ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -3-2-5-

நீர் ‘வந்தே அருளவேண்டும்’ என்கிறீர்; இது நமக்குத் தட்டுப்படும்;
ஒரு விசை பதினாயிரம் ஆண்டு இருந்தோம்; ஒரு விசை நூறு ஆண்டு இருந்தோம்;
வருகை நமக்குப் பணியுண்டு காணும்’ என்ன,
‘எனக்கும் அவ்வவதாரங்கள் போன்று சிலநாள் இருந்து உதவப்பெறில் அழகியது;
அது செய்யத் திருவுள்ளமின்றாகில், யானைக்குத் தோன்றியது போலேயும்,
பிரஹலாதனுக்குத் தோன்றியது போலேயும்
எனக்கும் ஒரு தோற்றரவு தோன்றியே யாகிலும் உதவவேண்டும்,’ என்கிறார்.

வந்தாய் போலே வந்தும்,என் மனத்தினை நீ
சிந்தாமல் செய்யாய்; இதுவே இது வாகில்,
கொந்தார் காயாவின் கொழு மலர்த் திரு நிறத்த
எந்தாய்! யான் உனை எங்கு வந்து அணுகிற்பனே?–3-2-5-

வந்தாய் போலே வந்து –
வந்து சில நாள் இருந்த இராம கிருஷ்ண அவதாரங்களைப் போன்று அன்றிக்கே,
யானைக்குத் தோன்றியது போலேயாதல், தூணிலே தோன்றியது போலே யாதல் வந்தும்.

என் மனத்தினை –
உன்னையொழியத் தரியாதபடியான என் மனத்தை.

நீ –
தசை யறிந்து தரிப்பிக்கும் நீ.
இனி, இதற்கு ‘உருவழிந்தவற்றை உண்டாக்க வல்ல நீ’ என்னுதல். சிந்தாமல் செய்யாய் –
இது த்ரவீ பூதமாய் மங்கிப் போகாதபடி செய்கின்றிலை.

இதுவே இதுவாகில்
‘இதுவே இதுவாகில், எங்கு வந்து அணுகிற்பன்?’ என்கிறார். –
உன்னையொழிய மங்கிப்போகையும் இதற்கு ஸ்வபாவமாய் ,
இது மங்கக் கொடுத்துப் பார்த்திருக்குமது உனக்கு ஸ்வபாவமாய் விட்டதாகில்.

கொந்தார் காயாவின் கொழுமலர்த் திரு நிறத்த எந்தாய் –
கொந்து ஆர்ந்து தழைத்திருந்துள்ள காயாவினுடைய கொழுவிய மலர் போலே குளிர்ந்திருந்துள்ள
திருநிறத்தைக் காட்டி என்னை எழுதிக்கொண்டவனே! என்றது,
‘சிறியதுக்கு இனியது இடேன்,’ என்று இப்படிச் செய்யக் கடவதாக இருந்த
நீ இவ்வடிவில் சுவட்டை எனக்கு அறிவித்தது என்?’ என்கிறார் என்றபடி.

யான் –
உன்னைக் கிட்டுகைக்கு ஒரு கைம்முதல் இல்லாத யான்.
இனி, இதற்கு, ‘இவ்வடிவின் போக்யதையை யறிந்த யான்’ என்னுதல்.

உன்னை –
பிரியில் தரியாதபடி வடிவு படைத்திருக்கிற உன்னை.
இனி, தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநூம் ஸ்வாம் ‘அந்தப் பரமாத்துமா எவனை வரிக்கிறானோ,
அவனால் அடையத்தக்கவன்; பரமாத்துமா அவனுக்கே தன் சொரூபத்தைக் காட்டுகிறான்,’ என்கிறபடியே,–என்று
‘நீயே அனுபவிப்பிக்கும் உன்னை’ என்னுதல்.

எங்கு வந்து அணுகிற்பன் –
என்ன சாதன அநுஷ்டானத்தைச் செய்து எங்கே வந்து கிட்டக்கடவேன்?
‘நான் உன்னைக் கிட்டுகை என்று ஒரு பொருள் உண்டோ?’

——————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: