ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -2-10-10-

பல படியாலும் திருமலையே-பரம ப்ராப்யம் – மிக உயர்ந்த பேறு’ என்று
உபக்ரமித்த படியே -தொடங்கினபடியே -உப சம்ஹரிக்கிறார் -முடிக்கிறார்.
(முதலில் ‘சார்வது சதிரே’ என்று தொடங்கி, முடிவில் ‘புகுவது பொருளே’ என்று முடிப்பதனால்,
‘சதிர்’, ‘பொருள்’ என்று இரண்டனையும் பேற்றினைக் குறிக்கும் சொற்களாகக் கருதி அவதாரிகை .)

சூது என்று களவும் சூதும் செய்யாதே
வேதம் முன் விரித்தான் விரும்பிய கோயில்
மாதுறு மயில்சேர் மாலிருஞ் சோலை
போது அவிழ் மலையே புகுவது பொருளே–2-10-10-

சூது என்று களவும் சூதும் செய்யாதே-
நமக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்தது என்று சூதும் களவும் செய்யாமல்.
சாஸ்திரங்கள் இவற்றை நிஷேதிக்கையாலே ‘செய்தல் ஆகாது’ என்று இவ்விரண்டனையும்
விலக்குகின்றமையால், ‘சூதும் களவும் செய்யாதே’ என்கிறார்.
இனி, களவாவது, சோரேண ஆத்ம அபஹாரிணா ‘ஆத்துமாவைத் திருடின திருடன்’ என்கிறபடியே,
ஆத்துமாவைத் திருடுதல் என்றும்;
சூதாவது, ஸாத்விகனாய்ப் பிராமாணிகனாய் இருப்பான் ஒருவன், ‘சர்வேஸ்வரன் ரக்ஷகன் ’ என்று விஸ்வஸித்து- நம்பி இருந்தால்,
‘காண்கிற சரீரத்துக்கு அப்பால் ஓர் ஈஸ்வரனாவது என்? ஆத்மா வாவது என்?’ என்று
காணக் காணக் கொள்ளை கொள்ளுதல்-அபஹரிக்கை – என்றும் கூறலுமாம்.

வேதம் முன் விரித்தான் விரும்பிய கோயில் –
இவை ஒருவர்க்கு வாராதபடி வேதார்த்தத்தை-வீசதீ கரித்த – விளக்கி விவரித்த
கீதோபநிஷத்து ஆசாரியன் -வர்த்திக்கிற -வாழ்கிற கோயில்.

மாது உறு மயில் சேர் மாலிருஞ்சோலை –
பேடையை உற்ற மயில் சேர்ந்திருக்கின்ற மாலிருஞ்சோலை.
இனி, ‘மாதுறு மயில்’ என்பதற்கு, மாது என்று-மார்த்த்வத்தை மென்மையைக் கூறுகிறதாய்,
‘ஸூகுமாரமாய்க் கண்ணுக்கு இனியதான-தர்ச நீயமான மயில்’ என்று பொருள் கூறலுமாம்.
இதனால், அங்குள்ள -சத்வங்கள் -பொருள்களெல்லாம் மிதுனமேயாய் -வர்த்திக்கும்- வசிக்கும் என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

போது அவிழ் மலையே புகுவது பொருளே –
கொடியும் தண்டும் சருகும் இடை இடையே பூவுமாக இருத்தல் அன்றித் திருமலை தன்னை
முட்டாக்கிடப் பூத்துக் கிடந்தலின், ‘போதவீழ்மலை’ என்கிறார்.
‘திருமலையைக் கிட்டும் அதுவே இவ்வாத்மாவுக்குப் பிரயோஜனமாக -தலைக்கட்டுவது -முடிவது;
அல்லாதவை எல்லாம்-வ்யர்த்த விருத்திகள் – பயன் அற்ற காரியங்கள்,’ என்கிறார்.

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: