ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -3-2-7-

நின் நன் பொன் சோதித்தாள்’ என்று திருவடிகளின் போக்யதையை நினைத்தவாறே
திருவுள்ளம் பதறத் தொடங்கிற்று;
கெடுவாய்! உன் படி ஆராயாமல் நல்லதை ஆசைப்பட்டால் கிடைக்குமோ?’ என்கிறார்.

எஞ்ஞான்றும் நாம் இருந்திருந்து இரங்கி, நெஞ்சே!
மெய்ஞ் ஞானம் இன்றி வினை இயல் பிறப்பு அழுந்தி
எஞ்ஞான்றும் எங்கும் ஒழிவு அற நிறைந்து நின்ற
மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை மேவுதுமே–3-2-7-

எஞ்ஞான்றும் நாம் இருந்து இருந்து இரங்கி –
காலமெல்லாம் நாம் இருந்து சீழ்கிச் சீழ்கி அழுதால் என்ன பயனுண்டு

நெஞ்சே –
‘உன்னை நீ அறியாயோ?
இதற்கு முன்னரெல்லாம்-பந்த ஹேதுவாய் – நல்வினை தீவினைகட்குக் காரணமாய்ப் போந்தாய் அல்லையோ?
ஏன்தான்! அற்ப ஆநுகூல்யம் உண்டானால் அடையக்கூடிய பொருளை நாம் பெறுகைக்குக் குறை என்?’ என்ன,
‘இதுவன்றோ நம்முடைய பூர்வ வ்ருத்தம் ’ என்கிறார் மேல்:

மெய்ஞ்ஞானம் இன்றி –
தத் ஞானம் அஞ்ஞானம் அத் அந்நிய யுக்தம் வித்யா அந்ய சில்பநை புணம்– பரம்பொருளை யறியும் அந்த ஞானமே
ஞானமென்று சொல்லப்படும்; மற்றை ஞானமெல்லாம் அஞ்ஞானமென்று சொல்லப்படும்’,
மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய ஞானமே ஞானம் – மற்றையவை தொழில் திறமையைக் காட்டக் கூடியவை,’ என்கிறபடியே,
புறம்பே சில ஞானம் உண்டு அத்தனை யல்லது சம்யக் (உண்மை) ஞானமில்லை கண்டாயே.
ஆமாறு அறிவிலோமே! உண்மை ஞானமில்லாத அளவேயோ!

வினையியல் பிறப்பு அழுந்தி –
‘பாபங்களிலே கொண்டு போய் மூட்டக் கூடியவான பிறவிகளிலே அழுந்திச் செல்லும்படி யாயன்றோ நம் நிலை இருக்கிறது?’ என்கிறார்.

எஞ்ஞான்றும் எங்கும் ஒழிவற நிறைந்து நின்ற –
எல்லாக் காலத்திலும் எல்லாப்பொருள்களிலும் ஒன்றும் பிரி கதிர்ப் படாமல் குறைவற வியாபித்து நிறைந்து நின்ற.

மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை –
மெய்யான ஞானச் சோதியை யுடைய கிருஷ்ணனை.
ஆத்துமாக்கள் நித்ய வஸ்துவாய் இருக்கச் செய்தே , ஞான சங்கோச விகாச அர்ஹமாகா -நின்றது இறே -;
இவன் அங்ஙனம் அல்லன் ‘மெய்யான ஞானச் சோதியை யுடைய கிருஷ்ணன் என்றவாறு .
இதனால், ‘நம் நிலை யறியாதான் ஒருவனாக நினைத்துக் கிட்டப் பார்க்கிறோமோ?’ என்கிறார் என்றபடி.
ஏகோ அஹம் அஸ்மீதிச மந்யசே த்வம் ‘நீ, நான் ஒருவன் தான் இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறாய்;
மனத்தில் நித்தியவாசம் செய்கிற ஆதி புருஷனாகிய பகவானை நீ அறியவில்லை; எவர் பாப காரியங்களை அறிகின்றவரோ,
அவருடைய அண்மையில் நீ பாவத்தைச் செய்கிறாய்,’ என்றாள் (துஷ்யந்த மகாராசனை நோக்கிச் சகுந்தலை. )

கண்ணனை மேவுதுமே –
ஸூலபன் என்று நினைத்து நம்மாலே கிட்டப்போமோ?’ என்னுதல்.
‘நிர்வாஹகனானவனை நம்மால் கிட்டப்போமோ?’ என்னுதல்.
‘நெஞ்சே! மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை எஞ்ஞான்று மேவுதும்?’ என்று கூட்டிப் பொருள்
இப்பொருளுக்கு ஏகாரம் அசைநிலை. முன்னைய பொருளில் ஏகாரம் எதிர்மறை.

மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை மேவுதுமே–நம்மால் கிட்டப் போமோ -நெஞ்சே!
மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை எஞ்ஞான்று மேவுதும் -என்று அந்வயம்

——————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: