ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -3-3-10-

ஆக, ‘திருமலையாழ்வார் எல்லார்க்கும் ஒக்க உத்தேஸ்யமான பின்பு
எல்லாரும் ஒரு சேரத் திருமலையாழ்வாரை ஆஸ்ரயியுங்கோள் ’ என்கிறார்.

வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று,
எய்த்து, இளைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ
பைத்த பாம்பணையான் திரு வேங்கடம்
மொய்த்த சோலை மொய் பூந் தடந் தாள்வரை–3-3-10-

வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச்சென்று எய்த்து இளைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ –
சர்வேஸ்வரன் இவ் வாத்மாவிற்குச் சரீர சம்பந்தியைக் கொடுத்தது, நரகாவஹமான விஷயங்கள் இருந்த இடம்
தேடிப் போகைக்காக அன்று; திருமலைக்குப் போகைக்கு’ என்றதாயிற்று
விசித்ரா தேஹ சம்பத்திர் ஈஸ்வராய நிவேதிதும் ‘ஓ பிரமனே! திருமகள் கேள்வனை வணங்கும்பொருட்டு,
கை கால் முதலிய உறுப்புகளுடன் கூடின விசித்திரமான இச்சரீரம் முற்காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்டது’ என்னக்கடவது இறே

வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று –
சர்வேஸ்வரன் நியமித்து வைத்த ஆயுளின் முடிவான எல்லையைச் சென்று கிட்டி,

எய்த்து இளைப்பதின் முன்னம்
‘திருமலைக்குப் போக வேண்டும்’ என்னும் ஸ்ரத்தையும் அனுவர்த்தியா இருக்கச் செய்தே
‘பாவியேன் கரண பாடவ தசை யுண்டாகப் பெற்றிலேன்’ என்னும் நிலை வருவதற்கு முன்னே போகுங்கோள்

ஸ்ருஷ்டஸ் த்வம் வனவாசாயா ‘ஐயர் சொல்லிற்றுச் செய்ய வேண்டுகையாலே பெருமாள் காடேற எழுந்தருளாநின்றார்;
நானும் கூடச் சேவித்துப் போவேன்,’ என்ன,
‘அவர் காட்டிலே எழுந்தருளா நிற்கப் படை வீட்டிலே இருக்கைக்கோ, நான் உன்னைப் பெற்றது?
நீ இப்படிச் செய்தாயாகில் நான் உன்னைப் பெற்ற பயன் பெற்றேனாகிறேன்;
அவர்க்கு யாதொருபோது துணை வேண்டியிருந்தது, அப்போது நீ துணையாகைக்காக வன்றோ நான் உன்னைப் பெற்றது?
ஸ்வநுரக்தஸ் ஸூஹ்ருஜ்ஜனே– நீ -ஸூஹ்ருத் ஜனத்தின் – சினேகிதர்கள் பக்கல்– ஸ்வநுரக்தர் -அன்பு உடையைர் அல்லீரோ –
ஆகையாலே, எல்லார்க்கும் வேர்ப்பற்றான பெருமாளை நோக்கித் தாராய்; அன்றிக்கே,
ஸூஹ்ருஜ்ஜனே ராமே-என்றாய் பெருமாள் பக்கல் பண்டே -ஸ்வநுரக்தர் -அன்பு உடையைர் அல்லீரோ –
இப்போது ‘போ’ என்று நான் உனக்குச் சொல்லவேண்டியிருந்ததோ? ‘இல்லை என்றபடி’ என்னுதல்.
இப்படி இருக்கிற உன்னை நியமிக்க வேண்டுவது ஒன்று உண்டு; ‘அது யாது?’ எனின்,
ராமே பிரமாதம் மா கார்ஷீ ‘அஜாக்கிரதையாய் இராதேகொள்’ என்பது. ‘என் தான் அஜாக்கிரதை?’ என்னில்,
புத்ர ப்ராதரி கச்சதி ‘உன் தமையனார் நடப்பர் அன்றோ? ‘அவர் நடையிலே நடைகொள்வர்;
அவர் நடை அழகிலே கண் வைத்துக் காவல் சோர்வு பட விடாதே கொள்வாய்,’ என்றாள் தேவி சுமித்திரை.
‘அப்படியே, இச் சேதனனையும் இங்கு வைத்தது திருமலைக்குப் போகைக்காக ஆயிற்று,’ என்றபடி.

பைத்த பாம்பு அணையான் திருவேங்கடம் –
தன்னுடைய ஸ்பர்சத்தாலே விரித்த படங்களையுடைய திருவனந்தாழ்வானைப் படுக்கையாகவுடைய சர்வஸ்வரன்
அப் படுக்கையைக் காட்டிலும் விரும்பி வர்த்திக்கிற தேசம்.
இனி, ‘பைத்த பாம்பு அணையாம் திருவேங்கடம்’ என்னுதல்;
திருமலை யாழ்வார் தம்மைத் திருவனந்தாழ்வானாகவும் சொல்லகே கடவது இறே .

மொய்த்த சோலை மொய் பூந்தடம் தாள் வரை –
செறிந்த சோலையையும், பரப்பு மாறப் பூத்த தடாகங்களையும் உடைத்தான திருத் தாள்வரையை.

எய்த்து இளைப்பதன் முன்னம் சென்று அடைமினோ.
எய்த்தல் – நெஞ்சு இளைத்தல்.
இளைத்தல் – சரீரம் இளைத்தல்.

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: