ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -3-1-7-

’வேதங்கள் கிடக்க; வைதிக புருஷர் என்று சிலர் உளரே?
அவர்கள் நம்மை ஏத்தக் குறை என்?’ என்ன,
‘அதுவும் உனக்கு நிறக் கேடு,’ என்கிறார்.

வாழ்த்துவார் பலராக; நின்னுள்ளே நான் முகனை
‘மூழ்த்த நீர் உலகு எல்லாம் படை’என்று முதல் படைத்தாய்;
கேழ்த்த சீர் அரன் முதலாக் கிளர் தெய்வமாய்க் கிளர்ந்து
சூழ்த்து அமரர் துதித்தால் உன் தொல் புகழ் மாசூணாதே?–3-1-7-

வாழ்த்துவார் பலராக –
வாழ்த்துவார் பலர் உண்டாகைக்காக -என்னுதல்
‘ஆனால் தான் வந்தது என்? வேதங்களில் அவர்கள் செய்த ஏற்றம் என்?’ என்று பட்டர் அருளிச்செய்வர்.
நின்னுள்ளே நான்முகனை மூழ்த்த நீர் உலகெல்லாம் படை என்று முதல் படைத்தாய் –
உன்னுடைய சங்கல்பத்தின்-சஹஸ்ர ஏக தேசத்தாலே – ஆயிரத்தில் ஒரு கூற்றிலே சதுர்முகனை ,
‘கடல்சூழ்ந்த பூமியையெல்லாம் உண்டாக்கு,’ என்று முதல் படைத்தாய்;
ஆதலால், உன்னாலே ஸ்ருஷ்டனான படைக்கப்பட்டவனான பிரமனாலே -ஸ்ருஷ்டரான -படைக்கப்பட்டவர்கள்
உன்னை ஏத்த என்று ஒரு பொருளுண்டோ?’ என்றபடி.
இனி, ‘வாழ்த்துவார் பலராக’ என்பதற்கு, ’வாழ்த்துகின்றவர் பலர் உண்டாகைக்காக’ என்றும்,
‘மூழ்த்த நீர் உலகெல்லாம் படை என்று முதல் படைத்தாய்’ என்பதற்குப்
‘பிரளய வெள்ளத்திலே உலகங்களை உண்டாக்கு’ என்று பிரமனை உண்டாக்கினாய் என்றும் பொருள் கூறுவாரும் உளர்.
மூழ்த்த நீர் – ஏகார்ணவம்.
‘ஆயின், இவர்களையொழிய ஞானத்தில் மேம்பட்டவர்களான சிவபிரான் முதலானவர்களையும் கூட்டிக்கொண்டாலோ?’ என்ன,
‘அவர்களுக்கும் நிலமன்று’ என்கிறார் மேல்:
அதாவது, ’இப்பங்களத்தை விட்டுக் கால் கடியரானவர்கள் ஏத்தப் புக்கால்தான் எல்லை காணப் போமோ?’ என்கிறார் என்றபடி.

கேழ்த்த சீர் அரன் முதலாக் கிளர் தெய்வமாய்க் கிளர்ந்து சூழ்த்து அமரர் துதித்தால் உன் தொல் புகழ் மாசு உணாதே –
கேழ்த்த சீர்-உண்டு -ஞானாதி குணங்கள் -கிளர்ந்த ஞான முதலான குணங்களையுடையனான ருத்ரன் தொடக்கமாக,
சர்வேஸ்வரனோடு மசக்குப் பரலிடலாம்படி கிளர்ந்த தேவதைகள், முசுகு வால் எடுத்தால் போன்று கிளர்ந்து
ஒருவர் சொன்னவிடம் ஒருவர் சொல்லாமல் ஒரோ பிரயோஜகங்களிலே மிகைத்த ஆயுள்களை உடையராய் இருக்கிறவர்கள்
ஸ்துதி செய்தால், உன்னுடைய ஸ்வபாவிகமான கல்யாண குணங்கள் மாசு உண்ணாதோ!
’இவர்கள் ஏத்துமளவேயோ இவன் குணங்கள்!’ என்ற அவ்வழியாலே -அவத்யமாய் -தாழ்வாய்த் தலைக்கட்டாதோ?’

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: