
ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் என்று இரும் என்று அருளிச் செய்தார் –
நீரும் அப்படியே லோகாச்சார்யர் என்கிற பேரை யுடையோம் -அருளிச் செயல் நாலாயிரத்துக்கும் பொருள் சொல்ல வல்லோம் –
ஸ்ரீ பாஷ்யத்துக்கும் பிரவர்த்தகர் -என்று மேன்மையை நினைந்து இராதே -ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் என்று இரும்
என்று அருளிச் செய்து -ஸ்ரீ பிள்ளை முதலான முதலிகளை ஷமை கொண்டு தீர்த்தம் கொண்டு அமுது செய்து அருளப் பண்ணி
ஸ்ரீ கோயிலுக்கு நேரே ஸ்ரீ பகவத் சேனாபதி ஜீயர் திரு மடியிலே திரு முடியையும் ஸ்ரீ பின்பு அழகிய ஜீயர் திரு மடியிலே
திருவடிகளுமாகக் கண் வளர்ந்து அருளி ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளைத் தியானித்துக் கொண்டு ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளினார் –

ஸ்ரீ பிள்ளையும் ஆச்சார்ய விஸ்லேஷத்தை ஸஹிக்க மாட்டாதே -மல்கு நீர் கண்ணோடு மையல் உற்றுக் கிலேசித்து அருள –
முதலிகளும் -தேவரீர் இங்கனே சோகிக்கக் கூடுமோ -என்ன ஸ்ரீ பிள்ளையும் தம்மிலே தேறி நின்று-ஸ்ரீ பெருமாள் சாத்தி வீட்டுக்
களைந்து அருளின திருமாலையையும் திருப் பரியட்டங்களையும் கொண்டு ஸ்ரீ கோயில் அணைத்துக் கொத்தும் வந்து சேவிக்க –
யதி ஸம்ஸ்கார விதியால் ப்ரஹ்ம மெத்த விதி யடங்கச் செய்து ஸ்ரீ ஜீயரை அதி சம்பிரமத்துடனே சமஸ்கரித்து –
பள்ளிப்படுத்தி அருளி பின்பு உண்டான க்ருத்யங்களை எல்லாம் செய்து ஸ்ரீ ஜீயருக்கு சீர்மையுடனே திரு அத்யயனமும் நடத்தி அருளினார்கள் –

அந்திம தசையில் ஸ்ரீ ஈஸ்வரன் தானே விஷ யீ கரித்து எழுந்து அருளி சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ணப் பெற்ற தன்னேற்றமும்
நூறுரு ஸ்ரீ திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தம் அருளிச் செய்து நிர்வஹித்து அருளி சதாபிஷேகம் பண்ணப் பெற்ற தன்னேற்றமும்
ஆச்சார்ய அனுவர்த்தன பிரதிபந்தகங்களான களத்ர புத்ர க்ஷேத்ர மித்ர தன தேச வாசங்களை நேராக நிவர்த்தித்து
ஆச்சார்யன் எழுந்து அருளின தேசமே பரம ப்ராப்யம் என்று எழுந்து அருளி வந்து தம் சர்வஸ்வத்தையும் அத்தலைக்கே சேஷமாக்கி –
தத் கைங்கர்யமே யாத்ரையாய் அதுவே சத்தா தாரகமாகப் பெற்ற தன்னேற்றமும் இவர் ஒருவருக்கும் உள்ளது ஓன்று இறே

ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திரு நக்ஷத்ரம் –திரு பங்குனி -திரு உத்தரம் –

அவர் தனியன்
நமோ வேதாந்த வேத்யாய ஜெகன் மங்கள ஹேதவே -யஸ்வ வாக் அம்ருதாசார பூரிதம் புவனத்ரயம்

யத்வ சஸ் சகலம் சாஸ்திரம் யத் க்ரியா வைதிகோ விதி -யத் கடாஷோ ஜகத் ரஷா தம் வந்தே மாதவம் முனிம்

இதில் ஸ்ரீ பெருமாள் இரங்கின சர்வ ஸ்வ தானம் -மறைவு அறத் திருமேனி காட்டுகை
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் பண்ணின சர்வ ஸ்வ தானம் மறைவு அறச் சரமார்த்த விசேஷங்களை வெளியிடுகை
ஆத்ம விநியோகம் ஈஸ்வரன் அன்று என்று இராமைக்கு அடி பலித்வ அபிமானத்வம் இல்லாமை
ஈஸ்வர விநியோகம் ஆத்மா என்று இருக்கைக்கு அடி -பலியுமாய் அபிமானியுமான சேஷிக்கு இஷ்ட விநியோக அர்ஹனாகை-
ஆர்த்தனாகில் திருப்பதனாகையாவது -ததீய விஸ்லேஷத்தில் சரீர விஸ்லேஷம் பிறக்கும்படியான பரம ஆர்த்தி விளையில்
இப்போதே ஸம்ஸ்லேஷிக்க அன்றோ போகிறோம் என்று திருப்தி பிறக்கை–
திருப்தனாகில் ஆர்த்தன் ஆகையாவது -ததீயரை விஸ்லேஷித்தும் சரீர விஸ்லேஷம் பிறக்கும்படி அதிசயித்த ஆர்த்தி இன்றியே
ஸ்வ சரீர விஸ்லேஷத்து அளவும் பொறுக்கும்படியான ஆர்த்தி அனுவர்த்திக்க திருப்தி உண்டாய்
இப்போதே உசாத் துணை இழந்தோம்-என்னும் அளவே யாகை என்றபடி –

ஸ்ரீ பிள்ளையும் இவ்வர்த்தத்தைக் கேட்டு அனுஷ்டான பர்யந்தமாகக் கண்டு அருளினார் -எங்கனே என்னில்
ஸ்ரீ அம்மங்கி அம்மாள் ஸ்ரீ பரமபதத்துக்கு எழுந்து அருளும் போது ஸ்ரீ பிள்ளை அவர் திருமாளிகை ஏற எழுந்து அருள
ஸ்ரீ அம்மாள் திருத் தேவிகள் பிரசன்னையாய் இருக்கக் கண்டு -ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகள் -இதற்கு அடி என் என்று ஸ்ரீ பிள்ளையைக் கேட்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் திருத் தேவிகள் விஷயத்தில் இதற்கு முன்பு ஸ்ரீ அம்மாள் பண்ணின விரோதம் உண்டாகில் இ றே
அவர் பேற்றுக்கு இவர் வெறுப்பது-என்று அருளினார் –
தம்முடைய ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகளில் ஒருவர் ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருள தத் பார்யா புத்ராதிகள் வந்து தம் ஸ்ரீ பாதத்தில் வந்து
விழுந்து அழ -இதுக்கு அடி என் என்று முதலிகள் கேட்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் பெறுகிற தேசம் கொந்தளிக்கிற படி கண்டால் இழக்கும் தேசம் எப்பாடு படக் கடவதோ -என்று அருளினார் –
ஆகையால் சத் வஸ்துவை இழந்த தேசம் கை எடுத்துக் கூப்பிடச் சொல்ல வேண்டா இறே என்று கருத்து –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளையும் ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகளும் ஸ்ரீ திரு வெள்ளறை நாச்சியாரை சேவித்து மீண்டு ஸ்ரீ கோயிலுக்கு எழுந்து அருளா நிற்கச் செய்தே –
திருக் காவேரி இரு கரையும் ஒத்து அதி கம்பீரமாய் நாநா வர்த்தக ஷாகுலமாய்த் தடவரை அதிரத் தரணி விண்டிடியத் தலைப்பற்றிக்
கரை மரஞ்சாடிக் கடலினை கலங்கக் கடுத்திழி கங்கை போலே புங்காநுபுங்கமாக ப்ரவஹியா நிற்க ஓடம் கிடையாத படியால்
ஒரு தாழியிலே எழுந்து அருள-நட்டாற்றில் சென்றவாறே -போதும் அஸ்தமித்து மழையும் இருட்டுமாய் அக்கரை இக்கரை முன்னாடி தெரியுமே
திக் விப்ரமம் பிறந்து தாழி அமிழத் தேட -இந்த அவஸ்தையில் நாலு இரண்டு பேர் தாழியை விட்டால் கரையிலே ஏறலாம் –
ஒருவரும் விடாதே இருக்கில் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை முதலாக எல்லாரும் அமிழ்ந்து தட்டுப் பட்டுப் போகிறது -என்று தாழிக்காரன் கூப்பிட-
அவ்வளவிலும் நட்டாற்றாகையாலும் பய அதிசயத்தாலும் ஒருவரும் அதற்கு இசைந்து விட்டார்கள் இல்லை –
அவ்வளவில் ஒரு சாத்விகையான அம்மையார் தாழி விடுகிறவனைப் பார்த்து நீ நூறு பிராயம் புகுவாய் –
உலகங்கட்க்கு எல்லாம் ஓர் உயிரான ஸ்ரீ நம்பிள்ளையைப் பேணிக் கொண்டு கரையிலே விடு -என்று அவனை ஆசீர்வதித்து
அந்தகாரத்தையும் பாராமல் ஆற்றிலே விழுந்தாள்-அவ்வளவு கொண்டு தாழி கரையிலே போக ஸ்ரீ பிள்ளையும் அக்கரை ஏறி

ஓர் ஆத்மா தட்டுப் பட்டுப் போச்சுதே -என்று பல காலும் அருளிச் செய்து வியாகுல சித்தராய் இருக்கும் அளவில் அப்போது அம்மையார்
நாலடி விட்டுப் போன அளவிலே ஒரு திடர் சந்திக்க அதிலே தரித்து நின்று -இராக் குரலாகையாலும் கரை ஆசன்னமாகையாலும்
ஸ்வ ஆச்சார்யரான ஸ்ரீ நம்பிள்ளை வ்யாகுலப்பட்டு அருளிச் செய்கிற வார்த்தையைக் கேட்டு -ஸ்வாமீ தேவரீர் வ்யாகுலப்பட்டு அருள வேண்டா –
அடியேன் இங்கே இருக்கிறேன் என்று குரல் காட்ட ஸ்ரீ பிள்ளையும் திடர்கள் மரங்கள் சந்தித்தாகக் கூடும் என்று திரு உள்ளம் பற்றித்
தாழிக்காரனை இட்டு அவளையும் அக்கரையில் அழைப்பித்துக் கொள்ள -அவளும் வந்து ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில் சேவித்து
ஆச்சார்யனை அல்லது ரக்ஷகாந்தரம் அறியாதவள் ஆகையால் -அடியாள் ஆற்றிலே ஒழுகிப் போகிற போதும் தேவரீர் அங்கே
ஒரு கோரை மேடாய் வந்து ரஷித்து அருளிற்று என்று கேட்க ஸ்ரீ பிள்ளையும் உம்முடைய விஸ்வாசம் இதுவானபின்பு
அதுவும் அப்படியே ஆகாதோ என்று அருளினார் —
இத்தால் ஸ்வ சரீர அர்த்த பிராணங்களை அழிய மாறி ஆகிலும் ஆச்சார்யனைப் பேண வேணும் என்னும் நிஷ்டை உண்டாகவே
ஈஸ்வரன் அவனைப் பேணி ரஷிக்கும் என்னும் அதுவும் சொல்ல வேண்டா இறே

அநந்தரம் ஸ்ரீ பிள்ளையும் முதலிகளுமாக ஸ்ரீ கோயிலிலே எழுந்து அருளி இருந்து தர்சனம் நிர்வஹித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து அருளுகிற காலத்தில்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருப் பாதத்தில் ஆஸ்ரயித் திருப்பாள் ஒரு அம்மையாருக்குத் திரு மாளிகை அருகே ஒரு கோல் துறை நிவேசம் உண்டாய்
அங்கே குடியாய் இருக்கும் -அவளுக்கு ச ப்ரஹ்மச்சாரியார் இருப்பார் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் -ஸ்ரீ பிள்ளை திரு மாளிகை நெருக்கமாய் இருக்கிறது –
இந்த கோல் துறையை ஆச்சார்யருக்கு சமர்ப்பியும் என்று அம்மையாருக்கு பலகாலும் அருளிச் செய்ய –
அவளும் ஸ்ரீ கோயிலிலே ஒரு கோல் துறை ஆருக்குக் கிடைக்கும் -நான் திருவடி சாரும் தனையும் கொடேன் -என்ன
ஸ்ரீ வைஷ்ணவரும் இந்த விசேஷத்தை ஸ்ரீ பிள்ளைக்கு விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பிள்ளையும் அம்மையாரை அழைத்து அருளி –
உனக்கு ஒரு சரீரத்துக்கு சற்று இடம் வேண்டுவது
முதலிகள் எழுந்து அருளி இருக்க நெருக்கமாய் இருக்கிறது -உன் ஒரு கோல் துறையை நமக்குத் தர வேணும் என்ன –
அம்மையாரும் அப்படியே செய்கிறேன் -தேவரீர் ஸ்ரீ பரமபதத்தில் அடியேனுக்கு ஒரு கோல் துறையை தந்து அருள வேணும் -என்ன –
அதற்கு ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் அன்றோ கடவன் -அவனுக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டு தருகிறோம் என்று அருளிச் செய்ய –
அவளும் அடியேன் சாது -அதிலே பெண்டாட்டி -தருகிறோம் என்ற வார்த்தையால் போராது-எழுதி எழுதிட்டுத் தர வேணும் -என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் இப்படியும் கேட்பதே என்று திரு உள்ளம் உகந்து -இன்ன வருஷம் இன்ன மாசம் இத்தனாம் தேதி இந்த அம்மையாருக்கு
திருக் கலிகன்றி தாசர் ஸ்ரீ பரமபதத்தில் ஒரு கோல் துறையை எழுதிக் கொடுக்கிறேன் -அகில லோக ஸ்வாமியும் அஸ்மத் ஸ்வாமியுமான
ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் கிரயம் செலுத்தி கொடுத்து அருள வேணும் -என்று சாசனம் எழுதித் தம்முடைய திரு எழுத்திச் சாத்திக் கொடுத்து அருளினார் –
அம்மையாரும் திரு முகத்தை சிரஸா வஹித்து ப்ரீதியுடன் வாங்கிக் கொண்டு தீர்த்த பிரசாதங்கையும் ஸ்வீ கரித்து அன்றும் மற்றைய நாளும்
ஸ்ரீ பிள்ளையை சேவித்துக் கொண்டு இருந்து மூன்றாம் நாள் ஸ்ரீ பரமபதத்தில் சென்றாள்-
இத்தால் ஆச்சார்யன் இரங்கி ப்ரசாதித்த ஒன்றையே தஞ்சம் என்று இருக்க வேணும் –
உபய விபூதியும் ஆச்சார்யன் இட்ட வழக்காய் இருக்கும் என்று தோன்றா நின்றது இறே

ஸ்ரீ மஹா பாஷ்ய பட்டர் ஸ்ரீ பிள்ளையை -சைதன்ய வஸ்துவாய் இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு சரீர விஸ்லேஷம் பிறந்தால்
ஸ்ரீ பரமபதம் சித்தம் என்று அறுதி இட்டு இருக்கலாவது எவ்வர்த்தத்தாலே என்று கேட்க
ஸ்ரீ யப்பதியையே உபாயம் உபேயம் என்று அறுதியிட்டு இருப்பது -நெடும் காலம் இழந்து கிடந்த வஸ்துவைக் காட்டித் தந்த
ஆச்சார்யன் பக்கல் கனக்க விஸ்வாசம் உண்டாய் இருப்பது – அருளிச் செய்த ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் படியே ஸ்ரீ எம்பருமானார் தர்சனமே சித்தாந்தம்
என்று இருப்பது -ஸ்ரீ ராமாயணத்தாலே திருக் குண அனுசந்தானம் பண்ணுவது – ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்களால் பொழுது போக்குவது –
சரீர விஸ்லேஷம் பிறந்தால் சந்தேகிக்க வேண்டா -மீட்சி இன்றி வைகுண்ட மா நகரம் மற்றது கையதுவே -என்று அருளிச் செய்து அருளினார்
ஆகையால் உபாய உபேய நிர்ணயமும் -ஆச்சார்ய விஸ்வாசமும்–தர்சன விஸ்வாசமும் -ஸ்ரீ பகவத் குண அனுபவ பாரவஸ்யமும்
உண்டாகவே ப்ராப்ய சித்தி உண்டாம் என்று உத்தரம் அருளிச் செய்தார் ஆயிற்று –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ பாதத்தில் பாண்டிய நாட்டின் நின்றும் சில ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வந்து கண்டு -எங்களுக்குத் தஞ்சமாய் இருபத்தொரு
வார்த்தை அருளிச் செய்ய வேணும் என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பிள்ளையும் -கடற்கரை வெளியை நினைத்து இருங்கோள்-என்று அருளினார் –
அவர்களும் மணல் குன்றையும் நாவல் காட்டையும் நினைத்து இருக்கவோ -என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் புன்முறுவல் செய்து அருளிச் செய்த படி -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் கடற்கரையிலே விட்டு இருக்கச் செய்தே
ஸ்ரீ வானர வீரர்கள் ஸ்ரீ ராகவார்த்தே பராக்ராந்தரராய் த் தங்களை உபேக்ஷித்து ஸ்ரீ பெருமாளையே நோக்கிக் கொண்டு கிடக்க
இவர்கள் கண் உறங்கும் தனையும் தான் உறங்கி இவர்கள் கண் உறங்கினவாறே அம்பறாத் துணியை முதுகிலே கட்டித் திருக்கையிலே
பிடித்த சார்ங்கமும் திருச்சரமுமாய் இரா முற்றும் நோக்கின ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகனுடைய
திருவடிகளே தஞ்சம் என்று இருங்கோள் -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
ஆகையால் ஸ்வ ரக்ஷண சிந்தையற்று நியதனாகவே சர்வ ரக்ஷகன் கைக் கொண்டு ரஷிக்கும் என்கிறது –

ஸ்ரீ பிள்ளையை ஒருவன் -ஸ்ரீ எம்பெருமானை ஒழிந்த தேவதாந்தரங்களை பஜிக்கலாகாது என்கிற நீங்கள்
நித்ய நைமித்தி காதிகளிலே அக்னி இந்திராதி தேவதைகளை பஜிப்பான் என் -ஆலயங்களைப் பஜியாது ஒழிவான் என் -என்ன
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -வாராய் -அக்னி ஹோத்ர அக்னியை உபாசித்தும் ஸ்மசந அக்னியை நிவர்த்தித்தும் போகிறாப் போலே –
இரண்டுக்கும் வாசி -எங்கனே என்னில் –
நித்யாதிகளில் ஸ்ரீ பகவத் பிரகார புத்யா பண்ணுகிற உபாசனம் ஸ்ரீ பகவத் உபாசனமேயாக விசேஷ சாஸ்திரம் விதிக்கையாலும் –
ஆலய பிரதிஷ்டைகளிலே பராவர தத்வ வ்யத்வம் பண்ணி இருக்கும் தாமச புருஷர்களாலே விருத்த ஆகம மந்த்ர தந்த்ரப் ப்ரக்ரியையாலே –
ஸ்வ தந்த்ரப் புத்தியா தேவதாந்த்ரங்கள் க்ருத பிரதிஷ்ட ஆகரங்கள் ஆகையாலும்-
இவ்விடத்தில் ஸ்ரீ பகவத் பிரகார புத்யா உபாஸிக்க விதி இல்லாமையாலும் –
அதுவும் அன்றியே -தேவதாந்த்ர வர்க்கம் தன்னில் தூரதோ வர்ஜ நீயத்வம் ருத்ரனுக்கு மிகவும் உண்டு இறே -எங்கனே என்னில்
சத்வ குணாத்யந்த விரோதியான தமோ குண பிரசுரனாகையாலே நித்யாதிகளைப் போலே ஆலயங்களிலும் ஸ்ரீ பகவத் பிரகார புத்யா
உபாசிக்கலாகாது -த்யாஜ்யதயா ஞாதவ்யங்களான ஸ்ரீ பகவத் வ்யதிரிக்த விஷயங்கள் ஸ்வீ காரத்துக்கு உடலாகவும் –
உபாதேய தயா ஞாதவ்யமான ஸ்ரீ பகவத் விஷயம் தியாகத்துக்கு உடலாகவும் கடவதோ -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
ஆகையால் வேதாந்த விஹித ஸ்ரீ பகவத் பிரகார பூத ஆலயஸ்த அந்ய தேவதா பஜனமும் அநர்த்த கரம் என்கிறது –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளையை ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் வந்து சேவித்து -திருமேனி அற இளைத்து இருந்தது -என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் ஓன்று தேய்தல் ஓன்று வளருதல் அன்றோ -என்று அருளினார் -இத்தால் ஞான பக்தி வைராக்யங்கள் வளர
நினைந்து நைந்து உள் கரைந்து உருகி சரீரம் தேயும் என்றபடி –

ஸ்ரீ பிள்ளையை ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் வந்து கண்டு -ஆரோக்யம் ஒன்றும் இல்லையோ -என்று கேட்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -யுத்தம் பண்ணப் போகிறோமோ -ஸ்ரீ பெருமாளை சேவித்து இருக்கைக்கு வேண்டும் ஆரோக்யம் உண்டு –
ஒரு குறையும் இல்லை -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
ஆகையால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு ஆரோக்ய அபேக்ஷை வேண்டா என்கிறது –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருமேனி நோவு சாத்தி இருந்தமை கேட்டு ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் சென்று ஸ்ரீ பாதத்தில் சேவித்து நோயைக் கண்டு வெறுக்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் அவரைக் குறித்து இஸ் சரீரத்தில் வந்த வியாதியை நல் விருந்து வந்ததாகக் காணும்
நான் நினைத்து இருப்பது என்று அருளிச் செய்து அருளினார்
இத்தால் -க்ருதக்ருத்யா பிரதீஷந்தே ம்ருத்யும் ப்ரியமிவாதிதம் -என்கிற இதுவே திரு உள்ளக் கருத்து –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருமேனியில் நோவு சாத்தி எழுந்து அருளி இருக்கச் செய்தே ஸ்ரீ பிள்ளை எங்கள் ஆழ்வாரும் ஸ்ரீ அம்மங்கி அம்மாளும்
அறிவதாக எழுந்து அருளி -ஸ்ரீ எங்கள் ஆழ்வான் நியமனத்தாலே ஸ்ரீ அம்மங்கி அம்மாள் ஸ்ரீ பிள்ளை பக்கல் பரிவாலே
ஒரு யந்திரத்தைத் திருக் கையிலே இட்டுத் தொடப் புக -ஸ்ரீ பிள்ளை திரு மேனியை இறாய்த்து அருள-அவர்களும் விஷண்ணராய்-
உம்முடைய விஷயமாக நீர் ப்ரவர்த்திக்கில் அன்றோ ஸ்வரூப ஹானி -உம்முடைய விஷயமாக நாங்கள் ப்ரவர்த்தித்தால்
உமக்கு ஸ்வரூப ஹானி இல்லை காணும் -என்று சில வசனங்களைப் படிக்க –
எனக்கும் போம் -சில வசனங்களை அன்றோ நீங்கள் விஸ்வசித்து இருக்கிறது – நானும் ஒரு வசனத்தை தஞ்சம் என்று இருப்பன்
காணுங்கோள் என்ன -அவர்களும் அது என் சொல்லிக் கண்ணீர் -என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -ஸ்ரீ ஜீயர் தம் சரம தசையில் ஸ்ரீ த்வயம் ஒழிந்த மந்த்ரங்களோடு சிவ பஞ்சாக்ஷரம் முதலான ஷூத்ர மந்த்ரங்களோடே
ஒரு வாசி இல்லை என்று அருளிச் செய்து அருளினார் – என்ன -அவர்களும் -ஸ்ரீ பிள்ளை திரு மந்த்ரம் செய்வது என் -என்ன
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -அது தான் செய்வது என் -விவரண விவரணி பாவேந ஸ்ரீ த்வய அந்தரகதம்-என்ன –
அவர்களும் ஆகில் ஸ்ரீ த்வயத்தைக் கொண்டு செய்யக் குறை என்ன –
இவரும் விடாய்த்தவன் விலவறத் தண்ணீர் குடிக்குமா போலே இருப்பது ஓன்று இறே இது-
ஆகையால் ஸ்வ வியாதி ஸாந்த்யர்த்தமான பிரபதனமும் ஸ்வரூப ஹானி -பர விஷய ஸாந்த்யர்த்தமான பிரபதனமும் ஸ்வரூப ஹானி –
எங்கனே என்னில் -ஸ்வ விஷயமாக பிரவர்த்திக்குமாகில் ஸ்வ ஸ்வரூப பாரதந்தர்ய தூஷணமாம் அத்தனை –
பர விஷயமாக ப்ரவர்த்திக்கில் பர ஞான பர சக்திகளுக்குத் தூஷணமாம் என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
ஆகையால் தொடக் குழையும் பூப் போலே மந்த்ராந்தர ஸ்வரூபம் பொறாத ஸ்ரீ த்வய ஏக நிஷ்டை அதிசயமும் –
ஸ்ரீ த்வயத்தை மற்று ஒன்றுக்கும் சாதனம் ஆக்கிப் பிசக்கி முசிக்கப் பெறாமையும் –
ஸ்வ பர விஷய வியாதி ஸாந்த்யர்த்த பிரபதன தோஷ விசேஷமும் சொல்லப் பட்டது இறே

அநந்தரம் -ஸ்ரீ பிள்ளைக்குத் திருமேனி வாட்டம் தீர்ந்து -பண்டு போலே ஆரோக்யம் உண்டாய் ஸ்ரீ பாதத்தில் முதலிகளுக்கு
தர்சன தாத்பர்யங்களை ப்ரசாதித்துக் கொண்டு ஸூகமே எழுந்து அருளி இருக்கும் நாளிலே –
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானுடைய திருப்பேரனான ஸ்ரீ நடுவில் திரு வீதிப்பிள்ளை பட்டர் -ஸ்ரீ நம்பிள்ளையுடைய ஞான பக்தி வைராக்யங்களையும் –
பாகவத ஸம்ருத்தியையும் -லோக பரிக்ரஹத்தையும் -சிஷ்ய சம்பத்தையும் கண்டு பொறுக்க மாட்டாமல் கடி கடி என்று கொண்டு போருவாராய் இருப்பர் –
அக்காலத்தில் அந்த ஸ்ரீ பட்டர் ராஜ ஸ்தானத்துக்கு எழுந்து அருளா நிற்க -வழியிலே ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயரைக் கண்டு –
ஜீயா நாம் ராஜ கோஷ்டிக்குப் போகிறோம் கூட வாரும் என்று அழைக்க -இவரும் நாம் பரமாச்சார்ய வம்ஸயர் அன்றோ -என்று
ஸ்ரீ பட்டருடன் ராஜ ஸ்தானத்துக்கு ஏற எழுந்து அருள -ராஜாவும் ஸ்ரீ பட்டரை எதிர் கொண்டு பஹு மானம் பண்ணி
ஆசனத்தில் எழுந்து அருளுவித்து சேவித்துக் கொண்டு பெரிய திரு ஓலக்கமாக இருந்து தான் பஹு ஸ்ருதனாகையாலும்
வ்யுத்பன்னனாகையாலும் ஸ்ரீ பட்டருடைய வைதுஷ்ய சோதந அர்த்தமாக -ஸ்ரீ பட்டரே -ஆத்மாநம் மானுஷம் மந்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்-என்று
பரத்வம் தோன்றாமல் வர்த்திக்கிற ஸ்ரீ பெருமாள் ஜடாயுவைக் குறித்து கச்ச லோகாந் அநுத்தமாந் -என்று
மோக்ஷம் கொடுத்த படி எங்கனே என்று கேட்க -ஸ்ரீ பட்டரும் அதற்கு உத்தரம் அருளிச் செய்யச் சிறிது விசாரிக்க வேண்டி இருக்க –
அவ்வளவில் ராஜாவுக்கு வேறே பராக்காக -ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ ஜீயரைப் பார்த்து-ஸ்ரீ பிள்ளை பெரிய உடையாருக்கு ஸ்ரீ பெருமாள் மோக்ஷம் கொடுத்து
அருளினதை எப்படி நிர்வஹிப்பார் என்ன -ஸ்ரீ ஜீயரும் -சத்யேந லோகான் ஜயதி-என்கிற ஸ்லோகம் கொண்டு நிர்வஹித்து அருளுவார் என்ன-
ஸ்ரீ பட்டரும் ஆமோ என்று அத்தை திரு உள்ளத்திலே யோஜித்து ஓக்கும்-என்று எழுந்து அருளி இருக்க -ராஜாவும் அபிமுகமாகத் திரும்பி –
ஸ்ரீ பட்டரே நாம் கேட்டதற்கு உத்தரம் அருளிச் செய்தீர் இல்லையே என்ன -ஸ்ரீ பட்டரும் -நீர் பராக் அடித்து இருக்க
நான் சொல்லலாவதொரு அர்த்தம் உண்டோ -ஸமாஹித மநவாய்க் கேளீர் என்று

சத்யேந லோகான் ஜயதி தீ நாந்தா நே ந ராகவ குரூன் ஸூஷ் ரூஷயா வீரோ தனுஷா யுதி சாத்ரவான்-என்கிற ஸ்லோகத்தை
ஸ்ரீ பட்டர் அருளிச் செய்ய -ராஜா கேட்டு ஸூ தராம் ப்ரீதனாய் -தேவரீர் அருளிச் செய்தது ஒக்கும் என்று சிரஸ் கம்பம் பண்ணி வணங்கி
அடிக்கடி கொண்டாடி -அநர்க்கங்களான அநேக ஆபரணங்களும் அநேக வஸ்த்ரங்களும் பஹு தனங்களையும் எல்லா வற்றையும் கொடுத்துப்
பஹு மதித்து -தான் நிருத்தரானாய் ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் விழுந்து சேவித்து -ஸ்ரீ கோயிலிலே ஏற எழுந்து அருளும் -என்று சத்கரித்து விட –
ஸ்ரீ பட்டரும் ராஜா கொடுத்த வஸ்திர பூஷணங்களையும் தனங்களையும் அங்கீ கரித்து அங்கு இருந்து புறப்பட்டு
ஸ்ரீ ஜீயர் திருக்கையைப் பிடித்துக் கொண்டு -ஸ்ரீ ஜீயர் என்னையும் இந்தத்தனத்தையும் ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில்
கொண்டு போய்க் காட்டிக் கொடும் -என்று போர ஆர்த்தியோடே அனுவர்த்தித்துச் சொல்ல –
ஸ்ரீ ஜீயரும் ஸ்ரீ பட்டர் அருளிச் செய்தபடியே ஸ்ரீ பிள்ளை கோஷ்டியிலே கொண்டு போய்க் காட்டிக் கொடுக்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் தம் பரமாச்சார்ய வம்சயரான ஸ்ரீ நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளையை சேவித்து மிகவும் ஆதரித்து –
இது எது ஐயா -என்று கேட்டருள -ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ பிள்ளை திரு முக மண்டலத்தைப் பார்த்து -தேவரீருடைய திவ்ய ஸூக்தியிலே
பதினாராயிரம் கோடியிலே ஒன்றுக்குப் பெற்ற தனம் இது – ஆகையால் அடியேனையும் இந்தத் த்ரவ்யங்களையும் அங்கீ கரித்து அருள வேணும் என்ன –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் -ஆகிறது என் -ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் திருப்பேரனாரான நீர் இப்படிச் செய்ய பிராப்தம் அன்று காணும் என்ன

ஸ்ரீ பட்டரும் நித்ய சம்சாரியான ராஜா தேவரீருடைய திவ்ய ஸூக்தியில் சிந்தின சொல்லுக்குத் தோற்றுக் கொடுத்த கொடை இது-
ஆனபின்பு ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் குடல் துடக்கில் பிறந்த அடியேன் அந்த பிரபாவத்துக்குத் தகுதியாகத் தேவரீருக்கு சமர்ப்பிக்கலாவது
ஒன்றும் இல்லையே யாகிலும் -அசலகத்தே இருந்தும் இத்தனை நாள் தேவரீர் திருவடிகளை இழந்து கிடந்த மாத்திரம் அன்றிக்கே –
தேவரீர் வைபவத்தைக் கண்டு -அஸூயா பிரஸவபூ -என்கிறபடியே அஸூயை பண்ணித் திரிந்த இவ்வாத்மாவை தேவரீருக்கு
சமரிப்பிக்கை அல்லது வேறே எனக்கு ஒரு கைம்முதல் இல்லை -ஆகையால் அடியேனை அவசியம் அங்கீ கரித்து அருள வேணும் என்று
கண்ணும் கண்ண நீருமாய்க் கொண்டு-ஸ்ரீ பிள்ளை திருவடிகளில் சேவித்துக் கிடக்க –
ஸ்ரீ பிள்ளையும் ஸ்ரீ பட்டரை வாரி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு-விசேஷ கடாக்ஷம் செய்து அருளி –
தம் திரு உள்ளத்திலே தேங்கிக் கிடக்கிற அர்த்த விசேஷங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றும் தப்பாமல் இவருக்கு பிரசாதித்து அருள –
ஸ்ரீ பட்டரும் க்ருதார்த்தராய் ஒரு க்ஷணமும் பிரியாமல் ஸ்ரீ பிள்ளை சந்நிதியில் சதா அனுபவம் பண்ணிக் கொண்டு
சேவித்துக் கொண்டு ஸந்துஷ்டராய் எழுந்து அருளி இருந்தார் –

அக்காலத்திலே ஸ்ரீ பட்டருக்கு ஓர் உரு திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தம் பிரசாதித்து அருள –
ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ பிள்ளை அருளிச் செய்தது ஒன்றும் தப்பாமல் பதறாமல் கேட்டுத் தரித்து இரா முற்ற எழுதித் தலைக்கட்டினவாறே –
ஸ்ரீ பட்டர் தாம் எழுதின கிரந்தங்களை ஸ்ரீ பிள்ளை சந்நதியில் கொண்டு போய் வைக்க -ஸ்ரீ பிள்ளையும் இது என் என்று கேட்க —
ஸ்ரீ பட்டரும் -தேவரீர் இந்த உரு திருவாய் மொழிக்கு நிர்வஹித்த கட்டளை என்ன -ஸ்ரீ பிள்ளையும் -ஆமோ -என்று கிரந்தங்களை
அவிழ்த்துப் பார்த்த அளவிலே -ச பாத லக்ஷம் க்ரந்தமாய் மஹா பாரத ஸங்க்யையாய் இருக்க -அத்தைக் கண்டு
ஸ்ரீ பிள்ளை பெருக்க வ்யாகுலப்பட்டு ஸ்ரீ பட்டரைப் பார்த்து -நம்முடைய அனுமதி இன்றிக்கே நாட்டுக்கு பாட்டுரையாம் படி
நீர் நினைத்தபடியே திருவாய் மொழியை வெளியிடுவான் என் -என்ன -ஸ்ரீ பட்டரும் தேவரீர் அருளிச் செய்த திவ்ய ஸூக்தியை எழுதினேன் –
அது ஒழிய கால் கொம்பு சுழி ஏற எழுதினது உண்டாகில் பார்த்து அருள வேணும் -என்ன
ஸ்ரீ பிள்ளை ஸ்ரீ பட்டரைப் பார்த்து -வாரீர் திருவாய் மொழி நிமித்தமாக நாம் வாக்காலே சொன்னதை எழுதினீர் ஆகில்
நம்முடைய சித்தஸ்தமான பொருளை எழுதப் பற்றீரோ -என்று வெறுத்து அருளிச் செய்து
ஸ்ரீ உடையவர் காலத்திலே ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவாய் மொழிக்கு ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண ப்ரக்ரியையாலே
ஆறாயிரமாக இடுகைக்கு ஸ்ரீ உடையவரை அனுமதி கொள்ளப்பட்ட யத்னத்துக்கு மட்டு முடிவில்லை —
ஆன பின்பு நம்முடைய காலத்திலே நம்மையும் கேளாமல் லக்ஷத்து இருபத்தைந்து ஆயிரம் கிரந்தமாக இப்படி பரக்க எழுதினால்
ஒரு சிஷ்ய ஆச்சார்ய கிராமத்துக்கு அஸம்ப் ரதாயமாய்ப் போம் காணும் -என்று அருளிச் செய்து –
அவர் கையிலும் கிரந்தங்களை வாங்கிக் கொண்டு நீரைச் சொரிந்து கறையானுக்கு கொடுக்க அவை அன்றே ம்ருத்தாய்ப் போய்த்து

அநந்தரம் ஸ்ரீ பிள்ளை தமக்கு பிரிய சிஷ்யராய் தம் பக்கலில் அகில அர்த்தங்களையும் அலகலகாகக் கற்று இருக்கும்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளையை -திருவாய் மொழிக்கு ஒரு வியாக்யானம் பண்ணும் என்று நியமித்து அருள –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் ஸ்ரீ இராமாயண ஸங்க்யையிலே ஒரு வியாக்யானம் செய்து அருளினார் –

பின்னையும் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஒரு திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தம் நிர்வஹிக்கிற கட்டளையை அந்தரங்க சிஷ்யரான
ஸ்ரீ வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை பகல் எல்லாம் கேட்டுத் தரித்து ராத்திரியிலே எழுதித் தலைக்கட்டினவாறே –
அத்தை ஸ்ரீ பிள்ளை சந்நிதியில் கொண்டு போய் வைக்க -பிள்ளையும் இது என் என்று கேட்டருள -அவரும் தேவரீர்
இந்த உரு திருவாய் மொழி நிர்வஹித்த கட்டளை -என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பிள்ளையும் அந்த ஸ்ரீ கோசத்தை
அவிழ்த்துப் பார்த்து அருள -அதி சங்க்ஷேபமும் இன்றியே அதி விஸ்தாரமும் இன்றிக்கே ஆனை கோலம் செய்து புறப்பட்டால் போலே
மிகவும் அழகாய் ஸ்ருத பிரகாசிகை கட்டளையிலே முப்பத்தாறாயிரமாய் இருக்கையாலே ஸ்ரீ பிள்ளையும் அத்தைக் கண்டு போர ப்ரீதராய் அருளி –
ஸ்ரீ வடக்குத் திரு வீதிப் பிள்ளையைப் பார்த்து-நன்றாக எழுதினீர் -ஆகிலும் நம்முடைய அனுமதி இன்றியே எழுதினீர் –
ஆகையால் கிரந்தங்களைத் தாரும் என்று அவர் திருக்கையிலும் வாங்கிக் கட்டி உள்ளே வைத்து அருளினார்

இத்தைக் கண்டு ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி மாதவப் பெருமாள் நெடுநாள் ஸ்ரீ நம்பெருமாளை ப்ரதக்ஷிணம் நமஸ்காரம் செய்து வேண்டிக் கொள்ள
ஒருநாள் ஸ்ரீ பெருமாள் அர்ச்சக முகேன ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி சிறி யாழ்வான் பிள்ளையை அருளப் பாடிட்டு அருளி
ஏன் காணும் நம்மை பஹு வாக உபவாசியா நின்றீர் என்று கேட்டருள -ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி மாதவப் பெருமாளும் –
ஸ்வாமீ ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருக்கையிலே திருவாய் மொழி ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் என்ற ஒரு வ்யாக்யான கிரந்தம் இருக்கிறது —
அத்தை அடியேனுக்கு அவர் இரங்கி ப்ரசாதிக்கும்படி நியமித்து அருள வேணும் என்று பிரார்த்திக்க –
ஸ்ரீ பெருமாளும் அப்படியே செய்கிறோம் -என்று திரு உள்ளம் பற்றி இருக்கச் செய்தே -ஸ்ரீ நம்பிள்ளையும் முதலிகளுமாக
ஸ்ரீ பெருமாளை திருவடி தொழச் சென்றவாறே -ஸ்ரீ பெருமாள் பிள்ளையைக் குறித்து தீர்த்தம் திருமாலை திருப்பரியட்டம்
ஸ்ரீ சடகோபனும் பிரசாதித்து அருளி அர்ச்சக முகேன-ஸ்ரீ பிள்ளாய் ஈடு முப்பத்தாறாயிரத்தை ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி சிறி யாழ்வான் பிள்ளைக்குப் பிரசாதியும் –
என்று திரு உள்ளமாக -ஸ்ரீ பிள்ளையும் மஹா பிரசாதம் என்று ஸ்ரீ பெருமாள் அருளப்பாட்டை சிரஸா வஹித்துக் கொண்டு புறப்பட்டுத்
தம் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருளி தமக்கு அபிமத சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஈ யுண்ணி மாதவப் பெருமாள் என்கிற
ஸ்ரீ சிறி யாழ்வான் பிள்ளைக்கு ஈடு முப்பத்தாறாயிரமும் கொடுத்து வாழ்வித்து அருளினார் –

ஸ்ரீ நம்பிள்ளை வைபவத்தை –
இந்திரன் வார்த்தையும் நான்முகன் வார்த்தையும் ஈசனுடன்
கந்தன் சொல் வார்த்தையும் கற்பவராம் இந்தக் காசினிக்கே
நந்தின முத்தெறி நம்பூர் வரதர் தம் மாளிகையில்
சிந்தின வார்த்தை கொண்டே சில நாடு திறைக் கொள்வரே–என்று ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகள் அனுசந்தித்தார்கள் இறே

வாழி பதின்மர் உடன் ஆண்டாள் மதுரகவி
வாழிய நாதன் முதலா மா மறையோர் -வாழி
ஒருக்கோலரை நெருக்கி ஓட்டும் எதிராசன்
திருத்தாள் வணங்கினார் சீர் —

————————————————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நம் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ குரு பரம்பரா பிரபாவம் -ஆறாயிரப்படி– -ஸ்ரீ இளையாழ்வார் வைபவம் – – ஸ்ரீ அந்தரங்க அணுக்கர் தனியன்கள்/ ஸ்ரீ எம்பார்- ஸ்ரீ பட்டர் வைபவங்கள்-/

March 4, 2019

ஸ்ரீ லஷ்மி நாத சமாரம்பாம் நாத யமுனா மத்யமாம் அஸ்மத் ஆச்சார்ய பர்யந்தாம் –
அனைத்து ஆச்சார்யர்களையும் நினைத்து நிதானமாக அனுசந்திக்க வேண்டும் –
அஸ்மத் குருப்யோ சமாரம்பாம் -யதீந்த்ர மத்யமாம் லஷ்மி நாத பர்யந்தாம் குரு பரம்பரை –

——————————————————————————-

ஸ்ரீ ப்ராப்ய தேசத்திலும் ஆச்சார்ய சேஷத்வம் முறை தவற ஒண்ணாது என்னும் த்வரையும்–
சரம தசையிலும் பிராண பிரயாண பாதேயமாக ஸ்வாச்சார்யன் தானே ஸ்ரீ த்வயத்தை விடாய் கெட உபதேசிக்கப் பெற்ற தன்னேற்றமும்
பாகவத அபிமானபிஸ்தலத்திலும் ததீய அபிமான ஸ்தலமே சரம தேசமாகப் பெற்ற தன்னேற்றமும் –
சரம அதிகார பாக விசேஷமும் ஸ்ரீ ஆழ்வான் பக்கலிலே அனுஷ்டான சேஷமாகக் கண்டது இறே

——————–

ஸ்ரீ முதலியாண்டான் திருநக்ஷத்ரம் -சித்திரையில் ஸ்ரீ புனர்வஸூ –

அவர் தனியன் –
ஸ்ரீ பாதுகே யதிராஜஸ்ய கதயந்திய தாக்யயா தஸ்ய தாசரதே பாதவ் சிரஸா தாரயாம் யஹம்-

அஹஹத் பாகி நேயத்வம் பாது காத் வந்த்ரிதண்டதாம் –ஸம்ப்ராப்தோ யதிராஜஸ்ய குணைஸ் தத் ப்ரீதி ஹேதுபி-
ஸ்ரீ வைஷ்ணவா நாந்தா சத்வம் ஸ்வாமித்வம் பிரபுதாம் ஸ்வயம் -வாதூல குல தவ்ரேயம்-வந்தே தாசாரதிம் குரும் –

———————

திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் தனியன் –
யா பர்யாப்த கல க்யாதோ யதிராஜாப்தி சந்த்ரமா –குசலந்தி சதாம் மே அசவ் குருகேச்வர தேசிக –

விக்யா தோயாதி ஸார்வ பவ்ம ஜலதேஸ் சந்த்ரோபமத்வே நய-ஸ்ரீ பாஷ்யே சயதன்வயாஸ் ஸூ விதிதாஸ் ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்தாதய-
வ்யாக்யாம் பாஷ்ய க்ருதாஞ்ஞ யோபநிஷதாம் யோ த்ராமிடீ நாம் வ்யதாத் பூவந்தங் குரு கேஸ்வரங் காருண்ய பூர்ணம் பஜே

———————————-

ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் தனியன்
ஸ்ரீ ராமானுஜ பதாம்போஜ யுகளீ யஸ்யதீமத ப்ராப்யஞ்ச பிராபகம் வந்தே ப்ரணதார்த்தி ஹரம் குரும்-

ஆஸ்தி காக்ரேசரம் வந்தே பரி வ்ராட் குரு பாசகம் யாசிதங் குரு கேசேந ப்ரணதார்த்தி ஹரம் குரும்

ஸ்ரீ பாஷ்யம் தர்சயித்வா யதிபதி ரசிதம் சார தாயை நிவ்ருத்தோ நத்வா ஸ்ரீ வேங்கடேசம்பதி பரமபதந் தத்த வாங்கோபிகாயை —
ஆக்யாம் வேதோத்த மாங்கோ தயந இதி ததத் பாஷ்ய காரேண தத்தா மாத்ரேயாசார்ய விஷ்ணோ ரனுஜமனுதினம் சாதரந்தன் நமாமி

————————————-

ஸ்ரீ எங்கள் ஆழ்வான் தனியன் –
ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த பத பங்கஜ ஸம்ஸ்ரயாய சேதோ மமஸ் ப்ருஹய தேகி மத பரேண நோசேந் மமாபியதி சேகர
பாரதீ நாம் பாவ கதம் பவிதுமர்ஹதி வாக் விதேய

——————————–

ஸ்ரீ நடாதூர் ஆழ்வான் தனியன்
யஸ்மின் பதம் யதிவரஸ்ய முகாத் பிரணேதுன் நிஷ்க்ராம தேவ நிததே நிகமாந்த பாஷ்யம் –
தஸ்யை வதம் பகவத் பிரிய பாகி நேயம் வந்தே குரும் வரத விஷ்ணு பதாபிதாநம்

ஞாநோத்த மோத்ததி நிரா ரண ப்ரதுஷ்யத் ராமாநுஜார்ய கருணா பரிணாஹ பாத்ரம் –
வத்ஸான்வவாய திலகம் வசதிங் குணானாம் வந்தாமஹே வரத விஷ்ணு குரும் வரேண்யம்

————————————————

ஸ்ரீ சோமாசி ஆண்டான் தனியன்
நவ்மி லஷ்மண யோகீந்த்ர பாத சேவை கதாரகம் -ஸ்ரீ ராம க்ரது நாதார்யம் ஸ்ரீ பாஷ்ய அம்ருத சாகரம்

—————————————

ஸ்ரீ நடுவில் ஆழ்வான் தனியன்
யேந அனந்தாக்ய மஹம் பஜே ப்ரோத் சகலதே நித்யங்கார்க்ய வம்ச மஹாம்புதி-மந் மஹேதம் சதா சித்தே மத்யமார்ய கலா நிதிம்

————————–

ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார் தனியன்

தயா பாலந தேவாய ஞான சார ப்ரதாயச ப்ரமேய சாரந்தே நமோ அஸ்து பிரேம சாலிநே

யதிராஜ தயா பாத்திரம் யதி பங்க்தி விபூஷணம் தயா பால முனிம் வந்தே தேசிகாக்ரே சரம்சதா

————————————–

ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் திரு நக்ஷத்ரம் -திருச் சித்திரையில் திருச் சித்திரை

அகிலாத்ம குணா வாசம் அஞ்ஞான திமிரா பஹம் ஆஸ்ரிதா நாம் ஸூ சரணம் வந்தே அனந்தார்ய தேசிகம்

ஸ்ரீ மத் ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ரீ பாதாம் போருஹ த்வயம் சத் உத்தமாங்க சந்தார்யம் அனந்தாஹ்ய மஹம் பஜே -(அனந்தார்ய குரும் பஜே )

ஸ்ரீ யதீந்த்ர பதாம் புஜ சஞ்சரீகம் ஸ்ரீ மத் தயா பால தயைக பாத்ரம்-ஸ்ரீ வேங்கடேச அங்க்ரி யுகாந்தரங்கம் நமாம் யனந்தார்ய மனந்த க்ருத்வ

———————————–

ஸ்ரீ எச்சான் தனியன் –
யேந வைஷ்ணவ சேஷத்வ பர்யந்தம் பரமாத் நம-சேஷத்வ மாத்ம நோஜஜேயம் யஜ்ஜே சந்தம் உபாஸ்மஹே

———————————–

ஸ்ரீ வடுக நம்பி தனியன் –
ஸ்ரீ ராமாநுஜார்ய சரண பிரணவம் பரதேவவத் -வடு பூர்ணம் அஹம் வந்தே பரஞ்ஞான பயோ நிதிம்

——————————————-

ஸ்ரீ எழுபத்து நான்கு ஆச்சார்யர்களுக்கும் சமுதாய தனியன்
ஸ்ரீ ராமாநுஜார்யாச் சுருதி மௌலி பாஷ்யம் அர்த்தம் ரஹஸ்யந்த்ரமிட சுருதீனாம் –
ஸம்ப்ராப்தே நைவ குரூக்ருதாம்ஸ் தாந் பஜே சதுஸ் சப்ததி பீட ஸம்ஸ்தான்

———————————-

ஸ்ரீ மாருதிச் சிறியாண்டான் தம்முடைய அந்திம தசையில் பணித்த வார்த்தை
ஸ்ரீ திருவேங்கடமுடையான் தன் ஸ்வரூபத்தை மறந்து என் ஸ்வரூபத்தை நினைத்தான் ஆகில் பழைய நரகங்கள் ஒழிய
வேறே எனக்கு என்று சில நரகங்களை ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டும் இறே
அன்றிக்கே என் ஸ்வரூபத்தை மறந்து தன் ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தான் ஆகில் பழைய திரு நாடு போராது-
எனக்கு என்று வேறே ஒரு திரு நாடு ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டும் இறே
அதாவது ஸ்வ க்ருத தோஷ ஸ்மரணம் அனந்த துக்க பிரதான ஹேது
ஈஸ்வர வாத்சல்ய ஸ்மரணம் அனந்த ஆச்சர்ய ஸூக பிரதான ஹேது -என்றபடி

இவர் தனியன் –
ஞாதும் கூர குலாதி பங்க்ரி மிகுளாத் ப்ராப்த பதம் ப்ரேஷித-ஸ்ரீ ராமா வரஜேந கோசல பதிர் த்ருஷ்ட் வாததீ யாம்ஸ்திதிம் –
ஸம்ப்ராப்தஸ் த்வரயா புராந்தக புராத் கல்யாண வாபீ தடேயோ சவ் மாருதிரித்யசம் சதவ யந்தஸ்மை நமஸ் குர் மஹே

——————————–

ஸ்ரீ மருதூர் நம்பி தம்முடைய அந்திம தசையில் பணித்த வார்த்தை
மூன்று ஜென்மம் தம் திருவடிகளில் அபராதம் ப ண்ணின சிஸூ பாலன் திருவடிகளை அடைந்தான் –
அனந்த ஜென்மங்கள் திருவடிகளில் அபராதம் பண்ணின நான் இழந்து இருக்கை வழக்கோ என்ன
ஸ்ரீ சிங்கர் அன்றே திருவடிகளைத் தந்து அருளினார் –
அதாவது இத்தலையில் அபராதமே அவன் அங்கீ காரத்துக்கு பச்சை என்று உணர்கை சரம ஞான பரிபாகம் என்றபடி

———————————

ஸ்ரீ பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் தம்முடைய அந்திம தசையில் முதலிகள் எல்லாரையும் அழைப்பித்துத் தீர்த்தம் கொண்டு
க்ஷமை கொண்டு ஸ்ரீ பொன்னாச்சியாரைப் பார்த்து -நம்முடைய விஸ்லேஷத்தில் நீ பிழை நினையாதே கொள் என்று ஆணை இட்டு
ஸ்ரீ உடையவர் திருவடி நிலைகளைத் தம் திரு முடியில் வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளினார் –
அனந்தரம் பொன்னாச்சியாரும் கிலேசியாமல் தரித்து இருந்து திருவாசலைத் திரு அலகிட்டுத் தெளிநீர் தெளித்துத் திருப்பிண்டி இட்டுத்
திருக் காவணம் இடுவித்து நிற்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ உடையவர் நீராடும் துறையிலே திரு மஞ்சனம் எடுத்துக் கொண்டு வந்து
ஸ்ரீ த்வய அனுசந்தானத்துடன் நீராட்டி திரு நாமம் திருச் சூர்ணம் முதலாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து
ஸ்ரீ பெருமாள் சாத்திக் களைந்து வர விட்டு அருளின திருமாலையும் திருப்பரி யட்டமும் சாத்தி அலங்கரிக்க
தாமும் சர்வ ஆபரண பூஷிதையாய்க் கஸ்தூரி மிருகம் போலே உலாவி நின்று
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களைத் தீர்த்தம் கொண்டு சுருள் அமுது திருத்தித் திரு மாளிகையில் உள்ள த்ரவ்யங்கள் அடங்கலும் சமர்ப்பிக்க கரும்புகளும் எடுத்து
ஸ்ரீ நூற்று அந்தாதி இயலாக அனுசந்தித்து வரப் பின்பு திருச் சூர்ணம் இடித்து எல்லாரும் எண்ணெய் சுண்ணம் கொண்டாடி
ஸ்ரீ பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசருடைய விமல சரம விக்ரஹத்தை திவ்ய விமானத்தில் எழுந்து அருள பண்ணி வைத்துக் கொண்டு
ஏகாங்கிகளும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் மற்றும் உள்ள முதலிகளும் மாறி மாறி ஸ்ரீ பாதம் தாங்க விமானமும் தூர மறைந்த அளவில்

ஸ்ரீ பொன்னாச்சியாரும் சோகார்த்தையாய்
மாரி மாக் கடல் வலை வணர்க்கு இளையவன் வரை புரை திரு மார்பில் தாயாரின் ஆசையில் போயின நெஞ்சுமும் தாழ்ந்தது
ஓர் துணை காணேன் -ஊரும் துஞ்சிற்று உலகமும் துயின்றது ஒளியவன் விசும்பு இயங்கும் தேரும் போயிற்று
திசைகளும் மறைந்தன செய்வது அறியேனே -என்று கை எடுத்துக் கூப்பிட்டு அழுது கொண்டு விழுந்து பாகவத விஸ்லேஷ அஸஹிஷ்ணுவாய்
மூர்ச்சித்துக் கிடந்து அப்போதே அங்கே ஸ்ரீ திருநாட்டுக்கு எழுந்து அருள முதலிகளும் அங்கே அவருக்கு திருச் சூர்ணம் இடித்து
ஸ்ரீ பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசருடன் திருப் பள்ளி படுத்தார்கள் என்பர்கள்-
இவருக்கு ததீயா விஸ்லேஷத்தில் அப்போதே சரீர விஸ்லேஷம் வரும்படியான ததீயா பிரேமா சரம பாகம் முற்றி வளர்ந்த படி இ றே இது

இவர் தனியன்
ஜாக ரூக தனுஷ் பாணிம் பாணவ் கடக்க ஸமந்விதம்-ராமானுஜ ஸ்பர்ச வேதிம் ராத்தாந்தார்த்த ப்ரகாசகம் பாகி நேயத்வ யுகம்
ஸ்ரீ பாஷ்யகார பரம் வஹம் ரங்கேச மங்களகரந் தனுர்த்தாசம் அஹம் பஜே

—————————————–

ஸ்ரீ நம்பி திரு வள நாடு தாசர் திருநாட்டுக்கு எழுந்து அருளுகிற சமயத்தில் தம் ஸ்ரீ பாதத்தில் சேவித்து இருந்த ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அழ-
அதற்கு ஸ்ரீ நம்பி -கெடுவாய் செத்துப் போகிற நான் போகா நின்றேன் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வாசிக்கக் கேட்க இருக்கிற
நீயோ அழுகிறாய் -என்று அருளிச் செய்தார் இறே
அதாவது சதாச்சார்ய வ்யாக்யான வசன ஸ்வாரஸ்யாசக்தி அபவர்க்க பல ப்ராப்தியிலும் அருசி பிறப்பிக்கும் என்றபடி

————————————

ஸ்ரீ பிள்ளை திரு வழுதி வள நாட்டு அரையர் தம் அந்திம தசையில் கிலேஸிக்க சுற்றிலும் இருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்
அன்யோன்யம் திரு முகம் பார்த்து இருக்க -அவரும் இவர்களுடைய அபிப்ராயத்தைத் தம் திரு உள்ளத்திலே கோலி அருளி –
வாரிகோள் முதலிகாள் சம்சாரிகள் இழவுக்குப் போர நொந்தோம் காணுங்கோள்-
அவர்களுக்கும் நமக்கும் அல்ப மாய்த்து வாசி உள்ளது -எங்கனே என்னில்
நாம் இடுவது ஒரு தண்டம் -பண்ணுவது ஒரு பிரபத்தி -இழப்பது ஒரு ஹேயமான சரீரம் -பெறுவது ஒரு விலக்ஷணமான ஸ்ரீ பரமபதம் –
இத்தை அறியாதே அதிபதிக்கிறார்களே என்ற கிலேசமாய்த்து காணுங்கோள் என்ன முதலிகளும் க்ருதார்த்தரானார்கள்
அதாவது -பர துக்க அஸஹிஷ்ணுதவமும் -பாரா சம்ருத்ய ஏக பிரயோஜனத்வமும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு உண்டாக வேணும் என்று கருத்து

———————————————-

ஸ்ரீ எம்பார் வைபவம் –

ஸ்ரீ எம்பார் ஸ்ரீ உடையவர் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளும் போது-அவர் திருவடிகளைப் பிடித்துக் கொண்டு-
நாயந்தே ஸ்ரீ பெரிய திருமலை நம்பி ஸூக்தி கையிலே ரஜத புத்தி பண்ணுவாரைப் போலே அபரமாத்மா விஷயே பரமாத்மா புத்தி பண்ணி
விபரீத ஞான நிஷ்டனாய் ஸ்ரீ காளஹஸ்தி ஆகிற கடும் காட்டிலே இருந்த என்னைப் போதரே என்று சொல்லிப் புந்தியில் புகுந்து
தன் பால் ஆதரம் பெருகும்படி திருத்தி மாயப் பற்று அறுத்து அடியேனுடைய துர்வாச நாச்சேதனத்தைப் பண்ணி அருளி –
பொருள் இல்லாத என்னைப் பொருளாக்கி அடிமை கொண்டு அருளி -தாயாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய் -என்கிறபடியே
சர்வவித பந்துவும் த்ருஷ்ட அத்ருஷ்டங்கள் இரண்டையும் தேவரீர் திருவடிகளே என்று காட்டிக் கொடுத்து அருளினார் –

தேவரீரும் அப்படியே அடியேன் ஸ்ரீ நம்பி திருவடிகளை அகன்ற இலவு எல்லாம் தீர சர்வவித உத்தாரக பந்துவாய் நிற்க –
தேவரீர் திருவடிகளே ப்ராப்யம் ப்ராபகமும் என்று அத்யவசித்து இருந்த அடியேன்
நச சீதா த்வயா ஹீனா ந ச அஹம் அபி ராகவ முஹூர்த்தம் அபி ஜீவாவோ ஜலான் மத்ஸ்யா விவோத்த்ருதவ் -என்கிறபடியே
என் உயிர் நிலையான தேவரீர் திருவடிகளை அகன்று ஒரு க்ஷண மாத்ரமும் தரிக்க மாட்டேன் –
தேஹி விட்டுப் போனால் தேகம் நிற்குமோ -நிழலும் அடி தாறும் ஆனோம் -என்கிறபடியே ஸ்ரீ பாதாச்சாய பன்னனான அடியேன்
எங்கனே தரித்து இருப்பேன் என்று திருவடிகளில் போர ஆர்த்தியோடே விழுந்து எழுந்து இராமல் கிடக்க
ஸ்ரீ உடையவரும் ஸ்ரீ எம்பாரை குளிர நோக்கி அருள -நாம் ஸ்ரீ நம்பி திருக்கையாலே உம்மை உதக பூர்வகமாகப் பரிஹரித்த பின்பு
நமக்கும் உம்மைப் பிரியக் கூடுமோ –
நம்முடைய ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனும் அப்படியே செய்து அருளுகிறான் -பதறாதே கொள்ளும் -என்று ஸ்ரீ எம்பாரை வாரி எடுத்து
அணைத்துக் கொண்டு தம் பொன் அம் கழல் தாமரைப் பூக்களால் அவர் திருமுடியை அலங்கரித்து அருளி ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருள
ஸ்ரீ எம்பாரும் தாயைப் பிரிந்த ஸ்தநந்த்ய பிரஜையைப் போலே சிதில அந்தக்கரணனாய் பெரிய ஆர்த்தியோடே
ஸ்ரீ உடையவர் பிரசாதித்து அருளின அர்த்த விசேஷங்களை ஸ்ரீ பட்டர் முதலான முதலிகளுக்கு
ப்ரசாதித்துக் கொண்டு எழுந்து அருளி இரா நிற்க

ஒரு நாளாக ஸ்ரீ உடையவர் திருவடிகளைத் திரு உள்ளத்தே நினைந்து நைந்து உள் கரைந்து உருகி -தாய் நாடு கன்றே போல் –
எப்போது காணப் பெறுவேன் -என்று தவறை விஞ்சி ஆச்சார்ய விஸ்லேஷம் பொறுக்க மாட்டாமல் –
அவனை விட்டு அகன்று உயிர் ஆற்றகில்லா -என்கிறபடி ஸ்ரீ உடையவரை அகன்று இருக்க மாட்டாதே ஆற்றாமை கரை புரண்டு மிகவும் விஞ்சி
ஸ்ரீ பெரியபெருமாள் சந்நிதியில் சென்று -நாயந்தே அடியேன் ஸ்ரீ உடையவர் திருவடிகள் ஏறப் போக நினையா நின்றேன் –
தேவரீர் விடை பிரசாதித்து அருள வேணும் -என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பெருமாளும் அப்படியே செய்யும் -என்று
திரு உள்ளம் பற்றி அருளி -ஸ்ரீ எம்பாருக்குத் தீர்த்த பிரசாதமும் ஸ்ரீ சடகோபனும் இரங்கிப் பிரசாதித்து அருள -இவரும்

திருப் பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய்-என்று அங்கீ கரித்து அருளி -ஸ்ரீ அமலனாதிப்பிரான் படியே
ஸ்ரீ பாதாதி ஸ்ரீ கேசாந்தமாக அனுபவித்து அருளி
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே-என்று கொண்டு அணியார் பொழில் சூழ் அரங்க நகர் அப்பனை
தன் நெஞ்சுள்ளும் கண்ணுள்ளும் நீங்காத படியாக நிறைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு அருளி ஸ்ரீ உடையவர் திரு மடத்தேற எழுந்து அருளி –
யோ நித்யம் -என்று தொடங்கி-ராமாநுஜஸ்ய சரணவ சரணம் ப்ரபத்யே -என்று அனுசந்தித்துக் கொண்டு தண்டனை சமர்ப்பித்து திருமடம்
எழுந்து அருளித் தம் திரு ஆராதனமான ஸ்ரீ அரங்க நகர் அப்பனைத் திருவடி விளக்கி ஸ்ரீ பட்டரை அழைத்து அருளி

வாரீர் ஸ்ரீ பட்டரே-நாம் ஸ்ரீ ஆழ்வான் திருக் குமாரர் – அகில சாஸ்திரங்களையும் அதிகரித்தோம் -ஸ்ரீ நம்பெருமாள் நம்மை
புத்ர ஸ்வீ காரம் பண்ணி அருளினார் என்னும் மேன்மைகளை நினைந்து இறுமாந்து இராதே –
நம் ஆணை ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளே உபாய உபேயம் என்று அத்யவசித்து இரும்-என்று அருளிச் செய்து –
ஸ்ரீ கணியனூர் சிறி யாச்சான் -ஸ்ரீ சட்டம் பளிச் சீயர் -ஸ்ரீ ஈச்சம் பாடிச் சீயர் முதலானோர்க்கும் மற்றும் உள்ள முதலிகளுக்கும்
ஸ்ரீ உடையவர் பிரசாதித்து அருளின அர்த்த விசேஷங்களையும் ப்ரசாதித்துக் கொண்டு தர்சனம் நிர்வகித்து வாழ்ந்து அருள வேணும்
என்று மங்களா சாசனம் செய்து அருளி அவர்களை ஸ்ரீ பட்டர் திருக்கையிலே கொடுத்து அருளி
சர்வ அபராதங்களையும் பொறுத்து அருள வேணும் என்று தண்டனை சமர்ப்பித்து ஸ்ரீ பட்டர் முதலான முதலிகளைத் தீர்த்தம் கொண்டு
அமுது செய்யப் பண்ணி ஸ்ரீ அரங்கத்து உறையும் இன் துணைவனே வழித் துணையாக நினைத்துக் கொண்டு
ஸ்ரீ உடையவர் திருவடிகளைத் த்யானித்துக் கொண்டு ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளினார்

ஸ்ரீ பட்டரும் ஆச்சார்ய விஸ்லேஷம் பொறுக்க மாட்டாமல் மிகவும் சோகார்த்தராய் கிலேசிக்க-அருகில் இருந்த முதலிகளும்
வாரீர் ஸ்ரீ பட்டரே தேவரீர் இப்படி கிலேசிக்கலாமோ -என்று தேற்றமிட ஸ்ரீ பட்டரும் தம்மிலே தெளிந்து கொண்டு இருக்கிற அளவிலே
ஸ்ரீ பெருமாள் சாத்திக் களைந்த திருமாலை திருப் பரியட்டம் முதலானவற்றையும் கொண்டு அனைத்துக் கொத்தில் உள்ளவர்களும் வர
ஸ்ரீ சிறிய கோவிந்தப் பெருமாள் திருக்கையாலே ப்ரஹ்ம மேத விதி யடங்கச் செய்வித்து
ஸ்ரீ எம்பாருடைய விமல சரம விக்ரஹத்தைப் பீடயாநத்திலே எழுந்து அருளுவித்துக் கொண்டு போய் யதி ஸம்ஸ்கார விதி யுக்தப் பிரகாரேண
சமஸ்கரித்து கனித்துத் திருப் பள்ளிப் படுத்தி -அவப்ருதம் கொண்டாடிப் பெருக்கத் திரு அத்யயனமும் நடத்தி அருளினார் –

ஆச்சார்ய கைங்கர்யமே பரம பிரயோஜனமாய்த் தன்னைப் பேணாமையும் -ஆச்சார்ய விஷயத்தில் க்ரய விக்ரய அர்ஹராய்
ஸ்வ வியாபாரம் அற்று இருந்த படியையும்-ஆச்சார்ய திறத்தில் சாயாவத் பாரதந்தர்யமும் –
ஆச்சார்யரை அகன்று தரியாத அனுஷ்டானமும் இவருக்கே உள்ளது ஓன்று இறே

ஸ்ரீ எம்பார் திரு நக்ஷத்ரம் -திருத் தையில் திரு புனர்வஸூ
இவர் தனியன்
ஸ்ரீ ராமானுஜ பதாச்சாயா கோவிந்தாஹ்வ அநபாயநீ ததாயத்த ஸ்வரூபா சா ஜீயான்மத் விஸ்ரமஸ்தலீ –

வம்பார் மலர்க்கணை களைந்தாலு மேவு மாதர் வழி அம்பால் இடர ஒன்றிலன் ஒரு காலும் அரிவையர்க்குத்
தம்பாடு ஒரு காலும் ஏகாந்தம் இல் என்று தாம் உரைத்த எம்பார் அடி சரண் என்பார் அடி சரணம் எங்களுக்கே

ஸ்ரீ பட்டார்யா ப்ரபத்திம்வ்ய பதி சத துலன் த்ராவிடாம் நர்ய மவ்லேரர்த்தம் ஸ்ரீ பாஷ்ய மந்யாநபி சயதிவரா தேசதோ அந்யாந் ரஹஸ்யான்
யஸ் தோக்தோ தேசி கேந்த்ரோ யதிபதி சரணச் சாயா நாமார்ய வர்யஸ் தங் கோவிந்தார்ய மஸ்மாத் குலகுரு மமித ஞான வைராக்யமீடே
ஹ்ருதி நாராயணம் பஸ்யன் நாப்யச் சத ர ஹஸ் சதா -யஸ் ஸ்வாதார ரதவ்ஷாபி கோவிந்தம் உபாஸ்மஹே

———————————————–

ஸ்ரீ ஆழ்வார்களுக்கும் ஸ்ரீ உடையவருக்கும் தீர்த்த திவசம் சொல்லாது ஒழிவான்-
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பரிபாலித்து ப்ரசித்திப் படுத்தாமல் இருப்பது – என் என்னில்-
அத்யாபி அகிலாத்ம உத்தாரணார்த்தமாக ஸ்ரீ அர்ச்சா விக்ரகங்களை அங்கீ கரித்து இங்கே எழுந்து அருளி இருக்கிறார்கள் ஆகையால் –
அன்றிக்கே-அவர்கள் அங்கிளும் கால் வாங்கிப் போகில் ஆத்ம கோடிகளுக்கு ஈடேற வழி இல்லை இறே -இத்தை நினைத்து இறே
நம் ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் தீர்த்தம் கொண்டாடித் திதி பரிபாலனம் பண்ணாது ஒழி கிறதும்
ஆர்த்ராயா முதிதோ மஹா புரிகதோ ஹஸ்த்யத்ரி மாத்தாஸ்ரமஸ் ஸ்ரீ ரங்க ஸ்ரீய மேத்ய சிஷ்ய மஹிதோ வேதாந்த பாஷ்பம் வதன் –
தீப்ரோ திக் விஜயம் விதாய சகதைர் விப்ரைர் த்வி பஞ்சா சதைர்பா தி ஸ்ரீ யது பூதரே யதிவரஸ் சம்பத் குமாரம் பஜன் என்று –
சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரையில் ஸ்ரீ பெரும் பூதூரிலே அகில ஆத்ம உத்தாரண அர்த்தமாக வந்து அவதரித்து
சகல சாஸ்திரங்களையும் அப்யஸித்து ஸ்ரீ பெருமாள் கோயிலிலே ஸ்ரீ பேர் அருளாளர் நியமனத்தாலே ஸ்ரீ பெரிய நம்பியை ஆஸ்ரயித்துப்
பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களையும் பெற்று
மால் பால் மனம் சுழிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட்டு -என்கிறபடியே சர்வ சங்க பரித்யாக பூர்வகமாக ஸ்ரீ பேர் அருளாளர் சந்நிதியில்
ஆஸ்ரம பிராப்தி பண்ணி அருளி ஸ்ரீ ரங்க ஐஸ்வர்யத்தைப் பெற்று
ஸ்ரீ பாஷ்யம் அருளிச் செய்து திக் விஜயம் பண்ணித் ஸ்ரீ திருவரங்கர் பரத்வத்தை நிலை நிறுத்தி அருளி-புழுவன் வ்யாஜேன
மேல் நாட்டுக்கு எழுந்து அருளி ஸ்ரீ திரு நாரணற்கு அனைத்து அழகும் கண்டு அருள பண்ணி ஸ்ரீ செல்வப் பிள்ளையை
பெற்று எடுத்து வந்து ப்ரதிஷ்டிப்பித்து அருளி ஐம்பத்து இருவர்க்காக அர்ச்சாவதாரா ரூப விக்ரஹத்தை அங்கீ கரித்து
அதிலே தம் சர்வவித சக்தியையும் ப்ரதிஷ்டிப்பித்துக் கொண்டு அவர்களால் ஸேவ்யமானராய் –
செம் பொன் கழல் அடி திரு உரு ஸ்ரீ செல்வப்பிள்ளையை மங்களாசாசனம் செய்து கொண்டு கால தத்வம் உள்ளதனையும் இங்கே
ஸூ ப்ரதிஷ்டிதராய் விளங்கா நின்று கொண்டு வாழ்ந்து அருளுகிறார் ஸ்ரீ உடையவருமாய்த்து –

————————————

ஸ்ரீ பட்டர் வைபவம்

அநந்தரம் ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகளுடனே பெரும் கூட்டத்து திரு ஓலக்கமாக எழுந்து அருளி இருந்து தர்சனம் நிர்வகித்து
அருளுகிற காலத்திலே ஒரு தீர்த்த வாசி ப்ராஹ்மணன் வந்து ஸ்ரீ பட்டரை சேவித்து அவருடைய வேதாந்த உபன்யாச
சாதுர்யத்தையும் கோஷ்டியின் வைபவத்தையும் கண்டு நின்று
ஸ்ரீ பட்டரே மேல் நாட்டில் ஸ்ரீ வேதாந்தி என்று ஒரு வித்வான் இருக்கிறான் -அவனுடைய வித்யையும் கோஷ்டியம் போலே உமக்கும் இருந்தது என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் ப்ராஹ்மணன் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு அருளி -ஆமோ அப்படியும் ஒரு வித்வான் உண்டோ -என்ன –
உண்டு என்று சொல்லி -அந்த ப்ராஹ்மணன் இங்கு நின்றும் புறப்பட்டு மேல் நாட்டுக்குப் போய் வேதாந்தி கோஷ்டியிலே சென்று-

வேதாந்திகளே உம்முடைய வித்யைக்கும் கோஷ்டிக்கும் சத்ருசராய் ஸ்ரீ பட்டர் என்பார் ஒருவர்
இரண்டு ஆற்றுக்கும் நடுவே எழுந்து அருளி இருக்கிறார் என்ன
வேதாந்திகளும் ப்ராஹ்மணனைப் பார்த்து -ஆமோ ஸ்ரீ பட்டர் நமக்கு ஒத்த வித்வானோ என்ன -அவனும் உம்மிலும் அதிகர் என்ன
அவனும் அவருக்கு எந்த சாஸ்திரம் போரும் என்ன -ப்ராஹ்மணனும் -சப்த தர்க்க பூர்வ உத்தர மீமாம்ச தொடக்கமான சகல சாஸ்திரங்களும்
ஸ்ரீ பட்டருக்குப் போரும் என்ன வேதாந்தியும் இவன் சொன்னத்தைக் கேட்டு -இவ்விபூதியில் நமக்கு ஒருவரும் எதிரில்லை என்று
ஷட் தர்சனத்துக்கும் ஆறு ஆசனம் இட்டு அதன் மேலே உயர இருந்தோம் -ஸ்ரீ பட்டர் நம்மிலும் அதிகர் என்று ப்ராஹ்மணன் சொன்னானே
என்று அன்று தொடங்கி திடுக்கிட்டு இருந்தான் –
அவ்வளவில் அந்த ப்ராஹ்மணன் அங்கு நின்றும் புறப்பட்டுக் கோயிலுக்கு வந்து ஸ்ரீ பட்டர் சந்நிதியில் வந்து –

ஸ்ரீ பட்டரே உம்முடைய வைபவம் எல்லாம் வேதாந்திக்குச் சொன்னேன் என்ன -ஸ்ரீ பட்டரும் ப்ராஹ்மணனைக் குறித்து
அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் -என்ன -அவனும் -ஸ்ரீ பட்டருக்கு எந்த சாஸ்திரம் போரும் என்று கேட்டான் என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் ப்ராஹ்மணா அதுக்கு நீ வேதாந்திகளுக்கு என்ன சொன்னாய் என்ன -அவனும் ஸ்ரீ பட்டருக்கு சப்த தர்க்கங்களும்
பூர்வ உத்தர மீமாம்சைகளும் நன்றாகப் போரும் என்று வேதாந்தி யுடன் சொன்னேன் என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் அந்த ப்ராஹ்மணனைக் குறித்து தீர்த்த வாசியாய் தேசங்கள் எல்லாம் நடையாடி வித்யா மஹாத்ம்யங்களை எல்லாம் அறிந்து
நாகரீகனாய் இருக்கிற நீ நமக்குப் போருமது எல்லாம் அறிந்து வேதாந்திக்குச் சொல்லாதே கேவலம் வேதாந்த சாஸ்த்ரங்களே போரும்
என்று தப்பச் சொன்னாயே -என்ன ப்ராஹ்மணனும் ஸ்ரீ பட்டரைக் குறித்து-இந்த லோகத்தில் நடையாடுகிற சாஸ்திரம் ஒழிய உமக்கு
மற்று எது போரும் என்று வேதாந்திக்குச் சொல்வது -என்ன

ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் போரும் என்று வேதாந்திக்குக் சொல்லாது இருந்தாயே என்று வெறுத்து அருளிச் செய்து விட –
அவனும் பின்னையும் மேல் நாட்டுக்குப் போய் வேதாந்தியுடன் இச்செய்தியைச் சொல்ல –
வேதாந்தியும் ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகம் என்கிற சப்தத்துக்குத் தானே அர்த்தம் ஆகிறது இல்லை –
அவர் எப்படிப்பட்ட வித்வானோ என்று விஸ்மயப் பட்டு இருக்கச் செய்தே
ஸ்ரீ பட்டரும் -வேதாந்தியை நம்முடைய தர்சனத்திலே அந்தர்ப்பூதராம்படி திருத்தும் என்று ஸ்ரீ உடையவர் நியமித்து அருளினது
அவசியம் கர்தவ்யம் என்று தம் திரு உள்ளத்திலே கொண்டு ஸ்ரீ பெருமாள் சந்நிதியில் சென்று சேவித்து நின்று –
நாயந்தே மேல் நாட்டில் வேதாந்தி என்று ஒரு பெரிய வித்வான் இருக்கிறான் -அவனைத் திருத்தி நம் தரிசன பிரவர்த்தகனாம் படி
பண்ண வேண்டும் என்று அங்கேற விடை கொள்வதாக இரா நின்றேன் -தேவரீர் அவனை நன்றாகத் திருத்தி
ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்தத்துக்கு நிர்வாஹனமாம் படி திரு உள்ளம் பற்றி அருள வேணும் என்று ஸ்ரீ பெருமாளுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பெருமாளும் அப்படியே ஆகக் கடவன் -த்வரித்துப் போய் வாரும் -என்று திரு உள்ளம் உகந்து-தீர்த்தம் திருமாலை திருப்பரியட்டம் இவற்றுடன்
தம் திருக்குமாரரான வாசி தோன்ற அநேகம் திரு ஆபரணம் திருப்பரியட்டம் ந்ருத்த கீத வாத்யங்களையும் தமக்கு உண்டான
சகல பரிஜன பரிச்சதங்களையும் கூட்டி போம் என்று விடை கொடுத்து அருள –

ஸ்ரீ பட்டரும் புறப்பட்டு மேல் நாட்டிலே எழுந்து அருளி திருக் காவேரி கரையிலே ஸ்ரீ சிறுப்புத்தூர் அண்டையிலே நின்று அருள
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் -ஸ்ரீ ஆழ்வான் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ பட்டர் எழுந்து அருளினார் என்று கேட்டு சடக்கெனப் புறப்பட்டு எழுந்து அருளி
திருக் காவேரிக்கரையிலே ஸ்ரீ பட்டரைக் கண்டு சேவித்து –
ஐயோ ஸூ குமாரரான நீர் காடும் மலையும் கடந்து இத்தனை தூரம் எழுந்து அருளலாமோ -என்ன
ஸ்ரீ பட்டரும் திருவடிகளில் விழுந்து ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானை சேவித்து ஸ்ரீ உடையவர் மேல் நாட்டிலே போய் வேதாந்தியைத் திருத்தி
நம் தரிசன பிரவர்த்தகராம் படி பண்ணு என்று நியமித்து அருளினார் –
அப்படியே ஸ்ரீ நம்பெருமாளை விடை சாதித்து அனுப்பி அருளினார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் -எங்கள் குடிக்கு அரசே வாரும் என்று ஸ்ரீ பட்டரை எடுத்து அனைத்துக் கொண்டு போய்

ஸ்ரீ யாதவாத்ரேர்ஜி நிமிஷா யேஷாங்கே ஷாஞ்ச வித்யதே -தேஷான் தேசே யமபடா நாகச்சந்தி கதாசன-என்று
ஸ்ரீ யதிசைலயியாசை யாவர் சிலருக்கு உண்டாய் இருக்கும் -அவர்கள் வசிக்கும் தேசத்தில் யமபடர் மறந்தும் புகுரார்கள்-என்றும்
சஹஸ்ர சிகரஸ் சோயம் சாஷாச் சேஷாத்ம கோ கிரி -வைகுண்டாதபி யத்ராஹம் ராமயா சஹி தோரமே-என்று
சஹஸ்ர பணா மண்டலமுடைய திருவனந்த ஆழ்வான் திருவவதாரமான ஸ்ரீ யதுகிரி சிகரத்தில் ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களும்
குன்றில் இட்ட விளக்காய் பிரகாசிக்கும்படி ஸ்ரீ பரமபதத்தையும் ஸ்ரீ திருப் பாற் கடலையும் உபேக்ஷித்து –
ஸ்ரீ அரவிந்தப்பாவையும் தானுமாய்-அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குகளாய் நிற்க-

ஸ்ரீ வைகுண்ட வாசிநஸ் சர்வே சேஷ சேஷாசநாதய-திர்யக் ஸ்தாவர ஜன்மா நிச்ரயந்தேயது பூதரே-என்று ஸ்ரீ வைகுண்ட நாட்டில் வாழும்
ஸ்ரீ சேனை முதலியார் ஸ்ரீ திருவனந்த ஆழ்வான் முதலான நித்ய முக்தர் எல்லாரும் ஸ்ரீ திருநாடு புல் எழுந்து போம்படி குடி வாங்கி வந்து
இஸ் ஸுசீல்ய ஸுலப்ய அனுபவ அர்த்தமாக திர்யக் ஸ்தாவர ஜென்மங்களைப் பரிக்ரஹித்து ஸூ பிரதிஷ்டராய் இங்கே வர்த்திக்கிறார்கள்
என்றும் சொல்லும்படியான வைபவத்தை யுடைய ஸ்ரீ யாதவகிரியைக் கிட்டி சேதனன் பாத பீடத்தில் ஏறும் பாவனை கொண்டு
செம்பொன் ஸ்ரீ யதுகிரி ஏறித் திருக் கல்யாண சரஸ்ஸைக் கிட்டி
காலே காலேச சேவந்தாம் கல்யாண தீர்த்தம் அத்புதம் -யத்ர தீர்த்தே நிமஜ் ஐந்தோ யத யஸ்ஸம்சித வ்ரதா உன்மஞ்சந்தி பவாம் போதி
கல்லோல கலஹாந்தராத் புஷ்கரே நததா ப்ரீதிர் ந கங்காயாம் நா யாமுநே-யதா கல்யாண தீர்த்தஸ்ய தீர்த்தே கல்யாண சேதஸாம் தீர்த்தே
தத்ரா மலேஸ் நாத்வா முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை-நாஸ்தி கஸ்ச க்ருதக்நஸ்ஸ பரீவாத பரோபிச-
பர ப்ரஸம்ஸா நிஷ்டஸ்ஸ ஸ்வ ப்ரஸம்சா பாராயண -யஜ்ஜ விக் நகரஸ் சைவ வேதாத்யயன தூஷக -பர தாரா நுரக்தஸ்ஸ பாக பேதக ரோபிச
பர த்ரவ்யா பஹாரீ ச பாஷண்டா மதத்பர ஷூத்ர அன்ன பக்ஷகஸ் சைவ ஸ்வாதீநா முபலாளக தர்ம விக்ரய சீலஸ்ஸ ஸ்ராத்த புக்க்ராம
யாஜக தேவதாத்ர வ்யாஹாரீச தரப்படம் பஸ்மன்வித பாவாங்க் லேசகரஸ் சாபி ப்ராஹ்மணா நாஞ்ச நிந்தக விஷ்ணு பக்தி விகாதீச வ்ருஷலீபதி ரேவச -என்று
இப்படிப்பட்டவர்களுடைய பாபங்களை போக்க வல்ல திருக் கல்யாணியிலே நீராடி கேசவாதியான துவாதச திரு நாமம் சாத்தி அருளி
எழுந்து அருள அங்கு இருந்த ஐம்பத்து இருவர் முதலான அனைவரும் ஸ்ரீ சடகோபன் முன்னிலையாக வந்து எதிர் கொள்ள
ஸ்ரீ பட்டரும் சாஷ்டாங்கமாக சேவித்து திவ்ய நகரிக்குள்ளே எழுந்து அருளி சதுராநந திவ்ய கோபுரத்தை அஞ்சலித்து உள்ளே புகுந்து
ஸ்ரீ பலி பீடத்து அருகே தாளும் தடக்கையும் கூப்பி தண்டன் சமர்ப்பித்து

ஸ்ரீ உடையவர் சந்நிதிக்கு எழுந்து அருளி -யோ நித்யம் -என்று தொடங்கி –ராமாநுஜஸ்ய சரணவ சரணம் ப்ரபத்யே -என்று சேவித்து –
ஸ்ரீ ராமானுஜ திவாகரரையும் திருவடி தொழுது வாழ்த்தி தீர்த்த பிரசாதங்களும் பெற்று அவர் புருஷகாரமாக பிரதக்ஷிணமாக எழுந்து அருளி
பஸ்ஸாதாபி விமானஸ்ய பிரகாராந்தர மத்யத ஸ்ரீ ஸூதர்சன நஞ்ச ஸ்ரீ லஷ்மீஸ் ச வர்த்ததே சர்வ காமதே என்று சொல்லப்பட்ட –
ஸ்ரீ திருவாழி ஆழ்வானையும் ஸ்ரீ யதுகிரி நாச்சியாரையும் சேவித்து ஆனந்தமயமான திவ்ய விமானத்தையும் தொழுது உள்ளே எழுந்து அருளி
சாஷ்டாங்கமாக சேவித்து ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரையும் ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வாரையும் சேவித்து ஸ்ரீ செல்வப்பிள்ளையையும் திருவடி தொழுது
அவ்விக்ரஹ ஸுந்தர்யத்திலே ஆழங்கால் பட்டு நிற்க ஸ்ரீ செல்வப்பிள்ளையும் உகந்து தீர்த்தம் திருமாலை சடகோபன் பிரசாதித்து அருளப்
பெற்றுப் புறப்பட்டு ஸ்ரீ சேனை முதலியாரையும் திருவடி தொழுது சண்ட ப்ரசண்டர்களான த்வாபர பாலர்கள் அனுமதி கொண்டு
உள்ளே சென்று திருப்பல்லாண்டை அனுசந்தித்து ஸ்ரீ திரு நாராயணப் பெருமாளைப் பாதாதி கேசாந்தமாக சேவித்து அஞ்சலித்து நிற்க
ஸ்ரீ திரு நாராயணரும் மிகவும் உகப்போடே ஸ்ரீ பட்டருக்குத் திருமாலை திருப்பரியட்டம் தீர்த்தம் சடகோபனும் பிரசாதித்து விடை கொடுத்து அருள

ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானுடன் புறப்பட்டு எழுந்து அருளி வேதாந்திகள் இருக்கிற ஊர் ஆசன்னமானவாறே
ஸ்ரீ ஆழ்வான் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ பட்டர் வந்தார் -ஸ்ரீ அணி அரங்கன் திருக்குமாரர் பட்டர் வந்தார் -வேதாந்தாசார்ய பட்டர் வந்தார் –
வேதியர்கள் தனித்தலைவர் வந்தார் -ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வந்தார் -பரவாத மத ஹஸ்தி பஞ்சா நநர் வந்தார் -என்று பல திருச்சின்னம்
பணிமாறுகை முதலான தூர்ய கோஷத்துடன் பெரும் திரளாக மஹா சம்பிரமத்துடனே சர்வாபரண பூஷிதராய் –
சத்ர சாமர தால வ்ருந்தாதிகள் சேவிக்க மணிப்பல்லக்கிலே எழுந்து அருளா நிற்க அவ்வளவில் இரண்டு ப்ராஹ்மணர்கள் எதிரே வந்து
ஸ்ரீ பட்டரைப் பார்த்து -நீர் ஆர் -அநேக சம்பிரமத்துடனே வந்தீர் -எங்கிற எழுந்து அருளுகிறீர் என்று கேட்க
ஸ்ரீ பட்டரும் -நாம் ஸ்ரீ ரெங்கராஜ பட்டர் -வேதாந்திகளுடனே தர்க்கிக்கப் போகிறோம் என்ன –

அந்த ப்ராஹ்மணர்கள் சொன்னபடி -நீர் இப்படி சம்பிரமத்துடனே எழுந்து அருளினால் வேதாந்திகளை உமக்குக் காணப் போகாது காணும் –
அவர் க்ருஹத்துக்கு உள்ளே இருந்து விடுவார் -அவருடைய சிஷ்ய பிரசிஷ்யர்கள் தலை வாசலிலே இருந்து வந்த வித்வான்களுடனே
நாலு ஆறு மாசம் தர்க்கித்து அவர்களை உள்ளே புகுர ஒட்டாதே புறம்பே தள்ளி விடுவார்கள் என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் அந்த ப்ராஹ்மணரைப் பார்த்து -ஆகில் நாம் நேரே சென்று அவர் க்ருஹத்திலே புகுந்து வேதாந்திகளைக் காணும் விரகு என்ன-
என்று கேட்டருள-அவர்கள் சொன்னபடி -வேதாந்திகள் தனவான் ஆகையால் -அவாரியாக – தடை இல்லாமல் –
ப்ராஹ்மணருக்கு சத்ர போஜனம் இடுவர் -அந்த சத்ரபுக் ப்ராஹ்மணரோடே கலசி அவர்கள் வேஷத்தையும் தரித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றால்
புஜிக்க வருகிற ப்ராஹ்மணரை நிரீக்ஷித்து இருப்பர் -அங்கே வேதாந்திகளைக் காணலாம் -ஆகையால் உங்கள் சம்பரங்களை எல்லாம்
இங்கே நிறுத்தி நீர் ஒருவருமே சத்ராசிகளுடனே உள்ளே எழுந்து அருளும் என்று சொல்லிப் போனார்கள் –

அநந்தரம் ஸ்ரீ பட்டரும் இவர்கள் சொன்னது கார்யகரமாம் என்று திரு உள்ளம் பற்றி தம்முடைய அனைத்துப் பரிகரத்தையும்
ஊருக்குத் தூரத்திலே நிறுத்தி-தாம் சாத்தி அருளி இருந்த சர்வ ஆபரணங்களையும் களைந்து ஒரு அரசு இலைக் கல்லையைக் குத்தி
இடுத்திக் கொண்டு-தொன்னையை தைத்து எடுத்துக் கொண்டு – காவி வேஷ்ட்டியும் தரித்து ஒரு கமண்டலமும் கையிலே தூக்கிக் கொண்டு
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் தாமுமாய் சத்ராசிகளுடனே கூடிக் கார்ப்பண்ய வேஷத்துடன் உள்ளே எழுந்து அருள
வேதாந்திகளும் ப்ராஹ்மணர் புஜிக்கையைப் பார்த்துக் கொண்டு ஒரு மண்டபத்திலே ஆறு ஆசனம் இட்டு அதன் மேலே
பெரிய மதிப்புடன் இரா நிற்க ப்ராஹ்மணர் எல்லாரும் சத்ர சாலையிலே புகுர
ஸ்ரீ பட்டர் அங்கே எழுந்து அருளாமல் வேதாந்திகளை நோக்கி எழுந்து அருள
வேதாந்திகளும் -பிள்ளாய் இங்கு ஏன் வருகிறீர் என்ன – ஸ்ரீ பட்டரும் பிக்ஷைக்கு வருகிறேன் என்ன –
எல்லாரும் புஜிக்கிற இடத்தில் போகீர் பிக்ஷைக்கு என்ன -ஸ்ரீ பட்டரும் எனக்குச் சோற்றுப் பிக்ஷை அன்று என்ன –
வேதாந்திகளும் -இவர் சத்ராஸியானாலும் கிஞ்சித் வித்வானாகக் கூடும் என்று விசாரித்து -கா பிஷா -என்ன ஸ்ரீ பட்டரும் -தர்க்க பிஷா -என்ன
வேதாந்திகள் இத்தைக் கேட்டுத் திடுக்கிட்டு -முன்னே தீர்த்த வாசிப் ப்ராஹ்மணன் வந்து நமக்குச் சொன்ன ஸ்ரீ பட்டர் அல்லது நம் முன்னே
வந்து கூசாமல் நின்று தர்க்க பிக்ஷை என்று கேட்க வல்லவர் இந்த லோகத்தில் ஒருவரும் இல்லை –
வேஷம் கார்ப்பண்யமாய் இருந்ததே ஆகிலும் இவர் ஸ்ரீ பட்டராகவே வேணும் என்று நிச்சயித்து

நம்மைத் தர்க்க பிக்ஷை கேட்டீர் நீர் ஸ்ரீ பட்டரோ என்ன -இவரும் ஆம் என்று -கமண்டலம் -கல்லை -காவி வேஷ்ட்டி -இவற்றை
எல்லாம் சுருட்டி எறிந்துஎழுந்து அருளி இருந்து மஹா வேகமாக உபந்யஸிக்க-அவ்வளவில் வேதாந்திகளும்
ஸ்ரீ பட்டர் வைபவம் கேட்டு இருந்தும் -இவர் வித்யா மஹாத்ம்யம் காண வேணும் என்று இவருடன் தர்க்கிக்க –
இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் மத்த வாரணம் பிணங்குமா போலே தர்க்கிக்க இங்கனே ஒன்பது நாள் சென்ற பின்பு பத்தாம் நாள்
ஸ்ரீ பட்டர் தர்க்கிக்கச் செய்தே-மாயி சித்தாந்தத்தை சத்தாவாகக் கண்டித்து விசிஷ்டாத்வைத பரமாக உபந்யஸிக்க –
இத்தைக் கண்ட வேதாந்திகள் எழுந்து இருந்து நடுங்கி வேறு ஒன்றும் சொல்லாதேமனுஷ்ய மாத்திரமே என்று இருந்தேன் –
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் என்ன நீர் என்ன பேதம் இல்லை -உறங்கும் பெருமாள் அவர் -உலாவும் பெருமாள் நீர் -ஆனபின்பு வாய் திறந்து
ஒரு வார்த்தை சொல்லக் கூடாது என்று அரை குலையத் தலை குலைய வந்து ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் அடைவு கெட விழுந்து
சேவித்து அடியேனை இரங்கி அருள வேணும் என்று மிகவும் அனுவர்த்திக்க -ஸ்ரீ பட்டரும் தாம் எழுந்து அருளின கார்யம் சீக்கிரமாக
பலித்தவாறே மிகவும் திரு உள்ளம் உகந்து அருளி வேதாந்திகளை அங்கீ கரித்து அருளி அவருக்கு
அர்த்த பஞ்சக தத்வஞ்சா பஞ்ச ஸம்ஸ்கார ஸம்ஸ்க்ருதா -என்று சொல்லப்பட்ட தாப புண்டராதி பஞ்ச ஸம்ஸ்காராதிகளையும் ப்ரசாதித்து
வர்த்தக பஞ்சக ஞானத்தையும் உண்டாக்கி ஆகார த்ரய சம்பன்னரான மஹா பாகவத உத்தமராக்கி விசேஷ கடாக்ஷம் செய்து அருளி –

வேதாந்திகளே நீர் சர்வஞ்ஞராய் இருந்தீர்-ஆகையால் நாம் உமக்குப் பரக்கச் சொல்லலாவது ஒன்றும் இல்லை –
விஷ்டாத்வைதமே பொருள் -நீர் மாயாவாத ரீதியை ச வாசனமாக த்யஜித்து
ஸ்ரீ யபதியைப் பற்றி ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்தத்தையே நிர்வஹித்துப் போரும் -என்று அருளிச் செய்து -ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்
நாலாயிரமும் ஓதும்படி நியமித்து அருளி இனி நாம் ஸ்ரீ நம்பெருமாளை சேவிக்கப் போகிறோம் என்று உத்யோகித்துப் புறப்பட்ட அளவில்
ஊருக்குப் புறம்பே நிறுத்தின அனைத்துப் பரிகரமும் ஊரிலே வந்து அவர்கள் மஹா சம்பிரமத்துடனே ஸ்ரீ பட்டரைச் சூழ்ந்து சேவித்து
பூர்வம் போலே சர்வ ஆபரணங்களாலும் பூஷித்து ஒப்பித்து மணிப்பல்லக்கிலே ஏற்றி உபய சாமர தால வ்ருத்தாந்திகள் பரிமாற
சகல வாத்தியங்களும் முழங்க திருச்சின்னம் பணிமாறிப் புறப்படக் கண்டு வேதாந்திகள் ஸ்ரீ பட்டருடைய பெருமையையும் சம்பத்தையும்
நன்றாக கண் குளிர நோக்கி -இந்த ஸ்ரீ மான் இத்தனை தூரம் காடும் மலையும் கஷ்டமும் கடந்து எழுந்து அருளி
நித்ய சம்சாரிகளிலும் கடை கெட்டு ம்ருஷாவாதியாய் இருந்த அடியேனுடைய துர்க்கதியே பற்றாசாக அங்கீ கரித்து அருளுவதே என்று
மிகவும் வித்தராய்க் கண்ணும் கண்ணீருமாய்க் கொண்டு ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் விழுந்து க்லேசித்து

ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் தாமான தன்மையாய் ஸுந்தர்ய ஸுகுமார்யாதிகளை யுடையராய் எழுந்து அருளின தேவரீர் –
அநாதி காலம் தப்பித்திருந்து அலம் புரிந்த நெடும் தடக்கைக்கும் எட்டாதபடி கை கழிந்து போன இவ்வாத்மா இன்னம் தப்பிப்போம் என்று
திரு உள்ளம் பற்றி அருளி -இப்படி அதி கார்ப்பண்யமாய் இருபத்தொரு வேஷத்தையும் தரித்துக் கொண்டு சத்ராதிகளுடனே கூட
எழுந்து அருளி அதி துர்மானியான அடியேனை அங்கீ கரித்து அருளின அந்த வேஷத்தை நினைத்தால் அடியேனுக்குப் பொறுக்க போகிறது இல்லை
என்று சொல்லி வாய் விட்டு அழுது கொண்டு திருவடிகளில் விழுந்து கிடக்க-ஸ்ரீ பட்டரும் வேதாந்திகளை திரு முடியைப் பிடித்து எடுத்து நிறுத்தி தேற்றி –
நீர் இங்கே ததீயாராதன ஏக பரராய் ஸூகமே இரும் -என்று அருளிச் செய்து ஸ்ரீ கோயிலை நோக்கி புறப்பட்டு எழுந்து அருளா நிற்க –
மின்னு மா முகில் மேவு தண் திருவேங்கடம் -என்கிறபடியே அம்பு தர சும்பியது பூதர ஸ்ருங்க நிலயனான ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ திவ்ய விமானம்
தூரத்திலே தோன்றக் கண்டு அஞ்சலித்து பின்னையும் ஸ்ரீ திருநாராயண புரம் வழியாக எழுந்து அருளி ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் முன்னிலையாக –
நயனம் ஸ்ரீ நாரஸிம்ஹம் ஹரி ப்ரஹ்ம மஹா ஸ்தானம் – ( பரிப்ருட ஸ்தானம் ) சீதாரண்யம் ஞானஸ்த்வம் ஆகிற
பஞ்ச பாகவத ஸ்தலம் ஸ்வேத அம்ருத் பரிதான சிலை ஆகிற சப்த ஷேத்ரங்களையும்
ஸ்ரீ வேத புஷ்கரணி தர்ப்ப தீர்த்தம் பலாச தீர்த்தம் பத்ம தீர்த்தம் யாதவ மஹா நதி வைகுண்ட கங்கா தீர்த்தம் நாராயண தீர்த்தம்
மைத்ரேய குண்ட தீர்த்தங்களும் சேவித்து அவகாஹித்து -இவற்றின் மத்ய கதமான திருக் கல்யாணி யிலே நீராடி –
கேசவாதி துவாதச ஊர்த்வ புண்ட்ர தரராய் முன்பு போலே சேவாக்ரமம் தப்பாமல் சேவித்துத் தீர்த்த பிரசாதங்களும் பெற்றுப் புறப்பட்டுத்
திருமலை இறங்கி எழுந்து அருளி ஸ்ரீ சிறுப்புத்தூரிலே ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானை நிறுத்தி பயணகதியிலே த்வரித்து

ஸ்ரீ கோயிலுக்கு எழுந்து அருளி திருக் காவேரியில் நீராடி அருளி கேசவாதி துவாதச ஊர்த்வ புண்ட்ர தரராய் சகல பரிஜன பரிச் சதங்களோடே
ஸ்ரீ வேதாந்தாசார்ய பட்டர் வந்தார் -வேதாந்திகளை வென்ற விரகர் வந்தார்-என்ற திருச்சின்னம் பணிமாற
அணி அரங்கன் திரு முற்றத்து அடியார் எதிர் கொள்ள எழுந்து அருளி சேவா கிரமம் தப்பாமல் சேவித்துக் கொண்டு உள்ளே புகுந்து
மாயோனை மணத் தூணைப் பற்றி நின்று வாயார வாழ்த்தி நிற்க -ஸ்ரீ பெருமாளும் பெரிய ப்ரீதியோடே திருமாலை திருப்பரியட்டம்
தீர்த்தம் சடகோபன் ப்ரசாதித்து திரு மாளிகையில் போக விட்டு அருள ஸ்ரீ பட்டரும் தம் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருளி
அங்கே ஸ்ரீ ஆண்டாளை சேவித்து ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகளுக்குத் தரிசன அர்த்தம் நிர்வகித்துக் கொண்டு எழுந்து அருளி இருந்தார்

அநந்தரம் அங்கே காங்கோரையில் வேதாந்திகள் திருமால் அடியார்களை பூசித்துக் கொண்டு இருக்கும் நாளிலே
இரண்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இளைத்து வேதாந்திகள் திரு மாளிகைக்கு எழுந்து அருளி ஷூத்து நலியா நின்றது -என்று
அமுது செய்யத் தேட வேதாந்திகள் தேவிகள் இருவரும் பார்த்து -உங்கள் வேதாந்திகள் தீர்த்தம் ஆடப் போனார் –
இங்கு ஒன்றும் இல்லை -நீங்கள் அங்கு ஏறப் போங்கோள்-என்று சொல்லி உதாசீனம் பண்ணி விட –
அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வேதாந்திகள் பக்கல் சென்று இத்தை அறிவிக்க -அவரும் அது கேட்டு அனுதபித்து
தம் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருளி தேவிகள் இருவரையும் சீறி அப்போதே புறப்பட்டு ஸ்ரீ கோயிலுக்குஎழுந்து அருளத் தேட –
அங்குள்ளவர்கள் வேதாந்திகளைப் போக ஒண்ணாது என்று தகைய இவரும் தமக்கு நிரவதிக தனம் உண்டாகையாலே
அத்தை மூன்று அம்சமாகப் பிரித்து -இரண்டு தேவைகளுக்கும் இரண்டு அம்சம் கொடுத்து மற்றை அம்சத்தை ஸ்வாச்சார்யருக்காக
எடுப்பித்துக் கொண்டு அத்தேசத்தையும் சவாசனமாக விட்டு -இல்லறம் அல்லேல் துறவறம்-என்று அதிதி சதிகார யோக்யதை இல்லாத
பார்யயை த்யஜித்து சன்யசிக்கக் கடவன் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகையாலே-சர்வ சங்க பரித்யாக பூர்வகமாக அங்கே சன்யசித்து அருளி
ஸ்ரீ கோயிலை நோக்கி எழுந்து அருளா நிற்கச் செய்தே

திருக் காவேரிக் கரையில் உள்ள ஸ்ரீ சிறுப்புத்தூரிலே ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானைக் கண்டு சேவித்து நிற்க –
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் -வாரீர் வேதாந்திகளே ஸூகுமாரரான நீர் இங்கனே செய்யலாமா –
வேர்த்த போது நீராடிப் பசித்த போது அமுது செய்து ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளே சரணம் என்று இருந்தால் உம்மைப் பரமபதத்தில்
நின்றும் தள்ளி விடுவார் உண்டோ -இனி என் -திரு மந்த்ரத்திலே பிறந்து த்வயத்திலே வளர்ந்து த்வய ஏக நிஷ்டராவீர் என்று
ஆசீர் வதித்து போம் என்று விட்டார் –
அதாவது திருமந்திரம் ஆத்ம ஸ்வரூப பரம் ஆகையால் சேஷத்வ ஞான உத்பத்தி ஆகிற ஆபீஜாத்யம் உண்டாய் த்வயத்திலும்
ஸ்ரீ மச் சப்த யுக்தமான ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார் புருஷகாரத்தாலே வர்த்தமான அர்த்தத்தில் வர்த்தித்து
உத்தர வாக்ய யுக்தங்களைப் பற்றக் கைங்கர்ய ஏக நிஷ்டராவீர் என்று சொன்னபடி –

வேதாந்திகளும் பயணகதியிலே போய் ஸ்ரீ கோயிலிலே எழுந்து அருளி ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் சேவித்து தாம் கொண்டு வந்த தனத்தை
தம்மது என்கிற அபிமானத்தை விட்டு ஸ்ரீ பட்டருக்கு இஷ்ட விநியோக அர்ஹமாம்படி அவர் திருவடிகளில் சமர்ப்பித்து நிர்மமராய் நிற்க –
அவ்வளவில் ஸ்ரீ பட்டரும் மிகவும் உகந்து அருளி -நம்முடைய சீயர் வந்தார் என்று வாரி எடுத்துக் கட்டிக் கொண்டு அருளி
ஒரு க்ஷண காலமும் பிரியாமல் தம்முடைய சந்நிதியிலே வைத்துக் கொண்டு சகல அர்த்தங்களையும் பிரசாதித்து அருள
ஸ்ரீ சீயரும் ஸ்ரீ பட்டரை அல்லது மற்று ஒரு தெய்வம் அறியாது இருந்தார் –

ஸ்ரீ பட்டரும் நம்முடைய சீயர் என்று சொ ல்லி அனைத்துக் கொண்ட அன்று தொடங்கி வேதாந்திகளுக்கு
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் என்று திரு நாமம் உண்டாய்த்து-
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ பட்டரைப் பார்த்து ஸ்ரீ பெருமாள் சந்த்ர புஷ்கரணிக் கரையிலே கண் வளர்ந்து அருளுகைக்கு
கருத்து என் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பட்டரும் -நாராயணாவோ மணி வண்ணா நாகணையாய் என்று கூப்பிட்ட பின்பு இ றே அந்த மடுவின் கரையில் எழுந்து அருளிற்று –
இங்கு கண் வளர்ந்து அருளுகிறது நான் கூப்பிடுவதற்கு முன்னே என்னை எடுக்கைக்காக நான் அகப்பட்ட பொய்கைக் கரையிலே
ஏற்கவே வந்து கண் வளர்ந்து அருளுகிறான் அத்தனை –
நீர் இவ்வர்த்தம் கேட்டது உம்முடைய வசத்தால் அன்று காணும் -உம்மைக் கொண்டு ஸ்ரீ நம்பெருமாள் என் நினைவினை
வெளியிட்டு அருளினார் என்று அருளிச் செய்தார்
அதாவது -ஸ்ரீ பகவத் திரு அவதாரங்கள் அடங்க ஸ்வார்த்தமாகவே என்று இறே ஞானாதிகர் அனுசந்திப்பர் என்றபடி –

ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ பட்டரை ஸ்ரீ பாதம் தாங்குவதாகத் தோளிலே தண்டை வைக்கப் புக-ஸ்ரீ பட்டரும் உம்முடைய வேஷத்துக்கு
இது விருத்தம் காணும் என்று அருளிச் செய்ய
ஸ்ரீ ஜீயரும் அங்குத்தை அடிமைக்கு ஏகாந்தம் என்று இவ்வேஷத்தை பரிக்ரஹம் பண்ணினேன் –
அது தானே இதுக்கு விரோதம் ஆகில் பழைய வெள்ளையை உடுக்கிறேன் என்று விண்ணப்பம் செய்தார்
அதாவது ஆச்சார்ய கைங்கர்யத்துக்கு அனுரூபம் ஆகாத வர்ணாஸ்ரம தரமும் பரித்யாஜ்யம் என்றபடி

அநந்தரம் ஸ்ரீ திருக் கோட்டியூரிலே எழுந்து அருளி இருந்து –
பூகி கண்ட த்வய ச சரசஸ் நிக்த நீரோபகண்டா மாவிர்மோத ஸ்திமிதசகுநா நூதித ப்ரஹ்ம கோஷம் -மார்க்கே மார்க்கே பதிக நிவஹை
ருஞ்ச்யமாநா பவர்க்காம் பஸ்யே யந்தாம்பு நரபி புரீம் ஸ்ரீ பதீம் ரங்க தாம்ந-என்று சொல்லிக் கொண்டு
ஸ்ரீ கோயிலையும் ஸ்ரீ பெருமாளையும் விட்டுப் பிரிந்து இருக்கையாலே மிகவும் கிலேசப்பட்டு -என்று கொலோ கண் குளிரக் காணு நாளே –
என்று கொண்டு எழுந்து அருளி இருக்கும் காலத்திலேயே ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஸ்ரீ பட்டரை சேவித்து அடியேனுக்கு ஸ்ரீ திரு விருத்தத்துக்கு
அர்த்தம் ஒரு உரு ப்ரசாதித்து அருள வேணும் என்று மிகவும் அனுவர்த்திக்க -ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ நஞ்சீயரைப் பார்த்து -ஸ்ரீ சீயா எனக்கு
ஸ்ரீ கோயிலையும் ஸ்ரீ பெருமாளையும் விட்டுப் பிரிந்த கிலேச அதிசயேன செவிகள் சீப்பாயா நின்றன -ஆகையால் வாய் திறந்து
வார்த்தை சொல்லப் போகிறது இல்லை -நீர் ஸ்ரீ திரு விருத்தத்துக்கு ஒரு உரு இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்குச் சொல்லும் என்று
அவரை ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ பாதத்தில் காட்டிக் கொடுத்து இங்கனே நடந்து செல்லுகிற நாளிலே

கடலைக் கலக்கினால் போலே ஸ்ரீ பட்டர் திரு உள்ளத்தைக் கலக்கி விரோதித்த வீரஸூந்தரன் மரித்துப் போக
அவ்வளவில் ஸ்ரீ கோயிலிலே ஸ்ரீ பட்டர் திருத்தாயார் ஸ்ரீ ஆண்டாளை சேவித்து இருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் –
ஸ்ரீ பட்டருடைய விரோதி போனான் என்று தங்கள் திருப் பரியட்டங்களை முடிந்து ஆகாசத்தில் எறிந்து நின்றார் நின்ற திக்கில்
சந்தோஷித்துக் கூத்தாடி ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கு அறிவிக்க அது கேட்டு ஸ்ரீ ஆண்டாள் செய்த படி -திரு மாளிகைக்கு உள்ளே புகுந்து
திருக்காப்புச் சாத்தி சிக்கென தாளிட்டுக் கொண்டு வயிறு பிடித்து மிகவும் கிலேசித்து வாய் விட்டு உச்சை ஸ்வரமாக அழத்தொடங்கினாள் –
அது கேட்டு சந்தோஷ அதிசயேன தடு குட்டமாய் கும்பிடு நட்டமிட்டுக் கூத்தாடுகிற முதலிகள் ஸ்ரீ ஆண்டாளைக் குறித்து –
ஸ்ரீ பட்டரை இங்கே இருக்கவும் கூட ஒட்டாமல் விரோதித்த பாபிஷ்டன் போனான் என்று சந்தோஷியாதே கிலேசிப்பான் என்
ஸ்ரீ பட்டருடைய விரோதி போகவும் ஸ்ரீ பட்டரும் முதலிகளும் இங்கே எழுந்து அருளவும் நாம் எல்லாரும் கூடி வாழவும் உமக்கு
அஸஹ்யமாய் இருந்ததோ -என்ன –

ஸ்ரீ ஆண்டாளும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களைக் குறித்து அருளிச் செய்த படி –
பிள்ளைகாள் நீங்கள் ஒன்றும் அறிகிறிகோள் இல்லை -வீர ஸூ ந்தரன் தான் நேரே ஸ்ரீ ஆழ்வானுடைய சிஷ்யனாய் இருந்து
ஆச்சார்ய புத்திரரான ஸ்ரீ பட்டரை திண்டாட்டம் கண்டு அவர் திறத்திலே மஹா அபராதத்தைத் தீரக் கழியப் பண்ணி –
அறியாமல் செய்தேன்-இத்தைப் பொறுத்து அருள வேணும் -என்று ஸ்ரீ பட்டர் திருவடிகளில் தலை சாய்ப்பதும் செய்யாதே –
இப்படிச் செய்தோமே என்கிற அனுதாபமும் இன்றியே செத்துப் போனான் -ஆகையால் அவன் சரீரம் விட்ட போதே யமபடர் கையிலே அகப்பட்டு
கலங்க அடியுண்டு மலங்க விழிக்கும் ஆகையால் அத்ருஷ்டத்தை இழந்தான் -சில நாளைக்கு இருந்தாகிலும் த்ருஷ்டா ஸூ கத்தை
அனுபவிக்கிறான் என்று இருந்தேன் -அதுவும் கூட இழந்தான் ஆகாதே –
ஸ்ரீ ஆழ்வான் திருவடிகளில் சம்பந்தமுடையது ஒரு ஆத்மா இப்படித் தட்டுப்பட்டுப் போவதே என்று இத்தை நினைத்து என் வயிறு எரிகிறபடி
உங்கள் ஒருவருக்கும் தெரிகிறது இல்லை என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்தாள்–
குற்றம் செய்தவர்கள் பக்கலிலும் அகப்பட ஹித பரராய்த் தயார்த்த சித்தராய்ப் போருவது
ஸ்ரீ ஆழ்வான் சம்பந்தம் உடையவர்களுக்கே உள்ளது ஓன்று இறே

ஸ்ரீ பிள்ளைப் பிள்ளை ஆழ்வான் இவ்விஷயம் கேட்டு ஸ்ரீ கோயிலிலும் ஸ்ரீ திருக் கோஷ்டி யூருக்கு எழுந்து அருளி இத்தை அருளிச் செய்ய
ஸ்ரீ பட்டரும் கேட்டு ஸந்துஷ்டாராய் -நும் கால்கள் என் தலை மேல் கெழுமீரோ நுமரோடே-என்கிறபடியே அவர் கழல்களை அடிக்கடி வணங்கி
அவருடனே கூடி தத் க்ஷணமே ஸ்ரீ கோஷ்டி புரத்தில் நின்றும் புறப்பட்டு ஸ்ரீ கோயில் ஏற எழுந்து அருளி
பண்டு போலே தர்சனார்த்தம் நிர்வகித்துக் கொண்டு இருந்தார்

ஸ்ரீ அம்மணி ஆழ்வான் இருநூறு காத வழி நடந்து வந்து ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்தில் தண்டன் சமர்ப்பித்து
அடியேனுக்கு தஞ்சமாய் இருபத்தொரு அர்த்தம் பிரசாதித்து அருள வேணும் -என்று பிரார்த்திக்க –
ஸ்ரீ பட்டரும் நெடுமாற்கு அடிமை அர்த்தம் பிரசாதித்து அருளி ஸ்ரீ எம்பெருமானை அறிக்கை யாவது -அவனை அரை வயிறு பட்டு அறிக்கை –
ததீயரை அறிகையாவது -அவனை முழுக்க அறிகை என்று அருளிச் செய்து அருள –
அவரும் பலபடி சொல்லி என் -மறப்பன் -இவ்வளவே அமையும் -என்று அது தன்னையே தாரகமாகப் பண்ணிக் கொண்டு எழுந்து அருளினார் –
ந்யக்ரோத பீஜே வடவத் பிரணவே சப்த ஜாலவத் சித்தே ததீய சேஷத்வே சார்வார்த்தாஸ் சம்ப வந்திஹி -என்கையாலே
சச் சிஷ்யன் சதாச்சார்யன் அருளிச் செய்ததொரு சரம அர்த்தத்தையே தஞ்சம் என்று விஸ்வசிக்க வேணும் என்றபடி –

வீர சிகாமணிப் பல்லவ ராயன் ஸ்ரீ பட்டரைக் குறித்து -ஸ்ரீ பட்டரே ராஜ கார்யம் செய்கையாலே அடியேனுக்கு பகவத் விஷய வைபவம்
கேட்க விரகு இல்லை -எனக்குத் தஞ்சமாய் இருபத்தொரு அர்த்தம் பிரசாதித்து அருள வேணும் என்று அபேக்ஷிக்க –
ஸ்ரீ பட்டரும் கடற்கரை வெளியை நினைத்து இரும் -என்று அருளிச் செய்து அருள -அது தெரியாமையாலே அவன் கையைப் பிசைந்து நிற்க –
இவரும் கடற்கரையிலே ஒரு அம்ருதக்கடல் போலே பெருமாள் பெரிய வானர சேனையோடே விட்டு இருக்க –
அக்கரையில் பிணம் தின்னிப் பையல் ராவணன் இருக்க -எழுத்து கோடி மஹா கபி சேனை உணர்ந்து ஸ்ரீ பெருமாளைக் குறிக் கொண்டு
நோக்கிக் கொண்டு போர-அவர்கள் ப்ரக்ருதிமான்கள் ஆகையால் கண்ணுறங்கி கால் ஓய்ந்து கை சோர்ந்த அளவிலே
தாமும் தம் திருத் தம்பியாருமாகத் திருவரையில் கட்டிய கச்சும் சுருக்கிய சீராவும் நாணியும் முதுகிலே அம்பறாத் தூணி கட்டிக்
கையிலே தெறித்துப் பிடித்துப் பெருக்கின திருச் சரமும் தரித்த திரு வில்லும் தாமுமாய் சில அண்டஜங்கள் முட்டையிட்டுத்
தம் சிறகின் கீழே நோக்கியிட்டு வைக்குமா போலே எழுபது வெள்ளம் ப்லவங்க குலபதி மஹா சேனையையும் நடையாடும் மதிள்கள் போலே
ரஷித்துக் கொண்டு ஓர் இரவு எல்லாம் சாரிகையாய் வந்த சக்கரவர்த்தித் திருமகனுடைய
கையும் வில்லேமே தஞ்சம் என்று ஸூகமாய் இரும் -என்று அருளினார்
தர்சன ரஹஸ்யமாவது -உறங்குகின்ற போது நம்மை ரக்ஷிக்குமவன் உணர்ந்தால் நம்மை நோக்கும் என்று சொல்ல வேண்டாம் இறே என்றபடி –

ஒரு நாள் திரிபுர வீர தேவ ராயன் ஸ்ரீ பட்டருடைய வைபவம் கொண்டு -ஸ்ரீ பட்டரே -நீர் நம் பக்கல் ஒரு நாள் வந்து போகீர் என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் -ஸ்ரீ பெருமாள் அஞ்சேல் என்ற திருக் கை மறுத்தாலும்-அவ்வாசல் ஒழிய வேறு ஒரு போக்கு உண்டோ -என்று அருளினார் –
அதாவது ஏதத் விரதம் மம -என்று ஸ்வ ஆஸ்ரித ரக்ஷண ஏக தீக்ஷிதனான ஸ்ரீ எம்பெருமான் இருக்க
கதிபய க்ராமேச கஞ்சித் புருஷ அதமன் வாசலிலே துவளக் கடவோம் அல்லோம் என்றபடி –

ஒரு நாள் ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பெருமாளைத் திருக் கைத்தலத்திலே எழுந்து அருளி இருக்கச் செய்தே திருவடி தொழப் புக
திருமுன் அடிக்கிற வேத்ர பாணிகள் ஸ்ரீ பட்டரைப் பாராமல் சில பருஷ யுக்திகளை சொல்ல
ஸ்ரீ பாதத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அவரோடே எதிர் உத்தரம் சொல்லப் புக
ஸ்ரீ பட்டரும் -வாரீர் பிள்ளாய் -கேளும் ஸ்ரீ பெருமாளுக்கு ஏகாந்தத்தில் என் குற்றம் விண்ணப்பம் செய்ய ஒரு காலம் பற்றாதாய்
ஸ்ரீ பெருமாளும் திருச்செவி சாத்தாமல் போந்த இத்தை ஸ்ரீ பெருமாளுக்கு அந்தரங்க பரிகரமாய் இருப்பார் ஒருவர் நம் தோஷத்தை
ஏகாந்தத்தில் விண்ணப்பம் செய்ய ஸ்ரீ பெருமாளும் திருச் செவி சாத்தினது கண்டால் நம்மைப் பார்க்கில்
அத்தை விலக்குகிற நீர் பெற்ற பேறு என் -என்று அருளினார் –
இத்தால் பகவத் சந்நிதியில் ஏகாந்தத்தில் பரக்ருத ஸ்வ தோஷக்யாபநம் தத் வாத்ஸல்ய கார்யமாய்த்
தத் அங்கீகார ஹேதுவுமாம் நினைக்கக் கடவன் என்றபடி –

ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்தில் சம்பந்தம் உடையராய் சோமயாஜியாய் இருப்பார் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஸ்ரீ பட்டரை அடியேனுக்கு
திருவாராதன க்ரமம் ப்ரசாதித்து அருள வேணும் என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ உடையவர் நித்யத்தை
ஒரு யாமப்போது திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும் க்ரமத்தை ப்ரசாதித்து அருள –
அவரும் அது கொண்டு நெடுநாள் திருவாராதனம் பண்ணிப் போரச் செய்தே-
ஓன்று இரண்டு நாள் ஸ்ரீ பட்டர் திரு வாராதனத்தை சேவித்து இருக்க -அங்கு தமக்கு அருளிச் செய்த க்ரமம் ஒன்றும் கண்டிலர் –
ஸ்ரீ பட்டர் திருவாராதனம் செய்த படி -ஸ்ரீ பட்டர் நீராடித் தூய திருப்பரியட்டம் சாத்தி அருளித் திருமண் காப்பு சாத்தி அருளி
உள்ளே அமுது செய்யத் தளிகையை அமர்த்தின அளவிலே தளிகை முன்னே எழுந்து அருளி இருந்து
ஸ்ரீ தெற்கு ஆழ்வாரை எழுந்து அருளுவித்துக் கொண்டு வாருங்கோள்-என்ன –
அவர்களும் அப்படியே எழுந்து அருளுவித்துக் கொண்டு வந்து கைத்தலத்திலே பிடித்த அளவிலே தமக்குப் படைத்த
திருப் போனகத்தையும் சேர்ந்த தண்ணீர் அமுதத்தையும் அமுது செய்வித்து அருளி ப்ரசாதத் பட்டு அருளினார் –

அத்தைக் கண்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவரும் ஸ்ரீ பட்டரைத் தண்டன் இட்டு ச விநயராய்-ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு –
சொல்லப் பயமாய் இருக்கிறது என்று சொல்ல -ஸ்ரீ பட்டரும் அஞ்சாதே சொல்லும் என்ன –
அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவரும் திருவாராதனப் படியை அடியேனுக்கு இப்படி அருளிச் செய்திற்று -தேவரீர் இப்படி செய்து அருளுகிறது –
இதற்கு அடி என் -என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பட்டரும் -சகல சாஸ்திரங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்த இடத்தே
உமக்கு அப்படி ஒழியச் சொல்லுகைக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டிலேன் –
என்னை நிரூபித்த இடத்தில் இப்படி ஒழியச் செய்கைக்கு ஒரு சொல் கண்டிலேன் -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
இத்தால் ஹிதைஷியான ஆச்சார்யன் சிஷ்யனுக்கு ஞான பரிபாக அனுகுணமாகக் கொண்டிப் பசுவுக்கு தடி கட்டி விடுவாரைப் போலே
சப்தாதி விஷயங்களில் மண்டித் திரிகிற கரணங்களைப் பகவத் விஷய ப்ரவணமாம் படி திருத்தும் என்னுமதுவும் –
ஆச்சார்யனுடைய யத்னமாய் பகவத் விஷய ஏக பரமான அனுஷ்டான விசேஷத்துக்கு கருத்து
அவிசேஷஞ்ஞர்க்குத் தோற்றாது என்னுமதுவும் தோன்றா நின்றது இறே

ஸ்ரீ பட்டரை ஒருவன் தேவதாந்த்ரங்களை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அனுவர்த்தியாது ஒழிவான் என் -என்ன
பிரமாண விரோதம் உண்டாகில் அன்றோ ஸந்தேஹம் உள்ளது-இங்கே ஸந்தேஹம் இல்லை -என்று அருளிச் செய்தார் –
அது எங்கனே என்னில் -சத்வ பிரசுரரை ரஜஸ் தமஸ் பிரசுரர் அனுவர்த்திக்குமது போக்கி
சத்வ பிரசுரர் ரஜஸ் தமஸ் பிரசுரரை அனுவர்த்திக்கக் கடவதோ -என்று அருளிச் செய்தார் –
ஆகையால் தேவதாந்தரங்கள் குண தோஷங்கள் இரண்டாலும் ஒரு காலும் அனுவர்த்தநீயர் அன்று என்றபடி –

ஸ்ரீ பட்டர் அறியில் சம்மதியார்-என்று -ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்தை வேறு ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் திருக்கையாலே விளக்குவித்து
ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்வீ கரிப்பாள்-இத்தை ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கண்டு நீர் திருத் தாயாராய் இருந்து இப்படிச் செய்து அருளலாமோ என்ன –
ஸ்ரீ ஆண்டாளும் அது என் -பிறர் திரு ஆராதனத்தின் தீர்த்தமே ஸ்வீ கார்யமாய் தான் ஏறி அருளப் பண்ணின விக்ரஹத்தை
தீர்த்தம் ஸ்வீ கார்யம் ஆகாதோ என்ன -அவரும் அதற்கு அடி என் என்று கேட்க –
ஸ்ரீ ஆண்டாளும் -ஸ்ரீ கணபுரம் கை தொழும் பிள்ளையைப் பிள்ளை என்று எண்ணப் பெறுவரே-என்று அருளிச் செய்து அருளினாள்-
இத்தால் சிஷ்ய புத்ரர்களே யாகிலும் ஞானாதிகர் ததீயத்வேன அனுவர்த்த நீயர் என்றபடி –

ஸ்ரீ பட்டர் தம் ஸ்ரீ பாதத்தில் சேவித்து இருப்பார் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவரைப் பார்த்து நீர் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் ஸ்ரீ பாதத்தில் சென்று
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லக்ஷணம் இருக்கும்படி எங்கனே என்று கேட்டு வாரும் என்று அருளிச் செய்ய –
அவரும் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் சந்நிதிக்கு எழுந்து அருள அன்று அங்கே பல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அமுது செய்து அருள
இவரும் இடம் போதாமையால் அவர்கள் அமுது செய்து எழுந்து இருக்கும் அளவும் பேசாது இருக்க -பின்பு ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் இவரைக் கண்டு –
நெடும் போது உண்டே -அமுது செய்து அருளப் பெற்றது இல்லையே-இளைப்போடு இருக்கிறதே என்று போர நொந்து சடக்கென
அமுது செய்து அருளப் பண்ணி தாமும் தேவிகளுமாக சேஷித்து இருந்த திருப் போனகத்தை அமுது செய்து அருளி எழுந்து அருளி இருந்து –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவரைக் குறித்து எங்கு நின்றும் எழுந்து அருளிற்று என்று கேட்டு அருள –அவரும் ஸ்ரீ பட்டர்
தேவரீர் ஸ்ரீ பாதத்தில் சென்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லக்ஷணம் இருக்கும்படி எங்கனே என்று கேட்டு வரச் சொல்லி
வர விட்டு அருளினார் -என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வானும் -ஆகில் கொக்குப் போலே இருக்கும் -கோழி போலே இருக்கும் -உப்புப் போலே இருக்கும் –
உம்மைப் போலே இருக்கும் -என்று அருளினார் –
இத்தால் தன் ஞான அனுஷ்டான அபிமாநாதி நிமித்தமாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் திரளிலே முற்பாட்டுக்கு ஆசைப்படாதே பிற்பாட்டுக்கே
ஆசைப்பட்டு ததீயா சேஷத்வத்தை பேணுகை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லக்ஷணம் என்று உத்தரம் அருளிச் செய்து விட்டாராயிற்று –

ஒரு நாள் ஸ்ரீ பட்டர் ஸ்ரீ பாதத்தில் சேவித்து இருப்பார் ஒரு வைஷ்ணவர் ஸஹவாஸ தோஷத்தால் கலங்கி விஷய ப்ராவண்யம் தலை எடுத்து
ஸ்ரீ பட்டர் சந்நிதியில் சென்று ஸ்ரீ பட்டரே நமக்கும் உமக்கும் பணி இல்லை என்று சொல்ல -ஸ்ரீ பட்டரும் -வாராய் பிள்ளாய் –
அது உன் நினைவாலே அன்றோ -நீ விட்டாலும் நாம் விடுவோமோ -என்று அருளிச் செய்து அருள -அவனும் அகன்று போகத் தேட-
இவரும் அவனைப் பலாத்கரித்துப் பிடித்து உபாயேந ஞான உபதேச முகத்தால் வருந்தித் திருத்தி
ஸ்ரீ பாதத்துக்கு அந்தரங்கராக்கிக் கொண்டு அருள அவரும் மஹா விரக்தராய் நிலையிலே நின்று அருளினார் –
ஆகையால் அஞ்ஞானம் தலையெடுத்து அகன்று போவாரையும் உட்பட விடாதே யத்நேந திருத்திச் சேர்த்துக் கொள்ளுகையே
சதாச்சார்ய லக்ஷணம் என்கிறது –

ஒரு நாள் ஸ்ரீ பட்டரும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுமாக பெரும் கூட்டத் திரு ஓலக்கமாக எழுந்து அருளி இருந்து பகவத் கல்யாண குண
அனுசந்தானம் நடவா நிற்க -ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் நாம் பண்ணின ஸூஹ்ருதம் அன்றோ இப்படி இருக்கப் பெற்றது-என்ன
அவ்வளவில் ஸ்ரீ சிறி யாச்சான் எழுந்து இருந்து நின்று -நெடும் காலம் ஸ்ரீ பெருமாள் ரக்ஷகர் என்று சிஷித்து வைத்து இப்போதாக
ஒரு ஸூஹ்ருத தேவர் உண்டாவதே -என்று அருளினார்
இத்தால் உஜ்ஜிஜீவயிஷுவான சர்வேஸ்வரன் இருக்க ஆனுகூல்யங்களுக்கு ஸூஹ்ருதம் அடி என்கை ஸ்வரூப நாசம் என்றபடி –

ஸ்ரீ பட்டரோடு ஸ்ரீ அமுதனார் வெறுத்து அருளி -தாம் ஸ்ரீ ஆழ்வானுடைய வெற்றிலைச் செருக்கிலே பிறந்தவர் –
நான் ஸ்ரீ ஆழ்வானுடைய ஞானச் செருக்கிலே பிறந்தவன் அன்றோ -என்று சொல்லி விட அத்தை ஸ்ரீ பட்டர் கேட்டு அருளி
பாசுரம் அழகிது ஆகிலும் இத்தைத் தாமே சொன்னாரே -என்று அருளிச் செய்தார் –
இத்தால் ஆச்சார்ய அபிமான ஜெனித ஸ்வ உதகர்ஷ ரூப ஸ்லாகா வசனம்–( ஸ்வ வாக் வ்யவஹ்ருத வசனம் )
ஸ்வரூப அநுசிதம் என்றபடி –

ஒருநாள் ஸ்ரீ பெருமாள் புறப்பட்டு அருளி ஒரு திரு மண்டபத்திலே எழுந்து அருளி இருக்கச் செய்தே ஸ்ரீ பட்டர் திரு ஆலவட்டம் சேவித்து இரா நிற்க
ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகள் ஸந்த்யாவந்தனத்துக்கு காலம் தப்புகிறது என்று விண்ணப்பம் செய்ய -ஸ்ரீ பட்டரும் பகவத் கைங்கர்ய நிரதற்கு
சந்த்யா வந்தன வைகல்ய தோஷம் வாராது என்று அருளிச் செய்துஅருளினார் -இதற்கு கருத்து
மத் கர்ம குர்வதாம் பும்ஸாம் கர்ம லோபோ பவேத்யதி-தத் கர்மதே ப்ரகுர்வந்தி திஸ்ர கோட்யோ மஹர்ஷய -என்று திருமுகப் பாசுரம்
இருக்கையாலே பகவத் கைங்கர்யத்தை இழந்து நித்ய கர்மா அனுஷ்டான அர்த்தமாகப் போகை ஸ்வரூப விருத்தம் என்றபடி –

ஒருகால் ஸ்ரீ பட்டருடனே அநேக வித்வான்கள் திரண்டு வந்து தர்க்கிக்க ஸ்ரீ பட்டர் அவர்கள் எல்லாரையும் வாய் மூடுவித்து ஜெயித்து அருள –
பின்னையும் அவர்கள் இவருடைய சர்வஞ்ஞதையை பரீஷிப்போம் என்று ஒரு குடத்தில் ஒரு பாம்பை அடக்கிக் காட்டி –
இக்குடத்திலே இருக்கும் வஸ்து என் என்று கேட்க -ஸ்ரீ பட்டரும் திரு வெண் கொட்றக் குடை இருக்கிறது என்ன –
அவர்களும் சிரித்து குடத்தைக் கட்டை அவிழ்த்து விட்ட அளவிலே போகி புறப்பட-அவர்களும் இது கொற்றக் குடையோ என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் அன்றோ -சென்றால் குடையாம் என்று அன்றோ ஆழ்வார் அருளிச் செய்தது-என்ன
அவர்களும் இவருடைய சர்வஞ்ஞதைக்கு விஸ்மயப்பட்டு க்ருதார்த்தராய்ப் போனார்கள் –

முன்பு ஸ்ரீ உடையவர் காலத்திலே ஆச்சார்யர்கள் எல்லாரும் உடையவருக்கு மானஸ புத்திரரான ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளானை
அனுவர்த்தித்து -ஸ்ரீ ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களின் அரும் பொருள் தெரியும்படிக்கு தேவரீர் வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்து
அருளும் படி ஸ்ரீ உடையவரை வேண்டிக் கொள்ள வேணும் என்று ஸ்ரீ பிள்ளானுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய-
ஸ்ரீ பிள்ளானும் ஸ்ரீ உடையவர் பெரும் கூட்டத் திருலோக்கமாக எழுந்து அருளி இருக்கச் செய்தே சாஷ்டாங்க பிராணாமம் பண்ணி
ச விநயராய் இரப்புடனே ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு என்று சொல்ல -ஸ்ரீ உடையவரும் என் என்று கேட்டு அருள –
ஸ்ரீ பிள்ளானும் தேவரீர் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அருளிச் செய்து திக்விஜயம் பண்ணி தரிசனத்தை நிலை நிறுத்தி அருளிற்று –
இனி திருவாய் மொழி முதலான ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திவ்ய பிரபந்தங்களும் வ்யாக்யானம் அருளி ரஷித்து அருள வேணும் என்று
விண்ணப்பம் செய்ய-ஸ்ரீ உடையவரும் திரு உள்ளத்திலே விசாரித்து அருளி -அப்படியும் -நாம் அருளிச் செயல்களுக்கு வ்யாக்யானம்
பண்ணினால் மந்த மதிகளுக்கு இதற்கு இவ்வளவே அர்த்தம் உள்ளது என்று தோற்றும் –அதில் அபசாரமாம் -ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களுக்கு
அவ்வவருடைய புத்திக்கு ஈடாக பஹுவாகச் சுரக்கும் -ஆகையால் நாம் அருளிச் செயல்களுக்கு வரம்பு கட்டினால் போலே யாம் –
நீர் ஒருபடி திருவாய் மொழிக்கு வ்யாக்யானம் செய்யும் என்று நியமித்து அருளினார்

ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளானும் ஸ்ரீ யதிராஜர் அனுமதி கொண்டு ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண பிரகிரியையாலே திருவாய் மொழிக்கு
முந்துற முன்னம் இனிதாக ஆறாயிரப்படி உரைத்து அருளினார் –
ஸ்ரீ பட்டருக்கு ஸ்ரீ நஞ்சீயருக்கு ஸ்ரீ பிள்ளான் படி ஆறாயிரமும் நன்றாக பிரசாதித்து அருளினார்
ஸ்ரீ நஞ்சீயரும் அத்தை நன்றாக அதிகரித்து -ஸ்ரீ பட்டரை அநேகமாக அனுவர்த்தித்து அவருடைய அனுமதி கொண்டு திருவாய் மொழிக்கு
ஒன்பதினாயிரம் படியாக ஒரு வ்யாக்யானம் பண்ணா நிற்கச் செய்தே

ஸ்ரீ பட்டருக்கு இருபத்து எட்டாம் திரு நக்ஷத்ரத்திலே ஒரு கைசிக துவாதசி அன்று ஸ்ரீ பெருமாள் சந்நிதியில் கைசிக புராணம் வாசித்து
அருளா நிற்க என்றையும் போல் அன்றியே ஒரு பதத்தில் நின்று பஹு முகமாக பாவ அர்த்தங்களை அருளிச் செய்கிற படிகளைக் கண்டு
ஸ்ரீ பெருமாள் திரு உள்ளம் பற்றி உகந்து இவருக்கு தாம் சாத்தி இருந்த திரு மாலை திருப்பரியட்டம் திரு ஆபரணம் முதலியவற்றையும்
தாம் எழுந்து அருளி இருக்கும் திவ்ய சிம்ஹாசனத்தையும் பின்னையும் சிலவற்றையும் பரிசிலாகி இரங்கி அருளி மார்பும் தோளும் பூரித்து
திரு மேனி தெரியாமல் த்வரை விஞ்சி மாறி இவருக்கு மற்று எது கொடுப்போம் என்று சந்தோஷ அதிசயத்தால் –
ஸ்ரீ பட்டரே உமக்கு மேலை வீடு தந்தோம் என்று திரு உள்ளமாக-இவரும் மஹா பிரசாதம் -என்று அங்கீ கரித்து அருள –
திரு ஓலக்கம் அடைய கடல் குழம்பினால் போலே-இப்படி திரு உள்ளம் ஆவான் என் என்று கலங்கி வயிறு பிடிக்க

ஸ்ரீ பட்டரும் ஹர்ஷ பிரகர்ஷத்துடன் ஸ்ரீ பெருமாள் திருவடிகளில் தண்டன் சமர்ப்பித்து க்ருதாஞ்சலி புடராய் நின்று கொண்டு –
நாயந்தே தேவரீர் அர்ஜுனனைக் குறித்து மோக்ஷயிஷ்யாமி என்று அருளிச் செய்து அருளிற்று என்று கேட்பார் வார்த்தை கேட்டு இருக்கை
அன்றிக்கே தேவரீர் தாமே இப்படி திருவாய் மலர்ந்து அருளப் பெற்ற இப்பேற்றுக்கு அடி
ஸ்ரீ உடையவர் தேவரீர் திருவடிகளில் காட்டிக் கொடுத்த உறவும் -ஸ்ரீ ஆழ்வானோடு உண்டான குடல் துடக்கும்-ஸ்ரீ எம்பார் அருளும் இறே -என்று
விண்ணப்பம் செய்ய திரு ஓலக்கத்தில் இருந்த ஸ்ரீ ரெங்கமறையோர் ஸ்ரீ பட்டரைப் பார்த்து -ஸ்ரீ பெருமாள் உகப்பு தலை மண்டி இட்டு
விசாரியாமல் ஒரு வார்த்தை அருளிச் செய்து அருளினார் -நீர் இங்கனே உகந்து அங்கீ கரிக்கிறது என் –
உம்மைக் கொண்டு இவ்விபூதியை திருத்த வேணும் என்று அன்றோ ஸ்ரீ பெருமாள் திரு உள்ளம் பற்றி இருக்கிறது என்ன –
ஸ்ரீ பட்டரும் -ஆனால் -இவ்விபூதியும் இவ்விபூதியில் உள்ளாரும் பாக்ய ஹீனர் ஆனால் அடியேன் செய்வது என் –
நாய்க்குடலுக்கு நறு நெய் தொங்குமோ -என்னை இவ் விபூதி பொறுக்குமோ -இன்னம் சிறுது நாள் இங்கே அடிமை கொண்டு அருளில்
ஸ்ரீ பரமபதத்துக்கும் இதுக்கும் சுருளும்படியும் காட்டேனோ என்று பெருமாள் தம்மை விசேஷ கடாக்ஷம் செய்து அருளின
ராஜகுல மஹாத்ம்யத்தால் உண்டான செருக்குத் தலை மண்டியிட்டு ஹ்ருஷ்ட உக்தியைப் பண்ணி-

நாயந்தே ஆசன பத்மத்திலே அழுத்தியிட்ட திருவடித் தாமரைகளும் அஞ்சல் என்ற கையும் கவித்த முடியும் முறுவல் பூரித்த
சிவந்த திரு முக மண்டலமும் -திரு நுதலில் கஸ்தூரித் திரு நாமமும் ஸ்ரீ பரமபதத்தில் கண்டிலேன் ஆகில்
ஒரு மூலை அடியே முறித்துக் கொண்டு குதித்து மீண்டு வருவேன் -என்று விண்ணப்பம் செய்து
ஸ்ரீ நம்பெருமாளையும் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளையும் ஆ பாத சூடம் அனுபவித்து ஸ்ரீ கோயில் ஆழ்வாரையும் ஸ்ரீ ஆழ்வாரையும்
கண்ணார சேவித்து நிற்க ஸ்ரீ பெருமாள் தம் வரிசைகள் எல்லாவற்றுடன் ப்ரஹ்ம ரதம் பண்ணுவித்து
ஸ்ரீ கோயில் அனைத்துக் கொத்தும் அகில ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் எல்லா ஆச்சார்யர்களும் மற்றும் உள்ள விப்ர வர்க்கமும் சூழ்ந்து சேவித்து வர
அவர் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருளி ஸ்ரீ ஆண்டாளை சேவித்து நிற்க -அவரும் நலம் அந்தம் இல்லதோர் நாடு புகுவீர் -என்று ஆசீர்வதிக்க
ஸ்ரீ பட்டரும் அம்மா அடியேன் வேண்டுவது ஈதே -என்று உகந்து அருளி

ஸ்ரீ திருப்பதியில் உள்ளவர்கள் அடங்கத் திரு மாளிகையில் அமுது செய்து அருளின பின்பு பெரும் கூட்டமாக எழுந்து இருந்து
என்றைக்கும் போலே ஸ்ரீ திரு நெடும் தாண்டகத்துக்கு அர்த்தம் அருளிச் செய்யா நிற்கச் செய்தே-
அஃலம் புரிந்த நெடும் தடக்கை -என்கிற பாட்டுக்கு அர்த்தம் அருளிச் செய்கிற போது -அஞ்சிறைப்புள் தனிப் பாகன் -என்கிற இடத்தில் –
பறவை ஏறு பரம் புருடா நீ என்னைக் கைக் கொண்ட பின் பிறவி என்னும் கடலும் வற்றிப் பெரும் பதம் ஆகின்றதால் -என்ற இத்தை
இரட்டித்து அனுசந்தித்து அருளித் திருக் கண்களை மலர விழித்துத் திரு மேனியைச் சிலிர்ப்பித்துப் புன்முறுவல் செய்து
திரு முடியில் அஞ்சலி செய்து கொண்டு அணையில் சாய்ந்து நிற்கச் செய்தே சிறை கபாலம் வெடித்து
ஸ்ரீ திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருள -முதலிகளும் உள்ளே சென்று

ஸ்ரீ பட்டர் இளைத்து எழுந்து அருளி இருக்கிறார் என்று ஸ்ரீ ஆண்டாளுக்கு அறிவிக்க
ஸ்ரீ ஆண்டாளும் சடக்கென எழுந்து அருளி ஸ்ரீ பட்டரை வாரி எடுத்து மார்பிலே அணைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீ திருநாட்டுக்கு எழுந்து அருளின
விஸ்மயத்தைக் கண்டு திரு உள்ளம் கலங்குதல் திரு முகம் கன்றுதல் கண்ணீர் மல்குதல் செய்யாதே வண்டுகள் பூவின் பரிமளம் அறிந்து
ஆக்ராணித்து கிரஹிக்குமா போலே ஸ்ரீ பட்டருடைய ஸுகுமார்யம் அறிந்து கலக்காமல் இவர் ஹ்ருத் கமலத்தை அலர்த்தித்
தான் தெய்வ வண்டான தன்மை தோன்ற ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் இவரைக் கைக் கொண்டு அருளுவதே –
ஸ்ரீ பெருமாளுக்கும் ஸ்ரீ நாச்சிமாருக்கும் பேர் இழவும் பெரும் கிலேசமும் பெரு வயிற்று எரிச்சலுமாகச் செல்லா நிற்க-
ஸ்ரீ பரமபத நிலையனுக்கும் அங்குள்ள ஸ்ரீ நாச்சிமாருக்கும் பெரு வாழும் பெரும் செல்வமும் பெரும் களிப்புமாய்ச் செல்லுகிறதே -என்று
புத்ர சோக லேச ஸ்பர்சமும் அற்று-உடையவன் உடைமையைக் கைக் கொண்டால் நாம் வெறுக்கலாமோ என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் இருக்க –

கடல் கலங்கினால் போலே ஸ்ரீ கோயிலில் உள்ளார் அடங்க சோகார்த்தராய்க் கிடந்து துடிக்க
வேதாந்திகளும் வேர் அற்ற மரம் போலே கோஷித்துக் கொண்டு விழுந்து சோகார்த்தராய் பஹுவாய் பிரலாபித்து மழைக் கண்ணீர் மல்கி நிற்க
ஸ்ரீ பெருமாளும் ஸ்ரீ நாச்சிமாரும் திரு முத்தின் பணி காளாஞ்சி திரு வெண் சாமரம் திரு ஆலவட்டம் திரு வெண் கொற்றக் கொடை
வெண் முத்தின் கலசம் மேற்கட்டு முத்துத் தாமம் தொடக்கமான தம்முடைய சர்வ பரிஜன பரிச் சதங்கள் அடங்கக் கொடுத்து விட்டு –
நம்முடைய அவப்ருத உத்சவம் கொண்டாடுமா போலே ஸ்ரீ பட்டருக்கு அவப்ருத உத்சவம் கொண்டாடுங்கோள் என்று திரு உள்ளமாய் –
திரு முகம் கன்றி -திரு முத்து உதிர்த்து ஸ்ரீ பெருமாளும் ஸ்ரீ நாச்சிமாரும் கூடத் திருமஞ்சனம் ஆடி அருளி –
இப்போது நமக்குச் செவ்வாய் வக்ரமாய்த்து என்று திரு உள்ளம் நொந்து -நாம் புத்ரனை இழந்தோமே என்று சுருள் அமுதும்
அமுது செய்யாமல் முசித்து எழுந்து அருளி இருக்க –
ஸ்ரீ வேதாந்தி முதலான முதலிகள் ஸ்ரீ ராமப் பிள்ளையைக் கொண்டு ஸ்ரீ பட்டரை ப்ரஹ்ம மேதத்தால் சமஸ்கரித்து திருப் பள்ளி படுத்தி
அவப்ருதம் கொண்டாடி மீண்டு வரும் போது ஸ்ரீ நஞ்சீயர் முட்டாக்கு இட்டு மூடிக் கொண்டு புழக்கடை வழியால் தம் திருமடம் எழுந்து அருள –
ஸ்ரீ பாதத்து முதலிகள் இதுக்கு அடி என் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ நஞ்சீயரும் புதுக்க அறுத்த விதவை தெருவிலே வெளிப்பட வருமோ -என்று அருளிச் செய்து அருளினார் –
அதாவது ஸச் சிஷ்யன் சதாசார்யன் திறத்துப் பார்யா சமனாய் இருக்கை ஸ்வரூப சித்தி என்று கருத்து –

பின்பு ஸ்ரீ ஆண்டாளும் முதலிகளும் திரு மாளிகையில் புக்க அளவிலே வெறிச்சான திரு மாளிகையைக் கண்டு
ஸ்ரீ பட்டர் திருத்த தம்பியாரான ஸ்ரீ ராமப் பிள்ளை
நல்லதோர் தாமரைப் பொய்கை நாள் மலர் மேல் பனி சோர அல்லியும் தாதும் உதிர்ந்திட்டு அழகு அழிந்தது ஒத்ததாலோ –
இல்லம் வெறிவோடிற்று ஆலோ -என்று பாடிக் கொண்டு விழுந்து பெரு மிடறு செய்து ஆர்த்தராய் கூப்பிட்டு சோகிக்க-
ஸ்ரீ ஆண்டாளும் அவ்வார்த்தியைக் கண்டு -இவர் ஸ்ரீ ஆழ்வான் திரு வயிற்றில் பிறக்கத்தக்கவர் அல்லர் என்று முசித்து
முதலிகளைப் பார்த்து அருளிச் செய்து -பிள்ளாய் பெற்ற பேற்றுக்குப் பொறாமல் ஞாதித்வம் கொண்டாடுகிறீரோ –
நீர் இப்படி செய்கையில் நான் ஒரு கைப்புடையிலே இருக்கிறேன் என்ன -ஸ்ரீ ராமப் பிள்ளையும் சோகத்தை விட்டு துணுக்கு யென
எழுந்து இருந்து ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளில் தண்டன் சமர்ப்பித்து அபசாரப் பட்டேன் பொறுத்து அருள வேணும் -என்று ஷமை கொண்டு
ஸ்ரீ பட்டருக்கு தீர்த்தம் திருஅத்யயனம் செய்து அருளி நிறைவேற்றிய பின்பு ஸ்ரீ பெருமாளைத் திருவடி தொழச் சென்ற அளவிலே
ஸ்ரீ பெருமாள் ஸ்ரீ ராமப் பிள்ளையை அருள் பாடிட்டு அருளி -ஸ்ரீ பட்டரை இழந்தோம் நாம் -உமக்கு நாம் இருக்கிறோம் -முசியாதே கொள்ளும் –
என்று ஸ்ரீ பட்டருடைய வரிசைகள் அடங்கக் கொடுத்து அருளி ப்ரஹ்ம ரதம் பண்ணுவித்துத் திரு மாளிகையில் போக விட
ஸ்ரீ ராமப் பிள்ளையும் முசிப்பற்று ஹ்ருஷ்டராய் தர்சனம் நிர்வகித்துக் கொண்டு எழுந்து அருளி இருந்தார் –

இத்தால் மஞ்சள் நீர் குடிப்பித்து பெற்று வளர்த்தவரே தம் பெரு வீடு கொடுக்கும்படியான தன்னேற்றமும்
அர்த்த அனுசந்தான வேளையிலே ஹார்த்தன் சாஷாத் கரித்து வழி நடத்தும் படியான தன்னேற்றமும்
பேறு இழவு இரண்டுக்கும் பெருமாள் தாமாய் அதில் கலக்கம் அற்ற தன்னேற்றமும்
ஸ்ரீ ஆழ்வான் குடல் துவக்குடைய ஸ்ரீ பட்டருக்கே உள்ளது ஓன்று இறே
ஸ்ரீ பட்டர் வைபவம் முற்றச் சொல்லி முடியாது இறே–யதா மதி யதா ஸ்ருதமாகச் சொன்னது அத்தனை

ஸ்ரீ பட்டர் திரு நக்ஷத்ரம் வைகாசி அனுராதம்
இவர் தனியன்
ஸ்ரீ பராசார்ய பட்டார்யாஸ் ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோஹித ஸ்ரீ வத்சாங்க ஸூதஸ் ஸ்ரீ மான் ஸ்ரேயசே ஸ் மேஸ்து பூயதே —

————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நம் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-