ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -3-3-3-

நாம் இங்ஙனம் அடிமை செய்ய வேண்டும் என்று மநோ ரதிக்கும் இதுவேயோ வேண்டுவது?
அவன் தான் நமக்கு அனுபவ ஸம்ருத்தியைத் தருமோ என்ன,
நிரபேஷமானவர்களுக்குத் தன்னைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறவன்,
சாபேஷரான நமக்குத் தரச் சொல்லவேண்டுமோ?’ என்கிறார்.
(வானவர் ஈசனே’ என்பதனைத் திருவுள்ளம் பற்றி அவதாரிகை அருளிச்செய்கிறார்)

அண்ணல் மாயன் அணி கொள் செந் தாமரைக்
கண்ணன் செங்கனி வாய்க் கரு மாணிக்கம்
தெண்ணிறை சுனை நீர்த் திரு வேங்கடத்து
எண் இல் தொல் புகழ் வானவர் ஈசனே–3-3-3-

அண்ணல் –
‘குறிஞ்சி நிலத்துத் தலைமகன்’ என்னுதல்;
சர்வ ஸ்வாமி -எல்லார்க்கும் தலைவன்’ என்னுதல்.

மாயன் –
ஸுந்தர்ய- அழகு சீலம் முதலியவைகளால் -ஆச்சர்யபூதன் -ஆச்சரியங்களையுடையவன்.
‘அவற்றில் ஓர் அம்மான் பொடி சொல்லிக்காணீர்,’ என்ன, சொல்லுகிறார்மேல்:

அணி கொள் செந்தாமரைக் கண்ணன் –
‘இக் கண்ணழகு உடையவனுக்கு வேறொரு ஒப்பனை வேண்டா,’ என்னும்படி யிருப்பதாய்,
தனக்குத்தானே ஆபரணமாய், -விகாசம் -மலர்த்தி செவ்வி குளிர்த்தி நாற்றங்களாலே தாமரையை ஒரு வகைக்கு
ஒப்பாம்படி சொல்லலாயிருக்கிற கண்ணழகையுடையவன்.
இது, முதலுறவு செய்யுங் கண்களைச் சொல்லுகிறது.

செங்கனி வாய் –
அந் நோக்குத் தப்பினார்க்கும் தப்ப வொண்ணாதபடி யிருக்கிற -ஸ்மிதம் -புன்முறுவலைச் சொல்லுகிறது. –
ஸ்மிதமே- முறுவலாலேயாயிற்று இவரை எழுதிக்கொண்டது.

கரு மாணிக்கம் –
அந்த ஸ்மிதத்திலே -முறுவலிலே அகப்பட்டாரை மீளாதபடி ஆழங்காற்படுத்தும் வடிவழகைச் சொல்லுகிறது.

தெள் நிறை நீர் சுனைத் திருவேங்கடத்து –
தெளிந்து நிறைந்துள்ள நீரையுடைய சுனையையுடைய திருமலையிலே.
இதனால், இறைவன் வடிவே யன்றித் திருமலையும் ஸ்ரமத்தைப் போக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறபடியைத் தெரிவித்தபடி.
‘ஆயின், விக்கிரக அனுபவத்தை விட்டுச் சுனையை வருணித்தற்குக் காரணம் என்?’ எனின்,
‘அணிகொள் செந்தாமரைக் கண்ணன்’ என்றதனோடு,
‘செங்கனிவாய்’ என்றதனோடு,
‘கருமாணிக்கம்’ என்றதனோடு,
‘தெண்ணிறை நீர்ச்சுனை’ என்றதனோடு
வேற்றுமையற்று இருக்கிறதாயிற்று இவர்க்கு, அதுவும் அந்நிலத்தில் உள்ளதொன்றாகையாலே.

எண் இல் தொல் புகழ்-
யதா ரத்நானி ஜலதே ரஸங்க் யேயானி புத்ரக ததா குணாஹ்ய நந்தஸ்ய- ‘சிறுவனே! கடலில் இரத்தினங்கள் எப்படி அளவில்லாமல்
இருக்கின்றனவோ அப்படியே, மஹாத்துமாவான பகவானுடைய குணங்களும் அளவிறந்தன,’ என்கிறபடியே,–
அஸங்க்யேயமாய் -கணக்கு இல்லாதவையாய் -ஸ்வாபாவிகமான — இயல்பாகவே அமைந்த குணங்களையுடைய.

வானவர் ஈசன் –
குணங்களை அனுபவிப்பித்து நித்ய ஸூரிகளையுடைய ஸத்தையை நோக்கிக்கொண்டு செல்லுகிறவன். என்றது,
‘கண்ணழிவற்ற ருசியுடையாரைத் தன்னை யனுபவிப்பிக்கும்’ என்கை.

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: